Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 30.06.2024.


Zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí

243/2022 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Působnost zákona §2

Základní pojmy §3

Způsoby plnění povinností výrobcem §4

Pověřený zástupce §5

ČÁST DRUHÁ - OPATŘENÍ K OMEZENÍ DOPADU VYBRANÝCH PLASTOVÝCH VÝROBKŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zákaz uvádění některých vybraných plastových výrobků na trh a do oběhu §6

Evidence vybraných plastových výrobků uvedených na trh §7

Označování vybraných plastových výrobků §8

Osvětová činnost §9

Úhrada nákladů obcí výrobcem §10

Zpětný odběr a zpracování odpadních lovných zařízení §10a

ČÁST TŘETÍ - KOLEKTIVNÍ SYSTÉM

Obecné ustanovení §11

Provozování kolektivního systému §12

Oprávnění k provozování kolektivního systému §13

Předmět činnosti a omezení provozovatele kolektivního systému §14

Povinnosti provozovatele kolektivního systému §15

Povinnosti společníků provozovatele kolektivního systému §16

Povinnosti výrobců při kolektivním plnění §17

Hospodaření provozovatele kolektivního systému a rezerva §18

Vrácení peněžního příspěvku §19

Vzájemná spolupráce mezi provozovateli kolektivních systémů §20

Evidence vedené provozovatelem kolektivního systému a roční zpráva §21

Ověřování údajů §22

Kontrola nad činností provozovatele kolektivního systému §23

Zánik oprávnění k provozování kolektivního systému a převod peněžních prostředků §24

ČÁST ČTVRTÁ - PŘESTUPKY

Přestupky výrobce §25

Přestupky provozovatele kolektivního systému §26

Další přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §27

Společná ustanovení k přestupkům §28

ČÁST PÁTÁ - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

Správní orgány vykonávající státní správu v oblasti odpadu z vybraných plastových výrobků §29

Ministerstvo §30

Ministerstvo průmyslu a obchodu §31

Inspekce §32

Česká obchodní inspekce §33

Státní zemědělská a potravinářská inspekce §34

Krajské hygienické stanice §35

Orgány Celní správy České republiky §36

Kontrola v oblasti předcházení vzniku odpadu z vybraných plastových výrobků a práv a povinností souvisejících s nakládáním s odpadem z vybraných plastových výrobků §37

ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §38 §39

Přechodné ustanovení §40

Oznámení technického předpisu §41

Účinnost §42

Příloha - Vybrané plastové výrobky, na které se vztahují opatření k omezení jejich dopadu na životní prostředí

INFORMACE

243

XXXXX

xx xxx 10. xxxxx 2022

x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx usnesl xx tomto zákoně Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx1) a upravuje

a) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků,

b) xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx trh,

c) práva x povinnosti xxxxxxxxxxx x nakládáním s xxxxxxx x vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx předcházení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx plastových xxxxxxx x x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x odpadem z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Tento xxxxx xx xxxxxxx xx vybrané xxxxxxxx xxxxxxx bez ohledu xx xx, xxx xxxx na trh xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx výrobků.

(2) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků x xx nakládání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx staly xxxxxxx, zákon o xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, použije xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx pojmy

(1) Xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx tvořený xxxxxxxxx xxxxx čl. 3 xxxx 5 xxxxxxxx (XX) č. 1907/20062), k xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků. Xxxxxxx xxxx materiál xxxxxxx xxxxxxxx neupravenými xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Vybraným plastovým xxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx

x) výrobek xxxxxxx x částech X xx X přílohy x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx částečně x xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx uváděn xx xxx tak, xxx xxxx xxx xxxxx svého xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx projít xxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx k opětovnému xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, ke xxxxxxx xxx určen,

b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) výrobek z xxx-xxxxxxxxxxxxxx plastu.

