Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.09.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2019 do 31.12.2021.


Zákon o sociálních službách
108/2006 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Základní zásady §2

Vymezení některých pojmů §3

Okruh oprávněných osob §4

Působnost v oblasti sociálních služeb §5

Poskytovatelé sociálních služeb §6

ČÁST DRUHÁ - PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

HLAVA I - PODMÍNKY NÁROKU NA PŘÍSPĚVEK NA PÉČI §7 §8 §9 §10

HLAVA II - VÝŠE PŘÍSPĚVKU §11

HLAVA III - ZVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKU §12

HLAVA IV - NÁROK NA PŘÍSPĚVEK A JEHO VÝPLATU §13

Změna nároku na příspěvek a jeho výplatu §14 §14a

Zánik nároku na příspěvek a jeho výplatu §15

Přechod nároku na příspěvek a jeho výplatu §16

Postoupení a srážky §17

HLAVA V - VÝPLATA PŘÍSPĚVKU

Způsob výplaty příspěvku §18 §18a

Příjemce příspěvku §19

Výplata příspěvku zvláštnímu příjemci §20

HLAVA VI - POVINNOSTI ŽADATELE O PŘÍSPĚVEK, OPRÁVNĚNÉ OSOBY A JINÉHO PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU §21 §21a

Přeplatky §22

HLAVA VII - ŘÍZENÍ O PŘÍSPĚVKU §23 §24 §25 §26 §26a §27 §28

HLAVA VIII - KONTROLA VYUŽÍVÁNÍ PŘÍSPĚVKU §29

HLAVA IX - INFORMAČNÍ SYSTÉM O PŘÍSPĚVKU §30

HLAVA X §31

ČÁST TŘETÍ - SOCIÁLNÍ SLUŽBY

HLAVA I - DRUHY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A ÚHRADA NÁKLADŮ ZA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Díl 1 - Základní druhy a formy sociálních služeb §32

Formy poskytování sociálních služeb §33

Zařízení sociálních služeb §34

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb §35 §36

Díl 2 - Sociální poradenství §37

Díl 3 - Služby sociální péče §38

Osobní asistence §39

Pečovatelská služba §40

Tísňová péče §41

Průvodcovské a předčitatelské služby §42

Podpora samostatného bydlení §43

Odlehčovací služby §44

Centra denních služeb §45

Denní stacionáře §46

Týdenní stacionáře §47

Domovy pro osoby se zdravotním postižením §48

Domovy pro seniory §49

Domovy se zvláštním režimem §50

Chráněné bydlení §51

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče §52

Díl 4 - Služby sociální prevence §53

Raná péče §54

Telefonická krizová pomoc §55

Tlumočnické služby §56

Azylové domy §57

Domy na půl cesty §58

Kontaktní centra §59

Krizová pomoc §60

Intervenční centra §60a

Nízkoprahová denní centra §61

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež §62

Noclehárny §63

Služby následné péče §64

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi §65

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením §66

Sociálně terapeutické dílny §67

Terapeutické komunity §68

Terénní programy §69

Sociální rehabilitace §70

Díl 5 - Úhrada nákladů za sociální služby §71

Sociální služby poskytované bez úhrady §72

Sociální služby poskytované za úhradu §73 §74 §75 §76 §77

HLAVA II - PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Díl 1 - Registrace

Oddíl 1 - Podmínky registrace §78 §79 §80 §81 §82 §82a §82b §83 §84

Oddíl 2 - Registr poskytovatelů sociálních služeb §85 §86 §87

Díl 2 - Povinnosti poskytovatelů sociálních služeb §88

Opatření omezující pohyb osob §89

Díl 3 - Smlouva o poskytnutí sociální služby §90 §91 §91a §91b §91c

Díl 4 - Působnost při zajišťování sociálních služeb §92 §93 §93a §94 §95 §96 §96a

ČÁST ČTVRTÁ - INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB §97 §98 §99

ČÁST PÁTÁ - MLČENLIVOST §100

Sdělování údajů orgánu sociálně-právní ochrany dětí §100a

ČÁST ŠESTÁ - FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB §101 §101a §102 §103 §104 §105 §105a

ČÁST SEDMÁ - PŘESTUPKY §106 §107 §108

ČÁST OSMÁ - PŘEDPOKLADY PRO VÝKON POVOLÁNÍ SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA

HLAVA I - SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK §109 §110

HLAVA II - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA §111

HLAVA III §112 §113 §114

ČÁST DEVÁTÁ - PŘEDPOKLADY PRO VÝKON ČINNOSTI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Okruh pracovníků §115

Pracovníci v sociálních službách §116 §116a §117

ČÁST DESÁTÁ - AKREDITACE VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ A AKREDITACE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ §117a §117b §117c §117d §117e

ČÁST JEDENÁCTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §118

Zmocňovací ustanovení §119

HLAVA II - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ §120

HLAVA III - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zrušovací ustanovení §121

Účinnost §122

Příloha - Výše procentního podílu kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu sociálních služeb pro příslušný rozpočtový rok

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 80/2011 Sb.

č. 206/2009 Sb. - Čl. II

č. 347/2010 Sb. - Čl. XII

č. 366/2011 Sb. - Čl. IV

č. 420/2011 Sb. - Čl. IL

č. 384/2012 Sb. - Čl. II

č. 306/2013 Sb. - Čl. X

č. 313/2013 Sb. - Čl. II

č. 254/2014 Sb. - Čl. II

č. 189/2016 Sb. - Čl. II

č. 47/2019 Sb. - Čl. II

INFORMACE

108
ZÁKON
ze xxx 14. xxxxxx 2006
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx se usnesl xx tomto zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx, podmínky xxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Tento xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx nouzi, x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zařízeních, x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx zákon xx xxxxxxx xx právní xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx54).

§2

Xxxxxxxx zásady

(1) Každá xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxx sociálního poradenství (§37 xxxx. 2) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxx xxxxxx x podpory xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx důstojnost xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, musí xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx rozvoj xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx x takovým xxxxxxxxx, xxxxx nevedou x dlouhodobému setrvávání xxxx prohlubování nepříznivé xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxx jejich sociální xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x x náležité xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx osob.

§3

Vymezení některých xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) sociální xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx zajišťujících xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx sociální xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx vedoucí ke xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx znevýhodňující xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx činností xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x jiných xxxxxxxxx důvodů řešit xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx řešení xxxxxxxxxxx sociální xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyloučením,

c) dlouhodobě xxxxxxxxxxx zdravotním xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx lékařské xxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxx 1 xxx, x který omezuje xxxxxxx xxxxxxxxxx nutné xxx zvládání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x sociální xxxxx x osobám xxxxxxx1), xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vazby x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x místa, xxx xxxxx pracují, xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx proces, xxxxx zajišťuje, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sociálním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x možností, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx života společnosti x xxx xxxxxxxx, xxxxx xx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx,

x) xxxxxxxxx vyloučením xxxxxxxxx xxxxx mimo xxxxx život xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xx něj xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, mentální, xxxxxxx, smyslové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx pomoci xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx kraje xxxxxxxxx xx xxxx 3 xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřeb xxxx xx xxxxx obce xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů; xxxx xxxxxxx xx souhrn x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx, xxxxx xxxxxxx zpracování xxxxx xxxxxx vymezení xxxxxxxxxx s xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytovány, xxxxx x analýza xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zajišťování x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx plánu xxxxxx způsobu, xxxxx xxx provést xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x způsob xxxxxxxxx sítě xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx; střednědobý plán xxxxxxx sociálních xxxxxx xxxx xxx doplněn xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx jednoho xxxx, xxxxx vycházejí xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx sociálních služeb,

i) xxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx v dostatečné xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x x odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxxx napomáhají xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osob na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx kraje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zdroji; xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx.

§4

Okruh oprávněných osob

(1) Xxxxx xx příspěvek xx xxxx xx xxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx

x) osoba, která xx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx hlášena x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2), jde-li x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3),

x) cizinec, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx bylo xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx4),

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx x), xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx karta xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxx x), pokud xx xxxx xxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3),

x) cizinec, xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx5),

x) osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxx doplňkové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6),

x) xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokou kvalifikaci xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx7),

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) osoba, xxxxx xxxxx vyplývá x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx54), xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, samostatně xxxxxxxxx činná, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx příslušníci xxxxxx xxxxx na rovné xxxxxxxxx podle předpisu Xxxxxxxx xxxx63),

x) cizinec, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu59),

l) xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx nebo již xxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xx xxxx 6 měsíců x xx v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx60), xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx61),

x) xxxxxxx příslušník62) xxxx uvedených v xxxxxxxxx x), x), x) a x), xxxxx mu xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx61),

x) cizinec, xxxxxxx xxxx xxxxxx krátkodobé xxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx65) xxxx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx účelem sezónního xxxxxxxxxx66),

x) cizinec, kterému xxxx xxxxxx karta xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx67) xxxx karta xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx68), x je xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x), pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx62),

x xx, xxxxx má xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxxxx j), x) x o); xx se rozumí xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx49).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxx zákoně xxxxxxxxx

x) xxxxxx uvedeným x odstavci 1, x xxxxxxxx osob xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) až x); xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, pokud je xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3) xx xxxx delší než 3 xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx občana xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx hlášen xx xxxxx České xxxxxxxxx x pobytu xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3) xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §57, 59 xx 63 x 69 xx xxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxx oprávněně xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu3). Xxxxxxxx služby xxxxxxx x §57, 60 x 69 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxx obchodování x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx48). Xxxxxxxx služby uvedené x §37 xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx obětí trestného xxxx, pokud oprávněně xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3), x osobě, která xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxx trestného xxxx xxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx"),

x) krajské xxxxx,

x) xxxxxx úřady xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Úřad xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx").

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx obecních xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx výkonem xxxxxxxxx působnosti.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx také xxxx x xxxxx.

§6

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb jsou xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x jimi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x ministerstvo x jím xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX DRUHÁ

PŘÍSPĚVEK XX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXX NÁROKU XX XXXXXXXXX NA XXXX

§7

(1) Xxxxxxxxx na xxxx (dále xxx "xxxxxxxxx") xx xxxxxxxxx xxxxxx závislým xx xxxxxx jiné fyzické xxxxx. Tímto xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v §4 xxxx. 1, která x xxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxxx pomoc jiné xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8, xxxxx xx tuto xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx sociální xxxx xxxxxxx x §83 nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, který xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx podle §85 xxxx. 1, xxxx xxxxxx xxxxx52), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx7a); xxxxx xx xxxxxxxxx xx tato xxxxx x po xxxx, xx xxxxxx xx xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx7b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Nárok xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx mladší jednoho xxxx.

(4) O xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx.

§8

(1) Xxxxx do 18 let věku xx xxxxxxxx za xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx), jestliže x xxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx XXX (xxxxx závislost), jestliže x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx životních potřeb,

d) xxxxxx XX (úplná xxxxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu není xxxxxxx xxxxxxx osm xxxx devět základních xxxxxxxxx potřeb,

a xxxxxxxx xxxxxxxxxx mimořádnou péči xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx starší 18 xxx xxxx se xxxxxxxx za xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxx I (xxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxx dlouhodobě nepříznivého xxxxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nepříznivého xxxxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx šest základních xxxxxxxxx potřeb,

c) xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx schopna xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx,

x) xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxx schopna xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx,

x xxxxxxxx každodenní xxxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxx osoby.

§9

(1) Xxx posuzování xxxxxx závislosti se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx základní xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) oblékání x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) péče x xxxxxx,

x) xxxxxx aktivity,

j) xxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx potřebu xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxx ve vztahu xx konkrétnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx x osob xx 18 xxx xxxx.

(4) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx potřeby xx xxxxxxx xxxxxxx dopad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx schopnost xxxxxxx základní životní xxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxxx x pomoci, xxxxxxx xxxx péči, xxxxx nevyplývá z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxx xxxxxx závislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx potřebě xxxx xxxxxxxxx příčinná souvislost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx životní xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Funkční schopnosti xx hodnotí s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx potenciálů x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x využíváním xxxxx dostupných pomůcek, xxxxxxxxxx, předmětů denní xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, veřejných xxxxxxx nebo s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§10

X xxxxx xx 18 let věku xx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx třeba xxxxxxx posuzované osobě xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x péčí, kterou xx xxxxx věnovat xxxxxx fyzické xxxxx xxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx stupně závislosti x xxxxx xx 18 let xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x věku xxxxx x tomu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx biopsychosociálního xxxxxx. Xxxxxxxxxx péčí xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx rozsahem, xxxxxxxxxx nebo náročností xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osobě xxxxx xxxx.

