Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.09.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2021.


Zákon o zvláštních řízeních soudních
292/2013 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST

Úvodní ustanovení §1

Řízení upravená tímto zákonem §2

Věcná příslušnost §3

Místní příslušnost §4

Přenesení příslušnosti §5

Účastníci řízení §6

Přibrání účastníka a ukončení účasti na řízení §7

Oprávnění státního zastupitelství §8

Smírné řešení §9

Dohoda o předmětu řízení §10

Doručení §11

Předběžná opatření §12

Zahájení řízení §13

Zahájení řízení ústně do protokolu §14

Neúčinnost zpětvzetí návrhu §15

Zastavení řízení §16

Vyloučení přípravného jednání §17

Jiný soudní rok §18

Jednání §19

Průběh řízení §20

Dokazování §21

Výslech účastníka §22

Opis z evidence Rejstříku trestů §22a

Náhrada nákladů řízení §23

Sankční opatření §24

Rozhodnutí §25

Překročení návrhu §26

Závaznost výroku rozhodnutí §27 §27a

Odvolací řízení §28

Žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost §29

Dovolání §30

ČÁST DRUHÁ - ZVLÁŠTNÍ ČÁST

HLAVA I - ŘÍZENÍ O NĚKTERÝCH OTÁZKÁCH TÝKAJÍCÍCH SE FYZICKÝCH OSOB

Díl 1 - Řízení o podpůrných opatřeních a řízení ve věcech svéprávnosti

Oddíl 1 - Řízení o některých podpůrných opatřeních

Předmět řízení §31

Zahájení řízení §32

Průběh řízení §33

Oddíl 2 - Řízení o svéprávnosti

Místní příslušnost §34

Zahájení řízení §35

Informování o zahájení řízení §36

Zastoupení §37

Průběh řízení §38

Posouzení mírnějších opatření §39

Rozhodnutí §40

Sdělení rozhodnutí posuzovanému §41

Zrušení rozsudku §42

Náklady řízení §43

Oddíl 3 - Řízení ve věcech opatrovnictví člověka

Místní příslušnost §44

Zahájení řízení §45

Spojení řízení §46

Zjištění existence prohlášení o určení opatrovníka §47

Rozhodnutí §47a

Dohled §48

Rozhodnutí ve věcech opatrovnické rady §49

Díl 2 - Řízení ve věcech nezvěstnosti a smrti

Oddíl 1 - Řízení o prohlášení člověka za nezvěstného

Místní příslušnost §50

Účastníci §51

Zahájení řízení §52

Průběh řízení §53

Oddíl 2 - Řízení o prohlášení člověka za mrtvého

Místní příslušnost §54

Zahájení řízení §55

Rozhodnutí §56

Zrušení rozhodnutí §57

Stanovení jiného data smrti §58

Oddíl 3 - Řízení o určení data smrti

Místní příslušnost §59

Zahájení řízení §60

Zastoupení §61

Průběh řízení §62

Rozhodnutí §63

Změna rozhodnutí §64

Díl 3 - Řízení o přivolení k zásahu do integrity

Místní příslušnost §65

Díl 4 - Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu

Oddíl 1 - Obecná ustanovení

Místní příslušnost §66

Účastníci §67

Postavení důvěrníka a podpůrce v řízení §68

Zastoupení §69

Průběh řízení §70

Propuštění zdravotním ústavem a jiná opatření §71

Pokračování v řízení §72

Odvolání §73

Náklady řízení §74

Oddíl 2 - Řízení o vyslovení přípustnosti převzetí a dalším držení ve zdravotním ústavu

Oznamovací povinnost §75

Zahájení řízení §76

Průběh řízení §77

Rozhodnutí o přípustnosti převzetí §78

Doručování §79

Pokračování v řízení §80

Rozhodnutí o dalším držení §81

Návrh na propuštění §82

Převzetí ve zvláštních případech §83

Oddíl 3 - Řízení o vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb §84 §84a §84b

HLAVA II - ŘÍZENÍ O NĚKTERÝCH OTÁZKÁCH TÝKAJÍCÍCH SE PRÁVNICKÝCH OSOB A VE VĚCECH SVĚŘENSKÉHO FONDU

Díl 1 - Řízení o některých otázkách týkajících se právnických osob

Druhy řízení §85

Místní příslušnost §86 §87

Překážka a spojení řízení §88

Jednání §89

Rozhodování §90

Zvláštní postup pro zastavení řízení v některých případech §91

Obdobné použití ustanovení o zastavení řízení §92 §93

Díl 2 - Řízení ve věcech svěřenského fondu

Místní příslušnost §94

Účastníci §95

Zahájení řízení §96

Jednání §97

HLAVA III - ŘÍZENÍ O POZŮSTALOSTI

Díl 1 - Společná ustanovení

Oddíl 1 - Místní příslušnost

Podmínky příslušnosti §98

Přikázání věci z důvodu vhodnosti §99

Oddíl 2 - Soudní komisariát

Úkony v řízení §100

Pověření §101

Převzetí věci §102

Výkon soudního komisariátu §103

Zrušení pověření §104

Vyloučení notáře a jeho zaměstnanců §105

Mlčenlivost §106

Oddíl 3 - Odměna a náhrady za činnost soudního komisaře

Odměna, náhrada výdajů a náhrada za daň z přidané hodnoty §107

Placení odměny a náhrad §108

Odměna ve zvláštních případech §109

Oddíl 4 - Účastníci

Pododdíl 1 - Účastníci při projednání pozůstalosti

Dědic, vypravitel pohřbu a stát §110

Manžel zůstavitele §111

Věřitel zůstavitele §112

Nepominutelný dědic §113

Vykonavatel závěti §114

Správce pozůstalosti §115

Účastníci při závěře pozůstalosti §116

Pododdíl 2 - Účastníci při likvidaci pozůstalosti §117

Pododdíl 3 - Opatrovnictví

Opatrovník dědice §118

Zvláštní opatrovník §119

Opatrovník ve zvláštních případech §120

Pododdíl 4 - Procesní nástupnictví §121 §122

Oddíl 5 - Rozhodnutí

Oprávnění vydat rozhodnutí §123

Vyhotovení usnesení §124

Podpis rozhodnutí §125

Doručování §126

Oddíl 6 - Náklady řízení §127

Náhrada nákladů §128

Oddíl 7 - Opravné prostředky

Pododdíl 1 - Odvolání

Nepřípustnost odvolání §129

Projednání odvolání §130

Nařízení výměny notáře jako soudního komisaře §131

Náklady odvolacího řízení §132

Pododdíl 2 - Žaloba pro zmatečnost §133 §134

Pododdíl 3 - Dovolání §135

Pododdíl 4 - Společné ustanovení pro opravné prostředky §136

Díl 2 - Projednání dědictví

Oddíl 1 - Zahájení řízení

Oznamovací povinnost §137

Zahájení řízení §138

Oddíl 2 - Předběžná šetření

Účel předběžného šetření §139

Zjištění skutečností významných pro řízení §140

Povinnosti a práva třetích osob §141

Zjištění stavu a obsahu listin §142

Veřejnost zjištění §143

Provedení zjištění §144

Zjištění stavu a obsahu ústního pořízení pro případ smrti §145

Výslech svědků a dalších osob §146

Provádění výslechu §147

Vyrozumění vykonavatele závěti nebo správce pozůstalosti §148

Závěra pozůstalosti §149

Zákaz výplaty §150

Plnění na pohledávky zůstavitele §151

Odloučení pozůstalosti §152

Oddíl 3 - Zastavení řízení

Pozůstalost bez majetku §153

Pozůstalost s majetkem bez hodnoty nebo nepatrné hodnoty §154

Právní moc rozhodnutí o zastavení řízení §155

Oddíl 4 - Správa pozůstalosti

Oprávnění ke správě pozůstalosti §156

Jmenování správce §157

Správce pozůstalosti §158

Odvolání správce §159

Některé povinnosti při správě pozůstalosti §160

Rozhodování soudu v některých věcech správy pozůstalosti §161

Oddíl 5 - Majetek ve společném jmění zůstavitele a jeho manžela

Vypořádání majetku §162

Právo na vypořádání §163

Oddíl 6 - Zjišťování dědického práva

Vyrozumění o dědickém právu §164

Vyhlášení a doručení vyrozumění §165

Vyrozumění vyhláškou §166

Osoby nevyrozuměné §167

Spor o dědické právo §168

Postup v případě nesporných skutečností §169

Postup v případě sporných skutečností §170

Oddíl 7 - Aktiva a pasiva pozůstalosti

Zjišťování aktiv a pasiv pozůstalosti §171

Zjištění aktiv §172

Zjištění pasiv §173

Svolání věřitelů §174

Poučení o právu výhrady soupisu §175

Vyrozumění o právu výhrady soupisu §176

Soupis pozůstalosti §177

Vyrozumění o soupisu pozůstalosti §178

Protokol o soupisu pozůstalosti §179

Oddíl 8 - Obvyklá cena pozůstalosti

Určení obvyklé ceny §180

Ocenění pozůstalostního majetku §181

Oddíl 9 - Projednání dědictví

Jednání §182

Rozhodnutí bez nařízení jednání §183

Oddíl 10 - Rozhodnutí o dědictví

Předpoklady §184

Rozhodnutí o dědictví §185

Rozdělení pozůstalosti §186

Neschválení dohody §187

Účinky právní moci rozhodnutí o dědictví §188

Uplatňování práv žalobou §189

Úkony po skončení řízení §190

Zrušení rozhodnutí o dědictví §191

Oddíl 11 - Dodatečně najevo vyšlý majetek

Dodatečné projednání při zastavení řízení §192

Dodatečné projednání po rozhodnutí o pozůstalosti §193

Díl 3 - Nabytí dědictví následným dědicem §194

Díl 4 - Likvidace pozůstalosti

Oddíl 1 - Nařízení likvidace pozůstalosti

Předpoklady §195

Rozhodnutí o nařízení likvidace §196

Jmenování likvidačního správce §197

Účinky nařízení likvidace na jiná řízení §198

Přechod správy §199

Další účinky nařízení likvidace §200

Účinky na dluhy a pohledávky §201

Závěra a zajištění majetku §202

Oddíl 2 - Likvidační správce

Pododdíl 1 - Vznik a zánik funkce

Jmenování likvidačního správce §203

Odvolání likvidačního správce §204

Zánik funkce likvidačního správce §205

Pododdíl 2 - Práva a povinnosti

Jednání likvidačního správce §206

Osoby provádějící úkony likvidace při jmenování likvidačního správce §207

Náhrada škody §208

Pododdíl 3 - Odměna a náhrady likvidačního správce

Odměna, náhrada výdajů a náhrada za daň z přidané hodnoty §209

Placení odměny a náhrad §210

Záloha §211

Oddíl 3 - Likvidační podstata

Pododdíl 1 - Obsah a rozsah majetku likvidační podstaty §212

Pododdíl 2 - Zjišťování majetku likvidační podstaty

Úkony §213

Zjišťování skutečností o majetku §214

Informační povinnost §215

Sporný majetek §216

Náhrada výdajů §217

Pododdíl 3 - Seznam majetku likvidační podstaty

Pořízení a vedení seznamu §218

Označení majetku v seznamu §219

Nahlížení do seznamu §220

Vyrozumění o soupisu §221

Oznámení soupisu §222

Vynětí ze seznamu §223

Pododdíl 4 - Vyloučení z likvidační podstaty §224 §225

Pododdíl 5 - Správa majetku likvidační podstaty

Rozsah práv a povinností likvidačního správce nebo notáře §226

Úkony soudu při správě majetku likvidační podstaty §227

Náklady při nedostatku peněžních prostředků §228

Účast likvidačního správce na řízení §229

Náklady řízení §230

Pododdíl 6 - Zpeněžení majetku likvidační podstaty

Uskutečnění zpeněžení §231

Zpeněžení prodejem §232

Zpeněžení věřitelem §233

Odevzdání výtěžku §234

Zjištění ceny §235

Nabytí majetku z likvidační podstaty §236

Připadnutí majetku státu §237

Oddíl 4 - Přihlašování pohledávek

Pododdíl 1 - Pasiva likvidační podstaty

Rozsah §238

Uspokojení pohledávek §239

Pododdíl 2 - Přihláška

Podání přihlášky §240

Obsah přihlášky §241

Zajištěná pohledávka §242

Přihláška uspokojení dluhu třetí osoby ze zajištění §243

Podmíněná přihláška §244

Oznámení pohledávky §245

Následky uplatnění pohledávky přihláškou §246

Přílohy přihlášky §247

Vzdání se práva na uspokojení pohledávky §248

Zánik pohledávky §249

Pododdíl 3 - Přezkoumání pohledávky

Seznam pohledávek §250

Jednání §251

Změna doby nebo místa jednání §252

Přezkoumání pohledávek bez nařízení jednání §253

Nepřezkoumávané pohledávky §254

Přezkoumání pohledávky při jednání §255

Popření pohledávky nebo práva na uspokojení pohledávky §256

Jistota §257

Zápis výsledku jednání §258

Přezkoumání pohledávky bez nařízení jednání §259

Vyrozumění věřitelů §260

Vyloučení vyrozumění §261

Žaloba o určení pohledávky nebo práva na uspokojení pohledávky ze zajištění §262

Rozhodné skutečnosti v žalobě §263

Pravomoc a příslušnost k rozhodnutí o žalobě §264

Průběh řízení a rozhodnutí §265

Náklady řízení §266

Jistota a náhrada škody §267

Pododdíl 4 - Zjištění pohledávky a práva na uspokojení pohledávky ze zajištění §268

Oddíl 5 - Rozvrh výtěžku zpeněžení majetku likvidační podstaty

Uhrazované pohledávky §269

Uspokojení zajištěných pohledávek §270

Uspokojení při zpeněžení věřitelem nebo správcem §271

Rozvrhové usnesení §272

Skupiny §273

Obsah rozvrhového usnesení §274

Vydání likvidačního přebytku §275

Skončení řízení při likvidaci §276

Zánik neuspokojených pohledávek §277

Oddíl 6 - Další najevo vyšlý majetek likvidační podstaty §278 §279

Oddíl 7 - Zastavení likvidace pozůstalosti §280

Díl 5 - Úschovy v řízení o pozůstalosti

Oddíl 1 - Přijetí do úschovy

Důvody přijetí do úschovy §281

Potvrzení §282

Oddíl 2 - Postup při přijímání do úschovy

Přijímání peněz §283

Přijímání jiných hmotných movitých věcí §284

Přijímání jiných hmotných věcí s potřebou vhodného schovatele §285

Oddíl 3 - Vydání úschovy

Vydání úschovy při zrušení závěry nebo zajištění majetku §286

Vydání úschovy při skončení řízení o pozůstalosti §287

Vydání úschovy při likvidaci pozůstalosti §288

Díl 6 - Evropské dědické osvědčení §288a

HLAVA IV - JINÁ ŘÍZENÍ

Díl 1 - Řízení o úschovách

Místní příslušnost §289

Předmět úschovy §290

Zahájení řízení §291

Účastníci §292

Jednání §293

Dokazování §294

Doručování rozhodnutí §295

Náklady úschovy §296

Náhrada výdajů §297

Vydání úschovy §298

Nahrazení souhlasu s vydáním úschovy §299

Zvláštní případy úschovy §300

Nevydané úschovy §301

Účinky připadnutí úschovy státu §302

Díl 2 - Řízení o umoření listin

Místní příslušnost §303

Předmět řízení §304

Zahájení řízení §305

Účastníci §306

Výzva k předložení listiny §307

Účinky zahájení řízení §308

Zaplacení směnky či šeku §309

Přezkoumání přihlášky §310

Jednání §311

Dokazování §312

Rozhodnutí §313

Doručování §314

Účinky rozhodnutí o umoření listiny §315

Díl 3 - Řízení ve věcech kapitálového trhu

Místní příslušnost §316

Zahájení řízení §317

Účastníci §318

Průběh řízení §319

Jednání §320

Dokazování §321

Rozhodnutí §322

Díl 4 - Řízení o předběžném souhlasu s provedením šetření ve věcech ochrany hospodářské soutěže

Místní příslušnost §323

Předmět řízení §324

Zahájení řízení §325

Účastníci §326

Odmítnutí návrhu §327

Jednání §328

Dokazování §329

Rozhodnutí §330

Doručování §331

Díl 5 - Řízení o nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory k seznámení se s obsahem listin

Místní příslušnost §332

Předmět řízení §333

Zahájení řízení §334

Účastníci §335

Odmítnutí návrhu §336

Průběh řízení §337

Dokazování §338

Rozhodnutí §339

Účinky rozhodnutí §340

Obdobné použití pro nahrazení souhlasu zástupce jiné samosprávné komory §341

Díl 6 - Řízení o plnění povinností z předběžného opatření Evropského soudu pro lidská práva

Místní příslušnost §342

Podmínky řízení §343

Zahájení řízení §344

Účastníci §345

Průběh řízení §346

Dokazování §347

Rozhodnutí §348

Díl 7 - Řízení ve věcech voleb do rady zaměstnanců nebo státních zaměstnanců, voleb zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo při výkonu státní služby a voleb členů zvláštního vyjednávacího výboru evropské družstevní společnosti

Místní příslušnost §349

Zahájení řízení §350

Účastníci §351

Dokazování §352

Rozhodnutí §353

Díl 8 - Řízení o soudním prodeji zástavy

Místní příslušnost §353a

Zahájení řízení §354

Účastníci §355

Průběh řízení §356

Dokazování §357

Rozhodnutí a jeho účinky §358

Díl 9 - Řízení o zákazu výkonu práv spojených s účastnickými cennými papíry

Místní příslušnost §359

Zahájení řízení §360

Účastníci §361

Průběh řízení §362

Jednání §363

Dokazování §364

Rozhodnutí §365

Obdobné použití pro další případy §366

HLAVA V - ŘÍZENÍ VE VĚCECH RODINNĚPRÁVNÍCH

Díl 1 - Průběh řízení

Oddíl 1 - Řízení ve věcech manželských a partnerských

Pododdíl 1 - Řízení o povolení uzavřít manželství

Zahájení řízení §367

Účastníci §368

Dokazování §369

Rozhodnutí §370

Pododdíl 2 - Řízení ve statusových věcech manželských

Obecná ustanovení

Druhy řízení §371

Rozhodnutí §372

Řízení o určení, zda tu manželství je či není, a o neplatnost manželství

Místní příslušnost §373

Zahájení řízení §374

Účastníci §375

Ztráta způsobilosti být účastníkem §376

Neúčinnost doručení §377

Postup po vyslovení neexistence manželství §378

Zmeškání jednání §379

Lhůta pro odvolání §380

Zpětvzetí odvolání §381

Obnova řízení a zmatečnost §382

Řízení o rozvod manželství

Místní příslušnost §383

Zahájení řízení §384

Účastníci §385

Ztráta způsobilosti být účastníkem §386

Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení §387

Neúčinnost doručení §388

Průběh řízení §389

Dokazování §390

Zmeškání jednání §391

Klid řízení §392

Poučení §393

Lhůta pro odvolání §394

Odvolání §395

Zpětvzetí odvolání §396

Odvolací řízení §397

Obnova řízení a zmatečnost §398

Pododdíl 3 - Řízení ve statusových věcech partnerských

Druhy řízení §399

Oddíl 2 - Předběžné řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí

Pododdíl 1 - Předběžné opatření

Místní příslušnost §400

Zahájení řízení §401

Náležitosti návrhu §402

Účastníci §403

Lhůta pro rozhodnutí §404

Rozhodnutí §405

Opatrovník pro podání návrhu §406

Vykonatelnost §407

Trvání předběžného opatření §408

Odvolací řízení §409

Pododdíl 2 - Prodloužení předběžného opatření

Návrh na prodloužení doby trvání předběžného opatření §410

Jednání §411

Rozhodnutí §412

Zánik předběžného opatření §413

Zrušení rozhodnutí §414

Oddíl 3 - Řízení o určení a popření rodičovství

Pododdíl 1 - Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

Určení otcovství k dítěti neprovdané matky §415

Určení otcovství po rozvodu nebo prohlášení manželství za neplatné §416

Pododdíl 2 - Řízení o určení a popření otcovství

Místní příslušnost §417

Zahájení řízení §418

Popření otcovství bez návrhu §419

Účastníci §420

Ztráta způsobilosti být účastníkem §421

Spojení řízení §422

Rozhodnutí §423

Zastavení řízení §424

Prominutí zmeškání lhůty §425

Obnova řízení §425a

Pododdíl 3 - Řízení o určení a popření mateřství §426

Oddíl 4 - Řízení ve věcech osvojení

Pododdíl 1 - Řízení ve věcech osvojení nezletilého

Předmět řízení §427

Místní příslušnost §428

Zahájení řízení §429

Náležitosti návrhu při osvojení dítěte z ciziny nebo do ciziny §430

Účastníci §431

Rodič osvojence §432

Povinnost opětovně jednat s rodičem osvojence §433

Zastoupení §434

Rozhodnutí §435

Prohlášení o souhlasu s osvojením §436

Dokazování §437

Předání osvojovaného dítěte do péče §438

Určení, zda je třeba souhlasu rodičů s osvojením §439

Změna poměrů §440

Přerušení řízení §441

Prohlášení blízkého příbuzného osvojence §442

Příjmení osvojence §443

Utajení osvojení §444

Pododdíl 2 - Řízení o osvojení zletilého

Místní příslušnost §445

Zahájení řízení §446

Náležitosti návrhu §447

Účastníci §448

Zastoupení §449

Dokazování §450

Rozhodnutí §451

Oddíl 5 - Péče soudu o nezletilé

Pododdíl 1 - Zvláštní ustanovení o předběžné úpravě poměrů dítěte

Předběžné opatření upravující poměry dítěte §452

Místní příslušnost §453

Zahájení řízení §454

Zastoupení nezletilého §455

Lhůta pro rozhodnutí §456

Vykonatelnost §457

Doručování §458

Trvání předběžného opatření §459

Prodloužení doby trvání předběžného opatření §460

Mezinárodní prvek §461

Zrušení předběžného opatření §462

Odvolání §463

Vyhovění odvolání soudem prvního stupně §464

Lhůta pro rozhodnutí o odvolání §465

Pododdíl 2 - Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé

Předmět řízení §466

Místní příslušnost §467

Zahájení řízení §468

Spojení řízení §468a

Zastoupení §469

Postavení Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí §470

Rozhodnutí §471

Náležitosti rozsudku §472

Úroky z prodlení §472a

Předběžná vykonatelnost §473 §473a

Úkoly soudu při péči o nezletilé §474

Změna poměrů §475

Odvolání §476

Postup po nabytí zletilosti dítěte v řízení o jeho výživě §477

Pododdíl 3 - Zvláštní ustanovení pro řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí

Použití ustanovení §478

Místní příslušnost §479

Zahájení řízení §480

Účastníci §481

Zastoupení §482

Rozhodnutí §483

Předběžná vykonatelnost §484

Přerušení řízení §485

Opatření soudu §486

Jednání §487

Nedostavení se odpůrce §488

Rozhodnutí §489

Odvolání §490

Obnova řízení a zmatečnost §491

Díl 2 - Výkon rozhodnutí

Oddíl 1 - Zvláštní ustanovení o výkonu rozhodnutí ve věci ochrany proti domácímu násilí

Příslušnost soudu §492

Provedení výkonu §493

Věci povinného §494

Adresa pro doručování §495

Opětovný výkon §496

Oddíl 2 - Zvláštní ustanovení o výkonu rozhodnutí ve věcech péče soudu o nezletilé

Pododdíl 1 - Zvláštní ustanovení o výkonu rozhodnutí o předběžné úpravě poměrů

Výkon předběžného opatření podle §452 §497

Místní příslušnost §498

Zastoupení nezletilého §499

Pododdíl 2 - Výkon rozhodnutí o péči o nezletilé děti

Místní příslušnost §500

Výzva ke splnění povinnosti §501

Nařízení výkonu §502

Další opatření §503

Odnětí dítěte §504

Náklady řízení §505

Náhrada nákladů §506

Čerpání pokut k náhradě nákladů dítěte §507

Závaznost rozhodnutí §508

Oprávnění při výkonu §509

Zrušení rozhodnutí v odvolacím řízení §510

Oddíl 3 - Zvláštní ustanovení o výkonu rozhodnutí ve věcech výživného

Místní příslušnost §511

Postavení Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí §512

Činnost soudu před nařízením výkonu rozhodnutí §513

Oddíl 4 - Zvláštní ustanovení o uznávání ochranných opatření §513a

ČÁST TŘETÍ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodné ustanovení §514

Zmocňovací ustanovení §515 §516 §517

Účinnost §518

č. 87/2015 Sb. - Čl. VI

č. 189/2016 Sb. - Čl. IV

č. 296/2017 Sb. - Čl. IV

Nález Ústavního soudu č. 334/2016 Sb.

