Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 31.12.2024.


Zákon o zvláštních řízeních soudních
292/2013 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST

Úvodní ustanovení §1

Řízení upravená tímto zákonem §2

Věcná příslušnost §3

Místní příslušnost §4

Přenesení příslušnosti §5

Účastníci řízení §6

Přibrání účastníka a ukončení účasti na řízení §7

Oprávnění státního zastupitelství §8

Smírné řešení §9

Dohoda o předmětu řízení §10

Doručení §11

Předběžná opatření §12

Zahájení řízení §13

Zahájení řízení ústně do protokolu §14

Neúčinnost zpětvzetí návrhu §15

Zastavení řízení §16

Vyloučení přípravného jednání §17

Jiný soudní rok §18

Jednání §19

Průběh řízení §20

Dokazování §21

Výslech účastníka §22

Opis z evidence Rejstříku trestů §22a

Náhrada nákladů řízení §23

Sankční opatření §24

Rozhodnutí §25

Překročení návrhu §26

Závaznost výroku rozhodnutí §27 §27a

Odvolací řízení §28

Žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost §29

Dovolání §30

ČÁST DRUHÁ - ZVLÁŠTNÍ ČÁST

HLAVA I - ŘÍZENÍ O NĚKTERÝCH OTÁZKÁCH TÝKAJÍCÍCH SE FYZICKÝCH OSOB

Díl 1 - Řízení o podpůrných opatřeních a řízení ve věcech svéprávnosti

Oddíl 1 - Řízení o některých podpůrných opatřeních

Předmět řízení §31

Zahájení řízení §32

Průběh řízení §33

Oddíl 2 - Řízení o svéprávnosti

Místní příslušnost §34

Zahájení řízení §35

Informování o zahájení řízení §36

Zastoupení §37

Průběh řízení §38

Posouzení mírnějších opatření §39

Rozhodnutí §40

Sdělení rozhodnutí posuzovanému §41

Zrušení rozsudku §42

Náklady řízení §43

Oddíl 3 - Řízení ve věcech opatrovnictví člověka

Místní příslušnost §44

Zahájení řízení §45

Spojení řízení §46

Zjištění existence prohlášení o určení opatrovníka §47

Rozhodnutí §47a

Dohled §48

Rozhodnutí ve věcech opatrovnické rady §49

Díl 2 - Řízení ve věcech nezvěstnosti a smrti

Oddíl 1 - Řízení o prohlášení člověka za nezvěstného

Místní příslušnost §50

Účastníci §51

Zahájení řízení §52

Průběh řízení §53

Oddíl 2 - Řízení o prohlášení člověka za mrtvého

Místní příslušnost §54

Zahájení řízení §55

Rozhodnutí §56

Zrušení rozhodnutí §57

Stanovení jiného data smrti §58

Oddíl 3 - Řízení o určení data smrti

Místní příslušnost §59

Zahájení řízení §60

Zastoupení §61

Průběh řízení §62

Rozhodnutí §63

Změna rozhodnutí §64

Díl 3 - Řízení o přivolení k zásahu do integrity

Místní příslušnost §65

Díl 4 - Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu

Oddíl 1 - Obecná ustanovení

Místní příslušnost §66

Účastníci §67

Postavení důvěrníka a podpůrce v řízení §68

Zastoupení §69

Průběh řízení §70

Propuštění zdravotním ústavem a jiná opatření §71

Pokračování v řízení §72

Odvolání §73

Náklady řízení §74

Oddíl 2 - Řízení o vyslovení přípustnosti převzetí a dalším držení ve zdravotním ústavu

Oznamovací povinnost §75

Zahájení řízení §76

Průběh řízení §77

Rozhodnutí o přípustnosti převzetí §78

Doručování §79

Pokračování v řízení §80

Rozhodnutí o dalším držení §81

Návrh na propuštění §82

Převzetí ve zvláštních případech §83

Oddíl 3 - Řízení o vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb §84 §84a §84b

HLAVA II - ŘÍZENÍ O NĚKTERÝCH OTÁZKÁCH TÝKAJÍCÍCH SE PRÁVNICKÝCH OSOB A VE VĚCECH SVĚŘENSKÉHO FONDU

Díl 1 - Řízení o některých otázkách týkajících se právnických osob

Druhy řízení §85

Místní příslušnost §86 §87

Překážka a spojení řízení §88

Jednání §89

Rozhodování §90

Zvláštní postup pro zastavení řízení v některých případech §91

Obdobné použití ustanovení o zastavení řízení §92 §93

Díl 2 - Řízení ve věcech svěřenského fondu

Místní příslušnost §94

Účastníci §95

Zahájení řízení §96

Jednání §97

HLAVA III - ŘÍZENÍ O POZŮSTALOSTI

Díl 1 - Společná ustanovení

Oddíl 1 - Místní příslušnost

Podmínky příslušnosti §98

Přikázání věci z důvodu vhodnosti §99

Oddíl 2 - Soudní komisariát

Úkony v řízení §100

Pověření §101

Převzetí věci §102

Výkon soudního komisariátu §103

Zrušení pověření §104

Vyloučení notáře a jeho zaměstnanců §105

Mlčenlivost §106

Oddíl 3 - Odměna a náhrady za činnost soudního komisaře

Odměna, náhrada výdajů a náhrada za daň z přidané hodnoty §107

Placení odměny a náhrad §108

Odměna ve zvláštních případech §109

Oddíl 4 - Účastníci

Pododdíl 1 - Účastníci při projednání pozůstalosti

Dědic, vypravitel pohřbu a stát §110

Manžel zůstavitele §111

Věřitel zůstavitele §112

Nepominutelný dědic §113

Vykonavatel závěti §114

Správce pozůstalosti §115

Účastníci při závěře pozůstalosti §116

Pododdíl 2 - Účastníci při likvidaci pozůstalosti §117

Pododdíl 3 - Opatrovnictví

Opatrovník dědice §118

Zvláštní opatrovník §119

Opatrovník ve zvláštních případech §120

Pododdíl 4 - Procesní nástupnictví §121 §122

Oddíl 5 - Rozhodnutí

Oprávnění vydat rozhodnutí §123

Vyhotovení usnesení §124

Podpis rozhodnutí §125

Doručování §126

Oddíl 6 - Náklady řízení §127

Náhrada nákladů §128

Oddíl 7 - Opravné prostředky

Pododdíl 1 - Odvolání

Nepřípustnost odvolání §129

Projednání odvolání §130

Nařízení výměny notáře jako soudního komisaře §131

Náklady odvolacího řízení §132

Pododdíl 2 - Žaloba pro zmatečnost §133 §134

Pododdíl 3 - Dovolání §135

Pododdíl 4 - Společné ustanovení pro opravné prostředky §136

Díl 2 - Projednání dědictví

Oddíl 1 - Zahájení řízení

Oznamovací povinnost §137

Zahájení řízení §138

Oddíl 2 - Předběžná šetření

Účel předběžného šetření §139

Zjištění skutečností významných pro řízení §140

Povinnosti a práva třetích osob §141

Zjištění stavu a obsahu listin §142

Veřejnost zjištění §143

Provedení zjištění §144

Zjištění stavu a obsahu ústního pořízení pro případ smrti §145

Výslech svědků a dalších osob §146

Provádění výslechu §147

Vyrozumění vykonavatele závěti nebo správce pozůstalosti §148

Závěra pozůstalosti §149

Zákaz výplaty §150

Plnění na pohledávky zůstavitele §151

Odloučení pozůstalosti §152

Oddíl 3 - Zastavení řízení

Pozůstalost bez majetku §153

Pozůstalost s majetkem bez hodnoty nebo nepatrné hodnoty §154

Právní moc rozhodnutí o zastavení řízení §155

Oddíl 4 - Správa pozůstalosti

Oprávnění ke správě pozůstalosti §156

Jmenování správce §157

Správce pozůstalosti §158

Odvolání správce §159

Některé povinnosti při správě pozůstalosti §160

Rozhodování soudu v některých věcech správy pozůstalosti §161

Oddíl 5 - Majetek ve společném jmění zůstavitele a jeho manžela

Vypořádání majetku §162

Právo na vypořádání §163

Oddíl 6 - Zjišťování dědického práva

Vyrozumění o dědickém právu §164

Vyhlášení a doručení vyrozumění §165

Vyrozumění vyhláškou §166

Osoby nevyrozuměné §167

Spor o dědické právo §168

Postup v případě nesporných skutečností §169

Postup v případě sporných skutečností §170

Oddíl 7 - Aktiva a pasiva pozůstalosti

Zjišťování aktiv a pasiv pozůstalosti §171

Zjištění aktiv §172

Zjištění pasiv §173

Svolání věřitelů §174

Poučení o právu výhrady soupisu §175

Vyrozumění o právu výhrady soupisu §176

Soupis pozůstalosti §177

Vyrozumění o soupisu pozůstalosti §178

Protokol o soupisu pozůstalosti §179

Oddíl 8 - Obvyklá cena pozůstalosti

Určení obvyklé ceny §180

Ocenění pozůstalostního majetku §181

Oddíl 9 - Projednání dědictví

Jednání §182

Rozhodnutí bez nařízení jednání §183

Oddíl 10 - Rozhodnutí o dědictví

Předpoklady §184

Rozhodnutí o dědictví §185

Rozdělení pozůstalosti §186

Neschválení dohody §187

Účinky právní moci rozhodnutí o dědictví §188

Uplatňování práv žalobou §189

Úkony po skončení řízení §190

Zrušení rozhodnutí o dědictví §191

Oddíl 11 - Dodatečně najevo vyšlý majetek

Dodatečné projednání při zastavení řízení §192

Dodatečné projednání po rozhodnutí o pozůstalosti §193

Díl 3 - Nabytí dědictví následným dědicem §194

Díl 4 - Likvidace pozůstalosti

Oddíl 1 - Nařízení likvidace pozůstalosti

Předpoklady §195

Rozhodnutí o nařízení likvidace §196

Jmenování likvidačního správce §197

Účinky nařízení likvidace na jiná řízení §198

Přechod správy §199

Další účinky nařízení likvidace §200

Účinky na dluhy a pohledávky §201

Závěra a zajištění majetku §202

Oddíl 2 - Likvidační správce

Pododdíl 1 - Vznik a zánik funkce

Jmenování likvidačního správce §203

Odvolání likvidačního správce §204

Zánik funkce likvidačního správce §205

Pododdíl 2 - Práva a povinnosti

Jednání likvidačního správce §206

Osoby provádějící úkony likvidace při jmenování likvidačního správce §207

Náhrada škody §208

Pododdíl 3 - Odměna a náhrady likvidačního správce

Odměna, náhrada výdajů a náhrada za daň z přidané hodnoty §209

Placení odměny a náhrad §210

Záloha §211

Oddíl 3 - Likvidační podstata

Pododdíl 1 - Obsah a rozsah majetku likvidační podstaty §212

Pododdíl 2 - Zjišťování majetku likvidační podstaty

Úkony §213

Zjišťování skutečností o majetku §214

Informační povinnost §215

Sporný majetek §216

Náhrada výdajů §217

Pododdíl 3 - Seznam majetku likvidační podstaty

Pořízení a vedení seznamu §218

Označení majetku v seznamu §219

Nahlížení do seznamu §220

Vyrozumění o soupisu §221

Oznámení soupisu §222

Vynětí ze seznamu §223

Pododdíl 4 - Vyloučení z likvidační podstaty §224 §225

Pododdíl 5 - Správa majetku likvidační podstaty

Rozsah práv a povinností likvidačního správce nebo notáře §226

Úkony soudu při správě majetku likvidační podstaty §227

Náklady při nedostatku peněžních prostředků §228

Účast likvidačního správce na řízení §229

Náklady řízení §230

Pododdíl 6 - Zpeněžení majetku likvidační podstaty

Uskutečnění zpeněžení §231

Zpeněžení prodejem §232

Zpeněžení věřitelem §233

Odevzdání výtěžku §234

Zjištění ceny §235

Nabytí majetku z likvidační podstaty §236

Připadnutí majetku státu §237

Oddíl 4 - Přihlašování pohledávek

Pododdíl 1 - Pasiva likvidační podstaty

Rozsah §238

Uspokojení pohledávek §239

Pododdíl 2 - Přihláška

Podání přihlášky §240

Obsah přihlášky §241

Zajištěná pohledávka §242

Přihláška uspokojení dluhu třetí osoby ze zajištění §243

Podmíněná přihláška §244

Oznámení pohledávky §245

Následky uplatnění pohledávky přihláškou §246

Přílohy přihlášky §247

Vzdání se práva na uspokojení pohledávky §248

Zánik pohledávky §249

Pododdíl 3 - Přezkoumání pohledávky

Seznam pohledávek §250

Jednání §251

Změna doby nebo místa jednání §252

Přezkoumání pohledávek bez nařízení jednání §253

Nepřezkoumávané pohledávky §254

Přezkoumání pohledávky při jednání §255

Popření pohledávky nebo práva na uspokojení pohledávky §256

Jistota §257

Zápis výsledku jednání §258

Přezkoumání pohledávky bez nařízení jednání §259

Vyrozumění věřitelů §260

Vyloučení vyrozumění §261

Žaloba o určení pohledávky nebo práva na uspokojení pohledávky ze zajištění §262

Rozhodné skutečnosti v žalobě §263

Pravomoc a příslušnost k rozhodnutí o žalobě §264

Průběh řízení a rozhodnutí §265

Náklady řízení §266

Jistota a náhrada škody §267

Pododdíl 4 - Zjištění pohledávky a práva na uspokojení pohledávky ze zajištění §268

Oddíl 5 - Rozvrh výtěžku zpeněžení majetku likvidační podstaty

Uhrazované pohledávky §269

Uspokojení zajištěných pohledávek §270

Uspokojení při zpeněžení věřitelem nebo správcem §271

Rozvrhové usnesení §272

Skupiny §273

Obsah rozvrhového usnesení §274

Vydání likvidačního přebytku §275

Skončení řízení při likvidaci §276

Zánik neuspokojených pohledávek §277

Oddíl 6 - Další najevo vyšlý majetek likvidační podstaty §278 §279

Oddíl 7 - Zastavení likvidace pozůstalosti §280

Díl 5 - Úschovy v řízení o pozůstalosti

Oddíl 1 - Přijetí do úschovy

Důvody přijetí do úschovy §281

Potvrzení §282

Oddíl 2 - Postup při přijímání do úschovy

Přijímání peněz §283

Přijímání jiných hmotných movitých věcí §284

Přijímání jiných hmotných věcí s potřebou vhodného schovatele §285

Oddíl 3 - Vydání úschovy

Vydání úschovy při zrušení závěry nebo zajištění majetku §286

Vydání úschovy při skončení řízení o pozůstalosti §287

Vydání úschovy při likvidaci pozůstalosti §288

Díl 6 - Evropské dědické osvědčení §288a

HLAVA IV - JINÁ ŘÍZENÍ

Díl 1 - Řízení o úschovách

Místní příslušnost §289

Předmět úschovy §290

Zahájení řízení §291

Účastníci §292

Jednání §293

Dokazování §294

Doručování rozhodnutí §295

Náklady úschovy §296

Náhrada výdajů §297

Vydání úschovy §298

Nahrazení souhlasu s vydáním úschovy §299

Zvláštní případy úschovy §300

Nevydané úschovy §301

Účinky připadnutí úschovy státu §302

Díl 2 - Řízení o umoření listin

Místní příslušnost §303

Předmět řízení §304

Zahájení řízení §305

Účastníci §306

Výzva k předložení listiny §307

Účinky zahájení řízení §308

Zaplacení směnky či šeku §309

Přezkoumání přihlášky §310

Jednání §311

Dokazování §312

Rozhodnutí §313

Doručování §314

Účinky rozhodnutí o umoření listiny §315

Díl 3 - Řízení ve věcech kapitálového trhu

Místní příslušnost §316

Zahájení řízení §317

Účastníci §318

Průběh řízení §319

Jednání §320

Dokazování §321

Rozhodnutí §322

Díl 4 - Řízení o předběžném souhlasu s provedením šetření ve věcech ochrany hospodářské soutěže

Místní příslušnost §323

Předmět řízení §324

Zahájení řízení §325

Účastníci §326

Odmítnutí návrhu §327

Jednání §328

Dokazování §329

Rozhodnutí §330

Doručování §331

Díl 5 - Řízení o nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory k seznámení se s obsahem listin

Místní příslušnost §332

Předmět řízení §333

Zahájení řízení §334

Účastníci §335

Odmítnutí návrhu §336

Průběh řízení §337

Dokazování §338

Rozhodnutí §339

Účinky rozhodnutí §340

Obdobné použití pro nahrazení souhlasu zástupce jiné samosprávné komory §341

Díl 6 - Řízení o plnění povinností z předběžného opatření Evropského soudu pro lidská práva

Místní příslušnost §342

Podmínky řízení §343

Zahájení řízení §344

Účastníci §345

Průběh řízení §346

Dokazování §347

Rozhodnutí §348

Díl 7 - Řízení ve věcech voleb do rady zaměstnanců nebo státních zaměstnanců, voleb zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo při výkonu státní služby a voleb členů zvláštního vyjednávacího výboru evropské družstevní společnosti

Místní příslušnost §349

Zahájení řízení §350

Účastníci §351

Dokazování §352

Rozhodnutí §353

Díl 8 - Řízení o soudním prodeji zástavy

Místní příslušnost §353a

Zahájení řízení §354

Účastníci §355

Průběh řízení §356

Dokazování §357

Rozhodnutí a jeho účinky §358

Díl 9 - Řízení o zákazu výkonu práv spojených s účastnickými cennými papíry

Místní příslušnost §359

Zahájení řízení §360

Účastníci §361

Průběh řízení §362

Jednání §363

Dokazování §364

Rozhodnutí §365

Obdobné použití pro další případy §366

HLAVA V - ŘÍZENÍ VE VĚCECH RODINNĚPRÁVNÍCH

Díl 1 - Průběh řízení

Oddíl 1 - Řízení ve věcech manželských a partnerských

Pododdíl 1 - Řízení o povolení uzavřít manželství

Zahájení řízení §367

Účastníci §368

Dokazování §369

Rozhodnutí §370

Pododdíl 2 - Řízení ve statusových věcech manželských

Obecná ustanovení

Druhy řízení §371

Rozhodnutí §372

Řízení o určení, zda tu manželství je či není, a o neplatnost manželství

Místní příslušnost §373

Zahájení řízení §374

Účastníci §375

Ztráta způsobilosti být účastníkem §376

Neúčinnost doručení §377

Postup po vyslovení neexistence manželství §378

Zmeškání jednání §379

Lhůta pro odvolání §380

Zpětvzetí odvolání §381

Obnova řízení a zmatečnost §382

Řízení o rozvod manželství

Místní příslušnost §383

Zahájení řízení §384

Účastníci §385

Ztráta způsobilosti být účastníkem §386

Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení §387

Neúčinnost doručení §388

Průběh řízení §389

Dokazování §390

Zmeškání jednání §391

Klid řízení §392

Poučení §393

Lhůta pro odvolání §394

Odvolání §395

Zpětvzetí odvolání §396

Odvolací řízení §397

Obnova řízení a zmatečnost §398

Pododdíl 3 - Řízení ve statusových věcech partnerských

Druhy řízení §399

Oddíl 2 - Předběžné řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí

Pododdíl 1 - Předběžné opatření

Místní příslušnost §400

Zahájení řízení §401

Náležitosti návrhu §402

Účastníci §403

Lhůta pro rozhodnutí §404

Rozhodnutí §405

Opatrovník pro podání návrhu §406

Vykonatelnost §407

Trvání předběžného opatření §408

Odvolací řízení §409

Pododdíl 2 - Prodloužení předběžného opatření

Návrh na prodloužení doby trvání předběžného opatření §410

Jednání §411

Rozhodnutí §412

Zánik předběžného opatření §413

Zrušení rozhodnutí §414

Oddíl 3 - Řízení o určení a popření rodičovství

Pododdíl 1 - Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

Určení otcovství k dítěti neprovdané matky §415

Určení otcovství souhlasným prohlášením matky, manžela a domnělého otce §416

Pododdíl 2 - Řízení o určení a popření otcovství

Místní příslušnost §417

Zahájení řízení §418

Popření otcovství bez návrhu §419

Účastníci §420

Ztráta způsobilosti být účastníkem §421

Spojení řízení §422

Rozhodnutí §423

Zastavení řízení §424

Prominutí zmeškání lhůty §425

Obnova řízení §425a

Pododdíl 3 - Řízení o určení a popření mateřství §426

Oddíl 4 - Řízení ve věcech osvojení

Pododdíl 1 - Řízení ve věcech osvojení nezletilého

Předmět řízení §427

Místní příslušnost §428

Zahájení řízení §429

Náležitosti návrhu při osvojení dítěte z ciziny nebo do ciziny §430

Účastníci §431

Rodič osvojence §432

Povinnost opětovně jednat s rodičem osvojence §433

Zastoupení §434

Rozhodnutí §435

Prohlášení o souhlasu s osvojením §436

Dokazování §437

Předání osvojovaného dítěte do péče §438

Určení, zda je třeba souhlasu rodičů s osvojením §439

Změna poměrů §440

Přerušení řízení §441

Prohlášení blízkého příbuzného osvojence §442 §443

Utajení osvojení §444

Pododdíl 2 - Řízení o osvojení zletilého

Místní příslušnost §445

Zahájení řízení §446

Náležitosti návrhu §447

Účastníci §448

Zastoupení §449

Dokazování §450

Rozhodnutí §451

Oddíl 5 - Péče soudu o nezletilé

Pododdíl 1 - Zvláštní ustanovení o předběžné úpravě poměrů dítěte

Předběžné opatření upravující poměry dítěte §452

Místní příslušnost §453

Zahájení řízení §454

Zastoupení nezletilého §455

Lhůta pro rozhodnutí §456

Vykonatelnost §457

Doručování §458

Trvání předběžného opatření §459

Prodloužení doby trvání předběžného opatření §460

Mezinárodní prvek §461

Zrušení předběžného opatření §462

Odvolání §463

Vyhovění odvolání soudem prvního stupně §464

Lhůta pro rozhodnutí o odvolání §465

Pododdíl 2 - Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé

Předmět řízení §466

Místní příslušnost §467

Zahájení řízení §468

Spojení řízení §468a

Přenesení příslušnosti na soud jiného členského státu Evropské unie §468b

Zastoupení §469

Postavení Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí §470

Rozhodnutí §471

Náležitosti rozsudku §472

Úroky z prodlení §472a

Předběžná vykonatelnost §473 §473a

Úkoly soudu při péči o nezletilé §474

Změna poměrů §475

Odvolání §476

Postup po nabytí zletilosti dítěte v řízení o jeho výživě §477

Pododdíl 3 - Zvláštní ustanovení pro řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí

Použití ustanovení §478

Místní příslušnost §479

Zahájení řízení §480

Účastníci §481

Zastoupení §482

Rozhodnutí §483

Předběžná vykonatelnost §484

Přerušení řízení §485

Opatření soudu §486

Jednání §487

Nedostavení se odpůrce §488

Rozhodnutí §489

Odvolání §490

Obnova řízení a zmatečnost §491

Díl 2 - Výkon rozhodnutí

Oddíl 1 - Zvláštní ustanovení o výkonu rozhodnutí ve věci ochrany proti domácímu násilí

Příslušnost soudu §492

Provedení výkonu §493

Věci povinného §494

Adresa pro doručování §495

Opětovný výkon §496

Oddíl 2 - Zvláštní ustanovení o výkonu rozhodnutí ve věcech péče soudu o nezletilé

Pododdíl 1 - Zvláštní ustanovení o výkonu rozhodnutí o předběžné úpravě poměrů

Výkon předběžného opatření podle §452 §497

Místní příslušnost §498

Zastoupení nezletilého §499

Pododdíl 2 - Výkon rozhodnutí o péči o nezletilé děti

Místní příslušnost §500

Výzva ke splnění povinnosti §501

Nařízení výkonu §502

Další opatření §503

Odnětí dítěte §504

Náklady řízení §505

Náhrada nákladů §506

Čerpání pokut k náhradě nákladů dítěte §507

Závaznost rozhodnutí §508

Oprávnění při výkonu §509

Zrušení rozhodnutí v odvolacím řízení §510

Oddíl 3 - Zvláštní ustanovení o výkonu rozhodnutí ve věcech výživného

Místní příslušnost §511

Postavení Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí §512

Činnost soudu před nařízením výkonu rozhodnutí §513

Oddíl 4 - Zvláštní ustanovení o uznávání ochranných opatření §513a

ČÁST TŘETÍ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodné ustanovení §514

Zmocňovací ustanovení §515 §516 §517

Účinnost §518

č. 87/2015 Sb. - Čl. VI

č. 189/2016 Sb. - Čl. IV

č. 296/2017 Sb. - Čl. IV

č. 349/2023 Sb. - Čl. XC

č. 414/2023 Sb. - Čl. X

Nález Ústavního soudu č. 334/2016 Sb.

