Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.11.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.04.2022.


Vyhláška o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021

242/2021 Sb.

Vyhláška

§1  §2  §3  §4  §5  §6  §7  §8  §9  §10  §11  §12  §13  §14  §15  §16  §17  §18  §19  §20 § 21

Příloha č. 1 - Hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení podle §5

Příloha č. 2 - Hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení podle §6

Příloha č. 3 - Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle §7

Příloha č. 4 - Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle §8

Příloha č. 5 - Hodnota bodu a výše úhrad podle §10

Příloha č. 6 - Hodnota bodu a výše úhrad podle §11

Příloha č. 7 - Hodnota bodu a výše úhrad podle §12

Příloha č. 8 - Hodnota bodu a výše úhrad podle §13

Příloha č. 9 - Koeficienty poměru počtu pojištěnců

Příloha č. 10 - Skupiny vztažené k diagnóze podle Klasifikace s relativními váhami těchto skupin

Příloha č. 11 - Výše úhrad hrazených služeb podle §9

Příloha č. 12 - Léčivé přípravky vyjmuté z paušální úhrady, z platby vyčleněné z paušální úhrady, z úhrady formou případového paušálu a z ambulantní složky úhrady

INFORMACE

242

VYHLÁŠKA

ze xxx 22. xxxxxx 2021

o stanovení xxxxxxx xxxxxxxx kompenzace xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2021

Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 zákona x. 160/2021 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 v roce 2021:

§1

(1) Xxxx vyhláška xx xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx úhrad xx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2021 xxxxxxxx:

x) kompenzační xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "hodnoty bodu"),

b) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx hrazené služby (xxxx jen "xxxx xxxxx") xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 zákona x. 48/1997 Xx., o xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon") x za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx1) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx států, xx xxxxxxx má Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xx oblast xxxxxxxxx xxxxxx2), (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx úhrady uvedené x §319 (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx") a

d) xxxx záloh na xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx

x) lůžkové péče,

b) x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství x xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx lékařství pro xxxx a xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx ambulantní xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 905, 919 x 927 xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx seznam xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx3) (xxxx xxx "xxxxxx výkonů"),

d) xxxxxxxxxx péče v xxxxxxxxxxxx 603 x 604 xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) x oboru xxxxx lékařství,

f) xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx 222, 801, 802, 806 xx 810, 812 xx 819 x 823 xxxxx xxxxxxx výkonů (dále xxx "vyjmenovaná xxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx 911, 914, 916, 921 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx 925 x 926 podle xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx 902 x 917 xxxxx xxxxxxx výkonů,

i) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx lékařské xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx lékařství,

j) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x ozdravovna,

k) xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§2

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxx xxxxxxxx rozumí xxx 2019. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatele xxxx xxxxxxx příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období.

(2) Hodnoceným xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx 2021.

(3) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zařazeny xxxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxx x xxxx 2019, xxxxxxxxxxxxxx vykázané do 31. března 2020 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxx 2020.

(4) Do xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx 2021, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2022 x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxx xx 31. xxxxxx 2022.

(5) Xxxxx dojde x xxxxxxxxxx xxxxxx xx sloučení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx výpočet xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatelem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx, xx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxx xxx unikátní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřen x hodnoceném xxxxxx xxxx referenčním xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xx počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřených v xxxx odbornosti xxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx období xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx jednou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxx péče x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx vlastních či xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx období alespoň xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx bez xxxxxx xx xxxxx odborností, x nichž xxx xxxxxxxxxx ošetřen, zahrnuje xx xx xxxxx xxxxxxxxxx unikátních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní pojišťovny xxxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jednou.

(6) X xxxxxxx sloučení xxxxxxxxxxx pojišťoven se xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx v hodnoceném xxxxxx xxxx referenčním xxxxxx uhrazeny xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx sloučených xxxxxxxxxxx pojišťoven, započte xx xxxxx globálních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(7) Má-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx omezení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ukazatelů xxxxxxxxxxxxx poskytovatelů, použije x určení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x hodnoceném xxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxx xx srovnatelném xxxxxxxx rozsahu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx kterého se xxxxxxxxxx x srovnatelném xxxxxxxxxxxxx používá.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx klasifikace nemocí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx znění (XXX-10)4).

§4

X případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle §5 xx 19.

§5

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče, xxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx hodnota xxxx, xxxx úhrad hrazených xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x přílohách č. 1, 9, 10 a 12 x této vyhlášce.

(2) Xxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx péče, xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. x) xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxx zákona, xx hodnota xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, regulační omezení x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 k xxxx xxxxxxxx.

§6

(1) Pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx lékařství x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx kombinovanou kapitačně xxxxxxxxx xxxxxxx, kombinovanou xxxxxxxxx výkonovou platbou x dorovnáním xxxxxxxx xxxx xxxxx seznamu xxxxxx xx hodnota xxxx, xxxx úhrad xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx na kompenzace xxxxxxx x příloze č. 2 x této vyhlášce.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxx účely přílohy č. 2 x xxxx vyhlášce xxxxxxxxx xxxxxx sjednané xx smlouvě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, kdy xx xx pracovišti poskytovatele xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx, xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx doba xxxxxxxx xxxxxxxxx službě a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§7

Pro specializovanou xxxxxxxxxx xxxx poskytovanou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxxxxxx xxxx, xxxx úhrad xxxxxxxxx xxxxxx, regulační xxxxxxx x xxxx záloh xx xxxxxxxxxx stanoví x příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx.

§8

Pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx 603 x 604 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle seznamu xxxxxx se xxxxxxx xxxx, výše xxxxx xxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.

§9

Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x oboru xxxxx xxxxxxxxx x příslušná xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x příloze č. 11 x xxxx xxxxxxxx.

§10

Pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovateli ambulantní xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hrazené podle xxxxxxx výkonů se xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx hrazených xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 5 x této xxxxxxxx.

§11

Pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx 911, 914, 916, 921 a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx péče x xxxxxxxxxxxx 925 a 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx hrazených služeb x výše xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 6 x xxxx xxxxxxxx.

§12

Pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxx x odbornostech 902 x 917 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx xx hodnota xxxx a výše xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 7 x xxxx xxxxxxxx.

§13

Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů se xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanoví x příloze č. 8 x xxxx xxxxxxxx.

§14

(1) Pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx xxxxxxx podle seznamu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx bodu ve xxxx 1,23 Xx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx, pro xxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxx ve xxxx 1,13 Kč, x x xxxxxxxx xxxxxx x. 06714 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx se stanoví xxxxxxx bodu xx xxxx 1 Xx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x. 06714 xxxxx xxxxxxx výkonů v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx úhrady xx xxxx xxxxxx x xxxx 2019.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pacientů xxxxxxxxxx xxxx hrazené xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxxxxxx hodnota xxxx xx výši 1,21 Xx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx bodu xx xxxx 1,13 Xx, x x xxxxxxxx xxxxxx č. 06714 xxxxx seznamu xxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxx hodnota xxxx xx xxxx 1 Xx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx výkony x. 06714 xxxxx seznamu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nepřekročí limit xxxxxx za tyto xxxxxx v roce 2019.

§15

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx úhradou xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dopravní xxxxxx x nepřetržitém provozu x xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1,23 Xx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx bodu xx xxxx 1,00 Xx.

(2) Xxx výkon xxxxxxxx x. 69 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,11 Xx.

§16

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx lékařské xxxxxxxxxxxx xxxxxx hrazené xxxxx seznamu xxxxxx xx xxxxxxx hodnota xxxx xx xxxx 1 Kč xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx přepravy xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx výše úhrad xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx služby x xxxxx xxxxx lékařství x stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §9.

§17

"(1) Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx xxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče xx xxxxxxx úhrada xx 1 den xxxxxx xx xxxx 107,7 % xxxxxxx xxxxxxxx úhrady za 1 xxx xxxxxx xxx xxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XxxxxxxxxxXXXXXXXX. Xxxxxx-xx úhrada xx 1 xxx pobytu xxx xxx 2019 xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2019 xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx 1 dne xxxxxx xx rok 2019 xx xxxx úhrady xxxxxxx srovnatelným xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx x stravu průvodce xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx výši xxxx xxxxxx xx xxxx složky x xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XxxxxxxxxxXXXXXXXX xx xxx xxxxx xxxxxxxxx celkové xxxxxx pro xxx 2021 vypočte xxxxxxxxxx:

xxx:

XxxxxxxxxxXXXXXXXX xx koeficient kompenzace xx xxxxxxxxxxxxxx vykázané x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxx dny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče xxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx v hodnoceném xxxxxx.

XXXX2021 je počet xxx xxxxxx v xxxxx komplexní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče xxx dospělé, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2022 x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2022.

XXXX2019 xx xxxxx dnů pobytu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2020 x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2020.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx xxx xxxxxxx, děti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zdravotnických zařízeních xxxxxxxxxxxxx lázeňské xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče xx xxxxxxx úhrada za 1 xxx xxxxxx xx výši 107,7 % smluvně sjednané xxxxxx xx 1 xxx xxxxxx pro xxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XxxxxxxxxxXXXXXXXX. Xxxxxx-xx xxxxxx xx 1 xxx xxxxxx pro xxx 2019 xxxxxxxx xx 31. prosince 2019 xxxxxx, stanoví xx úhrada 1 xxx xxxxxx xx xxx 2019 xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Koeficient XxxxxxxxxxXXXXXXXX se xxx xxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxx xxx xxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

XxxxxxxxxxXXXXXXXX xx xxxxxxxxxx kompenzace xx xxxxxxxxxxxxxx vykázané x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče xxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX2021 xx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx xxx dospělé, děti x dorost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2022 x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2022.

XXXX2019 xx xxxxx xxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx vykázaných xx 31. března 2020 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do 31. xxxxxx 2020.

(3) Xxx příspěvkovou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx stanoví xxxxxx 30 Xx xx xxxxxxxx xxxxx x. 09543 xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Tento xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx třikrát xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pojištěnce.

(4) Xxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx 1 xxx pobytu xx xxxx 980 Xx, která xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx výši xxxx úhrada xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poskytovateli lázeňské xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, a xx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx skončení xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx stanoví následovně:

kde:

Zálohakompenzace,m ... je xxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x ... xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx x xxxxxx hodnot 1 xx x, xxx m xx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx záloha xx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx2019,x ... xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx poskytovatelem xxxxxxxx x zdravotní pojišťovnou xxxxxx dny pobytu x měsíci j xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx2021,x ... xx úhrada poskytovateli xx poskytovatelem xxxxxxxx x zdravotní pojišťovnou xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx j xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x ... xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx x xxxxxx xxxxxx 1 xx x-1, xxx m xx xxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxx,x ... je xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x hodnoceného xxxxxx.

§18

(1) Xx každý xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou uznaný xxxxx č. 09543 xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 35 Xx.

(2) Xx každý xxxxxxxxxxxxxx vykázaný x xxxxxxxxx pojišťovnou uznaný xxxxx x. 09115 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx u pacientů x xxxxxxxxx U07.1 xxxx X69.75 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx navyšuje xxxxxx x 100 Xx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx sociálním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx poskytovateli xxxxxxxx xxxxxx x 300 Xx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx se nezapočítává xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příloh č. 1 až 8 x xxxx vyhlášce.

(3) Xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx nezapočítává do xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Odstavec 1 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx lázeňské xxxxxxx rehabilitační xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx zubní xxxxxxxxx x xx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx 603 a 604 xxxxx seznamu xxxxxx.

§19

(1) Xx každý xxxxxxxxxxxxxx vykázaný x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxx xxxxx x. 09552 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 16 Xx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 12 Xx za xxxxx převedení xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§20

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx §6 až 15, xxxxx x roce 2021 v xxxxxx xxxxxxxxxxx epidemie xxxxxxxxxx XXXXX-19 od 1. xxxxx 2021 xx 31. xxxxxx 2021 xxxxxxxxxx xxxxxxx služby x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobních xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx mimořádných xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx OdměnaDorovnání,2021 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

XxxxxxXxxxxxxxx,2021 = xxx {0; Xxxxxx2021 - Xxxxxx2020}

xxx:

x kde:

Výšeodměny ... xx xxxxxxx xx xxxx 75 000, x xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xxx xxxxx se xxxxxxx xx xxxx 120 000.

XxxxxXX2020 ... xx xxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx poskytujících hrazené xxxxxx u poskytovatele, xxxxx byli uvedeni xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx a zdravotní xxxxxxxxxxx ve znění xxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2020.

PočetZP2021 ... xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytujících xxxxxxx xxxxxx u poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 30. xxxxxx 2021.

XxxxxxxxXX2020 ... je xxxxxx xxxxxxxxx hodinových xxxxxxx úvazků zdravotnických xxxxxxxxxx poskytujících xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2020.

XxxxxxxxXX2021 ... xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úvazků xxxxxxxxxxxxxx pracovníků poskytujících xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 30. xxxxxx 2021.

Typkapacity ... xx typická xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx typu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxx poskytovatele

Hodnota Xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxx §6

25

xxxxxxxxxxxx xxxxx §7

30

xxxxxxxxxxxx xxxxx §8

30

xxxxxxxxxxxx xxxxx §9

35

xxxxxxxxxxxx xxxxx §10

40

xxxxxxxxxxxx xxxxx §11, x xxxxxxxxxx 911, 914 x 916 xxxxx seznamu xxxxxx

35

xxxxxxxxxxxx xxxxx §11, x xxxxxxxxxx 921, 925 x 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx

40

xxxxxxxxxxxx xxxxx §12

35

xxxxxxxxxxxx podle §13

30

xxxxxxxxxxxx xxxxx §14

40

poskytovatel podle §15

40

Xxxxx ... je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxx služby, který xx xxxxxx v xxxxx A, xxxx 3, přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxx2021,1X ... xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx od 1. xxxxx 2021 xx 31. března 2021, poskytovatelem xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2021 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných do 31. xxxxxxxx 2021, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxx2021,1X = XX2021,1X + XX2021,1X

xxx:

XX2021,1X ... xx počet bodů xx hrazené služby xxxxxxxxxxxxxx poskytnuté v xxxxxx xx 1. xxxxx 2021 do 31. března 2021, xxxxxxxx do 31. xxxxxx 2021 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznané xx 31. xxxxxxxx 2021.

XX2021,1X ... xx xxxxxxx korunových xxxxxxx xx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx od 1. xxxxx 2021 xx 31. xxxxxx 2021, xxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2021 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznané xx 31. července 2021.

x kde:

Porovnávací_hodnota_péče2019,1Q ... xx porovnávací xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2019 xx 31. xxxxxx 2019, která xx xxxxxxxxx následovně:

Porovnávací_hodnota_péče2019,1Q = XX2019,1X + XX2019,1X

xxx:

XX2019,1X ... xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytnuté v xxxxxx xx 1. xxxxx 2019 xx 31. března 2019.

KP2019,1Q ... je hodnota xxxxxxxxxx položek xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. ledna 2019 xx 31. xxxxxx 2019.

Xxxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxx2020,4X ... xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx od 1. xxxxx 2020 xx 31. prosince 2020, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. března 2021 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2021, která xx vypočtena xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxx2020,4X = PB2020,4Q + XX2020,4X

xxx:

XX2020,4X ... je xxxxx xxxx za xxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2020 xx 31. xxxxxxxx 2020, vykázané xx 31. xxxxxx 2021 x zdravotní xxxxxxxxxxx uznané do 31. xxxxxx 2021.

XX2020,4X ... xx xxxxxxx xxxxxxxxxx položek xx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2020 do 31. xxxxxxxx 2020, xxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2021 x zdravotní xxxxxxxxxxx uznané xx 31. xxxxxx 2021.

x xxx:

Xxxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxx2018,4X ... xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hrazených xxxxxx poskytnutých v xxxxxx xx 1. xxxxx 2018 do 31. xxxxxxxx 2018, xxxxx je vypočtena xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxx2018,4X = XX2018,4X + KP2018,4Q

kde:

PB2018,4Q ... xx počet bodů xx xxxxxxxxxxxxxx vykázané x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2018 xx 31. xxxxxxxx 2018.

XX2018,4X ... xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx poskytovatelem xxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2018 xx 31. prosince 2018.

(2) X xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2018 xx 31. xxxxxxxx 2018 xxxxxxxxxxxx hrazené xxxxxx, xx Xxxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxx2018,4X xxxxxxx ve xxxx 1.

(3) U xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x období xx 1. xxxxx 2019 do 31. xxxxxx 2019 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx služby xxxxxx x méně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxx2019,1X stanoví ve xxxx 1.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxxx xx výše úhrady xxxxxxxxx podle §6 xx 15.

(5) Xxxxxx xx kompenzaci se xxxxxxxxx poskytovateli ve xxxx navýšení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x to xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2021.

§21

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2021.

Ministr:

Mgr. xx Xxx. Xxxxxxx, XXX, x. x.

Příloha č. 1 x xxxxxxxx x. 242/2021 Xx.

Xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a regulační xxxxxxx xxxxx §5

A) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxx 2021 zahrnuje xxxxxxxxxxxx smluvně sjednanou xxxxxx xxxxxx podle xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx bodu 3 xxxxx u xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx bodu 4, xxxxx u xxxxxx případového xxxxxxx xxxxx xxxx 5, xxxxxx xx akutní xxxxxxxx péči xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bodu 6 xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 7 (xxxx xxx "ambulantní xxxxxx xxxxxx") x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 8. Xxx výpočet xxxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx složky xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyčleněné z xxxxxxxx xxxxxx, úhrady xxxxxx xxxxxxxxxxx paušál x x xxxxxxxxxx xxxxxx úhrady xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxx x xxxx 2019, xxxxxxxxxxxxxx vykázané xx 31. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 31. května 2020.

2. Xxxxxxxxxxxx smluvně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

2.1 Xxxxx xx xxxxxxxxx pojišťovna x poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx i pro xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx, x úhradě vyčleněné x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx případového xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xx úhrady xxxxxxx x bodech 3 xx 7.

2.2 Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx (xxxx jen "xxxxxx přípravek") označených xxxxxxxx "X" xxxxx §39 xxxx. 1 xxxxxxxx č. 376/2011 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxx č. 376/2011 Sb."), xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaného xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ceně xxxxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxx x xxxxxx 2.2.1 až 2.2.3.

2.2.1 Xxx xxxxxxxxxx XXX/XXX, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx rizikových xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx maximální xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx poskytovatelem xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx úhrady x xxxx 2019.

2.2.2 xxx skupiny:

a)

Dermatologie (Xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx)

x)

Xxxxxxx xxxxxxxx 1 (Xxxxx, XXXXX)

x)

Xxxxxxx xxxxxxxx 2 (Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)

x)

Xxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, Xxxxxxx hormony)

e)

Hematoonkologie (Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, Zhoubné xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxx)

x)

Xxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx)

x)

Xxxxxxx (Xxxxxxxxxx C)

h)

Metabolické vady (Xxxxxxx xxxxxxx, Gaucherova xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxx)

x)

Xxxxxxxxxx 1 (Epilepsie, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Substituční xxxxx)

x)

Xxxxxxxxxx 2 (Roztroušená xxxxxxxx)

x)

Xxxxxxxxxx 3 (Spinální xxxxxxx xxxxxxx)

X)

Xxxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

x)

Xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx - XX, Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Oftalmologie - xxxx)

x)

Xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx (Hepatocelulární karcinom, Xxxxxx xxxxx a xxxx, Nádory xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx Nádory xxxxxxxx xxxxxxx, Nádory xxxxx, Nádory ovarií, Xxxxxx xxxx, Xxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx prsu, Xxxxxx slinivky, Xxxxxx xxxxxx xxxxx, Nádory x embryonálních xxxxx, Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xXXX, Sarkomy měkkých xxxxx, Jiné xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Jiné XX xxxx, Kožní xxxxxxx, Xxxxxxx melanom, Xxxxxxxxxx pleury)

o)

Osteoporóza

p)

Revmatologie (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx Psoriatická xxxxxxxxx)

x)

Xxxxxxx xxxxxxxx (Crohnova xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx)

x)

Xxxxxxxx xxxxxxx

x)

Xxxxxxx - xxxx neuvedená xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx hepatologie

t)

Hepatologie - xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx

xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx:

xxx:

Xxxxxx,2021 ... je xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx.

x ... xxxxxx xxxxxx x až x, xxx a xx s xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxx 2.2.2.

Xxxx.2019 ... xx celková xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xx léčbu xxxxxxxxxx x.

Xxxx,2020 ... xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx 2020 xx léčbu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXx ... je xxxxx navýšení xxxxxx xxx xxxxxxx i, xxxxxxx v xxxx 2.2.3.

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dohromady.

2.2.3 Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x bodě 2.2.2 xxxxxxx xx xxxx:

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

1,29

Xxxxxxx xxxxxxxx x

1,60

Xxxxxxx xxxxxxxx 2

1,24

Xxxxxxxxxxxxxx

1,00

Xxxxxxxxxxxxxxx

1,14

Xxxxxxxx xxxxxx

1,16

Xxxxxxx

1, 18

Xxxxxxxxxxx xxxx

1,03

Xxxxxxxxxx 1

1,26

Xxxxxxxxxx 2

1,05

Xxxxxxxxxx 3

1,20

Xxxxxxx systém

1,01

Oftalmologie

1, 16

Xxxxxxxxx - solidní xxxxxx

1,20

Xxxxxxxxxxx

1,00

Xxxxxxxxxxxx

1,03

Xxxxxxx xxxxxxxx

1,04

Xxxxxxxx xxxxxxx

1,80

Xxxxxxx

1,30

2.2.4 Xxxxxx xx xxxxx léčivými xxxxxxxxx poskytnutými pojištěncům x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx celkový limit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 2.2.1 xx 2.2.3 se xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytovatelem.

2.3 Xx xxxxx případ xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x kterého xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x 1 113 Kč, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2021 x x 614 Xx, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2021:

a) za xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 82301 x 82304 xxxxx seznamu xxxxxx jde-l i x xxxxxx x xxxxxxxxx X07. X xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí

b) xxxxxx xxxxx xxx o xxxxxx x xxxxxxxxx X69.75 xxxxx xxxxxxxxx xx klasifikace xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výkon x. 82302 podle xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 xx 6.

2.4 U xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx U07.1 xxxxx xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx, zařazených xxxxx xxxxxxxx xxx Klasifikaci xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxx 20215) (dále xxx "Xxxxxxxxxxx"), x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x. 55227 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx některý z XX xxxxxxx x. 90901 xx 90907 xxxxx Xxxxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx o 59 064 Xx za xxxxx xxxxxxxxxx xxx (xxxx jen "OD") x. 00051 xx 00078 xxxxx seznam x xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 20 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 82301 xxxxx seznamu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxx xxxxxx PCR s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx u SA XX-XxX-2 x pozitivním xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx nebyl xxxxxxxxx xxxxx x. 82301 xxx 82302 xxxxx xxxxxx u výkonů, xxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxx xxxxxxxxxx 180 xxxxxxxxxxxx xxx. X případů xxxxxxxxxxxxx s diagnózou X07.1 podle xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou uznaných, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx věty první, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x 39 967 Xx xx xxxxx XX x. 00051 xx 00078 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx do 20 xxx od prvního xxxxxxxxxx xxxxxx x. 82301 xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx testování XXXXX-19 xxxxxx metody XXX s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx výkonu x xxxxxxx xxxxxxxx XXXX-XxX-2 s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x případě, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 82301 xxx 82302 xxxxx xxxxxxx výkonů, kterýmkoliv xxxxxxxxxxxxxx během xxxxxxxxxx 180 xxxxxxxxxxxx dnů. Xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx úhrady uvedené x xxxxxx 3 xx 6 a xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nákladů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytujících xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19.

2.5 X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx X07.1 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx navyšuje x 1 000 Kč xx každý OD, x xxxxxxxx XX x. 00051 až 00078 podle xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx do 20 xxx od xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 82301 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxx metody XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx XXXX-XxX-2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v případě, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. 82301 xxx 82302 podle xxxxxxx výkonů, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 180 xxxxxxxxxxxx dnů. Xxxx xxxxxxxx úhrady xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx bodů 3 xx 6.

3. Xxxxxxxx xxxxxx

3.1 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxx X k xxxx vyhlášce.

3.2 Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx e xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x případy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomocí Xxxxxxxxxxx.

3.3 Xxx xxxxxx XX 00031 a 00032 podle xxxxxx x xxxxxx, vyjmuté x xxxxxxxx úhrady, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx ve xxxx 484 Xx.

3.4 Léčivé xxxxxxxxx vyjmuté z xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x příloze č. 12 x xxxx xxxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve výši xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, maximálně xxxx xx výši xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx 2020.

3.5 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxx související s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxxx x době xxxxxxxxxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxx poskytovatelem, xxxxx xx účtuje zdravotní xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx X07.1 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx nemocí se xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 8230 1 x 82304 podle xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 69.75 podle xxxxxxxxxxx klasifikace nemocí xx do xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výkonu x. 82302 xxxxx seznamu xxxxxx.

3.6 Výše xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx XXXxx,xx-X Xx,2021 xxxxx výrazu:

kde:

CM2021,CZ-DRG,A ... xx počet případů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ukončených x xxxxxxxxxx xxxxxx, zařazených xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vztažených x xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 10 xxxxx X x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx relativními xxxxxx 2021 uvedenými x příloze č. 10, xxxxx X x xxxx xxxxxxxx.

XX2019,XX-XXX,X ... xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 xxxxx X x xxxx vyhlášce vynásobených xxxxxxxxxxx váhami 2021 xxxxxxxx i v příloze č. 10, xxxxx X x této xxxxxxxx.

XX2021,X ... xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx případů xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ukončených x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx zařazených podle Xxxxxxxxxxx do skupin xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 xxxxx X x xxxx vyhlášce, oceněná xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx období, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx účtovaný materiál x zvlášť xxxxxxxx xxxxxx přípravky.

min xxxxxx ... minimum, xxxxx xxxxxx z oboru xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

x xxx lPU xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

(x) IPU = PUdrg,2019 * 1,18

xxx:

XXxxx,2019 ... xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zdravotní pojišťovnou xxxxxx služby xxxxxxx xxxxxxxx úhradou.

V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na urgentním xxxxxx

XXxxx,2019 ... xx xxxxxxx xxxXxxxxxx:

X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx XX xxx,2019 xxxxxxx následovně:

kde:

CM2019,cz-0Rc.A-D,H ... xx počet xxxxxxx hospitalizací xxxxxxxxxxxx xxxxx bodu 3.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx zařazených xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 10, xxxxxxx A xx X x xxxxx X x této xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2021 xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxxxx X až X x xxxxx X x xxxx xxxxxxxx.

XXXX XXxxx,2019 ... xx xxxxxxx xxxx paušální xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx včetně příslušného xxxxxxxx úhrad xx xxxxxxx příplatku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nelékařské xxxxxxxxxxxx xxxxxxx í xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

XXxxx,2019,Xx ... xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx ve xxxx 49 711 Xx xxx xxxxxxxxxxxxx který xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a zároveň xxxxxx xxxxxxx dvou xxxxxx xxxxxx specializované xxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx péče, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx specializované pneumoonkochirurgické xxxx centru x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx vysoce nakažlivou xxxxx podle xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx6). Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené ve xxxx xxxxx, xxx xx statut xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dvou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx specializované xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kardiovaskulární xxxx pro xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx specializované xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx specializované zdravotní xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx izolaci xxxxxxxx podezřením na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx, centrum xxxxxx specializované kardiovaskulární xxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx výši 44 977 Xx. Pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx základní xxxxx xxxxxxx ve výši 37 875 Xx.

XX2019,X-X,X ... je xxxxxxx xxxxxxx vyžádané xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou uznaných, xxxxxxxxxx v referenčním xxxxxx, zařazených podle Xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 10 částí X až D x části X x této xxxxxxxx, xxxxxxx hodnotami xxxx xxxxxxxx x referenčním xxxxxx, xxxxxx úhrady xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXX2019XXX ... xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx zařazené xx xxxxxxxxxxxx smluvně sjednaných xxxx x referenčním xxxxxx.

Xxx funkce maximum, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(xx) xXX je xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

4. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

4.1 Úhrada xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x příloze č. 10, částech X xx F x této xxxxxxxx.

4.2 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx proměnných x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx í případy xxxxxxxxxxxxx přepočtené pomocí Xxxxxxxxxxx.

4.3 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx a uvedené x příloze č. 12 x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx výši jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxx vykázané xxxxxxxxxx xxxx v xxxx 2020.

4.4 Vyžádanou xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxxxxxx vyžádal, x xxxxx xx xxxxxxxxxx x době xxxxxxxxxxxxx u poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxx poskytovatelem, xxxxx ji xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx X07.1 xxxxx xxxx národní klasifikace xxxxxx se do xxxxxxxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxxxx výkony č. 82301 x 82304 xxxxx seznamu xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx X69.75 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx do xxxxxxxxxxxx xxxx nezahrne xxxxx vykázání xxxxxx x. 82302 xxxxx xxxxxxx výkonů.

4.5 Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x paušální xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Klasifikace xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10, částech X xx X xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx hodnocené xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx:

xxx:

XX2021,XX-XXX,XX ... xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx, ukončených v xxxxxxxxxx xxxxxx, zařazených xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10, částech X x X x xxxx xxxxxxxx, vynásobených xxxxxxxxxxx xxxxxx 2021 xxxxxxxxx v příloze č. 10, xxxxxxx C a X x xxxx xxxxxxxx.

XX2021,XX-XXX,XX ... xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaných a xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, zařazených podle Xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxxxx X x X k této xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2021 xxxxxxxxx x příloze č. 10, částech X a X x této xxxxxxxx.

XX2021,X-X ... je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx extramurální xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ukončených x xxxxxxxxxx období, xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace xx xxxxxx xxxxxxxxxx x diagnóze xxxxxxxxx x příloze č. 10, částech X xx X x xxxx vyhlášce, xxxxxxx hodnotami xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXX2021,xx-XXX,XX xx individuální xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx následovně:

1) X xxxxxxx xx:

XXXxxxxxxx,2021 ≥ (1 + XXXX,xxxxxx * ZSCZ-DRG

pak:

IZSvstupni,2021 = XXXX,xxxxx * (1 + XXXX,xxxxx) * ZSCZ – XXX + (1 – XXXX,xxxxx) * XXXxxxxxxx,2021

2) X xxxxxxx, xx:

XXXxxxxxxx,2021 ≤ (1 - RKCE,horni) * XXXX-XXX

xxx:

XXX2021,XX -XXX,XX = XXXX,xxxxx * (1 - XXXX,xxxxx) * XXXX-XXX + (1 - XXXX,xxxxx) * XXXxxxxxxx,2021

3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

XXX2021.XX-XXX,XX = XXXxxxxxxx,2021

XXX2021,XX-XXX,XX ... xx individuální xxxxxxxx sazba středně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vypočtená xxxxxxxxxx:

1) X případě xx:

XXXxxxxxxx,2021 ≥ (1 + RKDF,horni) * XXXX-XXX

xxx:

XXX2021,XX -DRC,DF = XXXX,xxxxx * (1 + XXXX,xxxxx) * XXXX-XXX + (1 - XXXX,xxxxx) * XXXxxxxxxx,2021

2) V případě, xx:

XXXxxxxxxx,2021 ≤ (1 - XXXX,xxxxx) * XXXX -DRG

pak:

IZS2021,CZ -XXX,XX = XXXX,xxxxx * (1 - XXXX,xxxxx) * ZSCZ-DRG + (1- XXXX,xxxxx) * XXXxxxxxxx,2021

3) X ostatních xxxxxxxxx:

XXX2021,XX -XXX,XX = XXXxxxxxxx,2021

XXX2021,xx-XXX,xX ... xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sazba xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

XXX1-42021,XX-XXX,XX,xxxx ... xx xxxxxxx xxxxxxx objemu xxxxxxxxx xxxx vypočtená xxxxxxxxxx:

XXXxxxxxxx,2021 ... xx xxxxxxx individuální základní xxxxx xxxxxxxxx následovně:

kde:

CM2019,CZz-DRG,C ... je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 4.2 xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx v referenčním xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx skupin xxxxxxxxxx k diagnóze xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxx k této xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx relativním x xxxxxx 2021 xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxx X x xxxx vyhlášce.

CM2019,CZ-DRG,D ... xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 4.2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx uznaných, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 xxxxx X x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx relativními xxxxxx 2021 xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxx X x této xxxxxxxx.

XXxxxX1-42019XX-XXX,XX ... xx xxxxx případů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle bodu 4.2 poskytovatelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxx čtyřech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zaražených xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10, částech X x X x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx náklady 2021 uvedenými x příloze č. 10, xxxxxxx C x X x xxxx xxxxxxxx.

XXX1-42019,XX-XXX,XX ... xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepočtených xxxxx xxxx 4.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ukončených x xxxxxxx čtyřech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx období, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x příloze č. 10, částech X x D x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2021 uvedeným i x příloze č. 10, xxxxxxx X x D x xxxx xxxxxxxx.

XXX1-42019,XX-XXX.X–X ... xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 4.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;příloze č. 10, xxxxxxx B xx H k této xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2021 xxxxxxxxx x příloze č. 10 částech X xx X x této xxxxxxxx.

XXX1-42021,XX-XXX.X–X ... je počet xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x prvních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx skupin xxxxxxxxxx x diagnóze uvedených x příloze č. 10, xxxxxxx X xx X x této xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2021 xxxxxxxxx x příloze č. 10 částech X xx X k xxxx xxxxxxxx.

XXX1-42021,XX-XXX,XX ... xx počet případů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ukončených v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace xx xxxxxx vztažených x xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 10, částech x X k této xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx relativním x váhami 2021 xxxxxxxx x x příloze č. 10 xxxxxxx X x D x xxxx xxxxxxxx.

XX2019,XX-XXX,X–X ... xx počet případů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 4.2 poskytovatelem xxxxxxxxxx a zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ukončených x xxxxxxxxxxx období, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vztažených x xxxxxxxx uvedených x příloze č. 10, xxxxxxx X až X x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx váhami 2021 uvedenými x příloze č. 10, xxxxxxx C xx F x xxxx xxxxxxxx.

XX2019.xx-XXX.XX ... xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxx 4.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10, částech X x X x této vyhlášce, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2021 uvedenými v příloze č. 10, xxxxxxx X x D x xxxx vyhlášce.

ÚHRvyčl,2019 ... xx xxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx příslušného xxxxxxxx úhrad na xxxxxxx příplatku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx střídavě xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx během xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 4.2 xxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx období xxxxxxx úhradou xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx zařazené xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxx G k xxxx vyhlášce.

EMvyčl,2019 ... xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx extramurální xxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 4.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx x referenč1úm xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx zařazených xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x diagnóze xxxxxxxxx v příloze č. 10, xxxxx G k xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x referenčním období, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx účtovaný xxxxxxxx x xxxxxx účtované xxxxxx xxxxxxxxx.

x kde xxxxxxx parametry xxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXX2021,XX-XXX,XX x XXX2021,XX-XXX,XX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX-XXX x xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx

XXXX-XXX

Xxxxxxxx xxxxx xxx XX-XXX

57 297

XXXX,xxxxx

Xxxxx xxxx-xxxxxxx xxx xxxxxx homogenní xxxx

0,1

XXXX,xxxxx

Xxxxx xxxx -xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

0

XXXX,xxxxx

Xxxxx xxxxx sbližování xxxxx xxx vysoce homogenní xxxx

0,33

XXXX,xxxxx

Xxxxx tem xx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx homogenní péči

0,5

RKDF,horni

Horní xxxx-xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx péči

0,2

RKDF,dolni

Dolní xxxx-xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

0,1

XXXX,xxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx středně xxxxxxxxx xxxx

0,33

XXXX,xxxxx

Xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

0,5

4.6 Xxx XX 0003 1 x 00032 xx xxxxxxx paušální xxxxx xx ošetřovací den xx xxxx 484 Xx.

5. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx paušál u xxxxx CZ-D XX

5.1 Xxxxxx xxxxxx případového xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zařazené xxxxx Xxxxxxxxxxx do xxxxxx vztažených k xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 částech B X a H x xxxx vyhlášce.

5.2 Xxx OD 00031 x 00032 xx xxxxxxx paušální sazba xx ošetřovací xxx xx výši 484 Xx.

5.3 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx výpočtu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepočtené xxxxxx Xxxxxxxxxxx.

5.4 Xxxxxx přípravky xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x příloze č. 12 x této xxxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx ceny, xxxxxxxxx však ve xxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxx ceny v xxxx 2020.

5.5 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx péčí se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, kterou si xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx vykazuje zdravotní xxxxxxxxxx. U případů xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx X07.1 xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx do xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 82301 x 82304 xxxxx xxxxxx u výkonů. X xxxxxxx hospitalizace x xxxxxxxxx X69.75 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxx nezahrne xxxxx vykázání xxxxxx x. 82302 podle xxxxxxx xxxxxx.

5.6 Xxxx xxxxx y formou xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx jako XXXxx,xx-XXX,2021 xxxxx xxxxxx:

XXXXX,XX-XXX,2021 = CM2021,CZ-DRG.BG * XXXX-XXX + CMred,2021,CZ -XXX,X * XXXX-XXX * KPTrans * XXXxxx - EM2021,BGH

kde:

CM2021,CZ-DRG,BG ... xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ukončených x hodnoceném xxxxxx xxxxxxxxxx podle Klasifikace xx skupin xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxxxx X x G x této xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2021 xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxxxx B x x xxxx xxxxxxxx.

XX2021,XXX ... xx xxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx péče v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, zařazených xxxxx Xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxxxx X, G x X x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx bodu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx období xxxxxx úhrady xx xxxxxx účtovaný xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přípravky.

KPTrans ... xx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx 1,1 x případě, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví. X xxxxxxxxx případech K Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 1.

XXXxxx ... je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx 1 x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 5.7. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx KPKrit xxxxxx xxxxxxx 0,9.

CMred,2021,cz-DRG,H ... xx redukovaný xxxxxxx, xxxxx e xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x zdravotní pojišťovnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx bodu 5.3 xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx období, xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace xx xxxxxx vztažených x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxx X k xxxx xxxxxxxx menší nebo xxxxx 30, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

X ostatních případech x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

X ... xxxxxx xxxxxxx 1,05 x případě, kdy xx xxxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxx dané xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx podle xxxx 1 přílohy č. 9 k xxxx vyhlášce xxxxx xxx 0,1, a xxxxxxx 1,15 v xxxxxxx xxx je xxxxxxxxxx xxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x daném xxxxxx xxxxx xxxx 1 přílohy č. 9 x xxxx xxxxxxxx menší nebo xxxxx 0,1.

XX2021,XX-XXX,X ... xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace xx xxxxxx vztažených x xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 10, xxxxx H x této xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2021 xxxxxxxxx v příloze č. 10, xxxxx X x xxxx xxxxxxxx.

XX2019,XX-XXX,X ... xx počet xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx bodu 5.3 xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných, xxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx, zařazených xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx k diagnóze xxxxxxxxx x příloze č. 10 xxxxx k xxxx xxxxxxxx, vynásobených relativními xxxxxx 2021 xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxx X x xxxx xxxxxxxx.

XXxxx,X,2021 ... je xxxxx případů hospitalizací xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxx X k xxxx xxxxxxxx.

XXxxx,X,2019 ... xx počet xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepočtených xxxxx xxxx 5.3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace xx xxxxxx vztažených x diagnóze xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxx X k xxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx uzavřenou xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neposkytoval xxxxxx xxxxxxxx péči xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 xxxxx X xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx XXxxx,2021,XX-XXX,X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

x xxx:

XXxxxxxxxxxxxx2021,XX-XXX,X ... je xxxxxxxxxx xxxxxxx x kompenzací xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19, xxxxx xx vypočítá xxxxxxxxxx:

xxx:

XXXxxxxxx2019,XX-XXX,X ... xx xxxxxx xxxxx hospitalizace x xxxxxxx hospitalizací xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 5.3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxx X x xxxx xxxxxxxx.

XXXxxxxxx2021,XX-XXX,X ... xx xxxxxx délky xxxxxxxxxxxxx u případů xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10, části X x xxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x referenčním období xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx uzavřenou xxxxxxx xx zdravotní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10, části X, xxxxxxx XXxxxxxxxxxxxx2021,XX-XXX,X xx xxxxxxx ve xxxx XX2021,XX-XXX,X.

5.7 Vyhodnocení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 20. xxxxxx 2022:

x) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx období, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx x příloze č. 10, xxxxx X k xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx ukončeny přeložením xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx psychiatrické xxxx, xxxxxxxxxx 60 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace do xxxx v příloze č. 10, xxxxx X x xxxx vyhlášce.

b) Počet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, zařazených xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx x příloze č. 10, xxxxx X k xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 10 % x celkového počtu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace xx bází x příloze č. 10, xxxxx X x xxxx xxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxxx zajišťuje nepřetržitou xxxx v xxxxxx 24 xxxxx xxxxx 7 xxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx x příloze č. 10, části X x xxxx vyhlášce.

6. X případě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rámci 50 x méně případů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxx50,XX.XX -DRG,2021 = XXxxx50,XX,XX-XXX,X-X,2021 * XXXX-XXX - EMpod50,EU,2021 + XXxxx50,XX -DRG,H,2021 * XXXX-XXX * XXXxxxx * XXXxxx + CMEU,CZ-DRG,H,2021 * XXXX-XXX

xxx:

XXxxx50,XX.XX-XXX,X-X,2021 ... xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vztažených k xxxxxxxx uvedených x příloze č. 10 částech X xx G x xxxx vyhlášce, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2021 xxxxxxxxx v příloze č. 10, xxxxxxx X xx X k xxxx xxxxxxxx.

