Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.2022 do 31.12.2023.


Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací)
130/2002 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - PODPORA VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ Z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

HLAVA II - PŘEDMĚT A ZPŮSOBY PODPORY

Předmět podpory, způsoby jejího poskytování a poskytovatelé §3 §4

Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace §5 §5a §6

HLAVA III - PODMÍNKY PODPORY

Poskytnutí podpory §7

Použití podpory §8

Úprava vztahů mezi poskytovatelem a příjemcem §9

Lhůta a způsob poskytnutí podpory §10 §11

Poskytování informací §12

Přístup k výzkumným datům §12a

Kontrola §13

Důsledky porušení ustanovení zákona §14 §14a

HLAVA IV - VLASTNICTVÍ HMOTNÉHO MAJETKU POŘÍZENÉHO PRO VÝZKUM A VÝVOJ, PRÁVA K VÝSLEDKŮM A JEJICH VYUŽITÍ

Vlastnictví majetku pro výzkum, vývoj a inovace §15

Práva k výsledkům a jejich využití §16

HLAVA V - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH

Vyhlášení, obsah a podmínky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích §17

Prokazování způsobilosti uchazeče §18

Zadávací dokumentace §19

Soutěžní lhůta a hodnotící lhůta §20

Přijímání a hodnocení návrhů projektů §21

Dvoustupňová veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích §22

Organizační zajištění veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích §23

Zrušení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích §24

Lhůta pro uzavření smlouvy nebo vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory §25

Uchovávání dokladů §26

HLAVA VI §27 §28 §29

HLAVA VII - POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH

Informační systém výzkumu, vývoje a inovací §30

Práva a povinnosti při předání a poskytnutí údajů informačního systému výzkumu, vývoje a inovací §31

Obsah informačního systému výzkumu, vývoje a inovací §32

HLAVA VIII - ORGÁNY VÝZKUMU , VÝVOJE A INOVACÍ

Ústřední správní úřad odpovědný za výzkum a vývoj §33

Seznam výzkumných organizací §33a

Ústřední a jiné správní úřady odpovědné za výzkum a vývoj v oblasti svých působností §34

Rada pro výzkum, vývoj a inovace §35

Grantová agentura České republiky §36

Technologická agentura České republiky §36a

HLAVA IX - ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY §37

HLAVA X - PŘECHODNÁ A ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §38 §39

HLAVA XI - SPOLEČNÉ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Společné ustanovení §40

Zrušovací ustanovení §41

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek §42

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře §43

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 220/2000 Sb., o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích §44

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST §45

č. 227/2006 Sb. - §24

č. 171/2007 Sb. - Čl. II

č. 110/2009 Sb. - Čl. II

č. 50/2020 Sb. - Čl. II

č. 241/2000 Sb. - Čl. VI

INFORMACE

130
ZÁKON
ze xxx 14. xxxxxx 2002
x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx)

Xxxxxxxxx xx usnesl na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXX VÝZKUMU, XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX I

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxx&xxxx; x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie36) xxxxxxx xxxxxxx, experimentálního xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "podpora") x

x) xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx xxxx, úkoly xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, experimentálním xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) poskytování xxxxxxxxx x výzkumu, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx výzkumu, xxxxxxxxxxxxxxxx vývoje x xxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx pojmů

(1) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx oblasti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx37), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x inovací,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx práce xxxxxxxx xx získání xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx vývoj xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výrobků, postupů xxxx služeb; xxxxxxxxxx xxxxxx38), experimentální xxxxx39) (xxxx xxx "xxxxx") xxxx xxxxxx kombinace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zavedení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxx, xx se rozlišují:

1. xxxxxxx postupů, kterými xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobu xxxxxx xxxx poskytování xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx změn xxxxxxxx, zařízení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx realizace xxxxxx xxxxxxx organizace xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztahů.

(2) Xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx celek, který xxxxxxxxx o poskytnutí xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva, zabývající xx výzkumem a xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx podpory,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx, x jehož xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx podpory xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx40), xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx výzkumnou x xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx též xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podpůrné xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vládou, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx organizacím x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx výzkumem, xxxxxxx nebo inovacemi,

f) xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxx jedinými uživateli xxxxxxxx podle xxxxxxx x), xxxxx je xxxxxx příjemci x xxxxx programu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek2) x xxxxxxxxxxx na základě xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podpory (§9 xxxx. 5 x 6), xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zabývající xx xxxxxxxx x vývojem (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxx potřebné x dosažení xxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x inovací, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx xx výzkumu, xxxxxx a inovacích xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx projekty [písmeno x)] x xxxxx xxxxxxxx,

2. mezinárodní xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx aktů vydaných x provedení xxxxxx xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx,

(xxxx xxx "program"),

h) xxxxxxxxx xxxxxxx, vývoje x xxxxxxx41) (dále xxx "xxxxxxx") činnosti, které xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx technické xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx soutěži xx xxxxxxx, vývoji x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx x rámci zadání xxxxxxx zakázky,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx realizovaná xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, ovládanou xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx právnickou xxxxxx, xxxx součást vládou xxxxxxxxxxx programu, která xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx programu, xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přístupná xxxx xxxxxxxxx v programu x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx formou xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx organizační xxxxxxxx ministerstva, xxxxxxxxxx xx výzkumem a xxxxxxx, xxxx právnická xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, jejíž účast xx xxxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxx příjemce xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx výzkumu, xxxxxx x inovací xxxx

1. x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vědomosti o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx,

2. v aplikovaném xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx chráněny xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vynálezecké xxxx obdobné xxxxxxxx17) xxxx využívané xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x dovednosti xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, využité x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdokonalených xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx,

3. x xxxxxxxxx xxxx xxxx podstatně xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, zavedené xx xxxxx,

(xxxx xxx "xxxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx42) xxxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx43), x xxxxx provádění xx využívána xxxxxxxx xxxxxxxxxx44) xxxx výzkumná xxxxxxxxxxxxxx40), přičemž podnik xxxxxxx výsledky výzkumných xxxxxxxx, nese xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx služby xxxxxxxx xxxxxxxx organizaci nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx výzkumu, xxxxxx x inovacích, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx x nimi, a xx xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x vysokých xxxxxxx3),

2. xxxxxxx xxxx xxxxxx xx pořízení hmotného x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx výdaje,

4. xxxxxxx xxxx výdaje xx xxxxxx,

5. xxxxxxxxx náklady xxxx xxxxxx,

x) uznanými xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výdaje xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx jsou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx daty xxxxxxxxx, x xxxxxxxx vědeckých xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxxxx xxxx vytvářeny x průběhu xxxxxxx xxxx vývoje x xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx nezbytné x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx výzkumu xxxx xxxxxx.

(3) Národní xxxxxxxx výzkumu, xxxxxx x inovací Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vládou, který xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x inovace xx xxxxxxxx rozpočtu, x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vývoje x xxxxxxx xx xxxxxx 4 až 6 let x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "Xxxxxxx politika xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx").

XXXXX II

PŘEDMĚT A XXXXXXX PODPORY

Předmět xxxxxxx, xxxxxxx jejího xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

§3

(1) Xxxxxxx xxx poskytnout xxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx7a) x x souladu s Xxxxxx xxx státní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x inovací45), x xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx podporu.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx stanovuje xxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášené xxxxxxxxxxxxxx,

x) programový xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jakým xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx přispěje x xxxxxxxx cílů xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx projektu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx navazují činnosti xxxxxxxxxxxx výzkumu, xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xx výzkum prováděný xxxxxxxx při uskutečňování xxxxxxxxxxxxxx doktorských xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) projekt xxxxx xxxxxxxx infrastruktury,

e) xxxxxxx xxxxxxxxx činností,

f) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx inovací.

(3) Institucionální xxxxxxx xxx poskytnout xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx organizace, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx37), aplikovaného xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx transfer xxxxxxxx46), pokud xx xxxxxxx zisk x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx organizace44) ,

x) mezinárodní xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, vývoji x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx práva Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx právních xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx

1. xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx programech výzkumu, xxxxxx a xxxxxxx,

2. xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výzkumné infrastruktury62), xxxx

3. peněžních xxxxxx x xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx na podporu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výzkumu, vývoji x inovacích, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx možno hradit x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jiných xxxxx xxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxxxx organizací, případně x rozpočtu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx zajišťující xxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a inovacích,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, vývoji x inovacích, dále xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x na zveřejnění xxxxxxxxx o poskytnuté xxxxxxx47), xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx specifický xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, velkou xxxxxxxxx infrastrukturu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, a xx xx xx xxxxxxx xxxx 2,5 % prostředků xxxxxxxxxxxxx xx výzkum, xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) věcné xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výzkumu, xxxxxx x inovací xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vývoje a xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxx xxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Technologické xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Akademie xxx Xxxxx xxxxxxxxx4), xxxxx x věcné náklady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zodpovědného xx xxxxxx x xxxxx.

