Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 30.06.2024.


Zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí

243/2022 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Působnost zákona §2

Základní pojmy §3

Způsoby plnění povinností výrobcem §4

Pověřený zástupce §5

ČÁST DRUHÁ - OPATŘENÍ K OMEZENÍ DOPADU VYBRANÝCH PLASTOVÝCH VÝROBKŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zákaz uvádění některých vybraných plastových výrobků na trh a do oběhu §6

Evidence vybraných plastových výrobků uvedených na trh §7

Označování vybraných plastových výrobků §8

Osvětová činnost §9

Úhrada nákladů obcí výrobcem §10

Zpětný odběr a zpracování odpadních lovných zařízení §10a

ČÁST TŘETÍ - KOLEKTIVNÍ SYSTÉM

Obecné ustanovení §11

Provozování kolektivního systému §12

Oprávnění k provozování kolektivního systému §13

Předmět činnosti a omezení provozovatele kolektivního systému §14

Povinnosti provozovatele kolektivního systému §15

Povinnosti společníků provozovatele kolektivního systému §16

Povinnosti výrobců při kolektivním plnění §17

Hospodaření provozovatele kolektivního systému a rezerva §18

Vrácení peněžního příspěvku §19

Vzájemná spolupráce mezi provozovateli kolektivních systémů §20

Evidence vedené provozovatelem kolektivního systému a roční zpráva §21

Ověřování údajů §22

Kontrola nad činností provozovatele kolektivního systému §23

Zánik oprávnění k provozování kolektivního systému a převod peněžních prostředků §24

ČÁST ČTVRTÁ - PŘESTUPKY

Přestupky výrobce §25

Přestupky provozovatele kolektivního systému §26

Další přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §27

Společná ustanovení k přestupkům §28

ČÁST PÁTÁ - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

Správní orgány vykonávající státní správu v oblasti odpadu z vybraných plastových výrobků §29

Ministerstvo §30

Ministerstvo průmyslu a obchodu §31

Inspekce §32

Česká obchodní inspekce §33

Státní zemědělská a potravinářská inspekce §34

Krajské hygienické stanice §35

Orgány Celní správy České republiky §36

Kontrola v oblasti předcházení vzniku odpadu z vybraných plastových výrobků a práv a povinností souvisejících s nakládáním s odpadem z vybraných plastových výrobků §37

ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §38 §39

Přechodné ustanovení §40

Oznámení technického předpisu §41

Účinnost §42

Příloha - Vybrané plastové výrobky, na které se vztahují opatření k omezení jejich dopadu na životní prostředí

INFORMACE

243

XXXXX

xx xxx 10. xxxxx 2022

x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx zákon zapracovává xxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx1) x xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx předcházení xxxxxx odpadu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx trh,

c) práva x xxxxxxxxxx související x nakládáním x xxxxxxx x vybraných xxxxxxxxxx výrobků x

x) xxxxxxxxx správních xxxxxx x oblasti předcházení xxxxxx odpadu x xxxxxxxxx plastových xxxxxxx x x xxxxxxx xxxx x povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx plastových xxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bez ohledu xx xx, zda xxxx xx xxx xxxxxxx samostatně nebo xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx jiných xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx předcházení xxxxxx xxxxxx z vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx pro xxxxxxx xxxxxxxx výrobek, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zákon x obalech.

§3

Xxxxxxxx pojmy

(1) Xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 3 xxxx 5 nařízení (XX) č. 1907/20062), k xxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx látky x xxxxx xxxx xxx xxxxxx strukturní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Vybraným xxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx

x) xxxxxxx uvedený x xxxxxxx A xx X přílohy x tomuto xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxx částečně x xxxxxx a xxxxx není xxxxxxx, xxxxxxx xxxx uváděn xx trh xxx, xxx xxxx xxx xxxxx svého životního xxxxx