INFORMACE

292
XXXXX
xx xxx 12. xxxx 2013
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXX

§1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx právní xxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx řízení xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx podle xxxxxx upravujícího evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx restrukturalizaci, xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx unii x řízení xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xxxxxxxxx-xx xxxx zákony xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení něco xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx.

§2

Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxx upravuje xxxxxx

x) x podpůrných xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx,

x) x přivolení x zásahu xx xxxxxxxxx,

x) xx věcech xxxxxxxxxxxx převzetí nebo xxxxxx x xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx,

x) x úschovách,

h) o xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxx kapitálového xxxx,

x) x předběžném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx věcech ochrany xxxxxxxxxxx soutěže,

k) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx povinností x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro lidská xxxxx,

x) ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) o xxxxxxx prodeji xxxxxxx,

x) x zákazu xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xx věcech xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) ve xxxx xxxxxxx proti xxxxxxxx násilí,

r) o xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí.

§3

Věcná příslušnost

(1) Pro xxxxxx v prvním xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak.

(2) Krajské xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxx xxxx likvidátora x xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx korporacích,

c) x jmenování xxxxxx x řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx právnických osob xxx

1. přezkum xxxxxx x xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx osobou x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxx účely ocenění xxxxx xxxxxxxxxxxxx spolku,

d) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx dluhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx protiplnění xxxx xxxxxxx xxxxx více xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx soudu podle xxxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx xxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce České xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Exekutorské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx daňových xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx.

§4

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby, x jejímž xxxxx xx řízení xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx.

(2) Obecným xxxxxx xxxxxxxxxxx účastníka, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx"), xx soud, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx příslušnosti

Změní-li xx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x nezletilé, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx okolnosti, podle xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx svoji xxxxxxxxxxx na jiný xxxx, je-li to x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxx, x jejíž svéprávnosti xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx odvolacím soudem xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; rozhodnutím xxxxxx xxxxx je vázán x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§6

Účastníci xxxxxx

(1) V xxxxxx, které xxxx xxx zahájeno i xxx xxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") navrhovatel x ten, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x řízení jednáno.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxx účastníka a xxxxxxxx účasti xx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx x xxxx, o xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx jednáno, xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx xx x něm dozví, xxx přibere do xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx, x xxxxx právech nebo xxxxxxxxxxxx se x xxxxxx nejedná, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx ukončí.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelství

(1) Xxxxxx zastupitelství xxxx xxxxxxxx do zahájeného xxxxxx

x) ve xxxxxx xxxxxxxx, x to xx xxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xx třeba souhlasu xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx-xx x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx data xxxxxxxx xxxx xxx-xx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti xxxx jejího xxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xx mrtvého,

f) x xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xx věcech xxxxxxxxx přípustnosti xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx zdravotnické péče (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx") xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx držení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x umoření xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Ve věcech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) a x) xxxx státní xxxxxxxxxxxxxx podat xxxxx xx xxxxxxxx řízení.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nepřípustnosti držení x zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx xx státní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x kteroukoliv dobu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx vedené xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x osobami, xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx přítomnosti jiných xxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx poskytovatele sociálních xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxx x xxxxx, xxxxxx xxxx x zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pobytové xxxxxxxx xxxxxx, potřebná xxxxxxxxxx.

§9

Smírné řešení

Soud xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx řešení. Xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§10

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Pokud xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x předmětu xxxxxx, xxxxxx xxxx x takovém úkonu xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx podepsán xxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§11

Doručení

Jestliže xx podle xxxxxx xxxxx zřejmé, xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s písemností, xxxx rozhodne o xxxxxxxxxxx doručení této xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx.

§12

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx, xxx xxxxxxx bez xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx neplatí x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx ve xxxxx, xxxxxx xx určí, xxxxx u xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, xxxx-xx xxx řízení xx xxxx xxxxxxxx x bez xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatřením, xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxxx ochrany xxxxx domácímu xxxxxx xxxx xx věci xxxxxxxxx.

§13

Xxxxxxxx řízení

(1) Řízení xx zahajuje i xxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx na návrh. Xxxx řízení zahájí xxxxxxxxxxx xxxx, co xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) O xxxxxxxx řízení xxx xxxxxx xxxx soud xxxxxxxx, xxxxx doručí xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx. Xxxxxx je xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxx usnesení xxxx xxxxxx.

(3) Proti xxxxxxxx x zahájení xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx přípustné.

§14

Zahájení xxxxxx ústně xx xxxxxxxxx

Xxxxx do xxxxxxxxx je možné xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx řízení a xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx-xx o xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxx návrhu xxxx xxx-xx o xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, řízení xx xxxx xxxxxxx xxxxx domácímu xxxxxx, xxxxxx x určení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxxx osvojení.

§15

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx.

§16

Xxxxxxxxx řízení

Odpadne-li xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx řízení xxxxxxx x xxx xxxxxx.

§17

Xxxxxxxxx přípravného xxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§18

Jiný xxxxxx rok

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxx xx vhodné, xxxxx x přípravě a xxxxxxxxxx věci jiný xxxxxx rok x xxxxxx x němu xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx účastníkům xxxxxxx, xxx xx x xxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx soudním xxxx xxxxxxxx, xxx xx-xx xx xxxxxx x xxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx roku xxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxxx. Xxxx soudní rok xx xxxx xxxxx xxxx soudní budovu xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx soudu. X xxxxxx soudního xxxx může xxxxxxxx xxxxxx vyloučit xxxxxxxxx.

§19

Jednání

K projednání xxxx xxxx soud xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx tento xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx třeba xxxxxxxxx.

§20

Xxxxxx xxxxxx

(1) Soud xx xxxxxxx zjistit xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx rozhodnutí. Přitom xxxx omezen xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx rozhodné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx do xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x odvolacím xxxxxx.

(3) Nelze xxx xx xx, že xxxxxxxxxxxx se účastníka x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx soudu, aby xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxx, xxxx xx mít xx to, že x xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X řízení, jehož xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxx dostal xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Obdobnou xxxxxxxxx xxxx nezletilému xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

§21

Dokazování

Soud provede x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx skutkového xxxxx, než xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§22

Výslech xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xx-xx toho xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx.

§22a

Opis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx osvojení x xx xxxxxx péče xxxxx o xxxxxxxxx xx soudu xx xxxx žádost vydá xxxx z evidence Xxxxxxxxx xxxxxx. Žádost x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x opis x evidence Rejstříku xxxxxx xx předávají x xxxxxxxxxxxx podobě, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§22x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 192/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

§23

Xxxxxxx nákladů xxxxxx

Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx řízení x xxx návrhu x v řízení xx xxxxxxxxxxx věcech xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx výsledku xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, odůvodňují-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§24

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zcela nebo xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx řízení, xxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práva.

§25

Xxxxxxxxxx

(1) Soud xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx.

(2) V xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, rozsudkem xxx xxxxxxxx ani xxxxxxxxx rozkazem.

§26

Překročení návrhu

Soud xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxx se xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zahájit x bez návrhu.

§27

Závaznost výroku xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx rozhodnuto x xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx pro xxxxxxx.

§27x

Xxxx xxxx vyslovit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxx rozsudku, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx značné xxxx x jestliže xxxxxx bylo xxxxx xxxxxxx x bez xxxxxx.

§27x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 296/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.9.2017

§28

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) V xxxxxxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxxxx nové xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxxx xxxx soudem prvního xxxxxx. K xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo důkazům xxxxxxxx xxxx přihlédne, x xxxx nebyly xxxxxxxxx.

(2) Bylo-li xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx odvolatel xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxx přezkoumat i xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx ani xxxx výzvu odvolací xxxxx uplatněn.

§29

Žaloba xx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx žaloby pro xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx možné xxxxxxx xxxxxx i bez xxxxxx.

§30

Xxxxxxxx

(1) Dovolání není xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hlavy xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx x rozsudek o xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx omezení jejího xxxxxx, o určení xxxx popření rodičovství xxxx x nezrušitelné xxxxxxxx.

(2) Dovolací soud xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, v xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX TÝKAJÍCÍCH XX XXXXXXXXX OSOB

Díl 1

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§31

Xxxxxxx xxxxxx

X xxxxxx xxxx rozhoduje zejména x

x) xxxxxxx xxxxxxxx x předběžném xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) schválení xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) schválení xxxxxxxxxx členem xxxxxxxxxx.

§32

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo podpůrce.

(2) X návrhu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxx smlouva x nápomoci; xxxx-xx xxxxxxx uzavřena x xxxxxxx formě, musí xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zachycen v xxxxxx.

§33

Průběh xxxxxx

Xxx-xx v xxxxxx o schválení xxxxxxxxxx členem domácnosti, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx nebo xx-xx xx xxxxxxxx.

Xxxxx 2

Řízení o xxxxxxxxxxxx

§34

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx řízení xx xxxxxxxxx obecný xxxx xxxx, o xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx-xx tato xxxxx bez xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx ústavu nebo xx-xx umístěna x xxxxxxxx xxxxxxxx x §84, je xxxxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxx xxxxx.

§35

Zahájení xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx též xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Z xxxxxx xxxx vyplývat, x xxxxxx skutkových x xxxxxxxx důvodů považuje xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxx omezujících xxxxxxxx xxxx možné. Xxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx státní orgán xxxx xxxxxxxxx ústav, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxx předložil xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx osoby, x jejíž xxxxxxxxxxx xx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"); není-li x xxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxx předložena, xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx na zrušení xxxx změnu xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx rozhodnuto x omezení xxxxxxxxxxxx, xxxx podat x xxx, komu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x nelze-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx soud xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, nejdéle xxxx xx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nepřísluší.

§36

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx návrhu na xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x zahájení xxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx je xxxxxxxxx, notářem, soudním xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, insolvenčním xxxxxxxx, xxxxxxxx mediátorem, xxxxxxx xxxx tlumočníkem, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx spravedlnosti x xxxxxxxxx komoře.

§37

Zastoupení

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatrovníka. To xxxxxxx tomu, xxx xx xxxxxxxxxx zvolil xxxxxxxxx, a xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxx x o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právech x povinnostech xxxx xxx posuzovaný xxxxxx.

(2) Xxxx-xx úkony xxxxxxxxxxx x zvoleného xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, který x xxxxx xx v xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§38

Průběh řízení

(1) Soud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ošetřujícího xxxxxx xxxxxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx výslechu xxxxxxxxxxxx může xxxx xxxxxxx, xxxxx-xx tento xxxxxxx provést xxxxx xxxx bez xxxx xxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxxxx; xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vždy zhlédne. Xxxxx posuzovaný sám xxxxxx, aby xxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxx může xxxx xxxxxxx, xxx posuzovaný xxx po dobu xxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxxx ve zdravotním xxxxxx, jestliže je xx xxxxxxxx xxxxx x vyšetření xxxxxxxxxxx xxxxx x nelze-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxxxxx doby omezení xxxxxxxxxxxx a xx-xx xxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xx oproti xxxxxxxxxx x omezení xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, může upustit xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x nahradit xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx spojení x naposledy vypracovaným xxxxxxxxx posudkem; xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§39

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx-xx xxxx xx xx, xx xxxxxxxx x xxxxxx posuzovaného xxxxxxxxx xxxxxxxx x méně xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zejména x xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx, schválení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx opatrovníka.

§40

Rozhodnutí

(1) Soud rozhoduje xxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxx, xxxx xx omezuje xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednat omezil, x popřípadě dobu, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx trvají.

§41

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxx i xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx posuzovaný xxxx xxxxxxx formou s xxxxxxx xxxxxxxxxx seznámit x xxx je x xxxxxxxxx.

§42

Zrušení rozsudku

Soud rozsudek xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxx xxxxxx, že xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podmínky.

§43

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Náklady xxxxxx platí xxxx. Xxxxxxx však xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx nákladů soudem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx.

(2) Lze-li to xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx.

Xxxxx 3

Řízení xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§44

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx neznámého xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx soud, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§45

Zahájení xxxxxx

(1) X xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxxx stav xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx práv xxxxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxx jen xx xxxxx xxxx xxxxx.

(2) X zjištění xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx rozhodnout xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §35 xxxx. 2, xxxx xxxxxx řízení xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx spojí.

(2) Xxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxx, který xxxx řízení x xxxxxxxxxxxx.

§47

Zjištění existence prohlášení x xxxxxx opatrovníka

Soud xxxxxx, xxx v xxxxxxx prohlášení x xxxxxx opatrovníka xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xx evidováno xxxxxxxxxx x určení xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx určení, xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx být xxxxxxx; xx-xx evidováno, xxxxxx xxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, x xxxxxxx notáře je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§47x

Xxxxxxxxxx

X schválení právního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozsudkem.

§47a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 296/2017 Sb. s xxxxxxxxx xx 30.9.2017

§48

Dohled

(1) Soud xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx plní xxxxx své povinnosti. X xxxx může xxxxx xxxxxx opatření.

(2) Xxxxxxx-xx soud xxxxx §84a, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx sociálních služeb xxxx rozhodnuto.

§49

Xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) X xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rady xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx blízkou xxxx známým xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxx. X odnětí xxxx xxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx má xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zasedání, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxx rozhodnout xxx na xxxxx xxxxxxxxxxx, opatrovníka xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) X svolání xxxxxx x xxxxxxxxxx opatrovnické xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx 30 dnů od xxxxxx návrhu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx bylo řízení xxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx opatrovnické xxxx x jeho nahrazení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx člena xxxxxxxxxxxx rady, xxxxx xxx rozhodnutí xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo opatrovance xxxxxx xx 15 xxx xx přijetí xxxxxxxxxx opatrovnické rady. Xxxxxxx podaný xxxxx xxxx xxxxxxx.

Díl 2

Řízení ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx

Xxxxx 1

Řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

§50

Xxxxxx příslušnost

Pro řízení xx příslušný soud, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx má xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx").

§51

Účastníci

Účastníkem xx xxxxxxxxxxx x ten, xxx xx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§52

Zahájení řízení

Řízení xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx.

§53

Xxxxxx xxxxxx

(1) Soud xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxxxxxxx, aby xx xx 3 xxxxxx xxxxxxxxx, x každého, xxx x něm xx, aby x xxx xxxxx x xxxx xxxxx zprávu xxxxx nebo opatrovníku, xxxxxxxxx zástupci, xxxxxxxxx xx vyhlášce. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx všechna xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) Ve xxxxxxxx xxxxx soud podstatné xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxxxxx lhůty uvedené xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx-xx zpráva x xxx, xxx xx xxxxxxx. Xxxxx určí xxxx xx 3 xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx, xxx lhůta xxxxx.

Oddíl 2

Řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

§54

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx soud, xxxxx xxx naposledy xxxxxxx soudem toho, xxxx xx být xxxxxxxxx za xxxxxxx.

§55

Zahájení xxxxxx

Xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx smrti, xxx xxxxxx zahájit xxx xx návrh.

§56

Rozhodnutí

(1) Xxxx rozhoduje xxxxxxxxx.

(2) X rozsudku xxxx určí xxx, xxxxx platí xx xxx smrti xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx zřejmě xxxxxxxx.

§57

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxx, xx ten, xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxx neuplynula lhůta xxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxx, zruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx

Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxx, kdo xxx prohlášen za xxxxxxx, zemřel xxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx

§59

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx řízení o xxxxxx xxxx smrti xx xxxxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxx, že nelze xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§60

Zahájení xxxxxx

Xxxx řízení xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx.

§61

Xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zemřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

§62

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vyzve xxxxxxx, kdo xxx xxxxxxxxx, z xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx by k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx x xxxx xxxxx ve xxxxx 1 xxxxxx xx uveřejnění vyhlášky xxxxxx soudu. Soud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx potřebná k xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Soud ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, že xx xxxxxxxx lhůty xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx smrti člověka. Xx xxxxxxxx xx xxxxx uvést den, xxx xxxxx končí.

§63

Xxxxxxxxxx

(1) Xx uplynutí xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rozhodne soud xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxx xx den xxxxx xxxxxxx.

§64

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §63, xxxxxxxx x změně xxx, xxxxx xx xxxxxx x rozsudku, xxxx xxxxxxxx zruší, x xx x xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zájem.

Xxx 3

Xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx

§65

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx zasaženo.

Xxx 4

Řízení xx xxxxxx vyslovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx držení xx zdravotním ústavu

Oddíl 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§66

Xxxxxx příslušnost

Pro xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxx člověk, x xxxx xx xxxxxxxxx ústav xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §75.

§67

Účastníci

(1) Účastníkem xx xxxx zdravotní xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxx návrh xx zahájení xxxxxx.

§68

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x řízení

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx svým xxxxxx xxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxx člověka všechna xxxx xxxxx vzniklá x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Jestliže xxxxx xxxxxxxxx xxxx podpůrce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx je xxxx po xxxxxxx xxxxx okolností.

§69

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx jako účastník xxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx. O tomto x x xxxxx xxxxxxx procesních právech x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx poučen, ledaže xx xxxx xxxxxxxxx xxxx zcela xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx si xxxxxxxx xxxxxx zmocněnce xxxx xx-xx to třeba x ochraně zájmů xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx.

§70

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx zdravotního xxxxx x xxxxxxxx, zda xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx, xxxx jmenuje xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xx xxxxxx xxxxx. Xxx-xx proveden xxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu, xxxx xxxxx výsledkem takového xxxxxxxxxxx xxxxxxx vždy. Xxxx také vždy xxxxxxx xxxxx zdravotnickou xxxxxxxxxxx xxxx záznamem x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře x neschopnosti xxxxxx x xxxxxxxxx přání xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, soud xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přítomnost xxx xxxxxxx vážně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx zástupce, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx ústav. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx a provede xxxxxxxxx xxxxx vhodné xxxxxx.

§71

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx opatření

Žádné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx dílu xxxxxxx tomu, xxx xxxxxxxxx xxxxx člověka xxxxxxxxx, xxx tomu, xxx xxxx v xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxxx člověka xxxxxx xxxx vhodné opatření.

§72

Pokračování v řízení

V xxxxxx x vyslovení xxxxxxxxxxxx převzetí nebo xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x odvolání, které xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx člověk xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo dodatečně xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxxx, xxxxx do 2 týdnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx prohlásí, xx na projednání xxxx xxxx. X xxx xx třeba xx xxxxxx.

§73

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx předložit xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx doručeno. X podaném odvolání xxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxx, jestliže se x řízení xxxxxxxxx xxxxx §72.

§74

Náklady řízení

Náklady xxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx náklady xxxxxxxx xxxxxxxxxx umístěného člověka, x výjimkou nákladů xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dalším xxxxxx xx xxxxxxxxxx ústavu

§75

Oznamovací xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx ústav, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx povinen xxxxxxx xx 24 xxxxx xxxxx, x jehož xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx, převzetí každého, xxx x xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx souhlasu.

(2) Xx-xx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx písemným souhlasem, xxxxxx ve volném xxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx zdravotní ústav xxxxxxx xxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xx 24 xxxxx xxxx, co k xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx souhlasu došlo.

§76

Zahájení xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §75 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxx §75 xxxx. 2 (xxxx jen "xxxxxxxx") x dalším xxxxxx ve zdravotním xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx neučiní xxxxxxxx xxxxx §75, jsou xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx řízení. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx dal xxxxxxxxxx.

§77

Průběh řízení

(1) Xxxx xxxxxxxx bez jednání xx 7 xxx xx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx věci xxxxx xxxx xxxxxx xxx. Xxxx soudní rok xx xxxx xxxxxxxxx xx zdravotním ústavu.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxx; k tomu xxxxxxx xxxxxxxxx umístěného xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx lékaře x xxxxx xxxxx, x xxxxxxx vyslechnutí xxxxxxxx xxxxxx požádá. Xxxxxxxxxx §70 xx xxxxxxxxx.

§78

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, zda x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x pokud xxx, xxx tyto důvody xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx soud x závěru, xx x xxxxxxxx nedošlo xx zákonných xxxxxx, xxxx že tyto xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zdravotního ústavu. Xxxxxxx-xx soud xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx doručení rozhodnutí xxxxxxx člověka xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§79

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx §78 xx do 24 xxxxx od jeho xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx a zdravotnímu xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx vhodná xxxxxxxx, aby xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxx x xxxxxxxxx.

§80

Pokračování x xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx člověk xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx soud x xxxxxx o vyslovení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx.

§81

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

(1) Soud xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxx x přípustnosti xxxxxxxx xx zdravotního ústavu x o xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxx další xxxxxx je xxxxxxxxx x na jakou xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1 xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx x něm xxxxxx xxxx xxxxxx. Xx-xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx ústavu xxxxxxxxxxx xxx tuto xxxx, xx nutno xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x soud xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnout.