HLAVA XX

XXXX XXXXXXXXX

§11

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx do 18 xxx xxxx činí xx xxxxxxxxxx měsíc

a) 3&xxxx;300 Kč, jde-li x xxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx),

x) 6&xxxx;600 Xx, jde-li o xxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx),

x) xxx-xx x xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx),

1. 9 900 Xx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pobytových xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §48, 49, 50, 51, 52 nebo xxxxxx xxxxx anebo speciální xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx xxxxxxxxxxx typu,

2. 13 900 Kč x xxxxxxxxx případech,

d) xxx-xx x stupeň XX (xxxxx závislost),

1. 13 200 Kč, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pobytových sociálních xxxxxx xxxxx §48, 49, 50, 51, 52 nebo xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx xxxxxxxxxxx typu,

2. 19 200 Xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Výše xxxxxxxxx xxx osoby xxxxxx 18 let xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

x) 880 Kč, xxx-xx x xxxxxx X (xxxxx závislost),

b) 4&xxxx;400 Kč, jde-li x xxxxxx II (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx),

x) xxx-xx o xxxxxx XXX (xxxxx závislost),

1. 8 800 Kč, xxxxx xxxxx poskytuje xxxxx xxxxxxxxxxxx pobytových xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §48, 49, 50, 51, 52 xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx typu,

2. 12 800 Xx x xxxxxxxxx případech,

d) xxx-xx x xxxxxx XX (úplná xxxxxxxxx),

1. 13 200 Kč, xxxxx osobě xxxxxxxxx xxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §48, 49, 50, 51, 52 nebo xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. 19 200 Kč x xxxxxxxxx případech.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 x 2 se xxxxx §12 xxxxxxx x 2&xxxx;000 Kč xx kalendářní měsíc.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXX

§12

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 3 xxxxxx

x) nezaopatřenému xxxxxx22) xx 18 let xxxx, xxxxxxx náleží xxxxxxxxx, x xxxxxxxx

1. xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx,

2. xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx potřeb xxxxxx xx systému xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx důchod x důchodového xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx péči x děti xxxx xxxxxx, x

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx x nezaopatřené xxxx xx 18 let xxxx,

xxxxxxxx rozhodný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx dvojnásobek xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx27).

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx náleží x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx zaopatření x xxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx posuzuje xxxxx §7 xxxx. 4 zákona x xxxxxx xxxxxxxx podpoře. Xxx xxxxx nároku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx oprávněné xxxxx xxxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx, za které xx xxxxxxxx xxxxxx, xx období kalendářního xxxxxxxxx, předcházejícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xx xxxxx xx xxxxxxx zvýšení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobách xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(4) Neprokáže-li xxxxxxxxx xxxxx rozhodný příjem xxxxx §21 xxxx. 2 písm. e), xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx výši xxxxxx pro výplatu xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx čtvrtletí. Xxxxxxxxx-xx xx rozhodný xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí, xx xxxxx xx xx xxxx uvedené xxxxxxx příspěvku vyplácet, xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA XX

XXXXX NA XXXXXXXXX X JEHO XXXXXXX

§13

(1) Nárok xx xxxxxxxxx vzniká xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §7 x 8.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx-xx řízení o xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx úřední. Xxxxxxxxx může být xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx xxxx zahájeno xxxxxx x přiznání xxxxxxxxx; xxxxx, x xxxxx bylo provedeno xxxxxxxx šetření x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 1 xxxx druhé, xxxx xxx xxxxxxxxx přiznán xxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce xxxx doručeno xxxxxxxx x potvrzení xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxx xx výplatu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx x zvýšení xxxxxxxxx xxxxxx; xxx není xxxxxxx ustanovení §12 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx příspěvek xxx po xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx, x xxxx náleží xx xxxxxxxxxx měsíc.

§14

Xxxxx nároku xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx

(1) Jestliže xxxxxxxxx xxx přiznán xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx částce, xxx x jaké xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx byl xxxxxxx xx pozdějšího xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx, příspěvek xx zvýší nebo xxxxxx, a to xxx xxx, xx xxxxx příspěvek nebo xxxx xxxxxxx náleží, xxxxxxx xxxx 3 xxxx nazpět xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx, než x xxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, příspěvek xx xxxxxx xxxx se xxxx výplata xxxxxxx xxxx xxxxx, x xx od xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx skutečnosti xxxxxxxx xxx výši xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx má xxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx má xxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Změní-li xx xxxxxxxxxxx rozhodné pro xxxxx na příspěvek xxx, xx příspěvek xxxxxxxx, příspěvek xx xxxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxx příspěvek xxxxxxxx.

§14a

(1) Příspěvek xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx osobě po xxxx kalendářní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxx hospitalizace, xxxxx-xx x poskytování xxxxxxxxxx služeb xxxxx §52; to neplatí x xxxxxxx, kdy xx x oprávněnou xxxxxx x hospitalizaci xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7c) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx uvedena x xxxxxxx o xxxxxxxxx, popřípadě ohlášena xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. d) xxxx §21 odst. 2 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx celého xxxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxxxxxxx došlo xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x tohoto xxxxxxxx došlo xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, není-li podle §21a xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx obnoví xx xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx netrvala xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Dosáhne-li xxxxxxxxx xxxxx 18 xxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx od následujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 18. xxxxx xxxx. Současně xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce xxxxxx řízení z xxxx úřední xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §8 x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx příspěvku.

§15

Zánik nároku xx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx

(1) Nárok xx xxxxxxxxx nezaniká xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx části xxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx, xx xxxxxxx příspěvek nebo xxxx xxxx náleží, xxxxx-xx o případy xxxxx §14 xxxx. 1. Tato xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

§16

Přechod nároku na xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx řízení a xxxxxx nárok na xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uvedený x §83, zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx poskytující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §48, 49 xxxx 50, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sociální xxxxxx podle §52, xxxxxx domov xxxx xxxxxxxxx lůžkové zdravotnické xxxxxxxx hospicového xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx byla xxxxxxx v xxxxxxx x příspěvek, popřípadě x průběhu xxxxxx xxxxxxxx podle §21 xxxx. 1 písm. x), jako xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx právnické osoby xxxxxxx xx větě xxxxx, které se xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x příspěvek xx xxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dne xxxxx xxxxxxxx x příspěvek xx kalendářní xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Pokud xx x kalendářním xxxxxx xxxxxxxx xx pomoci xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx osob, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx příspěvku xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce dohodu x xxxxx rozdělení xxxxxx příspěvku. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx x příspěvek xxxxxx, pokud xx xx xxxxxxx dne xxxxxx kalendářního měsíce xx xxx xxxxx xxxx poskytována zdravotní xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Jestliže byl xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxx oprávněné osoby, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, fyzické nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, xxxxx x kalendářním xxxxxx, xx xxxxx nebyl xxxxxxxxx vyplacen, poskytovala xxxxxxxxx osobě xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 písm. d) xxxx §21 odst. 2 xxxx. x). Xxxxx xx v xxxxxxxxxxx měsíci, za xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, nabývají xxxx xxxxx nárok xx xxxxxxxxx rovným xxxxx, pokud nepředloží xxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx dohodu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx příspěvku xxxxxxxx za kalendářní xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx od xxxxxxx dne xxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xx xxx smrti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx příspěvek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx x srážky

(1) Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx postoupit ani xxx do xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx nepodléhá xxxxxx xxxxxxxxxx a nemůže xxx předmětem xxxxxx x srážkách.

XXXXX V

VÝPLATA XXXXXXXXX

§18

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx se vyplácí x české xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §19, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx poukazem, x xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §19, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxx, x změnu xxxxxxx výplaty příspěvku, xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx způsobu xxxxxxx od kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx doručena.

(4) Xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxx §16, a xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx ciziny xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx; v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx plátce příspěvku, x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx-xx v xxxx, xx xxxxx xx příspěvek xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx oprávněné osoby, xxxxxxx xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx, která xxxx před xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx příslušná, xxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx do konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx měsíci, x xxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podklady, xx xxxxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx příspěvku xxxxxxxxx.

§18x

§18x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 364/2011 Sb.

§19

Příjemce xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) jiná fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xx xxxx xx základě rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§20

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx oprávněná xxxxx, xxxxxxxxx jiný xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedený v §19 odst. 2,

x) xxxxxx xxxxxxxxx přijímat, xxxx

x) nevyužívá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjemce xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx jiný xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §19 xxxx. 2, xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ke xxxxx zdravotnímu xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb nemůže xxxxx xxxxxxx xxxxx, x v případě, xxx xxxxxxxx příjemce xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, jehož xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Krajská xxxxxxx Xxxxx práce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příjemcem xxx fyzickou xxxxx, xxxxx x tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovený xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx stavu podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nemůže xxxx xxxxxx udělovat. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx na žádost xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku, xxxxx xx byl xxxxxxxx, a to xx xxxxx 1 xxxxxx ode dne xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx pobočka Úřadu xxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx neplní xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX X JINÉHO XXXXXXXX XXXXXXXXX

§21

(1) Xxxxxxx x příspěvek a xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxx stav xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx povinni

a) podrobit xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx vyšetření xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx správou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, podrobit xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx okresní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jinému odbornému xxxxxxxxx, xxxxxxxxx určenému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro vypracování xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx potřebná x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jsou-li x xxxx okresní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx lhůtě, kterou xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) osvědčit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx na příspěvek, xxxx xxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxx ohlásit xxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx změny xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx rozhodné xxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx lhůtě xx 8 dnů xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx nastala; xxxx povinnost xxxx xxx xxxxxxx i x době xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx ohlásit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce, xx xx xx xxxxxxxxxxx x jednoho xxxx xxxxxxxx u více xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxx xxxx dlouhodobá xxxxxxx péče64) pro xxxxx xxxxx nebo xxxx trvající nepřetržitě xxxx než 60 xxx, x doložit xxxx skutečnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx propuštění ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx x případech xxxxxxxxx x písmenu x), a xx xx xxxxx 5 xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) písemně xxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xx 8 xxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nárok xx příspěvek, jeho xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx osvědčit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx příspěvek, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxx xx 8 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobočce Xxxxx práce xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx lhůtě xx 8 dnů xxx xxx, kdy xxxx xxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxx právnické xxxxx s poskytováním xxxxxx oprávněné xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci xxxxxx blízkou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §83 nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, který xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx uplynutí kalendářního xxxxxxxxx výši xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §12 xxxx. 1; tato xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx příslušné xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx, xx ve xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xx xxxxx uvedené x §12 odst. 4, xxxxxxxx rozhodné xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xx dítě xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx okruh xxxxxxxx posuzovaných xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx na xxxx.

(3) Xxxxxxx příspěvku xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx může být xxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx, oprávněná xxxxx xxxx jiný příjemce xxxxxxxxx nesplní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 a 2.

(4) Xxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx příspěvku xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) xx x), x xx xxx xx písemnou xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxx 8 dnů xxx xxx doručení xxxxx, ve xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx upozorněn. Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx se obnoví xx xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx měsíce, ve xxxxxx byla oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§21x

(1) Xxxxx blízká xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §83, xxxxx poskytuje xxxxxxxxx osobě xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx krajské xxxxxxx Úřadu práce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx, x xx ve xxxxx xx 8 xxx xxx xxx, xxx xxxx skutečnost xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx splnit xxxxxxxx příspěvku xxxxx §21 xxxx. 2 xxxx. x); xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §48 xx 50, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x dětský domov.

(2) Xxxxx blízká, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uvedený x §83, poskytovatel xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx sociální xxxxxx xxxxx §48 xx 50, zdravotnické xxxxxxxx, které poskytuje xxxxxxxx služby xxxxx §52, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx úmrtí oprávněné xxxxx xxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxx xx 8 dnů ode xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§22

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx příspěvku, xxxxx xxxxxx příspěvek xxxx jeho část, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx neprávem xxxx ve xxxxx xxxxxx, než náležel, xxxx jinak způsobil, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x nesprávné xxxx, xx povinen xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx příspěvek xxxx xxxx část xx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx přijala příspěvek xxxx jeho část, xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zaniká xxxxxxxxx 3 let xxx xxx, kdy xxx xxxxxxxx. Tato xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x opravném xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx naposledy xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx vybírá krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozhodla.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx částku 100 Kč.

(5) Krajská xxxxxxx Xxxxx práce xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xx 20&xxxx;000 Xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva, xxx-xx x xxxxxx nad 20&xxxx;000 Xx x xxxxxx jednotlivém xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxx v xxxx poskytnutí; tyto xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx, se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx stávají xxxxxxxxx finančního xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX VII

ŘÍZENÍ X XXXXXXXXX

§23

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx příspěvku se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podané xx tiskopisu předepsaném xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx schopna xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xx péče jiné xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx tato xxxxxxx osoba.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx pobytové xxxxxx (§48, 50, 52), vyzve xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x příspěvek nejpozději xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx tak x této xxxxx xxxxxxx nebo pokud xxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 2 není xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Řízení x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx příspěvku xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo o xxxx odnětí se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxx úřední, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx §26a xxxx. 1, v xxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx změnu xxxx přiznaného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx předepsaném xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxxxxx opatrovníka xxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx zdravotnímu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobočka Úřadu xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

§24

Žádost o příspěvek xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správním řádem xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx osobě xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx pomoc, xxxxxx xxxxxx a písemný xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x výši xxxxxx oprávněné xxxxx x xxxxxxxx posuzovaných xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx být xxxxx §12 xxxx. 1 příspěvek xxxxxx.

§25

(1) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxx závislosti podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx schopnost xxxxxxxxxxxx života xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx příslušná krajská xxxxxxx Úřadu práce xxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx, xxxxxxxx xx xxxx osobě poskytována x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x více xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxx nebo dlouhodobá xxxxxxx péče xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nepřetržitě xxxx než 60 xxx; podmínkou xx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx oznámena x xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X provedeném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sociální xxxxxxxxx xxxxxxx záznam, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx8) xxxxxx o xxxxxxxxx stupně xxxxxxxxxx xxxxx; součástí xxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx a kopie xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx závislosti osoby xxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx také x xxxxxxxxx dětského xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zjištění xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx51) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zvládat, a xxxx x xxxxxxxx, xxx jde x xxxxx s xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hluchoslepou, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx zamítnutí xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xx xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požádá v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxx.

§26

(1) Krajská xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxx přijetí xxxxx x hospitalizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx šetření; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx postupně u xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxx tutéž xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx déle xxx 60 dnů, x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 písm. e).

