Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2022 do 31.12.2022.


Zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí

243/2022 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Působnost zákona §2

Základní pojmy §3

Způsoby plnění povinností výrobcem §4

Pověřený zástupce §5

ČÁST DRUHÁ - OPATŘENÍ K OMEZENÍ DOPADU VYBRANÝCH PLASTOVÝCH VÝROBKŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zákaz uvádění některých vybraných plastových výrobků na trh a do oběhu §6

Evidence vybraných plastových výrobků uvedených na trh §7

Označování vybraných plastových výrobků §8

Osvětová činnost §9

Úhrada nákladů obcí výrobcem §10

Zpětný odběr a zpracování odpadních lovných zařízení §10a

ČÁST TŘETÍ - KOLEKTIVNÍ SYSTÉM

Obecné ustanovení §11

Provozování kolektivního systému §12

Oprávnění k provozování kolektivního systému §13

Předmět činnosti a omezení provozovatele kolektivního systému §14

Povinnosti provozovatele kolektivního systému §15

Povinnosti společníků provozovatele kolektivního systému §16

Povinnosti výrobců při kolektivním plnění §17

Hospodaření provozovatele kolektivního systému a rezerva §18

Vrácení peněžního příspěvku §19

Vzájemná spolupráce mezi provozovateli kolektivních systémů §20

Evidence vedené provozovatelem kolektivního systému a roční zpráva §21

Ověřování údajů §22

Kontrola nad činností provozovatele kolektivního systému §23

Zánik oprávnění k provozování kolektivního systému a převod peněžních prostředků §24

ČÁST ČTVRTÁ - PŘESTUPKY

Přestupky výrobce §25

Přestupky provozovatele kolektivního systému §26

Další přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §27

Společná ustanovení k přestupkům §28

ČÁST PÁTÁ - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

Správní orgány vykonávající státní správu v oblasti odpadu z vybraných plastových výrobků §29

Ministerstvo §30

Ministerstvo průmyslu a obchodu §31

Inspekce §32

Česká obchodní inspekce §33

Státní zemědělská a potravinářská inspekce §34

Krajské hygienické stanice §35

Orgány Celní správy České republiky §36

Kontrola v oblasti předcházení vzniku odpadu z vybraných plastových výrobků a práv a povinností souvisejících s nakládáním s odpadem z vybraných plastových výrobků §37

ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §38 §39

Přechodné ustanovení §40

Oznámení technického předpisu §41

Účinnost §42

Příloha - Vybrané plastové výrobky, na které se vztahují opatření k omezení jejich dopadu na životní prostředí

INFORMACE

243

XXXXX

xx xxx 10. xxxxx 2022

x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx1) x upravuje

a) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx plastových xxxxxxx,

x) xxxxx x povinnosti xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nakládáním x xxxxxxx x vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx plastových xxxxxxx x x oblasti xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x nakládáním x xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx vybrané plastové xxxxxxx bez xxxxxx xx to, xxx xxxx xx xxx xxxxxxx samostatně nebo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx jiných xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, použije xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků x xx nakládání s xxxxxxxxx plastovými výrobky, xxxxx se xxxxx xxxxxxx, zákon x xxxxxxxx.

(3) Nestanoví-li tento xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xx obalem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx.

§3

Základní pojmy

(1) Xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 3 xxxx 5 xxxxxxxx (XX) č. 1907/20062), x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxx být xxxxxx strukturní složkou xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přírodními xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx plastovým xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) výrobek xxxxxxx x xxxxxxx X xx X přílohy x tomuto xxxxxx, xxxxx xx vyroben xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx není vyroben, xxxxxxx nebo xxxxxx xx xxx xxx, xxx mohl xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx využit xxxx xxxx projít xxxxxxxx xxxxx xxx, xx bude xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx určen,

b) xxxxx xxxxxxxx obsahující xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx z xxx-xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx rozumí

a) xxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plastové xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozpad xxxxxxxxxx materiálu na xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

x) výrobcem

1. podnikatel xxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxx bez xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx3), vyrábí, plní, xxxxxxx nebo dováží x xxxxx na xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxx vykonávající rybolovnou xxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx 28 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 1380/20134), nebo

2. xxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx komunikace xx xxxxx3) prodává xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx České xxxxxxxxx x xxxxxx státu, xxx xx usazen, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 4 xxxx 28 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) č. 1380/20134),

x) lovným xxxxxxxxx xxxxxxxx část nebo xxxxxxx zařízení, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x zasažení, xxxxxxxxx xxxx chovu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx která pluje xx xxxxxx hladině x používá xx xx účelem xxxxxxxx x ulovit xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zdroje,

d) xxxxxxxx xx trh první xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky v xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx, spotřebě xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dodání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx uvedení na xxx,

x) dovozem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobku xx země xxxx Xxxxxxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vybraný xxxxxxxx xxxxxxx, než xx xxxx odpadem x xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobců xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx D přílohy x xxxxxx xxxxxx,

x) provozovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxxxx plnění povinností xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §7, 8 xxxx 10a xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx 10

a) xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zajištění plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx x xxxxxxxxxxx plnění") x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nezaniká, xxxxx xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 4 xxxxx X přílohy x tomuto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxxxxxxx, xxxx jménem x xx vlastní xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx zástupce

(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice, xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx od 1.1.2024.

(3) Xxxxxx xx 1.1.2024.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx písemné smlouvy. Xxxxxxxxx zástupcem podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, která xx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx. Pověřeným xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx tím není xxxxxxx.

(5) Pověřený xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 plní xxxxxxx povinnosti výrobce xxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

XXXX DRUHÁ

OPATŘENÍ X XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX

§6

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vybraných plastových xxxxxxx na trh x xx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx trh nebo xx xxxxx vybrané xxxxxxxx výrobky uvedené x části X přílohy k tomuto xxxxxx xxxx výrobky x oxo-rozložitelného xxxxxx.

§7

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxx

(1) Výrobce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x částech X xx D přílohy x tomuto zákonu xxxx lovných zařízení xxxxxxxxxxxx plast xx xxxxxxx vést xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx trh, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx výrobky xxxxxxx x xxxx 5 xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx

x) uchovávat xxxxx x evidence xxxxx xxxxxxxx 1 po xxxx 5 let,

b) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx uplynulý xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx"), pokud xxxx uzavřenu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx dané xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx inspekce xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x evidenci.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou rozsah x xxxxxx vedení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx zajistí, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedený x xxxxx X přílohy x tomuto xxxxxx, xxxxx uvádí xx trh, xxx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx viditelným, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx způsobů xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a

b) xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx odpadu x tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx odpadu xx xxxxxxx prostředí.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2020/21515).

§9

Xxxxxxxx činnost

(1) Výrobce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx snížení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx na xxx, kterého xx xxxxxxx uživatelé xxxxxxx xxxx xxxxx určená x xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx informovat konečné xxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx kampaní x

x) xxxxxxxxxxx opětovně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x systémech xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, xxxxxxxx xxxxxxxxx nakládání s xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx odpadu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxx xx xxxxxxx prostředí, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uživatelů.

§10

Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xx 1.1.2023.

(2) Xxxxxx xx 1.7.2024.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 3 xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nákladů xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 x takovým počtem xxxx, xxx xxxxx xxxx, s nimiž xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx obci xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxx, xxxxx

x) do 1 xxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 30 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 30 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx 2 xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx minimálně 60 % z xxxxxxxxx xxxxx xxxx x České xxxxxxxxx x xxx podíl xxxxxxxx žijících v xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 60 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky x

x) xx 3 xxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx minimálně 90 % x xxxxxxxxx xxxxx obcí v Xxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxx obyvatel xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 90 % x xxxxxxxxx xxxxx obyvatel Xxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 3 xxxxx X přílohy x tomuto xxxxxx, který xxxxxx xxxxx na xxx xxxx výrobky po xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx lhůty xxxxx xxxxxx x) xx x) xxxxxx xxxxxxxx xx prvního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx.

