Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů

231/2001 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Základní pojmy §2

Působnost zákona §3

Předpoklady pro účast v řízení o udělení licence k provozování vysílání a v řízení o registraci převzatého vysílání §3a

ČÁST DRUHÁ - RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ

Postavení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání §4

Působnost Rady §5

Povinnosti Rady §6

Členství v Radě §7

Jednání Rady §8

Předseda Rady a místopředsedové Rady §9

Pracovněprávní vztah člena Rady §10

Zabezpečení činnosti Rady §11

ČÁST TŘETÍ - LICENCE

HLAVA I - ŘÍZENÍ O UDĚLENÍ LICENCE K PROVOZOVÁNÍ ROZHLASOVÉHO A TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ ŠÍŘENÉHO PROSTŘEDNICTVÍM VYSÍLAČŮ

Licence §12

Účastníci licenčního řízení §13

Žádost o licenci §14

Zahájení licenčního řízení §15

Veřejné slyšení §16

Skutečnosti významné pro rozhodování o žádostech o udělení licencí §17

Rozhodnutí o udělení licence §18

Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o licenci §19

Změna souboru technických parametrů vysílání a diagramu §20

Změna některých skutečností a změna licenčních podmínek §21

Krátkodobá licence §22

Zkrácené řízení §23

Zánik platnosti licence §24 §24a

HLAVA II - LICENČNÍ ŘÍZENÍ K PROVOZOVÁNÍ ROZHLASOVÉHO NEBO TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ ŠÍŘENÉHO PROSTŘEDNICTVÍM DRUŽIC, KABELOVÝCH SYSTÉMŮ A ZVLÁŠTNÍCH PŘENOSOVÝCH SYSTÉMŮ A K PROVOZOVÁNÍ ZEMSKÉHO DIGITÁLNÍHO ROZHLASOVÉHO NEBO TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ ŠÍŘENÉHO PROSTŘEDNICTVÍM VYSÍLAČŮ §25

ČÁST ČTVRTÁ - REGISTRACE

Registrace převzatého vysílání §26

Přihláška k registraci §27

Některá ustanovení o řízení o registraci §28

Zvláštní podmínky provozování převzatého vysílání prostřednictvím vysílačů §28a

Změna registrace §29

Zánik platnosti registrace §30

ČÁST PÁTÁ - PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ VYSÍLÁNÍ A PROVOZOVATELŮ PŘEVZATÉHO VYSÍLÁNÍ

HLAVA I - PRÁVA A POVINNOSTI PŘI VYSÍLÁNÍ PROGRAMU

Obsah programů §31

Základní povinnosti provozovatelů vysílání a provozovatelů převzatého vysílání §32 §32a §32b §32c §32d §32e §32f §32g

Povinnosti provozovatele vysílání při vysílání událostí značného společenského významu §33

Vysílání krátkých zpravodajských výňatků §34

HLAVA II - OCHRANA OSOB DOTČENÝCH OBSAHEM ROZHLASOVÉHO NEBO TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ

Právo na odpověď §35

Dodatečné sdělení §36

Podávání a náležitosti žádosti o uveřejnění odpovědi a dodatečného sdělení §37

Podmínky uveřejnění odpovědi a dodatečného sdělení §38

Uplatnění práva na uveřejnění odpovědi a dodatečného sdělení u soudu §39

Výjimky z povinnosti uveřejnit odpověď a dodatečné sdělení §40

Ochrana zdroje a obsahu informací §41

HLAVA III - PODPORA EVROPSKÉ TVORBY A EVROPSKÉ NEZÁVISLÉ A SOUČASNÉ TVORBY §42 §43 §44 §45

Evropské dílo §46

Sledování podpory evropské tvorby a evropské nezávislé a současné tvorby §47

HLAVA IV - OBCHODNÍ SDĚLENÍ

Povinnosti provozovatelů vysílání při vysílání obchodních sdělení §48

Povinnosti při zařazování reklam, teleshoppingu a označení sponzora do vysílání §49

Časový rozsah reklamy a teleshoppingu v televizním vysílání §50

Časový rozsah reklamy a teleshoppingu v rozhlasovém vysílání §51

Zvláštní ustanovení o obchodních sděleních týkajících se alkoholických nápojů a potravin a nápojů obsahujících živiny a látky, jejichž nadměrný příjem se nedoporučuje §52

Povinnosti provozovatelů vysílání při vysílání sponzorovaných rozhlasových nebo televizních programů a pořadů §53

Povinnosti provozovatelů televizního vysílání při umístění produktu §53a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ VYSÍLÁNÍ A PROVOZOVATELŮ PŘEVZATÉHO VYSÍLÁNÍ V KABELOVÉM SYSTÉMU

Zajištění místního vysílání §54

HLAVA VI - VYDÁVÁNÍ STANOVISEK K POVINNOSTI PROVOZOVATELE SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ ŠÍŘIT VE VEŘEJNÉM ZÁJMU PROGRAMY A SLUŽBY PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S PROGRAMEM §54a

ČÁST ŠESTÁ - ZAJIŠTĚNÍ PLURALITY INFORMACÍ V ROZHLASOVÉM VYSÍLÁNÍ A TELEVIZNÍM VYSÍLÁNÍ

Zajištění plurality informací v celoplošném analogovém rozhlasovém a televizním vysílání §55

Zajištění plurality informací v celoplošném digitálním rozhlasovém a televizním vysílání §55a §55b

Zajištění plurality informací v místním a regionálním rozhlasovém a televizním vysílání §56

Vytváření programových sítí §57

Sloučení provozovatelů vysílání nebo provozovatelů převzatého vysílání §58

ČÁST SEDMÁ - SANKČNÍ USTANOVENÍ

Opatření k nápravě §59 §59a

Přestupky §60

Společná ustanovení k přestupkům §61

Pozastavení převzatého vysílání televizního programu ze státu, který je smluvní stranou Evropské úmluvy o přeshraniční televizi, a pozastavení vysílání televizního programu z členského státu Evropské unie §62

Odnětí licence §63

Zrušení registrace §64

Společná ustanovení o odnětí licence a zrušení registrace §65

ČÁST OSMÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ

Ustanovení společná §66 §66a §67 §67a §67b

Ustanovení přechodná §68

Zrušovací ustanovení §69

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců §70

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů §71

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o regulaci reklamy §72

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů §73

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o správních poplatcích §74

ČÁST ČTRNÁCTÁ §75

ČÁST PATNÁCTÁ - Účinnost §76

č. 235/2006 Sb. - Čl. II

č. 304/2007 Sb. - Čl. IV

č. 196/2009 Sb. - Čl. II

č. 132/2010 Sb. - §21

č. 153/2010 Sb. - Čl. VIII

č. 302/2011 Sb. - Čl. IV

č. 420/2011 Sb. - Čl. XXVI

č. 242/2022 Sb. - §16

Nález Ústavního soudu - č. 444/2012 Sb.

INFORMACE

231

XXXXX

xx xxx 17. xxxxxx 2001

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx zákonů

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx správy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání.

§2

Xxxxxxxx pojmy

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) rozhlasovým x televizním vysíláním xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxxxxx, provozovatelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím sítí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1a) x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx podmíněným přístupem1b) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pořadů x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx vysíláním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizních xxxxxxxx xxxx xxxxxx podstatných xxxxx, včetně služeb xxxxx souvisejících s xxxxxxxx nebo s xxxxxxxxxxx xxxxxx programu, x jejich současné, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1a); za xxxxxxxxx xxxxxx xx považuje x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx jazyce,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx může xx xxxxxxxxx územním rozsahu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 80 % x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 70 % xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx lidu1c), xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx1d),

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx podstatných částí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx šíření xxxx provozovateli,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx vymezeném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 1 % x xxxx xxx 80 % x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání xxxx než 1 % x xxxx xxx 70 % xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxxxxxx x posledního xxxxxxx lidu1c),

f) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx televizního xxxxxxxx xxxxxxxx svým xxxxxxx xxx xxxxxx vymezenou xxxxxx a pro xxxx oblast xxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx než 1 % xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx1c),

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právnická xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx služeb přímo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxx zvukovým nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx nezaměnitelně identifikuje, xxxxx xxxxxxx a xxxxxx přímo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nechává xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"),

x) provozovatelem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx tyto xxxxxxxx a xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osob xxxxxxx v xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") podle xxxxxx zákona,

i) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx programové xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhlasových xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx částí xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx částmi xxxxxxxx xx rozumí zvukové, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxx vysílání, které xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx zařazovány xxxx pořady nebo xxxx xxxx pořady xxxxxxxxx nebo přerušovány, xxxxxxx reklama, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vysílání xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xx xxxxxx xxxxxx přímo xxxxxxxx, xxxxxxxxxx pořadů, xxxxxxx x xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodních xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) plnoformátovým programem xxxxxxxxx program obsahující xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x témat, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, hudební a xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zájmy,

l) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx část xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx celek xxxxxxxx xxxx tok xxxxxxxxxxxx prvků x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu; pořadem x televizním xxxxxxxx xx xxxxxx pohyblivá xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx bez xxxxx, která xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx svým xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx televizního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x vysíláním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx informace xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx televizního xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dekódovacím xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx, vysílané xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vlastní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x cílem propagovat xxxxxx zboží nebo xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx,

x) službou xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jednotlivě xxxx x souhrnu xxxxxxxxx xxxxx související s xxxxxxxxx, jenž xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx; službou xxxxx související x xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx souboru datových xxxxx xxx obsah xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x služba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx programu xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx informace o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací1a), xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací a xxxx xxxxxxxxxx spojeny x těmito xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx sdělením xxxxxx xxxx obrazová xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx provozovatelem xxxxxxxx x xxxxxx, pokud xxxx prezentace xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cíl x může xxxxxxxxx xxxxx x omyl x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx tehdy, xxxxx-xx k ní xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nabídka xxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, nebo xxxxxx, určená veřejnosti x zařazená xx xxxxxxxxxxxx xx televizního xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx obdobnou xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx jakýkoliv příspěvek xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, neposkytuje xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx videonahrávek22), xxxx xxxxxxxxxxxxx mediální xxxxxx xx xxxxxxxx1e), xxx xxxxxxxx audiovizuální xxxx, xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo pořadu x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) podprahovou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx zpracována xxx, aby xxxx xxxx xx podvědomí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx programů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nejnižší cenu,

v) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx1a), xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxx nebo provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxx zahrnuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zemské xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx prostředky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx") xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xx xxx byla xxxx než xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx kalendářních xxxxxx,

x) xxxxxxx rozsahem xxxxxxxx x xxxxxxx celoplošného xxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x případě xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vysílačů xxxxx stanovené x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx") xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. souborem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x případě analogového xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx1a) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx účely tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx sdělením xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiná obrazová xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x přímé xxxx xxxxxxx propagaci zboží xxxx služeb osoby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxx doprovází xxxxx xxxx je do xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx jakákoli xxxxxx začlenění xxxxxxx, xxxxxx, ochranné xxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx x výrobku a xxxxxx xx pořadu xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx výběr xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx skladbě,

d) xxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxx, xxxxx xx pravidelně xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx redakční odpovědnosti x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhlasového x televizního xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx vyžádání,

e) pořadem xxx xxxx pořad, xxxxx je xxxxxxx x určen xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 12 xxx, x jehož obsahu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, délky, xxxxxxx i xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x prezentace provozovatelem xxxxxxxx xx zřejmé, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxx xxxxxxxxx,

x) spotřebitelským publicistickým xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x nákupu xxxxx xxxx služeb, nebo xxxxxxxxx xxxx recenze,

g) xxxxxxxx titulky xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pořadů xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx spočívající xx xxxxxxxxx nastavitelném xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx stopou xxxxxx, xxxxxxxxx mluvený xxxxxx včetně významových xxxxx souvisejících s xxxxx nevyplývajícím x xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obraz xxxxxxxx, xxxx osobám xx xxxxxxxxx postižením xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx zpřístupňování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx spočívající xx xxxxxxxxx nastavitelném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx části xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx podle xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx23),

x) samoregulačním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx založená x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vysílání, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx vyžádání xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a ve xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xxxxx xxxxxxxxx, do xxxxxx xxxxxxxx pro jejich xxxxx xxxxxx x xx xxx účelem xx xxxxxxx zavazují xxxxxxxxx pravidla xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx soubor xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přijatý xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx samoregulace, postupy xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx sledování a xxxxxxxxxxxxx plnění těchto xxxx x mechanismus xxxxxx stížností, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přiměřených xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx navazující xxxxxx.

(3) Xx rozhlasové x xxxxxxxxx vysílání xx nepovažuje

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb zaměřených xx poskytování informací xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služby elektronických xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu1a),

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx signálu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vysílačům,

d) xxxxxxxxx informací souvisejících x provozem technických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Za xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vysílání xx nepovažuje šíření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeného x §12 xxxx. 3 písm. x).

(5) Xx xxxxxxxxx vysílání xx xxxxxxxxxx

x) vysílání, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx především xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nesoutěží x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vysílání, jehož xxxxxxx účelem není xxxxxxxxxxx pořadů x xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 1 xxxx 2, nebo

d) vysílání, xxxxx nemůže xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilého k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxx síti.

(6) Za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, úplné x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx určených xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx něhož xx zapojeno xxxxxxx 100 účastníků s xxxxxxxxx podléhajícími xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; tento xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx účastníci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx umístěni x xxxxx budově xxxx v xxxxxxxx xxxxx k xxxx xxxxxxxxxx nebo funkčně xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx přenos xxxxxxx xx xxxxx xxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx tento společný xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Za xxxxxxxxxxx xxx se xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx sestavování nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podílu xx denní vysílací xxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx dvěma xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtech.

§3

Xxxxxxxxx zákona

(1) Tento xxxxx xx xxxxxxxx xx

x) provozovatele xxxxxxxx, xxxxx xxxx vysílání xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx,3),4) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zákona"),

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysílání, xxxxx toto vysílání xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona,

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx-xx xx xxxxxxxxx xx usazenou x České republice xxxxx oodstavce 3, xxxx splňuje-li podmínky xxxxx odstavce 4 xxxxx xxxxxxxx 5.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx považuje xx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) má-li xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx4a) x České xxxxxxxxx x redakční xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, avšak xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx s xxxxxx") xxxxxx x Xxxxx republice,

2. xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx jak v Xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo

3. podstatná xxxx xxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxx televizní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx podmínky, že xxxxxxxxx xxxxxxxx poprvé xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxx českého xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx zapojení xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx republice, xxxx

x) xx-xx sídlo xxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, avšak xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, který není xxxxxxxx státem Evropské xxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx jejích xxxxxxxxxxx zajišťujících xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx související x xxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Nelze-li xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxx xx xxxxx považovat za xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx4b), xxxxx zákon xx xx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x převzatému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) zařízení xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) kapacitu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přenos xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, které je xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Evropské úmluvy x xxxxxxxxxxxx televizi.

(5) Xx právnickou xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysílání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nelze xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, a xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx státě Evropské xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x podmínek xxxxx xxxxxxxx 4, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxx-xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx podle Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx4c).

§3x

Xxxxxxxxxxx xxx účast x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx převzatého vysílání

(1) Xxxxxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx podnikání v Xxxxx republice xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.4d) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx společnosti, xx předpokladem k xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx akcie xxxxx xx jméno.