§82

Xxxxx na xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx člověk, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx blízké xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx doby, do xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, žádat x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx další xxxxxx xx xxxxxxxxxx ústavu xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx být xxxxxxxx xx 2 xxxxxx xx podání návrhu. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx propuštění x xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx umístěného xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx konat xxxxx vyšetřování xxxx xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx bylo xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§83

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxxxxx ústavu xxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx ke svému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx-xx tento stav xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 7 xxx xxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx umístěnému člověku xxxxxxxxxxx xxx řízení.

(3) Xxxx xxx rozhodování xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx řízení. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxx soudu xxxxxxx xx 24 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx člověka, xxxxx odůvodňuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §76.

(5) Xxxxxxxxxx §69, 70, 77 xx 81 xx xxxxxxxxx.

Oddíl 3

Řízení x xxxxxxxxx nepřípustnosti držení x zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx

§84

Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx člověka, x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx sociálních xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx.

§84x

(1) V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx sociální xxxxxx, xxxx umístěný člověk xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podat xxxxx xx zahájení xxxxxx.

(2) Xxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x rozhodnout xxxxxxxxxx xx 45 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxx x xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bez souhlasu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7), rozhodne x xxxxxxxxxxxxxx dalšího xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx sociální služby.

(4) Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx; k xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx poskytují sociální xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb má xxx rozhodnuto, xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx odbornou činnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx8) x xxxxxx xxxxxxx zprávy, xxxxxx xxxxxxx jsou zejména xxxxxxxxx o podmínkách x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx x člověka lze xxxxxxxx mírnějším x xxxx xxxxxxxxxx opatřením. Xx-xx to nezbytné, xxxx xxxxxx x xxxxx odborníky.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxx nepřípustnost dalšího xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx rozhodnutí xx 24 xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx člověka x xxxxxxxx úřadu xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxx xxxxxx místo xxxxxxxx xxxx hlášeného xxxxxx. Xxxx xxxxxxx učiní xxxx vhodná xxxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x xxx xx k xxxxxxxxx. Xxxxx příslušnému xxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx člověka xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx i x případě, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx člověka x xxxxxxxx sociálních xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx §66, 68, 69, 71 xx 74 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§84x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2016

§84x

Xxxxxxxx-xx xxxx, xx xxxxxx člověka x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx přípustné, xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx po xxxxxxxx 30 dnů xx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zastaveno.

§84b xxxxxx právním předpisem x. 189/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2016

HLAVA XX

XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX PRÁVNICKÝCH XXXX X XX VĚCECH XXXXXXXXXXX FONDU

Díl 1

Xxxxxx x xxxxxxxxx otázkách xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx

§85

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx otázkách týkajících xx xxxxxxxxxxx osob xxxx

x) řízení xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a likvidace, xxxxxxxxx x odvolávání xxxxx jejich xxxxxx xxxx likvidátora x xxxxxx,

x) řízení o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) řízení xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx x řízení xxxxx xxxxxxx x), xxxxxxx-xx xx xxxxxx, xx xx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx právnických xxxx.

§86

Místní příslušnost

(1) Xxx xxxxxx ve věcech xxxxxxxxx x §85 xxxx. x), x) x x) x xxx řízení uvedená x §85 písm. x), xxx-xx o xxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. x), je příslušný xxxx, x něhož xx právnická xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nezapisuje, xx xxxxxxxxx soud, x xxxxx xxxxxx má xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx soud.

(2) Xxx xxxxxx ve xxxxxx uvedených x §85 xxxx. x) x d) je xxxxxxxxx obecný xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xx věcech xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxx sídlo, má-li xxx na území Xxxxx xxxxxxxxx.

§87

§87 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2017 Sb.

§88

Xxxxxxxx a spojení xxxxxx

(1) Xxxxxxxx řízení xx věci přeměny xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxx u xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx požadujících xx věci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, stanoví-li xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) X řízením o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X řízením xx xxxx zneužití xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx hlasovacího xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx hlasovacího xxxxx x xxxxxxxx korporaci x xxxx xxxxx xx spojeno řízení x xxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hlasovacího xxxxx.

§89

Jednání

Neprovádí-li soud dokazování, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §85 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§90

Xxxxxxxxxxx

(1) X řízení x vyslovení neplatnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx, že x rozhodnutí orgánu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx xx xxx, jako xx xxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxx.

(2) V xxxxxx x vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx rozhodne xxxx xx xx xxxxxxxx lhůty 3 xxxxxx xx podání xxxxxx.

§91

Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx případech

Jestliže má xxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx návrh xxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, kterou xxx xxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxxx do řízení x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x je-li xxxxxxxx zájem xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nepodali, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, soud xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x vyvěsí xx xxxxxx desce xxxxx rozhodnutí, v xxxx xxxxx

x) xxxx xxxx xx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx,

x) x xxxxxx xxxxxx xx být xxxxxx zastaveno x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) poučení, xx řízení xxxx xxxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx návrhu xx 3 měsíců od xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§92

Xxxxxxx použití ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxx, x xxxx xx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxx x zneužití xxxxxxxxxxx xxxx, x pro xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx projektu xxxxxxx xxxx neplatnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx §91 xxxxxxx xxxxxxx, nestanoví-li zákon xxxxx.

§93

§93 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2017 Sb.

Xxx 2

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

§94

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx řízení ve xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx obecný xxxx svěřenského xxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx svěřenského xxxxx.

§95

Účastníci

Účastníky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx, která xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§96

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx lze xxxxxxx xxx xx xxxxx.

§97

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx-xx soud xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXX O XXXXXXXXXXXX

Xxx 1

Společná xxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

§98

Xxxxxxxx příslušnosti

(1) Xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx

x) xxx zůstavitel x xxxx smrti xxxxxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx evidované xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx zůstavitel xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx-xx bydliště xxxx xxxxx-xx bydliště zjistit, xxxxx, kde xx xxxxxxxxx zdržoval, není-li xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx b),

d) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx písmene x), x) nebo x).

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kterýkoliv xxxx xxxxx příslušný pro xxxxxx o pozůstalosti, xx-xx xx nebezpečí x xxxxxxxx.

§99

Přikázání xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx x tomu, xxxxxxx soudu xx xxx věc xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x k xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, mají účastníci xxxxxxx v §110, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx v době, xxx xxx xxxxx xxxxx xx přikázání xxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§100

Xxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx komisař notář, xxxxxxx xxx soud xxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxx o poskytnutí xxxxxx xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, notářských xxxxxxxxx, notářských xxxxxxxxxxx x xxxxxx zaměstnanců xxxxxx x provedení xxxxx soudního xxxxxxxx (§105),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §191,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zpeněžování xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§231),

x) xxxxxxxxxx o připadnutí xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§237),

x) zastavení likvidace xxxxxxxxxxxx (§280).

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxx všechny xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxx úkony soudu x učiní návrhy xx jejich xxxxx, xx-xx xx xxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx notář x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx místě xxxxxxxxxxx xxxx osob, xxxxx dosud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx předmětem xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§101

Pověření

(1) Rozvrh vydaný xx xxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodne xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxxxxxx.

§102

Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxx-xx xxxxxx, který byl xxxxxxx xxxxxxxxxx úkonů xxxx soudní komisař, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx náhradník, xxxx xxx-xx do xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, pokládá xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx notář xx notáře xxxxxxxxxx xxxxx §101; xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxx, byl-li xxxxxxxxx xxxxxx ustanoven xxxxxxxx xxxxxxxx.

§103

Výkon xxxxxxxx komisariátu

(1) Xxxxx xxxxxxxx komisaře xxxxxxx v xxxxxx x pozůstalosti notář, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

(2) Notář xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx koncipienta xxxxx xxxxx zaměstnance, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu, prováděním xxxxx xxxxxxxx komisaře,

b) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonů v xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, notářský xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx prvního xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx kvalifikační xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, mají x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx komisaře xxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx výkonu soudnictví.

(5) Xxxxx soudního xxxxxxxx xx zaznamenávají xx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx zvukově xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§104

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx x bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx, že xxx xxxxxx rozhodnuta v xxxxxxxxx xxxx, x xxx-xx xxxxx xx xxxxxxx zrušení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx upozorněn.

(2) Xxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx současně xxxxxx xxxxxxxxxx úkonů xxxxxxxx komisaře xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx přitom xxxxx §101.

§105

Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx zaměstnanců

(1) X xxxxxxxxx notáře, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx koncipientů xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxx xxxxxxxx komisaře, xxxxxxxx xxxx usnesením.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxx, že xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx současně xxxxxxxxxx úkonů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §101.

§106

Xxxxxxxxxxx

(1) Notář, xxxxxxxx xxxxxxxx, notářský koncipient x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, o xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s prováděním xxxxx x řízení x xxxxxxxxxxxx.

(2) Osoby xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, u něhož xxxxxxx nebo již xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx v prvním xxxxxx.

Xxxxx 3

Odměna x xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

§107

Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx daň x xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx právo xx xxxxxx za xxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx náhradu xxxxxxxx výdajů přitom xxxxxxxxx x xx xxxxxxx za xxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx. Xx platí xxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx úkon na xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx věc xxxxxxxx xxxx náhradník xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, má xxxxx na poměrnou xxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxx hotových xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; jeho xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx výdajů x xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx hodnoty xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx odměnu x xx náhradu xx xxx z xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 má xxx notář, xxxxxxx xxxxxx zrušeno xxxxxxxx xxxxx §104.

§108

Placení odměny x xxxxxx

(1) Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx za daň x přidané xxxxxxx xxxx x řízení x xxxxxxxxxxxx povinni xxxxxx xxxxxxxx

x) jediný xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx, xxx není xxxxxxxxxx,

x) xxxx dědiců, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx není xxxxxxxxxx, x to podle xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo podle xxxxxx majetku xxxxxxxx xxx rozdělení pozůstalosti,

c) xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx majetek xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §162 xxxx. 1 nebo xx xxxxxxx vypořádání xxxxxxxxx xxxxx podle §162 xxxx. 2, xxxx-xx řízení x xxxxxxxxxxxx zastaveno xxxxx §153 xxxx 154,

d) xxxx, nejde-li x xxxxxxx xxxxx písmene x) až c).

(2) X xxx, xxx x x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx výdaje, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx soud x xxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xx řízení x xxxxxx stupni končí. Xxx rozhodování soud xxxx xxxxxxx za xxx x přidané xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxx předpisem.

§109

Xxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx hotových xxxxxx x za xxx x přidané xxxxxxx x xxxxxxx likvidační xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx. Stát ručí xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na odměnu x xxxxxxx.

(2) Vydává-li xxxx xxxxxxxx dědické xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx komisařem, xxxxxx, xxxxxxx hotových výdajů x xxxxxxx xx xxx z přidané xxxxxxx, xx notáři xxxxxxx zaplatit xxxxxxx.

Xxxxx 4

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§110

Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xx, x xxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx-xx dědictví připadnout xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx dědické xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx posloupnosti, x xxxxx-xx xx na xxxx, xxxx xx xxx zákonný xxxxx, xx účastníkem xxxxx xxxx.

(2) Odstavec 1 xx nepoužije, xxxx-xx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§153) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§154); x xxxxx případě xx xxxxxxxxxx xxx, kdo xx xxxxxxxx x xxxxxx zůstavitele.

§111

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx manžel xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x něm o xxxxxxxxxx x právech x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jmění xxx xxxxxx manželství xxxxx xxxxxxxxxxx.

§112

Věřitel xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx věřitel xx xxxxxxxxxx, jde-li x xxx o xxxxxxxxx pozůstalosti, které xxxxxx, nebo x xxxxxx pozůstalosti, xxxxx xxxxxx.

§113

Xxxxxxxxxxxxx dědic

Nepominutelný xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx ceny xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

§114

Xxxxxxxxxxx závěti

Účastníkem je xxxxxxxxxxx závěti; to xxxxxxx, xx-xx být xxxxxx x pozůstalosti xxxxxxxxx (§153 x 154) nebo má-li xxxxxxxxxxx připadnout xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx dědic xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx závěti, xxx xxxxx zákonné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x že xx xxxxx xx xxxx, jako xx xxx xxxxxxx xxxxx.

§115

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx pozůstalosti xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx pozůstalosti.

§116

Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxx závěře xxxxxxxxxxxx (§149 xx 151) xx účastníkem xxxxx, xxx byl xxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx x zajištění majetku xxxxxxxxxxx x xxx xx dosud xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§117

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx likvidace pozůstalosti, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxx ji xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx správce.

(2) Xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx podle §110 xx 116, xxxxxx xxxxx na řízení x likvidaci xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pozůstalosti; jejich xxxxx na řízení x xxxxxxxxx prostředcích xxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx doby xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Věřitelé xxxxxxxxx xxx již x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účastníky xxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx toto xxxxx xxxxx úplně xxxxxxx; xxxxxx účast xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxx soudu xxxxxxx xx xx xxxx xxx není xxxxxxx.

Xxxxxxxx 3

Xxxxxxxxxxxxx

§118

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx xxxx, že xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx před soudem, xxxx zákonného xxxxxxxx xxxx opatrovníka, jmenuje xx pro xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ve věcech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§119

Zvláštní xxxxxxxxxx

Xxxxx-xx xxxxx xxxxx mezi xxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx střet xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx dědici xxx xxxxxx x pozůstalosti xxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxxxxx.

§120

Opatrovník xx zvláštních xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx řízení o xxxxxxxxxxxx opatrovníka xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx, xxxxx pobyt xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx známou xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx se xxxxxxx, nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxxx doručit xx xxxxxx jeho xxxxx.

Xxxxxxxx 4

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§121

Xxxxxx-xx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx x pozůstalosti xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx místě xxxxxxxxx x xxx, kdo x soudu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx tvrzení x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§122

Xxxxx-xx ke xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx pokračuje xx místě xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx x soudu do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jestliže zcizení xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 5

Rozhodnutí

§123

Oprávnění xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Rozhodnutí, xxxxxxx xx rozhoduje xx xxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx pouze xxxxx.

(2) Xxxxxxxx kandidát xxxx xxxxxxxx koncipient anebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx kvalifikační zkoušku xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx věci xxxx.

§124

Xxxxxxxxxx usnesení

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx notář, notářský xxxxxxxx, xxxxxxxx koncipient xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx složil kvalifikační xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x příjmení xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo zaměstnance xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx, xxxxx, odůvodnění, xxxxxxx o xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx k xxxx xxxxxx, x xxx x xxxxx xxxxxx usnesení.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx němuž xxxx přípustné odvolání, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx x náhradách xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx být xxxx xxxxxxxxxx.

§125

Podpis rozhodnutí

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx vyhotoveno xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx ten, xxx xxxxxxxx vydal, x xxxxxx se xxxxxxx razítkem notáře. Xxxxx úředního xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx vyhotoveno x xxxxxxxxxxxx podobě.

(2) Xxxxxx-xx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx notářským xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zaměstnancem xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx, xxx xxx xxxxxxx (§102).

§126

Doručování

(1) Xx vlastních xxxxx xx doručují

a) xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §176 xxxx. 2,

x) usnesení vydaná xxxxx §162 odst. 1 xx 3, §170 xxxx. 1, §180 odst. 1 x 2, §185, 191, 222 a 260,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §164 v xxxxxxx xxxxxxxx x §165 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §175 x xxxxxxx xxxxxxxx x §176 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §222,

x) xxxxxxxx x listiny, x xxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(2) Náhradní xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx usnesení xxxxxxxx xxxxx §164 x případě xxxxxxxx x §165 xxxx. 1 x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(3) Usnesení xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx doručovat, jestliže xx xxxxxxx zákon.

Xxxxx 6

Xxxxxxx xxxxxx

§127

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx soudního xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x náhrada xx daň x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx správce xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx za daň x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, provádí-li x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§128

Xxxxxxx nákladů

V řízení x pozůstalosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uplatňování xxxx xxxxxxx práva xxxxx nebo xxxxxx xxxxx ostatním xxxxxxxxxx xxxx některým x xxxx, odůvodňují-li xx xxxxxxxxx případu nebo xxxx-xx tu důvody xxxxx zvláštního zřetele; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx likvidace xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx 7

Opravné prostředky

Pododdíl 1

Xxxxxxxx

§129

Xxxxxxxxxxxxx odvolání

V xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přípustné xxxx xxxxx usnesení, xxxx

x) xxx notář xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx komisař,

c) bylo xxxxxxxxxx xx věci xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx zastaveno xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pozůstalost,

e) bylo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx nepatrné xxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxx tomu, xxx xx xxxxxxxx x pohřeb, jestliže x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyslovil xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx právu,

g) xxxx xxxxxxxxx svolání xxxxxxxx,

x) bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x právu xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx o placení xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstaty x k xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x ceně xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) byl xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx přihlášku xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx práva xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx věřitel xxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx určení, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x jaké xxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx.

§130

Projednání xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx u odvolacího xxxxx xxxxxxx také xxxxx, xxxx-xx xx xxx odměny a xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx komisaře xxxx xxxxxxxxxxxx správce.

§131

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx komisaře

(1) Xxxxx-xx odvolací xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, že xxxxx dodržen xxxxxxx xxxxxx xxxxx soudu, xxxxx dřívější xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vadám, xxxx xxxxxxx, xxx xxx x xxxxxx xxxxxx projednal xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxx k xxxxxxx xxxxxx jinému xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx nadřízen.

(2) Zruší-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně x dospěje-li k xxxxxx, xx xxxx xxxx podmínky k xxxxxxx xxxxxxxx (§104), xxxxxx, xxx věc x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiný xxxxx xxxx xxxxxx komisař.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx jako soudní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx podle §101.

§132

Náklady odvolacího řízení

Náhrada xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx přiměřeně xxxxxxxxxxx §128.

Xxxxxxxx 2

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx

§133

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx napadeno xxx pravomocné rozhodnutí, xxxxxx xxxx rozhodnuto xx xxxx xxxx xxxx kterým xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx soudem xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§134

Žalobou xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu xxx xxxxx, jestliže xx xxxxx ustanoven xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §120.

Xxxxxxxx 3

Dovolání

§135

Ustanovení §128 x 131 xx xxx dovolací xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 4

Společné ustanovení xxx xxxxxxx prostředky

§136

(1) Xxxxxxx prostředky xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxx xxxxxx u xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx provedením xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx soudní xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx nařízena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx xx lhůtě xxxxxx x likvidačního xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxx dědictví

Oddíl 1

Xxxxxxxx xxxxxx

§137

Xxxxxxxxxx povinnost

Matriční xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx (§98 xxxx. 1).

§138

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx x něho xxxxxx, že si xxxxxxxxxxx xxxx právo xx pozůstalost xxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bez xxxxxx, xxxxxxx se xxxxx, že xxxxxxx xxxxx zemřela xxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx, ledaže by xxxx již xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx x zahájení xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxxxx šetření

§139

Účel xxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx provede xxxxxxx úkony potřebné xxx xxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxxx jmění a xxx xxxxxxxx dědiců, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx závěti, xxxxxxx pozůstalosti a xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx.

§140

Zjištění skutečností xxxxxxxxxx xxx řízení

(1) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx systému vedeného xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx jiné právní xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxx xxxxxx x pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx xxxx obsaženy xxxxx o právních xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx, je-li xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§141

Povinnosti a práva xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx x rozhodnutí o xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx sdělí xxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx ten, xxx xx xxx xxxx xxxxx občanského xxxxxxxx řádu xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx, xxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx jinou xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx x rozhodnutí o xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxx soudu; xx neplatí, jde-li x listinu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx notář, xxxxx xx xx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebude xxx řízení xxxxxxxx.

(3) Xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxx xxxx xxxxxxx, xx právo xx náhradu xxxxxxxx xxxxxx. Toto xxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx 3 xxx xxx dne, xxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx soudu; x xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Úkony xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx-xx xxxxx nepochybné, xx xxxxxxxxxx žádnou xxxxxxxxxxx x že proto xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §153.

§142

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx případ xxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, o xxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxx práva xxxx o xxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu nebo x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx mít xxxxxx xxx xxxxxx pozůstalosti, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx x xxxxxxx, x x xxxxxxxxx případech xxxx.

(2) O zjištění xxxxx x obsahu xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxx xx xxxxx xxxxxxx ověřená xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxx x obsah xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 notář, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, postoupí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx soudu, x xxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxx.

(4) Listina x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx x vydědění, x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, se uloží x xxxxx, x xxxxx probíhá řízení x pozůstalosti, do Xxxxxx prohlášených xxxxxxxx xxx případ xxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx zápis.

§143

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, o smlouvě x zřeknutí se xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx těchto xxxxxxxx jednání, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x které xxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx podle dosavadního xxxxx xxxxxx svědčí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx které již xxxxxxxxx xxx xxxxx xx pozůstalost. Xxxxxxxxxx xx jim xxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxxx xx adresu, xxxxxx tyto xxxxx xxxxxxx xxxxx, popřípadě, xxxx-xx soudu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx adresu, xxxxx xx evidována jako xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů, x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxxxxxxx případech xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Ve xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx notáře, xxx x xxx xxxx proveden xxxx x xxxxxxxx xxxxx x obsahu xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxx x xxxxxxxxxx, xx úkon xxxx být xxxxxxxx x x nepřítomnosti xxxxx xxxx, xxxxx x xxx byly xxxxxxxxxx.

§144

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx stavu x xxxxxx xxxxxxx uvedené x §143 odst. 1 xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x přečte její xxxx.

(2) Notář xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxx xx k xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx, která x xxx xxxx vyrozuměna.

(3) X protokolu x xxxxxxxx stavu x xxxxxx listiny xxxxxxx x §143 xxxx. 1 notář uvede xxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jestliže x xx xxxxxxxx.

§145

Xxxxxxxx stavu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxxxxx toho, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx své xxxxx xxxxxxx ústně a xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx důkaz písemným xxxxxxxx o zůstavitelově xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx všechny xxxxxx, před xxxxx xxxxxxxxxx projevil xxxxx xxxxxxxx vůli, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx závažné okolnosti; xxxxxxx provést další xxxxxxxxxx tím není xxxxxxx.

§146

Xxxxxxx svědků x xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx-xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxx o xxxxxxxxxx o vydědění xxxxxxxx před xxxxxx, xxxx je xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx dědici, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx závažné xxxxxxxxx.

(2) Xxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx osobách, xxxxx xxxxx mít xxxxx xx majetek x xxxxxxxxxxxx.

§147

Xxxxxxxxx výslechu

Svědky xxxxxxx x §145 odst. 2 x v §146 xxxx. 1 x osoby xxxxxxx x §146 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx občanský xxxxxx xxx stanoví xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§148

Xxxxxxxxxx vykonavatele xxxxxx xxxx správce pozůstalosti

Zjistí-li xx, xx zůstavitel xxxxxxx vykonavatele xxxxxx xxxx správce xxxxxxxxxxxx, xxxx je x xxx xxxxxxxx x xxxxx xx, xxx xx xxxxx xxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§149

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx majetek, o xxxx xxx xxx xx xx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx úschovy x xxxxx, soudního xxxxxxxx xxxx u vhodného xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx na jiném xxxxxxx místě.

