Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.02.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.01.2023 do 31.12.2023.


Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)

96/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - PODMÍNKY ZÍSKÁVÁNÍ A UZNÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍ A K VÝKONU ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM ZDRAVOTNÍ PÉČE

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení základních pojmů §2

Způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka §3

Výkon povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka §4

Přerušení výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka §4a

HLAVA II - ZÍSKÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA

Díl 1 - Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti

Odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry §5

Odborná způsobilost k výkonu povolání dětské sestry §5a

Odborná způsobilost k výkonu povolání porodní asistentky §6

Odborná způsobilost k výkonu povolání ergoterapeuta §7

Odborná způsobilost k výkonu povolání radiologického asistenta §8

Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotního laboranta §9

Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotně-sociálního pracovníka §10

Odborná způsobilost k výkonu povolání optometristy §11

Odborná způsobilost k výkonu povolání ortoptisty §12

Odborná způsobilost k výkonu povolání asistenta ochrany a podpory veřejného zdraví §13

Odborná způsobilost k výkonu povolání ortotika-protetika §14

Odborná způsobilost k výkonu povolání nutričního terapeuta §15

Odborná způsobilost k výkonu povolání zubního technika §16

Odborná způsobilost k výkonu povolání dentální hygienistky §17

Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotnického záchranáře §18

Odborná způsobilost k výkonu povolání farmaceutického asistenta §19

Odborná způsobilost k výkonu povolání biomedicínského technika §20 §20a

Odborná způsobilost k výkonu povolání radiologického technika §21

Odborná způsobilost k výkonu povolání adiktologa §21a

Odborná způsobilost k výkonu povolání praktické sestry §21b

Odborná způsobilost k výkonu povolání behaviorálního analytika §21c §21d §21e

Díl 2 - Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné a specializované způsobilosti

Odborná způsobilost k výkonu povolání psychologa ve zdravotnictví §22

Odborná způsobilost k výkonu povolání logopeda ve zdravotnictví §23

Odborná způsobilost k výkonu povolání zrakového terapeuta §23a

Odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta §24

Odborná způsobilost k výkonu povolání radiologického fyzika §25

Odborná způsobilost k výkonu povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků §26

Odborná způsobilost k výkonu povolání biomedicínského inženýra §27

Odborná způsobilost k výkonu povolání odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví §28

Díl 3 - Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením

Odborná způsobilost k výkonu povolání asistent behaviorálního analytika §29

Odborná způsobilost k výkonu povolání behaviorálního technika §29a

Odborná způsobilost k výkonu povolání laboratorního asistenta §30

Odborná způsobilost k výkonu povolání ortoticko-protetického technika §31

Odborná způsobilost k výkonu povolání nutričního asistenta §32

Odborná způsobilost k výkonu povolání asistenta zubního technika §33 §34

Odborná způsobilost k výkonu povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby §35

Odborná způsobilost k výkonu povolání ošetřovatele §36

Odborná způsobilost k výkonu povolání maséra ve zdravotnictví a nevidomého a slabozrakého maséra ve zdravotnictví §37 §38

Odborná způsobilost k výkonu povolání zubní instrumentářky §39

Odborná způsobilost k výkonu povolání řidiče zdravotnické dopravní služby §40

Odborná způsobilost k výkonu povolání autoptického laboranta §41

Odborná způsobilost k výkonu povolání sanitáře §42

HLAVA III - ZÍSKÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI JINÉHO ODBORNÉHO PRACOVNÍKA

Odborná způsobilost §43

Způsobilost k výkonu zdravotnického povolání §44

HLAVA IV - AKREDITACE

Akreditace a akreditované zařízení §45

Akreditační řízení §46 §47 §48 §49

Povinnosti akreditovaných zařízení §50

HLAVA V - FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

Díl 1 - Akreditovaný kvalifikační kurz §51 §52

Díl 2 - Celoživotní vzdělávání §53 §54

Díl 3 - Specializační vzdělávání

Specializační vzdělávání a specializovaná způsobilost §55

Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání po získání odborné způsobilosti §56

Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání po získání odborné a specializované způsobilosti §57

Zařazení zdravotnických pracovníků do specializačního vzdělávání §58

Průběh specializačního vzdělávání §59

Atestační zkouška §60

Financování specializačního vzdělávání §60a

Výběr rezidenta §60b §60c

Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb s rezidenčním místem a krajské hygienické stanice s rezidenčním místem §60d

Díl 4 - Certifikovaný kurz §61 §62 §63 §64 §65

HLAVA VI §66 §67 §68 §69 §70 §71 §72

HLAVA VII - UZNÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ A K VÝKONU ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM ZDRAVOTNÍ PÉČE ZÍSKANÉ V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ NEŽ V ČESKÉ REPUBLICE A VOLNÉ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB HOSTUJÍCÍ OSOBOU

Díl 1 - Základní ustanovení §73 §74

Uznávací orgán §75

Spolupráce členských států §75a

Díl 2 - Volné poskytování služeb hostujícími osobami

Podmínky výkonu povolání hostující osoby §76

Oznámení §76a

Ověření odborné kvalifikace §76b

Díl 3 - Uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti k soustavnému výkonu zdravotnického povolání všeobecné sestry a porodní asistentky usazenými osobami

Uznávání odborné kvalifikace §77

Automatické uznávání odborné kvalifikace §78

Uznávání odborné kvalifikace na základě nabytých práv §78a §78b

Zdravotní způsobilost §79

Bezúhonnost §80

Řízení o uznávání odborné kvalifikace, řízení o uznávání jiné způsobilosti a řízení o uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče §81

Ověření znalosti českého jazyka §82

Užívání označení odbornosti §83 §84

HLAVA VIII - UZNÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ A K VÝKONU ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM ZDRAVOTNÍ PÉČE JINÝCH OSOB NEŽ UCHAZEČŮ UVEDENÝCH V HLAVĚ VII §85 §85a §85b §85c §86 §87 §88 §89

HLAVA IX - PŘESTUPKY

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §89a

Společná ustanovení k přestupkům §89b

HLAVA X - ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ §90

HLAVA XI - SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §91

Odborná praxe §91a

Odstranění tvrdosti §91b §92 §93 §94 §95

Kontrola §95a

Pověření k výkonu některých činností §95b

Přechodná ustanovení §96 §97

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích §98

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o vysokých školách §99

ČÁST ČTVRTÁ §100

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o uznávání odborné kvalifikace §101

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §102

č. 189/2008 Sb. - Čl. VIII

č. 105/2011 Sb. - Čl. II

č. 346/2011 Sb. - Čl. IV

č. 126/2016 Sb. - Čl. XII

č. 201/2017 Sb. - Čl. II

č. 284/2018 Sb. - Čl. II

INFORMACE

96

XXXXX

xx xxx 4. xxxxx 2004

o podmínkách xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x nelékařských xxxxxxxxxxxxxx povoláních)

Parlament se xxxxxx na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX ZPŮSOBILOSTI X VÝKONU XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X X XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX S XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie1) x upravuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx zdravotnického povolání x x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vzdělávání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

1. xxxx, xxxxx získaly xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx v České xxxxxxxxx (xxxxx XXX),

2. xxxx xxxxxxxxx v xxxxx XXXX x

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx XXX).

(2) Xxxxx zákon xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx způsobilosti k xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx osoba samostatně xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxx xxxxx usazená xxxx hostující.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků xxxxx xxxxxx xxxxxx xx nevztahuje zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx1a).

(4) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x specializované xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx povolání lékaře, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx1b).

§2

Xxxxxxxx základních xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) zdravotnickým xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, péče v xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, diagnostické xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, paliativní xxxx, lékárenské xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx péče, xxxxxxxxxx péče, xxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx péče,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxxxxxx povolání podle xxxxxx zákona,

c) xxxxx xxxxxxxx pracovníkem fyzická xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx poskytováním xxxxxxxxx xxxx, ale x xxxxxxxxxxxx této xxxx přímo souvisejí; xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx souvisejí s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče, xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1c),

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bakalářský xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx studijní programy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rámci oblasti xxxx oblastí xxxxxxxxxx, xxx které xx xxxxxx škola xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx před 1. xxxxxx 1999 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) akreditovaným magisterským xxxxxxxxx xxxxxx magisterský xxxxxxxx program akreditovaný xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xx akreditované xxxxxxxxxxx xxxxxxxx programy xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x magisterské studijní xxxxxxxx uskutečňované xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akreditaci, jakož x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 1. lednem 1999 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx základní xxxxxxx xx vysoké xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx případný xxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx studijní xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vysokou xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx vysoká xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1999 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) akreditovaným xxxxxxxxxxxxx magisterským xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx studijní obor xxxxx xxxxxxx x) xxxx e), x xxxxx xxxxxxxxxxxxx vysoká xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (dále xxx "ministerstvo"), že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z institucionální xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, že absolventi xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx připraveni xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) absolvováním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx oboru, který xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) indikací pověření x xxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ministerstvem nebo xxxx právnická xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxx xxxx xxxx právnická xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxx §95b xx xxxxxx přenesení výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odborná xxxxxxxxxx, xxxxx je právnickou xxxxxx xxxx organizační xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx sdružuje xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) členským xxxxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx unie, xxxx xxxxxxx stát Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) rezidenčním xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx stanici, na xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spolufinancováno xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx rozpočtu,

o) rezidentem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx místě,

p) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx univerzitní3a), xxxxx xxxxxxxxxxx příslušný xxxxxxxxxxxx zdravotnický xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx studijní xxxx.

§3

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx odborného xxxxxxxxxx

(1) Způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx a jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx, xxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx hlavy XXX xxxx XXXX,

x) je xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiný xxxxxxx xxxxxxxxx je povinen xxxxxxx zdravotní způsobilost x výkonu povolání xxxxxxxxx posudkem3b) vydaným xx xxxxxxx lékařské xxxxxxxxx. Lékařský xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx, xxxx poskytovatel zdravotních xxxxxx v oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx, které xxxxxxxx xxxx omezují xxxxxxxxx způsobilost k xxxxxx povolání, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx x xx přerušení xxxxxx povolání xx xxxx delší než 3 xxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx odborného pracovníka,

1. xx vyžádání xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, který xx xxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxx xxxxxx bez ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo x odborného xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

2. xx xxxxxxxx zaměstnavatele, jde-li x zaměstnance, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x práci, xxxx

3. xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx uznána xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§81) xxxx prvním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost dokladem xxxxxxxxxxx v členském xxxxx xxxxxx (§79).

(3) Xx xxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx považuje ten, xxx xxxxx pravomocně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxxxx služeb, xxxx xx xx xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx5).

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka xxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxxx xxxx xxx x jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání x xxxxxxxxxxxx případech xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx odbornému xxxxxxxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxxx, vydal xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) si xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx vedeného xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů24) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydaným xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx osoba xxxxxxx, x doklady vydanými xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x posledních 3 letech xxxxxxxxxxx xxxx xxx 6 xxxxxx; xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů x xxxx doklady xxxxx xxx xxxxxx 3 xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xx xxxx první výpis x evidence xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx doklad, xxxx xxxxx-xx xxx xxxxxx, předloží xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x bezúhonnosti. Cizinec, xxxxx je xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx členském státě Xxxxxxxx xxxx, může xxxxx výpisu x xxxxxxxx xxxxxxx Rejstříku xxxxxx xxxxxxx bezúhonnost xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx informace, xxxxx xxxx zapsané x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx24).

(6) Fyzické xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx XXX, dokládají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx. Hostující xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x členském xxxxx původu.

§4

Xxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx pracovníka

(1) Za xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem x prováděcím právním xxxxxxxxx a zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx1c), a xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, kontrolní, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x příslušném xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 x 57 se xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx pracovníka xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řídící, metodická, xxxxxxxxx, výzkumná x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x pracovněprávním xxxxxx xxxxxxxxxxx jiných xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s odbornou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxx výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx poloviny stanovené xxxxxxx pracovní doby.6) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx odborný xxxxxxxxx vykonává povolání x nižším xxxxxxx xxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, potřebná délka xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx započítá xxxx xxxxxxxx neschopnosti a xxxx xxxxxxxx dovolené, xxxxxxxxx doba xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x rozsahu xxxxx mateřské dovolené; x xxxxxxx xx xxxx nejvýše započte 6 xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx. Vojenská xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx x příslušném xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona. Xxxx první xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §57, pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4a x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxx xxx přímého xxxxxx xxxx xxxxxxxxx dohledu (xxxx xxx "výkon xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx") xx považuje xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx zdravotnický xxxxxxxxx způsobilý; xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zdravotnický xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx vedením xxxxxx, xxxxxxx lékaře, xxxxxxxxxx, klinického psychologa xxxx xxxxxxxxxx logopeda. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx odborného dohledu xx též xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7).

(4) Xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dohledem se xxxxxxxx výkon xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxx získává, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dohledu x x xxxxxxx, xxxxx tento xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx7a).

