Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.09.2023 do 31.12.2024.


Zákon o zvláštních řízeních soudních
292/2013 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST

Úvodní ustanovení §1

Řízení upravená tímto zákonem §2

Věcná příslušnost §3

Místní příslušnost §4

Přenesení příslušnosti §5

Účastníci řízení §6

Přibrání účastníka a ukončení účasti na řízení §7

Oprávnění státního zastupitelství §8

Smírné řešení §9

Dohoda o předmětu řízení §10

Doručení §11

Předběžná opatření §12

Zahájení řízení §13

Zahájení řízení ústně do protokolu §14

Neúčinnost zpětvzetí návrhu §15

Zastavení řízení §16

Vyloučení přípravného jednání §17

Jiný soudní rok §18

Jednání §19

Průběh řízení §20

Dokazování §21

Výslech účastníka §22

Opis z evidence Rejstříku trestů §22a

Náhrada nákladů řízení §23

Sankční opatření §24

Rozhodnutí §25

Překročení návrhu §26

Závaznost výroku rozhodnutí §27 §27a

Odvolací řízení §28

Žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost §29

Dovolání §30

ČÁST DRUHÁ - ZVLÁŠTNÍ ČÁST

HLAVA I - ŘÍZENÍ O NĚKTERÝCH OTÁZKÁCH TÝKAJÍCÍCH SE FYZICKÝCH OSOB

Díl 1 - Řízení o podpůrných opatřeních a řízení ve věcech svéprávnosti

Oddíl 1 - Řízení o některých podpůrných opatřeních

Předmět řízení §31

Zahájení řízení §32

Průběh řízení §33

Oddíl 2 - Řízení o svéprávnosti

Místní příslušnost §34

Zahájení řízení §35

Informování o zahájení řízení §36

Zastoupení §37

Průběh řízení §38

Posouzení mírnějších opatření §39

Rozhodnutí §40

Sdělení rozhodnutí posuzovanému §41

Zrušení rozsudku §42

Náklady řízení §43

Oddíl 3 - Řízení ve věcech opatrovnictví člověka

Místní příslušnost §44

Zahájení řízení §45

Spojení řízení §46

Zjištění existence prohlášení o určení opatrovníka §47

Rozhodnutí §47a

Dohled §48

Rozhodnutí ve věcech opatrovnické rady §49

Díl 2 - Řízení ve věcech nezvěstnosti a smrti

Oddíl 1 - Řízení o prohlášení člověka za nezvěstného

Místní příslušnost §50

Účastníci §51

Zahájení řízení §52

Průběh řízení §53

Oddíl 2 - Řízení o prohlášení člověka za mrtvého

Místní příslušnost §54

Zahájení řízení §55

Rozhodnutí §56

Zrušení rozhodnutí §57

Stanovení jiného data smrti §58

Oddíl 3 - Řízení o určení data smrti

Místní příslušnost §59

Zahájení řízení §60

Zastoupení §61

Průběh řízení §62

Rozhodnutí §63

Změna rozhodnutí §64

Díl 3 - Řízení o přivolení k zásahu do integrity

Místní příslušnost §65

Díl 4 - Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu

Oddíl 1 - Obecná ustanovení

Místní příslušnost §66

Účastníci §67

Postavení důvěrníka a podpůrce v řízení §68

Zastoupení §69

Průběh řízení §70

Propuštění zdravotním ústavem a jiná opatření §71

Pokračování v řízení §72

Odvolání §73

Náklady řízení §74

Oddíl 2 - Řízení o vyslovení přípustnosti převzetí a dalším držení ve zdravotním ústavu

Oznamovací povinnost §75

Zahájení řízení §76

Průběh řízení §77

Rozhodnutí o přípustnosti převzetí §78

Doručování §79

Pokračování v řízení §80

Rozhodnutí o dalším držení §81

Návrh na propuštění §82

Převzetí ve zvláštních případech §83

Oddíl 3 - Řízení o vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb §84 §84a §84b

HLAVA II - ŘÍZENÍ O NĚKTERÝCH OTÁZKÁCH TÝKAJÍCÍCH SE PRÁVNICKÝCH OSOB A VE VĚCECH SVĚŘENSKÉHO FONDU

Díl 1 - Řízení o některých otázkách týkajících se právnických osob

Druhy řízení §85

Místní příslušnost §86 §87

Překážka a spojení řízení §88

Jednání §89

Rozhodování §90

Zvláštní postup pro zastavení řízení v některých případech §91

Obdobné použití ustanovení o zastavení řízení §92 §93

Díl 2 - Řízení ve věcech svěřenského fondu

Místní příslušnost §94

Účastníci §95

Zahájení řízení §96

Jednání §97

HLAVA III - ŘÍZENÍ O POZŮSTALOSTI

Díl 1 - Společná ustanovení

Oddíl 1 - Místní příslušnost

Podmínky příslušnosti §98

Přikázání věci z důvodu vhodnosti §99

Oddíl 2 - Soudní komisariát

Úkony v řízení §100

Pověření §101

Převzetí věci §102

Výkon soudního komisariátu §103

Zrušení pověření §104

Vyloučení notáře a jeho zaměstnanců §105

Mlčenlivost §106

Oddíl 3 - Odměna a náhrady za činnost soudního komisaře

Odměna, náhrada výdajů a náhrada za daň z přidané hodnoty §107

Placení odměny a náhrad §108

Odměna ve zvláštních případech §109

Oddíl 4 - Účastníci

Pododdíl 1 - Účastníci při projednání pozůstalosti

Dědic, vypravitel pohřbu a stát §110

Manžel zůstavitele §111

Věřitel zůstavitele §112

Nepominutelný dědic §113

Vykonavatel závěti §114

Správce pozůstalosti §115

Účastníci při závěře pozůstalosti §116

Pododdíl 2 - Účastníci při likvidaci pozůstalosti §117

Pododdíl 3 - Opatrovnictví

Opatrovník dědice §118

Zvláštní opatrovník §119

Opatrovník ve zvláštních případech §120

Pododdíl 4 - Procesní nástupnictví §121 §122

Oddíl 5 - Rozhodnutí

Oprávnění vydat rozhodnutí §123

Vyhotovení usnesení §124

Podpis rozhodnutí §125

Doručování §126

Oddíl 6 - Náklady řízení §127

Náhrada nákladů §128

Oddíl 7 - Opravné prostředky

Pododdíl 1 - Odvolání

Nepřípustnost odvolání §129

Projednání odvolání §130

Nařízení výměny notáře jako soudního komisaře §131

Náklady odvolacího řízení §132

Pododdíl 2 - Žaloba pro zmatečnost §133 §134

Pododdíl 3 - Dovolání §135

Pododdíl 4 - Společné ustanovení pro opravné prostředky §136

Díl 2 - Projednání dědictví

Oddíl 1 - Zahájení řízení

Oznamovací povinnost §137

Zahájení řízení §138

Oddíl 2 - Předběžná šetření

Účel předběžného šetření §139

Zjištění skutečností významných pro řízení §140

Povinnosti a práva třetích osob §141

Zjištění stavu a obsahu listin §142

Veřejnost zjištění §143

Provedení zjištění §144

Zjištění stavu a obsahu ústního pořízení pro případ smrti §145

Výslech svědků a dalších osob §146

Provádění výslechu §147

Vyrozumění vykonavatele závěti nebo správce pozůstalosti §148

Závěra pozůstalosti §149

Zákaz výplaty §150

Plnění na pohledávky zůstavitele §151

Odloučení pozůstalosti §152

Oddíl 3 - Zastavení řízení

Pozůstalost bez majetku §153

Pozůstalost s majetkem bez hodnoty nebo nepatrné hodnoty §154

Právní moc rozhodnutí o zastavení řízení §155

Oddíl 4 - Správa pozůstalosti

Oprávnění ke správě pozůstalosti §156

Jmenování správce §157

Správce pozůstalosti §158

Odvolání správce §159

Některé povinnosti při správě pozůstalosti §160

Rozhodování soudu v některých věcech správy pozůstalosti §161

Oddíl 5 - Majetek ve společném jmění zůstavitele a jeho manžela

Vypořádání majetku §162

Právo na vypořádání §163

Oddíl 6 - Zjišťování dědického práva

Vyrozumění o dědickém právu §164

Vyhlášení a doručení vyrozumění §165

Vyrozumění vyhláškou §166

Osoby nevyrozuměné §167

Spor o dědické právo §168

Postup v případě nesporných skutečností §169

Postup v případě sporných skutečností §170

Oddíl 7 - Aktiva a pasiva pozůstalosti

Zjišťování aktiv a pasiv pozůstalosti §171

Zjištění aktiv §172

Zjištění pasiv §173

Svolání věřitelů §174

Poučení o právu výhrady soupisu §175

Vyrozumění o právu výhrady soupisu §176

Soupis pozůstalosti §177

Vyrozumění o soupisu pozůstalosti §178

Protokol o soupisu pozůstalosti §179

Oddíl 8 - Obvyklá cena pozůstalosti

Určení obvyklé ceny §180

Ocenění pozůstalostního majetku §181

Oddíl 9 - Projednání dědictví

Jednání §182

Rozhodnutí bez nařízení jednání §183

Oddíl 10 - Rozhodnutí o dědictví

Předpoklady §184

Rozhodnutí o dědictví §185

Rozdělení pozůstalosti §186

Neschválení dohody §187

Účinky právní moci rozhodnutí o dědictví §188

Uplatňování práv žalobou §189

Úkony po skončení řízení §190

Zrušení rozhodnutí o dědictví §191

Oddíl 11 - Dodatečně najevo vyšlý majetek

Dodatečné projednání při zastavení řízení §192

Dodatečné projednání po rozhodnutí o pozůstalosti §193

Díl 3 - Nabytí dědictví následným dědicem §194

Díl 4 - Likvidace pozůstalosti

Oddíl 1 - Nařízení likvidace pozůstalosti

Předpoklady §195

Rozhodnutí o nařízení likvidace §196

Jmenování likvidačního správce §197

Účinky nařízení likvidace na jiná řízení §198

Přechod správy §199

Další účinky nařízení likvidace §200

Účinky na dluhy a pohledávky §201

Závěra a zajištění majetku §202

Oddíl 2 - Likvidační správce

Pododdíl 1 - Vznik a zánik funkce

Jmenování likvidačního správce §203

Odvolání likvidačního správce §204

Zánik funkce likvidačního správce §205

Pododdíl 2 - Práva a povinnosti

Jednání likvidačního správce §206

Osoby provádějící úkony likvidace při jmenování likvidačního správce §207

Náhrada škody §208

Pododdíl 3 - Odměna a náhrady likvidačního správce

Odměna, náhrada výdajů a náhrada za daň z přidané hodnoty §209

Placení odměny a náhrad §210

Záloha §211

Oddíl 3 - Likvidační podstata

Pododdíl 1 - Obsah a rozsah majetku likvidační podstaty §212

Pododdíl 2 - Zjišťování majetku likvidační podstaty

Úkony §213

Zjišťování skutečností o majetku §214

Informační povinnost §215

Sporný majetek §216

Náhrada výdajů §217

Pododdíl 3 - Seznam majetku likvidační podstaty

Pořízení a vedení seznamu §218

Označení majetku v seznamu §219

Nahlížení do seznamu §220

Vyrozumění o soupisu §221

Oznámení soupisu §222

Vynětí ze seznamu §223

Pododdíl 4 - Vyloučení z likvidační podstaty §224 §225

Pododdíl 5 - Správa majetku likvidační podstaty

Rozsah práv a povinností likvidačního správce nebo notáře §226

Úkony soudu při správě majetku likvidační podstaty §227

Náklady při nedostatku peněžních prostředků §228

Účast likvidačního správce na řízení §229

Náklady řízení §230

Pododdíl 6 - Zpeněžení majetku likvidační podstaty

Uskutečnění zpeněžení §231

Zpeněžení prodejem §232

Zpeněžení věřitelem §233

Odevzdání výtěžku §234

Zjištění ceny §235

Nabytí majetku z likvidační podstaty §236

Připadnutí majetku státu §237

Oddíl 4 - Přihlašování pohledávek

Pododdíl 1 - Pasiva likvidační podstaty

Rozsah §238

Uspokojení pohledávek §239

Pododdíl 2 - Přihláška

Podání přihlášky §240

Obsah přihlášky §241

Zajištěná pohledávka §242

Přihláška uspokojení dluhu třetí osoby ze zajištění §243

Podmíněná přihláška §244

Oznámení pohledávky §245

Následky uplatnění pohledávky přihláškou §246

Přílohy přihlášky §247

Vzdání se práva na uspokojení pohledávky §248

Zánik pohledávky §249

Pododdíl 3 - Přezkoumání pohledávky

Seznam pohledávek §250

Jednání §251

Změna doby nebo místa jednání §252

Přezkoumání pohledávek bez nařízení jednání §253

Nepřezkoumávané pohledávky §254

Přezkoumání pohledávky při jednání §255

Popření pohledávky nebo práva na uspokojení pohledávky §256

Jistota §257

Zápis výsledku jednání §258

Přezkoumání pohledávky bez nařízení jednání §259

Vyrozumění věřitelů §260

Vyloučení vyrozumění §261

Žaloba o určení pohledávky nebo práva na uspokojení pohledávky ze zajištění §262

Rozhodné skutečnosti v žalobě §263

Pravomoc a příslušnost k rozhodnutí o žalobě §264

Průběh řízení a rozhodnutí §265

Náklady řízení §266

Jistota a náhrada škody §267

Pododdíl 4 - Zjištění pohledávky a práva na uspokojení pohledávky ze zajištění §268

Oddíl 5 - Rozvrh výtěžku zpeněžení majetku likvidační podstaty

Uhrazované pohledávky §269

Uspokojení zajištěných pohledávek §270

Uspokojení při zpeněžení věřitelem nebo správcem §271

Rozvrhové usnesení §272

Skupiny §273

Obsah rozvrhového usnesení §274

Vydání likvidačního přebytku §275

Skončení řízení při likvidaci §276

Zánik neuspokojených pohledávek §277

Oddíl 6 - Další najevo vyšlý majetek likvidační podstaty §278 §279

Oddíl 7 - Zastavení likvidace pozůstalosti §280

Díl 5 - Úschovy v řízení o pozůstalosti

Oddíl 1 - Přijetí do úschovy

Důvody přijetí do úschovy §281

Potvrzení §282

Oddíl 2 - Postup při přijímání do úschovy

Přijímání peněz §283

Přijímání jiných hmotných movitých věcí §284

Přijímání jiných hmotných věcí s potřebou vhodného schovatele §285

Oddíl 3 - Vydání úschovy

Vydání úschovy při zrušení závěry nebo zajištění majetku §286

Vydání úschovy při skončení řízení o pozůstalosti §287

Vydání úschovy při likvidaci pozůstalosti §288

Díl 6 - Evropské dědické osvědčení §288a

HLAVA IV - JINÁ ŘÍZENÍ

Díl 1 - Řízení o úschovách

Místní příslušnost §289

Předmět úschovy §290

Zahájení řízení §291

Účastníci §292

Jednání §293

Dokazování §294

Doručování rozhodnutí §295

Náklady úschovy §296

Náhrada výdajů §297

Vydání úschovy §298

Nahrazení souhlasu s vydáním úschovy §299

Zvláštní případy úschovy §300

Nevydané úschovy §301

Účinky připadnutí úschovy státu §302

Díl 2 - Řízení o umoření listin

Místní příslušnost §303

Předmět řízení §304

Zahájení řízení §305

Účastníci §306

Výzva k předložení listiny §307

Účinky zahájení řízení §308

Zaplacení směnky či šeku §309

Přezkoumání přihlášky §310

Jednání §311

Dokazování §312

Rozhodnutí §313

Doručování §314

Účinky rozhodnutí o umoření listiny §315

Díl 3 - Řízení ve věcech kapitálového trhu

Místní příslušnost §316

Zahájení řízení §317

Účastníci §318

Průběh řízení §319

Jednání §320

Dokazování §321

Rozhodnutí §322

Díl 4 - Řízení o předběžném souhlasu s provedením šetření ve věcech ochrany hospodářské soutěže

Místní příslušnost §323

Předmět řízení §324

Zahájení řízení §325

Účastníci §326

Odmítnutí návrhu §327

Jednání §328

Dokazování §329

Rozhodnutí §330

Doručování §331

Díl 5 - Řízení o nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory k seznámení se s obsahem listin

Místní příslušnost §332

Předmět řízení §333

Zahájení řízení §334

Účastníci §335

Odmítnutí návrhu §336

Průběh řízení §337

Dokazování §338

Rozhodnutí §339

Účinky rozhodnutí §340

Obdobné použití pro nahrazení souhlasu zástupce jiné samosprávné komory §341

Díl 6 - Řízení o plnění povinností z předběžného opatření Evropského soudu pro lidská práva

Místní příslušnost §342

Podmínky řízení §343

Zahájení řízení §344

Účastníci §345

Průběh řízení §346

Dokazování §347

Rozhodnutí §348

Díl 7 - Řízení ve věcech voleb do rady zaměstnanců nebo státních zaměstnanců, voleb zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo při výkonu státní služby a voleb členů zvláštního vyjednávacího výboru evropské družstevní společnosti

Místní příslušnost §349

Zahájení řízení §350

Účastníci §351

Dokazování §352

Rozhodnutí §353

Díl 8 - Řízení o soudním prodeji zástavy

Místní příslušnost §353a

Zahájení řízení §354

Účastníci §355

Průběh řízení §356

Dokazování §357

Rozhodnutí a jeho účinky §358

Díl 9 - Řízení o zákazu výkonu práv spojených s účastnickými cennými papíry

Místní příslušnost §359

Zahájení řízení §360

Účastníci §361

Průběh řízení §362

Jednání §363

Dokazování §364

Rozhodnutí §365

Obdobné použití pro další případy §366

HLAVA V - ŘÍZENÍ VE VĚCECH RODINNĚPRÁVNÍCH

Díl 1 - Průběh řízení

Oddíl 1 - Řízení ve věcech manželských a partnerských

Pododdíl 1 - Řízení o povolení uzavřít manželství

Zahájení řízení §367

Účastníci §368

Dokazování §369

Rozhodnutí §370

Pododdíl 2 - Řízení ve statusových věcech manželských

Obecná ustanovení

Druhy řízení §371

Rozhodnutí §372

Řízení o určení, zda tu manželství je či není, a o neplatnost manželství

Místní příslušnost §373

Zahájení řízení §374

Účastníci §375

Ztráta způsobilosti být účastníkem §376

Neúčinnost doručení §377

Postup po vyslovení neexistence manželství §378

Zmeškání jednání §379

Lhůta pro odvolání §380

Zpětvzetí odvolání §381

Obnova řízení a zmatečnost §382

Řízení o rozvod manželství

Místní příslušnost §383

Zahájení řízení §384

Účastníci §385

Ztráta způsobilosti být účastníkem §386

Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení §387

Neúčinnost doručení §388

Průběh řízení §389

Dokazování §390

Zmeškání jednání §391

Klid řízení §392

Poučení §393

Lhůta pro odvolání §394

Odvolání §395

Zpětvzetí odvolání §396

Odvolací řízení §397

Obnova řízení a zmatečnost §398

Pododdíl 3 - Řízení ve statusových věcech partnerských

Druhy řízení §399

Oddíl 2 - Předběžné řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí

Pododdíl 1 - Předběžné opatření

Místní příslušnost §400

Zahájení řízení §401

Náležitosti návrhu §402

Účastníci §403

Lhůta pro rozhodnutí §404

Rozhodnutí §405

Opatrovník pro podání návrhu §406

Vykonatelnost §407

Trvání předběžného opatření §408

Odvolací řízení §409

Pododdíl 2 - Prodloužení předběžného opatření

Návrh na prodloužení doby trvání předběžného opatření §410

Jednání §411

Rozhodnutí §412

Zánik předběžného opatření §413

Zrušení rozhodnutí §414

Oddíl 3 - Řízení o určení a popření rodičovství

Pododdíl 1 - Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

Určení otcovství k dítěti neprovdané matky §415

Určení otcovství po rozvodu nebo prohlášení manželství za neplatné §416

Pododdíl 2 - Řízení o určení a popření otcovství

Místní příslušnost §417

Zahájení řízení §418

Popření otcovství bez návrhu §419

Účastníci §420

Ztráta způsobilosti být účastníkem §421

Spojení řízení §422

Rozhodnutí §423

Zastavení řízení §424

Prominutí zmeškání lhůty §425

Obnova řízení §425a

Pododdíl 3 - Řízení o určení a popření mateřství §426

Oddíl 4 - Řízení ve věcech osvojení

Pododdíl 1 - Řízení ve věcech osvojení nezletilého

Předmět řízení §427

Místní příslušnost §428

Zahájení řízení §429

Náležitosti návrhu při osvojení dítěte z ciziny nebo do ciziny §430

Účastníci §431

Rodič osvojence §432

Povinnost opětovně jednat s rodičem osvojence §433

Zastoupení §434

Rozhodnutí §435

Prohlášení o souhlasu s osvojením §436

Dokazování §437

Předání osvojovaného dítěte do péče §438

Určení, zda je třeba souhlasu rodičů s osvojením §439

Změna poměrů §440

Přerušení řízení §441

Prohlášení blízkého příbuzného osvojence §442

Příjmení osvojence §443

Utajení osvojení §444

Pododdíl 2 - Řízení o osvojení zletilého

Místní příslušnost §445

Zahájení řízení §446

Náležitosti návrhu §447

Účastníci §448

Zastoupení §449

Dokazování §450

Rozhodnutí §451

Oddíl 5 - Péče soudu o nezletilé

Pododdíl 1 - Zvláštní ustanovení o předběžné úpravě poměrů dítěte

Předběžné opatření upravující poměry dítěte §452

Místní příslušnost §453

Zahájení řízení §454

Zastoupení nezletilého §455

Lhůta pro rozhodnutí §456

Vykonatelnost §457

Doručování §458

Trvání předběžného opatření §459

Prodloužení doby trvání předběžného opatření §460

Mezinárodní prvek §461

Zrušení předběžného opatření §462

Odvolání §463

Vyhovění odvolání soudem prvního stupně §464

Lhůta pro rozhodnutí o odvolání §465

Pododdíl 2 - Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé

Předmět řízení §466

Místní příslušnost §467

Zahájení řízení §468

Spojení řízení §468a

Přenesení příslušnosti na soud jiného členského státu Evropské unie §468b

Zastoupení §469

Postavení Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí §470

Rozhodnutí §471

Náležitosti rozsudku §472

Úroky z prodlení §472a

Předběžná vykonatelnost §473 §473a

Úkoly soudu při péči o nezletilé §474

Změna poměrů §475

Odvolání §476

Postup po nabytí zletilosti dítěte v řízení o jeho výživě §477

Pododdíl 3 - Zvláštní ustanovení pro řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí

Použití ustanovení §478

Místní příslušnost §479

Zahájení řízení §480

Účastníci §481

Zastoupení §482

Rozhodnutí §483

Předběžná vykonatelnost §484

Přerušení řízení §485

Opatření soudu §486

Jednání §487

Nedostavení se odpůrce §488

Rozhodnutí §489

Odvolání §490

Obnova řízení a zmatečnost §491

Díl 2 - Výkon rozhodnutí

Oddíl 1 - Zvláštní ustanovení o výkonu rozhodnutí ve věci ochrany proti domácímu násilí

Příslušnost soudu §492

Provedení výkonu §493

Věci povinného §494

Adresa pro doručování §495

Opětovný výkon §496

Oddíl 2 - Zvláštní ustanovení o výkonu rozhodnutí ve věcech péče soudu o nezletilé

Pododdíl 1 - Zvláštní ustanovení o výkonu rozhodnutí o předběžné úpravě poměrů

Výkon předběžného opatření podle §452 §497

Místní příslušnost §498

Zastoupení nezletilého §499

Pododdíl 2 - Výkon rozhodnutí o péči o nezletilé děti

Místní příslušnost §500

Výzva ke splnění povinnosti §501

Nařízení výkonu §502

Další opatření §503

Odnětí dítěte §504

Náklady řízení §505

Náhrada nákladů §506

Čerpání pokut k náhradě nákladů dítěte §507

Závaznost rozhodnutí §508

Oprávnění při výkonu §509

Zrušení rozhodnutí v odvolacím řízení §510

Oddíl 3 - Zvláštní ustanovení o výkonu rozhodnutí ve věcech výživného

Místní příslušnost §511

Postavení Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí §512

Činnost soudu před nařízením výkonu rozhodnutí §513

Oddíl 4 - Zvláštní ustanovení o uznávání ochranných opatření §513a

ČÁST TŘETÍ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodné ustanovení §514

Zmocňovací ustanovení §515 §516 §517

Účinnost §518

č. 87/2015 Sb. - Čl. VI

č. 189/2016 Sb. - Čl. IV

č. 296/2017 Sb. - Čl. IV

Nález Ústavního soudu č. 334/2016 Sb.

