Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.02.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)
311/2006 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - POHONNÉ HMOTY A JEJICH POUŽÍVÁNÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Pohonné hmoty §3

Evidence pohonných hmot §4 §4a §4b

Prodej a výdej pohonných hmot, s výjimkou elektřiny §5

Nákup pohonných hmot §5a

Evidence čerpacích a dobíjecích stanic a výdejních jednotek §6

Podmínky distribuce pohonných hmot §6a

Spolehlivost §6b

Prokazování bezúhonnosti §6c

Odpovědný zástupce §6d

Registrační řízení §6e

Přihláška k registraci §6f

Podmínky registrace §6g

Bezdlužnost §6h

Kauce §6i

Žádost o snížení kauce §6ia

Podmínky pro snížení kauce §6ib

Ekonomická stabilita §6ic

Snížení kauce §6id

Oznamovací povinnost distributora pohonných hmot v souvislosti se snížením kauce §6ie

Zrušení snížení kauce na návrh §6if

Zrušení snížení kauce z moci úřední §6ig

Použití kauce §6j

Rozhodnutí o registraci §6k

Oznamovací a jiné povinnosti distributora pohonných hmot §6ka

Zrušení registrace na návrh §6l

Zrušení registrace z moci úřední §6m

Zánik registrace §6n

Informační povinnost celního úřadu §6o

Registr distributorů pohonných hmot §6p

Provozování dobíjecí stanice a dobíjecího bodu §6q

Státní správa a státní dozor §7

Přestupky §8 §9 §9a §10

Zmocňovací ustanovení §11

Přechodná ustanovení §12

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích §13

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o pozemních komunikacích §14

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §15

č. 107/2007 Sb. - Čl. II

č. 91/2011 Sb. - Čl. II

č. 234/2013 Sb. - Čl. II

č. 157/2015 Sb. - Čl. VI

č. 152/2017 Sb. - Čl. II

č. 48/2020 Sb. - Čl. II

č. 382/2021 Sb. - Čl. IX

Nález Ústavního soudu č. 130/2014 Sb.

INFORMACE

311
ZÁKON
ze xxx 23. xxxxxx 2006
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

POHONNÉ XXXXX X JEJICH XXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) a xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx x jakost xxxxxxxxx hmot a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dobíjení xxxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxx xxxxx1a) nepodnikající xxxxxxx osoby xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x odběrném xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1b) xxxx společenství xxxxxxxxx xxxxxxxx1c) xxxxxxxx pro xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx společenství xxxx xxx uživatele xxxxxxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx xxxx jednotky xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx dobíjecí xxxxxxx s xxxxxxx xx 3,7 xX, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tento xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x trakčního xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

X tomto xxxxxx se rozumí

a) xxxxxxxx hmotou xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx palivo x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx určeny k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx hmotou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx palivo,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx alespoň xxxxxx xxxx xxxxxxx zdrojů xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odvětví xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx biopalivo nebo xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x parafinické xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx plyn xxxxxx xxxxxxxxx, zkapalněný xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx provozu na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx osob, xxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx motorové xxxxxxx xxxxxxxx x jiným xxxxxx než x xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx xxxx pojízdný xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vozidlo x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx neperiferní xxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx stanicí xxxxxxxxx xxxx (dále jen "xxxxxxx xxxxxxx") stavba xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, s výjimkou xxxxxxxxx prodává nebo xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx není stavba xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx pouze vydávají,

g) xxxxxxx

1. xxxxxxxxxx přemístění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx nádrže xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx cisterny,

2. xxxxxx xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxx nádrže xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nákupu, xxxxx xx xxxxxxx x předmět xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx téže xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

3. bezúplatné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo bezúplatná xxxxxx jeho baterie,

h) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanice xxxxx, která je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxx prodávaných a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx vlastník xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot xxxxxxxxxxx xx čerpací xxxxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanice xx xxxx vlastník,

i) xxxxxxx xxxxxxxx x území xxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx přeprava x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx území jiného xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx plynné xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hmoty xx území České xxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxx

1. xxxxxxxxx hmot x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx energetického xxxxxx,

3. xxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxx držitelem xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona,

4. xxxxxxxxx hmot, xxxxx xx xxxxxx prodejce xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx karty x xxxxxxx xxxxx byly xxxxxxxxx x čerpací xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx zprostředkované xxxxxxxx karty,

5. pohonných xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx výhradně xx xxxx jejich xxxxxx,

6. pohonných hmot, xxxxx xx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx x xxxxx souvislosti x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx,

7. xxxxxxxxx hmot xxx zpeněžování xxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenčním xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx konkursu xx distributora xxxxxxxxx xxxx,

8. xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x

9. pohonných xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanicí xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; nediskriminační xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ověření, xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx stanicí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jedním xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx zařízení,

o) xxxxxxxxx xxxxx zařízení, které xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx je x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidla, a xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dobíjení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 22 xX nebo xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 3,7 xX xxxx xxxxxx, jež xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx dobíjet xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bodem xxxxxxxx xxx, který umožňuje xxxxxx elektřiny xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx vyšším xxx 22 xX,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx dobíjecí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z Xxxxxxxx xxxx poskytuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxxxxxxxxxx přístup xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, použití x xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanicí xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxx1d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výhradně xx xxxxxx dobíjení elektrických xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x uvedených xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx podnikání xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx podnikání x xxxxxxx případě xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

3. provozuje xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx jejich xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx veřejnosti xxxx

4. provozuje provozovatel xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) výdejní xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, x xxxxx xx pohonné hmoty xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx součástí je xxxxx xxxx více xxxxxxxxxxxx nádrží xx xxxxxxxxxx pohonných hmot x souhrnném xxxxxx xxxxxx xxx 5 x3,

x) plnicím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx distributorem xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx pohonná xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxx,

x) provozovatelem xxxxxxxx stanice xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx provoz xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx elektrických xxxxxxx.

