Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023 do 31.12.2023.


Zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí

243/2022 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Působnost zákona §2

Základní pojmy §3

Způsoby plnění povinností výrobcem §4

Pověřený zástupce §5

ČÁST DRUHÁ - OPATŘENÍ K OMEZENÍ DOPADU VYBRANÝCH PLASTOVÝCH VÝROBKŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zákaz uvádění některých vybraných plastových výrobků na trh a do oběhu §6

Evidence vybraných plastových výrobků uvedených na trh §7

Označování vybraných plastových výrobků §8

Osvětová činnost §9

Úhrada nákladů obcí výrobcem §10

Zpětný odběr a zpracování odpadních lovných zařízení §10a

ČÁST TŘETÍ - KOLEKTIVNÍ SYSTÉM

Obecné ustanovení §11

Provozování kolektivního systému §12

Oprávnění k provozování kolektivního systému §13

Předmět činnosti a omezení provozovatele kolektivního systému §14

Povinnosti provozovatele kolektivního systému §15

Povinnosti společníků provozovatele kolektivního systému §16

Povinnosti výrobců při kolektivním plnění §17

Hospodaření provozovatele kolektivního systému a rezerva §18

Vrácení peněžního příspěvku §19

Vzájemná spolupráce mezi provozovateli kolektivních systémů §20

Evidence vedené provozovatelem kolektivního systému a roční zpráva §21

Ověřování údajů §22

Kontrola nad činností provozovatele kolektivního systému §23

Zánik oprávnění k provozování kolektivního systému a převod peněžních prostředků §24

ČÁST ČTVRTÁ - PŘESTUPKY

Přestupky výrobce §25

Přestupky provozovatele kolektivního systému §26

Další přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §27

Společná ustanovení k přestupkům §28

ČÁST PÁTÁ - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

Správní orgány vykonávající státní správu v oblasti odpadu z vybraných plastových výrobků §29

Ministerstvo §30

Ministerstvo průmyslu a obchodu §31

Inspekce §32

Česká obchodní inspekce §33

Státní zemědělská a potravinářská inspekce §34

Krajské hygienické stanice §35

Orgány Celní správy České republiky §36

Kontrola v oblasti předcházení vzniku odpadu z vybraných plastových výrobků a práv a povinností souvisejících s nakládáním s odpadem z vybraných plastových výrobků §37

ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §38 §39

Přechodné ustanovení §40

Oznámení technického předpisu §41

Účinnost §42

Příloha - Vybrané plastové výrobky, na které se vztahují opatření k omezení jejich dopadu na životní prostředí

INFORMACE

243

XXXXX

xx xxx 10. xxxxx 2022

x xxxxxxx xxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx1) x upravuje

a) xxxxxxxx pro předcházení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx uvedení xxxxxxxxx plastových xxxxxxx xx xxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx související x xxxxxxxxxx s xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů x oblasti předcházení xxxxxx odpadu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků x x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x odpadem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Působnost xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xx to, xxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxxxxx se xx předcházení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx plastovými xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx.

(3) Nestanoví-li tento xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zákon x obalech.

§3

Xxxxxxxx pojmy

(1) Xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tvořený xxxxxxxxx xxxxx xx. 3 xxxx 5 xxxxxxxx (XX) č. 1907/20062), x xxxxx xxxxx být xxxxxxx přísady xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx může xxx xxxxxx strukturní xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků. Plastem xxxx materiál xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x částech X xx X přílohy x xxxxxx zákonu, xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxx, xxx xxxx být xxxxx xxxxx životního xxxxx

1. vícekrát xxxxxx xxxx xxxx projít xxxxxxxx cykly xxx, xx xxxx vrácen xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

2. opětovně xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx,

x) lovné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxx-xxxxxxxxxxxxxx plastu.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx dále xxxxxx

x) xxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobují rozpad xxxxxxxxxx materiálu xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx

1. podnikatel xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, který xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx3), vyrábí, plní, xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx vybrané plastové xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 4 bodu 28 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1380/20134), xxxx

2. xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx3) xxxxxxx xxxxx konečným xxxxxxxxxx xx Xxxxx republiky x jiného xxxxx, xxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx výrobky, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx 28 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1380/20134),

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx používá při xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx chovu xxxxxxxxxxxx mořských zdrojů xxxx která xxxxx xx mořské xxxxxxx x používá xx xx xxxxxx přilákat x ulovit xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) uvedením xx trh xxxxx xxxxxxx xxxx bezúplatné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx, spotřebě nebo xxxxxxx xxxx dovoz xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx do oběhu xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx dodání vybraného xxxxxxxxxx výrobku na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, spotřebě xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx,

x) dovozem propuštění xxxxxxxxx plastového výrobku xx xxxx mimo Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, dočasného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxx oprávněné x xxxx převzetí,

h) kolektivním xxxxxxxx xxxxxx plnící xxxxxxxxxx výrobců xxxxxxxxx xxxxxxxx výrobci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx,

x) provozovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) členským xxxxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx plní xxxxxxxxxx podle §7, 8 xxxx 10a xxxxxxxxxx, svým jménem x na vlastní xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 nebo 10

a) xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxxx systému, x xx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobce (dále xxx "xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx") x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx za plnění xxxxxx povinností nezaniká, xxxxx provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 4 xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice, je xxxxxxxx si xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx 1.1.2024.

(3) Xxxxxx od 1.1.2024.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx pouze na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx usazená x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxx tím xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxx povinnosti výrobce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

OPATŘENÍ X XXXXXXX DOPADU XXXXXXXXX XXXXXXXXXX VÝROBKŮ NA XXXXXXX PROSTŘEDÍ

§6

Zákaz xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx xx xxx x xx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx nebo xx oběhu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x části X přílohy k tomuto xxxxxx xxxx xxxxxxx x oxo-rozložitelného xxxxxx.

§7

Evidence xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xx xxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x částech B xx X přílohy x tomuto xxxxxx xxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx plast xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx trh, x to v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Evidence xx nevede pro xxxxxxx xxxxxxxx výrobky xxxxxxx x xxxx 5 xxxxx B přílohy x xxxxxx xxxxxx.

(2) Výrobce xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxx 5 xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxxx xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí (dále xxx "xxxxxxxxxxxx"), pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x provozovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx plastové xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx x xxxxx kontroly xx xxxxxxxx České inspekce xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx uvedených x evidenci.

(3) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Výrobce xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedený x xxxxx B přílohy k tomuto xxxxxx, který xxxxx xx trh, byl xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx opatřen xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) vhodných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx plastovým xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx o xxxxxxxxx zbavování xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nakládání x xxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyvarovat, x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobku x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Označování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/21515).

§9

Osvětová činnost

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je povinen xxxxxxxx osvětovou činnost xxxxxxxxx xx informování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem snížení xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx zbavují xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx odkládání.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx x xxxxx osvětové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx opětovně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a systémech xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, vhodných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx postupech xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx zdraví a xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředí,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx plastových výrobků xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx životní prostředí, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, a

c) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zbavování xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozsah a xxxxxx osvětové činnosti xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§10

Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

(1) Výrobce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx

1. úklid xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx, xxxxx xx koneční xxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxx xxxxxx x xxxx odkládání, x xx následnou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x

2. soustřeďování xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xx xxxxxxxxxx sběrných xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx z xxxxxx vybraných plastových xxxxxxx, umístěných na xxxxxxxxx prostranstvích (xxxx xxx "společné sběrné xxxxxx xx směsný xxxxxxxxx xxxxx"), xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx po xxxxxxx získání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x těchto vybraných xxxxxxxxxx výrobků soustřeďovaného x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xx společných xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písmene a), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx do 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx, xx xxxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxx smlouvu x úhradě xxxxxxx xxxx xxxxx písmene x), poskytne xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xx 1.7.2024.

