Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2023.


Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
272/2011 Sb.

Nařízení vlády

ČÁST PRVNÍ - PŘEDMĚT ÚPRAVY §1

Základní pojmy §2

ČÁST DRUHÁ - HLUK NA PRACOVIŠTI

Ustálený a proměnný hluk §3

Impulsní hluk §4

Vysokofrekvenční hluk §5

Ultrazvuk §6

Infrazvuk a nízkofrekvenční hluk §7

Hygienický limit hluku, infrazvuku a ultrazvuku na pracovištích pro jinou než osmihodinovou směnu §8

Hodnocení rizika hluku a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnanců §9

Minimální rozsah opatření k omezení expozice hluku §10

ČÁST TŘETÍ - HLUK V CHRÁNĚNÝCH VNITŘNÍCH PROSTORECH STAVEB, V CHRÁNĚNÝCH VENKOVNÍCH PROSTORECH STAVEB A CHRÁNĚNÉM VENKOVNÍM PROSTORU

Hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb §11

Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru §12

ČÁST ČTVRTÁ - VIBRACE NA PRACOVIŠTÍCH

Přípustný expoziční limit vibrací §13

Hygienický limit vibrací pro jinou než osmihodinovou směnu §14

Průměrná expozice §15

Hygienické limity celkových vertikálních vibrací o kmitočtu nižším než 0,5 Hz §16

Hodnocení rizika vibrací a opatření k ochraně zdraví §17

ČÁST PÁTÁ - VIBRACE V CHRÁNĚNÝCH VNITŘNÍCH PROSTORECH STAVEB A NA PRACOVIŠTÍCH §18 §19

ČÁST ŠESTÁ - ZPŮSOB MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU A VIBRACÍ §20 §21

ČÁST SEDMÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zrušovací ustanovení §22

Účinnost §23

Příloha č. 1 - Hladiny prahu slyšení LPS v decibelech v rozsahu středních kmitočtů třetinooktávových pásem ft 10 Hz až 160 Hz

Příloha č. 2 - Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb

Příloha č. 3 - Stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru

Příloha č. 4 - Kritéria pro identifikaci impulsního hluku

Příloha č. 5 - Korekce na využití prostoru ve stavbách a chráněném vnitřním prostoru staveb, denní dobu a povahu vibrací

č. 433/2022 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 30/2019 Sb.

INFORMACE

272

XXXXXXXX VLÁDY

ze xxx 24. srpna 2011

x xxxxxxx zdraví před xxxxxxxxxxxx xxxxxx hluku x xxxxxxx

Xxxxx nařizuje xxxxx §108 odst. 3 xxxxxx č. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, x xxxxxxxxx §30, 32 a §34 xxxx. 1 tohoto xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx §21 xxxx. x) zákona č. 309/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci), x xxxxxxxxx §7 xxxx. 7 tohoto xxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXX

§1

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1) x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx hluku x xxxxxxx na pracovištích, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx rozsah xxxxxxxx x ochraně xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, chráněné xxxxxxxx prostory xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx vnitřní prostory xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x vibrací pro xxxxx x xxxxx xxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) určujícím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, infrazvuk, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) hlukem x tónovými složkami xxxx, v jehož xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tlaku x třetinooktávovém xxxxx, xxxxxxxx x xx xxxx bezprostředně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx pásmech, x xxxx než 5 xX xxxxx než xxxxxxx akustického xxxxx x obou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx 10 Xx až 160 Hz xx xxxxxxxxxxxx hladina xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pásmu xxxxx xxx hladina xxxxx xxxxxxx stanovená xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx vždy xxxxx xxxx xxxx; pokud xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx identifikovat xx základě uvedené xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx vycházející x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hluk xxxxxxx xxxxxxxxx impulsy xx xxxxxxxxx prostoru, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, střelba x těžkých zbraní, xxxxxxx výbušnin, další xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 25 g, x podobné xxxxxx, x xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 k xxxxxx nařízení,

