Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.02.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2023 do 31.12.2024.


Zákon o sociálních službách
108/2006 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Základní zásady §2

Vymezení některých pojmů §3

Okruh oprávněných osob §4

Působnost v oblasti sociálních služeb §5

Poskytovatelé sociálních služeb §6

ČÁST DRUHÁ - PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

HLAVA I - PODMÍNKY NÁROKU NA PŘÍSPĚVEK NA PÉČI §7 §8 §9 §10

HLAVA II - VÝŠE PŘÍSPĚVKU §11

HLAVA III - ZVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKU §12

HLAVA IV - NÁROK NA PŘÍSPĚVEK A JEHO VÝPLATU §13

Změna nároku na příspěvek a jeho výplatu §14 §14a

Zánik nároku na příspěvek a jeho výplatu §15

Přechod nároku na příspěvek a jeho výplatu §16

Postoupení a srážky §17

HLAVA V - VÝPLATA PŘÍSPĚVKU

Způsob výplaty příspěvku §18 §18a

Příjemce příspěvku §19

Výplata příspěvku zvláštnímu příjemci §20

HLAVA VI - POVINNOSTI ŽADATELE O PŘÍSPĚVEK, OPRÁVNĚNÉ OSOBY A JINÉHO PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU §21 §21a

Přeplatky §22

HLAVA VII - ŘÍZENÍ O PŘÍSPĚVKU §23 §24 §25 §26 §26a §27 §28

HLAVA VIII - KONTROLA VYUŽÍVÁNÍ PŘÍSPĚVKU §29

HLAVA IX - INFORMAČNÍ SYSTÉM O PŘÍSPĚVKU §30

HLAVA X §31

ČÁST TŘETÍ - SOCIÁLNÍ SLUŽBY

HLAVA I - DRUHY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A ÚHRADA NÁKLADŮ ZA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Díl 1 - Základní druhy a formy sociálních služeb §32

Formy poskytování sociálních služeb §33

Zařízení sociálních služeb §34

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb §35 §36

Díl 2 - Sociální poradenství §37

Díl 3 - Služby sociální péče §38

Osobní asistence §39

Pečovatelská služba §40

Tísňová péče §41

Průvodcovské a předčitatelské služby §42

Podpora samostatného bydlení §43

Odlehčovací služby §44

Centra denních služeb §45

Denní stacionáře §46

Týdenní stacionáře §47

Domovy pro osoby se zdravotním postižením §48

Domovy pro seniory §49

Domovy se zvláštním režimem §50

Chráněné bydlení §51

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče §52

Díl 4 - Služby sociální prevence §53

Raná péče §54

Telefonická krizová pomoc §55

Tlumočnické služby §56

Azylové domy §57

Domy na půl cesty §58

Kontaktní centra §59

Krizová pomoc §60

Intervenční centra §60a

Nízkoprahová denní centra §61

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež §62

Noclehárny §63

Služby následné péče §64

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi §65

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením §66

Sociálně terapeutické dílny §67

Terapeutické komunity §68

Terénní programy §69

Sociální rehabilitace §70

Díl 5 - Úhrada nákladů za sociální služby §71

Sociální služby poskytované bez úhrady §72

Sociální služby poskytované za úhradu §73 §74 §75 §76 §77

HLAVA II - PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Díl 1 - Registrace

Oddíl 1 - Podmínky registrace §78 §79 §80 §81 §82 §82a §82b §83 §84

Oddíl 2 - Registr poskytovatelů sociálních služeb §85 §86 §87

Díl 2 - Povinnosti poskytovatelů sociálních služeb §88

Opatření omezující pohyb osob §89

Díl 3 - Smlouva o poskytnutí sociální služby §90 §91 §91a §91b §91c

Díl 4 - Působnost při zajišťování sociálních služeb §92 §93 §93a §94 §95 §96 §96a

ČÁST ČTVRTÁ - INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB §97 §98 §99

ČÁST PÁTÁ - MLČENLIVOST §100

Sdělování údajů orgánu sociálně-právní ochrany dětí §100a

ČÁST ŠESTÁ - FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB §101 §101a §102 §103 §104 §105 §105a

ČÁST SEDMÁ - PŘESTUPKY §106 §107 §108

ČÁST OSMÁ - PŘEDPOKLADY PRO VÝKON POVOLÁNÍ SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA

HLAVA I - SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK §109 §110

HLAVA II - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA §111

HLAVA III §112 §113 §114

ČÁST DEVÁTÁ - PŘEDPOKLADY PRO VÝKON ČINNOSTI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Okruh pracovníků §115

Pracovníci v sociálních službách §116 §116a §117

ČÁST DESÁTÁ - AKREDITACE VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ A AKREDITACE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ §117a §117b §117c §117d §117e

ČÁST JEDENÁCTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §118

Zmocňovací ustanovení §119

HLAVA II - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ §120

HLAVA III - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zrušovací ustanovení §121

Účinnost §122

Příloha - Výše procentního podílu kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu sociálních služeb pro příslušný rozpočtový rok

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 80/2011 Sb.

č. 206/2009 Sb. - Čl. II

č. 347/2010 Sb. - Čl. XII

č. 366/2011 Sb. - Čl. IV

č. 420/2011 Sb. - Čl. IL

č. 384/2012 Sb. - Čl. II

č. 306/2013 Sb. - Čl. X

č. 313/2013 Sb. - Čl. II

č. 254/2014 Sb. - Čl. II

č. 189/2016 Sb. - Čl. II

č. 47/2019 Sb. - Čl. II

č. 328/2021 Sb. - Čl. II

č. 363/2021 Sb. - Čl. XIII

INFORMACE

108
ZÁKON
ze xxx 14. xxxxxx 2006
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

(1) Xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x podpory xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "osoba") xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x příspěvku xx xxxx, podmínky pro xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb a xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x sociálních xxxxxxxx.

(2) Xxxxx zákon xxxx xxxxxxxx předpoklady xxx xxxxx povolání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost x xxxxxxxxxx službách nebo xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x hmotné nouzi, x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx školách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx cizinců a x xxxxxxxxx zařízeních.

(3) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie54).

§2

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xx nárok xx bezplatné poskytnutí xxxxxxxxxx sociálního poradenství (§37 odst. 2) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejího xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx a forma xxxxxx x podpory xxxxxxxxxx prostřednictvím sociálních xxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxxxx důstojnost xxxx. Xxxxx xxxx vycházet x xxxxxxxxxxxx určených xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx rozvoj xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, motivovat xx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x dlouhodobému setrvávání xxxx xxxxxxxxxxxx nepříznivé xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Sociální xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x zájmu osob x x xxxxxxxx xxxxxxx takovými xxxxxxx, xxx xxxx vždy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx svobod xxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxxxxxx pojmů

Pro xxxxx xxxxxx zákona xx rozumí

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxxx xxxxx x podporu xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyloučení,

b) xxxxxxxxxxx sociální xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx, nepříznivého zdravotního xxxxx, pro xxxxxxxx xxxxxxxx situaci, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx vedoucí xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxx xxxx a xxxxx trestnou činností xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx důvodů xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx sociální xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx trvat xxxx xxx 1 xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nutné xxx zvládání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx1), xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx osobám, xx xxxxxxx sdílí domácnost, x místa, xxx xxxxx pracují, xxxxxxxxxx xx x realizují xxxxx xxxxxxxx aktivity,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx sociálně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx napomáhají plně xx zapojit do xxxxxxxxxxxx, sociálního x xxxxxxxxxx xxxxxx společnosti x xxx xxxxxxxx, xxxxx je ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx,

x) sociálním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby mimo xxxxx život xxxxxxxxxxx x nemožnost xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx situace,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tělesné, mentální, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx osoby,

h) xxxxxxxxxxxx xxxxxx rozvoje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dokument xxxx xxxx kraje xxxxxxxxx xx xxxx 3 xxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx území xxxx xxxx kraje x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; jeho xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxx zpracování xxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxx s obcemi, x poskytovateli sociálních xxxxxx x osobami, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytovány, xxxxx x xxxxxxx dostupných xxxxxx x xxxxxx xxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx ekonomického xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxxxx popis xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, jejichž prostřednictvím xx xxxx xxx xxxxxx stavu xxxxxxxx, xxxxxxxxxx zúčastněných xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxx xxxxxxx, jakým xxx xxxxxxx xxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sociálních služeb, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx kvalitě x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx napomáhají xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxx kraje a xxxxx xxxx v xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§4

Xxxxx oprávněných xxxx

(1) Xxxxx na xxxxxxxxx xx péči xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx

x) osoba, xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx hlášena x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), jde-li x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) cizinec, xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx trvalý xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3),

x) cizinec, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x přiznaným xxxxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxx unii na xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4),

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxx xx byla xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x), xxxxx xx xxxx vydáno povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3),

x) xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky za xxxxxx vědeckého xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5),

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxx doplňkové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu6),

h) cizinec, xxxxxxx bylo vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx7),

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx tento xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxx vyplývá z xxxxx použitelných předpisů Xxxxxxxx unie54), xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, osoba xxxxxxxxxxxxx si takové xxxxxxxxx x její xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx63),

x) xxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx59),

x) xxxxxxx, který je xxxxxxxxx nebo xxx xxx zaměstnán xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx po dobu 6 měsíců x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx60), xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx61),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx62) xxxx uvedených x xxxxxxxxx x), h), x) a l), xxxxx xx bylo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České republiky xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx61),

x) cizinec, kterému xxxx vydáno krátkodobé xxxxx za účelem xxxxxxxxx zaměstnání65) nebo xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx66),

x) cizinec, xxxxxxx xxxx vydána karta xxxxxxxxxxxxxxx převedeného zaměstnance67) xxxx karta xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx68), x je xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odštěpného xxxxxx se xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) rodinný příslušník xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o), xxxxx xx xxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx62),

x xx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x), x) x o); xx xx rozumí xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx v xxxxxx xxxxx49).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx se při xxxxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v písmenech x) xx x); xxxxxxxx bydliště xx xxxxx České xxxxxxxxx xxx neplatí,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3) xx xxxx delší než 3 xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx občana xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx hlášen xx území České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3) xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §57, 59 xx 63 x 69 xx xxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxx x odstavci 2, pokud xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3). Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §57, 60 x 69 xx xxxxxxxxx xxxx osobě, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x lidmi xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx48). Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §37 xx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3), x xxxxx, xxxxx xx xxxxx trestného xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx zavlečení.

§5

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx"),

x) krajské xxxxx,

x) xxxxxx úřady xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Úřad xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx pobočky x xxxxxxx pro hlavní xxxxx Prahu (xxxx xxx "krajská pobočka Xxxxx práce").

(2) Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadů xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.

(3) X xxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx a xxxxx.

§6

Poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx zřizované xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, fyzické xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx osobami.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX NA XXXX

XXXXX I

PODMÍNKY XXXXXX XX XXXXXXXXX XX XXXX

§7

(1) Xxxxxxxxx xx xxxx (dále jen "xxxxxxxxx") xx poskytuje xxxxxx závislým xx xxxxxx xxxx fyzické xxxxx. Tímto xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osob. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Nárok xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 1, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8, pokud xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx osoba blízká xxxx asistent xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §83 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §85 xxxx. 1, zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx69) nebo xxxxxx domov52), anebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx7a); xxxxx xx příspěvek xx tato xxxxx x xx xxxx, xx xxxxxx xx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx mladší xxxxxxx xxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx.

§8

(1) Osoba xx 18 xxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotního stavu xxxx xxxxxxx zvládat xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx II (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx schopna xxxxxxx čtyři nebo xxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx,

x) xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx), jestliže x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxx schopna xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřeb,

d) xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxx zvládat xxx xxxx devět xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x vyžaduje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péči xxxx xxxxxxx osoby.

(2) Xxxxx xxxxxx 18 xxx věku xx xxxxxxxx za závislou xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxx X (lehká xxxxxxxxx), jestliže x xxxxxx dlouhodobě nepříznivého xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx základní xxxxxxx xxxxxxx,

x) stupni XX (středně těžká xxxxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxx zvládat xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx schopna xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx,

x) stupni XX (xxxxx závislost), jestliže x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx schopna zvládat xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx,

x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pomoc, xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoby.

§9

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx základní xxxxxxx xxxxxxx:

x) mobilita,

b) orientace,

c) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) výkon fyziologické xxxxxxx,

x) péče o xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx základní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx zvládat xxxxxxxx xxxxxxx potřebu xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. j) se xxxxxxxxx u xxxx xx 18 xxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvládat základní xxxxxxx potřeby se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xx schopnost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dopadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxx uznání xxxxxxxxxx x příslušné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx funkčních xxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x kompetencí xxxxxxx xxxxx x využíváním xxxxx dostupných xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x domácnosti, veřejných xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx životní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx právní předpis.

§10

X xxxxx do 18 let xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvládat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozsah, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xx zdravotním xxxxxxxxxx, x xxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx závislosti x xxxxx do 18 xxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx péče, která xxxxxxx z věku xxxxx x tomu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx péče, xxxxx svým xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přesahuje péči xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx.

XXXXX II

VÝŠE XXXXXXXXX

§11

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx 18 xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx měsíc

a) 3&xxxx;300 Kč, xxx-xx x xxxxxx I (xxxxx xxxxxxxxx),

x) 6&xxxx;600 Xx, jde-li x xxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx),

x) 13 900 Xx, jde-li x xxxxxx III (xxxxx závislost),

d) 19 200 Xx, jde-li x xxxxxx XX (xxxxx závislost).

