Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.03.2001.


Nález ÚS ze dne 27.2.2001 ve věci návrhu na zrušení §20 odst. 4 věty druhé a části §20 odst. 7 zákona č. 424/91 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 340/2000 Sb., a §85 věty třetí zákona č. 247/95 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb.
98/2001 Sb.
Odůvodnění I. II. III.
98
XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx soud xxxxxxx xxx 27. xxxxx 2001 x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx §20 xxxx. 4 věty xxxxx x xxxxx §20 xxxx. 7 zákona x. 424/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stranách x x xxxxxxxxxxx hnutích, xx znění xxxxxx x. 340/2000 Xx., x §85 xxxx xxxxx xxxxxx č. 247/1995 Sb., x xxxxxxx xx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 204/2000 Xx.,
xxxxx:
1. Xxxxxxxxxx §20 odst. 4 xxxx xxxxx xxxxxx č. 424/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x politických xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx zákonů.
2. X §20 xxxx. 7 xxxxxx x. 424/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nálezu xx Xxxxxx xxxxxx zrušují xxxxx "xx mandát xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx a".
3. Xxxxxx o návrhu xx xxxxxxx §85 xxxx třetí xxxxxx x. 247/1995 Sb., x xxxxxxx do Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx:
X.
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx 2.11.2000 x xxxxxxx x čl. 87 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Ústava") a §64 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx §20 xxxx. 4 xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx §20 odst. 7 zákona x. 424/1991 Sb., o xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon o politických stranách"), xxxxx x xxxxxxxxxx §85 věty xxxxx xxxxxx x. 247/1995 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx dalších xxxxxx, (xxxx jen "volební zákon") xxx xxxxxx x čl. 5 Ústavy x x čl. 20 xxxx. 4 a čl. 22 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x svobod (dále xxx "Listina").
X xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §20 xxxx. 4, xxxxx xxx:
"Nárok na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx do Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxx 3 % xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.",
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx větu.
V §20 odst. 7, xxxxx xxx:
"Xxxxxxxxx xx mandát poslance xxxx senátora xxxx xxxxx 1 000 000 Xx x xx xxxxxx xxxxx krajského xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx 250 000 Xx.",
xx xxxxxxxx xxxxxx slova: "xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx činí xxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx x".
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dosavadním znění xxxxxxxxxx ustanovení citovaných xxxxxx rozpor
- x čl. 5 Ústavy, xxxxx xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxx xx založen xx svobodném x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx soutěži politických xxxxx xxxxxxxxxxxxxx základní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx".
- x čl. 22 Xxxxxxx, xxxxx zní: "Zákonná xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x svobod x xxxx výklad x používání xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx politických xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
- s čl. 20 odst. 4 Xxxxxxx, xxxxx xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx hnutí, xxxxx x jiná xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx".
Xxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x přijetí xxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxx o xxxxx xx zrušení ustanovení §85 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, že xxxx ustanovení bylo xxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 24. xxxxx 2001 xx. xx. Xx. XX 42/2000 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xx Sbírce zákonů xxx 16. xxxxx 2001 xxx č. 64/2001 Sb. X xxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx podle §67 xxxx. 1 xxxxxx x. 182/1993 Xx. v xxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx republiky jako xxxxx svých návrhů xxxxx, že x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx soutěž xxxxxxxxxxx stran, jakožto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (čl. 5 Ústavy, čl. 22 Xxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pluralismu. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stran xxxxxx xxxxxx. Jinými xxxxx řečeno, xxx x to, xxx xxxxxxxxx strany xxxx xxxxx šance uspět x politické xxxxxxx - xx xxxxxxx. Xxxxxxxx x tím, xx stěžejní xxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx přímého xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x zákoně o politických stranách a xx volebním zákoně. Xx xxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx novelami xxxxxxxxx xxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výplaty xxxxxxx příspěvku a xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx (§20 xxxx. 4 x 7 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), jakož x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§85 xxxxxxxxx zákona).
