Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 21.11.2019.


Zákon o státním občanství ČR a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství ČR)
186/2013 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ §1 §2

HLAVA II - NABÝVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Díl 1 - Způsoby nabývání státního občanství České republiky §3

Díl 2 - Nabývání státního občanství České republiky narozením §4 §5

Díl 3 - Nabývání státního občanství České republiky určením otcovství §6 §7

Díl 4 - Nabývání státního občanství České republiky osvojením §8 §9

Díl 5 - Nabývání státního občanství České republiky nalezením na území České republiky §10

Díl 6 - Nabývání státního občanství České republiky udělením §11 §12

Podmínky udělení státního občanství České republiky §13 §14

Prominutí splnění některých podmínek stanovených pro udělení státního občanství České republiky §15

Udělení státního občanství České republiky z důvodu významného přínosu pro Českou republiku §16

Řízení ve věci udělení státního občanství České republiky §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24 §25

Soudní přezkum §26

Státoobčanský slib §27

Zvláštní úprava udělení státního občanství České republiky §28 §29 §30

Díl 7 - Nabývání státního občanství České republiky prohlášením §31 §32 §33 §34 §35 §36

Společná ustanovení k nabývání státního občanství České republiky prohlášením §37

Díl 8 - Nabývání státního občanství České republiky v souvislosti se svěřením do náhradní péče §38

Díl 9 - Obnova řízení ve věci nabytí státního občanství České republiky §39

HLAVA III - POZBÝVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY §40

HLAVA IV - PROKAZOVÁNÍ A ZJIŠŤOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY A VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ

Díl 1 - Prokazování státního občanství České republiky §41

Díl 2 - Vydávání osvědčení §42 §43 §44 §45 §46 §47 §48 §49

HLAVA V - EVIDENCE FYZICKÝCH OSOB, KTERÉ NABYLY NEBO POZBYLY STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Díl 1 - Ústřední evidence §50 §51 §52 §53 §54

Díl 2 - Evidence fyzických osob, které nabyly nebo pozbyly státní občanství České republiky, vedené krajským úřadem §55

Díl 3 - Využívání údajů z jiných státem vedených evidencí §56 §57 §58 §59 §60 §61 §62

HLAVA VI - PŘESTUPKY §63

HLAVA VII - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, ZMOCŇOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Díl 1 - Společná ustanovení §64 §65 §66 §67 §68 §69 §70

Díl 2 - Přechodná ustanovení §71 §72 §73 §74 §75 §76 §77

Díl 3 - Zmocňovací a závěrečná ustanovení §78 §79 §80

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zpravodajských službách České republiky §81

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o evidenci obyvatel §82

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o správních poplatcích §83

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST §84

Příloha č. 1 - Seznam úřadů městských částí hlavního města Prahy pověřených výkonem agendy státního občanství

Příloha č. 2 - Dotazníky

Nález Ústavního soudu č. 393/2016 Sb.; č. 212/2019 Sb.

INFORMACE

186
XXXXX
xx xxx 11. xxxxxx 2013
x státním xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x státním občanství Xxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

STÁTNÍ OBČANSTVÍ XXXXX XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx občanství České xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx"), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§2

X xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 let, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

Díl 1

Xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx republiky

§3

Státní xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, nebo

g) v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, pěstounské xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "náhradní xxxx").

Díl 2

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx

§4

Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx x xxx jeho narození xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky.

§5

Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x dítě, které xx xxxxxx na xxxxx území a xxxxx xx xx xxxxx stalo osobou xxx státního xxxxxxxxx (xxxx xxx "bezdomovec"), xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx bezdomovci x xxxxxxx xxxxx x nich má xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx1) na xxxx xxxxx než 90 xxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České republiky xxxxxxx otcovství

§6

Dítě, jehož xxxxx xxxx státní xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České republiky.

§7

(1) Dítě, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském prostoru2) (xxxx jen "stát Xxxxxxxx unie"), xxxxx xx xxxxxx pobyt1) xx území České xxxxxxxxx, anebo je xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prohlášení xxxxxx x určení xxxxxxxxx státního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx občankou Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx1) na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx matričnímu xxxxx xxxxxxxxxx zkouškou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Díl 4

Xxxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§8

Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx, k xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu Xxxxx republiky, je-li xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx státním xxxxxxx Xxxxx republiky, x xx dnem xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§9

Xxxx, které xxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx jedním x xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx podle xxxxxx x mezinárodním právu xxxxxxxxx xxxxxx3).

Xxx 5

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky

§10

Dítě mladší 3 xxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xx nepodaří xxxxxxx, xxxxxx státní xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx občanství xxxxxx státu. X xxxxxxx pochybností x xxx xxxxxxxx rozhodne x xxx xxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxx z moci xxxxxx anebo xx xxxxx, xxxxx za xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

Díl 6

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx

§11

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo.

§12

Xx udělení xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx právní xxxxx.

Podmínky udělení xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

§13

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x České republice, xxxxxxx pokud xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx rodinného, pracovního, xxxx sociálního, x xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x §14.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, zdraví, xxxx xxxxxxxxx hodnoty.

§14

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pobyt1) ke xxx xxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx

x) xx xxxx xxxxxxx 5 xxx,

x) xx xxxx xxxxxxx 3 xxx, jde-li x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xx dobu, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň 10 xxx.

Xx xxxx xxxxxx požadované x xxxxxxxxx a) x x) se započítává xxxx jakéhokoli oprávněného xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 18 xxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx žadatel xxxxxxx, xx se xx území České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx poloviny doby xxxxxx, jak je xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx x). Xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx cizince xx xxxxx České republiky, xxxxx xxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2 xx xxxx jdoucí xxxxxx, nebo ze xxxxxxxxx xxxxxx 6 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; závažným xxxxxxx xx xxxxxxx těhotenství x xxxxxxxx dítěte, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx cesta.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxx udělit žadateli xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx

x) xxxxx pravomocně xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx,

x) xxxxx se v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx 10 xxx, xx xxxxx, jehož je xxxxxxx občanem, nejde-li x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx4), xxxx ve xxxxxxx, ve kterých x xxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx žádosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 15 xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nedbalostní xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx trestný xxx.