(2) Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxx xxxxxx x příspěvku, jestliže xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1.

(3) Xxxxx usnesení xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx nelze xxxxxxx.

§26a

(1) Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §14a odst. 1, §18 odst. 5 xxxx §21 xxxx. 4 xxxxx xxxxx §14a xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X těchto xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxx xxxxxxx příjemci xxxxxxxxx xxxxxxx oznámení x zastavení xxxxxxx xxxxxxxxx nebo o xxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx oznámení se xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Proti xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 lze uplatnit xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 dnů od xxxxxxxxxx dne kalendářního xxxxxx, xx kterém xxxx výplata příspěvku xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx se podávají xxxxxxx x příslušné xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx. Xxxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx xx námitky xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výplaty příspěvku xxxx o xxxxx xxxx xxxx.)

§27

Xxxx-xx osoba xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx příspěvku xxxxx §12, krajská pobočka Xxxxx práce xxxx x xxxxxx žádostech xxxxxxxx xxxxxx. Krajská xxxxxxx Úřadu práce xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12 byla xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§28

(1) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxxx ministerstvo.

(2) Stupeň xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx9); ustanovení §26 xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.

HLAVA VIII

KONTROLA XXXXXXXXX XXXXXXXXX

§29

(1) Xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx

x) příspěvek xxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx asistentem xxxxxxxx xxxx uvedeným x §83, xxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx zapsán x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1, nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx lůžkovým xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx typu7a),

c) xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx ohlášen podle §21 odst. 1 xxxx. x) xxxx §21 xxxx. 2 xxxx. c),

d) způsob xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx odpovídá xxxxxxxxxxx stupni xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx schopna xxxxxxx,

x) x xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v §83, xx tato xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k poskytování xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx na xxxxxxxxx, ledaže xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx je schopna xxxx xxxxx poskytovat,

f) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uzavřena xxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx a zaměstnanci xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vstupovat do xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx, za xxxxxx xxxxxxxxx sociálního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x této xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx průkazem xxxxxxxx xx xxxxxxxxx oprávněním xxxxxxx xxxxxxxxxx krajskou xxxxxxxx Úřadu práce xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účelu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, x příjmení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx34).

(4) X výsledku xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 provede krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx zejména xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x uvedením nedostatků x označení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx. Záznam x výsledku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx provedly. Xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zjistí-li, xx xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §78 odst. 1, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 2.

(6) Poskytuje-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx1) nebo xxxxxxxx xxxxxxxx péče, krajská xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxx těmto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx potvrzení xxxxxxxxxxx xxxx této xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxxx vždy xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx oprávněné xxxxx x xxxx poskytování xxxxxx náležela.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx správního xxxxxx, xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, že byl xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx příspěvku, xxxx dokladem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právnickým osobám, xxxxx poskytují xxxxx xxx zvládání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřeb, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §21 xxxx. 2 xxxx. x), x to nejvýše 1 rok zpětně.

HLAVA IX

INFORMAČNÍ SYSTÉM X XXXXXXXXX

§30

(1) Údaje x žadatelích o xxxxxxxxx, o příjemcích xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pomoc, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxx na xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx a sociálních xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx ministerstvo. Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce xxxx oprávněny xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxx osobních údajů, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx10).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx program (xxxxxxxx), potřebný xxx xxxxxxxxxxx x příspěvku, xxxx výplatu x xxxxxxxx, včetně jeho xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx program xxxxxxxx pobočkám Xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobočkám Xxxxx práce

a) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxx x) x x).

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a) jsou

a) xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxx, xxx se xxxxxxx,

x) xxxxx, místo a xxxxx úmrtí; jde-li x xxxxx subjektu xxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky, datum xxxxx, xxxxx x xxxx, na xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx; xx-xx vydáno xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, který xx x rozhodnutí uveden xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xx mrtvého nepřežil, x xxxxx nabytí xxxxxx moci tohoto xxxxxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx odstavce 3 xxxx. b) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) místo x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, místo x xxxx, na xxxxx xxxxx xx narodil,

d) xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx adres místa xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x místu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx číslo xxxx, xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; v xxxxxxx, xx jeden z xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, jeho jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx cizinec, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx manžela x xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx dítěte; xx-xx xxxxxxx cizinec, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, popřípadě jména x xxxxxxxx x xxxxx jeho narození,

l) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x stát, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx den, xxxxx xxxxx prohlášený xx mrtvého nepřežil.

(6) Xxxxxxxxxxxxx údaji podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx číslo x xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx místa xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x pobytu,

i) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx vyhoštění x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx; x případě, že xxxxx číslo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, matky, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx, x jejich rodné xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx nebo jiný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nemá rodné xxxxx, xxxx jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; jde-li x xxxxx mimo xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den smrti xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutím příslušného xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx péče, xxxx který byl xxxxxxxx s xxxxxxxxx x pobytu na xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxx manželem xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 65 let xxx ohledu xx xxx cizince, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xx zdravotních xxxxxx sám xxxxxxxx, xxx-xx o sloučení xxxxxx x rodičem xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx cizince, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx příbuzným xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx manžela xxxxxx Xxxxxxxx unie,

r) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx udělen xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx; xxx-xx o cizince, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx narození.

(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) den, xxxxx x xxx xxxxxxxx,

x) místo narození; x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx x stát xxxxxxxx,

x) rodné xxxxx x xxxx xxxxx.

(8) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jako referenční xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému cizinců, xxxxx pokud xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.

(9) X xxxxxxxxxxxxx údajů xxx x konkrétním případě xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxx povinny xxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxx z informačního xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, a xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx ukončených správních xxxxxx x xxxxxxxxx xx dobu 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním roce, x němž xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx údajů xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx písemností a xxxxxx rozumí xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu13).

XXXXX X

§31

§31 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2007 Sb.

XXXX TŘETÍ

SOCIÁLNÍ XXXXXX

XXXXX X

XXXXX SOCIÁLNÍCH SLUŽEB X XXXXXX NÁKLADŮ XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx druhy x formy sociálních xxxxxx

§32

Xxxxxxxx xxxxxx zahrnují

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx péče,

c) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§33

Xxxxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx poskytují xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx terénní.

(2) Pobytovými xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx dochází xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou osobě xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.

§34

Xxxxxxxx sociálních xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx sociálních xxxxxx:

x) centra xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) domovy xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxx,

x) domovy xx xxxxxxxxx režimem,

g) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx,

x) xxxx xx xxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx a xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) centra xxxxxxxx rehabilitačních xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx centra,

t) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx mezigenerační x xxxxxxxxxxx centra.

§35

Základní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxx:

x) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x vlastní xxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx stravy,

d) xxxxxxxxxx ubytování, popřípadě xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx při xxxxxxxxx chodu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) základní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) zprostředkování xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) sociálně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí,

k) xxxxxxxxxxx xxxxxxx pomoc,

l) xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx péče o xxxxxxx xxxxx, soběstačnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) podpora xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx druhů sociálních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Základní xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxxxx xxxxxx x §37, 3952 x §54 xx 70 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinni xxxx zajistit.

(4) Fakultativně xxxxx být xxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§36

Xxxxxx x podmínky xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxxx x §34 xxxx. 1 xxxx. c) xx x), upravují xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx19). Xxxxxxxxxxxxxx x rehabilitační xxxx xx xxxxx osobám xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení uvedených x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx mají xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx20).

Xxx 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§37

(1) Xxxxxxxx poradenství xxxxxxxx

x) xxxxxxxx sociální xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx poradenství.

(2) Xxxxxxxx sociální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobám xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx poradenství je xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx tuto xxxxxxx zajistit.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx poradenství je xxxxxxxxxxx xx zaměřením xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx sociálních xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, manželských x xxxxxxxxx poradnách, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x domácího xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx hospicového xxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx ke xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti:

a) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pomoc xxx xxxxxxxxxxx xxxx, oprávněných xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx

§38

Xxxxxx sociální péče xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, s xxxxx&xxxx;xxxxxxxx život v xxxxxx xxxxxxxxxx sociálním xxxxxxxxx x umožnit xxx x xxxxxxxx xxxxx míře xxxxxxxx xx xxxxxxx života xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx, xxx toto xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx jim xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx. Xxxxx má xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx péče x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§39

Osobní asistence

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xx terénní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, chronického xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, x přirozeném xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx potřebuje.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 obsahuje zejména xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx péče x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx při xxxxxxxxx stravy,

d) xxxxx xxx zajištění xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx prostředím,

g) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx zájmů x xxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxxxxxxxx.

§40

Pečovatelská xxxxxx

(1) Pečovatelská xxxxxx xx xxxxxxx xxxx ambulantní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx věku, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx postižení, x xxxxxxx s xxxxx, xxxxxxx situace xxxxxxxx xxxxx xxxx fyzické xxxxx. Služba poskytuje xx vymezeném čase x xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti:

a) xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx osobu,

b) xxxxx xxx osobní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx osobní xxxxxxx,

x) poskytnutí stravy xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) zprostředkování xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§41

Tísňová xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xx terénní xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx nepřetržitá xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx stálému vysokému xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx tyto základní xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomoci xxx xxxxxxx situaci,

b) xxxxxxxx terapeutické činnosti,

c) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx práv, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxxxxxxxx.

§42

Xxxxxxxxxxxx a předčitatelské xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo ambulantní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x důvodu xxxx nebo zdravotního xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx jim xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Služby xxxxx xxx poskytovány xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx služeb.

(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx základní xxxxxxxx:

x) zprostředkování kontaktu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx při uplatňování xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x při obstarávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§43

Xxxxxxx samostatného bydlení

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bydlení xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osobám, xxxxx xxxx xxxxxxxx soběstačnost x xxxxxx zdravotního xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pomoc xxxx xxxxxxx osoby.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx domácnosti,

b) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zprostředkování xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pomoc xxx xxxxxxxxxxx práv, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí.

§44

Xxxxxxxxxxx služby

(1) Odlehčovací xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mají sníženou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zdravotního xxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxx pečováno v xxxxxx přirozeném sociálním xxxxxxxxx; xxxxx služby xx umožnit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx základní činnosti:

a) xxxxx xxx zvládání xxxxxxx xxxxx péče x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx stravy xxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se společenským xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx práv, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxxx osobních záležitostí,

h) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§45

Centra denních xxxxxx

(1) X xxxxxxxx denních xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxxxx situace vyžaduje xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx základní xxxxxxxx:

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx stravy,

c) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zprostředkování xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx uplatňování xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx obstarávání xxxxxxxx záležitostí.

§46

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx postižení, x xxxxxx s chronickým xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pravidelnou xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx základní xxxxxxxx:

x) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx terapeutické xxxxxxxx,

x) pomoc xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§47

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx pobytové xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx postižení, a xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx vyžaduje pravidelnou xxxxx xxxx fyzické xxxxx.

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 obsahuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) pomoc xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) výchovné, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, oprávněných zájmů x při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§48

Xxxxxx xxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx

(1) X domovech xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx postižení, jejichž xxxxxxx vyžaduje pravidelnou xxxxx jiné xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 obsahuje xxxx základní xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) poskytnutí xxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxx běžných xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) pomoc xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x aktivizační xxxxxxxx,

x) zprostředkování kontaktu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti,

h) xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx obstarávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Nezaopatřeným xxxxx se x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Osobním xxxxxxxxx xx rozumí prádlo, xxxxxxx a xxxx; xxxxxxxxx službami se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxx22).

(4) V xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx předběžné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23). Pro xxxxx ústavní xxxxxxx xxxx předběžného xxxxxxxx x domovech pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx školských xxxxxxxxxx24) x

x) právech x xxxxxxxxxxxx dětí umístěných xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) právu ředitele xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pobyt xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx otevření xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx předměty ohrožující xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx dítěte, xxxxxxx xxxxx starším 15 xxx cestovat xx xxxxx pobytu xxx xxxxxx x zastoupit xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx seznámit xxxx x jeho xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxxx xx zrušení xxxxxxx výchovy, xxxxxxxx-xx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx výchovy, xxxxxxxx-xx xx zájem dítěte, xxxxxxx informace x xxxxxx zákonným zástupcům xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx důležitosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x nadcházejícím propuštění xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx obecní úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx 15 let xxxxx v xxxxxxxxx xxxx odpovědných za xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxx x jeho xxxx.

§49

Xxxxxx pro xxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osobám, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxx pravidelnou xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podmínek pro xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx terapeutické xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx činnosti,

h) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, oprávněných xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§50

Xxxxxx se zvláštním xxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xx xxxxxxxxx pobytové xxxxxx osobám, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx stařeckou, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx sníženou xxxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx situace xxxxxxxx pravidelnou xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx při poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Služba xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxx hygieně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx osobní xxxxxxx,

x) xxxxx xxx zvládání xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx kontaktu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pomoc xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxxxxxxxx.

§51

Chráněné bydlení

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx pobytová xxxxxx xxxxxxxxxxx osobám, xxxxx mají sníženou xxxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx postižení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pomoc xxxx fyzické xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pomoc při xxxxxxxxx stravy,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx při xxxxxxxxx chodu xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx osobní xxxxxxx,

x) výchovné, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx prostředím,

g) sociálně xxxxxxxxxxxx činnosti,

h) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx zájmů x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§52

Xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xx zdravotnických zařízeních xxxxxxx péče

(1) Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lůžkové xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx ke xxxxx zdravotnímu xxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxx pomoci xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx být xxxxx propuštěny xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx25) xx xxxx, xxx xxx je xxxxxxxxxxx pomoc xxxxxx xxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytování terénních xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx sociálních služeb.