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx, že podle §20 xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx), xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx dosáhla xxxxxxx 3 % odevzdaných xxxxx a xxxxxxx xxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x následujících xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx 3 % xxxxxxxxxxx hlasů xxxxx xxx dalších xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xx významně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx) politických xxxxx, xxxxx xx xxxx xxx prosadily do xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx podíl xx počtu xxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx moci, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx svých xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx §20 xxxx. 7 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx mandát xxxxxxxx nebo senátora 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč. Xxxxxxxx xxxxxxx zákona xxxxx xx dvojnásobnému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dosavadnímu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx zřejmě xxxxxxxxxx xxxxx xxxx čl. 20 xxxx. 4 Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx státu.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx financování xxxxxxxxxxx stran xx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx konformní. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx poslání xxxxxxxxxxxxx xxxx lidu ve xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx tato xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx x tím xxxxxxxxx xxxxxx jim proto xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxx, aby státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx státních xxxxx xxxxxx politických stran. Xxxxxx slovy xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x činností x průběhu celého xxxxxxxxx xxxxxx.
Prezident xxxxxxxxx dále xxxxxxxx, xx provedené změny xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran x lze xxxxxxx, xx xx v xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mezi parlamentními x mimoparlamentními politickými xxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx prezident republiky xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx úplnému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spektra xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx vyřazují x xxxxxxxxx soutěže. Xx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx, xxxxx se xxx do xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx více, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx podpoře těch, xxxxx se prosadit xxxxxxxxx, se xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. S xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx vývoje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx střídání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx myšlenkových xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x má xx xx, že volná xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx ustanoveními, xxx xx xxxxxxxx ke xxxxxxx, protiústavním xxxxxxxx xxxxxxx x narušena.
XX.
Ústavní xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx prezidenta xxxxxxxxx xxxxxxxxx obou xxxxx Parlamentu České xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxx Xxxxx republiky.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxx. Xxx. Václav Xxxxx, CSc. svým xxxxxxxx ze dne 3.1.2001 xxxxxxxxx obsáhlé xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx republiky. Xxxxxxx xx xxxxxxx §85 xxxxxxxxx zákona x Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx ponechal xx společném xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx příspěvků xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx oddělovat x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx účastníka xxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedl, xx xxxxxxxxxx xx třetí xxxx xxxxxxxxx paragrafu xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx skladbě xxxxxxxxxxxxx sboru, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx politické xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx ustanovení xx xxxxxxxxxx potřebou xxxxx takové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil x xxxxx politických xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx neodpovídají xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xx x snaha xxxxxx opakující xx xxxxxxxx politických xxxxx x minimální xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx směřovat xxxxx x získání xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxx než x xxxxxxx xx xxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx podle xxxx xxxxxx v xxxxx politickém a xxxxxxxx systému xxxxxxxx, xxxxx napomáhá x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx parlamentního xxxxxxx x x zajištění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §85 věty xxxxx volebního xxxxxx xxxxxxxx přitom xx xxxxxx, která xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx politických stran, xxxxx směřuje x xxxxxxxxx xxxx většiny xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx význam xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxx nákladů, neboť xxxx xxxxx není xxxxxxxxx x jeho xxxx, xxx v xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stran xx xxxxx a x rámci xxxxxxxx xxxxxxx stranám xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx tohoto příspěvku xxxx xxxx kompenzace xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxxx nákladů xx "ojedinělé" xxxxx xx financování xxxxxxxxxxx xxxxx státem. Takové xxxxxxxxxxx jedné x xxxxx pomoci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx neodůvodněné, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx specifické x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx politického x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx "Ústavní xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx význam xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, respektive že xxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx téměř xxxxxxx." Xxxxxxxx xxx xxxxxxx příspěvku xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxx xxxxxxx nedochází xxxxx k upřednostňování xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx účasti xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve volbách. Xxxxx xxxxxxxxx, jakož x všechny xxxxxxx xxxxxxx zajišťující xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxx jednotlivě x xx svém xxxxxxx xxxxx jeho xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
V xxxxx je xxxxx xxxx x skutečnost, xx zrušením věty xxxxx v §85 xxxxxxxxx xxxxxx by xxxx postiženy všechny xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, neboť xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxx, xx xx xxxxxx přijata Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx právní xxxxxx, xxxxxx možno xxxxxxxx. Tím by xxxx pozbyl smyslu x celý §85 xxxxxxxxx zákona.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxx xxxxxxxxx, že Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x novém xxxxx xxxxx §85 xxxx xxxxx volebního xxxxxx x nálezu Xxxxxxxxx xxxxx č. 243/1999 Sb., xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx příspěvku xx xxxx 90 Xx za xxxxx xxxxxxx hlas. Je xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx 2 % získaných xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (Ústavní soud xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx hranici "xxxxx 1 % získaných xxxxx"), xxxxx x xxxx xxxxxxxx požadavkům xx xxxxxxxxx funkčního x akceschopného parlamentního xxxxxxx a xxxxxxxxx xx zajištění vážnosti xxxxxxxxx xxxxxx politických xxxxx.
