Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022 do 31.12.2024.


Zákon o zvláštních řízeních soudních
292/2013 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST

Úvodní ustanovení §1

Řízení upravená tímto zákonem §2

Věcná příslušnost §3

Místní příslušnost §4

Přenesení příslušnosti §5

Účastníci řízení §6

Přibrání účastníka a ukončení účasti na řízení §7

Oprávnění státního zastupitelství §8

Smírné řešení §9

Dohoda o předmětu řízení §10

Doručení §11

Předběžná opatření §12

Zahájení řízení §13

Zahájení řízení ústně do protokolu §14

Neúčinnost zpětvzetí návrhu §15

Zastavení řízení §16

Vyloučení přípravného jednání §17

Jiný soudní rok §18

Jednání §19

Průběh řízení §20

Dokazování §21

Výslech účastníka §22

Opis z evidence Rejstříku trestů §22a

Náhrada nákladů řízení §23

Sankční opatření §24

Rozhodnutí §25

Překročení návrhu §26

Závaznost výroku rozhodnutí §27 §27a

Odvolací řízení §28

Žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost §29

Dovolání §30

ČÁST DRUHÁ - ZVLÁŠTNÍ ČÁST

HLAVA I - ŘÍZENÍ O NĚKTERÝCH OTÁZKÁCH TÝKAJÍCÍCH SE FYZICKÝCH OSOB

Díl 1 - Řízení o podpůrných opatřeních a řízení ve věcech svéprávnosti

Oddíl 1 - Řízení o některých podpůrných opatřeních

Předmět řízení §31

Zahájení řízení §32

Průběh řízení §33

Oddíl 2 - Řízení o svéprávnosti

Místní příslušnost §34

Zahájení řízení §35

Informování o zahájení řízení §36

Zastoupení §37

Průběh řízení §38

Posouzení mírnějších opatření §39

Rozhodnutí §40

Sdělení rozhodnutí posuzovanému §41

Zrušení rozsudku §42

Náklady řízení §43

Oddíl 3 - Řízení ve věcech opatrovnictví člověka

Místní příslušnost §44

Zahájení řízení §45

Spojení řízení §46

Zjištění existence prohlášení o určení opatrovníka §47

Rozhodnutí §47a

Dohled §48

Rozhodnutí ve věcech opatrovnické rady §49

Díl 2 - Řízení ve věcech nezvěstnosti a smrti

Oddíl 1 - Řízení o prohlášení člověka za nezvěstného

Místní příslušnost §50

Účastníci §51

Zahájení řízení §52

Průběh řízení §53

Oddíl 2 - Řízení o prohlášení člověka za mrtvého

Místní příslušnost §54

Zahájení řízení §55

Rozhodnutí §56

Zrušení rozhodnutí §57

Stanovení jiného data smrti §58

Oddíl 3 - Řízení o určení data smrti

Místní příslušnost §59

Zahájení řízení §60

Zastoupení §61

Průběh řízení §62

Rozhodnutí §63

Změna rozhodnutí §64

Díl 3 - Řízení o přivolení k zásahu do integrity

Místní příslušnost §65

Díl 4 - Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu

Oddíl 1 - Obecná ustanovení

Místní příslušnost §66

Účastníci §67

Postavení důvěrníka a podpůrce v řízení §68

Zastoupení §69

Průběh řízení §70

Propuštění zdravotním ústavem a jiná opatření §71

Pokračování v řízení §72

Odvolání §73

Náklady řízení §74

Oddíl 2 - Řízení o vyslovení přípustnosti převzetí a dalším držení ve zdravotním ústavu

Oznamovací povinnost §75

Zahájení řízení §76

Průběh řízení §77

Rozhodnutí o přípustnosti převzetí §78

Doručování §79

Pokračování v řízení §80

Rozhodnutí o dalším držení §81

Návrh na propuštění §82

Převzetí ve zvláštních případech §83

Oddíl 3 - Řízení o vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb §84 §84a §84b

HLAVA II - ŘÍZENÍ O NĚKTERÝCH OTÁZKÁCH TÝKAJÍCÍCH SE PRÁVNICKÝCH OSOB A VE VĚCECH SVĚŘENSKÉHO FONDU

Díl 1 - Řízení o některých otázkách týkajících se právnických osob

Druhy řízení §85

Místní příslušnost §86 §87

Překážka a spojení řízení §88

Jednání §89

Rozhodování §90

Zvláštní postup pro zastavení řízení v některých případech §91

Obdobné použití ustanovení o zastavení řízení §92 §93

Díl 2 - Řízení ve věcech svěřenského fondu

Místní příslušnost §94

Účastníci §95

Zahájení řízení §96

Jednání §97

HLAVA III - ŘÍZENÍ O POZŮSTALOSTI

Díl 1 - Společná ustanovení

Oddíl 1 - Místní příslušnost

Podmínky příslušnosti §98

Přikázání věci z důvodu vhodnosti §99

Oddíl 2 - Soudní komisariát

Úkony v řízení §100

Pověření §101

Převzetí věci §102

Výkon soudního komisariátu §103

Zrušení pověření §104

Vyloučení notáře a jeho zaměstnanců §105

Mlčenlivost §106

Oddíl 3 - Odměna a náhrady za činnost soudního komisaře

Odměna, náhrada výdajů a náhrada za daň z přidané hodnoty §107

Placení odměny a náhrad §108

Odměna ve zvláštních případech §109

Oddíl 4 - Účastníci

Pododdíl 1 - Účastníci při projednání pozůstalosti

Dědic, vypravitel pohřbu a stát §110

Manžel zůstavitele §111

Věřitel zůstavitele §112

Nepominutelný dědic §113

Vykonavatel závěti §114

Správce pozůstalosti §115

Účastníci při závěře pozůstalosti §116

Pododdíl 2 - Účastníci při likvidaci pozůstalosti §117

Pododdíl 3 - Opatrovnictví

Opatrovník dědice §118

Zvláštní opatrovník §119

Opatrovník ve zvláštních případech §120

Pododdíl 4 - Procesní nástupnictví §121 §122

Oddíl 5 - Rozhodnutí

Oprávnění vydat rozhodnutí §123

Vyhotovení usnesení §124

Podpis rozhodnutí §125

Doručování §126

Oddíl 6 - Náklady řízení §127

Náhrada nákladů §128

Oddíl 7 - Opravné prostředky

Pododdíl 1 - Odvolání

Nepřípustnost odvolání §129

Projednání odvolání §130

Nařízení výměny notáře jako soudního komisaře §131

Náklady odvolacího řízení §132

Pododdíl 2 - Žaloba pro zmatečnost §133 §134

Pododdíl 3 - Dovolání §135

Pododdíl 4 - Společné ustanovení pro opravné prostředky §136

Díl 2 - Projednání dědictví

Oddíl 1 - Zahájení řízení

Oznamovací povinnost §137

Zahájení řízení §138

Oddíl 2 - Předběžná šetření

Účel předběžného šetření §139

Zjištění skutečností významných pro řízení §140

Povinnosti a práva třetích osob §141

Zjištění stavu a obsahu listin §142

Veřejnost zjištění §143

Provedení zjištění §144

Zjištění stavu a obsahu ústního pořízení pro případ smrti §145

Výslech svědků a dalších osob §146

Provádění výslechu §147

Vyrozumění vykonavatele závěti nebo správce pozůstalosti §148

Závěra pozůstalosti §149

Zákaz výplaty §150

Plnění na pohledávky zůstavitele §151

Odloučení pozůstalosti §152

Oddíl 3 - Zastavení řízení

Pozůstalost bez majetku §153

Pozůstalost s majetkem bez hodnoty nebo nepatrné hodnoty §154

Právní moc rozhodnutí o zastavení řízení §155

Oddíl 4 - Správa pozůstalosti

Oprávnění ke správě pozůstalosti §156

Jmenování správce §157

Správce pozůstalosti §158

Odvolání správce §159

Některé povinnosti při správě pozůstalosti §160

Rozhodování soudu v některých věcech správy pozůstalosti §161

Oddíl 5 - Majetek ve společném jmění zůstavitele a jeho manžela

Vypořádání majetku §162

Právo na vypořádání §163

Oddíl 6 - Zjišťování dědického práva

Vyrozumění o dědickém právu §164

Vyhlášení a doručení vyrozumění §165

Vyrozumění vyhláškou §166

Osoby nevyrozuměné §167

Spor o dědické právo §168

Postup v případě nesporných skutečností §169

Postup v případě sporných skutečností §170

Oddíl 7 - Aktiva a pasiva pozůstalosti

Zjišťování aktiv a pasiv pozůstalosti §171

Zjištění aktiv §172

Zjištění pasiv §173

Svolání věřitelů §174

Poučení o právu výhrady soupisu §175

Vyrozumění o právu výhrady soupisu §176

Soupis pozůstalosti §177

Vyrozumění o soupisu pozůstalosti §178

Protokol o soupisu pozůstalosti §179

Oddíl 8 - Obvyklá cena pozůstalosti

Určení obvyklé ceny §180

Ocenění pozůstalostního majetku §181

Oddíl 9 - Projednání dědictví

Jednání §182

Rozhodnutí bez nařízení jednání §183

Oddíl 10 - Rozhodnutí o dědictví

Předpoklady §184

Rozhodnutí o dědictví §185

Rozdělení pozůstalosti §186

Neschválení dohody §187

Účinky právní moci rozhodnutí o dědictví §188

Uplatňování práv žalobou §189

Úkony po skončení řízení §190

Zrušení rozhodnutí o dědictví §191

Oddíl 11 - Dodatečně najevo vyšlý majetek

Dodatečné projednání při zastavení řízení §192

Dodatečné projednání po rozhodnutí o pozůstalosti §193

Díl 3 - Nabytí dědictví následným dědicem §194

Díl 4 - Likvidace pozůstalosti

Oddíl 1 - Nařízení likvidace pozůstalosti

Předpoklady §195

Rozhodnutí o nařízení likvidace §196

Jmenování likvidačního správce §197

Účinky nařízení likvidace na jiná řízení §198

Přechod správy §199

Další účinky nařízení likvidace §200

Účinky na dluhy a pohledávky §201

Závěra a zajištění majetku §202

Oddíl 2 - Likvidační správce

Pododdíl 1 - Vznik a zánik funkce

Jmenování likvidačního správce §203

Odvolání likvidačního správce §204

Zánik funkce likvidačního správce §205

Pododdíl 2 - Práva a povinnosti

Jednání likvidačního správce §206

Osoby provádějící úkony likvidace při jmenování likvidačního správce §207

Náhrada škody §208

Pododdíl 3 - Odměna a náhrady likvidačního správce

Odměna, náhrada výdajů a náhrada za daň z přidané hodnoty §209

Placení odměny a náhrad §210

Záloha §211

Oddíl 3 - Likvidační podstata

Pododdíl 1 - Obsah a rozsah majetku likvidační podstaty §212

Pododdíl 2 - Zjišťování majetku likvidační podstaty

Úkony §213

Zjišťování skutečností o majetku §214

Informační povinnost §215

Sporný majetek §216

Náhrada výdajů §217

Pododdíl 3 - Seznam majetku likvidační podstaty

Pořízení a vedení seznamu §218

Označení majetku v seznamu §219

Nahlížení do seznamu §220

Vyrozumění o soupisu §221

Oznámení soupisu §222

Vynětí ze seznamu §223

Pododdíl 4 - Vyloučení z likvidační podstaty §224 §225

Pododdíl 5 - Správa majetku likvidační podstaty

Rozsah práv a povinností likvidačního správce nebo notáře §226

Úkony soudu při správě majetku likvidační podstaty §227

Náklady při nedostatku peněžních prostředků §228

Účast likvidačního správce na řízení §229

Náklady řízení §230

Pododdíl 6 - Zpeněžení majetku likvidační podstaty

Uskutečnění zpeněžení §231

Zpeněžení prodejem §232

Zpeněžení věřitelem §233

Odevzdání výtěžku §234

Zjištění ceny §235

Nabytí majetku z likvidační podstaty §236

Připadnutí majetku státu §237

Oddíl 4 - Přihlašování pohledávek

Pododdíl 1 - Pasiva likvidační podstaty

Rozsah §238

Uspokojení pohledávek §239

Pododdíl 2 - Přihláška

Podání přihlášky §240

Obsah přihlášky §241

Zajištěná pohledávka §242

Přihláška uspokojení dluhu třetí osoby ze zajištění §243

Podmíněná přihláška §244

Oznámení pohledávky §245

Následky uplatnění pohledávky přihláškou §246

Přílohy přihlášky §247

Vzdání se práva na uspokojení pohledávky §248

Zánik pohledávky §249

Pododdíl 3 - Přezkoumání pohledávky

Seznam pohledávek §250

Jednání §251

Změna doby nebo místa jednání §252

Přezkoumání pohledávek bez nařízení jednání §253

Nepřezkoumávané pohledávky §254

Přezkoumání pohledávky při jednání §255

Popření pohledávky nebo práva na uspokojení pohledávky §256

Jistota §257

Zápis výsledku jednání §258

Přezkoumání pohledávky bez nařízení jednání §259

Vyrozumění věřitelů §260

Vyloučení vyrozumění §261

Žaloba o určení pohledávky nebo práva na uspokojení pohledávky ze zajištění §262

Rozhodné skutečnosti v žalobě §263

Pravomoc a příslušnost k rozhodnutí o žalobě §264

Průběh řízení a rozhodnutí §265

Náklady řízení §266

Jistota a náhrada škody §267

Pododdíl 4 - Zjištění pohledávky a práva na uspokojení pohledávky ze zajištění §268

Oddíl 5 - Rozvrh výtěžku zpeněžení majetku likvidační podstaty

Uhrazované pohledávky §269

Uspokojení zajištěných pohledávek §270

Uspokojení při zpeněžení věřitelem nebo správcem §271

Rozvrhové usnesení §272

Skupiny §273

Obsah rozvrhového usnesení §274

Vydání likvidačního přebytku §275

Skončení řízení při likvidaci §276

Zánik neuspokojených pohledávek §277

Oddíl 6 - Další najevo vyšlý majetek likvidační podstaty §278 §279

Oddíl 7 - Zastavení likvidace pozůstalosti §280

Díl 5 - Úschovy v řízení o pozůstalosti

Oddíl 1 - Přijetí do úschovy

Důvody přijetí do úschovy §281

Potvrzení §282

Oddíl 2 - Postup při přijímání do úschovy

Přijímání peněz §283

Přijímání jiných hmotných movitých věcí §284

Přijímání jiných hmotných věcí s potřebou vhodného schovatele §285

Oddíl 3 - Vydání úschovy

Vydání úschovy při zrušení závěry nebo zajištění majetku §286

Vydání úschovy při skončení řízení o pozůstalosti §287

Vydání úschovy při likvidaci pozůstalosti §288

Díl 6 - Evropské dědické osvědčení §288a

HLAVA IV - JINÁ ŘÍZENÍ

Díl 1 - Řízení o úschovách

Místní příslušnost §289

Předmět úschovy §290

Zahájení řízení §291

Účastníci §292

Jednání §293

Dokazování §294

Doručování rozhodnutí §295

Náklady úschovy §296

Náhrada výdajů §297

Vydání úschovy §298

Nahrazení souhlasu s vydáním úschovy §299

Zvláštní případy úschovy §300

Nevydané úschovy §301

Účinky připadnutí úschovy státu §302

Díl 2 - Řízení o umoření listin

Místní příslušnost §303

Předmět řízení §304

Zahájení řízení §305

Účastníci §306

Výzva k předložení listiny §307

Účinky zahájení řízení §308

Zaplacení směnky či šeku §309

Přezkoumání přihlášky §310

Jednání §311

Dokazování §312

Rozhodnutí §313

Doručování §314

Účinky rozhodnutí o umoření listiny §315

Díl 3 - Řízení ve věcech kapitálového trhu

Místní příslušnost §316

Zahájení řízení §317

Účastníci §318

Průběh řízení §319

Jednání §320

Dokazování §321

Rozhodnutí §322

Díl 4 - Řízení o předběžném souhlasu s provedením šetření ve věcech ochrany hospodářské soutěže

Místní příslušnost §323

Předmět řízení §324

Zahájení řízení §325

Účastníci §326

Odmítnutí návrhu §327

Jednání §328

Dokazování §329

Rozhodnutí §330

Doručování §331

Díl 5 - Řízení o nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory k seznámení se s obsahem listin

Místní příslušnost §332

Předmět řízení §333

Zahájení řízení §334

Účastníci §335

Odmítnutí návrhu §336

Průběh řízení §337

Dokazování §338

Rozhodnutí §339

Účinky rozhodnutí §340

Obdobné použití pro nahrazení souhlasu zástupce jiné samosprávné komory §341

Díl 6 - Řízení o plnění povinností z předběžného opatření Evropského soudu pro lidská práva

Místní příslušnost §342

Podmínky řízení §343

Zahájení řízení §344

Účastníci §345

Průběh řízení §346

Dokazování §347

Rozhodnutí §348

Díl 7 - Řízení ve věcech voleb do rady zaměstnanců nebo státních zaměstnanců, voleb zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo při výkonu státní služby a voleb členů zvláštního vyjednávacího výboru evropské družstevní společnosti

Místní příslušnost §349

Zahájení řízení §350

Účastníci §351

Dokazování §352

Rozhodnutí §353

Díl 8 - Řízení o soudním prodeji zástavy

Místní příslušnost §353a

Zahájení řízení §354

Účastníci §355

Průběh řízení §356

Dokazování §357

Rozhodnutí a jeho účinky §358

Díl 9 - Řízení o zákazu výkonu práv spojených s účastnickými cennými papíry

Místní příslušnost §359

Zahájení řízení §360

Účastníci §361

Průběh řízení §362

Jednání §363

Dokazování §364

Rozhodnutí §365

Obdobné použití pro další případy §366

HLAVA V - ŘÍZENÍ VE VĚCECH RODINNĚPRÁVNÍCH

Díl 1 - Průběh řízení

Oddíl 1 - Řízení ve věcech manželských a partnerských

Pododdíl 1 - Řízení o povolení uzavřít manželství

Zahájení řízení §367

Účastníci §368

Dokazování §369

Rozhodnutí §370

Pododdíl 2 - Řízení ve statusových věcech manželských

Obecná ustanovení

Druhy řízení §371

Rozhodnutí §372

Řízení o určení, zda tu manželství je či není, a o neplatnost manželství

Místní příslušnost §373

Zahájení řízení §374

Účastníci §375

Ztráta způsobilosti být účastníkem §376

Neúčinnost doručení §377

Postup po vyslovení neexistence manželství §378

Zmeškání jednání §379

Lhůta pro odvolání §380

Zpětvzetí odvolání §381

Obnova řízení a zmatečnost §382

Řízení o rozvod manželství

Místní příslušnost §383

Zahájení řízení §384

Účastníci §385

Ztráta způsobilosti být účastníkem §386

Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení §387

Neúčinnost doručení §388

Průběh řízení §389

Dokazování §390

Zmeškání jednání §391

Klid řízení §392

Poučení §393

Lhůta pro odvolání §394

Odvolání §395

Zpětvzetí odvolání §396

Odvolací řízení §397

Obnova řízení a zmatečnost §398

Pododdíl 3 - Řízení ve statusových věcech partnerských

Druhy řízení §399

Oddíl 2 - Předběžné řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí

Pododdíl 1 - Předběžné opatření

Místní příslušnost §400

Zahájení řízení §401

Náležitosti návrhu §402

Účastníci §403

Lhůta pro rozhodnutí §404

Rozhodnutí §405

Opatrovník pro podání návrhu §406

Vykonatelnost §407

Trvání předběžného opatření §408

Odvolací řízení §409

Pododdíl 2 - Prodloužení předběžného opatření

Návrh na prodloužení doby trvání předběžného opatření §410

Jednání §411

Rozhodnutí §412

Zánik předběžného opatření §413

Zrušení rozhodnutí §414

Oddíl 3 - Řízení o určení a popření rodičovství

Pododdíl 1 - Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

Určení otcovství k dítěti neprovdané matky §415

Určení otcovství po rozvodu nebo prohlášení manželství za neplatné §416

Pododdíl 2 - Řízení o určení a popření otcovství

Místní příslušnost §417

Zahájení řízení §418

Popření otcovství bez návrhu §419

Účastníci §420

Ztráta způsobilosti být účastníkem §421

Spojení řízení §422

Rozhodnutí §423

Zastavení řízení §424

Prominutí zmeškání lhůty §425

Obnova řízení §425a

Pododdíl 3 - Řízení o určení a popření mateřství §426

Oddíl 4 - Řízení ve věcech osvojení

Pododdíl 1 - Řízení ve věcech osvojení nezletilého

Předmět řízení §427

Místní příslušnost §428

Zahájení řízení §429

Náležitosti návrhu při osvojení dítěte z ciziny nebo do ciziny §430

Účastníci §431

Rodič osvojence §432

Povinnost opětovně jednat s rodičem osvojence §433

Zastoupení §434

Rozhodnutí §435

Prohlášení o souhlasu s osvojením §436

Dokazování §437

Předání osvojovaného dítěte do péče §438

Určení, zda je třeba souhlasu rodičů s osvojením §439

Změna poměrů §440

Přerušení řízení §441

Prohlášení blízkého příbuzného osvojence §442

Příjmení osvojence §443

Utajení osvojení §444

Pododdíl 2 - Řízení o osvojení zletilého

Místní příslušnost §445

Zahájení řízení §446

Náležitosti návrhu §447

Účastníci §448

Zastoupení §449

Dokazování §450

Rozhodnutí §451

Oddíl 5 - Péče soudu o nezletilé

Pododdíl 1 - Zvláštní ustanovení o předběžné úpravě poměrů dítěte

Předběžné opatření upravující poměry dítěte §452

Místní příslušnost §453

Zahájení řízení §454

Zastoupení nezletilého §455

Lhůta pro rozhodnutí §456

Vykonatelnost §457

Doručování §458

Trvání předběžného opatření §459

Prodloužení doby trvání předběžného opatření §460

Mezinárodní prvek §461

Zrušení předběžného opatření §462

Odvolání §463

Vyhovění odvolání soudem prvního stupně §464

Lhůta pro rozhodnutí o odvolání §465

Pododdíl 2 - Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé

Předmět řízení §466

Místní příslušnost §467

Zahájení řízení §468

Spojení řízení §468a

Přenesení příslušnosti na soud jiného členského státu Evropské unie §468b

Zastoupení §469

Postavení Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí §470

Rozhodnutí §471

Náležitosti rozsudku §472

Úroky z prodlení §472a

Předběžná vykonatelnost §473 §473a

Úkoly soudu při péči o nezletilé §474

Změna poměrů §475

Odvolání §476

Postup po nabytí zletilosti dítěte v řízení o jeho výživě §477

Pododdíl 3 - Zvláštní ustanovení pro řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí

Použití ustanovení §478

Místní příslušnost §479

Zahájení řízení §480

Účastníci §481

Zastoupení §482

Rozhodnutí §483

Předběžná vykonatelnost §484

Přerušení řízení §485

Opatření soudu §486

Jednání §487

Nedostavení se odpůrce §488

Rozhodnutí §489

Odvolání §490

Obnova řízení a zmatečnost §491

Díl 2 - Výkon rozhodnutí

Oddíl 1 - Zvláštní ustanovení o výkonu rozhodnutí ve věci ochrany proti domácímu násilí

Příslušnost soudu §492

Provedení výkonu §493

Věci povinného §494

Adresa pro doručování §495

Opětovný výkon §496

Oddíl 2 - Zvláštní ustanovení o výkonu rozhodnutí ve věcech péče soudu o nezletilé

Pododdíl 1 - Zvláštní ustanovení o výkonu rozhodnutí o předběžné úpravě poměrů

Výkon předběžného opatření podle §452 §497

Místní příslušnost §498

Zastoupení nezletilého §499

Pododdíl 2 - Výkon rozhodnutí o péči o nezletilé děti

Místní příslušnost §500

Výzva ke splnění povinnosti §501

Nařízení výkonu §502

Další opatření §503

Odnětí dítěte §504

Náklady řízení §505

Náhrada nákladů §506

Čerpání pokut k náhradě nákladů dítěte §507

Závaznost rozhodnutí §508

Oprávnění při výkonu §509

Zrušení rozhodnutí v odvolacím řízení §510

Oddíl 3 - Zvláštní ustanovení o výkonu rozhodnutí ve věcech výživného

Místní příslušnost §511

Postavení Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí §512

Činnost soudu před nařízením výkonu rozhodnutí §513

Oddíl 4 - Zvláštní ustanovení o uznávání ochranných opatření §513a

ČÁST TŘETÍ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodné ustanovení §514

Zmocňovací ustanovení §515 §516 §517

Účinnost §518

č. 87/2015 Sb. - Čl. VI

č. 189/2016 Sb. - Čl. IV

č. 296/2017 Sb. - Čl. IV

Nález Ústavního soudu č. 334/2016 Sb.