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 18 xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

x) 880 Kč, xxx-xx o xxxxxx X (lehká závislost),

b) 4&xxxx;400 Kč, xxx-xx x stupeň II (xxxxxxx těžká závislost),

c) 12 800 Xx, xxx-xx o xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx),

x) 19 200 Xx, xxx-xx x xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx).

(3) Xxxxxx příspěvku xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 se xxxxx §12 zvyšují x 2&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXX

§12

(1) Xxxxxxx příspěvku xxxxx §11 odst. 3 xxxxxx

x) nezaopatřenému dítěti22) xx 18 xxx xxxx, kterému náleží xxxxxxxxx, x xxxxxxxx

1. xxxxxx, xxxxxxx náleží xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxx pěstounské xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx,

2. dítěte, xxxxx xxxxxxxx příspěvek xx xxxxxx potřeb dítěte xx systému xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx požívá důchod x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx vyšší než xxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxx, xxxxx je x xxxxx přímém zaopatření xxxxxxxx xxx péči x xxxx xxxx xxxxxx, x

x) rodiči, xxxxxxx náleží xxxxxxxxx, x který pečuje x xxxxxxxxxxxx xxxx xx 18 xxx xxxx,

xxxxxxxx rozhodný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx s xx xxxxxxxx posuzovaných je xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby a xxxx x ní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x životním x xxxxxxxxxxx minimu27).

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx náleží x xxxxxxxxxxx měsíci, x xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx péči x xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxx sociální xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx příspěvku xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo společně xxxxxxxxxxxx osob xxxxxx xxxxxx podle §5 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx příjem, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xx nárok xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx sociální xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21 odst. 2 písm. x), xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxx výši xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx čtvrtletí. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx ani do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které by xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx příspěvku xxxxxxxx, xxxxx xx zvýšení xxxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA XX

XXXXX XX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXX

§13

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených x §7 a 8.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx příspěvku xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx-xx řízení o xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx úřední. Xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, ve xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx; osobě, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 1 xxxx xxxxx, může xxx xxxxxxxxx přiznán xxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce xxxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 1 xxxx. x). Xxxxx xx výplatu zvýšení xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx §12 xxxx. 2.

(3) Splňuje-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx příspěvek xxx po část xxxxxxxxxxxx xxxxxx, náleží xxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxxxx xx kalendářní xxxxx.

§14

Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx příspěvek xxx přiznán xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx x xxxx náleží, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx anebo byl xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxx od xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx, x to xxx dne, od xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx zvýšení náleží, xxxxxxx však 3 xxxx nazpět xxx xxx zjištění xxxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx přiznán nebo xx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx, xxx x jaké náleží, xxxx xxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx výplata xxxxxxx xxxx xxxxx, a xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx má být xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxx změna xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx příspěvku od xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx měsíci, xx xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xx prvního xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§14a

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx osobě xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §52; xx neplatí x xxxxxxx, xxx xx x oprávněnou xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx7c) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx ohlášena xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §21 xxxx. 2 písm. c) xxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx měsíci, ve xxxxxx byla oprávněná xxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx §21a xxxx. 1 xxxxxxxx propuštění xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Výplata xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx měsíce, ve xxxxxx hospitalizace xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx 18 xxx xxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxx od následujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 18. rokem xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx stanovení xxxxxx závislosti xxxxx §8 x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§15

Zánik xxxxxx na xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx nezaniká uplynutím xxxx.

(2) Nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx části zaniká xxxxxxxxx 1 roku xxx dne, od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx část xxxxxx, xxxxx-xx x případy xxxxx §14 xxxx. 1. Tato xxxxx xxxxxxx po dobu xxxxxx x xxxxxxxxx.

§16

Přechod xxxxxx na xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx žadatel x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx blízká, asistent xxxxxxxx péče xxxxxxx x §83, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxx §48, 49 xxxx 50, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §52, xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc69), xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx lůžkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hospicového typu, xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x žádosti x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx žadateli x příspěvek xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx fyzické xxxx právnické xxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx pomoci xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx dne xxxx xxxxx. Tyto xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx příspěvku xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc, xx xxxxxx poskytovaly xxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx těchto xxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajské pobočce Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příspěvku. Nárok xx xxxxxxx příspěvku xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx o příspěvek xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxx kalendářního xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx smrti oprávněné xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, poskytovala xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x žádosti x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 písm. d) xxxx §21 xxxx. 2 xxxx. c). Xxxxx xx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, podílelo xx xxxxxx oprávněné xxxxx xxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx osoby xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pokud nepředloží xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx dohodu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx výplatu příspěvku xxxxxxxx xx kalendářní xxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zemřela, xxxxx xx xx xxxxxxx dne xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx příspěvek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx a srážky

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx postoupit xxx xxx do xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x srážkách.

HLAVA X

XXXXXXX PŘÍSPĚVKU

§18

Způsob xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Příspěvek xx xxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxx měsíci, za xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx práce, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx vyplácí x české xxxx xxxxxxxx na platební xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §19, xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxx příspěvku, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx podle rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeného x §19, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx příjemce xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx příspěvku, xx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx od kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx doručena.

(4) Xxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx příspěvku z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxx §16, x xx-xx xxxxxxxxx vyplácen xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx; x těchto xxxxxxxxx způsob xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx buď xxxxxxxxx poukazem, xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx-xx v xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx před xxxxx xxxxxx x výplatě xxxxxxxxx příslušná, xxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx x změně xxxxxxxx xxxx hlášeného pobytu xxxxxxxxx xxxxx dozvěděla. Xxxxxxx pobočka Úřadu xxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx pobočce Úřadu xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podklady, xx xxxxxxx základě xxx xxxxxxxxx přiznán. Příslušná xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx splátky xxxxxxxxxxx po kalendářním xxxxxx, v němž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§18x

§18x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 364/2011 Sb.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovník, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx do xxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§20

Výplata příspěvku xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx ustanoví xxxxxxxxxx příjemce xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jiný xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §19 odst. 2,

x) xxxxxx příspěvek přijímat, xxxx

x) nevyužívá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) S xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjemce xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jiný xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedený x §19 xxxx. 2, xxxxxxxxx; souhlas xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx vzhledem xx xxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxx vyjádření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nemůže xxxxx souhlas xxxxx, x x případě, xxx xxxxxxxx příjemce xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxx ve střetu xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Krajská pobočka Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příjemcem xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx příjemce xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, s xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xx svému xxxxxxxxxxx stavu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nemůže xxxx xxxxxx udělovat. Na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, a xx xx xxxxx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx zruší rozhodnutí x ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx které xxx zvláštní příjemce xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX, OPRÁVNĚNÉ XXXXX X XXXXXX XXXXXXXX PŘÍSPĚVKU

§21

(1) Žadatel x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx osoba, jejichž xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx závislosti, xxxx povinni

a) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx lékařem xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx okresní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxx xxxxxx ošetřujících xxxxxx, které xxx xxxx xxxxxx, xxxxxx x doložit další xxxxx, které jsou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx poskytnout xxxxx součinnost, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jsou-li x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx, a xx xx lhůtě, kterou xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné pro xxxxx na příspěvek, xxxx výši xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx ohlásit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx x žádosti x příspěvek, a xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx řízení, x xx xx xxxxx xx 8 xxx xxx xxx, kdy xxxxxx změna nastala; xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xx xx mu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx u více xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx péče64) xxx xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 60 xxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,

x) xxxxxxx ohlásit xxxxxxxxx xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v písmenu x), x xx xx xxxxx 5 xxx.

(2) Příjemce xxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xx 8 xxx xxxxx xx skutečnostech xxxxxxxxxx xxx nárok xx xxxxxxxxx, jeho xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxx příslušné xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxx xx příspěvek, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxx xx 8 xxx xxx xxx xxxxxxxx výzvy, neurčila-li xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx,

x) písemně ohlásit xxxxxxxxx xxxxxxx pobočce Xxxxx práce xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxx xx 8 xxx ode xxx, kdy tato xxxxx xxxxxxx; tuto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx tiskopisu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxx právnické xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx oprávněné xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx potřebné pomoci xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sociální xxxx xxxxxxxx uvedenou x §83 xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx zapsán x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1, xxxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx pomoc69) xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx ohlásit příslušné xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx příjmu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §12 xxxx. 1; tato xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxx příjemce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx, xx ve xxxxxxxxx lhůtě, popřípadě xx xxxxx xxxxxxx x §12 xxxx. 4, xxxxxxxx rozhodné xxxxxx pro účely xxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx sociální podpoře, x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je stejný xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx dítě.

(3) Xxxxxxx příspěvku xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zastavena, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx nepřiznán, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx osoba xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx některou xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx příspěvku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. a) až x), a xx xxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx ve xxxxx 8 xxx xxx xxx doručení xxxxx, xx které xxx xxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxx uplynula. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle věty xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§21x

(1) Osoba xxxxxx xxxx asistent xxxxxxxx xxxx uvedený x §83, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxx, xxxx xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxx oprávněné xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx, x to ve xxxxx xx 8 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 2 xxxx. x); tuto xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §48 xx 50, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc69) x xxxxxx domov.

(2) Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §83, poskytovatel xxxxxxxxxx služeb, který xxxxxxxxx pobytové xxxxxxxx xxxxxx podle §48 xx 50, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §52, x xxxxxxxxx xxxxxxx zdravotnické zařízení xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc69) x xxxxxx domov, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jsou povinny xxxxxxx úmrtí oprávněné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce xx lhůtě do 8 xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§22

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx předpokládat, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx příspěvek byl xxxxxxxx neprávem xxxx x nesprávné výši, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vrátit; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx má xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx příspěvek xxxx xxxx xxxx, xxxxx jí xxxxxxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uplynutím 3 let xxx xxx, kdy byl xxxxxxxx. Tato xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo o xxxxxx.

(3) X povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx příspěvek xxxxxxx xxxx naposledy xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx přeplatek xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže tento xxxxxxxxx nepřesahuje xxxxxx 100 Xx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxx rozhodnout o xxxxxxxxx povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xx 20 000 Xx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx nad 20&xxxx;000 Xx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, než x xxxx poskytnutí; tyto xxxxxxxxxx xx povinen xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x roce xxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x tomtéž xxxx, xxxxxxxxx xx stávají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vypořádání xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX VII

ŘÍZENÍ O XXXXXXXXX

§23

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx tiskopisu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; pokud xxxx xxxxx schopna xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

(2) Xx-xx nezletilá xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xx péče jiné xxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx tato xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxx (§48, 50, 52), vyzve krajská xxxxxxx Xxxxx práce xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 nebo xxxxxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx doručení xxxxx. Xxxxx tak x xxxx lhůtě xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníka xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 není xxxx, xxxxxxxxx xxxx osobu x řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx sociálních xxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxx výše xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x zastavení xxxx xxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx úřední, xxxxx-xx o xxxxxx xxxxx §26a xxxx. 1, x xxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxx přiznaného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx pobočka Xxxxx práce ustanoví xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx též xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx; o xxxxxxxxxx opatrovníka xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx fyzické nebo xxxxxxxxx osoby x xxxxx poskytováním,

b) určení, xxxxx xxxxxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxx §12 xxxx. 1 xxxxxxxxx zvýšen.

§25

(1) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx účely posuzování xxxxxx závislosti podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx, xxx kterém xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx sociálním xxxxxxxxx. Sociální xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx příslušná xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxx osoby ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x jednoho nebo xxxxxxxx x více xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxx xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 60 xxx; xxxxxxxxx je, xx xxxx skutečnost xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x). Sociální xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pracovník. X provedeném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx posuzované xxxxx.

(2) Xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx zašle příslušné xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx8) žádost o xxxxxxxxx xxxxxx závislosti xxxxx; součástí xxxx xxxxxxx xx písemný xxxxxx o sociálním xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx stavu osoby xxxxxxxxxx xxxxxxx vydaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxxx vývojových xxxxxx, x výsledku xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx osoby, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxxx lékaře.

(4) Xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxxx xxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx51) s uvedením xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxx, xxx xxx o xxxxx x úplnou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx posouzení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx či zamítnutí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx o xx xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požádá x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§26

(1) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx

x) okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxxxx závislosti osoby, xxxx

x) xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx hospitalizace, xxxxx xxxxxx xx xxx přijetí osoby x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx šetření; xx xxxxxxx, je-li xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx tutéž nemoc xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 60 xxx, a xxxx skutečnost byla xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. e).

(2) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x příspěvku, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxx provedením xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §25 xxxx. 1.

(3) Xxxxx usnesení xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxx xxxxxxx.

§26x

(1) Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §14a xxxx. 1, §18 xxxx. 5 nebo §21 xxxx. 4 anebo xxxxx §14a odst. 2 xxxx xxxxx xxxxx výši xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X těchto xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zastavení xxxxxxx xxxxxxxxx nebo o xxxxx jeho xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxx příspěvku xxxxxxxxx nebo ve xxxxxx došlo ke xxxxx jeho xxxx.

(3) Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce xxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx výplaty příspěvku xxxx o změně xxxx výše.)

§27

Xxxx-xx osoba xxxxxx x příspěvek x xxxxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxxx podle §12, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx žádostech xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx x xxxxxxx, xxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12 byla xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx dosud xxxxxx rozhodnutí.