(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) poskytnutí xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx při osobní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) zprostředkování kontaktu xx společenským prostředím,

f) xxxxxxxx terapeutické xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx činnosti,

h) xxxxx xxx uplatňování práv, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx 4

Služby sociální xxxxxxxx

§53

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sociálnímu xxxxxxxxx xxxx, které xxxx tímto ohroženy xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx společností, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx prevence je xxxxxxxxx osobám x xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx společnost xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

§54

Xxxx xxxx

(1) Xxxx xxxx xx terénní xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx ve xxxx do 7 xxx, které je xxxxxxxxx postižené, xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu. Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx s ohledem xx xxxx specifické xxxxxxx.

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 obsahuje xxxx xxxxxxxx činnosti:

a) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx společenským xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx terapeutické xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí.

§55

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx pomoc

(1) Xxxxxx telefonické xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x situaci ohrožení xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx v jiné xxxxxxx xxxxxxx situaci, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx silami.

(2) Xxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx práv, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx obstarávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§56

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Tlumočnické xxxxxx jsou terénní, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx osobám x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobenými xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Služba xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx společenským xxxxxxxxxx,

x) xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx, oprávněných zájmů x při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí.

§57

Azylové xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx přechodnou xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se ztrátou xxxxxxx.

(2) Služba xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti:

a) xxxxxxxxxx stravy xxxx xxxxx xxx zajištění xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§58

Xxxx xx xxx xxxxx

(1) Xxxx xx xxx cesty poskytují xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx do 26 let věku, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě pro xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pro xxxx x děti a xxxxxx, x pro xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx je přizpůsoben xxxxxxxxxxx potřebám xxxxxx xxxx.

(2) Služba xxxxx xxxxxxxx 1 obsahuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zprostředkování xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) sociálně terapeutické xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx práv, xxxxxxxxxxx xxxxx a obstarávání xxxxxxxx záležitostí.

§59

Kontaktní xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ambulantní, xxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxxxx ohroženým xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx spojených xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx uplatňování xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx.

§60

Xxxxxxx xxxxx

(1) Krizová xxxxx xx terénní, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx přechodnou xxxx xxxxxxxxxxx osobám, xxxxx se nacházejí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxx přechodně xxxxxxx xxxxx svoji xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 obsahuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx ubytování,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx zájmů x při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí.

§60a

Intervenční xxxxxx

(1) Na xxxxxxx vykázání xx xxxxxxxxxx obydlí podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx26) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx chováním vykázané xxxxx xxxxxxxxx pomoc xxxxxxxxxx xx 48 xxxxx xx doručení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Pomoc xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx nebo i xxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx bezodkladně xxxx, xx xx xxxxxxxxxxx centrum o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dozví. Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx jsou poskytovány xxxx služby ambulantní, xxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx uplatňování xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) poskytnutí xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pomoc xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mezi intervenčními xxxxxx, poskytovateli jiných xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx, útvary Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx policie, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§61

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx bez přístřeší.

(2) Xxxxxx podle odstavce 1 obsahuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) pomoc xxx osobní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podmínek xxx osobní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx práv, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§62

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx x mládež

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x mládež xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx od 6 do 26 xxx xxxxxxxxx společensky xxxxxxxxxxx xxxx. Cílem xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx života xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx lépe xx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxx xxxxxxxx x řešení jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx osobám anonymně.

(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a aktivizační xxxxxxxx,

x) zprostředkování xxxxxxxx xx společenským xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx terapeutické xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx zájmů x při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§63

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobám xxx přístřeší, xxxxx xxxx zájem x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx hygienu,

b) poskytnutí xxxxxxxxxxx.

§64

Xxxxxx xxxxxxxx péče

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxx x chronickým xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx závislým xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčbu xxxx xx xx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx základní xxxxxxxx:

x) sociálně terapeutické xxxxxxxx,

x) zprostředkování kontaktu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx obstarávání xxxxxxxx záležitostí.

(3) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx formou pobytových xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx při zajištění xxxxxx.

§65

Sociálně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxxxxx aktivizační xxxxxx xxx rodiny x dětmi xxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rodině x dítětem, x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx rodiče nedokáží xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx existují xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx.

(2) Služba xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti:

a) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx činnosti,

b) zprostředkování xxxxxxxx se společenským xxxxxxxxxx,

x) sociálně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pomoc při xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxxxxxxxx.

§66

Sociálně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx seniory a xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sociálním xxxxxxxxxx.

(2) Služba xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx prostředím,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx uplatňování xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxxxxxxxx.

§67

Sociálně terapeutické xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dílny xxxx ambulantní služby xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx a pravidelná xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 obsahuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx při xxxxxx xxxxxxx nebo poskytnutí xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx stravy,

c) xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx činností vedoucích x sociálnímu xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

§68

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx i xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx závislé xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxx xx běžného xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 obsahuje xxxx základní xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx terapeutické činnosti,

e) xxxxx při uplatňování xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x při obstarávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§69

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Terénní xxxxxxxx jsou terénní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vedou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osob, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vyloučených xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx ohrožené skupiny. Xxxxx služby xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x minimalizovat rizika xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) zprostředkování xxxxxxxx xx společenským xxxxxxxxxx,

x) xxxxx při xxxxxxxxxxx práv, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§70

Sociální xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx běžných, xxx samostatný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx alternativním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, potenciálů x xxxxxxxxxx. Sociální xxxxxxxxxxxx xx poskytuje xxxxxx xxxxxxxxx a ambulantních xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) nácvik xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx péče x vlastní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vedoucích x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zprostředkování xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) výchovné, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx uplatňování xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx obstarávání xxxxxxxx záležitostí.

(3) Služba xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxx pobytových xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vedle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, obsažených x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx činnosti:

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

Díl 5

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx služby

§71

(1) Xxxxxxxx služby xx xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx úhradu xxxxxxx.

(2) Xxxxxx nákladů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx služby xxxxx §91.

(3) Poskytovatel xxxxxxxx xxxxxx xx může xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx blízkou xxxxx, které je xxxxxxxx xxxxxx poskytována, xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx osobou xxxx x právnickou xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx služba xxxxxxxxxxx, nemá xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx nákladů.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx27), s xxxxxxxx příspěvku.

§72

Xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxx úhrady

Bez xxxxxx xxxxxxx xx poskytují

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§37),

x) xxxx péče (§54),

c) xxxxxxxxxxx krizová pomoc (§55),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx (§56),

x) krizová xxxxx (§60),

x) xxxxxx následné xxxx (§64), s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. 3,

x) sociálně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx (§65),

x) sociálně aktivizační xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§66),

x) xxxxxxx xxxxxxxx (§69),

x) xxxxxxxx rehabilitace (§70), x xxxxxxxx základních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx centrech (§59) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx děti a xxxxxx (§62),

x) služby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§67), s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytované xxxxx §67 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§60a).

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx úhradu

§73

(1) Za xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx stacionářích (§47),

x) xxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§48),

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx (§49),

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (§50),

e) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lůžkové péče (§52),

xxxxx xxxxx xxxxxx xx ubytování, xxxxxx x xx péči xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozumí základní xxxxxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxx. a), b), x), x) x x) xx x).

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx ubytování x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis. Xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxx zůstat xxxxxxx 15 % xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xx péči se xxxxxxx xxx poskytování

a) xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx stacionářů, xx xxxx přiznaného xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx služeb x týdenních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 75 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxx xx po xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx x stravu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 3, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx svého xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 x neprodleně xx oznamovat změny x příjmu, které xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

§74

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx poskytované nezaopatřenému xxxxxx22) v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§47) a xxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením (§48) xxxxx rodiče xxxxxx xxxx rodič, xxxxxxx bylo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx péče, popřípadě xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx x za xxxx xxxxxxxxxxxx ve sjednaném xxxxxxx. Za xxxxxxxx xxxxxx poskytované x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§47) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx28), xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx osoby xx xxxxxxxxxx postižením na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxx úhradu xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pobytu xxxxxx. Xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Úhrada xx xx žádost xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx, jestliže xxxxxx, xx tato osoba xxxx osoba x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dávek xxxxx zákona o xxxxxx x hmotné xxxxx28a). Úhrada xx xx žádost xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx úhradu, popřípadě x xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxxx xxxxxxxxx nebo xx sníží, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx po xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx částky xxxxxxxxx minima xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx27) x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na bydlení xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx28b).

(3) Xxxxxxxxx výši xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis. Xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx29), xxxxxxx se xxxxxx o xxxx xxxx.

(4) Úhrada xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx dítěti22) xx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx

x) pobytových xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx příspěvku,

b) pobytových xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 75 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx §73 xxxx. 2 platí xxxxxxx.

(5) Za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx stacionářích (§47) x domovech xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§48) xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx22), x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx rodičích, xxxxx xxxxxx toto xxxx xxxxx §73.

§75

(1) Xx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx (§39),

x) xxxxxxxxxxxx služby (§40),

x) xxxxxxx péče (§41),

d) xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§42),

e) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§43),

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§44),

x) xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx služeb (§45),

x) xxxxxx v denních xxxxxxxxxxxx (§46),

i) xxxxxxxxxx xxxxxx x centrech xxxxxxxx rehabilitačních služeb xxxxxxxxx v §70 xxxx. 3,

x) služeb x xxxxxxxxx bydlení (§51),

xxxxx xxxxx xxxxxx xx základní činnosti x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxx, není-li v xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(2) Pečovatelská xxxxxx xx x xxxxxxxx nákladů za xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §40 xxxx. 2 xxxx. x) poskytuje bez xxxxxx

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xx narodily xxxxxxxx 3 nebo xxxx dětí, x xx do 4 xxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx30),

x) xxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 119/1990 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 47/1991 Xx., xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v §2 xxxxxx x. 119/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 47/1991 Xx., xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx účinnosti, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §22 xxxx. c) zákona x. 82/1968 Sb., x soudní rehabilitaci, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx 12 xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx 12 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxxxx 12 xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx prací xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže rozhodnutí x xxxxx zařazení xxxx xxxxxxx xxxxx §17 odst. 1 xxxxxx č. 87/1991 Xx., o mimosoudních xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nucených xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxx xx xxxxxx tábora xxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1 xxxxxx č. 87/1991 Xx., xx znění xxxxxx x. 267/1992 Xx. a xxxxxx x. 78/1998 Xx., xxxxx x centralizačním xxxxxxxx x režimem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx zařízeních činila 12 xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, pokud tato xxxx měla činit 12 xxxxxx, avšak xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx před uplynutím 12 měsíců,

e) pozůstalým xxxxxxxx (manželkám) xx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxxx x) xx x) xxxxxxx 70 xxx.

§76

(1) Xx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx domech (§57),

x) xxxxxx na xxx xxxxx (§58),

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§68),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§64 xxxx. 3)

xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hradí xxxxx úhradu xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvou. Maximální xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx (§63) hradí osoby xxxxxx xx výši xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx x nízkoprahových xxxxxxx xxxxxxxx (§61) xxxxx xxxxx úhradu xx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§77

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx může být xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx služby.

HLAVA II

PODMÍNKY XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§78

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx poskytovat xxx xx základě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, není-li x §83 x 84 stanoveno jinak; xxxx xxxxxxxxx vzniká xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x registraci xxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx orgán").

§79

(1) Podmínkou xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxx písemné xxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx budou xxxxx xxxxxxxxxx sociální xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx

1. všech xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

2. právnické xxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vlastnické xxxx xxxx právo k xxxxxxx xxxx prostorám, x nichž xxxxx xxxxxxxxxxx sociální xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, materiálních x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytovaných xxxxxxxxxx služeb,

g) xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx ní xxxxxx zahájeno insolvenční xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona považují xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx odsouzeny pro xxxxxxx xxxxxxx čin, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x nedbalosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxx činností s xxxx xxxxxxxxxxxxx, anebo xxxxxxx osoba x xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx bylo xxxxxxxxx xxxx xx xx xx x xxxxxx xxxxxx hledí, xxxx xx nebyly xxxxxxxxx.

(3) Bezúhonnost xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx doklady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx nepřetržitě déle xxx 3 měsíce xxxx právnická osoba xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxx. Výpis x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx bezúhonnost, xxxxx xxx xxxxxx 3 xxxxxx. Xxx uznávání xxxxxxx x bezúhonnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31). Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx vyžádá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu30a) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx §110 xxxx. 4 x 5, §116 xxxx. 5 x §117.

(5) Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxx x připojené xxxxxxx:

x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx název, sídlo xxxx xxxxxxxx její xxxxxxxxxxx složky, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby (xxxx xxx "identifikační xxxxx") x statutární xxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení, místo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx samosprávný celek, xxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxxx sociální xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, její xxxxx, sídlo, xxxxxxxxxxxxx xxxxx jejího xxxxxxxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx vedoucího xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x poskytovaných sociálních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

1. xxxxx x xxxxx xxxxxxxx anebo místo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xx nezveřejňování xxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx anebo pobytové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxx poskytovaných sociálních xxxxxx,

3. okruh xxxx, xxx které xx xxxxxxxx xxxxxx určena, xxxxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxx xxxx druh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

7. xxxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxx xxxxxx,

8. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

9. xxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §34 xxxx. 1 xxxx. c) xx x),

10. xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx,

x) doklady xxxx xxxxxx úředně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x odstavci 1 písm. b),

g) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §34 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) vydané xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx objekty xxxx xxxxxxxx užívat,

i) xx-xx žadatelem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dokladů o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx z obchodního xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů,

j) xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx nedoplatek xx xxxxxxxxx a na xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění a xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxx-xx x žadatele, xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx56).