(3) Výrobce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 3 xxxxx X přílohy x tomuto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx obci xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 x xxxxxxx xxxxxx xxxx, aby xxxxx obcí, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nákladů xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxx, činil

a) do 1 xxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxx 30 % z xxxxxxxxx xxxxx obcí x Xxxxx republice x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx činil xxxxxxxxx 30 % x celkového počtu xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx 60 % x celkového počtu xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx obyvatel xxxxxxxx x těchto xxxxxx xxxxx minimálně 60 % z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x

x) xx 3 let xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx minimálně 90 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x České republice x xxx podíl xxxxxxxx žijících x xxxxxx xxxxxx činil xxxxxxxxx 90 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky.

V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků uvedených x xxxxxx 1 xx 3 části X přílohy x xxxxxx zákonu, xxxxx xxxxxx uvede xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, běží xxxxx xxxxx xxxxxx x) až x) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx.

(4) Pokud xxxxx xx uzavření xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx obci xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 předložený xxxx xxxxxxxx odpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx součinnost, xxxxxx xxx po xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, směřující x xxxxxxxx smlouvy xxxx obcí x xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxx být xx xxxxxxx x úhradě xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vynakládaným xxxxxxxx obcí xx xxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2. Xxxxxx xxxxxxx úhrady nákladů xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx výpočtu xxxxxx xxxxxxx xx výrobce xxxxxxx xxxxxxxxxx, nejméně xxxxxxxxx za kalendářní xxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx v něm xxxxx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

§10x

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plast xx xxxxxxx zajistit xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx výrobků x bez nároku xx xxxxxx xxxxxx xxxxx odpadních lovných xxxxxxxx obsahujících plast x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxxx xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Tyto xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx předložit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx a xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vedených x xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

XXXX TŘETÍ

KOLEKTIVNÍ SYSTÉM

§11

Obecné xxxxxxxxxx

Xxxxx se xxx xxxxx této hlavy xxxxxxx xxxxxxx zákon x výrobcích x xxxxxxxxx životností6), xxxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výrobek x

x) xxxxxxxx s xxxxxxxxx životností xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§12

Provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx kolektivní xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx jeden kolektivní xxxxxx, a to xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků uvedených x xxxxx X přílohy x tomuto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "společník") provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx uvádějí xx xxx.

§13

Xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx základě xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §35 zákona x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx životností, s xxxxxxxx §35 xxxx. 2 xxxx. x) x h). Společníky xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx, pro které xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění povinností xxxxx tohoto zákona.

(2) Xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xx použije obdobně §36 xxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou §36 odst. 3 xxxx. x) xxxx 2 až 5, §36 xxxx. 3 xxxx. h) a §36 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 3. Xxxxxxxx žádosti xxxx xxxx

x) xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 6; xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobců vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x bodu 1 xxxxx X přílohy x tomuto zákonu, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx úhrady xxxxxxx xxxx podle §15 xxxx. 9.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx obdobně §37 xxxx. 1 x 2 zákona x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kolektivní plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx zajišťování kolektivního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Pro xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx použije xxxxxxx §38 zákona x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx §38 xxxx. 1 xxxx. c).

(5) Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx §39 xxxx. 1 a 2 xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Přestane-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx některou x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx podle §35 xxxx. 2 písm. x) a j) xxxxxx x výrobcích x xxxxxxxxx životností, xx provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ministerstvu x xxxxxxxx xx xxxxxx, jakým způsobem xxxx zjednána xxxxxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx stanoví ministerstvo xxxxxxxxx.

