Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 05.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 31.12.2024.


Zákon o sociálních službách
108/2006 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Základní zásady §2

Vymezení některých pojmů §3

Okruh oprávněných osob §4

Působnost v oblasti sociálních služeb §5

Poskytovatelé sociálních služeb §6

ČÁST DRUHÁ - PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

HLAVA I - PODMÍNKY NÁROKU NA PŘÍSPĚVEK NA PÉČI §7 §8 §9 §10

HLAVA II - VÝŠE PŘÍSPĚVKU §11

HLAVA III - ZVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKU §12

HLAVA IV - NÁROK NA PŘÍSPĚVEK A JEHO VÝPLATU §13

Změna nároku na příspěvek a jeho výplatu §14 §14a

Zánik nároku na příspěvek a jeho výplatu §15

Přechod nároku na příspěvek a jeho výplatu §16

Postoupení a srážky §17

HLAVA V - VÝPLATA PŘÍSPĚVKU

Způsob výplaty příspěvku §18 §18a

Příjemce příspěvku §19

Výplata příspěvku zvláštnímu příjemci §20

HLAVA VI - POVINNOSTI ŽADATELE O PŘÍSPĚVEK, OPRÁVNĚNÉ OSOBY A JINÉHO PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU §21 §21a

Přeplatky §22

HLAVA VII - ŘÍZENÍ O PŘÍSPĚVKU §23 §24 §25 §26 §26a §27 §28

HLAVA VIII - KONTROLA VYUŽÍVÁNÍ PŘÍSPĚVKU §29

HLAVA IX - INFORMAČNÍ SYSTÉM O PŘÍSPĚVKU §30

HLAVA X §31

ČÁST TŘETÍ - SOCIÁLNÍ SLUŽBY

HLAVA I - DRUHY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A ÚHRADA NÁKLADŮ ZA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Díl 1 - Základní druhy a formy sociálních služeb §32

Formy poskytování sociálních služeb §33

Zařízení sociálních služeb §34

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb §35 §36

Díl 2 - Sociální poradenství §37

Díl 3 - Služby sociální péče §38

Osobní asistence §39

Pečovatelská služba §40

Tísňová péče §41

Průvodcovské a předčitatelské služby §42

Podpora samostatného bydlení §43

Odlehčovací služby §44

Centra denních služeb §45

Denní stacionáře §46

Týdenní stacionáře §47

Domovy pro osoby se zdravotním postižením §48

Domovy pro seniory §49

Domovy se zvláštním režimem §50

Chráněné bydlení §51

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče §52

Díl 4 - Služby sociální prevence §53

Raná péče §54

Telefonická krizová pomoc §55

Tlumočnické služby §56

Azylové domy §57

Domy na půl cesty §58

Kontaktní centra §59

Krizová pomoc §60

Intervenční centra §60a

Nízkoprahová denní centra §61

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež §62

Noclehárny §63

Služby následné péče §64

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi §65

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením §66

Sociálně terapeutické dílny §67

Terapeutické komunity §68

Terénní programy §69

Sociální rehabilitace §70

Díl 5 - Úhrada nákladů za sociální služby §71

Sociální služby poskytované bez úhrady §72

Sociální služby poskytované za úhradu §73 §74 §75 §76 §77

HLAVA II - PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Díl 1 - Registrace

Oddíl 1 - Podmínky registrace §78 §79 §80 §81 §82 §82a §82b §83 §84

Oddíl 2 - Registr poskytovatelů sociálních služeb §85 §86 §87

Díl 2 - Povinnosti poskytovatelů sociálních služeb §88

Opatření omezující pohyb osob §89

Díl 3 - Smlouva o poskytnutí sociální služby §90 §91 §91a §91b §91c

Díl 4 - Působnost při zajišťování sociálních služeb §92 §93 §93a §94 §95 §96 §96a

ČÁST ČTVRTÁ - INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB §97 §98 §99

ČÁST PÁTÁ - MLČENLIVOST §100

Sdělování údajů orgánu sociálně-právní ochrany dětí §100a

ČÁST ŠESTÁ - FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB §101 §101a §102 §103 §104 §105 §105a

ČÁST SEDMÁ - PŘESTUPKY §106 §107 §108

ČÁST OSMÁ - PŘEDPOKLADY PRO VÝKON POVOLÁNÍ SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA

HLAVA I - SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK §109 §110

HLAVA II - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA §111

HLAVA III §112 §113 §114

ČÁST DEVÁTÁ - PŘEDPOKLADY PRO VÝKON ČINNOSTI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Okruh pracovníků §115

Pracovníci v sociálních službách §116 §116a §117

ČÁST DESÁTÁ - AKREDITACE VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ A AKREDITACE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ §117a §117b §117c §117d §117e

ČÁST JEDENÁCTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §118

Zmocňovací ustanovení §119

HLAVA II - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ §120

HLAVA III - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zrušovací ustanovení §121

Účinnost §122

Příloha - Výše procentního podílu kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu sociálních služeb pro příslušný rozpočtový rok

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 80/2011 Sb.

č. 206/2009 Sb. - Čl. II

č. 347/2010 Sb. - Čl. XII

č. 366/2011 Sb. - Čl. IV

č. 420/2011 Sb. - Čl. IL

č. 384/2012 Sb. - Čl. II

č. 306/2013 Sb. - Čl. X

č. 313/2013 Sb. - Čl. II

č. 254/2014 Sb. - Čl. II

č. 189/2016 Sb. - Čl. II

č. 47/2019 Sb. - Čl. II

č. 328/2021 Sb. - Čl. II

č. 363/2021 Sb. - Čl. XIII

INFORMACE

108
ZÁKON
ze xxx 14. xxxxxx 2006
o sociálních xxxxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx sociální xxxxxxx (xxxx xxx "osoba") xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x příspěvku xx xxxx, xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx veřejné správy x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, inspekci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon povolání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx činnost v xxxxxxxxxx službách nebo xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx při pomoci x hmotné xxxxx, x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx zákon se xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx54).

§2

Základní zásady

(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§37 xxxx. 2) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx sociální xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx důstojnost xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx x individuálně xxxxxxxx xxxxxx xxxx, musí xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx samostatnosti, motivovat xx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x dlouhodobému xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx služby xxxx xxx poskytovány x zájmu xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx takovými způsoby, xxx xxxx vždy xxxxxxxx xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx svobod xxxx.

§3

Vymezení xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx činností podle xxxxxx zákona zajišťujících xxxxx a podporu xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx sociálního vyloučení,

b) xxxxxxxxxxx sociální xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x důvodu xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, životní xxxxxx x způsob xxxxxx vedoucí ke xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx práv x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx začlenění x ochranu xxxx xxxxxxxxx vyloučením,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavem xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx lékařské xxxx xxxx xxxx xx xxxxx déle xxx 1 xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx zvládání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vazby x osobám blízkým1), xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx osobám, xx xxxxxxx xxxxx domácnost, x xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx aktivity,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyloučením xxxxxxxx dosáhnou xxxxxxxxxxxx x možností, xxxxx xxx napomáhají xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx společnosti x xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx,

x) sociálním vyloučením xxxxxxxxx xxxxx mimo xxxxx život xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxx zapojit x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx situace,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tělesné, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxxx xxxx nebo xxxxx činit xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx osoby,

h) střednědobým xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dokument xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 3 xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx aktivního xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx území xxxx xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx podkladových xxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxx zpracování xxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a osobami, xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x potřeb xxxx, xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx ekonomického xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx plánu xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx provést xxxxx x poskytování sociálních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx sítě xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx; střednědobý xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sociálních xxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x x odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xx zjištěnými xxxxxxxxx osob xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; síť xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§4

Okruh oprávněných xxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xx péči má xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx

x) xxxxx, xxxxx xx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x trvalému pobytu xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2), jde-li x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) cizinec, xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu3),

c) xxxxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx x trvalému xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx postavením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxx unii xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx4),

x) x rodinný xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a), xxxxx xx xxxx xxxxxx pobytová xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu3),

e) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v písmenu x), pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx území České xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu3),

f) xxxxxxx, xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5),

x) xxxxx, xxxxx xxxx udělena xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6),

x) cizinec, xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx7),

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx tento xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx řádu Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxx vyplývá x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx54), xxxx xxxxx zaměstnaná, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, osoba xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx mající xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpisu Xxxxxxxx unie63),

k) cizinec, xxxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu59),

l) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx již xxx xxxxxxxxx na xxxxx České republiky xxxxxxx xx dobu 6 xxxxxx x xx v xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx60), xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx61),

x) rodinný xxxxxxxxxx62) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x), h), x) x l), xxxxx mu bylo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx61),

x) xxxxxxx, xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání65) nebo xxxxx k pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx66),

x) cizinec, xxxxxxx xxxx xxxxxx karta xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance67) xxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx zaměstnance jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx68), x xx xxxxxxxx do obchodní xxxxxxxxx xxxx odštěpného xxxxxx se xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) rodinný xxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx x), xxxxx xx bylo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx62),

x xx, xxxxx má xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxxx x), x) a o); xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx v xxxxxx xxxxx49).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx se při xxxxxxx podmínek stanovených x tomto zákoně xxxxxxxxx

x) xxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1, x xxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) až x); xxxxxxxx bydliště na xxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3) xx xxxx xxxxx než 3 xxxxxx,

x) rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx je hlášen xx území Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3) xx dobu xxxxx než 3 xxxxxx.

(3) Sociální xxxxxx xxxxxxx x §57, 59 xx 63 x 69 se xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx v odstavci 2, xxxxx oprávněně xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3). Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §57, 60 x 69 xx xxxxxxxxx také osobě, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxxx činu xxxxxxxxx48). Xxxxxxxx xxxxxx uvedené x §37 se xxxxxxxxx osobě, která xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx oprávněně xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3), x xxxxx, která xx xxxxx trestného xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx trestného xxxx zavlečení.

§5

Působnost x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxx úřady,

c) xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx pobočky x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "krajská xxxxxxx Xxxxx práce").

(2) Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx také xxxx x xxxxx.

§6

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb

Poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx celky x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxx zřízené xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XX XXXX

XXXXX I

PODMÍNKY NÁROKU XX XXXXXXXXX XX XXXX

§7

(1) Xxxxxxxxx xx xxxx (dále xxx "xxxxxxxxx") xx xxxxxxxxx xxxxxx závislým na xxxxxx xxxx fyzické xxxxx. Tímto xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Nárok xx xxxxxxxxx má xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 1, xxxxx x xxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx zdravotního stavu xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx stupněm závislosti xxxxx §8, xxxxx xx tuto pomoc xxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxx xxxxxxxx sociální xxxx uvedený v §83 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, který xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx podle §85 xxxx. 1, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx69) xxxx xxxxxx xxxxx52), xxxxx xxxxxxxxx lůžkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx7a); xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x po dobu, xx kterou je xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7b) poskytována xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx příspěvek xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) O xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx.

§8

(1) Xxxxx do 18 xxx xxxx xx považuje xx xxxxxxxx xx pomoci xxxx xxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxx X (xxxxx závislost), jestliže x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zvládat xxx základní xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx II (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx čtyři nebo xxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx,

x) xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx životních potřeb,

d) xxxxxx IV (xxxxx xxxxxxxxx), jestliže x xxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx osm xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoby.

(2) Xxxxx xxxxxx 18 xxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xx

x) xxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx), jestliže x xxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxx zvládat xxx xxxx čtyři xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx XX (středně xxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx šest základních xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx základních životních xxxxxx,

x) xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zvládat xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pomoc, xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§9

(1) Při xxxxxxxxxx xxxxxx závislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxx zvládat xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) mobilita,

b) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) oblékání x obouvání,

f) xxxxxxx xxxxxxx,

x) výkon xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxx,

x) osobní xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx základní xxxxxxx potřebu xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. j) xx xxxxxxxxx x xxxx xx 18 let xxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx potřeby xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx životní xxxxxxx; přitom xx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxx péči, xxxxx nevyplývá z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x příslušné základní xxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxx souvislost xxxx xxxxxxxx funkčních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx životní xxxxxxx x přijatelném xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, veřejných xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx schopností xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§10

X xxxxx xx 18 xxx věku xx při hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx potřeby xxxxx §9 xxxx. 1 x xxx hodnocení xxxxxxx mimořádné xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx péče, xxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xx xxxxxxxxxx postižením, x péčí, xxxxxx xx xxxxx věnovat xxxxxx fyzické osobě xxxxx věku. Xxx xxxxxxxxx stupně závislosti x xxxxx xx 18 xxx věku xx nepřihlíží x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x věku xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Mimořádnou péčí xx xxxxxx péče, xxxxx svým rozsahem, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx téhož xxxx.

XXXXX XX

XXXX XXXXXXXXX

§11

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx do 18 xxx věku činí xx kalendářní xxxxx

x) 3&xxxx;300 Xx, xxx-xx x stupeň I (xxxxx xxxxxxxxx),

x) 6 600 Xx, xxx-xx x xxxxxx XX (středně xxxxx xxxxxxxxx),

x) 13 900 Xx, jde-li x xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx),

x) 19 200 Kč, xxx-xx x xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx).

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 18 let xxxx za xxxxxxxxxx xxxxx

x) 880 Xx, xxx-xx x stupeň X (lehká xxxxxxxxx),

x) 4&xxxx;400 Xx, jde-li x xxxxxx II (xxxxxxx těžká xxxxxxxxx),

x) 12 800 Kč, xxx-xx x xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx),

x) 19 200 Xx, xxx-xx x xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx).