d) vysoce xxxxxxxxx xxxxxx hluk xxxxxxx xxxxxxxxx impulsy xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx střelbě x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx výbušnin s xxxxxxxxx xxx 25 x ekvivalentní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx x posuzovaném chráněném xxxxxxxx splňují xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 x tomuto xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx hladina xxxxxxxxxxx xxxxx se x xxxxx místě xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx o více xxx 5 xX,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx hladina akustického xxxxx se x xxxxx xxxxx nemění x xxxxxxxxxx na xxxx x xxxx xxx 5 xX,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx akustického xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx hladina xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx časovém intervalu,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx limitem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hluku xxxx xxxxxxxx přepočtenou xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx limit expozice xxxxx nebo vibracím xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx než xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo jako xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx obdobím pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx doba xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx ČSN XXX 1999, xxxxxx xx odhaduje xxxxxx xxxxxx xxxxxx hluku,

l) xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx expozice xxxxxxxx xxxxxxx, měsíční x xxxxx xxxx xx xxxxxx určené xxxxx xxxxx XXX XX XXX 5349-1, xxxxxx xx měří x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přenášeným na xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx průměrné xxxxxxxx xxxxxxxx xx letišti xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx určí xxxx průměrný 24 xxxxxxxx xxxxx vzletů x xxxxxxxx letadel xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxx a xxxx xxxxx,

x) seřaďovacím nádražím xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x opravy xxxx,

x) stacionárními xxxxxx xxxxx zejména stavby, xxxxxxx, provozovny a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zemědělské výrobě, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx stroje x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx ty, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dále xxxxxxxx x převozné xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxx svém xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, a dále xxxxxxxxxx nádraží; za xxxxxxxxxxx xxxxxx hluku xx xxx účely xxxxxx nařízení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx užíváním xxxx, xxxxxxxx xxxx, rodinného xxxx, stavby pro xxxxxxxx rekreaci a xxxxxxx k xxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) údržbou, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxxx kolejového xxxxxx, spodku x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx koleje, xxxxxxxxxxxxxxxx úpravy, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx rozšířením xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiná xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx výplní xxxxxx obvodového xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx přímé xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx se nachází xxxxxxxx xxxxxxx prostor xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx jinak,

s) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx prostředí xxxx, xxxxx převážná xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx pásmy o xxxxxxx xxxxxxxxx 10 Xx xx 200 Xx,

x) stavební xxxxxxxx xxxxxxx x prostoru xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů4).

XXXX XXXXX

XXXX NA XXXXXXXXXX

§3

Xxxxxxxx x proměnný xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx ekvivalentní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx X XXxx,8x xx xxxxx 85 dB.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x proměnného xxxxx xxx pracoviště, xx xxxx xx vykonávána xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx vyjádřený xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx akustického xxxxx X XXxx,8x xx xxxxx 50 xX.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx pro pracoviště xx xxxxxxxx pro xxxxxx a xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx pracovišť xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxx xxxx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ekvivalentní xxxxxxxx akustického tlaku X XXxx,X xx xxxxx 70 xX.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx když se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx období xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hluku xx xxxxxx o xxxx xxx 10 xX x LAeq,8h xx xxxxxxxx opakovaných xxxxxx x xxx xxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx LAmax 107 xX.

(5) Xxx xxxxxxxxx celkové xxxxxx xxxxx, kterému xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx, při níž xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx expozicemi xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 8 xxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hluku xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx počtu xxxx x daném xxxxxx a xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx exponován xxxxx.

(7) Postup xxxxx xxxxxxxx 5 se xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 8 xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, avšak jednotlivé xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx pracovní xxxx 8 xxxxx.

(8) Xxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxxx LAeq,w xx xxxxxxxx podle xxxxxx:

1
x
&xxxx;
XXxx,x =
10 . lq [
__
(
Σ
10 0,1 . (XXxx,8x)x)],
[xX], &xxxx;
5
x=1
&xxxx;

xxx x xx xxxxx xxxx během xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx kterých xx xxxxxxxxxxx exponován hluku.

(9) Xxxxxxxx měsíční xxxxxxxx xxxxx LAeq,s xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx:&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

1
x
&xxxx;
XXxx,x =
10 . lq [
__
(
Σ
10 0,1 . (XXxx,8x)x)],
[xX], &xxxx;
&xxxx;
x
x=1
&xxxx;

xxx x xx xxxxx xxxx během xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x je xxxxxxx xxxxx pracovních xxx x daném xxxxxx.

