Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 23.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2019.


Zákon o sociálních službách
108/2006 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Základní zásady §2

Vymezení některých pojmů §3

Okruh oprávněných osob §4

Působnost v oblasti sociálních služeb §5

Poskytovatelé sociálních služeb §6

ČÁST DRUHÁ - PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

HLAVA I - PODMÍNKY NÁROKU NA PŘÍSPĚVEK NA PÉČI §7 §8 §9 §10

HLAVA II - VÝŠE PŘÍSPĚVKU §11

HLAVA III - ZVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKU §12

HLAVA IV - NÁROK NA PŘÍSPĚVEK A JEHO VÝPLATU §13

Změna nároku na příspěvek a jeho výplatu §14 §14a

Zánik nároku na příspěvek a jeho výplatu §15

Přechod nároku na příspěvek a jeho výplatu §16

Postoupení a srážky §17

HLAVA V - VÝPLATA PŘÍSPĚVKU

Způsob výplaty příspěvku §18 §18a

Příjemce příspěvku §19

Výplata příspěvku zvláštnímu příjemci §20

HLAVA VI - POVINNOSTI ŽADATELE O PŘÍSPĚVEK, OPRÁVNĚNÉ OSOBY A JINÉHO PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU §21 §21a

Přeplatky §22

HLAVA VII - ŘÍZENÍ O PŘÍSPĚVKU §23 §24 §25 §26 §26a §27 §28

HLAVA VIII - KONTROLA VYUŽÍVÁNÍ PŘÍSPĚVKU §29

HLAVA IX - INFORMAČNÍ SYSTÉM O PŘÍSPĚVKU §30

HLAVA X §31

ČÁST TŘETÍ - SOCIÁLNÍ SLUŽBY

HLAVA I - DRUHY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A ÚHRADA NÁKLADŮ ZA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Díl 1 - Základní druhy a formy sociálních služeb §32

Formy poskytování sociálních služeb §33

Zařízení sociálních služeb §34

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb §35 §36

Díl 2 - Sociální poradenství §37

Díl 3 - Služby sociální péče §38

Osobní asistence §39

Pečovatelská služba §40

Tísňová péče §41

Průvodcovské a předčitatelské služby §42

Podpora samostatného bydlení §43

Odlehčovací služby §44

Centra denních služeb §45

Denní stacionáře §46

Týdenní stacionáře §47

Domovy pro osoby se zdravotním postižením §48

Domovy pro seniory §49

Domovy se zvláštním režimem §50

Chráněné bydlení §51

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče §52

Díl 4 - Služby sociální prevence §53

Raná péče §54

Telefonická krizová pomoc §55

Tlumočnické služby §56

Azylové domy §57

Domy na půl cesty §58

Kontaktní centra §59

Krizová pomoc §60

Intervenční centra §60a

Nízkoprahová denní centra §61

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež §62

Noclehárny §63

Služby následné péče §64

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi §65

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením §66

Sociálně terapeutické dílny §67

Terapeutické komunity §68

Terénní programy §69

Sociální rehabilitace §70

Díl 5 - Úhrada nákladů za sociální služby §71

Sociální služby poskytované bez úhrady §72

Sociální služby poskytované za úhradu §73 §74 §75 §76 §77

HLAVA II - PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Díl 1 - Registrace

Oddíl 1 - Podmínky registrace §78 §79 §80 §81 §82 §82a §82b §83 §84

Oddíl 2 - Registr poskytovatelů sociálních služeb §85 §86 §87

Díl 2 - Povinnosti poskytovatelů sociálních služeb §88

Opatření omezující pohyb osob §89

Díl 3 - Smlouva o poskytnutí sociální služby §90 §91 §91a §91b §91c

Díl 4 - Působnost při zajišťování sociálních služeb §92 §93 §93a §94 §95 §96 §96a

ČÁST ČTVRTÁ - INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB §97 §98 §99

ČÁST PÁTÁ - MLČENLIVOST §100

Sdělování údajů orgánu sociálně-právní ochrany dětí §100a

ČÁST ŠESTÁ - FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB §101 §101a §102 §103 §104 §105 §105a

ČÁST SEDMÁ - PŘESTUPKY §106 §107 §108

ČÁST OSMÁ - PŘEDPOKLADY PRO VÝKON POVOLÁNÍ SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA

HLAVA I - SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK §109 §110

HLAVA II - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA §111

HLAVA III §112 §113 §114

ČÁST DEVÁTÁ - PŘEDPOKLADY PRO VÝKON ČINNOSTI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Okruh pracovníků §115

Pracovníci v sociálních službách §116 §116a §117

ČÁST DESÁTÁ - AKREDITACE VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ A AKREDITACE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ §117a §117b §117c §117d §117e

ČÁST JEDENÁCTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §118

Zmocňovací ustanovení §119

HLAVA II - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ §120

HLAVA III - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zrušovací ustanovení §121

Účinnost §122

Příloha - Výše procentního podílu kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu sociálních služeb pro příslušný rozpočtový rok

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 80/2011 Sb.

č. 206/2009 Sb. - Čl. II

č. 347/2010 Sb. - Čl. XII

č. 366/2011 Sb. - Čl. IV

č. 420/2011 Sb. - Čl. IL

č. 384/2012 Sb. - Čl. II

č. 306/2013 Sb. - Čl. X

č. 313/2013 Sb. - Čl. II

č. 254/2014 Sb. - Čl. II

č. 189/2016 Sb. - Čl. II

č. 47/2019 Sb. - Čl. II

INFORMACE

108
ZÁKON
ze xxx 14. xxxxxx 2006
o xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto zákoně Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Tento xxxxx xxxxxxxx podmínky poskytování xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx, podmínky pro xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxx upravuje xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx nouzi, x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx školách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx věznicích, x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx cizinců x x azylových zařízeních.

(3) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské unie54).

§2

Základní xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx (§37 xxxx. 2) x možnostech xxxxxx xxxxxxxxxx sociální xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxxxx důstojnost xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx x individuálně určených xxxxxx osob, xxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx samostatnosti, xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nevedou x xxxxxxxxxxxx setrvávání xxxx prohlubování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Sociální služby xxxx xxx poskytovány x xxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx takovými xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx zajištěno dodržování xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx činností podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, životní xxxxxx a způsob xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx řešit xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx toto řešení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx začlenění x ochranu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotním xxxxxx xxxxxxxxx stav, xxxxx xxxxx poznatků lékařské xxxx xxxx nebo xx xxxxx xxxx xxx 1 xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx schopnosti xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vazby x xxxxxx blízkým1), xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vazby x xxxxxx osobám, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx, vzdělávají xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx začleňováním xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sociálním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příležitostí x xxxxxxxx, které xxx napomáhají xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx,

x) sociálním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x nemožnost xx xx něj xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, mentální, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx činit xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dokument xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx na dobu 3 xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřeb osob xx xxxxx obce xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x využitím xxxxxxxxxx zdrojů; xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx, xxxxx xxxxxxx zpracování xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s obcemi, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, popis x analýza xxxxxxxxxx xxxxxx x potřeb xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx určeny, xxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhodnocení, xxxxxxxxx zajišťování x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxx stavu dosaženo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx plánu xxxxxx způsobu, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx plán xxxxxxx sociálních xxxxxx xxxx xxx doplněn xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx období xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx střednědobého plánu xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

i) xxxx sociálních xxxxxx xxxxxx sociálních služeb, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, náležité xxxxxxx x s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx finančními x xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxx střednědobého xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx.

§4

Okruh xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx

x) xxxxx, která xx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx trvalý xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3),

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx mu bylo xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx4),

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x písmenu x), xxxxx xx xxxx xxxxxx pobytová karta xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x písmenu x), pokud xx xxxx vydáno povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3),

x) xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5),

x) xxxxx, které xxxx udělena xxxxxxxxxxx xxxxxxx formou xxxxxxxxx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx6),

x) cizinec, xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx7),

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx tento nárok xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx54), nebo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx takové xxxxxxxxx a její xxxxxxx příslušníci mající xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpisu Xxxxxxxx unie63),

k) xxxxxxx, xxxxxxx byla vydána xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu59),

l) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx nebo již xxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 6 xxxxxx a xx x evidenci xxxxxxxx x zaměstnání60), xxxxx mu xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx61),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx62) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x), x), x) x x), xxxxx mu xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx61),

x) cizinec, kterému xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx65) xxxx xxxxx k pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx66),

x) cizinec, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx67) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx68), x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odštěpného xxxxxx se xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxx x), pokud xx bylo xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx62),

x xx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x písmenech j), x) a o); xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx zákon x pomoci x xxxxxx xxxxx49).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx se při xxxxxxx xxxxxxxx stanovených x tomto xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, x xxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x); xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxxxx,

x) občanovi xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu3) xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx,

x) rodinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3) po dobu xxxxx než 3 xxxxxx.

(3) Sociální služby xxxxxxx x §57, 5963 x 69 se xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v tomto xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx x odstavci 2, xxxxx oprávněně xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3). Xxxxxxxx xxxxxx uvedené x §57, 60 x 69 se xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx obětí xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxx x lidmi xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx48). Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §37 se xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu3), x osobě, xxxxx xx xxxxx trestného xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx trestného xxxx xxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxx práce Xxxxx republiky - xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu (xxxx xxx "krajská pobočka Xxxxx práce").

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx je výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx a xxxxx.

§6

Poskytovatelé xxxxxxxxxx služeb

Poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx samosprávné xxxxx x xxxx zřizované xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, fyzické xxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx osobami.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX NA XXXX

XXXXX I

PODMÍNKY XXXXXX XX PŘÍSPĚVEK XX XXXX

§7

(1) Xxxxxxxxx xx xxxx (dále xxx "xxxxxxxxx") xx poskytuje xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx. Xxxxx příspěvkem xx stát podílí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx osob. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx ze státního xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx má osoba xxxxxxx x §4 xxxx. 1, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotního stavu xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxx xxxxxxxx základních životních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx závislosti xxxxx §8, xxxxx xx tuto xxxxx xxxxxxxxx osoba blízká xxxx xxxxxxxx sociální xxxx xxxxxxx v §83 nebo poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx zapsán x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx podle §85 xxxx. 1, xxxx xxxxxx xxxxx52), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx7a); xxxxx na xxxxxxxxx xx tato xxxxx x xx dobu, xx xxxxxx xx xx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu7b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx hospitalizace.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) O příspěvku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx.

§8

(1) Xxxxx xx 18 let xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx fyzické osoby xx

x) xxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxx schopna xxxxxxx xxx základní xxxxxxx xxxxxxx,

x) stupni XX (xxxxxxx těžká xxxxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx základních xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx,

x) xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nepříznivého xxxxxxxxxxx stavu není xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx,

x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoby.

(2) Xxxxx xxxxxx 18 xxx xxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xx pomoci jiné xxxxxxx osoby ve

a) xxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxx xxxxxxx tři xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) stupni XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxx xxxxxxx pět xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxx xxxxxxx sedm nebo xxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx,

x) xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zvládat xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoby.

§9

(1) Při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) stravování,

e) oblékání x obouvání,

f) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx fyziologické xxxxxxx,

x) péče x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx zvládat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedenou x odstavci 1 xxxx. x) xx xxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxxxxx zdravotnímu xxxxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékařem.

(3) Xxxxxxxxx zvládat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx x xxxx xx 18 xxx xxxx.

(4) Xxx hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx potřeby xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxxx x pomoci, xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dopadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx.

(5) Xxx uznání xxxxxxxxxx x příslušné xxxxxxxx xxxxxxx potřebě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poruchou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx schopnosti xx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fyzické xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx dostupných xxxxxxx, xxxxxxxxxx, předmětů denní xxxxxxx nebo xxxxxxxx x domácnosti, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku.

(6) Xxxxxx vymezení schopností xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§10

X xxxxx do 18 xxx xxxx xx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §9 xxxx. 1 x při hodnocení xxxxxxx mimořádné xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x náročnost xxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx posuzované xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, x xxxx, kterou xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osobě xxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx 18 xxx věku xx nepřihlíží x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x věku xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx stupni xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Mimořádnou péčí xx xxxxxx xxxx, xxxxx svým rozsahem, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osobě xxxxx xxxx.

XXXXX XX

XXXX XXXXXXXXX

§11

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx 18 xxx xxxx xxxx xx kalendářní xxxxx

x) 3&xxxx;300 Xx, xxx-xx x stupeň X (xxxxx xxxxxxxxx),

x) 6&xxxx;600 Xx, jde-li x xxxxxx II (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx),

x) xxx-xx x stupeň XXX (xxxxx závislost),

1. 9 900 Xx, pokud xxxxx xxxxxxxxx pomoc xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sociálních xxxxxx podle §48, 49, 50, 51, 52 xxxx dětský xxxxx xxxxx speciální xxxxxxx zdravotnické zařízení xxxxxxxxxxx typu,

2. 13 900 Xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) jde-li x xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx),

1. 13 200 Xx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sociálních xxxxxx podle §48, 49, 50, 51, 52 xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zdravotnické zařízení xxxxxxxxxxx xxxx,

2. 19 200 Kč v xxxxxxxxx případech.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxx osoby xxxxxx 18 let xxxx xx kalendářní xxxxx

x) 880 Xx, xxx-xx o stupeň X (lehká xxxxxxxxx),

x) 4&xxxx;400 Xx, xxx-xx x xxxxxx XX (xxxxxxx těžká xxxxxxxxx),

x) xxx-xx x xxxxxx XXX (xxxxx závislost),

1. 8 800 Kč, xxxxx osobě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx §48, 49, 50, 51, 52 xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx typu,

2. 12 800 Xx x xxxxxxxxx případech,

d) xxx-xx x stupeň XX (xxxxx xxxxxxxxx),

1. 13 200 Kč, xxxxx xxxxx poskytuje xxxxx poskytovatel pobytových xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §48, 49, 50, 51, 52 xxxx xxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx typu,

2. 19 200 Xx x ostatních xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx §12 zvyšují x 2&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXX

§12

(1) Xxxxxxx příspěvku xxxxx §11 xxxx. 3 xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx22) xx 18 xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx

1. xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na úhradu xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx proto, xx xxxxxx xxxxxx x důchodového xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx vyšší než xxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxx, xxxxx xx v xxxxx přímém xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx x xxxx xxxx xxxxxx, x

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx 18 xxx xxxx,

xxxxxxxx rozhodný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx s ní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxxxxxx osoby a xxxx s xx xxxxxxxx posuzovaných xxxxx xxxxxx x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx27).