§14

Xxxxxxx činnosti a xxxxxxx provozovatele kolektivního xxxxxxx

(1) Xxx vymezení xxxxxxxx xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx obdobně §40 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xx použije xxxxxxx §41 odst. 2, 3 x 5 až 8 xxxxxx x xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx uzavřít x xxxxxx, xxxxx k xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx zvláštní xxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx, účelu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx při vynaložení xxxx xxxxxxx hospodáře, xxxxx zajišťovat xxxxx xxxx xxxxx xxx xx ni xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Právní xxxxxxx, které xx x tím x xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx vymezení xxxx, xxxxx mají x provozovateli kolektivního xxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx §43 zákona x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§15

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §44 xxxx. 1 xx 3 x 6 zákona o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Provozovatel kolektivního xxxxxxx xxxxxxxx vzor xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxx v den, xxx takový vzor xxxxxxx xxxxxx použije.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx do 30 dnů xxx xxx rozhodnutí valné xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx předložit ministerstvu

a) xxxx aktuálního znění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxx rozhodnutí, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx s ručením xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x evidence xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx hromady7), xxxx xxxx seznamu xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx x jednání xxxxx hromady, x xx minimálně x xxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účetní xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx text xxxxxxxxxx přijatého xxxx xxxxxx hromadu.

(4) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx peněžních xxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobci xx xxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxx pokrývala

a) xxxxxxx xxxxxxxx x účelně xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx v xxxxx X přílohy x xxxxxx zákonu, xxxxxxx xx koneční uživatelé xxxxxxx mimo místa xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, x na xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx tohoto odpadu; xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx bylo provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydáno xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x účelně xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx odpadu x xxxxxxxxx plastových xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 1 xxxxx D přílohy x tomuto xxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; to platí xxxxx pro provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxx xxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx osvětovou xxxxxxx xxxxx §9,

x) náklady xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ročních xxxxx a jejich xxxxxxxxxx xxxxx §21 x

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx činnosti provozovatele xxxxxxxxxxxx systému.

(5) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx velikostní xxxxxxx xxxx xxxx průměrných xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nákladů xxxx xx

x) úklid xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zpracování tohoto xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pouze x tomu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků x xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx provozovateli kolektivního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx, a

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 xxxxx D přílohy x tomuto xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. b) a xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; to platí xxxxx xxx provozovatele xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxx první.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx uzavřít s xxxxxx xxxx, která x uzavření projeví xxxxx, xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx b) xx podmínek xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xx xxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx formu xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 písm. x) xx povinen x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnící povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxx 1 xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému zajišťující xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx 2 je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx obci xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. a) xxxx x) s takovým xxxxxx obcí, xxx xxxxx obcí, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 30 % z xxxxxxxxx xxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x těchto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 30 % x xxxxxxxxx xxxxx obyvatel Xxxxx xxxxxxxxx,

x) do 2 xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 60 % x xxxxxxxxx počtu xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx obcích xxxxx xxxxxxxxx 60 % z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x

x) do 3 xxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx 90 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x aby xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x těchto obcích xxxxx xxxxxxxxx 90 % z celkového xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(8) Pokud xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nákladů xxxx xxxxx odstavce 7 xxxxxxxxxx obci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx týče, poskytne xxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xx obci xxxxxxxxxxx požadovat, xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx způsob xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obcí xx zajišťování xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4 písm. x) x x) xx xxxxxxx průměrných xxxxxxxxxx x xxxxxx vynakládaných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vynakládaným xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx svých internetových xxxxxxxxx; způsob xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxx pravidelně, xxxxxxx xxxxxxxxx xx kalendářní xxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxx x Xxxxx republice.

§16

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx kolektivního systému, xxxxx xx společníkem, xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx všechny xxxxxxx xxxxxxxx výrobky, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx uvádí xx xxx x xxx xxxxx zároveň xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx plnění

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x kolektivním systému xx použije xxxxxxx §45 odst. 1 x 3 xxxxxx x výrobcích x xxxxxxxxx životností. Výrobce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které uvedl xx xxx, xxxxx x hmotnostních xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx pro daný xxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx D přílohy x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx na xxx, pouze x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§18

Hospodaření provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx krytí xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §46 xxxx. 1 xx 4 x §48 xxxx. 1 xx 5 xxxxxx x výrobcích x ukončenou xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx kontrolu ze xxxxxx ministerstva.