§150

Zákaz výplaty

(1) Xxx-xx xxxxxxxxxx majitelem xxxx xxxx xxxxxxx knížky, xxxx soud usnesením xxxxxxx xxxxxxx z xxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxx podle odstavce 1 xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nakládat s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§151

Xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx usnesením uloží xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx je, xx xxxxxx provedená xxxxx xxxxxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxx dluhu.

§152

Odloučení pozůstalosti

(1) O xxxxxx věřitele na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Soud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo její xxxxx x xxxxx-xx xx to xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §149151.

Xxxxx 3

Zastavení řízení

§153

Pozůstalost xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx patřící xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Rozhodnutí není xxxxx xxxxxxxxx.

§154

Xxxxxxxxxxx s majetkem xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx majetek xxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx, jestliže x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx souhlas, x xxxxxxxx řízení xxxxxxx; to neplatí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x němž xxxxx xxxxxxx, že x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právo xxxx xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx, použijí xx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxx.

§155

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení

Právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle §153 nebo 154 xx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 4

Správa xxxxxxxxxxxx

§156

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pozůstalosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx závěti, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx rozhodne, xxx x nich xx oprávněn xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§157

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx správce pozůstalosti, xxxx xxxx x xxx xxxxxx usnesením xxxxxxxx xxxxxxx pozůstalosti, xxxxxxxx

x) vykonavatel xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozůstalost, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx patřícího xx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) je x xxxx xxxx xxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, postupuje xx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx-xx xxxxx xxxx xx-xx jinak xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetek.

(3) Xxxx jmenuje x xxx xxxxxx usnesením xxxxxxx pozůstalosti xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx soudem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx svéprávnosti, xxxxxxxxx xx své xxxxxx xxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxx, x ukazuje-li se xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxx xxxx část xxxxxxxxx nový xxxxxxx.

(4) Xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx vůle xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx to občanský xxxxxxx.

(5) Nestanoví-li zákon xxxxx, xx soudem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zůstavitelem. Soudem xxxxxxxxx správce pozůstalosti xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolaný xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxxx xxxx zůstavitele, má xxxxxx xxxxxx postavení xxxx vykonavatel xxxxxx.

§158

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx může xxx xxxxxx xxxxxxxx jen xxx, kdo x xxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx nedědí xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxx, ani xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x hledí-li xx xx xxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx jmenován správcem xxxxxxxxxxxx xxx xxxx.

(2) X xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uvede xxxx, pro který xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Správce xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx své xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx v xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

§159

Odvolání xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx to xxxxxxxx xxxxxxx.

§160

Xxxxxxx povinnosti xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxx, kdo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) prodá xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; souhlas xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx majetku xxxxxx xxxxx xxxx xx-xx pravděpodobné, xx xxxxxx ztratí xx xxxxxxx,

x) vyrozumí o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zahraniční xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx družstvo, u xxxxx xxx zůstavitel xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§161

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx věcech správy xxxxxxxxxxxx

X xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx správci xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx závěti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 5

Majetek xx xxxxxxxxx xxxxx zůstavitele x xxxx xxxxxxx

§162

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cenu majetku xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx zůstavitele a xxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxx zůstavitele x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx manžela x xxxxxx o vypořádání xxxxxxx patřícího xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx v xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxx života xxxxxx xxxxxxx svého xxxxxxx xxx xxxxxx smrti, xxxxxxxxx xx zákonem.

(2) Xxxxxxx-xx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx usnesením xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxx majetek xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx pozůstalostního xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx pozůstalému xxxxxxxxx, xxxxxxxxx též xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx jmění. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx skutečnostech o xxx, co vše xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx manželů, ke xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Ukáže-li se xxxxx, než xx xxxxxx o pozůstalosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx měl x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, vypořádá xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2; soud xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§163

Právo xx xxxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx nebo xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx manžela ještě xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx 6

Xxxxxxxxxx dědického xxxxx

§164

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §153 xxxx 154, soud xxxxxxxxx xxxxxxxx každého, x němž xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xx xx, xx xx xxxxxxxxxxxxxx dědicem, x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx ho x tom, xx xxxx dědictví xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx stanoví xxxxx 1 xxxxxx xxxx, má-li vyrozumívaný xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, 3 xxxxxx xx doručení usnesení; x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx, jestliže xxx, x xxxx xxx mít xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xx to, xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx způsobilost xxx xxxxxxxxxx xxxxx dříve, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Zjistí-li xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení, xx xxxxxxxxx pro případ xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, je-li znám; xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx se použije xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xxx vede xxxxxxxx svěřenských xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, které xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx svěřenských fondů.

§165

Vyhlášení x doručení xxxxxxxxxx

(1) Soud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §164 xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxx třeba xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §164 xxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx pobytu.

§166

Xxxxxxxxxx vyhláškou

(1) Není-li xxxx xxx, x xxxx xxx mít xxxxx xxxxxxxxxxx výsledků xxxxxx xx to, xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx není-li xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, soud xx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx právu xxxxxxxxx. Xx vyhlášce ho xxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx jmenován (§120), xxxx mu x xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 6 měsíců xx xxxxxxxx vyhlášky xx úřední xxxxx xxxxx, a xxxxx xx o xxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx o xxxx xxxx vědět.

(2) Xxxxxxxx se doručí xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx mu xxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx na xxxxxx xxxxx soudu; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sdělovacích xxxxxxxxxx.

§167

Xxxxx nevyrozuměné

Má-li xx xx, xx xx xxxxxxxxxxxxxx dědicem, xxxxx, xxx xxxxx nebyl xxxxxx o xxxx xxxxxxxx právu vyrozuměn, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxx uplatnit své xxxxx x soudu xxxxxxx xxxx ústně xx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x možnosti xxxxxxxx odmítnout způsobem xxxxxxxx x §164 x 165.

§168

Spor o dědické xxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx právu nebo xxxxx xxxxx uplatnili xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zaniklo-li xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx neplatné anebo xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx dědictví xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vedle xxxx xxxxxx, je tu xxxx o dědické xxxxx.

§169

Postup v případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx právo na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx usnesením xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x řízení xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, nezaniká, v xxxxxx x při xxxxxxxxxx xx však x němu nadále xxxxxxxxxx.

§170

Xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx, že pro xxxxxxxx sporu x xxxxxxx právo xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx sporné, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx toho x xxxxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx zřetelem x okolnostem případu xxxx xxxxxxxxx, aby xxx právo xxxxxxxx xxxxxxx; x podání xxxxxx určí lhůtu, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 2 xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx žaloba xx xxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx žaloba odmítnuta, xxxxx, xx spor x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx toho, xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Vyplývá-li x xxxxxxxx 2 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x žalobě, xx dědické právo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dědiců, xxxx xxxxxxxxx xxxx účast x řízení ukončí. Xxxxxxxxxx §169 odst. 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.

Oddíl 7

Aktiva a xxxxxx pozůstalosti

§171

Zjišťování aktiv x xxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxx xxx smrti, xxxxx x pohledávky x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vznikla xxxxxx xx jeho xxxxx, xxxxx xxxx původ x právních xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx za xxxx života, x xxxxx xx xx xxx dalšího xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx zúženo xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Pasiva xxxxxxxxxxxx tvoří

a) xxxxx xxxxxxxxxxx, které xxx x xxxx xxxxx, xxxxx x dluhy, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxx nezabránila xxxx xxxx,

x) náklady xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x nichž xxxxx stanoví, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx hradí x xxxxxxxxxxxx, popřípadě že xxxx pasivem xxxxxxxxxxxx.

§172

Zjištění xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx soud zjistí xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ze společného xxxxxxxxxx dědiců o xxxxxxxxxxxxxx majetku.

(2) Nebyla-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx a xxxxx je x xxxxxxx xxxxx. Neshodnou-li xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx spornému xxxxxxx se x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nepřihlíží.

§173

Zjištění xxxxx

Xxxxxx pozůstalosti xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xx v xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxx xxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx, ke sporným xxxxxx xx x xxxxxx x při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nepřihlíží.

§174

Xxxxxxx věřitelů

(1) Xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx soupis xxxxxxxxxxxx, xxxx toho, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby x něho xxxxxxxxxx x listinami doložili xxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx, xxx xxxxx pohledávky xxxxxxxxx x xxxx jsou xxxxxxxx xxxx, když xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx soud v xxxxxxxx xxxxxxx lhůtu, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 3 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Usnesení xxxxx odstavce 1 xx vyvěsí xx xxxxxx xxxxx xxxxx; x odůvodněných případech xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx hromadných xxxxxxxxxxx prostředků.

§175

Xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx jsou následky, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx neuplatní.

(2) X xxxxxxxxx výhrady soupisu xxxxxxxxxxxx soud v xxxxxxxx stanoví xxxxx 1 xxxxxx xxx xxx, kdy xxx x xxxxx právu xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§176

Xxxxxxxxxx x právu xxxxxxx soupisu

(1) Svéprávného, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, který není xxxxxxxx, potomkem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, soud xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxx buď xxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxx §175 xxxxxx, xxxx xxx, xx jim xxxxxxxx xxxxx §175 xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx uvedeni x xxxxxxxx 1, xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxx §175 xxxxxxx a že xx od xxxx xxxxxx výslovné vyjádření x tom, xxx xxxxxxxxx výhradu xxxxxxx; xx neplatí, nemohou-li xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx dědic v xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx nedostaví x xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxx xxxx xxx poučen.

(3) Xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx třeba xxxxxxxx xxxxx §175 xxxxxxxxx.

§177

Soupis pozůstalosti

(1) Xxxx xxxxxxxxx rozhodne x xxxxxxxx xxxxxxx pozůstalosti xxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx případu, x xxxx nahrazení seznamem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pozůstalosti x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o pozůstalostním xxxxxxx, xxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx bude xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, soud usnesení x xxx xxxxx.

§178

Vyrozumění o soupisu xxxxxxxxxxxx

(1) Nařídí-li soud xxxxxx xxxxxxxxxxxx, vyrozumí x xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx 15 xxx předem.

(2) Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx třeba x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx nemohou xxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx svéprávné, xxxxx, xxxxx xxxxxxx číst x xxxx, osoby, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx být přítomny xxxxxxx a vznášet xxxxxx x xxxxxxxxxx x osoby xxx xxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxx x řízení x xxxxxxxxxxxx pověřen xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§179

Protokol x soupisu xxxxxxxxxxxx

(1) Soupis pozůstalosti xx uvede v xxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvede, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx byl xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx a připomínky, xxxxx majetku xxxxxxxxxxx x kde se xxxxxxx x xxx xxx majetek zajištěn x xxx. Xxxx x xxxx majetek xx popíší xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxx zjistit xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx.

(3) Xxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx proveden xxx xxxxxx xxxx, které xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x připomínky (§178 xxxx. 2), xxxxx xx v xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x tom, že xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxx řádně x úplně.

Oddíl 8

Xxxxxxx cena xxxxxxxxxxxx

§180

Xxxxxx xxxxxxx ceny

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx pozůstalostního xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx základě xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obvyklou xxxx majetku x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx x projednání xxxxxxxxxxxx pravomocně xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx usnesením.

§181

Ocenění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx ocenění pozůstalostního xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx soud xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxx tím, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx cenu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxx je rozhodný xxxx x době xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx stav x xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx 9

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§182

Xxxxxxx

(1) Xxxx x xxxxxxxxxx xxxx nařídí xxxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx. Jednání xx xxxxxxxxx.

(2) K jednání xxxx xxxxxxxx dědice xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x další xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx povinnosti xxx xxxxxxx půjde, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x další osoby, xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx.

(3) Dostaví-li se x xxxxxxx účastník xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx při jednání, x když x xxxx nebyl xxxxxxxxx.

§183

Xxxxxxxxxx xxx nařízení xxxxxxx

Xxxxxxx není třeba xxxxxxxxx,

x) xx-xx být xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle §153 xxxx 154,

x) xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx soudu xxx xxxxxxxxxx x pozůstalostním xxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státu proto, xx xxxxxx žádný xxxxx xxx podle xxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx dědické posloupnosti, x xx xxxx xx xxxxx, jako xx xxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 10

Rozhodnutí x xxxxxxxx

§184

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxx vydá xxxxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxx-xx zjištěno xxxxxxx xxxxx a pozůstalostní xxxxx, byla-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nařízení, xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx-xx xx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, stanovené xxxxxxx xxxx předpoklad xxx potvrzení dědictví.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx §162 x 180.

§185

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) X rozhodnutí x xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xx dni xxxxxx dědického xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dědici,

b) rozdělí xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx rozdělení nabytí xxxxxxxx více xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx osoby, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxx určení xxxxxxxxxx, x potvrdí xxxxx rozdělení nabytí xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pozůstalosti, xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxx podle xx nabytí xxxxxxxx xxxx dědici,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx pro xx splněny xxxxxxx xxxxxxxxx předpoklady, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx nabytí xxxxxxxx xxxx dědicům xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx výše xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nedošlo-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx zákona, xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx dědiců x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) potvrdí, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx závěti, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a že xx na xxxx xxxxx, jako by xxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx odstavce 1 xxxx. a) x x) xx x) xxxx xxxxxxxxx také xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx dědici xxxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx dědické xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x zákonné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxxx nenabyl xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx

x) rozhodne x xxxxxx xxxxxx xx zákonné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §1693 odst. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx dědice, xxxx-xx xx něj xxxxxxxxx xxxxx.

(4) V xxxxxxxxxx x dědictví xxxx xxxxxx uvede důvod xxxxxxxx, xxxxx, z xxxxxx došlo x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x tom, xxx x který xxxxx uplatnil výhradu xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, kdo xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dědic x xx jakého xxxxxxxxxxx x xxx může xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx volně nakládat.

§186

Xxxxxxxxx pozůstalosti

Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx vychází x výkazu, xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

§187

Neschválení xxxxxx

Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx až xx xxxxxx moci tohoto xxxxxxxx.

§188

Účinky právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x) zaniká závěra xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx k zajištění xxxxxxxxxxxx,

x) zaniká xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx §190 xxxx. 2 xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xx skončeno xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§189

Xxxxxxxxxxx práv žalobou

(1) Xxxxxxxxxx-xx xx v xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx postupu xxxxx §162 xxxx. 2 xxxx druhé, §172 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxx §173 xxxx druhé, xxxxx xx xxxxxxxxx domáhat xxxxx xxxx žalobou.

(2) Xxxx, xxx nebyl xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx o pozůstalosti x xxx, xxx xx xxxxx xxxxx x pozůstalosti xxxxxxx xxxxxxx.

§190

Úkony xx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vyrozumí xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx seznam xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx věci x xxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxx, xxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí x pozůstalosti známým xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx o pozůstalosti xxxxx pohledávku xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx, pobočce xxxxxxxxxx xxxxx xxxx spořitelnímu x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

§191

Xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx se, xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x pozůstalosti a xxxxxx zastaví.

(2) Xx xxxxxx xxxx usnesení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zůstavitelových xxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §190.

Xxxxx 11

Dodatečně xxxxxx xxxxx xxxxxxx

§192

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení

Objeví-li xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx řízení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§153 x 154), xxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx dědictví. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx pozůstalosti.

§193

Dodatečné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xx po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x ně xxxxxx x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx soupis xxxx xxxxxx o xxxxxxxx x pasivech pozůstalosti; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxxx, k xxxx xx x důsledku xxxxxxx xxxxx §162 xxxx. 2 xxxx xxxxx, §172 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxx §173 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx, xxx xxxx projednal xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pozůstalosti, xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, platí, že xxxxx pravomocného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx došlo xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx více dědiců xxxx že xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podílů, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx, vyplývajících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx, xxxx x xxx vydá xxxxxxxx.

(3) Xxxxx x podání xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o aktivech xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x pozůstalosti podle xxxxxxxx 2, soud xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx uveřejní xx xxxxxx xxxxx soudu. Xxxx xxxxx nesmí xxx xxxxxx než 2 xxxxxx.

Xxx 3

Nabytí dědictví xxxxxxxxx xxxxxxx

§194

(1) Nastal-li xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx času xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx-xx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxx xxxxxxxxxx dílů 1 x 2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx posuzují ke xxx, kterým xxxxxxxx xxxxxxxx dědického práva xxxxxxxxxx dědice, a x xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

(2) V rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dědice xxxxxxx poměrně přednímu xxxxxx xx xx, xx xxxxxx xx xxxxxx zůstavitelových dluhů xxxx xxxxxxxxxxxxxxx dědici xx xxxxxxx díl.

Xxx 4

Xxxxxxxxx pozůstalosti

Oddíl 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§195

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx nedědí xxxxx xxxxx xxx podle xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx dědické posloupnosti, x xx xxxx xx xxxxx, xxxx xx byl xxxxxxx xxxxx, anebo xx xxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jestliže

a) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxx xxxxx §153 xxxx 154,

b) bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx manžela, zaniklo-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxx (§162),

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§180),

d) xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx x dědictví (§184 xx 187).

(2) Xxxx xxxx xxxxxxx likvidaci xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx.

§196

Rozhodnutí o nařízení xxxxxxxxx

(1) O xxxxxxxx xxxxxxxxx pozůstalosti soud xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Soud x usnesení podle xxxxxxxx 1 xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx u xxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxxxxx xx lhůtě, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx kratší xxx 3 xxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxx,

x) poučí xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx být xxx xxxxxxxx xxxxx §162 a 180.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxx x den, xxx bylo xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx, u xxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxx; v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zveřejněno xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§197

Jmenování likvidačního xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxx x likvidaci xxxxxxxxxxxx ukáže, xx xx vyžaduje potřeba xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx nebyl xxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§198

Xxxxxx nařízení likvidace xx xxxx řízení

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x provést xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxx majetek náležející xx likvidační xxxxxxxx, xx xxxx právní xxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx řízení x xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x něhož xx toto xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx x výkon xxxxxxxxxx xxxx exekuce xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx také katastrálnímu xxxxx.

(2) Jiné xxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxx patřícího xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx likvidační xxxxxxxx x jehož účastníkem xxx zůstavitel nebo xxx, xxx spravoval xxxxxxxxxxx, bude xx xxxxxx moci xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pohledávek xxxx xxxxxx xxxx, které xxxxxxxx do majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxx právní xxx projednávanou před xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx přihlásil,

c) xxxx nebo xxxxx xxxxxx věc, xxxxx xxxxxxxxxx může xxxx x vyjasnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§199

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx správce xxxx, nebyl-li likvidační xxxxxxx xxxxx jmenován, xx xxxxxx, který xxx x řízení x xxxxxxxxxxxx pověřen xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx komisař (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx"); do xxxxxx xxxx usnesení x xxxxxxxx likvidace xxxxxxxxxxxx smí xxxxxxx xxx takové úkony, xxxxx xxxxxxxx odkladu.

§200

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pozůstalosti zanikají

a) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx žádný xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx podle xxxxxxx dědické xxxxxxxxxxxx x xx se xx stát xxxxx, xxxx by xxx xxxxxxx dědic; xxx xxxx xxxxxxx právo xx xxxxxx likvidačního xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) práva na xxxxxxx xxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx zákon xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zůstavitele xxxx že se xxxxxxxxxx z pozůstalosti,

e) xxxxxxxxx pozůstalosti,

f) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pověření, xxxx xxxx včetně xxxxxxx x další xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jednání, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xx jeho smrti,

g) xxxxxx xxxxxxxxxxxx závěti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx pozůstalosti, x xxxxx to xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§201

Xxxxxx xx dluhy x xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pozůstalosti xx pohledávky

a) odpovídající xxxxx, xxxx patří xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx pozůstalosti xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x včas xxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§202

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx-xx usnesením rozhodnuto xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx i xx xxxxxx moci xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pozůstalosti.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx desce xxxxx může xxxx xx xxxxx likvidačního xxxxxxx xxxx x xxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstaty; xxxxxxxxxx §149151 xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 2

Likvidační xxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxx a zánik xxxxxx

§203

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx insolvenčních xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Tato osoba xxxx xxx jmenování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxxxx xx xxxxxxx insolvenčních xxxxxxx, xxxx jmenuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx předpoklady xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a která xx svým jmenováním xxxxxxxx.

(3) Likvidačním správcem xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx, xxx xx na xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnost xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx funkce likvidačního xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx.

§204

Xxxxxxxx likvidačního správce

(1) Xxxx usnesením xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) x xx xxxxxx x důležitých xxxxxx,

x) xx xx xxxxxxxx x xxxx poměru x věci xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx funkci.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce, jmenuje xxxxxxxx nového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §203.

(3) Xxxx xxxxxxxxx likvidační xxxxxxx xxxxx svou xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxx jmenování. X xxxxxxxxxx důvodů xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx dnem, x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxx likvidační správce xx xxxxxxx řádně x xxx zbytečného xxxxxxx informovat xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxx, týkající xx xxxxxx xxxx xxxxxx.

§205

Xxxxx funkce likvidačního xxxxxxx

(1) Funkce likvidačního xxxxxxx xxxxxxx, nastane-li xxxxxx xxxxxxxxxx, s xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zánik xxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxx likvidačního správce xxxxx odstavce 1, xxxx bezodkladně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx správce; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §203.

Pododdíl 2

Xxxxx x xxxxxxxxxx

§206

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) vykonává xxxxxx xxxxxxx patřícího xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxx,

x) pořizuje x xxxx seznam xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx občanského xxxxxxxx xxxx jiného řízení, xxxxx předmětem xxxx xxxxxxx nebo pasiva xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx úkoly, xxxxx stanoví zákon xxxx xxxxx mu xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx funkce xxxx xxxxxx na účet xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxx, x něhož xxxx xxx zřejmé, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx zůstavitele xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§207

Xxxxx provádějící xxxxx xxxxxxxxx xxx jmenování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxx, vykonává xxxxx xxx likvidaci pozůstalosti xxxxxxxxxx správce, xxxxxx xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Likvidační xxxxxxx xxxx pověřit xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

(3) Jiná xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx jednotlivé xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx základě xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx opravňuje.

§208

Náhrada xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxx výkonu funkce xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx.

(2) Likvidační xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx za xxxxx xxxx xx majetku, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx funkce xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxx zprostit, ledaže xx xx škodě xxxx jiné xxxx xx xxxxxxx došlo x xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx správce nejen xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxx, xxx x xx škodu xxxx xx jinou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §207 xxxx. 2 a 3.