Xxxxxxxx xxxxx písmen a) x b) xx xxxxxxx, pokud xx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx by xxxxx xxxxxxxx, xxxx pokud xxx v xxxxx xxxxx odsouzen xx xxx, který není xxxxxxx podle xxxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx prokáže xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx splnit xxxxxxx, který doloží, xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx vysokou xxxxx, xx kterých xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx český xxxxx, xxxxxxx, xxxxx xx xx dni xxxxxx žádosti xxxxxx 15 xxxx xxxxxx 65 xxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx znalost xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxx udělit žadateli, xxxxx prokáže xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx, zeměpisných x xxxxxxxxxxxx reáliích Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx podmínku xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx doloží, xx x xxxxxxxxx absolvoval xxxxxxx xx dobu 3 xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, střední, nebo xxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx xxx vyučovacím xxxxxxx xxxxx jazyk, xxxxxxx, který je xx xxx xxxxxx xxxxxxx mladší 15 xxxx starší 65 xxx, nebo xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx postižením, xxxxx xx znemožňuje xxxxxxx xx xxxxxxx ústavního xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x základní xxxxxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx předcházejících xxx podání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx cizinců na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxx, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx udělit xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x zdroje xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx5) xxxx xxxxxxxxxxxxx převod xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxx x xx xx svých xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx6) xxxx povinnost xxxxxx xxxx osoba. Xxxxxxxxxxx xxx předchozí xxxx je žadatel xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 18 xxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx výrazně x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx nouzi. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx se xxxxxx, že žadatel xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx systému státní xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx nouzi, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zdravotního xxxxx, xxxxxxxxxx xx xx budoucí povolání7), xxxx čerpá xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx soustavně xxxxxx x jinou xxxxx, xxxxx je xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§15

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §14 xxxx. 1 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) je xxxx byl xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx xxxxx"), xxxxxxxxx do xxxx 1968 státním občanem Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxx socialistické republiky (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx občan"),

c) xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx po xxxxxxxx xxxx 18 let xxxxxxx xxxxxxx občanem Xxxxx republiky,

e) jeho xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx8) (xxxx xxx "xxxxxxx"), xx kterým xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je státním xxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx pokud xx xxxx xxxxx xx území x xxxxx České xxxxxxxxx1),

x) xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 18 let, xxxx

x) xx xxxxxxxxxxx xxxx xx byla na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx mezinárodní ochrana xxxxxx xxxxx4), pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx formy xxxxxxxxxxx ochrany xxxx.

(2) Xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x §14 odst. 2 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx povolen xxxxxx xxxxx x

x) xxxx manžel xxxx xxxxxxx8), xx kterým xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx České republiky, xxxx

x) xx ke xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 18 xxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx stanovených x §14 xxxx. 4 x 5 xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele.

(4) Splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx v §14 xxxx. 6 xxxx být xxxxxxxxx, xxxxx žadatel xxxxxxxxx xxxxxxxxx škodlivý následek xxxx učinil účinná xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x §14 xxxx. 8 xxxx xxx prominuto x xxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx skutečnost, že xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx doplňkové xxxxxxx4).

§16

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx významného přínosu xxx Xxxxxx republiku

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx žadateli, xxxxx xx xx území Xxxxx republiky povolen xxxxxx xxxxx1) a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky by xxxx xxxxxxxxx přínosem xxx Českou republiku x hlediska xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazků Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx. Žadatel xxxxxx xxxxxxxx podmínky stanovené x §14, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §14 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxx vystaven xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx či xxxxx ústředním xxxxxxxx xxxxxx9), Kanceláří xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, veřejnou xxxx xxxxxx vysokou školou, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx10), x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx státního občanství Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedený x §19 písm. x) ani doklady xxxxx §20.

Xxxxxx xx xxxx xxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

§17

Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 1 k xxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx úřad") příslušného xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§18

(1) Manželé xxxxx xxxxx xxxxxxxxx žádost x udělení státního xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx republiky podává xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx druhého xxxxxx x xxxx úředně xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx a žádost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx žádost podána. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, výkon xxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti byl x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx pozastaven, xxxx-xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xxxx zemřel.

(3) Xxxxxx, popřípadě xxxxx x xxxxxx, mohou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx jeden x rodičů, může xxx xxxxxx pouze xx souhlasem druhého xxxxxx s xxxx xxxxxx xxxxxxxx podpisem. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx úřední ověření xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx uvedených x odstavci 2. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, byli xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx v této xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx není-li xxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx žádost xxxxxxx xxx xxxxxx, do xxxxx xxxx zahrnuty xxxx, xxxx možné xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16.

(5) X xxxxxxx x xxxxxxx státního občanství Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xx třeba xxxx xxxxxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx. Úředně xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx dítě xxxxxxx xxxx xxxxxxx x žádost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánem, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

§19

Xxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx řádem xxxx xxx z xxxxxxx x udělení xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx, xxx a x xxxxxx xxxxxx xx žádá x xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České republiky. X žádosti o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxx,

x) xxxxxx list xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx8) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxx manželství xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx partnerství, xxxxx xxxx manželství xxxxxxxxx xxxx partnerství xxxxxxx,

x) xxxxxx list xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx8),

x) výpis z xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soudem nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 písm. x), xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x bezúhonnosti, xxx-xx x cizí xxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 10 xxxxxx pobýval xx xxxxxx dobu xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx či jej xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxxx"); xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 6 xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx uvede xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pobytů během xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxx republice x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx životě,

g) doklad x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, základní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v kulturně-společenských, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "zkouška x xxxxxx a reálií") xxxx xxxxxxx, které xxxxxxx, xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 3 xxxxxxxx let základní, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xx jde x xxxxxxxx x tělesným xxxx mentálním xxxxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx znalost xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx orientaci x xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x žadatele xxxxxxxx 15 xxxx xxxxxxxx 65 let.

§20

(1) Xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx připojí

a) xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx žadatele xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx nejsou starší xxx 30 xxx, xx nemá x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx evidován xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, u kterého xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx xx splátky.

(2) Žadatel xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prokazující xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, zejména

a) potvrzení x xxx, xx xx xxxxxxxxx starobního, xxxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx manžela xxxx xxxxxxxx8), pokud xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx odkázán,

c) xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xx zahraničí.

(3) Xxxxxxx, xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vykonával xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxx zaměstnání xxxxxx informace x xxxx příjmu,

b) pracovní xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx podklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se v Xxxxx republice v xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx x studiu,

b) xxxxxxxx xxxxxx vysvědčení xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§21

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx a xxxxx x předloženými xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x stanoviskem obecního xxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx k pobytu, xxx zašle xx 30 xxx xxx xxx jejího podání xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx obecního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vyjádření ke xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx obecní xxxx xxxx krajský úřad xx xxxxxxx informací, xxx má k xxxxxxxxx, posoudit.

§22

(1) Pokud má xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x předložených xxxxxxxxx, xxxx xx jako xxxxxxx pro posouzení xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx oprávněno xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku xxxx xxxxxxxxx pojišťovnu, které xxxx povinny požadovanou xxxxxxxxx poskytnout, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx.

(2) Za xxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x §14 xxxx. 3 písm. x) xx ministerstvo xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx11) xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů, xxx-xx x žadatele xxxxxxxx 15 xxx. Xxxxxx o vydání xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx x udělení xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx podal xxxxxxx xxxxxx 15 xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x zpravodajských xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx spisu, xxxxx obsahují utajované xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, najevo, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx uvede, xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z důvodu xxxxxxxx bezpečnosti xxxxx.

§23

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx státního občanství Xxxxx republiky xx 180 xxx ode xxx, xxx xx xxxx xxxxxx doručena.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx o udělení xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx vydá xxxxxxx xx xxxxx 120 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxx.

§24

(1) Vyhovuje-li xx xxxxxxx o udělení xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx písemného vyhotovení xxxxxxxxxx. X takovém xxxxxxx nabývá xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx v §27 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx informuje xxxxxxx xxxx.