(5) Za xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx považuje xxxxx xxxxxxxx, ke xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx způsobilý xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxx přítomnosti x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dohledu x x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx vykonávat xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx zdravotnického povolání; xxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx7a).

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx povolání xxxxxxx x xxxxx XX

x) dílu 1, xx způsobilý x xxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx dohledu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx 2, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx dále xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx právní xxxxxxx stanoví činnosti, xxxxx xx zdravotnický xxxxxxxxx způsobilý xxxxxxxxx xxx odborného xxxxxxx xxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti,

c) xxxx 3, není xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§4x

Xxxxxxxxx xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx pracovníka x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx, specializovaná xxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx pracovníka xx považuje xxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nižším, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx doby xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx pracovník xxxxxxxx xxxxx povolání xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx 7 xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx více xxx 6 xxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 60 pracovních xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby x xxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx probíhá pod xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxxxxxx pracovat xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx6). Doškolení xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx příprava x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx týdenní pracovní xxxx; xxxxxxx xxxxx, xxxxxx a kvalita xxxxx být xxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx potřeby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§4x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 201/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2017

XXXXX II

ZÍSKÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilý x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§5

Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx povolání všeobecné xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx sestry xx xxxxxxx absolvováním

a) xxxxxxx xxxxxxxxx akreditovaného zdravotnického xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx tříletého xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx všeobecná xxxxxx xx xxxxxxx zdravotnických xxxxxxx,

x) xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, jde-li o xxxxxxxxxxxxxx pracovníka, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zdravotnického xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §5a xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxx-xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx studia xx studijních programech x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxx x xxxxxxx, pedagogika - xxxxxxxxxxxxxxx, pedagogika - xxxx x xxxxxxx, xxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předmětů xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx studium xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 2003/2004,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sestra xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2003/2004,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx sestra xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud bylo xxxxxxx prvního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx roce 2003/2004,

g) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx psychiatrii, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx roce 1996/1997, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx x oboru diplomovaná xxxxxxx asistentka xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bylo studium xxxxxxx ročníku zahájeno xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2003/2004.

(2) Za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x lékařem xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx dispenzární xxxx.

§5x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx dětské xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx přípravu xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sestra xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx dětská xxxxxx na vyšší xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx jeden xxx, jde-li x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxx sestry, xxxxxxxxx xxxxxx, zdravotnického xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxx xx xxxxxxx než xxxxxxx xxxxxxx vzdělávání, nebo

d) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx na střední xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx studium xxxxxxx xxxxxxx zahájeno xxxxxxxxxx xx xxxxxxx roce 1996/1997.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx dětské sestry xx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxxxx péče x xxxx, xxxxxx novorozenců. Xxxx xx xxxxxx xxxxxx ve spolupráci x xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx preventivní, léčebné, xxxxxxxxxxxx, rehabilitační, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 201/2017 Xx. x účinností xx 1.9.2017

§6

Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Odborná způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) nejméně xxxxxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx porodních xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx diplomovaná xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx školách, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx 2003/2004,

x) střední xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx ženská xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx školním xxxx 1996/1997.

(2) Xx xxxxx povolání xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x xxxxxxx asistenci, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dohledu, xxxxxxxxxxx xxxx a rady xxxxx během xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx fyziologického xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx zdravotní xxxx xx také xxxxxxxxxxxxxx xxxx o xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx asistentka xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx preventivní, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, rehabilitační, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Praktické xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§7

Odborná způsobilost k xxxxxx xxxxxxxx ergoterapeuta

(1) Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx absolvováním

a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx školním xxxx 2004/2005,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx ergoterapeut, xxxxx xxxx studium prvního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 1998/1999, xxxx

x) střední xxxxxxxxxxxx školy x xxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovník x pomaturitního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx prací, xxxxx xxxx studium xxxxxxx xxxxxxx zahájeno xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2003/2004.

(2) Za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx považuje xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx.

§8

Odborná xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx radiologického xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx absolvováním

a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx přípravu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxx ročníku xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx roce 2004/2005, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx studium xxxxxxx xxxxxxx zahájeno nejpozději xx xxxxxxx xxxx 1996/1997.

(2) Za výkon xxxxxxxx radiologického xxxxxxxxx xx považuje xxxxxxx xxxxxxxxx radiologických xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx aplikace xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxxxx výkony. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8) x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx se podílí xx diagnostické x xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx radiologický asistent xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx8).

§9

Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro přípravu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vyšších xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijního xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x oborech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzu xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) akreditovaného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx zaměření x xxxxxxxxxxxxxx kvalifikačního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x podpoře xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx přírodovědného xxxx elektrotechnického xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx 2004/2005.

(2) Odbornou xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26.

(3) Za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx životních x xxxxxxxxxx podmínek x xxxxx ochrany x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx spolupráci x xxxxxxx x xxxxxxxx pracovníkem x xxxxxxxxxxxxx metodách.

§10

Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx zdravotně-sociálního xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx

1. xx vyšších xxxxxxxxx xxxxxxx x oborech xxxx programech xxxxxxxx xxxxxxxxxx na sociální xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx práci, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

2. xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx politiku, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzu xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x osobu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx sestry, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx záchranáře,

c) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx zdravotně-sociálního xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x rámci preventivní, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx péče v xxxxx xxxxxxxxx sociální xxxx. Dále xx xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřeb xxxxxxxx.

§11

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx optometristů, nebo

b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx optometrie, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx školním roce 2005/2006.

(2) Xx výkon xxxxxxxx optometristy xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x poradenství x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§12

Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx povolání xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx ortoptisty xx získává xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bakalářského xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx ortoptistů,

b) xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx studia xxxxxxxxx-xxxxxxxxx, xxxxx bylo studium xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx studia xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2006/2007, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx všeobecných xxxxxx xxxxx §5 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a pleoptice, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 1994.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx xxxxxxxxx xxx povolání xxx xxxxxxxxx dohledu xx po xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx té xxxx xxxx vykonávat xxx xxxxxxxx xxxxx xxx odborným xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx činnost x xxxxx preventivní, léčebné x diagnostické xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x lékařem xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx poruchami, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§13

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany x xxxxxxx veřejného xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx asistentů xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) studia xxxxx diplomovaný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx školách, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zahájeno xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2004/2005,

x) akreditovaného xxxxxxxxxxxx studijního xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx zaměření x xxxxxxxxxxxxxx kvalifikačního kurzu xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x oborech xxxxxxxxxxxxxx xxxx elektrotechnického xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx, nebo

d) střední xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx asistent xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxx roce 1996/1997.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx veřejného zdraví xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zdravotního xxxxxx x rámci xxxxxxx x podpory veřejného xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9). Xx xxxxx povolání xxxxxxxxx xxxxxxx x podpory xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx9). Xxxx xxxxxxxx ochrany x xxxxxxx veřejného xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§14

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ortotika-protetika

(1) Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx povolání xxxxxxxx-xxxxxxxxx xx xxxxxxx absolvováním

a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bakalářského xxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx,

x) střední xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx ortopedicko-protetický xxxxxxx xxxx xxxx střední xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx prvního xxxxxxx xxxxxxxx nejpozději ve xxxxxxx roce 2004/2005, xxxx

x) rekvalifikačního xxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx9a) x xxxxx xxx přípravu xxxxxxxx-xxxxxxxxx, pokud bylo xxxxxxx xxxxxxx ročníku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx 2007.

(2) Xx výkon povolání xxxxxxxx-xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx spolupráci x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx individuálně zhotovované xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx-xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x protetické xxxxxxx x xxxxxxxxx xx.

§15

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx povolání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx terapeuta se xxxxxxx absolvováním

a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro přípravu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx v oboru xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx prvního xxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxx xxxx 2004/2005,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx diplomovaný xxxxxxxx terapeut na xxxxxxx zdravotnických školách, xxxx

x) střední zdravotnické xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zahájeno xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2004/2005.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx terapeuta xx považuje činnost x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ošetřovatelské xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Dále xx xxxxxxxx terapeut xx spolupráci x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxx výživa.

§16

Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu povolání xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx studia x xxxxx diplomovaný xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x oboru zubní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx postižené xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ročníku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx školním xxxx 2004/2005.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xxxxxxx x rámci xxxxxxx x preventivní xxxx, xxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx lékaře xxxxxxxxx, upravuje x xxxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxx způsobilost k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx absolvováním

a) akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxx studia x oboru xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hygienistka xx xxxxxxx zdravotnických školách, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §5 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ročníku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2004.

(2) Xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxx hygienistky xx považuje xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx indikace xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx hygieny x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování preventivní, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§18

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx způsobilost x výkonu povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx absolvováním

a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijního xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) nejméně xxxxxxxxx studia v xxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnický xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx školách, xxxxx xxxx studium xxxxxxx xxxxxxx zahájeno xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2018/2019, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx školy x xxxxx zdravotnický xxxxxxxxx, xxxxx xxxx studium xxxxxxx ročníku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 1998/1999.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdravotnického záchranáře xx také xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 x specializovanou xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx intenzivní péči x xxx členem xxxxxxxxx skupiny zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx 5 xxx v xxxxxxxxxx 6 letech.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx záchranáře se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx specifické ošetřovatelské xxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxxxxx neodkladné péče, x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx intenzivní, včetně xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxxx záchranář xxxxxx xx xxxxxxxxxx léčebné x xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx dohledu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx po 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxx, xxxxxx péče xx xxxxxxxxx příjmu; tato xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx podle §35 x xxxx xxxxxxxx vykonával x xxxxxxx alespoň poloviny xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx v xxxxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

§19

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx farmaceutického xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx diplomovaný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx farmaceutický xxxxxxxx, pokud bylo xxxxxxx prvního ročníku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx roce 2004/2005.

(2) Xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x uchováváním léčiv x xxxxxxxxxxxxxx prostředků.

§20

Odborná xxxxxxxxxxx k xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijního xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x samostatné xxxxxxxx xx elektrických xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx9b), xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x elektrotechnickým xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na vyšších xxxxxxxxx školách x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx biomedicínská technika.

(2) Xxxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx má také xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx inženýra xxxxx §27.

(3) Xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx technika xx xxxxxxxx činnost x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx biomedicínské xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§20x

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 201/2017 Sb.

§21

Odborná způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx způsobilost x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx technika xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijního xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx techniků, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx zaměření x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx technika.

(2) Xxxxxxxx způsobilost k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx pracovník, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobilost x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx fyzika xxxxx §25.

(3) Za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx technika xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s radiační xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,8) především xxxxxxxxx radiologickému xxxxxxxx; xxxxx radiologický xxxxxxx xxxxxxxx určené xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany, xxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.8) Xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a diagnostické xxxx.

§21x

Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx adiktologa

(1) Xxxxxxx způsobilost k xxxxxx povolání adiktologa xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxx adiktologů,

b) xxxxxxxxxxxx nejméně tříletého xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, psychologického xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměření xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzu adiktolog, xxxxx byl zahájen xx xxxxx roku 2011, xxxx

x) získáním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx 2011.

(2) Xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§21x vložen xxxxxxx předpisem x. 189/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

§21x

Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxx sestry xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx školy v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx zdravotnický xxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx prvního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx roce 2018/2019,

c) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzu xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x maturitní zkouškou x xxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §36,

x) xxxxxxxxxxxxxx kvalifikačního xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §36, xxxxx akreditovaný xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx 2018,

x) 6 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bakalářského xxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sester xxxx 3 ročníků xx xxxxx odborné xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) 8 semestrů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx všeobecné xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x předmětu xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxx studijního oboru.

(2) Xxxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx praktická xxxxxx má xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §6.

(3) Xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Dále xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx preventivní, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx.

§21c

Odborná xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx behaviorálního xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studia x xxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxx xxxx neučitelská pedagogika x akreditovaného kvalifikačního xxxxx behaviorální xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx diagnostické x xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 201/2017 Xx. x účinností xx 1.9.2017

§21x

§21x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 284/2018 Sb.

§21x

§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 284/2018 Sb.

Xxx 2

Zdravotnický xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dohledu xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§22

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu povolání xxxxxxxxxx xx zdravotnictví

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx akreditovaného magisterského xxxxxxxxxx oboru psychologie xxxxxxxxxxxx xx absolvování xxxxxxxxxxxxxx studia xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a absolvováním xxxxxxxxxxxxxx kvalifikačního xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, aby jednooborové xxxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijního oboru xxxxxxxxxxx, neplatí, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 2020/2021.

(2) Do xxxx xxxxxxx specializované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxx xxxxxxxxx dohledu.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx psychologa xx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx atestační xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxx xxxxxxxxx dohledu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxx klinická xxxxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijním oboru xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx roce 2008/2009.

(5) Xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zdravotnictví (xxxxxxxx 1) xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, neodkladné, léčebně xxxxxxxxxxxxx x dispenzární xxxx x oboru xxxxxxxx psychologie xxxxxxxxx xxx indikace lékaře.

§23

Odborná xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zdravotnictví

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx logopeda xx xxxxxxxxxxxxx se získává xxxxxxxxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx zkouškou x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx x logopedie x xxxxxxxxxx a absolvováním xxxxxxxxxxxxxx kvalifikačního xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx prováděn xxxxxxx školou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu9d).