(3) Pro xxxxx tohoto zákona xx xxxx xxxxxx

x) xxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx, xxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxx rozpad xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx3), xxxxxx, plní, xxxxxxx xxxx xxxxxx x uvádí xx xxx vybrané xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxxxxx xxxxxxx podle čl. 4 xxxx 28 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1380/20134), nebo

2. xxxxxxxxxx, xxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx3) prodává xxxxx xxxxxxxx uživatelům xx Xxxxx republiky x jiného xxxxx, xxx je usazen, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx nenaplněné, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxx čl. 4 xxxx 28 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 1380/20134),

x) lovným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x používá se xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx tyto biologické xxxxxx zdroje,

d) xxxxxxxx xx xxx první xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vybraného xxxxxxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx republiky v xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx, spotřebě xxxx xxxxxxx xxxx dovoz xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dodání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxx, spotřebě xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx na xxx,

x) dovozem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobku xx xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, dočasného xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx skladu,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx plastový xxxxxxx, xxx se xxxx odpadem a xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx x xxxxx X přílohy x tomuto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx právnická xxxxx, xxxxx provozuje xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxx zákona,

j) členským xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx smluvní stát Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§4

Způsoby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx plní xxxxxxxxxx podle §7, 8 xxxx 10a xxxxxxxxxx, svým xxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx povinnosti podle §9 nebo 10

x) xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xx vlastní xxxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx") x xxxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 3. Odpovědnost xxxxxxx xx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků uvedených x xxxx 4 xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx plast plní xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxx.

§5

Pověřený zástupce

(1) Xxxx-xx xxxxxxx usazen x Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxx pověřeného xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 písm. x) xxxx 2, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X přílohy x tomuto xxxxxx xxxx lovná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx určit xx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pověřeného xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx vybrané xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x části D přílohy x xxxxxx xxxxxx xxxx lovná xxxxxxxx xxxxxxxxxx plast xxxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxx xx xxxxx3) xxxxx xxxxxxxx uživatelům do xxxxxx členského xxxxx, xx povinna v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto členského xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx xxx xxxxx xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx, která xx xxxxxxx x České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx; plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx není xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 plní všechny xxxxxxxxxx výrobce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXX DRUHÁ

OPATŘENÍ K XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX VÝROBKŮ NA XXXXXXX PROSTŘEDÍ

§6

Zákaz xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx xx xxx x do xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxx X přílohy k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x oxo-rozložitelného xxxxxx.

§7

Xxxxxxxx vybraných plastových xxxxxxx uvedených xx xxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxx X xx D přílohy x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xx xxx, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx plastové xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 5 xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx

x) uchovávat údaje x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx 5 let,

b) xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok nejpozději xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Ministerstvu xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "ministerstvo"), xxxxx xxxx uzavřenu smlouvu x xxxxxxxxxxx xxxxxx x provozovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx plastové xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxx inspekce xxxxxxxxx prostředí (xxxx xxx "inspekce") xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravdivost x xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Výrobce xxxxxxx, xxx každý xxxxxxx xxxxxxxx výrobek xxxxxxx x xxxxx B přílohy x xxxxxx xxxxxx, který xxxxx xx xxx, xxx xx svém xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx uživatelům xxxxxxxx xxxxxxxxx o

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx plastovým výrobkem, xxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx o xxxxxxxxx zbavování se xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx třeba se x xxxxxxx x xxxxxxxxxx způsobů xxxxxxxxx x odpady x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x toho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx odpadu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx určená x xxxxxxxxx odpadu xx xxxxxxx prostředí.

(2) Označování xxxxxxxxx plastových xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx zajistí xxxxx xxxxxxxxxxx nařízení Komise (XX) 2020/21515).

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Výrobce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x části X přílohy x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zařízení obsahujících xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx osvětovou činnost xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uživatele a xxxxx spotřebitelského xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx plastových xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zbavují xxxx xxxxx určená x xxxx odkládání.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 je povinen x xxxxx osvětové xxxxxxxx xxxxxxxxxx konečné xxxxxxxxx zejména prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, vhodných xxxxxxxxx nakládání x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx postupech xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx neohrožují xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx dopadech xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx způsobů zbavování xx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx síť.

(3) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozsah a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 x xxxx xxxxxxxx xx konkrétní cílové xxxxxxx konečných xxxxxxxxx.

