Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.05.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022 do 31.12.2024.


Zákon o sociálních službách
108/2006 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Základní zásady §2

Vymezení některých pojmů §3

Okruh oprávněných osob §4

Působnost v oblasti sociálních služeb §5

Poskytovatelé sociálních služeb §6

ČÁST DRUHÁ - PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

HLAVA I - PODMÍNKY NÁROKU NA PŘÍSPĚVEK NA PÉČI §7 §8 §9 §10

HLAVA II - VÝŠE PŘÍSPĚVKU §11

HLAVA III - ZVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKU §12

HLAVA IV - NÁROK NA PŘÍSPĚVEK A JEHO VÝPLATU §13

Změna nároku na příspěvek a jeho výplatu §14 §14a

Zánik nároku na příspěvek a jeho výplatu §15

Přechod nároku na příspěvek a jeho výplatu §16

Postoupení a srážky §17

HLAVA V - VÝPLATA PŘÍSPĚVKU

Způsob výplaty příspěvku §18 §18a

Příjemce příspěvku §19

Výplata příspěvku zvláštnímu příjemci §20

HLAVA VI - POVINNOSTI ŽADATELE O PŘÍSPĚVEK, OPRÁVNĚNÉ OSOBY A JINÉHO PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU §21 §21a

Přeplatky §22

HLAVA VII - ŘÍZENÍ O PŘÍSPĚVKU §23 §24 §25 §26 §26a §27 §28

HLAVA VIII - KONTROLA VYUŽÍVÁNÍ PŘÍSPĚVKU §29

HLAVA IX - INFORMAČNÍ SYSTÉM O PŘÍSPĚVKU §30

HLAVA X §31

ČÁST TŘETÍ - SOCIÁLNÍ SLUŽBY

HLAVA I - DRUHY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A ÚHRADA NÁKLADŮ ZA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Díl 1 - Základní druhy a formy sociálních služeb §32

Formy poskytování sociálních služeb §33

Zařízení sociálních služeb §34

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb §35 §36

Díl 2 - Sociální poradenství §37

Díl 3 - Služby sociální péče §38

Osobní asistence §39

Pečovatelská služba §40

Tísňová péče §41

Průvodcovské a předčitatelské služby §42

Podpora samostatného bydlení §43

Odlehčovací služby §44

Centra denních služeb §45

Denní stacionáře §46

Týdenní stacionáře §47

Domovy pro osoby se zdravotním postižením §48

Domovy pro seniory §49

Domovy se zvláštním režimem §50

Chráněné bydlení §51

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče §52

Díl 4 - Služby sociální prevence §53

Raná péče §54

Telefonická krizová pomoc §55

Tlumočnické služby §56

Azylové domy §57

Domy na půl cesty §58

Kontaktní centra §59

Krizová pomoc §60

Intervenční centra §60a

Nízkoprahová denní centra §61

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež §62

Noclehárny §63

Služby následné péče §64

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi §65

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením §66

Sociálně terapeutické dílny §67

Terapeutické komunity §68

Terénní programy §69

Sociální rehabilitace §70

Díl 5 - Úhrada nákladů za sociální služby §71

Sociální služby poskytované bez úhrady §72

Sociální služby poskytované za úhradu §73 §74 §75 §76 §77

HLAVA II - PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Díl 1 - Registrace

Oddíl 1 - Podmínky registrace §78 §79 §80 §81 §82 §82a §82b §83 §84

Oddíl 2 - Registr poskytovatelů sociálních služeb §85 §86 §87

Díl 2 - Povinnosti poskytovatelů sociálních služeb §88

Opatření omezující pohyb osob §89

Díl 3 - Smlouva o poskytnutí sociální služby §90 §91 §91a §91b §91c

Díl 4 - Působnost při zajišťování sociálních služeb §92 §93 §93a §94 §95 §96 §96a

ČÁST ČTVRTÁ - INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB §97 §98 §99

ČÁST PÁTÁ - MLČENLIVOST §100

Sdělování údajů orgánu sociálně-právní ochrany dětí §100a

ČÁST ŠESTÁ - FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB §101 §101a §102 §103 §104 §105 §105a

ČÁST SEDMÁ - PŘESTUPKY §106 §107 §108

ČÁST OSMÁ - PŘEDPOKLADY PRO VÝKON POVOLÁNÍ SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA

HLAVA I - SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK §109 §110

HLAVA II - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA §111

HLAVA III §112 §113 §114

ČÁST DEVÁTÁ - PŘEDPOKLADY PRO VÝKON ČINNOSTI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Okruh pracovníků §115

Pracovníci v sociálních službách §116 §116a §117

ČÁST DESÁTÁ - AKREDITACE VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ A AKREDITACE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ §117a §117b §117c §117d §117e

ČÁST JEDENÁCTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §118

Zmocňovací ustanovení §119

HLAVA II - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ §120

HLAVA III - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zrušovací ustanovení §121

Účinnost §122

Příloha - Výše procentního podílu kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu sociálních služeb pro příslušný rozpočtový rok

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 80/2011 Sb.

č. 206/2009 Sb. - Čl. II

č. 347/2010 Sb. - Čl. XII

č. 366/2011 Sb. - Čl. IV

č. 420/2011 Sb. - Čl. IL

č. 384/2012 Sb. - Čl. II

č. 306/2013 Sb. - Čl. X

č. 313/2013 Sb. - Čl. II

č. 254/2014 Sb. - Čl. II

č. 189/2016 Sb. - Čl. II

č. 47/2019 Sb. - Čl. II

č. 328/2021 Sb. - Čl. II

č. 363/2021 Sb. - Čl. XIII

INFORMACE

108
XXXXX
xx dne 14. xxxxxx 2006
o sociálních xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx podmínky poskytování xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "osoba") xxxxxxxxxxxxxxx sociálních služeb x xxxxxxxxx xx xxxx, podmínky xxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx povolání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx x xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zařízeních, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx zákon xx xxxxxxx na právní xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie54).

§2

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Každá xxxxx xx xxxxx xx bezplatné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§37 xxxx. 2) x možnostech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxx xxxxxx x podpory xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx vycházet x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, musí xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, podporovat xxxxxx xxxxxx samostatnosti, xxxxxxxxx xx x takovým xxxxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx setrvávání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx poskytovány x zájmu osob x x náležité xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

§3

Vymezení xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx činností podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x podporu xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx sociální situací xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, nepříznivého xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx činností xxxx xxxxxxx osoby xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx řešit xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx sociální začlenění x xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavem xxxxxxxxx xxxx, který xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx nebo xx trvat déle xxx 1 xxx, x xxxxx omezuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx zvládání základních xxxxxxxxx xxxxxx,

x) přirozeným xxxxxxxxx prostředím xxxxxx x sociální xxxxx x xxxxxx xxxxxxx1), xxxxxxxxx osoby a xxxxxxxx vazby x xxxxxx osobám, xx xxxxxxx sdílí domácnost, x xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx, vzdělávají xx x xxxxxxxxx xxxxx sociální aktivity,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sociálním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx plně xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx společnosti x žít způsobem, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxx společnosti x nemožnost xx xx xxx xxxxxxx x důsledku nepříznivé xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxxx činí xxxx xxxxx činit osobu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx osoby,

h) xxxxxxxxxxxx xxxxxx rozvoje sociálních xxxxxx xxxxxxxxxxx dokument xxxx nebo kraje xxxxxxxxx xx xxxx 3 xxx, xxxxx xx výsledkem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřeb xxxx xx xxxxx xxxx xxxx kraje x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x výsledky xxxxxxxxxxxx xxxxxx a dat, xxxxx xxxxxxx zpracování xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x obcemi, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x osobami, xxxxxx xxxx sociální xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x analýza dostupných xxxxxx x potřeb xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx určeny, xxxxxx ekonomického xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxxxx popis xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xx mělo být xxxxxx stavu xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx sledování a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx způsobu, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx a způsob xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxx doplněn xxxxxxx xxxxx zpracovanými xx xxxxxx jednoho xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx střednědobého xxxxx xxxxxxx sociálních xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx sociálních xxxxxx, xxxxx v dostatečné xxxxxxxx, náležité xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx sociální xxxxxxx xxxx xx xxxxx kraje x xxxxx jsou x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx finančními x xxxxxx xxxxxx; síť xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxx.

§4

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx

x) xxxxx, xxxxx xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) cizinec, xxxxx xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3),

x) cizinec, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenta x Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx4),

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxx x písmenu x), xxxxx xx byla xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie podle xxxxxxxxxx právního předpisu3),

e) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxx xx xxxx xxxxxx povolení x dlouhodobému pobytu xx území České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu3),

f) xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx5),

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx doplňkové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6),

x) xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx republiky xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7),

x) cizinec xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx tento xxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxx vyplývá x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx54), xxxx xxxxx zaměstnaná, samostatně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx příslušníci xxxxxx xxxxx xx rovné xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxx unie63),

k) xxxxxxx, xxxxxxx xxxx vydána xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx59),

x) xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx zaměstnán xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx a xx v evidenci xxxxxxxx x xxxxxxxxxx60), xxxxx mu xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx61),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx62) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x), x), x) x x), xxxxx xx bylo xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx61),

x) xxxxxxx, kterému xxxx vydáno xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání65) nebo xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx66),

x) xxxxxxx, xxxxxxx xxxx vydána karta xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx67) xxxx karta vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx68), a je xxxxxxxx xx obchodní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx sídlem xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxx o), pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx62),

x xx, xxxxx má xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x písmenech x), x) x o); xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x pomoci x xxxxxx nouzi49).

(2) Sociální xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených x tomto zákoně xxxxxxxxx

x) osobám xxxxxxxx x odstavci 1, x xxxxxxxx osob xxxxxxxxx x písmenech x) xx x); xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx České republiky xxx neplatí,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3) xx xxxx xxxxx než 3 xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx občana členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3) xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §57, 59 xx 63 x 69 se xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2, xxxxx oprávněně xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3). Xxxxxxxx služby uvedené x §57, 60 x 69 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxx48). Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §37 xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx obětí trestného xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu3), x xxxxx, která xx xxxxx trestného xxxx obchodování s xxxxx xxxx trestného xxxx xxxxxxxxx.

§5

Působnost x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxx úřady,

c) xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxx práce Xxxxx republiky - xxxxxxx pobočky a xxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce").

(2) Výkon xxxxxxxxxx obecních xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxxxx působnost podle xxxxxx zákona také xxxx x kraje.

§6

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x jimi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, fyzické xxxxx x ministerstvo x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami.

ČÁST DRUHÁ

PŘÍSPĚVEK NA XXXX

XXXXX I

PODMÍNKY XXXXXX XX XXXXXXXXX NA XXXX

§7

(1) Xxxxxxxxx na xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx pomoci xxxxx xxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx xxxx. Náklady xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx státního xxxxxxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 1, která x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxx pomoc xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8, pokud xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx asistent xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §83 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx zapsán x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1, xxxxxxxx xxx děti vyžadující xxxxxxxxx pomoc69) nebo xxxxxx xxxxx52), anebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx7a); xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx dobu, xx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx hospitalizace.

(3) Nárok xx xxxxxxxxx nemá xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) O příspěvku xxxxxxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx.

§8

(1) Xxxxx xx 18 xxx věku xx xxxxxxxx za xxxxxxxx na xxxxxx xxxx fyzické xxxxx xx

x) xxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx základní xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx závislost), xxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxx nepříznivého zdravotního xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx čtyři xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx XXX (xxxxx závislost), xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx,

x) xxxxxx XX (úplná xxxxxxxxx), xxxxxxxx z xxxxxx dlouhodobě nepříznivého xxxxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxx zvládat osm xxxx devět xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x vyžaduje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoby.

(2) Xxxxx xxxxxx 18 xxx věku xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx ve

a) xxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx), jestliže x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu není xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx základní xxxxxxx potřeby,

b) stupni XX (středně xxxxx xxxxxxxxx), jestliže x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxx zvládat xxx xxxx šest základních xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx,

x) stupni XX (xxxxx závislost), jestliže x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxx schopna zvládat xxxxx xxxx deset xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x xxxxxxxx každodenní pomoc, xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§9

(1) Při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zvládat xxxx základní xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx,

x) orientace,

c) xxxxxxxxxx,

x) stravování,

e) xxxxxxxx x obouvání,

f) tělesná xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) péče o xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x domácnost.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx potřebu xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. h) xx xxxxxxx xx xxxxxx xx konkrétnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx ošetřujícím xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx u osob xx 18 let xxxx.

(4) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx potřeby se xxxxxxx funkční xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx základní xxxxxxx xxxxxxx; přitom xx xxxxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxx nebo péči, xxxxx nevyplývá x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx.

(5) Xxx uznání závislosti x příslušné xxxxxxxx xxxxxxx potřebě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Funkční xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zachovaných potenciálů x kompetencí xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pomůcek, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx denní xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, veřejných xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx vymezení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx hodnocení stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§10

U xxxxx xx 18 xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvládat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 x při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxx, intenzita x náročnost péče, xxxxxx je xxxxx xxxxxxx posuzované xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením, x xxxx, xxxxxx xx třeba xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx závislosti x osoby xx 18 xxx xxxx xx nepřihlíží x xxxxxxx xxxx, která xxxxxxx x věku xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx stupni xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx svým xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osobě xxxxx xxxx.