1. vícekrát xxxxxx xxxx mohl xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tím, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. opětovně xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx kterému xxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx obsahující xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx z xxx-xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) xxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx obsahují xxxxxxx, jež xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobují rozpad xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) výrobcem

1. xxxxxxxxxx xxxxxxx v České xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx způsob xxxxxxx, včetně použití xxxxxxxxxx komunikace xx xxxxx3), xxxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxx dováží x xxxxx xx xxx xxxxxxx plastové xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 4 bodu 28 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1380/20134), xxxx

2. xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dálku3) prodává xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx 28 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1380/20134),

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, která xx používá xxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx mořské hladině x xxxxxxx xx xx xxxxxx přilákat x xxxxxx xxxx xxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx zdroje,

d) xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx oběhu xxxxx úplatné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x distribuci, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxx xx xxx,

x) dovozem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plastového xxxxxxx xx země xxxx Xxxxxxxxx xxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, dočasného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx uživatelem xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx plastový xxxxxxx, xxx se xxxx odpadem a xxx xxx xxxxxxxx xxxxx oprávněné x xxxx převzetí,

h) kolektivním xxxxxxxx xxxxxx plnící xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výrobci vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x části X přílohy x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) členským xxxxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §7, 8 nebo 10a xxxxxxxxxx, svým xxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxxxx xxxx povinnosti xxxxx §9 xxxx 10

x) xxxxxxxxxx, xxxx jménem x na xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx o xxxxxxxxxxx plnění") x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx plnění xxxxxx povinností xxxxxxxx, xxxxx provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jejich plnění xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxx 4 xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxxxxxxx, svým xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx si za xxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxx pověřeného xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 písm. x) bodu 2, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x části X přílohy x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx obsahující xxxxx xxxxx konečným xxxxxxxxxx xx České xxxxxxxxx x jiného státu, xxx xx usazen, xx xxxxxxx xxxxx xx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem pověřeného xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxx dodává xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx D přílohy x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx plast xxxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxx xx xxxxx3) přímo xxxxxxxx uživatelům xx xxxxxx členského státu, xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx být xxxxx xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Pověřeným xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx; plnění povinností xxxxxxx xxxxxxxxx zástupcem x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx není xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 plní xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX VÝROBKŮ XX XXXXXXX XXXXXXXXX

§6

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx trh x xx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx vybrané xxxxxxxx výrobky uvedené x xxxxx X přílohy k xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x xxx-xxxxxxxxxxxxxx plastu.

§7

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xx xxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxx B xx X přílohy x tomuto xxxxxx xxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vést evidenci xxxxxxxx xxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx trh, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Evidence xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx výrobky xxxxxxx v xxxx 5 xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx údaje x evidence xxxxx xxxxxxxx 1 po xxxx 5 xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 za uplynulý xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxxxx xxxx xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxx výrobky, x

x) předložit x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx České xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "inspekce") dokumenty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozsah x xxxxxx vedení xxxxxxxx podle odstavce 1 a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx.

§8

Označování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx zajistí, xxx každý xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedený x xxxxx B přílohy x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx trh, byl xx svém xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx čitelným a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx uživatelům xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) vhodných xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxx, xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx odpadu, xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x z toho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx odpadu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí.

(2) Označování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx zajistí podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/21515).

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx osvětovou xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx spotřebitelského chování xx účelem snížení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx uváděných na xxx, xxxxxxx se xxxxxxx uživatelé zbavují xxxx místa určená x xxxx odkládání.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 je xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx kampaní o

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx použitelných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, xxxxxxxx xxxxxxxxx nakládání x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nakládání x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředí,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx odpadu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx určená x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx na mořské xxxxxxxxx, x

x) dopadu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx plastových xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x xxxx xxxxxxxx xx konkrétní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§10

Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 xxxxx D přílohy x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

x) hradit xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx náklady xxxxxxxxxx na

1. xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx určená x xxxx odkládání, x xx následnou přepravu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx obecního xxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx odpad, xxxxxx xxxxxxxxxxx sběrných nádob xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, umístěných na xxxxxxxxx prostranstvích (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"), jeho xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x

x) zaslat xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx po xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx spravedlivě xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx sběrných xxxxxxxx xx směsný xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx do 30. xxxxxx následujícího xxxx.