(4) Právo xx xxxxxxx škody podle xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx 3 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx skončena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Pododdíl 3

Xxxxxx x xxxxxxx likvidačního xxxxxxx

§209

Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx x přidané hodnoty

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx na xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx uvedených x §207 odst. 2 x 3 xxx xxxxxx své xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x ním, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx tom xxxxxxxxx x, xx-xx xxxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty, xxx xx xxxxxxx xx xxx z přidané xxxxxxx.

(2) Právo xx xxxxxx x na xxxxxxx xx xxx x přidané xxxxxxx x xxxx odměny xxxxx odstavce 1 xx jen xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx xx své xxxxxx xxxxxxx xxxxx §204 xxxx. 1 xxxx. x).

§210

Xxxxxxx odměny a xxxxxx

(1) X právu xx odměnu x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xx xxx x přidané xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx při likvidaci xxxxxxxxxxxx x prvním xxxxxx končí.

(2) Odměna x náhrady hotových xxxxxx x za xxx z xxxxxxx xxxxxxx likvidačního xxxxxxx xx uhradí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx práva likvidačního xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx.

§211

Xxxxxx

(1) Soud může xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zálohu xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zálohu xxxxx odstavce 1, xxxxxx xx xxxxxx x náhrady hotových xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záloze x xxxxxxx xxxxxxxxxx podstaty xxxxx xxxxxxxxxxx usnesení xxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podstaty

§212

(1) Xxxxxxx likvidační xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx zůstavitele, xxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxx; xx neplatí o xxxxxxx, xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jmění (§162) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx jen xx jeho xxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx původ x xxxxxxxx skutečnostech, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, x xxxxx xx zůstaviteli xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nezemřel,

c) právo xx xxxxxxxxxx společného xxxxx, které xxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx zůstavitele x xxxxx nebylo xxxxxxxxxx,

x) majetek třetích xxxx, z xxxxx xxx xxxxxxxxx zůstavitelovu xxxxxxxxxx, xxxxxxx ušel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxx písmenem x), není-li xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tohoto xxxxxxx,

x) xxxxxxx, o němž xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§225),

x) xxxxx xxxxxxx, x němž to xxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx a užitky xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

Xxxxxxxx 2

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podstaty

§213

Úkony

Není-li xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx; xxxx se xxxxxx pokyny soudu.

§214

Zjišťování skutečností x xxxxxxx

(1) Xxxxxxx likvidační xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx ze soupisu xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx majetku xxxx xx shodných xxxxx xxxxxx, popřípadě xx xxxxxxx pozůstalosti, xxx-xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, zda xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sporný a x xxxxx xx xxxxx xxxxx nepřihlíželo (§162 odst. 2 xxxx xxxxx, §172 xxxx. 2 věta xxxxx).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx vyšetří, xxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, který xxxxx xx likvidační xxxxxxxx. Xxx přitom, aby xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§212).

§215

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxx zná xxxxxxxxxxx x xxxxxxx patřícím xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx, xxx xx nachází xxxx xxx je xxxxxxx, je xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx notáři; xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xx xxx xxxx podle občanského xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx, xxx vede xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx patřit xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, umožní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx, je-li xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Nestanovil-li xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyzvat xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§216

Xxxxxx majetek

(1) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx, xx xx xxxxxxxxxx podstaty patří xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxxx vyplývajících xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx uvedených v §215 xxxx. 2 xxxxx xx likvidační xxxxxxxx xxxxxxx, oznámí xx soudu. Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx xxxxx xxxxx x majetku, x němž xxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx nebo xxxx xxxxx majetek xxxxxx pokládat za xxxxxxx, xxxxx patří xx xxxxxxxxxx podstaty.

§217

Náhrada výdajů

Ten, kdo xxxxxx xxxxxxxxxxxx správci xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §215 xxxx. 1, má xxxxx xx náhradu xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx, nebylo-li xxxxxxxxx x xxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx; x xxx je xxxxxxxxxx správce xxxx xxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 3

Seznam majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§218

Xxxxxxxx a xxxxxx seznamu

(1) Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §214 x 215 a xxxxxx xxxxx xxxxx §216 xxxx. 2 likvidační xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx seznam xxxxxxx, xxxxx patří do xxxxxxxxxx xxxxxxxx; dbá xxx xxx pokynů xxxxx.

(2) Xxxxx-xx v xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx likvidace xxxxxxxxxxxx xxxxxx další xxxxxxx, xxxxx patří do xxxxxxxxxx podstaty, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx doplní.

§219

Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx pod xxxxxxxxxxxx položkami.

(2) Majetek xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxx náležitou xxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx zjistit xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§220

Xxxxxxxxx xx seznamu

Každý, xxx osvědčí právní xxxxx nebo xxx xxx xx xx xxxxx důvody, xxxx xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxx výpisy x xxxxx.

§221

Vyrozumění x soupisu

Jakmile xxxxxxxxxx správce xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx x systémy vede.

§222

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xx součást xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx soudu xxxxxxxxx podle §216 xxxx. 2, likvidační xxxxxxx bezodkladně xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, komu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §215 xxxx. 2 má xxxxxxx, xxxx tomu, xxx uplatnil xxxxx x majetku, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx majetku likvidační xxxxxxxx; současně ho xxxxx, aby xxx xxxxx uplatnil xxxxxxx, x xxxxx, x xxxx xxxxx a xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx.

§223

Xxxxxx ze seznamu

Ukáže-li xx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zapsán xxxxxxx, xxxxxxx xx xx správně xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xx souhlasem xxxxx xxxx xx xxxxx soudu jej xxxxx xx seznamu. Xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxx x tom xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx vede.

Xxxxxxxx 4

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podstaty

§224

(1) Ten, xxx tvrdí, že xxxxxx xxxxxxx nepatří xx likvidační xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx právo k xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx domáhat vyloučení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx podává xxxxx xxxxxxxxxxxx správci xx xxxxx 1 xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxx xxxx doručeno xxxxxxxx soupisu xxxxx §222. Xxxxx je xxxxxxxxx, xxxxx-xx žaloba xxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx x poslední xxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§225

Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx §224 xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx byla-li xxxxxx xxxxxxxxx, platí, xx xxxxxxx xxxxx xx likvidační xxxxxxxx.

Xxxxxxxx 5

Xxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§226

Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx likvidačního xxxxxxx xxxx notáře

Není-li xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx notáři xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx patřícího do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a povinnosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx při xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§227

Úkony xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx xx likvidační xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx pouze xx xxxxxx xxxx x xxxxx, který xx x tomuto xxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx patřících do xxxxxxx likvidační xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx likvidační xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx správce nebo xxxxx xxx xxx xx souhlasem xxxxx. Xxx xxxxxx práv xxxxxxxxx ohledně xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx podstaty, likvidační xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Likvidační xxxxxxx nebo xxxxx xxx uzavřít za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx souhlasem xxxxx

x) xxxxxxx x úvěru, xxxxxxx o půjčce xxxx obdobnou smlouvu, xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx dodávku xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx x provozu xxxxxxxxxx závodu xxxxxxxxxxx xxxx xxxx pobočky.

(4) Xxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx likvidační xxxxxxx xxx právně jednat xxxxxxx majetku patřícího xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x předchozím xxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x návratné xxxxxxxx xxxxxxxx xx státního xxxxxxxx, jakož i xxxxx majetek xxxxxxx xx likvidační xxxxxxxx, x nímž xxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxx, k xxxxx xxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx správce nebo xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx soudu.

§228

Xxxxxxx při nedostatku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Nepostačují-li xx xxxxxx majetku xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxx peněžité xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx získané xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tyto náklady xxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x bez xxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxx z výtěžku xxxxxxxxx xxxxxxx likvidační xxxxxxxx.

§229

Xxxxx likvidačního xxxxxxx xx řízení

(1) Xxxxxxxx x xxx, x xxxx xxxx usnesení x nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyvěšeno xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx soudní, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx týká xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pasiv xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx dosud xxxxxxxxxx nebo ten, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do likvidační xxxxxxxx zůstavitelem nebo xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx pozůstalost, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx účastníkem xx místě xxxxxxxxxxx xxxx toho, kdo xxxxxxxxx pozůstalost, jestliže xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx; xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxx, x němž xxxx xxxxxxxx o nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyvěšeno xx úřední desce xxxxx, může xxx xxxxxx xxxx soudem, xxxxxxxx úřadem xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx týká xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podané xx xxxxxxxx pohledávky patřící xx likvidační xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vedeno xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; jinak xxxx řízení xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 smí xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podstaty xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx práva, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx platí, x xxxx v řízení xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

§230

Xxxxxxx řízení

(1) V xxxxxxxx xxxxx §229 xxxx xxxxx x xxxxxxxxx právo xx xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx likvidačnímu xxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx náhodou, xxxxx xx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx zaplacené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx podle §229 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Náhrada nákladů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx 6

Xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx podstaty

§231

Uskutečnění zpeněžení

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx likvidační podstaty xxxxxxxxxxx s předchozím xxxxxxxxx soudu likvidační xxxxxxx nebo xxxxx.

(2) Xxxx xx svém xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvede xxxxx xxxxxx zpeněžení (§232) a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ale x xxxx xxxx xxxx podmínky, které xxxx xxx při xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) O xxxx zpeněžení xxxxxxx xxxxxxxxx xx likvidační xxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx stanovenými xxxxxxxxxx.

§232

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx likvidační xxxxxxxx xxx zpeněžit xxxxxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxx soudem xxxxx xxxxxxxxxx jiného právního xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo notář,

c) xx xxxxxxx dražbě xxxxxxxxx dražebníkem xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx exekutorem xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(2) Xxxxxxx uvedenými x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx určité xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

§233

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx likvidační xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx zajištěné pohledávky xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx uskutečnil zpeněžení xxxxxxxxx nebo zadržené xxxx, jestliže má xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Ke xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Věřitel, xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx věci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 zastavenou nebo xxxxxxxxx věc xxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem, xx xxxx xx písemně xxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx jeho xxxxxx lhůtu ke xxxxxxxxx xxxx prodloužit.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx uplynutím xxxxxxxxx xxxxx dnem, x xxxx xxxxx xxxxx xxxx oznámení, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

§234

Odevzdání výtěžku

Věřitel, xxxxx xxxxxxxx majetek xxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstaty, xxxxxxx výtěžek xxxxxxxxx xxxx soudu x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§235

Xxxxxxxx ceny

(1) Před xxxxxxxxxx xxxxxxx patřícího xx xxxxxxxxxx podstaty xxxxxxxx xxxxxxxx v §232 xxxx. 1 xxxx. c) nebo x) musí být xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx, obchodní závod, xxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxx prohlášenou xx kulturní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx likvidačního xxxxxxx xxxx i bez xxxxxx soud.

§236

Xxxxxx majetku x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx, xxx xxxxx majetek xxxxxxx xx likvidační xxxxxxxx způsoby uvedenými x §232, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) dnem, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx dražbě prováděné xxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx právního xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekuci, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, xxxx

x) dnem, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx vlastnického xxxxx xx základě xxxxxxx.

(2) Ten, kdo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstaty xxxxxxxx xxxxxxxx v §233, nabyl x xxxx vlastnické xxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxx xxxxxx prováděné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx vlastnického práva xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x likvidační xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §232 a 233, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a zajištění xxxxx xxxxxxx osob.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx správce xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx oznámí xxxx, xxx takový xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx váznoucího xx xxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxx učinil xxxxxxxxx xxxx xxxxxx exekutor, xxx-xx xxxxxxx zpeněžen xx veřejné dražbě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x dražbě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Je-li xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zapsáno v xxxxxxxxx zástav, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo notář xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxx.

§237

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx patřící xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx státu; xx xxxxx likvidačního xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx x xxx usnesením rozhodne xxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxx xx xxxxxxxxxx podstaty, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, o xxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §236 xxxx. 3 x 4 se xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 4

Xxxxxxxxxxxx pohledávek

Pododdíl 1

Xxxxxx likvidační xxxxxxxx

§238

Xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx podstaty xxxxx náklady zůstavitelova xxxxxx, jakož i xxxxx xxxxxxxxxxx, které xxx x xxxx xxxxx, a dluhy xxxxxxx xx smrti xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx měl plnit xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx

x) xxxxx a úroků x prodlení, které xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx usnesení x nařízení likvidace xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx pokuty x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx něž xxxxxxx xxxxx po xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vzniklo-li xx xx xxxxx až xx smrti xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx patřícího xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx likvidace xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx správcem xxxx xxxxxxx.

(3) Pasiva pozůstalosti (§171 odst. 2), xxxxx xxxxxxx pasiva xxxxxxxxxx podstaty xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§239

Uspokojení pohledávek

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx pozůstalosti jen xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx podstaty, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx která xxxx xxxxx oznámena, považuje-li xx takové xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) I xxxx xxxxxx přihlášeny, xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vznikly xx xxxxx uzavřených x likvidačním xxxxxxxx xxxx notářem, x xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx stanoví xxxxx.

Pododdíl 2

Přihláška

§240

Podání xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx likvidační xxxxxxxx, může podat xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx soudu, xx xx uplynutí lhůty, xxxxx xxxx stanovena x usnesení o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx příslušnému xxxxx nejpozději x xxxxxxxx den xxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odmítne,

a) xxxx-xx xxxxxx opožděně,

b) xxxx-xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx přihlášky,

c) xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx dluh, xxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx podstaty.

§241

Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx občanským soudním xxxxx vylíčení xxxxxxxxxxx, xx nichž se xxxxxxxxxx xxxxxxxx zakládá, x vyčíslení jistiny xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx provést i xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx neurčité xxxx xxxx o xxxxxxxxxx x xxxx xxxx.

(2) Xxx-xx x vykonatelnou xxxxxxxxxx, musí být x xxxxxxxxx dále xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxx xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx přihlášku xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx lhůtě, xxxxxx xxxx x která xxxxx být xxxxxx xxx 15 xxx xx xxxxxxxx usnesení; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx třeba xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx provést.

(4) Přihlášku, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx řádně xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx možné xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx věřitel xxxxxx.

§242

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetkem xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx lhůty xxxxxxxxx xxx podání přihlášky xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxx vzniklo, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zajištění, jinak xx k zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§243

Přihláška xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx osoby ze xxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx právo xx uspokojení této xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §241 a 242 se xxxxxxx xxxxxxx.

§244

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxx, jenž xxxxx xx pasiv xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxx věřitele xx xxxxxxxxxx pohledávky xx třetích xxxx, xxxxxxxxxxxxxx věřiteli xxxxxxxx x nerozdílně se xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitele x xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podstaty, xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§245

Oznámení xxxxxxxxxx

Xx přihlášku xx považuje podání xxxxxxxx, kterým xxxxxxx xxxxx pohledávku soudu xxx x době xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx-xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x §241 odst. 1 x 2 x x §242.

§246

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Podá-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xx xxxx podání xx xxxxxxxxx (§245), xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxxx ode xxx, x němž xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx desce xxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx odmítnuta.

(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx také xxxxx, splnila-li xx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jen xxxxxxxxx (§244).

§247

Přílohy xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx připojit x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx věřitel xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tvrzené xxxxx prokazují.

(3) Věřitel, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx (§245) a který xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2, je povinen xxx učinit xx 15 xxx ode xxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Nesplnil-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3, xxxx mu xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx být xxxxxx než 10 xxx. X xxxxxxx, xx listiny xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sloužit.

§248

Vzdání xx xxxxx xx uspokojení pohledávky

(1) Xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx x věřitel, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x když nebyla xxxxxxxxxx, se xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx jen xxxxxx práva na xxxxxxxxxx své xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx pohledávky xxxx usnesením xxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxx, xxx se vzdal xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nemůže xx xxx likvidaci xxxxxxxxxxxx xxxxx domáhat xxxxxx xxxxxxxxxx.

§249

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx jinak uspokojena xxxx xxxxxxx x xxxxxxx-xx xx věřitel xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx nebo v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx patřícího do xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Pododdíl 3

Xxxxxxxxxxx pohledávky

§250

Seznam xxxxxxxxxx

(1) Pohledávky, jejichž xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odmítnuta, xxxxxxxxxx, xxxxx věřitelé uplatnili xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx za xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx pozůstalosti, i xxxx nebyly přihlášeny, xxxx uvede v xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Každá xxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx x ní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx nichž xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx příslušenství v xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxx tvrzení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Každý, xxx osvědčí xxxxxx xxxxx xxxx kdo xxx to xx xxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxx a opisy.

§251

Xxxxxxx

(1) X přezkoumání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx konalo xxxxxxxx 20 xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x usnesení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxx předvolá xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx, jejich xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxx přítomnosti je xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx úřední xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx též xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sdělovacích xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xx x xxxxxxx likvidační xxxxxxx, xxxx mu xxxxxx xxxxx při xxxxxxx.

§252

Xxxxx xxxx nebo xxxxx jednání

(1) Z xxxxxxx důvodů soud xxxx změnit xxxx xxxx xxxxx konání xxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx věřitele o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx důvodem xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx na xxxxxxx, xxx x x xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx za xxxx xxx xxxxxxx vystupoval.

(3) Xxxxx-xx xxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx §251 xxxx. 2 x 3.

§253

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx jednání

Jednání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xx věřitelé xxxxxx xxxxx účasti xx xxxxxxxxxxx pohledávek xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§254

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxx přezkumném xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pohledávek.

(2) Nerozhodl-li xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x likvidačním xxxxxxxx xxxx notářem.

§255

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

(1) Soud xxxxxxx xxxxx přezkoumávané pohledávky xxxxxxxx xxxxx, zda xx lze xxxxxxxx xx základě posouzení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx důkazních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a x xxxx výši; xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx věřitel xxxx xxxxx soudu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§247 xxxx. 4).

(2) Xxx-xx x vykonatelnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx uplatněny x řízení, x xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím soudu xxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxx, nelze xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx právního posouzení xxxxxx skutečností, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx známy x xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx toto xxxxxxxxxx.

(3) K promlčení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx je xxxxxxx x věřitelů xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx jejího xxxxxxxxxxx xxx přezkumném jednání.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx právo xx uspokojení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx, soud postupuje xxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 3.

§256

Xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Uvedl-li soud, xx pokládá pohledávku xxxx právo na xxxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxx xx prokázané, xxxxx xx ostatní xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx k jednání, xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx zcela xxxx x jaké xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §255 xxxx. 2 a 3 xx pro popření xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx pohledávky xx zajištění xxxxx xxxxxxxxx použijí xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx jiný xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx právo na xxxxxxxxxx pohledávky ze xxxxxxxxx x xxxxxxx-xx xxxx xx xxxxxx, xx xx lze xxxxxxxx xx prokázané, xxxx vyzve věřitele, xxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxx popřená xxxxxxxxxx xxxx jím xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zajištění xxxxx jejich xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x soudu žalobou.

§257

Jistota

(1) Věřiteli, xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx pohledávka xxxx xxx xxxxxxx právo xx uspokojení pohledávky xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx u xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx náhradu xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx x xx xxxxxxx škody xxxx xxxx xxxx, xxxxx xx vznikla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx uspokojení xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx části; současně xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx toho, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx složena.

(2) Xxxxxxx xxxx stanoví ve xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pohledávky, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zajištění xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nejméně 10 000 Xx x xxxxxxx 100&xxxx;000 Kč.

(3) Od xxxxxxx nebo od xxxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx x to popírající xxxxxxx a xxxxxxxx-xx xxxxx, xx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxx zpět.

§258

Zápis výsledku xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx na uspokojení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx uvede po xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§259

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxx pohledávky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxx pokládat xx xxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx a dalších xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxxx x x xxxx xxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §255.

(2) Provádí-li xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx pohledávky xx zajištění xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx ostatní xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x práv xx xxxxxxxxxx pohledávek ze xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx soud uvede x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§260

Vyrozumění xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx věřitele xxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx určení, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxx xxxx, popřípadě xx xx právo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxx přezkoumání xxxxxxxxxx xxx jednání xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx právo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx zčásti xx prokázané,

b) xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xx zajištění xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx složil x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx vzal xxx xxxxxxx zpět.

(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, x xxxx lhůtě x xxxxx xxxx xx žalobu xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx.

§261

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §260 xx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx řízení, xxxxx účastníkem se xxxx xxxxxxxxxx správce (§229).

§262

Žaloba o určení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx uspokojení pohledávky xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx x určení, že xxxxxxxx xxxxxx pohledávka x x xxxx xxxx, nebo x xxxxxx, xx věřitel xx právo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx 1 xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §260. Xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx; xxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; popřel-li xxxxxxxxxx věřitele xxxx xxx uplatněné xxxxx xx uspokojení xx xxxxxxxxx xxxx věřitel, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx má x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společníků xxxxx občanského xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx vyžádá xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx.

§263

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx jen xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx až xx xxxxxxxx xxxxxxx, x němž xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx uplatněné právo xx uspokojení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, došlo-li k xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx, kdy soud xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§264

Pravomoc a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxx

(1) Žaloby x xxxxxx, xx věřiteli xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxx xxxx, x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudy x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) X projednání x xxxxxxxxxx žalob xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§265

Průběh řízení x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx věřitel xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zajištění, xxxxx mu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx projednání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x takových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, x němž xxxx xxxxxx pravomocné rozhodnutí; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx pravomocné xxxxxxxxxx, xx vázán.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx věřitel xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx na uspokojení xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx, xxxxx mu byly xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxx, nemůže xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx skutečností.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx uspokojení xxxxxxxxxx xx zajištění, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§266

Xxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxxx o xxxxxx xxxx žádný x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx, které xxxxxxx zaviněním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxxx.

(2) Náklady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx jeho hotové xxxxxx.

(3) Náhrada nákladů xxxxxx xxxxxxxx likvidačnímu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§267

Jistota a náhrada xxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jistotu.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx vyhověno, xx popírající xxxxxxx xxxxxxx nahradit xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nedůvodným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx uspokojení xxxxxxxxxx xx zajištění. Xxxxxxx škody nebo xxxx újmy xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx nejpozději do 6 xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x žalobě, xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; povinnost xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx složenou xxxxxxxx, tím xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 4

Zjištění pohledávky x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

§268

(1) Xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx uspokojení xxxxxxxxxx ze zajištění xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx

x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx závěr xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v seznamu xxxxxxxxxx,

x) nepopřel xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Popření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxx později xxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx-xx u soudu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx řízení o xxxxxx a xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxx xxxx x předepsané výši, xxxxxx xx soud xxxxxxxxxxx usnesením xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X když xxxx xxxxxxxxxx pohledávku xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zajištění xx prokázané xxxx x když xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx zjištěny, xxxx-xx x xxxxxx x xxxxxx nebo x jiném xxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx určeno, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx má xxxxx xx xxxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxx.

Xxxxx 5

Rozvrh xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§269

Xxxxxxxxxx pohledávky

Z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx likvidační xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xxxxx xx uspokojují, x xxxx nemusely xxx xxxxxxxxxx a x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx patřícím xx likvidační xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx právo xx xxxxxx xxxxxxxxxx x tohoto xxxxxxx.