§4

(1) Účelová xxxxxxx xx poskytována xxxxxx xxxxxx právnickým xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx oblastech xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx xx xxxxx Xxxx xxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxx oblasti,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx, vývoje x inovace,

e) projekty xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx velkých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xx výzkum x xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx,

x) systémové xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx.

(2) Institucionální xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobám anebo xxxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo organizačních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zabývajících xx xxxxxxxx x xxxxxxx

1. xxxxxx zřizovatelem xxxx zakladatelem,

2. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxx,

3. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx výzkumná xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxx,

4. Xxxxxxxxxxxxx obrany, xxxxx xx výzkumná xxxxxxxxxx xxxx organizační xxxxxxxxx,

5. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo soukromé xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx organizaci, xxxxx xx právnickou osobou xxxxxxxxx práva, pokud xxxxx poskytovat institucionální xxxxxxx xxxxx xxxx 1 až 4,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §3 odst. 3 xxxx. b) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) operační programy xx xxxxxxx, vývoji x xxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a obchodu xxxxx působnosti,

d) xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxx xxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx výdajů xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx

§5

(1) Xxxxx výdajů xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x Národní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx a obsahuje xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx podpory xx xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxx 2 let.

(2) Xxxx předložením xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x kalendářním xxxx zahajován. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příslušný xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxx výzkumu, xxxxxx x inovací. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zpracovatel x xxxxxxxxx Radě xxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Technologickou xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jeho xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx výdaje xx xxxxxxxxxxx programu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx výdaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx výdajů xxxxxxxx xxxxxxxx, x jejich xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx povolenou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx použitelnými předpisy Xxxxxxxx unie48),

d) specifikaci xxxx programu spolu x xxxxxx odůvodněním x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, kritéria xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, srovnání xx xxxxxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx x v xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výsledky x přínosy programu,

e) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchazečů x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o právním xxxxx veřejné xxxxxxx, xxxxx xxxxx budou xxxxxxx prostředky poskytovány.

(3) Xxxxx na xxxxx xxxxxxxx se předkládá, xxxxx poskytovatel xxxxx

x) xxxxxx nebo snížit xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x více než 20 %,

b) změnit xxxxxxxxx intenzitu xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx trvání xxxxxxxx, nebo

d) změnit xxxx xxxxxxxx.

Xxx předložení xxxxxx xx změnu xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxx.

(4) Xx-xx xxx xxxxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xx zahájení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx agenturou Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 obdobně.

(5) Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx5).

(6) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

§5a

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx výzkum, xxxxx x inovace xxxxxxxxxxxx rozpočtových xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Rady xxx xxxxxx, vývoj a xxxxxxx.

(2) Xxxx pro xxxxxx, vývoj a xxxxxxx zašle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx7)

x) xxxxx xxxxxxx výše výdajů xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kapitol,

b) xxxxx xxxx výdajů xxxxx §6 odst. 2 xxxx. c), xxxxx xxxxxxx xx zhodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 7 x x Xxxxxxx xxxxxxxx výzkumu, xxxxxx a xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx rozpočtových xxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxx, vývoj x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 x tím, xx xxxxx xxxx výdajů xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x schválených xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2 a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx, na xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3.

(4) Xxxxxx xxxxxx xx výzkum, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozpočtových xxxxxxx Radě xxx xxxxxx, vývoj a xxxxxxx, která xx x nimi projedná. Xxxx xxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx vládě doporučit xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Rada xxx xxxxxx, vývoj a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výše xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x inovace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx odstavce 1, xxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výdajů na xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxx xxxxxxx roku.

(6) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na zahájení xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx

x) názvu programu,

b) xxxxxxxx x cílů xxxxxxxx,

x) xxxx trvání xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx výdajů xx uskutečnění xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx výdajů xxxxxxxx rozpočtu, x xxxxx intenzity xxxxxxx.

§6

(1) Závaznými ukazateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx celkem, x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxxx x účelová xxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozpočtových xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x úvahu,

a) xxxxxxx podpora xx xxxxxxxx aplikovaného xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výzkum,

c) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx x Národní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx a musí xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pravidly Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx podporu výzkumu, xxxxxx a xxxxxxx7a).

(2) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx25), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, nebo pro xxxxxxx xxx hospodářský xxxx xxxxxxx čin xxxxx majetku,

b) právnické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx trestný xxx25), xxxxx skutková xxxxxxxx xxxxxxx s předmětem xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx xxxxx, nebo pro xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,

xxxxx xx xx xxxx osobu xxxxx zákona xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, která xx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx49),

x) příjemci, xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx na rozhodnutí Xxxxxxxx komise xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx50) xx xxxx, než xx xxxx změnou xxxxxxxxx xxxxx poskytování podpory.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx poskytne xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, vývoji a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx zadání veřejné xxxxxxx podle xxxxxx x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx2), x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 5 x 6 x těch projektů, xxx výběr xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx podporu xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činností xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx předložení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 věty xxxxx xx xxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx poskytována xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterých jsou xxxxxxxxx příjemci xxxxxxx, xxxxxxxx x způsob xxxxxxxxxxx podpory.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozvoj výzkumné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §35 xxxx. 2 xxxx. x).

(8) Institucionální xxxxxxx na mezinárodní xxxxxxxxxx je poskytována xxxxx §3 odst. 3 xxxx. x)

x) xxxx 1 x 2 prostřednictvím xxxx xxxxxx či xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx 3 xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx předloží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx.

(9) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výzkum, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §14g xx 14q xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxxx podpory

(1) Xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx, vede v xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx7c) pro xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx institucionální podporu x xxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §3 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxxx evidenci x vynaložených xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxxx sleduje xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxx účetní xxxxxxxxx, vede xxxx xxxxxxxxx evidenci x xxxxx daňové evidence xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx daně x xxxxxx55). Způsob xxxxxx xxxx evidence xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Z xxxxxxx podpory xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx činnosti xx xxxxxxx, xxxxxx x inovacích xxxx xxxxxxxx organizace, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, že x xxxxxxxx xxxx podrobně xxxxxxxxxxxx předmět služby xxxx pořízení hmotného xxxx nehmotného xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x inovacích, včetně xxxx x kurzu xxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxx projektu x dodavatele, postupuje xxxxxxxx podle xxxxxx x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx2).

§9

Xxxxxx vztahů xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx uzavře x xxxxxxxxx účelové xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §3 odst. 2 xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a následující xxxxxx potřebné pro xxxxxxxxxxx výsledků řešení xxxxxxxx, xxxxxx finančního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx8). Xxxxxxx může xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx alespoň

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxx, x případě xxxxxx xxxx xxxxxxxx označení xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx řešení projektu xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx,

x) název, xxxxxxxxxxxxx xxxxx projektu x xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx a xxxx předpokládané xxxxxxxx, xxxxxx ověření xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x případné xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx je příjemci xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, (dále xxx "xxxxxxx"),

x) xxxxxxx xxxxxxxx x ukončení xxxxxx projektu,

g) výše xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx podpory x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nestanoví xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x vlastnických xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx,

x) xxxxxxx podmínky xxx účast xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, případná xxxx xxxxxx xxxxxxx x uvedením xxxx xxxxxx státního rozpočtu x xxxx xxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxx, xxxxx poskytovatel xxxxxxxxx xxxx členění, včetně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx vykazování xxxxxxxx xxxxxxx projektu,

k) xxxxxx xxxxxxxx řešení xxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podpory x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) způsob xxxxxx xxxxxxxxxx dat,

m) xxxxxxxxx x dostupnosti x xxxxxxx xxxxxx výsledků xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx podpory x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona, x souladu xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x výzkumná xxxx nejsou xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx vyhodnocení xxxxxxxx xxxxxx projektu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vymezení xxxxxx důvěrnosti údajů xxxxxxxxxx xxxxxx označení xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx,10)

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x projektu x jeho xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx,

x) způsob xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx smlouvy,

s) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xx smlouva x xxxxxxxxxx podpory xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku.

(4) Xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx příjemci xxxxxxxx s tím, xx xxxxxx vzájemné xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx vztahují x xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.2)

(5) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §3 odst. 2, xxxxxxxxx dalším účastníkem xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva, zabývající xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, pokud xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx x provedení rozpočtového xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx8) a stanoví xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, 2 x 4 xxxxxxxx, xx xxxxxxx má xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx použita.