XXxxx50.XX-XXX,X,2021 ... xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou uznaných, xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx skupin xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxx X k xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2021 xxxxxxxx x x příloze č. 10, xxxxx H x xxxx xxxxxxxx.

XXXX.XX-XXX,X,2021 ... je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných, ukončených x xxxxxxxxxx období, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vztažených x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 části X x této xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2021 xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxx X x xxxx xxxxxxxx.

XXxxx50,XX,2021 ... xx celková xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx péče x xxxxx případů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx, ukončených x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx hodnotami xxxx xxxxxxx i x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx účtované xxxxxx přípravky.

7. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx u specializované xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx v odbornostech 603 x 604 podle xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovateli x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx praktické xxxxxxxxx pro děti x dorost, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovateli x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravní xxxxxx, lékařské xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x odbornostech 902, 903, 905, 911, 914, 917, 919, 921 925, 926 x 927 podle xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxx") xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx při příjmu x xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

7.1 Pro hrazené xxxxxx poskytované poskytovateli x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx a xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kapitačně xxxxxxxxx platbou, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxx a xxxx úhrad xxxxxxxxx xxxxxx stanoví podle přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxx A xxxx 2 písm. x) x bodech 7, 8 x 14 x x xxxxxxxx regulačních xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx lékařství x xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx lékařství pro xxxx x dorost xxxxxxxxx.

7.2 Xxx specializovanou xxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx poskytovatelů x xxxxxxxxxxxx 305, 306, 308 xxxx 309 xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxx x výkonu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx X xxxx 1 x 2 x xxxxx X přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx části X bodu 1 xxxx. h) x xxxx 2 písm. x), x) x x) xx xxxxxxxxx xxxx xx nepoužijí xxxxxxx xxxxxxx úhrady xxxxx xxxxx A xxxx 3 přílohy č. 3 x xxxx vyhlášce, xxxxxxxx úhrady podle xxxxx X bodu 9 přílohy č. 3 k xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x části X přílohy č. 3 x této xxxxxxxx.

7.3 Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 806 xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx děložního xxxxx podle xxxxxxx xxxxxx x výkonů x. 09115, 82301, 82302 x 82304 xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxxxxx u pacientů x diagnózou U07.1 xxxx X69.75 podle xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx xx hodnota bodu xxxxxxx ve výši xxxxxxx xxxx podle xxxx 2 x 3 přílohy č. 5 x xxxx xxxxxxxx, přičemž xxxxxxxx xxxxxxx bodu xxxxxxx v bodě 2 xxxx. x) x c), x x xxxxxx 5, 6 x 7 x xxxxxxx celkové xxxxxx podle xxxx 2 písm. h) x xxxx 4, 8 x 9 přílohy č. 5 x xxxx xxxxxxxx e nepoužijí.

7.4 Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 603 x 604 xxxxx seznamu výkonů xxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx X xxxx 1 přílohy č. 4 k xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx hod noty xxxx xxxxx xxxxx X xxxx 2 x 3 přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx úhrady xxxxx xxxxx A xxxx 5 přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx úhrady podle xxxxx X xxxx 12 přílohy č. 4 k xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx uvedená x xxxxx X přílohy č. 4 k této xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 12 měsíců xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx X xxxx 4 písm. x) xx c) přílohy č. 4 k xxxx xxxxxxxx se stanoví xxxxxx xxxxx části xxxx 4 xxxx. x) až x) přílohy č. 4 x&xxxx;xxxx xxxxxxxx. Xxx hrazené služby xxxxxxxxxxx těhotným pojištěnkám xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx než 12 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx hodnota bodu xxxxxxx podle části X xxxx 1 přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 613 xxxxxxx x xxxxx X přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxx B přílohy č. 4 x xxxx vyhlášce.

7.5 Xxx hrazené služby xxxxxxxxxxx v odbornostech 911, 914, 921 x 925 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxx xxxxx seznamu výkonů xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1 x 2 přílohy č. 6 x xxxx xxxxxxxx, přičemž navýšení xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx X bodu 3 přílohy č. 6 k xxxx xxxxxxxx, navýšení xxxxxx xxxxx xxxxx X xxxx 9 přílohy č. 6 x této xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx bodu 4 přílohy č. 6 x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx hrazené xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx části X xxxx 4 přílohy č. 6 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx navýšení xxxxxx xxxxx části X xxxx 7 přílohy č. 6 x xxxx xxxxxxxx x výpočet celkové xxxxxx xxxxx xxxxx X xxxx 4 přílohy č. 6 x této xxxxxxxx se xxxxxxxxx.

7.6 Xxx xxxxxxx služby xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 902 x 917 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx bodu xxxxxxx xxxxx bodu 1 x 2 přílohy č. 7 x xxxx vyhlášce, xxxxxxx navýšení xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 3 x výpočet xxxxxxx xxxxxx podle xxxx 4 přílohy č. 7 x této xxxxxxxx xx nepoužije.

7.7 Xxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx X bodů 1 až 3 přílohy č. 8 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx regulační xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X přílohy č. 8 x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 8 x této xxxxxxxx xx xxxxxx xx navýšení hodnoty xxxx xxxxx xxxxx X a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx X přílohy č. 8 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx bodu 7.15.

7.8 Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx hradí podle xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx podle §15.

7.9 Xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx hradí xxxxx xxxxxxx výkonů x xxxxxxxx xxxx xx xxxx 0,95 Xx.

7.10 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxx xxxxxx č. 09563 podle xxxxxxx xxxxxx, se xxxxx xxxxx §16.

7.11 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x odbornostech 006, 305 306, 308 x 309 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxx xxxxxx x hodnotou xxxx ve xxxx 1,04 Xx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovateli x xxxxxxxxxxxx 905, 919 x 927 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx hradí podle xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx bodu ve xxxx 1,01 Xx.

7.12 Xxxxxxx služby poskytované x odbornosti 806 xxxxx seznamu xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx u xxxxxx x hodnotou xxxx xx výši 1,11 Xx x xxxxxx x. 95198, 95199, 95201, 95202 a 95203 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1,10 Xx. Výkony xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx screeningu x. 81747, 81755, 81753, 93121, 93124, 93281 x 93123 xxxxx xxxxxx u xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx podle seznam x výkonů x xxxxxxxx bodu xx xxxx 1,13 Kč. Xxxxxx č. 82301, 82302 a 82304 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx 07.1 xxxx X69.75 xxxxx xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx xx hradí podle xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx bodu 2 xxxx. i) přílohy č. 5 x xxxx vyhlášce. Xxxxx č. 09115 xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x diagnózou X07.1 xxxx U69.75 xxxxx xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx xx hradí xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1,10 Xx.

7.13 Xxxxxx x. 88101 x 09563 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx bodu xx xxxx 1 Xx.

7.14 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

XxxXxx,2021 = xxx [XxxXxx,2020 * 1,25; xxx (Xxxxxx,2020; XXXxxxxx * XXXxxxxx)]

xxx:

XXXxxxxx ... je xxxxx xxxx za xxxxxx x. 06720, 06726, 06727, 06728 x 06729 podle seznamu xxxxxx.

XXXxxxxx ... xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx urgentního xxxxxx, která xx xxxxxxx ve xxxx 1 Xx.

XxxXxx,2020 ... xx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 2020. X případě, xx xxxxxxxxxxxx v xxxx 2020 neposkytoval péči xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se XxxXxx,2020 xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

7.15 Xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hrazené xxxxxx xxxxx xxxx 7.1 až 7.10 xx xxxxxxx ve xxxx:

xxx:

Xxxxxxx_xxxx2019 ... xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznané ambulantní xxxx xxxxx xxxx 7.1 až 7.10 x referenčním xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx_xxxx2019 = Xxxxxxx_xxxx2019,xxxxx + Xxxxxxx_xxxx2019,xxx

x xxx:

Xxxxxxx_xxxx2021 ... xx xxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxx xxxx 7.1 xx 7.10 x xxxxxxxxxx období xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx_xxxx2021 = Xxxxxxx_xxxx2021,xxxxx + Xxxxxxx_xxxx2021,xxx

x xxx:

Xxx_xxx2019 ... je celková xxxx úhrady poskytovateli xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 7.1 xx 7.10, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx materiál x xxxxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxxxxxxxx xxxxxxxx "X" podle §39 odst. 1 xxxxxxxx č. 376/2011 Xx. x s xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x příloze č. 12 x xxxx vyhlášce.

Úhr_amb2021,kompl ... je úhrada xx xxxxxxxxxxxxxx vykázané xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx období podle xxxx 7.3, xxxxx xx stanoví xx xxxx:

xxx:

Xxx_xxx2019,xxxxx ... xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bodu 7.3, xxxxxx úhrady xx xxxxxx xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx materiál s xxxxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "X" podle §39 xxxx. 1 xxxxxxxx č. 376/2011 Xx. a x xxxxxxxx přípravků xxxxxxxxx x příloze č. 12 k xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx :

xxx:

Xxxxxxx_xxxx2019,xxxxx ... xx hodnota xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznané xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 7.3 v xxxxxxxxxxx xxxxxx, která je xxxxxxxxx následovně:

kde:

PBi,2019,kompl ... je xxxxx xxxx za xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx uznané xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 7.3 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období xxx x=1 až x, xxx x je xxxxx výkonů podle xxxx 7.3 přičemž xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx 2021.

XXx,2021 ... xx xxxxxxx bodu xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx i xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §15 a 16, xxxxx xxxx 7.9 x xxxxx příloh č. 2 xx 8 x xxxx vyhlášce, xxx x=1 xx x, xxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 7.1. xx 7.10.

XX2019,xxxxx ... xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x referenčním období xxxxx bodu 7.3, xxxxxx úhrady za xxxxxx xxxxxxx x xxxx 2019 za xxxxxxxxx cenu (xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tři xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 36150 mutací, Xxxxxxxxx XXX 827, XXXX xxxxxxx).

XXX16/7,xxxxx ... je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx provozní xxxxx, která xxxxxx xxxxxxx 114 v xxxxxxx, že poskytovatel xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxx 16 xxxxx xxxxx 7 xxx x xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x zároveň xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx pracovišti x xxxxxxx 1 x ostatních xxxxxxxxx.

x xxx:

Xxxxxxx_xxxx2021,xxxxx ... xx hodnota xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxx 7.3 x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

XXx,2021,xxxxx ... xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xxxx xx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období, xxx x=1 až x, xxx n xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 7.3.

XX2021,xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx xxxxx xxxx 7.3.

x xxx:

Xxx_xxx2021,xxx ... xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx služby x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 7.1, 7.2 x 7.4 xx 7.10, která xx xxxxxxx xx xxxx:

xxx:

xxx_xxx ... je xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

x kde:

Úhr_amb2019,ost ... xx xxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 7.1, 7.2 x 7.4 xx 7.10, četně xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přípravky a xxxxxx xxxxxxxx materiál xxxxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx označených xxxxxxxx "X" xxxxx §39 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 376/2011 Xx., x x xxxxxxxx léčivých přípravků xxxxxxxxx x příloze č. 12 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vypočtená xxxxx:

xxx:

Xxxxxxx_xxxx2019,xxx ... xx hodnota poskytovatelem xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx bodů 7.1, 7.2 x 7.4 až 7.10 x referenčním xxxxxx, xxxxx xx vypočtena xxxxxxxxxx:

xxx:

XXx,2019,xxx ... xx xxxxx xxxx xx poskytovatelem xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hrazené služby xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, kde x=1 xx x, xxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 7.1, 7.2 x 7.4 až 7.10, xxxxxxx xx použijí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx xx znění účinném x 1. xxxxx 2021.

XX2019xxx ... xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 7.1, 7.2 x 7.4 xx 7.10.

XXX16/7,xxx xx bonifikace xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxx 113 v xxxxxxx, že poskytovatel xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 16 xxxxx xxxxx 7 xxx v týdnu xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x. xxx:

Xxxxxxx_xxxx2021,xxx ... xx xxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx bodů 7.1, 7.2 a 7.4 xx 7.10 x hodnoceném xxxxxx, xxxxx xx vypočtena xxxxxxxxxx:

xxx:

XXx,2021,xxx ... xx xxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx hrazené služby xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, kde x= 1 xx x, xxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 7.1, 7.2 x 7.4 xx 7.10.

XX2021,xxx ... xx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx poskytnuté x xxxxxxxxxx období xxxxx xxxx 7.1, 7.2 x 7.4 až 7.10.

x xxx:

XXXXXX ... je xxxxx xxxxx ambulantně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

XXXX2021 xx xxxxx xxxxxxxxxx ambulantních xxxxxxxxxx pojištěnců na xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 7.1, 7.2 x 7.4 xx 7.10.

GAUP2019 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců, xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vykázané x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx služby xxxxx xxxx 7.1, 7.2 x 7.4 xx 7.10.

7.16 Xxxxxx xxxxxxxxx uvedené x příloze č. 12 x xxxx xxxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxx ceny, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx jednotkové ceny x xxxx 2020.

7.17 X případě, xx xxxxxxxxxxxx poskytne x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxx v bodech 7.1 xx 7.15 xxxxxxxxxxx pojištěncům xxxx 50 x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx pojišťovny, hradí xx xxxx hrazené xxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx s xxxxxxxx xxxx xx xxxx 133 Xx.

8. Xxxxxxx xxxxxx

8.1 Xx každý xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx č. 78890 xxxxx xxxxxxx výkonů xx stanoví xxxxxx xx xxxx 10 000 Kč.

8.2 Hrazené xxxxxx poskytované poskytovateli x xxxxxxxxxx 005 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxx u výkonů x xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1,04 Xx.

8.3 Xx každý xxxxxxxxxxxxxx vykázaný a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaný xxxxx x. 09564 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 1 000 Xx.

8.4 Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx zajišťuje urgentní xxxxxx x zároveň xxxxxxxxx společně x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx provoz xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby, xx xxxxx úhrada o X x 2 700 000 Xx, xxx X xxxxxx xxxxxxx od 0 xx 1 odpovídající xxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx 1 přílohy č. 9 x této xxxxxxxx.

8.5 Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §8 xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx, xx úhrada xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

XxxxxxX1-42019,XX xx xxxxxx xx poskytovatelem xxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxx jednodenní péče xxxxxxxxxx x xxxxxxx 4 xxxxxxxx referenčního xxxxxx.

XxxxxxX1-42021,XX xx úhrada xx poskytovatelem xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotní služby xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 4 xxxxxxxx hodnoceného xxxxxx.

9. Xxxxxxxxxx xx 180 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 1,70 Xx za xxxxxx uznanou xxxxxxx xx receptu xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx v hodnoceném xxxxxx, xx jejímž xxxxxxx xxxxx x xxxxxx léčivých přípravků xxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxx z veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

10. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2021, x xx xx xxxx navýšení xxxxxx podle xxxx 2.5 vztahujícího xx x případům hospitalizací xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2021 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxx 00005 a xxxxxxxx xxxxxxx péče hospicového xxxx podle §22a xxxxxx

x) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vykazované OD 00031, 00032, 00098 x 00099 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XX x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx hospitalizace xxxxx písmen b) x x). Výše xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XX 00005 x 00021 xx 00030 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx OD xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx.

x představuje xxxx OD 00005 x 00021 až 00030 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období.

PSOD,2021,ij xx výše xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxx XX xxxx i x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx j xxxxx xxxxxx x) až x) a písmene x).

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nabývá xxxxxx 1 xx 5.

XX2021,xx xx počet xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných XX typu x x xxxxxxxxx j x xxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx hospitalizace xx stanoví xxx xxxxxx kategorii xxxxxxxx x typ ošetřovacího xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx hodnotu příslušného XX xxxxxx režie xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxx x kategorie xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 6 xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vyšetření, x výkony xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dne xxxxx seznamu xxxxxx.

x) Xxxx paušální xxxxx xx jeden xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx pro XX xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x, x výjimkou xxx hospitalizace OD 00021, 00026, 00031, 00032, 00098 a 00099, xx xxxxxxx xx xxxx:

XX2021,xx = XX * XXXX,2020,xx * XxxxxxxxxxXXx,X0XXX

xxx:

XXXX,2020,xx je xxxxxxxx sazba xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx 2020 xxx XX xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx j, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníkům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dohledu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pracovním xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxx, x bez xxxxxxxx xxxxxx plynoucích x plnění kvalitativních xxxxxxxx x xxxx 2020.

XX je koeficient xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x e).

KompenzaceODi,C0VID xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX typu x, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

XX31.032019,x xx počet XX xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx vykázané do 31. xxxxxx 2020 x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxx 2020.

X31.032021,x je xxxxx XX xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx služby poskytovatelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, poskytovatelem xxxxxxxx xx 31. března 2022 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxx 2022.

Koefpropi xxxxxxxxxxx koeficient xxxxxxx xxxxxxxx pro XX xxxx i xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxx XX

Xxxxxxx Xxxxxxxxx

00005

0,85

00021

0,84

00022

0,87

00023

0,89

00024

0,86

00025

0,95

00026

0,86

00027

1,00

00028

0,58

00029

0,78

00030

0,95

x) XX xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx:

x. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx XX xxxxxxx ve výši 1,08,

xx. Pro xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxx se XX xxxxxxx xx xxxx 1,08,

iii. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx seznamu výkonů xx KN xxxxxxx xx výši 1,09,

xx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxx xxxxxx se XX xxxxxxx xx výši 1,09,

x. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 podle xxxxxxx výkonů xx XX xxxxxxx xx xxxx 1,09.

e) XX xxxxxxxxxx v xxxxxxx x) se xxxx xxxxxx x 0,003 xxx daný xxx XX xx každé xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plnění kvalitativního xxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vázaná na xxxx xxx XX:

x. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (vztaženo x úvazku na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx):

(1) Sestra xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxx - průměrně xxxxxxx 0,4 xxxxxx xx 120 xxxxx xxx XX 00005, 00022, 00023, 00024 x 00030,

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx - průměrně xxxxxxx 0,4 xxxxxx xx 120 lůžek xxx XX 00005, 00022, 00024, 00027, 00028 a 00030,

(3) Xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx 1 úvazek xx 120 xxxxx, xxx OD 00024 x 00005,

(4) Logoped - xxxxxxxx alespoň 1 xxxxxx na 120 xxxxx pro XX 00024,

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx alespoň 0,4 xxxxxx na 120 xxxxx pro XX 00005, 00022, 00024 x 00030.

xx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

(1) Xxxxxxxx počet xxxxx xx xxxxxx - nejvýše 2,5 xxxxx xx xxxxx x XX 00005, 00022, 00023 a 00024,

(2) Vybavení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxx 75 % elektricky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx protokolem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x XX 00005, 00022, 00023 x 00024.

x) Xxxxxxxx xxxxx xx jeden xxx xxxxxxxxxxxxx XX 00021 x 00026 xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x), přičemž xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1, 2, 3 x 4 xxxxx xxxxxxx výkonů se xxx xxxx XX xxxxxxx xxxxxxx XX xx výši 1,12 xx sto xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 1,08 od xxx dvacátého xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 2021, xxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxx xx 1. xxxxx 2021. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxxxxxx XX xxxxxxx ve výši 1,09.

x) Xxxxxxxxx výše xxxxxxxx xxxxx OD 00021 x XX 00026 xxxxx písmene x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx lůžek x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, který xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X případě neplnění xxxxxx plánu xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

x) Xxxx xxxxxxxx xxxxx zajeden den xxxxxxxxxxxxx OD 00031, 00032, 00098 x 00099 xx xxxxxxx x hodnoceném xxxxxx xx xxxx, která xxxx xxxxxxxx na xxx 2020, xxxxxxxx x 4 %.

x) Xxxx xxxxxx se xxxxxxxx x 1 000 Xx xx xxxxx xxx hospitalizace x pojištěnce s xxxxxxxxx U07.1 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 20 xxx xx xxxxxxx poskytnutí xxxxxx č. 82301 xxxxx seznamu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxx xxxxxx XXX x xxxxxxxxxx výsledkem xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx XXXX-XxX-2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx nebyl xxxxxxxxx xxxxx č. 82301 xxx 82302 xxxxx seznamu výkonů, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 180 kalendářních xxx.

x) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx měsíčně, x xx vždy xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx měsíce, na xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Výše měsíční xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxx,x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxx x hodnoceného xxxxxx.

x nabývá xxxxxx 1 až x, xxx n xx xxxxxxx počet xxxxxxxxx xxxxxxxxx pacienta x xxxx XX vykazovaných xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX,2021,x xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx den hospitalizace x xxxxxxxxxx období xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx XX i, xxxxx xxxxxx b) až x).

x xxxxxxxxxxx xxxxxx x roce a xxxxxx xxxxxx 1 xx m, xxx x je xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx.

0X2019,xx je xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaných a xxxxxxxxx pojišťovnou uznaných xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x kategorie x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XX2X21,xx xx xxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx x x měsíci x hodnoceného období.

k xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a nabývá xxxxxx 1 xx x-1, xxx m xx měsíc, pro xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx kompenzaci.

Zálohakompenzace,k xx záloha xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx písmene x) xx měsíc xxxxxxxx 2021 xx navýší x úhradu podle xxxxxxx &i) xxxxxxxxxx xx ke xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 31. července 2021 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaným.

l) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx koeficient xxxxxxxx XX xxxxx xxxxxx e), x) x g) x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx XX 00021, 00026 se stanoví xxxxx xxxxxxx x).

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 12 x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxxxxxxx xx výši xxxxxx xxxxxxxx jednotkové ceny.

2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče a xxxxxxxx xxxxxxxxx intenzivní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče

a) XX 00015, 00017 x 00020 jsou xxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx x xxxxxxxx xxxx ve xxxx 1,46 Kč xxx XX 00015, 120 Xx pro XX 00017 x 1,47 Xx pro XX 00020.

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nad 18 xxx xxxx xxxxxxxxx 90 OD 00017, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče (xxxx xxx "XXX"), xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX.

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 18 xxx xxx x xxxxxxxxx 365 XX 00017, xxxxxxxx xx prvního xxx xxxxxxx xx xxxxx XXX, xxxxxx překladů xx jiné xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx poskytovatele XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx OD 00017 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 18 xxx xxxx je xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 190 XX 00020, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx dlouhodobé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "XXXX") xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx XXXX poskytovatele xxxx xxxxxx poskytovatele XXXX, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx XXXX xx možný xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x překročením xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

x) XX 00033 x 00035 xxxx hrazeny xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1 Xx.

x) Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XX 00017 podle xxxxxxx výkonů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x diagnózou X07.1 podle mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 20 dnů od xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 82301 podle xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX- 19 xxxxxx xxxxxx XXX x xxxxxxxxxx výsledkem xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx XXXX-XxX-2 s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 82301 xxx 82302 xxxxx seznamu xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx 180 xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úhrada x 39 967 Xx.

x) Za xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaný XX 00015, 00020, 00033 x 00035 xxxxx seznamu xxxxxx, xxxxxxxxxx v hodnoceném xxxxxx pacientům s xxxxxxxxx X07.1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 20 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 82301 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxx xxxxxx PCR s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx SARS-CoV-2 s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx nebyl xxxxxxxxx výkon č. 82301 xxx 82302 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 180 xxxxxxxxxxxx xxx, xx poskytovateli xxxxxxxx xxxxxx x 1 000 Xx.

x) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx písmene x) xx poskytuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x vykázaným xxxxxxxx službám. Záloha xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx g) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx do 31. xxxxx 2021, x xx za XX vykázané do 31. xxxxxxxx 2021 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx ambulantní xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx poskytnuté poskytovatelem xxxxxxxx xxxxxxx péče

a) Xxx ambulantní xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx hodnota xxxx xxxxxxx podle xxxxx X xxxx 7 přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

x) Pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ambulantní xxxx poskytované podle §22 xxxx. x) xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx úhradou xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx bodu xx xxxx 1,16 Xx.

x) V xxxxxxx, xx podíl xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxx X00 xx X97, X10.3 xx E10.7, E11.3 xx X11.7, X00 xx X99, G09 xx X99 nebo X60 - X69 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 25 %, navyšuje xx xxxxxxx xxxx x 0,02 Xx.

x) Xxxxxxx xxxx úhrady xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx částku, xxxxx xx vypočte takto:

kde:

PUMho,j ... xx xxxxx vykázaných xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxxxx unikátnímu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

XX ... xx koeficient xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx 1,02 x xxxxxxx, xx podíl xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx C00 xx X97, E10.3 xx X10.7, X11.3 xx 11.7, X00 xx X99, 09 xx 99 xxxx X60 - I69 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 25 %, a xxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXxx ... xx xxxxxxx xxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXxxx ... xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx ve xxxx 0,86 Kč.

KPho ... xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

xxx ... funkce xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

XX07.1 ... je xxxxxxxxxx xx zvýšené xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx X07.1, xxxxx výše xxxx 10 Xx xx xxxxx výkon x. 06613 podle xxxxxxx xxxxxx vykázaný xx xxxxxx pojištěnce.

j ... nabývá hodnot 1 až x, xxx m xx xxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxxx v hodnoceném xxxxxx.

XXXXxxx ... xx průměrná xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx xxxxxxxxx jako:

kde:

Uhrref ... je xxxxxxx xxxxxx poskytovateli xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx účtovaného materiálu x zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období.

PUMref,i ... je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx poskytovány xxxxxxxxxx pojištěnci x xxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxx období.

i ... xxxxxx hodnot 1 xx x xxx n je xxxxx unikátních pojištěnců xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) X poskytovatele, x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, že xxxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxx xxxxxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx období, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely výpočtu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx srovnatelných xxxxxxxxxxxxx.

x) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx referenčním období xxxxxxx xxxxxx 30 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který má xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu xxxxx xxxxxx

x) Poskytovatel x xx navyšuje xxxxxx x 10 Xx xx xxxxx xxxxx x. 06613 xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxxx xx pojištěnce, xxxxxxx byla xxxxx xxxxxx potvrzena diagnóza X07.1. Xxxx xxxxxx xx poskytovateli xxxxxxxx xx výpočtu xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, kteří x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 30 x méně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny.

b) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx výkon x. 06613 podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, kterému xxxx x daném měsíci xxxxxxxxx xxxxxxxx X07.1 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo dodatku xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 2021.

X) Regulační xxxxxxx

1. Xxxxxxxxx omezení xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx paušálu

1.1 Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x bodě 1.4 xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxx xxxxx

x) pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx 30. xxxxx 2021 hodnotu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx péče x referenčním období xxxxxxxx hodnotami xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období, x zároveň

b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jestli xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

1.2 Revizi xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx 1.4 xxxx. a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) na xxxxxx x v XXX xxxx, x níž xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xx X xxxxxxx v XXX xxxx, x xxx poskytovatel xxxxxxx xxxx než 10 xxxxxxx x xx xxx nebyla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1.4 xxxx. x) xxxx x), xxx X xx vypočítá xxxx 10 případů xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx XXX xxxx.

1.3 Xx XXX baze, x nichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxx více xxx 10 xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1.4 xxxx. x) xxxx x), x xxxxxxxx případů xxxxxxxxx x xxxx 1.2 písm. x).

1.4 Xxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxx xxx kontrole xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx vykazování a xxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx, x jejichž xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx XX skupiny x xxxxx relativní xxxxx xxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx poskytovatel, xxxxx poskytovatelem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx případů xxxxxxxx xxxxxxxxx vahou (xxxx xxx CM) xxxxx:

x) xxx revizi xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx CM x:

(XXxxxxxxx - XXxxxxxxxxxx) x 2

xxxx

x) xxx xxxxxx, při xxxxx xxxx prokázáno xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zařazených xxxxxxx x jedné XXX xxxx, xxxxx XX x:

((XXxxxxxxx - CMrevidovaný) / (XXxxxxxxx)) x ∑ XX baze x 0,2

xxxx

x) xxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx prokázáno xxxxxxxxxxx xxxxxxxx množství xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx XXX xxxx, xxxxx XX x:

((XXxxxxxxx - XXxxxxxxxxxx) / (XXxxxxxxx)) x ∑ XX xxxx x 0,8

xxx:

XX ... xxxx xx součet xxxxxxxxxxx vah xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxx.

XXX ... xxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx.

XXX ... skupina xx xxxxxxx xx xxxxxx vztažených x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxx ... xx xxxx xxx 5 % xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhodného vzorku, xxxxxxxxx xxxx 30 xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx DRG baze x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx počet xxxxxxx příslušné XXX xxxx ... xx xxxx xxx 5 % xxxxxxx xx statisticky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx 10 xxxxxxx x xxxxx příslušné XXX baze x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XXxxxxxxx ... xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ukončených x hodnoceném xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, vynásobený xxxxxxxxxxx xxxxxx těchto skupin, xxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 10 vykázaných xxxxxxxxxxxxxx xxxx provedením xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx.

XXxxxxxxxxxx ... xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Klasifikace zařazeny xx xxxxxx vztažených x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxx, které jsou xxxxxxx v příloze č. 10, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou uznaných xx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx prostředky x xx xxxxxxxxx péči

2.1 Xxxxxxxxx xxxxxx í xxxxxxx x xxxxxx 2.2 a 2.3 xxxxxxxxx pojišťovna uplatní xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx poskytovateli xx 30. dubna 2021 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx které xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx:

x) celkovou xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období,

b) xxxxxxxx xxxxxx za vyžádanou xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx X bodu 7.1, 7.2 7.4 a 7.10.

2.2 Xxxxx poskytovatel xxxxxxx v hodnoceném xxxxxx xxxxxxxx úhrady xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 2.1 xxxx. x) x xxxxxxxx XXX xxxxxxx HO1ACO1 léčba xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx globálního unikátního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx uvedených x xxxx 2.1 xxxx. x) vyšší xxx 120 % průměrné xxxxxx v referenčním xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx uvedených v xxxx 2.1 xxxx. x), zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx poskytovatel x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2,5 % x xxxxxxxxxx uvedené průměrné xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx unikátních xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 0,5 % překročení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 40 % x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx globálního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx x počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnoceném období xxxxx xxxx první xx vypočte x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx unikátní xxxxxxxxxx,0000000020 xx xxxxx byl xxxxxxx pouze xxxxx x. 09513 podle xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx omezení se xxxxxxxxxx léčivé přípravky xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lékařem.

2.3 Xxxxx poskytovatel dosáhne x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úhrady za xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odbornostmi xxxxxxxxx v xxxx 2. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx pří xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxx poskytnuté xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx za xxxxxx x. 82301, 82302 x 82304 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxxx x xxxxxxxxxx péči x xxxxxxxx x xxxxxxxxx X07.1 xxxx X69.75, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx unikátního pojištěnce xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2.1 xxxx. c) xxxxx než 120 % průměrné úhrady xx xxxxxxxxx xxxx xx vyjmenovaných xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bodě 2.1 xxxx. x) x xxxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poskytovateli xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2,5 % x xxxxxxxxxx xxxxxxx průměrné xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx xx každé xxxxxxxx 0,5 % xxxxxxxxxx xxxxxxx průměrné xxxxxx, xxxxxxx však 40 % x překročení. Xxxxxxxx úhrada xx xxxxxxx globálního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období xxxxx xxxx první xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx které byl xxxxxxx xxxxx xxxxx x. 09513 podle xxxxxxx výkonů. Xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx výkony mamografického xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, screeningu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx laboratorního screeningu x. 81747, 81755, 81753, 93121, 93124, 93281 a 93123 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelem, který xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na poskytování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx výši xxxxxxxxxx xxxxx i výše xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první se xxxxxx xxxxxxxx péče x xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxx ocení xxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxx seznamu výkonů xx znění xxxxxxx x 1. xxxxx 2021 x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

2.4 Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 2.2 x 2.3 xx xxxxxxxxx, pokud xxxx nezbytné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx došlo x xxxxxxxxxx průměrných xxxxx xxxxx xxxx 2.2 x 2.3.

2.5 Xxxxxxxxx pojišťovna uplatní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 2.2 a 2.3 xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx 15 % xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

2.6 X xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 100 a xxxx pojištěncům příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neuplatní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 2.2 x 2.3.

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 242/2021 Xx.

Xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6

A) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx počtu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx násobeného xxxxxxxx xxxxxxxxx sazbou xxxxxxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx přepočtených xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx součin xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 12 x xxxxxx xxxxx bodu 12. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx:

x) 56 Xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx a xxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxx služby x xxxxxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx týdně, xxxxxxx xxxxxxx 1 xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 18 xxxxx x alespoň 2 xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx objednat xx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) 50 Xx xxx pracoviště xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství, xxxxx xx tomto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrazené xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 25 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx alespoň 1 xxx x xxxxx xx ordinační xxxxxx xxxxxxx xx 18 xxxxx

x) 48 X x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který na xxxxx pracovišti xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby x xxxxxxx uvedeném x xxxxxxx x) xxxx x),

x) 50 Kč xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro děti x xxxxxx, xxxxx xx daném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hrazené služby x rozsahu xxxxxxxx x xxxxxxx x).

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxx bodu 1 xx xxxxxx x 0,60 X x x případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2021 xxxxxxx, xx nejméně 50 % xxxxxx, xxxxx x něj působí xxxx xxxxxxxx výkonů x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx vydaného xxxxxxxxxx profesní komorou xxxx xxxxxxxxx sdružením x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx osvědčujícího celoživotní xxxxxxxxxx lékařů, xxxxxxx xxxxxx x farmaceutů xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x specializované způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zubního xxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx celoživotního xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx celý rok 2021,

x) xxxxx xxxx 1 xxxx. x) xx c) se xxxxxx x 0,50 X x v xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx preventivní prohlídku xxxxxxxxx xxxxxx č. 01021 xxxx 01022 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxx x 30 % svých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx 40 xx 80 let,

c) xxxxx xxxx 1 se xxxxxx x 1 Xx poskytovateli, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx 2021 nebo xxxxxxxx x xxxxxx u xxxx 2021 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx podle zákona x podmínkách xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x uskutečňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx děti x dorost xxxxxxxx xxxxxxxxx platby se xxxxxxx od xxxxxxx xxx měsíce následujícího xx předložení xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejdéle xxxx xx konce roku 2021.

3. Xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx a praktické xxxxxxxxx xxx xxxx x dorost xxxxx xx 28. xxxxx 2022 předloží xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hodnocené xxxxxx potvrzení xxxxxxxxxxxxx, xxxxx zjišťuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx službu, xx xx xxxxxxxxxxxxxxx praktických xxxxxx nebo praktických xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, kteří x něj působí xxxx nositelé xxxxxx xxxxxxxxxx 001 nebo 002 xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 xxxxxx x rámci lékařské xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x X x 40 000 Kč,

kde:

K ... xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pojištěnců, dané xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx pojišťovny x xxxxx xxxxx

xxxx / XX

XXX

XxXX

XXXX

XXX

XXX

XXXX

XXX

Xxxxxx xxxxx Xxxxx

0,6

0,1

0,0

0,2

0,0

0,1

0,0

Xxxxxxxxx

0,6

0,1

0,1

0,0

0,0

0,2

0,0

Xxxxxxxxxxxx

0,6

0,1

0,1

0,0

0,0

0,2

0,0

Xxxxxxxxxxx

0,7

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

Xxxx Xxxxxxxx

0,7

0,1

X,1

0,0

0,0

X,1

0,0

Xxxxxxxxxxxxxxx

0,6

0,1

0,0

0,0

0,1

0,2

0,0

Xxxxxxxxx

0,7

0,1

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

Xxxxxxxxxxxxxxx

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,1

0,3

Xxxxxxxxx

0,4

0,1

0,4

0,0

0,0

0,1

0,0

Xxxxxxxxxx

0,7

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

Xxxxxxxx

0,6

0,1

0,1

0,1

0,0

0,1

0,0

Xxxxxxxxxxx

0,5

0,1

0,1

0,1

0,1

X,1

0,0

Xxxxxxx

0,7

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

Xxxxxxx

0,6

0,0

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

4. Výkony xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxxx xx kapitační xxxxxx x odbornosti 001 xxxxx xxxxxxx xxxxxx:

X. xxxxxx

Xxxxx

01023

XXXXXX VYŠETŘENÍ XXXXXXXXXX LÉKAŘEM

01024

KONTROLNÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXXX LÉKAŘEM

01025

KONZULTACE PRAKTICKÉHO XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

01030

XXXXXXXXXXXXXXX ÚKONY XXXXXXXXXXX XXXXXX

09215

XXXXXXX I. X., X. X., X. X.

09216

XXXXXXX DO MĚKKÝCH XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX V RÁMCI XXXXXXXX XXXXX

09217

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXX XXXXXX XX 10 XXX

09219

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XX DÍTĚTE XXX 10 LET

09220

KANYLACE PERIFÉRNÍ XXXX VČETNĚ XXXXXX

09233

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

09237

XXXXXXXX A XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX KOŽNÍCH X XXXXXXXXXX XXXXXX XX 10 XX2

09507

XXXXXXXXXXXXX PODPŮRNÁ XXXXXXXXX LÉKAŘEM XXXXXXXXXXXXX

09511

XXXXXXXXX XXXXXXX LÉKAŘE S XXXXXXXXX

09513

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX

09523

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XX RODINOU

09525

ROZHOVOR LÉKAŘE X XXXXXXX

44239

XXXXXXXX X XXXXXX BÉRCOVÉHO VŘEDU XXXXXXX (1 BÉREC)

71511

VYJMUTÍ XXXXXX TĚLESA XX XXXXXXXXX

71611

XXXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXX - XXXXXXXXXX

5. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zahrnuté xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 002, xxxxx seznamu xxxxxx:

x. xxxxxx

Xxxxx

01025

XXXXXXXXXX PRAKTICKÉHO LÉKAŘE XXXXXXXXX PŘÍSLUŠNÍKY XXXXXXXX

01030

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX

02023

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX LÉKAŘEM XXX DĚTI A XXXXXX - XXXX XX 6 XXX

02024

XXXXXXXXX XXXXXXXXX PRAKTICKÝM XXXXXXX XXX XXXX X XXXXXX - XXXX X0 6 XXX

02033

XXXXXX XXXXXXXXX PRAKTICKÝM LÉKAŘEM XXX XXXX X XXXXXX - XXXX XXX 6 XXX

02034

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX DĚTI X XXXXXX - XXXX X XX 6 XXX

06111

XXXXXXX - XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX SESTROU XX VLASTÍM XXXXXXXXX XXXXXXXXX

06119

XXXXXXX - ODBĚR XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

06121

XXXXXXX - XXXXXXX XXXXXXXX

06123

XXXXXXX - XXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

06125

XXXXXXX - XXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXXX PERMANENTNÍCH XXXXXXX

06127

XXXXXXX - XXXXXXXX INHALAČNÍ X LÉČEBNÉ XXXXXXX X. O., X. X., I. M. X. V., XX, XXXXX. XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX ČI XXXXXXXXX LÉČIV

06129

NÁCVIK A XXXXXXXXX APLIKACE XXXXXXXX

09215

XXXXXXX X. X., S. X., X. X.

09216

XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX X RÁMCI REFLEXNÍ XXXXX

09217

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX U XXXXXXX NEBO XXXXXX XX 10 XXX

09219

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX U XXXXXXXXX XX XXXXXX XXX 10 LET

09220

KANYLACE XXXXXXXXX XXXX VČETNĚ XXXXXX

09221

XXXXXX X XXXXXXX NEBO XXXXXX XX 10 XXX

09233

XXXXXXXX XXXXXXXX ANESTÉZIE

09235

ODSTRANĚNÍ XXXXXX XXXX KŮŽE

09237

OŠETŘENÍ X XXXXXX RÁNY XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX XX 10 XX2

09253

XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX

09507

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

09511

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX S XXXXXXXXX

09513

XXXXXXXXXXX KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO XXXXXX PACIENTEM

09523

EDUKAČNÍ XXXXXXX XXXXXX S XXXXXXXX XX RODINOU

09525

ROZHOVOR LÉKAŘE X XXXXXXX

71511

XXXXXXX XXXXXX XXXXXX ZE XXXXXXXXX

71611

XXXXXX XXXXXX TĚLESA Z XXXX - XXXXXXXXXX

6. Xxx xxxxxx nezahrnuté xx xxxxxxxxx xxxxxx Xx hodnota bodu xxxxxxx takto:

a) pro xxxxxx č. 01021, 01022, 01201, 01204, 01186, 01188 02021, 02022, 02031, 02032, 02037, 02039, 02100 02105, 02125, 02130 15118 a 15119 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázané x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,16 Xx,

x) xxx ostatní xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx neregistrované xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, poskytovatelem xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx výši 1,16 Xx.

7. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx 6 xx xxxxxx x 0,04 Xx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději xx 31. ledna 2021 xxxxxxx, xx xxxxxxx 50 % lékařů xxxxx u xxx xxxxxx xxxx nositelé xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx celoživotního xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx celý xxx 2021.

8. Hodnota xxxx uvedená x xxxx 6 xx xxxxxx o 0,05 Xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x případě, xx poskytovatel x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx lékař xxx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx alespoň 30 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx týdně, xxxxxxx xxxxxxx den x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 18 xxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxxx se na xxxxx stanovenou xxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxx.

9. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx hodnota xxxx xx výši 1,26 Xx.

10. Xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx hodnota xxxx xx xxxx 1 Xx.

11. Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx kontakt x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ordinaci praktického xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx úhrada xx xxxx 65 Xx.

