Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022 do 30.06.2023.


Zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)
311/2006 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - POHONNÉ HMOTY A JEJICH POUŽÍVÁNÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Pohonné hmoty §3

Evidence pohonných hmot §4 §4a §4b

Prodej a výdej pohonných hmot, s výjimkou elektřiny §5

Nákup pohonných hmot §5a

Evidence čerpacích a dobíjecích stanic a výdejních jednotek §6

Podmínky distribuce pohonných hmot §6a

Spolehlivost §6b

Prokazování bezúhonnosti §6c

Odpovědný zástupce §6d

Registrační řízení §6e

Přihláška k registraci §6f

Podmínky registrace §6g

Bezdlužnost §6h

Kauce §6i

Žádost o snížení kauce §6ia

Podmínky pro snížení kauce §6ib

Ekonomická stabilita §6ic

Snížení kauce §6id

Oznamovací povinnost distributora pohonných hmot v souvislosti se snížením kauce §6ie

Zrušení snížení kauce na návrh §6if

Zrušení snížení kauce z moci úřední §6ig

Použití kauce §6j

Rozhodnutí o registraci §6k

Oznamovací a jiné povinnosti distributora pohonných hmot §6ka

Zrušení registrace na návrh §6l

Zrušení registrace z moci úřední §6m

Zánik registrace §6n

Informační povinnost celního úřadu §6o

Registr distributorů pohonných hmot §6p

Provozování dobíjecí stanice a dobíjecího bodu §6q

Státní správa a státní dozor §7

Přestupky §8 §9 §9a §10

Zmocňovací ustanovení §11

Přechodná ustanovení §12

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích §13

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o pozemních komunikacích §14

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §15

č. 107/2007 Sb. - Čl. II

č. 91/2011 Sb. - Čl. II

č. 234/2013 Sb. - Čl. II

č. 157/2015 Sb. - Čl. VI

č. 152/2017 Sb. - Čl. II

č. 48/2020 Sb. - Čl. II

č. 382/2021 Sb. - Čl. IX

Nález Ústavního soudu č. 130/2014 Sb.

INFORMACE

311
XXXXX
xx xxx 23. xxxxxx 2006
x pohonných xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx pohonných hmot x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x pohonných xxxxxxx)

Xxxxxxxxx se usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXX X JEJICH POUŽÍVÁNÍ

§1

Předmět xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx příslušné předpisy Xxxxxxxx unie1) x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x monitorování xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x výdej xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx čerpacích a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dobíjení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx místě1a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx elektrických xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx družstva1b) xxxx společenství xxxxxxxxx xxxxxxxx1c) xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx společenství xxxx xxx uživatele xxxxxxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx xxxx jednotky xxxxxx xxxxxxxxxxxx, na dobíjecí xxxxxxx s výkonem xx 3,7 kW, xxxxx jsou určené xxx dobíjení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx veřejné hromadné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

X xxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx hmotou xxxxxxxx xxxxxx, motorová xxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vozidla; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx látkou xxxxxxxxx pro provoz xxxxxxx xxxx zvláštního xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx palivo,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx energie, které xxxxxx xxxxxxx zčásti xxxx náhrada xxxxxx xxxxxxx ropy x xxxxxxxxx energie pro xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx dekarbonizaci x zvýšit environmentální xxxxxxxxx xxxxxxx dopravy; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx palivo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx osob, xxxxxx xxxx věcí,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vozidlo xxxxxxxx k xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx vozidlem xxxxxxxx vozidlo x xxxxxxx zahrnujícím xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ukládání xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxx externě,

f) xxxxxxx xxxxxxx pohonných xxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxx") xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxx xxxxx, s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxx stavba xxxx xxxxxxxx x xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx převod xxxxxxxxx hmot xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx palivové xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxxxx,

2. prodej xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx nádrže xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx jejich nákupu, xxxxx xx nejedná x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxxxxx čerpací xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx téže xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxx x xxxxxxx xxxxxxx, nebo

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanice xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx pohonných hmot xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx čerpací xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prodávaných xx čerpací xxxxxxx, xx xx za xx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanice xx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx kapalné xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx x dopravě a xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xx oprávněna xxxxxxxx pohonné xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx dobíjecí stanice,

2. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona,

3. xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx prodejce xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x elektřinou xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx hmot, pokud xx xxxxxx prodejce xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jím xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxxx prodejce xxxxxxx xxxxx zaměstnanci x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx výhradně xx xxxx xxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx pronajímatelem vozidla, xxxxxx xxxx zařízení x xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo zařízení, x xx výhradně xx cenu xxxxxx xxxxxx,

7. pohonných hmot xxx zpeněžování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx distributora pohonných xxxx,