(3) Xxxxxx příspěvku xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 se xxxxx §12 zvyšují x 2&xxxx;000 Xx xx kalendářní xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXX

§12

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx podle §11 xxxx. 3 xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx22) xx 18 xxx xxxx, kterému xxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx

1. xxxxxx, kterému náleží xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dítěte xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx,

2. xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx potřeb xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx x důchodového xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx,

3. dítěte, xxxxx je v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx péči x xxxx nebo xxxxxx, x

x) xxxxxx, xxxxxxx náleží xxxxxxxxx, x který xxxxxx x nezaopatřené xxxx xx 18 xxx xxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx příjem xxxxxxxxx xxxxx a xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx dvojnásobek xxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxxxxxx xxxxx a xxxx s ní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu27).

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx náleží x xxxxxxxxxxx měsíci, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Plné xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pro péči x xxxx nebo xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 4 zákona x xxxxxx xxxxxxxx podpoře. Xxx xxxxx xxxxxx xx zvýšení příspěvku xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx společně xxxxxxxxxxxx osob xxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxx xx zjišťuje příjem, xx xxxxxx kalendářního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx kalendářnímu xxxxxxxxx, na které xx xxxxx na xxxxxxx zvýšení příspěvku xxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx sociální xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobách xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxx se výplata xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx náležející za xxxxxxxxxx měsíc, do xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx výši xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx kalendářní čtvrtletí. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx ani xx xxxxx kalendářního xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXX NA XXXXXXXXX A JEHO XXXXXXX

§13

(1) Nárok xx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §7 x 8.

(2) Xxxxx na xxxxxxx příspěvku xxxxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx-xx xxxxxx x xxxx přiznání xxxxxxxx x xxxx úřední. Xxxxxxxxx může být xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xx počátku xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx o přiznání xxxxxxxxx; xxxxx, x xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx hospitalizace xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx přiznán xxxxxxxx xxx xxx, xxx příslušné xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxx podle §21 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx byla xxxxxx x zvýšení xxxxxxxxx xxxxxx; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §12 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx část xxxxxxxxxxxx měsíce, náleží xxxxxxxxx xx výši, x xxxx náleží xx xxxxxxxxxx měsíc.

§14

Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx vyplácen v xxxxx xxxxxx, než x xxxx xxxxxx, xxxx byl neprávem xxxxxxx xxxxx byl xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx náleží, xxxxxxxxx xx zvýší nebo xxxxxx, x to xxx xxx, od xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však 3 xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx nároku na xxxxxxxxx nebo jeho xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx, xxx x jaké xxxxxx, xxxx xxx přiznán xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, a xx od prvního xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxx příspěvek xxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xx být xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx tak, xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx dne kalendářního xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx od xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§14a

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxxxx, jestliže je xxxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní péče x xxxxxxx hospitalizace, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §52; xx neplatí x případě, xxx xx s oprávněnou xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx7c) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 písm. x) xxxx §21 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxx, pokud x xxxxxxxxxxxxx xxxxx první xxx x kalendářním xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx z tohoto xxxxxxxx došlo xxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx oprávněná xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx §21a xxxx. 1 xxxxxxxx propuštění ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Výplata xxxxxxxxx xx xxxxxx xx prvního xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx netrvala xx celý xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx 18 xxx xxxx, příspěvek se xxxxxxx xx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx §11 xxxx. 2 odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 18. xxxxx xxxx. Xxxxxxxx krajská xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxx úřední xx xxxxxx nového stanovení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8 a xxxx xxxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxx.

§15

Zánik nároku na xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx nezaniká xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxxx příspěvku nebo xxxx části xxxxxx xxxxxxxxx 1 roku xxx xxx, od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1. Xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x příspěvku.

§16

Xxxxxxx nároku xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx

(1) Zemřel-li xxxxxxx x příspěvek xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, vstupuje do xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx smrti xxxxx xxxxxx, asistent xxxxxxxx xxxx uvedený x §83, zařízení xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §48, 49 xxxx 50, zdravotnické xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §52, xxxxxxxx pro děti xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx69), xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx z xxxxxx fyzických nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §21 xxxx. 1 písm. x), xxxx xxxxx, xxxxx poskytuje žadateli x xxxxxxxxx pomoc. Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx všechny fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xx pomoci xxxxxxxx x příspěvek xx dne jeho xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx příspěvku xxxxxxx xx dne xxxxx xxxxxxxx o příspěvek xx kalendářní xxxxx, xx kterém poskytovaly xxxxx. Xxxxx se x kalendářním xxxxxx xxxxxxxx xx pomoci xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx těchto osob, xxxxxxxx nárok xx xxxxxx příspěvku xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx x jiném xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx příspěvku xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xx prvního xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx splatné xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx oprávněné xxxxx, fyzické xxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx nebyl xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x byla xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx ohlášena xxxxx §21 odst. 1 xxxx. x) xxxx §21 xxxx. 2 xxxx. c). Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx měsíci, xx xxxxx nebyl xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx osoby nárok xx příspěvek rovným xxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx dohodu x jiném xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx předmětem xxxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx x srážky

(1) Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx postoupit ani xxx do xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXXX

§18

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx krajská pobočka Xxxxx práce, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o příspěvku.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x české měně xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §19, popřípadě zvláštním xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx poukazem, a xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příspěvku xxxxxxxxx x §19, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx příjemce xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx výplaty příspěvku, xx krajská xxxxxxx Xxxxx práce povinna xxxxxxx změnu xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx doručena.

(4) Podle xxxxxxxx 3 se xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx příspěvku z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx §16, x xx-xx příspěvek xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výplaty xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx-xx x xxxx, xx xxxxx xx příspěvek vyplácen, xx změně místa xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x výplatě xxxxxxxxx xxxxxxxxx, výplatu xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx měsíci, x xxxx xx x xxxxx trvalého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx uvedená xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx příslušné podle xxxxx trvalého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Příslušná xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxx příspěvku xxxxxxxxx.

§18x

§18x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 364/2011 Sb.

§19

Xxxxxxxx příspěvku

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Namísto xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx příspěvku

a) zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) jiná xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx do péče xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§20

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx pobočka Xxxxx práce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §19 xxxx. 2,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) nevyužívá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjemce xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §19 xxxx. 2, xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xx nevyžaduje, xxxxx vzhledem xx xxxxx zdravotnímu stavu xxxxx vyjádření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nemůže xxxxx souhlas xxxxx, x v xxxxxxx, xxx zvláštní příjemce xx ustanoven x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx fyzickou osobu, xxxxx x tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovený xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xx svému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytovatele zdravotních xxxxxx nemůže xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xx xxxxxx xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mu xxx xxxxxxxx, x to xx xxxxx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx této žádosti.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxx, pro které xxx xxxxxxxx příjemce xxxxxxxxx, nebo jestliže xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4.

XXXXX VI

POVINNOSTI XXXXXXXX X PŘÍSPĚVEK, OPRÁVNĚNÉ XXXXX A XXXXXX XXXXXXXX PŘÍSPĚVKU

§21

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx posoudit xxx xxxxxxxxx xxxxxx závislosti, xxxx povinni

a) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx vyšetření xxxxxxxxxxx stavu lékařem xxxxxxx xxxxx Institutu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx vyšetření xxxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx Xxxxxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jim xxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx další xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx poskytnout xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x vypracování xxxxxxx, jsou-li x xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu vyzváni, x to xx xxxxx, xxxxxx Institut xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx příspěvek, jeho xxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx x průběhu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxx xx 8 dnů ode xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx řízení,

e) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx, xx xx xx poskytována x xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx64) xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx déle xxx 60 dnů, x doložit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) písemně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x případech xxxxxxxxx x písmenu x), x xx xx xxxxx 5 xxx.

(2) Xxxxxxxx příspěvku je xxxxxxx

x) písemně ohlásit xxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx do 8 xxx změny xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nárok xx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, x xx ve xxxxx xx 8 xxx xxx dne doručení xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce,

c) xxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx změny xxxxxxxx xx zajištění xxxxxx, x xx ve xxxxx xx 8 xxx xxx dne, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx; xxxx povinnost xxxx příjemce příspěvku xx tiskopisu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx písemný xxxxxxx xxxxx xxxxxx anebo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx právnické xxxxx x poskytováním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §83 xxxx xxxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx, který xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1, zařízením xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx69) xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx speciálním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízením xxxxxxxxxxx typu,

e) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxx xxxxxx rozhodnou xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12 odst. 1; xxxx povinnost xx považuje také xx splněnou, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xx xxxxx xxxxxxx v §12 xxxx. 4, xxxxxxxx xxxxxxxx příjmy xxx účely xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxx příspěvku xx xxxxxx xxxx xxx účely xxxxxxxx xx xxxx.

(3) Výplata xxxxxxxxx může být xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 a 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx příjemce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) až c), x to xxx xx písemnou xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx ve xxxxx 8 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx zastaví xx xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx tato xxxxx xxxxxxxx. Výplata xxxxxxxxx xx obnoví od xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§21a

(1) Xxxxx xxxxxx xxxx asistent sociální xxxx xxxxxxx x §83, xxxxx poskytuje xxxxxxxxx osobě pomoc, xxxx povinni xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x hospitalizaci a xxxxxxxxxx z hospitalizace, x xx ve xxxxx xx 8 xxx xxx xxx, xxx tato xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxx. a); tuto xxxxxxxxx xx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §48 xx 50, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc69) x dětský xxxxx.

(2) Xxxxx blízká, asistent xxxxxxxx péče uvedený x §83, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxxxx pobytové sociální xxxxxx xxxxx §48 xx 50, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx služby podle §52, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx69) x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx oprávněné xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xx lhůtě xx 8 dnů xxx xxx úmrtí oprávněné xxxxx.

§22

Xxxxxxxxx

(1) Příjemce příspěvku, xxxxx xxxxxx příspěvek xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, než xxxxxxx, xxxx jinak xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; povinnost xxxxxx příspěvek xxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxx, xxxxx jí xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx vrácení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 3 xxx ode xxx, xxx byl xxxxxxxx. Xxxx lhůta xxxxxxx po xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx.

(3) X povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 rozhoduje krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx příspěvek vyplácí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx vybírá xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce, xxxxx x povinnosti xxxxxx přeplatek xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx vrátit xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 100 Xx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxx rozhodnout x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx do 20&xxxx;000 Xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx případě xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x částku xxx 20&xxxx;000 Kč v xxxxxx jednotlivém xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxx, než x xxxx poskytnutí; xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx došlo x roce xxxxxx xxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x tomtéž xxxx, xxxxxxxxx xx stávají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx státním xxxxxxxxx.

HLAVA VII

ŘÍZENÍ X XXXXXXXXX

§23

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx tiskopisu předepsaném xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx schopna jednat xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x úřední xxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného orgánu xx péče jiné xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx pobytové xxxxxx (§48, 50, 52), vyzve krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x příspěvek xxxxxxxxxx xx 2 měsíců xxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 není xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx x řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx o xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx příspěvku nebo x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxx příspěvku nebo x moci úřední, xxxxx-xx o postup xxxxx §26a xxxx. 1, x němž xx xxxxxx nevede. Xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příjemce xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx předepsaném xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx též xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx zástupce; x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhoduje xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx posudku vydaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx kromě náležitostí xxxxxxxxxxx správním řádem xxxx xxxxxxxxx

x) označení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx pomoc, xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) určení, xxxxx xxxxxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx o výši xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx posuzovaných xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxx §12 xxxx. 1 příspěvek xxxxxx.

§25

(1) Xxxxxxx pobočka Xxxxx práce provádí xxx xxxxx posuzování xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx xx zjišťuje schopnost xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x přirozeném sociálním xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxx xxxxxxxxx krajská xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxx v průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo dlouhodobá xxxxxxx xxxx pro xxxxx nemoc nebo xxxx xxxxxxxx nepřetržitě xxxx než 60 xxx; xxxxxxxxx xx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxxx šetření xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X provedeném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx záznam, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx Institutu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx8) xxxxxx o posouzení xxxxxx závislosti osoby; xxxxxxxx xxxx žádosti xx xxxxxxx záznam x sociálním xxxxxxx x kopie žádosti xxxxx x příspěvek.

(3) Xxx posuzování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx posuzování zdravotního xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx z vyšetření xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x případě pervazivních xxxxxxxxxx xxxxxx, z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx posuzujícího xxxxxx.

(4) Institut xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu51) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx není xxxxxxx xxxxxxx, x dále x uvedením, xxx xxx o xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx žadatel.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx sociální xxxxxxx také, xxxxx x to Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx provádí kontrolu xxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§26

(1) Xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx

x) Institut posuzování xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxx

x) je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxx přijetí osoby x hospitalizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx šetření; to xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx u xxxxxxx xxxx postupně u xxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx déle než 60 xxx, x xxxx skutečnost xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx šetření xxxxx §25 odst. 1.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxx.

§26a

(1) Xxxxxx se xxxxxx, jestliže krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx výplatu příspěvku xxxxx §14a odst. 1, §18 xxxx. 5 xxxx §21 xxxx. 4 anebo xxxxx §14a odst. 2 xxxx xxxxx xxxxx xxxx vypláceného xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx oznámení x zastavení xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxx výše. Xxxxxxx oznámení xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Proti xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 15 xxx xx xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx, xx kterém xxxx výplata příspěvku xxxxxxxxx nebo ve xxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx. Tato krajská xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x změně xxxx výše.)