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx péči x xxxx nebo xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 4 zákona o xxxxxx sociální xxxxxxx. Xxx účely xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx oprávněné xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx rozumí xxxxxx xxxxx §5 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx příjem, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx kalendářnímu xxxxxxxxx, xx xxxxx xx nárok xx xxxxxxx xxxxxxx příspěvku xxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xx zvýšení xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxx xxxxx zákona x státní sociální xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobách xxx xxxxx příspěvku na xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx rozhodný xxxxxx xxxxx §21 odst. 2 xxxx. x), xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx příspěvku od xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc, xx xxxxx xxxxx xx xxxxx prokázat xxxx xxxxxx pro výplatu xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx kalendářní xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx ani do xxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí, xx které xx xx xxxx uvedené xxxxxxx xxxxxxxxx vyplácet, xxxxx xx zvýšení xxxxxxxxx zaniká.

XXXXX IV

NÁROK XX XXXXXXXXX A JEHO XXXXXXX

§13

(1) Nárok na xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených x §7 x 8.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx příspěvku vzniká xxxxxxx žádosti o xxxxxxxx příspěvku, na xxxxx xxxxxx nárok xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx-xx řízení x xxxx xxxxxxxx zahájeno x moci úřední. Xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx a vyplácen xxxxxxxx xx počátku xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx; osobě, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx hospitalizace xxxxx §25 odst. 1 xxxx xxxxx, xxxx xxx příspěvek xxxxxxx xxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxx doručeno xxxxxxxx x potvrzení xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxx od počátku xxxxxxxxxxxx čtvrtletí, xx xxxxxx xxxx žádost x zvýšení příspěvku xxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §12 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx část xxxxxxxxxxxx měsíce, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

§14

Xxxxx nároku xx xxxxxxxxx a jeho xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx vyplácen v xxxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx zvýší xxxx xxxxxx, x xx xxx dne, od xxxxx příspěvek xxxx xxxx zvýšení xxxxxx, xxxxxxx xxxx 3 xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx přiznán xxxx xx vyplácen xx xxxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx, příspěvek xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx sníží, a xx od xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro výši xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxx nastala.

(4) Xxxxx-xx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx tak, xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x snížení xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§14x

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxxx osobě xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb podle §52; xx xxxxxxx x případě, xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx x hospitalizaci xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu7c) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 odst. 1 xxxx. x) xxxx §21 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxx poskytující xxxxx. Podmínka xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx došlo xxxxx xxx v kalendářním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx xx xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, není-li podle §21a xxxx. 1 xxxxxxxx propuštění xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Dosáhne-li oprávněná xxxxx 18 xxx xxxx, příspěvek se xxxxxxx xx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 18. rokem xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závislosti xxxxx §8 x tomu xxxxxxxxxxxx xxxx příspěvku.

§15

Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx nezaniká uplynutím xxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx části zaniká xxxxxxxxx 1 roku xxx xxx, od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1. Tato xxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxx x příspěvku.

§16

Xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx x příspěvek před xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx do xxx xxxx xxxxx xxxxx blízká, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §83, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytující xxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxx §48, 49 xxxx 50, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sociální xxxxxx xxxxx §52, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hospicového typu, xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x příspěvek, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §21 xxxx. 1 písm. x), xxxx osoba, xxxxx poskytuje xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx fyzické xxxx právnické xxxxx xxxxxxx ve větě xxxxx, které xx xx xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x příspěvek xx xxx xxxx xxxxx. Xxxx osoby xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx smrti xxxxxxxx x příspěvek xx kalendářní xxxxx, xx xxxxxx poskytovaly xxxxx. Xxxxx xx x kalendářním xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx o příspěvek xxxx těchto xxxx, xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx příspěvku xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příspěvku. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x příspěvek xxxxxx, pokud mu xx prvního xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dne xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Jestliže xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxx se splatné xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx vyplaceny xx xxx smrti xxxxxxxxx xxxxx, fyzické nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, pokud x kalendářním měsíci, xx který xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx, popřípadě ohlášena xxxxx §21 odst. 1 písm. x) xxxx §21 xxxx. 2 písm. c). Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx měsíci, za xxxxx nebyl xxxxxxxxx xxxxxxxx, podílelo na xxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxx xxxx xxxxx nárok xx příspěvek xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxx tohoto xxxxxxxxxxxx měsíce xx xxx xxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x průběhu xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx předmětem xxxxxxxx.

§17

Postoupení x srážky

(1) Xxxxx xx příspěvek xxxxx xxxxxxxxx ani xxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx nepodléhá xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxx předmětem dohody x xxxxxxxx.

XXXXX V

VÝPLATA XXXXXXXXX

§18

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx.

(2) Příspěvek xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx měně xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx určený příjemcem xxxxxxxxx xxxxxxxx x §19, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx poukazem, x xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeného x §19, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, o změnu xxxxxxx výplaty xxxxxxxxx, xx xxxxxxx pobočka Xxxxx práce povinna xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx byla xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Podle xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx příspěvku x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx výplatu xxxxx §16, x xx-xx příspěvek xxxxxxxx xx ciziny xx xxxxxxx aplikace xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx; v těchto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx-xx x xxxx, ve xxxxx xx příspěvek xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, která xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, výplatu xxxxxxxxx, a to xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx kalendářním xxxxxx, x němž xx x xxxxx trvalého xxxx hlášeného pobytu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx uvedená ve xxxx xxxxx předá xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx příslušné xxxxx xxxxx trvalého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx přiznán. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx po kalendářním xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§18a

§18a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 364/2011 Sb.

§19

Příjemce xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak.

(2) Namísto xxxxxxxxx osoby je xxxxxxxxx příspěvku

a) zákonný xxxxxxxx xxxx opatrovník, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xx xxxx xx základě rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§20

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxx xxxxxxxxxx příjemce příspěvku, xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx jiný xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedený v §19 odst. 2,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) nevyužívá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxx oprávněná osoba, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §19 odst. 2, xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx zdravotnímu xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx příjemce xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx xxx, jehož zájmy xxxx ve střetu xx zájmy xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxx příjemcem xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x tímto xxxxxxxxxxx souhlasí.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx oprávněné osoby. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pokynů xxxxxxxxx osoby, x xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xx svému xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxx poskytovatele zdravotních xxxxxx nemůže xxxx xxxxxx udělovat. Xx xxxxxx oprávněné xxxxx xxxx xx žádost xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx je zvláštní xxxxxxxx povinen xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mu xxx xxxxxxxx, x xx xx lhůtě 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx příjemce xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4.

XXXXX VI

POVINNOSTI XXXXXXXX X PŘÍSPĚVEK, OPRÁVNĚNÉ XXXXX X XXXXXX XXXXXXXX PŘÍSPĚVKU

§21

(1) Žadatel x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx osoba, jejichž xxxxxxxxx stav xx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx

x) podrobit xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx lékařem xxxxxxx Xxxxxx správou sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx určeného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx jinému xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx určenému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nálezy xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx vydány, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx součinnost, xxxxx xx potřebná k xxxxxxxxxxx posudku, jsou-li x tomu okresní xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx určí,

c) osvědčit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx příspěvek, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx práce v xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx změny xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, a xx ve xxxxx xx 8 xxx xxx dne, kdy xxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx splněna x x xxxx přerušení xxxxxx,

x) xxxxxxx ohlásit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx u více xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx péče64) xxx xxxxx xxxxx nebo xxxx trvající xxxxxxxxxxx xxxx xxx 60 xxx, a doložit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx ohlásit xxxxxxxxx xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx v případech xxxxxxxxx x xxxxxxx x), x xx xx lhůtě 5 xxx.

(2) Příjemce xxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce xx 8 xxx xxxxx xx skutečnostech xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx příspěvek, jeho xxxx nebo xxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxx nebo xxxxxxx, x xx xx xxxxx do 8 xxx xxx xxx xxxxxxxx výzvy, neurčila-li xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx změny xxxxxxxx se zajištění xxxxxx, x to xx lhůtě xx 8 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx plní xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx oprávněné xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx potřebné xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §83 nebo poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxx, anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx typu,

e) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1; xxxx xxxxxxxxx xx považuje xxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sdělí příslušné xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx, xx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x §12 xxxx. 4, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx na dítě xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx okruh xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxx na xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx nebo nepřiznán, xxxxxxxx žadatel x xxxxxxxxx, oprávněná osoba xxxx jiný xxxxxxxx xxxxxxxxx nesplní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 a 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx zastaví, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 2 xxxx. a) xx x), x xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx xx xxxxx 8 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx následek porušení xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx od xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx uplynula. Výplata xxxxxxxxx xx obnoví xx prvního xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx byla oznamovací xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§21x

(1) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §83, který xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx oprávněné xxxxx x hospitalizaci a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxx xx 8 xxx ode dne, xxx xxxx skutečnost xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx příspěvku podle §21 xxxx. 2 xxxx. x); tuto xxxxxxxxx xx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §48 xx 50, xxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněné osobě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx, asistent xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §83, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §48 xx 50, zdravotnické xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §52, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx typu x xxxxxx domov, xxxxx xxxxxxxxxxx oprávněné xxxxx xxxxx, jsou povinny xxxxxxx úmrtí xxxxxxxxx xxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xx lhůtě xx 8 xxx ode xxx úmrtí oprávněné xxxxx.

§22

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx příspěvek xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxx vyplacen xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx neprávem nebo x nesprávné xxxx, xx povinen tento xxxxxxxxx vrátit; povinnost xxxxxx příspěvek xxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx příspěvek xxxx xxxx část, xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zaniká xxxxxxxxx 3 let xxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx. Tato xxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxx x opravném xxxxxxxxxx nebo x xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 rozhoduje xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx přeplatek xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx tento xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 100 Kč.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx xx 20&xxxx;000 Xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva, xxx-xx x xxxxxx xxx 20&xxxx;000 Xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx případě.

(6) Xxxxxxx prostředky podle xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxx v jiném xxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx odvést xx xxxxxxxx rozpočtu. Xxxxxxx prostředky, x xxxxxxx vrácení xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ze státního xxxxxxxx, se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx stávají xxxxxxxxx finančního xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXX X XXXXXXXXX

§23

(1) Řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx žádosti podané xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxx není xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, zahajuje se xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxx (§48, 50, 52), xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce xxxxx uvedenou x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nejpozději xx 2 měsíců xxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx x xxxx lhůtě xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníka této xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx x řízení x xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxx xxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x zastavení xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx příspěvku nebo x xxxx úřední, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx §26a odst. 1, x xxxx xx řízení xxxxxx. Xxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx tiskopisu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx ustanoví xxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx samostatně a xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxxx opatrovníka xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

§24

Xxxxxx x příspěvek xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) označení xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx osobě xxxxxxxxx xxxx bude xxxxxxxxxx xxxxx, rozsah xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxx poskytováním,

b) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx o výši xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x případech, xxx má xxx xxxxx §12 odst. 1 xxxxxxxxx zvýšen.

§25

(1) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx, xxx kterém xx zjišťuje schopnost xxxxxxxxxxxx života osoby x přirozeném sociálním xxxxxxxxx. Xxxxxxxx šetření xxxxx xxxx první xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx je xxxx xxxxx poskytována x jednoho xxxx xxxxxxxx x více xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 60 xxx; xxxxxxxxx xx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx oznámena x xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sociální pracovník. X xxxxxxxxxx sociálním xxxxxxx vyhotovuje sociální xxxxxxxxx písemný xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx8) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; součástí této xxxxxxx xx písemný xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x kopie xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Při posuzování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nálezem vydaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poruch, x výsledku sociálního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx osoby, popřípadě x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx příslušné krajské xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx51) x uvedením xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřeb, xxxxx xxxxx není xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxx, xxx jde o xxxxx s úplnou xxxx xxxxxxxxxx hluchotou xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx orientace. Xxxx posouzení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx o xx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§26

(1) Krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx dobu, po xxxxxx

x) okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxx

x) xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxx přijetí xxxxx x xxxxxxxxxxxxx provedeno xxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, je-li xxxxx xxxxxxxxxxx v průběhu xxxxxxxxxxxxx u xxxxxxx xxxx xxxxxxxx u xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx následná xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx úraz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx než 60 dnů, a xxxx skutečnost byla xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §21 odst. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §25 xxxx. 1.

(3) Xxxxx usnesení podle xxxxxxxx 1 a 2 se nelze xxxxxxx.

§26a

(1) Xxxxxx se xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx příspěvku xxxxx §14a odst. 1, §18 xxxx. 5 nebo §21 xxxx. 4 anebo xxxxx §14a xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X těchto xxxxxxxxx je krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx příjemci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxx jeho xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx do vlastních xxxxx.

(2) Proti xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxx nejpozději do 15 xxx od xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxx příspěvku xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx došlo ke xxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xx podávají xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx. Tato krajská xxxxxxx Úřadu práce xxxx xx 30 xxx ode dne, xxx jí xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x změně xxxx xxxx.)

