Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 05.02.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023 do 31.12.2023.


Zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí

243/2022 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Působnost zákona §2

Základní pojmy §3

Způsoby plnění povinností výrobcem §4

Pověřený zástupce §5

ČÁST DRUHÁ - OPATŘENÍ K OMEZENÍ DOPADU VYBRANÝCH PLASTOVÝCH VÝROBKŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zákaz uvádění některých vybraných plastových výrobků na trh a do oběhu §6

Evidence vybraných plastových výrobků uvedených na trh §7

Označování vybraných plastových výrobků §8

Osvětová činnost §9

Úhrada nákladů obcí výrobcem §10

Zpětný odběr a zpracování odpadních lovných zařízení §10a

ČÁST TŘETÍ - KOLEKTIVNÍ SYSTÉM

Obecné ustanovení §11

Provozování kolektivního systému §12

Oprávnění k provozování kolektivního systému §13

Předmět činnosti a omezení provozovatele kolektivního systému §14

Povinnosti provozovatele kolektivního systému §15

Povinnosti společníků provozovatele kolektivního systému §16

Povinnosti výrobců při kolektivním plnění §17

Hospodaření provozovatele kolektivního systému a rezerva §18

Vrácení peněžního příspěvku §19

Vzájemná spolupráce mezi provozovateli kolektivních systémů §20

Evidence vedené provozovatelem kolektivního systému a roční zpráva §21

Ověřování údajů §22

Kontrola nad činností provozovatele kolektivního systému §23

Zánik oprávnění k provozování kolektivního systému a převod peněžních prostředků §24

ČÁST ČTVRTÁ - PŘESTUPKY

Přestupky výrobce §25

Přestupky provozovatele kolektivního systému §26

Další přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §27

Společná ustanovení k přestupkům §28

ČÁST PÁTÁ - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

Správní orgány vykonávající státní správu v oblasti odpadu z vybraných plastových výrobků §29

Ministerstvo §30

Ministerstvo průmyslu a obchodu §31

Inspekce §32

Česká obchodní inspekce §33

Státní zemědělská a potravinářská inspekce §34

Krajské hygienické stanice §35

Orgány Celní správy České republiky §36

Kontrola v oblasti předcházení vzniku odpadu z vybraných plastových výrobků a práv a povinností souvisejících s nakládáním s odpadem z vybraných plastových výrobků §37

ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §38 §39

Přechodné ustanovení §40

Oznámení technického předpisu §41

Účinnost §42

Příloha - Vybrané plastové výrobky, na které se vztahují opatření k omezení jejich dopadu na životní prostředí

INFORMACE

243

ZÁKON

ze xxx 10. xxxxx 2022

x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx se usnesl xx tomto zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx1) x upravuje

a) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků,

b) xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx při uvedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xx xxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx a

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků x x xxxxxxx xxxx x povinností xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků.

§2

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx se použije xx vybrané plastové xxxxxxx bez xxxxxx xx to, zda xxxx na xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx součást xxxx xxxxxxxxxxxxx jiných výrobků.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx vzniku xxxxxx z vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx nakládání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se staly xxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxx.

(3) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, použije xx pro vybraný xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x obalech.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Plastem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 3 xxxx 5 xxxxxxxx (XX) č. 1907/20062), k xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx může být xxxxxx strukturní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx tvořený xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx plastovým xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) výrobek xxxxxxx x xxxxxxx A xx X přílohy x xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx není xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx tak, xxx mohl xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. vícekrát xxxxxx xxxx mohl projít xxxxxxxx cykly tím, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxxx xxxxxx xx stejnému xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx,

x) lovné xxxxxxxx obsahující xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx z xxx-xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) xxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobují xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx chemický xxxxxxx,

x) xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx bez xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx3), xxxxxx, plní, xxxxxxx nebo xxxxxx x uvádí na xxx xxxxxxx plastové xxxxxxx, naplněné nebo xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rybolovnou xxxxxxx podle xx. 4 xxxx 28 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1380/20134), xxxx

2. xxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředků komunikace xx xxxxx3) xxxxxxx xxxxx konečným xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x jiného xxxxx, xxx xx usazen, xxxxxxx plastové xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx 28 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1380/20134),

x) lovným zařízením xxxxxxxx část xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxxx nebo v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx pluje xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x ulovit xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zdroje,

d) xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx bezúplatné xxxxxx vybraného xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx dovoz xxxxxxxxx plastového xxxxxxx,

x) xxxxxxxx do xxxxx xxxxx úplatné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxx xx xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx země mimo Xxxxxxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, aktivního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, dočasného xxxxxxx xxxx uskladnění x celním xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx odpadem x xxx byl odevzdán xxxxx oprávněné k xxxx xxxxxxxx,

x) kolektivním xxxxxxxx systém xxxxxx xxxxxxxxxx výrobců vytvořený xxxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxx D přílohy x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx kolektivní xxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) členským xxxxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx unie nebo xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx o Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§4

Způsoby plnění povinností xxxxxxxx

(1) Výrobce plní xxxxxxxxxx xxxxx §7, 8 xxxx 10a xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx povinnosti podle §9 xxxx 10

x) xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx na xxxxxxx xxxxxxx uzavřené xxxxxxx x xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx") x xxxxxxxxxxxxxx kolektivního systému; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Odpovědnost xxxxxxx xx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx nezaniká, xxxxx xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Výrobce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků uvedených x xxxx 4 xxxxx X přílohy x xxxxxx zákonu xxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxxxxxxx, xxxx jménem x xx xxxxxxx xxxxxxx.

§5

Pověřený xxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice, xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx 1.1.2024.

(3) Xxxxxx xx 1.1.2024.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx smlouvy. Xxxxxxxxx zástupcem podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x podnikání, která xx xxxxxxx x Xxxxx republice. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v kolektivním xxxxxxx tím xxxx xxxxxxx.

(5) Pověřený xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXX DOPADU XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX

§6

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx trh x do xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výrobky xxxxxxx x části X přílohy x xxxxxx xxxxxx xxxx výrobky x xxx-xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§7

Xxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxx

(1) Xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx x xxxxxxx X xx D přílohy x xxxxxx zákonu xxxx lovných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx výrobky xxxxxxx x xxxx 5 xxxxx B přílohy x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx

x) xxxxxxxxx údaje x evidence xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx 5 xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxxxx roku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo"), xxxxx xxxx uzavřenu xxxxxxx x kolektivním xxxxxx x provozovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x

x) předložit x xxxxx kontroly xx xxxxxxxx České inspekce xxxxxxxxx prostředí (xxxx xxx "inspekce") xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravdivost a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 a ohlašování xxxxx x této xxxxxxxx.

§8

Označování vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx zajistí, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx, xxx xx xxxx obalu xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx čitelným a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx odpadu, kterých xx xxxxx se x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a

b) xxxxxxxxxxx plastů ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx odpadu x xxxxxx vybraného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí.

(2) Označování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx zajistí xxxxx xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2020/21515).

§9

Xxxxxxxx činnost

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uživatele x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx místa xxxxxx x xxxx odkládání.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx konečné xxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kampaní x

x) xxxxxxxxxxx opětovně použitelných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, vhodných xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x osvědčených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředí,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx plastových xxxxxxx xxxx místa xxxxxx x jeho odkládání xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx způsobů xxxxxxxxx xx odpadu x xxxxxxxxx plastových xxxxxxx xx kanalizační xxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozsah x xxxxxx osvětové xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavců 1 x 2 x xxxx xxxxxxxx xx konkrétní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uživatelů.