§3

Xxxxxxx xxxxx

(1) Pohonné xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxxx x xxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx2) x českými xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, která xxxxx motorové benziny xxxx xxxxxxxxx naftu xx volného xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx14) xxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx na xxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x spotřebních xxxxxx14) xxx dopravní účely xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x obsahu xxxxxxxxx x motorovém benzinu xxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(3) Výrobce, xxxxxxx, xxxxxxx x distributor xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx motorových xxxxxxx nebo motorové xxxxx obsah biopaliva x xxxxxxx hmotě, xxxxxxxxx v procentech xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx sledování x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jakosti.

§4

Xxxxxxxx xxxxxxxxx hmot

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xx 28. xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hmot xxx prodaných v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce. Xxxxxxxxx právní předpis xxxxxxx údaje, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx obsaženy.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx stanice, na xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx pohon xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx3), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx10) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx4).

§4x

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2013 Sb.

§4x

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2013 Sb.

§5

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx elektřiny

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx stanice, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5) x českou xxxxxxxxxx xxxxxx upravující xxxxxxxxx xx umístění xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro projektování xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx stávajících čerpacích xxxxxx6) a je xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx základní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx10) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil3) x xx případy xxxxx §5a, x xxxxxxxx xxxxxx pohonných hmot xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx čerpací stanici x xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx pevně xxxxxxxxxxxx palivových xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx vzorků xxx xxxxxxxx složení a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx je xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxx bezobslužná, xx xxxxxxx xxxxxxxx, aby x xxxx čerpací xxxxxxx byly prodávány xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx motorový xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx přísadami. Aditivační xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx olovnaté xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx používat k xxxxxx xxxxxx vozidla xx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx jejím provozu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, jejich majetku xxxx životního xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx čerpací xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hmot názvem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot, xxxxx xx v xxxxxxx x příslušnou xxxxxx xxxxxxxxxx normou, jež xxxxxxxxx složení x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx technické xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud na xxx česká xxxxxxxxx xxxxx odkazuje,

b) xxxxxxxxxxx xx čerpací xxxxxxx xxxxxxxxx

1. x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo vydávaných xxxxxxxxx xxxx a x jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx15),

2. x xxxxxx xxxxxxxxx x prodávaném xxxx vydávaném motorovém xxxxxxx x o xxxxxx použití xxxxxxxxxxxx xxxxx prodávaných xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx mastných kyselin, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx motorové xxxxx,

4. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pohonných xxxx x vozidlem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, aby xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx vedena průkazná xxxxxxxx x množství xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx součtového xxxxxxxxx na stanoveném xxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxx; tuto xxxxxxxx xx provozovatel xxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx po xxxx 3 let xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx pohonných hmot; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanice xx dále povinen xxxxxxxx, xxx na xxxxxxxx celního úřadu xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předložena x xxx xxxxxxx xxxx součtového xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx o metrologii,

d) xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, z níž xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx motorový benzin x obsahem ethanolu xx 5 xx 10 procent xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx benzinu,

e) zajistit xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx jsou xxxxxxxxx xxxx vydávány xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx aditivy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx značkou, xxxxx xxxxxxxx text: "Xxxxxxxx xxxxxx aditiva."; xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, x

x) zajistit xx xxxxxxx stanici, x níž je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx plyn, xxxxxxxx xxxxxxxxx stojanů xxxxxxxxxxxx ropného xxxxx xxxxxxxxx "Plnění xxxxx xx xxxxxxxxx tlakových xxxxx xx zakázáno.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, z xxx je xxxxxxxx xxxxxxxx benzin a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx palivo, xx xxxxxxx zveřejnit xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx porovnání xxx xxxxxxxxx hmot zveřejňované xxxxxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 1 xxxx. x), a xx xx 15. dubna xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxx se xxxxx x porovnání xxx xxxxxxxxx xxxx zveřejněné xxxxxxxxxxxxx nejpozději k 31. xxxxxx běžného xxxxxxxxxxxx roku, x xx 15. října xxxxxxx kalendářního roku, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx cen xxxxxxxxx hmot zveřejněné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 30. září běžného xxxxxxxxxxxx roku.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednotky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx byla xx xxxxx xxxxxxxxxx den xxxxxx xxxxxxxx evidence x xxxxxxxx vydaných xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; tuto xxxxxxxx xx vlastník xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 3 let ode xxx výdeje xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx výdejní xxxxxxxx je xxxx xxxxxxx zajistit, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu evidence xxxxxxxxxx, a

c) xxxxxxxx, xxx při provozu xxxxxxx xxxxxxxx nedošlo x ohrožení xxxxxx xxxx zdraví xxxx, xxxxxx majetku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx stanovených zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx5).