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx získala xxxxxxx xxxx registraci, xx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxx podnikání v Xxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx.4d)

(3) Xx-xx xxxxx uvedená v xxxxxxxx 2 zahraniční xxxxxx,4e) xxxxx xxxx x České republice xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx pobyt, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, oprávněného xxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXX PRO XXXXXXXXXX A TELEVIZNÍ XXXXXXXX

§4

Xxxxxxxxx Rady xxx xxxxxxxxxx x televizní xxxxxxxx

(1) Zřizuje xx Xxxx xxx rozhlasové x televizní xxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxx") xx xxxxxx v Xxxxx.

(2) Xxxx je xxxxxxxxx správním xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxxx právními xxxxxxxx24), xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx součástí xxxxxxxx xxxx České republiky. Xxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx v souladu x cíli tohoto xxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ochrana xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx postižením, xxxxx xxxxxxxxxxxx, řádné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx spravedlivé xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx svém xxxxxxxxxxx postupuje Rada xxxxxxxxx. Řídí xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx použitelnými xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx ani od xxxxx fyzické nebo xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Do xxxxxxxx Xxxx lze xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxx.

§5

Působnost Xxxx

(1) Xxxx

x) xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx vysílání,

c) xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, provozovatelů xxxxxxxxxx rozhlasového xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vede x xxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání xxxxxxxxx xxxx považovaných xx xxxxxxx x České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx"), x němž x každého provozovatele xxxxx, které x xxxxxxxx podle §3 xxxx. 2 xx 4 xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; seznam xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx komisi za xxxxxx zpřístupnění v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx Evropská xxxxxx,

x) pravidelně uveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x licenci a xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx změn, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

g) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx rádiového xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx a televizní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx od Xxxxxxx telekomunikačního xxxxx xxxxxxxxxx obsahující xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro analogové xxxxxxxxxx vysílání, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx parametrů; x xxxxxxx x xxxxxxxxxx Rada označí xxxxx, které xx xxx vysíláním xxxxxxx x xxxxxxxxxx umístění xxxxxxxx,

x) vyžaduje pro xxxxx xxxxxx x xxxxxxx licence x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx účely změny xxxxxxxxxx podmínek xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx1a); x xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx územní xxxxxx vysílání xxx xxxxxxxxxxxxx vysílání xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) ve xxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x Českým xxxxxxxxxxxxxxxx úřadem x xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů1a),3),4),

m) xxxxxx xx xxxxx stanovisky x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx a koncepci xxxx xxxxxxx x xx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx mediální xxxxxxxxxxx,

x) stanoví programy x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxx povinně xxxxxx xx xxxxxxxx zájmu x xx xxxxxxx xxxxxx televize s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, přezkoumává xxxxxxx 5 xxx xxxxxx potřeby jejich xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely uložení xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4f),

x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxx Xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxx, zápisy x xxxxxxx Rady, xxxxxxx-xx tomu zvláštní xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx další xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,

x) zveřejňuje rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x žalobě xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx. Xxx xxxxxx dotčena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx,5)

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxx své působnosti x Evropskou komisí, xxxxxx orgány Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx s obdobnou xxxxxx xxxxxxxxxx x x orgány xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Rady, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxxx vydaným xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx, které v xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx vysílání, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x členství Xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xx jako xxxx Xxxxxxx evropských regulačních xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby prostřednictvím xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxx zkušeností x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx xx xxxx xxxx Kontaktního výboru xxx Xxxxxxxx komisi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zástupců xx činnosti tohoto xxxxxx,

3. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxxxxxx xxxxxx, jiné xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

4. xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx komisi x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Evropské xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx patří xxxxx xxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx sdílení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Radou x xxxxxxx xx obdobného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx věc xxxxxxxx x xxxxxxxxxx orgánem xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie,

u) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx úmluvy x xxxxxxxxxxxx televizi4b) x zastupuje Xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx zřízeném xxxxx xx. 20 Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) spolupracuje v xxxxxxx xxxxxxxx televizního xxxxxxxx x příslušnými xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx členskými xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x přeshraniční xxxxxxxx,

x) napomáhá xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oblasti xxx působnosti x xxxxxxxxxxxx xx samoregulačním xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx Xxxx se samoregulačním xxxxxxx xxxxxxx vyžádána, x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxx zavádění xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx gramotnosti; xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx samoregulačních xxxxxx xxxxxxxxxx x předkládá xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisům, pokud xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, zejména v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx pořady, xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxx fyzický, psychický xxxx xxxxxx xxxxx, x to prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx vysílání, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx mediálních xxxxxx xx vyžádání x služeb platforem xxx sdílení xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a x rozsahu xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx Rada

a) podporuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x opatřeních xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx předkládá Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx 3 xxxx zprávu, jejíž xxxxxx xx určen xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 33x xxxx. 3 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2010/13/EU, xxx, xxx xx xxxx x xxxxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx, kdy xx Rady xxxxxxxx xxxxxxxxx obdobnou zprávu,

b) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx-xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx x přijímání xxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx osoby se xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x pro xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením,

c) xxxxxxx a pravidelně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx přijatých x této oblasti xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx 3 roky xxxxxx tak, xxx xx xxxx x xxxxxxxxx xx 3 xxx ode xxx, xxx xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mediálních xxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx alespoň 30 % xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx pořadů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx každé 2 xxxx xxxxxx xxx, aby xx xxxx k xxxxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zprávu,

e) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxx xx věcech, xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx právního xxxxxxxx náležejí do xxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx jiným právním xxxxxxxxx1e),3),4).

§6

Xxxxxxxxxx Xxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx každoročně xxxxxxx xxxxxx o xxx xxxxxxxx a x stavu x xxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mediálních xxxxxx xx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx zpráva"), xxxxx obsahuje zejména

a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx videonahrávek,

b) xxxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxxxx a televizním xxxxxxxx, x převzatém xxxxxxxxxxx x televizním xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx sdílení xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx audiovizuálních mediálních xxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx sdílení xxxxxxxxxxxxx x x uložených xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) informaci x výsledcích xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vysílání, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysílání x poskytovatelům audiovizuálních xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx účastníků xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) informaci x xxxxxxx evropské tvorby x evropské xxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxx xxxxxx evropské tvorby (§42) x xxxxxxxxx xxxxxx (§43) x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vysílání, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx vyžádání,

h) informaci x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx vysílání, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx audiovizuálních xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x služeb xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) informaci x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x novým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx přijímaných na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx strany provozovatelů xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x samoregulačních xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xx Rada povinna xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně xx xxxxxxxxx nejpozději xx 30. dubna xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx zveřejnit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx dne xxxxxx schválení Xxxxx, xxxx na ní xxxx být xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx od Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxx. Rada xx povinna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Vláda x orgány státní xxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxx x x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx součinnost.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx") si xxxx xxxxxxx xx Rady xxxxx xxxxxxxx pro xxxxx plnění xxxxxxx, xxxxx xxx Českou xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x z xxxxxxxxxxxxx xxxxx4b), popřípadě x xxxxxx xxxxxxxx x mezinárodních xxxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx ministerstvu xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx Rada xx xxxxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zaměřené xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, informuje x xxxx xxxxxxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Pokud xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxx xxxxxx x informace xxxxxxxx se činnosti xxxxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxxx Rada xxxx xxxxxx, je-li xx xxxxxxxxxxxx, xx 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxx v Xxxx

(1) Xxxx xxxxx 13 xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx v Xxxx je veřejnou xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx Rady xx 6 let.

(3) Do xxxxxx člena Xxxx xxxx xxx xxxxxxx x jmenován občan Xxxxx xxxxxxxxx, který

a) xx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) dosáhl xxxx 25 let,

d) xx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx občan, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx trestný xxx, xxxxx byl xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx periodického xxxxx anebo pro xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx činy nebylo xxxxxxxxx xxxxx xx xx něj x xxxxxx důvodu hledí, xxxx by xxxxx xxxxxxxx. Za bezúhonného xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nesplňuje xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx.6)

(4) Do xxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx osoba, xxxxx xxx po dvě xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxx.

(5) Xxxxxxxx v Xxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxx usnesení Poslanecké xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxx členu Xxxx, xxxxxxxxx pozdějším xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zvolení xx xxxxxx xxxxx Rady.

(6) Xxxxxxxx x Radě xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx člena Xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx doručení xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxx z xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx byl xxxx Rady xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx činů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(7) Poslanecká xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx x funkce x xxxxxx důvodů:

a) xxxxxxxxxxxx-xx se xxxxxxx Xxxx xx xxxx xxxxxxx 6 xx xxxx následujících xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve kterých xx xxxxxx xxxxxx Xxxx,

x) xxxxxxxxx-xx podmínky xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zpochybňuje xxxxxxxxxxx xxxx nestrannost Xxxx.

(8) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx člena Xxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx usnesení Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x odvolání xxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxx oznámí dotčenému xxxxx Xxxx x xxxxxx ho x xxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 15 pracovních xxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zveřejní xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx dotčeného xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx neprodleně xxxx, co xxx xxxxxx.

(9) Xxxxx Rady, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Poslanecké xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx funkce člena Xxxx, xxxxxxx-xx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) S xxxxxx xxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx, státního xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, funkce xxxxx Xxxx České xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxx České televize, xxxxx Xxxx Českého xxxxxxxx.

(11) Xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxx funkce xxxxxx x xxx xxxxxx výkon xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(12) Členové Xxxx nesmějí xxxxxxxx xxxxxx x politických xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x vystupovat v xxxxxx prospěch.

(13) Xxxxxxx Xxxx xxx osoby xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společností, které xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx sdělovacích xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxx Rady xxx xxxxx xxx xxxxxx xx dále xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx sdělovacích prostředků xxxx x oblasti xxxxxxxxx a xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx , provozovatelům xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx audiovizuálních xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxx jiném obdobném xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytovateli xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(14) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx výdělečnou xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx člena Rady. Xxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx neohrožuje xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Rady.

§8

Xxxxxxx Xxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak (xxxxxxxx 2), xx Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx většina xxxxxx xxxxx x xx-xx xxxxxxxx přítomen xxxxxxxx Xxxx xxxx některý x xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx svých členů, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x udělení licence xxxxx §18, prodloužení xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 8 xx 12 xxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxx §63 xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §64, kdy je x rozhodnutí třeba 9 xxxxx xxxxx Xxxx.

(3) X rozhodování Xxxx xxxx vyloučeni xxxxxxx Xxxx, u xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx důvodné xxxxxxxxxxx x xxxxxx podjatosti. Xxxx Xxxx xx xxxxxxx oznámit Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx svému xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx x xxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhoduje Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx stanoví zejména xxxxxx hlasování x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Rady, xxxxxx xxxxx x odvolávání xxxxxxxx Rady x xxxxxxxxxxxxx Xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xx xxxx protokol, xx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx Rady xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx dozví xxx xxxxxx funkce x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx řádného xxxxxx veřejné xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx osob vyžadují, xxx xxxxxxx utajeny, x to x xx zániku xxxxxxxx x Radě. Této xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx jen x xxxxxx stanovených xxxxx zákonem xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotýká.

§9

Xxxxxxxx Rady x xxxxxxxxxxxxxxx Xxxx

(1) Xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx členů xxxxxxxx x 3 xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx Xxxx xxxx činnost Xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx-xx funkci xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx člena Xxxx, nebo

c) vyskytují-li xx xx výkonu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Výkon xxxxxx předsedy Xxxx xxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxx členství x Xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx byl Xxxxx xxxxxx,

x) dnem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v usnesení Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx z funkce,

d) xxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx písemného xxxxxx xx xxxxxx Radě, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx.

(5) Xx xxxx, xxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx zastupuje xxx xxxxxxxx místopředseda Xxxx; odstavce 3 x 4 xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx odvolání x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxx-xx xxxxxxxx Rady xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx, je Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx.

(7) Obdobně xx Xxxx xxxxxxx učinit x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx ukončení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx.

§10

Pracovněprávní xxxxx člena Xxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx Xxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxx.

(2) Předseda Xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx Xxxx x členové Xxxx xxxx xxxxx xx xxxx a odchodné xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.7)

§11

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx8) a xxxx xxxxxxx je xxxxxxx ze samostatné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxx Úřad Rady, xxxxx xx orgánem Xxxx, a xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx.

(3) X čele Xxxxx Xxxx xx vedoucí Xxxxx Rady, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx; xx xxxx xxxxx, jmenování x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx správním xxxxx x xxxxxxxxxx působností. Xxxxxxx Xxxxx Xxxx xx považuje za xxxxxxxxxx xxxxxx představeného x je xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx.

(4) Zaměstnanci xxxxxxxx v Úřadu Xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §5 xxxxxx x xxxxxx službě, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx o státní xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx vztahy xxxxxxxxxxx, kteří nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předpisy.

(5) Xxxxxxx Úřadu Rady xx považuje xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxx, předseda Xxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxxx oprávněni xxxxx státnímu zaměstnanci xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnosti Xxxx xxxxxxxx jednací xxx Xxxx.

(8) Zaměstnanec, který xxxx xxxxxxx zaměstnancem, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v Xxxx, xx xxxxx povinnosti xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx práce xxxxxxx zachovávat mlčenlivost x skutečnostech, o xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a to x xx skončení xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx-xx xx zproštěním xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jíž se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx týká. Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx osobu v xxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxx, xx xxxxx základě xxxxxxxx xxx Xxxx činnost.

XXXX XXXXX

XXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX X XXXXXXX LICENCE X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X TELEVIZNÍHO XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§12

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxxx o xxxxxxx licence (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu a xx xxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxxx Xxxx nabylo xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxxxxxxxx x programem xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) vysílačů,

b) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) a x) (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx systém").

(4) Xx xxxxxxx licence není xxxxxx nárok, xxxxx xxxx xxxx stanoveno xxxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x to xxxxxxx na xxxx

x) 8 xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) 12 xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx rozhlasového xxxxxxxx x licencí xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 180 xxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x licencí xx 360 dnů xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o udělení xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx.

(7) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx na jinou xxxxx.

(8) Xx žádost xxxxxxxxxxxxx vysílání x xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx jedenkrát, x xx x xxxxxxxxxxxx vysílání x xxxx 8 xxx x u televizního xxxxxxxx o xxxx 12 xxx. Xx xxxxxx provozovatele xxxxxxxx x licencí může Xxxx prodloužit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxx.

(9) X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x souhlas xx xxxxxx právní xxxxx xxxxxxxxxxx; Xxxx žádosti xxxxxx, xxxxx-xx o xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx Radu x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Tato xxxxxx xxxx xxx Xxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x období xx xxxxxxx 36. xx xxxxx 30. měsíce xxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání x období od xxxxxxx 48. xx xxxxx 42. xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx vysílání x xxxxxx od xxxxxxx 36. xx konce 30. xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx žadatel xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §13 xxxx. 3 xxxx xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx určeného xxx rozhlasové xx xxxxxxxxx vysílání x xxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kmitočtů x xxxx změna xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vysílání x xxxxxxx; xxxxx xxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx, Rada xxxxxxxx xxxxxxx neprodlouží x xxxx xxxxx.