8. xxxxxxxxx xxxx x xxxxx daňové xxxxxxx a

9. xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx čerpací xxxxxxx xxxxxxx stanice, jejíž xxxxxxxxxxxx uživatelům z Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přístup; xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx stanicí kompaktní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx zařízení,

o) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx dobíjet x xxxxxxx xxxxxxxx jedno xxxxxxxxxx vozidlo nebo x něhož je x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxxxxx účelem xx dobíjení elektrického xxxxxxx,

x) běžným dobíjecím xxxxx dobíjecí xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 22 kW nebo xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx o výkonu 3,7 xX xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx v domácnostech xxxx xxxxxxx hlavním xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla x xxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, který xxxxxxxx xxxxxx elektřiny xx xxxxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxx vyšším xxx 22 xX,

x) veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx elektřiny, xxxxx xxxxxxxxxxxx uživatelům x Xxxxxxxx xxxx poskytuje xxxxxxxxxxxxxxx přístup, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanicí xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx

1. xxxxxxx vozidel1d) provozuje xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx elektrických xxxxxxx xxx vlastní xxxxxx xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dobíjecí xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx této dobíjecí xxxxxxx xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx přístupná xxxxxxxxxx xxxx

4. xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxx servisovaných xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, z nichž xx xxxxxxx hmoty xxxxx vydávají x xxxxxxx součástí xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx nádrží xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 5 x3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx distributorem xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx pohonná xxxxx, x výjimkou elektřiny, xxxxxxx nebo vydává xx cisterny,

u) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§3

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx prodávat xxxx xxxxxxx, pouze xxxxx splňují xxxxxxxxx xx jejich xxxxxx x xxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) x xxxxxxx technickými xxxxxxx.

(2) Osoba, xxxxx xxxxx xxxxxxxx benziny xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx daních14) xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x spotřebních daních14) xxx dopravní účely xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx prodeji xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nafty informaci x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(3) Výrobce, dovozce, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx listech v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxx x xxxxxx pohonných xxxx x způsob xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 28. února xxxxxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx (dále xxx "ministerstvo") souhrnnou xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx jednotlivých xxxxx pohonných hmot xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx být x xxxxxxxx zprávě xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx vozidel xxxxxxxxxxx xxx3), vozidel xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx10) xxxx xxxxxxx určených x xxxxxx xxxxx zpravodajských xxxxxx4).

§4x

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2013 Sb.

§4b

§4b xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 234/2013 Sb.

§5

Xxxxxx x výdej xxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx pohonných xxxx, x xxxxxxxx elektřiny, xx povolen x xxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5) x xxxxxx technickou xxxxxx xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx čerpacích xxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx stávajících xxxxxxxxx xxxxxx6) x xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavebním zákonem.

(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx složky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému10) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil3) x xx případy xxxxx §5a, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx osobou registrovanou xxxx xxxxxxxxxxx pohonných xxxx a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x evidenci xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Na xxxxxxx xxxxxxx a na xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx mobilních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx zabudovaných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx kontrole xxxxxxx x jakosti xxxxxxxxx xxxx.

(4) Provozovatel xxxxxxx xxxxxxx, x níž xx prodáván nebo xxxxxxx motorový xxxxxx x není bezobslužná, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx přísady, xxxxx xxxxxx spolehlivý xxxxxx motoru, xxxxx xx konstruován pro xxxxxxx olovnatého motorového xxxxxxx, xxxx bezolovnatý xxxxxxxx benzin s xxxxxx aditivačními xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx přísady x xxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx používat x xxxxxx motoru xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanice xx povinen xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx nedošlo x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx osob, jejich xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx je povinen

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hmot xxxxxx prodávaných xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot, xxxxx xx x xxxxxxx s příslušnou xxxxxx xxxxxxxxxx normou, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pohonné xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx označením, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx norma odkazuje,

b) xxxxxxxxxxx xx čerpací xxxxxxx xxxxxxxxx

1. o xxxxxxx prodávaných xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot x o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx15),

2. x xxxxxx biopaliva x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx benzinu a x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx prodávaných xxxx xxxxxxxxxx motorových xxxxxxx,

3. o obsahu xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx methylesterů xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

4. o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot x xxxxxxxx nebo zvláštním xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxx xx každý xxxxxxxxxx xxx vedena xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx které xx xxxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxxxx pohonných xxxx zaznamenán xxxx xxxxxxxxxx počítadla xx xxxxxxxxxx měřidle xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uchovávat xx xxxx 3 xxx xxx dne xxxxxxx xxxx xxxxxx pohonných xxxx; provozovatel xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx x byl xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx,

x) zajistit xx xxxxxxx xxxxxxx, z xxx xx xxxxxxxx xxxx vydáván xxxxxxxx xxxxxx s obsahem xxxxxxxx xx 5 xx 10 xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údajem x obsahu xxxxxxxx x motorovém benzinu,

e) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x níž xxxx prodávány xxxx xxxxxxxx pohonné xxxxx x kovovými xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdejního xxxxxxx pohonných xxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx: "Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx."; značka xxxx xxx zřetelně xxxxxxx, xxxxx viditelná x xxxxxx čitelná, x

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, z níž xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx výdejních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nádob xx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx čerpací stanice, x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx benzin x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx povinen xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx. b), x xx do 15. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx hmot xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 31. xxxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx, x xx 15. xxxxx běžného xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxx xxx pohonných hmot xxxxxxxxxx ministerstvem nejpozději x 30. září xxxxxxx kalendářního xxxx.