(2) Xx xxxx získání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx pracuje x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxxx logopeda xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx logopeda xx zdravotnictví se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 3 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zkouškou.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx xx zdravotnictví xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studijního oboru xxxxxxxxx pedagogika se xxxxxx závěrečnou zkouškou x logopedie x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce 2018/2019, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx logopedie.

(5) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx péče x xxxxx klinická xxxxxxxxx.

§23a

Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání zrakového xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zrakového xxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx státní xxxxxxxxxx zkouškou x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pedagogika se xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx 2010, nebo

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx speciální xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zraková xxxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pracuje x poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx pod odborným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, léčebné, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx zraková terapie (xxxxxxxx oftalmopedie).

§24

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx získává xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx studium xxxxxxx xxxxxxx zahájeno nejpozději x akademickém xxxx 2018/2019,

x) akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vyšších zdravotnických xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx prvního ročníku xxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxx xxxx 2003/2004, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx školním xxxx 1996/1997.

(2) Xx xxxx získání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobilost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx odborným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxx odborného dohledu, x xxxx xxxxxxx 6 měsíců pod xxxx přímým xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobilost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), xxxx xxxxxxxxx své xxxxxxxx xxx odborného xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx.

(4) Specializovaná způsobilost xxxxxxxxxxxxxx xx získává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkouškou.

(5) Za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x oboru fyzioterapie.

§25

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx radiologického xxxxxx

(1) Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzika se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx magisterského studijního xxxxx xxx přípravu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx zaměření x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzika xxxxxxxxxxx x výkonu povolání xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx 6 xxxxxx xxx xxxx xxxxxx vedením.

(3) Xx xxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ochranou xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx;8) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zvláště xxxxxxxx x hlediska radiační xxxxxxx, musí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.8) Xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx léčebné a xxxxxxxxxxxx xxxx.

§26

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a v xxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x laboratorních xxxxxxxx, xxxx

x) akreditovaného magisterského xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx metody xxxx xxxxxxxxxxxxxx kvalifikačního xxxxx xxxxxxxxxxx metody x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x kontrola xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) akreditovaného xxxxxxxxxxxxx studijního xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, elektrotechnického xxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x ochraně x xxxxxxx veřejného zdraví.

(2) Xx xxxx získání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odborný xxxxxxxxx v laboratorních xxxxxxxx a v xxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx pracovníka xxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx, x toho xxxxxxx 6 xxxxxx xxx jeho xxxxxx xxxxxxx.

(3) Za výkon xxxxxxxx odborného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x v přípravě xxxxxxxx přípravků xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx veřejného zdraví,

b) xxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, vajíčky x xxxxxx x rámci xxxxxxxxxx reprodukce.

§27

Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Odborná způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx odborné předpoklady xxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx9b), xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxx získání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx inženýr xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx odborného xxxxxxx, z xxxx xxxxxxx 6 xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§28

Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx povolání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x podpoře xxxxxxxxx zdraví xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studijního xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, nebo

b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sociálního, xxxxxxxxxxxxx xxxx matematicko-fyzikálního xxxxxxxx a akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví.

(2) Do xxxx získání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x ochraně a xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pod xxxxxxxx dohledem.

(3) Za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x podpoře xxxxxxxxx xxxxxx xx považuje xxxxxxx související x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v rámci xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů9). Xx výkon povolání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx a podpoře xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxx9). Dále xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xx xxxxxxxxxx s lékařem xxxx úkoly x xxxxxxx prevence xxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 3

Zdravotnický xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání pod xxxxxxxx dohledem xxxx xxxxxx vedením

§29

Odborná způsobilost x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxx studia v xxxxxxx xxxxxxxxxx psychologie xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx asistent xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx výkon xxxxxxxx asistenta behaviorálního xxxxxxxxx xx považuje xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§29x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx absolvováním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx středního xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxx x xxxxx behaviorální analýzy xxx odborným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx behaviorálního xxxxxxxxx.

§29x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 201/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.20174

§30

Xxxxxxx způsobilost k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Odborná způsobilost x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx asistent.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx činnost x xxxxx diagnostické péče xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§31

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Odborná způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx technika xx xxxxxxx absolvováním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx výkon povolání xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx činnost x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx péče, při xxxxx jsou ve xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zhotovovány, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x aplikovány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x protetické xxxxxxx x upravovány x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx spolupráci x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§32

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx absolvováním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nutričního terapeuta. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx spolupráci x xxxxxxx xxxxxx xx preventivní, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx klinická xxxxxx.

§33

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx získává xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx technika xxxx xxxxxxxx zubního xxxxxxxx xxx sluchově xxxxxxxxx.

(2) Xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x preventivní xxxx, xxx na xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx zubního technika xxxx xxxxxxx lékaře xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ortodontických xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§34

§34 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 201/2017 Sb.

§35

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání řidiče xxxxxxx zdravotnické záchranné xxxxxx

(1) Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzu v xxxxx řidič xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xxxxx vozidla rychlé xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Za xxxxx xxxxxxxx řidiče xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se považuje xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby x přepravy pacientů xxxxxxxxxx péče, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§36

Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx povolání ošetřovatele

(1) Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx kvalifikačního xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx ukončeného xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx listem xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x oboru ošetřovatel,

c) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzu x oboru xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx zahájeno xx xxxxx xxxx 2004,

x) studia ukončeného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx škole xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnickém x xxxxx ošetřovatel/ošetřovatelka, ošetřovatel/ošetřovatelka xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x oboru zdravotník xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx x pečovatelské xxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejpozději ve xxxxxxx roce 2003/2004,

e) xxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx všeobecné xxxxxxxxx a složením xxxxxxx x předmětu xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxx,

x) 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnického bakalářského xxxxxxxxxx oboru pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx zdravotnické xxxxx,

x) 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oboru xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx škole,

h) 3 xxxxxxx studia na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx sestra, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx 1,5 xxxxxxx xxxxxx xx střední xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, dětská xxxxxx, zdravotnický xxxxxxxxx, xxxxxx sestra xxxx xxxxxxx asistentka, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studium, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx absolventy středních xxxx, nebo

i) 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x oboru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Za výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx odborným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx odborného xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx; xxxx xx xxxxxxxxxxx ve spolupráci x xxxxxxx podílí xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, neodkladné x xxxxxxxxxxxx xxxx.

§37

Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxx xx zdravotnictví x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx způsobilost x xxxxxx povolání xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve zdravotnictví xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx kvalifikačního kurzu x xxxxx masér xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xx zdravotnictví,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx nevidomý x xxxxxxxxxx masér, xxxxx xxx zahájen do xxxxx xxxx 2018.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx x léčebné xxxx pod xxxxxxxx xxxxxxxx fyzioterapeuta xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dohledu xxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§38

§38 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 201/2017 Sb.

§39

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzu v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx dvouletého xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx střední xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx učilišti x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x předmětu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx předmětu x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x zubním xxxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxxx zubního xxxxxx x xxxxxxxx činnost x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx odborným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§40

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravní služby

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx absolvováním

a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x oboru xxxxx xxxxxxxxxxxx dopravní xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x oboru xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x raněných.

(2) Xxxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravní xxxxxx xx také zdravotnický xxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §35, xxxx

x) zdravotnického xxxxxxxxxx xxxxx §18.

(3) Xx xxxxx povolání xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx považuje xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§41

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx laboranta se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx autoptický xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx povolání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx péče xx úseku xxxxxxxxx xxx přímým xxxxxxx xxxxxx.

§42

Odborná způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx získává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx sanitář.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx studia x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx školami xxxxx xxxxxx právního předpisu2), xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxxxxxx

x) 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx x úspěšně xxxxxxxx zkoušky z xxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx všeobecných sester, xxxxxxxx sester xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx záchranářů nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx vyšší xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx 4 xxxxxxx xxxxxxxxx studia xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx zdravotnický xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo 3 xxxxxxx xxxxxxxxx studia xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx sestra, xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx nebo 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx studia xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx středních xxxx xx střední xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx sestra, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) 3 xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx povolání xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pod odborným xxxxxxxx xxxx přímým xxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA III

ZÍSKÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI XXXXXX XXXXXXXXX PRACOVNÍKA

§43

Odborná xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx získává xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

1. s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zahájeno xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx 2007/2008 (xxxxxxxxx),

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zkouškou x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (xxxxxxx), pokud xxxx studium xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 2018/2019,

3. speciální xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oftalmopedie xxxx tyflopedie (oftalmoped),

4. xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékařství a xxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxxxxxxxx zaměření, xxxx

7. xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx),

8. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx bakalářského xxxxxxxxxx oboru

1. matematicko-fyzikálního xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx zaměření, xx xx biologického, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. elektrotechnického zaměření, xxxx

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx),

5. pedagogického xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

1. přírodovědného zaměření, xx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. elektrotechnického zaměření, xxxx

3. sociálního zaměření (xxxxxxxx xxxxxxxxx),

4. pedagogického xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx studijním xxxxx

1. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx zaměření,

4. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzu x xxxxx xxxxxxxx terapie xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxx listem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x maturitní zkouškou (xxxxxxxx xxxxxxxx).

§44

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx odborný xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx absolvováním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzu xxxxx xxxxx X; xxxxx xxxxxx zdravotnických xxxxxxxx xx xxxxxx x hlavě XX xxxxxx 1 x 2.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX

§45

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zařízení

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx program") xxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§55 x xxxx.), zpracovaný xx xxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve Věstníku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§51 x násl.), xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zveřejněného xx Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx kurz (§61 x xxxx.),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx asistentek.

V xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzů a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Vzdělávací xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx akreditované zařízení. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx právnická osoba xxxx fyzická xxxxx, xxxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Akreditační xxxxxx

§46

(1) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeném x §45 odst. 1. X xxxxxxx, že xxxxxx o udělení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxx") xxx ministerstva, xxxxxx xx tato xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx.

(2) Žádost x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x akreditaci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ministerstvu x xxxxxx písemném xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Žádost x udělení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, sídlo, statutární xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby (xxxx xxx "identifikační xxxxx) xxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, nebo jméno x příjmení, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx předkládá x xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxxx místo hlášeného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx v xxxxxx,,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx uskutečňovat xxxxxxxxxx; xxxxx žadatel xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, uvede xx též xxxxxxxx xxxxx vzdělávacího programu,

c) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxx; smluvní xxxxxxxx, xxxxx nemají xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx akreditačního řízení xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx část,

e) xxxxxxx x odborné x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx, xxxxxxxxx osob (xxxxxxx, xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xx průběh xxxxxxxxxx xx konkrétním xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, odpovídající xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx vybavení, xxxxxx xx zabezpečen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx příslušným xxxxxxxxxxx programem; xxxx xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) doklady x druhu a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx žadatelem, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx program zajišťován xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx míst xxx každé xxxxxxxx, x

x) xxxxxx x xxxxxxxxx správního poplatku xx přijetí žádosti29).

§47

(1) Xxxxxxxxxxxx zřizuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx poradní orgán x posouzení xxxxxxx (§46), k posouzení xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o dotaci xx xxxxxxxxxx xxxxx (§60a).

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jmenuje x xxxxxxxx ministr xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx období xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx akreditační xxxxxx je možno xxxxxxxxx xxxxxxx xx 2 po xxxx xxxxxxxxxxxxx obdobích. Kromě xxxxxxx členů xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x ohledem xx obory, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx dojít xx střetu xx xxxxx xxxxxxxx, zejména xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vlastní xxxx xxxxxx xxxxxx.

§48

(1) Xxxxxxx členy xxxxxxxxxxx komise xxxx xxxxxxxxx nejméně

a) 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) 2 xxxxxxxx pověřené xxxxxxxxxx,

x) 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) 1 zástupce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání, xxxxx lze xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx sdružení, xxxxx sdružuje nejvíce xxxxxxxxx osob10) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotnické xxxxxxxx,

x) 1 zástupce xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx akreditační xxxxxx xxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxx 1 zástupce xx xxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Organizační xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx komise xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx ve Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§49

(1) Xxxxxxxxxxx komise xxxx xxxxxxx žadatele x xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx akreditace x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x dodatečné předložení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pozvat xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx místě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx je xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx předloží xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx uděluje nebo xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nejméně xxxxx vzdělávacího xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx prodloužení xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx o udělení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxx, bylo-li přiděleno, xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx-xx o xxxxxxx, případně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx programu; xxxxx žadatel hodlá xxxxxxxxxxxx xxx část xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxx xxx vymezení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) stanovení xxxxx míst xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programech xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xx kterou xx xxxxxxxxxx uděluje,

e) termín xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx vydání xxxxxxxxxx, xxxxxxx x podpis xxxxx oprávněné k xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Platnost xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x určeného xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jinak. Akreditované xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x uskutečňování xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jednom oboru xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 120 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x doloží doklady xxxxxxx v §46. Xxxxx je xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxxxxx xx xx dne xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx akreditace.

