Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.07.2019 do 31.12.2021.


Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)

96/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - PODMÍNKY ZÍSKÁVÁNÍ A UZNÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍ A K VÝKONU ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM ZDRAVOTNÍ PÉČE

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení základních pojmů §2

Způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka §3

Výkon povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka §4

Přerušení výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka §4a

HLAVA II - ZÍSKÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA

Díl 1 - Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti

Odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry §5

Odborná způsobilost k výkonu povolání dětské sestry §5a

Odborná způsobilost k výkonu povolání porodní asistentky §6

Odborná způsobilost k výkonu povolání ergoterapeuta §7

Odborná způsobilost k výkonu povolání radiologického asistenta §8

Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotního laboranta §9

Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotně-sociálního pracovníka §10

Odborná způsobilost k výkonu povolání optometristy §11

Odborná způsobilost k výkonu povolání ortoptisty §12

Odborná způsobilost k výkonu povolání asistenta ochrany a podpory veřejného zdraví §13

Odborná způsobilost k výkonu povolání ortotika-protetika §14

Odborná způsobilost k výkonu povolání nutričního terapeuta §15

Odborná způsobilost k výkonu povolání zubního technika §16

Odborná způsobilost k výkonu povolání dentální hygienistky §17

Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotnického záchranáře §18

Odborná způsobilost k výkonu povolání farmaceutického asistenta §19

Odborná způsobilost k výkonu povolání biomedicínského technika §20 §20a

Odborná způsobilost k výkonu povolání radiologického technika §21

Odborná způsobilost k výkonu povolání adiktologa §21a

Odborná způsobilost k výkonu povolání praktické sestry §21b

Odborná způsobilost k výkonu povolání behaviorálního analytika §21c §21d §21e

Díl 2 - Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné a specializované způsobilosti

Odborná způsobilost k výkonu povolání psychologa ve zdravotnictví §22

Odborná způsobilost k výkonu povolání logopeda ve zdravotnictví §23

Odborná způsobilost k výkonu povolání zrakového terapeuta §23a

Odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta §24

Odborná způsobilost k výkonu povolání radiologického fyzika §25

Odborná způsobilost k výkonu povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků §26

Odborná způsobilost k výkonu povolání biomedicínského inženýra §27

Odborná způsobilost k výkonu povolání odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví §28

Díl 3 - Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením

Odborná způsobilost k výkonu povolání asistent behaviorálního analytika §29

Odborná způsobilost k výkonu povolání behaviorálního technika §29a

Odborná způsobilost k výkonu povolání laboratorního asistenta §30

Odborná způsobilost k výkonu povolání ortoticko-protetického technika §31

Odborná způsobilost k výkonu povolání nutričního asistenta §32

Odborná způsobilost k výkonu povolání asistenta zubního technika §33 §34

Odborná způsobilost k výkonu povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby §35

Odborná způsobilost k výkonu povolání ošetřovatele §36

Odborná způsobilost k výkonu povolání maséra ve zdravotnictví a nevidomého a slabozrakého maséra ve zdravotnictví §37 §38

Odborná způsobilost k výkonu povolání zubní instrumentářky §39

Odborná způsobilost k výkonu povolání řidiče zdravotnické dopravní služby §40

Odborná způsobilost k výkonu povolání autoptického laboranta §41

Odborná způsobilost k výkonu povolání sanitáře §42

HLAVA III - ZÍSKÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI JINÉHO ODBORNÉHO PRACOVNÍKA

Odborná způsobilost §43

Způsobilost k výkonu zdravotnického povolání §44

HLAVA IV - AKREDITACE

Akreditace a akreditované zařízení §45

Akreditační řízení §46 §47 §48 §49

Povinnosti akreditovaných zařízení §50

HLAVA V - FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

Díl 1 - Akreditovaný kvalifikační kurz §51 §52

Díl 2 - Celoživotní vzdělávání §53 §54

Díl 3 - Specializační vzdělávání

Specializační vzdělávání a specializovaná způsobilost §55

Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání po získání odborné způsobilosti §56

Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání po získání odborné a specializované způsobilosti §57

Zařazení zdravotnických pracovníků do specializačního vzdělávání §58

Průběh specializačního vzdělávání §59

Atestační zkouška §60

Financování specializačního vzdělávání §60a

Výběr rezidenta §60b §60c

Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb s rezidenčním místem a krajské hygienické stanice s rezidenčním místem §60d

Díl 4 - Certifikovaný kurz §61 §62 §63 §64 §65

HLAVA VI §66 §67 §68 §69 §70 §71 §72

HLAVA VII - UZNÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ A K VÝKONU ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM ZDRAVOTNÍ PÉČE ZÍSKANÉ V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ NEŽ V ČESKÉ REPUBLICE A VOLNÉ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB HOSTUJÍCÍ OSOBOU

Díl 1 - Základní ustanovení §73 §74

Uznávací orgán §75

Spolupráce členských států §75a

Díl 2 - Volné poskytování služeb hostujícími osobami

Podmínky výkonu povolání hostující osoby §76

Oznámení §76a

Ověření odborné kvalifikace §76b

Díl 3 - Uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti k soustavnému výkonu zdravotnického povolání všeobecné sestry a porodní asistentky usazenými osobami

Uznávání odborné kvalifikace §77

Automatické uznávání odborné kvalifikace §78

Uznávání odborné kvalifikace na základě nabytých práv §78a §78b

Zdravotní způsobilost §79

Bezúhonnost §80

Řízení o uznávání odborné kvalifikace, řízení o uznávání jiné způsobilosti a řízení o uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče §81

Ověření znalosti českého jazyka §82

Užívání označení odbornosti §83 §84

HLAVA VIII - UZNÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ A K VÝKONU ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM ZDRAVOTNÍ PÉČE JINÝCH OSOB NEŽ UCHAZEČŮ UVEDENÝCH V HLAVĚ VII §85 §85a §85b §85c §86 §87 §88 §89

HLAVA IX - PŘESTUPKY

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §89a

Společná ustanovení k přestupkům §89b

HLAVA X - ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ §90

HLAVA XI - SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §91

Odborná praxe §91a

Odstranění tvrdosti §91b §92 §93 §94 §95

Kontrola §95a

Pověření k výkonu některých činností §95b

Přechodná ustanovení §96 §97

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích §98

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o vysokých školách §99

ČÁST ČTVRTÁ §100

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o uznávání odborné kvalifikace §101

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §102

č. 189/2008 Sb. - Čl. VIII

č. 105/2011 Sb. - Čl. II

č. 346/2011 Sb. - Čl. IV

č. 126/2016 Sb. - Čl. XII

č. 201/2017 Sb. - Čl. II

č. 284/2018 Sb. - Čl. II

INFORMACE

96

ZÁKON

ze dne 4. xxxxx 2004

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX ZPŮSOBILOSTI X XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X X XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX PÉČE

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx zapracovává příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1) x xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání x k xxxxxx xxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a vzdělávání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx

1. xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx v Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx XXX),

2. xxxx xxxxxxxxx x xxxxx XXXX x

x) xxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx osoby (hlava XXX).

(2) Xxxxx xxxxx xx vztahuje na xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, vykonávaných xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx hostující.

(3) Na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků xxxxx xxxxxx zákona xx nevztahuje zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx1a).

(4) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx1b).

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) zdravotnickým xxxxxxxxx xxxxxx činností xxx poskytování xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx ošetřovatelské xxxx, péče v xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx péče, xxxxxxx péče, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx péče x dispenzární xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona,

c) jiným xxxxxxxx pracovníkem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ale x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx; xx činnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právními předpisy1c),

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx studijním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x vysokých xxxxxxx nebo jeho xxxxxxxx xxxxxxxx obor; xx akreditované xxxxxxxxxx xxxxxxxx programy xx xxx účely tohoto xxxxxx považují i xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx institucionální xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx obory, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx před 1. xxxxxx 1999 xxxxxxxx xxxxxxxx část vysokoškolského xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oborem magisterský xxxxxxxx xxxxxxx akreditovaný xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx případný xxxxxxxx xxxx; za akreditované xxxxxxxxxxx studijní xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona považují x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uskutečňované vysokou xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx které xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akreditaci, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx před 1. xxxxxx 1999 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oborem doktorský xxxxxxxx program xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx případný studijní xxxx; za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx oblastí xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx vysoká xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakož x studijní xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 1. lednem 1999 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx magisterským nebo xxxxxxxxxxx studijním xxxxxx xxxxxxxxxxxx magisterský xxxx xxxxxxxxxx studijní xxxx xxxxx písmene d) xxxx e), x xxxxx xxxxxxxxxxxxx vysoká xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x vysokých xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví (dále xxx "ministerstvo"), xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxxx připraveni xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání, xxxx

2. xxxxxxxx ministerstva xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vydávané v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx regulovaného zdravotnického xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx získání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v příslušném xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxx stanovisko xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx oboru, který xxxxxx souhlasné stanovisko xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx některých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxx xxxx xxxx právnická xxxxx, xx kterou ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxx §95b xx xxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona,

l) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odborná xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx vykonávající xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, jiný xxxxxxx xxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) rezidenčním xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx v krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx je účastníkovi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spolufinancováno xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu,

o) rezidentem xxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx3a), xxxxx uskutečňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnický xxxxxxxxxxx xxxx bakalářský studijní xxxx.

§3

Způsobilost k xxxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx, xxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxx x xxxxxx povolání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxx XXXX,

x) je xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx.

(2) Zdravotnický xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxx xxxxxxxx3b) xxxxxxx xx základě lékařské xxxxxxxxx. Lékařský posudek xxxxxx registrující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v oboru xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx. Xxxxxx nemocí, xxxxx xxxx vad, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost k xxxxxx povolání, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx. Zdravotní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx výkonu povolání x po přerušení xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 xxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx odborného xxxxxxxxxx,

1. xx vyžádání xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce, xxxx x xxxxxxxxx zástupce, xx-xx ustanoven,

2. na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx

3. xx vyžádání ministerstva, xxx-xx x zdravotnického xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx uznána xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxxx (§81) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx. Xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladem xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (§79).

(3) Xx bezúhonného xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx nebyl pravomocně xxxxxxxx x nepodmíněnému xxxxxx xxxxxx svobody xxx xxxxxxx trestný xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx na xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx5).

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx vždy xxxx xxxxxxxxx výkonu zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx x xxxxxx odůvodněných xxxxxxxxx; x průběhu xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zdravotnickému xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) si xxxxxx xxxxxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx z evidence Xxxxxxxxx xxxxxx24) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx osoba občanem, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx kterých xx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxxxxx xxxx xxx 6 xxxxxx; xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku trestů x tyto xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx 3 měsíců. Nevydává-li xxxx xxxxxxx xx xxxx první xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx nelze-li xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x bezúhonnosti. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx měl xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, může xxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx Rejstříku xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z Xxxxxxxxx xxxxxx s přílohou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx24).

(6) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX, xxxxxxxxx bezúhonnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx bezúhonnost dokladem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§4

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Za xxxxx povolání zdravotnického xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zvláštním xxxxxxx předpisem1c), a xxxx řídící, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, kontrolní, xxxxxxxx x vzdělávací xxxxxxx x xxxxxxxxxx oboru xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx zaměstnanci poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 x 57 xx xxxxxxxx za výkon xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného odborného xxxxxxxxxx xxxxxx, metodická, xxxxxxxxx, výzkumná x xxxxxxxxxx činnost v xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxx x pracovněprávním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx pracovníka xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x prováděcím xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x příslušném xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxx.

(2) Xxxxx tento xxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání, rozumí xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx poloviny stanovené xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.6) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx odborný xxxxxxxxx vykonává povolání x nižším xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Do xxxx xxxxxx povolání xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx mateřské dovolené, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx otce, xxxxxxx xxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; x souhrnu se xxxx xxxxxxx xxxxxxx 6 měsíců x xxxxxxxxxxx xxxx. Vojenská xxxxx služba xx xxxxxxxxxx, xxxx-xx vykonávána x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxx xxxxx až xxxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx specializované xxxxxxxxxxxx xxxxx §57, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4a a xxx prokázání xxxx xxxxxx povolání xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx práv.

(3) Xx výkon xxxxxxxx xxx xxxxxxx vedení xxxx odborného xxxxxxx (xxxx xxx "výkon xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx") se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilý; xxxxx xxxxx x prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může vykonávat xxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx vedením xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx klinického xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx odborného xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7).

(4) Za xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx činností, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx způsobilost získává, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx těchto činností xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx určí. Xxxxxxx xxxxxx xxxx vykonávat xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, klinický xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx7a).

(5) Xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx považuje xxxxx činností, ke xxxxxx xx zdravotnický xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx způsobilý xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx pokynů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Přímé xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx7a).

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x hlavě XX

x) xxxx 1, xx způsobilý k xxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx dohledu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx 2, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx po získání xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti, pokud xxxx dále xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vykonávat xxx odborného xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx 3, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§4x

Xxxxxxxxx výkonu povolání xxxxxxxxxxxxxx pracovníka x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx, specializovaná xxxx xxxxxxxx odborná xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pracovníka xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nižším, xxx je jedna xxxxxx xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx vykonávané xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxx xx dobu, která xx xxxxxxxxxx 7 xxx xxxxxx x xxxxxxxx součtu xxxx xxx 6 xxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 60 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby x oboru povolání xxxxxxxxxxxxxx pracovníka xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx probíhá xxx xxxxxxx zdravotnického pracovníka xxxxxxxxxxx pracovat bez xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx probíhá xxxx celodenní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx6). Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx příprava x xxxxxxx nejméně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxxxxx délka, xxxxxx a kvalita xxxxx xxx xxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx probíhá, xxxx pro potřeby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§4x vložen právním xxxxxxxxx x. 201/2017 Xx. s účinností xx 1.9.2017

XXXXX II

ZÍSKÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Zdravotnický xxxxxxxxx způsobilý x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§5

Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx všeobecné xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxx sestry xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) nejméně xxxxxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijního oboru xxx xxxxxxxx všeobecných xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zdravotnických xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx škole x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, jde-li x xxxxxxxxxxxxxx pracovníka, který xxxxxx xxxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sestry, zdravotnického xxxxxxxxxx, porodní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §5a xxxx. 1 písm. x) xxxx x), xxx-xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vysokoškolského xxxxxx xx xxxxxxxxxx programech x studijních xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxx x nemocné, xxxxxxxxxx - ošetřovatelství, xxxxxxxxxx - péče x xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předmětů xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ročníku xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 2003/2004,

e) xxxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx xxxxxx sestra xxxx xxxxxxxxxxx sestra xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotnických xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ročníku xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx 2003/2004,

x) xxxxxxxxxx xxxxx všeobecná sestra xx střední xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2003/2004,

x) xxxxxxxxxx xxxxx zdravotní xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx pro intenzivní xxxx, ženská xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx prvního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx 1996/1997, xxxx

x) xxxxxxxxx studia x xxxxx diplomovaná xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bylo studium xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx 2003/2004.

(2) Xx xxxxx povolání xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx péče. Xxxx se všeobecná xxxxxx xx xxxxxxxxxx x lékařem nebo xxxxxx xxxxxxx podílí xx xxxxxxxxxxx, léčebné, xxxxxxxxxxxx, rehabilitační, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§5x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Odborná způsobilost x výkonu povolání xxxxxx sestry se xxxxxxx absolvováním

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx dětských xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vyšší xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx nejméně jeden xxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx záchranáře xxxx xxxxxxx asistentky, xxx-xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx na střední xxxxxxxxxxxx škole, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxx xxxx 1996/1997.

(2) Xx výkon xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx u xxxx, xxxxxx novorozenců. Xxxx se dětská xxxxxx xx spolupráci x xxxxxxx xxxx xxxxxx lékařem podílí xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 201/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

§6

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx porodní xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijního xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx studia x oboru xxxxxxxxxxx xxxxxxx asistentka xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx školách, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zahájeno xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2003/2004,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx školy x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx bylo studium xxxxxxx ročníku zahájeno xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 1996/1997.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxx asistenci, xx je zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx porodu x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx fyziologického xxxxxx x poskytování xxxx o xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx této zdravotní xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx péče o xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx. Dále xx xxxxxxx asistentka xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx být xxxxxxxxx x akreditovaném zařízení.

§7

Odborná xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx absolvováním

a) xxxxxxxxxxxxxx zdravotnického bakalářského xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) tříletého xxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2004/2005,

x) střední xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx školním roce 1998/1999, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx rehabilitační xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx bylo studium xxxxxxx xxxxxxx zahájeno xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2003/2004.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx léčebné, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx.

§8

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx radiologického xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijního xxxxx pro přípravu xxxxxxxxxxxxxx asistentů,

b) tříletého xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxx ročníku xxxxxxxx nejpozději ve xxxxxxx roce 2004/2005, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx studium prvního xxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxx xxxx 1996/1997.

(2) Xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx považuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zobrazovacích x xxxxxxxxxxxxxxx postupů, xxxxxxx aplikace xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8) a xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx se podílí xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx důležité x xxxxxxxx radiační xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem8).

§9

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx

(1) Odborná způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx laboranta se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxx xx vyšších xxxxxxxxxxxxxx školách,

c) akreditovaného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zaměření xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx školách a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx zaměření a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzu xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx studia x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zaměření xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx laboratorní xxxxxx x xxxxxxx x podpoře xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

e) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx laborant, xxxxx xxxx studium xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve školním xxxx 2004/2005.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx zdravotního laboranta xx také zdravotnický xxxxxxxxx, který získal xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxxx §26.

(3) Za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost v xxxxx xxxxxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx xx spolupráci x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx metodách.

§10

Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx bakalářského xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) studia

1. xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx pedagogiku, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx práci, xxxxxxxx právní xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

2. xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx zaměřením xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx patologii, xxxxx xxxx speciální pedagogiku x

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzu xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxx; podmínka xxxxxxxxxxx akreditovaného kvalifikačního xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx x xxxxxxxx způsobilostí x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) specializačního xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxx po xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5.

(2) Za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x rámci preventivní, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx-xxxxxxxx pracovník xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx péči x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřeb pacienta.

§11

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx způsobilost k xxxxxx xxxxxxxx optometristy xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx zdravotnického bakalářského xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx optometristů, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx optometrie, pokud xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx roce 2005/2006.

(2) Xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx refrakčních xxx x poradenství x aplikace xxxxxxxxxxx xxxxx.

§12

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx povolání xxxxxxxxxx xx získává absolvováním

a) xxxxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) studijního xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §5 a pomaturitního xxxxxxxxxxxxxxx studia xxxxxxxxx-xxxxxxxxx, xxxxx xxxx studium xxxxxxx xxxxxxx pomaturitního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2006/2007, xxxx

x) xxxxxxxxxx oboru pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 a xxxxxxxxxx přípravy v xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx studia xxxxxxxx xxxxxxxxxx x roce 1994.

(2) Ortoptista, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobilost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx odborného dohledu xx xx jednom xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Do xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx povolání xxxxx xxx xxxxxxxx dohledem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx povolání bez xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxx.

(3) Xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x lékařem xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx očními poruchami, x xxxxxxxx těchto xxxxxx.

§13

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x podpory xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx asistenta ochrany x xxxxxxx veřejného xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) akreditovaného zdravotnického xxxxxxxxxxxx studijního oboru xxx xxxxxxxx asistentů xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví,

b) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx asistent xxxxxxxxxx služby xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx studium xxxxxxx ročníku zahájeno xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx 2004/2005,

c) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxx, elektrotechnického xxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx elektrotechnického zaměření xx xxxxxxx odborných xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx, nebo

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx asistent xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud bylo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 1996/1997.

(2) Xx xxxxx povolání xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx s výkonem xxxxxxxx zdravotního xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů9). Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a podpory xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx9). Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx úkoly x oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§14

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ortotika-protetika

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxx-xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bakalářského xxxxxxxxxx oboru pro xxxxxxxx ortotiků-protetiků,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx střední xxxxxxx školy xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejpozději ve xxxxxxx roce 2004/2005, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu9a) v xxxxx xxx přípravu xxxxxxxx-xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejpozději do xxxxx xxxx 2007.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, zhotovuje, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx ortotik-protetik xxxx ve spolupráci x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ortopedické x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx je.

§15

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxxx terapeuta xx xxxxxxx absolvováním

a) akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijního xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) tříletého xxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vyšších zdravotnických xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx prvního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx 2004/2005,

c) xxxxxxx tříletého xxxxxx x oboru diplomovaný xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x oboru xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zahájeno xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2004/2005.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx nutričního terapeuta xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx výživa x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Dále xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§16

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx diplomovaný zubní xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx sluchově postižené xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2004/2005.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, kdy na xxxxxxx indikace x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, upravuje x xxxxxxxx xxxxxxx druhy xxxxxxxxxxxxxxxx výrobků, včetně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pomůcek.

§17

Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Odborná způsobilost x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx hygienistek, xxxx

x) xxxxxxx tříletého xxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 x xxxxxxxxxxxxx specializačního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx péče, xxxxx xxxx studium xxxxxxx ročníku pomaturitního xxxxxxxxxxxxxxx studia zahájeno xxxxxxxxxx x xxxx 2004.

(2) Za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hygienistky xx považuje xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx preventivní xxxx xx úseku xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lékaře asistuje xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§18

Odborná xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx záchranáře xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx studia x xxxxx diplomovaný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx prvního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx roce 2018/2019, xxxx

x) střední xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zahájeno xxxxxxxxxx xx školním xxxx 1998/1999.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §5 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oboru xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x byl xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxx x rozsahu alespoň xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx dobu 5 let x xxxxxxxxxx 6 letech.

(3) Xx xxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx specifické ošetřovatelské xxxx při poskytování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx intenzivní, včetně xxxx xx urgentním xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podílí xx xxxxxxxxxx léčebné x diagnostické xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx péče xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx provádět xx xx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx péče xx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxx neplatí, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vozidla zdravotnické xxxxxxxxx služby podle §35 x toto xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxx xx xxxx 5 xxx x xxxxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx získání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§19

Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Odborná způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx absolvováním

a) xxxxxxx xxxxxxxxx studia x xxxxx diplomovaný farmaceutický xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx školách, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ročníku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2004/2005.

(2) Xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zejména x xxxxxxxxx, výdejem, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prostředků.

§20

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx způsobilost x výkonu povolání xxxxxxxxxxxxxxx technika xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bakalářského xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x samostatné činnosti xx elektrických xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx9b), xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x elektrotechnickým zaměřením xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx školách v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx biomedicínská xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx také xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §27.

(3) Za výkon xxxxxxxx biomedicínského technika xx xxxxxxxx činnost x rámci xxxxxxxxxxxx x léčebné péče x oboru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx inženýrem xxxx lékařem.

§20x

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 201/2017 Sb.

§21

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx radiologického xxxxxxxx

(1) Odborná způsobilost x výkonu povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx matematicko-fyzikálního xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx kvalifikačního xxxxx xxxxxxxxxxxx technika.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx odbornou způsobilost x výkonu povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25.

(3) Za xxxxx xxxxxxxx radiologického xxxxxxxx xx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,8) především xxxxxxxxx radiologickému xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx radiační ochrany, xxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.8) Xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx spolupráci s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a diagnostické xxxx.

§21a

Odborná xxxxxxxxxxx k xxxxxx povolání adiktologa

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bakalářského xxxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tříletého xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx, psychologického nebo xxxxxxxxx pedagogického xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx roku 2011, nebo

c) získáním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxx xx xxxxx roku 2011.

(2) Xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx považuje xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxx, léčebné x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§21x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2008 Xx. s xxxxxxxxx od 1.7.2008

§21b

Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx praktická xxxxxx,

x) xxxxxxx zdravotnické školy x xxxxx zdravotnický xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx roce 2018/2019,

c) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx středního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu povolání xxxxxxxxxxxx xxxxx §36,

x) xxxxxxxxxxxxxx kvalifikačního xxxxx xxxxxxxxxxxx asistent xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §36, xxxxx xxxxxxxxxxxx kvalifikační xxxx xxx zahájen xx konce roku 2018, xxxx

x) 6 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijního oboru xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 3 xxxxxxx na vyšší xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Odbornou xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx záchranáře xxxxx §18, nebo

b) xxxxxxx asistentky podle §6.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sestry xx považuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx péče. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx spolupráci s xxxxxxx xxxx zubním xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, neodkladné, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx péči.

§21b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 201/2017 Xx. x účinností od 1.9.2017

§21c

Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx analytika xx xxxxxxx absolvováním akreditovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx psychologie xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx behaviorální xxxxxxxx.

(2) Xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 201/2017 Xx. x účinností xx 1.9.2017

§21x

§21x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 284/2018 Sb.

§21x

§21x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 284/2018 Sb.

Xxx 2

Xxxxxxxxxxxx pracovník xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§22

Xxxxxxx způsobilost x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zdravotnictví

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxxx xx zdravotnictví xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednooborového xxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx absolvování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijního xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx prováděn xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9d). Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxx jednooborové xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studijního xxxxx xxxxxxxxxxx zahájeno xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 2020/2021.

(2) Xx xxxx xxxxxxx specializované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx získává xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v trvání 5 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Odborná x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez odborného xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx studia xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studijního oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxx psychologie, xxxxx xxxx studium v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxx roce 2008/2009.

(5) Za výkon xxxxxxxx psychologa ve xxxxxxxxxxxxx (odstavec 1) xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx preventivní, xxxxxxxxxxxx, léčebné, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx péče v xxxxx klinická xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx.

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx logopeda xx xxxxxxxxxxxxx xx získává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x surdopedie xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx9d).

(2) Xx doby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx odborným xxxxxxxx logopeda xx xxxxxxxxxxxxx způsobilého x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxx odborného xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 3 let xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxx xxxxxxxxx dohledu se xxxxxxx absolvováním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxx pedagogika xx xxxxxx xxxxxxxxxx zkouškou x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx x akreditovaném xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nejpozději x xxxxxxxxxxx xxxx 2018/2019, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx preventivní, diagnostické, xxxxxxx, rehabilitační x xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx klinická xxxxxxxxx.

§23a

Odborná způsobilost k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zkouškou z xxxxxxxxxxxx nebo tyflopedie x absolvováním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pedagogika xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx 2010, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo tyflopedie x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx doby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx specializací x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Za xxxxx povolání zrakového xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx, léčebné, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, posudkové x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

§24

Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx získává absolvováním

a) xxxxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx fyzioterapeutů, xxxxx xxxx xxxxxxx prvního xxxxxxx xxxxxxxx nejpozději x xxxxxxxxxxx xxxx 2018/2019,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx fyzioterapeutů,

c) xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vyšších xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ročníku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2003/2004, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx školním xxxx 1996/1997.

(2) Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 let xxxxxx povolání fyzioterapeuta xxxxxxx fyzioterapeut, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxx odborným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dohledu, x toho prvních 6 měsíců xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), xxxx xxxxxxxxx své xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx prokáže xxxxxxxxx 1 xxx xxxxxx povolání x xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx navazujícího xxxxxxxxxxxxxx magisterského studijního xxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx fyzioterapie nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx činnost x xxxxx preventivní, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx péče x xxxxx fyzioterapie.

§25

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Odborná způsobilost x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxx xxx přípravu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx matematicko-fyzikálního xxxxxxxx x akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzika xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dohledu, x toho prvních 6 xxxxxx xxx xxxx xxxxxx vedením.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzika xx xxxxxxxx xxxxxxx související x radiační xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx;8) pokud radiologický xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zvláště xxxxxxxx x hlediska radiační xxxxxxx, musí splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.8) Xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x lékařem xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx péči.

§26

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a v xxxxxxxx léčivých přípravků xx získává xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx akreditovaného kvalifikačního xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, elektrotechnického nebo xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzu xxxxxxx laboratorní xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx dohledem pracovníka xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx bez odborného xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx 6 měsíců xxx xxxx přímým xxxxxxx.

(3) Za výkon xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníka x laboratorních xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) laboratorní činnost x rámci diagnostické xxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x pracovních xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx pracovištích xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx činnost v xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx reprodukce.

§27

Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx biomedicínského xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx způsobilost x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studijního xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx inženýrů, který xxxxxxxxxxx odborné předpoklady xxx získání xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9b), xxxx

x) akreditovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx inženýrství.

(2) Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx dohledem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxx xxxxxxx 6 xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx činnost x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx spolupráci x xxxxxxx.

§28

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxxxxxx x xxxxxxx x podpoře xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xx xxxxxxx absolvováním

a) akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx magisterského studijního xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, nebo

b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studijního xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sociálního, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Do xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odborný xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx se považuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx x podpory xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9). Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníka v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx9). Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví ve xxxxxxxxxx s lékařem xxxx úkoly x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Díl 3

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dohledem xxxx xxxxxx vedením

§29

Odborná xxxxxxxxxxx x výkonu povolání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx asistenta xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studia x xxxxxxx vzdělávání psychologie xxxx neučitelská xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Za výkon xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx dohledem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§29x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx středního xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 201/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.20174

§30

Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx povolání laboratorního xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx způsobilost x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx asistenta se xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx péče xxx xxxxxxxx dohledem.

§31

Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx absolvováním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx ortoticko-protetický xxxxxxx.

(2) Xx výkon povolání xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx jsou ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx zhotovované xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx zhotovované xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§32

Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nutričního xxxxxxxxx

(1) Odborná způsobilost x xxxxxx povolání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx nutriční xxxxxxxx.

(2) Xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx specifické xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx terapeuta. Xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, léčebné x xxxxxxxxxxxx péči x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§33

Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zubního xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx asistenta zubního xxxxxxxx xx považuje xxxxxxx x rámci xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zubního lékaře x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx technika xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, upravuje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx protéz, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx výrobků.

§34

§34 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 201/2017 Sb.

§35

Xxxxxxx způsobilost k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx

(1) Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vozidla zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx absolvováním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx, xxxxx vozidla xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pomoci.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx řidiče xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx dopravní xxxxxx x přepravy pacientů xxxxxxxxxx xxxx, kdy xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§36

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání ošetřovatele

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzu x oboru xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx kvalifikačního kurzu x xxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx, xxxxxxxx ošetřovatel, xxxxxxxxxxx xxxx pěstounka, pokud xxxx studium zahájeno xx xxxxx xxxx 2004,

x) studia ukončeného xxxxxxxxxx zkouškou na xxxxxxx zdravotnické xxxxx, xxxxxxxxxxxx odborné xxxxx xxxx středním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx ošetřovatel/ošetřovatelka, xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx výchovu xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxx ročníku xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx roce 2003/2004,

e) xxxxxxx 4 semestrů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx všeobecné xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) 3 semestrů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bakalářského xxxxxxxxxx oboru pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sester, xxxxxxxx sester xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oboru xx vyšší zdravotnické xxxxx,

x) 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx studijního xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx škole,

h) 3 xxxxxxx studia xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx škole x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx sestra xxxx xxxxxxxxx sestra, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxx, nebo 1,5 xxxxxxx xxxxxx xx střední xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, dětská xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kvalifikační studium, xxxxxxxx xxxxxxxxxx studium xxx xxxxxxxxxx středních xxxx, xxxx

x) 4 xxxxxxx denního studia xxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxx studia na xxxxxxx zdravotnické xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx praktická xxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx ošetřovatele xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ošetřovatelské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx bez odborného xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx; xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x lékařem podílí xx xxxxxxx, rehabilitační, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx péči.

§37

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a slabozrakého xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx získává xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx kvalifikačního xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx masér xx xxxxxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx zahájen xx xxxxx xxxx 2018.

(2) Xx výkon xxxxxxxx xxxxxx ve zdravotnictví x nevidomého x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx považuje xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx a léčebné xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx lékaře se xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxxxxxx a fyzikální xxxxxxxx.

§38

§38 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 201/2017 Sb.

§39

Odborná způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx zubní xxxxxxxxxxxxxx

(1) Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx absolvováním

a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzu v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx závěrečnou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx škole, zdravotnické xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx zubní xxxxxxxxxxxxxx xx považuje xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx odborným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx činnost x xxxxx xxxxx prevence xxx odborným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx hygienistky.

§40

Odborná xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx způsobilost k xxxxxx xxxxxxxx řidiče xxxxxxxxxxxx dopravní služby xx xxxxxxx absolvováním

a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx vozidla dopravy xxxxxxxxx a raněných.

(2) Xxxxxxxx způsobilost k xxxxxx xxxxxxxx řidiče xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxx zdravotnický xxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx xxxxx §35, xxxx

x) zdravotnického xxxxxxxxxx xxxxx §18.

(3) Xx xxxxx povolání xxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravní xxxxxx xx považuje xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§41

Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx laboranta se xxxxxxx absolvováním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx autoptický laborant xxxx xxxxxxx laborant-preparátor.

(2) Xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx činnost v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx úseku patologie xxx přímým vedením xxxxxx.

§42

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx sanitáře xx získává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mají xxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxx studia x xxxxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxx, x to xxxxxxxxxxxx

x) 3 semestrů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx tohoto studijního xxxxx,

x) 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx všeobecných xxxxxx, xxxxxxxx sester nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx záchranářů nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) 3 xxxxxxx xxxxxxx studia xxxx 4 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x oboru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2 xxxxxxx čtyřletého denního xxxxxx xxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxx studia xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1 xxxxxxx dvouletého pomaturitního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, dětská xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx praktická xxxxxx, xxxx

x) 3 xxxxxxx studia xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xxxxxxx činnost v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxx odborného xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§43

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Výkonem povolání xxxxxx xxxxxxxxx pracovníka xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxx, xxxxxxxx jiný odborný xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx dohledem nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zaměstnanec xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

1. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx školním xxxx 2007/2008 (xxxxxxxxx),

2. xxxxxxxxx pedagogika xx xxxxxx závěrečnou xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (logoped), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejpozději x xxxxxxxxxxx xxxx 2018/2019,

3. speciální pedagogika xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oftalmopedie xxxx tyflopedie (oftalmoped),

4. xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx zaměření,

5. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx je xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zaměření, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxxxxxxxx zaměření, xxxx

7. xxxxxxxxxx zaměření (xxxxxxxx xxxxxxxxx),

8. pedagogického xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

1. matematicko-fyzikálního xxxxxxxx,

2. přírodovědného xxxxxxxx, xx xx biologického, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx),

5. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

1. přírodovědného xxxxxxxx, xx xx biologického, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. elektrotechnického xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx zaměření (xxxxxxxx pracovník),

4. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx odborné xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxx zaměření, nebo

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx terapie xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx listem xxxx xxxxxxxxx vzdělání x maturitní xxxxxxxx (xxxxxxxx terapeut).

§44

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání

Jiný odborný xxxxxxxxx xxxxx odbornou xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx kvalifikačního xxxxx xxxxx xxxxx V; xxxxx xxxxxx zdravotnických xxxxxxxx xx xxxxxx x hlavě XX xxxxxx 1 x 2.

HLAVA IV

AKREDITACE

§45

Akreditace x xxxxxxxxxxxx zařízení

(1) Udělením xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx části (xxxx xxx "xxxxxxxxxx program") xxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§55 a xxxx.), xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§51 x xxxx.), xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zveřejněného xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví,

c) xxxxxxxxxxxxx xxxx (§61 x xxxx.),

x) praktické xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bakalářských studijních xxxxxxx xxx přípravu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx celý xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx akreditované zařízení. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoba, xxxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

§46

(1) Písemnou xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeném x §45 odst. 1. X xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx prodloužení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") než xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx tato xxxxxx prostřednictvím tohoto xxxxxxx.

(2) Xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx prodloužení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ministerstvu x trojím písemném xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Žádost x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx (dále xxx "identifikační xxxxx) xxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, xxxx jméno x příjmení, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, která xxxxxx předkládá x xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx,,

x) xxxxxxxxxx program, x xxxx akreditované zařízení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx žadatel xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx část xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx též xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx programu,

c) xxxxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxx hodlá xxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxx; smluvní xxxxxxxx, xxxxx nemají xxxxxxxxxx, xxxxx akreditována x xxxxx akreditačního řízení xxxxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxxxx užívat prostory, x xxxxx xxxx xxxxxxxx vzdělávání nebo xxxx xxxx,

x) xxxxxxx x odborné x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxx) odpovědných xx průběh vzdělávání xx xxxxxxxxxx pracovišti,

f) xxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx, popřípadě o xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávacího programu, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx budou xxxxxxx xx vzdělávání,

g) doklady x věcném x xxxxxxxxxx vybavení, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; tyto xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x druhu x xxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízením, x xxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb,

i) xxxxxxxx počet xxxx xxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx více xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku xx xxxxxxx žádosti29).

§47

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx orgán x xxxxxxxxx žádosti (§46), k posouzení xxxxxxxx akreditace x x odbornému xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx (§60a).

(2) Členy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zdravotnictví.

(3) Xxxxxxx xxxxxx stálého xxxxx akreditační xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx akreditační xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx nejdéle xx 2 po sobě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx členů xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jmenuje do xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x ohledem xx xxxxx, xxxxx xxxx xxx vzděláváním xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx akreditační xxxxxx xx nemůže xxxxxxxxx jednání o xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx mohlo xxxxx xx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx zneužití xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zaměstnání xx xxxxxxxx vlastní xxxx xxxxxx xxxxxx.

§48

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx komise xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) 2 xxxxxxxx xxxxxxxx organizace,

c) 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) 1 zástupce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx lze vykonávat xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx10) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotnické xxxxxxxx,

x) 1 xxxxxxxx resortu, xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xx akreditační xxxxxx xxxx.

(2) Dalšími xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxx 1 zástupce xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Organizační xxx x statut xxxxxxxxxxx komise xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§49

(1) Xxxxxxxxxxx komise xxxx xxxxxxx žadatele x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pozvat xxxxxxxx xx jednání xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx předloží xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxxxx žádosti.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vzdělávacího programu, xxxxxxxxx ode dne xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx prodloužení akreditace.

(3) Xxxxxxxxxx x udělení xxxx xxxxxxxxxxx akreditace xxxxxxxx

x) xxxxxxxx firmu xxxx název, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx podnikání x identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx-xx o xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx programu; xxxxx žadatel hodlá xxxxxxxxxxxx jen xxxx xxxxxxxxxxxx programu, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) stanovení xxxxx míst xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programech xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) dobu, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx uděluje,

e) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x určeného xxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx, xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nemůže uskutečňovat xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stejného xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxx, než xxx který xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx akreditované xxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx kvalifikačního kurzu.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, pokud akreditované xxxxxxxx xxxxxx žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 120 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx její xxxxxxxxx x doloží xxxxxxx xxxxxxx x §46. Xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxx xxxxx doručena, považuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx nabytí xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx platnost xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) vzdělávací xxxxxxx xxxx jeho xxxx neodpovídá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví,

b) xxxxxxxxxx program není xxxxxxxxxx zabezpečen xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) žadatel, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; toto xx xxxxxxxxxx xx žadatele, xxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x žádosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx udělení nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vzdělávací xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který neodpovídá xxxxxxxx činností příslušného xxxxxxxxxxxxxx povolání10a) nebo xxxxxxxxxx současné xxxxxx xxxxxxxxx poznání.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže

a) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) akreditované xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx,

x) akreditované xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

e) xxxxxxxxxxxx zařízení po xxxxxxxxx xxxxxxx výzvě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §50 ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x), x), x) x e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx posouzení akreditační xxxxxx.

(8) Rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje

a) obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx orgán x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, nebo jméno x příjmení, xxxxxx xxxxx xxxx místo xxxxxxxxx a identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx rozhodnutí xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, razítko x xxxxxx osoby oprávněné x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, prodloužení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx akreditace xx 60 xxx xx xxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx akreditovaného zařízení.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx akreditovaných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx programů, xxxxx xxxx tato xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dobu, xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx udělena xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx, jimž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§50

Povinnosti akreditovaných xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zařízení je xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx akreditace,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx absolvování všech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx 60 xxx xxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx vzdělávacího programu, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx takovou xxxxxx xxxxxxxxxxxx programu, která xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zprávu o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání, x xx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) vést xxxxxxxxxxx x vzdělávání xxxxx xxxxxxxxxxxx programu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx obsahuje seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; dokumenty xxxxxxx dokumentaci x xxxxxxxxxx podle vzdělávacího xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinno xxxxxxxxx x umožnit z xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11),

x) vést xxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx vzdělávání s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracoviště, xx kterém xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vykonání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxxxxx zkoušky akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, aprobační xxxxxxx, rozdílové xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx období xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx11a).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vzdělávání x písemně x xxxxx záměru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinno předat xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx účastníků vzdělávání. Xxxxxxx-xx akreditované xxxxxxxx xxxx zemře-li xxxxxxx xxxxxxxxxx, aniž by xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx větě druhé, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxx mu blízkou. X xxxxxxx účastníků xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tomuto akreditovanému xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx povinno xx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxxx x průběhu vzdělávání x jinému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, předat xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení.

XXXXX V

FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

Díl 1

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

§51

(1) Xxxxxxxxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx příslušného zdravotnického xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pracovníka, xxxxx je xxx xxxxxxxxx v xxxxx XX xxxx III.

(2) Xxxxxxxxxxxx kvalifikační xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx udělena xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx kurzu.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxx, rozsah x xxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxx hodin xxxxxxxxxxx x teoretického vyučování, x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterých xxxxx xxxxxxx, popřípadě další xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Vzdělávací xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx literatury. Xxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxx xxxxxxxx vstupní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9b).

(4) Xxxxxx x zařazení xx akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxx jiného poskytovatele xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx jeho xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) svým jménem, xxxxx absolvuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zařadí xxxxxxxx xx akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx po xxxxxxxx xxxxxxx x zároveň xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vzdělávání. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx programu, xxxxx xxx pro xxxxxxxxx obor xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx poslední.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kvalifikačního xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx praktickou výuku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Do xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx akreditované xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx absenci z xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(8) Xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx kvalifikačním kurzu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxxxx praxe xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx pochybností x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx účastníka xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx na xxxxxxxxxx x akreditovaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.6) Xxxxx xx akreditovaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx x dohodě x Ministerstvem xxxxx x sociálních věcí, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.12)

(10) Průběh xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxxxxx kvalifikační xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx zřizuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. X termínu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a složení xxxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx 30 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X úspěšně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x získané xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx zdravotnického povolání xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Náležitosti x xxxx osvědčení xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

Xxx 2

Celoživotní vzdělávání

§53

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, prohlubování a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x způsobilosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx pracovníků x xxxxxxxxxx oboru x xxxxxxx s rozvojem xxxxx x nejnovějšími xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx zachování bezpečného x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx povolání. Ministerstvo xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovníky x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§54

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) certifikované xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zařízeních, která xxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterým xx získává odborná, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx činnosti, x xxxxx si xx xxxxxxxxxxxx pracovník xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro střední, xxxxx odborné nebo xxxxxx školy x xxxxxxxxxx oboru,

d) odborné xxxxx x akreditovaných xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx odborná, specializovaná xxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xx má xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a dovednosti,

e) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, konferencích, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx postupu,

g) x-xxxxxxxxxxx xxxx, nebo

h) xxxxxxxxxx studium odborné xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx také studium xxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx obor vyšší xxxxxxx xxxxx, který xx zdravotnického zaměření xxxx svým xxxxxxxxx xxxx souvisí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx předchozím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Celoživotní xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) až x) uskutečňují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; ostatní xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 mohou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.6)

(5) X účasti x xxxxxxxxxxxx formách xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xx e) pořadatel xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxxxxx účastníků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jím xxxxxxxxxxxxxx x na xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx údaje z xxxx evidence.

Xxx 3

Specializační vzdělávání

§55

Specializační xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Úspěšným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx x psycholog x xxxxxxx [§43 xxxx. 2 písm. x) xxxx 1 x 2] xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxx XX dílu 1 xx xxxxxxxx x §56. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků xxxxxxxxx x xxxxx XX dílu 2 xx xxxxxxxx x §57.

(3) Specializační vzdělávání xxxxxxxxxxx akreditované xxxxxxxx xxxxx vzdělávacího xxxxxxxx.

§56

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx způsobilých x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxx z xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx část xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x počtem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx (§61), xxxxx xx xxxxxx xx vzdělávacím xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx stanoví délku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx a obsah xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xx kterém xxxxx xxxxxxx, požadavky na xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx dovednosti x xxxxxxxx, xx kterým xx zdravotnický xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Vzdělávací program xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání, požadavky xx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Do splněného xxxxx xxxxx stanovených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx patnáctiprocentní xxxxxxxxx absenci x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx absenci z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X případě pochybností x xxxxxxxxx rozhoduje xx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx ministerstvo.

(5) Xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx její obsah x rozsah některé xxxxx vzdělávacího xxxxxxxx; x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; o xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx počtu xxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinné x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx minimálně 1 xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx 6 xxx x xxxxxxx minimálně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx6) nebo xxxxxxxxx 2 let x xxxxxx xxxxxxxxxx 6 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx.

(7) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx absolventům xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obor, xxxxx odpovídá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu specializačního xxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvem.

§57

Xxxxxxxxxxxxx vzdělávání zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xx získání xxxxxxx x specializované způsobilosti

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx pracoviště, xx kterém praxe xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx znalosti a xxxxxxxxx dovednosti a xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pracovník xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanoví vstupní xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání, xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jako celodenní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx6) a xx xxxxxxxxxx6). Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx poloviny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doby; xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx nesmí xxx xxxxx xxx x xxxxxxx celodenní xxxxxxxx. Do specializačního xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx.

(3) Xx xxxx specializačního xxxxxxxxxx akreditované xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx neschopnosti x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx přerušení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx xxx 14 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx rozhoduje xx xxxxxx účastníka xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx služba xx xxxxxxxxxx, xxxx-xx vykonávána x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx dříve xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx x započtení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhoduje ministerstvo.

(5) Xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, popřípadě její xxxx, xxxxxxxxxxx

x) x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávacímu xxxxxxxx, xxxx

x) v xxxxxx, xxxxx odpovídá xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu.

O xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Specializační vzdělávání xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx studijního xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obor, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávacímu xxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§58

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků xx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x výkonu zdravotnického xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx logoped xxxxx §43 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 xx 31. xxxxxxxx 2025.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ministerstvu; xxxxxxxxxxxx xxxx pověřit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx organizace, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x s xxxx průběhem.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§60) nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§64) xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx XXX nebo VIII.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx specializačního xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx obdržení xxxxxxx a zároveň xxxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx začátku xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx pouze xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxx xxx xxxxxxxxx obor xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání zveřejněn xx Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxxx poslední. Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pověřená xxxxxxxxxx, xxxxxx uchazeče xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx akreditovanými xxxxxxxxxx, podle výběru xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx akreditované xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, doporučí xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodne ministerstvo xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

§59

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx účastníkovi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zaměstnancem akreditovaného xxxxxxxx. Školitelem může xxx pouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx, zubního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, po xxxxxxxxxx vyjádření xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx teoretické xxxxxxxx x xxxxxxxxx dovednosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výkonů, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx je x xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programem. Xxxxxxxx xxxxxxx dosud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programem. Xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx neplní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení o xxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do 90 xxx xxx dne, xxx xx x xxxxxxxxx povinnosti dozvědělo.

§60

Atestační xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "atestace") xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx. Oborové xxxxxxxxx xxxxxx zřizuje xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odvolává ministr xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, odborných xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx všech xxxxxxxxx stanovených příslušným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; splnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky rozhodne xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vzdělávacím xxxxxxxxx, podle xxxxxxx xx uskutečnilo xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud uchazeč x xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vykonat xxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx neúspěšně xxxxxxxx zkoušky. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dvakrát.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx úspěšně vykonali xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxx diplomu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§60x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx sdruženími každoročně xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx roce x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx §56 se xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytuje na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx rezidenta xxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatele v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx6), x to po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx splnění těchto xxxxxxxxx. Doba trvání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx celkové xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programem.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx §57 se xxxxxx ze státního xxxxxxxx poskytuje na xxxxxx nákladů spojených xx xxxxxxxxxxxxxx vzděláváním xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x to xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Doba trvání xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxxxxx xxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxx délce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva. Ministerstvo xxxxxxxxxx střednědobý xxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx, vždy na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx Metodiku xxxxxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxx xxxxxxx:

x) náležitosti xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx hodnocení xxxxxxx,

x) xxxxxx vyhodnocení xxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx podání x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx čerpání xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx závěrečné zprávy.

(6) Xxxxxx x dotaci xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice.

(7) V xxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx do 30 xxx ode xxx uplynutí termínu xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. U xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx lhůtě 5 xxx od xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx splnily xxxxxxxx náležitosti x xxxxxxx, u xxxxxxx xxxx xxxxxxxx námitkám xxxxxxxx, předloží ministerstvo, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x odbornému xxxxxxxxx akreditační xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxx hodnotí xxxxxxx zejména x xxxxxxxx kvality xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, věcného x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx místa x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx míst xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx hodnocení xxxxxx xxxxxx pořadí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx nejpozději do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Neobdrží-li xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dotačního xxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxx x xxxxxxxxxx určených xx xxxxxx nejvýše x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx 2,5 % xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(11) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vybraným uchazečům xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. června příslušného xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx22) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx míst x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx dotace po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezidenta. Celková xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 let.

(13) Xxxxxxxxxxxx zastaví xxxxxxx xxxxxx, došlo-li k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(14) V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxx, xx

x) xxxxxxxx xx xxxxx rezidenčním xxxxx xx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxx poskytovatelem, x xx xxxxxxxxx xx xxxx zbývající xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a

b) xxxxx poskytovatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dotace.

§60x

Xxxxx rezidenta

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx místem xxxx xxxxxxx hygienická xxxxxxx x rezidenčním xxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 14 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx rezidenční xxxxx. Xxxxxxxxx výběrového xxxxxx xxxxxx tento xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx krajská hygienická xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx výběrového xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx. Výběr xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx krajská xxxxxxxxxx stanice x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zájem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx místem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx místem xxxx skutečnost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Výběr účastníka xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rezidenční xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx hygienická xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx xxxxx příslušného kalendářního xxxx.

(3) Poskytovatel zdravotních xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx a krajská xxxxxxxxxx stanice s xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx.

(4) Vybraný uchazeč xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx

x) xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rezidenčním xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doby6) x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v příslušném xxxxx x

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx atestační xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx místem.

§60x

§60x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 346/2011 Sb.

§60d

Povinnosti xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx rezidentovi xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu,

b) hlásit xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, x xx do 15 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem x na jeho xxxxxx předložit doklady xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezidenta a xxxxxxxxxxxx jeho vzdělávání xx kontrole,

d) xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx skutečnosti, nutné xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících xx xxxxxxxxxxxx programu, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11),

x) předat xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pověřené xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx činnost x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx nějž přechází xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx by xxxxxxxxxxxx xxxxxx povinnost xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx povinnost xx xxxx xxxxxxxx nástupce xxxx na xxxxxx, xxxxxxxxx xx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxx11b) x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx přerušení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 kalendářních xxx ode dne, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Díl 4

Xxxxxxxxxxxxx xxxx

§61

(1) Xxxxxxxxxxxx certifikovaného kurzu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx, xxxxx prohlubují xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx specializovanou xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx získání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx povolání. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí, ke xxxxxx získal xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x zveřejňuje xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x certifikovaném xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xx akreditováno x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx program xxxxxxx xxxxx vzdělávání, xxxxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx, délku povinné xxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, požadavky xx xxxxxxxxxx znalosti a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx kterým xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxxx připravován. Xxxx xxxxxxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx absolvent xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštní xxxxxxxx způsobilost, xxxxxx xxxxxxxx činností, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx program xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §56 xxxx. 1, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx požadavky xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, požadavky xx xxxxx a technické xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx počtu hodin xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx hodin.

(6) Xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vzdělávacímu xxxxxxxx.

§62

(1) Žádost x xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podává uchazeč xxxxxxxxxxxxxx zařízení.

(2) Součástí xxxxxxx jsou úředně xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX nebo VIII. Xxxx xxxxxxx lze xxxxxxxx výpisem x Xxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx").

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 2, x xxxxx to xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 1 xxxxxx po obdržení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx oznámí předpokládaný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxx absolvování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§63

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx certifikovaného xxxxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx absolvovat xxxxxxxx xxxxx xx pracovišti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programem. Akreditované xxxxxxxx započte xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx splňuje požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x započtení xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§64

Předpokladem xxxxxxxx certifikovaného xxxxx je splnění xxxxx požadavků stanovených xxxxxxxxxx vzdělávacím programem. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx vydá xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx. X certifikátu jsou xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx absolvent certifikovaného xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxx §61 odst. 4, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis

§65

§65 zrušen právním xxxxxxxxx č. 201/2017 Sb.

XXXXX XX

§66

§66 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 201/2017 Sb.

§67

§67 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 201/2017 Sb.

§68

§68 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 201/2017 Sb.

§69

§69 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 201/2017 Sb.

§70

§70 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2008 Sb.

§71

§71 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 201/2017 Sb.

§72

§72 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 201/2017 Sb.

XXXXX VII

UZNÁVÁNÍ XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X K XXXXXX ČINNOSTÍ XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX X XXXXX ČLENSKÉM XXXXX XXX V XXXXX XXXXXXXXX A XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§73

(1) Xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxx 2),

x) xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti (xxxx jen "odborná xxxxxxxxxxx"), uznávání zdravotní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxx xxxxxxxxxxx") x ověření xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x

x) uznávání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx území Xxxxx republiky xxx xxxxx uvedené v xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx příslušníka xxxxxxxxx xxxxx,

x) osoby x xxxxxxx pobytem xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx příslušníka xxxxx xxxxxxx x písmenu x) nebo b)15),

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu, xxxx-xx xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx16),

x) xxxxxxxx příslušníka xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx xx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxx dlouhodobý pobyt xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx dobrovolnické služby x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx17),

x) xxxxxxxxx příslušníka xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx d) nebo x), byl-li mu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx18),

x) xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxx Xxxxx republiky udělen xxxx xxxx doplňková xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka, byl-li xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky19),

h) státního xxxxxxxxxxx jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, byl-li xx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx26), xxxx

x) xxxxxxxx o vydání xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx27) nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx, žadatele x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx28) xxxx držitele xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xx jiným xxxxxx než xxxxxxxxxx, xxxxx xx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx podle

1. §77 xx 78b, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro zdravotnické xxxxxxxx všeobecné xxxxxx xxxx porodní asistentky,

2. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace19a), xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx povolání xxxxxxxxx x bodě 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xx postupuje xxxxx §79 a 80 a podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx19a), xxxx

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xx xxxxx Xxxxx republiky xx postupuje podle §81.

(4) Pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx19a).

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx českého xxxxxx se postupuje xxxxx §82.

§74

(1) Xxxxxxx může x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoba.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xx usazen xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx činnosti x na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání xxxx činnosti xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb. Xxxxxxxxxx, zda je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příležitostně, se xxxxxxxx individuálně x xxxxxxx na xxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky soustavně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti k xxxxxx povolání, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx tato odborná xxxxxxx byla xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x České xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx může x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání xxxx xxxxxxxx související x poskytováním zdravotní xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx období xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx19a), x xx pouze xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx povolání xxx xxxxxxxxx dohledu.

§75

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Uznávacím xxxxxxx xxx uznávání xxxxxxx kvalifikace a xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického povolání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti, x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu zdravotnického xxxxxxxx nebo k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jazyka.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx upravujících xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a porodní xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx předáno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx výměnu xxxxxxxxx x vnitřním xxxx (xxxx xxx "xxxxxx XXX").

§75x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxx členských xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx pohyb xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxx údajů, které xx členské xxxxx xxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §94 xxxxxxxx 8 x xxxxx xxxxx XXX zákona x uznávání odborné xxxxxxxxxxx19a).

Xxx 2

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

§76

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xx xxxxxxx xxxxxxxx (§76a), xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxx (§76b).

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx způsobilá vykonávat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx oprávnění x xxxxxx povolání xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Hostující xxxxx xxxx vykonávat xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx o xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.

(4) Xxxxxxxxxxxx zapíše xx xxxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx oznámení (§76a), xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx její xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§76b). Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx registru, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vykonávat x Xxxxx republice xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxx xxxxx-xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xx bylo xxxxxxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxx x členském xxxxx původu xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx asistentky, jejichž xxxxxx o dosažené xxxxxxx kvalifikaci splňuje xxxxxxxx podle §78, 78a xxxx 78b, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx profesním xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxx xxxxxxxxxx") xxxxxxxx x tomto xxxxxx. X xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx kvalifikace byla xxxxxxx podle §76b, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx vykonává xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, uvede hostující xxxxx údaj o xxx dosažené xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Xx-xx služba poskytována xxx označením xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxx, xxx

x) činnost x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx profesního xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx název a xxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx,

x) xx xxxxxxx x xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

§76a

Oznámení

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx povinna xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytováním zdravotní xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu začátek xxxxxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxx uvede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx hodlá xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v němž xxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx. X xxxxxxxx xx přikládá

a) xxxxx xxxxxxx totožnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx hostující xxxxx; xxxxxxxxxxxx může požadovat xxxxxxxxxx originálu xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx pro doručování xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxxx na xxxxx členského xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx x xxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx jí xxxxxxxxx x výkonu této xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx osvědčení odejmuto xxx xxxxxxx pozastaveno,

d) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx x členském xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za škodu xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx odpovídajících zákonu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx4); xx xxxxx doklad xx xxxxxxxx xxx xxxxxx vydaný úvěrovou xxxxxxxxx nebo pojišťovnou xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §3 xxxx. 6 věty xxxxxxxx,

x) prohlášení o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx písmen x), x) x x) xxxxx být xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx skutečností uvedených x xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx platí xx xxxx 12 měsíců xx xxxx podání.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxx opětovném xxxxxx xxxxxxxx pouze x případě změny xxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oznámení.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činnost x členském xxxxx xxxxxx regulována, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vykonávala xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pracovníka xx xxxx xxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 10 xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx připravilo xxx xxxxx odpovídajícího xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x členském xxxxx xxxxxx.

(6) Oznámení xx xxxxxxxxxx, pokud xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; x těchto xxxxxxxxx však musí xxx oznámení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx učiněno v xx nejkratší xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx původu pravost xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. c) x h) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, a to xxxxxxxxxxxxxxx systému XXX.

§76b

Ověření xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx poskytnutím služby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 4, xxxxxxxxxxx, nejpozději xxxx do 1 xxxxxx od obdržení xxxxxxxx xxxxx §76a, xxxx skutečnost xxxxxxxx xxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxxxxxx je xxxxxx xx České xxxxxxxxx

x) organizační složkou xxxxx, xxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou, vykonávajících xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx19b), xxxxxxx xxxxxx2) nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx praktických xxxxxxxxxx, xxxx

x) poskytovatelem xxxxxxxxxxx služeb k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X případech, kdy xxxxxxxxxxxx neověřuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazeče xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §76a xxxx. 1 písm. x) x xxxxxxxx nepožaduje.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx uchazeče

a) v xxxxxxx uchazeče, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx usazená xxxxx x xxxxxxx xxxx x České xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon příslušného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxx zákona nebo xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx19a),

x) x xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §78, 78a xxxx 78b, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx odborné xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vyžadovanou xxx xxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx členských xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx19d).

(4) Považuje-li xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ověřit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx poskytnutím služby, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx do 1 měsíce xx xxxxxxxx oznámení, xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxx x §76a odst. 1. Vyskytnou-li se xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a oznámí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx které bude xxxxxxxxxx vydáno; toto xxxxxxxx hostující xxxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxx věty xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x takovém xxxxxxx ministerstvo xxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xx odstranění xxxxxxxx. Při xxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxx o uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx19a), xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hostující xxxxx x způsobilostí, xxxxx xx xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, x to v xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx vyrovnat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx celoživotním xxxxxxxxxxx hostující xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx členského státu, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oblastí. V těchto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx informace x odborné kvalifikaci xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozdílu xx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx státu původu, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx IMI. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oblastí xx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx19a). Xxxxxxxx-xx ministerstvo xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx znalost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oblastí, xxxxxx xxxxxxxxx osobě, aby xxxx znalost prokázala xx lhůtě 15 xxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4.

(6) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx rozdílové xxxxxxx xxxx zkoušku xxxxxxxxx a na xxxxxxx jejího xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxx činnosti související x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxx vzniká dnem

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx odborné kvalifikace xxxxx xxxxxxxx 4, xxxx-xx zjištěn xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxx republice, x takovém xxxxxxx, xx xx tento xxxxxx mohl vážně xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx rozdílové xxxxxxx podle odstavce 6, nebo

d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, 5 xxxx 6, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x těmito xxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx nedodržení xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx profesního xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 písm. x) x x) má xxx xxxxx výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx související x xxxxxxxxxxxx zdravotní péče xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx x uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3 nebo xxxxx xxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx19a).

Xxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotnického povolání xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

§77

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx způsobilý x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxx, xxxx byla xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx všeobecné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx kvalifikace, xxxx způsobilosti x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání rozhoduje xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x jiném členském xxxxx způsobilé k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a porodní xxxxxxxxxx, xx xxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx minimálních xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx"),

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx práv, xxxx

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx19a).

§78

Xxxxxxxxxxx uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx doklad x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánem nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx je xxxxxx x seznamu dokladů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2) a xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx s příslušným xxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx vyhlásí xxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx X.2 x X.5 přílohy X xxxxxxxx 2005/36/ES) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx"), xxxxx obsahuje

a) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx členského xxxxx, který xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) název xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxx, od xxxxxxx x daném xxxxxxxx xxxxx odborná xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dokladu o xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, které musí xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx splňovat, xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx členského státu, x xxxx není xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 2), xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x tom, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s příslušnými xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx původu tomuto xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx povolání xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dokladům xxxxxxxx x seznamu xxxxxxx.

(4) Ministerstvo uzná xxxxxx x dosažené xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z těchto xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx asistentky xx xxxx nejméně 3 xxx sestávající x xxxxxxx 4 600 xxxxx xxxxxxxxxx x praktické xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx představovat xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx rovněž x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx systém v xxxxxxxxx prostoru"),

b) absolvování xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxxx x nejméně 3 600 xxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxx xx možné xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kreditního xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dosažené odborné xxxxxxxxxxx všeobecné xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx všeobecných sester x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxx řádné odborné xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 18 měsíců xxxxxxxxxxx x xxxxxxx 3&xxxx;000 xxxxx, xxxxxxx xxxx přípravu xx xxxxx vyjádřit rovněž x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxx prostoru,

1. xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx asistentky, x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx o xxxxxxxxx odborné xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxxxx jím, xx xxxxxxx po xxxxxxx dokladu x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx asistentky xx xxxxxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, x

2. xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu x dosažené odborné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sestry, xxxxxxxxx x seznamu xxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx všeobecných sester x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxx xxxxxx x xxxxxxxx odborné kvalifikaci xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 18. lednem 2016, x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx porodní xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxx teoretickou a xxxxxxxxxx výuku, trvala xx dobu nejméně 3 let, obsahovala xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze X bodu 5.5.1 xxxxxxxx 2005/36/ES x xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 10 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx asistentky xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxx 18 měsíců,

2. xxxxxxxxxx předměty xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X xxxx 5.5.1 xxxxxxxx 2005/36/ES, xxxxx nebyly předmětem xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, a

3. xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx dokladů podle xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxx minimální xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx všeobecné xxxxxx a porodní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1, 3 xx 5 xx území Xxxxx xxxxxxxxx přiznávají stejné xxxxxx, jaké xxxx xxxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx vydávané v Xxxxx xxxxxxxxx.

§78x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v členském xxxxx původu xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx dokladů, xxxxx prokazují xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx vedoucí x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx uvedeným x seznamu xxxxxxx, x xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx není xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx zároveň x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vydané xxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx x tom, xx x tomto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx stanovenou x xxxxxxxxxx 3 až 6 xxxx x §78b. Za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx všeobecné xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx doklady x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydávané x Xxxxx republice.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx sestry xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx 5 let xxxxxxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxx, pokud dále xxxx stanoveno xxxxx, x musí zahrnovat xxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ošetřovatelské péče xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx).

(4) Xxxxxxxx porodní xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 po xxxx následujících let x průběhu 5 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, který

a) xxx xxxxx x Xxxxxx republice xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxxx 2004 x xxxxxxxxx minimální xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxx", xxxxx xxx získán xx základě speciálního xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 33 xxxx. 3 písm. x) xxxx x) xxxx xx) xxxxxxxx 2005/36/ES, xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx má úroveň xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §78 odst. 2.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, který

a) byl xxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2004 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx odbornou přípravu xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxx", xxxxx byl získán xx základě speciálního xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 43 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx i) xxxx xx) xxxxxxxx 2005/36/ES, xx účelem ověření, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx má xxxxxx xxxxxxxx a dovedností xxxxxxxxxxxx x porodními xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx republiku x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 2.

(7) Xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxx xx uchazeče, xxxxx xxxx držiteli xxxxxxxxxxx "xxxxxxx" (xxxxxxxx) xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxx 31. prosincem 1999, x xxxx xxxx jejich xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx všeobecné xxxxxx.

(8) Xxxxxxx jako xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxx xxxx institucí xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx stát xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x ním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x tom, xx tomuto xxxxxxx xx účelem výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx o xxx, xx se dokladu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx u xxxxxxx vydaných na xxxxx Xxxxxxx demokratické xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxx.

§78x

(1) Ministerstvo uzná xxxxxx, xxxxx byl xxxxx v Xxxxxxxx xxxxxxxxxx sestrám a xxxxx

x) xxxxxxxxx minimální xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx všeobecných xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace, x

x) xx doplněn xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx vykonávali skutečně x x souladu xx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxx xx xxxx 3 po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx 5 let xxxx datem xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx

x) "Xxxxxxxxxx de xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx" x postsekundárním xxxxxxxxx xxxxxxxx xx škole xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxx 1. lednem 2007,

x) Diplomã xx xxxxxxxxx xx asistent xxxxxxx generalist" s xxxxxxxxxxx xxxxxx vzděláváním xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 2003,

x) Xxxxxxã xx xxxxxxã de xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2003.

(3) Xxxxxx xxxxx porodních xxxxxxxxxx xxxxx §78a xxxx. 2 x 4 se xxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx porodní xxxxxxxxxx, xxx-xx x doklady xxxxxx v Xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2013

x) xxxx medicinska xxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx smjera (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x gynekologicko-porodním oboru),

b) xxxxxxxxxx xxxxxx ginekološko-opstetričkog xxxxxx (zdravotní sestra x gynekologicko-porodním oboru),

c) xxxx medicinska sestra xxxxxxxxxxx xxxxxx (vrchní xxxxxxxxx sestra x xxxxx porodní xxxxxxxxx),

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx),

x) xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxx asistentka),

f) xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx).

§78x vložen xxxxxxx předpisem x. 126/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2016

§79

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Zdravotně xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx všeobecné xxxxxx xxxx porodní asistentky x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxx xxx při xxxxxxxxxx starší než 3 měsíce.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx stát xxxxxx xxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx všeobecné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§3 xxxx. 2).

§80

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§3 xxxx. 3) se xxxxxxxx xx dostačující xxxxxxxxxx výpisu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx evidence trestů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx doklad xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx původu doklad xxxxxxx x odstavci 1 nevydává, xxxx xxx tento doklad xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§81

Xxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx, řízení x uznávání xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x poskytováním xxxxxxxxx xxxx

(1) V xxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx x podle xxxxx xxxxx hlavy XX xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx19a). Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxx být žádost x uznání jiné xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu zdravotnického xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx též xxxxxx x uznání xxxx způsobilosti nebo xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ministerstvo xxxx nejdříve rozhodne x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx žadatele.

(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §79 x 80.

(3) K xxxxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx uchazeč, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx osvědčení xxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx na tento xxxxxx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx upravující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) K xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx profesní průkaz xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx, xx byl xxxxx Evropský xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x žádosti. X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx jiné xxxxxxxxxxxx, nejedná-li xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxx xxxxx §82 xxxx. 1 písm. x), b) xxxx x); xxxxx uchazeč xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx uvedených v §82 xxxx. 1 xxxx. x), b) xxxx x), xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pohovorem.

(5) Xx xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx, ve xxxxxx uchazeč xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxx xxxxxxxx opravňuje x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) V xxxxxxx, xx uchazeč xxx ověření xxxxxxxx xxxxxxx jazyka podle §82 xxxxxxxxx znalost xxxxxxx jazyka v xxxxxxx nezbytně nutném x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx, xxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického povolání xxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přeruší xx xxxx, xxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxxxxxx uvedených x §82 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x), xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 1 xxxx. x),

xxxxxxx xxxx xx xxxx 1 xxxx; po marném xxxxxxxx této xxxx xx řízení xxxxxxx.

(7) X xxxxxxx, že xxxxxxx požádá o xxxxxx xxxx způsobilosti xxxx uznání způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx, xxxx xx xxx současně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxx xx xxx xxxxx Xxxxxxxx profesní xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxx k výkonu xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx žadatel xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxx xxx mu xxxx vydán Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu 3 měsíců.

§82

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx v rozsahu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx nebo k xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx. Xxxxxxxxx vyjadřovat xx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ministerstvo

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx slovenského xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x českém xxxx slovenském xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečností prokazujících xxxxxxx xxxxxxx jazyka x rozsahu nezbytně xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxx k výkonu xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče, xxxx

x) xxxxxxxxx; xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x uznání xxxxxxx kvalifikace a xxxx xxxxxxx rozhodnutí x uznání xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

§83

Xxxxxxx označení odbornosti

Usazená xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx všeobecné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx užívat xxxxxxxx odbornosti xxxxx §5 xxxx 6.

§84

Ustanovení §73 xx 83 xx použijí xxx státní xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx18) x Xxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx pohybu osob.19)

XXXXX VIII

UZNÁVÁNÍ XXXXXXXXXXXX X VÝKONU XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX A X XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX ZDRAVOTNÍ XXXX JINÝCH OSOB XXX XXXXXXXX UVEDENÝCH X XXXXX XXX

§85

(1) Xxxxx xxxx xxxxx xx postupuje xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, při uznávání xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx u xxxx, xx které se xxxxxxxxxx xxxxx XXX.

(2) Xxxxx, na xxxxx xx nevztahuje hlava XXX, xxxxxxxxx způsobilost xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx xxxx povolání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání nebo x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odborného pracovníka.

(3) Xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx XXX, xxxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o uznání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx.

(4) Osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx VII, mohou xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§85x

(1) Xxxxxx x xxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Součástí xxxxxxx jsou

a) úředně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) (xxxx xxx "xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx") xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů30) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ne starší 3 xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx31) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx registrujícím xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x oboru všeobecné xxxxxxxxx lékařství, x xxxx-xx, jiným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx 3 xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx32),

x) doklad o xxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku29),

g) xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx jazyka x xxxxxxx nezbytném pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pracovníka x Xxxxx republice; xxxxxxxxx xxxxxxx xx vyjadřovat x českém xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx povolání xxxxxx xxxxxxxxx pracovníka xx zdravotnictví xx xxxxxxx podle §82 xxxx. 1 xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odborného pracovníka xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§85x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 201/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

§85x

(1) Žadatel x xxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 úspěšně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxxx 5 xxxxx.

(2) Žádost x vykonání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx žádosti xxxx

x) osvědčení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) úředně ověřený xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x xxxxx studia, xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx studia xxxxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx získané xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx České republiky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, provádí xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pověřená xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx zkouška xx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx x délku xxxxxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx x xxxxxx jazyce xxxx xxxxxxxx komisí xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx aprobační zkoušky xxxxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vykonat v xxxxxx xxxxxx, anglickém, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ministr zdravotnictví xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx zkušební xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxx vykonávat xxxxxxx xx dvou po xxxx následujících obdobích. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x funkce xxx pro ztrátu xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx komise, nebo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podává xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Součástí žádosti xxxx

x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx aprobační xxxxxxx,

x) xxxxxx ověřený xxxxxxx dokladů x xxxxxxxx zahraničním xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o uznání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx povolání xx xxxxxx 3 xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lékařským xxxxxxxx31) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx prohlídky poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx, x není-li, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) doklad x bezúhonnosti ne xxxxxx 3 měsíců,

f) xxxxxx x xxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky32),

g) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx29).

(5) Pokud žadateli x uznání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na území Xxxxx republiky xxxx xxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx, absolvování aprobační xxxxxxx se nevyžaduje.

(6) X xxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 5 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx žadatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx minimální požadavky xx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX a xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx19a).

(7) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx.

§85x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 201/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

§85x

(1) Xxxxxx o xxxxxx specializované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podává xxxxxxxxxxxx žadatel, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxx tohoto zákona. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx ověřený xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytující xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, rozsahu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx 3 xxxxxx; xxxxxxxxx způsobilost xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx31) vydaným xx xxxxxxx lékařské prohlídky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x není-li, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx praktické lékařství,

d) xxxxxx o bezúhonnosti xx xxxxxx 3 xxxxxx,

x) doklad o xxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku29).

(2) Xx xxxxxxxxxx úplné xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx rozhodne x uznání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx vzdělávacím programem xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxx xx Věstníku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jako poslední. X ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx specializované způsobilosti xxxxxxxxxxxxxx pracovníka na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§85x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 201/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2017

§86

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx než českém xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu zdravotnického xxxxxxxx; na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vyjadřovat x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ministerstvo. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se v xxxxxx jazyce se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání. Xx xxxxxxx ověření schopnosti xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx vydá xxxxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx 90 xxx ode dne xxxxxx žádosti.

(2) Ověření xxxxxxxxxx vyjadřovat xx x xxxxxx jazyce xx nevyžaduje u xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání v xxxxxx jazyce.

§87

§87 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2008 Sb.

§88

Xx xxx počátku xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx unii xxxxx xxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §85 xxxx. 1 xx 3.

§89

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v §85 odst. 1 xxx uznání xxxxxxxxxxxx xxxxx §85b xx xxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx31) x xxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx vedením xxxxxxxxxxxxxx pracovníka v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxx xx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx, xxxxx xx žadatel xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízením x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx jednorázového xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx způsobilosti xxxxx §85b xx xxxxxxx žádosti x xx prokázání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx31) a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx odborných nebo xxxxxxxxxxx zkušeností na xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příslušném xxxxxxxx xxx činnosti, xxxxx je možné xxxxxxxxx pod přímým xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx pozván xx Xxxxx xxxxxxxxx právnickou xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zařízením, x xx

x) x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxxxx xxxx 1 xxx, xxxx

x) x výkonu xxxxxxx xxxxx trvající xxxxxxxxx 3 měsíce.

(3) X žádosti x xxxxxxxx výkonu xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx žadatel xxxxxxx xxxxxxx nostrifikaci. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxx xxxxx x celkovém xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2 xxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx vydá xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §85b xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti31) a xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx praktickou část xxxxxxxxx zkoušky. Xxxx xxxxxxxxxx ministerstvo xxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vedení xxxxx xxxxxxxx 1, 2 nebo 4 xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání xxxxx odstavce 1 xxxx 4 xxxx xxxxxxx praxe xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxx přímé vedení xxxxxxxxx nejvýše xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 4 xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, x nemůže xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx musí být xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 4 x xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

HLAVA IX

PŘESTUPKY

§89a

Přestupky xxxxxxxxxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx akreditovaného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx s §50 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx o udělení xxxx prodloužení akreditace,

b) x xxxxxxx x §50 xxxx. 1 xxxx. x) nevede xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x rozporu s §50 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx souvisejících xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §50 odst. 1 xxxx. x) neumožní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx akreditovaného kvalifikačního xxxxx, aprobační xxxxxxx, xxxxxxxxx zkoušky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §50 xxxx. 2 neoznámí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nepředá xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx x rezidenčním xxxxxx xxxx krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx místem se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) uskutečňuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §60d xxxx. c) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §60d písm. x) xxxxxx dokumentaci x specializačním xxxxxxxxxx x rozsahu akreditace,

d) x xxxxxxx s §60d xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §60d xxxx. x) nezajistí xxxxxxxxxxx xxxxx absolvování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v rozporu x §60d xxxx. x) nenahlásí změnu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x dotaci xx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x rozporu x §60d xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxx zahájení x xxxxxxxx přerušení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezidenta.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx uskutečňuje xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx programech xxxxx §45 xxxx. 1 xxxx. x), x) x d) xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx

x) xx 5&xxxx;000 xx 50 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x),

x) xx 10&xxxx;000 xx 100&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), d) x x), xxxxxxxx 2 xxxx. a) xx e) x xxxxxxxx 3.

§89b

Společná ustanovení x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx ukládá x vybírá ministerstvo.

XXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§90

(1) Xxxxx specializačního xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx

x) podrobnosti x xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzů x xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx a zkušební xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) náležitosti x xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, náležitosti x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pracovníka, xxxxxxxxxxx a vzor xxxxxxxxxxx o zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxx s Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx programy x xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) činnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx, xxxxx vylučují xxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx při xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx při ověření xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxx vyhlášení xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx místo, průběh xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx výběru xxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§91

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx členů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx komisí zřizovaných xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pověřenou xxxxxxxxxx, je jiným xxxxxx x xxxxxxx xxxxx21c), při xxxx xxxxxx členům komise xxxxxxx xxxx. Členům xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxx obdobném xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx výkonu xxxxxx člena xxxxxx x jimi xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx výši průměrné xxxx v národním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx21d). Xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx úhrada xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx21e).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx, kterou xxxxx xxxxxxx. Výši xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxx xxxxxxxx organizace, xx xxxx úhrada xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx21f).

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx komise, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a aprobačních xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, o nichž xx dověděli xxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx zproštěni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Tento xxxxx se xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání.

(5) Ženy, xxxxx xxxxxxx způsobilost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oboru x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx pracovníka x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx používat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx

x) akreditovaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x bakalářských xxxxxxxxxx xxxxx uskutečňovaných xxxxxxxx školami x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

xxxxxxx xx xxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx obsahují xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx způsobilost, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§91a

Odborná xxxxx

(1) Pro xxxxxxxxxxx odborné xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxx dočasně přidělit xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxx xxxxx") xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x písemné xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx potřebnou xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxx").

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx zaměstnancem x xxxxxxxx přidělení zaměstnance x xxxx xxxxx xx stáž xxxxxxxx xxxxxxx

x) název x xxxxx xxxx xxxxx, x níž se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxx výkonu xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) určení xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, oprávněného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx dobu xxxxx x xxxxxxxxxxx ji,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx i zaměstnavatele x xxxxxxxx xxxxx xxxx uplynutím sjednané xxxx.

Xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx jménem xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Smlouva xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dočasně xxxxxxxxxxx zaměstnance,

b) xxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx přidělený xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx; xxxx práce xxxx xxx x souladu xx vzdělávacím xxxxxxxxx,

x) xxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx dočasně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx u jiné xxxxx,

x) místo xxxxxx xxxxx,

x) den nástupu xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance x xxxxxx stáže x jiné xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx vykonávané v xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxx.

§91b

Odstranění xxxxxxxx

(1) Ministr xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníkem xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx případech x xxxxxxxxxx tvrdosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx; lze xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 90 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§92

Xxxxxxxxx nelékařské xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx k výkonu xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx x dočasně nebo xxxxxxxxxxxxx, je xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx rovněž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxx zákona.

§93

§93 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2008 Sb.

§94

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavný xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x osvědčení xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x odborné, popřípadě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx vykonávat své xxxxxxxx x některém x xxxxxxxxx xxxxx x získala x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx specializovanou xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx1), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx přípravě podle xxxxxxxxx xxxxxxxx. K xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx žadatel doloží xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x §78 xxxx. 2 tohoto xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost, xxxxx nevyhovuje xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie1) x xxxxx dokládá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2004, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxxxxx všeobecné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 3 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx let x průběhu 5 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx států a xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx označení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx získal x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx asistentky x xx xxxx odborná xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odbornosti, xxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1). Xxxx první xx použije xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost xxx xxxxxxx zdravotnická povolání xxxx povolání xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx specializací pro xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx asistentky.

(6) Ministerstvo xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení potvrzující, xx xxxxxxxxxxxx pracovník xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx 3 xxxxxx ode xxx xxxx xxxxxx.

(7) Ministerstvo xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyplývající x tohoto xxxxxx xxxx příslušného předpisu Xxxxxxxx xxxx.

(8) Osvědčení xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 7 xxxxxxxxxxxx xxxx též xx základě žádosti xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§95

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání, x

x) xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx může xxx x xxxxx členském xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stát xxxxxx x případě hostující xxxxx.

(2) Pro xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx ministerstvo xxxxxxxxx si xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx; žádost x vydání xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xx přestupek, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx zahájení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání; xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx xx 5 xxx xxx xxx obdržení xxxxxxx.

(3) Xxx účely xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 je ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxx si xxxx pravomocného xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a), xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx těch částí xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx skutečnosti xxxxxxxx.

§95a

Kontrola

Kontrolu xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§95x vložen právním xxxxxxxxx x. 126/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2016

§95b

Pověření k výkonu xxxxxxxxx činností

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx činnosti xxxxx §50 xxxx. 2, §54 odst. 5, §56 xxxx. 4 x 5, §57 xxxx. 4 x 5, §58 xxxx. 2 a 4, §60 xxxx. 1, §60a odst. 7, §60d xxxx. x), x) a x), §85b odst. 2 a §91 xxxx. 1 x 2.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx s univerzitou xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu xx xxxxxx přenesení xxxxxx činnosti podle §50 xxxx. 2, §54 odst. 5, §56 xxxx. 4 x 5, §57 xxxx. 4 a 5, §58 odst. 2 x 4, §60 xxxx. 1, §60a odst. 7, §60d xxxx. x), x) a x), §85b xxxx. 2 x §91 xxxx. 1 x 2.

(3) Xxxxxxxxxxxxx smlouva podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zejména

a) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx činností,

b) úpravu xxxxxxx osobních xxxxx,

x) xxxxxx xxxx duševního xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxx.

§95x vložen právním xxxxxxxxx x. 201/2017 Xx. x účinností xx 1.9.2017

Přechodná xxxxxxxxxx

§96

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobem neodpovídajícím xxxxxx zákonu, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx na základě xxxx písemné xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x speciální průprava, xxxxx zdravotničtí xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Do 2 xxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Fyzické xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studia xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx studia mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx vyšších x xxxxxxxxx zdravotnických školách x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sestra, diplomovaná xxxxxx xxx intenzívní xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx roce 2003/2004; xx-xx xxxxxxx kratší xxx 3 xxxx, xx xxxxxxxxx získání xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotnické xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx sestra xxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) do xxxxx xxxx 2009 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx pracovníky xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dohledu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx odborní pracovníci, x xxxxxxxx absolventů xxxxxxxxxxx [§43 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 1], xxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 20 xxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx odborného xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx doby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx do 2 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xx 2 let xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx povolání bez xxxxxxxxx dohledu.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xx 2 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bude xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) 6 xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 3 roky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx posledních 6 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx poloviny xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní doby6) x xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) 5 xxx, xxxxx prokáží xxxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx posledních 6 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx poloviny xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx6) nebo 2 xxx výkonu zdravotnického xxxxxxxx x období xxxxxxxxxx 6 xxx x xxxxxxx minimálně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,6)

x) 4 xxx x ostatních xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pomaturitní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo speciální xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů se xx xxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxx 2 roky xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx odbornosti, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zdravotnickým pracovníkům xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X vydání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx indexu není xxxxx xxx další xxxxxxx.

§97

(1) Vysoké xxxxx xxxx povinny předložit Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x akreditaci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přípravu xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2003. Obsah x rozsah xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x být x xxxxxxx x xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx.16) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx ke xxx 1. xxxx 2004, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programům, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx asistentek.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stávající učební xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx učební dokumenty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právním předpisem, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a tělovýchovy x dohodě x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx souhlasné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx 1. xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, x to x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx x dohodě x ministerstvem xxxx xxxx xxxxxx dokumenty xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sestra na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterým xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovisko, xxxxxxxxx vyšší zdravotnické xxxxx xx 1. xxxx 2004, a xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx ročníku. Xxxx 1. xxxx 2004 xxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx učební xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx asistentka, xxxxxxxxxxx xxxxxx sestra, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx sestra, a xx s účinností xx xxxxxxx ročníku.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx poplatcích

§98

Zákon č. 368/1992 Sb., x správních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 72/1994 Sb., xxxxxx x. 85/1994 Sb., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx č. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 301/1995 Sb., xxxxxx x. 151/1997 Sb., xxxxxx č. 305/1997 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Xx., zákona x. 63/1999 Sb., xxxxxx x. 166/1999 Sb., xxxxxx x. 167/1999 Xx., zákona č. 223/1999 Xx., zákona x. 326/1999 Xx., xxxxxx x. 352/1999 Xx., xxxxxx x. 357/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Sb., xxxxxx x. 363/1999 Xx., zákona x. 46/2000 Sb., xxxxxx x. 62/2000 Xx., xxxxxx č. 117/2000 Xx., xxxxxx x. 133/2000 Sb., zákona x. 151/2000 Sb., xxxxxx x. 153/2000 Xx., xxxxxx x. 154/2000 Xx., zákona x. 156/2000 Sb., xxxxxx x. 158/2000 Xx., zákona x. 227/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 242/2000 Xx., xxxxxx č. 307/2000 Xx., xxxxxx x. 365/2000 Xx., xxxxxx č. 140/2001 Xx., zákona x. 231/2001 Xx., zákona x. 76/2002 Xx., xxxxxx č. 107/2002 Xx., xxxxxx x. 120/2002 Sb., xxxxxx x. 146/2002 Xx., xxxxxx č. 149/2002 Xx., xxxxxx x. 173/2002 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 129/2003 Xx., xxxxxx x. 131/2003 Xx., xxxxxx x. 148/2003 Xx., xxxxxx č. 149/2003 Sb., zákona x. 219/2003 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx č. 276/2003 Xx., xxxxxx x. 354/2003 Sb., xxxxxx x. 356/2003 Xx. x xxxxxx x. 360/2003 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x položce 22 xx xxxxxxxx xxxxxxx x), x) x u), xxxxx xxxxx:

"x) xx vydání xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx Kč 500,-

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Kč 1&xxxx;000,-

x) xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-".

2. X Xxxxxxxxx správních xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx x položce 22 xxxxxxxx body 11 xx 13, xxxxx xxxxx:

"11. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s) xxxx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx povolání bez xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §67 zákona x. 96/2004 Sb., o xxxxxxxxxx získávání a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx xxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povoláních).

12. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) této položky xx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx způsobilosti k xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 96/2004 Xx., x podmínkách získávání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

13. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) této xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxx §46 x 49 xxxxxx x. 96/2004 Xx., x xxxxxxxxxx získávání a xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotnických povoláních).".

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x vysokých školách

§99

Zákon č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx školách), xx xxxxx xxxxxx x. 210/2000 Xx., xxxxxx x. 147/2001 Xx. x xxxxxx x. 362/2003 Sb., xx mění xxxxx:

X §87 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"s) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx studijnímu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zaměření, xx kterému bylo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 1 xxxx. e); xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zašle Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví zároveň xx xxxxxxxx informací.".

XXXX XXXXXX

§100

§100 (xxxx xxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2011 Sb.

ČÁST PÁTÁ

Změna xxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx

§101

Xxxxxxx č. 4 x xxxxxx č. 18/2004 Sb., x uznávání odborné xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x o xxxxx některých zákonů (xxxxx o uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxx:

"Xxxxxxx x. 4 x xxxxxx 18/2004 Sb.

Regulované xxxxxxxx, které vylučují xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx (§12 xxxx. 4)

&xxxx;
Xxxxxxxx vykonávané x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx zástupce
 
zákon č. 237/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
xxxxx č. 254/2000 Xx., o xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 165/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 209/2002 Xx.
&xxxx;
xxxxxxxxx zkouška
 
Restaurování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxx výtvarných umění xxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxx pracemi
 
Zákon x. 20/1987 Xx., x státní xxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů
 
rozdílová xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx období
 
Provádění xxxxxxxxxxxxxxx výzkumů
 
zákon č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx péči, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx pracovník
 
zákon x. 96/2004 Sb., x podmínkách získávání x uznávání způsobilosti x xxxxxx nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx)
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx x. 96/2004 Xx., x podmínkách xxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání x x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)".
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxx

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§102

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavy VII, §85 xxxx. 4 x 5, §95 x 101, xxxxx xxxxxxxx účinnosti dnem xxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxx x. r.

Xx. VIII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů, xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx odpovídajícího zdravotnického xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx studijní xxxxxxx x získání odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Ministerstvo přizná xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx,

x) absolventům nejméně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, psychologického xxxx xxxxxxxxx pedagogického xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 5 xxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx povolání xxxxxxxxxx, xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 5 xxx výkonu xxxxxxxx, xxxxx odpovídají xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx terapeutům xxxxx §23a xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx 5 xxx xxxxxx xxxxxxxx, které odpovídají xxxxxxxx xxxxxxxxx terapeuta, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxx osobám, xxxxx xxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xx 2 xxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20a zákona x. 96/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 6 xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) 1 xxx výkonu xxxxxxxx souvisejícího x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x období xxxxxxxxxx 6 let x xxxxxxx minimálně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) 2 roky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx biomedicínské xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx 6 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxx

x xxxxx na xxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx do 2 xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx č. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 6 xxx, xxxxx prokáží xxxxxxxxx

x) 1 xxx xxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx činnostem xxxxx §21a xxxx. 2 x období posledních 6 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) 2 xxxx výkonu xxxxxxxx x xxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx podle §21a xxxx. 2 x xxxxxx xxxxxxxxxx 6 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxx

x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx oborech.

6. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx požádají x xxxxxx osvědčení xx 2 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx prokáží xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §23a xxxxxx č. 96/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bude vydáno xxxxxxxxx na xxxxxx 6 xxx x xxx xxxxxxx specializované xxxxxxxxxxxx, xxxxx prokáží xxxxxxx 5 xxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx povolání zrakového xxxxxxxxx, z xxxx xxxxxxxxx

x) 2 roky xxxxxx povolání v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §23a xxxx. 3 x xxxxxx xxxxxxxxxx 6 let x rozsahu minimálně xxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) 3 roky výkonu xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnostem xxxxx §23a odst. 3 x období xxxxxxxxxx 6 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doby

a xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx oborech.

Čl. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2008 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx pracovníci, kteří xxxxx zákona x. 96/2004 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, získali xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx povolání všeobecný xxxxxxx, sanitář pro xxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sanitář xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxx x léčebnou xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx pitevnu, xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx zdravotnickými xxxxxxxxxx x odbornou způsobilostí x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dohledu, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 96/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vydaných x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx o 4 xxxx.

3. X xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx ke dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o 4 xxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 105/2011 Sb. s xxxxxxxxx xx 22.4.2011

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §60a xx 60d xxxxxx x. 96/2004 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx řídí xxxxxxx x. 96/2004 Xx., xx znění účinném xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx §60a xxxx. 12 x §60x; xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytování dotace xx xxxx podle §60a xxxx. 12 xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx není xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx povolání xx xxxxx České xxxxxxxxx, i xxxx xx k tomu xxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxx xxxxx §60b xxxx. 4 zákona č. 96/2004 Xx., ve xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 346/2011 Sb. x účinností xx 29.11.2011

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 96/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXX xxxxxx právním předpisem x. 126/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.2016

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oboru Ošetřovatelská xxxx x pediatrii xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx magisterského xxxxxx xx studijních programech x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx uznána xxxxx xxxxxx č. 96/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx péče v xxxxxxxxx.

2. Xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx zařazovat xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 96/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 5 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx asistentky, xxxxxx xxxx přiznána xx xxxxxxx §96 xxxx. 1 zákona x. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, specializovaná xxxxxxxxxxx v oboru Xxxxxxxxxxxxxx péče x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kurzu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxx xxxxx xxxx 1. dubna 2004, xxxxx nadále poskytovat xxxxxxxxxxxxxxx péči u xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx.

4. Specializovaná xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dvouletého akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx magisterského studia xx xxxxxxxxxx programech x studijních xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxx prvního xxxxxxx xxxxxxxx nejpozději x xxxxxxxxxxx xxxx 2019/2020.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §20a zákona x. 96/2004 Sb., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §20 xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx považuje za xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 4 xxxxxx č. 96/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobilého x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21b xxxxxx č. 96/2004 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx masér xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx masér xxxxx §37 zákona x. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx zdravotnického xxxxxxxxxx způsobilého k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zdravotnictví nebo xxxxxxxx x slabozraký xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx §37 zákona x. 96/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

9. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nemocných x xxxxxxxx xxxxx §40 xxxxxx x. 96/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxx §40 xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 96/2004 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, v xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx maséra xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx sestru xxxx xxxxxx zdravotnické xxxxxxxx služby, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

11. Xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx nedotčena.

12. Xxxxxxxxxxx pracovník podle §38 xxxxxx č. 96/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 zákona x. 96/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx prodloužení akreditace xxxxx zákona x. 96/2004 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, která xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 96/2004 Xx., xx znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

14. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §85 xxxxxx č. 96/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skončena xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 96/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

15. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §89 xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxx pravomocně skončena xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx dokončí podle xxxxxx č. 96/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

16. Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx první hlavy XX zákona x. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

17. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §67 zákona x. 96/2004 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx.

18. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru Xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §96 odst. 1 xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

19. Xxxxxxxxxxx x zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zůstávají xxxxxxxxx.

20. Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x hostujících xxxx xxxxx zákona x. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx x xxx vedou xxxxxx xxxxx zákona x. 96/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx předání xxxxxx údajů do Xxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx. Údaje xxxxxx x Registru zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 180 xxx ode xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx 180 dnů ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

21. Xxxxxxxxxx §18 xxxx. 4 xxxxxx č. 96/2004 Xx., ve znění xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx zdravotnický xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 201/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který získal xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost x xxxxxx povolání odborný xxxxxxxxxxxxx podle §24 xxxx. 4 xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzioterapeuta xxxxx §24 odst. 4 xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 284/2018 Sb. s xxxxxxxxx xx 28.12.2018

Informace

Právní předpis x. 96/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.4.2004, x výjimkou xxxxxxxxxx hlavy VII, §85 xxxx. 4 x 5, §95 a 101, xxxxx nabývají účinnosti xxxx, xxx vstoupila x platnost smlouva x přistoupení ČR x EU (1.5.2004).

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

125/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 120/2002 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přípravků a xxxxxxxx xxxxx xx xxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 186/2004 Xx., a některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2005

111/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 20/66 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.5.2007

124/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2008

189/2008 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

339/2008 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 96/2004 Xx. publikované v xxxxxx č. 109/2008

227/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

105/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 96/2004 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povoláních), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 22.4.2011

346/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 95/2004 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx lékaře, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 96/2004 Xx., x xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 29.11.2011

375/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službě

s xxxxxxxxx od 1.4.2012

126/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 18/2004 Xx., o xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx x jiné způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x některých xxxxxxxxxxx xxxxxx států a x změně některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.5.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

201/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 96/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání a x výkonu činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 95/2004 Xx., x podmínkách xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického povolání xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x farmaceuta, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.9.2017

284/2018 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 96/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o nelékařských xxxxxxxxxxxxxx povoláních), xx xxxxx pozdějších předpisů, x zákon č. 95/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lékaře, zubního xxxxxx x farmaceuta, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 28.12.2018

176/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.7.2019

277/2019 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/36/ES xx dne 7. září 2005 x uznávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxx 2006/100/XX, xxxxxxxx Xxxx 2013/25/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/55/XX.

Xxxxxxxx Xxxx 2003/9/ES xx dne 27. xxxxx 2003, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxx xxx přijímání xxxxxxxx x azyl.

Směrnice Xxxx 2003/86/ES ze xxx 22. xxxx 2003 x xxxxx xx sloučení rodiny.

Směrnice Xxxx 2003/109/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2003 o xxxxxxx xxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2004/83/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx splňovat xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx z xxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Rady 2005/71/ES xx dne 12. xxxxx 2005 o xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2004/81/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx, kteří jsou xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, a kteří xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/38/ES xx dne 29. xxxxx 2004 x xxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx území členských xxxxx, x změně xxxxxxxx (EHS) x. 1612/68 x x xxxxxxx směrnic 64/221/XXX, 68/360/XXX, 72/194/XXX, 73/148/XXX, 75/34/XXX, 75/35/XXX, 90/364/XXX, 90/365/XXX x 93/96/XXX.

Xxxxxxxx Xxxx 2004/114/ES xx xxx 13. prosince 2004 x podmínkách xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx žáků, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx služby.

Směrnice Xxxx 2001/55/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 2001 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a o xxxxxxxxxx k zajištění xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx xxxx a x xxxxxxxx x toho xxxxxxxxxx.

1x) Xxxxx č. 179/2006 Sb., o ověřování x uznávání výsledků xxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx výsledků xxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1b) Xxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x farmaceuta, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
1x) §86 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
Xxxxxxxx č. 424/2004 Sb., kterou xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků a xxxxxx odborných xxxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 401/2006 Xx.
2) Xxxxx č. 111/1998 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Zákon č. 20/1966 Sb., x xxxx x zdraví lidu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3x) §2 xxxxxx x. 111/1998 Xx.
3x) §77 xxxxxx x. 20/1966 Xx., o péči x zdraví lidu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Zákon č. 160/1992 Sb., o xxxxxxxxx xxxx x nestátních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxxxxxx xxxxx č. 48/1997 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
7x) Vyhláška č. 424/2004 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 401/2006 Xx.
8) Zákon č. 18/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx jaderné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 258/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9x) §108 xxxxxx č. 435/2004 Xx., o zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Vyhláška č. 524/2004 Sb., x xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx rekvalifikace xxxxxxxx x zaměstnání x zájemců o xxxxxxxxxx.
9b) Xxxxxxxx č. 50/1978 Sb., o odborné xxxxxxxxxxxx x elektrotechnice, xx xxxxx xxxxxxxx x. 98/1982 Sb.
9c) §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 258/2000 Sb., ve xxxxx zákona x. 274/2003 Sb.
9d) §60 xxxxxx x. 111/1998 Xx.
10) Zákon č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
10x) Xxxxxxxx č. 424/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxxx x. 401/2006 Xx.

11) Zákon č. 499/2004 Sb., x archivnictví x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
11x) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx příslušníků xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx č. 394/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx podrobnosti x xxxxxx atestační xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odborného xxxxxxx, xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x zkušební xxx xxx xxxx xxxxxxx.
11x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, středním, xxxxxx odborném a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Xxxxx č. 1/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 9/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na úseku xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12x) Xxxxxxxx č. 423/2004 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
12b) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 50/1978 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx x. 98/1982 Sb.
13) Zákon č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
13x) Zákon č. 585/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxx (xxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/38/ES xx dne 29. xxxxx 2004 x xxxxx občanů Xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx příslušníků xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx (EHS) x. 1612/68 a x zrušení xxxxxxx 64/221/XXX, 68/360/XXX, 72/194/EHS, 73/148/XXX, 75/34/EHS, 75/35/XXX, 90/364/XXX, 90/365/XXX x 93/96/XXX.
16) Směrnice Xxxx 2003/109/ES xx dne 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
17) Xx. 22 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/801 xx xxx 11. xxxxxx 2016 x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, stáže, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx projektů x xxxxxxxx au-pair.
18) Směrnice Rady 2003/86/ES xx xxx 22. xxxx 2003 x xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx.
19) Xxxxxxxx Xxxx 2004/83/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x minimálních xxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx osoby xxx xxxxxx příslušnosti, xxx mohli xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx důvodů xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxxx ochrany.
19x) Xxxxx č. 18/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19x) Xxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19x) §200 x xxxx. xxxxxxxx xxxxx.
19d) Xxxxxxxx č. 39/2005 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx minimální xxxxxxxxx xx studijní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxxx č. 564/1990 Sb., x státní xxxxxx a samosprávě xx školství, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 385/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 332/1998 Xx.
21) Xxxxx č. 18/2004 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx).
21x) Například xxxxx č. 341/2005 Sb., x xxxxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
21x) Xxxxxxxx č. 394/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx atestační xxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx akreditovaných kvalifikačních xxxxx, aprobační zkoušky x xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx.
21c) §200 x násl. xxxxxxxx xxxxx.
21x) Zákon č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
21x) §156 x xxxx. xxxxxxxx xxxxx.
21x) §53 xxxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21x) Zákon č. 337/1992 Sb., x správě xxxx a xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 500/2004 Sb., správní xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Xx.
23) §21 x 24 zákona x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 269/1994 Sb., o Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25) §42d zákona x. 326/1999 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26) §42e xxxxxx x. 326/1999 Sb.

27) §42j xxxxxx x. 326/1999 Xx.

28) §42g xxxxxx x. 326/1999 Xx.

29) Xxxxx č. 634/2004 Sb., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

30) Zákon č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

31) Xxxxx č. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

32) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.