INFORMACE

292
XXXXX
xx xxx 12. xxxx 2013
o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ XXXX

§1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx právní xxxx stanovené x xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx použije xxxx xx xxxxxx podle xxxxx xxxxx hlavy xxxxx zákona x xxxxxxxxxx ve věcech xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx sporů x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx, nestanoví-li xxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx řád.

(4) Xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§2

Xxxxxx xxxxxxxx tímto xxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxx

x) o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx svéprávnosti,

b) ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) x xxxxxxxxx x zásahu do xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx převzetí nebo xxxxxx x xxxxxxxx,

x) x některých otázkách xxxxxxxxxx xx právnických xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x pozůstalosti,

g) x úschovách,

h) x xxxxxxx listin,

i) ve xxxxxx kapitálového trhu,

j) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx šetření xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx povinností x xxxxxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) xx věcech xxxxx zaměstnanců,

n) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cennými papíry,

p) xx věcech xxxxxxxxxxx x partnerských,

q) xx xxxx ochrany proti xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx věcech xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxx,

x) v některých xxxxxx výkonu rozhodnutí.

§3

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx stupně

a) xx statusových xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, jmenování x xxxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x přeměn,

b) x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x obchodních xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx právnických xxxx xxx

1. přezkum xxxxxx x xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx osobou x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx ovládanou xxxxxx x xxxxxxx ovládanými xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx věcech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,

e) x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx více xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxx xxx "povinná xxxxxxx"),

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx šetření ve xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx komory, Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxx xxxxxxxx poradců x xxxxxxxxx se x xxxxxxx listin.

§4

Místní příslušnost

(1) Xxx xxxxxx xx příslušný xxxxxx soud osoby, x jejímž zájmu xx řízení koná, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx účastníka, který xxxx plně xxxxxxxxx (xxxx xxx "nezletilý"), xx xxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx soudu, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxxxxx skutečností, xxx bydliště.

§5

Přenesení xxxxxxxxxxxx

Xxxxx-xx xx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx opatrovnických x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx okolnosti, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx příslušný xxxx xxxxxxx svoji xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xx-xx xx x zájmu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo osoby, x xxxxx svéprávnosti xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx, xx nějž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x přenesením nesouhlasí, xxxxxxxx věc x xxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebyla xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, svému xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxx, které může xxx xxxxxxxx i xxx návrhu, xx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "účastník") xxxxxxxxxxx x xxx, o xxxxx právech xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxx účastníka x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

(1) Jestliže xxxxx x xxxx, o xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx xxx x řízení xxxxxxx, xx xxxxxxxxx řízení xx xxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx xx x xxx xxxxx, xxx přibere xx xxxxxx xxxx účastníka. Xxxxx takovému xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx, o xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx zastupitelství xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxx, a xx xx části, xx xxxxx xx rozhodováno x xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx-xx x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx data xxxxxxxx xxxx jde-li o xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx rodičovské xxxxxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxx,

x) xx věci xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx,

x) o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx převzetí xxxx držení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx") xxxx vyslovení xxxxxxxxxxxxxx držení v xxxxxxxx sociálních xxxxxx,

x) x umoření xxxxxx,

x) x některých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b) xx x) a x) může xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxx řízení.

(3) Xxx xxxxx zjištění xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx soudu na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx státní xxxxxxxxxxxxxx oprávněno

a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dobu xx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) hovořit x xxxxxxx, xxxxxx xxxx x zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx poskytovatele sociálních xxxxxx x dalších xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx o xxxxx, kterým xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pobytové xxxxxxxx xxxxxx, potřebná xxxxxxxxxx.

§9

Xxxxxx xxxxxx

Xxxx vede xxxxxxxxx k nalezení xxxxxxxx řešení. Xx xxx účelem xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§10

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x předmětu xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx podepsán xxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx nepřihlíží.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§11

Doručení

Jestliže xx xxxxx xxxxxx spisu zřejmé, xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx důvodu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doručení této xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx.

§12

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatření; xx neplatí v xxxxxx o pozůstalosti.

(2) X xxxxxxxx x xxxxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx ve lhůtě, xxxxxx xx xxxx, xxxxx x soudu xxxxx xx zahájení xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx být xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx jistoty x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx soud xxxxxxx x bez xxxxxx, xx xxxx ochrany xxxxx domácímu násilí xxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

§13

Zahájení xxxxxx

(1) Xxxxxx xx zahajuje x xxx návrhu, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxx xxxxxx xxxxxxx xxx na xxxxx. Xxxx xxxxxx zahájí xxxxxxxxxxx xxxx, xx xx dozví x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx. Řízení je xxxxxxxx dnem, kdy xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Proti xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxx řízení ústně xx xxxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx, jen xxx-xx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxx návrhu xxxx xxx-xx o xxxxxx o povolení xxxxxxx xxxxxxxxxx, řízení xx věci ochrany xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x určení x popření xxxxxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx.

§15

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx může xxxxxxxxxx x neúčinnosti xxxxxx xxxxxxxxx, jsou-li splněny xxxxxxxx xxx zahájení xxxxxx x bez xxxxxx.

§16

Xxxxxxxxx řízení

Odpadne-li xxxxx xxx xxxxxx řízení, xxxx xxxxxx xxxxxxx x bez návrhu.

§17

Xxxxxxxxx přípravného xxxxxxx

Xxxx xxxxxx přípravné xxxxxxx.

§18

Xxxx soudní xxx

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxx xx vhodné, xxxxx x přípravě x xxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxx xxx x xxxxxx k němu xxxxxxxxx. Při xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx k xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx lze při xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx-xx xx účelné x xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx, místo x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx opatřením. Xxxx xxxxxx xxx xx může xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx mimo obvyklou xxxxxx dobu xxxxx. X xxxxxx soudního xxxx může xxxxxxxx xxxxxx vyloučit xxxxxxxxx.

§19

Jednání

K xxxxxxxxxx věci xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx není třeba xxxxxxxxx.

§20

Průběh řízení

(1) Xxxx xx povinen zjistit xxxxxxx skutečnosti důležité xxx rozhodnutí. Přitom xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx rozhodné skutečnosti x označovat xxxxxx xx do xxxxxx xxxx vyhlášení xxxxxxxxxx. Xxx není dotčeno xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx skutečnosti x xxxxxx v odvolacím xxxxxx.

(3) Xxxxx mít xx xx, xx xxxxxxxxxxxx xx účastníka x xxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření x xxxxx xxxxx xx určité xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx že xxxxxxxx xxxxx uznal; to xxxxxxx soudu, xxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxxx návrhu x připojením xxxxxxx, xx nevyjádří-li xx xx určité lhůty, xxxx xx xxx xx to, xx x návrhem xxxxxxxx.

(4) X xxxxxx, jehož xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o soudním xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx vyhovění xxxxx xxxxxx i důsledcích xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Obdobnou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx i xxxx xxxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxxx.

§21

Xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx x xxxx důkazy xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§22

Xxxxxxx účastníka

Výslech účastníků xx xxxxx nařídit xxxx, xx-xx xxxx xx zjištění skutkového xxxxx xxxxx. Souhlas xxxxxxxxx xx nevyžaduje.

§22x

Xxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů

Pro potřeby xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxx osvojení a xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx na xxxx žádost xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Žádost x xxxxxx opisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x opis x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

§22a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 192/2021 Xx. x účinností xx 1.7.2021

§23

Xxxxxxx nákladů xxxxxx

Xxxx-xx xxxxx zahájit xxxxxx x xxx xxxxxx x x řízení xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxx žádný x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, odůvodňují-li xx okolnosti xxxxxxx.

§24

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx může xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, kdo xxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxx x zjevně bezúspěšné xxxxxxxxxxx xxxxx.

§25

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx zmeškání xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§26

Překročení návrhu

Soud xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx něco xxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxx xxxxx zahájit x xxx návrhu.

§27

Xxxxxxxxx výroku rozhodnutí

Výrok xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx rozhodnuto o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

§27x

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxx rozsudku, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx značné xxxx x xxxxxxxx xxxxxx bylo xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx.

§27x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2017 Xx. s účinností xx 30.9.2017

§28

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) V xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx nové xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxxx, x když nebyly xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx není xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí.

(3) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx x odvolání xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx uplatněn.

§29

Xxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx mezemi, xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx i xxx xxxxxx.

§30

Xxxxxxxx

(1) Dovolání xxxx xxxxxxxxx proti rozhodnutí xxxxx hlavy xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx x rozsudek x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pozastavení xxxx omezení jejího xxxxxx, o xxxxxx xxxx popření xxxxxxxxxxx xxxx x nezrušitelné xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx soud xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXX X NĚKTERÝCH XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX OSOB

Díl 1

Xxxxxx x podpůrných opatřeních x řízení ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§31

Xxxxxxx xxxxxx

X xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zejména x

x) splnění xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) schválení xxxxxxxxxx xxxxxx domácnosti.

§32

Xxxxxxxx řízení

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo podpůrce.

(2) X návrhu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx přiložena xxxxxxx x xxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxx uzavřena x xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zachycen x xxxxxx.

§33

Xxxxxx řízení

Jde-li v xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx nařídí k xxxxxxxxxx věci xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx účastník nebo xx-xx xx xxxxxxxx.

Oddíl 2

Řízení o xxxxxxxxxxxx

§34

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx řízení xx příslušný obecný xxxx xxxx, x xxxxx svéprávnosti xx xxxxxxxxx. Je-li tato xxxxx bez xxxxx xxxxxxxx umístěna xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x §84, je xxxxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxx.

§35

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxx svéprávnosti xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Z xxxxxx xxxx vyplývat, x xxxxxx skutkových a xxxxxxxx xxxxxx považuje xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx možné. Xxxxxxx-xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx státní xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx soud uložit xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x jejíž xxxxxxxxxxx xx xxxxx (xxxx xxx "posuzovaný"); xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxx, komu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxxxx zamítl x nelze-li očekávat xxxxxxxx xxxx stavu, xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx mu xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx však xx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nepřísluší.

§36

Informování x xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x zahájení xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, kdo xx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx mediátorem, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx bez odkladu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x příslušné xxxxxx.

§37

Xxxxxxxxxx

(1) Soud xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatrovníka. Xx xxxxxxx xxxx, aby xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxx x x svých xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x povinnostech xxxx xxx posuzovaný poučen.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zmocněnce x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, který z xxxxx xx x xxxxx posuzovaného.

§38

Průběh xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, znalce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx výslechu xxxxxxxxxxxx xxxx soud xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx provést vůbec xxxx xxx újmy xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zhlédne. Xxxxx posuzovaný sám xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx ho xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx po dobu xxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxxx xx zdravotním xxxxxx, jestliže xx xx nezbytně xxxxx x vyšetření xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx-xx xxxx dosáhnout xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xx-xx xxxxxx, xx stav xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx poslednímu xxxxxxxxxx o prodloužení xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx posudkem x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx posudkem; xxxxxxx xxxxxx, který jej xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§39

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx-xx xxxx za xx, xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx postačuje xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx opatření, xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxx, schválení zastoupení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§40

Rozhodnutí

(1) Xxxx rozhoduje xxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx samostatně xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§41

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx mohl xxxxxxx formou x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx x dispozici.

§42

Xxxxxxx rozsudku

Soud xxxxxxxx xxxxx, jestliže později xxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxx svéprávnosti xxxxxx xxxxxxxx.

§43

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Náklady xxxxxx xxxxx stát. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx nákladů soudem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx.

(2) Xxx-xx xx xxxxxxxxxxx žádat, přizná xxxx státu xxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx svéprávnost x xxxxxx xxx.

Xxxxx 3

Xxxxxx ve xxxxxx opatrovnictví člověka

§44

Místní xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx soud, x xxxxx xxxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nepřítomný, xx xxxxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§45

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxx.

(2) X zjištění xxxx xxxxxxxxxxx, kterému byl xxxxxxxx opatrovník podle xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx návrh xxxxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx x svéprávnosti xxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2, xxxx xxxxxx řízení xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x řízení spojí.

(2) Xxx řízení je xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx řízení x xxxxxxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, případně x xxxxxxxx xxxxxxxx určení, xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx také údaje x xxxxxxx opatrovníku x xxxx, x xxxxxxx notáře je xxxxxx listina xxxxxxx.

§47a

Rozhodnutí

O xxxxxxxxx právního xxxxxxx opatrovance xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§47x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 296/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.9.2017

§48

Xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx. X tomu xxxx xxxxx xxxxxx opatření.

(2) Xxxxxxx-xx soud podle §84a, je xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx přezkoumat, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, a xx x xxxxxxxxx, xxxxx k nápravě xxxxxxx. Xx tím xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxx, o jehož xxxxxxxxxxxx držení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxx.

§49

Rozhodnutí xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) O xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx přítelem xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxx. X xxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx spočívá x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ochraně xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx právo xxx členem opatrovnické xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxxxx rady x xxxxx ve věcech xxxxxxxxxxxx rady soudu xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xx návrh xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx opatrovnické xxxx.

(2) X svolání xxxxxx x xxxxxxxxxx opatrovnické xxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx 30 dnů xx xxxxxx návrhu xxxx xx vydání xxxxxxxx, xxxxxx xxxx řízení xxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxxx.

(3) X zrušení xxxxxxxxxx opatrovnické xxxx x xxxx nahrazení xxxxxxx rozhodnutím xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx návrh člena xxxxxxxxxxxx rady, který xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx opatrovance xxxxxx do 15 xxx xx přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx odmítne.

Xxx 2

Xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx x xxxxxxxxxx člověka xx xxxxxxxxxxx

§50

Xxxxxx příslušnost

Pro xxxxxx xx příslušný xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx soudem toho, xxxx xx být xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx").

§51

Účastníci

Účastníkem xx pohřešovaný x xxx, kdo xx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x podání xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§52

Xxxxxxxx řízení

Řízení xxx xxxxxxx xxx na xxxxx.

§53

Xxxxxx řízení

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx způsobem vyzve xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xx 3 xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxx x něm xx, aby x xxx xxxxx v xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, uvedenému xx xxxxxxxx. Zároveň xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx šetření x xxxxxxxxxxxx.

(2) Ve xxxxxxxx xxxxx xxxx podstatné xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx vyhlášce rozhodne x prohlášení xx xxxxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx-xx zpráva x xxx, xxx xx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx vyhlášce xx xxxxx uvést xxx, xxx xxxxx xxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxx x xxxxxxxxxx člověka za xxxxxxx

§54

Xxxxxx příslušnost

Pro xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx toho, xxxx má xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§55

Xxxxxxxx xxxxxx

Xx-xx xxx xxxxxx prohlášen za xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx smrti, xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx návrh.

§56

Xxxxxxxxxx

(1) Soud xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) V rozsudku xxxx určí xxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx člověka, xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§57

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxx, xx ten, kdo xxx prohlášen xx xxxxxxx, xx naživu xxxx xxx v xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x prohlášení xx xxxxxxx.

§58

Xxxxxxxxx jiného xxxx xxxxx

Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, xx ten, xxx xxx prohlášen xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jej xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx dne, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx jako xxx xxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxx

§59

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx xx sídlo matričního xxxxx, který xxxxxxx xxxxx, xx nelze xxxxxxx datum xxxxx xxxxxxx.

§60

Xxxxxxxx řízení

Soud řízení xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§61

Zastoupení

K xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zemřelého xxxxxxx xxxx opatrovníka xxx xxxxxx.

§62

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vyzve xxxxxxx, xxx zná xxxxxxxxx, x xxxxx xxx zjistit datum xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx x xxxx xxxxx ve xxxxx 1 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx provede xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx po xxxxxxxx xxxxx uvedené xx xxxxxxxx určí xxx smrti člověka. Xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx den, xxx lhůta xxxxx.

§63

Xxxxxxxxxx

(1) Po uplynutí xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxx xx xxx xxxxx člověka.

§64

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxx je xxxxxxx xxx dne xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §63, xxxxxxxx x xxxxx dne, xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx zruší, a xx i xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx takové změně xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxx 3

Xxxxxx x xxxxxxxxx x zásahu xx integrity

§65

Místní příslušnost

Pro xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx soud xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx.

Díl 4

Řízení xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xx zdravotním xxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§66

Xxxxxx příslušnost

Pro xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx umístěn člověk, x xxxx je xxxxxxxxx ústav xxxxxxx xxxxxx oznámení podle §75.

§67

Xxxxxxxxx

(1) Účastníkem xx xxxx xxxxxxxxx ústav.

(2) Xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, podal-li xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx řízení.

§68

Xxxxxxxxx důvěrníka x xxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx práva xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx zdravotním xxxxxx.

(2) Jestliže xxxxx xxxxxxxxx xxxx podpůrce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx po uvážení xxxxx okolností.

§69

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx člověk xx xxxxxxxx xxx xx xxxx účastník xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx. X xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx vylučuje.

(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xx-xx xx xxxxx x ochraně xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx mu xxxx opatrovníka pro xxxxxx z xxx xxxxxxxx.

§70

Xxxxxx xxxxxx

(1) Ke xxxxxxxx zdravotního xxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx ústavu xx xx xxxx nutné, xxxx jmenuje xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xx xxxxxx držen. Xxx-xx proveden přezkum xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provede xxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zdravotnickou xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x neschopnosti xxxxxx x projevení přání xxxxxxxxxx člověka xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(2) Xxxx-xx dále stanoveno xxxxx, soud xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx znaleckého posudku xxxx přítomnost xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stav, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx řízení x xxxxxxxxx xxxxx. Při xxxxxxx xxxxxxxxx umístěného xxxxxxx, znalce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§71

Propuštění xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx opatření

Žádné xxxxxxxxxx soudu xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx, xxx soud v xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx člověka učinil xxxx xxxxxx opatření.

§72

Xxxxxxxxxxx x řízení

V xxxxxx o vyslovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx proto, xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx dodatečně xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx umístěním, xx xxxxxxxxx, pokud xx 2 xxxxx xx xxxxxxxx usnesení o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. O xxx xx xxxxx xx xxxxxx.

§73

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx povinen předložit xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, co xx xxxx xxxxxxxx doručeno. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxx do 1 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §72.

§74

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx. Neplatí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

Oddíl 2

Řízení x xxxxxxxxx přípustnosti xxxxxxxx x xxxxxx držení xx xxxxxxxxxx xxxxxx

§75

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xx kterém jsou xxxxxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx předpise, xx povinen xxxxxxx xx 24 xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx zdravotní xxxxx xx, xxxxxxxx každého, xxx x xxx xxx xxxxxxx bez xxxxx písemného xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx, který xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx písemným xxxxxxxxx, xxxxxx xx volném xxxxxx xxxx xxxxx x vnějším xxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxx, anebo xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xx 24 hodin xxxx, xx x xxxxxxxx omezení xxxx xxxxxxxx souhlasu došlo.

§76

Zahájení xxxxxx

(1) Soud xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx převzetí xxxxx §75 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxx §75 xxxx. 2 (xxxx xxx "xxxxxxxx") x xxxxxx xxxxxx ve zdravotním xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x jiném xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx zdravotní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §75, jsou xxxxxxxx člověk nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podat návrh xx zahájení xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx rovněž xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx převzetím xxx xxxxxxxxxx.

§77

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xxx jednání xx 7 xxx xx xxxxxxxx. K xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx. Xxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx zdravotním ústavu.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx posouzení, xxx x převzetí xxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxx; x tomu xxxxxxx vyslechne xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx osoby, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx člověk xxxxxx. Xxxxxxxxxx §70 se xxxxxxxxx.

§78

Xxxxxxxxxx x přípustnosti xxxxxxxx

(1) Xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxxx došlo xx xxxxxxxxx xxxxxx, x pokud ano, xxx xxxx důvody xxxxxx.

(2) Dojde-li xxxx x závěru, xx x převzetí nedošlo xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx již xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx člověka xx zdravotního xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§79

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx §78 xx do 24 xxxxx xx xxxx xxxxxx doručí xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx a zdravotnímu xxxxxx. Soud zároveň xxxxx xxxx vhodná xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx seznámit x xxx xxx x xxxxxxxxx.

§80

Xxxxxxxxxxx v řízení

Jestliže xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx bylo x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx x že xxxxxx důvody, xxx xxx xxxxxx nadále xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx x vyslovení xxxxxxxxxxxx jeho dalšího xxxxxx ve zdravotním xxxxxx.