(4) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx výrobcem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, zejména xx xx xxxx xxxxxx nákladů hrazených xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx výrobci xxxxxxxxxx, kterou lze xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxx a xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx nákladů xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx v xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vynakládaným xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2. Způsob xxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách; způsob xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx kalendářní rok, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x něm xxxxx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

§10x

Xxxxxx odběr x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lovných xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx povinen xxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx nároku xx xxxxxx xxxxxx xxxxx odpadních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vede údaje x zpětně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxxx do 15. xxxxx xxxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxx. Tyto xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dokládající xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxxx vedených x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX SYSTÉM

§11

Obecné xxxxxxxxxx

Xxxxx xx xxx xxxxx této hlavy xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx6), xxxxxx xx

x) vybraným xxxxxxxx xxxxxxx plastový xxxxxxx x

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x vybraných plastových xxxxxxx.

§12

Xxxxxxxxxxx kolektivního systému

(1) Xxxxxxxxxx kolektivní systém xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx může provozovat xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx plnění povinností xxxxxxx xxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxx X přílohy k tomuto xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "společník") xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx.

§13

Xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx §35 xxxxxx x výrobcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx §35 xxxx. 2 písm. x) x x). Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx, xxx které xxxxxxx hodlá zajišťovat xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx žádost o xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xx použije obdobně §36 xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s výjimkou §36 odst. 3 xxxx. x) bodů 2 až 5, §36 xxxx. 3 xxxx. x) x §36 xxxx. 3 xxxx. x) bodu 3. Xxxxxxxx žádosti xxxx xxxx

x) xxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 6; xxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 4 písm. x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxxxxx kolektivní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx, x

x) návrh způsobu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle §15 xxxx. 9.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx obdobně §37 xxxx. 1 x 2 xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx které bude xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Pro xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx použije xxxxxxx §38 zákona x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx §38 odst. 1 xxxx. c).

(5) Pro xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx obdobně §39 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x podmínek xxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 xxxx. x) x j) xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx životností, xx xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx povinen oznámit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx zjednána xxxxxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§14

Předmět xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx

(1) Pro vymezení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx obdobně §40 xxxx. 1 xxxxxx x výrobcích s xxxxxxxxx životností.

(2) Xxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se použije xxxxxxx §41 xxxx. 2, 3 x 5 xx 8 xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xx zvláštní xxxxx podle xxxxxxxx 4, smlouvu, která xx vzhledem xx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx řádného hospodáře, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx osoby xxx xx ni bezúplatně xxxxxxxx xxxxxxx. Právní xxxxxxx, xxxxx xx x xxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx mají x xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx nebo ke xxxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx, xx použije xxxxxxx §43 zákona x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§15

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx

(1) Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx obdobně §44 xxxx. 1 xx 3 x 6 xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Provozovatel kolektivního xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o kolektivním xxxxxx, xxxxxx sazeb xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx poprvé xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxx přijetí xxxxxxxxxx mimo xxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx kapitálu x na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxx rozhodnutí, je-li xxxxxxxxxxxx kolektivního systému xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx,

x) výpis z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxx x evidence xxxxxxxxxxxxxxx cenných papírů, xxxxx xxx x xxxxx akcií xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx hromady7), xxxx xxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx x jednání xxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxxx v xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a rozhodování x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, pachtu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo text xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxxx hromadu.

(4) Xxxxxx xx 1.1.2023.

(5) Xxxxxx xx 1.1.2023.

(6) Xxxxxx xx 1.1.2023.

(7) Provozovatel xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 nebo 2 xx povinen xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. x) xxxx x) x xxxxxxx xxxxxx obcí, xxx xxxxx xxxx, s xxxxx xxxxxxx smlouvu x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, činil

a) xx 1 xxxx xxx dne nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 30 % z celkového xxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxx podíl xxxxxxxx xxxxxxxx x těchto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 30 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) do 2 xxx xxx xxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx 60 % x celkového xxxxx xxxx x České xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx obcích xxxxx xxxxxxxxx 60 % x xxxxxxxxx xxxxx obyvatel České xxxxxxxxx a

c) xx 3 let xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 90 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x České xxxxxxxxx x aby xxxxx obyvatel xxxxxxxx x těchto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 90 % z celkového xxxxx obyvatel Xxxxx xxxxxxxxx.