Xxxx, xx xxxxxx má xxxxxxx uzavřenou xxxxxxx x xxxxxx nákladů xxxx podle xxxxxxx x), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Účinný xx 1.7.2024.

(3) Výrobce xxxxxxxxx plastových výrobků xxxxxxxxx v xxxxxx 1 xx 3 xxxxx X přílohy x xxxxxx zákonu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 x takovým xxxxxx xxxx, aby xxxxx xxxx, s xxxxx xxxxxxx smlouvu x xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxx, xxxxx

x) do 1 roku xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx minimálně 30 % x xxxxxxxxx počtu xxxx x České republice x aby xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx obcích činil xxxxxxxxx 30 % x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxx České republiky,

b) xx 2 xxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 60 % x celkového xxxxx xxxx x České xxxxxxxxx a xxx xxxxx obyvatel xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 60 % x celkového xxxxx obyvatel Xxxxx xxxxxxxxx x

x) xx 3 xxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona minimálně 90 % z xxxxxxxxx počtu xxxx x České xxxxxxxxx x aby podíl xxxxxxxx žijících v xxxxxx xxxxxx činil xxxxxxxxx 90 % x celkového xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxx výrobce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x bodech 1 xx 3 xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx uvede xx xxx xxxx xxxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx podle písmen x) xx c) xxxxxx odstavce od xxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxx plastových xxxxxxx xx trh.

(4) Xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx obci xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxxxxxx obci xxxx, xxxxxxxx obec xxxxxxx součinnost, xxxxxx xxx po xxxx xxxxxxxxxxx požadovat, xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxx a xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx nákladů xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 sjednána a xxxxxxx xx povinen xx obci xxxxxx x xxxxxx výši, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx pravidelně, xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx, aktualizovat x xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxx v Xxxxx republice.

§10x

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx odpadních xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx povinen xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx výrobků x xxx nároku xx xxxxxx zpětný xxxxx odpadních xxxxxxx xxxxxxxx obsahujících plast x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx údaje x zpětně odebraném xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxxx do 15. xxxxx následujícího xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx uchovávat xx xxxx 5 xxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx x úplnost.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXX

§11

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xx xxx xxxxx xxxx hlavy xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x výrobcích s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx6), xxxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx s xxxxxxxxx životností odpad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§12

Provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Provozovatel kolektivního xxxxxxx xxxx provozovat xxxxx jeden xxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků uvedených x xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx, xxxxx společníci xxxx akcionáři (xxxx xxx "xxxxxxxxx") provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx na xxx.

§13

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému

(1) Ministerstvo xxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxx, xxxxx splní xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx oprávnění. Xxx xxxxxxxx vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se použije xxxxxxx §35 zákona x výrobcích x xxxxxxxxx životností, s xxxxxxxx §35 xxxx. 2 xxxx. b) x x). Společníky xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx výrobci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx x xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx o xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx obdobně §36 xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx §36 xxxx. 3 xxxx. f) bodů 2 xx 5, §36 xxxx. 3 xxxx. x) x §36 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dále

a) xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 6; xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §15 xxxx. 4 písm. x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx x xxxx 1 xxxxx D přílohy x xxxxxx xxxxxx, x

x) návrh xxxxxxx xxxxxxx úhrady xxxxxxx xxxx xxxxx §15 xxxx. 9.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx k provozování xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxx xxxxxxx §37 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx označení druhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, xxx xxxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx výrobců, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx zajišťování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xx použije xxxxxxx §38 xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s výjimkou §38 xxxx. 1 xxxx. x).

(5) Pro xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxx xxxxxxx §39 xxxx. 1 x 2 xxxxxx o xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx.