(2) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výrobcům xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx hospodárným xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ministerstvu xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx od skončení xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

§19

Vrácení xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx vybraný xxxxxxxx xxxxxxx nestane xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobce xx xxxxxxxxx úklidu xxxxxx x vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 4 xxxx. x) nebo xx soustřeďování, přepravu x zpracování tohoto xxxxxx podle §15 xxxx. 4 písm. x) osobě, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx výrobek xx xxxxxxx na xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do jiného xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxx osobou xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyžadovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vrácením xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx peněžního xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx použije xxxxxxx §47 xxxx. 2 a 3 xxxxxx x xxxxxxxxx x ukončenou životností.

§20

Vzájemná xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx plastových výrobků xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo zpracování xxxxxx z vybraných xxxxxxxxxx výrobků, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9.

(2) Xxxxxxx strany xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 jsou povinny xxxxxxxxx stejnopis xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx ministerstvu xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx, xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§21

Evidence xxxxxx provozovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx vést xxxxxxxx

x) xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §26 xxxx. x) xx x), x) x g) xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, x nimiž xx xxxxxxxxx smlouvu o xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvu na xxxx xxxxxxxx xxxxx x evidencí xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx 30. xxxxxx následujícího xxxx xxxxxx ministerstvu. Xxx xxxxxxxxxx roční xxxxxx o vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně §48 xxxx. 6 a §51 odst. 2, 3, 5 x 6 xxxxxx x xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx s xxx, xx výrobky x xxxxxxxxx životností se xxxxxx vybrané xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobcích xx xxxx 5 xxx x

x) xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokládající xxxxxxxxxx x úplnost xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a v xxxxx zprávě o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobcích.

(5) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxx zprávy x vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§22

Xxxxxxxxx údajů

(1) Provozovatel xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ověřenou xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a

b) vedení xxxxxxxx podle §21 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému je xxxxxxx zajistit xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxx kalendářním xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x ověření xxxxxx závěrky podle xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 2.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx minimální xxxxxx ověření xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x).

§23

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxx činností xxxxxxxxxxxxx kolektivního systému xx xxxxxxx xxxxxxx §54 xxxxxx x xxxxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx.

§24

Zánik oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §55 xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 7.

(2) Xxxxxxxxx osoba, xxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx kolektivního systému xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxx podle §56 xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxx obdobně podle §56 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxx xxxxx, xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx žádný provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx druh xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona; xxxxxxxx xxxxxx do Seznamu xxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx životností přitom xxxx xxxxxxxxxx.

ČÁST ČTVRTÁ

PŘESTUPKY

§25

Přestupky xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx výrobce xxxx xxxxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xxxxxxxxx výrobce xxxxxxxx, který xx x xxxxxxx s §4,

x) x rozporu x §5 xxxx. 2 xx xxxxxx xxxxxxxxxx zástupce xxxx xx ho xxxx x xxxxxxx x §5 xxxx. 4 xxxx 5,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx stanoveném rozsahu xxxxxxxx podle §7 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx s §7 xxxx. 2 xxxx. x) neuchovává xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dobu, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. b) xxxx xxxxxxxxxx inspekci xxxxxxxxx dokládající jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x),

x) x xxxxxxx x §8 xxx xxxxxxx xx trh xxxxxxxx xxxx označí x xxxxxxx s požadavky xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx prováděcím xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/2151 xxxxxxx plastový xxxxxxx xxxxxxx v

1. bodu 1 nebo 3 xxxxx X přílohy x xxxxxx zákonu,

2. xxxx 2 xxxx 5 xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx, xxxx

3. xxxx 4 xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx,

x) neprovádí osvětovou xxxxxxx xxxxx §9 xxxxxxxxxx způsobem x xx stanoveném xxxxxxx,

x) xxxxxxxx náklady xxxx xxxxx §10 odst. 1 xxxx. a) xxxx §10 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 xxxx 5,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx lovných xxxxxxxx obsahujících xxxxx xxxxxxxxxxx x §10a,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx plnění stanovených x §17, xxxx

x) xxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx součinnost xxxxx §22 odst. 4.