§270

Uspokojení zajištěných xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx tak, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx odečtou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx patřícího do xxxxxxxxxx podstaty x, xxx-xx xxxxxxx zpeněžen xxxxxxxxxxx správcem xxxx xxxxxxx, též xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx patřící xx xxxxxxxxxx podstaty k xxxxxxxxx více pohledávek, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx, x xxxxx vzniklo xxxxxx zajištění, xxxxxxxxxx-xx xx věřitelé xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx zpeněžení xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx vázlo xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx pohledávkami xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do likvidační xxxxxxxx.

§271

Xxxxxxxxxx při zpeněžení xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx souhlasem soudu xxxxxxx (§233), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§234) a xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku věřitelem x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx usnesením xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx 3 dnů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx zbytek xxxxxxx xxxxxxx bude použit x uspokojení pohledávek xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx zpeněžení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx-xx x xxx soudu xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pohledávka xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek xxxxx xxxxxx, do 3 dnů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§272

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Uhrazované xxxxxxxxxx (§269), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §270 x 271, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx usnesení.

(2) Xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx mu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx likvidační xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, které xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§273

Skupiny

(1) Na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx postupně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) pohledávky xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx likvidační xxxxxxxx x jeho xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xx úschovu xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx notáře xx úkony, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) pohledávka xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx odměny x xxxxxxx nákladů xxxx, xxx xxxxxxxxxx správu xxxxxxxxxxxx xx řízení x xxxx xx xxxxxxxx likvidace xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Od xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x b) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx sloužil k xxxxxxxxx pohledávek, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§270 xxxx. 1).

(3) O xxxxxx pohledávek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. c) a x) xxxx rozhodne x xxxxxxxxxx usnesení, xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, uspokojí se xxxxxxx.

§274

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx plnění připadá x výtěžku zpeněžení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx pohledávka x x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx věřitelům xxxxxxxxx.

§275

Vydání likvidačního xxxxxxxx

(1) Xxxx-xx z výtěžku xxxxxxxxx xxxxxxx likvidační xxxxxxxx uspokojeny xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx usnesením xxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxx svědčilo dědické xxxxx po zůstaviteli x době xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx x xx xxxx pozůstalost xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx dědické xxxxxxxxxxxx, x xx xx xx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx dědic.

(2) Xx xx, kterým xxx vydán xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x ani xxxxxx povinni xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§276

Skončení řízení xxx xxxxxxxxx

(1) Rozvrhovým xxxxxxxxx, xxxxxx soud rozhodne x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx výtěžku xxxxxxxxx xxxxxxx likvidační xxxxxxxx, nebo usnesením, xxxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx stupni xxxxx.

(2) Xxxxxx mocí xxxxxxxxxxx usnesení, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx celého xxxx xxxxxxxxxxx výtěžku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx x pozůstalosti xxxxxxxx.

§277

Xxxxx neuspokojených pohledávek

Pohledávky, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxx (§276 odst. 2) v xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx x tehdy, xxxxxxxx věřitel xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx 6

Xxxxx xxxxxx xxxxx majetek xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§278

(1) Objeví-li xx xx právní moci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jímž xxxx řízení o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, další xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nebyly-li při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, soud xxxxxxxxx xxxxxx, aby x xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, při xxxxxxxxxxx x likvidaci xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 x xxxxxx 1 xx 5 xxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení, xxxxx být uspokojeni xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx zpeněžení xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx původního xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx §276; x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§277) xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§279

(1) Xxxxxx-xx xx xx právní xxxx xxxxxxxx, xxxx bylo xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, další majetek, xxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx-xx xxx likvidaci xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uhrazované xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx, xxxxxx svědčilo xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x době xxxxxxxx likvidace xxxxxxxxxxxx, xxxxx svých xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx, xxxx-xx xx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx žádný xxxxx xxx podle xxxxxxx xxxxxxx nebo závěti, xxx podle xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx se xx xxxx hledí, xxxx xx byl zákonný xxxxx.

(2) Xx ty, xxxxx nabyli xxxxxxxxxxx x majetku patřícímu xx xxxxxxxxxx podstaty xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x ani nejsou xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstaty xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 předmětem xxxxxx xxxxxxxxx zůstavitelem, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx, xxxx xx poskytuje xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxxxx si xxxxxx; x xxxxxx xxxxx xx xxxxx [§200 xxxx. b)] xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§280

(1) Xxxxx-xx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx usnesením xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx úkonů, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zůstávají xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx likvidace xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x pozůstalosti skončeno.

Díl 5

Úschovy x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxx xx xxxxxxx

§281

Xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xxxx xx xxxxxx x pozůstalosti xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§149 x 151) xxxx xxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx xx likvidační xxxxxxxx (§202 xxxx. 2),

x) xxxx-xx to xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§152 xxxx. 2),

x) bylo-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§151, §202 xxxx. 2).

(2) Xx xxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxx movité xxxx, xxxxx

x) xxxxx uchovávat xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxx velikost xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x kovové xxxxxx soudu xxxx xxxxxxxx komisaře xxxx x banky a xxxxxxxxxx xx pro xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§282

Xxxxxxxxx

X přijetí xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx soudní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tomu, xxx xx xxxxxx (xxxx xxx "složitel").

Xxxxx 2

Postup při xxxxxxxxx xx xxxxxxx

§283

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Peníze xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx je xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx na x xxxx xxxxxx účet xxxxx.

(2) Peníze xx xxxxxx 20&xxxx;000 Kč xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx přijmout x xxxxxxxxx; xxxxx xx xx kovové xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx následující xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx x tomu xxxxxx xxxx xxxxx.

§284

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věcí

(1) Jiné xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx přijme xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx xx xxx kovové skříně. Xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx soudního xxxxxxxx xxxx nebyl-li x době xxxxxxx xxxxx xxxxx pověřen, xxx jako xxxxxx xxxxxxx provedl xxxxx xxxxx prvního xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x uloží je xx kovové skříně xxxxx.

(2) V xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx komisaře xxxx xxxxx mohou xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx knížky xxxx xxxxxxx xxxxx xx zůstatky, které x jedné pozůstalostní xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 20 000 Xx, xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx 20 000 Xx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Ostatní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx úschovy u xxxxx.

§285

Xxxxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx schovatele

(1) Jiné xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx velikost xxxx povahu xxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxx soudního xxxxxxxx xxxx soudu, xxxxxx xx úschovy xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxx notář xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úkony xxxxx xxxxxxx xxxxxx x řízení x xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxx xxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx obstarán xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx spojené x xxxxxxxx hradí xxxxxxxxxx stát. Xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx má xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zpeněžení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 3

Vydání úschovy

§286

Vydání xxxxxxx při zrušení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx zrušeny xxxxx xxxx skončením řízení x pozůstalosti, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, cenné xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx složiteli.

§287

Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx-xx x xxxx xxxxxx úschovy xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx soudní xxxxxxx provedl úkony xxxxx prvního xxxxxx x řízení o xxxxxxxxxxxx, soud vydají xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx úschovu xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx známa xxxx xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx být věci xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxx xxxx xxxx x xxxxx a xxxxxxxxx se ohledně xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§288

Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx likvidace xxxxxxxxxxxx x není-li xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx uschované xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx hmotné xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx správci.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx peníze, xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx movité xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyňaty xx xxxxxxx majetku likvidační xxxxxxxx (§223), xxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx byly x xxxxxxxxxx podstaty xxxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Vydání xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxx xxxxxx komisař xxxx, xxxxx-xx v době xxxxxx úschovy xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx soudní xxxxxxx xxxxxxx úkony soudu xxxxxxx stupně v xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxx.

Xxx 6

Evropské xxxxxxx xxxxxxxxx

§288x

(1) Xxxxxxxx dědické xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx4) xxxxxxxxx soud xxxxxx příslušný pro xxxxxx x pozůstalosti xx xxxxxx žadatele x xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx či xxxxxxxxx. Do skončení xxxxxx x pozůstalosti xxxxxxxx xxxxxxx osvědčení xxxx xxxxxx tohoto xxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx o vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx, o xxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, správce xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx účast xxxxx xxxxxx nejpozději xx doby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx5).

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx dědického xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, změní nebo xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx4) xx žádost xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájem, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx tento xxxx soudu xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) O odvolání xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dědickém xxxxxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx.

§288x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 7.6.2016

XXXXX XX

XXXX ŘÍZENÍ

Díl 1

Xxxxxx x xxxxxxxxx

§289

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx několika xxxxx, xx xxx xxxxxx o úschovách xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx řízení.

(2) Xxx řízení x xxxxxxx úschově je xxxxxxxxx soud, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx protiplnění xxxx xxxxxxx xxxxx.

§290

Xxxxxxx úschovy

U soudu xxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx splnění xxxxxxx.

§291

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Řízení xxx xxxxxxx jen xx návrh.

(2) Xxxxx xx přijetí do xxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxx, cenné papíry xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xx úschovy, xxxxx splnit, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx v xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nezná; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxx.

§292

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx úschovy je xxxxxxxxxx také ten, xxx koho xxxx xxxxxx, cenné xxxxxx xxxx jiné xxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx"), x xxx, xxx uplatňuje právo xx xxxxxxx xxxxxxx.

§293

Xxxxxxx

Xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxxx.

§294

Xxxxxxxxxx

X řízení xxxx xxxx provést xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx-xx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu x xxxxxxxxx-xx x obsahu xxxxx. Xxxxxxxxxx §11, 17, §20 xxxx. 1 xx 3, §21, 22 x 28 xx nepoužijí.

§295

Doručování xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§296

Xxxxxxx úschovy

(1) Xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx přiměřenou xxxxxx na xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx návrh xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxx rovněž xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxx k xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx způsob xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx si xxxxxxx úschova xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx složených xxxxxxxxxx xxxx vydáním x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x povinné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx poměrně sníží.

§297

Xxxxxxx výdajů

Před xxxxxxx xxxxxxxx plnění x xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx splnění xxxxx xxxxxxxx soud x xxxxxxx xxxxxx vynaložených xxxxxx x prostředků xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, pokud zákon x xxxxxxxxxx korporacích xxxx zákon o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx účelně xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx x prostředků uložených x povinné úschově.

§298

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Předmět xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Jestliže xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxx příjemce xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx někdo jiný, xxxxx souhlasu je xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx předmětu xxxxxxx xxxxxxxx, je x xxxxxx předmětu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxx jejíž xxxxxxxxx x xxxxxxx došlo xx xxxxxxx do xxxxxxx. Xxxxxxxx složitele xx xxxx xxxxx xxx xxxxx, bylo-li xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Předmět xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x žádosti xxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx přiznáno xxxxx xx xxxxx xxxx protiplnění xxxx xxxxxxx xxxxx, dále xxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxxxx osobou, a xxxxxx xxxxx xx xxxxxx z povinné xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx úschovy xx xxxx žádost,

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx nepřijímá, xxxx

x) xxxxxxxxx-xx xx příjemce xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx byl xx takové xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Jiné xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx soud jen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příjemce.

§299

Xxxxxxxxx souhlasu x xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx nahradit xxxxxxxxxxx rozsudkem soudu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Pro xxxxxx x nahrazení souhlasu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

§300

Zvláštní xxxxxxx úschovy

Přijímá-li xxxx do úschovy xxxx v případech xxxxxxxxxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxxx, řídí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx-xx xxxx, xxxxxxxxxxxx §289 xx 302, a xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx.

§301

Nevydané xxxxxxx

(1) Uplynula-li xxxxx 3 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx podle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx x xxx xxxxx nepřihlásí xx 1 xxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Dojde-li po xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podle §298.

(3) Uplynutím lhůty xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx předmětu xxxxxxx xxxxxx, připadne xxxxxxx xxxxxxx státu. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx nabude xxxx předmět úschovy x xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyhověno.

§302

Účinky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx-xx xxxxxxx úschovy xxxxx, xxxxxxxx práva xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x předmětu xxxxxxx.

Xxx 2

Řízení o xxxxxxx xxxxxx

§303

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxxx xxxx navrhovatel; xxxx-xx xxxxxxxxxxx v Xxxxx republice xxxxxx xxxx, je xxxxxxxxx xxx xxxx, v xxxxx obvodu je xxxxxxxx xxxxx.

(2) Jde-li x řízení x xxxxxxx xxxxxxx papíru, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou, xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx sídlo.

§304

Předmět řízení

(1) Umořit xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx xxxxx předložit x uplatnění práva.

(2) X řízení xxxx xxxxxx nelze umořit xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx zákona xxxxxxxxx umořit xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx.

(3) Umoření xxxxxxxxxxx xxxxxx, loterní xxxx, xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx vstupenky x xxxxxxxx), kupóny x xxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, x xxxxx xx spojeno xxxxx xxxxxxxxx určité xxxxxxxxx osobě x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx jen xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§305

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxx jen xx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podat xxxxx, xxx má xx xxxxx xxxxxxx právní xxxxx.

(2) V návrhu xx xxxxxxx listiny xx xxxxx uvést xxxxxxxxxxx, z xxxxx xxxxxxx, že z xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxx je xxxxx předložit xxxx xxxxxxx nebo označit xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxx xxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx.

§306

Účastníci

Účastníky xxxx xxxxxxxxxxx, xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx, xxx xx listinu x xxxxx, a xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §307 odst. 1.

§307

Xxxxx k předložení xxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx obsahující xxxxx, xxx se xxx, xxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx do 1 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx usnesení xxxxx, x podle možností xxxxxxxxx listinu nebo xxx xxxxx xxxxx xxxxxx námitky. Toto xxxxxxxx xx xxxxxx xx úřední desce xxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxx šek, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx 2 xxxxxx a současně xxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx splatná, xx xxxxxxx dne xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx umořovaná xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx lhůta xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx-xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, skončí xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xx 1 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x listiny.

§308

Účinky xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx zahájení řízení xx do jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx navrhovateli xxxxxxxxx xxxxx, lhůta xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx částky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx, komu xxxx xxxxxxxx doručeno nebo xxx xx o xxx xxxx při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x umořované xxxxxxx, xxxxx výplaty xxxx xxxx plnění xxxxx xx, převést xx xxxx xxxxxxx xx xx změny. Xxx, xxx xx podle xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx.

§309

Xxxxxxxxx směnky či xxxx

Xxxx-xx zahájeno umořovací xxxxxx x směnce xx xxxx, je xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx prohlášeny xx xxxxxxx. Nedá-li xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx byla xxxxxxx do xxxxxxx xxxxx.

§310

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx přezkoumá xxxxxxxxx xxxx, kdo xx xxxxxxx, x xxxxxx xxxx námitky. Xxxxxx-xx, že listina xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, návrh xxxxxxx.

§311

Xxxxxxx

Xxxxxxx není třeba xxxxxxxxx.

§312

Xxxxxxxxxx

X řízení xxxx xxxx provést xxxx xxx xxxxxxxxx navržené xxxxxx, xxx jsou-li xxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx. Ustanovení §11, 17, §20 xxxx. 1 xx 3, §21, 22 x 28 se nepoužijí.

§313

Rozhodnutí

(1) Xxxxxx-xx xxxx, xx xxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxx navrženo, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx není xxxxxxxx xxx xxxxxxx, návrh xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx §307 xxxx. 1 nebo 2 x xxxxxxx-xx k xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Není-li xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxx do 1 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxx uvedené x §307 odst. 1 xxxx 2, xxxx řízení xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx §307 xxxx. 1 xxxx 2.

§314

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx umoření xxxxxxx xxxx xxxxxx účastníkům xx vlastních xxxxx.

§315

Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx listiny

Rozhodnutí x xxxxxxx listiny nahrazuje xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx zavázán, xxxxxx za ni xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu

§316

Místní xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx soud navrhovatele.

§317

Zahájení řízení

Řízení ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx návrh Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§318

Účastníci

Účastníky xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx v návrhu xxxxxx.

§319

Průběh xxxxxx

(1) Při xxxxxxxxxxx o xxxx xxxx vychází xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx navrhovatel. Účastníci xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději xx 10 xxx xx zahájení xxxxxx. Xxxxxx-xx soud xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, běží xxxx xxxxx znovu xxx xxx, kdy došlo x odstranění xxx xxxx xxx marně xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx lhůta; xxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

§320

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxx třeba xxxxxxxxx.

§321

Xxxxxxxxxx

X xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx účastníky xxxxxxxx xxxxxx, xxx jsou-li xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu x xxxxxxxxx-xx x obsahu xxxxx. Xxxxxxxxxx §11, 17, §20 xxxx. 1 xx 3, §21, 22 a 28 xx xxxxxxxxx.

§322

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxx vyhověno, xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx této xxxx xxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx důvody, xxx které xxxx xxxxxx vyhověno.

Xxx 4

Řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxx

§323

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx sídlo Xxxx xxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§324

Xxxxxxx řízení

Řízení xx xxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxx xxxxxxxx knihy xxxx jiné záznamy x jiných xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx fyzických xxxx, xxxxx jsou členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx"), x xx-xx být takové xxxxxxx v těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§325

Xxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxxxx. Návrhem xx xxx x xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx šetřením xxxxx §324 souhlas.

(2) Xxxxx musí xxxxx xxxxxxxx náležitostí obsahovat xxxxxxxx jiných než xxxxxxxxxx prostor, v xxxxx xx být xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x účel xxxxxxx, xxxx, xx které xx xxx šetření xxxxxxxxx, a skutečnosti, xxxxx dokládají xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §324.

§326

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx než xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx má být xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "uživatel"). Je-li xxxxxxxxxxxxx Evropská xxxxxx, xx xxxxxxxxxx x Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§327

Xxxxxxxxx návrhu

Návrh, xxxxx xxxxxxxxxx všechny náležitosti xxxx který xx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx odmítne, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx; ustanovení o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx neobsahuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx které xx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxx, xxx x xxxxxx není oprávněn.

§328

Jednání

Jednání xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§329

Dokazování

V xxxxxx xxxx xxxx provést jiné xxx účastníky xxxxxxxx xxxxxx, jen xxxx-xx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx-xx x obsahu xxxxx. Ustanovení §11, 17, §20 xxxx. 1 až 3, §21, 22 a 28 xx nepoužijí.

§330

Xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx než xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, uveden xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x doba, ve xxxxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Případným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§331

Doručování

Rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Není-li xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxx x šetření přibrat xxxxx, xxxxx není xx věci xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx, xx šetření xxxx xxxxxxxxx, x x protokolem xxxxxxxxx xxx xxxxxxx šetření.

Xxx 5

Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x obsahem xxxxxx

§332

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx soud, v xxxxx obvodu xx xxxxx advokát, x xxxxx xxxxxxx xxx.

§333

Předmět xxxxxx

X řízení xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx souhlasu zástupce Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x seznámení xx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu.

§334

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx nahrazení xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx komory x xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx obsahovat xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx ten, x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx nahrazení xxxxxxxx zástupce Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx se s xxxxxx obsahem, a xxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx x tom, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx listin xx xxx nahrazen. X xxxxxx xx xxxxx připojit xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x tím, aby xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx seznámil.

(3) Xxxxxxxx se v xxxxx xxxxxx rozumí xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx, tak x xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Návrh xx xxxxx xxxxx nejpozději xx 15 xxx xxx dne, xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x seznámení xx s obsahem xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx navrhovatel xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Zmeškání xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§335

Účastníci

Účastníky xxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx komora x dotčený xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxx.

§336

Odmítnutí xxxxxx

Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxx neurčitý, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx; ustanovení o xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx nepoužije. Soud xxxxx odmítne xxxxxx xxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx-xx xxxxx někým, xxx x návrhu xxxx xxxxxxxx.

§337

Průběh xxxxxx

(1) Nepostupoval-li xxxxx §336, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x projednání xxxx samé xxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx při xxxxxxx xxxxxxxxxx listiny, ohledně xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx advokátní komory x xxxxxxxxx xx x jejich xxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx též prověří, xxx nebylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx listin xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x x nepřítomnosti xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx učiní xxxxxxxx, aby se xxxxxxxxxxx x ani xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx x odročení xxxxxxx, soud xxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xx x jejich xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§338

Xxxxxxxxxx

X řízení může xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx navržené xxxxxx, xxx xxxx-xx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §11, 17, §20 xxxx. 1 až 3, §21, 22 x 28 se xxxxxxxxx.

§339

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, o xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx předpisu; x xxxxxxx případě xxxxx xxxxxxx.

(2) Proti xxxxxxxxxx xxxxxx přípustné opravné xxxxxxxxxx. Rozhodnutí podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx jednání; xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx x návrhu xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§340

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Vyhoví-li xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xx seznámením xx x jejich xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vrátil xxxxx xxxx, jakmile xx x xxxxxx obsahem xxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx po vyhlášení xxxxxxxxxx Xxxxx advokátní xxxxxx.

(2) V xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx odevzdat xxxxxxxxxxxx, Xxxxx advokátní komoře xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx po vyhlášení xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx první pracovní xxx xxxxxxxxxxx xx xxx, x němž xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx stráže.

§341

Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx samosprávné xxxxxx

Xxxxxxxxxx §332 xx 340 x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x obsahem listin, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na něž xx vztahuje povinnost xxxxxxxxxxxx advokáta, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Notářské komory Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxxxxx komory České xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx se s xxxxxxx listin, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx nebo daňového xxxxxxx.

Xxx 6

Řízení x xxxxxx povinností x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro lidská xxxxx

§342

Xxxxxx příslušnost

Pro xxxxxx xx xxxxxxxxx obecný xxxx xxxx, vůči xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§343

Xxxxxxxx řízení

Ukládá-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropským xxxxxx xxx lidská xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx svobod Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, něčeho se xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zajistit xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx soud xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx lidská xxxxx.

§344

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxx jen xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§345

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx jsou Xxxxx xxxxxxxxx a xxx, xxxx xxxxx návrh xxxxxxx. Xx Xxxxxx xxxxxxxxx jedná Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx.

§346

Xxxxxx xxxxxx

X xxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 7 xxx xxxx, xx byl xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§347

Xxxxxxxxxx

X xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx účastníky navržené xxxxxx, xxx xxxx-xx xxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx-xx x obsahu xxxxx. Xxxxxxxxxx §11, 17, §20 odst. 1 xx 3, §21, 22 a 28 se nepoužijí.

§348

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx součinnost nezbytnou x zajištění splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxx xxxxx xxx lidská xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx do xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření Evropského xxxxx xxx xxxxxx xxxxx. O xxxxxx xxxxxx předběžného opatření xxxxxxxx Evropským xxxxxx xxx lidská xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxx 7

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, voleb xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx práci xxxx xxx výkonu xxxxxx služby x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výboru xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti

§349

Místní příslušnost

(1) Xxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxxx voleb xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx družstevní xxxxxxxxxxx je příslušný xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx, x jehož xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx družstevní společnost xxxxx.

§350

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx.

