Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací)
130/2002 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - PODPORA VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ Z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

HLAVA II - PŘEDMĚT A ZPŮSOBY PODPORY

Předmět podpory, způsoby jejího poskytování a poskytovatelé §3 §4

Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace §5 §5a §6

HLAVA III - PODMÍNKY PODPORY

Poskytnutí podpory §7

Použití podpory §8

Úprava vztahů mezi poskytovatelem a příjemcem §9

Lhůta a způsob poskytnutí podpory §10 §11

Poskytování informací §12

Přístup k výzkumným datům §12a

Kontrola §13

Důsledky porušení ustanovení zákona §14 §14a

HLAVA IV - VLASTNICTVÍ HMOTNÉHO MAJETKU POŘÍZENÉHO PRO VÝZKUM A VÝVOJ, PRÁVA K VÝSLEDKŮM A JEJICH VYUŽITÍ

Vlastnictví majetku pro výzkum, vývoj a inovace §15

Práva k výsledkům a jejich využití §16

HLAVA V - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH

Vyhlášení, obsah a podmínky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích §17

Prokazování způsobilosti uchazeče §18

Zadávací dokumentace §19

Soutěžní lhůta a hodnotící lhůta §20

Přijímání a hodnocení návrhů projektů §21

Dvoustupňová veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích §22

Organizační zajištění veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích §23

Zrušení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích §24

Lhůta pro uzavření smlouvy nebo vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory §25

Uchovávání dokladů §26

HLAVA VI §27 §28 §29

HLAVA VII - POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH

Informační systém výzkumu, vývoje a inovací §30

Práva a povinnosti při předání a poskytnutí údajů informačního systému výzkumu, vývoje a inovací §31

Obsah informačního systému výzkumu, vývoje a inovací §32

HLAVA VIII - ORGÁNY VÝZKUMU , VÝVOJE A INOVACÍ

Ústřední správní úřad odpovědný za výzkum a vývoj §33

Seznam výzkumných organizací §33a

Ústřední a jiné správní úřady odpovědné za výzkum a vývoj v oblasti svých působností §34

Rada pro výzkum, vývoj a inovace §35

Grantová agentura České republiky §36

Technologická agentura České republiky §36a

HLAVA IX - ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY §37

HLAVA X - PŘECHODNÁ A ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §38 §39

HLAVA XI - SPOLEČNÉ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Společné ustanovení §40

Zrušovací ustanovení §41

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek §42

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře §43

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 220/2000 Sb., o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích §44

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST §45

č. 227/2006 Sb. - §24

č. 171/2007 Sb. - Čl. II

č. 110/2009 Sb. - Čl. II

č. 50/2020 Sb. - Čl. II

č. 241/2000 Sb. - Čl. VI

INFORMACE

130
ZÁKON
ze dne 14. xxxxxx 2002
o podpoře xxxxxxx a vývoje x veřejných xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx)

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

PODPORA XXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX A XXXXXXX X VEŘEJNÝCH XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx upravuje  x návaznosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx36) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx vývoje x inovací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") x

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx osob, úkoly xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx x Ministerstva xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx vývoji x xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a inovací,

c) xxxxx xxxxxx výzkumu, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx pojmů

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí

a) kategoriemi xxxxxxx xxxxxxx podpory xxxxxxxxxx xxxxxxx37), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a inovací,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx teoretická x xxxxxxxxxxxxxx práce xxxxxxxx xx získání xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxx podstatně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx služeb; průmyslový xxxxxx38), xxxxxxxxxxxxxx vývoj39) (xxxx xxx "xxxxx") xxxx jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zavedení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, postupů xxxx xxxxxx xx xxxxx, x tím, xx xx rozlišují:

1. xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx rozumí realizace xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx významných změn xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. organizační xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx realizace xxxxxx xxxxxxx organizace obchodních xxxxxxx podniků, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx poskytování xxxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx podporu xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx podpory,

c) příjemcem xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx výzkumnou xxxxxxxxxxxxxxx výzkumná infrastruktura40), xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx výzkumnou a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx finanční x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx schvalována xxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxx dalšími xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) projektem xxxxxxxxx xxxxxxxx podpůrné xxxxxxxx, poskytování služeb xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx schválené xxxxxx, xxxxx slouží x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx orgánům xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dalším xxxxxx xxxxxxxxxxx se výzkumem, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zakázkou xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx zakázka xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxx uživateli xxxxxxxx xxxxx písmene x), xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx programu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx postupem podle xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx2) a xxxxxxxxxxx na základě xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx podpory (§9 xxxx. 5 x 6), xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx jednotkou xxxxxxxxxxxx, zabývající se xxxxxxxx x xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) programem xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx věcných, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx potřebné x dosažení xxxx

1. xxxxxxxxxxxx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxx, vyhlášených xxxxxxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxx zakázky xx xxxxxxxxxx projekty [písmeno x)] x xxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vydaných x provedení těchto xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x inovacích,

(dále xxx "xxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx41) (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx přesné xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx uchazečem ve xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, vývoji x xxxxxxxxx, xxxx poskytovatelem x xxxxx zadání xxxxxxx zakázky,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zajišťovaná ústředním xxxxxxx státní xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx či xxxx xxxxxxxxxx organizací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx programu, xxxxx xx nezbytná xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx na xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přístupná xxxx xxxxxxxxx x programu x xxxxxx není xxxxx realizovat xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) dalším xxxxxxxxxx xxxxxxxx organizační složka xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx projektu xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a s xxx xxxxxxxx uzavřel xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxx xxxx

1. x základním výzkumu xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx principech jevů, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x daném vědním xxxxx,

2. v xxxxxxxxxxx xxxxxxx nové xxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, poznatky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujících ochranu xxxxxxxx autorské, vynálezecké xxxx xxxxxxx xxxxxxxx17) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jinými xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx poskytovatele, využité x xxxx činnosti, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx veřejné xxxxxxx, xxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výrobků, xxxxxxx nebo xxxxxx,

3. x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx zdokonalené xxxxxxx, postupy xxxx xxxxxx, zavedené xx xxxxx,

(xxxx xxx "xxxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx42) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx43), x xxxxx provádění xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx44) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx40), přičemž podnik xxxxxxx xxxxxxxx výzkumných xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx služby poskytne xxxxxxxx organizaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přiměřenou xxxxxx,

x) způsobilými xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxxxxxx x nimi, x xx zejména

1. xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxx stipendií na xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx3),

2. xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x nehmotného xxxxxxx,

3. xxxxx provozní xxxxxxx xxxx xxxxxx,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx schválí x xxxxx jsou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx daty informace, x xxxxxxxx vědeckých xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x průběhu výzkumu xxxx vývoje a xxxx používány xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jako nezbytné x xxxxxxxx zjištění x xxxxxxxx výzkumu xxxx xxxxxx.

(3) Národní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x inovací Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx základní cíle xxxxxxx, její xxxxx xxxxxxxx, předpoklad xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xx státního xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx 4 xx 6 let x xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x inovací").

XXXXX XX

XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx jejího poskytování x xxxxxxxxxxxxx

§3

(1) Xxxxxxx xxx poskytnout xxx x xxxxxxx x xx podmínek stanovených xxxxx xxxxxxx, předpisy Xxxxxxxx unie7a) x x xxxxxxx x Xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, vývoje x xxxxxxx45), a xx jako xxxxxxxx xxxx institucionální xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx řešení x xxxxxxxxx xxxxxxx stanovuje xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášené xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obsahovat x xxxxxxxx xxxxxxxx základního xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx výzkum xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx doktorských nebo xxxxxxxxxxxxx studijních programů x který xx xxxxxxxxxxxxx spojen x xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx výzkumné xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx xx

x) dlouhodobý koncepční xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx37), aplikovaného xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx46), xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx organizace44) ,

x) mezinárodní spolupráci Xxxxx republiky ve xxxxxxx, vývoji x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx práva Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx právních xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx

1. xxxxxx xx účast Xxxxx republiky v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx,

2. xxxxxx xx členství Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx organizacích xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx x x konsorciích xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx62), xxxx

3. peněžních xxxxxx x prostředků České xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx mezinárodní spolupráce xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx, pokud xx xxxxx finanční xxxxx xxxxx hradit x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx států xxxx z rozpočtu Xxxxxxxx unie nebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výzkumné infrastruktury,

c) xxxxxxxx programy xx xxxxxxx, vývoji x xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx část xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xx zadání veřejné xxxxxxx, včetně xxxxxxx xx hodnocení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx dosažených výsledků x na zveřejnění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx47), xx hodnocení xxxxxxxxxx organizací x xxxx xx vyhodnocení xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, x xx xx do xxxxxxx výše 2,5 % prostředků xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx f),

e) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výsledků xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ocenění xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx, kde xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxx xxx xxxxxx, xxxxx x inovace,

f) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx pro xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, Xxxxxxxx agentury Xxxxx xxxxxxxxx, Technologické xxxxxxxx Xxxxx republiky x Akademie xxx Xxxxx xxxxxxxxx4), xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx ústředního orgánu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx výzkum a xxxxx.

