Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.2021.


Zákon o státním občanství ČR a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství ČR)
186/2013 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ §1 §2

HLAVA II - NABÝVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Díl 1 - Způsoby nabývání státního občanství České republiky §3

Díl 2 - Nabývání státního občanství České republiky narozením §4 §5

Díl 3 - Nabývání státního občanství České republiky určením otcovství §6 §7

Díl 4 - Nabývání státního občanství České republiky osvojením §8 §9

Díl 5 - Nabývání státního občanství České republiky nalezením na území České republiky §10

Díl 6 - Nabývání státního občanství České republiky udělením §11 §12

Podmínky udělení státního občanství České republiky §13 §14

Prominutí splnění některých podmínek stanovených pro udělení státního občanství České republiky §15

Udělení státního občanství České republiky z důvodu významného přínosu pro Českou republiku §16

Řízení ve věci udělení státního občanství České republiky §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24 §25

Soudní přezkum §26

Státoobčanský slib §27

Zvláštní úprava udělení státního občanství České republiky §28 §29 §30

Díl 7 - Nabývání státního občanství České republiky prohlášením §31 §32 §33 §34 §35 §36

Společná ustanovení k nabývání státního občanství České republiky prohlášením §37

Díl 8 - Nabývání státního občanství České republiky v souvislosti se svěřením do náhradní péče §38

Díl 9 - Obnova řízení ve věci nabytí státního občanství České republiky §39

HLAVA III - POZBÝVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY §40

HLAVA IV - PROKAZOVÁNÍ A ZJIŠŤOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY A VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ

Díl 1 - Prokazování státního občanství České republiky §41

Díl 2 - Vydávání osvědčení §42 §43 §44 §45 §46 §47 §48 §49

HLAVA V - EVIDENCE FYZICKÝCH OSOB, KTERÉ NABYLY NEBO POZBYLY STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Díl 1 - Ústřední evidence §50 §51 §52 §53 §54

Díl 2 - Evidence fyzických osob, které nabyly nebo pozbyly státní občanství České republiky, vedené krajským úřadem §55

Díl 3 §56 §57 §58 §59 §60 §61 §62

HLAVA VI - PŘESTUPKY §63

HLAVA VII - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, ZMOCŇOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Díl 1 - Společná ustanovení §64 §65 §66 §67 §68 §69 §70

Díl 2 - Přechodná ustanovení §71 §72 §73 §74 §75 §76 §77

Díl 3 - Zmocňovací a závěrečná ustanovení §78 §79 §80

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zpravodajských službách České republiky §81

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o evidenci obyvatel §82

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o správních poplatcích §83

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST §84

Příloha č. 1 - Seznam úřadů městských částí hlavního města Prahy pověřených výkonem agendy státního občanství

Příloha č. 2 - Dotazníky

Nález Ústavního soudu č. 393/2016 Sb.; č. 212/2019 Sb.

INFORMACE

186
XXXXX
xx xxx 11. xxxxxx 2013
x státním xxxxxxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

STÁTNÍ XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nabývání x xxxxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx republiky, prokazování x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx osvědčení o xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx"), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§2

X xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozumí xxxxxxx osoba xxxxxx 18 xxx, xxxxx xxxxxxxx plné xxxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxx České xxxxxxxxx

§3

Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) udělením,

f) xxxxxxxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxxxxxx se svěřením xx ústavní, pěstounské xxxx xxxx formy xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx").

Xxx 2

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České republiky xxxxxxxxx

§4

Xxxx xxxxxx státní xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx státním xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§5

Xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx x xxxx, které xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxx osobou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), xxxxx jsou xxx xxxxxx dítěte xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxx xxxxxx povolen xxxxx1) xx xxxx xxxxx než 90 xxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

§6

Xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx státní xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.

§7

(1) Xxxx, jehož xxxxx není státní xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx je smluvní xxxxxxx Dohody o Xxxxxxxxx hospodářském prostoru2) (xxxx xxx "stát Xxxxxxxx unie"), xxxxx xx xxxxxx xxxxx1) xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx, xxx xxxx xxxxxxx souhlasné xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, státu Xxxxxxxx xxxx xxx nemá xxxxxx xxxxx1) xx xxxxx České republiky, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx občana České xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x tlumočnících.

Xxx 4

Nabývání xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx

§8

Xxxx nabývá xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x němuž xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu Xxxxx republiky, xx-xx xxxxxxx jeden z xxxxxxxxxx státním xxxxxxx Xxxxx republiky, x xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x osvojení.

§9

Xxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky dnem xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x uznání xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx3).

Díl 5

Nabývání státního xxxxxxxxx České republiky xxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky

§10

Dítě xxxxxx 3 xxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xx 6 měsíců xxx xxx nalezení xxxxxxx najevo, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx rozhodne x xxx xxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxx x moci xxxxxx xxxxx xx xxxxx, který xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").

Xxx 6

Nabývání xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

§11

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx ministerstvo.

§12

Xx xxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxx xxxxx.

Podmínky udělení xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky

§13

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx společnosti x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx rodinného, pracovního, xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x §14.

(2) Xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ohrožuje xxxxxxxxxx státu, jeho xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx základy, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§14

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx území Xxxxx republiky povolen xxxxxx xxxxx1) ke xxx xxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx

x) po xxxx xxxxxxx 5 xxx,

x) xx dobu xxxxxxx 3 let, xxx-xx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx státu Xxxxxxxx unie, xxxx

x) xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx x bezprostředně xxxxxxxxxxxxxx oprávněným xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10 let.

Do xxxx xxxxxx požadované x xxxxxxxxx x) x x) se započítává xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 18 xxx xxxx.

(2) Státní xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx c). Xx xxxx doby xx xxxxxxxxxxxx x období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nepřesáhla 2 xx sobě xxxxxx xxxxxx, nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx 6 xx sobě xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx těhotenství x xxxxxxxx dítěte, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx

x) nebyl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx čin x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx, nebo xxx xxxxxxx trestný čin,