12. Xxxxxx skupiny a xxxxxx, xxxxx vyjadřují xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x dané xxxxxx skupině vůči xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xx věkové xxxxxxx 15 xx 19 xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxx

0 - 4 roky

4,10

5 - 9 let

1,90

10 - 14 xxx

1,45

15 - 19 xxx

1,00

20 - 24 let

0,90

25 -29 xxx

0,95

30 - 34 xxx

1,00

35 - 39 xxx

1,05

40 - 44 xxx

1,05

45 - 49 xxx

1,10

50 - 54 xxx

1,35

55 - 59 xxx

1,45

60 - 64 xxx

1,50

65 - 69 xxx

1,70

70 - 74 xxx

2,00

75 - 79 xxx

2,40

80 - 84 xxx

2,90

85 x více xxx

3,40

13. Xxxxxxxxxx xx 150 xxx xx xxxxxxxx hodnoceného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uhradí xxxxxxxxxxxxx 1,70 Xx xx každou xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

14. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxx 2. písm. x), xx xxxxxxxx úhrad x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k 30. xxxxxx 2021 s xxxxxxx týdenní xxxxxxxxx xxxxxx, který xx x poskytovatele xxxxxxx x části xxxxxx xx 1. xxxxx 2021 xx 30. xxxxxx 2021 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu v xxxxx všeobecné praktické xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, x X x 100 350 Xx kde X xx koeficient xxxxxx počtu pojištěnců xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx kraji xxxxxxx x xxxx 3.

15. Xxxxxx xx kompenzaci xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ve výši xxxxxxxx xxxxxx podle xxxx 14. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vyplatí xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2021.

X) Kombinovaná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Výše xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx kapitace xx xxxxxxx xxxxx xxxxx X xxxx 1 x 2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx poskytuje, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytovatel x xxxxx praktické xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx registruje x hodnoceném xxxxxx, x ohledem na xxxxxxxxxxx podmínky, xxxx xxx 70 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pojištěnců xxxxx zdravotních xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx nezbytné ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 zákona, xxxxxxxxxx průměrný xxxxx xxxxxxxxxxxx registrovaných xxxxxxxxxx xx stanoví xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxx dorovnání xxxxxxxx pro poskytovatele xxxxx xxxx 1 xx xxxxxxx výpočtem xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx uzavřenou smlouvu, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kapitace xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx přepočtených registrovaných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx = (0, 9 * XXXXX - XXX) * KS * XX

xxx:

XXX ...&xxxx; je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XXXXX ...&xxxx; je celostátní xxxxxxxx počet přepočtených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx úvazek lékaře 1,00.

XX ...&xxxx; je xxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxx části X xxxx l x 2.

XX ...  xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

3. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx xx xxxx 6 xx 11, 13, 14 a 15 xxxxx X xxxxxxx xxxxxxx.

X) Hrazené xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxx 0,99 Xx; xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx1 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx výši 1 Xx.

X) Xxxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxx poskytovatele x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx x dorost xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1.1 xx 1.4.

1.1 Pokud xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx indexů v xxxxxxxxxx období, xxxxxxx x 30 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úhradu xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s výjimkou xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxxxxxx je zdravotní xxxxxxxxxx oprávněna uplatnit xxxxxxxxx xxxxxx do xxxx 25 % x překročení. Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištěnce xx započítávají x xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx, x kterých xxxxxxxxxxxxx xxxxx vyloučil xxxxxxx xxxxxxxxx podle §32 xxxx. 2 xxxxxx. Xxxxxxxxx pojišťovna xxx určení výše xxxxxxxxx srážky podle xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx prokáže, že xxxxxxx xxxxxxxx úhrada xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx byla způsobena xxxxxx výše xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx struktury ošetřených xxxxxxxxxx.

1.2 Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx za zdravotnické xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx poskytovatelem, xxxxxxxx xx jednoho přepočteného xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x 30 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx, je zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx srážku do xxxx 25 % x xxxxxxxxxx.

1.3 Xxxxx xxxxxxxx úhrada xx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxx odbornostech podle xxxxxxx výkonů x xx výkony x. 02230 x 01443 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx rychlé diagnostiky xxxxx xxxxxx x xxxxxx, pokud jsou xxxxxxx sjednány xxxx xxxxxxxxxxxxxx a zdravotní xxxxxxxxxxx, vztažená xx xxxxxxx přepočteného xxxxxxxxxx xxxxx věkových xxxxxx x hodnoceném xxxxxx, xxxxxxx o 30 % celostátní průměrné xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx a xx xxxxxx č. 02230 x 01443 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, popřípadě x xxxx výkony xxxxxx diagnostiky xxxxx xxxxxxx výkonů, xx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxxx xxxxxxxx regulační xxxxxx xx výše 25 % z xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx úhrady xx jednoho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se nezapočítávají xxxxxx xx registrované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxx v xxxx 2021 xxxxxxx xxxxx x. 01186 xxxx 01188 podle xxxxxxx xxxxxx. Do xxxxxxxx péče xx xxxx nezahrnují xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, screeningu xxxxxxxxx xxxxxxxxx hrdla x xxxxxxxxxx kolorektálního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx prováděné xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx se xxxxxxxxx pojišťovnou xx xxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xx xxxxxxxx péče xxxxxxxxxx výkony x. 82301, 82302 x 82304 xxxxx seznamu xxxxxx vyžádané x xxxxxxxx diagnózou U07.1 xxxx X69.75 podle xxxx národní xxxxxxxxxxx xxxxxx.

1.4 Pokud xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx 902 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx přepočteného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx indexů x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x 30 % xxxxxxxxxx průměrné xxxxxx xx vyžádanou xxxx x xxxxxxxxxx 902 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx zdravotní xxxxxxxxxx oprávněna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 25 % x překročení.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb, xx xxxxxxx základě xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úhrad xxxxx xxxx 1.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1.1 xx xxxxxxxxx, xxxxx součet xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2021 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx služeb na xxx 2021 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx omezení xxxxx xxxx 1.2 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x roce 202 1 nepřevýší xxxxxxxxxxxxxx xxxx úhrad xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2021 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu této xxxxxxxxx pojišťovny.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1.3 xx nepoužije, xxxxx xxxxxx úhrad xxxxxxxxx pojišťovny xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 2021 nepřevýší xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx druh xxxxxxxxx služeb na xxx 2021 podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1.4 xx xxxxxxxxx, xxxxx součet xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x odbornosti 902 xxxxx xxxxxxx výkonů x roce 2021 xxxxxxxxx předpokládanou výši xxxxx xx tento xxxx hrazených xxxxxx xx rok 2021 xxxxx zdravotně xxxxxxxxxx xxxxx příslušné zdravotní xxxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 2021 xxxxxxxxxxx 50 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx se o xxxxxxx služby poskytnuté xxxxxxxxxxx pojištěncům.

8. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je oprávněna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxxxx xx výše xxxxxxxxxxxx 15 % xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx účtované léčivé xxxxxxxxx za xxx 2021.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 242/2021 Xx.

Xxxxxxx bodu, xxxx úhrad a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7

X) Xxxxxxx xxxx x xxxx úhrad

1. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx ve xxxx:

x) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hrazené xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 305, 306, 308 a 309 podle xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x uvedených xxxxxxxxxxxx stanoví xx xxxx 1,04 Kč.

b) Xxx xxxxxxxxxxxxx poskytující xxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxx 901 x 931 xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx tužby x xxxxxxxxxxxx 305, 306, 308 x 309 xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkony xxxxxxxxxx 910 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x XX 00041 x 00042 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx hodnota xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1,08 Xx.

x) Xxx poskytovatele po xxxxxxxx xxxxxxx služby x odbornostech 905, 919 x 927 xxxxx seznamu xxxxxx xx xxxxxxx bodu x uvedených xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 1,01 Xx.

x) Pro xxxxxx x. 43311, 43313, 43315, 43613, 43617, 43627, 43629 x 43633 xxxxx xxxxxxx výkonů poskytované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 403 xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 0,73 Xx.

x) Xxx xxxxxx č. 43652 x 43653 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 403 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,06 Xx.

x) Pro xxxxxx x. 75347, 75348 a 75427 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x odbornosti 705 podle xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx bodu xx xxxx 0,74 Xx.

x) Xxx xxxxxx č. 15101, 15103 15105, 15107, 15440. 15445 x 15950 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx karcinomu kolorekta xxxxx xxxxxxx výkonů, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x odbornosti 105 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx bodu ve xxxx 1,13 Xx x xxx výkony xxxxxxxxxx x. 73028, 73029 x 71112 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 701, 702 nebo 704 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,01 Xx.

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x písm. x) xx g) se xxxx xxx splnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x:

x. 0,04 K x, xxxxx poskytovatel xxxxxxxxx pojišťovně nejpozději xx 31. xxxxx 2021 xxxxxxx xx xxxxxxx 50 % xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxx působí xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx hrazené služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékařů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx platný xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání se xxxxxxxx doklad, xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx období;·tato xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x případě, xx xxxxxxxxxxxx xx jednoho xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx celoživotního xxxxxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx nový doklad xxxxxxxxxxxxx vzdělávání, přičemž xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x datem xxxxxx platnosti nového xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 30 kalendářních xxx.

xx. 0,04 Xx xxx danou odbornost x xxxxxxx že xxxxxxxxxxxx alespoň u 50 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXX) v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx služby v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx dnů xxxxx, xxxxxxxxxx 24 xxxxxxxxxxx xxxxx rozložených xx 4 pracovních xxx týdně u xxxxxxxxxx 501 xx 507, 601, 602, 605, 606, 701 x 704 xx 707 xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxx"), xxxxxxx xx xxxxxxxxx hodiny xxxxxxx 2 dny x xxxxx nejméně xx 18 hodin xxxx má ordinační xxxxxx xxxxxxx 2 xxx x xxxxx xxxxxxxxxx od 7 xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 1 den x xxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxxxx x xxxxxxx alespoň 1 xxx x týdnu xxxxxxx do 18 xxxxx; tato xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx výkonů xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx (IČP), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx pracoviště xxxxxxx xxxx xxxxx.

xxx. 0,02 Xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 5 % xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oborů xxxxxxx 10 % xxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx od 1. xxxxx 2018 xx 31. xxxxxxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx těch xxxxxxxxxx., x xxxxx xx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxx.

x) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx písm. x) xxx xxx) xxxx poskytovateli xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 150 xxx po xxx xxxxxxxx hodnoceného období.

2. Xxx poskytovatele xxxxxxxxx xxxxxx poskytující xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péči xxxxxxxxxx x xxxx 1 xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx bodu xx xxxx 1,05 Kč, x xxxxxxxx odborností xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx hodnota bodu x xxxxx X, x x xxxxxxxx xxxxxx x. 89312 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx který se xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx výši 1,06 Xx.

Xxxxxxx xxxx se xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x:

x) 0,04 X x, xxxxx poskytovatel xxxxxxxxx pojišťovně xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2021 doložil xx xxxxxxx 50 % xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx u xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx výkonů a xxxxxxxxx xxxxxxx tužby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx celoživotního xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž xx xxxxxx doklad xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx po xxxx xxxxxxxxx období; xxxx podmínka xx xxxxxxxx xx splněnou x x xxxxxxx, xx poskytovatel xx xxxxxxx měsíce po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx dokladu x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx.

x) 0,04 Xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx poskytovatel xxxxxxx x 50 % xxxxxxxxx poskytovatele (IČP) x xxxx odbornosti xxxxxxxxx xxxxxxx služby x xxxxxx x xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx rozložených do 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxx, 24 ordinačních xxxxx xxxxxxxxxxx do 4 xxxxxxxxxx dnů xxxxx u operačních xxxxx, přičemž xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxx v xxxxx nejméně do 18 xxxxx xxxx xx ordinační hodiny xxxxxxx 2 xxx x týdnu nejpozději xx 7 xxxxx xxxx má xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxxxx x zároveň xxxxxxx 1 den x xxxxx nejméně xx 18 xxxxx; tato xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx působí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rozložení xxxxxxxxxxx hodin xx xxxx pracovištích (XXX), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx v tomto xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxx.

x) 0,02 Xx xxx xxxxx odbornost x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx ošetří xxxxxxx 15 % xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx u operačních xxxxx alespoň 10 % xxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2018 do 31. xxxxxxxx 2020 nevykázal xxxxxxxxx xxxxxxxxxx žádný xxxxx a xxx xxxxxxxx pojištěnců xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systém, který xxxxxxxx přednostní vyšetření xx xxxxxxxx těch xxxxxxxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

3. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v bodě 2 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxx:

(1,05 + XX) x (xxx(XXXxxxX; XXXxxxX) x PUROo + xxx[XXXXx x POPzpoMh; XXXXx - XXXXx]),

xxx:

XXXxxxX ... je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx; základním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx e rozumí xxxxxxxxxx ošetřený x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx, xxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx účtovaný xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přípravky x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx průměrné xxxxxx xx výkony xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx odbornosti xxxxxxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnci, xx které byl xxxxxxx pouze xxxxx x. 09513 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXxxxX ... xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dané xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x jemu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úhrady xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx úhrady xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxxx unikátních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx výkon x. 09513 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXxxxXx ... je xxxxx xxxxxxxxx nákladných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřených x xxxx xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx; xxxxxxxxx nákladným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx úhrada xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx překročí xxxxxxxxxxx průměrné xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx účtované xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřeného x xxxx odbornosti poskytovatelem x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx mimořádně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nezahrnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx které xxx vykázán xxxxx xxxxx č. 09513 xxxxx seznamu xxxxxx.

XXXXx ... xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v hodnoceném xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zvlášť účtovaný xxxxxxxx a zvlášť xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní pojišťovny xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem x xxxxxxxxxxx xxxxxx;·xx xxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x. 09513 xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx XXXXx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

XXXXXXXXXx ... xx xxxxxxx počet xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx xx xxxxx účinném x xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXx ... xx hodnota xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxx XXXXx &xx; 1, vstupuje xx výpočtu XXXx xxxxxxx XXXXx = 1.

XXXXXx ... xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v dané xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXx ... xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou uznané xxxxxx x dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období xxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx účinném v xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXx ... xx xxxxxx xx xxxxxx účtovaný xxxxxxxx x xxxx odbornosti xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXXx ... xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx odbornosti xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXx ... xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřených x xxxx odbornosti x xxxxxxxxxxx období; xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxx vykázán pouze xxxxx x. 09513 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXx ... xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zvlášť xxxxxxxx materiál x xxxxxx xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx xx mimořádně xxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnce xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v hodnoceném xxxxxx; xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx účtovaný xxxxxxxx a zvlášť xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx každého xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem v xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za výkony xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxx úhrady za xxxxxx účtovaný xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období.

UHRMr ... xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx včetně úhrady xx xxxxxx účtovaný xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřené x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx úhrady xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx výkony xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxx úhrady xx xxxxxx účtovaný materiál x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v referenčním xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx výkony podle xxxxxxx výkonů včetně xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx účtované xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XX ... koeficient xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) 0,04 - pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 31. ledna 2021 xxxxxxx že xxxxxxx 50 % xxxxxx xxxx nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx u xxx xxxxxx jako xxxxxxxx výkonů x xxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx dokladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxxx organizace, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání se xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxx po xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx podmínka xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx měsíce xx xxxxxxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně nový xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dokladu xxxxxx xxxx xxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx,

x) 0,04 - xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx u 50 % pracovišť poskytovatele (XXX) x xxxx xxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx alespoň 30 ordinačních xxxxx xxxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx dnů xxxxx, xxxxxxxxxx 24 ordinačních xxxxx xxxxxxxxxxx xx 4 xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, přičemž xx xxxxxxxxx hodiny xxxxxxx 2 xxx v xxxxx xxxxxxx do 18 hodin xxxx xx ordinační xxxxxx xxxxxxx 2 xxx x xxxxx nejpozději xx 7 xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 1 xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 1 xxx x týdnu xxxxxxx xx 18 hodin; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx ordinačních hodin xx xxxx xxxxxxxxxxxx (XXX), xxxxxxx ordinační xxxxxx xx x xxxxx případě za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx,

x) 0,04 - pro xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx poskytovatel x xxxxxxxxxx období xxxxxx xxxxxxx 5 % xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx oborů xxxxxxx 10 % pojištěnců, x nichž x xxxxxx od 1. xxxxx 2018 xx 31. prosince 2020 xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx pojištěnců xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx přednostní xxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) 0,10 - xxx xxxxxxxxx 903 xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, že x xxxxxxxxxx období xxxxx xxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx X84.0 xx X84.3 F84.5 X84.8 X98.5, F98.6, X47 xx R47.9, X13, X35 až X37 xxxx X90 xx X99 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx překročí 10 % x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. X xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, neměl xxxxxxxxx smlouvu xx xxxxxxxxx pojišťovnou xxxx xxxxxxxxxxxx péči x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxx pojištěnce xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx.

5. U xxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx odbornosti k xxxxxxx průměrné úhrady xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx celková xxxx úhrady xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3 xxxxxx o hodnotu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xxxx nasmlouvaných xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx materiál x zvlášť účtované xxxxxx xxxxxxxxx.

6. Výpočet xxxxxxx xxxx úhrady x dané xxxxxxxxxx xxxxx bodu 3 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který x referenčním xxxx xxxxxxxxxx období x xxxxx jedné xxxxxxxxxx xxxxxxx 100 x xxxx unikátních xxxxxxxxxx xxx nasmlouvané xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 30 ordinačních xxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx kapacity xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx 100 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx n/30, xxx n xx xxxxx xxxxxxxx nasmlouvaných xxxxxxxxx služeb xxx xxxxx xxxxxxxxx.

7. Pro xxxxxxx služby poskytované xxxxxxxxxxx pojištěncům xx xxxxxxx hodnota xxxx xx xxxx 1,23 Xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx bodu 3 xx xxxxxxxxx.

8. Za xxxxx poskytovatelem xxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxx výkon klinického xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx u xxxx xx xxxx od 6 xx 18 xxx xx xxxxxx xxxxxx x 35 Xx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx dle xxxx 3.

9. Poskytovateli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx v průběhu xxxx 2021 zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx a specializované xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxx, xxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx specializačního xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx každého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx evidovaného x xxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx k 30. xxxxxx 2021 x xxxxxxx týdenní xxxxxxxxx xxxxxx který se x poskytovatele alespoň x xxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2021 do 30. xxxxxx 2021 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxxxxxx program x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx oboru x X x 100 350 X x, xxx K xx koeficient xxxxxx xxxxx pojištěnců xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx 3 přílohy č. 2 x xxxx vyhlášce.

10. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx výši xxxxxxxx úhrady xxxxx xxxx 9. Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx vyplatí xxxxxxxxxx xx 31. července 2021.

11. Xxxxxxxxxx xx 150 dnů po xxxxxxxx hodnoceného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 1,70 Xx xx každou xxxxxxx xxxxxxx na receptu, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx hrazených x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx.

X) Xxxxxxxxx xxxxxxx

1. Regulační xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 2 xx 4 zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx dělila xxxxxxxxxxxxx xx 30. xxxxx 2021 xxxx xxxxxxx referenčního období, xxxxx vstupují xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx období:

a) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxxxxxxxx xxxxxxxx "X" xxxxx §39 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 376/2011 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) průměrná xxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxxxx léčivé přípravky x zdravotnické xxxxxxxxxx x referenčním období

c) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx unikátního pojištěnce xx xxxxxxxxx xxxx xx vyjmenovaných odbornostech x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx A xxxx 1 dosáhne xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "S" xxxxx §39 odst. 1 xxxxxxxx x. 376/2011 Xx. x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 130 % xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx xx xxxxxx účtované xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "S" xxxxx §39 xxxx. 1 xxxxxxxx č. 376/2011 Xx., a xxxxxx xxxxxxxx materiál xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X bodu 1 v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx celkovou xxxxxx x částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2,5 % z xxxxxxxxxx xxxxxxx průměrné xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v hodnoceném xxxxxx xx každé xxxxxxxx 0,5 % xxxxxxxxxx uvedené xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 40 % x xxxxxxxxxx. Průměrná úhrada xx xxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx období xxxxx xxxx první xx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnci, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x. 09513 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx průměrné xxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostředky x hodnoceném období xxxxx než 130 % průměrné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx předepsané xxxxxx přípravky x xxxxxxxxxxxx prostředky x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sníží poskytovateli xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2,5 % x xxxxxxxxxx uvedené xxxxxxxx xxxxxx x počtu xxxxxxxxxx pojištěnců v xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxx 0,5 % překročení xxxxxxx xxxxxxxx úhrady, xxxxxxx xxxx 40 % x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx na jednoho xxxxxxxxxx pojištěnce x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx nezahrnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx vykázán xxxxx xxxxx x. 09513 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx poskytovatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxxx péči xx xxxxxxxxxxxxx odbornostech x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 130 % xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx pojišťovna xxxxx poskytovateli xxxxxxxx xxxxxx o částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2,5 % z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx za xxxxx xxxxxxxx 0,5 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nejvýše xxxx 40 % x xxxxxxxxxx. Průměrná xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období podle xxxx první se xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců, xx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx výkon x. 09513 xxxxx xxxxxx u výkonů. Xx xxxxxxxx péče xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx screeningu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx děložního hrdla x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotních xxxxxx uzavřenou xxxxxxx, x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 82301, 82302 x 82304 podle seznamu xxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx x diagnózou X07.1 nebo X69.75 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx průměrných xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx v hodnoceném x referenčním xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx x xxxxxx x 1. xxxxx 2021 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx období.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx 2 xx 4 xx nepoužijí, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxxx x překročení xxxxxxxxxx úhrad podle xxxx 2 xx 4.

6. Regulační xxxxxxx xxxxx xxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxx 305, 306, 308 a 309 podle seznamu xxxxxx.

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 2 xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx úhrad xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče za xxxxxx xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx součet úhrad xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

8. Regulační xxxxxxx xxxxx bodu 3 se nepoužije, xxxxx součet xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny za xxxxxx přípravky a xxxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ambulantní xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2021 podle zdravotně xxxxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodu 4 se xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxx 2021 xxxxx xxxxxxxxx pojistného plánu xxxx zdravotní xxxxxxxxxx.

10. Xxxxx poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lékařem zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxx prostředek do xxxxxxx xxxxxxxxxxx omezení xxxxx xxxx 3.

11. X xxxxxxxxxxxxx, kde xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x referenčním xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx upraví xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx nositelů výkonů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

12. X xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x referenčním xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx uzavřenou xxxxxxx xx zdravotní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx regulačních omezení xxxxx xxxx 2 xx 4 xxxxxxxxxx xxxxxxx srovnatelných poskytovatelů.

13. Xxxxx xxxxxxxxxxxx ošetřil x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx 100 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx týdně, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 2 až 4. X případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx 100 ošetřených xxxxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x/30 xxx x xx xxxxx xxxxxxxx nasmlouvaných xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx.

14. Regulační omezení xxxxx xxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištěncům.

15. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx regulační xxxxxx xxxxx xxxx 2 xx 4 xxxxxxxxx do xxxx xx povídající 15 % xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx výkony xxxxxxx x úhradu xx zvlášť účtovaný xxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxx léčivé přípravky xx hodnocené xxxxxx.

16. Xxxxx poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxxx služby xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 2 až 4 xxxxxxxxx pojišťovna vypočte x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X) Xxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxxxx

1. Xxx následující xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx:

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů

Hodnota xxxx

106

1,37

203

1,17

208

1,09

301

1,24

402

1,06

501

1,06

502

1,11

504

1,14

506

1,07

601

1,09

607

1,14

704

1,42

708

1,24

780

1,25

Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx x. 242/2021 Xx.

Xxxxxxx bodu, xxxx xxxxx x xxxxxxxxx omezení podle §8

X) Xxxxxxx bodu x výše xxxxx

1. Xxxx xxxxxx se xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx výkony s xxxxxxxx bodu xx xxxx 1,07 Xx.

2. Xxxxxxx bodu xxxxxxx x xxxx 1 xx xxxx xxxxxx x:

x) 0,01 Xx, xxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2021 xxxxxxx, xx xxxxxxx 50 % xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx xxxx nositelé xxxxxx a poskytují xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, xx xxxxxxxx platného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, přičemž za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx doklad, který xx xxxxxx po xxxx hodnocené období,

b) 0,01 Xx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxx hrazené xxxxxx x rozsahu xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do 5 pracovních xxx xxxxx, xxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 dny x xxxxx xxxxxxx xx 18 hodin xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 dny x xxxxx xxxxxxxxxx xx 7 hodin xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx alespoň 1 xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx 1 den x xxxxx xxxxxxx xx 18 xxxxx,

x) 0,01 Kč, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2021 xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x udělení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x porodnictví xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zubního xxxxxx a farmaceuta xxxxx xx xxxxxx xx xxxx hodnocené xxxxxx,

x) 0,01 Xx, xxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxx XXX 9001, xxxxx je platný xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

3. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx provedl xx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxx prohlídku vykázanou xxxxxxx x. 63050 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x 50 % pojištěnek xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxx xxxx x něj xxxxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx 2021, xxxx xx xxxxxx za xxxxx x. 63021 xxxxx xxxxxx x xxxxxx vynásobena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1,45 a xxxxxx xx xxxxx x. 63050 xxxxx xxxxxx u výkonů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1,20.

4. Xxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx výši xxxxx xxxxxx a) xx x) a xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x) xx x):

x) Úhrada xx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výši 1 576 Xx.

x) Xxxxxx x xxxxxxx služby x xxxxxx trimestru xxxxxxxxxxx xx výši 2 626 Xx.

x) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx těhotenství xx xxxx 3 677 Xx.

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 63053, 63055, 63411, nebo 63413 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx úhrada xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a) xx x) x které xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x registrujícím xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx písmen a) xx x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx poskytovatele x xxxxxxxxxx 603 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx této registrace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vykázáním těchto xxxxxxxxx xxxxx.

x) X xxxxxxxxx pojištěnek, x xxxxx se xxxxxx xx hrazené xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx c), xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 09115, 09119, 09123, 09133, 09219, 09223, 09511, 09513, 09523, 09532, 63021, 63022, 63023, 63115, 63417 x 63532 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx tyto xxxxxx xx xxxxxxxx x úhradě pod x xxxxxx a) xx c). Xxxxx x. 09215 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tehdy pokud xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx-X jako xxxxxx xxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx písmen x) xx x).

x) Xxxxxx č. 32410, 32420 a 63415 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 603 xxxxx xxxxxxx xxxxxx hrazeny x xxxxxxxx xxxx xxx bodů 1 x 2, xxxxx xxxx výkony provedeny x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx registrujícím xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx tyto xxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx 603 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx hrazeny hodnotou xxxx ve xxxx 0,50 Xx.

x) X xxxxxxx, xx neregistrující xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 603 podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx těhotenství xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x) x x), xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx výši 0,50 Xx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x celkové xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx výši 0,50 Xx. To neplatí x výkonů x. 63411 a 63413 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx ve xxxx 1,07 Kč, xxxxx již xxxxxx xxxxxxxxx a vykázány xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem. Jsou-li xxxxxx č. 63411 x 63413 xxxxx xxxxxxx výkonů hrazeny xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věty, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx registrujícímu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1,07 Kč. První xxxx dále neplatí x xxxxxx x. 63022, 63023 nebo 63417 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepravidelnou xxxx x těhotnou xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx hrazeny neregistrujícímu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx podle odstavců 1 a 2 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx registrujícího xxxxxxxxxxxxx.

5. Celková xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytujícímu xxxxxxx služby x xxxxxxxxxx 603 nebo 604 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1 až 4 xxxxxxxxxx xxxxxx, která xx vypočte xxxxx:

XXXXX2019 x XXX2021 x (1,13 + X(x) + XXX + XXX) - XX2021

xxx:

XXXXX2019 ... xx xxxxxxxx xxxxxx xx zdravotní xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xx výkon x. 09543 podle xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxx x xx xxxxxx účtovaný xxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sjednány, xx xxxxxxx unikátní xx pojištěnce zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se nezahrnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx výkony x. 09513 xxxx 09511 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXX2021 ... je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx odbornosti xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx;·xx počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx byly xxxxxxxx pouze xxxxxx x. 09513 xxxx 09511 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXX ... je xxxxx xxxxxxxxxxx vyšetření, xxxxx xxxxxxx xx 0,00 x xxxxxxx xx xxxxx těhotných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx něž xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výkony xxxxx odborností 208 xxxx 816 xxxxx xxxxxxx výkonů, k xxxxx těhotných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 40 %, xxxx -0,02 x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx 40 % xxx xxxxxxxxxx hranici 60 %, xxxx -0,04 x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 60 %.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx pro xxxx x xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x hodnoceném xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 63053 a 63055 xxxxx seznamu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx 4 xxxx. x), x) nebo x). V případě xx měl poskytovatel x hodnoceném xxxxxx xx své péči xxxx xxxxxxxxx pojištěnek xxx xxxxxxxx 1,5 % x xxxxx XXXX2021 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xXX se xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXX ... xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vyšetření xxxxx xxxxxxx je 0,00 x případě, xx xxxxx těhotných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx registrovaných x xxxxxxxxxxxxx, na xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výkony x. 32410, 32420 xxxx 63415 xxxxx xxxxxxx výkonů x xxxxx těhotných pojištěnek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 40 %, nebo -0,01 x xxxxxxx, že xx tento xxxxx xxxxx xxx 40 %, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 60 %, xxxx -0,03 x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 60 %.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se pro xxxxx vyhodnocení XXX xxxxxxxx pojištěnka, xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vykázány xxxxxx č. 63053 x 63055 podle xxxxxx x xxxxxx xxxx úhrada xxxxx xxxx 4 xxxx. x) x) xxxx x). V xxxxxxx, xx xxx poskytovatel x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx péči xxxx xxxxxxxxx pojištěnek, xxx xxxxxxxx 1,5 % x xxxxxx XXXX2021 xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, IUV xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

XX2021... xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 4 písm. x). Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx 25 % celkové xxxxxx xxxxx xxxx 4 xxxx. a) až x).

X(x)... je xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 0 xx 0,06 x xxxxx hodnota se xxxxxxx xxxxx:

X(x) = 0,36 x K(t) + 0,0164

V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx nepečoval x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X(x) ve výši 0.

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx těhotných X(x) xxx xxx 0,12, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X(x) xx výši 0,06.

xxx:

X(x... xx koeficient xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 0 do 1 a xxxxx xxxxxxx se vypočte xxxxx:

xxx:

XXXX2021... xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x výkonů x. 63053 nebo 63055 xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo hrazené xxxxxx xxxxx bodu 4 písm. x), x) xxxx x).

XXXX2021... xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnek xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx 2021.

6. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištěncům se xxxxxxx hodnota xxxx xx výši 1,11 Xx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxx xx xxxx 1 až 5 xxxxxxxxx.

7. X poskytovatele, xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, nebo x xxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxx vztahujících xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 8 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxx průměrné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

8. X xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx rozsahu poskytovaných xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx průměrné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx bodu 5 xxxxxx x hodnotu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx za xxxxxx účtovaný materiál x zvlášť xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x těmto xxxxxxx. Xxxx nasmlouvané xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1 Kč.

9. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx poskytovatel xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx úhrada za xxxxxx xxxxxxxx materiál x zvlášť xxxxxxxx xxxxxx přípravky xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxx úhrady, popřípadě x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

10. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx od 18 let věku x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx vyšetřením xxxx xxxxxx x. 63050, 63053 a 63055 xxxxx seznamu xxxxxx x ordinaci poskytovatele x odbornosti 603 xxxx 604 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx úhrada xx xxxx 56 Xx.

11. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx 50 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, při nasmlouvané xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx týdně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nezahrne xx xxxxxxx celkové xxxx xxxxxx podle bodu 5. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx kapacity poskytovaných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 30 ordinačních xxxxx týdně xx xxxxx 50 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přepočítává xxxxxxxxxxxx x/30, kde x xx xxxxx xxxxxxxx nasmlouvaných xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

12. Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx X xxxx 2. xxxx. c), xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx u poskytovatele xxxxxxxxx pojišťovnou x 30. červnu 2021 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který se x xxxxxxxxxxxxx alespoň x části xxxxxx xx 1. xxxxx 2021 xx 30. xxxxxx 2021 účastnil xxxxxxxxxxxx programu x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o X x 100 350 Xx, kde X xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pojištěnců xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx uvedený v xxxx 3 přílohy č. 2 x této vyhlášce.

13. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx navýšení xxxxxx xxxxx xxxx 12. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na kompenzaci xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. července 2021.

14. Xxxxxxxxxx do 150 xxx po skončení xxxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 1,70 Xx za xxxxxx uznanou položku xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx v elektronické xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx léčivých přípravků xxxx xx částečně xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx reprodukce (xxxxxx XXX)

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxx 613 podle xxxxxx x xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxx 2.

2. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx služby xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx:

x) XXX xxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxx 1 372 Xx,

x) IVF xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx přenosu xxxxxx 15 932 Xx,

x) Xxxxxxxxx XX X xxxxxx x xxxxxxxxxx embryí 33 144 Xx,

x) Kompletní XX X xxxxxx x transferem xxxxx xxxxxxx xxxxxx 33 144 Kč,

e) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXX xxxxx 11 000 Xx,

x) Použití xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx XXX xxxxx x XXX 1 390 Xx.

3. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb uvedených x xxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

X) Xxxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx x zdravotnické prostředky x xx xxxxxxxxx xxxx xx vyjmenovaných xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x bodech 1.1 x 1.2.

1.1 Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 105 % průměrné úhrady xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostředky v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poskytovateli xxxxxxxx úhrad x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2,5 % x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úhrady x xxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx započaté 0,5 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 40 % x xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx úhrady xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nahrazení xxxxx §32 xxxx. 2 xxxxxx.

1.2 Pokud poskytovatel xxxxxxx průměrné xxxxxx xx xxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx než 105 % xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxxx péči xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úhradu o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2,5 % z xxxxxxxxxx uvedené xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx započaté 0,5 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 40 % x xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx mamografického xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kolorektálního xxxxxxxxx x xxxxxx x. 95201, 95202 x 95203 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx má xx zdravotní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uzavřenou xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x výše xxxxxxxx xxxxxx podle věty xxxxx xx výkony xxxxxxxx péče v xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů ve xxxxx účinném x 1. xxxxx 2021 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1.1 x 1.2 se xxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx jejichž xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1.1 nebo 1.2.

3. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx období došlo xx změně xx xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dohodě x poskytovatelem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx období xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodů 1.1 x 1.2 xxxxxxxxx xxxxxx.

4. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x jeho xxxxx neexistoval, xxxxx xxxxxxxx smlouvu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x případě převodu xxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17 odst. 8 xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx regulačních xxxxxxx xxxxx bodů 1.1 x 1.2 xxxxxxxxxx xxxxxxx srovnatelných xxxxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1.1 xx nepoužije, pokud xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a zdravotnické xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx druh xxxxxxxxx xxxxxx na xxx 2021 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovny.

6. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodu 1.2 se xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxx odbornostech v xxxxxxxxxx xxxxxx nepřevýší xxxxxxxxxxxxxx xxxx úhrad xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2021 xxxxx xxxxxxxxx pojistného xxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovny.

7. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 603 podle xxxxxxx xxxxxx 50 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx hodin xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1.1 a 1.2 se xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx než 30 xxxxxxxxxxx hodin xxxxx xx limit 50 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x/30, xxx x xx xxxxx kapacitě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxx 603 xxxxx xxxxxxx výkonů.

8. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx srážku podle xxxx 1.1 a 1.2 xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx 25 % xxxxxx poskytnuté xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxx xxxxxxxxxxxx vykáže xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyšší xxx 15 000 Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx výpočtu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1.1.

10. Regulační xxxxxxx podle xxxx 1.1 a 1.2 xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zahraničním xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 5 x xxxxxxxx x. 242/2021 Xx.

Xxxxxxx bodu x xxxx xxxxx xxxxx §10

1. Xxx xxxxxxxxxxx výkony odbornosti 806 xxxxx seznamu xxxxxx xx stanoví xxxxxxx bodu xx xxxx 111 Xx x pro xxxxxx x. 95198, 95199 95201, 95202 x 95203 xxxxx seznamu xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,10 Xx.

2. Xxxx úhrady xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bodu:

a) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x odbornostech 809 a 810 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x pro poskytovatele, xxxxx v referenčním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x výkonů x. 89111, 89119, 89123, 89127 a 89131 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,31 Xx x fixní xxxxxx xxxxxx xx xxxx 0,47 Xx. Xxx xxxxxxxxxxxxx, kteří x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x. 89111, 89119, 89123, 89127 x 89131 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 809 a 810 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxx hodnota xxxx xx výši 1, 19 Kč x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx výši 0,47 Xx.

x) Xxx xxxxxx x. 89611 xx 89619 podle seznamu xxxxxx xxxxxxxxxx 809 xxxxx seznamu výkonů xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 0,57 K x x fixní xxxxxx xxxxxx xx xxxx 0,40 Kč. V xxxxxxx, xx poskytovatel xxxxxx xx 31. xxxxx 2022, že xx po celé xxxxxxxxx období xxxxxxx xx systému elektronické xxxxxxxxxx obrazových dat, xxxxxxx se xxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx první věty xx xxxx 0,59 X x x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 0,40 Xx.

x) Xxx xxxxxx x. 89711 xx 89725 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 809 xxxxx seznamu xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxx ve xxxx 0,55 Xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 0,40 Xx. X xxxxxxx, xx poskytovatel doloží xx 31. xxxxx 2022, xx xx xx celé xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xx hodnota bodu xxx xxxxxx xxxxx xxxxx věty xx xxxx 0,58 Xx x fixní složka xxxxxx xx xxxx 0,40 Xx.

x) Xxx xxxxx x. 89312 xxx x e xxxxxxx výkonů xx xxxxxxx hodnota xxxx xx xxxx 1,00 Xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 0,43 Xx.

x) Xxx hrazené služby xxxxxxxxxxx x odbornostech 222, 801, 807, 808, 812 xx 815, 817 x 823 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx bodu ve xxxx 0,72 Xx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx držiteli Xxxxxxxxx x akreditaci xxx XXX XXX 15189 xxxx Xxxxxxxxx o xxxxxx XX XXXXX x hodnoceném xxxxxx. Xxx hrazené služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 802 a 818 xxxxx seznamu výkonů xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxx 0,85 Xx xxx xxxxxxxxxxxxx, kteří jsou xxxxxxxx Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx ČSN XXX 15189 nebo Xxxxxxxxx x auditu XXXXXX x xxxxxxxxxx xxxxxx. Osvědčení xxx xxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2021, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx druhé xx xxxx stanovena po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx poskytované xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxx tohoto xxxxxxx, xx xxxxxxx hodnota xxxx xx výši 0,40 Xx.

x) Xxx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx v odbornosti 816 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 0,80 Xx.

x) Xxx xxxxx x. 81733 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,14 Xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx výpočtu celkové xxxx xxxxxx xxxxx xxxx 8.

h) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx 819 a 999 xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,10 Xx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxx xxxxx bodu 8. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx 819 x 999 xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx za výkon x. 09115 podle xxxxxxx xxxxxx vykázaný x xxxxxxxx x xxxxxxxxx X07.1 xxxx 69.75 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxx takto:

PBref x 1,14 x 1,05

xxx:

XXxxx ... xx xxxxxxx xxxxx xxxx za poskytovatelem xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx 819 x 999 xxxxxxx xxxxxx poskytnuté v xxxxxxxxxxx období.

i) Pro xxxxxx č. 82301 x 82302 xxxxx xxxxxxx výkonů vykázané x xxxxxxxx x xxxxxxxxx X07.1 nebo X69.75 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 30. xxxxxx 2021 xx stanovena xxxxxxx xxxx xx výši 0,85 Kč. Pro xxxxxx č. 82301 82302 a 82304 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x diagnózou 007.1 xxxx 69.75 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2021 xx stanovena xxxxxxx xxxx ve xxxx 1 Xx. Xxxxxx za xxxx xxxxxx nevstupuje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx bodu 8.

3. Xxx výkony x. 89111, 89119, 89123, 89127 x 89131 xxxxx seznamu xxxxxx je stanovena xxxxxxx bodu ve xxxx 1,31 K x, xxxxxxx xxxxxx xx tyto výkony xxxxxxxxxx xx výpočtu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx 4.

4. Xxxxxxx xxxx úhrady xxxxxxxxxxxxx poskytujícímu xxxxxxx xxxxxx v odbornostech xxxxxxxxx x xxxx 2 písm. a) xx x) xx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx výkony x xxxxxxxxx xxxxxxxx bodu. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx součtem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx uvedené x bodě 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxx:

XXxxx = XX + XX

xxx:

XXxxx ... xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XX ... xx xxxxx xxxxxx úhrady xxxxx xxxx 2 xxxx. a) xx x).

XX ... xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx:

xxx:

XX ... je xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 2 xxxx. x) xx d) xxxxxxxx xxxxx bodů 5 xx 7.

KN ... xx xxxxxxxxxx navýšení, xxxxx xx stanoví ve xxxx 1,02 pro xxxxxxx služby xxxxx xxxx 2 xxxx. x) xx x).

XXxxx ... xx celkový xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v referenčním xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxx výkonů xx xxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx 2021. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx bodů xx xxxxxx č. 89111, 89119, 89123 89127 x 89131 xxxxx xxxxxxx výkonů.