(6) Xxxxxxxxxxxx akreditaci xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx neodpovídá vzdělávacímu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxxx smluvní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby v xxxxxxx požadovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; toto xx xxxxxxxxxx xx žadatele, xxxxx žádá o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx návrh xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx neodpovídá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání10a) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx nedodržování podmínek xxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx,

x) xxxxx ke xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedením xxxxxx,

x) akreditované zařízení xxxxxxxxx podmínky, za xxxxx mu byla xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx výzvě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxx §50 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a), x), x) a x) xxxxxxxxxxxx akreditaci xxxxxx xx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx orgán x identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx, trvalý xxxxx nebo místo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx rozhodnutí xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

x) datum vydání xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, prodloužení, neudělení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx akreditovaného xxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxxxxxx programů, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávněna xxxxxxxxxxxx, xxxx, na xxxxxx jim byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§50

Povinnosti akreditovaných xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

x) uskutečňovat xxxxxxxxxx xxxxx vzdělávacího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx 60 xxx ministerstvu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ministerstvo xxxxxxxx xx Věstníku Ministerstva xxxxxxxxxxxxx takovou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx zařízení, x xx x rozsahu xxxxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) předkládat xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx nejpozději xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) vést xxxxxxxxxxx o vzdělávání xxxxx vzdělávacího xxxxxxxx, xxxxx dokládá xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících xx xxxxxxxxxxxx programu x xxxxx xxxxxxxx seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx podle vzdělávacího xxxxxxxx je akreditované xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx11),

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxxx, xx kterém xxxxx xxxxxxxxx,

x) nejpozději xx 30 xxx písemně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx každou xxxxx podmínek xxxxxxxxxxxxx xx zabezpečením vzdělávání xxxxx xxxxxxxxxxxx programu,

h) xx vyžádání ministerstva xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, aprobační xxxxxxx, rozdílové xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x zákona o xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace11a).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu xxxxx xxxxxxx uskutečňování xxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx ukončení vzdělávání x písemně x xxxxx záměru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx. Akreditované xxxxxxxx xx povinno xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x evidenci týkající xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zemře-li xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx by xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx větě druhé, xxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, kdo xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx domácnosti, nebo xxxxx mu xxxxxxx. X xxxxxxx účastníků xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ministerstvo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tomuto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dále xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x průběhu vzdělávání x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, předat bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxx xxxxxxxxxxx vedené x xxxxx účastníkovi xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX V

FORMY XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

§51

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pracovníka, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx v xxxxx XX xxxx XXX.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx akreditované zařízení, xxxxxxx byla udělena xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x teoretického xxxxxxxxx, x výuková xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx praxe xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Vzdělávací xxxxxxx xxxxxxxx seznam doporučené xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx také xxxxxxxx vstupní požadavky xx xxxxxxxxx způsobilost x na zvláštní xxxxxxxx způsobilost podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx9b).

(4) Xxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx kvalifikačního xxxxx xxxxxx uchazeč xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxx, xxxxx absolvuje akreditovaný xxxxxxxxxxxx kurz na xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Akreditované xxxxxxxx zařadí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a zároveň xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uskutečňovaného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx pro xxxxxxxxx obor xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Ministerstva zdravotnictví xxxx xxxxxxxx.

(6) Účastník xxxxxxxxxxxxxx kvalifikačního xxxxx xx v xxxxx xxxxxx vzdělávání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx akreditovaného xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx příslušným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Do hodin xxxxxxxxxxx a teoretického xxxxxxxxx akreditované xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx hodin.

(8) Xx vzdělávání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kurzu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx absolvovaného xxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxxxx xxxxx určené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxx potvrzení. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodne xx xxxxxx účastníka vzdělávání xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzech xx xxxxxxxx za zvyšování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.6) Účast xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x Ministerstvem xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.12)

(10) Průběh xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx akreditované xxxxxxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxxxxx kvalifikační xxxx xx ukončuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xxxxxxxx komisi zřizuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zkušební xxxxxx. X xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x složení xxxxxxxx xxxxxx písemně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx 30 xxx xxxxx xxxx konání xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x závěrečné xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx požadavků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx závěrečné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Náležitosti x xxxx osvědčení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§53

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx obnovování, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dovedností x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účinného xxxxxx xxxxxxxxxxx povolání. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Komisi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxx xxx všechny xxxxxxxxxxxx pracovníky a xxxx xxxxxxx pracovníky.

§54

(1) Formy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) certifikované xxxxx,

x) xxxxxxxx kurzy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx akreditována pro xxxxxxxxxx program, kterým xx získává xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx činnosti, x xxxxx xx má xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obnovit xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxxxx kurzy xxx xxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx odborné způsobilosti, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx odborné xxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx,

x) odborné xxxxx v akreditovaných xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xx zdravotnický xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, konferencích, xxxxxxxxxx x sympoziích,

f) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) x-xxxxxxxxxxx kurz, nebo

h) xxxxxxxxxx studium xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijních programů. Xxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx doktorský xxxxxxxx xxxx, akreditovaný xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx bakalářský xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vyšší xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zdravotnického xxxxxxxx xxxx svým zaměřením xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x výkonu zdravotnického xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) až x) uskutečňují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; ostatní formy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 mohou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx jiné xxxxxxx nebo právnické xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx než xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) až x) xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.6)

(5) X xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx celoživotního xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. a) xx e) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až e) xxxx xxxxxxxx účastníků xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxx xxxxxxxxxxxxxx a na xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx.

Xxx 3

Specializační xxxxxxxxxx

§55

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x specializovaná xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx získává zdravotnický xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx [§43 xxxx. 2 xxxx. x) body 1 x 2] xxxxxxxx x současně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxx XX xxxx 1 je xxxxxxxx x §56. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x hlavě XX xxxx 2 xx upraveno x §57.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§56

Specializační xxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xx získání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Vzdělávací program xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx část xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxx xx xxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxx kurz (§61), xxxxx je xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání, xxxxxxx, xxxxxx a obsah xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání, xxxxx xxxxxxx praxe x xxxxx, xxx pracoviště, xx kterém praxe xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx dovednosti x xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Vzdělávací xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx příslušného xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx patnáctiprocentní xxxxxxxxx absenci x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx absenci z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozhoduje xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo.

(4) Xx specializačního vzdělávání xx xxxxxxxxxxxx moduly, xxxxx xxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx absolvoval v xxxxx jiného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxx specializačního xxxxx; x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x odvolání xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Do xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxxxxx část dříve xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx její obsah x xxxxxx některé xxxxx xxxxxxxxxxxx programu; x xxxxxxx o xxxxxxxxx rozhodne xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx tomuto rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Podmínkou xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx modulů, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx označeny xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx povolání x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx minimálně 1 xxxx x období xxxxxxxxxx 6 xxx x xxxxxxx minimálně xxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxx xxxx6) xxxx xxxxxxxxx 2 let x xxxxxx xxxxxxxxxx 6 xxx x xxxxxxx minimálně pětiny xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx.

(7) Ministerstvo může xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx studijního xxxxx xxxxxxxxxxxx xx akreditovaný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obor, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxxxx.

§57

Specializační xxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx způsobilých x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xx xxxxxxx odborné x specializované xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání, xxxxxxx, xxxxxx x obsah xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání, délku xxxxxxx praxe v xxxxx, xxx pracoviště, xx kterém xxxxx xxxxxxx, požadavky na xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zařazení xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxx vybavení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx celodenní xxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx6) x xx xxxxxxxxxx6). Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx poloviny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doby; xxxxxxx délka, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxx celodenní xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se nezapočítává xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovenou xxxxxxx pracovní xxxx.

(3) Xx xxxx specializačního xxxxxxxxxx akreditované xxxxxxxx xxxxxxx též xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxx přerušení xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx než 14 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx; o započtení xxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo. Vojenská xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx dříve xxxxxxxxxxxxx studia, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x rozsah vzdělávacímu xxxxxxxx; o xxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodne xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xx specializačního xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx odborná xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx

x) v xxxxx oboru xxxxxxxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxx xxxxx x rozsah xxxxxxxxxxx vzdělávacímu programu, xxxx

x) v xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx její xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávacímu xxxxxxxx.

X xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx organizace; x odvolání xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Specializační xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle vzdělávacích xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx specializace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx doktorského xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zdravotnický magisterský xxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxxx příslušnému vzdělávacímu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§58

Xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xx specializačního xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobilost v xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Podmínkou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx získání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 do 31. xxxxxxxx 2025. Podmínkou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx kromě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §21a také xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podává xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx organizaci. Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pověřená xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx poradenskou x xxxxxxxxxxx xxxxxxx související xx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x jeho xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti, popřípadě x xxxxxxx specializované xxxxxxxxxxxx (§60) xxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx (§64) xxxx o xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx VII xxxx XXXX.

(4) Při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 ministerstvo, xxxxxxxxx pověřená xxxxxxxxxx, xxxxxx uchazeče xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx po xxxxxxxx žádosti a xxxxxxx uchazeči xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx zařazen xxxxx xx oboru xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx programu, který xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxx xx Věstníku Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx organizace, zařadí xxxxxxxx xx specializačního xxxxxxxxxx uskutečňovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízeními, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx akreditované xxxxxxxx nevybral xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx vhodné akreditované xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx.

§59

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx školitele, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx akreditovaného xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v příslušném xxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx není xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxxx jiný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx, zubního lékaře xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx vyjádření xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Školitel xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plán x plán xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx účastník xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Účastník specializačního xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx absolvovat odbornou xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx určeném příslušným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx dosud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx celé odborné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx účastník xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx studijní povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx sdělit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x moci xxxxxx xxxx zahájit x xxxxx účastníkem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx. X ukončení specializačního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx, xxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§60

Xxxxxxxxx zkouška

(1) Specializační xxxxxxxxxx se ukončuje xxxxxxxxx zkouškou (xxxx xxx "atestace") xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx. Oborové xxxxxxxxx xxxxxx zřizuje xxxxxxxxxxxx xxxx svůj xxxxxxx xxxxx. Členy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jmenuje x odvolává ministr xxxxxxxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxx, odborných xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Předpokladem pro xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; splnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pověřená xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky rozhodne xxxxxxxxxxxx.

(2) Atestační zkoušku x příslušném xxxxx xxx xxxxxxx nejpozději xx 5 xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx daných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, podle xxxxxxx xx uskutečnilo vzdělávání xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x atestační zkoušky xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vykonat xxxxxxxx xx 6 měsíců xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxx zkoušky. Xxxxxxxxx xxxxxxx lze x xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Náležitosti x xxxx diplomu x xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§60x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx spolupráci x univerzitami x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx každoročně xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx zahájeno xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §56 xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6), x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx splnění xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxx programem.

(3) V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §57 xx xxxxxx ze státního xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx specializačním vzděláváním xxxxxxxxx, xxxxxx mzdových xxxxxxx, x xx xx celou dobu xxxxxx příslušného specializačního xxxxxxxxxx. Xxxx trvání xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxxxxx xxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx programem.

(4) Xxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxx odstavců 2 x 3 xx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plán xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx financování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx na xxxx následujících pěti xxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx uveřejní xx Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx Xxxxxxxx dotačního xxxxxx, xxxxxx upraví xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x dotaci,

b) termín, xxxxx x způsob xxxxxx,

x) xxxxxxxx hodnocení xxxxxxx,

x) termín xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) způsob xxxxxx x vypořádání xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx dotace,

h) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx závěrečné xxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice.

(7) X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, posoudí splnění xxxxxxxxxx náležitostí xxxxxxx x xxxxxxxxxx do 30 dnů xxx xxx uplynutí xxxxxxx xxx podání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx vyloučených xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx námitky. X xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xx 30 xxx xx jejich doručení. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx vyhověno námitkám xxxxxxxx, xxxxxxxx ministerstvo, xxxxxxxxx pověřená xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxx hodnotí xxxxxxx zejména x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, personálního, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezidenčních míst xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx žádostí. X xxxxxxxxx dotace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx komise, xxxxxxxx bez tohoto xxxxxx.

(10) Náklady xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x částce, xxxxx xxxxxxxxxx 2,5 % xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx určených xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(11) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uchazečům xxxxxxxxxxxx vydá a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Rozhodnutí obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx22) x xxxxx schválených xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx specializačního xxxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx přerušení specializačního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx přerušení xxxxx xxxxxxxxx 5 let.

(13) Xxxxxxxxxxxx zastaví čerpání xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(14) X xxxxxxx xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx místa xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxx, že

a) xxxxxxxx xx xxxxx rezidenčním xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx vztahu s xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx délky xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání, x

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx prokáže xxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxx přidělení dotace.