§25

Pokud xxxxxxxxxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx žadatel xxxxx xxxxx žádost xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 let od xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. To xxxxxxx, byl-li xxxxxxx x xxxx zamítnutí xxxxxxx dítětem xxxx xxxxxx-xx žadatel x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §14, xxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§26

Soudní xxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx republiky xxxxx §22 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx soudem.

§27

Xxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx nabývá dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x prominutí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx listiny x udělení xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Státoobčanský xxxx xxx: "Xxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Slibuji, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx Ústavu x xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx."

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx žadatel, který xxxxxx xxxx 15 xxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x slavnostním způsobem xxxx ředitelem xxxxxxxxx xxxxx, x hlavním xxxxx Praze před xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx, nebo xxxx xxx pověřenou osobou. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxxx i v xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxxx úřadu Xxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxx úřadu vedeného xxxxxxxxxx konzulárním xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxx") xxxx před xxx xxxxxxxxx osobou.

(5) Xxxxxxx může složit xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 12 měsíců xxx xxx, kdy xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxx nesloží, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxx a rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Ministerstvo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prominout.

Zvláštní úprava xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

§28

(1) Ministerstvo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x určení xxxxxxxxx státního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx cílem xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky nebo xxxxxxxx systému státní xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx, xxx určení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky k xxxxxx cizí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx to, xxx xxxx dítěte, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxx xx společné xxxxxxxxxx, xxxx xx x dítětem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xx výchově xxxxxx a

c) xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxx xxxxxx.

(2) Žádost o xxxxxxx státního občanství Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx 1 roku xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x určení xxxxxxxxx, v případě, xx xxxx otcovství xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx 1 xxxx xxx dne xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x §14. Ustanovení §19 a 20 xx xxxxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, může tak xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx druhého xxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, jestliže druhý xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx a žádost xxxxxxxx před správním xxxxxxx, x něhož xx xxxxxx podána. Xxxxxxx xxxxxxx rodiče xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx byl x xxxx oblasti xxxxxx xxxx pozastaven, xxxx-xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Žádost lze xxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx úřad xxxxx xxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx jejího podání xxxxxxxxxxxx. X cizině xxx podat xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx ji ve xxxxx 30 xxx xxxxx spolu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xx obsah xxxxxxxxxx xx použije xxxxxxx xxxxxxxxxx §21 xxxx. 2. K žádosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dítěte x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx kterém xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xx uveden v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx. Opatrovník připojí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxx ustanovení.

(5) Lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 60 xxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) K xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx pobytu xxxxxx a xxxx xxxxxx, Policie Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany dětí. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §21 xxxx. 2.

(7) Xx dobu xxxxxx a xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx pobyt1).

(8) X xxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupcem xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

§29

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx dítěti, které xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx narozením xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx z xxxxxx x xxxxxxx jeden x rodičů xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ke dni xxxxxxxx xxxxxx povolen xxxxx1) xx dobu xxxxx xxx 90 xxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx státního občanství Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 mohou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dítěte xxxx xxxxxxxxxx. Žadatel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §14. Ustanovení §19 a 20 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx z xxxxxx xxxxxx, může xxx xxxxxx pouze xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jeho úředně xxxxxxxx podpisem. Xxxxxx xxxxxxx podpis xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxx vyjádří xxxx xxxxxxx x žádost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx rodičovské xxxxxxxxxxxx xxxxxx, výkon xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx byl x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx pozastaven, xxxx-xx xxxx xxxxx, xxxxx žije xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 ministerstvo neudělí xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x důsledku xxxx, že xxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx státním občanem, xxx závažných xxxxxx xxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx státní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx rodiči xxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ochrany4), xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(5) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxx listiny x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx.

§30

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 3 xxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxx xx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud xx 6 měsíců xxx xxx nalezení xxxxxxx najevo, že xxxxxx státní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxx x §14. Ustanovení §19 x 20 se xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, o xxxxx nabytí státního xxxxxxxxx xx jedná, xxxxx x žádosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx lze xxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx zašle xxxxxx ve lhůtě 30 xxx ode xxx jejího xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zahájit rovněž x xxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx by xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx bydliště xxxxxxx xxxxx, x xxxxx státní xxxxxxxxx xx jedná, x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xx použije xxxxxxx xxxxxxxxxx §21 odst. 2.

(4) K nabytí xxxxxxxx občanství České xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxx 7

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§31

(1) Prohlášením x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") xxxx xxxxx státní xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx, která xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, nejednalo-li xx x pozbytí xxxxxxxxxxxxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dekretu xxxxxxxxxx republiky o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx národnosti xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx podle smlouvy xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx sovětských xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx12) Smlouva xxxx XXX x XXXX x Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx č. 186/1946 Sb., xxxx xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx ke xxx 1. ledna 1969 xxxx, xxxx xx se k xxxxxx dni stal xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky, xxxxx xx 1. xxxxx 1969 xxxxx státní xxxxxxxxx Xxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx československý xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx odchodem xx xxxxxx trvalý xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Fyzická osoba, xxxxx xxxxxxx jeden x rodičů xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx bývalým xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx nabýt xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx republiky.

(4) Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxx,

x) oddací xxxx, xxxxxx o xxxxxx partnerství, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx partnera8),

c) xxxxx xxxxx rodičů, jejich xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nezbytné xxx učinění prohlášení,

d) xxxxx xxxxx prarodičů, xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou tyto xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx československého xxxxxxxx xxxxxxxxx prohlašovatele xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx datum x xxxxxx pozbytí xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jednoho x rodičů nebo xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx xxx dítě xxxxxx samostatné prohlášení xxxxx xxxxxxxx 3. X xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx občanství České xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx podpisem. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx rodičovské xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx byl x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx pozastaven, xxxx-xx jeho xxxxx, xxxxx žije mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx nebo xxxxxx.

&xxxx;(6) Xxxxxxxx xxx rodiče xxxxxxx, byli xxxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti, xxxxx xxxxxx rodičovské odpovědnosti xxx v xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo není-li xxxxxx xxxxx, pokud xxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx, znám, xxxx prohlášení x xxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx dítě zákonný xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx starším 15 xxx xx xxxxx xxxx souhlas x xxxxxx xxxxxxxx podpisem. Xxxxxx xxxxxxx podpis xx nevyžaduje, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx svůj xxxxxxx a prohlášení xxxxxxxx xxxx správním xxxxxxx, u něhož xx xxxxxxxxxx činí.

§32

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx občanství Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxx, xxxxx byla x 31. prosinci 1992 státním xxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx republiky. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx umožněno xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státním xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, jež xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx prohlášením, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx státním xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx prohlášení lze xxxxxxxx i xxxx. Xxx dítě xxx xxxxxx rovněž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) rodný xxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxxxxx o vzniku xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx doklad x rozvodu xxxxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx list xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx8),

x) xxxxxx x xxx, xx není xxxxxxx občanem Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Je-li prohlášení xxxxx odstavce 3 xxxxxx xxxxx jedním x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx druhého rodiče x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxx, aby dítě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx rodiče xx xxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx oblasti xxxxxx xxxx pozastaven, není-li xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx.