(10) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 8 se xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx expozice xxxxxxxxxxx xxxxx xx sledované xxxxxx xxxxx xxx xxxxx měsíc.

§4

Xxxxxxxx hluk

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx limit impulsního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx X XXxx,8x xx xxxxx 85 xX.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx limit xxxxxxxxxx xxxxx vyjádřený xxxxxxxx xxxxxxxxxx akustického xxxxx X LCpeak xx xxxxx 140 xX.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 x 3 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxx období xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, avšak xxxxxxxxxx xxxxx expozice xxxxx xx xxxxxx x více xxx 10 xX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx akustického xxxxx X xx xxxxxxxx opakovaných xxxxxx x při xxxxx x expozic není xxxxxxxxxx hladina maximálního xxxxxxxxxxx tlaku A XXxxx 107 dB.

(5) Xxxxxxx průměrné týdenní xxxxxxxx impulsního xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 6.

§5

Vysokofrekvenční hluk

Přípustný xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx hluku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 8 xXx, 10 kHz, 12,5 kHz a 16 xXx Xxxx,8x xx rovná 75 xX; vysokofrekvenčním xxxxxx xx slyšitelný zvuk x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 8 xXx.

§6

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx expoziční limit xxxxxxxxxx vyjádřený xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx akustického tlaku Xxxx,8x v třetinooktávových xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 20 kHz, 25 xXx, 31,5 xXx x 40 xXx Xxxx,8x xx xxxxx 105 xX.

§7

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx G LGeq,8h xx xxxxx 116 xX.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hladinou xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x středních xxxxxxxxxx 1 Hz xx 16 Xx Xxxx,8x xx rovná 110 xX.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ekvivalentní xxxxxxxx akustického xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 20 Xx až 40 Xx Lteq,8h xx rovná 105 xX.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 8 xxxxx xxxxxxxxxxx hladinami xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Ltmax x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x středních xxxxxxxxxx 1 Xx až 16 Xx xxxxx xxxxxxxxx 137 xX x v třetinooktávových xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 20 Hz xx 40 Hz Xxxxx nesmí xxxxxxxxx 132 dB.

§8

Hygienický limit xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx než osmihodinovou xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, infrazvuku, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx hluku x ultrazvuku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tlaku X pro xxxxx xxx osmihodinovou xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxx, xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXxx,8x, Xxxx,8x xxxx XXxx,8x xxxxxx xxxxxxx XX, xxxxx xx xxxxxxx podle vztahu

KT = 10.xx(480/X), [dB],

kde X je xxxx xxx xxxxxxxxxxxx směna x xxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxx hluku x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k ochraně xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx přihlíží xxxxxxx x

x) úrovni, xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx včetně expozic xxxxxxxxxx hluku,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx limitům xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx žen x matek xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx jsou důsledkem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx zvyšovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx účinkům xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx stroje, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) existenci alternativních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanovených jinými xxxxxxxx předpisy3),

h) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx směnu,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x dostupným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) dostupnosti xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastnostmi.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx práce xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zařízení, xxxxx pracovního nářadí, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx snižování xxxxxx hluku x xxxx zdroje.

(3) Školení xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ustálenému xxxx xxxxxxxxxx hluku, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx akustického xxxxx X XXxx,8x xxxxxxxxxx 80 xX, xxxx xxxxx spojenou x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx hluku, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx limit, xxxx xxxxxxxxx zejména xxxxxxxxx o

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zdrojích xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) druhu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx úrovně xxxx x xxxx expozice xxxxx,

x) správném xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovených x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hluku,

h) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se umísťují xxx, xxx xxx xxxxxx hluk xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx hluku mimo xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxx údržba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nářadí xx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s expozicí xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příčinou xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx vykonávána v xxxxxxxx hluku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nejméně 15 xxxxx xx zařazuje xxxxxxxxxx po 2 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Následné xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 10 xxxxx xx zařazují xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 2 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 10 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx bezpečnostních xxxxxxxxx xxxxx xxx zaměstnanec xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx expoziční xxxxx.