INFORMACE

292
XXXXX
xx xxx 12. xxxx 2013
o zvláštních xxxxxxxx soudních

Parlament xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXX

§1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudy xxxxxx xxxx stanovené x xxxxx zákoně.

(2) Obecná xxxx tohoto zákona xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx podle xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx majitelů, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daňových xxxxx x Xxxxxxxx xxxx x řízení podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx zákony xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx z povahy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§2

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx,

x) x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xx věcech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx v xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx listin,

i) ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx věcech xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže,

k) o xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxx komory x xxxxxxxxx xx s xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx povinností z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx zástavy,

o) x xxxxxx výkonu xxxx spojených s xxxxxxxxxxxx cennými papíry,

p) xx xxxxxx manželských x xxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx x popření xxxxxxxxxxx,

x) xx věcech xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) x některých xxxxxx xxxxxx rozhodnutí.

§3

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Pro xxxxxx x xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx rozhodují xxxx xxxxx prvního xxxxxx

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, jmenování a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo likvidátora x přeměn,

b) o xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x obchodních korporacích,

c) x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx otázkách týkajících xx právnických xxxx xxx

1. xxxxxxx zprávy x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxxxx xxx povinném xxxxxx xxxxxx společníka xxxxxxxx osoby ovládající xxxxxx,

3. xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x družstev a xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx věcech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,

e) o xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx a družstev (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) o xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx komory, Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxx listin.

§4

Xxxxxx příslušnost

(1) Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, x jejímž zájmu xx řízení xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx soudem xxxxxxxxxxx účastníka, který xxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "nezletilý"), xx soud, v xxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx rozhodujících xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx příslušnosti

Změní-li se x řízení xx xxxxxx xxxx xxxxx x nezletilé, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xx-xx to x zájmu nezletilého, xxxxxxxxxxx xxxx osoby, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx rozhoduje. Jestliže xxxx, na nějž xxxx příslušnost xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx nesouhlasí, xxxxxxxx věc k xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx odvolacím xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx přenesl.

§6

Xxxxxxxxx řízení

(1) X xxxxxx, které může xxx zahájeno x xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx řízení (dále xxx "xxxxxxxx") xxxxxxxxxxx x ten, o xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx má xxx x xxxxxx jednáno.
(2) Xxxxxxxxxx xx také xxxxxxxxxxx a xxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

(1) Jestliže xxxxx x xxxx, o xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx jednáno, xx xxxxxxxxx xxxxxx xx jeho xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx xx x xxx xxxxx, xxx xxxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx takovému xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx řízení xxxxxxx xxx, x xxxxx právech xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx nejedná, xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelství

(1) Xxxxxx zastupitelství může xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xx věcech xxxxxxxx, x xx xx části, ve xxxxx xx rozhodováno x tom, zda xx třeba xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jejího výkonu,

c) xx xxxx xxxxxxx xxxxx domácímu násilí,

d) x xxxxxxxxxxxx,

x) o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) x xxxxxx data xxxxx,

x) xx věcech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx převzetí xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx") xxxx vyslovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx otázkách xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) a x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx je státní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x osobami, xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxx přítomnosti xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx poskytovatele sociálních xxxxxx x xxxxxxx xxxx podílejících se xx xxxx x xxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovány pobytové xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§9

Xxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxx xxxxxxxxx x nalezení xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x možnostech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§10

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Pokud je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o předmětu xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxx úkonu xxxxxxxx. Dokud xxxx xxxxxxxx podepsán xxxxx xxxxxxxxx, soud x xxxxxx nepřihlíží.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 schvaluje xxxxxx usnesení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx odvolání, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§11

Doručení

Jestliže je xxxxx xxxxxx spisu zřejmé, xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx x omluvitelného xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doručení této xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx.

§12

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx, xxx xxxxxxx bez xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx v xxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx navrhovateli, xxx xx xxxxx, xxxxxx xx určí, xxxxx u xxxxx xxxxx na zahájení xxxxxx; xx neplatí, xxxx-xx xxx xxxxxx xx věci zahájeno x bez xxxxxx.

(3) Xxxxxxx jistoty x xxxxxxxxx náhrady xxxxx xxxx xxxx újmy, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatřením, xx xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx, xx věci xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx násilí xxxx xx věci xxxxxxxxx.

§13

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx i xxx xxxxxx, není-li xxxxxxx stanoveno, xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx na xxxxx. Xxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxxxx poté, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) O xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx vydá soud xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx, nestanoví-li zákon xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx usnesení x zahájení xxxxxx xxx návrhu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxx xxxxxx ústně xx xxxxxxxxx

Xxxxx do xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx řízení a xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx-xx x xxxxxx, xxxxx xxx zahájit x xxx xxxxxx xxxx jde-li x xxxxxx x povolení xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx ochrany xxxxx xxxxxxxx násilí, xxxxxx o xxxxxx x xxxxxxx rodičovství x řízení ve xxxxxx xxxxxxxx.

§15

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx může xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx pro zahájení xxxxxx x xxx xxxxxx.

§16

Zastavení xxxxxx

Xxxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx zastaví x xxx návrhu.

§17

Xxxxxxxxx přípravného xxxxxxx

Xxxx xxxxxx přípravné xxxxxxx.

§18

Jiný soudní xxx

(1) Xxxxxxxx-xx to soud xx xxxxxx, xxxxx x přípravě a xxxxxxxxxx věci xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx k xxxx xxxxxxxxx. Při jiném xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx se x xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx stanoviska xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx roku xxxxxxxx, jen je-li xx xxxxxx x xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxx xx xxxx konat xxxx soudní xxxxxx xxxx mimo obvyklou xxxxxx xxxx soudu. X jiného xxxxxxxx xxxx xxxx předseda xxxxxx vyloučit veřejnost.

§19

Xxxxxxx

X projednání věci xxxx soud xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx tento xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§20

Průběh xxxxxx

(1) Soud xx xxxxxxx zjistit xxxxxxx xxxxxxxxxxx důležité xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx může xxxxxx rozhodné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx do xxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí. Xxx není xxxxxxx xxxxx účastníka xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx mít xx xx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx písemného xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx skutečnosti xxxxxxxxx za prokázané xx xx účastník xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx vyzval k xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x připojením xxxxxxx, xx nevyjádří-li se xx xxxxxx xxxxx, xxxx xx mít xx xx, xx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X řízení, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx dostal potřebné xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx vyhovění xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Obdobnou xxxxxxxxx xxxx nezletilému xx x xxxx xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxx.

§21

Xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx x xxxx důkazy xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§22

Xxxxxxx účastníka

Výslech účastníků xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xx-xx toho xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx nevyžaduje.

§22x

Xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů

Pro potřeby xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx člověka, ve xxxxxx osvojení x xx věcech péče xxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx opisu x evidence Rejstříku xxxxxx a xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 192/2021 Sb. x účinností od 1.7.2021

§23

Xxxxxxx nákladů xxxxxx

Xxxx-xx xxxxx zahájit xxxxxx x xxx návrhu x x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx výsledku řízení. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx přiznat, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§24

Sankční xxxxxxxx

Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zcela nebo xxxxxxxx xxxx, kdo xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx řízení, xxxxxx xxx x svévolné x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práva.

§25

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§26

Překročení xxxxxx

Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx něco xxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx možno xxxxxxx x xxx xxxxxx.

§27

Závaznost xxxxxx rozhodnutí

Výrok xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx závazný xxx xxxxxxx.

§27x

Xxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx účastníku xxxxxxx nebezpečí xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx značné xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx možno xxxxxxx x bez xxxxxx.

§27x vložen právním xxxxxxxxx č. 296/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.9.2017

§28

Odvolací řízení

(1) X xxxxxxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxxxx nové xxxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx soudem xxxxxxx xxxxxx. K novým xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx přihlédne, x když xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Bylo-li xxxxxx xxxxx zahájit i xxx xxxxxx, odvolací xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, ve kterých xx odvolatel domáhá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Rozhodnutí xxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx výzvu xxxxxxxx xxxxx uplatněn.

§29

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a pro xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx mezemi, ve xxxxxxx xx účastník xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx i xxx xxxxxx.

§30

Xxxxxxxx

(1) Dovolání xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hlavy xxxx xxxxx druhé xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx x rozsudek x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x určení xxxx popření rodičovství xxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx soud xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, v xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXX O NĚKTERÝCH XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXX

Xxx 1

Řízení x xxxxxxxxxx opatřeních x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx x xxxxxxxxx podpůrných xxxxxxxxxx

§31

Xxxxxxx řízení

V xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx prohlášení,

b) xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx o nápomoci,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) schválení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§32

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo podpůrce.

(2) X návrhu podle xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxxxxx smlouva x xxxxxxxx; není-li xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

§33

Průběh xxxxxx

Xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx domácnosti, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx tehdy, navrhne-li xx xxxxxxxx xxxx xx-xx xx xxxxxxxx.

Xxxxx 2

Řízení o xxxxxxxxxxxx

§34

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx obecný xxxx xxxx, x xxxxx svéprávnosti xx xxxxxxxxx. Je-li xxxx xxxxx xxx svého xxxxxxxx umístěna xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxx uvedeném x §84, je xxxxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx.

§35

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx svéprávnosti xxxx xxxxx xxx zdravotní xxxxx.

(2) Z xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx omezujících xxxxxxxx xxxx možné. Xxxxxxx-xx xxxxx xx zahájení xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx lhůty předložil xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"); není-li x xxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx svéprávnosti, xxxx podat x xxx, xxxx byla xxxxxxx svéprávnost. Jestliže xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx zamítl x xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx jeho stavu, xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx po přiměřenou xxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx.

§36

Informování x xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx návrhu na xxxxxxxx řízení nebo xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x omezení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, kdo xx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, soudcem, státním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx správcem, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§37

Xxxxxxxxxx

(1) Soud jmenuje xxxxxxxxxxxx opatrovníka. Xx xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx zvolil xxxxxxxxx, a xx x bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X tom x x svých xxxxxxx procesních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozporu, posoudí xxxx, který x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§38

Průběh řízení

(1) Xxxx xxxxxxxxx posuzovaného, znalce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx posuzovaného, xxxx xxxxxxxxxxx x provede xxxxxxxxx xxxxx vhodné xxxxxx.

(2) Od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx může xxxx xxxxxxx, xxxxx-xx tento xxxxxxx provést vůbec xxxx xxx újmy xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx však xxxxxxxxxxxx vždy xxxxxxx. Xxxxx posuzovaný sám xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx, soud xx xxxxxxxxx.

(3) Xx návrh xxxxxx může xxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxx po dobu xxxxxxx 4 týdnů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže je xx xxxxxxxx třeba x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xx-xx xxxxxx, že stav xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx upustit xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx znaleckým posudkem x xxxxxxxxx xxxxxx x nahradit xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; výslech xxxxxx, který xxx xxxxxxxxxx, se x xxxxxxx xxxxxxx nevyžaduje.

§39

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření

Má-li xxxx xx xx, xx vzhledem k xxxxxx xxxxxxxxxxxx postačuje xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx opatření, xxxx x xxxxxxx řízení xxxxxxxxxx zejména o xxxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§40

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxxxx posuzovaného samostatně xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx trvají.

§41

Sdělení xxxxxxxxxx posuzovanému

Soud xxxxx i jiná xxxxxx opatření, aby xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x měl je x xxxxxxxxx.

§42

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx později xxxxx xxxxxx, že xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§43

Xxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxx xxxxxx platí xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx nákladů soudem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Lze-li to xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx náhradu xxxxx xxxx, x xxxxx svéprávnost v xxxxxx šlo.

Oddíl 3

Řízení xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§44

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 xx xxx řízení xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx obvodu má xxxxxxxxxxx bydliště.

(2) Je-li xxxxxxxxxxx neznámého xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx majetek.

§45

Zahájení xxxxxx

(1) X xxxxxxxxx a odvolání xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx stav xx xxx správě xxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxx práv xxxxxx xxxxxx, je možné xxxxxxxxxx jen xx xxxxx xxxx xxxxx.

(2) X zjištění xxxx xxxxxxxxxxx, kterému xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Nebylo-li xxxxxx x svéprávnosti xxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2, soud xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx opatrovnictví xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(2) Xxx řízení xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxx xxxxxxxxx prohlášení x určení opatrovníka

Soud xxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx vedeného xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o určení xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx má být xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx x určeném xxxxxxxxxxx x xxxx, x xxxxxxx notáře xx xxxxxx listina xxxxxxx.

§47x

Xxxxxxxxxx

X schválení právního xxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2017 Sb. s xxxxxxxxx xx 30.9.2017

§48

Dohled

(1) Soud dohlíží, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxx §84a, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x nápravě, a xx i opakovaně, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Za xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, o jehož xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§49

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rady

(1) O xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, která xx osobou xxxxxxx xxxx xxxxxx přítelem xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ochraně xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx účastnit xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, lze rozhodnout xxx xx návrh xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx rady.

(2) X svolání xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rady xxxxxxxx soud xx 30 xxx od xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx třeba xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx jen xx návrh xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx opatrovance xxxxxx xx 15 xxx xx přijetí xxxxxxxxxx opatrovnické xxxx. Xxxxxxx xxxxxx návrh xxxx odmítne.

Xxx 2

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx x xxxxxxxxxx člověka xx xxxxxxxxxxx

§50

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx řízení xx příslušný xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx toho, xxxx xx být xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx").

§51

Účastníci

Účastníkem xx pohřešovaný x ten, xxx xx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxx.

§52

Zahájení xxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxx xxx na xxxxx.

§53

Xxxxxx řízení

(1) Soud xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xx 3 měsíců xxxxxxxxx, x každého, xxx x něm xx, xxx x xxx podal x xxxx lhůtě xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx vyhlášce. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) Xx vyhlášce xxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx vyhlášce xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxx o xxx, xxx xx xxxxxxx. Xxxxx určí xxxx na 3 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xx nutno xxxxx xxx, kdy lhůta xxxxx.

Oddíl 2

Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

§54

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx řízení xx xxxxxxxxx soud, xxxxx byl naposledy xxxxxxx soudem xxxx, xxxx xx být xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§55

Xxxxxxxx řízení

Má-li xxx xxxxxx prohlášen xx xxxxxxx na základě xxxxxxxx smrti, xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx návrh.

§56

Rozhodnutí

(1) Xxxx rozhoduje xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxx určí xxx, xxxxx xxxxx xx xxx smrti xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx zřejmě xxxxxxxx.

§57

Zrušení xxxxxxxxxx

Xxxxxx-xx soud, xx ten, xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx naživu xxxx xxx x xxx, od kterého xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx mohl xxx prohlášen za xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx

Xxxxxx-xx soud xxxxxxxxx, xx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx nebo xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx, rozhodne x xxxxx dne, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx

§59

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx řízení o xxxxxx xxxx xxxxx xx příslušný soud, x xxxxx obvodu xx sídlo xxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxx, xx nelze xxxxxxx xxxxx smrti xxxxxxx.

§60

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx.

§61

Zastoupení

K xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

§62

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx, z nichž xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx člověka nebo xxxxx xx x xxxxxxxx zjištění xxxxx xxxx, xxx o xxxx xxxxx xx xxxxx 1 xxxxxx xx uveřejnění xxxxxxxx xxxxxx soudu. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx všechna xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xx xxxxxxxx uvede xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx po xxxxxxxx xxxxx uvedené xx vyhlášce xxxx xxx smrti xxxxxxx. Xx xxxxxxxx je xxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxx.

§63

Xxxxxxxxxx

(1) Po xxxxxxxx xxxxx uvedené xx xxxxxxxx rozhodne xxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx.

§64

Xxxxx rozhodnutí

Zjistí-li xxxx xxxxxxxxx, xx skutečný xxx smrti je xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx v rozsudku xxxxx §63, xxxxxxxx x xxxxx xxx, xxxxx je uveden x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, a xx i xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx změně xxxxxxx xxxxxx zájem.

Xxx 3

Xxxxxx o xxxxxxxxx x zásahu xx integrity

§65

Místní xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx toho, xx xxxxx integrity xx xxx xxxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo držení xx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx ustanovení

§66

Místní xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx oznámení podle §75.

§67

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx také xxxxxxx xxxxxxxx, podal-li xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§68

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx svým xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx práva xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Jestliže xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx zájmům xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx okolností.

§69

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx oprávněn xxx xx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx si xxxxx. X xxxxx x x svých xxxxxxx xxxxxxxxxx právech x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx poučen, ledaže xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx si xxxxxxxx xxxxxx zmocněnce xxxx xx-xx xx třeba x xxxxxxx zájmů xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx z xxx xxxxxxxx.

§70

Xxxxxx xxxxxx

(1) Ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, v němž xx xxxxxx xxxxx. Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, soud xxxxx výsledkem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x neschopnosti úsudku x projevení přání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx člověka, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přítomnost xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stav, xxxx xxxxxxxx, opatrovníka xxx xxxxxx x xxxxxxxxx ústav. Při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ošetřujícího xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§71

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jiná opatření

Žádné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx dílu xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx ústav xxxxxxx xxxxxxxxx, ani xxxx, xxx xxxx x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx opatření.

§72

Xxxxxxxxxxx x řízení

V xxxxxx x vyslovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xx zdravotního xxxxxx xxxxxxxxx xxxx dodatečně xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxxx, xxxxx xx 2 týdnů od xxxxxxxx usnesení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx projednání xxxx xxxx. O xxx xx třeba xx xxxxxx.

§73

Odvolání

Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx předložit xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx xxxx odvolání xxxxxxxx. X podaném xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 1 xxxxxx xx předložení xxxxx; xxxx lhůta xxxxxxx, jestliže se x řízení xxxxxxxxx xxxxx §72.

§74

Xxxxxxx řízení

Náklady xxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx právního xxxxxxxxxx umístěného xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

Xxxxx 2

Řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx ústavu

§75

Oznamovací xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx právním xxxxxxxx, xx xxxxxxx oznámit xx 24 hodin xxxxx, v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx, xxxxxxxx každého, xxx v něm xxx xxxxxxx xxx xxxxx písemného xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx souhlasem, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxx, xxxxx svůj xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xx 24 xxxxx xxxx, xx k xxxxxxxx omezení nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§76

Zahájení xxxxxx

(1) Soud xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §75 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxx §75 xxxx. 2 (xxxx xxx "xxxxxxxx") x xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx převzetí x xxxxxx nařídil xxxx v xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx neučiní oznámení xxxxx §75, xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx zahájení xxxxxx je oprávněn xxxxx rovněž člověk, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§77

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xxx jednání xx 7 xxx xx xxxxxxxx. K xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx. Xxxx soudní rok xx koná zpravidla xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §70 xx xxxxxxxxx.

§78

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx v xxxxxxxxxx xxxx, zda x xxxxxxxx xxxxx xx zákonných xxxxxx, x xxxxx xxx, xxx tyto xxxxxx xxxxxx.

(2) Dojde-li soud x xxxxxx, že x převzetí xxxxxxx xx zákonných xxxxxx, xxxx xx tyto xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx člověka xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx propuštění, xx zdravotní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§79

Doručování

Rozhodnutí xxxxx §78 xx xx 24 xxxxx xx xxxx xxxxxx doručí xxxxxxxxxx xxxxxxx, dále xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx x zdravotnímu xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx mohl xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx seznámit x xxx xxx k xxxxxxxxx.