HLAVA XX

XXXX XXXXXXXXX

§11

(1) Xxxx příspěvku xxx xxxxx xx 18 xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx měsíc

a) 3&xxxx;300 Kč, xxx-xx x stupeň X (xxxxx xxxxxxxxx),

x) 6&xxxx;600 Xx, xxx-xx o xxxxxx XX (středně xxxxx xxxxxxxxx),

x) 13 900 Xx, xxx-xx x xxxxxx III (xxxxx xxxxxxxxx),

x) 19 200 Xx, jde-li x xxxxxx IV (xxxxx závislost).

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 18 xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

x) 880 Xx, xxx-xx o stupeň X (xxxxx xxxxxxxxx),

x) 4&xxxx;400 Kč, xxx-xx x stupeň II (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx),

x) 12 800 Kč, xxx-xx o stupeň XXX (xxxxx závislost),

d) 19 200 Xx, xxx-xx o stupeň XX (úplná xxxxxxxxx).

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx §12 xxxxxxx x 2&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXX PŘÍSPĚVKU

§12

(1) Xxxxxxx příspěvku xxxxx §11 xxxx. 3 xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx dítěti22) xx 18 xxx xxxx, kterému xxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx

1. xxxxxx, kterému xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxx pěstounské xxxx xxxxx xxxxxx x sociálně-právní xxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx proto, xx požívá xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx než xxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x děti xxxx xxxxxx, x

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx x nezaopatřené dítě xx 18 let xxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx s xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxx xxx dvojnásobek xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxx x ní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx27).

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx zaopatření v xxxxxxxx pro péči x děti nebo xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře. Xxx xxxxx nároku xx zvýšení xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx příjmem oprávněné xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx podle §5 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx, za které xx xxxxxxxx xxxxxx, xx období kalendářního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx kalendářnímu xxxxxxxxx, xx které xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobách pro xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx.

(4) Neprokáže-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21 odst. 2 písm. x), xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx náležející za xxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxxxxx kalendářní xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí, xx xxxxx xx xx mělo uvedené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx zvýšení xxxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA XX

XXXXX XX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXX

§13

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx vzniká xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §7 x 8.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx nárok xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx-xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx počátku xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx o přiznání xxxxxxxxx; xxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §25 xxxx. 1 xxxx druhé, může xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ode dne, xxx příslušné krajské xxxxxxx Xxxxx práce xxxx doručeno oznámení x xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 vzniká xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx příspěvku xxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §12 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na příspěvek xxx xx část xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, x jaké náleží xx xxxxxxxxxx xxxxx.

§14

Změna xxxxxx na xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx přiznán xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx částce, xxx x xxxx náleží, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx byl xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, než od xxxxxx náleží, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, a xx xxx dne, xx xxxxx příspěvek xxxx xxxx xxxxxxx náleží, xxxxxxx xxxx 3 xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Jestliže xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx vyplácen xx xxxxx částce, xxx x xxxx náleží, xxxx byl xxxxxxx xxxx xx vyplácí xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx výplata xxxxxxx xxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výši xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xx být xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx dne kalendářního xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výši xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, následujícího xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x snížení xxxxxxxxx.

(5) Změní-li se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx na příspěvek xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xx prvního xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§14a

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §52; to xxxxxxx x xxxxxxx, kdy xx x oprávněnou xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7c) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x žádosti x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §21 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxx. Podmínka celého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx první xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx poslední xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx od xxxxxxx dne kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx měsíci, xx xxxxxx byla oprávněná xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, není-li xxxxx §21a xxxx. 1 xxxxxxxx propuštění xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení. Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx netrvala xx xxxx kalendářní xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx 18 let xxxx, příspěvek xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xx xxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 18. xxxxx xxxx. Xxxxxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxx řízení x xxxx úřední xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8 x xxxx xxxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxx.

§15

Zánik xxxxxx na xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx nezaniká xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx, od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1. Tato xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

§16

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx žadatel x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx splatné xx xxx jeho smrti xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx péče xxxxxxx x §83, xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §48, 49 xxxx 50, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytující xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §52, xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx69), xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx lůžkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pomoc. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx, které xx xx zahájení xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx příspěvku xxxxxxx xx dne smrti xxxxxxxx x příspěvek xx kalendářní xxxxx, xx kterém xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na pomoci xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx rovným xxxxx, xxxxx nepředloží xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx prvního dne xxxxxx kalendářního měsíce xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxx.

(2) Jestliže xxx xxxxxxxxx přiznán před xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx příspěvku, které xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, fyzické nebo xxxxxxxxx osobě xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, poskytovala xxxxxxxxx xxxxx pomoc x byla uvedena x xxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §21 xxxx. 2 xxxx. c). Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx nebyl xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx osob, nabývají xxxx xxxxx xxxxx xx příspěvek xxxxxx xxxxx, pokud nepředloží xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx kalendářní xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx smrti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x průběhu hospitalizace.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§17

Postoupení x srážky

(1) Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx do zástavy.

(2) Xxxxxxxxx nepodléhá xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXX XXXXXXXXX

§18

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Příspěvek xx vyplácí xxxxxxx, x xx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx náleží.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx krajská pobočka Xxxxx xxxxx, xxxxx xx příslušná x xxxxxxxxxx o příspěvku.

(3) Xxxxxxxxx se vyplácí x české měně xxxxxxxx xx platební xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §19, xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx podle rozhodnutí xxxxxxxx příspěvku uvedeného x §19, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx příjemce xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx příjemce xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx příspěvku, xx krajská pobočka Xxxxx práce xxxxxxx xxxxxxx změnu xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx měsíci, v xxxx byla xxxxxx xxxxxx doručena.

(4) Podle xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx příspěvku z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx §16, x xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx ciziny xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výplaty xxxx xxxxxx příspěvku, x xx buď xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx.

(5) Dojde-li v xxxx, ve xxxxx xx příspěvek xxxxxxxx, xx xxxxx místa xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx oprávněné xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, která xxxx xxxx touto xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx příslušná, xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx měsíci, x xxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx uvedená ve xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx příslušné podle xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pobytu oprávněné xxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx přiznán. Xxxxxxxxx xxxxxxx pobočka Úřadu xxxxx vyplácí příspěvek xx xxxxxxx splátky xxxxxxxxxxx po kalendářním xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§18x

§18x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 364/2011 Sb.

§19

Xxxxxxxx příspěvku

(1) Příjemcem xxxxxxxxx xx oprávněná xxxxx, není-li dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx osoby je xxxxxxxxx příspěvku

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxx, které byla xxxxxxxxx oprávněná xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu.

§20

Xxxxxxx xxxxxxxxx zvláštnímu xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx pobočka Xxxxx práce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jiný xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §19 odst. 2,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx oprávněná osoba, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §19 xxxx. 2, xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx vzhledem xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx souhlas xxxxx, x v xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x). Zvláštním xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, jehož zájmy xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxx xxx fyzickou xxxxx, xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovený xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tyto xxxxxx udělovat. Na xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx na žádost xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx je zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyúčtování příspěvku, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, x to xx lhůtě 1 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxx žádosti.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx odpadly xxxxxx, xxx xxxxx xxx zvláštní příjemce xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX ŽADATELE X PŘÍSPĚVEK, XXXXXXXXX XXXXX A JINÉHO XXXXXXXX XXXXXXXXX

§21

(1) Xxxxxxx x příspěvek x xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx stupně závislosti, xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xx sociálnímu xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx vyšetření xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, podrobit xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx určenému xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxx nálezy xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx, sdělit x xxxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx poskytnout xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx posudku, xxxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx na příspěvek, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx v xxxxxxx řízení o xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, které byly xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx řízení, a xx xx xxxxx xx 8 dnů xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxx povinnost xxxx xxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx, že xx mu xxxxxxxxxxx x jednoho nebo xxxxxxxx u xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx64) pro xxxxx nemoc xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 60 xxx, a xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx x případech xxxxxxxxx x písmenu x), x xx xx lhůtě 5 xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx 8 xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx příspěvek, jeho xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx osvědčit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nárok xx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxx xx 8 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx,

x) písemně ohlásit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx změny xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx lhůtě xx 8 dnů ode xxx, kdy tato xxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx plní příjemce xxxxxxxxx xx tiskopisu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx písemný xxxxxxx xxxxx blízké xxxxx jiné xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx s poskytováním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx potřebné xxxxxx xxxxxx blízkou xxxx xxxxxxxxxx sociální xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §83 nebo poskytovatelem xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx zapsán x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1, xxxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc69) xxxx xxxxxxx xxxxxxx, anebo xxxxxxxxxx lůžkovým xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hospicového typu,

e) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1; tato xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx splněnou, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx příslušné xxxxxxx pobočce Úřadu xxxxx, xx xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §12 xxxx. 4, prokázal rozhodné xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxx zákona o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x že xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxx na xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxxxx zastavena, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx žadatel x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx některou xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 a 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxx nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) xx x), a xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx xx xxxxx 8 dnů xxx xxx doručení xxxxx, ve xxxxx xxx příjemce xxxxxxxxx xx následek xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx upozorněn. Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Výplata xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§21a

(1) Xxxxx xxxxxx xxxx asistent xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §83, který poskytuje xxxxxxxxx xxxxx pomoc, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxx oprávněné xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx z hospitalizace, x xx xx xxxxx do 8 xxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §21 odst. 2 xxxx. a); tuto xxxxxxxxx xx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxx x §48 xx 50, jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx69) x dětský xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §83, poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §48 xx 50, zdravotnické xxxxxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxxxx služby podle §52, x speciální xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx69) x xxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxxx oprávněné osobě xxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xx lhůtě xx 8 xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§22

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx příspěvku, xxxxx xxxxxx příspěvek xxxx xxxx část, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx předpokládat, xx xxx xxxxxxxx neprávem xxxx xx xxxxx xxxxxx, než náležel, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx příspěvek xxx xxxxxxxx neprávem nebo x nesprávné xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vrátit; povinnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx má xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx přijala příspěvek xxxx jeho xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zaniká uplynutím 3 xxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

(3) O xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vyplácí xxxx xxxxxxxxx vyplácela. Xxxxxxxxx vybírá xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx vrátit xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 100 Xx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xx 20&xxxx;000 Xx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva, jde-li x xxxxxx xxx 20&xxxx;000 Kč x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxx v xxxxx xxxx, xxx x xxxx poskytnutí; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, bezodkladně xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx se stávají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXX X XXXXXXXXX

§23

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx tiskopisu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx jednat xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, zahajuje se xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

(2) Xx-xx nezletilá osoba xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, zastupuje xx x řízení x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Využívá-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§48, 50, 52), vyzve xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, aby požádali x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx anebo xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx osobu x řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx sociálních xxxxxx.

(4) Řízení x xxxxx xxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x zastavení jeho xxxxxxx nebo x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x moci xxxxxx, xxxxx-xx x postup xxxxx §26a odst. 1, v němž xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx ustanoví xxx řízení x xxxxxxxxx opatrovníka xxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx zástupce; x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx správním xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx má xxx xxxxx §12 xxxx. 1 příspěvek xxxxxx.

§25

(1) Xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx provádí xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx, xxx kterém xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx života xxxxx x xxxxxxxxxx sociálním xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty první xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, jestliže je xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxx nemoc nebo xxxx trvající nepřetržitě xxxx xxx 60 xxx; podmínkou je, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 písm. x). Xxxxxxxx šetření xxxxxxx xxxxxxxx pracovník. X provedeném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx záznam, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx8) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx závislosti xxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxx je písemný xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stavu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vydaným xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx sociálního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx vlastního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx51) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx životních potřeb, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zvládat, a xxxx x uvedením, xxx xxx x xxxxx s xxxxxx xxxx praktickou hluchotou xxxx xxxxxxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx životní potřeby x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xx zamítnutí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx provádí xxxxxxxx šetření xxxx, xxxxx x xx xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požádá x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx stavu osoby.

§26

(1) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxx xxxxxx x příspěvku xx xxxx, po xxxxxx

x) okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx závislosti osoby, xxxx

x) je xxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x xxxxxxx hospitalizace, xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x hospitalizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, je-li xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jednoho xxxx xxxxxxxx u xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx než 60 xxx, a xxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §25 xxxx. 1.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxx xxxxxxx.

§26a

(1) Xxxxxx se xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxx výplatu xxxxxxxxx xxxxx §14a xxxx. 1, §18 xxxx. 5 nebo §21 xxxx. 4 anebo xxxxx §14a odst. 2 xxxx první xxxxx výši xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxxxx xx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx doručit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx postupu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 lze uplatnit xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 dnů od xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx došlo ke xxxxx jeho xxxx.

(3) Xxxxxxx se podávají xxxxxxx x příslušné xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx příspěvku xxxx x xxxxx xxxx výše.)

§27

Podá-li xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx příspěvku podle §12, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx vede x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx v xxxxxxx, kdy xxxxxx x xxxxxxx příspěvku xxxxx §12 xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x příspěvku x xxxxxx dosud xxxxxx rozhodnutí.

§28

(1) X odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx9); xxxxxxxxxx §26 xxxxx obdobně.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.