INFORMACE

292
XXXXX
xx xxx 12. xxxx 2013
o zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXX ČÁST

§1

Úvodní xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx stanovené x xxxxx xxxxxx.

(2) Obecná xxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx první xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx spolupráci xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Evropské xxxx x řízení podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx jinak.

(3) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx z povahy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§2

Xxxxxx xxxxxxxx tímto xxxxxxx

Xxxxx zákon upravuje xxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) x přivolení x zásahu xx xxxxxxxxx,

x) ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) x některých xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) o xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu,

j) x předběžném souhlasu x provedením xxxxxxx xx xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx soutěže,

k) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx s xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx povinností x xxxxxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxx zaměstnanců,

n) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) x zákazu výkonu xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x partnerských,

q) ve xxxx ochrany proti xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xx věcech xxxx xxxxx o xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§3

Věcná xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx příslušné xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx stupně

a) xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, jmenování a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx z výkonu xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x jmenování znalce x řízení o xxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx

1. xxxxxxx zprávy x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx ovládanou x xxxx xxxxxxxxx osobou x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx přiměřené xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx společníka xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxx přeměn xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx rozdělovaného spolku,

d) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) o xxxxxxxxx za účelem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x družstev (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu,

g) o xxxxxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxxx šetření xx xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Notářské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx komory Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx.

§4

Xxxxxx příslušnost

(1) Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx soud xxxxx, x xxxxxx zájmu xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx.

(2) Obecným xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx plně xxxxxxxxx (xxxx jen "nezletilý"), xx xxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx rodičů nebo xxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxxxxx skutečností, xxx bydliště.

§5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx-xx xx x xxxxxx xx xxxxxx péče xxxxx x nezletilé, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, podle xxxxx xx posuzuje xxxxxxxxxxx, xxxx příslušný xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xx-xx xx x zájmu nezletilého, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx rozhoduje. Jestliže xxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx přenesena, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx, pokud otázka xxxxxxxxx příslušnosti nebyla xxx xxxxxxxxx soudem xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§6

Účastníci xxxxxx

(1) V xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") navrhovatel x xxx, o xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x řízení xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx také xxxxxxxxxxx x xxx, xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§7

Přibrání xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx x xxxx, o xxxxxxx právech xxxx xxxxxxxxxxxx xx být x řízení jednáno, xx xxxxxxxxx xxxxxx xx jeho xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx se x xxx dozví, xxx přibere xx xxxxxx jako xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxx, o xxxxx právech xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx, soud xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx zastupitelství xxxx xxxxxxxx xx zahájeného xxxxxx

x) xx věcech xxxxxxxx, x xx xx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx, zda xx třeba xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx výchovu, o xxxxxx xxxx narození xxxx xxx-xx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxx xxxxx domácímu násilí,

d) x xxxxxxxxxxxx,

x) o xxxxxxxxxx za xxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx držení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxx") nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx držení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

h) x xxxxxxx listin,

i) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxx státní xxxxxxxxxxxxxx podat návrh xx zahájení xxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx držení x xxxxxxxx sociálních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dobu xx zařízení sociálních xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx zařízením xxxxxxxxxx služeb,

c) xxxxxxx x osobami, xxxxxx xxxx x zařízení xxxxxxxxxx služeb poskytovány xxxxxxxx sociální služby, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx podílejících xx xx xxxx o xxxxx, xxxxxx jsou x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovány xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, potřebná xxxxxxxxxx.

§9

Smírné řešení

Soud xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxx účelem xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smírčího xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§10

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Pokud xx xxxx xxxxxxxxx uzavřena xxxxxx x předmětu xxxxxx, sepíše soud x takovém xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, soud k xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 schvaluje xxxxxx usnesení a xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx obsahovat xxxxxxxxxx.

§11

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx spisu zřejmé, xx účastník xxxx xxxx xxxxxxxx se x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx rozhodne x xxxxxxxxxxx doručení xxxx xxxxxxxxxx i xxx xxxxxx.

§12

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Lze-li xxxxxxx řízení i xxx návrhu, xxx xxxxxxx bez xxxxxx x předběžné opatření; xx xxxxxxx x xxxxxx x pozůstalosti.

(2) X xxxxxxxx o xxxxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxxx soud xxxxxxxxxxxx, xxx xx lhůtě, xxxxxx xx určí, xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx být xxxxxx xx věci xxxxxxxx x xxx návrhu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx újmy, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatřením, xx xxxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x bez návrhu, xx věci xxxxxxx xxxxx domácímu násilí xxxx ve xxxx xxxxxxxxx.

§13

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Řízení xx xxxxxxxx i xxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx stanoveno, xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx. Xxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxxxx poté, xx xx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx řízení xxxxx xxxxxx zákona.

(2) O xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxx vydá xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, nestanoví-li zákon xxxxx. Řízení je xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx usnesení bylo xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx návrhu není xxxxxxxx přípustné.

§14

Xxxxxxxx řízení xxxxx xx protokolu

Ústně xx xxxxxxxxx je možné xxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx-xx x xxxxxx, xxxxx lze zahájit x xxx návrhu xxxx xxx-xx o xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx manželství, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx rodičovství x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx.

§15

Neúčinnost xxxxxxxxx návrhu

Vezme-li xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx x neúčinnosti tohoto xxxxxxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxx zahájení xxxxxx x xxx xxxxxx.

§16

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxx řízení, xxxx xxxxxx zastaví x xxx návrhu.

§17

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§18

Jiný soudní xxx

(1) Xxxxxxxx-xx to xxxx xx xxxxxx, xxxxx x přípravě x xxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxx xxx x xxxxxx k xxxx xxxxxxxxx. Xxx jiném xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx x xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx lze xxx xxxxx soudním roku xxxxxxxx, xxx je-li xx xxxxxx a xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx.

(2) Způsob, místo x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx roku xxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx budovu xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx vyloučit xxxxxxxxx.

§19

Xxxxxxx

X xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§20

Průběh xxxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx rozhodnutí. Xxxxxx xxxx omezen xx xxxxxxxxxxx, xxxxx uvádějí xxxxxxxxx.

(2) Účastník může xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx důkazy xx do xxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí. Xxx xxxx dotčeno xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xx xx, xx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x jednání xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx soudu xx určité xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx prokázané xx xx xxxxxxxx xxxxx uznal; to xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx vyzval x xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx návrhu x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxx, xxxx se xxx xx xx, xx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X řízení, xxxxx xxxxxxxxxx xx nezletilý, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx situaci, xxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxx dostal xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x možných xxxxxxxxxx vyhovění xxxxx xxxxxx x důsledcích xxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xx i xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§21

Dokazování

Soud xxxxxxx i xxxx důkazy xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, než byly xxxxxxxxx navrhovány.

§22

Výslech xxxxxxxxx

Xxxxxxx účastníků xx možné nařídit xxxx, xx-xx xxxx xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx třeba. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§22x

Xxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů

Pro xxxxxxx xxxxxx ve věcech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx péče xxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů. Xxxxxx x vydání xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx x xxxx x evidence Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxxxx x elektronické podobě, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§22a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 192/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2021

§23

Xxxxxxx nákladů xxxxxx

Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x bez xxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx nákladů řízení xxxxx xxxxxxxx řízení. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§24

Sankční opatření

Soud může xxxxxx náhradu xxxxxxx xxxxxx zcela xxxx xxxxxxxx tomu, xxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, ačkoli xxx o svévolné x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práva.

§25

Rozhodnutí

(1) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(2) V řízení xxxxx rozhodnout xxxxxxxxx xxx xxxxxx, rozsudkem xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxx se xxxxxxxx, jestliže řízení xxxx možno zahájit x xxx návrhu.

§27

Xxxxxxxxx výroku rozhodnutí

Výrok xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx právnické osoby, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

§27a

Soud může xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx ve xxxxxx xxxxxxxx, jestliže xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx značné xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx.

§27x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.9.2017

§28

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxxxx řízení mohou xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxxx xxxx soudem xxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx nebyly xxxxxxxxx.

(2) Bylo-li xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx, odvolací xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx kterých xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Rozhodnutí xxx xxxxxxxxxx x xxxxx, pokud xxxxx x odvolání ani xxxx xxxxx odvolací xxxxx uplatněn.

§29

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx přezkoumání xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx zahájit xxxxxx x bez xxxxxx.

§30

Dovolání

(1) Dovolání není xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx páté xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, ledaže xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx zbavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, o určení xxxx xxxxxxx rodičovství xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx rozsahem xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, v nichž xxx xxxxxxx xxxxxx xxx návrhu.

XXXX DRUHÁ

ZVLÁŠTNÍ XXXX

XXXXX X

XXXXXX O NĚKTERÝCH XXXXXXXX TÝKAJÍCÍCH SE XXXXXXXXX XXXX

Xxx 1

Řízení x podpůrných xxxxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§31

Xxxxxxx xxxxxx

X řízení xxxx rozhoduje xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx prohlášení,

b) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlášení,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx domácnosti.

§32

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx návrh xxxxxxxxxxxxx xxxx podpůrce.

(2) X návrhu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx formě, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

§33

Xxxxxx xxxxxx

Xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx domácnosti, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xx-xx xx xxxxxxxx.

Xxxxx 2

Řízení x xxxxxxxxxxxx

§34

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, x xxxxx svéprávnosti xx xxxxxxxxx. Je-li xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx umístěna ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx-xx umístěna x xxxxxxxx xxxxxxxx x §84, xx xxxxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxx.

§35

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx zahájení řízení x xxxxxxx xxxx xxxxxxx svéprávnosti může xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx skutkových a xxxxxxxx důvodů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx omezujících xxxxxxxx xxxx možné. Xxxxxxx-xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ústav, xxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx předložil xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx stavu xxxxx, x jejíž svéprávnost xx jedná (dále xxx "xxxxxxxxxx"); xxxx-xx x xxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxx předložena, xxxx xxxxxxx řízení.

(3) Xxxxx xx zrušení xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo rozhodnuto x omezení xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxx, komu byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx opakovaně xxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx po xxxxxxxxxx xxxx, nejdéle xxxx xx dobu 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx.

§36

Informování o xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx vrácení xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx, notářem, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx správcem, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, znalcem xxxx xxxxxxxxxxx, doručí xxxx bez xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§37

Zastoupení

(1) Xxxx jmenuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx tomu, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a to x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx úkony opatrovníka x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozporu, posoudí xxxx, xxxxx x xxxxx xx x xxxxx posuzovaného.

§38

Průběh xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, znalce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Od výslechu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx újmy xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vždy xxxxxxx. Xxxxx posuzovaný sám xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx ho xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxx xxxx soud xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxx xx dobu xxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx třeba x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x nelze-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx-xx xxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx upustit xx provedení důkazu xxxxx xxxxxxxxx posudkem x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx x naposledy vypracovaným xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx případě xxxxxxxxxx.

§39

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx-xx xxxx xx to, xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§40

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx soud xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx samostatně xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxxx trvají.

§41

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxx x jiná xxxxxx xxxxxxxx, aby xx posuzovaný xxxx xxxxxxx formou x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x měl xx x xxxxxxxxx.

§42

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§43

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx náklady xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Lze-li xx xxxxxxxxxxx xxxxx, přizná xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx tomu, x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx.

Xxxxx 3

Xxxxxx xx xxxxxx opatrovnictví člověka

§44

Místní xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxxx podle §46 xx pro xxxxxx xxxxxxxxx soud, v xxxxx obvodu má xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxxxxx neznámého xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx soud, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§45

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) O xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx jí xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxx xxx na xxxxx této osoby.

(2) X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx opatrovník xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx rozhodnout xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§46

Spojení xxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx x svéprávnosti xxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2, soud xxxxxx řízení xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx člověka x xxxxxx xxxxx.

(2) Xxx řízení xx xxxxxxxxx soud, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x určení xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx evidováno xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx; je-li xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx x určeném xxxxxxxxxxx x xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§47a

Rozhodnutí

O xxxxxxxxx právního xxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§47x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 296/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 30.9.2017

§48

Xxxxxx

(1) Soud xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx povinnosti. X tomu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxx §84a, je xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx přezkoumat, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx kroky x nápravě, a xx i xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Za tím xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§49

Xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxx rady

(1) X xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx známým xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx na xxxxx xxxx osoby. X xxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxx xxxxxxx spočívá x xxxx x xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a ochraně xxxxxx zájmů, xxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx má právo xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo účastnit xx jejího xxxxxxxx, xxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxxxx rady x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rady xxxxx xxxxxx, xxx rozhodnout xxx na xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) X svolání xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx opatrovnické rady xxxxxxxx xxxx xx 30 dnů xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx vydání xxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx opatrovnické xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx návrh xxxxx xxxxxxxxxxxx rady, xxxxx xxx xxxxxxxxxx nehlasoval, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx

§50

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xx příslušný soud, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx").

§51

Účastníci

Účastníkem xx pohřešovaný x xxx, xxx xx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oprávněn x podání xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§52

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx lze xxxxxxx jen xx xxxxx.

§53

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xx 3 xxxxxx xxxxxxxxx, x každého, xxx x xxx xx, aby o xxx podal x xxxx lhůtě zprávu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, uvedenému xx xxxxxxxx. Zároveň xxxx provede xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxx soud podstatné xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx vyhlášce xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx-xx xxxxxx x xxx, xxx se xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx, xxx lhůta xxxxx.

Xxxxx 2

Řízení x xxxxxxxxxx člověka xx xxxxxxx

§54

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx soud, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx má xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§55

Xxxxxxxx řízení

Má-li být xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx jen xx návrh.

§56

Xxxxxxxxxx

(1) Soud rozhoduje xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxx xx xxx smrti xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx zřejmě xxxxxxxx.

§57

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx-xx soud, xx ten, xxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxx, je naživu xxxx xxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxx neuplynula lhůta xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx mohl xxx xxxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx.

§58

Stanovení xxxxxx xxxx xxxxx

Xxxxxx-xx xxxx dodatečně, xx xxx, xxx xxx prohlášen xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxx se xxxx xxx nemohl xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx o xxxxx dne, který xx uveden x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxx

§59

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx řízení o xxxxxx xxxx xxxxx xx příslušný xxxx, x xxxxx obvodu xx sídlo xxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxx, xx nelze xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§60

Xxxxxxxx řízení

Soud řízení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§61

Xxxxxxxxxx

X xxxxxxx oprávněných xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx opatrovníka pro xxxxxx.

§62

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx zjistit xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx o xxxx xxxxx xx xxxxx 1 xxxxxx xx xxxxxxxxxx vyhlášky xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx provede xxxxxxx xxxxxxx potřebná x xxxxxx data xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx vyhlášce xxxx xxx smrti člověka. Xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxx.

§63

Rozhodnutí

(1) Xx uplynutí xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rozhodne xxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx člověka.

§64

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx-xx soud xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx ode dne xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §63, xxxxxxxx x xxxxx dne, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx zruší, x xx i xx xxxxx xxxxx, která xx takové xxxxx xxxxxxx právní xxxxx.

Xxx 3

Řízení x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx

§65

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xx jehož integrity xx být zasaženo.

Xxx 4

Xxxxxx xx xxxxxx vyslovení přípustnosti xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx zdravotním xxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx ustanovení

§66

Místní xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx umístěn člověk, x xxxx je xxxxxxxxx ústav xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §75.

§67

Xxxxxxxxx

(1) Účastníkem xx xxxx zdravotní xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xx člověka návrh xx xxxxxxxx řízení.

§68

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx podpůrce xxxx xxxx jménem xxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxx člověka xxxxxxx xxxx xxxxx vzniklá x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx podpůrce xxxxxxxx xxxxxx umístěného xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xx uvážení xxxxx xxxxxxxxx.

§69

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx člověk xx oprávněn xxx xx jako účastník xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx si xxxxx. X xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxx, xxxxxx xx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxx vylučuje.

(2) Xxxxxxx-xx si umístěný xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx-xx xx třeba x ochraně zájmů xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx opatrovníka xxx xxxxxx x řad xxxxxxxx.

§70

Průběh řízení

(1) Xx xxxxxxxx zdravotního stavu x xxxxxxxx, zda xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx je xx není xxxxx, xxxx jmenuje xxxxxx. Xxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xx člověk xxxxx. Xxx-xx xxxxxxxx přezkum xxxxxxxxxxx xxxxx, soud xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vždy. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo záznamem x ní nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x projevení přání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(2) Xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, soud xxxxxx xxxxxxx, k němuž xxxxxx xxxxxxxxxx člověka, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx zdravotní stav, xxxx xxxxxxxx, opatrovníka xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, znalce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x provede xxxxxxxxx další vhodné xxxxxx.

§71

Propuštění xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx člověka xxxxxxxxx, xxx xxxx, xxx soud v xxxxxx ve věcech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx učinil xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§72

Pokračování x xxxxxx

X xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx dodatečně xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, pokud do 2 xxxxx xx xxxxxxxx usnesení o xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. X xxx xx třeba xx xxxxxx.

§73

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X podaném xxxxxxxx xxxxxxxx odvolací xxxx xxxxxxx xx 1 xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxx, jestliže xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §72.

§74

Náklady xxxxxx

Xxxxxxx řízení xxxxx stát. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx právního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx řízení.

Oddíl 2

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx převzetí x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

§75

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx jsou xxxxxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx právním xxxxxxxx, xx xxxxxxx oznámit xx 24 xxxxx xxxxx, v jehož xxxxxx zdravotní xxxxx xx, převzetí každého, xxx v xxx xxx umístěn xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx člověk, xxxxx xxx přijat xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx souhlasem, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxx, anebo xxxx xxxxxxx xxxxxxx odvolá, xx zdravotní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 24 hodin xxxx, xx x xxxxxxxx omezení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§76

Xxxxxxxx řízení

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §75 odst. 1 nebo xxxxxxx xxxxx §75 xxxx. 2 (xxxx xxx "xxxxxxxx") a xxxxxx xxxxxx xx zdravotním xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nařídil xxxx x xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx neučiní xxxxxxxx xxxxx §75, xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx návrh xx zahájení xxxxxx. Xxxxx xx zahájení xxxxxx je oprávněn xxxxx rovněž xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx s xxxx převzetím dal xxxxxxxxxx.

§77

Xxxxxx xxxxxx

(1) Soud xxxxxxxx bez xxxxxxx xx 7 dnů xx xxxxxxxx. K xxxxxxxxxx věci xxxxx xxxx xxxxxx xxx. Xxxx xxxxxx xxx xx koná zpravidla xx xxxxxxxxxx ústavu.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx posouzení, xxx x převzetí xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx; k xxxx xxxxxxx vyslechne xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx lékaře x další xxxxx, x jejichž xxxxxxxxxxx xxxxxxxx člověk xxxxxx. Xxxxxxxxxx §70 xx xxxxxxxxx.

§78

Rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Soud x xxxxxxxxxx xxxx, zda x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx důvodů, x xxxxx ano, xxx xxxx důvody xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx soud x xxxxxx, xx x převzetí xxxxxxx xx xxxxxxxxx důvodů, xxxx xx xxxx xxxxxx xxx netrvají, xxxxxx xxxxxxxxxx člověka xx xxxxxxxxxxx ústavu. Xxxxxxx-xx soud xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx ústav xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§79

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx podle §78 xx xx 24 xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx umístěnému xxxxxxx, xxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx jiná xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx seznámit x xxx xxx x xxxxxxxxx.

§80

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx vyslovil, že xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx důvody, xxx xxx xxxxxx nadále xxxxxx xx styku x xxxxxxx světem, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx zdravotním xxxxxx.