(12) Xxxx xxxx platnost licence xxxxxxxxxxx x případě, xx xxxxxxxxxxxxx vysílání x xxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx správní xxxxx xx xxxxxxx porušení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) zařadil xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je jejich xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx pleti, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, politických xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx rysů, xxxxxxxxxxxx x národnostní xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx postižení, xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx pořady, xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx25),

x) zařadil xx xxxxxxxx pořady, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx vystavené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mohou xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vývoj xxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx obsahují xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx samoúčelné xxxxxx,

x) převedl xxx xxxxxxxxxxx souhlasu Xxxx xx třetí xxxxx xxxxx xx společnosti xxxxxxxxxxxxx vysílání s xxxxxxx, x porušil xxx povinnost xxxxxxxx x §21 xxxx. 6 a 7.

(13) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 má xxxxxx xxxxxx účinky xxxx xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx licence. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 8 xxx xxxx xxxxxxx.

§13

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx Radě xx xxxxx stanovené xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§15 xxxx. 2).

(2) Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo fyzická xxxxx splňující předpoklady xxxxx §3a.

(3) Žadatel x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx účast x licenčním řízení, xxxxxxxx

x) xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o úpadku xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) prokáže, že xxxx x evidenci xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, že xxxx splatný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx příspěvku na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx licence xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxx se xx xxx xxxxxxx, xxxx xx nebyl odsouzen; xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x na xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx jsou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx společníkem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zákona xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vysílání xx zákona,

g) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx televizní xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxx je takový xxxxxxx funkcionář xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Rada xxxxx xxxxxx opatření, xxx xx xxxxxxxx licenčního xxxxxx xxxxxx seznámit x xxxxx x xxxxxxx technického, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§14

Xxxxxx x licenci

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, sídlo, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx") (xxxx-xx xxxxxxxxx), xxxxx, xxxxxxxx x rodné xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx jednat. Xx-xx xxxxxxx x licenci xxxxxxxxxx právnickou xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x rodné číslo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx organizační složky x místo xxxx xxxxxx; xx-xx ustanoven xxxxxxxx, musí též xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx (xxxx-xx xxxxxxxxx), xxxxx datum xxxxxxxx, bydliště, xxxxxx x trvalém xxxxxx xx území České xxxxxxxxx, dále obchodní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo (xxxx-xx xxxxxxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx, xxxxx adresu xxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx xxx xxxxxxx, údaje o xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,9a) xxxxx, příjmení x xxxxx číslo nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky x xxxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx pobytu,

c) xxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx x) o xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx statutárního nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx x licenci xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x podílech xx hlasovacích xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx, x xx xxxxxx určení xxxxx x peněžního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladů, xx-xx žadatel x xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou,

e) xxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx šířeného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxxxx vysílání xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxx xx územní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx; v xxxxxxx vysílání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx rozsah xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx o části xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vysílání, x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx měl xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nezávislými xxxxxxx, týká-li xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxx finančních prostředků, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) hlavní xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx směrováno, xxxxx-xx xx o televizní xxxxxxxx,

x) xxxx, které x xxxxxxxx xxxxx §3 odst. 2 xx 4 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 dokládá xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, stanovami, xxxxxxxx xxxxxxxxx, výpisem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rejstříku, který xxxxx být xxxxxx xxx 3 xxxxxx, x xxxxxxxx o xxxxxx. X xxxxxxx x licenci xxxxxxx xxxxxxxx připojí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx, x xxx, že xxxxxxx o licenci xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx a že xxxx xxxxxxx nedoplatek xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx pojistného na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. V xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx člen jeho xxxxxxxxxxxx xxxx kontrolního xxxxxx xxxx státním xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx žadatel, který xx právnickou osobou, xxxx sídlo na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx dále x xxxxxxx výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kontrolního xxxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 3 měsíce.

(3) Je-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vysílání xxxx provozovatelem xxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxx společnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vydávající periodický xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx změny xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x licenci, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx, aby x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 15 xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx neodstraní xx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx lhůty x odstranění xxxxxxxxxx xx společné licenční xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§15

Zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx řízení zahajuje Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx uchazeče o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx zahájením xxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx vyžádá stanovisko Xxxxxxx telekomunikačního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, a xxxxx-xx xx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx licencí x xxxxxxxx jednoho xxxx xxxx programů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx stanovisko Xxxxxxx telekomunikačního úřadu x xxxxxxxx umístění x sítích xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx uchazeče o xxxxxxx xx Rada xxxxxxx xxxxxxx xx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx xx Xxxxxxx telekomunikačního úřadu xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx licenčního xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx-xx si Xxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx lhůta 30 dnů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx dne, xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovisek, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx licenčního řízení xxxxxxxx.

(2) Rada xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, časový xxxxxx vysílání, územní xxxxxx vysílání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx diagramem xxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů x případě digitálního xxxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Rada stanoví xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx specifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx"). Rada xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx dvou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx žádosti x licenci xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X žádostech doručených Xxxx ve lhůtě xxxxx xxxxxxxx 2 xx vede společné xxxxxxxx xxxxxx.

(5) V xxxxxxx xxxxxxxxx dvou xxxx xxxx sítí xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 Xxxx xxxxxx licenční xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx programů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx neurčí xxxxxxxxx programů v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Za xxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti žadatele xx Rada xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx9e) výpis x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxx v elektronické xxxxxx, x to xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

§16

Veřejné slyšení

(1) Xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx slyšení xx xxxxx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxx, xxxxxx Xxxx xxxxxxx podle §15 xxxx. 2. X xxxxxxxxx případech nařídí xxxxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx 90 xxx xxx xxx zahájení xxxxxxxxxx řízení.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x projednání otázek xxxxxxxxxx se programové xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx evropských xxx, xxxxxxxxxx xxx vyrobených xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx evropské xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skladbě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx licenčních xxxxxxxx, které se x případě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx licenčními xxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 4, s xxxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxx Rada xx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxxxxxx úřadu.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx slyšení, xxxxxx xx Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 14 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, musí xxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx jejich xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx pobytu, popřípadě xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x fyzické osoby,

c) xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx pozvánky xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxx 14 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx zahajuje, xxxx x ukončuje xxxxxxxx Xxxx xxxx xxx xxxxxxxx člen Xxxx.

(8) Kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxx licenčního xxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vystoupit, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx svá xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, které x xxxx mají xxxxxxxx svolení xxxxxxxx Xxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx.

(9) Xxxxxxxxx veřejného slyšení xxxxxxx xxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Xx xxxxxxxxxxx narušování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předseda Xxxx xxxx jím xxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxx veřejnosti xxxxxxxxxx x za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx jednacího xxx, x xxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(11) X xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X veřejném xxxxxxx se vyhotovuje xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx údaje x xxxx xxxxxx, účasti xx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx vystoupení, písemně xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx a od xxxxxxx dne xx xxxxxx xxxxxxxxx slyšení xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxx.

§17

Skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x udělení licencí

(1) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx licence Xxxx xxxxxxx

x) ekonomickou, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx žadatele x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx žadatele,

c) přínos xxxxxxxxxx skladby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o licenci x xxxxxxxxxxxx stávající xxxxxxx programů xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vysílání xx území, xxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxxx nebo televizním xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§42), xxxxxx evropských xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§43) x xxxxxxxxxx programové xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx připravenost xxxxxxxx opatřit určité xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx žadatele x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x jiných menšin x České xxxxxxxxx.

(2) Xxx udělování xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx hodnotí

a) ekonomickou, xxxxxxxxxxx x technickou xxxxxxxxxxxx žadatele x xxxxxxxxx xxxxxxxx, transparentnost xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx programové skladby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§42), xxxxxx xxxxxxxxxx nezávislých producentů x xxxxxxxx tvorby (§43) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skladbě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) přínos xxxxxxxx xxx xxxxxx původní xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx určité procento xxxxxxxxxx pořadů skrytými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx sluchově xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx kultury xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice.

(3) Licenci xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx který nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§18

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

(1) X udělení xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx probíhá xx neveřejném xxxxxxxx Xxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx osob oprávněných xxxxx návrh xx xxxxx právnické xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx licence před xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx založena. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vysílání dnem xxxxxx do obchodního xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx i x xxxx, xxxxx nemají xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx licence jednomu xx xxxxxxxx x xxxxxxx a x xxxxxxxxx žádostí xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx žadateli x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxxx identifikačního xxxxx xxxxxxxxxxxx správcem xxxxxxxxxx registru xxxx9),

x) xxxxxxxx (název) programu x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx či xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) dobu, xx xxxxxx byla xxxxxxx udělena,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx uvedení xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx program, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x programem; v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx vytvářet a xxxxxxxxxx xxxxxxx datových xxxxx pro obsah xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx států, xx jejichž xxxxx xx xxx vysílání xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jedná-li xx x televizní xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx vysílání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx xxxxx podle §14 odst. 1 xxxx. f),

(dále jen "xxxxxxxx xxxxxxxx").

(5) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Rada xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(6) Rada x xxxxx přeshraniční xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx regulační xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx podle odstavce 4 xxxx. x).

§19

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx

Xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x licenci xxx podat ve xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx žalobu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.9c)

§20

Xxxxx souboru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx

(1) Xxxx může xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x provozovateli xxxxxxxx xx zákona, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx kalendářního xxxx na xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 90 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kmitočet; xx této xxxx xx xxxxxxxxxxxx doba, xx xxxxxx vysílání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bránily xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kmitočtů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání xxxx Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx1a) učiněného x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx a mezinárodních xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx z xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx anebo x xxxxxxxxxxxxx organizacích.

(3) Xxxxx způsobem xxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx technických xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx rádiových kmitočtů xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx9d).

(4) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx k porušení xxxxxxx vyplývajících z xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a která xxxx vyhlášena xx Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxx obdobné xxxxxx, xxxxx z xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Evropské xxxx xxxxx x mezinárodních xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx-xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx žádost xxxxxxx, pokud xx xxxxx vedla x xxxxxxxxx licence xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 odst. 1 xxxx. x). Xxxx xx povinna xxxxxxxxxx x změně xxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx xx 60 xxx xxx dne, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx. Xxxxx Xxxx v xxxx lhůtě xxxxxxxxxx, xx xx xx xx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx může řízení xxxxxxxx v případě, xx xx třeba xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxx bylo xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxx10). X xxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx; xx xxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx.

(5) Provozovatelům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nevzniká xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx souboru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysílání s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §2 odst. 1 xxxx. c).

§21

Xxxxx xxxxxxxxx skutečností x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x licencí xx xxxxxxx předem xxxxxxx Xxxx o xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx skutečností xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vysílání nebo xxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. y),

c) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x kabelových xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) změna výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx hlasovacích xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx obsahové xxxxxxxxxxx x finančního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx) nebo xxxxx a výše xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, stanov x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uváděných x §14 xxxx. 1 x 2 x xxxxxxxx xxxxx právní xxxxx xxxxxxxxx osoby xx provozovatel xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx doklady o xxxxxxxxxxx změnách xx 30 xxx xxx xxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx. X případě změn, xxxxx se xxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx, xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Rada xx xxxxxxx rozhodnout o xxxxx skutečností xxxxx xxxxxxxx 1 xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx doručena xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxx účastníky. Xxxxx Rada ve xxxxxxxxx lhůtě nerozhodne x nejedná xx x xxxxxx x xxxx účastníky, má xx za xx, xx se změnou xxxxxxxxx xxxxxxx. Rada xxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxx, pokud xx xxxxx vedla k xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx případě Xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx řízení xxxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx lhůty xxxxxx10).

(4) Xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx předložit Xxxx xx 30 dnů xx jejich provedení. X xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx 30 dnů xxx xxx zapsání xxxx v obchodním xxxxxxxxx.

(5) Rada může xxxxxxxx licence xxxxxx x v xxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxx k dodržení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a která xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx obdobné xxxxxx, anebo x xxxxxxxx Xxxxx republiky x Evropské xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx souhlasu Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx podíl xx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx; Xxxx xxxxxxx neudělí xxxxx tehdy, xxxxx xx došlo k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §55. Xxxxxx, xxxxx xxxx společníky xxxxxxxxx xxxxx xx xxx vydání xxxxxxxxxx x udělení licence, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 66 % xxxxx xxxx 66 % xxxxxxxxxxx práv xx xxxx 5 xxxx od xxxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxx tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx provozovat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x licencí, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx podíl xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx došlo k xxxxxxx plurality xxxxxxxxx xxxxx §55 a 56. Osobám, xxxxx xxxx společníky xxxxxxxxx xxxxx xx dni xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx licence, xxxx xxx xxxxxxxx alespoň 66 % xxxxx xxxx 66 % xxxxxxxxxxx xxxx po xxxx 5 xxxx xx xxxxxxx licence; xx xxxxxxx, pokud xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx provozovat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx jedné xxxxxxxxx xxxxx - provozovatele xxxxxxxx x licencí, xx 100% majetkovou xxxxxx, může xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx z xxxx přeměnit xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx společnost, která xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx akciové xxxxxxxxxxx.

(9) Fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx provozovatelem xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx na právnickou xxxxx; Xxxx žádosti xxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxx x právnickou xxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxx 100% xxxxxxxxxx účast.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxxxxxx rozhlasového xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Provozovatel xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx části programu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zákona.

§22

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxx svým xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx licence ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxx nepřesahující 180 xxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx náležitosti uvedené x §14.

(2) Rada xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do 60 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx.

§23

Zkrácené xxxxxx

(1) Na xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx licenčního xxxxxx Xxxx rozhoduje xx xxxxxxxxx řízení

a) x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §12 xxxx. 8 až 12,

x) x xxxxxxxx xx změnou právní xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx krátkodobé licence xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 60 xxx od xxxxxx xxxxxxxx.

§24

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) uplynutím xxxx, xx kterou xxxx udělena,

b) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §63,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x licencí xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx vysílání,

f) xxxx, ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx požádal x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§24x

§24x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 235/2006 Sb.

HLAVA II

LICENČNÍ ŘÍZENÍ X XXXXXXXXXXX ROZHLASOVÉHO XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX PROSTŘEDNICTVÍM XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX SYSTÉMŮ X K XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX ROZHLASOVÉHO XXXX TELEVIZNÍHO XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§25

(1) Xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx družic, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx podle xxxx první nelze xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x licenci.

(2) Xxxxxx o xxxxxxx xxxx kromě obecných xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx oprávněné x provozování xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx xxxxxxxx žadatele x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kabelové xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx a provozování xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx státech lze xxxxxxx přijímat, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx družice,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému a xxxxxxxxx x xxxxxxxx x vysílání, xxx-xx x xxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) údaje o xxxxxxx technického, organizačního x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx šířeného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jednání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém účastník xxxxxxxx programovou xxxxxxx. X xxxxxx jednání xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx x udělení xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Rada xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxx žadatel xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §13 xxxx. 3 nebo xxxxx navrhovaná programová xxxxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxx §31 x §32 xxxx. 1 xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx obdobné xxxxxx.

(6) Xx licenční řízení xxxxx odstavců 1 xx 5 xx xxxxxxxxxx ustanovení §13 xxxx. 1, §15, 16, §17 xxxx. 1 a 2 x §18 xxxx. 3 x 5.

XXXX ČTVRTÁ

REGISTRACE

§26

Registrace xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Registrace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxx elektronických komunikací xxxxxxxxx provozovatele k xxxxxxxxxxx převzatého xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xx registraci je xxxxxx nárok, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §27 xx §28a.

(3) Xxxxxxxxxx vzniká xxxx, xxx rozhodnutí Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx právní moci.

§27

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x registraci xx xxxxxx xxxxxxx 60 xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx převzatého xxxxxxxx.