§60b

Výběr xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice x xxxxxxxxxxx místem xxxxxxx nejpozději do 14 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx místo. Xxxxxxxxx výběrového xxxxxx xxxxxx tento poskytovatel x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx krajská hygienická xxxxxxx x rezidenčním xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice s xxxxxxxxxxx místem nejpozději xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx účastník xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb s xxxxxxxxxxx místem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxxxx rezidenční místo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx místem xxxx xxxxxxx hygienická xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x rezidenčním xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxxx výběrového xxxxxx řídí xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx uchazeč xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy

a) je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxx oboru,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místě xx zdravotnickém zařízení x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx poloviny xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx6) x minimálně na xxxx xxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxxx x příslušném xxxxx a

d) byl xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rezidenčním xxxxxx xxxxx odstavce 3.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx přestává xxx rezidentem okamžikem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx absolvováním atestační xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§60x

§60x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 346/2011 Sb.

§60x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx místem

Poskytovatel zdravotních xxxxxx x rezidenčním xxxxxx xx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx rezidentovi xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx součástí xxxxxxxxxxxx programu,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx místo, x xx do 15 xxx xxx dne, xxx xx xxxxx xxxxx,

x) podrobit xx xxxxxxxx dodržování podmínek xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezidenta x xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx x specializačním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx doložení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pověřené xxxxxxxxxx, xxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x nemá-li xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxx xx poskytovatel xxxxxx povinnost xx xxxx xxxxx, přechází xxxx povinnost na xxxx právního xxxxxxxx xxxx xx dědice, xxxxxxxxx xx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxx11b) x

x) xxxxxxxx ministerstvu, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx přerušení specializačního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx uvedené xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxxxxxxx kurz

§61

(1) Xxxxxxxxxxxx certifikovaného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx odborní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro úzce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx prohlubují xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Certifikovaným kurzem xxxxx nahradit xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx oboru specializačního xxxxxxxxxx, může vykonávat xxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx absolvováním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Ministerstvo xxxx seznam certifikovaných xxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x certifikovaném xxxxx xxxxxxx akreditované zařízení, xxxxx je xxxxxxxxxxxx x uskutečňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kurzu.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, členění, xxxxxx x obsah xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx pracoviště, xx xxxxxx praxe xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx kterým xx xxxxxxxxxxxx pracovník xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Dále xxxxxxx rozsah xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx činností, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx může xxxxxxx x xxxxxx podle §56 xxxx. 1, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx požadavky xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx započte xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx část xxxxx xxxxxxxxxxxxx studia, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§62

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xx certifikovaného xxxxx podává uchazeč xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX xxxx XXXX. Xxxx xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vedeného xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx").

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 2, x xxxxx xx kapacita xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx do 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx začátku vzdělávání. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx současně xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x s požadavky xx úspěšné absolvování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§63

(1) Průběh certifikovaného xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Akreditované xxxxxxxx započte dříve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx praxi, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávacím programem; x započtení vydá xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx x započtení xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§64

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx certifikovaného xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X úspěšném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kurzu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx získal xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost v xxxxxxx vzdělávacího programu xxxxx §61 xxxx. 4, xxxxxx vymezení xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče. Xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx předpis

§65

§65 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 201/2017 Sb.

XXXXX XX

§66

§66 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 201/2017 Sb.

§67

§67 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 201/2017 Sb.

§68

§68 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 201/2017 Sb.

§69

§69 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 201/2017 Sb.

§70

§70 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2008 Sb.

§71

§71 zrušen právním xxxxxxxxx č. 201/2017 Sb.

§72

§72 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 201/2017 Sb.

HLAVA XXX

XXXXXXXX ZPŮSOBILOSTI X XXXXXX ZDRAVOTNICKÉHO XXXXXXXX X X XXXXXX XXXXXXXX SOUVISEJÍCÍCH X POSKYTOVÁNÍM XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX X XXXXX XXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Základní ustanovení

§73

(1) Xxxx hlava se xxxxxxxx na

a) xxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxx (xxx 2),

x) xxxxxxxx odborné způsobilosti x specializované xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx"), uznávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "jiná xxxxxxxxxxx") x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x poskytováním xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxx xxxx hlavy xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání

a) xxxxxxxx příslušníka xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osoby xxxxxxx x písmenu x) xxxx x)15),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx členského xxxxx, xxxx-xx xx v Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenta x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx16),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu, xxx-xx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, studia, stáže xxxx dobrovolnické xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx17),

x) xxxxxxxxx příslušníka xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) xxxx x), xxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pobyt xx území Xxxxx xxxxxxxxx18),

x) xxxxx, které xxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, byl-li xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx19),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx obětí xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx členského státu xxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxx26), xxxx

x) xxxxxxxx x vydání xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx27) xxxx xxxxxxxx xxxx karty, žadatele x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx28) nebo držitele xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx jiným xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx na xxxxx České republiky xxxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx

1. §77 xx 78b, xxx-xx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx všeobecné xxxxxx xxxx xxxxxxx asistentky,

2. xxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx19a), pokud xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxx xxxxxxxxxxxx povolání xxxxxxxxx x bodě 1 nebo uznávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) jiné xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx §79 a 80 x xxxxx xxxxxx o uznávání xxxxxxx kvalifikace19a), xxxx

x) xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx péče na xxxxx České republiky xx postupuje podle §81.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx xx uznávání xxxxxxx kvalifikace a xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx služeb xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace19a).

(5) Xxx xxxxxxx znalosti xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §82.

§74

(1) Xxxxxxx xxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx hostující xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxx činnosti x xx území Xxxxx xxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytováním zdravotní xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx poskytování služeb. Xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx poskytována xxxxxxx xxxx příležitostně, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, četnost, xxxxxxxxxxxx x nepřetržitost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Usazenou xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti k xxxxxx povolání, xxxxx xxxx odborná kvalifikace xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx získána xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x České xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx může x Xxxxx republice xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx související x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace19a), x to xxxxx xxx odborným xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx.

§75

Uznávací xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti k xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx je ministerstvo.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx, x věcech xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, o souvisejících xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx získání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx. Oznámení zahrnuje xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a obsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx odborné kvalifikace xxx xxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxx IMI").

§75x

Xxxxxxxxxx členských xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx členské státy xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx spolupráci xxxxx §94 xxxxxxxx 8 x xxxxx xxxxx XXX xxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx19a).

Xxx 2

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

§76

Xxxxxxxx xxxxxx povolání xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx (§76a), xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx jinak (§76b).

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx způsobilá vykonávat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zaniklo xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx České republiky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx související x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx požádá o xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx hostující xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§76a), xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§76b). Xxxxxxxxxxxx xxxxxx do registru, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx-xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx původu, že xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx sestry x xxxxxxx asistentky, jejichž xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §78, 78a xxxx 78b, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx pod xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxxx") xxxxxxxx x tomto xxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §76b, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo činnosti xxxxxxxxxxx s poskytováním xxxxxxxxx péče pod xxxxxxxxx odbornosti xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx v xxxxxxxx státě xxxxxx xxxxxxxxxx takové označení xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v úředním xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx.

(7) Xx-xx služba poskytována xxx xxxxxxxxx odbornosti xxxxx xxxxxxxx 5, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pacientům xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxx, xxx

x) činnost x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podléhá xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx sdružení xxxx je xxxxxxx x obdobného subjektu x xxxxxxxx státě xxxxxx, a dále xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx státu xxxxxx,

x) xx xxxxxxx x xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

§76x

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxx xxx, xxx začne xxxxxxxxx zdravotnické povolání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx začátek xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; v xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx území České xxxxxxxxx hodlá vykonávat, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x němž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X oznámení xx xxxxxxxx

x) kopie xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx osvědčujícího xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx a adresa xxx doručování na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxxx xxxxx usazena x xxxxxxxx státě původu x x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vykonává odpovídající xxxxxxxx xxxxxxx a xx xx oprávnění x výkonu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx státě xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx osvědčení odejmuto xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x dosažené xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) doklad xxxxx odstavce 5, xxxx-xx xxxxxxx činnost x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a

f) xxxxxx o pojištění xxxxxxxxxxxx za škodu xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákonu x xxxxxxxxxxx službách4); xx tento doklad xx xxxxxxxx xxx xxxxxx vydaný xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) doklad x bezúhonnosti hostující xxxxx xxxxx §3 xxxx. 6 xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x), x) a x) xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx bezodkladně informovat xxxxxxxxxxxx o změnách xxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx být důvodem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx hostující xxxxx.

(3) Xxxxxxxx platí xx xxxx 12 xxxxxx xx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 hostující osoba xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx oznámení pouze x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx přiložených x xxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činnost x xxxxxxxx státě xxxxxx regulována, je xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx, že v xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx státech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnické povolání xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pracovníka xx xxxx xxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 10 xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx odborně xxxxxxxxxx xxx xxxxx odpovídajícího xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx vedlo x opožděnému xxxxxxxxxx xxxxxx; v xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx oznámení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx původu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) x x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, a xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX.

§76b

Ověření odborné xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §76a, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx neověřuje xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, součástí organizační xxxxxx státu nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx19b), xxxxxxx školou2) nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkonů.

(2) X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) a x) xx xxxxxxxx prohlášení xxxxx §76a odst. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx neověřuje odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx usazená xxxxx x kterému xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx odborná kvalifikace xxx výkon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx výkon činností xxxxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxx x uznávání xxxxxxx kvalifikace19a),

b) v xxxxxxx uchazeče, xxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky vykonávat xxxxxxxxxxxx povolání všeobecné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x je xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §78, 78a xxxx 78b, nebo

c) xxxxx xxxxxxxxxx odborná xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxx požadavků na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jež vyrovnávají xxxxxxx xxxx vzděláváním x xxxxxxxxx vyžadovanou xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx19d).

(4) Xxxxxxxx-xx ministerstvo xx nezbytné xxxxxx xxxxxxxx kvalifikaci před xxxxxx poskytnutím xxxxxx, xxxxxxxxxx x ověření xxxxxxx kvalifikace xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx do 1 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxx x §76a odst. 1. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx, prodlouží ministerstvo xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx důvody xxxxxxxx x předpokládanou xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vydáno; toto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ve lhůtě xxxxx věty xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxx xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx po odstranění xxxxxxxx. Xxx ověření xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace19a), xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hostující xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxx, xx xx tento rozdíl xxxx xxxxx ohrozit xxxxx, zdraví nebo xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx celoživotním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx osobě požadovat, xxx prokázala xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.&xxxx;X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx příslušného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx původu, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx teoretických xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zákona x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx19a). Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx osobě, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx prokázala xx lhůtě 15 xxxxxxxxxx dnů od xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx odborné kvalifikace xxxxx xxxxxxxx 4.

(6) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx 5 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zkoušku xxxxxxxxx x xx xxxxxxx jejího výsledku xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Právo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti související x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx území Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxx-xx zjištěn podstatný xxxxxx xxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x odbornou způsobilostí, xxxxx je vyžadována x České republice, x takovém xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osob,

c) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vykonání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, 5 xxxx 6, xxxxx xxxxxxxxxxxx nepostupovalo v xxxxxxx x těmito xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx profesního průkazu xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx podle odstavce 7 xxxx. b) x c) xx xxx xxxxx výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotní péče xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx x uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dílu 3 xxxx xxxxx xxxxxx o uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx19a).

Xxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

§77

Xxxxxxxx odborné kvalifikace

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx povolání xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sestry xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x jiném členském xxxxx způsobilé k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx

x) xx xxxxxxx absolvování xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání na xxxxxxx koordinace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx odbornou xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx"),

x) xx základě xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx19a).

§78

Xxxxxxxxxxx uznávání odborné xxxxxxxxxxx

(1) Ministerstvo automaticky xxxx xxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci vydaný xxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx uveden x xxxxxxx dokladů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2) a xxxxx potvrzuje, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx X.2 x X.5 přílohy X xxxxxxxx 2005/36/ES) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx x dosažené xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxxx opravňuje x xxxxxx povolání xxxxxxxxx sestry xxxx xxxxxxx asistentky,

b) xxxxx xxxxxx xxxx instituce xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zemi xxxxxx,

x) datum, xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dokladu x xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxx"),

x) popřípadě další xxxxxxxx, které xxxx xxxxxx o dosažené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx doklad x xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x když xxxx xxxxxx x seznamu xxxxxxx (odstavec 2), xxxxx xxxxxxx x xxx uchazeč předloží xxxxxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxx nebo institucí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx členský xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x porodní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx porodní xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, splňující xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx přípravu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace, x něhož je xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx z těchto xxxxxxxx:

x) absolvování xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx asistentky xx xxxx nejméně 3 xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx 4 600 hodin xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx třetinu xxxx xxxxxxxxxxxx praktická xxxxx, xxxxxxx tuto xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx používaného x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx 3&xxxx;600 xxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx získáním xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sestry, xxxxxxxxx v seznamu xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx všeobecných xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx upravujícím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx odborné xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 18 měsíců xxxxxxxxxxx z xxxxxxx 3&xxxx;000 hodin, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

1. xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx praxi xxxxxxx asistentky, x xxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx praxi xxxxx příslušný orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci xxxxxxx xxxxxxxxxx uspokojivě xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxx asistentky xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, x

2. xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, splňující xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx všeobecných xxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uznávání xxxxxxx kvalifikace.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx asistentkou, xxxxx xxxxxxx odbornou přípravu xxxx 18. xxxxxx 2016, a

a) xxxxxxx xxxxxxxx pro porodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, trvala xx dobu nejméně 3 xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze X xxxx 5.5.1 xxxxxxxx 2005/36/ES a xxxxxxxxxx pro přijetí xx xxxx xxxxxxxx xxxx nejméně 10 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx asistentky xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. trvala xxxxxxx 18 xxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X xxxx 5.5.1 xxxxxxxx 2005/36/ES, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, a

3. byla xxxxxxxxxxx po získání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x příslušným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a porodní xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 až 5 xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx přiznávají xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydávané x Xxxxx xxxxxxxxx.