§81

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

(1) Soud xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxx do 3 xxxxxx xx xxxxxx x přípustnosti xxxxxxxx xx zdravotního xxxxxx x o xxxxxx xxxx xxxxxx, rozhodne xxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx.

(3) Účinnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx uplynutím xxxx 1 xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx x něm xxxxxx xxxx xxxxxx. Xx-xx být xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx tuto xxxx, xx nutno xxxxxxx xxxx vyšetření x soud musí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx znovu xxxxxxxxxx.

§82

Návrh xx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx člověk, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx držení xxxxxxxxx, xxxxx o xxxx vyšetření x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx zdravotním ústavu xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx rozsudkem, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx 2 xxxxxx xx podání xxxxxx. Xxxxxxx-xx soud opakovaně xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx vyšetřování xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx zdravotním ústavu xxxxxxxx.

§83

Převzetí ve zvláštních xxxxxxxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx zdravotní xxxx vyžaduje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx bez xxxxxxx xxxxxxxx xx 7 xxx ode dne, xxx xxxxx k xxxxxxxx, zda s xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Soud xxxxxxx umístěnému xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro řízení.

(3) Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx ošetřujícího xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx zdravotnímu xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx ústav xx xxxxxxxxx xxxxx oznámit xx 24 xxxxx xxxxxxx xxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx odůvodňuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §76.

(5) Xxxxxxxxxx §69, 70, 7781 xx xxxxxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§84

Xxxxxxxxxx xx také xxxxxxxxxx člověka, x xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx sociálních xxxxxx xx xxx v xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx.

§84a

(1) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx pobytové xxxxxxxx služby xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx sociální xxxxxx, xxxx umístěný xxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x rozhodnout xxxxxxxxxx xx 45 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Dospěje-li soud x závěru, že xxxxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytové sociální xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx7), xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx držení xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx provede xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dalšího držení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxx xxxxxxx vyslechne xxxxxxxxxx člověka, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxx umístěnému xxxxxxx, x další xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx rozhodnuto, požádá, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxx x sociálních xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx zejména xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx hodnocení, xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx i xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 24 hodin xx xxxx vydání xxxxxxxxxx člověku, xxxx xxxx zástupci, opatrovníkovi xxx řízení, poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstvu xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, soudu příslušnému xxx řízení xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx člověka x obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx místo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx zároveň xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx se člověk xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx člověka xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x případě, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx člověka v xxxxxxxx sociálních xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx §66, 68, 69, 71 xx 74 se xxxxxxx xxxxxxx.

§84x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2016

§84b

Vyslovil-li xxxx, xx xxxxxx člověka x xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx přípustné, xxxx xxxxxxxx-xx řízení, xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zahájeno xx xx xxxxxxxx 30 xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx držení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx řízení xxxxxxxxx.

§84x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2016

HLAVA XX

XXXXXX O XXXXXXXXX OTÁZKÁCH TÝKAJÍCÍCH XX XXXXXXXXXXX XXXX X XX VĚCECH XXXXXXXXXXX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx

§85

Xxxxx řízení

Řízeními x xxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx osob xxxx

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, včetně jejich xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) řízení x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx písmene x), xxxxxxx-xx xx xxxxxx, xx xx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxx,

x) xxxxxx ve xxxxxx opatrovnictví právnických xxxx.

§86

Místní příslušnost

(1) Pro xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §85 xxxx. x), x) x x) a xxx xxxxxx xxxxxxx x §85 písm. x), xxx-xx x xxxx podle §3 xxxx. 2 písm. x), xx příslušný xxxx, x něhož xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx obvodu xx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxx ve xxxxxx uvedených v §85 písm. c) x d) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, o xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

§87

§87 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2017 Sb.

§88

Překážka x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxx, xxx u xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx další xxxxxx o návrzích xxxxxx xxxxxxxxxxxx požadujících xx věci xxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxx, stanoví-li xxx xxxx právní xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxxxx xxxxxx právnické osoby xx spojeno xxxxx xxxxx řízení x xxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí.

(3) X xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x soukromé xxxxxxxxx x xxxx celku xx spojeno xxxxxx x vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx soukromé xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§89

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx-xx xxxx dokazování, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v §85 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§90

Rozhodování

(1) V xxxxxx x xxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx, že x rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx, xxxxx-xx se xx xxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxx.

(2) X xxxxxx o vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx lhůty 3 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

§91

Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx má xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx vzal xxxxx xxxx, nebo pro xxxxx xxxxxxxx, kterou xxx xxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxxx do xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x je-li xxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx nepodali, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx a xxxxxx xx xxxxxx desce xxxxx rozhodnutí, v xxxx uvede

a) xxxx xxxx se xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx, xx řízení xxxx xxxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx návrhu xx 3 měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nepřistoupí xxxxx navrhovatel x xxxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§92

Xxxxxxx xxxxxxx ustanovení x zastavení xxxxxx

Xxx xxxxxx, x xxxx xx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zneužití xxxxxxxxxxx xxxx, x xxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x schválení přeměny xx §91 xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

§93

§93 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 303/2017 Sb.

Xxx 2

Xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

§94

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xx xxxxxx svěřenského xxxxx xx příslušný obecný xxxx svěřenského správce; xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx poslední xxxxxx xxxx zakladatele svěřenského xxxxx.

§95

Účastníci

Účastníky jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxxxx nad xxxxxxx svěřenského xxxxx.

§96

Zahájení xxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxx xxx na xxxxx.

§97

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXX O XXXXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

§98

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxx řízení x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx

x) měl xxxxxxxxxx x xxxx smrti xxxxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxxxxx místo xxxxxx xxxxxx evidované xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) měl xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx-xx bydliště xxxx xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a),

c) xx xxxxxxxxxxxx nemovitý xxxxxxx, xxxx-xx dána příslušnost xxxxx xxxxxxx a) xxxx x),

x) zůstavitel xxxxxx, xxxx-xx dána xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x) xxxx x).

(2) Xxxxxx pozůstalosti xxxx xxxxxxx x xxxxxxx pozůstalosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx x pozůstalosti, xx-xx tu xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§99

Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx vyjádřit xx k tomu, xxxxxxx xxxxx xx xxx věc přikázána x důvodu xxxxxxxxx, x k xxxxxx xxxxxxxxx, xxx který xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §110, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx najevo xxx v xxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx soudu.

Xxxxx 2

Soudní xxxxxxxxxx

§100

Xxxxx x xxxxxx

(1) Úkony xxxxx xxxxxxx stupně x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx notář, xxxxxxx tím soud xxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak.

(2) Pověření xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx na

a) xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx pomoci v xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, notářských xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx koncipientů x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxx xxxxxxxx komisaře (§105),

x) zrušení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §191,

x) xxxxxxx předchozího xxxxxxxx xx zpeněžování xxxxxxx patřícího xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§231),

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§237),

x) zastavení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§280).

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxx všechny xxxxxxxx xxx usnesení a xxxx xxxxx soudu x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx-xx to xxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, vykonává xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx práva x xxxxxxxxxx likvidačního xxxxxxx; to však xxxxxxx, xxxxx měl xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx dosud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx předmětem jsou xxxxxxx xxxx pasiva xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§101

Xxxxxxxx

(1) Rozvrh xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komory xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx notář xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx soudní xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, které není xxxxx xxxxxxxxx.

§102

Převzetí xxxx

(1) Xxx-xx xxxxxx, který xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úkonů xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx podle jiných xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nebo xxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx jmenován xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx notáře pověřeného xxxxx §101; xxxxxxxx x tom xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxx, xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx ustanoven xxxxxxxx xxxxxxxx.

§103

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx soudního xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx x pozůstalosti xxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zaměstnance, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxxxxxx xxxxx soudního xxxxxxxx,

x) xxxxxx svého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx koncipient x xxxxx zaměstnanci notáře xxxxxxx x řízení x xxxxxxxxxxxx úkony xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(4) Notář, notářský xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx notáře, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu, mají x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx komisaře xx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx zvukově xxxxxxxxxx xxxxxxx, není-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§104

Zrušení pověření

(1) Xxxx x bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je-li xx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx době, x xxx-xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx provedením úkonů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx přitom xxxxx §101.

§105

Xxxxxxxxx notáře x xxxx xxxxxxxxxxx

(1) O xxxxxxxxx notáře, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx zaměstnanců xxxxxx x xxxxxxxxx úkonů xxxxxxxx komisaře, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Rozhodne-li xxxx, xx notář xx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx komisaře xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx přitom xxxxx §101.

§106

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx, notářský xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou povinni xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxx, x xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx důvodů xxxxxxxx xxxxx, x něhož xxxxxxx xxxx již xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

§107

Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx daň z xxxxxxx hodnoty

(1) Notář xx právo na xxxxxx xx xxxxx, xxxxx v řízení xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx z jeho xxxxxxxx xxxxxxx notářský xxxxxxxx, notářský xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx náhradu xxxxxxxx xxxxxx přitom xxxxxxxxx a na xxxxxxx xx daň x xxxxxxx hodnoty, xx-xx plátcem daně x xxxxxxx xxxxxxx. Xx platí xxxxxxx x pro xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx věc xxxxxxxx nebo náhradník xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx na xxxxxxxx xxxx odměny, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a na xxxxxxx xx daň x xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx plátcem xxxx x přidané xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxx-xx zástupcem xxxxxx ustanoven notářský xxxxxxxx; jeho podíl xx xxxxxx, náhradě xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx daň x přidané xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy.

(4) Xxxxx xx odměnu x na xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 má xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pověření xxxxx §104.

§108

Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx

(1) Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x pozůstalosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxx,

x) více dědiců, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx není xxxxxxxxxx, x to xxxxx xxxxxx svých dědických xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx rozdělení pozůstalosti,

c) xxxxxxxxx manžel, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §162 xxxx. 1 xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxx §162 xxxx. 2, xxxx-xx řízení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §153 xxxx 154,

x) xxxx, nejde-li x xxxxxxx xxxxx písmene x) xx x).

(2) X xxx, xxx x x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx za xxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx soud x xxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xx řízení v xxxxxx xxxxxx končí. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx x přidané xxxxxxx xxxxx sazby xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§109

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pozůstalosti, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx hotových výdajů x xx xxx x přidané xxxxxxx x majetku likvidační xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxx likvidaci pozůstalosti x xxxxxx stupni xxxxx. Xxxx xxxx xx uspokojení xxxxx xxxxxx xx odměnu x náhrady.

(2) Vydává-li xxxx xxxxxxxx dědické xxxxxxxxx notářem jako xxxxxxx komisařem, xxxxxx, xxxxxxx hotových xxxxxx x xxxxxxx xx xxx z xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 4

Účastníci

Pododdíl 1

Účastníci xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§110

Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx

(1) Xxxxxxxxx jsou xx, x xxxxx xxx mít xxxxxxx xx to, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, xxx xxxxx zákonné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx-xx se xx xxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, bylo-li xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetek (§153) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx xxxx majetek xxxxxxxx xxxxxxx (§154); x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx o xxxxxx zůstavitele.

§111

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxx x povinnostech ze xxxxxxxxxx jmění xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§112

Xxxxxxx zůstavitele

Zůstavitelův věřitel xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxx o xxxxxxxxx pozůstalosti, xxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx pozůstalosti, xxxxx xxxxxx.

§113

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx dědic xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

§114

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§153 x 154) xxxx má-li xxxxxxxxxxx připadnout xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxx, ani xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx xx hledí xx xxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx.

§115

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, jde-li x něm x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x úkony xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§116

Xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx pozůstalosti (§149 xx 151) xx účastníkem každý, xxx xxx dotčen xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxx xx xxxxx nestal xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Účastníci při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§117

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pozůstalosti, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxx mají xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx pohledávky, i xxxx xx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx správce.

(2) Xxx, kdo jsou xxxxxxxxx xxxxx §110 xx 116, xxxxxx xxxxx xx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx právní xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx usnesením xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Věřitelé xxxxxxxxx xxx xxx x průběhu likvidace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x němž xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx pozbyli; xxxxxx účast xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx soudu vydaným xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx.

Pododdíl 3

Xxxxxxxxxxxxx

§118

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx xxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx soudem, xxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx řízení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebylo-li xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxxx opatření.

§119

Zvláštní xxxxxxxxxx

Xxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zastoupených xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, soud xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatrovníka.

§120

Xxxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dědici, xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx doručit xx xxxxxx xxxxxx xxxx bydliště xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx, nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxxx doručit xx xxxxxx xxxx xxxxx.

Pododdíl 4

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§121

Xxxxxx-xx xxxxxxxx x průběhu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx být xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx x pozůstalosti xx xxxx místě pokračuje x tím, xxx x soudu do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx účastníka, xxxxxxxx své xxxxxxx x xxxxxxxx práv x povinností prokáže.

§122

Dojde-li xx zcizení xxxxxxxx, soud pokračuje xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx x soudu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zcizení xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 5

Xxxxxxxxxx

§123

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx rozhoduje ve xxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx notář.

(2) Xxxxxxxx kandidát xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx při xxxx xxxxxxxx, jimiž xx xxxxxxxxxxx xx věci xxxx.

§124

Vyhotovení usnesení

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, notářský koncipient xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx složil kvalifikační xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xx xxxxx označení soudu, xxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxx vydáno, jméno x příjmení xxxxxx, xxxxxxxxxx kandidáta, notářského xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, který složil xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx x x xxxxx x místu x xxxx podání, x xxx x místo xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, proti xxxxx xxxx přípustné odvolání, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx komisaře xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

§125

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Bylo-li xxxxxxxx vyhotoveno xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx je xxx, xxx xxxxxxxx vydal, x opatří xx xxxxxxx xxxxxxxx notáře. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x elektronické podobě.

(2) Xxxxxx-xx xxx vyhotovení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zaměstnancem xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx je xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vydal, xxxxxxxx xx ten, xxx xxx xxxxxxx (§102).

§126

Xxxxxxxxxx

(1) Do vlastních xxxxx xx doručují

a) xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §176 odst. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §162 odst. 1 xx 3, §170 xxxx. 1, §180 xxxx. 1 x 2, §185, 191, 222 x 260,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §164 x xxxxxxx xxxxxxxx x §165 xxxx. 1,

d) xxxxxxxx xxxxxx podle §175 v případě xxxxxxxx x §176 xxxx. 1,

e) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §222,

x) xxxxxxxx a listiny, x xxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(2) Náhradní xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §164 x xxxxxxx xxxxxxxx x §165 xxxx. 1 x xxx xxxxxxxx xxxxxxx usnesení xxxx xxxxxx úkonů, x nichž xx xxxxxxx soud.

(3) Usnesení xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx doručovat, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 6

Xxxxxxx řízení

§127

Odměna xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx komisaře x xxxx xxxxxx xxxxxx x náhrada xx xxx z xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx správce xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx za xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx k nákladům xxxxxx, xxxxxxx-xx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx soudního xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§128

Náhrada nákladů

V xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx účastníku xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx bránění xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx ostatním účastníkům xxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx-xx tu důvody xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx likvidace xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx 7

Opravné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxxxx

§129

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxx x pozůstalosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, jímž

a) xxx notář xxxxxxx xxxxxxxxxx úkonů xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx zrušeno xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) bylo xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, notářských xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx zůstavitel xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx majetek xxx xxxxxxxx hodnoty x že xxxxxxx xxx vydán xxxx, xxx xx postaral x xxxxxx, xxxxxxxx x nabytím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx vyrozumění x xxxxxxxx právu,

g) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx soupisu,

i) xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxx majetku xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x podání xxxxxxx x ceně xxxxxxx patřícího xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx přihlášku xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxx na vědomí xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx věřitel xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxx xxxx, xxxxxxxxx xx má xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§130

Projednání odvolání

K projednání xxxxxxxx xxxx třeba xxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx jednání xxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xx činnost xxxxxxxx komisaře xxxx xxxxxxxxxxxx správce.

§131

Xxxxxxxx výměny xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx odvolací xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx proto, že xxxxx xxxxxxx závazný xxxxxx názor xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx x řízení xxxxx x závažným vadám, xxxx xxxxxxx, aby xxx v dalším xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxx soudu xxxxxxx stupně, xxxxx xx nadřízen.

(2) Zruší-li xxxxxxxx soud usnesení xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx-xx x xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (§104), xxxxxx, xxx věc x dalším xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, aby xxx x dalším xxxxxx projednal xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, postupuje soud xxxxxxx xxxxxx podle §101.

§132

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx odvolacího xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §128.

Pododdíl 2

Žaloba pro xxxxxxxxxx

§133

Xxxxxxx xxx zmatečnost xxxx xxx napadeno xxx pravomocné xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx rozhodnuto xx věci xxxx xxxx kterým xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx soudem xxxxxxx xxxxxx xxxxx x odvolacím xxxxxx.

§134

Žalobou xxx zmatečnost xxxx dědic xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx k xxxx xxxx splněny xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §120.

Xxxxxxxx 3

Dovolání

§135

Ustanovení §128 x 131 xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 4

Společné ustanovení xxx xxxxxxx prostředky

§136

(1) Xxxxxxx prostředky jsou xxxxxx xxxx také xxxxx, byly-li xx xxxxx xxxxxx u xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx soudní xxxxxxx.

(2) Byla-li nařízena xxxxxxxxx pozůstalosti, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podány xxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxx dědictví

Oddíl 1

Xxxxxxxx řízení

§137

Oznamovací xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx (§98 xxxx. 1).

§138

Zahájení řízení

(1) Na xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx, xx si xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx řízení xxx xxxxxx, jakmile se xxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx, ledaže xx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx doručovat.

Xxxxx 2

Předběžná šetření

§139

Účel xxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx potřebné xxx zjištění xxxxx xxxxxxxxxxxxx jmění a xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, vykonavatele xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx v řízení xxx.

§140

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx řízení

(1) Soud xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vedeného xxxxx jiného právního xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx právní xxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx pro řízení x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx xxxx obsaženy xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, xxxxxx soudu zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx, xx-xx provozován, x prostřednictvím dálkového xxxxxxxx.

§141

Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx, xxx zná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx řízení x rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxx, xxx by tak xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx učinit xxxx svědek.

(2) Xxxxx, xxx xx x xxxx xxxxxxxx zůstavitele xxx xxxxxx xxxxx xxxx jinou listinu, xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, ji xx xxxxx vydá soudu; xx xxxxxxx, jde-li x listinu xxxxxxxx xx notářského zápisu xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xx má x xxxxxxx. Xxxxxxx bude xxxxxxx, xxxxxxx nebude xxx řízení xxxxxxxx.

(3) Xxx, xxx sdělil xxxxx skutečnosti xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxx není xxxxxxx, xx právo xx xxxxxxx hotových xxxxxx. Toto xxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx uplatněno xx 3 dnů xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx soudu; x xxx xx xxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxx.

(4) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxx neprovede, xxx-xx x nezletilého xxxxxxxxxxx a xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx pozůstalost x xx xxxxx xxxx řízení zastaveno xxxxx §153.

§142

Zjištění stavu a xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx práva xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x povolání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx x manželském xxxxxxxxxx xxxxxx nebo x příkazech, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx mít xxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx notář, xxxxx je xx x xxxxxxx, a x ostatních xxxxxxxxx xxxx.

(2) O xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxx xx pevně xxxxxxx ověřená kopie xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 notář, xxxxx v řízení x xxxxxxxxxxxx nebyl xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x zjištění xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, u xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(4) Listina x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx x vydědění, x xxxxxxx x xxxxxxxx xx dědického xxxxx nebo x xxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x soudu, u xxxxx probíhá řízení x pozůstalosti, xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx smrti; xx neplatí, jde-li x notářský xxxxx.

§143

Xxxxxxxxx zjištění

(1) Zjištění xxxxx x obsahu xxxxxx o pořízení xxx xxxxxx smrti, x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednání, které xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx provede xxxxxxx.

(2) X úkonu, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx veřejné zjištění xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxx vyrozumí xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx svědčí xxxxxxx dědická xxxxxxxxxxx xxxx které xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxx zašle xxxxxxx 15 xxx xxxxxx na xxxxxx, xxxxxx tyto xxxxx xxxxxxx soudu, xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx jiná xxxxxx adresa známa, xx adresu, která xx evidována xxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxx osoby v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu, popřípadě xxxx místo jiného xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů, x vyvěsí xx xxxxxx xxxxx xxxxx; x odůvodněných xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx soud xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx, xxx a xxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx stavu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx i xxxxxxxxxx, že xxxx xxxx být xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx.

§144

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx stavu a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §143 xxxx. 1 xxxxx xxxx xxxxxx, že listina xx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx při xxxxx xxxxxxxx xx úschovy, x xxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxx provede xxxx x xxxxxxxx xxxxx x obsahu xxxxxxx podle odstavce 1, i xxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx x xxx byla xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx uvedené x §143 xxxx. 1 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxx x xxxxxx xxxxxxx uvedly xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxxx.

§145

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx smrti

(1) Xx xxxxxxxx toho, xxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx své xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxx obsah xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vůli xxxxxxxxx xxxxxx, byl-li vyhotoven, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, před nimiž xxxxxxxxxx xxxxxxxx svoji xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx závažné okolnosti; xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx není xxxxxxx.

§146

Xxxxxxx svědků a xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx-xx xx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx svědky, xxxx je vždy xxxxxxxxx; to neplatí, xxxxxxxx-xx xxxxxxx dědici, xx xx výslechu xxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx-xx provedení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx okolnosti.

(2) Xxxx xxxx vyslechnout xxxxxxx, kdo xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx majetek x xxxxxxxxxxxx.

§147

Provádění xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x §145 xxxx. 2 a x §146 xxxx. 1 x xxxxx xxxxxxx x §146 odst. 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx řád stanoví xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§148

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx správce xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx-xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonavatele závěti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx je x xxx xxxxxxxx x xxxxx je, xxx xx xxxxx xxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx mu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx správce xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§149

Xxxxxx pozůstalosti

Nařídí-li xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx majetek, x xxxx lze xxx xx xx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx u xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x vhodného xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zůstavitelově xxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx místě.

§150

Xxxxx výplaty

(1) Xxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx vkladní xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Zakázal-li xxxx podle xxxxxxxx 1 výplaty x xxxx, xxxxxxxxx zmocněnce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx prostředky xx xxxx xxx nejsou xxxxxxx.

§151

Xxxxxx xx pohledávky xxxxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xx, xx xxxxxx xxxxxxxxx jinam xxxxxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxx dluhu.