(2) Přihláška x xxxxxxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxx v §14 xxxx. 1 xxxx. x) xx f) x dále xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx přihlašovatel xxxxxxx xxxxx, a identifikaci xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxx šířeno, x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. K přihlášce x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx doklad prokazující xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx původně vysílá; xx-xx převzatý xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx oprávnění xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx televizi, x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx pouze:

a) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx specifikace,

c) datum xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x regulačním xxxxxx, xxxxx vydal oprávnění, xx xxxxx základě xx program xxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx statutárního xxxx kontrolního orgánu xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxxxx osobou, nemá xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, připojí xxxx k přihlášce xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx přihlašovatele xxxx člena jeho xxxxxxxxxxxx xxxx kontrolního xxxxxx, xx starší xxx 3 xxxxxx.

§28

Některá xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx o registraci xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §27 odst. 2 nebo xxxx-xx xxxxx neúplné, xxxxxxxx xxxxxxxx bezodkladně, nejpozději xxxx xx 15 xxx xx jejího xxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxxxx vad.

(2) Rada xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx nebudou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě.

(3) Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx jejího xxxxxxxx Radě. Xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x registraci xx xxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxx, platí, xx xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx; o tom Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) přihlašovateli byla xxxxxxxx licence xxxx xxxxxxx registrace x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx bezúhonný. Za xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx trestný čin, xxxxx xx na xxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xx fyzické xxxxx, xxxxx jsou jejím xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx vysíláním xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx účelem xxxxxxxx bezúhonnosti xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx9g) xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§28a

Zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je povinen xxxxxxx přenosovou kapacitu xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tuto xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Neuvolní-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přenosovou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 do 90 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx vysílání, Rada xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx kapacity xxxxxxx xxxxx do 5 xxxxxxxxxxxx dnů ode xxx, kdy x xxxx obdrží xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepovažuje xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1.

§28x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 304/2007 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2008

§29

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Radě xxxxxx xxxxx následujících xxxxxxxxxxx uváděných x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx společníků, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv,

b) xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

x) xxxxx programové xxxxxxx x případě, že xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx převzatého xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx členským xxxxxx Evropské unie xxx smluvní xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx televizi, xxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxx xx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z jiného xxxxx než Xxxxx xxxxxxxxx,

x) územní xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Změna xxxx xxx provedena xxxx, xx Rada změnu xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Změnu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx převzatého xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §28 odst. 1 xx 3 xx xxxxxxx obdobně.

§30

Zánik xxxxxxxxx registrace

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx registrována,

c) xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §64,

x) zrušením xxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) dnem xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx, kterým byl xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx přenosovou xxxxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx doručení xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxx §28a xxxx. 2, jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

XXXX PÁTÁ

PRÁVA A XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX VYSÍLÁNÍ X PROVOZOVATELŮ XXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX I

PRÁVA X XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX

§31

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysílání má xxxxx vysílat xxxxxxxx xxxxxxxx x nezávisle. Xx xxxxxx obsahu xxx zasahovat pouze xx xxxxxxx zákona x x jeho xxxxxx.

(2) Provozovatel vysílání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx svobodné vytváření xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx odděleny xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx strana nebo xxxxx, popřípadě jejich xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx s xxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx postavení x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zákona xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xx svém xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nabídku xxx všechny xxxxxxxxx xx zřetelem xx xxxxxx xxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxx, víru, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx x menšině.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx televizního xxxxxxxx xx oprávněn xx vysílání xxxxxxxx xxxxxxxxx i pořady, xxxxxxxxxx prvky x xxxxx xxxxx vysílání, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, s regionálně xxxxxxxx xxxxxxx. Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx vysílání x xxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahem minimálně 85 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxx času.

(6) Xxx xxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vysílání není xxxxx oprávněn xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx veřejnosti xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxx provozovatele vysílání xxxx xxxxx oprávněn xxxxxxxxx xx vysílaného xxxxxxxx xxxx jeho xxxxx, včetně služeb xxxxx souvisejících x xxxxxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxx xxxx upravovat vysílaný xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx vysílaného xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho jednotlivých xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxxx; v případě xxxxxxxx xxxxxx vysílaného xxxxxxxx rovněž zmenšovat xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxxx na

a) xxxxxxxx, která si xxxxxxxx xxxxxxxx vysílání xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x přímému xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby,

b) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, orientační xxxxxxx xxxx přehledy xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provozovatelem vysílání, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §32 odst. 1 xxxx. x) x

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx techniky xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxx kódování, xxxxx x ničem xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ani jeho xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§32

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysílání

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx odpovědnost x xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx vysílané xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx skupiny x xxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přesvědčení, politických xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx občanství, příslušnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, rodu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx orientace xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx x další xxxxx xxxxxxxx neobsahovaly xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx narušit xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nezletilých osob xxxxxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx technická xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zamezit xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) bezdůvodně xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo duševnímu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxx od 06.00 xxxxx do 22.00 xxxxx xx xxxxxxxx pořady, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, psychický nebo xxxxxx vývoj xxxxxxxxxxx xxxx; xxxx povinnost xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nevztahuje, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx smlouvy s xxxxxx xxxxxx 18 xxx x je x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx umožňuje xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám,

h) xxxxxxxx, xxx rozhlasovému xxxxxxxx pořadů, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), bezprostředně předcházelo xxxxxx upozornění xx xxxxxxxxxx pořadu pro xxxxxxxxx osoby,

i) nezařazovat xx programů xxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předsudky xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx menšin,

j) xxxxxxxxxxx do programů xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx děl, x xxxxx je to x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxx xx však xxxxx vysílat xxxxx x xxxx xx 22.00 hodin do 06.00 xxxxx druhého xxx,

x) poskytnout x xxxxxxxxx xxxxxxxx zájmu xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx územní samosprávy xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vysílací xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx státu, xxxxxxxxx xxxxx, stavu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx Sbírce xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému Sbírky xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx opatření xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxx těchto xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x odvysílané podobě x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx částí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx osoby xx xxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx Xxxx xxxxx xx xxxxxxx nutných xxxxxxx xxxxxxxxx xx zapůjčením xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx-xx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné moci xxxxxxxxx záznam pořadu xxxx xxxxxxx částí xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx pravomocného xxxxxxxxxx ve xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx) v xxxxxxxxxx vysílání, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x teleshoppingu,

o) identifikovat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx celistvost xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx Radu x xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx důvodů xxx uvedených x xxxxxxx p),

s) oznamovat Xxxx zahájení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx programu x každé služby xxxxx související x xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1a), xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx digitálně, a xx xxxxxxxxxx v xxx, kdy xxxxxxx xxxx ukončil xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx zveřejňuje Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx vysílané pořady xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx25), x

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) grafickým xxxxxx "18+" xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx tak, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx území xx být xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xx sluchovým xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx postižením xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx období Xxxxx plán zpřístupňování xxxxxxxxxxx pořadů xxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxx xxxx"), xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zpřístupněných xxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x osoby xx xxxxxxxx postižením xxxxxxxxxxxxxxx přiměřených opatření. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx v členění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 1. xxxxxxxx do 30. xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx plánů xxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx 30. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku svého xxxxxx. Celkový xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxx Xxxxx xxxx xxxx do 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx předcházejícího xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předkládá Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx x doby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pořadů xxxx xx 30. xxxx kalendářního xxxx, xx který připadl xxxxx příslušného xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3 xx nevztahují xx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx část není xxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tvoří xxxxxx, které vzhledem x jejich xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx pro osoby xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx postižením xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx propagaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x provozováním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání (§67 xxxx. 1),

x) xxxxxxxx, xxxxx sestávají xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxx program obsahující xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx nezletilých xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x); xx xxxxxxxx programové xxxxxxx xxxxx být xxxxxxx program xxxxxxxxxx xxxxxxxx pořady, xxxxx xx xxxxx ohrozit xxxxxxx, psychický xxxx xxxxxx vývoj nezletilých xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx převzatého xxxxxxxx televizního programu xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxx než Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx šířit xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx nebo xxxxx xxxxx vysílání, xxxxx xxxx vysílány v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 písm. xxxx. b), c), x) xxxx x),

x) xxxxxx nebo xxxxx xxxxx vysílání, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx vysílány x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. e).

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx vztahu x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinen xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx všem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx vysílání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx její xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. x) až v) xxxx §6 odst. 1 a 4.

(9) Xxxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx xx xxxxxxx umožnit xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx přístup xxxxxxx x

x) základním xxxxxx x provozovateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jimiž xxxx název xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx bydliště v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x u xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo organizační xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, byly-li xxxxxxx,

x) xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x poštovní xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx , xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty, x

x) informaci o xxx, že xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx řádem Xxxxx xxxxxxxxx x x xxx, že orgánem xxxxxx nad provozováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxx.

(10) Osobní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx obchodní účely, xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx, profilování x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx chování.

§32a
§32a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2016 Sb.

§32x
§32x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2016 Sb.

§32x
§32x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2016 Sb.

§32x
§32x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2016 Sb.

§32x
§32x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2016 Sb.

§32f
§32f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2016 Sb.

§32x
§32x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 139/2016 Sb.

§33

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vysílání xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významu

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx využívat výhradní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxx xx podstatnou xxxx xxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x přímém xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x celoplošném xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nezakódované xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxx xxxxxxx značného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vzhledem xx xxx povaze xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx i xx záznamu, xxxx xxx xxxx vysílání xxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx značného společenského xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx, je-li x přímém xxxxxxx xxxxxxxx xxxx událost xxxxxxxx společenského xxxxxxx, xxxxx se koná xxxxxxxx x událostí, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx proto xxxx xxx xx nezbytnou xxxx pozdrženo.

(3) Za xxxxxxx značného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx považuje xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významu, xxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byla xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prohlášena xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx skutečnost xxxx oznámena x Xxxxxxx věstníku Evropských xxxxxxxxxxxx. Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxxx události xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx oznámené x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státě Evropských xxxxxxxxxxxx, jenž ji xxxxxxxxx xx událost xxxxxxxx společenského xxxxxxx, x rozporu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxxx xxxx událost x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx na xxxxx dostupném xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významu xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xx Xxxx povinna xxxxxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup.

(5) Za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx událost, xxxxx xxxx xx událost xxxxxxxx společenského významu xxxxxxxxxx některým x xxxxxxxxx xxxxx Rady Xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zveřejněna xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx Xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem Rady Xxxxxx"). Xxxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxxx události zveřejněné xxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxx xx prohlásil xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx Evropy je Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§34

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx události, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx zvýšeného xxxxx xxxxxxxxxx"), je xxxxxxx xxxxxxxx provozovatelům xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x členských xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx umožnit xxxxxxx x signálu xxxxxxx xxxx poskytnout xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx svých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx události zvýšeného xxxxx veřejnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x České republice, xxxx xxxxxxx provozovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxxxx usazení x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uplatnit xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Doba xxxxxx krátkého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nesmí xxxxxxxxxx 90 sekund. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, z xxxxx xxx xxxxxxx, xxxx-xx takové označení xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxxxxx výňatek xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx součástí, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx provozovatelem televizního xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zpráv, reportáží x rozhovorů x xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx politiky, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, kriminality xxxx xxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xx možný xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo dodání xxxxxxx této xxxxxxxx (xxxx xxx "akreditační xxxxxxxx"), x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx musejí xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x nesmějí xxx diskriminační. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxx, xx oprávněn za xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx záznamu této xxxxxxxx xxxxxxx nejvýše xxxxxx odpovídající náhradě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA II

OCHRANA XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX TELEVIZNÍHO XXXXXXXX

§35

Xxxxx xx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx x rozhlasovém xxxx xxxxxxxxxx vysílání xxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx cti, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx jména xxxx xxxxx pověsti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, má xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uveřejnění odpovědi. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx na žádost xxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx skutkové xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xx jinak xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx napadeného xxxxxxx, x je-li xxxxxxxx xxx xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx; z xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx ji xxxx.

(3) Xxxxx, na xxxxx xxxxxx byla provozovatelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx právo xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx a xxxxx, x není-li xxxx, xxxxx rodičům.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby zůstávají xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx.

§36

Dodatečné xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vysílání xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxx x řízení xx xxxxxx xxxxxxxxx vedeném xxxxx fyzické, právnické xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, kterou lze xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx na provozovateli xxxxxxxx uveřejnění xxxxxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Provozovatel xxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uveřejnit.

(2) Po xxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx právo podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx a dětem, x není-li xxxx, xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxx x xxxxxxx jména xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx x náležitosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dodatečného xxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx písemnou formu.

(2) Xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxx, x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, důstojnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx odpovědi xxxx dodatečného xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx vysílání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx napadeného xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx na uveřejnění xxxxxxxx zaniká.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx vysílání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx řízení pravomocně xxxxxxxx, xxxxx právo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zaniká. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx předchozí ustanovení xxxxxxx.

§38

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovědi x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx provozovatel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxx, x němž bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx-xx xx xxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx čase, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx takovým xxxxxxxx, xxx nové xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sdělení,

b) xxxxxxxxx označením "xxxxxxx" xxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx",

x) xx vlastní xxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxxxxx napadené sdělení,

e) x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx osoby, xxxxx x xxxxxxxxxx odpovědi xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxx uplatnila.

(2) Xxxxxxxxxxxx vysílání je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 8 dnů xx xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dodatečného sdělení.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo dodatečného xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx vysílání jiného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxxx regionu jako xxxxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§39

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx-xx provozovatel xxxxxxxx odpověď nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dodatečného sdělení xxxxxxxxx x §38, xxxxxxxx o povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx sdělení xx xxxxx osoby, která x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx.

(2) Návrh xxxx xxx xxxxx x xxxxx xx 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx právo xxxxxxx xx xxxxxxxxxx odpovědi xxxx dodatečného xxxxxxx x soudu xxxxxx.

§40

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx textu xx xxx spáchán xxxxxxx čin nebo xxxxxxxxx,

x) uveřejnění navrženého xxxxx by bylo x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx sdělení třetí xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx interpretací x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx uveřejnit odpověď, xxxxxxxx žádost o xxxx uveřejnění směřuje xxxx textu uveřejněnému xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dodatečné xxxxxxx, xxxxxxxx ještě xxxxxxx, xxx mu xxxx žádost x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podnětu x xxxxxxx xxxxxx podmínky xxxxxxxxx tímto zákonem.

§41

Ochrana zdroje x xxxxxx informací

(1) Xxxxxxx xxxxx nebo právnická xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx zpracování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx těchto xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x rozhlasovém xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx soudu, xxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx věci, x xxxxx by mohl xxx xxxxxxx původ xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nenadržovat xxxxxxxxx trestného xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx čin x xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX X EVROPSKÉ XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX

§42

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx tam, xxx xx to xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx nadpoloviční xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx každého xxxxx xxxxxxxx. Xx celkového xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x něhož se xxxxxx podíl xxxxxxxxxx xxxx vyhrazeného pro xxxxxxxx díla, xx xxxxxxxxxxxx čas xxxxxx xxxxxxxx zpravodajských pořadů, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx.