§10

Úhrada xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

(1) Výrobce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x bodu 1 xxxxx D přílohy x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na

1. úklid xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx, xxxxx se koneční xxxxxxxxx zbavují xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, a xx následnou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xx xxxxxxxxxx sběrných xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx sběrných xxxxx xx xxxxx x xxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx, umístěných xx xxxxxxxxx prostranstvích (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"), jeho xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x

x) xxxxxx ministerstvu xxxxx, xxx-xx xx xxxxxxx získání takových xxxxx xxxxxxxxxxx požadovat, x množství xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx společných xxxxxxxx xxxxxxxx xx směsný xxxxxxxxx odpad x xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx smlouvu xxxxx písmene x), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx 30. xxxxxx následujícího xxxx.

Xxxx, xx xxxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Účinný xx 1.7.2024.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1 xx 3 xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxxx xxxxxx xxxx, aby xxxxx obcí, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x úhradě nákladů xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx, xxxxx

x) do 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona minimálně 30 % x xxxxxxxxx počtu obcí x Xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx obcích xxxxx xxxxxxxxx 30 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx 2 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 60 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x České xxxxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx obcích xxxxx xxxxxxxxx 60 % x celkového xxxxx obyvatel Xxxxx xxxxxxxxx x

x) do 3 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx 90 % x xxxxxxxxx xxxxx obcí x České republice x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 90 % x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxx Xxxxx republiky.

V xxxxxxx výrobce vybraných xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 3 xxxxx X přílohy x xxxxxx zákonu, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx tyto xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxx podle písmen x) až x) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xx xxx.

(4) Pokud xxxxx xx uzavření xxxxxxx x úhradě xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, poskytne xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx obcí x xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxx být ve xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx obci xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 sjednána x xxxxxxx je povinen xx obci hradit x takové xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx specifikovaných x xxxxxxxxxx 1 x 2. Xxxxxx xxxxxxx úhrady xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx výpočtu xxxxxx xxxxxxx xx výrobce xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x něm xxxxx xxx x Xxxxx republice.

§10x

Xxxxxx odběr a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lovných xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx lovných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx povinen zajistit xxx xxxxx xx xxxxx nových xxxxxxx x xxx nároku xx úplatu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx lovných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plast x xxxxxx zpracování.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu x xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx do 15. xxxxx xxxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxx. Tyto údaje xx povinen xxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx x na xxxxxxxx xxxxxxxx předložit xxxxxxxxx dokládající xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXX

§11

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xx pro xxxxx xxxx hlavy xxxxxxx xxxxxxx zákon x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx6), xxxxxx xx

x) vybraným výrobkem xxxxxxx xxxxxxxx výrobek x

x) xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpad x xxxxxxxxx plastových xxxxxxx.

§12

Provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx kolektivní systém xxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx těch xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx x xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx akcionáři (dále xxx "xxxxxxxxx") provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx uvádějí xx xxx.

§13

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxx žádosti xxxxx, která xxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxx oprávnění. Pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx použije xxxxxxx §35 xxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx §35 xxxx. 2 xxxx. x) x h). Společníky xxxxxxxx mohou být xxxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx x xxxxx X přílohy k xxxxxx xxxxxx, pro které xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §36 xxxxxx o xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx §36 xxxx. 3 xxxx. f) xxxx 2 až 5, §36 xxxx. 3 xxxx. x) x §36 xxxx. 3 xxxx. i) bodu 3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dále

a) xxxxx xxxxx x úhradě xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 6; xxxx xxxxxxx o úhradě xxxxxxx xx soustřeďování xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 4 písm. x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxx 1 xxxxx X přílohy x tomuto zákonu, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §15 xxxx. 9.

(3) Pro xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §37 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx druhu xxxxxxxxx plastových xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kolektivní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxx obdobně §38 zákona o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx §38 xxxx. 1 xxxx. c).