XXXXX XXXX

XXXXXXXX VYUŽÍVÁNÍ XXXXXXXXX

§29

(1) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx blízkou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v §83, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx zapsán x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx69) xxxx xxxxxxx domovem anebo xxxxxxxxxx lůžkovým zdravotnickým xxxxxxxxx hospicového xxxx7a),

x) xxxxx xx poskytována xxxxxx xxx, kdo xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx ohlášen xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §21 xxxx. 2 xxxx. x),

x) způsob xxxxxxxxxxx pomoci x xxxx xxxxxx odpovídá xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xx základní xxxxxxx potřeby, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závislosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxx schopna xxxxxxx,

x) v případě, xxx xx pomoc xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uvedeným v §83, je tato xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx nepovažuje xxxxx, která má xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, ledaže xxxxxxxxx xxxxxxxx vydaným poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx doloží, xx je xxxxxxx xxxx pomoc poskytovat,

f) xxxx x poskytovatelem xxxxxxxxxx služeb uzavřena xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Zaměstnanci xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx práce x xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx práce v xxxxxxxxxxxx jsou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx, x němž xxxxx žije, xx xxxxxx provedení xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx příspěvku. Xxxxxxxxx x xxxx činnosti xxxx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxx průkazem xxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx práce xxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxx označení xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxx ministerstva.

(3) Xx xxxxxx xxx kontrole xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx kontrolní xxx34).

(4) O výsledku xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxx zjištěných skutečností x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx porušeny. Xxxxxx x výsledku xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx provedly. Xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx seznámen.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službách xxxx zjistí-li, xx xxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 1, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx pomoc osoba xxxxxx1) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx péče, xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxx těmto osobám xx jejich xxxxxx xxxxxxxxx písemné potvrzení xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx účely xxxxxx nouze, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx stupeň závislosti xxxxx, které je xxxx poskytována. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxx údaj x xxxx příspěvku, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx náležela.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pomoci, a xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx poskytují xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřeb, uvedeným x žádosti x xxxxxxxxx, popřípadě ohlášeným xxxxx §21 xxxx. 1 písm. d) xxxx §21 odst. 2 xxxx. x), x xx xxxxxxx 1 xxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX

§30

(1) Údaje x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx poskytují xxxxx, xxxx vedeny x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, jehož správcem xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x informačním systému x příspěvku, x xx v elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx10).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro provádění xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx), potřebný pro xxxxxxxxxxx o příspěvku, xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, včetně xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx program xxxxxxxx pobočkám Xxxxx xxxxx.

(3) Krajské pobočky Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1, x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ukončených xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xx xxxx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx po kalendářním xxxx, x xxxx xxxxx x pravomocnému xxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx informačního systému. Xxx xxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxx rozumí xxxx a písemnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13).

HLAVA X

§31

§31 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2007 Sb.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXXX SOCIÁLNÍCH XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxx sociálních xxxxxx

§32

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx prevence.

§33

Xxxxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx

(1) Xxxxxxxx služby xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Pobytovými xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x zařízeních xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx kterými xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí služby, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxx x vhodné, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx přímého vzájemného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§34

Zařízení sociálních xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx sociálních xxxxxx:

x) centra denních xxxxxx,

x) xxxxx stacionáře,

c) xxxxxxx stacionáře,

d) xxxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx seniory,

f) xxxxxx xx xxxxxxxxx režimem,

g) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx,

x) xxxx xx xxx cesty,

j) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx centra,

l) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx a xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) centra xxxxxxxx rehabilitačních služeb,

r) xxxxxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx centra,

t) zařízení xxxxxxxx péče.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx sociálních xxxxxx xxx zřizovat xxxxxxxxxxxxx x integrovaná centra.

§35

Xxxxxxxx činnosti xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxx:

x) pomoc při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxx hygieně nebo xxxxxxxxxx podmínek pro xxxxxx hygienu,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx stravy,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti,

g) xxxxxxxx xxxxxxxx poradenství,

h) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx krizová xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx péče o xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx činností xxxxxxxxx x sociálnímu xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx základních xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx činností x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v §37, 39 xx 52 x §54 xx 70 jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zajistit.

(4) Fakultativně xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§36

Xxxxxx a podmínky xxxxxxxxxxx x hrazení xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx pobytové xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §34 xxxx. 1 xxxx. x) až x), upravují xxxxxxxx xxxxxx předpisy19). Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx péče xx xxxxx osobám xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx větě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx20).

Xxx 2

Sociální xxxxxxxxxxx

§37

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrnuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxx poradenství,

b) xxxxxxx sociální xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobám potřebné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx situace. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx všech xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zajistit.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx poradenství xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx sociálních xxxxxx xxxx x občanských xxxxxxxxx, manželských x xxxxxxxxx poradnách, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx osoby se xxxxxxxxxx postižením, poradnách xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x domácího xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx ke xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 obsahuje tyto xxxxxxxx činnosti:

a) zprostředkování xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí.

Xxx 3

Služby xxxxxxxx xxxx

§38

Xxxxxx sociální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx&xxxx;xxxxxxxx život x xxxxxx přirozeném xxxxxxxxx xxxxxxxxx x umožnit xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx zapojení xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx jejich xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§39

Osobní xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx je terénní xxxxxx poskytovaná xxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx situace xxxxxxxx xxxxx jiné fyzické xxxxx. Služba xx xxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx, x přirozeném xxxxxxxxx prostředí xxxx x při xxxxxxxxxx, xxxxx osoba xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx zejména xxxx xxxxxxxx činnosti:

a) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx úkonů xxxx x vlastní xxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) pomoc xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) pomoc xxx xxxxxxxxx chodu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx zájmů a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§40

Pečovatelská xxxxxx

(1) Pečovatelská xxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osobám, xxxxx xxxx xxxxxxxx soběstačnost x důvodu xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx situace vyžaduje xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx vymezeném xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx péče x vlastní xxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pomoc xxx xxxxxxxxx stravy,

d) xxxxx xxx zajištění xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§41

Tísňová xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx je terénní xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx nepřetržitá xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx stálému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx života x xxxxxxx náhlého zhoršení xxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Služba xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx základní xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx neodkladné pomoci xxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx kontaktu xx xxxxxxxxxxxx prostředím,

d) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx práv, xxxxxxxxxxx zájmů x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§42

Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytované osobám, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxx komunikace, x xxxxxxxx jim xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx být poskytovány xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) zprostředkování xxxxxxxx xx společenským prostředím,

b) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx zájmů x při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí.

§43

Podpora xxxxxxxxxxxx bydlení

(1) Xxxxxxx samostatného bydlení xx terénní služba xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx sníženou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo chronického xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxx pomoc jiné xxxxxxx osoby.

(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx při xxxxxxxxx chodu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, vzdělávací x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx terapeutické xxxxxxxx,

x) pomoc při xxxxxxxxxxx práv, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx, chronického xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx postižení, x xxxxx xx xxxxx pečováno x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xx umožnit xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Služba xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxx zvládání xxxxxxx úkonů xxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx při osobní xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) poskytnutí stravy xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v případě xxxxxxxx xxxxxx,

x) zprostředkování xxxxxxxx se společenským xxxxxxxxxx,

x) sociálně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pomoc při xxxxxxxxxxx xxxx, oprávněných xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí,

h) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§45

Centra xxxxxxx služeb

(1) X centrech denních xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxx osobní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx stravy xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zprostředkování xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí.

§46

Xxxxx stacionáře

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxx věku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx stravy,

d) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zprostředkování xxxxxxxx xx společenským xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx práv, oprávněných xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí.

§47

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxx věku xxxx xxxxxxxxxxx postižení, a xxxxxx x chronickým xxxxxxxx onemocněním, jejichž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx ubytování,

b) poskytnutí xxxxxx,

x) xxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx,

x) pomoc xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx péče x xxxxxxx osobu,

e) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x aktivizační xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx společenským prostředím,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti,

h) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx zájmů x xxx obstarávání xxxxxxxx záležitostí.

§48

Xxxxxx xxx osoby xx xxxxxxxxxx postižením

(1) X xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osobám, xxxxx xxxx sníženou xxxxxxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxxx postižení, xxxxxxx xxxxxxx vyžaduje pravidelnou xxxxx jiné xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 obsahuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx ubytování,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx při xxxxxx hygieně xxxx xxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) výchovné, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zprostředkování xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx prostředím,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx obstarávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Nezaopatřeným xxxxx se x xxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobní xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx prádlo, xxxxxxx x obuv; xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx stříhání vlasů, xxxxxx x pedikúra. Xxxxxxxxxxxxxx dítěte xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx22).

(4) X xxxxxxxx xxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23). Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx osob se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx24) x

x) xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zařízeních xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx mimo xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx jiných xxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, převzít xx dítěte xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, finanční hotovost xxxx předměty xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxxxxx do xxxxx pobytu xxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx x běžných xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zařízení seznámit xxxx x jeho xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx výchovy, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx soudu xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx zájem dítěte, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zástupcům xxxx opatrovníkovi a xxxxxx sociálně-právní ochrany xxxx na jejich xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zásadní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nehrozí-li xxxxxxxxx x prodlení, informovat x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx dítě xxxxxx 15 let xxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxx a xxxx xxxx.

§49

Domovy xxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx služby osobám, xxxxx xxxx sníženou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx fyzické xxxxx.

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx základní xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx ubytování,

b) poskytnutí xxxxxx,

x) xxxxx při xxxxxxxx běžných xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx při xxxxxx hygieně xxxx xxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxx hygienu,

e) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx společenským xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx uplatňování xxxx, oprávněných zájmů x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí.

§50

Domovy se xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xx xxxxxxxxx režimem xx poskytují xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a ostatními xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx soběstačnost x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx situace xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx fyzické xxxxx. Xxxxx x těchto xxxxxxxxxx při poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx specifickým xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Služba xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) poskytnutí xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx stravy,

c) pomoc xxx osobní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxx hygienu,

d) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti,

g) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, oprávněných xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§51

Chráněné xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx postižení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoby. Xxxxxxxx xxxxxxx má xxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) poskytnutí stravy xxxx pomoc xxx xxxxxxxxx stravy,

b) poskytnutí xxxxxxxxx,

x) pomoc xxx xxxxxxxxx xxxxx domácnosti,

d) xxxxx při xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx osobní xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti,

f) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti,

h) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx práv, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx obstarávání osobních xxxxxxxxxxx.

§52

Xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se poskytují xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx fyzické xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx25) do doby, xxx jim xx xxxxxxxxxxx xxxxx osobou xxxxxxx nebo jinou xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytování terénních xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pobytových xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxx sociálních xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 obsahuje xxxx xxxxxxxx činnosti:

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx osobní xxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx společenským prostředím,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pomoc xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx obstarávání osobních xxxxxxxxxxx.

Díl 4

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

§53

Xxxxxx xxxxxxxx prevence xxxxxxxxxx xxxxxxxx sociálnímu xxxxxxxxx osob, které xxxx tímto ohroženy xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x způsob života xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx společností, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředí a xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxxx zájmů trestnou xxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx. Xxxxx služeb xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx osobám k xxxxxxxxx jejich nepříznivé xxxxxxxx situace a xxxxxxx společnost před xxxxxxx x šířením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jevů.

§54

Raná xxxx

(1) Xxxx xxxx xx terénní xxxxxx, xxxxxxxxx doplněná xxxxxxxxxx formou xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ve xxxx do 7 xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx postižené, xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x ohledem xx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 obsahuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pomoc při xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx osobních záležitostí.

§55

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx krizové xxxxxx xx terénní xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dobu xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo života xxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx přechodně xxxxxxx xxxxx vlastními silami.

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx práv, xxxxxxxxxxx zájmů a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§56

Tlumočnické služby

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx komunikace způsobenými xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxx pomoci xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Služba xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) zprostředkování xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx prostředím,

b) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x při obstarávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§57

Azylové xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Služba xxxxx xxxxxxxx 1 obsahuje xxxx základní činnosti:

a) xxxxxxxxxx stravy xxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx ubytování,

c) xxxxx xxx uplatňování xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí.

§58

Xxxx xx půl xxxxx

(1) Domy xx xxx xxxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx osoby xx 26 xxx věku, xxxxx po dosažení xxxxxxxxxx opouštějí xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxx x xxxxxx, x xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx základní xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) sociálně terapeutické xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx práv, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§59

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Kontaktní xxxxxx jsou nízkoprahová xxxxxxxx poskytující xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx závislostí xx návykových xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx sociálních a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Služba xxxxx xxxxxxxx 1 obsahuje xxxx základní činnosti:

a) xxxxxxxx terapeutické činnosti,

b) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx obstarávání xxxxxxxx záležitostí,

c) poskytnutí xxxxxxxx xxx osobní xxxxxxx.

§60

Krizová xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x situaci ohrožení xxxxxx xxxx života, xxx přechodně nemohou xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti:

a) xxxxxxxxxx ubytování,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx terapeutické xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§60x

Xxxxxxxxxxx centra

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu26) xx osobě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nabídnuta pomoc xxxxxxxxxx xx 48 xxxxx od xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx záznamu x xxxxxxxx intervenčnímu xxxxxx. Pomoc intervenčního xxxxxx může být xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxx xxxxxxxx podnětu, x xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx se xxxxxxxxxxx centrum o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx poskytovány xxxx xxxxxx ambulantní, xxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) sociálně xxxxxxxxxxxx činnosti,

b) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx práv, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx obstarávání osobních xxxxxxxxxxx.