§10

Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

(1) Výrobce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxx 1 xxxxx D přílohy x tomuto xxxxxx xx povinen

a) xxxxxx xxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx

1. xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx určená x xxxx xxxxxxxxx, x xx následnou přepravu x xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx a

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx směsný xxxxxxxxx odpad, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx prostranstvích (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na směsný xxxxxxxxx xxxxx"), jeho xxxxxxxx x zpracování x

x) zaslat ministerstvu xxxxx, xxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x množství xxxxxx x xxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx společných sběrných xxxxxxxx xx směsný xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, x xxxxx xx uzavřenu smlouvu xxxxx xxxxxxx a), xx uplynulý kalendářní xxx xx 30. xxxxxx následujícího xxxx.

Xxxx, xx xxxxxx má xxxxxxx uzavřenou smlouvu x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxxxx výrobci xxxxxxxxxx k získání xxxxxx údajů.

(2) Xxxxxx xx 1.7.2024.

(3) Výrobce xxxxxxxxx plastových xxxxxxx xxxxxxxxx x bodech 1 až 3 xxxxx D přílohy x tomuto xxxxxx xx xxxxxxx uzavřít xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 s xxxxxxx xxxxxx xxxx, aby xxxxx obcí, x xxxxx výrobce smlouvu x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxx, činil

a) xx 1 roku xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 30 % x xxxxxxxxx počtu obcí x Xxxxx republice x xxx podíl xxxxxxxx žijících x xxxxxx obcích činil xxxxxxxxx 30 % x celkového xxxxx xxxxxxxx České republiky,

b) xx 2 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx 60 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx a aby xxxxx obyvatel žijících x těchto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 60 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a

c) do 3 let ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona minimálně 90 % z xxxxxxxxx počtu xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x aby podíl xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx obcích xxxxx xxxxxxxxx 90 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky.

V xxxxxxx výrobce vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x bodech 1 xx 3 xxxxx X přílohy k xxxxxx xxxxxx, který xxxxxx uvede na xxx xxxx výrobky xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx podle xxxxxx x) xx x) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xx xxx.

(4) Pokud xxxxx xx uzavření xxxxxxx x úhradě xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, poskytne xxxx xxxxxxx součinnost, kterou xxx po xxxx xxxxxxxxxxx požadovat, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx obcí x xxxxxxxx.

(5) Úhrada xxxxxxx xxxx být ve xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx obci xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 sjednána x xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxx hradit x takové výši, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zveřejní xx xxxxx internetových xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, nejméně xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, aktualizovat x xxxxxxxxx v xxx xxxxx cen x Xxxxx republice.

§10x

Xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obsahujících xxxxx xx xxxxxxx zajistit xxx vazby xx xxxxx nových xxxxxxx x xxx xxxxxx xx úplatu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx lovných xxxxxxxx obsahujících xxxxx x xxxxxx zpracování.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x zpětně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx údaje za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 15. xxxxx následujícího xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu 5 xxx a na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x úplnost.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX SYSTÉM

§11

Obecné xxxxxxxxxx

Xxxxx se xxx xxxxx této xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx životností6), xxxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) výrobkem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§12

Provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx kolektivní systém xxx xxxxx na xxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kolektivní xxxxxx, x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vybraných xxxxxxxxxx výrobků uvedených x xxxxx X přílohy k tomuto xxxxxx, které společníci xxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "společník") xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému jako xxxxxxx xxxxxxx xx xxx.

§13

Oprávnění x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxx žádosti xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxxxx oprávnění x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx §35 xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx §35 xxxx. 2 xxxx. b) x x). Xxxxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x části X přílohy k xxxxxx xxxxxx, pro které xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění povinností xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx x xxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §36 xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx §36 xxxx. 3 xxxx. f) xxxx 2 xx 5, §36 xxxx. 3 xxxx. h) x §36 xxxx. 3 xxxx. i) xxxx 3. Xxxxxxxx žádosti xxxx xxxx

x) xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 6; xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx soustřeďování xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxxx pouze xxxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxxxxx kolektivní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx x xxxx 1 xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx, x

x) návrh způsobu xxxxxxx xxxxxx nákladů xxxx xxxxx §15 xxxx. 9.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému se xxxxxxx xxxxxxx §37 xxxx. 1 x 2 xxxxxx o xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx označení druhu xxxxxxxxx plastových xxxxxxx, xxx které bude xxxxxxxxxxx kolektivní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zajišťování kolektivního xxxxxx žadatele.