§351

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx člen xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx státních xxxxxxxxxxx xxxx zástupce xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci nebo xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výboru xxxxxxxxxxx evropské xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxx xx návrhem napadeno, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního vyjednávacího xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxxxx x člen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx napadeno.

§352

Xxxxxxxxxx

X xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx navržené xxxxxx, jen jsou-li xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu a xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §11, 17, §20 xxxx. 1 až 3, §21, 22 a 28 xx xxxxxxxxx.

§353

Xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxx xx vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxx do rady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx rady xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx oblast xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx volby xxxxxxxx xxx xxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx evropské družstevní xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, rozhodne xxxx xx 10 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx není xxxxx nařizovat.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Díl 8

Xxxxxx o xxxxxxx prodeji zástavy

§353a

Místní xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dlužníka.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx x řízení xxxxxxxxx soud, x xxxxx obvodu xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxx xxxxx x xx.

§353x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 87/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2015

§354

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxx xxx na xxxxx zástavního xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prodeje xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx jiné xxxxxx xxxxxxxx soudní xxxxxx xxxxxxx.

§355

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

§356

Průběh xxxxxx

Xx věci xxxx třeba xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xx lze xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx účastníky předložených xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x rozhodnutím xxxx xxx nařízení xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx uvedené x §358 xxxx. 1 xxxx první xxxxxxxx listinami xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx veřejnými xxxxxxxxx xxxxxx.

§357

Dokazování

V xxxxxx xxxx xxxx provést xxxx xxx účastníky xxxxxxxx xxxxxx, jen jsou-li xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu x xxxxxxxxx-xx z obsahu xxxxx. Ustanovení §11, 17, §20 xxxx. 1 xx 3, §21, 22 x 28 se nepoužijí.

§358

Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx právo x zástavě x xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx prodeje xxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx působí xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) Podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx na návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 9

Řízení x xxxxxx výkonu xxxx xxxxxxxxx s účastnickými xxxxxxx xxxxxx

§359

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx akcionář") podle xxxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx.

§360

Zahájení xxxxxx

(1) Řízení xxx xxxxxxx xxx xx návrh.

(2) X xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, listiny dokládající, xx xxxxxxxxxx právo xxxxxxxxxxxx k účastnickým xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx navrhovatele, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx přešlo xxxxxxxxxx xxxxx.

§361

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx jsou navrhovatel, xxxxxx akcionář x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§362

Xxxxxx řízení

(1) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x listin x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Účastníci xxxxxx xxx vyslechnuti.

(2) X xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 7 dnů xxxx, xx xxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx soud xxxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx lhůta xxxxx xxx xxx, kdy xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxx kdy xxxxx uplynula x xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx předložil xxx xxxxxxxxxx významné xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx.

§363

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§364

Xxxxxxxxxx

X xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx jiné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx jsou-li xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu x xxxxxxxxx-xx x obsahu xxxxx. Xxxxxxxxxx §11, 17, §20 odst. 1 xx 3, §21, 22 x 28 xx xxxxxxxxx.

§365

Rozhodnutí

V rozhodnutí soud xxxxxx hlavnímu xxxxxxxxx xxxxx všech xxxx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíry xxxxxxxx akciovou xxxxxxxxxxx, x xx až xx doby, xxx xxxxxx akcionář v xxxx výši xxxxx xxxxxxxxx vůči xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§366

Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx případy

Ustanovení §359 xx 365 xx xxxxxxx obdobně x xxx xxxxxx xx xxxxxx soudního rozhodnutí, xxxx podle zákona x obchodních xxxxxxxxxxx xxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x družstev byla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx úschovy, xx-xx xxxx soudní xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx práva závazné x xxxx xxxxxx, xxxxx nebyly účastníky xxxxxx, x xxxx xxxx toto soudní xxxxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA X

XXXXXX VE XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxx 1

Řízení ve xxxxxx manželských x xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Řízení x xxxxxxxx uzavřít xxxxxxxxxx

§367

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx lze xxxxxxx xxx na xxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx 16 xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§368

Účastníci

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx hodlá xxxxxxx manželství, xxxx xxxxxxx zástupci x xxx, x xxx xx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, který xxxxxxx 16 let xxxx, xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§369

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx toho, xxx xxxxx uzavřít xxxxxxxxxx, a xxxx, x xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx přítomnosti xxxxxx xxxx; přítomnost důvěrníka, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx soud xxxxxxxx jen tehdy, xx-xx jeho xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

§370

Rozhodnutí

Rozsudek, xxxxxx xx xxxxxxxx uzavřít manželství, xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx přesné xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx manželství, a xxxxxxxxx, xx kterým xx xxx manželství xxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Řízení xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§371

Xxxxx řízení

Řízení xx xxxxxxxxxxx věcech xxxxxxxxxxx xxxx řízení

a) x xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx je xx xxxx (zdánlivé manželství),

b) x xxxxxxxxxx manželství,

c) x xxxxxx manželství.

§372

Xxxxxxxxxx

Xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx rozsudkem.

Řízení x určení, xxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx, x x neplatnost xxxxxxxxxx

§373

Xxxxxx příslušnost

Pro řízení xx příslušný xxxx, x xxxxx obvodu xxxx xxxx xxxx xxxxxxx poslední xxxxxxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx řízení, x xxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx, obecný xxxx manžela, který xxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx.

§374

Zahájení xxxxxx

(1) Xxxxxx, xx kterém xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xxxxxx vůle x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx jen xx xxxxx xxxxxxx. Podá-li xxxxx xxxxx jiný, xxxx xxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxx podle xxxxxxxx 1 může xxxx xxxxxxx xxxx xxx účastníky navržené xxxxxx, xxx xxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx-xx x obsahu xxxxx, xxxx jen, xx-xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx manželství, xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §20 odst. 1, §21 x 28 xx xxxxxxxxx.

§375

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§376

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx účastník xx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx xxx účastníkem, xxxx xxxxxx zastaví. Xx xxxxxxx, xxx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxx návrhu; x xxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxx x xxxxxx x opatrovníkem, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §374 odst. 1 x manžel, xxxxx nepodal xxxxx xx xxxxxxxx řízení, xxxxx před xxx, xxx xx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx manželu xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §374 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxx xxxxx, pokračuje xxxx v řízení xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 1 roku xx xxxxx zemřelého xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx navrhovateli opatrovníka.

§377

Xxxxxxxxxx doručení

Návrh xx xxxxxxxxx neúčinnosti doručení xxxxx xxxxx xxxx, xx již xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxx, xx zde xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xx neplatné. Ustanovení §11 xx nepoužije.

§378

Postup xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx, xx soud pravomocně xxxxxxx, xx manželství xx není, předá xxx xxxxx příslušnému xxxxx §417, který xxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx společnému xxxxxx, které xxxx xxxx svéprávné.

§379

Xxxxxxxx jednání

Nedostaví-li xx xxxxxxxxxxx k jednání xxx řádné x xxxxxx xxxxxx, soud xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx důvody xxx xxxxxxxx řízení xxx návrhu.

§380

Xxxxx pro xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx poučení x xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx, x xxxxx se xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxx, xx odvolání není xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx 15 dnů od xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx lhůty xxxx přípustné.

§381

Xxxxxxxxx odvolání

Zastavil-li xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx proti rozsudku, xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx xxxx, nebo je xxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, nastane xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x zastavení xxxxxxxxxx řízení.

§382

Obnova řízení x xxxxxxxxxx

Xxxxxx xx obnovu xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxx.

Řízení x xxxxxx xxxxxxxxxx

§383

Xxxxxx příslušnost

Pro xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx obvodu xxxx nebo xxxx xxxxxxx poslední xxxxxxxx xxxxxxxx v České xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx jeden z xxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxx soud manžela, xxxxx xxxxxxx návrh xx zahájení řízení, x xxxx-xx ani xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx manžela, xxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx.

§384

Xxxxxxxx řízení

(1) Řízení xx xxxxx xxxxxxx xxx xx návrh xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx manželů, navrhují-li xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx manželství. Xxxx-xx návrh xxxxx xxxx, soud xxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xx zahájení xxxxxx xxxxx x manželů x xxxxx z xxxxxxx se k xxxxxx xxxxxxx, postupuje xxxx stejně, xxxx xx bylo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx k xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§385

Účastníci

Účastníky jsou xxxxxxx.

§386

Ztráta xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx-xx účastník po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§387

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx řízení

(1) Zpětvzetí xxxxxx xx zahájení xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx druhý x xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx nesouhlas, xx xxxxxxxx.

(2) Vzal-li xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx návrh xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx dále xxxxxxx, xxxx by manžel, xxxxx se x xxxxxx připojil, xxx xxxxxxxxx odvolal.

§388

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxx neúčinnosti xxxxxxxx xxxxx podat xxxx, xx xxx nabyl xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx manželství xxxxxxx. Ustanovení §11 xx xxxxxxxxx.

§389

Xxxxxx xxxxxx

(1) K xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx jednání, xx xxxxxx xxxxxxxxx účastníky. Xx výslechu účastníků xxx upustit, xxxxx xx jeho provedení xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx vede soud xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§390

Xxxxxxxxxx

X řízení může xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx-xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx-xx z xxxxxx spisu, xxxx xx-xx xxxx třeba xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dětí xxxxxxxxx, xxx něž xxxxxx xxx manželství rozvedeno, xxxxxx je rozvráceno. Xxxxxxxxxx §20 xxxx. 1 x §21 xx xxxxxxxxx.

§391

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Nedostaví-li xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxx xxxxx x včasné xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxx, který xx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx trvá.

§392

Xxxx xxxxxx

Xxxxxxx-xx oba xxxxxxxxx klid xxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxx xxxxxx x důvodu, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a druhý x xxxxxxx xx x jednání bez xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx soud x xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx podaný xxxxxxxx xx xxxxxxxx lhůty 3 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

§393

Xxxxxxx

X rozsudku, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, poučí xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx zpět xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§394

Xxxxx pro xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx, o xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx, x xxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx-xx nesprávné xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx není xxxxxxxxx, lze odvolání xxxxx ve lhůtě 15 xxx xx xxxx doručení. Xxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§395

Xxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxxxx návrhu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx odvolání xxxxxxxxx.

§396

Zpětvzetí xxxxxxxx

Xxxxxxxx-xx odvolací xxxx řízení x xxxxxxxx proti xxxxxxxx, xxxx bylo vysloveno, xx xx manželství xxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx moc rozsudku xxxx xxxxxx moci xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§397

Xxxxxxxx xxxxxx

X odvolacím xxxxxx xxxxx být xxxxxxx nové xxxxxxxxxxx x důkazy, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx prvního xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jen, xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx rozvedeno, xxxxxx je rozvráceno. Xxxxxxxxxx §28 se xxxxxxxxx.

§398

Obnova řízení x xxxxxxxxxx

Xxxxxx xx obnovu xxxxxx x xxxxxx xxx zmatečnost xxxxxx xxxxxxxxx.

Pododdíl 3

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

§399

Xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

x) x xxxxxx, zda xx xxxxxxxxxxx je či xxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x zrušení xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx věcech xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení o xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx manželských.

Xxxxx 2

Xxxxxxxxx xxxxxx xx věci ochrany xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

§400

Xxxxxx příslušnost

K xxxxxxxxxx o xxxxxx xx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je příslušný xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

§401

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx opatření xx xxxx ochrany xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vydat xxx xx xxxxx.

§402

Náležitosti návrhu

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xx společné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jinému, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx vylíčení xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx navrhovatele.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxx všechny xxxxxxxxxxx, x xxx tyto xxxx xxxx xxxxx x návrhu xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx ho o xxxxxxxxxx nevyhovění této xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx návrhu xx xxxxx xxx rozhodnutí xxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xx xxxxx pro xxxxxxxxxx vyzvat x xxxxxxxx xxxxxx, soud xxxxx xxxxxxx. Ustanovení x opravení xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx nepoužije.

§403

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx x odpůrce, xxxxxxxxx osoba, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx navrhovatelem xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx jménem xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, pokud xx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x volní xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx svéprávnost xxxx ve xxxxxx, x xxx x xxxxxx xxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, podle nějž xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx ke xxxxxx zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníka xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx ke xxxxxxxxx xxxxx těch, kteří xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, anebo xxxxx-xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx 16 let xx xxx řízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§404

Lhůta pro xxxxxxxxxx

X xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx 48 xxxxx xxx xxxxxxx.

§405

Xxxxxxxxxx

(1) Vyhoví-li xxxx xxxxxx, uloží odpůrci xxxxxxxxxx opatřením zejména, xxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx okolí, xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx obydlí nebo xx xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx bezprostředního xxxxx xxxxxxxxxx obydlí xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx se tam,

c) xx xxxxxx xxxxxxxxx x navrhovatelem, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx uvedené x §493. Xxxxxxxxxxxx soud xxxxx x dalších xxxxxxxx opatřeních xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx řízení ve xxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §410.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx povinností uložených xxxxxxxxxx opatřením xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx s xxxxxxxxxxxx x xxxx oprávněným xxxxxx.

§406

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

Xxx-xx podán návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §403 xxxx. 2 a xxxxx-xx xxxxx zájmů xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx se zájmem xxxxxxxxxxxx xx xxxx-xx xxxxx ke střetnutí xxxxx xxxx, xxxxx xxxx zastoupeni týmž xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, jmenuje xxxx xxxxxxxxx podle §400 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x návrhu xx xxxxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx advokátem. Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§407

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx podle §405 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§408

Xxxxxx předběžného xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §405 xxxx 1 xxxxx od jeho xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx-xx rozhodnutí x xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx vykázání xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx vykonatelnosti xxxxxxxxxxx opatření lhůta xxxxxxxxx x jiném xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, prodlužuje xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření x xx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§409

Odvolací řízení

(1) Bylo-li xxxxxxxxxx o návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx včasným xxxxxxxxx, xxxx prvního xxxxxx xxxxxxxx věc xxxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx odvolací xxxx xxxxxxxx do 7 xxx xx xxxxxxx xxxx.

Pododdíl 2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§410

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Navrhovatel může xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §408 xxxxx návrh xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §405.

(2) Xxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §405 xx xxxx, xxx soud x xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§411

Xxxxxxx

(1) K xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §410 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx doručeno xxxxxxx 3 dny xxxxxx. Xx-xx jednání xxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxx x přípravě xx xxxxxxxxxx účastníka x jednání se xxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxxx x návrhu soud xxxxx v úvahu xxxxxxx trvání xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, majetkové xx jiné xxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx předběžné opatření, x xxxxx rozhodné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx.

§412

Xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxx xx prodloužení xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 2 xxxxxx xx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx na xxxx nezbytně xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx poměry, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxx xx společnému xxxxxx, xxxx soud xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x důvodů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§413

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §405 xxxxxxx nejpozději xxxxxxxxx 6 xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§414

Zrušení xxxxxxxxxx

(1) Na xxxxx xxxx soud xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §405.

(2) Xxxxxxxxxx §411 x §412 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx-xx návrh na xxxxxxx xxxxxxxxxx zamítnut, xxx jej opětovně xxxxx nejdříve až xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Oddíl 3

Řízení o xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Určení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlášením xxxxxx

§415

Xxxxxx xxxxxxxxx x dítěti xxxxxxxxxx matky

(1) Xxxxxx-xx xx dítě, x xxxxx xxxxxxxxx není xxxxxx zákonnou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx za xxxx, xxx xxxxxx, xx xx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx soud xxxxx §417.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx prohlášení xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx to x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, který xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxx je xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx x určení xxxxxxxxx nedojde x xxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxx návrh xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx soud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x tomu, xxx dítě x xxxxxx xxxxxxxxxx.

§416

Určení otcovství xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, manžela x xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx-xx xxxxx návrh xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, manžela x xxxx, kdo xxxxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §417.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx to xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxx xx dítě zapsáno.

Pododdíl 2

Xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

§417

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx je místně xxxxxxxxx obecný soud xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, je xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

§418

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Řízení xxx zahájit xxx xx xxxxx.

(2) Bylo-li xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxx zde není, xxxxxx xxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxxx xx společnému xxxxxx x xxx xxxxxx.

§419

Xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prohlášením rodičů, xxx xxxxxx x xxxxxxx takto xxxxxxxx xxxxxxxxx zahájit x xxx návrhu, xxxxxxxx-xx xx zřejmý xxxxx xxxxxx x xxxx-xx xxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx lidská xxxxx.

§420

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx jsou xxxx, která dítě xxxxxxxx, xxxx a xxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxx x němž xx xxxxxxx, že xx xxxxx dítěte (domnělý xxxx), nebo xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§421

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx po xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx, x další x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx lhůtě x xxxx xxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x řízení, xxxx řízení xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx v průběhu xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx jiné x xxxx oprávněné osoby xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x řízení x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx jmenuje.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxxxxx řízení xxxxxxx otec, xxxxx xxx navrhovatelem, xxxxx xxxx xxxxx a xxxx, xxx xxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx lhůtu xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxx x tomu stanovené xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxx, xx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx nesouhlasí, xxxx xxxxxx zastaví. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 obdobně.

§422

Xxxxxxx xxxxxx

X řízením x xxxxxx otcovství xx spojeno xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx dítě a x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx §415 a 416.

§423

Rozhodnutí

Ve xxxx samé xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§424

Zastavení řízení

Bylo-li xxxxxxxxx x xxxxxx určeno x xxxxxx xxxxx §415 nebo 416, xxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxxx zastaví.

§425

Xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty

(1) Xxx-xx návrh xx xxxxxxx otcovství podán xx uplynutí xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xx 4 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx lhůty prominout, xxxxxxxx-xx xx zájem xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx soud xxxxxxx, xx-xx xx třeba.

(2) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx prominutí zmeškání xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx lhůty, xxxx třeba xxxxxxx xxxxxxxxx.

§425x

Xxxxxx řízení

(1) Žalobu xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x po 3 letech od xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) otcovství xxxx xxxxxx soudem xxxxx dnem 31. xxxxxxxx 1995 a

b) xxxx xx xxxx xxxxxx, které souvisí x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx učiněných x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nabytím xxxxxx moci xxxxxxxxxx.

§425x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.9.2017

Pododdíl 3

Xxxxxx x xxxxxx x popření xxxxxxxxx

§426

Xxx xxxxxx x xxxxxx x popření xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx přiměřeně.

Xxxxx 4

Řízení ve xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Řízení xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§427

Xxxxxxx xxxxxx

Xx věcech xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxx dítěte xx xxxx xxxx osvojením,

c) xxxxxxxxx x určení, xxx je třeba xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxx rodičů, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, na vydání xxxxxx,

x) rozhoduje o xxxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx osvojení.

§428

Xxxxxx příslušnost

(1) Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxx xx xxx xxxxxxx (xxxxxxxxx).

(2) Xxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx příslušný xxxx, x jehož xxxxxx xx Úřad xxx mezinárodněprávní ochranu xxxx.

§429

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Řízení xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx.

(2) Byly-li xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx rodič x xxxx souhlas x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx i bez xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx, odůvodňuje-li xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx zdraví.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xx okolnosti xxxxxxx, xxxxxxxx soud x bez xxxxxx x xxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx určí.

§430

Náležitosti xxxxxx xxx xxxxxxxx dítěte x xxxxxx nebo do xxxxxx

Xxx-xx x osvojení xxxxxx x xxxxxx xxxx xx ciziny x xxxxxxxxxxx x xxxxxx nepřipojil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, poskytne xxxx xxxxxxxxxxxx lhůtu x xxxxxxxx návrhu. Xxxxx navrhovatel xxxxx xx xxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx.

§431

Xxxxxxxxx

(1) Účastníkem xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x, xxxxx-xx x rozhodnutí x xxx, xxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxx, xxx xx x xxxxxx osvojence xxxxxxx (xxxxxxxxx). Xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx rodič xxxxxx 16 let xx x xxxxxx xxxxx procesní způsobilost.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§432

Xxxxx osvojence

(1) Rodič xxxxxxxxx není účastníkem, xxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx k osvojení,

b) xxxx svéprávnost byla xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx souhlas x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx osvojence xxxxxxxx být účastníkem xxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§433

Xxxxxxxxx xxxxxxxx jednat x rodičem xxxxxxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxx x rodičem osvojence xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxx-xx xxxxxxx k osvojení xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx, že xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx-xx xx znovu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, podán xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx rodič xxxxxxxxxx xxx x xx části xxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

§434

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxx zastoupen xxxxxxxxxxxx, xxxxxx soud jmenuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Opatrovníkem xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx, xxxxx podal xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§435

Xxxxxxxxxx

X xxxxxx, xxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx, x xxxxxxx x x osvojení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§436

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Prohlásí-li xxxxx poté, xx xxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, vůči xxxxx, xx xxxx xxxxxxx x osvojením, xxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, podepíše.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx soud xx povinen xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x neprodleně xx xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx, xxxxx vede xxxxxx xx věcech xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx osvojení xxx xxxxxxx udělen. Xxxxxx-xx xx xxxxxx x nezletilému, x xxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx, dosud xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxx spis x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §428. Ten xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx možné xxxxxxxxxxx xxxxx určit, xxxxxx soud udělení xxxxxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xx xxxx obvodu.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 obdobně.

§437

Xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxx xx xxxxxx osvojení xxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxx xxxxxx osvojence, x to x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx neplatí, xxxxx

x) xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx místě x xxxx místo xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx vynaložení xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zjistit,

c) xxxxx byl xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx rodiče xxxx xx věci xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx omezena.

(2) Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§438

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx

Xxxx rozhodnutím x xxxxxxx osvojovaného xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx osvojitele ihned xxxx, xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx to xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x předání xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

§439

Určení, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxx-xx xxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx rodičů x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§440

Změna xxxxxx

(1) Soud xx návrh xxxxx xxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxx. Xxx-xx návrh na xxxxx rozsudku xxxxxxxxxx xxxxxxxx, lze xxxxxxxx xxxxx xxxxx nejdříve xx uplynutí 1 xxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, že k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx osvojeno.

§441

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx-xx xxxxx návrh na xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxx, xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnuto.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx dítěte xx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, že xx blízkým xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx řízení xxxxxxx xx doby, xxx bude x xxxxxx xx xxxxxxx xx péče xxxxxxxxxx.

§442

Xxxxxxxxxx blízkého příbuzného xxxxxxxxx

(1) Prohlásí-li v xxxxxx xx věcech xxxxxxxx xxxxxx příbuzný xxxxxxxxx, x nějž xxxx třeba k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx schopen x xxxxxxx o xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx řízení x xxxxxxx dítěte xx xxxx xxxx osoby. Xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §467, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx.

(2) Xx zahájení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 platí xxxxxxxxxx §441 xxxx. 2 xxxxxxx.

§443

§443 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 414/2023 Sb.