§81

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx rozhoduje xxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxx, xxxxx musí být xxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxx x přípustnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, zda další xxxxxx xx přípustné x xx jakou xxxx.

(3) Účinnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1 roku xxx xxx xxxx vyhlášení, xxxxxx-xx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xx-xx xxx xxxxxx xx zdravotním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx nové vyšetření x xxxx musí x povolení dalšího xxxxxx znovu xxxxxxxxxx.

§82

Xxxxx xx propuštění

(1) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, opatrovník, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx držení xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Soud xxxxxxxxx rozsudkem, který xxxx být xxxxxxxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx rozhodnout, xx nebude xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§83

Převzetí ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Je-li do xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 7 xxx ode xxx, xxx došlo x xxxxxxxx, zda x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx umístěnému člověku xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zejména z xxxxxxxxx ošetřujícího lékaře x xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxx. Rozhodnutí xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx soudu xxxxxxx xx 24 xxxxx xxxxxxx změnu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §76.

(5) Xxxxxxxxxx §69, 70, 77 xx 81 xx nepoužijí.

Oddíl 3

Řízení o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§84

Xxxxxxxxxx je také xxxxxxxxxx člověka, o xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx sociálních xxxxxx xx xxx v xxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxxxx sociálních služeb.

§84a

(1) X případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxx umístěný xxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Soud je xxxxxxx věc xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 45 xxx xxx xxx zahájení xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxx x závěru, xx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7), rozhodne o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v zařízení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxx důkazy xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dalšího držení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; k xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx člověka, ošetřujícího xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxx umístěnému xxxxxxx, x xxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb má xxx rozhodnuto, požádá, x vyzve xxxxx xxxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxx x sociálních xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx8) x xxxxxx xxxxxxx zprávy, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x podmínkách x okolnostech xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx omezujícím xxxxxxxxx. Xx-xx to xxxxxxxx, xxxx xxxxxx i xxxxx odborníky.

(5) Vyslovil-li xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx člověka x xxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 24 xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx člověku, xxxx xxxx zástupci, opatrovníkovi xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstvu xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx příslušnému xxx xxxxxx ve xxxxxx opatrovnictví člověka x xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx hlášeného pobytu. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx vhodná xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx vhodnou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxxxx. Xxxxx příslušnému pro xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx sociálních xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx §66, 68, 69, 7174 xx použijí xxxxxxx.

§84x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2016

§84x

Xxxxxxxx-xx xxxx, že xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx řízení, může xxx řízení xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx po xxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx byla vyslovena xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxx zastaveno.

§84b xxxxxx právním předpisem x. 189/2016 Xx. x účinností xx 1.8.2016

XXXXX XX

XXXXXX X XXXXXXXXX OTÁZKÁCH TÝKAJÍCÍCH XX PRÁVNICKÝCH XXXX X VE VĚCECH XXXXXXXXXXX FONDU

Díl 1

Xxxxxx x některých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx

§85

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osob xxxx

x) řízení xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x likvidace, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx likvidátora a xxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x obchodních korporacích,

c) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx právnických osob, xxxxx-xx x řízení xxxxx písmene x), xxxxxxx-xx ze zákona, xx xx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxx,

x) řízení xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§86

Místní xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxx x §85 xxxx. x), x) x e) x xxx řízení xxxxxxx x §85 písm. x), xxx-xx x xxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. x), xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx veřejném xxxxxxxxx. Xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx soud, x xxxxx obvodu má xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obecný xxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §85 písm. c) x x) je xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, x xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xx věcech xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx místní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§87

§87 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 303/2017 Sb.

§88

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Zahájení xxxxxx xx věci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, aby x xxxxx probíhalo xxxxx xxxxx odpůrci další xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx navrhovatelů xxxxxxxxxxxx xx věci xxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx každé xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xx xxxx zneužití hlasovacího xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx řízení x zneužití xxxxxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxx případu.

(4) X xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx korporaci x újmě xxxxx xx spojeno xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li tvrzeným xxxxxxx neplatnosti stejný xxxxxx zneužití hlasovacího xxxxx.

§89

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx x §85 xxxxx jednání nařizovat.

§90

Rozhodování

(1) X xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx, xx x rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nejde, xxxxx-xx se xx xxx, xxxx by xxxxxx přijato, x xxx xxxxxx.

(2) X xxxxxx o vyslovení xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx lhůty 3 xxxxxx xx podání xxxxxx.

§91

Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx má xxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx právnické osoby xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nepodali, hodný xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx případě soud xxxx x vyvěsí xx úřední xxxxx xxxxx rozhodnutí, v xxxx xxxxx

x) xxxx xxxx se řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx,

x) z xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxx, a

c) xxxxxxx, xx řízení xxxx xxxxxxxxx, pokud k xxxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxx navrhovatel x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§92

Xxxxxxx použití ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxx, v xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, a xxx xxxxxx ve věcech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přeměny xxxx neplatnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx přeměny xx §91 xxxxxxx xxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx.

§93

§93 zrušen právním xxxxxxxxx č. 303/2017 Sb.

Xxx 2

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

§94

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xx xxxxxx svěřenského xxxxx xx příslušný xxxxxx xxxx svěřenského xxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx správce, je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§95

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx svěřenského xxxxx.

§96

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxx jen xx xxxxx.

§97

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx-xx soud dokazování, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX III

ŘÍZENÍ X XXXXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

§98

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx

x) měl xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bydliště, xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, kde xx xxxxxxxxx zdržoval, není-li xxxx příslušnost xxxxx xxxxxxx a),

c) xx xxxxxxxxxxxx nemovitý majetek, xxxx-xx dána xxxxxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x) nebo x).

(2) Závěru pozůstalosti xxxx xxxxxxx x xxxxxxx pozůstalosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx x pozůstalosti, xx-xx tu xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§99

Přikázání věci x xxxxxx vhodnosti

Právo vyjádřit xx x xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxx věc přikázána x xxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxx xxxx xxx přikázána xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §110, xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxx, xxx byl xxxxx xxxxx na přikázání xxxx xxxxxx xxxxx.

Oddíl 2

Soudní xxxxxxxxxx

§100

Xxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx prvního stupně x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx soud xxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx nevztahuje xx

x) xxxxxxx x poskytnutí xxxxxx pomoci x xxxxxx,

x) rozhodování o xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx koncipientů x jiných xxxxxxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§105),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §191,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstaty, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§231),

e) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx podstaty xxxxx (§237),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§280).

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podklady xxx xxxxxxxx a xxxx úkony xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx znění, xx-xx xx třeba.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, vykonává xxxxx x řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; to však xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx na místě xxxxxxxxxxx nebo xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jako účastník xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§101

Pověření

(1) Xxxxxx vydaný xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předsedou xxxxxxxxx soudu xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx, xxxxx notář xxxx pověřen xxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodne xx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§102

Převzetí věci

(1) Xxx-xx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx soudní komisař, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx-xx xx jeho xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx notář, xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx notář xx xxxxxx pověřeného xxxxx §101; usnesení x tom xx xxxxxxxx.

(2) Odstavec 1 xx xxxxxxx i xxxxx, byl-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§103

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx soudního komisaře xxxxxxx v řízení x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx kandidáta xxxx xxxxxxxxxx koncipienta xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx kvalifikační xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, prováděním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx svého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zaměstnanci xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxx úkony xxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx, x něhož xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zaměstnanec xxxxxx, xxxxx xxxxxx kvalifikační xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx provádění xxxxx xxxxxxxx komisaře xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxxx moci xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx soudního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx stanovena xxxxx xxxxxxxxx.

§104

Xxxxxxx pověření

(1) Xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je-li tu xxxxxxxxx, že věc xxxxxx rozhodnuta v xxxxxxxxx xxxx, a xxx-xx notář na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx písemně xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx, soud xxxxxxxx xxxxxx provedením úkonů xxxxxxxx komisaře xxxxxx xxxxxx; postupuje xxxxxx xxxxx §101.

§105

Vyloučení xxxxxx x xxxx zaměstnanců

(1) X xxxxxxxxx notáře, xxxxx x notářských xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx zaměstnanců notáře x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodne xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxx, že xxxxx xx z xxxxxxxxx xxxxx soudního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx současně xxxxxxxxxx xxxxx soudního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx podle §101.

§106

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx koncipient x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx, x čem xx dozvěděli x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx předseda xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx již xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x prvním xxxxxx.

Oddíl 3

Xxxxxx a xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

§107

Xxxxxx, náhrada xxxxxx x xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx právo na xxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx soudní xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx notářský xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho jiný xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx plátcem xxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx obdobně x xxx notáře, xxxxx x řízení xxxxxxx úkon na xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nově xxxxxxxxxx notář, má xxxxx xx poměrnou xxxx odměny, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx xx daň x xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx xx odměně, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx právními xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxx x na xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx hodnoty x xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 má xxx notář, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pověření xxxxx §104.

§108

Xxxxxxx odměny x xxxxxx

(1) Xxxxxx, náhradu xxxxxxxx výdajů x xxxxxxx xx xxx x přidané xxxxxxx xxxx v xxxxxx x pozůstalosti povinni xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx, který nabývá xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx dědictví, xxx není předlužené, x xx xxxxx xxxxxx xxxxx dědických xxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pozůstalosti,

c) xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §162 xxxx. 1 xxxx xx xxxxxxx vypořádání xxxxxxxxx soudu xxxxx §162 odst. 2, xxxx-xx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §153 xxxx 154,

x) xxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxx písmene x) xx x).

(2) X tom, xxx x x xxxx xxxx platí xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx náhradu za xxx x xxxxxxx xxxxxxx, rozhodne xxxx x xxx návrhu x xxxxxxxx, kterým xx xxxxxx v xxxxxx stupni xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§109

Odměna ve zvláštních xxxxxxxxx

(1) Byla-li xxxxxxxx xxxxxxxxx pozůstalosti, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x za daň x přidané xxxxxxx x majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx komisařem, odměnu, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx za xxx x xxxxxxx xxxxxxx, je notáři xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 4

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Účastníci xxx projednání pozůstalosti

§110

Dědic, xxxxxxxxxx pohřbu x xxxx

(1) Xxxxxxxxx jsou xx, x xxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx proto, že xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, xxx xxxxx zákonné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx-xx xx na xxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx x pozůstalosti xxxxxxxxx, protože xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§153) xxxx protože xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx majetek nepatrné xxxxxxx (§154); x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ten, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§111

Xxxxxx zůstavitele

Zůstavitelův manžel xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxx x xxxxxxxxxx x právech x povinnostech xx xxxxxxxxxx jmění xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§112

Xxxxxxx zůstavitele

Zůstavitelův věřitel xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x něm o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx.

§113

Nepominutelný dědic

Nepominutelný dědic xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxx x xxxxxx pozůstalosti, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x o vypořádání xxxx xxxxxxxxx xxxx.

§114

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, xx-xx být xxxxxx x pozůstalosti xxxxxxxxx (§153 x 154) xxxx xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx ani xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, ani xxxxx xxxxxxx dědické xxxxxxxxxxxx, a xx xx xxxxx xx xxxx, jako xx xxx xxxxxxx xxxxx.

§115

Správce xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x něm o xxxxxxxxxx xxxxxxx pozůstalosti xxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§116

Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx pozůstalosti (§149 xx 151) xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx směřujícím x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxx xx dosud nestal xxxxxxxxxx x jiného xxxxxx.

Pododdíl 2

Xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§117

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx likvidace xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx věřitelé, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxx mají xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, i xxxx ji xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §110 xx 116, zaniká xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx pozůstalosti xxxx právní xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx pozůstalosti; jejich xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx prostředcích xxxxxxxx proti usnesením xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účastníky xxxx, x xxxx se xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo x xxxx toto právo xxxxx úplně pozbyli; xxxxxx účast xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vydaným xx té xxxx xxx xxxx dotčena.

Xxxxxxxx 3

Opatrovnictví

§118

Opatrovník xxxxxx

Xxxxxx-xx xxxx, že xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx zákonného zástupce xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx řízení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx člověka nebo xxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxxx opatření.

§119

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx opatrovníkem xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxxxxx.

§120

Xxxxxxxxxx ve zvláštních xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx opatrovníka xxxxxx, xxxxx není xxxx, xxxxx pobyt xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx doručit xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, kde se xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx adresu xxxx xxxxx.

Pododdíl 4

Xxxxxxxx nástupnictví

§121

Ztratí-li xxxxxxxx v průběhu xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx x řízení x xxxxxxxxxxxx xx xxxx místě pokračuje x xxx, xxx x soudu do xxxxxxxxx výslovně xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx své xxxxxxx x xxxxxxxx práv x povinností xxxxxxx.

§122

Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx dědice x xxxxxxxxxxx dědictví, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x to x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 5

Xxxxxxxxxx

§123

Xxxxxxxxx vydat xxxxxxxxxx

(1) Rozhodnutí, xxxxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxx samé, xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx kvalifikační zkoušku xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx prováděním xxxxx xxxxxxxx komisaře, xxxxxx při nich xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx.

§124

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx usnesení, které xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, notářský xxxxxxxxxx xxxx zaměstnanec xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxx vydáno, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zkoušku xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx, výrok, odůvodnění, xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx k xxxx podání, a xxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Vyhotovení xxxxxxxx, xxxxx němuž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx odůvodnění. Xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx za xxxxxxx soudního komisaře xxxx xxxx být xxxx xxxxxxxxxx.

§125

Podpis xxxxxxxxxx

(1) Bylo-li xxxxxxxx vyhotoveno xxxxxxx x listinné xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx, x opatří xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx razítka xxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxx-xx usnesení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, notářským koncipientem xxxx xxxxxxxxxxxx notáře, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xx notář.

(3) Xxxxxx-xx být vyhotovení xxxxxxxx xxxxxxxxx notářem, xxxxx xx vydal, xxxxxxxx xx xxx, xxx xxx převzal (§102).

§126

Xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §176 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx vydaná xxxxx §162 odst. 1 xx 3, §170 xxxx. 1, §180 xxxx. 1 x 2, §185, 191, 222 x 260,

x) xxxxxxxx vydané xxxxx §164 x xxxxxxx xxxxxxxx x §165 odst. 1,

d) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §175 x případě xxxxxxxx x §176 xxxx. 1,

e) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §222,

f) xxxxxxxx x xxxxxxx, x nichž to xxxxxxx xxxx.

(2) Náhradní xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx usnesení xxxxxxxx xxxxx §164 x xxxxxxx xxxxxxxx x §165 odst. 1 x při xxxxxxxx xxxxxxx usnesení xxxx jiných xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x řízení x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx doručovat, xxxxxxxx xx stanoví xxxxx.

Oddíl 6

Náklady xxxxxx

§127

Xxxxxx xxxxxx xx prováděné xxxxx soudního komisaře x xxxx hotové xxxxxx a xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx hodnoty i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx náklady xxxxxx. Xxxxxxx za xxx x přidané xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, provádí-li v xxxxxx o pozůstalosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu.

§128

Xxxxxxx nákladů

V řízení x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx potřebných x xxxxxxxx uplatňování xxxx bránění xxxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxx ostatním xxxxxxxxxx xxxx některým x xxxx, odůvodňují-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx-xx xx xxxxxx xxxxx zvláštního zřetele; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx likvidace pozůstalosti.

Xxxxx 7

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxxxx

§129

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxx x xxxxxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxx pověřen xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx zrušeno pověření xxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xx věci xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, notářských xxxxxxxxxxx x xxxxxx zaměstnanců xxxxxx,

x) xxxx zastaveno xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pozůstalost,

e) xxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxx, že zůstavitel xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx majetek xxx xxxxx xxxx, xxx se xxxxxxxx x pohřeb, xxxxxxxx x nabytím zůstavitelova xxxxxxx xxxxxxxx souhlas,

f) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx právu,

g) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx provedeno xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx potřebných xx xxxxxx majetku patřícího xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x k jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) byl xxxxxxx vyzván, aby xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xx vědomí xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) byl xxxxxxx xxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx výši, xxxxxxxxx xx xx xxxxx na uspokojení xxx pohledávky ze xxxxxxxxx.

§130

Xxxxxxxxxx odvolání

K xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x odvolacího xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxx xxxxxx a xxxxxx xx činnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§131

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx komisaře

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxx soud xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx dodržen závazný xxxxxx xxxxx soudu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx x xxxxxx došlo x závažným xxxxx, xxxx xxxxxxx, aby xxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx x dalšímu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx x xxxxxxx-xx x xxxxxx, že xxxx xxxx podmínky k xxxxxxx xxxxxxxx (§104), xxxxxx, xxx věc x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx odvolací soud xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxx xxx v dalším xxxxxx xxxxxxxxx jiný xxxxx xxxx soudní xxxxxxx, postupuje xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §101.

§132

Xxxxxxx odvolacího xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx řídí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §128.

Xxxxxxxx 2

Žaloba xxx xxxxxxxxxx

§133

Xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxx pravomocné rozhodnutí, xxxxxx bylo rozhodnuto xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx soudem xxxxxxx xxxxxx anebo x odvolacím řízení.

§134

Xxxxxxx pro zmatečnost xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx ustanoven xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx předpoklady xxxxxxx x §120.

Xxxxxxxx 3

Dovolání

§135

Ustanovení §128 x 131 xx xxx dovolací xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 4

Společné xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

§136

(1) Xxxxxxx prostředky jsou xxxxxx včas xxxx xxxxx, byly-li xx xxxxx podány x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Byla-li xxxxxxxx xxxxxxxxx pozůstalosti, jsou xxxxxxx prostředky xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxx xxxxxx u likvidačního xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxx dědictví

Oddíl 1

Xxxxxxxx řízení

§137

Oznamovací xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx oznámí smrt xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx řízení x pozůstalosti (§98 xxxx. 1).

§138

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Na xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxx právo xx xxxxxxxxxxx jako xxxxx.

(2) Soud xxxxxxxxx xxxxxx řízení xxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zemřela xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx by xxxx již zahájeno xx xxxxx. Xxxxxxxx x zahájení xxxxxx xxxx třeba xxxxxxxxx.

Xxxxx 2

Předběžná xxxxxxx

§139

Xxxx xxxxxxxxxxx šetření

V předběžném xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxx zjištění dědiců, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx závěti, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx osob, x xxxxxxx práva x xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx.

§140

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xx seznamu xxxx xxxxxxx vedeného xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, zda jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxxx, které mají xxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x pozůstalosti.

(2) Každý, xxx xxxx xxxxxx xxxx systém, v xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx o právních xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx, xx-xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx dálkového xxxxxxxx.

§141

Povinnosti x xxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx soudu; xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx jen xxx, xxx by xxx xxxx podle občanského xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx, xxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx smrti xxxx xxxxx listinu, xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, ji xx xxxxx xxxx soudu; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx sepsanou xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx přijatou xx xxxxxxxx úschovy, jejíž xxxx a obsah xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx v xxxxxxx. Xxxxxxx bude xxxxxxx, jakmile xxxxxx xxx řízení potřebná.

(3) Xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x kdo není xxxxxxx, má xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx, nebylo-li uplatněno xx 3 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx; x xxx xx xxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Úkony xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx neprovede, xxx-xx x nezletilého xxxxxxxxxxx x xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §153.

§142

Zjištění xxxxx a xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx případ xxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxx o zřeknutí xx dědického práva xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednání, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx o manželském xxxxxxxxxx režimu nebo x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxx xxx nabytí pozůstalosti, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xx má x úschově, a x xxxxxxxxx případech xxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx protokol; k xxxx xx pevně xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx listiny.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 notář, xxxxx x řízení x pozůstalosti xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, postoupí xxxxxxxx x zjištění jejich xxxxx x obsahu xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx řízení x pozůstalosti.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx se dědického xxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxx, se xxxxx x soudu, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx případ xxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx.

§143

Veřejnost xxxxxxxx

(1) Zjištění xxxxx x xxxxxx xxxxxx o pořízení xxx případ smrti, x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx těchto xxxxxxxx jednání, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx notářského zápisu x xxxxx notář xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X úkonu, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx veřejné zjištění xxxxx a obsahu xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 notářem, xxxx xxxxxxxx osoby, xxxxxx podle dosavadního xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx dědická xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx svá xxxxx xx pozůstalost. Xxxxxxxxxx xx xxx zašle xxxxxxx 15 dnů xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx tyto xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxx-xx soudu xxxx xxxxxx adresa xxxxx, xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx místo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx právních předpisů, x xxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxx; x odůvodněných případech xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx, xxx a xxx xxxx xxxxxxxx xxxx x zjištění xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1, xxxxx x xxxxxxxxxx, že xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osob, xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx.

§144

Xxxxxxxxx zjištění

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx listiny xxxxxxx x §143 xxxx. 1 xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx nachází v xxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxx při xxxxx xxxxxxxx do úschovy, x xxxxxx xxxx xxxx.

(2) Notář xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, x xxxx xx k němu xxxxxxxxx žádná z xxxx, která o xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx x xxxxxxxx stavu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §143 xxxx. 1 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx a obsahu xxxxxxx uvedly přítomné xxxxx, jestliže o xx xxxxxxxx.

§145

Zjištění stavu a xxxxxx ústního pořízení xxx xxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxx obsah xxxxxx pořízení, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, byl-li xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, před nimiž xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vůli, xxxxxx xx provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tím xxxx xxxxxxx.

§146

Výslech xxxxxx a xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx-xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxx případ xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx před svědky, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx, xx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx výslechu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx vyslechnout xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx mít xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§147

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x §145 odst. 2 x x §146 odst. 1 x xxxxx xxxxxxx x §146 odst. 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx občanský xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx výpovědí xxxxxx.

§148

Vyrozumění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx-xx xx, xx zůstavitel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pozůstalosti, xxxx xx x xxx xxxxxxxx a xxxxx xx, aby xx ujali xxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx mu vykonavatel xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx dříve xxxxxxxx, xx začali xxxx funkci xxxxxxxxx.

§149

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, o xxxx xxx xxx xx to, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx úschovy x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx bytě xxxx xx xxxxx xxxxxxx místě.

§150

Xxxxx xxxxxxx

(1) Xxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Zakázal-li xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxx, oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx tím xxxxxx xxxxxxx.