§4

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx právnickým xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx výdajů organizačních xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zabývajících xx xxxxxxxx a xxxxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x výdajů Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) programové xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx návrh Xxxx xxx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx v Xxxxxxx politice xxxxxxx, xxxxxx a inovací, x xxxxxx na xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx oblasti,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x výdajů Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx x inovace,

e) projekty xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky ve xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x specifický xxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xx xxxxxx x vývoj Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) systémové xxxxxxxx x oblasti inovací x xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Institucionální xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozvoj xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobám anebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx územních samosprávných xxxxx nebo organizačních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zabývajících xx xxxxxxxx x xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zakladatelem,

2. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu xxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

3. Ministerstvem xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx organizace xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. Xxxxxxxxxxxxx obrany, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho organizační xxxxxxxxx,

5. Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx škole xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx poskytovat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx 1 xx 4,

b) xxxxxxxxxxx spolupráci České xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx podle §3 xxxx. 3 xxxx. b) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxx xxx xxxxxx, xxxxx x inovace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx

§5

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na výzkum x xxxxx vychází x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx a obsahuje xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rok x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 2 xxx.

(2) Xxxx předložením xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřad x xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x inovací. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Radě xxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx návrhu xxxxxxxx též xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx programu xxxxxxxx zejména

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jeho xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, termín xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx podprogramu, z xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx v jednotlivých xxxxxx,

x) vymezení způsobilých xxxxxxx, nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx48),

x) specifikaci xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x způsobem xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx programu, xxxxxxxx xx současným xxxxxx x Xxxxx republice x x xxxxxxxxx x očekávané xxxxxxxx x přínosy xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx návrhů xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovány.

(3) Xxxxx na xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxx poskytovatel hodlá

a) xxxxxx nebo snížit xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx podprogram x xxxx xxx 20 %,

x) xxxxxx xxxxxxxxx intenzitu xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx změnu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

(4) Má-li být xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx grantových projektů, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx agenturou Xxxxx republiky, xxxxxxx xx ustanovení xxxxxxxx 2 obdobně.

(5) Postup xxx xxxxxxxx programu Xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx, se xxxx xxxxx použitelnými xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx5).

(6) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxx xxxxx rozpočtových xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx, že na xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpomocí xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx dotačních xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

§5x

(1) Celkovou xxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozpočtových xxxxxxx xxxxxxx vláda xx xxxxx Xxxx pro xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxx xxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx7)

x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx výzkum, xxxxx x inovace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx výdajů podle §6 odst. 2 xxxx. c), xxxxx xxxxxxx xx zhodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provedeného xxxxx §7 xxxx. 7 x x Xxxxxxx politiky výzkumu, xxxxxx x inovací.

(3) Xxxxxxx rozpočtových xxxxxxx, xx kterých je xxxxxx, vývoj x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx výdajů na xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx projektů xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx výdajů xxxxxxxx xxxxxxx

x) návrh xxxx výdajů v xxxxxxx xxxxx §6 x xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxx. x) xx xxxx členěn xxxxx výzkumných organizací,

b) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2 x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx, na které xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3.

(4) Návrhy xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x inovace xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Radě xxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, která xx x xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxx výzkum, xxxxx x xxxxxxx xxxx vládě doporučit xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx předloží xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx odstavce 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx vládě xxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx výhledu xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx se uvádí xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) doby xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx prostředků x uvedením xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§6

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kapitol xxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx celkem, z xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx výdajů xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx aplikovaného xxxxxxx, xxxxxx a inovací,

b) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx mezinárodní spolupráci Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Podpora xxxxxxx x Národní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx a musí xxx poskytnuta x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx7a).

(2) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxx poskytnuta

a) xxxxxxx xxxxx pravomocně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx25), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx souvisí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, nebo xxx xxxxxxx čin hospodářský xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx trestný xxx25), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x předmětem xxxxxxxxx (činnosti) xxxx xxxxx, nebo xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx trestný xxx xxxxx xxxxxxx,

xxxxx se xx xxxx osobu xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx nebyla xxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx podnikem v xxxxxxxx49),

x) xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx50) do xxxx, než xx xxxx změnou xxxxxxxxx xxxxx poskytování xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx nebo na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx veřejných xxxxxxx2), s výjimkou xxxxxxx podle odstavců 5 x 6 x těch xxxxxxxx, xxx xxxxx projektů xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Účelovou xxxxxxx xx projekty xxxxx xxxxxxxx infrastruktury nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx projektu xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxx se postupuje xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx xxxxx až třetí.

(6) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx schvalovaných xxxxxx, xx kterých jsou xxxxxxxxx příjemci podpory, xxxxxxxx x způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 xxxx. x).

(8) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx §3 odst. 3 xxxx. x)

x) xxxx 1 a 2 prostřednictvím xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx Českou republiku xxxxxxxxx,

x) bodu 3 xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vybraný x xxxxxxx s pravidly xxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x vývoji.

(9) Na xxxxxxxxxx účelové podpory xxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx ustanovení §14g xx 14q xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§8

Použití xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxx účetnictví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx7c) pro xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx institucionální xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a inovacích xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 a 3 oddělenou evidenci x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxxx sleduje xxxxxx xxxx xxxxxxx hrazené x podpory. Příjemce, xxxxx xxxx účetní xxxxxxxxx, vede xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx základě zákona xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx55). Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx daně z xxxxxx poskytovatel.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx hradit xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx příjemcem, popřípadě xxxxxx účastníkem xxxxxxxx.

(3) X institucionální xxxxxxx xxxx xxxxxxxx hradit xxxxxxx na činnosti xx xxxxxxx, xxxxxx x inovacích xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx mezi výzkumnými xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx pořízení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majetku xx výzkumu, xxxxxx x inovacích, včetně xxxx a xxxxx xxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx2).

§9

Úprava xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x příjemcem

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx účelové podpory xx projekt xxxxx §3 xxxx. 2 xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxx písemnou xxxxx. Xxxxxxx xx uzavírá xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx výsledků xxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnuté podpory xxxxx rozpočtových pravidel8). Xxxxxxx může být xxxxxxxxxxx. Smlouva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) označení xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx účasti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x poskytovateli x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx,

x) název, identifikační xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx a xxxx předpokládané xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx je příjemci xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx projektu, (dále xxx "xxxxxxx"),

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx podpory a xxxx rozdělení v xxxxxxxxxxxx letech, pokud xxxxxxxxxxxx nestanoví xxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) úprava xxxxxxxxx x vlastnických práv x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx účast xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jejich podpory x uvedením výše xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x její xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx poskytovatel xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x kontroly využití xxxxxxxx,

x) způsob xxxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) informace x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a výzkumných xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx prostředků xxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx se xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx a výzkumná xxxx nejsou xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx finančního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podpory,

o) vymezení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,10)

x) xxxxxx poskytnutí xxxxx x projektu x xxxx výsledcích xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) sankce xx xxxxxxxx smlouvy,

s) xxxxx xxxxxx x ukončení xxxxxxxxx smlouvy.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xx smlouva x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxx lze xxxxxxx x xxxx příjemci xxxxxxxx s tím, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx smlouvy. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.2)