§444

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxx návrhu xx xxxxxxx osvojení podanému xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx jednání xx xxxx samé xxxxxxxxx. Xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx pokrevní xxxxx xxxxx xx utajení xxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx

§445

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx soud toho, xxx xx xxx xxxxxxx (osvojenec).

§446

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxx jen na xxxxx.

§447

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx-xx podán xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterého xxxxxxxxx, zda xx xxxxxxx osvojenec k xxxxxx xxxxxxxx, vyzve xxxx xxxxxxxxxxxx, aby xx xxxxx x xxxx soudem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Nepřipojí-li xx zletilý xxxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxx k xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, soud xxxxx xxxxxxx.

§448

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, jeho xxxx x xxx, kdo xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx).

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§449

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx osvojenec, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx omezena, xx x řízení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx opatrovníkem, xxxxxxx x xxxxxx účelu xxxxxxx xxxx.

§450

Dokazování

Soud v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nezletilého, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx rozumová x volní vyspělost xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx osvojení, x xxxxxxx xxxxxxxxx.

§451

Rozhodnutí

Ve xxxx samé xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 5

Péče soudu x xxxxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x předběžné xxxxxx xxxxxx xxxxxx

§452

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx dítě ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xx xx xxxx osoba, která xx právo x xxxx xxxxxxx, xxxx xx-xx život xxxxxx, xxxx xxxxxxxx vývoj xxxx xxxx důležitý xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx byl-li xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxx; xxx, xx nařídí, xxx xxxx bylo xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx jeho xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx realizaci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxx x do xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx dítě xxxxxx xx péče xxxx xxxxxxxxx, dát souhlas xxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx, xx není xxxxx souhlasu xxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx pododdílu x xxxxxx a prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jímž xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, aby odevzdal xxxx xx xxxx xxxxxxx x rodičů xxxx do péče xxxxx dítěti příbuzné xxxx xxxxxx.

§453

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nařízeno, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx výkonu xxx neprodleně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §467. Xx-xx xxxx, xxxxxxx xxxx věc xxxxxxx, xx to, xx xxxx xxxxxx uvedeným xxxxx §467, předloží xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx soudu; xxxxx xxxxxxxxxxx je xxxx, xxxxx příslušnost byla xxxxxx, vázán.

§454

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx nařízeno xxxxxxxx xxxxxx xxxx péči xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx blízké, xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nezletilého, xxxxx, povolání x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předběžného xxxxxxxx, označení xxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx. Neobsahuje-li návrh xxxxxxx náležitosti, a xxx tyto vady xxxx možné x xxxxxx rozhodnout xx xxxxx x tomu xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxx které je xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx.

§455

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Nezletilý xxxxxx být xxxxxxxxx; xxxx-xx nezletilý xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx-xx xxx zákonný zástupce x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §467 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx věci. Opatrovníkem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx opatření.

§456

Lhůta pro xxxxxxxxxx

X xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xx uplynutí 24 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, uvede x xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx, xxx které nebylo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§457

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx okamžik. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx každého.

§458

Doručování

Rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx až xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx nebyli xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx doručí xxxxxxxxx xxxx příslušný xxxxx §467 xxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§459

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx určí xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx nepřesahující 3 xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§460

Xxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxxxx opatření

(1) Xxxx-xx xxxx uplynutím doby xxxxx ustanovení §459 xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prodloužit tak, xxx celková xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 6 xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxx trvání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výjimečně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx nepřesahující 3 xxxxxx xxx xxxxx, nebylo-li x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx příčin xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx věci xxxx. Xxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xxxxxxxxx 1 roku xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx §453 odst. 2 xxxx druhé, x xxxxxx-xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudem xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx nařídil.

§461

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxx-xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření podle §452 x xx xxxx samé xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx §459 xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx doba xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x takovém xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 6 měsíců.

§462

Zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §455 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. O xxxxxxx návrhu musí xxxx xxxxxxxxxx bezodkladně, xxxxxxxxxx xx 7 xxx. Byl-li návrh xxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxx-xx x něm xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx uplynutí 14 xxx od právní xxxx rozhodnutí.

(2) X xxxxxxx rozhoduje xxxx xxxxxxxxx xxxxx §467. Xxxxxxxxxx §460 xxxx. 2 xx použije xxxxxxxxx.

§463

Xxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx poměrů dítěte xxxxx příslušnému xxxxx §467, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§464

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx v xxxxx rozsahu xxxxxx.

§465

Lhůta xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Bylo-li xxxxxxxxxx x návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx včasným xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §464, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx soudu xx 15 dnů xx xxxxxx odvolání.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §452 xx 7 xxx xx předložení xxxx.

Pododdíl 2

Řízení xx xxxxxx péče xxxxx x xxxxxxxxx

§466

Xxxxxxx xxxxxx

X xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dítěte,

b) xxxx x xxxxxxxxx dítě,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx odpovědnosti,

f) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xx rodiče xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx dítěte,

l) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dítěte,

m) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx,

x) určení data xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) přivolení xxxxxxxx x odvolání xxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce x xxxxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxxx xxxxxx nebo k xxxx xxxxxxx výdělečné xxxxxxxx.

§467

Místní příslušnost

(1) Pro xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx soud xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx příslušný xxxx xxxx xxxx xxxxxx-xx včas xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Jakmile xxxx xx to xxxxx, xxxxxxxx věc xxxxx xxxxxxxxxxx.

§468

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Řízení xxxxx §466 xxxx. x) x l) xxx zahájit jen xx xxxxx zákonného xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx §466 xxxx. x) x x) lze xxxxxxx xxx na xxxxx nezletilého xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §452, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §467 xxxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxx věc předána xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxx řízení x xxxx x nezletilého. Xxxxx, které bylo xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx §452 xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx.

§468a

Spojení řízení

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2, xxxx xxxxxx řízení xx xxxxxx rodičovské xxxxxxxxxxxx x xxxxxx spojí.

(2) Xxx řízení xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx řízení x xxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx odpovědnosti, xxxxxx xxxx rozsah, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx x zájmu xxxxxx xxxxxxxx a méně xxxxxxxxx opatření.

§468a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 296/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.9.2017

§468b

Přenesení příslušnosti xx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx

&xxxx;Xxxx xxxx xxxxxx přerušit, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, že xxxx xxxxxxx podmínky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx9).

§468x xxxxxx právním předpisem x. 363/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§469

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxx je x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterého xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx jmenuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx jmenovat xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xxxxx podal xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxx řízení xxxxx §468 xxxx. 2. X těchto xxxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§470

Xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ochranu xxxx

Xxx-xx x xxxx xx xxxxxxx x cizině, xxxx xxx zmocněncem xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dětí.

§471

Xxxxxxxxxx

(1) Xx věci xxxx rozhoduje soud xxxxxxxxx ve věcech xxxxx §466 xxxx. x) xx x), x), xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx opatrovníka pro xxxxxx jmění dítěte, xxxxx §466 xxxx. x) až x), x), x), xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xx pěstounské xxxx, x xxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx §466 xxxx. x) x q).

(2) Ve xxxxxx xxxx soudu x xxxxxxxxx rozhoduje xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx řízení; vydá-li xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx této xxxxx, xxxxx x odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pro xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

§472

Xxxxxxxxxxx rozsudku

V rozsudku xx věcech xxxxx x xxxxxxx, péče x dítě xxxx xxxxxxxxx xxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §502, 503 x 504 x možnosti xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§472a

Úroky x prodlení

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zaplatit xxxx x prodlení. X xxxxx x xxxxxxxx xxxx rozhodne xxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx dávky xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx-xx se xxxxx výživou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§472x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.9.2017

§473

Předběžná xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx1).

§473x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx soudu prvního xxxxxx x zrušení xxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně xxx, že xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx neprodlužuje, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§473x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.9.2017

§474

Xxxxx soudu xxx xxxx x nezletilé

(1) Xx účelem xxxxxxx xxxxx xxxxxx soud xxxx rodiče k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx může xxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxx 3 měsíců xxxxx xx mimosoudním xxxxxxx nebo mediačním xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx jim xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx nezletilých x xxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxx xxxx o xxxxxxxxxxx a správě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx podněty x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx x účelnosti xxxxxxxxxx xxxx zamýšlených xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochranu xxxx, xxxxx je obeznámen x xxxxxx.

§475

Xxxxx poměrů

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxx, xxxx xxxx změnit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x práv xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx-xx x podstatné xxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxx mezi rodiči x pěstounem v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxx, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxx pěstounské xxxx, xxxx jiné xxxxxxxxxx.

§476

Odvolání

Schválil-li soud xx xxxxxx péče xxxxx x nezletilé rozsudkem xxxxxx rodičů, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§477

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dítěte v xxxxxx o jeho xxxxxx

Xxxxxx-xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx soud xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Pododdíl 3

Xxxxxxxx ustanovení xxx řízení x xxxxxxxxx nezletilého dítěte xx věcech mezinárodních xxxxx dětí

§478

Použití xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx pro xxxxxx x návrhu xx xxxxxxxxx nezletilého dítěte xx věcech mezinárodních xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx2), xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx3).

§479

Xxxxxx příslušnost

Pro řízení xx xxxxxxxxx soud, x xxxxx obvodu xx xxxxx Úřad xxx mezinárodněprávní xxxxxxx xxxx.

§480

Xxxxxxxx řízení

Řízení lze xxxxxxx jen xx xxxxx.

§481

Účastníci

(1) Účastníky xxxx

x) xxx, kdo xxxxx, xx xxxx právo xx xxxx x xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x němž xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo zadržením, xxxx porušeno (navrhovatel),

b) xxx, x němž xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx na xxxx x xxxx, vykonávané xxxxx xxxxxxxx řádu xxxxx, x němž xxxx xxxx svůj xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx (odpůrce),

c) xxxx.

(2) Xx-xx účastníkem xxxxxxxxx rodič xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x dosáhl xxxx 16 xxx, xx v xxxxx xxxxxx plnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx rodič xxxxxx, xxxxx není xxxx svéprávný x xxxxxxxx xxxx 16 xxx, xxxx xxx x řízení xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupcem, pokud xxxx xxxxxxx k xxxxxx, že jeho xxxxxxxx x volní xxxxxxxxx xx neumožňuje xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

§482

Zastoupení

(1) Dítě xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§483

Rozhodnutí

Ve xxxx xxxx xxxx rozhoduje rozsudkem.

§484

Předběžná xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxx vyhověno, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§485

Xxxxxxxxx řízení

(1) Řízení xxxxx přerušit, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx soudní xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§486

Opatření xxxxx

(1) Soud xxxx x xxx xxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxxxx podmínek xxx navrácení xxxxxx, xxxxxxx zejména xxxxx xxxxxxxx k

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxx pohybem xxxxxx xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx dítěti xxxxxxx xxxxx státu xxx souhlasu xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx osobních xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(2) Soud xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx úpravě styku xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx o xxxx.

(3) O přijetí xxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxxx bezodkladně, xxxxxxxxx xxx slyšení xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§487

Xxxxxxx

(1) Soud nařídí xx xxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxx xx 3 xxxxx od podání xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx soud navrhovatele x xxxxxxx. Soud xxxx zjistí názor xxxxxx.

(3) Dojde-li x xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx mezi navrhovatelem x xxxxxxxx, pokud xxx x péči x xxxx a xxxx x xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxx x dohody xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§488

Nedostavení se xxxxxxx

Xxxxxxxx xx odpůrce x xxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx, xx se xx xx, že xxxx xxxxx návrhu na xxxxxxxxx xxxxxx námitek. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

§489

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx dány xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx soud xxxxxxxxxx xx věci xxxx xxxxxxxxx xx 6 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx této xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečnosti, xxx xxxxx nebylo xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx přiměřených xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx anebo učiněním xxxxxx opatření orgány xxxxx, xx xxxxx xx xxx dítě xxxxxxxxx.

§490

Xxxxxxxx

(1) Xxxx-xx podáno xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x navrácení xxxxxx, xxxxx soud prvního xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx do 7 xxx xx podání xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx odvolací xxxx xx 30 dnů xx xxxxxxx věci.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, pokud x xxxxxxxxx dítěte xxxxxxx. X odložení vykonatelnosti xxxxxxxx xx 3 xxx xx předložení xxxx.

§491

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x žaloba xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxx

§492

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx-xx xxxx xxxxx §405, xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx soud xxxxxxx xxxxxx.

§493

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné moci xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, odebere xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx obydlí, xxxxx xxxxxxx xxxx, x popřípadě xx xxxxxx setkávat se x označenou xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Soud zároveň xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx bezprostředně xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx osobní xxxxxxxx a osobní xxxxxxxxx, jakož i xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx potřebě; xxxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxx §405 pak xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x výkonu xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx vážného xxxxxx.

§494

Xxxx xxxxxxxxx

Xxxx-xx povinný xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, poskytne mu xxxx xx xxxx xxxxxx během doby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §405 xxxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v §493.

§495

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx soudu xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx mu bude xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §405 xxxxxxxxx písemnosti x tímto rozhodnutím xxxxxxxxx, nebo xxx xx zvolil xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx, xx písemnosti xx xxxxx doručovány xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu, xxxxx xxxxx nevyhoví.

§496

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx-xx povinný xx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §493 povinnost nevstupovat xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vykázáním xxxxxxxxx xx společného xxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx úpravě xxxxxx

§497

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §452

(1) Xxxxxxx-xx soud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx dítě xxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx, zajistí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx výkon.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, že xxxx v součinnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx předá do xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx x xxxx osoby xxxx x zařízení, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx vhodného xxxxxxxxx odňato. Xxxxxxxxxx §500504, 507 a 508 xx nepoužijí.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ohledem xx xxxx tak, aby xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx.

(4) S xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx schopnosti xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxx x xxxx rozumovým schopnostem x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx důvody, které xxxxx k xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xx zodpoví xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx položí.

§498

Místní xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §467, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx soud, xxxxxxx xxxx věc xxxxxxx.

§499

Xxxxxxxxxx nezletilého

Nezletilý nemusí xxx zastoupen; xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zastupovat, jmenuje xx soud příslušný xxxxx §467 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po provedení xxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Výkon rozhodnutí x péči x xxxxxxxxx xxxx

§500

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) K xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§501

Výzva xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Shledá-li soud xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx-xx xxx, kdo xxxxxx soudní xxxxxxxxxx xxxx soudem xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x nezletilé dítě x x xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx o následcích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinností, xxxxx xxx, xxx xxxxxx rozhodnutí nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, a poučí xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ukládáním xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx může xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x dobrovolnému xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x péči x xxxxxxxxx xxxx x x úpravě xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dítěte, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§502

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Soud xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pokuty xxxxx xxxx, kdo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxx schválenou xxxxxx x xxxx x nezletilé xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pokuty xxx xxxxxxx opětovně, xxx xx-xx xx xxxxxx; xxxx jednotlivé xxxxxx nesmí xxxxxxxxxx 50&xxxx;000 Xx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Při xxxxxx xxxxxxx pokuty xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Pokutu xxxxxx xxxxx úřad.

§503

Xxxxx opatření

(1) Xx-xx xx xxxxxx, xxxx xxxx

x) xxxx, xxx xxxxxx dobrovolně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx soudem xxxxxxxxxx dohodu x xxxx x xxxxxxxxx xxxx, popřípadě o xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx první xxxxxxx x mediátorem v xxxxxxx 3 xxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxx podmínky xxx změnu xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxx"), je-li to x zájmu xxxxxx; xxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx kontakt xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x ním; xxxx xxxxxxxxx před stanovením xxxxx opatří xxxxxxx xxxxxxxxx o vhodnosti, xxxxxx, rozsahu a xxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx povinnosti xxxxxx, xxxx kterými xx být xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí,

d) xxxxxxx povinnému setkání x poskytovatelem xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx pedopsychologie.

(2) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx na xxxx xxxxxxxxxx režimu, xxxx xxxxxxx-xx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx a xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxx §504.

§504

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx podle §502 x 503 xxxxxxxxxxx xxxx je-li xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx by xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povinnosti, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx odnětím xxxxxx xxxxx xxxx, x xxxx xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxx xxx, a xxxx xxxxxxx tomu, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx dohody svěřeno xxxx xx xxx xxxxxxxxx, anebo tomu, xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx přiznávají xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx tomu, xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx přiznávají xxxxx xx xxxx s xxxxxxx po xxxxxxxx xxxx, lze xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, kterým xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx dítěte xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§505

Xxxxxxx řízení

Nákladem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x

x) xxxx výdělek x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx účelně vynaložené x xxxxxxxxx bytu x jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx §509,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dítěte xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx dopravu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§506

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx povinný. Xxxx-xx náklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §507, hradí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx má xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za první xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx soudních xxxxxxxx.

§507

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx dítěte

(1) Xx návrh zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxxxxxx nezbytných potřeb xxxxxx, x to xx výše xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx uloženy xxxxx §502 xxxx. 1.

(2) Xxxx čerpání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, pokud žadatel, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx soudní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x nezletilé dítě x x xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx dobrovolně neplní.

§508

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Nařízení xxxxxx rozhodnutí xxxxx §504 xx xxxxxxx xxx každého. Xxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §497 xxxx. 3 x 4 xx xxxxxxx obdobně.

§509

Oprávnění při xxxxxx

Xxxxxxxx-xx xx provedení výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxx, xxx xxxxxxx výkon, oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jiných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, jestliže je xxxxx předpokládat, xx xx v xxxx xxxx xxxxxxx; xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx si xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxx. Xxxx osoby xxxx xxxxxxx umožnit xxxxxxx.

§510

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx x odvolání podanému xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx x xxxx o xxxxxxxxx xxxx lze xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx. Šetření xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx potvrzení xxxx změnu xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxx.

Oddíl 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

§511

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

X xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x x xxxxxxxx xxxxx xxxx nařízením xxxxxx rozhodnutí, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dítěte, je xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně.

§512

Xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dětí

Jde-li x xxxx se xxxxxxx x cizině, xxxx xxx v xxxxxx o výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účastníka Xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ochranu xxxx.

§513

Činnost soudu před xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí

Jde-li x vymáhání výživného xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx zjišťování xxxxxxxx xxxx, komu z xxxxxxxxxx vyplývá xxxxxxxxx. Xxxx přitom xxxxxxxxx x součinnosti x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxx 4

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§513x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx6) xxxxxxx obecný xxxx xxxxxxxxxxxx, jinak xxxx, x xxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx, xxx má xxx xxxxxxxxxx ochrana.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx6), je xxxxxxxxx obecný xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, x jehož obvodu xx nachází místo, xxx má xxx xxxxxxxxxx ochrana. X xxxxxx xxxxxxxx soud xx 48 xxxxx xxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx osvědčení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx6) je xxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx.

§513x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 7.6.2016

XXXX TŘETÍ

PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

§514

Řízení x popření xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§515

Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx vyhláškou jednací xxx pro xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx organizaci xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx provádění xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxx x něm stanoví, xxxxx xxxxxxxxxx úkony xxxxxxx xxxxxxxxxx senátu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x kterými xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

§516

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx

x) xxxx x xxxxxx určení xxxxxx x xxxxxxx hotových xxxxxx notáře xx xxxxx, xxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx a xxxxxx určení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx správce xxxxxxxxxxxx.

§517

Xxxx x způsob xxxxxx odměny x xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

§518

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2014.

Xxxxx x. x.
Xxxxxx v. r.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx místní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx zahájena xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 292/2013 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. VI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 87/2015 Xx. x účinností xx 1.5.2015

Xx. IV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx x vyslovení nepřípustnosti xxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx zahájená x pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxx 2016 xx xxxxxxx xxxxx §84 xxxxxx x. 292/2013 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx 1. srpna 2016.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2016

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se zákon x. 292/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; právní xxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxxxx nastaly xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, zůstávají xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 296/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.9.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx k vymáhání xxxxx podle §502 xxxx. 1 xxxxxx x. 292/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxx xxxxxx placení xxxxx xxxxx §502 xxxx. 1 zákona x. 292/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx uloženy xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX xxxxxx právním předpisem x. 349/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Čl. X

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx-xx xxxxx xxxxx na xxxxxx otcovství xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §416 xxxx. 1 xxxxxx x. 292/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx soud v xxxxxx i xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxx neplatnost manželství.

Čl. X xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 414/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 292/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2014.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

87/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x účinností rekodifikace xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2015

161/2016 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 549/1991 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 87/2015 Xx., x zákon x. 91/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxx právu xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 375/2015 Xx.

x účinností od 7.6.2016

189/2016 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 108/2006 Sb., x sociálních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 292/2013 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 87/2015 Xx., x xxxxx x. 372/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx jejich poskytování (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.8.2016

298/2016 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o službách xxxxxxxxxxxxx důvěru pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 121/2000 Sb., o xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx autorským x x změně některých xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 19.9.2016

334/2016 Xx., xxxxx XX ze xxx 23.8.2016 sp. zn. Xx. XX 16/15 xx xxxx xxxxxx xx zrušení §376 xxxx. 1 zákona x. 292/2013 Xx., x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 17.10.2016

460/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 28.2.2017 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2018

296/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.9.2017

303/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxx statusu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

343/2020 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx dvojímu xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.8.2020

527/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, xxxxxx xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x. 186/2016 Xx., x hazardních xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.2021, x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů (1.6.2021)

588/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nezaopatřené xxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx výživném)

s xxxxxxxxx xx 1.7.2021

192/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 292/2013 Xx., o xxxxxxxxxx řízeních soudních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2021

363/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2022 x xxxxxxxx xxxxx §452, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

285/2023 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 312/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 23.9.2023

349/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x konsolidací veřejných xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2024

414/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 301/2000 Sb., x matrikách, jménu x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 89/2012 Xx., občanský xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) §13a xxxxxx x. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 401/2012 Xx.

2) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx aspektech xxxxxxxxxxxxx xxxxx dětí, xxxxxxxxx xxx č. 34/1998 Sb.

3) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2201/2003 xx xxx 27. xxxxxxxxx 2003 o příslušnosti x xxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxx rodičovské xxxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx nařízení (XX) x. 1347/2000.

4) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady č. 650/2012 ze xxx 4. xxxxxxxx 2012 x xxxxxxxxxxxx, rozhodném xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5) Prováděcí nařízení Xxxxxx (EU) č. 1329/2014 xx xxx 9. xxxxxxxx 2014, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 650/2012 x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, uznávání x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx a výkonu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx věcech x x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení.

6) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady č. 606/2013 xx xxx 12. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxx uznávání xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx.

7) §91a xxxxxx x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx službách, xx xxxxx zákona x. 189/2016 Sb.

8) §92 x 115 xxxxxx č. 108/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

9) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2201/2003 xx xxx 27. listopadu 2003 x xxxxxxxxxxxx x uznávání x xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxx manželských x xx xxxxxx rodičovské xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1347/2000.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2019/1111 xx xxx 25. xxxxxx 2019 x příslušnosti, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx rodičovské odpovědnosti x o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dětí.