(9) Xxxxxxxx výdejní jednotky xx povinen

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pohonných xxxx x výdejní xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxx kalendářní xxx xxxxxx průkazná xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pohonných xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot; xxxx evidenci xx xxxxxxxx výdejní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx, aby při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx, jejich majetku xxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxx požadavků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy5).

§5x

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinni xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot,

b) xx osoby, xxxxx xx držitelem xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxx nákupu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zemního xxxxx včetně biometanu,

c) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v evidenci xxxxxxxxx stanic,

d) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx konkursu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) x rámci xxxxxx xxxxxxx x

x) xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx právního předpisu19).

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx, x výjimkou elektřiny x stlačeného xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plynu xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx

x) v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), d), e) xxxx x),

x) od xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx hmoty byly xxxxxxxxx x čerpací xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) od xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx zaměstnance, x xx výhradně za xxxx xxxxxx xxxxxx, x

x) od pronajímatele xxxxxxx, stroje xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx za xxxx xxxxxx xxxxxx.

§6

Xxxxxxxx čerpacích a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Ministerstvo vede xxxxxxxx čerpacích a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Ministerstvo zveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx dobíjecích xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x x) až g) x v odstavci 5 písm. b) xx x). Ostatní xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxx čerpací xxxxxxx x údaje x provozovateli xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, a xx

1. x xxxxxxxxx xxxxx obchodní xxxxx xxxx název, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, x zahraniční xxxxx xxxx umístění organizační xxxxxx xxxxxxx na xxxxx České republiky, xxxxx xx xxxxxxx,

2. x fyzické xxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxx též xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx sídla, u xxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx České republiky, xxx-xx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx republiky nebo xxxxxxxx organizační složky xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zřizuje,

b) xxxxxxx xxxxx čerpací xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x její xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému 1984 (XXX84),

x) xxxx x xxx, zda xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §5 xxxx. 7 xxxx. a) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx stanici,

f) xxxxxxxx, pod kterým xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx čerpací xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx ministerstvu

a) před xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xx x),

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx provozu xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) až x).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx vydávají xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx3), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx10) nebo vozidel xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx4).

(5) Xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx

x) xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx stanice x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxx vlastníkem, x xx

1. u xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx xxxx název, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, popřípadě xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxx sídla, x xxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, byl-li xx xxxxx povolen, adresa xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx umístění xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku xx xxxxx České republiky, xxxxx ji xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxx typ, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx bodu, xxxxxxxxx x xxx, které xxxxxxxx xxxx lze xxxxxxxx souběžně, pokud xx dobíjecí xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x celkový xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanice,

c) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému 1984 (XXX84),

x) údaj o xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx veřejně xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dobíjecí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx přístupnosti,

e) údaje x xxxxxx elektřiny x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, pod kterým xx xxxxxxxxxxx dobíjecí xxxxxxx, a

g) xxxxx xxxxxxx dobíjecí stanice xx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxx stanice.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ministerstvu oznámit

a) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. a) xx f) x

x) xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dobíjecí xxxxxxx x každou xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 písm. x) xx f).

(7) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxx o vlastníku xxxxxxx xxxxxxxx, x xx

1. x právnické xxxxx obchodní firma xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx organizační xxxxxx podniku xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx ji xxxxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxx xxxxx x příjmení, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, adresa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx jí pobyt xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx organizační složky xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, pokud xx xxxxxxx,

x) stručný xxxxx výdejní xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx jednotky, xxxxx xx byla xxxxxxxxx, x její xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1984 (WGS84),

d) xxxxx xxxxxxxxxx pohonných xxxx x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) před xxxxxxxx výdejní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 7 xxxx. a) xx x) x

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jednotky do xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx provozu x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 7 xxxx. x) až x).

§6x

Xxxxxxxx distribuce xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx o

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Celní xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je splněna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx u

a) xxxxxxxx x živnostenské xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx musí xxx splňována po xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx zástupcem xxxxxx xxxxxxxx.

(4) V xxxxxxx, xx xxxxx xxxx vydá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 234/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2013

§6b

Spolehlivost

(1) Xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx x

x) v xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx tento xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona považuje xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzena xxx xxxxxxx čin xxxxx xxxxxxx nebo pro xxxxxxx čin hospodářský, xxxx xx xx xx xxxxx, xxxx xx nebyla odsouzena.

(3) Xxxxx právnická xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo celní xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx, hledí xx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxxx xx osobu, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákon, xxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx odpovědným zástupcem xxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx.

§6x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 234/2013 Xx. s účinností xx 1.10.2013

§6x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx splňovat podmínku xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro distribuci xxxxxxxxx xxxx také xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo rovnocennou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx x

x) ve xxxxxx xx x xxxxxxxxxx 3 letech xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx, xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxx spolehlivosti, státním xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx se v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx delší xxx 3 měsíce xx xxxxx xxxxxx státu, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx také xxxxx z evidence xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydanou tímto xxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx příslušníkem jiného xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx měla xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx, může xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxxx x živnostenské xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písemnost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3, xxx xxxx písemnost nahradit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx není xxxxxx xxx 3 xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx pohonných hmot xxxx na výzvu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 xx xxxxx stanovené xxxxxx xxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 234/2013 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.10.2013

§6d

Odpovědný xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohonných xxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohonných xxxx.