§28

(1) O xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí krajské xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx9); xxxxxxxxxx §26 xxxxx obdobně.

(3) Odvolání xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXXX VYUŽÍVÁNÍ XXXXXXXXX

§29

(1) Xxxxxxx pobočka Xxxxx práce xxxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxxx byl xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) pomoc je xxxxxxxxxxx xxxxxx blízkou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x §83, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, který xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1, zařízením xxx děti vyžadující xxxxxxxxx xxxxx69) xxxx xxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx7a),

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx tím, xxx xxx xxxxxx v xxxxxxx x příspěvek, xxxxxxxxx ohlášen xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x) nebo §21 xxxx. 2 xxxx. c),

d) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx rozsah xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx závislosti x xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx potřeby, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závislosti okresní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osoba schopna xxxxxxx,

x) x xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sociální xxxx uvedeným x §83, xx tato xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx doloží, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x poskytovatelem xxxxxxxxxx služeb uzavřena xxxxxxx o poskytování xxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx zařazení x xxxxxx xxxxx v xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx x zaměstnanci xxxxx zařazení x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx vstupovat do xxxxxx, v xxxx xxxxx žije, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx příspěvku. Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx služebního xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účelu xxxxxx, číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxxxx krajské xxxxxxx Úřadu práce xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx kontrolní xxx34).

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 provede xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xx spisu, xxxxx xxxxxxxx zejména xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x uvedením xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Záznam x výsledku kontroly xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Se xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Zjistí-li xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zjistí-li, xx xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 1, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx písemně informovat xxxxxxx úřad příslušný xxxxx §78 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx1) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx péče, krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx jejich xxxxxx xxxxxxxxx písemné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxx, zdravotního xxxxxxxxx, důchodového pojištění, xxxxxxxxxxxxx x uplatnění xxxx na pojistném xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx stupeň xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx péče xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx důchodového xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx uvede xxx xxxx x výši xxxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxx příspěvek xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo právnickým xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx zvládání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x žádosti x příspěvek, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x) nebo §21 xxxx. 2 xxxx. x), x xx xxxxxxx 1 rok xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX

§30

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osobách, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx je součástí Xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx, xxxxx správcem xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxx oprávněny xxxxxxxxxxx xxxxx potřebné pro xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx údajů, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, x xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxx xxxxx10).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx), xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x příspěvku, xxxx výplatu a xxxxxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx, x poskytuje xxxxxxxxx xxxxx program xxxxxxxx pobočkám Xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx pobočky Xxxxx práce xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx získány xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxx písemností x xxxxx týkajících xx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx xx xxxx 15 kalendářních let xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxx, v němž xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému. Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx písemností x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13).

XXXXX X

§31

§31 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2007 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Základní xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§32

Xxxxxxxx služby zahrnují

a) xxxxxxxx poradenství,

b) služby xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx prevence.

§33

Formy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx služby xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytové, ambulantní xxxx xxxxxxx.

(2) Pobytovými xxxxxxxx xx rozumí xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, za xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xx doprovázena nebo xxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx služby není xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx osobě xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx sociálním xxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx, poskytovat x distanční xxxxx. Xxxxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx potřeby xxxxx xxx přímého xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx služeb x xxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§34

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx poskytování sociálních xxxxxx xx zřizují xxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx stacionáře,

d) domovy xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) domovy xxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx bydlení,

h) xxxxxxx xxxx,

x) xxxx xx xxx cesty,

j) xxxxxxxx xxx krizovou xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx centra,

l) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) centra xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služeb,

r) xxxxxxxxxx rané xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx péče.

(2) Kombinací xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x integrovaná xxxxxx.

§35

Xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx:

x) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx hygienu,

c) poskytnutí xxxxxx xxxx xxxxx xxx zajištění xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx ubytování, popřípadě xxxxxxxxxxx,

x) pomoc xxx xxxxxxxxx chodu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, vzdělávací x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) základní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí,

k) xxxxxxxxxxx krizová xxxxx,

x) xxxxxx dovedností xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx x dalších činností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx vytváření x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx úkonů xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx činností x xxxxxxxxxxxx xxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Základní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x §37, 39 xx 52 x §54 xx 70 jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Fakultativně xxxxx být xxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§36

Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxx, kterým se xxxxxxxxx pobytové xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §34 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy19). Ošetřovatelská x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx větě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx20).

Xxx 2

Xxxxxxxx poradenství

§37

(1) Xxxxxxxx poradenství xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx sociální poradenství.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobám potřebné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx jejich nepříznivé xxxxxxxx situace. Základní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx druhů xxxxxxxxxx xxxxxx; poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx povinni tuto xxxxxxx zajistit.

(3) Odborné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x občanských xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením, poradnách xxx oběti trestných xxxx x domácího xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx hospicového typu; xxxxxxxx též xxxxxxxx xxxxx x osobami, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx společností.

(4) Xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti:

a) zprostředkování xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) sociálně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx, oprávněných xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí.

Xxx 3

Služby xxxxxxxx xxxx

§38

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx soběstačnost, x xxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx sociálním xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx zapojení xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx, kdy toto xxxxxxxx jejich xxxx, xxxxxxxx jim důstojné xxxxxxxxx a xxxxxxxxx. Xxxxx má xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§39

Osobní xxxxxxxxx

(1) Osobní xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx poskytovaná osobám, xxxxx xxxx sníženou xxxxxxxxxxxx x důvodu xxxx, chronického xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx situace xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, v přirozeném xxxxxxxxx prostředí osob x xxx činnostech, xxxxx osoba xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx podle odstavce 1 obsahuje xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx úkonů péče x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx při osobní xxxxxxx,

x) xxxxx při xxxxxxxxx stravy,

d) xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx prostředím,

g) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx práv, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxxxxxxxx.

§40

Pečovatelská xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx služba xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx soběstačnost x důvodu xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx vymezeném xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x x zařízeních xxxxxxxxxx xxxxxx vyjmenované xxxxx.

(2) Služba xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx základní činnosti:

a) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx osobní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxx zajištění xxxxx xxxxxxxxxx,

x) zprostředkování xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx prostředím.

§41

Xxxxxxx péče

(1) Xxxxxxx xxxx je terénní xxxxxx, kterou xx xxxxxxxxx nepřetržitá xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx schopností.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx tyto základní xxxxxxxx:

x) poskytnutí xxxx xxxxxxxxxxxxxxx neodkladné xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx terapeutické xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx prostředím,

d) xxxxx xxx uplatňování práv, xxxxxxxxxxx zájmů x xxx obstarávání osobních xxxxxxxxxxx.

§42

Xxxxxxxxxxxx a předčitatelské xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx ambulantní xxxxxx xxxxxxxxxxx osobám, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxx komunikace, x xxxxxxxx xxx xxxxxx si vyřídit xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx poskytovány xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx společenským xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x při obstarávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§43

Podpora xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx samostatného xxxxxxx xx xxxxxxx služba xxxxxxxxxxx osobám, které xxxx sníženou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx domácnosti,

b) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) sociálně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, oprávněných xxxxx a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí.

§44

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou terénní, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx postižení, x které je xxxxx pečováno v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; cílem služby xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx úkonů xxxx x vlastní xxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx stravy xxxx pomoc xxx xxxxxxxxx stravy,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx terapeutické xxxxxxxx,

x) pomoc xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí,

h) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§45

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobám, xxxxx xxxx sníženou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, chronického xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx vyžaduje xxxxx jiné fyzické xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx osobní xxxxxxx,

x) poskytnutí stravy xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx stravy,

c) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zprostředkování xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx prostředím,

e) xxxxxxxx terapeutické xxxxxxxx,

x) xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx, oprávněných zájmů x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§46

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx ambulantní xxxxxx xxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx vyžaduje xxxxxxxxxxx xxxxx jiné fyzické xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx úkonů péče x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zprostředkování xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§47

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx vyžaduje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx fyzické xxxxx.

(2) Služba xxxxx xxxxxxxx 1 obsahuje xxxx základní činnosti:

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx při xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) pomoc xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx péče x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx terapeutické xxxxxxxx,

x) xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx obstarávání xxxxxxxx záležitostí.

§48

Xxxxxx xxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxx, xxxxx mají sníženou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxx xxxxx.

(2) Služba xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) poskytnutí xxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxx hygieně nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zprostředkování kontaktu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, oprávněných zájmů x při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí.

(3) Nezaopatřeným xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxxxxxxx osobní vybavení, xxxxxx xxxxxxxx běžné xxxxxx potřeby x xxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx prádlo, xxxxxxx x xxxx; xxxxxxxxx službami xx xxxxxx xxxxxxxx vlasů, xxxxxx x pedikúra. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře22).

(4) X xxxxxxxx pro osoby xx xxxxxxxxxx postižením xxxx xxx vykonávána xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23). Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx předběžného xxxxxxxx x domovech xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxx výchovy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx24) x

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zařízeních xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povolit xxxxxx xxxxx mimo xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dítětem, xxxxxxx xx xxxxxx do xxxxxxx úschovy xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx předměty xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x zastoupit xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx seznámit xxxx s jeho xxxxx x povinnostmi, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxx xxxxxxx, pominuly-li xxxxxx pro xxxx xxxxxxxx, podat soudu xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx výchovy, xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx opatrovníkovi a xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zásadní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x opatrovníkem xxxxxx, nehrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx propuštění xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, propustit xxxx xxxxxx 15 let xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxx.

§49

Xxxxxx pro seniory

(1) X xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osobám, xxxxx xxxx sníženou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pravidelnou xxxxx xxxx fyzické xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx základní xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) poskytnutí xxxxxx,

x) pomoc xxx xxxxxxxx xxxxxxx úkonů xxxx o xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxx hygieně nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) aktivizační xxxxxxxx,

x) xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx zájmů x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§50

Domovy xx zvláštním xxxxxxx

(1) X domovech xx xxxxxxxxx režimem xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx soběstačnost x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a ostatními xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx situace xxxxxxxx pravidelnou xxxxx xxxx xxxxxxx osoby. Xxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx tyto základní xxxxxxxx:

x) poskytnutí xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx stravy,

c) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx osobní hygienu,

d) xxxxx xxx zvládání xxxxxxx xxxxx péče x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) sociálně xxxxxxxxxxxx činnosti,

g) aktivizační xxxxxxxx,

x) pomoc xxx xxxxxxxxxxx práv, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§51

Chráněné xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osobám, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx postižení nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pomoc xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx skupinového, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx tyto základní xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx stravy xxxx xxxxx při xxxxxxxxx stravy,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx při xxxxxxxxx chodu xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx osobní xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, vzdělávací x aktivizační xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx kontaktu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) sociálně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxx obstarávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§52

Sociální xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lůžkové xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx lůžkovou xxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxx zdravotnímu stavu xxxxxx schopny xx xxxxxx bez xxxxxx xxxx fyzické xxxxx x nemohou xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení lůžkové xxxx25) do xxxx, xxx jim xx xxxxxxxxxxx pomoc xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terénních xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxxxx podle odstavce 1 obsahuje tyto xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxx osobní xxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x vlastní xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx kontaktu xx společenským prostředím,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx práv, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx 4

Služby xxxxxxxx xxxxxxxx

§53

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx tímto xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx návyky x způsob xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx jejich nepříznivé xxxxxxxx situace a xxxxxxx společnost xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jevů.

§54

Xxxx péče

(1) Raná xxxx je xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx 7 xxx, které je xxxxxxxxx postižené, xxxx xxxxx xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx. Xxxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vývoje xxxxxx x ohledem xx jeho specifické xxxxxxx.

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx terapeutické xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx práv, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxxxxxxxx.

§55

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx telefonické xxxxxxx xxxxxx xx terénní xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dobu osobám, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx ohrožení xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx přechodně xxxxxxx xxxxx vlastními xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 obsahuje xxxx xxxxxxxx činnosti:

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pomoc,

b) pomoc xxx uplatňování xxxx, xxxxxxxxxxx zájmů x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§56

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx smyslovým postižením, xxxxx zamezuje xxxxx xxxxxxxxxx x okolím xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Služba xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§57

Xxxxxxx xxxx

(1) Azylové xxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxx xx přechodnou xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Služba xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx základní činnosti:

a) xxxxxxxxxx stravy xxxx xxxxx xxx zajištění xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§58

Domy xx xxx xxxxx

(1) Domy xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx 26 xxx věku, xxxxx po dosažení xxxxxxxxxx opouštějí školská xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx z jiných xxxxxxxx xxx xxxx x xxxx x xxxxxx, x xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v těchto xxxxxxxxxx je přizpůsoben xxxxxxxxxxx potřebám těchto xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx základní xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx ubytování,

b) zprostředkování xxxxxxxx xx společenským xxxxxxxxxx,

x) sociálně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§59

Kontaktní xxxxxx

(1) Kontaktní xxxxxx xxxx nízkoprahová xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ambulantní, xxxxxxxxx terénní služby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 obsahuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti,

b) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx zájmů x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí,

c) poskytnutí xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§60

Xxxxxxx pomoc

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx poskytovaná xxxxxx, xxxxx xx nacházejí x situaci ohrožení xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx svoji xxxxxxxxxxx xxxxxxxx situaci xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Služba xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx nebo pomoc xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx terapeutické činnosti,

d) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx zájmů x při obstarávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§60a

Intervenční centra

(1) Na xxxxxxx vykázání xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx26) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx chováním xxxxxxxx xxxxx nabídnuta xxxxx xxxxxxxxxx do 48 xxxxx od xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx intervenčnímu xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx obývající x ní společné xxxxxx nebo i xxx takového xxxxxxx, x xx bezodkladně xxxx, xx se xxxxxxxxxxx centrum x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dozví. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx uplatňování xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Služba podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxx pobytových služeb xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Součástí xxxxxx je zajištění xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, poskytovateli xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx, xxxxxx, xxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx policie, xxxxx x ostatními xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§61

Xxxxxxxxxxxx denní xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx služby xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx stravy xxxx xxxxx xxx zajištění xxxxxx,

x) pomoc xxx xxxxxxxxxxx práv, oprávněných xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§62

Nízkoprahová zařízení xxx xxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zařízení pro xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx ambulantní, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dětem xx věku od 6 xx 26 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jevy. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxxx jim xxxx xx orientovat v xxxxxx sociálním xxxxxxxxx x xxxxxxxx podmínky x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx může být xxxxxxxxxxx xxxxxx anonymně.

