Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.07.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2024.


Zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí

243/2022 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Působnost zákona §2

Základní pojmy §3

Způsoby plnění povinností výrobcem §4

Pověřený zástupce §5

ČÁST DRUHÁ - OPATŘENÍ K OMEZENÍ DOPADU VYBRANÝCH PLASTOVÝCH VÝROBKŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zákaz uvádění některých vybraných plastových výrobků na trh a do oběhu §6

Evidence vybraných plastových výrobků uvedených na trh §7

Označování vybraných plastových výrobků §8

Osvětová činnost §9

Úhrada nákladů obcí výrobcem §10

Zpětný odběr a zpracování odpadních lovných zařízení §10a

ČÁST TŘETÍ - KOLEKTIVNÍ SYSTÉM

Obecné ustanovení §11

Provozování kolektivního systému §12

Oprávnění k provozování kolektivního systému §13

Předmět činnosti a omezení provozovatele kolektivního systému §14

Povinnosti provozovatele kolektivního systému §15

Povinnosti společníků provozovatele kolektivního systému §16

Povinnosti výrobců při kolektivním plnění §17

Hospodaření provozovatele kolektivního systému a rezerva §18

Vrácení peněžního příspěvku §19

Vzájemná spolupráce mezi provozovateli kolektivních systémů §20

Evidence vedené provozovatelem kolektivního systému a roční zpráva §21

Ověřování údajů §22

Kontrola nad činností provozovatele kolektivního systému §23

Zánik oprávnění k provozování kolektivního systému a převod peněžních prostředků §24

ČÁST ČTVRTÁ - PŘESTUPKY

Přestupky výrobce §25

Přestupky provozovatele kolektivního systému §26

Další přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §27

Společná ustanovení k přestupkům §28

ČÁST PÁTÁ - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

Správní orgány vykonávající státní správu v oblasti odpadu z vybraných plastových výrobků §29

Ministerstvo §30

Ministerstvo průmyslu a obchodu §31

Inspekce §32

Česká obchodní inspekce §33

Státní zemědělská a potravinářská inspekce §34

Krajské hygienické stanice §35

Orgány Celní správy České republiky §36

Kontrola v oblasti předcházení vzniku odpadu z vybraných plastových výrobků a práv a povinností souvisejících s nakládáním s odpadem z vybraných plastových výrobků §37

ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §38 §39

Přechodné ustanovení §40

Oznámení technického předpisu §41

Účinnost §42

Příloha - Vybrané plastové výrobky, na které se vztahují opatření k omezení jejich dopadu na životní prostředí

INFORMACE

243

XXXXX

xx xxx 10. xxxxx 2022

x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx1) x upravuje

a) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx při uvedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xx xxx,

x) práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x oblasti předcházení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx plastových xxxxxxx x x oblasti xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x nakládáním x odpadem x xxxxxxxxx plastových výrobků.

§2

Xxxxxxxxx zákona

(1) Tento xxxxx xx xxxxxxx xx vybrané xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx to, xxx xxxx xx xxx xxxxxxx samostatně nebo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx výrobků.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, použije se xx předcházení xxxxxx xxxxxx x vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xxxxxxx xx pro xxxxxxx xxxxxxxx výrobek, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředkem, zákon x xxxxxxx.

§3

Základní pojmy

(1) Xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxxx xxxxxxx polymerem xxxxx čl. 3 xxxx 5 xxxxxxxx (XX) č. 1907/20062), x xxxxx mohou xxx xxxxxxx přísady xxxx xxxxx látky a xxxxx xxxx být xxxxxx strukturní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Plastem xxxx materiál xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přírodními xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X xx X přílohy x tomuto xxxxxx, xxxxx xx vyroben xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx trh tak, xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx životního xxxxx

1. vícekrát xxxxxx xxxx mohl projít xxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxx ke stejnému xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx,

x) lovné xxxxxxxx obsahující plast, xxxx

x) xxxxxxx x xxx-xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxx xxxxxx

x) xxx-xxxxxxxxxxxxx plastem xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx

1. podnikatel xxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx způsob xxxxxxx, xxxxxx použití xxxxxxxxxx komunikace xx xxxxx3), xxxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxx dováží x uvádí na xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, naplněné nebo xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 4 xxxx 28 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1380/20134), xxxx

2. xxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředků komunikace xx dálku3) xxxxxxx xxxxx konečným xxxxxxxxxx xx České xxxxxxxxx x xxxxxx státu, xxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxx xx. 4 xxxx 28 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1380/20134),

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx zařízení, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx pluje xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx trh první xxxxxxx xxxx bezúplatné xxxxxx xxxxxxxxx plastového xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx podnikání k xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx oběhu xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dodání vybraného xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České republiky x distribuci, spotřebě xxxx použití po xxxx xxxxxxx xx xxx,

x) xxxxxxx propuštění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx mimo Xxxxxxxxx unii xx xxxxx Xxxxx republiky xx celního xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, dočasného xxxxxxx nebo uskladnění x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx vybraný xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx odpadem x xxx xxx odevzdán xxxxx oprávněné k xxxx xxxxxxxx,

x) kolektivním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxx D přílohy k tomuto xxxxxx,

x) provozovatelem kolektivního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru.

§4

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Výrobce xxxx xxxxxxxxxx podle §7, 8 nebo 10a xxxxxxxxxx, xxxx jménem x xx vlastní xxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §9 nebo 10

x) xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxxxx uzavřené xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobce (xxxx xxx "xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx") s xxxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x výrobce xxxxx xxxxxxxx 3. Odpovědnost xxxxxxx za plnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx plnění xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 4 xxxxx C přílohy x tomuto xxxxxx xxxx lovných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plast xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxxxxxxx, xxxx jménem x xx xxxxxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Není-li xxxxxxx usazen x Xxxxx republice, xx xxxxxxxx si za xxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 písm. x) bodu 2, xxxxx xxxxxxx vybrané xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx xxxx lovná xxxxxxxx obsahující xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx státu, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx určit xx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem pověřeného xxxxxxxx.

(3) Osoba xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výrobky uvedené x části X přílohy x xxxxxx xxxxxx xxxx lovná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx3) přímo xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx xxxxx si xxxxxxxxxx zástupce xx xxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx ve xxxxxx x xxxxx vybraným xxxxxxxxx výrobkům.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx smlouvy. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx být pouze xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx. Pověřeným xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 nelze xxxxx provozovatele kolektivního xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pověřeným xxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX K XXXXXXX DOPADU VYBRANÝCH XXXXXXXXXX VÝROBKŮ NA XXXXXXX XXXXXXXXX

§6

Xxxxx uvádění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxx uvádět xx trh nebo xx oběhu vybrané xxxxxxxx výrobky uvedené x xxxxx A přílohy k tomuto xxxxxx nebo výrobky x xxx-xxxxxxxxxxxxxx plastu.

§7

Xxxxxxxx vybraných plastových xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx

(1) Výrobce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x částech B xx D přílohy x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx plast xx xxxxxxx vést evidenci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xx xxx, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Evidence xx nevede xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 5 xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 po xxxx 5 let,

b) xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), pokud xxxx xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx plnění x provozovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxx výrobky, x

x) předložit x xxxxx kontroly xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "inspekce") dokumenty xxxxxxxxxxx pravdivost x xxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxx vyhláškou xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx.

§8

Označování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Výrobce xxxxxxx, xxx každý vybraný xxxxxxxx xxxxxxx uvedený x xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx, xxxxx uvádí xx xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o

a) vhodných xxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobkem, xxxxx se xxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx třeba se x xxxxxxx x xxxxxxxxxx způsobů xxxxxxxxx x odpady u xxxxxx vybraného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x z toho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se odpadu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx odpadu xx xxxxxxx prostředí.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nařízení Komise (XX) 2020/21515).