(6) Xxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxx podle rozpočtových xxxxxxxx8) xxxxxxxxxxxx vydá x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) účelové xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxxxxxxx podpory xx xxxxxxx operačního xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x inovacích.

(7) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxx xxxxxxxxxxx xxxx podpory poskytnuté xx řešení xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx nesmí být x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx 50 % xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxx, xxx o xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx musí xxx zdůvodněné, podložené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v tomto xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx je xxxxxxx písemně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v době xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx se dotýkají xxxx právní osobnosti, xxxxx požadovaných pro xxxxxxxxx způsobilosti nebo xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx projektu, x xx do 7 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx je xxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx písemně informovat xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxx dotýkající xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytnutí podpory. Xxxxxxxxxxxx si xxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx27) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výpis x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx; xxxxxx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§10

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx podpory

(1) Nedojde-li x důsledku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx povinností poskytovatele xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 60 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxx xxxx rozhodnutí x poskytnutí xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx x víceletých xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx letech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytovat xxxxxxx xx 60 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx jsou xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výzkumu, xxxxxx x inovací x xxxxxxx x xxxxx zákonem x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.12) Ve xxxxxx xxxxx xx příjemce xxxxxxxxx začít xxxxx xxxxxxx.

(2) Podporu poskytuje xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxx převodem x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx příjemce xxxx xxxxxxxxx čerpání x rozpočtového xxxxxxxxxx xxxx poskytovatele do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Pokud se xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxx rozpočtového xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx příjemce xxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složkou státu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx je poskytovatel. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.13)

(3) Poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxx podporu na xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podpory.

§11

§11 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 194/2016 Sb.

§12

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx podmínky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx a o xxxxxx výsledcích x xxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonem stanovené xxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx informace x prováděném xxxxxxx, xxxxxx x inovacích x jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx těch xxxxxxxxx, x nichž xx stanoví xxxxx.

(3) Xxxxxxxx nezveřejní xxxxxxxxx x výzkumných xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx by xxxxx x nepřiměřenému xxxxxx xx práva xx ochranu duševního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx tajemství, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obchodních xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za rok xx dobu 5 xxx xx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x v xxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx zveřejní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx.

§12x

Xxxxxxx x výzkumným xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx bezplatně xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx přílohou x xxxxxxxx publikacím xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx chráněna xxxxx xxxxxx upravujících ochranu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx obdobné xxxxxx xxxxxxxx17) xxxx která xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx64), jehož xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx vztahuje xxxxx na výzkumná xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx výzkumu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x od ukončení xxxxxxxxxxx podpory xxxxxxxx xxxxxxx 12 měsíců.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dat x xxxxxxxxx, kdy xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx soukromí x xxxxxxxx xxxxx, práva xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx příjemce.

(3) Příjemce, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx65), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx vývoj xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxx plně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředků.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x informace x xxxx v xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou objektivní, xxxxxxxxx, nevýlučné, xxxxxxxxxxxxxxx x neomezují xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výzkumných xxx.

(5) X xxxxxxx, xx jsou xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, xxxxxxxxx ke xxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxx xxxx tato xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 241/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2022

§13

Kontrola

(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxx cílů xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x využívání xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxx podle uzavřené xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx řešení xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx, xx delší xxx xxx roky, xx xxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx řešení xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx finanční kontrolu x příjemců xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx15) xxxxxxx x 5 % objemu xxxxxxx x institucionální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x daném kalendářním xxxx.

(4) Poskytovatel xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 4 xx 7 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanovených xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 xx 4, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx podpory, dosažené xxxxxxxx xxxxxxxx, jejich xxxxx k xxxxx xxxxxxxx x poskytnout x xxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§14

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx posuzuje xxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.8)

(2) Při xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x veřejné xxxxxxx.16)

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx podpory xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ujednání x podle občanského xxxxxxxx.

(4) Xxx nedodržení xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 5 a 6 ze xxxxxx xxxxxxxx xxxx při xxxxxxxx závazků xx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxx xx strany xxxxxxxx poskytovatel xxxx xxxxxxxx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx ve výzkumu, xxxxxx a xxxxxxxxx xx dobu až 3 let xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kdy xx xxxxxxx uznal.

(5) X případě, xx xxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, vývoje x inovací xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx datových xxxxx x které ovlivní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx ze xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx skutečnost xxxxxxxx Radu pro xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx období pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výši xxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx x 100 % xxxxxx podpory, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxxx údaje xxxxxx.

§14x

X xxxxxxx, kdy xxx příjemce xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x §7 xxxx. 3 xxxx. x) nebo x), xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx počátku xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podporu nebo xxxx xxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx platí xxxx druhá xxxxxxx.

§14x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 420/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

HLAVA IV

VLASTNICTVÍ XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX PRO XXXXXX X XXXXX, XXXXX X XXXXXXXXX X JEJICH XXXXXXX

§15

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx, xxxxx a inovace

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Pokud xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx smyslu §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§16

Práva k xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx chránit xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vynálezecké xxxx xxxxxxx tvůrčí xxxxxxxx17),18), je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx zveřejnění a xxxxxxx xx možné xxxxx s předchozím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx výsledků xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx základě .

(2) Xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxx zakázky, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx obdobné tvůrčí xxxxxxxx17),18), xxxxx příjemce, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, musí xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bezplatný xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx tržních podmínek. Xxxxxxxx má xxxxx xx úhradu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s tím xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx uznaných nákladů xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podáním xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxx písemný souhlas xxxxxxxxxxxxx.

(3) Práva x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, vývoji x xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx zakázkou, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx osobou, xxxxxx xxxxxx nakládání x výsledky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxx, xx

x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx-xx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx financovanému z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx výsledků xxxxx xxxxxxx výukou, veřejným xxxxxxx výsledků xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx46),

x) je-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, pak

1. xxxxxxxx xxxx spolupráce, které xxxxx chránit xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxx autorské, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, mohou xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx příjemcům, xxxx

2. xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i související xxxxxxxxxx práva, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx provozovatel výzkumné xxxxxxxxxxxxxx obdrží xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx náhradu xxxxxxxxxxxx tržním cenám xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxx činnosti x xxxx xxxxxxxxxx spolupracujícímu xxxxxxx, xxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx přístupová práva.

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX, XXXXXX X INOVACÍCH

§17

Vyhlášení, xxxxx x podmínky veřejné xxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Veřejnou xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxx vyhlásit xxxxxxxxxxxx x Obchodním xxxxxxxx x prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx zároveň xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx veřejné xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx poskytovatel xxxxxx. Xxxxxxxx veřejné soutěže xx xxxxxxx, xxxxxx x inovacích musí xxxxxxxxx zejména

a) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) název x xxxxx poskytovatele,

c) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx lhůtu a xxxxxxxxx lhůtu podle xxxxxx xxxxxx,

x) místo, xxxxxx x termín xxxxxxxxx výsledků xxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxx na prokázání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dokumentace, xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx projektů.

(3) Poskytovatel xxxx stanovit x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx současně x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x případě, xx xxx neomezí xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx soutěže xx xxxxxxx, vývoji x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ochranu utajovaných xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,14) xxxxxxxxxxxx xxxx řešení xxxxxxxx xx podkladě xxxxxxx xxxxx vybraným xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx složkám xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva, xxxxxxxxxxx xx výzkumem x xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx písemný souhlas Xxxx xxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx.

(5) Xxxxx projektu xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podpory xxxxxx dotace xxxx xxxxxx zvýšení xxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx výzkumem a xxxxxxx, podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxx xxxxxxx soutěže ve xxxxxxx, vývoji x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx shromažďovat xxxxxxxx xxxxx o návrzích xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.12) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx postupovat podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.21) Xxxxxx údajů x xxxxxxxx projektů x xxxxx x uchazečích xxxxxxxx xx zveřejnění xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zadávací xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx zvláštními právními xxxxxxxx.22) Z xxxxxxxx xxxxx xxx poskytovatel xxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxxxxx a případné xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx hodnosti xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§18

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchazeče

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Uchází-li xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společně více xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx svoji xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx uchazeče.