(5) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx podpory xx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2, xxxxxxxxx dalším xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kterému xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx organizační xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zabývající xx výzkumem x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, pokud xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx rozpočtového xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx8) a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 4 xxxxxxxx, za xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxxx rozpočtových xxxxxxxx8) xxxxxxxxxxxx vydá x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx spolupráci, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, vývoji x xxxxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x tím xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx poskytnuté xx xxxxxx projektu xx celou xxxx xxxxxx xxxxx xxx x průběhu xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx 50 % xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx podpory x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve smlouvě x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxx, xxx o nich xxxxxxxxxxxx rozhodl xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, vývoji x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x tím xxxxxxxxxxx xxxx podpory musí xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnostmi x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx podmínky podpory xxxxxxx v tomto xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xx xxxxxxx písemně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx o změnách, xxxxx xxxxxxx x xxxx účinnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxxx, xxxxx požadovaných xxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxx xxxxx xx xxxxx xxx vliv xx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xx 7 xxxxxxxxxxxx dnů ode xxx, xxx xx x xxxxxx skutečnosti xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x svém xxxxxxxxxxx odsouzení pro xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx si xxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx27) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vyžádat xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx; xxxxxx o xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx předávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§10

Lhůta a xxxxxx xxxxxxxxxx podpory

(1) Nedojde-li x důsledku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxx poskytovat xxxxxxx xx 60 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx o poskytnutí xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxx xxxx termín, xx x víceletých projektů xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinností poskytovatele xxxxx xxxxxxxxxx podporu xx 60 xxxxxxxxxxxx xxx xx začátku xxxxxxxxxxxx roku v xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx závazky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxx x že jsou xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx.12) Xx stejné xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Podporu poskytuje xxxxxxxxxxxx xxxxx příjemci xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx účet příjemce xxxx umožněním čerpání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytovatele do xxxx stanoveného xxxxxx xxxxxxxx. Pokud se xx řešení projektu xxxxxx další xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příjemci xxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxx xxxxx určené xxxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření, x výjimkou případů, xxx je xxxxxxxx xxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složkou xxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxxxxxx xxx je xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx.13)

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnutím x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§11

§11 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 194/2016 Sb.

§12

Poskytování xxxxxxxxx

(1) Podporu xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, vývoji x xxxxxxxxx x o xxxxxx výsledcích a xxxxxxxxxx datech prostřednictvím xxxxxxxxxxxx systému výzkumu, xxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx projektu nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x inovací xxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxx uznané povinnosti xxxxxxxxxxxx, poskytovatel x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x inovacích x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx zákon.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx k nepřiměřenému xxxxxx xx práva xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, obchodního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obchodních xxxxx xxxxxxxx xxxx třetí xxxxx. Příjemce xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx x v xxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx x výzkumných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxx.

§12x

Xxxxxxx x výzkumným xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx bezplatně xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx data včetně xxxxxxxxxx dat, která xxxx přílohou x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx součástí, xxxxx xxxxxx chráněna podle xxxxxx upravujících xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vynálezecké xxxx xxxxxxx tvůrčí xxxxxxxx17) xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právem pořizovatele xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx64), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx se vztahuje xxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx hrazeny x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 12 měsíců.

(2) Xxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výzkumných xxx x xxxxxxxxx, kdy xx xxx došlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx práva xx xxxxxxx soukromí x xxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx příjemce.

(3) Příjemce, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx65), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dat x xxxxxxxxx, kdy výzkum xxxx xxxxx podporovaný xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx plně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx poskytuje výzkumná xxxx a xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx x strojově xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x neomezují xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxx xxx.

(5) X xxxxxxx, xx jsou xxxxxxxx xxxx již zveřejněna xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx xx místo, xxx jsou xxxx xxxxxxxx xxxx již xxxxxxxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 241/2000 Xx. x účinností xx 1.9.2022

§13

Kontrola

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx provádět xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podpory, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uzavřené xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx umožnit.

(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výsledků x xxxxxx právní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx řešení xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxx, po xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxx xxx xxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxx kontrolu podle xxxxxxxx 1 rovněž xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx řešení projektu.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu x příjemců xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx15) xxxxxxx x 5 % xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x daném xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 4 až 7 zhodnotit xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xx 4, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx podpory, xxxxxxxx xxxxxxxx projektu, jejich xxxxx x cílům xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a inovací xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

§14

Xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Neoprávněné xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx podle rozpočtových xxxxxxxx.8)

(2) Xxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxx podpory xx xxxxxxxxx podle xxxxxx o veřejné xxxxxxx.16)

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx podpory xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ujednání x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 5 a 6 xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xx 3 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx toto porušení xxxxxxxxx nebo xxx xx xxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxx, že xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxx předány xxxxx, xxxxx neodpovídají xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x které ovlivní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx skutečnost xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx x 100 % xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx podle xxxxxx nesprávných xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sníží xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§14a

V případě, kdy xxx příjemce xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x §7 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx x), může poskytovatel xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx počátku xxxxx xxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx. Xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

HLAVA XX

XXXXXXXXXXX HMOTNÉHO XXXXXXX POŘÍZENÉHO XXX XXXXXX X XXXXX, XXXXX X XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXX

§15

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Pokud xx xx pořízení majetku xxxxxx více účastníků xxxxxxxx, stávají xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podílů xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx §9 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxx.

§16

Xxxxx x výsledkům x xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx17),18), je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x předchozím xxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo veřejným xxxxxxx výsledků xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx .

(2) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxx chránit xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tvůrčí xxxxxxxx17),18), xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx uplatnit xxxxx k výsledkům, xxxxxxxx jejich právní xxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx neomezený xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx tržních podmínek. Xxxxxxxx xx nárok xx úhradu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Práva x xxxxxxxxx činnosti ve xxxxxxx, vývoji x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx zakázkou, patří xxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx nakládání x výsledky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxx, xx

x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx organizace nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx financovanému x xxxxxxxxx prostředků, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx základě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx46),

x) xx-xx xxxxxxxxx účelové podpory xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx výzkumné xxxxxxxxxxxxxx, xxx

1. xxxxxxxx xxxx spolupráce, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujících ochranu xxxxxxxx autorské, vynálezecké xxxx obdobné xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx k výsledkům xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. jakákoliv xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx spolupracujícím subjektům x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx účasti xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx náhradu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx k xxx tento xxxxxx xxxxxx přístupová xxxxx.

HLAVA X

XXXXXXX SOUTĚŽ XX XXXXXXX, XXXXXX X XXXXXXXXX

§17

Xxxxxxxxx, obsah x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, použijí xx xx veřejnou xxxxxx xx xxxxxxx, vývoji x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx ve výzkumu, xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx, popřípadě zrušení xxxx xxxxxxxx poskytovatel x Xxxxxxxxx věstníku x prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, vývoje x xxxxxxx a xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx poskytovatel xxxxxx. Xxxxxxxx veřejné xxxxxxx xx xxxxxxx, vývoji x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) název xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) název x xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx lhůtu a xxxxxxxxx lhůtu podle xxxxxx zákona,

e) xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxx,

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zadávací dokumentace, xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxx podávání xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2. Poskytovatel xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx návrhů projektů x xxxxxxxxxxxx podobě xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxx neomezí xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X případě, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné soutěže xx výzkumu, vývoji x inovacích xxxxx xxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx bezpečnost xxxxx,14) xxxxxxxxxxxx zadá řešení xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx výzvy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, fyzickým xxxxxx, organizačním xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx písemný souhlas Xxxx xxx výzkum, xxxxx a xxxxxxx.

(5) Xxxxx projektu xx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zvýšení výdajů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo organizační xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx výzkumem x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx, vývoji x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x návrzích xxxxxxxx a uchazečích xxxxxx xxxxxxxx údajů xxx v písemné, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.12) Poskytovatel xx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx, zveřejňování xxxx xxxxx zpracování těchto xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.21) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx projektů a xxxxx x uchazečích xxxxxxxx xx zveřejnění xxxx poskytovatel xxxxxxx x zadávací xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.22) X osobních xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x případné xxxxxxxxxx tituly a xxxxxxx xxxxxxxx řešitele x xxxxxxx pracovníků xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx projektu.

§18

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx je povinen xxxxxxxx xxxxx způsobilost x řešení navrhovaného xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xx x řešení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx více xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx všechny xxxx uchazeče.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, který

a) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,23)

x) xxxx v xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx hrozící xxxxxx není řešen x xxxxxxxxxxxx xxxxxx24),

x) xx vypořádány xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx závazky xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx pojišťovně xxxx k České xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení,

e) xx-xx xxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxx skutková xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxx čin xxxxxxxxxxx xxxx trestný xxx xxxxx majetku, xxxx xx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx hledí, x xx-xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx čin, xxxxx skutková xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxx xxxxx majetku, xxxx xx xx xxx tak podle xxxxxx hledí,

f) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx upravujících xxxxx xxxxxxx činnosti,26) xxxxx xxxx činnost xxxxxxx x předmětem xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx obdobném xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx soutěže xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx podle §23 xxxx. 2. To xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva, zabývající xx výzkumem x xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobou, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x obtížích49),

i) vůči xxxxx nebyl x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx komise xxxxxxxx xxxxxxx příkaz xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx50).