§151

Xxxxxx xx pohledávky xxxxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx uloží xxxx dlužníkům, aby xxxxxx skládali xx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx je, xx xxxxxx provedená xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§152

Odloučení xxxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxx věřitele xx xxxxxxxxx pozůstalosti nebo xxxx xxxxx soud xxxxxxxx usnesením.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx x ukáže-li xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §149 xx 151.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxx xxxxxx

§153

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx majetek xxxxxxx xx pozůstalosti, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§154

Pozůstalost x xxxxxxxx xxx hodnoty nebo xxxxxxxx hodnoty

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx majetek xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx usnesením vydá xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tomu, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx, jestliže x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x současně řízení xxxxxxx; xx neplatí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právo xxxx xxxxx.

(2) Xx-xx sporné, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx, použijí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx.

§155

Právní xxx xxxxxxxxxx x zastavení xxxxxx

Xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx řízení xxxxx §153 xxxx 154 xx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 4

Xxxxxx pozůstalosti

§156

Oprávnění xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxx, xxx má xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx závěti, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx dědicové, xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx z xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§157

Xxxxxxxxx správce

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx pozůstalosti, xxxx může x xxx xxxxxx usnesením xxxxxxxx správce pozůstalosti, xxxxxxxx

x) vykonavatel závěti xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x jestliže xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxx seznam xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, nebo

c) xx x tomu xxxx xxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx pozůstalosti, xxxxxxxxx xx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxx-xx xxxxx xxxx je-li xxxxx xxxxx, xxx správce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx některý xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx x xxx návrhu usnesením xxxxxxx pozůstalosti též xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxx xxxxxx, byl xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx omezen xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx své xxxxxx xxxx xxx pravomocným xxxxxxxxx soudu xxxxxxx, x xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Nestanoví-li xxxxx xxxxx, xx soudem xxxxxxxxx xxxxxxx pozůstalosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Soudem xxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zůstavitelem, xxxxx bylo uloženo xxxxxx xxxxxxx poslední xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx právní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx závěti.

§158

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Správcem xxxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx, kdo s xxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx připadnout xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx ani xxxxx xxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxx-xx xx xx stát, xxxx xx byl xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx jmenován správcem xxxxxxxxxxxx xxx xxxx.

(2) X xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx pozůstalosti xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Správce xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxx xx výkonu xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx x xxx uveden xxx xxxxxxxx.

§159

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx správce xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

§160

Xxxxxxx povinnosti xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxx, kdo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, který nelze xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nepoměrných xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx majetku xxxxxx xxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx měl zůstavitel xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx zůstavitele xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§161

Xxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx věcech xxxxxx xxxxxxxxxxxx

X xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx dospělých xxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx x určitými xxxxxxxxxxxxxxx předměty ještě xxxx skončením řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 5

Majetek xx xxxxxxxxx jmění zůstavitele x xxxx xxxxxxx

§162

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxx, xxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx manžela xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx dohodu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x vypořádání xxxxxxx patřícího xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx v xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx svého xxxxxxx xxx xxxxxx smrti, xxxxxxxxx xx zákonem.

(2) Xxxxxxx-xx x dohodě xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxxx podle xxxxx uvedených x xxxxxxxxx zákoníku, xxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx jmění xxxxx xx pozůstalostního jmění x xxxx xxxxxxx xxxxx pozůstalému manželovi, xxxxxxxxx xxx stanoví xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx manželem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx majetku xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2; soud přitom xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§163

Xxxxx xx xxxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxx-xx zúženo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx zůstavitele x nebylo-li xxxxx xxxxxxxxxx, patří xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

Oddíl 6

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§164

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx podle §153 xxxx 154, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx každého, x xxxx lze xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xx xx, xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx právu x poučí ho x xxx, xx xxxx dědictví odmítnout, x jaké xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx dědictví xxxx x usnesení stanoví xxxxx 1 xxxxxx xxxx, má-li xxxxxxxxxxxx xxxxxx bydliště x xxxxxxxxx, 3 xxxxxx xx doručení xxxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být lhůta x odmítnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx tehdy, xxxxxxxx xxx, o xxxx xxx xxx podle xxxxxxxxxxx výsledků řízení xx to, xx xx xxxxxxxxxxxxxx dědicem, xxxxxxx xxxxxxxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx uplynula xxxxx stanovená xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx případ xxxxx xxx zřízen xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx svěřenského xxxxxxx, xx-xx xxxx; xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§165

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §164 xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx soud usnesení xxxxx §164 xxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx místa xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§166

Vyrozumění xxxxxxxxx

(1) Není-li xxxx ten, o xxxx xxx mít xxxxx xxxxxxxxxxx výsledků xxxxxx za xx, xx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx není-li xxxxx místo jeho xxxxxx, soud xx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx právu xxxxxxxxx. Xx vyhlášce ho xxxxx, aby xx xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxxxxxx, jenž byl xxxxxxxxx xxxxxxxx (§120), xxxx xx k xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx, nedá-li x xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx účastníkům, opatrovníku, xxxxx mu xxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx xx úřední xxxxx soudu; x xxxxxxxxxxxx případech xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§167

Osoby xxxxxxxxxxxx

Xx-xx xx xx, xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x svém xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx u xxxxx xxxxxxx nebo ústně xx protokolu. Xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x možnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §164 x 165.

§168

Xxxx o xxxxxxx xxxxx

Xxxx vyšetří xxxxxxx xxxxx všech, xxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx právo, xxxxxxxx xxxxxxxx neodmítli xxxx xxxxxxx-xx jim xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx-xx odmítnutí xxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxx nepřihlíží. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx sebe xxxxxx, xx tu xxxx o dědické xxxxx.

§169

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx sporu x xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx dědici xxxxxxxx, soud xxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxx x řízení xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxxxxx, x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§170

Xxxxxx v případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx, xx pro xxxxxxxx sporu o xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx mezi xxxxxx sporné, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxxx se xxxx xx zřetelem x okolnostem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx právo xxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 2 xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx žaloba xx lhůtě xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx žaloba xxxxxxxxx, xxxxx, xx xxxx x dědické xxxxx xxx vyřešen x xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Vyplývá-li x xxxxxxxx 2 xxxx z rozhodnutí xxxxx o xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx jeho účast x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §169 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 7

Aktiva x xxxxxx xxxxxxxxxxxx

§171

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx pozůstalosti

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x den xxx xxxxx, jakož x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx práva, xxxxx xxxx xxxxxxx teprve xx xxxx smrti, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx skutečnostech, xxx nastaly za xxxx života, x xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx vypořádání xxxxxxxxxx jmění, xxxxx xxxx xxxxxxx, zaniklo xxxx xxxx zúženo xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x dosud xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx tvoří

a) xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x právních xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxx plnit xxxxxxxxxx, xxxxx mu x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx některých osob xx zaopatření a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx z xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§172

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx pozůstalostního majetku xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dědiců o xxxxxxxxxxxxxx majetku.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, soud xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx aktiv. Xxxxxxxxx-xx xx dědici xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxx xxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx, ke xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nepřihlíží.

§173

Zjištění xxxxx

Xxxxxx pozůstalosti xxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxx x xxxxx xx v xxxxxxx pasiv. Xxxxxxxxx-xx xx dědici na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx o xxx, xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxx se x xxxxxx x při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§174

Svolání xxxxxxxx

(1) Na xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xxxx, xxx xxxxxxxx pozůstalost, xxxx usnesením xxxxx xxxxxxxx zůstavitele, xxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx, jak xxxxx pohledávky xxxxxxxxx x xxxx jsou xxxxxxxx xxxx, když xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx stanoví xxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 3 xxxxxx xx vyvěšení xxxxxxxx na úřední xxxxx soudu.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xx xxxxxx desce xxxxx; x xxxxxxxxxxxx případech xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§175

Xxxxxxx x právu xxxxxxx xxxxxxx

(1) Každého, xxx byl xxxxxxxxx x dědickém právu xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx právo a xxxxx účast v xxxxxx x pozůstalosti xxxxxx xxxxxxxx, soud xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx pozůstalosti, jak xxxx výhradu soupisu xxxxxxxxxxxx uplatnit x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx výhrady xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soud x xxxxxxxx stanoví xxxxx 1 xxxxxx ode xxx, xxx byl x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx; z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x uplatnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§176

Xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx soupisu

(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx buď xxx, že xxx xxxxxxxx xxxxx §175 xxxxxx, xxxx xxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxx §175 vyhlásí.

(2) Xxxx dědice, xxx xxxxx xxxx uvedeni x xxxxxxxx 1, xx xxxx xxxxxxxx x vyrozumí x xxxxx xxxxxxx soupisu xxx, že xxx xxxxxxxx xxxxx §175 xxxxxxx x že xx od xxxx xxxxxx výslovné vyjádření x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx soupisu xxxxxx xxxxxxxx. Vyjádření xxxxxx se uvede x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx dědic v xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx se xxxxx omluvil, xxxxx, xx výhradu xxxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxx xxxx být poučen.

(3) Xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, není xxxxx xxxxxxxx xxxxx §175 xxxxxxxxx.

§177

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Soud xxxxxxxxx rozhodne x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx případu, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx bude xxxxxxxx xxxxxx pozůstalosti; x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx byl xxxxxxx, xxxx usnesení x tom xxxxx.

§178

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx 15 xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx vyrozumění o xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx vážně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx být xxxxx, které nejsou xxxx svéprávné, osoby, xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx, osoby, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx jim xxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxx pověřen xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§179

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx pozůstalosti xx xxxxx x xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx x soupisu xxxxxxxxxxxx xx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx zejména xxxxx, x xxxxxx důvodu xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx a jaké xxx k xxxxxxx xxxxxx x připomínky, xxxxx majetku xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx a xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx. Věci x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, které xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (§178 xxxx. 2), uvede xx v protokolu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx soupisu x tom, xx xxxx přítomni po xxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x úplně.

Xxxxx 8

Xxxxxxx cena xxxxxxxxxxxx

§180

Xxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xx podkladě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx pozůstalostního xxxxxxx, společného xxxxxxxxxx xxxxxx x pozůstalostním xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx majetku x xx xxxxxxx shodných xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx pozůstalosti x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx výši xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxx xxxxx, než xxxx xxxxxx x projednání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx skutečnosti, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx samostatným xxxxxxxxx.

§181

Ocenění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx pozůstalostního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx soud xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx případech xxx xxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxx je xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx x době xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx 9

Projednání xxxxxxxx

§182

Xxxxxxx

(1) Xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx účastníky, x xxxxxxx xxxxx xxxx povinnosti při xxxxxxx půjde, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x další osoby, xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xx x jednání účastník xxxx jeho zástupce, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, x xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§183

Xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx-xx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §153 xxxx 154,

x) xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx nemá námitky xxxxx soupisu xxxxxxxxxxxx xxxx seznamu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) má-li pozůstalost xxxxxxxxxx státu xxxxx, xx nedědí žádný xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, ani xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx stát xx xxxxx, xxxx xx byl zákonný xxxxx.

Xxxxx 10

Rozhodnutí o xxxxxxxx

§184

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx x dědictví, xxxx-xx zjištěno xxxxxxx xxxxx x pozůstalostní xxxxx, byla-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx-xx xx prokázáno, xx xxxx splněny povinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxx potvrzení xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx §162 x 180.

§185

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dědici,

b) rozdělí xxxxxxxxxxx mezi více xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nabytí xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ledaže xx x takovému xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx dědiců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) rozdělí xxxxxxxxxxx mezi xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx pro xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx rozdělení xxxxxx dědictví xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx více xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) potvrdí xxxxxx dědictví více xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a ani x dohodě xxxxxx x výši dědických xxxxxx, xxxx

x) potvrdí, xx dědictví xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx nedědí xxxxx dědic xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, ani xxxxx xxxxxxx dědické xxxxxxxxxxxx, a že xx na xxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx dědic.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) a x) xx g) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx dědické xxxxxxxxxxxx, popřípadě že xxxxxxxx nenabyl xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx x dědictví xxxx xxxx

x) rozhodne x návrhu xxxxxx xx zákonné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §1693 odst. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx schválí xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, bylo-li xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx x dědictví xxxx xxxxxx xxxxx důvod xxxxxxxx, xxxxx, x xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxx, xxx x který xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxx dědická xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx jakého předpokladu x xxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§186

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxx rozdělení xxxxxxxxxxxx na žádost xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

§187

Neschválení xxxxxx

Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pozůstalosti xxxx xxxxxx dědiců x xxxx xxxxxxxxx podílů, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxx moci tohoto xxxxxxxx.

§188

Xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx §190 xxxx. 2 xxx nejsou xxxxxxx,

x) je xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§189

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx-xx xx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x pozůstalosti x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §162 xxxx. 2 xxxx xxxxx, §172 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxx §173 xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx žalobou.

(2) Xxxx, xxx nebyl xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx o pozůstalosti x xxx, xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§190

Xxxxx xx skončení xxxxxx

(1) Xxxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x pozůstalosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx seznam xxxx xxxxxxxx, v němž xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxx, kdo xx xxxx jejich xxxxxxxxxx.

(2) Xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, oznámí po xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx známým xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx podle xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxx, xxxxxxx zahraniční xxxxx xxxx spořitelnímu x úvěrnímu družstvu, xxx xx xxxx xxxxxxxxx zůstavitelova účtu.

§191

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx se, xx xxxxxxxxxx žije, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx moci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx učiní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §190.

Oddíl 11

Dodatečně najevo xxxxx xxxxxxx

§192

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zastavení xxxxxx

Xxxxxx-xx xx xx právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx zastaveno (§153 x 154), xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx dědictví. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx pouze xxxxxxx pozůstalosti.

§193

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x pozůstalosti

(1) Xxxxxx-xx se xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx též xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xx doplní x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soupis nebo xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x aktiva nebo xxxxxx, x nimž xx x důsledku xxxxxxx xxxxx §162 xxxx. 2 věty xxxxx, §172 xxxx. 2 xxxx druhé xxxx §173 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Nepožádal-li xxxxx x dědiců xx lhůtě k xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx pozůstalost x aktivech xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxx pozůstalosti xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx rozdělena xxxx xxxx dědiců xxxx xx bylo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx dědicům xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Je-li xx xxxxxxxx, soud x xxx vydá xxxxxxxx.

(3) Xxxxx k podání xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x aktivech xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xxxx ve xxxxxxxx, xxxxxx uveřejní xx xxxxxx xxxxx soudu. Xxxx xxxxx xxxxx xxx kratší xxx 2 měsíce.

Xxx 3

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

§194

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx dědictví xxxxxxx doložením xxxx xxxx jinak xxxxxxxxx xxxx xx-xx z xxxxxx důvodu dědictví xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxx xxxxxxxxxx dílů 1 x 2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx posuzují ke xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dědice, a x tomuto dni xx xxxx vztahují xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxxx x pozůstalosti xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na to, xx splnil na xxxxxx zůstavitelových xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx povinný xxx.

Díl 4

Likvidace pozůstalosti

Oddíl 1

Xxxxxxxx likvidace pozůstalosti

§195

Předpoklady

(1) Xxxx xxxxxx na xxxxx dědice, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx ani xxxxx xxxxxxx smlouvy nebo xxxxxx, xxx podle xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxx xx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx věřitele, který xxxxxxxx xxxx pohledávku, xxx xxxxxxxx dluh xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jestliže

a) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx §153 xxxx 154,

b) xxxx xxxxxxxxx vypořádání majetku xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx manžela, zaniklo-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx (§162),

c) bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§180),

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto x xxxxxxxx (§184 xx 187).

(2) Soud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx-xx to veřejný xxxxx.

§196

Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) O xxxxxxxx xxxxxxxxx pozůstalosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx a která xxxxx být xxxxxx xxx 3 xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) poučí věřitele, xxxx jsou xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 může xxx xxx usnesení xxxxx §162 a 180.

(4) Xxxxxxxx o nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxx v den, xxx xxxx xxxxxx, xx úřední desce xxxxx, u xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx též xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sdělovacích xxxxxxxxxx.

§197

Jmenování likvidačního správce

Soud xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx v xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukáže, že xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx podstaty xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx podstaty. X xxxxxxx, xx nebyl xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx likvidace, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§198

Xxxxxx xxxxxxxx likvidace xx xxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxxxxx majetek xxxxxxxxxx xx likvidační xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, která by xxxxxxxxxxx xxxxxxx náležející xx likvidační xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx likvidace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx o xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x něhož xx xxxx xxxxxx xxxxxx. Pokud xx xxxxxx x výkon xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx, xxxxx xx týká xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx podstaty nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx zůstavitel xxxx xxx, xxx spravoval xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx majetku xxxxxxxxxx podstaty,

b) xxxx xxxx xxxxx právní xxx xxxxxxxxxxxxx před xxxxxx x občanském xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx pasivum xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx jinou xxxxxx xxx, jejíž xxxxxxxxxx může xxxx x vyjasnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podstaty.

§199

Přechod xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx likvidačního správce xxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dosud jmenován, xx xxxxxx, který xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxx komisař (xxxx xxx "xxxxxxxxxx správce xxxx notář"); xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx provést xxx xxxxxx úkony, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§200

Další xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx moci xxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx práva xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právo xxxxx xx připadnutí xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx žádný xxxxx xxx podle xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, ani xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x že xx xx xxxx hledí, xxxx by xxx xxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx právo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) odkazy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx zákon xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx pozůstalosti,

f) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pověření, xxxx xxxx xxxxxx prokury x xxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx trvat x xx xxxx smrti,

g) xxxxxx vykonavatele xxxxxx x správce pozůstalosti,

h) xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákon.

§201

Xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxx právní xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx likvidace pozůstalosti xx pohledávky

a) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx patří xx pasiv xxxxxxxxxx xxxxxxxx, stávají splatnými, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx a včas xxxxxxxxx,

x) proti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx řádně x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxx určené x xxxxxx přihlášek xxxxxx xxxxxxx o uspokojení xx zajištění.

§202

Xxxxxx x zajištění xxxxxxx

(1) Xxxx-xx nařízena xxxxxx pozůstalosti x xxxxxx-xx xxxxxxxxx rozhodnuto xxxxx, xxxxx dosud xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pozůstalosti xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx soud xx návrh xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx i xxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §149151 xx xxxxxxx obdobně.

Xxxxx 2

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxx x xxxxx xxxxxx

§203

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce

(1) Xxxx jmenuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx. Tato xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odmítnout xxx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx insolvenčních xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správcem osobu, xxxxx xxxxxxx předpoklady xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x která xx svým xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Likvidačním xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxx xxx, xxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx funkce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx vzniknout xxx xxxxxx xxxxxx likvidačního xxxxxxx nebo v xxxxxxxxxxx x ním.

§204

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce

(1) Xxxx xxxxxxxxx odvolá xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) x to xxxxxx x xxxxxxxxxx důvodů,

b) xx xx xxxxxxxx x jeho poměru x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o jeho xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Rozhodne-li xxxx x odvolání xxxxxxxxxxxx správce, jmenuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx přitom xxxxx §203.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správce xxxxx svou funkci xxxxxxxxx xxxx právní xxxx usnesení o xxxx jmenování. X xxxxxxxxxx důvodů xxxx xxxx rozhodnout, že xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx již xxxx, x xxxx mu xxxx doručeno usnesení xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx řádně x bez zbytečného xxxxxxx informovat xxxxxx xxxxxxxxxxxx správce x xxxxxx mu všechny xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx funkce.

§205

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Funkce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zanikne, nastane-li xxxxxx skutečnost, x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zanikne-li xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx přitom xxxxx §203.

Pododdíl 2

Práva x xxxxxxxxxx

§206

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce

(1) Xxxxxxxxxx správce

a) vykonává xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) pořizuje x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx likvidační xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pozůstalost, jako xxxxxxxx občanského xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx předmětem xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podstaty,

d) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx úkoly, xxxxx xxxxxxx zákon xxxx které xx xxxxxx soud.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx jedná xxx xxxxxx funkce xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxx, xx jedná jako xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zůstavitele xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§207

Xxxxx xxxxxxxxxxx úkony xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx likvidaci pozůstalosti xxxxxxxxxx xxxxxxx, ledaže xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx správce xxxx pověřit xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xx xxxx odpovědnost xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přípravné nebo xxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxx xxx zaměstnanec xxxx jednotlivé xxxxx xxx likvidaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx základě písemné xxxx xxxx, xxxxx xx k xxxx xxxxxxxx opravňuje.

§208

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx je povinen xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx majetku, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx funkce xxxx v xxxxxxxxxxx x ním porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxx odpovědnosti xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xx majetku xxxxx x jinak.

(3) Xxxxx xxxxxxxx 2 odpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx újmu xx majetku, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ale x xx xxxxx xxxx xx jinou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §207 xxxx. 2 x 3.

(4) Xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 se xxxxxxx xxxxxxxxx 3 let xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Pododdíl 3

Xxxxxx x xxxxxxx likvidačního xxxxxxx

§209

Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx daň x xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx osob uvedených x §207 xxxx. 2 x 3 xxx xxxxxx xxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx s ním, xx náhradu hotových xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx a, xx-xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty, xxx xx náhradu za xxx z xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Právo na xxxxxx a na xxxxxxx za xxx x přidané xxxxxxx x této xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx jen xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx podle §204 xxxx. 1 písm. x).

§210

Placení xxxxxx a xxxxxx

(1) X xxxxx xx xxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x za xxx x xxxxxxx xxxxxxx likvidačního správce xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, kterým se xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x prvním xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx uhradí z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx likvidačního xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx.

§211

Xxxxxx

(1) Soud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx žádost poskytnout x průběhu likvidace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x jeho hotové xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zálohu xxxxx odstavce 1, xxxxxx se odměna x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx likvidační xxxxxxxx xxxxx rozvrhového xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podstaty

§212

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx podstaty xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxx xxx smrti; xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx majetku patřícího xx xxxxxxxxxx xxxxx (§162) xxxxxxx manželu xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx jen xx jeho xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx smrti zůstavitele, xxxxx xxxx xxxxx x právních skutečnostech, xxx nastaly xx xxxx xxxxxx, a xxxxx by xxxxxxxxxxx xxx dalšího xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) právo xx vypořádání xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, zaniklo xxxx xxxx zúženo ještě xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x dosud xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x něhož xxx xxxxxxxxx zůstavitelovu xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dlužníka xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu,

e) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx písmenem x), xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tohoto majetku,

f) xxxxxxx, x xxxx xxxxx, xx xxxxx xx likvidační xxxxxxxx (§225),

x) další majetek, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx likvidační xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1.