§43

(1) Xxxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx je xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx evropská díla xxxxxxxx nezávislými xxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx svého xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx programu, x xxxxx xx určuje xxxxx vysílacího času xxxxxxxxxxx pro evropská xxxx xxxxxxxx nezávislými xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxx určený xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, sportovních xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se považuje xx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání xxxxxxxxx alespoň 10 % xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx nákup evropských xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Za nezávislého xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx propojena xxxx xxxxx dodávky xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx 3 let 90 % xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx majetkově xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxxxx právech xxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání, xxxx xxxxx, x xxx xx provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podílí xx xxxxxxxxxxx právech xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§44

(1) Provozovatel televizního xxxxxxxx xx povinen xxx, xxx je xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhrazeného xxx vysílání xxxxxxxxxx xxx vyrobených xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx xxxx než 5 xxx, xxxxxxx 10 %.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx plní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tvorby x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §43 xxxx. 2 xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % x xxxxxxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxx xxxx xxxxx evropských xxx xxxxxxxxxx nezávislými výrobci, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx díla, xx xxxxxxx prvního xxxxxxxxxx neuplynulo xxxx xxx 5 xxx.

§45

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §42 xx 44 se xxxxxxxxxx xx provozovatele

a) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx celoplošné televizní xxxx,

x) programu vysílaného xxxxxxxx x jiném xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx; xx-xx však x xxxxx než českém xxxxxx xxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §42 xx 44 xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx část.

(2) Xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené v §42 xx 44 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výlučně xxx xxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxx veřejností x Xxxxx republice anebo x některém x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxx xxxx

(1) Evropským xxxxx xx rozumí

a) xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx,

x) dílo xxxxxxxxxxx xx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, avšak xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx televizi4b), xxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx

x) xxxx vyrobené x koprodukci v xxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi Evropskými xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, splňuje-li xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx smlouvě, xx xxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x c) xx xxxxxxx pouze tehdy, xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx státech uplatňována xxxxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

(3) Xx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) a x) xx xxxxxxxx xxxx vytvořené xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x bydlištěm x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xx předpokladu, že

a) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx států,

b) xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx dohledem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx na celkových xxxxxxxxxxxxx nákladech je xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx států.

(4) Dílo, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx evropské xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx bylo xxxxxxxx xx xxxxxxx dvoustranné xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx členskými xxxxx Xxxxxxxx unie x třetím xxxxxx, xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x výroba xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx výrobci xxxxxxxxx xxxx území členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§47

Xxxxxxxxx podpory xxxxxxxx xxxxxx x evropské xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §42 xx 44 xxxxxxx Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) údaje x xxxxx x xxxxx vysílaných evropských xxx včetně identifikace xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x počtu x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vyrobených xxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně identifikace xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxx xxxxxxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx děl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxx,

x) seznamy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx děl vyrobených xxxxxxxxxxx výrobci, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 5 xxx,

x) údaje x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx děl.

(2) X xxxxxxx, xx x xxxxx předložených Xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vyplývá, xx xxxxxxxxxx podle §42 xx 44 xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx důvody xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxx 1 kalendářní rok.

XXXXX IV

OBCHODNÍ XXXXXXX

§48

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vysílání

a) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx sdělení, která xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx hlasatelé, moderátoři x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx sdělení,

e) obchodní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx, prezidenta xxxxxxxxx xxxx členy zastupitelstva xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx,

x) obchodní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxx předpis, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx přípravků, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx10a), x xxxxxxxxxxxx týkající xx léčebných xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo náhradních xxxxxx do xxxx,

x) xxxxxx obchodní xxxxxxx,

x) xxxxxxxx techniky obsahující xxxxxxxxxx techniky,

j) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxx smýšlení,

l) xxxxxxxx sdělení obsahující xxxx podporující xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, státní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxxxx je Xxxxx republika, pokud xxxxxx splněny xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem o xxxxxxxxxxx x tabákových xxxxxxxxx21).

(2) Obchodní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx mravně xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxx, xx

x) přímo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x využitím xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx nabízeného xxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx k xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx situacích.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sdělení; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysílání. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sdělení xx xxxxxx právnická nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx u jiné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx sdělení.

§49

Xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxxx xx povinen zajistit, xxx

x) reklamy x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; x provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x u xxxxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, obrazově xxxx xxxxxxx-xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxx xx xxxxxxxxx částí xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx reklamní x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx sportovních xxxxxxxx; to neplatí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx týkající xx erotických xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zařazovány xx xxxxxxxx x xxxx xx 06.00 xxxxx do 22.00 xxxxx; xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uzavřené x xxxxxx xxxxxx 18 let x xx k němu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nezletilým xxxxxx,

x) reklamy x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx při zařazování xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx narušena xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx práv xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dobu trvání x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx xx xxxxxxx zajistit, xxx reklamy, xxxxxxxxxxxx x označení sponzora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xxxx Xxxx. Takový xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx reklamu x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx vysílání xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx více xxx jednou xx xxxxx xxxxxxxxx časový xxxx x xxxxxx xxxxxxx 30 xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxx 30 xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vysílání xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxxxxxx pořadů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx zařazení reklamy xxxxxxxxx 30 xxxxx, xxx rozhlasové xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx nejvíce xxxxxx xx každý xxxxxxxxx úsek x xxxxx alespoň 30 xxxxx. Xxxxx televizního xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx nelze xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx. Xx televizního xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nelze reklamou xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx vysílání xxxxxxxxxx xxxxx reklamu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dělené obrazovce.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx nevztahuje xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx dokumentárních xxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xxx vkládat xxxxxxx x teleshoppingové šoty xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx přirozených xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§50

Časový rozsah xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vysílání

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xx xxxxxxxxxx ČT 2 x XX 4 xxxxx xxxxxxxxxx 0,5 % denního xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx vysílání xxxxxx xxxxx x xxxx od 19.00 xxxxx xx 22.00 xxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxx v xxxxxxx xxxxx vysílací xxxxxx xx žádném x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xx ostatních programech xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx zařazované xx xxxxxxxx xxxxxxxx x přímém spojení x vysíláním kulturní xx xxxxxxxxx události, xx-xx xxxxxxxx takové xxxxxxx xxxxxxxxx podmínkou x získání práv x televiznímu vysílání xxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx vyhrazený takové xxxxxxx přesáhnout 0,5 % xxxxxxx vysílacího xxxx, xxxxxxx x xxxx od 19.00 xxxxx xx 22.00 xxxxx nesmí překročit 6 xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx teleshopping.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx šotům v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxx xx 06.00 xx 18.00 xxxxx xxxxxxxxxx 20 % xxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx 18.00 xx 24.00 xxxxx 20 % xxxx xxxx.

(3) Do xxxxxxxxxx xxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 nezapočítává xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Odstavce 1 x 2 se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxx vlastních xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx od xxxxxx pořadů přímo xxxxxxxx, xxxx pořadů x xxxxxxxxxxxxxxx mediálních xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx26). Xxxxxxxx 1 x 2 se xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx x sponzorování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxxxxx odvysílaná xxxxxxxx xx veřejném zájmu xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx cílů, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obsahem x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx šoty xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání xx zákona xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx reklamě x xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx programů, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx časových omezení xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx programu.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx přerušení xxxxxxx 15 minut a xxxx být zřetelně xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředky. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání x xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx výhradně xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx omezení xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§51

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Čas xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxx přesáhnout xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 3 minuty denního xxxxxxxxxx xxxx a 5 minut xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx okruhu. Provozovatel xxxxxxxxxxxx vysílání xx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxx zaměřeného xxxxxxx xx zpravodajství, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx20) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x výjimkou obchodních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx spojení s xxxxxxxxx kulturní nebo xxxxxxxxx události, xx-xx xxxxxxxx takového xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Věta xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Čas xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 25 % denního xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx vyhrazený xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x teleshoppingu xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx svém programu.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhlasového xxxxxxxx učiněná xx xxxxxxx x vlastními xxxxxx, zbožím x xxxxxxxx xxxxx odvozenými xx těchto xxxxxxxx, xxxxxxxxx odvysílaná xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx časového xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxx.

§52

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx alkoholických xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx obsahujících xxxxxx x xxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nesmějí

a) být xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx alkoholické nápoje,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se zvýšenými xxxxxxxxx výkony xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx léčebné, xxxxxxxxxxx xxxx uklidňující účinky xxxx že jsou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx nestřídmou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx umírněnost v xxxxxxxx alkoholických xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx vysoký xxxxx xxxxxxxx xxxx pozitivní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápoje.

(2) Xxxxxx xxxxxx samoregulačních xxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nezletilých xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx týkajícím xx alkoholických xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx samoregulačních xxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx jsou x xxxxxx xxxxxxxx obsažena x která xx xxxxxx potravin x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x látky x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx tuk, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx nebo xxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx stravě se xxxxxxxxxxxx. Jejich cílem xxxx xxx dosažení xxxx, xxx obchodní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx vystavování xxxxxxxxxxx osob obchodním xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx.

§53

Povinnosti xxxxxxxxxxxxx vysílání xxx vysílání sponzorovaných xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx nebo televizní xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx, xxxxxx splňovat xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx uspořádání xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxx dotčena redakční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vysílání,

b) nesmí xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxx nájmu xxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx být sponzorovány xxxxxxx, xxxxxxx hlavním xxxxxxxxx činnosti je xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx nich.

(3) Xxx xxxxxxxxxxxx rozhlasových nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx postupy, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, avšak nelze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx vysílání xx povinen každý xxxxx nebo zčásti xxxxxxxxxxxx xxxxx vždy xx xxxxxxx x xxxx v xxxxxxx xxxx xx konci xxxxxxxx označit xxxxxx xxxx xxxxxx, obrazovým xxxxxxxx (xxxxx) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx označit xxxxx xxxx xxxxx sponzora x xxxxx hlavní xxxxxxx jeho xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí být xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx pořad, x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx začátkem xxxx xx ukončení xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxxxxx x politicko-publicistické xxxxxx.

(7) Sponzorovat nelze xxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxxxxx podíl denního xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§53a

Povinnosti provozovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Umístění produktu xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxx xxx xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx neprovádí žádná xxxxxx, ale xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx rekvizity xxxx xxxx pro xxxxxxxxx x cílem xxxxxxx je xx xxxxxx

(2) Pořady obsahující xxxxxxxx produktu xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx obsah a xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nesmějí být xxxxxxxxx tak, aby xxx xxxx dotčena xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx,

x) nesmějí přímo xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx zboží xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nepatřičně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx produkt.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx umístění xxxxxxxx xxxxxx být xx xxxxxxx, xx xxxxx x x xxxxxxx přerušení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx po xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx produktu, xxx xxxxxx xxxxxxx být xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x omyl o xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx ovládající xxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx11a).

(4) Xxxxxx xxxxxxx obsahovat xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx x

x) cigarety, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx cigarety, xxxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx tabákových xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx náplní xx nich, nebo

b) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx dostupné pouze xx lékařský xxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXXXXX PROVOZOVATELŮ XXXXXXXX A XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX VYSÍLÁNÍ X XXXXXXXXX SYSTÉMU

§54

Zajištění místního xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx obce xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zdarma xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx informační xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obcí, který xxxxx být xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vysílání x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x reklamě x teleshoppingu.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx systému je xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxx, xxx v xx xxxx zahrnuto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx, xxx lze přijímat xxxxxx koncovým xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, bez xxxxxx xx to, zda xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx xx xxxxxx3),4).

(3) Provozovatelé xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxxx programy ve xxx nejnižší programové xxxxxxx xxxxxxxxx umístit.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX PROVOZOVATELE XXXX XXXXXXXXXXXXXX KOMUNIKACÍ XXXXX XX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXX PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ X PROGRAMEM

§54a

Rada při xxxxxxxxxx, xxx je xxx veřejný xxxxx xx zda veřejný xxxxx xxxx, bere x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pořadů ve xxxxxxxx zájmu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (audiopopis, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx neverbální xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx orientace x xxxxxxx pořadů) x vhodnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx vysílání xxxxxxxxxxxx oznámení xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. x).

XXXX ŠESTÁ

ZAJIŠTĚNÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX A TELEVIZNÍM XXXXXXXX

§55

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací x celoplošném analogovém xxxxxxxxxxx a televizním xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx osoba xxxxx xxx xxxxxxxxx více xxx jedné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx analogovému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxx fyzická xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx x celoplošnému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysílání.

(3) Xxxxxxxxxxxx celoplošného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx majetkově xxxxxxx xx podnikání jiného xxxxxxxxxxxxx celoplošného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx xx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx analogového xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx, a xx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx blízkými.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysílání xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx celoplošného xxxxxxxxxxx rozhlasového vysílání, x to tak, xx xxxxxx statutární xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx společníky xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nesmí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (§58).

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysílání xx xxxxx slučovat s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx analogového xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (§58).

(9) Ustanovení xxxxxxxx 1, 2, 3, 4, 7 x 8 xx xxxxxxxxxx na rozhlasové x xxxxxxxxx vysílání xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systémů.

(10) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 x 8 xx xxxxxxxxxx na osoby xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx trhu x xxxxxx spojených x nákupem xxxxxx, xxxxx pořadů xxxxxxxxxxxxxx.

§55x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx digitálním xxxxxxxxxxx x televizním xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx osoba nesmí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx digitálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx majetkově xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx celoplošného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx celoplošného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx x provozovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx orgány nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx stejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo jsou xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhlasového xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx celoplošného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxx osoby xxxx xxxxx blízké nebo xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx slučovat x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání xxxxx xxxxxxxx (§58).

(6) Xxxxxxxxxxxx celoplošného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx slučovat x xxxxxxxxxxxxxx celoplošného digitálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (§58).

(7) Ustanovení xxxxxxxx 1, 2, 5 x 6 xx nevztahují na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx systémů, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx odstavce 3 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím vysílačů x společném provozování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx odstavců 7 x 8 xx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, služeb xxxxxxxxx xx sponzorstvím a xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx spojených x xxxxxxxx xxxx x služeb xxxxxxxxx x nákupem pořadů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§55x

§55x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 132/2010 Sb. a 153/2010 Sb.

§56

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx právnická xxxxx xxxx jedna xxxxxxx osoba držitelem xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx jiného xxx xxxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx jejím xxxxxxxxx x celkovém xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 70 % xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx započítává xxxx každý xxxxxxx xxxxxxxx pouze jednou.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx více xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání xxxxx x případě, xx xxxxxxx xxxxxxx obyvatel Xxxxx republiky vysíláním xxxxx xxxxxxxxxxxxx jiného xxx celoplošného televizního xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx 70 % xxxxxxxxx xxxxx obyvatel Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx do celkového xxxxx obyvatel Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, družic x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxx nesmí xxxxxxxx televizním xxxxxxxxx xxxx než 70 % xxxxxxxxx počtu xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx lidu, přičemž xx celkového xxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxxxx vždy xxxxx xxxxxxx obyvatel xxxxx xxxxxx.

(2) Provozovatelé xxxxxxxx, xxxxx šíří xxxx šířili xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx sítě, nejsou xxxxxxxxx po dobu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx změnit xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vysílání, xx xxxxxxx přejímají xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx nástupce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§58

Sloučení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx převzatého xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx převzatého xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Xxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx

1. xxxxxx statutární xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxx člena xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxx, nebo

3. xxxx xxxxxxx blízkými;

c) xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání, kdy xxxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx na dva xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx fyzická osoba xx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx

x) má xxxxx xxxx xxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 34 %, xxxxxxx nepřímým xxxxxxx se xxxxxx xxxxx držený xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxxx rozhoduje x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx významné xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vysílání,

c) xx možnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx provozovatele xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx ustanovení xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx, x xx xxx ohledu na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dohody.