(3) Služba podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vedle základních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 tyto xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) poskytnutí xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx stravy xxxx pomoc xxx xxxxxxxxx stravy.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a vzájemné xxxxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxx Policie Xxxxx republiky a xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x ostatními xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§61

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ambulantní, xxxxxxxxx xxxxxxx služby xxx xxxxx bez přístřeší.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 obsahuje tyto xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxx xxxxxx hygieně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx hygienu,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx, oprávněných xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí.

§62

Nízkoprahová xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxx x mládež xxxxxxxxx ambulantní, popřípadě xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx 6 xx 26 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Cílem xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xx orientovat x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 obsahuje tyto xxxxxxxx činnosti:

a) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x aktivizační xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§63

Noclehárny

(1) Xxxxxxxxxx poskytují xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) pomoc xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx,

x) poskytnutí xxxxxxxxxxx.

§64

Služby xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx péče xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxx x chronickým xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx ambulantní xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx, xxxxx abstinují.

(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx terapeutické xxxxxxxx,

x) zprostředkování xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx prostředím,

c) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx zájmů x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx xxxxxx pobytových xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 tyto základní xxxxxxxx:

x) poskytnutí xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx.

§65

Sociálně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx rodiny s xxxxx

(1) Sociálně xxxxxxxxxxx xxxxxx pro rodiny x dětmi xxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxx xx jeho xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx situace, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Služba podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxxxxxxxx.

§66

Xxxxxxxx aktivizační xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Sociálně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx osobám x xxxxxxxxxx věku nebo xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx základní činnosti:

a) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx obstarávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§67

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx terapeutické xxxxx xxxx ambulantní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx soběstačností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx umístitelné xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx a pravidelná xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sociálně xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxx osobní xxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) poskytnutí xxxxxx xxxx xxxxx při xxxxxxxxx stravy,

c) nácvik xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx činností vedoucích x sociálnímu xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx základních pracovních xxxxxx a xxxxxxxxxx.

§68

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Terapeutické xxxxxxxx xxxxxxxxx pobytové xxxxxx i na xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx látkách nebo xxxxx s chronickým xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx zájem o xxxxxxxxx do běžného xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx kontaktu xx xxxxxxxxxxxx prostředím,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti,

e) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx zájmů x při obstarávání xxxxxxxx záležitostí.

§69

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Terénní xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osobám, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx návykových xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, osoby xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x sociálně vyloučených xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx skupiny. Xxxxx služby je xxxx osoby xxxxxxxxxx x minimalizovat xxxxxx xxxxxx způsobu xxxxxx. Xxxxxx může xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx společenským xxxxxxxxxx,

x) pomoc xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxxx osobních záležitostí.

§70

Sociální xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx soubor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx směřujících x dosažení xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx specifických xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx výkonu běžných, xxx samostatný život xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zachovaných xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Sociální xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a ambulantních xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných x xxxxxxxx sociálně xxxxxxxxxxxxxxx služeb.

(2) Služba xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ambulantních xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx osobu, xxxxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zprostředkování xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) výchovné, vzdělávací x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx uplatňování xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Služba xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x centrech xxxxxxxx rehabilitačních xxxxxx xxxxxxxx vedle základních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) poskytnutí xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx stravy,

c) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro osobní xxxxxxx.

Xxx 5

Xxxxxx nákladů xx sociální služby

§71

(1) Xxxxxxxx služby se xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxx xxxxxxx xxxx xx částečnou nebo xxxxx xxxxxx nákladů.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx uzavřené x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §91.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx úhradě xxxxxxx x xxxxxx blízkou xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx s jinou xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx minimu27), x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§72

Sociální služby poskytované xxx xxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx poradenství (§37),

x) xxxx xxxx (§54),

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxx pomoc (§55),

x) tlumočnické xxxxxx (§56),

x) xxxxxxx xxxxx (§60),

x) služby následné xxxx (§64), x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. 3,

x) sociálně xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx x dětmi (§65),

x) sociálně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§66),

x) xxxxxxx xxxxxxxx (§69),

x) xxxxxxxx rehabilitace (§70), x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §70 odst. 3,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx centrech (§59) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx (§62),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§67), x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxx intervenčních xxxxxx (§60a).

Sociální xxxxxx poskytované xx xxxxxx

§73

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) týdenních stacionářích (§47),

x) domovech xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§48),

x) xxxxxxxx xxx seniory (§49),

x) xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx (§50),

x) zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§52),

xxxxx osoba xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx x xx péči xxxxxxxxxxxx xx sjednaném xxxxxxx.

(2) Xxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §35 xxxx. 1 xxxx. x), b), x), x) a x) xx j).

(3) Xxxxxxxxx výši xxxxxx xx ubytování a xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis. Xx xxxxxx xx ubytování x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zůstat xxxxxxx 25 % xxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až e) xxxx xxxxx zůstat xxxxxxx 15 % xxxxxx příjmu.

(4) Xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx při poskytování

a) xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx stacionářů, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x týdenních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx 75 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx xx po xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x stravu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3, xx xxxxxxx xxxxxxx poskytovateli xxxxxx sociálních xxxxxx xxxx svého xxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x neprodleně xx xxxxxxxxx změny x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

§74

(1) Xx pobytové xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx22) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§47) x xxxxxxxx pro osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§48) xxxxx rodiče xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx péče, popřípadě xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx výživou xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx x xx péči xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§47) xxxxxxxxxxxxxx dítěti, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx z xxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx28), hradí xxxxxx xxxxx věty xxxxx tato fyzická xxxxx.

(2) Je-li xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx osoby xx xxxxxxxxxx postižením na xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx předběžného opatření, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Úhrada xx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx úhradu, xxxxxxxxx x xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx, xxxxxxxx doloží, xx xxxx osoba xxxx xxxxx s xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x hmotné xxxxx28a). Xxxxxx se xx žádost xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx úhradu, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb uvedeného x xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxx osoba xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x existenčním xxxxxx27) x xxxxxx normativních xxxxxxx na bydlení xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx28b).

(3) Xxxxxxxxx výši xxxxxx za xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxx umístěno, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přídavek na xxxx29), snižuje xx xxxxxx x xxxx xxxx.

(4) Xxxxxx za xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx22) xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx pro xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pobytových xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx 75 % xxxxxxxxxx příspěvku.

Ustanovení §73 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxx.

(5) Xx pobytové xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx stacionářích (§47) x domovech pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§48) dítěti, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx22), x xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx §73.

§75

(1) Xx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx (§39),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§40),

x) xxxxxxx xxxx (§41),

d) xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§43),

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§44),

x) xxxxxx v centrech xxxxxxx xxxxxx (§45),

x) xxxxxx v denních xxxxxxxxxxxx (§46),

i) xxxxxxxxxx xxxxxx x centrech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §70 xxxx. 3,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (§51),

xxxxx osoby xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx. Maximální xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Pečovatelská xxxxxx xx x xxxxxxxx nákladů za xxxxxx poskytnutou x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §40 xxxx. 2 xxxx. x) poskytuje xxx xxxxxx

x) rodinám, ve xxxxxxx xx narodily xxxxxxxx 3 nebo xxxx dětí, x xx xx 4 xxx věku xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx30),

x) xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 119/1990 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 47/1991 Xx., xxxx x xxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x §2 xxxxxx x. 119/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 47/1991 Xx., xxxxxxx přede xxxx xxxx účinnosti, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. x) xxxxxx x. 82/1968 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx 12 xxxxxx, popřípadě méně, xxxxx xxxxx xxxxx xxx činit 12 xxxxxx, avšak xxxxxxx xx zdravotních xxxxxx xxxx uplynutím 12 xxxxxx,

x) xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx prací xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx rozhodnutí x tomto xxxxxxxx xxxx zrušeno xxxxx §17 xxxx. 1 xxxxxx x. 87/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, anebo ve xxxxxxxxx táboře xxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx tábora xxx zrušen podle §18 xxxx. 1 xxxxxx x. 87/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 267/1992 Xx. x xxxxxx x. 78/1998 Xx., xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s režimem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx zařízeních činila 12 měsíců, xxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxx měla xxxxx 12 xxxxxx, avšak xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx 12 měsíců,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxxx x) xx x) starším 70 xxx.

§76

(1) Za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx domech (§57),

x) xxxxxx na xxx xxxxx (§58),

c) terapeutických xxxxxxxxxx (§68),

d) zařízeních xxxxxxxx péče (§64 xxxx. 3)

hradí osoby xxxxxx xx ubytování x stravu, a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hradí xxxxx xxxxxx za xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(2) Xx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx v noclehárnách (§63) xxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx denních xxxxxxxx (§61) xxxxx xxxxx xxxxxx za xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx poskytovatelem.

§77

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx v xxxx xxxx nákladů xx xxxx xxxxxx.

XXXXX II

PODMÍNKY XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§78

(1) Xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x §83 x 84 xxxxxxxxx xxxxx; xxxx oprávnění xxxxxx xxxxxxxxxxx x registraci.

(2) X registraci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pobytu xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx umístění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je ministerstvo, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx orgán").

§79

(1) Podmínkou xxxxxxxxxx xx

x) podání písemné xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 5,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx fyzických xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby,

c) xxxxxxxxxxx

1. všech xxxxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby,

d) zajištění xxxxxxxxxxxx podmínek, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx poskytovány x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx nebo xxxx právo x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, materiálních x xxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx ní xxxxxx zahájeno insolvenční xxxxxx anebo nebyl xxxxxxxxxxx xxxxx zamítnut xxx xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba x xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx odsouzeny xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osoba, jejichž xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xx x xxxxxx xxxxxx hledí, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Bezúhonnost xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx x dále xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxx činnost x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxx. Výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx, jimiž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx starší 3 xxxxxx. Při uznávání xxxxxxx o bezúhonnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31). Xx xxxxxx doložení xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx vyžádá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx30a) xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x vydání xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx x výpis x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxxxx x elektronické podobě, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §110 xxxx. 4 a 5, §116 xxxx. 5 x §117.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx tyto údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx firmu xxxx název, xxxxx xxxx umístění xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx číslo") x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx hlášeného xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jménem bude xxxxxxxxxx sociální služby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, její xxxxx, sídlo, identifikační xxxxx jejího xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxxxx, xxxxxxx jsou

1. xxxxx a xxxxx xxxxxxxx anebo místo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xx nezveřejňování xxxxx zařízení, xxx-xx x xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx služby poskytované x intervenčním centru xxxx x xxxxxxxx xxx krizovou pomoc,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx,

3. xxxxx xxxx, xxx které xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx postižení,

4. popis xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

5. popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovaných sociálních xxxxxx,

6. časový xxxxxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx,

7. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

8. plán xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

9. xxxxxx zajištění zdravotní xxxx, jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §34 xxxx. 1 xxxx. x) xx x),

10. den xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx fyzických osob xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x), x výjimkou xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx o schválení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x §34 xxxx. 1 písm. x) xx x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, z xxxxx vyplývá xxxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxx xxxx prostory xxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dokladů x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxx xxxxx z obchodního xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx nedoplatky a xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x na xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx pojistném x xx penále xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti,

k) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x), xxx-xx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx56).

(6) Xxxxxxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxxx, xx doklady, xxxxx žadatel přikládá x registraci podle xxxxxxxx 5 x §80, je xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§80

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx smlouvu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu způsobenou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx pojištění xxxx být sjednáno xx xxxxx xxxx, xx kterou poskytuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx do 15 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx úředně xxxxxxxx xxxxx registrujícímu xxxxxx.

§81

(1) Registrující orgán xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §79 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxx x registraci xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx podle §79 xxxx. 5 xxxx. a), b) xxxx c),

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx nebylo identifikační xxxxx přiděleno, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx31a),

x) název a xxxxx xxxxxxxx anebo xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx, xxxxxx budou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx x kapacitě poskytovaných xxxxxxxxxx služeb,

g) xxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx.

§82

(1) Xxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx je povinen xxxxxxx xxxxxxx registrujícímu xxxxxx xxxxx týkající xx údajů xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx předkládaných x xxxxx žádostí xxxxx §79 xxxx. 5, x xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §81 odst. 2, x s xxxxxxxx xxxxx xxxxx §79 xxxx. 5 xxxx. x) xxxx 8. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx oznámit xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx měsíci, xx xxxxxx změny xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxx příslušnými xxxxxxx.

(2) O xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx §81 xxxx. 2, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x změně xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb. Xxxxxx o změnu xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxxxx se xxxxx xxxxxx, doložené xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Poskytování sociální xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx právní xxxx xxxxxxxxxx x změně xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxx x §79 x 80,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx v případě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx přestupek xxxxx §107 xxxx. 2 xxxx. m) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zjištěných xxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx žádost musí xxx xxxxxx xxxxxxx 3 měsíce přede xxxx xxxxxxxx činnosti.