Xxxxx xxx x návrh xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x politických xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx, xx "xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx financování xxxxxxxxxxx stran". Xxx xxxxx souhlasit s xxx, xx financování xxxxxxxxxxx stran xx xxxxxxxxx a nezbytným xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx politických xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x je garantována x dalšími xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx demokratickými xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran x zákonnou xxxxxxx xxxxx politických práv x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Volná x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stejnými xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxx, přičemž xxxxxxx xxx vzniku xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx jim x xxx mohou xxx xxxxxx, xxx xx však xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx tedy xxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, mohou xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx, mohou xx ucházet o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x veřejností. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx voliče xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx více politickými xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx x potřebě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zastoupení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxxx xx oblasti xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx se svobodou xxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxx programem x xx xxxxxxxx xxxxx x výměny informací. Xxxxxx xxxxx-xx určitá xxxxxx svým xxxxxxxxx x strategií xxxxx xxxxxxx veřejnosti, xx xxxxxx xxxx zastoupení x Parlamentu xxxxx xxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx. "Xxxxxx" xx "xxxxxx" xxxxxxxxx strany xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx, že doplněním §20 xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx "neúspěšných" xxxxxxx) došlo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxx i ke xxxxxxxx xxxxxx budoucích xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx zejména u xxxxx xxxx vznikajících (xxxxxxxxxxxxxxx). Je xxxxxxxxxx, xx xxxxx financování xxxxx, jimž se xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stálého xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, není xxxxxxxxxx a xxxx xx být proto xxxxxxx. Tyto xxxxxx xxxxxx xxxxx dostatečně xxxxxxxxxxxxxxx x nepodílejí xx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sboru xxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, x xxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx volební období, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx především o xx, xx xxxx xxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxx oslovit x xxxxxxx volebního xxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxx tak, xxx jim xxxxxxxxx xxx xxxxx.
K xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx mandát xxxxxxxx xxxx senátora x 500&xxxx;000 Xx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč zdůrazňuje, xx xx xxxxx x kompetenci xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx. Nemůže xx xxxxxxxxxx jednat x xxxx xxxxxxxx, naopak xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x přiměřeným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx předpokladem xxx xxxxxxx mandátů, x xxx x xxx získání uvedeného xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx zvýšení xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx už x xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx na xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx stejných xxxxxxxx xxxx xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxx politickým xxxxxxx xxxx hnutím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx orgány nahrazovat xxxx je xxxxx x xxxxxxxxx úkoly. Xx zvýšení tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proto xxxxxxxx čl. 20 odst. 4 Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x hnutí xxxxxxxx xx xxxxx.
Xxxxxxx pak xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nezvyšuje xxxxxxx mezi parlamentními x mimoparlamentními xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx myšlenky - xxx uvádí xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx finančním xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx. Takové xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxx xxxx jakékoliv xxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx obsahu, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx společnost. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nesouhlasí xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxx xx xxxxx vést xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx myšlenky, a xxx x x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx státě.