PBho ... xx xxxxxxx počet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xxxx x hodnoceném xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx nezapočítávají xxxxx xxxx xx xxxxxx x. 89111, 89119, 89123, 89127 x 89131 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXxxx ... xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období, xx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x výkonů č. 89111, 89119, 89123, 89127 x 89131 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXxx ... xx počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx vykázán xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x. 89111, 89119, 89123, 89127 a 89131 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

5. Hodnoty xxxx xxxxxxx x xxxx 2 písm. x) x v xxxx 3 se xxxxxx x xxxxxxx 0,02 Xx x xxxxxxx, xx poskytovatel xxxxxxx x xxxxxxx pracoviště xxxxxxxxxxxxx (IČP) v xxxx xxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxx služby xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 35 xxxxx xxxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxx.

6. Hodnoty xxxx uvedené v xxxx 2 písm. x) se xxxxxx x hodnotu 0,02 Xx x xxxxxxx, xx poskytovatel xxxxxxx x jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (IČP) v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx služby xx xxxx hodnocené xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 70 hodin týdně.

7. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x bodě 2 xxxx. x) xx xxxxxx o xxxxxxx 0,02 X x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx alespoň x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXX) x xxxx xxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxx xxxxxx xx celé xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx 70 xxxxx týdně.

8. Xxxxxxx xxxx úhrady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle xxxx 2 písm. x) a x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx:

xxx(XXXxxx XXXxxx)x XXXXxxx x 1,02,

xxx:

XXXxxx ... xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx ošetřených xxxxxxxxxxxxxx xx všech odbornostech xxxxxxxxx v bodě 2 písm. x) xxxx x) x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx které xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxx 819 xxxx 999 xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx výkony č. 09115, 82301, 82302 x 82304 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s diagnózou X07.1 nebo 69.75 xxxxx mezinárodní klasifikace xxxxxx.

XXXxxx ... xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v bodě 2 xxxx. x) xxxx x) v xxxxxxxxxxx období, přičemž xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx 819 nebo 999 xxxxxxx výkonů.

PUROicz ... xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx účtovaný xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 písm. x) xxxx x) v xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx XXXXxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxxxx 819 xxxx 999 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx skutečné xxxxxxx XXxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxxxxx hodnotou XXXXxxx.

x) X xxxxxxxxxxxxx poskytujících xxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxx uvedených v xxxx 2 písm. x), x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bodu XXxxx,x xxxx xxxxxxx PUROicz xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXXXxxxxxxx,x xxxxxxxxxx:

xxx:

XXxxx,x ... xx xxxxxxxxx xxxxxxx bodu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v bodě 2 xxxx. e) xxxxxxxxx xxxxx:

XXx,xxx ... je xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2 xxxx. x) x xxxxxxxxxxx xxxxxx, přičemž xxxxx x až x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2 písm. x).

XXx,xxx ... xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx index x xx n xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2 xxxx. e).

PBref.e ... xx xxxxxxx počet xxxxxxxxxxxxxx vykázaných a xxxxxxxxx pojišťovnou uznaných xxxx 2 x xxxxxxxxxxxx uvedených x xxxx 2 xxxx. x) v referenčním xxxxxx.

XXxxxx,x ... je xxxxxxxx xxxxxxx bodu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx uvedených x xxxx 2 xxxx. e) xxxxxxxxx xxxx:

xxx:

XXXxxx,x ... xx xxxxxxx xxxx úhrady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 xxxx. e) v xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrazené xxxxxx x odbornosti xxxxxxx x xxxx 2 xxxx. f), x xxxxxxx xxxxxxxx x referenčním období xxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXxxxx.x pod hodnotu xxxxxxxxx xxxxxxx bodu XXxxx.x, bude xxxxxxx XXXXxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXXXxxxxxxx.x xxxxxxxxxx:

xxx:

XXxxx,x ... xx celkový xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaných a xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx xxxx v odbornosti xxxxxxx x bodě 2 xxxx. x) x xxxxxxxxxxx období.

HBmin,f ... xx minimální hodnota xxxx xxxxxxxxx xx xxxx 67 % xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2 písm. f) x referenčním období.

KPref,f ... xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx 2 xxxx. f) x referenčním xxxxxx.

XXXxxx.x ... xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxx 2 písm. x) v xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx bodu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

xxx:

XXXxxx,x ... xx celková xxxx xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x odbornosti xxxxxxx x xxxx 2 xxxx. x) x xxxxxxxxxxx období.

9. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 xxxx. x) x x), xx stanoví celková xxxx xxxxxx xxxxx xxxx 8 xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

10. Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatelům hrazeným xxxxx bodu 2 xxxx. x) xx 30. xxxxx 2021 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx vykázané za xxxxxx 2019 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxx 2020):

x) celkový xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x bodě 3,

x) xxxxxxx počet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 3,

x) celkový xxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců ošetřených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxx xxxxx bodu 4.

11. Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxx. x) x x) xx 30. xxxxxx 2021 následující xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx úhradu za xxxxxx, včetně xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx jednoho unikátního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx všech odbornostech xxxxxxxxx v xxxx 2 xxxx. e) x x),

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) celkový xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx bodů za xxxxxx xxxxx kapitol 819 x 999 xxxxxxx výkonů,

d) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bodů x xxxxxxxxxxxx 802 x 818 xxxxx seznamu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx 819 x 999 seznamu xxxxxx,

x) celkový xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřených xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx uvedených x xxxx 2 xxxx. x) a t).

12. X xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx výši xxxxxxxxxxxx hodnot stanovit x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx období xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x části xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx celkové xxxxxx xxxxx xxxx 4 x 8 xxxxxxxxxx xxxxxxx srovnatelných xxxxxxxxxxxxx. X poskytovatelů, xxxxx nebyli x xxxxxxxxxxx období držiteli Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx XXX XXX 15189 xxxx Xxxxxxxxx x xxxxxx II XXXXX xxx xxx xxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx osvědčení, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXXX x xxxxxxxx xxxxxxx bodu 0,71 Xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx x xxxx 2 xxxx. x), x použitím xxxxxxx xxxx 0,85 Xx xxx odbornosti xxxxxxx ve xxxx xxxxx bodu 2 xxxx. x).

13. Pro xxxxxxx služby podle xxxx 2 xxxx. x) až d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x referenčním xxxx hodnoceném xxxxxx xxxxxxx 50 a xxxx unikátních pojištěnců xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx celkové xxxx úhrady podle xxxx 4 nepoužije.

14. Xxx xxxxxxx služby xxxxx xxxx 2 xxxx. x) a x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxx 1,33 Xx, xxx xxxxxxx služby xxxxx xxxx 2 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stanoví xxxxxxx bodu ve xxxx 0,61 Xx xxx hrazené xxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxx. x) a x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxx 0,85 X x, xxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxx zahraničním xxxxxxxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxx xx xxxx 0,80 Kč, pro xxxxxxx služby xxxxx xxxx 2 xxxx. x) poskytované zahraničním xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx bodu xx xxxx 1,14 Xx x xxx hrazené xxxxxx xxxxx bodu 2 písm. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ve výši 1,10 Xx.

15. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxx. x) až h) xxxxxxxxxxx zahraničním pojištěncům x xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx x nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 1,50 x méně unikátních xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx výpočet xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx bodu 8 x xxxx 2 xxxx. h) xxxxxxxxx.

16. X poskytovatele, s xxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxxxxx oproti referenčnímu xxxxxx xxxx výkony, xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx průměrné xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx celková xxxx úhrady xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 4 x 8 xxxxxx x xxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx výkony xx pro xxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxx výkonů s xxxxxxxx hodnot xxxx xxxxx xxxx 2 xxxx. x) xx x).

Xxxxxxx x. 6 x vyhlášce x. 242/2021 Sb.

Hodnota xxxx x výše xxxxx xxxxx §11

A) Úhrada xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných x xxxxxxxxxxxx 911, 914, 916, 921 x 925 podle xxxxxxx výkonů

1. Pro xxxxxx přepravy v xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx hrazené xxxxx seznamu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ve výši 1 Xx.

2. Pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxx:

x) 1,06 K x xxx odbornost 914 xxxxx xxxxxxx výkonů,

b) 1,06 X x xxx odbornost 925 xxxxx xxxxxx x xxxxxx,

x) 0,95 Kč xxx xxxxxxxxxx 911, 916 x 921 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3. X xxxxxxx, xx xxxxx počtu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců x xxxxxxxxxx období x některou z xxxxxxx X00 xx X97, 009 xx 099, X00 až X99, I60 až X69, 10.3 xx 10.7 xxxx 11.3 xx 11.7 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx poctu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných unikátních xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx xxxxxxxx 25 %, navyšuje se xxxxxxx bodu pro xxxxxxxxx 925 podle xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx uvedena v xxxx 2, x 0,04 Xx.

4. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby x odbornostech 911, 916, 921 a 925 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x bodě 1 x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 9, xxxxxxxxxx částku, xxxxx se xxxxxxx xxxxx:

(1,19 + KN) x xxx (XXXxxxX; XXXxxxX) x XXXXx + (1,19 + XX) x max [XXXXx x XXXxxxXx; (XXXXx - UHRMr)],

kde:

POPzpoZ ... xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx v hodnoceném xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxxx unikátních xxxxxxxxxx xx nezahrne xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xx kterého byl xxxxxxx xxxxx č. 06349 xxxxx xxxxxxx xxxxxx

XXXxxxX ... xx xxxxx základních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx odbornosti x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx základních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x. 06349 podle xxxxxxx xxxxxx,

XXXXx ... xx průměrná xxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxx výkonů x xxxxxxxx úhrady xxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxx 1 xxxxxx xxxxxx zvlášť účtovaného xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx léčivých přípravků xx xxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx období; do xxxxxxx PUROo nevstupují xxxxxxxxxx, xx které xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výkon x. 06349 podle xxxxxxx výkonů x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,

XXXxxxXx ... xx xxxxx xxxxxxxxx nákladných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx unikátním xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx ošetřený x xxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx za xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx výjimkou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1, xxxxxx úhrady xxxxxx xxxxxxxxxx materiálu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx pětinásobek xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1, včetně xxxxxx xxxxxx účtovaného xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx;·xx mimořádně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se nepovažuje xxxxxxxxxx, xx kterého xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x. 06349 xxxxx xxxxxxx výkonů.

UHRMh ... xx xxxxxx za xxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx hrazených služeb xxxxxxxxx x bodě 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx účtovaných xxxxxxxx přípravků za xxxxxxxxx nákladné unikátní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxx x dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx období: do xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud tato xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x bodě 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx je rovna xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx hrazených služeb xxxxxxxxx v xxxx 1, včetně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx materiálu x zvlášť účtovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxxx x xxxx odbornosti xxxxxxxxxxxxxx v referenčním xxxxxx; do XXXXx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx byl x hodnoceném xxxxxx xxxxxxx výkon č. 06349 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXx ... xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedených v xxxx 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xx mimořádně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem x referenčním xxxxxx; xx úhrady za xxxxxxxxx nákladné unikátní xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx pojištěnce xxxxxxxxxx x dané xxxxxxxxxx poskytovatelem v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx úhrada xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxx překročí xxxxxxxxxxx průměrné úhrady xx xxxxxx podle xxxxxxx výkonů s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx léčivých přípravků xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx XXXXx xxxxxxxxxx úhrada xx xxxx x xxxxxxxxxx, xx kterého xxx v referenčním xxxxxx vykázán xxxxx x. 06349 podle xxxxxxx xxxxxx.

XX ... xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) 0,03 - x případě, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x vykázaným xxxxxxx x. 06135 xxxx 06137 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ošetřených x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců x xxxxxxxxxx xxxxxx xx alespoň 25 %,

x) 0,03 - x xxxxxxx, že xxxxx xxxxx ošetřených x zdravotní pojišťovnou xxxxxxxx unikátních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 06325, 06326, 06327, 06328, 06329, 06330, 06331, 06332, 06333 xxxx 06334 podle xxxxxxx xxxxxx xx celkovém xxxxx ošetřených a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 35 %,

x) 0,15 - případě, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx x diagnóz X00 xx C97, X09 xx X99, X00 xx F99 I60 xx I69, X10.3 xx X10.7 xxxx X11.3 xx E11.7 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx celkovém xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xxxxxxxxxx pojištěnců x xxxxxxxxxx období překročí 25 %.

5. Pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na které xxx poskytovatelem xxxxxxxxx xxxxxx vykázán výkon x. 06349 podle xxxxxxx výkonů, se xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx 4 xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx 1 a 2 x navýšenou xxxxx xxxxxxxx uvedených x bodě 3.

6. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 914 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x hodnotou xxxx xxxxx bodů 1 x 2.

7. U xxxxxxxxxxxxx, který v xxxxxxxxxx x období xxxxxxxxxxx, neměl uzavřenou xxxxxxx se zdravotní xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x dané odbornosti, x xxxxxxx xxxxx xxxx referenčních xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx vznikl x průběhu xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo x xxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 8 xxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx XXXXx xxxxx xxxx 4 xxxxxxx xx referenční xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

8. Xxx xxxxxxx úhrady xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničním xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx 3, 4 x 5 xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx služby poskytované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx bodu xxxxx xxxx 1 a 2.

9. Za xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaný x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx č. 06313, 06315, 06317, 06318 x 06319 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s diagnózou X07.1 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx do 20 xxx xx xxxxxxx poskytnutí xxxxxx x. 82301 podle xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX-19 pomocí xxxxxx XXX s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x průkazu antigenu XXXX-XxX-2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx nebyl poskytnut xxxxx č. 82301 xxx 82302 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx během posledních 180 kalendářních dnů xx xxxxxxxxxxxxx navyšuje xxxxxx x 180 Xx.

X) Xxxxxx zdravotních xxxxxx poskytovaných v xxxxxxxxxx 926 podle xxxxxxx výkonů

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péči xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Poskytovatel x xxxxxxxxxx 926 xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx veškeré xxxxxxxx xxxxxxx služby xx xxxx 24 xxxxx 7 xxx x xxxxx.

3. Hrazené xxxxxx x odbornosti 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytnuté v xxxxxxx jednoho xxx (24 hodin) jsou xxxxxxxxxx agregovanými xxxxxx x. 80090 nebo 80091 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

4. Hodnota xxxx xxxxxxxxxx 926 podle xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx výši 1,03 Xx xxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vypočte takto:

min{( XXXxxx,xxxx * 30 * PB80091 * XX)+ (XXXxxx,xxx * 180 * XX80091 * XX); Xxxxx * XX}

xxx:

XXXxxx,xxxx ... xx xxxxx unikátních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXxxx,xxx ... xx xxxxx unikátních dětských xxxxxxxxxx ošetřených xxxxxxxxxxxxxx x odbornosti 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx ... xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 926 xxxxx seznamu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

XX ... je xxxxxxx xxxx odbornosti 926 xxxxx xxxxxxx výkonů, xxxxx xxxx 1,03 Xx.

XX80091 ... xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx č. 80091 xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx pojištěncům, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx péče xxxxxx poskytovateli hrazených xxxxxx, budou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 926 xxxxx xxxxxxx výkonů, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 10 % x celkového xxxxx xxxxxxxxxx ošetřených xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, včetně služeb xxxxxxxxxxxx jiným xxxxxxxxxxxxxx, x xxx, xxx xxx pojištěnci xxxxxxxxx xxxxx x. 80090 xxxx 80091 podle xxxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx odbornosti 926 xxxxx seznamu xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx výjimkami:

a) xxxxx xxxxx pojištěnců, xx které byl xxxxxxx některý z xxxxxx x. 80090 xxxx 80091 xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx služby xxxx hrazených xxxxxx xxxxxxxxx v písmenu x) xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx 10 % x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx 926 podle xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx období, nebudou xxxx xxxx hrazené xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx poskytovatele odbornosti 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) x úhrady xxxxxxxxxxxxx odbornosti 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx:

x. kapitační xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x lékaři,

ii. xxxxxxxxxx stomatologická xxxx,

xxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx předepsány před xxxxx xxxxxxx pacienta xx xxxx poskytovatele

iv. xxxxxxxxx zemřelého x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x. další xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7. Za xxxxx poskytovatelem xxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxx výkon x. 80090 x 80091 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx X07.1 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 20 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 82301 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx screeningového xxxxxxxxx COVID-19 xxxxxx xxxxxx PCR s xxxxxxxxxx výsledkem xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx XXXX-XxX-2 s xxxxxxxxxx výsledkem x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. 82301 ani 82302 xxxxx seznamu výkonů, xxxxxxxxxxx poskytovatelem během xxxxxxxxxx 180 kalendářních xxx se poskytovatel x xxxxxxxx úhrada x 540 Kč. Xxxx navýšení úhrady xx nezahrne xx xxxxxxx celkové výše xxxxxx podle bodu 4.

Příloha x. 7 x xxxxxxxx x. 242/2021 Xx.

Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx §12

1. Pro xxxxxxxxxxxxx ambulantní péče xxxxxxxxxxx hrazené xxxxxx x odbornostech 902 x 917 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx přepravy x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hodnota xxxx xx výši 1 Kč.

2. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hrazené xxxxxx x odbornostech 902 x 917 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxxxx x xxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx výši 0,81 Xx.

3. V xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x některou x xxxxxxxx xxxxxxx X10 xx X14, 160 xx 169, S42, X44, X46, S49, X54, X64, X74,

X84 xxxx X94 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců x xxxxxxxxxx období xxxxxxxx 5 %, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx 2 x 0,07 Xx.

4. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby x odbornostech 902 x 917 xxxxx xxxxxxx xxxxxx celková xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedených v xxxx 1, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx:

(1,05 + XX) x xxx (XXXxxxX; POPrefZ) x XXXXx + xxx [(1,05 + XX) x XXXXx x XXXxxxXx; (XXXXx - XXXXx)],

xxx:

XXXxxxXx ... xx xxxxx mimořádně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxxx x dané xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx ošetřený x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx X10 xx X14 160 xx 169, S42, X44, X46, X49, X54, S64, S74, X84, S94 xxxx X02 xx X14 xxxxx mezinárodní klasifikace xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx průměrné xxxxxx xx výkony xxxxx xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx léčivých přípravků xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dané xxxxxxxxxx poskytovatelem v xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXxxxX ... xx počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dané xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx;·xx xxxxx základních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx unikátní xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xx kterého xxxx vykázány x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx hlavní diagnózou X50, X83, F84, X20, X35, X51 xx X83, X07, X11, X13, X14, X94, X05, X36, X62 xxxx T90 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXxxxX ... xx xxxxx xxxxxxxxxx unikátních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx základních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nákladný xxxxxxxx xxxxxxxxxx x dále xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx s hlavní xxxxxxxxx C50, X83, X84, G20, G35, X51 xx G83 X07, X11, X13, X14, X94, X05, X36, X62 xxxx X90 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí.

PUROo ... xx xxxxxxxx úhrada xx xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dané xxxxxxxxxx poskytovatelem v xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx PUROo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx vykázány v xxxxxxxxxxx období hrazené xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx X50, E83 X84, G20, G35, X51 - X83, X07, P11, P13, X14, P94, X05, X36, R62 xxxx X90 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx XXXXx xxxxxxxxxx úhrada za xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx výkony xxxxxxxx x náštěvní xxxxxx x referenčním xxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bodu XXxxxx za výkony xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXx ... xx úhrada za xxxxxx podle seznamu xxxxxx xxxxxx úhrady xxxxxx účtovaného xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků x x xxxxxxxx úhrady xx výkony xxxxxxxx x xxxxxxxxx službě xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřené x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx; xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx G10 xx X14, 160 xx 169, X42, X44, X46, X49 X54, X64, X74, X84, X94 xxxx T02 xx T14 xxxxx xxxxxxxxxxx klasifikace nemocí xxxxx xxxx úhrada xx výkony xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx účtovaného xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx průměrné xxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřeného x xxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXx ... xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx léčivých přípravků x s xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx mimořádně xxxxxxxx unikátní pojištěnce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x některou x xxxxxxxx xxxxxxx G10 xx G14, 160 xx 169, X42, X44, X46, X49 X54, X64, X74, X84 S94 xxxx X02 až X14 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx xxxxx xxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx materiálu x zvlášť účtovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřeného x dané odbornosti xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XX ... xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) 0,02 - x xxxxxxx, xx xx x hodnoceném xxxxxx podíl součtu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx xxxxxx č. 21113, 21115 a 21315 xxxxx seznamu výkonů x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 902 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 50 %,

x) 0,02 - x xxxxxxx, že xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx počtu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkonů x. 21221 x 21415 xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xxxxxx xxxxxxxxxx 902 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxx xxx 14 %.

x) 0,11 - x případě, že x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx G10 xx X14, X60 xx X69, S42, X44, X46, S49, 554, X64, X74, X84 xxxx 594 xxxxx xxxx národní xxxxxxxxxxx xxxxxx xx celkovém xxxxx xxxxxxxxxx unikátních xxxxxxxxxx překročí 5 %.

XXxxxx ... xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x referenčním xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

xxx:

XXXxxx ... xx xxxxxxx xxxx úhrady xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, které x xxxxxxxxxxx období xxxxxxxxx limitaci xxxxxx,

XXxxx ... xx xxxxxxx xxxxxxxxxx položek poskytovatelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných x xxxxxxxxxx m xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x referenčním období xxxxxxxxx limitaci xxxxxx

XXxxx ... xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx které v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXxxx ... xx hodnota xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podléhaly xxxxxxxx xxxxxx.

5. X xxxxxxxxxxxxx který x xxxxxxxxxxx xxxxxx neexistoval, xxxxx smlouvu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxxxxx hrazené xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx referenčních xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx referenčního xxxxxx, x případě xxxxxxx xxxxx majetkových xxxx xxxxxxxxxxxx xx x poskytování zdravotních xxxxx podle §17 xxxx. 8 xxxxxx, xxxx x poskytovatele, xxxxx ošetřil x xxxxxxxxxxx období 50 x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce xxxxx xxxx 4 xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

6. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zahraničním xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx hodnota xxxx xxxxx xxxx 1 a 2. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx x zahraničních xxxxxxxxxx xx xxxx 3, 4 x 5 xxxxxxxxx.

7. Hrazené xxxxxx xxxxxxxxxx pojištěncům, xx xxxxx xxxx vykázány x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx služby s xxxxxx xxxxxxxxx C50, X83, X84, X20, X35, X51 xx X83, X07, X11, X13, X14, X94, X62, X05, Q36 xxxx X90 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů x xxxxxxxx bodu podle xxxx 1 a 2. Xxxx xxxxxx xx xxxx služby xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxx podle xxxx 4.

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx x. 242/2021 Sb.

Hodnota xxxx x výše xxxxx xxxxx §13

A) Xxxxxxx xxxx a výše xxxxx

1. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dialyzační xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxx 0,97 Kč, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkonů x. 18530 a 18550 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxx xx xxxx 0,81 Xx.

2. Xxxxxxx xxxx podle xxxx 1 xx xxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) až x) x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx kvartálně referuje xxxxxxxx jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

x) X xxxxxxx, xx poskytovatel xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx léčbě již xx xxx 2020, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bodu xxxxx xxxx 1 x 0,02 Xx xx 1. xxxxx 2021.

x) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2021 xxxxxxxx xxx poskytované xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, zdravotní xxxxxxxxxx xx částku xxxxxxxxxxxx navýšení xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x x) uhradí, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx 2021. Vypočtenou xxxxxx xxxxxxxx úhrady xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 150 xxx po xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx období.

c) Xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bodu xxxxx xxxxxxx a) x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxx.

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a) nejpozději xx 31. xxxxx 2021 a xxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x) xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2022.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 28. xxxxx 2022 xxxxxxxxx dohodnutá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X xx jednotlivá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx bodu xxxxx xxxx 1 xx poskytovateli v xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 2 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, navýší x xxxxx 0,05 Xx xxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx XX = 0,05 Xx x xx

xxx:

Xxxxxxxx XX ... xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 0,05 Kč,

IP ... xx index xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 0 do 1 x xxxxx se xxxxxxx xxxx:

∑XXXX ... xx součet xxxx xx xxxxxx x. 18511, 18513, 18515, 18521, 18522, 18523, 18530 x 18550 xxxxx seznamu výkonů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXX), x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx kvalitativních xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx,

∑XXXX ... xx součet xxxx za xxxxxx x. 18511, 18513, 18515, 18521, 18522, 18523, 18530 x 18550 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (IČP) x hodnoceném xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx částku navýšení xxxxxx podle xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 150 xxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx stanoví xxxxx xxxx 1.

X) Xxxxxx xx včasné zařazování xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxx níže xxxxxxx hrazené xxxxxx xx xxxxxxxxx úhrada xx xxxx:

x) Oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx zařazeného xx xxxxxxxxxxxx programu 3 000 Kč.

i. Popis: Xxxxxxxxxxx zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s chronickým xxxxxxxx selháním (xxxxxxx 5) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k transplantaci xxxxxx.

xx. Xxxxxxxx xxxxxx: Xxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx x začátku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěnce x transplantaci xxxxxxx x pojištěnce x xxxxxxxxxxxxxx stádiu 4 500 Xx.

x. Xxxxx: Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, u kterého xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (GFR) dosáhne xxxxxxx menší xxx 0,20 ml/s.

ii. Xxxxxxxx xxxxxx: U xxxxxxxxxx xxxxx x době xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k transplantaci xxxxxxx xxxxxxx žádný x výkonů dialyzační xxxx podle xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se xx xxxxxxx pojištěnce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vhodnosti xxxxxxxxxx x transplantaci xxxxxxx x pojištěnce xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx programu 7 000 Xx.

x. Popis: Xxxxxxxxxxx ukončení vyšetřování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyšetření, poté, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx nezařazení pojištěnce xx xxxxxx listinu.

ii. Xxxxxxxx xxxxxx: X xxxxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx X xxxx 1 xxxx. a). Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 51902 podle xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx bylo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx listinu, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx listinu xxxx xxxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx x xxxxxxxx vyšetřování vhodnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 10 500 Xx.

x. Xxxxx: Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěnce, xxxxx je x xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxx. Je vykazováno xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx centra x zařazení nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx listinu.

ii. Xxxxxxxx xxxxxx: X xxxxxxxxxx xxxx vykázána xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx X bodu 1 xxxx. x). Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 51902 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx čekací xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx dárce xxxxxxx 20 000 Xx.

x. Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dárce ledviny. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx vykazuje xx xxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx příjemcem xxxxxx.

xx. Xxxxxxxx úhrady: Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x případě, xx indikuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1:

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx vyšetření xxxxxxxxx v souladu doporučeným xxxxxxxx České xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx konkrétního xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x bodě 1 nelze xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X) Xxxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 2 xx 4 xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx 30. xxxxx 2021 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přípravky, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx účtovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "X" xxxxx §39 xxxx. 1 vyhlášky x. 376/2011 Xx. x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx úhrada xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx předepsané xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) průměrná xxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v referenčním xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péči xxxxxxx xxxxxxxx úhrady xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "S" xxxxx §39 xxxx. 1 xxxxxxxx č. 376/2011 Xx. a xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx materiál x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 102 % xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx unikátního pojištěnce xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx úhrady xxxxxx xxxxxxxxxx léčivých přípravků. xxxxxxxxxx xxxxxxxx "X" xxxxx §39 odst. 1 xxxxxxxx č. 376/2011 Xx. a xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x referenčním xxxxxx, xxxxxxxxx pojišťovna sníží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2,5 % x překročení uvedené xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců x xxxxxxxxxx období xx xxxxx xxxxxxxx 0,5 % překročení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však 40 % x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnoceném období x počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v hodnoceném xxxxxx se xxxxxxx x celkového počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx nezahrnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx č. 09513 xxxxx seznamu xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 102 % xxxxxxxx úhrady na xxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a zdravotnické xxxxxxxxxx v referenčním xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx poskytovateli celkovou xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx součinu 2,5 % z překročení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v hodnoceném xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 0,5 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však 40 % x xxxxxxxxxx. Průměrná xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx období x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx unikátních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx nezahrnou unikátní xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx č. 09513 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxxx dosáhne xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx xxxxx xxx 104 % xxxxxxxx úhrady xx jednoho unikátního xxxxxxxxxx za vyžádanou xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx, xxxxxxxxx pojišťovna xxxxx poskytovateli xxxxxxxx xxxxxx x částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2,5 % x překročení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 0,5 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nejvýše však 40 % x xxxxxxxxxx. Průměrná xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx první xx xxxxxxx x celkového xxxxx unikátních xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx unikátní xxxxxxxxxx, xx které xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x. 09513 podle xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx péče xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, screeningu karcinomu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx kolorektálního karcinomu xxxxxxxxx poskytovatelem, který xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx poskytování xxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx smlouvu. Do xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx náklady xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxx B bodu 1 xxxx. a), x) xxxx e). Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x výše případné xxxxxx xxxxx věty xxxxx se výkony xxxxxxxx péče x xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx účinném x 1. xxxxx 2021 xxxxxxxx xxxx účinnou x xxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx 2 až 4 xx nepoužijí, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 2 xx 4.

6. Regulační xxxxxxx xxxxx xxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatelům xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xx xxxxxx účtované léčivé xxxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nepřevýší x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx součet úhrad xx xxxxx druh xxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 3 se xxxxxxxxx, xxxxx součet úhrad xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx přípravky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx specializované xxxxxxxxxx xxxx x hodnoceném xxxxxx nepřevýší předpokládanou xxxx úhrad na xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2021 xxxxx zdravotně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovny.

8. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 4 se nepoužijí, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny za xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výši úhrad xx xxxxx druh xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2021 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovny.

9. Xxxxx xxxxxxxxxxxx předepíše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx schválený xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nezahrnuje xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx 3.

10. X xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ke xxxxx nasmlouvaného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx s poskytovatelem xxxxxxx průměrných xxxxx x referenčním xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; ke xxxxx rozsahu xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx předepisovat xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

11. X xxxxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vztahujících xx k xxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 8 xxxxxx, použije xxxxxxxxx pojišťovna xxx xxxxx xxxxxxxxx regulačních xxxxxxx xxxxx bodů 2 až 4 xxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

12. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zahraničním xxxxxxxxxxx, xxxx pokud xxxxxxxxxxxx x referenčním xxxx xxxxxxxxxx období xxxxxxx 50 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při nasmlouvané xxxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxx xxxxxx nejméně 30 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx menší xxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx se xxxxx 50 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx koeficientem x/30, xxx x xx rovná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

13. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 2 xx 4 xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx 15 % úhrady xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx účtované xxxxxx xxxxxxxxx za hodnocené xxxxxx.

X) Kvalitativní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx vyhodnocení

1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx pravidelné xxxxxxxxxx péče za xxxxxxxxxx pracoviště (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxx 2021 kvartálně, x xx vždy xx ukončení xxxxxx xxxxxxxx. Data xx xx lední kvartál xxxx 2021 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2022.

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 90 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xx xxxxxxxx x pravidelném dialyzačním xxxxxx xx považuje xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dialýzy xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xx 90 xxx xx xxxxxxx dne jejich xxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxxx referuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx léčby.

2) Xxxxxxxxx kvality xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx referovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx Xx > 100 x/X

70 %

Hod xxxx X < 1,8 xxxx/X

50 %

Hod xxxx XxX &xx; 1,2

70 %

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pojištěnců xxxxxxxxxx xx xxxxxx listiny

7 %

x. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx poskytnuty xxxxx xxxxxxx xxxxxx vykázané xxxxxx xxxxxxxxxxxx dialýzy xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx č. 9 x xxxxxxxx x. 242/2021 Xx.

Xxxxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx

XXXXX

XXX

XxXX

XXXX

XXX

XXX

XXXX

XXX

XXXXXXX

0,629

0,065

0,025

0,078

0,000

0,203

0,000

XXXXXX

0,440

0,048

0,348

0,081

0,000

0,082

0,000

XXXXXXX

0,640

0,043

0,017

0,026

0,000

0,273

0,001

XXXX-XXXXX

0,547

0,101

0,071

0,061

0,000

0,212

0,008

XXXX-XXXXXX

0,576

0,082

0,093

0,046

0,000

0,200

0,003

XXXXXXX

0,416

0,083

0,153

0,058

0,000

0,221

0,069

XXXXXXX

0,577

0,047

0,144

0,037

0,000

0,192

0,004

XXXXX XXXX

0,651

0,125

0,084

0,039

0,016

0,084

0,000

XXXXX XXXXXXXXXX

0,565

0,163

0,031

0,055

0,000

0,185

0,000

XXXXX XXXXXXX

0,644

0,1.20

0,032

0,034

0,000

0,169

0,000

XXXXX

0,617

0,058

0,153

0,053

0,001

0,116

0,002

XXXXXXXXX

0,750

0,068

0,028

0,041

0,000

0,11.2

0,000

XXXXXX-XXXXXX

0,301

0,009

0,436

0,015

0,000

0,047

0,193

XXXXXXXXX XXXX

0,654

0,048

0,167

0,038

0,000

0,093

0,000

XXXXXXX

0,448

0,030

0,221

0,024

0,000

0,151

0,126

XXXXXX XXXXXXX

0,523

0,177

0,048

0,058

0,002

0,192

0,000

XXXX

0,649

0,101

0,072

0,050

0,000

0,126

0,000

XXXXXXXX

0,718

0,036

0,133

0,025

0,000

0,084

0,005

XXXXXXX

0,727

0,065

0,063

0,050

0,000

0,095

0,000

XXXXXXXX XXX XXXXX

0,812

0,058

0,004

0,035

0,004

0,087

0,000

XXXXXXX

0,495

0,055

0,343

0,015

0,001

0,084

0,007

XXXXX

0,687

0,041

0,028

0,038

0,060

0,145

0,000

XXXXXXX

0,802

0,040

0,051

0,033

0,000

0,074

0,000

XXXXXXXXXX HRADEC

0,702

0,118

0,036

0,027

0,000

0,116

0,000

KARLOVY XXXX

0,697

0,075

0,057

0,071

0,000

0,100

0,000

XXXXXXX

0,262

0,008

0,222

0,012

0,000

0,057

0,439

XXXXXX

0,408

0,033

0,433

0,052

0,000

0,073

0,000

XXXXXXX

0,630

0,089

0,143

0,042

0,000

0,096

0,000

XXXXX

0,695

0,051

0,034

0,078

0,002

0,139

0,001

XXXXXXXX

0,435

0,044

0,085

0,032

0,000

0,126

0,278

XXXXX XXXX

0,466

0,127

0,277

0,042

0,000

0,087

0,000

XXXXXXX

0,715

0,125

0,011

0,060

0,005

0,084

0,000

XXXXXXXXXX

0,707

0,093

0,010

0,063

0,000

0,126

0,001

XXXXX

0,769

0,067

0,034

0,032

0,000

0,097

0,001

XXXXXX

0,651

0,049

0,038

0,123

0,015

0,123

0,000

XXXXX XXXXXXXX

0,210

0,013

0,004

0,016

0,736

0,022

0,000

XXXX

0,823

0,010

0,034

0,023

0,000

0,095

0,016

XXXXXX

0,660

0,074

0,080

0,039

0,003

0,144

0,000

XXXX XXXXX

0,346

0,019

0,204

0,017

0,000

0,069

0,344

XXXXXXX

0,608

0,055

0,069

0,082

0,051

0,134

0,000

XXXXXXX

0,223

0,155

0,431

0,036

0,000

0,147

0,008

XXXXX

0,360

0,016

0,289

0,031

0,000

0,082

0,223

XXXXXXX-XXXXX

0,218

0,009

0,396

0,026

0,000

0,089

0,262

XXXXXXXXX

0,671

0,100

0,066

0,057

0,001

0,105

0,000

XXXXXXXXX

0,800

0,036

0,031

0,034

0,000

0,099

0,000

XXXXX

0,691

0,089

0,044

0,048

0,000

0,127

0,000

XXXXX-XXX

0,608

0,077

0,088

0,077

0,000

0,150

0,000

XXXXX-XXXXX

0,515

0,091

0,117

0,088

0,000

0,190

0,000

XXXXX-XXXXX

0,518

0,093

0,117

0,098

0,000

0,174

0,000

XXXXX

0,592

0,058

0,013

0,220

0,001

0,114

0,001

XXXXX-XXXXXX

0,551

0,067

0,034

0,223

0,003

0,121

0,000

XXXXX-XXXXX

0,588

0,057

0,024

0,213

0,001

0,116

0,000

XXXXXXXXXX

0,600

0,146

0,073

0,034

0,000

0,148

0,000

XXXXXXXXX

0,302

0,070

0,548

0,019

0,000

0,057

0,005

XXXXXX

0,582

0,099

0,080

0,037

0,000

0,155

0,046

XXXXXXX

0,732

0,062

0,038

0,049

0,000

0,118

0,000

XXXXXXXX

0,573

0,041

0,220

0,044

0,000

0,122

0,000

XXXXXXXX

0,520

0,132

0,151

0,069

0,000

0,128

0,000

XXXXXXX XXX KNĚŽNOU

0,565

0,090

0,020

0,036

0,156

0,134

0,000

SEMILY

0,750

0,043

0,016

0,046

0,061

0,083

0,000

SOKOLOV

0,617

0,066

0,169

0,044

0,000

0,104

0,000

STRAKONICE

0,667

0,116

0,038

0,049

0,000

0,130

0,000

SVITAVY

0,801

0,039

0,032

0,028

0,000

0,098

0,001

ŠUMPERK

0,481

0,034

0,363

0,026

0,000

0,092

0,003

TÁBOR

0,483

0,154

0,143

0,073

0,000

0,146

0,000

TACHOV

0,629

0,142

0,057

0,041

0,000

0,131

0,000

TEPLICE

0,717

0,083

0,060

0,044

0,000

0,094

0,002

TRUTNOV

0,448

0,047

0,119

0,053

0,145

0,189

0,000

TŘEBÍČ

0,720

0,059

0,115

0,019

0,000

0,087

0,000

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

0,566

0,036

0,129

0,029

0,000

0,238

0,002

ÚSTÍ XXX LABEM

0,371

0,159

0,025

0,160

0,000

0,283

0,002

ÚSTI XXX XXXXXX

0,533

0,084

0,111

0,042

0,002

0,228

0,000

XXXXXX

0,611

0,021

0,092

0,019

0,000

0,060

0,198

XXXXXX

0,532

0,131

0,095

0,050

0,000

0,189

0,003

XXXX

0,760

0,019

0,142

0,035

0,000

0,039

0,005

XXXXXX

0,547

0,052

0,130

0,018

0,000

0,252

0,001

XXXX NAD XXXXXXX

0,638

0,025

0,122

0,022

0,000

0,192

0,001

2. Xxxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx

XXX

XxXX

XXXX

XXX

XXX

XXXX

XXX

Xxxxxxxxx kraj

0,607

0,137

0,055

0,049

0,000

0,152

0,000

Jihomoravský kraj

0,550

0,075

0,104

0,043

0,000

0,207

0,020

Plzeňský xxxx + Xxxxxxxxxxx xxxx

0,596

0,091

0,105

0,066

0,000

0,142

0,000

Xxxxxxxxxxxxxxx kraj + Xxxxxxxxxx kraj

0,616

0,087

0,067

0,046

0,033

0,151

0,000

Středočeský kraj + Xxxxx

0,564

0,056

0,072

0,157

0,039

0,112

0,001

Xxxx Vysočina

0,718

0,042

0,101

0,028

0,000

0,111

0,000

Liberecký xxxx

0,726

0,098

0,028

0,048

0,017

0,084

0,000

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

0,294

0,017

0,309

0,023

0,000

0,081

0,276

Xxxxxxxxx kraj

0,375

0,098

0,362

0,031

0,000

0,119

0,014

Ústecký xxxx

0,669

0,073

0,067

0,058

0,000

0,129

0,004

Xxxxxxx kraj

0,617

0,028

0,116

0,029

0,000

0,108

0,101

Xxxxxxx x. 10 x xxxxxxxx č. 242/2021 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx s relativními xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxx X

Xxxxxxxxxxx hrazené služby xxxxxxxxxxxxx do xxxx, xxxxx byly x xxxxxxxxxxx xxxxxx hrazeny xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx

XX- XXX xxxx - xxx

XX-XXX xxxxxxx - xxx

Xxxx X - XX-XXX xxxxxxx - xxxxx

XX-XXX - xxxxxxxxx váha

00-I06

00-I06-00

Transplantace xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

6,9043

00-X01

00-X01-01

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x pacientů x CC=3-4

2,5976

00-K01

00-K01-02

Léčba xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-2

1,1361

00-X02

00-X02-00

Xxxxx xxxxxx rejekce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx buněk

1,8520

00-M01

00-M01-01

Velký xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x XXX 97-240 xxxxx (5-10 xxx)

16,4795

00-X01

00-X01-02

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x XXX97-240 xxxxx (5-10 dnů)

13,3348

00-M01

00-M01-03

Ostatní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terapie definovaná xxxxxxxxx výkonem x XXX97-240 hodin (5-10 xxx)

10,0288

00-X01

00-X01-04

Xxxxxxx terapie bez xxxxxxxxxx výkonu s XXX97-240 xxxxx (5-10 xxx)

6,8500

00-X02

00-X02-01

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx výkon x xxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x XXX241-504 xxxxx (11-21 xxx)

22,6076

00-X02

00-X02-02

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x XXX241-504 xxxxx (11-21 xxx)

20,2372

00-X02

00-X02-03

Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x XXX241-504 xxxxx (11-21 xxx)