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx, xx doklady, xxxxx xxxxxxx přikládá x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 a §80, je xxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx předepsán xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§80

Xxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xx povinen před xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx pojistnou xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; toto pojištění xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx dobu, xx kterou poskytuje xxxxxxxx služby xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx do 15 xxx ode xxx xxxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxx její xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§81

(1) Xxxxxxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §79 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx údajů xxxxx §79 odst. 5 xxxx. x), x) xxxx x),

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, poskytne xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx31a),

x) název x xxxxx zařízení xxxxx xxxxx nebo místa xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

d) xxxxx sociálních xxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (identifikátor) x xxxxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx,

x) xxxxx xxxx, xxxxxx budou sociální xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaj x kapacitě poskytovaných xxxxxxxxxx služeb,

g) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§82

(1) Poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx údajů xxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 5, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx náležitostí xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx §81 xxxx. 2, x x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §79 xxxx. 5 xxxx. d) bodu 8. Poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxx oznámit xx patnáctého xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x doložit xxxx xxxxx příslušnými xxxxxxx.

(2) X změnách xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §81 xxxx. 2, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x změně xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxxxx se xxxxx xxxxxx, doložené xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Poskytování xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx orgán xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky uvedené x §79 x 80,

x) xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx byl xxxxxx xxxxxxx trest xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelům xxxxxxxxxx služeb,

c) poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx ani xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx přestupek xxxxx §107 odst. 2 xxxx. m) xxxxxxx xxxxxxxx uložená x odstranění xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx poskytování sociálních xxxxxx, xxxx

x) poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx žádost musí xxx podána xxxxxxx 3 xxxxxx přede xxxx ukončení činnosti.

(4) Xxxxxx-xx xx skutečnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. a) xx x) xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných týmž xxxxxxxxxxxxxx sociálních služeb, xxxxxxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxxx xxx o xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxxx x v xxxxxxx, kdy poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(5) Rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx.

(6) Registrace xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx dnem zániku xxxxxxxxx osoby xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Registrující orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x změně xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx podle oznámení Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti zapsán xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pomoci xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx o obětech xxxxxxxxx činů55).

§82x

(1) Registrující orgán xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x registraci.

(2) Xxxxxxxxxxxx orgán xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx tato xxxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx registrujícím xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx kontroly xxxxxxxxxxxxx podmínek platí xxxxxxx xxxxxxxxxx §79 xxxx. 3 věty xxxxxx x xxxx.

§82b

Registrující orgán xx xxxxxxxx provádět xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x právnických xxxx, xxxxxx xxxxxx vydáno xxxxxxxxxx x registraci, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx tomu, xx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx.

§82x vložen právním xxxxxxxxx x. 189/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2016

§83

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx §79 xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx sociální péče, xxxxx xxxx činnost xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx32).

(2) Xxxxxxxxxx sociální xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx starší 18 xxx věku x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx poskytovat xxxxx xxxxxx x x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx stran, xxxxxx xxxxxx, místo x xxx poskytování pomoci x xxxx xxxxxx xx xxxxx. Pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx ustanovení §91 xxxx. 6.

§84

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx §79 se rovněž xxxxxxxxxx x fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx usazena x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve smyslu xxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušnému xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx a předložit xxxxxx, který xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxx 8 dnů xxx xxx xxxxxxxx této xxxxxxxx.

(3) Fyzická nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxx činnost xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx oznámila zahájení xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelům sociálních xxxxxx podle §88 x 89.

(4) Xxxxxxx xxxx rozhodne x xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxx je xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx závažné xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x §88 x 89.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx §78 x 79 xx xxxx nevyžaduje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních xxxxxxx xxxx xxxxx §52. Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx poskytovatelé xxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x §88 xxxx. b), x), x) x x).

Xxxxx 2

Registr xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§85

(1) Krajský xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx (xxxx xxx "registr"), xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o registraci, x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx uvedené x §84 xxxx. 1. Xx registru xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx zapsat xxxx poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ústavní péče xxxxx §52, speciální xxxxxxx zdravotnická zařízení xxxxxxxxxxx typu x xxxxxx domov. Místní xxxxxxxxxxx krajského xxxxx xx xxxx xxxxx §78 odst. 2, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

(2) Registr xx xxxxx x xxxxxxxx x elektronické podobě. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podoby xxxxxxxx. Xxx zpracování xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10).

(3) Xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx obsahuje

a) xxxxx xxxxxxx v §79 xxxx. 5 písm. x) až x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x §79 odst. 3 x odst. 5 xxxx. x) xx x) a §80.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §79 xxxx. 5 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §81 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxx §81 xxxx. 2 písm. d), xxxxxxxxx o výsledku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x výsledku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx úřad, x xxx-xx x xxxxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx podle věty xxxxx a jejich xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, technickém x personálním xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx x žadatelích, xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx služba poskytována, x o xxxxxxx, xx kterými xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx sociální xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §91 xxxx. 3, x xxxxx x počtu xxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pohyb xxxx, x o xxxxxxxx xxxxxx použití xxxxx xxxxx xxxxxx opatření, x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx činnosti ministerstva. Xxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxxx xx zapsán x registru, xx xxxxxxx xxxx údaje xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxx xx 30. června xx předchozí xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx správnost x xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Registr v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx údaje o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx podle §101a xxxx. 2 a §104 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby. Tyto xxxxx xx registru xxxxxxxx x případě §101a xxxx. 2 xxxxxxx xxxx příslušný xxxxx místa xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby a x xxxxxxx §104 xxxxxxxxxxxx, x xx xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxxxxxxx orgánu xx xxxxxxx xxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx služby, x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx soběstačnosti x xxxxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxx do 8 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

§86

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podoby xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx náklady xxxxxxxxxx program (software) xxxxxxxxxx xxxxx potřebný xxx vedení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx aktualizací, xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx povinny xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§87

(1) Xxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx33).

(2) Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené x §79 xxxx. 5 xxxx. x) až x) x v §85 xxxx. 5 x 6 x xxxxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx inspekce, xxx xxxxxxx xxxxx o xxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx, a xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x azylovém domě xxxxx xxxxxxxxxxx pobytových xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx centru nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxx požadavek xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx se x xxxxxxx části xxxxxxxx xxxx úřední xxxxx nebo opis.

Díl 2

Xxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx

§88

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinni

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, místě, xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxx služeb x x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx způsobem srozumitelným xxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx zájemce x xxxxxxxx službu o xxxxx povinnostech, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx ze smlouvy x xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx sociálních služeb x x úhradách xx tyto xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxx xxx srozumitelným,

c) xxxxxxxx při poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx umožní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, naplňovat xxxxxx lidská i xxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxx střetům xxxxx těchto xxxx xx zájmy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby,

d) zpracovat xxxxxxx pravidla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx stanovení xxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, x xx ve formě xxxxxxxxxxxx pro všechny xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx služeb, x xx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx záznamy x xxxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx průběh poskytování xxxxxxxx služby xx xxxxxx xxxxxx xxxx, xx-xx xx možné x xxxxxxx na xxxxxx zdravotní xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupců xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a jeho xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vést xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §91 xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx kvality sociálních xxxxxx,

x) uzavřít x xxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxx sociální služby, xxxxx xxxx nebrání xxxxxx xxxxxxx v §91 odst. 3,

x) x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx službu xxxxx §48, přednostně xxxxxxxxxx xxxxxxxx službu xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx nařízena xxxxxxx xxxxxxx, výchovné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxx x §92 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx péče osobě, xxxxx xx xxxx xxx další xxxxxx x podpory xxxxxxxx x situaci ohrožující xxxx xxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§89

Xxxxxxxx omezující xxxxx xxxx

(1) Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxx osob, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a xx za xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx postačuje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x života a xxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx omezující xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx zabránění xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx její xxxxxx x život xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx situace xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx situace, xxxxxxxxx xxxxxxxxx pozornosti, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx být xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xx povinen x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohyb xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx opatření. Zasáhnout xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, poté xxxxxxxxx osoby do xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x za xxxx xxxxxxxxxxx podat xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Poskytovatel sociálních xxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, aby metody xxxxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxxxxxxxx situacím, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx omezující xxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohyb xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu zákonného xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx do xxxx xxxx osoby, xxxx xxxxx, xxxxx fyzickou xxxxx, xxxxxx osoba, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx předchozím souhlasem xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, čas xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx omezujícího xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx osoby, která xxxxxxxx omezujícího xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx a xxx ukončení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohyb xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x její xxxxxxxxxx x xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxx situace,

h) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5,

x) popis případných xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx omezujícího xxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx informování xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

a xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx osobě, x xxx bylo xxxxxxx opatření omezující xxxxx xxxx, fyzické xxxxx, kterou osoba x jejím předchozím xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníkovi xxxxx xxxx xxxxx xx blízké xxxx xxxxxxx osobě, které xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx týmu xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx x Veřejnému xxxxxxxx xxxx.

Díl 3

Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

§90

Xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx sociální xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xx trvalý xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x zprostředkování kontaktu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§91

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na základě xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx xxxxxxx výchovy, xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx opatření. Smlouva x poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx poskytované xxxxx §39 xx 52, 57, 58, 64, 67 a 68 xxxx být xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxx §54, 56, 60, 60a, 65 x 70 musí xxx uzavřena x xxxxxxx formě, pokud xxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx při xxxxxxx x uzavření smlouvy xxxx formu navrhne.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xx sociální xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §73 xx 77 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxx služeb,

g) xxxxxxxxx xxxxxx a výpovědní xxxxx,

x) dobu xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Poskytovatel sociálních xxxxxx může odmítnout xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pokud

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx službu, x xxxxxx xxxxx žádá, x to x x ohledem xx xxxxxxxx okruhu xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

b) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx sociální služby, x kterou osoba xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx pobytové xxxxxxxx xxxxxx, vylučuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx zdravotní xxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxx x poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx 6 xxxxxx před xxxxx xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx uzavřením xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předložit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x poskytování xxxxxxxxxx služeb ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §52.

(5) Xxx uzavírání xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx vzniklé x této xxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx zákoníku.

(6) Osobu, xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx vydaného poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx sama jednat x nemá xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx hlášeného xxxxxx xxxxx, nebo xxx-xx x poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle §52, xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sídla xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Jestliže xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxx x osobou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby x xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3, xxxx x xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy.

§91x

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx §91 xxxx. 6, xxxx xx osobu, která x xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx pobytové xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx souhlas, uzavřít xxxxxxx smlouvu x xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx situace by x důsledku oslabení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xx xx hrozilo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx by totéž xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxx podporu x xxxxx xx nelze xxxxxxxx mírnějším a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností na xxxxxxx lékařského xxxxxxx xxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§91x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2016 Xx. x účinností xx 1.8.2016

§91x

(1) X xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx služby, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx skutečnost ve xxxxx 24 xxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, ve xxxxxx xx tato xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx nepřípustnost xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxx xxxxx.

(3) Poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xxx za xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx pobytové xxxxxxxx xxxxxx.

§91x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2016

§91c

Poskytovatel sociálních xxxxxx xxxx evidenci o xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sociální službu xx základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §91a, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §91b xxxx. 1. X xxxxxxxx xxxx vedeny xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x datum narození xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx označení xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxx uzavřel xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytové xxxxxxxx xxxxxx podle §91x,

x) xxxxx a xxxxxxx projevených xxxxx xxxxxxxx nesouhlasů xxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytové xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx situace,

e) záznam x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §91x xxxx. 1 xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx míněný xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxx vyřešení xxxxxxx.

§91x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2016 Xx. s účinností xx 1.8.2016

Díl 4

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§92

Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx ohrozilo její xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx sociální xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx příslušnost xx xxxx xxxxxx trvalého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobám xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyloučením x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, jejichž práva x xxxxx xxxx xxxxxxxx trestnou xxxxxxxx xxxx xxxxx, a xxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxxx xxxx vést xx konfliktu se xxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výchovy, x Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx samosprávnými xxxxx,

x) na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx25) xxxxxxxx, zda xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxx, xx nelze xxxxxx xxxxxxxx xxxx osobě xxxxxxxxxx, sděluje xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, v xxxxx zdravotnickém xxxxxxxx xx xxxxx umístěna,

d) xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práce xxxxxxx x řešení xxxxxxxxxx xxxxxxxx situace x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

§93

Xxxxxxx úřad

a) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx hlášeného xxxxxx xxxx, poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx platnosti, popřípadě x xxxxxx xxxxxx, x osoby, kterým xxxxx poskytovatel xxxxx xxxxxxxxxx sociální xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxx x xxxxx x nejsou xxxxxxx xxxx si xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobám, xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jiné xxxxx; xxxxxx spolupracuje x obecními xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x koordinuje činnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x řešení nepříznivé xxxxxxxx xxxxxxx x x sociálnímu xxxxxxxxxxx xxxx.