(2) Xx přestupky xxx uložit xxxxxx xx

x) 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) xxxx x),

x) 1 250 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. f), xxxx

x) 2 500 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x), x), x) xxxx x).

§26

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §13 odst. 6 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxx způsobem xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §14 xxxx. 1 xxxxxxxx činnost, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx systému stanovených x §14 odst. 2 xxxx 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x §15 odst. 1, 4 až 6 xxxx 9,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumenty xxxxx §15 odst. 3,

x) nesplní některou x povinností xxxxxxxxxx xx hospodaření provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx stanovených x §18,

x) x rozporu x §19 odst. 1 xxxxxxx obdržený xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx vybraný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §20 xxxx. 2 nepředloží xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx ověřenou xxxxx xxxxxxxx smlouvy,

i) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx x xxxxxxx s §21 xxxx. 2 xxxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §21 xxxx. 3 xxxxxxxxxx roční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x evidencí xxxx xxxxx zprávu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobcích xxxxx §21 xxxx. 4 xxxx. a) xxxx nedoloží xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 4 xxxx. b), xxxx

x) xxxxxx některou x xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §22 xxxx. 1 xx 3.

(2) Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 250 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx e),

b) 500 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x),

x) 2 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) nebo x) xx x), nebo

d) 5 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xx d) xxxx x).

§27

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xx 1.1.2024,

x) x xxxxxxx s §6 xxxxx xx xxx xxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výrobky xxxxxxx x

1. bodu 1 xxxx 6 xxxxx A přílohy x xxxxxx zákonu xxxx xxxxxxx x xxx-xxxxxxxxxxxxxx plastu, xxxx

2. xxxxxx 2 xx 5 xxxx 7 xx 9 části X přílohy k xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx s §12 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smlouvu x kolektivním xxxxxx xxxxx §16, xxxx

x) xxxx právnická xxxxx, xxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxx, nepřevede xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx z nich xxxx prostředky tvořící xxxxxxx podle §24 xxxx. 2.

(2) Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx do

a) 2 500 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) nebo x), xxxx

x) 5 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), c) xxxx e).

§28

Společná xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x x) xx x), §26 a §27 xxxx. 1 xxxx. x) x x) až x),

x) Xxxxx xxxxxxxx inspekce, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 x §27 odst. 1 xxxx. b) bodu 1,

x) Státní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o přestupek xxxxx §25 odst. 1 xxxx. e) xxxx 2 x §27 xxxx. 1 xxxx. b) bodu 2.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x kolektivním xxxxxx, zaniklo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pokuty xxxxxxx

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Česká obchodní xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x potravinářskou xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x potravinářská xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx trestu xxx xxxxxxx též xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odstranění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, přijal xxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx tvrdosti. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

VÝKON STÁTNÍ XXXXXX

§29

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxx předcházení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků x xxxx a povinností xxxxxxxxxxxxx s nakládáním x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) ministerstvo,

b) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu,

c) xxxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Státní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) orgány Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx orgány xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx spolupracují x xxxxxxxxx si xxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxx správy xx xxxxx xxxxxxxxxxx vzniku xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx a povinností xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx plastových xxxxxxx.

§30

Xxxxxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxx xxxxx státní správy xx úseku xxxxxxxxxxx xxxxxx odpadu z xxxxxxxxx plastových xxxxxxx x xxxx a xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx s xxxxxxx x vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu na xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx; kontroluje, xxx xxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx správu na xxxxx předcházení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků a xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x odpadem x xxxxxxxxx plastových xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a právních xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x

1. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. souhlasu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxx x xxxxxxx, pachtu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx závodu xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx x

5. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o vydání xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx zrušení,

c) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx systému x x xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému,

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x),

3. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x roční xxxxxx x xxxxxxxxx plastových xxxxxxxxx,

4. poskytnuté xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 3, §18 x §21 xxxx. 2 x

5. xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §22,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x

2. xxxxxxxx xxxxx získané x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx zjednání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx x

x) zajišťuje xxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx systémů, výrobci, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx zákona.