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx a posuzování xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx poskytovatel xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x inovacích x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Uchazeč xxxxxxxxx splnění způsobilosti xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) dokladem x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. e) a x) xx x), x) x x)&xxxx; x u xxxxxxxxx xxxx také podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) čestným prohlášením, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) a x) xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob prokazuje x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx uchazeče xxxx xxxx člena x xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxx pro xxxxx funkce xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx27a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x).

(5) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uchazeče, xx kterým má xxx xxxxx §9 xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxx xx xxx vydáno xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, si xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31) některý x xxxxxxxxxxxxx výpisů:

a) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx56),

x) x xxxxxxxx xxxx57),

x) z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx58), nebo

d) ze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kopii, xx xxxxxx xxx 90 kalendářních xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx založení, xxxxx xx xxxxxxx nenachází x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. b), xx poskytovatel dále xx uchazeče xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx 90 xxxxxxxxxxxx dnů, oprávnění x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx činnost xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx59), xxxxxx xxxxxx závazného xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx výpisy se xxxxx předávat v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx vydáno xxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx27) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. U xxxx, xxxxx jednají xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx funkci statutárního xxxxxx nebo jsou xxxxx uchazeče, se xxxxxx xx xxx x poskytnutí xxxxxxx xxxxxxx podle §9 xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,, který je xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx27a) obdobné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobilosti xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. e) x x).

(8) Xxxxxxx, xx xxxxxx má xxx xxxxx §9 xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx prospěch xx být xxxxxx xxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 7 xxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, vývoji x xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx požadavky xx xxxxxxxxxxx a xxxxxx jejich prokázání xxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxx.

(10) Xxxxxxx xx povinen xxxxxxx informovat poskytovatele x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx podpory x které xx xxxxxxxx xxxx právního xxxxxxxxx či údajů xxxxxxxxxxxx pro prokázání xxxxxxxxxxxx xxxx které xx xxxxx mít xxxx xx rozhodování xxxxxxxxxxxxx, x xx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne, xxx se o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, vývoji a xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x právnická xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx občan xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx-xx xx na xxxxx Xxxxx republiky povolen xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti xxxxx odstavce 2 x tím, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) xx f) xxxxxxxxx xxxxxxx prohlášením.

(12) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx na způsobilost, xxxxxxxxxx prokázat xxxxx xxxxxxxxxxx nebo povinnosti xxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx projektu x xxxxxxx xxxxxxx xx výzkumu, xxxxxx x inovacích, xx xxxxx odpovídá xxxxxxxxxxxx.

§19

Zadávací xxxxxxxxxxx

(1) Poskytovatel xxxxxxxx pro vyhlášení xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podkladů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zpracování x xxxxxx xxxxxx projektu. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

x) údaje x xxxxxxxx podle §17 odst. 2 xxxx. a) až x) a x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výzkumu, xxxxxx a xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx soutěže xx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx podle §17 xxxx. 5, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx zpracování xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 6,

x) xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxx podávání xxxxxx xxxxxxxx a pro xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxx x inovacích,

i) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx podpory,

j) způsob xxxxxxxxx a výběru xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx povinen zpracovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x pro xxxxx xxxxxx veřejné xxxxxxx xx výzkumu, xxxxxx a inovacích.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx místě x x xxxx, xxxxx byly oznámeny xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxxxx.

§20

Xxxxxxxx lhůta a xxxxxxxxx lhůta

(1) Soutěžní xxxxx je období, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx návrhy xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx soutěžní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx 43 xxxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx soutěžní lhůty xxx xxxxx i xxxxx xxxxxx dvoustupňové xxxxxxx soutěže xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xx nejméně 36 kalendářních xxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhodnocení xxxxxx xxxxxxxx, rozhodne x xxxxxxx výsledky xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx. Začíná se xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx lhůty x xxxxx xxxx vyhlášení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x inovacích, který je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, vývoji x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jednostupňové x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výzkumu, xxxxxx a xxxxxxxxx xx nejvýše 240 xxxxxxxxxxxx dnů.

§21

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx návrhů xxxxxxxx. Složení xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx projektů x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx nesmí xxx ve xxxxxx x xxxxxxxx veřejné xxxxxxx xx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nesmí xxx xxxxxx zájem xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx návrhů xxxxxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xxxx. x), x) x f) x xxxxxxxx veřejné soutěže xx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx projektů xxxxx §17 xxxx. 5 x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx projektů, údaje x doručení v xxxxxxxx lhůtě, x xxxxxxxx návrhů xxxxxxxx x x návrzích xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx těmto xxxxxxxxx x uvedením xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x údaje x návrzích xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Návrh xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx 8 x xxxxxxxx 10. X xxxxxxx nebo xxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx rozhodne xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx ustaví xxxxxxxxxxxx odborný xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zveřejní xxxxxxxx x vyhlášením výsledků xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx. Způsob nakládání x xxxxx obsaženými x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisem, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x inovacích. Ustanovení xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx členy xxxxxxxxx poradního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx návrhu xxxxxxxx nejméně 2 xxxxxxx oponentů xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odborným xxxxxxxx orgánem x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxx zdůvodněného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poradního xxxxxx rozhodne, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx třetí x xxxxxxxxxxxx se pro xxxxxxxx použije xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx orgán provede, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, vlastní, xxxxxxxxxx a nezaujaté xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kritérií veřejné xxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxx a inovacích x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx. O xxxxxxxx xxxxxxxxx každého xxxxxx xxxxxxxx zpracuje xxxxxxx poradní xxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx návrhů xxxxxxxx x výsledný xxxxx xxxxxx xxxxx návrhů xxxxxxxx ve veřejné xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx rozhodnout x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zveřejnit xxxxxxxx xxxxxxx soutěže xx výzkumu, vývoji x xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx&xxxx; x jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x inovacích, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx posudků k xxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx osobních údajů xxxxxxxx.

(8) Xxxxx projektu xxxxx být x xxxxxxx veřejné soutěže xx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx. Xx změnu xxxxxx projektu xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx celkových nákladů xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Snížení xxxxxxxxxx celkových nákladů xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x 7.

(9) X xxxxxxx zjištění nedostatků xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyzve xxxxxxxx x xxxxxx odstranění xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx.

(10) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx projektů xxxxxxxxx xxxxxxx komise Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 8.

(11) Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 7 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.29)

§22

Dvoustupňová xxxxxxx soutěž xx výzkumu, vývoji x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, vývoji x xxxxxxxxx xxxx poskytovatel xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x podmínkami xxxxxxxx (xxxxx stupeň) x hodnocení xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxx), xxxx x xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyhlášených xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxx ve výzkumu, xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, vývoji x inovacích spolu x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §17 xxxx. 2.

(3) Xxx vyhlášení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx soutěže xx xxxxxxx, vývoji x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxx podmínek xxxxxxxxx x §17 xxxx. 2 xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx projektů x xxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxx stupně veřejné xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, případně rovněž xxxxx x dobu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx x hodnocení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxxx ve výzkumu, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §21 xxxxxxx s xxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx návrhů projektů x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx hodnocených v xxxxxx stupni xxxxxxx xxxxxxx ve výzkumu, xxxxxx x inovacích xxxxxxxx odborný xxxxxxx xxxxx poskytovateli, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xx druhého xxxxxx této xxxxxxx.

(5) Xx druhého xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x inovacích xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx druhého xxxxxx xxxxxxx soutěže xx xxxxxxx, xxxxxx x inovacích. Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x inovacích, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zveřejnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx §21 odst. 1 xx 4, 6 xx 11 xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx projektu do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx uchazečem xx xxxxxxx xxxxxxxxx vyhlášených xxxxxxxx a doplnění xxxxxxx nezbytných xxxxxxxx, x to xxxxxxx xxxx xxxxxxx projektu, xxxxxxxx údajů a xxxxxxx výsledků. X xxxxxx projektu mezi xxxxxx x druhým xxxxxxx xxxxxxx soutěže xx výzkumu, vývoji x inovacích nesmí xxx měněny cíle xxxxxxxx.

(7) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx návrhu x xxxxxxxx xxxx podání.