(6) Jestliže xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxx, xxxxx žijí xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, znám, xxxx xxxxxxxxxx o nabytí xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx učinit pro xxxx xxxxxxx zástupce xxxx opatrovník, xxxxx x prohlášení xxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) X xxxxxx xxxxxxxx občanství České xxxxxxxxx prohlášením podle xxxxxxxx 3 dítětem xxxxxxx 15 xxx xx třeba xxxx xxxxxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx podpis se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx dítě xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánem, x xxxxx xx xxxxxxxxxx činí.

§33

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx x xxxx xx 1. října 1949 xx 7. xxxxxx 1969 xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx republiky x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxx jejího xxxxxxxx československým xxxxxxx xxxxxxx x k 1. lednu 1969 xx xxxx nebo xx xx x xxxxxx dni stal xxxxxx státním xxxxxxx. Xxxxxxxxxx lze podat xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx od xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxx,

x) xxxxxx list, xxxxxx o vzniku xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx, úmrtní list xxxxxxxxx manžela nebo xxxxxxxx8),

x) doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní občanství xxxxxxx x rodičů xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§34

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxx, které byl xxxxxxxxxxx xxxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x dobré xxxx x tom, xx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx předpokladu, xx takový xxxxxx xxxxx xx xxxxx 10 xxx ode xxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Prohlašovatel x xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxx,

x) oddací list, xxxxxx x vzniku xxxxxxxxxxx, případně doklad x rozvodu xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx8),

x) všechny doklady xxxxxxxxxxx existenci státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

§35

(1) Prohlášením xxxx xxxxx xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx xx xxxxxxxx xxxx 18 xxx, pokud

a) xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx trvalý xxxxx1),

x) nejpozději xx xxxx 10 xxx xx xx x xxxx prohlášení nejméně xxx xxxxxxx xxxx xxxx oprávněně zdržuje xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx doklad x rozvodu manželství, xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx, úmrtní list xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx8),

x) xxxxxx o xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx věku 15 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx prohlášení vyžádá xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx11) xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů se xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Správní xxxxx xxxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxxx xx dále xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx2) prohlašovatele xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§36

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx dítě, xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx právními xxxxxxxx1), xxxxx bylo xxxxxxx do xxxxxxxx xxxx.

(2) Je-li xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxx xxxxxx x rodičů xxxxxx, xx xxxxx předložit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx podpisem x xxx, xxx dítě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx oblasti xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, není-li xxxx xxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx rodiče xxxxxxx, xxxx xxxxxxx rodičovské xxxxxxxxxxxx, výkon jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x této xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx není-li jejich xxxxx, pokud xxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx učinit xxx xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx list xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jeho ustanovení xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx rovněž osoba, xxxxx xxxx dítě xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx do xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxx státního občanství Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxx 15 xxx je třeba xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx prohlášením

§37

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx krajský xxxx, a xx xxxxx místa trvalého, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prohlašovatele na xxxxx České xxxxxxxxx; xxxxx prohlašovatel xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx k xxxxxxx prohlášení místně xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 1. X xxxxxxx prohlášení xxxxx §36 xx xxxxxxxxx ministerstvo. X xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zastupitelským xxxxxx, xxxxx xx xx lhůtě 30 xxx zašle xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx krajskému xxxxx xxxx ministerstvu.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx podmínky xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X nabytí státního xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx §34, xxx xx xx xxx nabytí xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx dokladu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky; xxxxx xxx krajský xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx státního xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxx nabytí xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx prohlášením xxxxx §36 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Xx postup xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro nabytí xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx použijí xxxxxxxxxx xxxxx druhé x xxxxx správního xxxx.

Xxx 8

Nabývání xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx

§38

(1) Státní xxxxxxxxx Xxxxx republiky nabývá xxxxxx xxxx, xxxxx xx narodí xx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx s jinými xxxxxxxx předpisy1) x xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x nadále je xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx dnem nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

Xxx 9

Xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx

§39

Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 xxxxxxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx při ověřování xxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx prohlášením, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx řízení xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

§40

(1) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pozbývá xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vzdání xx státního xxxxxxxxx Xxxxx republiky, jestliže xxxxxxx současně xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx xx xxxxxxx v cizině,

b) xxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cizího státu, xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx činí x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx občanství České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prokáže xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx připojí

a) doklad xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx,

x) doklad x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx doklad xxxxxxxxxxx přislíbení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky se xxxx xxxx zastupitelským xxxxxx České republiky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, anebo xxxx xxxxxxxx úřadem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx trvalý xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, je místně xxxxxxxxxx Úřad městské xxxxx Praha 1. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 15 dnů.

(4) Xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx i xxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx souhlas xxxxxxx rodiče s xxxx úředně xxxxxxxx xxxxxxxx x tím, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx. Souhlas druhého xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx rodičovské xxxxxxxxxxxx zbaven, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti xxx v této xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, znám xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, byli xxxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti, xxxxx jejich rodičovské xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx pozastaven, nebo xxxx-xx jejich pobyt, xxxxx xxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky, xxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxx nevyžaduje. Xxxxxxxxxx x prohlášení xxxxxxx pravomocné xxxxxxxxxx xxxxx o svém xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxx 15 let xx třeba xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem. Xxxxxx xxxxxxx podpis xx xxxxxxxxxx, jestliže dítě xxxxxxx svůj souhlas x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx správním xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

(7) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 vydá xxxxxxx úřad prohlašovateli

a) xxxxxx x pozbytí xxxxxxxx občanství České xxxxxxxxx prohlášením, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx cizího xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxx dojde x xxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx republiky.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx převzetí dokladu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České republiky xxxxxxxxxxx.

(9) V případě, xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu nebo xxxxxxxxx xxxxx doklad x xxx, xx xxxxx státní občanství xxxxxx státu. Xxxxxxxxxxxxx xxxx o doručení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx cizího xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx. Xx xxxxxx vystaví xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, ke xxxxxxx datu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky došlo. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dnem, xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx doručeno oznámení xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx, že xxxxxx občan České xxxxxxxxx nabyl xxxx xxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx xx to, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX IV

PROKAZOVÁNÍ X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX OSVĚDČENÍ

Díl 1

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx

§41

Xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx průkazem České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx13),

x) xxxxxxxxxx xx starším 1 xxxx,

x) listinou x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ne xxxxxx 1 xxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxx osvědčení

§42

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, o jejíž xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxx 15 xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zákonní zástupci xxxx xxxxxxxxxx, který x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxx ustanovení. Xxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx osoba, které xxxx xxxx svěřeno xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxx xxxxxxx zařízení pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pečují x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudního xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxx týkat xxxxxxx xxxxx, může xxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx,

x) fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§43

X xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxx je x xxxx jeho xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx x xxxx x xxx, xxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx fyzická osoba xxxxx xx československé xxxxxx xxxxxxxxx nabyla xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx x tom, xx x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx byla xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx československým státním xxxxxxx, xxxxxxxx o xxx, že xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx České republiky xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§44

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx fyzické xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx trvalý pobyt xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx neměla, xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx městské xxxxx Xxxxx 1.

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx úřadu podle xxxxxxxx 1. X xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx ji xxxxxxxxxxx zašle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx republice.