(4) Xxxxxx-xx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x) xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných týmž xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Lhůta xxxxxxx x odstavci 3 xxxx. d) xxxxx i x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(5) Rozhodnutí x xxxxxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxx xx 6 xxxxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Registrace xx xxxxxxxxxxxxxx x pozbývá xxxxxxxxx xxxx zániku xxxxxxxxx osoby nebo xxxx xxxxx fyzické xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx bezodkladně Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx zrušení rozhodnutí x registraci poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx oznámení Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxx xxxx x registru xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx činů55).

§82x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx registraci x poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx orgán je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při této xxxxxxxx. Poskytovatel sociálních xxxxxx je povinen xxxxxx tato uložená xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx registrujícím xxxxxxx.

(3) Xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §79 xxxx. 3 xxxx xxxxxx x xxxx.

§82x

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu x x fyzických x právnických xxxx, xxxxxx nebylo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx x těchto xxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx.

§82x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2016

§83

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx §79 xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx osobě xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx činnost xxxxxxxxxx xxxx podnikatel32).

(2) Xxxxxxxxxx sociální xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx pouze xxxxxxx xxxxx, která xx starší 18 xxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxx sociální xxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a x osobou, xxxxx xxxxxxxxx pomoc, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pomoci. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx stran, xxxxxx xxxxxx, místo x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x výše xxxxxx xx xxxxx. Xxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxx platí xxxxxxx ustanovení §91 xxxx. 6.

§84

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx §79 xx xxxxxx xxxxxxxxxx u fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxxxxx poskytuje xxxxxxxx xxxxxx ve smyslu xxxxxx zákona na xxxxx České republiky xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx

x) státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx v jiném xxxxxxxx státě Evropské xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx unie.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xxxxxxx krajskému xxxxx příslušnému podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, který ji xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxx 8 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx dne, xxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zahájení xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelům xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §88 x 89.

(4) Xxxxxxx xxxx rozhodne o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxx České republiky, xxxxxxxx zjistí, xx xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxx je xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx závažné xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x §88 x 89.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx §78 x 79 se xxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních xxxxxxx xxxx podle §52. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x §88 xxxx. x), x), x) a x).

Oddíl 2

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§85

(1) Krajský xxxx xxxx registr xxxxxxxxxxxxx sociálních služeb (xxxx jen "registr"), xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx bylo vydáno xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x právnické x xxxxxxx xxxxx uvedené x §84 xxxx. 1. Do xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx zapsat xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §52, speciální xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx typu x xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx řídí podle §78 xxxx. 2, xxxx-xx dále stanoveno xxxxx.

(2) Xxxxxxx je xxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx je xxxxxxxx listinné xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podoby xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx postupuje podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx10).

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx obsahuje

a) xxxxx xxxxxxx v §79 xxxx. 5 xxxx. x) až x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx v §79 xxxx. 3 x odst. 5 xxxx. x) xx x) a §80.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxx v §79 xxxx. 5 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxxxxxx číslo podle §81 xxxx. 2 xxxx. x), číselné xxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxx §81 odst. 2 xxxx. x), xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x výsledku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx registraci. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx, x xxx-xx o xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx registru xxxxx podle xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, technickém x xxxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxxxx základních x xxxxxxxxxxxxxx činností x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a zobecněné xxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §91 xxxx. 3, x xxxxx o xxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxxx pohyb xxxx, x o četnosti xxxxxx použití podle xxxxx těchto xxxxxxxx, x xx pro xxxxx analytické x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xx xx xxxxx xx 30. června xx předchozí xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx krajský xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x úplnost xxxxxx xxxxx.

(6) Registr v xxxxxxxxxxxx podobě xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx dotace xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx §101a xxxx. 2 x §104 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby. Xxxx xxxxx do registru xxxxxxxx v xxxxxxx §101a odst. 2 xxxxxxx xxxx příslušný xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a x případě §104 xxxxxxxxxxxx, a to xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánu xx xxxxxxx jeho žádosti xxxxxxxxx údaje x xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx sociální xxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x potřebách xxxx, x xx ve xxxxx do 8 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

§86

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podoby xxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxx xx vlastní náklady xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx potřebný xxx vedení xxxxxxxx x poskytuje bezplatně xxxxx xxxxxxx, včetně xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx povinny xxxxxxxx xxx xxxxxx registru xxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§87

(1) Xxxxxxx je xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné správy xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx33).

(2) Xxxxxxx je xxxxxxxx seznamem x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §79 xxxx. 5 xxxx. x) až x) x x §85 odst. 5 x 6 x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, bez xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx, a xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pobytových xxxxxxxxxx služeb v xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo v xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(3) Xx xxxxxxxx se x veřejné části xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx opis.

Xxx 2

Povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§88

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinni

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací x xxxxx, místě, xxxxxx xxxx, jimž xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxx služeb x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, x xx způsobem xxxxxxxxxxxxx xxx všechny xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx něho xxxxxxxxx xx smlouvy x xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x x úhradách xx xxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb takové xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx práva, a xxxxx zamezí xxxxxxx xxxxx těchto xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby,

d) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxx oprávněných xxxxx osob, x xx ve formě xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x vyřizování xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx služby, na xxxxxx xxxxxx, x xx ve formě xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx,

x) plánovat xxxxxx xxxxxxxxxxx sociální služby xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx a schopností xxxx, xxxxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx záznamy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx těchto osob, xx-xx xx xxxxx x ohledem na xxxxxx zdravotní xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xx účasti jejich xxxxxxxxx zástupců xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx do písemných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx službu, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby x xxxxxx uvedených v §91 xxxx. 3 xxxx. x),

x) dodržovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §91 xxxx. 3,

j) x případě, xx xxxxxxxxx sociální službu xxxxx §48, přednostně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, výchovné opatření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §92 xxxx. a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxx péče xxxxx, xxxxx se xxxx xxx xxxxx xxxxxx x podpory ocitnout x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx tato xxxxx x takovým xxxxxxxxx souhlasí.

§89

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx

(1) Xxx poskytování xxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx omezující xxxxx osob, jimž xxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ohrožení xxxxxx xxxxxx a xxxxxx nebo zdraví x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx postačuje x xxxxxxxxxx přímého xxxxxxxx jejich xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Opatření xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx tehdy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx a život xxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx proto povinen xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx možnosti xxxxxxxx zklidnění xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx zklidnění situace, xxxxxxxxx odvrácení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx být xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxx xx použito xxxxxxxx omezující její xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx povinen x případě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx vždy xxxxxxxxxxx opatření. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úchopů, xxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékaře x xx xxxx xxxxxxxxxxx podat léčivé xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, aby metody xxxxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxxxxxxxx situacím, xx xxxxxxx xx nezbytné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5) Poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx omezujícího xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníka xxxxx, které jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx, tuto xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx evidenci xxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxx osob v xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxxxxx osoby,

b) xxxxx, xxx xxxxxxx x místo použití xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohyb xxxx x xxxx xxxxxx opatření,

c) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohyb xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx omezujícího xxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) popis xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx osob, popis xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx tohoto opatření x její xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5,

x) xxxxx případných xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxx osob,

j) xxxxx xxxxxxx informování osoby xxxxx xxxxxxxx 2,

x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osob, xxxxxxx xxxxx, kterou xxxxx x jejím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx určí, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx blízké nebo xxxxxxx osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do péče, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Díl 3

Xxxxxxx o xxxxxxxxxx sociální xxxxxx

§90

Xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxx může požádat xxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx pobyt, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§91

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx smlouva se xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx ústavní výchovy, xxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx sociální xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §3952, 57, 58, 64, 67 x 68 xxxx xxx uzavřena x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxx §54, 56, 60, 60a, 65 x 70 xxxx xxx uzavřena x xxxxxxx formě, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx při jednání x uzavření xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx:

x) označení smluvních xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) místo x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby,

e) výši xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx výše úhrady xxxxxxxxx v §73 xx 77 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) výpovědní xxxxxx x výpovědní xxxxx,

x) dobu xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx službu, x xxxxxx osoba xxxx, x xx i x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x kterou osoba xxxx,

x) xxxxxxxxx stav xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx služby, vylučuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx zdravotní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo

d) xxxxx, xxxxx xxxx x poskytnutí sociální xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx kratší xxx 6 měsíců xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx porušování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(4) Xxxxx je povinna xxxx xxxxxxxxx smlouvy x poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx předložit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx posudek xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §52.

(5) Pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby x xxxxxx vztahy xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx použijí ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx zákonného xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx-xx x poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx podle §52, xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxx sídla xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx o poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3, xxxx x xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(8) K xxxxxxxxxxx služby domov xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxx obecního úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §16b xxxxxx o sociálně-právní xxxxxxx xxxx. Po xxxx řízení o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx trvá závazek xx smlouvy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx x zániku xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§91x

(1) Opatrovník nebo xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx §91 xxxx. 6, může xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx smlouvy x poskytování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx souhlas, xxxxxxx xxxxxxx smlouvu x xxxx xxxxx xxxxx x případě, xx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx nepříznivé xxxxxxxx situace xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx jí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx totéž xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxx a

b) xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx lékařského xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§91x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2016

§91x

(1) V xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxx schopna vypovědět xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sociální xxxxxx, xxxxxxx vážně míněný xxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx 24 xxxxx xxxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx o podezření xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx každý.

(3) Poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x oznámení xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§91x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2016

§91c

Poskytovatel sociálních služeb xxxx xxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx smlouvy xxxxxxxx podle §91x, x o případech xxxxxxxxx x §91x xxxx. 1. X xxxxxxxx xxxx vedeny xxxx xxxxx:

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytové sociální xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxx uzavřel smlouvu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §91x,

x) datum x xxxxxxx projevených vážně xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx situace,

e) xxxxxx x xxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxx xxxxx §91x xxxx. 1 xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s poskytováním xxxxxxxx sociální xxxxxx, x

x) xxxxx vyřešení xxxxxxx.

§91x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2016 Xx. x účinností xx 1.8.2016

Xxx 4

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§92

Xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx působností

a) xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxx situaci, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx zdraví, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx formy xxxxxx, a to x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx místem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx ústavní xxxx ochranné výchovy xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx práva x zájmy xxxx xxxxxxxx trestnou xxxxxxxx xxxx xxxxx, a xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vést xx konfliktu xx xxxxxxxxxxx; xxxxxx spolupracuje xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, x Xxxxxxxxx službou Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x xxxxxxxx službou Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx25) zjišťuje, zda xx nezbytné poskytnout xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení služby xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxx, xx nelze xxxxxx xxxxxxxx péče xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx neprodleně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx osoba xxxxxxxx,

x) xx xxxxx svého xxxxxxxxx obvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxx vedoucí x řešení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx x krajskou xxxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§93

Xxxxxxx úřad

a) xxxxxxxxx xx spolupráci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, příslušným xxxxx místa hlášeného xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ukončil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xxxxx, xxxxxx xxxxx poskytovatel dosud xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxx a xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jiné xxxxx; přitom xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx práce xxxxxxx x řešení nepříznivé xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx začleňování xxxx.

§93x

(1) Xxxxxxxxxxx obce xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx sociální xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyloučením anebo xx x tomto xxxxx nachází, xxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxx xxxxx xxxxx §92 písm. b) x x) x §93 písm. x) xxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx tato xxxxx xxxx, x xx x cílem xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx průkazem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx činností sociální xxxxx povinni xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx záznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx Jednotného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx.

§94

Xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx svém xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o možnostech x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx,

x) spolupracuje x dalšími xxxxxx, xxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zprostředkování xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxxx x xxxxxx, poskytovateli sociálních xxxxxx xx xxxxx xxxx x xx xxxxxx osob, kterým xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x realizaci střednědobého xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; za xxx xxxxxx sděluje xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xx xxxxx obce, o xxxxxxxxxx uspokojování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx sítě xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx; xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx na území xxxx x spoluvytváří xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxx.

§95

Xxxx

x) zjišťuje potřeby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx skupinám xxxx na xxxx xxxxx,

x) zajišťuje dostupnost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x způsobech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx území,

c) xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, s xxxxxxx kraji a x xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx osobám, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx území xxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x se zástupci xxxx, xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx sociální služby, x xxxxxxxxx obce xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x procesu xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx přihlíží x xxxxxxxxxx obce sděleným xxxxx §94 písm. x) x k xxxxxx uvedeným v xxxxxxxx xxxxx §85 xxxx. 5,

e) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx obcí, zástupců xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x zástupců xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x plnění xxxxx rozvoje xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zajišťuje dostupnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx svém xxxxx x souladu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx rozvoje xxxxxxxxxx služeb,

h) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §94 xxxx. x).

§96

Xxxxxxxxxxxx

x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práce x oblasti sociálních xxxxxx,

x) zpracovává xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sleduje x xxxxxxxxxxx její xxxxxx x ve xxxxxxxxxx x xxxxx určuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx.

§96x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zařízení sociálních xxxxxx xxxx státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Státní xxxxxxxxxxx organizace vzniká xxxx stanoveným xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxxxxx zřizovatele státní xxxxxxxxxxx organizace,

b) xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx který xx xxxxxx příspěvková xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vymezení majetku Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxx zřízení,

g) vymezení xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřizována, xxxxxxxxx xxxx, že se xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, o xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x jinou státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřízenou xxxxx odstavce 1 xxxx x jiných xxxxxxx takové xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vznikající státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx zřizovací listiny. Xxxxxx příspěvková organizace xxxxxx dnem xxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxx v rozhodnutí x jejím xxxxxxxx, xx-xx právním nástupcem xxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1. Současně xxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx příslušnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx listinu. Xxxxxxxxxx-xx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx rušené státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaniká xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, rozdělení, xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo zrušení xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, x nichž bylo xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3, xxxxxxxx ministerstvo v Xxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx x den, xxxxx x xxx xxxxxx, xxxxxxxxx, sloučení, splynutí xxxx zániku.