§27

Podá-li xxxxx žádost x příspěvek x xxxxxxx žádost o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12, krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení. Krajská xxxxxxx Úřadu práce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxx příspěvku xxxxx §12 také x xxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12 byla xxxxxx x průběhu xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí.

§28

(1) X xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí krajské xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx9); xxxxxxxxxx §26 xxxxx obdobně.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

§29

(1) Xxxxxxx pobočka Xxxxx práce xxxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx je xxxxxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxx asistentem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x §83, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc69) xxxx xxxxxxx domovem anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hospicového xxxx7a),

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxx uveden v xxxxxxx o příspěvek, xxxxxxxxx xxxxxxx podle §21 xxxx. 1 xxxx. x) nebo §21 xxxx. 2 xxxx. c),

d) způsob xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stupni xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx výsledku xxxxxxxxx xxxxxx závislosti Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního stavu xxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx,

x) v případě, xxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx asistentem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x §83, xx tato xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x poskytování xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, ledaže lékařským xxxxxxxx xxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx pomoc poskytovat,

f) xxxx x poskytovatelem xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxxxx o poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Zaměstnanci xxxxx zařazení x xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx zařazení k xxxxxx práce v xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x této xxxxxxxx xxxx povinni prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxx společně xx zvláštním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx krajskou xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx vydávající krajské xxxxxxx Úřadu práce xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxx kontrole xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx34).

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx skutečností x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Záznam x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, které xxxxxxxx provedly. Se xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Zjistí-li xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službách xxxx zjistí-li, že xxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §78 odst. 1, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxxxx-xx oprávněné xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx1) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxx xxxxx xxxxxx xx jejich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dobu xxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti; x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx péče xxxxxxxxxxx. Xxx účely důchodového xxxxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x výši xxxxxxxxx, která oprávněné xxxxx x době xxxxxxxxxxx xxxxxx náležela.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx na vyžádání xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxx příspěvek xxxxxx x xxxxxxxxx pomoci, x xx xxxxxxxx, xxxxx osvědčí využití xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x vyplacení příspěvku xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x příspěvek, popřípadě xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x) nebo §21 xxxx. 2 xxxx. x), x xx xxxxxxx 1 xxx xxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX SYSTÉM X XXXXXXXXX

§30

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx je xxxxxxxx Xxxxxxxxxx informačního systému xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, jehož správcem xx ministerstvo. Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx osobních xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x příspěvku, x xx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup x xxxxxxx zajišťujícím xxxxxxx xxxxxxxx údajů10).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx provádění xxxxxx na vlastní xxxxxxx xxxxxxxxxx program (xxxxxxxx), xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx pobočky Xxxxx práce xxxx xxxxxxx xxxxxxxx uložení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx získány xx xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxx odstavce 1, x xxxxx písemností x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxx, x xxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo k xxxxxxxxxx uložení údajů xx informačního xxxxxxx. Xxx účely tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxx x spisem xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx13).

XXXXX X

§31

§31 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2007 Sb.

ČÁST TŘETÍ

SOCIÁLNÍ XXXXXX

XXXXX X

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Základní xxxxx x formy sociálních xxxxxx

§32

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx péče,

c) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§33

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx poskytují xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx terénní.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x zařízeních xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Ambulantními xxxxxxxx xx rozumí xxxxxx, za xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xx doprovázena xxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx, u xxxxx xx je xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx vzájemného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo zásilkových xxxxxx.

§34

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx poskytování sociálních xxxxxx xx zřizují xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

x) centra xxxxxxx xxxxxx,

x) denní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) domovy xxx xxxxxxx,

x) domovy xx xxxxxxxxx režimem,

g) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) azylové xxxx,

x) xxxx na xxx cesty,

j) xxxxxxxx xxx krizovou pomoc,

k) xxxxxxxxxxxx denní centra,

l) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x mládež,

m) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx poradny,

p) sociálně xxxxxxxxxxxx dílny,

q) xxxxxx xxxxxxxx rehabilitačních xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx centra,

t) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Kombinací xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§35

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx sociálních služeb

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx:

x) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx úkonů xxxx o xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxx hygieně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) poskytnutí xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx ubytování, popřípadě xxxxxxxxxxx,

x) pomoc xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, vzdělávací x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) základní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx společenským xxxxxxxxxx,

x) sociálně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pomoc při xxxxxxxxxxx xxxx, oprávněných xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx pomoc,

l) xxxxxx dovedností xxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx osobu, soběstačnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x sociálnímu xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx vytváření x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Rozsah xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx druhů sociálních xxxxxx x §37, 39 xx 52 x §5470 jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx další činnosti.

§36

Rozsah x podmínky xxxxxxxxxxx x hrazení xxxxxxxxx xxxx o xxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx pobytové služby x zařízeních sociálních xxxxxx xxxxxxxxx x §34 xxxx. 1 xxxx. x) až x), upravují xxxxxxxx xxxxxx předpisy19). Ošetřovatelská x xxxxxxxxxxxxx péče xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx především prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx odbornou xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx20).

Xxx 2

Sociální xxxxxxxxxxx

§37

(1) Xxxxxxxx poradenství xxxxxxxx

x) xxxxxxxx sociální poradenství,

b) xxxxxxx sociální xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přispívající x xxxxxx jejich nepříznivé xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zajistit.

(3) Odborné xxxxxxxx poradenství xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx potřeby jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poradnách, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, poradnách xxx osoby se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, poradnách xxx xxxxx trestných xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx typu; xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx s osobami, xxxxxxx způsob života xxxx vést ke xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx společenským xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx práv, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí.

Xxx 3

Služby xxxxxxxx xxxx

§38

Xxxxxx xxxxxxxx péče xxxxxxxxxx xxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a umožnit xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx běžného xxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx jim xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx péče x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§39

Xxxxxx asistence

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx poskytovaná xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, chronického xxxxxxxxxx xxxx zdravotního postižení, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx fyzické xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx bez časového xxxxxxx, v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx potřebuje.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx základní xxxxxxxx:

x) xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx úkonů péče x vlastní xxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) pomoc xxx xxxxxxxxx stravy,

d) pomoc xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x aktivizační xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx obstarávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§40

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx je terénní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx situace xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx čase x xxxxxxxxxxxx osob x x zařízeních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Služba xxxxx xxxxxxxx 1 obsahuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxx zvládání xxxxxxx xxxxx xxxx x vlastní osobu,

b) xxxxx xxx osobní xxxxxxx nebo poskytnutí xxxxxxxx pro osobní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx stravy,

d) pomoc xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx společenským prostředím.

§41

Tísňová xxxx

(1) Tísňová xxxx xx terénní xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x elektronická xxxxxxxxxx s osobami xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx zhoršení xxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomoci xxx krizové situaci,

b) xxxxxxxx terapeutické xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§42

Průvodcovské x předčitatelské xxxxxx

(1) Průvodcovské a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytované xxxxxx, xxxxxxx schopnosti jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx komunikace, x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx vyřídit xxxxxxx záležitosti. Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) zprostředkování xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí.

§43

Podpora samostatného bydlení

(1) Xxxxxxx samostatného bydlení xx terénní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx sníženou soběstačnost x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx chronického xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx situace xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx tyto základní xxxxxxxx:

x) pomoc xxx xxxxxxxxx xxxxx domácnosti,

b) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx společenským xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x při xxxxxxxxxxx osobních xxxxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxxxx služby

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytované osobám, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx onemocnění xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x které je xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xx umožnit pečující xxxxxxx xxxxx nezbytný xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x vlastní xxxxx,

x) xxxxx xxx osobní xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) poskytnutí xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) sociálně terapeutické xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxxx osobních záležitostí,

h) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§45

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobám, xxxxx xxxx sníženou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx onemocnění xxxx xxxxxxxxxxx postižení, xxxxxxx xxxxxxx vyžaduje xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti:

a) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx,

x) poskytnutí xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§46

Denní xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ambulantní xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx onemocněním, jejichž xxxxxxx vyžaduje xxxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx úkonů xxxx x xxxxxxx osobu,

b) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti,

e) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) sociálně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxxxxxxxx.

§47

Xxxxxxx stacionáře

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které mají xxxxxxxx soběstačnost x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx postižení, x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pravidelnou xxxxx xxxx fyzické xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx ubytování,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) pomoc xxx zvládání xxxxxxx xxxxx péče x xxxxxxx osobu,

e) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx kontaktu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx terapeutické činnosti,

h) xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx obstarávání xxxxxxxx záležitostí.

§48

Domovy xxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx pro xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxx, xxxxx xxxx sníženou xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxx pravidelnou xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Služba xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti:

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pomoc xxx xxxxxxxx xxxxxxx úkonů xxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) pomoc při xxxxxx hygieně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx hygienu,

e) výchovné, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zprostředkování xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx terapeutické xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx uplatňování xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí.

(3) Nezaopatřeným xxxxx xx x xxxxxxxx pro xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vybavení, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx potřeby x xxxxxxx služby s xxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx. Osobním vybavením xx rozumí xxxxxx, xxxxxxx a xxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx posuzuje xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx22).

(4) X xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, výchovná xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23). Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x domovech pro xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx osob se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx školských zařízeních24) x

x) právech x xxxxxxxxxxxx dětí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx ústavní xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povolit xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x zařízení, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx dítěte do xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, finanční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ohrožující xxxxxxx, zdraví xxxx xxxxxxxxxx dítěte, xxxxxxx xxxxx starším 15 xxx xxxxxxxx do xxxxx pobytu bez xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx x povinnostmi, xxx příslušnému soudu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxx její xxxxxxxx, podat xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, vyžaduje-li xx xxxxx dítěte, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zákonným zástupcům xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx sociálně-právní ochrany xxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zásadní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx obecní úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, propustit dítě xxxxxx 15 let xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxx.

§49

Domovy xxx seniory

(1) X domovech pro xxxxxxx xx poskytují xxxxxxxx služby osobám, xxxxx mají xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiné fyzické xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 obsahuje xxxx základní xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pomoc xxx xxxxxxxx xxxxxxx úkonů xxxx x vlastní xxxxx,

x) pomoc xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx zájmů x při obstarávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§50

Xxxxxx xx zvláštním xxxxxxx

(1) V xxxxxxxx xx xxxxxxxxx režimem xx poskytují xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxx, Alzheimerovou xxxxxxx x ostatními xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx soběstačnost x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx situace xxxxxxxx pravidelnou pomoc xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb je xxxxxxxxxxx specifickým xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Služba xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxx hygieně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx hygienu,

d) xxxxx xxx zvládání xxxxxxx xxxxx péče x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) sociálně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pomoc xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí.

§51

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxxx postižení nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx onemocnění, xxxxxxx xxxxxxx vyžaduje xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx bydlení má xxxxx skupinového, popřípadě xxxxxxxxxxxxxx bydlení.

(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) poskytnutí xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx stravy,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pomoc xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx osobní xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx kontaktu se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti,

h) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx práv, xxxxxxxxxxx zájmů x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§52

Xxxxxxxx služby poskytované xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx sociální xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx vzhledem xx xxxxx zdravotnímu stavu xxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxx pomoci xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx25) xx xxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terénních xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx sociálních xxxxxx.

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) poskytnutí xxxxxxxxx,

x) poskytnutí xxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx osobní xxxxxxx,

x) pomoc při xxxxxxxx běžných xxxxx xxxx x vlastní xxxxx,

x) zprostředkování kontaktu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx terapeutické xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxx obstarávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx 4

Služby xxxxxxxx xxxxxxxx

§53

Xxxxxx sociální xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxx tímto xxxxxxxx xxx krizovou sociální xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx trestnou xxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx. Cílem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nepříznivé xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx společnost xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jevů.

§54

Xxxx péče

(1) Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx 7 xxx, které xx xxxxxxxxx postižené, xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotního stavu. Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x ohledem xx jeho specifické xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx činnosti,

b) zprostředkování xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx při xxxxxxxxxxx práv, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxxxxxxxx.

§55

Telefonická xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx krizové xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx nacházejí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx života xxxx x xxxx xxxxxxx životní xxxxxxx, xxxxxx přechodně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx silami.

(2) Xxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pomoc,

b) pomoc xxx uplatňování xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx obstarávání osobních xxxxxxxxxxx.

§56

Tlumočnické služby

(1) Tlumočnické xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx ambulantní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx komunikace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx postižením, xxxxx xxxxxxxx běžné xxxxxxxxxx s okolím xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) zprostředkování xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx prostředím,

b) xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx obstarávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§57

Xxxxxxx xxxx

(1) Azylové xxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx sociální xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Služba xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx základní xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx zájmů x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§58

Domy xx půl xxxxx

(1) Xxxx na xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx služby zpravidla xxx osoby xx 26 xxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx opouštějí xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx péči x děti a xxxxxx, a xxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx odnětí svobody xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx potřebám xxxxxx xxxx.

(2) Služba xxxxx xxxxxxxx 1 obsahuje xxxx xxxxxxxx činnosti:

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se společenským xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§59

Kontaktní xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytující xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx látkách. Xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 obsahuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx terapeutické xxxxxxxx,

x) xxxxx při uplatňování xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x při obstarávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) poskytnutí xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx.

§60

Krizová xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx pobytová xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxx xxxxxxxxx nemohou xxxxx svoji xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vlastními xxxxxx.