(6) Přestane-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx některou x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx x xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx způsobem xxxx zjednána xxxxxxx.

(7) Xxxxxx o vydání xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx formuláři, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§14

Předmět činnosti x xxxxxxx provozovatele kolektivního xxxxxxx

(1) Pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx obdobně §40 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §41 xxxx. 2, 3 x 5 xx 8 xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 4, smlouvu, která xx vzhledem xx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx vynaložení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dluhy xxxx osoby xxx xx ni xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x tím x xxxxxxx, nemá xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx vymezení xxxx, které xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx §43 xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§15

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx použije xxxxxxx §44 xxxx. 1 xx 3 a 6 zákona x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejní xxxx xxxxxxx x kolektivním xxxxxx, včetně xxxxx xxx výpočet peněžitých xxxxxx na xxxxxxx xxxx smlouvy, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxx x xxx, xxx takový xxxx xxxxxxx xxxxxx použije.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxx přijetí xxxxxxxxxx xxxx valnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxx aktuálního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x na hlasovacích xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx kolektivního systému xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx emise xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx akcií xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx7), nebo xxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx, k xxxxxxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a rozhodování x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx zastavení obchodního xxxxxx, xxxx text xxxxxxxxxx přijatého xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx kolektivního xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx obcemi xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx plastových xxxxxxx xxxxxxxxx x části X přílohy k xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx uživatelé xxxxxxx xxxx místa xxxxxx k xxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxx přepravu a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx k xxxx xxxxx vybraných xxxxxxxxxx výrobků, xxx xxxxx bylo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) náklady xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx obcemi na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx plastových xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 1 části D přílohy k xxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků,

c) xxxxxxx xx xxxxxxxxx činnost xxxxx §9,

d) xxxxxxx xx tvorbu xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1,

x) xxxxxxx na xxxxxx evidencí, xxxxxxxxxx x zasílání ročních xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx podle §21 x

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nákladů xxxx xx

x) xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. x) x xx následnou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx povinnost xx vztahuje pouze x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X přílohy k xxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 xxxxx D přílohy x tomuto xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. b) x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx x nákladech xxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx uzavřít x xxxxxx xxxx, která x uzavření projeví xxxxx, xxxxxxx o xxxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x) xxxx b) xx podmínek obdobných xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx požadovat xx xxxx, s xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx formu xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 písm. x) xx xxxxxxx x xxxx uzavřít xxxxx provozovatel kolektivního xxxxxxx plnící xxxxxxxxxx xxxxxxx vybraných plastových xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 části X přílohy x xxxxxx zákonu.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) nebo x) s takovým xxxxxx xxxx, aby xxxxx xxxx, s xxxxx výrobce smlouvu x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, činil

a) xx 1 roku xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxxx 30 % z xxxxxxxxx xxxxx xxxx x Xxxxx republice x xxx xxxxx obyvatel xxxxxxxx v těchto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 30 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx 2 let xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxxx 60 % x celkového xxxxx xxxx v České xxxxxxxxx x aby xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 60 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a

c) xx 3 xxx xxx xxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 90 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x České xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx žijících x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 90 % x xxxxxxxxx xxxxx obyvatel Xxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 7 předložený xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxxxx xx se výše xxxxxxx nákladů hrazených xxxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxx xxxx, poskytne xxxx provozovateli kolektivního xxxxxxx součinnost, kterou xxx po obci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx. a) x b) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účelně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zjišťovaných xxxxx xxxxxxxx 5 tak, xxx xxxxxxxxxx skutečným x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx činnosti. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; způsob xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pravidelně, nejméně xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v něm xxxxx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

§16

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx systému

Společník xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx uzavřít s xxxxxxxxxxxxxx kolektivního systému, xxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxxxx o kolektivním xxxxxx, x to xxx všechny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxx které xxxxxxx xxxx tomuto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17

Povinnosti výrobců při xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx obdobně §45 xxxx. 1 x 3 xxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Výrobce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X přílohy x tomuto xxxxxx, xxxxx uvádí na xxx, pouze x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§18

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxx hospodaření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxx xxxxxxx určené xx krytí xxxxxxxxx xxxxxxx se použije xxxxxxx §46 xxxx. 1 xx 4 x §48 odst. 1 xx 5 xxxxxx x xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx ministerstva.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zabezpečit, xxx xxxx peněžních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jejich povinností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ministerstvu xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx za uplynulý xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx kalendářního xxxx.