15,9742

00-X02

00-X02-04

Xxxxxxx terapie xxx xxxxxxxxxx výkonu s XXX241-504 hodin (11-21 xxx)

12,0712

00-X03

00-X03-01

Xxxxx kardiochirurgický xxxxx x xxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx léčebné xxxxxxxx x XXX505-1008 xxxxx (22-42 xxx)

32,2263

00-X03

00-X03-02

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vyjma xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x XXX505-1008 xxxxx (22-42 dnů)

32,0540

00-M03

00-M03-03

Ostatní xxxxxxxxx, miniinvazivní nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx definovaná xxxxxxxxx výkonem x XXX505-1008 xxxxx (22-42 xxx)

29,1061

00-X03

00-X03-04

Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x XXX505-1008 hodin (22-42 xxx)

25,3432

00-X04

00-X04-01

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x jiné vysoce xxxxxxxxxx náročné xxxxxxx xxxxxxxx x XXX1009-1800 xxxxx (43-75 xxx)

57,0746

00-X04

00-X04-02

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx s XXX1009-1800 xxxxx (43-75 xxx)

44,6639

00-X04

00-X04-03

Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terapie definovaná xxxxxxxxx xxxxxxx x XXX1009-1800 hodin (43-75 xxx)

44,6639

00-X04

00-X04-04

Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výkonu x XXX1009-1800 xxxxx (43-75 xxx)

42,3537

00-X05

00-X05-01

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x jiné vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s UPV1801 x xxxx hodin (76 x xxxx xxx)

70,1683

00-X05

00-X05-02

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x XXX 1801 x xxxx hodin (76 x xxxx dnů)

70,1683

00-M05

00-M05-03

Ostatní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx definovaná xxxxxxxxx výkonem s XXX 1801 a xxxx hodin (76 x více xxx)

70,1683

00-X05

00-X05-04

Xxxxxxx xxxxxxx bez kritického xxxxxx x UPV 1801 a xxxx xxxxx (76 a xxxx xxx)

70,1683

01-X01

01-X01-01

Xxxxxxxx xxxx xxx 150 XXXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

5,4786

01-X01

01-X01-02

Xxxxxxxx 90 xx 150 XXXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx onemocnění xxxxxxx xxxxxxxx

3,7070

01-X01

01-X01-03

Xxxxxxxx 45 xx 90 XXXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx onemocnění xxxxxxx xxxxxxxx

1,6255

01-X01

01-X01-04

Xxxxxxxx 25 xx 45 XXXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx nervové soustavy

0,8575

01-C01

01-C01-05

Aplikace 15 xx 25 XXXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

0,7135

01-X01

01-X01-06

Xxxxxxxx xxxx xxx 15 XXXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro onemocnění xxxxxxx soustavy

0,9264

01-C02

01-C02-01

Trombolýza xxxxxx xx-XX x komplexním XXXX u xxxxxxxx XX=1-4

2,4643

01-X02

01-X02-02

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx-XX x komplexním CVSP x xxxxxxxx XX=0

1,4877

01-X02

01-X02-03

Xxxxxxxxxx xxxxxx rt-PA xxxx xxxxxxxxx CVSP x xxxxxxxx x XX=1-4

1,9182

01-X02

01-X02-04

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx-XX mimo xxxxxxxxx CVSP x xxxxxxxx s XX=0

1,2803

01-X03

01-X03-01

Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

0,3594

01-X03

01-X03-02

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

1,0617

01-X04

01-X04-01

Xxxxxx xxxxx pro autoimunitní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

0,2046

01-X04

01-X04-02

Xxxxxxxxxxxx xxx autoimunitní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

0,2307

01-X01

01-X01-01

Xxxxxxxxxx XXX xxxxx monitoring xxx xxxxxxxxx x CVSP

1,2420

01-D01

01-D01-02

Dlouhodobý XXX video monitoring xxxx XXXX

0,4887

01-X01

01-X01-03

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0,1580

01-X12

01-X12-01

Xxxxxxxxxxxxxxxx sutura xxxxxxxxx xxxxxxx

2,8858

01-X12

01-X12-02

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1,4589

01-X13

01-X13-00

Xxxxxxxxxxx uvolnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

0,4288

01-X14

01-X14-01

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx periferních nervů

1,1678

01-I14

01-I14-02

Jiný xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx periferních nervech

1,1562

01-K01

01-K01-01

Autoimunitní xxxxxxxxxx centrální xxxxxxx xxxxxxxx x pacientů x XX=1-4

0,8493

01-X01

01-X01-02

Xxxxxxxxxxxx onemocněli xxxxxxxxx xxxxxxx soustavy x xxxxxxxx s XX=0

0,5070

01-X02

01-X02-01

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx meningoencefalitida u xxxxxxxx x XX=2-4

2,6370

01-X02

01-X02-02

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x pacientů x CC=0-1

2,2991

01-K02

01-K02-03

Jiná infekční xxxxxxxxxx xxxxxxx soustavy x xxxxxxxx XX=2-4

1,7791

01-X02

01-X02-04

Xxxx xxxxxxxx onemocnění xxxxxxx xxxxxxxx x pacientů x CC=0-1

1,1077

01-K03

01-K03-01

Epilepsie x XXXX u pacientů x XX=3-4

2,5055

01-X03

01-X03-02

Xxxxxxxxx x XXXX x pacientů x CC=1-2

0,9814

01-K03

01-K03-03

Epilepsie x XXXX x dětí xx 18 let xxxx x xxxxxxxx xx věku 75 x xxxx xxx x XX=0

0,8921

01-X03

01-X03-04

Xxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxx xx xxxx 18-74 let XX=0

0,5639

01-X03

01-X03-05

Xxxxxxxxx xxxx CVSP x xxxxxxxx s XX=3-4

1,9289

01-X03

01-X03-06

Xxxxxxxxx mimo XXXX x xxxxxxxx s XX=1-2

0,8079

01-X03

01-X03-07

Xxxxxxxxx xxxx XXXX x dětí do 18 let nebo x xxxxxxxx xx xxxx 75 x xxxx xxx s XX=0

0,602X

01-X03

01-X03-08

Xxxxxxxxx mimo XXXX x xxxxxxxx xx xxxx 18-74 xxx x XX=0

0,3479

01-X04

01-X04-01

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pacientů s XX=1-4

1,1855

01-X04

01-X04-02

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx s X=0

0,8006

01-X05

01-X05-01

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx s XX=1-4

1,4491

01-X05

01-X05-02

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0

0,5265

01-X06

01-X06-00

Xxxxxxx xxxxxx

0,1391

01-X07

01-X07-01

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx do 18 xxx xxxx

1,2299

01-X07

01-X07-02

Xxxxxxx mozkových xxxxx u xxxxxxxx xx xxxx 18 x více let xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x pacientů x CC=1-4

0,5928

01-K07

01-K07-03

Jiné xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxx x XX=0

0,4642

01-X08

01-X08-01

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx motoneuronu x xxxxxxxx x XX=1-4

1,1733

01-X08

01-X08-02

Xxxxxxxxxx x onemocnění xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx) u xxxxxxxx x XX=0

0,6052

01-X08

01-X08-03

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxx x CC=0

0,4618

01-K09

01-K09-01

Onemocnění nervosvalového xxxxxxx x pacientů x CC=1-4

1,3216

01-K09

01-K09-02

Onemocnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x CC=0

0,7189

01-K10

01-K10-01

Mozkový infarkt x xxxxxxxxxx XXXX x pacientů s XX=3-4

2,0X94

01-X10

01-X10-02

Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxx x XX=1-2

1,6306

01-X10

01-X10-03

Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx XXXX u xxxxxxxx x XX=0

1,0016

01-X10

01-X10-04

Xxxxxxx xxxxxxx x CVSP u xxxxxxxx x XX=3-4

1,7108

01-X10

01-X10-05

Xxxxxxx xxxxxxx x XXXX x xxxxxxxx s XX=1-2

1,28X4

01-X10

01-X10-06

Xxxxxxx xxxxxxx x XXXX x xxxxxxxx x XX=0

0,7492

01-X10

01-X10-07

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX

0,6880

01-X11

01-X11-01

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX x pacientů x CC=3-4

2,3526

01-K11

01-K11-02

Netraumatické intrakraniální xxxxxxxx x komplexním XXXX x xxxxxxxx x XX=1-2

1,9453

01-X11

01-X11-03

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX x pacientů x XX=0

1,5643

01-X11

01-X11-04

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x CVSP x pacientů x XX=3-4

2,8437

01-X11

01-X11-05

Xxxxxxxxxxxxx intrakraniální krvácení x XXXX u xxxxxxxx x XX=1-2

1,7173

01-X11

01-X11-06

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x XXXX x xxxxxxxx x CC=0

1,2120

01-K11

01-K11-07

Netraumatické intrakraniální xxxxxxxx xxxx CVSP

1,1432

01-K12

01-K12-01

Jiná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx XXXX

0,7129

01-X12

01-X12-02

Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x XXXX

0,5010

01-X12

01-X12-03

Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx mimo XXXX

0,4106

01-X13

01-X13-01

Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx plen v XXXX x xxxxxxxx XX=2-4

1,2432

01-X13

01-X13-02

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx plen x XXXX u pacientů x XX=0-1

0,7954

01-X13

01-X13-03

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx plen xxxx CVSP x xxxxxxxx x XX=2-4

0,9183

01-X13

01-X13-04

Xxxxxxxxx xxxxx x mozkových xxxx xxxx XXXX x xxxxxxxx x XX=0-1

0,7021

01-X14

01-X14-00

Xxxxxxxxx periferních xxxxx

1,3211

01-X15

01-X15-00

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

0,6604

01-X16

01-X16-01

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x XXXX u pacientů XX=3-4

2,1195

01-X16

01-X16-02

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x XXXX u xxxxxxxx x XX=0-2

1,0797

01-X16

01-X16-03

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mimo XXXX x xxxxxxxx XX=3-4

2, 1969

01-X16

01-X16-04

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX x pacientů x XX=0-2

0,8955

01-X16

01-X16-05

Xxxxxxxxx xxxxx

0,5798

01-X16

01-X16-06

Xxxxx mozku

0,2647

01-K17

01-K17-00

Poranění xxxxxxxxxxx nervů

0,7244

01-K18

01-K18-01

Jiná onemocnění x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x umělou xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx 25-96 xxxxx (2-4 xxx) nebo x pacientů x XX=4

2,5029

01-X18

01-X18-02

Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx soustavy x xxxxxxxx x XX=2-3

1,1170

01-X18

01-X18-03

Xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx nervové xxxxxxxx x xxxxxxxx s XX=1

0,7618

01-X18

01-X18-04

Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx s XX=0

0,4989

01-X04

01-X04-00

Xxxxxxx xxxxxxx plazmaferéza xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

3,9957

01-X02

01-X02-01

Xxxxx radioterapie pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 21 x více ozařovacích xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx IMRT

5,7743

01-R02

01-R02-02

Zevní radioterapie xxx novotvary xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 21 x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx techniky XXXX

7,0359

01-X02

01-X02-03

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx 11-20 ozařovacích xxx x použitím xxxxxxxx IMRT

3,5320

01-R02

01-R02-04

Zevní radioterapie xxx xxxxxxxxx nervové xxxxxxxx v délce 11-20 xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx XXXX

3,0615

01-X02

01-X02-05

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nervové soustavy x xxxxx 6-10 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx s XX=2-4

2,3778

01-X02

01-X02-06

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx 6-10 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x XX=0-1

2,1618

01-X02

01-X02-07

Xxxxx radioterapie xxx novotvary xxxxxxx xxxxxxxx x délce 1-5 ozařovacích dní x pacientů x XX=2-4

1,8892

01-X02

01-X02-08

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx soustavy x délce 1-5 xxxxxxxxxxx xxx u xxxxxxxx x XX=0-1

1,6165

02-X01

02-X01-00

Xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxx a xxxxxx xxxxx

0,8826

02-X09

02-X09-01

Xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx x xxxx xx 18 xxx

1,6584

02-X09

02-X09-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx u xxxxxxxx xx xxxx 18 x xxxx xxx

0,7055

02-X09

02-X09-03

Xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx x pacientů xx xxxx 18 a xxxx xxx

0,9298

02-X12

02-X12-01

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxx xx 6 xxx

1,5392

02-X12

02-X12-02

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx hlavní diagnózy x xxxxxxxx ve xxx x 6 x více let

0,9704

02-I13

02-I13-01

Malý xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx diagnózou xxxx x dětí xx 6 xxx

0,6972

02-X13

02-X13-02

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx adnexech xxx xxxx hlavní diagnózy x pacientů ve xxxx 6 a xxxx let

0,3760

02-K01

02-K01-01

Zánětlivá onemocnění xxx x pacientů x CC=2-4

1,2845

02-K01

02-K01-02

Zánětlivá xxxxxxxxxx xxx u pacientů x CC=0-1

0,7775

02-K02

02-K02-01

Závažná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx adnex x xxxxxx

0,8901

02-X02

02-X02-02

Xxxxxxx zánětlivá xxxxxxxxxx xxxxxx adnex x xxxxxx

0,5529

02-X03

02-X03-00

Xxxxxxx poruchy xxxxxxx

0,4361

02-X04

02-X04-00

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

0,3047

02-X05

02-X05-01

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x cévnatky u xxxx xx 18 xxx nebo sítnicové xxxxx xxxxxxx

0,6785

02-X05

02-X05-02

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, sítnice x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx 18 x více xxx

0,4531

02-X06

02-X06-01

Xxxxxxx x xxxx xx 18 xxx

0,4504

02-X06

02-X06-02

Xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx 18 a xxxx xxx

0,3615

02-X07

02-X07-01

Xxxxxxxxxxx strabismus

0,9488

02-K07

02-K07-02

Ostatní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx

0,4870

02-X08

02-X08-00

Xxxxxxxxx oka xxxxxx xxxxx a xxxxxx

0,5323

02-X09

02-X09-00

Xxxx xxxxxxxx

0,4072

02-X10

02-X10-00

Xxxxxxx xxxx oka, xxxxxx adnex x xxxxxx

0,4958

02-X11

02-X11-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zrakových xxxx

0,8820

02-X11

02-X11-02

Xxxx xxxxxxxxxx xxx, očních xxxxx xxxx xxxxxx

0,5218

02-X01

02-X01-01

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx do 18 xxx

1,5698

02-X01

02-X01-02

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx 18 a xxxx xxx

0,5830

02-X03

02-X03-01

Xxxxx radioterapie pro xxxxxxx xxxxxxxx oka x xxxxx 21 x xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx IMRT

6,3021

02-R03

02-R03-02

Zevní radioterapie xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx 21 a xxxx xxxxxxxxxxx dní xxx xxxxxxx xxxxxxxx XXXX

5,8603

02-X03

02-X03-03

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx oka v xxxxx 11-20 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX

3,5367

02-X03

02-X03-04

Xxxxx radioterapie xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx v xxxxx 11-20 xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx XXXX

3,0-49

02-X03

02-X03-05

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar xxx x xxxxx 6-10 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx s XX=2-4

2,3298

02-X03

02 -X03-06

Xxxxx radioterapie xxx xxxxxxx novotvar oka x xxxxx 6-10 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x XX=0-1

1,8903

02-X03

02-X03-07

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx oka x xxxxx 1-5 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x XX=2-4

1,8277

02-X03

02-X03-08

Xxxxx radioterapie xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx 1-5 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x XX=0-1

1,0681

03-X01

03-X01 -01

Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx, xxx xxxx xxxxx

0,4937

03-X01

03-X01 -02

Chemoterapie xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nosu, xxx xxxx xxxxx

0,4490

03-X04

03-X04-01

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, totální xxxxxxx xxxxx čelisti nebo xxxx xxxxxxxx resekční xxxxx na xxxxxxx xxxx obličeji pro xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 25-96 xxxxx (2-4 xxx) nebo x XX=3-4

5,4509

03-X04

03-X04-02

Xxxx rozsáhlý xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx obličeji xxx xxxxxxx novotvar x pacientů x XX=0-2

3,2845

03-X05

03-X05-01

Xxxxxxxxxx hrtanu xxxx xxxxxxxx výkon na xxxxxx s odstraněním xxxxxxx mízních uzlin x xx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx 25-96 xxxxx (2-4 dny) xxxx x XX=3-4

5,8656

03-X05

03-X05-02

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx resekční výkon xx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx mízních xxxxx x pacientů x CC=0-2

4,6008

03-I06

03-I06-01

Resekční xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 25-96 xxxxx (2-4 dny) xxxx x XX=3-4

5,4712

03-X06

03-X06-02

Xxxxxxxx xxxxx xx hltanu xxxx xxxxxxx odstranění xxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-2

4,2982

03-X13

03-X13-00

Xxxx chirurgický xxxxx xx hrtanu

1,2947

03-I14

03-I14-01

Chirurgický xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx výkon xx xxxxxxxx uchu xxx novotvar, x xxxx xx 3 xxx xxxx, x XX=3-4 xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

2,0825

03-X14

03-X14-02

Xxxxxxxxxxx xxxxx xx středním xxxx xxx onemocnění xxxx xxxxxxxx x pacientů xx věku 3 x více xxx x XX=0-2

1,1086

03-X19

03-X19-01

Xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx čelisti x xxxxxxxx x XX=3-4

1,6297

03-X19

03-X19-02

Xxxx xxxxx x xxxxx dutině xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx u xxxxxxxx s CC=0-2

0,8883

03-I19

03-I19-03

Jiný xxxxx x ústní xxxxxx nebo xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx novotvar x xxxxx x xxxxxxxx x XX=0-2

0,6070

03-X21

03-X21-00

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0,3850

03-X22

03-X22-01

Xxxx výkon xxx xxxxxxxxxx horních xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx u xxxxxxxx x XX=3-4

1,3317

03-X22

03-X22-02

Xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cest xxxxxxxxx xxxx hrtanu u xxxxxxxx x CC=0-2

0,7597

03-I22

03-I22-03

Jiný xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dýchacích xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-2

0,4905

03-X23

03-X23-00

Xxxxxxxx xxxx xxxx preprotetická xxxxxx alveolu

0,4764

03-I24

03-I24-00

Tracheostomie

1,7938

03-K01

03-K01-01

Záněty ucha xxxx nehnisavý xxxxx xxxxxxxxx xxxx

0,6699

03-X01

03-X01-02

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

0,3724

03-X02

03-X02-01

Xxxxxx horních xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x CC=3-4

0,8926

03-K02

03-K02-02

Záněty xxxxxxx xxxx dýchacích x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx 65 a xxxx xxx nebo x XX=1-2

0,5689

03-X02

03-X02-03

Xxxxxx horních xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx do 65 let xxxx x XX=0

0,3396

03-X03

03-X03-01

Xxxxxx úst, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x pacientů x XX=2-4

1,5194

03-X03

03-X03-02

Xxxxxx ú x, ústní dutiny x čelisti x xxxxxxxx x XX=0-1

0,4925

03-X04

03-X04-01

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx potuchy xxxx x xxxxxxxx xx xxxx 18 x xxxx xxx

0,4666

03-X04

03-X04-02

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx poruchy xxxx u xxxx xx 18 xxx xxxx

0,3881

03-X05

03-X05-00

Xxxxxxx x strukturální xxxxxxx xxxx a xxxxxxx dutin

0,3859

03-K06

03-K06-01

Akutní záněty xxxxxxx xxxxxx

0,4718

03-X06

03-X06-02

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx záněty

0,2683

03-K07

03-K07-00

Funkční x xxxxxxxxxxxx poruchy xxxxxx

0,3638

03-X08

03-X08-00

Xxxxxxxxxxx nemoci xxx, xxxxx dutiny x xxxxxxx

0,4275

03-X09

03-X09-01

Xxxxxxx novotvar ucha, xxxx, xxx a xxxxx x XXXX

0,5992

03-X09

03-X09-02

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nosu, xxx a hrdla xxxx XXXX

0,4166

03-X10

03-X10-01

Xxxxxxxxx xxxx, xxxx, xxx a xxxxx mimo zhoubné

0,5238

03-K10

03-K10-02

Polypy xxxx a hrdla

0,3444

03-K11

03-K11-00

Vrozené xxxx ucha, nosu xxx a xxxxx

0,4383

03-X12

03-X12-01

Xxxxxxxx xxx x, xxxx, xxx x xxxxx x XXXX

0,3760

03-X12

03-X12-02

Xxxxxxxx xxxx, xxxx, úst a xxxxx xxxx XXXX

0,3345

03-X13

03-X13-01

Xxxx xxxxxx xxxx, xxxx, xxx a xxxxx x xxxxxxxx x XX=1-4

0,6340

03-X13

03-X13-02

Xxxx nemoci ucha, xxxx, xxx a xxxxx x xxxxxxxx x XX=0

0,2555

03-X01

03-X01-01

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nosu, úst xxxx xxxxx x xxxxx 21 x xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx techniky XXXX

6,7783

03-X01

03-X01-02

Xxxxx radioterapie xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx, úst xxxx xxxxx xxxxx 21 x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx použití xxxxxxxx XXXX

5,7536

03-X01

03-X01-03

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxx, xxxx, xxx xxxx xxxxx v xxxxx 11-20 ozařovacích xxx x použitím xxxxxxxx XXXX

3,8781

03-X01

03-X01-04

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxx, nosu, úst xxxx xxxxx x xxxxx 11-20 ozařovacích xxx xxx použití xxxxxxxx XXXX

2,9835

03-X01

03-X01-05

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxx, xxxx, xxx xxxx hrdla v xxxxx 6-10 ozařovacích xxx u xxxxxxxx x CC=2-4

2,3383

03-R01

03-R01-06

Zevní xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx, úst xxxx xxxxx x xxxxx 6-10 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x CC=0-1

1,9324

03-R01

03-R01-07

Zevní xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxx 1-5 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x CC=2-4

1,8770

03-R01

03-R01-08

Zevní xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxx, xxxx, úst xxxx xxxxx v xxxxx 1-5 ozařovacích xxx u xxxxxxxx x XX=0-1

0,9493

03-X02

03-X02-01

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxx 2 a více xxxxxxxxxxx xxx

1,8790

03-X02

03-X02-02

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx x rámci 1 xxxxxxxxxxx dne

0,6487

04-C01

04-C01-01

Trombolýza xxxxxx xx-XX xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx s XX=1-4

1,9075

04-X01

04-X01-02

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx-XX xxx xxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxx XX=0

1,2656

04-X02

04-X02-01

Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx novotvar xxxxxxx soustavy

0,2849

04-C02

04-C02-02

Chemoterapie pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

0,3589

04-X01

04-X01-00

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oxygenace xxx plicní xxxxxxx

7,4300

04-X07

04-X07-00

Xxxxxxxxxx xxxxx pro onemocnění xxxxxxx soustavy

1,7130

04-I08

04-I08-01

Opakovaná xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x XX=4

2,9021

04-X08

04-X08-02

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přístupem xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x pacientů x XX=0-3

2,2174

04-X08

04-X08-03

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x XX=1-3

1,5696

04-X08

04-X08-04

Xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x CC=0

0,9423

04-I09

04-I09-01

Diagnostický xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uzlin xxx xxxxxxxxxx dýchací xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=1-4

2,8443

04-X09

04-X09-02

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx odstranění xxxxxxx uzlin xxx xxxxxxxxxx dýchací xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0

0,8150

04-X10

04-X10-01

Xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx tracheostomie bez xxxxxx xxxxxxxx

1,1325

04-X10

04-X10-02

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx

0,6898

04-X01

04-X01-01

Xxxxxxxxxxx x xxxx do 18 xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x XX=1-4

1,6702

04-X01

04-X01-02

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx 18 x více xxx x CC=0

0,5398

04-K02

04-K02-01

Časné xxxxx xx 2 xxx xxx zánět xxxx

0,2071

04-X02

04-X02-02

Xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x CC=4 xxxx x umělou xxxxxx ventilací x xxxxx 25-96 xxxxx (2-4 xxx)

2,5 l86

04-K02

04-K02-03

Záněty xxxx x xxxxxxxx x XX=2-3

1,2859

04-X02

04-X02-04

Xxxxxx xxxx x xxxxxxxx XX=0-1

0,8247

04-X03

04-X03-01

Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx XX=3-4

1,1687

04-X03

04-X03-02

Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=1-2

0,8260

04-X03

04-X03-03

Xxxxxx xxxxxxxxxx, průdušek x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0

0,5318

04-X04

04-X04-01

Xxxxx x xxxxxxxx s XX=2-4

1,1272

04-X04

04-X04-02

Xxxxx x pacientů s XX=0-1

0,5047

04-X05

04-X05-01

Xxxxx xxxxx xx 2 xxx pro xxxxxx xxxxxxx

0,3542

04-X05

04-X05-02

Xxxxxx xxxxxxx x CVSP x xxxxxxxx x xxxxxxx xxx pulmonale, XX=3-4 xxxx x xxxxxx xxxxxx ventilací v xxxxx 25-96 hodin (2-4 xxx)

1,2657

04-X05

04-X05-03

Xxxxxx xxxxxxx x XXXX u xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxx pulmonale XX=0-2

0,7498

04-X05

04-X05-04

Xxxxxx xxxxxxx mimo XXXX x xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, XX=3-4 nebo x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 25-96 xxxxx (2-4 xxx)

1,0263

04-X05

04-X05-05

Xxxxxx xxxxxxx mimo XXXX x pacientů xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX=0-2

0,6223

04-X06

04-X06-01

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plicní xxxxx x xxxxxxxx x XX=4

1,9838

04-X06

04-X06-02

Xxxxxxxxx obstrukční xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x CC=2-3

1,0042

04-K06

04-K06-03

Chronická xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x XX=0-1

0,6626

04-X07

04-X07-01

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x XX=4

1,7309

04-X07

04-X07-02

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx s XX=2-3

1,1432

04-X07

04-X07-03

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x XX=0-1

0,6626

04-X08

04-X08-01

Xxxxx xxxxx xx 2 dnů pro xxxxxxxxxx xxxxxxx

0,5283

04-X08

04-X08-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x pacientů x XX=4

2,6110

04-X08

04-X08-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x XX=2-3

1,5965

04-X08

04-X08-04

Xxxxxxxxxx xxxxxxx u pacientů x XX=0-1

0,9273

04-X09

04-X09-01

Xxxxx úmrtí xx 2 xxx xxx xxxxxxx novotvar xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx

0,1329

04-X09

04-X09-02

Xxxxxxx xxxxxxxx dýchací xxxxxxxx x xxxxxxxx x CVSP u xxxxxxxx x XX=2-4

1,2861

04-X09

04-X09-03

Xxxxxxx xxxxxxxx dýchací xxxxxxxx x xxxxxxxx x XXXX u pacientů x XX=0-1

0,6275

04-X09

04-X09-04

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx mimo XXXX x pacientů x XX=2-4

0,9289

04-X09

04-X09-05

Xxxxxxx xxxxxxxx dýchací xxxxxxxx a hrudníku xxxx CVSP u xxxxxxxx x XX=0-1

0,5342

04-X10

04-X10-01

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x XX=2-4

0,8760

04-X10

04-X10-02

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zhoubné x xxxxxxxx s XX=0-1

0,3888

04-X11

04-X11-01

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx věku 16 x xxxx xxx

1,8947

04-X11

04-X11-02

Xxxxxxxx fibróza x xxxx do 16 xxx xxxx

1,7855

04-X12

04-X12-00

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxxxx

0,6730

04-X13

04-X13-01

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x hrudníku x XXXX

0,6427

04-X13

04-X13-02

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx XXXX

0,4800

04-X14

04-X14-01

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx u xxxxxxxx x XX=3-4

1,6799

04-X14

04-X14-02

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx s CC= 1-2

1,3401

04-X14

04-X14-03

Xxxxxxxxxxx x hemotorax x xxxxxxxx x XX=0

0,7871

04-X15

04-X15-01

Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x CC=4

2,2197

04-K15

04-K15-02

Plicní xxxx xxxx jiné nemoci xxxxxxx soustavy x xxxxxxxx x XX=2-3

1,0601

04-X15

04-X15-03

Xxxx xxxxxx dýchací soustavy x xxxxxxxx s XX=0-1

0,4901

04-X01

04-X01-01

Xxxxx xxxxxx ventilace xxx respirační xxxxxxx xxxx chronickou xxxxxxxxxx xxxxx 1801 a xxxx xxxxx (76 x xxxx xxx)

70,1683

04-X01

04-X01-02

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 1009-1800 xxxxx (43-75 xxx)

42,3537

04-X01

04-X01-03

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx respirační xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obstrukční xxxxx 505-1008 xxxxx (22-42 dní)

17,5389

04-M01

04-M01-04

Umělá plicní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx chronickou xxxxxxxxxx nemoc 241-504 xxxxx (11-21 xxx)

1,11008

04-X01

04-X01-05

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nemoc 97-240 xxxxx (5-10 xxx)

6,2101

04-X01

04-X01-06

Xxxxx xxxxxx ventilace xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx chronickou xxxxxxxxxx xxxxx 25-96 hodin (2-4 dny) u xxxxxxxx x XX=3-4

3,5309

04-X01

04-X01-07

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 25-96 xxxxx (2-4 xxx) x pacientů x CC=0-2

2,6560

04-M02

04-M02-01

Endoskopické xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx chlopně xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

4,7998

04-X02

04-X02-02

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx x CC=1-4

2,1123

04-M02

04-M02-03

Endoskopický xxxxx xxxx dilatace pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pacientů s XX=1-4

1,5855

04-X02

04-X02-04

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx dýchací xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0

0,7238

04-X02

04-X02-01

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 21 a xxxx xxxxxxxxxxx dní x xxxxxxxx techniky XXXX

6,2187

04-X02

04-X02-02

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxxxx soustavy x délce 21 x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx IMRT

5,9350

04-R02

04-R02-03

Zevní xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar xxxxxxx soustavy v xxxxx 11-20 xxxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxx IMRT

3,5850

04-R02

04-R02-04

Zevní radioterapie xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 11-20 xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx IMRT

2,4268

04-R02

04-R02-05

Zevní xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 6-10 xxxxxxxxxxx xxx x pacientů x XX=2-4

2,3156

04-X02

04-X02-06

Xxxxx radioterapie xxx xxxxxxx novotvar xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 6-10 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x CC=0-1

1,4775

04-R02

04-R02-07

Zevní radioterapie xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx 1-5 xxxxxxxxxxx xxx u pacientů x XX=2-4

1,7944

04-X02

04-X02-08

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 1-5 ozařovacích xxx x xxxxxxxx x CC=0-1

1,0152

04-R03

04-R03-01

Brachyradioterapie xxx xxxxxxx novotvar dýchací xxxxxxxx x xxxxx 2 x xxxx xxxxxxxxxxx xxx

1,8013

04-X03

04-X03-02

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 1 ozařovacího xxx

0,6487

05-X01

05-X01-01

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx implantace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx katetrizací

2,1281

05-D01

05-D01-02

Implantace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1,5751

05-X01

05-X01-03

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx vyšetření

1,0069

05-D01

05-D01-04

Jiná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxx u pacientů x XX=3-4

2 0049

05-D01

05-D01-05

Jiná xxxxxxxxx diagnostika xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zástavu xxxx šok x xxxxxxxx x CC=2

1,1738

05-D01

05-D01-06

Jiná xxxxxxxxx diagnostika pro xxxxxxx onemocnění xxxxxxx xxxxxxxx mimo zástavu xxxx xxx x xxxxxxxx x XX=0-1

0,7611

05-X01

05-X01-07

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pacientů x XX=2

0,5327

05-X01

05-X01-08

Xxxx xxxxxx xx diagnostika xxx xxxxx xxxxx oběhové xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-1

0,4093

05-X01

05-X01-01

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podpory x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x délce 241 a více xxxxx (11 x xxxx dní)

117,0120

05-I01

05-I01-02

Zavedení dlouhodobé xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 97-240 xxxxx (5-10 xxx)

76,3253

05-X01

05-X01-03

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x umělou xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 0-96 hodin (xxx U XX xxxx xxx. 4 xxx)

69,5602

05-X02

05-X02-01

Xxxxxxxx krátkodobé až xxxxxxxxxxx mechanické srdeční xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx ventilací v xxxxx 241 x xxxx xxxxx (11 x xxxx xxx)

51,1247

05-X02

05-X02-02

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx až xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx srdeční xxxxxxx x umělou plicní xxxxxxxxx x délce 97-240 xxxxx (5-10 xxx)

36,2756

05-X02

05-X02-03

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx mechanické xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 0-96 hodin (xxx X XX xxxx xxx. 4 xxx)

17,5910

05-X03

05-X03-01

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx plicní xxxxxxxxx x xxxxx 241 x xxxx xxxxx (11 x xxxx xxx)

31,2202

05-X03

05-X03-02

Xxxxxxxx xxxx mechanické xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x délce 97-240 xxxxx (5-10 xxx)

17,6002

05-X03

05-X03-03

Xxx xxxxxxxx výkony xx xxxxx xxxx aortě x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podpory

18,6426

05-I03

05-I03-04

Zavedení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx operačním xxxx xx srdci xxxx xxxxx

10,5650

05-X06

05-X06-01

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x xxxx xxxxxxx

7,4872

05-X10

05-X10-01

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhrada xxxxxxxx xxxx trikuspidální chlopně

7,4529

05-I11

05-I11-01

Roboticky xxxxxxxxxx xxxxxxxx mitrální xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

8,9195

05-X13

05-X13-01

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkon xx srdečních síních xxxx komorách

7,8719

05-I14

05-I14-01

Implantace kardioverteru-defibrilátoru x dalším operačním xxxxxxx v xxxx xxx nebo x xxxxxxxx x XX=4

10,0059

05-X14

05-X14-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x pacientů x XX=0-3

6,3217

05-X14

05-X14-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-3

6,1292

05-X14

05-X14-04

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx u xxxxxxxx x XX=0-3

5,4003

05-X15

05-X15-00

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx srdečního xxxxx

11,7819

05-X16

05-X16-01

Xxxxxxxxx asistovaný xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

5,9841

05-X17

05-X17-00

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

4,4776

05-X18

05-X18-01

Xxxxxxxxx asistovaný xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx centrálních xxxxxx x hrudní a xxxxxx xxxxxx

6,9204

05-X18

05-X18-02

Xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx cévách x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx x pacientů s XX=4

7,6033

05-X18

05-X18-03

Xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx x hrudní x xxxxxx xxxxxx x odstraněním uzávěru xxxx xxxx xx xxxxxxxx vedlejší xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxx x CC=2-3

4,9308

05-I18

05-I18-04

Bypass, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-1

3,6121

05-X20

05-X20-01

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx nemoc xxxxxxxxxxx xxx x XXXX x xxxxxxxx x XX=1-4

5,8971

05-X20

05-X20-02

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx nemoc xxxxxxxxxxx cév x XXXX x xxxxxxxx x XX=0

4,0667

05-X20

05-X20-03

Xxxxxxxxx chirurgický xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx XXXX

3,7969

05-X21

05-X21-01

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx stimulačních xxxxxxxx

5,3882

05-X21

05-X21-02

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1,6566

05-X23

05-X23-01

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxx prsty xxx xxxxx xxxxxxxxxxx cév xxxxxxxx x CC=3-4 x XXXX

4,1421

05-X23

05-X23-02

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx periferních xxx x XXXX x pacientů x XX=0-2

2,2504

05-X23

05-X23-03

Xxxxxxxx celé xxxxxxxxx xxxx amputace části xxxxxxxxx mimo xxxxx xxx xxxxx periferních xxx pacient 11 x XX=3-4 mimo XXXX

2,3265

05-X23

05-X23-04

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx XXXX x xxxxxxxx x XX=0-2

1,6292

05-X24

05-X24-01

Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx periferních xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx dutinu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx x pacientů x XX=4

5,1613

05-X24

05-X24-02

Xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx u xxxxxxxx x XX=0-3

4,3617

05-X24

05-X24-03

Xxxxxx, náhrada xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx x XX=2-3

3,1405

05-X24

05-X24-04

Xxxxxx, xxxxxxx xxxx rekonstrukce na xxxxxxxxxxx tepnách xxxx xxxxxx x břišní xxxxxx u xxxxxxxx x CC=0-1

2,1857

05-I26

05-I26-01

Trombektomie, embolektomie xxxx endarterektomie xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX x pacientů x XX=1-4

2,3390

05-X26

05-X26-02

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx periferních xxxxx x XXXX x xxxxxxxx1 x CC=0

1,5084

05-I26

05-I26-03

Trombektomie, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mimo XXXX

1,2887

05-X27

05-X27-01

Xxxx xxxxxxxxxxx výkon xxx xxxxx oběhové xxxxxxxx v XXXX x xxxxxxxx s XX=1-4

2,2878

05-X27

05-X27-02

Xxxx xxxxxxxxxxx výkon xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x CVSP x pacientů x XX=0

1,9340

05-X27

05-X27-03

Xxxx chirurgický xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mimo CVSP

0,9569

05-I28

05-I28-01

Amputace xxxxx xxxx xxxxxxx xxx nemoc xxxxxxxxxxx xxx x XXXX

1,1691

05-X28

05-X28-02

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx periferních xxx xxxx XXXX

1,0405

05-X29

05-X29-01

Xxxxxxxxx XX xxxxxx protézou xxx xxxxxxxxxx periferních xxxxx

1,1762

05-X29

05-X29-02

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx XX xxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx s XX=2-4

1,2307

05-X29

05-X29-03

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx XX xxxxxx xxx xxxxxxx protézy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x pacientů s XX=0-1

0,9437

05-X30

05-X30-01

Xxxxxxx povrchových xxxxxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

0,6414

05-X30

05-X30-02

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

0,4673

05-X30

05-130-03

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x žilních xxxxxxx

0,5324

05-X01

05-X01-01

xxxxx myokardu x xxxxxxxx s CC=3-4

1,5759

05-K01

05-K01-02

emoci xxxxxxxx x xxxxxxxx x CC=1-2

1,0186

05-K01

05-K01-03

Nemoci xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0

0,6605

05-X02

05-X02-01

xxxxx perikardu x XXXX u pacientů x XX= 1-4

1,6235

05-X02

05-X02-02

Xxxxxx xxxxxxxxx x CVSP x pacientů XX=0

0,8408

05-X02

05-X02-03

xxxxx xxxxxxxxx mimo XXXX

0,7566

05-X03

05-X03-01

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v XXXX x xxxxxxxx x XX=3-4

1,7359

05-X03

05-X03-02

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v XXXX x xxxxxxxx x XX= 1-2

1,2156

05-X03

05-X03-03

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x CVSP x xxxxxxxx x XX=0

0,5465

05-X03

05-X03-04

Xxxxxx xxxxxxxxx syndrom xxxx CVSP x xxxxxxxx CC=3-4

1,3400

05-K03

05-K03-05

Akutní koronární xxxxxxx xxxx XXXX xxxxxxxx CC=1-2

0,7273

05-K03

05-K03-06

Akutní xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x XXXX x xxxxxxxx x CC=0

0,3319

05-K04

05-K04-01

Chronická xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v XXXX u pacientů x XX=2-4

0,8713

05-X04

05-X04-02

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx srdeční x XXXX x xxxxxxxx x XX=0-1

0,4532

05-X04

05-X04-03

Xxxxxxxxx ischemická xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX x xxxxxxxx x CC=2-4

0,7400

05-K04

05-K04-04

Chronická xxxxxxxxxx xxxxxxx srdeční xxxx XXXX u pacientů XX=0-1

0,3191

05-X05

05-X05-01

Xxxxxxx srdečního rytmu x CVSP x xxxxxxxx s XX=3-4

1,8811

05-X05

05-X05-02

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v XXXX x xxxxxxxx x XX=1-2

0,9060

05-X05

05-X05-03

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mimo CVSP x xxxxxxxx s XX=3-4

1,1072

05-X05

05-X05-04

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx o XXXX x pacientů x XX=1-2

0,5895

05-X05

05-X05-05

Xxxxxxx srdečního xxxxx x xxxxxxxx s XX=0

0,3782

05-X06

05-X06-01

Xxxxxxx xxxxxxx x xxx x CVSP x pacientů s XX=4 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx 25-96 xxxxx (2-4 xxx)

2,5053

05-X06

05-X06-02

Xxxxxxx xxxxxxx x šok mimo XXXX x pacientů x XX=4 xxxx xxxxxx plicní xxxxxxxxx x xxxxx 25-96 xxxxx (2-4 xxx)

1,9416

05-X06

05-X06-03

Xxxxx xxxxx xx 2 xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx nebo šok

0,3812

05-K06

05-K06-04

Srdeční xxxxxxx a xxx x XXXX x xxxxxxxx x XX=0-3

1,2140

05-X06

05-X06-05

Xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx CVSP x xxxxxxxx x CC=0-3

1,0104

05-K07

05-K07-01

Srdeční xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx ventilací x xxxxx 25-96 hodin (2-4 dny)

3,8003

05-K07

05-K07-02

Časné xxxxx xx 2 xxx xxx xxxxxxx selhání

0,2451

05-K07

05-K07-03

Srdeční xxxxxxx v XXXX x xxxxxxxx s XX=3-4

1,7626

05-X07

05-X07-04

Xxxxxxx xxxxxxx v XXXX u pacientů x CC=1-2

1,1310

05-K07

05-K07-05

Srdeční selhání x XXXX u xxxxxxxx x CC=0

0,8141

05-K07

05-K07-06

Srdeční xxxxxxx xxxx XXXX x pacientů s XX=3-4

1,2489

05-X07

05-X07-07

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX u xxxxxxxx XX=1-2

0,7605

05-X07

05-X07-08

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX u xxxxxxxx x XX=0

0,5616

05-X08

05-X08-01

Xxxxx endokard x x XXXX x pacientů x XX=3-4

5,0400

05-X08

05-X08-02

Xxxxx endokardu x XXXX u xxxxxxxx x CC=0-2

2,5421

05-K08

05-K08-03

Zánět endokardu xxxx XXXX

2,1511

05-X09

05-X09-01

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx chlopní x pacientů x XX=3-4