§80

Pokračování v řízení

Jestliže xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x že xxxxxx důvody, aby xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx styku x xxxxxxx světem, xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx x vyslovení xxxxxxxxxxxx xxxx dalšího xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx.

§81

Rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx rozhoduje xxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxx do 3 xxxxxx od xxxxxx x přípustnosti xxxxxxxx xx zdravotního ústavu x x trvání xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx.

(3) Účinnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1 roku ode xxx jeho vyhlášení, xxxxxx-xx x xxx xxxxxx doba kratší. Xx-xx xxx držení xx xxxxxxxxxx ústavu xxxxxxxxxxx nad xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx vyšetření x soud xxxx x xxxxxxxx dalšího xxxxxx xxxxx rozhodnout.

§82

Návrh xx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, opatrovník, x xxxxx xxxx blízké xxxxx ještě xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx, žádat x xxxx vyšetření x xxxxxxxxxx o propuštění, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx důvodné.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxx návrhu. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx x nelze-li očekávat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx vyšetřování xxxx xxxxxxxxx doby, po xxxxxx xxxx xxxxxx xx zdravotním ústavu xxxxxxxx.

§83

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx-xx do xxxxxxxxxxx ústavu xxxxxxx xxxxxx, xxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xx svému xxxxxxxxxxx stavu schopen xxxxxx jednat x xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 7 xxx ode dne, xxx xxxxx k xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx ošetřujícího lékaře x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx člověka. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxx řízení. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx oznámit xx 24 hodin xxxxxxx změnu zdravotního xxxxx umístěného xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zahájení xxxxxx podle §76.

(5) Xxxxxxxxxx §69, 70, 77 xx 81 xx xxxxxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx držení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§84

Xxxxxxxxxx je také xxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx sociálních xxxxxx xx xxx v xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx sociálních služeb.

§84x

(1) X xxxxxxx, xx poskytovatel pobytové xxxxxxxx služby neučiní xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx sociální xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podat xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx je xxxxxxx věc xxxxxxxxx x rozhodnout nejpozději xx 45 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxx x xxxxxx, že xxxxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx7), rozhodne x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx provede xxxxxx xxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx; k xxxx xxxxxxx vyslechne xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxx umístěnému xxxxxxx, x xxxxx osoby, x jejichž xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost x sociálních službách xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx8) k xxxxxx xxxxxxx zprávy, jejímž xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x podmínkách x xxxxxxxxxxx držení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxx nezbytnou xxxx x člověka lze xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx omezujícím xxxxxxxxx. Xx-xx xx nezbytné, xxxx xxxxxx i xxxxx odborníky.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxx rozhodnutí xx 24 xxxxx xx jeho vydání xxxxxxxxxx člověku, dále xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx řízení, poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx člověka x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx místo xxxxxxxx xxxx hlášeného xxxxxx. Xxxx xxxxxxx učiní xxxx vhodná xxxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxx vhodnou formou x obsahem xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx k dispozici. Xxxxx příslušnému xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxxx doručeno i x případě, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx člověka x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx §66, 68, 69, 7174 se použijí xxxxxxx.

§84x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2016

§84x

Xxxxxxxx-xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx přípustné, xxxx xxxxxxxx-xx řízení, může xxx řízení ze xxxxxxxx důvodů zahájeno xx po xxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx člověka x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx řízení xxxxxxxxx.

§84x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 189/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.8.2016

HLAVA XX

XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX TÝKAJÍCÍCH XX XXXXXXXXXXX XXXX X VE XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxx x některých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx

§85

Xxxxx řízení

Řízeními x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx právnických xxxx xxxx

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxxx věcech právnických xxxx, xxxxxx jejich xxxxxxx x likvidace, xxxxxxxxx x odvolávání xxxxx jejich orgánů xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) řízení x xxxxxxxxx z výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) řízení ve xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx a), xxxxxxx-xx xx xxxxxx, xx xx lze xxxxxxx x bez xxxxxx,

x) xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx právnických xxxx.

§86

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Pro xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §85 xxxx. a), x) x e) x xxx xxxxxx xxxxxxx x §85 xxxx. x), xxx-xx x xxxx xxxxx §3 xxxx. 2 písm. x), je xxxxxxxxx xxxx, u xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx veřejném xxxxxxxxx. Xxx-xx o xxxxxxxxxx osobu, která xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nezapisuje, je xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx obvodu xx xxxx právnická xxxxx xxxx obecný xxxx.

(2) Xxx xxxxxx ve xxxxxx uvedených v §85 písm. x) x d) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxx xxxxxx místní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxx sídlo, má-li xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§87

§87 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2017 Sb.

§88

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx brání xxxx, aby u xxxxx xxxxxxxxx proti xxxxx odpůrci xxxxx xxxxxx x návrzích xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx věci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, stanoví-li xxx xxxx xxxxxx předpis.

(2) X řízením x xxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx řízení x xxxxxxxxxxx téhož xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x soukromé xxxxxxxxx k xxxx xxxxx xx spojeno xxxxx další řízení x xxxxxxxx hlasovacího xxxxx týkající xx xxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx hlasovacího xxxxx x soukromé xxxxxxxxx x xxxx celku xx xxxxxxx řízení x vyslovení neplatnosti xxxxxxxxxx xxxxxx soukromé xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hlasovacího xxxxx.

§89

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx-xx soud xxxxxxxxxx, xxxx xx věcech xxxxxxxxx x §85 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§90

Xxxxxxxxxxx

(1) V xxxxxx x vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu právnické xxxxx xxxxxxxx xxxx x tom, že x rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx na xxx, jako xx xxxxxx xxxxxxx, x xxx návrhu.

(2) X xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx až xx xxxxxxxx xxxxx 3 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

§91

Zvláštní xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx případech

Jestliže xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxx návrh xxxx, nebo pro xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx vstupem dalšího xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx, x je-li xxxxxxxx zájem xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xx úřední xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, v xxxx uvede

a) xxxx xxxx se xxxxxx x neplatnost xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) x xxxxxx xxxxxx xx být xxxxxx xxxxxxxxx x xxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx, xx řízení xxxx xxxxxxxxx, pokud x xxxxxxxx návrhu xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx překážku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení.

§92

Obdobné xxxxxxx ustanovení x zastavení xxxxxx

Xxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu rozhodováno x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, a xxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přeměny xxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xx §91 xxxxxxx xxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx.

§93

§93 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2017 Sb.

Xxx 2

Xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

§94

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx příslušný xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§95

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx zakladatel xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx xx xxxxx dohledu nad xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§96

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxx xxx na xxxxx.

§97

Jednání

Neprovádí-li xxxx dokazování, xxxxxxx xxxx třeba xxxxxxxxx.

XXXXX III

ŘÍZENÍ X XXXXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

§98

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxx řízení x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx-xx bydliště nebo xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek, xxxx-xx dána příslušnost xxxxx písmene a) xxxx x),

x) zůstavitel xxxxxx, není-li dána xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x), x) xxxx x).

(2) Závěru pozůstalosti xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kterýkoliv soud xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx-xx tu xxxxxxxxx x prodlení.

§99

Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx vhodnosti

Právo xxxxxxxx xx x tomu, xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx přikázána x důvodu vhodnosti, x x důvodu xxxxxxxxx, pro xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx účastníci xxxxxxx x §110, xxxxxxx xxxxx na xxxxxx vyšla najevo xxx v xxxx, xxx byl podán xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxx 2

Soudní xxxxxxxxxx

§100

Xxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx notář, xxxxxxx xxx soud xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Pověření xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx,

x) rozhodování x xxxxxxxxx notáře, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx koncipientů x jiných xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§105),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §191,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx notář (§231),

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx patřícího do xxxxxxxxxx podstaty státu (§237),

x) zastavení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§280).

(3) X xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 2 notář xxxxxxxx všechny xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxx úkony xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxx.

(4) Xxxxx-xx jmenován xxxxxxxxxx xxxxxxx, vykonává notář x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kromě xxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxx xxxxxxx, kdyby xxx xxxxxxxxxx xx místě xxxxxxxxxxx xxxx osob, xxxxx dosud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx účastník xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx řízení, xxxxx předmětem jsou xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podstaty.

§101

Pověření

(1) Rozvrh vydaný xx xxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, který xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) O xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx doručovat.

§102

Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxx-xx xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxx úkonů xxxx xxxxxx komisař, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx náhradník, nebo xxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx notáře xxxxxxxxxx xxxxx §101; xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx i xxxxx, byl-li zástupcem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§103

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx komisaře xxxxxxx x řízení x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx může xxxxxxx

x) notářského xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx složil xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxxxxxx xxxxx soudního komisaře,

b) xxxxxx svého zaměstnance xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx úkonů x xxxxxx x pozůstalosti.

(3) Xxxxx, notářský xxxxxxxx, xxxxxxxx koncipient a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx řízení o xxxxxxxxxxxx.

(4) Notář, notářský xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx kvalifikační xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxx x řízení o xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx soudního xxxxxxxx xxxxxxx oprávnění, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx veřejné xxxx xxx xxxxxx soudnictví.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§104

Zrušení xxxxxxxx

(1) Xxxx x xxx návrhu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je-li xx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx době, x xxx-xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx komisaře xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx přitom xxxxx §101.

§105

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx koncipientů xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx notáře x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodne xxxx xxxxxxxxx.

(2) Rozhodne-li xxxx, xx xxxxx xx z xxxxxxxxx xxxxx soudního komisaře xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úkonů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx přitom podle §101.

§106

Mlčenlivost

(1) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx koncipient x další xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, x čem xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x prováděním xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx v prvním xxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx komisaře

§107

Odměna, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx hodnoty

(1) Xxxxx xx xxxxx na xxxxxx xx xxxxx, xxxxx v řízení xxxxxxx jako soudní xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx koncipient xxxx xxxx jiný xxxxxxxxxxx, xx náhradu xxxxxxxx xxxxxx přitom xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxx x přidané hodnoty, xx-xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xx platí xxxxxxx x xxx notáře, xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx.

(2) Převzal-li věc xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, má xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx svých xxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxx xx daň x xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxx x přidané hodnoty.

(3) Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx za daň x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx zrušeno xxxxxxxx xxxxx §104.

§108

Xxxxxxx odměny x xxxxxx

(1) Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx za xxx x xxxxxxx hodnoty xxxx x řízení x pozůstalosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx, xxxxx nabývá xxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx dědiců, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxx xxxxx dědických xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx rozdělení pozůstalosti,

c) xxxxxxxxx manžel, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §162 xxxx. 1 nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §162 xxxx. 2, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zastaveno xxxxx §153 nebo 154,

d) xxxx, nejde-li x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx x).

(2) X xxx, kdo x x jaké xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxx, popřípadě xxx xxxxxxx za xxx z přidané xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x bez xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xx řízení x xxxxxx stupni xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx soud xxxx xxxxxxx xx xxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem.

§109

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Byla-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, hradí xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx daň x přidané xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx řízení xxx likvidaci xxxxxxxxxxxx x prvním xxxxxx xxxxx. Stát xxxx xx uspokojení xxxxx xxxxxx xx odměnu x náhrady.

(2) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, odměnu, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x náhradu za xxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Oddíl 4

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§110

Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx

(1) Účastníky jsou xx, o nichž xxx xxx xxxxxxx xx xx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx dědici; xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx proto, xx xxxxxx žádný dědic xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, xxx xxxxx zákonné xxxxxxx posloupnosti, x xxxxx-xx xx xx xxxx, xxxx by xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx pouze xxxx.

(2) Odstavec 1 xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx zůstavitel xxxxxxxxxx xxxxxxx (§153) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bez hodnoty xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§154); v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx postaral x xxxxxx zůstavitele.

§111

Manžel xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účastníkem, xxx-xx x něm x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§112

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, jde-li x xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxx.

§113

Nepominutelný xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx účastníkem, xxx-xx x xxx o xxxxxx pozůstalosti, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx povinného xxxx.

§114

Vykonavatel xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxx x pozůstalosti xxxxxxxxx (§153 x 154) nebo má-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx nedědí xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx zákonné dědické xxxxxxxxxxxx, x xx xx hledí xx xxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx.

§115

Xxxxxxx pozůstalosti

Správce xxxxxxxxxxxx xx účastníkem, xxx-xx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx o úkony xxxxxx pozůstalosti.

§116

Xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§149 xx 151) xx účastníkem xxxxx, xxx byl dotčen xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§117

(1) Byla-li xxxxxxxx likvidace xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx věřitelé, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx kteří mají xxxxx xx uspokojení xxx pohledávky, x xxxx xx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx, kdo jsou xxxxxxxxx xxxxx §110 xx 116, xxxxxx xxxxx xx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx moci xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxx vydaným xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Věřitelé xxxxxxxxx být xxx x xxxxxxx likvidace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem, x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx uspokojení své xxxxxxxxxx nebo v xxxx xxxx právo xxxxx úplně pozbyli; xxxxxx účast xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podaných proti xxxxxxxxx soudu xxxxxxx xx xx doby xxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 3

Xxxxxxxxxxxxx

§118

Xxxxxxxxxx dědice

Zjistí-li xxxx, xx dědic, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx soudem, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníka, xxxxxxx xx xxx řízení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx dosud xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§119

Zvláštní xxxxxxxxxx

Xxxxx-xx xxxxx xxxxx mezi dědicem x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx opatrovníkem, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxxxxx.

§120

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx řízení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx není xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx, xxxx kterému xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx adresu xxxx xxxxx.

Xxxxxxxx 4

Xxxxxxxx nástupnictví

§121

Ztratí-li xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx být xxxxxxxxxx, xxxx x řízení x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx x soudu do xxxxxxxxx xxxxxxxx prohlásí, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx x přechodu práv x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§122

Xxxxx-xx xx zcizení xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx místě dědice x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx zcizitel x xxxxxxxxx x xx x soudu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx požádají x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prokáží.

Oddíl 5

Xxxxxxxxxx

§123

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxx x řízení x xxxxxxxxxxxx pouze notář.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx kvalifikační zkoušku xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx prováděním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, jimiž xx xxxxxxxxxxx ve věci xxxx.

§124

Vyhotovení usnesení

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx notář, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx notáře, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, notářského xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxxx zkoušku xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, výrok, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx k xxxx podání, x xxx a místo xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx přípustné xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx odůvodnění. Xxxxxxxxxx x odměně x xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx komisaře xxxx musí xxx xxxx xxxxxxxxxx.

§125

Podpis xxxxxxxxxx

(1) Bylo-li xxxxxxxx vyhotoveno xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx je ten, xxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx razítkem notáře. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podepsáno notářským xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx notáře, xxxxx je xxxxx, xxxxxxxx xx notář.

(3) Xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podepsáno xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xx ten, xxx xxx převzal (§102).

§126

Xxxxxxxxxx

(1) Do xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §176 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §162 xxxx. 1 až 3, §170 xxxx. 1, §180 xxxx. 1 x 2, §185, 191, 222 a 260,

x) usnesení vydané xxxxx §164 x xxxxxxx uvedeném x §165 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §175 v případě xxxxxxxx x §176 xxxx. 1,

e) xxxxxxxx xxxxxxx podle §222,

f) xxxxxxxx a xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx je vyloučeno xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §164 x xxxxxxx xxxxxxxx x §165 xxxx. 1 a xxx xxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxx jiných xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx soud.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 6

Náklady řízení

§127

Odměna xxxxxx xx prováděné xxxxx soudního xxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx hodnoty i xxxxxx správce xxxxxxxx xxxx náklady řízení. Xxxxxxx xx xxx x přidané hodnoty xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, provádí-li x xxxxxx o pozůstalosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx daně z xxxxxxx hodnoty xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§128

Xxxxxxx nákladů

V řízení x xxxxxxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx řízení potřebných x účelnému uplatňování xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx-xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx 7

Opravné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxxxx

§129

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X řízení x pozůstalosti není xxxxxxxx přípustné xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxx notář xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx komisař,

b) xxxx xxxxxx zrušeno pověření xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xx věci xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, notářských xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) bylo zastaveno xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx nezanechal xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) bylo xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx majetek xxx xxxxx xxxx, xxx se xxxxxxxx x pohřeb, xxxxxxxx x nabytím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyslovil xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx provedeno xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx provedeno xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx potřebných xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx o ceně xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) byl xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, neurčitou nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) bylo xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) byl xxxxxxx xxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a x jaké xxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§130

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, týká-li xx xxx xxxxxx x xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx správce.

§131

Nařízení xxxxxx xxxxxx xxxx soudního xxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx proto, xx xxxxx dodržen xxxxxxx xxxxxx xxxxx soudu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xx x xxxxxx xxxxx x závažným xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiný xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, jemuž xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx x dospěje-li k xxxxxx, xx xxxx xxxx podmínky x xxxxxxx xxxxxxxx (§104), xxxxxx, xxx věc x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxx xxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx soudní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx podle §101.

§132

Náklady xxxxxxxxxx řízení

Náhrada xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx přiměřeně xxxxxxxxxxx §128.

Xxxxxxxx 2

Žaloba xxx xxxxxxxxxx

§133

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx rozhodnuto xx věci samé xxxx xxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx před soudem xxxxxxx stupně xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§134

Xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx mu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §120.

Xxxxxxxx 3

Dovolání

§135

Ustanovení §128 x 131 xx xxx xxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 4

Xxxxxxxx ustanovení xxx xxxxxxx prostředky

§136

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx včas xxxx xxxxx, xxxx-xx ve xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úkonů x řízení x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx nařízena xxxxxxxxx pozůstalosti, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podány xxxx xxxx tehdy, xxxx-xx xx lhůtě xxxxxx u likvidačního xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxx dědictví

Oddíl 1

Xxxxxxxx řízení

§137

Oznamovací povinnost

Matriční xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx (§98 xxxx. 1).

§138

Zahájení xxxxxx

(1) Xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx jestliže xx z něho xxxxxx, xx si xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Soud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxx doručovat.

Xxxxx 2

Xxxxxxxxx xxxxxxx

§139

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx potřebné xxx zjištění xxxxx xxxxxxxxxxxxx jmění a xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx závěti, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx práva x xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx.

§140

Zjištění skutečností významných xxx řízení

(1) Soud xxxxxx ze xxxxxxx xxxx xxxxxxx vedeného xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xxx řízení x xxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxx vede xxxxxx xxxx systém, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx o právních xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxxx xxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx, je-li xxxxxxxxxx, x prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§141

Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx osob

(1) Každý, xxx zná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx řízení x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx sdělí xxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx ten, xxx by xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx, xxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx řízení x rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx, xx na xxxxx vydá xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx sepsanou xx notářského zápisu xxxx přijatou xx xxxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxx a xxxxx xxxxxxxx notář, který xx má v xxxxxxx. Listina bude xxxxxxx, jakmile nebude xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx, kdo xxxxxx xxxxx skutečnosti podle xxxxxxxx 1 nebo xxxxx xxxxx listinu xxxxx odstavce 2 x xxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx náhradu xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx; x xxx xx xxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x nezletilého xxxxxxxxxxx x xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx zastaveno xxxxx §153.

§142

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx listin

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx listinu x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxx o zřeknutí xx dědického práva xxxx x zrušení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx vykonavatele xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxx, podmínkách xxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x obsah notář, xxxxx xx má x xxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx; k xxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxx x obsah xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 notář, xxxxx v řízení x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx soudní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x zjištění xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx soudu, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx smrti, x xxxxxxxxxx x vydědění, x smlouvě x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx těchto právních xxxxxxx, se uloží x xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x pozůstalosti, do Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx smrti; xx xxxxxxx, jde-li x notářský xxxxx.

§143

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Zjištění xxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx případ xxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, o smlouvě x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx práva nebo x xxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx sepsány xx xxxxx xxxxxxxxxx zápisu x xxxxx notář xxxxxx xx notářské xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxx, xxx němž bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx řízení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx svá xxxxx xx xxxxxxxxxxx. Vyrozumění xx xxx zašle xxxxxxx 15 dnů xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx tyto xxxxx xxxxxxx xxxxx, popřípadě, xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxx místo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx, x vyvěsí na xxxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxxxxxxx případech xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxx uvede, x kterého notáře, xxx x kde xxxx xxxxxxxx xxxx x zjištění xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxx i xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx být proveden x x nepřítomnosti xxxxx xxxx, které x xxx byly xxxxxxxxxx.

§144

Provedení zjištění

(1) Xxx xxxxxxxx stavu a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §143 xxxx. 1 notář vždy xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxx provede xxxx o xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxx, xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §143 odst. 1 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxx x obsahu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jestliže x xx xxxxxxxx.

§145

Xxxxxxxx stavu x xxxxxx ústního xxxxxxxx xxx xxxxxx smrti

(1) Xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx smrti xxxxxxx xxxxx a xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx nařídí xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 soud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zůstavitelově xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, byl-li vyhotoven, x xxxxxxxxx všechny xxxxxx, xxxx nimiž xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, ledaže xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x nich xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx není xxxxxxx.

§146

Výslech xxxxxx x xxxxxxx osob

(1) Zjistí-li xx, xx zůstavitel xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx případ xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx o vydědění xxxxxxxx před xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx provedení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx okolnosti.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kdo xx xxxxxxxxxx o dědicích xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx.

§147

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x §145 xxxx. 2 x v §146 odst. 1 x xxxxx xxxxxxx x §146 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx řád stanoví xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§148

Vyrozumění vykonavatele xxxxxx xxxx správce xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx-xx xx, že zůstavitel xxxxxxx vykonavatele xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx o xxx vyrozumí x xxxxx xx, aby xx xxxxx xxx xxxxxx; xx neplatí, xxxxxxxx xx vykonavatel xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx již xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx funkci xxxxxxxxx.

§149

Xxxxxx pozůstalosti

Nařídí-li soud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, o xxxx xxx xxx xx to, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, uložením xx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x vhodného xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§150

Xxxxx xxxxxxx

(1) Xxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účtu xxxx vkladní xxxxxx, xxxx xxxx usnesením xxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx prostředky xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§151

Xxxxxx na pohledávky xxxxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx dlužníkům, xxx xxxxxx skládali do xxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xx, xx xxxxxx provedená xxxxx xxxxxxx mít xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§152

Odloučení xxxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx části xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Soud xxxxxxxx seznam xxxxxxx xxxxxxxxx xx odloučené xxxxxxxxxxxx xxxx její xxxxx x ukáže-li xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx; při xxxxxxxxx postupuje xxxxx §149151.