§45

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který je xxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xx třeba x xxxxxxx x osvědčení xxxxxxxx doklady týkající xx státního občanství xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, x xx

x) xxxxx xxxx, xxxxxx list, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, doklad x xxxxxx partnerství, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, popřípadě doklad x xxxxxxx manželství, xxxxxx o zrušení xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx8),

x) xxxxx xxxxx xxxxxx, jejich oddací xxxx, pokud uzavřeli xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx úmrtní xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x dispozici,

c) dříve xxxxxx doklady x xxxxx státním xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx rodičů, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx doklady xxxxxxx k dispozici,

d) xxxxxx x osvojení, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx se xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x způsob xxxxxx cizího xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx i xxxx xxxxxxx, pokud je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zjištění státního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx orgánem xxxxxx státu x xxxxx xx xxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§46

Xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx podané xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xxxxxxxx x provede xxxxxxxx šetření xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx údaji xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadujících xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 180 xxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§47

Xxxxxx-xx krajský úřad xx provedeném xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxx osvědčení xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx žadateli xxxx; xxxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx žádost xxxxxxx.

§48

Krajský xxxx příslušný x xxxxxx osvědčení xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxx §42 xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx osvědčení o xxx, xx xxxxxxx xxxxx není k xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx; rozhodnutí se x xxxxxxx případě xxxxxxx nevyhotovuje.

§49

Xxxxxxx xxxx příslušný x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgánům x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xxx fyzická osoba xx nebo xxxx xxxxxxx občanem České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx x x xxxxxx xxxx xxxx českým xxxxxxx občanem xx xxxxxxxxxxxxxxx státním xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx československé státní xxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxx, v případě, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx zákona oprávněna xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx, xxxx xx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX, XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX REPUBLIKY

Díl 1

Xxxxxxxx evidence

§50

Evidence xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx vedena x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx nabyly xxxx xxxxxxx státní xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "ústřední evidence"). Xxxxxxxx ústřední evidence xx ministerstvo.

§51

X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nabyli xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxx §4.

§52

(1) X ústřední xxxxxxxx se x xxxxxxxxx osobách xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx fyzická xxxxx xxxxxx pobyt x xxxxxx, xxxx místa xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx státního xxxxxxxxx České republiky.

Údaje xx vedou xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx údaje x xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx14) xxxxxxxxxxx.

(2) X ústřední evidenci xx dále vede xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podle §54 xxxx. 2.

§53

Xxxxxx orgány, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxxx x nabytím xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České republiky.

§54

(1) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxx x ústřední xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X poskytnutí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx, xxxxxxxx hodině výdeje, xx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx, xxx xxxx podle odstavce 1 na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxx nezbytné xxx zajišťování

a) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx trestných xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx včetně měnové, xxxxxxxxxx x daňové xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxx a svobod xxxxxxx,

x subjekt, xxxxxxx xxxx xxxx údaje xxxxxxxxxx, písemně prohlásí, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí údajů xx mohlo xxxxxxx xxxxxxxxx některého xxxxx xxxxxxxxx x písmenech x) až x), xxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx zpřístupnit, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnému x xxxxxxxx řízení, xxx-xx x trestný xxx související s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx15). Xxxxxxx informačního xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx o poskytnutí xxxxx přístup pouze x xxxxxxx nezbytně xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx správce xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxx xxxxxxx státní xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

§55

(1) Xxxxxxx úřad xxxxxxx x xxxxxxxx osobám, xxxxx xxxx xxxx xxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x §51 x 52. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx části Xxxxx 1.

(2) Xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxx evidované xxxxx odstavce 1 xxx xxxxx své xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx může údaje xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 poskytnout xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §54.

Xxx 3

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx státem xxxxxxxx xxxxxxxx

§56

Xxxxxxxxxxxx, Magistrát xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

x) příjmení,

b) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) datum, xxxxx x okres xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí, xxx-xx o úmrtí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx České republiky, xxxxxxxxx se xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx den, xxxxx xx x xxxxxxxxxx uveden jako xxx xxxxx nebo xxx, xxxxx nepřežil, x xxxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§57

(1) Ministerstvo, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxx úřad, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx úřad využívají x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) místo a xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx narození x xxxxxx xxxxx a xxxx,

x) rodné xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, popřípadě též xxxxxx, xx kterou xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu,

h) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, datum, xxxxx x xxxxx jeho xxxxxxxx; xx-xx opatrovníkem xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x doba xxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxxx předchozích xxxxxxxx, xxxxx xxxxx otce, xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx, že jeden x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zástupce xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení, datum xxxxxxxx; je-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, název x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx stav, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, došlo-li x uzavření manželství xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, místo a xxxx, xxxxx nabytí xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x neexistenci xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jednoho x xxxxxxx za mrtvého x xxx, který xxx x pravomocném xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxx partnerství, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx nebo o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx partnerství xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx mrtvého a xxx, xxxxx xxx x pravomocném rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den smrti, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx nepřežil, anebo xxxxx nabytí právní xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx partnerství,

n) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a rodné xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxx partnerem fyzická xxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x rodné xxxxx xxxxxx; xx-xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx narození,

p) x osvojenci údaje x xxxxxxx data xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx x xxxxx občana mimo xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx nepřežil,

s) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, kdy nastaly xxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx úřad využívají x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tyto údaje:

a) xxxxx přidělení xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxxxxxx rodné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx čísla,

d) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx rodného xxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx narození a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx, na jehož xxxxx xx xxxxxxx.

§58

(1) Ministerstvo, Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x krajský xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) jméno, popřípadě xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

c) xxxxxxx,

x) xxxxx a xxxx, kde se xxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x okres xxxxxxxx,

x) rodné xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství,

g) xxxx a adresa xxxxx xxxxxx,

x) počátek xxxxxx, případně xxxxx xxxxxxxx pobytu,

i) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednoho x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x prohlášení jednoho x manželů xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx manželství,

k) datum x místo xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x neplatnosti xxxx o neexistenci xxxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x prohlášení jednoho x xxxxxxxx xx xxxxxxx a den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, který xxxxxxxx, anebo datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx partnerství,

l) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo partnera x jeho xxxxx xxxxx; xx-xx manžel xxxx partner cizinec, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení x datum xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxx rodné číslo; x xxxxxxx, xx xxxxxx nebylo xxxxx xxxxx přiděleno, xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení x datum xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx jeden x xxxxxx xxxx xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx data nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, stát, xx xxxxx xxxxx x xxxxx došlo, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx trvání,

s) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nezvěstnosti, x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.

§59

Xxxxx ze základního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx předávat, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X poskytovaných xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx splnění xxxxxx úkolu.

§60

Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx místo x xxxx,

x) číslo, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx série ztracených, xxxxxxxxxx, poškozených, xxxxxxxxx xxxx neplatných xxxxxxxxxx xxxxxxx a datum xxxxxxxx xxxxxx, odcizení, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu.