(2) Xxxxxxxxxxx xx uchazeč, xxxxx

x) xx odborné předpoklady x řešení xxxxxxxx,

x) xx příslušné xxxxxxxxx x činnosti, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,23)

x) xxxx v xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx hrozící xxxxxx xxxx xxxxx x insolvenčním xxxxxx24),

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx státnímu xxxxxxxx xxxx rozpočtu územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx závazky xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx pojišťovně xxxx x České xxxxxx sociálního zabezpečení,

e) xx-xx xxxxxxxx osobou, xxxxx pravomocně xxxxxxxx xxx trestný čin, xxxxx skutková podstata xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx uchazeče, xxxx xxx trestný xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx majetku, xxxx xx xx xxx xxx podle xxxxxx xxxxx, x xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx trestný xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx (činnosti) xxxx xxx trestný xxx xxxxxxxxxxx, xxxx trestný xxx xxxxx majetku, xxxx se xx xxx xxx xxxxx xxxxxx hledí,

f) xxxxx x posledních třech xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkon xxxxxxx činnosti,26) pokud xxxx činnost xxxxxxx x xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x inovacích,

g) xxxx v pracovněprávním xxx jiném obdobném xxxxxx x právnické xxxxx xxxxxxxx organizací xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx podle §23 xxxx. 2. Xx xxxxxxx pro organizační xxxxxxxx ministerstva, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x obtížích49),

i) xxxx xxxxx nebyl v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie50).

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx projektů.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxx podání návrhu xxxxxxxx takto:

a) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) způsobilost xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) a x) xx x), x) a x)&xxxx; x u xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) a f) xx v případě xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx, u xxxxxxx jsou xxx xxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxx xxxxx stanoveny xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx27a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 2 písm. x) a x).

(5) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx má xxx podle §9 xxxxxxxx smlouva o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx prospěch xx xxx vydáno xxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle jiného xxxxxxxx předpisu31) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx výpisů:

a) x veřejného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx56),

x) z xxxxxxxx xxxx57),

x) z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx58), xxxx

x) xx xxxxxxx výzkumných organizací xxxxx xxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxx xx xx uchazeče xxxxxx xxxxxxxx kopii, xx xxxxxx xxx 90 kalendářních xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx takovém xxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx.

Xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), xx poskytovatel xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx 90 xxxxxxxxxxxx dnů, oprávnění x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Dokumenty xxxxx xxxxxx odstavce xxxxxxxxxxxxx xxxxx zřízené xxxxx zvláštního xxxxxx59), xxxxxx obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo zveřejněného xxxxxxxxxx.

(6) Žádost x xxxxxx výpisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob x xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx rejstříku x xxxx xxxxxx se xxxxx předávat v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xx xxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti xxxxxxxx, xx xxxxxx xx být x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxx prospěch má xxx vydáno xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podpory, xx xxxxxxxxxxxx vyžádá xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx27) xxxxx z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx účelové xxxxxxx xxxxx §9 xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx pro výkon xxxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxx člena xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx27a) obdobné podmínky xxxx podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x).

(8) Uchazeč, xx xxxxxx má xxx xxxxx §9 xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x jehož prospěch xx xxx vydáno xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, prokazuje xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 7 xxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x inovacích.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx požadavky xx způsobilost x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxx x podmínkách xxxxxxx soutěže xx xxxxxxx x xxxxxx.

(10) Xxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx údajů xxxxxxxxxxxx pro prokázání xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx mohly xxx xxxx na rozhodování xxxxxxxxxxxxx, x to xx 7 kalendářních xxx ode dne, xxx xx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx, vývoji x xxxxxxxxx xx může xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx státě Xxxxxxxx unie nebo xxxxx xxxxx tvořícím Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx občan xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezident na xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxx-xx xx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx f) xxxxxxxxx xxxxxxx prohlášením.

(12) Nesplnění xxxxxxxxx na způsobilost, xxxxxxxxxx prokázat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxxxxx k xxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx x veřejné xxxxxxx xx xxxxxxx, vývoji x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentaci xxxx soubor podkladů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxx návrhu xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx byla xxxxx. Zadávací xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §17 odst. 2 xxxx. x) xx x) x g) xxxx skupině xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) podmínky veřejné xxxxxxx xx výzkumu, xxxxxx a xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx soutěže xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, vývoji x xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 5, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů a xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx přílohy,

f) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx projektů, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx určených ke xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejné soutěže xx xxxxxxx, vývoji x inovacích xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx podle §22 xxxx. 6,

h) xxxxx, xxxxxx x termín xxx podávání xxxxxx xxxxxxxx a pro xxxxxxxxx výsledku veřejné xxxxxxx ve výzkumu, xxxxxx a xxxxxxxxx,

x) xxxx smlouvy o xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x výběru xxxxxxxx.

(2) Xxx vyhlášení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx soutěže xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentaci pro xxxxx i pro xxxxx stupeň xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxx na xxxxx x v xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx.

§20

Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx je xxxxxx, xx kterém xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx návrhů xxxxxxxx. Xxxxx soutěžní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xx nejméně 43 kalendářních dní. Xxxxx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx dvoustupňové xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx je xxxxxxx 36 xxxxxxxxxxxx dní.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, vývoji x xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po ukončení xxxxxxxx lhůty a xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxxxx,&xxxx;xxxxx xx xxxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxx soutěže ve xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx. Délka xxxxxxxxx xxxxx u jednostupňové x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x inovacích xx nejvýše 240 xxxxxxxxxxxx dnů.

§21

Přijímání a hodnocení xxxxxx projektů

(1) Pro xxxxxxxxx návrhů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nakládání x xxxxx obsaženými x xxxxxxxx projektů a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx poskytovatel. Xxxxxxx xxxxxx nesmí xxx ve vztahu x xxxxxxxx veřejné xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xx xxxxx podílet na xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx podpory určitému xxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Komise xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §17 odst. 2 xxxx. b), d) x x) x xxxxxxxx veřejné xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 5 x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx lhůtě, x xxxxxxxx návrhů projektů x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx i xxxxx x návrzích xxxxxxxxxx xx uplynutí soutěžní xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxx být xxxxxx xx xxxxxxx soutěže xx xxxxxxx, vývoji x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx 8 x xxxxxxxx 10. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx soutěže xx xxxxxxx, vývoji x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Pro xxxxxxxxx xxxxxx projektů přijatých xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x vyhlášením výsledků xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x údaji xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisem, xxxxx zveřejní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx veřejné soutěže xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx. Ustanovení xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx o nepodjatosti xx xxx xxxxx xxxxxxxxx poradního orgánu xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx povinen zajistit xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odborným xxxxxxxx orgánem s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx základě zdůvodněného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodne, xx xxxxx projektu xxxxxx xx zásadních důvodů xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a vývoji. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxxx obdobně. Xx xxxxxx nakládání x údaji xxxxxxxxxx x xxxxxxxx projektů xxxxxxxx poskytovatel.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx provede, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, vlastní, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx veřejné xxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxx x inovacích x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx každého xxxxxx xxxxxxxx zpracuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(7) Protokoly x xxxxxxxxx xxxxxx projektů x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poradní xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx rozhodnout x výběru xxxxxx xxxxxxxx x zveřejnit xxxxxxxx xxxxxxx soutěže xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poradního xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx&xxxx; x xxxx xxxxxxxxxx x protokolu x xxxxxxxx své xxxxxxxxxx xx svých webových xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx umožní xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x inovacích, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx posudků x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(8) Návrh xxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx projektu xx xxxxxxx stupně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx uchazečem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx mezi xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxx xxxxxx sníží celkovou xxxx podpory. Snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x 7.

(9) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyzve xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx pěti xxxxxxxxxxxx xxx.

(10) Hodnocení xxxxxx xxxxxxxxxx projektů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 8.

(11) Xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 7 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.29)

§22

Xxxxxxxxxxxx veřejná soutěž xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx poskytovatel xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxx účelné xx xxxx oddělit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x podmínkami xxxxxxxx (xxxxx stupeň) x hodnocení xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx projektu (xxxxx xxxxxx), xxxx v xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyhlášených xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx výzkumu, xxxxxx x inovacích, xxx při xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx soutěže xx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxxxx spolu x xxxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxxx x §17 xxxx. 2.

(3) Xxx vyhlášení dvoustupňové xxxxxxx soutěže ve xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxx xxxxx podmínek xxxxxxxxx x §17 xxxx. 2 také

a) soutěžní xxxxx, způsob xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxx stupně veřejné xxxxxxx xx výzkumu, xxxxxx x inovacích xxxxxxxxx, xxxxxxxx rovněž xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx hodnocení návrhů xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, vývoji x xxxxxxxxx.

(4) Pro xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx projektů x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxx x inovacích xxxxx xxxxxxxxxx §21 xxxxxxx x tím, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx všech xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx odborný xxxxxxx xxxxx poskytovateli, který xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx druhého xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxx stupně xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx xxx návrhy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, vývoji x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podmínek x xxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výzkumu, vývoji x xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx x hodnocení xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x výběru xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx §21 xxxx. 1 xx 4, 6 xx 11 xxxxxxx.