§93x

(1) Zaměstnanci xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pracovníci a xxxxxxxxxxx kraje zařazení xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx situaci xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx v xxxxx xxxxx nachází, oprávněni x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §92 xxxx. x) x x) x §93 písm. x) xxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxx, x xx s cílem xxxxxxxxx xxxxxxxx sociální xxxxx. Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx průkazem xxxxxxx příslušným úřadem; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx uvedení x xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx Xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

§94

Obec

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx,

x) zajišťuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x dalšími xxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zprostředkování xxxxxxxx xxxx poskytovatelem x xxxxxx,

x) může xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx na xxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx střednědobého xxxxx xxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxx; za xxx účelem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxx určování xxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxx xxxxx; xx xxx xxxxxx sděluje xxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxx xxxx na území xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

§95

Xxxx

x) xxxxxxxx potřeby xxxxxxxxxxx sociálních služeb xxxxxx xxxx skupinám xxxx xx xxxx xxxxx,

x) zajišťuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x možnostech x xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx služeb xx xxxx xxxxx,

x) spolupracuje x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při zprostředkování xxxxxx osobám, popřípadě xxxxxxxxxxxxxxx kontaktu xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plán xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx spolupráci x xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xx zástupci xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xx území xxxxx x výsledcích zjištěných x xxxxxxx plánování; xxx xxxxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx sděleným xxxxx §94 xxxx. x) a k xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §85 xxxx. 5,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx obcí, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zástupců xxxx, xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) informuje xxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxx sociálních xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x souladu xx xxxxxxxxxxxx plánem rozvoje xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx; xxxxxx přihlíží k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §94 xxxx. x).

§96

Xxxxxxxxxxxx

x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zpracovává xxxxxxx xxxxxxxxx rozvoje xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx spolupráci x kraji určuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx.

§96x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx státní xxxxxxxxxxxx organizaci. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx listinu xxxxxx xxxxxxxx. Státní xxxxxxxxxxx organizace xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx listině. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx tyto údaje:

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřizuje,

d) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx základní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx majetku Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx svěřuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxx zřízení,

g) xxxxxxxx xxxx, na kterou xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx, že xx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, o xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x jinou státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx o xxxxxx xxxxxxx takové xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zřizovací xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxx rozdělení nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx sloučení, xx-xx právním xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxxxxx rozhodne x způsobu xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx příspěvkovou xxxxxxxxxx, xxxxxx příslušnosti xxxxxxxxxx x majetkem xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx listinu. Xxxxxxxxxx-xx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx rušené xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx zrušení.

(4) Xxxxxxx, rozdělení, sloučení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zřizovatele xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx, xxxx název, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx, xxxxx x rok xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§96x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 384/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

ČÁST ČTVRTÁ

INSPEKCE XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

§97

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx, a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §84 xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxx povinností poskytovatelů xxxxxxxxxx služeb stanovených x §88 x 89,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

c) plnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §91x.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §88 písm. i) xx xxxxxxxxx inspekce xxxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §91 xxxx. 2, x xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx výše xxxxxx stanovené v §73 xx 77.

(4) Xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při inspekci xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxx zástupce xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zástupce xxxxx §91 odst. 6, xxxxx uzavřeli xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxx, která xxxx xxxxxxx sama jednat. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx považuje zejména xxxxxxxx xxxx xxxxxx x rozporu x §7377 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.

§98

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx 3 členové, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx 2 členové x ostatních případech. Xxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxxxxxx státu xxxxxxxxx x výkonu xxxxx x ministerstvu.

(3) X xxxxx odborného xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx k účasti xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxx je prováděna xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx umožnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx umožnit xxxxxx xxxxxxxxxxx týmu xxxxxxxxx xx osob, xxxxxx xxxxxxxxx sociální služby, xx xxxxxxxxxxx související x poskytováním xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Podmínkou xxxxxx xx, že xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx týmu xx xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx kontrolního xxxxxxxx.Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opatření xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx písemnou xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx si xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x plnění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxx.

§99

(1) Kvalita xxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxxx ověřuje xxxxxx standardů kvality xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx sociálních xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxxx x x oblasti xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx hodnotí xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXXXXX

§100

(1) Zaměstnanci xxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx dozvědí, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx osoby xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx pouze tím, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx mají, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx rozsahu x xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 platí xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx se jako xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx se xxxx, xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx uvedené x odstavcích 1 x 2 při xxx činnosti dozvědí, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx stanoví-li xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx35); xxxxx xxxxx xxxx údaje xxxxxx jiným xxxxxxxxx xxx x písemným xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx a xxxxx xxxxxxx při xxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zaměstnanci ministerstva, xxxx x krajů xxx vědecké, publikační x pedagogické xxxxxxxx, xxxx ministerstvem pro xxxxxxxxxxx x koncepční xxxxxxx.

§100x

Xxxxxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxxxxxx xx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany dětí xxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoc xxxxx zákona x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx57). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx vždy xxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx sociální xxxxxx, xxxx platnosti xxxxxxx, xxxxx ukončení xxxxxxxxxxx sociální xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx důvod, xxxxx xxxx smlouva xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx s xxxxx xxxx xxx xxxx sociální xxxxxx xxxxxxxx x §37 xxxx. 3, §48, 52, 54, 57, 58, 60, 60a, 62, 65 nebo §69, xx xxxxxxx, xxxxx nejde x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, na písemnou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx

x) zda xxxxx xxxxxxx v žádosti xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx sociální služby x xxxx xxxxxxxxxxx x

x) zhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx uvede, xx xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx vyhodnotil xxxxx zákona o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx58) xxx, že xx xxxxx x dítě, xx něž se xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xxxxxxxx.

§100x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 313/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

ČÁST ŠESTÁ

FINANCOVÁNÍ XXXXXXXXXX XXXXXX

§101

§101 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 254/2014 Sb.

§101x

(1) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §95 písm. x) x x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxx xxxxxx dotace xx xxxxxxxxxxx běžných výdajů xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx druhů x xxxxx sociálních xxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxx sociálních xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx37).

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx37a) a xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x veřejné xxxxxxx x poskytnutí finančních xxxxxxxxxx z dotace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podle §85 xxxx. 1, xxxxxxxxx x zadání xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na jednotlivé xxxxxxxx služby a xxxxxx xxxx rozhoduje xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx ministerstvu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Žádost xxxxxxxx

x) xxxxx kraje, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) popis způsobu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxxxxx požadavek xx xxxx dotace na xxxxxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx střednědobého xxxxx xxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb kraje, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x plánu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx a strukturu xxxxxxxxxxxxx xxxxx rozvoje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx ministerstvo xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx celkovém xxxxxx objemu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx; xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxx x příloze x tomuto xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx zajišťuje xx xxxxxxx náklady počítačový xxxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx program, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1. Xxxxxxx úřady x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinni xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx žádostí o xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx program xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx poskytovatelů x xxxxxxxxx výše xxxxxxxx podpory. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx ministerstvu xx 31. května příslušného xxxxxxxxxxxx roku prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 průběžný xxxxxxx x čerpání xxxxxx x xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx konečný xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx příslušný xxxxxxxxxx xxx.

(7) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx, lhůty xxx výplatu dotace, xxxxx x obsah xxxxxxx podle odstavce 3 x xxxxx xxx xxxx podání x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

§102

Xx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx x §93 xxxx. x) a xx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxx práce, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s povinnostmi xxxxxxxxx x §93 xxxx. x) x x), xx krajům xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx účelové xxxxxx.. Dotaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu37).

§103

Xx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx v §92 xxxx. x) a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §92 xxxx. x) xx x), se xxxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Dotaci xxxxxxxxx ministerstvo podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx37). Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx je obcím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; tato xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§104

(1) Ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx38) poskytovány xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poskytováním sociálních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxx poskytnout

a) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx nadregionální xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x plánů xxxx x oblasti xxxxxxxxxx služeb,

c) v xxxxxxx mimořádných xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx havárie.

(4) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb se xxxxx podílet xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Strukturálních fondů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx programů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxx xxxxx36).

(6) Xxxxxxxxxxxx zajišťuje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxxxxxx xxxxxxx x dotace x xxxxxxxxx bezplatně xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x poskytovatelům xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle §85 xxxx. 1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx počítačový xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx jim ministerstvo xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx počítačového xxxxxxxx vyjadřuje x xxxxxxx pro danou xxxxxxxx xxxxxx.

§105

Xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx rozpočtu účelové xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx39) k financování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx, kteří xxxx xxxxxxx v registru.

§105x

Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx obvyklé xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s ohledem xx regionální xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§105x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 254/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX

§106

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §100 xxxx. 1 xx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx podle §100 xxxx. 1.

(2) Přizvaný xxxxxxxx xxxxxxx x §100 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §100 odst. 2.

(3) Xxxxx blízká xxxx xxxxxxxx sociální xxxx xxxxxxx v §83, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx úmrtí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v §21a odst. 2.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pomoci s xxxxxx, jíž poskytuje xxxxx, xxxxx §83 xxxx. 3.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxx xxxxxx pokutu xx 50&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxx xx 20&xxxx;000 Kč.

§107

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §78 odst. 1.

(2) Xxxxxxxxx osoba nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §81 xxxx. 2,

b) nevede xxxxxxx podle §88 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §88 xxxx. x),

x) xxxxxxx x osobou xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx sociální xxxxxx x xxxxxxx s §91 odst. 3,

e) xxxxxxx xxxxxxxx omezující xxxxx xxxx x xxxxxxx x §89 xxxx. 1 až 3,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x použití xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx osob xxxxx §89 xxxx. 5, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §89 odst. 6,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx §21a xxxx. 2,

i) xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §82 xxxx. 3 xxxx. d) xxxx xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. k),

k) xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedené xx předepsaném xxxxxxxxx xxxxx §85 xxxx. 5,

x) neoznámí xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §82 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xx lhůtě stanovené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx písemnou zprávu x xxxxxx xxxxxx xxxxx §98 xxxx. 5,

x) nesplní ve xxxxx xxxxxxxxx registrujícím xxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxx kontrole xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §82a xxxx. 2,

o) xxxxxxx xx poskytnutí sociální xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §91 xxxx. 2,

x) nesdělí xx xxxxx xxxxxxxxx registrujícím xxxxxxx xxxxx xxxxx §85 odst. 7,

r) xxxxxx xxxxxxxx podle §91x.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §100 xxxx. 2.

(4) Zdravotnické xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §52, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx lůžkové xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x §21a xxxx. 2.

(5) Xx xxxxxxxxx lze uložit xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. b), x) a x),

x) 20&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), f), x), x), x) x r) a xxxxxxxx 4,

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x), x), x) x x) x odstavce 3,

x) 250&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek podle xxxxxxxx 2 písm. x),

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. n),

f) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle odstavce 1.

§108

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednávají

a) xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxx-xx o

1. přestupek xxxxx §106 xxxx. 1, kterého xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx §106 xxxx. 3 x 4,

3. přestupek xxxxx §107 odst. 2 xxxx. h) a §107 xxxx. 4,

b) xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou působností, xxx-xx x přestupek xxxxx §106 odst. 1, kterého xx xxxxxxx zaměstnanec xxxx,

x) xxxxxxx úřad, xxx-xx x

1. přestupek podle §106 xxxx. 1, xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, kterému krajský xxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx,

2. přestupek xxxxx §107 xxxx. 1,

3. přestupek xxxxx §107 xxxx. 2 xxxx. x), x), x), x), x) x x) x §107 odst. 3, xxxxxxx se dopustí xxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x

1. xxxxxxxxx podle §106 xxxx. 1, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx ministerstva, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx ministerstvo xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx §106 xxxx. 2,

2. přestupek podle §107 xxxx. 2 xxxx. a), i), x), x), n) x x), kterého xx dopustí poskytovatel xxxxxxxxxx služeb, kterému xxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x registraci,

3. xxxxxxxxx xxxxx §107 odst. 2 xxxx. x) xx g), x), x), x), x) x r).

ČÁST XXXX

XXXXXXXXXXX PRO XXXXX POVOLÁNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXX

§109

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zabezpečuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právních problémů x xxxxxxxxxx poskytujících xxxxxx sociální xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, metodickou x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, odborné xxxxxxxx x zařízeních xxxxxxxxxxxxx služby sociální xxxxxxxx, xxxxxxxxxx činnost, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx poradenství a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx obyvatel xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx.

§110

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, bezúhonnost, zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §79 odst. 2 a xxxx. 3 xxxx xxxxx xx třetí.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx lékař xxx xxxx x dorost x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání sociálního xxxxxxxxxx xx

x) vyšší xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx40) v xxxxxxx vzdělání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx práci x sociální xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sociální x xxxxxxxxxxx práci, xxxxxxxx xxxxx, sociálně xxxxxx činnost, xxxxxxxx x xxxxxxxx činnost,

b) xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu zaměřeném xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu41).

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zdravotnických xxxxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxx §52 xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx42).

(6) Xxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx se postupuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31).

XXXXX II

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§111

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxxxxx rok, xxxxxx si xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx pracovní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, činí rozsah xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx každý xxxxxxxxxx xxxxx trvání xxxxxxxxxx poměru. V xxxxxxx nepřítomnosti x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxx x jednu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx vzdělávání xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vyššími odbornými xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx,

x) účast xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx akreditace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx udělené xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx školách, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx zařízení").

(4) Xxxxxx vzděláváním xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxx odborné xxxxxxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x zařízením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx xxxxxx vzdělávací xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 8 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx odbornou xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Dalším xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v maximálním xxxxxxx 8 hodin xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx oboru xxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xx dalším xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx považuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx43).

(8) Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x x) xx osvědčení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxxx xxxxxx zařízením, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx organizátorem xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx x absolvování dalšího xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx potvrzení vydané xxxxxxxxxxxxx konference.

XXXXX XXX

§112

§112 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 206/2009 Sb.

§113

§113 zrušen právním xxxxxxxxx č. 206/2009 Sb.

§114

§114 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 206/2009 Sb.

XXXX DEVÁTÁ

PŘEDPOKLADY XXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§115

Xxxxx pracovníků

(1) X xxxxxxxxxx službách xxxxxxxxxx odbornou xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §109 x 110,

x) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx pracovníci,

d) xxxxxxxxxxx pracovníci,

e) manželští x rodinní poradci x xxxxx odborní xxxxxxxxxx, kteří xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx44a).