(8) Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.29)

§23

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx ve výzkumu, xxxxxx x inovacích

(1) Xx provedení xxxxxxx xxxxxxx xx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poskytovatel. Xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx2) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, s xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx při xxxxxxxxxxxx zajištění veřejné xxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx osoba, s xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, je xxxxxxxxx x účasti x xxxx xxxxxxx, nesmí xx podílet na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx osobní zájem xx výsledku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§24

Zrušení xxxxxxx soutěže xx xxxxxxx, vývoji x xxxxxxxxx

(1) Veřejnou xxxxxx ve výzkumu, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zrušit,

a) xxxxxxxx nebyl xxxxx xxxxx xxxxx projektu,

b) xxxxxxxx xxxxxxx podstatná xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx poskytovatel předvídat, xxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxx xx xxxxxxx, vývoji x xxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx tehdy, xxxxxxxxxxx-xx xx druhého xxxxxx xxxxxxx soutěže ve xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx návrh xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx soutěž xx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxxxx poskytovatel xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx zadávací xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem, s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxxxxx xxxx takové xxxxxxx xxxx účelových xxxxxx xx výzkum, vývoj x xxxxxxx x xxxxxxxxxx kapitole xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx projekty x xxx, xx xxxxxxxx xx podpora xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx veřejné xxxxxxx xx xxxxxxx, vývoji x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem x xx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx výzkumu, xxxxxx x inovacích xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxx nemá xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x inovacích xxxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§25

Lhůta xxx uzavření xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx pro xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx podpory nebo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podpory podle §9 se stanovuje xx xxxxxxx 60 xxxxxxxxxxxx xxx

x) xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx x státním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, x němž xx xxx zahájeno xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,8) xxxxxxxx xxx výsledek xxxxxxx xxxxxxx xx výzkumu, xxxxxx a inovacích xxxxxxxx před xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx výsledek xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, x němž xx xxx xxxxxxxx řešení x poskytování podpory xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.8)

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx o poskytnutí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxx xxxxx §9 xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx podpory x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx soutěže xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx nedodržení xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx o poskytnutí xxxxxxx xxxx podmínek xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxx xxxxx §9 způsobené xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx od xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x inovacích, včetně xxxxx přijatých xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx poskytovatel xxxxxxx 10 let xx xxxxxxxxx výsledků xxxxxxx soutěže ve xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx poskytnuté xxxxxxx nejméně xx xxxx 10 xxx xxx xxx poskytnutí xxxxxxx.

HLAVA XX

§27

§27 (hlava XX) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 110/2009 Sb.

§28

§28 (hlava XX) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 110/2009 Sb.

§29

§29 (xxxxx XX) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 110/2009 Sb.

XXXXX VII

POSKYTOVÁNÍ XXXXXXXXX X XXXXXXX, XXXXXX X XXXXXXXXX

§30

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, vývoje x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx systém xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx31) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx a inovacích xxxxxxxxxxxxx x veřejných xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, vývoje x inovací, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx veřejných xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx. Xxxxx těchto xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, vývoje x xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x cílům xxxxxxxxxx v odstavci 2.

(2) Xxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, vývoji x xxxxxxxxx podporovaných z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx

x) xxxxxxxxxx veřejnost x uchazeče x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx a jejich xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

1. projektech x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x veřejných xxxxxxxxxx x jejich výsledcích,

2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zahraničních xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie podléhajících xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx63) (dále xxx "xxxxxxxxxx zdroj"), x xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx orgány x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx32) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx poskytování x xxxxxxx účelové xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy32) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx orgánů výzkumu, xxxxxx x inovací xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx výsledky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a veřejnosti.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, vývoje x xxxxxxx, jeho číselníky x datové xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x vazeb xxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx navrhuje xx projednání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx prvků x xxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x inovací (xxxx xxx "provozovatel") x xxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxx.

§31

Práva x povinnosti xxx předání a xxxxxxxxxx údajů informačního xxxxxxx výzkumu, vývoje x inovací

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podpory x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx výzkumu, xxxxxx x inovací poskytovatelem x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §30 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx nejméně 15 xxx xxxx vyhlášením xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx předá provozovateli xxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soutěží xx xxxxxxx, xxxxxx x inovacích. Do 50 xxx xxx xxx ukončení veřejné xxxxxxx xx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x vyhodnocení xxxx veřejné xxxxxxx. Xxxxxx xxx předání xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, vývoji x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Údaje x xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxx, x aktivitách xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatelem x souladu x xxxxxxxx 4 xx 6. Příjemce xxxxxx xx xxx po xxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předaných xxxxxxxxxxxxx x v xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx jejich xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx výzkumné organizace xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x svých xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 50 xxxxxxxxxxxx dnů

a) xx počátku kalendářního xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a inovací xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx roce, xxxx

x) xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí x poskytnutí xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx, xxxx

x) xxx xxx xxxxxxxxx programu xxxxxx nebo xxx xxx jeho posouzení Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Pokud xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4, poskytovatel xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 kalendářních xxx xxx dne, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx poskytovateli xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx x o výzkumných xxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podporovaných x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), xxxxxxxxxx do 150 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx roku, xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 250 xxxxxxxxxxxx xxx po ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx projektů, jimž xxxx xxxxxxxxxx podpora xxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. a), x nichž xxxxx xx předání xxxxxxxxxxxxx xxxx 730 xxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxxx ze zahraničních xxxxxx x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx organizací xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx.

(7) Xxxxxx xxx xxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 až 6 xxxxxxxxxxxxxx provozovateli xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxx předložené xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxx, vývoje x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Postup při xxxxxxxx údajů předaných xxxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(10) Provozovatel xx xxxxxxx provést nejpozději xx 90 xxxxxxxxxxxx xxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, vývoje x xxxxxxx xxxxxxxx souladu xxxx xxxxx různých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxx nesouladu xxxx xxxxx nebo xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, vývoje x xxxxxxx podle §30 xxxx. 3, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx §12 x §31 xxxx. 5.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z informačního xxxxxxx xxxxxxx, vývoje x xxxxxxx

x) veřejnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, vývoje x xxxxxxx, které xxxxxx chráněny xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů22), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) poskytovateli xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, vývoje x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx dosažených, xxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx22),

x) xxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu stanoveném xxxxxxxxxxxx pravidly pro xxxxxxx neinvestiční xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32) nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(12) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§32

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx

(1) Centrální evidence xxxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx a předmět xxxxxx projektu, jeho xxxxxxxx, řešitele, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx odpovědnou xx řešení xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx podpory x uvedením xxxx xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx řešení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem. Xxxxx centrální xxxxxxxx xxxxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx předpis.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx aktivit xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údaje o

a) xxxxxxxx x výši xxxxxxx

1. specifického xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 písm. x),

2. xxxxxxxxxx organizací xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x),

3. xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. b),

b) xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx programy xxxxx §2 xxxx. 2 písm. i) x dále xxxxx x

1. xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxx xxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxxx letech xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx oznámen Xxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx

1. skupiny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. x),

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 odst. 3 xxxx. x),

3. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx propagace xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x inovací xxxxx §3 odst. 3 xxxx. e),

4. xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxx, xxxxx x inovace, Xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, Technologické xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x).

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx aktivit xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x výsledcích xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx určující xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xxx podporován, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, druh xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxx uplatnění výsledku x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Obsah údajů xxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx infrastruktury, xxxxxxxx xxxxxxxx vložený xx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx také xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx podpory xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx účelem xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx výzkumné xxxxxxxxxxxxxx příslušně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx. Xx-xx autorem xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx kapacity xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §31 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx velkou výzkumnou xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Evidence veřejných xxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zahrnující xxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx §17 a xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(6) Z xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x případné akademické xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx řešitele xxxx xxxxxxx fyzických osob xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx nebo další xxxxxxx osoba přidělené xxxxx číslo, xxx xxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, vývoje x xxxxxxx, případné xxxxxxxxxx xxxxxx x vědecké xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx autorů xxxx xxxxxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXX XXXXXXX , VÝVOJE A XXXXXXX

§33

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx výzkum x xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odpovědným xx xxxxxx x xxxxx xx Ministerstvo xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxx, xxxxx x inovace xxxxx §35.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxx spolupráci Xxxxx xxxxxxxxx xx výzkumu x xxxxxx, včetně xxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxxxxxx Evropské xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxx xxxxx prostředků na xxxxxx a vývoj x xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx výzkumné infrastruktury,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výzkum,

d) xxxxx správní funkce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxx x xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx32a),

x) vedení xxxxxxx xxxxxxxxxx organizací xxxxx §33a.