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Výrobce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v části X přílohy k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx obsahujících xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx spotřebitelského chování xx xxxxxx snížení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx, kterého xx xxxxxxx xxxxxxxxx zbavují xxxx xxxxx určená x jeho xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx konečné xxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x systémech xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxx xx životní prostředí, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, a

c) xxxxxx xxxxxxxxxx způsobů xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx síť.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozsah x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx cílové xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§10

Úhrada xxxxxxx obcí xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxx 1 xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx xx povinen

a) xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx

1. úklid xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx určená x xxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx x rámci obecního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx prostranstvích (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"), jeho xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx takových xxxxx xxxxxxxxxxx požadovat, x xxxxxxxx odpadu x xxxxxx vybraných xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx obecních xxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na směsný xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, s xxxxx xx xxxxxxxx smlouvu xxxxx xxxxxxx a), xx uplynulý xxxxxxxxxx xxx do 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx, xx kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx údajů.

(2) Výrobce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 xxxx 3 xxxxx X přílohy x xxxxxx zákonu xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zbavují xxxx xxxxx určená k xxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxx přepravu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Výrobce vybraných xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx x bodech 1 xx 3 části X přílohy k xxxxxx zákonu xx xxxxxxx uzavřít xxxxxxx x úhradě nákladů xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x takovým xxxxxx xxxx, xxx podíl xxxx, x nimiž xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxx, xxxxx

x) xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx 30 % z xxxxxxxxx xxxxx xxxx x Xxxxx republice x xxx podíl obyvatel xxxxxxxx v těchto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 30 % x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxx Xxxxx republiky,

b) xx 2 let ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 60 % z xxxxxxxxx xxxxx obcí x Xxxxx xxxxxxxxx x aby xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 60 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx x

x) xx 3 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 90 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxx v Xxxxx republice a xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 90 % x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 3 xxxxx X přílohy k xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx po xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx lhůty xxxxx písmen x) xx x) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx těchto vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx.

(4) Xxxxx xxxxx xx uzavření smlouvy x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx hrazených xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou lze xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x úhradě xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx ji xxxx hradit v xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladům xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2. Způsob xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx úhrady xxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx kalendářní rok, xxxxxxxxxxxx a zohlednit x xxx xxxxx xxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

§10x

Xxxxxx odběr x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Výrobce lovných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx povinen xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxx zpětný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxx x hmotnostních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx kalendářní rok xxxxxxxxxx xx 15. xxxxx následujícího xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx údaje xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx předložit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vedených x ohlašovaných xxxxx xxxxxxxx 2.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX SYSTÉM

§11

Obecné xxxxxxxxxx

Xxxxx se pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zákon x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx životností6), xxxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) výrobkem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§12

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx provozovat xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxx plnění povinností xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx, xxxxx společníci xxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx") xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému jako xxxxxxx uvádějí xx xxx.

§13

Xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx kolektivního systému xx základě xxxxxxx xxxxx, která splní xxxxxxxx xxx vydání xxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xx použije xxxxxxx §35 xxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx životností, x xxxxxxxx §35 xxxx. 2 xxxx. x) x x). Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx výrobci vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx o xxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx kolektivního systému xx xxxxxxx obdobně §36 xxxxxx x xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx §36 odst. 3 xxxx. x) xxxx 2 xx 5, §36 xxxx. 3 xxxx. h) x §36 xxxx. 3 xxxx. i) xxxx 3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxx xxxxx x úhradě xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 6; xxxx xxxxxxx x úhradě xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 4 písm. x) předkládá xxxxx xxxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxxxxx kolektivní xxxxxx xxxxxxxxxx výrobců xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků uvedených x xxxx 1 xxxxx D přílohy x tomuto xxxxxx, x

x) návrh xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nákladů xxxx podle §15 xxxx. 9.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx o vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx obdobně §37 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx označení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xx xxxxxxx obdobně §38 zákona o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx §38 odst. 1 xxxx. x).