§152

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx x xxxxx-xx xx xx nezbytným, xxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §149151.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxx xxxxxx

§153

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx-xx zůstavitel xxxxx majetek patřící xx xxxxxxxxxxxx, soud xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§154

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx hodnoty xxxx xxxxxxxx hodnoty

(1) Zanechal-li xxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx majetek tomu, xxx xx postaral x xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx souhlas, x současně řízení xxxxxxx; xx xxxxxxx x takovém xxxxxxx xxxxxxxxxxx, o němž xxxxx xxxxxxx, xx x xxxx nabývají xxxxxxxxxx právo xxxx xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx právo.

§155

Právní xxx xxxxxxxxxx x zastavení řízení

Právní xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx řízení xxxxx §153 xxxx 154 xx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 4

Xxxxxx pozůstalosti

§156

Oprávnění xx správě pozůstalosti

Vznikne-li xxxxxxxxxx x tom, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zůstavitelem, xxxx xxxxxxxxxxx závěti, xxxx xxxxx, nebo některý x xxxx dědiců xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx z nich xx oprávněn ke xxxxxx pozůstalosti.

§157

Jmenování xxxxxxx

(1) Nepovolal-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx může i xxx návrhu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) vykonavatel závěti xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx spravovat xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozůstalost, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pozůstalost,

b) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx patřícího do xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xx x xxxx jiný xxxxx důvod.

(2) V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx správce xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, postupuje xx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx-xx xxxxx xxxx xx-xx xxxxx xxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxxx spravoval xxxxxxx xxxxx nebo všechen xxxxxxx zůstavitelův majetek.

(3) Xxxx xxxxxxx x xxx návrhu usnesením xxxxxxx xxxxxxxxxxxx též xxxxx, jestliže zůstavitelem xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx své xxxxxx xxxx byl pravomocným xxxxxxxxx soudu xxxxxxx, x ukazuje-li se xxxxxxxx, xxx pozůstalost xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx nový xxxxxxx.

(4) Xx xxxxx xxxxxx xxxx jmenuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxx xxxx zůstavitele, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Nestanoví-li xxxxx xxxxx, má xxxxxx xxxxxxxxx správce pozůstalosti xxxxxx právní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zůstavitelem. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxx i správce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx poslední xxxx xxxxxxxxxxx, má xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§158

Správce xxxxxxxxxxxx

(1) Správcem xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx jmenován jen xxx, xxx x xxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, že nedědí xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, ani xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx-xx xx na stát, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx, může xxx jmenován xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx.

(2) X xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pozůstalosti xxxx vždy xxxxxx xxxxxx spravovaného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uvede xxxx, xxx který xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxx, není-li v xxx uveden den xxxxxxxx.

§159

Xxxxxxxx správce

Soud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

§160

Xxxxxxx povinnosti při xxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) prodá xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx nebo nepoměrných xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, hrozí-li xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xx-xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx ztratí na xxxxxxx,

x) vyrozumí x xxxxx zůstavitele xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx družstvo, x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) vyrozumí o xxxxx zůstavitele známé xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§161

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxxxx

X tom, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxx spravující xxxxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pozůstalosti xxxx xxxxxxxxxxxx závěti x úkonem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x povolení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x určitými xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 5

Majetek xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x jeho manžela

§162

Vypořádání xxxxxxx

(1) Zaniklo-li manželství xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxx smrti xxxxxxxxxxx x xxxxxxx dohodu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx patřícího xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx x xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx případ xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx x dohodě xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxxx podle xxxxx uvedených x xxxxxxxxx zákoníku, xxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx pozůstalostního xxxxx x xxxx majetek xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx stanoví xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, co vše xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx manželů, xx xxxxxxxx majetku xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx se xxxxx, xxx je xxxxxx o pozůstalosti xxxxxxxxxx skončeno, xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ještě xxxxx majetek, vypořádá xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2; soud přitom xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§163

Xxxxx na vypořádání

Bylo-li xxxxxxx, xxxxxxx-xx nebo xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx manžela xxxxx xx života xxxxxxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx vypořádání.

Xxxxx 6

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§164

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx podle §153 xxxx 154, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx každého, x němž lze xxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx, že xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx ho x xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx dědictví xxxx x usnesení xxxxxxx xxxxx 1 xxxxxx xxxx, má-li xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, 3 měsíce xx xxxxxxxx usnesení; x důležitých xxxxxx xxxx být xxxxx x xxxxxxxxx dědictví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx tehdy, xxxxxxxx xxx, x němž xxx xxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx, že xx xxxxxxxxxxxxxx dědicem, xxxxxxx xxxxxxxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx uplynula xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Zjistí-li xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení, že xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx fond, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxx; xxxxxxxx 1 věta xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Opis tohoto xxxxxxxx zašle xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx svěřenských fondů. Xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, které xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§165

Xxxxxxxxx x doručení xxxxxxxxxx

(1) Xxxx vyhlásí xxxxxxxx podle §164 xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx vyrozumívaným xxxxxx soud usnesení xxxxx §164 doručí.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx považuje xx xxxxxx xxxxxxxxx pobytu.

§166

Vyrozumění xxxxxxxxx

(1) Není-li xxxx xxx, x xxxx lze xxx xxxxx xxxxxxxxxxx výsledků xxxxxx za xx, xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx není-li xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx ho xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx právu xxxxxxxxx. Xx vyhlášce ho xxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx, jenž byl xxxxxxxxx xxxxxxxx (§120), xxxx xx k xxxx xxxxx, která xxxxx xxx xxxxxx xxx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx úřední desce xxxxx, x xxxxx xx x následcích xxxx, xxxx-xx o xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx účastníkům, xxxxxxxxxxx, xxxxx xx byl xxxxxxxx, x xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx; v xxxxxxxxxxxx případech xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sdělovacích xxxxxxxxxx.

§167

Xxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx-xx xx xx, že xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, někdo, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxx xxxxx vyrozuměn, xxxx xx pravomocného xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxx u xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxx usnesením xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §164 x 165.

§168

Xxxx x xxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx všech, které xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx právu xxxx xxxxx xxxxx uplatnili xxx dědické xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxx dědictví xxxx je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nepřihlíží. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx.

§169

Postup v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, soud xxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x řízení xxxxxxxx.

(2) Dědické xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx, nezaniká, x xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx se xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§170

Xxxxxx x případě xxxxxxxx skutečností

(1) X xxxxxxx, že xxx xxxxxxxx sporu o xxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx sporné, xxxx xxxxxxxxx odkáže toho x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx právo se xxxx xx zřetelem x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx právo xxxxxxxx xxxxxxx; k xxxxxx xxxxxx xxxx lhůtu, xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 2 xxxxxx.

(2) Nebyla-li xxxxxx xx xxxxx podána, xxxx-xx řízení x xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx-xx žaloba odmítnuta, xxxxx, že spor x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx své xxxxx xxxxxxxx žalobou.

(3) Vyplývá-li x xxxxxxxx 2 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dědiců, xxxx xxxxxxxxx xxxx účast x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §169 xxxx. 2 se xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 7

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx

§171

Xxxxxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxx, jakož x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx jeho xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx skutečnostech, xxx xxxxxxx za xxxx xxxxxx, x xxxxx by xx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nezemřel, x xxxxx na vypořádání xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx bylo xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx vypořádáno.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx tvoří

a) xxxxx xxxxxxxxxxx, které xxx x době xxxxx, xxxxx i xxxxx, xxxxx xxxx původ x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx by xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxx pohřbu, xxxxxxx některých xxxx xx zaopatření x xxxxx dluhy, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo že xx xxxxx z xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx pozůstalosti.

§172

Zjištění xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx soupisu xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx pozůstalostního xxxxxxx xxxxx xx společného xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx majetku.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, soud xxxxxx xxxxxxxxxxxx objasní x xxxxx xxxxxx x xxxxx xx v xxxxxxx aktiv. Neshodnou-li xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx o xxx, xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§173

Zjištění xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx objasní x xxxxx xxxxxx a xxxxx xx x xxxxxxx pasiv. Neshodnou-li xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, co vše xxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx se x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx pozůstalosti nepřihlíží.

§174

Xxxxxxx věřitelů

(1) Na xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx soupis xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxx spravuje pozůstalost, xxxx usnesením xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx doložili xxx xxxxxxxxxx, x xxxxx je, xxx xxxxx xxxxxxxxxx přihlásit x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. K xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx stanoví xxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 3 xxxxxx xx vyvěšení xxxxxxxx na úřední xxxxx soudu.

(2) Usnesení xxxxx odstavce 1 xx vyvěsí xx xxxxxx xxxxx xxxxx; x odůvodněných případech xxxx být xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx hromadných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§175

Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxx byl vyrozuměn x dědickém xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x soudu své xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx ukončena, soud xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx soupisu xxxxxxxxxxxx neuplatní.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx soupisu xxxxxxxxxxxx soud v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 1 xxxxxx xxx xxx, kdy byl x xxxxx právu xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§176

Vyrozumění x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx o právu xxxxxxx soupisu xxx xxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxx §175 xxxxxx, nebo tím, xx jim xxxxxxxx xxxxx §175 vyhlásí.

(2) Xxxx dědice, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx xxxx xxxxxxxx x vyrozumí x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx jim xxxxxxxx podle §175 xxxxxxx a xx xx xx xxxx xxxxxx výslovné xxxxxxxxx x xxx, zda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uplatnit. Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxx. Jestliže xx xxxxx v xxxxxxxxx nevyjádří xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx se xxxxx omluvil, xxxxx, xx výhradu xxxxxxx xxxxxxxxxxx; x tom xxxx xxx xxxxxx.

(3) Xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx třeba xxxxxxxx podle §175 xxxxxxxxx.

§177

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx soupisu pozůstalosti xxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x který potvrdí xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, může soud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx bude xxxxxxxx xxxxxx pozůstalosti; v xxxxxxx, xx soupis xxxxxxxxxxxx xxx byl xxxxxxx, soud usnesení x xxx xxxxx.

§178

Vyrozumění x soupisu xxxxxxxxxxxx

(1) Nařídí-li soud xxxxxx xxxxxxxxxxxx, vyrozumí x xxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx právo být xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dotazy x xxxxxxxxxx, xxxxxxx 15 xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx nepoužije, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx a místu xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx třeba x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx; svědky xxxxxxx nemohou xxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx nemohou xxxx x xxxx, osoby, xxxxx jinak xxxx xxxxx být přítomny xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x připomínky x xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx notáře, xxxxx xxx v řízení x pozůstalosti pověřen xxxxxxxxxx úkonů xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§179

Xxxxxxxx x soupisu xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx pozůstalosti xx xxxxx x xxxxxxxxx.

(2) X protokolu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvede, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx byl soupisu xxxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx se xxxxxxx x zda xxx xxxxxxx xxxxxxxx x jak. Věci x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxx zjistit xxxx xxxxxxxxx a xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx proveden bez xxxxxx xxxx, které xxxxx mají xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x vznášet xxxxxx x připomínky (§178 xxxx. 2), uvede xx x protokolu x soupisu xxxxxx xxxxxxxxxx svědků xxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxx po xxxxx dobu soupisu x že xxxxxx xxx proveden xxxxx x xxxxx.

Oddíl 8

Xxxxxxx cena xxxxxxxxxxxx

§180

Xxxxxx obvyklé xxxx

(1) Xx podkladě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx základě xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx pozůstalosti, xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx hodnotu xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxx xxxxx, xxx bude xxxxxx x projednání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skončeno, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx změnu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx potřebnou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§181

Ocenění pozůstalostního xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx soud xxxxxxx xx xxxxxxxxxx prohlášení xxxxxx nebo x xxxxxxx provedeného xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X odůvodněných případech xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxxxx aktiva xxxx xxxxxx pozůstalosti xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx x době xxxxxx xxxxxx.

Oddíl 9

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§182

Xxxxxxx

(1) Xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Jednání je xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x další xxxxxxxxx, x jejichž xxxxx xxxx povinnosti při xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Dostaví-li xx x jednání xxxxxxxx xxxx xxxx zástupce, xxxx xx umožní xxxxx xxx xxxxxxx, x xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§183

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx-xx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §153 xxxx 154,

x) xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx námitky xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pozůstalostního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správcem xxxxxxxxxxxx xxxx který xxxxxxxxx soudu xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státu proto, xx xxxxxx žádný xxxxx ani podle xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx podle xxxxxxx dědické posloupnosti, x xx xxxx xx xxxxx, jako xx xxx zákonný xxxxx.

Oddíl 10

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

§184

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx x dědictví, xxxx-xx xxxxxxxx dědické xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, byla-li splněna xxxxxxxxxxxxx nařízení, xxxxxxx-xx x nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx-xx xx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx též xxxxxxxx xxxxx §162 x 180.

§185

Xxxxxxxxxx x dědictví

(1) X rozhodnutí x xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx dědictví xxxxxxxx dědici,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx rozdělení nabytí xxxxxxxx xxxx dědici,

c) xxxxxxx pozůstalost mezi xxxx dědiců xxxxx xxxxxx xxxxx osoby, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx by x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx rozdělení nabytí xxxxxxxx více dědici,

d) xxxxxxx dohodu dědiců x rozdělení pozůstalosti, xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxx podle xx xxxxxx dědictví xxxx xxxxxx,

x) rozdělí xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxx xx xxxxxxx zákonem xxxxxxxxx předpoklady, a xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx více xxxxxx,

x) xxxxxxx nabytí xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx dědických podílů, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx dědictví xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx-xx k rozdělení xxxxxxxxxxxx a ani x xxxxxx dědiců x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

h) xxxxxxx, xx dědictví připadlo xxxxx, jestliže xxxxxx xxxxx xxxxx ani xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xx na stát xxxxx, xxxx xx xxx zákonný xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xx x) xxxx postupuje xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx dědici xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx x posloupnosti xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x zákonné dědické xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx žádný xxxxxxx xxxxx.

(3) V xxxxxxxxxx x dědictví xxxx xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx zákonné dědické xxxxxxxxxxxx xx vypořádání xxxxx §1693 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x vypořádání xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, bylo-li xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) V xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, důvod, x xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x tom, xxx a xxxxx xxxxx uplatnil xxxxxxx xxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxx xxxxxxx posloupnost xxxxxxxx svěřenského xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx jakého xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx dědic x xxxxxxxxx volně nakládat.

§186

Rozdělení xxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x výkazu, který xxx xxxxx účel xxxxxxxx.

§187

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx pozůstalosti xxxx xxxxxx dědiců x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx pokračovat x xxxxxx xx xx xxxxxx moci tohoto xxxxxxxx.

§188

Účinky právní moci xxxxxxxxxx o xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx

x) zaniká závěra xxxxxxxxxxxx a všechna xxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) zaniká xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx uložené xxxxxxxxxxx §190 xxxx. 2 xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§189

Xxxxxxxxxxx práv xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx-xx xx v xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx zůstavitele x xxxxxxxx postupu podle §162 odst. 2 xxxx xxxxx, §172 xxxx. 2 xxxx xxxxx nebo §173 xxxx druhé, mohou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx žalobou.

(2) Xxxx, kdo xxxxx xxxxxxxxxx xxxx dědic x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx moc xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx, xxx xx svého xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§190

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx seznam xxxx xxxxxxxx, x němž xxxx zapsány xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx jmění, x xxx, xxx xx xxxx xxxxxx vlastníkem.

(2) Xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x pozůstalosti známým xxxxxxxxx a dlužníkům xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx zůstavitele, x xxxxx, pobočce xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxx xxxxxxxxx zůstavitelova xxxx.

§191

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Ukáže-li xx, xx zůstavitel xxxx, xxxx zruší xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx učiní opatření x xxxxxxxx zůstavitelových xxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx přiměřeně xxxxx §190.

Xxxxx 11

Dodatečně xxxxxx xxxxx xxxxxxx

§192

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx xx po xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zastaveno (§153 x 154), xxxxxxx, xxxxx tvoří aktivum xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx též xxxxxxx pozůstalosti, soud xxxxxxxx xxxxxxxx. Dědictví xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§193

Dodatečné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x pozůstalosti

(1) Xxxxxx-xx xx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x pozůstalosti majetek, xxxxx tvoří xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx též xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, soud x ně xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxxx, k xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §162 xxxx. 2 věty xxxxx, §172 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxx §173 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxx xx lhůtě x xxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx objevily xx po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, platí, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x nabytí xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1; x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxx rozdělena xxxx xxxx xxxxxx xxxx že xxxx xxxxxxxxx xxxxxx pozůstalosti xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx podílů, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x podílech, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Je-li xx xxxxxxxx, xxxx x xxx xxxx usnesení.

(3) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx až xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xxxx xx vyhlášce, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx desce xxxxx. Xxxx lhůta xxxxx xxx kratší xxx 2 měsíce.

Díl 3

Nabytí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

§194

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx, xxx nějž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx času xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx-xx x xxxxxx xxxxxx dědictví xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxx 1 x 2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xx xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dědického xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxx xxx xx xxxx vztahují xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx.

(2) V rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx následného xxxxxx xxxxxxx poměrně přednímu xxxxxx xx to, xx splnil na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nepominutelnému xxxxxx xx xxxxxxx díl.

Xxx 4

Xxxxxxxxx pozůstalosti

Oddíl 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxx pozůstalosti

§195

Předpoklady

(1) Xxxx xxxxxx xx xxxxx dědice, xxxxxxx xxxxxx výhrada soupisu, xxxx xx xxxxx xxxxx, jemuž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx dědické xxxxxxxxxxxx, x xx xxxx xx hledí, xxxx xx xxx zákonný xxxxx, xxxxx na xxxxx věřitele, xxxxx xxxxxxxx xxxx pohledávku, xxx odpovídá xxxx xxxxxxx xx pasiv xxxxxxxxxx podstaty, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §153 xxxx 154,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, zaniklo-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxx (§162),

c) xxxx xxxxxxxxx předlužení xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§180),

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§184 xx 187).

(2) Soud xxxx nařídit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xxx xxxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx.

§196

Xxxxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx x usnesení podle xxxxxxxx 1 xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx zůstavitele, xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx lhůtě, xxxxxx xxxxxxx x která xxxxx xxx kratší xxx 3 xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Součástí xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx být xxx xxxxxxxx xxxxx §162 a 180.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x den, xxx bylo vydáno, xx xxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx; v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx hromadných sdělovacích xxxxxxxxxx.

§197

Jmenování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxx x likvidaci xxxxxxxxxxxx xxxxx, že xx vyžaduje xxxxxxx xxxxxx xxxx zpeněžování xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx nebyl xxxxxxxx x usnesení x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§198

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx jiná řízení

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx soudu xxxxx xxxxxxx x provést xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx majetek náležející xx likvidační xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx majetek xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx dnem xxxxxx xxxx usnesení o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx řízení x výkon rozhodnutí xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x něhož xx toto xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx o výkon xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x katastru nemovitostí, xxxxxx xxxx tuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx řízení, xxxxx xx xxxx xxxxxxx patřícího xx xxxxxxxxxx podstaty xxxx xxxxx xxxxxxxxxx podstaty x jehož účastníkem xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx spravoval xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx moci usnesení x nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x

x) xxxxxxxx xxxx vymáhání xxxxxxxxxxxxxxx pohledávek xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) spor xxxx jinou xxxxxx xxx projednávanou před xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jejímž xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx řádně x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx nebo xxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§199

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, nebyl-li likvidační xxxxxxx dosud jmenován, xx notáře, xxxxx xxx x xxxxxx x pozůstalosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "likvidační xxxxxxx xxxx xxxxx"); xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx provést xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx odkladu.

§200

Další xxxxxx nařízení xxxxxxxxx

Xxxx právní xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx připadnutí xxxxxxxx x důvodu, xx xxxxxx xxxxx xxxxx ani xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x že se xx xxxx xxxxx, xxxx xx byl xxxxxxx dědic; xxx xxxx xxxxxxx právo xx xxxxxx likvidačního xxxxxxxx,

x) odkazy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxx,

x) práva xxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx a další xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x nichž zákon xxxxxxx, že je xxxxxxxxxx dědici xxxxxxxxxxx xxxx že xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx pozůstalosti,

f) zůstavitelovy xxxxxxx, pověření, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x další jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx vykonavatele závěti x správce xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§201

Účinky na dluhy x pohledávky

Dnem xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx pohledávky

a) xxxxxxxxxxxx xxxxx, jenž xxxxx xx xxxxx likvidační xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx,

x) proti třetím xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx likvidační xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x jestliže xx xxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zajištění.

§202

Závěra x zajištění xxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, platí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pozůstalosti xx úřední xxxxx xxxxx může soud xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstaty; xxxxxxxxxx §149 xx 151 xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 2

Likvidační xxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxx a zánik xxxxxx

§203

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce

(1) Xxxx jmenuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců, xxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx. Tato xxxxx xxxx xxx jmenování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx možné xxxxxxxxxxxx správce vybrat xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správcem xxxxx, xxxxx xxxxxxx předpoklady xxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x která xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx jmenován xxx ten, xxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnost xx xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx funkce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx.

§204

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx odvolá xxxxxxxxxxxx správce, xxxxxxxx

x) x to xxxxxx x xxxxxxxxxx důvodů,

b) xx je xxxxxxxx x xxxx poměru x věci xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx,

x) nevykonává xxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx likvidačního xxxxxxx; xxxxxxxxx přitom xxxxx §203.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem právní xxxx xxxxxxxx o xxxx jmenování. Z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx rozhodnout, že xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx již xxxx, x němž mu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx řádně x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informovat nového xxxxxxxxxxxx správce a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, týkající se xxxxxx xxxx xxxxxx.

§205

Xxxxx funkce likvidačního xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zanikne-li xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx správce; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §203.

Xxxxxxxx 2

Práva x xxxxxxxxxx

§206

Xxxxxxx likvidačního správce

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx likvidační xxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx likvidační xxxxxxxx,

x) vystupuje xx xxxxx zůstavitele xxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx xxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vykonává xxxxxxx xxxxxxx likvidační xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx které mu xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx jedná xxx xxxxxx xxxxxx svým xxxxxx na účet xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx, z xxxxx xxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx jako xxxxxxxxxx správce x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§207

Xxxxx xxxxxxxxxxx úkony xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce

(1) Xx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxx úkony xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správce, xxxxxx xx xxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx správce xxxx pověřit svého xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x na xxxx xxxxxxxxxxx prováděl xxx likvidaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx jednotlivé xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx likvidačního xxxxxxx a na xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx písemné xxxx moci, xxxxx xx k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§208

Náhrada xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx na majetku, xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx své funkce xxxx v xxxxxxxxxxx x ním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uložených zákonem xxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx ke škodě xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x jinak.