§27

Podá-li xxxxx žádost x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12, krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx vede x těchto xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení. Krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x x xxxxxxx příspěvku podle §12 xxxx x xxxxxxx, kdy žádost x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12 byla xxxxxx v průběhu xxxxxx x příspěvku x nebylo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§28

(1) X xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxxx xxxxxx posuzuje xxxxxxxxxxxx9); ustanovení §26 xxxxx obdobně.

(3) Xxxxxxxx xxxx odkladný účinek.

HLAVA XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

§29

(1) Krajská pobočka Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx blízkou xxxx xxxxxxxxxx sociální xxxx uvedeným v §83, nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx lůžkovým zdravotnickým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx7a),

x) xxxxx xx poskytována xxxxxx xxx, kdo xxx xxxxxx v xxxxxxx x příspěvek, xxxxxxxxx ohlášen podle §21 odst. 1 xxxx. x) xxxx §21 xxxx. 2 xxxx. c),

d) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stupni xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx posouzení xxxxxx závislosti okresní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx osobou blízkou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v §83, je tato xxxxx xxxxxxxxx způsobilá; xx xxxxxxxxx způsobilou xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, ledaže xxxxxxxxx xxxxxxxx vydaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x poskytovatelem xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxxxx o poskytování xxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx x zaměstnanci xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx práce x xxxxxxxxxxxx jsou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vstupovat xx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx provedení sociálního xxxxxxx x kontroly xxxxxxxxx příspěvku. Oprávnění x xxxx činnosti xxxx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx krajskou xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx služebního xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxx účelu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx ministerstva.

(3) Xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx nevztahuje xxxxxxxxx xxx34).

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zjištěných xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Se xxxxxxxx musí být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx nedostatky x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx, xx xxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx poskytování xxxxx §78 xxxx. 1, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx1) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx péče, krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx osobám xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx této xxxx pro xxxxx xxxxxx nouze, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxxx vždy xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx poskytována. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xx x potvrzení xxxxx též údaj x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx oprávněné xxxxx x xxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který provádí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx byl xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pomoci, a xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx příspěvku, xxxx dokladem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzickým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx poskytují pomoc xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x žádosti x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx ohlášeným xxxxx §21 xxxx. 1 písm. x) xxxx §21 xxxx. 2 xxxx. c), x to nejvýše 1 xxx zpětně.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX

§30

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx příspěvku x o xxxxxxxxx x právnických xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pomoc, xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx systému o xxxxxxxxx xx péči, xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx informačního systému xxxxx x sociálních xxxx, jehož správcem xx ministerstvo. Krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx osobních údajů, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x příspěvku, x xx x elektronické xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx10).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx), xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx výplatu x xxxxxxxx, včetně jeho xxxxxxxxxxx, a poskytuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pobočkám Xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx ze základního xxxxxxxx obyvatel,

b) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence obyvatel,

c) xxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx,

x) xxxxx x registru xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxx x) x x).

(4) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) jsou

a) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx místa xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x subjektu xxxxx, xxxxx xx narodil x xxxxxx, xxxxx, xxxxx a stát, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; jde-li x úmrtí xxxxxxxx xxxxx xxxx území Xxxxx republiky, datum xxxxx, xxxxx a xxxx, xx jehož xxxxx k xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, který xx x xxxxxxxxxx uveden xxxx den xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx.

(5) Poskytovanými údaji xxxxx odstavce 3 xxxx. b) jsou

a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) místo x xxxxx xxxxxxxx; x občana, který xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx, na xxxxx xxxxx xx narodil,

d) xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx,

x) státní xxxxxxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxxxx pobytu, včetně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zrušení xxxxx x místu xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) omezení xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx číslo xxxx, xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx jeden x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx narození,

k) xxxxx číslo xxxxxx; xx-xx dítětem cizinec, xxxxx nemá přiděleno xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména x xxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, datum, xxxxx x xxxx, xx xxxxx území k xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx jako den xxxxx nebo xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx údaji podle xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx

x) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

c) xxxxx x stát xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx místa xxxxxx,

x) číslo x xxxxxxxx oprávnění k xxxxxx,

x) počátek xxxxxx, xxxxxxxxx datum zrušení xxxxx o xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx soudní xxxxxxxxx x doba, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení xxxxxx, xxxxx xx xxxx cizincem, x xxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx číslo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou cizinci, x jejich rodné xxxxx; x případě, xx jeden x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x datum narození,

m) xxxxx, místo x xxxxx úmrtí; xxx-xx x úmrtí xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxx, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxx,

x) den, xxxxx xxx v rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx nepřežil,

o) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince, který xxx cizinci s xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rodinné xxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x povolením x xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxx manželem xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x povolením x xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx osamělého xxxxxxx xxxxxxxx 65 xxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xx zdravotních xxxxxx sám xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx k pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx cizince, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx příbuzným ve xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx manžela xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx byl udělen xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x) jsou

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx číslo x xxxx xxxxx.

(8) Xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxxx z agendového xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxx nebo agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(9) Z xxxxxxxxxxxxx údajů xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jen xxxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx povinny xxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1, a xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx ukončených správních xxxxxx x příspěvku xx dobu 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním roce, x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x poslednímu xxxxxxx údajů do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxx x písemnost xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx13).

XXXXX X

§31

§31 zrušen xxxxxxx předpisem č. 261/2007 Sb.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX SLUŽBY

HLAVA X

XXXXX SOCIÁLNÍCH XXXXXX X ÚHRADA XXXXXXX XX XXXXXXXXXXX SOCIÁLNÍCH XXXXXX

Xxx 1

Základní xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§32

Xxxxxxxx služby xxxxxxxx

x) xxxxxxxx poradenství,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx prevence.

§33

Formy xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Pobytovými xxxxxxxx xx rozumí xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx kterými xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx službami xx rozumí služby, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v jejím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxx sociálních služeb

(1) Xxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx,

x) xxxx na xxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx pomoc,

k) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx a xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) terapeutické xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) centra xxxxxxxx rehabilitačních xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx péče,

s) xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Kombinací xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx mezigenerační x xxxxxxxxxxx centra.

§35

Xxxxxxxx činnosti xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx sociálních služeb xxxx:

x) xxxxx při xxxxxxxx běžných xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx při xxxxxx hygieně xxxx xxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxx hygienu,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx zajištění stravy,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx při xxxxxxxxx xxxxx domácnosti,

f) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx činnosti,

g) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx společenským xxxxxxxxxx,

x) sociálně terapeutické xxxxxxxx,

x) pomoc při xxxxxxxxxxx práv, oprávněných xxxxx a xxx xxxxxxxxxxx osobních záležitostí,

k) xxxxxxxxxxx xxxxxxx pomoc,

l) xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, soběstačnosti x dalších činností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Rozsah xxxxx xxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx druhů sociálních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x §37, 39 xx 52 x §54 xx 70 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx další činnosti.

§36

Xxxxxx a podmínky xxxxxxxxxxx a hrazení xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §34 xxxx. 1 xxxx. x) až x), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy19). Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx větě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx20).

Xxx 2

Xxxxxxxx poradenství

§37

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrnuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx poradenství.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobám xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx poradenství je xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx všech xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, manželských x xxxxxxxxx poradnách, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx trestných xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x ve xxxxxxxxxxx lůžkových xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx též sociální xxxxx s osobami, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) zprostředkování xxxxxxxx xx společenským xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pomoc xxx xxxxxxxxxxx práv, oprávněných xxxxx a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí.

Xxx 3

Xxxxxx sociální xxxx

§38

Xxxxxx xxxxxxxx péče xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx fyzickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, s xxxxx&xxxx;xxxxxxxx život x xxxxxx xxxxxxxxxx sociálním xxxxxxxxx x umožnit xxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx zapojení xx xxxxxxx života xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx, xxx toto xxxxxxxx jejich stav, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a zacházení. Xxxxx má xxxxx xx poskytování služeb xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx omezujícím prostředí.

§39

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xx terénní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x důvodu xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiné fyzické xxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxxx xxx časového xxxxxxx, x přirozeném xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxx činnostech, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti:

a) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx úkonů xxxx x xxxxxxx osobu,

b) xxxxx xxx osobní xxxxxxx,

x) pomoc xxx xxxxxxxxx stravy,

d) pomoc xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti,

f) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) pomoc xxx xxxxxxxxxxx práv, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§40

Pečovatelská služba

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osobám, xxxxx xxxx sníženou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx věku, xxxxxxxxxxx onemocnění nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx x dětmi, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiné fyzické xxxxx. Xxxxxx poskytuje xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx osob x x zařízeních xxxxxxxxxx služeb vyjmenované xxxxx.

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 obsahuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx úkonů xxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro osobní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx stravy xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§41

Xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx distanční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s osobami xxxxxxxxxxx xxxxxxx vysokému xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx života x xxxxxxx náhlého xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) poskytnutí xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomoci xxx krizové xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx práv, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxxxxxxxx.

§42

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx zdravotního xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxx komunikace, x napomáhá xxx xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx poskytovány xxx jako xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxx kontaktu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx zájmů x při obstarávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§43

Xxxxxxx samostatného bydlení

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bydlení xx terénní xxxxxx xxxxxxxxxxx osobám, xxxxx xxxx xxxxxxxx soběstačnost x důvodu zdravotního xxxxxxxxx xxxx chronického xxxxxxxxxx, xxxxxx duševního xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Služba xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx tyto základní xxxxxxxx:

x) pomoc xxx xxxxxxxxx xxxxx domácnosti,

b) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx činnosti,

c) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx terapeutické xxxxxxxx,

x) xxxxx při xxxxxxxxxxx práv, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx pobytové xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zdravotního postižení, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; cílem služby xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nezbytný xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx úkonů xxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxx osobní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) poskytnutí xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx stravy,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx služby,

e) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) sociálně terapeutické xxxxxxxx,

x) xxxxx při xxxxxxxxxxx práv, oprávněných xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx osobních záležitostí,

h) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§45

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) X centrech xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxx, xxxxx xxxx sníženou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx vyžaduje xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 obsahuje xxxx základní xxxxxxxx:

x) xxxxx xxx osobní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) poskytnutí xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x aktivizační xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx terapeutické xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§46

Xxxxx stacionáře

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ambulantní xxxxxx xxxxxx, které mají xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx s chronickým xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx vyžaduje xxxxxxxxxxx xxxxx jiné fyzické xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 obsahuje xxxx základní činnosti:

a) xxxxx xxx zvládání xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx osobu,

b) xxxxx xxx osobní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx stravy,

d) xxxxxxxx, vzdělávací x xxxxxxxxxxx činnosti,

e) zprostředkování xxxxxxxx se společenským xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí.

§47

Týdenní xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx stacionářích xx xxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx onemocněním, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Služba xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) poskytnutí xxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx hygienu,

d) xxxxx xxx xxxxxxxx běžných xxxxx péče o xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti,

h) xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§48

Xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X domovech pro xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx poskytují xxxxxxxx služby xxxxxx, xxxxx mají sníženou xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxx pravidelnou xxxxx jiné xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx základní xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx úkonů xxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) pomoc při xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) výchovné, xxxxxxxxxx x aktivizační xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx společenským prostředím,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti,

h) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx zájmů x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vybavení, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx potřeby a xxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Osobním xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a obuv; xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx vlasů, xxxxxx x pedikúra. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx22).

(4) X xxxxxxxx xxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxx xxx vykonávána xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů23). Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx ústavní výchovy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx24) x

x) právech x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon ústavní xxxxxxx,

x) xxxxx ředitele xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx mimo xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx dítěte do xxxxxxx úschovy xxxxx xxxxxxxx, finanční hotovost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dítěte, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 15 xxx cestovat do xxxxx pobytu xxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx příslušnému soudu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxx její xxxxxxxx, podat xxxxx xxxxxx xx prodloužení xxxxxxx výchovy, xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx na jejich xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx důležitosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx s opatrovníkem xxxxxx, nehrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x nadcházejícím xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx obecní xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx, propustit xxxx xxxxxx 15 xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx na xxxxxxx x xxxx xxxx.

§49

Xxxxxx pro seniory

(1) X domovech xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx věku, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) poskytnutí xxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx o vlastní xxxxx,

x) xxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx hygienu,

e) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) sociálně terapeutické xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx činnosti,

h) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí.

§50

Xxxxxx xx zvláštním xxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ostatními xxxx demencí, xxxxx xxxx xxxxxxxx soběstačnost x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pravidelnou pomoc xxxx xxxxxxx osoby. Xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx potřebám xxxxxx xxxx.

(2) Služba xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx ubytování,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pomoc xxx xxxxxx hygieně xxxx poskytnutí xxxxxxxx xxx osobní hygienu,

d) xxxxx xxx zvládání xxxxxxx úkonů xxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) sociálně xxxxxxxxxxxx činnosti,

g) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§51

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx onemocnění, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx vyžaduje xxxxx xxxx xxxxxxx osoby. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx skupinového, popřípadě xxxxxxxxxxxxxx bydlení.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxx chodu xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx osobní xxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, vzdělávací x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx prostředím,

g) sociálně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx uplatňování práv, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§52

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních xxxxxxx péče

(1) Ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se poskytují xxxxxxxx sociální služby xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx bez xxxxxx xxxx fyzické xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx25) xx xxxx, xxx jim xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ambulantních sociálních xxxxxx xxxxx pobytových xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 obsahuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) pomoc xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx o vlastní xxxxx,

x) zprostředkování xxxxxxxx xx společenským xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pomoc xxx xxxxxxxxxxx práv, xxxxxxxxxxx zájmů x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Díl 4

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

§53

Xxxxxx xxxxxxxx prevence xxxxxxxxxx xxxxxxxx sociálnímu xxxxxxxxx osob, které xxxx tímto ohroženy xxx krizovou xxxxxxxx xxxxxxx, životní xxxxxx x xxxxxx života xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx společností, sociálně xxxxxxxxxxxxxx prostředí a xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx služeb xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx osobám k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx společenských xxxx.