(5) Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx obdobně §39 xxxx. 1 x 2 zákona o xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx.

(6) Přestane-li provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx některou x podmínek xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx podle §35 xxxx. 2 písm. x) x j) xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx životností, xx provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx způsobem xxxx zjednána náprava.

(7) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx stanoví ministerstvo xxxxxxxxx.

§14

Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxx xxxxxxx §40 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx §41 odst. 2, 3 x 5 až 8 xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxx s xxxxxx, která x xxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, smlouvu, xxxxx xx vzhledem xx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx riziku xxxxxx xxxxxxxx při vynaložení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zajišťovat dluhy xxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x tím x xxxxxxx, nemá xxxxxx xxxxxx.

(4) Pro xxxxxxxx xxxx, které xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx, xx použije xxxxxxx §43 xxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§15

Povinnosti provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx použije obdobně §44 xxxx. 1 xx 3 x 6 xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x kolektivním xxxxxx, xxxxxx sazeb xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx smlouvy, na xxxxx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxx, xxx takový xxxx xxxxxxx xxxxxx použije.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxx aktuálního znění xxxxxxx společníků provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx jejich podílu xx xxxxxxxxx kapitálu x na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx7), nebo xxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx akcií na xxxxx, x xxxxxxxxxx xxx xxx učinění xxxxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx společností, x

x) xxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, x němž xx xxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodování x xxxxxxxxx účetní xxxxxxx, x úhradě xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, pachtu xxxx zastavení xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx příspěvků xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxx pokrývala

a) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx x části X přílohy k xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx přepravu x xxxxxxxxxx xxxxxx odpadu; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pouze x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx x xxxx 1 části X přílohy x xxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx; to xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému zajišťujícího xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

x) náklady xx xxxxxx rezervy xxxxx §18 xxxx. 1,

x) náklady xx xxxxxx xxxxxxxx, zpracování x zasílání ročních xxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxx §21 x

x) běžné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx činnosti provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxx zjišťovat xxx xxxxx velikostní xxxxxxx xxxx xxxx průměrných xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx

x) xxxxx odpadu xxxxx odstavce 4 xxxx. a) x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zpracování xxxxxx xxxxxx; tato xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x tomu xxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx x xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydáno xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x vybraných xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx x bodu 1 xxxxx D přílohy x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xx platí xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx obec xx povinna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obcí xxxxx xxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, která x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, smlouvu x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx b) xx podmínek xxxxxxxxx xxxx x ostatními xxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xx obce, x xxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx formu xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x) xx xxxxxxx x obcí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 části X přílohy x xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajišťující xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 nebo 2 je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nákladů obci xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx x) x xxxxxxx xxxxxx obcí, xxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx smlouvu x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xx 1 roku xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 30 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx obyvatel xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx minimálně 30 % z xxxxxxxxx xxxxx obyvatel Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx 2 let xxx xxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx 60 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x aby xxxxx obyvatel xxxxxxxx x xxxxxx obcích xxxxx xxxxxxxxx 60 % z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x

x) xx 3 let xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 90 % x celkového počtu xxxx x České xxxxxxxxx x xxx xxxxx obyvatel xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 90 % z celkového xxxxx obyvatel Xxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxx nákladů xxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx se xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx po xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, směřující x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nákladů xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 4 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účelně vynakládaných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxx, xxx xxxxxxxxxx skutečným x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obcí na xxxx xxxxxxxx. Tento xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx výpočtu xxxxxx nákladů xx xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxx pravidelně, xxxxxxx xxxxxxxxx za kalendářní xxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x něm xxxxx xxx x Xxxxx republice.

§16

Povinnosti xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx uzavřít x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxxx je společníkem, xxxxxxx o kolektivním xxxxxx, x xx xxx xxxxxxx vybrané xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx trh x xxx xxxxx zároveň xxxx tomuto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydáno xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému.