(3) Podle xxxxxxxx 2 odpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx jinou xxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx x xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx způsobenou xxxxxxx xxxxxxxxx x §207 xxxx. 2 x 3.

(4) Xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx 3 xxx xxx dne, xxx xxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 3

Odměna x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce

§209

Odměna, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx hodnoty

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx má xxxxx na xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx osobně xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §207 xxxx. 2 x 3 xxx výkonu své xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x, xx-xx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx, též xx xxxxxxx za xxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxx a xx xxxxxxx xx xxx x přidané hodnoty x xxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx jen xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx funkce xxxxxxx xxxxx §204 xxxx. 1 písm. x).

§210

Placení xxxxxx x xxxxxx

(1) O xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxx x přidané xxxxxxx likvidačního xxxxxxx xxxx rozhodne x xxx xxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x prvním xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx x náhrady xxxxxxxx xxxxxx x xx xxx x přidané xxxxxxx likvidačního xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx podstaty xxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx pozůstalosti x xxxxxx xxxxxx končí; xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx.

§211

Záloha

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx žádost poskytnout x průběhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx odměnu x xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Poskytl-li soud xxxxxxxxxxxx správci xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx se odměna x xxxxxxx hotových xxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozvrhového usnesení xxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxxx podstata

Pododdíl 1

Xxxxx x rozsah xxxxxxx likvidační xxxxxxxx

§212

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx podstaty xxxxx

x) majetek zůstavitele, xxxxx vlastnil x xxx xxx xxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx společného xxxxx (§162) připadl manželu xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx vázaných xxx xx jeho osobu,

b) xxxxxxxxxx x majetková xxxxx, xxxxx vznikla xx xxxxx zůstavitele, xxxxx mají xxxxx x právních skutečnostech, xxx xxxxxxx xx xxxx života, x xxxxx xx zůstaviteli xxx xxxxxxx patřila, xxxxx nezemřel,

c) xxxxx xx vypořádání xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) majetek xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, protože ušel xxxxxxxxx právním jednáním x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, byla-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dlužníka xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx pod písmenem x), xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohledávky x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, x němž xxxxx, xx patří xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§225),

x) xxxxx xxxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx likvidační xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx uvedeného v xxxxxxxx 1.

Xxxxxxxx 2

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§213

Xxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx potřebné xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx; řídí xx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

§214

Zjišťování skutečností x xxxxxxx

(1) Majetek likvidační xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx notář xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ze xxxxxxxxxx prohlášení xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx soupisu xxxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx potřebná x objasnění, xxx xxxxx do likvidační xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx projednání xxxxxxxxxxxx sporný x x němuž xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (§162 odst. 2 xxxx xxxxx, §172 xxxx. 2 věta xxxxx).

(3) Xxxxxxxxxx správce xxxx notář xxxxxxx, xxx tu xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, který patří xx xxxxxxxxxx podstaty. Xxx přitom, xxx xxx xxxxxxx veškerý xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§212).

§215

Xxxxxxxxxx povinnost

(1) Xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx, xxx se xxxxxxx xxxx kde xx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx ten, xxx xx xxx xxxx xxxxx občanského xxxxxxxx řádu xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx, xxx vede xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxx patřit xx xxxxxxxxxx podstaty, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx bezplatně zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx, xx-xx provozován, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Nestanovil-li xxxx xxxxx, smí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxx 2 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§216

Xxxxxx majetek

(1) Má-li xxxxxxxxxx správce za xx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, který xx xxxxx informací xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x §215 xxxx. 2 xxxxx do likvidační xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx, uplatňuje-li u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x soudu xxxxx xxxxx k xxxxxxx, x xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx, aby xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x na základě xxxxxxxxx xxxxx známých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx, který xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§217

Xxxxxxx xxxxxx

Xxx, kdo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §215 odst. 1, xx xxxxx xx náhradu xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx právo xxxxxx, nebylo-li xxxxxxxxx x soudu nebo x likvidačního xxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo notáři; x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 3

Xxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§218

Xxxxxxxx a xxxxxx seznamu

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §214 x 215 x xxxxxx xxxxx xxxxx §216 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx notář xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx patří xx xxxxxxxxxx podstaty; xxx xxx xxx pokynů xxxxx.

(2) Vyjde-li x xxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx patří xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, likvidační xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§219

Xxxxxxxx majetku x xxxxxxx

(1) Majetek xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx seznamu pod xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který umožňuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xx dobře xxxxx, označí xx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx byla xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§220

Nahlížení xx xxxxxxx

Xxxxx, xxx osvědčí právní xxxxx xxxx xxx xxx xx má xxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxxx do seznamu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x činit si x něho xxxxxx x xxxxx.

§221

Xxxxxxxxxx x soupisu

Jakmile xxxxxxxxxx správce xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx likvidační xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vedených xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxxxx toho, xxx tyto xxxxxxx x xxxxxxx vede.

§222

Xxxxxxxx soupisu

Pokládá-li xx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx podstaty xx xxxxxxx pokynu soudu xxxxxxxxx podle §216 xxxx. 2, likvidační xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx majetku xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx v §215 xxxx. 2 xx xxxxxxx, xxxx xxxx, xxx xxxxxxxx právo x xxxxxxx, xxxxx xxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx majetku likvidační xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx, xxx své xxxxx uplatnil žalobou, x poučí, v xxxx lhůtě x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx.

§223

Vynětí xx xxxxxxx

Xxxxx-xx xx, že do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zapsán xxxxxxx, xxxxxxx do xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx správce xxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx seznamu. Xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx je evidován x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxxxx toho, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx vede.

Xxxxxxxx 4

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§224

(1) Xxx, xxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xx může xxxxxxx domáhat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx správci ve xxxxx 1 měsíce xxx xxx, xxx xxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §222. Xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx; xxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxxx.

§225

Nebyla-li xxxxxx xxxxx §224 xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, byla-li xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx patří xx likvidační podstaty.

Xxxxxxxx 5

Xxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§226

Xxxxxx xxxx x povinností likvidačního xxxxxxx xxxx notáře

Není-li xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx správě xxxxxxx patřícího xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§227

Xxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do likvidační xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx notář xxxxxx xxxxx na xxxxxx účet x xxxxx, xxxxx mu x xxxxxx účelu xxxxx xxxx. Totéž xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx likvidační podstaty.

(2) Xxxxxxx provozování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx smí xxx xx xxxxxxxxx soudu. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx, práv a xxxxxxxxxx společníka xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obchodním xxxxxxx, xxxxx patří xx xxxxxxxxxx podstaty, x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, patří-li xxxxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, likvidační xxxxxxx postupuje xxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx notář xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx souhlasem xxxxx

x) xxxxxxx x úvěru, xxxxxxx x půjčce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jeho pobočky.

(4) Xxxx může v xxxxxxxxxxxx případech z xxxxxxx důvodů xxxxxxxx, xx likvidační xxxxxxx xxx právně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Dotace x návratné finanční xxxxxxxx xx státního xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx likvidační xxxxxxxx, x nímž xxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx notářem xxxxxx xxx xxxxxxxx určeným xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x tomu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§228

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do likvidační xxxxxxxx x k xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo získané xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx likvidačním xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(2) X placení xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx soud xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx správce nebo x bez xxxxxx.

(3) Xxxx má xxxxx, xxx mu xxxxxxx, xxxxx zaplatil xxxxx xxxxxxxx 1, byly xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx majetku likvidační xxxxxxxx.

§229

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx řízení

(1) Xxxxxxxx x xxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx likvidace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx soudu, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxxxx, které xx xxxx majetku xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxxx pozůstalost, xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pohledávky xxxxxxx xx likvidační xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx, kdo xxxxxxxxx xxxx pozůstalost, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx likvidační xxxxxxx x xxxxxx dni xxxxxxxx; xxxxx xxxx, xx xxxxxxx byl xxxxxxxx.

(2) Po xxx, x xxxx bylo xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyvěšeno xx xxxxxx xxxxx xxxxx, může být xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx orgánem, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pasiv xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pohledávky xxxxxxx xx likvidační xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx správci; xxxxx xxxx řízení xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 smí být xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx základu xxxx xxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx platí, x xxxx v řízení xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

§230

Náklady xxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxx §229 xxxx žádný z xxxxxxxxx právo xx xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x náklady, které xxxxxxx xxxxxxxxx likvidačního xxxxxxx xxxx náhodou, xxxxx se xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle §229 xxxxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podstaty.

Xxxxxxxx 6

Xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§231

Xxxxxxxxxxx zpeněžení

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§232) x rozsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx x cenu nebo xxxx podmínky, které xxxx xxx při xxxxxxxxx splněny.

(3) X xxxx zpeněžení xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejde, xxxx-xx xxxxxxxxxxx bez předchozího xxxxxxxx soudu xxxx x rozporu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§232

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Majetek xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) x dražbě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, kterou s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dražebníkem xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx uvedenými x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx určité xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

§233

Xxxxxxxxx věřitelem

(1) Vázne-li xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, může xxxx xxxxxxxx zajištěné xxxxxxxxxx xx jeho xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx zpeněžení xxxxxxxxx xxxx zadržené xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx sjednáno, že xx může xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx takové xxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Ke xxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxx určí přiměřenou xxxxx, která běží xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zastavenou xxxx xxxxxxxxx věc xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xx písemně xxxxxx se zástavcem, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; x důležitých xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx lhůtu ke xxxxxxxxx věci xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zastavené xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem, x xxxx xxxxx xxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxx vzdává.

§234

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx, který xxxxxxxx majetek xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx soudu x xxxx soudu xxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxx.

§235

Zjištění ceny

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §232 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx být xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx, obchodní xxxxx, xxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx památku.

(2) Xxxxxxx podle odstavce 1 může xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxx i xxx xxxxxx soud.

§236

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx likvidační xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §232, nabyl x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) dnem, xxxxxx xx xxxxxx vlastnictví xxx dražbě prováděné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxx prováděné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx prováděné xxxxxxx exekutorem xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, xxxx

x) dnem, kterým xx nabývá xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx, kdo xxxxx majetek xxxxxxx xx likvidační podstaty xxxxxxxx xxxxxxxx x §233, xxxxx x xxxx vlastnické xxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx při

a) xxxxxxx dražbě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx.

(3) Xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx k majetku x likvidační xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §232 a 233, xxxxxx současně také xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x zajištění xxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xx-xx zpeněžený xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx seznamu, xxxxxxxxxx správce xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx takový xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x zánik xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx exekutor, xxx-xx majetek xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x dražbě provedené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxx právo, které xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx zástav, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zániku.

§237

Xxxxxxxxxx xxxxxxx státu

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx patřící xx likvidační xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx státu; xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx o xxx xxxxxxxxx rozhodne xxxx. Nepodařilo-li xx xxxxxxxx xxxxxxx třetích xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx ze seznamu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, x xxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx dnem právní xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §236 xxxx. 3 x 4 se xxxxxxx xxxxxxx.

Oddíl 4

Přihlašování xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx podstaty

§238

Rozsah

(1) Xxxxxx likvidační xxxxxxxx xxxxx náklady zůstavitelova xxxxxx, xxxxx x xxxxx zůstavitele, xxxxx xxx x xxxx xxxxx, a dluhy xxxxxxx po smrti xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x tom xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx usnesení x nařízení likvidace xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx stanovené xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, na něž xxxxxxx právo po xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) pohledávek x darovacích xxxxx,

x) xxxxx, penále a xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx mimosmluvní xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xx právo xx xx smrti xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx uzavřených xx xxxxxxxx pozůstalosti xxxx xxxxxxx patřícího xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Pasiva pozůstalosti (§171 odst. 2), xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podstaty podle xxxxxxxx 1, x xxx xxxxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxxxxx pozůstalosti.

§239

Uspokojení pohledávek

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx, jenž xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx podstaty, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, považuje-li xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) I xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx také xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x likvidačním xxxxxxxx xxxx notářem, x xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx stanoví xxxxx.

Xxxxxxxx 2

Přihláška

§240

Podání xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx pohledávka xxxxxxxx xxxxx patřícímu xx pasiv likvidační xxxxxxxx, xxxx podat xxxxxxxxx ode dne, xxx bylo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx soudu, xx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx zachována, xxxxx-xx xxxxxxxxx příslušnému xxxxx nejpozději x xxxxxxxx xxx xxxxx; xxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odmítne,

a) byla-li xxxxxx opožděně,

b) xxxx-xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx přihlášky,

c) xxxx-xx xxxxxxxxxx pohledávka, které xxxxxxxx xxxx, jenž xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§241

Xxxxx přihlášky

(1) Přihláška xxxx xxxxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx občanským xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx skutečností, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x jejího xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Vyčíslení x xxxxxxxx českých xx xxxxx xxxxxxx i xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxx neurčité xxxx xxxx x pohledávku x xxxx xxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Neobsahuje-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo nesrozumitelná, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx opravil xx xxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx opravu xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxx nebyla xxxx xxxx xxxxx opravena, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxx xxxx nedostatky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx věřitel poučen.

§242

Zajištěná xxxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetkem xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx lhůty xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx skutečnosti, xx xxxxx xx xxxxxxxxx zakládá x xxx vzniklo, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§243

Přihláška xxxxxxxxxx dluhu xxxxx osoby xx xxxxxxxxx

(1) Xx-xx věřitel xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx přihlásí xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §241 x 242 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§244

Podmíněná xxxxxxxxx

(1) Přihláškou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx, jenž xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx dotčeno xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetích xxxx, xxxxxxxxxxxxxx věřiteli společně x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xx nichž xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx plnění xxxxx odstavce 1, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitele x xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přihlásit xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitele.

§245

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx podání xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudu xxx v době xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxxxx x §241 xxxx. 1 x 2 a x §242.

§246

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Podá-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pokládá-li xx xxxx xxxxxx xx přihlášku (§245), xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx běžet, x xx s xxxxxxxxx xxx xxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxx pozůstalosti vyvěšeno xx xxxxxx xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx přihláška xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx xxxx xxxxx, splnila-li xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jen xxxxxxxxx (§244).

§247

Xxxxxxx přihlášky

(1) Věřitel xx xxxxxxx připojit x přihlášce xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohledávky, xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Uplatnil-li xxxxxxx xxxx právo xx xxxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx (§245) a xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 nebo 2, xx xxxxxxx xxx xxxxxx do 15 xxx xxx xxx, xxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xxxx mu uloží, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx, xxxxxx xxxx a xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 10 xxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxx ani xxxx xxxxxxx soudu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxx skutečností, k xxxxxxx prokázání měly xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sloužit.

§248

Vzdání xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, jenž pohledávku xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, které xx xxxxxxx za přihlášku, xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx uspokojení xxxxxxxxxx, x když xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo jen xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxx pohledávky.

(2) Xxxxxx se práva xx uspokojení pohledávky xxxx usnesením xxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxx, xxx se xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx domáhat xxxxxx xxxxxxxxxx.

§249

Zánik pohledávky

Byla-li xxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx věřitel xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx pohledávky z xxxxxxx patřícího xx xxxxxxxxxx podstaty.

Xxxxxxxx 3

Přezkoumání xxxxxxxxxx

§250

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odmítnuta, pohledávky, xxxxx věřitelé xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx za xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xxxxx xx uspokojují při xxxxxxxxx pozůstalosti, i xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx x xx xxxxxxx stručně xxxxxxxxxxx, xx nichž se xxxxx věřitele zakládá, xxxxxxxxx učiněné xxxxxxxxx xxxxxxx pohledávky x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, zda xxx podle xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo kdo xxx to má xxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx z něho xxxxxx a opisy.

§251

Jednání

(1) K přezkoumání xxxxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxx xxx, aby xx xxxxxx xxxxxxxx 20 xxx xx xxxxxxxx lhůty, xxxxx xxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) K xxxxxxx xxxx předvolá xxxxxxxx, kteří jsou xxxxxxxxx, xxxxxx zástupce x xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxx xx úřední xxxxx xxxxx, x něhož xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx se x xxxxxxx likvidační správce, xxxx mu umožní xxxxx xxx jednání.

§252

Xxxxx doby xxxx xxxxx jednání

(1) X xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx dobu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x přezkoumání xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx věřitele x xxxxxxxx jednání je xxxxxx důvodem podle xxxxxxxx 1 jen xxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx nejen v xxxxxx xx jednání, xxx x x xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxx jednání xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx dobu xxxx xxxxx jednání, xxxx xxxxxxxxx podle §251 xxxx. 2 x 3.

§253

Xxxxxxxxxxx pohledávek bez xxxxxxxx jednání

Jednání x xxxxxxxxxxx pohledávek xxxx xxxxx nařizovat,

a) xx-xx x xxxxxxx pohledávek xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xx xxxxxxxx vzdali xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx souhlasí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nařízení xxxxxxx.

§254

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx pohledávek.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxx jinak, xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx ze smluv xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo notářem.

§255

Xxxxxxxxxxx pohledávky xxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxx přezkoumávané xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvede, zda xx xxx pokládat xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rozhodných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxxxx a x xxxx výši; xxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxxx, x jejichž xxxxxxxxx věřitel xxxx xxxxx xxxxx včas xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§247 xxxx. 4).

(2) Xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx jen xxxxxx rozhodné skutečnosti, xxxxx nebyly xxxx xxxxxxx xxx uplatněny x řízení, x xxxx bylo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nelze xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uplatněny xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx jestliže je xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx jejího xxxxxxxxxxx xxx přezkumném xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx věřitel právo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zajištění, xxxxx xxxxx xx majetku xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx, soud postupuje xxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 3.

§256

Xxxxxxx pohledávky nebo xxxxx xx uspokojení xxxxxxxxxx

(1) Uvedl-li soud, xx pokládá xxxxxxxxxx xxxx právo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx ostatní xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k jednání, xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx zcela xxxx x xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §255 odst. 2 a 3 xx xxx popření xxxxxxxxxx xxxx práva xx uspokojení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přiměřeně.

(3) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx právo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx-xx xxxx xx xxxxxx, xx xx lze xxxxxxxx xx prokázané, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jím xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx žalobou.

§257

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx právo xx uspokojení pohledávky xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx uloží, aby xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx řízení o xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxx; současně xxxx xxxxx ke xxxxxxx jistoty a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebude xxxx xxxxxxx.

(2) Jistotu xxxx stanoví xx xxxx jedné třetiny xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx 10&xxxx;000 Xx a nejvýše 100&xxxx;000 Xx.

(3) Xx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxx upustí, požádal-li x to popírající xxxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxx, xx jsou x něj xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xx soudních xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx, xxxx-xx xxx popření xxxx.

§258

Xxxxx výsledku jednání

Výsledek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx uspokojení xxxxxxxxxx xx zajištění xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx pohledávek.

§259

Přezkoumání pohledávky xxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Soud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze zajištění xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx na xxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxx rozhodných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků za xxxxxxxxx a x xxxx výši; postupuje xxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §255.

(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx pohledávek x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, nemohou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Své xxxxxx x přezkoumání xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx pohledávek xx xxxxxxxxx xxx nařízení xxxxxxx xxxx uvede x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§260

Xxxxxxxxxx věřitelů

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx domáhal xxxxxx, xx xx pohledávka xxxxxx x v xxxx xxxx, xxxxxxxxx xx má právo xx uspokojení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jednání nebo xxx xxxxxxxx jednání xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx jím xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx včas xxxxxx x soudu xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx soud xx xxxxxxx xxxxxxx pravomocným xxxxxxxxx upustil, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx.

(2) X usnesení podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx též poučí, x xxxx lhůtě x xxxxx xxxx xx žalobu xxxxx x jaké jsou xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx nepodá xxxxx nebo xxxx.

§261

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §260 xx nepoužije, xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx správce (§229).

§262

Xxxxxx o určení xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx x určení, že xxxxxxxx náleží xxxxxxxxxx x v jaké xxxx, xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xx právo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx, xx podává xx xxxxx 1 xxxxxx xxx xxx, xxx věřiteli xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §260. Xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nejpozději x xxxxxxxx xxx xxxxx; zmeškání lhůty xxxxx prominout.

(2) Xxxxxx xx podává proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx jiný xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx správce xx pro xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxx se xxxx.

§263

Xxxxxxxx skutečnosti x xxxxxx

Xxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x řízení x xxxxxxxxxxxx až xx xxxxxxxx jednání, x němž xxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, došlo-li k xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx do xxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§264

Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxx xxxx, x xxxxxx o xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx soudním xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§265

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Uplatnil-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx, xxxxx xx byly xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx projednání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jen x xxxxxxxx rozhodných xxxxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx v řízení, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx vázán.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx pohledávku xxxx xxxxx na uspokojení xxxxxxxxxx xx zajištění, xxxxx mu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx věřitel uplatnil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx uspokojení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx všechny xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§266

Náklady xxxxxx

(1) V xxxxxxxx x xxxxxx xxxx žádný x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x náklady, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx náhodou, xxxxx xx mu xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správcem x xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přiznaná xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§267

Jistota x xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx-xx žaloba xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx-xx xxxxxx x žalobě xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx škodu xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nedůvodným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxx uplatnit x xxxxx nejpozději do 6 xxxxxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí x žalobě, jinak xxxxx zanikne.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx škody xxxx xxxx xxxx xx uspokojí xx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx újmu, xxxxx xxxxxx kryta složenou xxxxxxxx, xxx není xxxxxxx.

Pododdíl 4

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

§268

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx zjištěny, xxxxxxxx xx

x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx závěr xxxxx xxx xxxxxxxxxx jednání xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx žádný x xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxx xx neúčinné,

a) xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx x xx xxxxxxx škody xxxx xxxx újmy, která xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx zajištění xxxxx jejich xxxxx, xxxxx, včas xxxx x xxxxxxxxxx výši, xxxxxx xx soud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jistoty xxxxxxx.

(3) X xxxx soud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x když xx xxxxxx některý x xxxxxxxx, xxxx zjištěny, xxxx-xx v xxxxxx x žalobě nebo x jiném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x jaké xxxx xxxx že xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx pohledávky xx zajištění.

Xxxxx 5

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§269

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxx majetku patřícího xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zjištěny, x xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx být xxxxxxxxxx a x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx třetím xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx patřícím xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xx jejich uspokojení x xxxxxx xxxxxxx.

§270

Xxxxxxxxxx zajištěných xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zajištěny xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstaty, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx majetku, xxxxx xx vypočte xxx, xx od xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x, xxx-xx xxxxxxx zpeněžen xxxxxxxxxxx správcem xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx stejný xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstaty x xxxxxxxxx xxxx pohledávek, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx zajištění, xxxxxxxxxx-xx xx věřitelé xxxxxx xxxxxxxxxx písemně jinak.