§54

Xxxx xxxx

(1) Raná xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx doplněná xxxxxxxxxx xxxxxx služby, xxxxxxxxxxx dítěti a xxxxxxx xxxxxx ve xxxx xx 7 xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx. Xxxxxx xx zaměřena xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx s ohledem xx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti:

a) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§55

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx telefonické xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx nacházejí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx života xxxx x jiné xxxxxxx xxxxxxx situaci, xxxxxx přechodně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 obsahuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx zájmů x xxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxxxxxxxx.

§56

Tlumočnické xxxxxx

(1) Tlumočnické xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx ambulantní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx postižením, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx pomoci jiné xxxxxxx xxxxx.

(2) Služba xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, oprávněných xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§57

Xxxxxxx domy

(1) Azylové xxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se ztrátou xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 obsahuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxx zajištění xxxxxx,

x) poskytnutí ubytování,

c) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§58

Domy xx xxx xxxxx

(1) Domy xx xxx xxxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxx zpravidla xxx xxxxx xx 26 xxx xxxx, xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě pro xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxx x xxxxxx, x xxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx odnětí svobody xxxx xxxxxxxx léčby. Xxxxxx poskytování sociálních xxxxxx v těchto xxxxxxxxxx xx přizpůsoben xxxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx ubytování,

b) zprostředkování xxxxxxxx xx společenským xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí.

§59

Kontaktní xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ambulantní, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx závislostí xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx služby xx xxxxxxxxx sociálních x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx návykových xxxxx.

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx terapeutické xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx uplatňování xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx obstarávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) poskytnutí xxxxxxxx xxx osobní xxxxxxx.

§60

Xxxxxxx xxxxx

(1) Krizová xxxxx xx terénní, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx na přechodnou xxxx poskytovaná osobám, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nepříznivou xxxxxxxx situaci xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 obsahuje xxxx xxxxxxxx činnosti:

a) xxxxxxxxxx ubytování,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx uplatňování xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí.

§60a

Intervenční centra

(1) Xx xxxxxxx vykázání xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx26) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nabídnuta xxxxx xxxxxxxxxx xx 48 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx může být xxxxxxxxxx rovněž xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx obývající x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx takového podnětu, x xx bezodkladně xxxx, co xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxx dozví. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx poskytovány xxxx xxxxxx ambulantní, xxxxxxx xxxx pobytové.

(2) Xxxxxx podle odstavce 1 obsahuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx práv, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx obstarávání osobních xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxx základních xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pomoc xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx je zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, poskytovateli jiných xxxxxxxxxx xxxxxx, orgány xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§61

Xxxxxxxxxxxx xxxxx centra

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx bez xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx podle odstavce 1 obsahuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx stravy xxxx xxxxx xxx zajištění xxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx práv, xxxxxxxxxxx xxxxx a obstarávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§62

Nízkoprahová xxxxxxxx xxx xxxx a mládež

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx a mládež xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx služby dětem xx věku xx 6 xx 26 xxx xxxxxxxxx společensky xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xx zlepšit xxxxxxx xxxxxx života xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotních xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jejich života, xxxxxxx jim lépe xx orientovat x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podmínky x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx sociální xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx osobám anonymně.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 obsahuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) výchovné, xxxxxxxxxx x aktivizační xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx kontaktu xx společenským xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx uplatňování xxxx, xxxxxxxxxxx zájmů x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§63

Noclehárny

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobám xxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx.

(2) Služba xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxx xxxxxx hygieně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§64

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx ambulantní nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx zdravotnickém zařízení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčbu xxxx xx xx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Služba xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx terapeutické xxxxxxxx,

x) zprostředkování kontaktu xx společenským xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, oprávněných zájmů x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx formou xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obsahuje xxxxx základních xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx stravy nebo xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§65

Xxxxxxxx aktivizační xxxxxx xxx xxxxxx s xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx x dětmi jsou xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x dítětem, x xxxxxxx je jeho xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx xxxxxxx sociální situace, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx pomoci xxxxxxxx, x u xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zprostředkování xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) sociálně terapeutické xxxxxxxx,

x) pomoc xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§66

Sociálně xxxxxxxxxxx služby xxx xxxxxxx x xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sociálním xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx základní xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) sociálně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pomoc xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxxxxxxxx.

§67

Xxxxxxxx terapeutické xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx soběstačností x xxxxxx xxxxxxxxxxx postižení, xxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx zdokonalování pracovních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx při xxxxxxxxx stravy,

c) xxxxxx xxxxxxxxxx xxx zvládání xxxx x xxxxxxx xxxxx, soběstačnosti a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x sociálnímu xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx základních xxxxxxxxxx xxxxxx a dovedností.

§68

Terapeutické xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx onemocněním, xxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxx xx běžného xxxxxx.

(2) Služba xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti:

a) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx, oprávněných zájmů x xxx obstarávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§69

Xxxxxxx programy

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx poskytované xxxxxx, xxxxx vedou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx skupiny xxxx, xxxxxxxxx návykových xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx skupiny. Xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx života. Xxxxxx může xxx xxxxxx poskytována xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) zprostředkování xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§70

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx směřujících x dosažení xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a soběstačnosti xxxx, a to xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dovedností, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx běžných, xxx samostatný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zachovaných xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx poskytuje xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ambulantních xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx péče x xxxxxxx osobu, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx začlenění,

b) zprostředkování xxxxxxxx se společenským xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx uplatňování xxxx, xxxxxxxxxxx zájmů x při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx základních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx činnosti:

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx při osobní xxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

Díl 5

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

§71

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxx xx xxxx sjednané xx xxxxxxx uzavřené x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §91.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx spoluúčasti xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx služba xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx osoba, které xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nemá vlastní xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu27), x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§72

Xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxx úhrady

Bez xxxxxx xxxxxxx xx poskytují

a) xxxxxxxx poradenství (§37),

b) xxxx xxxx (§54),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§55),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx (§56),

x) xxxxxxx xxxxx (§60),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx (§64), x xxxxxxxx základních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx s dětmi (§65),

x) xxxxxxxx aktivizační xxxxxx pro xxxxxxx x xxxxx se xxxxxxxxxx postižením (§66),

i) xxxxxxx programy (§69),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§70), x xxxxxxxx základních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §70 odst. 3,

k) xxxxxxxx služby v xxxxxxxxxxx centrech (§59) x xxxxxxxxxxxxxx zařízeních xxx xxxx x xxxxxx (§62),

x) služby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dílen (§67), x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 2 xxxx. b),

m) xxxxxxxx xxxxxx intervenčních xxxxxx (§60a).

Sociální xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx

§73

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx poskytované x

x) týdenních xxxxxxxxxxxx (§47),

x) domovech xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§48),

x) domovech xxx seniory (§49),

x) xxxxxxxx se zvláštním xxxxxxx (§50),

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§52),

xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §35 odst. 1 xxxx. a), b), x), x) x x) xx j).

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx. Po xxxxxx xx xxxxxxxxx x stravu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zůstat xxxxxxx 25 % xxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxx osobě zůstat xxxxxxx 15 % xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx při poskytování

a) xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve výši 75 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Osoba, xxxxx xxxx poskytovány sociální xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxx xx xx úhradě xxxxxxx xx xxxxxxxxx x stravu xxxxxxxxx x jejího příjmu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 x xxxxxxxxxx xx oznamovat změny x xxxxxx, které xxxx xxxx na xxxx úhrady podle xxxxxxxx 3.

§74

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx poskytované nezaopatřenému xxxxxx22) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§47) x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením (§48) xxxxx rodiče xxxxxx nebo rodič, xxxxxxx bylo xxxx xxxxxxx rozhodnutím soudu xx péče, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx x za xxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx poskytované x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§47) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx svěřeno do xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxx důvodu nárok xx xxxxx pěstounské xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx28), hradí xxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Je-li xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx x nařízení xxxxxxx xxxxxxx, výchovného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxx úhradu xx xxxxxx a xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxx trvalého xxxx xxxxxxxxx pobytu xxxxxx. Xxxxxx xx xx hrazení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xx xxxxxx osoby, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx 1 povinna xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x podnětu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx, jestliže xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx osoba x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx28a). Xxxxxx xx xx xxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 povinna xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxx nestanoví xxxx xx sníží, jestliže xxxx osoba xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx součet xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o životním x existenčním minimu27) x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx28b).

(3) Xxxxxxxxx výši xxxxxx xx stravu xxxxx odstavců 1 x 2 stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx umístěno, vyplácí xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx přídavek xx xxxx29), snižuje se xxxxxx x xxxx xxxx.

(4) Úhrada za xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx22) xx stanoví xxx xxxxxxxxxxx

x) pobytových služeb x xxxxxxxx pro xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx maximálně xx xxxx 75 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx §73 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxx.

(5) Za xxxxxxxx xxxxxx poskytované v xxxxxxxxx stacionářích (§47) x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§48) xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx22), x xxxxxx, xxxxx xx poživatelem xxxxxxxxx důchodů po xxxx xxxxxxxx, hradí xxxxxx xxxx xxxx xxxxx §73.

§75

(1) Xx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx (§39),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§40),

c) xxxxxxx péče (§41),

x) xxxxxxxxxxxxxx x předčitatelských xxxxxx (§42),

e) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§43),

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§44),

g) xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§45),

h) xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§46),

x) xxxxxxxxxx xxxxxx v centrech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x §70 xxxx. 3,

x) služeb x chráněném xxxxxxx (§51),

xxxxx xxxxx xxxxxx xx základní xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(2) Pečovatelská xxxxxx xx s xxxxxxxx nákladů xx xxxxxx poskytnutou v xxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §40 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxx bez xxxxxx

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xx narodily xxxxxxxx 3 nebo xxxx xxxx, a xx do 4 xxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx30),

x) xxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 119/1990 Sb., x xxxxxx rehabilitaci, ve xxxxx xxxxxx x. 47/1991 Xx., nebo x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v §2 xxxxxx x. 119/1990 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 47/1991 Xx., xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. c) zákona x. 82/1968 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkon xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx činil xxxxxx alespoň 12 xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx 12 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx důvodů xxxx xxxxxxxxx 12 xxxxxx,

x) osobám, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §17 odst. 1 xxxxxx č. 87/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, anebo xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §18 odst. 1 xxxxxx x. 87/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 267/1992 Xx. x zákona x. 78/1998 Xx., xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 12 xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx měla činit 12 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx 12 měsíců,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx x) xxxxxxx 70 xxx.

§76

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x

x) xxxxxxxxx domech (§57),

x) xxxxxx na půl xxxxx (§58),

c) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§68),

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§64 xxxx. 3)

xxxxx osoby xxxxxx za xxxxxxxxx x stravu, x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Maximální xxxx úhrady stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx v noclehárnách (§63) xxxxx osoby xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx poskytovatelem.

(3) Za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (§61) hradí xxxxx úhradu za xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§77

Xxxxxx xx fakultativní xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx x plné xxxx xxxxxxx na xxxx služby.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX SLUŽEB

Díl 1

Registrace

Oddíl 1

Xxxxxxxx registrace

§78

(1) Sociální xxxxxx lze xxxxxxxxxx xxx xx základě xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, není-li x §83 a 84 xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého xxxx hlášeného xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx právnické osoby, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zahraniční xxxxxxxxx osoby xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx je ministerstvo, xxxxxxxxx o registraci xxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "registrující orgán").

§79

(1) Podmínkou xxxxxxxxxx xx

x) podání xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 5,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx fyzických xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx sociální služby,

c) xxxxxxxxxxx

1. všech xxxxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx sociální xxxxxx,

2. právnické osoby, xxxxx xxxx poskytovat xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x zařízení sociálních xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx nebo xxxx právo x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx sociální služby,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x technických xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

g) skutečnost, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx konkurs xxxx xxxxx ní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxx xxx nedostatek majetku xxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považují xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx trestný xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxxx, anebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osoba, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xx xx ně x xxxxxx důvodů xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x posledních 3 xxxxxx nepřetržitě xxxx xxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnost x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx bezúhonnost, nesmí xxx starší 3 xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31). Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx registrující xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx30a) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Žádost x xxxxxx výpisu x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, x xx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

(4) Xxxxxxx způsobilost xx xxxxxxxx xxxxx §110 xxxx. 4 a 5, §116 odst. 5 a §117.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx údaje x připojené xxxxxxx:

x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, identifikační xxxxx osoby (dále xxx "identifikační číslo") x statutární orgán,

b) xx-xx žadatelem xxxxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x datum x xxxxx xxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx celek, xxxxx jménem bude xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, její xxxxx, sídlo, identifikační xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx vedoucího xxxxxxxxxxx složky,

d) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterými jsou

1. xxxxx x xxxxx xxxxxxxx anebo místo xxxx xxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx na nezveřejňování xxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx krizovou pomoc,

2. xxxxx poskytovaných xxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxx xxxx, xxx které xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx věková xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

4. popis xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

5. popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxx rozsah xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx,

7. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

8. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sociálních xxxxxx,

9. xxxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx §34 xxxx. 1 xxxx. x) xx x),

10. den xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx. c), x xxxxxxxx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx nebo xxxxxx úředně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řádu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §34 odst. 1 xxxx. x) xx f) vydané xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx prostorám, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, z xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx objekty xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx-xx žadatelem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx ověřené xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x na xxxxxx na veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx a xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti,

k) čestné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. g), xxx-xx o xxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx56).

(6) Xxxxxxxxxxxx orgán může xxxxxxxxxx, xx doklady, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x registraci xxxxx xxxxxxxx 5 x §80, xx xxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§80

Poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xx povinen xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pojistnou smlouvu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx; toto pojištění xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx dobu, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxx její xxxxxx xxxxxxxx kopii xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§81

(1) Registrující xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že splňuje xxxxxxxx xxxxxxx x §79 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx podle §79 odst. 5 xxxx. a), b) xxxx c),

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb; xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx31a),

x) název a xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx sociálních služeb,

d) xxxxx sociálních xxxxxx, xxxxx xxxxx poskytovány, xxxxxxx označení sociální xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx osob, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaj x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

g) den xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx.