(8) Pokud xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x úhradě nákladů xxxx xxxxx xxxxxxxx 7 předložený obci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx xxxxx zákonem, zejména xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx týče, xxxxxxxx xxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x uzavření xxxxxxx xxxx obcí x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§16

Povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému

Společník provozovatele xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx společníkem, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxx všechny xxxxxxx xxxxxxxx výrobky, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxx které xxxxxxx xxxx xxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx systému vydáno xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17

Povinnosti výrobců xxx xxxxxxxxxxx plnění

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobců x xxxxxxxxxxx systému xx použije xxxxxxx §45 xxxx. 1 x 3 zákona x výrobcích x xxxxxxxxx životností. Výrobce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxx vybraných plastových xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x kolektivním xxxxxx xxx daný xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx D přílohy x xxxxxx xxxxxx, xxxxx uvádí xx xxx, xxxxx x xxxxxx provozovatelem kolektivního xxxxxxx.

§18

Xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rezerva

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxx rezervy určené xx krytí xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §46 xxxx. 1 xx 4 x §48 xxxx. 1 až 5 xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrolu xx xxxxxx ministerstva.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výrobcům xx xxxxxx xxxxxxxxx kolektivního xxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nezbytné xxx plnění těchto xxxxxxxxxx hospodárným způsobem. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zprávu x plnění xxxx xxxxxxxxxx za uplynulý xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx kalendářního xxxx.

§19

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx kolektivního systému x případě, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nestane xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx, vrátí obdržený xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zajištění xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxx §15 odst. 4 xxxx. x) xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 4 písm. x) xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx vybraný xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu. Xxxx-xx touto osobou xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výrobce x vrácením xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xx použije xxxxxxx §47 odst. 2 a 3 xxxxxx x výrobcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§20

Xxxxxxxx spolupráce mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx kolektivního systému xxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx tentýž xxxx xxxxxxxxx plastových výrobků xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxx na xxxxxxxxxxx úklidu, soustřeďování, xxxxxxxx xxxx zpracování xxxxxx x vybraných xxxxxxxxxx výrobků, xxxx

x) xxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxx §9.

(2) Xxxxxxx strany xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx povinny xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx smlouvy ministerstvu xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx, xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jedna xx xxxxxxxxx xxxxx.

§21

Xxxxxxxx vedené provozovatelem xxxxxxxxxxxx systému x xxxxx zpráva

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, s xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxx vedených xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx §26 xxxx. x) až x), x) a x) xxxxxx x výrobcích x xxxxxxxxx životností x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků uvedených xx xxx xxxxxxx, x nimiž xx xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Provozovatel xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx 30. xxxxxx následujícího xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx §48 xxxx. 6 a §51 odst. 2, 3, 5 x 6 xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tím, xx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je povinen

a) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 a roční xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobcích xx xxxx 5 xxx x

x) předložit x xxxxx kontroly xx xxxxxxxx inspekce nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokládající xxxxxxxxxx a úplnost xxxxx uvedených x xxxxxxxxxx podle odstavce 1 x v xxxxx zprávě x xxxxxxxxx plastových xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxx zprávy x vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§22

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx řádnou xxxx xxxxxxxxxx účetní xxxxxxx ověřenou auditorem.

(2) Xxxxxxxxxxxx kolektivního systému xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx provedl xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxxxx výrobci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a

b) vedení xxxxxxxx podle §21 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x každém xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xx oprávněn k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxx xxxxxx x ověření podle xxxxxxxx 2 je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období.

(4) Xxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(5) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ověření xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

§23

Kontrola xxx činností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx obdobně §54 xxxxxx x xxxxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx.

§24

Xxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x převod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §55 xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se považuje xxxxxx nesplnění povinnosti xxxxx §15 xxxx. 7.