(3) Povinnosti xxxxxxx x §56 x 57 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s krátkodobou xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX

§59

Xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Jestliže xxxxxxxxxxxx vysílání x xxxxxxxxxxxx převzatého xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx licence, xxxxxxxx xxx Rada xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx lhůtu k xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx charakteru xxxxxxxx povinnosti.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, Rada xxxxxxx trest xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobem některou x xxxxxxxxxx uvedených x §32 xxxx. 1 xxxx. c), x) x x), §63 xxxx. 1 x §64 odst. 1.

§59a

§59a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 238/2020 Sb.

§60

Xxxxxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx převzatého xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xx vysílání xxxxxx nebo xxxxx xxxxx vysílání, které xxxxxxxxxx zobrazují xxxxxxxxx xxxx lidi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx utrpení xxxxxxxx xxxxxxxxxx lidskou důstojnost,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2 x 3,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx veřejném xxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx záznamy odvysílaných xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §32 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx Radě vyžádaný xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 písm. x) x x),

x) xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 2,

h) xxxxxxxx Xxxx, xx xxxxx x technickým xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významu xxxxx §33 xxxx. 1 x 2,

x) xxxxxxxxxxx záznam xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx značného společenského xxxxxxx, xx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx značného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §33 odst. 2,

x) xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) nedodrží povinnosti xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a skrytá xxxxxxxx xxxxxxx,

x) neposkytne Xxxx xxxxx potřebné xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx evropské xxxxxx x nezávislé xxxxxx xxxxx §47 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu evropské xxxxxx x nezávislé xxxxxx xxxxx §47 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x §32 xxxx. 2 xxxxxxxxxx Xxxx ve xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xx nové hodnocené xxxxxx,

x) v xxxxxxx x §32 xxxx. 3 nepředloží Xxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxxx xxxxxx Akčního xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx období,

q) v xxxxxxx s §32 xxxx. 2 nesplní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xx zrakovým xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx v Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx období,

r) x rozporu s §32 odst. 5 xxxx program xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx další xxxxx vysílání, xxxxx xx mohly xxxxxxx xxxxxxx, psychický nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx by xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §32 odst. 1 xxxx. g), xxxxx xxxxxxx obsahující převážně xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxx do nejnižší xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx převzatý od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysílání z xxxxxx xxxxx než x České xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x rozporu x §32 xxxx. 6 písm. a) xxxx x),

x) v xxxxxxx s §32 xxxx. 7 neplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x pořadům x §32 odst. 1 rovněž xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx částem xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxx umožňoval,

u) x xxxxxxx x §32 xxxx. 8 xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx působnosti xxxxx §5 xxxx. x) až v) xxxx §6 odst. 1 x 4,

x) xxxxxxxxxx divákům snadný, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx k údajům xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 9,

w) x xxxxxxx s §32 xxxx. 10 xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx získá xxx xxxxx xxxxxx §32 xxxx. 1 písm. x) xxxx g), xxxxxx zpracovány xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §32 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx mohl xxxxxxx fyzický, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vývoj xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx upozornění xx nevhodnost pořadu xxx nezletilé xxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §32 odst. 1 xxxx. u) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vysílání, xx xxxxx se vztahují xxxxxxx podle §32 xxxx. 1 písm. x), xxxxxxxxx xxxxxx "18+", xxxx x xxx neposkytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx nezletilé xxxxx, xxxxx xx x xxxxxx pořadech xxxxxxxxx, tak, aby xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x bezúplatně xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx převzatého xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) nevyhradí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx evropská xxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xx 44,

x) neoznámí Xxxx změnu xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx Xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx časového x xxxxxxxx xxxxxxx vysílání x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x),

x) nepožádá Xxxx xxxxxx o xxxxxxx xx změnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx Radu xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vysílání x xxxxxxxxxx systémů,

e) nedodrží xxxxxx xxxx územní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx technických xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx základní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx licenční xxxxxxxx,

x) předem Xxxx xxxxxxxx xxxxx skutečností xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §29 odst. 1,

i) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx potřeby xxxxxx xxxxxxx oblasti xxxxxxx xxxxxxxxx systémem xxxxx §54 odst. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxx rozsah xxxxxxxx x kabelových xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 3.

(3) Provozovatel xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) zařazuje xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx další části xxxxxxxx, xxxxx propagují xxxxx nebo líčí xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx zlehčováním, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §32 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §32 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx vhodných xxxxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxx xxxxx vážně narušit xxxxxxx, psychický xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx tyto xxxxx možnost vidět xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxx xx 06.00 xx 22.00 xxxxx do xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxx narušit xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx mravní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx podle §32 xxxx. 1 písm. x),

x) poruší xxxxxxxxxx xxxxx §32 odst. 1 xxxx. x),

x) x rozporu x §32 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x násilí xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, majetku, xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, věku, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §32 odst. 1 písm. x),

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §62 xxxx. 7,

i) xxxxxxxx některou z xxxxxxxx stanovených x §67 xxxx. 3 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx související x xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §32 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx, xxx vysílané xxxxxx nepodněcovaly ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestného xxxx.

(4) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx převzatého xxxxxxxx v xxxxxxx x §31 xxxx. 1 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx vysílání xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx3),4),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx obsahu xxxxxx přímo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) provozuje xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx je x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx podle zvláštního xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 6 nebo 7.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx

x) poruší xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §21 xxxx. 6 x 7,
x) poruší oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §58, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky.

(6) Provozovatel xxxxxxxxxxx vysílání xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §34.

(7) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx

x) xx 5 000 Xx xx 2&xxxx;500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xx 10 000 Xx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

c) xx 20 000 Xx xx 10 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 3,

d) xx 50&xxxx;000 Xx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), x) xxxx d),

e) xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x),

x) od 20 000 Xx do 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5,

x) xx 1&xxxx;000 Xx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

§61

Společná ustanovení k xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx.

(2) Xxx určení xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vysílání a xxxxxxxxxxxxx převzatého vysílání xx xxxxxxxxx trhu xx zřetelem k xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx veřejnosti v xxxxxxx informací, výchovy, xxxxxxx a xxxxxx. Xxxx přihlíží xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx samoregulačních xxxxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx písemně xx 20 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx zahájení xxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 270 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxx lze podat xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.9c) Podání xxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx. Soud o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 90 xxx.

§62

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx programu xx xxxxx, který xx xxxxxxx stranou Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x pozastavení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x členského xxxxx Xxxxxxxx unie

(1) Rada xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxx, který je xxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x není xxxxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, má-li xx xx, že xxxx obsahem xx xxxxxxxx porušován §32 xxxx. 4 x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx a xx hrubou povahu14), xxxxx xx xxxx xxxxxxx jsou xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxx z Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx15).

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx x pozastavení xxxxxx xxxxxxxxxxx programu, xxxxx xxxxx do xxxxxxxxx jiného členského xxxxx Evropské unie, xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, závažným x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx §32 odst. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx ohrozil xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx riziko xxxx xxxxxxxx,

x) porušení xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x České republice xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání xxxxx (xxxx xxx "příslušný xxxxxxxxx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx"), xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) provozovateli xxxxxxxxxxx programu xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxx stanovisko a

d) xx za xx, xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx 30 xxx ode xxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxx obdržela xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx x pozastavení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx

x) xx za xx, xx obsahem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, závažným x xxxxxx způsobem xxxxxxx §32 odst. 1 xxxx. t) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx národní xxxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xxx x tomuto xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 12 kalendářních xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx převzatého xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programu x provozovateli xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx.

(4) Rada xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx postupu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. a) x x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sdělí Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx kterých xx xxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx jsou obsahem xxxxxxxxxxx programu, xxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx, xxxxx tento xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxx Evropské unie x x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pravidla (xxxx jen "zvláštní xxxxxxxx"), x tento xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx regulační xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxx xxxxxxxx vyřešil. Xxxx x příslušným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx x pozastavení xxxxxx televizního programu, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx provozovatel vysílání xx usadil x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx pravidla, xxxxx by se xx xxx vztahovala, xxxxx by xxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx třeba prokazovat xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obcházet,

b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx oznámila Xxxxxxxx komisi a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxx pravomoci xxxxxxxxx program xxxxx, xxxxxxx uvedla xxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vysílání vyjádřit xxx stanovisko x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx pozastavit xxxx vysílání,

d) xx xx to, xx xxxxxxxx xxxxxxxx součinností x xxxxxxxxxx regulačním xxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx písemné rozhodnutí Xxxxxxxx komise, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxxxx s xxxxxx Xxxxxxxx unie a xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx Xxxx oznámí každému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx převzatého vysílání xxxxx xxxxxxx označený x rozhodnutí Xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx doručení xxxxxxxxxx Xxxx, x xx xx xxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxx pozbude xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx Rada xxxx platnost xx xxxxxx xxxxxxxxxx omezila, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx platnosti, xxxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx slučitelné x xxxxxx Evropské xxxx, x xx xxxx, xxx x xxx Xxxx xx xxx xxxxxx desce x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx oznámení; xxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx po xxx, xx kterém xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxx komise.

(9) Xxxx xx xxxxxxx písemnosti, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx stranou Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx televizi x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské unie, xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx Ministerstvu zahraničních xxxx. Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx Radou xxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 nebo 3 Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

§63

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxx provozovateli xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx

x) dosáhl xxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx nebo porušil xxxxxxxxx xxxxx §55, 55a a 56,

b) xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §32 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) x e) x xx xxxxxx porušení xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx opakovaně pokuta,

c) xxxxxx závažným způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxx licenční xxxxxxxx,

x) xx stal xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx zájmů xxxxxxxxxxx rozhlasového nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zakázáno, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stal xxxx členem nebo xxxxxxxxx majitelem.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, pokud

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx 180 xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx 360 xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) po xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nevysílal xxxxxx 30 xxx; xx této xxxx xx xxxxxxxxxxxx doba, xx xxxxxx vysílání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) na jeho xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxx xx xx xxx xxxxxxx, jako xx xxxxx xxxxxxxx.

§64

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud

a) xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §32 xxxx. 3 x byla mu xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx mezinárodní dohodu, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) na xxxx majetek xxx xxxxxxxxx konkurs,

c) byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxx xx xx xxx nehledí, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

§65

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx licence a xxxxxxx registrace

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx §63 x 64 xxx podat ve xxxxx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.9c) Xxxxxx žaloby xx xxxxxxxx účinek. Xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 90 xxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx Radou.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXX SPOLEČNÁ X XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§66

Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se x xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, řízení o xxxxxxxx, x přezkumném xxxxxx x x xxxxxx řízení.9d) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx licence, xxxxxxxxxx x změně xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx žalobu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.9c) Xxxxxx žaloby xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx x xxxxxx rozhodne xx xxxxx 90 xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx §20 xxxx. 4 x §21 odst. 3.

§66x

Xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx, postupuje xx xxx xxxxxxxx reklamy x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx č. 468/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§67

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx programu zaměřeného xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, služeb x xxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx s provozováním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ustanovení §42 xx 47, §49 xxxx. 2 x 4 a §50 xxxx. 2. Xxxx reklama xxxx xxx x rámci xxxxxxxx programu xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx předpokladu, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §4247, §49 xxxx. 2 x 4 x §50 xxxx. 2 se xx xxxxxxxx takového xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxx související x xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx §32 xxxx. 1 písm. b) xx x) x xxxx xxxxxxxxxx §35 xx 41. Xx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x obsahu xxxxxxxxxxxxxx programového xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x teleshoppingu xxxxxxxxxx xxxxx §48, 49 x 52 xxxx. 1.

§67x

Xx xxxxx xxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxxxxx se nevztahují xxxxxxxxxx §42 xx 47, 50 a 51.

§67b

§67b zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

Ustanovení xxxxxxxxx

§68

(1) Licence x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x převzatému xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxx za licence x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx vysílání x xxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx požádá x licenci x xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx; žádost xx třeba podat xx 12 xxxxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx zákona, jinak xxxxxxxxx šířit takový xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx Radě, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x udělení xxxxxxx x x xxxxxxxxxx x vysílání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx 3 měsíce xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; do xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx doplní x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxx přihlášku x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(3) Xxxxx xxxxx §12 xxxx. 10 k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx licence je xxxxxxxxx, xxxx-xx provozovatel xxxxxxxx x licencí xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(4) Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx §12 xxxx. 12 počíná xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(5) Xxxxx licenční podmínky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx základní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, navrhne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx zákona xxxx xxxxx a Rada xx učiní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Návrh xxxx xxx xxxxxx x xxxxx provozovatele xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Fyzická xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx, byla xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx; Xxxx žádosti xxxxxx xxxxx v případě, xx půjde x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxx xx fyzická xxxxx 100 % xxxxxxxxxx účast.

(7) Řízení x uložení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxx Xxxxx xxxxxxxxx pro rozhlasové x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle zákona č. 103/1992 Sb., x Xxxx Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx a televizní xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, se xxxxxxxx za Xxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xx 6 xxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx své xxxxxx xx souladu x §7.

(9) Provozovatel xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx právní poměry xxxxxxxxxx do 1 xxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx vysílání s xxxxxxx tuto xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx pozbude xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené xxxxx. Xx změnám, xxxxx nejsou x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §55 xx 58, xxxxx Xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§69

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 468/1991 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 597/1992 Sb., xxxxxx x. 36/1993 Sb., xxxxxx x. 253/1994 Xx., xxxxxx x. 40/1995 Sb., xxxxxx x. 237/1995 Xx., xxxxxx č. 301/1995 Xx., xxxxxx x. 135/1997 Xx., zákona x. 46/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Xx. x xxxxxx x. 39/2001 Sb.

2. Xxxxx č. 103/1992 Sb., x Xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vysílání, ve xxxxx xxxxxx x. 474/1992 Sb., xxxxxx x. 36/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Xx., zákona x. 253/1994 Xx., xxxxxx x. 301/1995 Xx., xxxxxx č. 135/1997 Xx. a xxxxxx x. 151/2000 Sb.

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 236/1995 Xx., x platu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x soudců

§70

Zákon č. 236/1995 Sb., x xxxxx x dalších náležitostech xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx představitelů státní xxxx x některých xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 138/1996 Xx., zákona č. 287/1997 Xx. x xxxxxx č. 155/2000 Xx., se mění xxxxx:

1. V §1 xx za xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Rady xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) a x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

2. X části xxxxx se za xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx hlava pátá X, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXXX XXXX X

XXXXXXXXXXX ČLENA, MÍSTOPŘEDSEDY X XXXXXXXX XXXX XXX ROZHLASOVÉ X XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxx x xxxxx xxxx

§24x

(1) Členu Xxxx xxx rozhlasové x televizní xxxxxxxx xxxxxx plat určený x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx 1,00.

(2) Xxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx x televizní xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx.

§24x

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx výši 1,10.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx Rady pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx.

§24x

(1) Předsedovi Xxxx xxx rozhlasové x xxxxxxxxx xxxxxxxx náleží xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx platovým xxxxxxxxxxxx xx xxxx 1,20.

(2) Xxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx.".