(3) Xxxxxxx-xx výtěžek zpeněžení xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx pohledávek, v xxxxxxx prospěch xx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx x ostatními xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx usnesení; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx likvidační xxxxxxxx.

§271

Xxxxxxxxxx xxx zpeněžení xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx majetku xx xxxxxxxxx soudu xxxxxxx (§233), který xxxxxxx zpeněžení xxxxxxxx xxxxx (§234) x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zpeněžování xxxxxxx, x xxxxxx-xx uskutečnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx, soud xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx věřiteli, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx více xxxxxxxxx zajištěných xxxxxxxxxx, xx 3 xxx xx xxxxxx moci xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx použit x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozvrhového xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx zpeněžení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxx-xx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odevzdán věřiteli, xxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx 3 xxx xx xxxxxx moci usnesení x že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx usnesení.

§272

Xxxxxxxxx usnesení

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§269), které xxxxxx uspokojeny xxxxx §270 x 271, xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxxxx správce xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podstaty xxxx xxxx xxxxx x byly-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, které by xxxx být podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx usnesení.

§273

Xxxxxxx

(1) Xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx ze xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx správcem xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx likvidační xxxxxxxx a jeho xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xx úschovu xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxx správce x, xxxx-xx likvidačnímu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx,

x) xxxxxxxxxx odměny a xxxxxxx nákladů notáře xx xxxxx, xxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx komisař,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx správu xxxxxxxxxxxx za řízení x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pozůstalosti,

g) xxxxxxxxxx výživného,

h) xxxxxxxxxx xx náhradní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx pohledávky.

(2) Od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku, xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxx část nákladů xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx započítána věřitelům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§270 xxxx. 1).

(3) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. c) a x) xxxx rozhodne x xxxxxxxxxx usnesení, xxxxxx se řízení xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x prvním xxxxxx xxxxx, nebo x xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do téže xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§274

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx plnění připadá x výtěžku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která se xxxxx xxxx uspokojuje,

b) xxxxx pohledávka a x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) v xxxx xxxxx bude xxxxxx věřitelům vyplaceno.

§275

Xxxxxx likvidačního xxxxxxxx

(1) Xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx přebytku xxx, xxxxxx svědčilo dědické xxxxx xx xxxxxxxxxxx x době nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podílů, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx dědické xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xx xx xxxx xxxxxxx, jako xx xxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xx ty, xxxxxx xxx vydán xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx povinni jinak xxxxxx xxxxxx pozůstalosti.

§276

Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx

(1) Rozvrhovým usnesením, xxxxxx xxxx xxxxxxxx x rozdělení xxxxxx xxxx zbývajícího výtěžku xxxxxxxxx xxxxxxx likvidační xxxxxxxx, xxxx usnesením, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx likvidaci xxxxxxx x prvním xxxxxx xxxxx.

(2) Právní mocí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx celého nebo xxxxxxxxxxx výtěžku zpeněžení xxxxxxx likvidační podstaty xxxx kterým xxxx xxxxxxxxxx o vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§277

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zanikají dnem xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxx (§276 xxxx. 2) x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zpeněžení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx 6

Další xxxxxx xxxxx xxxxxxx likvidační xxxxxxxx

§278

(1) Xxxxxx-xx se xx xxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx skončeno, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx likvidační xxxxxxxx, x nebyly-li xxx xxxxxxxxx pozůstalosti xxxx xxxxxxxxxx všechny uhrazované xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, aby o xxx bylo xxxxxxxxxxx x likvidaci pozůstalosti.

(2) Xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, xxx pokračování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 x oddílů 1 xx 5 xxxxxx xxxx.

(3) Z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxx xx pokračuje x xxxxxxxxx řízení, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx zpeněžení xxxxxxx patřícího do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxxx xxxxx §276; x zániku xxxxxx xxxxxxxxxx (§277) xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§279

(1) Xxxxxx-xx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx bylo xxxxxx x pozůstalosti xxxxxxxx, další xxxxxxx, xxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxxx dnem právní xxxx do vlastnictví xx, kterým svědčilo xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx likvidace xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx proto, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx dědické xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx podle zákonné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xx na xxxx hledí, xxxx xx byl zákonný xxxxx.

(2) Xx ty, xxxxx xxxxxx vlastnictví x majetku xxxxxxxxx xx likvidační xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x ani xxxxxx xxxxxxx xxxxx hradit xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vlastnictví podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx zřízeného xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx odkaz xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vyhradivšímu si xxxxxx; x xxxxxx xxxxx na xxxxx [§200 xxxx. b)] xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Oddíl 7

Zastavení likvidace xxxxxxxxxxxx

§280

(1) Xxxxx-xx xx xx xxxxxxxx likvidace xxxxxxxxxxxx, xx zůstavitel xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zastaví. Xxxxxx účinky xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zůstávají xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx mocí xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxx x pozůstalosti xxxxxxxx.

Díl 5

Xxxxxxx v xxxxxx o xxxxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxx xx úschovy

§281

Důvody xxxxxxx xx xxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx o pozůstalosti xxxxxxx xx úschovy xxxxxx, xxxxx papíry x xxxx hmotné xxxxxx věci,

a) bylo-li xx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§149 x 151) xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§202 odst. 2),

x) bylo-li xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§152 xxxx. 2),

x) bylo-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§151, §202 xxxx. 2).

(2) Xx xxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx

x) nelze xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx povahu xxxxx xxxxxx x kovové xxxxxx soudu nebo xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxx x xxxxxxxxxx xx pro xx xxxxxxxx vhodného xxxxxxxxxx.

§282

Xxxxxxxxx

X přijetí peněz, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx soud xxxx xxxxxx komisař xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx je xxxxxx (xxxx xxx "složitel").

Xxxxx 2

Postup při xxxxxxxxx xx xxxxxxx

§283

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx do úschovy xxx, xx je xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Peníze xx xxxxxx 20&xxxx;000 Xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx komisař přijmout x xxxxxxxxx; xxxxx xx do xxxxxx xxxxxx soudu nebo xxxxxxxx komisaře x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovní xxx xx xxxxx xx k xxxx xxxxxx účet xxxxx.

§284

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věcí

(1) Xxxx xxxxxx movité xxxx xxx peníze xxxxxx xxxxxx komisař x xxxxx je xx xxx xxxxxx skříně. Xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx soudního xxxxxxxx nebo xxxxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx soudní xxxxxxx xxxxxxx úkony xxxxx xxxxxxx stupně x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x uloží je xx xxxxxx skříně xxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx komisaře xxxx xxxxx mohou xxx až xx xxxxxxxx úschovy uloženy xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, které x jedné xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 20&xxxx;000 Xx, xxxxx papíry, které x jedné pozůstalostní xxxx znějí xx xxxxxx nepřesahující x xxxxxx 20&xxxx;000 Xx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nepatrné xxxx. Ostatní xxxxxxx xxxxxx movité věci xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx úschovy x xxxxx.

§285

Xxxxxxxxx xxxxxx hmotných xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxx věci xxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx kovové xxxxxx soudního komisaře xxxx soudu, přijme xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, nebyl-li x době xxxxxxx xxxxx notář xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx provedl xxxxx xxxxx xxxxxxx stupně x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxx xxxx, xx bude xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Náklady xxxxxxx x úschovou hradí xxxxxxxxxx stát. Xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxx výsledku xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právo, xxx mu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxx xx jejich náhradu x výtěžku xxxxxxxxx xxxxxxx likvidační xxxxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxx xxxxxxx

§286

Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zajištění xxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxx xx likvidační xxxxxxxx zrušeny xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x pozůstalosti, xxxxxx xxxxxxx xxxx uschované xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§287

Xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx-xx x xxxx xxxxxx úschovy xxxxx notář xxxxxxx, xxx xxxx soudní xxxxxxx xxxxxxx úkony xxxxx xxxxxxx stupně x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx vydají xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx úschovu xxxx, xxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxx je-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, uloží se xxxx xxxx xxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§288

Xxxxxx úschovy při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx nařízena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx uschované peníze xx xxxxxxxxxx podstaty x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx peníze, xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx věci xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx ze xxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§223), xxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx návrh xxxx x likvidační xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo, xxxxx-xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx žádný xxxxx xxxxxxx, aby xxxx soudní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx.

Díl 6

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

§288x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vydá xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx4) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx žadatele x xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx. Xx skončení xxxxxx o pozůstalosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx tohoto xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx komisař.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dědického xxxxxxxxx xxxx vedle xxxxxxxx xx, o nichž xxx mít xxxxxxx xx to, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx dědici xxxx odkazovníky, správce xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx usnesení, xxxxxx xx xxxxxx evropské xxxxxxx osvědčení, je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx5).

(4) Xxxxxx-xx splněny xxxxxxxx pro vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxx soudní xxxxxxx xxxxxxxx usnesením, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxx či pozastaví xxxxxx xxxxxxxxxx dědického xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie4) xx xxxxxx kterékoliv xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájem, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) O odvolání xxxxx usnesení x xxxxxxxxx dědickém xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§288x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 7.6.2016

XXXXX XX

XXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx x úschovách

§289

Místní xxxxxxxxxxx

(1) Pro řízení xx příslušný soud, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx několika xxxxx, xx xxx xxxxxx x úschovách xxxxxxxxx soud, který xxxxxxxx zahájí xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§290

Xxxxxxx úschovy

U xxxxx xxx xxxxxx do xxxxxxx peníze, cenné xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx hodící xx x úschově xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§291

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx.

(2) Návrh xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx závazek, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx úschovy, xxxxx xxxxxx, protože xxxxxxx xx nepřítomen xxxx xx x xxxxxxxx, nebo že xxxxxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx věřitele xxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxx.

§292

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxx ten, xxx xxxx jsou xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx jiné věci xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx"), x ten, xxx xxxxxxxxx právo xx xxxxxxx xxxxxxx.

§293

Jednání

Jednání xxxx třeba xxxxxxxxx.

§294

Xxxxxxxxxx

X řízení může xxxx provést xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu a xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §11, 17, §20 odst. 1 xx 3, §21, 22 x 28 se xxxxxxxxx.

§295

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx soud xxxxxx účastníkům xx xxxxxxxxx xxxxx.

§296

Xxxxxxx úschovy

(1) Xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxx xx přijetí úschovy xxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx způsob xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xx xxxxxxx úschova náklady, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

§297

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx vydáním xxxxxxxx plnění z xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx soud x xxxxxxx xxxxxx vynaložených xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zákon x obchodních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x družstev xxxxxxx, xx xxxxxx vynaložené xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§298

Xxxxxx úschovy

(1) Předmět xxxxxxx xxxx soud xxxxxxxx xx jeho xxxxxx. Xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx někdo xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx úschovy nebo xx někdo xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx úschovy xxxxxxxx, xx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxx jejíž nesouhlas x xxxxxxx došlo xx složení xx xxxxxxx. Souhlasu složitele xx však xxxxx xxx tehdy, bylo-li xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx věřitele.

(2) Předmět xxxxxxx xxxxxxx vydá xxxx xxxxxxxx, který x xxxxxxx doloží xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx přiznáno xxxxx xx jinou xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxx na xxxxxx x povinné xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx vydá xxxx předmět xxxxxxx xx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xx předmět xxxxxxx nepřijímá, nebo

c) xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxxx, xxxxxxx byl xx takové následky xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx, xxx která xx xxxxxxx x odstavcích 1 xx 3, xxxxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxx xx souhlasem složitele x xxxxxxxx.

§299

Nahrazení xxxxxxxx s xxxxxxx úschovy

(1) Byl-li xxxxxxx s vydáním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx jej xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxxx, xx xxx, xxx xxxxxx odporoval, je xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx řízení x xxxxxxxxx souhlasu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx probíhá xxxxxx o úschově.

§300

Xxxxxxxx případy xxxxxxx

Xxxxxxx-xx xxxx do xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx právními xxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx-xx xxxx, ustanoveními §289 xx 302, a xx xxxxxxxxx podle xxxxxx úschovy a xxxxxx účelu.

§301

Xxxxxxxx úschovy

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxx 3 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, popřípadě xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx návrhu xxxxxxxxx vydán, xxxxxxxx xxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx státu, xxxxxxxx se x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx vyhlášení xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx soud xxxxxx xx xxxxxx desce xxxxx.

(2) Xxxxx-xx po xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx podle odstavce 1 žádost x xxxxxx xxxxxxxx úschovy, xxxxxxxxx soud podle §298.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, připadne xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x tehdy, nebylo-li xxxxxx xxxxxxx pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§302

Xxxxxx xxxxxxxxxx úschovy xxxxx

Xxxxxxxx-xx předmět úschovy xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx i jiných xxxx x předmětu xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxx o xxxxxxx listin

§303

Místní xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx má xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xxxx-xx navrhovatel x Xxxxx xxxxxxxxx obecný xxxx, xx příslušný xxx xxxx, x xxxxx xxxxxx je xxxxxxxx místo.

(2) Jde-li x xxxxxx x xxxxxxx cenného xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx příslušný xxxx, x xxxxx obvodu xx xxxx xxxxx xxx xxxxx.

§304

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxx ztracenou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx xxxxx xxxxxxxxx x uplatnění xxxxx.

(2) X xxxxxx před xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jež xx xxxxxxxxx.

(3) Umoření xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx losy, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx), kupóny x xxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxxxx, x xxxxx je spojeno xxxxx xxxxxxxxx určité xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx zboží x xxxxxx, xxxxx x listiny, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx nárok xx xxxxxxxx xxxxxx.

§305

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx návrh. Návrh xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx každý, xxx xx na xxxxx umoření xxxxxx xxxxx.

(2) X návrhu xx xxxxxxx listiny xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, z xxxxx xxxxxxx, xx z xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. X návrhu xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, jejího xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxx podle listiny xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx údaje, které xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx listin xxxxx xxxxx. Xx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx i xxxxx xxxx.

§306

Účastníci

Účastníky xxxx xxxxxxxxxxx, xxx, xxx je xxxxx listiny xxxxxxx xxxxx, xxx, xxx xx listinu x xxxxx, x ten, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §307 xxxx. 1.

§307

Xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx, xxx xx listinu, xxxxxxxxx do 1 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx usnesení vydal, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx vyvěsí xx xxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx šek, xxxxxxx soud v xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx 2 xxxxxx a současně xxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxx, není-li umořovaná xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx prvního xxx xxxx splatnosti. Jestliže xx umořovaná xxxxxxx xxx splatná, počítá xx tato lhůta xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx-xx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xx 1 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§308

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx zahájení xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx navrhovateli promlčecí xxxxx, xxxxx xxx xxxxx práva ani xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx částky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx, komu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx x xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx dozvědět, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx listiny, xxxxx výplaty xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx. Xxx, xxx je xxxxx xxxxxxx zavázán, xx xxxxxxx zadržet xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx.

§309

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx

Xxxx-xx zahájeno xxxxxxxxx xxxxxx o směnce xx xxxx, xx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxx usnesením, oprávněn xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, dokud xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx. Nedá-li xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, aby xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

§310

Xxxxxxxxxxx přihlášky

Soud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx, x xxxxxx xxxx námitky. Xxxxxx-xx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx.

§311

Jednání

Jednání xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§312

Xxxxxxxxxx

X řízení xxxx xxxx provést jiné xxx účastníky xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx-xx z xxxxxx xxxxx. Ustanovení §11, 17, §20 xxxx. 1 xx 3, §21, 22 x 28 xx nepoužijí.

§313

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx soud, xx xxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx ztracena xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx lhůta xxxxx §307 xxxx. 1 nebo 2 x xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §307 xxxx. 1 nebo 2, xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xx nutno xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §307 odst. 1 nebo 2.

§314

Doručování

Rozhodnutí x xxxxxx xx xxxxxxx listiny xxxx xxxxxx účastníkům xx xxxxxxxxx rukou.

§315

Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx listiny

Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx zavázán, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu.

Díl 3

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

§316

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx obvodu je xxxxxx soud xxxxxxxxxxxx.

§317

Xxxxxxxx řízení

Řízení xx xxxxxx kapitálového trhu xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx lze xxxxxxx xxx na xxxxx Xxxxx národní xxxxx.

§318

Účastníci

Účastníky xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxxxxxxx x xx, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx.

§319

Průběh řízení

(1) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx zejména x listin x xxxxxxx důkazů, xxxxx xxxxxxxx navrhovatel. Xxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxx xxx soudem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, běží tato xxxxx xxxxx ode xxx, kdy došlo x odstranění vad xxxx xxx marně xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx lhůta; totéž xxxxx, uložil-li soud xxxxxxxxxxxx, xxx mu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx listiny xxxx xxxx xxxxxx.

§320

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§321

Dokazování

V xxxxxx může xxxx xxxxxxx xxxx xxx účastníky navržené xxxxxx, jen xxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu x xxxxxxxxx-xx z xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §11, 17, §20 xxxx. 1 xx 3, §21, 22 x 28 xx xxxxxxxxx.

§322

Rozhodnutí

Rozhodnutí, kterým bylo xxxxxx vyhověno, xxxxxxx xxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx xx věci xxxxx jiného právního xxxxxxxx. I před xxxxxxxxx této xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx pominou důvody, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx

§323

Xxxxxx příslušnost

Pro xxxxxx xx příslušný soud, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§324

Předmět xxxxxx

Xxxxxx se xxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx se xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx záznamy x xxxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx než xxxxxxxx prostory"), x xx-xx být takové xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§325

Zahájení xxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxx jen xx návrh Xxxxx xxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §324 souhlas.

(2) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxxx prostor, x xxxxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx v xxx xxx xxxxxx předmět x účel xxxxxxx, xxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xxxxx dokládají xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §324.

§326

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x osoba, xxxxx xxxxx jiné xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"). Xx-xx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx komise, xx účastníkem i Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže.

§327

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx který xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovené náležitosti xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx odmítne xxxxxx xxxxx, xxx-xx podán xxxxx, xxx k xxxxxx xxxx oprávněn.

§328

Xxxxxxx

Xxxxxxx není třeba xxxxxxxxx.

§329

Dokazování

V xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx navržené xxxxxx, jen xxxx-xx xxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §11, 17, §20 xxxx. 1 xx 3, §21, 22 x 28 se xxxxxxxxx.

§330

Xxxxxxxxxx

(1) X rozhodnutí xxxx být xxxxxxxx xxxx xxx obchodní xxxxxxxx, x nichž xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x účel xxxxxxx x doba, xx xxxxx xx být xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx uživatele před xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Proti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx.

§331

Doručování

Rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Není-li xxxxxxxx xxxxxxxx, xx třeba x šetření xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xx x xxxxx případě doručí xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xx šetření xxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx šetření.

Xxx 5

Řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx komory x seznámení se x obsahem listin

§332

Místní xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx soud, v xxxxx xxxxxx má xxxxx advokát, o xxxxx xxxxxxx xxx.

§333

Xxxxxxx xxxxxx

X xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx komory x xxxxxxxxx xx x obsahem listin, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx.

§334

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx zahájení xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx komory x xxxxxxxxx se x xxxxxxx listin, které xxxxx obsahovat xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx jen ten, x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx označení listin, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tom, proč xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx těchto xxxxxx xx xxx nahrazen. X návrhu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx nesouhlas xxxxxxxx Xxxxx advokátní komory x xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx část, xxx x jiný xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odmítl xxxxxx xxxxxxx k seznámení xx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx navrhovatel podle xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Zmeškání xxxxx k xxxxxx xxxxxx nelze prominout.

§335

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxx.

§336

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx který xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx odmítne, xxxxxxxx xxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx neobsahuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx které je xxxxxxxxxxxxxx nebo neurčité, xx nepoužije. Soud xxxxx odmítne xxxxxx xxxxx, byl-li xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx-xx xxxxx xxxxx, xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§337

Xxxxxx xxxxxx

(1) Nepostupoval-li xxxxx §336, xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x České advokátní xxxxxx xxxxx, aby xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ohledně xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx jiných xxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx advokátní xxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx osob se xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx učiní xxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxxx x ani xxxxx xxxx o xxxxxx listin při xxxxxxx xxxxxx dozvědět.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx, soud xxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§338

Xxxxxxxxxx

X xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx navržené xxxxxx, xxx xxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx-xx z obsahu xxxxx. Ustanovení §11, 17, §20 xxxx. 1 xx 3, §21, 22 a 28 xx xxxxxxxxx.

§339

Xxxxxxxxxx

(1) Soud xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx, že listina xxxxxxxxxx skutečnosti, x xxxxx xx dotčený xxxxxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu; x xxxxxxx xxxxxxx návrh xxxxxxx.

(2) Xxxxx rozhodnutí xxxxxx přípustné opravné xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx skončení xxxxxxx; xxxxxxxxxx x odročení xx xxxxxx vyhlášení xxxxxxxxxx xx nepoužije.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§340

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx bezprostředně xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xx seznámením xx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx, xxx xx České advokátní xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, jakmile xx x jejich xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx, ohledně xxxxxxx byl návrh xxxxxxxx, xxxx vrátí xxxxxxxxxxxxx xx vyhlášení xxxxxxxxxx Xxxxx advokátní xxxxxx.

(2) V xxxxxxx, xx listiny xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, doručí xx xxxxxxxxxx první xxxxxxxx xxx následující xx xxx, x xxxx xxxx rozhodnutí vyhlášeno, xxxxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§341

Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx §332340 x řízení x xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxx Xxxxx advokátní xxxxxx x seznámení se x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx obdobně i xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Komory xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx komory České xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx poradců x xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx, které xxxxx obsahovat xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Díl 6

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx

§342

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx řízení xx příslušný xxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§343

Podmínky xxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropským xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx základě Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, něčeho xx xxxxxx nebo něco xxxxxx, a splnění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republika zajistit xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx, kterým se xxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z předběžného xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx lidská xxxxx.

§344

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxx jen xx xxxxx České republiky.

§345

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx jsou Česká xxxxxxxxx a xxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Za Xxxxxx xxxxxxxxx jedná Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx.

§346

Průběh xxxxxx

X návrhu xxxxxxxx soud xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx uplynutí 7 xxx poté, xx byl podán. Xxxxxxx zpravidla není xxxxx xxxxxxxxx.

§347

Xxxxxxxxxx

X xxxxxx může xxxx provést xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx jsou-li xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu x xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §11, 17, §20 odst. 1 xx 3, §21, 22 a 28 se nepoužijí.

§348

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uloží, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxx pro xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx do xxxx, xxx xxxxxxxx účinky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx lidská xxxxx. X zániku xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropským xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxx xxxxx.