1,4126

05-X09

05-X09-02

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x C=1-2

0,6410

05-K09

05-K09-03

Funkční x strukturální poruchy xxxxxxx x pacientů x CC=0

0,4255

05-K10

05-K10-00

Funkční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

0,5281

05-X11

05-X11-01

Xxxxxxx x strukturální poruchy xxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxx x CC=1-4

0,9810

05-K11

05-K11-02

Funkční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx s XX=0

0,6746

05-X12

05-X12-01

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x XX=3-4

1,0042

05-X12

05-X12-02

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tepen x xxxxxxxx s XX=0-2

0,5360

05-X13

05-X13-01

Xxxxxxxx xxxxxxxxx žil nebo xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx jiné xxxxxx žil x xxxxxxxx x CC=3-4 x XXXX

1,2979

05-X13

05-X13-02

Xxxx xxxxxx xxx x XXXX x xxxxxxxx x XX=0-2

0,6095

05-X13

05-X13-03

Xxxxxxxx xxxxxxxxx žil xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx x XX=3-4 xxxx XXXX

0,9328

05-X13

05-X13-04

Xxxx xxxxxx xxx mimo XXXX x xxxxxxxx x XX=0-2

0,4039

05-X14

05-X14-01

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx v XXXX

1,1473

05-X14

05-X14-02

Xxxxxxxxxx x CVSP x xxxxxxxx s XX=1-4

0,8427

05-X14

05-X14-03

Xxxxxxxxxx x XXXX x xxxxxxxx1 s CC=0

0,4416

05-K14

05-K14-04

Hypertenze xx selháním srdce xxxx xxxxxx xxxx XXXX

0,8083

05-X14

05-X14-05

Xxxxxxxxxx xxxx CV X x pacientů x XX=1-4

0,4738

05-X14

05-X14-06

Xxxxxxxxxx xxxx XXXX x xxxxxxxx x CC=0

0,2732

05-K15

05-K15-01

Hypotenze x xxxxxx v CVSP x xxxxxxxx x XX=1-4

0,8319

05-X15

05-X15-02

Xxxxxxxxx x kolaps x XXXX u xxxxxxxx x XX=0

0,4751

05-X15

05-X15-03

Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx XXXX x pacientů x CC=1-4

0,4708

05-K15

05-K15-04

Hypotenze x xxxxxx xxxx XXXX x xxxxxxxx x XX=0

0,2943

05-X16

05-X16-00

Xxxxxxx xxxx oběhové xxxxxxxx

0,6507

05-X17

05-X17-00

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

1,1113

05-X18

05-X18-00

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

1,0295

05-X19

05-X19-01

Xxxx xxxxxx x poruchy oběhové xxxxxxxx x CVSP

0,4117

05-K19

05-K19-02

Jiné xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX

0,2417

05-X09

05-X09-00

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úprava xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1,2437

05-X10

05-X10-00

Xxxxxxxxxx kardioverse

0,2046

06-C01

06-C01-00

Cílená léčba xxx Xxxxxxxx xxxxx xxxx ulcerózní kolitidu

0,3927

06-C02

06-C02-01

Cílená xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx trávicí xxxxxxxx

0,2723

06-X02

06-X02-02

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx

0,3471

06-X02

06-X02-03

Xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxx

0,2577

06-X01

06-X01-00

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

1,3544

06-X05

06-X05-01

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx konečníku

4,1919

06-I12

06-I12-01

Chirurgický xxxxx xx žaludku xxxx xxxxxx mimo xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx x XX=4

4,6520

06-X12

06-X12-02

Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx střevu xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx s XX=0-3

2,5862

06-X12

06-X12-03

Xxxxxxxxxxx výkon xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx resekce pro xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-3

1,8894

06-X13

06-X13-01

xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=3-4

3,7052

06-X13

06-X13-02

Xxxxxxxx výkon xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx s XX=0-2

2,0766

06-X13

06-X13-03

Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pacientů x CC=0-2

1,6753

06-I14

06-I14-01

Drenážní xxxxx xxx onemocnění xxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx x CC=3-4

3,5490

06-I14

06-I14-02

Drenážní xxxxx xxx xxxxxxxxxx trávicí xxxxxxxx u xxxxxxxx x XX=0-2

1,6961

06-X20

06-X20-01

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx soustavy x xxxxxxxx x XX=2-4

2,5153

06-X20

06-X20-02

Xxxx xxxxxxxxxxx výkon xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx bolest xxxxxx x jiné xxxxxxxx x xxxxxxxx x CC=0-1

1,6910

06-I20

06-I20-03

Jiný chirurgický xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx trávicí xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-1

0,4210

06-X22

06-X22-01

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

0,6437

06-X22

06-X22-02

Xxxxxxxxxxx odstranění xxxxxxxxx xxxxxxxxx metodou

0,4360

06-K01

06-K01-01

Klostridiová xxxxxxx infekce u xxxxxxxx x CC=4

2,0233

06-K01

06-K01-02

Klostridiová xxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxx s XX=2-3

1,2551

06-X01

06-X01-03

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx infekce x xxxxxxxx x XX=0-1

0,7997

06-X02

06-X02-01

Xxxxxxx xxxxxxx mimo klostridiové x xxxxxxxx x XX=4

1,3010

06-X02

06-X02-02

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx u xxxxxxxx XX=2-3

0,7991

06-X02

06-X02-03

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxx u xxxxxxxx x XX=0-1

0,4796

06-X02

06-X02-04

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x pacientů x XX=0-1

0,3634

06-X03

06-X03-01

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx s XX=4

1,5786

06-X03

06-X03-02

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x CC=2-3

0,9657

06-K03

06-K03-03

Refluxní xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx x pacientů x CC=0-1

0,4402

06-K04

06-K04-01

Peptický xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx s XX=4

1,9043

06-X04

06-X04-02

Xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x pacientů x XX=2-3

0,8832

06-X04

06-X04-03

Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxx xxxxx žaludku x xxxxxxxx s XX=0-1

0,3825

06-X05

06-X05-01

xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx

1,0575

06-X05

06-X05-02

xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx

0,3514

06-X06

06-X06-01

Xxxxxxxx nemoc x ulcerózní xxxxxxxx x pacientů x XX=1-4

1,3448

06-X06

06-X06-02

Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx s CC=0

0,6936

06-K07

06-K07-01

Divertikulární xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx x abscesem xxxx x xxxxxxxx x XX=2-4

0,8850

06-X07

06-X07-02

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x abscesu u xxxxxxxx s XX=0-1

0,4442

06-X08

06-X08-01

Xxxxxx xxxxx x krvácením xxxx xxxx funkční x strukturální poruchy xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x XX=3-4

1,3269

06-X08

06-X08-02

Xxxxxxx x strukturální xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx krvácející xxxxxx x CC=0-2

0,3958

06-K09

06-K09-01

Kýly x xxxxxxxx x XX=2-4

1,3519

06-X09

06-X09-02

Xxxx x pacientů x CC=0-1

0,3555

06-K10

06-K10-01

Vaskulární xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obstrukce xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=3-4

1,6342

06-X10

06-X10-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx s XX=0-2 xxxx obstrukce xxxxxxx xxxxxxxx u pacientů x XX=1-2

0,7926

06-X10

06-X10-03

Xxxxxxxxx trávicí xxxxxxxx u pacientů x CC=0

0,4388

06-K11

06-K11-00

Nemoci anorekta

0,3481

06-K12

06-K12-01

Pooperační xxxxxxx xxxxxxxxxxx

2,0524

06-X12

06-X12-02

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pooperační

0,5052

06-K13

06-K13-01

Zhoubný novotvar xxxxx a xxxxxxx x XXXX u xxxxxxxx x CC=2-4

1,0836

06-K13

06-K13-02

Zhoubný xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x XXXX x xxxxxxxx x XX=0-1

0,6088

06-X13

06-X13-03

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx mimo XXXX x xxxxxxxx x XX=2-4

0,8684

06-X13

06-X13-04

Xxxxxxx novotvar xxxxx a žaludku xxxx XXXX u xxxxxxxx x XX=0-1

0,4728

06-X14

06-X14-01

Xxxxxxx xxxxxxxx střeva, konečníku, xxxx a xxxxxxx xxxxxx x CVSP x pacientů x XX=2-4

1,1700

06-X14

06-X14-02

Xxxxxxx novotvar xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx a xxxxxxx xxxxxx v XXXX u pacientů x XX=0-1

0,5728

06-X14

06-X14-03

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx XXXX x xxxxxxxx x XX=2-4

0,8319

06-X14

06-X14-04

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x řiti x xxxxxxx xxxxxx xxxx XXXX x xxxxxxxx x CC=0-1

0,4802

06-K15

06-K15-01

Novotvary trávicích xxxxxx mimo xxxxxxx x xxxxxxxx s XX=1-4

0,5806

06-X15

06-X15-02

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx u xxxxxxxx s XX=0

0,2777

06-X16

06-X16-00

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

0,5506

06-X17

06-X17-01

Xxxxxxxx xxxxxxx soustavy xxxx xxxx xxxxxx

0,5445

06-X17

06-X17-02

Xxxx těleso x xxxxxxx xxxxxxxx

0,2968

06-X18

06-X18-00

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

0,4201

06-X19

06-X19-01

Xxxxx xxxxxxxxxx nebo střeva x xxxxxxxx x XX=3-4

1,4271

06-X19

06-X19-02

Xxxxx pobřišnice xxxx xxxxxx x pacientů x XX=1-2

1,1658

06-X19

06-X19-03

Xxxxx pobřišnice xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x CC=0

0,8901

06-K20

06-K20-01

Krvácení x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=3-4

1,4596

06-X20

06-X20-02

Xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x pacientů x XX=1-2

0,9370

06-X20

06-X20-03

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0

0,4423

06-X21

06-X21-01

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pacientů x XX=3-4

1,4296

06-X21

06-X21-02

Xxxx neinfekční xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x XX=1-2

0,8085

06-X21

06-X21-03

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zánět x xxxxxxxx x CC=0

0,4443

06-K22

06-K22-01

Jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx s XX=3-4

1,2008

06-X22

06-X22-02

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx x XX=1-2

0,5802

06-X22

06-X22-03

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx soustavy x xxxxxxxx x XX=0

0,3165

06-X01

06-X01-01

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx onemocnění xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx s XX=3-4

2,1871

06-X01

06-X01-02

Xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx soustavy x xxxxxxxx x XX=0-2

1,2191

06-X01

06-X01-03

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx trávicí xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx stavění krvácení x trávicí soustavy x pacientů x XX=0-2

0,8245

06-X01

06-X01-04

Xxxxxxxxxxxx zavedeni xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x CC=0-2

0,6510

06-M01

06-M01-05

Endoskopický xxxxx xxx xxxxxxx varixy, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx soustavy x xxxxxxxx s XX=0-2

0,4171

06-X01

06-X01-01

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx trávicí soustavy x délce 21 x více xxxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX

5,8961

06-X01

06-X01-02

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx 21 x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx použití techniky XXXX

5,5322

06-X01

06-X01-03

Xxxxx radioterapie pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx 11-20 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX

3,3937

06-X01

06-X01-04

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 11-20 xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx techniky XXXX

2,8504

06-X01

06-X01-05

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx novotvar xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 6-10 xxxxxxxxxxx xxx x pacientů x XX=2-4

2,2970

06-X01

06-X01-06

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx trávicí xxxxxxxx x xxxxx 6-10 ozařovacích dní x pacientů s XX=0-1

1,9931

06-X01

06-X01-07

Xxxxx radioterapie xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx 1-5 xxxxxxxxxxx dní x xxxxxxxx s XX=2-4

1,8460

06-X01

06-X01-08

Xxxxx radioterapie pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v délce 1-5 xxxxxxxxxxx dní x pacientů x XX=0-1

0,8651

06-X02

06-X02-01

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 2 x xxxx xxxxxxxxxxx xxx

1,7760

06-X02

06-X02-02

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx pro zhoubný xxxxxxxx trávicí xxxxxxxx x xxxxx 1 xxxxxxxxxxx dne

0,6487

07-C01

07-C01-01

Cílená xxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

0,3924

07-X01

07-X01-02

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

0,3053

07-X05

07-X05-00

Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx hepatobiliární xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx břišní

1,7683

07-I07

07-I07-00

Nekrektomie xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx akutní xxxxx xxxxxxxx břišní

10,6993

07-I09

07-I09-00

Výkon na xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx soustavy nebo xxxxxxxx xxxxxx

1,1562

07-X11

07-X11-01

Xxxx chirurgický xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx onemocnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx x XX=2-4

3,2428

07-X11

07-X11-02

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx břišní pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx bi'išní x xxxxxxxx x XX=0-1

1,5151

07-X01

07-X01-01

Xxxxx a xxxxxxx xxxxx x pacientů x CC=3-4

1,7039

07-K01

07-K01-02

Zánět a xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx s XX=0-2

0,9301

07-X02

07-X02-01

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx břišní x xxxxxxxx s XX=3-4

2,6397

07-X02

07-X02-02

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx u dětí xx 18 xxx xxxx nebo u xxxxxxxx x XX=2

1,4137

07-X02

07-X02-03

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx ve xxxx 18 a xxxx xxx x XX=0-1

0,7742

07-X03

07-X03-01

Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx břišní x xxxxxxxx x XX=3-4

2,1691

07-X03

07-X03-02

Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x pacientů s XX=0-2

0,5306

07-X04

07-X04-01

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pacientů x XX=4

2,9830

07-X04

07-X04-02

Xxxxxxx a xxxxxxxxxx hepatitida x xxxxxxxx x CC=3

1,4744

07-K04

07-K04-03

Cirhóza x alkoholová xxxxxxxxxx x xxxxxxxx s XX= 1-2 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1,0898

07-X04

07-X04-04

Xxxxxxx a xxxxxxxxxx hepatitida x xxxxxxxx x CC=0

0,6136

07-K05

07-K05-01

Obstrukce xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x pacientů x XX=3-4

1,4122

07-X05

07-X05-02

Xxxxx žlučníku a xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxx x XX=0-2

0,6019

07-X05

07-X05-03

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx u pacientů x XX=0-2

0,3577

07-X06

07-X06-01

Xxxxxxx novotvar xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx x XXXX u xxxxxxxx x XX=2-4

1,0365

07-X06

07-X06-02

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, žlučníku x xxxxxxxxx cest x XXXX x pacientů x XX=0-1

0,4571

07-X06

07-X06-03

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx cest mimo XXXX u xxxxxxxx x CC=2-4

0,7653

07-K06

07-K06-04

Zhoubný xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx cest xxxx XXXX u pacientů x XX=0-1

0,4605

07-X07

07-X07-01

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x XXXX x pacientů x XX=2-4

1,0751

07-X07

07-X07-02

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x XXXX u xxxxxxxx. x XX=0-1

0,5326

07-X07

07-X07-03

Xxxxxxx novotvar xxxxxxxx břišní xxxx XXXX x xxxxxxxx x CC=2-4

0,8013

07-K07

07-K07-04

Zhoubný xxxxxxxx xxxxxxxx břišní mimo XXXX x xxxxxxxx x XX=0-1

0,4249

07-X08

07-X08-01

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x XX=2-4

0,8339

07-X08

07-X08-02

Xxxxxxxxx hepatobiliámí xxxxxxxx x xxxxxxxx břišní xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx s CC=0-1

0,3721

07-K09

07-K09-00

Vrozené xxxx hepatobiliární xxxxxxxx x xxxxxxxx břišní

0,8726

07-K10

07-K10-00

Traumata xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

1,2437

07-X11

07-X11-01

Xxxx nemoci xxxxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx s XX=3-4

1,2998

07-X11

07-X11-02

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx soustavy x slinivky xxxxxx x xxxx xx 18 xxx xxxx x CC=0-2

0,7090

07-K11

07-K11-03

Jiné nemoci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx břišní u xxxxxxxx xx věku 18 x xxxx xxx x CC=0-2

0,4106

07-M01

07-M01-00

Eliminační xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx selhávajících xxxxx

3,3779

07-X02

07-X02-01

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x délce 21 x xxxx xxxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxx techniky XXXX

6,2643

07-X02

07-X02-02

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx hepatobiliámí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx 21 x více xxxxxxxxxxx xxx xxx použití xxxxxxxx IMRT

6,0341

07-R02

07-R02-03

Zevní xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx 11-20 xxxxxxxxxxx xxx s použitím xxxxxxxx XXXX

3,5415

07-X02

07-X02-04

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx 11-20 xxxxxxxxxxx xxx xxx použití xxxxxxxx IMRT

3,0390

07-R02

07-R02-05

Zevní xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx břišní v xxxxx 6-10 xxxxxxxxxxx xxx u pacientů x XX=2-4

2,3298

07-X02

07-X02-06

Xxxxx radioterapie xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx 6-10 xxxxxxxxxxx xxx u xxxxxxxx x CC=0-1

1,8903

07-R02

07-R02-07

Zevní radioterapie xxx xxxxxxx novotvar xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx 1-5 ozařovacích xxx x xxxxxxxx x XX=2-4

1,8026

07-X02

07-X02-08

Xxxxx radioterapie xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx břišní x xxxxx 1-5 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x CC=0-1

1,0079

07-R03

07-R03-01

Brachyradioterapie pro xxxxxxx novotvar xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx 2 x xxxx xxxxxxxxxxx xxx

1,7737

07-X03

07-X03-02

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx 1 ozařovacího xxx

0,6487

08-X01

08-X01-01

Xxxxxxxx xxxx xxx 150 XXXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx systémové onemocněli xxxxxxxxxx xxxxx

5,4405

08-X01

08-X01-02

Xxxxxxxx 90 xx 150 XXXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

3,4270

08-X01

08-X01-03

Xxxxxxxx 45 xx 90 XXXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojivových xxxxx

1,9153

08-X01

08-X01-04

Xxxxxxxx 25 xx 45 XXXX xxxxxxxxxxxxxx imunoglobulinů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

1,2584

08-X01

08-X01-05

Xxxxxxxx 15 xx 25 XXXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

1,1969

08-X01

08-X01-06

Xxxxxxxx méně než 15 XXXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx systémové xxxxxxxxxx pojivových xxxxx

1,2526

08-X03

08-X03-01

Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, míšních xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx

1,3807

08-X03

08-X03-02

Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx míchy, xxxxxxx xxxxx, kostí x měkkých tkám

1,0652

08-C04

08-C04-01

Cílená xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

0,7927

08-X04

08-X04-02

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

0,4392

08-X12

08-X12-01

Xxxxxxxx celé xxxxxxxxx xxxx amputace xxxxx končetiny xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pojivových tkání x xxxxxxxx x XX=3-4

4,3731

08-X12

08-X12-02

Xxxxxxxx xxxxx končetiny xxx nemoci muskuloskeletální xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x XX=0-2

1,9522

08-X17

08-X17-01

Xxxxxxx poranění xxxxx předloktí x xxxxxxx x CVSP x xxxxxxxx xx xxxx 16 x xxxx xxx x xxxxxx operačním xxxxxxx x xxxx xxx xxxx XX=1-4 nebo x xxxxxxxx xx xxxx 75 a xxxx xxx

1,7848

08-X17

08-X17-02

Xxxxxxx poranění xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x XXXX x pacientů ve xxxx 16-74 xxx x XX=0

0,9831

08-X17

08-X17-03

Xxxxxxx poranění xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx XXXX x xxxxxxxx xx xxx u 16 x xxxx xxx x xxxxxx operačním xxxxxxx x xxxx xxx nebo CC=1-4 xxxx x pacientů xx xxx u 75 a xxxx xxx

1,2888

08-X17

08-X17-04

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zápěstí xxxx CVSP u xxxxxxxx xx xxxx 16-74 xxx s XX=0

0,8467

08-X24

08-X24-01

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x CC=1-4

1,0648

08-I24

08-I24-02

Operace xxxxxxxx xxxxxxxxx, kostí xxxxxxxxx a zápěstí xxxx poranění x xxxxxxxx s XX=0

0,7447

08-X25

08-X25-01

Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x prstů xxxx xxxxxxxx pro závažnou xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x XX=1-4

0,9656

08-X25

08-X25-02

Xxxxxxx xxxxx nártu, xxxxx x prstů xxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx x XX=0

0,5746

08-X26

08-X26-01

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx

1,1702

08-X26

08-X26-02

Xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx

0,8340

08-X26

08-X26-03

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx poranění

0,4568

08-I29

08-I29-01

Krytí xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxxx xxxxx x pacientů x XX=2-4

2,0428

08-X29

08-X29-02

Xxxxx defektu kožním xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx tkání x xxxxxxxx x XX=0-1

1,6821

08-X30

08-X30-01

Xxxxxxxx xxxxx x chirurgické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tkáně xxx závažnou xxxxxx xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxx x CC=2-4

2,1389

08-I30

08-I30-02

Drenážní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nekrotické xxxxx x xxxxxxxx x XX=0-1

1,2816

08-X31

08-X31-01

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx končetin

1,0080

08-I31

08-I31-02

Resekce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tkání

1,2277

08-I31

08-I31-03

Ostatní xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

0,7394

08-X31

08-X31-04

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx měkkých xxxxxxx x xxxxx

0,5095

08-X32

08-X32-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

2,8792

08-X32

08-X32-02

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

0,4143

08-X01

08-X01-01

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojivových xxxxx u xxxxxxxx x CC=2-4

1,4827

08-K01

08-K01-02

Systémová xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tkání x xxxxxxxx s XX=1

1,1327

08-X01

08-X01-03

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x pacientů x XX=0

0,6531

08-X02

08-X02-01

Xxxxxxxxxx zánětlivá xxxxxxxxxx xxxxxx a páteře x pacientů s XX=2-4

1,5983

08-X02

08-X02-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x páteře x xxxxxxxx CC=1

1,2082

08-K02

08-K02-03

Neinfekční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kloubů x xxxxxx x xxxxxxxx XX=0

0,7356

08-X03

08-X03-01

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx u pacientů x XX=1-4

3,1173

08-X03

08-X03-02

Xxxxxxxx onemocnění xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx x XX=-0 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x kostí x xxxxxxxx x CC=1-4 xxxx xxxxxx osteomyelitida

1,5814

08-K03

08-K03-03

Ostatní xxxxxxxx onemocnění kloubů x xxxxx x xxxxxxxx x XX=0

0,8070

08-X04

08-X04-01

Xxxx xxxxxxxxxx kostí, xxxxxx x xxxxxxx tkání x xxxxxxxx x XX=1-4

1,0062

08-X04

08-X04-02

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x pacientů xx 18 xxx x XX=0

0,4882

08-X04

08-X04-03

Xxxx onemocnění xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxx ve věku 18 x xxxx xxx x XX=0

0,4505

08-X05

08-X05-00

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

0,9922

08-X06

08-X06-01

Xxxxxxxxx x vrozené xxxx xxxxxxxxxx aparátu xxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx

1,4319

08-X06

08-X06-02

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx

0,1648

08-X07

08-X07-00

Xxxxxxx obrna x xxxx syndromy xxxxxxxx

0,9516

08-X08

08-X08-00

Xxxx onemocnění páteře x xxxxxx xxx

0,5167

08-X09

08-X09-01

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx x XXXX u pacientů x XX=2-4

1,3799

08-X09

08-X09-02

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx obalů, xxxxx x měkkých xxxxx v XXXX x xxxxxxxx x XX=0-1

1,0061

08-X09

08-X09-03

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx obalů, kostí x xxxxxxx tkání xxxx CVSP x xxxxxxxx x CC=2-4

1,1301

08-K09

08-K09-04

Zhoubný xxxxxxxx xxxxx, míšních xxxxx, xxxxx x xxxxxxx tkání xxxx XXXX u xxxxxxxx x CC=0-1

0,8355

08-K10

08-K10-00

Nezhoubný novotvar xxxxx, míšních xxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx

0,8189

08-X11

08-X11-01

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx obratlů x XXXX x xxxxxxxx xx xxxx 16 x xxxx xxx x x XX=1-4

0,9945

08-X11

08-X11-02

Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x XXXX x pacientů ve xxxx 16 x xxxx let a x XX=0

0,6239

08-X11

08-X11-03

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x CVSP x xxxxxxxx xx xxxx 16 x xxxx xxx

0,3881

08-X11

08-X11-04

Xxxxxxxx xxxxx x zlomeniny obratlů xxxx CVSP u xxxxxxxx xx xxxx 16 a xxxx xxx x x XX=1-4

0,6827

08-X11

08-X11-05

Xxxxxxxx míchy a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX x pacientů xx xxxx 16 x xxxx let x s CC=0

0,3947

08-K11

08-K11-06

Ostatní xxxxxxxx xxxxxx mimo XXXX x pacientů xx věku 16 x více xxx

0,2089

08-X12

08-X12-01

Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x XXXX u xxxxxxxx xx xxxx 16 x více xxx x x XX=1-4

1,5251

08-X12

08-X12-02

Xxxxxxxx pánve x xxxxxx x CVSP x xxxxxxxx xx xxxx 16 a xxxx let a x XX=0

0,7162

08-X12

08-X12-03

Xxxxxxxx xxxxx x stehna mimo XXXX u xxxxxxxx xx xxxx 16 x xxxx xxx x x XX=1-4

0,7865

08-X12

08-X12-04

Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx CVSP x xxxxxxxx xx věku 16 a více xxx x x XX=0-1

0,4266

08-X13

08-X13-01

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x stehno x XXXX x xxxxxxxx ve xxxx 16 x xxxx xxx x s XX=1-4

0,8005

08-X13

08-X13-02

Xxxxxxxx končetin xxxx xxxxx x xxxxxx x XXXX x xxxxxxxx xx věku 16 x více xxx x x XX=0

0,4721

08-X13

08-X13-03

Xxxxxxxx končetin xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx XXXX x xxxxxxxx xx xxxx 16 a xxxx xxx a x XX=1-4

0,4873

08-X13

08-X13-04

Xxxxxxxx končetin xxxx xxxxx a stehno xxxx CVSP u xxxxxxxx ve xxx x 16 x xxxx let x x CC=0-1

0,2770

08-K14

08-K14-01

Poranění páteře xxxxx x stehna x XXXX x xxxx do 16 xxx

0,6300

08-X14

08-X14-02

Xxxxxxxx dolní xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx v CVSP x dětí do 16 xxx

0,4150

08-X14

08-X14-03

Xxxxxxxx horní xxxxxxxxx XXXX u xxxx xx 16 xxx

0,2617

08-X14

08-X x4-04

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx končetiny xxxx CVSP x xxxx xx 16 xxx

0,4944

08-X14

08-X14-05

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx XXXX x xxxx do 16 xxx

0,3062

08-X15

08-X15-00

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče xxxx xxxxxxxx poruchy xxxxxxxxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxxx xxxxx

0,4418

08-X01

08-X01-00

Xxxxxxx výměnná xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojivových xxxxx

5,1256

08-X03

08-X03-01

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1,0430

08-X03

08-X03-02

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

0,8697

08-X03

08-X03-03

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0,6945

08-X03

08-X03-04

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx

0,8609

08-X03

08-X03-05

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

0,5176

08-X03

08-X03-06

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

0,4190

08-X02

08-X02-01

Xxxxx radioterapie xxx xxxxxxx novotvar xxxxx, xxxxxxx xxxxx, kostí x měkkých tkání x délce 21 x xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX

6,2658

08-X02

08-X02-02

Xxxxx radioterapie xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx x měkkých xxxxx v délce 21 x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx IMRT

6,0353

08-R02

08-R02-03

Zevní xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, míšních xxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxx 11-20 xxxxxxxxxxx xxx s použitím xxxxxxxx XXXX

3,5127

08-X02

08-X02-04

Xxxxx radioterapie xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx x délce 11-20 xxxxxxxxxxx dní xxx xxxxxxx techniky XXXX

2,9905

08-X02

08-X02-05

Xxxxx radioterapie xxx xxxxxxx novotvar míchy, xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx 6-10 xxxxxxxxxxx dní x xxxxxxxx s XX=2-4

2,3751

08-X02

08-X02-06

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx tkání x xxxxx 6-10 ozařovacích xxx u xxxxxxxx x XX=0-1

1,7833

08-X02

08-X02-07

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx x měkkých xxxxx x xxxxx 1-5 xxxxxxxxxxx xxx x pacientů x XX=2-4

1,8242

08-X02

08-X02-08

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx obalů, xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx 1-5 xxxxxxxxxxx dní x xxxxxxxx x CC=0-1

1,1725

09-C01

09-C01-00

Izolovaná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx kůže

3,8358

09-C02

09-C02-00

Cílená xxxxx xxx papuloskvamózní onemocnění

0,1147

09-C03

09-C03-01

Cílená xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

0,4546

09-X03

09-X03-02

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

0,3780

09-X04

09-X04-01

Xxxxxx xxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx kůže

0,3389

09-C04

09-C04-02

Chemoterapie pro xxxxxxx novotvar xxxx

0,4307

09-X02

09-X02-01

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx x poruchy xxxx x podkožní xxxxx u xxxxxxxx x XX=3-4

3,7465

09-X02

09-X02-02

Xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxx xxxxxx x poruchy xxxx x xxxxxxxx tkáně x xxxxxxxx x XX=0-2

2,2504

09-X05

09-X05-01

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx nemoci a xxxxxxx kůže, podkožní xxxxx x xxxx x CC=3-4

2,8424

09-I05

09-I05-02

Opakovaný chirurgický xxxxx pro xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx x XX=0-2

1,8446

09-X11

09-X11-01

Xxxxxxxx xxxxx xxxx záprstí xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxx x XX=2-4

1,4385

09-X11

09-X11-02

Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx kůže x xxxxxxxx tkáně u xxxxxxxx x XX=0-1

0,9704

09-X12

09-X12-01

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx kůže, xxxxxxxx xxxxx a prsu xx závažnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxx x XX=2-4

1,1513

09-X12

09-X12-02

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx x prsu x xxxxxxxx x XX=0-1

0,7899

09-X13

09-X13-01

Xxxx xxxxxxxxxxx výkon xxx xxxxxxxxx onemocnění xxxx u xxxxxxxx XX=3-4 xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxx u xxxxxxxx x XX=4

2,2027

09-X13

09-X13-02

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kůže u xxxxxxxx s XX=1-2 xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kůže, xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx x XX=3

1,3832

09-X13

09-X13-03

Xxxx chirurgický výkon xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x pacientů XX=X xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx u pacientů x CC=1-2

0,7738

09-I13

09-I13-04

Jiný chirurgický xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx tkáně x xxxx x xxxxxxxx x CC=0

0,5773

09-I13

09-I13-05

Jiný chirurgický xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx x prsu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0

0,4366

09-X01

09-X01-01

Xxxxxxxxxx kůže xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x pacientů x XX=4

2,1405

09-X01

09-X01-02

Xxxxxxxxxx kůže xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x pacientů x CC=1-3

1,0527

09-K01

09-K01-03

Růže u xxxxxxxx x CC=0

0,8833

09-K01

09-K01-04

Jiná xxxxxxxxxx kůže xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx s XX=0

0,5782

09-X02

09-X02-00

Xxxxxxx dermatózy a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1,1361

09-X03

09-X03-01

Xxxxxxx onemocnění xxxx x xxxxxxxx x XX=1-4

1,4508

09-X03

09-X03-02

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x CC=0

1,0156

09-K04

09-K04-01

Jiná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx s XX=1-4

0,7806

09-X04

09-X04-02

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x XX=0

0,6828

09-X05

09-X05-00

Xxxxxxxxxxxx onemocnění

0,6938

09-K06

09-K06-00

Lymfedém

0,8349

09-K07

09-K07-01

Zhoubný xxxxxxxx xxxx u pacientů x CC=2-4

1,0827

09-K07

09-K07-02

Zhoubný xxxxxxxx xxxx x pacientů XX=0-1

0,4045

09-X08

09-X08-01

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x XXXX x xxxxxxxx x CC=2-4

1,1131

09-K08

09-K08-02

Zhoubný xxxxxxxx xxxx v XXXX u xxxxxxxx x CC=0-1

0,5485

09-K08

09-K08-03

Zhoubný xxxxxxxx xxxx xxxx XXXX x pacientů x XX=2-4

0,7569

09-X08

09-X08-04

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx CVSP u xxxxxxxx s CC=0-1

0,4702

09-K09

09-K09-00

Novotvary xxxx xxxx xxxxxxx

0,4952

09-X10

09-X01-00

Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx

0,4550

09-X11

09-X11-00

Xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxx

1,0340

09-X12

09-X12-00

Xxxxxxxx xxxxxxx krytu xxxxx x xxxx

0,2435

09-X13

09-X13-01

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx končetin xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=1-4

0,5890

09-X13

09-X13-02

Xxxxxxxxx poranění xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx končetin x xxxxxxxx s CC=0

0,3014

09-K14

09-K14-01

Jiná xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx vaziva u xxxxxxxx s XX=1-4

0,8937

09-X14

09-X14-02

Xxxx xxxxxxxxxx kůže x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x XX=0

0,5055

09-Xx5

09-X15-00

Xxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxx

0,5424

09-Xx6

09-X16-00

Xxxxxxxx poranění x xxxxxxxx xxxx

0,5442

09-X01

09-X01-01

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx kůže x xxxx x xxxxx 21 a více xxxxxxxxxxx dnů x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX

5,6888

09-X01

09-X01-02

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx x délce 21 a více xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx XXXX

3,8940

09-X01

09-X01-03

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx x délce 11-20 xxxxxxxxxxx dní x použitím xxxxxxxx XXXX

3,4849

09-X01

09-X01-04

Xxxxx radioterapie xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x prsu x xxxxx 11-20 xxxxxxxxxxx xxx bez xxxxxxx xxxxxxxx XXXX

2,2966

09-X01

09-X01-05

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar xxxx a xxxx x délce 6-10 xxxxxxxxxxx dní u xxxxxxxx x XX=2-4

2,3236

09-X01

09-X01-06

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx x délce 6-10 xxxxxxxxxxx dní x pacientů s XX=0-1

1,3666

09-X01

09-X01-07

Xxxxx radioterapie xxx xxxxxxx novotvar xxxx x xxxx délce 1-5 xxxxxxxxxxx xxx x pacientů s XX=2-4

1,8513

09-X01

09-X01-08

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx novotvar xxxx x xxxx v xxxxx 1-5 ozařovacích xxx u xxxxxxxx x XX=0-1

x 8477

09-X02

09-X02-01

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x rámci 2 a více xxxxxxxxxxx xxx

1,8131

09-X02

09-X02-02

Xxxxxxxxxxxxxxxxx e xxx xxxxxxx novotvar xxxx x rámci 1 xxxxxxxxxxx dne

0,6487

10-C01

10-C01-01

Cílená xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx štítné xxxxx

0,7347

10-X01

10-X01-02

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar xxxxxxxxxxxx xxxx

0,3885

10-X02

10-X02-01

Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x XXXX

3,7247

10-X02

10-X02-02

Xxxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx výkonem xx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx XXXX

2,3452

10-X03

10-X03-01

Xxxxx na cévách xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx noze xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nohy x XXXX

3,3295

10-X03

10-X03-02

Xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx XXXX

2,3452

10-X04

10-X04-01

Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nad xxxxxxxx xxx syndrom xxxxxxxxxx xxxx v XXXX u pacientů x XX=3-4

4,1981

10-X04

10-X04-02

Xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx diabetické xxxx x XXXX x xxxxxxxx x XX=0-2

2,1144

10-X04

10-X04-03

Xxxxxxxx celé xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx končetiny xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx XXXX x xxxxxxxx x XX=3-4

2,8349

10-X04

10-X04-04

Xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx syndrom diabetické xxxx xxxx CVSP x pacientů x XX=0-2

1,7377

10-X07

10-X07-01

Xxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x XXXX

1,0918

10-X07

10-X07-02

Xxxxxxxx končetiny pod xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx XXXX

0,8612

10-X08

10-x08-01

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x infekcí nebo x XX=3-4

1,3737

10-X08

10-X08-02

Xxxx chirurgický xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxx x XX=0-2 xxx xxxxxxx

0,8561

10-X01

10-X01-01

Xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x XX=3-4

1,2074

10-X01

10-X01-02

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pacientů x XX=0-2

0,6317

10-X01

10-X01-03

Xxxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxx xxxxxx žlázy x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-2

0,4029

10-X02

10-X02-01

Xxxxxxx diabetické nohy x pacientů s XX=3-4

2,0976

10-X02

10-X02-02

Xxxxxxx diabetické xxxx x pacientů x XX=0-2 a xxxxxxx

0,7236

10-X02

10-X02-03

Xxxxxxx xxxxxxxxxx nohy u xxxxxxxx x XX=0-2 xxx xxxxxxx

0,5629

10-X03

10-X03-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x XX=4

2,0244

10-X03

10-X03-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx do 16 xxx věku XX=0-3

1,3724

10-X03

10-X03-03

Xxxxxxxxxx ketoacidóza xxxx xxxx x xxxxxxxx xx věku 16 x xxxx let x XX=2-3

1,307X

10-X03

10-X03-04

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx u xxxxxxxx ve věku 16 a xxxx xxx x CC=0-1

0,6516

10-K04

10-K04-01

Diabete xxxxxxxx u xxxxxxxx x XX=4

1,8913

10-X04

10-X04-02

Xxxxxxx xxxxxxxx x pacientů xx xxxx 16 x xxxx xxx x XX=2-3

1,0504

10-X04

10-X04-03

Xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxx xx 16 xxx věku x XX=0-3

0,7984

10-X04

10-X04-04

Xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx xx xxxx 16 x více xxx s XX=0-1

0,5633

10-X05

10-X05-01

Xxxxxxx xxxxxxx hypofýzy x xxxxxxxxxx x pacientů x CC=1-4

0,9848

10-K05

10-K05-02

Funkční xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x pacientů x XX=0

0,4346

10-X06

10-X06-00

Xxxxxxx novotvar xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx

0,4488

10-X07

10-X07-00

Xxxxxxx novotvar nadledviny

0,7192

10-K08

10-K08-00

Novotvary xxxxxxxxxxxx žláz mimo xxxxxxx

0,5691

10-X09

10-X09-00

Xxxxxxx vady endokrinních xxxx

0,8576

10-X10

10-X10-00

Xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

0,5475

10-X11

10-X11-01

Xxxxx xxxxxxxxx x nutriční xxxxxxx x xxxxxxxx x XX=2-4

1,8822

10-X11

10-X11-02

Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x CC=0-1

1,0618

10-K12

10-K12-01

Poruchy xxxxxxxxxxx a vnitřního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=4

1,8906

10-X12

10-X12-02

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředí mimo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=1-3

0,9483

10-X12

10-X12-03

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dehydrataci u xxxxxxxx x XX=0

0,5063

10-X13

10-X13-01

Xxxx xxxxxxxx poruchy x xxxxxxxx x XX=4

2,5509

10-X13

10-X13-02

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx s CC=1-3

1,0143

10-K13

10-K13-03

Jiné xxxxxxxx poruchy u xxxxxxxx x XX=0

0,4626

10-X14

10-X14-01

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=4

1,4377

10-X14

10-X14-02

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x 65 a xxxx xxx CC=2-3

0,7044

10-K14

10-K14-03

Dehydratace u xxxxxxxx xx xxxx 65 a xxxx xxx s XX=0-1

0,5044

10-X14

10-X14-04

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx 65 xxx xxx x x XX=2-3

0,4956

10-X14

10-X14-05

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx do 65 xxx věku x CC=0-1

0,3464

10-K15

10-K15-01

Obezita x xxxxxxxx x XX=2-4

1,8311

10-X15

10-X15-02

Xxxxxxx x pacientů s XX=0-1

1,0346

10-X16

10-X16-01

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x XX=4

2,0619

10-X16

10-X16-02

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx žláz u xxxxxxxx s XX=1-3

0,7115

10-X16

10-X16-03

Xxxx xxxxxx endokrinních žláz x xxxxxxxx x XX=0

0,3797

10-X01

10-X01-00

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pumpy

0,5633

10-R01

10-R01-01

Zevní xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x délce 21 x xxxx ozařovacích xxx s použitím xxxxxxxx IMRT

6,3021

10-R01

10-R01-02

Zevní xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx tělísek x xxxxx 21 a xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx techniky XXXX

6,0341

10-X01

10-X01-03

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx příštítných xxxxxxx x délce 11-20 ozařovacích xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX

3,5671

10-X01

10-X01-04

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 11-20 ozařovacích xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx XXXX

3,0549

10-X01

10-X01-05

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx příštítných xxxxxxx x xxxxx 6-10 ozařovacích xxx x xxxxxxxx s XX=2-4

2,3298

10-X01

10-X01-06

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx štítné xxxxx xxxx příštítných xxxxxxx x xxxxx 6-10 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx s XX=0-1

1,8903

10-X01

10-X01-07

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx 1-5 ozařovacích dní x xxxxxxxx x XX=2-4

1,8277

10-X01

10-X01-08

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx štítné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 1-5 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x XX=0-1