(2) Xxxxxxxxx osoba, xxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxx, je povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §56 xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §56 odst. 3 xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona; xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x výrobcích s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

PŘESTUPKY

§25

Přestupky xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) xxxx povinnost výrobce xxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxx s §4,

x) v xxxxxxx x §5 xxxx. 2 si xxxxxx xxxxxxxxxx zástupce nebo xx ho určí x xxxxxxx s §5 xxxx. 4 xxxx 5,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §7 xxxx. 2 písm. x) neuchovává xxxxx x evidence xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx x evidence xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx nepředloží inspekci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 písm. x),

x) x xxxxxxx x §8 xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx prováděcím xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/2151 xxxxxxx plastový xxxxxxx xxxxxxx x

1. bodu 1 nebo 3 xxxxx B přílohy x xxxxxx xxxxxx,

2. xxxx 2 xxxx 5 xxxxx B přílohy k xxxxxx xxxxxx, xxxx

3. xxxx 4 části B přílohy k xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx osvětovou xxxxxxx podle §9 xxxxxxxxxx způsobem x xx xxxxxxxxxx rozsahu,

g) xxxxxx od 1.1.2023,

h) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx lovných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v §10a,

i) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx x §17, xxxx

x) xxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 4.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 500 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d), x) nebo x),

x) 1 250 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. f), xxxx

x) 2 500 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx c), x), x) xxxx x).

§26

Xxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx s §13 xxxx. 6 xxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §14 odst. 1 xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) poruší některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx omezení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x §14 xxxx. 2 nebo 3,

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx provozovatele kolektivního xxxxxxx stanovených x §15 odst. 1, 4 až 6 xxxx 9,

e) nezveřejní xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 3,

x) nesplní xxxxxxxx x povinností týkajících xx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx stanovených x §18,

x) x xxxxxxx x §19 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx v xxxxxxx, xx xx vybraný xxxxxxxx xxxxxxx nestane xx území České xxxxxxxxx odpadem,

h) x xxxxxxx s §20 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stejnopis xxxx xxxxxx xxxxxxxx kopii xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx stanoveném rozsahu xxxxxxxx podle §21 xxxx. 1 xxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx evidencí xxxxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §21 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x evidencí xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobcích xxxxx §21 xxxx. 4 písm. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx úplnost xxxxx §21 odst. 4 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §22 xxxx. 1 xx 3.

(2) Xx xxxxxxxxx lze uložit xxxxxx xx

x) 250 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx e),

b) 500 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. h) nebo x),

x) 2 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xx x), xxxx

x) 5 000 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx d) xxxx x).

§27

Xxxxx přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) účinné xx 1.1.2024,

x) v xxxxxxx s §6 xxxxx xx xxx xxxx xx oběhu xxxxxxx xxxxxxxx výrobky xxxxxxx x

1. bodu 1 nebo 6 xxxxx X přílohy x tomuto zákonu xxxx xxxxxxx x xxx-xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxxxx 2 xx 5 xxxx 7 xx 9 xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx x §12 xxxx. 1 provozuje xxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxx x provozovatelem xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx x kolektivním xxxxxx xxxxx §16, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nevyužité peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx výrobců včetně xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2.

(2) Za xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx do

a) 2 500 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x), nebo

b) 5 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) xxxx x).

§28

Společná ustanovení x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) x x) až x), §26 x §27 xxxx. 1 xxxx. x) a x) až x),

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 1 písm. x) xxxx 1 a §27 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1,

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 1 písm. x) xxxx 3, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 písm. e) xxxx 2 a §27 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pokuty uložené

a) Xxxxxx obchodní xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Státní zemědělskou x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx inspekce,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanicí xxxxxx xxxxxxx hygienická xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx též tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXX XXXXXX XXXXXX

§29

Xxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx správu x xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx plastových výrobků

(1) Xxxxxx správu xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) ministerstvo,

b) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu,

c) xxxxxxxx,

x) Xxxxx obchodní xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x potravinářská xxxxxxxx,

x) xxxxxxx hygienické xxxxxxx x

x) orgány Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx si odbornou xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx správy xx xxxxx předcházení xxxxxx xxxxxx z vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx x povinností xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x odpady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§30

Xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx státní správy xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx plastových xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a rozhoduje x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx, jak xxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ustanovení tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx provedení.