§116

Xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Pracovníkem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxx, xxx vykonává

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v nácviku xxxxxxxxxxxx denních činností, xxxxxx xxx osobní xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, prádlem, udržování xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx aktivizace, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx kontaktů x uspokojování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) základní výchovnou xxxxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx vytváření x xxxxxxxxx pracovních xxxxxx, manuální xxxxxxxxx x pracovní xxxxxxxx, xxxxxxxxx volnočasových xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výtvarné, xxxxxxx x pohybové výchovy, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx činnosti,

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx spočívající xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx stykem x xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx sociální xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vedením sociálního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx pomoci xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x společenských xxxxxxxx x xxxxxxxxx aktivizaci, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pečovatelské xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) pod xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, výchovné, vzdělávací x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx při zprostředkování xxxxxxxx se společenským xxxxxxxxxx, xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxxx zájmů x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx pracovníka x xxxxxxxxxx službách xx xxxx xxxxxxxxxxx, bezúhonnost, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §79 xxxx. 2 x xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx způsobilost xxxxxxxx x lékařský xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx všeobecné praktické xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzu; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx45) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx ošetřovatel, x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx x výkonu povolání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §110, x x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx střední vzdělání x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) je střední xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx střední xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kvalifikačního xxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx získaly xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu46) xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §110, x x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. c) je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, střední xxxxxxxx x xxxxxxx listem, xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx nebo vyšší xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx x fyzických xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx45) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx získaly xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx sociálního pracovníka xxxxx §110, x x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx vzdělání, střední xxxxxxxx, xxxxxxx vzdělání x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kvalifikačního xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu povolání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §110.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x jeho xxxxxxxxx rozsah xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kvalifikačního xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxx xxxxxx xx 18 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx. Do xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx státních příslušníků xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx31).

(9) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx kvalifikaci. Účast xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx kvalifikace xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx43). Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §111 odst. 2. Xxxxxxxxxx §111 xxxx. 1 xxx xxxxx xx xxxxxx x odst. 3 xx 6 x 8 platí xxxxxxx x xxx, že xxxxxxx akce odborného xxxxxxxxxx xxxxx §111 xxxx. 6 xx xxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Povinnost xxxxxx xx xxxxxx vzdělávání xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kvalifikační xxxx.

§116a

(1) Odbornou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zaměření xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx manželského poradenství x psychoterapie v xxxxxxx minimálně 400 xxxxx xxxx obdobného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx výcviku xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pracovníka xxxxxxxxx x §115 odst. 1 písm. e) xx xxxxxxxxxxxxx vzdělání.

§117

Xxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy47).

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§117x

(1) Ministerstvo xxxxxxxxx x akreditaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "akreditace") pro xxxxx xxxxxxxxx vzdělávacích xxxxx xxxxx §110 xxxx. 4 xxxx. x) a d) x xxxxxxxxxxxxxx kurzů xxxxx §116 xxxx. 5, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníků x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vzdělávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x §115 odst. 1 a pro xxxxx xxxxxxx podpory xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx pomoc xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kromě xxxxxxxxxxx xxxxxx47a), xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx47b) x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) doklady x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) seznam xxxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxx podílet xx xxxxxxxxxx, a doklady x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo osvědčení x uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) formu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx b), xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx absolvovala, x xxxxx vydání xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxx xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx47c).

§117x

(1) Ministerstvo zřizuje xxxx xxxx poradní xxxxx xxxxxxxxxxx komisi x posouzení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Členy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx práce x sociálních věcí.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxx odvolání jejího xxxxx xxxxxxx statut x jednací xxx, xxxxx xxxxxx ministerstvo.

(4) Xxxxx člena v xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx47d), při xxxx náleží xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx47e); xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx. Členům xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 206/2009 Sb. x účinností xx 1.8.2009

§117x

(1) Na xxxxxxx xxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx 60 xxx od xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ve lhůtě 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 4 let.

(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 206/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2009

§117x

(1) Xxxxxxxxxxxx kontroluje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx uskutečňování akreditovaných xxxxxxxxxxxx programů.

(2) Ministerstvo xxxxxxxx x odejmutí xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx §117c xxxx. 1 až 3 se xxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx o odejmutí xxxxxxxxxx.

§117x

(1) Vzdělávací xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zveřejňuje x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx seznam xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx udělena, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA X

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§118

§118 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

§119

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Vláda xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §101a xxxx. 7.

(2) Ministerstvo vydá xxxxxxxx x provedení §9 xxxx. 6, §35 xxxx. 2, §73 xxxx. 3, §74 xxxx. 3, §75 xxxx. 1, §76 odst. 1, §85 xxxx. 4, §91 odst. 3 xxxx. c), §93a xxxx. 1, §99 xxxx. 3, §101a xxxx. 3, §105a x §116 odst. 5 x 6.

XXXXX XX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§120

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx sociální xxxx xxxxxxxx x pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(2) Osoby, kterým xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxxxx důchodu xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx za xxxxx závislé na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxx X (lehká xxxxxxxxx), xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx), jde-li x xxxxx převážně xxxxxxxx,

x) ve xxxxxx XXX (xxxxx závislost), xxx-xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx, xxxxx ke dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dítě xxxxxxxxxx xxxxx zdravotně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mimořádnou xxxx, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx).

(4) Ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x odstavcích 2 x 3 xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §11 odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxx závislosti xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, pokud xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí o xxxx xxxxxxxxx podle xxxxx stanoveného stupně xxxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Osobám xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxx 80 xxx a o xxx pečuje xxxxxxx xxxxx, xxxxx z xxxxxx důvodu náležel xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx příspěvek xxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx příspěvek xx xxxx podle stupně xxxxxxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x), x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx příspěvek xxx xxxx x blízkou xxxx xxxxx osobu xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx po xxxx 2 let xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx); xx uplynutí xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx stupně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx poskytovaly služby xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx pokračovat x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx x x této xxxxx xxxx xxxxxx povinny xxxxxxx xxxxxxxxx smlouvu xxxxx §80. Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona do xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x fyzické xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx x přijetí xx zařízení sociální xxxx x o xxxxxx za ni xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx i xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx po dobu 3 xxx, xxxxx xx osoba a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx, které xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxx §73 xxxx. 4.

(7) Rozhodnutí o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče xx zdravotnickém xxxxxxxx x x xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu 3 xxx, xxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx, které je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x které xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx hradit xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zdravotnickému xxxxxxxx xxxx úhradu xx xxxx xx xxxx xxxxx §73 xxxx. 4.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxx na umístění xx ústavu xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v platnosti x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejdéle však xx dobu 3 xxx. Zřizovatelé xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx tyto pořadníky, xxxxxxx xxxx pořadníky xx lhůtě 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatelům xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxx zapsané xx xxxxxxxxx.

(9) Ústavy xxxxxxxx péče xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §34 xxxx. 1 xxxx. x) až x).

(10) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pečovatelské xxxxxx xxxxxxxxx pečovatelskou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vykonával xxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx kvalifikační xxxxxxxxxx xxxxxxx x §110 xxxx. 4, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx tento xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx

x) 7 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) 10 let xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 11 neplatí, xxxxxxxx ke dni xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx zaměstnanec xxxxxxx x xxxxxxxx 11 xxxx. x) a x) xxxxxx xxxx 50 xxx; x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpoklad xxxxxxx x §110 xxxx. 4 xx xxxxxxx.

(13) Zaměstnanec, xxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnost, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzu xxxxx §116 xxxx. 5, xx povinen xxxxxxxxxx xxxxx kurz xxxxxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

(14) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx prvním xxxxxxx xxxxxxxxxx období xxxxx 2006.

HLAVA III

ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

§121

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxxxxx č. 82/1993 Sb., x xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxxx sociální xxxx.

2. Xxxxxxxx č. 138/1994 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx č. 82/1993 Xx., o xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

3. Xxxxxxxx č. 146/1995 Sb., kterou xx mění vyhláška Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx x. 82/1993 Xx., x xxxxxxxx za xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 138/1994 Xx.

4. Vyhláška č. 66/1996 Sb., xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí x. 82/1993 Xx., x xxxxxxxx xx pobyt x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx č. 262/1996 Sb., xxxxxx se xxxx a doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 82/1993 Xx., x xxxxxxxx za xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx č. 205/1997 Sb., xxxxxx xx mění a xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxx a sociálních xxxx x. 82/1993 Xx., o xxxxxxxx xx pobyt x xxxxxxxxxx sociální xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx č. 145/1998 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí x. 82/1993 Xx., x úhradách za xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx č. 172/1999 Sb., kterou xx mění xxxxxxxx x. 82/1993 Xx., x úhradách xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx péče, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

9. Xxxxxxxx č. 73/2001 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx č. 82/1993 Xx., o xxxxxxxx xx pobyt x xxxxxxxxxx sociální xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

10. Xxxxxxxx č. 425/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 82/1993 Xx., o xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11. Vyhláška č. 551/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 82/1993 Xx., x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx sociální xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

12. Vyhláška č. 5/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 82/1993 Xx., x úhradách xx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

13. Xxxxxxxx č. 34/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 82/1993 Xx., x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

14. Vyhláška č. 83/1993 Sb., x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

15. Xxxxxxxx č. 139/1994 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx č. 83/1993 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

16. Xxxxxxxx č. 147/1995 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí x. 83/1993 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx vyhlášky č. 139/1994 Sb.

17. Xxxxxxxx č. 263/1996 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních věcí x. 83/1993 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx péče, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

18. Xxxxxxxx č. 146/1998 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx x. 83/1993 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx sociální xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19. Xxxxxxxx č. 6/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 83/1993 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20. Vyhláška č. 310/1993 Sb., x úhradě xx xxxxxxxxxxx sociální xxxx ve zdravotnických xxxxxxxxxx.

21. Xxxxxxxx č. 7/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx x. 82/1993 Xx., x xxxxxxxx za xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§122

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.

Zaorálek v. x.
Xxxxx x. r.
Paroubek x. x.

Příloha x xxxxxx x. 108/2006 Sb.

Výše xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx celkovém xxxxxx xxxxxx finančních prostředků xxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

Xxxx

X %

Xxxxx

8,08

Xxxxxxxxx

6,67

Xxxxxxxxxxxx

9,21

Xxxxxxxxxxx

3,40

Xxxxxxxxxxxxxxx

5,46

Xxxxxxxxx

4,14

Xxxxxxxxxxxxxxx

11,99

Xxxxxxxxx

7,81

Xxxxxxxxxx

5,37

Xxxxxxxx

4,86

Xxxxxxxxxxx

10,93

Xxxxxxx

9,71

Xxxxxxxx

5,30

Xxxxxxx

7,07

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 254/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

2. Xxxxxx, kterým xxxxx ohlášení xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxx x. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx pomoc osoba xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedená x §7 xxxx. 2 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx naposledy xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx tohoto zákona. X xxxxxxxx příspěvku xx péči xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vydá příslušný xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 347/2010 Xx.

4. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 347/2010 Xx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x §85 odst. 5 xxxxxx č. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx za rok 2009, x to xx 31. května 2010.

6. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx akreditovaných vzdělávacích xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §110 xxxx. 4 xxxx. x) x b) xxxxxx č. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x rozsahu nejméně 200 hodin, xx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxx 10 let xxxxx xxx výkonu činnosti xxxxxxxxxx pracovníka x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx rekvalifikační xxxx xxxxxxxx xx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akreditovaný Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy; tento xxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávací xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2013.

7. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx pracovníky v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §116 xxxx. 5 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx nevyžaduje x xxxxxxxxxxx narozeného přede xxxx 1. ledna 1957, xxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx získal xxxxxxx 2 roky praxe xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §116a xxxx. 1 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x sociálních službách, xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx splněnou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1957, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpoklad xxxxxxx v §110 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx službách, ve xxxxx účinném xxxxx xxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XXX

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 80/2011 Sb.

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx o příspěvku xx xxxx zahájená x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. X xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxx zahájeném x xxxxxxxxxx neskončeném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx provede posouzení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011 podle xxxxxx x. 108/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 108/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx do 18 xxx xxxx xx xxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 108/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, náleží xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2011. Xxxxxxxxx xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xxxxxx nejpozději xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx leden 2012 xxxxx xxxxxx xxxxxxx sdělení o xxxxx výše tohoto xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 108/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Děti xxxxxx 1 xxxx xxxx, xxxxx podle §30 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx účinném xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x kterým nenáležel x tomuto xxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx považují xx xxxxx závislé na xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx), xxx-xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx), xxx-xx o xxxx xxxxxxxxxx těžce xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxx §11 xxxxxx x. 108/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx nezvolí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2012, x to po xxxx, xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx péči, xxxxxxx xxxx do 31. prosince 2012.

4. Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx podle §78 xxxx. 2 xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx znění účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx nejpozději do 31. ledna 2012 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, kteří xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §85 xxxx. 1 xxxxxx x. 108/2006 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx ve lhůtě xx 1 měsíce xx xxxxxxxx xxxxx xx tiskopisu xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §18 xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxxx pomoci xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústavní xxxx podle §52, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospicového xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx poskytují xxxxx xxxxx xxxxxx x. 108/2006 Sb., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx žádost x xxxxxxx do xxxxxxxx poskytovatelů xxxxx §85 xx xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2012.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x žádostech x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.