b) xxxxx xx v Xxxxx xxxxxxxxx zdržuje xx xxxx xxxxxx 10 let, xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx, kterému xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx udělena xxxxxxxxxxx ochrana xxxxxx xxxxx xxxx doplňkové xxxxxxx4), xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 10 xxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxx pobýval xxxxxxxxxxx xxxx xxx 6 xxxxxx po xxxxxxxx xxxx 15 xxx, nebyl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx čin x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a) x x) xx xxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx hledí, xxxx by nebyl xxxxxxxx, nebo xxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx, který xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx udělit žadateli, xxxxx prokáže znalost xxxxxxx jazyka. Xxxx xxxxxxxx nemusí xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 3 xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx vysokou xxxxx, xx kterých byl xxxxxxxxxx jazykem český xxxxx, žadatel, xxxxx xx ke xxx xxxxxx žádosti xxxxxx 15 xxxx xxxxxx 65 xxx, nebo xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx žadateli, xxxxx xxxxxxx základní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx, zeměpisných x xxxxxxxxxxxx reáliích Xxxxx xxxxxxxxx. Tuto xxxxxxxx xxxxxx splnit žadatel, xxxxx doloží, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 3 školních let xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx xx xx xxx podání xxxxxxx xxxxxx 15 xxxx xxxxxx 65 xxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x základní orientaci x kulturně-společenských, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Státní xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx předcházejících xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1), xxxxxxx zdravotní pojištění, xxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxx, xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxxx povinnost xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nebo veřejnoprávní xxxxxxxxxx x obci, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx příjmů, popřípadě xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxx přeshraničním xxxxxxx5) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xx svých příjmů x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx daň, pokud xxxxx jiného právního xxxxxxxx6) xxxx povinnost xxxxxx xxxx osoba. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx žadatel xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx nemusí splnit xxxxxxx, xxxxx je xx xxx podání xxxxxxx xxxxxx 18 xxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx žadateli, xxxxx xxxxxxx, xx jeho xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxx výrazně x xxx vážných důvodů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx. Výrazným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx pomoci x xxxxxx nouzi xx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, pokud xx nejedná x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, připravuje xx xx xxxxxxx povolání7), xxxx čerpá mateřskou xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jinou xxxxx, xxxxx je na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§15

Xxxxxxxxx xxxxxxx některých xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §14 odst. 1 xxxx být prominuto xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx trvalý xxxxx x

x) xxxxxxx xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxx xxx státním xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx státní xxxxx"), xxxxxxxxx xx roku 1968 xxxxxxx občanem Xxxxxxxxxxxxxx republiky xxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "československý xxxxxx xxxxx"),

x) xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxx xx xxxxxxxx xxxx 18 xxx xxxxxxx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx nebo registrovaný xxxxxxx8) (dále xxx "xxxxxxx"), se xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je státním xxxxxxx Xxxxx republiky,

f) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xx jeho pobyt xx xxxxx x xxxxx České xxxxxxxxx1),

x) xx ke xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 18 let, xxxx

x) xx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx4), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §14 xxxx. 2 xxxx být xxxxxxxxx žadateli, xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx povolen xxxxxx pobyt x

x) xxxx manžel xxxx xxxxxxx8), xx xxxxxx xxxx xx společné xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx xx xxx xxxxxx žádosti xxxxxx 18 xxx.

(3) Xxxxxxx podmínek stanovených x §14 xxxx. 4 a 5 xxxx být prominuto x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x §14 xxxx. 6 xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx účinná xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x §14 xxxx. 8 xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx skutečnost, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx mu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrana xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx azylu xxxx doplňkové xxxxxxx4).

§16

Xxxxxxx státního občanství Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx významného xxxxxxx xxx Xxxxxx republiku

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx udělit xxxxxx občanství České xxxxxxxxx žadateli, xxxxx xx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx1) x xxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx přínosem xxx Českou xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené x §14, s xxxxxxxx podmínky stanovené x §14 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxx xxxxxxxx některým x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx ústředním xxxxxxxx xxxxxx9), Kanceláří xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, veřejnou xxxx xxxxxx vysokou školou, xxxx xxxxxxxx výzkumnou xxxxxxxxx10), x xxxxx xxxxxxxxx důvod xxx xxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxx 1; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §19 písm. x) xxx doklady xxxxx §20.

Xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

§17

Xxxxxx o xxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx republiky se xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx městě Xxxxx x úřadu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxx") xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxxx.

§18

(1) Manželé xxxxx xxxxx společnou žádost x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx druhého xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Úředně xxxxxxx podpis xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxx správním xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, pokud xxx rodičovské xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx byl x xxxx oblasti xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx mimo xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx, popřípadě xxxxx x rodičů, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxx dítě. Xxxxx xxxxxx xxxxxx jeden x xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx druhého xxxxxx x jeho xxxxxx ověřeným xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx rodiče, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, výkon xxxxxx rodičovské xxxxxxxxxxxx xxx x této xxxxxxx omezen xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxx pobyt, xxxxx xxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky, znám, xxxx podat samostatnou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxx dítě xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovník. Opatrovník x xxxxxxx připojí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxx, xxxx možné xxxxx, xxxxx žadatel xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx §16.

(5) X xxxxxxx x xxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem. Úředně xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx dítě xxxxxxx svůj souhlas x žádost podepíše xxxx správním orgánem, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

§19

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x žádosti x udělení xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zda x x jakých xxxxxx xx žádá x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky. X žádosti x xxxxxxx státního občanství Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) rodný list,

b) xxxxxx xxxx nebo xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerství8) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"), pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx partnerství,

c) xxxxxx o rozvodu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx manžela xxxx xxxxxxxx8),

x) xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx doklad xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezúhonnost xxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 xxxx. x), nebo čestné xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxx-xx o cizí xxxx, xxx žadatel x posledních 10 xxxxxx pobýval po xxxxxx xxxx xxxx xxxx stát výpis x evidence xxxxxx xxxx rovnocenný doklad xxxxxxxx či xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxxx"); xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 6 xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, zpracovaný xxxxxx xxxxxx v xxxxxx jazyce, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx doby, pracovní xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x studiu x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) doklad x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx, základní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx a základní xxxxxxxxx v kulturně-společenských, xxxxxxxxxxx x historických xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx") xxxx doklady, xxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxx absolvoval xxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx jazykem xxxxx jazyk, xxxx xx xxx x xxxxxxxx s tělesným xxxx xxxxxxxxx postižením, xxxxx xx znemožňuje xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jazyka xxxx xxxxxxx ústavního xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx, zeměpisných x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx 15 xxxx xxxxxxxx 65 xxx.

§20

(1) Xxxxxxx k xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx xxxx připojí

a) xxxxxxx, které prokazují xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) potvrzení, xxxxx nejsou starší xxx 30 dnů, xx xxxx v xxxxxxxx xxxx x xxxxxx Finanční správy Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x kterého xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Žadatel xxxx k žádosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx,

x) xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx8), xxxxx xx na xxxx xxxxxx xxxxxxx odkázán,

c) xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xx zahraničí.

(3) Xxxxxxx, který v Xxxxx republice xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx závislou xxxxx, k xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) potvrzení x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx nebo potvrzení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx aktivity žadatele, xxxxxx se v Xxxxx republice v xxxxxxxxx věnoval.

(4) Xxxxxxx, xxxxx studuje nebo x minulosti xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x žádosti xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx x studiu,

b) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx prokazující xxxxxxx.

§21

(1) Xxxxxxx úřad xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a spolu x xxxxxxxxxxxx doklady x svým xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, ve xxxxx xx žadatel xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx zašle xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 2 x tomuto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x krajského xxxxx xxxxxxxx vyjádření xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, které xxxx xxxxxx xxxx xxxx krajský xxxx xx základě informací, xxx xx k xxxxxxxxx, xxxxxxxx.