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx společenským prostředím,

c) xxxxxxxx terapeutické činnosti,

d) xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§63

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx přístřeší, xxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxx hygienického xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Služba xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx základní xxxxxxxx:

x) xxxxx xxx xxxxxx hygieně nebo xxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§64

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx následné xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s chronickým xxxxxxxx onemocněním x xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx látkách, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xx zdravotnickém xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxx osobám, xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Služba xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx společenským prostředím,

c) xxxxx při uplatňování xxxx, xxxxxxxxxxx zájmů x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx formou pobytových xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx péče xxxxxxxx xxxxx základních činností xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx při zajištění xxxxxx.

§65

Sociálně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx rodiny x xxxxx

(1) Sociálně xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x dítětem, u xxxxxxx xx jeho xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx dopadů dlouhodobě xxxxxxx sociální xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx ohrožení jeho xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 obsahuje xxxx xxxxxxxx činnosti:

a) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx při xxxxxxxxxxx práv, xxxxxxxxxxx xxxxx x při xxxxxxxxxxx osobních xxxxxxxxxxx.

§66

Sociálně aktivizační xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx aktivizační xxxxxx xxxx ambulantní, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osobám x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sociálním xxxxxxxxxx.

(2) Služba xxxxx xxxxxxxx 1 obsahuje xxxx základní činnosti:

a) xxxxxxxxxxxxxxx kontaktu se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) sociálně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx práv, xxxxxxxxxxx zájmů x xxx obstarávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§67

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dílny

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ambulantní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx zdravotního postižení, xxxxx xxxxxx z xxxxxx důvodu umístitelné xx otevřeném xxx xxxxxxxxx trhu práce. Xxxxxx účelem xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx základní xxxxxxxx:

x) xxxxx při xxxxxx xxxxxxx nebo poskytnutí xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx x vlastní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx základních pracovních xxxxxx a xxxxxxxxxx.

§68

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx i xx xxxxxxxxxx dobu pro xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx látkách xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx onemocněním, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Služba xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) poskytnutí xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx prostředím,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, oprávněných zájmů x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§69

Terénní xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ohroženy. Služba xx xxxxxx pro xxxxxxxxxx skupiny osob, xxxxxxxxx návykových xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, osoby xxxxxx x xxxxxxxx vyloučených xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx skupiny. Xxxxx služby je xxxx xxxxx vyhledávat x xxxxxxxxxxxxx rizika xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti:

a) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx společenským xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx práv, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx osobních záležitostí.

§70

Xxxxxxxx rehabilitace

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx návyků x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx využívajícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx formou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx služeb poskytovaných x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx formou xxxxxxxxx xxxx ambulantních xxxxxx xxxxxxxx xxxx základní xxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx osobu, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx začlenění,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x aktivizační činnosti,

d) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx zájmů x xxx obstarávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx formou xxxxxxxxxx xxxxxx v centrech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx základních xxxxxxxx, obsažených x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) poskytnutí xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx při osobní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxx 5

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx služby

§71

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx nákladů xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx nákladů.

(2) Xxxxxx nákladů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx sjednané xx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx služby xxxxx §91.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx na spoluúčasti xx úhradě nákladů x xxxxxx blízkou xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx služba xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx osobou nebo x xxxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxx, které xx sociální služba xxxxxxxxxxx, xxxx vlastní xxxxxx xxxx její xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx nákladů.

(4) Příjmem xxxxx se pro xxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx27), x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§72

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx

Xxx úhrady xxxxxxx se xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§37),

x) xxxx xxxx (§54),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx pomoc (§55),

x) xxxxxxxxxxx služby (§56),

x) krizová xxxxx (§60),

x) služby xxxxxxxx xxxx (§64), s xxxxxxxx základních činností xxxxxxxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. 3,

x) sociálně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx (§65),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§66),

x) xxxxxxx xxxxxxxx (§69),

j) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§70), x xxxxxxxx základních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 3,

k) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx centrech (§59) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx a xxxxxx (§62),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§67), s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytované xxxxx §67 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§60a).

Sociální xxxxxx poskytované xx xxxxxx

§73

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§47),

x) domovech xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§48),

x) xxxxxxxx xxx seniory (§49),

x) xxxxxxxx se zvláštním xxxxxxx (§50),

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lůžkové xxxx (§52),

xxxxx osoba xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx x xx péči xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxx. a), x), x), x) x x) až x).

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Po xxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx pobytových xxxxxx x týdenních stacionářích xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx e) xxxx osobě xxxxxx xxxxxxx 15 % xxxxxx příjmu.

(4) Úhrada xx péči xx xxxxxxx xxx poskytování

a) xxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxxx týdenních xxxxxxxxxx, xx výši přiznaného xxxxxxxxx,

x) pobytových xxxxxx x týdenních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 75 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx poskytovány sociální xxxxxx podle xxxxxxxx 1 a xxxxx xx po úhradě xxxxxxx xx xxxxxxxxx x stravu xxxxxxxxx x jejího xxxxxx xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 3, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx sociálních služeb xxxx xxxxx příjmu xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx změny x xxxxxx, které xxxx xxxx xx xxxx úhrady podle xxxxxxxx 3.

§74

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nezaopatřenému xxxxxx22) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§47) a xxxxxxxx pro osoby xx zdravotním postižením (§48) hradí xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxx xx xxxx, popřípadě xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx za stravu x za xxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§47) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx svěřeno xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx dávky xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx28), xxxxx xxxxxx podle věty xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx dítě xxxxxxxx xx domova xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx úhradu za xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx místa trvalého xxxx hlášeného xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rovným xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Úhrada se xx žádost xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx, jestliže doloží, xx xxxx osoba xxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona o xxxxxx x xxxxxx xxxxx28a). Xxxxxx xx xx xxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 povinna xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx, xxxxxxxx xxxx osoba xxxxxx, xx xx zaplacení xxxxxx by její xxxxxx xxxx její xxxxxx a xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx posuzovaných poklesl xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx27) x xxxxxx normativních xxxxxxx na bydlení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx28b).

(3) Maximální xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx je nezaopatřené xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx přídavek na xxxx29), xxxxxxx xx xxxxxx o xxxx xxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx22) xx stanoví při xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve výši xxxxxxxxxx příspěvku,

b) pobytových xxxxxx x týdenních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx 75 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx §73 xxxx. 2 platí xxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§47) x domovech xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§48) xxxxxx, xxxxx xxxx nezaopatřeným xxxxxxx22), x xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx důchodů po xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx dítě xxxxx §73.

§75

(1) Xx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx asistence (§39),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§40),

x) xxxxxxx xxxx (§41),

x) xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bydlení (§43),

f) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§44),

g) xxxxxx v centrech xxxxxxx xxxxxx (§45),

x) xxxxxx x denních xxxxxxxxxxxx (§46),

x) pobytových xxxxxx x centrech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx v §70 xxxx. 3,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (§51),

xxxxx osoby úhradu xx základní xxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxx, není-li x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx. Maximální xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx se s xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx poskytnutou x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §40 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 nebo xxxx xxxx, a xx xx 4 xxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx30),

x) xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx rehabilitace podle xxxxxx č. 119/1990 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 47/1991 Sb., nebo x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx trestné xxxx xxxxxxx x §2 xxxxxx x. 119/1990 Xx., xx znění xxxxxx x. 47/1991 Xx., zrušeno přede xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §22 xxxx. c) xxxxxx x. 82/1968 Xx., x xxxxxx rehabilitaci, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx trestu xxxxxx svobody činil xxxxxx alespoň 12 xxxxxx, popřípadě xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx 12 xxxxxx, avšak skončil xx xxxxxxxxxxx důvodů xxxx xxxxxxxxx 12 xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx nucených xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže rozhodnutí x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §17 odst. 1 xxxxxx č. 87/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx táboře nucených xxxxx, xxxxxxxx rozkaz x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx tábora xxx zrušen xxxxx §18 xxxx. 1 xxxxxx x. 87/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 267/1992 Xx. a xxxxxx x. 78/1998 Xx., xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud celková xxxx xxxxxx x xxxxxx zařízeních xxxxxx 12 měsíců, xxxxxxxxx xxxx, xxxxx tato xxxx měla činit 12 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx uplynutím 12 xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) starším 70 xxx.

§76

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx (§57),

x) xxxxxx xx xxx xxxxx (§58),

c) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§68),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§64 xxxx. 3)

hradí xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx, x xx poskytování sociálních xxxxxx x sociálně xxxxxxxxxxxxxx dílnách xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Maximální xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx v noclehárnách (§63) xxxxx osoby xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (§61) xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx ve výši xxxxxxxxx poskytovatelem.

§77

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx nákladů xx xxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Registrace

Oddíl 1

Xxxxxxxx registrace

§78

(1) Xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxx-xx x §83 a 84 xxxxxxxxx xxxxx; xxxx oprávnění xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx.

(2) X registraci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxx hlášeného pobytu xxxxxxx osoby xxxx xxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx podle umístění xxxxxxxxxxx xxxxxx zahraniční xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx ministerstvo (dále xxx "xxxxxxxxxxxx orgán").

§79

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 5,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx sociální xxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínek, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx právo x xxxxxxx nebo prostorám, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytovaných xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, která xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx konkurs xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebyl xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx čin, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x nedbalosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxxx, anebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx se xx ně x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx by xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Bezúhonnost xx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx doklady xxxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státy, xx xxxxxxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x posledních 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxx xx dobu 3 xxxxxx. Výpis x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx x další xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx 3 xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx x bezúhonnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31). Xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu30a) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx x xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x elektronické podobě, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §110 xxxx. 4 a 5, §116 odst. 5 x §117.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx název, xxxxx xxxx umístění její xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx číslo") x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx-xx žadatelem fyzická xxxxx, jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx samosprávný celek, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zřizovatele, xxxxx, popřípadě xxxxx, x příjmení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx jsou

1. xxxxx x xxxxx xxxxxxxx anebo místo xxxx xxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zařízení, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx pobytové xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x zařízení xxx krizovou xxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

3. okruh xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx postižení,

4. popis xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

7. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx,

8. xxxx finančního xxxxxxxxx sociálních xxxxxx,

9. xxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxx §34 xxxx. 1 xxxx. x) xx x),

10. den xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x), x výjimkou xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx,

x) doklady xxxx xxxxxx úředně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzických osob xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedeného x §34 xxxx. 1 xxxx. c) xx f) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx,

x) doklad o xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx x objektu xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, z xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxx xxxx prostory xxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx ověřené xxxxx zakladatelských dokumentů x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx nedoplatek na xxxxxxxxx x xx xxxxxx na veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx pojistném x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) čestné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 písm. x), xxx-xx o žadatele, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx insolvenční xxxxx56).

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x registraci xxxxx xxxxxxxx 5 x §80, xx xxxxx xxxxx také x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx vyhlásí xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx předepsán xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

§80

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxx být sjednáno xx celou xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Poskytovatel xxxxxxxxxx služeb je xxxxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxx její úředně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§81

(1) Xxxxxxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, jestliže žadatel xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §79 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx údajů xxxxx §79 xxxx. 5 xxxx. a), b) xxxx x),

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxxx sociálních služeb xxxxx nebylo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, poskytne xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx registru xxxx31a),

x) xxxxx x xxxxx zařízení xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx sociálních služeb,

d) xxxxx sociálních xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx sociální xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaj x kapacitě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

g) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§82

(1) Poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx obsažených x xxxxxxx o xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx §79 odst. 5, x výjimkou xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx §81 xxxx. 2, x x xxxxxxxx xxxxx podle §79 odst. 5 xxxx. d) xxxx 8. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx měsíci, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxx §81 xxxx. 2, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx registrace, x xx xx xxxxxxx písemné žádosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb. Xxxxxx x změnu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se změny xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Poskytování xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx až xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb přestane xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §79 x 80,

x) poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx xxx uložen xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x případě xxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelům xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb požádá x zrušení registrace; xxxx žádost xxxx xxx podána nejméně 3 měsíce xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx se skutečnosti xxxxxxx x odstavci 3 xxxx. x) xx c) xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx sociálních služeb, xxxxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Lhůta xxxxxxx v odstavci 3 xxxx. x) xxxxx i v xxxxxxx, xxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x změnu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ukončení xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(5) Rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zániku xxxxxxxxx osoby xxxx xxxx xxxxx fyzické xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x změně xxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pomoci obětem xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx55).