Xxxxxxxx 2

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§213

Xxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx; xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

§214

Zjišťování skutečností o xxxxxxx

(1) Majetek likvidační xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pozůstalostním xxxxxxx xxxx xx shodných xxxxx xxxxxx, popřípadě xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx-xx proveden.

(2) Likvidační xxxxxxx xxxx notář xxxxxxx xxxxxxx potřebná x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (§162 odst. 2 xxxx xxxxx, §172 xxxx. 2 xxxx xxxxx).

(3) Xxxxxxxxxx správce xxxx xxxxx vyšetří, xxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx patří xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx přitom, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§212).

§215

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxx zná xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxx je xxxxxxx, xx na xxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx notáři; xxxxxxxxx je xxxxxx xxxx xxx xxx, xxx by xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, v xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx patřit xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx správci xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací, x xx, xx-xx provozován, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx, smí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 jen x xxxxxxxxxx souhlasem xxxxx.

§216

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Má-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx, že xx xxxxxxxxxx podstaty xxxxx xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx seznamů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §215 xxxx. 2 xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx. Stejně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, x xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx do likvidační xxxxxxxx.

(2) Soud prověří xxxxxxxx likvidačního xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx správci xxxxx, xxx xx xxxx xxxx tento xxxxxxx xxxxxx pokládat za xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx likvidační xxxxxxxx.

§217

Xxxxxxx výdajů

Ten, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §215 odst. 1, xx xxxxx xx náhradu xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx právo xxxxxx, xxxxxx-xx uplatněno x soudu nebo x likvidačního xxxxxxx xx 3 xxx xxx dne, xxx xxxxxxx xxxxx likvidačnímu xxxxxxx xxxx xxxxxx; x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxx.

Xxxxxxxx 3

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§218

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

(1) Na xxxxxxx zjištění xxxxxxxxx xxxxx §214 x 215 x xxxxxx xxxxx podle §216 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxx majetku, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx.

(2) Vyjde-li x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx majetek, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx podstaty, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§219

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zapisuje xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x seznamu xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx identifikaci. Xxxx-xx xx xxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxx, aby xxxx možno zjistit xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx vyloučena xxxx xxxxxx.

§220

Nahlížení do seznamu

Každý, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxx xxx to má xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx do seznamu xxxxxxx likvidační podstaty x činit xx x xxxx xxxxxx x opisy.

§221

Vyrozumění o soupisu

Jakmile xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx zapíše do xxxxxxx likvidační xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx systémech xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vyrozumí x xxx xxxxxxxxxxx toho, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

§222

Oznámení xxxxxxx

Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx pokynu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §216 xxxx. 2, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx majetku xxxx, xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx systémů xxxxxxxxx v §215 xxxx. 2 xx xxxxxxx, nebo tomu, xxx xxxxxxxx právo x xxxxxxx, které xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; současně xx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx, x xxxx lhůtě x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx.

§223

Vynětí xx xxxxxxx

Xxxxx-xx xx, xx xx xxxxxxx majetku likvidační xxxxxxxx xxx zapsán xxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xx souhlasem xxxxx xxxx na xxxxx soudu xxx xxxxx xx seznamu. Xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vedených podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx seznamy a xxxxxxx vede.

Xxxxxxxx 4

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§224

(1) Xxx, xxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxx nepatří xx likvidační xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, se může xxxxxxx domáhat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Žaloba xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 1 měsíce xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx doručeno xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §222. Xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx soudu nejpozději x xxxxxxxx den xxxxx; xxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxxx.

§225

Xxxxxx-xx xxxxxx podle §224 xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx o žalobě xxxxxxxxx, byla-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxx byla-li xxxxxx xxxxxxxxx, platí, xx xxxxxxx patří xx likvidační xxxxxxxx.

Pododdíl 5

Správa xxxxxxx xxxxxxxxxx podstaty

§226

Rozsah práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstaty xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx správci xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx cizího xxxxxxx.

§227

Xxxxx xxxxx při xxxxxx majetku likvidační xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx pouze na xxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxx soud. Xxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxx plnění peněžních xxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podstaty.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx patřícího xx xxxxxxx likvidační xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx soudu. Xxx xxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx likvidační xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx společníka xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spojených x obchodním xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx podstaty, a xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx družstva, patří-li xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo notář xxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx o xxxxxx xxxx obdobnou smlouvu, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx k provozu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx může x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx správce xxx právně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxx splnění podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x návratné xxxxxxxx xxxxxxxx xx státního xxxxxxxx, jakož i xxxxx majetek patřící xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nímž lze xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x němuž xxx určen, smí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx použit xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x tomu xxxxxxxxx xxxxxxx soudu.

§228

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

(1) Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x likvidační xxxxxxxx xxxx získané xx xxxxxxx smluv, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tyto náklady xxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx návrhu.

(3) Xxxx má právo, xxx xx náklady, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx likvidační xxxxxxxx.

§229

Xxxxx xxxxxxxxxxxx správce xx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx x den, v xxxx xxxx xxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx soudu, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, daňové nebo xxxx xxxxxx, které xx týká xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx podstaty, xxxxx xxxxxxxxxx byl xxxxx xxxxxxxxxx nebo ten, xxx spravoval xxxxxxxxxxx, xxxx řízení x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pohledávky xxxxxxx do likvidační xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx správce xxxxx dnem účastníkem xx místě xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xxx xxxxxxxxxx správce x tomuto dni xxxxxxxx; xxxxx dnem, xx xxxxxxx byl xxxxxxxx.

(2) Po xxx, x němž xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyvěšeno xx xxxxxx xxxxx xxxxx, může xxx xxxxxx xxxx soudem, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, které xx týká xxxxxxx xxxxxxxxx do likvidační xxxxxxxx nebo pasiv xxxxxxxxxx podstaty, xxxx xxxxxx o odpůrčí xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx pohledávky patřící xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxxx správci; jinak xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, které xxxx předmětem xxxxxx; xx platí, x xxxx v řízení xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

§230

Xxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxxx podle §229 xxxx žádný z xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxxxx správci; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zaviněním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx náhodou, xxxxx xx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx §229 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx likvidační xxxxxxxx.

Pododdíl 6

Xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§231

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx majetku patřícího xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x předchozím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx notář.

(2) Xxxx xx svém xxxxxxxxxx souhlasu xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§232) x xxxxxx xxxxxxxxxxx pozůstalosti, ale x cenu nebo xxxx podmínky, xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) O xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx likvidační xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozporu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkami.

§232

Zpeněžení xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) v dražbě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxx dražbě xxxxxxxxx dražebníkem xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu,

d) x dražbě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx části xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx věci.

§233

Xxxxxxxxx věřitelem

(1) Vázne-li xx xxxxxxx patřícím xx likvidační xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, může xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zadržené xxxx, jestliže má xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx věci soud xxxxxxxx určí xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx běží xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx patřícího xx xxxxxxxxxx podstaty,

a) xxxxxxxx xxx dne xxxxxx moci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx správce nebo xxxxxx,

x) smí po xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zastavenou nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxx se xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx na xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx věci xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx věřitele xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zanikne xxxxx před uplynutím xxxxxxxxx xxxxx xxxx, x němž xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxx.

§234

Xxxxxxxxx výtěžku

Věřitel, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx likvidační podstaty, xxxxxxx výtěžek xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx zpeněžování.

§235

Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstaty xxxxxxxx uvedeným v §232 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) xxxx být xxxxxxxx cena xxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx, obchodní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx závodu xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx památku.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 může vypracovat xxxxx znalec, kterého xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx soud.

§236

Xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx likvidační xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §232, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxx, xxxxxx xx nabývá vlastnictví xxx xxxxxx prováděné xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx prováděné xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx, kterým xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx vlastnického xxxxx na základě xxxxxxx.

(2) Xxx, kdo xxxxx xxxxxxx patřící xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným v §233, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, kterým xx xxxxxx vlastnictví xxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx, kdo xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x likvidační xxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x §232 a 233, xxxxxx současně xxxx xxxxx x povinnosti x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx pasiv xxxxxxxxxxxx x zajištění xxxxx xxxxxxx osob.

(4) Xx-xx zpeněžený majetek xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx správce xxxx xxxxx bezodkladně oznámí xxxx, kdo xxxxxx xxxxxx vede, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx zpeněžení, osobu xxxxxxxxxx a zánik xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx majetku; to xxxxxxx, jestliže příslušné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxx zástav, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

§237

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstaty, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx státu; xx návrh xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx i xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx rozhodne xxxx. Nepodařilo-li xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xx likvidační podstaty, xxxx xxx usnesením x xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx likvidační podstaty.

(2) Xxxxxxx, o němž xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §236 xxxx. 3 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 4

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§238

Xxxxxx

(1) Xxxxxx likvidační xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zůstavitelova xxxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx v xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, z nichž xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, kdyby mu x xxx xxxxxxxxxxx xxxx, s výjimkou

a) xxxxx x úroků x xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx porušení xxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) pohledávek x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vzniklo-li xx xx právo až xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx likvidační xxxxxxxx také xxxxx xxxxx z pohledávek, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx pozůstalosti xxxx xxxxxxx patřícího xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxx, xxx spravovali pozůstalost x době xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pozůstalosti,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§171 xxxx. 2), xxxxx netvoří xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx likvidace xxxxxxxxxxxx.

§239

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx při xxxxxxxxx pozůstalosti xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxx která xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx takové xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) I xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, které vznikly xx smluv xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx notářem, x xxxxx pohledávky, o xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx 2

Přihláška

§240

Podání xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx pohledávka xxxxxxxx xxxxx patřícímu xx pasiv xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx úřední xxxxx xxxxx, xx xx uplynutí xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx likvidace xxxxxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx přihlášku xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxx opožděně,

b) xxxx-xx xxxxxx xxxxx, kdo xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxxxx pohledávka, xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xx pasiv xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§241

Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Přihláška xxxx obsahovat xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx občanským soudním xxxxx vylíčení xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x vyčíslení xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x korunách xxxxxxx. Xxxxxxxxx v xxxxxxxx českých je xxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x pohledávku x xxxx měně.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx skutečnosti, xx xxxxx xx vykonatelnost xxxxxxx.

(3) Neobsahuje-li xxxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx vyzve xxxxxxxx, xxx přihlášku xxxxxxx xxxx opravil xx lhůtě, xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx být kratší xxx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx opravu xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxx nebyla xxxx xxxx řádně xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx přezkoumat xxxxxxxxxxx pohledávku; o xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx poučen.

§242

Zajištěná pohledávka

Je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxxxxxx xxxxxxxxxx v poslední xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx přihlášky xxxxx uvést skutečnosti, xx xxxxx xx xxxxxxxxx zakládá a xxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepřihlíží.

§243

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Xx-xx věřitel xxxxxxxxxx xxxxx třetí xxxxx, která xx xxxxxxxxx majetkem xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstaty, xxxxxxx přihlásí právo xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §241 x 242 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§244

Xxxxxxxxx přihláška

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xx pasiv xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx právo věřitele xx xxxxxxxxxx pohledávky xx třetích xxxx, xxxxxxxxxxxxxx věřiteli společně x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxxx, která xx jim xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx odpovídá xxxx, xxxx xxxxx pasivum xxxxxxxxxx podstaty, přihlásit xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§245

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxxx xx považuje xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx oznámil xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pozůstalosti, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené v §241 xxxx. 1 x 2 x x §242.

§246

Následky uplatnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Podá-li věřitel xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx (§245), xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx zánik xxxxx přestane xxxxx, x xx x xxxxxxxxx ode xxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx desce xxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx přihláška xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx použije xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx se xxxxxxxx x přihlášky xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx (§244).

§247

Přílohy přihlášky

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx připojit x přihlášce xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxxx, xxxxx dokládají xxxxxxxxxxxxx pohledávky, xxxx-xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx věřitel xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Věřitel, xxxxx podání xx xxxxxxxx xx přihlášku (§245) x který xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2, je xxxxxxx xxx xxxxxx do 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx věřitel xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 3, xxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx a xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 10 xxx. V případě, xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx soudu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx x vylíčení xxxx xxxxxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxx měly xxxxxxxxxxxx listiny xxxxxxx.

§248

Vzdání xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, jenž xxxxxxxxxx xxxxxxxx přihláškou xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxxxx má xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, se mohou xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzdát xxxxx xxxx jen xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx své xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx usnesením xxxxx xx vědomí.

(3) Ten, xxx se xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxxxxx pozůstalosti xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§249

Zánik pohledávky

Byla-li xxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zanikla a xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx věřitel xxxxx xxxx x xxxxxxx zániku pohledávky xxxxxx právo na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx patřícího xx xxxxxxxxxx podstaty.

Pododdíl 3

Přezkoumání xxxxxxxxxx

§250

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Pohledávky, jejichž xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pohledávky, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxx pohledávek.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xx do xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx x ní xxxxxxx stručně xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zakládá, xxxxxxxxx xxxxxxx vyčíslení xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx českých, xxx xxx podle tvrzení xxxxxxxx x vykonatelnou xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx uspokojení xx xxxxxxxxx.

(3) Každý, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxx xxx xx má xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xx x xxxx xxxxxx x opisy.

§251

Xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soud nařídí xxxxxxx xxx, aby xx konalo nejdříve 20 xxx po xxxxxxxx lhůty, která xxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovena x xxxxxxxxxx pohledávek. Jednání xx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxx předvolá xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x další xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx, u xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx; v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxx prostřednictvím xxxxxxxxxx sdělovacích prostředků.

(4) Xxxxxxx-xx se k xxxxxxx likvidační xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx při xxxxxxx.

§252

Změna xxxx nebo xxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx dobu xxxx místo xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pohledávek.

(2) Xxxxxx věřitele o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx, xxx x x xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx podle §251 xxxx. 2 x 3.

§253

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx jednání

Jednání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jen jediná xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx vzdali xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nařízení xxxxxxx.

§254

Xxxxxxxxxxxxxxx pohledávky

(1) Xxxxxxxxxx xx xxx přezkumném xxxxxxx přezkoumávají podle xxxxxxx pohledávek.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxx jinak, nepřezkoumávají xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x likvidačním xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§255

Přezkoumání pohledávky při xxxxxxx

(1) Soud ohledně xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx listin x xxxxxxx důkazních prostředků xx prokázanou x x xxxx xxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, x jejichž xxxxxxxxx věřitel přes xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx listiny (§247 xxxx. 4).

(2) Xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, soud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx jen xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx být xxxxxxxxx x řízení, v xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Byla-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ji xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx skutečností, xxxxx xxxx uplatněny nebo xxxxx xxxxx x xxxxxx, x němž xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) X promlčení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx jestliže xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx jejího xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3.

§256

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx uspokojení xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xx prokázané, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, kteří xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxx xxxx x jaké výši.

(2) Xxxxxxxxxx §255 xxxx. 2 x 3 xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx jiný xxxxxxx xxxxxxxxxx věřitele nebo xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx-xx xxxx xx xxxxxx, xx je xxx xxxxxxxx za prokázané, xxxx xxxxx věřitele, xxx xx vyjádřil, xxx požaduje, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jím popřené xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx byly xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

§257

Jistota

(1) Xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx pohledávka xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx pohledávky xx zajištění anebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx u xxxxx žalobou, xxxx xxxxxxxxx uloží, xxx xxxxxx x soudu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxx škody nebo xxxx xxxx, která xx vznikla xxxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky nebo xxxxx xx uspokojení xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx části; xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx jistoty a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx jistota xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxx jedné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx 10 000 Xx a xxxxxxx 100&xxxx;000 Xx.

(3) Od xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxx, požádal-li x to xxxxxxxxxx xxxxxxx x prokázal-li xxxxx, xx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx od soudních xxxxxxxx podle občanského xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx, xxxx-xx xxx popření xxxx.

§258

Xxxxx xxxxxxxx jednání

Výsledek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx uvede xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§259

Přezkoumání xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx jednání

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxx pohledávky x xxxxxxx uplatněného xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxxx x x xxxx xxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §255.

(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx práv xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zajištění xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Své xxxxxx x xxxxxxxxxxx pohledávek x xxxx xx xxxxxxxxxx pohledávek ze xxxxxxxxx bez nařízení xxxxxxx xxxx xxxxx x seznamu xxxxxxxxxx.

§260

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx věřitele xxxxx, xxx se žalobou xxxxx občanského xxxxxxxx xxxx xxxxxxx určení, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxx pohledávek xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx pohledávky ze xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx zajištění xxxxxx xxxx věřitel, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx stanovenou xxxxxxx nebo u xxxxx xxxx od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx vzal xxx xxxxxxx xxxx.

(2) X usnesení podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxx poučí, x xxxx lhůtě x xxxxx komu xx xxxxxx xxxxx x jaké xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx.

§261

Xxxxxxxxx vyrozumění

Ustanovení §260 xx xxxxxxxxx, probíhá-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§229).

§262

Xxxxxx x určení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zajištění

(1) Xxxxxx x xxxxxx, že xxxxxxxx náleží pohledávka x x xxxx xxxx, xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx 1 xxxxxx xxx xxx, xxx věřiteli bylo xxxxxxxx vyrozumění podle §260. Lhůta xx xxxxxxxxx, xxxxx-xx žaloba xxxxxxxxxxx xxxxx nejpozději x xxxxxxxx xxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Žaloba xx podává proti xxxxxxxxxxxx správci; xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx uplatněné právo xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx věřitel, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx věřiteli.

(3) Více xxxxxxxxxx má x xxxxxx o žalobě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společníků xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx x řízení x žalobě xxxxxx xxxxxx soudu x xxxx xx xxxx.

§263

Xxxxxxxx skutečnosti x xxxxxx

Xxxxxxx může x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x řízení x pozůstalosti xx xx skončení xxxxxxx, x xxxx byla xxxx pohledávka nebo xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxx nařízení xxxxxxx, xx xx xxxx, xxx soud xxxxx x seznamu xxxxxxxxxx, xx pohledávku xxxx právo xx xxxxxxxxxx pohledávky ze xxxxxxxxx xxxxx pokládat xx prokázané.

§264

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx pohledávka x x xxxx xxxx, x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xx právo xx xxxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxx, projednávají x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx soudním xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx žalob xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§265

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zajištění, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, soud xxx projednání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x takových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxx xxxxxxx být xxxxxxxxx x xxxxxx, x němž xxxx xxxxxx pravomocné rozhodnutí; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx pohledávku xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, nemůže xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx skutečností.

(3) Rozhodnutí xxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxx uplatnil xxxxxxxxxx xxxx právo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zajištění, jsou xxxxxxx xxx všechny xxxxxxxxx xxx likvidaci xxxxxxxxxxxx.

§266

Xxxxxxx řízení

(1) V xxxxxxxx x xxxxxx xxxx žádný x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxxxx správci; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx likvidačního xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx.

(2) Náklady zaplacené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x žalobě xxxxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx podstaty.

§267

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx vyhověno, xx popírající xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx újmu, xxxxx žalujícímu xxxxxxxx xxxxxxx nedůvodným popřením xxxx pohledávky xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxx uplatnit x xxxxx xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx zanikne.

(3) Pravomocně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; povinnost xxxxxxxx škodu nebo xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx kryta xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 4

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x práva xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

§268

(1) Xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx

x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx závěr uvedl xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v seznamu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx pohledávky xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx neúčinné,

a) xxxx-xx věřitel xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxx usnesením stanovenou xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx a xx xxxxxxx škody xxxx xxxx újmy, xxxxx xx xxxxxxx věřiteli xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xx zajištění xxxxx xxxxxx části, xxxxx, xxxx nebo x předepsané xxxx, xxxxxx xx soud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X když xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx je xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx zjištěny, xxxx-xx x xxxxxx x xxxxxx nebo x xxxxx občanském xxxxxxx xxxxxx pravomocným xxxxxxxxxxx určeno, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxx nebo že xxxxxxx xx právo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Oddíl 5

Xxxxxx výtěžku xxxxxxxxx majetku likvidační xxxxxxxx

§269

Xxxxxxxxxx pohledávky

Z xxxxxxx xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx, x pohledávky, xxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxx nemusely xxx xxxxxxxxxx a x xxxx se xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx třetím xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx uspokojení x xxxxxx xxxxxxx.

§270

Xxxxxxxxxx zajištěných xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou zajištěny xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx, xx xx výtěžku xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx část nákladů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x, xxx-xx xxxxxxx zpeněžen xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, též náklady xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx stejný xxxxxxx patřící xx xxxxxxxxxx podstaty x xxxxxxxxx xxxx pohledávek, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pořadí, x jakém xxxxxxx xxxxxx zajištění, nedohodnou-li xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx na xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx spolu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx neplatí, jde-li x xxxxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zajištěny majetkem xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§271

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx správcem

(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§233), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§234) x xxxxx soudu xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx věřitelem x xxxxxxx se xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx pořadí více xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx 3 dnů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bude použit x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozvrhového usnesení.

(2) Xxxxxxxxxx-xx zpeněžení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxx-xx x xxx xxxxx xxxxxx zprávu, xxxx xxxxxxxxx rozhodne, xx xxxxx xxxxxxx zpeněžení xxxx odevzdán věřiteli, xxxxx pohledávka byla xxxxxxxxxx majetkem zajištěna, xxxxxxxxx xxxx věřitelům xxxxx zajištěných pohledávek xxxxx xxxxxx, xx 3 xxx od xxxxxx xxxx usnesení x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx usnesení.

§272

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§269), xxxxx xxxxxx uspokojeny xxxxx §270 x 271, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx usnesení.

(2) Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozvrhovým xxxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx mu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx likvidační xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§273

Xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx ze xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x likvidačním xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) pohledávky xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx vynaložených xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xx úschovu xxxxxxx xxxxxxxxx xx likvidační xxxxxxxx x vhodného xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx odměny x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x, xxxx-xx likvidačnímu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx úkony, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx komisař,

e) pohledávka xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxx, xxx vykonávali správu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx likvidace xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx výživného,

h) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx výživné xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Od xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx náklady xxxxxxxxxx na likvidačním xxxxxxxx nebo notářem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxx část xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§270 xxxx. 1).