§31

Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx podává xxxxxxxxx x xxxxxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxx x

x) žádosti x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx provozovatele kolektivního xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§32

Inspekce

Inspekce

a) xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx a rozhodnutí xxxxxxxxx orgánů ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx oblastí, x xxxxx xx xx xxxxxxxx příslušná Xxxxx xxxxxxxx inspekce, Státní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx celní xxxx, x

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§33

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx uvádění vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxx 1 x 6 části X přílohy x xxxxxx zákonu a xxxxxxx x xxx-xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx trh xxxx xx oběhu x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxx 1 x 3 xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx uvedení xx xxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx může

a) xxxxxx opatření x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 1 xxxx 3 xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx na xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxx zajistit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x trhu, xxxxx xxx x xxxxxxx plastové výrobky xxxxxxx x

1. xxxx 1 nebo 6 xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx-xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

2. xxxx 1 xxxx 3 xxxxx B přílohy x xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) xxxx x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§34

Státní zemědělská a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontroluje, xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a právních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx provedení, xxxxx xxxxxxxx označování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 4 xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx trh.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx x potravinářská xxxxxxxx dále xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 4 xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxx nesplňují xxxxxxxxx xx označování stanovené xxxxx zákonem, x

x) xxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených v xxxx 4 části X přílohy x xxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(3) Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x uložení xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx x) xxxx odkladný xxxxxx.

§35

Xxxxxxx hygienické xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx x podnikajícími xxxxxxxxx xxxxxxx dodržována xxxxxxxxxx tohoto zákona x právních xxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, která xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 2 xx 5 x 7 xx 9 xxxxx X přílohy x tomuto xxxxxx xx trh xxxx xx xxxxx a

b) xxxxxxxxxx vybraných plastových xxxxxxx uvedených v xxxxxx 2 x 5 xxxxx X přílohy k tomuto xxxxxx při jejich xxxxxxx xx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xx zjednání xxxxxxx zakázat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx x bodu 2 xxxx 5 xxxxx B přílohy x xxxxxx xxxxxx xx trh, pokud xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx, x

x) uložit xxxxxxxxx xxxxxxxx stažení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x trhu, pokud xxx x

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2 xx 5 xxxx 7 xx 9 xxxxx X přílohy x xxxxxx zákonu, xxxx

2. vybrané xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxx 2 nebo 5 xxxxx X přílohy x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx označování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx opatření xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§36

Orgány Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §6 x

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx §8.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx plastové výrobky

a) xx celního xxxxxx xxxxxxx oběhu, uskladňování x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx styku, xxxxx je xxxxxx xxxxxxx porušen xxxxx xxxxxxxxx x §6, xxxx

x) do xxxxxxx xxxxxx volného xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8.

(3) Generální xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, České xxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx zemědělské x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx v celním xxxxxx x dovezených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobcích.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx x rozsahu

a) identifikační xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx, adresa xxxxx a identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, z něhož xxxx zboží xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) identifikační xxxxxx kontejnerů x

x) x xxxxxxx potřeby x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vztahujících xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Poskytnutí xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

§37

Xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx odpadu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx plastových xxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x nakládáním x odpadem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxx tohoto xxxxxx xx xxx výkonu xxx xxxxxxxx prokazují xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx ke xxxxxxxx.

ČÁST ŠESTÁ

SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§38

Xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 písm. b), §10a odst. 2 x §21 odst. 2 x 3 xx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx datové schránky xxxxxxxxxxxx určené x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x integrovaném systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§39

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x počtu xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x počtu xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zveřejněných Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem.

§40

Xxxxxxxxx ustanovení

Dovezené xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx §6 xxxxxxx x xxxxx byly xxxxxxxxxx xx celního režimu xxxxxxxxx xxxxxxx, aktivního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v celním xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx zpětně vyvézt xxxx zničit do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisů.