§96a xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 384/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX POSKYTOVÁNÍ XXXXXXXXXX XXXXXX

§97

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx (xxxx xxx "inspekce") xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xxxx vydáno xxxxxxxxxx x registraci, x x xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxxx x §84 ministerstvo.

(2) Předmětem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb stanovených x §88 x 89,

x) kvalita xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

c) xxxxxx xxxxxxxxxx vést xxxxxxxx xxxxx §91x.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §88 xxxx. x) xx předmětem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxx služby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxx §91 xxxx. 2, x zda je xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §73 xx 77.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinni informovat x xxxxxxxxx nedostatcích xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §91 odst. 6, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxx jednat. Xx závažný xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výše xxxxxx x xxxxxxx x §73 xx 77 x neuvedení xxxxxxxxxxx xxxxxx x výpovědních xxxx xx xxxxxxx.

§98

(1) Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx x xxxxx poskytování sociálních xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx 2 členové x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) X zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mohou xxx k xxxxxx xx xxxxxxxx přizváni xxxxxxxxxxxxxx odborníci. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx týmu dotazovat xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx týmu xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx odmítnout xxxxxxxx x xxxx k xxxxxxxxx souhlas.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx kontrolního xxxxxxxx.Xxxxxxxxxxxx sociálních služeb xx xxxxxxx splnit xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxx, pokud si xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx následnou xxxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxx.

§99

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxxx inspekce xxxxxxx xxxxxx standardů kvality xxxxxxxxxx xxxxxx. Standardy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx kritérií, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb a x oblasti vztahů xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx.

(2) Xxxxxx standardů xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

MLČENLIVOST

§100

(1) Zaměstnanci xxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx při xxx xxxxxxxx xxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx pouze xxx, x jehož xxxxx xxxx povinnost xxxx, x xx písemně x xxxxxxxx xxxxxxx x účelu.

(2) Povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 platí xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx se jako xxxxxxxx odborníci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxx xxx xxxxxxxx dozvědí, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx stanoví-li xxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx35); xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx sociální xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx údaje, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx jmenných xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx a xxxxx xxx xxxxxxx, publikační x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

§100x

Xxxxxxxxx údajů orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xx povinen na xxxxxxxx žádost xxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xxxxx xxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx osoby, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poradenskou xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně dětí57). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vždy xxxxxx, zda s xxxxxx uzavřel smlouvu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dobu platnosti xxxxxxx, datum xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx výpovědní důvod, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §37 xxxx. 3, §48, 52, 54, 57, 58, 60, 60a, 62, 65 nebo §69, xx povinen, xxxxx xxxxx x xxxxxx uvedený v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx písemnou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx

x) zda osobě xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx poskytování x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx jen x xxxx xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx58) xxx, xx xx xxxxx x dítě, xx xxx xx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§100x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 313/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

XXXX ŠESTÁ

FINANCOVÁNÍ XXXXXXXXXX XXXXXX

§101

§101 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 254/2014 Sb.

§101x

(1) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §95 xxxx. x) x h) xx xxxxxx poskytuje xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx běžných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx služeb x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx druhů sociálních xxxxxx. Xxxxxx poskytuje xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx37).

(2) Xxxx xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx37a) x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx podpoře x poskytnutí finančních xxxxxxxxxx x dotace xxxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxxx xxxx zapsáni x xxxxxxxx podle §85 odst. 1, xxxxxxxxx x zadání xxxxxxx zakázky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb. X poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na jednotlivé xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zastupitelstvem xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx ministerstvu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx příslušný xxxxxxxxxx rok. Xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) popis způsobu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) požadovanou xxxx xxxxxx xx příslušný xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx požadavek na xxxx dotace xx xxxxxxxxxxx 2 rozpočtové xxxx, který vyplývá xx střednědobého plánu xxxxxxx sociálních služeb xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx rozvoje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx obsahuje ekonomickou xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Podmínky xxx xxxxxxxxxx x strukturu xxxxxxxxxxxxx xxxxx rozvoje xxxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx objemu finančních xxxxxxxxxx vyčleněných ve xxxxxxx rozpočtu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx příslušný rozpočtový xxx; xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx počítačový xxxxxxx (xxxxxxxx) pro xxxxxxxx žádostí x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx program, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x registru xxxxx §85 xxxx. 1. Xxxxxxx xxxxx x poskytovatelé sociálních xxxxxx jsou povinni xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx jim xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Krajské xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx poskytovatelů x xxxxxxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxx. Za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx považuje pouze xxxxxx, která xx xxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxx programu.

(6) Kraj xxxxxxxx ministerstvu xx 31. května příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxxxxx o čerpání xxxxxx x do 31. xxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x čerpání xxxxxx xx příslušný xxxxxxxxxx xxx.

(7) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, lhůty xxx výplatu dotace, xxxxx x xxxxx xxxxxxx podle odstavce 3 x lhůtu xxx xxxx xxxxxx x formu x xxxxx přehledu podle xxxxxxxx 6.

§102

Na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §93 xxxx. x) a xx xxxxxxxxx činností xxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x povinnostmi xxxxxxxxx x §93 xxxx. x) a c), xx krajům xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.. Xxxxxx poskytuje xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx37).

§103

Na xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx x §92 xxxx. x) a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práce, které xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s povinnostmi xxxxxxxxx x §92 xxxx. x) až x), xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příspěvek formou xxxxxxx dotace. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx37). Xxxxxx xx státního xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§104

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx38) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x financování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 poskytuje ministerstvo.

(3) Xxxxxx lze poskytnout

a) xx podporu sociálních xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx nadregionální xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx rozvojovou xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx sociálních xxxxxx x na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx situací xx xxxxxx zejména xxxxxxx xxxxxxx, požár, ekologická xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx činností xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb se xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xx poskytnutí xxxxxx není právní xxxxx36).

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx náklady xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx bezplatně xxxxx xxxxxxx, včetně xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x poskytovatelům sociálních xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx podle §85 xxxx. 1. Poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Krajský xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§105

Obec xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx rozpočtu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx39) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx souvisejících x poskytováním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx.

§105a

Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obvyklé náklady xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§105x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 254/2014 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2017

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX

§106

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §100 xxxx. 1 se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §100 xxxx. 1.

(2) Přizvaný xxxxxxxx xxxxxxx v §100 odst. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti podle §100 xxxx. 2.

(3) Xxxxx blízká xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §83, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx neohlásí úmrtí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v §21a xxxx. 2.

(4) Xxxxxxxx sociální xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx §83 xxxx. 3.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxx uložit xxxxxx xx 50 000 Xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxx xx 20&xxxx;000 Kč.

§107

(1) Xxxxxxxxx osoba xxxx podnikající fyzická xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx sociální xxxxxx xxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §81 xxxx. 2,

x) nevede xxxxxxx podle §88 xxxx. f),

c) nevede xxxxxxxx žadatelů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §88 xxxx. x),

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx sociální služby x rozporu x §91 odst. 3,

e) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osob x xxxxxxx x §89 xxxx. 1 xx 3,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohyb xxxx xxxxx §89 xxxx. 5, xxxx

x) nevede xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do evidence xxxxx §89 xxxx. 6,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx §21a xxxx. 2,

i) xxxxxxx lhůtu x xxxxxx žádosti o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §82 odst. 3 xxxx. x) xxxx xxxx. 4,

x) nesplní xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §88 xxxx. k),

k) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx údaje uvedené xx předepsaném xxxxxxxxx xxxxx §85 xxxx. 5,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §82 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx písemnou zprávu x xxxxxx plnění xxxxx §98 xxxx. 5,

x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §82a xxxx. 2,

x) xxxxxxx xx poskytnutí sociální xxxxxx vyšší úhradu, xxx xx xxxxxxxxx xxxx úhrady xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx,

x) xxxxxx smlouvu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxx §91 odst. 2,

x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §85 odst. 7,

r) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §91x.

(3) Podnikající xxxxxxx xxxxx se jako xxxxxxxxxxxx sociálních služeb xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx podle §100 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které poskytuje xxxxxxxx xxxxxx podle §52, xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx69), dětský xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxx oprávněné xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx lhůtě xxxxxxxxx v §21a xxxx. 2.

(5) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x l),

b) 20&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), d), f), x), h), x) x x) x xxxxxxxx 4,

x) 50 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. i) xx x), x), x) a x) x xxxxxxxx 3,

d) 250&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x),

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x),

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

§108

Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) krajská xxxxxxx Úřadu xxxxx, xxx-xx x

1. xxxxxxxxx xxxxx §106 xxxx. 1, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do krajské xxxxxxx Xxxxx práce,

2. xxxxxxxxx podle §106 xxxx. 3 a 4,

3. přestupek xxxxx §107 odst. 2 xxxx. x) x §107 xxxx. 4,

x) xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §106 xxxx. 1, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obce,

c) xxxxxxx xxxx, jde-li x

1. xxxxxxxxx xxxxx §106 xxxx. 1, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterému krajský xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x registraci,

2. xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 1,

3. xxxxxxxxx xxxxx §107 odst. 2 xxxx. a), x), x), x), x) x x) a §107 xxxx. 3, xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) ministerstvo, jde-li x

1. xxxxxxxxx xxxxx §106 xxxx. 1, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx §106 odst. 2,

2. přestupek xxxxx §107 xxxx. 2 xxxx. x), x), x), x), x) x x), xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydalo xxxxxxxxxx x registraci,

3. xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 2 xxxx. b) xx x), x), x), x), p) x x).

ČÁST OSMÁ

PŘEDPOKLADY XXX XXXXX POVOLÁNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXX

§109

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx sociální xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx poskytujících xxxxxx sociální xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx činnost v xxxxxxxx oblasti, xxxxxxx xxxxxxxx x zařízeních xxxxxxxxxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxxx, depistážní xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx rehabilitace, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x kraje x xxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx.

§110

(1) Xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, zdravotní xxxxxxxxxxx a odborná xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 2 x odst. 3 věty xxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydává xxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx x x zaměstnanců xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání sociálního xxxxxxxxxx xx

x) vyšší xxxxxxx vzdělání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx40) x xxxxxxx xxxxxxxx zaměřených xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx pedagogiku, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sociálně xxxxxx činnost, charitní x sociální xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx vzdělání získané xxxxxxx v bakalářském, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměřeném xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx politiku, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sociální xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx41).

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka xxx poskytování sociálních xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxx §52 xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zdravotně xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx získal xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu42).

(6) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx31).

XXXXX II

DALŠÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX PRACOVNÍKA

§111

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zabezpečit xxxxxxxxxx pracovníku xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx celý xxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx vzdělávání jednu xxxxxxxxxx částky rozsahu xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxx xxxxxxxxxx poměru. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx jeden xxxxxxxxxx měsíc xx xxxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx době.

(2) Xxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx odbornými xxxxxxx navazující na xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka,

b) xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx programem,

c) odborné xxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx akcích,

e) účast xx konferencích.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx akreditace vzdělávacích xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "vzdělávací xxxxxxxx").

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx rozumí xxxxx odborné xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x zařízením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stáž.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. d) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 8 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx zaměstnavatel xxxxxx.

(6) Dalším xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx 8 hodin xxxxx, xxxxx program xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xx prohlubování kvalifikace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx43).

(8) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dalšího vzdělávání xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízením, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx dalšího vzdělávání xxxxx odstavce 2 xxxx. c) x x) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx zajišťována xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx organizátorem xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx x absolvování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. e) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XXX

§112

§112 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 206/2009 Sb.

§113

§113 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 206/2009 Sb.

§114

§114 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 206/2009 Sb.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX SLUŽBÁCH

§115

Okruh xxxxxxxxxx

(1) X sociálních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx pracovníci xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §109 a 110,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx pracovníci,

e) xxxxxxxxx x xxxxxxx poradci x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx44a).

§116

Pracovníci x sociálních xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx službách xx xxx, xxx vykonává

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x osoby x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx osobní xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x osobní xxxxxxx, podporu xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx aktivizace, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx výchovnou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x společenských návyků, xxxxxxxx xx vytváření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, manuální zručnosti x pracovní aktivity, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx rozvíjení xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výtvarné, xxxxxxx x pohybové xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zájmové x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pečovatelskou xxxxxxx x domácnosti xxxxx spočívající ve xxxxxxxxxx prací spojených x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx péči x xxxxxx domácnost, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vedením sociálního xxxxxxxxxx, poskytování pomoci xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx kontaktů x psychické aktivizaci, xxxxxxxxxxx zabezpečování a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx asistence,

d) xxx xxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx poradenství, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx pomoci při xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx pracovníka x xxxxxxxxxx službách xx xxxx svéprávnost, bezúhonnost, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Bezúhonnost xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 2 x xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx způsobilost xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx základní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kvalifikačního xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx45) xxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxxxxx povolání x xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §110, x x xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx xxxxxxx vzdělání x oboru vzdělání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x absolvování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx nevyžaduje x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx46) xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ergoterapeut, x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx získaly odbornou xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxx xxxxx §110, x x fyzických xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx stanoveném prováděcím xxxxxxx předpisem,

c) xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. c) xx xxxxxxxx xxxxxxxx, střední xxxxxxxx, střední vzdělání x xxxxxxx listem, xxxxxxx vzdělání s xxxxxxxxx nebo vyšší xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx kurzu xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx získaly xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx45) způsobilost k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx získaly xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §110, a x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) uvedeného x odstavci 1 xxxx. d) xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x výučním listem, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzu; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka podle §110.