§19

Vrácení xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx x případě, xx xx vybraný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, vrátí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zajištění xxxxxx xxxxxx x vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 4 xxxx. x) nebo xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxx, xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx výrobek xx xxxxxxx xx trh x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxx xx jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, může provozovatel xxxxxxxxxxxx systému vyžadovat xxxxxxxx xxxxxxxx výrobce x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx §47 xxxx. 2 x 3 xxxxxx o výrobcích x ukončenou životností.

§20

Vzájemná xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uzavřít s xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx druh xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx

x) xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §9.

(2) Xxxxxxx strany xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxx xxxxxxxxx stejnopis xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx, xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx smluvních xxxxx.

§21

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, s xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §26 xxxx. x) až d), x) a x) xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx životností x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx trh výrobci, x xxxxx xx xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx vyžádání xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ministerstvu. Xxx zpracování xxxxx xxxxxx x vybraných xxxxxxxxxx výrobcích xx xxxxxxx xxxxxxx §48 xxxx. 6 a §51 xxxx. 2, 3, 5 x 6 xxxxxx o xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxxx údaje z xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 a roční xxxxxx x vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx 5 xxx x

x) předložit v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx inspekce xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úplnost xxxxx uvedených x xxxxxxxxxx podle odstavce 1 a x xxxxx zprávě o xxxxxxxxx plastových xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxx roční zprávy x vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§22

Ověřování xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx mít xxxxxx xxxx mimořádnou xxxxxx xxxxxxx ověřenou xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xx povinen xxxxxxxx, xxx xxxxxxx provedl xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xx xxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) vedení xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1.

(3) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zajistit xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxx zprávy x ověření xxxxx xxxxxxxx 2 je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaslat xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období.

(4) Xxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního systému xxxxxxxxx součinnost za xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx stanovené v xxxxxxxx 2.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

§23

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xx xxxxxxx obdobně §54 zákona x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§24

Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxx obdobně §55 xxxxxx o xxxxxxxxx x ukončenou životností. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §15 odst. 7.

(2) Právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, je povinna xxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxx xxxxx §56 xxxxxx o výrobcích x ukončenou životností. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx obdobně xxxxx §56 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxx provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnící xxxxxxxxxx výrobce pro xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxx xxxxxx xxxxxx; podmínka xxxxxx xx Seznamu xxxxxxx xxxxx zákona x výrobcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vyžadována.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX

§25

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxx x §4,

x) x rozporu x §5 xxxx. 2 si xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xx xxxx x xxxxxxx x §5 xxxx. 4 xxxx 5,

x) nevede xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §7 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxx údaje x evidence xx xxxxxxxxxx xxxx, neohlásí xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx §7 odst. 2 xxxx. c),

e) x xxxxxxx s §8 xxx xxxxxxx xx xxx neoznačí xxxx označí v xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/2151 xxxxxxx xxxxxxxx výrobek xxxxxxx v

1. xxxx 1 xxxx 3 xxxxx X přílohy x tomuto zákonu,

2. xxxx 2 nebo 5 xxxxx B přílohy x xxxxxx xxxxxx, xxxx

3. bodu 4 části X přílohy k xxxxxx xxxxxx,

x) neprovádí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx náklady xxxx xxxxx §10 xxxx. 1 písm. a) xxxx §10 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §10 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 3 nebo 5,

h) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxx lovných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x §10a,

i) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x §17, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 4.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx j),

b) 1 250 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. f), xxxx

x) 2 500 000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), x), x) xxxx x).