§33x

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx organizací (xxxx xxx "xxxxxx") xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx31), xxxxx xxxxxxxx xx Ministerstvo xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx.

(2) Do xxxxxxx xx zapisují xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx seznamu x prokázaly xxxxxxxx xxxxxxxxxxx znaků organizace xxx výzkum x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie44) xxxxxx prokázání xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Do xxxxxxx xx zapisují xxxx xxxxx x výzkumné xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx firma xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx organizace,

b) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) datum podání xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx poslední xxxxxxxxxxx xxxxx x seznamu,

g) xxxxx svědčící x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kapacity.

(4) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx, xxxxxx o xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx statutární xxxxx žadatele.

(5) Xxxxxx x xxxxx xxxx xxx doložena listinnými xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxx xx xxxxxxx zapsány, x xxxxxxxxx, které xx zakládají xx xxxxxx listin, xxxxx xx součástí seznamu.

(6) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxx řízení o xxxxxx výzkumné organizace xx xxxxxxx, xxxxx x při řízení x xxxxxx xxxx xxxx výmazu dosud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx správního xxxx.

(8) Ministerstvo školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x žádosti x zápis xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x o xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx zapsaných xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx podmínky xxx zápis, žádost xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy xxxx zahájit řízení x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x seznamu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx zakládaných xxxxxx (včetně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy, x xx do sedmi xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx x takové změně xxxxx.

(10) Kritéria xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a způsob xxxxxx xxxxxxxxxx, podmínky xxx změny x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx vykazování xxxxxx x transferu xxxxxxxx61) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zapsaných x xxxxxxx, prováděného xxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§33x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 194/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§34

Ústřední x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Ústřední x xxxx správní xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vývoje x xxxxxxx a jejich xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx poskytovatele x xxxxxxx xxxxxxx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx soutěže ve xxxxxxx, vývoji x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2) xx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx kapitol,

d) xxxxxxxx využití xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx podpory xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, plnění xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxx správní xxxxx, které podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx přípravu programů, xxxxxxx xxxxxxxxx zajistí Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§35

Xxxx xxx výzkum, xxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxx pro xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vlády xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxx xxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx úkoly podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx Xxxxxxx politiky xxxxxxx, xxxxxx x inovací xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx realizace Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a vývoje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a výsledků xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx předložení vládě,

d) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) návrhy xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x předsedu Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České republiky x Xxxxxxxx agentury Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx analýz x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, vývoje a xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx zahraničím x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §30 a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx,

x) zpracování xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, vývoje x xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx výzkum, vývoj x inovace Evropské xxxx x x xxxxxx pro xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx,

x) zpracování xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x inovací,

l) xxxxx xxxx celkových xxxxxx xx výzkum, vývoj x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxx §5a,

m) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx embryonálních xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kmenových xxxxx, a to xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx,

x) plnění dalších xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx pro xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xx 17 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx Xxxx xxx xxxxxx, xxxxx x inovace x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vláda xx xxxxx předsedy Xxxx xxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výzkumu x aplikovaného xxxxxxx, xxxxxx a inovací.

(4) Xxxxx Rady pro xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxx, vývoj a xxxxxxx. Xxxx Rady xxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx požádat xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx návrhu xxxxx na xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Do xxxx, xxx xxxxx rozhodne x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx.

(5) Xxxxxx Rady xxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx jsou xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx Rady xxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx předsedy xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx výzkum, vývoj x xxxxxxx tvoří xxxxxxxx Rady xxx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxx Rady xxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx řídí xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx pro xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx x Xxxx xxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx funkcí, která xxxxxxxxx pracovněprávní xxxxx33) x Xxxxx republice. Xx výkon této xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx výši xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxx x za xxxxxxxx stanovených zákoníkem xxxxx34). Xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxx pro xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxx Xxxx xxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx nejvýše xx xxx po xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxx pro výzkum, xxxxx x inovace xxxxxxxx jako xxx xxxxxxx x poradní xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výzkumu, xxxxxx x inovací Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vývoje a xxxxxxx,

x) Komisi xxx xxxxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx podklady pro xxxxxx xxxxx Xxxx xxx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx xxxxxxxxx x bioetickými aspekty xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady xxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx x povolení xxxxxxx xx xxxxxxxx embryonálních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x žádostem x povolení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx je xxxx Xxxx xxx xxxxxx, xxxxx x inovace.

(8) Xxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxx výzkum, xxxxx x inovace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah33) x Xxxxx republice. Xx výkon xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, jejíž xxxx xxxxxxx předseda Xxxx xxx výzkum, xxxxx x inovace, a xxxxxxxx náhrady, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx a za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx34).

(9) Xxxxx odborných x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxx výzkum, xxxxx x inovace xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxx Rada xxx výzkum, xxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxx je x xx xxxxx Rady xxx výzkum, vývoj x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§36

Xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx agentura Xxxxx republiky xx xxxxxxxxxxx složkou státu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky je xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účelovými a xxxxxxxxxxxxxxxxx prostředky přidělenými xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xx Xxxxx.

(2) Grantová xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx grantových xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a inovacích xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx návrhů xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) poskytování xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx podpory xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx podpory,

d) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podpory,

e) hodnocení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zpracování xxxxxx výdajů Grantové xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx trhem,

h) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx České republiky xxxx předseda, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx rada a xxxxxxxxx rada Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx členů vědecké xxxx Grantové agentury Xxxxx republiky xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pracovněprávní xxxxx33) x České xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx xxxxxxx funkce náleží xxxxxx, xxxxx výši xxxxxxx vláda, x xxxxxxxx náhrady, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx a za xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxx34). Předseda x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Grantové xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx Grantové xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platové xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx35).

(4) Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx navenek a xxxxx jejím xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Předsedu Grantové xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x členů xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx návrh Xxxx xxx výzkum, xxxxx a xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx agentury Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejných xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x inovacích, rozhoduje x xxxxxxxx xxxxx x poskytnutí xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx pět xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Grantové xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x možností xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx. Členy xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx agentury Xxxxx republiky xxxxxxx x xxxxxxxx vláda xx xxxxx Xxxx xxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx agentury České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx komisí jako xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx koncepčním orgánem Xxxxxxxx agentury České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úroveň Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Vědecká xxxx Xxxxxxxx agentury Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx z xxx odborníků jmenuje x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxx xxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxx Grantové xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx České republiky, xxxxx kontroluje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x hospodaření s xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx má Xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx postup xxxxxxxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxxxx projektu, x xxxxx předkládá xxx stanoviska xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx agentury České xxxxxxxxx. Stanoviska, xxxxx xxxx vydávána v xxxxx xxxxxxxxxx kontrolní xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx Grantové xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Kontrolní xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx má xxxxx xxxxx, xxxxx z xxx odborníků jmenuje Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx. Funkční xxxxxx členů kontrolní xxxx Grantové agentury Xxxxx republiky xx xxxxxxxx s možností xxxxxxxxx nejvýše xx xxx období xx xxxx následující. Kontrolní xxxx Grantové xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně výroční xxxxxx x xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odvolat xxxxxxxxx xxxx Grantové agentury Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Členům xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx za xxxxx jejich xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xx xxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx práce. Xxxx odměny xxxxxxx xx základě xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Kontrolní rada Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušnému xx xxxxxx xxxx xxxxxxx jednou xx 6 xxxxxx xxxxxxxxx x činnosti Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxxxx.

§36a

Technologická agentura České xxxxxxxxx

(1) Zřizuje xx Xxxxxxxxxxxxx agentura Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xx organizační xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Technologická xxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx rozpočtu České xxxxxxxxx. Technologická xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx agentura Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) přípravu x realizaci programů xxxxxxxxxxxx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx správy, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx projektů x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) hodnocení a xxxxx xxxxxx programových xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx účelové xxxxxxx na řešení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x čerpání xxxxxxx xxxxxxx,

x) hodnocení a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x její xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx řešitelům xxxxxxxx x uživatelům xxxxxxxx aplikovaného xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx duševního vlastnictví,

h) xxxxxxx komunikace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sektorem x xxxxxxxx financování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jedná s xxxxxxxxxxx orgány České xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx Technologické agentury Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxx, předsednictvo, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx agentury České xxxxxxxxx je veřejnou xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx33) k Xxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx výši x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx34). Xxxxxxxx a členové xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v pracovním xxxxxx. Platové xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx Technologické xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx35).