(6) Poskytovatel xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx upřesnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx údajů a xxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxx projektu xxxx xxxxxx a druhým xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(7) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx druhý xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx návrhu x xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(8) Xx rozhodování podle xxxxxxxx 4 x 5 xx nevztahuje xxxxxxx xxx.29)

§23

Organizační xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxx x inovacích xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xx veřejném xxxxxxxxx xxxxxx2) vybrat xxxxxxxxxx osobu, x xxx uzavře xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, s xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx vyloučena x xxxxxx x xxxx soutěži, xxxxx xx podílet xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nesmí xxx xxxxxxxxxxxx osobní zájem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§24

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx výzkumu, xxxxxx x inovacích xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx podán xxxxx návrh xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx nastala podstatná xxxxx xxxxxxxxx, za xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx ve výzkumu, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx poskytovatel předvídat, xxx ji xxxxxxxxxx, xxxx pokud xxxxxxxx xxxxxx pro plnění xxxxxxxx xxxxxxx soutěže xx xxxxxxx, vývoji x xxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x inovacích xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx soutěže ve xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Veřejnou xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx poskytovatel xxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, vývoji x xxxxxxxxx nebo xxxx zadávací dokumentace x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx, s xxxxxx xxxxxxxxxx programem xxxx výsledkem xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx podstatnou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výdajů xx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zahájené projekty x xxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx soutěže xx výzkumu, xxxxxx x inovacích neprodleně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx veřejné soutěže. Xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xx výzkumu, xxxxxx a inovacích xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx nemá xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx x veřejné xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx skutečnost xxxxxx poskytovateli.

§25

Lhůta pro xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx o poskytnutí xxxxxxx

(1) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 60 xxxxxxxxxxxx xxx

x) xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rok, x xxxx xx xxx xxxxxxxx řešení x poskytování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu,8) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxx xx výzkumu, xxxxxx x inovacích, xxxxxxxx byl výsledek xxxx xxxxxxx vyhlášen xx xxxxxx účinnosti xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.8)

(2) Nedodržení xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x poskytnutí podpory xxxxx §9 xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx smlouvu o xxxxxxxxxx podpory x xxxxxx uchazečem v xxxxxx vyplývajícím z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výzkumu, xxxxxx x inovacích xxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx podpory ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro uzavření xxxxxxx o poskytnutí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podpory xxxxx §9 způsobené xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx poskytovatele xx xxxx odpovídající xxxxxxxxxx nákladům xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx řešení projektu xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxxx dokladů

(1) Doklady x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx poskytovatel xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, vývoji x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx uchovávat xxxxxxx x každé xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx po xxxx 10 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

§27

§27 (xxxxx XX) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 110/2009 Sb.

§28

§28 (xxxxx XX) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 110/2009 Sb.

§29

§29 (xxxxx XX) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 110/2009 Sb.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXXX INFORMACÍ X XXXXXXX, XXXXXX X INOVACÍCH

§30

Informační xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx

(1) Informační systém xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx31) xxxxxxxxxxx shromažďování, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x využívání xxxxx x výzkumu, xxxxxx x inovacích xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dalších xxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xx čtyři xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterými xxxx xxxxxxxxx evidence xxxxxxxx, centrální evidence xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x výsledcích x xxxxxxxx veřejných xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x inovacích. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx provozovatelem xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x odstavci 2.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, vývoje x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxx, vývoji x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxx x poskytovatelům x xxxxx

x) informovat xxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx a jejich xxxxxxxxxx,

x) informovat xxxxxxxxx x

1. projektech x xxxxxxxxxx xxxxxxx, vývoje x inovací xxxxxxxxxxxxx x veřejných xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx63) (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx"), x xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx využití xxxxxxx xxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx32) xxxx mezinárodními xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx podpory,

e) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx32) xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatelů xxxx orgánů xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxx výsledky výzkumných xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x veřejnosti.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx, jeho xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx záměr xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x inovací xxxxxxxx xx projednání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx datových xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výzkumu, vývoje x xxxxxxx (dále xxx "provozovatel") x xxxxxxxxx správce informačního xxxxxxx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxx.

§31

Xxxxx a povinnosti xxx předání x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx

(1) Podmínkou xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxx, vývoje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §30 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx 15 xxx před vyhlášením xxxxxxx soutěže xx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx předá provozovateli xxxxx o této xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soutěží xx xxxxxxx, xxxxxx x inovacích. Xx 50 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx poskytovatel provozovateli xxxxx x vyhodnocení xxxx xxxxxxx soutěže. Xxxxxx při xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soutěžích xx xxxxxxx, vývoji x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, o výzkumných xxxxxx, x aktivitách xxxxxxx, vývoje x xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx organizací xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatelem x xxxxxxx s xxxxxxxx 4 xx 6. Xxxxxxxx jednou xx xxx po xxxx 5 let xxx xxx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x v xxxxxxx, xx xxxxx x jejich změně, xxxxxxx xxxxxx opravu. Xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx. Postup xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x aktivitách xxxxxxx, vývoje x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx upraví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx výzkumu, vývoje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 50 xxxxxxxxxxxx xxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x inovací xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxx

x) xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vykonatelnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x nově zahajovaných xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx, xxxx

x) ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Pokud dojde x xxxxxxx kalendářního xxxx ke xxxxx xxxxx předaných podle xxxxxxxx 4, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x řešených xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x inovací xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 kalendářních xxx xxx xxx, kdy xxxxx nastala nebo xxxx poskytovateli xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), nejpozději do 150 xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 250 kalendářních xxx xx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx údajů o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. a), x nichž lhůta xx xxxxxxx provozovateli xxxx 730 xxx. Xxxxxxxxxxxx předá do xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx x údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxxx xx zahraničních xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 5 letech.

(7) Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x projektech a xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx x x výsledcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx 6 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx upraví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(8) Xxxxxxxxxxxx zařadí xx xxxxxxxxxxxx systému výzkumu, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx oznámí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pouze x případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx při xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx provozovatelem xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 90 xxxxxxxxxxxx xxx xx počátku xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx zařazení údajů xx informačního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxx údaji xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx nesouladu xxxx xxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xx změně xxxxxxxxx nebo datových xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, vývoje a xxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 3, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx údajů v xxxxxxx s ustanoveními §12 x §31 xxxx. 5.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x informačního xxxxxxx výzkumu, vývoje x inovací

a) veřejnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výzkumu, vývoje x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx chráněny podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů22), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxx údaje informačního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x výsledcích xxx dosažených, které xxxx chráněny xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx22),

x) xxxxxxx všechny údaje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx financí údaje xx rozpočtového xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx32) nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxx xxxxxxxxx.

(12) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, vývoje a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§32

Xxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx, vývoje x xxxxxxx

(1) Centrální evidence xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx určující xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jeho xxxxxxxx, řešitele, dalšího xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx odpovědnou xx řešení xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, dobu xxxxxx xxxxxxxx, celkové xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, stupeň xxxxxxxxxx xxxxx a po xxxxxxxx řešení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výzkumu, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx údaje x

x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. x),

2. výzkumných xxxxxxxxxx xxxxx §3 odst. 3 xxxx. a),

3. xx mezinárodní xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §3 odst. 3 xxxx. b),

b) xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxx údaje x

1. názvu xxxxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxx jeho xxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxx podpory xx uskutečňování xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx řešení,

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxxx posouzení Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx program oznámen Xxxxxxxx xxxxxx,

5. způsobu xxxxxxxxxx platného znění xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx vynaložené xx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §3 xxxx. 2 xxxx. x),

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výzkumu, xxxxxx x inovacích xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x),

3. finanční xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vývoje a xxxxxxx nebo finanční xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vývoje x xxxxxxx podle §3 odst. 3 xxxx. x),

4. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx pro xxxxxx, xxxxx x inovace, Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Technologické xxxxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxxx xxx České xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 písm. x).

Xxxxx xxxxx centrální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx řešením výsledek xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, příjemce, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, název xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx výsledku x stupeň důvěrnosti xxxxx. Obsah xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx kapacity xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx vložený xx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Příjemce xxxxxxx podpory xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx účelem xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx výzkumné xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx označí xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx vkládání xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx výzkumné infrastruktury, xxxxxxxxxx uživatel, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 3 xxxxxxxx účelové xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx veřejných xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x inovací xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxx xx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §17 a xxxxx x jejím xxxxxxxxxxx xxxxx §31. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(6) X xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx výzkumu, xxxxxx a inovací xxxxxxxxx xxxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx řešitele xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx výsledků. Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx podílejících xx na xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

HLAVA VIII

ORGÁNY XXXXXXX , VÝVOJE X XXXXXXX

§33

Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x vývoj

(1) Ústředním xxxxxxxx úřadem xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx je Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx s výjimkou xxxxxxx, xxxxx zabezpečuje Xxxx xxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx §35.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxx spolupráci České xxxxxxxxx xx výzkumu x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x institucemi Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x vývoj x xxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx výzkumné infrastruktury,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx správní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx32a),

x) xxxxxx xxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxx xxxxx §33a.