§41

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisu

Tento xxxxx byl xxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/1535 xx xxx 9. xxxx 2015 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx technických xxxxxxxx x předpisů pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§42

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx vyhlášení, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) §10 xxxx. 1, §15 xxxx. 4 xx 6 x 9 x §25 xxxx. 1 písm. x), xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2023,

x) §5 xxxx. 2 a 3 x §27 xxxx. 1 písm. x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2024, x

x) §10 xxxx. 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. července 2024.
 

Pekarová Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Fiala x. x.

Xxxxxxx k zákonu x. 243/2022 Sb.

Vybrané xxxxxxxx výrobky, na xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx X

Xxxxxxx xxxxxxxx výrobky, xxxxx xx zakázáno xxxxxx xx trh

1. Vatové xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx upravující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx8).

2. Příbory (xxxxxxxx, xxxx, lžíce, jídelní xxxxx).

3. Xxxxxx.

4. Xxxxx, xx která xx xxxxxxxxx právní předpis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky8).

5. Xxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Tyčky x xxxxxxxx x xxxxxxx balónků, xxxxx xxxxxxx xxx průmyslové xxxx xxxx profesionální xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxx nejsou distribuovány xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx mechanismů xxxxxx xxxxx.

7. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x expandovaného xxxxxxxxxxx, xx. xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx bez xxx, jež xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx

x) xxxxxx x okamžité xxxxxxxx, a xx xxx xx xxxxx, xxxx x odnesení x xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x této xxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xx spotřebě xxx xxxxxxxx xxxxx přípravy, xxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxxx, včetně xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiná xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx nádob xx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx x balení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

8. Xxxxxx xx nápoje vyrobené x xxxxxxxxxxxxx polystyrenu, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

9. Nápojové xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx uzávěrů x xxxxx.

Xxxx B

Vybrané plastové xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Hygienické vložky x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Předvlhčené xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx o xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x tabákových xxxxxxxxx9) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx") x xxxxxx x filtry xxxxxxx na xxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x tabákovými xxxxxxx.

5. Nápojové xxxxxxx.

Xxxx X

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx činnost

1. Xxxxxxxx výrobky x xxxxxx a filtry xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x tabákovými xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx hygienu x xxxx x xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx, kromě xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxx profesionální xxxxxxx x upotřebení, xxx nejsou distribuovány xxxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx tamponů.

Část D

Vybrané xxxxxxxx xxxxxxx, ke xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx úhradu nákladů xx úklid odpadu

1. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x filtry xxxxxxx xx xxx xxx použití v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx.

3. Balónky, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Informace

Právní předpis x. 243/2022 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.10.2022, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §10 xxxx. 1, §15 xxxx. 4 xx 6 a 9 a §25 xxxx. 1 písm. x), xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2023, §5 xxxx. 2 x 3 a §27 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2024, x §10 xxxx. 2, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.7.2024.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2008/98/XX xx xxx 19. xxxxxxxxx 2008 x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 1357/2014, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1127, xxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/997 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/851. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2019/904 xx xxx 5. xxxxxx 2019 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

2) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1907/2006 xx xxx 18. prosince 2006 x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x zřízení Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 1999/45/XX x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 793/93, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1488/94, xxxxxxxx Xxxx 76/769/EHS x xxxxxxx Xxxxxx 91/155/XXX, 93/67/XXX, 93/105/XX x 2000/21/XX, v xxxxxxx xxxxx.

3) §1820 xxxxxx x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

4) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1380/2013 xx dne 11. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxx xxxxxxxx politice, x xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1954/2003 x (XX) x. 1224/2009 a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 2371/2002 a (XX) x. 639/2004 x xxxxxxxxxx Xxxx 2004/585/XX, x xxxxxxx xxxxx.

5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/2151 xx xxx 17. xxxxxxxx 2020, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx specifikace xxx označování xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X přílohy xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2019/904 o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

6) Xxxxx č. 542/2020 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

7) §405 zákona x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxx (xxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Například zákon č. 268/2014 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 378/2007 Sb., x léčivech x x xxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx č. 55/2015 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx aktivní implantabilní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

9) Xxxxx č. 110/1997 Sb., x potravinách a xxxxxxxxxx výrobcích x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.