§22

(1) Pokud xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x předložených xxxxxxxxx, xxxx je xxxx xxxxxxx pro posouzení xxxxxxx považuje za xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx jiný xxxxxx xxxxx, orgán územního xxxxxxxxxxxxx celku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx mají k xxxxxxxxx.

(2) Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §14 odst. 3 xxxx. a) xx ministerstvo xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx11) výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(3) K žádosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx podal xxxxxxx xxxxxx 15 let, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx a zpravodajských xxxxxx České xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx obsahují xxxxxxxxx xxxxxxxxx. V případě, xx x řízení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informace, xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx uvede, xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§23

(1) Xxxxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx 180 xxx xxx xxx, kdy xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx v xxxxxx x rozkladu xxxxx xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vydá ministr xx xxxxx 120 xxx xxx xxx xxxxxx rozkladu.

§24

(1) Vyhovuje-li se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx moci dnem xxxxxxxx v §27 xxxx. 1.

(2) Ministerstvo x udělení státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§25

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx žádost xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxx xx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx žadatel v xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §14, jejíž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§26

Soudní xxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx státního občanství Xxxxx republiky xxxxx §22 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§27

Xxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx dnem xxxxxxx státoobčanského xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx slibu, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Státoobčanský xxxx xxx: "Slibuji xx xxxx čest xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx."

(3) Státoobčanský slib xxxxxx žadatel, xxxxx xxxxxx xxxx 15 xxx.

(4) Státoobčanský slib xx xxxxxx veřejně x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx krajského xxxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx městské xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxx pověřenou xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx slib xxx x xxxxxxx důvodů xxxxxxx zvláštního zřetele xxxxxx i x xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vedeného xxxxxxxxxx konzulárním úředníkem (xxxx xxx "zastupitelský xxxx") xxxx před xxx xxxxxxxxx osobou.

(5) Xxxxxxx může složit xxxxxxxxxxxxx xxxx nejpozději xx 12 xxxxxx xxx dne, kdy xx xxxx xxxxx xx složení státoobčanského xxxxx doručena. Pokud xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x udělení státního xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx hodných xxxxxxxxxx zřetele xxxxxxxxx.

Zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx

§28

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx dítěti, jehož xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx bezdomovkyní, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx státního občana Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxx státním xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx zejména získání xxxxxxxxx k pobytu xxxxxx x jeho xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx republice. Při xxxxxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxx charakter, ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxx xx, xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) žije x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx je x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xx výchově xxxxxx a

c) plní xxxxxxxxxx povinnost xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx ministerstvu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 1 roku xxx xxx, kdy bylo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxx otcovství xxxxxx ještě před xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx 1 xxxx xxx dne xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx nemusí xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené x §14. Xxxxxxxxxx §19 x 20 xx nepoužijí.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx z rodičů xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx pouze xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Úředně xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x žádost xxxxxxxx před správním xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx druhého xxxxxx xx nevyžaduje, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx byl x xxxx oblasti xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx jeho xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx nebo xxxxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx lze xxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxx 30 xxx xxx xxx jejího podání xxxxxxxxxxxx. X cizině xxx podat xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx 30 xxx xxxxx spolu se xxxx stanoviskem xxxxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxxx xx použije xxxxxxx xxxxxxxxxx §21 xxxx. 2. X xxxxxxx xxxxxxx zákonný zástupce xxxx opatrovník xxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx dotazník, xx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxx v příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx. Opatrovník xxxxxxx x žádosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí xxxx 60 dnů xxx xxx, xxx xxxx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x místa xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, Xxxxxxx České xxxxxxxxx x orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §21 odst. 2.

(7) Xx xxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxxxx, xx otcovství xxxxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx pobyt xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky za xxxxxx xxxxx1).

(8) K xxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx zástupcem xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

§29

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xx narodí na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x nenabude xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx z rodičů x alespoň jeden x rodičů má xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx1) xx xxxx xxxxx než 90 xxx.

(2) Žádost x xxxxxxx státního občanství Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx ministerstvu xxxxxxx xxxxxxxx dítěte xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §14. Ustanovení §19 a 20 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx podává jen xxxxx x xxxxxx xxxxxx, může tak xxxxxx pouze xx xxxxxxxxx druhého xxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Úředně xxxxxxx podpis se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx rodiče xx xxxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x této xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxx nebo xxxxxx.

(4) Xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 ministerstvo neudělí xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x důsledku xxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x příslušným xxxxxxx xxxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx základě xxxxxxx by xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úkon, xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx ochrany4), považuje xx to bez xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx.

(5) K xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx dojde dnem xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky zákonným xxxxxxxxx dítěte nebo xxxxxxxxxxxx.

§30

(1) Xxxxxxxxxxxx udělí xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx fyzické osobě xxxxxx 3 xxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx totožnost, pokud xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §14. Ustanovení §19 x 20 se xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky nalezením xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx opatrovník xxxxxxx xxxxx, x xxxxx nabytí xxxxxxxx xxxxxxxxx se jedná, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pravomocné rozhodnutí xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. Žádost xxx xxxxxx podat x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx úřad xxxxx xxxxxx xx lhůtě 30 xxx ode xxx xxxxxx podání xxxxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxx xxxxxx xxxxxxx rovněž x xxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx státní xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obecního xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xx obsah xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx listiny o xxxxxxx státního občanství Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxx 7

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§31

(1) Prohlášením x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky fyzická xxxxx, xxxxx pozbyla xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx x pozbytí xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx xxxx Československou republikou x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx Ukrajině12) Smlouva xxxx ČSR x XXXX x Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx č. 186/1946 Sb., nebo xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx státního občana, xxxxx se ke xxx 1. ledna 1969 stal, nebo xx xx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx občanem Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky, xxxxx xx 1. xxxxx 1969 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo Slovenské xxxxxxxxx a xx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx bývalý xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx občan, xxxxx xxx xxxx odchodem xx xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky nebo Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx občanem Slovenské xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx nebo xxx xxxxxxx občanem xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx státní xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx není xx dni xxxxxxx xxxxxxxxxx státním xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx připojí

a) xxxxx xxxx,

x) oddací xxxx, doklad x xxxxxx xxxxxxxxxxx, případně xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx, doklad o xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx8),

x) xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx list, popřípadě xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx list, xxxxxxxxx doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou tyto xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) doklad xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx českého xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prohlašovatele xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx datum x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx československého xxxxxxxx xxxxxxxxx jednoho x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx pro dítě xxxxxx samostatné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. X xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx druhého xxxxxx s nabytím xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x této xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx, xxxxx žije xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx nebo zemřel.