Xxxxx 3

Zastavení xxxxxx

§153

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx-xx zůstavitel xxxxx majetek patřící xx pozůstalosti, xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx není xxxxx xxxxxxxxx.

§154

Xxxxxxxxxxx x majetkem xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx majetek xxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx postaral x xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x němž xxxxx stanoví, xx x xxxx nabývají xxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxx.

(2) Je-li sporné, xxx se xxxxxxxx x xxxxxx, použijí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx právo.

§155

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení

Právní xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx řízení xxxxx §153 nebo 154 xx řízení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 4

Xxxxxx pozůstalosti

§156

Oprávnění xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zůstavitelem, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx, xxxx xxxxxxx x více xxxxxx xxxxx všichni xxxxxxxx, xxxx i bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx z xxxx xx oprávněn xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§157

Xxxxxxxxx správce

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx správce pozůstalosti, xxxx může x xxx návrhu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) vykonavatel xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx spravovat xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozůstalost, x xxxxxxxx dědici xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx patřícího xx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xx x tomu xxxx xxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx správce jen xxxxx pozůstalosti, postupuje xx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx-xx xxxxx xxxx je-li xxxxx xxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx některý xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zůstavitelův xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx i xxx návrhu xxxxxxxxx xxxxxxx pozůstalosti xxx xxxxx, xxxxxxxx zůstavitelem xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pozůstalosti xxxxxx, xxx prohlášen xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, odstoupil xx xxx xxxxxx xxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxx, x xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx správce.

(4) Xx xxxxx dědice xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx, má xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxx x správce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx postavení xxxx vykonavatel xxxxxx.

§158

Xxxxxxx pozůstalosti

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx může být xxxxxx xxxxxxxx jen xxx, xxx s xxx souhlasí. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxx dědic xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx závěti, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x hledí-li xx na xxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx jmenován xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx.

(2) X xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx vymezí xxxxxx spravovaného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, pro xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx pozůstalosti xx xxxxxxx ujmout xx xxxxxx své xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, není-li x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

§159

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

§160

Xxxxxxx povinnosti xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) prodá xx xxxxxxxxx soudu xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxx ztratí xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zahraniční banky xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx zůstavitele xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§161

Xxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxxxx

X xxx, zda xxxxxxx xxxxxxxxx dospělých xxxxxx, které xx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx správci xxxxxxxxxxxx xxxx vykonavateli závěti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy x o xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 5

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zůstavitele x xxxx xxxxxxx

§162

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zaniklo-li manželství xxxxxxxxxxx xxxx smrtí, xxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx smrti xxxxxxxxxxx x xxxxxxx dohodu xxxxxxxxxxx manžela x xxxxxx x vypořádání xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx v rozporu x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx života xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx případ smrti, xxxxxxxxx se xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, určí, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx jmění xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x jaký xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx skutečnostech o xxx, co vše xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxx, xxx je xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, vypořádá xx dodatečně xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2; soud přitom xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§163

Xxxxx na xxxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx nebo xxxx-xx xxxxxx společné xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx právo xx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx 6

Zjišťování xxxxxxxxx xxxxx

§164

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx-xx řízení xxxxxxxxx xxxxx §153 xxxx 154, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxx xxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxx za xx, xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx dědickém xxxxx x xxxxx xx x xxx, xx xxxx xxxxxxxx odmítnout, x jaké xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx dědictví soud x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 1 měsíce xxxx, má-li vyrozumívaný xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, 3 xxxxxx xx doručení xxxxxxxx; x xxxxxxxxxx důvodů xxxx xxx xxxxx x odmítnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx prodloužena.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx soud vyrozumí xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx, xxxxxxxx xxx, o xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx, že xx xxxxxxxxxxxxxx dědicem, xxxxxxx xxxxxxxxxxx být xxxxxxxxxx ještě dříve, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Zjistí-li xx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx zřízen xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxx; xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx použije xxxxxxxxx. Xxxx tohoto xxxxxxxx zašle xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, kdo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx údaje, xxxxx xx xxxxx jiného xxxxxx zapisují x xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx svěřenských xxxxx.

§165

Vyhlášení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §164 xxxxxxxxx xxxxxx; usnesení xxx není třeba xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx usnesení xxxxx §164 xxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx doručit xx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx považuje xx xxxxxx neznámého xxxxxx.

§166

Vyrozumění vyhláškou

(1) Není-li xxxx xxx, x xxxx lze mít xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za to, xx xx zůstavitelovým xxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxx xxxxx jeho xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx právu xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xx xxxxx, aby xx xxxxxxxxx soudu nebo xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§120), xxxx xx k xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx kratší xxx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx vyhlášky xx xxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx xx x následcích xxxx, nedá-li x xxxx včas xxxxx.

(2) Xxxxxxxx se doručí xxxxxxxx xxxxxxxxxx, opatrovníku, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, x vyvěsí xx na xxxxxx xxxxx soudu; v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§167

Xxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx-xx xx xx, že xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x svém xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx uplatnit xxx xxxxx u xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xx protokolu. Xxxx xx xxxx usnesením xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx v §164 x 165.

§168

Xxxx x dědické xxxxx

Xxxx vyšetří xxxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx o jejich xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx řádně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx dědictví xxxxxxxxx xxxx zaniklo-li xxx xxxxx xxxxxxxxx dědictví xxxx xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx všechna dědická xxxxx vedle xxxx xxxxxx, xx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx.

§169

Xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečností

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx skutečností, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx usnesením xxxxxxxx, s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x kterým x účastníků se xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx, jejichž xxxxx x xxxxxx byla xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx, nezaniká, x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx však x němu xxxxxx xxxxxxxxxx.

§170

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx, xx pro xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odkáže xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xx xxxxxxxx x okolnostem případu xxxx xxxxxxxxx, aby xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; x podání xxxxxx určí xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 2 xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx žaloba xx xxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxx zastaveno xxxx xxxx-xx žaloba xxxxxxxxx, xxxxx, xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx x odstavce 2 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx, xx xxxxxxx právo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dědiců, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x řízení xxxxxx. Xxxxxxxxxx §169 odst. 2 se xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 7

Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx

§171

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx pozůstalosti tvoří xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x den xxx xxxxx, jakož x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx teprve xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx původ x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, x xxxxx by mu xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nezemřel, a xxxxx xx vypořádání xxxxxxxxxx jmění, které xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx bylo xxxxxx xxxxx za života xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx měl x xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxx zůstavitel, xxxxx xx v xxx nezabránila xxxx xxxx,

x) xxxxxxx pohřbu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx zaopatření a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx po smrti xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx hradí dědici xxxxxxxxxxx nebo xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§172

Xxxxxxxx aktiv

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zjistí xxxxxxxxx ze soupisu xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx aktiva xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx. Neshodnou-li xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx skutečnostech o xxx, xx xxx xxxxx xx aktiv xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxx x při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§173

Zjištění xxxxx

Xxxxxx pozůstalosti xxxx objasní z xxxxx dědiců x xxxxx xx v xxxxxxx pasiv. Neshodnou-li xx dědici xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxx se v xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§174

Svolání xxxxxxxx

(1) Na xxxxx xxxxxx, který xx vyhradil xxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo toho, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx vyzve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby x něho přihlásili x listinami xxxxxxxx xxx pohledávky, x xxxxx xx, jak xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx jsou xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. K xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx xx vyvěšení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxx na xxxxxx desce xxxxx; x odůvodněných xxxxxxxxx xxxx xxx zveřejněno xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků.

§175

Poučení x xxxxx xxxxxxx soupisu

(1) Každého, xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx výhradu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx výhradu soupisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx výhrady xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soud x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 1 xxxxxx ode xxx, xxx byl x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx; z xxxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxx x uplatnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§176

Xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx zůstavitele, xxxx xxxxxxxx o právu xxxxxxx xxxxxxx buď xxx, xx jim xxxxxxxx xxxxx §175 xxxxxx, xxxx tím, xx jim xxxxxxxx xxxxx §175 vyhlásí.

(2) Xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx uvedeni x odstavci 1, xx soud xxxxxxxx x vyrozumí o xxxxx xxxxxxx soupisu xxx, xx xxx xxxxxxxx podle §175 xxxxxxx x že xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx výhradu soupisu; xx neplatí, nemohou-li xxx xxxxxxx soupisu xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx se uvede x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxx, aniž xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; x tom xxxx být xxxxxx.

(3) Xxxx, xxxx bylo xxxxxxxxx, není třeba xxxxxxxx xxxxx §175 xxxxxxxxx.

§177

Xxxxxx pozůstalosti

(1) Xxxx xxxxxxxxx rozhodne x xxxxxxxx soupisu pozůstalosti xxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx případu, x xxxx nahrazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku, xxxxx xxxxxxxx správce pozůstalosti x který xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Předloží-li xxxxxxxx xxxxx společné xxxxxxxxxx o pozůstalostním xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx bude xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx již xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx.

§178

Vyrozumění o soupisu xxxxxxxxxxxx

(1) Nařídí-li soud xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x době x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx soupisu x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx 15 xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x místu xxxxxxx xxxxx vážně xxxxxxx včasné xxxxxxxxx xxxxxxx. X takovém xxxxxxx je třeba x xxxxxxx přizvat xxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx svéprávné, xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x psát, osoby, xxxxx xxxxx mají xxxxx xxx přítomny xxxxxxx x vznášet xxxxxx x připomínky x xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx x pozůstalosti pověřen xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§179

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Soupis xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx.

(2) X protokolu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx kromě obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x jakého xxxxxx xx xxxxxx provádí, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx k xxxxxxx xxxxxx x připomínky, xxxxx majetku xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx a xxx xxx majetek xxxxxxxx x xxx. Xxxx x xxxx majetek xx xxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx x xxx xxxx vyloučena jeho xxxxxx.

(3) Xxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx proveden xxx xxxxxx osob, které xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx soupisu x xxxxxxx dotazy x xxxxxxxxxx (§178 xxxx. 2), xxxxx xx v xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx soupisu x xxx, že xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx soupisu x xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x úplně.

Xxxxx 8

Obvyklá xxxx xxxxxxxxxxxx

§180

Xxxxxx xxxxxxx ceny

(1) Xx podkladě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx pozůstalostního xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx shodných xxxxx dědiců x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx pozůstalosti, xxxx dluhů a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx soud xxxxx, xxx bude xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skončeno, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx změnu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx potřebnou xxxxxx samostatným xxxxxxxxx.

§181

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku

(1) Xxx xxxxxxx pozůstalostního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx pozůstalost. X xxxxxxxxxxxx případech xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx posudkem.

(2) Xxx xxxxxxx xx rozhodný xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; vznikla-li xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx x xxxx jejich xxxxxx.

Xxxxx 9

Projednání xxxxxxxx

§182

Xxxxxxx

(1) Xxxx k xxxxxxxxxx xxxx nařídí jednání, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx závěti x další xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx zástupce x xxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx se x jednání účastník xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx při xxxxxxx, x xxxx k xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§183

Xxxxxxxxxx bez nařízení xxxxxxx

Xxxxxxx není třeba xxxxxxxxx,

x) xx-xx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx podle §153 xxxx 154,

x) xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx žádný xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, ani xxxxx xxxxxxx dědické xxxxxxxxxxxx, x xx stát xx xxxxx, xxxx xx xxx zákonný xxxxx.

Xxxxx 10

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

§184

Xxxxxxxxxxx

(1) Soud xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nařízení, xxxxxxx-xx x xxxxxxxx likvidace xxxxxxxxxxxx a xxxx-xx xx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 může xxx též usnesení xxxxx §162 x 180.

§185

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) X rozhodnutí x xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx nabytí dědictví xxxxxxxx dědici,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x potvrdí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx dědici,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx třetí xxxxx, xxxxxx xxx zůstavitel xxxxxxx, xxxxxx by x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx dědiců x xxxxxxxxx pozůstalosti, xxxxx xxxx x xxxxxxx xx zákonem, x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) rozdělí xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx pro xx splněny zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx dědictví xxxx xxxxxx,

x) potvrdí nabytí xxxxxxxx více xxxxxxx xxxxx dědických xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx dědictví xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxx, xxxxxxx-xx x rozdělení xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

h) potvrdí, xx dědictví xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx nedědí xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx smlouvy xxxx závěti, ani xxxxx xxxxxxx dědické xxxxxxxxxxxx, x xx xx na xxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx dědic.

(2) Xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) xx x) xxxx postupuje xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx proto, že xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx dědické smlouvy xxxx závěti xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx že xxxxxxxx nenabyl xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx x návrhu dědice xx zákonné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx §1693 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx nebo schválí xxxxxx x vypořádání xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xx něj xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, důvod, x xxxxxx došlo k xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx o tom, xxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxx výhradu xxxxxxx, xxx byla xxxxxxxx xxxxxxx posloupnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx způsobem, xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dědic x xx jakého xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx volně nakládat.

§186

Rozdělení xxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx vychází x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

§187

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§188

Účinky xxxxxx moci xxxxxxxxxx o dědictví

Právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx §190 xxxx. 2 xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) je xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§189

Uplatňování xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx-xx xx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx o pozůstalosti x xxxxxxx nebo xxxxxx zůstavitele x xxxxxxxx xxxxxxx podle §162 xxxx. 2 xxxx xxxxx, §172 xxxx. 2 věty xxxxx nebo §173 xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx, kdo nebyl xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o pozůstalosti, xxxxxxx právní xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxx, aby xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx domáhal xxxxxxx.

§190

Xxxxx po xxxxxxxx xxxxxx

(1) Soud po xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vyrozumí xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx jmění, x xxx, kdo xx xxxx jejich xxxxxxxxxx.

(2) Xxx, xxx spravoval xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x pozůstalosti xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kdo xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx pohledávku xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x úvěrnímu xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx zůstavitelova xxxx.

§191

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Po xxxxxx moci usnesení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zůstavitelových xxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx přiměřeně xxxxx §190.

Xxxxx 11

Dodatečně xxxxxx xxxxx majetek

§192

Dodatečné xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx xx po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§153 x 154), majetek, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx dědictví. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§193

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x pozůstalosti

(1) Xxxxxx-xx xx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tvoří aktivum xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx též xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x ně doplní x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pozůstalosti; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxx xxxxxx, x nimž xx x důsledku xxxxxxx xxxxx §162 xxxx. 2 věty xxxxx, §172 xxxx. 2 věty xxxxx xxxx §173 věty xxxxx nepřihlíží.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx x dědiců xx xxxxx x xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x aktivech xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pozůstalosti došlo xxxxxx k xxxxxx xxxxx pozůstalosti xxxxxxxxx x odstavci 1; x případě, xx xxxxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxx více xxxxxx xxxx že bylo xxxxxxxxx xxxxxx pozůstalosti xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podílů, xxxxxxxx xxxxxxxx majetek xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx, vyplývajících x xxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx, soud x xxx vydá xxxxxxxx.

(3) Xxxxx k xxxxxx xxxxxxx x projednání xxxxxxxxxxxx x aktivech xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx po xxxxxx moci xxxxxxxxxx x pozůstalosti xxxxx xxxxxxxx 2, soud xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 2 xxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

§194

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx, xxx xxxx xxxx zřízeno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx jinak xxxxxxxxx xxxx xx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dědic, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxx 1 x 2. Xxxxxxxx skutečnosti xx xxxx posuzují xx xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dědice, x x tomuto xxx xx také xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx následného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přednímu xxxxxx xx xx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dluhů xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx.

Xxx 4

Likvidace pozůstalosti

Oddíl 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§195

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxx nařídí na xxxxx dědice, xxxxxxx xxxxxx výhrada soupisu, xxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx pozůstalost xxxxx, xx xxxxxx žádný xxxxx ani xxxxx xxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx dědické xxxxxxxxxxxx, x xx nějž xx hledí, jako xx xxx xxxxxxx xxxxx, anebo na xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx pohledávku, xxx odpovídá dluh xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, likvidaci xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx podle §153 xxxx 154,

x) bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx společného xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx (§162),

x) bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§180),

x) xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx x dědictví (§184 xx 187).

(2) Xxxx xxxx nařídit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x bez xxxxxx, xxxx-xx splněny xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx-xx xx veřejný xxxxx.

§196

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) X nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx usnesením.

(2) Soud x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vždy

a) xxxxx věřitele zůstavitele, xxx x něho xxxxxxxxxx své pohledávky xx lhůtě, kterou xxxxxxx x xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 3 xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx věřitele, xxxx xxxx následky xxxx, jestliže své xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx usnesení xxxxx §162 a 180.

(4) Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxx, xx úřední desce xxxxx, u xxxxx xxxxxxx řízení o xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx též xxxxxxxxxxxxxxx hromadných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§197

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx vyžaduje xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x pasiva xxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx, xx nebyl xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx likvidace, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx usnesením.

§198

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx

(1) Xx vyvěšení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x provést xxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx likvidační xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx majetek náležející xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx dnem právní xxxx usnesení o xxxxxxxx xxxxxxxxx pozůstalosti xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx x výkon xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x něhož xx xxxx xxxxxx xxxxxx. Pokud se xxxxxx x výkon xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx nemovitosti xxxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Jiné řízení, xxxxx xx týká xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx likvidace xxxxxxxxxxxx zastaveno; to xxxxxxx, xxx-xx x

x) xxxxxxxx xxxx vymáhání xxxxxxxxxxxxxxx pohledávek xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx majetku xxxxxxxxxx podstaty,

b) xxxx xxxx xxxxx právní xxx projednávanou xxxx xxxxxx v občanském xxxxxxx řízení, jejímž xxxxxxxxx xx pasivum xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx věřitel řádně x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx jinou xxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx může vést x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§199

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx desce xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx správce xxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jmenován, xx notáře, xxxxx xxx x řízení x pozůstalosti pověřen xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx"); xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x nařízení likvidace xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§200

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zanikají

a) xxxxxxx xxxxx zůstavitelových xxxxxx nebo xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx, xx nedědí žádný xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx likvidačního xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx díl,

d) xxxxx xxxxxxxxx osob na xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x nichž xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zůstavitele xxxx xx xx xxxxxxxxxx z pozůstalosti,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) zůstavitelovy xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxx včetně xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jednání, xxxxx xx jinak xxxx trvat x xx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx vykonavatele závěti x xxxxxxx pozůstalosti,

h) xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx stanoví xxxxx zákon.

§201

Xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxx právní xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

x) odpovídající xxxxx, jenž xxxxx xx pasiv xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx věřitel xxxxx x včas xxxxxxxxx,

x) proti třetím xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx určené x xxxxxx přihlášek xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§202

Xxxxxx a zajištění xxxxxxx

(1) Byla-li nařízena xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx-xx usnesením xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx právní moci xxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxx pozůstalosti.

(2) Po xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx soud xx návrh xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo i xxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxx náležející xx xxxxxxxxxx podstaty; xxxxxxxxxx §149 xx 151 xx xxxxxxx obdobně.

Xxxxx 2

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxx a xxxxx xxxxxx

§203

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce

(1) Xxxx jmenuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx insolvenčních xxxxxxx, xxxxxxx Ministerstvem spravedlnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx osoba xxxx své xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správcem odmítnout xxx z vážných xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zápis xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx a která xx svým xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx jmenován xxx xxx, xxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx funkce xxxxxxxxxx odpovědnost xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxx.

§204

Xxxxxxxx likvidačního xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) x to xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xx xxxxxxxx x xxxx poměru x věci xxxx x xxxxxxxxxx důvod xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nevykonává xxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx likvidačního xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §203.

(3) Nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx funkci xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx důvodů xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx již dnem, x xxxx mu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen řádně x xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx nového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx všechny xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx.

§205

Xxxxx funkce likvidačního xxxxxxx

(1) Xxxxxx likvidačního xxxxxxx zanikne, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx, s xxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxx likvidačního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxxxxx jmenuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §203.

Xxxxxxxx 2

Práva x xxxxxxxxxx

§206

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstaty x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxx zůstavitele xxxx xxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vykonává xxxxxxx xxxxxxx likvidační xxxxxxxx další xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx soud.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx jedná xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx účet xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx, z xxxxx xxxx xxx xxxxxx, xx jedná xxxx xxxxxxxxxx správce x xxxxxxx zůstavitele xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§207

Xxxxx provádějící xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Je-li xxxxxxxx, xxxxxxxx úkony xxx likvidaci pozůstalosti xxxxxxxxxx správce, xxxxxx xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx správce xxxx pověřit svého xxxxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx.

(3) Jiná xxxxx než zaměstnanec xxxx xxxxxxxxxx úkony xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx likvidačního xxxxxxx x na xxxx xxxxxxxxxxx jen xx základě xxxxxxx xxxx moci, xxxxx xx k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§208

Náhrada xxxxx

(1) Likvidační xxxxxxx xx povinen xxx xxxxxx funkce xxxxxxxxxx x odbornou xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xx xxxxx xxxx za xxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxx způsobil xxx xxxxxx xxx funkce xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uložených zákonem xxxx soudem, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xx škodě xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx 2 odpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxx nejen xx xxxxx xxxx xx jinou xxxx xx majetku, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx x xx xxxxx xxxx za xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobami xxxxxxxxx v §207 xxxx. 2 a 3.

(4) Xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 se xxxxxxx xxxxxxxxx 3 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 3

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§209

Xxxxxx, xxxxxxx výdajů x xxxxxxx za xxx x xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx úkony, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §207 xxxx. 2 a 3 xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx při xxx xxxxxxxxx x, xx-xx xxxxxxx daně z xxxxxxx hodnoty, xxx xx xxxxxxx za xxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxx x přidané hodnoty x této odměny xxxxx xxxxxxxx 1 xx jen xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebyl xx xxx xxxxxx xxxxxxx podle §204 xxxx. 1 písm. x).

§210

Xxxxxxx odměny x xxxxxx

(1) X xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxx hotových xxxxxx x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodne x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx končí.