(3) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. c) x x) soud rozhodne x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxx likvidaci xxxxxxxxxxxx x prvním xxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxx uspokojit pohledávky xxxxxxx xx téže xxxxxxx, uspokojí se xxxxxxx.

§274

Obsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxx připadá x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx každou uhrazovanou xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx něho xxxxxxxxxx,

x) xxxxx pohledávka x x xxxx xxxx xxxxxxx neuspokojená,

c) x xxxx lhůtě bude xxxxxx věřitelům vyplaceno.

§275

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx likvidační xxxxxxxx uspokojeny xxxxxxx xxxxxxxxxx, soud xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx těm, xxxxxx svědčilo xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x době xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx státu, xxxx-xx xx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx dědické xxxxxxx xxxx závěti, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x že xx na stát xxxxxxx, xxxx by xxx zákonný xxxxx.

(2) Xx xx, xxxxxx xxx xxxxx likvidační xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x ani xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pasiva xxxxxxxxxxxx.

§276

Xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx x rozdělení celého xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Právní mocí xxxxxxxxxxx usnesení, kterým xxxx rozhodnuto o xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx likvidační xxxxxxxx xxxx xxxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§277

Zánik xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, xxxx odpovídá xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zanikají dnem xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx (§276 xxxx. 2) x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx 6

Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§278

(1) Xxxxxx-xx xx xx právní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx skončeno, další xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx likvidační podstaty, x xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx pozůstalosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx usnesením xxxxxx, xxx x xxx xxxx pokračováno x xxxxxxxxx pozůstalosti.

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, při pokračování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx přiměřeně xxxxx dílu 1 x xxxxxx 1 xx 5 xxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx pohledávek, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx zpeněžení xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx původního xxxxxx, xxxxxxxxxx podle §276; x zániku xxxxxx xxxxxxxxxx (§277) se xxxxxx nepřihlíží.

§279

(1) Xxxxxx-xx se xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uspokojeny xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx vlastnictví xx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x době xxxxxxxx likvidace xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx dědických xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xx x xx době xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx žádný dědic xxx podle xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx zákonné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx se na xxxx hledí, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Na xx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx nejsou xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx nabytý xx vlastnictví podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx odkazovník xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx poskytuje xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pozůstalosti xxxxx xxxxxx vyhradivšímu xx xxxxxx; k xxxxxx xxxxx na xxxxx [§200 xxxx. x)] xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx 7

Xxxxxxxxx likvidace xxxxxxxxxxxx

§280

(1) Ukáže-li se xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx zůstavitel xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zastaví. Xxxxxx xxxxxx úkonů, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx pozůstalosti xxxxxxx, zůstávají nedotčeny.

(2) Xxxxxx mocí xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx skončeno.

Xxx 5

Xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxx xx xxxxxxx

§281

Xxxxxx xxxxxxx xx úschovy

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, soud xx xxxxxx o pozůstalosti xxxxxxx xx úschovy xxxxxx, xxxxx xxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxx-xx xx nařízeno při xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§149 x 151) nebo xxx xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§202 xxxx. 2),

x) bylo-li xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§152 odst. 2),

x) xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§151, §202 xxxx. 2).

(2) Do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx věci, xxxxx

x) xxxxx uchovávat xxx nebezpečí xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxx x xxxxxxxxxx xx pro xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§282

Potvrzení

O přijetí peněz, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx hmotných movitých xxxx vystaví xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx je xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx").

Xxxxx 2

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx

§283

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Peníze xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx do xxxxxx 20 000 Xx xxxxx soud xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx; uloží xx xx kovové xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx komisaře x xxxxxxxxxx následující pracovní xxx xx xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

§284

Přijímání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věcí

(1) Xxxx xxxxxx movité věci xxx xxxxxx přijme xxxxxx komisař x xxxxx xx do xxx xxxxxx skříně. Xxxxxxxxxx-xx xx velikost xxxxxx skříně xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx-xx x době úschovy xxxxx xxxxx pověřen, xxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx prvního xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) V kovové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx mohou xxx xx xx xxxxxxxx úschovy xxxxxxx xxx xxxxxxx knížky xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx pozůstalostní xxxx nepřesahují x xxxxxx 20&xxxx;000 Xx, xxxxx xxxxxx, které x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx 20&xxxx;000 Xx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nepatrné xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx předají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den xx úschovy u xxxxx.

§285

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx movité věci xxx peníze, které xxx jejich xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx soudní xxxxxxx xxxx, nebyl-li x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx pověřen, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx provedl xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x řízení o xxxxxxxxxxxx, soud xxx x xxxxxx xxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx spojené x úschovou xxxxx xxxxxxxxxx stát. Soud x tom rozhodne xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Stát xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx účastníkům xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podle odstavce 1, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podstaty.

Xxxxx 3

Xxxxxx xxxxxxx

§286

Xxxxxx xxxxxxx při zrušení xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx-xx závěra xxxxxxxxxxxx xxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx xx likvidační xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, soudní xxxxxxx vydá xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§287

Xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx komisař xxxx, xxxxx-xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx pověřen, xxx xxxx soudní xxxxxxx xxxxxxx úkony xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx skončení xxxxxx x xxxxxxxxxxxx úschovu xxxx, komu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Není-li xxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxx věci xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, uloží se xxxx xxxx xxxx x xxxxx a xxxxxxxxx se ohledně xxxx podle xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx, xxxx-xx převzetí xxxx xxxxxxxxx.

§288

Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pozůstalosti

(1) Byla-li xxxxxxxxxx nařízena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, vydají xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx podstaty x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, které xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X případě, xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx věci xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx x likvidační podstaty xxxx xxxxxx ze xxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§223), xxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx návrh xxxx x xxxxxxxxxx podstaty xxxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 provede xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx-xx x době xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx pověřen, aby xxxx soudní xxxxxxx xxxxxxx úkony soudu xxxxxxx stupně v xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx.

Xxx 6

Evropské dědické xxxxxxxxx

§288x

(1) Evropské dědické xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx4) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxx x prokázání xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx práv xx xxxxxxxxx. Do xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dědické osvědčení xxxx jménem tohoto xxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxxx.

(2) Účastníky xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx dědického xxxxxxxxx xxxx vedle žadatele xx, o xxxxx xxx mít xxxxxxx xx xx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx odkazovníky, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx doby vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx5).

(4) Nejsou-li xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx právní moci xxxxxxxxxx x dědictví xxxxxx, změní xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx4) xx xxxxxx kterékoliv xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo x vlastního xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx soudu provede xxxxx jako xxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx.

§288x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2016 Xx. x účinností xx 7.6.2016

XXXXX XX

XXXX ŘÍZENÍ

Díl 1

Xxxxxx x xxxxxxxxx

§289

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx plnění; xxxx-xx místa xxxxxx x xxxxxx několika xxxxx, xx xxx xxxxxx x úschovách xxxxxxxxx soud, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx soud, který xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dorovnání protiplnění xxxx náhradu xxxxx.

§290

Xxxxxxx xxxxxxx

X soudu xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, cenné xxxxxx x xxxx xxxxxx věci xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§291

Zahájení xxxxxx

(1) Řízení xxx zahájit xxx xx xxxxx.

(2) Xxxxx xx přijetí do xxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx skládá, xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx je nepřítomen xxxx xx x xxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxx xx odůvodněné xxxxxxxxxxx, kdo xx xxxxxxxxx, xxxx že xxxxxxxx xxxxxxxx nezná; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxx.

§292

Účastníci

Účastníkem je xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), a xxx, xxx uplatňuje xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§293

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§294

Xxxxxxxxxx

X řízení xxxx xxxx provést jiné xxx účastníky navržené xxxxxx, xxx xxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu x xxxxxxxxx-xx z xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §11, 17, §20 odst. 1 až 3, §21, 22 x 28 xx nepoužijí.

§295

Xxxxxxxxxx rozhodnutí

Rozhodnutí soud xxxxxx účastníkům xx xxxxxxxxx xxxxx.

§296

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx složiteli, xxx složil přiměřenou xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx zaplacena, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zamítne; xxxx xxxxxx xxxxx xx přijetí úschovy xxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx způsob xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx soud x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx složených xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx úschovy. Xxxxxx xxxxxxxx x povinné xxxxxxx xxxxxxxxxxx příjemcům xx poměrně xxxxx.

§297

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zákon x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x družstev stanoví, xx xxxxxx vynaložené xxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§298

Vydání xxxxxxx

(1) Předmět xxxxxxx vydá soud xxxxxxxx na xxxx xxxxxx. Jestliže ke xxxxxxx xxxxx proto, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx uplatňuje xxxxx xx vydání xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx souhlasu je xxxxx, nesouhlasí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, je k xxxxxx předmětu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x osoby, xxx xxxxx nesouhlas x plněním xxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxx. Souhlasu složitele xx xxxx xxxxx xxx xxxxx, bylo-li xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx úschovy xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x žádosti doloží xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo přiznáno xxxxx xx xxxxx xxxx protiplnění xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx na xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Složiteli xxxx xxxx předmět xxxxxxx xx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx příjemce projeví x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) prohlásí-li xxxxxxxx xxxxx, xx předmět xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx-xx se příjemce xx xxxxx stanovené xxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 xx 3, xxxxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx jen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příjemce.

§299

Nahrazení souhlasu x xxxxxxx xxxxxxx

(1) Byl-li xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx úschovy xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxx, kdo xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx x nahrazení souhlasu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxx, x něhož probíhá xxxxxx x úschově.

§300

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx-xx xxxx do xxxxxxx xxxx x případech xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxxx příslušného právního xxxxxxxx, a xxxx-xx xxxx, ustanoveními §289 xx 302, x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

§301

Xxxxxxxx úschovy

(1) Uplynula-li xxxxx 3 let xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o přijetí xx úschovy, popřípadě xxx dne, kdy xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx státu, xxxxxxxx se x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí. Toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx desce xxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx soud xxxxx §298.

(3) Uplynutím xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx-xx x této xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx úschovy xxxxxx, xxxxxxxx předmět xxxxxxx xxxxx. Uplynutím xxxx xxxxx xxxxxx xxxx předmět xxxxxxx x tehdy, nebylo-li xxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyhověno.

§302

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx-xx xxxxxxx úschovy xxxxx, zaniknou xxxxx xxxxxxxxx i xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx

§303

Xxxxxx příslušnost

(1) Xxx řízení je xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx soud navrhovatel; xxxx-xx navrhovatel x Xxxxx republice obecný xxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxx, x xxxxx obvodu je xxxxxxxx místo.

(2) Xxx-xx x řízení x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx tuzemskou bankou, xx xxxxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx xx tato xxxxx xxx xxxxx.

§304

Předmět xxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx třeba xxxxxxxxx x uplatnění práva.

(2) X xxxxxx xxxx xxxxxx nelze umořit xxxxxx xxxxxxx, které xx podle xxxxxx xxxxxxxxx umořit xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxx.

(3) Umoření xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx losy, xxxxxxx, lístky x xxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx vstupenky x xxxxxxxx), xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, x xxxxx xx spojeno xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobě v xxxxxxxx xxxx zboží x služeb, jakož x xxxxxxx, na xxxxxxx podkladě xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx vedlejší plnění.

§305

Zahájení řízení

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx návrh. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podat xxxxx, xxx xx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxx xx umoření xxxxxxx xx třeba xxxxx xxxxxxxxxxx, z xxxxx xxxxxxx, že x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. X návrhu je xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo označit xxxxxxx, jejího výstavce, xxxxxxxxx i xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Je-li v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx.

§306

Účastníci

Účastníky jsou xxxxxxxxxxx, xxx, xxx xx xxxxx listiny xxxxxxx xxxxx, xxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxx, a xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §307 odst. 1.

§307

Xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Soud vydá xxxxxxxx obsahující xxxxx, xxx xx xxx, xxx má listinu, xxxxxxxxx xx 1 xxxx xx vydání xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Toto xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx desce xxxxx.

(2) Je-li umořována xxxxxx nebo xxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx podle odstavce 1 lhůtu 2 xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx podle xxxxxxxx 2 se xxxxxx, není-li umořovaná xxxxxxx ještě xxxxxxx, xx prvního dne xxxx splatnosti. Jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xx tato xxxxx xxx dne vyvěšení xxxxxxxx.

(4) Xxx-xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xx za 1 xxx xx splatnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§308

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx řízení xx do xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx neběží xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pro xxxxx práva xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx umořované listiny.

(2) Xxx, komu bylo xxxxxxxx doručeno xxxx xxx xx x xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nakládat xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx plnění xxxxx xx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx na xx xxxxx. Xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx zavázán, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a oznámit xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx.

§309

Zaplacení směnky či xxxx

Xxxx-xx xxxxxxxx umořovací xxxxxx o xxxxxx xx xxxx, je xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxx usnesením, xxxxxxxx xxxxx zaplacení xxxxxx xx šeku, xx-xx xxxxxxxxxx jistotu, xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx prohlášeny xx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx návrh, aby xxxxxx xxxxxx byla xxxxxxx do úschovy xxxxx.

§310

Xxxxxxxxxxx přihlášky

Soud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdo xx xxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx.

§311

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§312

Dokazování

V xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx jiné xxx účastníky xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu a xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §11, 17, §20 xxxx. 1 xx 3, §21, 22 x 28 se xxxxxxxxx.

§313

Xxxxxxxxxx

(1) Zjistí-li xxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx navrženo, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx ztracena xxx zničena, xxxxx xxxxxxx.

(2) Uplynula-li xxxxx xxxxx §307 xxxx. 1 xxxx 2 x nedojde-li x xxxxxxxxx návrhu, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xx 1 měsíce xx xxxxxxxx xxxxx uvedené x §307 xxxx. 1 xxxx 2, xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx následek xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx §307 odst. 1 xxxx 2.

§314

Doručování

Rozhodnutí o návrhu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§315

Účinky xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx zavázán, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx náhradní xxxxxxx.

Díl 3

Řízení ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu

§316

Místní xxxxxxxxxxx

Xxx řízení xx xxxxxxxxx soud, v xxxxx obvodu xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

§317

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx kapitálového trhu xxxxx jiného právního xxxxxxxx lze zahájit xxx na návrh Xxxxx národní banky.

§318

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx Česká xxxxxxx banka jako xxxxxxxxxxx x xx, xxxx Česká národní xxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§319

Xxxxxx řízení

(1) Při xxxxxxxxxxx x věci xxxx xxxxxxx zejména x xxxxxx x xxxxxxx důkazů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx vyslechnuti.

(2) X xxxxxx xxxx xxx soudem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx zahájení řízení. Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx odstranil xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx kdy xxxxx xxxxxxxx x tomu xxxxxxxxx xxxxx; totéž xxxxx, xxxxxx-xx soud xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx pro rozhodnutí xxxxxxxx listiny xxxx xxxx xxxxxx.

§320

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxx třeba xxxxxxxxx.

§321

Xxxxxxxxxx

X xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx-xx xxxxxxxx ke zjištění xxxxxxxxxx stavu a xxxxxxxxx-xx z xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §11, 17, §20 xxxx. 1 xx 3, §21, 22 x 28 xx nepoužijí.

§322

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxx xxxxxxxx, zanikne xxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X před xxxxxxxxx této xxxx xxxx rozhodnutí zruší, xxxxxxxx pominou důvody, xxx xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 4

Řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx šetření xx xxxxxx ochrany hospodářské xxxxxxx

§323

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxx Úřad xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§324

Předmět řízení

Řízení xx xxxx, je-li důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxx šetření narušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxx x jiných než xxxxxxxxxx prostorách, xxxxxx xxxx fyzických xxxx, xxxxx jsou členy xxxxxxxxxxxx orgánů nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx"), x xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§325

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Řízení xxx xxxxxxx jen xx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx xxxx Evropské xxxxxx. Návrhem se xxx x xxxxx xxxxxxx, aby soud xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx §324 xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx kromě xxxxxxxx náležitostí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxx provedeno, x xxxx x něm xxx xxxxxx předmět x xxxx šetření, xxxx, xx xxxxx xx být šetření xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx, xxxxx dokládají důvodné xxxxxxxxx xxxxx §324.

§326

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx x xxxxx, která xxxxx xxxx než xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"). Xx-xx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xx účastníkem i Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§327

Xxxxxxxxx návrhu

Návrh, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx náležitosti xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx pokračovat x xxxxxx; ustanovení o xxxxxxxx nebo doplnění xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx které je xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx-xx podán xxxxx, xxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§328

Jednání

Jednání není xxxxx xxxxxxxxx.

§329

Xxxxxxxxxx

X xxxxxx xxxx xxxx provést xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx jsou-li xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx-xx z xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §11, 17, §20 odst. 1 xx 3, §21, 22 x 28 se xxxxxxxxx.

§330

Rozhodnutí

(1) X rozhodnutí xxxx být xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx být xxxxxxx xxxxxxxxx, uveden předmět x xxxx xxxxxxx x xxxx, ve xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Případným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx rozhodnutí xxxxxx opravné prostředky xxxxxxxxx.

§331

Doručování

Rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxxxxxx při zahájení xxxxxxx. Xxxx-xx uživatel xxxxxxxx, xx třeba x xxxxxxx přibrat xxxxx, která xxxx xx xxxx zúčastněna; xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx doručí xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx provedeno, a x xxxxxxxxxx pořízeným xxx takovém xxxxxxx.

Xxx 5

Xxxxxx o xxxxxxxxx souhlasu zástupce Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x seznámení xx x xxxxxxx xxxxxx

§332

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx řízení xx xxxxxxxxx soud, x xxxxx obvodu xx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx listiny xxx.

§333

Předmět xxxxxx

X řízení xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx souhlasu zástupce Xxxxx xxxxxxxxx komory x xxxxxxxxx xx x obsahem listin, xxxxx xxxxx obsahovat xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx advokáta podle xxxxxx právního předpisu.

§334

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx řízení xx xxxxxx nahrazení xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx komory x xxxxxxxxx se s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx obsahovat xxxxxxxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxx jen xxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxx právní xxxxxxx.

(2) Návrh xxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxxxxx označení listin, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx nahrazení xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx se x xxxxxx obsahem, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx navrhovatele x xxxxxxx těchto listin xx xxx xxxxxxxx. X návrhu xx xxxxx připojit xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x němž xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x tím, xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx seznámil.

(3) Xxxxxxxx se v xxxxx xxxxxx rozumí xxx písemnost, popřípadě xxxx část, xxx x jiný nosič xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx je xxxxx xxxxx nejpozději xx 15 dnů xxx xxx, xxx xxxxxxxx České advokátní xxxxxx odmítl xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx navrhovatel xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxx souhlasu. Xxxxxxxx xxxxx x podání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§335

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dotčený xxxxxxx, x jehož listiny xxx.

§336

Odmítnutí xxxxxx

Xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxx náležitosti xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx nedostatky xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx; ustanovení o xxxxxxxx nebo doplnění xxxxxx, které neobsahuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx neurčité, xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx odmítne rovněž xxxxx, xxx-xx podán xxxxxxxx nebo xxx-xx xxxxx xxxxx, xxx x xxxxxx není xxxxxxxx.

§337

Xxxxxx xxxxxx

(1) Nepostupoval-li xxxxx §336, soud xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx nahrazení souhlasu Xxxxx advokátní komory x xxxxxxxxx xx x jejich obsahem. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxx nebylo porušeno xxxxxxxxxxx xxxxxx předložených Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxxx x ani xxxxx jiný x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx dozvědět.

(3) Xxxxx-xx k xxxxxxxx xxxxxxx, soud xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx x jejich xxxxxxx nemohl xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx poškodit.

§338

Dokazování

V řízení xxxx xxxx provést xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jen xxxx-xx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx-xx x obsahu xxxxx. Ustanovení §11, 17, §20 xxxx. 1 až 3, §21, 22 a 28 xx xxxxxxxxx.

§339

Xxxxxxxxxx

(1) Soud návrhu xxxxxx, xxxxx-xx k xxxxxx, xx listina xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, o xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx návrh xxxxxxx.

(2) Xxxxx rozhodnutí xxxxxx přípustné opravné xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx vyhlásit xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx x odročení xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se nepoužije.

(3) Xxxxxxxxxx, kterým soud xxxxxxx o xxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§340

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxx alespoň xxxxxx, předá xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nichž xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se seznámením xx s jejich xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx, aby xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vrátil xxxxx xxxx, xxxxxxx xx x jejich xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx návrh xxxxxxxx, soud xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx České advokátní xxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, doručí xx xxxxxxxxxx první xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx, x xxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx doručovatele xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§341

Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxx xxxx samosprávné komory

Ustanovení §332 xx 340 x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxx listin, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na něž xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Notářské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Komory xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx komory Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xx s xxxxxxx listin, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo daňového xxxxxxx.

Xxx 6

Řízení o xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx

§342

Xxxxxx příslušnost

Pro xxxxxx xx xxxxxxxxx obecný xxxx toho, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§343

Podmínky xxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx vydané Evropským xxxxxx xxx lidská xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, něčeho xx xxxxxx xxxx něco xxxxxx, x splnění xxxx xxxxxxxxxx nemůže Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x předběžného xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

§344

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxx xxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§345

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx a ten, xxxx němuž návrh xxxxxxx. Za Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§346

Průběh řízení

O xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx do xxxxxxxx 7 dnů xxxx, xx xxx podán. Xxxxxxx zpravidla xxxx xxxxx nařizovat.

§347

Xxxxxxxxxx

X řízení xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx navržené xxxxxx, xxx jsou-li xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx-xx x obsahu xxxxx. Xxxxxxxxxx §11, 17, §20 xxxx. 1 xx 3, §21, 22 x 28 xx nepoužijí.

§348

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxx rozhodnutím xxxxxxxxx uloží, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx do doby, xxx zaniknou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxx xxx lidská xxxxx. X xxxxxx xxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxxxxxx Evropským xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu.

Xxx 7

Xxxxxx ve xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, voleb xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§349

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxxx voleb xxxxx xxxxxxxxxx vyjednávacího xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx příslušný xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxx.

§350

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx.

§351

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxx anebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výboru xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx napadeno, x příslušná volební xxxxxx. Xxxxxxxxxx řízení x neplatnost xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zvolení xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§352

Xxxxxxxxxx

X řízení xxxx xxxx provést jiné xxx účastníky xxxxxxxx xxxxxx, jen jsou-li xxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx-xx z xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §11, 17, §20 xxxx. 1 až 3, §21, 22 x 28 xx xxxxxxxxx.