§5x

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jsou povinni xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx pohonné xxxxx pouze

a) xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot,

b) xx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx včetně biometanu,

c) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx konkursu na xxxxxxxxxxxx pohonných xxxx,

x) x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x

x) xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx19).

(2) Xxxxx pohonných hmot, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx biometanu, xx xxxxxxx pouze

a) x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x), x), x), x) xxxx f),

b) od xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx karty, pokud xxxxxxx hmoty xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xx xxxx jejich nákupu, x

x) xx pronajímatele xxxxxxx, stroje nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nákupu.

§6

Xxxxxxxx čerpacích a dobíjecích xxxxxx a výdejních xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x elektronické xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx přístupných dobíjecích xxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x), c) a x) xx g) x x xxxxxxxx 5 xxxx. x) xx g). Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanic xx xxxxxxxx

x) údaje x vlastníku xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xx

1. u právnické xxxxx xxxxxxxx firma xxxx xxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx, bylo-li přiděleno, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx organizační xxxxxx podniku na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx xxxxxxx,

2. x xxxxxxx osoby xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx též xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxx-xx přiděleno, adresa xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxx xxxxx, u xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pobytu na xxxxx Xxxxx republiky, xxx-xx xx xxxxx xxxxxxx, adresa xxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx stanice, xxxxx jí xxxx xxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1984 (WGS84),

d) xxxx x xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) název xxxxxxxxx hmot xxxxx §5 odst. 7 xxxx. a) prodávaných xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx provozována xxxxxxx xxxxxxx, a

g) xxxxx xxxxxxx čerpací xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx ukončení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) před xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx provozu oznámit xxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) xx x),

x) xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx provozu nebo xxxxxxxx provozu čerpací xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) až x).

(4) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxx vozidel xxxxxxxxxxx xxx3), vozidel základní xxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx10) nebo xxxxxxx xxxxxxxx x plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb4).

(5) Xx evidence dobíjecích xxxxxx se xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanice, xxxx-xx xxxxxxx jejím xxxxxxxxxx, x to

1. u xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx umístění xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx,

2. u xxxxxxx xxxxx jméno x xxxxxxxx, popřípadě xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, bylo-li přiděleno, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx též xxxxx, x xxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, byl-li xx xxxxx povolen, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx České republiky xxxx xxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx zřizuje,

b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x tom, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx souběžně, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx maximální xxxxx xxxxxxxx stanice,

c) adresa xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx byla xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Světovém xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1984 (XXX84),

x) xxxx x xxx, zda xx xxxxxxxx xxxxxxx veřejně xxxxxxxxx; x případě xxxxxxx xxxxxxxxx dobíjecí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxx stanice xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, pod kterým xx xxxxxxxxxxx dobíjecí xxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx dobíjecí xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ministerstvu xxxxxxx

x) xxxx uvedením xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. a) xx f) x

x) xxx zbytečného odkladu xxxxxxx xxxxxxxx stanice xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 písm. x) až x).

(7) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx

x) xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx jednotky, x xx

1. x právnické xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx název, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx osoby xxxx umístění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ji zřizuje,

2. x xxxxxxx osoby xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx sídla, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx jí xxxxx xxxxxxx, adresa xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx výdejní xxxxxxxx, xxxxx jí byla xxxxxxxxx, x její xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx geodetickém systému 1984 (WGS84),

d) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x datum xxxxxxxx xxxxxxx výdejní xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx výdejní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx údaje xxxxx odstavce 7 xxxx. x) xx x) a

b) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedení xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx provozu x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 7 xxxx. x) xx x).

§6x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohonných xxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pohonných xxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxx souhlasné xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx spolehlivosti x

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot,

b) statutárního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žadatele.

(3) Xxxxxxxx spolehlivosti xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pohonných hmot

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx distribuci xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x

x) odpovědným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§6x vložen právním xxxxxxxxx č. 234/2013 Xx. x účinností xx 1.10.2013

§6x

Xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx a

b) x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

(2) Za bezúhonnou xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxx xxxxxxx nebo pro xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxx se na xx xxxxx, xxxx xx xxxxxx odsouzena.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poruší xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx se xxx xxxxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx posouzení splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx byla x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zástupcem xxxx xxxxx, jako xx xxx také xxxxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 234/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2013

§6c

Prokazování xxxxxxxxxxxx

(1) Pokud xx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx osobou, která xxxx sídlo xx xxxxx České republiky, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x evidence xxxxxx xxxx rovnocennou xxxxxxxxx vydanou xxxxxx,

x) xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxx příslušníkem, xxxx xx xxxxxx xxxxx x

x) ve xxxxxx xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx sídlila nepřetržitě xx dobu delší xxx 3 měsíce.

(2) Xxxxx xx xxxxx, xxxxx musí splňovat xxxxxxxx spolehlivosti, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se v xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxx nepřetržitě xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx také xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tímto xxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xx nebo xxxx xxxxxxx příslušníkem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než Xxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx její bezúhonnost.