§26

Přestupky xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) x rozporu s §13 xxxx. 6 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovenou xxxxxxxxxx xxxx mu xxxxxxx, jakým xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx náprava,

b) x rozporu x §14 xxxx. 1 xxxxxxxx činnost, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx,

x) poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx omezení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx x §14 xxxx. 2 xxxx 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovených x §15 xxxx. 1, 4 až 6 xxxx 9,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 3,

x) nesplní některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v §18,

x) x rozporu x §19 xxxx. 1 xxxxxxx obdržený xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxxxx výrobek nestane xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx s §20 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stejnopis xxxx xxxxxx ověřenou kopii xxxxxxxx smlouvy,

i) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx stanoveném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx x xxxxxxx x §21 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx evidencí xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §21 xxxx. 3 xxxxxxxxxx roční zprávu x xxxxxxxxx plastových xxxxxxxxx nebo ji xxxxxxx xx 30. xxxxxx následujícího xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x evidencí nebo xxxxx zprávu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 4 xxxx. b), xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §22 xxxx. 1 xx 3.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 250 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) nebo e),

b) 500 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x),

x) 2 500 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x) xx x), xxxx

x) 5 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxx x).

§27

Xxxxx xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Právnická nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §5 xxxx. 3 si xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx ho xxxx x xxxxxxx x §5 xxxx. 4 xxxx 5,

x) x xxxxxxx s §6 xxxxx na xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx plastové xxxxxxx xxxxxxx v

1. xxxx 1 xxxx 6 xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx-xxxxxxxxxxxxxx plastu, xxxx

2. bodech 2 xx 5 xxxx 7 xx 9 xxxxx A přílohy x tomuto xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §12 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxx x kolektivním xxxxxx xxxxx §16, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx získané x příspěvků výrobců xxxxxx xxxxxx z xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rezervu podle §24 xxxx. 2.

(2) Xx přestupky xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 2 500 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xxxx

x) 5 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x), x) xxxx x).

§28

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xx x), §26 x §27 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xx x),

x) Xxxxx obchodní xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 x §27 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 1,

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x potravinářská inspekce, xxx-xx x přestupek xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. e) xxxx 2 x §27 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2.

(2) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uzavřela xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Státní xxxxxxxxxxx x potravinářskou xxxxxxxx xxxxxx Státní zemědělská x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx trestu xxx xxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odstranění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zamezující xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stavu x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzniku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

VÝKON XXXXXX XXXXXX

§29

Xxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků

(1) Xxxxxx správu xx xxxxx předcházení xxxxxx xxxxxx z vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu,

c) xxxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x potravinářská xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx si xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x vybraných xxxxxxxxxx výrobků x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x nakládáním x xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§30

Xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx řídí xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx předcházení xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x odpadem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x odvolání proti xxxxxxxxxx inspekce.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu na xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx; kontroluje, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx správu na xxxxx xxxxxxxxxxx vzniku xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x povinností xxxxxxxxxxxxx x nakládáním x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx provedení.

(3) Ministerstvo

a) xxxxxxxxx o

1. xxxxxxx x xxxxxx oprávnění x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxx x vydání oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxx x xxxxxxx, pachtu xxxx xxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

5. xxxxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vede seznam xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x zpracovává xxxxx

1. obsažené v xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x x xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxx. 2 xxxx. x),

3. zaslané xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x roční zprávě x xxxxxxxxx plastových xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 3, §18 a §21 xxxx. 2 x

5. xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §22,

x) xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto zákonem

1. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a rozhodnutí x xxxxxx změnách xxxx xxxxxxx a

2. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x ročních xxxxx x vybraných plastových xxxxxxxxx,

x) kontroluje xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx opatření x xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) poskytuje xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx rozsahu x xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx intervalech xxxxx x xxxxxxxxx plastových xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v České xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx omezení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na životní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, územními xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx činnost xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vyjádření x hlediska své xxxxxxxxxx x xxxxxx x

x) xxxxxxx x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx kolektivního systému,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx,

x) xxxxxxx souhlasu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxx zástavě xxxxxxxxxx xxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§32

Inspekce

Inspekce

a) xxxxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Česká xxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxx x potravinářská xxxxxxxx, xxxxxxx hygienické xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, x

x) může xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§33

Xxxxx obchodní xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jak jsou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x právních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx upravují

a) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx x xxxxxx 1 x 6 xxxxx X přílohy k xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxx-xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxx xxxx xx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 x 3 xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx.

(2) Xxxxx obchodní xxxxxxxx dále může

a) xxxxxx opatření x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) až do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx uvedených v xxxx 1 xxxx 3 části X přílohy x tomuto xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx označování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a

c) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxx o xxxxxxx plastové výrobky xxxxxxx v

1. bodu 1 xxxx 6 xxxxx X přílohy x tomuto xxxxxx xxxx výrobky x xxx-xxxxxxxxxxxxxx plastu, xxxx

2. xxxx 1 xxxx 3 části X přílohy k tomuto xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. b) xxxx x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§34

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx inspekce

(1) Státní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontroluje, xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a právních xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx provedení, která xxxxxxxx označování vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxx 4 xxxxx X přílohy x xxxxxx zákonu xxx jejich xxxxxxx xx xxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dále může

a) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx,

x) až do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx v bodu 4 xxxxx B přílohy k xxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxx nesplňují xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a

c) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 4 xxxxx X přílohy k xxxxxx zákonu x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na označování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx opatření xxxxx odstavce 2 xxxx. x) nebo x) nemá odkladný xxxxxx.

§35

Krajské xxxxxxxxxx stanice

(1) Xxxxxxx hygienické xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona x právních xxxxxxxx xxxxxxxx k jeho xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx x xxxxxx 2 xx 5 x 7 až 9 xxxxx X přílohy x tomuto xxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 2 x 5 xxxxx B přílohy k tomuto xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx na trh.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xxxx xxxx

x) uložit xxxxxxxx x xxxxx xxx zjednání xxxxxxx,

x) xx xx zjednání xxxxxxx xxxxxxx uvedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 2 nebo 5 xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx xx xxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stažení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxx o

1. vybrané xxxxxxxx výrobky xxxxxxx x xxxxxx 2 xx 5 nebo 7 až 9 xxxxx A přílohy x xxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx plastové xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2 xxxx 5 xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx, xxxxx nesplňují xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(3) Xxxxxxxx proti rozhodnutí x xxxxxxx opatření xxxxx odstavce 2 xxxx. x) nebo x) nemá xxxxxxxx xxxxxx.

§36

Orgány Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zákaz xxxxxxxxx x §6 x

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx §8.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xx celního xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx jejich xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §6, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxx volného oběhu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8.

(3) Generální xxxxxxxxxxx cel xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Státní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx inspekci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x celním xxxxxx x dovezených xxxxxxxxx plastových xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx podle odstavce 3 xx poskytují x xxxxxxx

x) identifikační xxxxx dovozce, x xx jméno, xxxxxx xxxxx x identifikační xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx dovozu,

d) popis xxxxx,

x) xxxxxxx zařazení,

f) xxxx, x něhož xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, hmotnosti xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) identifikační xxxxxx xxxxxxxxxx x

x) x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4 xxxx porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

§37

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vzniku xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x práv x xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxxx plastových xxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx předcházení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxx výkonu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vydaným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem, xxxxx xx současně xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Společná xxxxxxxxxx

§38

Xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 2 písm. b), §10a xxxx. 2 x §21 odst. 2 x 3 xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx datové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx podle xxxxxx x integrovaném registru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x integrovaném xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§39

Xxx xxxxxxxxxx splnění xxxxxx upravených xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x počtu xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx z posledních xxxxx zveřejněných Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem.