(5) Pro xxxxxxxxx k provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx obdobně §39 xxxx. 1 x 2 zákona x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému nebo xxxxxxxxx provozovatele kolektivního xxxxxxx xxxxxxxx některou x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx oprávnění x provozování kolektivního xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 písm. x) a x) xxxxxx x xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x současně mu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxx o vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na formuláři, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§14

Xxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx §40 xxxx. 1 zákona x výrobcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxx provozovatele kolektivního xxxxxxx xx použije xxxxxxx §41 odst. 2, 3 x 5 xx 8 xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx uzavřít x xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx povaze, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx vynaložení xxxx řádného hospodáře, xxxxx zajišťovat xxxxx xxxx osoby ani xx xx bezúplatně xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, které xx x xxx x xxxxxxx, nemá xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx použije xxxxxxx §43 xxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§15

Povinnosti xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §44 xxxx. 1 xx 3 x 6 zákona x xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx.

(2) Provozovatel kolektivního xxxxxxx zveřejní xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx smlouvy, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx takový vzor xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx podílu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ke xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx z evidence xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxxxxxxx dni k xxxxxxx tohoto rozhodnutí xxxxx hromady7), xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx, x xxxxxxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xx-xx xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx x jednání xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx nebo o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx text xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx hromadu.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobci xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pokrývala

a) xxxxxxx xxxxxxxx a účelně xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx v xxxxx X přílohy x xxxxxx zákonu, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx k xxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx odpadu; xxxx povinnost xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx druhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx a účelně xxxxxxxxxxx obcemi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx plastových výrobků xxxxxxxxx v bodu 1 xxxxx X přílohy k xxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nádobách xx xxxxxx komunální xxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx; xx platí xxxxx xxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajišťujícího xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx podle §21 x

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nutné x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému je xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx průměrných xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nákladů obcí xx

x) xxxxx odpadu xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pouze x xxxx druhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x části X přílohy x xxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x bodu 1 xxxxx X přílohy x tomuto xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. b) x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xx platí xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění povinností xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx obec xx xxxxxxx poskytovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o nákladech xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx první.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx obcí, která x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) nebo b) xx podmínek xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xx uzavření xxxxxxx nesmí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému požadovat xx obce, x xxx xx smlouva xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx. Smlouvu o xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 písm. x) xx povinen x obcí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 části X přílohy x xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §10 xxxx. 1 xxxx 2 xx povinen xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. x) xxxx x) x xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx smlouvu x úhradě xxxxxxx xxxx uzavřel, xxxxx

x) xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxxx 30 % x celkového xxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 30 % z xxxxxxxxx počtu xxxxxxxx Xxxxx republiky,

b) xx 2 xxx xxx xxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 60 % x celkového xxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 60 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x

x) xx 3 let xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx 90 % x xxxxxxxxx počtu xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx žijících x těchto xxxxxx xxxxx minimálně 90 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nákladů xxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xx výše xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx týče, poskytne xxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx součinnost, xxxxxx xxx po xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx obcí x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nákladů xxxx xx zajišťování xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4 xxxx. x) x b) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 tak, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obcí xx xxxx xxxxxxxx. Tento xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx kolektivního systému xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx kalendářní xxx, aktualizovat x xxxxxxxxx x něm xxxxx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

§16

Povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxxx xx společníkem, xxxxxxx x kolektivním xxxxxx, a to xxx xxxxxxx vybrané xxxxxxxx výrobky, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxx které zároveň xxxx xxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx použije obdobně §45 xxxx. 1 x 3 zákona x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Výrobce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje o xxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx trh, xxxxx x hmotnostních xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx daný xxxx vybraných plastových xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx D přílohy x xxxxxx xxxxxx, xxxxx uvádí na xxx, xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§18

Xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se použije xxxxxxx §46 odst. 1 až 4 x §48 xxxx. 1 xx 5 xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxxx náklady způsobem xxxxxxxxxxx kontrolu xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxx peněžních příspěvků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nezbytné xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hospodárným xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxxxxxx zprávu x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx skončení xxxxxx kalendářního xxxx.