(4) Xxxxxxxx-xx stát xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, lze xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx učiněným xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx tohoto státu, xxxxx není starší xxx 3 xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot xxxx xx výzvu xxxxxxx xxxxx předložit xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§6x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 234/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2013

§6x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxxxx pouze osoba, xxxxx xxxxxxxxxx funkci xxxxxxxxxxx zástupce xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohonných xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx živnostenské oprávnění xxx distribuci xxxxxxxxx xxxx xxxx změní xxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx tento xxxxxxxx xxxxxxxxx

1. podmínku xxxxx xxxxxxxx 1,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§6x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 234/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2013

§6x

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Distributor xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx kauce a xxxxxxxxxx povinnost distributora xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§6x

Xxxxxxxxx x registraci

Přihláška x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 234/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2013

§6x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx pohonných hmot,

c) xxxxxxxxxx, xx nebyl xxxxxxxxxxxxxx pohonných xxxx xxxxxxxx zákaz činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx kauce.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx splňovány xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§6x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 234/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2013

§6x

Xxxxxxxxxxx

(1) Xx bezdlužnou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nedoplatek

a) x xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx republiky,

b) u xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a

d) xx xxxxxxxxx x xx penále xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) distributorem xxxxxxxxx hmot,

b) osobou, xxxxx je x xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxxx pohonných xxxx, xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, x

x) odpovědným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Bezdlužnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xx xxxxxxxxx potvrzeními, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 30 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x registraci.

§6h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 234/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2013

§6x

Xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 20 000 000 Xx.

(2) Xxxxx se xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx s tím, xx kauce xxxx xxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx registrace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx zárukou, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x jiných xxxxxxx daně x xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx registrace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, která xxxxx xxx kratší xxx 2 xxxx.

§6ia

Žádost x xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(2) V xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxxxxx struktuře x x xxx, xxxxx xxxxx vykonávají xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx distributora xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Pokud byla xxxxxx o snížení xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot xxxxx žádost x xxxxxxx kauce nejdříve xx uplynutí 3 xxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxx.

§6xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 157/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§6xx

Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx distributora xxxxxxxxx xxxx,

x) distribuce xxxxxxxxx xxxx v objemu xxxxxxx 300&xxxx;000 xxxxx xx kalendářní xxxxxxxxx x nejvíce 3&xxxx;000&xxxx;000 xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vliv xx xxxxxx distributora xxxxxxxxx xxxx.

(2) Podmínka xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxxxx nepřetržitě xx xxxx xxxxxxx 3 xx sobě xxxxxxxx let bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx kalendářní xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 12 po xxxx jdoucích kalendářních xxxxxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx snížení.

§6ib xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 157/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§6xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx stabilní xx xxx, kdo xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vůči orgánům Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx vůči xxxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx

x) hodnocení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, likvidity, finanční xxxxxxxxx, aktivity a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě údajů xxxxxxxxxx distributorem pohonných xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx úřadem,

b) dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§6xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 157/2015 Sb. x účinností xx 1.7.2015

§6id

Snížení xxxxx

(1) Celní xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohonných xxxx xxxxx kauci xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx. X opačném xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Dojde-li x xxxxxxxxxxxx snížení xxxxx, xxxxx se částka, x xxx byla xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xx-xx takto vzniklý xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx celní xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxxxxxx snížení kauce.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx, může xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§6xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 157/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§6ie

Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx snížením xxxxx

(1) Distributor pohonných xxxx, kterému byla xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx změnu údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx údajů x tom, které xxxxx xxxxxxxxxx významný xxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x to xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx oznámit xxxxxxx úřadu údaje xxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx 1 měsíc xx xxxxxxx xxxxxx údajů xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x souvislosti xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxx úřad xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx zveřejní xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx pohonných xxxx xxxxxxx celnímu xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx 3.

§6xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 157/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§6if

Zrušení xxxxxxx xxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx návrh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx úřad xxxx xx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx 20 000 000 Kč.

§6if xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 157/2015 Sb. x účinností od 1.7.2015

§6ig

Zrušení xxxxxxx xxxxx x moci úřední

(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro snížení xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx úřadem xxxxxxxxx lhůtě, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x prodlení.

(2) Celní xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx kauce, xxxx

x) nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, k xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, že x xxxxxxxxxx kalendářním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot x xxxxxxxxxxx objemu, xxxxx snížení kauce, xxxxx xxxxxxxxxxx pohonných xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx neprokáže, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx objemu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx do 20 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx úřední xxxxxxxxxx xxxxx xx výši 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x moci xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx kauce xxxxxx xxxxxx moci.

§6ig vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 157/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§6x

Xxxxxxx kauce

(1) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx zrušení xxxx x zániku xxxxxxxxxx distributora xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx částka přeplatkem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot. Xx-xx xxxxx vzniklý xxxxxxxxx vratitelným xxxxxxxxxx, xxxxx jej celní xxxx distributorovi xxxxxxxxx xxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx distributora xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx po xxxx, xxx xx orgánem Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx vedeno xxxxxx,

x) jehož xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx daně, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění x

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 90 xxx xxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx registrace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Dojde-li xx zrušení xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohonných xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx správce xxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx záruky nejdříve xx 90 xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxxxxx ode xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 234/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2013

§6x

Xxxxxxxxxx o registraci

(1) Xxxxx-xx distributor xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx jej xxxxxxxxxxxx; x rozhodnutí x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx registrační xxxxx.