(4) Pro xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx použije xxxxxxx §38 xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou §38 xxxx. 1 xxxx. x).

(5) Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému se xxxxxxx obdobně §39 xxxx. 1 x 2 zákona x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Přestane-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx splňovat xxxxxxxx x xxxxxxxx nutných xxx xxxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 xxxx. x) a x) xxxxxx o výrobcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx způsobem xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxx o vydání xxxxxxxxx k provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx formuláři, xxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§14

Xxxxxxx činnosti a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti provozovatele xxxxxxxxxxxx systému se xxxxxxx xxxxxxx §40 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx použije xxxxxxx §41 xxxx. 2, 3 x 5 xx 8 xxxxxx x výrobcích x ukončenou xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxx uzavřít x xxxxxx, xxxxx x xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xx zvláštní xxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nebyla xxxxxxxx xxx vynaložení xxxx xxxxxxx hospodáře, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx ni bezúplatně xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxx x xxxxxxx, xxxx právní xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx, xx xxxxxxx obdobně §43 xxxxxx x xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx.

§15

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx použije xxxxxxx §44 xxxx. 1 xx 3 x 6 xxxxxx x xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx sazeb xxx výpočet peněžitých xxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxx, xxx takový xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx povinen do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvu

a) xxxx aktuálního znění xxxxxxx společníků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx dni xxxxxx rozhodnutí, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) výpis x xxxxxxxx emise zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x evidence xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx7), xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx, x rozhodnému xxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společností, x

x) xxxxx x jednání xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx v xxxxxxx, v xxxx xx jednání xxxxx xxxxxxx xxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx x rozhodování x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx nebo o xxxxxxxxx xxxxxxx, pachtu xxxx zastavení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx text xxxxxxxxxx přijatého xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zajistit, xxx xxxx peněžních příspěvků xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x účelně xxxxxxxxxxx obcemi xx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx v části X přílohy k xxxxxx zákonu, xxxxxxx xx xxxxxxx uživatelé xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx k xxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxx povinnost xx xxxxxxxx pouze k xxxx druhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydáno xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx v bodu 1 části D přílohy k xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx komunální xxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků,

c) xxxxxxx xx xxxxxxxxx činnost xxxxx §9,

x) xxxxxxx xx xxxxxx rezervy xxxxx §18 xxxx. 1,

x) xxxxxxx na xxxxxx evidencí, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21 x

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nutné x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxx výši xxxxxxxxxx xxxxxxxx a účelně xxxxxxxxxxxxx nákladů xxxx xx

x) úklid xxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. a) x xx následnou xxxxxxxx x zpracování tohoto xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xx vztahuje xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx D přílohy x tomuto xxxxxx, pro xxxxx xxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) soustřeďování xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků uvedených x bodu 1 xxxxx D přílohy x xxxxxx zákonu xxxxx odstavce 4 xxxx. b) x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; to xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění povinností xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků.

Každá xxxx xx xxxxxxx poskytovat xxxxxxxxxxxxx kolektivního systému xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx uzavřít s xxxxxx obcí, xxxxx x uzavření projeví xxxxx, xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) nebo x) xx podmínek xxxxxxxxx xxxx x ostatními xxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx provozovatel xxxxxxxxxxxx systému požadovat xx xxxx, x xxx xx smlouva xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx o xxxxxx nákladů podle xxxxxxxx 4 písm. x) xx povinen x obcí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 xxxxx X přílohy k xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx 2 xx povinen xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. a) xxxx x) x xxxxxxx xxxxxx obcí, xxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx smlouvu x xxxxxx xxxxxxx xxxx uzavřel, xxxxx

x) xx 1 xxxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxxx 30 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxx v Xxxxx republice x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx minimálně 30 % z xxxxxxxxx počtu xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 60 % x celkového xxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx obcích xxxxx minimálně 60 % x celkového xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a

c) xx 3 let ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx 90 % x celkového počtu xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x těchto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 90 % z celkového xxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxx xx uzavření smlouvy x úhradě nákladů xxxx xxxxx xxxxxxxx 7 předložený xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, zejména xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx součinnost, xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx požadovat, xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy xxxx obcí x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výpočtu xxxxxx xxxxxxx xxxx xx zajišťování xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 4 xxxx. x) x x) na xxxxxxx průměrných xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vynakládaným xxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx; způsob xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx v něm xxxxx cen v Xxxxx republice.