(3) Ministerstvo

a) xxxxxxxxx o

1. xxxxxxx x xxxxxx oprávnění x provozování kolektivního xxxxxxx,

2. xxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. souhlasu k xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

5. zrušení oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx

1. obsažené x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému a x žádostech x xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 odst. 2 xxxx. b),

3. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx x roční xxxxxx x vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 3, §18 x §21 xxxx. 2 x

5. xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx podle §22,

x) xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x provozování kolektivního xxxxxxx x xxxxxxxxxx x jejich změnách xxxx xxxxxxx x

2. xxxxxxxx xxxxx získané x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) kontroluje činnost xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx provozovateli kolektivního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx orgánům Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx plastových xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx a

h) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x oblasti omezení xxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, výrobci, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a spolky, xxxxxxx xxxxxxx se xxxx tohoto xxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx průmyslu a xxxxxxx xxxxxx vyjádření x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x

x) xxxxxxx x xxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx kolektivního systému,

b) xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému,

c) xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx provozovatele kolektivního xxxxxxx a

e) udělení xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx nebo zástavě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému.

§32

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzickými osobami xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx oblastech působnosti xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx oblastí, v xxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, a

b) xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx.

§33

Xxxxx xxxxxxxx inspekce

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x bodech 1 x 6 xxxxx X přílohy k xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x oxo-rozložitelného xxxxxx xx trh xxxx xx oběhu x

x) označování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 x 3 xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xx xxx.

(2) Xxxxx obchodní xxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxx opatření a xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 xxxx 3 xxxxx B přílohy k xxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem, a

c) xxxxxx xxxxxxxxx zajistit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x trhu, xxxxx jde o xxxxxxx xxxxxxxx výrobky xxxxxxx x

1. bodu 1 xxxx 6 xxxxx A přílohy x tomuto xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx-xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxx 1 xxxx 3 xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§34

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx inspekce

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontroluje, xxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x bodu 4 xxxxx X přílohy x tomuto xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx trh.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx a potravinářská xxxxxxxx dále xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xx xxxxxxxx nápravy zakázat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 4 části X přílohy k tomuto xxxxxx xx trh, xxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 4 xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx x xxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(3) Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. b) xxxx x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§35

Krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx hygienické xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx, která upravují

a) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 2 xx 5 x 7 až 9 xxxxx A přílohy x xxxxxx zákonu xx trh nebo xx xxxxx a

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 2 x 5 xxxxx X přílohy k xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx může

a) uložit xxxxxxxx x xxxxx xxx zjednání xxxxxxx,

x) xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 nebo 5 xxxxx X přílohy x xxxxxx zákonu xx trh, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxx zajistit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků x xxxx, pokud xxx x

1. vybrané xxxxxxxx výrobky uvedené x xxxxxx 2 xx 5 xxxx 7 xx 9 xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2 nebo 5 části X přílohy x xxxxxx xxxxxx, xxxxx nesplňují xxxxxxxxx na označování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx proti rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) xxxx x) xxxx odkladný xxxxxx.

§36

Xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx

x) dovozem xxxx porušován zákaz xxxxxxxxx x §6 x

x) xxxx označeny xxxxx §8.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx dovážené xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx skladu, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx zušlechťovacího styku, xxxxx je jejich xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §6, xxxx

x) xx celního xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxx x potravinářské xxxxxxxx x krajským hygienickým xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx odstavce 3 xx poskytují x xxxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) xxxxx celního xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx,

x) popis xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, x něhož xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vyjádřené x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) identifikační xxxxxx xxxxxxxxxx x

x) x případě xxxxxxx x dostupné kopie xxxxxxx vztahujících xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx daňového xxxx.

§37

Kontrola x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odpadu x&xxxx;xxxxxxxxx plastových výrobků x xxxx a xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx vzniku xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x odpadem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxx tohoto xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem, xxxxx xx současně jejich xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§38

Xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 písm. x), §10a xxxx. 2 x §21 odst. 2 x 3 xx plní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx datové schránky xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx ohlašovacích povinností x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x integrovaném registru xxxxxxxxxxxx životního prostředí x integrovaném xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti životního xxxxxxxxx.

§39

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx upravených xxxxx xxxxxxx ve vztahu x počtu obyvatel Xxxxx republiky, xxxxx xxxx x počtu xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem.

§40

Xxxxxxxxx ustanovení

Dovezené xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx §6 zakázán x xxxxx byly propuštěny xx celního režimu xxxxxxxxx použití, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zničit xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xx xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx.