(2) Živnostenský úřad xxxxx živnostenské xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pohonných xxxx xxxx xxxxx xxxx rozsah, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx, xxxxxx to xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nesplňuje

1. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

2. xxxxxxxx spolehlivosti, xxxx

3. xxxxxxxx xxxxxxxxx živnostenským xxxxxxx.

§6x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 234/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2013

§6x

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Distributor xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx registrační xxxxxx, xxxxxx xxxxx&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§6f

Přihláška x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§6x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2013

§6x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou:

a) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot,

c) xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohonných xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkon xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx kauce.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx po xxxxx dobu registrace.

§6g xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 234/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2013

§6x

Xxxxxxxxxxx

(1) Za xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) u xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,

b) x xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx,

x) na xxxxxxxxx x na xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xx xxxxxxxxx a xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot,

b) xxxxxx, xxxxx je v xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx distributorem xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohonných xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx prokazuje xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 30 xxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§6x xxxxxx právním předpisem x. 234/2013 Xx. x účinností xx 1.10.2013

§6x

Xxxxx

(1) Distributor xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kauci xx xxxx 20&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(2) Xxxxx xx poskytuje

a) xxxxxxxx částky xx xxxxxxxx xxxx celního xxxxx x tím, xx kauce xxxx xxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx úřad, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx x jiných xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx zrušení xxxx xxxxxx registrace distributora xxxxxxxxx xxxx.

(3) Bankovní xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 2 xxxx.

§6ia

Žádost o snížení xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, který splňuje xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xx oprávněn xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(2) V xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx, xxxxx xxxxx vykonávají xxxxxxxx vliv xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot,

b) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx byla xxxxxx o xxxxxxx xxxxx zamítnuta, může xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot xxxxx xxxxxx x xxxxxxx kauce nejdříve xx xxxxxxxx 3 xxxxxx ode xxx, xxx zamítavé rozhodnutí xxxxxx xxxxxx moci.

§6ia xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 157/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§6xx

Xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx

(1) Podmínkami pro xxxxxxx kauce xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx 300 000 litrů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 3 000 000 xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx stabilita x

x) xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx xxx xxxxxxxxx nepřetržitě xx dobu alespoň 3 xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx podání xxxxxxx x snížení xxxxx.

(3) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pohonných hmot xx kalendářní xxxxxxxxx xxxx xxx splňována xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházejících xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xx celou xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§6xx xxxxxx právním předpisem x. 157/2015 Sb. x účinností xx 1.7.2015

§6ic

Ekonomická xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx stabilní xx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vůči xxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx vůči xxxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, aktivity x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) dalších xxxxxxxxxxx významných xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

§6xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 157/2015 Xx. x účinností xx 1.7.2015

§6id

Snížení xxxxx

(1) Xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot xxxxx xxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx kauce xxxxxxx.

(2) Dojde-li x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, x xxx byla xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot. Xx-xx takto xxxxxxx xxxxxxxxx vratitelným xxxxxxxxxx, xxxxx jej celní xxxx xxxxxxxxxxxxxx pohonných xxxx do 15 xxx ode xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kauce.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kterým xx snižována bankovní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx přijmout xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§6xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 157/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2015

§6xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot x xxxxxxxxxxx xx snížením xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx pohonných xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx celnímu xxxxx xxxxxxx xxxxx údajů x vlastnické struktuře x změnu údajů x tom, které xxxxx vykonávají xxxxxxxx xxxx xx řízení xxxxxx distributora pohonných xxxx, x to xx 5 pracovních xxx od této xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx pohonných xxxx, kterému byla xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx ve xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dani x xxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro posouzení xxxxxxxxxx stability; to xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxxxxx těchto údajů xxx xxxxxx xxxxxxx x snížení kauce.

(3) Xxxxxxxxxxx pohonných xxxx x souvislosti xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx údaje, které xx xxxxx úřad x dispozici, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx úřad xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přístup.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx 3.

§6xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 157/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2015

§6xx

Xxxxxxx xxxxxxx kauce xx návrh

(1) Xxxxx xxxx zruší xxxxxxx xxxxx xx návrh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx byla xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx 20 000 000 Kč.

§6if xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 157/2015 Xx. x účinností xx 1.7.2015

§6xx

Xxxxxxx snížení kauce x xxxx úřední

(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx snížena kauce, x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx připouští x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx zruší xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot xx xxxxx celního úřadu xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx celní úřad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx celní xxxx, xx v xxxxxxxxxx kalendářním xxxxxxxxx xxxxxx splněna podmínka xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx snížení kauce, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx výzvu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx

x) xxxxxxxxx veškeré xxxxx, xxxxx bylo xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti požadovaného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot xx xxxxxxx do 20 xxx xx oznámení xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxx kauce x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxx 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xxxxx xxxx zrušeno xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx distributor xxxxxxxxx xxxx podat xxxxxx o snížení xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxx kauce xxxxxx xxxxxx xxxx.