(5) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zastupuje Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České republiky xxxxxxx x xxxxx xxxxx jménem ve xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx agentury Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx Rady xxx výzkum, vývoj x xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx Technologické xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx orgánem Technologické xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx schvaluje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxx smluv o xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx čtyřleté x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx předsednictva Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx jmenuje x xxxxxxxx vláda xx xxxxx Xxxx xxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odborných xxxxxxxxx orgánů xxxx xxxxxxxxx orgánů Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x žádostmi x xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Výzkumná xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx orgánem Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České republiky, xxxxx xxxxxxx navrhuje xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx agentury Xxxxx republiky xxxxxxxx x zaměření xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, xxxxxxxxx xx x programům xxxxxxxxxxxx výzkumu, vývoje x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx má xxxxxxx xxxxx, které z xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odvolává vláda xx xxxxx Xxxx xxx xxxxxx, xxxxx x inovace.

(8) Kontrolní xxxx Xxxxxxxxxxxxx agentury Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, k xxxxx má Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxxxxxx projektu, x který předkládá xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx. Kontrolní xxxx Xxxxxxxxxxxxx agentury České xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx si xxx xxxxxxxx rozdělování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rady, xxxx pro xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx agentury Xxxxx republiky xx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna xx návrh xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a vývojem. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx období xx sobě xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx Technologické xxxxxxxx České republiky xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx může odvolat xxxxxxxxx radu Technologické xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Technologické xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx jejich xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx poskytují ve xxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxx Technologické xxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx věcech xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx předkládá xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx agentury České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jednotlivých veřejných xxxxxxxxx xx výzkumu, xxxxxx x inovacích.

HLAVA XX

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX

§37

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx ustanovení §5 xx 6 přiměřeně; xxxxxxxxxx §5 xxxx. 2 xxxx xxxxx x §5a xxxx. 4 xx nepoužijí.

HLAVA X

XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x vývoje, xxxxx xx upravena xxxxx xxxxxxx, vzniklé xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx návrhy xxxxxxxxxx záměrů x xxxxxxxxx xxxxxxxx zahájení xx 1. ledna 2004 xxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxx předložení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §39. Xxxxxxxx předloží xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. ledna 2004 xx 90 kalendářních xxx xx stanovení xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx dozorčí rady Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zvolení přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx členy kontrolní xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zůstává xxxxxxxxx.

§39

Xxxxx vydá xxxxxxxx x xxxxxxxxx §13 xxxx. 4, §31 xxxx. 2, 3, 7, 9 x 12 x §32 xxxx. 1 až 5.

XXXXX XX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§40

Společné xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx republika xxxxxx x která xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx ve Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx se ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Za xxxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti Xxxxx republiky xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx postupy xxx xxxxxx úkolů stanovených xxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx svým usnesením.

§41

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 300/1992 Sb., x xxxxxx podpoře xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Zákon č. 1/1995 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 300/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxx technologií.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x. 199/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

§42

X §1 odst. 2 xxxxxx č. 199/1994 Sb., x zadávání veřejných xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 148/1996 Xx., zákona č. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 28/2000 Xx., xxxxxx x. 256/2000 Xx. x xxxxxx x. 39/2001 Xx., xxxxxxx a) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2) xxx:

"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vývoje xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2) x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy jediným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx Xxxxx republika xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

2) §8 odst. 3 xxxxxx č. 130/2002 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x podpoře xxxxxxx x vývoje).".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 59/2000 Xx., x veřejné podpoře

§43

V xxxxxxx x xxxxxx č. 59/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx, se část xxxxx zrušuje.

XXXX ČTVRTÁ

Změna zákona x. 220/2000 Sb., x změnách xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x majetku Xxxxx xxxxxxxxx a jejím xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx

§44

X xxxxxx č. 220/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x majetku Xxxxx xxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 364/2000 Xx., se xxxx xxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXX

§45

(1) Tento xxxxx nabývá účinnosti xxxx 1. července 2002.

(2) Xxxxxxxxxx §4 xxxx. 6 a §18 odst. 9 xxxx. x) x x) pozbývají xxxxxxxxx xxxx vstupu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx v platnost.

Klaus x. x.
Xxxxx x. x.
x x. Rychetský x. x.

§24

Xxxxxxxxx ustanovení xx xxxxx xxxxxx č. 130/2002 Sb.

Rada xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx orgán x schválí její Xxxxxx x Xxxxxxx xxx do 2 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx embryonálních xxxxxxxxx buňkách xxxx x žádosti x xxxxx xxxxxx povolení.

§24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/2006 Xx. x účinností xx 1.6.2006

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx x. 130/2002 Xx., x podpoře výzkumu x xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájenou x xxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2007.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 171/2007 Sb. x xxxxxxxxx xx 12.7.2007

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx vzniklé xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx zahájeno x x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 31. prosince 2006, xx ukončí xxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx 2011. X xxxx 2010 xx xxxxxxxxx institucionální podpory xx xxxx výzkumné xxxxxx poskytnou xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx objemu xxxxxx xx státního xxxxxxxx xxxxxxx v rozhodnutí x poskytnutí podpory, x roce 2011 xx xxxx jedné xxxxxxx xxxxxx výdajů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxx vydal xxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxx x xxxxxx xx 1. ledna 2007 xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2013. X xxxx 2012 se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podpory na xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxx třetin xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podpory, x xxxx 2013 ve xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx výdajů xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxx, jejichž řešení xxxx xxxxxxxx x x nimž xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podpory xx 5 nebo 6 xxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx 7 let, xxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2011. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx uznaných xxxxxxx x institucionální xxxxxxx výzkumného xxxxxx.

5. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxx body 2 xx 4, se xxxxxxxxxx zákona č. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx od 1. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxx xxx xxxxxx x vývoj xxxxx §35 xxxx. 6 xxxxxx č. 130/2002 Xx., ve znění xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx Xxxx xxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 6 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx znění účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xx funkčního xxxxxx xxxxx Xxxx xxx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx podle §35 xxxx. 6 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx započte x xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx člena Rady xxx xxxxxx x xxxxx podle §35 xxxx. 6 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

7. Xx 4 xxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Technologické xxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 110/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx institucionální xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 130/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozvoj xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 130/2002 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxx rozhodl x xxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 130/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozvoj výzkumné xxxxxxxxxx až xxx xxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx byla příslušnému xxxxxxxx xxxxxxxxxx podpora xxxxxxxxxxxxxx institucionální xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výzkumné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 130/2002 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 50/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 12.3.2020

Xx. VI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §12a xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx výzkumná xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx

x) v projektu xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnuté xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. VI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 241/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2022

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 130/2002 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2002 x xxxxxxxxxx §4 xxxx. 6 a §18 xxxx. 9 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx smlouvy x přistoupení ČR x XX x xxxxxxxx (1.5.2004).

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

342/2005 Xx., x změnách xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucích

s xxxxxxxxx xx 13.9.2005

413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

81/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007

227/2006 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x souvisejících xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.2006

171/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 130/2002 Sb., x xxxxxxx výzkumu x xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 12.7.2007

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxx přijetím

s xxxxxxxxx od 1.1.2008

124/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 269/94 Sb., o Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

110/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 130/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x vývoje x xxxxxxxxx prostředků x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx výzkumu x xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2009

211/2009 Sb., úplné xxxxx xxxxxx č. 130/2002 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 63/2009

420/2011 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx a řízení xxxxx nim

s účinností xx 1.1.2012

469/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 130/2002 Xx., x podpoře xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.2.2012

49/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 130/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, experimentálního xxxxxx x inovací z xxxxxxxxx prostředků a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx vývoje a xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2013

135/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek

s xxxxxxxxx xx 1.10.2016

194/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 130/2002 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx vývoje x xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx vývoje a xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 2.7.2016 s xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.7.2017

298/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, o právech xxxxxxxxxxxxx s právem xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 19.9.2016

146/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 130/2002 Xx., x xxxxxxx výzkumu, experimentálního xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x podpoře xxxxxxx, experimentálního xxxxxx x xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 6.6.2017

367/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

50/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 130/2002 Xx., x podpoře xxxxxxx, experimentálního xxxxxx x inovací z xxxxxxxxx prostředků a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 12.3.2020

484/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

261/2021 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2021

177/2022 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 222/2016 Xx., o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Sbírce xxxxxx x mezinárodních xxxxx (zákon x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 277/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx zákonů x mezinárodních smluv, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2022

241/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 123/1998 Xx., x právu xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 130/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, experimentálního xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx prostředků x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o podpoře xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.9.2022

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Například obchodní zákoník, xxxxx č. 77/1997 Sb., x státním xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxx č. 134/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
2a) §3 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 283/1992 Xx., o Xxxxxxxx věd České xxxxxxxxx.
3) §91 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 111/1998 Xx., o xxxxxxxx školách x x xxxxx x xxxxxxxx dalších zákonů (xxxxx x vysokých xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 552/2005 Xx.
4) §3 xxxx. 1 x 2 xxxxxx č. 283/1992 Xx., x Xxxxxxxx věd Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 659/1999 ze xxx 22. 3. 1999, kterým xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx x xxxxxx 93 Xxxxxxx o XX.
Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 794/2004 xx xxx 21. 4. 2004, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 659/1999, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla x článku 93 Xxxxxxx XX.
5x) Například §8 zákona č. 148/1998 Xx., o xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx.
6) §12 x 13 xxxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 26/2008 Sb.
7) §3 xxxx. g) xxxxxx x. 218/2000 Xx.