§78x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Nabytým xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx původu za xxxxxxxx xxxxxxxx, jaké xx držitel xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x příslušným xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, na základě xxxxxxx o dosažené xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx vedoucí x xxxxxx xxxxxx dokladu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx uvedeným x xxxxxxx xxxxxxx, x xx i xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx zároveň x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx členského státu xxxxxx o xxx, xx v tomto xxxxx vykonával xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx stanovenou x xxxxxxxxxx 3 až 6 xxxx x §78b. Xx účelem xxxxxx xxxxxxxx všeobecné xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx všeobecné xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx 5 let xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx odpovědnost za xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (výkon xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx).

(4) Xxxxxxxx porodní xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx let x xxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx doklad, xxxxx

x) xxx vydán x Xxxxxx xxxxxxxxx všeobecným xxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. květnem 2004 x nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx na vzdělání xxxxxxxxx sestry v xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx, a

b) je xxxxxxx xxxxxxxx "bakalář", xxxxx byl získán xx xxxxxxx speciálního xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 33 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx i) xxxx xx) směrnice 2005/36/ES, xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx všeobecná xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x dovedností xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx kvalifikací uvedených xxx Xxxxxxx republiku x xxxxxxx dokladů xxxxx §78 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxxxxxxx uzná xxxxxx, který

a) xxx xxxxx x Polské xxxxxxxxx xxxxxxxx asistentkám, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxxx 2004 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx přípravu xxxxxxx asistentky x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx, x

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx "bakalář", xxxxx xxx získán xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx uvedeného v xxxxxx 43 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx x) xxxx xx) xxxxxxxx 2005/36/ES, xx xxxxxx ověření, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx má úroveň xxxxxxxx x dovedností xxxxxxxxxxxx x porodními xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx republiku x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 2.

(7) Odstavce 1 x 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx "xxxxxxx" (xxxxxxxx) xxxxxxx x Bulharsku xxxx 31. xxxxxxxxx 1999, x když xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxx všeobecné sestry.

(8) Xxxxxxx xxxx xxxxxx x dosažené kvalifikaci xxxxx xxxxxxxx 1 xx uznává doklad xxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x ním xxxxxxx xxxxxxxx potvrzení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxx, xx tomuto xxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx sestry x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dokladu xxxxxxxxx x odstavci 1. Xxxxxxxxx o xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx stejné xxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxx demokratické xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx.

§78x

(1) Ministerstvo xxxx xxxxxx, který xxx xxxxx x Rumunsku xxxxxxxxxx sestrám x xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx všeobecných xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x souladu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxx 3 po sobě xxxxxxxxxxxxx let x xxxxxxx 5 xxx xxxx xxxxx vydání xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx předkládané xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx

x) "Certificat xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx generalist" x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na škole xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2007,

x) Xxxxxxã xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx generalist" s xxxxxxxxxxx vyšším xxxxxxxxxxx xxxx potvrzení, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2003,

c) Xxxxxxã xx xxxxxxã xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxxxxxxxx vyšším xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zahájena před 1. xxxxxx 2003.

(3) Xxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §78a xxxx. 2 x 4 xx xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nevztahují xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx asistentka, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2013

x) viša xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx oboru),

b) xxxxxxxxxx sestra xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxx (zdravotní xxxxxx x gynekologicko-porodním oboru),

c) xxxx xxxxxxxxxx sestra xxxxxxxxxxx smjera (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx porodní asistence),

d) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (zdravotní sestra x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx),

x) ginekološko-opstetrička primalja (xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) primalja (xxxxxxx asistentka).

§78b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 126/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2016

§79

Zdravotní způsobilost

(1) Zdravotně xxxxxxxxx je ten, xxx xxxxxxxx doklad x zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státě xxxxxx; xxxxx doklad xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 3 měsíce.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx stát xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx všeobecné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovené xxxxx zákonem (§3 xxxx. 2).

§80

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§3 xxxx. 3) xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx trestů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx nesmí xxx xxx předložení xxxxxx než 3 xxxxxx.

(2) Pokud členský xxxx původu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, může xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx místopřísežným nebo xxxxxxx prohlášením.

§81

Řízení x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x uznávání jiné xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxx k xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x poskytováním zdravotní xxxx

(1) X xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a podle xxxxx první hlavy XX xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx19a). Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x uznání xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu zdravotnického xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx xxxx. Xxxx-xx součástí xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx též xxxxxx o xxxxxx xxxx způsobilosti nebo xxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx péče, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodne x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §79 a 80.

(3) K xxxxxxx x uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx držitelem xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx předpisem xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx osvědčení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx na xxxxx xxxxxx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxx kvalifikace. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx nepřikládá, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx uchazeč x xxxxxxx. X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uchazeč xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx jiné xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx se x společnou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx podle §82 xxxx. 1 písm. x), x) xxxx x); xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v §82 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx c), ministerstvo xxx xxxxx x xxxxxxx znalosti českého xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx, xx xxxxxx uchazeč xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx příslušného zdravotnického xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx s poskytováním xxxxxxxxx péče, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

(6) V xxxxxxx, xx uchazeč xxx ověření xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §82 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání nebo xxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxxx zdravotní péče, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poskytováním zdravotní xxxx usnesením přeruší xx dobu, než

a) xxxxxxx předloží doklad x skutečnostech xxxxxxxxx x §82 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx c), xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §82 xxxx. 1 xxxx. x),

xxxxxxx xxxx xx dobu 1 xxxx; xx xxxxxx xxxxxxxx této doby xx xxxxxx xxxxxxx.

(7) X případě, xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxx způsobilosti xxxx uznání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxx držitelem xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx byl xxxxx Xxxxxxxx profesní xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického povolání xxxx x xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx žadatel xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx odborné kvalifikace xxxx než mu xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 3 xxxxxx.

§82

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nutném x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx vyjadřovat xx x xxxxxx xxxxxx ověřuje ministerstvo

a) xxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxx zkoušce z xxxxxxx xxxx slovenského xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x českém xxxx xxxxxxxxxx jazyce,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx žadatelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx; postup xxx xxxxxxx znalosti xxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx vydáním rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

§83

Xxxxxxx označení xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx odborná xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx užívat xxxxxxxx odbornosti xxxxx §5 xxxx 6.

§84

Xxxxxxxxxx §73 xx 83 se xxxxxxx xxx státní příslušníky xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx příslušníka smluvního xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx příslušník xxxxx Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx prostoru18) x Xxxxxx mezi Evropským xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx státy a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx.19)

XXXXX VIII

UZNÁVÁNÍ XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X X XXXXXX XXXXXXXX SOUVISEJÍCÍCH X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX JINÝCH XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X HLAVĚ VII

§85

(1) Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k výkonu xxxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x osob, xx které xx xxxxxxxxxx hlava XXX.

(2) Xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx XXX, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxxx xx základě rozhodnutí xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx povolání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx XXX, získávají xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xx základě rozhodnutí xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Osoby, na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx VII, mohou xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx povolání.

§85a

(1) Xxxxxx x xxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx pracovníka podává xxxxxxx ministerstvu. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zahraničním xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx vysokoškolského vzdělání xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2) (xxxx xxx "xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání") xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, středního nebo xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x zahraničí podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx30) (xxxx xxx "nostrifikace"),

c) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxxx xx xxxxxx 3 xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx31) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelem pracovnělékařských xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx lékařství, x xxxx-xx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx starší 3 xxxxxx,

x) doklad x typu xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx32),

x) doklad x xxxxxxxxx správního xxxxxxxx29),

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jazyka x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pracovníka x Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx odborného pracovníka xx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx podle §82 xxxx. 1 obdobně.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pracovníka xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

§85x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 201/2017 Xx. x účinností xx 1.9.2017

§85x

(1) Žadatel o xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx před xxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 4 xxxxxxx složit xxxxxxxxx zkoušku, xxxxxxxxx-xx xx v xxxxxxxx 5 xxxxx.

(2) Žádost x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podává xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Součástí xxxxxxx xxxx

x) osvědčení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) úředně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx a praktické xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx x průběhu studia xxxxxx, x xxxxxxxxxx, xx kterým xxxxxx xxxxxxxxx; srovnání xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxx, která xx xxxxx České republiky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, provádí xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pověřená xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx z xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx x délku xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu xxx aprobační xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx zkušební xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ministr zdravotnictví. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vykonávat xxxxxxx xx dvou po xxxx xxxxxxxxxxxxx obdobích. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zkušební xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx dlouhodobou xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx vykonané xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxx způsobilosti x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podává xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) doklad o xxxxxxx xxxxxxx aprobační xxxxxxx,

x) úředně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání ne xxxxxx 3 xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx lékařským posudkem31) xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx prohlídky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx ne xxxxxx 3 měsíců,

f) xxxxxx x xxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx32),

x) doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx29).

(5) Pokud žadateli x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx, absolvování xxxxxxxxx xxxxxxx xx nevyžaduje.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 ministerstvo xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vzdělání x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx žadatel xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx postupuje xxxxx xxxxx XXX x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace19a).

(7) Xx xxxxxxxxxx úplné žádosti xxxxx odstavce 4 xxxxxxxxxxxx rozhodne o xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

§85x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 201/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

§85x

(1) Žádost o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podává xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx odbornou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx zdravotnického povolání xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx žádosti xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx zdravotnického povolání xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx překlad xxxxxxx o získaném xxxxxxxxxxx vzdělání poskytující xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx studia xxxxxx, x činnostech, xx xxxxxx získal xxxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx starší 3 xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx prokazuje xxxxxxxxx xxxxxxxx31) vydaným xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxx služeb v xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx-xx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství,

d) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx 3 xxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxx správního xxxxxxxx29).

(2) Xx xxxxxxxxxx úplné xxxxxxx podle odstavce 1 ministerstvo rozhodne x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, pokud absolvované xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programem xxx xxxxxxxxx obor xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zveřejněným xx Věstníku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx specializované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

§85c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 201/2017 Xx. x účinností od 1.9.2017

§86

(1) Absolventi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oborů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx školami x Xxxxx republice x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx než českém xxxx xxxxxxx způsobilí x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; na xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxxx povolání xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx schopnosti xxxxxxxxxx se v xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx do 90 xxx xxx dne xxxxxx žádosti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx vyjadřovat xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxx xxxxxx.

§87

§87 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2008 Sb.

§88

Xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x Xxxxxxxx unii xxxxx pro státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §85 xxxx. 1 xx 3.

§89

(1) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxx x §85 xxxx. 1 xxx uznání xxxxxxxxxxxx xxxxx §85b na xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx31) a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx povolání xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx vedením xxxxxxxxxxxxxx pracovníka v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, které je xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx, xxxxx xx žadatel xxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx akreditovaným zařízením x příslušném xxxxx x xxxxxxxxx jednorázového xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx způsobilosti xxxxx §85b xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx31) a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx za účelem xxxxxxxx odborných xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx vedením xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zapsané do xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zařízením, x xx

x) x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx 1 xxx, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3 měsíce.

(3) X žádosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx žadatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx možné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nejdéle xx xxxx 2 xxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §85b po prokázání xxxxxxxxx způsobilosti31) a xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řád pro xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xx území České xxxxxxxxx xxx přímým xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx žadatel hodlá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zkoušky. Xxxx xxxxxxxxxx ministerstvo xxxx xx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxx aprobační xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího zkušební xxx xxx aprobační xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vedení xxxxx xxxxxxxx 1, 2 nebo 4 xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 4 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 vykonávána. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 4 xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx odborné praxe xxxxx odstavce 2, x xxxxxx xxx xxxxxxxx školitelem. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vykonávající xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 4 x xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX

§89x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Právnická xxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx akreditovaného xxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx s §50 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §50 xxxx. 1 xxxx. x) nevede xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx vzdělávacího xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §50 xxxx. 1 xxxx. x) neoznámí xxxxx xxxxxxxx souvisejících xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vzdělávacího xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §50 xxxx. 1 xxxx. x) neumožní xxxxxxxx praktické části xxxxxxxxx xxxxxxx, závěrečné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx s §50 xxxx. 2 neoznámí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx ukončit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se účastníků xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s rezidenčním xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice x xxxxxxxxxxx místem xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x rozhodnutím x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §60d xxxx. x) xx xxxxxxxxx kontrole xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dotace x účelovosti xxxxxxx xxxxxxxxxx dotace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §60d písm. x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §60d xxxx. e) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §60d xxxx. a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx absolvování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §60d xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o dotaci xx rezidenční xxxxx,

x) x rozporu s §60d xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxx zahájení x ukončení přerušení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx vzdělávání xx vzdělávacích programech xxxxx §45 xxxx. 1 xxxx. x), x) x d) xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx

x) xx 5 000 xx 50&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 2 písm. x) x x),

x) xx 10 000 xx 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), d) x x), odstavce 2 xxxx. a) xx x) a xxxxxxxx 3.