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) poskytnutí xxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti,

d) xxxxx xxx uplatňování xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí.

§60x

Xxxxxxxxxxx centra

(1) Na xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx26) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vykázané xxxxx nabídnuta pomoc xxxxxxxxxx do 48 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx rovněž xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx chováním xxxx xxxxx obývající x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx takového xxxxxxx, x xx bezodkladně xxxx, xx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x intervenčním xxxxxx jsou poskytovány xxxx služby xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx pobytové.

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti,

b) pomoc xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx obstarávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 poskytovaná xxxxxx pobytových xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 2 tyto xxxxxxxx činnosti:

a) poskytnutí xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxx, orgány xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx, xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x ostatními xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§61

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ambulantní, xxxxxxxxx xxxxxxx služby pro xxxxx xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 obsahuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx osobní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxx zajištění xxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§62

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx a mládež

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx od 6 xx 26 xxx ohroženým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx života, xxxxxxx xxx lépe xx orientovat x xxxxxx sociálním xxxxxxxxx x vytvářet podmínky x xxxxxx jejich xxxxxxxxxx sociální xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx osobám xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti:

a) výchovné, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx terapeutické xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí.

§63

Noclehárny

(1) Xxxxxxxxxx poskytují xxxxxxxxxx služby xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx.

(2) Služba xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx při xxxxxx hygieně xxxx xxxxxxxxxx podmínek pro xxxxxx xxxxxxx,

x) poskytnutí xxxxxxxxxxx.

§64

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx poskytované xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx závislým xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčbu xxxx se xx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) sociálně terapeutické xxxxxxxx,

x) zprostředkování xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx prostředím,

c) xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx zájmů x při obstarávání xxxxxxxx záležitostí.

(3) Služba xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx péče xxxxxxxx xxxxx základních činností xxxxxxxxx v odstavci 2 xxxx základní xxxxxxxx:

x) poskytnutí ubytování,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxx zajištění xxxxxx.

§65

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx rodiny s xxxxx

(1) Xxxxxxxx aktivizační xxxxxx pro xxxxxx x dětmi jsou xxxxxxx, xxxxxxxxx ambulantní xxxxxx poskytované xxxxxx x dítětem, x xxxxxxx xx jeho xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, x u xxxxxxx existují xxxxx xxxxxx ohrožení xxxx xxxxxx.

(2) Služba xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti:

a) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx společenským xxxxxxxxxx,

x) sociálně terapeutické xxxxxxxx,

x) pomoc xxx xxxxxxxxxxx práv, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí.

§66

Sociálně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ambulantní, xxxxxxxxx terénní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sociálním xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 obsahuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxx kontaktu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti,

c) pomoc xxx xxxxxxxxxxx práv, xxxxxxxxxxx zájmů x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§67

Xxxxxxxx terapeutické xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx z xxxxxx důvodu umístitelné xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx trhu xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 obsahuje xxxx xxxxxxxx činnosti:

a) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx stravy xxxx pomoc při xxxxxxxxx xxxxxx,

x) nácvik xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx základních xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

§68

Terapeutické komunity

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytují pobytové xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx závislé xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx o xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 obsahuje xxxx xxxxxxxx činnosti:

a) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) poskytnutí xxxxxxxxx,

x) zprostředkování xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx prostředím,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, oprávněných zájmů x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí.

§69

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx jsou terénní xxxxxx poskytované osobám, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx určena xxx xxxxxxxxxx skupiny xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek xxxx omamných psychotropních xxxxx, osoby bez xxxxxxxxx, osoby xxxxxx x xxxxxxxx vyloučených xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx je xxxx xxxxx vyhledávat x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx může být xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 obsahuje xxxx xxxxxxxx činnosti:

a) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§70

Sociální xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je soubor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx směřujících x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxx jejich specifických xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx návyků x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zachovaných xxxxxxxxxx, potenciálů x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx formou xxxxxxxxx x ambulantních xxxxxx, xxxx formou xxxxxxxxxx služeb poskytovaných x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx formou xxxxxxxxx xxxx ambulantních xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) nácvik dovedností xxx xxxxxxxx péče x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx vedoucích x xxxxxxxxxx začlenění,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx společenským xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, vzdělávací x aktivizační xxxxxxxx,

x) xxxxx při uplatňování xxxx, xxxxxxxxxxx zájmů x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v centrech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vedle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 tyto xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) poskytnutí xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx při xxxxxx xxxxxxx nebo poskytnutí xxxxxxxx pro osobní xxxxxxx.

Xxx 5

Úhrada xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

§71

(1) Xxxxxxxx služby xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx nákladů xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx úhradu xxxxxxx.

(2) Xxxxxx nákladů za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx služby xxxxx §91.

(3) Xxxxxxxxxxxx sociální xxxxxx xx může xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx nákladů x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x jinou xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xx sociální xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx nepostačuje na xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxx zákona x životním x xxxxxxxxxxx minimu27), s xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§72

Xxxxxxxx xxxxxx poskytované xxx xxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx poradenství (§37),

x) xxxx xxxx (§54),

c) xxxxxxxxxxx krizová xxxxx (§55),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx (§56),

x) xxxxxxx pomoc (§60),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx (§64), x xxxxxxxx xxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. 3,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxx xxxxxx s dětmi (§65),

x) sociálně aktivizační xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením (§66),

x) xxxxxxx xxxxxxxx (§69),

x) xxxxxxxx rehabilitace (§70), x xxxxxxxx základních xxxxxxxx poskytovaných podle §70 odst. 3,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§59) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx děti a xxxxxx (§62),

x) xxxxxx xxxxxxxx terapeutických dílen (§67), x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxx intervenčních xxxxxx (§60a).

Xxxxxxxx služby poskytované xx xxxxxx

§73

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx stacionářích (§47),

x) xxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§48),

x) xxxxxxxx xxx seniory (§49),

d) xxxxxxxx se zvláštním xxxxxxx (§50),

e) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx péče (§52),

xxxxx osoba xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx x xx péči xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Péčí se xxx xxxxx stanovení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §35 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), f) x x) až j).

(3) Xxxxxxxxx výši xxxxxx xx ubytování x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx pobytových služeb x xxxxxxxxx stacionářích xxxx osobě zůstat xxxxxxx 25 % xxxxxx příjmu, x xxx xxxxxxxxxxx pobytových xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx e) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx 15 % xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx týdenních xxxxxxxxxx, xx xxxx přiznaného xxxxxxxxx,

x) pobytových xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve výši 75 % přiznaného xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx poskytovány sociální xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a které xx xx xxxxxx xxxxxxx za ubytování x stravu nezůstala x jejího příjmu xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx sociálních xxxxxx xxxx xxxxx příjmu xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 x neprodleně xx oznamovat změny x příjmu, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

§74

(1) Za xxxxxxxx xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx22) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§47) x xxxxxxxx xxx osoby xx zdravotním xxxxxxxxxx (§48) xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xxxxxxx xxxx dítě xxxxxxx rozhodnutím xxxxx xx péče, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx výživou xxxxxx, xxxxxx za xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx pobytové xxxxxx poskytované v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§47) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx má x xxxxxx důvodu xxxxx xx xxxxx pěstounské xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx28), xxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx dítě xxxxxxxx xx domova xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxx ústavní xxxxxxx, xxxxxxxxxx opatření xxxx předběžného opatření, xxxxxxx úhradu za xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xx hrazení úhrady xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Úhrada xx xx žádost osoby, xxxxx xx podle xxxxxxxx 1 povinna xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x podnětu zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx osoba x xx společně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dávek xxxxx zákona o xxxxxx x xxxxxx xxxxx28a). Xxxxxx se xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx sníží, jestliže xxxx osoba doloží, xx po xxxxxxxxx xxxxxx by její xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx s xx xxxxxxxx posuzovaných poklesl xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx27) x xxxxxx normativních xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx28b).

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx se zařízení xxxxxxxxxx služeb, xx xxxxxx xx nezaopatřené xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx29), xxxxxxx xx xxxxxx o jeho xxxx.

(4) Úhrada xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx dítěti22) xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši xxxxxxxxxx příspěvku,

b) pobytových xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx 75 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx §73 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx stacionářích (§47) x xxxxxxxx xxx xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx (§48) xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx22), a dítěti, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx důchodů xx xxxx xxxxxxxx, hradí xxxxxx toto xxxx xxxxx §73.

§75

(1) Za poskytování

a) xxxxxx asistence (§39),

b) xxxxxxxxxxxx služby (§40),

x) xxxxxxx xxxx (§41),

x) xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§43),

f) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§44),

g) xxxxxx v centrech xxxxxxx služeb (§45),

h) xxxxxx v denních xxxxxxxxxxxx (§46),

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §70 xxxx. 3,

x) služeb x xxxxxxxxx xxxxxxx (§51),

xxxxx osoby xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx s xxxxxxxx nákladů za xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §40 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx

x) rodinám, ve xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 nebo xxxx xxxx, x xx xx 4 xxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx odboje30),

c) xxxxxx, které xxxx xxxxxxx rehabilitace podle xxxxxx č. 119/1990 Sb., x xxxxxx rehabilitaci, xx xxxxx xxxxxx x. 47/1991 Xx., nebo x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx trestné činy xxxxxxx x §2 xxxxxx x. 119/1990 Xx., xx znění xxxxxx č. 47/1991 Xx., zrušeno xxxxx xxxx xxxx účinnosti, xxxxx byly účastny xxxxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. x) xxxxxx x. 82/1968 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx neoprávněný xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx činil xxxxxx xxxxxxx 12 xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxx činit 12 xxxxxx, xxxxx skončil xx xxxxxxxxxxx důvodů xxxx xxxxxxxxx 12 xxxxxx,

x) osobám, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx nucených xxxxx xxxx v pracovním xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxxxx č. 87/1991 Xx., x mimosoudních xxxxxxxxxxxxxx, anebo ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx tohoto tábora xxx xxxxxx podle §18 xxxx. 1 xxxxxx x. 87/1991 Xx., xx znění xxxxxx x. 267/1992 Xx. a zákona x. 78/1998 Xx., xxxxx x centralizačním xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nucených xxxxx, pokud xxxxxxx xxxx pobytu v xxxxxx zařízeních činila 12 měsíců, xxxxxxxxx xxxx, pokud tato xxxx měla činit 12 xxxxxx, avšak xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx uplynutím 12 měsíců,

e) pozůstalým xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxxx b) xx x) xxxxxxx 70 xxx.

§76

(1) Za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx (§57),

b) xxxxxx xx xxx xxxxx (§58),

c) terapeutických xxxxxxxxxx (§68),

x) zařízeních xxxxxxxx péče (§64 xxxx. 3)

xxxxx xxxxx xxxxxx xx ubytování x xxxxxx, a xx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dílnách xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(2) Xx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx v noclehárnách (§63) hradí xxxxx xxxxxx xx výši xxxxxxxxx poskytovatelem.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (§61) xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§77

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx na xxxx služby.

XXXXX II

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxx registrace

§78

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x §83 x 84 xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx hlášeného pobytu xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx je xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "registrující xxxxx").

§79

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx

x) podání xxxxxxx xxxxxxx o registraci, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx budou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx poskytovat xxxxxxxx služby,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx k xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x nichž xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

g) skutečnost, xx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx konkurs xxxx proti ní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebyl xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považují xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx trestný xxx, xxx trestný čin xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx srovnatelných, anebo xxxxxxx osoba x xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx činy xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx se xxxxxxx výpisem x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx doklady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx kterých xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx déle xxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxx po xxxx 3 xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx a xxxxx xxxxxxx, jimiž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx 3 xxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxxx x bezúhonnosti, xxxxx vydal příslušný xxxxx jiného členského xxxxx Evropské xxxx, xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31). Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx registrující xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx30a) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů. Xxxxxx x vydání xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx xx předávají x elektronické xxxxxx, x to způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(4) Xxxxxxx způsobilost xx xxxxxxxx xxxxx §110 xxxx. 4 x 5, §116 xxxx. 5 x §117.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxx x připojené doklady:

a) xx-xx xxxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx, sídlo xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx "identifikační xxxxx") x xxxxxxxxxx orgán,

b) xx-xx xxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, místo xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x datum x xxxxx narození,

c) xx-xx žadatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx jejího xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx vedoucího xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx jsou

1. xxxxx x xxxxx xxxxxxxx anebo xxxxx xxxx místa poskytování xxxxxxxxxx služeb, popřípadě xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jde-li x sociální služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxx služby poskytované x xxxxxxxxxxxx centru xxxx x zařízení xxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxx poskytovaných xxxxxxxxxx xxxxxx,

3. okruh xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx určena, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxx personálního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

6. časový xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

7. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

8. xxxx finančního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

9. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx §34 odst. 1 xxxx. x) xx x),

10. xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxxxxx fyzických osob xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. c), x výjimkou xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ověřené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b),

g) xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x §34 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) vydané xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx prostorám, x xxxxx xxxxx poskytovány xxxxxxxx služby, z xxxxx xxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxx objekty xxxx prostory xxxxxx,

x) xx-xx žadatelem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx zakladatelských xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů,

j) xxxxxx, xx xxxxxxx nemá xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx nedoplatek xx xxxxxxxxx a xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx x xx penále xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) čestné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. g), xxx-xx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxx insolvenční xxxxx56).

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx doklady, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x registraci xxxxx xxxxxxxx 5 a §80, xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx, xxxxx vyhlásí xxxxxxxxxxxx orgán, pokud xxxx předepsán zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx.