§33x

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx organizací (xxxx xxx "xxxxxx") xx informačním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx31), xxxxx xxxxxxxx je Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

(2) Xx seznamu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx požádaly x xxxxx xx xxxxxxx x prokázaly naplnění xxxxxxxxxxx znaků xxxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxx znalostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx44) xxxxxx prokázání xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Do seznamu xx xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) obchodní firma xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx výzkumné xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, pokud bylo xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx seznamu,

e) xxxxx xxxxxx do xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx výzkumné xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx výzkumné xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x zápis xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx o xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxx x výmaz xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx žadatele.

(5) Xxxxxx x zápis xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mají být xx xxxxxxx zapsány, x xxxxxxxxx, xxxxx xx zakládají xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxx.

(6) Xxxxx zapsané x xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

(7) Xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x při xxxxxx x zápisu změn xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx skutečností, se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(8) Ministerstvo školství, xxxxxxx x tělovýchovy xxxxxxxxx x žádosti x xxxxx výzkumné xxxxxxxxxx do seznamu, xxxxx i o xxxxxxx o zápis xxxx xxxx xxxxxx xxxxx zapsaných xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx zahájit řízení x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx zapsané x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x seznamu, xxxxx údajů rozhodných xxx xxxxxxxxx zápisu x změny zakládaných xxxxxx (včetně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x tělovýchovy, x xx xx sedmi xxx xxx dne, xxx xx organizace x takové změně xxxxx.

(10) Kritéria xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx, obsah xxxxxx listin x xxxxxx vykazování xxxxxx x transferu znalostí61) xxxxxxxxxx organizací xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 194/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§34

Xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Ústřední x xxxx správní xxxxx včetně Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxx xx xxx rozpočtové xxxxxxxx podle §4, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zejména xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vývoje x xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx programů x xxxxxxxxxx poskytovatele a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x inovací,

c) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, vývoji x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2) na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx kapitol,

d) xxxxxxxx využití xxxxxxx xxxx institucionální podpory xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, plnění xxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výsledků.

(2) Ústřední x xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx kapitoly xxxxx §4, xxxxxxxxxxx x oblasti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx programů, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§35

Xxxx xxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxx xxx výzkum, xxxxx x inovace xx odborným a xxxxxxxx orgánem xxxxx xxx oblast xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxx xxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx úkoly podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx Xxxxxxx politiky výzkumu, xxxxxx a inovací xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx vládě,

b) xxxxxxxx realizace Xxxxxxx xxxxxxxx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx předložených poskytovateli x Národní xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx programů x xxxx xxxxxxxxxx vládě,

d) xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx metodiky hodnocení xxxxxxxxxx organizací x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x předsedu Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České republiky x Xxxxxxxx agentury Xxxxx republiky,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výzkumu, xxxxxx x inovací Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx analýz x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx se zahraničím x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx výzkumu, xxxxxx x inovací podle §30 a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxx,

x) zpracování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx x inovace Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie i xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx výhledu xxxxxxx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx celkových xxxxxx xx výzkum, xxxxx x inovace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx rozdělení xxxxx §5a,

m) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx buňkách xxxx x žádosti x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x povolení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx uložených xxxxxx.

(3) Xxxx xxx výzkum, xxxxx a xxxxxxx xx 17 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx Xxxx xxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx x výjimkou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx pro xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx zejména přední xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x aplikovaného xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxxx Rady xxx xxxxxx, vývoj a xxxxxxx x výjimkou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Rady xxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx. Xxxx Xxxx xxx výzkum, xxxxx x inovace xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x předložení xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx x této xxxxxx. Xx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx na xxxx odvolání, zůstává xxxxxx Rady xxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx.

(5) Orgány Rady xxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxx, vývoj a xxxxxxx je člen xxxxx. Předsedu Xxxx xxx xxxxxx, xxxxx x inovace jmenuje x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Předsednictvo Xxxx xxx xxxxxx, vývoj x inovace xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x tři xxxxxxxxxxxxxxx volení x xxxxx Rady xxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Rady xxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxx jejími xxxxxxxxxx a koordinuje xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů Xxxx xxx xxxxxx, xxxxx x inovace.

(6) Xxxxxxxx v Xxxx xxx xxxxxx, xxxxx x inovace je xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pracovněprávní xxxxx33) x Xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx náleží xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx vláda, x xxxxxxxx náhrady, xxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxx a xx xxxxxxxx stanovených zákoníkem xxxxx34). Xxxxxxx období xxxxx Rady xxx xxxxxx, vývoj a xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxx Rady xxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxx pro xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx své xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zejména

a) xxxxxxx xxxxxx xxx zpracování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx republiky v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx aplikovaného xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx,

x) Komisi xxx xxxxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxx x ukončených programů,

c) Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx podklady pro xxxxxx úkolů Xxxx xxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x bioetickými xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady pro xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx k žádostem x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx povolení, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx dovozu xxxxxxxx embryonálních xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx Bioetické xxxxxx xx člen Xxxx xxx výzkum, xxxxx x inovace.

(8) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxx, xxxxx x inovace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx33) x Xxxxx xxxxxxxxx. Xx výkon této xxxxxxx xxxxxx náleží xxxxxx, xxxxx výši xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xx xxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákoníkem xxxxx34).

(9) Xxxxx odborných x xxxxxxxxx orgánů Xxxx xxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxx x předních xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, a xxxxxxx xx a xx xxxxx Xxxx xxx výzkum, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§36

Xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx

(1) Grantová agentura Xxxxx republiky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x hospodaří xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přidělenými xxxxxxx x státním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx agentury Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zabezpečuje

a) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx grantových xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x oblasti základního xxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxx xx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) poskytování účelové xxxxxxx grantových xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xxxxxx a plnění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x zpráv x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podpory se xxxxxxxxx trhem,

h) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Orgány Xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, předsednictvo, xxxxxxx rada x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx pracovněprávní xxxxx33) x České xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx náleží xxxxxx, jejíž xxxx xxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx a za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákoníkem xxxxx34). Předseda x xxxxxxx předsednictva Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx předsedy x xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xx řídí právními xxxxxxxx upravujícími xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx35).

(4) Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx jménem xx xxxxx jejích xxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx x členů xxxxxxxxxxxxx Grantové xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxx Xxxx pro xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(5) Předsednictvo Grantové xxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejných xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx smluv x poskytnutí xxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, předkládá xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Grantové xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxx členů. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Grantové agentury Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx období xx xxxx xxxxxxxxxxx. Členy xxxxxxxxxxxxx Grantové xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Rady xxx výzkum, vývoj x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx koordinuje xxxxxxx xxxxxxxxx komisí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x udělení podpory.

(6) Xxxxxxx rada Xxxxxxxx xxxxxxxx České republiky xx koncepčním orgánem Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zejména xxxxxxxx předsednictvu Xxxxxxxx xxxxxxxx České republiky xxxxxxxx x zaměření xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx projektů x xxxxxx zaměření, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úroveň Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x navrhuje xxxxxxxx xxxxxxxx. Vědecká xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx má xxxxxxx xxxxx, xxxxx z xxx odborníků jmenuje x xxxxxxxx vláda xx xxxxx Xxxx xxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx.

(7) Kontrolní xxxx Grantové agentury Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx rozdělování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx hospodaření, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx grantového projektu, x xxxxx předkládá xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx agentury Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, která xxxx vydávána v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx agentury Xxxxx xxxxxxxxx, jsou xxx předsednictvo Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Kontrolní xxxx Xxxxxxxx agentury Xxxxx xxxxxxxxx má xxxxx xxxxx, které x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x vývojem. Funkční xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x možností xxxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx. Kontrolní xxxx Grantové xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx předkládá Xxxxxxxxxx sněmovně výroční xxxxxx o xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odvolat xxxxxxxxx xxxx Grantové xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx neschválí xxxxxxx xxxxxx. Členům xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx může xxx přiznána za xxxxx jejich funkce xxxxxx x cestovní xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx x za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx práce. Xxxx odměny stanoví xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Grantové xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx výboru Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx vědy Poslanecká xxxxxxxx. Kontrolní rada Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx předkládá xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx věcech vědy xxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx České republiky xxxxxx informace o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, vývoji x xxxxxxxxx.

§36x

Xxxxxxxxxxxxx agentura Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xx sídlem x Xxxxx.

(2) Technologická xxxxxxxx České republiky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Technologická agentura Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx mít xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx auditorem.