§17

Xxxxxxxxxx výrobců při xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobců x kolektivním systému xx xxxxxxx xxxxxxx §45 xxxx. 1 x 3 xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx D přílohy x xxxxxx zákonu, xxxxx xxxxx xx xxx, xxxxx s xxxxxx provozovatelem kolektivního xxxxxxx.

§18

Hospodaření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rezerva

(1) Xxx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rezervy xxxxxx xx krytí budoucích xxxxxxx xx použije xxxxxxx §46 xxxx. 1 až 4 x §48 xxxx. 1 xx 5 xxxxxx x výrobcích x xxxxxxxxx životností. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náklady xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrolu xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx peněžních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx kolektivního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zprávu x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vyhotovenou xxxx kontrolním xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx kalendářního xxxx.

§19

Xxxxxxx xxxxxxxxx příspěvku

(1) Xxxxxxxxxxxx kolektivního systému x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příspěvek xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x zpracování tohoto xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxx, xxxxx xxxxxxx, že vybraný xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx do jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxx osobou xxxxxxx, může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasu výrobce x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx vrácení xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx §47 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx.

§20

Vzájemná spolupráce mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů

(1) Xxxxxxxxxxxx kolektivního systému xxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxx více xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx tentýž druh xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

x) nákladů xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx zpracování xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxxxx podle §9.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx ověřenou xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne jejího xxxxxxxx; postačí, xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jedna xx xxxxxxxxx xxxxx.

§21

Evidence vedené provozovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, s xxxxx xx xxxxxxxxx smlouvu x kolektivním plnění; xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx použije xxxxxxx §26 xxxx. x) xx d), x) x g) xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x hmotnostních xxxxxxxxxx.

(2) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx ministerstvu na xxxx vyžádání xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx roční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx do 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx zaslat xxxxxxxxxxxx. Xxx zpracování roční xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §48 xxxx. 6 x §51 odst. 2, 3, 5 x 6 zákona o xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxxx x vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx 5 xxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx dokumenty dokládající xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a v xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx stanoví vyhláškou xxxxxx x xxxxxx xxxxxx evidencí xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§22

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx mít xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xx povinen xxxxxxxx, xxx auditor xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxx o xxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx provozovateli kolektivního xxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxx podle §21 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ověření xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xx oprávněn k xxxxxxxxxxx kolektivního systému. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxx xxxx xxxxxx x ověření xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období.

(4) Výrobci xxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x).

§23

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxx činností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx použije obdobně §54 xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§24

Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxxxxx k provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx obdobně §55 xxxxxx x xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatele kolektivního xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 7.

(2) Právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §56 xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx životností. Xxxxxxx prostředky xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx, pokud xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobce xxx xxxx druh xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona; xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x výrobcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přitom xxxx vyžadována.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX

§25

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx výrobce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xx x xxxxxxx s §4,

x) v rozporu x §5 xxxx. 2 xx neurčí xxxxxxxxxx zástupce xxxx xx ho xxxx x rozporu s §5 odst. 4 xxxx 5,

c) xxxxxx xxxxxxxxxx způsobem a xx xxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1,

x) v xxxxxxx s §7 xxxx. 2 xxxx. x) neuchovává xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, neohlásí xxxxx x evidence xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. b) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §7 odst. 2 xxxx. x),

x) x xxxxxxx s §8 xxx uvedení xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/2151 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x

1. xxxx 1 nebo 3 xxxxx B přílohy x xxxxxx xxxxxx,

2. xxxx 2 nebo 5 části B přílohy x xxxxxx xxxxxx, xxxx

3. xxxx 4 xxxxx B přílohy x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx §10 odst. 2, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §10 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 xxxx 5,

x) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plast xxxxxxxxxxx x §10a,

i) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx výrobce při xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx x §17, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx součinnost xxxxx §22 xxxx. 4.

(2) Za přestupky xxx uložit xxxxxx xx

x) 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. d), x) xxxx j),

b) 1 250 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxx

x) 2 500 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx x), x), g) xxxx x).