(2) Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx celní xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo o xxxxx xxxxxx živnostenského xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx až xx účinnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx registrace xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx; celní xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 234/2013 Xx. x účinností xx 1.10.2013

§6ka

Oznamovací a jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Distributor xxxxxxxxx xxxx xx povinen xxxxxxx xxxxx oznámit xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx pohonných xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x oznámení xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxx xx 20 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx elektronicky xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx celním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(4) Ustanovení x oznamovací povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx použijí x xxxxxxx xxxxxxx pohonných xxxx xxxxxxxxxxxx správcem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Distributor xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx plnicího xxxxxxxxxx, je povinen xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx vedena průkazná xxxxxxxx x množství xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; tuto xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxxxx xx dobu 3 xxx xxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxx pohonných xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxx celního xxxxx xxxx bez zbytečného xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx.

§6x

Xxxxxxx registrace xx xxxxx

Xxxxx xxxx zruší xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot.

§6l xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 234/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2013

§6x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot x xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxx povaha těchto xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x nehrozí xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx splnění xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) distributor xxxxxxxxx hmot závažným xxxxxxxx poruší xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §6a xxxx. 3 xxxx. x) až c),

e) xxxxxxxxxxx pohonných hmot xx xxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x moci úřední, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x registraci xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxx ode xxx, xxx rozhodnutí x xxxxxxx registrace xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

§6x

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx distribuci xxxxxxxxx xxxx,

x) 5 xxxxxx přede xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx, xxxxx je

a) doba, xx kterou xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx o 2 xxxx,

x) poskytnuta xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx bezprostředně xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x kterou xxxxxx xxxxx úřad,

c) xxxxxxx částka ve xxxx xxxxx na xxxxxxxx účet xxxxxxx xxxxx, nebo

d) kauce xxxxxxxxxx xxxxxxxx částky xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zárukou.

§6x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx celního xxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx záruky x zrušení xxxx xxxxxx registrace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 234/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2013

§6x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohonných xxxx

(1) Generální xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohonných xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohonných xxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx název,

b) xxxxx xxxx místo xxxxxxxxx,

x) xxxxxx identifikační xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx nebo zániku xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx xxxxxxxxxx

1. xxxx xxxxxxx xx xxxxx,

2. byla xxxxxxx x moci xxxxxx, xxxx

3. xxxxxxx,

x) změnu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohonných hmot xxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 i x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx zrušena xxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx odstavce 2 xx zveřejňují po xxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx z moci xxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6m odst. 2 xxxx. e), xxxx xxxxx úřad xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot.

§6p xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 234/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2013

§6q

Provozování xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx bodu

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x kompatibilitě xxxxxxxx xxxxxxx x elektrickým xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx zajistit, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x rámci xxx provozované xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxx xx xxxxxx16) x xxxxxx technickou xxxxxx upravující xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nabíjení xxxxxxxxxxxx vozidel xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx rozměrovou xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx17). V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx před 18. xxxxxxxxxx 2017, x v případě xxxxxxxxxxxx nebo indukčních xxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vybavené xxxxxx výkonným dobíjecím xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx jím xxxxxxxxxxx dobíjecí stanice xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx výkonný xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx16) x všechny xxxxxx xxxxxxx dobíjecí xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx technické požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx přístroje x kolíky x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zaměnitelnost xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxx xx stejnosměrný x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx proud18). X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx uvedeny xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx 18. listopadem 2017, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jednotek se xxxx xxxxx nepoužije.

(4) Xxxxxxxxxxxx veřejně přístupné xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanice xx xxxxxxx xxxxxxxxxx uživatelům xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rovněž xxxxxxx jednorázového xxxxxx xxx uzavření xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx rámec xxxxxx jednorázového dobití.

(6) Xxxxxxxxxxxx dobíjecí xxxxxxx xx povinen xxxxx xx dobíjecí stanici xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx vozidla.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanice xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 28. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kalendářním xxxx x xxxxx jím xxxxxxxxxxx dobíjecí stanice xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx o xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx jím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx kalendářní xxx. Xxxxxx předávání xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(8) Provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 30 dnů po xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanice xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dopravních xxxxxxx20), xxxxxxx způsoby xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx dobíjení xx xxxxxxxx stanici x xxxxxxxx xxxxxx dostupné xx xxxxxxxx stanici. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§7

Státní správa a xxxxxx dozor

(1) Ministerstvo

a) xxxx xxxxxxxx čerpacích a xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx údaje x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx orgánům,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx hmot xx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx vždy xxxxxxxxxx x 31. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku x nejpozději x 30. xxxx běžného xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx běžného xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu1a) x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podle §4 xxxx. 1, §6 xxxx. 2, 5 x 7 x §6q xxxx. 7, xxxxxxxx xxx plnění xxxxxx povinností,

d) předkládá Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx motorového xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x motorové xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx11) x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx povinností podle §4 xxxx. 1, §6 xxxx. 3, 6 x 8 x §6q xxxx. 7.