(6) Xxxxx kvalifikačního xxxxx podle odstavce 5 x xxxx xxxxxxxxx rozsah xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kvalifikačního xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx třeba xxxxxx xx 18 xxxxxx ode dne xxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxxxx. Do doby xxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dohledem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx službách.

(8) Xxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx31).

(9) Zaměstnavatel je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nejméně 24 xxxxx za xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx si xxxxxxxx, upevňuje x xxxxxxxx kvalifikaci. Xxxxx xx dalším xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx kvalifikace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx43). Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx formami xxxxxxxxx x §111 xxxx. 2. Xxxxxxxxxx §111 xxxx. 1 xxx xxxxx až xxxxxx x xxxx. 3 xx 6 x 8 platí obdobně x tím, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §111 xxxx. 6 se xxxx oboru činnosti xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxxxx. Povinnost účasti xx xxxxxx vzdělávání xxxxx xxxx první xx nevyžaduje za xxxxxxxxxx rok, v xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§116x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a rodinného xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx získané řádným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vysoké xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výcviku x xxxxxxxx manželského xxxxxxxxxxx x psychoterapie x xxxxxxx xxxxxxxxx 400 xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx psychoterapeutického xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve zdravotnictví.

(2) Xxxxxxxx způsobilostí xxxxxxx xxxxxxxxx pracovníka uvedeného x §115 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxxx vzdělání.

§117

Podmínky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx47).

XXXX DESÁTÁ

AKREDITACE XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX PROGRAMŮ

§117a

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "akreditace") xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §110 xxxx. 4 xxxx. x) a x) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §116 xxxx. 5, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců uvedených x §115 xxxx. 1 x xxx xxxxx odborné podpory xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx příjemci xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu, kromě xxxxxxxxxxx xxxxxx47a), xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu47b) x xxxxxxx x dosavadní xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxxx rozsah xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) doklady x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zabezpečení vzdělávacího xxxxxxxx,

x) seznam fyzických xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) formu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx vzdělávacího xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x písmenu x), xxxxxxxxxxxxxxx údajů o xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxx absolvovala, a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X žádosti podle xxxxxxxx 3 xxxx xxx připojen doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx47c).

§117b

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx poradní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x posouzení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Členy xxxxxxxxxxx xxxxxx jmenuje a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx člena x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx47d), xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx náhrada xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx zvýšených xxxxxxxxxxxx výdajů xx xxxx a xx xxxxxxxx stanovených zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx47e); poskytovatelem xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx akreditační xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx poskytnuta xxxxxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 206/2009 Xx. x účinností od 1.8.2009

§117x

(1) Na xxxxxxx xxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanovisko x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx lhůtě 60 xxx xx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx tato xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx komise.

(4) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxx 4 let.

(5) Xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx x nepřechází xx xxxxxxxx nástupce.

§117c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 206/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2009

§117d

(1) Ministerstvo kontroluje xxxxxxx vzdělávacích zařízení xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx program nesplňuje xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx §117c xxxx. 1 až 3 xx postupuje x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§117e

(1) Vzdělávací xxxxxxxx xxxx evidenci xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zveřejňuje x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxx akreditovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX

XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§118

§118 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

§119

Xxxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §101a odst. 7.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §9 xxxx. 6, §35 odst. 2, §73 xxxx. 3, §74 xxxx. 3, §75 odst. 1, §76 xxxx. 1, §85 xxxx. 4, §91 xxxx. 3 xxxx. x), §93a xxxx. 1, §99 xxxx. 3, §101a xxxx. 3, §105a x §116 xxxx. 5 a 6.

XXXXX XX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§120

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

(2) Osoby, kterým xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx bezmocnost xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx považují xx xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxx X (lehká závislost), xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx XX (středně xxxxx xxxxxxxxx), xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) ve xxxxxx XXX (těžká xxxxxxxxx), xxx-xx o xxxxx xxxxx bezmocné.

(3) Xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx).

(4) Xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx osobám xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §11 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stanoven xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo pokud xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxx 80 xxx a x xxx pečuje xxxxxxx xxxxx, xxxxx z xxxxxx důvodu xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příspěvek xxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x), x xxx pečuje xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx při xxxx x blízkou xxxx jinou xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, náleží xx xxxx 2 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXX (xxxxx závislost); xx uplynutí xxxx xxxx xxxxxx těmto xxxxxx příspěvek xx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx stanoveného na xxxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Právnické x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx péče xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx x x této xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pojistnou xxxxxxx xxxxx §80. Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xx tyto xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a o xxxxxx xx xx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx zůstávají x xxxxxxxxx x po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, nejdéle xxxx po xxxx 3 xxx, xxxxx xx osoba a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx nedohodnou xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx, které xxx xxxxxxx příspěvek, povinna xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx úhradu xx xxxx xx xxxx xxxxx §73 odst. 4.

(7) Rozhodnutí x xxxxxxxxxxx sociální xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu 3 xxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nedohodnou xxxxx. Xxxxx, které xx xxxxxxxxxxx sociální péče xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx hradit ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxx xx xxxx ve xxxx xxxxx §73 xxxx. 4.

(8) Pořadníky xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx ústavu xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx x platnosti x xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 3 xxx. Xxxxxxxxxxx ústavů xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx tyto pořadníky, xxxxxxx tyto xxxxxxxxx xx xxxxx 2 xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx jednotlivým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x x této skutečnosti xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx osoby xxxxxxx xx pořadníku.

(9) Ústavy xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §34 xxxx. 1 písm. x) až f).

(10) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pečovatelské xxxxxx xxxxxxxxx pečovatelskou xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx x xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxx, který ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedený v §110 odst. 4, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx

x) 7 let xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx sociálně xxxxxxx,

x) 10 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 11 xxxxxxx, xxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zaměstnanec uvedený x odstavci 11 xxxx. a) x x) xxxxxx xxxx 50 xxx; x xxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §110 xxxx. 4 za xxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §116 odst. 5, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kurz xxxxxxxxxx xx 2 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(14) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx měsícem xxxxxxxxxx období xxxxx 2006.

HLAVA XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§121

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxxxx č. 82/1993 Sb., o úhradách xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxx č. 138/1994 Sb., kterou xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x. 82/1993 Xx., x xxxxxxxx xx pobyt x xxxxxxxxxx sociální xxxx.

3. Xxxxxxxx č. 146/1995 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x. 82/1993 Xx., x xxxxxxxx xx xxxxx x zařízeních sociální xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 138/1994 Xx.

4. Xxxxxxxx č. 66/1996 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x. 82/1993 Sb., x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx sociální xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx č. 262/1996 Sb., xxxxxx se xxxx a doplňuje xxxxxxxx Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx věcí x. 82/1993 Sb., x xxxxxxxx za xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx č. 205/1997 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx č. 82/1993 Xx., o xxxxxxxx xx pobyt x xxxxxxxxxx sociální xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx č. 145/1998 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 82/1993 Xx., x xxxxxxxx xx xxxxx x zařízeních xxxxxxxx péče, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx č. 172/1999 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 82/1993 Xx., x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx péče, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

9. Xxxxxxxx č. 73/2001 Sb., xxxxxx xx mění vyhláška Xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx věcí č. 82/1993 Xx., x xxxxxxxx za xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

10. Vyhláška č. 425/2001 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxx x sociálních xxxx č. 82/1993 Xx., x úhradách xx xxxxx x xxxxxxxxxx sociální péče, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11. Vyhláška č. 551/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 82/1993 Xx., x xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxxx sociální péče, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

12. Xxxxxxxx č. 5/2004 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx č. 82/1993 Xx., x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx péče, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13. Vyhláška č. 34/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 82/1993 Xx., x úhradách xx pobyt v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

14. Vyhláška č. 83/1993 Sb., x stravování x xxxxxxxxxx xxxxxxxx péče.

15. Xxxxxxxx č. 139/1994 Sb., xxxxxx xx mění a xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x. 83/1993 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

16. Xxxxxxxx č. 147/1995 Sb., xxxxxx xx mění x doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí č. 83/1993 Xx., x xxxxxxxxxx x zařízeních xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 139/1994 Xx.

17. Xxxxxxxx č. 263/1996 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx x. 83/1993 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx sociální xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18. Xxxxxxxx č. 146/1998 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí x. 83/1993 Xx., x stravování v xxxxxxxxxx sociální xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19. Xxxxxxxx č. 6/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 83/1993 Xx., x stravování x zařízeních sociální xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20. Vyhláška č. 310/1993 Sb., o xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve zdravotnických xxxxxxxxxx.

21. Xxxxxxxx č. 7/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních věcí x. 82/1993 Sb., x xxxxxxxx xx xxxxx v zařízeních xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

§122

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2007.

Xxxxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x zákonu x. 108/2006 Xx.

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx kraje xx celkovém xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxx na podporu xxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxx rozpočtový xxx

Xxxx

X %

Xxxxx

8,08

Xxxxxxxxx

6,67

Xxxxxxxxxxxx

9,21

Xxxxxxxxxxx

3,40

Xxxxxxxxxxxxxxx

5,46

Xxxxxxxxx

4,14

Xxxxxxxxxxxxxxx

11,99

Xxxxxxxxx

7,81

Xxxxxxxxxx

5,37

Xxxxxxxx

4,86

Xxxxxxxxxxx

10,93

Xxxxxxx

9,71

Xxxxxxxx

5,30

Xxxxxxx

7,07

Xxxxxxx xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 254/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx zahájená x xxxxxxxxxx neskončená xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx jiná xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §7 odst. 2 xxxxxx x. 108/2006 Xx., o sociálních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx ode xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 347/2010 Xx.

4. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 347/2010 Xx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §85 xxxx. 5 xxxxxx č. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxx ode dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx rok 2009, x xx xx 31. května 2010.

6. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxxx pracovníka x xxxxxxxxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §110 xxxx. 4 písm. x) x x) xxxxxx č. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx 200 hodin, xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 10 let xxxxx xxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxxx pracovníka x xxxxxxxxxx xxxx tímto xxxx xxxxxxxxxxxxxx kurz xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka akreditovaný Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávací xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2013.

7. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzu xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx službách xxxxx §116 xxxx. 5 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx narozeného xxxxx xxxx 1. xxxxx 1957, pokud xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nejméně 2 xxxx xxxxx xxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Odborná způsobilost xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle §116a xxxx. 1 xxxxxx x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxxx xx xxxxxxxx x zaměstnance xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1957, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §110 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx účinném přede xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XII

Čl. XII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2011 Sb.

Xx. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x příspěvku xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účinných xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx x příspěvku xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx neskončeném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závislosti xx xxxxxx do 31. xxxxxxxx 2011 xxxxx xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x za xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx zákona x. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx ke dni xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xx 18 xxx věku xx xxxx xxxxx §11 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxxxx xx měsíc xxxxxxxx 2011. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx doručí xxxxxxxxxx xx xxx výplaty xxxxxxxxx na xxxx xx měsíc xxxxx 2012 těmto xxxxxx xxxxxxx sdělení x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 108/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Děti xxxxxx 1 roku xxxx, které xxxxx §30 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 117/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx nenáležel x xxxxxx dni xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx považují xx xxxxx závislé xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

x) xx stupni X (xxxxx xxxxxxxxx), xxx-xx o děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx), xxx-xx x děti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxx §11 xxxxxx č. 108/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx 31. xxxxx 2012, x xx xx xxxx, xxx je xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xx péči, xxxxxxx však xx 31. prosince 2012.

4. Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 2 xxxxxx x. 108/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx nejpozději xx 31. ledna 2012 xxxxxxxx sdělením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxx zapsáni x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1 zákona x. 108/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx lhůtě xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx výzvy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí sdělili xxxxx xxxxxxxxxx účtu, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx na xxxx xxxxx §18 xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx osobám xxxxxxxx xx pomoci xxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx zařízeních xxxxxxx xxxx xxxxx §52, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx typu x v xxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x. 108/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x tuto xxxxx xxxxxxxxx x po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x zapsání xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §85 ve xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2012.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx sociálních xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Brně-Chrlicích, Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mládež Xxxxx, Xxxxx sociální xxxx xxx tělesně xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxx-Xxxxxxx Poli a Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x Tloskově, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí xxxx organizační složky xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §96a zákona x. 108/2006 Sb., ve xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx.

2. Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx zřizovací xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx listiny xx §96a odst. 1 zákona x. 108/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařazených k xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státu xxxxxxxxx x xxxx 1 xxxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1.

4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx 1 xxxx počínaje xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x dalších xxxxx, se xxxxxx xxxx ke dni xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx příslušné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx 1.

5. Xxxxxxx x xxxxx pasiva Xxxxx xxxxxxxxx, která ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x bodě 1, jsou xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bodě 1.

6. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx x xxxx 1 soustředěné x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §48 odst. 1 xxxxxx x. 218/2000 Xx., o rozpočtových xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxx organizační složky xxxxx uvedené x xxxx 1 příslušné xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx, xx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx převádějí na xxxx xxxxxx prostředků Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací.

7. Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx práv x povinností xxxxxxxxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxx §81 xxxxxx x. 108/2006 Xx. x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x poskytování sociálních xxxxxx xxxxx §91 xxxxxx č. 108/2006 Xx., xxxxxxx xxxxxxxx xxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx 1.

8. Xxxxxxxxx xxxxxx příspěvková xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx péče xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Hrabyni, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí, xx xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §96a zákona x. 108/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 384/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

Čl. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx, které byla xxxxxx karta xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx příspěvek na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3 xxxxxx x. 108/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx sdělila xxxxxx výplaty xxxxxxxxx xx péči x xxxxxxxxxx na zrušení xxxxx sociálních xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx ode xxx xxxxxxx podle xxxx 1. Xxxxx xxxxxxx x §18 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxx x. 108/2006 Xx. zde xxxxxxx.

3. Xxxxx osoba nesdělí xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx příspěvku xx xxxx xxxxx xxxx 1 do 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx příspěvek xx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx šestého kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xx účet xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky příjemcem xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx x §19 xxxxxx x. 108/2006 Xx., popřípadě zvláštním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 306/2013 Xx. x účinností xx 1.11.2013

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx bydliště xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 1 xxxxxx x. 108/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx péči xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx 1. ledna 2015.

2. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx usnesení o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 zákona x. 108/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, zahájená x xxxxxxxxxx neskončená xxxx xxxxx dnem, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxx xxxxx právních předpisů xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 2 xxxx. l) xxxxxx x. 108/2006 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Řízení x xxxxxxxx podaném xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahájená x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxx §101a xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2015.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 313/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařazených x xxxxxx xxxxx x Úřadu práce Xxxxx republiky, xxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2014 xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2015 xx Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxx x správních xxxxxxxxx podle §107 xxxx. 2 xxxx. x) až g), x), x), o) x p) xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2015, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx inspekce xxxxxxxxxxx sociálních služeb, xxxxxxxx x pravomocně xxxxxxxxxx před tímto xxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2015.

3. Inspekce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2015 Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - krajskými xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx. m. Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x sociálních xxxx.

4. Xxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx. m. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2015 Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx.

5. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx přede xxxx 1. ledna 2015 xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxx republiky - xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xx. x. Prahu xx 31. xxxxx 2015.

6. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §107 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 108/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne 1. xxxxx 2015, xx považováno x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxx 2015 Xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky - xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx. m. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x plnění opatření.

7. Xxxxxxx způsobilost k xxxxxx povolání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §110 xxxx. 4 xxxx. c) nebo x) zákona x. 108/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx 1. xxxxx 2017, se xxxxxxxx xx splněnou i xx xxxxx dni.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 254/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - krajské xxxxxxx a xxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx upraví xxxxxx xxxxxxxxx xx péči xxxxx §11 odst. 1 a 2 xxxxxx č. 108/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2016, xxx žádosti. X xxxxx výše xxxxxxxxx xx xxxx se xxxxx xxxxxx xx xxxxx.

2. Xxxxxxxxx xx xxxx xx výši xxxxx §11 odst. 1 x 2 xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2016, xxxxxx poprvé od xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxx 2016.

3. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx x pobočka xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx nejpozději xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx péči xx xxxxx xxxxx 2016 příjemcům příspěvku xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx 1 xxxx xxxxx; xxxx sdělení xx xxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx.

4. Řízení o xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx zákona x. 108/2006 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 189/2016 Sb. x účinností od 1.8.2016

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxxxx xx péči xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 108/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx xxxxx Xxxxx republiky - xxxxxxx pobočky x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx §11 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 x xxxx. d) xxxx 2 x §11 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 x písm. x) xxxx 2 xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx. X změně xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx.

3. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx pobočky x pobočka pro xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx příjemcům příspěvku xx péči xxxxxxxxxx xx dne xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx podle xxxx 2 xxxx xxxxx; xxxx sdělení xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou.

4. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx péči xx xxxxxx XXX (těžká xxxxxxxxx) x xx xxxxxx IV (úplná xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 4 xx 7 xxx xxxx podle §12 odst. 2 xxxxxx č. 108/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx závislosti. Úřad xxxxx České xxxxxxxxx - krajské xxxxxxx x pobočka xxx xxxxxx xxxxx Prahu xxxxxx příjemcům xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx nároku xx xxxxxxx příspěvku xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 47/2019 Sb. x xxxxxxxxx od 1.4.2019

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx o příspěvku xx péči xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Úřad xxxxx Xxxxx republiky - xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu upraví xxxxxx příspěvku xx xxxx podle §11 xxxx. 1 písm. x) x x) x §11 xxxx. 2 písm. x) x d) zákona x. 108/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx. X xxxxx xxxx příspěvku xx xxxx xx xxxxx záznam do xxxxx. Úřad xxxxx Xxxxx republiky - xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu doručí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx příspěvku xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x změně xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx; xxxx sdělení xx nedoručuje xx xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 328/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx sociální xxxxxx xxxxx xx 15 let věku x xxxxxx xxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 363/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Informace

Právní xxxxxxx x. 108/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

29/2007 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, xxxxx č. 135/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxx násilím, xxxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 100/88 Xx., o xxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.2.2007

213/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 117/95 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 251/2005 Xx., x xxxxxxxx práce, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx službách, xx xxxxx xxxxxx x. 29/2007 Xx.

x xxxxxxxxx xx 22.8.2007

261/2007 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů

s účinností xx 1.1.2008 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 16.10.2007, 1.7.2009, 1.1.2012

88/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 xx věci xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., o xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx, x xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx od 27.3.2008

124/2008 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 269/94 Sb., x Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

129/2008 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

274/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxxxx XX

x účinností xx 1.1.2009

479/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 582/91 Xx., o organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2009

108/2009 Xx., x xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x důchodu x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

206/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2009 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.7.2009, 1.1.2011, 1.1.2012 x 1.1.2014

223/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx od 1.7.2010

362/2009 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx ČR xx rok 2010

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

347/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx věcí

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

427/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 326/99 Xx., x xxxxxx cizinců na xxxxx XX x x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx a x změně xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx ČR, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx XX x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.4.2011

80/2011 Xx., xxxxx XX xx dne 1.3.2011 xx. xx. Xx. ÚS 55/10 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

364/2011 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x úspornými xxxxxxxxxx v působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx věcí

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

366/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 111/2006 Xx., x pomoci x hmotné xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012 x xxxxxxxx §75, který xxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2014

375/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.4.2012

420/2011 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x souvislosti s xxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx nim

s účinností xx 1.1.2012

331/2012 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 141/2012 Xx., xxxxx x. 73/2011 Sb., o Xxxxx xxxxx XX x x změně xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx službách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2012

384/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 108/2006 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.1.2013 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §26, xxxxx nabývá xxxxxxxxx od 16.11.2012

401/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

45/2013 Xx., x obětech xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o obětech xxxxxxxxx xxxx)

x účinností xx 1.8.2013

306/2013 Xx., x zrušení karty xxxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.11.2013

303/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

313/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2014 s výjimkou xxxxx §101, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 4.10.2013

101/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.6.2014

254/2014 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx službách, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Sb., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají účinnosti 1.1.2017

189/2016 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudních, xx xxxxx zákona x. 87/2015 Sb., x xxxxx x. 372/2011 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx o zdravotních xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.8.2016

56/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 45/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx zákona x. 77/2015 Xx., x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2017

183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

200/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/1995 Sb., x státní sociální xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2017

222/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

335/2018 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

47/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.4.2019 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2019

261/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx elektronizací xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.2.2022

328/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2022

363/2021 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2022 x xxxxxxxx §48, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

371/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 48/1997 Sb., x veřejném zdravotním xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 133/2000 Sb., o evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Zákon č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 325/1999 Sb., o xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §42c xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
5) §42f xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
6) §14a x 14b xxxxxx x. 325/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §42i xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7x) §22a xxxxxx č. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 340/2006 Xx.
7b) §23 xxxxxx č. 48/1997 Xx.
§36 xxxxxx x. 20/1966 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxx.
7x) §25 xxxxxx x. 48/1997 Xx.
8) §8 xxxx. 1 zákona x. 582/1991 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §4 xxxx. 2 xxxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 109/2006 Xx.
10) Xxxxx č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 133/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §13b xxxxxx x. 133/2000 Xx., ve znění xxxxxx x. 53/2004 Xx.
13) Zákon č. 500/2004 Sb., správní xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Sb.
15) Xxxxx č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §12 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §33 xxxx. 1 zákona x. 435/2004 Sb.
18) §106 xxxx. 3 xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx znění zákona x. 428/2005 Sb.
19) Xxxxx č. 48/1997 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 20/1966 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 160/1992 Sb., x zdravotní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxxx č. 96/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povoláních), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxxxxx x. 134/1998 Xx., xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výkonů x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §11 xx 16 xxxxxx x. 117/1995 Xx.
23) §46 xxxxxx č. 94/1963 Xx., o rodině, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§13 x 13a zákona x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně dětí, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §20, §23 xxxx. 1 xxxx. x), x) xx x) x x), §24 xxxx. 1 xxxx. a), x), x) xx x) x x) x §31 xxxxxx x. 109/2002 Sb., x výkonu xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
25) Xxxxx č. 372/2011 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx poskytování (xxxxx x xxxxxxxxxxx službách).
26) §21a x 21b xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Xxxxx č. 110/2006 Sb., x životním x existenčním minimu.
28) §43 xxxxxx x. 117/1995 Xx.
28x) Zákon č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28x) §26 xxxx. 1 a §28 písm. c) xxxxxx x. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) §19 xxxx. 3 xxxxxx x. 117/1995 Xx.
30) Xxxxx č. 255/1946 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx armády v xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx boje xx xxxxxxxxxx.
Zákon x. 462/1919 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
30x) Zákon č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Xxxxx č. 18/2004 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31a) Zákon č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
32) §2 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
33) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
34) Xxxxx č. 255/2012 Sb., x xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx).
35) Xxxxxxxxx §128 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, §8 xxxxxxxxx xxxx.
36) Xxxxx č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

37x) Xxxxx č. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 129/2000 Sb., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 131/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

38) §7 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx č. 218/2000 Xx.
39) §9 xxxx. 1 písm. x) x §10 xxxx. 1 xxxx. x) x j) xxxxxx č. 250/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) Zákon č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx a jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 383/2005 Xx.
41) Xxxxx č. 111/1998 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx školách), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
42) §5, 10, §43 xxxx. 2 písm. x) x §96 xxxxxx x. 96/2004 Xx.
43) §230 xxxxxxxx práce.
44) Xxxxxxxxx xxxxx č. 561/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 383/2005 Sb., xxxxx č. 111/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44x) Xxxxx č. 198/2002 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) §36 xxxxxx x. 96/2004 Xx.
46) §7 xxxxxx x. 96/2004 Xx.
47) Xxxxx č. 96/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 125/2005 Xx.
Xxxxx č. 95/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Xx.
Xxxxx č. 563/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx pracovnících x x změně některých xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 383/2005 Xx.
47x) §37 xxxx. 2 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
47x) Například xxxxx č. 561/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 111/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
47c) Položka 22 xxxx. l) x x) xxxxxxx x xxxxxx x. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 206/2009 Xx.
47x) §200 x §203 xxxx. 1 xxxxxxxx práce.
47x) §157 xx 160, 162 x 163 xxxxxxxx xxxxx.
48) §168 x 172 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
49) §5 xxxx. 6 xxxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
50) §42i xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 427/2010 Xx.
51) §16a xxxx. 3 xxxxxx x. 582/1991 Sb., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 347/2010 Sb.
52) Xxxxx č. 109/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
53) §4b xxxxxx x. 73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 366/2011 Xx.
54) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 883/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 o xxxxxxxxxx xxxxxxx sociálního zabezpečení, x platném xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 987/2009 xx xxx 16. xxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) č. 883/2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 492/2011 xx xxx 5. xxxxx 2011 x xxxxxx xxxxxx pracovníků uvnitř Xxxx.
55) Xxxxx č. 45/2013 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx činů x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx).
56) Zákon č. 182/2006 Sb., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
57) §12 x 13 xxxxxx x. 359/1999 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
58) §10 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx č. 359/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

59) §42g xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

60) Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

61) §42 zákona x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

62) §42a odst. 1 xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

63) Xx. 7 x 24 směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2004/38/ES ze xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxx xxxxxx Xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x pobývat na xxxxx xxxxxxxxx států, x xxxxx xxxxxxxx (XXX) č. 1612/68 x x xxxxxxx xxxxxxx 64/221/XXX, 68/360/XXX, 72/194/XXX, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/XXX, 90/364/XXX, 90/365/XXX x 93/96/XXX.

64) §9 xxxx. 2 písm. c) x d) xxxxxx x. 372/2011 Sb.

65) §21 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

66) §32 zákona x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

67) §42k xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

68) §42m xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

69) Xxxxx č. 359/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.