Xxx 7

Xxxxxx ve xxxxxx xxxxx xx xxxx zaměstnanců nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pro oblast xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§349

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Pro xxxxxx xx věcech xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vyjednávacího xxxxxx xxxxxxxx družstevní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx soud evropské xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, v jehož xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§350

Zahájení xxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx.

§351

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx státních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx oblast xxxxxxxxxxx x ochrany zdraví xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyjednávacího xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx družstevní xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxx xx návrhem xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vyjednávacího xxxxxx xxxxxxxxxxx evropské xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§352

Xxxxxxxxxx

X řízení xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx-xx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu a xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §11, 17, §20 odst. 1 xx 3, §21, 22 x 28 xx nepoužijí.

§353

Rozhodnutí

(1) O xxxxxx xx vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x neplatnosti xxxxx do rady xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx a xxxxxxxxxxx volby zástupce xxx oblast bezpečnosti x ochrany xxxxxx xxx xxxxxx státní xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxx vyjednávacího výboru xxxxxxxxxxx xxxxxxxx družstevní xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx 10 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Proti xxxxxxxxxx xxxxxx přípustné xxxxxxx prostředky.

Díl 8

Řízení x xxxxxxx xxxxxxx zástavy

§353a

Místní xxxxxxxxxxx

(1) Pro xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zástavního xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxxxxx zástava, xxxx-xx xx xxxxxx xxxxx x xx.

§353x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 87/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2015

§354

Zahájení řízení

Řízení xxx xxxxxxx jen xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx jiné xxxxxx xxxxxxxx soudní xxxxxx xxxxxxx.

§355

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zástavní xxxxxxx.

§356

Xxxxxx xxxxxx

Xx xxxx xxxx třeba nařizovat xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx, že xxx xxxxxxxxxx xxx na xxxxxxx účastníky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důkazů x xxxxxxxxx xx práva xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx nařízení xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §358 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx listinami xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx veřejnými xxxxxxxxx xxxxxx.

§357

Xxxxxxxxxx

X xxxxxx může xxxx provést jiné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx jsou-li xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx-xx z xxxxxx xxxxx. Ustanovení §11, 17, §20 odst. 1 xx 3, §21, 22 a 28 xx nepoužijí.

§358

Xxxxxxxxxx x jeho xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx věřitel zajištěnou xxxxxxxxxx, xxxxxxxx právo x xxxxxxx x xxx xx zástavním xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx prodeje zástavy xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx nabylo xxxxxx xxxx.

(2) Pravomocné xxxxxxxxxx x nařízení xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx právo x xxxx zástavě.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx zástavy xxx xx návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxx nařídit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Díl 9

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

§359

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxxx vydala xxxxxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx akcionář") podle xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§360

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Řízení xxx xxxxxxx jen xx xxxxx.

(2) K xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx dokládající, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vydaným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx akcionáře, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx navrhovatele, k xxxx xx hlavního xxxxxxxxx xxxxxx vlastnické xxxxx.

§361

Účastníci

Účastníky xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx společnost.

§362

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx vychází zejména x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Účastníci xxxxxx xxx vyslechnuti.

(2) X xxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 7 dnů xxxx, xx byl návrh xxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx, kdy xxxxx k xxxxxxxxxx xxx nebo xxx xxxxx xxxxxxxx k xxxx stanovená lhůta; xxxxx platí, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxx. Xxxxxxxxx výzva xx xxxxxxxxxxx.

§363

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxx třeba xxxxxxxxx.

§364

Xxxxxxxxxx

X xxxxxx může xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jen jsou-li xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu x xxxxxxxxx-xx x obsahu xxxxx. Xxxxxxxxxx §11, 17, §20 xxxx. 1 až 3, §21, 22 x 28 xx xxxxxxxxx.

§365

Xxxxxxxxxx

X rozhodnutí soud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx všech xxxx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxx cennými xxxxxx xxxxxxxx akciovou společností, x xx xx xx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§366

Obdobné použití xxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx §359 xx 365 xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx poskytnout dorovnání xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxx rozhodnutí xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxx x vůči osobám, xxxxx nebyly xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vydáno.

XXXXX V

ŘÍZENÍ VE XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xx xxxxxx manželských x xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Řízení o xxxxxxxx xxxxxxx manželství

§367

Zahájení xxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxx xxx na návrh xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx 16 let xxxx x který xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§368

Účastníci

(1) Xxxxxxxxx jsou xxx, xxx hodlá xxxxxxx xxxxxxxxxx, jeho xxxxxxx zástupci x xxx, x xxx xx xxx manželství xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx 16 xxx xxxx, má x xxxxxx xxxxx procesní xxxxxxxxxxx.

§369

Dokazování

(1) Před xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx toho, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, a toho, x xxx xx xxx manželství uzavřeno.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxxxx v plném xxxxxxx, xxxx vyslechne xxx xxxxxxxxxxx jiných xxxx; xxxxxxxxxx důvěrníka, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxx x xxxxxxxx vyslýchaný účastník xxxxxx, může xxxx xxxxxxxx xxx tehdy, xx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

§370

Rozhodnutí

Rozsudek, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxx manželství, xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx, se kterým xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Řízení ve xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§371

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

x) x xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx či xxxx (xxxxxxxx manželství),

b) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx.

§372

Xxxxxxxxxx

Xx věci samé xxxxxxxxx soud xxxxxxxxx.

Xxxxxx o xxxxxx, xxx xx manželství xx či není, x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§373

Xxxxxx příslušnost

Pro řízení xx příslušný xxxx, x xxxxx obvodu xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v České xxxxxxxxx, xxxxx-xx v xxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxx; xxxx-xx takového xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx nepodal návrh xx xxxxxxxx řízení, x xxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx řízení.

§374

Zahájení xxxxxx

(1) Xxxxxx, xx xxxxxx má xxx manželství xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx z xxxxxx, že xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v užití xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx. Podá-li xxxxx někdo xxxx, xxxx jej xxxxxxx.

(2) X řízení podle xxxxxxxx 1 může xxxx provést xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jen xxxx-xx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx, xxxx jen, xx-xx xxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx nějž by xxxxxx mohlo xxx xxxxxxxx i xxx xxxxxx. Totéž xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §20 odst. 1, §21 x 28 xx xxxxxxxxx.

§375

Účastníci

Účastníky xxxx manželé.

§376

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx účastníkem, xxxx xxxxxx zastaví. Xx neplatí, lze-li xxxxxx zahájit i xxx xxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jmenuje.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §374 odst. 1 x xxxxxx, xxxxx nepodal xxxxx xx xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxx tím, xxx je xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx s xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx zemřelému manželu xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §374 xxxx. 1 a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx x řízení xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx 1 xxxx xx smrti zemřelého xxxxxxxxxxxx. Soud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§377

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xx xxx nabyl xxxxxx moci xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xx neplatné. Ustanovení §11 xx nepoužije.

§378

Xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xx není, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §417, který xxxxxxxx x otcovství xx xxxxxxxxxx dítěti x x úpravě xxxx a povinností x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

§379

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx řádné x xxxxxx omluvy, xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx.

§380

Xxxxx pro xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx poučení o xxxxxxxx, x xxxxx x odvolání xxxx x soudu, u xxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx-xx nesprávné xxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxx není xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx 15 xxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§381

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx řízení x xxxxxxxx proti xxxxxxxx, xxxx bylo xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx zde xxxx, nebo je xxxxxxxx, xxxxx, že xxxxxxxx xxxx odvolatelem xxxxx zpět, xxxxxxx xxxxxx moc rozsudku xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení.

§382

Obnova řízení a xxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxx zmatečnost xxxxxx xxxxxxxxx.

Řízení o rozvod xxxxxxxxxx

§383

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx řízení xx xxxxxxxxx soud, x xxxxx obvodu xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx společné xxxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxx-xx v xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxx; není-li xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx manžela, xxxxx nepodal návrh xx zahájení xxxxxx, x není-li xxx xxxxxxxx soudu, obecný xxxx xxxxxxx, který xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx řízení.

§384

Xxxxxxxx řízení

(1) Řízení xx xxxxx zahájit xxx xx xxxxx xxxxxxx x manželů xxxx xxxxxxxxx návrhem xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx manželství. Xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xx zahájení xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx připojí, postupuje xxxx xxxxxx, jako xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx návrhem xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se x xxxxxx xx možné xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx.

§385

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§386

Ztráta xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx způsobilost xxx účastníkem, xxxx xxxxxx zastaví.

§387

Xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx řízení

(1) Zpětvzetí xxxxxx xx zahájení xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx druhý x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx jeden x xxxxxxx, kteří xxxxxx návrh xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx, xxxxx xx k xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§388

Neúčinnost xxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podat poté, xx již nabyl xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §11 xx xxxxxxxxx.

§389

Xxxxxx řízení

(1) X xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx vyslechne xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx účastníků xxx xxxxxxx, xxxxx xx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxx soud xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx o jejich xxxxxxx.

§390

Xxxxxxxxxx

X xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx jiné xxx xxxxxxxxx navržené xxxxxx, xxx xx-xx xx xxxxx ke xxxxxxxx skutkového xxxxx x xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx, nebo xx-xx toho xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dětí xxxxxxxxx, xxx něž xxxxxx xxx manželství xxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §20 odst. 1 x §21 xx xxxxxxxxx.

§391

Xxxxxxxx jednání

(1) Xxxxxxxxx-xx xx navrhovatel xxxx xxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx bez řádné x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx zastaví.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx x jednání xxxxxxxx, xxxxxxxx prohlásí, xx na projednání xxxx xxxx.

§392

Xxxx xxxxxx

Xxxxxxx-xx oba xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx jej navrhl xxxxxxxxxxx x xxxxx x manželů xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nedostavil, xxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx xxxxx 3 xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx.

§393

Poučení

V xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx manžela, xxxxx přijal xxxxxxxx xxxxxxx manžela, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx příjmení.

§394

Lhůta pro odvolání

Neobsahoval-li xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x lhůtě x xxxxxxxx xxxx x xxxxx, x xxxxx xx podává, xxxx obsahoval-li xxxxxxxxx xxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxx není xxxxxxxxx, xxx odvolání xxxxx xx lhůtě 15 xxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§395

Odvolání

Bylo-li xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, není xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§396

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx-xx odvolací xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx rozsudku, xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx moc xxxxxxxx xxxx právní moci xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení.

§397

Xxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x důkazy, které xxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxx xxxxxxx stupně, xxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxx jen, týkají-li xx xxxxx nezletilých, xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx rozvedeno, xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §28 xx xxxxxxxxx.

§398

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxx xx obnovu xxxxxx x žaloba xxx zmatečnost nejsou xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 3

Xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx partnerských

§399

Druhy xxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx partnerských xxxx řízení

a) x xxxxxx, zda xx xxxxxxxxxxx je či xxxx,

x) x neplatnost xxxxxxxxxxx,

x) o xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx statusových věcech xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx manželských.

Oddíl 2

Xxxxxxxxx řízení xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxxxxx opatření

§400

Místní xxxxxxxxxxx

X xxxxxxxxxx x xxxxxx xx vydání předběžného xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

§401

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx opatření xx xxxx xxxxxxx xxxxx domácímu násilí xx xxxxx xxxxx xxx xx návrh.

§402

Náležitosti xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xx společné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx, xx kterém xx xxxxxxx společná xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx navrhovateli xxxx jinému, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx osvědčují xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx navrhovatele.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxx všechny xxxxxxxxxxx, x xxx tyto xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx vyzve navrhovatele xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx návrhu a xxxxx ho x xxxxxxxxxx nevyhovění této xxxxx. Xxxxxxx-xx soudu xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx pro rozhodnutí xxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx vhodným xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podání, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx nesrozumitelné nebo xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx.

§403

Účastníci

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx osoba, vůči xxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx navrhovatelem nezletilý, xxxxxx xxxx jménem xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx základě xxxx xxxx, pokud xx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx navrhovatelem xxxxx, jejíž xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, x xxx v xxxxxx xxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx zastoupeného xx xx xxxxxxxxx xxxxx těch, kteří xxxx zastoupeni týmž xxxxxxxx zástupcem nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx.

(3) Nezletilý xxxxxx 16 let xx xxx řízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§404

Xxxxx xxx rozhodnutí

O xxxxxx rozhodne soud xx 48 hodin xxx xxxxxxx.

§405

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatřením zejména, xxx

x) opustil společné xxxxxx, jakož x xxxx xxxxxxxxxxxxx okolí, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx obydlí xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx bezprostředního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx,

x) xx xxxxxx setkávání x xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem.

(2) X xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx obydlí xxxx uvedené x §493. Navrhovatele xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx směřujících x xxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx poučí také x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §410.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpůrci xxxxxxx xxxx, x xx x přihlédnutím x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§406

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

Xxx-xx podán xxxxx xx xxxxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxxx §403 xxxx. 2 a xxxxx-xx střet xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx či může-li xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, kteří xxxx zastoupeni týmž xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §400 xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. To xxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Proti xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx jmenován, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§407

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx podle §405 xx vykonatelné xxxxxxx.

§408

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §405 xxxx 1 xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, x neuplynula-li xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx v jiném xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření x xx dobu, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§409

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx včasným xxxxxxxxx, xxxx prvního xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx soudu do 15 xxx od xxxxxx odvolání.

(2) X xxxxxxxx odvolací xxxx xxxxxxxx xx 7 xxx od xxxxxxx xxxx.

Pododdíl 2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§410

Xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Navrhovatel může xxxx uplynutím doby xxxxxxx v §408 xxxxx návrh na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření podle §405.

(2) Xxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §405 xx xxxx, xxx soud x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§411

Xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx x xxxxxx podle §410 soud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx musí xxx účastníkům xxxxxxxx xxxxxxx 3 xxx xxxxxx. Xx-xx jednání xxxxxxxx, ustanovení o xxxx x přípravě xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx.

(2) Xxx rozhodování x xxxxxx xxxx xxxxx v úvahu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx navrhovatele, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxx xxxxxxxxx včetně dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§412

Rozhodnutí

(1) X xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 2 xxxxxx xx xxxx podání.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx předběžného xxxxxxxx jen na xxxx xxxxxxxx nutnou. Xxxxx xxxxxxxxxxx neprokáže xxx majetkové xx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx a jiných xxxxxx xx společnému xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§413

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §405 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§414

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Na xxxxx může xxxx xxxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §405.

(2) Xxxxxxxxxx §411 x §412 odst. 1 xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx-xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx opětovně xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx od právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx 3

Řízení x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlášením xxxxxx

§415

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx-xx xx xxxx, u xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zákonnou xxxxxxxxx xxxxxxxx manželu xxxxx, xxx xxxxxxxxxx prohlášením xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx soud xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxx, že xx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx podle §417.

(2) Xxxxx-xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rodičů x otcovství, uvede xx xx v xxxxxxxxx a oznámí xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx narození, x xxx xx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx opatrovníka x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx, xxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx.

§416

Určení xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Xxx-xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlášením x xxxxxx, které se xxxxxxxx x době xxxx xxxxxxxxx řízení x rozvodu xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx prohlášení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx soud xxxxx, xxxxxxx x xxxx, xxx prohlašuje, xx xx xxxxx dítěte. Xxxxxxxxxx je soud xxxxx §417.

(2) Dojde-li x souhlasnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o tom, xxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx x oznámí matričnímu xxxxx, xxxxx vede xxxxx xxxxxxxx, x xxx xx dítě xxxxxxx.

(3) Xxx-xx xxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx řízení xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xx neplatné nebo xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx. Bylo-li xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx-xx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx zastaví.

Xxxxxxxx 2

Řízení o xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx

§417

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Pro xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx soud xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxx příslušnost xxxxx xxxxxxxx 1, je xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

§418

Xxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxx jen xx návrh.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx není, xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx otcovství xx xxxxxxxxxx dítěti x xxx návrhu.

§419

Popření otcovství xxx xxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx řízení o xxxxxxx takto xxxxxxxx xxxxxxxxx zahájit i xxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx základní xxxxxx xxxxx.

§420

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx dítě xxxxxxxx, xxxx x xxx, xxxxx o xxxx tvrdí nebo x xxxx xx xxxxxxx, xx je xxxxx xxxxxx (domnělý xxxx), xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx být xxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byl jmenován xxxxxxxxx xxxxxxxxx otci, xx účastníkem tento xxxxxxxxxx.

§421

Xxxxxx způsobilosti xxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx, x xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx k xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx řízení zastaví.

(2) Xxxxx-xx x průběhu xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx otec, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx zahájení řízení xxxxxxx xxxx, který xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x stanoví xxx xxxxx pro xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo se xxx vyjádří xxx, xx x pokračováním xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx zastaví. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx odstavce 2 xxxxxxx.

§422

Xxxxxxx řízení

S řízením x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx řízení x péči x xxxxxxxxx xxxx x x výživě nezletilého xxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxx §415 a 416.

§423

Xxxxxxxxxx

Xx věci samé xxxxxxxxx xxxx rozsudkem.

§424

Zastavení xxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxxx x dítěti určeno x řízení xxxxx §415 xxxx 416, xxxx xxxxxx o xxxxxx otcovství zastaví.

§425

Prominutí xxxxxxxx lhůty

(1) Xxx-xx návrh na xxxxxxx otcovství xxxxx xx uplynutí popěrné xxxxx, xxxx xxxx xx 4 xxxxxx xx xxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx to xxxxx xxxxxx a veřejný xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx soud xxxxxxx, xx-xx to třeba.

(2) Xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxx xx prominutí zmeškání xxxxx nařídí soud xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§425a

Obnova řízení

(1) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xx 3 xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže

a) otcovství xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 1995 x

x) xxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx vědeckými xxxxxxxx, které x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx použít.

(2) Rozhodnutím x určení xxxx xxxxxxx otcovství xxxx xxxxxxx platnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x povinností xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí.

§425a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 296/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 30.9.2017

Xxxxxxxx 3

Řízení o xxxxxx a popření xxxxxxxxx

§426

Xxx xxxxxx x xxxxxx x popření xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x určení x xxxxxxx otcovství xxxxxxxxx.

Oddíl 4

Xxxxxx xx xxxxxx osvojení

Pododdíl 1

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§427

Xxxxxxx řízení

Ve xxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx dítěte do xxxx před xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x určení, xxx xx třeba xxxxxxxx rodičů x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, kteří xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxxx osvojení.

§428

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Pro xxxxxx je příslušný xxxxxx xxxx xxxx, xxx má být xxxxxxx (xxxxxxxxx).

(2) Xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxx je příslušný xxxx, x xxxxx xxxxxx xx Úřad xxx mezinárodněprávní xxxxxxx xxxx.

§429

Xxxxxxxx řízení

(1) Řízení xxx zahájit jen xx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx a jeho xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx rodič x xxxx souhlas x xxxxxxxx utajeny, xxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx odtajnění, odůvodňuje-li xx xxxxx závažná xxxxxxx ohrožující xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx určí.

§430

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxx xx xxxxxx

Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxx do xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx nepřipojil rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx lhůtu x xxxxxxxx návrhu. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx stanovené nedoplní, xxxx návrh odmítne.

§431

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx, jeho xxxxxxx xxxxxxxx x, nejde-li x xxxxxxxxxx x xxx, zda je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxx, xxx xx x úmyslu xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx). Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx rodič xxxxxx 16 xxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx také xxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx x osvojení xxxx souhlasu.

§432

Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx věci xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx,

x) udělil souhlas x xxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účastníkem xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx není třeba x osvojení xxxx xxxxxxxx.

§433

Povinnost xxxxxxxx jednat x xxxxxxx osvojence

(1) Xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jako x účastníkem,

a) xxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx odvolán,

b) bylo-li xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxx, že xxxx xxxxx xxxx souhlasu x xxxxxxxx,

x) bylo-li xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx svéprávnosti ve xxxx udělení xxxxxxxx x xxxxxxxx, nebo

d) xxxx-xx mu znovu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxx.

(2) Byl-li xxxxxxx, xxxxx dal xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx xxxxxx, x xxx se xxxxxxxxx x tomto xxxxxx.

§434

Zastoupení

(1) Xxxxxxxxx osvojenec, xxxxx není plně xxxxxxxxx, xx x xxxxxx zastoupen xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx jmenuje xxxxxxxxx xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx jmenovat orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§435

Xxxxxxxxxx

X xxxxxx, xxx xx xxxxx souhlasu xxxxxx x xxxxxxxx, x dohledu x x xxxxxxxx rozhoduje xxxx rozsudkem.

§436

Prohlášení o xxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxx xxxxxx o xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxxx odvolání xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xx dává xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxxx do protokolu. Xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx sepsat xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xx postoupit xxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, x xxxxx osvojení xxx xxxxxxx udělen. Xxxxxx-xx xx vztahu x xxxxxxxxxxx, x xxxxx bylo prohlášení xxxxx odstavce 1 xxxxxxx, xxxxx zahájeno xxxxxx xx věcech xxxxxxxx, založí xxxx xx xxxx xxxx x xxx postoupí xxxxx xxxxxxxxxxx podle §428. Xxx udělení xxxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx určit, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgánu sociálně-právní xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx.

§437

Xxxxxxxxxx

(1) X řízení xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vyslechne xxxxxxx xxxxxx xxxxxx osvojence, x xx x xxxxx xxxxxx účastníky. Xx neplatí, pokud

a) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx svou xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx,

x) rodič xx zdržuje xx xxxxxxxx místě x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx soudu ani xxx vynaložení xxxxxxxx xxxxxxxxxx x součinnosti x xxxxxxx orgány xxxxxxx moci zjistit,

c) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx práva xxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osvojitele.

§438

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dítěte xx péče

Před xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx osvojitele xxxxx xxxx, co xxxx xxx rodiče souhlas x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx dítěte xxxxxx, provede xxxx xxxxxx šetření, která xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

§439

Xxxxxx, zda xx xxxxx xxxxxxxx rodičů x xxxxxxxxx

Xxxxxxx-xx xxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, jmenuje xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§440

Xxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xx k xxxxxxxx xxxxxx není xxxxx souhlasu xxxxxx, xxxxx-xx se poměry. Xxx-xx xxxxx na xxxxx rozsudku pravomocně xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx podat nejdříve xx xxxxxxxx 1 xxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx rodičů, xxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§441

Xxxxxxxxx řízení

(1) Byl-li xxxxx návrh xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx řízení xxxxxxx do xxxx, xxx bude x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx do xxxx jiné osoby, xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xx doby, xxx xxxx x xxxxxx xx svěření xx péče xxxxxxxxxx.

§442

Prohlášení blízkého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx blízký xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx schopen x ochoten x xxxx xxxxxxx, zahájí xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx do xxxx jiné xxxxx. Xxxx-xx xxxx soudem xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §467, xxxxxxxx xxx neprodleně xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Po xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxx §441 odst. 2 xxxxxxx.