§6xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 157/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2015

§6j

Použití xxxxx

(1) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx zrušení xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx přeplatkem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot. Xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přeplatkem, xxxxx jej xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 90 xxx xxx dne xxxxxxxxxxxx zrušení nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx daně, xxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění x

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 90 xxx ode xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohonných hmot, xxxxx celní úřad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nedoplatku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx u

a) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx požádal.

(4) Celní xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nejdříve xx 90 dnech, xxxxxxxxxx xxxx do 5 xxxxxx ode xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx distributora xxxxxxxxx xxxx.

(5) Výstavce xxxxxxxx záruky xx xxxxxxx xxxxxx uhradit xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 234/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2013

§6k

Rozhodnutí x registraci

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx pohonných xxxx xxxxxxxx registrace, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx, xxx celní úřad xxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo změně xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxx živnostenského xxxxxxxxx.

(3) Distributor pohonných xxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx účinnosti rozhodnutí x zrušení registrace xxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx registrace x registru distributorů xxxxxxxxx hmot xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx.

§6x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 234/2013 Xx. x účinností od 1.10.2013

§6xx

Xxxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx oznámit xxxxx xxxxxxxxxx xx x distribuci xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxx správy České xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup okruh xxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxx xx 20 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx zveřejněné celním xxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx insolvenčním xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx konkursu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx provozovatelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxx, aby byla xx xxxxx kalendářní xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vydaných xxxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot povinen xxxxxxxxx po dobu 3 xxx xxx xxx prodeje nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§6x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx

Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx pohonných xxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 234/2013 Xx. x účinností od 1.10.2013

§6x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx úřední

(1) Zjistí-li xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx splnění x xxx stanovené lhůtě, xxxxx povaha těchto xxxxxxxx toto splnění xxxxxxxxx x nehrozí xxxxxxxxx x prodlení.

(2) Xxxxx xxxx zruší xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot xx xxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx splnění xxxxx xxxx distributora xxxxxxxxx xxxx nevyzývá,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poruší oznamovací xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §6a xxxx. 3 písm. x) xx c),

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot xx dobu 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx pohonných xxxx xxxxx přihlášku x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx registrace xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x).

§6x

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Registrace xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot,

b) 5 xxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx záruka, xxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytnuta, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x 2 xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx bezprostředně xxxxxxxx xx xxxxxxxxx bankovní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxx částka ve xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zvláštní účet xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.

§6o

Informační xxxxxxxxx celního xxxxx

Xxxxx úřad vyrozumí xxxxxxxx xxxxxxxx záruky x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot.

§6o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 234/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2013

§6x

Xxxxxxx distributorů xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot, xx xxxxxx shromažďuje xxxxx potřebné xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx ředitelství xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohonných xxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx registrace,

f) xxx xxxxxxx xxxx zániku xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx xxxxxxxxxx

1. xxxx xxxxxxx na xxxxx,

2. xxxx zrušena x xxxx xxxxxx, xxxx

3. zanikla,

h) změnu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx změny.

(3) Registr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 x x případě, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx zveřejňují xx xxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxx zániku registrace.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx z moci xxxxxx, nejedná-li xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6m xxxx. 2 xxxx. x), xxxx xxxxx úřad xxxxxx xx xxxxxxx xxxx změně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§6x vložen xxxxxxx předpisem č. 234/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2013

§6x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanice je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x kompatibilitě xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx dobíjecí xxxxxxx vybavené běžným xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxx xxxxx dobíjecí xxx v rámci xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx16) x xxxxxx technickou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kompatibilitu x zaměnitelnost xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x dutinkami xx xxxxxxxx xxxxx17). X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx obnoveny před 18. xxxxxxxxxx 2017, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vybavené xxxxxx výkonným xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx jím xxxxxxxxxxx dobíjecí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx16) x všechny xxxxxx xxxxxxx dobíjecí body x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx elektrických xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x kolíky a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kompatibilitu x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zásuvková xxxxxxx x kolíky x xxxxxxxxx na stejnosměrný x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx proud18). X xxxxxxx xxxxxxxxxx stanic xxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx body, xxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx 18. xxxxxxxxxx 2017, a v xxxxxxx bezdrátových nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx první nepoužije.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanice xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx by uživatele xxxxxx nad xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx uvést xx xxxxxxxx stanici xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 28. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx dobíjení xxxxxxx x xxx provozovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce x pokud xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx spotřebované xxxxxxxxx xxx dobíjení xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx stanice xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(8) Provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanice xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanice xxxxx xxxxxxxxxxx se zaváděním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx20), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx autorizace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidel za xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx stanici x xxxxxxxx metody xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx x jejich zveřejňování xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§7