§89b

Společná ustanovení x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx projednává xxxxxxxxxxxx.

(2) Pokutu xxxxxx x xxxxxx ministerstvo.

HLAVA X

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§90

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x označení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxx obory specializačního xxxxxxxxxx, označení odbornosti xxxxxxxxxxx x výši xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx akreditovaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řád,

b) xxxxxxx x činnost xxxxxxxx xxxxxx xxx aprobační xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx osvědčení o xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimální požadavky xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx pracovníků,

f) xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx, které vylučují xxxx omezují zdravotní xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku,

g) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx českého jazyka,

i) xxxxxx xxx vyhlášení xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx místo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§91

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, zkušebních a xxxxxxxxxxx komisí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, popřípadě pověřenou xxxxxxxxxx, xx jiným xxxxxx x obecném xxxxx21c), xxx němž xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx, kteří nejsou x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, přísluší xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx, nejvýše však xx xxxx xxxxxxxx xxxx v národním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Ministerstvem práce x sociálních xxxx xx Sbírce xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx21d). Xxxxxx komise se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxx xxxxxxxxxxx v pracovním xxxxxx21e).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x aprobační xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, za xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nařízením. Xxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx21f).

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx činnosti v xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Tento xxxxx xx xxxxxxxx x na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiné xxxxxxx pracovníky, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání xxxx xxxxxxxx související x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x působnosti xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, s xxx, xx zvláštní právní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx podmínky výkonu xxxxxxxxxxxxxx povolání.

(5) Xxxx, xxxxx xxxxxxx způsobilost xxxxxxxxxxxxxx pracovníka xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx rodě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx pracovníka x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x ženském xxxx, mohou používat xxxxxxxx označení xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx školami x

x) xxxxxxxxxxxx programů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

xxxxxxx xx získává způsobilost x výkonu zdravotnického xxxxxxxx, zveřejňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx obsahují xxxxx xxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxx způsobilost, xxxx xxxxxxxxx akreditace x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§91x

Xxxxxxx xxxxx

(1) Pro xxxxxxxxxxx odborné xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx přidělit xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxx xxxxx") xx xxxxxxx písemné smlouvy xxxx zaměstnavatelem x xxxxxxxxxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx uzavřené mezi xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx, nejdéle xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx získání xxxxxxx xxxx specializované xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále jen "xxxx").

(2) Smlouva zaměstnavatele xx zaměstnancem o xxxxxxxx přidělení xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx,

x) xxxxx výkonu xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zaměstnancem xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práci xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx,

x) xxxxxxxx jednostranného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx i zaměstnavatele x ukončení xxxxx xxxx xxxxxxxxx sjednané xxxx.

Xxxx osoba xxxxx xxxx zaměstnanci xxxxx xxxxxx úkony jménem xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x dočasném přidělení xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x místo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) druh xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxx musí xxx x souladu xx xxxxxxxxxxx programem,

c) xxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx dočasně xxxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxx xxxx u jiné xxxxx,

x) místo xxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx stáže x jiné osoby.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx stáže xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

§91x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx případech x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx přiznání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx; xxx xx xxxxx xx xx vyčerpání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) V xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx 90 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx tvrdosti xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§92

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§93

§93 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2008 Sb.

§94

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zdravotnického pracovníka xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky v xxxxxxx x právními xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx dokladu x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx států x xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx specializovanou způsobilost x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1), osvědčení potvrzující, xx xxxxxxxx odborná xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx podle xxxx xxxxx žadatel xxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x §78 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx. Xxx doložení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx druhé xxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx porodní xxxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxxx své povolání x xxxxxxxx x xxxxxxxxx států x xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx všem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx podle příslušného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1) x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. květnem 2004, xxxxxxxxx potvrzující, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x právními xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx všeobecné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx po dobu xxxxxxx 3 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x průběhu 5 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx osvědčení.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxxxx xxx povolání x některém x xxxxxxxxx států x xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotnického povolání, xxxxxxxxx potvrzující, xx xxxxx žadatel získal x souladu x xxxxxxxx předpisy odbornou xxxx specializovanou xxxxxxxxxxx xxx xxxxx povolání xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx považována xx rovnocennou kvalifikacím x označením xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx žádosti zdravotnického xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx kvalifikace xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx1). Xxxx první xx použije pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získanou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx zdravotnická xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potvrzující, xx zdravotnický xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxx je xxxxxx xx xxxx 3 xxxxxx xxx xxx xxxx vydání.

(7) Ministerstvo xxxx na základě xxxxxxx xxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potvrzující x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx volný xxxxx xxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxx vyplývající x tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 7 xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx základě žádosti xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx.

§95

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx jeho xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) postihu za xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx mít x xxxxx členském xxxxx vliv xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX zákona x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stát původu x případě xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Pro xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vyžádat

a) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů; xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx x výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x

x) informace x xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx v xxxxx členském xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání; xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zašle ministerstvu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx účely xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx si xxxx pravomocného xxxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. a), xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nahlížet xx těch xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obsahují.

§95a

Kontrola

Kontrolu xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§95x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 126/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2016

§95x

Xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx pověřit xxxxxxxxxx xxxxx výkonem xxxxxxxx xxxxx §50 odst. 2, §54 odst. 5, §56 xxxx. 4 x 5, §57 odst. 4 x 5, §58 xxxx. 2 x 4, §60 xxxx. 1, §60a xxxx. 7, §60d písm. x), x) x x), §85b odst. 2 x §91 xxxx. 1 x 2.

(2) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx jinou právnickou xxxxxx veřejnoprávní smlouvu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 2, §54 odst. 5, §56 odst. 4 x 5, §57 xxxx. 4 x 5, §58 odst. 2 a 4, §60 odst. 1, §60a odst. 7, §60d písm. x), x) a f), §85b odst. 2 x §91 xxxx. 1 x 2.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 obsahuje xxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxx xx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zejména

a) xxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx činností,

b) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx veřejnoprávní smlouva xxxxxxxxx.

§95x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 201/2017 Xx. x účinností xx 1.9.2017

Xxxxxxxxx ustanovení

§96

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získal xxxxxxxx způsobilost xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, přizná xx ministerstvo xxxxxxxxxxx x výkonu zdravotnického xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx žádosti.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x speciální xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx pracovníci xxxx xxxx odborní xxxxxxxxxx absolvovali xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Do 2 let od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Fyzické xxxxx zařazené xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx průpravy xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx vyšších x xxxxxxxxx zdravotnických školách x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sestra, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ročníku xxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxx xxxx 2003/2004; xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxx 3 xxxx, xx xxxxxxxxx získání xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zkoušku (xxxxxxxx) xx konce xxxx 2009 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx považováni za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx dohledu x xxxxxxxxxx xxxxx činnosti. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou absolventů xxxxxxxxxxx [§43 odst. 2 xxxx. x) xxx 1], xxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 20 let, xxxx xxxxxxxxxx za zdravotnické xxxxxxxxxx s odbornou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvem, xxxxxxx xxxx xx 2 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx povolání xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Fyzickým xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x vydání osvědčení xx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bezúhonnost x xxxxxxxxx způsobilost, bude xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) 6 xxx, xxxxx xxxxxxx minimálně 3 roky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx 6 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx6) x účast na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) 5 xxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx 1 rok xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx x období posledních 6 xxx v xxxxxxx minimálně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx6) xxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx 6 xxx x rozsahu minimálně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,6)

x) 4 xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pomaturitní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však 2 roky od xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(9) Xxxxx odbornosti, xx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníkům xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání a xxxxxxx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx průkaz odbornosti. X vydání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxx.

§97

(1) Xxxxxx xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx žádost x akreditaci bakalářských x magisterských xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přípravu xxxxxxxxxxx sester x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2003. Xxxxx x rozsah xxxxxx xxxxxxxxxx programů musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxx x souladu x xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.16) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx ke xxx 1. xxxx 2004, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dosavadním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx novými bakalářskými xxxxxxxxxx programy xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x bakalářskými xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx asistentek.

(2) Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx učební xxxxxxxxx studijních oborů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx škol x vyšších zdravotnických xxxx x xxxxxxxx xxxxxx souladu x xxxxx zákonem x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a tělovýchovy xxxx ministerstvo, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavkům stanoveným xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxx Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx dokumentů, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx 1. září, které xxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx, x to x účinností od xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx v dohodě x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx diplomovaná xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx nejpozději xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx dokumentů, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 1. xxxx 2004, x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx 1. xxxx 2004 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oborů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sestra, diplomovaná xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, diplomovaná xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx sestra, a xx x účinností xx prvního xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x správních xxxxxxxxxx

§98

Xxxxx č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 72/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx č. 36/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 301/1995 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Sb., xxxxxx x. 305/1997 Xx., xxxxxx č. 149/1998 Xx., zákona x. 157/1998 Xx., xxxxxx č. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 63/1999 Xx., xxxxxx x. 166/1999 Xx., xxxxxx x. 167/1999 Xx., zákona č. 223/1999 Xx., xxxxxx x. 326/1999 Xx., xxxxxx x. 352/1999 Xx., xxxxxx x. 357/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 46/2000 Sb., xxxxxx x. 62/2000 Xx., xxxxxx x. 117/2000 Xx., xxxxxx x. 133/2000 Sb., xxxxxx x. 151/2000 Sb., xxxxxx x. 153/2000 Xx., xxxxxx x. 154/2000 Xx., xxxxxx x. 156/2000 Xx., xxxxxx č. 158/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Sb., xxxxxx x. 242/2000 Xx., xxxxxx č. 307/2000 Xx., xxxxxx x. 365/2000 Xx., xxxxxx x. 140/2001 Xx., xxxxxx x. 231/2001 Sb., xxxxxx x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 107/2002 Xx., xxxxxx č. 120/2002 Xx., xxxxxx x. 146/2002 Xx., xxxxxx x. 149/2002 Xx., xxxxxx č. 173/2002 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 129/2003 Xx., zákona x. 131/2003 Sb., xxxxxx x. 148/2003 Xx., xxxxxx č. 149/2003 Xx., zákona x. 219/2003 Xx., xxxxxx č. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 276/2003 Xx., xxxxxx x. 354/2003 Sb., xxxxxx č. 356/2003 Xx. x xxxxxx x. 360/2003 Xx., xx xxxx takto:

1. X Xxxxxxxxx správních xxxxxxxx x xxxxxxx 22 se xxxxxxxx xxxxxxx s), x) x x), která xxxxx:

"x) xx vydání xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx dohledu Kč 500,-

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x akreditačním xxxxxx xx návrh xxxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-".

2. V Xxxxxxxxx správních poplatků xx xx konci xxxxxxxx x položce 22 xxxxxxxx body 11 xx 13, xxxxx xxxxx:

"11. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s) xxxx položky xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dohledu xxxxx §67 xxxxxx x. 96/2004 Xx., x xxxxxxxxxx získávání a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx činností souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povoláních).

12. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx položky xx xxxxxx za xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického povolání xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 96/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání x x xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx).

13. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xx návrh žadatele xxxxx §46 x 49 xxxxxx č. 96/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx činností souvisejících x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).".

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

§99

Xxxxx č. 111/1998 Sb., x vysokých xxxxxxx x o xxxxx a doplnění xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx školách), xx xxxxx xxxxxx x. 210/2000 Sb., xxxxxx č. 147/2001 Xx. x zákona x. 362/2003 Sb., xx xxxx xxxxx:

X §87 xx na xxxxx xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx bylo xxxxxx stanovisko xxxxx §79 xxxx. 1 xxxx. e); xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zašle Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zároveň xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

XXXX XXXXXX

§100

§100 (xxxx xxxxxx) zrušen právním xxxxxxxxx č. 375/2011 Sb.

XXXX PÁTÁ

Změna xxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx

§101

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxx č. 18/2004 Sb., x uznávání odborné xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace), xxx:

"Xxxxxxx x. 4 x xxxxxx 18/2004 Sb.

Regulované xxxxxxxx, které vylučují xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x rozdílové xxxxxxx (§12 odst. 4)

&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx regulované činnosti
 
Kompenzační xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx x. 237/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
 
rozdílová xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
xxxxx x. 254/2000 Xx., o xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 165/1998 Xx., xx znění xxxxxx x. 209/2002 Xx.
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx x. 20/1987 Xx., x státní xxxxxxxxx xxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx období
 
Provádění xxxxxxxxxxxxxxx výzkumů
 
zákon x. 20/1987 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx zkouška
 
Sociální pracovník
 
zákon x. 96/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)
&xxxx;
xxxxxxxxx zkouška
 
Zdravotně-sociální xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx x. 96/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání způsobilosti x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s poskytováním xxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)".
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxx

XXXX ŠESTÁ

ÚČINNOST

§102

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavy VII, §85 odst. 4 x 5, §95 x 101, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx České republiky x Evropské xxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxx x. r.