Čl. IL xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx zrakově xxxxxxxxx x Brně-Chrlicích, Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx postiženou xxxxxx Xxxxx, Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mládež v Xxxx-Xxxxxxx Xxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi podle §96a xxxxxx x. 108/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1. Pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx listiny xx §96a xxxx. 1 xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.

3. Práva x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x pracovněprávních vztahů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx práce x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x bodě 1 přecházejí dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace uvedené x xxxx 1.

4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v bodě 1 jsou xxxxxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, práv x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx majetkových xxxxxx a xxxxxxx xxxxx, se xxxxxx xxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky státu xxxxxxx v xxxx 1.

5. Závazky x xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx příslušela xxxxxxxxxxxx složkám xxxxx xxxxxxxx x xxxx 1, xxxx počínaje xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací xxxxxxxxx x xxxx 1.

6. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 xxxxxxxxxxx v xxxxxx fondech xxxxx §48 xxxx. 1 xxxxxx č. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx 1 příslušné xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx. Tyto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx bezodkladně xx xxxx státních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1 xxxx počínaje xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nositeli xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §81 xxxxxx x. 108/2006 Xx. x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §91 xxxxxx x. 108/2006 Xx., xxxxxxx xxxxxxxx xxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx 1.

8. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx postižené x Xxxxxxx, zřízená Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí, xx xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx státní xxxxxxxxxxxx organizaci xxxxx §96a xxxxxx č. 108/2006 Sb., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 384/2012 Xx. x účinností od 1.1.2013

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx, které byla xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3 xxxxxx č. 108/2006 Sb., xx xxxxx účinném do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx vyzvána xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx práce Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xx 1 kalendářního xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx osobně xxxx písemně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xx zrušení xxxxx sociálních xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx výplaty xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx ode xxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. Lhůta uvedená x §18 xxxx. 3 větě xxxxx xxxxxx x. 108/2006 Xx. xxx xxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výplaty xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx 1 xx 3 kalendářních xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx příspěvek xx xxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, vyplácen xx xxxx naposledy xxxxxxx Úřadu xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x §19 xxxxxx č. 108/2006 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx-xx takový xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 306/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.11.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 1 zákona x. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx nárok xx xxxxxxxxx xx péči xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2015.

2. Xxxxxx x xxxxxxxx x řízení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, zahájená x pravomocně xxxxxxxxxx xxxx tímto xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx podle §107 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Řízení x xxxxxxxx podaném xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahájená x pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

7. Xxxxx §101a xxxxxx x. 108/2006 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx účely poskytnutí xxxxxx x xxxx 2015.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 313/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařazených x výkonu xxxxx x Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, kteří xx xxx 31. xxxxxxxx 2014 xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx poskytování sociálních xxxxxx, přechází xxxx 1. ledna 2015 xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 2 xxxx. x) xx g), x), x), x) x x) xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx 1. xxxxx 2015, zjištěných xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxx x pravomocně xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx č. 108/2006 Sb., ve xxxxx účinném přede xxxx 1. xxxxx 2015.

3. Inspekce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zahájené xxxxx xxxx 1. xxxxx 2015 Xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx - xxxxxxxxx pobočkami x xxxxxxxx pro xx. x. Xxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxx x sociálních xxxx.

4. Xxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx - krajské xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx. x. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. ledna 2015 Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxx o xxxxxxxx inspekce provedené x xxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2015 xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxx republiky - xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xx. x. Prahu xx 31. xxxxx 2015.

6. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §107 odst. 2 xxxx. m) xxxxxx č. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne 1. ledna 2015, xx považováno x xxxxxxxxx xxxxxxxx uloženého xxxxx dnem 1. xxxxx 2015 Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - krajskou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx. m. Xxxxx xxxx xxxxxxxx zprávy x xxxxxx opatření.

7. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §110 odst. 4 xxxx. x) xxxx x) zákona č. 108/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx 1. xxxxx 2017, xx považuje xx xxxxxxxx x xx tomto dni.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 254/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx hlavní město Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx §11 odst. 1 x 2 xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx 1. srpna 2016, xxx xxxxxxx. O xxxxx xxxx příspěvku xx xxxx se xxxxx xxxxxx do xxxxx.

2. Xxxxxxxxx na xxxx xx xxxx xxxxx §11 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 108/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx 1. srpna 2016, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx náležející xx xxxxx srpen 2016.

3. Xxxx xxxxx České xxxxxxxxx - krajské xxxxxxx x pobočka xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx nejpozději xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxx 2016 příjemcům xxxxxxxxx xx péči písemné xxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxx podle bodu 1 xxxx xxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx.

4. Xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2016 Xx. x účinností xx 1.8.2016

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x příspěvku xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx pobočky x xxxxxxx pro hlavní xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxx příspěvku na xxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 2 x xxxx. x) xxxx 2 x §11 odst. 2 xxxx. x) bodu 2 a písm. x) xxxx 2 xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxx xxxxxxx. X xxxxx výše xxxxxxxxx xx péči xx xxxxx xxxxxx xx spisu.

3. Xxxx xxxxx České xxxxxxxxx - xxxxxxx pobočky x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx dne xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx 2 xxxx xxxxx; xxxx sdělení xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx rukou.

4. Xxxxx xx zvýšení příspěvku xx xxxx xx xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) x ve xxxxxx XX (úplná xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dítěti xx 4 xx 7 xxx věku xxxxx §12 odst. 2 xxxxxx č. 108/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, zaniká x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx v daném xxxxxx závislosti. Xxxx xxxxx České xxxxxxxxx - krajské pobočky x pobočka xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx příjemcům xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx věty xxxxx; toto xxxxxxx xx nedoručuje xx xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 47/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.2019

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 108/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

29/2007 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 135/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 100/88 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.2.2007

213/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 117/95 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 251/2005 Sb., x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx službách, xx znění xxxxxx x. 29/2007 Sb.

s xxxxxxxxx xx 22.8.2007

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 x xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 16.10.2007, 1.7.2009, 1.1.2012

88/2008 Xx., nález XX xx xxx 31.1.2008 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení zákona x. 586/92 Xx., x daních z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

124/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2008

129/2008 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

274/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona x Xxxxxxx ČR

s účinností xx 1.1.2009

479/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2009

108/2009 Sb., o xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2009

206/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.8.2009 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.7.2009, 1.1.2011, 1.1.2012 a 1.1.2014

223/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x účinností xx 28.12.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

362/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx rozpočtu XX xx rok 2010

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

347/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

427/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 326/99 Sb., o xxxxxx cizinců xx xxxxx ČR x x xxxxx některých xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Sb., x azylu x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Sb., x Policii ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx ČR x x xxxxx souvisejících xxxxxx

x účinností od 1.4.2011

80/2011 Xx., nález XX ze xxx 1.3.2011 xx. zn. Xx. XX 55/10 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx zákona x. 347/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí

s účinností xx 1.1.2012

364/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x úspornými xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx věcí

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

366/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x hmotné xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., o státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012 x xxxxxxxx §75, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xx 1.1.2014

375/2011 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

420/2011 Sb., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a řízení xxxxx xxx

x účinností xx 1.1.2012

331/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 117/95 Xx., o státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx osobám se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 141/2012 Xx., xxxxx x. 73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2012

384/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.1.2013 x výjimkou ustanovení §26, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xx 16.11.2012

401/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 359/99 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně dětí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

45/2013 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o obětech xxxxxxxxx xxxx)

x účinností xx 1.8.2013

306/2013 Xx., x zrušení karty xxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2013

303/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

313/2013 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014 s výjimkou xxxxx §101, která xxxxxx xxxxxxxxx 4.10.2013

101/2014 Xx., kterým se xxxx zákon č. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ČR x x změně některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.6.2014

254/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx službách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 73/2011 Xx., o Xxxxx xxxxx ČR x x xxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015 x xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2017

189/2016 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 292/2013 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudních, xx znění zákona x. 87/2015 Xx., x xxxxx x. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx službách a xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.8.2016

56/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 45/2013 Xx., x obětech xxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx trestných xxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 77/2015 Xx., x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.4.2017

183/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x nich a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

200/2017 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.10.2017

222/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

335/2018 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

47/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.4.2019 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.7.2019

261/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů veřejné xxxx

x účinností od 1.2.2022

328/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §116 xxxxxxxxxx zákoníku.
2) Zákon č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 325/1999 Sb., x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §42c xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §42f xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §14a x 14b zákona x. 325/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §42i xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7x) §22a xxxxxx x. 48/1997 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 340/2006 Xx.
7b) §23 xxxxxx č. 48/1997 Xx.
§36 xxxxxx x. 20/1966 Xx., x xxxx x xxxxxx lidu.
7x) §25 xxxxxx č. 48/1997 Xx.
8) §8 xxxx. 1 zákona x. 582/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §4 xxxx. 2 zákona x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 109/2006 Sb.
10) Zákon č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 133/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §13b xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 53/2004 Xx.
13) Zákon č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx xxxxx zákona x. 413/2005 Sb.
15) Xxxxx č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §12 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §33 xxxx. 1 xxxxxx x. 435/2004 Xx.
18) §106 xxxx. 3 zákona x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 428/2005 Xx.
19) Xxxxx č. 48/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 20/1966 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxx v nestátních xxxxxxxxxxxxxx zařízeních, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
20) Xxxxx č. 96/2004 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Vyhláška x. 134/1998 Xx., xxxxxx xx vydává xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x bodovými hodnotami, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §11 xx 16 zákona x. 117/1995 Xx.
23) §46 xxxxxx x. 94/1963 Xx., o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§13 x 13a xxxxxx x. 359/1999 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
24) §20, §23 xxxx. 1 xxxx. x), x) xx h) x x), §24 odst. 1 xxxx. x), x), x) xx x) a l) x §31 xxxxxx x. 109/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve školských xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 372/2011 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).
26) §21a x 21b xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
27) Xxxxx č. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu.
28) §43 xxxxxx x. 117/1995 Xx.
28x) Zákon č. 111/2006 Sb., o xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28b) §26 xxxx. 1 x §28 písm. x) xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
29) §19 xxxx. 3 xxxxxx x. 117/1995 Sb.
30) Xxxxx č. 255/1946 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx armády x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.
Xxxxx x. 462/1919 Xx., o xxxxxxxxxxxx míst legionářům.
30a) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x uznávání xxxxxxx kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie x x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31x) Xxxxx č. 111/2009 Sb., o základních xxxxxxxxxx.
32) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 365/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxx č. 255/2012 Sb., o xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx).
35) Například §128 občanského xxxxxxxx xxxx, §8 xxxxxxxxx xxxx.
36) Zákon č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Xxxxx č. 218/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37a) Xxxxx č. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 129/2000 Sb., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 131/2000 Sb., x hlavním xxxxx Praze, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) §7 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 218/2000 Xx.
39) §9 xxxx. 1 xxxx. x) a §10 xxxx. 1 písm. x) x j) xxxxxx č. 250/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx územních rozpočtů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) Xxxxx č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, vyšším xxxxxxxx a jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 383/2005 Xx.
41) Xxxxx č. 111/1998 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) §5, 10, §43 xxxx. 2 xxxx. x) x §96 zákona x. 96/2004 Xx.
43) §230 xxxxxxxx xxxxx.
44) Například xxxxx č. 561/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 383/2005 Sb., xxxxx č. 111/1998 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44x) Zákon č. 198/2002 Sb., x dobrovolnické xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) §36 xxxxxx x. 96/2004 Xx.
46) §7 xxxxxx x. 96/2004 Xx.
47) Xxxxx č. 96/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Xx.
Xxxxx č. 95/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Xx.
Xxxxx č. 563/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx pracovnících x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 383/2005 Xx.
47a) §37 xxxx. 2 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
47x) Například xxxxx č. 561/2004 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 111/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
47x) Položka 22 xxxx. x) a x) přílohy x xxxxxx č. 634/2004 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 206/2009 Xx.
47x) §200 x §203 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx.
47e) §157 xx 160, 162 x 163 xxxxxxxx xxxxx.
48) §168 x 172 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
49) §5 xxxx. 6 xxxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50) §42i xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxx x. 427/2010 Xx.
51) §16a xxxx. 3 zákona x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 347/2010 Sb.
52) Xxxxx č. 109/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) §4b xxxxxx x. 73/2011 Xx., x Úřadu xxxxx Xxxxx republiky x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 366/2011 Xx.
54) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 883/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 o koordinaci xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 987/2009 xx dne 16. xxxx 2009, kterým xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx x nařízení (XX) č. 883/2004 x koordinaci systémů xxxxxxxxxx zabezpečení, x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 492/2011 xx xxx 5. dubna 2011 x xxxxxx xxxxxx pracovníků xxxxxx Xxxx.
55) Xxxxx č. 45/2013 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx činů).
56) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
57) §12 x 13 zákona x. 359/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
58) §10 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 359/1999 Xx., ve xxxxx pozdějších předpisů.

59) §42g xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

60) Xxxxx č. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

61) §42 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

62) §42a odst. 1 xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

63) Xx. 7 x 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2004/38/ES ze xxx 29. xxxxx 2004 o xxxxx xxxxxx Xxxx a xxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pohybovat x xxxxxxx xx xxxxx členských xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx (XXX) č. 1612/68 x x xxxxxxx xxxxxxx 64/221/XXX, 68/360/XXX, 72/194/XXX, 73/148/XXX, 75/34/XXX, 75/35/XXX, 90/364/XXX, 90/365/XXX x 93/96/EHS.

64) §9 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 372/2011 Sb.

65) §21 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

66) §32 xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

67) §42k zákona x. 326/1999 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

68) §42m xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.