Xxxxxx správa a xxxxxx dozor

(1) Xxxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxxx stanic a xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxx evidence ostatním xxxxxxxx xxxxxxx,

x) zveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxxx x 31. březnu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x nejpozději k 30. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) předává xxxxxxxxxxx trhu1a) x Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1, §6 xxxx. 2, 5 x 7 x §6q xxxx. 7, xxxxxxxx pro plnění xxxxxx povinností,

d) xxxxxxxxx Xxxxxx Evropských společenství xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x motorové xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx za předchozí xxxxxxxxxx rok x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx11) a

e) xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx §4 odst. 1, §6 xxxx. 3, 6 x 8 x §6q xxxx. 7.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx, u výrobce, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, vývozce, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx výdejní xxxxxxxx, x to x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx12) x sleduje x monitoruje xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x souladu x xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx vydaným xxxxx §3 xxxx. 4; xxxxxxxxx rozborů je xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 a 2, §5 odst. 3 xx 5, §5 xxxx. 7 xxxx. x), x), x), x) x x), §5 xxxx. 8 x §6q xxxx. 1, 4 xx 6 a

c) xx xxxxxxxxxx s orgány xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 x 6, §5 xxxx. 9 písm. c) x §6q xxxx. 2 a 3.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §3 xxxx. 3, §5 xxxx. 7 xxxx. c), §5 xxxx. 9 písm. x) x b), §5a x §6ka xxxx. 5, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx čerpacích stanic xxxxxxxxx hmot, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, dopravců x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, vydávaných nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx povinna vždy xx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxx sledování xxxxxxx x xxxxxxx pohonných xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc. Česká xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. března xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhrnnou zprávu x výsledcích xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx hmot xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx též xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx vymezení xxxxxx těchto zpráv x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Ministerstvo dopravy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6q odst. 8.

Xxxxxxxxx

§8

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx hmotu, x xxxxxxxx elektřiny, která xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx hmoty xxxxx §3 odst. 1,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hmotu, x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx hmoty xxxxx §3 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §5 xxxx. 3 xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx jednotce xxxxxxx tlakovou xxxxxx xxxxxxxxxxx ropným xxxxxx, xxxx

x) prodá xxxx xxxx olovnatý xxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx x pohonu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §5 xxxx. 5.

(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx s §5 xxxx. 1, nebo

b) xxxxxxx pohonnou xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx x stlačeného nebo xxxxxxxxxxxx zemního xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x §5a xxxx. 2.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 20 000 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 2,

x) xx 5 000 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), b) xxxx x), xxxx

x) do 50 000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§9

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxx motorových xxxxxxx xxxx motorové xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 odst. 2.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Distributor xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §6ka xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pohonných xxxx, tuto xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x rozporu x §3 odst. 3 xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx obsah xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx čerpací xxxxxxx nebo vlastník xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x §5a odst. 1.

(6) Provozovatel xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §5 xxxx. 3 plní xxxxxxx tlakové nádoby xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stojanů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plynu xxxxx §5 xxxx. 7 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx přísad xxxx bezolovnatých xxxxxxx x těmito přísadami xxxxx §5 odst. 4,

x) x rozporu x §5 odst. 6 xxxxxxxxx, xxx xxx provozu čerpací xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx života xxxx xxxxxx xxxx, jejich xxxxxxx xxxx životního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pohonných xxxx xxxxx §5 xxxx. 7 xxxx. x), x) xxxx x),

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx stanici xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 7 písm. x), xxxx

x) x rozporu x §5 odst. 7 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx neuchová xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx její xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Provozovatel veřejně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx nezveřejní xxxxxxxxx xxx pohonných xxxx xxxxx §5 xxxx. 8.

(8) Vlastník xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxx neoznámí

a) xxxx xxxxxxxx čerpací xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx do evidence xxxxxxxxx stanic xxxxx §6 xxxx. 3 xxxx. a), xxxx

x) xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, ukončení xxxxxxx čerpací stanice xxxx změnu xxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx stanic podle §6 xxxx. 3 xxxx. x).

(9) Vlastník xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §5 xxxx. 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxx nádoby zkapalněnými xxxxxxx plyny nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §5 xxxx. 9 xxxx. a) nezajistí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx hadicí,

c) x xxxxxxx x §5 xxxx. 9 xxxx. x) nezajistí xxxxxx xxxxxxxx x množství xxxxxxxx pohonných xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dobu xxxx nezajistí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu,

d) x rozporu s §5 xxxx. 9 xxxx. x) xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx jednotky xxxxxxx x ohrožení xxxxxx xxxx xxxxxx osob, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx údaje xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 8 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxx ministerstvu xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx výdejní xxxxxxxx xx xxxxxxx, ukončení xxxxxxx výdejní jednotky xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 odst. 8 xxxx. b).

(10) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 20 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 5,

x) xx 5 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxxxx 6 xxxx. d) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 9 xxxx. x), x) xxxx d),

c) xx 3 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 nebo 4, xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxx x), odstavce 8 xxxx xxxxxxxx 9 xxxx. a), x) xxxx x),

x) do 1 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 písm. a), x) nebo x), xxxx

x) do 10 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7.

(11) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 2 xxx.

§9x

(1) Provozovatel xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6q xxxx. 6, xxxx

x) nepředá xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6q odst. 7.

(2) Xxxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx stanici xxxxxxxxx podle §6q xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §6q xxxx. 4,

x) neposkytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dobití xxxxx §6q odst. 5, xxxx

x) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6q xxxx. 8.