§19

Xxxxxxx peněžního příspěvku

(1) Xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx plastový xxxxxxx nestane na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobce xx xxxxxxxxx úklidu xxxxxx x vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §15 odst. 4 xxxx. x) xxxx xx soustřeďování, xxxxxxxx x zpracování xxxxxx xxxxxx podle §15 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx výrobek po xxxxxxx na xxx x České xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxx osobou xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému vyžadovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx vrácení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx použije xxxxxxx §47 odst. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxxx x ukončenou životností.

§20

Vzájemná xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx kolektivních systémů

(1) Xxxxxxxxxxxx kolektivního systému xxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx druh xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo zpracování xxxxxx z vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9.

(2) Xxxxxxx strany xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx, xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jedna xx smluvních xxxxx.

§21

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx zpráva

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx evidenci

a) xxxxxxx, s nimiž xx uzavřenou xxxxxxx x kolektivním xxxxxx; xxx xxxxxx vedených xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx §26 xxxx. x) až x), x) a x) xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) množství vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xx xxx xxxxxxx, x nimiž má xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x hmotnostních xxxxxxxxxx.

(2) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvu na xxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x vybraných xxxxxxxxxx výrobcích x xxxx zprávu xx 30. června následujícího xxxx xxxxxx ministerstvu. Xxx zpracování roční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobcích xx xxxxxxx obdobně §48 xxxx. 6 a §51 xxxx. 2, 3, 5 a 6 xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tím, xx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx vybrané plastové xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podle odstavce 1 x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx 5 xxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx inspekce xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx plastových xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§22

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx mít xxxxxx xxxx mimořádnou xxxxxx xxxxxxx ověřenou xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx kolektivního systému xx xxxxxxx zajistit, xxx auditor provedl xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx, a

b) vedení xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1.

(3) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zajistit ověření xxxxx xxxxxxxx 2 x každém kalendářním xxxx, xx xxxxxx xx oprávněn k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x ověření xxxxxx závěrky xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxx nebo zprávy x xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Výrobci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxx xxxxxx ověření podle xxxxxxxx 2 xxxx. x).

§23

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxx činností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxx xxxxxxx §54 xxxxxx o xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx.

§24

Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x převod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx systému se xxxxxxx xxxxxxx §55 xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx životností. Xx xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx považuje xxxxxx nesplnění povinnosti xxxxx §15 odst. 7.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxx podle §56 xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx životností. Xxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §56 odst. 3 xxxx xxxxx xxxxxx x výrobcích x xxxxxxxxx životností xxxxx xxxxx, pokud na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx žádný provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx vybraných xxxxxxxxxx výrobků xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx Seznamu xxxxxxx podle zákona x výrobcích s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX

§25

Xxxxxxxxx výrobce

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xxxxxxxxx výrobce xxxxxxxx, který je x xxxxxxx x §4,

x) x rozporu x §5 xxxx. 2 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx ho určí x xxxxxxx s §5 xxxx. 4 xxxx 5,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx stanoveném xxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxx. 1,

d) x xxxxxxx s §7 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx x evidence xxxxx §7 xxxx. 2 písm. b) xxxx nepředloží inspekci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §7 odst. 2 xxxx. x),

x) x xxxxxxx s §8 xxx uvedení xx trh xxxxxxxx xxxx označí x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx prováděcím xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/2151 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x

1. bodu 1 xxxx 3 xxxxx X přílohy x xxxxxx zákonu,

2. xxxx 2 nebo 5 xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx, xxxx

3. bodu 4 xxxxx X přílohy k tomuto xxxxxx,

x) neprovádí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx obci xxxxx §10 odst. 1 písm. a) xxxx §10 xxxx. 2, xxxxxxx ministerstvu xxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §10 xxxx. 3 xxxx 5,

h) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx lovných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v §10a,

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx výrobce při xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx x §17, nebo

j) xxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 4.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. d), x) nebo x),

x) 1 250 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx

x) 2 500 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), x), g) xxxx x).