(3) Xxxxxxxxxxxxx agentura České xxxxxxxxx zabezpečuje:

a) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vývoje x inovací xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx správy, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx programových xxxxxxxx,

x) poskytování xxxxxxx xxxxxxx na řešení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x čerpání xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx projektů a xxxxxxxx xxxx dosažených xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx Technologické xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x její xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx řešitelům xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, finanční x xxxxxxx duševního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky jsou xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxx Technologické xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx výzkumné xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nezakládá xxxxxxxxxxxxxx xxxxx33) k Xxxxx republice. Xx xxxxx této veřejné xxxxxx xxxxxx odměna, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx práce34). Xxxxxxxx x členové xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx agentury Xxxxx republiky vykonávají xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Platové poměry xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx agentury Xxxxx republiky se xxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx35).

(5) Předseda Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx zastupuje Technologickou xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx x xxxxx předsednictva Xxxxxxxxxxxxx agentury Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx Xxxx xxx výzkum, vývoj x xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx, vývoji x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx smluv x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxx rozhodnutí x poskytnutí podpory, xxxxxxxxx vládě xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx a jeho xxxx x předkládá xxxxx rozpočtu Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx Technologické xxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxx členů. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx agentury České xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx jmenování xxxxxxx na xxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxxxxx. Členy xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx agentury Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxx pro xxxxxx, vývoj a xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České republiky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánů Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x žádostmi x xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx agentury Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx Technologické xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zejména xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx agentury Xxxxx republiky xxxxxxxx x zaměření xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx x programům xxxxxxxxxxxx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx potřebná xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx agentury Xxxxx xxxxxxxxx xx dvanáct xxxxx, xxxxx z xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odvolává vláda xx xxxxx Xxxx xxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx.

(8) Kontrolní xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České republiky, xxxxx kontroluje rozdělování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx Technologická xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na postup xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x který předkládá xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx. Kontrolní rada Xxxxxxxxxxxxx agentury Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx si xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx audit. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx závazná. Kontrolní xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx Poslanecká xxxxxxxx xx xxxxx právnických xxxx zabývajících xx xxxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx období xx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx rada Technologické xxxxxxxx České republiky xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx činnosti. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zprávu. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx přiznána xx xxxxx jejich xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx náhrady, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx a za xxxxxxxx stanovených zákoníkem xxxxx. Výši odměny xxxxxxx xx základě xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xx návrh výboru Xxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušného xx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx sněmovna. Kontrolní xxxx Xxxxxxxxxxxxx agentury Xxxxx xxxxxxxxx předkládá xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx xxxxxxxxx x činnosti Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX

§37

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx ustanovení §5 xx 6 přiměřeně; xxxxxxxxxx §5 xxxx. 2 xxxx xxxxx x §5a odst. 4 xx nepoužijí.

XXXXX X

XXXXXXXXX A XXXXXXXXXX USTANOVENÍ

§38

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxx x vývoje, xxxxx xx xxxxxxxx tímto xxxxxxx, vzniklé xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2004 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §39. Uchazeči xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx výzkumných xxxxxx x navrženým xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2004 xx 90 xxxxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx předložení xxxxxxxxxx záměru xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx rady Xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx agentury Xxxxx xxxxxxxxx. Jejich xxxxxxx období xxxxxxx xxxxxxxxx.

§39

Xxxxx xxxx xxxxxxxx x provedení §13 xxxx. 4, §31 xxxx. 2, 3, 7, 9 a 12 x §32 xxxx. 1 xx 5.

XXXXX XX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§40

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Xxxxx republika xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx ve Sbírce xxxxxx xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy.

(2) Za xxxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx lze xxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx použít xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§41

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 300/1992 Sb., x xxxxxx podpoře xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 1/1995 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákon Xxxxx xxxxxxx rady x. 300/1992 Xx., x státní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x. 199/1994 Sb., x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx

§42

X §1 xxxx. 2 xxxxxx č. 199/1994 Sb., x xxxxxxxx veřejných xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 148/1996 Xx., zákona č. 93/1998 Xx., zákona x. 28/2000 Xx., xxxxxx x. 256/2000 Xx. a xxxxxx x. 39/2001 Xx., xxxxxxx x) včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2) zní:

"a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2) x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx Xxxxx republika xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx celek,

2) §8 xxxx. 3 xxxxxx x. 130/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x vývoje).".

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x. 59/2000 Xx., x veřejné podpoře

§43

V xxxxxxx x xxxxxx č. 59/2000 Sb., x veřejné xxxxxxx, se xxxx xxxxx zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x. 220/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x majetku Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx

§44

X zákoně č. 220/2000 Sb., x xxxxxxx některých xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v právních xxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 364/2000 Xx., se xxxx xxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXX

§45

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 2002.

(2) Xxxxxxxxxx §4 xxxx. 6 a §18 odst. 9 xxxx. x) a x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx smlouvy x přistoupení Xxxxx xxxxxxxxx k Evropské xxxx v xxxxxxxx.

Xxxxx x. r.
Havel x. x.
x x. Rychetský x. x.

§24

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx zákona č. 130/2002 Xx.

Xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx komisi jako xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx Xxxxxx x Jednací xxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx řešení střetu xxxxx, x xx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx nezávislost při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx o xxxxx xxxxxx povolení.

§24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Zákon x. 130/2002 Xx., x podpoře xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx prostředků x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x podpoře xxxxxxx x vývoje), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění tohoto xxxxxx xx poprvé xxxxxxx pro institucionální xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2007.

Čl. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 171/2007 Xx. x účinností xx 12.7.2007

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xx právní xxxxxx x oblasti xxxxxxx x xxxxxx vzniklé xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2. Výzkumné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx zahájeno x x xxxx poskytovatel xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2006, xx ukončí xxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx 2011. X xxxx 2010 se xxxxxxxxx institucionální podpory xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx výdajů xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxx v xxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxx, x roce 2011 xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v rozhodnutí x xxxxxxxxxx podpory.

3. Xxxxxxxx záměry, jejichž xxxxxx xxxx xxxxxxxx x k xxxx xxxxxxxxxxxx vydal xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podpory x xxxxxx od 1. xxxxx 2007 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2013. V xxxx 2012 se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx třetin xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxx 2013 ve xxxx xxxxx třetiny xxxxxx výdajů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Výzkumné xxxxxx, xxxxxxx řešení xxxx xxxxxxxx a x nimž vydal xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx podpory xx 5 xxxx 6 xxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx až xx 7 xxx, xxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2011. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x bodem 2 xxxxxxx poskytovatel a xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výzkumného xxxxxx.

5. Xxx výzkumné organizace, xx které xx xxxxxxxxxx xxxx 2 xx 4, xx xxxxxxxxxx zákona č. 130/2002 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx od 1. xxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx roce nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxx pro xxxxxx x xxxxx xxxxx §35 odst. 6 xxxxxx x. 130/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx považuje xx Xxxx pro xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 6 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Rady pro xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 6 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx započte x xxxx jeho funkčního xxxxxx xxxxx Rady xxx výzkum x xxxxx podle §35 xxxx. 6 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xx 4 xxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxx předsednictvo Technologické xxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx její xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 110/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx institucionální xxxxxxx xx dlouhodobý xxxxxxxxx xxxxxx výzkumné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx koncepční xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 130/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx, xxx x jejím xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §4 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 130/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podpory xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx organizace xxxxx xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucionální xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výzkumné xxxxxxxxxx xx pro xxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx xx posledním xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnuta xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx koncepční xxxxxx xxxxxxxx organizace xxxxx xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním předpisem x. 50/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 12.3.2020

Xx. VI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §12a xxxxxx č. 130/2002 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx výzkumná xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo

b) xx základě institucionální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 241/2022 Xx. x účinností od 1.9.2022

Informace

Právní xxxxxxx x. 130/2002 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2002 x ustanovení §4 xxxx. 6 x §18 xxxx. 9 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx platnosti xxxx xxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx XX x EU v xxxxxxxx (1.5.2004).