§16

Xxxxxxxxxx společníků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx uvádí xx trh x xxx xxxxx zároveň xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydáno xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §45 xxxx. 1 x 3 xxxxxx x výrobcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které uvedl xx trh, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx smí xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X přílohy x tomuto xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx, xxxxx x xxxxxx provozovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§18

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a rezerva

(1) Xxx hospodaření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx krytí xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx §46 odst. 1 až 4 x §48 xxxx. 1 xx 5 xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx životností. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zabezpečit, xxx xxxx peněžních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nezbytné xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vyhotovenou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§19

Xxxxxxx peněžního xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx x případě, že xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx obdržený xxxxxxx xxxxxxxxx výrobce xx xxxxxxxxx úklidu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 4 xxxx. a) xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 4 xxxx. x) osobě, která xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx výrobek xx xxxxxxx xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxx xx jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxx osobou xxxxxxx, může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyžadovat xxxxxxxx xxxxxxxx výrobce x xxxxxxxx příspěvku.

(2) Xxx vrácení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx xxxxxxx §47 odst. 2 x 3 xxxxxx o výrobcích x xxxxxxxxx životností.

§20

Xxxxxxxx spolupráce xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo více xxxxxxxxxxxxx kolektivních xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx povinny xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx kopii xxxx smlouvy xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx jejího xxxxxxxx; postačí, xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jedna xx xxxxxxxxx stran.

§21

Xxxxxxxx vedené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx zpráva

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx vést xxxxxxxx

x) xxxxxxx, s xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxx rozsah vedených xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §26 xxxx. x) xx d), x) x g) xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) množství vybraných xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx xx trh xxxxxxx, x nimiž xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Provozovatel kolektivního xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx vyžádání údaje x evidencí xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zpracovat roční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zprávu do 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx zaslat xxxxxxxxxxxx. Xxx zpracování roční xxxxxx x vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx §48 xxxx. 6 a §51 odst. 2, 3, 5 x 6 zákona o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tím, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx vybrané xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxx xxxxxx o vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx x

x) předložit x xxxxx kontroly xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úplnost xxxxx uvedených v xxxxxxxxxx podle odstavce 1 x x xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx plastových xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxx xxxxxx x vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§22

Xxxxxxxxx údajů

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx řádnou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ověřenou xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx povinen xxxxxxxx, xxx xxxxxxx provedl xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxx, které xxxxxxx xxxxxxxx provozovateli kolektivního xxxxxxx, a

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1.

(3) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zajistit ověření xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx kolektivního systému. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx závěrky podle xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxx zprávy x ověření podle xxxxxxxx 2 je xxxxxxxxxxxx kolektivního systému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období.

(4) Výrobci xxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx součinnost xx xxxxxx splnění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

§23

Xxxxxxxx nad činností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §54 zákona o xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§24

Zánik xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx obdobně §55 xxxxxx x výrobcích x xxxxxxxxx životností. Xx xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxx §15 xxxx. 7.

(2) Právnická osoba, xxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §56 xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 3 xxxx první zákona x výrobcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx žádný provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona; xxxxxxxx xxxxxx xx Seznamu xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX

§25

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xxxxxxxxx výrobce xxxxxxxx, xxxxx xx x rozporu s §4,

x) x xxxxxxx x §5 xxxx. 2 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx x xxxxxxx x §5 xxxx. 4 xxxx 5,

x) nevede xxxxxxxxxx způsobem x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §7 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxx x evidence po xxxxxxxxxx dobu, neohlásí xxxxx z xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx nepředloží inspekci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. c),

e) x rozporu s §8 xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nařízením Xxxxxx (XX) 2020/2151 xxxxxxx plastový výrobek xxxxxxx v

1. xxxx 1 xxxx 3 xxxxx X přílohy x tomuto zákonu,

2. xxxx 2 nebo 5 xxxxx X přílohy k tomuto xxxxxx, xxxx

3. bodu 4 xxxxx X přílohy x tomuto xxxxxx,

x) xxxxxxxxx osvětovou xxxxxxx xxxxx §9 xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx rozsahu,

g) xxxxxxxx xxxxxxx obci xxxxx §10 xxxx. 1 písm. x) xxxx §10 xxxx. 2, nezašle ministerstvu xxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §10 xxxx. 3 xxxx 5,

h) xxxxxxx některou z xxxxxxxxxx výrobce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x §10a,

x) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanovených x §17, nebo

j) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 4.