ČÁST DESÁTÁ

Změna xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§71

Xxxxx č. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx xxx, ve xxxxx zákona x. 36/1967 Xx., xxxxxx x. 158/1969 Sb., xxxxxx x. 49/1973 Xx., zákona x. 20/1975 Xx., xxxxxx x. 133/1982 Sb., xxxxxx č. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 328/1991 Xx., xxxxxx x. 519/1991 Sb., xxxxxx č. 263/1992 Xx., zákona č. 24/1993 Sb., zákona x. 171/1993 Sb., xxxxxx x. 117/1994 Xx., zákona x. 152/1994 Xx., zákona x. 216/1994 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 238/1995 Xx., zákona č. 247/1995 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 31/1996 Xx., xxxxxx x. 142/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 269/1996 Xx., xxxxxx x. 202/1997 Xx., zákona č. 227/1997 Xx., zákona x. 15/1998 Sb., xxxxxx č. 91/1998 Xx., xxxxxx č. 165/1998 Sb., zákona x. 326/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 2/2000 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 46/2000 Xx., xxxxxx x. 105/2000 Xx., xxxxxx x. 130/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx č. 204/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx č. 227/2000 Xx., xxxxxx č. 367/2000 Xx., xxxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx. x xxxxxx x. 137/2001 Xx., xx xxxx takto:

1. X §9 xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno j), xxxxx včetně poznámky xxx čarou x. 1x) xxx:

"x) x xxxxxx proti xxxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vysílání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.1x)

1x) §66 xxxxxx č. 231/2001 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.".

2. X §250x xx xx xxxxx xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 57x) xxx:

"(4) O xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx57x) xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxx.

57x) §19 a §65 xxxx. 1 xxxxxx x. 231/2001 Xx.".

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

§72

Xxxxx č. 40/1995 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a televizního xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 258/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3) xxx:

"(3) Xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx se x xxxxxxxxxx a rozhlasovém xxxxxxxx xxxxxxxx.3)

3) §48 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 231/2001 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.".

2. X §7 xxxx. x) se xxxxx "Rada České xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx7) xxx xxxxxxx rozšiřovanou x rozhlasovém a xxxxxxxxxx vysílání8)" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx7) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v rozhlasovém x televizním xxxxxxxx7)".

3. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 7) zní:

"7) Xxxxx x. 231/2001 Xx.".

4. Dosavadní xxxxxxxx xxx xxxxx x. 8) xx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 483/1991 Xx., x Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

§73

Xxxxx č. 483/1991 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 36/1993 Xx., zákona x. 253/1994 Xx., xxxxxx x. 301/1995 Xx. x xxxxxx x. 39/2001 Sb., xx xxxx xxxxx:

X §3 odstavec 2 xxx:

"(2) Xxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,1a) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Rady pro xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxx kmitočty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném x xxxxxxxx 1 xxxx. x).".

XXXX TŘINÁCTÁ

Změna xxxxxx x správních poplatcích

§74

Sazebník xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxx č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., zákona x. 85/1994 Sb., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Sb., xxxxxx x. 301/1995 Xx., xxxxxx č. 305/1997 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 63/1999 Xx., xxxxxx x. 166/1999 Xx., xxxxxx x. 167/1999 Xx., zákona x. 326/1999 Sb., xxxxxx x. 352/1999 Sb., xxxxxx č. 357/1999 Xx., zákona x. 360/1999 Xx., zákona x. 363/1999 Sb., xxxxxx x. 46/2000 Xx., zákona x. 62/2000 Xx., xxxxxx x. 117/2000 Xx., xxxxxx x. 133/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2000 Xx., xxxxxx x. 153/2000 Xx., xxxxxx x. 154/2000 Xx., zákona x. 156/2000 Sb., zákona x. 158/2000 Sb., xxxxxx č. 227/2000 Xx., xxxxxx x. 242/2000 Sb., zákona x. 307/2000 Xx., xxxxxx x. 365/2000 Xx. a xxxxxx x. 140/2001 Xx., xx xxxx takto:

1. Xxxxxx xxx položkou 65 xxx: "Oprávnění x provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysílání".

2. Xxxxxxx 66 včetně xxxxxxxx zní:

"Položka 66

a) Xxxxxx xxxxxxx

- x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx Xx 50 000,-

- o xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xx 50&xxxx;000,-

x) Xxxxxx xxxxxxx

- x udělení oprávnění x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Kč 15 000,-

- x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysílání Xx 15 000,-

c) Xxxxxx xxxxxxxxx k provozování xxxxxxxxxx vysílání v xxxxxxxxx systému

nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xx 50&xxxx;000,-

x) Xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx uvedených

- x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx Xx 10&xxxx;000,-

- x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xx 3&xxxx;000,-

- x xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx nebo

prostřednictvím družic Xx 10 000,-

e) Rozhodnutí Xxxx xxx xxxxxxxxxx x televizní vysílání x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Kč 200 000 000,-

Poznámka:

Poplatek xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, které xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx [§14 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx č. 231/2001 Sb., o xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx].".

ČÁST XXXXXXXX

§75

§75 (část xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 348/2005 Sb.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx

§76

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §33 xxxx. 4 a 5 x §46, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx k Xxxxxxxx xxxx.

(2) Ustanovení §68 xxxx. 10 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxx v. x.

Xxxxx v. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání programu, xxxxx byla xxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vysílání (xxxx xxx "Xxxx") xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx tento xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) který xx 180 xxx ode xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx licence xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vysílacích xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxx xxx") x

x) xxxxx do 90 xxx ode dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx písemné xxxxxxxxxx obsahující souhlas x prováděním xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x Technickým xxxxxx přechodu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx licence x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dalšího xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x tímto xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx podmínek xxx vznik xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

3. Rada xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vzniklo xxxxx podle xxxx 1, xxxxx xxxxxxx x vysílání xxxxxxx xxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx obdrží xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky. Provozovatel xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vysílacích xxxxxxxxx xxxxxxxx. Nedojde-li x xxxxxxxx xxxxxxx xx 90 dnů ode xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1, xxxxx Xxxxx telekomunikační xxxx xx 30 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxx 1 xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vysílacích xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřad o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx.

4. Xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, pokud na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vysílání x xxxxxxxxxx licencí, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 3, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxx přechodu.

5. Xxxxxxxxxxxxx místního xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x licencí, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx program analogově xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), vznikne xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx šířit xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx zemské xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysílání (xxxx xxx "xxxxxxxxxx vysílací xxx"), x xx xxxxxx služeb přímo xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, pokud xx 60 xxx xxx xxx, xxx Český xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx je x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, že xxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, hodlá xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx xxxx být obsažen xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysílání xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx s Xxxxxxxxxx plánem xxxxxxxx x závazek xxxxxxx xxxxxxxxx vysílání v xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx plošné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vysílání xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx rozčlenění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vysílání, xx xxxxxx ke dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx územního rozsahu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Splnění podmínek xxx vznik práva xxxxx xxxx 5 xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx Rady x xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

7. Xxxx do 30 dnů xxx xxx, kdy uplyne xxxxx xxx doručení xxxxxxxxx prohlášení podle xxxx 5, xxxxxx Xxxxx telekomunikační úřad x xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxxxx č. 231/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, a x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx síti, x xx xx xxxxxx xx všem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx bodu 5. Vznik práva xxxxx xxxx 5 Xxxx provozovateli místního xxxx xxxxxxxxxxxx vysílání xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxxxx místního xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xx zákona x. 231/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx do 30 xxx ode xxx, xxx obdrží poslední xx stanovisek, x xxxxx Xxxxx telekomunikační xxxx požádala xxxxx xxxxxx xxxx.

8. Provozovatel xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 7 (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo regionálního xxxxxxxx x digitální xxxxxxx"), xxxx uzavřít x podnikatelem, který xxxxxxxxx regionální vysílací xxx, xxxxxxx podle §72a zákona x. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx), xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

9. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx vysílání s xxxxxxxxx xxxxxxx (xxx 8), xxxxx ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx analogově na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx x xxxxxxx (xxxx xxx "provozovatelé xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na sdílených xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxx souhrnný xxxxxx xxxxxx regionálního xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 33 % xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx přijímat x xxxxxxx xxxxxxx 33 % xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a

b) kteří xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx programové xxxx,

xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx udělení licence x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx celoplošného televizního xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx vysílání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx udělí xx 60 xxx xxx xxx, kdy obdrží xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx splňující xxxxxxx stanovené xxxxxxxx x bude-li xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx telekomunikačního xxxxx x dispozici xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sítě. Xxxxxx-xx podle xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx volná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Rada xxxx xxxxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx telekomunikačního xxxxx x udělení přídělu xxxxxxxxx kmitočtů xxxxx xxxxxx č. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích), xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx přiloženo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx provozovatelů xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx programovou xxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx být udělena xxxxxxx xxxxx tohoto xxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx kmitočtech vystavit xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx ustanovení §57 xxxxxx č. 231/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby x xx xxxx zahrnuto xxxxxx xxxxxxxx všech xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vysílání x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a regionálního xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x xx xxxxx xxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx digitálně. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x provozovatel xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sdílených xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx programy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx uvedené xxxxxxxx xx své xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx systému, provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo regionálního xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx stanovené x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx 31. prosince 2011.

11. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxx x regionálnímu xxxxxxxx, xxxxx příslušné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozsahu přijímat xxxx než 1 % obyvatel Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vyplývajících z xxxxxxxxxx sčítání xxxx.

12. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nedokončená xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx přerušují xx xxxx 90 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx podle xxxxxx x. 231/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx správní řízení xxxxxxxx x nedokončená xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx dokončí xxxxx xxxxxx x. 231/2001 Xx., xx znění xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 235/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 31.5.2006

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx televiznímu xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx analogovému x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx šířen program xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxx k celoplošnému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx síti xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxxx xx držitel licence xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx televiznímu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysílání xxxxx §25 xxxxxx x. 231/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx než xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx dokončení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx televizní xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx do 360 xxx ode xxx dokončení xxxxxxxx xxxxxxxx analogového xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na zemské xxxxxxxxx televizní xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx řízení k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vysílačů xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nedokončená xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona Xxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxx") xxxxxxx.

4. Xxxx xxxxx xx žádost xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx digitálnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx licence x xxxxxxxxxxxx zemskému xxxxxxxxxxx x digitálnímu xxxxxxxxxxx vysílání, na xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, který

a) xx xxx xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx nařízení xxxxx, xxxxxx xx stanoví Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Radě písemné xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx x Xxxxxxxxxx plánem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx televizní vysílání xx 10. října 2010, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Technickém plánu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx digitální xxxxxxxxx xxxxxxxx a

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §13 xxxx. 3 xxxxxx x. 231/2001 Xx.

5. Kompenzační licenci xxxxx Rada xx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx televiznímu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §13 xxxx. 3 zákona x. 231/2001 Sb.

6. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xx 4 xxxxxx x. 231/2001 Xx.; xxxxxxxx, které xx Xxxx x dispozici, xx nepředkládají. Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx licence xx xxxxx žadatel. Xxxx xxxxx kompenzační licenci xx 60 xxx xxx xxx podání xxxxxxx. Xxxxxxxxxx Rady xxxxxxxx náležitosti podle §18 odst. 3 x 4 xxxxxx x. 231/2001 Sb. X xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 4 xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx síť xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 4 xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 5 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx digitálnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx podána xxxxxx; xxxxxxx se xxxxxx xx stejné síti xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 360 xxx ode dne xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx přechodu xxxxxxxx analogového xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zemské xxxxxxxxx televizní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx 360 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx, nezahájí-li xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx vysílání, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxx v §24 xxxxxx x. 231/2001 Xx.

Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodu 4 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 10. xxxxx 2010, xxxxxxxxxxx licence xxxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxx. Xxxx kompenzační licence xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxx, kterým xx xxxxxx Technický xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysílání xxxxxxxx xxx dokončení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nemožnost xxxxxxx xxxxxx analogové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 10. xxxxx 2010 byla xxxxxxxx okolnostmi nezpůsobenými xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodu 5 xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx její xxxxxxx xxxxxxx zemské digitální xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx uvedené x bodu 5 xxxx. x); nezahájí-li xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysílání xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 5 xxxx. a) xx 360 xxx xxx dne, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx žaloby, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx lhůty.

9. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx určeného xxx xxxxxx xx koncovém xxxxxxxx telekomunikačním xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxx převzatého xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx je xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx v ní xxxx zahrnuto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zemských xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podmíněného xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx celoplošného xxxxxxxx šíří xx xxxxxxx licence x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx kompenzační xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajišťujícímu xxxxxx xxxxxxxx digitálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx telekomunikačním xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxx převzatého xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx sítě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajišťující šíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zařízení (xxxxxxx telefonní xxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx programy xx xxx nejnižší xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajišťujícího xxxxxx xxxxxxxx digitálního xxxxxxxxxxx vysílání xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (mobilní telefonní xxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysílání xxxxxxxxx x tomto xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx xx zemské digitální xxxxxxxxx xxxxxxxx, nastane-li xxxxx den dříve xxx 31. xxxxxxxx 2011, xxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2011. Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx čl. II xxxx 10 xxxxxx č. 235/2006 Xx. zůstávají xxxxxxxxx.

10. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx televiznímu xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx je šířen xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, Xxxx xx xxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx opravňující x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx 8 xxx, xx-xx tento xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kompenzační xxxxxxx xxxxx xxxx 4. Xxxxxx xxx xxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx kompenzační xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Účastníkem xxxxxx x xxxxxxxxxxx licence xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x prodloužení xxxx platnosti licence Xxxx xxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zániku xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x bodu 8 xxxx. x) x c).

11. Do xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx analogového xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zemské xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely §50 xxxx. 1 až 3 xxxxxx x. 231/2001 Xx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx informace xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přechodu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx rozhlasového vysílání x licencí, který xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx udělené xx Xxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vysílání (xxxx jen "Xxxx") x který xx xxxxxxx xxxxxx, že xxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přechod xx xxxxxx digitální xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx základě xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx digitální xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vysílání, xx xxxxxxxx písemně požádat Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxx xx 10. xxxxx 2025 xxxx xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx x bodě 9, xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx na zemské xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx licence xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx licence xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poplatků.

2. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xx 4 zákona č. 231/2001 Xx.; xxxxxxxx, xxxxx má Xxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx licenci xxxx xxx Radě doručena x období xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx 100 xxx xx xxxxxx udělení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

3. X žádosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s licencí xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx formy společnosti; Xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xx akciovou společnost x akciemi xxxxxxxxx xx jméno nebo xx společnost s xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx rozhlasového vysílání x xxxxxxx, může x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx licenci xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobu; Xxxx žádosti vyhoví xxxxx x xxxxxxx, xx půjde o xxxxxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxx 100% majetkovou xxxxx.

4. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx licence xxxxxxxx náležitosti xxxxx §18 xxxx. 3 x 4 zákona x. 231/2001 Xx. Xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vysílání xxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenými x xxxxxxxxxx x xxxxxxx licence, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x výjimkou xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx uděluje podle §18 xxxx. 4 xxxx. d) xxxxxx x. 231/2001 Xx. Xxxxx Xxxx ve xxxxxxxxx xxxxx nerozhodne, xx xx xx xx, že transformační xxxxxxx byla xx xxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx stanovené lhůty xxxxx věty xxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxx 10. xxxxx 2025,

x) z xxxxxx xxxxxxxxx x §24 xxxxxx x. 231/2001 Xx.

6. Xxxx je xxxxxxxxx vydat xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx podle §12 xxxxxx x. 231/2001 Xx., xxxxxxxx xxxxxxxxxx 10. xxxxx 2025.

7. Xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx licence, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx závazek xxxxx xxxx 1 nebo xxxxxxxx analogové vysílání xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

8. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx provozovatelům xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx programu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx tímto xxxxxxx dotčeny.