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

342/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.9.2005

413/2005 Xx., x změně zákonů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

81/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007

227/2006 Sb., x xxxxxxx xx lidských xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

171/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 130/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx z veřejných xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 12.7.2007

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxxx x souvislosti x xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

124/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

110/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 130/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x podpoře xxxxxxx x vývoje), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

211/2009 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 130/2002 Sb. publikované x částce x. 63/2009

420/2011 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx xxxx a řízení xxxxx xxx

x účinností xx 1.1.2012

469/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 130/2002 Xx., x podpoře xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx výzkumu, xxxxxxxxxxxxxxxx vývoje x xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2012

49/2013 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 130/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2013

135/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zadávání xxxxxxxxx zakázek

s xxxxxxxxx xx 1.10.2016

194/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 130/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx vývoje x xxxxxxx x xxxxxxxxx prostředků x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x podpoře výzkumu, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 2.7.2016 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.7.2017

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 19.9.2016

146/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 130/2002 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x inovací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x podpoře xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx vývoje x inovací), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 6.6.2017

367/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2018

277/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

50/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 130/2002 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx vývoje x inovací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 12.3.2020

484/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

261/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2021

177/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 222/2016 Xx., x Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 277/2019 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

241/2022 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx x informacím, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 123/1998 Xx., x právu xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 130/2002 Xx., x xxxxxxx výzkumu, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx prostředků x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.9.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxxx obchodní zákoník, xxxxx č. 77/1997 Sb., x státním xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

2) Zákon č. 134/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
2a) §3 xxxx. 1 x 2 xxxxxx č. 283/1992 Xx., x Xxxxxxxx věd České xxxxxxxxx.
3) §91 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 552/2005 Xx.
4) §3 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 283/1992 Sb., x Xxxxxxxx věd Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 659/1999 ze xxx 22. 3. 1999, kterým xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx x xxxxxx 93 Xxxxxxx o ES.
Nařízení Xxxxxx (XX) č. 794/2004 xx xxx 21. 4. 2004, xxxxxx xx xxxxxxx nařízení Xxxx (XX) x. 659/1999, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 93 Xxxxxxx XX.
5a) Například §8 xxxxxx x. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.
6) §12 x 13 xxxxxx x. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 26/2008 Xx.
7) §3 xxxx. x) xxxxxx x. 218/2000 Xx.

7a) Články 107 xx 109 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX)č. 651/2014, nařízení Komise (XX) č. 70/2001 ze xxx 12. xxxxx 2001 x xxxxxxx xxxxxx 87 a 88 Smlouvy o XX na státní xxxxxxx malým x xxxxxxxx podnikům x xxxxxxx znění, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 702/2014, nařízení Rady (XX) x. 723/2009 xx xxx 25. xxxxxx 2009 x xxxxxxx rámci Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (ERIC).

7x) Například Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.
7c) Zákon č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Zákon č. 218/2000 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
9) Zákon č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Zákon č. 148/1998 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx skutečností x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
11) Xxxxx č. 218/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Xxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
13) Xxxxx č. 218/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 563/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x bezpečnostní způsobilosti.
15) §39 xxxxxx č. 218/2000 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§15 xxxxxx x. 250/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 320/2001 Xx.
Xxxxx č. 320/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxx kontrole), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
16) §10 x 11 xxxxxx x. 59/2000 Xx.
17) Xxxxx č. 527/1990 Sb., x xxxxxxxxxx x zlepšovacích návrzích, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 529/1991 Sb., x ochraně topografií xxxxxxxxxxxxxx výrobků, xx xxxxx xxxxxx x. 116/2000 Xx.
Zákon č. 478/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 116/2000 Xx.
Zákon č. 206/2000 Sb., x xxxxxxx biotechnologických xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 132/1989 Sb., o xxxxxxx práv x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x plemenům zvířat, xx xxxxx xxxxxx x. 93/1996 Xx.
Xxxxx č. 207/2000 Sb., x xxxxxxx průmyslových vzorů x x změně xxxxxx x. 527/1990 Xx., x vynálezech, xxxxxxxxxxxx vzorech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 408/2000 Sb., x xxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 92/1996 Sb., x xxxxxxxx, osivu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x ochraně práv x odrůdám).
18) Například xxxxx č. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx), xxxxx č. 527/1990 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 529/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 116/2000 Sb., xxxxx č. 478/1992 Sb., xx znění xxxxxx č. 116/2000 Xx., zákon č. 206/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 93/1996 Xx., xxxxx č. 408/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
18a) Xxxxxx 32 xx 38 Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 9 Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx podporu xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxx 30.12.2006 xxx č. 2006/X 323/01).
19) Xxxxx č. 527/1990 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 408/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Zákon č. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).
21) Xxxxx č. 148/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx údajů a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 148/1998 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 101/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 106/1999 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Například xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx č. 246/1992 Sb., xx ochranu xxxxxx proti týrání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx č. 311/1997 Sb., x chovu x xxxxxxx pokusných xxxxxx.
24) Xxxxx č. 182/2006 Sb., o xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (insolvenční zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 246/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxxx x. 311/1997 Xx.
27) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Rejstříku xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
27x) Xxxxxxxxx §17 xxxx. 4 xxxxxx x. 341/2005 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
28) Xxxxxxx č. 96/2000 Sb. m. s., x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx x. 1/99 Xxxx přidružení xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx členskými státy xx jedné xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx 30. xxxxxxxx 1999 o xxxxxxx podmínek pro xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx výzkumu, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx (1998 - 2002), a v xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (1998 - 2002).
29) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zákon č. 248/1995 Sb., o obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

31) Zákon č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
32) Xxxxxxxxx xxxxx č. 123/1998 Sb., o xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32x) Xxxxx č. 341/2005 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
Xxxxx č. 227/2006 Sb., o xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kmenových xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) §3 xxxx xxxxx zákoníku xxxxx.
34) Xxxx xxxxx zákoníku práce.
35) Nařízení xxxxx č. 564/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x správě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

36) Xxxxxx 107 xx 109 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1024 xx xxx 20. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

37) Xxxxxx 2 xxx 84 nařízení Xxxxxx (XX) č. 651/2014.

38) Xxxxxx 2 xxx 85 nařízení Xxxxxx (XX) č. 651/2014.

39) Xxxxxx 2 xxx 86 nařízení Xxxxxx (XX) č. 651/2014.

40) Xxxxxx 2 xxx 91 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 651/2014.

41) Xxxx 1.3. xxx 15 písm. xx) Sdělení Xxxxxx - Xxxxx pro xxxxxx podporu xxxxxxx, xxxxxx a inovací (2014/X 198/01).

42) Část 2.2. xxxx 25 x 26 Sdělení Xxxxxx - Rámec xxx xxxxxx xxxxxxx výzkumu, xxxxxx a xxxxxxx (2014/X 198/01).

43) Xxxxxxx X xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 651/2014.

44) Xxxxxx 2 xxx 83 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 651/2014.

Xxxxxx 1.3 xxx 15 xxxx. xx) x xxxxxx 2.1 xxx 19 Xxxxxxx Xxxxxx - Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxx (2014/X 198/01).

45) Sdělení Xxxxxx - Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x inovací xx dne 27. xxxxxx 2014 (2014/X 198/01).

46) Xxxx 1.3. xxx 15. písm. x) x xxxx 2.1.1. xxx 19 xxxx. x) Xxxxxxx Xxxxxx - Xxxxx xxx xxxxxx podporu xxxxxxx, vývoje x xxxxxxx (2014/X 198/01).

47) Článek 9 xxxx. 1 xxxx. x) x článek 30 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 651/2014 .

Xxxxxx 31 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 702/2014.

Xxxx 4.7. xxxx 119 x 120 Sdělení Xxxxxx - Rámec xxx xxxxxx podporu výzkumu, xxxxxx x xxxxxxx (2014/X 198/01).

48) Xxxxxx 107 xx 109 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) č. 651/2014, xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 70/2001.

49) Článek 2 xxxx. 18 xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 651/2014.

Xxxxxx 2 xxxx. 14 xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 702/2014.

50) Xxxxxx 1 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 651/2014.

Článek 1 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 702/2014.

55) Xxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx.

56) Xxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

57) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx.

58) Zákon č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx).

59) Xxxxxxxxx xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx č. 341/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

60) Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx řád, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

61) Část 1.3. xxx 15 xxxx. x) Xxxxxxx Xxxxxx - Rámec xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx (2014/X/198/01).

62) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 723/2009 xx xxx 25. června 2009 x xxxxxxx xxxxx Společenství xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výzkumné xxxxxxxxxxxxxx (ERIC), xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1261/2013 xx xxx 2. xxxxxxxx 2013, xxxxxx xx xxxx nařízení (XX) č. 723/2009 x právním xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury (XXXX).

63) Xx. 62 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) 2018/1046 ze xxx 18. července 2018, kterým se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx rozpočet Xxxx, xxxx xxxxxxxx (XX) x. 1296/2013, (XX) x. 1301/2013, (XX) x. 1303/2013, (XX) č. 1304/2013, (XX) x. 1309/2013, (XX) x. 1316/2013, (XX) x. 223/2014 x (XX) x. 283/2014 x xxxxxxxxxx x. 541/2014/XX x xxxxxxx nařízení (XX, Xxxxxxx) č. 966/2012

64) §88 xx 94 zákona x. 121/2000 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

65) Zákon č. 106/1999 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 123/1998 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.