§82

(1) Poskytovatel sociálních xxxxxx xx povinen xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx týkající xx xxxxx xxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxxxxx x v xxxxxxxxx předkládaných x xxxxx xxxxxxx podle §79 xxxx. 5, x výjimkou xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x registraci xxxxx §81 xxxx. 2, x x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §79 xxxx. 5 xxxx. x) xxxx 8. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx povinen xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx měsíci, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) O xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §81 xxxx. 2, xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgán rozhodnutí x xxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx písemné žádosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx obsahuje xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, doložené xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Poskytování xxxxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxx změnami xx xxxxx xx xx právní xxxx xxxxxxxxxx o změně xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx orgán xxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx, jestliže

a) poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §79 x 80,

x) poskytovateli sociálních xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx trest za xxxxxxxxx v případě xxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxx xx xxxxxxx správního xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 2 písm. m) xxxxxxx xxxxxxxx uložená x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx požádá x xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxx xxx podána xxxxxxx 3 měsíce xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx se skutečnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x) jen xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx o xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxxx x v xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx požádá x změnu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x rozhodnutí x xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx nezapočne xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxx do 6 xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Registrace je xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx fyzické xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činů podle xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx55).

§82x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx povinen xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx účely kontroly xxxxxxxxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §79 xxxx. 3 xxxx xxxxxx a xxxx.

§82b

Registrující xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§82x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2016 Xx. x účinností xx 1.8.2016

§83

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx §79 se xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podnikatel32).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx 18 xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx §29 odst. 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx péče xx povinen poskytovat xxxxx osobně x x osobou, které xxxxxxxxx xxxxx, uzavřít xxxxxxxx smlouvu o xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stran, xxxxxx xxxxxx, místo a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x výše xxxxxx xx pomoc. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx platí xxxxxxx ustanovení §91 xxxx. 6.

§84

(1) Xxxxxxxxxx podle §79 se rovněž xxxxxxxxxx x fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx usazena x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx smyslu xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx prokáže, xx xx

x) xxxxxxx příslušníkem xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx x jiném xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx oprávnění x výkonu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xxxxxxx krajskému xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx poskytování sociálních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ji xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, a xx ve xxxxx 8 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx, xxx příslušnému krajskému xxxxx xxxxxxxx zahájení xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; při xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx dodržovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §88 x 89.

(4) Xxxxxxx xxxx rozhodne x xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx zjistí, xx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx činnosti xx xxxxx, xxx xx xxxxxxx, xxxx jestliže xxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §88 x 89.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx §78 x 79 xx xxxx nevyžaduje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle §52. Při poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené poskytovatelům xxxxxxxxxx služeb x §88 xxxx. x), x), x) x x).

Xxxxx 2

Registr xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb

§85

(1) Krajský xxxx vede xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xx xxxxxxx zapisuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x právnické x xxxxxxx osoby uvedené x §84 xxxx. 1. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx žádost xxxxxx xxxx poskytovatelé sociálních xxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxx §52, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx domov. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx řídí podle §78 odst. 2, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x elektronické xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podoby xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx registru. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10).

(3) Xxxxxxx x listinné xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx x §79 xxxx. 5 xxxx. x) xx d),

b) xxxxxxxxx uvedené v §79 xxxx. 3 x xxxx. 5 xxxx. f) xx x) x §80.

(4) Xxxxxxx x elektronické xxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxx v §79 xxxx. 5 xxxx. x) až x), xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx §81 odst. 2 xxxx. x), číselné xxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxx §81 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx inspekce poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx úřad, x xxx-xx x xxxxxxxxx o výsledku xxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo, xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx podle věty xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Registr v xxxxxxxxxxxx xxxxxx dále xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činností x xxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx služba poskytována, x x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx sociální xxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §91 xxxx. 3, a xxxxx x xxxxx xxxx, u xxxxxxx xxxx použita xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osob, x x xxxxxxxx xxxxxx použití podle xxxxx těchto opatření, x xx xxx xxxxx analytické a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxxxx krajskému xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 prostřednictvím elektronického xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xx xx xxxxx xx 30. xxxxxx xx předchozí kalendářní xxx. Xxxxxxxxx krajský xxxx kontroluje správnost x xxxxxxx těchto xxxxx.

(6) Xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě xxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx §101a xxxx. 2 x §104 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx §101a odst. 2 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx §104 xxxxxxxxxxxx, a xx xx 30. dubna xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, kterým xxxxxxxxx xxxxxxxx služby, x x charakteru xxxxxx snížené xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x xx ve xxxxx xx 8 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxx neurčí xxxxx xxxxx.

§86

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx elektronické xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx program (xxxxxxxx) xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx program, včetně xxxx aktualizací, xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx povinny xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§87

(1) Registr xx xxxxx x informačním xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx33).

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx, xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxx x §79 xxxx. 5 xxxx. a) až x) x v §85 odst. 5 x 6 a xxxxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx xxxxxxxx, bez xxxxxxx údaje x xxxx x xxxxx xxxxxxxx poskytovatele sociálních xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, a xxx uvedení xxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x azylovém domě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb v xxxxxxxxxxxx centru xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxx požadavek xxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxx; tyto xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xx x veřejné xxxxx xxxxxxxx vydá xxxxxx xxxxx xxxx xxxx.

Xxx 2

Povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§88

Xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací x xxxxx, místě, xxxxxx xxxx, jimž xxxxxxxxx sociální xxxxxx, x kapacitě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx všechny osoby,

b) xxxxxxxxxx zájemce x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx povinnostech, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx ze smlouvy x poskytování sociálních xxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, x xx způsobem xxx xxx srozumitelným,

c) xxxxxxxx při poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx umožní xxxxxx, kterým poskytují xxxxxxxx služby, xxxxxxxxx xxxxxx lidská x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx zamezí střetům xxxxx xxxxxx xxxx xx zájmy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx pravidla zajištění xxxxxxxxxxx sociální služby, xxxxxx xxxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, x xx ve formě xxxxxxxxxxxx xxx všechny xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx podávání x vyřizování stížností xxxx, xxxxxx poskytují xxxxxxxx služby, xx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x schopností xxxx, kterým poskytují xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx, xx-xx to možné x ohledem na xxxxxx zdravotní stav x druh xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupců xxxx xxxxxxxxxxx a zapisovat xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §91 odst. 3 xxxx. b),

h) xxxxxxxxx xxxxxxxxx kvality sociálních xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx smlouvu o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx nebrání xxxxxx xxxxxxx x §91 xxxx. 3,

j) x případě, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx službu xxxxx §48, přednostně xxxxxxxxxx sociální službu xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §92 xxxx. a) ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx péče xxxxx, xxxxx xx může xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ohrožující xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§89

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx přímého ohrožení xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx zdraví x života xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a xx xx xxxx xxxxxxxxxxx podmínek xxxxx xx xxxx nezbytně xxxxxx, která xxxxxxxxx x odstranění přímého xxxxxxxx jejich xxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx pouze xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jiná xxxxxxxx xxx zabránění xxxxxxxx xxxxxxx osoby, které xxxxxxxx její xxxxxx x život nebo xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx povinen xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx využít xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jiné xxxxxxx xxx xxxxxxxxx situace, xxxxxxxxx odvrácení pozornosti, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx informována, xx xxxx být xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx omezující její xxxxx.

(3) Poskytovatel sociálních xxxxxx xx povinen x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx omezujících xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zasáhnout xxx nejdříve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékaře x za xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx sociální xxxxxx xxx, xxx metody xxxxxxxxxxx těchto služeb xxxxxxxxxxx situacím, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxx osob.

(5) Poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx péče xxxx osoby, xxxx xxxxx, anebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou poskytovány xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx souhlasem xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx případů xxxxxxx opatření omezujících xxxxx osob x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx narození osoby,

b) xxxxx, xxx xxxxxxx x místo použití xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx a druh xxxxxx opatření,

c) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) podání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxxxxx použití xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx situace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx tohoto xxxxxxxx x její zhodnocení x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5,

x) xxxxx případných xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx omezujícího xxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

a xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx xxxxx, x níž bylo xxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, kterou osoba x jejím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníkovi xxxxx xxxx osobě xx blízké xxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sociálních služeb x Veřejnému ochránci xxxx.

Díl 3

Smlouva x xxxxxxxxxx sociální xxxxxx

§90

Xxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxx, xx které xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx možnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby anebo x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx.

§91

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby uzavírá xxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx ústavní xxxxxxx, xxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §3952, 57, 58, 64, 67 x 68 xxxx být uzavřena x písemné xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxx §54, 56, 60, 60a, 65 x 70 xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx při jednání x uzavření xxxxxxx xxxx xxxxx navrhne.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx smluvních xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x čas xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §73 xx 77 x xxxxxx jejího xxxxxxx, xxxxxx způsobu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x dodržování xxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

g) výpovědní xxxxxx x výpovědní xxxxx,

x) dobu platnosti xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx službu, x xxxxxx xxxxx žádá, x to i x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx, která žádá x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx takové sociální xxxxxx; xxxx zdravotní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo

d) xxxxx, xxxxx žádá x poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx, vypověděl x xxxx xxxxxx xxx 6 xxxxxx před xxxxx žádostí xxxxxxx x poskytnutí téže xxxxxxxx služby x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx povinna xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předložit poskytovateli xxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §52.

(5) Pro uzavírání xxxxxxx o poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx vztahy xxxxxxx x této xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vydaného poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x nemá xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle místa xxxxxxxx xxxx hlášeného xxxxxx osoby, nebo xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx podle §52, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby z xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3, xxxx x tom osobě xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy.

§91x

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností, xxxxxxxxx-xx xxxxx §91 xxxx. 6, xxxx xx xxxxx, xxxxx x uzavřením xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx služby v xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx souhlas, uzavřít xxxxxxx smlouvu x xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx oslabení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x důvodu nepříznivého xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xx xx hrozilo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx osobám x xxxxx xxxxx a

b) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx jí xxxxx xxxxxxxx mírnějším x xxxx omezujícím opatřením.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§91x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2016 Xx. x účinností xx 1.8.2016

§91x

(1) X případě, xxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx vypovědět xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx míněný xxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxx xxxxxxxx služby, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oznámit xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx 24 hodin xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx tato xxxxx nachází.

(2) Xxxxxxxx xxxxx x podezření xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb může xxxxxx každý.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x oznámení xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytové xxxxxxxx xxxxxx.

§91x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2016 Xx. s účinností xx 1.8.2016

§91c

Poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, kterým poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxxx §91x, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §91b xxxx. 1. V xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení x xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) datum zahájení xxxxxxxxxxx pobytové xxxxxxxx xxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx opatrovníka x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou působností, xxxxx xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx pobytové xxxxxxxx služby xxxxx §91x,

x) datum x xxxxxxx projevených xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §91x odst. 1 xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx služby, x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§91x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2016

Díl 4

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx

§92

Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností

a) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxx sociální xxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx okamžité xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx nebo zdraví, xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, x xx x nezbytném xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pobytu xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx odborné sociální xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx předchozí xxxxxxx xxxx ochranné výchovy xxxx xxxxxx trestu, xxxxxx, xxxxxxx práva x zájmy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činností xxxx osoby, a xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vést xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx; xxxxxx spolupracuje xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, x Xxxxxxxxx službou Xxxxx xxxxxxxxx, Probační x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx25) xxxxxxxx, zda xx xxxxxxxx poskytnout xxxxx umístěné xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx péče a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; x případě, xx nelze xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx neprodleně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx zdravotnickém xxxxxxxx xx osoba xxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx koordinuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práce xxxxxxx x xxxxxx nepříznivé xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx začleňování xxxx; xxxxxx spolupracuje x xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

§93

Xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xx spolupráci x xxxxxxxxx poskytovateli sociálních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, příslušným xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, kdy poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxx zrušení xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx důvodu, x xxxxx, xxxxxx xxxxx poskytovatel xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx nacházejí x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x zájmů x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) koordinuje poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx osobám, xxxxxxx práva a xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx činností xxxx xxxxx; přitom xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxx správního obvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxx vedoucí x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§93x

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx pracovníci a xxxxxxxxxxx kraje zařazení xx xxxxxxxxx úřadu xxxx sociální xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xx nachází x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x tomto xxxxx nachází, oprávněni x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx podle §92 xxxx. b) x x) x §93 xxxx. x) xxxxxxxxx xx xxxxxx, x němž xxxx xxxxx xxxx, x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx sociální xxxxx. Oprávnění x xxxx činnosti jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příslušným xxxxxx; xxxxxxxxxxx průkazu xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx uvedení x xxxxxxxx 1 xxxx x souvislosti s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí.

§94

Xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx,

x) zajišťuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxx xxxxx,

x) spolupracuje x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zprostředkování xxxxxxxx mezi poskytovatelem x osobou,

d) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plán xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xx xxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxx při přípravě x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx rozvoje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; za xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx prostřednictvím sociálních xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x krajem xxx určování sítě xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx kraje; xx xxx xxxxxx sděluje xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx jsou potřebné xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx území xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

§95

Xxxx

x) zjišťuje potřeby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx skupinám xxxx xx svém xxxxx,

x) zajišťuje dostupnost xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, s xxxxxxx xxxxx x x poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx osobám, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kontaktu mezi xxxxxxxxxxxxxx a osobou,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plán xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxx, se zástupci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x informuje xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §94 písm. x) a x xxxxxx uvedeným v xxxxxxxx podle §85 xxxx. 5,

x) xxxxxxx x vyhodnocuje xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytovány,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx rozvoje xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x souladu se xxxxxxxxxxxx xxxxxx rozvoje xxxxxxxxxx služeb,

h) xxxxxx xxx sociálních xxxxxx xx území xxxxx; xxxxxx přihlíží x xxxxxxxxxx obcí xxxxxxxx xxxxx §94 xxxx. x).