(2) Xxxxx obchodní xxxxxxxx kontroluje

a) složení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx výdejní xxxxxxxx, x to x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx12) a xxxxxxx x xxxxxxxxxx složení x jakost xxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx, v souladu x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx vydaným xxxxx §3 xxxx. 4; xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx povinností xxxxx §3 xxxx. 1 x 2, §5 xxxx. 3 xx 5, §5 xxxx. 7 xxxx. x), x), x), x) a x), §5 xxxx. 8 x §6q odst. 1, 4 xx 6 a

c) ve xxxxxxxxxx x orgány xxxxxxxxx dozoru xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 x 6, §5 xxxx. 9 písm. x) x §6q xxxx. 2 x 3.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx §3 odst. 3, §5 xxxx. 7 xxxx. x), §5 xxxx. 9 písm. x) a x), §5a x §6ka xxxx. 5, xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x oznamovacích xxxxxxxxxx distributora pohonných xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx stanic xxxxxxxxx hmot, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanic, xxxxxxxx x distributorů xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x souladu x tímto xxxxxxx.

(5) Xxxxx obchodní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx měsíce předat xxxxxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxx sledování xxxxxxx x xxxxxxx pohonných xxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. března xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhrnnou zprávu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxxxx předchozích xxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6q odst. 8.

Xxxxxxxxx

§8

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx elektřiny, xxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §3 odst. 1,

b) xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pohonnou xxxxx, x xxxxxxxx elektřiny, xxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxx hmoty xxxxx §3 xxxx. 1,

x) v xxxxxxx x §5 odst. 3 xxxxxx na xxxxxxx stanici xxxx xx výdejní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxx xxxx olovnatý motorový xxxxxx xxxx jej xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §5 xxxx. 5.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx hmotu, x xxxxxxxx elektřiny, v xxxxxxx x §5 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx pohonnou hmotu, x xxxxxxxx elektřiny x stlačeného xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx biometanu, x xxxxxxx x §5a xxxx. 2.

(3) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx

x) xx 20 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

b) xx 5 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x), xxxx

x) do 50 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§9

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx osoba xxxxxxx x §3 xxxx. 2 dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx informaci xxxxx §3 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxxxxx pohonných xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §6ka xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxx xxxx nezajistí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx v xxxxxxx x §3 xxxx. 3 xxxxxxx v xxxxxxxx listech obsah xxxxxxxxx x pohonné xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednotky se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rozporu x §5a odst. 1.

(6) Provozovatel čerpací xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1,

b) x xxxxxxx s §5 xxxx. 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ropnými xxxxx xxxx xxxxxx plnění xxxxxx, xxxx nezajistí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 7 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx přísad xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx přísadami xxxxx §5 xxxx. 4,

x) v rozporu x §5 xxxx. 6 nezajistí, aby xxx provozu čerpací xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx života nebo xxxxxx osob, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx označení xxxxxxxxx stojanů xxxxxxxxx xxxx podle §5 xxxx. 7 písm. x), x) nebo x),

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 7 xxxx. x), xxxx

x) x xxxxxxx x §5 xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx součtového počítadla, xxxx evidenci xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx předložení xxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx čerpací stanice xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx podle §5 xxxx. 8.

(8) Vlastník xxxxxxx stanice xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxxxx neoznámí

a) xxxx uvedením čerpací xxxxxxx do provozu xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanic xxxxx §6 odst. 3 xxxx. x), xxxx

x) xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanice xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx čerpací xxxxxxx xxxx změnu xxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 3 xxxx. x).

(9) Vlastník xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §5 odst. 3 xxxx mobilní xxxxxxx nádoby xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx plnění umožní,

b) x xxxxxxx s §5 xxxx. 9 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zařízením nebo xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §5 xxxx. 9 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot, xxxx evidenci neuchová xx stanovenou dobu xxxx xxxxxxxxx její xxxxxxxxxx celnímu úřadu,

d) x xxxxxxx x §5 xxxx. 9 xxxx. c) xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5),

x) neoznámí xxxxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx údaje xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 odst. 8 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxx ministerstvu xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx jednotky xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jednotky xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 8 xxxx. x).

(10) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 20 000 000 Kč, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 5,

x) xx 5 000 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxx 6 xxxx. d) xxxx x) nebo odstavce 9 xxxx. b), x) nebo d),

c) xx 3 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 4, xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxxx 9 xxxx. x), x) xxxx f),

d) xx 1 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6 písm. a), x) xxxx x), xxxx

x) xx 10 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7.

(11) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2 xxx.

§9x

(1) Provozovatel xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx telefonní xxxxxxx xxxxx §6q xxxx. 6, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx elektřiny spotřebované xxx dobíjení vozidel xxxxx §6q odst. 7.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dobíjecí xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nezpřístupní xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6q xxxx. 1,

b) nezveřejní xxxx xxxxx §6q xxxx. 4,

c) neposkytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidel xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6q odst. 5, xxxx

x) nepředá Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dopravních xxxxxxx xxxxx §6q odst. 8.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vybavené běžným xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo indukční xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6q xxxx. 2.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vybavené xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nezajistí, xxx jím provozovaná xxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx bezdrátové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, splňovala xxxxxxxxx xxxxx §6q xxxx. 3.