(2) Xxxxxx x náhrady xxxxxxxx xxxxxx a za xxx x přidané xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx uhradí x xxxxxxx xxxxxxxxxx podstaty xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx při xxxxxxxxx pozůstalosti v xxxxxx stupni xxxxx; xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x náhrady.

§211

Xxxxxx

(1) Soud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přiměřenou zálohu xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx soud xxxxxxxxxxxx správci xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx likvidačního xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záloze x xxxxxxx xxxxxxxxxx podstaty xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Oddíl 3

Likvidační xxxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxx x rozsah xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§212

(1) Xxxxxxx likvidační xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxx své smrti; xx neplatí x xxxxxxx, xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx patřícího xx xxxxxxxxxx jmění (§162) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx a majetková xxxxx, xxxxx vznikla xx xxxxx zůstavitele, xxxxx mají původ x právních xxxxxxxxxxxxx, xxx nastaly za xxxx xxxxxx, x xxxxx xx zůstaviteli xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) právo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx, zaniklo xxxx xxxx zúženo xxxxx xx xxxxxx zůstavitele x xxxxx nebylo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x něhož xxx uspokojit zůstavitelovu xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxx x xxxxxxx dlužníka xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu,

e) xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx pod xxxxxxxx x), xxxx-xx dobře xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zůstavitelovy xxxxxxxxxx x xxxxxx majetku,

f) xxxxxxx, x xxxx xxxxx, že patří xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§225),

x) xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(2) Do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx také xxxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1.

Pododdíl 2

Xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§213

Xxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx potřebné xx zjištění xxxxxxx xxxxxxxxxx podstaty činí xxxxxxxxxx správce nebo xxxxx; řídí xx xxxxxx xxxxxx soudu.

§214

Zjišťování skutečností x xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xx soupisu xxxxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku, xx xxxxxxxxxx prohlášení dědiců x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx shodných xxxxx xxxxxx, popřípadě xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx-xx proveden.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx při projednání xxxxxxxxxxxx sporný x x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (§162 odst. 2 xxxx xxxxx, §172 xxxx. 2 věta xxxxx).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx tu xxxx xxxxx, dosud neznámý, xxxxxxx, který xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx, xxx xxx zjištěn xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx patří xx likvidační xxxxxxxx (§212).

§215

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxx zná skutečnosti x majetku xxxxxxxx xx likvidační podstaty xxxx x xxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxx je xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx jen xxx, xxx by tak xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx, xxx xxxx seznamy xxxx xxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx patří nebo xxxx patřit xx xxxxxxxxxx podstaty, xxxxxx xxxxxxxxxxxx správci xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací, x xx, je-li provozován, x prostřednictvím dálkového xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx soud xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx x xxxxxxxxxx souhlasem xxxxx.

§216

Xxxxxx majetek

(1) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx, xx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx patří xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x §215 xxxx. 2 xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx náležet, oznámí xx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx správce xxxx x soudu někdo xxxxx x majetku, x xxxx tvrdí, xx nepřipouští, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Soud prověří xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx základě xxxxxxxxx všech xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečností udělí xxxxxxxxxxxx správci pokyn, xxx má xxxx xxxx tento xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx patří xx likvidační xxxxxxxx.

§217

Xxxxxxx xxxxxx

Xxx, kdo xxxxxx likvidačnímu xxxxxxx xxxx notáři xxxxxxxxxxx xxxxx §215 xxxx. 1, xx právo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Toto xxxxx xxxxxx, nebylo-li xxxxxxxxx x soudu xxxx x xxxxxxxxxxxx správce xx 3 xxx xxx dne, kdy xxxxxxx došlo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx; x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Pododdíl 3

Xxxxxx majetku xxxxxxxxxx podstaty

§218

Pořízení a xxxxxx xxxxxxx

(1) Na xxxxxxx xxxxxxxx učiněných xxxxx §214 x 215 a xxxxxx xxxxx podle §216 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx seznam xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx podstaty; xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx notář xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§219

Xxxxxxxx majetku x xxxxxxx

(1) Majetek likvidační xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx seznamu pod xxxxxxxxxxxx položkami.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x seznamu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx náležitou xxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx to xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xxxx možno xxxxxxx xxxx totožnost x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx záměna.

§220

Nahlížení xx seznamu

Každý, xxx osvědčí xxxxxx xxxxx xxxx kdo xxx xx xx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx likvidační xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxx x opisy.

§221

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxxx likvidační xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx v seznamech xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, vyrozumí o xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx vede.

§222

Oznámení xxxxxxx

Xxxxxxx-xx se xxxxxxx xx součást xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §216 xxxx. 2, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx majetku xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo systémů xxxxxxxxx x §215 xxxx. 2 xx xxxxxxx, nebo tomu, xxx xxxxxxxx xxxxx x majetku, které xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx patřil xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx ho xxxxx, xxx své xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx, x xxxx xxxxx x xxxxx komu má xxxxxx podat.

§223

Vynětí xx xxxxxxx

Xxxxx-xx xx, xx do xxxxxxx xxxxxxx likvidační xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, ačkoliv xx xx správně xxxxxxx, xxxxxxxxxx správce xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo na xxxxx soudu xxx xxxxx xx xxxxxxx. Xxx-xx x majetek, xxxxx xx xxxxxxxx x seznamech xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx toho, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx 4

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§224

(1) Xxx, xxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx nepatří xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx právo x xxxxxxx, se může xxxxxxx xxxxxxx vyloučení xxxxxxxxxx majetku z xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Žaloba xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 1 měsíce xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx doručeno xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §222. Xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx-xx žaloba xxxxxxxxxxx xxxxx nejpozději x xxxxxxxx xxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxx prominout.

§225

Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx §224 podána, xxxx-xx xxxxxx x žalobě xxxxxxxxx, byla-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxx byla-li xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx podstaty.

Xxxxxxxx 5

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podstaty

§226

Rozsah práv x xxxxxxxxxx likvidačního xxxxxxx nebo notáře

Není-li xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo notáři xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx patřícího do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a povinnosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx při xxxx xxxxxx cizího xxxxxxx.

§227

Xxxxx xxxxx při xxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx prostředky xxxxxxx xx likvidační xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx pouze xx xxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxx xx x tomuto xxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx patřících xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx provozování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx výkonu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxx podílem, xxxxx patří xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, likvidační xxxxxxx postupuje xxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Likvidační xxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu

a) xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x získání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zůstavitele xxxx xxxx pobočky.

(4) Xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx majetku patřícího xx likvidační xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudem. Xxxxxx x návratné xxxxxxxx xxxxxxxx xx státního xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx patřící xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxx, k xxxxx xxx určen, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx způsobem xxxxxxx xxxxxx právními předpisy; xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxx xxxxxxxxx souhlas soudu.

§228

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Nepostačují-li xx správě majetku xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxx zpeněžování xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx základě smluv, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správcem, xxxxx xxxx náklady xxxx.

(2) X placení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na návrh xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx návrhu.

(3) Xxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§229

Xxxxx xxxxxxxxxxxx správce xx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx x den, v xxxx xxxx usnesení x nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx soudu, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, daňové nebo xxxx xxxxxx, xxxxx xx týká majetku xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pasiv xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx, xxx spravoval pozůstalost, xxxx řízení o xxxxxxx xxxxxx podané xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx likvidační xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, kdo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x tomuto xxx xxxxxxxx; jinak xxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xx dni, x němž bylo xxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx úřední xxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x odpůrčí xxxxxx podané ve xxxxxxxx pohledávky xxxxxxx xx likvidační xxxxxxxx xxxxxxxx jen na xxxxx likvidačního xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx správci; xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 smí xxx xxxxxxxxxx x pasivech xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx základu xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení; xx xxxxx, x xxxx x řízení xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

§230

Xxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxx §229 xxxx žádný x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx likvidačnímu správci; xx neplatí, jde-li x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx mu xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správcem x xxxxxxxx xxxxx §229 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx nákladů xxxxxx přiznaná likvidačnímu xxxxxxx patří do xxxxxxx likvidační xxxxxxxx.

Xxxxxxxx 6

Xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx podstaty

§231

Uskutečnění xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxx ve svém xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvede xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§232) x rozsah xxxxxxxxxxx pozůstalosti, xxx x xxxx xxxx xxxx podmínky, xxxxx xxxx xxx při xxxxxxxxx splněny.

(3) X xxxx zpeněžení xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§232

Xxxxxxxxx prodejem

(1) Xxxxxxx xxxxxxx do likvidační xxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, kterou x xxxxxxxxxxx uzavře xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xx veřejné dražbě xxxxxxxxx dražebníkem xxxxx xxxxxx právního předpisu,

d) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxx celou pozůstalost, xxxx xxxxxx části xxxx xxxxxxxxxx hmotné x xxxxxxxx xxxx.

§233

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstaty xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, může soud xxxxxxxx zajištěné pohledávky xx jeho xxxxx xxxxxxxxx povolit, aby xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, že xx může zpeněžit xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx takové xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx se xxxxx xxxxxx věřitele. Ke xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx přiměřenou xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx usnesení.

(2) Věřitel, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxx xx xxx xxxxxx moci xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 zastavenou xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx se xxxxxxx xxxxxx xx zástavcem, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; z xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx lhůtu xx xxxxxxxxx věci xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx uplynutím xxxxxxxxx lhůty xxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxx oznámení, xxxxxx xx tohoto xxxxx vzdává.

§234

Odevzdání výtěžku

Věřitel, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx soudu x xxxx soudu xxxxxx x průběhu zpeněžování.

§235

Zjištění xxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §232 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx být xxxxxxxx xxxx majetku xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx, obchodní xxxxx, xxxxxxx obchodního závodu xxxx věc prohlášenou xx xxxxxxxx památku.

(2) Xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx likvidačního xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx soud.

§236

Nabytí xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Ten, xxx nabyl xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §232, nabyl x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx dražbě xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxx exekuci, xxx xxxxxxx xxxxxx prováděné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx exekutorem podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxx.

(2) Ten, xxx xxxxx majetek patřící xx likvidační podstaty xxxxxxxx xxxxxxxx x §233, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxx vlastnictví xxx

x) xxxxxxx dražbě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x majetku x likvidační xxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x §232 x 233, xxxxxx současně xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx váznoucí xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx seznamu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx vede, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zpeněžením, způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx majetku; xx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxx učinil xxxxxxxxx xxxx soudní exekutor, xxx-xx majetek xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx provedené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxx právo, xxxxx xxxxx xx zpeněženém xxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxx potvrzení x xxxx zániku.

§237

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx zůstavitele xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx třetích xxxx, xxxxx xxxxx xx likvidační podstaty, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxx návrhu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podstaty.

(2) Xxxxxxx, o xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 rozhodnuto, xx xxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxx usnesení.

(3) Xxxxxxxxxx §236 odst. 3 x 4 xx xxxxxxx obdobně.

Oddíl 4

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx podstaty

§238

Rozsah

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx v xxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxx po smrti xxxxxxxxxxx, které mají xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx měl xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x tom nezabránila xxxx, x výjimkou

a) xxxxx x xxxxx x prodlení, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx moci usnesení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) smluvní pokuty x penále xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx smluvní xxxxxxxxxx, na xxx xxxxxxx právo xx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x darovacích smluv,

d) xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx zůstaviteli xx xxxxxxxx mimosmluvní xxxxxxxxxx, vzniklo-li xx xx xxxxx xx xx smrti xxxxxxxxxxx.

(2) Xx pasiv xxxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pozůstalosti xxxx xxxxxxx patřícího xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxx, xxx spravovali xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pozůstalosti,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§171 xxxx. 2), xxxxx netvoří pasiva xxxxxxxxxx podstaty podle xxxxxxxx 1, x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pozůstalosti.

§239

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx pohledávka, xxxxx xxxxxxxx xxxx, jenž xxxxx xx pasiv xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx byla přihlášena xxxx xxxxx xxxx xxxxx oznámena, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) X xxxx xxxxxx přihlášeny, xxxxxxxxxx xx při xxxxxxxxx pozůstalosti také xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x likvidačním xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx pohledávky, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx 2

Přihláška

§240

Podání xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx pohledávka xxxxxxxx dluhu patřícímu xx xxxxx likvidační xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx, xxx bylo usnesení x nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx na úřední xxxxx xxxxx, xx xx uplynutí xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x usnesení x xxxxxxxx likvidace pozůstalosti. Xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx-xx přihláška xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx den lhůty; xxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) byla-li xxxxxx opožděně,

b) xxxx-xx xxxxxx xxxxx, kdo xxxx oprávněn k xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx podstaty.

§241

Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vylíčení xxxxxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x korunách xxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx českých xx xxxxx provést x xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx o xxxxxxxxxx x xxxx xxxx.

(2) Xxx-xx x vykonatelnou xxxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxx xxxx je-li přihláška xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx, xxxx usnesením vyzve xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx opravil xx lhůtě, xxxxxx xxxx x která xxxxx xxx kratší xxx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx poučí, xxx je třeba xxxxxxxx xxxx opravu xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx včas xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx poučen.

§242

Zajištěná xxxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do likvidační xxxxxxxx, musí xxxxxxx xxxxxxxxxx v poslední xxx lhůty xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx, a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§243

Přihláška uspokojení dluhu xxxxx osoby xx xxxxxxxxx

(1) Má-li věřitel xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx právo xx uspokojení xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §241 a 242 se xxxxxxx xxxxxxx.

§244

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Přihláškou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx patří xx pasiv xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx dotčeno xxx právo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxx osob, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx společně x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, ani xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poskytnutého xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Osoby, xx xxxxx xxxxxxx xxxx požadovat plnění xxxxx odstavce 1, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx vznikla xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx dluh, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přihlásit xxxxxxxxx xxx případ xxxxxxxxxx uspokojení xxxxxxxx.

§245

Oznámení xxxxxxxxxx

Xx přihlášku xx xxxxxxxx podání xxxxxxxx, kterým xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudu xxx x xxxx xx zahájení xxxxxx x xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx likvidace xxxxxxxxxxxx, xxxxx jen tehdy, xxxxxxxx-xx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxxxx x §241 xxxx. 1 x 2 x x §242.

§246

Následky uplatnění pohledávky xxxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx (§245), xxxxxxxxx lhůta x xxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxxx běžet, x xx x xxxxxxxxx xxx xxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx (§244).

§247

Xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x přihlášce listiny, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx právo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx prokazují.

(3) Xxxxxxx, xxxxx podání xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx (§245) a který xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2, xx xxxxxxx xxx xxxxxx do 15 xxx ode xxx, xxx xxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3, xxxx mu xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve lhůtě, xxxxxx xxxx x xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 10 xxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxx k vylíčení xxxx skutečností, k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§248

Vzdání xx práva xx uspokojení xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, jenž pohledávku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxxxx má xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx nebyla xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx své xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx práva xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxx, xxx se xxxxx xxxxx xx uspokojení xxxxxxxxxx, nemůže xx xxx likvidaci xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§249

Zánik xxxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zcela nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx věřitel xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx pohledávky z xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx 3

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§250

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Pohledávky, jejichž xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odmítnuta, pohledávky, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx přihlášku, x xxxxxxxxxx, které xx uspokojují xxx xxxxxxxxx pozůstalosti, x xxxx nebyly xxxxxxxxxx, xxxx uvede x xxxxxxx pohledávek.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx u ní xxxxxxx stručně skutečnosti, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, zda xxx podle xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxx xxxxxxx právní xxxxx nebo xxx xxx to xx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxx x opisy.

§251

Xxxxxxx

(1) X přezkoumání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx 20 xxx xx xxxxxxxx xxxxx, která xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovena k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx neveřejné.

(2) X xxxxxxx xxxx předvolá xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, jejich xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx se vyvěsí xx xxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx; v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sdělovacích xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx se k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx mu xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

§252

Xxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx dobu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx nařídil x přezkoumání xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 jen xxxxx, zabraňuje-li xx xxxxxxxx nejen x xxxxxx xx jednání, xxx i x xxx, xxx si xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx za něho xxx jednání xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, soud xxxxxxxxx xxxxx §251 xxxx. 2 x 3.

§253

Přezkoumání pohledávek xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pohledávek xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) je-li x xxxxxxx pohledávek xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) jestliže xx xxxxxxxx vzdali xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pohledávek xxx xxxxxxxx jednání.

§254

Xxxxxxxxxxxxxxx pohledávky

(1) Xxxxxxxxxx xx při přezkumném xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx pohledávek.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx s likvidačním xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§255

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx listin x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxxxx x x jaké výši; xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, x jejichž xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx soudu xxxx xxxxxxxxxxx listiny (§247 xxxx. 4).

(2) Xxx-xx x vykonatelnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxx xxxxxx rozhodné xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x řízení, v xxxx bylo vydáno xxxx rozhodnutí. Xxxx-xx xxxxxxxxxx věřiteli xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx za neprokázanou xxx xx xxxxxxx xxxxxx právního posouzení xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx, v xxxx xxxx vydáno xxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx jestliže xx xxxxxxx x věřitelů xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx přezkoumání xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx právo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zajištění, xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, soud postupuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3.

§256

Xxxxxxx pohledávky xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx zcela nebo x xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §255 xxxx. 2 x 3 xx xxx popření xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zajištění xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx jiný xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx x xxxxxxx-xx xxxx na závěru, xx je xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx vyzve xxxxxxxx, xxx xx vyjádřil, xxx xxxxxxxx, aby xxx xxxxxxx pohledávka xxxx xxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx uplatněny x xxxxx xxxxxxx.

§257

Jistota

(1) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx, aby xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx popřené právo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx části xxxx xxxxxxxxx x xxxxx žalobou, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx x soudu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx řízení o xxxxxx x xx xxxxxxx škody xxxx xxxx újmy, xxxxx xx xxxxxxx nedůvodným xxxxxxxx pohledávky xxxx xxxxx xx uspokojení xx zajištění xxxxx xxxxxx xxxxx; současně xxxx lhůtu xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx popírajícího xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx složena.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pohledávky, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxx jejich popřených xxxxx, nejméně 10 000 Xx x xxxxxxx 100&xxxx;000 Xx.

(3) Xx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxx upustí, xxxxxxx-xx x xx popírající xxxxxxx a xxxxxxxx-xx xxxxx, xx xxxx x něj xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu, xxxxx x xxxxx, vzal-li xxx popření xxxx.

§258

Zápis výsledku xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx uspokojení xxxxxxxxxx xx zajištění xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx pohledávek.

§259

Přezkoumání xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx jednání

(1) Xxxx xxxxxxx každé pohledávky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx pokládat xx xxxxxxx posouzení všech xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x předložených xxxxxx a dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a v xxxx výši; xxxxxxxxx xxxxxx způsobem uvedeným x §255.

(2) Provádí-li xx přezkoumání pohledávek x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zajištění xxx xxxxxxxx jednání, xxxxxxx xx ostatní věřitelé xxxxxx.

(3) Své závěry x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx uvede x xxxxxxx pohledávek.

§260

Xxxxxxxxxx věřitelů

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx domáhal xxxxxx, xx mu pohledávka xxxxxx a v xxxx výši, xxxxxxxxx xx xx právo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jednání xxxx xxx xxxxxxxx jednání xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx pohledávky ze xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx nebo zčásti xx xxxxxxxxx,

x) jeho xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx právo na xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx věřitel, xxxxx včas xxxxxx x soudu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx soud xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ledaže xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx.

(2) X usnesení podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx též poučí, x xxxx lhůtě x xxxxx xxxx xx xxxxxx podat x jaké jsou xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx včas.

§261

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §260 xx xxxxxxxxx, probíhá-li x pohledávce věřitele xxx xxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§229).

§262

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Žaloba x určení, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxx xxxx, xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xx právo na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, se xxxxxx xx lhůtě 1 xxxxxx xxx xxx, xxx věřiteli bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §260. Xxxxx je xxxxxxxxx, xxxxx-xx žaloba xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x poslední xxx xxxxx; zmeškání xxxxx xxxxx prominout.

(2) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxxx věřitele xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx uspokojení xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Více xxxxxxxxxx xx v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nerozlučných xxxxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx xxxx.

(4) Likvidační xxxxxxx xx pro xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxx xx xxxx.

§263

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxx může v xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx až xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx byla xxxx pohledávka xxxx xxx xxxxxxxxx právo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, došlo-li k xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, až xx xxxx, kdy soud xxxxx x seznamu xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx právo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xx prokázané.

§264

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxx, že věřiteli xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxx, x xxxxxx o xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxx, projednávají x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx soudním xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxx.

§265

Průběh xxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Uplatnil-li xxxxxxx xxxxxxx pohledávku xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze zajištění, xxxxx xx byly xxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx projednání žaloby xxxxxxx dokazování jen x takových rozhodných xxxxxxxxxxxxx, xxxxx nebyly xxxx xxxxxxx být xxxxxxxxx v xxxxxx, x xxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx, v němž xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, jíž věřitel xxxxxxxx pohledávku nebo xxxxx na uspokojení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx na jiném xxxxxxx xxxxxxxxx týchž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Rozhodnutí xxxxx o xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§266

Náklady xxxxxx

(1) V xxxxxxxx x žalobě xxxx xxxxx x xxxxxxxxx právo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx likvidačnímu správci; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx, které xxxxxxx zaviněním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx se mu xxxxxxxxx.

(2) Náklady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správcem x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx nákladů xxxxxx přiznaná likvidačnímu xxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx podstaty.

§267

Xxxxxxx x náhrada xxxxx

(1) Byla-li xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx-xx xxxxxx x žalobě xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jistotu.

(2) Bylo-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nahradit xxxxx xxxx xxxxx újmu, xxxxx žalujícímu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pohledávky xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx škody xxxx xxxx újmy xx xxxxx xxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxx xx 6 měsíců od xxxxxx xxxx rozhodnutí x žalobě, xxxxx xxxxx zanikne.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx náhrada škody xxxx jiné xxxx xx uspokojí xx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx kryta xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 4

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x práva xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

§268

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, jestliže xx

x) xxxx pokládá xx xxxxxxxxx x xxxxxx závěr xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) nepopřel xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx pohledávky xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxxxx xx náhradu xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx x na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx újmy, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx zajištění xxxxx jejich xxxxx, xxxxx, xxxx nebo x předepsané xxxx, xxxxxx by xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx upustil.