Xxxxxxxxxx xxxx, xx x xxxxxxx jak xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákonem x. 340/2000 Xx., xxx xxxxxxxxx xxxxxx novelizovaného xxxxxxx č. 204/2000 Xx. prezident xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx čl. 50 xxxx. 1 Ústavy x xxxxxx xxxxx Poslanecké xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x obou xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx většinou xxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx čísly xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx XXXx. Xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx 5.1.2001 rovněž xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ve xxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxx při projednávání xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx při xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx rozpravy na xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx hnutí, z xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §85 xxxxxxxxxxxxxx volebního zákona xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 7 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x politických xxxxxxxx. X xxxxx diskuse xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
Námitky xxxxxxxx proti xxxx xxxxxx xxxxxx státních xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx, že taková xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na úkor xxxxxxxxxxx xxxxx neparlamentních, xxxxxxx xxxx vznikajících, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx natolik, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx minimum. Xxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tak xx svých xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x čl. 5 Ústavy x čl. 22 Listiny.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve státním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx naopak z xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxxx rámec ústavnosti.
Xxx xxxx rozhodování x xxxxxx novely xxxxxxxxx zákona xx Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx změn x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx schválil xx xxxxx xxxxxxxxxxx mu Xxxxxxxxxxx sněmovnou. Učinil xxx svým usnesením x. 396 xx xxx 23. xxxxxx 2000, xxxx x xxxxxxxxxx 79 xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx 40 x 38 xxxx proti.
Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx stranách xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dnech 28. x 29. xxxxxx 2000 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xx jeho xxxxxxxxx. Xxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxx. Protože xx Senát xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x politických xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx s čl. 46 odst. 3 Xxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ústavní xxxxx, xxxx xxxx 6. xxxxxxxx 2000.
Xxxxxxxx xxxxx xxx, že xx xx Xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx x aby x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxx Ústavního xxxxx x návrhu xxxxxxxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 9.1.2001.
Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx konstatovala, xx čl. 22 Xxxxxxx xxxxxxx, xx zákonná xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx práv x svobod x xxxx výklad a xxxxxxxxx xxxx umožňovat x xxxxxxxxxx svobodnou xxxxxx politických sil x demokratické xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx významné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x tím i xxxxxxxxx volebních vyhlídek, xxxxxxx nově xxxxxxxxxxxx (xx. xxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Prezident xxxxxxxxx xxxx spatřuje ve xxxxxxx příspěvků xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx podpoře, xxxxx xxxxxxxxxx rámec xxxx čl. 20 xxxx. 4 Xxxxxxx, podle xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx od xxxxx.
Xxxxx dále xxxxxxxxx xx xx, xx čl. 5 Xxxxxx x čl. 22 Listiny xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx soutěže xxxxxxxxxxx stran. Xxxxx xxxxxx politických xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx upřednostňování některých xxxxxxxxxxx stran, zákaz xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx zákon x xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxx zachovávají, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákony xxxx xxxxxxxx. Každý xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx dané xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx zákonů xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx všechny xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx práv právními xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx.xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nákladů) xxxxxxxxxxx stranami, xxxxxx x demokratických xxxxxx Xxxxxx věcí xxxxxxxxxx. Xx konstatuje i xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx č. 243/1999 Sb., xxxxx x zákonné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx nebo Xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx také xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx Velké Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx či Xxxxxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vůbec. Xxxxx xx vláda xx xx, xx xxxxxxx xxxxxx této xxxxxx x Xxxxx republice xxxxx zapadá do xxxxxxxxxx průměru.
Xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvků státem xx diskriminací neparlamentních xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx volební xxxxxx, xxxxxxx za xxxxxx. Důkazem xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx voleb do xxxxxxxxxxxxxx krajů xxxxxxxx xxx 12.11.2000 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx úspěch Xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx strany, xxxxx xxxxxxx xxx 22.1.1998, tedy v xxxx, xxx xx xxx zdálo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx subjekt politické xxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxx subjektů xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx ní xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx klimatem xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx příspěvky xxxxx, ale hlasy xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx, že x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx politických xxx. Xxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx k xxxx xxx xxxxxx "malá", xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx "xxxxxx".