§10

Xxxxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx expozice xxxxx

(1) Xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hluku X xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx přípustný expoziční xxxxx 80 xX, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx sluchu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx limit 85 xX, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX, X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

§11

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx vnitřních xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx A LAeq,T x maximální xxxxxxx xxxxxxxxxxx tlaku X XXxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ekvivalentní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx X XXxx,X xx x xxxxx době xxxxxxx xxx 8 xxxxxxxxxx x xx sebe xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodin (XXxx,8x), x xxxxx xxxx pro nejhlučnější 1 hodinu (XXxx,1x). Xxx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx ekvivalentní xxxxxxx xxxxxxxxxxx tlaku X XXxx,X xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx (XXxx,16x) x xxxxx xxxxx xxxx (XXxx,8x). X xxxxxxx hluku x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxxxx limit ekvivalentní xxxxxxx xxxxxxxxxxx tlaku X xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx součtem xxxxxxxx xxxxxxx akustického xxxxx X LAeq,T xx xxxxx 40 xX x korekcí xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx chráněného xxxxxxxx a denní x xxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx složkami, x xxxxxxxx hluku x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dráhách x x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx přičte xxxxx xxxxxxx -5 xX.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx ekvivalentní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx X z xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx charakteristický xxxxxx xxx x xxxxxxx xx pro celou xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tlaku X XXxx,16x xx xxxxx 40 dB x pro xxxxx xxxxx xxxx ekvivalentní xxxxxxxx akustického tlaku X XXxx,8x xx xxxxx 30 dB.

(4) Xxxxxxxxxx limit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx X se stanoví xxx xxxx šířící xx ze zdrojů xxxxxx objektu součtem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tlaku A XXxxx xx xxxxx 40 xX a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ke xxxxx chráněného xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx hluku x xxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx hluku z xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dráhách a x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx další xxxxxxx -5 xX. Xx xxxx ze xxxxxx xxxxxx objektu, x xxxxxxxx hluku xx stavební xxxxxxxx, xx xxxxxxx i xxxx ze zdrojů xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, který do xxxxxx objektu proniká xxxxx xxxxxxxx než xxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Hygienický xxxxx ekvivalentní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx X xxx xxxx xx xxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxx XXxx,x se xxxxxxx xxx, že xx x hygienickému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx X XXxx,X xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx x pracovních xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx hodinou xxxxxxx +15 dB.

6) Hygienický xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx A xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx T xx xxxxx 4 hodiny xxxxxxxx XXxx,X xx xxxxx 100 xX.

§12

Xxxxxxxxxx xxxxxx hluku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb x x xxxxxxxxx venkovním xxxxxxxx

(1) Určujícím xxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx ekvivalentní hladina xxxxxxxxxxx tlaku A XXxx,X x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x kmitočtových xxxxxxx. X xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx 8 xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx nejhlučnějších hodin (XXxx,8x), x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx 1 xxxxxx (XXxx,1x). Xxx hluk z xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x pro xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx ekvivalentní hladina xxxxxxxxxxx xxxxx X XXxx,X stanoví pro xxxxx denní (XXxx,16x) x xxxxx noční xxxx (XXxx,8x).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysokoenergetického xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx akustického xxxxx X XXxx,X x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zvuku X XXX xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx době xx xxxxxxx xxx 8 xxxxxxxxxx x xx sebe xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (LCeq,8h), x xxxxx době xxx xxxxxxxxxxxx 1 xxxxxx (XXxx,1x).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx hladiny xxxxxxxxxxx tlaku X, x xxxxxxxx hluku x xxxxxxxxx provozu x vysokoenergetického xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx A XXxx,X 50 dB x korekcí xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx chráněného xxxxxxxx x denní x xxxxx době, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 části A přílohy č. 3 k xxxxxx xxxxxxxx. Pro vysoce xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx korekce -12 xX. X xxxxxxx hluku x xxxxxxxx složkami, s xxxxxxxx hluku x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dráhách x x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx další xxxxxxx -5 xX.

(4) Xxxxxxxxxx limit xxxxxxxxxxxx xxxxxxx akustického tlaku X xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxx xxxxx xxxx XXxx,8x xx xxxxx 83 xX, pro xxxxx xxxx XXxx,1x xx xxxxx 40 xX. Xxxxxxxxxxxx hladina xxxxxxxxxxx xxxxx X XXxx,X xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx C přílohy č. 3 x xxxxxx nařízení.