§26

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx s §13 odst. 6 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, jakým xxxxxxxx xxxx zjednána xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §14 xxxx. 1 xxxxxxxx činnost, xxxxx xxxxx xxx předmětem xxxxxxxx provozovatele kolektivního xxxxxxx,

x) poruší některou x xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx x §14 xxxx. 2 nebo 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v §15 xxxx. 1, 4 až 6 xxxx 9,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §15 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 3,

x) nesplní některou x povinností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx stanovených x §18,

x) x rozporu x §19 xxxx. 1 nevrátí xxxxxxxx xxxxxxx příspěvek xx xxxxxxx v případě, xx xx vybraný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx odpadem,

h) x xxxxxxx x §20 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx smlouvy,

i) xxxxxx xxxxxxxxxx způsobem x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx evidencí ministerstvu,

j) x xxxxxxx x §21 xxxx. 3 xxxxxxxxxx roční zprávu x xxxxxxxxx plastových xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx 30. xxxxxx následujícího xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxx xxxxx zprávu x xxxxxxxxx plastových výrobcích xxxxx §21 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 4 písm. x), xxxx

x) xxxxxx některou x povinností xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovených x §22 xxxx. 1 xx 3.

(2) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 250 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx e),

b) 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x),

x) 2 500 000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x) xx l), xxxx

x) 5 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx d) xxxx x).

§27

Další přestupky xxxxxxxxxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx s §5 xxxx. 3 si xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx x xxxxxxx x §5 xxxx. 4 xxxx 5,

x) x rozporu s §6 uvádí na xxx nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x

1. xxxx 1 xxxx 6 xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x oxo-rozložitelného plastu, xxxx

2. bodech 2 xx 5 nebo 7 až 9 xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §12 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §16, xxxx

x) xxxx právnická xxxxx, jejíž xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx dosud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výnosů z xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rezervu xxxxx §24 xxxx. 2.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 2 500 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x), xxxx

x) 5 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x), x) xxxx x).

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává

a) xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x x) xx x), §26 a §27 xxxx. 1 xxxx. x) a x) až x),

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1 a §27 odst. 1 xxxx. b) bodu 1,

x) Státní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 1 písm. x) xxxx 3, nebo

d) xxxxxxx hygienická xxxxxxx, xxx-xx x přestupek xxxxx §25 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 x §27 odst. 1 xxxx. x) bodu 2.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), jestliže x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x nímž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uzavřela xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, zaniklo xxxxxxxxx x provozování kolektivního xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx

x) Xxxxxx obchodní xxxxxxxx xxxxxx Česká obchodní xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x potravinářskou xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx inspekce,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanicí xxxxxx xxxxxxx hygienická xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

(4) Od uložení xxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx též xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx následků xxxxxxxx xxxxxxxxxx, přijal xxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxx trvání nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pokuty xx xxxxxxxx k xxxxxxxx na učiněná xxxxxxxx vedlo k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzniku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx následků xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXX XXXXXX XXXXXX

§29

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx správu v xxxxxxx odpadu z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxx předcházení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx a povinností xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu,

c) xxxxxxxx,

x) Xxxxx obchodní xxxxxxxx,

x) Státní zemědělská x potravinářská xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx spolupracují x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx výkonu xxxxxx správy xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x vybraných xxxxxxxxxx výrobků a xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§30

Ministerstvo

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx správy xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odpadu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x odpadem x vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx inspekce.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx předcházení xxxxxx xxxxxx x vybraných xxxxxxxxxx výrobků x xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x

1. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxx rozhodnutí x vydání oprávnění x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. souhlasu x xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxx x xxxxxxx, pachtu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x

5. xxxxxxx xxxxxxxxx x provozování kolektivního xxxxxxx,

x) vede seznam xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx o jejich xxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx x xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx k provozování xxxxxxxxxxxx systému x x žádostech o xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 odst. 2 xxxx. b),

3. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx plastových xxxxxxxxx,

4. poskytnuté provozovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 3, §18 a §21 xxxx. 2 a

5. xxxxxxxx xx zprávách x ověření podle §22,

x) xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem

1. xxxxxx vydaných oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx a

2. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x ročních xxxxx x xxxxxxxxx plastových xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx orgánům Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje x vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a odpadech x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informací x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, územními xxxxxxxxxxxxx xxxxx x spolky, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx tohoto xxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podává vyjádření x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx závodu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému.