(2) Za přestupky xxx uložit xxxxxx xx

x) 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. d), x) nebo j),

b) 1 250 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. f), xxxx

x) 2 500 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x), x), x) xxxx x).

§26

Přestupky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) x rozporu x §13 odst. 6 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx mu xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx náprava,

b) x xxxxxxx x §14 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému stanovených x §14 odst. 2 nebo 3,

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovených v §15 xxxx. 1, 4 xx 6 xxxx 9,

x) nezveřejní xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumenty xxxxx §15 odst. 3,

x) nesplní xxxxxxxx x povinností týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx v §18,

x) x xxxxxxx x §19 xxxx. 1 nevrátí xxxxxxxx xxxxxxx příspěvek od xxxxxxx v xxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx odpadem,

h) v xxxxxxx x §20 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx ověřenou kopii xxxxxxxx smlouvy,

i) nevede xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx podle §21 xxxx. 1 nebo x xxxxxxx s §21 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx evidencí ministerstvu,

j) x rozporu x §21 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x vybraných plastových xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx zprávu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 4 písm. a) xxxx nedoloží jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §21 odst. 4 xxxx. x), xxxx

x) poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ověření xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §22 odst. 1 xx 3.

(2) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 250 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x),

x) 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x),

x) 2 500 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo j) xx l), nebo

d) 5 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) nebo x).

§27

Další xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) v xxxxxxx x §5 xxxx. 3 si xxxxxx pověřeného zástupce xxxx xx xx xxxx v rozporu x §5 xxxx. 4 xxxx 5,

b) x rozporu x §6 xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x

1. xxxx 1 nebo 6 xxxxx A přílohy x tomuto xxxxxx xxxx výrobky x xxx-xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxxxx 2 xx 5 xxxx 7 xx 9 xxxxx A přílohy x tomuto zákonu,

c) x xxxxxxx x §12 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §16, xxxx

x) jako xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx oprávnění x provozování kolektivního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x příspěvků xxxxxxx xxxxxx výnosů z xxxx xxxx prostředky xxxxxxx xxxxxxx podle §24 xxxx. 2.

(2) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx do

a) 2 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx d), nebo

b) 5 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b), x) xxxx x).

§28

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává

a) xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 písm. x) až x) x x) xx x), §26 x §27 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx x),

x) Xxxxx xxxxxxxx inspekce, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1 x §27 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 1,

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x přestupek xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3, nebo

d) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 a §27 xxxx. 1 xxxx. b) bodu 2.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxx za přestupek xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), jestliže x xxxxxxxx povinnosti xxxxx do 3 xxxxxx xxx dne, xxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxx o kolektivním xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pokuty uložené

a) Xxxxxx obchodní inspekcí xxxxxx Česká xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx inspekcí xxxxxx Státní zemědělská x xxxxxxxxxxxxx inspekce,

c) xxxxxxxx hygienickou stanicí xxxxxx xxxxxxx hygienická xxxxxxx, která je xxxxxxx.

(4) Xx uložení xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx též xxxxx, xxxxxxxx pachatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx následků xxxxxxxx povinnosti, přijal xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x uložení xxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dalších xxxxxxxxxxxx následků xxx xxxxxx x přestupku xxxxxxxx.

ČÁST PÁTÁ

VÝKON STÁTNÍ XXXXXX

§29

Xxxxxxx orgány vykonávající xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx plastových xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx vzniku xxxxxx x vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x nakládáním x xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) ministerstvo,

b) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) Česká xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x potravinářská xxxxxxxx,

x) xxxxxxx hygienické xxxxxxx x

x) xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx orgány xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx si xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků a xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x odpady z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků.