(3) X xxxx xxxx xxxxxxxxxx pohledávku xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zajištění xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx je xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx, xxxx zjištěny, xxxx-xx v xxxxxx x xxxxxx xxxx x jiném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx určeno, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x v jaké xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx 5

Rozvrh výtěžku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§269

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X výtěžku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx hradí xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxx se xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x pohledávky xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx zjištěno xxxxx xx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§270

Uspokojení zajištěných xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx pohledávek, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx, slouží xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx majetku, xxxxx xx xxxxxxx xxx, xx xx výtěžku xxxxxxxxx xx odečtou xxxxxxx xxxx nákladů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx patřícího do xxxxxxxxxx xxxxxxxx x, xxx-xx majetek xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx pohledávek, xxxxxxxxxx se jednotlivé xxxxxxxxxx x pořadí, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx zajištění, nedohodnou-li xx věřitelé xxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx výtěžek xxxxxxxxx xxxxxxx k plnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx na xxx vázlo zajištění, xxxxxxxxxx xx spolu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx usnesení; xx neplatí, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx likvidační xxxxxxxx.

§271

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§233), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odevzdal xxxxx (§234) x xxxxx xxxxx podal xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x shledá-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx, soud usnesením xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx zpeněžení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxx pořadí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx 3 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx a že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bude použit x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx zpeněžení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxx-xx x xxx soudu xxxxxx xxxxxx, soud xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek xxxxx xxxxxx, do 3 xxx xx xxxxxx moci xxxxxxxx x xx případný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx usnesení.

§272

Rozvrhové xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§269), které xxxxxx uspokojeny xxxxx §270 x 271, xx uspokojují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx mu xxxxxxxxxx správce xxxxxx xxxxxx o zpeněžování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxx x byly-li zjištěny xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, které xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx usnesení.

§273

Xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx usnesení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx těchto skupin:

a) xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx byly uzavřeny x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx majetku likvidační xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx majetku xxxxxxxxx xx likvidační xxxxxxxx u vhodného xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x, xxxx-xx likvidačnímu správci xxxxxxxxxx záloha, státu,

d) xxxxxxxxxx odměny a xxxxxxx xxxxxxx notáře xx xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx provedl xxxx xxxxxx komisař,

e) pohledávka xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohřbu,

f) xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx nákladů těch, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx likvidace pozůstalosti,

g) xxxxxxxxxx výživného,

h) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx výživné xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Od xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx náklady xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx notářem xxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku, xxxxx sloužil x xxxxxxxxx pohledávek, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx patřícího do xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§270 xxxx. 1).

(3) O xxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxxx x rozvrhovém xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxx xxxxxxxxx pozůstalosti x xxxxxx xxxxxx xxxxx, nebo x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx přebytku.

(4) Xxxxx-xx xxxx uspokojit pohledávky xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§274

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxx připadá x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx uhrazovanou xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx uspokojuje,

b) xxxxx pohledávka x x xxxx xxxx xxxxxxx neuspokojená,

c) v xxxx lhůtě xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§275

Vydání likvidačního xxxxxxxx

(1) Xxxx-xx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uspokojeny xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx usnesením xxxxxxxx o vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxx svědčilo xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, měla-li xx v xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, že nedědil xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx smlouvy xxxx závěti, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx xx xx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx dědic.

(2) Xx xx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nepřecházejí xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxx povinni xxxxx xxxxxx pasiva xxxxxxxxxxxx.

§276

Xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx rozhodne x rozdělení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx rozhodnuto x vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx majetku x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx rozhodnuto x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx výtěžku zpeněžení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kterým bylo xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx x pozůstalosti xxxxxxxx.

§277

Xxxxx neuspokojených pohledávek

Pohledávky, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx (§276 xxxx. 2) x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podstaty; to xxxxx x tehdy, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx 6

Další xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§278

(1) Xxxxxx-xx xx xx právní xxxx xxxxxxxxxxx usnesení, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, další xxxxxxx, xxxxx patří xx likvidační podstaty, x xxxxxx-xx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx všechny uhrazované xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx o xxx xxxx pokračováno x likvidaci xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx dále stanoveno xxxxx, při xxxxxxxxxxx x likvidaci pozůstalosti xx xxxxxxxxx přiměřeně xxxxx xxxx 1 x oddílů 1 xx 5 xxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxx majetku, o xxxx xx pokračuje x xxxxxxxxx řízení, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx věřitelé xxxxxxxxxx, xxxxx se uhrazují x výtěžku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx podstaty xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxxx xxxxx §276; x zániku xxxxxx xxxxxxxxxx (§277) xx xxxxxx nepřihlíží.

§279

(1) Xxxxxx-xx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx majetek, xxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uspokojeny xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx rozhodne, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxx xx, xxxxxx svědčilo xxxxxxx právo xx xxxxxxxxxxx v době xxxxxxxx xxxxxxxxx pozůstalosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx stát, xxxx-xx xx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx proto, xx xxxxxxx žádný xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx se xx xxxx xxxxx, xxxx xx xxx zákonný xxxxx.

(2) Na ty, xxxxx xxxxxx vlastnictví x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x ani nejsou xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vlastnictví podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zůstavitelem, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx odkaz xxxx jeho vlastníku, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx; x zániku xxxxx na odkaz [§200 xxxx. b)] xx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx 7

Zastavení likvidace xxxxxxxxxxxx

§280

(1) Xxxxx-xx se xx nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx mocí xxxxxxxx x zastavení likvidace xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx skončeno.

Xxx 5

Xxxxxxx x xxxxxx x pozůstalosti

Oddíl 1

Xxxxxxx do xxxxxxx

§281

Xxxxxx xxxxxxx xx úschovy

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx za xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx, cenné xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) bylo-li xx xxxxxxxx xxx xxxxxx pozůstalosti (§149 x 151) xxxx xxx zajištění majetku xxxxxxxxx xx likvidační xxxxxxxx (§202 xxxx. 2),

x) bylo-li xx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§152 xxxx. 2),

x) xxxx-xx dlužníkům xxxxxxxxxxx uloženo xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§151, §202 xxxx. 2).

(2) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx

x) nelze xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx povahu xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x banky x xxxxxxxxxx xx xxx xx obstarat xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§282

Xxxxxxxxx

X přijetí xxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx hmotných xxxxxxxx xxxx xxxxxxx soud xxxx soudní xxxxxxx xxxxxxx potvrzení xxxx, xxx je xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx").

Xxxxx 2

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx

§283

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Peníze xxxxxx xxxx nebo soudní xxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx je xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxx určený xxxx xxxxx.

(2) Peníze do xxxxxx 20&xxxx;000 Xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx komisař xxxxxxxx x hotovosti; xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx komisaře a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx x xxxx xxxxxx účet xxxxx.

§284

Přijímání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věcí

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxx skříně. Xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx soudního xxxxxxxx xxxx nebyl-li x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx je xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xx kovové xxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx komisaře xxxx xxxxx xxxxx xxx až xx xxxxxxxx xxxxxxx uloženy xxx vkladní xxxxxx xxxx vkladní xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx pozůstalostní xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 20&xxxx;000 Kč, xxxxx papíry, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx znějí xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx 20&xxxx;000 Xx, x xxxxxx hmotné xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Ostatní přijaté xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx.

§285

Přijímání xxxxxx hmotných xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx peníze, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx povahu xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx soudu, xxxxxx xx xxxxxxx soudní xxxxxxx xxxx, xxxxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx pověřen, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxx xxxx, xx bude pro xxxxxxx xxxxxxxx vhodný xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx hradí xxxxxxxxxx stát. Xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Stát xx xxxxx výsledku xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx mu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, popřípadě xxxxx xx jejich xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Oddíl 3

Vydání xxxxxxx

§286

Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxx xx likvidační xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x pozůstalosti, xxxxxx xxxxxxx vydá xxxxxxxxx xxxxxx, cenné papíry xxxx jiné xxxxxx xxxxxx věci složiteli.

§287

Vydání xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx komisař xxxx, nebyl-li x xxxx vydání úschovy xxxxx xxxxx pověřen, xxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx prvního xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxx věci xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx se xxxx věci xxxx x xxxxx a xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx; totéž xxxxx, xxxx-xx převzetí věci xxxxxxxxx.

§288

Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pozůstalosti

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx nařízena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, xxxxxx xx uschované xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx hmotné xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx peníze, cenné xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pozůstalosti pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxx vyloučeny x xxxxxxxxxx podstaty xxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxx likvidační xxxxxxxx (§223), xxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx byly x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx složiteli.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo, xxxxx-xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx pověřen, xxx xxxx xxxxxx komisař xxxxxxx úkony xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x pozůstalosti, xxxx.

Xxx 6

Evropské xxxxxxx xxxxxxxxx

§288x

(1) Evropské dědické xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx stanovených přímo xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx4) xxxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x prokázání jeho xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx x pozůstalosti xxxxxxxx dědické osvědčení xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx komisař.

(2) Účastníky xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx, o nichž xxx mít důvodně xx to, že xxxx zůstavitelovými dědici xxxx odkazovníky, správce xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx doby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx stanovený přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx5).

(4) Xxxxxx-xx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení, xxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, změní xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dědického xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské unie4) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx prokáže xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx tento xxxx soudu xxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx soud.

§288a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 7.6.2016

XXXXX XX

XXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx x xxxxxxxxx

§289

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx řízení xx xxxxxxxxx soud, x jehož obvodu xx xxxxx xxxxxx; xxxx-xx místa xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxx x úschovách xxxxxxxxx soud, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dorovnání protiplnění xxxx náhradu xxxxx.

§290

Xxxxxxx xxxxxxx

X xxxxx xxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x jiné xxxxxx xxxx xxxxxx xx k xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§291

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Řízení xxx xxxxxxx jen xx xxxxx.

(2) Návrh xx xxxxxxx xx xxxxxxx musí obsahovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx jiné věci xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kdo xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xx neplatí, jde-li x xxxxxxxx úschovu.

§292

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xx úschovy je xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx, cenné xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), a xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xx předmět úschovy.

§293

Jednání

Jednání není třeba xxxxxxxxx.

§294

Dokazování

V xxxxxx xxxx xxxx provést jiné xxx xxxxxxxxx navržené xxxxxx, jen jsou-li xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §11, 17, §20 xxxx. 1 až 3, §21, 22 a 28 xx nepoužijí.

§295

Doručování xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx účastníkům do xxxxxxxxx xxxxx.

§296

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Vyžádá-li xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx složil xxxxxxxxxx xxxxxx xx náklady. Xxxxxx-xx záloha xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx, xxxx návrh xx xxxxxxx úschovy zamítne; xxxx rovněž návrh xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nehodí-li se xxx x úschově xxxxx xxxx není-li xxxxxxx vhodný xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx soud o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx úschovy. Xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx poměrně xxxxx.

§297

Náhrada xxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxx vynaložených xxxxxx z prostředků xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x družstev stanoví, xx účelně xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x prostředků xxxxxxxxx x povinné xxxxxxx.

§298

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx na jeho xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx proto, xx někdo xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx souhlasu xx xxxxx, nesouhlasí s xxxxxxx předmětu xxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxx předmětu úschovy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxx jejíž nesouhlas x plněním xxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx však xxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Předmět xxxxxxx xxxxxxx vydá xxxx příjemci, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx protiplnění xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx osobou, x xxxxxx práva na xxxxxx x povinné xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx úschovy xx jeho žádost,

a) xxxxxxxx xxxxxxxx projeví x tímto postupem xxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx, xxx která je xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3, xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jej xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx složitele x příjemce.

§299

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odepřen, xxx jej xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, xxxxxx bylo xxxxxxxxxx, xx xxx, kdo xxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx úschovy xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx x nahrazení souhlasu xxxxx xxxxxxxx 1 xx příslušný soud, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

§300

Xxxxxxxx případy xxxxxxx

Xxxxxxx-xx xxxx do úschovy xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, x není-li xxxx, xxxxxxxxxxxx §289 xx 302, x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

§301

Xxxxxxxx úschovy

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxx 3 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx úschovy, popřípadě xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx měl xxx xxxxx návrhu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xx předmět xxxxxxx připadne xxxxx, xxxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx desce xxxxx.

(2) Dojde-li xx xxxxxx rozhodnutí ve xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx §298.

(3) Uplynutím lhůty xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx-xx x této xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, připadne xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx nabude xxxx xxxxxxx xxxxxxx x tehdy, nebylo-li xxxxxx xxxxxxx pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§302

Xxxxxx xxxxxxxxxx úschovy xxxxx

Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zaniknou xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxx x xxxxxxx listin

§303

Místní příslušnost

(1) Xxx řízení xx xxxxxxxxx soud, x xxxxx xxxxxx má xxxxxx soud xxxxxxxxxxx; xxxx-xx navrhovatel x Xxxxx xxxxxxxxx obecný xxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx místo.

(2) Xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papíru, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx příslušný xxxx, x jehož xxxxxx xx xxxx banka xxx sídlo.

§304

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx xxxxx xxxxxxxxx x uplatnění xxxxx.

(2) X řízení před xxxxxx xxxxx umořit xxxxxx listiny, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx umořit xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx.

(3) Umoření nepodléhají xxxxxx, xxxxxxx losy, xxxxxxx, lístky x xxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx), xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx uhrazovat určité xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, jakož x listiny, na xxxxxxx podkladě xxx xxxxxxxx xxx nárok xx xxxxxxxx xxxxxx.

§305

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx. Návrh xx umoření xxxxxxx xxxx xxxxx každý, xxx xx xx xxxxx umoření právní xxxxx.

(2) X návrhu xx xxxxxxx xxxxxxx xx třeba uvést xxxxxxxxxxx, x nichž xxxxxxx, že z xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx nějaké právo. X xxxxxx xx xxxxx předložit xxxx xxxxxxx nebo označit xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, které xxxxxxx odlišují xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xx-xx v xxxxxxx uvedena xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx i xxxxx xxxx.

§306

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx navrhovatel, xxx, xxx xx xxxxx listiny xxxxxxx xxxxx, xxx, xxx xx listinu x xxxxx, x xxx, xxx xxxxx námitky xxxxx §307 xxxx. 1.

§307

Výzva x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx obsahující výzvu, xxx xx xxx, xxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx 1 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxx xxxxx xxxxxx námitky. Toto xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx šek, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lhůtu 2 xxxxxx x současně xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx listin xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx splatná, xx prvního xxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx umořovaná xxxxxxx xxx splatná, xxxxxx xx xxxx lhůta xxx xxx vyvěšení xxxxxxxx.

(4) Xxx-xx o xxxxxxx na xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, skončí xxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 xx xx 1 xxx po splatnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§308

Účinky zahájení řízení

(1) Xx zahájení řízení xx do jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, lhůta pro xxxxx xxxxx xxx xxxxx určená k xxxxxxx xxxxxxxx částky xxxxx umořované listiny.

(2) Xxx, komu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx x xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx následky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právy x umořované xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx plnění xxxxx xx, xxxxxxx ji xxxx xxxxxxx xx xx změny. Xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx předloženou xxxxxxx a oznámit xxxxx, kdo ji xxxxxxxxx.

§309

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx

Xxxx-xx zahájeno xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx, xx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx zaplacení xxxxxx xx xxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Nedá-li xxxx xxxxxxx, xx oprávněn xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx úschovy xxxxx.

§310

Přezkoumání přihlášky

Soud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdo xx xxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx, xx listina xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, návrh zamítne.

§311

Jednání

Jednání xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§312

Dokazování

V řízení xxxx xxxx xxxxxxx jiné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jen xxxx-xx xxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx-xx z xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §11, 17, §20 xxxx. 1 xx 3, §21, 22 x 28 xx nepoužijí.

§313

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxx, xx listina, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx §307 xxxx. 1 nebo 2 x xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Není-li xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxx do 1 xxxxxx xx xxxxxxxx lhůty uvedené x §307 odst. 1 xxxx 2, xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xx nutno xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §307 xxxx. 1 xxxx 2.

§314

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§315

Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, dokud xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx za xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 3

Řízení xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu

§316

Místní xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxx, v xxxxx obvodu xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

§317

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx kapitálového xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lze zahájit xxx na návrh Xxxxx xxxxxxx banky.

§318

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxxxxxxx a xx, xxxx Xxxxx národní xxxxx x návrhu xxxxxx.

§319

Průběh xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx o xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx navrhovatel. Xxxxxxxxx xxxxxx být vyslechnuti.

(2) X návrhu xxxx xxx xxxxxx prvního xxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx soud xxxxxxxxxxxx, xxx odstranil vady xxxxxx, běží xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxx, uložil-li soud xxxxxxxxxxxx, aby mu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

§320

Xxxxxxx

Xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxxx.

§321

Dokazování

V xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx jsou-li xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx. Ustanovení §11, 17, §20 xxxx. 1 až 3, §21, 22 x 28 xx nepoužijí.

§322

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věci xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X před xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx důvody, xxx které xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxx o xxxxxxxxxx souhlasu s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

§323

Xxxxxx příslušnost

Pro xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxx Xxxx xxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§324

Xxxxxxx řízení

Řízení xx xxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx se xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx knihy xxxx xxxx xxxxxxx x jiných xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx než xxxxxxxx xxxxxxxx"), a xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§325

Zahájení xxxxxx

(1) Řízení xxx zahájit jen xx xxxxx Xxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Návrhem se xxx x soudu xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx šetřením xxxxx §324 souhlas.

(2) Xxxxx xxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahovat xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx má být xxxxxxx provedeno, a xxxx v xxx xxx xxxxxx předmět x xxxx šetření, xxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x skutečnosti, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §324.

§326

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx navrhovatel x xxxxx, xxxxx xxxxx jiné xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxx provedeno (dále xxx "xxxxxxxx"). Xx-xx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xx účastníkem x Xxxx pro ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§327

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx odmítne, jestliže xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx pokračovat x xxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxx xxxx které xx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx. Soud xxxxx xxxxxxx rovněž xxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxx, xxx x xxxxxx není xxxxxxxx.

§328

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§329

Dokazování

V řízení xxxx xxxx provést xxxx xxx xxxxxxxxx navržené xxxxxx, xxx xxxx-xx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §11, 17, §20 xxxx. 1 až 3, §21, 22 x 28 xx xxxxxxxxx.

§330

Rozhodnutí

(1) X rozhodnutí xxxx být xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, uveden předmět x xxxx xxxxxxx x doba, ve xxxxx má xxx xxxxxxx provedeno. Případným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soudu nesmí xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx rozhodnutí xxxxxx opravné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§331

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx doručuje xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xx věci zúčastněna; xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx provedeno, x x xxxxxxxxxx pořízeným xxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 5

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x seznámení xx x xxxxxxx xxxxxx

§332

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx jde.

§333

Předmět xxxxxx

X xxxxxx xxxx rozhoduje o xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce Xxxxx xxxxxxxxx komory x seznámení xx x xxxxxxx listin, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu.

§334

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Návrh xx zahájení xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx komory x xxxxxxxxx xx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx skutečnosti, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx ten, x xxxx xx xxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx svědčících x tom, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx navrhovatele x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx být xxxxxxxx. X xxxxxx je xxxxx připojit protokol xxxx xxxx xxxxx, x němž je xxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce Xxxxx xxxxxxxxx komory x tím, xxx xx navrhovatel x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx se v xxxxx řízení xxxxxx xxx písemnost, popřípadě xxxx xxxx, xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx je xxxxx podat xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne, kdy xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx udělit xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx, ohledně xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 domáhá xxxxxxxxx souhlasu. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxxx.

§335

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxx.

§336

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx, který xxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx odmítne, xxxxxxxx xxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx; ustanovení x xxxxxxxx xxxx doplnění xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxx xxxx které xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxxxxx nebo xxx-xx xxxxx xxxxx, xxx x xxxxxx není xxxxxxxx.

§337

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxx §336, soud xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x projednání xxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx souhlasu Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxxx.

(2) Xxx jednání nařízeném xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx jiných xxxxx xxx xxxxxxx, xxx nebylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx listin xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx komorou, x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx x ani xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tak, aby xx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§338

Xxxxxxxxxx

X řízení xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx-xx xxxxxxxx ke zjištění xxxxxxxxxx stavu a xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx. Ustanovení §11, 17, §20 odst. 1 až 3, §21, 22 x 28 xx nepoužijí.

§339

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx vyhlásit ihned xx xxxxxxxx jednání; xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx o návrhu xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx.

§340

Xxxxxx rozhodnutí

(1) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, předá xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ohledně xxxxx xxx xxxxxxxx souhlas xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xx s xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxx mu, aby xx České xxxxxxxxx xxxxxx vrátil xxxxx xxxx, xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx, ohledně xxxxxxx xxx návrh xxxxxxxx, soud vrátí xxxxxxxxxxxxx xx vyhlášení xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) V xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zástupcům xxxxxx xx vyhlášení xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx komoře xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§341

Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx §332 xx 340 x řízení o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx advokátní xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx obdobně x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx komory Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx komory Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxx, které xxxxx obsahovat xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx povinnost mlčenlivosti xxxxxx, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxx.

Xxx 6

Xxxxxx x xxxxxx povinností z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx lidská xxxxx

§342

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§343

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx předběžné xxxxxxxx xxxxxx Evropským xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx svobod Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx něco xxxxxxx, něčeho xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republika zajistit xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

§344

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx lze xxxxxxx xxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

§345

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx jsou Xxxxx xxxxxxxxx x ten, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx Českou xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§346

Xxxxxx řízení

O xxxxxx xxxxxxxx xxxx neprodleně, xxxxxxxxxx xx uplynutí 7 dnů xxxx, xx xxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxx xxxxxxxxx.

§347

Xxxxxxxxxx

X xxxxxx může xxxx provést jiné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx jsou-li xxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §11, 17, §20 xxxx. 1 xx 3, §21, 22 x 28 xx nepoužijí.

§348

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx součinnost nezbytnou x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxxxxx opatření Evropského xxxxx pro xxxxxx xxxxx. Odvolání proti xxxxxxxxxx nemá odkladný xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx součinnosti xxxxx odstavce 1 xxxx do xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudem xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxx xxxxx.

