Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.05.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022 do 31.12.2022.


Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)

96/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - PODMÍNKY ZÍSKÁVÁNÍ A UZNÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍ A K VÝKONU ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM ZDRAVOTNÍ PÉČE

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení základních pojmů §2

Způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka §3

Výkon povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka §4

Přerušení výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka §4a

HLAVA II - ZÍSKÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA

Díl 1 - Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti

Odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry §5

Odborná způsobilost k výkonu povolání dětské sestry §5a

Odborná způsobilost k výkonu povolání porodní asistentky §6

Odborná způsobilost k výkonu povolání ergoterapeuta §7

Odborná způsobilost k výkonu povolání radiologického asistenta §8

Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotního laboranta §9

Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotně-sociálního pracovníka §10

Odborná způsobilost k výkonu povolání optometristy §11

Odborná způsobilost k výkonu povolání ortoptisty §12

Odborná způsobilost k výkonu povolání asistenta ochrany a podpory veřejného zdraví §13

Odborná způsobilost k výkonu povolání ortotika-protetika §14

Odborná způsobilost k výkonu povolání nutričního terapeuta §15

Odborná způsobilost k výkonu povolání zubního technika §16

Odborná způsobilost k výkonu povolání dentální hygienistky §17

Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotnického záchranáře §18

Odborná způsobilost k výkonu povolání farmaceutického asistenta §19

Odborná způsobilost k výkonu povolání biomedicínského technika §20 §20a

Odborná způsobilost k výkonu povolání radiologického technika §21

Odborná způsobilost k výkonu povolání adiktologa §21a

Odborná způsobilost k výkonu povolání praktické sestry §21b

Odborná způsobilost k výkonu povolání behaviorálního analytika §21c §21d §21e

Díl 2 - Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné a specializované způsobilosti

Odborná způsobilost k výkonu povolání psychologa ve zdravotnictví §22

Odborná způsobilost k výkonu povolání logopeda ve zdravotnictví §23

Odborná způsobilost k výkonu povolání zrakového terapeuta §23a

Odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta §24

Odborná způsobilost k výkonu povolání radiologického fyzika §25

Odborná způsobilost k výkonu povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků §26

Odborná způsobilost k výkonu povolání biomedicínského inženýra §27

Odborná způsobilost k výkonu povolání odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví §28

Díl 3 - Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením

Odborná způsobilost k výkonu povolání asistent behaviorálního analytika §29

Odborná způsobilost k výkonu povolání behaviorálního technika §29a

Odborná způsobilost k výkonu povolání laboratorního asistenta §30

Odborná způsobilost k výkonu povolání ortoticko-protetického technika §31

Odborná způsobilost k výkonu povolání nutričního asistenta §32

Odborná způsobilost k výkonu povolání asistenta zubního technika §33 §34

Odborná způsobilost k výkonu povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby §35

Odborná způsobilost k výkonu povolání ošetřovatele §36

Odborná způsobilost k výkonu povolání maséra ve zdravotnictví a nevidomého a slabozrakého maséra ve zdravotnictví §37 §38

Odborná způsobilost k výkonu povolání zubní instrumentářky §39

Odborná způsobilost k výkonu povolání řidiče zdravotnické dopravní služby §40

Odborná způsobilost k výkonu povolání autoptického laboranta §41

Odborná způsobilost k výkonu povolání sanitáře §42

HLAVA III - ZÍSKÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI JINÉHO ODBORNÉHO PRACOVNÍKA

Odborná způsobilost §43

Způsobilost k výkonu zdravotnického povolání §44

HLAVA IV - AKREDITACE

Akreditace a akreditované zařízení §45

Akreditační řízení §46 §47 §48 §49

Povinnosti akreditovaných zařízení §50

HLAVA V - FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

Díl 1 - Akreditovaný kvalifikační kurz §51 §52

Díl 2 - Celoživotní vzdělávání §53 §54

Díl 3 - Specializační vzdělávání

Specializační vzdělávání a specializovaná způsobilost §55

Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání po získání odborné způsobilosti §56

Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání po získání odborné a specializované způsobilosti §57

Zařazení zdravotnických pracovníků do specializačního vzdělávání §58

Průběh specializačního vzdělávání §59

Atestační zkouška §60

Financování specializačního vzdělávání §60a

Výběr rezidenta §60b §60c

Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb s rezidenčním místem a krajské hygienické stanice s rezidenčním místem §60d

Díl 4 - Certifikovaný kurz §61 §62 §63 §64 §65

HLAVA VI §66 §67 §68 §69 §70 §71 §72

HLAVA VII - UZNÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ A K VÝKONU ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM ZDRAVOTNÍ PÉČE ZÍSKANÉ V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ NEŽ V ČESKÉ REPUBLICE A VOLNÉ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB HOSTUJÍCÍ OSOBOU

Díl 1 - Základní ustanovení §73 §74

Uznávací orgán §75

Spolupráce členských států §75a

Díl 2 - Volné poskytování služeb hostujícími osobami

Podmínky výkonu povolání hostující osoby §76

Oznámení §76a

Ověření odborné kvalifikace §76b

Díl 3 - Uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti k soustavnému výkonu zdravotnického povolání všeobecné sestry a porodní asistentky usazenými osobami

Uznávání odborné kvalifikace §77

Automatické uznávání odborné kvalifikace §78

Uznávání odborné kvalifikace na základě nabytých práv §78a §78b

Zdravotní způsobilost §79

Bezúhonnost §80

Řízení o uznávání odborné kvalifikace, řízení o uznávání jiné způsobilosti a řízení o uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče §81

Ověření znalosti českého jazyka §82

Užívání označení odbornosti §83 §84

HLAVA VIII - UZNÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ A K VÝKONU ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM ZDRAVOTNÍ PÉČE JINÝCH OSOB NEŽ UCHAZEČŮ UVEDENÝCH V HLAVĚ VII §85 §85a §85b §85c §86 §87 §88 §89

HLAVA IX - PŘESTUPKY

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §89a

Společná ustanovení k přestupkům §89b

HLAVA X - ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ §90

HLAVA XI - SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §91

Odborná praxe §91a

Odstranění tvrdosti §91b §92 §93 §94 §95

Kontrola §95a

Pověření k výkonu některých činností §95b

Přechodná ustanovení §96 §97

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích §98

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o vysokých školách §99

ČÁST ČTVRTÁ §100

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o uznávání odborné kvalifikace §101

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §102

č. 189/2008 Sb. - Čl. VIII

č. 105/2011 Sb. - Čl. II

č. 346/2011 Sb. - Čl. IV

č. 126/2016 Sb. - Čl. XII

č. 201/2017 Sb. - Čl. II

č. 284/2018 Sb. - Čl. II

INFORMACE

96

ZÁKON

ze dne 4. xxxxx 2004

o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání x k výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx zdravotní péče x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX ZÍSKÁVÁNÍ X UZNÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI X VÝKONU XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX POVOLÁNÍ A X XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X POSKYTOVÁNÍM XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Evropské xxxx1) x upravuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx x k výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Xxxxx republice,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x výkonu xxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče

1. xxxx, xxxxx získaly xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx VII),

2. xxxx xxxxxxxxx x xxxxx VIII x

x) xxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx osoby (xxxxx XXX).

(2) Xxxxx zákon xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx zdravotnického povolání xxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx, xxxxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx České republiky xxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx činná xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx osoba xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx nevztahuje xxxxx x uznávání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx1a).

(4) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx1b).

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx souhrn činností xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx asistenci, xxxxxxxxxxx xxxx, diagnostické xxxx, xxxxxxx péče, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx péče x klinickofarmaceutické xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx péče x dispenzární péče,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání xxxxx xxxxxx zákona,

c) jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx x poskytováním xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx považují xxxxxxxx xxxxxxxxx právními předpisy1c),

d) xxxxxxxxxxxxx bakalářským xxxxxxxxx xxxxxx bakalářský xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxxxxxxx bakalářské xxxxxxxx programy xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxx programy xxxxxxxxxxxxx vysokou xxxxxx x xxxxx oblasti xxxx xxxxxxx vzdělávání, xxx xxxxx má xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx vysoké školy xxxxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1999 obsahově xxxxxxxx část xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx magisterský xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx případný xxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx programy xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považují x magisterské xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vysokou xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx oblastí xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akreditaci, xxxxx x studijní obory, x nichž xxxxxx xxxxx uskutečňovaly xxxx 1. xxxxxx 1999 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx základní xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx doktorským xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx akreditovaný xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx případný xxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx studijní xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vysokou xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx obory, x nichž xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 1. lednem 1999 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx studijním oborem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obor xxxxx xxxxxxx d) xxxx e), x xxxxx xxxxxxxxxxxxx vysoká xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx

1. souhlasné stanovisko Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (dále xxx "ministerstvo"), že xxxxxxxxxx xxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx připraveni xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. povolení xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx uskutečňovaného xx xxxxxxx institucionální xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) absolvováním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx školy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva,

i) xxxxxxxxxxxx vyšší xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxx oboru, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx činnosti xx základě pokynu, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx předpisu,

k) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx některých činností xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx

2. univerzita xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §95b za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

l) profesním xxxxxxxxx xxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx právnické osoby x xxxxx sdružuje xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx odborné úrovně xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, jiný xxxxxxx xxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx místo x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xx účastníkovi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx škola xxxxxxxxxxx3a), xxxxx xxxxxxxxxxx příslušný xxxxxxxxxxxx zdravotnický xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§3

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Způsobilost k xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pracovníka má xxx, xxx

x) xx xxxxxxxx způsobilost podle xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odborného pracovníka x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx VII xxxx XXXX,

x) je xxxxxxxxx způsobilý,

c) xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxx xxxxxxxx3b) vydaným xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Lékařský xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx-xx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx vad, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání, obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx. Xxxxxxxxx způsobilost xx zjišťuje

a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx povolání x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx pracovníka,

1. xx xxxxxxxx správního xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx zástupce, xx-xx xxxxxxxxx,

2. xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx

3. xx vyžádání xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x zdravotnického xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxx uznána zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX, dokládají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§81) xxxx prvním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (§79).

(3) Xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xxx, xxx xxxxx pravomocně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxx xxxxxxx trestný xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxx xxxxx, jako xx xxxxx xxxxxxxx5).

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx vždy xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx, xxxx na xxxxxxxx správního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) si xxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů24) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx bezúhonnosti vydaným xxxxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxx občanem, x xxxxxxx vydanými xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxxxxx xxxx než 6 xxxxxx; výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx doklady xxxxx xxx starší 3 xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx uvedený xx xxxx první výpis x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx nelze-li xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx prohlášení x bezúhonnosti. Cizinec, xxxxx xx nebo xxx státním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxx měl xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obdobné Rejstříku xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx24).

(6) Xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva před xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Hostující osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx původu.

§4

Výkon povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx činností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx1c), a xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, výzkumná x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx související x poskytováním zdravotní xxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 x 57 xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, metodická, xxxxxxxxx, výzkumná x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnickými xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x příslušném xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyučování v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx bakalářských xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxx výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.6) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nižším xxxxxxx xxx x rozsahu xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Do xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx doba xxxxxxxx neschopnosti a xxxx xxxxxxxx dovolené, xxxxxxxxx xxxx rodičovské xxxxxxxx xxxx, nejvíce xxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxx dovolené; x xxxxxxx xx xxxx nejvýše xxxxxxx 6 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Vojenská xxxxx služba xx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx povolání xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxx xxxxx až xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §57, xxx xxxxx zdravotnického xxxxxxxx x xxxxxxx doškolení xxxxx §4a x xxx prokázání xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx kvalifikace xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx vedení xxxx xxxxxxxxx dohledu (xxxx xxx "výkon xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxx činností, ke xxxxxx xx zdravotnický xxxxxxxxx xxxxxxxxx; tento xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vykonávat xxx indikace, xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx přímým xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, klinického xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dohledu xx též xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7).

(4) Xx xxxxx povolání pod xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx kterým xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxx získává, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx těchto xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx xxxxx zdravotnický xxxxxxxxx xxxx. Odborný xxxxxx xxxx vykonávat xxxx lékař, zubní xxxxx, farmaceut, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx klinický xxxxxxx v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx těchto činností xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx7a).

(5) Za výkon xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx získává, při xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx pokynů zdravotnického xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dohledu x v xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, klinický xxxxxxxxx xxxx klinický xxxxxxx x rozsahu xxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx činností xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx7a).

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x hlavě XX

x) xxxx 1, xx xxxxxxxxx k xxxxxx povolání xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vyplývajícím x xxxxxx xxxxxx po xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx 2, je xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx odborného xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxx dále xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxx je zdravotnický xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx před získáním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx 3, není xxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxx xxxxxxxxx dohledu.

§4x

Xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx odborného xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx odborná, specializovaná xxxx xxxxxxxx odborná xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka x odborná způsobilost x xxxxxx povolání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxxx xx považuje xxx xxxxx tohoto zákona x xxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx pracovníka nebo xxxxxx odborného xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx je jedna xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doby souhrnně xx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx pracovníka.

(3) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxx xx dobu, xxxxx xx xxxxxxxxxx 7 xxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 6 xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v rozsahu xxxxxxx 60 pracovních xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb, xxxxxxxxxxxxx zdravotní služby x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dohledu, který xxxx x xxxxxxx x ukončení xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Doškolení probíhá xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu odpovídajícím xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx6). Xxxxxxxxx může xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx; celková xxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxx nižší xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci o xxxxxxxx.

§4x vložen právním xxxxxxxxx x. 201/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

HLAVA II

ZÍSKÁVÁNÍ XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odborného xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§5

Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx povolání xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sestry xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zdravotnických xxxxxxx,

x) xxxxxx v xxxxx diplomovaná všeobecná xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx škole x xxxxx xxxxxxx jeden xxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx pracovníka, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, porodní asistentky xxxx dětské xxxxxx xxxxx §5a xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxx-xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx ročníku xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oborech xxxxxxxxxxx - péče x xxxxxxx, xxxxxxxxxx - ošetřovatelství, pedagogika - xxxx x xxxxxxx, péče x xxxxxxx xxxx učitelství xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx zdravotnické xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxx ročníku xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 2003/2004,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx dětská sestra xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx psychiatrii xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx školách, xxxxx xxxx studium xxxxxxx ročníku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2003/2004,

x) xxxxxxxxxx xxxxx všeobecná xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ročníku xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx roce 2003/2004,

x) xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx psychiatrii, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud bylo xxxxxxx xxxxxxx ročníku xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx 1996/1997, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx diplomovaná xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bylo studium xxxxxxx ročníku zahájeno xxxxxxxxxx xx školním xxxx 2003/2004.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx všeobecné xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx x lékařem xxxx xxxxxx lékařem podílí xx xxxxxxxxxxx, léčebné, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, paliativní, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

§5a

Odborná způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sestry xx xxxxxxx absolvováním

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx dětských xxxxxx,

x) nejméně xxxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) studia x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na vyšší xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx jeden xxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx přijat do xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxx oboru dětská xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx roce 1996/1997.

(2) Xx výkon xxxxxxxx dětské sestry xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx péče x xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x lékařem xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx preventivní, léčebné, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 201/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

§6

Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx porodní xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) nejméně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) tříletého studia x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotnických xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zahájeno xxxxxxxxxx ve školním xxxx 2003/2004,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx sestra xxxx xxxxxxx asistentka, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx 1996/1997.

(2) Za xxxxx povolání porodní xxxxxxxxxx se považuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x porodní xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dohledu, poskytování xxxx x xxxx xxxxx během těhotenství, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx péče x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 písm. x) xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení.

§7

Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx povolání ergoterapeuta

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx absolvováním

a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx ergoterapeutů,

b) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx zdravotnických školách, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx školním xxxx 2004/2005,

c) střední xxxxxxxxxxxx školy x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx studium xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx roce 1998/1999, nebo

d) střední xxxxxxxxxxxx školy x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2003/2004.

(2) Za xxxxx povolání xxxxxxxxxxxxx xx považuje xxxxxxx x xxxxx preventivní, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxxxx.

§8

Odborná xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Odborná xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bakalářského xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx asistentů,

b) xxxxxxxxx xxxxxx v oboru xxxxxxxxxxx radiologický xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx 2004/2005, xxxx

x) xxxxxxx zdravotnické xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx studium xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx roce 1996/1997.

(2) Za výkon xxxxxxxx radiologického xxxxxxxxx xx považuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zobrazovacích x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx výkony. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx8) x xx spolupráci x xxxxxxx xx podílí xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx důležité x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx asistent xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx8).

§9

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx způsobilost x výkonu povolání xxxxxxxxxxx laboranta xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijního xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx studia x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijního oboru xxxxxxxxxxxxxx zaměření nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx zaměření x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzu xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x podpoře xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x oborech xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zaměření xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzu xxxxxxxxxxx xxxxxx v ochraně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx zdravotní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ročníku xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx 2004/2005.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx laboranta xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxxx §26.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx diagnostické xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x pracovních podmínek x rámci xxxxxxx x podpory veřejného xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx metodách.

§10

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx

1. xx vyšších xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxx x sociální xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx právní xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se zaměřením xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx politiku, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx patologii, xxxxx xxxx speciální pedagogiku x

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxx; podmínka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kvalifikačního xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) specializačního xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxx po xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx sestry xxxxx §5.

(2) Za xxxxx xxxxxxxx zdravotně-sociálního pracovníka xx považuje xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, paliativní a xxxxxxxxxxxxx péče x xxxxx zdravotně sociální xxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxx podílí xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřeb xxxxxxxx.

§11

Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx optometristů, nebo

b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2005/2006.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx očních xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx kontaktních xxxxx.

§12

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx získává xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx ortoptistů,

b) xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sester xxxxx §5 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ročníku pomaturitního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx 2006/2007, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx všeobecných sester xxxxx §5 a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a pleoptice, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxx ročníku pomaturitního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 1994.

(2) Xxxxxxxxxx, který xxxxxx odbornou způsobilost xxxxx odstavce 1 xxxx. a), může xxxxxxxxx své povolání xxx xxxxxxxxx dohledu xx po xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx pouze xxx odborným dohledem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dohledu xxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxx ortoptisty xx xxxxxxxx činnost x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxxx pacientům x motorickými nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx těchto xxxxxx.

§13

Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx asistenta xxxxxxx a podpory xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx xx získává xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví,

b) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx školách, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zahájeno xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2004/2005,

c) akreditovaného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx kvalifikačního kurzu xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zaměření xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzu ochrana x podpora xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) střední xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx asistent hygienické xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx prvního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 1996/1997.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany x xxxxxxx veřejného xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxx zdravotního dozoru x xxxxx xxxxxxx x podpory xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9). Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x podpory xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx výkon státního xxxxxxxxxxx dozoru9). Dále xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx plní úkoly x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ochrany x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§14

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx xx získává xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx zdravotnického bakalářského xxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx,

x) střední xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx ortopedicko-protetický technik xxxx xxxx střední xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx roce 2004/2005, xxxx

x) rekvalifikačního xxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9a) x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxx 2007.

(2) Xx výkon povolání xxxxxxxx-xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx, při které xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx navrhuje, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx ortotik-protetik xxxx xx spolupráci x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx.

§15

Odborná xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx absolvováním

a) akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijního xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx dietní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx prvního xxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxx roce 2004/2005,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx školách, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x oboru xxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx prvního xxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx školním xxxx 2004/2005.

(2) Za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx terapeuta xx xxxxxxxx činnost x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na uspokojování xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx nutriční xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§16

Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání zubního xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx absolvováním

a) nejméně xxxxxxxxx studia x xxxxx diplomovaný zubní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx školy x xxxxx zubní xxxxxxx, xxxxx technik xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2004/2005.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx, xxx na xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, upravuje a xxxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx výrobků, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx protéz x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17

Odborná způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx hygienistky xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx přípravu xxxxxxxxxx hygienistek, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotnických xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxx přípravu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 x xxxxxxxxxxxxx specializačního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zahájeno xxxxxxxxxx v xxxx 2004.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx výchovná xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx hygienistka xx xxxxxxx indikace zubního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx hygieny x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx na úseku xxxxxxx xxxxxxxxx.

§18

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx povolání zdravotnického xxxxxxxxxx

(1) Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bakalářského xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx záchranářů,

b) nejméně xxxxxxxxx studia v xxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnický xxxxxxxxx na vyšších xxxxxxxxxxxxxx školách, pokud xxxx xxxxxxx prvního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2018/2019, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx zdravotnický záchranář, xxxxx xxxx studium xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 1998/1999.

(2) Odbornou xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xx také xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx sestra xxx intenzivní xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxx 5 xxx v xxxxxxxxxx 6 xxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx záchranáře xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx neodkladné xxxx, x xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Dále se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podílí xx neodkladné léčebné x xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx záchranář xxxx xxx xxxxxxxxx dohledu xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx přednemocniční xxxxxxxxxx péče provádět xx po 1 xxxx xxxxxx povolání xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx; tato xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vozidla zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §35 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx dobu 5 let x xxxxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§19

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx absolvováním

a) nejméně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vyšších xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx zdravotnické xxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx prvního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx roce 2004/2005.

(2) Xx xxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx odborné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x zdravotnických xxxxxxxxxx.

§20

Odborná způsobilost k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxxx technika xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bakalářského xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x samostatné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx9b), xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijního xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx zaměřením xxxx xxxxxxx tříletého xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx školách v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx technika.

(2) Xxxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx má také xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27.

(3) Za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx technika xx považuje xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x léčebné xxxx x oboru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve spolupráci x xxxxxxxxxxxxxx inženýrem xxxx xxxxxxx.

§20a

§20a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 201/2017 Sb.

§21

Xxxxxxx způsobilost k xxxxxx xxxxxxxx radiologického xxxxxxxx

(1) Odborná xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijního xxxxx xxx přípravu xxxxxxxxxxxxxx techniků, nebo

b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijního xxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx zaměření x xxxxxxxxxxxxxx kvalifikačního xxxxx xxxxxxxxxxxx technika.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx také xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25.

(3) Za výkon xxxxxxxx radiologického xxxxxxxx xx považuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx s radiační xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,8) především xxxxxxxxx radiologickému xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx důležité z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.8) Dále xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx.

§21a

Odborná způsobilost k xxxxxx povolání adiktologa

(1) Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx adiktologa xx získává

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx nejméně xxxxxxxxx xxxxxx x oborech xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vyšších xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xx xxxxx roku 2011, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx zahájen xx xxxxx roku 2011.

(2) Xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxx se považuje xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx prevence a xxxxx závislosti na xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

§21b

Odborná xxxxxxxxxxx k xxxxxx povolání xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Odborná způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sestry xx xxxxxxx absolvováním

a) střední xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx školy x oboru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxx roce 2018/2019,

c) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx středního vzdělání x maturitní zkouškou x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §36,

d) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxx xxxxx §36, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx konce xxxx 2018,

x) 6 semestrů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 3 ročníků xx xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) 8 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x složením xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx způsobilost k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx také xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx záchranáře xxxxx §18, xxxx

x) porodní xxxxxxxxxx xxxxx §6.

(3) Xx xxxxx povolání xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx poskytování ošetřovatelské xxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx sestra xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx péči.

§21x

Xxxxxxx způsobilost k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx psychologie xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx analytika xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx péče x xxxxx behaviorální xxxxxxx.

§21x xxxxxx právním předpisem x. 201/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

§21d

§21d zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 284/2018 Sb.

§21x

§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 284/2018 Sb.

Díl 2

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx povolání xxx xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxx odborné x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§22

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu povolání xxxxxxxxxx xx zdravotnictví

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání psychologa xx zdravotnictví xx xxxxxxx absolvováním jednooborového xxxxxx akreditovaného magisterského xxxxxxxxxx oboru psychologie xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxx studijního oboru xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzu Xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu9d). Xxxxxxxx, aby jednooborové xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oboru psychologie xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studijního xxxxx xxxxxxxxxxx zahájeno xxxxxxxxxx x akademickém xxxx 2020/2021.

(2) Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zdravotnictví xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dohledu.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx získává xxxxxxxx dokončením xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x trvání 5 xxx atestační xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxxx xx zdravotnictví xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odborného xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nejméně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zahájeno xxxxxxxxxx xx xxxxxxx roce 2008/2009.

(5) Xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx 1) xx považuje činnost x xxxxx preventivní, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx.

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx logopeda xx zdravotnictví

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx státní xxxxxxxxxx zkouškou x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bakalářského studijního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zkouškou x logopedie x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx9d).

(2) Xx doby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zdravotnictví pracuje x poskytovatele zdravotních xxxxxx xxx odborným xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx logopeda xx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx v trvání 3 let ukončeným xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x specializovaná xxxxxxxxxxx x výkonu povolání xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxx xxxxxxxxx dohledu xx xxxxxxx absolvováním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijním oboru xxxxxxxx nejpozději x xxxxxxxxxxx xxxx 2018/2019, x absolvováním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxx xxxxxxxx logopeda xx zdravotnictví xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§23x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Způsobilost k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx získává

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx speciální xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx nebo tyflopedie x xxxxxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx studia xxxxxxxxx pedagogika se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxx 2010, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx speciální xxxxxxxxxx xx státní xxxxxxxxxx zkouškou z xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx terapeut xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx terapeuta xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx lékaře xx specializací x xxxxx oftalmologie.

(3) Za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx považuje xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, rehabilitační, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx péče v xxxxx zraková terapie (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

§24

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání fyzioterapeuta

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce 2018/2019,

x) xxxxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx fyzioterapeutů,

c) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotnických xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ročníku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2003/2004, xxxx

x) střední xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx rehabilitační xxxxxxxxx, xxxxx bylo studium xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 1996/1997.

(2) Do xxxx získání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xxxxxx povolání fyzioterapeuta xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. d), x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx odborným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobilého k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxx odborného dohledu, x toho prvních 6 xxxxxx pod xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx způsobilost podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx způsobilost xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studijního xxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkouškou.

(5) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx považuje činnost x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx péče x oboru xxxxxxxxxxxx.

§25

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx absolvováním

a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studijního xxxxx xxx přípravu xxxxxxxxxxxxxx fyziků, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxx matematicko-fyzikálního xxxxxxxx x akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxx získání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzika xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx odborného xxxxxxx, x xxxx prvních 6 xxxxxx pod xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx;8) pokud radiologický xxxxx xxxxxxxx určené xxxxxxxx zvláště xxxxxxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.8) Xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x lékařem podílí xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx péči.

§26

Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v laboratorních xxxxxxxx x v xxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x laboratorních xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx získává xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníka x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx magisterského xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx kurzu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx laboratorní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx reprodukci xxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, příprava x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) akreditovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx laboratorní xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxx získání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx 6 xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Za xxxxx xxxxxxxx odborného pracovníka x laboratorních metodách x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x vyšetřování x xxxxxx složek xxxxxxxxx x pracovních xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x buňkami, xxxxxx manipulace xx xxxxxxxxx, vajíčky x xxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§27

Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Odborná xxxxxxxxxxx x výkonu povolání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studijního xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx inženýrů, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx získání xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx9b), nebo

b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studijního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxx získání specializované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx inženýr xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x toho xxxxxxx 6 měsíců xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx spolupráci x xxxxxxx.

§28

Odborná způsobilost k xxxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxxxxxx v ochraně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x podpoře xxxxxxxxx zdraví, nebo

b) xxxxxxxxxxxxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx a podpoře xxxxxxxxx zdraví.

(2) Xx xxxx xxxxxxx specializované xxxxxxxxxxxx odborný pracovník x xxxxxxx a xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se považuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx státního zdravotního xxxxxx v xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9). Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníka v xxxxxxx x podpoře xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx státního xxxxxxxxxxx dozoru9). Dále xxxxxxx pracovník x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x lékařem xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Díl 3

Zdravotnický pracovník xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx

§29

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx asistenta xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx absolvováním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx kvalifikačního xxxxx asistent behaviorálního xxxxxxxxx.

(2) Za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pod xxxxxxxx dohledem behaviorálního xxxxxxxxx.

§29x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx behaviorálního xxxxxxxx

(1) Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx behaviorální xxxxxxx xx získání xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání xxxx xxxxxxx středního xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx analýzy xxx xxxxxxxx dohledem xxxxxxxxxxxxxx analytika xxxx xxxxxxxxx behaviorálního xxxxxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 201/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.20174

§30

Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx absolvováním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx školy v xxxxx xxxxxxxxxxx asistent.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx diagnostické xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§31

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu povolání xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx ortoticko-protetický technik.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx technika se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx, při xxxxx jsou ve xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zhotovovány, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x protetické xxxxxxx x upravovány x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§32

Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx střední xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx asistenta xx xxxxxxxx činnost v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx pod odborným xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx ve spolupráci x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x diagnostické xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§33

Odborná způsobilost k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx technika

(1) Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zubního xxxxxxxx pro sluchově xxxxxxxxx.

(2) Za výkon xxxxxxxx asistenta xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxx a preventivní xxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx odborným xxxxxxxx xxxxxxx technika xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, upravuje x xxxxxxxx xxxxxxx druhy xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx výrobků.

§34

§34 zrušen právním xxxxxxxxx č. 201/2017 Sb.

§35

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xx xxxxxxx absolvováním akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx kurzu x xxxxx řidič vozidla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx dopravní xxxxxx x xxxxxxxx pacientů xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxx odborným xxxxxxxx podílí na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx neodkladné xxxx.

§36

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx ošetřovatel,

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx listem xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzu x xxxxx ošetřovatel/ošetřovatelka-pěstounka, xxxxxxxx ošetřovatel, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx konce xxxx 2004,

x) studia xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx zdravotnické xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx středním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx, ošetřovatel/ošetřovatelka xx zaměřením na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxxx xxxxxxx zaměření - xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2003/2004,

x) xxxxxxx 4 semestrů xxxxxxxxxxxxxx zdravotnického magisterského xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, péče x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnického bakalářského xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxx xx vyšší xxxxxxxxxxxx škole,

h) 3 xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx všeobecná xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx zdravotní sestra, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx 1,5 xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx sestra, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxx x dvouleté xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx studium xxx absolventy středních xxxx, xxxx

x) 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx škole x xxxxx zdravotnický xxxxxxxx nebo praktická xxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx pod xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx v oboru xxxxxxxxxxxxxxx; xxxx se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx léčebné, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx péči.

§37

Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zdravotnictví

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zdravotnictví xxxx xxxxxxxxxx a slabozrakého xxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xx získává xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xx zdravotnictví,

b) xxxxxxx zdravotnické xxxxx x xxxxx masér xx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x oboru xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx masér, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx 2018.

(2) Xx výkon xxxxxxxx xxxxxx ve zdravotnictví x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobilého x xxxxxx xxxxxxxx xxx odborného xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§38

§38 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 201/2017 Sb.

§39

Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) Odborná způsobilost x výkonu povolání xxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx instrumentářka,

b) xxxxxxxxxxxx dvouletého studia xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zdravotnické xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx lékařství xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a diagnostické xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx pod odborným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx činnost x xxxxx zubní xxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxxx zubního xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§40

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx povolání xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx řidič xxxxxxxxxxxx dopravní služby, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v oboru xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx řidiče xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který získal xxxxxxxx způsobilost k xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §35, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§41

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx laboranta se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx autoptický xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx povolání xxxxxxxxxxxx laboranta se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx patologie xxx přímým xxxxxxx xxxxxx.

§42

Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx sanitáře

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx získává absolvováním xxxxxxxxxxxxxx kvalifikačního kurzu x xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dále xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxx část xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uskutečňovaných xxxxxxxx školami podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnických školách xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxx

x) 3 semestrů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x úspěšně xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) 2 semestrů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sester, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx 4 xxxxxxx xxxxxxxxx studia xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx praktická xxxxxx nebo 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo 3 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx střední xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo 1 xxxxxxx dvouletého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx středních xxxx xx střední xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, dětská xxxxxx, ženská sestra, xxxxxxx asistentka, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) 3 xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x oboru xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se považuje xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx poskytování zdravotních xxxxxx xxx odborným xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx zdravotnického pracovníka xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx bez odborného xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX PRACOVNÍKA

§43

Odborná xxxxxxxxxxx

(1) Výkonem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pracovníka xx xxxxxx provádění xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxx, xxxxxxxx xxxx odborný xxxxxxxxx xxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem a xxxx zaměstnanec poskytovatele xxxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxxx xx získává xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxx

1. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx psychologie, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2007/2008 (psycholog),

2. xxxxxxxxx pedagogika xx xxxxxx závěrečnou zkouškou x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zahájeno xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 2018/2019,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx státní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

4. xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx zaměření,

5. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zaměření, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxxxxxxxx zaměření, xxxx

7. xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx),

8. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

1. matematicko-fyzikálního xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx zaměření, xx xx biologického, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. elektrotechnického zaměření, xxxx

4. sociálního xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx),

5. pedagogického xxxxxxxx,

x) xxxxx odborné xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

1. přírodovědného xxxxxxxx, xx je xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx chemického xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx pracovník),

4. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxxxx, fyzikálního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxx zaměření, xxxx

3. xxxxxxxxxx zaměření,

4. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx získání xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx vzdělání x výučním listem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx terapeut).

§44

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx kvalifikačního xxxxx xxxxx hlavy X; xxxxx xxxxxx zdravotnických xxxxxxxx xx uveden x xxxxx II xxxxxx 1 x 2.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX

§45

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx získává xxxxxxxxx k uskutečňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx části (xxxx xxx "vzdělávací xxxxxxx") xxx

x) xxxx specializačního xxxxxxxxxx (§55 x xxxx.), xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vzdělávacího programu xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví,

b) akreditovaný xxxxxxxxxxxx xxxx (§51 x násl.), xxxxxxxxxx xx základě vzdělávacího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví,

c) xxxxxxxxxxxxx kurz (§61 x xxxx.),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx asistentek.

V xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxx vzdělávací xxxxxxx.

(2) Vzdělávací xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx právnická xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx ministerstvo udělilo xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

§46

(1) Xxxxxxxx xxxxxx x udělení xxxx xxxxxxxxxxx akreditace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx, jiná xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zájem uskutečňovat xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeném x §45 xxxx. 1. X xxxxxxx, že xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxx") než xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx x akreditaci xxxx xxxxxxxxxxx akreditace xx xxxxxxxxx ministerstvu x xxxxxx písemném xxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxx podobě.

(3) Xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx, sídlo, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxx osoby, bylo-li xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx, trvalý xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x identifikační xxxxx fyzické xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx předkládá a xxx-xx x cizince, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x cizině,,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx akreditované zařízení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx žadatel xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx programu, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx vzdělávacího xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx hodlá xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím smluvních xxxxxxxx; xxxxxxx zařízení, xxxxx nemají xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx,

x) doklady x xxxxxxxxx užívat prostory, x nichž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx část,

e) xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx kvalifikaci, xxxxxxxxxxxx zaměření vzdělávacího xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxx) odpovědných xx xxxxxx vzdělávání xx xxxxxxxxxx pracovišti,

f) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu, xxxxxxxxxxx a dalších xxxxxxxxx xxxx, kteří xx xxxxx podílet xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x věcném x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx zabezpečen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxx a xxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx míst xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx zajišťován xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, počet xxxx xxx každé zařízení, x

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku xx xxxxxxx xxxxxxx29).

§47

(1) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx poradní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (§46), x posouzení xxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xx rezidenční xxxxx (§60a).

(2) Členy akreditační xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx ministr zdravotnictví.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx akreditační xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx člena akreditační xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 2 xx sobě xxxxxxxxxxxxx obdobích. Kromě xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx komise další xxxxx x ohledem xx xxxxx, které xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx nemůže xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vlastní xxxx xxxxxx xxxxxx.

§48

(1) Stálými členy xxxxxxxxxxx komise xxxx xxxxxxxxx nejméně

a) 2 xxxxxxxx ministerstva,

b) 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) 2 xxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxxxx,

x) 1 zástupce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání, xxxxx lze xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x to xx xxxxx profesního xxxxxxxx, xxxxx sdružuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx10) vykonávajících xxxxxx zdravotnické xxxxxxxx,

x) 1 xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx týká.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx odborníci příslušného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, kterého xx xxxx akreditační xxxxxx, a to xxxxxxxxx 1 zástupce xx xxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxx x statut xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x zveřejňuje xx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§49

(1) Akreditační xxxxxx xxxx požádat žadatele x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx akreditace x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx předložení xxxxxxxxxxxx dokladů, pozvat xxxxxxxx xx jednání xxxx xx místě xxxxxxxxxxx uskutečňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxx x žádosti, xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx posouzení xxxxxxx předloží akreditační xxxxxx závěrečné stanovisko xxxxxxxxxxxx xx 60 xxx ode dne xxxxxxxx žádosti.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, odpovídající xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx programu, xxxxxxxxx xxx dne xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx orgán x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, bylo-li přiděleno, xxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxx pobyt xxxx xxxxx podnikání x identifikační číslo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx vydáváno, x jde-li x xxxxxxx, případně místo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx,

x) xxxxx vzdělávacího xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jen část xxxxxxxxxxxx programu, uvede xx x rozhodnutí xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx programu,

c) xxxxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx vydání rozhodnutí, xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Platnost xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx x oboru podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx zveřejnění xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx datu, xxx xxx xxxxx bylo xxxxxxxxxxxx, přičemž akreditované xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx vzdělávacích xxxxxxxx x jednom xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx kvalifikačního xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx doručí žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 120 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §46. Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx podle věty xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx nabytí xxxxxx moci rozhodnutí x žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx akreditace.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx platnost xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxx xxxxxxxxxx vzdělávacímu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx neposkytuje xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxxxxxx pouze teoretické xxxxx vzdělávacího programu,

d) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx nepravdivé xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx udělení xxxx xxxxxxxxxxx akreditace,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxx certifikovaného kurzu xxxxxxxx návrh na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxxx povolání10a) xxxx xxxxxxxxxx současné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže

a) xxxxxx nedodržování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úroveň xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

e) xxxxxxxxxxxx zařízení po xxxxxxxxx písemné výzvě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §50 ve xxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxx.

X případech podle xxxxxx x), x), x) a x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Rozhodnutí x xxxxxxxxx nebo odejmutí xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx osoby, bylo-li xxxxxxxxx, nebo jméno x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx rozhodnutí xxxxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx odejmutí xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, razítko a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx odejmutí xxxxxxxxxx xx 60 dnů xx xxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxxxx komise.

(10) Xxxxxxxxxx xxxxxx x případě xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení.

(11) Xxxxxxxxxxxx zveřejňuje způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxx akreditovaných xxxxxxxx, xxxxx vzdělávacích xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávněna xxxxxxxxxxxx, xxxx, na xxxxxx jim byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§50

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xx v rozsahu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx prodloužení xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx všech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu,

c) xxxxxxx xx 60 xxx xxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zprávu x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku,

e) xxxx xxxxxxxxxxx x vzdělávání xxxxx xxxxxxxxxxxx programu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx programu x xxxxx xxxxxxxx seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx dokumentaci x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx z xxxx provedení výběru xxxxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx předpisu11),

f) xxxx xxxxxxxx docházky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx každou xxxxx podmínek souvisejících xx xxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx vzdělávacího xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzu, xxxxxxxxx xxxxxxx, rozdílové zkoušky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx11a).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx záměru informovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x něho xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxx, veškerou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx účastníků xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx uvedenou xx větě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx předání xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nástupce xxxx xxxx, xxx žil xx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxx xx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří chtějí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, předá xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxx x jinému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

§51

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx získává xxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pracovníka, xxxxx je xxx xxxxxxxxx x xxxxx XX xxxx III.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx x uskutečňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzu.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx praktického x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterých xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx získání xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx může také xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx způsobilost x na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx9b).

(4) Xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx kvalifikačního xxxxx podává xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení

a) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) svým xxxxxx, xxxxx absolvuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx kvalifikačního xxxxx xx 30 xxx po xxxxxxxx xxxxxxx a zároveň xxxxxxxx xxxxxx termín xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uskutečňovaného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx obor xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(6) Účastník xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx praktickou xxxxx xx xxxxxxxxxx akreditovaného xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx příslušným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Do xxxxx xxxxxxxxxxx a teoretického xxxxxxxxx akreditované xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx absenci x xxxxxxxxx xxxxx hodin.

(8) Xx vzdělávání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kurzu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx započte xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, a část xxxxxxx xxxxx určené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx vykonal x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx pochybností o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx akreditovaného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(9) Účast xx xxxxxxxxxx x akreditovaných xxxxxxxxxxxxxx kurzech se xxxxxxxx za zvyšování xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.6) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx určí xxxxxxxxxxxx x dohodě x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xx považuje xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.12)

(10) Průběh xxxxxxxxxxxxxx kvalifikačního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§52

(1) Akreditovaný xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zkouškou xxxx xxxxxxxx komisí xxxxx xxxxxxxxxx řádu stanoveného xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ministerstvo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx. O xxxxxxx x místě závěrečné xxxxxxx a složení xxxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx 30 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x závěrečné xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zkoušku xxxx xxxxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxxx xxxxxxxx závěrečné zkoušce xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxx osvědčení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxxx vzdělávání

§53

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, prohlubování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x způsobilosti zdravotnických xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oboru x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a nejnovějšími xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx pracovníky.

§54

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) certifikované kurzy,

c) xxxxxxxx kurzy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilost pro xxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx si xx xxxxxxxxxxxx pracovník xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx odborné způsobilosti, xxxxx xxxxxxx také xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zajišťují praktické xxxxxxxxx pro střední, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx školy v xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x akreditovaných xxxxxxxxxx, která jsou xxxxxxxxxxxx xxx vzdělávací xxxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prohloubit xxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxx na školicích xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) publikační, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx, vypracování xxxxxxxxx xxxx xxxxxx postupu,

g) x-xxxxxxxxxxx xxxx, nebo

h) xxxxxxxxxx studium xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxxxxxxx doktorský xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zaměření xxxx svým xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) uskutečňují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až e) xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.6)

(5) X účasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx celoživotního xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. a) xx x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) až e) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx údaje x xxxx evidence.

Díl 3

Xxxxxxxxxxxxx vzdělávání

§55

Specializační xxxxxxxxxx a specializovaná xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx ukončením xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx získává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x psycholog x xxxxxxx [§43 xxxx. 2 písm. x) xxxx 1 x 2] xxxxxxxx x xxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxx XX xxxx 1 xx upraveno x §56. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx XX xxxx 2 xx upraveno x §57.

(3) Specializační xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§56

Specializační xxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického povolání xx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx

(1) Vzdělávací program xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx x modulů. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx část xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxxx. Xx xxxxx xx považuje xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx (§61), xxxxx je xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx program specializačního xxxxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dovednosti x xxxxxxxx, ke xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx program xxxx xxxxxxx vstupní xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xx příslušného oboru xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání, xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx.

(3) Xx splněného xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programem akreditované xxxxxxxx započte xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx hodin xxxxxxxxxxx vyučování x xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx vyučování. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozhoduje xx xxxxxx účastníka xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx moduly, xxxxx xxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx specializačního xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx oboru; x xxxxxxx o xxxxxxxxx rozhodne xxxxxxxx xxxxxxxxxx; o xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx programu; x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx počtu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx modulů, xxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinné a xxxxxxxxx výkonu povolání x xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx minimálně 1 xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx 6 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxx doby6) xxxx xxxxxxxxx 2 xxx x období xxxxxxxxxx 6 let x xxxxxxx minimálně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(7) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx doktorského xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§57

Xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobilých x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx odborné x specializované způsobilosti

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx, typ xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, ke xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx příslušného xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, požadavky xx věcné x xxxxxxxxx vybavení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx celodenní xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx6) x xx xxxxxxxxxx6). Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může probíhat x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxxxxx délka, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx než x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx. Do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx přesahující xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xx xxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx též xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx mateřské x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx doba přerušení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx 14 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx; o xxxxxxxxx xxxx potvrzení. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx rozhoduje xx xxxxxx xxxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx-xx vykonávána x příslušném xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxxxxx xxxx dříve xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx obsah x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodne xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo.

(5) Xx specializačního vzdělávání xx započítá xxxxxxx xxxxx, popřípadě její xxxx, xxxxxxxxxxx

x) x xxxxx oboru xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x rozsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu.

O xxxxxxx o započtení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxx při výkonu xxxxxxxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vzdělávacích xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx doktorského studijního xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx magisterský xxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxx ministerstvem.

§58

Xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobilost x xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Podmínkou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx získání xxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxx logoped podle §43 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 xx 31. xxxxxxxx 2025. Xxxxxxxxx xxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xx kromě získání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §21a také xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx magisterského xxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxx xx oboru xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uchazeč xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx poradenskou x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxx průběhem.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti, xxxxxxxxx x xxxxxxx specializované xxxxxxxxxxxx (§60) nebo xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti (§64) nebo x xxxxx uznání podle xxxxx XXX nebo XXXX.

(4) Při xxxxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx uchazeče xx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Uchazeč xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx programu, který xxx xxx příslušný xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Věstníku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx organizace, xxxxxx xxxxxxxx xx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nevybral nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx ministerstvo, xxxxxxxxx xxxxxxxx organizace, xxxxxxxx xxxx vhodné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. V případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání rozhodne xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx obdržení xxxxxxx.

§59

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání

(1) Xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx akreditovaného xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx může xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx. X případě xxxxxx specializačního xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, může xxx školitelem xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, zubního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Školitel xxxxxxxx xxxxxxxxx teoretické znalosti x praktické xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx účastník xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na pracovišti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx celé xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx akreditované zařízení, xx účastník specializačního xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx studijní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx sdělit tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx úřední xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo xxxx xxxxxxxxxx do 90 xxx xxx dne, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§60

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx zkouškou (xxxx xxx "atestace") xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komisí xxxxx xxxxxxxxxx řádu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx atestační xxxxxx zřizuje xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx oborových xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odvolává xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx sdružení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx atestační xxxxxxx xx splnění xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vykonání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x příslušném oboru xxx xxxxxxx nejpozději xx 5 xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx daných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, podle xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx uchazeč x xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxx, xxxx atestační xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx neúspěšně xxxxxxxx zkoušky. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx opakovat xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx úspěšně vykonali xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxx diplomu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§60a

Financování xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx sdruženími xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rezidenčních xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání, xx xxxxxxx xxxx zahájeno xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx dotace xx xxxxxxxxxx místo.

(2) V xxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxx §56 xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x plněním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx6), x xx xx xxxx nezbytně xxxxxx xx splnění xxxxxx xxxxxxxxx. Doba xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx odpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §57 xx xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx poskytuje na xxxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx mzdových xxxxxxx, x to xx celou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx trvání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věty xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx programem.

(4) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxxxxx prostřednictvím rozpočtové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx státního xxxxxxxx xx financování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx.

(5) Ministerstvo uveřejní xx Věstníku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx upraví xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxx,

x) termín, xxxxx a xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) způsob xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx x dotaci xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx krajská xxxxxxxxxx stanice.

(7) X xxxxx procesu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx náležitostí žádosti x xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx žádostí xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx vyloučených xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 5 xxx xx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, u xxxxxxx xxxx xxxxxxxx námitkám xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pověřená xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, věcného x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx regionální xxxxxxxxxxx rezidenčních míst xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx hodnocení xxxxxx xxxxxx pořadí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 30 dnů od xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx komise, xxxxxxxx bez tohoto xxxxxx.

(10) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx 2,5 % xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(11) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx vybraným uchazečům xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. června příslušného xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx náležitosti stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx22) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx míst x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dotace xx xxxx xxxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx rezidenta. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxx 5 let.

(13) Xxxxxxxxxxxx zastaví čerpání xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx daném xxxxxxxxxxx xxxxx.

(14) V xxxxxxx xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx místa xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x rezidenčním xxxxxx, x to xx xxxxxxxx, xx

x) xxxxxxxx xx tomto rezidenčním xxxxx xx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání, x

x) xxxxx poskytovatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx přidělení xxxxxx.

§60x

Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx místem nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 14 xxx ode xxx zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx hygienická xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx účastníka xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx rezidenční xxxxx xx výběrovém xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx místem xxxx skutečnost ministerstvu x výběrové xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rezidenčním xxxxxx xxxx krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx nejpozději do xxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s rezidenčním xxxxxx x krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx místem xx xxx konání xxxxxxxxxx xxxxxx řídí xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx uchazeč xx stává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx

x) xx xxxxxxx xx oboru xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místě xx xxxxxxxxxxxxx zařízení x rezidenčním xxxxxx,

x) xx uzavřenu xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doby6) x minimálně na xxxx xxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a

d) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx okamžikem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx atestační xxxxxxx xxxx okamžikem xxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx místem.

§60x

§60x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 346/2011 Sb.

§60x

Xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice x xxxxxxxxxxx místem

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řádné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) hlásit xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, změny údajů xxxxxxxxx x žádosti x xxxxxx na xxxxxxxxxx místo, x xx xx 15 xxx xxx dne, xxx xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx se xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx místo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx specializačním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx programu, dokumentace x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu11),

e) předat xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vzdělávání xxxxxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx-xx právního xxxxxxxx, xxxxx pokračuje x xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx-xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx by poskytovatel xxxxxx povinnost xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx povinnost xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na dědice, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx11b) x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx přerušení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezidenta nejpozději xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxx.

Díl 4

Certifikovaný xxxx

§61

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kurzu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx pracovníci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx prohlubují získanou xxxxxxxx nebo specializovanou xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nahradit xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oboru specializačního xxxxxxxxxx, může vykonávat xxxxx jednotlivé činnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ke xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx seznam certifikovaných xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x certifikovaném xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx akreditováno x xxxxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxx vzdělávání, členění, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, typ xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx dovednosti x xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx připravován. Xxxx xxxxxxx rozsah xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, k xxxx absolvent xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx poskytováním xxxxxxxxx xxxx. Vzdělávací xxxxxxx xx xxxx skládat x modulů podle §56 xxxx. 1, xxxx také xxxxxxxx xxxxxxx požadavky xxx xxxxxxxx do certifikovaného xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programem xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vzdělávacímu programu.

§62

(1) Žádost x xxxxxxxx do certifikovaného xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx kopie dokladů x získané xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxx specializované nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX xxxx XXXX. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx z Xxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx").

(3) Při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, a xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zařadí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 1 xxxxxx po obdržení xxxxxxx x zároveň xxxxxxxx xxxxxx předpokládaný xxxxxx začátku xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zařízení současně xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§63

(1) Průběh xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx určeném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programem. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx odbornou xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x započtení xxxx xxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx certifikovaného kurzu xxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx.

§64

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx je splnění xxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kurzu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx získal xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxx §61 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis

§65

§65 zrušen právním xxxxxxxxx č. 201/2017 Sb.

HLAVA XX

§66

§66 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 201/2017 Sb.

§67

§67 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 201/2017 Sb.

§68

§68 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 201/2017 Sb.

§69

§69 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 201/2017 Sb.

§70

§70 zrušen právním xxxxxxxxx č. 189/2008 Sb.

§71

§71 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 201/2017 Sb.

§72

§72 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 201/2017 Sb.

XXXXX XXX

XXXXXXXX ZPŮSOBILOSTI X XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX A K XXXXXX XXXXXXXX SOUVISEJÍCÍCH X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXXX STÁTĚ XXX X XXXXX XXXXXXXXX A XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX HOSTUJÍCÍ XXXXXX

Xxx 1

Základní xxxxxxxxxx

§73

(1) Xxxx xxxxx se xxxxxxxx na

a) xxxxx xxxxxxxxxxx služeb hostující xxxxxx (xxx 2),

x) xxxxxxxx odborné způsobilosti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x bezúhonnosti (xxxx xxx "xxxx xxxxxxxxxxx") a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na území Xxxxx republiky xxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2.

(2) Podle xxxx hlavy xx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členského xxxxx,

x) xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) nebo b)15),

d) xxxxxxxx příslušníka jiného xxx členského státu, xxxx-xx xx x Xxxxx republice xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx16),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx xx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dlouhodobý xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx dobrovolné xxxxxx17),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) xxxx x), xxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx18),

x) xxxxx, xxxxx xxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka, xxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx19),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xx xxxxx obchodování x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx spolupracuje x xxxxxxxxxxx orgány, xxx-xx xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx26), xxxx

x) xxxxxxxx o vydání xxxxx karty Xxxxxxxx xxxx27) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx28) nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx anebo xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

1. §77 xx 78b, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zdravotnické xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx asistentky,

2. xxxxxx o uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx19a), xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, jde-li o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zdravotnická xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti,

b) jiné xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §79 x 80 x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace19a), xxxx

x) xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx povolání nebo x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxxx xxxxx §81.

(4) Xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx způsobilosti a xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace19a).

(5) Při xxxxxxx znalosti českého xxxxxx xx postupuje xxxxx §82.

§74

(1) Xxxxxxx xxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx související x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jako xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx jiného členského xxxxx než Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx činnosti x na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti související x poskytováním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx poskytována xxxxxxx xxxx příležitostně, xx xxxxxxxx individuálně x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, četnost, pravidelnost x nepřetržitost poskytování xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky soustavně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx povolání, pokud xxxx xxxxxxx kvalifikace xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx předpisy v xxxxx členském xxxxx xxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx související x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx také x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx19a), x to xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání bez xxxxxxxxx dohledu.

§75

Xxxxxxxx orgán

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx související x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx informuje osobu, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, x věcech xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx, x souvisejících xxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx českého jazyka.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx získání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x porodní xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x obsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro výměnu xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxx IMI").

§75x

Xxxxxxxxxx členských xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx pohyb xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx členské xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx postupuje xxx xxxx spolupráci xxxxx §94 xxxxxxxx 8 a xxxxx xxxxx XXX zákona x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx19a).

Xxx 2

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

§76

Xxxxxxxx xxxxxx povolání xxxxxxxxx xxxxx

(1) Hostující xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo činnosti xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče na xxxxxxx xxxxxxxx (§76a), xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (§76b).

(2) Xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxx způsobilá vykonávat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx povolání zaniklo xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Hostující xxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx povolání nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx na xxxx 12 xxxxxx hostující xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§76a), xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx odborné xxxxxxxxxxx (§76b). Xxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx, xxxxxxx-xx hostující xxxxx xxxxxxxxx vykonávat x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxx s poskytováním xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx-xx se od xxxxxxxxxxx orgánu členského xxxxx xxxxxx, xx xx bylo oprávnění x xxxxxx odborné xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dočasně xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx sestry x xxxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §78, 78a xxxx 78b, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx pod xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx") xxxxxxxx x xxxxx zákoně. X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §76b, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pod xxxxxxxxx odbornosti podle xxxxxx zákona.

(6) Hostující xxxxx vykonává xxx xxxxxxxx pod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx členského státu xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, uvede xxxxxxxxx xxxxx údaj x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxx z úředních xxxxxx xxxxxx státu.

(7) Xx-xx služba xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx odbornosti xxxxx xxxxxxxx 5, xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx přístup x informacím x xxx, xxx

x) xxxxxxx x členském státě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zda xx xxxxxx xxxxxxxxxx sdružení xxxx xx xxxxxxx x obdobného xxxxxxxx x členském státě xxxxxx, x dále xxxxx xxxxx a xxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx původu,

b) xx zapsána x xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

§76x

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx povinna xxxx xxx, xxx začne xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výkonu zdravotnického xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky; v xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kterou xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx vykonávat, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v němž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) kopie xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx hostující xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx originálu těchto xxxxxxx x nahlédnutí,

b) xxxxxx xxx doručování xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx státě xxxxxx x x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost a xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx činnosti v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx osvědčení xxxxxxxx xxx xxxxxxx pozastaveno,

d) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxx-xx xxxxxxx činnost x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx regulována, a

f) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx odpovídajících xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx4); xx xxxxx xxxxxx xx považuje xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pojišťovnou xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) doklad x xxxxxxxxxxxx hostující xxxxx xxxxx §3 xxxx. 6 xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rozsahu nezbytném xxx výkon zdravotnického xxxxxxxx v České xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x), f) a x) xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx x xxxxxxxx přiložených, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx hostující xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx po xxxx 12 xxxxxx xx jeho xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 hostující xxxxx xxxxxxx xxx opětovném xxxxxx oznámení xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Není-li xxxxxxxxxxxx odborná činnost x xxxxxxxx státě xxxxxx regulována, je xxxxxxxxx xxxxx povinna xxxxxxx, že v xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx státech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnické povolání xxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx nejméně 1 xxxx během předcházejících 10 xxx, xxxx xxxxxxxxx doklad o xxxxxxxxxxx vzdělání, xxxxx xx xxxxxxx připravilo xxx xxxxx odpovídajícího xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x členském xxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx nepožaduje, xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx však xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx u členského xxxxx původu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. c) x h) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobou x xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, a to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX.

§76x

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx ověří po xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxx poskytnutím služby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §76a, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx neověřuje xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx složkou xxxxx, součástí organizační xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení19b), xxxxxxx xxxxxx2) nebo xxxxxxxxxxxxx zařízením xxxxx xxxxxx zákona k xxxxxxxxx xxxx nabývání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §76a xxxx. 1 písm. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx neověřuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) v xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx související x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a kterému xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx uznána xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxx xxx xxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx19a),

x) x xxxxxxx uchazeče, který xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání všeobecné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x je xxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx podmínky xxxxx §78, 78a xxxx 78b, nebo

c) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práva Evropského xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx kvalifikaci xxx xxxxx xxxxxxxxx odborné xxxxxxxx, jež vyrovnávají xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x přípravou vyžadovanou xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx členských xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx19d).

(4) Považuje-li ministerstvo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kvalifikaci xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §76a odst. 1. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxx k xxxxxxxx, prodlouží xxxxxxxxxxxx xxxxx x oznámí xxxxxxxx xxxxxx prodlení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx případě xxxxxxxx xxxxxxxxx do 1 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x ověření xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx podle části xxxxx xxxxx XX xxxxxx o uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx19a), xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozdíl mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxx je vyžadována x Xxxxx xxxxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxx, že xx tento rozdíl xxxx xxxxx ohrozit xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osob, a xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx praxí xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získanými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hostující osoby xxxxxxxxxx pro účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.&xxxx;X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx informace x odborné kvalifikaci xxxxxxxxx osoby v xxxxxxx nutném pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx, x xx prostřednictvím xxxxxxx XXX. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zákona x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxx19a). Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xx hostující xxxxx, xxx prokázala xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx oblastí, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 15 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(6) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx 5 pracovních xxx xx vykonání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zkoušku xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx území Xxxxx republiky hostující xxxxx vzniká xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx ministerstva x upuštění xx xxxxxxx odborné kvalifikace xxxxx xxxxxxxx 1,

b) xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx odborné kvalifikace xxxxx odstavce 4, xxxx-xx xxxxxxx podstatný xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x takovém xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx mohl xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx rozhodnutí po xxxxxxxx vykonání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 4, 5 xxxx 6, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx nedodržení lhůt xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) vystavení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 písm. x) x x) xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x uznání odborné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3 xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx19a).

Xxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx k soustavnému xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxx sestry x xxxxxxx xxxxxxxxxx usazenými xxxxxxx

§77

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxx xxxxxx xxxx porodní xxxxxxxxxx je xxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx všeobecné xxxxxx xxxx xxxxxxx asistentky xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx může xxx, xxxxx xxxx uznána xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx odborné kvalifikace, xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx povolání rozhoduje xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx všeobecné xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx

x) xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx koordinace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx"),

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace19a).

§78x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx právem xx xxxxxx právo x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků x xxxxxxx s příslušným xxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, byla-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxx x xxxxxxxx státě xxxxxx zahájena xxxx xxxxxxxxxxx xxxx uvedeným x xxxxxxx dokladů, x xx x xxxx nesplňuje uvedené xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxx xxxx uvedeno xxxxx, ministerstvo xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx, xx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 až 6 xxxx x §78b. Xx xxxxxx xxxxxx povolání xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx doklady x xxxxxxxx kvalifikaci vydávané x Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx nejméně 3 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx zahrnovat xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ošetřovatelské péče xxxxxxxxxxx pacientovi (xxxxx xxxxxxxx xxx odborného xxxxxxx).

(4) Povolání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 2 po xxxx následujících xxx x xxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx potvrzení.

(5) Ministerstvo xxxx doklad, xxxxx

x) xxx xxxxx v Xxxxxx xxxxxxxxx všeobecným xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2004 x nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vzdělání xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x příslušným xxxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a

b) je xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxx", xxxxx xxx získán xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 33 odst. 3 xxxx. x) xxxx x) xxxx xx) xxxxxxxx 2005/36/ES, xx účelem xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxx xxxxxxxx a dovedností xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx kvalifikací xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx republiku x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 2.

(6) Ministerstvo xxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxx xxxxx v Xxxxxx xxxxxxxxx porodním xxxxxxxxxxx, xxxxxxx odborná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2004 a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) je xxxxxxx diplomem "bakalář", xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx speciálního xxxxxxxx pro kariérní xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 43 xxxx. 4 písm. x) xxxx x) xxxx xx) xxxxxxxx 2005/36/ES, xx účelem xxxxxxx, xxx xxxxxxx porodní xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx kvalifikací xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx republiku x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §78 odst. 2.

(7) Xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx "feldšer" (xxxxxxxx) xxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxxx 1999, i xxxx xxxx jejich činnosti xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxx jako xxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx zanikl x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx členský stát xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x ním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxx, xx tomuto dokladu xx účelem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stejné účinky xxxx dokladu xxxxxxxxx x odstavci 1. Xxxxxxxxx x tom, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx u xxxxxxx vydaných xx xxxxx Německé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxx.

§78x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx v Rumunsku xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

x) nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx na odbornou xxxxxxxx všeobecných xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx vykonávali xxxxxxxx x v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxx po xxxx 3 po sobě xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx 5 xxx xxxx xxxxx vydání xxxxxxxxx.

(2) Doklady předkládané xxxxx odstavce 1 xxxx

x) "Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx de xxxxxxxx medical xxxxxxxxxx" x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na škole xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx potvrzení x xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx byla zahájena xxxx 1. xxxxxx 2007,

x) Diplomã de xxxxxxxxx de xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2003,

c) Diplomã xx licentã de xxxxxxxx xxxxxxx generalist" x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zahájena xxxx 1. xxxxxx 2003.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §78a xxxx. 2 a 4 xx podle xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx nevztahují na xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxx asistentka, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx v Chorvatsku xxxx 1. xxxxxxxxx 2013

x) xxxx medicinska xxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx sestra x gynekologicko-porodním xxxxx),

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxx (zdravotní xxxxxx x gynekologicko-porodním xxxxx),

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx sestra x xxxxx xxxxxxx asistence),

d) xxxxxxxxxx sestra xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx),

x) xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx).

§78x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.2016

§79

Zdravotní způsobilost

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx je ten, xxx předloží xxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státě xxxxxx; xxxxx doklad xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx starší xxx 3 xxxxxx.

(2) Nepožaduje-li xxxxxxx stát původu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxx sestry xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx doklad xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx původu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§3 xxxx. 2).

§80

Bezúhonnost

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§3 xxxx. 3) se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx trestů xxxx xxxxxxx xxxxxxxx trestů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx odpovídající xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx předložení xxxxxx xxx 3 xxxxxx.

(2) Xxxxx členský xxxx původu xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx, xxxx xxx tento xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prohlášením.

§81

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, řízení x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) X xxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx x x xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx19a). Xxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a žádost x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x uznání xxxxxxx kvalifikace xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče, ministerstvo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) K xxxxxxx x uznání xxxx způsobilosti uchazeč xxxxxxx xxxxxxx uvedené x §79 a 80.

(3) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x příslušným předpisem xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx potvrzující, xx xx xx tento xxxxxx xxxxxxxx příslušný xxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikací.

(4) X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx žádost podle xxxxxxxx 1 nebo xxx xxxxxxxx vydán Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx, xx byl xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání uchazeč xxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x společnou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxx x xxxxxxx schopnosti xxxxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxx podle §82 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x); xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx x §82 odst. 1 xxxx. a), x) xxxx c), xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx znalosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Na xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx kvalifikace, xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx způsobilosti x xx xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx prokáže, xx ovládá xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx péče, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx ověření xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §82 xxxxxxxxx znalost xxxxxxx jazyka v xxxxxxx nezbytně xxxxxx x xxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxx činností souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu, xxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x skutečnostech xxxxxxxxx x §82 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x), xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §82 odst. 1 xxxx. d),

nejdéle xxxx xx xxxx 1 xxxx; po xxxxxx xxxxxxxx xxxx doby xx xxxxxx zastaví.

(7) X případě, xx xxxxxxx požádá x xxxxxx jiné způsobilosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx činností souvisejících x poskytováním xxxxxxxxx xxxx, aniž xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx vydán Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxx xxx xx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx průkaz, xxxxxxx xxxx xx dobu 3 xxxxxx.

§82

Xxxxxxx znalosti xxxxxxx xxxxxx

(1) Znalost xxxxxxx xxxxxx xx vyžaduje xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nutném x xxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x poskytováním zdravotní xxxx. Xxxxxxxxx vyjadřovat xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zkoušce x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) posouzením vzdělání xxxxxxxxxxxxx v českém xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prokazujících xxxxxxx českého xxxxxx x xxxxxxx nezbytně xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx, xxxx

x) pohovorem; xxxxxx xxx xxxxxxx znalosti xxxxxxx jazyka xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx znalosti xxxxxxx xxxxxx pohovorem podle xxxxxxxx 1 písm. x) ministerstvo xxxxxxx xx po xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx kvalifikace a xxxx vydáním xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

§83

Užívání xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sestry xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx oprávněna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx 6.

§84

Ustanovení §73 xx 83 xx použijí xxx státní xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obdobně. Za xxxxxxxx příslušníka xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx18) a Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx osob.19)

XXXXX XXXX

XXXXXXXX ZPŮSOBILOSTI X VÝKONU XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX A X XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXX OSOB XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X HLAVĚ VII

§85

(1) Xxxxx xxxx hlavy xx postupuje xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx uznávání xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo při xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx XXX.

(2) Xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx hlava XXX, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povolání xxxxxx odborného xxxxxxxxxx xx základě rozhodnutí xxxxxxxxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx povolání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, na které xx xxxxxxxxxx xxxxx XXX, xxxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx XXX, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§85x

(1) Xxxxxx x xxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podává xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) úředně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2) (xxxx xxx "xxxxxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx") nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx30) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx jiného odborného xxxxxxxxxx ne starší 3 měsíců; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx31) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx-xx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) doklad o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx 3 xxxxxx,

x) doklad x xxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx32),

x) xxxxxx x xxxxxxxxx správního xxxxxxxx29),

x) xxxxxxxxxx o znalosti xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx povolání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xx vyjadřovat x českém jazyce x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx povolání xxxxxx odborného pracovníka xx zdravotnictví se xxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 1 xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pracovníka xx území České xxxxxxxxx.

§85x vložen právním xxxxxxxxx x. 201/2017 Xx. s účinností xx 1.9.2017

§85x

(1) Žadatel x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxx před xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx v odstavci 5 jinak.

(2) Žádost x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Součástí xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxx vysokoškolského xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x nostrifikaci, xxxx

x) úředně ověřený xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx x průběhu xxxxxx xxxxxx, a činnostech, xx xxxxxx získal xxxxxxxxx; srovnání získané xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, provádí xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx skládá x xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx části; xxxxx x délku jednotlivých xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx koná x xxxxxx xxxxxx xxxx zkušební komisí xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx českém, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx komisi xxxxxxx ministr xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx zkušební xxxxxx jmenuje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx období člena xxxxxxxx komise xx xxxxxxxx. Xxxxxx člena xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxx následujících obdobích. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxx komise xxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx žádost xxxxxx člena xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx vykonané xxxxxxxxx xxxxxxx vydá xxxxxxxxxxxx xxxxxx x složení xxxxxxxxx zkoušky.

(4) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podává xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx žádosti xxxx

x) doklad x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx ověřený xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x nostrifikaci,

d) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ne xxxxxx 3 xxxxxx; xxxxxxxxx způsobilost xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx posudkem31) xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x není-li, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) doklad x bezúhonnosti xx xxxxxx 3 xxxxxx,

x) xxxxxx o xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx32),

x) xxxxxx x zaplacení správního xxxxxxxx29).

(5) Xxxxx žadateli x uznání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky uzná xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx aprobační xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 5 ministerstvo xxxxxxx, xxx žadatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx minimální požadavky xx vzdělání x xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nesplňuje, xxxxxxxxxxxx postupuje podle xxxxx XXX a xxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx19a).

(7) Po xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx způsobilosti x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§85x vložen právním xxxxxxxxx č. 201/2017 Xx. x účinností xx 1.9.2017

§85c

(1) Xxxxxx x xxxxxx specializované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx jsou

a) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx překlad xxxxxxx x získaném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytující xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, rozsahu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx žadatel x xxxxxxx studia xxxxxx, x xxxxxxxxxx, ke xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického povolání xx xxxxxx 3 xxxxxx; xxxxxxxxx způsobilost xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx31) xxxxxxx xx xxxxxxx lékařské xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství,

d) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx 3 xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx správního poplatku29).

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnického pracovníka xx území České xxxxxxxxx, xxxxx absolvované xxxxxxx plně xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx minimálním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx poslední. X xxxxxxxxx případech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx specializované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§85x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 201/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

§86

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oborů xxxxxxxxxxxxxxx vysokými xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx; na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx jazyce. Ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx jazyce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Schopnost xxxxxxxxxx se v xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx do 90 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx vyjadřovat xx x xxxxxx jazyce xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx získali xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx jazyce.

§87

§87 zrušen právním xxxxxxxxx č. 189/2008 Sb.

§88

Do dne xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §85 xxxx. 1 xx 3.

§89

(1) Ministerstvo xxxx xxxxxx uvedeným v §85 xxxx. 1 xxx xxxxxx způsobilosti xxxxx §85b xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx31) x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xx xxxxx České republiky xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx povolání xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, na xxxx určitou x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízením x xxxxxxxxxx xxxxx x provedení jednorázového xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx uznání xxxxxxxxxxxx xxxxx §85b xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx31) a bezúhonnosti xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx praxe xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx pod xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v příslušném xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx je možné xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, pokud je xxxxxxx pozván xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vykonávající činnost xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx škol a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx institucí xxxx xxxxxxxxxxxxx zařízením, x to

a) x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 3 měsíce, maximálně xxxx 1 xxx, xxxx

x) x výkonu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3 měsíce.

(3) X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xx xxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx praxe xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx možné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxx 2 let.

(4) Xxxxxxxxxxxx vydá xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §85b po xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti31) a xxxxxxxxxxxx a po xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx praktickou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx dobu trvání xxxxxxxxx xxxxx aprobační xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1, 2 xxxx 4 xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 4 nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx pracovník xxxx xxxx xxxxx vedení xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 4 xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vykonávající přímé xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odborného dohledu.

(6) Xxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 4 a xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXX

§89x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopustí přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx s §50 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx vzdělávání x rozporu x xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §50 xxxx. 1 xxxx. e) xxxxxx xxxxxxxxxxx o vzdělání xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §50 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zabezpečením xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx programu x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §50 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxx praktické xxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kvalifikačního xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zkoušky xxxx xxxxxxxxxxx období,

e) x xxxxxxx x §50 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záměr ukončit xxxxxxxxxxxxx vzdělávání, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx uskutečňování xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx místem xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v rozporu x rozhodnutím x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §60d xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx čerpání xxxxxx x xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §60d písm. x) nevede xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx,

x) x rozporu s §60d písm. x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx vzdělávání,

e) x xxxxxxx s §60d xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx absolvování xxxxx xxxxxxxx specializačního xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §60d xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §60d xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxx zahájení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxxx vzdělávání xx vzdělávacích programech xxxxx §45 xxxx. 1 xxxx. x), x) x d) xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx

x) xx 5 000 xx 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 2 xxxx. x) a g),

b) xx 10&xxxx;000 xx 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), x) x x), odstavce 2 xxxx. x) xx x) x xxxxxxxx 3.

§89b

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Pokutu ukládá x xxxxxx ministerstvo.

HLAVA X

XXXXXXXXXX USTANOVENÍ

§90

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x označení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, převedení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výši xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx o xxxxxx atestační xxxxxxx, xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzů a xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx x činnost zkušební xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, náležitosti a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx studijní a xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) činnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxx nebo xxx, které xxxxxxxx xxxx omezují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx lékařských xxxxxxxxx x náležitosti xxxxxxxxxx posudku,

g) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX A XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§91

Společná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, zkušebních x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx v obecném xxxxx21c), xxx němž xxxxxx členům xxxxxx xxxxxxx mzdy. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou x pracovním xxxxxx xxxx obdobném pracovním xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx činní, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výdělku xx xxxx xxxxxx xxxxxx člena komise x jimi prokázané xxxx, nejvýše xxxx xx xxxx průměrné xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxx x sociálních xxxx xx Sbírce zákonů xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx21d). Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx úhrada xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx21e).

(2) Xxxxxxxxx zkoušku x xxxxxxxxx zkoušku xxxxxxx ministerstvo, popřípadě xxxxxxxx organizace, xx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx úhrada příjmem xxxxxxxx organizace21f).

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx, o xxxxx xx xxxxxxxx při xxxxxx činnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx, pokud byli xxxx xxxxxxxxxx zproštěni xxxxxxxxx zdravotnictví.

(4) Xxxxx xxxxx xx vztahuje x na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, s xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx podmínky výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Ženy, xxxxx získaly způsobilost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxxx x xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Muži, kteří xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx používat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxxxxx a bakalářských xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyšších xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

xxxxxxx xx xxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zveřejňuje ministerstvo xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Seznamy xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo povolení xxxxxxxxxxxxx.

§91a

Odborná xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení x České xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxx xxxxx") xx xxxxxxx xxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x dovedností x xxxxx celoživotního xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx").

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx zaměstnancem o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx osobě xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, x níž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx,

x) místo výkonu xxxxx, den zahájení xxxxx, dobu, na xxxxxx xx stáž xxxxxxxx,

x) určení xxxxxxxxx, xxxxx je zaměstnancem xxxx xxxxx, oprávněného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx dobu xxxxx x kontrolovat xx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x ukončení xxxxx xxxx uplynutím sjednané xxxx.

Xxxx xxxxx xxxxx xxxx zaměstnanci xxxxx xxxxxx xxxxx jménem xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx osobou x xxxxxxxx přidělení xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx zejména:

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx narození x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance,

b) druh xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stáži vykonávat; xxxx xxxxx musí xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) den nástupu xxxxxxx přiděleného zaměstnance x výkonu stáže x xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx vykonávané x xxxxx xxxxx posuzuje x xxxxxxxxxxxxxxxx služby xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

§91b

Odstranění tvrdosti

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx může xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zdravotnickým xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx případech x xxxxxxxxxx tvrdosti x xxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx; lze xx xxxxx až xx vyčerpání řádných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) V xxxxxx x odstranění xxxxxxxx se rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxxx xx 90 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx tvrdosti nelze xxxxx xxxxxxx.

§92

Vykonávat nelékařské zdravotnické xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které nejsou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx povolání xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxx tohoto xxxxxx.

§93

§93 zrušen právním xxxxxxxxx č. 189/2008 Sb.

§94

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x odborné, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání.

(2) Xxxxxxxxxxxx vydá na xxxxxxx písemné žádosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx1), osvědčení potvrzující, xx dosažená odborná xxxxxxxxxxx xx rovnocenná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx předpisu. K xxxxxxx podle věty xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x §78 xxxx. 2 tohoto xxxxxx. Xxx doložení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx druhé nelze xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx vydat.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx na základě xxxxxxx xxxxxxx všeobecné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x některém x xxxxxxxxx států x xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x která xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zahájené xxxx 1. xxxxxxx 2004, xxxxxxxxx potvrzující, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x právními xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x průběhu 5 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx porodní xxxxxxxxxx, která hodlá xxxxxxxxx své xxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxxx států x xxxxxxx v České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx žadatel xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx povolání xxxxxxxxx sestry xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x označením odbornosti, xxxxx platí pro xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(5) Ministerstvo xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potvrzující, xx xxxx dosažená xxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1). Xxxx xxxxx xx použije xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx zdravotnická xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx potvrzující xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx zdravotnická xxxxxxxx xxxxxx specializací xxx xxxxxxxxx sestry x xxxxxxx asistentky.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx pracovník xxxxxxx podmínku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo bezúhonnosti xxxxx tohoto zákona. Xxxxxxxxx xx platné xx xxxx 3 xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pohyb xxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto zákona xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(8) Osvědčení xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 7 xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§95

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu, x xxxx fyzická osoba xxxxxxxx xxxx hodlá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx o

a) xxxxxxx xx xxxxxxx čin xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx souvisí x xxxxxxx zdravotnického povolání, x

x) xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx souvisí s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxx xxxx mít x daném členském xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hlavy XXX zákona x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informuje xxxxxxx stát původu x xxxxxxx hostující xxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx x xxxxxx výpisu x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx a výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup, x

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x výkonem xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxx xxxx mít v xxxxx členském xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání; xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ministerstvu xxxxxxxxx správní xxxxx xx 5 xxx xxx dne obdržení xxxxxxx.

(3) Pro xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžádat xx xxxx pravomocného rozhodnutí xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správního orgánu. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xx xxxxxxxxxxxx oprávněno xxxxxxxx xx xxxx částí xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxx.

§95a

Kontrola

Kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo, xxxxx xxxx není xxxxxxxxx xxxxx.

§95x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2016 Xx. x účinností xx 1.5.2016

§95x

Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx pověřit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 2, §54 xxxx. 5, §56 xxxx. 4 x 5, §57 xxxx. 4 x 5, §58 xxxx. 2 x 4, §60 odst. 1, §60a xxxx. 7, §60d písm. x), x) a x), §85b xxxx. 2 x §91 xxxx. 1 x 2.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 2, §54 xxxx. 5, §56 odst. 4 x 5, §57 xxxx. 4 x 5, §58 xxxx. 2 x 4, §60 odst. 1, §60a xxxx. 7, §60d xxxx. x), x) x x), §85b xxxx. 2 x §91 xxxx. 1 x 2.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx má xxx xxxxxxxx, a podmínky xxxxxx výkonu, zejména

a) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx osobních údajů,

c) xxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) stanovení xxxx, xx xxxxxx xx veřejnoprávní smlouva xxxxxxxxx.

§95x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 201/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

Přechodná xxxxxxxxxx

§96

(1) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobilost xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xx základě xxxx písemné žádosti.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx 2 let xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx probíhá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Fyzické xxxxx zařazené xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx speciální xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx ji xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost v xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx xxxxxx sestra, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, diplomovaná sestra xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ročníku xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx roce 2003/2004; xx-xx studium xxxxxx xxx 3 xxxx, xx podmínkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti předchozí xxxxxxxxxxx střední xxxxxxxxxxxx xxxxx x oboru xxxxxxxxx sestra xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Jiní xxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zkoušku (xxxxxxxx) xx xxxxx xxxx 2009 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx pracovníky xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx činnosti. Xxxx odborní pracovníci, x xxxxxxxx absolventů xxxxxxxxxxx [§43 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 1], xxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povolání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 20 xxx, xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx poskytují xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx pověření xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 2 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(6) Xx 2 let ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xx 2 let xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx prokáží xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx

x) 6 let, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 3 roky výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx 6 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx6) x xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) 5 xxx, xxxxx prokáží xxxxxxxxx 1 rok xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání x období posledních 6 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx6) nebo 2 xxx výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z období xxxxxxxxxx 6 xxx x xxxxxxx minimálně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doby,6)

c) 4 xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pomaturitní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx za akreditovaná xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 2 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(9) Xxxxx odbornosti, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx x nadále xxxx xxxxxx odbornosti. X xxxxxx nového xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

§97

(1) Vysoké xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx bakalářských x xxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2003. Xxxxx x xxxxxx nových xxxxxxxxxx programů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx a xxx x souladu x xxxxxx Evropských společenství.16) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx ke xxx 1. xxxx 2004, xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx dosavadním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programům, xxxxxxxxxx xxxxxx bakalářskými xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx všeobecných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přípravu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x ministerstvo xxxxxxx stávající xxxxxx xxxxxxxxx studijních xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx zdravotnických xxxx z hlediska xxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx učební xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nejpozději do 2 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx školy od 1. xxxx, které xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vydá xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oboru diplomovaná xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zdravotnických školách, xxxxx budou x xxxxxxx s tímto xxxxxxx x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxx učebních xxxxxxxxx, xx kterým vydalo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovisko, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 1. xxxx 2004, x xx s účinností xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx 1. xxxx 2004 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx učební xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, diplomovaná xxxxxx xxxxxx, diplomovaná xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xx s účinností xx xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x správních poplatcích

§98

Zákon č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 72/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx č. 36/1995 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 301/1995 Sb., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx č. 305/1997 Xx., xxxxxx č. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 157/1998 Sb., xxxxxx x. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 63/1999 Sb., xxxxxx x. 166/1999 Xx., xxxxxx x. 167/1999 Xx., xxxxxx x. 223/1999 Xx., xxxxxx x. 326/1999 Sb., xxxxxx x. 352/1999 Xx., xxxxxx x. 357/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Sb., xxxxxx x. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 46/2000 Sb., zákona x. 62/2000 Xx., xxxxxx x. 117/2000 Xx., xxxxxx č. 133/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2000 Xx., xxxxxx x. 153/2000 Xx., xxxxxx č. 154/2000 Xx., xxxxxx x. 156/2000 Xx., xxxxxx č. 158/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Xx., zákona x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 242/2000 Xx., xxxxxx x. 307/2000 Xx., xxxxxx x. 365/2000 Xx., xxxxxx x. 140/2001 Xx., zákona č. 231/2001 Xx., zákona x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 107/2002 Xx., zákona č. 120/2002 Sb., xxxxxx x. 146/2002 Xx., xxxxxx č. 149/2002 Xx., zákona č. 173/2002 Sb., xxxxxx x. 308/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., zákona č. 129/2003 Sb., zákona x. 131/2003 Xx., xxxxxx x. 148/2003 Xx., xxxxxx x. 149/2003 Xx., zákona x. 219/2003 Sb., xxxxxx č. 274/2003 Xx., xxxxxx č. 276/2003 Xx., zákona x. 354/2003 Sb., xxxxxx x. 356/2003 Xx. x zákona x. 360/2003 Xx., xx xxxx takto:

1. X Xxxxxxxxx správních xxxxxxxx v položce 22 xx doplňují xxxxxxx x), x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) za xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání bez xxxxxxxxx xxxxxxx Xx 500,-

x) xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx způsobilosti x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-

x) xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxxx Xx 1 000,-".

2. X Xxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatků xx na xxxxx xxxxxxxx x položce 22 doplňují xxxx 11 xx 13, xxxxx xxxxx:

"11. Poplatek xxxxx xxxxxxx s) xxxx položky xx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §67 zákona č. 96/2004 Xx., o xxxxxxxxxx získávání a xxxxxxxx způsobilosti k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a k xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x poskytováním xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povoláních).

12. Xxxxxxxx podle písmene x) této xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx).

13. Poplatek xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §46 x 49 zákona č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).".

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

§99

Xxxxx č. 111/1998 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 210/2000 Sb., xxxxxx x. 147/2001 Xx. a xxxxxx x. 362/2003 Xx., xx xxxx xxxxx:

X §87 xx na xxxxx xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) informuje Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx studijnímu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §79 xxxx. 1 xxxx. x); xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zašle Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zároveň xx xxxxxxxx informací.".

ČÁST XXXXXX

§100

§100 (xxxx xxxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2011 Sb.

XXXX PÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx

§101

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxx č. 18/2004 Sb., x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxx:

"Xxxxxxx x. 4 x xxxxxx 18/2004 Sb.

Regulované xxxxxxxx, xxxxx vylučují xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (§12 xxxx. 4)

&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx x. 237/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů
 
rozdílová xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
xxxxx x. 254/2000 Xx., x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 165/1998 Xx., xx znění xxxxxx x. 209/2002 Xx.
&xxxx;
xxxxxxxxx zkouška
 
Restaurování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxx pracemi
 
Zákon x. 20/1987 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx zkouška xxxx xxxxxxxxx období
 
Provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxx č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx péči, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx zkouška
 
Sociální xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx x. 96/2004 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxxxxxx x výkonu nelékařských xxxxxxxxxxxxxx povolání x x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx péče x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx-xxxxxxxx pracovník
 
zákon x. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx)".
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxx

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§102

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx po dni xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx ustanovení hlavy VII, §85 xxxx. 4 x 5, §95 x 101, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx smlouvy o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Evropské xxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxx x. r.

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx magisterských xxxx xxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako zdravotnické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odpovídá xxxx obsahem x xxxxxxxx minimálním xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx program x získání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Ministerstvo přizná xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx nejméně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx 5 xxx xxxxxx činností, xxxxx xxxxxxxxxx povolání adiktologa, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx prokázání xxxxxxx 5 xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §23a zákona x. 96/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx prokázání alespoň 5 xxx výkonu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx terapeuta, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxx osobám, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobilost x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §20a xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, bude xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 6 xxx, xxxxx prokáží minimálně

a) 1 rok výkonu xxxxxxxx souvisejícího x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx 6 xxx x xxxxxxx minimálně xxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nebo

b) 2 roky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx 6 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pracovní xxxx

x účast xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx do 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx prokáží xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21a zákona x. 96/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 6 let, xxxxx prokáží minimálně

a) 1 xxx výkonu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 2 x xxxxxx xxxxxxxxxx 6 xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx týdenní pracovní xxxx, xxxx

x) 2 xxxx výkonu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 2 z xxxxxx xxxxxxxxxx 6 xxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx oborech.

6. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx prokáží xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx povolání xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §23a xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bude xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 6 xxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx 5 xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx povolání zrakového xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx

x) 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxx §23a xxxx. 3 x xxxxxx xxxxxxxxxx 6 xxx x rozsahu minimálně xxxxxxxx xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx, nebo

b) 3 roky xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnostem podle §23a xxxx. 3 x období posledních 6 let x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxx na celoživotním xxxxxxxxxx x oboru xxxx souvisejících oborech.

Čl. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 189/2008 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx č. 96/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx povolání xxxxxxxxx xxxxxxx, sanitář pro xxxxxxxx sál, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx zařízení xxxxxxxxxx xxxx, sanitář xxx xxxxx x léčebnou xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odborného xxxxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 96/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxx x xxxxxx podle xxxx první xx xxxxxxxxxx x 4 xxxx.

3. X xxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxx odborného xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx ke dni xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxx platnosti xxxxxxxxxx x 4 xxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 105/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 22.4.2011

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s rezidenčním xxxxxx, která získala xxxxxx xxxxx §60a xx 60d zákona x. 96/2004 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx zákonem x. 96/2004 Sb., xx xxxxx účinném xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx §60a xxxx. 12 x §60x; celková xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx §60a xxxx. 12 xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx x xxxx xxxxxxx ve xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx dohodě), xxxxxxxx xxxxx §60b odst. 4 zákona x. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. VI xxxxxx právním předpisem x. 346/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.11.2011

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 96/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx pracovník, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost x xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx v pediatrii xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx programech x studijních oborech Xxxxxxxxxxxxxx péče x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx zákona x. 96/2004 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx péče v xxxxxxxxx.

2. Xx specializačního xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxx zařazovat xxxxxxxx x vzdělávání xxxxx zákona č. 96/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 5 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Zdravotnický xxxxxxxxx zařazený xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Ošetřovatelská xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx asistentky, kterým xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx §96 odst. 1 xxxxxx č. 96/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kurzu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle právních xxxxxxxx, které xxxx xxxxxx přede xxxx 1. xxxxx 2004, xxxxx nadále poskytovat xxxxxxxxxxxxxxx xxxx u xxxx x výjimkou xxxxxxxx xx pracovištích xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx získává xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studia xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oborech Xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 2019/2020.

5. Xxxxxxxxxxxx pracovník, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §20a xxxxxx č. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §20 xxxxxx č. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Zdravotnický xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx fyzioterapeut podle §24 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 96/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzioterapeuta xxxxx §24 xxxx. 4 xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Zdravotnický xxxxxxxxx, xxxxx získal xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdravotnický asistent xxxxx §29 xxxxxx x. 96/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21b xxxxxx x. 96/2004 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

8. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx povolání masér xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx masér xxxxx §37 xxxxxx x. 96/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxx xx zdravotnictví xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx ve zdravotnictví xxxxx §37 zákona x. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

9. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx odbornou způsobilost x výkonu povolání xxxxx xxxxxxx nemocných x xxxxxxxx podle §40 zákona x. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dopravní služby xxxxx §40 xxxxxx x. 96/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxxxxxx pro kvalifikační xxxxx vydané podle xxxxxx č. 96/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, v oborech, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx dochází ke xxxxx označení xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx, praktickou xxxxxx xxxx řidiče xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

11. Xxxxxxxxxxx xxx výkon povolání xxxxxxxxxxx získaná podle xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, zůstává nedotčena.

12. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §38 xxxxxx x. 96/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx způsobilostí k xxxxxx povolání xxxxxxx xxxxx §42 xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

13. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 96/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx dokončí podle xxxxxx č. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

14. Xxxxxxx řízení x xxxxxxxxx x xxxxxx způsobilosti x xxxxxx zdravotnického povolání xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zahájená xxxxx §85 xxxxxx x. 96/2004 Sb., ve xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx skončena xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

15. Správní xxxxxx x žádostech o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §89 xxxxxx x. 96/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

16. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podal xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxx x. 96/2004 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx ode xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx.

17. Správní xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §67 zákona x. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx zastavují.

18. Správní xxxxxx x xxxxxxxxx x přiznání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx péče x xxxxxxxxx zahájená podle §96 odst. 1 xxxxxx č. 96/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, se xxxxxxx podle xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

19. Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

20. Xxxxx vedené x Xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx způsobilých x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxx odborného dohledu x hostujících xxxx xxxxx xxxxxx x. 96/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx x něm vedou xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx dne xxxxxxx xxxxxx údajů xx Xxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x hostujících xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 180 xxx ode dne xxxxxxx Národního registru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxx do 180 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

21. Xxxxxxxxxx §18 xxxx. 4 xxxxxx č. 96/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdravotnický xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 201/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx získal xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx považuje za xxxxxxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxx fyzioterapeuta xxxxx §24 xxxx. 4 xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 284/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.12.2018

Informace

Právní xxxxxxx č. 96/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.4.2004, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavy VII, §85 odst. 4 a 5, §95 a 101, xxxxx nabývají účinnosti xxxx, kdy xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004).

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

125/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 120/2002 Xx., x podmínkách uvádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 186/2004 Xx., x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2005

111/2007 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 20/66 Xx., x péči x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 15.5.2007

124/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 269/94 Xx., x Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

189/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx odborné kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.7.2008

339/2008 Xx., xxxxx znění xxxxxx x. 96/2004 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 109/2008

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

105/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 96/2004 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x nelékařských xxxxxxxxxxxxxx povoláních), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 22.4.2011

346/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 95/2004 Xx., x xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zubního xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 96/2004 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 29.11.2011

375/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službě

s xxxxxxxxx xx 1.4.2012

126/2016 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x některých příslušníků xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.5.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

201/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 96/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání x x xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 95/2004 Xx., o podmínkách xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx zdravotnického povolání xxxxxx, zubního lékaře x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

284/2018 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxx x. 96/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx zdravotnických povolání x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povoláních), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 95/2004 Xx., x xxxxxxxxxx získávání a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x farmaceuta, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 28.12.2018

176/2019 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 31.7.2019

277/2019 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2022

585/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a o xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

366/2021 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 167/1998 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 378/2007 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Znění jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/36/ES xx dne 7. xxxx 2005 x xxxxxxxx odborných xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx 2006/100/XX, xxxxxxxx Xxxx 2013/25/XX x směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2013/55/XX.

Xxxxxxxx Xxxx 2003/9/ES xx xxx 27. xxxxx 2003, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x azyl.

Směrnice Xxxx 2003/86/ES xx xxx 22. xxxx 2003 o xxxxx xx sloučení rodiny.

Směrnice Xxxx 2003/109/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x právním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2004/83/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx uprchlíka nebo xxxxx, která x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochranu, x x obsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Rady 2005/71/ES xx dne 12. xxxxx 2005 o xxxxxxxxx postupu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxx xxxxx xxxxxxxxx výzkumu.

Směrnice Xxxx 2004/81/ES ze xxx 29. dubna 2004 x xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx nebo obdrželi xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/38/ES xx dne 29. xxxxx 2004 x xxxxx xxxxxx Unie x xxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx svobodně se xxxxxxxxx a pobývat xx xxxxx členských xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx (EHS) č. 1612/68 x o xxxxxxx xxxxxxx 64/221/EHS, 68/360/XXX, 72/194/XXX, 73/148/XXX, 75/34/XXX, 75/35/XXX, 90/364/XXX, 90/365/XXX x 93/96/EHS.

Směrnice Xxxx 2004/114/ES ze xxx 13. xxxxxxxx 2004 o podmínkách xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx xxxxxx studia, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Rady 2001/55/ES xx xxx 20. července 2001 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi členskými xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx xxxx a x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

1a) Xxxxx č. 179/2006 Sb., o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1x) Xxxxx č. 95/2004 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického povolání xxxxxx, xxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1x) §86 xxxxxx č. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 424/2004 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků x xxxxxx xxxxxxxxx pracovníků, xx xxxxx vyhlášky x. 401/2006 Xx.
2) Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vysokých xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx x zdraví xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3x) §2 xxxxxx č. 111/1998 Xx.
3x) §77 xxxxxx x. 20/1966 Xx., x xxxx x xxxxxx lidu, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 160/1992 Sb., o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
5) Zákon č. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
7) Xxxxxxxxx xxxxx č. 48/1997 Sb., o xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7x) Vyhláška č. 424/2004 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 401/2006 Sb.
8) Xxxxx č. 18/1997 Sb., o mírovém xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 258/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 552/1991 Sb., o xxxxxx kontrole, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9x) §108 xxxxxx č. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Vyhláška č. 524/2004 Sb., x akreditaci xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx.
9x) Xxxxxxxx č. 50/1978 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 98/1982 Xx.
9c) §69 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 258/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 274/2003 Sb.
9x) §60 xxxxxx č. 111/1998 Xx.
10) Zákon č. 83/1990 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10x) Xxxxxxxx č. 424/2004 Sb., xx znění xxxxxxxx č. 401/2006 Xx.

11) Zákon č. 499/2004 Sb., x archivnictví x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11a) Zákon č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx příslušníků xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx č. 394/2004 Sb., xxxxxx xx upravují xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxx odborného xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, aprobační xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxx tyto xxxxxxx.
11x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Xxxxx č. 1/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 9/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
12x) Xxxxxxxx č. 423/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx systém xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přímého xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků.
12x) Například xxxxxxxx č. 50/1978 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx x. 98/1982 Xx.
13) Xxxxx č. 101/2000 Sb., o ochraně xxxxxxxx údajů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13x) Xxxxx č. 585/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxx (branný xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, xxxxx x xxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/38/ES xx xxx 29. dubna 2004 x právu xxxxxx Xxxx x jejich xxxxxxxxx příslušníků xxxxxxxx xx pohybovat x xxxxxxx xx území xxxxxxxxx států, x xxxxx nařízení (XXX) x. 1612/68 x x xxxxxxx xxxxxxx 64/221/XXX, 68/360/XXX, 72/194/XXX, 73/148/XXX, 75/34/XXX, 75/35/XXX, 90/364/XXX, 90/365/EHS a 93/96/XXX.
16) Směrnice Rady 2003/109/ES ze xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x právním xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx xxxx, kteří jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
17) Xx. 22 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/801 ze dne 11. xxxxxx 2016 x xxxxxxxxxx vstupu x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, stáže, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx projektů x xxxxxxxx au-pair.
18) Směrnice Xxxx 2003/86/ES xx xxx 22. září 2003 x xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx.
19) Xxxxxxxx Xxxx 2004/83/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x minimálních xxxxxxx, xxxxx musí splňovat xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo osoby xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx žádat x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby, která x xxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x obsahu xxxxxxxxxx xxxxxxx.
19x) Xxxxx č. 18/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19b) Zákon č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (školský zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19x) §200 x násl. xxxxxxxx xxxxx.
19x) Vyhláška č. 39/2005 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx programy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxxx č. 564/1990 Sb., o xxxxxx xxxxxx x samosprávě xx školství, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 385/1991 Sb., o xxxxxxxx rovnocennosti a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx školami, xx znění xxxxxxxx x. 332/1998 Xx.
21) Xxxxx č. 18/2004 Sb., o uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx).
21a) Xxxxxxxxx xxxxx č. 341/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21x) Xxxxxxxx č. 394/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx atestační zkoušky, xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx akreditovaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x zkušební řád xxx tyto zkoušky.
21x) §200 x násl. zákoníku xxxxx.
21x) Zákon č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
21x) §156 x xxxx. xxxxxxxx xxxxx.
21f) §53 xxxxxx x. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová pravidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21g) Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 500/2004 Sb., správní řád, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Xx.
23) §21 x 24 xxxxxx x. 200/1990 Xx., x přestupcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 269/1994 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25) §42d xxxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu cizinců xx xxxxx České xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26) §42e zákona x. 326/1999 Xx.

27) §42j zákona x. 326/1999 Xx.

28) §42g xxxxxx x. 326/1999 Xx.

29) Zákon č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

30) Zákon č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x jiném vzdělávání (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

31) Xxxxx č. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

32) Zákon č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.