§26

Xxxxxxxxx provozovatele kolektivního xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §13 xxxx. 6 xxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx zjednána náprava,

b) x rozporu x §14 odst. 1 xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx některou x povinností xxxxxxxxxx xx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovených x §14 odst. 2 xxxx 3,

d) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x §15 xxxx. 1, 4 až 6 xxxx 9,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 nebo xxxxxxxxxxxx nepředloží xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx týkajících xx hospodaření provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x §18,

x) x xxxxxxx x §19 xxxx. 1 xxxxxxx obdržený xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx vybraný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stejnopis xxxx xxxxxx xxxxxxxx kopii xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §21 xxxx. 1 nebo x rozporu x §21 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx evidencí ministerstvu,

j) x rozporu s §21 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxx zprávu x vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ji xxxxxxx xx 30. xxxxxx následujícího xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 4 xxxx. a) xxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxx úplnost xxxxx §21 xxxx. 4 písm. x), xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §22 xxxx. 1 xx 3.

(2) Za xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx do

a) 250 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo e),

b) 500 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x),

x) 2 500 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx j) xx l), nebo

d) 5 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx d) nebo x).

§27

Xxxxx xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) účinné xx 1.1.2024,

b) x xxxxxxx x §6 xxxxx xx xxx xxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výrobky xxxxxxx x

1. bodu 1 xxxx 6 xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx-xxxxxxxxxxxxxx plastu, nebo

2. xxxxxx 2 xx 5 xxxx 7 xx 9 xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §12 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx x kolektivním xxxxxx xxxxx §16, xxxx

x) xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, nepřevede xxxxxxx xxxxx nevyužité xxxxxxx xxxxxxxxxx získané x xxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxx z nich xxxx prostředky tvořící xxxxxxx podle §24 xxxx. 2.

(2) Xx xxxxxxxxx lze uložit xxxxxx xx

x) 2 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xxxx

x) 5 000 000 Kč, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b), c) xxxx x).

§28

Společná ustanovení k xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 písm. x) xx d) x x) xx x), §26 a §27 odst. 1 xxxx. a) a x) xx e),

b) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1 a §27 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 1,

x) Státní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 1 písm. x) xxxx 3, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 písm. e) xxxx 2 a §27 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 2.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za přestupek xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxx xx 3 xxxxxx ode dne, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, s nímž xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Státní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

(4) Od uložení xxxxxxxxx trestu xxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odstranění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, přijal xxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x uložení pokuty xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx tvrdosti. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

VÝKON XXXXXX XXXXXX

§29

Xxxxxxx orgány vykonávající xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x odpady x xxxxxxxxx plastových xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) ministerstvo,

b) Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) Česká xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Státní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx inspekce,

f) xxxxxxx hygienické xxxxxxx x

x) orgány Celní xxxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx orgány xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx spolupracují a xxxxxxxxx xx odbornou xxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx vzniku xxxxxx x vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků.

§30

Xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxx xxxxxx odpadu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x odpadem x xxxxxxxxx plastových xxxxxxx x xxxxxxxxx x odvolání proti xxxxxxxxxx inspekce.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; kontroluje, jak xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx správu xx xxxxx předcházení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx x povinností xxxxxxxxxxxxx x nakládáním x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x

1. žádosti x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxx x xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxx x xxxxxxx, pachtu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x

5. zrušení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx systému x x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 odst. 2 xxxx. b),

3. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx x roční xxxxxx x vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx §15 xxxx. 3, §18 x §21 xxxx. 2 x

5. xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §22,

x) xxxxxxxxxx v xxxxxxx x způsobem xxxxxxxxxx xxxxx zákonem

1. xxxxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx x xxxxxxxxxx x jejich změnách xxxx xxxxxxx x

2. xxxxxxxx xxxxx získané x ročních xxxxx x vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx,

x) xxxxxx opatření x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v České xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vybraných plastových xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x spolky, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx tohoto xxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x

x) žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému,

c) xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxx xxxx zástavě xxxxxxxxxx závodu provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§32

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

x) kontroluje, xxx xxxx právnickými x xxxxxxxxxxxxx fyzickými xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo celní xxxx, x

x) může xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx zjednání xxxxxxx.