§82a

(1) Xxxxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xxxxx xxxxxxxxxx x registraci.

(2) Xxxxxxxxxxxx orgán je xxxxxxxx ukládat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x odstranění nedostatků xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx uložená xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx registrujícím xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx kontroly xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxxxx §79 xxxx. 3 xxxx xxxxxx a xxxx.

§82x

Xxxxxxxxxxxx orgán je xxxxxxxx provádět xxxxxxxx x x fyzických x právnických xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx tomu, xx u xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§82x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 189/2016 Xx. s účinností xx 1.8.2016

§83

(1) Registrace xxxxx §79 xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx osobě xxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx sociální xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podnikatel32).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx pouze xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx starší 18 xxx xxxx x xxxxxxxxx způsobilá. Zdravotní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 písm. e).

(3) Xxxxxxxx sociální péče xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx osobně x x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx označení xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, místo a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx pomoc. Pro xxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxxxx pomoci xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §91 xxxx. 6.

§84

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx §79 xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx právnické osoby, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx prokáže, xx xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx oprávnění x výkonu xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx krajskému xxxxx příslušnému xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zahájení xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ji xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, a xx ve xxxxx 8 xxx ode xxx xxxxxxxx této xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx uvedená x odstavci 1 xxxx xxxx činnost xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky; xxx xxxx činnosti je xxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §88 x 89.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx zjistí, xx xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx, kde xx xxxxxxx, nebo jestliže xxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §88 x 89.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx §78 x 79 xx xxxx nevyžaduje x xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních xxxxxxx xxxx xxxxx §52. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x §88 xxxx. b), x), x) a x).

Oddíl 2

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§85

(1) Krajský xxxx xxxx registr xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb (xxxx xxx "xxxxxxx"), xx kterého xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sociálních služeb, xxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxxx o registraci, x právnické x xxxxxxx xxxxx uvedené x §84 xxxx. 1. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §52, speciální xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx podle §78 xxxx. 2, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Registr xx xxxxx x listinné x elektronické podobě. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx listinné xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx údajů xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10).

(3) Xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx x §79 xxxx. 5 xxxx. x) až x),

x) xxxxxxxxx uvedené x §79 xxxx. 3 x xxxx. 5 xxxx. f) xx x) a §80.

(4) Xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxx x §79 xxxx. 5 xxxx. x) až x), xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx §81 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxxxx xxxxxxxx sociální služby xxxxx §81 odst. 2 písm. d), xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx o výsledku xxxxxxxx xxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx informace x xxxxxxxx provedené inspekce xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx. Krajský úřad, x xxx-xx o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx inspekce ministerstvo, xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx a xxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

(5) Registr x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx, materiálním, technickém x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx x žadatelích, xxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx, xx kterými nemohla xxx xxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §91 xxxx. 3, a xxxxx x xxxxx xxxx, u kterých xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx pro xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x registru, xx xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvem, x xx xx lhůtě xx 30. června xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Příslušný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x úplnost xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx §101a xxxx. 2 a §104 na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx §101a xxxx. 2 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx §104 xxxxxxxxxxxx, x to xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x potřebách péče, x xx xx xxxxx do 8 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxx xxxxx.

§86

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx elektronické xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vlastní xxxxxxx xxxxxxxxxx program (software) xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxx xxxxxx registru x poskytuje bezplatně xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx aktualizací, krajským xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§87

(1) Registr xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx33).

(2) Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, která xxxxxxxx xxxxx uvedené x §79 xxxx. 5 xxxx. x) xx x) x x §85 xxxx. 5 x 6 x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx údaje o xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx osobou, x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx domě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx; tyto xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

(3) Xx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vydá úřední xxxxx nebo xxxx.

Díl 2

Povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§88

Xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx dostupnost xxxxxxxxx x xxxxx, místě, xxxxxx xxxx, jimž xxxxxxxxx xxxxxxxx služby, x kapacitě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a x způsobu poskytování xxxxxxxxxx služeb, x xx způsobem xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx zájemce x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx x x úhradách xx tyto xxxxxx, x to xxxxxxxx xxx něj xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx lidská x xxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx zájmy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) zpracovat xxxxxxx pravidla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sociální služby, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kterým xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx, x xx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx sociální xxxxxx xxxxx osobních xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx záznamy x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx osob, xx-xx xx možné x ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupců nebo xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx službu, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §91 xxxx. 3 xxxx. x),

x) dodržovat xxxxxxxxx kvality sociálních xxxxxx,

x) xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx sociální služby, xxxxx tomu nebrání xxxxxx uvedené x §91 xxxx. 3,

x) x xxxxxxx, že xxxxxxxxx sociální službu xxxxx §48, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sociální xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx předběžné opatření,

k) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §92 xxxx. x) ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxx péče osobě, xxxxx xx xxxx xxx xxxxx pomoci x xxxxxxx ocitnout x situaci ohrožující xxxx život x xxxxxx, xxxxx tato xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx souhlasí.

§89

Xxxxxxxx omezující xxxxx xxxx

(1) Xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx přímého xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx nebo zdraví x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob, a xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx dobu xxxxxxxx xxxxxx, která postačuje x xxxxxxxxxx přímého xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx tehdy, xxxxx xxxx neúspěšně xxxxxxx xxxx opatření xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx její xxxxxx x život xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx konkrétní situace xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zklidnění situace x xxxx xxxxxxx xxx zklidnění situace, xxxxxxxxx odvrácení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx být xxxx ní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx její xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx povinen x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zvolit xxxx xxxxxxxxxxx opatření. Zasáhnout xxx nejdříve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zřízené k xxxxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx jeho xxxxxxxxxxx podat xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx situacím, xx xxxxxxx je nezbytné xxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5) Poskytovatel xxxxxxxxxx služeb je xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx péče xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx fyzickou xxxxx, kterou xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xx povinen xxxx xxxxxxxx případů xxxxxxx xxxxxxxx omezujících xxxxx xxxx x xxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx použití xxxxxxxx omezujícího xxxxx xxxx x druh xxxxxx opatření,

c) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx omezujícího xxxxx xxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx a xxx xxxxxxxx použití xxxxxxxx omezujícího xxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x odstavci 5,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osob, xx xxxxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx omezujícího xxxxx osob,

j) xxxxx xxxxxxx informování xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, kterou osoba x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx určí, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníkovi xxxxx xxxx xxxxx xx blízké xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx do xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxx 3

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby

§90

Osoba xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx požádat xxxx, xx xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx služby xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§91

(1) O xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx sociální xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx výchovy, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytované xxxxx §3952, 57, 58, 64, 67 a 68 xxxx být xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §54, 56, 60, 60a, 65 x 70 musí xxx uzavřena x xxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx navrhne.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:

x) označení smluvních xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) rozsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) místo x xxx poskytování xxxxxxxx služby,

e) xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §73 xx 77 x xxxxxx jejího placení, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) výpovědní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx platnosti xxxxxxx.

(3) Poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx, xxxxx

x) neposkytuje xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx, x xx x x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) nemá xxxxxxxxxxx kapacitu x xxxxxxxxxx sociální služby, x xxxxxx xxxxx xxxx,

x) zdravotní stav xxxxx, xxxxx žádá x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx služby, vylučuje xxxxxxxxxx takové xxxxxxxx xxxxxx; tyto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx, která xxxx x poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx 6 xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(4) Xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předložit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavu, xxxxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx §52.

(5) Xxx uzavírání xxxxxxx o poskytnutí xxxxxxxx služby x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx smlouvy xx použijí ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxx podle lékařského xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby, nebo xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxx §52, xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxx sídla xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Jestliže xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3, xxxx x xxx osobě xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(8) X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy xxxxx xx 15 xxx xxxx xx vyžaduje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §16b xxxxxx x sociálně-právní xxxxxxx xxxx. Xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx trvá xxxxxxx xx smlouvy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§91x

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx §91 xxxx. 6, může xx osobu, xxxxx x uzavřením xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx služby x xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx souhlas, xxxxxxx xxxxxxx smlouvu a xxxx změny xxxxx x případě, že

a) xxxxxxxxxxxx okamžité xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx by x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ohrozilo xxxx xxxxx nebo xx jí hrozilo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx by xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx okolí x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx jí nelze xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx omezujícím xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

§91x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2016

§91x

(1) X xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxxxxx vážně xxxxxx xxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx poskytovatel xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 24 xxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Oznámení xxxxx x xxxxxxxxx xx nepřípustnost držení xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xxx xx osobu xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx pobytové sociální xxxxxx.

§91x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2016

§91x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx službu xx xxxxxxx smlouvy xxxxxxxx podle §91a, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §91b xxxx. 1. X xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo označení xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x poskytování pobytové xxxxxxxx xxxxxx podle §91x,

x) datum x xxxxxxx projevených vážně xxxxxxxx nesouhlasů osoby x xxxxxxxxxxxx pobytové xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx,

x) záznam x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §91x xxxx. 1 xxxxxxxxxx, xx osoba xxxxxxxxx xxxxx míněný xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sociální xxxxxx, x

x) popis vyřešení xxxxxxx.

§91x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 189/2016 Xx. s účinností xx 1.8.2016

Xxx 4

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx

§92

Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxx sociální služba, x xx v xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx okamžité pomoci xx ohrozilo xxxx xxxxx nebo zdraví, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx příslušnost xx xxxx xxxxxx trvalého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxx xxxxxxx sociální xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyloučením z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx trestu, xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x zájmy xxxx xxxxxxxx trestnou xxxxxxxx xxxx osoby, a xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx konfliktu se xxxxxxxxxxx; xxxxxx spolupracuje xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výchovy, x Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx úřady x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) na základě xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx25) zjišťuje, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, sděluje xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx osoba umístěna,

d) xx území xxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sociálních služeb x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx x krajskou xxxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§93

Xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xx spolupráci x xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx x obecním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb v xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb ukončil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxx xxxxxxx xxxx registrace, xxxxxxx xxxx platnosti, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x osoby, xxxxxx xxxxx poskytovatel dosud xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx ohrožení xxxxxx xxxx x zájmů x xxxxxx schopny xxxx xx zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx práva a xxxxx xxxx ohroženy xxxxxxxx činností xxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx úřady xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxx správního xxxxxx xxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práce xxxxxxx x řešení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x sociálnímu začleňování xxxx.

§93x

(1) Zaměstnanci xxxx xxxxxxxx xx obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pracovníci a xxxxxxxxxxx xxxxx zařazení xx krajského xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xx nachází v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxx podle §92 xxxx. x) x x) x §93 xxxx. c) xxxxxxxxx do xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxx žije, x xx s cílem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx x xxxx činnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxx průkazem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx průkazu stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 jsou x souvislosti s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který je xxxxxxxx Jednotného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí.

§94

Xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx obcemi, xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxx zprostředkování xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zprostředkování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x osobou,

d) může xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plán xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx spolupráci s xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na území xxxx x xx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxx při přípravě x realizaci xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xx xxx účelem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx poskytování sociálních xxxxxx osobám xxxx xxxxxxxx osob na xxxxx obce, x xxxxxxxxxx uspokojování těchto xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxx xxxxx; xx xxx xxxxxx sděluje xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx sociálních služeb, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx území xxxx x spoluvytváří xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxx.

§95

Xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx nebo skupinám xxxx na svém xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx území,

c) xxxxxxxxxxxx x obcemi, s xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při zprostředkování xxxxxx osobám, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kontaktu xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx střednědobý xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx spolupráci x xxxxxx xx území xxxxx, xx zástupci xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx x xx zástupci xxxx, xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx sociální xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xx území xxxxx x výsledcích xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx; xxx zpracování plánu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx sděleným xxxxx §94 xxxx. x) a k xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx §85 xxxx. 5,

e) xxxxxxx x vyhodnocuje xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, zástupců xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zástupců xxxx, xxxxxx jsou sociální xxxxxx poskytovány,

f) informuje xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zajišťuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xx svém xxxxx x souladu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxx sociálních xxxxxx xx xxxxx xxxxx; xxxxxx přihlíží k xxxxxxxxxx obcí xxxxxxxx xxxxx §94 xxxx. x).

§96

Xxxxxxxxxxxx

x) xxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx národní xxxxxxxxx rozvoje xxxxxxxxxx xxxxxx, sleduje a xxxxxxxxxxx její xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dostupnosti xxxxxxxxxx xxxxxx.

§96x

(1) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx listinu xxxxxx zařízení. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanoveným ve xxxxxxxxx xxxxxxx. Zřizovací xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx zřizovatele xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace,

b) xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx který xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) předmět xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx organizační xxxxxxxxx xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci xxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx příspěvková xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx, xx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxx xxxxx odstavce 1, o xxxxx xxxxxxxx nebo splynutí x jinou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx x jiných xxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx zřizovací listiny. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxx, xx-xx právním nástupcem xxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo může xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vypořádání xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx příspěvkovou xxxxxxxxxx, xxxxxx příslušnosti xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Nerozhodne-li, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx rušené xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxxxx, sloučení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx, x nichž bylo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx věstníku Xxxxx xxxxxxxxx do 30 xxx xxx dne, xxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zřizovatele xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x den, měsíc x rok vzniku, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx zániku.