§96

Xxxxxxxxxxxx

x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x ve xxxxxxxxxx x xxxxx určuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§96x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zařízení sociálních xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxx xxxxxxxxx listinu xxxxxx zařízení. Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx listině. Zřizovací xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx státní xxxxxxxxxxx organizace,

c) vymezení xxxxx, xxx xxxxx xx státní příspěvková xxxxxxxxxx zřizuje,

d) předmět xxxxxx činnosti, popřípadě xxxx činnosti,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx organizační xxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vymezení xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx svěřuje xxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci xxx xxxxx xxxxxxx,

x) vymezení xxxx, xx kterou xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx, xx se xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1, o xxxxx xxxxxxxx xxxx splynutí x jinou xxxxxx xxxxxxxxxxxx organizací zřízenou xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x jiných xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vznikající xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanoveným x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí x jejím xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vypořádání xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx příslušnosti xxxxxxxxxx s majetkem xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx, xxxxxxxxxx práva a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v rozhodnutí x jejím zrušení.

(4) Xxxxxxx, rozdělení, sloučení, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, x nichž bylo xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx název, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby x den, xxxxx x xxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§96x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 384/2012 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX POSKYTOVÁNÍ XXXXXXXXXX SLUŽEB

§97

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb (xxxx xxx "inspekce") xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxxx x registraci, a x poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §84 xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanovených x §88 a 89,

x) kvalita poskytovaných xxxxxxxxxx služeb,

c) xxxxxx xxxxxxxxxx vést xxxxxxxx xxxxx §91c.

(3) Při xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §88 xxxx. i) xx předmětem inspekce xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §91 xxxx. 2, x xxx je xxxx xxxxxx sjednána x xxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxx v §73 xx 77.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx x závažných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxx, xxxxx uzavřela xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zástupce xxxxx §91 xxxx. 6, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxx, která není xxxxxxx sama xxxxxx. Xx xxxxxxx nedostatek xx xxxxxxxx zejména xxxxxxxx xxxx xxxxxx x rozporu x §73 xx 77 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.

§98

(1) Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx tvoří xxxxxxx 3 xxxxxxx, jde-li x inspekci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxxxx případech. Xxxxxxx 1 člen xxxxxxxxxxx týmu xxxx xxx xxxxxxxxxxxx státu xxxxxxxxx k výkonu xxxxx x ministerstvu.

(3) X xxxxx odborného xxxxxxxxx xxxx mohou xxx k xxxxxx xx xxxxxxxx přizváni xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxx xxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xx prováděna xxxxxxxx. Poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxx odborníkovi, aby xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dotazovat xx xxxx, kterým xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx, že xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx odmítnout rozhovor x xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx; xxxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx, xxxxx si xx ministerstvo vyžádá. Xx podání xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx inspekci, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx.

§99

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx standardů xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb. Xxxxxxxxx xxxxxxx sociálních služeb xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x x xxxxxxx xxxxxx xxxx poskytovatelem x xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se hodnotí xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bodové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXX

§100

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx státu a xxxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, kterým jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx povinnost xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost mohou xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, x jehož xxxxx xxxx povinnost xxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovená x xxxxxxxx 1 platí xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxx se jako xxxxxxxx xxxxxxxxx účastní xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx týkající xx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx příspěvek, které xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxx xxx činnosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx tak xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx35); jinak xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jiným subjektům xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx při xxx činnosti, xxxxx xxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxx, xxxx a xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x koncepční xxxxxxx.

§100x

Xxxxxxxxx údajů orgánu xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xx povinen xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pro poskytnutí xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx57). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx vždy xxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx sociální xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, datum ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx důvod, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x zhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx s xxxxx nebo xxx xxxx sociální xxxxxx xxxxxxxx x §37 xxxx. 3, §48, 52, 54, 57, 58, 60, 60a, 62, 65 nebo §69, xx povinen, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxx-xx sociální xxxxxx xxxxxxxx, xx písemnou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx

x) xxx xxxxx xxxxxxx v žádosti xxxxxx sociálně-právní ochrany xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x formu xxxxxxxxxxx sociální služby x xxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sociální xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxx v xxxx případech, xxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí58) xxx, xx se xxxxx x xxxx, xx xxx xx xxxxxxxx-xxxxxx ochrana xxxx xxxxxxxx.

§100x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 313/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

ČÁST ŠESTÁ

FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH XXXXXX

§101

§101 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 254/2014 Sb.

§101x

(1) X plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx v §95 xxxx. g) x x) xx xxxxxx poskytuje xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx druhů x xxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx druhů sociálních xxxxxx. Xxxxxx poskytuje xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx37).

(2) Xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu37a) x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou zapsáni x xxxxxxxx podle §85 xxxx. 1, xxxxxxxxx o zadání xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx výši xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zastupitelstvem kraje.

(3) Xxxx xxxxxxxxx ministerstvu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na příslušný xxxxxxxxxx rok. Xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx účtu, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok a xxxxxxxxxxxxx požadavek xx xxxx dotace xx xxxxxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx vyplývá xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx sociálních služeb xxxxx.

Xxxxxxxx žádosti xx xxxxxxxxxxx xxxx rozvoje xxxxxxxxxx služeb kraje, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx podílu xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx objemu finančních xxxxxxxxxx vyčleněných xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx; xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx náklady počítačový xxxxxxx (software) pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx a poskytuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx úřadům x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x registru xxxxx §85 odst. 1. Krajské úřady x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx program xxx xxxxxxxx žádostí x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Krajské xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x stanovení xxxx xxxxxxxx podpory. Za xxxxxxx xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx podle odstavců 1 a 2 xx považuje pouze xxxxxx, která xx xxxxxx kraji xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx programu.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 31. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu podle xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx x xx 31. března xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku konečný xxxxxxx o čerpání xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(7) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x xxxxx xxx xxxx podání x xxxxx a xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 6.

§102

Xx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxx v §93 xxxx. x) x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práce, které xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §93 xxxx. x) a x), xx xxxxxx poskytuje xxxxxxxxx formou účelové xxxxxx.. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu37).

§103

Na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §92 xxxx. x) a xx zajištění činností xxxxxxxx xxxxx, které xxxx vykonávány x xxxxxxxxxxx x povinnostmi xxxxxxxxx x §92 xxxx. b) xx x), xx xxxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dotace. Dotaci xxxxxxxxx ministerstvo xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu37). Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; tato činnost xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§104

(1) Ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx38) xxxxxxxxxxx účelové xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxxx x poskytováním sociálních xxxxxx poskytovatelům xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x registru.

(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 poskytuje xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxx poskytnout

a) xx podporu sociálních xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx nadregionální xxxxxxxxx,

x) na činnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx službách, xx xxxxxxx xxxxxxx sociálních xxxxxx x na xxxxxxxxxx střednědobých plánů xxxxx x xxxxx xxxx v oblasti xxxxxxxxxx služeb,

c) x xxxxxxx mimořádných xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, ekologická xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb se xxxxx xxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx Strukturálních xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx není právní xxxxx36).

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx program (software) xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, včetně xxxx xxxxxxxxxxx, krajským xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1. Poskytovatelé xxxxxxxxxx služeb jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx o dotace, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx počítačového xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§105

Xxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx účelové xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx39) k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovatelům xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

§105x

Xxxxxxxxx právní předpis xxxxxxx obvyklé xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§105x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 254/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

XXXX SEDMÁ

PŘESTUPKY

§106

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §100 xxxx. 1 se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §100 xxxx. 1.

(2) Přizvaný xxxxxxxx xxxxxxx v §100 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §100 odst. 2.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx sociální péče xxxxxxx v §83, xxxxx xxxxxxxxxxx oprávněné xxxxx pomoc, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx úmrtí xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx v §21a xxxx. 2.

(4) Xxxxxxxx sociální xxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že neuzavře xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pomoci s xxxxxx, jíž xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx §83 xxxx. 3.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Kč x za přestupek xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 pokutu xx 20&xxxx;000 Xx.

§107

(1) Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx oprávnění k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §78 odst. 1.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby x xxxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxx §81 xxxx. 2,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. x),

x) nevede xxxxxxxx žadatelů o xxxxxxxx xxxxxx podle §88 xxxx. g),

d) xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby x xxxxxxx x §91 xxxx. 3,

x) xxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x §89 xxxx. 1 xx 3,

x) xxxxxx informaci x použití opatření xxxxxxxxxxx pohyb xxxx xxxxx §89 xxxx. 5, nebo

g) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx §89 xxxx. 6,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx pomoc, xxxxx §21a xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxxx k xxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx xxxx. 4,

j) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §88 xxxx. k),

k) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx údaje uvedené xx xxxxxxxxxxx tiskopisu xxxxx §85 odst. 5,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx změny xxxxx xxxxx §82 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx xxx inspekci nebo xxxxxx xxxxxxxx zprávu x xxxxxx xxxxxx xxxxx §98 xxxx. 5,

x) nesplní ve xxxxx stanovené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §82a xxxx. 2,

x) stanoví xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx úhradu, xxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem,

p) xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §91 xxxx. 2,

x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx registrujícím xxxxxxx údaje podle §85 xxxx. 7,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §91x.

(3) Xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §100 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §52, xxxxxx xxxxx x speciální xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x §21a xxxx. 2.

(5) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. x), x) x l),

b) 20&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), x), x), x), x), x) x x) x xxxxxxxx 4,

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 písm. x) xx k), x), x) a x) x xxxxxxxx 3,

d) 250&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

§108

Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, xxx-xx x

1. xxxxxxxxx xxxxx §106 odst. 1, kterého se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxx podle §106 xxxx. 3 x 4,

3. xxxxxxxxx xxxxx §107 odst. 2 xxxx. x) x §107 xxxx. 4,

b) xxxxxx xxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §106 odst. 1, xxxxxxx se xxxxxxx zaměstnanec obce,

c) xxxxxxx xxxx, jde-li x

1. xxxxxxxxx podle §106 xxxx. 1, xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxxxx kraje xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx §107 odst. 1,

3. xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 2 xxxx. a), i), x), x), n) x x) x §107 xxxx. 3, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sociálních služeb, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx,

x) ministerstvo, xxx-xx x

1. přestupek xxxxx §106 odst. 1, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu zařazený xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx §106 xxxx. 2,

2. přestupek xxxxx §107 xxxx. 2 xxxx. x), x), x), x), n) x q), xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x registraci,

3. xxxxxxxxx xxxxx §107 odst. 2 xxxx. x) xx x), j), x), x), x) x x).

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXX XXX XXXXX POVOLÁNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXX

§109

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx oblasti, odborné xxxxxxxx x zařízeních xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx pomoci, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx rehabilitace, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x kraje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§110

(1) Předpokladem x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x prokazuje xxxxx §79 xxxx. 2 a xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjišťuje x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydává xxxxxxxxxxxx poskytovatel zdravotních xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxx pro xxxx a xxxxxx x u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání sociálního xxxxxxxxxx xx

x) xxxxx xxxxxxx vzdělání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávacího programu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu40) x xxxxxxx vzdělání zaměřených xx sociální práci x xxxxxxxx pedagogiku, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x humanitární xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x sociální xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sociální xxxxx, xxxxxxxx politiku, sociální xxxxxxxxxx, xxxxxxxx péči, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pedagogiku, xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu41).

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §52 má xxx sociální xxxxxxxxx x zdravotně xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu42).

(6) Xxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx se postupuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31).

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§111

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zabezpečit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxx x téhož zaměstnavatele xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, činí rozsah xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx částky xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx xx každý xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání se xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xx zkušební době.

(2) Xxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxx

x) specializační xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vyššími xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka,

b) xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) odborné xxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(3) Další xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx zařízení").

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xx xxxxxx xxxxx odborné xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zaměstnavatelem x zařízením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Dalším xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. d) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v maximálním xxxxxxx 8 hodin xxxxx organizovaná zaměstnavatelem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. e) xx xxxxxx akce odborného xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx 8 xxxxx xxxxx, jejíž program xx týká oboru xxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka.

(7) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xx prohlubování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx43).

(8) Dokladem x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) a x) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx další vzdělávání xxxxxxxx. Dokladem x xxxxxxxxxxx dalšího vzdělávání xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) xx potvrzení xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx zajišťována xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stáže xxxx xxxxxxx akce. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx potvrzení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XXX

§112

§112 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 206/2009 Sb.

§113

§113 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 206/2009 Sb.

§114

§114 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 206/2009 Sb.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXX V XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§115

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) X sociálních službách xxxxxxxxxx odbornou xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §109 x 110,

b) xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxxxx,

x) zdravotničtí xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) manželští x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx sociální xxxxxx.

(2) Xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx44a).

§116

Pracovníci v xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx službách xx xxx, xxx vykonává

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, prádlem, xxxxxxxxx xxxxxxx x osobní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x společenských xxxxxxxx x uspokojování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) základní výchovnou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spočívající x prohlubování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hygienických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx vytváření x rozvíjení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zájmů, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zájmové a xxxxxxxx činnosti,

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx spočívající xx xxxxxxxxxx prací spojených x xxxxxx stykem x xxxxxxx s xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, komplexní xxxx x xxxxxx domácnost, xxxxxxxxxxx sociální xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx koordinování pečovatelské xxxxxxxx x provádění xxxxxx xxxxxxxxx,

x) pod xxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, depistážní xxxxxxxx, výchovné, vzdělávací x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, činnosti xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx pracovníka x xxxxxxxxxx službách je xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona.