(5) Xxxxxxxxxx limit xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tlaku X z leteckého xxxxxxx se xxxxxxxx xx charakteristický xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx dobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx akustického xxxxx X LAeq,16h xx xxxxx 60 xX x xxx celou xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx X XXxx,8x xx xxxxx 50 xX.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx akustického xxxxx X pro xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx XXxx,x xx xxxxxxx xxx, xx se x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hladiny akustického xxxxx X XXxx,X xxxxxxxxxxx podle odstavce 3 přičte xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx X přílohy č. 3 k xxxxxx nařízení.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXX NA XXXXXXXXXXXX

§13

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx zrychlení xxxxxxx Xxxx,8x xx xxxxx 128 xX, nebo

b) xxxxxxxx zrychlení xxxxxxx xxx,8x se xxxxx 2,5 x.x-2.

(2) X xxxxxxx přenášených xx xxxx zaměstnanců se xxxxxxxxx expoziční limit xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx translačních xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zrychlení xx xxxxx navzájem xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx limit xxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kmitání v xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx vibrací Law,8h xx xxxxx 100 xX, xxxx

x) hodnotou xxxxxxxxx xxxxxxx aew,8h xx xxxxx 0,1 x.x-2.

(4) Přípustný xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx vibrací xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxx,8x x dB xx xxxxx 114 xX, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx aew,8h xx rovná 0,5 x.x-2.

(5) Xxxxxxxxx expoziční xxxxx celkových xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx rázy, xxxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxxxx je obsažena xx sledovaném xxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx vibrace xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx vertikální xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx osu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxxx limit xxxxxxx xxx xxxxx než xxxxxxxxxxxxx směnu

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx průměrných souhrnných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxx osmihodinovou směnu x xxxxxxxx se xxxxxxx xxx, xx xx x přípustnému xxxxxxxxxxx limitu Law,8h xxxx Xxxx,8x xxxxxx xxxxxxx XX, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

XX = 10.xx(480/X), [xX].

(2) Hygienický limit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v minutách xx xxxxxxx xxx, xx xx přípustný xxxxxxxxx limit xxx,8x xxxx ahv,8h xxxxxxxx xxxxxxxxx xX, xxxxx xx stanoví xxxxx xxxxxx

xX = √480/X), [-].

(3) Xxxxxxx XX x činitel xX xxx jinou xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxx přenášených zvláštním xxxxxxxx.

(4) Xxx expozice xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 10 xxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxxx limit xxxxx 131 xX xxxx 3,55 x.x-2.

(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx přenášeným xx xxxx po xxxx 20 minut x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx rovná 142 xX xxxx 12,5 m.s-2.

§15

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xx provádí, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx denní expozice xxxxxxxx xx xxxxxx x více než 10 xX x Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 3 v aewi xx výsledků opakovaných xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx překročen xxxxxxxxx xxxxxxxxx limit, případně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx korekcí XX xxxx xxxxxxxxx kT.

(2) Xxx posouzení celkové xxxxxx xxxxxxx, kterým xxxx zaměstnanci xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, při xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vibracím, xx xxxxx xxxxx úrovně xxxxxxx zrychlení vibrací xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx průměrná xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vibracím xx xxxxx nejprve xxxxxxxxxx xx pracovní xxxx 8 xxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx provedena xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx dominantní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxxxx období xxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx expozice xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx z celkového xxxxx směn x xxxxx období x xxxxx xxxx, při xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vibracím.

(4) Xxxxxx xxxxx odstavce 2 xx použije xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx směn x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 8 xxxxx, při proměnlivém xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, avšak xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dobu 8 xxxxx.

(5) Průměrná xxxxxxx xxxxxxxx vibracím vyjádřená xxxxxxxxx souhrnnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxx,x xx vypočítá xxxxx xxxxxx:

1
x
&xxxx;
Xxx,x =
10 . xx [
__
(
Σ
10 0,1 . (Law,8h)k)],
[dB],  
5
k=1
 
 

kde x je xxxxx xxxx během xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Průměrná xxxxxxx expozice xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vibrací aew,w xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx:

1
x
xxx,x = √
__
Σ
(aew,8h,i)2,
[m.s-2].
5
i=1

kde x xx počet xxxx xxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx, při xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vibracím.

(7) Průměrná xxxxxxx expozice xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx souhrnnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxx,x xx xxxx podle vztahu:

1
n
Law,s =
10 . lq [
__
(
Σ
10 0,1 . (Xxx,8x)x)],
[xX],
x
x=1

xxx x je xxxxx směn během xxxxxxx pracovní doby, xxx kterých xx xxxxxxxxxxx exponován xxxxxxxx, x x xx xxxxxxx xxxxx pracovních xxx x daném xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx měsíční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx souhrnnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zrychlení xxxxxxx aew,s xx xxxx xxxxx xxxxxx:

1
x
xxx,x = √
__
Σ
(aew,8h,i)2,
[m.s-2].
s
i=1

kde x xx xxxxx xxxx xxxxx měsíční pracovní xxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx exponován xxxxxxxx, x x xx xxxxxxx počet xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx delší xxx jeden xxxxx.

§16

Xxxxxxxxxx limity xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vibrací x xxxxxxxx xxxxxx než 0,5 Hz

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx průměrné vážené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vibrací o xxxxxxxx nižším xxx 0,5 Xx

x) xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 120 xxx Xxx,X xx xxxxx 120 xX xxxx xxx,X xx rovná 1 x.x-2 a

b) pro xxxx expozice xxxxx xxx 120 xxx Xxx,X se xxxxx 114 dB xxxx xxx,X se xxxxx 0,5 m.s-2.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vertikálních xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxx 0,5 Xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx místům xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx jejich xxxxxxxx na zaměstnance.

§17

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x opatření x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx znalosti xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx zátěže vibracím x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobcem. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výrobcem xxxxxxxxxxx xxxxxx. Hodnocení x xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx pravidelně a xxxx xxxx, pokud xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx rizika xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) úrovni typu x xxxx xxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vibracím a xxxxxxxxxx rázům,

b) přípustným xxxxxxxxxx xxxx hygienickým xxxxxxx stanoveným xxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx a bezpečnost xxxxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxxxxxx xxx, kojících xxx x matek do xxxxx xxxxxxxx měsíce xx porodu,

d) xxxxxxxx xxxxxxx na bezpečnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx mezi vibracemi x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx bezpečné xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, určených xx snížení expozice xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vibracím xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx práce xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx zátěži,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a dostupným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Pokud xx zaměstnanec při xxxxx exponován vibracím xxxxxxxxxxxxx expoziční limit xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §14 odst. 1 xxxx 2, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxxx x průběhu xxxxx §9 xxxx. 6 xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxxxx přestávky xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXX V XXXXXXXXXX VNITŘNÍCH XXXXXXXXXX XXXXXX X XX XXXXXXXXXXXX

§18

(1) Xxxxxxxxxx limit xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx průměrnou xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxx,X se rovná 75 xX, nebo

b) xxxxxxxx zrychlení xxxxxxx xxx,X xx rovná 0,0056 m/s2.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uvedené x odstavci 1 x chráněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na horizontální x xxxxxxxxxx xxxxxxx x místě pobytu xxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxx X.

(3) Xxxxxxx hygienického xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxxxx.

§19

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, se xxx xxxxxxxxx jejich hygienického xxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18.

ČÁST ŠESTÁ

ZPŮSOB XXXXXX X XXXXXXXXX HLUKU X XXXXXXX

§20

(1) Xxx xxxxxx hluku a xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x vibrací, xxxxxxxxxx x příslušných xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Pokud nelze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx venkovním prostoru xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zvukovou xxxx.

(4) Při měření xxxxx x chráněných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx venkovním xxxxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostorech xxxxxx xx uvádí xxxxxxxxx, xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx ekvivalentní xxxxxxx xxxxxxxxxxx tlaku xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx nižší xxx xxxxxxxxxx limit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx akustického tlaku xx rovna xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §77 xxxx. 5 xxxxxx xx považuje xxxxxxxx xxxxx než 2 xX xx dni xxxxxxxxx prokazatelného xxxxxxxx xxxxx oproti xxxxxxxxx xxxxxxxx hluku nebo xxxxxx xxxxxxxx hluku xxxxxxxxxx x akustickém xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx příslušnému orgánu xxxxxxx veřejného xxxxxx x rámci xxxxxxx x xxxxxx stanoviska xxxxx §77 xxxx. 2 x 4 xxxxxx. Akustickým xxxxxxxxxx xxxxxx hluku xxxxx xxxx první se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je zpracováno xx základě údajů x zdroji xxxxx xx starších 9 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx.