(5) Vlastník xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx dobíjecí xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 odst. 6 xxxx. x), xxxx

x) xxx zbytečného odkladu xxxxxxx xxxxxxxx stanice xx provozu, xxxxxxxx xxxxxxx dobíjecí stanice xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxx podle §6 xxxx. 6 xxxx. x).

(6) Za xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx

x) do 5 000 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 3 xxxx 4,

x) do 3 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxx

x) xx 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2.

§10

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxx

x) Xxxxx obchodní xxxxxxxx, xxx-xx x přestupky xxxxx §8 xxxx. 1, §8 xxxx. 2 písm. x), §9 odst. 1, §9 xxxx. 6 xxxx. x) xx x), §9 xxxx. 7, §9 xxxx. 9 xxxx. x) x x), §9a xxxx. 1 písm. x), §9a xxxx. 2 xxxx. x) xx c) x §9a xxxx. 3 x 4,

x) ministerstvo, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 6 písm. x), §9 xxxx. 8, §9 odst. 9 xxxx. x) x x), §9a xxxx. 1 xxxx. x) x §9a odst. 5,

x) celní úřad, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §8 odst. 2 xxxx. x), §9 xxxx. 2 xx 5, §9 xxxx. 6 písm. x), §9 odst. 9 xxxx. x) x x), xxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §9a xxxx. 2 xxxx. x).

(2) Xxxxxx xxxxxx správní xxxxx, xxxxx xx uložil.

§11

Zmocňovací xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx vyhlášku k xxxxxxxxx §3 xxxx. 4, §4 odst. 1, §5 odst. 4, §6q xxxx. 7 x §7 xxxx. 5.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x provedení §6q xxxx. 8.

§12

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx výrobce, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx čerpací xxxxxxx xxxxxxxx poprvé za xxxxxxxxxx xxx 2006, x xx do 28. xxxxx 2007.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx bez xxxxxx žádosti x xxxxxx povolení xxxxx §5 odst. 2 xxxxxxx xx dobu 90 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2, nejdéle xxxx xx dobu 120 xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxx. d) xxxxxx xxxxx xxxxxx uvedení xx xxxxxxx osobou, xxxxx byla vlastníkem xxxx xxxxxxx stanice xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx čerpací xxxxxxx, xxxxx xxxx uvedena xx provozu xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx oznámit xxxxx xxxxx §6 xxxx. 2.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx

§13

Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx č. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 478/2001 Xx., xxxxxx x. 175/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 193/2003 Xx., zákona x. 103/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 411/2005 Sb. x xxxxxx č. 226/2006 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Nadpis xxx xxxxxxxxx §77 xxx: "Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx".

2. X §77 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10 x 11 xxxxxx xxxxxx xx ně xx xxxxxxx.

4. X §77 xxxxxxxx 2 včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 10 x 11 zní:

"(2) X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x plnění xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx systémů a xxxxxxxx vozidla lze xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx10) x xxxxxxxx xxxxx předepsané výrobcem xxxxxx motoru, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx vozidla. Xxxxxxxx xxxxx používané v xxxxxxx xxxxxxxxxx motorových xxxxxxx xxxx svou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštními právními xxxxxxxx11) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

10) §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 311/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx stanicích xxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx).

11) Například xxxxx č. 356/2003 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

5. X §77 xx xxxxxxxx 3 xx 5 xxxxxxx.

6. X §80 xxxx. 5 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxx, prodávajícího x xxxxxxx" a ", xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hmot x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 5" zrušují.

7. X §80 xxxx. 5 xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

8. X §91 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2 xx 4.

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x pozemních xxxxxxxxxxxx

§14

X §19 zákona č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx na xxxxx xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx zní:

"h) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přenosné xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plynů (xxxxxxx xxxxxxx).".

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§15

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx třetího xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxxx x. r.

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 311/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x čerpacích xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxx povolení xxxxx §5 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx hmotách xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx hmoty x xxxx xxxxxxx stanice xxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxxxx o pohonných xxxxxxx nejdéle xx 31. října 2007; xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x xxxxxxxxx hmotách xxxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 107/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 11.5.2007

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Distributoři xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxx xxxxx §4a xxxxxx č. 311/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, do 30 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 91/2011 Xx. s xxxxxxxxx od 21.4.2011

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x. 311/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 311/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx dobu 1 xxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot podle xxxx 1 xx 1 xxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §6i xxxxxx x. 311/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 311/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x to do xxx předcházejícího dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Nesplní-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podmínky xxxxx xxxx 2, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Pokud xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxxxxx xxxx zrušena.