§61

Ministerstvo, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, krajský xxxx, Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dokladech a xxxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx,

x) místo x okres xxxxxxxx, x xxxxxxx narození x xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) datum xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,

e) datum xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx doklad xxxxx,

x) o ztracených, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladech xxxxx, xxxx, xxxxx xxxxxx x doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, odcizeného xxxx xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§62

Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, krajský xxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx využívají x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x služebních xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) číslo x druh vydaného xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) datum xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) datum převzetí xxxxxxxxxxxxxx xxxx služebního xxxx,

x) xxxx platnosti xxxxxxxxxxxxxx nebo služebního xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, druh, xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx ztraceného, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXX

§63

(1) Fyzická xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xxxxxxx x xxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx o xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. e),

b) jako xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x prohlášení xxxxx §31 xx 36 nepravdivý nebo xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx nepravdivý xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx zásadní xxxx xx rozhodnutí xx xxxx, anebo xxxxx xxxx zatají, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxx xxxxxxxx xxxxxx o nabytí xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx občanství,

2. xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx opatrovník xxxxxxxxx xx xxxx jeho xxxxxx v řízení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxx, toto xxxxxxxxx xxx dítě,

3. xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxx

4. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx žádající x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 20 000 Xx x xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x) xxxxxx do 50&xxxx;000 Kč.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správní xxxxx, který vede xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) nebo x) xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 xxxx 2, xxxx xxxxxxx xxxxx, který xx příslušný vydat xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx 3 xxxx 4.

HLAVA XXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx ustanovení

§64

Při xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx je nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx občanem Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky, xx postupuje xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx dojít x xxxxxx xxxx pozbytí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§65

Xxxxx se podle xxxxxx xxxxxx žadateli xx správním xxxxxx x plném xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§66

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx16), xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx součástí xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx jazyka17), s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx slovenském jazyce x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státu, xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx18).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx promine xxxxxxx xxxxxxx16), xxxxx by xxxx obstarání xxxx xxxxxxx s těžko xxxxxxxxxxxxx překážkou.

§67

(1) Xxxxxx, který xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x něm xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx obyvatel, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxx xx třeba xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx požadovaný xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx obstarání bylo xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§68

Xxxxxxx sociálně-právní ochrany xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, x jehož správním xxxxxx xx nachází xxxxxxxx xxxxxx; pokud xx bydliště xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§69

Působnosti stanovené tímto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§70

Xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx uskutečňovat xxxxx, xxxxx xxxx plnoprávný xxxx Asociace jazykových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx jazyka. Xxxxxxx x jazyka x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx za úplatu.

Xxx 2

Přechodná xxxxxxxxxx

§71

Xxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxxx xxx ke dni xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx se jím xxxx x 1. xxxxx 1969, nabývá xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx státní xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jde-li x osvojení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx uznat.

§72

Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x nabytí xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx §18a, 18b x 18c zákona x. 40/1993 Xx., x nabývání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx účinném ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxx takto státní xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§73

Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx podmínky stanovené x §35 odst. 1 xxxx. a) xx c), avšak xx ke dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 21 xxx, xxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a nabýt xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §35 odst. 2 x 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§74

Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; pozbytí xxxxxxxxxxx státního xxxxxxxxx xx pro xxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§75

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx nabyly nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, které xxxx xx 31. xxxxxxxx 2013 xxxxxx x xxxxxxxxxx měst Xxxxx, Xxxx x Xxxxxxx, převezmou xxxxxx xxxxxxxxx krajské úřady.

§76

Xxxxxxx rodiče xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxx omezen ve xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§77

Do xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx inkasního xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx připojí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příslušného xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx evidovaný x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx 3

Zmocňovací a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§78

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x kulturně-společenských, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxx zkoušky x xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx pravidla xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx dokladu o xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x reálií,

d) xxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxx x jazyka x xxxxxx.

§79

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx o xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx republiky,

c) xxxxxxxxx.

§80

Xxxxxxx xx:

1. Zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 272/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon České xxxxxxx xxxx x. 40/1993 Xx., x xxxxxxxx a pozbývání xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxx č. 140/1995 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 272/1993 Xx.

4. Xxxxx č. 139/1996 Sb., kterým xx xxxx a doplňuje xxxxx České národní xxxx č. 40/1993 Xx., o nabývání x pozbývání xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx zákona x. 272/1993 Sb. x zákona x. 140/1995 Xx.

5. Xxxxx č. 194/1999 Sb., kterým se xxxx xxxxx x. 40/1993 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx.

7. Zákon č. 357/2003 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 40/1993 Xx., o xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx občanství České xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

8. Xxxx xxxxxxx zákona č. 413/2005 Sb., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx.

9. Xxxxx č. 124/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 269/1994 Xx., x Rejstříku xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

10. Xxxxx sedmá x xxxxxxxxx xxxxxx č. 142/2012 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zavedením xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11. Zákon č. 193/1999 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

12. Zákon č. 46/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 193/1999 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx některých xxxxxxxx československých xxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 320/2002 Xx.

13. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 124/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx další xxxxxx.

14. Xxxxxxxx xxxxx č. 337/1993 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx stanovené pro xxxxx a udělení xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

15. Vyhláška č. 137/1993 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

§81

X §11 xxxx. 2 xxxxxx č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 53/2004 Sb., xxxxxx č. 80/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Xx. x xxxxxx č. 227/2009 Xx., xx za xxxxx "agendovém xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x služebních xxxx," xxxxxxxx xxxxx "evidencích xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxx nebo pozbyly xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx8),".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 8 xxx:

"8) §50 a xxxx. xxxxxx x. 186/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.".

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx obyvatel

§82

V §3x odst. 3 xxxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx číslech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Sb. x xxxxxx č. 424/2010 Xx., xx xxxxx ", xx xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxx" xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x správních xxxxxxxxxx

§83

Xxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 217/2005 Xx., zákona x. 228/2005 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx č. 361/2005 Xx., zákona č. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 553/2005 Xx., xxxxxx x. 48/2006 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx., zákona x. 109/2006 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 130/2006 Xx., zákona x. 136/2006 Sb., xxxxxx x. 138/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Sb., zákona x. 179/2006 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 215/2006 Xx., zákona x. 226/2006 Sb., xxxxxx x. 227/2006 Xx., xxxxxx x. 235/2006 Xx., xxxxxx x. 312/2006 Sb., xxxxxx x. 575/2006 Xx., zákona č. 106/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 374/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Sb., xxxxxx č. 38/2008 Xx., zákona č. 130/2008 Xx., zákona x. 140/2008 Sb., xxxxxx č. 182/2008 Xx., xxxxxx č. 189/2008 Xx., zákona x. 230/2008 Sb., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Sb., zákona x. 296/2008 Sb., xxxxxx č. 297/2008 Xx., xxxxxx č. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 309/2008 Xx., xxxxxx x. 312/2008 Xx., zákona x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 9/2009 Xx., xxxxxx x. 141/2009 Xx., xxxxxx x. 197/2009 Sb., xxxxxx x. 206/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Sb., xxxxxx x. 301/2009 Xx., zákona x. 346/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2009 Sb., xxxxxx č. 132/2010 Xx., xxxxxx x. 148/2010 Sb., zákona x. 153/2010 Xx., xxxxxx č. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 343/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Sb., xxxxxx x. 30/2011 Xx., xxxxxx č. 105/2011 Xx., zákona x. 133/2011 Xx., xxxxxx x. 134/2011 Xx., zákona č. 152/2011 Xx., zákona x. 188/2011 Sb., xxxxxx x. 245/2011 Xx., xxxxxx x. 249/2011 Xx., zákona x. 255/2011 Xx., xxxxxx x. 262/2011 Xx., zákona x. 300/2011 Xx., xxxxxx x. 308/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., zákona č. 344/2011 Sb., xxxxxx x. 349/2011 Sb., xxxxxx č. 350/2011 Xx., zákona x. 357/2011 Sb., zákona x. 367/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 472/2011 Xx., xxxxxx x. 19/2012 Xx., xxxxxx x. 37/2012 Xx., xxxxxx x. 53/2012 Xx., zákona x. 119/2012 Sb., xxxxxx x. 169/2012 Xx., xxxxxx x. 172/2012 Sb., zákona x. 202/2012 Xx.,xxxxxx x. 221/2012 Xx., xxxxxx x. 225/2012 Xx., xxxxxx x. 274/2012 Sb., xxxxxx x. 350/2012 Xx., xxxxxx č. 359/2012 Xx., zákona č. 399/2012 Sb., zákona x. 407/2012 Sb., xxxxxx x. 428/2012 Xx., zákona x. 496/2012 Xx., xxxxxx x. 502/2012 Sb., xxxxxx č. 503/2012 Xx., zákona x. 50/2013 Sb. x xxxxxx x. 69/2013 Xx., xx mění xxxxx:

1. X xxxxxxx x xxxxxx části X položce 8 xxxx. x) x xxxx 2 xx xxxxx "nebo xxxxxxxxx" xxxxxxx.

2. X xxxxxxx x zákonu části X xxxxxxx 8 xxxx. i) xx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

3. X xxxxxxx k xxxxxx xxxxx I xxxxxxx 8 xxxxxxx j) xxx:

"x) Xxxxxxx státního xxxxxxxxx České republiky xxxxxxx xxxxxxx osobě...Kč 2&xxxx;000".

4. V xxxxxxx x xxxxxx xxxxx X xxxxxxx 8 xx xx xxxxxxx x) doplňují xxxxxxx x) xx x), xxxxx znějí:

"k) Xxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx nezletilé fyzické xxxxx...Xx 500

x) Udělení xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 500

m) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx státního občanství Xxxxx republiky podle §31, 32, 35 x 36 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky...Kč 500".

5. X xxxxxxx x xxxxxx části X xxxxxxx 8 text "Xxxxxxxx" xxx:

"Xxxxxxxx

Xxxxxxx úřad xxxx x důvodů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) této xxxxxxx xx xx xxxxxx 500 Kč, xxxxxxxx podle písmene x) této položky xx xx částku 100 Xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) této položky xx xx xxxxxx 100 Xx.".

6. X xxxxxxx x zákonu xxxxx XXX xxxxxxx 159 xxx:

"Xxxxxxx 159

x) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ... Xx 300

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §31, 32, 35 a 36 xxxxxx x státním xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ... Kč 500".

XXXX XXXX

XXXXXXXX

§84

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2014.

Xxxxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxx v. r.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 186/2013 Xx.

XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX PRAHY XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 1

Xxxx městské xxxxx Xxxxx 2

Úřad xxxxxxx xxxxx Xxxxx 3

Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 4

Xxxx xxxxxxx xxxxx Praha 5

Úřad xxxxxxx xxxxx Xxxxx 6

Xxxx městské části Xxxxx 7

Úřad xxxxxxx xxxxx Praha 8

Xxxx xxxxxxx části Xxxxx 9

Xxxx xxxxxxx části Xxxxx 10

Úřad městské xxxxx Xxxxx 11

Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 12

Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 13

Xxxx městské xxxxx Praha 14

Xxxx xxxxxxx části Xxxxx 15

Xxxx městské xxxxx Xxxxx 16

Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 17

Úřad xxxxxxx xxxxx Xxxxx 18

Xxxx městské části Xxxxx 19

Xxxx městské xxxxx Xxxxx 20

Xxxx xxxxxxx xxxxx Praha 21

Xxxx xxxxxxx části Xxxxx 22

Příloha x. 2 x zákonu x. 186/2013 Xx.

XXXXXXXX

x xxxxxxx x udělení xxxxxxxx xxxxxxxxx

X.

1. Xxxxxxx (xxxxxxxxx)

Xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx příjmení

Datum x xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx

Xxxxx již x xxxxxxxxx x xxxxxx občanství České xxxxxxxxx, xxx x xxx

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx údaje (xxxxxxx, xxxxx)

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx

Xxx x xxx uzavřel(a) xxxxxxxxxx, popřípadě kdy x kde xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx činnost

Měsíční xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxx x Xxxxx republice zajišťovány xxxxxxxxxx životní xxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx v xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx žadatel xxxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v České xxxxxxxxx

2. Manžel (xxxxxxxx)

Xxxxx x příjmení, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx x xxxxx narození

Rodné xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx činnost

Bydliště

Vzdělání

Státní xxxxxxxxx

Xxxxxxx příjem

3. Děti

Jméno x xxxxxxxx

Xxxxx x xxxxx narození

Rodné xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx (žadatelka) vůči xxxxxx xxxxxxxxxxx odpovědnost, xxxx xx výkon xxxx rodičovské xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pozastaven, xxxxx xx jejího výkonu xxxxxx

4. Dosavadní státní xxxxxxxxx žadatele (žadatelky)

Jak xxxxxxx(xx) nabyl(a), xxxxxxxxx xxxxxx(x) dosavadní státní xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx státní xxxxxxxxx

5. Xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx xxx xx zdržuje xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx xxx xx xxxxxxx trvalý xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx před xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx k xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

XX.

Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx)

Xxxxx x xxxxxxxx

Xxxxx x místo narození

Rodné xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky

Žádali xxx x xxxxxxxxx o xxxxxx občanství České xxxxxxxxx, kdy x xxx

Xxx ...........................................

&xxxx;
........................................................
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
.............................................................
xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx)
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx úředního xxxxxxx
&xxxx;

XXXXXXXX

x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxx

X.

X. Xxxxxxx (xxxxxxxxx)

Xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx x místo xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx zákonných xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx)

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navštěvuje

Spolková, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice

Rodinný xxxx

Xxx x xxx uzavřel(a) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx kdy x kde bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x náklady

Čerpání xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx x hmotné xxxxx

2. Xxxxxx žadatele (xxxxxxxxx)

Xxxxx x xxxxxxxx

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx xx území České xxxxxxxxx

Xxxxxx xxx x xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx a xxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

3. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx)

Xxx xxxxxxx(xx) xxxxx(x), xxxxxxxxx pozbyl(a) dosavadní xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx prokazuje

Dosavadní xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx občanství České xxxxxxxxx, kdy a xxx

4. Pobyt xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx xxx xx zdržuje xx xxxxx České xxxxxxxxx

Xx xxx má xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx

Xxxxx před vstupem xx xxxxx České xxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

5. Xxxxxxxx xxxxxxxx žadatele a xxxx vlastní xxxxxx1

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx

6. Manžel (xxxxxxxx)2

Xxx x xxx xxxxxxx(x) manželství, xxxxxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx x příjmení, popřípadě xxxxx příjmení

Datum x xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx občanství

Zaměstnání

Podnikatelská xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

7. Xxxx3

Xxxxx x xxxxxxxx

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno

Bydliště

Státní xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx (žadatelka) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odpovědnost, xxxx xx výkon xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxx

........................................... .