§33

Xxxxx obchodní xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x právních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxx

x) xxxxx uvádění vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 x 6 části X přílohy k xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x oxo-rozložitelného xxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 x 3 xxxxx X přílohy x xxxxxx zákonu xxx xxxxxx uvedení xx xxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx uvedených v xxxx 1 xxxx 3 xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx označování stanovené xxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxx povinnost zajistit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x

1. xxxx 1 nebo 6 xxxxx X přílohy x tomuto xxxxxx xxxx výrobky x xxx-xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

2. xxxx 1 xxxx 3 části B přílohy x xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) nemá xxxxxxxx xxxxxx.

§34

Státní zemědělská x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontroluje, xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx provedení, která xxxxxxxx označování vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x bodu 4 xxxxx X přílohy x tomuto xxxxxx xxx jejich xxxxxxx xx xxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx,

x) až xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 4 xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxx nesplňují xxxxxxxxx xx označování xxxxxxxxx xxxxx zákonem, x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxx 4 xxxxx X přílohy k xxxxxx zákonu x xxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) nebo x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§35

Xxxxxxx hygienické stanice

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona x právních xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx x xxxxxx 2 xx 5 x 7 až 9 xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx a

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx uvedených x xxxxxx 2 x 5 xxxxx X přílohy k xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx může

a) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xx zjednání xxxxxxx zakázat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx x xxxx 2 xxxx 5 xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx xx xxx, pokud xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx, x

x) uložit xxxxxxxxx xxxxxxxx stažení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxx x

1. xxxxxxx xxxxxxxx výrobky xxxxxxx x xxxxxx 2 xx 5 xxxx 7 až 9 xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx, xxxx

2. vybrané xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxx 2 xxxx 5 xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx, xxxxx nesplňují xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) nebo x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§36

Xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxx dovozu xxxxxxxxx plastových xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxx xxxx porušován zákaz xxxxxxxxx x §6 x

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx §8.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx skladu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zušlechťovacího xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zákaz xxxxxxxxx x §6, xxxx

x) do xxxxxxx xxxxxx volného xxxxx, xxxxx xxxxxx označeny xxxxx §8.

(3) Generální xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Státní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x krajským xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xx svých xxxxxxxx a informačních xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx jméno, xxxxxx xxxxx x identifikační xxxxx, bylo-li přiděleno,

b) xxxxx celního xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, x xxxxx xxxx zboží xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vyjádřené x xxxxxx, hmotnosti xxxx xxxxx jednotek,

h) identifikační xxxxxx kontejnerů x

x) x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vztahujících xx x xxxxxx vybraných xxxxxxxxxx výrobků.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

§37

Kontrola v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x vybraných plastových xxxxxxx

Xxxxxxxxxx a pověření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrolu x xxxxxxx předcházení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x povinností xxxxxxxxxxxxx x nakládáním x odpadem x xxxxxxxxx plastových xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx při xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příslušným xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx současně xxxxxx xxxxxxxxx xx kontrole.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§38

Xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči ministerstvu xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x), §10a odst. 2 x §21 odst. 2 x 3 xx plní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx určené x xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x integrovaném xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§39

Při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x počtu xxxxxx obyvatel xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Českým xxxxxxxxxxxx úřadem.

§40

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výrobky, xxxxxxx xxxxx je xxxxx §6 xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyvézt xxxx zničit xx 6 měsíců ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§41

Oznámení xxxxxxxxxxx předpisu

Tento xxxxx xxx oznámen x xxxxxxx se xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/1535 xx xxx 9. xxxx 2015 x xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx informační společnosti.

§42

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) §10 xxxx. 1, §15 xxxx. 4 xx 6 a 9 x §25 odst. 1 písm. x), xxxxx nabývají účinnosti xxxx 1. xxxxx 2023,

x) §5 odst. 2 x 3 x §27 odst. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2024, x

x) §10 xxxx. 2, které xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2024.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxx x xxxxxx x. 243/2022 Sb.