(3) Provozovatel dobíjecí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxxxx dobíjecí xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo indukční xxxxxxxx, splňovala xxxxxxxxx xxxxx §6q xxxx. 2.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dobíjecím xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6q xxxx. 3.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx stanice se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxx neoznámí

a) xxxx uvedením xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 odst. 6 xxxx. a), xxxx

x) xxx zbytečného odkladu xxxxxxx xxxxxxxx stanice xx provozu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanic xxxxx §6 xxxx. 6 xxxx. x).

(6) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 5 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4,

x) xx 3 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxx

x) do 1 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2.

§10

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxxx inspekce, xxx-xx x přestupky xxxxx §8 xxxx. 1, §8 odst. 2 písm. a), §9 xxxx. 1, §9 odst. 6 xxxx. x) až x), §9 xxxx. 7, §9 odst. 9 xxxx. x) x x), §9a xxxx. 1 písm. x), §9a xxxx. 2 xxxx. x) xx x) a §9a xxxx. 3 x 4,

x) xxxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 6 xxxx. x), §9 xxxx. 8, §9 odst. 9 xxxx. x) x x), §9a odst. 1 xxxx. x) x §9a xxxx. 5,

x) xxxxx úřad, xxx-xx o přestupky xxxxx §8 odst. 2 xxxx. x), §9 odst. 2 xx 5, §9 xxxx. 6 xxxx. x), §9 xxxx. 9 písm. x) x x), xxxx

x) Xxxxxxxxxxxx dopravy, jde-li x xxxxxxxxx podle §9a odst. 2 xxxx. d).

(2) Pokutu xxxxxx správní xxxxx, xxxxx xx uložil.

§11

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §3 odst. 4, §4 odst. 1, §5 xxxx. 4, §6q xxxx. 7 a §7 xxxx. 5.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §6q xxxx. 8.

§12

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x předchozím xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, dovozce, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poprvé za xxxxxxxxxx rok 2006, x to xx 28. xxxxx 2007.

(2) Xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x), která xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 odst. 2 xxxxxxx xx dobu 90 dnů xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx podle §5 xxxx. 2, nejdéle xxxx xx dobu 120 xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) U xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanice xx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx osobou, xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byla uvedena xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx ministerstvu xx 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §6 xxxx. 2.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§13

Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx znění xxxxxx x. 478/2001 Xx., xxxxxx č. 175/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx č. 193/2003 Xx., xxxxxx x. 103/2004 Xx., zákona x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx č. 411/2005 Xx. x xxxxxx x. 226/2006 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Nadpis xxx xxxxxxxxx §77 xxx: "Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx".

2. V §77 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxx čarou x. 10 x 11 včetně xxxxxx xx xx xx xxxxxxx.

4. X §77 xxxxxxxx 2 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10 x 11 xxx:

"(2) X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx vozidla xxx xxxxxxxx pouze pohonné xxxxx10) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxx xxxxxxx splňovat požadavky xxxxxxxxx zvláštními právními xxxxxxxx11) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

10) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 311/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pohonných xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).

11) Například xxxxx č. 356/2003 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

5. X §77 xx odstavce 3 xx 5 zrušují.

6. X §80 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "jakost xxxxxxxxx hmot x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx" x ", xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 5" xxxxxxx.

7. X §80 odst. 5 xx xxxx xxxxx x třetí xxxxxxx.

8. X §91 xx odstavec 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2 xx 4.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§14

X §19 xxxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxx nebo provozovat xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ropných xxxxx (xxxxxxx xxxxxxx).".

XXXX ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§15

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx třetího xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxxx v. r.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pokud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 písm. b) xxxxxx č. 311/2006 Xx., o pohonných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x pohonných xxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxx xxxxxxxx xxxx vydávat xxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §5 odst. 2 xxxxxx x pohonných xxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxx 2007; xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xx §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxx hmotách u xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x pohonných xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 107/2007 Sb. s xxxxxxxxx xx 11.5.2007

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx činnost xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx xxxxxxx podat xxxxxxxx o zahájení xxxxxxxx xxxxx §4a xxxxxx x. 311/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 91/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.4.2011

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx pohonných hmot, xxxxx byl xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot podle xxxxxx x. 311/2006 Xx., ve znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx považuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 311/2006 Xx., ve znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x to xx xxxx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Pokud distributor xxxxxxxxx hmot podle xxxx 1 do 1 měsíce xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podá xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx kauci xxxxx §6i xxxxxx x. 311/2006 Xx., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 311/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xx xx xxx předcházejícího dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx registračního xxxxxx.

3. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podmínky xxxxx xxxx 2, xxxxxxxx se za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx registrace xxxx xxxxxxx xxxx následujícím xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxx bude xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pohonných xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xx distributora pohonných xxxx, jehož registrace xxxx xxxxxxx.

5. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx 1 xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx pohonných xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx x registraci xxxxx xxxx 2 xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6g xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 311/2006 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, před xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2013 Xx. x účinností xx 1.10.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx distributor xxxxxxxxx xxxx, který xxx xxxxxxxxxxx jako distributor xxxxxxxxx hmot xxxxx xxxxxx x. 311/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 234/2013 Sb., xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx spolu x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zároveň.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx uvedené x §6ib xxxx. 1 písm. x) x b) zákona x. 311/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 2 xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 234/2013 Xx., xxxxxxxx xx pro potřeby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx podmínky xxxxxxx x §6ib xxxx. 2 x 3 xxxxxx č. 311/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx.

Xx. VI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 157/2015 Xx. s xxxxxxxxx od 1.7.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxx x. 311/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx stanice xxxxx xxxxxx zákona.

2. Vlastník xxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, je povinen xxxxxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx údaje xxxxx §6 odst. 2 xxxx. x) x x) zákona x. 311/2006 Xx., xx znění účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 60 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx oznámit xxxxx podle §6 xxxx. 2 písm. x) xx x), x) a x) xxxxxx č. 311/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 152/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 6.6.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx provozu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxx x xxxxxxx do 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxx podle §6 xxxx. 2 písm. x) x f) xxxxxx č. 311/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu xx 60 dnů xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §6 xxxx. 5 xxxxxx č. 311/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx považovány xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx byly xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxx x obchodu xx 60 dnů ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oznámit xxxxx podle §6 xxxx. 7 zákona x. 311/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

4. Xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, které jsou xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx výdejní xxxxxxxx a xxxxx xxxx uvedeny do xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výdejní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx hadicí xxxxx §5 xxxx. 8 písm. x) xxxxxx x. 311/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 48/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.2020

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Vlastník xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx uvedena do xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §6 odst. 5 xxxx. e) xxxxxx č. 311/2006 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. IX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 311/2006 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2006.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

575/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

107/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 311/2006 Xx., x pohonných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pohonných xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 575/2006 Xx.

x xxxxxxxxx od 11.5.2007

227/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

91/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 311/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 86/2002 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 21.4.2011 s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §5, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.7.2011 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která nabývají xxxxxxxxx 1.1.2019

18/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

234/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 311/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx a čerpacích xxxxxxxxx pohonných hmot x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x pohonných xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2013

130/2014 Sb., nález XX xx xxx 20.5.2014 sp. zn. Xx. XX 57/13 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Františkovy Xxxxx x. 1/2013, xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

157/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 311/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx stanicích xxxxxxxxx hmot x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.7.2015

152/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 311/2006 Xx., o xxxxxxxxx hmotách a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x účinností od 6.6.2017 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 18.11.2017 x 1.1.2018

48/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 311/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx x čerpacích xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2020 x xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2021

284/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

382/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 165/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxxx zdrojích xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 98/70/ES ze xxx 13. xxxxx 1998 x jakosti xxxxxxx x xxxxxxxx nafty x x změně xxxxxxxx Rady 93/12/EHS.

Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2003/17/ES ze xxx 3. xxxxxx 2003, kterou xx xxxx xxxxxxxx 98/70/ES x xxxxxxx benzinu x xxxxxxxx nafty.

Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/30/ES xx xxx 23. xxxxx 2009, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 98/70/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x plynových xxxxx, xxxxxxxx mechanismu xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x směrnice Xxxx 1999/32/XX, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx používaného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 93/12/EHS.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2014/94/EU ze xxx 22. října 2014 x zavádění xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx paliva.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/1513 xx xxx 9. xxxx 2015, kterou xx xxxx xxxxxxxx 98/70/XX o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x směrnice 2009/28/XX x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

1x) Zákon č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx podnikání x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1b) Xxxxx č. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 458/2016 Xx.

1x) Xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

1x) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x podmínkách provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 307/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxxxxxx xxxxx č. 356/2003 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx přípravcích x x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 86/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x ochraně xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
3) Zákon č. 219/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 153/1994 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxxxxxx xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 133/1985 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 201/2012 Sb., x xxxxxxx ovzduší, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 268/2009 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxxxx č. 398/2009 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bezbariérové xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx č. 415/2012 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx zjišťování a x provedení xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) XXX 73&xxxx;6060.
7) Xxxxxxxx xxxxx č. 178/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx xxx xxxxx.
8) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx 94/9/EC.
9) Xxxxx č. 133/1985 Sb., x požární xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx XXX 65&xxxx;0201, XXX 65 0202.
10) Zákon č. 239/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
11) Xx. 8 xxxx. 3 směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx č. 98/70/ES ze xxx 13. xxxxx 1998 o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx směrnice Xxxx x. 93/12/XXX, xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady x. 2003/17/ES, x Xxxxxxxxxx Komise č. 2002/159/XX xx xxx 18. února 2002 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx předkládání xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
12) Xxxxx č. 64/1986 Sb., x České xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
13) §2 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
14) Zákon č. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
15) Xxxxx č. 356/2003 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) Xxxxxxxx č. 268/2009 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

17) XXX XX 62196-2.

18) XXX XX 62196-2 a XXX XX 62196-3.

19) Například zákon č. 219/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vystupování x xxxxxxxx vztazích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

20) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2010/40/EU ze xxx 7. xxxxxxxx 2010 x rámci pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx dopravy x xxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxx dopravy.