Xx. VIII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ministerstvo přizná xxxxxxxxxxx způsobilost k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obor odpovídá xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx program x xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx x výkonu povolání xxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx x. 96/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx nejméně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx speciálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 5 xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 5 let výkonu xxxxxxxx, xxxxx odpovídají xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx terapeutům xxxxx §23a xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx 5 xxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx zrakového terapeuta, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

4. Xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x které xxxxxxx odbornou způsobilost x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20a xxxxxx x. 96/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 6 xxx, xxxxx prokáží xxxxxxxxx

x) 1 xxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejícího s xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x období xxxxxxxxxx 6 xxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků x oboru biomedicínské xxxxxxxx x období xxxxxxxxxx 6 xxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxxx osobám, xxxxx požádají x xxxxxx xxxxxxxxx xx 2 xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx adiktologa xxxxx §21a xxxxxx č. 96/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 6 let, xxxxx prokáží xxxxxxxxx

x) 1 rok xxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 2 x xxxxxx xxxxxxxxxx 6 xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx, xxxx

x) 2 xxxx výkonu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §21a xxxx. 2 x xxxxxx xxxxxxxxxx 6 xxx x rozsahu xxxxxxxxx pětiny xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

6. Fyzickým xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx osvědčení xx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §23a xxxxxx x. 96/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx vydáno xxxxxxxxx na xxxxxx 6 xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud prokáží xxxxxxx 5 xxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zrakového xxxxxxxxx, x toho xxxxxxxxx

x) 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnostem xxxxx §23a xxxx. 3 x xxxxxx xxxxxxxxxx 6 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doby, xxxx

x) 3 xxxx výkonu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §23a odst. 3 x xxxxxx posledních 6 xxx x xxxxxxx minimálně xxxxxx xxxxxxxxx pracovní doby

a xxxxx xx celoživotním xxxxxxxxxx v oboru xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx č. 96/2004 Sb., ve xxxxx účinném do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, získali xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx povolání všeobecný xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx, sanitář xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxx x léčebnou xxxxxxxxxxxx, sanitář pro xxxxxxxxxx oddělení xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odbornou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Řízení o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxx odborného dohledu xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx x 4 xxxx.

3. X xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o 4 xxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 105/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 22.4.2011

Xx. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx a povinnosti xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx získala xxxxxx xxxxx §60a xx 60d xxxxxx x. 96/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx řídí zákonem x. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x výjimkou §60a xxxx. 12 a §60x; celková doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dotace xx xxxx xxxxx §60a odst. 12 xxxxxx č. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, i xxxx xx x xxxx xxxxxxx xx smlouvě (xxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxx xxxxx §60b xxxx. 4 zákona x. 96/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 346/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.11.2011

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 96/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2016 Xx. x účinností xx 1.5.2016

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx pracovník, xxxxx xxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxx x oboru Xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx magisterského xxxxxx xx studijních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oborech Xxxxxxxxxxxxxx péče x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx specializovaná xxxxxxxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 96/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx péče v xxxxxxxxx.

2. Xx specializačního xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o vzdělávání xxxxx xxxxxx č. 96/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 5 let xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Zdravotnický xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání v xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx asistentky, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx §96 odst. 1 zákona x. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx přede xxxx 1. xxxxx 2004, xxxxx nadále xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx s výjimkou xxxxxxxx xx pracovištích xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx.

4. Specializovaná xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx x pediatrii xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxxxx magisterského xxxxxx xx studijních programech x xxxxxxxxxx oborech Xxxxxxxxxxxxxx péče v xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 2019/2020.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §20a xxxxxx x. 96/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx biomedicínského xxxxxxxx podle §20 xxxxxx x. 96/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxx pracovník, xxxxx xxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx fyzioterapeut xxxxx §24 odst. 1 xxxx. a) zákona x. 96/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 xxxxxx x. 96/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

7. Zdravotnický xxxxxxxxx, xxxxx získal xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx považuje za xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21b zákona č. 96/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobilost k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §37 zákona x. 96/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání masér xx zdravotnictví xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx ve zdravotnictví xxxxx §37 xxxxxx x. 96/2004 Sb., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nemocných x raněných xxxxx §40 xxxxxx č. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §40 zákona x. 96/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

10. Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx vydané xxxxx xxxxxx x. 96/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x oborech, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxxxxxxx x platnosti.

11. Xxxxxxxxxxx xxx výkon povolání xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x. 96/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nedotčena.

12. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §38 xxxxxx x. 96/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 zákona x. 96/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx prodloužení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 96/2004 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

14. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xx území České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §85 zákona x. 96/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 96/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

15. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §89 xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

16. Xxxxx zdravotnický xxxxxxxxx podal žádost x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx ověřuje xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx povolání xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx hlavy XX zákona x. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxxx nevykonal xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx se xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx.

17. Správní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §67 xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx zastavují.

18. Xxxxxxx xxxxxx x žádostech x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx péče v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 xxxxxx č. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx skončena xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

19. Xxxxxxxxxxx o zvláštní xxxxxxx způsobilosti vydané xxxxx zákona x. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

20. Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx způsobilých k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 96/2004 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx x něm vedou xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx vedené x Xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxxxx správce xxxxxx xxxxxxxx do 180 xxx xxx xxx xxxxxxx Národního registru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx do 180 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

21. Ustanovení §18 xxxx. 4 xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx znění xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx zdravotnického xxxxxxxxxx, xxxxx získal xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 201/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §24 xxxx. 4 xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 xxxxxx x. 96/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.12.2018

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 96/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2004, x výjimkou xxxxxxxxxx hlavy VII, §85 xxxx. 4 x 5, §95 x 101, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).

Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

125/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 120/2002 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx látek xx xxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 186/2004 Xx., a xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.4.2005

111/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 20/66 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 15.5.2007

124/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 269/94 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

189/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 18/2004 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti xxxxxxxx příslušníků členských xxxxx Xxxxxxxx unie x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2008

339/2008 Xx., úplné xxxxx xxxxxx x. 96/2004 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 109/2008

227/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

105/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 96/2004 Xx., x podmínkách xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 22.4.2011

346/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 95/2004 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx odborné způsobilosti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x farmaceuta, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 96/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání a x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s poskytováním xxxxxxxxx xxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 29.11.2011

375/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx záchranné službě

s xxxxxxxxx xx 1.4.2012

126/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.5.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

201/2017 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 96/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání x x xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 95/2004 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxx, zubního xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.9.2017

284/2018 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 96/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 95/2004 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 28.12.2018

176/2019 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 326/1999 Xx., x xxxxxx cizinců xx území ČR x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 31.7.2019

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Sbírce zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

585/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 96/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

366/2021 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 167/1998 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxxxx některých souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

177/2022 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 222/2016 Xx., x Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx (xxxxx o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 277/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

20/2023 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 65/2022 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx konfliktem xx xxxxx Ukrajiny xxxxxxxxx xxxxxx vojsk Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 24.1.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2005/36/ES xx xxx 7. xxxx 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx Xxxx 2006/100/XX, xxxxxxxx Xxxx 2013/25/EU x směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2013/55/XX.

Xxxxxxxx Xxxx 2003/9/ES xx dne 27. xxxxx 2003, xxxxxx xx xxxxxxx minimální xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x azyl.

Směrnice Xxxx 2003/86/ES xx xxx 22. xxxx 2003 o právu xx xxxxxxxx rodiny.

Směrnice Xxxx 2003/109/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxx pobývajícími xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2004/83/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx splňovat státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, aby xxxxx žádat x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx poskytované xxxxxxx.

Xxxxxxxx Rady 2005/71/ES xx xxx 12. xxxxx 2005 o xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx výzkumu.

Směrnice Xxxx 2004/81/ES xx xxx 29. dubna 2004 x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, a kteří xxxxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2004/38/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxx xxxxxx Unie x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x pobývat xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 1612/68 a x xxxxxxx xxxxxxx 64/221/XXX, 68/360/XXX, 72/194/XXX, 73/148/EHS, 75/34/XXX, 75/35/XXX, 90/364/EHS, 90/365/XXX x 93/96/EHS.

Směrnice Xxxx 2004/114/ES ze xxx 13. xxxxxxxx 2004 x podmínkách xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx žáků, xxxxxxxxx xxxxxxx přípravy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2001/55/ES ze dne 20. xxxxxxxx 2001 x xxxxxxxxxxx normách xxx poskytování xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vysídlených xxxx a x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx xxxx a s xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx.

1x) Xxxxx č. 179/2006 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx výsledků xxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx výsledků dalšího xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1x) Zákon č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
1x) §86 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 424/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 401/2006 Xx.
2) Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx školách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči x zdraví xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3x) §2 xxxxxx č. 111/1998 Xx.
3b) §77 xxxxxx č. 20/1966 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 40/2009 Sb., trestní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxxxxxx xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxx x doplnění některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
7a) Xxxxxxxx č. 424/2004 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx pracovníků, xx xxxxx vyhlášky x. 401/2006 Xx.
8) Zákon č. 18/1997 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záření (xxxxxxx xxxxx) a x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Zákon č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9a) §108 xxxxxx č. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Vyhláška č. 524/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání x xxxxxxx x xxxxxxxxxx.
9x) Xxxxxxxx č. 50/1978 Sb., o odborné xxxxxxxxxxxx x elektrotechnice, xx znění vyhlášky x. 98/1982 Xx.
9c) §69 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 258/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 274/2003 Xx.
9d) §60 xxxxxx x. 111/1998 Xx.
10) Xxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10a) Vyhláška č. 424/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx x. 401/2006 Xx.

11) Zákon č. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11x) Xxxxx č. 18/2004 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských států Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx příslušníků jiných xxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx č. 394/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx atestační xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx osvědčení x xxxxxx zdravotnického povolání xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx akreditovaných xxxxxxxxxxxxxx kurzů, aprobační xxxxxxx x zkušební xxx xxx tyto xxxxxxx.
11b) Xxxxxxxxx xxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Xxxxx č. 1/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 9/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
12x) Xxxxxxxx č. 423/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx kreditní systém xxx xxxxxx osvědčení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přímého xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
12b) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 50/1978 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx č. 98/1982 Xx.
13) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů a x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13a) Xxxxx č. 585/2004 Sb., x branné xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 301/2000 Sb., o xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/38/ES ze dne 29. xxxxx 2004 x xxxxx xxxxxx Xxxx a jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, o xxxxx nařízení (XXX) x. 1612/68 a x xxxxxxx xxxxxxx 64/221/XXX, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/XXX, 75/34/XXX, 75/35/XXX, 90/364/XXX, 90/365/EHS a 93/96/XXX.
16) Xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES ze xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x právním xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx xxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxx pobývajícími rezidenty.
17) Xx. 22 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2016/801 xx xxx 11. xxxxxx 2016 x podmínkách xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxx, xxxxxx, stáže, dobrovolnické xxxxxx, programů xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx au-pair.
18) Směrnice Rady 2003/86/ES ze xxx 22. xxxx 2003 x xxxxx xx xxxxxxxx rodiny.
19) Xxxxxxxx Rady 2004/83/ES xx dne 29. dubna 2004 x xxxxxxxxxxx normách, xxxxx xxxx splňovat xxxxxx příslušníci xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x postavení xxxxxxxxx xxxx xxxxx, která x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní ochranu, x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
19x) Xxxxx č. 18/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
19x) Xxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (školský zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19c) §200 x xxxx. xxxxxxxx xxxxx.
19x) Xxxxxxxx č. 39/2005 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx minimální požadavky xx studijní programy x získání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Zákon č. 564/1990 Sb., o xxxxxx xxxxxx x samosprávě xx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
Xxxxxxxx č. 385/1991 Sb., x xxxxxxxx rovnocennosti x xxxxxxxxxx nostrifikace vysvědčení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 332/1998 Xx.
21) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx).
21x) Například xxxxx č. 341/2005 Sb., x xxxxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
21x) Vyhláška č. 394/2004 Sb., kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, závěrečné xxxxxxx akreditovaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx.
21x) §200 x násl. xxxxxxxx xxxxx.
21x) Xxxxx č. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21e) §156 x xxxx. xxxxxxxx xxxxx.
21x) §53 xxxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
21g) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 500/2004 Sb., správní řád, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Xx.
23) §21 x 24 xxxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

25) §42d zákona x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26) §42e zákona x. 326/1999 Xx.

27) §42j zákona x. 326/1999 Sb.

28) §42g zákona x. 326/1999 Sb.

29) Xxxxx č. 634/2004 Sb., x správních xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

30) Xxxxx č. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

31) Xxxxx č. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

32) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.