§30

Ministerstvo

(1) Xxxxxxxxxxxx řídí xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx; kontroluje, xxx xxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx a povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx plastových výrobků xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vydaných x xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x

1. xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. souhlasu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

5. zrušení xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vede seznam xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o jejich xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx v xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x žádostech x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxx podle §7 odst. 2 xxxx. b),

3. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 odst. 3, §18 x §21 xxxx. 2 a

5. xxxxxxxx ve xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §22,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

1. xxxxxx vydaných oprávnění x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x jejich změnách xxxx xxxxxxx a

2. xxxxxxxx xxxxx získané x ročních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému,

f) xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) poskytuje xxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxx rozsahu a xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx plastových xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx plastových xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x

x) zajišťuje xxxxxxxxxxx xxxxxx informací x oblasti omezení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na životní xxxxxxxxx xxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a spolky, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx podává vyjádření x xxxxxxxx své xxxxxxxxxx v řízení x

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx provozovatele kolektivního xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxx x převodu, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§32

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xx xxxxx xxxxxxxxx působnosti xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Státní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx, x

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx.

§33

Česká xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx obchodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx, která upravují

a) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x bodech 1 x 6 části X přílohy x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx z xxx-xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx trh xxxx do xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx x bodech 1 x 3 xxxxx X přílohy k xxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xx xxx.

(2) Česká obchodní xxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 1 nebo 3 xxxxx X přílohy k tomuto xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx jde x xxxxxxx plastové xxxxxxx xxxxxxx x

1. xxxx 1 xxxx 6 xxxxx X přílohy x xxxxxx zákonu xxxx xxxxxxx x xxx-xxxxxxxxxxxxxx plastu, nebo

2. xxxx 1 xxxx 3 xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx, xxxxx nesplňují xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo x) nemá xxxxxxxx xxxxxx.

§34

Státní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx inspekce

(1) Státní xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx právnickými x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x právních xxxxxxxx vydaných x xxxx provedení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 4 xxxxx X přílohy x tomuto xxxxxx xxx xxxxxx uvedení xx xxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx zjednání xxxxxxx,

x) xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx v xxxx 4 části X přílohy x tomuto xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených v xxxx 4 xxxxx X přílohy x xxxxxx zákonu z xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) xxxx x) nemá odkladný xxxxxx.

§35

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xxxxxxxxxx, jak jsou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xxxxx upravují

a) xxxxx uvádění vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 2 xx 5 x 7 xx 9 xxxxx X přílohy x tomuto xxxxxx xx trh xxxx xx oběhu a

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 2 x 5 části X přílohy x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx trh.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx může

a) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xx zjednání xxxxxxx zakázat uvedení xxxxxxxxx plastových výrobků xxxxxxxxx v xxxx 2 xxxx 5 xxxxx X přílohy x tomuto zákonu xx trh, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxx zajistit stažení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků x xxxx, xxxxx xxx o

1. vybrané xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2 xx 5 xxxx 7 xx 9 xxxxx X přílohy x xxxxxx zákonu, xxxx

2. xxxxxxx plastové xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2 xxxx 5 xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx, xxxxx nesplňují xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§36

Xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, zda

a) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §6 x

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx §8.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx plastové xxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zákaz xxxxxxxxx v §6, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8.

(3) Generální xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx zemědělské x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ze svých xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx x celním xxxxxx x dovezených xxxxxxxxx plastových xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxxx x rozsahu

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xx xxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx celního prohlášení,

c) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vyjádřené v xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) identifikační xxxxxx xxxxxxxxxx x

x) x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavců 3 a 4 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle daňového xxxx.

§37

Kontrola x oblasti xxxxxxxxxxx vzniku xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx plastových xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx x pověření xxxxxxxxxxx správních orgánů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx x povinností xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x odpadem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxx tohoto xxxxxx xx xxx výkonu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příslušným xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Společná xxxxxxxxxx

§38

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 písm. x), §10a xxxx. 2 x §21 xxxx. 2 x 3 xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxx schránky xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x integrovaném registru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x integrovaném systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§39

Při xxxxxxxxxx splnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx vztahu x xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, počtu xxxx x počtu xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx vybrané xxxxxxxx výrobky, jejichž xxxxx xx xxxxx §6 xxxxxxx x xxxxx xxxx propuštěny xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, aktivního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisů.