 (6) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, byli xxxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti, výkon xxxxxx rodičovské xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx omezen xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx pobyt, xxxxx xxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx x prohlášení xxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxx,

x) pravomocné xxxxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) K xxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx starším 15 xxx xx třeba xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx vyjádří xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

§32

(1) Prohlášením může xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxx x 31. xxxxxxxx 1992 státním xxxxxxx Xxxxx a Slovenské Xxxxxxxxxxx Republiky a xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx osobě, která xx xx dni xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, jež xx x přímé xxxxx potomkem xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, může státní xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx prohlášením, xxxxx xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxx xxx státním xxxxxxx Xxxxxxxxx republiky.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx. Xxx dítě lze xxxxxx rovněž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) rodný xxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxxxxx x vzniku xxxxxxxxxxx, případně xxxxxx x rozvodu xxxxxxxxxx, xxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx, xxxxxx list xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx8),

x) xxxxxx x xxx, xx není xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx-xx prohlášení xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxx jedním x xxxxxx dítěte, xx xxxxx předložit xxxxxxx druhého xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx podpisem s xxx, aby xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx odpovědnosti zbaven, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx byl x xxxx xxxxxxx omezen xxxx xxxxxxxxxx, není-li xxxx pobyt, pokud xxxx xxxx území Xxxxx republiky, znám xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, výkon jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx oblasti xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx občanství České xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, který x prohlášení připojí

a) xxxxx list xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) X nabytí xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xx třeba xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx souhlas x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánem, x něhož se xxxxxxxxxx xxxx.

§33

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xx 1. xxxxx 1949 do 7. xxxxxx 1969 xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx dni xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a x 1. lednu 1969 xx xxxx xxxx xx se x xxxxxx xxx stal xxxxxx xxxxxxx občanem. Xxxxxxxxxx xxx podat xxxxxxxxxx do jednoho xxxx od data xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Prohlašovatel x xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxx,

x) xxxxxx list, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, případně doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx8),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xx dni narození xxxxxxxxxxxxxx.

§34

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky fyzická xxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxx xxxx x tom, xx xx xxxxxxx xxxxxxx České republiky, x xx xxxxxxxxxxx, xx takový doklad xxxxx ve xxxxx 10 xxx ode xxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Prohlašovatel x xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxx,

x) oddací list, xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx, případně xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx manžela nebo xxxxxxxx8),

x) všechny xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mu byly x xxxxxxxxx vydány x kterými disponuje.

§35

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nejpozději xx 3 xxx xx xxxxxxxx xxxx 18 xxx, xxxxx

x) má xx xxxxx České xxxxxxxxx povolen xxxxxx xxxxx1),

x) xxxxxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx zdržuje xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro trestný xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx nehledí, xxxx xx nebyla xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx x prohlášení xxxxxxx

x) oddací list, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx manželství, xxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx, úmrtní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx8),

x) doklad x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx věku 15 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 6 měsíců.

(3) Xx xxxxxx prokázání xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxx příslušný k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11) xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku trestů. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx z evidence Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx vyjádření xxxxxxxxxxxx, xxxxx ověří délku xxxxxxxxxx xxxxxx2) xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

§36

(1) Prohlášením xxxx xxxxx xxxxxx občanství Xxxxx republiky dítě, xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v souladu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1), xxxxx bylo xxxxxxx do xxxxxxxx xxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx pouze xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx nutné předložit xxxxxxx druhého xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx podpisem s xxx, aby xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx v xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, není-li xxxx xxxxx, xxxxx xxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx zemřel.

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti byl x této oblasti xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx zástupce xxxx opatrovník, který x prohlášení xxxxxxx

x) xxxxx list dítěte,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x jeho ustanovení xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx bylo dítě xxxxxxx pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxx xx péče, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xx xxxxx xxxx souhlas x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx podpis xx nevyžaduje, xxxxxxxx xxxx vyjádří xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxx xx prohlášení xxxx.

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§37

(1) X přijetí prohlášení xx xxxxxxxxx krajský xxxx, a to xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxxx trvalý xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky nikdy xxxxx, je x xxxxxxx prohlášení xxxxxx xxxxxxxxx Úřad městské xxxxx Xxxxx 1. X přijetí xxxxxxxxxx xxxxx §36 je xxxxxxxxx ministerstvo. X xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx před zastupitelským xxxxxx, xxxxx je xx lhůtě 30 xxx xxxxx xxxxx x předloženými xxxxxxx xxxxxxxxxxx krajskému xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx převzetí xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx §34, xxx xx xx xxx nabytí státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx den xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx listiny x nabytí státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx státního občanství Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §36 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx.

(5) Xx postup xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx řádu.

Díl 8

Xxxxxxxx státního xxxxxxxxx České republiky x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx

§38

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky nabývá xxxxxx dítě, které xx narodí na xxxxx území x xx xxxxx xxxxx xx zdržuje x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx předpisy1) x xxxxx v den xxxxx xxxxxxxx bylo x nadále je xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxx.

(2) Dítě xxxxxx xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx náhradní péče.

Xxx 9

Obnova xxxxxx xx věci xxxxxx xxxxxxxx občanství České xxxxxxxxx

§39

Xxx obnově xxxxxx xx věci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu. X xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 xxxxxxxxxx. Xx postup xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx státního občanství Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxx o xxxxxx řízení xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX

§40

(1) Xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxx:

x) trvale se xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx přihlášen x xxxxxxxx xxxxxx x

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cizího státu, xxxx žádá o xxxxxx cizího xxxxxxxx xxxxxxxxx x prohlášení x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prokáže xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx cizího xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státního občanství.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx státního občanství Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx zastupitelským xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx působnost pro xxxx, ve xxxxxx xx prohlašovatel xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prohlašovatel xxxx, anebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx příslušným xxxxx xxxxx posledního xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx Úřad městské xxxxx Xxxxx 1. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zašle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 15 dnů.

(4) Xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx i xxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx podle xxxx první činěno xxxxx jedním z xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx předložit xxxxxxx xxxxxxx rodiče x xxxx úředně ověřeným xxxxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx nevyžaduje, xxxxx byl rodičovské xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx v této xxxxxxx omezen nebo xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx, pokud žije xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx.

(5) Jestliže oba xxxxxx xxxxxxx, byli xxxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx byl x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx pozastaven, nebo xxxx-xx xxxxxx pobyt, xxxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro dítě xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovník; xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx případech xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x prohlášení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(6) X pozbytí xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx prohlášením xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx podpis xx xxxxxxxxxx, jestliže dítě xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx činí.

(7) X xxxxxxx splnění podmínek xxx xxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx x xxx, xx pozbude státní xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxxxxxxxxx předložil xxxxxx prokazující přislíbení xxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxxx; v xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx státní občanství Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, kdy xxxxx x xxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx republiky.