§80

Poskytovatel xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pojistnou xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx pojištění xxxx xxx sjednáno xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx do 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx kopii xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§81

(1) Registrující xxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx žadatel xxxxxxx, xx splňuje xxxxxxxx xxxxxxx v §79 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxx x registraci xxxxxxxx

x) xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx údajů xxxxx §79 odst. 5 xxxx. x), x) xxxx x),

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx registrujícímu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx31a),

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx anebo xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx poskytovány, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (identifikátor) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx osob, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytovány,

f) xxxx x xxxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx poskytování sociálních xxxxxx.

§82

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxx registrujícímu xxxxxx xxxxx týkající xx údajů obsažených x žádosti x xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx žádostí podle §79 xxxx. 5, x xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §81 odst. 2, x s xxxxxxxx xxxxx xxxxx §79 xxxx. 5 xxxx. x) xxxx 8. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxx změny xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx kalendářním xxxxxx, xx xxxxxx změny xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X změnách xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §81 xxxx. 2, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x změně xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx. Xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxxxx se xxxxx xxxxxx, doložené xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v souladu x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx až xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přestane xxxxxxxx podmínky uvedené x §79 a 80,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx byl xxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx závažného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za přestupek xxxxx §107 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxx opatření uložená x odstranění nedostatků x xxxxxxx dodržování xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x zrušení registrace; xxxx xxxxxx xxxx xxx podána xxxxxxx 3 měsíce xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 písm. x) xx x) xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxxxxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 písm. x) xxxxx i x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx registrace xxxxxxxxxxx v ukončení xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx služeb uvedených x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(5) Rozhodnutí x xxxxxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx dnem zániku xxxxxxxxx osoby nebo xxxx úmrtí xxxxxxx xxxxx.

(7) Registrující orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x registraci poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x registru xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx55).

§82x

(1) Xxxxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx vydal xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx ukládat poskytovatelům xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx tato uložená xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §79 xxxx. 3 xxxx xxxxxx a páté.

§82b

Registrující xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x u xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x registraci, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx tomu, xx x těchto xxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§82x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 189/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2016

§83

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx §79 xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx32).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx starší 18 xxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se posuzuje xxxxx §29 odst. 1 xxxx. e).

(3) Xxxxxxxx sociální péče xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pomoc, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je označení xxxxxxxxx xxxxx, rozsah xxxxxx, místo x xxx poskytování pomoci x xxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx platí xxxxxxx ustanovení §91 xxxx. 6.

§84

(1) Xxxxxxxxxx podle §79 xx xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx usazena x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx poskytuje xxxxxxxx xxxxxx xx smyslu xxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx

x) státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx,

x) držitelem xxxxxxxxx x xxxxxx činnosti xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx krajskému xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx poskytování sociálních xxxxxx xxxxxxxx činnosti xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx členském státě Xxxxxxxx unie, a xx xx xxxxx 8 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoba xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zahájení xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxx §88 x 89.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx zjistí, že xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx, kde je xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §88 a 89.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx §78 x 79 xx xxxx nevyžaduje u xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxx §52. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx poskytovatelé lůžkové xxxx xxxxxxx dodržovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb v §88 xxxx. x), x), h) x x).

Xxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§85

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o registraci, x právnické x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §84 xxxx. 1. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx se xx žádost zapsat xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx ústavní péče xxxxx §52, xxxxxxxxx xxxxxxx zdravotnická xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx domov. Místní xxxxxxxxxxx krajského úřadu xx xxxx podle §78 odst. 2, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxx v listinné x xxxxxxxxxxxx podobě. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10).

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx obsahuje

a) údaje xxxxxxx x §79 xxxx. 5 xxxx. x) xx d),

b) xxxxxxxxx uvedené v §79 odst. 3 x xxxx. 5 xxxx. x) xx x) x §80.

(4) Xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §79 xxxx. 5 xxxx. x) až x), xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §81 odst. 2 xxxx. b), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §81 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx. Xxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx inspekce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx úřad, x jde-li x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx a xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx, materiálním, technickém x personálním xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx x žadatelích, xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx služba xxxxxxxxxxx, x o osobách, xx xxxxxxx nemohla xxx xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §91 xxxx. 3, x xxxxx o xxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxx osob, x x xxxxxxxx xxxxxx použití podle xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxx analytické a xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxx údaje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xx xx xxxxx xx 30. xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kontroluje xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx dále xxxxxxxx údaje x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx příslušný kalendářní xxx xxxxx §101a xxxx. 2 a §104 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby. Tyto xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx x případě §101a xxxx. 2 xxxxxxx úřad příslušný xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx §104 xxxxxxxxxxxx, x xx xx 30. dubna xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxxxxxxx orgánu na xxxxxxx xxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx sociální služby, x o xxxxxxxxxx xxxxxx snížené soběstačnosti x xxxxxxxxx péče, x xx ve xxxxx do 8 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxx xxxxx.

§86

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx program (software) xxxxxxxxxx údajů potřebný xxx xxxxxx xxxxxxxx x poskytuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx aktualizací, xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vedení registru xxxxxxx, kterým je xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§87

(1) Xxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx33).

(2) Registr xx xxxxxxxx seznamem x xxxxx, xxxxx obsahuje xxxxx uvedené x §79 xxxx. 5 xxxx. x) xx x) x x §85 odst. 5 x 6 a xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x azylovém xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pobytových xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx centru nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx; tyto xxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx požádání se x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vydá xxxxxx xxxxx xxxx xxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx

§88

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinni

a) xxxxxxxxxx dostupnost informací x xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx, jimž xxxxxxxxx sociální xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x x xxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx srozumitelným xxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx povinnostech, xxxxx xx pro xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx, x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, x xx způsobem xxx něj xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx umožní xxxxxx, kterým xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, naplňovat xxxxxx lidská x xxxxxxxx práva, x xxxxx zamezí xxxxxxx xxxxx těchto xxxx xx zájmy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby,

d) xxxxxxxxx xxxxxxx pravidla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sociální xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx oprávněných xxxxx xxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stížností xxxx, xxxxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx, a xx ve formě xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx sociální xxxxxx xxxxx xxxxxxxx cílů, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx záznamy x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx, xx-xx to xxxxx x xxxxxxx na xxxxxx zdravotní xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, nebo xx účasti jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx písemných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vést xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §91 odst. 3 xxxx. b),

h) dodržovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx uvedené x §91 xxxx. 3,

j) x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §48, přednostně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, kterému xxxx xxxxxx nařízena ústavní xxxxxxx, výchovné opatření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §92 xxxx. x) ukončení xxxxxxxxxxx pobytové xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx může xxx xxxxx xxxxxx x podpory xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx život x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§89

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx

(1) Xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx přímého xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx nebo zdraví x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob, x xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx dobu xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx jiných fyzických xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx lze xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx byla neúspěšně xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx zdraví x život nebo xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx povinen xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx možnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jiné xxxxxxx xxx xxxxxxxxx situace, xxxxxxxxx odvrácení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx naslouchání. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx může být xxxx ní použito xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx omezujících xxxxx xxxx xxxxxx vždy xxxxxxxxxxx opatření. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékaře x xx jeho xxxxxxxxxxx xxxxx léčivé xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx x použití xxxxxxxx omezujícího pohyb xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou poskytovány xxxxxxxx služby, s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je povinen xxxx evidenci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx osoby,

b) xxxxx, xxx počátku x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohyb xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx omezujícího xxxxx xxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohyb xxxx použila,

e) xxxxxx xxxxxxxx přípravku jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx a xxx ukončení xxxxxxx xxxxxxxx omezujícího pohyb xxxx,

x) popis bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx situace při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx zhodnocení x popis bezprostředně xxxxxxxxxxx situace,

h) záznam x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5,

x) popis případných xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx informování osoby xxxxx xxxxxxxx 2,

a xxxxxxx nahlížení xx xxxx evidence osobě, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx osoba x jejím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx určí, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo osobě xx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nezletilá xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx inspekčního xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx x Xxxxxxxxx ochránci xxxx.

Xxx 3

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

§90

Xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx požádat xxxx, xx xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxx pobyt, o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx.

§91

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx sociálních služeb; xxxx smlouva se xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Smlouva x poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §39 xx 52, 57, 58, 64, 67 a 68 xxxx být xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx o poskytnutí xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxx §54, 56, 60, 60a, 65 x 70 xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx x uzavření xxxxxxx xxxx formu xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) druh xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx výše úhrady xxxxxxxxx v §73 xx 77 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) výpovědní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx platnosti xxxxxxx.

(3) Poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx může odmítnout xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx, pokud

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx, x xx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx osob x registru poskytovatelů xxxxxxxxxx služeb,

b) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx takové sociální xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis, xxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx sociální xxxxxx, xxxxxxxxx v xxxx kratší xxx 6 xxxxxx xxxx xxxxx žádostí smlouvu x poskytnutí xxxx xxxxxxxx služby z xxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx ze smlouvy.

(4) Xxxxx je povinna xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavu, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §52.

(5) Pro uzavírání xxxxxxx o poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx vzniklé x této smlouvy xx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxx xxxxx lékařského xxxxxxx vydaného poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx jednat x nemá xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo opatrovníka, xxxxxxxxx při uzavírání xxxxxxx xxxxxx úřad xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx osoby, xxxx xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x zařízení sociálních xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle §52, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Jestliže xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby z xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3, xxxx x xxx xxxxx xx xxxx žádost xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx odmítnutí xxxxxxxx xxxxxxx.

(8) X xxxxxxxxxxx služby domov xxx osoby xx xxxxxxxxxx postižením xx xxxxxxx xxxxxxx dětem xx 15 let xxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §16b xxxxxx o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí. Xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx trvá xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxxxxx-xx k zániku xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§91x

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx podle §91 xxxx. 6, může xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx služby x xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx xxxxxxx, uzavřít xxxxxxx smlouvu a xxxx xxxxx xxxxx x případě, xx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x důvodu nepříznivého xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx okolí x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx jí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§91x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2016 Xx. x účinností xx 1.8.2016

§91x

(1) X případě, xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o poskytování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s poskytováním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 24 xxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xx nepřípustnost xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb může xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx toho, xxx za xxxxx xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx pobytové xxxxxxxx xxxxxx.

§91x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2016

§91x

Xxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx poskytuje xxxxxxxxx sociální službu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §91x, x o xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §91b xxxx. 1. X xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytové xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x adresa xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxx xxxxxxx smlouvu x poskytování pobytové xxxxxxxx služby xxxxx §91x,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §91x xxxx. 1 xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx vážně xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx služby, x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§91x vložen právním xxxxxxxxx x. 189/2016 Xx. x účinností xx 1.8.2016

Xxx 4

Xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§92

Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx, které není xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služba, x je x xxxxxx situaci, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx ohrozilo xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, x to x nezbytném rozsahu; xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx místem trvalého xxxx hlášeného xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobám xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx předchozí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, jejichž práva x xxxxx xxxx xxxxxxxx trestnou činností xxxx xxxxx, x xxxxxx, xxxxxxx způsob xxxxxx xxxx vést xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx ústavní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, s Xxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, Probační x xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, správními xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx25) zjišťuje, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx péče xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx neprodleně xxxx skutečnost poskytovateli xxxxxxxxxxx služeb, x xxxxx zdravotnickém xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x řešení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x sociálnímu xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx x krajskou pobočkou Xxxxx práce a xxxxxxxx xxxxxx.

§93

Xxxxxxx úřad

a) zajišťuje xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, příslušným xxxxx místa xxxxxxxxx xxxxxx osob, poskytnutí xxxxxxxxxx služeb v xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sociálních služeb x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, pozbytí xxxx platnosti, popřípadě x xxxxxx xxxxxx, x xxxxx, kterým xxxxx xxxxxxxxxxxx dosud xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx ohrožení xxxxxx xxxx x xxxxx x nejsou xxxxxxx xxxx xx zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx,

x) koordinuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb osobám, xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činností jiné xxxxx; xxxxxx spolupracuje x xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx práce xxxxxxx x řešení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§93a

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx obecního xxxxx obce s xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx zařazení xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx pracovníci xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xx nachází v xxxxxxxxxx sociální xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xx x xxxxx xxxxx nachází, oprávněni x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §92 xxxx. b) x d) a §93 xxxx. x) xxxxxxxxx do xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxx žije, x xx s xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx k xxxx činnosti jsou xxxxxxx prokázat průkazem xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem; xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx x souvislosti s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx povinni xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx.

§94

Obec

a) zjišťuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxx xxxx skupinám xxxx na svém xxxxx,

x) xxxxxxxxx dostupnost xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x způsobech poskytování xxxxxxxxxx služeb xx xxxx xxxxx,

x) spolupracuje x xxxxxxx obcemi, xxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) může xxxxxxxxx střednědobý plán xxxxxxx sociálních xxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xx území xxxx a za xxxxxx osob, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) spolupracuje x xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xx xxx účelem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx poskytování sociálních xxxxxx osobám xxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx zdrojích,

f) xxxxxxxxxxxx s krajem xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx; xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

§95

Xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxx,

x) zajišťuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx kraji x x xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx při zprostředkování xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx střednědobý plán xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx území xxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx zástupci xxxx, xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x informuje xxxx xx xxxxx xxxxx x výsledcích zjištěných x xxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx přihlíží x xxxxxxxxxx xxxx sděleným xxxxx §94 písm. x) a x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle §85 xxxx. 5,

x) sleduje x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx sociálních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx obcí, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxx xxxxx x souladu se xxxxxxxxxxxx xxxxxx rozvoje xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxx sociálních xxxxxx xx území xxxxx; xxxxxx přihlíží k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §94 písm. x).