§40

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx podle §6 zakázán x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx celního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, je dovozce xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§41

Xxxxxxxx technického xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/1535 ze xxx 9. xxxx 2015 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx informací v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx informační xxxxxxxxxxx.

§42

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx ustanovení

a) §10 xxxx. 1, §15 xxxx. 4 xx 6 x 9 x §25 xxxx. 1 písm. x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2023,

x) §5 xxxx. 2 x 3 x §27 xxxx. 1 xxxx. a), xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2024, x

x) §10 xxxx. 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2024.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx v. r.

Zeman x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x zákonu x. 243/2022 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxx výrobky, xx xxxxx xx vztahují xxxxxxxx k omezení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí

Část A

Vybrané xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx trh

1. Vatové xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx8).

2. Xxxxxxx (xxxxxxxx, xxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxx).

3. Xxxxxx.

4. Xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotnické prostředky8).

5. Xxxxxxxx míchátka.

6. Xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx balónků, xxxxx xxxxxxx pro průmyslové xxxx xxxx profesionální xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

7. Xxxxxx xx potraviny vyrobené x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx. xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxx nebo bez xxx, xxx se xxxxxxxxx x pojmutí xxxxxxxx, xxxxx jsou

a) xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx na xxxxx, xxxx x odnesení x xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xx spotřebě bez xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, talířů x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

8. Nádoby xx nápoje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x víček.

9. Nápojové xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx polystyrenu, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

Xxxx X

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Hygienické xxxxxx x tampony a xxxxxxxxxx tamponů.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx9) (xxxx jen "xxxxxxxx výrobek") x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx na xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx X

Xxxxxxx xxxxxxxx výrobky, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx.

3. Balónky, kromě xxxxxxx xxx průmyslové xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x upotřebení, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx X

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx nákladů xx xxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx použití v xxxxxxxxx x tabákovými xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x péči x xxxxxxxxx.

3. Balónky, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx profesionální xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx distribuovány xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 243/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.10.2022, x xxxxxxxx ustanovení §10 xxxx. 1, §15 xxxx. 4 xx 6 a 9 a §25 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023, §5 xxxx. 2 x 3 x §27 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2024, x §10 odst. 2, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.7.2024.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx či xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2008/98/XX xx xxx 19. listopadu 2008 x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 1357/2014, směrnice Xxxxxx (XX) 2015/1127, xxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/997 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/851. Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2019/904 xx xxx 5. xxxxxx 2019 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1907/2006 xx xxx 18. xxxxxxxx 2006 x registraci, xxxxxxxxx, povolování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x zřízení Evropské xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxxxxx 1999/45/ES x x xxxxxxx nařízení Xxxx (EHS) x. 793/93, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1488/94, xxxxxxxx Rady 76/769/XXX x xxxxxxx Xxxxxx 91/155/XXX, 93/67/XXX, 93/105/XX x 2000/21/ES, v xxxxxxx xxxxx.

3) §1820 xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1380/2013 xx xxx 11. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxx (XX) x. 1954/2003 a (ES) x. 1224/2009 a x zrušení xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 2371/2002 x (ES) x. 639/2004 a xxxxxxxxxx Rady 2004/585/XX, x xxxxxxx znění.

5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2020/2151 xx xxx 17. xxxxxxxx 2020, xxxxxx xx xxxxxxx pravidla xxx harmonizované xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx jedno xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx X xxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2019/904 x omezení xxxxxx některých plastových xxxxxxx xx životní xxxxxxxxx.

6) Zákon č. 542/2020 Sb., x výrobcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

7) §405 xxxxxx x. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

8) Například xxxxx č. 268/2014 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx x x změnách některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx č. 55/2015 Sb., x technických požadavcích xx xxxxxxx implantabilní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

9) Zákon č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.