5. Xxxxx xxxxxxxxxxx pohonných xxxx xxxxx xx 1 xxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx žádost x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx pohonných hmot, xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 zamítnuta x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6g xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 311/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, před xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 234/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2013

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, který xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x. 311/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx x. 234/2013 Xx., xxxx žádost o xxxxxxx kauce spolu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, celní úřad xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxx pohonných hmot xxxxx xxxx 1 xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx kauce uvedené x §6ib xxxx. 1 xxxx. a) x x) xxxxxx x. 311/2006 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 2 xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 234/2013 Xx., xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx žádosti o xxxxxxx kauce podmínky xxxxxxx x §6ib xxxx. 2 x 3 zákona x. 311/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 157/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxx stanice, které xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxx x. 311/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oznámit xxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. d) x x) xxxxxx x. 311/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxx stanice, xxxxx xxxx xxxxxxx xx provozu xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 60 xxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) xx d), x) x g) xxxxxx x. 311/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 152/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 6.6.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxx stanice, xxxxx xxxx xxxxxxx xx provozu přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu do 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 311/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx dobíjecí xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xx provozu xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx povinen Ministerstvu xxxxxxxx x xxxxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx údaje podle §6 xxxx. 5 xxxxxx č. 311/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxx x xxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oznámit xxxxx xxxxx §6 xxxx. 7 xxxxxx x. 311/2006 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, které xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx výdejní xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx vybavení výdejní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 odst. 8 xxxx. a) xxxxxx x. 311/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 48/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.4.2020

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §6 odst. 5 xxxx. x) xxxxxx č. 311/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. IX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 311/2006 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.2006.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

575/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2007

107/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 311/2006 Xx., o pohonných xxxxxxx a čerpacích xxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x pohonných xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 575/2006 Xx.

x xxxxxxxxx xx 11.5.2007

227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx daňového řádu

s xxxxxxxxx od 1.1.2011

91/2011 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 311/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx stanicích pohonných xxxx x o xxxxx některých souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 86/2002 Xx., x xxxxxxx ovzduší x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x ochraně xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.4.2011 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §5, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.7.2011 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2019

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

234/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 311/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x čerpacích xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2013

130/2014 Xx., xxxxx XX xx xxx 20.5.2014 sp. xx. Xx. XX 57/13 xx xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxxx xxxxx Františkovy Xxxxx x. 1/2013, zákaz xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.7.2015

157/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 311/2006 Sb., x pohonných hmotách x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

152/2017 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 311/2006 Xx., o xxxxxxxxx hmotách x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pohonných xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 6.6.2017 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 18.11.2017 x 1.1.2018

48/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 311/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x pohonných xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2020 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2021

284/2021 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024

382/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 165/2012 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2022

152/2023 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 283/2021 Xx., stavební xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 195/2022 Xx., x xxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 98/70/ES ze dne 13. xxxxx 1998 x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx Rady 93/12/XXX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2003/17/ES xx xxx 3. března 2003, xxxxxx xx xxxx směrnice 98/70/XX x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nafty.

Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2009/30/ES xx xxx 23. xxxxx 2009, kterou xx xxxx xxxxxxxx 98/70/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sledování a xxxxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx Xxxx 1999/32/ES, pokud xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx používaného plavidly xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 93/12/XXX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/94/EU xx xxx 22. října 2014 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/1513 xx xxx 9. xxxx 2015, xxxxxx xx mění směrnice 98/70/XX x jakosti xxxxxxx x motorové xxxxx x směrnice 2009/28/XX x xxxxxxx xxxxxxxxx energie z xxxxxxxxxxxxx zdrojů.

1x) Xxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx podnikání x x xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1b) Xxxxx č. 90/2012 Sb., x obchodních společnostech x xxxxxxxxxx (xxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 458/2016 Sb.

1x) Zákon č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

1x) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona č. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxxxxxx xxxxx č. 356/2003 Sb., o xxxxxxxxxx látkách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 86/2002 Sb., o xxxxxxx ovzduší x x xxxxx některých xxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Zákon č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxxxxxx zákon č. 183/2006 Sb., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 133/1985 Sb., x požární ochraně, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 201/2012 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyhláška č. 268/2009 Sb., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 398/2009 Sb., x xxxxxxxx technických xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bezbariérové užívání xxxxxx, a vyhláška č. 415/2012 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx zjišťování x x xxxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) ČSN 73&xxxx;6060.
7) Xxxxxxxx xxxxx č. 178/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx.
8) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx výrobky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx 94/9/EC.
9) Xxxxx č. 133/1985 Sb., x požární xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxxx XXX 65 0201, XXX 65&xxxx;0202.
10) Xxxxx č. 239/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xx. 8 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx č. 98/70/ES ze xxx 13. xxxxx 1998 o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxx Xxxx x. 93/12/XXX, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x. 2003/17/XX, x Xxxxxxxxxx Xxxxxx x. 2002/159/XX ze xxx 18. xxxxx 2002 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx souhrnných xxxxx x xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
12) Zákon č. 64/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx inspekci, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 353/2003 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Zákon č. 356/2003 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx a chemických xxxxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) Xxxxxxxx č. 268/2009 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stavby, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17) XXX XX 62196-2.

18) ČSN EN 62196-2 x XXX XX 62196-3.

19) Xxxxxxxxx xxxxx č. 219/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx vystupování x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2010/40/EU ze xxx 7. xxxxxxxx 2010 x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dopravních xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxx dopravy.