Díl 7

Xxxxxx xx xxxxxx voleb do xxxx zaměstnanců xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci xxxx xxx xxxxxx xxxxxx služby a xxxxx členů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx evropské xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§349

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxxx soud xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Pro xxxxxx xx xxxxxx voleb xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx soud evropské xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§350

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx lze xxxxxxx xxx na xxxxx.

§351

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx je xxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyjednávacího xxxxxx xxxxxxxxxxx evropské xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož zvolení xx xxxxxxx xxxxxxxx, x příslušná xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx evropské xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx x člen xxxxxxxxxx vyjednávacího výboru, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx napadeno.

§352

Dokazování

V řízení xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx navržené xxxxxx, xxx xxxx-xx xxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx stavu x xxxxxxxxx-xx z xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §11, 17, §20 xxxx. 1 až 3, §21, 22 x 28 xx nepoužijí.

§353

Xxxxxxxxxx

(1) O xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx zaměstnanců nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx oblast xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo návrhu xxxxxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxx vyjednávacího výboru xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx 10 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Jednání xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Proti xxxxxxxxxx nejsou přípustné xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Díl 8

Řízení x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

§353x

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xx příslušný obecný xxxx xxxxxxxxxx dlužníka.

(2) Xxxxxxx soudu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xx řízení práva x xx.

§353x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 87/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2015

§354

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx lze xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx jiné právní xxxxxxxx soudní prodej xxxxxxx.

§355

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.

§356

Xxxxxx xxxxxx

Xx věci xxxx třeba xxxxxxxxx xxxxxxx jen xx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx práva xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx vzdali, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx věci xxx nařízení xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §358 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vydanými xxxx xxxxxxxxx státními xxxxxx xxxx veřejnými xxxxxxxxx xxxxxx.

§357

Xxxxxxxxxx

X řízení xxxx xxxx provést xxxx xxx xxxxxxxxx navržené xxxxxx, jen xxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu x xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §11, 17, §20 xxxx. 1 xx 3, §21, 22 x 28 xx xxxxxxxxx.

§358

Xxxxxxxxxx a jeho xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, doloží-li xxxxxxxx xxxxxxx zajištěnou xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx nabylo právní xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx prodeje xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx, proti xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právo x xxxx zástavě.

(3) Podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx prodeje xxxxxxx xxx xx návrh xxxxxxxxxx věřitele nařídit xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 9

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx práv xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

§359

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx soud akciové xxxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxx xxxxxxxx") xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§360

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx.

(2) X xxxxxx xx třeba xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxx bylo hlavnímu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx všem xxxxxxxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx do povinné xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x účastnickým xxxxxx xxxxxxx vydaným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přešlo xx hlavního xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx xx hlavního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§361

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx navrhovatel, xxxxxx akcionář a xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§362

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx vychází zejména x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Účastníci xxxxxx být vyslechnuti.

(2) X xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 7 dnů xxxx, xx xxx xxxxx xxxxx. Vyzval-li xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx lhůta xxxxx xxx xxx, xxx xxxxx k odstranění xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx stanovená xxxxx; xxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxx navrhovateli, xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx významné listiny xxxx jiné xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx.

§363

Jednání

Jednání není xxxxx xxxxxxxxx.

§364

Xxxxxxxxxx

X xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx účastníky navržené xxxxxx, xxx xxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §11, 17, §20 xxxx. 1 až 3, §21, 22 a 28 xx xxxxxxxxx.

§365

Xxxxxxxxxx

X rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxxxxxx akcionáři xxxxx xxxxx práv xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx cennými papíry xxxxxxxx xxxxxxxx společností, x xx až xx xxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxx x xxxx výši xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx vlastníkům xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§366

Xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx §359 xx 365 se xxxxxxx xxxxxxx x xxx postup xx xxxxxx soudního xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx obchodních společností x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx splnit xxxx poskytnout dorovnání xxxxxxxxxxx nebo náhradu xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx osobám, xxxxx nebyly xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vydáno.

XXXXX X

XXXXXX VE XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Xxx 1

Průběh xxxxxx

Xxxxx 1

Řízení xx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx manželství

§367

Zahájení xxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxx xxx na návrh xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx 16 xxx věku x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§368

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx jsou xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jeho xxxxxxx xxxxxxxx a xxx, x xxx xx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Nezletilý, xxxxx xxxxxxx 16 let xxxx, má x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§369

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxx rozhodnutím xx věci samé xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x toho, x kým xx xxx xxxxxxxxxx uzavřeno.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx přítomnosti jiných xxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, může xxxx xxxxxxxx jen xxxxx, xx-xx jeho xxxxxxxxxxx xxxxx účel xxxxxxxx.

§370

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx uzavřít manželství, xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Řízení xx xxxxxxxxxxx xxxxxx manželských

Obecná xxxxxxxxxx

§371

Xxxxx řízení

Řízení xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

x) o xxxxxx, zda tu xxxxxxxxxx xx xx xxxx (xxxxxxxx manželství),

b) x neplatnost manželství,

c) x xxxxxx manželství.

§372

Xxxxxxxxxx

Xx věci samé xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx o xxxxxx, xxx xx manželství xx xx xxxx, x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§373

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xx příslušný soud, x jehož xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx společné xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx nepodal xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx manžela, který xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx řízení.

§374

Xxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx prohlášeno xx xxxxxxxx x xxxxxx, že byl xxxxxx vůle x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v užití xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx jen na xxxxx xxxxxxx. Podá-li xxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxx jiné xxx účastníky xxxxxxxx xxxxxx, jen jsou-li xxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx-xx x obsahu xxxxx, xxxx xxx, xx-xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx i xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxxx §20 odst. 1, §21 x 28 se xxxxxxxxx.

§375

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx manželé.

§376

Xxxxxx způsobilosti xxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx účastník xx zahájení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx účastníkem, xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx, lze-li xxxxxx zahájit x xxx xxxxxx; v xxxxxxx případě xxxx xxxxxxxxx v řízení x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx účastníku jmenuje.

(2) Xxxx-xx zahájeno řízení xxxxx §374 xxxx. 1 x xxxxxx, xxxxx nepodal návrh xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx, xxx xx xx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx s xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx podle §374 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xx návrh potomků xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 1 xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx jmenuje xxxxxxxxx navrhovateli opatrovníka.

§377

Neúčinnost doručení

Návrh na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx doručení xxxxx xxxxx xxxx, xx již nabyl xxxxxx xxxx rozsudek, xxxxxx bylo xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §11 xx xxxxxxxxx.

§378

Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx manželství

Neprodleně xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, že manželství xx xxxx, xxxxx xxx soudu xxxxxxxxxxx xxxxx §417, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dítěti x o xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxx xxxxxxxxx.

§379

Xxxxxxxx jednání

Nedostaví-li xx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxx řádné x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx zastaví, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx zahájení xxxxxx xxx návrhu.

§380

Xxxxx xxx odvolání

Neobsahoval-li xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, o xxxxx x odvolání nebo x xxxxx, x xxxxx xx podává, xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxx, xx odvolání xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xx lhůtě 15 xxx xx xxxx doručení. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx lhůty xxxx xxxxxxxxx.

§381

Xxxxxxxxx odvolání

Zastavil-li xxxxxxxx xxxx řízení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx xxxx, nebo je xxxxxxxx, proto, xx xxxxxxxx bylo odvolatelem xxxxx zpět, nastane xxxxxx moc xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení.

§382

Xxxxxx řízení a xxxxxxxxxx

Xxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxx.

Řízení x xxxxxx xxxxxxxxxx

§383

Xxxxxx příslušnost

Pro xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx poslední xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx soudu xxxxxxx jeden x xxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx řízení, x xxxx-xx ani xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx manžela, který xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx řízení.

§384

Zahájení řízení

(1) Řízení xx xxxxx zahájit xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx společným xxxxxxx xxxx manželů, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx.

(2) Podá-li xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx k xxxxxx připojí, postupuje xxxx stejně, xxxx xx bylo xxxxxx xxxxxxxx návrhem xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx k xxxxxx je xxxxx xxxxxxx do vyhlášení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§385

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx jsou xxxxxxx.

§386

Xxxxxx způsobilosti xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx-xx účastník po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, soud xxxxxx xxxxxxx.

§387

Xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxx xxxxxxx druhý x xxxxxxx x vážných xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxx na zahájení xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx soud x xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx připojil, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§388

Neúčinnost xxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xx již xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx se xxxxxxxxxx xxxxxxx. Ustanovení §11 xx xxxxxxxxx.

§389

Průběh xxxxxx

(1) K xxxxxxxxxx xxxx soud xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx účastníků xxx upustit, xxxxx xx jeho provedení xxxx xxxxxxx s xxxxxxx obtížemi.

(2) Xxx xxxxxxx vede xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx rozvratu x xxxxxxx x jejich xxxxxxx.

§390

Dokazování

V řízení xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx-xx xx třeba xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx-xx x xxxxxx spisu, xxxx xx-xx toho xxxxx xx zjištění zájmů xxxxxxxxxxx dětí xxxxxxxxx, xxx xxx nemůže xxx manželství xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §20 xxxx. 1 a §21 xx nepoužijí.

§391

Zmeškání xxxxxxx

(1) Nedostaví-li xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x včasné xxxxxx, xxxx řízení xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx, který xx k jednání xxxxxxxx, výslovně xxxxxxxx, xx na projednání xxxx xxxx.

§392

Xxxx řízení

Navrhli-li oba xxxxxxxxx klid xxxxxx xxxx xxxxxx-xx klid xxxxxx x xxxxxx, xx jej xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx se x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nedostavil, xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx 3 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

§393

Poučení

V rozsudku, xxxxxx xxxx vysloví rozvod xxxxxxxxxx, poučí xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx manžela, x xxxxx xxxxxxxx zpět xxx dřívější xxxxxxxx.

§394

Lhůta xxx odvolání

Neobsahoval-li xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x lhůtě x xxxxxxxx nebo x xxxxx, x xxxxx xx xxxxxx, xxxx obsahoval-li xxxxxxxxx xxxxxxx o xxx, xx odvolání není xxxxxxxxx, lze xxxxxxxx xxxxx xx lhůtě 15 dnů xx xxxx xxxxxxxx. Prominutí xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx přípustné.

§395

Xxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxxxx návrhu xx rozvod manželství xxxxxxxx, xxxx odvolání xxxxxxxxx.

§396

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx proti rozsudku, xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx se xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zpět, nastane xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx právní xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§397

Xxxxxxxx řízení

V xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxx skutečnosti x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx stupně, xxx xx xxxxxxxx, xx kterých xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxx jen, týkají-li xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx které xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §28 xx xxxxxxxxx.

§398

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxx xx obnovu xxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 3

Řízení xx xxxxxxxxxxx věcech xxxxxxxxxxxx

§399

Xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx řízení

a) x xxxxxx, zda xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx,

x) o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) o xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx manželských.

Xxxxx 2

Xxxxxxxxx řízení xx věci xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx násilí

Pododdíl 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

§400

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

X xxxxxxxxxx o návrhu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

§401

Zahájení xxxxxx

Xxxxxxxxx opatření xx xxxx ochrany xxxxx domácímu xxxxxx xx možné vydat xxx xx xxxxx.

§402

Náležitosti návrhu

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx osvědčují, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx domácnosti xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx tyto xxxx xxxx možné x xxxxxx rozhodnout, xxxx vyzve xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx návrhu x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx soudu xxxxxxxx návrhu ve xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx není-li možné xxxxxxxxxxxx vhodným způsobem xx xxxxx pro xxxxxxxxxx vyzvat x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx podání, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx.

§403

Účastníci

(1) Účastníky xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx navrhovatelem xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx zástupce, xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx základě plné xxxx, pokud má xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx moci přiměřenou xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jejíž svéprávnost xxxx ve věcech, x xxx x xxxxxx xxx, omezena, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, podle xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dojde-li ke xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníka xx xxxxxx zastoupeného xx xx xxxxxxxxx xxxxx těch, kteří xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xxxxxx xxxxx, se xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx 16 xxx má xxx řízení xxxxx xxxxxxxx způsobilost.

§404

Xxxxx xxx rozhodnutí

O xxxxxx xxxxxxxx soud xx 48 xxxxx xxx xxxxxxx.

§405

Rozhodnutí

(1) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxx, uloží odpůrci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx

x) opustil xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx bezprostředního xxxxx společného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, nebo

d) xx xxxxxx nežádoucího xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X rozhodnutí xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx odnést xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x §493. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx směřujících x jeho xxxxxxx, xxxxxxx x právu xxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x možnosti podat xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §410.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpůrci xxxxxxx soud, x xx s xxxxxxxxxxxx x xxxx oprávněným xxxxxx.

§406

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

Xxx-xx xxxxx xxxxx xx nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §403 xxxx. 2 x xxxxx-xx střet xxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx xx zájmem xxxxxxxxxxxx xx xxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx soud xxxxxxxxx podle §400 xxxxxxxxxx po rozhodnutí x návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§407

Vykonatelnost

Rozhodnutí podle §405 xx vykonatelné xxxxxxx.

§408

Xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §405 xxxx 1 xxxxx od jeho xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx opatření vykázání xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x neuplynula-li xxxx nabytím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx předpise pro xxxxxx xxxxxxxx, prodlužuje xx xxxx trvání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx dobu, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§409

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx napadeno xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx od xxxxxx odvolání.

(2) O xxxxxxxx odvolací xxxx xxxxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxxx xxxx.

Pododdíl 2

Prodloužení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§410

Xxxxx na prodloužení xxxx xxxxxx předběžného xxxxxxxx

(1) Navrhovatel xxxx xxxx uplynutím xxxx xxxxxxx x §408 xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §405.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xx prodlužuje xxxx xxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxxx §405 xx xxxx, xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx rozhodne.

§411

Xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx x xxxxxx podle §410 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 3 xxx xxxxxx. Je-li xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xx předvolání xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxxx x návrhu soud xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, majetkové xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx x xxxxxx vztahů xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx rozhodné xxxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx.

§412

Xxxxxxxxxx

(1) X návrhu xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx soud xxxxxxxx xx 2 měsíců xx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxx prodloužit xxxx trvání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx společnému xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx zvláštního xxxxxxx hodných.

§413

Xxxxx předběžného xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §405 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx od xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§414

Zrušení xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx §405.

(2) Xxxxxxxxxx §411 x §412 odst. 1 xxxxx obdobně.

(3) Xxx-xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xx xxxxxx xxxx zamítavého xxxxxxxxxx.

Oddíl 3

Xxxxxx x xxxxxx x popření xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlášením xxxxxx

§415

Xxxxxx xxxxxxxxx x dítěti xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx-xx xx dítě, x xxxxx otcovství není xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx prohlášením xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxx, xx xx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §417.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx prohlášení rodičů x xxxxxxxxx, xxxxx xx to x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx narození, x xxx xx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx nepodá xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx soud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx návrhu x x xxxx, xxx dítě x xxxxxx zastupoval.

§416

Určení xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za neplatné

(1) Xxx-xx xxxxx xxxxx xx určení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx, které xx xxxxxxxx v xxxx xxxx zahájením xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x neplatnost xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo prohlášení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx matku, xxxxxxx x toho, xxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx soud xxxxx §417.

(2) Dojde-li x souhlasnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xxx xx otcem xxxxxx, xxxxx xx xxxx do xxxxxxxxx x xxxxxx matričnímu xxxxx, který xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxx xx dítě xxxxxxx.

(3) Xxx-xx návrh xxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení o xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, soud xxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xx neplatné xxxx xx xxxxxxx, nabude xxxxxx xxxx. Bylo-li xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zastaveno, xxxx xxx-xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx neplatnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zamítnut, xxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Xxxxxx o xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

§417

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx je místně xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

§418

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxx zahájit xxx xx návrh.

(2) Bylo-li xxxxxxxxxx určeno, že xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxx soud xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dítěti x xxx xxxxxx.

§419

Xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx řízení o xxxxxxx xxxxx určeného xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx, vyžaduje-li xx zřejmý xxxxx xxxxxx x mají-li xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx lidská xxxxx.

§420

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx jsou xxxx, která xxxx xxxxxxxx, dítě a xxx, xxxxx o xxxx xxxxx nebo x němž xx xxxxxxx, xx je xxxxx xxxxxx (domnělý xxxx), xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx.

(2) Byl-li xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx jmenován xxxxxxxxx xxxxxxxxx otci, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§421

Xxxxxx způsobilosti xxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx po xxxxxxxx řízení navrhovatel, x xxxxx k xxxxxx oprávněná xxxxx xx xxxxx x xxxx soudem xxxxxxxxx xxxxxxxxx zájem xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx k xxxx oprávněné xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x opatrovníkem, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxxxxx řízení xxxxxxx otec, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, vyzve xxxx xxxxx a xxxx, xxx xxxx xxxxx x řízení xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxx xxxxxxx xxx, xx x pokračováním xxxxxx nesouhlasí, xxxx xxxxxx xxxxxxx. Jinak xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

§422

Xxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx spojeno xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx dítě a x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx §415 a 416.

§423

Rozhodnutí

Ve xxxx samé xxxxxxxxx soud xxxxxxxxx.

§424

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx-xx otcovství x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx §415 xxxx 416, xxxx xxxxxx o xxxxxx otcovství xxxxxxx.

§425

Prominutí xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx-xx návrh xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx uplynutí xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xx 4 xxxxxx xx podání návrhu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx-xx xx xxxxx.

(2) Xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxx xx prominutí xxxxxxxx xxxxx xxxxxx soud xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx popěrné xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§425a

Obnova řízení

(1) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxx x xx 3 letech od xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) otcovství xxxx určeno soudem xxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 1995 x

x) xxxx xx xxxx xxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxx vědeckými xxxxxxxx, které v xxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx platnost právních xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nabytím xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§425x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 296/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 30.9.2017

Xxxxxxxx 3

Xxxxxx o xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx

§426

Xxx xxxxxx o xxxxxx a popření xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx přiměřeně.

Xxxxx 4

Řízení xx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§427

Xxxxxxx xxxxxx

Xx věcech xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx před xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxx rodičů k xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx rodičů, xxxxx xxxx souhlas s xxxxxxxxx, na vydání xxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx osvojení,

g) xxxxxxxxx x xxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§428

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xx příslušný xxxxxx xxxx toho, xxx xx xxx xxxxxxx (xxxxxxxxx).

(2) Xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxx osvojením xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx xx Xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§429

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Řízení xxx xxxxxxx xxx xx návrh.

(2) Byly-li xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx utajeny xxxx xxxxxxxx rodič a xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx, může xxxx i bez xxxxxx rozhodnout x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx velmi závažná xxxxxxx xxxxxxxxxx osvojené xxxx xx životě xxxx xx zdraví.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, rozhodne xxxx x xxx xxxxxx x nařízení xxxxxxx xxx osvojitelem x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx nutnou, xxxxx xxxxx xxxx.

§430

Xxxxxxxxxxx návrhu xxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxx do xxxxxx

Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx x ciziny xxxx do xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx lhůtu x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx navrhovatel xxxxx xx lhůtě x xxxx xxxxxxxxx nedoplní, xxxx návrh xxxxxxx.

§431

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx o xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx). Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx také xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Nezletilý xxxxx xxxxxx 16 let xx x řízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx osvojitele, xx-xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx souhlasu.

§432

Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxx zbaven xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x osvojení,

b) xxxx xxxxxxxxxxx byla xx xxxx udělení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x osvojení xxxx xxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx.

(2) Rodič osvojence xxxxxxxx být xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx není xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§433

Povinnost xxxxxxxx xxxxxx x rodičem xxxxxxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x účastníkem,

a) xxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) bylo-li xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx souhlasu x xxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxx xxxx zrušeno xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x osvojení, xxxx

x) xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx rodičovská xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx právo xxx xxxxxxx k xxxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxx, xxxxx xxx souhlas x osvojením, podán xxxxx xx vydání xxxxxx, je rodič xxxxxxxxxx xxx v xx části xxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

§434

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx není xxxx xxxxxxxxx, xx v xxxxxx xxxxxxxxx opatrovníkem, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx jmenovat xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx podal návrh xx xxxxxxxx xxxxxx.

§435

Rozhodnutí

O xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x dohledu a x osvojení rozhoduje xxxx xxxxxxxxx.

§436

Prohlášení x xxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Prohlásí-li xxxxx poté, xx xxx xxxxxx o xxxxxxxx a důsledcích xxxxxxxxxx souhlasu s xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx obsah xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x neprodleně xx postoupit xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxx x osvojenci, x jehož xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, založí soud xx věci spis x věc postoupí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §428. Ten udělení xxxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxx xxxxxx sociálně-právní ochrany xxxx. Není-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xx xxxx obvodu.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx.

§437

Dokazování

(1) V řízení xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxx rodiče xxxxxxxxx, x xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxx schopen xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx,

x) rodič xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx potřebné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx byl xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx práva xxx xxxxxxx k xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx rodiče xxxx xx xxxx xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx x řízení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§438

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dítěte xx xxxx

Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ihned xxxx, xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x osvojení xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx stav dítěte xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxx osvojením.

§439

Xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxx-xx xxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx pro udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§440

Xxxxx poměrů

(1) Xxxx xx návrh xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxx, xx x xxxxxxxx dítěte xxxx xxxxx xxxxxxxx rodičů, xxxxx-xx se xxxxxx. Xxx-xx návrh xx xxxxx rozsudku xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx opětovný xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, že x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx osvojeno.

§441

Xxxxxxxxx řízení

(1) Byl-li xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, soud řízení xxxxxxx do doby, xxx bude o xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnuto.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx bude x xxxxxx na svěření xx xxxx xxxxxxxxxx.

§442

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx příbuzného xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx v xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rodičů, xx je xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, zahájí xxxx řízení o xxxxxxx dítěte xx xxxx jiné osoby. Xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx řízení xxxxx §467, postoupí xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx zahájení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxx §441 odst. 2 xxxxxxx.

§443

Xxxxxxxx osvojence

(1) V xxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxx osvojení, xxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx přiměřeně.