1,0654

11-X01

11-X01-01

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dětí xx 18 xxx

0,8708

11-X01

11-X01-02

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx vylučovací xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x 18 a více xxx

0,2630

11-X07

11-X07-01

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

2,5976

11-X10

11-X10-01

Xxxxxxxxx asistovaná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

2,8389

11-X11

11-X11-01

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxx x XX=2-4

2,7764

11-X11

11-X11-02

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx nemoc xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx s CC=0-1

1,1984

11-I15

11-I15-00

Destrukční xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soustavy

0,8233

11-I16

11-I16-01

Vytvoření AV xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

1,1221

11-X16

11-X16-02

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx XX xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx chronické xxxxxxxxxx ledvin

0,4948

11-I17

11-I17-01

Jiný chirurgický xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=3-4

1,8376

11-X17

11-X17-02

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx vylučovací xxxxxxxx x pacientů s XX=1-2

0,7890

11-X17

11-X17-03

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx vylučovací xxxxxxxx u xxxxxxxx x CC=0

0,5061

11-K01

11-K01-01

Záněty močových xxxx u pacientů x XX=3-4

1,2690

11-X01

11-X01-02

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx x pacientů x XX=1-2

0,8229

11-X01

11-X01-03

Xxxxxx močových xxxx x xxxxxxxx x XX=0

0,5949

11-X02

11-X02-01

Xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné akutní xxxxxxxxxx ledvin u xxxxxxxx s XX=4

2,1690

11-X02

11-X02-02

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx 18 let xxxx x xxxxxxxx x XX=2-3

1,2911

11-X02

11-X02-03

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx 18 x xxxx xxx x XX=0-1

0,7979

11-X03

11-X03-01

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx 18 xxx xxxx x pacientů x XX=3-4

1,2429

11-X03

11-X03-02

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx 18 x xxxx xxx x XX=0-2

0,6008

11-X04

11-X04-01

Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, strukturální x funkční xxxxxxx xxxxxxx xxxx močových x xxxxxxxx s XX=2-4

0,8812

11-X04

11-X04-02

Xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x funkční xxxxxxx xxxxxxx xxxx močových x pacientů x XX=0-1

0,3669

11-X05

11-X05-00

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx poruchy xxxxxxx xxxx močových

0,3673

11-K06

11-K06-01

Močové xxxxxx x xxxx do 18 xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx 60 a xxxx xxx

0,2977

11-X06

11-X06-02

Xxxxxx kameny x xxxxxxxx ve xxxx 18-59 let

0,2263

11-K07

11-K07-01

Zhoubný novotvar xxxxxxx a xxxxxxx xxxx močových x XXXX u pacientů x XX=2-4

1,0079

11-X07

11x-X07-02

Xxxxxxx novotvar xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x XXXX u pacientů x XX=0-1

0,4869

11-X07

11-X07-03

Xxxxxxx novotvar xxxxxxx a horních xxxx xxxxxxxx xxxx XXXX u xxxxxxxx x XX=2-4

0,6928

11-X07

11-X07-04

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a horních xxxx xxxxxxxx xxxx XXXX x pacientů XX=0-1

0,4100

11-X08

11-X08-01

Xxxxxxx xxxxxxxx močového xxxxxxx a dolních xxxx xxxxxxxx x XXXX u xxxxxxxx x XX=2-4

0,8214

11-X08

11-X08-02

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx cest xxxxxxxx x CVSP x xxxxxxxx x XX=0-1

0,4739

11-X08

11-X08-03

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dolních cest xxxxxxxx mimo XXXX x pacientů s XX=2-4

0,7313

11-X08

11-X08-04

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx: xxxxxxxx xxxx XXXX u xxxxxxxx x XX=0-1

0,4096

11-X09

11-X09-00

Xxxxxxxxx ledviny x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

0,4396

11-X10

11-X10-00

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zhoubné

0,4230

11-K11

11-K11-00

Vrozené xxxx xxxxxxxxxx soustavy

0,5271

11-K12

11-K12-01

Traumata xxxxxxxxxx xxxxxxxx u dětí xx 18 xxx xxxx x xxxxxxxx x XX=2-4

1,7997

11-X12

11-X12-02

Xxxxxxxx vylučovací xxxxxxxx u xxxxxxxx xx xxxx 18 x xxxx xxx x XX=0-1

0,4983

11-X13

11-X13-01

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx u xxxx xx 18 xxx xxxx u pacientů x CC= 1-4

0,4915

11-X13

11-X13-02

Xxxxxxxx xxxxxxx vyústění x xxxxxxxx xx xxxx 18 x xxxx xxx x CC=0

0,2650

11-K14

11-K14-01

Jiné xxxxxx vylučovací xxxxxxxx x pacientů ve xxxx 1 8 x xxxx let x XX=3-4 xxxx x dětí xx 18 xxx xxxx x XX=1-4

1,1149

11-X14

11-X14-02

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx xx xxxx 1 8 x xxxx xxx s XX=1-2 xxxx u xxxx do 18 xxx xxxx x XX=0

0,5226

11-X14

11-X14-03

Xxxx xxxxxx vylučovací xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx u 18 a xxxx xxx x XX=0

0,3060

11-X02

11-X02-01

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v 6 x xxxx dnech

5,7610

11-M02

11-M02-02

Eliminační xxxxxx xxxx pro xxxxxx selhání xxxxxx xxxxxxxxx ve 4-5 xxxxx

2,7364

11-X02

11-X02-03

Xxxxxxxxxx metody krve xxx xxxxxx selhání xxxxxx provedené v 1-3 dnech

2,1475

11-M02

11-M02-04

Eliminační xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx ledvin xxxxxxxxx x 6 x xxxx xxxxx

3,6068

11-X02

11-X02-05

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx ledvin xxxxxxxxx 4-5 dnech

1,6351

11-M02

11-M02-06

Eliminační xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 2-3 xxxxx

0,9821

11-X02

11-X02-07

Xxxxxxxxxx xxxxx y xxxx xxx chronické selhání xxxxxx xxxxxxxxx x 1 xxx

0,5377

11-X04

11-X04-01

Xxxx perkutánní xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx hlavní xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx s XX=3-4

2,5193

11-X04

11-X04-02

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x XX=1-2

1,6171

11-X04

11-X04-03

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0

1,0784

11-X01

11-X01-01

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x délce 21 a xxxx xxxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxx techniky XXXX

6,2680

11-X01

11-X01-02

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soustavy x xxxxx 21 x více xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx XXXX

5,9569

11-X01

11-X01-03

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 11-20 xxxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxx IMRT

3,3479

11-R01

11-R01-04

Zevní radioterapie xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 11-20 xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx IMRT

2,9588

11-R01

11-R01-05

Zevní xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soustavy v xxxxx 6-10 xxxxxxxxxxx xxx x pacientů x CC=2-4

2,2943

11-R01

11-R01-06

Zevní radioterapie xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx 6-10 ozařovacích xxx x xxxxxxxx x XX=0-1

1,9005

11-X01

11-X01-07

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 1-5 xxxxxxxxxxx xxx u xxxxxxxx x XX=2-4

1,8680

11-X01

11-X01-08

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný novotvar xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 1-5 ozařovacích xxx x pacientů x XX=0-1

1,2254

12-X01

12-X01-01

Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx novotvar xxxxxx, xxxx, šourku x xxxxxxxxxxxxxx adnex

0,6511

12-C01

12-C01-02

Chemoterapie xxx xxxxxxx novotvar prostaty

0,3048

12-C01

12-C01-00

Biopsie xxxxxxxx

0,2237

12-X01

12-X01-00

Xxxxxxxxxx nekrotické xxxxx xxx zánět xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1,4093

12-X02

12-X02-01

Xxxxxxxxx asistované xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

3,1241

12-X03

12-X03-01

Xxxxxxxxx asistované xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx uzlin

2,6786

12-I08

12-I08-01

Odstranění varlete xxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxx x XX=3-4

3,1506

12-X08

12-X08-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x pacientů x XX=1-2

1,0455

12-X08

12-X08-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nadvarlat x xxxxxxxx x XX=0

0,7036

12-X08

12-X08-04

Xxxxxxxxxx varlete xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x CC=0

0,5810

12-I09

12-I09-00

Destrukční xxxxx xxx onemocnění xxxxxxxx

1,3019

12-X11

12-X11-00

Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1,0845

12-X14

12-X14-00

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx penisu

0,4435

12-K01

12 -K01-01

Záněty xxxxxx reprodukční soustavy x pacientů s XX=3-4

1,0773

12-X01

12-X01-02

Xxxxxx mužské xxxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx xx xxxx 18 x více let x XX=0-2

0,5020

12-X01

12-X01-03

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy x xxxx xx 18 xxx x XX=0-2

0,3107

12-X02

12-X02-01

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx x XX=3-4

1,0773

12-X02

12-X02-02

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostaty x xxxxxxxx XX=0-2

0,3281

12-X03

12-X03-00

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

0,2747

12-X04

12-X04-00

Xxxxxxx xxxx strukturální xxxxxxx šourku, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

0,3879

12-X05

12-X05-01

Xxxxxxx xxxxxxxx prostaty v XXXX u xxxxxxxx x XX=2-4

0,9545

12-X05

12-X05-02

Xxxxxxx novotvar xxxxxxxx v XXXX x xxxxxxxx XX=0-1

0,4415

12-X05

12-X05-03

Xxxxxxx xxxxxxxx prostaty xxxx XXXX x pacientů X=2-4

0,7739

12-X05

12-X05-04

Xxxxxxx xxxxxxxx prostaty xxxx XXXX u xxxxxxxx x XX=0-1

0,4081

12-X06

12-X06-00

Xxxxxxx xxxxxxxx penisu

0,5672

12-K07

12-K07-00

Zhoubný novotvar xxxxxx, varlat a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

0,3950

12-X08

12-X08-00

Xxxxxxxxx mužské xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

0,3544

12-X09

12-X09-00

Xxxxxxx vady xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

0,4814

12-X10

12-X10-00

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy

0,3822

12-K11

12-K11-00

Jiné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

0,4237

12-X02

12-X02-01

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 21 x xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX

6,3370

12-X02

12-X02-02

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 21 x více xxxxxxxxxxx xxx bez xxxxxxx techniky XXXX

5,7400

12-X02

12-X02-03

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x délce 11-20 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX

3 4845

12-R02

12-R02-04

Zevní xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x délce 11-20 xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx IMRT

3 0173

12-X02

12-X02-05

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 6-10 ozařovacích xxx x pacientů x XX=2-4

2,3228

12-X02

12-X02-06

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx reprodukční xxxxxxxx x xxxxx 6-10 xxxxxxxxxxx xxx u xxxxxxxx x XX=0-1

1,8227

12-X02

12-X02-07

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx reprodukční xxxxxxxx x xxxxx 1-5 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx CC=2-4

1,8099

12-R02

12-R02-08

Zevní xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxxx reprodukční xxxxxxxx x xxxxx 1-5 ozařovacích xxx x xxxxxxxx s XX=0-1

0,8732

12-X03

x2-X03-01

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v rámci 2 x více xxxxxxxxxxx xxx

1,8533

12-X03

12-X03-02

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxx

0,6487

13-X01

13-X01-01

Xxxxxx léčba xxx xxxxxxx xxxxxxxx ženské xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

0,2294

13-X01

13-X01-02

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

0,2349

13-X04

13-X04-01

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohlavních xxxxxx xxxxxx parametru xxxx xxxxxxx omentektomie xxx xxxxxxx novotvar

2,6413

13-I18

13-I18-01

Jiný xxxxxxxxxxx výkon xxx xxxxxxxxxx ženské xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přístupem xxxx u xxxxxxxxx x CC=3-4

1,8515

13-I18

13-I18-02

Jiný xxxxxxxxxxx xxxxx xxx závažné xxxxxxxxxx xxxxxx reprodukční xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxx 60 x více xxx x CC=0-2

0,9343

13-I18

13-I18-03

Jiný xxxxxxxxxxx výkon xxx xxxxxxxxxx xxxxxx reprodukční xxxxxxxx x pacientek xx 60 xxx xxxx x CC=0-2

0,6368

13-I19

13-I19-00

Malý xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx ženské xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

0,2468

13-X01

13-X01-01

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xx xxxx 60 x xxxx let

0,6209

13-K01

13-K01-02

Záněty xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxx xx 60 xxx věku

0,4011

13-K02

13-K02-00

Funkční x xxxxxxxxxxxx poruchy xxxxxxxxx xxxxx

0,2408

13-X03

13-X03-00

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx poruchy dělohy

0,2515

13-K04

13-K04-00

Funkční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x vulvy

0,3019

13-K05

13-K05-00

Genitální xxxxxxx x sestup xxxxxxxx pohlavních orgánů

0,6342

13-K06

13-K06-00

Endometrióza

0,3786

13-K07

13-K07-01

Zhoubný xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x XX=2-4

1,1559

13-X07

13-X07-02

Xxxxxxx xxxxxxxx děložních xxxxx x xxxxxxxxx x XX=0-1

0,3805

13-X08

13-X08-01

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx x XX=2-4

1,2710

13-X08

13-X08-02

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x pacientek x CC=0-1

0,4943

13-K09

13-K09-01

Zhoubný xxxxxxxx xxxxxx x vulvy x xxxxxxxxx x XX=2-4

1,1843

13-X09

13-X09-02

Xxxxxxx xxxxxxxx pochvy x xxxxx x xxxxxxxxx x XX=0-1

0,4682

13-X10

13-X10-00

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx

0,2843

13-X11

13-X11-00

Xxxxxxxxx dělohy xxxx xxxxxxx

0,2526

13-X12

13-X12-00

Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx

0,2620

13-X13

13-X13-00

Xxxxxxx xxxx ženské xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

0,5005

13-X14

13-X14-00

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

0,3313

13-X15

13-X15-01

Xxxx xxxxxx ženské xxxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xx xxxx 60 x xxxx xxx

0,3090

13-X15

13-X15-02

Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 60 xxx věku

0,1836

13-R01

13-R01-01

Zevní xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hrdla x xxxxx 21 a xxxx xxxxxxxxxxx xxx

7,1971

13-X01

13-X01-02

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx ženských pohlavních xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 21 x xxxx xxxxxxxxxxx dní

5,8049

13-R01

13-R01-03

Zevní xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx 11-20 ozařovacích xxx

3 4320

13-R01

13-R01-04

Zevní xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pohlavních orgánů xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x délce 11-20 xxxxxxxxxxx xxx

3,3236

13-X01

13-X01-05

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx 6-10 ozařovacích xxx

2 1760

13-R01

13-R01-06

Zevní xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 6-10 xxxxxxxxxxx xxx

1,8717

13-X01

13-X01-07

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 1-5 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x XX=2-4

1,8877

13-X01

13-X01-08

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx ženské xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 1-5 ozařovacích xxx x pacientek s XX=0-1

0,9518

13-X02

13-X02-01

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx ženské xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx 2 a více xxxxxxxxxxx xxx

1,6773

13-X02

13-X02-02

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxx

0,6487

14-X07

14-X07-00

Xxxxxxx xxxxxxxxx hrdla x těhotenství

1,1327

14-I08

14-I08-01

Malý operační xxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx nebo xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx

0,4423

14-X08

14-X08-02

Xxxxx přerušení xxxxxxxxxxx x II. xxxxxxxxx nebo selektivní xxxxxxxx plodu xxx xxxxxxxxxx těhotenství

0,3056

14-I08

14-I08-03

Jiný malý xxxxxxxx výkon x xxxxxxxxxxx, xx porodu xxxx po xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx

0,2110

14-X01

14-X01-00

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

0,2497

14-X02

14-X02-00

Xxxxxx

0,1754

14-X03

14-X03-01

Xxxxxxxxxxx diagnózy xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

0,5706

14-X03

14-X03-02

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx těhotenství xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx diagnózy

0,2646

14-K04

14-K04-00

Falešný xxxxx

0,1266

14-X05

14-X05-01

Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx mimo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

0,2170

14-X05

14-X05-02

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx diagnózy u xxxxxxxxx xx xxxx 40 x více xxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx

0,3819

14-X05

14-X05-03

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx do 40 xxx věku xxx xxxxxxx xxxxxxxx

0,3021

15-X01

15-X01-00

Xxxxx překlad xxxxxxxxxxx

0,1769

15-X02

15-X02-01

Xxxxx xxxxx xx 2 xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 1000 g

0,3016

16-C01

16-C01-01

Podání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v XXXX

1,4214

16-X01

16-X01-02

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX

2,3643

16-X02

16-X02-00

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx

4,3880

16-X03

16-X03-01

Xxxxxx xxxxxxxxxx x XXXX x xxxxxxxx XX=2-4

4,4528

16-X03

16-X03-02

Xxxxx trombocytů x CVSP u xxxxxxxx XX=0-1

3,5938

16-X03

16-X03-03

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx CVSP

2,3453

16-C04

16-C04-01

Aplikace xxxx xxx 150 ODTD xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

5,4585

16-X04

16-X04-02

Xxxxxxxx 90 xx 150 XXXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx krve, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4,0061

16-X04

16-X04-03

Xxxxxxxx 45 xx 90 ODTD intravenózních xxxxxxxxxxxxxx xxx poruchu xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx mechanismu

2,1050

16-C04

16-C04-04

Aplikace 25 xx 45 XXXX xxxxxxxxxxxxxx imunoglobulinů xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1,4072

16-X04

16-X04-05

Xxxxxxxx 15 xx 25 XXXX xxxxxxxxxxxxxx imunoglobulinů xxx poruchu xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1,4687

16-X04

16-X04-06

Xxxxxxxx xxxx xxx 15 XXXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1,4434

16-X05

16-X05-01

Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

0,8912

16-X05

16-X05-02

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx syndrom

0,8405

16-C06

16-C06-00

Chemoterapie xxx xxxxxxx novotvar xxxxxxx xxxx brzlíku

0,3571

16-C07

16-C07-01

Podám xxxxxxx stimulujících xxxxxx xxxxxxxxx x XXXX x xxxxxxxx x XX=2-4

1,8630

16-X07

16-X07-02

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v XXXX x pacientů x XX=0-1

1,1087

16-X07

16-X07-03

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx leukocytů xxxx XXXX x xxxxxxxx s XX=2-4

1,1836

16-X07

16-X07-04

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx XXXX x xxxxxxxx s XX=0-1

0,6062

16-X03

16-X03-01

Xxxxxxxx výkon xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo brzlíku x xxxx xx 18 xxx xxxx x xxxxxxxx x XX=2-4

2,2306

16-X03

16-X03-02

Xxxxxxxx výkon xxx xxxxxxxxxx mízních xxxxx xxxxxxx xxxx brzlíku x xxxxxxxx xx xxxx 18 x xxxx let s XX=0-1

1,2404

16-X01

16-X01-01

Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx uzlin u xxxxxxxx s XX=1-4

0,8616

16-X01

16-X01-02

Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxx x XX=0

0,5018

16-X02

16-X02-01

Xxxxxx x xxxxxxxx s CC=3-4

1,2648

16-K02

16-K02-02

Anémie x xxxxxxxx s XX=1-2

0,7746

16-X02

16-X02-03

Xxxxxx x pacientů x XX=0

0,5302

16-X03

16-X03-01

Xxxxxxx krevního xxxxxx u xxxxxxxx X=3-4

1,4385

16-X03

16-X03-02

Xxxxxxx xxxxxxxx srážení x pacientů x XX=1-2

0,9225

16-X03

16-X03-03

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0

0,6232

16-X04

16-X04-01

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x CVSP x xxxxxxxx s XX=1-4

1,3260

16-X04

16-X04-02

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x XXXX x pacientů x XX=0

1,1209

16-X04

16-X04-03

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx CVSP x xxxxxxxx x XX=1-4

1,0702

16-X04

16-X04-04

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx CVSP x xxxxxxxx s XX=0

0,5615

16-X05

16-X05-00

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0,6651

16-X06

16-X06-01

Xxxxxx xxxxxxx x CVSP

1,6866

16-K06

16-K06-02

Trauma xxxxxxx xxxx CVSP

1,3930

16-K07

16-K07-00

Nemoci xxxxxxx x xxxxxxx

0,9417

16-X01

16-X01-00

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx poruchu xxxxxxxx xxxxxxx

6,2066

16-X01

16-X01-01

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx novotvar xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx 21 x xxxx xxxxxxxxxxx dní x použitím xxxxxxxx XXXX

6,2358

16-X01

16-X01-02

Xxxxx radioterapie xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx brzlíku x xxxxx 21 x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx techniky XXXX

6,0341

16-X01

16-X01-03

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx sleziny xxxx xxxxxxx v xxxxx 11-20 ozařovacích xxx x xxxxxxxx xxxx niky XXXX

3,5483

16-X01

16-X01-04

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro zhoubný xxxxxxxx sleziny xxxx xxxxxxx v délce 11-20 xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx techniky XXXX

3,0549

16-X01

16-X01-05

Xxxxx radioterapie pro xxxxxxx novotvar xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx 6-10 xxxxxxxxxxx xxx u xxxxxxxx XX=2-4

2,3298

16-X01

16-X01-06

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx novotvar sleziny xxxx xxxxxxx x xxxxx 6-10 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x XX=0-1

1,8903

16-X01

16-X01-07

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx 1-5 xxxxxxxxxxx dní x xxxxxxxx x CC=2-4

1,8277

16-R01

16-R01-08

Zevní xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxx 1-5 xxxxxxxxxxx xxx x pacientů s XX=0-1

1,0506

17-X01

17-X01-01

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx

19,4916

17-X01

17-X01-02

Xxxxxxxx fáze léčby xxxxxx xxxxxxxx

11,1118

17-X02

17-X02-01

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx leukémie x xxxxxxxx x XX=4

11,7342

17-X02

17-X02-02

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx 18 xxx xxxx x XX=0-3

3,0871

17-X02

17-X02-03

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx 18 x xxxx xxx s CC=0-3

3,5813

17-C03

17-C03-01

Konsolidační xxxx xxxxx akutní xxxxxxxx u pacientů x XX=4

3,6529

17-X03

17-X03-02

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx 18 xxx věku x XX=0-3

0,9447

17-X03

17-X03-03

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx 18 x xxxx xxx s XX=0-3

1,0248

17-X04

17-X04-01

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx leukémie x xxxxxxxx x XX=4

5,1556

17-X04

17-X04-02

Xxxxxxxxxx xxxx léčby xxxxxx xxxxxxxx x dětí xx 18 xxx xxxx x XX=0-3

1,5115

17-X04

17-X04-03

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx věku 18 x více xxx x XX=0-3

1,5115

17-X05

17-X05-01

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx léčba xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=4

6,2105

17-X05

17-X05-02

Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx x XX=0-3

1,7686

17-X05

17-X05-03

Xxxxxx léčba xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-3

0,5966

17-X05

17-X05-04

Xxxxxx xxxxx xxx xxx-Xxxxxxxxx xxxxxx x pacientů x XX=0-3

0,7712

17-X05

17-X05-05

Xxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx krvetvorby x xxxxxxxx x XX=0-3

1,1664

17-X05

17-X05-06

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-3

0,5026

17-X05

17-X05-07

Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx s XX=0-3

0,6078

17-X05

17-X05-08

Xxxxxxxxxxxx pro xxx-Xxxxxxxx x lymfom x xxxxxxxx x XX=0-3

0,8378

17-X05

17-X05-09

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxx onemocnění xxxxxxxxxx u xxxxxxxx x XX=0-3

0,7496

17-X06

17-X06-01

Xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx novotvary x dětí xx 18 let věku xxxx u xxxxxxxx x XX=3-4

0,9907

17-X06

17-X06-02

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx novotvary x xxxxxxxx s XX=0-2

0,3826

17-X08

17-X08-01

Xxxx xxxxxxxxxxx výkon x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x pacientů x XX=3-4

2,4777

17-X08

17-X08-02

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx pánvi x pacientů x XX=0-2

1,1428

17-X09

17-X09-01

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxx x xxxx x xxxxxxxx x XX=3-4

3,1914

17-X09

17-X09-02

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx pro špatně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxx s CC=0-2

1,2550

17-I09

17-I09-03

Jiný xxxxxxxxxxx výkon v xxxxxxx hlavy x xxxx xxx onemocnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x pacientů x CC=0-2

0,9363

17-I10

17-I10-01

Resekční xxxxx xx měkkých tkáních, xxxx x prsu x xxxxxxxx CC=3-4

3,6768

17-I10

17-I10-02

Resekční xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, kůži x xxxx x xxxxxxxx x XX=0-2

0,9296

17-X01

17-X01-01

Xxxxxx leukémie x CVSP u xxxxxxxx XX=2-4

5,0046

17-X01

17-X01-02

Xxxxxx xxxxxxxx x XXXX x xxxxxxxx s XX=0-1

0,8379

17-X01

17-X01-03

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX

1,0575

17-X02

17-X02-01

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx leukémie x XXXX u xxxxxxxx x XX=2-4

2,8917

17-X02

17-X02-02

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v CVSP x xxxxxxxx x XX=0-1

0,7186

17-X02

17-X02-03

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX

0,6249

17-X03

17-X03-01

Xxxxxxxxxx xxxxxx x XXXX x xxxxxxxx s XX=2-4

2,0348

17-X03

17-X03-02

Xxxxxxxxxx xxxxxx x CVSP x xxxxxxxx s XX=0-1

0,8943

17-X03

17-X03-03

Xxxxxxxxxx xxxxxx mimo XXXX

1,0042

17-X04

17-X04-00

Xxxxxxxxx xxxxxx

0,8666

17-X05

17-X05-01

Xxx-Xxxxxxxxx lymfom x XXXX u xxxxxxxx x CC=2-4

2,6165

17-K05

17-K05-02

Non-Hodgkinův xxxxxx x XXXX x xxxxxxxx x XX=0-1

0,9422

17-X05

17-X05-03

Xxx-Xxxxxxxxx lymfom xxxx XXXX

1,0004

17-X06

17-X06-00

Xxxxxxxx xxxxx xxx-Xxxxxxxxx xxxxxx

0,9905

17-X07

17-X07-01

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x XXXX x pacientů x XX=2-4

3,2158

17-X07

17-X07-02

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x novotvary x XXXX u xxxxxxxx s XX=0-1

0,9382

17-X07

17-X07-03

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx mimo CVSP

1,1396

17-K08

17-K08-00

Novotvary xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx

0,6183

17-X09

17-X09-01

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x měkkých tkání x CVSP x xxxxxxxx x CC=2-4

1,4086

17-K09

17-K09-02

Novotvary xxxxxxxxx, retroperitonea x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x XXXX x xxxxxxxx x CC=0-1

0,7124

17-K09

17-K09-03

Novotvary xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx XXXX x pacientů x XX=2-4

0,9228

17-X09

17-X09-04

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx tkání xxxx XXXX x xxxxxxxx x CC=0-1

0,3780

17-K10

17-K10-01

Novotvary xxxxxxx lokalizace x xxxxxxxxxx jinde x XXXX u pacientů x XX=2-4

1,6902

17-X10

17-X10-02

Xxxxxxxxx neznámé xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x XXXX x xxxxxxxx x XX=0-1

0,6548

17-X10

17-X10-03

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nezařazené jinde xxxx XXXX u xxxxxxxx x XX=2-4

1,3409

17-X10

17-X10-04

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx XXXX x xxxxxxxx x CC=0-1

0,5258

17-M01

17-M01-00

Terapeutická cytaferéza xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

11,9390

17-X01

17-X01-01

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx leukémie x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx 21 x xxxx xxxxxxxxxxx xxx

5,6744

17-X01

17-X01-02

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro špatně xxxxxxxxxxxxx novotvary xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx 21 a xxxx xxxxxxxxxxx dní

7,3385

17-R01

17-R01-03

Zevní xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x délce 11-20 xxxxxxxxxxx xxx

3,1718

17-X01

17-X01-04

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx špatně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx lymfom v xxxxx 11-20 xxxxxxxxxxx xxx

3,7311

17-X01

17-X01-05

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx 6-10 ozařovacích xxx

2,1767

17-X01

17-X01-06

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx novotvary xxxx kožní xxxxxx x xxxxx 6-10 xxxxxxxxxxx xxx

2,0713

17-X01

17-X01-07

Xxxxx radioterapie xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx leukémie xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx novotvary x xxxxx 1-5 xxxxxxxxxxx xxx u xxxxxxxx x XX=2-4

1,7185

17-X01

17-X01-08

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx špatně diferencované xxxxxxxxx v xxxxx 1-5 xxxxxxxxxxx xxx x pacientů x XX=0-1

1,1423

18-X01

18-X01-01

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx prsty xxxx xxxxxxxxxxx výkon v xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sepse

5,1765

18-I01

18-I01-02

Jiný xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx zánětlivého xxxxxxx xxxxx

3,4747

18-X01

18-X01-01

Xxxxx sepse u xxxxxxxx x XX=4 xxxx xxxxx x xxxx xx 18 xxx xxxx s XX=4

3,0181

18-X01

18-X01-02

Xxxxx sepse x xxxxxxxx1x CC=3 xxxx xxxxx x xxxx xx 18 xxx xxxx x XX=2-3

2,6108

18-X01

18-X01-03

Xxxxx x xxxx xx 18 let věku x XX=0-1

1,8284

18-X01

18-X01-04

Xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx 18 a xxxx xxx x XX=4

2,4565

18-X01

18-X01-05

Xxxxx x pacientů ve xxxx 18 x xxxx let x XX=3

1,6713

18-X01

18-X01-06

Xxxxx x pacientů xx věku 18 x více xxx x XX=1-2

1,4033

18-X01

18-X01-07

Xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx 18 x více xxx s CC=0

1,0324

18-K02

18-K02-01

Bakteriální, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x XX=3-4

1,5840

18-X02

18-X02-02

Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx nemoci nezařazené xxxxx x pacientů x XX=1-2

1,2563

18-X02

18-X02-03

Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x XX=0

0,8757

18-X02

18-X02-04

Xxxxxx xxxxxx x neurčené xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx u pacientů x XX=1-4

0,8326

18-X02

18-X02-05

Xxxxxx nemoci x xxxxxxxx následky xxxxxxx xxxxxxxxxx jinde x xxxxxxxx x XX=0

0,4922

18-X03

18-X03-01

Xxxxxxxxx x systémové xxxxx nezařazené jinde x xxxxxxxx s XX=2-4

1,6984

18-X03

18-X03-02

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jinde x pacientů s XX=0-1

0,6618

18-X01

18-X01-10

Xxxxxxxxxx metody xxxx xxx xxxxx provedené x 6 x xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx 25-96 xxxxx (2-4 xxx)

4,2788

18-X01

18-X01-02

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx 4-5 xxxxx

2,3319

18-X01

18-X01-03

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxx x 1-3 dnech

2,1098

20-K01

20-K01-01

Předčasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx nadužívání xxxxxxxxxxxxxxx látek

0,1362

20-K01

20-K01-02

Akutní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x XX=2-4

0,8471

20-X01

20-X01-03

Xxxxxxxxxx xxxxxx psychiatrická xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

0,6440

20-X01

20-X01-04

Xxxxxxxxxx xxxxxxx psychiatrická xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x poruchy xxxxxxx xxxxxxxxx psychoaktivními xxxxxxx

0,3816

20-X01

20-X01-05

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-1

0,3289

20-X01

20-X01-06

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-1

0,2578

20-X02

20-X02-01

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 2-5 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx

1,4113

20-X02

20-X02-02

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče 2-5 xxx xxx xxxxxxxxxx alkoholu, léků xxxx xxxx x xxxxxxxx s XX=2-4

1,3595

20-X02

20-X02-03

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 2-5 xxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx, léků xxxx xxxx x xxxxxxxx x XX=0-1

0,5728

20-X03

20-X03-01

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 6-10 xxx x zvýšená xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx;

1,3168

20-X03

20-X03-02

Xxxxxx psychiatrická péče 6-10 xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx drog u xxxxxxxx x XX=2-4

1,2949

20-X03

20-X03-03

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče 6-10 xxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx x pacientů x XX=0-1

1,0110

20-X04

20-X04-01

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 11-15 xxx x xxxxxxx psychiatrická xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx

1,4636

20-X04

20-X04-02

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče 11-15 dnů xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx nadužívání xxxxxxxx, xxxx xxxx drog

1,4984

20-K05

20-K05-01

Akutní xxxxxxxxxxxxx péče 16-20 xxx a zvýšená xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx

1,8896

20-X05

20-X05-02

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 16-20 dnů xxx zvýšené psychiatrické xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx

1,9813

20-X06

20-X06-01

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče 21-25 xxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče xxx xxxxxxxxxx alkoholu, xxxx xxxx xxxx

2,4080

20-X06

20-X06-02

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 21-25 xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx alkoholu, léků xxxx xxxx

2,4006

20-X07

20-X07-01

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 26-30 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx nadužívání xxxxxxxx, léků xxxx xxxx

2,8907

20-X07

20-X07-02

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 26-30 xxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx nadužívání xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx

3,0205

20-X08

20-X08-01

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče 31 x xxxx dnů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx

4,2789

20-X08

20-X08-02

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 31 x xxxx xxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx

4,9572

20-X01

20-X01-00

Xxxxxxxxxx metody xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

3 6307

21-X01

21-X01-00

Xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxx. xxxxxxxxxx xxxxx

0,8152

21-X02

21-X02-00

Xxxxxx xxxxxxxx příčin xxxxxxxxxx xxxxx

0,3760

21-X03

21-X03-00

Xxxxxxxxx a pozorování xx xxxxx x xxxxxx

0,1831

21-X04

21-X04-00

Xxxxxxxxx reakce

0,2279

21-K05

21-K05-01

Toxické xxxxxx x xxxxxxxx x XX=3-4

1,5164

21-X05

21-X05-02

Xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx x XX=1-2

0,8541

21-X05

21-X05-03

Xxxxxxx xxxxxx léčiv x xxxx x xxxxxxxx XX=0

0,4675

21-X05

21-X05-04

Xxxxxxx xxxxxx jiných xxxxx u xxxxxxxx x CC=0

0,2424

21-K06

21-K06-00

Komplikace xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jinde

0,4932

21-M01

21-M01-00

Eliminační xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

3,6307

22-X02

22-X02-00

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx popálení, poleptání xxxx xxxxxxxx

2,2777

22-X03

22-X03-01

Xxxxxxxx xxxxx xxxx záprstí x XXXX pro xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

1,4676

22-X03

22-X03-02

Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx XXXX xxx xxxxxxxx, poleptání xxxx xxxxxxxx

1,0881

22-X04

22-X04-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, poleptání xxxx xxxxxxxx s 2 x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx

2,8639

22-X04

22-X04-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxx

1,3553

22-X05

22-X05-01

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XXXX 2 x více xxxxxxxxxxxx xxx

2,8606

22-X05

22-X05-02

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x XXXX x 1 xxxxxxxxxxx xxxx

1,0392

22-X05

22.X05-03

Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, poleptání xxxx omrzliny xxxx XXXX s 2 x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx

1, 1823

22-X05

22-X05-04

Xxxxxxxx x xxxxxx popáleniny, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mimo XXXX s 1 xxxxxxxxxxx xxxx

0,4207

22-X01

22-X01-00

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx 3 xxx

0,2848

22-X02

22-X02-00

Xxxxxxxxxx a poleptání xxxx xx xxxx 3-14 xxx

0,3309

22-X03

22-X03-00

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx pacientů xx xxxx 15 a xxxx xxx

0,3975

22-X04

22-X04-00

Xxxxxxxx

0,5659

23-X09

23-X09-01

Xxxxxxxxxxx odstraněním xxxxxxxxx

0,6701

23-X09

23-x09-02

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vejcovodů xxxx chámovodů

0,5608

23-I10

23-I10-00

Odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oka

0,5678

23-K01

23-K01-00

Neprovedení xxxxxxxxx xxxx

0,1314

23-X02

23-X02-01

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx těhotenství x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x dětí x xxxxx 29 xxx x xxxx

3,0783

23-X02

23-X02-02

Xxxxx xxxxxxxxx stavů vzniklých x perinatálním xxxxxx x dětí x xxxxx 29 xxx x více

0,5158

23-K03

23-K03-01

Potřeba imunizace

0,1669

23-K03

23-K03-02

Jiná xxxx x xxxxx xxx obtíží xxxx xxxxx xxxxxxxx

0,3545

23-X04

23-X04-01

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx nemoci a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx 80 x xxxx xxx

0,5160

23-X04

23-X04-02

Xxxxxxxxx x pozorování xxx xxxxxxxxx na xxxxxx x patologické xxxxx x xxxxxxxx xx 79 let xxxx

0,3869

23-X05

23-X05-01

Xxxxxxxx vyšetření xxx xxx dříve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

0,5677

23-X05

23-X05-02

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx léčené xxxxxxxxxx

0,4425

23-X06

23-X06-00

Xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

0,6132

24-X04

24-X04-00

Xxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxx - 0-4 xxxxxxxxxxxxx dny

0,4554

24-M05

24-M05-01

Akutní xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nervové xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 5-6 xxxxxxxxxxxxxxx xxx

0,6419

24-X05

24-X05-02

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx - 5-6 rehabilitačních xxx

0,5896

24-X06

24-X06-01

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx onemocnění xxxxxxxxx nervové soustavy xxxx x pacientů x xxxxxxxxxxx končetinou - 7-12 rehabilitačních xxx

1,1548

24-X06

24-X06-02

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx onemocnění - 7-12 xxxxxxxxxxxxxxx xxx

1,0233

24-X07

24-X07-01

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx onemocnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxx x amputovanou xxxxxxxxxx - 13-18 xxxxxxxxxxxxxxx xxx

1,7399

24-X07

24-X07-02

Xxxxxx rehabilitace xxx xxxxxxx onemocnění - 13-18 xxxxxxxxxxxxxxx xxx

1,5094

24-X08

24-X08-01

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nervové xxxxxxxx xxxx x pacientů x amputovanou končetinou - 19-24 xxxxxxxxxxxxxxx xxx

2,5593

24-X08

24-X08-02

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx onemocnění - 19-24 xxxxxxxxxxxxxxx xxx

2,3557

24-X09

24-X09-01

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nervové soustavy xxxx u xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 25-30 rehabilitačních xxx

3,4546

24-X09

24-X09-02

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx - 25-30 rehabilitačních dnů

3,2680

24-M10

24-M10-01

Akutní xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx soustavy xxxx x pacientů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 31-42 xxxxxxxxxxxxxxx xxx

4,4729

24-X10

24-X10-02

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx onemocnění - 31-42 xxxxxxxxxxxxxxx xxx

4,4729

24-X11

24-X11-01

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - 43-54 rehabilitačních xxx

5,2934

24-X11

24-X11-02

Xxxxxx rehabilitace xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx - 43-54 xxxxxxxxxxxxxxx dnů

5,2934

24-M12

24-M12-00

Akutní xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx soustavy - 55-66 xxxxxxxxxxxxxxx xxx

5,2934

24-X13

24-X13-00

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - 67 x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx

5,2934

88-X01

88-X01-00

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x XXX 01

0,1146

88-I02

88-I02-00

Hospitalizační xxxxxxx reklasifikované x XXX 02

0,1146

88-I03

88-I03-00

Hospitalizační xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x MDC 03

0,1146

88-X04

88-X04-00

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x XXX 04

0,1146

88-I05

88-I05-00

Hospitalizační xxxxxxx reklasifikované z XXX 05

0,1146

88-I06

88-I06-00

Hospitalizační xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x MDC 06

0,1146

88-X07

88-X07-00

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx reklasifikované x MDC 07

0,1146

88-X08

88-X08-00

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rektasifikované x XXX 08

0,1146

88-I09

88-I09-00

Hospitalizační xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x XXX 09

0,1146

88-X10

88-X10-00

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x XXX 10

0,1146

88-I11

88-I11-00

Hospitalizační xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx z XXX 11

0,1146

88-I12

88-l12-00

Hospitalizační xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x XXX 12

0,1146

88-X13

88-1X3-00

Xxxxxxxxxxxxxx případy reklasifikované x XXX 13

0,1146

88-I14

88-I14-00

Hospitalizační xxxxxxx reklasifikované x XXX 14

0,1146

88-X15

88-X15-00

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx z XXX 15

0,1146

88-X16

88-X16-00

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x XXX 16

0,1146

88-I17

88-I17-00

Hospitalizační xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx z XXX 17

0,1146

88-X18

88-X18-00

Xxxxxxxxxxxxxx případy xxxxxxxxxxxxxxx x XXX 18

0,1146

88-X19

88-X19-00

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x XXX 19

0,1146

88-I20

88-I20-00

Hospitalizační xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx z XXX 20

0,1146

88-X21

88-X21-00

Xxxxxxxxxxxxxx případy xxxxxxxxxxxxxxx x MDC 21

0,1146

88-X22

88-X22-00

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x XXX 22

0,1146

Xxxx X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, které byly x xxxxxxxxxxx období xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx paušálem

CZ-DRG báze - xxx

XX-XXX xxxxxxx - xxx

Xxxx X - CZ-DRG xxxxxxx - xxxxx

XX-XXX - xxxxxxxxx váha

04-I02

04-I02-01

Anatomická xxxxxxx xxxx s dalším xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx

7,5578

04-X02

04-X02-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x pacientů x XX=3-4

4,8301

04-X02

04-X02-03

Xxxxxxxxxx resekce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XX=0-2

3,5296

04-X02

04-X02-04

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx s XX=0-2

3,1618

04-X03

04-X03-01

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx

7,4702

04-X03

04-X03-02

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x XX=3-4

3,4263

04-X03

04-X03-03

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-2

2,6869

04-X03

04-X03-04

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx s XX=0-2

2,0316

04-X05

04-X05-01

Xxxxx xxxxxxxxxxx výkon v xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx výkonem x xxxx den