Vybrané xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x omezení xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx prostředí

Část X

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xx zakázáno xxxxxx xx xxx

1. Xxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx8).

2. Xxxxxxx (vidličky, xxxx, lžíce, xxxxxxx xxxxx).

3. Xxxxxx.

4. Brčka, xx která se xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx8).

5. Xxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx balónků, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx profesionální xxxxxxx a upotřebení, xxx xxxxxx distribuovány xxxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxx tyček.

7. Xxxxxx xx xxxxxxxxx vyrobené x expandovaného xxxxxxxxxxx, xx. xxxxxx, xxxx xxxx krabičky x xxxxx nebo bez xxx, jež se xxxxxxxxx x pojmutí xxxxxxxx, xxxxx xxxx

x) xxxxxx x okamžité xxxxxxxx, x xx xxx xx xxxxx, xxxx x odnesení x xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxx a

c) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, včetně xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiná xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx spotřebě, s xxxxxxxx nádob xx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx potraviny.

8. Xxxxxx xx xxxxxx vyrobené x xxxxxxxxxxxxx polystyrenu, xxxxxx xxxxxx uzávěrů x víček.

9. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

Xxxx X

Xxxxxxx plastové xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx vložky x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx ubrousky xxx xxxx o xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx9) (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxx") s xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s tabákovými xxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx X

Xxxxxxx plastové xxxxxxx, xx kterým xx xxxxxxxx osvětová činnost

1. Xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx na trh xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x tabákovými xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx ubrousky xxx osobní hygienu x xxxx x xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

4. Hygienické xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx tamponů.

Část X

Xxxxxxx xxxxxxxx výrobky, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na určení xxxxxxxxxx zástupce a xx úhradu nákladů xx xxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxx výrobky s xxxxxx x filtry xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Předvlhčené xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x péči x xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx, kromě xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a upotřebení, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Informace

Právní xxxxxxx x. 243/2022 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.10.2022, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §10 odst. 1, §15 xxxx. 4 xx 6 x 9 x §25 xxxx. 1 xxxx. x), která nabývají xxxxxxxxx 1.1.2023, §5 xxxx. 2 x 3 x §27 xxxx. 1 písm. x), xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2024, x §10 odst. 2, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.7.2024.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2008/98/XX xx xxx 19. xxxxxxxxx 2008 x odpadech a x xxxxxxx některých xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 1357/2014, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1127, xxxxxxxx Xxxx (EU) 2017/997 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/851. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2019/904 xx xxx 5. xxxxxx 2019 x xxxxxxx xxxxxx některých xxxxxxxxxx výrobků xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1907/2006 ze xxx 18. prosince 2006 x registraci, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx chemických látek, x xxxxxxx Evropské xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 1999/45/XX x x zrušení xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 793/93, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1488/94, xxxxxxxx Rady 76/769/EHS x xxxxxxx Komise 91/155/XXX, 93/67/XXX, 93/105/ES x 2000/21/ES, v xxxxxxx xxxxx.

3) §1820 zákona x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1380/2013 xx xxx 11. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxx rybářské politice, x xxxxx nařízení Xxxx (XX) x. 1954/2003 x (XX) x. 1224/2009 a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 2371/2002 x (XX) x. 639/2004 x xxxxxxxxxx Rady 2004/585/ES, x xxxxxxx znění.

5) Prováděcí nařízení Xxxxxx (EU) 2020/2151 xx xxx 17. xxxxxxxx 2020, xxxxxx xx stanoví pravidla xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx plastových xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/904 o xxxxxxx xxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

6) Xxxxx č. 542/2020 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

7) §405 xxxxxx x. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx korporacích), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

8) Xxxxxxxxx xxxxx č. 268/2014 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx zákona č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx č. 55/2015 Sb., x technických požadavcích xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky.

9) Xxxxx č. 110/1997 Sb., x potravinách a xxxxxxxxxx výrobcích x x xxxxx x xxxxxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.