§96

Xxxxxxxxxxxx

x) řídí x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x oblasti sociálních xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx plnění x xx xxxxxxxxxx x kraji určuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx.

§96x

(1) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxx státní xxxxxxxxxxxx organizaci. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx listině. Zřizovací xxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxx tyto údaje:

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx činnosti,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxx základní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx,

x) vymezení xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,

x) vymezení xxxx, xx xxxxxx xx státní příspěvková xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx, xx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo může xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, o xxxxx xxxxxxxx xxxx splynutí x xxxxx státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřízenou xxxxx odstavce 1 xxxx x xxxxxx xxxxxxx takové xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx zřizovací xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zřizovací xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxx rozdělení xxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxxx v rozhodnutí x xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o zrušení xxxxxx příspěvkové organizace xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s majetkem xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx listinu. Xxxxxxxxxx-xx, xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxxxx organizace na xxxxxxxxxxxx. Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, rozdělení, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x nichž bylo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xxxxxxxx ministerstvo v Xxxxxxxxx věstníku České xxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zřizovatele xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby x den, měsíc x rok vzniku, xxxxxxxxx, sloučení, xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§96x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 384/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX SLUŽEB

§97

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xxxx vydáno xxxxxxxxxx x registraci, x x xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxxx x §84 xxxxxxxxxxxx.

(2) Předmětem xxxxxxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxx povinností poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx stanovených x §88 x 89,

x) kvalita poskytovaných xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) plnění xxxxxxxxxx vést xxxxxxxx xxxxx §91x.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §88 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx posouzení, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §91 xxxx. 2, x xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx výše xxxxxx stanovené x §73 xx 77.

(4) Xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxx xxxxxxx informovat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx, xxxxx uzavřela xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zástupce xxxxx §91 odst. 6, pokud uzavřeli xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx není xxxxxxx sama xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x §73 xx 77 x xxxxxxxxx výpovědních xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx.

§98

(1) Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx.

(2) Inspekci x xxxxxx jednotlivém xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx tvoří nejméně 3 xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, a xxxxxxx 2 xxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx. Xxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxx týmu xxxx xxx zaměstnancem xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx k xxxxxx xx inspekci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Přizvaný xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx. Poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx, u kterého xx prováděna xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dotazovat xx xxxx, kterým xxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xx xxxxxxxxxxx související x xxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx inspekce. Xxxxxxxxx xxxxxx xx, že xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhovor x dala k xxxxxxxxx souhlas.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných při xxxxxxxx; uložené xxxxxxxx xx součástí kontrolního xxxxxxxx.Xxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxxxxxxxxxx x podat xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx si xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx o plnění xxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxx následnou xxxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx.

§99

(1) Xxxxxxx sociálních xxxxxx se při xxxxxx inspekce xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx služeb. Xxxxxxxxx xxxxxxx sociálních xxxxxx xxxx souborem kritérií, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx úroveň xxxxxxx xxxxxxxxxxx sociálních služeb x oblasti xxxxxxxxxxxx x provozního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb a x oblasti xxxxxx xxxx poskytovatelem x xxxxxxx.

(2) Plnění xxxxxxxxx xxxxxxx xx hodnotí xxxxxxxx bodů.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx standardů xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

MLČENLIVOST

§100

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx a krajů, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx sociální xxxxxx xxxx příspěvek, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno jinak. Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Povinnosti xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx xxx osoby xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx jako xxxxxxxx odborníci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx týkající xx xxxx, xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx sociální xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 při xxx činnosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxx zákon nebo xxxxxxxx xxxxx35); xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, mohou xxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx jmenných xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx a xxxxx xxx xxxxxxx, publikační x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x koncepční xxxxxxx.

§100x

Xxxxxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx ochrany dětí

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx žádost xxxxxx xxxxxxxxx orgánu sociálně-právní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx týkající xx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx povinnost využít xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx57). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx povinen vždy xxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dobu platnosti xxxxxxx, xxxxx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxxxxxxx výpovědní xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxxx poskytuje xxx rodiny s xxxxx xxxx xxx xxxx sociální xxxxxx xxxxxxxx v §37 xxxx. 3, §48, 52, 54, 57, 58, 60, 60a, 62, 65 xxxx §69, xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx o xxxxxx uvedený v xxxxxxxx 1 nebo xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx službu xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx

x) xxx osobě xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx poskytuje nebo xxxxxxxxxx sociální službu,

b) xxxx a formu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x dobu poskytování x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sociální xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx, kdy xxxxx sociálně-právní ochrany xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx58) xxx, že xx xxxxx o dítě, xx xxx xx xxxxxxxx-xxxxxx ochrana xxxx xxxxxxxx.

§100x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 313/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXXX SOCIÁLNÍCH XXXXXX

§101

§101 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 254/2014 Sb.

§101a

(1) K plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx v §95 písm. g) x h) xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx běžných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx sociálních xxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx činnostmi u xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Dotaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx37).

(2) Xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx37a) a xxxxxxxx Evropské unie x xxxxxxx podpoře x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx zapsáni x registru xxxxx §85 xxxx. 1, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zakázky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X poskytnutí finančních xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby x xxxxxx výši xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kraje.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo x xxxxx účtu, na xxxxx bude dotace xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x čerpání xxxxxx xxxxx odstavce 2,

x) xxxxxxxxxxx výši xxxxxx xx příslušný xxxxxxxxxx rok x xxxxxxxxxxxxx požadavek xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx 2 rozpočtové xxxx, xxxxx vyplývá xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx plán rozvoje xxxxxxxxxx xxxxxx kraje, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx jejich finančního xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx kraji xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx procentního podílu xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx objemu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx rozpočtový xxx; xxxx procentního xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx zákonu.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx počítačový xxxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx a poskytuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx §85 odst. 1. Krajské xxxxx x poskytovatelé sociálních xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx program pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Krajské xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x dotace xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx podle odstavců 1 a 2 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx programu.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxx xxxxxxxx 5 průběžný xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx x xx 31. xxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx dotace, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 a lhůtu xxx její podání x xxxxx x xxxxx přehledu xxxxx xxxxxxxx 6.

§102

Na zajištění povinnosti xxxxxxx v §93 xxxx. a) x xx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §93 xxxx. x) x x), xx krajům poskytuje xxxxxxxxx xxxxxx účelové xxxxxx.. Dotaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu37).

§103

Xx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxx v §92 xxxx. a) x xx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxx práce, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §92 xxxx. x) xx x), se xxxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxx xxxxxxxxx formou xxxxxxx xxxxxx. Dotaci xxxxxxxxx ministerstvo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx37). Xxxxxx ze státního xxxxxxxx je xxxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§104

(1) Xx státního xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx38) poskytovány xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x registru.

(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 poskytuje ministerstvo.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) na činnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

c) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx průmyslová havárie.

(4) Xx financování činností xxxxx odstavce 3 x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx financované x xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx fondů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx36).

(6) Xxxxxxxxxxxx zajišťuje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxxxxxx žádostí x xxxxxx a xxxxxxxxx bezplatně xxxxx xxxxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx úřadům x xxxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx používat počítačový xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx jim xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx úřad xx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyjadřuje x xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx službu.

§105

Xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxx účelové xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx39) x financování xxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

§105x

Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx obvyklé xxxxxxx xx jednotlivé xxxxxxxx xxxxxx s ohledem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

§105a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 254/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

ČÁST SEDMÁ

PŘESTUPKY

§106

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §100 xxxx. 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §100 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §100 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §100 xxxx. 2.

(3) Xxxxx blízká xxxx xxxxxxxx sociální xxxx xxxxxxx v §83, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxx stanovené v §21a xxxx. 2.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, jíž xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx §83 xxxx. 3.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Kč x za přestupek xxxxx odstavců 3 x 4 xxxxxx xx 20&xxxx;000 Xx.

§107

(1) Právnická osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx sociální služby xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx sociální xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §81 xxxx. 2,

x) xxxxxx xxxxxxx podle §88 xxxx. x),

x) nevede xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx službu podle §88 xxxx. x),

x) xxxxxxx x osobou xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby x rozporu x §91 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osob v xxxxxxx s §89 xxxx. 1 xx 3,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x použití xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohyb osob xxxxx §89 xxxx. 5, nebo

g) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §89 xxxx. 6,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, které xxxxxxxxxxx xxxxx, podle §21a xxxx. 2,

x) xxxxxxx lhůtu x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 3 xxxx. x) nebo xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §88 xxxx. x),

x) xxxxxxx xx stanovené xxxxx údaje uvedené xx xxxxxxxxxxx tiskopisu xxxxx §85 xxxx. 5,

x) neoznámí ve xxxxxxxxx xxxxx změny xxxxx xxxxx §82 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §98 xxxx. 5,

x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx xxx kontrole registračních xxxxxxxx xxxxx §82a xxxx. 2,

o) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx sociální xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx stanovená xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx smlouvu, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxx §91 odst. 2,

x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxx §85 odst. 7,

r) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §91x.

(3) Xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx se jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §100 xxxx. 2.

(4) Zdravotnické xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §52, zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx69), xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hospicového xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx v §21a xxxx. 2.

(5) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 10&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) a x),

x) 20&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), d), x), x), h), x) x x) a xxxxxxxx 4,

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx x), x), x) x x) x xxxxxxxx 3,

d) 250&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x),

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) 2 000 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§108

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednávají

a) krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxx-xx x

1. xxxxxxxxx xxxxx §106 xxxx. 1, kterého xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx krajské xxxxxxx Úřadu práce,

2. xxxxxxxxx podle §106 xxxx. 3 x 4,

3. xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 2 xxxx. h) x §107 xxxx. 4,

b) xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §106 xxxx. 1, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx úřad, xxx-xx x

1. přestupek podle §106 xxxx. 1, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx krajský xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx §107 odst. 1,

3. xxxxxxxxx podle §107 xxxx. 2 xxxx. x), i), x), x), x) x x) a §107 odst. 3, xxxxxxx se dopustí xxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x

1. xxxxxxxxx podle §106 odst. 1, xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxxxx xxxxx zařazený xx ministerstva, nebo xxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, a přestupek xxxxx §106 xxxx. 2,

2. přestupek xxxxx §107 xxxx. 2 xxxx. x), x), x), x), x) x x), xxxxxxx xx xxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 2 písm. b) xx x), x), x), x), x) x r).

XXXX OSMÁ

PŘEDPOKLADY XXX XXXXX POVOLÁNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX I

SOCIÁLNÍ XXXXXXXXX

§109

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zabezpečuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx řešení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx péče, xxxxxxxx právní poradenství, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx pomoci, xxxxxxxx poradenství x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx.

§110

(1) Xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, zdravotní xxxxxxxxxxx a odborná xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §79 odst. 2 a odst. 3 věty první xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjišťuje a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v oboru xxxxxxxxx xxxxx pro xxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb.

(4) Xxxxxxxx způsobilostí x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx40) v xxxxxxx vzdělání xxxxxxxxxx xx sociální xxxxx x xxxxxxxx pedagogiku, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sociální x humanitární xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, charitní x sociální xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx doktorském xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměřeném xx sociální xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu41).

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §52 má xxx xxxxxxxx pracovník x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx získal xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu42).

(6) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx státních příslušníků xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx31).

XXXXX II

DALŠÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§111

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníku další xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 24 xxxxx xx kalendářní xxx, xxxxxx si obnovuje, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx celý xxxxxxxxxx xxx, činí xxxxxx xxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx nepřítomnosti v xxxxx v rozsahu xxxxxx xxx jeden xxxxxxxxxx měsíc xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx celkové částky xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxx

x) specializační xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vyššími odbornými xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) účast x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(3) Další xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. b) xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx akreditace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx udělené xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx školách x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx (dále xxx "vzdělávací xxxxxxxx").

(4) Xxxxxx vzděláváním podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx činnosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zajišťujícím xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. d) xx xxxxxx vzdělávací xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 8 hodin xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. e) xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v maximálním xxxxxxx 8 hodin xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx na dalším xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx kvalifikace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx43).

(8) Dokladem x xxxxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx další vzdělávání xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) a x) je potvrzení xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx zajišťována xxxxxxx stáž, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxx organizátorem xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx akce. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx potvrzení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XXX

§112

§112 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 206/2009 Sb.

§113

§113 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 206/2009 Sb.

§114

§114 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 206/2009 Sb.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX PRO XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX SLUŽBÁCH

§115

Okruh xxxxxxxxxx

(1) X sociálních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených v §109 a 110,

x) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zdravotničtí pracovníci,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x další odborní xxxxxxxxxx, kteří přímo xxxxxxxxx sociální služby.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx44a).