7x) Xxxxxx 107 xx 109 Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx nařízení Komise (XX)č. 651/2014, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 70/2001 xx xxx 12. xxxxx 2001 o použití xxxxxx 87 x 88 Xxxxxxx x XX na státní xxxxxxx malým a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx znění, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 702/2014, xxxxxxxx Rady (XX) x. 723/2009 xx xxx 25. xxxxxx 2009 x xxxxxxx rámci Xxxxxxxxxxxx xxx konsorcium xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury (XXXX).

7x) Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.
7c) Zákon č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
8) Zákon č. 218/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
10) Zákon č. 148/1998 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 218/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Zákon č. 106/1999 Sb., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
13) Xxxxx č. 218/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 563/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
15) §39 xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§15 xxxxxx x. 250/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 320/2001 Xx.
Xxxxx x. 320/2001 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16) §10 x 11 zákona x. 59/2000 Xx.
17) Zákon č. 527/1990 Sb., x xxxxxxxxxx x zlepšovacích xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 529/1991 Sb., x ochraně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 116/2000 Xx.
Xxxxx č. 478/1992 Sb., x užitných xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 116/2000 Xx.
Xxxxx č. 206/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 132/1989 Sb., x xxxxxxx práv x xxxxx xxxxxxx rostlin x plemenům xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 93/1996 Xx.
Xxxxx č. 207/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzorů x x xxxxx xxxxxx x. 527/1990 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vzorech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 408/2000 Sb., x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 92/1996 Sb., x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx pěstovaných xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x ochraně xxxx x odrůdám).
18) Xxxxxxxxx xxxxx č. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xxxxx č. 527/1990 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 529/1991 Sb., ve xxxxx zákona č. 116/2000 Sb., xxxxx č. 478/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 116/2000 Xx., xxxxx č. 206/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 93/1996 Sb., xxxxx č. 408/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
18x) Články 32 xx 38 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
Článek 9 Xxxxx Společenství xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx (uveřejněn x Xxxxxxx věstníku xxx 30.12.2006 xxx x. 2006/X 323/01).
19) Zákon č. 527/1990 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 408/2000 Sb., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
20) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).
21) Zákon č. 148/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
22) Xxxxx č. 148/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 101/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 106/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Například xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx č. 246/1992 Sb., na xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a vyhláška č. 311/1997 Sb., x chovu x využití pokusných xxxxxx.
24) Xxxxx č. 182/2006 Sb., o úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Například xxxxx č. 246/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx x. 311/1997 Sb.
27) Zákon č. 269/1994 Sb., x Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27a) Xxxxxxxxx §17 xxxx. 4 xxxxxx č. 341/2005 Xx., x veřejných xxxxxxxxxx institucích.
28) Xxxxxxx č. 96/2000 Sb. m. s., x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx x. 1/99 Xxxx přidružení xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx členskými xxxxx xx xxxxx straně x Xxxxxx republikou xx xxxxxx druhé xx xxx 30. xxxxxxxx 1999 o xxxxxxx podmínek pro xxxxx České xxxxxxxxx x programech Xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx (1998 - 2002), a x xxxxxxxxxx pro výzkum x vzdělávání (1998 - 2002).
29) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zákon č. 248/1995 Sb., x obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

31) Xxxxx č. 365/2000 Sb., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
32) Xxxxxxxxx xxxxx č. 123/1998 Sb., x xxxxx xx informace x životním xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32x) Xxxxx č. 341/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 227/2006 Sb., o xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
33) §3 xxxx xxxxx zákoníku xxxxx.
34) Xxxx xxxxx zákoníku práce.
35) Xxxxxxxx xxxxx č. 564/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x správě, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

36) Xxxxxx 107 xx 109 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2019/1024 xx xxx 20. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

37) Xxxxxx 2 xxx 84 nařízení Xxxxxx (EU) č. 651/2014.

38) Xxxxxx 2 xxx 85 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 651/2014.

39) Článek 2 xxx 86 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 651/2014.

40) Článek 2 xxx 91 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 651/2014.

41) Část 1.3. xxx 15 xxxx. xx) Xxxxxxx Komise - Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx výzkumu, xxxxxx a xxxxxxx (2014/X 198/01).

42) Xxxx 2.2. xxxx 25 a 26 Sdělení Komise - Rámec pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x inovací (2014/X 198/01).

43) Xxxxxxx X xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 651/2014.

44) Xxxxxx 2 xxx 83 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 651/2014.

Článek 1.3 xxx 15 xxxx. xx) x xxxxxx 2.1 xxx 19 Sdělení Komise - Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x inovací (2014/X 198/01).

45) Sdělení Komise - Xxxxx pro xxxxxx podporu xxxxxxx, xxxxxx x inovací xx dne 27. xxxxxx 2014 (2014/X 198/01).

46) Xxxx 1.3. xxx 15. xxxx. x) x xxxx 2.1.1. xxx 19 xxxx. x) Xxxxxxx Xxxxxx - Rámec xxx státní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx (2014/X 198/01).

47) Xxxxxx 9 xxxx. 1 písm. x) a xxxxxx 30 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxx (XX)&xxxx;651/2014 .

Xxxxxx 31 xxxx. 4 xxxxxxxx Komise (XX) č. 702/2014.

Xxxx 4.7. xxxx 119 a 120 Xxxxxxx Komise - Xxxxx xxx xxxxxx podporu xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx (2014/X 198/01).

48) Články 107 xx 109 Smlouvy x fungování Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 651/2014, nařízení Xxxxxx (XX) č. 70/2001.

49) Xxxxxx 2 xxxx. 18 xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 651/2014.

Xxxxxx 2 odst. 14 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 702/2014.

50) Článek 1 xxxx. 4 xxxx. x) nařízení Komise (XX) č. 651/2014.

Xxxxxx 1 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 702/2014.

55) Zákon č. 586/1992 Sb., x daních x xxxxxx.

56) Xxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

57) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech.

58) Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon).

59) Xxxxxxxxx zákon č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, nebo xxxxx č. 341/2005 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

60) Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

61) Část 1.3. xxx 15 xxxx. x) Xxxxxxx Xxxxxx - Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx (2014/X/198/01).

62) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 723/2009 xx xxx 25. xxxxxx 2009 x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (XXXX), xx xxxxx nařízení Xxxx (XX) x. 1261/2013 xx xxx 2. xxxxxxxx 2013, xxxxxx xx mění xxxxxxxx (XX) x. 723/2009 x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx konsorcium xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (XXXX).

63) Xx. 62 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU, Xxxxxxx) 2018/1046 ze xxx 18. xxxxxxxx 2018, kterým xx xxxxxxx finanční xxxxxxxx xxx xxxxxxxx rozpočet Xxxx, xxxx nařízení (XX) č. 1296/2013, (XX) x. 1301/2013, (XX) x. 1303/2013, (XX) č. 1304/2013, (XX) č. 1309/2013, (XX) č. 1316/2013, (XX) č. 223/2014 x (XX) č. 283/2014 x xxxxxxxxxx x. 541/2014/EU x xxxxxxx xxxxxxxx (XX, Xxxxxxx) x. 966/2012

64) §88 xx 94 xxxxxx č. 121/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

65) Xxxxx č. 106/1999 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 123/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.