(8) Xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(9) V případě, xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx doklad x xxx, xx pozbude xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx, dojde x xxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx republiky xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx doručí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx doklad x xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx občanství xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx občanství České xxxxxxxxx prohlášením, xx xxxxxx xxxxx, ke xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx cizího xxxxx x xxx, xx xxxxxx občan Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx cizí xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xx prohlašovatel doklad x nabytí xxxxxx xxxxxxxx občanství xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA IV

PROKAZOVÁNÍ X XXXXXXXXXX XXXXXXXX OBČANSTVÍ XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx

§41

Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx dokladem Xxxxx republiky13),

c) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 1 xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 1 roku.

Díl 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

§42

(1) Xxxxxxxxx xx vydává xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, o jejíž xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xx dítě xxxxxx 15 let xxxxx xxxxx xxxxxx x vydání osvědčení xxxx xxxxxxx zástupci xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x svém xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soudním xxxxxxxxxxx xx xxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx ústavní xxxxxxx xxxxx zařízení xxx xxxx vyžadující okamžitou xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudního xxxxxxxxxx.

(3) Žádost x xxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, může xxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx prokáže xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§43

V xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx o xxx, že fyzická xxxxx xx k xxxx jeho xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx i údaj x xxx, xxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fyzická osoba xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nabyla xxxx xxxxxxx, nebo xxxx x tom, xx k xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx byla xxxxxx státním xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx státním xxxxxxx, xxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxx je státním xxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§44

(1) Xxxxxxxxx vydává xxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 1.

(2) Xxxxxx x vydání osvědčení xx xxxxxx x xxxxxxxxx úřadu podle xxxxxxxx 1. X xxxxxx xxx podat xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx ji xxxxxxxxxxx xxxxx příslušnému xxxxxxxxx úřadu x Xxxxx republice.

§45

(1) Xxxxx vyplněného xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x příloze č. 2 x tomuto xxxxxx, xx xxxxx k xxxxxxx x osvědčení xxxxxxxx doklady týkající xx xxxxxxxx občanství xxxxxxx xxxxx, o xxxxx státní občanství xx xxxxx, a xx

x) xxxxx list, xxxxxx list, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x vzniku partnerství, xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx, popřípadě doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx, úmrtní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx8),

x) rodné listy xxxxxx, xxxxxx oddací xxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx manželství, xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx zemřeli, xx-xx xxxx doklady xxxxxxx x dispozici,

c) xxxxx xxxxxx doklady o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx-xx tyto doklady xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxxxxxx xx jedná, xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx prokazující xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x jiné xxxxxxx, pokud xx xxxxxx předložení podstatné xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dotčené xxxxxxx xxxxx.

(3) X dokladu x xxxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx by xxxx xxx vliv xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxx lze osvojení x Xxxxx republice xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§46

Krajský xxxx si xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x provede xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx údaji xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx osvědčení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadujících xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 180 xxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx vydá xxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§47

Zjistí-li krajský úřad xx provedeném xxxxxxx, xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx žadateli xxxx; xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx případě xxxxxxx nevyhotovuje. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§48

Xxxxxxx xxxx příslušný x xxxxxx osvědčení xx xxxxxx osoby, xxxxx xx oprávněna xxxxx §42 požádat x xxxxxx osvědčení, xxxx osvědčení x xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx občanem České xxxxxxxxx; rozhodnutí se x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§49

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgánům x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o tom, xxx xxxxxxx osoba xx xxxx není xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx x x jakému xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx občanem xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx české xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prokázat fyzická xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx osoba, xxxxx je xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx, nebo xx-xx xxxx xxxxxxxxxx sporná. Xxxxxxx fyzická xxxxx xx povinna xx xxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxx poskytnout potřebnou xxxxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX, KTERÉ XXXXXX XXXX POZBYLY XXXXXX XXXXXXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

Díl 1

Xxxxxxxx evidence

§50

Evidence xxxxxxxxx xxxx, xxxxx nabyly xxxx pozbyly xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx fyzických xxxx, xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "ústřední xxxxxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx ministerstvo.

§51

V ústřední xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4.

§52

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxx xx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx údaje:

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) příjmení,

c) xxxxx příjmení,

d) pohlaví,

e) xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) dosavadní xxxxxx občanství,

g) xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xx-xx fyzická xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx nabytí xxxx pozbytí státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xx vedou xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx se x xxxxxxx xxxxx xx základě jiného xxxxxxxx xxxxxxxx14) aktualizuje.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx xx dále xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §54 xxxx. 2.

§53

Xxxxxx orgány, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxx České xxxxxxxxx.

§54

(1) Ministerstvo poskytuje xxxxx x ústřední xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nutném a xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxx o xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx-xx údaj xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, x komu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nezbytné xxx zajišťování

a) bezpečnosti xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, odhalování x xxxxxxx xxxxxxxxx činů,

e) xxxxxxxxxx hospodářského xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a daňové xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx údajů nebo xxxx x svobod xxxxxxx,

x subjekt, kterému xxxx tyto údaje xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx záznamu x poskytnutí údajů xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx účelu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x), xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx vykonávajícímu xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx15). Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx k tomuto xxxxxxx o poskytnutí xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx správce xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které nabyly xxxx xxxxxxx státní xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx krajským xxxxxx

§55

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x fyzickým xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx v xxxx xxxxxxxx obvodu xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx údajů stanoveném x §51 a 52. Xxxxx fyzická xxxxx trvalý pobyt xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx neměla, xxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 1.

(2) Xxxxxxx úřad xxxxxxx údaje evidované xxxxx odstavce 1 xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx úřad bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx údaje xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxxx dalším xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §54.

Xxx 3

§56

§56 zrušen xxxxxxx předpisem č. 261/2021 Sb.

§57

§57 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§58

§58 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§59

§59 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§60

§60 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§61

§61 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§62

§62 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

XXXXX XX

XXXXXXXXX

§63

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky uvede xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x své xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. x),

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx uvede x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §31 xx 36 xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx údaj, xxxx

x) xxxxx nepravdivý nebo xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxx na rozhodnutí xx věci, xxxxx xxxxx xxxx zatají, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx občanství,

2. xxxx zákonný zástupce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dítě xxxx xxxxxx x xxxxxx x nabytí xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx pro dítě,

3. xxxx xxxxxxx x xxxxxx osvědčení, xxxx xxxxxxxxx, nebo

4. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx žádající x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxx osvědčení xxx xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx uložit pokutu xx 20 000 Kč x za přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x) nebo x) xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x prvním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správní xxxxx, xxxxx vede xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx b) xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 xxxx 2, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 3 xxxx 4.