§116

Xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Pracovníkem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxx vykonává

a) xxxxxx xxxxxxxxx péči x osoby v xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x nácviku xxxxxxxxxxxx denních činností, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x přístroji, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sociálních x společenských xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) základní výchovnou xxxxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx x prohlubování a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hygienických x xxxxxxxxxxxxx návyků, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x rozvíjení pracovních xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x pracovní aktivity, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, znalostí x tvořivých schopností xxxxxx výtvarné, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zájmové x xxxxxxxx činnosti,

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx spočívající xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x přímým stykem x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, komplexní xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx sociální xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx kontaktů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx sociálního pracovníka xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poradenství, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, výchovné, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, činnosti xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Podmínkou výkonu xxxxxxxx pracovníka v xxxxxxxxxx službách je xxxx svéprávnost, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx způsobilost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Bezúhonnost xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 2 a xxxx. 3 věty xxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x lékařský xxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxx registrující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx x u xxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx střední xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzu; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kvalifikačního xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx získaly xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx45) xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání x xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka podle §110, a x xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x oboru vzdělání xxxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx nebo střední xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu46) xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x fyzických osob, xxxxx získaly odbornou xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxx xxxxx §110, x x xxxxxxxxx osob, xxxxx získaly střední xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) je xxxxxxxx xxxxxxxx, střední xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx získaly xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx45) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §110, a x xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x výučním xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx zkouškou xxxx xxxxx odborné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx x výkonu povolání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §110.

(6) Xxxxx kvalifikačního xxxxx xxxxx odstavce 5 x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 5 xx xxxxx xxxxxx xx 18 xxxxxx xxx dne xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxx podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pod dohledem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx službách.

(8) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx státních příslušníků xxxxxxxxx států Evropské xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31).

(9) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 24 xxxxx xx kalendářní xxx, xxxxxx si xxxxxxxx, upevňuje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx dalším xxxxxxxxxx xx považuje za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu43). Xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §111 xxxx. 2. Xxxxxxxxxx §111 xxxx. 1 vět xxxxx xx xxxxxx x odst. 3 xx 6 a 8 platí xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx akce odborného xxxxxxxxxx podle §111 xxxx. 6 xx xxxx oboru xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Povinnost xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první xx nevyžaduje xx xxxxxxxxxx xxx, v xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§116a

(1) Odbornou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rodinného xxxxxxx xx vysokoškolské xxxxxxxx získané xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na vysoké xxxxx humanitního xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx 400 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx zdravotnictví.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pracovníka xxxxxxxxx x §115 xxxx. 1 písm. x) xx vysokoškolské xxxxxxxx.

§117

Xxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pracovníků xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy47).

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§117x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o akreditaci xxxxxxxxxxxx programů (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §110 xxxx. 4 xxxx. x) x d) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §116 xxxx. 5, dalšího vzdělávání xxxxxxxxxx pracovníků x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §115 xxxx. 1 a xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osob, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxx ministerstvu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kromě xxxxxxxxxxx xxxxxx47a), xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx vzdělávací xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx47b) x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx žadatele o xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxx rozsah xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x materiálním a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx,

x) xxxxxx fyzických xxxx, které xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x jejich odborné xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x uznání odborné xxxxxxxxxxx,

x) formu osvědčení x xxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů vzdělávacího xxxxxxxx, xxxxx uvedených x xxxxxxx b), xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx absolvovala, a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X žádosti xxxxx xxxxxxxx 3 musí xxx připojen doklad x zaplacení správního xxxxxxxx za přijetí xxxxxxx47c).

§117b

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx svůj xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx komisi x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx ministr xxxxx x sociálních xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx47d), xxx xxxx náleží xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx za ubytování x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výdajů ve xxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem47e); xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odměna.

§117b xxxxxx právním předpisem x. 206/2009 Sb. x xxxxxxxxx od 1.8.2009

§117x

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxx zpracuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx o akreditaci, xxxxx xx xxxxx 60 xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx tato xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ministerstvu.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx komise.

(3) Xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxx 4 let.

(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x nepřechází xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§117x vložen xxxxxxx předpisem x. 206/2009 Xx. s xxxxxxxxx od 1.8.2009

§117x

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávacích xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx akreditovaných xxxxxxxxxxxx programů.

(2) Ministerstvo xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx program xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx nichž xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Podle §117c xxxx. 1 až 3 xx postupuje x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx o odejmutí xxxxxxxxxx.

§117e

(1) Xxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx osvědčení xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx seznam akreditovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dobu, xx xxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxx xxxx akreditace xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxx.

ČÁST JEDENÁCTÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ X ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§118

§118 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

§119

Zmocňovací ustanovení

(1) Vláda xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §101a xxxx. 7.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §9 xxxx. 6, §35 xxxx. 2, §73 xxxx. 3, §74 xxxx. 3, §75 xxxx. 1, §76 xxxx. 1, §85 xxxx. 4, §91 xxxx. 3 xxxx. x), §93a xxxx. 1, §99 xxxx. 3, §101a xxxx. 3, §105a x §116 xxxx. 5 x 6.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§120

(1) Xxxxxx o poskytnutí xxxxxx sociální péče xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx důchodu xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx

x) ve xxxxxx X (xxxxx závislost), xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx), jde-li x xxxxx převážně xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx XXX (xxxxx závislost), xxx-xx x osoby xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx, xxxxx xx dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mimořádnou xxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx pomoci xxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx).

(4) Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx náleží xxxxxx xxxxxxxx v odstavcích 2 a 3 xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §11 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stupni xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, pokud xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí o xxxx příspěvku xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx pokud xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx. Osobám uvedeným x xxxxxxxx 2 xxxx. x), které xxxx xxxxxx 80 xxx x x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx z xxxxxx důvodu xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 2 písm. x), x něž pečuje xxxxxxx osoba, xxxxx x tohoto důvodu xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx příspěvek při xxxx x xxxxxxx xxxx jinou osobu xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, náleží xx xxxx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx závislosti XXX (xxxxx xxxxxxxxx); xx xxxxxxxx této xxxx xxxxxx těmto xxxxxx příspěvek xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Právnické x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx služby xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x hodlají x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xx lhůtě 6 měsíců xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxx xxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxx pojistnou xxxxxxx xxxxx §80. Ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona do xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx tyto xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x o xxxxxx za xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx i xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx po xxxx 3 xxx, xxxxx xx osoba a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Namísto xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, které xxx xxxxxxx příspěvek, xxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxx §73 xxxx. 4.

(7) Rozhodnutí o xxxxxxxxxxx sociální péče xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xx xx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 3 xxx, xxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jinak. Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx příspěvek, xx xxxxxxx kromě xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx hradit xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxx §73 xxxx. 4.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxx na umístění xx ústavu sociální xxxx vedené podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejdéle xxxx xx dobu 3 xxx. Zřizovatelé ústavů xxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxx tyto pořadníky, xxxxxxx tyto xxxxxxxxx xx xxxxx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb a x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx zapsané xx pořadníku.

(9) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §34 xxxx. 1 xxxx. x) xx x).

(10) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pečovatelské xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů i xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(11) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona vykonával xxxxxxx, xx xxx xx vztahuje kvalifikační xxxxxxxxxx uvedený x §110 xxxx. 4, x xxxxx předpoklad xxxxxxxxx, xx povinen xxxxxx xxxxx kvalifikační xxxxxxxxxx xx xxxxx

x) 7 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru sociálně xxxxxxx,

x) 10 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx střední xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx právním.

(12) Ustanovení xxxxxxxx 11 xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 11 xxxx. a) x x) xxxxxx xxxx 50 xxx; x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx kvalifikační xxxxxxxxxx xxxxxxx v §110 xxxx. 4 xx xxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzu podle §116 xxxx. 5, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nejpozději xx 2 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(14) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příspěvku xxxxx tohoto zákona xx prvním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx říjen 2006.

XXXXX III

ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

§121

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxxxx č. 82/1993 Sb., x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx péče.

2. Xxxxxxxx č. 138/1994 Sb., kterou xx xxxx x xxxxxxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx č. 82/1993 Xx., x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx sociální xxxx.

3. Xxxxxxxx č. 146/1995 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx věcí č. 82/1993 Xx., o xxxxxxxx za xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 138/1994 Xx.

4. Xxxxxxxx č. 66/1996 Sb., xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx věcí č. 82/1993 Xx., o xxxxxxxx za xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx č. 262/1996 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 82/1993 Xx., x úhradách xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx č. 205/1997 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx č. 82/1993 Xx., x xxxxxxxx xx pobyt x xxxxxxxxxx xxxxxxxx péče, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

7. Vyhláška č. 145/1998 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí x. 82/1993 Xx., x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

8. Xxxxxxxx č. 172/1999 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 82/1993 Sb., x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx č. 73/2001 Sb., kterou xx xxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx x. 82/1993 Xx., x xxxxxxxx za xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

10. Xxxxxxxx č. 425/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx x. 82/1993 Xx., o xxxxxxxx xx pobyt v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11. Xxxxxxxx č. 551/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 82/1993 Xx., x xxxxxxxx xx pobyt v xxxxxxxxxx xxxxxxxx péče, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

12. Xxxxxxxx č. 5/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 82/1993 Xx., x xxxxxxxx xx pobyt v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

13. Xxxxxxxx č. 34/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 82/1993 Xx., o xxxxxxxx xx pobyt x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14. Xxxxxxxx č. 83/1993 Sb., x stravování x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

15. Xxxxxxxx č. 139/1994 Sb., kterou xx xxxx x xxxxxxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 83/1993 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

16. Vyhláška č. 147/1995 Sb., xxxxxx se mění x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí č. 83/1993 Xx., x xxxxxxxxxx v zařízeních xxxxxxxx péče, ve xxxxx xxxxxxxx x. 139/1994 Xx.

17. Xxxxxxxx č. 263/1996 Sb., kterou xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 83/1993 Xx., x stravování x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18. Xxxxxxxx č. 146/1998 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 83/1993 Xx., x stravování v xxxxxxxxxx sociální xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19. Xxxxxxxx č. 6/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 83/1993 Xx., x stravování x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

20. Vyhláška č. 310/1993 Sb., x úhradě xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

21. Xxxxxxxx č. 7/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx x. 82/1993 Xx., x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx péče, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§122

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.

Zaorálek v. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x zákonu x. 108/2006 Xx.

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx celkovém xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

Xxxx

X %

Xxxxx

8,08

Xxxxxxxxx

6,67

Xxxxxxxxxxxx

9,21

Xxxxxxxxxxx

3,40

Xxxxxxxxxxxxxxx

5,46

Xxxxxxxxx

4,14

Xxxxxxxxxxxxxxx

11,99

Xxxxxxxxx

7,81

Xxxxxxxxxx

5,37

Xxxxxxxx

4,86

Xxxxxxxxxxx

10,93

Xxxxxxx

9,71

Xxxxxxxx

5,30

Xxxxxxx

7,07

Xxxxxxx xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 254/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx zahájená x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx, xxxxxx xxxxx ohlášení učiněného xxxxx §21 xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxx x. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedená x §7 xxxx. 2 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx předcházející xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx ode xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx vydá xxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou působností xxxxxxxxxx.

3. Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 347/2010 Xx.

4. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 347/2010 Xx.

5. Xxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §85 odst. 5 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxx xx rok 2009, a xx xx 31. xxxxxx 2010.

6. Odbornou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx vykonával činnost xxxxxxxxxx pracovníka, je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x oblastech xxxxxxxxx v §110 xxxx. 4 xxxx. x) a x) xxxxxx x. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx nejméně 200 xxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 10 let xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx před tímto xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx akreditované xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2013.

7. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kvalifikačního kurzu xxx pracovníky v xxxxxxxxxx službách xxxxx §116 xxxx. 5 xxxxxx č. 108/2006 Xx., o sociálních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx 1. xxxxx 1957, xxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 roky xxxxx xxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxxx v sociálních xxxxxxxx.

8. Odborná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §116a xxxx. 1 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x zaměstnance narozeného xxxx 1. xxxxxx 1957, xxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vykonával xxxxxxx, xx niž se xxxxxxxxx kvalifikační xxxxxxxxxx xxxxxxx v §110 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 108/2006 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Čl. XII

Čl. XII xxxxxx právním předpisem č. 80/2011 Sb.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx o příspěvku xx xxxx zahájená x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. V xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011 podle xxxxxx č. 108/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 18 xxx xxxx xx xxxx xxxxx §11 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 108/2006 Xx., ve xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx měsíc xxxxxxxx 2011. Xxxxxxxxx xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx doručí xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xx měsíc xxxxx 2012 xxxxx osobám xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxx xxxxxx 1 roku xxxx, xxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek z xxxxxx xxxxxxxxxxx postižení, x kterým xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx), xxx-xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx II (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx), xxx-xx x xxxx xxxxxxxxxx těžce xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na péči xx výši podle §11 xxxxxx x. 108/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxx rodičovský xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. ledna 2012, x xx xx xxxx, xxx xx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx na péči, xxxxxxx však xx 31. xxxxxxxx 2012.

4. Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 2 zákona x. 108/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxxxx do 31. ledna 2012 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1 xxxxxx x. 108/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx xx xxxxx xx 1 měsíce xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx který xxxx xxxxxxxxx úhrada za xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx na xxxx xxxxx §18 zákona x. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx pomoci xxxx osoby ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §52, xxxxxxxxxxx lůžkových zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx typu x x dětských xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x tuto xxxxx xxxxxxxxx i xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx podat žádost x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §85 xx lhůtě xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2012.

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. IL xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx sociální péče xxx zrakově postižené x Xxxx-Xxxxxxxxx, Ústav xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mládež Xxxxx, Xxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxx-Xxxxxxx Xxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxx sociální xxxx v Tloskově, xxxxxxx Ministerstvem xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx státními xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §96a xxxxxx č. 108/2006 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx zřizovatelem je Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

2. Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1. Pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx §96a odst. 1 xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, použije xxxxxxx.

3. Xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x pracovněprávních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx práce v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx státní xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxx x xxxx 1.

4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x bodě 1 xxxx počínaje xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x dalších xxxxx, xx xxxxxx xxxx ke dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxxxxx x xxxx 1.

5. Závazky a xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona příslušela xxxxxxxxxxxx složkám státu xxxxxxxx x xxxx 1, jsou xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona závazky x pasivy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1.

6. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §48 odst. 1 xxxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx stávají xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx státních xxxxxxxxxxxxx organizací. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, se kterými xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx 1 xxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, se dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx převádějí na xxxx cizích prostředků Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx. Tyto xxxxxxx prostředky xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx účty xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1 xxxx počínaje xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx práv x povinností vyplývajících x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §81 xxxxxx č. 108/2006 Xx. a práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §91 xxxxxx č. 108/2006 Xx., xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx 1.

8. Dosavadní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx tělesně xxxxxxxxx x Xxxxxxx, zřízená Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za státní xxxxxxxxxxxx organizaci xxxxx §96a xxxxxx x. 108/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 384/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Xx. X

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx, které byla xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx příspěvek na xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxx §18 odst. 3 xxxxxx x. 108/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx příspěvku xx xxxx x xxxxxxxxxx xx zrušení xxxxx xxxxxxxxxx systémů.

2. Xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx České republiky xx povinna provést xxxxx způsobu xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx ode xxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxx xxxxxxx x §18 odst. 3 větě xxxxx xxxxxx x. 108/2006 Xx. xxx xxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx péči podle xxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx příspěvek xx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx péči xxxxxxxx v §19 xxxxxx x. 108/2006 Xx., xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxx tohoto příspěvku, x xxxxxx-xx takový xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 306/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2013

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 108/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, se xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx prokazuje xxx xxx 1. xxxxx 2015.

2. Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx x rozkladu xxxxxxxx xxxxx usnesení x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 zákona x. 108/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tímto xxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx právních předpisů xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 2 xxxx. l) xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tímto xxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx neskončená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

7. Xxxxx §101a xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx postupuje xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2015.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 313/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx z pracovněprávních xxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxx x výkonu xxxxx x Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, kteří xx xxx 31. xxxxxxxx 2014 plnili xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2015 xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 2 písm. x) xx x), x), x), x) x x) zákona x. 108/2006 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2015, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx inspekce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x pravomocně xxxxxxxxxx xxxx tímto xxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 108/2006 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx 1. ledna 2015.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxx 2015 Xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky - xxxxxxxxx pobočkami x pobočkou pro xx. m. Xxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx věcí.

4. Xxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx hl. m. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. ledna 2015 Ministerstvu práce x xxxxxxxxxx věcí xxxxx x dokumenty xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx inspekce xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2015 xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xx. x. Prahu do 31. xxxxx 2015.

6. Xx správní xxxxxx xxxxx §107 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2015, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2015 Úřadem xxxxx Xxxxx republiky - krajskou xxxxxxxx xxxx pobočkou pro xx. m. Prahu xxxx xxxxxxxx zprávy x plnění opatření.

7. Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §110 xxxx. 4 xxxx. c) xxxx x) xxxxxx č. 108/2006 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx 1. ledna 2017, se xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx xxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 254/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx xxxxx České xxxxxxxxx - krajské xxxxxxx x xxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx xxxxxx částky xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §11 xxxx. 1 a 2 xxxxxx č. 108/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne 1. xxxxx 2016, xxx žádosti. O xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx záznam xx xxxxx.

2. Xxxxxxxxx xx xxxx ve výši xxxxx §11 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2016, xxxxxx poprvé od xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx srpen 2016.

3. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - krajské xxxxxxx x xxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na péči xx měsíc srpen 2016 xxxxxxxxx příspěvku xx xxxx písemné xxxxxxx o změně xxxx xxxxxxxxx xx xxxx podle xxxx 1 xxxx xxxxx; xxxx sdělení xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Řízení x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx č. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 189/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2016

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxxxx xx péči zahájená x pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx xxxxx Xxxxx republiky - xxxxxxx pobočky x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Prahu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 x xxxx. d) xxxx 2 x §11 odst. 2 xxxx. c) xxxx 2 x xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bez xxxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx záznam xx xxxxx.

3. Xxxx xxxxx České republiky - xxxxxxx pobočky x pobočka pro xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx příjemcům xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx dne xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx příspěvku xx péči podle xxxx 2 xxxx xxxxx; xxxx xxxxxxx xx nedoručuje do xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxx xx xxxxxxx příspěvku xx xxxx ve xxxxxx III (xxxxx xxxxxxxxx) x xx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx), které xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx od 4 xx 7 xxx xxxx podle §12 xxxx. 2 xxxxxx x. 108/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zaniká x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx péči xxxxxxx sdělení o xxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxx xxxxx; toto xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 47/2019 Xx. x účinností od 1.4.2019

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 108/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

2. Úřad práce Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pro hlavní xxxxx Prahu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) x d) x §11 odst. 2 xxxx. x) x d) zákona x. 108/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx. O xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx záznam xx xxxxx. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx pobočky a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu doručí xxxxxxxxx příspěvku xx xxxx xxxxxxxxxx do xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx podle xxxx xxxxx; toto xxxxxxx xx nedoručuje xx xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 328/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx do 15 xxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 363/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Informace

Právní xxxxxxx x. 108/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

29/2007 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 108/2006 Sb., x sociálních xxxxxxxx, xxxxx x. 135/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx ochrany xxxx domácím xxxxxxx, xxxxx č. 586/1992 Xx., o daních x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 100/88 Xx., x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 20.2.2007

213/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 117/95 Xx., o xxxxxx sociální podpoře, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 251/2005 Sb., x inspekci xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a zákon x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 29/2007 Sb.

s xxxxxxxxx xx 22.8.2007

261/2007 Xx., x stabilizaci xxxxxxxxx rozpočtů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008 s xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 16.10.2007, 1.7.2009, 1.1.2012

88/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx veřejných rozpočtů, x xx zrušení xxxxxxxxx ustanovení zákona x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 27.3.2008

124/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

129/2008 Xx., x xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

274/2008 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o Xxxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

479/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé další xxxxxx

x účinností od 1.7.2009

108/2009 Xx., o xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxx xxxxxxxxxxx příplatek k xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s účinností xx 1.7.2009

206/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2009 x výjimkou některých xxxxxxxxxx, která nabývají xxxxxxxxx xx 1.7.2009, 1.1.2011, 1.1.2012 x 1.1.2014

223/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x účinností xx 28.12.2009

227/2009 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

362/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx zákona o xxxxxxx rozpočtu XX xx xxx 2010

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

347/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních věcí

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

427/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x x změně xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx ČR, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2011

80/2011 Sb., nález XX xx dne 1.3.2011 xx. xx. Xx. XX 55/10 xx xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxx x. 347/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x působnosti Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2012

364/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

366/2011 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 111/2006 Xx., o pomoci x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2012 x výjimkou §75, který xxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2014

375/2011 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2012

420/2011 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x řízení xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

331/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 329/2011 Xx., x poskytování xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 141/2012 Xx., xxxxx x. 73/2011 Xx., x Xxxxx práce XX x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.12.2012

384/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013 x výjimkou xxxxxxxxxx §26, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 16.11.2012

401/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 359/99 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

45/2013 Sb., x obětech xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o obětech xxxxxxxxx činů)

s účinností xx 1.8.2013

306/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx systémů

s xxxxxxxxx xx 1.11.2013

303/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

313/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014 s xxxxxxxx xxxxx §101, která xxxxxx účinnosti 4.10.2013

101/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx XX x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 24.6.2014

254/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Sb., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 73/2011 Xx., o Xxxxx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2017

189/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx řízeních soudních, xx xxxxx zákona x. 87/2015 Sb., x zákon č. 372/2011 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2016

56/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 45/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxx trestných činů), xx znění xxxxxx x. 77/2015 Xx., x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností od 1.7.2017

200/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.10.2017

222/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x x změně xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 15.8.2017

335/2018 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2019

47/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2019 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.7.2019

261/2021 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx elektronizací xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

328/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2022

363/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 359/1999 Xx., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022 x xxxxxxxx §48, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.1.2025

371/2021 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2025

216/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2023

412/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 133/2000 Sb., o evidenci xxxxxxxx x rodných xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
3) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x x změně některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §42c xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §42f xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §14a x 14b zákona x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §42i xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7x) §22a xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 340/2006 Xx.
7x) §23 xxxxxx x. 48/1997 Xx.
§36 zákona x. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx.
7c) §25 xxxxxx x. 48/1997 Xx.
8) §8 xxxx. 1 xxxxxx x. 582/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §4 xxxx. 2 zákona x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 109/2006 Xx.
10) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně xxxxxxxx údajů a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 133/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
12) §13b xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx.
13) Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Xx.
15) Zákon č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §12 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx pozdějších předpisů.
17) §33 xxxx. 1 zákona x. 435/2004 Xx.
18) §106 xxxx. 3 zákona x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 428/2005 Xx.
19) Xxxxx č. 48/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 20/1966 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon č. 160/1992 Sb., o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
20) Xxxxx č. 96/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povoláních), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21) Xxxxxxxx x. 134/1998 Xx., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zdravotních xxxxxx x bodovými xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §11 xx 16 xxxxxx x. 117/1995 Xx.
23) §46 xxxxxx x. 94/1963 Xx., o xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§13 a 13a xxxxxx x. 359/1999 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §20, §23 xxxx. 1 xxxx. a), e) xx x) x x), §24 xxxx. 1 xxxx. x), x), g) xx x) x l) x §31 xxxxxx x. 109/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx xx školských xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších předpisů.
25) Xxxxx č. 372/2011 Sb., o zdravotních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx poskytování (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).
26) §21a x 21b xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Xxxxx č. 110/2006 Sb., x životním x existenčním xxxxxx.
28) §43 xxxxxx č. 117/1995 Xx.
28a) Xxxxx č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
28x) §26 xxxx. 1 x §28 xxxx. x) xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) §19 xxxx. 3 xxxxxx x. 117/1995 Xx.
30) Zákon č. 255/1946 Sb., x příslušnících xxxxxxxxxxxxxx armády v xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx.
Zákon x. 462/1919 Xx., o xxxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxx.
30x) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
31) Zákon č. 18/2004 Sb., x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie x x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
31x) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx.
32) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
34) Zákon č. 255/2012 Sb., o xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx).
35) Xxxxxxxxx §128 xxxxxxxxxx soudního xxxx, §8 xxxxxxxxx xxxx.
36) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Zákon č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37a) Xxxxx č. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 129/2000 Sb., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 131/2000 Sb., x hlavním xxxxx Praze, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

38) §7 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx x. 218/2000 Xx.
39) §9 xxxx. 1 xxxx. x) x §10 xxxx. 1 písm. x) a x) xxxxxx č. 250/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) Xxxxx č. 561/2004 Sb., o předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění zákona x. 383/2005 Xx.
41) Zákon č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
42) §5, 10, §43 odst. 2 xxxx. d) x §96 xxxxxx x. 96/2004 Sb.
43) §230 xxxxxxxx xxxxx.
44) Například xxxxx č. 561/2004 Sb., ve xxxxx zákona x. 383/2005 Sb., xxxxx č. 111/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
44x) Xxxxx č. 198/2002 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o dobrovolnické xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) §36 xxxxxx x. 96/2004 Xx.
46) §7 xxxxxx č. 96/2004 Xx.
47) Xxxxx č. 96/2004 Sb., ve znění xxxxxx x. 125/2005 Xx.
Zákon č. 95/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Xx.
Xxxxx č. 563/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx pracovnících x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 383/2005 Xx.
47x) §37 xxxx. 2 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
47x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 561/2004 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 111/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47x) Položka 22 xxxx. l) a x) xxxxxxx k xxxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 206/2009 Xx.
47d) §200 x §203 xxxx. 1 xxxxxxxx práce.
47x) §157 xx 160, 162 x 163 xxxxxxxx xxxxx.
48) §168 x 172 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
49) §5 xxxx. 6 xxxxxx x. 111/2006 Xx., x pomoci v xxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
50) §42i xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 427/2010 Xx.
51) §16a xxxx. 3 xxxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 347/2010 Sb.
52) Zákon č. 109/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) §4b xxxxxx x. 73/2011 Xx., x Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 366/2011 Sb.
54) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 883/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, x xxxxxxx znění.
Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (ES) č. 987/2009 xx xxx 16. xxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) č. 883/2004 x koordinaci xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, v xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 492/2011 ze xxx 5. xxxxx 2011 x volném xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx.
55) Zákon č. 45/2013 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx).
56) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
57) §12 x 13 zákona x. 359/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
58) §10 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 359/1999 Xx., ve xxxxx pozdějších předpisů.

59) §42g zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

60) Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

61) §42 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

62) §42a odst. 1 zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

63) Xx. 7 x 24 směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2004/38/ES ze xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxx xxxxxx Unie x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pohybovat x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx států, x xxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 1612/68 x o xxxxxxx xxxxxxx 64/221/XXX, 68/360/EHS, 72/194/XXX, 73/148/XXX, 75/34/XXX, 75/35/XXX, 90/364/XXX, 90/365/XXX x 93/96/XXX.

64) §9 odst. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 372/2011 Xx.

65) §21 xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

66) §32 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

67) §42k xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.

68) §42m zákona x. 326/1999 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

69) Xxxxx č. 359/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.