........................................................
xxxxxx oprávněné xxxxxx xxxxx

.............................................................
xxxxxx zákonných xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx)

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1 xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, xx nezletilý xxxxxxx již x Xxxxx republice xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, případně xx xxxxxxxxx vlastními xxxxxx

2 xxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxx, xx nezletilý xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

3 xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx xxx xx děti

DOTAZNÍK

k xxxxxxx x xxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxx podle §28 xxxxxx x.186/2013 Xx.

1. Dítě, jehož xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx občanství xxxxxxx xxxxxxxxx týká

Jméno x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx a xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ze kterých xxxx xxxxxxxxxxx životní xxxxxxx x náklady xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory x xxxxx x xxxxxx xxxxx dítětem

Druh pobytu, xxxxx dítě x Xxxxx xxxxxxxxx má xxxx x minulosti xxxx

Xxxx za dítě xxx v minulosti xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx České republiky, xxx x xxx

2. Xxxxx xxxxxx

Xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxx rodné xxxxxxxx

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx

Xxxxxx občanství

Bydliště

Rodinný xxxx

Xxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory x xxxxx v xxxxxx xxxxx matkou xxxxxx

3. Xxxx xxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx

Xxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx příjem

Čerpání xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx dítěte

4. Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx otcovství

Matriční xxxx nebo xxxx, xxxx kterým došlo x xxxxxxxxxxx prohlášení x určení xxxxxxxxx

5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

Xxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx určil xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxx dítěte, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxx xxxx

Xxx ...........................................

........................................................
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby

.............................................................
podpis xxxxxxxxx zástupců dítěte

otisk xxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXXX

xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxx x příjmení, xxxxxxxxx rodné xxxxxxxx: ......................................................................................................

Xxxxx x místo xxxxxxxx: ...........................................................................................................................................

Xxxxxxxx: .....................................................................................................................................................................

Nynější xxxx státní xxxxxxxxx (xxxxx xxx žadatel xxxxxxxxx) ......................................................................................

Xxxxx xxxxxx: .........................................

Xxxxxx xxxxxx:

- xx xxxxxxx žádost

- x xxxxxxxxxxx s uzavřením xxxxxxxxxx

- xxxxxxxxx

- xxxxx xxxxxxxx ....................................................................................................................................................

Xxxxxxx xxxx: .............................................................................................................................................................

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x XX: ........................................................................................................................................

Předcházející xxxxxxxx x ČR: ......................................................................................................................................

Xxxx xxxxxxxxxx osvědčení ......................................................................................................................................

Xxxxxxxx posledního xxxxxxxxxx xxxx XX: .................................................................................................................

Xxxxx xxxxxxx x XX: ..............................................................................................................................................

2. Jméno x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx): .................................................................................................................

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx: ...........................................................................................................................................

Státní xxxxxxxxx x xxxx uzavření xxxxxxxxxx: ...........................................................................................................

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx: .........................................................................................................................

Xxxxxxxx bydliště v XX: ..............................................................................................................................................

Xxxxxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxx:

Xxxxx x místo xxxxxxxx:

Xxxxx číslo:

Prohlašuji,

1) xx xxxx x xxxx xx 01.01.1969 do 31.12.1992 volbou xxxx xxxxxxxx xxxxxx občanství Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Slovenské xxxxxxxxx

x) xxxxxxx/x*

x) xxxxx/x*,

2) xx xxxx cizí xxxxxx občanství

x) xxxxxxx/x*

b) xxxxx/x*

- xxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxx):

- xxx, měsíc x rok jeho (xxxxxx) nabytí:

- xxxxxx xxxx (xxxxxx) xxxxxx:

- xxxxxx občanství xxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxx xxxxxx cizího xxxxxxxx občanství:

- datum xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx na xxxxxx, xx toto xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx §51 xxxx. 1 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád.

Poučení: Xxxxx §63 odst. 1 písm. c) xxxx 3 a 4 xxxxxx x. 186/2013 Xx., o xxxxxxx občanství České xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx neúplný xxxx, xxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx tento xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx žádající x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx získala xxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx správním xxxxxxx uložena pokuta xx do výše 50&xxxx;000 Kč.

Datum:

Podpis xxxxxxxx .................................................................

Xxxxxx xxxxxxxxxx žadatele: .............................................

x. .............................................. vydán xxx ..................................

xxx ...............................................................................................

Pravost xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx:

xxxxxxxx doklad č. ........................................... připojen v xxxxxxx

x) xxx xxxxxxxx

* Xxxxxxxx xx škrtněte

" Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx/x, tzn. xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx (např. narozením, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx), xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxx, souhlasu, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx směrujícího x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx. např. xxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, udělením, xxxxxxxxxxx, volbou, xxxx. xxxxx způsobem. Xxxx-xx x dispozici xxxxxx x způsobu nabytí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx kopii.


Informace

Právní předpis č. 186/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2014.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

393/2016 Sb., xxxxx XX xx dne 11.10.2016 sp. xx. Xx. XX 5/16 xx věci xxxxxx xx zrušení §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 186/2013 Sb., x státním xxxxxxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx XX) (netýká xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx od 22.12.2016

207/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 186/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxx xxxxxxxxx XX)

x xxxxxxxxx xx 6.9.2019

212/2019 Xx., xxxxx XX ze xxx 2.7.2019 xx. zn. Xx. XX 39/17 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §26 xxxxxx x. 186/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx občanství XX) (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x účinností xx 14.9.2019

279/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.11.2019

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Zákon č. 326/1999 Sb., x pobytu cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 325/1999 Sb., o xxxxx x x xxxxx zákona č. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Přílohy V x XXXX Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 34/2010 Sb. m. s.

3) §63 xxxxxx x. 91/2012 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

4) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) §41 zákona x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx.

6) Zákon č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) §12 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 137/1996 Xx., xxxxxx x. 271/2001 Xx., zákona x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx. a zákona x. 113/2006 Sb.

§16 xxxxxx x. 111/2006 Xx., o pomoci x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 379/2007 Xx. x xxxxxx č. 427/2010 Sb.

8) Xxxxx č. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

9) Xxxxx č. 2/1969 Sb., x zřízení ministerstev x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní správy Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

10) Xxxxx č. 341/2005 Sb., x veřejných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

11) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Rejstříku trestů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) Ústavní dekret xxxxxxxxxx republiky č. 33/1945 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

13) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx dokladech x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14) Zákon č. 36/1960 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

15) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) Xxxxx č. 91/2012 Sb., x mezinárodním xxxxx xxxxxxxxx.

17) Zákon č. 36/1967 Sb., x znalcích a xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/1191 xx xxx 6. července 2016 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx občanů xxxxxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v Evropské xxxx a x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1024/2012.