Xxxxx dále xxxxx, xx svobodnou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx představuje xxxxxxxxxx politický xxxxxx; xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx úprava xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. X souladu x xxx xxxx xxx xxxx práva a xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx politický xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxx volebního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx soutěže, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx podmínek xxxx xxxxxxx má xxxxxxx tomu, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx samoúčelnými xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx všem xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxx, pak xxxxxx i omezený xxxxxx státních xxxxxxxxx.
Xxxxx jde o čl. 20 Xxxxxxx, xxx xxxxx vlády xxxxxx xxx existujícího nálezu Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx č. 296/1995 Sb., xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx od xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx povahu xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx Ústava, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx strany x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx institucemi xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxx x Ústavou, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zájmu xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxx (čl. 1 Xxxxxx) také xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx politických xxxxx, xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x nárok xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx úkolů xxxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx financování xxxxxxxxxxx xxxxx státem xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxx na xxxxxxx, xxx xx ve xxxxxxxx xxxxx. Ústavní xxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx však xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxx příspěvky xxxx stát xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
S xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx navrhla, xxx xxxxx prezidenta xxxxxxxxx na zrušení xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx volebního xxxxxx xxx zamítnut.
XXX.
Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx účastníků, xxx vyplynuly x xxxxxx podání, xxxxxx x závěru, xx xx třeba xxxxxxxxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx ustanovení zákona o politických stranách x volebního zákona, xxxxxxxxx x hlediska xxxxx xxxxxxxxxxx x Ústavě x x Listině.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nejlépe xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx §20 xxxx. 7 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kde xxx x přímé xxxxxx financování politických xxxxx. Xxxxx sám xxxxxxxx odpovídající ustanovení xxx, jakoby xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx především xxxxx xxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxx činí xxxxx 1 000 000 Xx. Xxxxxxxxx příspěvku a xxxx výše náleží xxxxxxxx xxxx zákonodárné. X xxxx xxxxxxxxxxxx xx posoudit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Ústavou. Jestliže xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České republiky xxxxxxxx připouští, že xx xxxxxx xxxxxx x libovůli, nemůže xxxx také xxxxxxxxxxxxx xxxxx ústavní xxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxx ústavnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx jeho xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx částečně xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx. Ústavní xxxx xxxx zrušil xxxxxxxxxx xxxx třetí §85 xxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x odůvodnění xxxxx xxxxxx xxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx volební xxxxxx. Xxxxx právě xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx odevzdaný xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx politických xxxxx, xxxx xxxxxxx v xxxx věci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx mandát xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zastupitelů (xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx nelze xx xxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx názor Xxxxxxxxx xxxxx, že xx xxx zřejmá tendence xxxxx volné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx současným xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x účelem x cílem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tedy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Nerovnoměrnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků politickým xxxxxxx lze xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx volbách do Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 2 % xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxxx 100&xxxx;000 xxxxx) x xxxxx xxxxxx 6 % (xxxx 300&xxxx;000 xxxxx). Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx od státu xxxxx příspěvek xx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxx úpravy tedy 3 miliony xxxxx), xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx období xxxxxx 77 milionů xxxxx (příspěvek xx xxxxx 9 milionů xxxxx, stálý roční xxxxxxxxx 5 milionů xxxxx, xxxxxx xxxx 20 xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dvanácti xxxxxx xxxxxxxxxxx 12 xxxxxxx korun ročně, xxxxxx xxxx 48 xxxxxxx xxxxx). Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx tedy xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx konkurentce xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
Zdůvodnění xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx z 500 000 Xx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx ve xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny odporuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stranám. Xxxxxx mají xxx xxxxxxxxx ve společnosti, xxxxxx xx státě. Xxxxx státní xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tu úlohu, xxxxxx pro xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx svobodné xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx čl. 22 Listiny xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soutěž xxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx" xxxxx xxxxx právě xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx předchází etablování xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tedy xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx politických xxx xx xxxxxxx soutěže. Xxxxxxxx xxxxxx politických xxxxx je tak xxxxxxxxxx hodnotou, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran xxxxxx a jež xx pod xxxxxxxx Ústavy x Listiny.
Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx ubírá xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx poslance xxxx xxxxxxxx x 500&xxxx;000 Kč xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx jednat x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx však, xx "xxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx reálným x přiměřeným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran, nutným x xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx". Xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx: výše xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x přiměřeným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx finančně xxxxxxx státem, ale xxxx mít xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx volebního xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x 90 Xx xx 30 Kč x xxxxxx volebního zákona, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx politických xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x novele xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvýšením xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxx naopak xxxxxxxxxx xxxxxx xx státě xxxxxxxx x obsazené x nepřímo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx sp. xx. Xx. XX 42/2000 xx xxx 24. xxxxx 2001 xxxxxxxxxx xxx č. 64/2001 Sb. dne 16. xxxxx 2001 xxxxxxx xxxxxxx, x xxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xx xx každý xxxxxx poslance xxxx xxxxxxxx xxxxx zvýšilo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Proto xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xx xxxxxxx Ústavní xxxx xxx prostor Parlamentu xxx uplatnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx mezi dotacemi xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx úspěchu ve xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx výrazně ve xxxxxxxx ocenění xxxxx xxxxx získaných xx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx 1 000 000 Xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, jež xxxxxx směřovala x xxxxxxxx xxxxxxx velkých x x Parlamentu xxx etablovaných xxxxx xx úkor xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ekonomicky rovnou xxxxx stran xx xxxxxxx xxxxxxx (čl. 5 Xxxxxx) a nerespektuje xxxxxxx §20 xxxx. 4 Listiny xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx základní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx x ústavně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Pokud xxx x §20 xxxx. 4 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla provedena xxx poslední novele x došlo xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx strana (či xxxxx) xxxxxxx nárok xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx dosáhla hranice 3 % xxxxxxxxxxx xxxxx, tedy xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx tomu xxxxxxxx xxxxxxxx, xx strana, xxxxx xxx získala xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovenou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx strany, které xxxx xxxxxxxxxxxx nezanedbatelný xxxxxx voličů, xxx xx podíl xx xxxxxx xxxx nedosáhly x xxxxxxx své xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx k jejich xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xx xx xxxxx čl. 5 Ústavy x čl. 22 Xxxxxxx.
X xxxxxxx koncepce xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zásadní záměr xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx by xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx skrývá xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx i xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx stability xxxxxx xxx mít xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, ale x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx přezkoumává, nýbrž xxxxxx xx těmi, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Ústavou. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx volná soutěž xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx podmínek x xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx či xxxxx x formovat xxx xxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x lepším či xxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx i xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pohybu x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx kroky xxxxxxx xx xxxxxxx. Nelze xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx společnost je xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx politických stran, xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx věcí xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx provedené xxxxxx.
Závěrem považoval Xxxxxxx xxxx za xxxxxx připomenout x xxxxxx x financování xxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxx Evropy xxx xxxxxx xxxx xxx 30 xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx, kde xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx koncepce xx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx politické xxxxxx enormním strojem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx prostory, xxxxxxx náklady xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx. připouští xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx způsobených xxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx každodenní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx podmínky, xx xxxxx státu je xxxxxxx úměrná xxxxxxxx xxxxxxxx každé strany x je xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
Xxxxxx Benátské xxxxxx Xxxx Evropy xxxxxxxx xxxxxxx země, xxx xxxx finanční xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xx xxxxxx, jehož xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx míře x xxxxxx darů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx (např. §18 xxxxxx o xxxxxxxxxxx stranách v XXX).
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tématy x Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx.
Xx xxxx xxxxxxx xxx tedy x projednávané xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxx xx skutečnosti xxxxxx xx xxxxxxx x snížit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx princip xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxx xxxxx, které vyžadují xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nejvíce xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx zaručit xxxxxxxxxxx xx vyžadovaných informacích x velice xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu:
XXXx. Xxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 98/2001 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 14.3.2001.
Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx oprava xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x. 51/2001 Sb.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.