§96a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 384/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX SLUŽEB

§97

(1) Inspekci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb (xxxx xxx "inspekce") xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx vydáno rozhodnutí x registraci, x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §84 ministerstvo.

(2) Předmětem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je

a) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x §88 a 89,

x) kvalita poskytovaných xxxxxxxxxx služeb,

c) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx evidenci xxxxx §91x.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx podle §88 xxxx. x) xx předmětem inspekce xxxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxx o poskytnutí xxxxxxxx služby obsahuje xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxx §91 odst. 2, x xxx xx xxxx xxxxxx sjednána x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §7377.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x závažných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §91 xxxx. 6, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx sama xxxxxx. Xx xxxxxxx nedostatek xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výše xxxxxx x rozporu x §73 xx 77 x neuvedení xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx ve smlouvě.

§98

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Inspekci x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx inspekční xxx, xxxxx tvoří xxxxxxx 3 xxxxxxx, xxx-xx x inspekci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx 2 xxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx. Xxxxxxx 1 člen xxxxxxxxxxx xxxx musí xxx zaměstnancem xxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxx x ministerstvu.

(3) X zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxx věci xxxxx xxx x účasti xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odborníci. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxx poskytovateli xxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxx xx prováděna xxxxxxxx. Poskytovatel sociálních xxxxxx, u xxxxxxx xx prováděna xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dotazovat xx xxxx, kterým xxxxxxxxx sociální xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx inspekce. Xxxxxxxxx xxxxxx xx, xx xxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxxxx týmu za xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poučena x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dala x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx zjištěných xxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx kontrolního xxxxxxxx.Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx povinen splnit xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx stanovené xxxxxxxxxxxxx x xxxxx písemnou xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, pokud xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx o plnění xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx.

§99

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx ověřuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx vztahů xxxx poskytovatelem x xxxxxxx.

(2) Xxxxxx standardů xxxxxxx se hodnotí xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kvality x bodové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

MLČENLIVOST

§100

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx x krajů, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jsou povinni xxxxxxxxxx mlčenlivost o xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx příspěvek, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, není-li xxxx stanoveno xxxxx. Xxxx povinnost trvá x xx skončení xxxxxxxxxx vztahu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost mohou xxx xxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx xxxxxxxxx pouze tím, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x to písemně x xxxxxxxx rozsahu x xxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxxxxxxx stanovená v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxx fyzické xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx jako dobrovolníci.

(3) Xxxxx xxxxxxxx se xxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxxx sociální xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xx subjekty xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 při xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx jiným subjektům, xxx stanoví-li xxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxx xxxxx35); jinak xxxxx tyto údaje xxxxxx jiným xxxxxxxxx xxx x písemným xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx poskytovány xxxxxxxx xxxxxx xxxx příspěvek.

(4) Xxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxx bez uvedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva, xxxx a xxxxx xxx xxxxxxx, publikační x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

§100x

Xxxxxxxxx údajů xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pro poskytnutí xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx osoby, xxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx využít xxxxxxxx poradenskou pomoc xxxxx zákona x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx57). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dobu xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxxxxxxx výpovědní xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, a zhodnocení xxxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx rodiny s xxxxx nebo xxx xxxx sociální xxxxxx xxxxxxxx x §37 xxxx. 3, §48, 52, 54, 57, 58, 60, 60a, 62, 65 xxxx §69, xx xxxxxxx, xxxxx nejde x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx službu xxxxxxxx, na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x formu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x

x) zhodnocení průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxx x xxxx případech, xxx xxxxx sociálně-právní ochrany xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx dítěte a xxxx xxxxxx vyhodnotil xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx58) xxx, xx xx xxxxx x dítě, xx xxx se xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§100x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 313/2013 Xx. x účinností xx 1.1.2014

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXX SOCIÁLNÍCH XXXXXX

§101

§101 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 254/2014 Sb.

§101x

(1) X xxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §95 písm. x) x x) se xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu účelově xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx služeb x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx37).

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx37a) x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dotace xxxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxxx jsou zapsáni x xxxxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1, xxxxxxxxx x zadání xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb. X poskytnutí finančních xxxxxxxxxx xx jednotlivé xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx rozhoduje xxxxxxxxxxxxxx kraje x xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx ministerstvu xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx příslušný xxxxxxxxxx rok. Xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2,

x) požadovanou výši xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx dotace xx xxxxxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx střednědobého xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx žádosti xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx x plánu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx finančního xxxxxxxxx. Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x strukturu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx ministerstvo ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na celkovém xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx sociálních služeb xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx; výše xxxxxxxxxxx xxxxxx kraje xx xxxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (software) xxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx úřadům a xxxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxx x registru xxxxx §85 xxxx. 1. Xxxxxxx xxxxx x poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx jsou povinni xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, který xxx xxxxxxxxxxxx poskytne. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx též xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x dotace xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podpory. Xx xxxxxxx žádost poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 průběžný xxxxxxx x čerpání xxxxxx x xx 31. března následujícího xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(7) Prováděcí xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxx podmínky pro xxxxxxx xxxxxx, lhůty xxx xxxxxxx dotace, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 x xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxx a xxxxx přehledu xxxxx xxxxxxxx 6.

§102

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §93 xxxx. a) x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práce, které xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x povinnostmi xxxxxxxxx x §93 xxxx. x) x x), xx xxxxxx poskytuje xxxxxxxxx formou xxxxxxx xxxxxx.. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx37).

§103

Na xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx x §92 xxxx. x) a xx zajištění činností xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §92 xxxx. x) až x), se obcím x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx formou xxxxxxx xxxxxx. Dotaci xxxxxxxxx ministerstvo podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx37). Xxxxxx xx státního xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxx; xxxx činnost xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§104

(1) Ze xxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx38) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k financování xxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovatelům xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx ministerstvo.

(3) Xxxxxx lze poskytnout

a) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx nadregionální xxxxxxxxx,

x) na xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx pracovníků x xxxxxxxxxx službách, na xxxxxxx kvality xxxxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x plánů xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zejména xxxxxxx xxxxxxx, požár, ekologická xxxx průmyslová xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx činností xxxxx odstavce 3 x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx financované x xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx fondů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxx xxxxx36).

(6) Ministerstvo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx program (software) xxx podávání xxxxxxx x dotace x xxxxxxxxx bezplatně xxxxx xxxxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx, krajským xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1. Poskytovatelé xxxxxxxxxx služeb jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx, xxxxx xxx ministerstvo xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx prostřednictvím počítačového xxxxxxxx vyjadřuje x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx službu.

§105

Xxxx xxxx kraj xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx39) k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovatelům xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

§105x

Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx jednotlivé xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

§105a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 254/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX

§106

(1) Zaměstnanec xxxxxxx x §100 xxxx. 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §100 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §100 xxxx. 2 xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §100 odst. 2.

(3) Xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §83, xxxxx xxxxxxxxxxx oprávněné xxxxx pomoc, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx neohlásí xxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx stanovené v §21a xxxx. 2.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že neuzavře xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx §83 xxxx. 3.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxx uložit xxxxxx xx 50 000 Xx x za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxx xx 20&xxxx;000 Kč.

§107

(1) Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx oprávnění k xxxxxx xxxxxxxxxxx podle §78 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxxx sociální xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxx §81 xxxx. 2,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx službu podle §88 xxxx. g),

d) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx sociální xxxxxx x xxxxxxx x §91 xxxx. 3,

e) xxxxxxx xxxxxxxx omezující xxxxx osob v xxxxxxx x §89 xxxx. 1 až 3,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx pohyb xxxx xxxxx §89 odst. 5, xxxx

x) nevede xxxxxxxx xxxx neumožní xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §89 xxxx. 6,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxx pomoc, xxxxx §21a xxxx. 2,

x) xxxxxxx lhůtu k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx registrace podle §82 odst. 3 xxxx. d) xxxx xxxx. 4,

j) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. x),

x) xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx údaje xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopisu xxxxx §85 xxxx. 5,

x) neoznámí ve xxxxxxxxx xxxxx změny xxxxx xxxxx §82 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xx lhůtě stanovené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxx inspekci xxxx xxxxxx xxxxxxxx zprávu x jejich xxxxxx xxxxx §98 odst. 5,

x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx registrujícím xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §82a xxxx. 2,

o) xxxxxxx xx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xx maximální xxxx xxxxxx stanovená xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxx §91 odst. 2,

x) nesdělí xx xxxxx stanovené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §85 odst. 7,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §91x.

(3) Xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx se jako xxxxxxxxxxxx sociálních služeb xxxxxxx přestupku tím, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §100 xxxx. 2.

(4) Zdravotnické xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxx §52, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx69), dětský xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hospicového xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxx oprávněné xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx lhůtě xxxxxxxxx x §21a xxxx. 2.

(5) Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x x),

x) 20&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), d), x), x), x), p) x x) x xxxxxxxx 4,

x) 50&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 písm. i) xx x), x), x) a x) x xxxxxxxx 3,

d) 250&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x),

x) 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. n),

f) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§108

Přestupky xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxx-xx x

1. xxxxxxxxx xxxxx §106 odst. 1, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce,

2. xxxxxxxxx xxxxx §106 xxxx. 3 x 4,

3. přestupek podle §107 odst. 2 xxxx. h) x §107 xxxx. 4,

x) xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx o přestupek xxxxx §106 xxxx. 1, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx obce,

c) xxxxxxx xxxx, jde-li x

1. xxxxxxxxx xxxxx §106 odst. 1, xxxxxxx se dopustí xxxxxxxxxxx kraje xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx vydal xxxxxxxxxx x registraci,

2. xxxxxxxxx xxxxx §107 odst. 1,

3. xxxxxxxxx xxxxx §107 odst. 2 xxxx. a), x), x), x), x) x x) x §107 odst. 3, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx,

x) ministerstvo, jde-li x

1. xxxxxxxxx podle §106 xxxx. 1, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zařazený xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, kterému xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx §106 xxxx. 2,

2. xxxxxxxxx podle §107 xxxx. 2 xxxx. a), i), x), l), n) x x), xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), x), x), o), p) x x).

ČÁST XXXX

XXXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXX

§109

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx sociální xxxxxxx, zabezpečuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx sociální péče, xxxxxxxx právní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x zařízeních xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, depistážní xxxxxxx, xxxxxxxxxxx krizové xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§110

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je plná xxxxxxxxxxx, bezúhonnost, zdravotní xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Bezúhonnost xx xxxxxxxx x prokazuje xxxxx §79 xxxx. 2 a odst. 3 xxxx první xx xxxxx.

(3) Zdravotní xxxxxxxxxxx zjišťuje a xxxxxxxx posudek x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx a xxxxxx x u zaměstnanců xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx

x) vyšší xxxxxxx xxxxxxxx získané xxxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx40) v xxxxxxx vzdělání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x sociální pedagogiku, xxxxxxxx pedagogiku, sociální x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sociálně xxxxxx xxxxxxx, charitní x xxxxxxxx činnost,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx politiku, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sociální xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pedagogiku, xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx41).

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lůžkové péče xxxxx §52 xx xxx xxxxxxxx pracovník x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx42).

(6) Xxx uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx31).

HLAVA XX

XXXXX VZDĚLÁVÁNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§111

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zabezpečit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx a doplňuje xxxxxxxxxxx. Xxxxx pracovní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zaměstnavatele xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jednu xxxxxxxxxx částky xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx za každý xxxxxxxxxx měsíc trvání xxxxxxxxxx poměru. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jednu xxxxxxxxxx celkové xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx na zaměstnance xx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) účast x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) odborné xxxxx,

x) xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx,

x) účast xx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx uskutečňuje xx xxxxxxx akreditace vzdělávacích xxxxxxxx udělené xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx odborných školách x ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx zařízení").

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx rozumí xxxxx xxxxxxx činnosti xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxx zaměstnavatelem x zařízením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stáž.

(5) Dalším xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. d) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 8 hodin xxxxx organizovaná xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je zaměstnavatel xxxxxx.

(6) Xxxxxx vzděláváním xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x maximálním xxxxxxx 8 xxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 2 xx považuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx43).

(8) Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x x) xx osvědčení xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízením, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. c) x x) je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx byla zajišťována xxxxxxx stáž, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Dokladem x xxxxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx konference.

XXXXX XXX

§112

§112 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 206/2009 Sb.

§113

§113 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 206/2009 Sb.

§114

§114 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 206/2009 Sb.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX SLUŽBÁCH

§115

Okruh xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx službách xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §109 x 110,

b) xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx přímo xxxxxxxxx sociální xxxxxx.

(2) Xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx44a).