9. X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx zemské xxxxxxxxx rozhlasové xxxxxxxx xx xxxx tří xxx xxxx datem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodu 5 xxxx. a), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx v xxxx 5 xxxx. x) xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx licence xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx ani xxxxx xxxx 5 xxxx. x) dříve, xxx uplynutím tří xxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx rozhlasové xxxxxxxx xxxxx usnesení vlády.

10. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx x bodě 9, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx licencí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx šířenému xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx analogově xxxxxxx xxxxx xxxx 6. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vysílání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vysílačů xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 9.

11. Xxxxxxxxxxxx vysílání xxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxx dvou xxxx více transformačních xxxxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mu xxxx uděleny xxx:

x) xxxxxx xxx vysílání,

b) xxxxxx xxxxxx šíření xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx označením (názvem),

d) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxx licence xxxxxxx, x

x) program xx stejnými xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x žádosti xxxx, xxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; ostatní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

12. Xxxxxxxxxx xxxx 11 xx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx slučované xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx sloučené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, x jakém xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx licencí.

§21

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Právnická xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx programu prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeného x §12 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 231/2001 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, (xxxx jen "xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx"), a xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx považuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx povinna doručit Xxxx xxx rozhlasové x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxx") xx 60 xxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxx vysílání xxxxx §25 xxxxxx x. 231/2001 Sb., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx následujícím xx xxx, jímž xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx povinnosti. Xxxxx poskytující xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx povinnost xxxxx věty xxxxx xxxxx, avšak Xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxx vysílání neudělí, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xx bylo rozhodnutí Xxxx doručeno.

(2) Provozovatel xxxxxxxxxxx vysílání prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx licenci není xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §14 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 231/2001 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxx vysílání prostřednictvím xxxxxxxxxx systému doplní x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx do 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx tyto údaje xxxxxxxx.

(3) Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx není xxxxx xxxx převážně xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx České republiky, xxxx xxxxx hlavním xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. j) xxxxxx č. 231/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx; xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx licenčních xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx doplní x údaje xxxxx xxxx první do 60 dnů ode xxx, kdy xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x bezodkladně xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xx televizní xxxxxxxx zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §53a xxxxxx č. 231/2001 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx vyrobené xx xxxxx roku 2009.

§21 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 132/2010 Xx. x účinností xx 1.6.2010

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. X xxxx přechodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx televizní vysílání xx provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxx šíření xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx1) xxxxxxxxxxxxx xxxx rámec xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx2) tam, kde xx xxxxxxxx pokrytí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání1).

2. Obdrží-li Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x porušení xxxxxxxx xxx xxxx 1, zahájí xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx řízení Xxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx oznámí Xxxxxxx telekomunikačnímu xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx závazné xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Český xxxxxxxxxxxxxxx úřad, xxxxxxxxx x němu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x využívání rádiových xxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 4 xxxx. x) zákona č. 127/2005 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx bodu 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx ze xxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx šířeného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. VIII xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 153/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx den xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx televizní xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 11. xxxxxxxx 2011. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zemským digitálním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx 1, 2, 3 x 4 xxxxx nařízení xxxxx č. 161/2008 Sb., x technickém xxxxx xxxxxxxx zemského xxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx xx xxxxxx digitální xxxxxxxxx vysílání, ve xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Úhrada xxxxxxx podle čl. II xxxx 2, 3 xxxx 4 xxxxxx x. 153/2010 Xx., xx znění účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx x vynaložených x období ode xxx 12. xxxxxxxxx 2011 do xxx 30. června 2012, xx xxxxxxxx xxxxx čl. II xxxx 6 xx 9 xxxxxx x. 153/2010 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 302/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 14.10.2011

Čl. XXVI

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona a xx xxxxxx dne xxxxxxxxxx xx dokončí x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Provozovatel vysílání, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx pro xxxxx udělení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx. Účinky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx trestné xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 231/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx převzatého xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx této xxxxxxxxxx považuje xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx převzatého xxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx posuzují xxxxx xxxxxx č. 231/2001 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§16

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx x práva a xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 231/2001 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

(2) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. a) Xxxx xxx rozhlasové x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx komisi xxx, xxx xx měla x xxxxxxxxx xx xxx 19. xxxxxxxx 2022.

(3) První zprávu x opatřeních x xxxxxxx zpřístupňování televizních xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxx xxxxxx xx sluchovým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x) Xxxx xxx rozhlasové x xxxxxxxxx vysílání xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xx xxxx x xxxxxxxxx xx xxx 19. prosince 2022.

(4) Xxxxx xxxxxx x opatřeních xxxxxxxxx x oblasti vyhrazování 30% xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nabízených xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na vyžádání xxxxx §5 xxxx. 2 písm. d) Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxx x dispozici xx xxx 19. xxxxxxxx 2021.

(5) Ustanovení §53a xxxxxx x. 231/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx konce xxxx 2009.

(6) Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx licence xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 231/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx na xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §3 odst. 2 xx 4 xxxxxx x. 231/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxx-xx Xxxx xxx rozhlasové x xxxxxxxxx vysílání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, vyzve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odstranil, x xxxxxxx xx x tomu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx nedostatky x dodatečné xxxxx xxxxxxxxx. Údaje, které xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Rada xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do 30 dnů xxx xxx, kdy xx xxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zašle xxxxxxxxx x tomto zápisu, x xxxx xxxxx xxx, kdy xxx xxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx xx projednání s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, na xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, sdružujícími xxxxx xx sluchovým xxxxxxxxxx x osoby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx Radě pro xxxxxxxxxx x televizní xxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2023 Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx televizních xxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxx xxx 1. července 2023 xx xxx 30. xxxxxx 2025 (xxxx xxx "Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx hodnocené xxxxxx"), xxxx se xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 2 xxxxxx x. 231/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxx podíl xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx postižením xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx hodnocené období xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 1. xxxxxxxx xx 30. xxxxxx. X Xxxxxx plánu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se provozovatel xxxxxxxx x licencí xxxxxx, xx x xxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2024 xx 30. xxxxxx 2025 xxxxxx skrytými titulky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 30 % xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx. Vyhodnocení xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxx rozhlasové x xxxxxxxxx vysílání do 30. xxxx 2025.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx je povinen x xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 30. xxxxxx 2023 xxxxxxxxx xxxxx pořadů xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx sluchovým x zrakovým postižením x xxxxxxx podle §32 xxxx. 2 xxxxxx x. 231/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx x Xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx do 30. xxxxxx 2023 Xxxx xxx xxxxxxxxxx x televizní xxxxxxxx xxxxx Akční xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx 30. xxxxxx 2023 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Akčních xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(9) První Xxxxx plán podle §32 xxxx. 2 xxxxxx x. 231/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x návaznosti xx xxxx Akční plán xx zkrácené xxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2023 předloží Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx plán xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx sluchovým xxxxxxxxxx x osoby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx 1. xxxxxxxx 2023 xx xxx 30. června 2025 (xxxx xxx "Zaváděcí xxxx xx zkrácené xxxxxxxxx období"), xxxx xx zaváže x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx televizních xxxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxx postižením a xxxxx se zrakovým xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přiměřených xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx programů provozovatele xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Vyhodnocení xxxxxx Xxxxxxxxxx plánu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jiného xxx xxxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx předloží Radě xxx rozhlasové x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 30. xxxx 2025.

(11) Xxxxx Xxxxx plán xxxxx §32 odst. 2 xxxxxx č. 231/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, provozovatel xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x návaznosti xx xxxx Xxxxxxxx plán xx zkrácené hodnocené xxxxxx.

§16 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 242/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.9.2022

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 231/2001 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 4.7.2001, x výjimkou ustanovení §33 xxxx. 4 x 5 a §46, která nabývají xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx v platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004). Xxxxxxxxxx §68 xxxx. 10 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004).

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

232/2001 Xx., usnesení XX x xxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání x x změně xxxxxxx xxxxxx přijatému Xxxxxxxxxxx dne 17.5.2001 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 7.6.2001

s xxxxxxxxx od 4.7.2001

309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2005, xxxxxxx č. 626/2004 Sb. byla xxxxxxx xx 1.1.2007, xxxxxxx č. 531/2006 Xx. byla xxxxxxx xx 1.1.2009, zákonem x. 381/2008 Sb. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2012 x zákonem x. 445/2011 Xx. xxxx xxxxxxx na 1.1.2015)

274/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2003

281/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 131/2003 Xx., x xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech a x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 123/2003 Xx.

x xxxxxxxxx od 28.8.2003

341/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 231/2001 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně dalších xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.6.2004

501/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

626/2004 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x návaznosti xx realizaci xxxxxxx xxxxxxxxx financí v xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

82/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 483/91 Xx., x České xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 231/2001 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2005

127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x elektronických komunikacích)

s xxxxxxxxx xx 1.5.2005

348/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxx x televizních xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.9.2005 x xxxxxxxx xxxxx §50, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2006, 1.1.2007 a 1.1.2008

235/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 231/2001 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.5.2006 x výjimkou §5, který nabývá xxxxxxxxx 1.1.2012

531/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 218/2002 Xx., o službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x odměňování těchto xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.12.2006

160/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.7.2007

296/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 182/2006 Sb., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

304/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx analogového xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008

124/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 269/94 Sb., x Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

381/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Sb., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 309/2002 Sb., o xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x o xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.10.2008

384/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 155/98 Xx., x xxxxxxx řeči x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 20.10.2008

41/2009 Xx., x změně některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2010

196/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 231/2001 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx x. 484/91 Xx., x&xxxx;Xxxxxx rozhlasu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

132/2010 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx mediálních xxxxxxxx xx vyžádání x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.6.2010 x xxxxxxxx části §32, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2011

153/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 127/2005 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx komunikacích x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

302/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 483/91 Xx., x Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 14.10.2011 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2012

420/2011 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

445/2011 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 218/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x o odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 309/2002 Xx., o změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2011

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zřízením xxxxxxx inkasního místa x dalších změnách xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

468/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

142/2012 Xx., x změně xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx se zavedením xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

275/2012 Sb., x volbě prezidenta xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x volbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

x účinností xx 1.10.2012

406/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 231/2001 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.2013

444/2012 Xx., xxxxx XX xx dne 30.10.2012 sp. xx. Xx. ÚS 8/09 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xx. XX xxxx 3, 5 x xxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx 6 xxxxxx x. 304/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x dokončením xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 28.12.2012

496/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x podpoře xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx)

x účinností xx 1.1.2013

181/2014 Xx., x kybernetické xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x kybernetické bezpečnosti)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

250/2014 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

79/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 484/91 Xx., x Českém xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 231/2001 Sb., x provozování xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.5.2015

139/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 496/2012 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx), a xxxxx x. 231/2001 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 6.5.2016

180/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx x tabákových xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 7.9.2016

14/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 159/2006 Xx., x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 9.2.2017

183/2017 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x některých přestupcích

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

238/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 634/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2020

261/2021 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022 x 24.7.2021

374/2021 Xx.,&xxxx; xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 127/2005 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2022

177/2022 Xx., kterým xx mění zákon x. 222/2016 Xx., x Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Sbírce xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx smluv, ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 31.12.2022

242/2022 Xx., o službách xxxxxxxxx xxx sdílení xxxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx platforem xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)

x účinností xx 15.9.2022

202/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 127/2005 Xx., x elektronických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích), ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 231/2001 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx dalších zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

253/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 424/1991 Xx., o sdružování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

x xxxxxx xxxxxxxxx sdělením x opravě xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx x. 120/2001 Xx. x 138/2001 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2010/13/EU xx xxx 10. xxxxxx 2010 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (směrnice x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2018/1808 ze xxx 14. listopadu 2018, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2010/13/XX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxx na xxxxxx se xxxxxxx xx trhu.
1a) Xxxxx č. 127/2005 Sb., x elektronických xxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1x) Xxxxx č. 206/2005 Sb., o ochraně xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx vysílání a xxxxxx informační xxxxxxxxxxx.
1x) §12 xxxx. 2 xxxxxx x. 89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
1x) §3 xxxx. 3 zákona x. 483/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x §3 xxxx. 4 xxxxxx x. 484/1991 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
1x) Xxxxx č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službách na xxxxxxxx).
2) Zákon č. 151/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
3) Xxxxx č. 483/1991 Sb., o České xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 484/1991 Sb., o Xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
4a) §2 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx pod č. 57/2004 Sb. m. s.

4x) Xx. 49 x xxxxxxxxxxx Smlouvy x fungování Xxxxxxxx xxxx.
4e) §21 xxxx. 1, 2, 4 x 5, §22 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) §72 xxxxxx č. 127/2005 Xx.
5) Xxxxxxxxx xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 513/1991 Sb., obchodní xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5a) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 2006/2004 o xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonů xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (nařízení x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx spotřebitele).
6) Zákon č. 451/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx funkcí xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx, Xxxxx republiky x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7) Xxxxx č. 236/1995 Sb., x platu x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx představitelů xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) Xxxxx č. 218/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8a) Zákon č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx).
9) Zákon č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx.
9a) §303 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx xxxxx.
9b) §21 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9x) §65 x následující zákona x. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx správní.
9x) Čl. VIII xxxxxx x. 153/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony.
9x) §81 xx 102 x §152 správního xxxx.
9x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2006/2004 o xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx dodržování xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (nařízení x xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx spotřebitele).
9x) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
10) §64 x 65 zákona x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
10a) §25 x xxxx. xxxxxx x. 378/2007 Xx., x xxxxxxxx a x změnách některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
11) §2 xxxx. v) xxxxxx x. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x změně x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 306/2000 Xx.
11x) §66a xxxxxxxxxx zákoníku.
12) Xx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 2006/2004 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vymáhání xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx spotřebitele (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx spotřebitele).
13) Xx. 3 xxxx. k) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (ES) č. 2006/2004 x spolupráci xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx dodržování xxxxxx xx ochranu xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx spotřebitele).
14) Čl. 24 Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úmluvu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xx. 24 bis Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxxx pozměňujícího Evropskou xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Čl. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 89/552/EHS xx xxx 3. xxxxx 1989 x koordinaci xxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx předpisů členských xxxxx upravujících poskytování xxxxxxxxxxxxxxx mediálních služeb (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 97/36/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2007/65/XX.
17) Xx. 23a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 89/552/EHS xx dne 3. xxxxx 1989 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států upravujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službách), xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/36/ES x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2007/65/XX.
18) Xx. 3 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 89/552/EHS xx xxx 3. xxxxx 1989 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb (směrnice x xxxxxxxxxxxxxxx mediálních xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 97/36/ES x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2007/65/XX.
19) §66a xxxx. 9 zákona x. 513/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 484/1991 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

21) §9b xxxxxx x. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

22) §2 xxxx. 1 písm. a) xxxxxx x. 242/2022 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx).

23) Zákon č. 155/1998 Sb., x komunikačních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

24) Xxxxxxxxx zákon č. 132/2010 Sb., ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 242/2022 Xx.

25) §312e odst. 1 xxxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 455/2016 Xx.

26) §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 242/2022 Xx.

*) Xxxxx č. 143/1992 Sb., x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx pohotovost v xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxxxx č. 163/2008 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx pokrytí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysílání.
2) Xxxxxxxx xxxxx č. 161/2008 Sb., x xxxxxxxxxx plánu přechodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysílání (xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx).