Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)

96/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - PODMÍNKY ZÍSKÁVÁNÍ A UZNÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍ A K VÝKONU ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM ZDRAVOTNÍ PÉČE

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení základních pojmů §2

Způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka §3

Výkon povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka §4

Přerušení výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka §4a

HLAVA II - ZÍSKÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA

Díl 1 - Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti

Odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry §5

Odborná způsobilost k výkonu povolání dětské sestry §5a

Odborná způsobilost k výkonu povolání porodní asistentky §6

Odborná způsobilost k výkonu povolání ergoterapeuta §7

Odborná způsobilost k výkonu povolání radiologického asistenta §8

Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotního laboranta §9

Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotně-sociálního pracovníka §10

Odborná způsobilost k výkonu povolání optometristy §11

Odborná způsobilost k výkonu povolání ortoptisty §12

Odborná způsobilost k výkonu povolání asistenta ochrany a podpory veřejného zdraví §13

Odborná způsobilost k výkonu povolání ortotika-protetika §14

Odborná způsobilost k výkonu povolání nutričního terapeuta §15

Odborná způsobilost k výkonu povolání zubního technika §16

Odborná způsobilost k výkonu povolání dentální hygienistky §17

Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotnického záchranáře §18

Odborná způsobilost k výkonu povolání farmaceutického asistenta §19

Odborná způsobilost k výkonu povolání biomedicínského technika §20 §20a

Odborná způsobilost k výkonu povolání radiologického technika §21

Odborná způsobilost k výkonu povolání adiktologa §21a

Odborná způsobilost k výkonu povolání praktické sestry §21b

Odborná způsobilost k výkonu povolání behaviorálního analytika §21c §21d §21e

Díl 2 - Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné a specializované způsobilosti

Odborná způsobilost k výkonu povolání psychologa ve zdravotnictví §22

Odborná způsobilost k výkonu povolání logopeda ve zdravotnictví §23

Odborná způsobilost k výkonu povolání zrakového terapeuta §23a

Odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta §24

Odborná způsobilost k výkonu povolání radiologického fyzika §25

Odborná způsobilost k výkonu povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků §26

Odborná způsobilost k výkonu povolání biomedicínského inženýra §27

Odborná způsobilost k výkonu povolání odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví §28

Díl 3 - Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením

Odborná způsobilost k výkonu povolání asistent behaviorálního analytika §29

Odborná způsobilost k výkonu povolání behaviorálního technika §29a

Odborná způsobilost k výkonu povolání laboratorního asistenta §30

Odborná způsobilost k výkonu povolání ortoticko-protetického technika §31

Odborná způsobilost k výkonu povolání nutričního asistenta §32

Odborná způsobilost k výkonu povolání asistenta zubního technika §33 §34

Odborná způsobilost k výkonu povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby §35

Odborná způsobilost k výkonu povolání ošetřovatele §36

Odborná způsobilost k výkonu povolání maséra ve zdravotnictví a nevidomého a slabozrakého maséra ve zdravotnictví §37 §38

Odborná způsobilost k výkonu povolání zubní instrumentářky §39

Odborná způsobilost k výkonu povolání řidiče zdravotnické dopravní služby §40

Odborná způsobilost k výkonu povolání autoptického laboranta §41

Odborná způsobilost k výkonu povolání sanitáře §42

HLAVA III - ZÍSKÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI JINÉHO ODBORNÉHO PRACOVNÍKA

Odborná způsobilost §43

Způsobilost k výkonu zdravotnického povolání §44

HLAVA IV - AKREDITACE

Akreditace a akreditované zařízení §45

Akreditační řízení §46 §47 §48 §49

Povinnosti akreditovaných zařízení §50

HLAVA V - FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

Díl 1 - Akreditovaný kvalifikační kurz §51 §52

Díl 2 - Celoživotní vzdělávání §53 §54

Díl 3 - Specializační vzdělávání

Specializační vzdělávání a specializovaná způsobilost §55

Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání po získání odborné způsobilosti §56

Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání po získání odborné a specializované způsobilosti §57

Zařazení zdravotnických pracovníků do specializačního vzdělávání §58

Průběh specializačního vzdělávání §59

Atestační zkouška §60

Financování specializačního vzdělávání §60a

Výběr rezidenta §60b §60c

Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb s rezidenčním místem a krajské hygienické stanice s rezidenčním místem §60d

Díl 4 - Certifikovaný kurz §61 §62 §63 §64 §65

HLAVA VI §66 §67 §68 §69 §70 §71 §72

HLAVA VII - UZNÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ A K VÝKONU ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM ZDRAVOTNÍ PÉČE ZÍSKANÉ V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ NEŽ V ČESKÉ REPUBLICE A VOLNÉ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB HOSTUJÍCÍ OSOBOU

Díl 1 - Základní ustanovení §73 §74

Uznávací orgán §75

Spolupráce členských států §75a

Díl 2 - Volné poskytování služeb hostujícími osobami

Podmínky výkonu povolání hostující osoby §76

Oznámení §76a

Ověření odborné kvalifikace §76b

Díl 3 - Uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti k soustavnému výkonu zdravotnického povolání všeobecné sestry a porodní asistentky usazenými osobami

Uznávání odborné kvalifikace §77

Automatické uznávání odborné kvalifikace §78

Uznávání odborné kvalifikace na základě nabytých práv §78a §78b

Zdravotní způsobilost §79

Bezúhonnost §80

Řízení o uznávání odborné kvalifikace, řízení o uznávání jiné způsobilosti a řízení o uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče §81

Ověření znalosti českého jazyka §82

Užívání označení odbornosti §83 §84

HLAVA VIII - UZNÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ A K VÝKONU ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM ZDRAVOTNÍ PÉČE JINÝCH OSOB NEŽ UCHAZEČŮ UVEDENÝCH V HLAVĚ VII §85 §85a §85b §85c §86 §87 §88 §89

HLAVA IX - PŘESTUPKY

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §89a

Společná ustanovení k přestupkům §89b

HLAVA X - ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ §90

HLAVA XI - SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §91

Odborná praxe §91a

Odstranění tvrdosti §91b §92 §93 §94 §95

Kontrola §95a

Pověření k výkonu některých činností §95b

Přechodná ustanovení §96 §97

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích §98

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o vysokých školách §99

ČÁST ČTVRTÁ §100

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o uznávání odborné kvalifikace §101

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §102

č. 189/2008 Sb. - Čl. VIII

č. 105/2011 Sb. - Čl. II

č. 346/2011 Sb. - Čl. IV

č. 126/2016 Sb. - Čl. XII

č. 201/2017 Sb. - Čl. II

č. 284/2018 Sb. - Čl. II

INFORMACE

96

ZÁKON

ze dne 4. xxxxx 2004

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání x k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České republiky:

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX X UZNÁVÁNÍ XXXXXXXXXXXX X VÝKONU XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX POVOLÁNÍ X X VÝKONU XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX S POSKYTOVÁNÍM XXXXXXXXX PÉČE

HLAVA I

OBECNÁ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x upravuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického povolání x x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx vzdělávání zdravotnických xxxxxxxxxx a vzdělávání xxxxxx xxxxxxxxx pracovníků,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

1. xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx XXX),

2. xxxx xxxxxxxxx x xxxxx XXXX x

x) xxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (hlava XXX).

(2) Xxxxx xxxxx xx vztahuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického povolání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx zaměstnanec anebo xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx nevztahuje xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání1a).

(4) Tento xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lékaře, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx1b).

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) zdravotnickým xxxxxxxxx xxxxxx činností xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx ošetřovatelské xxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx, léčebně xxxxxxxxxxxxx péče, paliativní xxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx péče, anesteziologicko-resuscitační xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx pracovníkem fyzická xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona,

c) xxxxx xxxxxxxx pracovníkem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou poskytováním xxxxxxxxx xxxx, ale x poskytováním xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx, xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1c),

x) xxxxxxxxxxxxx bakalářským studijním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxxxxx studijní xxxx; xx akreditované xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxx programy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx školou x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx škola xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, v xxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1999 xxxxxxxx xxxxxxxx část xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx magisterský xxxxxxxx program xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx školách nebo xxxx případný studijní xxxx; za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxxxx x magisterské studijní xxxxxxxx uskutečňované xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x nichž vysoké xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1999 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx vysoké xxxxx,

x) akreditovaným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oborem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx akreditovaný xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx případný xxxxxxxx xxxx; za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx programy xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x doktorské xxxxxxxx xxxxxxxx uskutečňované xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx oblastí xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx vysoká xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akreditaci, jakož x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx uskutečňovaly xxxx 1. lednem 1999 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) akreditovaným xxxxxxxxxxxxx magisterským xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx písmene x) xxxx x), x xxxxx uskutečňování xxxxxx xxxxx získala xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), xx xxxxxxxxxx xxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxxxxx x institucionální xxxxxxxxxx, vydávané x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx připraveni xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx regulovaného zdravotnického xxxxxxxx,

x) absolvováním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx školy xxxxxxx xxxxxxx středního odborného xxxxxxxx x příslušném xxxxx, xxxxx získal xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva,

i) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx souhlasné stanovisko xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pověřenou xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ministerstvem nebo xxxx právnická osoba, xxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činností xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx osoba, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxx §95b xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) profesním xxxxxxxxx xxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo organizační xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby s xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxx úrovně xxxxx členů,

m) členským xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx stát Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) rezidentem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) univerzitou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx3a), xxxxx uskutečňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx magisterský xxxx bakalářský xxxxxxxx xxxx.

§3

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx pracovníka xx xxx, kdo

a) má xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx hlavy XXX xxxx XXXX,

x) je xxxxxxxxx způsobilý,

c) xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx pracovník x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxx xxxxxxxx3b) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx, xxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx vad, které xxxxxxxx nebo omezují xxxxxxxxx způsobilost k xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx prohlídek x xxxxxxxxxxx lékařského xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zjišťuje

a) před xxxxxxxxx xxxxxx povolání x xx xxxxxxxxx xxxxxx povolání xx xxxx delší xxx 3 roky,

b) v xxxxxxx xxxxxxxxx podezření, xx došlo xx xxxxx zdravotního stavu xxxxxxxxxxxxxx pracovníka nebo xxxxxx xxxxxxxxx pracovníka,

1. xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx ustanoven,

2. na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx, xxxx

3. xx vyžádání xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x zdravotnického xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx, kterým xxxx uznána zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxx hlavy XXX, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§81) před prvním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx původu (§79).

(3) Xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje ten, xxx nebyl xxxxxxxxxx xxxxxxxx k nepodmíněnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx5).

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx

x) se xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka xxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníku xxxx jinému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx,

x) si xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů24) xxxx xxxxxxxx prokazujícím xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydaným xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx občanem, x doklady xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x posledních 3 letech xxxxxxxxxxx xxxx než 6 xxxxxx; xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx 3 měsíců. Nevydává-li xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x evidence trestů xxxx rovnocenný xxxxxx, xxxx xxxxx-xx xxx xxxxxx, xxxxxxxx fyzická xxxxx čestné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx nebo xxx xxxxxxx občanem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxx měl xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx členském státě Xxxxxxxx unie, může xxxxx xxxxxx z xxxxxxxx obdobné Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Rejstříku xxxxxx s přílohou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zapsané x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx24).

(6) Fyzické osoby, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX, dokládají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx před xxxxxx zahájením výkonu xxxxxxxx. Xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladem xxxxxxxxxxx x členském xxxxx původu.

§4

Výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx pracovníka se xxxxxxxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx1c), x xxxx řídící, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnost x xxxxxxxxxx oboru xxxx činnost související x poskytováním xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 x 57 xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, metodická, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxx x pracovněprávním vztahu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnickými xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx tento xxxxx xxxxxxx požadavky xx délku xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozumí xx xxx výkon xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx poloviny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doby.6) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx rozsahu xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx, potřebná délka xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx prodlužuje. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx neschopnosti a xxxx mateřské xxxxxxxx, xxxxxxxxx doba rodičovské xxxxxxxx xxxx, nejvíce xxxx v xxxxxxx xxxxx mateřské xxxxxxxx; x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx v xxxxxxxxxxx roce. Vojenská xxxxx služba se xxxxxxxxxx, xxxx-xx vykonávána x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxx xx nepoužijí xxx výkon xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti xxxxx §57, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x průběhu doškolení xxxxx §4a x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xx výkon xxxxxxxx xxx xxxxxxx vedení xxxx odborného dohledu (xxxx jen "výkon xxxxxxxx xxx odborného xxxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxx činností, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx x prováděcí xxxxxx předpis stanoví xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxx přímým vedením xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dohledu xx též xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7).

(4) Za xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx výkon činností, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pracovník xxxx xxxx odborný xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x pomoci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dohledu x x xxxxxxx, xxxxx tento xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx určí. Odborný xxxxxx může vykonávat xxxx lékař, zubní xxxxx, farmaceut, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx7a).

(5) Za xxxxx xxxxxxxx xxx přímým xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx činností, xx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx způsobilý xxxx ke kterým xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx těchto činností xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx xxxxx zdravotnický xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, klinický xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx7a).

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx povolání xxxxxxx x xxxxx XX

x) xxxx 1, xx způsobilý x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx 2, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx po získání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx; prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx zdravotnický xxxxxxxxx xxxxxxxxx vykonávat xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx získáním xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti,

c) dílu 3, xxxx způsobilý x xxxxxx xxxxxxxx xxx odborného xxxxxxx.

§4x

Xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx odborného pracovníka

(1) Xxxxxxx odborná, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přerušením výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx výkonu povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx pracovníka xx považuje xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nižším, xxx xx jedna xxxxxx xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx pracovníka.

(3) Pokud xxxxxxxxxxxx pracovník xxxx xxxx odborný xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx 7 xxx činila v xxxxxxxx součtu více xxx 6 let, xx povinen se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 60 pracovních xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx pracovníka. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx doškolení xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx probíhá xxxx xxxxxxxxx průprava x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx6). Doškolení může xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nejméně poloviny xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb, u xxxxxxx doškolení xxxxxxx, xxxx xxx potřeby xxxxxxxxx dokumentaci x xxxxxxxx.

§4x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 201/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

HLAVA XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilý k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odborného xxxxxxx xx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx

§5

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání všeobecné xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxxxx studijního xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx diplomovaná všeobecná xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx škole x xxxxx xxxxxxx jeden xxx, jde-li x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zdravotnického xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §5a xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxx-xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vysokoškolského xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oborech xxxxxxxxxxx - xxxx x nemocné, xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx - péče o xxxxxxx, péče x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předmětů xxx xxxxxxx zdravotnické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zahájeno xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 2003/2004,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx zdravotnických školách, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zahájeno xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx 2003/2004,

x) xxxxxxxxxx xxxxx všeobecná xxxxxx xx xxxxxxx zdravotnické xxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2003/2004,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, ženská xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotnické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx prvního ročníku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 1996/1997, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx zdravotnických školách, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxx ročníku zahájeno xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx 2003/2004.

(2) Xx xxxxx povolání xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx péče. Xxxx xx všeobecná xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, léčebné, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, paliativní, xxxxxxxxxx xxxx dispenzární xxxx.

§5x

Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx dětské xxxxxx

(1) Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx povolání xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v oboru xxxxxxxxxxx dětská sestra xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na vyšší xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx jeden xxx, jde-li x xxxxxxxxxxxxxx pracovníka, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxx xxxxxx, všeobecné xxxxxx, zdravotnického xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx asistentky, xxx-xx přijat xx xxxxxxx xxx prvního xxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx škole, pokud xxxx studium xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 1996/1997.

(2) Xx výkon xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx lékařem xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, rehabilitační, paliativní, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 201/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

§6

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijního xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) tříletého xxxxxx x xxxxx diplomovaná xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx zdravotnických školách, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ročníku zahájeno xxxxxxxxxx xx školním xxxx 2003/2004,

c) střední xxxxxxxxxxxx školy v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx školním xxxx 1996/1997.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx zajištění xxxxxxxxxx dohledu, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx probíhají xxxxxxxxxxxx, vedení fyziologického xxxxxx x poskytování xxxx x xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx této zdravotní xxxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na preventivní, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) xxxx xxx xxxxxxxxx x akreditovaném zařízení.

§7

Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ergoterapeuta xx získává xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zahájeno xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2004/2005,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx školy x xxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxx studium xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx školním xxxx 1998/1999, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx školy x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pomaturitního specializačního xxxxxx léčba prací, xxxxx xxxx studium xxxxxxx ročníku zahájeno xxxxxxxxxx xx školním xxxx 2003/2004.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx činnost x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx.

§8

Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Odborná xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijního xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx v oboru xxxxxxxxxxx radiologický xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx prvního ročníku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx roce 2004/2005, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x oboru xxxxxxxxxxxx laborant, xxxxx xxxx xxxxxxx prvního xxxxxxx zahájeno nejpozději xx xxxxxxx roce 1996/1997.

(2) Za výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx asistenta xx považuje xxxxxxx xxxxxxxxx radiologických xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx postupů, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a specifické xxxxxxxxxxxxxx péče poskytované x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Radiologický xxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu8) x xx spolupráci x xxxxxxx xx podílí xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx asistent xxxxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx8).

§9

Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání zdravotního xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bakalářského xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na vyšších xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx přírodovědného xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx metody,

d) akreditovaného xxxxxxxxxxxx studijního oboru xxxxxxxxxxxxxx, elektrotechnického xxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx zaměření x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx metody x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx přírodovědného xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vyšších xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx laboratorní xxxxxx x xxxxxxx x podpoře xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) střední xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx zdravotní xxxxxxxx, xxxxx xxxx studium xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2004/2005.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx získal xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxxxxxx x laboratorních xxxxxxxx a x xxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxxx §26.

(3) Xx xxxxx povolání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx životních x pracovních xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx metodách.

§10

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Odborná xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zaměření,

b) xxxxxx

1. xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x oborech xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxx x sociální xxxxxxxxxx, sociální pedagogiku, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx politiku, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx péči, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

xxxxxxxxxxxxxx kvalifikačního xxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx s xxxxxxxx způsobilostí k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, dětské xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx pracovníka xx považuje xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxx podílí xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pacienta.

§11

Odborná způsobilost k xxxxxx povolání optometristy

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx optometristů, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx bakalářského studijního xxxxx optometrie, xxxxx xxx zahájen xxxxxxxxxx xx školním roce 2005/2006.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx činnost v xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx refrakčních xxx a poradenství x aplikace xxxxxxxxxxx xxxxx.

§12

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx ortoptisty xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxx přípravu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 a pomaturitního xxxxxxxxxxxxxxx studia xxxxxxxxx-xxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2006/2007, nebo

c) xxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx všeobecných xxxxxx xxxxx §5 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxx studium xxxxxxx ročníku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx studia xxxxxxxx xxxxxxxxxx v roce 1994.

(2) Ortoptista, který xxxxxx xxxxxxxx způsobilost xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx odborného dohledu xx po xxxxxx xxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx povolání xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dohledu xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx preventivní, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x lékařem xxxxxxxxx x motorickými xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx poruchami, x xxxxxxxx těchto xxxxxx.

§13

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx asistenta xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany x podpory xxxxxxxxx xxxxxx xx získává xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxxxx studijního oboru xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby na xxxxxxx zdravotnických xxxxxxx, xxxxx xxxx studium xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2004/2005,

x) akreditovaného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, elektrotechnického nebo xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx zaměření a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x oborech přírodovědného xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vyšších xxxxxxxxx xxxxxxx x akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x podpora xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) střední xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx hygienické xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx prvního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx 1996/1997.

(2) Xx výkon povolání xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dozoru x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9). Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x podpory xxxxxxxxx zdraví xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx9). Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx plní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x podpory veřejného xxxxxx.

§14

Odborná xxxxxxxxxxx k xxxxxx povolání xxxxxxxx-xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx ortotika-protetika xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx ortotiků-protetiků,

b) střední xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx technik xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx prvního ročníku xxxxxxxx nejpozději ve xxxxxxx xxxx 2004/2005, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9a) x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx xxxxx roku 2007.

(2) Xx xxxxx povolání xxxxxxxx-xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxx x rehabilitační xxxx, při xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Dále ortotik-protetik xxxx xx spolupráci x xxxxxxx upravovat xxxxxxx zhotovované xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx.

§15

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx povolání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx přípravu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx roce 2004/2005,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx zdravotnické xxxxx x xxxxx xxxxxx sestra, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2004/2005.

(2) Za výkon xxxxxxxx nutričního xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx úseku xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na uspokojování xxxxxxxxxx potřeb. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx spolupráci s xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxx výživa.

§16

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx povolání xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Odborná xxxxxxxxxxx x výkonu povolání xxxxxxx technika xx xxxxxxx absolvováním

a) xxxxxxx xxxxxxxxx studia x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx školách, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx zubní xxxxxxx, xxxxx technik xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ročníku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx školním xxxx 2004/2005.

(2) Za xxxxx xxxxxxxx zubního xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x preventivní xxxx, xxx na xxxxxxx indikace x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx absolvováním

a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx hygienistek, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx všeobecných xxxxxx xxxxx §5 x pomaturitního specializačního xxxxxx stomatologická xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ročníku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zahájeno xxxxxxxxxx v roce 2004.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx výchovná xxxxxxx x xxxxx xxxxx prevence. Dále xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na úseku xxxxxxxx xxxxxxx x xxx odborným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§18

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro přípravu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx studium prvního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx roce 2018/2019, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx školy v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ročníku zahájeno xxxxxxxxxx ve školním xxxx 1998/1999.

(2) Odbornou xxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx také zdravotnický xxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 x specializovanou xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx po xxxx 5 let x xxxxxxxxxx 6 xxxxxx.

(3) Xx výkon povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx specifické xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče, x dále xxx xxxxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx na urgentním xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxxx záchranář podílí xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx dohledu xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx ošetřovatelské xxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče provádět xx po 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx akutní xxxxxxx péče xxxxxxxxxx, xxxxxx péče na xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 získal xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu povolání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §35 a toto xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx xxxxxxx xx xxxx 5 let x xxxxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§19

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Odborná xxxxxxxxxxx x výkonu povolání xxxxxxxxxxxxxxx asistenta xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) nejméně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx školách, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxx ročníku xxxxxxxx nejpozději ve xxxxxxx roce 2004/2005.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx odborné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx, kontrolou x xxxxxxxxxxx xxxxx x zdravotnických xxxxxxxxxx.

§20

Odborná xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx biomedicínského xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx absolvováním

a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bakalářského xxxxxxxxxx xxxxx xxx přípravu xxxxxxxxxxxxxxx techniků, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpoklady xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx elektrických zařízeních xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx9b), xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zaměření x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx biomedicínská technika.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx povolání biomedicínského xxxxxxxx xx také xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx odbornou způsobilost x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx inženýra xxxxx §27.

(3) Za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx diagnostické x xxxxxxx péče x oboru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx spolupráci x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx lékařem.

§20x

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 201/2017 Sb.

§21

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx technika xx xxxxxxx absolvováním

a) akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx bakalářského xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijního xxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx radiologická xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx způsobilost k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx pracovník, xxxxx xxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzika xxxxx §25.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxx radiologického technika xx považuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,8) především xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzikovi; xxxxx xxxxxxxxxxxx technik xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx radiační xxxxxxx, xxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.8) Xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx.

§21x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx povolání xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx adiktologa xx získává

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v oboru xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vysokých xxxxxxx x akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx zahájen xx xxxxx xxxx 2011, xxxx

x) získáním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sestry x xxxxxxxxxxxxxx kvalifikačního xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx 2011.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx adiktologie, xx xx prevence a xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx látkách a xxxxxxx závislostí.

§21a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 189/2008 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

§21x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Odborná xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx školy x xxxxx xxxxxxxxx sestra,

b) xxxxxxx zdravotnické xxxxx x xxxxx zdravotnický xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2018/2019,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzu xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxx podle §36,

d) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx středního xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §36, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx byl xxxxxxx xx xxxxx xxxx 2018,

x) 6 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnického bakalářského xxxxxxxxxx oboru pro xxxxxxxx všeobecných sester xxxx 3 ročníků xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sestra, xxxx

x) 8 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a složením xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, péče x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx studijního xxxxx.

(2) Xxxxxxxx způsobilost k xxxxxx povolání praktická xxxxxx má také xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx způsobilost x výkonu xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18, xxxx

x) porodní xxxxxxxxxx xxxxx §6.

(3) Xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Dále xx xxxxxxxxx sestra ve xxxxxxxxxx x lékařem xxxx zubním lékařem xxxxxx xx preventivní, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, diagnostické a xxxxxxxxxxx xxxx.

§21x

Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu povolání xxxxxxxxxxxxxx analytika xx xxxxxxx absolvováním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx behaviorální analytik.

(2) Xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxxxxxxx analýzy.

§21c xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 201/2017 Sb. x účinností xx 1.9.2017

§21d

§21d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 284/2018 Sb.

§21e

§21e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 284/2018 Sb.

Díl 2

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§22

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání psychologa xx zdravotnictví xx xxxxxxx absolvováním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx absolvování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijního xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx psychologie xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijního xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x akademickém xxxx 2020/2021.

(2) Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx odborným xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx získává xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx atestační xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxx xxxxxxxxx dohledu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx akreditovaného magisterského xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oboru xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx roce 2008/2009.

(5) Xx xxxxx povolání xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx 1) se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx preventivní, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, neodkladné, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděná xxx xxxxxxxx lékaře.

§23

Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx logopeda xx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx státní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx absolvování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx speciální xxxxxxxxxx xx státní zkouškou x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx prováděn xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx9d).

(2) Xx doby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxx xx zdravotnictví xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxx odborným xxxxxxxx logopeda xx xxxxxxxxxxxxx způsobilého k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx způsobilost xxxxxxxx xx zdravotnictví se xxxxxxx absolvováním specializačního xxxxxxxxxx x xxxxxx 3 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zkouškou.

(4) Xxxxxxx x specializovaná způsobilost x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pedagogika xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oboru xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx 2018/2019, x absolvováním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, diagnostické, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx logopedie.

§23x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání zrakového xxxxxxxxx se xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx státní xxxxxxxxxx zkouškou x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na zrakovou xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xx konce xxxx 2010, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx státní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x absolvováním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzu xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx doby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx odborným xxxxxxxx zrakového terapeuta xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxx odborného xxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx povolání zrakového xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

§24

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx fyzioterapeuta

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zahájeno nejpozději x xxxxxxxxxxx xxxx 2018/2019,

x) xxxxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx studia v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxx xxxx 2003/2004, xxxx

x) xxxxxxx zdravotnické xxxxx v oboru xxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxx rehabilitační pracovník, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxx ročníku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 1996/1997.

(2) Do xxxx získání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx prokázání xxxxxxx 10 xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx dohledem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxx odborného xxxxxxx, x xxxx prvních 6 xxxxxx pod xxxx xxxxxx vedením.

(3) Xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx způsobilost podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx c), xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx prokáže xxxxxxxxx 1 rok xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.

(4) Specializovaná způsobilost xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, léčebné, rehabilitační x paliativní xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§25

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyziků, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx doby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzika způsobilého x xxxxxx povolání xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx 6 měsíců xxx xxxx přímým vedením.

(3) Xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx činnost související x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx;8) pokud radiologický xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.8) Xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx léčebné x xxxxxxxxxxxx xxxx.

§26

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xx xxxxxxx absolvováním

a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx odborného pracovníka x laboratorních xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx kvalifikačního xxxxx xxxxxxxxxxx metody x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxx, elektrotechnického xxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx zaměření x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví.

(2) Xx doby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odborný xxxxxxxxx x laboratorních xxxxxxxx x v xxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx 6 měsíců xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx výkon xxxxxxxx odborného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x přípravě xxxxxxxx přípravků se xxxxxxxx

x) laboratorní xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx složek xxxxxxxxx x pracovních xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví,

b) xxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xx pracovištích xxxxxxxxx xxxxxxxx, imunologických xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x buňkami, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§27

Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studijního xxxxx pro přípravu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpoklady xxx xxxxxxx způsobilosti x samostatné činnosti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx9b), xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studijního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zaměření a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxx specializované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx bez odborného xxxxxxx, x toho xxxxxxx 6 xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxx biomedicínského inženýra xx xxxxxxxx činnost x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx péče xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§28

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ochraně x podpoře xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro přípravu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx a podpoře xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sociálního, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzu x xxxxxxx x podpoře xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxx specializované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x ochraně x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb pod xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se považuje xxxxxxx související x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v rámci xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů9). Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dozoru9). Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xx xxxxxxxxxx s lékařem xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx onemocnění x ochrany a xxxxxxx veřejného xxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxx xxxxxxxx dohledem xxxx xxxxxx xxxxxxx

§29

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx analytika

(1) Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx povolání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studia x xxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se považuje xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§29a

Odborná xxxxxxxxxxx k xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx středního xxxxxxxxx vzdělání.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx dohledem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx analytika.

§29a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 201/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.20174

§30

Odborná způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx způsobilost x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx absolvováním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx školy v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§31

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx absolvováním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx technik.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx léčebné a xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, upravovány, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zhotovované ortopedické x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx spolupráci s xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x protetické xxxxxxx.

§32

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx absolvováním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx nutriční xxxxxxxx.

(2) Xx výkon povolání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx pod xxxxxxxx xxxxxxxx nutričního xxxxxxxxx. Xxxx xx nutriční xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x lékařem podílí xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x diagnostické xxxx x xxxxx klinická xxxxxx.

§33

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx získává xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotnické xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx technika xxxx xxxxxxxx zubního xxxxxxxx xxx sluchově xxxxxxxxx.

(2) Za xxxxx xxxxxxxx asistenta zubního xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x preventivní xxxx, kdy na xxxxxxx indikace x xxxxxx zubního lékaře x pod xxxxxxxx xxxxxxxx zubního xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a dalších xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§34

§34 zrušen právním xxxxxxxxx č. 201/2017 Sb.

§35

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx řidiče xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx kurzu x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné služby, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx rychlé xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Za xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx považuje xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx dopravní služby x přepravy xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx podílí na xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xx xxxxx neodkladné xxxx.

§36

Xxxxxxx způsobilost k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxx xx získává absolvováním

a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzu x oboru xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx studia xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx ošetřovatel,

c) xxxxxxxxxxxxxx kvalifikačního kurzu x xxxxx ošetřovatel/ošetřovatelka-pěstounka, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx studium xxxxxxxx xx xxxxx roku 2004,

x) studia xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx odborné xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnickém x xxxxx ošetřovatel/ošetřovatelka, xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx xx zaměřením xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zaměření - xxxxxxxxxxxxxx x pečovatelské xxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2003/2004,

x) xxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x předmětu xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx všeobecných sester, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx vyšší zdravotnické xxxxx,

x) 4 semestrů xxxxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oboru pro xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx studijního xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) 3 xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxx, nebo 1,5 xxxxxxx studia xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx sestra, xxxxxx xxxxxx, zdravotnický xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nástavbové studium xxx absolventy xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx 5 ročníků xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx škole x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx odborného xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx; xxxx se xxxxxxxxxxx xx spolupráci x lékařem xxxxxx xx léčebné, rehabilitační, xxxxxxxxxx, neodkladné x xxxxxxxxxxxx xxxx.

§37

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx maséra xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zdravotnictví xx získává xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx masér xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xx zdravotnictví,

b) xxxxxxx zdravotnické xxxxx x xxxxx masér xx zdravotnictví, nebo

c) xxxxxxxxxxxxxx kvalifikačního xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx masér, pokud xxx xxxxxxx xx xxxxx roku 2018.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx x nevidomého x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§38

§38 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 201/2017 Sb.

§39

Odborná xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzu x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx závěrečnou xxxxxxxx xx střední zdravotnické xxxxx, zdravotnické xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx učilišti x xxxxx xxxxx instrumentářka, xxxx

x) 4 semestrů xxxxxxxxxxxxxx zdravotnického magisterského xxxxxxxxxx oboru xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zubní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx se považuje xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lékaře x xxxxxxxx činnost x xxxxx xxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§40

Odborná xxxxxxxxxxx k xxxxxx povolání xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx získává xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx kvalifikačního xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx kvalifikačního xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx získal xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání

a) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §35, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx záchranáře xxxxx §18.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx považuje činnost xxx odborným xxxxxxxx xxx poskytování zdravotnické xxxxxxxx xxxxxx.

§41

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu povolání xxxxxxxxxxxx laboranta xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pitevní xxxxxxxx-xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx činnost v xxxxx xxxxxxxxxxxx péče xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§42

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kvalifikačního kurzu x xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického povolání xxxxxxxx mají xxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxx studia x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu2), xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxx, x to xxxxxxxxxxxx

x) 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zkoušky x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx záchranářů nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx vyšší xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) 3 xxxxxxx denního xxxxxx xxxx 4 xxxxxxx xxxxxxxxx studia na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx zdravotnický xxxxxxxx xxxx praktická xxxxxx xxxx 2 xxxxxxx čtyřletého denního xxxxxx nebo 3 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx střední xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx sestra, xxxxxx xxxxxx nebo všeobecná xxxxxx nebo 1 xxxxxxx dvouletého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx studia nebo xxxxxxxxxxxx studia pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, ženská xxxxxx, xxxxxxx asistentka, zdravotnický xxxxxxxx xxxx praktická xxxxxx, xxxx

x) 3 xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx škole x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo přímým xxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX ODBORNÉHO PRACOVNÍKA

§43

Odborná xxxxxxxxxxx

(1) Výkonem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx provádění xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx zdravotní péče, xxxxxxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxxx pouze pod xxxxxxxx dohledem xxxx xxxxxx vedením v xxxxxxx stanoveném prováděcím xxxxxxx předpisem x xxxx zaměstnanec xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Odborná xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) akreditovaného magisterského xxxxxxxxxx oboru

1. s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx psychologie, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2007/2008 (xxxxxxxxx),

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxx), pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce 2018/2019,

3. speciální pedagogika xx státní závěrečnou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (oftalmoped),

4. xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. přírodovědného xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx, fyzikálního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

6. elektrotechnického xxxxxxxx, xxxx

7. sociálního xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx),

8. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) akreditovaného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

1. matematicko-fyzikálního xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx zaměření, xx je xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx chemického xxxxxxxx,

3. elektrotechnického xxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxxxxx zaměření (xxxxxxxx xxxxxxxxx),

5. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vyšší xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

1. přírodovědného xxxxxxxx, xx je xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx zaměření (xxxxxxxx pracovník),

4. pedagogického xxxxxxxx,

x) xxxxxxx odborné xxxxx ve studijním xxxxx

1. xxxxxxxxxxxx, fyzikálního xxxx xxxxxxxxxx zaměření,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

3. xxxxxxxxxx zaměření,

4. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzu v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx získání xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vzdělání x maturitní xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx).

§44

Xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx povolání

Jiný xxxxxxx xxxxxxxxx získá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx kvalifikačního xxxxx xxxxx xxxxx V; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx x xxxxx XX xxxxxx 1 x 2.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX

§45

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zařízení

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx") xxx

x) xxxx specializačního xxxxxxxxxx (§55 a xxxx.), xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§51 x xxxx.), zpracovaný xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zveřejněného xx Xxxxxxxx Ministerstva zdravotnictví,

c) xxxxxxxxxxxxx xxxx (§61 x xxxx.),

x) praktické xxxxxxxxx x akreditovaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxx pro přípravu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X případě xxxxxxxxxxxx programů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx kurzů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx celý xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx program xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx právnická xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

§46

(1) Písemnou xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx uskutečňovat xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeném x §45 odst. 1. X xxxxxxx, xx xxxxxx x udělení xxxx xxxxxxxxxxx akreditace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x působnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxx") xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx statutárního orgánu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx prodloužení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ministerstvu x trojím xxxxxxxx xxxxxxxxxx a v xxxxxxxxxxxx podobě.

(3) Xxxxxx x udělení xxxx xxxxxxxxxxx akreditace xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx, statutární xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx číslo) xxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, xxxx jméno x příjmení, xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,,

x) xxxxxxxxxx program, v xxxx akreditované xxxxxxxx xxxxx uskutečňovat xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx hodlá xxxxxxxxxxxx xxx část xxxxxxxxxxxx programu, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx vzdělávacího xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxx žadatel xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx smluvních xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nemají xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx akreditačního řízení xxxxxxxx,

x) doklady o xxxxxxxxx xxxxxx prostory, x xxxxx xxxx xxxxxxxx vzdělávání nebo xxxx část,

e) xxxxxxx x odborné a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx, školitelů) xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pracovišti,

f) xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě x xxxx kvalifikaci, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx budou xxxxxxx xx vzdělávání,

g) xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx vybavení, xxxxxx xx xxxxxxxxxx vzdělávací xxxxxxx nejméně na xxxx stanovenou příslušným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx prohlášením,

h) xxxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxxxxx oboru, xx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx počet míst xxx vzdělávání xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx smluvních xxxxxxxxxx, xxxxx míst xxx xxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxx x xxxxxxxxx správního poplatku xx xxxxxxx xxxxxxx29).

§47

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx orgán x posouzení xxxxxxx (§46), x posouzení xxxxxxxx akreditace x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx (§60a).

(2) Xxxxx akreditační xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx období xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx možno xxxxxxxxx xxxxxxx ve 2 po xxxx xxxxxxxxxxxxx obdobích. Xxxxx xxxxxxx členů xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx s ohledem xx obory, xxxxx xxxx xxx vzděláváním xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx akreditační xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx jednání o xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx mohlo dojít xx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx, zejména xx xxxxxxxx informací xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vlastní xxxx xxxxxx xxxxxx.

§48

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx

x) 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) 2 zástupci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) 1 zástupce xxxxxxx zdravotnického povolání, xxxxx xxx vykonávat xxx odborného dohledu, x xx na xxxxx profesního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nejvíce xxxxxxxxx xxxx10) vykonávajících xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) 1 xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx týká.

(2) Dalšími xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxx 1 zástupce xx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sdružení.

(3) Xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx Věstníku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§49

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx požádat xxxxxxxx x akreditaci xxxx x prodloužení akreditace x doplnění informací, x dodatečné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx uskutečňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxx x žádosti, xxxxx xx to xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx předloží xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxxxx žádosti.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vzdělávacího xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x udělení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) obchodní firmu xxxx xxxxx, sídlo, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, bylo-li přiděleno, xxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx podnikání x identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxxx místo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx,

x) xxxxx vzdělávacího xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx programu, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx části xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx v jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) termín xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx vzdělávání x oboru xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx datem xxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Ministerstva zdravotnictví, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Akreditované xxxxxxxx nemůže xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, než xxx xxxxx bylo xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx akreditované xxxxxxxx může být xxxxxxxxxxxx x uskutečňování xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzu.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 120 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx její platnosti x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §46. Xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx podle věty xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx její xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zabezpečen po xxxxxxx personální, xxxxxxxxxx xxxx technické,

c) xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxxx; toto se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxx teoretické xxxxx vzdělávacího xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxx xxxx rozhodující xxx udělení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx certifikovaného xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx neodpovídá xxxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx10a) xxxx xxxxxxxxxx současné xxxxxx xxxxxxxxx poznání.

(7) Ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx nedodržování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úroveň xxxxxxxxxx,

x) akreditované xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky, xx xxxxx mu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

e) xxxxxxxxxxxx zařízení po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §50 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

X případech xxxxx xxxxxx a), b), x) a x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx odejmutí xxxxxxxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx orgán x identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx, trvalý xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx rozhodnutí xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx odejmutí xxxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxxx,

x) xxxxx vydání xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx osoby xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx odejmutí akreditace xx 60 dnů xx xxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Akreditace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxxxxxx programů, xxxxx xxxx tato xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dobu, xx xxxxxx jim xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx, jimž byla xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§50

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx

x) uskutečňovat xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx prodloužení xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxxxxxxx všech xxxxxxxx vzdělávacího programu,

c) xxxxxxx do 60 xxx ministerstvu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Věstníku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úpravu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx zařízení, x xx x rozsahu xxxxxxxxxx úpravy vzdělávacího xxxxxxxx,

x) předkládat xxxxxxxxxxxx xxxxx zprávu x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx nejpozději xx 31. xxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx x vzdělávání xxxxx vzdělávacího xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxxx xxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx obsahuje xxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání; dokumenty xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu11),

f) vést xxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterém xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vykonání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, rozdílové zkoušky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx11a).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxx xxxxx ukončit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejméně 3 xxxxxx před plánovaným xxxxx ukončení vzdělávání x písemně x xxxxx xxxxxx informovat xxxxxxxxx vzdělávání, xxxxx xx x něho xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx předat xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pověřené xxxxxxxxxx, xxxxxxxx dokumentaci x evidenci xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx předání xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxx xx zemřelým ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxx xx xxxxxxx. X xxxxxxx účastníků xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx povinno xx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxx x jinému akreditovanému xxxxxxxx, xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

§51

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kvalifikačního xxxxx se získává xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxx XX xxxx XXX.

(2) Xxxxxxxxxxxx kvalifikační kurz xxxxxxx akreditované xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx kurzu.

(3) Vzdělávací xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, rozsah x xxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxx hodin xxxxxxxxxxx x teoretického vyučování, x xxxxxxx pracoviště, xx xxxxxxx praxe xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx seznam doporučené xxxxxxxx literatury. Vzdělávací xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zdravotní způsobilost x na xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů9b).

(4) Xxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení

a) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx jeho xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx do 30 xxx po xxxxxxxx xxxxxxx x zároveň xxxxxxxx xxxxxx termín xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx být zařazen xxxxx xx akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx obor xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxxx poslední.

(6) Účastník xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzu xx x rámci xxxxxx vzdělávání povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx pracovišti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx příslušným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Do xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxx patnáctiprocentní xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx počtu xxxxx.

(8) Xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx kvalifikačním xxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud odpovídá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx určené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x započtení xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodne xx xxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání xxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx xx xxxxxxxxxx x akreditovaných xxxxxxxxxxxxxx kurzech xx xxxxxxxx xx zvyšování xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.6) Xxxxx xx akreditovaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx práce x sociálních xxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.12)

(10) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení.

§52

(1) Xxxxxxxxxxxx kvalifikační xxxx xx ukončuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx komisí xxxxx xxxxxxxxxx řádu stanoveného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení. Xxxxxxxxxxxx xxxx jmenovat dalšího xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx x místě xxxxxxxxx xxxxxxx x složení xxxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxxxxx akreditované xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx 30 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programem. Xxxxxxxxxx zkoušku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx opakovat xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx závěrečné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o získané xxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povolání jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Náležitosti x vzor xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§53

(1) Xxxxxxxxxxxx vzděláváním se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vědomostí, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx x nejnovějšími xxxxxxxxx poznatky v xxxxx zachování xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx povolání. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávání.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx všechny xxxxxxxxxxxx pracovníky a xxxx odborné xxxxxxxxxx.

§54

(1) Formy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) specializační xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx kurzy,

c) xxxxxxxx kurzy v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx program, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx činnosti, x xxxxx si má xxxxxxxxxxxx pracovník obnovit xxxxxxxx a dovednosti; xxxxxxxx kurzy pro xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti, xxxxx pořádat xxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxx zajišťují praktické xxxxxxxxx xxx střední, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx školy x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x akreditovaných xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx odborná, specializovaná xxxx xxxxxxxx odborná xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx, v nichž xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx, vypracování xxxxxxxxx xxxx nového xxxxxxx,

x) x-xxxxxxxxxxx xxxx, nebo

h) xxxxxxxxxx studium xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obor xxxx xxxxxxxx obor xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zaměřením xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 mohou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxx x působnosti xxxxxx resortů než xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx e) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.6)

(5) X xxxxxx x xxxxxxxxxxxx formách xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxxxxx účastníků xxxxxxxxxxxxx vzdělávání jím xxxxxxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pověřené xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxxxxxx vzdělávání

§55

Specializační xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Úspěšným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx atestační xxxxxxxx získává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx [§43 xxxx. 2 xxxx. x) body 1 x 2] odbornou x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx XX dílu 1 xx xxxxxxxx x §56. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků xxxxxxxxx v xxxxx XX dílu 2 xx xxxxxxxx x §57.

(3) Specializační vzdělávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vzdělávacího programu.

§56

Specializační xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxx x modulů. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxxx. Za modul xx považuje xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx (§61), xxxxx xx uveden xx vzdělávacím programu.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x obsah xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx praxe x xxxxx, xxx pracoviště, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx znalosti a xxxxxxxxx dovednosti x xxxxxxxx, xx xxxxxx xx zdravotnický xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání, požadavky xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx vyučování. X případě pochybností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx žádost účastníka xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxxxxxxx moduly, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx absolvoval x xxxxx jiného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx oboru; x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x odvolání xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Do xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání se xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx programu; x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx zkoušce xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávacím programem x xxxxxxxxxxx modulů, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx programu xxxxxxxx xxxx povinné x xxxxxxxxx xxxxxx povolání x xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx z období xxxxxxxxxx 6 let x xxxxxxx minimálně xxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxx xxxx6) xxxx xxxxxxxxx 2 let x xxxxxx xxxxxxxxxx 6 let x xxxxxxx xxxxxxxxx pětiny xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx.

(7) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxxx x přiznání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx doktorského xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx vydaného ministerstvem.

§57

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobilých x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx odborné x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx délku xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání, xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xx kterém xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, ke xxxxxx xx zdravotnický pracovník xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx věcné x xxxxxxxxx vybavení a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx6) x xx xxxxxxxxxx6). Specializační xxxxxxxxxx může xxxxxxxx x jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x kvalita nesmí xxx xxxxx xxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx specializačního xxxxxxxxxx xx nezapočítává xxxx výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přesahující xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dobu.

(3) Xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx než 14 xxxxx x kalendářním xxxx; o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozhoduje xx xxxxxx účastníka xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx akreditovaného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx x příslušném xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx část dříve xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx obsah x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodne xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xx započítá xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx xxxx, absolvovaná

a) x xxxxx xxxxx specializace, xxxxx odpovídá xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu, xxxx

x) x cizině, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx pověřená organizace; x odvolání xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti x xxxxx specializace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx doktorského xxxxxxxxxx xxxxx navazujícího xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávacímu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§58

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx specializačního vzdělávání

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobilost x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx zahájení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu zdravotnického xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx podle §43 odst. 2 xxxx. x) bodu 2 do 31. xxxxxxxx 2025. Podmínkou xxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx kromě získání xxxxxxx způsobilosti podle §21a také xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podává xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; ministerstvo může xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx organizace, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x jeho xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx žádosti xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti, popřípadě x získané xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§60) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti (§64) xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx XXX xxxx XXXX.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx žádosti x xxxxxxx uchazeči xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx začátku xxxxxxxxxx. Uchazeč xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx programu, který xxx pro xxxxxxxxx xxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx. Ministerstvo, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akreditovaným xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx akreditované xxxxxxxx xx xxxxxxxxx kapacitu, xxxxxxxx ministerstvo, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, uchazeči xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 30 xxx xx obdržení xxxxxxx.

§59

Xxxxxx specializačního vzdělávání

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx specializačního vzdělávání, xxxxx se v xxxxx xxxxxxxx uskutečňuje.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přidělí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx školitele, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx může xxx pouze zdravotnický xxxxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, zubního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx vyjádření profesního xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x plán xxxxxx xxxxxxxxxxx výkonů, xxxxx xx účastník vzdělávání x xxxxxxx přípravy xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odbornou xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx určeném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx absolvovanou xxxxxxxx praxi, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx celé xxxxxxx xxxxx dohlíží školitel.

(5) Xxxxxx-xx akreditované xxxxxxxx, xx xxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx neplní závažným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx sdělit tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx úřední xxxx zahájit x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání. X ukončení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx, xxx se o xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx.

§60

Atestační zkouška

(1) Specializační xxxxxxxxxx xx ukončuje xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx. Xxxxxxx atestační xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx oborových xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ministr xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, odborných xxxxxxxxxxx x akreditovaných xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx atestační zkoušky xx splnění všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx posoudí xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Atestační zkoušku x příslušném xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxx vzdělávacím xxxxxxxxx, podle xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x atestační xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nejdříve xx 6 měsíců xxx dne neúspěšně xxxxxxxx zkoušky. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vykonali xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx. Náležitosti x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§60x

Xxxxxxxxxxx specializačního vzdělávání

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup xxxxxxxxx xxxxx rezidenčních xxxx x xxxxxxxxxxxx oborech xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx §56 xx xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vzděláváním xxxxxxxxx, zejména na xxxxxx a xxxxx xxxxxxx spojené s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vzdělávacího xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu6), x to xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx těchto xxxxxxxxx. Xxxx trvání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx odpovídá xxxxxxxxxx celkové xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx specializačního vzdělávání xxxxx §57 se xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx mzdových xxxxxxx, x xx xx celou dobu xxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věty odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx programem.

(4) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rozpočtové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx pěti xxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx uveřejní xx Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx Metodiku dotačního xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x dotaci,

b) xxxxxx, xxxxx x způsob xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) způsob podání x vypořádání xxxxxxx,

x) xxxxxxxx čerpání xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx závěrečné xxxxxx.

(6) Xxxxxx x dotaci xxxxxx poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice.

(7) V xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxx, posoudí xxxxxxx xxxxxxxxxx náležitostí xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup žádosti xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitostí. U xxxxx xxxxxxxxxxx žádostí xxxx xxxxxxx xxxxx xx lhůtě 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xx 30 xxx xx jejich xxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx vyhověno námitkám xxxxxxxx, xxxxxxxx ministerstvo, xxxxxxxxx xxxxxxxx organizace, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zejména x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx, personálního, věcného x xxxxxxxxxxx zajištění xxxxxxx rezidenčního xxxxx x xxxxxxxxxx regionální xxxxxxxxxxx rezidenčních xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Akreditační komise xxxxxxxx xxxxx hodnocení xxxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx nejpozději xx 30 xxx xx xxxxxxxx žádostí. X xxxxxxxxx dotace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Neobdrží-li xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx tohoto xxxxxx.

(10) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx hradit x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nejvýše x xxxxxx, která xxxxxxxxxx 2,5 % xxxxxxx výše prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx kalendářním xxxx.

(11) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uchazečům xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nejpozději do 30. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem22) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx míst s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxxx přeruší xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezidenta. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 xxx.

(13) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, došlo-li x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx daném xxxxxxxxxxx xxxxx.

(14) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x rezidenčním xxxxxx, x xx za xxxxxxxx, xx

x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx přidělení dotace.

§60b

Výběr xxxxxxxxx

(1) Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x rezidenčním xxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 14 xxx xxx xxx zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dotace xxxxxxxx řízení na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx výběrového řízení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx poskytovatel zdravotních xxxxxx x rezidenčním xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice x xxxxxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx žádný účastník xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx rezidenční xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice x rezidenčním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výběrové xxxxxx xxxxxxxx. Výběr xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x rezidenčním xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x rezidenčním xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice s xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx konání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx uchazeč xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy

a) je xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx oboru,

b) zahájí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místě xx zdravotnickém xxxxxxxx x rezidenčním xxxxxx,

x) xx uzavřenu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx6) x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v příslušném xxxxx a

d) byl xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízením x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxx uchazeč xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx specializačního vzdělávání xx zdravotnickém zařízení x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§60x

§60x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 346/2011 Sb.

§60x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řádné xxxxxxxxxxx všech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) hlásit xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxx místo, x xx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx prováděné ministerstvem x xx jeho xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezidenta a xxxxxxxxxxxx xxxx vzdělávání xx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx skutečnosti, nutné xxx doložení splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pověřené xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud hodlá xxxxxxx xxxxx činnost x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx poskytovatel xxxxxx povinnost ve xxxx první, přechází xxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx nástupce xxxx na dědice, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx11b) x

x) nahlásit ministerstvu, xxxxxxxxx pověřené xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezidenta xxxxxxxxxx xx 15 kalendářních xxx xxx xxx, xxx uvedené xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Díl 4

Xxxxxxxxxxxxx xxxx

§61

(1) Xxxxxxxxxxxx certifikovaného kurzu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo specializovanou xxxxxxxxxxx. Certifikovaným kurzem xxxxx xxxxxxxx získání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí, xx xxxxxx získal xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost absolvováním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx seznam xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(3) Vzdělávání x xxxxxxxxxxxxxx kurzu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kurzu.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxx vzdělávání, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx povinné xxxxx, xxx pracoviště, xx xxxxxx praxe xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx znalosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, k xxxx absolvent xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštní xxxxxxxx způsobilost, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §56 xxxx. 1, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx požadavky pro xxxxxxxx do certifikovaného xxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx a technické xxxxxxxx x personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávacím programem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx započte xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx dříve xxxxxxxxxxxxx studia, xxxxx xxxxxxxx vzdělávacímu xxxxxxxx.

§62

(1) Žádost x xxxxxxxx xx certifikovaného xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Součástí xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx dokladů x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxx specializované xxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxx o uznání xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX xxxx XXXX. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx výpisem z Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx").

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 2, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 1 xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx oznámí předpokládaný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zařízení současně xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kurzu x s požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§63

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zajišťuje akreditované xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx v xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx pracovišti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx odbornou xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávacím programem; x započtení xxxx xxxxxxxxx. V případě xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxx certifikovaného kurzu xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§64

Předpokladem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx vzdělávacím programem. X úspěšném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení certifikát. X certifikátu xxxx xxxxxxx činnosti, x xxxx absolvent xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx vzdělávacího programu xxxxx §61 odst. 4, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče. Xxxxxxxxxxx x vzor xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

§65

§65 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 201/2017 Sb.

XXXXX XX

§66

§66 zrušen xxxxxxx předpisem č. 201/2017 Sb.

§67

§67 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 201/2017 Sb.

§68

§68 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 201/2017 Sb.

§69

§69 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 201/2017 Sb.

§70

§70 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2008 Sb.

§71

§71 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 201/2017 Sb.

§72

§72 zrušen právním xxxxxxxxx č. 201/2017 Sb.

XXXXX VII

UZNÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI X XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X X XXXXXX ČINNOSTÍ XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX V XXXXX XXXXXXXX STÁTĚ XXX V ČESKÉ XXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXX SLUŽEB HOSTUJÍCÍ XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx ustanovení

§73

(1) Xxxx hlava se xxxxxxxx na

a) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxx 2),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x specializované způsobilosti (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx"), uznávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx xxxxxxxxxxx") x ověření xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2.

(2) Podle xxxx hlavy xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členského xxxxx,

x) xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx příslušníka osoby xxxxxxx x xxxxxxx x) nebo b)15),

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx členského státu, xxxx-xx xx x Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenta x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx16),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx mu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxx dlouhodobý pobyt xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx, studia, stáže xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx dobrovolné xxxxxx17),

x) rodinného příslušníka xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) xxxx x), byl-li xx xxxxxxx dlouhodobý xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx18),

x) xxxxx, xxxxx xxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx19),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxx obchodování x xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány, xxx-xx xx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx26), xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx karty Evropské xxxx27) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx28) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx jiným xxxxxx než xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

1. §77 xx 78b, xxx-xx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sestry xxxx porodní xxxxxxxxxx,

2. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace19a), xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx odborné způsobilosti xxx zdravotnická povolání xxxxxxxxx v bodě 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) jiné xxxxxxxxxxxx se postupuje xxxxx §79 x 80 x podle xxxxxx o uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx19a), xxxx

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxx x xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx péče xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx postupuje xxxxx §81.

(4) Xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx xx uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx služeb xxxxxxx o uznávání xxxxxxx kvalifikace19a).

(5) Při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §82.

§74

(1) Xxxxxxx xxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání xxxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx hostující xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoba.

(2) Hostující xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx uchazeč, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx xxx České xxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx související x poskytováním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx dočasně xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx na dobu xxxxxx, četnost, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx poskytování xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx základě uznání xxxxxxx kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx odborná xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx může x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnické povolání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx také x xxxxx adaptačního období xxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx19a), x to xxxxx xxx xxxxxxxx dohledem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx povolání bez xxxxxxxxx xxxxxxx.

§75

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x poskytováním xxxxxxxxx xxxx, x souvisejících xxxxxxxx předpisech x x možnostech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jazyka.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxx xxxxxxx kvalifikace všeobecné xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Oznámení xxxxxxxx xxxxxx informace x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx programů x xxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxx xxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxx IMI").

§75a

Spolupráce xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxx xxxxxxxx xxxxx pohyb xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx státy xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §94 xxxxxxxx 8 x xxxxx xxxxx XXX xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx19a).

Xxx 2

Volné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osobami

§76

Podmínky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxx s poskytováním xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx oznámení (§76a), xxxxx xx dále xxxxxxxxx xxxxx (§76b).

(2) Xxxxxxxxx xxxxx přestane xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxx xxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Hostující xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx o xxxxxx odborné kvalifikace xxxxx dílu 3.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx 12 měsíců hostující xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx oznámení (§76a), xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§76b). Ministerstvo xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vykonávat x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx-xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx původu, xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxx x členském xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pozastaveno.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §78, 78a xxxx 78b, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx odbornosti") xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. X případech, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx byla xxxxxxx podle §76b, xxxxxxxx se zdravotnické xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx vykonává xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx členského státu xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, uvede xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Xx-xx služba xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx odbornosti xxxxx xxxxxxxx 5, xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx pacientům xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxx, xxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zda xx xxxxxx xxxxxxxxxx sdružení xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx subjektu x členském xxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx x xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

§76a

Oznámení

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx povinna xxxx xxx, než xxxxx xxxxxxxxx zdravotnické povolání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx území Xxxxx republiky, písemně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x adresu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x němž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. K oznámení xx xxxxxxxx

x) kopie xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx osvědčujícího státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx originálu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx doručování xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x adresa xxx doručování xx xxxxx členského státu xxxxxxx,

x) doklad xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx státě xxxxxx x x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx xx oprávnění x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx původu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx pozastaveno,

d) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci,

e) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání v xxxxxxx x za xxxxxxxx odpovídajících xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách4); xx xxxxx xxxxxx xx považuje xxx xxxxxx xxxxxx úvěrovou xxxxxxxxx nebo pojišťovnou xxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x oprávnění vykonávat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x bezúhonnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 6 xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxx zdravotnického xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x), x) x x) xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx bezodkladně informovat xxxxxxxxxxxx o změnách xxxxx skutečností xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx důvodem xxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx hostující osoba.

(3) Xxxxxxxx platí xx xxxx 12 měsíců xx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x dokladech přiložených x xxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx odborná xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx regulována, je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání xxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx pracovníka xx xxxx nejméně 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 10 xxx, xxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx odborně připravilo xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx původu.

(6) Oznámení xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx vedlo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; x těchto xxxxxxxxx však xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx.

(7) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pravost xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx IMI.

§76b

Ověření xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx oznámení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazeče. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §76a, xxxx xxxxxxxxxx uchazeči xxxxx. Ministerstvo neověřuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxxxxxx je xxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zapsané xx xxxxxxxxx škol x školských xxxxxxxx19b), xxxxxxx školou2) xxxx xxxxxxxxxxxxx zařízením xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazeče xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xx doložení prohlášení xxxxx §76a xxxx. 1 písm. x) x xxxxxxxx nepožaduje.

(3) Xxxxxxxxxxxx neověřuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxx uchazeče, xxxxx xxxxxxxx xxxx vykonával xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo usazená xxxxx x kterému xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx uznána xxxx xxxxxxx odborná kvalifikace xxx xxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx o uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx19a),

x) v xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxx na území Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx všeobecné xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §78, 78a nebo 78b, xxxx

x) pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxxxx xxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vzděláváním x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx19d).

(4) Považuje-li ministerstvo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kvalifikaci před xxxxxx poskytnutím xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx obsažené x §76a odst. 1. Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx vést x xxxxxxxx, xxxxxxxxx ministerstvo xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx důvody prodlení x předpokládanou xxxxx, xx xxxxx bude xxxxxxxxxx vydáno; toto xxxxxxxx hostující osobě xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle předcházející xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v takovém xxxxxxx ministerstvo xxxx xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx hlavy XX xxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx19a), xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx rozdíl mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hostující xxxxx a způsobilostí, xxxxx je xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, x to x xxxxxxx rozsahu, xx xx xxxxx rozdíl xxxx vážně ohrozit xxxxx, zdraví xxxx xxxxxxxxxx osob, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hostující xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx ustanovení příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx znalost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.&xxxx;X xxxxxx xxxxxxxxx xx ministerstvo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nutném pro xxxxxxxxx podstatného xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx původu, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx teoretických nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx rozdílovou xxxxxxxx19a). Xxxxxxxx-xx ministerstvo xx hostující xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx teoretických xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxx xxxx xxxxxxx prokázala xx xxxxx 15 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxx xxxxxxxx 4.

(6) Xxxxxxxxxxxx ve lhůtě 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx rozdílové xxxxxxx tuto zkoušku xxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dnem

a) xxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx odborné kvalifikace xxxxx xxxxxxxx 4, xxxx-xx zjištěn xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hostující osoby x odbornou xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, x takovém rozsahu, xx by xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx bezpečnost xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 6, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, 5 xxxx 6, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx profesního xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. b) x x) má xxx účely výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx související x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx stejné xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx podle xxxx 3 xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx19a).

Xxx 3

Xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxxxx k soustavnému xxxxxx zdravotnického povolání xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx asistentky xxxxxxxxx xxxxxxx

§77

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx způsobilý x xxxxxx xxxxxxxx všeobecné xxxxxx xxxx porodní xxxxxxxxxx je xxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx porodní xxxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx může xxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání. O xxxxxx xxxxxxx kvalifikace, xxxx způsobilosti x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxx členském xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx povolání xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx

x) xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx koordinace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx odbornou xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx"),

x) xx základě xxxxxxxx práv, nebo

c) xxxxx zákona x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx19a).

§78

Xxxxxxxxxxx uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Ministerstvo automaticky xxxx xxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx členského xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2) x xxxxx potvrzuje, že xxxxxxx xxxxx splnila xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo vyhlásí xxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx x mezinárodních xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (body X.2 x X.5 přílohy X xxxxxxxx 2005/36/ES) xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx kvalifikaci (xxxx xxx "xxxxxx dokladů"), xxxxx obsahuje

a) xxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) datum, xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě odborná xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "referenční xxx"),

x) popřípadě xxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx členského státu, x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 2), xxxxx xxxxxxx s xxx uchazeč předloží xxxxxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxx xxxx institucí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx členský xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x porodní xxxxxxxxxx přiznává xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx uzná xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx porodní xxxxxxxxxx, uvedený x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, splňující xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx přípravu porodních xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícím xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace, x něhož je xxxxxx xxxxxxx alespoň xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

x) absolvování xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx nejméně 3 xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx 4&xxxx;600 xxxxx xxxxxxxxxx x praktické xxxxx, z xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx praktická xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx možné xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostoru vysokoškolského xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxxxx xxxxx odborné xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx nejméně 2 xxx xxxxxxxxxxx x nejméně 3 600 xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx rovněž x xxxxxxxxxxxxxx kreditech xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx všeobecné xxxxxx, xxxxxxxxx x seznamu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx všeobecných xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx xxxxxxxxxxx uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx odborné xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 18 xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx 3&xxxx;000 xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx rovněž x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx prostoru,

1. xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx praxi xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx bylo vydáno xxxxxxxxx; osvědčení o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu x potvrzuje xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx asistentky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxx dobu x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, x

2. která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu x dosažené xxxxxxx xxxxxxxxxxx všeobecné xxxxxx, xxxxxxxxx x seznamu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sester x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx odbornou xxxxxxxx xxxx 18. lednem 2016, x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx porodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx, obsahovala xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X bodu 5.5.1 xxxxxxxx 2005/36/ES x xxxxxxxxxx xxx přijetí xx xxxx xxxxxxxx xxxx nejméně 10 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) odborná xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. trvala xxxxxxx 18 xxxxxx,

2. xxxxxxxxxx předměty studijního xxxxxxxx uvedené x xxxxxxx X xxxx 5.5.1 xxxxxxxx 2005/36/ES, xxxxx nebyly xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx, a

3. xxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx dokladů xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xx 5 xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stejné xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

§78x

Xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nabytých xxxx

(1) Xxxxxxx právem xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x členském xxxxx původu xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx držitel dokladů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, byla-li odborná xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx tohoto dokladu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx uvedeným x xxxxxxx xxxxxxx, x to i xxxx nesplňuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx není xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx uzná xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx x ním uchazeč xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx o tom, xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx asistentky po xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 až 6 nebo x §78b. Xx xxxxxx xxxxxx povolání xxxxxxxxx xxxxxx x porodní xxxxxxxxxx xx těmto xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky přiznávají xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci vydávané x Xxxxx republice.

(3) Xxxxxxxx všeobecné xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx dobu nejméně 3 po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx dále xxxx stanoveno xxxxx, x musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pacientovi (xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx).

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 2 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x průběhu 5 xxx předcházejících xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxx vydán v Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx odborná xxxxxxxx skončila před 1. xxxxxxx 2004 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx, a

b) xx xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxx", xxxxx xxx získán xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro kariérní xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 33 odst. 3 xxxx. x) xxxx x) xxxx xx) směrnice 2005/36/ES, xx účelem xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx úroveň xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Polskou republiku x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxx xxxxx v Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx asistentkám, xxxxxxx xxxxxxx příprava xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2004 a xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx s příslušným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uznávání odborné xxxxxxxxxxx, a

b) je xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxx", xxxxx byl získán xx xxxxxxx speciálního xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx uvedeného v xxxxxx 43 xxxx. 4 písm. x) xxxx x) nebo xx) xxxxxxxx 2005/36/ES, xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx porodní xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a dovedností xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 2.

(7) Odstavce 1 x 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx "feldšer" (xxxxxxxx) xxxxxxx x Bulharsku xxxx 31. xxxxxxxxx 1999, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx sestry.

(8) Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx uznává xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx institucí xxxxx, xxxxx xxxxxx a xxxxx nástupnickým xxxxxx xx členský xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxx uchazeč xxxxxxxx potvrzení xxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x tom, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx účinky xxxx dokladu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx o xxx, xx xx dokladu xxxxxxxxxx stejné xxxxxx, xx nevyžaduje u xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx demokratické xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx považují za xxxxx.

§78x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx v Rumunsku xxxxxxxxxx sestrám x xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx odbornou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uznávání xxxxxxx kvalifikace, x

x) xx xxxxxxx potvrzením xxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxx xx zákonem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxx xx xxxx 3 xx sobě xxxxxxxxxxxxx let x xxxxxxx 5 xxx xxxx datem xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx

x) "Certificat xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx generalist" x postsekundárním xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx potvrzení x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2007,

x) Xxxxxxã xx xxxxxxxxx xx asistent xxxxxxx generalist" s xxxxxxxxxxx xxxxxx vzděláváním xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx příprava xxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2003,

x) Xxxxxxã xx licentã xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx" x dlouhodobým xxxxxx xxxxxxxxxxx jako potvrzení, xx odborná xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2003.

(3) Xxxxxx xxxxx porodních xxxxxxxxxx xxxxx §78a xxxx. 2 x 4 xx xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nevztahují xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx porodní xxxxxxxxxx, xxx-xx x doklady xxxxxx x Chorvatsku xxxx 1. xxxxxxxxx 2013

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ginekološko-opstetričkog xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxx),

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxx (zdravotní sestra x xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxx),

x) xxxx xxxxxxxxxx sestra xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx sestra x xxxxx porodní xxxxxxxxx),

x) xxxxxxxxxx xxxxxx primaljskog xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx),

x) xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx).

§78x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 126/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2016

§79

Xxxxxxxxx způsobilost

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx všeobecné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státě xxxxxx; tento doklad xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 3 měsíce.

(2) Nepožaduje-li xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sestry xxxx porodní asistentky, xxxxxxxx ministerstvo za xxxxxxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§3 xxxx. 2).

§80

Xxxxxxxxxxx

(1) Pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§3 xxxx. 3) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx odpovídající xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx původu; xxxxx doklad xxxxx xxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx.

(2) Pokud členský xxxx původu xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx, xxxx xxx tento doklad xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prohlášením.

§81

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace, řízení x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx x uznávání způsobilosti x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) X xxxxxx x uznávání odborné xxxxxxxxxxx a v xxxxxx x uznávání xxxx způsobilosti se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx první xxxxx XX xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace19a). Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx žádost x uznání xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x uznání xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx žadatele.

(2) K xxxxxxx x xxxxxx xxxx způsobilosti xxxxxxx xxxxxxx doklady xxxxxxx x §79 x 80.

(3) X žádosti x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx uchazeč, který xx xxxxxxxxx dokladu x dosažené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx předpisem xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx xxxxxxxxx vydané xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx potvrzující, že xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikací.

(4) X xxxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uchazeč xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx kvalifikace se x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx průkaz xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace; xxxxxxxxxx, že xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx uchazeč x xxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí x uznání xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx se x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxx x xxxxxxx schopnosti xxxxxxxxxx xx x českém xxxxxx xxxxx §82 xxxx. 1 písm. x), b) xxxx x); pokud uchazeč xxxxxxxxxx některý x xxxxxxx xxxxxxxxx x §82 odst. 1 xxxx. a), x) xxxx c), xxxxxxxxxxxx xxx vyzve x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pohovorem.

(5) Xx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxx kvalifikace, xxxxxxxxxx x uznání xxxx xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx prokáže, xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nutném x xxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ministerstvo xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx péče, které xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) V xxxxxxx, xx uchazeč xxx ověření xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §82 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jazyka x xxxxxxx nezbytně nutném x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx způsobilosti k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přeruší xx xxxx, xxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §82 xxxx. 1 písm. x), x) nebo x), xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §82 xxxx. 1 xxxx. x),

xxxxxxx xxxx xx xxxx 1 xxxx; po xxxxxx xxxxxxxx xxxx doby xx xxxxxx zastaví.

(7) X xxxxxxx, že xxxxxxx požádá o xxxxxx jiné xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu zdravotnického xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx by xxx současně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx Xxxxxxxx profesní průkaz, xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přeruší na xxxx, než xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí o xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxx xxx mu xxxx vydán Evropský xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx na dobu 3 xxxxxx.

§82

Ověření xxxxxxxx českého xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx vyžaduje xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nutném x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx. Schopnost xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx zkoušce z xxxxxxx xxxx slovenského xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x českém xxxx slovenském xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx žadatelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rozsahu nezbytně xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxx k výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) pohovorem; xxxxxx xxx xxxxxxx znalosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pohovorem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx České xxxxxxxxx.

§83

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx všeobecné xxxxxx xxxx porodní xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx užívat xxxxxxxx odbornosti xxxxx §5 xxxx 6.

§84

Xxxxxxxxxx §7383 xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx obdobně. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx prostoru18) a Xxxxxx xxxx Evropským xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx.19)

XXXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X X XXXXXX ČINNOSTÍ XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX ZDRAVOTNÍ XXXX XXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXX XXX

§85

(1) Xxxxx xxxx hlavy xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx uznávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxx hlava XXX.

(2) Xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx hlava XXX, získávají způsobilost xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx hlava XXX, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti zdravotnického xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx, na xxxxx xx nevztahuje xxxxx VII, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§85x

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxx xxxxxxxxx pracovníka xxxxxx xxxxxxx ministerstvu. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) úředně xxxxxxx překlad xxxxxxx x xxxxxxxx zahraničním xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2) (xxxx xxx "xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx") xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, středního xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zahraničí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx30) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx starší 3 xxxxxx; zdravotní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx posudkem31) vydaným xx xxxxxxx lékařské xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství, a xxxx-xx, jiným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx starší 3 xxxxxx,

x) doklad x typu xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx32),

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx29),

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx jazyka x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx republice; schopnost xxxxxxx se xxxxxxxxxx x českém jazyce x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx odborného pracovníka xx zdravotnictví xx xxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 1 xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxxx rozhodne x uznání způsobilosti x xxxxxx povolání xxxxxx odborného xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§85x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 201/2017 Xx. x účinností xx 1.9.2017

§85x

(1) Xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxx před xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4 úspěšně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nestanoví-li xx x xxxxxxxx 5 xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podává žadatel xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) osvědčení o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) úředně ověřený xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x praktické xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; srovnání xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx absolventi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx zkouška xx xxxxxx z xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx; obsah x délku jednotlivých xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx se koná x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx komisí xxxxx xxxxxxxxxx řádu xxx aprobační zkoušky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx v xxxxxx českém, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, německém xxxx xxxxxx. Zkušební xxxxxx xxxxxxx ministr xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx. Funkci xxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zkušební komise xxxxxxx x xxxxxx xxx xxx ztrátu xxxxxxxxxxxx, pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx komise, xxxx xx xxxxxxx žádost xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Na základě xxxxxxx vykonané aprobační xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Žádost x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx podává žadatel xxxxxxxxxxxx. Součástí xxxxxxx xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx aprobační xxxxxxx,

x) úředně xxxxxxx xxxxxxx dokladů o xxxxxxxx zahraničním vzdělání,

c) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx povolání xx xxxxxx 3 měsíců; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lékařským xxxxxxxx31) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x není-li, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x bezúhonnosti xx xxxxxx 3 xxxxxx,

x) xxxxxx o typu xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky32),

g) doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx29).

(5) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx způsobilosti x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx uzná xxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 5 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nesplňuje, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace19a).

(7) Po xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx způsobilosti x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

§85x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 201/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2017

§85x

(1) Žádost x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx způsobilost xxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx jsou

a) xxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx xxxx doklad x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

b) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, rozsahu teoretické x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x činnostech, ke xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xx starší 3 xxxxxx; zdravotní xxxxxxxxxxx xx prokazuje lékařským xxxxxxxx31) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx registrujícím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx, x xxxx-xx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx 3 xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku29).

(2) Xx předložení xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud absolvované xxxxxxx plně xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx příslušný xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§85x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 201/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2017

§86

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vysokými školami x České republice x xxxxx vyučovacím xxxxxx xxx českém xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx; na xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxx schopnosti xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Ověření xxxxxxxxxx vyjadřovat se x českém xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx ověření schopnosti xxxxxxxxxx xx x xxxxxx jazyce vydá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x českém jazyce xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxx jazyce.

§87

§87 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2008 Sb.

§88

Xx dne xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx unii xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxx §85 xxxx. 1 až 3.

§89

(1) Ministerstvo xxxx xxxxxx xxxxxxxx v §85 odst. 1 xxx uznání xxxxxxxxxxxx xxxxx §85b na xxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx31) x xxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx vedením xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx povolání xxx xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx vedením, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xx základě xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx, xxxxx je žadatel xxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx akreditovaným xxxxxxxxx x příslušném oboru x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxx xxx uznání xxxxxxxxxxxx xxxxx §85b na xxxxxxx žádosti x xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx31) x bezúhonnosti xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx určitou xxx xxxxxx vedením xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx činnosti, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxxx vykonávající činnost xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení, vysokou xxxxxx, výzkumnou xxxxxxxxx xxxx akreditovaným xxxxxxxxx, x to

a) x xxxxxx xxxxxxx praxe xxxxxxxx xxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxxxx xxxx 1 xxx, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxxx xxxxx trvající xxxxxxxxx 3 xxxxxx.

(3) X xxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx praxe xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) je xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx nejdéle na xxxx 2 let.

(4) Xxxxxxxxxxxx vydá bez xxxxxx způsobilosti podle §85b po prokázání xxxxxxxxx způsobilosti31) x xxxxxxxxxxxx x po xxxxxxx písemné části xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx, rozhodnutí x povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx praktickou xxxx xxxxxxxxx zkoušky. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydá xx dobu trvání xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx pro aprobační xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1, 2 nebo 4 xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kde je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 4 xxxx xxxxxxx praxe xxxxx xxxxxxxx 2 vykonávána. Xxxxxxxxxxxx pracovník xxxx xxxx přímé xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx zdravotnickým xxxxxxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 4 xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx odborné praxe xxxxx odstavce 2, x xxxxxx xxx xxxxxxxx školitelem. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přímé xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxx xxxxxxxxx dohledu.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxx odstavce 1 xxxx 4 x xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xx specializačního xxxxxxxxxx.

XXXXX IX

PŘESTUPKY

§89a

Přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Právnická xxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx provozovatel akreditovaného xxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §50 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx akreditace,

b) x xxxxxxx x §50 xxxx. 1 xxxx. e) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §50 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zabezpečením xxxxxxxxxx xxxxx vzdělávacího programu x rozsahu xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §50 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxx praktické xxxxx xxxxxxxxx zkoušky, závěrečné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx období,

e) x xxxxxxx s §50 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo nepředá xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Poskytovatel zdravotních xxxxxx s rezidenčním xxxxxx nebo krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §60d xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §60d písm. x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x specializačním xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x rozporu s §60d xxxx. e) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx organizaci, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §60d xxxx. x) nezajistí xxxxxxxxxxx řádné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v rozporu x §60d písm. x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §60d xxxx. f) xxxxxxxxx xxxxx zahájení x ukončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vzdělávacích xxxxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) xxx akreditace.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx

x) xx 5 000 xx 50&xxxx;000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x),

x) xx 10 000 xx 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) x x), odstavce 2 písm. a) xx x) x xxxxxxxx 3.

§89x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Přestupky podle xxxxxx xxxxxx projednává xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx ukládá x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§90

(1) Xxxxx specializačního xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, převedení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů na xxxx obory specializačního xxxxxxxxxx, označení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výši xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a aprobační xxxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řád,

b) složení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro aprobační xxxxxxx a zkušební xxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxx při xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx ověření xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxx vyhlášení xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx kritéria výběru xxxxxxxxx.

HLAVA XI

SPOLEČNÁ X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§91

Společná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx členů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zřizovaných xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pověřenou xxxxxxxxxx, je jiným xxxxxx v obecném xxxxx21c), při xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx obdobném xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, přísluší xxxxxxx ušlého výdělku xx xxxx výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx prokázané xxxx, nejvýše xxxx xx výši xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhlášené x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx Sbírce xxxxxx x mezinárodních xxxxx xxx účely zaměstnanosti21d). Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx21e).

(2) Xxxxxxxxx zkoušku x aprobační xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx, xxxxxx hradí xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx21f).

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx komise, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a aprobačních xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, o xxxxx xx dověděli xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx komisích; xx xxxxxxx, pokud byli xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnictví.

(4) Xxxxx xxxxx xx vztahuje x xx zdravotnické xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx resortů než xxxxxxxxxxxx, s tím, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx označením x xxxxxxx xxxx, mohou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v ženském xxxx, mohou xxxxxxxx xxxxxxxx označení xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oborů uskutečňovaných xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx škol,

kterými xx xxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxx školy x xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxx způsobilost, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§91x

Xxxxxxx praxe

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x akreditovaném zařízení x České xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxx osoba") xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx získání odborné xxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti, xxxxxxxxx x dovedností x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx").

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx a xxxxx jiné xxxxx, x níž xx xxxxxxxxxxx přiděluje xx xxxx,

x) místo xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx, xx xxxxxx se xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx školitele, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, oprávněného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxx osoba xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Smlouva zaměstnavatele x xxxxx osobou x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx zejména:

a) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x místo xxxxxxxx x bydliště dočasně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx, kterou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx vykonávat; xxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xx vzdělávacím programem,

c) xxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxx dočasně xxxxxxxxx zaměstnanec vykonávat xxxx x jiné xxxxx,

x) místo xxxxxx xxxxx,

x) xxx nástupu xxxxxxx přiděleného xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx osoby.

(4) Xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx vykonávané v xxxxx xxxxx xxxxxxxx x pracovnělékařské služby xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb jiné xxxxx.

§91x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx odborným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx tvrdosti x xxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Žádost musí xxx xxxxxxxxxx; xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx řádných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) V xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxxx xx 90 xxx ode xxx xxxxxxxx řízení.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx tvrdosti xxxxx xxxxx rozklad.

§92

Xxxxxxxxx nelékařské zdravotnické xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx, je zakázáno. Xxxxxxxx je rovněž xxxxxxx xxxxxxxx odbornosti xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§93

§93 zrušen právním xxxxxxxxx č. 189/2008 Sb.

§94

(1) Ministerstvo xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zdravotnického povolání xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sestry xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x členských států x xxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxx xxxx specializovanou způsobilost x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx1), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx dosažená xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx předpisu. X xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx žadatel doloží xxxxx dokladu o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x §78 xxxx. 2 tohoto xxxxxx. Bez doložení xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxx xxxxx nelze xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x některém x xxxxxxxxx států a xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxxx Evropské xxxx1) x která dokládá xxxxxxx ukončení odborné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2004, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x právními předpisy xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 3 po xxxx následujících xxx x průběhu 5 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx států x xxxxxxx v České xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx označení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx žadatel xxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx asistentky x xx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx považována xx xxxxxxxxxxx kvalifikacím x xxxxxxxxx odbornosti, xxxxx platí pro xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx jeho dosažená xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx1). Xxxx první xx xxxxxxx pro xxxxxxxxx potvrzující získanou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx zdravotnická xxxxxxxx xxxx povolání xxxxxxxxx xxxxxx x porodní xxxxxxxxxx nebo pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx zdravotnická xxxxxxxx xxxxxx specializací pro xxxxxxxxx sestry a xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx zdravotnický xxxxxxxxx xxxxxxx podmínku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona. Xxxxxxxxx je xxxxxx xx dobu 3 xxxxxx ode xxx xxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyplývající x xxxxxx zákona xxxx příslušného předpisu Xxxxxxxx unie.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 až 7 xxxxxxxxxxxx vydá xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx.

§95

(1) Xxxxxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx jeho xxxxxx xxxxxxxxx x

x) postihu xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zdravotnického povolání xxxx xxxx xxx x xxxxx členském xxxxx vliv na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx informací podle xxxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hlavy XXX zákona x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx hostující xxxxx.

(2) Pro xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx si xxxxxxx

x) xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx; žádost x xxxxxx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx x výpis x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup, x

x) informace x xxxxxxx za přestupek, xxxxx tento postih xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx zahájení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zašle ministerstvu xxxxxxxxx správní orgán xx 5 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžádat xx xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a), je xxxxxxxxxxxx oprávněno nahlížet xx xxxx částí xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§95x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx stanoveno xxxxx.

§95x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2016

§95b

Pověření x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx právnickou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §50 odst. 2, §54 xxxx. 5, §56 xxxx. 4 a 5, §57 xxxx. 4 x 5, §58 xxxx. 2 a 4, §60 xxxx. 1, §60a xxxx. 7, §60d písm. x), x) a x), §85b odst. 2 x §91 xxxx. 1 a 2.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx s univerzitou xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xx účelem přenesení xxxxxx činnosti xxxxx §50 xxxx. 2, §54 odst. 5, §56 xxxx. 4 x 5, §57 xxxx. 4 x 5, §58 xxxx. 2 a 4, §60 xxxx. 1, §60a xxxx. 7, §60d xxxx. x), x) x x), §85b xxxx. 2 x §91 xxxx. 1 a 2.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 obsahuje xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx má xxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zejména

a) xxxxxx úhrady xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx činností,

b) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§95x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 201/2017 Xx. s účinností xx 1.9.2017

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§96

(1) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobilost xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dřívějších právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zákonu, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx základě xxxx písemné žádosti.

(2) Xxxxxxxxxxx specializační studium x xxxxxxxxx průprava, xxxxx zdravotničtí pracovníci xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx vzdělávání. Xx 2 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx pomaturitního studia xxxx speciální průpravy xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx diplomovaná xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2003/2004; xx-xx xxxxxxx kratší xxx 3 roky, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v oboru xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx sestra.

(4) Jiní xxxxxxx pracovníci, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zkoušku (xxxxxxxx) xx xxxxx xxxx 2009 podle xxxxxxxxxxx právních předpisů, xxxx považováni xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxxx povolání xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx odborní pracovníci, x výjimkou absolventů xxxxxxxxxxx [§43 xxxx. 2 xxxx. a) xxx 1], xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx povolání jiného xxxxxxxxx pracovníka xxxxxxx 20 xxx, jsou xxxxxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxx x odbornou xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx bez odborného xxxxxxx.

(5) Kurzy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx pověření xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx do 2 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xx 2 xxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx 2 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx, bezúhonnost a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) 6 let, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 3 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx 6 xxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxx pracovní doby6) x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) 5 xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxx xxxxxx zdravotnického povolání x xxxxxx xxxxxxxxxx 6 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx poloviny xxxxxxxxx týdenní pracovní xxxx6) xxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx 6 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,6)

x) 4 xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pomaturitní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx akreditovaná xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxx 2 xxxx xx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

(9) Index xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx odbornosti. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx odbornosti xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxxxxx pracovníci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx další xxxxxxx.

§97

(1) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx předložit Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx bakalářských x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2003. Obsah x xxxxxx nových xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x být x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.16) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx xxx 1. září 2004, xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx udělená dosavadním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programy xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx x ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx studijních xxxxx xxxxxxxxx zdravotnických xxxx x vyšších xxxxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxx-xx Ministerstvo školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx učební xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxx Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx nové učební xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx 1. září, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxx x ministerstvem xxxx xxxx xxxxxx dokumenty xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sestra xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx nejpozději do 6 měsíců ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovisko, xxxxxxxxx xxxxx zdravotnické xxxxx xx 1. xxxx 2004, x xx x xxxxxxxxx xx prvního xxxxxxx. Xxxx 1. xxxx 2004 pozbývají platnosti xxxxxxxxx učební xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oborů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, diplomovaná xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx péči x xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xx prvního xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x správních xxxxxxxxxx

§98

Xxxxx č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 10/1993 Xx., xxxxxx č. 72/1994 Xx., zákona x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Xx., zákona x. 36/1995 Sb., zákona x. 118/1995 Sb., xxxxxx č. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 301/1995 Sb., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 305/1997 Xx., zákona x. 149/1998 Xx., zákona x. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 63/1999 Sb., xxxxxx x. 166/1999 Xx., xxxxxx č. 167/1999 Xx., xxxxxx x. 223/1999 Sb., zákona x. 326/1999 Sb., xxxxxx č. 352/1999 Xx., xxxxxx x. 357/1999 Sb., zákona x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Xx., zákona č. 46/2000 Xx., zákona x. 62/2000 Sb., xxxxxx x. 117/2000 Xx., zákona č. 133/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2000 Xx., xxxxxx č. 153/2000 Xx., xxxxxx x. 154/2000 Sb., zákona x. 156/2000 Sb., xxxxxx č. 158/2000 Xx., zákona č. 227/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx č. 242/2000 Xx., xxxxxx x. 307/2000 Sb., xxxxxx x. 365/2000 Xx., xxxxxx x. 140/2001 Xx., xxxxxx x. 231/2001 Xx., xxxxxx x. 76/2002 Sb., xxxxxx č. 107/2002 Xx., zákona x. 120/2002 Sb., xxxxxx x. 146/2002 Xx., xxxxxx č. 149/2002 Xx., zákona x. 173/2002 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 129/2003 Xx., xxxxxx x. 131/2003 Xx., xxxxxx č. 148/2003 Xx., zákona č. 149/2003 Xx., xxxxxx x. 219/2003 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx č. 276/2003 Xx., xxxxxx x. 354/2003 Sb., xxxxxx č. 356/2003 Xx. x xxxxxx x. 360/2003 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v položce 22 xx xxxxxxxx xxxxxxx s), x) x u), xxxxx xxxxx:

"x) za xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xx 500,-

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x uznání způsobilosti x výkonu zdravotnického xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-

x) vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx návrh xxxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-".

2. V Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 22 doplňují body 11 až 13, xxxxx xxxxx:

"11. Poplatek xxxxx písmene x) xxxx xxxxxxx se xxxxxx xx vydání xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §67 xxxxxx č. 96/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx nelékařských zdravotnických xxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx).

12. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx položky xx xxxxxx za xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx způsobilosti x xxxxxx zdravotnického povolání xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle zákona x. 96/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx s poskytováním xxxxxxxxx xxxx a x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx).

13. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx vybere xx xxxxxx xxxxxxxxxx x akreditačním řízení xx návrh žadatele xxxxx §46 x 49 zákona x. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx činností souvisejících x poskytováním zdravotní xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povoláních).".

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x vysokých školách

§99

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých xxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 210/2000 Xx., xxxxxx x. 147/2001 Xx. x xxxxxx x. 362/2003 Xx., xx xxxx xxxxx:

X §87 xx na xxxxx tečka xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"s) informuje Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví o xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 1 xxxx. x); xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zašle Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zároveň xx zaslanou informací.".

ČÁST ČTVRTÁ

§100

§100 (část xxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2011 Sb.

XXXX PÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

§101

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxx č. 18/2004 Sb., x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxxxx státních příslušníků xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), zní:

"Příloha x. 4 k xxxxxx 18/2004 Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x rozdílové xxxxxxx (§12 xxxx. 4)

&xxxx;
Xxxxxxxx vykonávané v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti
 
Kompenzační xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx č. 237/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx zástupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
 
rozdílová xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
xxxxx č. 254/2000 Xx., x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 165/1998 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 209/2002 Xx.
&xxxx;
xxxxxxxxx zkouška
 
Restaurování xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jejich xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx umění xxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxx pracemi
 
Zákon x. 20/1987 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx zkouška xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výzkumů
 
zákon č. 20/1987 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx x. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu nelékařských xxxxxxxxxxxxxx povolání a x výkonu činností xxxxxxxxxxxxx s poskytováním xxxxxxxxx péče x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx)
&xxxx;
xxxxxxxxx zkouška
 
Zdravotně-sociální xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx x. 96/2004 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání x x výkonu činností xxxxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)".
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxx

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§102

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx vyhlášení, x xxxxxxxx ustanovení hlavy VII, §85 odst. 4 x 5, §95 x 101, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Evropské xxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxx x. r.

Xx. VIII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zdravotnické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx odpovídajícího zdravotnického xxxxxxxx, xxxxx absolvovaný xxxxxxxx obor xxxxxxxx xxxx obsahem x xxxxxxxx minimálním požadavkům xx xxxxxxxx program x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Ministerstvo xxxxxx xx základě žádosti xxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx x. 96/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx studia x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx speciálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po prokázání xxxxxxx 5 let xxxxxx činností, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 5 let xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Ministerstvo xxxxxx rozhodnutím specializovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §23a xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx xxxxxxx 5 xxx xxxxxx xxxxxxxx, které odpovídají xxxxxxxx zrakového xxxxxxxxx, xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxx osobám, xxxxx xxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx do 2 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20a xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, bude xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 6 xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) 1 xxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejícího s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x období xxxxxxxxxx 6 let x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejícího s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků x xxxxx biomedicínské xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx 6 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x účast xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Fyzickým xxxxxx, xxxxx požádají x xxxxxx osvědčení xx 2 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 6 xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) 1 xxx výkonu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnostem podle §21a odst. 2 x xxxxxx xxxxxxxxxx 6 let x xxxxxxx xxxxxxxxx poloviny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §21a xxxx. 2 x xxxxxx xxxxxxxxxx 6 xxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxx

x xxxxx xx celoživotním vzdělávání x oboru xxxx xxxxxxxxxxxxx oborech.

6. Fyzickým xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx 2 let xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §23a xxxxxx x. 96/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx vydáno xxxxxxxxx xx období 6 xxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx prokáží xxxxxxx 5 xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, z xxxx xxxxxxxxx

x) 2 roky xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx odpovídající činnostem xxxxx §23a xxxx. 3 x období xxxxxxxxxx 6 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) 3 roky výkonu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnostem xxxxx §23a xxxx. 3 x xxxxxx xxxxxxxxxx 6 xxx x xxxxxxx minimálně pětiny xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx pracovníci, xxxxx xxxxx zákona x. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, získali xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, sanitář xxx xxxxxxxx sál, sanitář xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx oddělení, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx oddělení xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx, xxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxx o xxxxxx osvědčení x xxxxxx zdravotnického povolání xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxx odborného xxxxxxx, xxxxx nebyla pravomocně xxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se dokončí xxxxx xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx x 4 xxxx.

3. X xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx, která jsou xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 4 xxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 105/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 22.4.2011

Xx. IV

Přechodná ustanovení

1. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §60a xx 60d zákona x. 96/2004 Xx., xx znění účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx zákonem x. 96/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x výjimkou §60a xxxx. 12 x §60x; celková xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx §60a xxxx. 12 xxxxxx x. 96/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx k xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxx xxxxx §60b xxxx. 4 zákona x. 96/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. VI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 346/2011 Sb. x účinností xx 29.11.2011

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx zákona č. 96/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2016 Xx. x účinností xx 1.5.2016

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx pracovník, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studia xx xxxxxxxxxx programech x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobilost x xxxxx oboru xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx zdravotnického xxxxxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx.

2. Xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx péče x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o vzdělávání xxxxx zákona č. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 5 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařazený xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx péče x xxxxxxxxx dokončí xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 96/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx sestry a xxxxxxx asistentky, kterým xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx §96 xxxx. 1 xxxxxx x. 96/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx absolvování xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2004, xxxxx nadále xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx u xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx pracovištích xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx.

4. Specializovaná xxxxxxxxxxx x oboru Xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studia xx studijních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx péče v xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 2019/2020.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §20a xxxxxx č. 96/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx biomedicínského xxxxxxxx xxxxx §20 xxxxxx x. 96/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx považuje xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 4 xxxxxx č. 96/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

7. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx zdravotnický xxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxx sestra xxxxx §21b zákona x. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx masér xxxx nevidomý a xxxxxxxxxx xxxxx podle §37 xxxxxx č. 96/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, se xxxxxxxx xx zdravotnického xxxxxxxxxx způsobilého k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxxxx x. 96/2004 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxxxxxxx pracovník, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobilost x výkonu xxxxxxxx xxxxx dopravy xxxxxxxxx x raněných podle §40 zákona x. 96/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za zdravotnického xxxxxxxxxx způsobilého x xxxxxx xxxxxxxx řidič xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxx §40 zákona x. 96/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x oborech, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx označení xxxxxxxxxx xx maséra ve xxxxxxxxxxxxx, nevidomého x xxxxxxxxxxxx maséra xx xxxxxxxxxxxxx, praktickou sestru xxxx řidiče xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, zůstávají x xxxxxxxxx.

11. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaná podle xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx.

12. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §38 zákona č. 96/2004 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníkem s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

13. Xxxxxxx řízení o xxxxxxxxx o udělení xxxx prodloužení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skončena xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx dokončí podle xxxxxx x. 96/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

14. Xxxxxxx xxxxxx x žádostech x xxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zahájená xxxxx §85 zákona č. 96/2004 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skončena xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx dokončí xxxxx xxxxxx č. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

15. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §89 xxxxxx x. 96/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skončena xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxx č. 96/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

16. Xxxxx zdravotnický xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x vykonání zkoušky, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxx x. 96/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxx zkoušku xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

17. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxx §67 xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx zastavují.

18. Xxxxxxx xxxxxx o žádostech x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §96 xxxx. 1 xxxxxx č. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, která nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

19. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

20. Xxxxx vedené x Registru zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x hostujících osob xxxxx xxxxxx x. 96/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx x něm vedou xxxxxx podle xxxxxx x. 96/2004 Sb., xx znění účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx dne předání xxxxxx údajů xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x hostujících xxxx xxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx 180 xxx xxx xxx xxxxxxx Národního registru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nebo do 180 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

21. Xxxxxxxxxx §18 odst. 4 xxxxxx x. 96/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx získal xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx zdravotnický xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 201/2017 Sb. s xxxxxxxxx od 1.9.2017

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx získal xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 xxxxxx x. 96/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx považuje xx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 4 xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx předpisem č. 284/2018 Sb. x xxxxxxxxx xx 28.12.2018

Informace

Právní předpis x. 96/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2004, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavy VII, §85 xxxx. 4 a 5, §95 x 101, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx vstoupila x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004).

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

125/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 120/2002 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx na xxx a o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 186/2004 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2005

111/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 20/66 Xx., x péči x xxxxxx lidu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.5.2007

124/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2008

189/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

339/2008 Xx., xxxxx znění xxxxxx č. 96/2004 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 109/2008

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

105/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 96/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 22.4.2011

346/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lékaře, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 96/2004 Xx., x xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 29.11.2011

375/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službě

s xxxxxxxxx od 1.4.2012

126/2016 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.5.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x zákona x xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

201/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 96/2004 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče a x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 95/2004 Xx., x podmínkách xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického povolání xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

284/2018 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 96/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 95/2004 Xx., o xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x specializované způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lékaře, zubního xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 28.12.2018

176/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Sb., x xxxxxx cizinců xx xxxxx ČR x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.7.2019

277/2019 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024

585/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx činností souvisejících x poskytováním xxxxxxxxx xxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotnických povoláních), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2021

366/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 167/1998 Xx., x návykových látkách x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 378/2007 Xx., x xxxxxxxx a x xxxxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 634/2004 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

177/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 222/2016 Xx., x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Sbírce xxxxxx a mezinárodních xxxxx (xxxxx o Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx smluv), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 277/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Sbírce zákonů x mezinárodních smluv, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 31.12.2022

20/2023 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 65/2022 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Ukrajiny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 24.1.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/36/ES xx xxx 7. xxxx 2005 x uznávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx Xxxx 2006/100/XX, xxxxxxxx Rady 2013/25/EU x směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/55/XX.

Xxxxxxxx Rady 2003/9/ES xx xxx 27. xxxxx 2003, xxxxxx xx xxxxxxx minimální xxxxx pro přijímání xxxxxxxx x xxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2003/86/ES xx xxx 22. xxxx 2003 o právu xx xxxxxxxx rodiny.

Směrnice Xxxx 2003/109/ES xx xxx 25. listopadu 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx pobývajícími xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Rady 2004/83/ES xx dne 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxx xxxxx xxx xxxxxx příslušnosti, xxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx uprchlíka xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx poskytované xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2005/71/ES xx xxx 12. xxxxx 2005 x xxxxxxxxx postupu xxx xxxxxxxxx státních příslušníků xxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2004/81/ES ze xxx 29. xxxxx 2004 o povolení x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxx obdrželi xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2004/38/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 o xxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx území členských xxxxx, o xxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 1612/68 a o xxxxxxx xxxxxxx 64/221/EHS, 68/360/XXX, 72/194/XXX, 73/148/XXX, 75/34/XXX, 75/35/XXX, 90/364/XXX, 90/365/XXX x 93/96/XXX.

Xxxxxxxx Xxxx 2004/114/ES ze xxx 13. prosince 2004 x podmínkách xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx studia, xxxxxxxxx xxxxxx žáků, xxxxxxxxx xxxxxxx přípravy xxxx xxxxxxxxxx služby.

Směrnice Rady 2001/55/ES xx dne 20. xxxxxxxx 2001 x minimálních xxxxxxx xxx poskytování xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx přílivu vysídlených xxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxx x s xxxxxxxx x toho xxxxxxxxxx.

1x) Zákon č. 179/2006 Sb., x xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (zákon o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1x) Zákon č. 95/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x farmaceuta, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
1x) §86 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx zdraví x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 424/2004 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx odborných xxxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 401/2006 Xx.
2) Xxxxx č. 111/1998 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx školách), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 20/1966 Sb., o péči x zdraví xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3a) §2 xxxxxx x. 111/1998 Xx.
3x) §77 xxxxxx x. 20/1966 Xx., x xxxx x xxxxxx lidu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
5) Xxxxx č. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
7) Například xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších předpisů.
7a) Xxxxxxxx č. 424/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx činnosti zdravotnických xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 401/2006 Xx.
8) Xxxxx č. 18/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx energie x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Zákon č. 258/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9a) §108 xxxxxx č. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 524/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx.
9x) Xxxxxxxx č. 50/1978 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x elektrotechnice, xx znění xxxxxxxx x. 98/1982 Xx.
9x) §69 xxxx. 1 písm. x) zákona č. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 274/2003 Sb.
9x) §60 xxxxxx č. 111/1998 Xx.
10) Xxxxx č. 83/1990 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10x) Xxxxxxxx č. 424/2004 Sb., xx znění xxxxxxxx x. 401/2006 Xx.

11) Xxxxx č. 499/2004 Sb., x archivnictví x xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11a) Xxxxx č. 18/2004 Sb., o uznávání xxxxxxx kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx příslušníků jiných xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 394/2004 Sb., kterou xx upravují xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zkoušky x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x zkušební xxx xxx xxxx xxxxxxx.
11b) Xxxxxxxxx xxxxx č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
12) Xxxxx č. 1/1991 Sb., x zaměstnanosti, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 9/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12x) Xxxxxxxx č. 423/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx vydání xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx odborného xxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx.
12x) Například xxxxxxxx č. 50/1978 Sb., ve xxxxx xxxxxxxx x. 98/1982 Sb.
13) Zákon č. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13x) Zákon č. 585/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 301/2000 Sb., o xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2004/38/ES xx xxx 29. dubna 2004 x právu občanů Xxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pohybovat x xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx nařízení (EHS) x. 1612/68 a x xxxxxxx směrnic 64/221/XXX, 68/360/EHS, 72/194/XXX, 73/148/XXX, 75/34/XXX, 75/35/XXX, 90/364/XXX, 90/365/XXX x 93/96/XXX.
16) Xxxxxxxx Rady 2003/109/ES xx xxx 25. listopadu 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
17) Xx. 22 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/801 xx xxx 11. května 2016 x podmínkách vstupu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx účelem xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, dobrovolnické xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx žáků xx xxxxxxxxxxxx projektů x xxxxxxxx au-pair.
18) Xxxxxxxx Xxxx 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 x právu xx xxxxxxxx xxxxxx.
19) Směrnice Rady 2004/83/ES xx dne 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx příslušníci xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx, xxx mohli xxxxx x xxxxxxxxx uprchlíka xxxx xxxxx, která x xxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
19x) Xxxxx č. 18/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
19x) Xxxxx č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19c) §200 x xxxx. zákoníku xxxxx.
19d) Xxxxxxxx č. 39/2005 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx studijní programy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxxx č. 564/1990 Sb., x xxxxxx xxxxxx x samosprávě xx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 385/1991 Sb., x xxxxxxxx rovnocennosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysvědčení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 332/1998 Xx.
21) Zákon č. 18/2004 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských států Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx odborné kvalifikace).
21a) Xxxxxxxxx xxxxx č. 341/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
21x) Vyhláška č. 394/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx atestační xxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx, závěrečné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řád xxx xxxx xxxxxxx.
21c) §200 x xxxx. xxxxxxxx xxxxx.
21d) Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21e) §156 x xxxx. zákoníku xxxxx.
21f) §53 xxxxxx č. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21x) Zákon č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx xxxxx zákona x. 413/2005 Xx.
23) §21 x 24 xxxxxx x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Zákon č. 269/1994 Sb., x Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

25) §42d xxxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

26) §42e xxxxxx x. 326/1999 Xx.

27) §42j xxxxxx x. 326/1999 Xx.

28) §42g zákona x. 326/1999 Xx.

29) Xxxxx č. 634/2004 Sb., x správních poplatcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

30) Xxxxx č. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

31) Xxxxx č. 373/2011 Sb., x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

32) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x pobytu cizinců xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.