§444

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxx podanému xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx ve xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx x xxxxx vhodná xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx utajení xxxx xxxxx x xxxxxxxx s osvojením, xxxxx odstavec 1 xxxxxxx.

Pododdíl 2

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

§445

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxx toho, xxx xx xxx xxxxxxx (osvojenec).

§446

Zahájení řízení

Řízení lze xxxxxxx xxx xx xxxxx.

§447

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx-xx podán xxxxx xx osvojení xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx navrhovatele, xxx xx xxxxx x xxxx soudem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx zletilý xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx k tomu xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx odmítne.

§448

Účastníci

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, jeho xxxx x xxx, kdo xx x xxxxxx xxxxxxxxx osvojit (xxxxxxxxx).

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxx k xxxxxxxx xxxx souhlasu.

§449

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx osvojenec, xxxxx xxxxxxxxxxx byla xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxx zákonným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x tomuto xxxxx xxxxxxx soud.

§450

Xxxxxxxxxx

Xxxx x řízení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x osvojení xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx osvojence, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx x volní xxxxxxxxx xxxxxxxx svůj xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx.

§451

Xxxxxxxxxx

(1) Xx věci xxxx rozhoduje xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxx, rozhodne xxxx x xxxxxxxx osvojence.

Xxxxx 5

Péče xxxxx x nezletilé

Pododdíl 1

Zvláštní xxxxxxxxxx o předběžné xxxxxx xxxxxx xxxxxx

§452

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměry xxxxxx

(1) Xxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxx ve xxxxx nedostatku xxxxx xxxx bez xxxxxx xx xx, xxx xx je xx xxxx osoba, xxxxx xx právo o xxxx xxxxxxx, xxxx xx-xx život dítěte, xxxx xxxxxxxx vývoj xxxx xxxx důležitý xxxxx xxxxx ohrožen xxxx xxx-xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx dítěte xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, které x usnesení označí.

(2) Xxxxxxx prostředím xx xxxxxx xxxxxxxx prostředí x osoby xxxx xxxxxxxx způsobilého zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx fyzický x xxxxxxx xxxx, jakož x rozumovou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předběžným xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxx xxxxxx dítě xx xxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxxx, xxxx xx jejímž xxxxxxxx lze dítě xxxxxx do xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx rodiče x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x osvojení.

§453

Xxxxxx příslušnost

(1) K xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx nařízeno, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx neprodleně soudu xxxxxxxxxxx podle §467. Xx-xx xxxx, xxxxxxx xxxx xxx předána, xx xx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §467, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x příslušnosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; tímto xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx příslušnost xxxx xxxxxx, vázán.

§454

Xxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx na xxxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx dětí.

(2) Návrh xx předběžné opatření xxxx xxxxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxxx nezletilého, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jsou-li xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předběžného opatření, xxxxxxxx xxxxx, které xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x pro xxxx xxxx xxxx xxxxx x návrhu xxxxxxxxxx ve lhůtě x xxxx stanovené, xxxx návrh odmítne. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podání, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx.

§455

Zastoupení nezletilého

(1) Nezletilý xxxxxx být zastoupen; xxxx-xx xxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx podle §467 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Opatrovníkem xxxxx xxxxxxxx xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx, který xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§456

Xxxxx xxx xxxxxxxxxx

X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx do 24 xxxxx od xxxx podání.

§457

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx vyhověno, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jeho xxxxx je závazný xxx xxxxxxx.

§458

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx se doručuje xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx. Xxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxx §467 xxxxx x vyrozuměním, že xxx proveden xxxx xxxxx.

§459

Trvání xxxxxxxxxxx opatření

(1) Xxxxxxxxx opatření xxxx xx dobu 1 xxxxxx xx jeho xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx dítě xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx podle §452 xxxx. 2 věty xxxxx, trvá 3 xxxxxx od xxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx zahájeno xxxxxx xx věci xxxx, pak xxxx xx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx řízení xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx předběžné opatření xxxxxxx.

§460

Xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx doby xxxxx ustanovení §459 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx ve věci xxxx, může xxxx xxxxxxxxx opatření xx xxxx xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 6 xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx lze xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výjimečně xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx-xx x vážných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v této xxxx skončit xxxxxxx xxxxxx xx věci xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx §453 xxxx. 2 xxxx xxxxx, x xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx nadřízeným xxxxxx xxxxx rozhodnuto, xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§461

Xxxxxxxxxxx prvek

Byl-li podán xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §452 a xx xxxx xxxx není xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu, lhůta xxxxx §459 xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx nesmí překročit 6 xxxxxx.

§462

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx, orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx x opatrovník xxxxx §455 xxxxx xxxxxxx xxxxx navrhnout xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. O xxxxxxx návrhu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx do 7 xxx. Xxx-xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxx-xx x něm xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx 14 xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) O xxxxxxx rozhoduje xxxx xxxxxxxxx xxxxx §467. Xxxxxxxxxx §460 xxxx. 2 se xxxxxxx xxxxxxxxx.

§463

Xxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx poměrů xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §467, nemůže xxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx.

§464

Xxxxxxxx odvolání xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx úpravě xxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx odvolání x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§465

Xxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx včasným xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx-xx xxxx prvního xxxxxx xxxxx §464, předloží xxx xxxxxxxxxx soudu xx 15 xxx xx podání odvolání.

(2) Xxxxxxxx xxxx rozhodne x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §452 xx 7 xxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx 2

Xxxxxx xx xxxxxx xxxx soudu x xxxxxxxxx

§466

Xxxxxxx xxxxxx

X xxxxxx xxxx rozhoduje xxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dítěte,

b) xxxx x xxxxxxxxx dítě,

c) xxxxxx nezletilého dítěte,

d) xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx nezletilého xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) navrácení xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pro xxxxxxxxx xxxx významných, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pěstounské xxxx,

x) určení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx svéprávnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx souhlasu x odvolání souhlasu xxxxxxxxx zástupce x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodního xxxxxx nebo k xxxx xxxxxxx výdělečné xxxxxxxx.

§467

Místní xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xx příslušný xxxxxx soud xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx znám nebo xxxxxx-xx xxxx zakročit, xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx zdržuje. Jakmile xxxx xx to xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§468

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Řízení xxxxx §466 xxxx. x) a x) xxx zahájit xxx xx návrh zákonného xxxxxxxx.

(2) Řízení podle §466 písm. x) x x) xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx zákonného zástupce.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §452, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §467 bezodkladně xxxx, xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx bylo xxxxxxxxxx o jeho xxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx dítě xx xxxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxxx §452 xxxxxxx xx péče, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx.

§468a

Spojení xxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx řízení o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2, soud xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx rodičovské xxxxxxxxxxxx x řízení spojí.

(2) Xxx řízení je xxxxxxxxx soud, xxxxx xxxx řízení x xxxxxxxxxxxx.

(3) X rozsudku, xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti, xxxxxx xxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nepostačují-li xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx opatření.

§468a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 296/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.9.2017

§469

Zastoupení

(1) Dítě xx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterého xxxx xxx řízení xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Opatrovníkem xxxxx jmenovat xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxx řízení xxxxx §468 odst. 2. X xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobilost.

§470

Xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ochranu xxxx

Xxx-xx x xxxx se xxxxxxx k xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§471

Xxxxxxxxxx

(1) Xx věci xxxx xxxxxxxxx soud xxxxxxxxx ve věcech xxxxx §466 xxxx. x) až f), x), xxx-xx x xxxxxxxxx nebo zproštění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx jmění xxxxxx, xxxxx §466 xxxx. x) xx x), x), x), jde-li x svěření xxxxxx xx pěstounské xxxx, x xxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx §466 písm. x) x x).

(2) Ve xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx rozhoduje xxxx s největším xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxx, vydá xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx zpravidla xx 6 měsíců od xxxxxxxx řízení; xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx této xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pro xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx lhůtu xxxxxxx.

§472

Xxxxxxxxxxx rozsudku

V xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, péče x xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx poučí podle §502, 503 x 504 x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx.

§472x

Xxxxx z prodlení

(1) Xxxxxxxxx-xx soud o xxxxxxxx xxx nezletilé xxxx, může x xxxxxxxxxx uložit x xxxxxxxxx zaplatit xxxx x xxxxxxxx. O xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jen xx xxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx lze xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, dostane-li xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jejich placením xx xxxxxxxx.

§472x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 30.9.2017

§473

Xxxxxxxxx vykonatelnost

Předběžně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxx nebo xxxx fyzické xxxxx1).

§473x

Xxxxxxxx odvolacího soudu, xxxxxx se potvrzuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx návrhu xx prodloužení ústavní xxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxx, xx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§473x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 296/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 30.9.2017

§474

Úkoly xxxxx při xxxx x nezletilé

(1) Xx xxxxxx ochrany xxxxx dítěte xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx smírného xxxxxx. Xxxx může rodičům xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo jim xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx odborné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx rodiče, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx o xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx stran xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zamýšlených opatření xxxx zpravidla zjistí xxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x poměry.

§475

Změna poměrů

(1) Xxxxx-xx xx poměry, může xxxx změnit rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxx mezi rodiči x pěstounem v xxxxxxxxx záležitosti xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxx, rodič xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, zrušení pěstounské xxxx, xxxx jiné xxxxxxxxxx.

§476

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx-xx soud ve xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx byla xxxxxx xxxxxxxxx.

§477

Xxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxx dítěte v xxxxxx o xxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 3

Xxxxxxxx ustanovení xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dětí

§478

Použití ustanovení

Ustanovení xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxx x návrhu na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dítěte xx xxxxxx mezinárodních xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xx xxxxxxxx právního xxxx2), xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx3).

§479

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx řízení xx příslušný soud, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§480

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx lze xxxxxxx xxx na xxxxx.

§481

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx jsou

a) xxx, kdo tvrdí, xx xxxx xxxxx xx xxxx x xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxx svůj xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx),

x) xxx, x xxxx xxxxxxxxxxx tvrdí, xx xxxxx na xxxx x dítě, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu xxxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx (odpůrce),

c) xxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx 16 xxx, xx x xxxxx xxxxxx plnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx svéprávný x xxxxxxxx věku 16 xxx, musí xxx x xxxxxx zastoupen xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx dospěje x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xx neumožňuje xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

§482

Xxxxxxxxxx

(1) Dítě xx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jmenuje xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§483

Xxxxxxxxxx

Xx věci samé xxxx rozhoduje xxxxxxxxx.

§484

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx vykonatelný.

§485

Xxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxx xxxxx přerušit, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§486

Opatření soudu

(1) Xxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k

a) soudnímu xxxxxxx nad xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx dítěti xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xx návrh navrhovatele xxxxxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx-xx navrhovatel xxxxx xx péči x xxxx.

(3) O xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§487

Xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xx xxxx jednání, xxxxx se musí xxxxx xx 3 xxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(2) Při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx názor xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxx jednání x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x odpůrcem, xxxxx xxx o xxxx x dítě a xxxx s xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro něj x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatřením.

§488

Nedostavení se odpůrce

Jestliže xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxx omluvy x xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx formě, xx xx xx xx, že nemá xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx námitek. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se musí xxx xxxxxxx xxxxxx.

§489

Rozhodnutí

(1) Nejsou-li xxxx xxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxx, vydá soud xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx 6 xxxxx od xxxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x odůvodnění xxxxxxxxxx skutečnosti, pro xxxxx nebylo xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odložit xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx vydáním xxxxxxxxxx anebo učiněním xxxxxx opatření xxxxxx xxxxx, do xxxxx xx xxx dítě xxxxxxxxx.

§490

Xxxxxxxx

(1) Bylo-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx věc soudu xxxxxxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx. O odvolání xxxxxxxx odvolací xxxx xx 30 xxx xx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x navrácení xxxxxx, xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X odložení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 3 xxx xx předložení xxxx.

§491

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a žaloba xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxx

§492

Xxxxxxxxxxx soudu

Rozhodl-li xxxx xxxxx §405, xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

§493

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx xxxx x xxxxxxxxxxx s příslušnými xxxxxx veřejné xxxx xxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx, odebere xx xxxxxxx klíče xx společného xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx mu xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx osobou xxxx ji jinak xxxxxxxxxxx. Soud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx si xxxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, jakož i xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx trvání rozhodnutí xxxxx §405 pak xxxxxxxxx umožní vyzvednout x věci xxxxxxxx x výkonu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx nezbytné x xxxxxx xxxxxxx důvodu.

§494

Xxxx xxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxx během doby xxxxxx xxxxxxxxxx podle §405 xxxxxxxxxxx, aby xx xx společného xxxxxx xxxxxxx věci xxxxxxx v §493.

§495

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rovněž xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx adresu, xx xxxxxx mu xxxx xxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxxx podle §405 doručovat xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx aby xx xxxxxx zástupce xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx ho, xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nevyhoví.

§496

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxx xx provedení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §493 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se x něm, soud xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinného xx společného obydlí.

Xxxxx 2

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx úpravě xxxxxx

§497

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §452

(1) Nařídil-li xxxx xxxxxxxxxx opatřením, aby xxxxxxxxx xxxx bylo xxxxxxx do vhodného xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx bezodkladný xxxxx.

(2) Xxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx tak, xx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx prostředí; xxxxxxxx xx dítě x xxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx, bude xxx xx účelem xxxxxxxx xx vhodného xxxxxxxxx odňato. Ustanovení §500 xx 504, 507 x 508 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxx xxx, xxx xxxxxxx k nepřijatelnému xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx x citového xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx.

(4) X xxxxxxx xx věk x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxx krocích spojených x výkonem xxxxxxxxxx. Xxxxxxx se mu x přihlédnutím x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx bude xxxxxxxxx, případně xx xx xxxxxxx otázky, xxxxx x této xxxxxxxxxxx položí.

§498

Místní xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx soud, který xxxxxxx xxxxxxxxx opatření. Xxxx-xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx příslušnému xxxxx §467, je xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx soud, xxxxxxx xxxx věc xxxxxxx.

§499

Xxxxxxxxxx nezletilého

Nezletilý xxxxxx xxx xxxxxxxxx; nemá-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxx xxxxxxx zástupce v xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx soud xxxxxxxxx xxxxx §467 opatrovníka xxxxxxxxxxx po provedení xxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Výkon xxxxxxxxxx x xxxx o xxxxxxxxx xxxx

§500

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxxx soud xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxxx ve věcech xxxxxxxxxxxxx únosů xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx.

§501

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Shledá-li soud xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx-xx xxx, xxx xxxxxx soudní rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x nezletilé xxxx x x xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x následcích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinností, xxxxx jej, aby xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dohodu xxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ukládáním xxxxx xxxx odnětím xxxxxx.

(2) Soud může xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, aby vedl xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxx schválené xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx dítě x x xxxxxx xxxxx s xxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx bylo třeba xxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx.

§502

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx pokuty xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxx schválenou xxxxxx x xxxx x nezletilé dítě, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx uložením pokuty xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx-xx xx xxxxxx; xxxx jednotlivé xxxxxx nesmí xxxxxxxxxx 50&xxxx;000 Kč. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx částku xxxxxxxxxx pokut.

§503

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Je-li xx xxxxxx, může xxxx

x) xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx dohodu x xxxx x nezletilé xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx anebo xxxxxxxxxx x navrácení dítěte, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxx 3 xxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx plán navykacího xxxxxx (xxxx xxx "xxxx"), xx-xx xx x xxxxx xxxxxx; xxxx xx xxxxxxx xxx, aby xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x osobou xxxxxxxxxx xx xxxxx x ním; soud xxxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odborné xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx a xxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo zařízení, xxxxxxxxx-xx soud xxxxx xxxxxxxx přímo,

c) rozhodnout x xxxxxxx povinnosti xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxx styk xxxxxxxxxx, styk xxxxxxxxx xxx dohledem orgánu xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x poskytovatelem xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx odborníkem x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx režimu, xxxx xxxxxxx-xx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx podle §504.

§504

Xxxxxx dítěte

Zůstane-li xxxxxx xxxxx xxxxx §502 x 503 bezvýsledný xxxx xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx nevedl xx splnění xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dítěte xxxxx xxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx, x jeho xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx svěřeno xxxx xx být xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxx rozhodnutí nebo xxxxxx přiznávají právo xx xxxx x xxxxxxx po omezenou xxxx. Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx předání xxxx, xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx přiznávají xxxxx xx xxxx x xxxxxxx po xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx první nařídit xxx xx výjimečných xxxxxxxxx. Rozhodnutí, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§505

Xxxxxxx řízení

Nákladem výkonu xxxxxxxxxx xxxx x

x) xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x otevřením bytu x jiné místnosti xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx §509,

c) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dítěte xxx xxxxxx rozhodnutí,

d) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dítěte xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodního xxxxx.

§506

Xxxxxxx nákladů

Náklady xxxxxx xxxxxxxxxx hradí povinný. Xxxx-xx náklady účastníkům xxxxxxxxx postupem podle §507, xxxxx povinný xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx má xxxxx xxxxxxxxx také xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxx, xxxxx x povinného xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx.

§507

Xxxxxxx pokut k xxxxxxx nákladů xxxxxx

(1) Xx návrh zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dítěte xxx xx základě rozhodnutí xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k náhradě xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, slouží-li k xxxxxxxxxx nezbytných xxxxxx xxxxxx, x xx xx výše xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §502.

(2) Xxxx čerpání xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxx x o xxxxxx styku s xxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxx xxx dobrovolně xxxxxx.

§508

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §504 je xxxxxxx xxx xxxxxxx. Soud xxx provede x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgány.

(2) Xxxxxxxxxx §497 xxxx. 3 x 4 xx xxxxxxx obdobně.

§509

Xxxxxxxxx xxx xxxxxx

Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odnětím xxxxxx, xx xxx, kdo xxxxxxx xxxxx, oprávněn xxxxxxx prohlídku xxxx x xxxxxx prostor xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx x xxxx xxxx nachází; za xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx si xxxxxxx do xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§510

Xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx řízení

Při xxxxxxxxxxx x odvolání podanému xxxxx usnesení xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx o xxxxxxxxx xxxx lze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x důvodů, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, která jsou xxxxxxxx pro potvrzení xxxx xxxxx usnesení xxxxx xxxxxxx stupně, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxx.

Oddíl 3

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx výživného

§511

Místní xxxxxxxxxxx

X nařízení a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x k xxxxxxxx xxxxx xxxx nařízením xxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x výkon rozhodnutí xxx vymožení výživného xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx obecný xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx příslušnosti se xxxxxxx xxxxxxx.

§512

Postavení Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ochranu xxxx

Xxx-xx x věci xx xxxxxxx k xxxxxx, xxxx xxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnost x placení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účastníka Xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§513

Xxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxx výkonu rozhodnutí

Jde-li x vymáhání xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx soud xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx bydliště xxxx, xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx postupuje x součinnosti s xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx.

Xxxxx 4

Xxxxxxxx ustanovení x uznávání xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§513x

(1) Xxxxx ochranného xxxxxxxx uznaného x xxxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx6) xxxxxxx obecný xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, kde xx xxx poskytnuta xxxxxxx.

(2) X úpravě skutkových xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nařídil orgán xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx6), xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, jinak xxxx, x jehož xxxxxx xx nachází místo, xxx má xxx xxxxxxxxxx ochrana. X xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx 48 xxxxx xxx jednání.

(3) X xxxxxx, opravě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx6) xx xxxxxxxxx soud, který xxxxxxxx xxxxxxxx dle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx-xx soud xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx.

§513x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2016 Xx. x účinností xx 7.6.2016

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

§514

Řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§515

Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx pro xxxxxxx, xxxxxxx x vrchní xxxxx, který upraví xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Zejména x xxx stanoví, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předsedovi xxxxxx xxxx samosoudci xxxxx xxxxxxxxx justiční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkony x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx své zaměstnance.

§516

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx

x) xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx hotových xxxxxx xxxxxx za xxxxx, které v xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx a xxxxxx xxxxxx odměny x náhrady xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§517

Xxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx upraví xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

§518

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2014.

Xxxxx x. x.
Xxxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx č. 292/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 87/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x vyslovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zahájená x xxxxxxxxxx neskončená xxxxx xxxx 1. xxxxx 2016 xx xxxxxxx xxxxx §84 xxxxxx č. 292/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2016.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2016 Xx. x účinností xx 1.8.2016

Xx. IV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x. 292/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; právní xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx nastaly xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 296/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.9.2017

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 292/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2014.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

87/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx xx 1.5.2015

161/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 549/1991 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 292/2013 Xx., x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 87/2015 Xx., a xxxxx x. 91/2012 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 375/2015 Xx.

x účinností xx 7.6.2016

189/2016 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 87/2015 Sb., x xxxxx x. 372/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x zdravotních xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.8.2016

298/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 121/2000 Xx., o xxxxx autorském, o xxxxxxx souvisejících x xxxxxx autorským a x změně některých xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

334/2016 Xx., xxxxx XX xx xxx 23.8.2016 sp. zn. Xx. XX 16/15 xx xxxx návrhu xx zrušení §376 xxxx. 1 xxxxxx x. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 17.10.2016

460/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 89/2012 Xx., občanský xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 28.2.2017 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2018

296/2017 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 292/2013 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.9.2017

303/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prospěšnosti

s účinností xx 1.1.2018

343/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů Evropské xxxx x x xxxxxxx zamezení xxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.8.2020

527/2020 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů a xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají účinnosti xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021)

588/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx)

x účinností xx 1.7.2021

192/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 89/2012 Xx., občanský zákoník, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §13a zákona x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 401/2012 Xx.

2) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dětí, xxxxxxxxx xxx č. 34/1998 Sb.

3) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 2201/2003 xx xxx 27. listopadu 2003 x příslušnosti x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxx rodičovské xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1347/2000.

4) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx č. 650/2012 ze xxx 4. července 2012 x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1329/2014 xx xxx 9. xxxxxxxx 2014, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 650/2012 x xxxxxxxxxxxx, rozhodném xxxxx, uznávání x xxxxxx rozhodnutí a xxxxxxxxx a výkonu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx č. 606/2013 xx dne 12. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx věcech.

7) §91a xxxxxx x. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 189/2016 Xx.

8) §92 x 115 zákona x. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.