§353

Xxxxxxxxxx

(1) O návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do rady xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx oblast xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx zástupce xxx oblast xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx státní xxxxxx xxxx návrhu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vyjednávacího xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří jsou xxxxxx xxxx zástupci xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx soud xx 10 dnů xxx dne doručení xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx nařizovat.

(3) Proti xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Díl 8

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zástavy

§353a

Místní xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx obecný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx soudu uvedeného x odstavci 1 xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxx práva x xx.

§353x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 87/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2015

§354

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxx xxx na xxxxx zástavního věřitele, xxxxxx xx domáhá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§355

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx jsou zástavní xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.

§356

Průběh xxxxxx

Xx xxxx xxxx xxxxx nařizovat xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx, že xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx práva xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxxxx xxxx xxx nařízení jednání xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx skutečnosti uvedené x §358 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vydanými xxxx ověřenými státními xxxxxx xxxx veřejnými xxxxxxxxx xxxxxx.

§357

Xxxxxxxxxx

X xxxxxx xxxx xxxx provést xxxx xxx xxxxxxxxx navržené xxxxxx, jen xxxx-xx xxxxxxxx ke zjištění xxxxxxxxxx stavu a xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx. Ustanovení §11, 17, §20 odst. 1 xx 3, §21, 22 x 28 xx nepoužijí.

§358

Rozhodnutí x xxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxx zástavy, xxxxxx-xx xxxxxxxx věřitel zajištěnou xxxxxxxxxx, zástavní xxxxx x xxxxxxx x xxx xx zástavním xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx prodeje zástavy xx xxxxxxxxxxx dnem, xxxxxx xxxxxx právní xxxx.

(2) Pravomocné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx, proti xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx prodeje xxxxxxx xxx xx návrh xxxxxxxxxx věřitele xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx.

Díl 9

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx s účastnickými xxxxxxx xxxxxx

§359

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx je příslušný xxxxxx xxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxxx vydala xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx") podle xxxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx.

§360

Zahájení xxxxxx

(1) Xxxxxx xxx zahájit xxx xx xxxxx.

(2) X xxxxxx xx třeba xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uloženo xxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx, listiny dokládající, xx vlastnické xxxxx xxxxxxxxxxxx k účastnickým xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společností xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x listiny xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx přešlo xxxxxxxxxx xxxxx.

§361

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx akcionář x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§362

Xxxxxx řízení

(1) Při xxxxxxxxxxx x věci xxxx xxxxxxx zejména x xxxxxx x xxxxxxx důkazů, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Účastníci xxxxxx být vyslechnuti.

(2) X xxxxxx soud xxxxxxxx nejpozději do 7 dnů xxxx, xx xxx xxxxx xxxxx. Vyzval-li xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx podání, xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx dne, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx kdy xxxxx uplynula x xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxx, uložil-li xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx předložil xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx listiny xxxx xxxx důkazy. Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx.

§363

Jednání

Jednání xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§364

Xxxxxxxxxx

X xxxxxx xxxx xxxx provést xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx-xx xxxxxxxx ke zjištění xxxxxxxxxx stavu a xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §11, 17, §20 xxxx. 1 xx 3, §21, 22 x 28 xx xxxxxxxxx.

§365

Rozhodnutí

V xxxxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxx akcionáři xxxxx všech xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společností, x xx xx xx doby, kdy xxxxxx akcionář x xxxx výši xxxxx xxxxxxxxx xxxx všem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účastnických xxxxxxx papírů xx xxxxxxx úschovy.

§366

Xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx §359 xx 365 xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx podle zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx obchodních společností x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx obchodní korporace xxxxxxx povinnost xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo náhradu xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxx soudní rozhodnutí xx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA X

XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xx xxxxxx manželských a xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

§367

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxx xxx na xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx 16 xxx věku x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§368

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx zástupci a xxx, x xxx xx xxx manželství xxxxxxxx.

(2) Nezletilý, xxxxx xxxxxxx 16 let xxxx, má x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§369

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx samé xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx, x xxx xx xxx manželství xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x plném xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx; přítomnost xxxxxxxxx, xxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxx u xxxxxxxx vyslýchaný xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx jen xxxxx, xx-xx xxxx přítomností xxxxx xxxx xxxxxxxx.

§370

Rozhodnutí

Rozsudek, xxxxxx xx xxxxxxxx uzavřít xxxxxxxxxx, xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx přesné označení xxxxxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxx manželství, a xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Pododdíl 2

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§371

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

x) x xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx je xx xxxx (zdánlivé manželství),

b) x neplatnost xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx.

§372

Xxxxxxxxxx

Xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Řízení o určení, xxx tu xxxxxxxxxx xx xx není, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§373

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx řízení xx příslušný xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx společné xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, bydlí-li v xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx jeden z xxxxxxx; není-li xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx nepodal xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx-xx ani xxxxxxxx soudu, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§374

Xxxxxxxx řízení

(1) Řízení, xx kterém xx xxx xxxxxxxxxx prohlášeno xx xxxxxxxx z xxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx manželství xxxxxx xxx nátlakem xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x důsledku xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx jen xx xxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx někdo jiný, xxxx xxx odmítne.

(2) X řízení podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxx jiné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jen jsou-li xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx, nebo xxx, xx-xx xxxx xxx xxxxxxxx důvod xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx manželství, xxx xxxx xx xxxxxx mohlo být xxxxxxxx x bez xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §20 odst. 1, §21 x 28 xx xxxxxxxxx.

§375

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx jsou xxxxxxx.

§376

Xxxxxx způsobilosti xxx xxxxxxxxxx

(1) Ztratí-li účastník xx zahájení řízení xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx neplatí, lze-li xxxxxx xxxxxxx i xxx návrhu; v xxxxxxx případě xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x opatrovníkem, kterého xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §374 odst. 1 x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx zahájení xxxxxx, xxxxx xxxx xxx, xxx xx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx soud x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx zemřelému xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Bylo-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §374 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxx zemře, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx návrh xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx 1 xxxx xx xxxxx zemřelého xxxxxxxxxxxx. Xxxx jmenuje xxxxxxxxx navrhovateli opatrovníka.

§377

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx na xxxxxxxxx neúčinnosti doručení xxxxx xxxxx xxxx, xx xxx nabyl xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx bylo vysloveno, xx xxx manželství xxxx, xxxx že xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §11 xx nepoužije.

§378

Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx manželství

Neprodleně poté, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx manželství xx xxxx, předá xxx xxxxx příslušnému xxxxx §417, který xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x x úpravě xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

§379

Zmeškání xxxxxxx

Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx zahájení xxxxxx xxx xxxxxx.

§380

Xxxxx pro xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx, o xxxxx x xxxxxxxx xxxx x soudu, x xxxxx se xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx-xx nesprávné xxxxxxx o xxx, xx odvolání xxxx xxxxxxxxx, xxx odvolání xxxxx ve lhůtě 15 xxx xx xxxx xxxxxxxx. Prominutí xxxxxxxx této xxxxx xxxx přípustné.

§381

Xxxxxxxxx odvolání

Zastavil-li odvolací xxxx řízení x xxxxxxxx proti xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx zde xxxx, xxxx je xxxxxxxx, xxxxx, že xxxxxxxx xxxx odvolatelem xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx rozsudku xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§382

Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x žaloba xxx zmatečnost nejsou xxxxxxxxx.

Řízení x xxxxxx xxxxxxxxxx

§383

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx soud, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx společné xxxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx nepodal návrh xx xxxxxxxx xxxxxx, x není-li xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx manžela, xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx.

§384

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Řízení xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx z manželů xxxx společným návrhem xxxx manželů, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxx zjišťování xxxxxx xxxxxxxx manželství. Xxxx-xx návrh xxxxx xxxx, xxxx jej xxxxxxx.

(2) Podá-li návrh xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxx, postupuje xxxx stejně, xxxx xx xxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se k xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx do vyhlášení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§385

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§386

Xxxxxx způsobilosti xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§387

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx.

(2) Vzal-li xxxx xxxxx xx zahájení xxxxxx xxx jeden x xxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxx společný, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx obdobně, xxxx xx manžel, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx, své xxxxxxxxx xxxxxxx.

§388

Neúčinnost doručení

Návrh na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx rozsudek, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §11 xx xxxxxxxxx.

§389

Xxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx věci xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx účastníky. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx upustit, xxxxx xx jeho provedení xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxx soud xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx rozvratu a xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx.

§390

Xxxxxxxxxx

X xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx jiné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx-xx xx xxxxx xx xxxxxxxx skutkového xxxxx x xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx, xxxx xx-xx xxxx xxxxx xx zjištění zájmů xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx nemůže xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §20 odst. 1 x §21 xx xxxxxxxxx.

§391

Zmeškání xxxxxxx

(1) Nedostaví-li xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx navrhovatelé x xxxxxxx bez xxxxx x včasné xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxxxxx, xxxxx druhý x manželů, xxxxx xx k xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx trvá.

§392

Xxxx xxxxxx

Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx klid xxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxx xxxxxx x důvodu, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx se x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx soud v xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx podaný xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx 3 měsíců xx xxxxxxxxx xxxxxx.

§393

Xxxxxxx

X xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx manžela, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx zpět xxx dřívější příjmení.

§394

Lhůta pro odvolání

Neobsahoval-li xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxx nebo x soudu, u xxxxx se xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx není xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx 15 xxx xx xxxx doručení. Prominutí xxxxxxxx xxxx lhůty xxxx xxxxxxxxx.

§395

Odvolání

Bylo-li xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx odvolání xxxxxxxxx.

§396

Xxxxxxxxx odvolání

Zastavil-li xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx rozsudku, xxxx bylo xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, že xxxxxxxx xxxx odvolatelem xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx moc rozsudku xxxx xxxxxx moci xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§397

Xxxxxxxx řízení

V xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx nové xxxxxxxxxxx x xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx prvního xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx, xx kterých xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxx xxx, xxxxxx-xx xx zájmů xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §28 xx xxxxxxxxx.

§398

Obnova xxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxx xx obnovu xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Pododdíl 3

Řízení ve xxxxxxxxxxx věcech partnerských

§399

Druhy xxxxxx

(1) Řízení xx xxxxxxxxxxx xxxxxx partnerských xxxx xxxxxx

x) x xxxxxx, zda tu xxxxxxxxxxx xx či xxxx,

x) o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) o xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx statusových xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Oddíl 2

Xxxxxxxxx xxxxxx xx věci ochrany xxxxx domácímu xxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

§400

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

X xxxxxxxxxx x návrhu xx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je příslušný xxxxxx soud navrhovatele.

§401

Xxxxxxxx řízení

Předběžné xxxxxxxx xx věci xxxxxxx xxxxx domácímu xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx.

§402

Náležitosti xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx bydlení xxxxxxxxxxxx a odpůrce x xxxx xxxx xxxx, ve kterém xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx navrhovatele xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, kdo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxx všechny náležitosti, x xxx xxxx xxxx není možné x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx ho x xxxxxxxxxx nevyhovění xxxx xxxxx. Nedojde-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx není-li možné xxxxxxxxxxxx vhodným xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx návrhu, soud xxxxx xxxxxxx. Ustanovení x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx podání, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx nesrozumitelné xxxx xxxxxxxx, xx nepoužije.

§403

Xxxxxxxxx

(1) Účastníky xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx násilí směřuje.

(2) Xx-xx navrhovatelem xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx sociálně-právní ochrany xxxx xxxx advokát xx xxxxxxx plné xxxx, xxxxx má xxxxxxxxx pro udělení xxxx xxxx přiměřenou xxxxxxxxx x volní xxxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, x něž x xxxxxx xxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxx jménem xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníka xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx těch, kteří xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zástupcem xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xxxxxx střet, xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx 16 let xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§404

Xxxxx xxx xxxxxxxxxx

X xxxxxx xxxxxxxx soud xx 48 xxxxx xxx xxxxxxx.

§405

Rozhodnutí

(1) Xxxxxx-xx soud xxxxxx, uloží xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zejména, xxx

x) opustil xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx se ve xxxxxxxxx obydlí xxxx xx něj nevstupoval,

b) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx navrhovatele a xxxxxxxxxx xx xxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x navrhovatelem, nebo

d) xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jakýmkoliv xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx společného xxxxxx xxxx uvedené x §493. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxx návrh na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Soud xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x možnosti xxxxx xxxxx xx prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §410.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx uložených xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpůrci xxxxxxx soud, x xx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§406

Opatrovník pro xxxxxx xxxxxx

Xxx-xx podán návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §403 xxxx. 2 a xxxxx-xx xxxxx zájmů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxx-xx xxxxx ke střetnutí xxxxx těch, kteří xxxx zastoupeni xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx soud xxxxxxxxx podle §400 xxxxxxxxxx xx rozhodnutí x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatrovníka. Xx xxxxxxx, je-li navrhovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Proti xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, není xxxxxxxx přípustné.

§407

Vykonatelnost

Rozhodnutí xxxxx §405 xx xxxxxxxxxxx vydáním.

§408

Trvání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §405 trvá 1 xxxxx xx jeho xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx-xx rozhodnutí x návrhu na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx, a neuplynula-li xxxx nabytím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx předpise xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx dobu, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§409

Xxxxxxxx řízení

(1) Bylo-li xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx napadeno xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx prvního xxxxxx xxxxxxxx věc xxxxxxxxxx xxxxx xx 15 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx odvolací soud xxxxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxxx xxxx.

Pododdíl 2

Xxxxxxxxxxx předběžného xxxxxxxx

§410

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx trvání předběžného xxxxxxxx

(1) Navrhovatel může xxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxx x §408 xxxxx návrh xx xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření podle §405.

(2) Xxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §405 xx xxxx, než xxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§411

Xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §410 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx doručeno xxxxxxx 3 xxx xxxxxx. Xx-xx jednání xxxxxxxx, ustanovení x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx účastníka x xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxx rozhodování x návrhu xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx trvání xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx jiné xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx vlastnických x xxxxxx xxxxxx xx společnému obydlí, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§412

Rozhodnutí

(1) X xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx soud xxxxxxxx xx 2 xxxxxx xx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx trvání předběžného xxxxxxxx jen xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx navrhovatel xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxx xxxxxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxx x důvodů zvláštního xxxxxxx hodných.

§413

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §405 xxxxxxx xxxxxxxxxx uplynutím 6 měsíců od xxxx vykonatelnosti.

§414

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxx soud xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §405.

(2) Xxxxxxxxxx §411 x §412 xxxx. 1 xxxxx obdobně.

(3) Xxx-xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xx xxxxxx xxxx zamítavého rozhodnutí.

Xxxxx 3

Xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Určení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlášením xxxxxx

§415

Xxxxxx xxxxxxxxx k dítěti xxxxxxxxxx matky

(1) Narodí-li xx xxxx, x xxxxx otcovství xxxx xxxxxx xxxxxxxx domněnkou xxxxxxxx xxxxxxx matky, xxx souhlasným xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vyslechne soud xxxx, xxxx matka xxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxx, xx xx otcem. Příslušným xx xxxx podle §417.

(2) Xxxxx-xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x otcovství, xxxxx xx xx x xxxxxxxxx x oznámí xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x níž je xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx nedojde x xxxxx v přiměřené xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx opatrovníka k xxxxxx takového xxxxxx x x xxxx, xxx dítě x xxxxxx zastupoval.

§416

Xxxxxx otcovství xx xxxxxxx xxxx prohlášení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Xxx-xx podán xxxxx xx určení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x době xxxx zahájením xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxxxxxx soud xxxxx, xxxxxxx x toho, xxx xxxxxxxxxx, xx xx otcem dítěte. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §417.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx to xxxx xx protokolu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx narození, x xxx xx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxx-xx návrh xxxxx xxxx pravomocným xxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, soud xxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx rozsudek, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, nabude xxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx-xx návrh na xxxxxx manželství nebo xx xxxxxxxxxx manželství xxxxxxxxxx zamítnut, xxxx xxxxxx xxxxxxx.

Pododdíl 2

Xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx

§417

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx obecný xxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx možné xxxxx příslušnost podle xxxxxxxx 1, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx soud xxxxx.

§418

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxx zahájit xxx xx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx určeno, že xxxxxxxxxx zde není, xxxxxx xxxx řízení x určení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx.

§419

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx

Xxxx-xx otcovství určeno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx řízení o xxxxxxx takto určeného xxxxxxxxx xxxxxxx i xxx návrhu, xxxxxxxx-xx xx zřejmý xxxxx xxxxxx x xxxx-xx xxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx základní xxxxxx xxxxx.

§420

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx jsou xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxx, který o xxxx tvrdí nebo x němž xx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx (domnělý xxxx), xxxx jehož xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx.

(2) Xxx-xx podán xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§421

Xxxxxx způsobilosti xxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx lhůtě x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx v xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, pokračuje xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, kterého xxxxxxxxx jmenuje.

(3) Xxxxx-xx xx zahájení řízení xxxxxxx xxxx, který xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx a xxxx, xxx xxxx xxxxx x řízení xxxxxxxxxx a stanoví xxx xxxxx pro xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx ve lhůtě x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo se xxx vyjádří xxx, xx s pokračováním xxxxxx nesouhlasí, xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

§422

Xxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx spojeno řízení x xxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx nezletilého xxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx §415 a 416.

§423

Xxxxxxxxxx

Xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx rozsudkem.

§424

Zastavení xxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx podle §415 xxxx 416, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§425

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx-xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx může xx 4 měsíců xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx prominout, xxxxxxxx-xx xx zájem xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jednání, xx-xx xx xxxxx.

(2) Xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxx xx prominutí xxxxxxxx xxxxx nařídí soud xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxx návrhu x xxxxxx podání po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx třeba xxxxxxx xxxxxxxxx.

§425x

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xx obnovu xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xx 3 letech xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx soudem xxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 1995 x

x) xxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Rozhodnutím x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx před nabytím xxxxxx moci rozhodnutí.

§425a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 30.9.2017

Xxxxxxxx 3

Řízení o xxxxxx x popření xxxxxxxxx

§426

Xxx řízení x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx otcovství xxxxxxxxx.

Oddíl 4

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxx xx věcech xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§427

Xxxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx dítěte xx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxx rodičů k xxxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx vydání xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x nařízení xxxxxxx xxx úspěšností xxxxxxxx.

§428

Xxxxxx příslušnost

(1) Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx soud xxxx, xxx má xxx xxxxxxx (xxxxxxxxx).

(2) Xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx péče xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx Xxxx xxx mezinárodněprávní xxxxxxx xxxx.

§429

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxx zahájit xxx xx xxxxx.

(2) Byly-li xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx i xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx odtajnění, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx na xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx to okolnosti xxxxxxx, rozhodne xxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx nutnou, jejíž xxxxx xxxx.

§430

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx nebo xx xxxxxx

Xxx-xx o osvojení xxxxxx z xxxxxx xxxx xx ciziny x xxxxxxxxxxx x xxxxxx nepřipojil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx lhůtu x xxxxxxxx návrhu. Xxxxx navrhovatel xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx.

§431

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, jeho zákonný xxxxxxxx a, xxxxx-xx x rozhodnutí x xxx, xxx je xxxxx souhlasu rodičů x xxxxxxxx, také xxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx). Xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak, xxxx xxxxxxxxx xxxx rodiče xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx rodič xxxxxx 16 let xx v řízení xxxxx procesní způsobilost.

(3) Xxxxxxxxxx xx také xxxxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxx x xxxxxxxx xxxx souhlasu.

§432

Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Rodič xxxxxxxxx xxxx účastníkem, xxxxx

x) xxx zbaven xxxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxxx xxxxx dát xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx byla xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx souhlas x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Rodič xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx třeba x osvojení jeho xxxxxxxx.

§433

Xxxxxxxxx opětovně xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jako x xxxxxxxxxx,

x) xxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx souhlasu x xxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx x omezení xxxx svéprávnosti xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x osvojení, xxxx

x) xxxx-xx mu znovu xxxxxxxx rodičovská odpovědnost xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx, xx rodič xxxxxxxxxx jen x xx xxxxx xxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

§434

Zastoupení

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx není xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxx opatrovníkem, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx jmenovat orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx podal xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§435

Rozhodnutí

O xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx k osvojení, x xxxxxxx x x osvojení rozhoduje xxxx rozsudkem.

§436

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x osvojením

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxx, co xxx poučen x xxxxxxxx a důsledcích xxxxxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxx, x podstatě xxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x osvojením, xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx rodič, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x neprodleně xx xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx, xxxxx vede xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, x jehož xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, k xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxx, založí xxxx xx věci xxxx x věc postoupí xxxxx xxxxxxxxxxx podle §428. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxx xxxxxx sociálně-právní ochrany xxxx. Není-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx udělení xxxxxxxx orgánu sociálně-právní xxxxxxx dětí xx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, postupuje soud xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxx.

§437

Xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx osvojence, x xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vůli xxxx rozpoznat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx x xxxx místo xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx potřebné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx orgány xxxxxxx xxxx zjistit,

c) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxx, xxxx

x) svéprávnost xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx x řízení vyslechne xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§438

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx

Xxxx rozhodnutím x předání osvojovaného xxxxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxx xxx rodiče xxxxxxx x osvojení xxxx xxxxx, xxxxxxx to xxxxxxxxx stav xxxxxx xxxxxx, provede xxxx xxxxxx xxxxxxx, která xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o předání xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

§439

Xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x osvojením

Vysloví-li xxxx, xx xxxx třeba xxxxxxxx xxxx rodičů x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§440

Xxxxx poměrů

(1) Soud xx návrh xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx se xxxxxx. Xxx-xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx pravomocně xxxxxxxx, lze xxxxxxxx xxxxx xxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 1 xxxx xx právní xxxx zamítavého xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxx, že x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx rodičů, xxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§441

Přerušení xxxxxx

(1) Xxx-xx xxxxx návrh xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, soud xxxxxx xxxxxxx do xxxx, xxx xxxx x xxxxxx xx určení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxxx na xxxxxxx dítěte do xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xx xx blízkým xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx x xxxxxx na xxxxxxx xx péče rozhodnuto.

§442

Prohlášení xxxxxxxx příbuzného xxxxxxxxx

(1) Prohlásí-li x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rodičů, xx xx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx jiné xxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §467, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx zahájení xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxx §441 xxxx. 2 xxxxxxx.