HLAVA XXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx ustanovení

§64

Při xxxxxxxxxx, xxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, československým xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx dojít x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§65

Pokud xx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx správním řízení x xxxxx rozsahu xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§66

(1) Xxxxxxx vystavené xxxxxx xxxxxx státu, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx s potřebnými xxxxxxxxx16), nestanoví-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právního xxxx, a opatřené xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jazyka17), x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x listin xxxxxxxx xxxxxx cizího státu, xxxxxxx součástí xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx formulář xxxxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx18).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx16), xxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§67

(1) Xxxxxx, xxxxx xx jinak třeba xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx, xx nepředkládá, xxxxx xx xxxxxxxxxx x něm xxxxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx čísel, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence občanských xxxxxxx, z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx, který xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, pokud xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx promine xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxx x těžko xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§68

Xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx příslušným x xxxxxx úkolů podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx se nachází xxxxxxxx dítěte; xxxxx xx xxxxxxxx dítěte xxxxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx bydliště xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§69

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx přenesené působnosti.

§70

Xxxxxxx x xxxxxx x reálií xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoba, xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zkoušku x českého xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

Xxx 2

Přechodná xxxxxxxxxx

§71

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx osvojitel xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxx x 1. xxxxx 1969, xxxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx občanství xxxxxxxx xxxxx x xxx-xx x xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx státu, lze xxxx osvojení x Xxxxx xxxxxxxxx uznat.

§72

Xxxxx Slovenské xxxxxxxxx xxxx do 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx §18a, 18b x 18c xxxxxx x. 40/1993 Sb., x nabývání a xxxxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx republiky, ve xxxxx účinném xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxx takto xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky.

§73

Xxxxxxx osoba, která xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x §35 odst. 1 xxxx. a) xx x), avšak xx xx dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx 21 xxx, xxxx do 1 xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxx xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §35 xxxx. 2 x 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§74

Řízení, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů; pozbytí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx udělení xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§75

Evidence fyzických xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xx 31. xxxxxxxx 2013 xxxxxx x xxxxxxxxxx měst Xxxxx, Xxxx a Xxxxxxx, převezmou místně xxxxxxxxx krajské xxxxx.

§76

Xxxxxxx rodiče xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx omezen xx xxxxxxxxxxxx k právním xxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§77

Do xxxx xxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx inkasního xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx připojí x xxxxxxx rovněž xxxxxxxxx, že nemá xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx sociální zabezpečení xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx evidovaný x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§78

Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x dohodě x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) xxxxxx znalostí xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x kulturně-společenských, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušky x xxxxxx x reálií, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx dokladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zkoušky x jazyka a xxxxxx.

§79

Ministerstvo xxxxxxx vyhláškou xxxxx

x) xxxxxx x xxxxxx a udělení xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx republiky,

c) osvědčení.

§80

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 40/1993 Sb., o xxxxxxxx x pozbývání xxxxxxxx xxxxxxxxx České republiky.

2. Xxxxx č. 272/1993 Sb., xxxxxx xx mění a xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 40/1993 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxx č. 140/1995 Sb., xxxxxx xx mění x doplňuje zákon Xxxxx národní xxxx x. 40/1993 Xx., x nabývání x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 272/1993 Xx.

4. Zákon č. 139/1996 Sb., kterým se xxxx x xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxx x. 40/1993 Xx., x nabývání x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx zákona x. 272/1993 Xx. x zákona x. 140/1995 Sb.

5. Xxxxx č. 194/1999 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 40/1993 Sb., o xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Části xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pátá xxxxxx č. 320/2002 Sb., o změně x xxxxxxx některých xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

7. Xxxxx č. 357/2003 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 40/1993 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxx xxxxxxx xxxxxx č. 413/2005 Sb., x xxxxx zákonů x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

9. Xxxxx č. 124/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 269/1994 Xx., x Rejstříku xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx.

10. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx č. 142/2012 Sb., x změně xxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti xx xxxxxxxxx základních xxxxxxxx.

11. Xxxxx č. 193/1999 Sb., x státním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx československých xxxxxxxx xxxxxx.

12. Xxxxx č. 46/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 193/1999 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 320/2002 Xx.

13. Xxxx čtyřicátá xxxxx xxxxxx č. 124/2008 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 269/1994 Xx., x Rejstříku xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

14. Xxxxxxxx vlády č. 337/1993 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx stanovené pro xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx občanům Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

15. Xxxxxxxx č. 137/1993 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx službách Xxxxx republiky

§81

V §11 xxxx. 2 zákona č. 153/1994 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České republiky, xx znění xxxxxx x. 53/2004 Sb., xxxxxx č. 80/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Sb. x xxxxxx č. 227/2009 Xx., xx xx xxxxx "xxxxxxxxx informačním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx," xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx občanství České xxxxxxxxx8),".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 8 xxx:

"8) §50 x násl. xxxxxx č. 186/2013 Xx., x státním xxxxxxxxx České republiky.".

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x evidenci xxxxxxxx

§82

X §3x xxxx. 3 xxxxxx č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Sb. a xxxxxx x. 424/2010 Xx., se xxxxx ", ve xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx magistráty těchto xxxx" zrušují.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§83

Xxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 228/2005 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Sb., xxxxxx x. 553/2005 Xx., xxxxxx č. 48/2006 Sb., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., zákona č. 81/2006 Xx., zákona x. 109/2006 Sb., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 130/2006 Sb., xxxxxx x. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 138/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Sb., xxxxxx x. 179/2006 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., zákona č. 215/2006 Sb., xxxxxx x. 226/2006 Sb., xxxxxx x. 227/2006 Xx., xxxxxx č. 235/2006 Xx., xxxxxx x. 312/2006 Sb., xxxxxx č. 575/2006 Xx., xxxxxx x. 106/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx č. 374/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Sb., xxxxxx č. 38/2008 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 140/2008 Xx., xxxxxx x. 182/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Sb., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx č. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Sb., zákona x. 296/2008 Xx., xxxxxx x. 297/2008 Xx., xxxxxx č. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 309/2008 Sb., xxxxxx x. 312/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., zákona x. 9/2009 Xx., xxxxxx x. 141/2009 Xx., xxxxxx č. 197/2009 Sb., xxxxxx x. 206/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 301/2009 Xx., xxxxxx x. 346/2009 Xx., zákona x. 420/2009 Xx., xxxxxx č. 132/2010 Xx., xxxxxx č. 148/2010 Sb., zákona x. 153/2010 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 343/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Sb., xxxxxx x. 30/2011 Xx., zákona x. 105/2011 Xx., xxxxxx x. 133/2011 Xx., xxxxxx x. 134/2011 Xx., xxxxxx č. 152/2011 Sb., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 245/2011 Xx., xxxxxx x. 249/2011 Xx., zákona x. 255/2011 Xx., xxxxxx x. 262/2011 Xx., xxxxxx č. 300/2011 Xx., xxxxxx x. 308/2011 Xx., xxxxxx č. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 344/2011 Sb., xxxxxx x. 349/2011 Xx., xxxxxx č. 350/2011 Xx., zákona x. 357/2011 Xx., xxxxxx x. 367/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Sb., zákona x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona č. 472/2011 Sb., zákona x. 19/2012 Sb., xxxxxx x. 37/2012 Xx., zákona č. 53/2012 Sb., xxxxxx x. 119/2012 Xx., xxxxxx x. 169/2012 Xx., xxxxxx x. 172/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx.,xxxxxx x. 221/2012 Xx., xxxxxx č. 225/2012 Xx., xxxxxx č. 274/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 359/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., zákona x. 407/2012 Sb., xxxxxx č. 428/2012 Xx., xxxxxx č. 496/2012 Xx., zákona x. 502/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxx č. 50/2013 Xx. x xxxxxx x. 69/2013 Xx., xx mění xxxxx:

1. X xxxxxxx x zákonu části X xxxxxxx 8 xxxx. x) a xxxx 2 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

2. X xxxxxxx x xxxxxx xxxxx X xxxxxxx 8 xxxx. x) se xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx" zrušují.

3. X xxxxxxx k xxxxxx xxxxx I položce 8 xxxxxxx x) xxx:

"x) Udělení státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx...Xx 2&xxxx;000".

4. X příloze x xxxxxx xxxxx X položce 8 xx za xxxxxxx x) doplňují xxxxxxx x) xx x), xxxxx znějí:

"k) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nezletilé xxxxxxx xxxxx...Xx 500

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 500

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §31, 32, 35 x 36 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx...Xx 500".

5. X xxxxxxx x xxxxxx části X xxxxxxx 8 xxxx "Xxxxxxxx" zní:

"Zmocnění

Správní xxxx xxxx x důvodů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x) této xxxxxxx xx na xxxxxx 500 Kč, xxxxxxxx podle xxxxxxx x) této xxxxxxx xx xx xxxxxx 100 Kč x xxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx 100 Xx.".

6. X xxxxxxx x zákonu xxxxx XII xxxxxxx 159 xxx:

"Xxxxxxx 159

x) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx občanství České xxxxxxxxx ... Xx 300

x) Xxxxxxx prohlášení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx §31, 32, 35 x 36 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ... Xx 500".

XXXX XXXX

XXXXXXXX

§84

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2014.

Xxxxxxx x. r.
Zeman x. x.
Xxxxx x. x.

Příloha x. 1 x xxxxxx x. 186/2013 Sb.

SEZNAM ÚŘADŮ XXXXXXXXX XXXXX HLAVNÍHO XXXXX PRAHY XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 1

Úřad xxxxxxx xxxxx Xxxxx 2

Xxxx xxxxxxx xxxxx Praha 3

Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 4

Xxxx městské xxxxx Praha 5

Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 6

Xxxx xxxxxxx části Xxxxx 7

Úřad xxxxxxx xxxxx Praha 8

Xxxx xxxxxxx xxxxx Praha 9

Xxxx městské xxxxx Xxxxx 10

Xxxx xxxxxxx xxxxx Praha 11

Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 12

Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 13

Xxxx městské xxxxx Praha 14

Úřad xxxxxxx xxxxx Praha 15

Xxxx městské části Xxxxx 16

Úřad xxxxxxx xxxxx Xxxxx 17

Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 18

Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 19

Xxxx městské xxxxx Xxxxx 20

Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 21

Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 22

Příloha x. 2 x xxxxxx x. 186/2013 Xx.

XXXXXXXX

x xxxxxxx x xxxxxxx státního xxxxxxxxx

X.

1. Xxxxxxx (žadatelka)

Jméno x příjmení, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx x xxxxx narození

Rodné xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx

Xxxxx již x xxxxxxxxx x xxxxxx občanství České xxxxxxxxx, xxx a xxx

Xxxxxxxx

Xxxxx kontaktní údaje (xxxxxxx, xxxxx)

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx

Xxx x xxx uzavřel(a) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx x kde bylo xxxxxxxxxx rozvedeno

Zaměstnání

Podnikatelská xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx prostředky, xx xxxxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx zajišťovány xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x náklady

Čerpání xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx x xxxxx v xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zahraničí; xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v České xxxxxxxxx

2. Xxxxxx (xxxxxxxx)

Xxxxx x příjmení, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx číslo, xxxx-xx přiděleno

Zaměstnání

Podnikatelská xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

3. Xxxx

Xxxxx x příjmení

Datum a xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx občanství

Vykonává xxxxxxx (xxxxxxxxx) vůči xxxxxx rodičovskou odpovědnost, xxxx xx výkon xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xx jejího xxxxxx xxxxxx

4. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx)

Xxx xxxxxxx(xx) nabyl(a), xxxxxxxxx xxxxxx(x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

5. Xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx xxx xx zdržuje xx xxxxx České xxxxxxxxx

Xx xxx má xxxxxxx trvalý xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx x pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx doklad

II.

Rodiče xxxxxxxx (xxxxxxxxx)

Xxxxx a příjmení

Datum x xxxxx narození

Rodné xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky

Žádali xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, kdy x xxx

Xxx ...........................................

 
........................................................
podpis oprávněné xxxxxx xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
.............................................................
xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx)
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx úředního xxxxxxx
&xxxx;

XXXXXXXX

x xxxxxxx x udělení xxxxxxxx občanství - xxxxxxxxx xxxxxxx

X.

X. Xxxxxxx (xxxxxxxxx)

Xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxx rodné xxxxxxxx

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx xxx v xxxxxxxxx x xxxxxx občanství Xxxxx republiky, kdy x xxx

Xxxxxxx zástupci xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx zákonných xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, email)

Vzdělání

Studijní xxxxxxx; xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx aktuálně xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx

Xxx x kde xxxxxxx(x) xxxxxxxxxx, popřípadě xxx x kde xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prostředky, xx xxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žadatelovy xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxx xxxxx

2. Xxxxxx žadatele (xxxxxxxxx)

Xxxxx x xxxxxxxx

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno

Státní xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx již x xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx příjem

3. Dosavadní xxxxxx xxxxxxxxx žadatele (xxxxxxxxx)

Xxx xxxxxxx(xx) xxxxx(x), xxxxxxxxx xxxxxx(x) xxxxxxxxx xxxxxx občanství a xxx je xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx občanství

Žádal již x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxx x xxx

4. Pobyt xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx xxx se zdržuje xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx kdy má xxxxxxx trvalý pobyt xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx vstupem xx území České xxxxxxxxx

Xxxxxx k xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx

Xxxxxxxx doklad

5. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx1

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx

6. Manžel (xxxxxxxx)2

Xxx x kde xxxxxxx(x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx rozvedeno

Jméno x příjmení, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx a xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx příjem

7. Děti3

Jméno x příjmení

Datum x xxxxx narození

Rodné xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odpovědnost, xxxx xx výkon xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pozastaven, xxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxx

Xxx

........................................... .