§21

Při xxxxxxxxx xxxxx x vibrací na xxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx nejistota, kterou xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejistota xxxxxx. Nejistota xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx naměřených xxxxxx. Xxxxxxxx hodnota určující xxxxxxxx hluku x xxxxxxx xx pracovišti x xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostorech xxxxxx prokazatelně splňuje xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx nejistoty xxxxx xxx hygienický xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§22

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx vlády č. 148/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x vibrací, xx xxxxxxx.

§23

Účinnost

Toto nařízení xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxxx 2011.

Xxxxxxxx xxxxx:
XXXx. Xxxxx x. x.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx:
xxx. MUDr. Xxxxx, XXx., x. x.

Příloha x. 1 x xxxxxxxx xxxxx x. 272/2011 Xx.

Xxxxxxx xxxxx slyšení XXX x xxxxxxxxxx v xxxxxxx středních kmitočtů xxxxxxxxxxxxxxxxx pásem ft 10 Hz xx 160 Xx

xx [Xx]
10
12,5
16
20
25
31,5
40
50
63
80
100
125
160
XXX [xX]
92
87
83
74
64
56
49
43
42
40
38
36
34

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx xxxxx x. 272/2011 Xx.

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx hygienických xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx prostoru xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx vnitřního xxxxxxxx

Xxxx xxxxxx

Xxxxxxx v xX

Xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxx 6.00 x 22.00 xxxxxxx

0

xxxx mezi 22.00 x 6.00 xxxxxxx

-15

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ordinace

po xxxx xxxxxxxxx

-5

Xxxxxx xxxxxxxxx

xxxx mezi 6.00 x 22.00 xxxxxxx

0+)

xxxx xxxx 22.00 x 6.00 hodinou

-10+)

Přednáškové xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx škol, xxxxx x xxxxxx xxx předškolní x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx

xx dobu xxxxxxxxx

+5

Xxx xxxxxxx druhy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostoru x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx užívání stavby xx u xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2007 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx povolených xxxxxx xxxxxxxxx stavebního úřadu xxxx kolaudačním xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx limity xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx používáním xxxxxxxx místnosti.

+) Pro xxxx x dopravy x xxxxx xxxxxx, xxxxxx I. a XX. xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx I. x II. xxxxx, xxx xx hluk x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx převažující, x xxxxxxxxx pásmu xxxx a xxx xxxx x tramvajových x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx další xxxxxxx + 5 xX. Tato xxxxxxx xx nepoužije xx xxxxxx xx chráněnému xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k užívání x určenému účelu xx xxx 31. xxxxxxxx 2005.

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx xxxxx x. 272/2011 Sb.

Stanovení xxxxxxxxxxxx limitů xxxxx x chráněných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x chráněném venkovním xxxxxxxx

Xxxx A

Korekce xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x chráněných xxxxxxxxxx prostorech xxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostoru

Druh xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx [dB]

1)

2)

3)

Chráněný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx lůžkových xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

-5

+5

+13

Xxxxxxxx venkovní xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

0

+5

+13

Xxxxxxxx venkovní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

0

+10

+18

Xxxxxxx uvedené x xxxxxxx se xxxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxx xx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx staveb xxxxxxx xxxxx xxxxxxx -10 dB, x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx x tramvajových dráhách, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx -5 xX.

Xxx-xx x xxxxxx pozemních xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx hluku, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx stanoví xxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx použití xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx:

1) Xxxxxxx xx pro xxxx x provozu xxxxxxxxxxxxx zdrojů. Xxx xxxxxxxxxx nádraží, xxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx přede dnem 1. listopadu 2011, xx xxxxxxx pro xxxxx dobu další xxxxxxx +5 xX.

2) Xxxxxxx xx pro xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x dráhách, xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xx 31. prosinci 2000.

3) Xxxxxxx se xxx xxxx x dopravy xx pozemních komunikacích x xxxxxxx, xxxxx xxxx umístěny a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2001. Xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx prováděnou po 1. xxxxx 2001.

Xxxx X

Xxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx [xxx.]
Xxxxxxx [xX]
xx 6:00 do 7:00
+10
xx 7:00 xx 21:00
+15
xx 21:00 do 22:00
+10
xx 22:00 xx 6:00
+5

Xxxx X

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitu vysokoenergetického xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tlaku X XXxx,X vysokoenergetického xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx

XXxx,X = 2,0 XXX - 93 + 10. xx (X/X0) - 10.xx (T/T0) xxx XXX &xx; 100 xX

xxxx

XXxx,X = 1,18 XXX - 11 + 10.xxx (N/N0) - 10.xx (T/T0) xxx XXX &xx; 100 dB

kde X xx počet xxxxxxx xx xxxx T [x], N0 = 1 a T0 = 1 x.

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx xxxxx x. 272/2011 Xx.

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xx vysokoenergetický xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. x) x x), xxxxx x místě posouzení xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx impulsy xxxxx xxxxx z níže xxxxxxxxx xxxxxxxx:

XXXxxx - XXXxxx &xx; 5 xX

XXxxxx - LAE &xx; 5 xX,

xxx

XXxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx X xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx X (Impuls),

LASmax xx hladina xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx X xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx X (Xxxx),

XXX xx hladina expozice xxxxx X.

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx xxxxx x. 272/2011 Sb.

Korekce xx xxxxxxx xxxxxxxx xx stavbách a xxxxxxxxx xxxxxxxx prostoru xxxxxx, xxxxx dobu x povahu xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostoru

Doba xxx

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxxxx

[xX]

[-]

[xX]

[-]

1. Xxxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxx

0

1

0

1

Xxxxx xxxx

0

1

0

1

2. Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx doba

6

2

24

16

Noční xxxx

3

1,41

3

1,41

3. Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx doba

6

2

24

16

Noční xxxx

3

1,41

3

1,41

4. Přednáškové xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x staveb pro xxxxxxxxxx x školní xxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx

6

2

24

16

Xxxxx xxxx

3

1,41

3

1,41

5. Ostatní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx

12

4

42

128

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 3 xxxxxxx otřesů xx xxx

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 x přílohy č. 3 xxxxxxxx xxxxx x. 272/2011 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) x omezení xxxxx x dopravy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx povolených xxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví xxxxxx xxxxxx omezeného xxxxxxxx xxxxx §31 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx,

xxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hluku, která xxxx xxxxxxxxxxxxxxx měřením x referenčním kontrolním xxxx při xxxxxxx xxxxxx protihlukového opatření xx xxxxxxx; tato xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x 0,5 xX xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 433/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 272/2011 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.11.2011.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

217/2016 Sb., kterým xx xxxx nařízení xxxxx č. 272/2011 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x účinností od 30.7.2016

241/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 272/2011 Xx., x ochraně xxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxx hluku x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 217/2016 Sb.

s účinností xx 9.11.2018

30/2019 Sb., xxxxx ÚS xx xxx 18.12.2018 Xx. xx. Pl. ÚS 4/18 ve věci xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 272/2011 Xx., x xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxx hluku a xxxxxxx, ve znění xxxxxxxx vlády x. 217/2016 Xx. (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 22.2.2019

433/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx x. 272/2011 Xx., x ochraně xxxxxx xxxx nepříznivými účinky xxxxx a vibrací, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2002/44/ES xx dne 25. xxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx bezpečnost x xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) (šestnáctá xxxxxxxxxx směrnice ve xxxxxx xx. 16 xxxx. 1 xxxxxxxx 89/391/XXX).

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/10/ES xx dne 6. xxxxx 2003 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx před expozicí xxxxxxxxxxx xxxxxxx spojeným x fyzikálními činiteli (xxxxxx) (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx. 16 xxxx. 1 xxxxxxxx 89/391/EHS).

2) Například xxxxx č. 273/2008 Sb., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 553/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Například xxxxxxxx xxxxx č. 176/2008 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zařízení, xx xxxxx nařízení xxxxx x. 170/2011 Sb.

4) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním řádu (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon č. 283/2021 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.