(3) Bezúhonnost xx posuzuje a xxxxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 2 x xxxx. 3 věty xxxxx až xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x lékařský posudek x zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxx registrující poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x u xxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v sociálních xxxxxxxx

x) uvedeného v xxxxxxxx 1 xxxx. x) je xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzu; xxxxxxxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu45) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání x xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx odbornou způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §110, x x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx,

x) uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kvalifikačního xxxxx; xxxxxxxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x fyzických xxxx, xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx46) xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x fyzických xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §110, a x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx získaly střední xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxx. c) xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, střední xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx vzdělání a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzu se xxxxxxxxxx x fyzických xxxx, xxxxx získaly xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx45) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx sociálního pracovníka xxxxx §110, x x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx získaly xxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) je xxxxxxxx vzdělání, střední xxxxxxxx, střední xxxxxxxx x xxxxxxx listem, xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx odborné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzu; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka podle §110.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 5 x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kvalifikačního xxxxx xxxxx odstavce 5 je xxxxx xxxxxx xx 18 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxx podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovníka x sociálních službách.

(8) Xxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31).

(9) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníku x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 24 xxxxx xx kalendářní xxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx považuje za xxxxxxxxxxxx kvalifikace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx43). Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §111 xxxx. 2. Xxxxxxxxxx §111 xxxx. 1 xxx xxxxx až čtvrté x odst. 3 xx 6 x 8 platí xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx akce odborného xxxxxxxxxx xxxxx §111 xxxx. 6 se xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Povinnost xxxxxx xx dalším vzdělávání xxxxx xxxx první xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§116x

(1) Xxxxxxxx způsobilostí xxxxxxxxxxx a rodinného xxxxxxx xx vysokoškolské xxxxxxxx získané xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednooborové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx humanitního xxxxxxxx xxxxxxxx s absolvováním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx manželského poradenství x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx 400 xxxxx xxxx obdobného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx způsobilostí dalšího xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného x §115 xxxx. 1 písm. e) xx xxxxxxxxxxxxx vzdělání.

§117

Podmínky xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx47).

XXXX DESÁTÁ

AKREDITACE VZDĚLÁVACÍCH XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§117x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") pro xxxxx xxxxxxxxx vzdělávacích xxxxx xxxxx §110 xxxx. 4 písm. x) x x) x xxxxxxxxxxxxxx kurzů xxxxx §116 xxxx. 5, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx vedoucích xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxx x §115 xxxx. 1 x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx pomoc xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Písemná žádost x akreditaci xx xxxxxx ministerstvu na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu, xxxxx xxxxxxxxxxx podání47a), xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx47b) x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, druh, xxxxx, xxxxx x xxxxxx rozsah xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x materiálním x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) seznam fyzických xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x doklady x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx osvědčení x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x absolvování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s uvedením xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx b), xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxx, která vzdělávací xxxxxxx absolvovala, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X žádosti xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxx xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx přijetí xxxxxxx47c).

§117x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx akreditační xxxxxx x posouzení xxxxxxx x xxxxxxx akreditace x x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ministr xxxxx x xxxxxxxxxx věcí.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, vnitřní xxxxxxxxxx x důvody xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx stanoví xxxxxx x xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx člena v xxxxxxxxxxx komisi xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx zájmu47d), při xxxx náleží členům xxxx xxxxxx náhrada xxxxxxxx výdajů, xxxxxxx xxxxxx xx ubytování x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výdajů ve xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx47e); xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Členům akreditační xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 206/2009 Sb. x xxxxxxxxx od 1.8.2009

§117x

(1) Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx zpracuje akreditační xxxxxx stanovisko x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx 60 dnů od xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxx žádost xxxxxx, xxxxxxxx ministerstvu.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx lhůtě 30 xxx xx xxxxxxxx stanoviska xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke stanovisku xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 4 xxx.

(5) Xxxxxxxxxx je nepřevoditelná x nepřechází xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 206/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2009

§117x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx uskutečňování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx akreditovaný xxxxxxxxxx program nesplňuje xxxxxxxx, xx nichž xx byla akreditace xxxxxxx.

(3) Xxxxx §117c xxxx. 1 až 3 se xxxxxxxxx x x případě xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§117e

(1) Vzdělávací xxxxxxxx xxxx evidenci osvědčení xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx akreditovaného vzdělávacího xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x elektronické podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odejmuta.

XXXX JEDENÁCTÁ

SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§118

§118 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

§119

Xxxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §101a xxxx. 7.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §9 odst. 6, §35 odst. 2, §73 xxxx. 3, §74 odst. 3, §75 xxxx. 1, §76 xxxx. 1, §85 odst. 4, §91 odst. 3 xxxx. x), §93a xxxx. 1, §99 xxxx. 3, §101a xxxx. 3, §105a x §116 xxxx. 5 x 6.

HLAVA XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§120

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxx důchodu xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx považují za xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx

x) xx stupni X (xxxxx závislost), xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx), jde-li x xxxxx převážně xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx XXX (těžká závislost), xxx-xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Dítě, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za dítě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadující xxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby ve xxxxxx III (xxxxx xxxxxxxxx).

(4) Xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx osobám xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §11 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx závislosti xxxxx odstavců 2 x 3, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxx stanoven jiný xxxxxx závislosti x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx stupně xxxxxxxxxx, nebo pokud xxxx xxxx stanoveno xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x), které xxxx xxxxxx 80 xxx x x xxx pečuje fyzická xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx náležel xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx příspěvek při xxxx x blízkou xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x), x něž xxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x blízkou xxxx jinou xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx výši xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx); xx xxxxxxxx této xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Právnické x xxxxxxx xxxxx, xxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxx činnosti xxxxxxxxxx x xx dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, jsou povinny xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x x této xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pojistnou smlouvu xxxxx §80. Ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx se tyto xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xx zařízení xxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xx ni xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx i xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, nejdéle xxxx po dobu 3 xxx, pokud xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jinak xxxx xx nedohodnou xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb. Xxxxxxx xxxxxx za pomoc xxxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů je xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, povinna xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úhradu za xxxx ve výši xxxxx §73 odst. 4.

(7) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx sociální xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xx xx podle xxxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x po dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu 3 xxx, xxxxx se xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nedohodnou xxxxx. Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx první x xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx ve xxxx podle §73 xxxx. 4.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx sociální xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, nejdéle xxxx xx dobu 3 xxx. Xxxxxxxxxxx ústavů xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx tyto xxxxxxxxx xx lhůtě 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb a x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx osoby xxxxxxx xx pořadníku.

(9) Ústavy xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx sociálních služeb xxxxxxx v §34 xxxx. 1 xxxx. x) xx x).

(10) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pečovatelské xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx kvalifikační xxxxxxxxxx xxxxxxx v §110 xxxx. 4, x tento xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě

a) 7 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) 10 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx získal střední xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v oboru xxxxxxxx právním.

(12) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 11 xxxxxxx, xxxxxxxx xx dni xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx zaměstnanec xxxxxxx x xxxxxxxx 11 xxxx. x) a x) xxxxxx věku 50 let; x xxxxxx osob se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpoklad xxxxxxx x §110 xxxx. 4 xx xxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx absolvování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §116 odst. 5, xx povinen xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nejpozději xx 2 let xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(14) Xxx xxxxx prvního xxxxxxx částek xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 2006.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§121

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Vyhláška č. 82/1993 Sb., x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx sociální xxxx.

2. Xxxxxxxx č. 138/1994 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx x. 82/1993 Xx., x xxxxxxxx xx pobyt x xxxxxxxxxx xxxxxxxx péče.

3. Xxxxxxxx č. 146/1995 Sb., kterou xx mění vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 82/1993 Xx., x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxx x. 138/1994 Xx.

4. Vyhláška č. 66/1996 Sb., xxxxxx se mění x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 82/1993 Xx., o xxxxxxxx xx xxxxx x zařízeních sociální xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx č. 262/1996 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 82/1993 Xx., x xxxxxxxx xx xxxxx x zařízeních xxxxxxxx péče, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx č. 205/1997 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x. 82/1993 Xx., o xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx péče, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

7. Vyhláška č. 145/1998 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 82/1993 Xx., x xxxxxxxx xx xxxxx x zařízeních xxxxxxxx péče, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

8. Xxxxxxxx č. 172/1999 Sb., kterou xx mění xxxxxxxx x. 82/1993 Xx., x xxxxxxxx xx xxxxx x zařízeních xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx č. 73/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx x. 82/1993 Sb., x xxxxxxxx xx pobyt x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxxxxx č. 425/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 82/1993 Xx., x úhradách xx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx péče, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

11. Vyhláška č. 551/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 82/1993 Xx., x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

12. Xxxxxxxx č. 5/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 82/1993 Xx., x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13. Xxxxxxxx č. 34/2005 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 82/1993 Xx., x úhradách xx xxxxx x xxxxxxxxxx sociální xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14. Vyhláška č. 83/1993 Sb., x stravování v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

15. Xxxxxxxx č. 139/1994 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 83/1993 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx sociální xxxx.

16. Vyhláška č. 147/1995 Sb., xxxxxx se xxxx x doplňuje vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx věcí x. 83/1993 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 139/1994 Sb.

17. Xxxxxxxx č. 263/1996 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx x. 83/1993 Xx., x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx sociální xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18. Xxxxxxxx č. 146/1998 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx x. 83/1993 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

19. Xxxxxxxx č. 6/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 83/1993 Xx., x xxxxxxxxxx x zařízeních sociální xxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

20. Vyhláška č. 310/1993 Sb., o xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

21. Xxxxxxxx č. 7/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx x. 82/1993 Sb., x xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

§122

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.

Xxxxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x xxxxxx x. 108/2006 Sb.

Výše xxxxxxxxxxx podílu kraje xx xxxxxxxx ročním xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx na podporu xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

Xxxx

X %

Xxxxx

8,08

Xxxxxxxxx

6,67

Xxxxxxxxxxxx

9,21

Xxxxxxxxxxx

3,40

Xxxxxxxxxxxxxxx

5,46

Xxxxxxxxx

4,14

Xxxxxxxxxxxxxxx

11,99

Xxxxxxxxx

7,81

Xxxxxxxxxx

5,37

Xxxxxxxx

4,86

Xxxxxxxxxxx

10,93

Xxxxxxx

9,71

Xxxxxxxx

5,30

Xxxxxxx

7,07

Xxxxxxx vložena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 254/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

2. Xxxxxx, kterým xxxxx ohlášení xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 písm. c) xxxxxx x. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxx pomoc osoba xxxxxx xxxxx jiná xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. 2 xxxxxx č. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx na xxxx naposledy xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xx péči ode xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 347/2010 Xx.

4. Zrušen právním xxxxxxxxx x. 347/2010 Xx.

5. Xxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxx ohlašovací xxxxxxxxx xxxxxxxx x §85 odst. 5 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx za xxx 2009, x xx xx 31. xxxxxx 2010.

6. Odbornou xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vykonával xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx akreditovaných vzdělávacích xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §110 xxxx. 4 xxxx. x) x x) xxxxxx č. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx tohoto zákona, x xxxxxxx nejméně 200 xxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nejméně 10 xxx xxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka akreditovaný Xxxxxxxxxxxxx školství, mládeže x xxxxxxxxxxx; tento xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávací xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2013.

7. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kvalifikačního xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §116 odst. 5 xxxxxx x. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx narozeného xxxxx xxxx 1. xxxxx 1957, pokud xxxxx xxxx účinnosti tohoto xxxxxx získal nejméně 2 roky praxe xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §116a xxxx. 1 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx za xxxxxxxx x zaměstnance xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1957, xxxxx ke xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx niž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §110 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Čl. XXX

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2011 Sb.

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx x příspěvku xx péči zahájená x pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx účinných do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. X xxxxxx x xxxxxxxxx xx péči xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx neskončeném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx provede posouzení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx do 31. xxxxxxxx 2011 xxxxx xxxxxx x. 108/2006 Xx., ve znění xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx do 18 xxx věku xx xxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, náleží xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2011. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx dne xxxxxxx xxxxxxxxx na péči xx xxxxx xxxxx 2012 těmto xxxxxx xxxxxxx sdělení o xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 108/2006 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxx xxxxxx 1 xxxx xxxx, xxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 xxxx. e) zákona x. 117/1995 Xx., xx xxxxx účinném xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx považují xx xxxxx xxxxxxx na xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx

x) ve xxxxxx X (lehká xxxxxxxxx), xxx-xx x děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx závislost), xxx-xx x xxxx xxxxxxxxxx těžce xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xx xxxx podle §11 xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. ledna 2012, x xx xx xxxx, než je xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2012.

4. Xxxxxxxxx orgán, který xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 2 zákona x. 108/2006 Xx., xx znění účinném xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2012 xxxxxxxx sdělením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, kteří xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1 zákona x. 108/2006 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx xx xxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx předepsaném Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx úhrada za xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx na péči xxxxx §18 xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx pomoci xxxx osoby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústavní xxxx podle §52, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospicového typu x v dětských xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx xxxxx účinném xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x po xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxx xxxxx žádost x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §85 xx lhůtě xxxxxxxxxx do 31. xxxxxx 2012.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení x žádostech x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zahájená a xxxxxxxxxx neskončená přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb Xxxxx sociální péče xxx zrakově xxxxxxxxx x Xxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mládež Xxxxx, Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxx-Xxxxxxx Poli a Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx, xxxxxxx Ministerstvem práce x sociálních xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx státními xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §96a zákona x. 108/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx zřizovatelem je Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx.

2. Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx vydá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxx 1. Pro xxxxxxxxxxx zřizovací xxxxxxx xx §96a xxxx. 1 xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.

3. Práva a xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx práce v xxxxxxxxxxxxx složkách státu xxxxxxxxx x xxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x bodě 1.