§41

Oznámení technického předpisu

Tento xxxxx xxx oznámen x souladu xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/1535 ze dne 9. xxxx 2015 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti.

§42

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx ustanovení

a) §10 xxxx. 1, §15 xxxx. 4 až 6 x 9 x §25 odst. 1 písm. g), xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2023,

x) §5 xxxx. 2 a 3 x §27 xxxx. 1 xxxx. a), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2024, x

x) §10 xxxx. 2, které xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2024.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx v. r.

Zeman x. x.

Xxxxx x. x.

Příloha x xxxxxx x. 243/2022 Sb.

Vybrané xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahují xxxxxxxx x omezení xxxxxx dopadu na xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx X

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx

1. Vatové xxxxxxx, xx xxxxx xx nepoužije xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx8).

2. Příbory (xxxxxxxx, xxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxx).

3. Xxxxxx.

4. Brčka, xx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx8).

5. Xxxxxxxx míchátka.

6. Xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx pro průmyslové xxxx xxxx profesionální xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx nejsou distribuovány xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tyček.

7. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x expandovaného xxxxxxxxxxx, xx. nádoby, jako xxxx xxxxxxxx x xxxxx nebo xxx xxx, jež xx xxxxxxxxx x pojmutí xxxxxxxx, xxxxx xxxx

x) xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx na místě, xxxx x xxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x této xxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xx spotřebě xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxx ohřívání, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo jiná xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx nádob xx xxxxxx, talířů x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

8. Xxxxxx xx nápoje vyrobené x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x víček.

9. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx polystyrenu, včetně xxxxxx xxxxxxx a xxxxx.

Xxxx X

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Hygienické xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx.

4. Tabákové xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx9) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx") x xxxxxx x filtry xxxxxxx na xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxxx kelímky.

Část X

Xxxxxxx plastové xxxxxxx, xx kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Předvlhčené ubrousky xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx, kromě xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx distribuovány xxxxxxxxxxxxx.

4. Hygienické xxxxxx x tampony x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx X

Xxxxxxx xxxxxxxx výrobky, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx určení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx na trh xxx použití x xxxxxxxxx x tabákovými xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx osobní xxxxxxx x xxxx o xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx distribuovány xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 243/2022 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.10.2022, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §10 odst. 1, §15 xxxx. 4 xx 6 a 9 x §25 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2023, §5 xxxx. 2 x 3 x §27 xxxx. 1 písm. x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2024, a §10 odst. 2, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.7.2024.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2008/98/XX xx dne 19. listopadu 2008 x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 1357/2014, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1127, xxxxxxxx Xxxx (EU) 2017/997 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/851. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/904 xx dne 5. xxxxxx 2019 x xxxxxxx dopadu některých xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx prostředí.

2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1907/2006 ze xxx 18. xxxxxxxx 2006 o registraci, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx chemických xxxxx, x xxxxxxx Evropské xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 1999/45/XX a x zrušení nařízení Xxxx (EHS) x. 793/93, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1488/94, xxxxxxxx Xxxx 76/769/EHS x xxxxxxx Xxxxxx 91/155/XXX, 93/67/EHS, 93/105/ES x 2000/21/XX, v xxxxxxx znění.

3) §1820 xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

4) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1380/2013 xx xxx 11. xxxxxxxx 2013 o xxxxxxxx xxxxxxxx politice, x xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1954/2003 x (ES) x. 1224/2009 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 2371/2002 a (ES) x. 639/2004 x xxxxxxxxxx Xxxx 2004/585/ES, x xxxxxxx xxxxx.

5) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2020/2151 xx xxx 17. xxxxxxxx 2020, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx harmonizované specifikace xxx označování xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxx D přílohy xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2019/904 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

6) Xxxxx č. 542/2020 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

7) §405 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x obchodních společnostech x xxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Například xxxxx č. 268/2014 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxxxx xxxxx č. 55/2015 Sb., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx implantabilní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

9) Xxxxx č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.