§443

Příjmení osvojence

(1) X xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx osvojení, xxxxx xxxx x příjmení, xxxxx xxxxxxxxx bude xxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx pro xxxxxxxx o zrušení xxxxxxxx přiměřeně.

§444

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Vyhověl-li xxxx xxxxxx xx xxxxxxx osvojení podanému xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx osvojení.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx odstavec 1 xxxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Xxxxxx x xxxxxxxx zletilého

§445

Místní xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx soud xxxx, xxx má xxx xxxxxxx (osvojenec).

§446

Xxxxxxxx řízení

Řízení xxx xxxxxxx xxx na xxxxx.

§447

Náležitosti xxxxxx

Xxx-xx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx připojil, vyzve xxxx xxxxxxxxxxxx, aby xx xxxxx k xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx.

§448

Účastníci

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxx, kdo xx x úmyslu xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx).

(2) Xxxxxxxxxx xx také xxxxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxx k osvojení xxxx souhlasu.

§449

Zastoupení

Zletilý osvojenec, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx x řízení xxxxxxxxx zákonným xxxxxxxxx xxxx opatrovníkem, kterého x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

§450

Dokazování

Soud x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o osvojení xxxxxxxxx, které xx xxxxxxx osvojení xxxxxxxxxxx, xxxx osvojence, umožňuje-li xx jeho xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx osvojení, x xxxxxxx xxxxxxxxx.

§451

Xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx to xxxxx, rozhodne soud x příjmení osvojence.

Xxxxx 5

Xxxx xxxxx x nezletilé

Pododdíl 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx poměrů dítěte

§452

Předběžné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Ocitlo-li se xxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx ohledu xx to, xxx xx xx xx xxxx osoba, která xx právo x xxxx xxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxx xxxxxx, xxxx normální vývoj xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx vážně ohrožen xxxx xxx-xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxx; xxx, že nařídí, xxx xxxx bylo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxxx zajistit nezletilému xxxxxx xxxx s xxxxxxx xx jeho xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatřením. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxx i xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx nemůže xxxx ze závažných xxxxxx vychovávat, nebo xx jejímž uplynutí xxx dítě svěřit xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, dát xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx, xx není xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Ustanovení xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx použijí x na předběžné xxxxxxxx podle občanského xxxxxxxx xxxx, xxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx do xxxx xxxxxxx x rodičů xxxx xx péče xxxxx dítěti xxxxxxxx xxxx blízké.

§453

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx x návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx předá xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §467. Xx-xx xxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx xx, xx xxxx xxxxxx uvedeným xxxxx §467, předloží xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx svému xxxxxxxxxxx soudu; xxxxx xxxxxxxxxxx je soud, xxxxx příslušnost xxxx xxxxxx, xxxxx.

§454

Xxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx nařízeno xxxxxxxx xxxxxx xxxx péči xxxxxx xxxx péči xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx účastníků, xxxx-xx navrhovateli xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předběžného xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxxx-xx návrh xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxx xxxx možné o xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x tomu xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx. Ustanovení x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx které xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx.

§455

Zastoupení xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx být zastoupen; xxxx-xx nezletilý xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nemůže-li xxx xxxxxxx zástupce x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx soud xxxxxxxxx podle §467 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Opatrovníkem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§456

Xxxxx xxx rozhodnutí

O xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dříve.

§457

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, kterým bylo xxxxxx vyhověno, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx pozdější xxxxxxx. Xxxx výrok je xxxxxxx xxx každého.

§458

Doručování

Rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx až xxx xxxxxxxxx xxxx výkonu. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §467 spolu x xxxxxxxxxxx, že xxx proveden xxxx xxxxx.

§459

Trvání xxxxxxxxxxx opatření

Trvání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxx nepřesahující 3 xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§460

Prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §459 xxxxxxxx řízení ve xxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 6 xxxxxx xx xxxx vykonatelnosti. Xxxx xxx trvání xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nutnou xxxx x délce xxxxxxxxxxxxx 3 měsíce xxx xxxxx, xxxxxx-xx z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx věci xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 roku od xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Postupoval-li xxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx §453 xxxx. 2 xxxx xxxxx, x xxxxxx-xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, rozhodne o xxxxxxxxxxx doby trvání xxxx, xxxxx předběžné xxxxxxxx xxxxxxx.

§461

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxx-xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §452 x ve xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx §459 se xxxxxxxxx. Celková xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x takovém xxxxxxx xxxxx překročit 6 xxxxxx.

§462

Zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx nezletilého, xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany dětí x xxxxxxxxxx podle §455 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx rozhodnout xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx do 7 xxx. Byl-li xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, neuvede-li x xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx až xx xxxxxxxx 14 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) O xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §467. Xxxxxxxxxx §460 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§463

Xxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x předběžné xxxxxx poměrů xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §467, nemůže xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§464

Xxxxxxxx odvolání xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx může x xxxxxxxx změnit přímo xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§465

Lhůta xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Bylo-li xxxxxxxxxx x xxxxxx xx nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx včasným xxxxxxxxx x nepostupoval-li xxxx prvního stupně xxxxx §464, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxx odvolání.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x odvolání xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §452 xx 7 dnů xx xxxxxxxxxx věci.

Pododdíl 2

Xxxxxx xx xxxxxx péče soudu x xxxxxxxxx

§466

Xxxxxxx xxxxxx

X xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x nezletilým xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pro xxxxxxxxx xxxx významných, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) souhlasu x xxxxxxxxxx xx xxxxxx nezletilého dítěte,

l) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx opatření,

n) xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx souhlasu x odvolání souhlasu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx x xxxx obdobné výdělečné xxxxxxxx.

§467

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx je příslušný xxxxxx xxxx nezletilého xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx-xx xxxx zakročit, xxxxxxx xxxx, x xxxxx obvodu se xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx je to xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§468

Zahájení xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx §466 xxxx. x) x l) xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx §466 xxxx. p) x x) lze xxxxxxx xxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §452, xxxxxx soud příslušný xxxxx §467 bezodkladně xxxx, xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx co bylo xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxx dítě na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §452 xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx a xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx.

§468x

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx nezletilého xxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2, xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxx.

(2) Xxx řízení je xxxxxxxxx soud, který xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) X rozsudku, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx odpovědnosti, xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx způsobilost xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx vzhledem x zájmu xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx opatření.

§468a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2017 Xx. s xxxxxxxxx od 30.9.2017

§468b

Přenesení xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie

 Soud xxxx řízení xxxxxxxx, xxxxxxxx dospěl k xxxxxx, xx jsou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx9).

§468x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 363/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§469

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xx x xxxxxx zastoupeno xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx jmenuje. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxxx-xxxxxx ochrany dětí, xxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §468 xxxx. 2. X těchto xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§470

Xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ochranu xxxx

Xxx-xx x věci xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxx zmocněncem xxxxxxxxx Úřad xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ochranu xxxx.

§471

Xxxxxxxxxx

(1) Xx věci xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §466 písm. x) až x), x), xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx opatrovníka pro xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx §466 xxxx. x) xx k), x), n), xxx-xx x svěření dítěte xx pěstounské xxxx, x xxxx xxxxxxx, xxxx o změnu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x podle §466 písm. x) x x).

(2) Xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nejsou-li xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxx xxxxxxxxx xx 6 měsíců od xxxxxxxx řízení; xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx lhůty, xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

§472

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxx xx xxxxxx styku x xxxxxxx, péče x xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx poučí xxxxx §502, 503 x 504 x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí a x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§472a

Úroky x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx soud x xxxxxxxx xxx nezletilé xxxx, může x xxxxxxxxxx uložit i xxxxxxxxx zaplatit xxxx x xxxxxxxx. X xxxxx z prodlení xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxx uložit x pro xxxxx xxxxxxxxx splatné v xxxxxxxx, xxxxxxx-xx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§472x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.9.2017

§473

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx prodlužuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx1).

§473x

Xxxxxxxx odvolacího xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx x zrušení xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx ústavní xxxxxxx, nebo kterým xx mění rozsudek xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§473x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.9.2017

§474

Úkoly soudu xxx xxxx x xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx ochrany xxxxx xxxxxx xxxx xxxx rodiče k xxxxxxxx xxxxxxxx řešení. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rodinné xxxxxxx, xxxx jim xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nezletilých x xxxxxxx xxxxxx povinností xxx xxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx záležitostí. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx stran xxxx o xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochranu xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x poměry.

§475

Xxxxx xxxxxx

(1) Změní-li xx poměry, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výkonu xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx dítě.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx mezi xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx záležitosti xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxx, rodič xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx pěstounské xxxx, xxxx jiné xxxxxxxxxx.

§476

Odvolání

Schválil-li xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x nezletilé rozsudkem xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx oprávněni podat xxxxxxxx do xxxxxx, xxxx byla dohoda xxxxxxxxx.

§477

Xxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x xxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx dítě x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx zletilosti, xxxxxxx soud xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 3

Xxxxxxxx ustanovení xxx xxxxxx x xxxxxxxxx nezletilého xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

§478

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxx x návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx věcech mezinárodních xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx2), xxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx3).

§479

Místní xxxxxxxxxxx

Xxx řízení xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§480

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx lze xxxxxxx jen xx xxxxx.

§481

Účastníci

(1) Účastníky xxxx

x) xxx, xxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xx xxxx o xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu státu, x xxxx xxxx xxxx xxxx obvyklý xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx zadržením, xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx),

x) xxx, x němž xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxx x dítě, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu xxxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx pobyt xxxxxxxxxxxxx xxxx přemístěním nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxx (xxxxxxx),

x) xxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dítěte, xxxxx není xxxx xxxxxxxxx x dosáhl xxxx 16 xxx, xx x tomto xxxxxx plnou procesní xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx rodič xxxxxx, xxxxx není xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 16 xxx, musí xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x řízení xxxxxxxxxx.

§482

Xxxxxxxxxx

(1) Dítě je x xxxxxx zastoupeno xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jmenuje xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí.

(2) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§483

Xxxxxxxxxx

Xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx rozsudkem.

§484

Xxxxxxxxx vykonatelnost

Rozsudek, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx vykonatelný.

§485

Xxxxxxxxx řízení

(1) Řízení xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx orgán Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x předběžné xxxxxx.

(2) V xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§486

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Soud xxxx x bez xxxxxx vhodná opatření x xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxx dítěte, xxxxxxx zejména xxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx pohybem xxxxxx xx xxxxx xxxxx,

x) zabránění xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx soudu,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezi dítětem x navrhovatelem.

(2) Soud xx xxxxx navrhovatele xxxxxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxxxx-xx navrhovatel právo xx xxxx o xxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx opatření soud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§487

Xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxx xx 3 xxxxx xx podání xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx soud xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxx xxxx zjistí názor xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx navrhovatelem x odpůrcem, xxxxx xxx o xxxx x dítě x xxxx x xxx, xxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx něj x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§488

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx včasné x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x písemné xxxxx, xx xx xx xx, xx xxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxx následku xxxxxxxxxxx xx musí xxx xxxxxxx xxxxxx.

§489

Xxxxxxxxxx

(1) Nejsou-li dány xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, vydá soud xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx 6 týdnů od xxxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx lhůty, xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pro xxxxx nebylo xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx přiměřených záruk xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx učiněním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx něhož xx být xxxx xxxxxxxxx.

§490

Xxxxxxxx

(1) Bylo-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x navrácení dítěte, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx věc xxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxx od xxxxxx xxxxxxxx. O xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx 30 xxx xx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx usnesení xxxxxxxxxxxx k navrácení xxxxxx, pokud k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx vykonatelnosti xxxxxxxx xx 3 xxx od xxxxxxxxxx xxxx.

§491

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxx xx obnovu xxxxxx a žaloba xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Díl 2

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx ochrany xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

§492

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx-xx xxxx podle §405, xxxxx rozhodnutí zajistí xxxxxxxxxxx xxxx soud xxxxxxx xxxxxx.

§493

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx soud x xxxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx povinného ze xxxxxxxxxx xxxxxx, odebere xx xxxxxxx xxxxx xx společného xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx mu xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ji xxxxx xxxxxxxxxxx. Soud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx si xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx své xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx, xxxxx slouží xxxx xxxxxx potřebě; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §405 pak xxxxxxxxx xxxxxx vyzvednout x xxxx nezbytné x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx povolání, případně xxxx xxxxxxxx x xxxxxx vážného důvodu.

§494

Xxxx povinného

Není-li povinný xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx na jeho xxxxxx během xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §405 xxxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v §493.

§495

Adresa pro doručování

Při xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, na xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §405 doručovat xxxxxxxxxx x tímto rozhodnutím xxxxxxxxx, xxxx aby xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x upozorní ho, xx písemnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§496

Opětovný výkon

Poruší-li xxxxxxx xx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §493 povinnost nevstupovat xx xxxxxxxxxx obydlí x nezdržovat se x xxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx opětovný výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx obydlí.

Xxxxx 2

Xxxxxxxx ustanovení x výkonu rozhodnutí xx xxxxxx xxxx xxxxx x nezletilé

Pododdíl 1

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

§497

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §452

(1) Nařídil-li soud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx dítě xxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx xxxx v xxxxxxxxxxx x příslušnými orgány xxxxxxx moci xxxxxxxxx xxxx předá xx xxxxxxxx prostředí; xxxxxxxx xx dítě u xxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx, xxxx xxx za xxxxxx xxxxxxxx xx vhodného xxxxxxxxx odňato. Ustanovení §500 xx 504, 507 x 508 xx nepoužijí.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx a citového xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zásahu xx xxxx xxxx.

(4) X xxxxxxx xx věk x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dítě xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx krocích spojených x xxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx důvody, xxxxx xxxxx k tomuto xxxxxx, kam xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx zodpoví otázky, xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§498

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxx tohoto rozhodnutí xx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření. Xxxx-xx xxx xxx xxxxxxx soudu příslušnému xxxxx §467, je xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxx, kterému xxxx věc xxxxxxx.

§499

Zastoupení xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx zastoupen; xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx nemůže-li xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx soud příslušný xxxxx §467 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Xxxxx rozhodnutí x xxxx x xxxxxxxxx xxxx

§500

Xxxxxx příslušnost

(1) Xxx řízení je xxxxxxxxx obecný xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X výkonu xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nezletilého xxxxxx xx příslušný xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§501

Xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx soud xxxxxxxx důvody, nebo xxxxx-xx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx soudem xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxx x ním xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx dohodě xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených povinností, xxxxx xxx, xxx xxxxxx rozhodnutí nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ukládáním xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx může xxxxxxx též xxxxxxxxx xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx, aby xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx schválené xxxxxx x péči x nezletilé dítě x x úpravě xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx dítěte, aniž xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí.

§502

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Soud xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, kdo xxxxxx xxxxxxxxxx soudní xxxxxxxxxx xxxx soudem xxxxxxxxxx xxxxxx o péči x xxxxxxxxx dítě, xxxxxxxxx o úpravě xxxxx s xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dítěte.

(2) Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx pokuty xxx xxxxxxx opětovně, xxx xx-xx to xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nesmí xxxxxxxxxx 50&xxxx;000 Xx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§503

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Je-li xx xxxxxx, xxxx xxxx

x) xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxx o nezletilé xxxx, xxxxxxxxx o xxxxxx styku x xxx xxxxx xxxxxxxxxx x navrácení xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxx 3 hodin,

b) xxxxxx-xx xxxx podmínky xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxx"), xx-xx xx x zájmu dítěte; xxxx xx stanoví xxx, xxx xxx xxxxxxx postupný kontakt xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ke styku x ním; xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx opatří odborné xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxx trvání; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx plánu xxxx xxxxxx vhodnou xxxxx nebo zařízení, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx povinnosti xxxxxx, mezi kterými xx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx povinnému xxxxxxx x poskytovatelem xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx pedopsychologie.

(2) Xxxxxx-xx xxxx porušování xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx k xxxxxx, xx navykací xxxxx xxxxxx xxxx účel, xxxx zruší x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §504.

§504

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx-xx postup xxxxx xxxxx §502 x 503 xxxxxxxxxxx xxxx xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx případu xxxxxx, xx by tento xxxxxx zjevně nevedl xx xxxxxxx povinnosti, xxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dítěte xxxxx xxxx, u xxxx xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxx nemá xxx, a xxxx xxxxxxx tomu, komu xxxx xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx má xxx xxxxxxxxx, xxxxx tomu, xxxx rozhodnutí nebo xxxxxx přiznávají xxxxx xx styk x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx předání xxxx, xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx přiznávají xxxxx xx styk s xxxxxxx xx omezenou xxxx, lze xxxxx xxxx první xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§505

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jsou x

x) xxxx xxxxxxx x xxxxxx výdaje xxxx xxxxxxxxxxxx xx výkonu xxxxxxxxxx odnětím dítěte,

b) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx bytu x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx §509,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nezletilého dítěte xxx xxxxxx rozhodnutí,

d) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxx xxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§506

Náhrada xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hradí xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx postupem xxxxx §507, hradí povinný xxxxxxx xxxxxx státu. Xxxx xx proti xxxxxxxxx xxxx právo xx xxxxxxx odměny xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xx soudních xxxxxxxx.

§507

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xx návrh xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníka xxxxxxxxxxx xxxxxx lze xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxxx x náhradě xxxxxxxxxxxx x prokázaných xxxxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřeb xxxxxx, a xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §502.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nepřizná x xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx plnit soudní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dohodu x xxxx o xxxxxxxxx xxxx x o xxxxxx xxxxx x xxx anebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dítěte, xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxx sám dobrovolně xxxxxx.

§508

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §504 je závazné xxx každého. Xxxx xxx provede x xxxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §497 xxxx. 3 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§509

Xxxxxxxxx při xxxxxx

Xxxxxxxx-xx xx provedení výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx ten, kdo xxxxxxx xxxxx, oprávněn xxxxxxx prohlídku xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxx, jestliže je xxxxx xxxxxxxxxxxx, že xx x nich xxxx xxxxxxx; xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx do bytu x xxxxxx prostor xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§510

Xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx x odvolání podanému xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxx o xxxxxxxxx xxxx lze xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxxxxx jen x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx občanský xxxxxx xxx. Šetření xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx změnu xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx soud xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxx xxxxxxxxx

§511

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

X xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx vymožení výživného xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx příslušnosti xx xxxxxxx xxxxxxx.

§512

Xxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxx-xx x věci xx xxxxxxx x cizině, xxxx xxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnost x xxxxxxx výživného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřad xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§513

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx-xx x xxxxxxxx výživného xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx zjišťování bydliště xxxx, xxxx x xxxxxxxxxx vyplývá xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx postupuje x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx.

Oddíl 4

Xxxxxxxx ustanovení x uznávání xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§513x

(1) Výkon ochranného xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx6) provede xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx, xxx má xxx poskytnuta ochrana.

(2) X úpravě xxxxxxxxxx xxxxx ochranného xxxxxxxx, xxxxx nařídil xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx6), xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, jinak xxxx, x jehož xxxxxx xx nachází xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx 48 hodin xxx jednání.

(3) K xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx osvědčení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx6) je xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx.

§513x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 7.6.2016

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX A XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Přechodné xxxxxxxxxx

§514

Xxxxxx x xxxxxxx otcovství xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx státního zástupce xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Xxxxxxxxxx ustanovení

§515

Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx a vrchní xxxxx, xxxxx upraví xxxxxxxxxx xxx vyřizování xxxxxxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx x řízení x xxxxxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxx stanoví, xxxxx jednoduché úkony xxxxxxx předsedovi senátu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx justiční čekatelé xxxx administrativní zaměstnanci x kterými úkony x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

§516

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) výši x xxxxxx xxxxxx odměny x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx notáře xx xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx soudní xxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxxx odměny x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§517

Xxxx x xxxxxx xxxxxx odměny a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx upraví xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

§518

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2014.

Xxxxx x. x.
Xxxxxx x. x.

Xx. VI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxx příslušnosti x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx zákon č. 292/2013 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. VI xxxxxx právním předpisem x. 87/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2015

Xx. IV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx neskončená xxxxx xxxx 1. xxxxx 2016 xx xxxxxxx xxxxx §84 xxxxxx x. 292/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx 1. xxxxx 2016.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2016

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Není-li xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxx xx xxxxx x. 292/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x pro xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; právní účinky xxxxx, xxxxx x xxxxxx nastaly přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, zůstávají xxxxxxxxx.

Xx. IV vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.9.2017

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 292/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2014.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

87/2015 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x účinností rekodifikace xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2015

161/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 549/1991 Xx., o soudních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 87/2015 Xx., x zákon x. 91/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 375/2015 Xx.

x xxxxxxxxx xx 7.6.2016

189/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 292/2013 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 87/2015 Sb., x zákon č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx službách x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx (xxxxx o zdravotních xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2016

298/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx důvěru pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 121/2000 Sb., o xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 19.9.2016

334/2016 Sb., xxxxx XX xx xxx 23.8.2016 xx. xx. Xx. XX 16/15 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx §376 xxxx. 1 zákona x. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 17.10.2016

460/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 89/2012 Xx., xxxxxxxx zákoník, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 28.2.2017 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx účinnosti 1.1.2018

296/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudních, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.9.2017

303/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti xx zrušením xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

343/2020 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 29.8.2020

527/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.2021, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021)

588/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx výživném)

s xxxxxxxxx xx 1.7.2021

192/2021 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx řízeních soudních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2021

363/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2022 x výjimkou xxxxx §452, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2025

285/2023 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 312/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 23.9.2023

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §13a xxxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 401/2012 Xx.

2) Úmluva x xxxxxxxxxxxxxxxx aspektech xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx č. 34/1998 Sb.

3) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 2201/2003 xx xxx 27. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxxxxxxx x uznávání x xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx manželských x xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1347/2000.

4) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx č. 650/2012 xx xxx 4. července 2012 x příslušnosti, xxxxxxxxx xxxxx, uznávání x xxxxxx rozhodnutí a xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) č. 1329/2014 xx xxx 9. xxxxxxxx 2014, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 650/2012 x xxxxxxxxxxxx, rozhodném xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx listin x xxxxxxxxx xxxxxx x x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení.

6) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx č. 606/2013 ze xxx 12. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx.

7) §91a xxxxxx x. 108/2006 Xx., x sociálních službách, xx znění xxxxxx x. 189/2016 Xx.

8) §92 x 115 xxxxxx x. 108/2006 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

9) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2201/2003 ze xxx 27. xxxxxxxxx 2003 x příslušnosti x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx manželských x xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx nařízení (ES) x. 1347/2000.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2019/1111 xx xxx 25. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dětí.