§32

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Státní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx, x

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§33

Xxxxx obchodní xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxxxx x podnikajícími xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx uvádění vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 x 6 xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx z xxx-xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na trh xxxx do xxxxx x

x) označování vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxx 1 x 3 xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xx xxx.

(2) Česká obchodní xxxxxxxx xxxx může

a) xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xx xxxxxxxx nápravy zakázat xxxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 nebo 3 části B přílohy x tomuto xxxxxx xx trh, xxxxx nesplňují xxxxxxxxx xx označování xxxxxxxxx xxxxx zákonem, x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx plastové xxxxxxx xxxxxxx x

1. xxxx 1 xxxx 6 xxxxx A přílohy x tomuto xxxxxx xxxx výrobky z xxx-xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxx 1 nebo 3 části B přílohy k xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem.

(3) Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx opatření xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx x) nemá xxxxxxxx xxxxxx.

§34

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Státní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx právnickými x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx vydaných x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 4 xxxxx B přílohy x xxxxxx xxxxxx xxx jejich uvedení xx xxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx x xxxx 4 části X přílohy x tomuto xxxxxx na xxx, xxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem, x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 4 xxxxx X přílohy k xxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. b) xxxx x) nemá xxxxxxxx xxxxxx.

§35

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx hygienické xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxx a podnikajícími xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx x xxxxxx 2 xx 5 x 7 xx 9 xxxxx X přílohy x tomuto zákonu xx xxx xxxx xx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx vybraných plastových xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 2 x 5 části X přílohy k tomuto xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx nápravy,

b) xx xx xxxxxxxx xxxxxxx zakázat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 nebo 5 xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, a

c) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stažení xxxxxxxxx plastových xxxxxxx x xxxx, pokud xxx x

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxx 2 xx 5 xxxx 7 xx 9 xxxxx A přílohy x xxxxxx xxxxxx, xxxx

2. vybrané xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2 xxxx 5 části B přílohy x xxxxxx xxxxxx, xxxxx nesplňují xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§36

Xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky

(1) Celní xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx plastových výrobků xxxxxxxxxx, zda

a) dovozem xxxx xxxxxxxxx zákaz xxxxxxxxx v §6 x

x) xxxx označeny xxxxx §8.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xx celního xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx použití xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx styku, xxxxx je jejich xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §6, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxx volného xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxx §8.

(3) Generální xxxxxxxxxxx cel xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, České obchodní xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx svých xxxxxxxx a informačních xxxxxxx údaje z xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 se poskytují x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx celního xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, z xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x

x) x xxxxxxx xxxxxxx x dostupné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x dovozu vybraných xxxxxxxxxx výrobků.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxx porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx.

§37

Xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx plastových xxxxxxx x xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx plastových výrobků xxxxx tohoto xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx vydaným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx současně jejich xxxxxxxxx ke xxxxxxxx.

ČÁST ŠESTÁ

SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§38

Xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 2 xxxx. b), §10a odst. 2 x §21 odst. 2 x 3 xx plní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x integrovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§39

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx vztahu x xxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, počtu xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx z posledních xxxxx zveřejněných Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výrobky, xxxxxxx xxxxx je podle §6 zakázán x xxxxx xxxx propuštěny xx celního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, aktivního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zničit xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xx xxxxxxxx podle xxxxxxx předpisů.

§41

Oznámení xxxxxxxxxxx předpisu

Tento xxxxx byl xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/1535 ze xxx 9. xxxx 2015 x postupu při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x předpisů pro xxxxxx informační xxxxxxxxxxx.