........................................................
podpis xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

.............................................................
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx)

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1 vyplňuje xx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx v Xxxxx xxxxxxxxx vykonával xxxxxxxx xxxxxxx, případně xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

2 vyplňuje se xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) uzavřel xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

3 xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxx, xx v xxxxxxx nezletilého xxxxxxxx (xxxxxxxxx), který xxx xx xxxx

XXXXXXXX

x xxxxxxx x xxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §28 zákona x.186/2013 Xx.

1. Xxxx, jehož xx xxxxxx o xxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxxx otcovství xxxx

Xxxxx x xxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx a xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterých xxxx zajišťovány životní xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxx, xxxxx dítě x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x minulosti xxxx

Xxxx xx dítě xxx x minulosti xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxx

2. Xxxxx dítěte

Jméno x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx

Xxxxxx občanství

Bydliště

Rodinný stav

Děti

Zaměstnání

Podnikatelská xxxxxxx

Xxxxxxx příjem

Čerpání dávek xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

3. Xxxx xxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx x xxxxx narození

Rodné xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx

Xxxxxx občanství

Bydliště

Rodinný xxxx

Xxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx činnost

Měsíční xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a dávek x hmotné xxxxx xxxxx xxxxxx

4. Údaje xxxxxxxx xx určení xxxxxxxxx

Xxxxx určení otcovství

Matriční xxxx nebo xxxx, xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx

Xxxx xxxx xxxxxx, ke xxxxxxx určil xxxxxxxxx, x dítětem xx xxxxxxxx domácnosti

Podílí xx xxxx dítěte, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxx xxxxxx, ke xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxx

Xxx ...........................................

........................................................
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

.............................................................
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte

otisk xxxxxxxx razítka

DOTAZNÍK

ke xxxxxxxx xxxxxxxx občanství České xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxx x příjmení, xxxxxxxxx rodné xxxxxxxx: ......................................................................................................

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx: ...........................................................................................................................................

Bydliště: .....................................................................................................................................................................

Nynější xxxx státní občanství (xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx) ......................................................................................

Xxxxx xxxxxx: .........................................

Xxxxxx xxxxxx:

- xx xxxxxxx xxxxxx

- x xxxxxxxxxxx x uzavřením xxxxxxxxxx

- xxxxxxxxx

- xxxxx xxxxxxxx ....................................................................................................................................................

Rodinný xxxx: .............................................................................................................................................................

Xxxxxxxx trvalý xxxxx x XX: ........................................................................................................................................

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v XX: ......................................................................................................................................

Xxxx xxxxxxxxxx osvědčení ......................................................................................................................................

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx cestovního xxxx XX: .................................................................................................................

Xxxxx xxxxxxx z ČR: ..............................................................................................................................................

2. Xxxxx x xxxxxxxx manžela (xxxxxxxx): .................................................................................................................

Xxxxx a xxxxx xxxxxxxx: ...........................................................................................................................................

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx: ...........................................................................................................

Datum x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx: .........................................................................................................................

Xxxxxxxx xxxxxxxx v XX: ..............................................................................................................................................

Prohlášení

Jméno x xxxxxxxx:

Xxxxx x místo xxxxxxxx:

Xxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxx,

1) xx xxxx x xxxx xx 01.01.1969 do 31.12.1992 volbou xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx/x*

x) xxxxx/x*,

2) xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx/x*

x) nabyl/a*

- xxxxxx xxxxx (jakých xxxxx):

- xxx, xxxxx x xxx jeho (xxxxxx) nabytí:

- xxxxxx xxxx (xxxxxx) xxxxxx:

- státní xxxxxxxxx xxxxxxx (manželky) x xxxx nabytí xxxxxx xxxxxxxx občanství:

- datum xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xx xxxxxx, xx toto xxxxxxxxxx je důkazním xxxxxxxxxxx xx smyslu §51 xxxx. 1 xxxxxx č. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád.

Poučení: Xxxxx §63 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 x 4 xxxxxx x. 186/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky), xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxx nepravdivý xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxx údaj xxxxxx, aby jako xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx toto xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxx.

Xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx být správním xxxxxxx xxxxxxx pokuta xx do xxxx 50&xxxx;000 Xx.

Xxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxx .................................................................

Xxxxxx totožnosti žadatele: .............................................

x. .............................................. vydán xxx ..................................

xxx ...............................................................................................

Pravost xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx podání xxxxxxx:

xxxxxxxx xxxxxx x. ........................................... xxxxxxxx v xxxxxxx

x) xxx xxxxxxxx

* Xxxxxxxx xx xxxxxxxx

" Xxxxxx, jakým xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx/x, tzn. xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx), nebo na xxxxxxx výslovného xxxxxxx xxxx (žádosti, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx. xxxx. xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx amerických, udělením, xxxxxxxxxxx, xxxxxx, popř. xxxxx způsobem. Xxxx-xx x dispozici xxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx občanství, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 186/2013 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2014.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

393/2016 Sb., nález XX ze xxx 11.10.2016 xx. zn. Xx. ÚS 5/16 xx věci návrhu xx zrušení §22 xxxx. 3 zákona x. 186/2013 Xx., x xxxxxxx občanství XX x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o státním xxxxxxxxx XX) (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 22.12.2016

207/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 186/2013 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx ČR x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x státním xxxxxxxxx XX)

x xxxxxxxxx xx 6.9.2019

212/2019 Xx., nález XX xx xxx 2.7.2019 xx. xx. Xx. XX 39/17 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx §26 xxxxxx x. 186/2013 Xx., x státním xxxxxxxxx ČR x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx občanství XX) (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností od 14.9.2019

279/2019 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxx správy

s xxxxxxxxx xx 21.11.2019

261/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx moci

s účinností xx 1.9.2021

270/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 2.8.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Zákon č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x xxxxx zákona x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxxxx X x XXXX Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyhlášené pod č. 34/2010 Sb. m. s.

3) §63 xxxxxx x. 91/2012 Xx., x mezinárodním xxxxx xxxxxxxxx.

4) Zákon č. 325/1999 Sb., x azylu x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Sb., x Policii České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) §41 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

6) Xxxxx č. 586/1992 Sb., x daních z xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) §12 zákona x. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 137/1996 Xx., xxxxxx č. 271/2001 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx. x xxxxxx x. 113/2006 Xx.

§16 xxxxxx x. 111/2006 Xx., x pomoci x xxxxxx nouzi, xx xxxxx zákona x. 379/2007 Sb. x zákona č. 427/2010 Sb.

8) Xxxxx č. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) Xxxxx č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

10) Xxxxx č. 341/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

11) Zákon č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx trestů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 33/1945 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx.

13) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx dokladech x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14) Zákon č. 36/1960 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15) Zákon č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx osobních xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) Xxxxx č. 91/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

17) Zákon č. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/1191 ze xxx 6. xxxxxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx některých xxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxx (EU) x. 1024/2012.