7,7099

04-I05

04-I05-02

Velký xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx hrudní xxxx xx xxxxxxxx mimo xxxxxxx xxxx u xxxxxxxx x CC=3-4

4,5010

04-I05

04-I05-03

Velký xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx plic x xxxxxxxx x XX=0-2

2,1143

13-X01

13-X01-00

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx novotvar ženské xxxxxxxxxxx soustavy

6,4260

13-I02

13-I02-01

Odstranění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx novotvar xxxxxx xxxxxxxxxx resekčního xxxxxx xx okolních tkáních x xxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxx

6 5238

13-X02

13-X02-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x právě 1 xxxxxxxxxx u xxxxxxxxx x XX=4

6,5238

13-X02

13-X02-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonu xx okolních tkáních x právě 1 xxxxxxxxxx u pacientek x XX=2-3

4 0804

13-X02

13-X02-04

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohlavních orgánů xxx xxxxxxx novotvar xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v právě 1 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x CC=0-1

3,5353

13-I04

13-I04-02

Odstranění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx parametrií xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx s XX=4

4,3406

13-X04

13-X04-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohlavních xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x XX=2-3

3,8504

13-X04

13-X04-04

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s XX=0- 1

2,2546

13-X05

13-X05-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx uzlinách xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x XX=3-4

5,1727

13-X05

13-X05-02

Xxxxxxxxxx vnitřních pohlavních xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx mízních uzlinách xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx děložního x xxxxxxxxx s CC=0-2

2,1888

13-I05

13-I05-03

Odstranění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx výkonu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx XX=0-2

1,5728

13-X06

13-X06-01

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx pochvy pro xxxxxxx novotvar x xxxxxxxxx s XX=3-4

4,1502

13-X06

13-X06-02

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x XX=0-2

2,1846

13-X07

13-X07-01

Xxxxxxxxxx mízních xxxxx pro zhoubný xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx těla xxxxxxxxx

2 2432

13-X07

13-X07-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

1,7665

13-X07

13-X07-03

Xxxxxxxxxx mízních xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx

1,5539

13-X08

13-X08-01

Xxxxxxxxxxx výkon xxx xxxxxxx xxxxxxxx děložních xxxxx xxxx těla xxxxxxxxx

1 6611

13-I08

13-I08-02

Neradikální xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx

1,5502

13-X08

13-X08-03

Xxxxxxxxxxx výkon pro xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1,2184

Xxxx X

Xxxxxx homogenní xxxxxxx xxxxxx klasifikované xx xxxx, xxxxx byly x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx paušální úhradou x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx hrazeny xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nižšími xxxx-xxxxxxxx

XX- XXX - xxxx xxx

XX-XXX skupina - xxx

Xxxx X - XX-XXX xxxxxxx - xxxxx

XX-XXX - xxxxxxxxx váha

CZ-DRG - xxxxx relativní xxxx xxx xxxxxxx náklady

00-M10

00-M10-01

Odběr xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x CC=3-4

4,3211

3,4204

00-M10

00-M10-02

Odběr xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxx s CC=0-2

1,2450

1,0616

00-M11

00-M11-01

Odběr xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx onemocnění než xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=3-4

4,3211

3,4204

00-X11

00-X11-02

Xxxxx krvetvorných xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx hematoonkologickém x pacientů x XX=0-2

2,0324

1,8405

01-x01

01-X01-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx stimulaci xxx xxxxxxxxxx kompulzivní xxxxxxx - xxxxxxxxxxx

16,6571

2,2555

01-x01

01-X01-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx

6,6586

3,6842

01-X02

01-X02-00

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

6,6586

3,6842

01-X03

01-X03-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx stimulaci pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - zkušební x xxxxxxxxxxx xxxxxx

8,6673

1,3218

01-X03

01-X03-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nervové xxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxxx období

6,8340

6,8340

01-I03

01-I03-03

Implantace zařízení xxx xxxxx stimulaci xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

2,1598

0,6899

01-X04

01-X04-00

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pumpy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

9,1617

1,2868

01-X05

01-X05-00

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro stimulaci xxxxxxxxxx nervu

6,1806

1,0904

02-I10

02-I10-01

Rekonstrukční xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx

0,8861

0,8684

02-X10

02-X10-02

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx jiné xxxxxx xxxxxxxx

0,6115

0,5888

02-X01

02-X01-00

Xxxxxxxxxxxxxx xxx

1,8296

1,7949

02-X02

02-X02-00

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx

1,3720

1,3054

03-X01

03-X01-01

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx čelistního xxxxxx

20,6772

4,1435

03-X01

03-X01-02

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

10,2219

2,1206

03-X02

03-X02-01

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

24,3610

2,3852

03-X02

03-X02-02

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kochleárního implantátu

11,9848

1,5204

03-I02

03-I02-03

Zavedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

8,3648

1,6808

03-X02

03-X02-04

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx implantátu xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

1,6605

0,7760

03-X15

03-X15-00

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vrozenou xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx

0,9769

0,9753

03-X16

03-X16-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x CC=2-4

1,4655

1,4409

03-I16

03-I16-02

Odstranění krčních xxxxxx pro xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x pacientů s XX=0-1

0,8954

0,8925

03-X17

03-x17-00

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx. xxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx kůstek

0,8496

0,8418

03-I18

03-I18-01

Výkon xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar xxxx u pacientů x XX=3-4

14430

1,3994

03-X18

03-X18-02

Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxx novotvar u xxxxxxxx x XX=0-2

0,8437

0,8350

04-X06

04-X06-01

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vpáčeného xxxx xxxxxxx hrudníku

2,8387

1,8134

04-I06

04-I06-02

Operace xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přístupem

1,9823

1,9521

04-I11

04-I11-00

Odstranění dlahy xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

0,7974

0,7972

05-X05

05-X05-01

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx XXX-XX

6,7178

5,6959

05-X05

05-X05-02

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx srdeční xxxx na xxxxxxxxx xxxxx X-XX

4,7160

3,9791

05-X09

05-X09-00

Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

8,2161

5,9210

05-X19

05-X19-01

Xxxxxxx xxxxxxx vrozené srdeční xxxx xx xxxxxxxx xxxxx

3,8604

3,8065

05-X19

05-X19-02

Xxxxxxxxxx korekce xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx

3,1420

3,0834

05-X03

05-X03-00

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx

3,3507

1,2451

05-X05

05-X05-01

Xxxxxxxxxxxx ablace x dalším xxxxxxxxx xxxxxxx x jiný xxx nebo x xxxxxxxx x XX=4

5,5088

2,5985

05-X05

05-X05-02

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

3,5160

1,0647

05-X05

05-X05-03

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

1,9991

0,6888

05-X05

05-X05-04

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

1,1845

0,4402

06-X01

06-X01-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx sakrálního xxxxx xxx inkontinenci xxxxxxx - zkušební x definitivní xxxxxx

8,6673

1,3218

06-X01

06-X01-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx stolice - xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

6,6076

0,4897

06-x01

06-X01-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx stolice - xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

2,1598

0,6899

06-X03

06-X03-00

Xxxxxxxxxx xxxx resekce xxxxx

6,4255

5,4690

06-X10

06-X10-00

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx

2,6135

2,5966

06-X15

06-X15-00

Xxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1,7596

1,3928

06-X16

06-X16-01

Xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx operačním xxxxxxx x xxxx xxx xxxx u xxxxxxxx s CC=3-4

1,5531

1,4866

06-I16

06-l16-02

Laparoskopický xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxx x XX=0-2

1,1054

0,7996

06-X16

06-X16-03

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x XX=0-2&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

0,8510

0,6135

06-X16

06-X16-04

Xxxxxxxx chirurgický výkon xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxx ve xxxx 16 a xxxx xxx s XX=0-2

0,6762

0,6581

06-X16

06-X16-05

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x dětí xx 16 xxx xxxx x XX=0-2

0,4614

0,4614

06-X18

06-X18-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx

2,6662

2,4932

06-X18

06-X18-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx 18 xxx xxxx xxxx pacientů ve xxx x 65 x více xxx xxx rozsáhlý xxxxx xxxx x CC=2-4

2,0447

1,9399

06-I18

06-I18-03

Odstranění xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx 18-64 xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x XX=2-4

1,4075

1,2645

06-X18

06-X18-04

Xxxxxxxxxx apendixu xxx xxxx xxxxxxxx zánět xxxx jiné xxxxxxxxxx x xxxx xx 18 let xxxx xxxxxxxx xx xxxx 65 x xxxx xxx x XX=0-1

1,1514

1,0737

06-X18

06-X18-05

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro méně xxxxxxxx zánět xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx 18-64 let x XX=0-1

0,8555

0,7205

06-X19

06-X19-00

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

1,3344

1,1703

08-X02

08-X02-00

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx kostí a xxxxxxx xxxxx

3,8358

3,4999

08-X01

08-X01-01

Xxxxxxxxxx zařízení xxx míšní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx - xxxxxxxx i definitivní xxxxxx

8,6673

1,3218

08-X01

08-X01-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx páteře x xxxxx - pouze xxxxxxxxxxx období

6,6946

0,5205

08-I01

08-I01-03

Implantace xxxxxxxx xxx míšní xxxxxxxxx xxx onemocnění xxxxxx x míchy - xxxxx xxxxxxxx období

2,1598

0,6899

08-I02

08-I02-00

Implantace xxxxxxxxxxxx lékové xxxxx xxx onemocnění xxxxxx x míchy xxxx xxxxxxx ochrnutí

9,1617

1,2868

08-I06

08-I06-01

Implantace tumorózní xxxxxxxxxxx xxxxxx

5,4270

2,5662

08-X06

08-X06-02

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

4,8783

2,3065

08-X06

08-X06-03

Xxxxxx endoprotézy xxxxxx x výměnou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2,1900

1,8188

08-X06

08-X06-04

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

2,4260

1,5852

08-X06

08-X06-05

Xxxxxxxxxx hemiartroplastiky xxxxxx xxxx patelo- xxxxxxxxx xxxxxxx

2,1982

1,3636

08-X07

08-X07-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

3,4873

1,8991

08-X07

08-X07-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

2,2289

1,2301

08-X09

08-X09-01

Xxxxxxxxxx tumorózní endoprotézy xxxx xxxxxxxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

3,4873

1,8991

08-X09

08-X09-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxx endoprotézy xxxxx

3,0068

1,5856

08-X09

08-X09-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlavičky xxxxx

1,9427

1,1795

08-X27

08-X27-01

Xxxxx defektu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx pro nemoci xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x CC=2-4

4,4900

4,3545

08-I27

08-I27-02

Krytí xxxxxxx volným xxxxxxxx xxxx nebo více xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x XX=0-1

4,4624

4,3267

08-X27

08-X27-03

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx přenosem xxxxxxx xxxxxx xx kosti xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a pojivových xxxxx x pacientů x XX=0-1

4,2249

4,1680

09-X01

09-X01-01

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dvou x více xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx s XX=2-4

4,4135

4,2795

09-X01

09-X01-02

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx tkáně x xxxx u xxxxxxxx x XX=0-1

4,0938

4,0447

09-X03

09-X03-00

Xxxxxxxxxxxxxx

2,5417

2,3188

09-X07

09-X07-01

Xxxxxxx xxxx xxxxxx rekonstrukce xxxxxxxxxxx xxxx xxxx

1,7783

1,4230

09-X07

09-X07-02

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

1,2816

1,1036

09-X08

09-X08-01

Xxxxxxxxxxxx obou xxxx implantátem

1,2947

0,9411

09-I08

09-I08-02

Rekonstrukce xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx obou xxxx xxxxxx xxxxx

1,1290

1,0617

09-X08

09-X08-03

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx místní tkání

0,8219

0,8196

10-I10

10-I10-00

Plastický xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx nutriční poruchu

1,1666

1,1639

10-I11

10-I11-00

Chirurgický xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1,8462

1,6277

10-X13

10-X13-01

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx tělísek xx xxxxxxxxxxx, s dalším xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx den xxxx x xxxxxxxx s XX=3-4

1,4405

1,4251

10-X13

10-X13-02

Xxxxxxxxxx xxxx štítné xxxxx u xxxxxxxx x XX=0-2

1,1468

1,1411

10-X13

10-X13-03

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx žlázy x xxxxxxxx x XX=0-2

0,9045

0,8992

10-X13

10-X13-04

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-2

0,6612

0,6575

10-X15

10-X15-00

Xxxxxxxxxxx výkon na xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx

1,0700

1,0692

10-X02

10-X02-01

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

0,9698

0,8049

10-X02

10-X02-02

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0,6536

0,6261

11-X02

11-X02-00

Xxxxxxxxxx ruteficiálního xxxxxxxxx

5,3364

1,2885

11-X03

11-X03-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nervu xxx xxxxxxxxxxxx xxxx - zkušební i xxxxxxxxxxx xxxxxx

8,6673

1,3218

11-X03

11-X03-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx sakrální xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx - xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

6,6999

0,5084

11-X03

11-X03-03

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx - xxxxx xxxxxxxx období

2,1598

0,6899

11-I07

11-I07-02

Resekce xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx nebo u xxxxxxxx s XX=4

4,6620

4,3504

11-X07

11-X07-03

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx XX=2-3

2,8520

2,7365

11-X07

11-X07-04

Xxxxxxx ledviny u xxxxxxxx s CC=0-1

1,9005

1,8609

11-I14

11-I14-01

Závěsná xxxx slingová xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx

1,4814

0,9917

11-X14

11-X14-02

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx trubice x xxx

0,6306

0,3633

12-X02

12-X02-02

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

3,3147

2,7638

12-X02

12-X02-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uzlin xxxxxxxxx xxxxxxxx

2,1824

2,1581

12-X03

12-X03-02

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostaty xxx xxxxxxx uzlin

2,3289

2,0153

12-I03

12-I03-03

Odstranění xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx způsobem xxx zhoubný xxxxxxxx

2,1234

2,1005

12-X03

12-X03-04

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx bez mízních xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

1,8419

1,8196

12-X10

12-X10-01

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx onemocnění xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1,1346

0,9926

12-X10

12-X10-02

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx exploratomí xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx adnex

0,5738

0,5736

12-I13

12-I13-01

Laparoskopické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx spermatokély otevřeným xxxxxxxxx x xxxxxxxx x CC=3-4

0,9234

0,8026

12-I13

12-I13-02

Odstranění xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupem u xxxxxxxx x XX=0-2

0,5724

0,5720

12-X02

12-X02-01

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx x XX=1-4

1,2088

1,1863

12-X02

12-X02-02

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx x XX=0

0,9840

0,9840

13-X03

13-X03-01

Xxxxxxxx xxxxx xx trávicí xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

3,6813

2,9472

13-X03

13-X03-02

Xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

1,3078

1,2247

13-X11

13-X11-01

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pacientek x CC=3-4

3,0132

2,7971

13-I11

13-I11-02

Odstranění xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx x CC=1-2

1,5619

1,4168

13-I11

13-I11-03

Odstranění xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx zhoubný xxxxxxxx x xxxxxxxxx x XX=0

1,3809

1,2254

13-X12

13-X12-00

Xxxx xxxxxxxxxxx výkon xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1,4696

1,1951

13-X14

13-X14-01

Xxxxxxxx výkon xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx XX=3-4

2,1784

1,9262

13-X14

13-X14-02

Xxxxxxxx výkon xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x XX=0-2

1,3962

1,3719

13-X14

13-x14-03

Xxxxxxxx výkon xx xxxxxxxxx adnexech xxx onemocnění xxxx xxxxxxx xxxxxxxx laparoskopickým xxxxxxxxx u pacientek x XX=0-2

0,8320

0,6492

13-X17

13-X17-00

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx srůstů

0,7459

0,5772

14-I02

14-I02-01

Odstranění xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx

2,0861

1,9746

14-X02

14-102-02

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx potrat xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1,4324

1,2775

14-X04

14-X04-00

Xxxxxxxxxxx xxxxx xx děložních adnexech x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx

0,7875

0,6126

19-X01

19-X01-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx mozkovou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kompulzivní xxxxxxx - xxxxxxxxxxx

16,6571

2,2555

19-X01

19-X01-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx hlubokou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx

6,6586

3,6842

19-X02

19-X02-01

Xxxxxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx volný přenos xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx1 s XX=2-4

4,4758

4,3384

19-X02

19-X02-02

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx volný xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxx sexuálních xxxxxx x pacientů s XX=0-1

4,4624

4,3267

19-X02

19-X02-03

Xxxxxxxxxxxxx výkon zahrnující xxxxx přenos jednoho xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx x XX=0-1

4,1458

4,0837

23-X05

23-X05-01

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tkání

4,3979

4,3397

23-I05

23-I05-02

Profylaktické xxxxxxxxxx prsu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obou xxxx

1,7886

1,4394

23-X05

23-X05-03

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

1,5642

1,3778

23-X06

23-X06-01

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx prsů xxx xxxxxxxxxxxx xxxx profylaktické xxxxxxxxxx jednoho xxxx x xxxxxxxxx x XX=2-4

1,1469

1,1356

23-X06

23-X06-02

Xxxxxxxxxxxxx odstranění xxxxxxx xxxx bez rekonstrukce x xxxxxxxxx s XX=0-1

0,9260

0,9045

23-X07

23-X07-00

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

1,3816

1,1454

23-X08

23-X08-00

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx děložních adnex

0,7970

0,6117

23-M01

23-M01-00

Odběr xxxxxxxxxx h buněk xx xxxxxxxx dárce

0,4023

0,3700

Část X

Xxxxxxx homogenní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxx, které xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx úhrady x xxxxx mírou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx-xxxxxxxx

XX-XXX xxxx - xxx

XX-XXX xxxxxxx

- kód

Část X - XX-XXX xxxxxxx - název

CZ-DRG - xxxxxxxxx váha

CZ-DRG - xxxxx relativní xxxx pro nepřímé xxxxxxx

00-X01

00-X01-01

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx

0,8694

0,6668

00-X01

00-X01-02

Xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

0,3848

0,3795

00-X01

00-X01-03

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

0,2840

0,2839

00-X05

00-X05-01

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxx x CC=3-4

13,4655

11,5778

00-I05

00-I05-02

Transplantace ledviny x pacientů x XX=0-2

6,9043

6,2567

00-X06

00-X06-01

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx krvetvoných xxxxx x dětí xx 18 xxx xxxx

30,2504

20,6133

00-X06

00-X06-02

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x pacientů xx xxxx 18 x xxxx xxx

25,1962

17,7206

00-X07

00-X07-00

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx buněk xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mnohočetného xxxxxxx

8,0893

6,3382

00-X08

00-X08-00

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx buněk xxx mnohočetný myelom

4,6102

3,6627

00-M09

00-M09-01

Autologní xxxxxxxxxxxxx krvetvorných xxxxx xxx xxxxx onemocnění xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx u xxxx xx 18 xxx xxxx

10,0309

7,6233

00-X09

00-X09-02

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx u xxxxxxxx xx věku 18 x xxxx xxx

5,9523

4,9279

01-X06

01-X06-01

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxx operačním xxxxxxx x xxxx xxx

7,2766

6,7058

01-X06

01-X06-02

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx prostoru s xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ventilací x xxxxx 25-96 xxxxx (2-4 dny) xxxx x pacientů x XX=2-4

5,1687

4,9010

01-X06

01-X06-03

Xxxxxxxxxxx výkon x nitrolebním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxx xx 18 xxx xxxx x XX=0-1

3,5349

3,4310

01-X06

01-X06-04

Xxxxxxxxxxx xxxxx x nitrolebním xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxx epilepsii nebo xxxxxxxxx pacientů xx xxxx 18 x xxxx xxx x XX=0-1

3,3767

3,3767

01-X06

01-X06-05

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ostatní onemocnění x pacientů xx xxxx 18 x xxxx xxx x XX=0-1

2,6736

2,5025

01-X07

01-X07-01

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nebo transsfenoidálním xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxx

8,0469

6,7404

01-X07

01-X07-02

Xxxxxxxxxxx xxxxx x návrtu xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx přístupem pro xxxxxxxxxxxxx krvácení, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 25-96 xxxxx (2-4 xxx) xxxx x xxxxxxxx x XX=4

4,7409

4,4646

01-X07

01-X07-03

Xxxxxxxxxxx výkon z xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx vrozené xxxx xxxxxxx soustavy x xxxxxxxx x XX=0-3

3,2458

2,1177

01-X07

01-X07-04

Xxxxxxxxxxx výkon x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-3

2,2679

2,1666

01-X08

01-X08-01

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vrozené xxxx

6,1164

4,7253

01-X08

01-X08-02

Xxxxxxxxxxx xxxxx na úrovni xxxxx a xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxx

4,2014

4,0704

01-X08

01-X08-03

Xxxxxxxxxxx výkon xx xxxxxx xxxxx x tvrdé pleny xx xxxxxxxx hlavní xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx x XX=3-4

2,8306

2,7355

01-X08

01-X08-04

Xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx x tvrdé xxxxx x xxxxxxxx x CC=0-2

1,6156

1,5586

01-I09

01-I09-01

Extrakraniální xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx x komplexním XXXX x xxxxxxxx x XX=1-4

2,2982

2,2488

01-X09

01-X09-02

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na cévách xxxxx v xxxxxxxxxx XXXX u pacientů x CC=0

1,5302

1,5064

01-I09

01-I09-03

Extrakraniální xxxxxxxxxxx xxxxx na cévách xxxxx xxxx komplexní XXXX

1,3431

1,3099

01-X10

01-X10-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1,6981

1,5044

01-X11

01-X11-01

Xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx velofaryngeální xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

0,9999

1,9975

01-X11

01-X11-02

Xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

0,5721

0,5661

01-X01

01-X01-01

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

6,5854

1,9081

01-X01

01-X01-02

Xxxxxxxxxx xxx krvácení xx xxxxx

7,7657

5,0347

01-X01

01-X01-03

Xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx soustavy

3,9502

1,6600

01-M02

01-M02-00

Odstranění xxxxxxx xxxx endovaskulární xxxxxx xxx onemocnění xxxxxxx xxxxxxxx

5,4023

2,6869

01-X03

01-X03-01

Xxxxxxxxxxxxx mozkových xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, aneurysma nebo xxxxxxx

4,1291

2,1581

01-X03

01-X03-02

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

2,7070

1,1955

01-X01

01-X01-00

Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

1,8296

1,7949

02-X01

02-X02-00

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

1,3760

0,7327

01-X02

01-X02-01

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1,2274

0,7327

02-X02

02-X02-02

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

1,3695

1,2715

02-X03

01-X03-00

Xxxxxxxxxx xxxxxx očnice x xxxxxxxxxxx

2,6438

2,4570

02-X04

02-X04-00

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx očnici

0,9679

0,8891

02-I05

02-I05-01

Chirurgické xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx dnech

2,2886

2,2273

02-I05

02-I05-02

Chirurgické xxxxxxxx xxxxxxxx oka v xxxxx jednoho xxxxxxxxxx xxx

1,3697

1,3573

02-X06

02-X06-01

Xxxxxxxxxx sklivce pro xxxxx

1,3172

1,2636

02-X06

02-X06-02

Xxxxxxxxxx sklivce xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx

0,9030

0,8033

02-X06

02-X06-03

Xxxxxxxxxx sklivce pro xxxx hlavní xxxxxxxx

0,6369

0,6145

02-X07

02-X07-01

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx z xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx hlavní xxxxxxxxx

1,6749

1,5262

02-X07

02-X07-02

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx segmentu bez xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

1,0971

1,0773

02-X08

02-X08-01

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx 18 let

1,4692

1,4689

02-I08

02-I08-02

Chirurgický xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx věku 18 x xxxx xxx

0,5527

0,5515

02-X11

02-X11-01

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx okohybném xxxxx x dětí xx 18 xxx

0,8762

0,8751

02-X11

02-X11-02

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx věku 18 x xxxx let

0,6479

0,6471

03-I03

03-I03-01

Mikrochirurgický xxxxxxxxx výkon xxx xxxxxxxx x xxxx, xxxx, xxx nebo xxxxx

7,6824

7,4400

03-X03

03-X03-01

Xxxx plastický xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxx, xxxx, xxx xxxx hrdla

5,1859

5,0437

03-I07

03-I07-01

Resekční xxxxx x dutině ústní xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx x odstraněním xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 25-96 xxxxx (2-4 xxx) xxxx s XX=3-4

3,8304

3,7394

03-X07

03-X07-02

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx ústní xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uzlin u xxxxxxxx x CC=0-2

2,3241

2,3149

03-I08

03-I08-01

Disekce xxxxxxx uzlin xxx xxxxxxxx xxxx, xxxx, xxx nebo xxxxx

1,9480

1,9370

03-X08

03-X08-02

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uzlin xxx xxxxxxxx xxxx, xxxx, xxx nebo xxxxx

1,0528

1,0482

03-X09

03-X09-01

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxx xx 18 let xxxx

1,7339

1,7311

03-X09

03-X09-02

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxx xxxx xxxxx u xxxxxxxx xx xxxx 18 x více let

1,0007

0,9982

03-I10

03-I10-01

Resekce xxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx ústní

1,3720

1,3262

03-I10

03-I10-02

Resekce xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx zhoubný xxxxxxxx x xxxxx

0,9282

0,9244

03-X11

03-X11-01

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2,2383

2,0625

03-X11

03-X11-02

Xxxx xxxxxxxxxxxxx výkon xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx nezánětlivé xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx

1,3197

1,2415

03-X11

03-X11-03

Xxxxxxxxxxxxx výkon xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx

1,0253

0,9402

03-X12

03-X12-01

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx žlázy

1,6817

1,6793

03-I12

03-I12-02

Odstranění xxxxxx xxxxxxx xxxxx

1,2912

1,2863

03-X12

03-X12-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podjazykové xxxxxx xxxxx

1,0016

0,9982

03-X12

03-X12-04

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx příušní xxxxx

0,9065

0,9053

03-X20

03-X20-01

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx

1,8112

1,7564

03-X20

03-X20-02

Xxxxxxxxxxx výkon xx zevním xxxx x xxxxxxxx xx xxxx 18 x xxxx let

0,8364

0,8284

03-I20

03-I20-03

Chirurgický výkon xx xxxxxx xxxx xxx vrozenou xxxx x dětí do 18 let xxxx

0,6805

0,6804

03-X20

03-X20-04

Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxx vrozené xxxx x xxxx xx 18 xxx xxxx

0,4723

0,4684

04-X01

04-X01-00

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx soustavy

1,8184

1,7113

04-I04

04-I04-00

Výkon xx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

3,6891

2,7598

04-X04

04-X04-01

Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx 2 x xxxx xxxxxxxxxxx xxx

1,9724

1,9698

04-X04

04-X04-02

Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxx 1 ozařovacího xxx

1,2903

1,2717

05-X04

05-X04-01

Xxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxxx srdeční xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

10,2858

8,9162

05-X04

05-X04-02

Xxxxx xxxxxxxxx vrozené xxxxxxx vady xx xxxxxxxxx srdci

7,2129

6,1052

05-I06

05-I06-02

Náhrada xxxx xxxxxxxx 2 a xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx výkonem x xxxx den xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx hlavní xxxx vedlejší xxxxxxxxx xxxx x pacientů x XX=4

11,2873

8,4593

05-X06

05-X06-03

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx katetrizací x xxxxxxxx x CC=0-3

10,5056

7,9541

05-I06

05-I06-04

Náhrada xxxx xxxxxxxx 2 x více xxxxxxx x pacientů x XX=0-3

8,3699

6,2017

05-X07

05-X07-01

Xxxxxxxxxxx výkon na xxxxxx xxxxx s xxxxxx provedeným xxxxxxx x xxxx xxx xxxx provedený jako xxxxxxxx výkon nebo x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx hlavní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x XX=4

12,4790

9,1809

05-X07

05-X07-02

Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx s CC=0-3

10,3316

7,7931

05-I07

05-I07-03

Chirurgický xxxxx xx kořeni xxxxx u xxxxxxxx x XX=0-3

8,3797

6,0017

05-X08

05-X08-01

Xxxxxx, náhrada xxxx xxxxxxxxxxxx aorty xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxx xxxx x pacientů s XX=4

11,1638

8,5097

05-X08

05-X08-02

Xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx u xxxxxxxx x CC=0-3

7,0252

5,2280

05-I10

05-I10-02

Náhrada xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x dalším xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx s XX=4

10,8335

8,6806

05-X10

05-X10-03

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxx x XX=0-3

9,0177

7,2375

05-X10

05-X10-04

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx chlopně u xxxxxxxx x XX=0-3

7,7032

5,6461

05-X11

05-X11-02

Xxxxxxxx xxxx jiný výkon xx mitrální, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x dalším xxxxxxxxxx xxxxxxx x jiný xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výkon xxxx x endokarditidou xx pozici hlavní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x CC=4

9,6403

7,8627

05-I11

05-I11-03

Plastika nebo xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-3

9,0177

7,2375

05-X11

05-X11-04

Xxxxxxxx xxxx jiný xxxxx xx mitrální, xxxxxxxxxx xxxx trikuspidální chlopni x xxxxxxxx x XX=0-3

6,8040

5,5650

05-X12

05-X12-01

Xxxxxxx nebo plastika xxxxxxxx chlopně x xxxxxx xxxxxxxxxx výkonem x jiný xxx xxxx provedená xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo x endokarditidou xx xxxxxx hlavní xxxx xxxxxxxx diagnózy xxxx x xxxxxxxx x XX=4

8,7683

6,5550

05-X12

05-X12-02

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx chlopně xx xxxxxxx katetrizací u xxxxxxxx x CC=0-3

8 3272

6,4539

05-X12

05-X12-03

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx XX=0-3

6,4964

4,7847

05-X13

05-X13-02

Xxxxxxxxxxx výkon xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx katetrizací

9,2362

7,2348

05-I13

05-I13-03

Chirurgický výkon xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx

6,7174

5,3571

05-X16

05-X16-02

Xxxxxxxxxxxxxx bypass xxxx xxxx výkon xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x dalším xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx nebo x xxxxxxxx x XX=4

9,1570

7,6767

05-X16

05-X16-03

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx koronárních xxxxxxx x chirurgickou xxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-3

7,4144

7,4144

05-X16

05-X16-04

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx výkon xx koronárních xxxxxxx xx srdeční katetrizací x pacientů s XX=0-3

6,1498

5,1454

05-X16

05-X16-05

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx tepnách x xxxxxxxxxxx pro závažnou xxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx x XX=0-3

5,6226

4,8356

05-X16

05-X16-06

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx s XX=0-3

5,2988

4 5469

05-I16

05-I16-07

Aortokoronární xxxxxx xxxx jiný xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx u xxxxxxxx s XX=0-3

4,2412

3,9567

05-X22

05-X22-00

Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx

1,5222

1,5143

05-X25

05-X25-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x dalším xxxxxxxxx výkonem v xxxx den xxxx x xxxxxxxx x XX=4

4,3022

2,7318

05-X25

05-X25-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-3

2,9081

0,7450

05-X25

05-X25-03

Xxxxxxxxxx dvoudutinového xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-3

1,5508

0,5772

05-X25

05-X25-04

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kardiostimulátoru x xxxxxxxx x XX=0-3

0,9908

0,4735

05-X01

05-X01-01

Xxxxxxxxxxxx implantace xxxx xxxxxxx chlopní dalším xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxx nebo x xxxxxxxx x XX=4

15,0293

4,1884

05-X01

05-X01-02

Xxxxxxxxxxxx implantace xxxx xxxxxxx chlopní xx xxxxxxx katetrizací u xxxxxxxx s CC=0-3

12,5993

2,6661

05-M01

05-M01-03

Katetrizační xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-3

12,3805

3,0649

05-X02

05-X02-01

Xxxxxxxxxxxxxx výkon xx xxxxx x xxxxxx operačním výkonem x jiný xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výkon xxxx x pacientů x XX=4

13,4471

6,9922

05-X02

05-X02-02

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx den u xxxxxxxx s XX=0-3

9,4244

4,2126

05-X02

05-X02-03

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx aortě x pacientů s XX=0-3

7,3468

2,0761

05-X04

05-X04-01

Xxxxxxxxxx uzávěru cévy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x dalším xxxxxxxxx xxxxxxx x jiný xxx x xxxxxxxx x CC=1-4

4,9264

3,6384

05-M04

05-M04-02

Odstranění xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx cestou xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx s xxxxxx xxxxxxxxx výkonem v xxxx den x xxxxxxxx x XX=0

3,61X5

2,5405

05-X04

05-X04-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx

3,0529

1,1950

05-X04

05-X04-04

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx cestou pro xxxxx periferních xxx xxx mechanické xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

2,4673

1,5185

05-X06

05-X06-01

Xxxxxxxxxxxxx 2 x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx výkonem v xxxx xxx xxxx x pacientů x XX=4

4,6613

2,6217

05-X06

05-X06-02

Xxxxxxxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx výkonem v xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx s XX=4

3,8522

2,4610

05-X06

05-X06-03

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2 x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx

2 6727

0,8262

05- X06

05-X06-04

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 1 věnčité xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx rotačních xxxxxxx

2,1958

0,8056

05-X06

05-X06-05

Xxxxxxxxxxxxx 2 x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx infarktu xxxxxxxx

2,3010

1,1142

05-X06

05-X06-06

Xxxxxxxxxxxxx 1 věnčité xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

1,7652

1,0153

05-X06

05-X06-07

Xxxxxxxxxxxxx 2 x více xxxxxxxxx xxxxx při xxxxx xxxxxxxxxx srdce

1,8718

0,7103

05-M06

05-M06-08

Angioplastika 1 xxxxxxx tepny při xxxxx onemocnění xxxxx

1,4719

0,7038

05-X07

05-X07-01

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

4,6355

1,6237

05-X07

05-X07-02

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx s xxxxxx xxxxxxxxx výkonem v xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx x XX=4

3,3319

2,0363

05-X07

05-X07-03

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx zavedením xxxxxx u pacientů x CC=0-3

2,3590

1,2384

05-M07

05-M07-04

Angioplastika periferních xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-3

1,7799

0,8531

05-X07

05-X07-05

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx stentu u xxxxxxxx s XX=0-3

1,7442

1,2011

05-X07

05-X07-06

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cév xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx s XX=0-3

1,2513

0,8084

05-X08

05-X08-00

Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx

2,4177

1,0491

06-X02

06-X02-01

Xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

6,8238

6,2607

06-X02

06-X02-02

Xxxxxxxx výkon x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx novotvar

4,4249

3,7083

06-I04

06-I04-01

Odstranění xxxx resekce xxxxxxx x dalším xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx

8,2692

7,2477

06-X04

06-X04-02

Xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxx x XX=4

6,6658

5 8256

06-X04

06-X04-03

Xxxxxxxxxx xxxx resekce žaludku x xxxxxxxx XX=0-3

4,0363

3,6230

06-X05

06-X05-02

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxx

8,0592

7,0238

06-X05

06-X05-03

Xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx u pacientů x CC=3-4

4,9431

4,5879

06-I05

06-I05-04

Odstranění xxxx xxxxxxx konečníku x xxxxxxxx x XX=0-2

3,3546

2,8677

06-X06

06-X06-00

Xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx onemocnění xxxxxxx soustavy

6,0378

4,3819

06-I07

06-I07-01

Resekce xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx trávicí xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jiný xxx u xxxxxxxx x XX=4

8,0694

7,4836

06-X07

06-X07-02

Xxxxxxx xxxxxx xxxx peritonea xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx soustavy x dětí xx 2 xxx xxxx

4,4950

4,4187

06-X07

06-X07-03

Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx výkonem x xxxx den x xxxxxxxx ve xxxx 2 x více xxx x XX=0-3

5 3483

4,9440

06-X07

06-X07-04

Xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx ve xxxx 2 x xxxx xxx x XX=4

4,8222

4,5298

06-X07

06-X07-05

Xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx závažné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx věku 2 x xxxx xxx s CC=0-3

2,8467

2,6175

06-I07

06-I07-06

Resekce xxxxxx xxxx peritonea xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx trávicí xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx 2 x xxxx let s XX=0-3

2,3988

2,2464

06-X08

06-X08-00

Xxxxxxxxxxx výkon xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx

1,6332

1,6332

06-X09

06-X09-01

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vrozenou xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x dětí xx 18 xxx xxxx

3,3594

3,3196

06-X09

06-X09-02

Xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x pacientů ve xxxx 18 x xxxx xxx

2,0253

1,8145

06-X11

06-X11-00

Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx mimo xxxxxxx

1,7762

1,5375

06-X17

06-X17-01

Xxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxx nebo x xxxxxxxx x xxxxxxxxx výkonem x xxxx xxx nebo x xxxxxxxx x XX=3-4

2,4734

2,3619

06-X17

06-X17-02

Xxxxx xxx xxxxxx xxxx pupeční xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx korekce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-2

0,9792

0,9283

06-X17

06-X17-03

Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x pacientů x XX=0-2

0,8676

0,8335

06-X17

06-X17-04

Xxxxx xxx xxxxxx nebo pupeční xxxx x xxxxxxxx xx věku 16 x xxxx let x CC=0-2

0,4994

0,4986

06-I17

06-I17-05

Výkon xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx 16 xxx xxxx s XX=0-2

0,3945

0,3945

06-X21

06-X21-01

Xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxx x CC=3-4

2,1906

2,0542

06-I21

06-I21-02

Perianální xxxxx xxx xxxxxxx novotvar x xxxxxxxx s XX=0-2

0,8211

0,7667

06-X21

06-X21-03

Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx zhoubný xxxxxxxx x pacientů x CC=0-2

0,4782

0,4735

06-M02

06-M02-00

Výkon xxx xxxxxxxxx trávicí soustavy x xxxx

0,7627

0,7465

07-X01

07-X01-01

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx břišní x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx den xxxx x xxxxxxxx x CC=4

9,4321

8,5887

07-I01

07-I01-02

Velká xxxxxxx xxxxxxxx břišní u xxxxxxxx s XX=0-3

5,4948

5,2584

07-X02

07-X02-01

Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx operačním výkonem x xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx x CC=4

8,7959

8,0379

07-I02

07-I02-02

Velká xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x XX=0-3

3,5584

3,3073

07-X03

07-X03-01

Xxxx resekce xxxxxxxx břišní s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx u pacientů x XX=3-4

4,6047

4,3224

07-X03

07-X03-02

Xxxx resekce xxxxxxxx břišní x xxxxxxxx x XX=0-2

3,3117

3,1146

07-X04

07-X04-01

Xxxx xxxxxxx jater x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx den xxxx x pacientů x XX=3-4

4,2933

4,0232

07-X04

07-X04-02

Xxxx xxxxxxx xxxxx u pacientů x CC=0-2

2,0665

1,9732

07-I06

07-I06-01

Výkon xx xxxxxx se zavedením xxxxxxxxxxxxxxxx shuntu xxx xxxxxxx

5,3661

2,9609

07-X06

07-X06-02

Xxxxx xx xxxxxx xxx zavedení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1,9837

0,9779

07-X08

07-X08-01

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx nebo x xxxxxxxx x XX=3-4

5,1381

4,7764

07-X08

07-X08-02

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx hepatobiliární xxxxxxxx xxxx slinivky xxxxxx x xxxxxxxx x CC=0-2

2,8920

2,7951

07-I10

07-I10-01

Odstranění žlučníku xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=3-4

3,6781

3,4583

07-X10

07-X10-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx s XX=3-4

2,1535

1,8226

07-x10

07-X10-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx otevřeným xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x pacientů x XX=1-2

2,2100

2,1169

07-x10

07-X10-04

Xxxxxxxxxx žlučníku otevřeným xxxxxxxxx xxx jiné xxxxxxxxxx mimo akutní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x XX=0

1,4336

1,4038

07-X10

07-X10-05

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx břišní xxxx x pacientů x XX=1-2

1,2606

0,9958

07-x10

07-X10-06

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx akutní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x XX=0

0,9728

0,7502

07-X02

07-X02-01

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

2,5635

2,0259

07-X02

07-X02-02

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx výkon pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x XX=3-4

2,1716

1,8650

07-X02

07-X02-03

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx akutní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx hepatobiliámí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx břišní x xxxxxxxx x XX=0-2

1,2851

1,2851

07-X02

07-X02-04

Xxxxxxxxxxxx xxxx radiologický xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zánět x xxxxxxx novotvar x xxxxxxxx s CC=0-2

0,7393

0,5960

07-R01

07-R01-00

Radiochirurgie xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx

2,0170

1,9731

08-X03

08-X03-01

Xxxxxxx xxxxxx x instrumentací 9 x xxxx segmentů

10,6907

4 7429

08-X03

08-X03-02

Xxxxxxx páteře s xxxxxxxxxxxxx 5 xx 8 xxxxxxxx

7,0649

3,6174

08-X03

08-X03-03

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx 3 xx 4 segmentů xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx krční xxxxx

5,3307

3,1467

08-X03

08-X03-04

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx 3 xx 4 xxxxxxxx xxx xxxx onemocnění xxxx xxxxx xxxxx

4,8169

2,5513

08-X03

08-X03-05

Xxxxxxx xxxxxx x instrumentací xxxxxxx 2 segmentů xxx xxxxxxxx nebo poranění xxxx xxxxx páteř

3,4518

2 0260

08-X03

08-X03-06

Xxxxxxx páteře x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx

3,3738

2,0292