§41

Xxxxxxxx technického předpisu

Tento xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/1535 ze dne 9. xxxx 2015 x postupu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx technických xxxxxxxx x předpisů xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§42

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) §10 xxxx. 1, §15 xxxx. 4 až 6 x 9 x §25 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2023,

x) §5 odst. 2 x 3 x §27 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2024, a

c) §10 xxxx. 2, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2024.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x xxxxxx x. 243/2022 Sb.

Vybrané xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx k omezení xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx prostředí

Část A

Vybrané xxxxxxxx výrobky, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx

1. Vatové xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx8).

2. Xxxxxxx (vidličky, xxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxx).

3. Xxxxxx.

4. Xxxxx, xx která xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx8).

5. Xxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Tyčky x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a upotřebení, xxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx mechanismů xxxxxx xxxxx.

7. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x expandovaného xxxxxxxxxxx, xx. xxxxxx, xxxx xxxx krabičky x xxxxx xxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx

x) xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xx xxxxx, xxxx k xxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxx a

c) připraveny xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxxxxx xxxx ohřívání, xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro rychlé xxxxxxxxxxx nebo jiná xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx a xxxxx a balení xxxxxxxxxxxx potraviny.

8. Nádoby xx xxxxxx xxxxxxxx x expandovaného xxxxxxxxxxx, xxxxxx jejich uzávěrů x xxxxx.

9. Xxxxxxxx xxxxxxx vyrobené z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

Xxxx B

Vybrané xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje povinnost xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx tamponů.

2. Předvlhčené xxxxxxxx pro osobní xxxxxxx.

3. Předvlhčené ubrousky xxx xxxx x xxxxxxxxx.

4. Tabákové xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx9) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx") x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx X

Xxxxxxx plastové xxxxxxx, xx kterým xx xxxxxxxx osvětová xxxxxxx

1. Xxxxxxxx výrobky s xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx na trh xxx použití v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx.

3. Balónky, xxxxx xxxxxxx xxx průmyslové xxxx xxxx profesionální xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx tamponů.

Část D

Vybrané xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx zástupce x xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxx výrobky x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx trh xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx.

3. Balónky, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 243/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.10.2022, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §10 xxxx. 1, §15 xxxx. 4 xx 6 x 9 a §25 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2023, §5 xxxx. 2 x 3 x §27 xxxx. 1 písm. x), která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2024, a §10 xxxx. 2, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.7.2024.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2008/98/XX xx xxx 19. listopadu 2008 x odpadech x x xxxxxxx některých xxxxxxx, xx znění xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 1357/2014, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1127, xxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/997 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/851. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/904 xx xxx 5. xxxxxx 2019 o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx prostředí.

2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1907/2006 xx xxx 18. xxxxxxxx 2006 x registraci, xxxxxxxxx, povolování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, x změně xxxxxxxx 1999/45/XX x x zrušení xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 793/93, xxxxxxxx Komise (XX) x. 1488/94, xxxxxxxx Rady 76/769/XXX x xxxxxxx Komise 91/155/XXX, 93/67/EHS, 93/105/XX x 2000/21/XX, v xxxxxxx xxxxx.

3) §1820 zákona x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

4) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1380/2013 xx xxx 11. xxxxxxxx 2013 o xxxxxxxx rybářské xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 1954/2003 x (XX) x. 1224/2009 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 2371/2002 a (XX) x. 639/2004 a xxxxxxxxxx Xxxx 2004/585/XX, x platném xxxxx.

5) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (EU) 2020/2151 xx xxx 17. xxxxxxxx 2020, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx uvedených v xxxxx X xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2019/904 o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

6) Xxxxx č. 542/2020 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

7) §405 xxxxxx x. 90/2012 Sb., x obchodních xxxxxxxxxxxxx x družstvech (zákon x xxxxxxxxxx korporacích), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

8) Xxxxxxxxx xxxxx č. 268/2014 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 378/2007 Sb., x léčivech x x xxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxxxx xxxxx č. 55/2015 Sb., x technických požadavcích xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

9) Xxxxx č. 110/1997 Sb., x potravinách x xxxxxxxxxx výrobcích x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.