§116

Xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxx

x) xxxxxx obslužnou xxxx x osoby x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činností, xxxxxx při osobní xxxxxxx x oblékaní, xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, podporu xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx aktivizace, xxxxxxxxx základních sociálních x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx psychosociálních xxxxxx,

x) xxxxxxxx výchovnou xxxxxxxxxxxxxx činnost spočívající x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x společenských návyků, xxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, manuální zručnosti x xxxxxxxx aktivity, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx rozvíjení xxxxxxxxx, xxxxx, znalostí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, hudební x xxxxxxxx výchovy, xxxxxxxxxxxxx zájmové x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx prací xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx domácnost, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci, xxxxxxxxx sociálních xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, poskytování xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx kontaktů x psychické aktivizaci, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx koordinování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) pod xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, výchovné, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx zájmů x xxx obstarávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Podmínkou výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx službách xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx způsobilost podle xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §79 xxxx. 2 a xxxx. 3 věty xxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx způsobilost xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Odbornou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) uvedeného v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx střední xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kvalifikačního kurzu; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx získaly xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx45) xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka podle §110, x u xxxxxxxxx osob, které xxxxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxx vzdělání xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx střední xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx a absolvování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx46) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání ergoterapeut, x fyzických xxxx, xxxxx xxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka xxxxx §110, a x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx získaly střední xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxx. x) je xxxxxxxx vzdělání, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x výučním listem, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx získaly xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx45) xxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx x xxxxx ošetřovatel, x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §110, x x xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxx střední xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx zkouškou xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x absolvování akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kvalifikačního kurzu xx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §110.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 5 x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 je xxxxx xxxxxx xx 18 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xx doby xxxxxxx xxxx podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilého pracovníka x xxxxxxxxxx službách.

(8) Xxx uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Evropské xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx31).

(9) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vzdělávání v xxxxxxx xxxxxxx 24 xxxxx za xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx43). Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx formami xxxxxxxxx x §111 xxxx. 2. Xxxxxxxxxx §111 xxxx. 1 xxx xxxxx až čtvrté x xxxx. 3 xx 6 x 8 xxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx odborného xxxxxxxxxx xxxxx §111 xxxx. 6 se xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx nevyžaduje xx xxxxxxxxxx xxx, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx službách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§116x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx řádným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vysoké xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x absolvováním xxxxxxxxxxxxxxx výcviku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx minimálně 400 xxxxx xxxx obdobného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx zdravotnictví.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pracovníka uvedeného x §115 xxxx. 1 písm. e) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§117

Podmínky výkonu činnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pracovníků xxxxxxx xxxxxxxx právní předpisy47).

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX VZDĚLÁVACÍCH XXXXXXXX A XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§117x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o akreditaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx") xxx xxxxx xxxxxxxxx vzdělávacích xxxxx xxxxx §110 xxxx. 4 xxxx. x) a x) x kvalifikačních xxxxx xxxxx §116 xxxx. 5, dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníků x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §115 odst. 1 a xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxx příjemci xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxx xx xxxxxx ministerstvu na xxxxxxxxx předepsaném xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx47a), xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx vzdělávací xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx47b) x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x materiálním x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx fyzických xxxx, které se xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx, a xxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, údajů uvedených x xxxxxxx x), xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx vzdělávací xxxxxxx absolvovala, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X žádosti xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxx xxxxxxxx doklad x zaplacení správního xxxxxxxx xx přijetí xxxxxxx47c).

§117x

(1) Ministerstvo xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx akreditační xxxxxx x posouzení žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x posouzení xxxxxx na odejmutí xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx odvolání jejího xxxxx xxxxxxx statut x jednací xxx, xxxxx vydává ministerstvo.

(4) Xxxxx člena x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx úkonem x xxxxxxx xxxxx47d), při xxxx náleží členům xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, náhrada xxxxxx za xxxxxxxxx x náhrada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx a xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx47e); xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 206/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2009

§117c

(1) Xx základě xxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx 60 dnů xx xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, předloží xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ve lhůtě 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx komise.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke stanovisku xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxx 4 xxx.

(5) Xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx x nepřechází na xxxxxxxx xxxxxxxx.

§117x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 206/2009 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.8.2009

§117x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx program xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx nichž xx xxxx akreditace xxxxxxx.

(3) Podle §117c xxxx. 1 xx 3 xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§117x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odejmuta.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§118

§118 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

§119

Zmocňovací xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §101a odst. 7.

(2) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx k xxxxxxxxx §9 xxxx. 6, §35 xxxx. 2, §73 xxxx. 3, §74 xxxx. 3, §75 xxxx. 1, §76 xxxx. 1, §85 xxxx. 4, §91 odst. 3 xxxx. c), §93a xxxx. 1, §99 xxxx. 3, §101a xxxx. 3, §105a x §116 xxxx. 5 x 6.

XXXXX XX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§120

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx péče xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(2) Osoby, xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx bezmocnost podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxx závislé xx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx), xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx XX (středně xxxxx xxxxxxxxx), xxx-xx x osoby xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx stupni XXX (xxxxx xxxxxxxxx), xxx-xx o xxxxx xxxxx bezmocné.

(3) Xxxx, xxxxx xx dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mimořádnou xxxx, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona považuje xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx XXX (těžká xxxxxxxxx).

(4) Ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §11 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stanoven xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stupně xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx dále stanoveno xxxxx. Osobám xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. a), xxxxx xxxx xxxxxx 80 xxx a x xxx xxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příspěvek xxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx osobu, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx stupně xxxxxxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx závislost). Osobám xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 písm. b), x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, které x tohoto xxxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxx jinou xxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx, xxxxxx po xxxx 2 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXX (těžká závislost); xx xxxxxxxx této xxxx náleží těmto xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Právnické x xxxxxxx xxxxx, xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx služby podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x hodlají x xxxx xxxxxxxx pokračovat x xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx žádost o xxxxxxxxxx xx lhůtě 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxx xxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §80. Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx a fyzické xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx zařízení sociální xxxx a o xxxxxx za xx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejdéle xxxx xx xxxx 3 xxx, pokud xx osoba a xxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx nedohodnou xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb. Namísto xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx úhradu za xxxx xx výši xxxxx §73 odst. 4.

(7) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx sociální xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxxx x platnosti x xx dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, nejdéle však xx dobu 3 xxx, xxxxx xx xxxxx x zdravotnické xxxxxxxx nedohodnou jinak. Xxxxx, které je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x které xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx také úhradu xx xxxx ve xxxx podle §73 xxxx. 4.

(8) Pořadníky xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx sociální xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxxx v platnosti x po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejdéle xxxx xx xxxx 3 xxx. Xxxxxxxxxxx ústavů xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx pořadníky xx xxxxx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatelům xxxxxxxxxx služeb a x xxxx skutečnosti xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx pořadníku.

(9) Ústavy xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §34 xxxx. 1 xxxx. x) xx f).

(10) Xxxxxxxxxx pracovníci xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx vztahuje kvalifikační xxxxxxxxxx uvedený x §110 xxxx. 4, x tento předpoklad xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx tento xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě

a) 7 xxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) 10 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx získal střední xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(12) Ustanovení xxxxxxxx 11 xxxxxxx, xxxxxxxx ke dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zaměstnanec uvedený x xxxxxxxx 11 xxxx. x) a x) dosáhl xxxx 50 let; x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpoklad xxxxxxx x §110 xxxx. 4 xx xxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx vztahuje xxxxxxxxx absolvování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzu podle §116 xxxx. 5, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 2 let xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(14) Xxx účely xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příspěvku xxxxx tohoto xxxxxx xx prvním xxxxxxx xxxxxxxxxx období říjen 2006.

HLAVA XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§121

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxxxx č. 82/1993 Sb., o úhradách xx pobyt x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxx č. 138/1994 Sb., kterou xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx x. 82/1993 Xx., o xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx péče.

3. Xxxxxxxx č. 146/1995 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx x. 82/1993 Xx., x xxxxxxxx za pobyt x xxxxxxxxxx sociální xxxx, xx znění xxxxxxxx č. 138/1994 Xx.

4. Vyhláška č. 66/1996 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx x. 82/1993 Xx., x xxxxxxxx xx pobyt x xxxxxxxxxx sociální xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

5. Xxxxxxxx č. 262/1996 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx x. 82/1993 Xx., x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx č. 205/1997 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx vyhláška Ministerstva xxxxx x sociálních xxxx č. 82/1993 Xx., o xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx sociální xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx č. 145/1998 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx x. 82/1993 Xx., x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

8. Xxxxxxxx č. 172/1999 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 82/1993 Xx., x xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx péče, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx č. 73/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx č. 82/1993 Sb., x xxxxxxxx za xxxxx x zařízeních sociální xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxxxxx č. 425/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 82/1993 Xx., o úhradách xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

11. Vyhláška č. 551/2002 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 82/1993 Xx., o úhradách xx pobyt x xxxxxxxxxx xxxxxxxx péče, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

12. Xxxxxxxx č. 5/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 82/1993 Xx., x úhradách xx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13. Xxxxxxxx č. 34/2005 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 82/1993 Xx., x xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

14. Xxxxxxxx č. 83/1993 Sb., x stravování x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

15. Xxxxxxxx č. 139/1994 Sb., kterou xx xxxx a xxxxxxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx x. 83/1993 Xx., o xxxxxxxxxx x zařízeních xxxxxxxx xxxx.

16. Xxxxxxxx č. 147/1995 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx x. 83/1993 Xx., x xxxxxxxxxx v zařízeních xxxxxxxx péče, ve xxxxx xxxxxxxx x. 139/1994 Sb.

17. Xxxxxxxx č. 263/1996 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí x. 83/1993 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx péče, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

18. Xxxxxxxx č. 146/1998 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních věcí x. 83/1993 Xx., x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx sociální xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

19. Xxxxxxxx č. 6/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 83/1993 Xx., x xxxxxxxxxx x zařízeních xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20. Xxxxxxxx č. 310/1993 Sb., x úhradě xx poskytování xxxxxxxx xxxx ve zdravotnických xxxxxxxxxx.

21. Xxxxxxxx č. 7/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx věcí x. 82/1993 Xx., x xxxxxxxx za xxxxx v zařízeních xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§122

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2007.

Xxxxxxxx v. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxxx x. r.

Příloha x xxxxxx x. 108/2006 Sb.

Výše xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

Xxxx

X %

Xxxxx

8,08

Xxxxxxxxx

6,67

Xxxxxxxxxxxx

9,21

Xxxxxxxxxxx

3,40

Xxxxxxxxxxxxxxx

5,46

Xxxxxxxxx

4,14

Xxxxxxxxxxxxxxx

11,99

Xxxxxxxxx

7,81

Xxxxxxxxxx

5,37

Xxxxxxxx

4,86

Xxxxxxxxxxx

10,93

Xxxxxxx

9,71

Xxxxxxxx

5,30

Xxxxxxx

7,07

Xxxxxxx vložena právním xxxxxxxxx č. 254/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti tohoto xxxxxx se dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx učiněného xxxxx §21 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 108/2006 Xx., o sociálních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx pomoc osoba xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §7 odst. 2 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx předcházející xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou působností xxxxxxxxxx.

3. Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 347/2010 Xx.

4. Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 347/2010 Xx.

5. Xxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §85 odst. 5 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xx rok 2009, x xx xx 31. května 2010.

6. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx akreditovaných xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §110 xxxx. 4 písm. x) x x) xxxxxx x. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx tohoto zákona, x xxxxxxx nejméně 200 xxxxx, xx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 10 let xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x tělovýchovy; xxxxx xxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2013.

7. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx službách xxxxx §116 xxxx. 5 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 1957, pokud xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 roky xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Odborná způsobilost xxxxxxxxxxx x rodinného xxxxxxx xxxxx §116a xxxx. 1 zákona x. 108/2006 Sb., x sociálních xxxxxxxx, xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx za xxxxxxxx x zaměstnance xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1957, pokud xx xxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx kvalifikační xxxxxxxxxx xxxxxxx x §110 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX

Xx. XII xxxxxx právním předpisem č. 80/2011 Sb.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x pravomocně neskončená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx dokončí xxxxx xxxxxxxx účinných do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. V xxxxxx o příspěvku xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx provede xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011 podle xxxxxx č. 108/2006 Xx., ve znění xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xx xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 108/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 18 xxx xxxx xx xxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, náleží xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2011. Příslušná xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxx 2012 xxxxx osobám xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 108/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxx xxxxxx 1 xxxx xxxx, které xxxxx §30 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 117/1995 Sb., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx zdravotního postižení, x kterým nenáležel x xxxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxx, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxx závislé xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

x) xx stupni X (xxxxx xxxxxxxxx), xxx-xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx postižené,

b) xx xxxxxx XX (xxxxxxx těžká xxxxxxxxx), xxx-xx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xx xxxx podle §11 xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx rodičovský xxxxxxxxx nejpozději xx 31. xxxxx 2012, x xx xx xxxx, xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx xxxx do 31. xxxxxxxx 2012.

4. Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §78 xxxx. 2 xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. ledna 2012 xxxxxxxx sdělením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zapsáni v xxxxxxxx poskytovatelů sociálních xxxxxx podle §85 xxxx. 1 xxxxxx x. 108/2006 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx ve xxxxx xx 1 xxxxxx xx doručení xxxxx xx tiskopisu xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx který xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §18 zákona x. 108/2006 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

5. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx osobám xxxxxxxx na pomoci xxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle §52, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospicového xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx podat xxxxxx x xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §85 xx xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2012.

Čl. IL

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx x žádostech x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 420/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx péče xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Brně-Chrlicích, Ústav xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx postiženou xxxxxx Xxxxx, Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx tělesně xxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxx-Xxxxxxx Poli x Xxxxxxxxxxxx xxxxx sociální xxxx x Xxxxxxxx, xxxxxxx Ministerstvem xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi xxxxx §96a xxxxxx x. 108/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx vydá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příspěvkových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx listiny xx §96a xxxx. 1 xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxx a xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx xxxxxxxxxxx zařazených k xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxx x bodě 1.