§443

Příjmení xxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx i xxxxxxxx, xxxxx osvojenec xxxx xxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§444

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Vyhověl-li xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx ve xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx utajení xxxx xxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx

§445

Xxxxxx příslušnost

Pro xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxx toho, xxx má xxx xxxxxxx (osvojenec).

§446

Zahájení xxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx.

§447

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx-xx xxxxx xxxxx na osvojení xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx osvojenec k xxxxxx xxxxxxxx, vyzve xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx lhůtě x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Nepřipojí-li xx zletilý xxxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxx x tomu xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx.

§448

Účastníci

(1) Xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx, xxxx dítě x ten, xxx xx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx).

(2) Xxxxxxxxxx xx také xxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx x osvojení xxxx souhlasu.

§449

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx byla omezena, xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupcem xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

§450

Xxxxxxxxxx

Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx věci xxxxxxxx, x xxxxxxx osvojence.

§451

Xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxx xxxx rozhoduje soud xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxx, xxxxxxxx soud x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 5

Xxxx xxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x předběžné xxxxxx xxxxxx xxxxxx

§452

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměry xxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxx nedostatku xxxxx xxxx xxx ohledu xx to, xxx xx xx xx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx o xxxx xxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxx dítěte, xxxx normální xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx-xx xxxxxxx, xxxx předběžným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxx; xxx, xx xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, které x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx prostředí u xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajistit nezletilému xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx i xxxxxxxxx vyspělost x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Předběžným xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxx i xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx vychovávat, xxxx xx xxxxxx uplynutí xxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx x osvojením xx xxxxxxxxxx o xxx, že není xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx trvání předběžného xxxxxxxx se xxxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxx do xxxx xxxxxxx x rodičů xxxx xx xxxx xxxxx dítěti xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§453

Místní xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx x návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx obecný xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxxxx §467. Xx-xx xxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx xx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §467, xxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx x příslušnosti xxxxx xxxxxxxxxxx soudu; xxxxx xxxxxxxxxxx je xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx byla xxxxxx, xxxxx.

§454

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx nařízeno xxxxxxxx xxxxxx mimo xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx příbuzné xxxx xxxxxx, xxxx xxxx nařídit xxx xx xxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx ochrany dětí.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxx xx zahájení xxxxxx jméno xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, označení osoby, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxxx-xx návrh xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxx xxxx xxxx xxxx možné x xxxxxx rozhodnout xx xxxxx k xxxx xxxxxxxxx, soud xxxxx xxxxxxx. Ustanovení x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx neobsahuje xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx.

§455

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx nemůže-li xxx zákonný xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx soud xxxxxxxxx podle §467 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxx věci. Opatrovníkem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx návrh na xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§456

Lhůta pro xxxxxxxxxx

X xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodne xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx soud xx xxxxxxxx 24 xxxxx od xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx rozhodnutí skutečnosti, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§457

Vykonatelnost

Rozhodnutí, xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx vydáním, xxxx-xx xxxxx pozdější xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx pro každého.

§458

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx doručuje xxxxxxxxxx xx při xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx, rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxx soud příslušný xxxxx §467 spolu x xxxxxxxxxxx, že xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§459

Trvání předběžného xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxx xx nezbytně xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx 3 xxxxxx od jeho xxxxxxxxxxxxxx.

§460

Xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx ustanovení §459 xxxxxxxx řízení ve xxxx xxxx, může xxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx předběžného opatření xxxxxxxxxx 6 měsíců xx jeho xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx lze trvání xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxx prodloužit xx xxxxxxxx xxxxxx dobu x délce xxxxxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx samé. Xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx nejpozději uplynutím 1 roku od xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Postupoval-li xxxx, kterému xxxx xxx xxxxxxx podle §453 odst. 2 xxxx xxxxx, x xxxxxx-xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§461

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxx-xx xxxxx xxxxx xx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §452 x xx xxxx xxxx xxxx xxxx pravomoc xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx §459 se xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxx v takovém xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 6 měsíců.

§462

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx, orgán xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §455 xxxxx kdykoli xxxxx xxxxxxxxx zrušení xxxxxxxxxxx opatření. X xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxx. Byl-li návrh xxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxx xxxxx, neuvede-li x xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx 14 xxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §467. Xxxxxxxxxx §460 odst. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§463

Xxxxxxxx

Xxxx-xx podáno xx xxxxx odvolání xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx příslušnému podle §467, nemůže být xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§464

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stupně

Usnesení x xxxxxxxxx úpravě xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx stupně, xxxxx odvolání x xxxxx rozsahu xxxxxx.

§465

Lhůta pro rozhodnutí x xxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x nepostupoval-li xxxx prvního stupně xxxxx §464, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx soud xxxxxxxx x xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx o předběžném xxxxxxxx podle §452 xx 7 xxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx 2

Xxxxxx ve xxxxxx xxxx xxxxx x nezletilé

§466

Předmět xxxxxx

X xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxx x příjmení xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x nezletilé xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx dítěte,

d) xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx nezletilého xxxxxx,

x) předání xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx nezletilého dítěte,

m) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx,

x) určení data xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dítěte,

p) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezletilému xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x odvolání xxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx obdobné xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§467

Místní příslušnost

(1) Pro xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx-xx xxxx zakročit, xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx zdržuje. Xxxxxxx xxxx xx to xxxxx, xxxxxxxx věc xxxxx příslušnému.

§468

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx §466 písm. x) a x) xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx zákonného xxxxxxxx.

(2) Řízení podle §466 xxxx. p) x q) xxx xxxxxxx jen xx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx zákonného xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx nařízeno předběžné xxxxxxxx xxxxx §452, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §467 xxxxxxxxxxx xxxx, co xx xxxx xxx předána xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxx, které bylo xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxxx §452 xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení ve xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx věci xxxx.

§468a

Spojení xxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2, xxxx xxxxxx řízení xx xxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxx spojí.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx soud, který xxxx řízení x xxxxxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxxx, xxxx xx omezuje xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxxxx posuzovaného xxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx x zájmu xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx opatření.

§468a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.9.2017

§468x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie

 Soud xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx podmínky k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské unie9).

§468b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 363/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§469

Zastoupení

(1) Xxxx je x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx §468 xxxx. 2. V těchto xxxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§470

Xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ochranu xxxx

Xxx-xx x xxxx se xxxxxxx x cizině, xxxx xxx zmocněncem xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§471

Rozhodnutí

(1) Xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve věcech xxxxx §466 xxxx. x) až x), x), xxx-xx x xxxxxxxxx nebo zproštění xxxxxx opatrovníka xxx xxxxxx jmění xxxxxx, xxxxx §466 xxxx. x) až x), x), x), jde-li x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx péče, x xxxx zrušení, xxxx x xxxxx xxxx a povinností xxxxxxxx, a podle §466 xxxx. x) x x).

(2) Xx xxxxxx péče xxxxx x xxxxxxxxx rozhoduje xxxx s největším xxxxxxxxxx. Nejsou-li xxxx xxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxx xxxxxxxxx xx 6 měsíců xx xxxxxxxx xxxxxx; vydá-li xxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečnosti, pro xxxxx xxxxxx možné xxxx xxxxx xxxxxxx.

§472

Xxxxxxxxxxx rozsudku

V rozsudku xx věcech xxxxx x xxxxxxx, xxxx x xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx poučí xxxxx §502, 503 x 504 x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§472x

Xxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxx xxx nezletilé xxxx, může x xxxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxx zaplatit xxxx x xxxxxxxx. X xxxxx x prodlení xxxx rozhodne xxx xx xxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxxx úrok x xxxxxxxx lze uložit x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx, dostane-li xx xxxxx xxxxxxx povinná x xxxxxx xxxxxxxx xx prodlení.

§472a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2017 Xx. s xxxxxxxxx od 30.9.2017

§473

Předběžná xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx výživného,

b) xxxxx xx prodlužuje xxxxxx xxxxxxxxxx opatření, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoby1).

§473x

Xxxxxxxx odvolacího xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně xxx, xx xx xxxxxxx výchova zrušuje xxxx xxxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx jeho vyhlášením.

§473a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 296/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 30.9.2017

§474

Xxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx

(1) Xx účelem xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx smírného xxxxxx. Xxxx může xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pomoci, xxxxxxx odborníkem v xxxxx pedopsychologie.

(2) Xxxx xxxx rodiče, popřípadě xxxxxxxxx nezletilých x xxxxxxx xxxxxx povinností xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx majetkových xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) O xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zpravidla xxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochranu xxxx, xxxxx xx obeznámen x xxxxxx.

§475

Změna xxxxxx

(1) Xxxxx-xx xx poměry, může xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výkonu xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx z rodičovské xxxxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx-xx x podstatné xxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxx mezi xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx záležitosti xxxxxxxx xx dítěte, xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx, zrušení xxxxxxxxxx xxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxx.

§476

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx-xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx rozsudkem xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do výroku, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§477

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dítěte x xxxxxx x jeho xxxxxx

Xxxxxx-xx xxxx v xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx zletilosti, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx ustanovení tohoto xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx řízení o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx mezinárodních xxxxx xxxx

§478

Xxxxxxx ustanovení

Ustanovení xxxxxx pododdílu se xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx nezletilého xxxxxx xx xxxxxx mezinárodních xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xx xxxxxxxx právního xxxx2), nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie3).

§479

Xxxxxx příslušnost

Pro xxxxxx xx příslušný soud, x xxxxx obvodu xx xxxxx Úřad xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ochranu xxxx.

§480

Xxxxxxxx řízení

Řízení xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx.

§481

Účastníci

(1) Xxxxxxxxx xxxx

x) xxx, kdo xxxxx, xx xxxx xxxxx xx xxxx x xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx státu, x němž xxxx xxxx svůj xxxxxxx xxxxx bezprostředně xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx),

x) xxx, x xxxx xxxxxxxxxxx tvrdí, že xxxxx na xxxx x xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx bezprostředně xxxx přemístěním xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx (xxxxxxx),

x) xxxx.

(2) Xx-xx účastníkem xxxxxxxxx rodič xxxxxx, xxxxx není xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx 16 let, xx x xxxxx xxxxxx xxxxx procesní xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx 16 xxx, musí xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx k xxxxxx, že xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

§482

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxx je x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§483

Xxxxxxxxxx

Xx věci xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§484

Předběžná xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx, jímž xxxx návrhu xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§485

Přerušení xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X řízení xxxxx xxxxxxxxx zmeškání xxxxx.

§486

Opatření soudu

(1) Soud xxxx x xxx xxxxxx vhodná xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zejména xxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx,

x) zabránění dítěti xxxxxxx xxxxx státu xxx souhlasu soudu,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx osobních xxxxx xxxx xxxxxxx x navrhovatelem.

(2) Xxxx xx návrh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx též x xxxxxxxxxx úpravě styku xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx o xxxx.

(3) O přijetí xxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx slyšení xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§487

Xxxxxxx

(1) Xxxx nařídí xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx do 3 xxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(2) Při jednání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxx xxxx zjistí xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx v xxxxxxx jednání x xxxxxx xxxx navrhovatelem x odpůrcem, xxxxx xxx o xxxx x xxxx x xxxx x xxx, xxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxxx pro něj x dohody vyplývající xxxxxxxxxx opatřením.

§488

Xxxxxxxxxxx se xxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx nedostaví xxx xxxxxx x xxxxxxx omluvy a xxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx ani x písemné xxxxx, xx se za xx, xx nemá xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx námitek. X tomto následku xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

§489

Xxxxxxxxxx

(1) Nejsou-li xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, vydá soud xxxxxxxxxx xx věci xxxx xxxxxxxxx xx 6 xxxxx od xxxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx této lhůty, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pro xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx může x xxxxxxxxxx podmínit nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx záruk xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx učiněním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxx dítě xxxxxxxxx.

§490

Odvolání

(1) Bylo-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozsudku x navrácení xxxxxx, xxxxx soud xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx do 7 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx 30 xxx xx xxxxxxx věci.

(2) Xxxxxxxx soud xxxx xxxxxxx vykonatelnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx dítěte xxxxxxx. X odložení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 3 xxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

§491

Obnova řízení x xxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxx.

Díl 2

Xxxxx rozhodnutí

Oddíl 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx proti xxxxxxxx násilí

§492

Příslušnost soudu

Rozhodl-li xxxx xxxxx §405, xxxxx xxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

§493

Xxxxxxxxx výkonu

Výkon xxxxxxxxxx xx provede xxx, xx soud x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx všechny xxxxx xx společného xxxxxx, xxxxx povinný xxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx x označenou osobou xxxx ji xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnému xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx své osobní xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §405 pak xxxxxxxxx umožní vyzvednout x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, případně xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx důvodu.

§494

Věci xxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, poskytne mu xxxx xx jeho xxxxxx xxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §405 příležitost, xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x §493.

§495

Adresa xxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinného xxxxxx xxxxx, aby xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx mu bude xxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §405 doručovat xxxxxxxxxx x tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xx zvolil xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxx xxxxx nevyhoví.

§496

Opětovný výkon

Poruší-li xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle ustanovení §493 povinnost nevstupovat xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se x xxx, xxxx xxxxxxxx a bezodkladně xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx společného xxxxxx.

Oddíl 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x nezletilé

Pododdíl 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx úpravě poměrů

§497

Výkon xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §452

(1) Nařídil-li xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zajistí současně xxxx bezodkladný xxxxx.

(2) Xxxxx rozhodnutí se xxxxxxx tak, xx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx předá xx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx x xxxx osoby xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxx za účelem xxxxxxxx do vhodného xxxxxxxxx odňato. Xxxxxxxxxx §500 xx 504, 507 a 508 xx xxxxxxxxx.

(3) Při xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx do jeho xxxxxxxxxxx a citového xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx práv.

(4) X xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx krocích spojených x xxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxx xx mu x přihlédnutím x xxxx rozumovým xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x tomuto xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx zodpoví xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§498

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx k xxxxxx tohoto rozhodnutí xx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxx již xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §467, xx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx soud, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.

§499

Xxxxxxxxxx nezletilého

Nezletilý xxxxxx xxx xxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxx-xx xxx xxxxxxx zástupce x xxxxxx zastupovat, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §467 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx o xxxxxxxxx xxxx

§500

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx řízení je xxxxxxxxx obecný xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxxx únosů xxxxxxxxxxx xxxxxx xx příslušný xxxx, který rozhodnutí xxxxx.

§501

Xxxxx xx splnění xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx-xx xxx, xxx xxxxxx soudní rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x nezletilé xxxx x x xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dítěte, v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jej, aby xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx schválenou xxxxxx xxxxx, a poučí xxx x možnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx odnětím xxxxxx.

(2) Soud xxxx xxxxxxx též xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx, aby vedl xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx soudem xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x nezletilé xxxx x x úpravě xxxxx s ním xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx bylo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí.

§502

Nařízení xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pokuty proti xxxx, xxx neplní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx soudem xxxxxxxxxx xxxxxx x péči x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx pokuty xxx xxxxxxx opětovně, xxx xx-xx xx xxxxxx; výše xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přesahovat 50&xxxx;000 Xx. Pokuty xxxxxxxxx xxxxx a xxxx eviduje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§503

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Je-li xx xxxxxx, může xxxx

x) xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx soudní xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx o nezletilé xxxx, popřípadě x xxxxxx xxxxx s xxx anebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dítěte, xxxxxxx první xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx 3 hodin,

b) xxxxxx-xx dány xxxxxxxx xxx xxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx xxxx navykacího xxxxxx (xxxx xxx "xxxx"), xx-xx to x zájmu xxxxxx; xxxx se stanoví xxx, aby byl xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx styku x xxx; soud xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxx trvání; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo zařízení, xxxxxxxxx-xx xxxx výkon xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx být xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx povinnému xxxxxxx x poskytovatelem odborné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx soud porušování xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, které má xxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx-xx x závěru, xx xxxxxxxx režim xxxxxx xxxx xxxx, xxxx zruší x xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §504.

§504

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxx §502 x 503 xxxxxxxxxxx xxxx je-li po xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xx tento xxxxxx xxxxxx nevedl xx xxxxxxx povinnosti, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx tomu, u xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx dohody xxxx xxx, x jeho xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx být xxxxxxxxx, xxxxx tomu, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx přiznávají xxxxx xx styk x xxxxxxx po xxxxxxxx xxxx. Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxx dítěte a xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právo xx xxxx x xxxxxxx xx omezenou xxxx, lze xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Rozhodnutí, kterým xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx dítěte xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx až při xxxxxxxxx xxxxxx.

§505

Náklady xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jsou x

x) xxxx xxxxxxx x xxxxxx výdaje xxxx xxxxxxxxxxxx na výkonu xxxxxxxxxx odnětím xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx vynaložené x xxxxxxxxx xxxx x jiné místnosti xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxx §509,

c) xxxxxxx xx nezbytné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§506

Náhrada xxxxxxx

Xxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx povinný. Xxxx-xx xxxxxxx účastníkům xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §507, hradí povinný xxxxxxx řízení xxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx také právo xx náhradu xxxxxx xxxxxxxxx xx první xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§507

Čerpání pokut k xxxxxxx nákladů dítěte

(1) Xx návrh zákonného xxxxxxxx nebo opatrovníka xxxxxxxxxxx dítěte xxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x prokázaných xxxxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx xx výše xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx evidovány xxxxx §502.

(2) Soud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástupci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx, kterému bylo xxxxxxx plnit xxxxxx xxxxxxxxxx nebo soudem xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxx o xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxx s xxx anebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§508

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §504 xx xxxxxxx xxx každého. Xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §497 odst. 3 x 4 se xxxxxxx xxxxxxx.

§509

Xxxxxxxxx xxx výkonu

Vyžaduje-li xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx, oprávněn xxxxxxx prohlídku bytu x jiných xxxxxxx xxxxxxxxx nebo jiné xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx x nich xxxx xxxxxxx; za xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx prostor xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§510

Xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx řízení

Při rozhodování x xxxxxxxx podanému xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x péči x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx, které xxx zrušení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx. Šetření nebo xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx změnu usnesení xxxxx xxxxxxx stupně, xxxxxxx odvolací xxxx xxx sám nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dožádaného xxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx

§511

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

X nařízení a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, jde-li x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx obecný soud xxxxxxxxxxx. Ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně.

§512

Postavení Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxx-xx x xxxx xx xxxxxxx k xxxxxx, xxxx xxx x xxxxxx x výkon xxxxxxxxxx ukládajícího xxxxxxxxx x placení výživného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřad xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ochranu xxxx.

§513

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx soud xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, komu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx přitom xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxx 4

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§513x

(1) Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx uznaného x xxxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx6) provede obecný xxxx navrhovatele, xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx poskytnuta ochrana.

(2) X xxxxxx skutkových xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nařídil orgán xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx6), xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx soud, x jehož xxxxxx xx nachází xxxxx, xxx má být xxxxxxxxxx ochrana. O xxxxxx xxxxxxxx soud xx 48 xxxxx xxx jednání.

(3) X xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx osvědčení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx6) xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx opatření xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx-xx soud xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx.

§513x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 7.6.2016

ČÁST TŘETÍ

PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

§514

Řízení x xxxxxxx otcovství xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx státního zástupce xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Zmocňovací xxxxxxxxxx

§515

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro vyřizování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x úkoly xxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx, včetně postupu xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxx při xxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxx x xxx stanoví, xxxxx jednoduché úkony xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkony x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx své xxxxxxxxxxx.

§516

Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti stanoví xxxxxxxxx

x) xxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxx, které v xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jako soudní xxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx určení xxxxxx x xxxxxxx hotových xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§517

Xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx hotových xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx upraví xxxxx nařízením.

Xxxxxxxx

§518

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2014.

Xxxxx v. x.
Xxxxxx x. x.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxx příslušnosti x řízeních, xxxxx xxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx zákon č. 292/2013 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. VI xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 87/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.2015

Čl. IV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx služeb zahájená x pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2016 xx xxxxxxx xxxxx §84 xxxxxx x. 292/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx 1. xxxxx 2016.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 189/2016 Xx. s účinností xx 1.8.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x. 292/2013 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x pro xxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 296/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.9.2017

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 292/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2014.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

87/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxx rekodifikace xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2015

161/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 549/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 87/2015 Xx., x zákon x. 91/2012 Xx., x mezinárodním právu xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 375/2015 Xx.

x účinností od 7.6.2016

189/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 87/2015 Xx., x xxxxx x. 372/2011 Sb., o xxxxxxxxxxx službách x xxxxxxxxxx xxxxxx poskytování (xxxxx x zdravotních xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.8.2016

298/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 121/2000 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.9.2016

334/2016 Xx., nález XX ze xxx 23.8.2016 sp. zn. Xx. XX 16/15 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx §376 xxxx. 1 zákona x. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 17.10.2016

460/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.2.2017 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2018

296/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 292/2013 Xx., x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 30.9.2017

303/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxx statusu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2018

343/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx dvojímu xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.8.2020

527/2020 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o evidenci xxxxxxxxxx majitelů x xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021)

588/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro nezaopatřené xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

192/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2021

363/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2022 x xxxxxxxx xxxxx §452, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §13a zákona x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 401/2012 Xx.

2) Xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx aspektech mezinárodních xxxxx dětí, xxxxxxxxx xxx č. 34/1998 Sb.

3) Nařízení Xxxx (XX) č. 2201/2003 ze xxx 27. xxxxxxxxx 2003 o příslušnosti x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx nařízení (XX) x. 1347/2000.

4) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx č. 650/2012 ze xxx 4. xxxxxxxx 2012 x příslušnosti, xxxxxxxxx xxxxx, uznávání x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx evropského xxxxxxxxx osvědčení.

5) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 1329/2014 xx dne 9. xxxxxxxx 2014, kterým xx xxxxxxx formuláře xxxxxxx x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 650/2012 x příslušnosti, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení.

6) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx č. 606/2013 xx xxx 12. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxxx.

7) §91a zákona x. 108/2006 Sb., x sociálních službách, xx xxxxx xxxxxx x. 189/2016 Sb.

8) §92 x 115 zákona č. 108/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

9) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 2201/2003 xx xxx 27. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx manželských x xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1347/2000.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2019/1111 xx xxx 25. xxxxxx 2019 x příslušnosti, xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.