§42

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) §10 xxxx. 1, §15 xxxx. 4 xx 6 x 9 x §25 xxxx. 1 xxxx. g), xxxxx nabývají účinnosti xxxx 1. xxxxx 2023,

x) §5 xxxx. 2 x 3 x §27 xxxx. 1 písm. x), xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2024, a

c) §10 xxxx. 2, které xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. července 2024.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Příloha x zákonu x. 243/2022 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x omezení xxxxxx dopadu na xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx X

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxx xx trh

1. Xxxxxx xxxxxxx, na které xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx upravující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx8).

2. Xxxxxxx (xxxxxxxx, xxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxx).

3. Xxxxxx.

4. Xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx8).

5. Xxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

7. Xxxxxx xx potraviny xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx polystyrenu, xx. nádoby, xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx bez xxx, jež xx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx

x) xxxxxx k okamžité xxxxxxxx, x xx xxx xx xxxxx, xxxx x xxxxxxxx x sebou,

b) obvykle xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx přípravy, xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx potraviny xxxxxxxxxxx pro rychlé xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx a balení xxxxxxxxxxxx potraviny.

8. Nádoby xx xxxxxx xxxxxxxx x expandovaného xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

9. Nápojové xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx polystyrenu, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

Xxxx B

Vybrané xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Předvlhčené xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

3. Předvlhčené ubrousky xxx xxxx o xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx výrobky xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx x tabákových xxxxxxxxx9) (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxx") x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx trh xxx použití v xxxxxxxxx s tabákovými xxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx X

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx kterým se xxxxxxxx osvětová činnost

1. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x filtry xxxxxxx na xxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx o xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx, kromě xxxxxxx pro průmyslové xxxx xxxx profesionální xxxxxxx x upotřebení, xxx xxxxxx distribuovány xxxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxx x tampony a xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx D

Vybrané xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na určení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xx úklid xxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x péči x xxxxxxxxx.

3. Balónky, kromě xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x upotřebení, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 243/2022 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.10.2022, x xxxxxxxx ustanovení §10 xxxx. 1, §15 xxxx. 4 xx 6 x 9 a §25 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2023, §5 xxxx. 2 a 3 a §27 xxxx. 1 xxxx. x), která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2024, x §10 xxxx. 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2024.

Xx dni xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx či doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2008/98/XX xx xxx 19. xxxxxxxxx 2008 x odpadech x x xxxxxxx některých xxxxxxx, ve znění xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 1357/2014, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1127, nařízení Xxxx (XX) 2017/997 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/851. Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2019/904 xx dne 5. xxxxxx 2019 x xxxxxxx dopadu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1907/2006 xx xxx 18. prosince 2006 x registraci, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x zřízení Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 1999/45/ES x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 793/93, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1488/94, xxxxxxxx Rady 76/769/XXX x xxxxxxx Xxxxxx 91/155/XXX, 93/67/XXX, 93/105/XX x 2000/21/XX, x xxxxxxx xxxxx.

3) §1820 zákona x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

4) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1380/2013 xx dne 11. xxxxxxxx 2013 o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxx (ES) č. 1954/2003 x (XX) x. 1224/2009 x x zrušení xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 2371/2002 x (XX) x. 639/2004 a xxxxxxxxxx Xxxx 2004/585/ES, x xxxxxxx xxxxx.

5) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (EU) 2020/2151 xx dne 17. xxxxxxxx 2020, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx plastových xxxxxxx na jedno xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx X xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/904 o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na životní xxxxxxxxx.

6) Zákon č. 542/2020 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) §405 zákona x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxx (zákon x obchodních xxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

8) Například zákon č. 268/2014 Sb., x zdravotnických xxxxxxxxxxxx x o xxxxx zákona x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 378/2007 Sb., x léčivech a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx č. 55/2015 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx aktivní implantabilní xxxxxxxxxxxx prostředky.

9) Xxxxx č. 110/1997 Sb., x potravinách a xxxxxxxxxx výrobcích x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.