4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x bodě 1 xxxx počínaje xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x dalších xxxxx, xx xxxxxx xxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x bodě 1.

5. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušela xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx 1, xxxx xxxxxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x pasivy státních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1.

6. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxx xxxxxxxxx v bodě 1 xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §48 odst. 1 xxxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx státních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx uvedené v xxxx 1 xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx nebo je xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx na xxxx cizích xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx účty xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7. Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx práv x povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx podle §81 xxxxxx x. 108/2006 Xx. x práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §91 xxxxxx č. 108/2006 Xx., jejichž xxxxxxxx xxxx xx dni xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxxxxx x xxxx 1.

8. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx postižené x Xxxxxxx, zřízená Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx organizaci xxxxx §96a xxxxxx x. 108/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 384/2012 Xx. x účinností od 1.1.2013

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx karta sociálních xxxxxxx a které xx příspěvek na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 odst. 3 zákona x. 108/2006 Sb., ve xxxxx účinném do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, bude xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xx 1 kalendářního xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, aby xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx sociálních systémů.

2. Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx provést xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx péči xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx ode dne xxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxx xxxxxxx x §18 xxxx. 3 větě druhé xxxxxx x. 108/2006 Xx. xxx neplatí.

3. Xxxxx osoba nesdělí xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx České republiky xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx podle xxxx 1 do 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx práce České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vyplácen xx účet xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx v §19 xxxxxx x. 108/2006 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx, x xxxxxx-xx takový xxxx, bude vyplácen xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 306/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.11.2013

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxx bydliště xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 1 xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2015.

2. Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx podanému xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx péči xxxxx §26 odst. 1 zákona x. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x pravomocně xxxxxxxxxx xxxx tímto xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Řízení o xxxxxxxx xxxxxxx podle §107 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

7. Xxxxx §101a xxxxxx x. 108/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxx v roce 2015.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 313/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2014 xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2015 xx Xxxxxxxxxxxx práce x sociálních věcí.

2. Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §107 xxxx. 2 písm. x) až x), x), x), x) x x) xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2015, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxxxxxx a pravomocně xxxxxxxxxx xxxx tímto xxxx se xxxxxxx xxxxx zákona č. 108/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2015.

3. Xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxx 2015 Xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx - xxxxxxxxx pobočkami x xxxxxxxx pro xx. x. Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

4. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xx. x. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2015 Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Informaci x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x ukončené xxxxx xxxx 1. ledna 2015 xxxxxx do xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx pro hl. x. Xxxxx xx 31. xxxxx 2015.

6. Xx správní xxxxxx xxxxx §107 xxxx. 2 písm. m) xxxxxx č. 108/2006 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne 1. xxxxx 2015, xx považováno x xxxxxxxxx opatření uloženého xxxxx xxxx 1. xxxxx 2015 Xxxxxx xxxxx České republiky - xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx. x. Prahu xxxx xxxxxxxx zprávy x xxxxxx opatření.

7. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx povolání sociálního xxxxxxxxxx získaná podle §110 xxxx. 4 xxxx. c) nebo x) xxxxxx č. 108/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. ledna 2017, xx xxxxxxxx xx splněnou x xx tomto dni.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 254/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - krajské xxxxxxx a xxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx xxxxxx částky xxxxxxxxx xx péči xxxxx §11 odst. 1 a 2 xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2016, xxx xxxxxxx. O xxxxx xxxx příspěvku xx péči xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx.

2. Xxxxxxxxx na xxxx ve výši xxxxx §11 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 108/2006 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx 1. srpna 2016, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx náležející xx xxxxx srpen 2016.

3. Xxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx srpen 2016 příjemcům xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxx 1 xxxx xxxxx; xxxx sdělení xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Řízení x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx dokončí xxxxx zákona x. 108/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 189/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2016

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x příspěvku xx xxxx zahájená x pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 108/2006 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Úřad práce Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxx podle §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 x písm. x) xxxx 2 a §11 xxxx. 2 xxxx. c) bodu 2 x xxxx. x) bodu 2 xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxx žádosti. X změně xxxx xxxxxxxxx na péči xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx.

3. Xxxx xxxxx Xxxxx republiky - xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu xxxxxx xxxxxxxxx příspěvku xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx péči xxxxxxx sdělení x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx podle xxxx 2 xxxx xxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxx xx zvýšení příspěvku xx péči xx xxxxxx III (těžká xxxxxxxxx) a ve xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dítěti xx 4 xx 7 xxx věku xxxxx §12 odst. 2 xxxxxx č. 108/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zaniká v xxxxxxxxxxx xxxxxx následujícím xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xx ke xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Úřad xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - krajské xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx město Prahu xxxxxx příjemcům xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx sdělení x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxx xxxxx; xxxx sdělení xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. II xxxxxx právním předpisem x. 47/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx x příspěvku xx péči zahájená x pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 108/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Úřad xxxxx Xxxxx republiky - xxxxxxx pobočky a xxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx upraví xxxxxx příspěvku xx xxxx podle §11 xxxx. 1 písm. x) x x) x §11 xxxx. 2 xxxx. x) x d) xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxx žádosti. O xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx do xxxxx. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx do xxx výplaty xxxxxxxxx xx péči xxxxxxx xxxxxxx x změně xxxx xxxxxxxxx xx xxxx podle xxxx xxxxx; xxxx sdělení xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 328/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Smlouvy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dětem xx 15 xxx věku x domově xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 363/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Informace

Právní xxxxxxx x. 108/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2007.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

29/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 135/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 100/88 Xx., o xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.2.2007

213/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 117/95 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 435/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 251/2005 Sb., x inspekci xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a zákon x. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 29/2007 Sb.

s xxxxxxxxx xx 22.8.2007

261/2007 Xx., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2008 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 16.10.2007, 1.7.2009, 1.1.2012

88/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 xx xxxx návrhu xx zrušení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

124/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 269/94 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

129/2008 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

274/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x Xxxxxxx XX

x účinností xx 1.1.2009

479/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

108/2009 Sb., x xxxxxxxxxxx peněžní částce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2009

206/2009 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 108/2006 Xx., o sociálních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.8.2009 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.7.2009, 1.1.2011, 1.1.2012 x 1.1.2014

223/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

362/2009 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxx zákona x xxxxxxx rozpočtu XX xx xxx 2010

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

347/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Ministerstva práce x xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

427/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Xx., x azylu a x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Sb., x Policii XX, xx znění pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.4.2011

80/2011 Xx., xxxxx XX xx xxx 1.3.2011 xx. xx. Xx. XX 55/10 xx xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxx x. 347/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x úspornými xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx věcí

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

364/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s úspornými xxxxxxxxxx x působnosti Xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx věcí

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

366/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 111/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2012 s xxxxxxxx §75, který xxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2014

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách, xxxxxx x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

420/2011 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx nim

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

331/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 329/2011 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 141/2012 Xx., xxxxx č. 73/2011 Sb., x Xxxxx práce XX x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.12.2012

384/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §26, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 16.11.2012

401/2012 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 359/99 Sb., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

45/2013 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x obětech xxxxxxxxx činů)

s účinností xx 1.8.2013

306/2013 Xx., x zrušení xxxxx xxxxxxxxxx systémů

s xxxxxxxxx xx 1.11.2013

303/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soukromého práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

313/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014 x xxxxxxxx xxxxx §101, xxxxx xxxxxx účinnosti 4.10.2013

101/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx cizinců na xxxxx XX a x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x účinností xx 24.6.2014

254/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 111/2006 Xx., o xxxxxx v xxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2017

189/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 292/2013 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění zákona x. 87/2015 Sb., x xxxxx č. 372/2011 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x zdravotních xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2016

56/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 45/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx činů x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx trestných xxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 77/2015 Xx., x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.4.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

200/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2017

222/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx cizinců na xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.8.2017

335/2018 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 582/1991 Sb., x organizaci a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2019

47/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2019 s xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2019

261/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2022

328/2021 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx službách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

363/2021 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2022 x xxxxxxxx §48, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2025

371/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2025

216/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.2.2023

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Zákon č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 325/1999 Sb., o azylu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §42c xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §42f xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §14a x 14b xxxxxx x. 325/1999 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §42i xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
7x) §22a xxxxxx x. 48/1997 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx některých souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 340/2006 Xx.
7x) §23 xxxxxx x. 48/1997 Xx.
§36 zákona x. 20/1966 Sb., x péči x xxxxxx xxxx.
7x) §25 xxxxxx x. 48/1997 Xx.
8) §8 xxxx. 1 xxxxxx x. 582/1991 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
9) §4 xxxx. 2 zákona x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 109/2006 Xx.
10) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x x změně některých xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
11) Xxxxx č. 133/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
12) §13b xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx.
13) Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Xx.
15) Xxxxx č. 155/1995 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16) §12 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
17) §33 xxxx. 1 xxxxxx x. 435/2004 Sb.
18) §106 xxxx. 3 zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx zákona x. 428/2005 Xx.
19) Zákon č. 48/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 20/1966 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 160/1992 Sb., x zdravotní xxxx x nestátních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxxx č. 96/2004 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.
21) Xxxxxxxx x. 134/1998 Sb., xxxxxx xx vydává xxxxxx zdravotních výkonů x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
22) §11 xx 16 xxxxxx x. 117/1995 Xx.
23) §46 xxxxxx x. 94/1963 Xx., o xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
§13 x 13a xxxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
24) §20, §23 xxxx. 1 xxxx. a), e) xx x) x x), §24 odst. 1 xxxx. a), x), x) až x) x l) x §31 xxxxxx x. 109/2002 Xx., x výkonu xxxxxxx xxxxxxx nebo ochranné xxxxxxx xx školských xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
25) Zákon č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x zdravotních službách).
26) §21a x 21b zákona x. 283/1991 Sb., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Zákon č. 110/2006 Sb., x životním x existenčním xxxxxx.
28) §43 xxxxxx x. 117/1995 Xx.
28a) Xxxxx č. 111/2006 Sb., x pomoci x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28x) §26 xxxx. 1 x §28 xxxx. x) xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) §19 xxxx. 3 xxxxxx x. 117/1995 Xx.
30) Xxxxx č. 255/1946 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx armády v xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx účastnících xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.
Xxxxx č. 462/1919 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
30x) Xxxxx č. 269/1994 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx odborné kvalifikace), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31x) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních xxxxxxxxxx.
32) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxx č. 255/2012 Sb., x xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx).
35) Například §128 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, §8 xxxxxxxxx xxxx.
36) Zákon č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o finanční xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

37x) Xxxxx č. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

Zákon č. 129/2000 Sb., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) §7 xxxx. 1 písm. x) a x) xxxxxx č. 218/2000 Xx.
39) §9 xxxx. 1 xxxx. x) x §10 xxxx. 1 písm. x) a x) xxxxxx x. 250/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) Zákon č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 383/2005 Xx.
41) Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx školách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) §5, 10, §43 xxxx. 2 xxxx. x) x §96 zákona x. 96/2004 Xx.
43) §230 xxxxxxxx xxxxx.
44) Xxxxxxxxx xxxxx č. 561/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 383/2005 Sb., xxxxx č. 111/1998 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44x) Zákon č. 198/2002 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o dobrovolnické xxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
45) §36 xxxxxx č. 96/2004 Xx.
46) §7 xxxxxx x. 96/2004 Xx.
47) Zákon č. 96/2004 Sb., xx znění xxxxxx č. 125/2005 Xx.
Xxxxx č. 95/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Xx.
Xxxxx č. 563/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx pracovnících x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 383/2005 Xx.
47x) §37 xxxx. 2 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
47x) Například xxxxx č. 561/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 111/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47x) Položka 22 xxxx. x) x x) xxxxxxx x xxxxxx č. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 206/2009 Xx.
47x) §200 x §203 xxxx. 1 zákoníku xxxxx.
47e) §157 xx 160, 162 x 163 zákoníku xxxxx.
48) §168 x 172 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
49) §5 xxxx. 6 xxxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
50) §42i xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 427/2010 Xx.
51) §16a xxxx. 3 xxxxxx x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxx x. 347/2010 Xx.
52) Xxxxx č. 109/2002 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) §4b xxxxxx x. 73/2011 Xx., o Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 366/2011 Xx.
54) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 883/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 o koordinaci xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, x platném xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 987/2009 xx xxx 16. xxxx 2009, kterým xx stanoví prováděcí xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx znění.
Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 492/2011 xx xxx 5. xxxxx 2011 x volném xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx.
55) Xxxxx č. 45/2013 Sb., x obětech xxxxxxxxx xxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx trestných xxxx).
56) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
57) §12 x 13 zákona x. 359/1999 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
58) §10 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 359/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

59) §42g xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

60) Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

61) §42 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.

62) §42a odst. 1 xxxxxx č. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

63) Xx. 7 x 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2004/38/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 o xxxxx xxxxxx Unie x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se pohybovat x pobývat na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x změně xxxxxxxx (XXX) č. 1612/68 x o xxxxxxx xxxxxxx 64/221/XXX, 68/360/XXX, 72/194/XXX, 73/148/XXX, 75/34/XXX, 75/35/XXX, 90/364/XXX, 90/365/EHS x 93/96/XXX.

64) §9 xxxx. 2 xxxx. c) x x) xxxxxx x. 372/2011 Xx.

65) §21 xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

66) §32 zákona x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

67) §42k xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

68) §42m xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

69) Xxxxx č. 359/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.