4. Xxxxxx příspěvkové organizace xxxxxxx x xxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona příslušné xxxxxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, práv x xxxxxxxxxx, ostatních majetkových xxxxxx a dalších xxxxx, xx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxxxxx x bodě 1.

5. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxxxxx v xxxx 1, xxxx xxxxxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací xxxxxxxxx x xxxx 1.

6. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 soustředěné x xxxxxx xxxxxxx podle §48 xxxx. 1 xxxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx stávají prostředky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx organizační složky xxxxx uvedené v xxxx 1 xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo je xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx převádějí xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx prostředky převede Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx účty státních xxxxxxxxxxxxx organizací.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x bodě 1 xxxx počínaje xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x povinností vyplývajících x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx §81 xxxxxx x. 108/2006 Xx. a xxxx x povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxx §91 xxxxxx č. 108/2006 Xx., jejichž nositeli xxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx 1.

8. Dosavadní xxxxxx příspěvková xxxxxxxxxx Xxxxx sociální xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Hrabyni, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí, xx xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §96a xxxxxx č. 108/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx právním předpisem x. 384/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

Xx. X

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx, xxxxx byla xxxxxx karta xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx příspěvek xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3 zákona x. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx osobně xxxx xxxxxxx sdělila xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx péči x xxxxxxxxxx xx zrušení xxxxx xxxxxxxxxx systémů.

2. Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx povinna provést xxxxx způsobu xxxxxxx xxxxxxxxx xx péči xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx dne xxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxx xxxxxxx x §18 odst. 3 větě xxxxx xxxxxx č. 108/2006 Xx. zde neplatí.

3. Xxxxx xxxxx nesdělí xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx péči podle xxxx 1 do 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxxx na xxxx ode xxx xxxxxxxx krajskou xxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx v §19 xxxxxx x. 108/2006 Xx., popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxx xxxx, xxxx vyplácen xxxxxxxxx poukazem.

Čl. X xxxxxx právním předpisem x. 306/2013 Sb. x účinností xx 1.11.2013

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx bydliště xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx č. 108/2006 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxx nárok na xxxxxxxxx na péči xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2015.

2. Xxxxxx o xxxxxxxx x řízení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na péči xxxxx §26 odst. 1 xxxxxx x. 108/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zahájená x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dnem, xx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx x registraci xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se dokončí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxx x xxxxxxxx deliktu podle §107 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx právních předpisů xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Řízení o xxxxxxxxxx vzdělávacích xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

6. Xxxxxx x xxxxxxxx podaném xxxxx xxxxxxxxxx o akreditaci xxxxxxxxxxxx zařízení zahájená x pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxx §101a xxxxxx x. 108/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx postupuje xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v roce 2015.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 313/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxx práv a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2014 plnili xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2015 xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních věcí.

2. Xxxxxx x správních xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 2 písm. x) až x), x), m), x) x x) zákona x. 108/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem 1. xxxxx 2015, zjištěných xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxxxxxx x pravomocně xxxxxxxxxx xxxx tímto xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 108/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2015.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2015 Úřadem xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx. m. Xxxxx xxxxxxx Ministerstvo práce x xxxxxxxxxx xxxx.

4. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - krajské xxxxxxx a pobočka xxx hl. m. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2015 Xxxxxxxxxxxx práce x sociálních věcí xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x ukončené xxxxx xxxx 1. xxxxx 2015 zapíše do xxxxxxxx Xxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx pobočky xxxx xxxxxxx xxx hl. x. Xxxxx xx 31. ledna 2015.

6. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §107 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 108/2006 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2015, xx považováno x xxxxxxxxx opatření uloženého xxxxx xxxx 1. xxxxx 2015 Xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky - xxxxxxxx pobočkou xxxx xxxxxxxx xxx xx. x. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §110 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx č. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx 1. xxxxx 2017, xx považuje xx xxxxxxxx x xx xxxxx xxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 254/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx a pobočka xxx hlavní xxxxx Xxxxx upraví xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §11 odst. 1 x 2 xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2016, xxx xxxxxxx. X xxxxx xxxx příspěvku xx xxxx xx xxxxx záznam do xxxxx.

2. Příspěvek xx xxxx xx výši xxxxx §11 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 108/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2016, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx 2016.

3. Xxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx xxxxxx nejpozději xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xx měsíc xxxxx 2016 příjemcům xxxxxxxxx xx xxxx písemné xxxxxxx x změně xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx 1 xxxx xxxxx; xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx.

4. Řízení x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se dokončí xxxxx zákona č. 108/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. II xxxxxx právním předpisem x. 189/2016 Xx. x účinností xx 1.8.2016

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx upraví xxxxxx příspěvku xx xxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 x xxxx. d) xxxx 2 x §11 odst. 2 xxxx. c) bodu 2 x písm. x) bodu 2 xxxxxx č. 108/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, bez xxxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxx xx xxxxx xxxxxx xx spisu.

3. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - krajské xxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx město Prahu xxxxxx příjemcům xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx dne xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx sdělení x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx 2 věty xxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxx xx zvýšení xxxxxxxxx xx péči xx xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) x xx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx), které xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dítěti xx 4 xx 7 xxx xxxx podle §12 xxxx. 2 xxxxxx č. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx závislosti. Úřad xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx pobočky x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx podle věty xxxxx; xxxx sdělení xx nedoručuje xx xxxxxxxxx rukou.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 47/2019 Sb. x xxxxxxxxx od 1.4.2019

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 108/2006 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2007.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

29/2007 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 108/2006 Xx., x sociálních službách, xxxxx č. 135/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxx domácím xxxxxxx, xxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 100/88 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 20.2.2007

213/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 251/2005 Sb., x xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx službách, xx znění xxxxxx x. 29/2007 Xx.

x xxxxxxxxx od 22.8.2007

261/2007 Xx., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2008 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 16.10.2007, 1.7.2009, 1.1.2012

88/2008 Xx., xxxxx ÚS xx dne 31.1.2008 xx věci návrhu xx zrušení xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 261/2007 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů, x na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx paragrafovaného znění)

s xxxxxxxxx xx 27.3.2008

124/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 269/94 Sb., x Xxxxxxxxx trestů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

129/2008 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

274/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx XX

x účinností xx 1.1.2009

479/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2009

108/2009 Xx., x xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s účinností xx 1.7.2009

206/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.8.2009 x výjimkou některých xxxxxxxxxx, která nabývají xxxxxxxxx od 1.7.2009, 1.1.2011, 1.1.2012 x 1.1.2014

223/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pohybu xxxxxx

x účinností od 28.12.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx od 1.7.2010

362/2009 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx ČR xx xxx 2010

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

347/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

427/2010 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 326/99 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 325/99 Sb., x azylu x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

73/2011 Xx., x Úřadu xxxxx ČR a x xxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

80/2011 Sb., xxxxx XX xx xxx 1.3.2011 xx. zn. Xx. XX 55/10 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxx x. 347/2010 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x úspornými xxxxxxxxxx x působnosti Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

364/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s úspornými xxxxxxxxxx v působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2012

366/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012 s výjimkou §75, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xx 1.1.2014

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx a zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

420/2011 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

331/2012 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx podpoře, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx osobám xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 141/2012 Xx., zákon x. 73/2011 Sb., x Xxxxx xxxxx XX x o změně xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.12.2012

384/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013 x xxxxxxxx ustanovení §26, které nabývá xxxxxxxxx od 16.11.2012

401/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 359/99 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

45/2013 Sb., x xxxxxxx trestných xxxx a x xxxxx některých zákonů (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx činů)

s xxxxxxxxx xx 1.8.2013

306/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.11.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

313/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014 x výjimkou xxxxx §101, která xxxxxx xxxxxxxxx 4.10.2013

101/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ČR x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 24.6.2014

254/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx službách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Sb., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 73/2011 Xx., o Úřadu xxxxx ČR x x xxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.2015 s xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2017

189/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 108/2006 Sb., x sociálních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 292/2013 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudních, xx xxxxx zákona x. 87/2015 Sb., x xxxxx č. 372/2011 Xx., o xxxxxxxxxxx službách x xxxxxxxxxx xxxxxx poskytování (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.8.2016

56/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 45/2013 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxx (zákon o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 77/2015 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

183/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

200/2017 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.10.2017

222/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České republiky x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

335/2018 Xx., kterým xx mění zákon x. 582/1991 Xx., x organizaci a xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2019

47/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2019 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.7.2019

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §116 xxxxxxxxxx zákoníku.
2) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
3) Xxxxx č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 325/1999 Sb., o xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §42c xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §42f xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §14a x 14b zákona x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §42i xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7x) §22a xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 340/2006 Xx.
7b) §23 xxxxxx č. 48/1997 Xx.
§36 xxxxxx x. 20/1966 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxx.
7x) §25 xxxxxx x. 48/1997 Xx.
8) §8 xxxx. 1 xxxxxx x. 582/1991 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
9) §4 xxxx. 2 xxxxxx x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 109/2006 Sb.
10) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
11) Xxxxx č. 133/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §13b xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx.
13) Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Sb.
15) Xxxxx č. 155/1995 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §12 xxxxxx x. 117/1995 Xx., o státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §33 xxxx. 1 xxxxxx x. 435/2004 Xx.
18) §106 xxxx. 3 zákona x. 326/1999 Sb., xx znění xxxxxx x. 428/2005 Sb.
19) Zákon č. 48/1997 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 20/1966 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 160/1992 Sb., o zdravotní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Zákon č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a uznávání xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxxxxx x. 134/1998 Sb., xxxxxx xx vydává xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §11 xx 16 xxxxxx x. 117/1995 Sb.
23) §46 xxxxxx x. 94/1963 Xx., x rodině, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§13 x 13a zákona x. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §20, §23 xxxx. 1 xxxx. x), e) xx x) x x), §24 odst. 1 xxxx. x), x), x) xx x) x x) x §31 xxxxxx x. 109/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxxxxxxx výchovné xxxx xx xxxxxxxxx zařízeních x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Zákon č. 372/2011 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx poskytování (xxxxx x zdravotních xxxxxxxx).
26) §21a x 21b xxxxxx x. 283/1991 Sb., x Policii České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Zákon č. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
28) §43 xxxxxx č. 117/1995 Xx.
28x) Xxxxx č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
28b) §26 xxxx. 1 x §28 xxxx. x) xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
29) §19 xxxx. 3 xxxxxx x. 117/1995 Sb.
30) Xxxxx č. 255/1946 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx.
Zákon č. 462/1919 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
30a) Xxxxx č. 269/1994 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Zákon č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie a x změně některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx odborné kvalifikace), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31a) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx.
32) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Zákon č. 255/2012 Sb., x xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx).
35) Xxxxxxxxx §128 xxxxxxxxxx soudního xxxx, §8 xxxxxxxxx xxxx.
36) Xxxxx č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
37) Xxxxx č. 218/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37x) Zákon č. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 129/2000 Sb., o xxxxxxx (xxxxxxx zřízení), ve xxxxx pozdějších předpisů.
Zákon č. 131/2000 Sb., x hlavním xxxxx Xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

38) §7 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 218/2000 Xx.
39) §9 xxxx. 1 xxxx. x) a §10 xxxx. 1 xxxx. x) a j) xxxxxx x. 250/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx územních rozpočtů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
40) Xxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, vyšším xxxxxxxx a jiném xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx znění xxxxxx x. 383/2005 Xx.
41) Zákon č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vysokých xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) §5, 10, §43 xxxx. 2 xxxx. x) x §96 zákona x. 96/2004 Xx.
43) §230 xxxxxxxx xxxxx.
44) Xxxxxxxxx xxxxx č. 561/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 383/2005 Xx., xxxxx č. 111/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
44x) Xxxxx č. 198/2002 Sb., x dobrovolnické xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x dobrovolnické xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) §36 xxxxxx x. 96/2004 Xx.
46) §7 xxxxxx x. 96/2004 Xx.
47) Xxxxx č. 96/2004 Sb., xx znění xxxxxx č. 125/2005 Xx.
Zákon č. 95/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Xx.
Xxxxx č. 563/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 383/2005 Xx.
47x) §37 xxxx. 2 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
47x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 561/2004 Sb., ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 111/1998 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47x) Položka 22 xxxx. l) a x) xxxxxxx k xxxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 206/2009 Xx.
47x) §200 x §203 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx.
47e) §157 xx 160, 162 x 163 xxxxxxxx xxxxx.
48) §168 x 172 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
49) §5 xxxx. 6 zákona x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
50) §42i xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 427/2010 Xx.
51) §16a xxxx. 3 xxxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 347/2010 Sb.
52) Xxxxx č. 109/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) §4b xxxxxx č. 73/2011 Xx., o Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 366/2011 Sb.
54) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 883/2004 xx xxx 29. dubna 2004 x koordinaci xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 987/2009 xx xxx 16. xxxx 2009, kterým xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx x nařízení (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 492/2011 ze xxx 5. xxxxx 2011 x volném xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx.
55) Xxxxx č. 45/2013 Sb., x obětech xxxxxxxxx činů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx trestných xxxx).
56) Zákon č. 182/2006 Sb., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
57) §12 x 13 xxxxxx x. 359/1999 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
58) §10 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 359/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

59) §42g xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

60) Xxxxx č. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

61) §42 zákona x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

62) §42a xxxx. 1 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

63) Xx. 7 x 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/38/ES ze xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxx xxxxxx Xxxx a xxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x pobývat xx xxxxx členských xxxxx, x xxxxx nařízení (XXX) x. 1612/68 x x zrušení xxxxxxx 64/221/EHS, 68/360/XXX, 72/194/XXX, 73/148/XXX, 75/34/XXX, 75/35/XXX, 90/364/XXX, 90/365/XXX x 93/96/XXX.

64) §9 odst. 2 xxxx. c) x x) xxxxxx x. 372/2011 Xx.

65) §21 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.

66) §32 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

67) §42k zákona x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

68) §42m xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.