Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.04.2022.


Vyhláška o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021

242/2021 Sb.

Vyhláška

§1  §2  §3  §4  §5  §6  §7  §8  §9  §10  §11  §12  §13  §14  §15  §16  §17  §18  §19  §20 § 21

Příloha č. 1 - Hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení podle §5

Příloha č. 2 - Hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení podle §6

Příloha č. 3 - Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle §7

Příloha č. 4 - Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle §8

Příloha č. 5 - Hodnota bodu a výše úhrad podle §10

Příloha č. 6 - Hodnota bodu a výše úhrad podle §11

Příloha č. 7 - Hodnota bodu a výše úhrad podle §12

Příloha č. 8 - Hodnota bodu a výše úhrad podle §13

Příloha č. 9 - Koeficienty poměru počtu pojištěnců

Příloha č. 10 - Skupiny vztažené k diagnóze podle Klasifikace s relativními váhami těchto skupin

Příloha č. 11 - Výše úhrad hrazených služeb podle §9

Příloha č. 12 - Léčivé přípravky vyjmuté z paušální úhrady, z platby vyčleněné z paušální úhrady, z úhrady formou případového paušálu a z ambulantní složky úhrady

INFORMACE

242

XXXXXXXX

xx dne 22. xxxxxx 2021

o xxxxxxxxx xxxxxxx zahrnutí kompenzace xx xxxx úhrad xx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx 2021

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxx §1 xxxx. 2 xxxxxx x. 160/2021 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 v xxxx 2021:

§1

(1) Xxxx xxxxxxxx xx účelem stanovení xxxxxxx zahrnutí xxxxxxxxxx xx výše xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2021 xxxxxxxx:

x) kompenzační xxxxxxx bodu (dále xxx "xxxxxxx bodu"),

b) xxxxxxxxxxx výši úhrad xx xxxxxxx služby (xxxx xxx "xxxx xxxxx") xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně x doplnění některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx xxx "xxxxx") x xx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištěncům x xxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxx států Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru x Xxxxxxxxx konfederace xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů sociálního xxxxxxxxxxx1) x pojištěncům xxxxxxx států, xx xxxxxxx má Česká xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx vztahující se x na xxxxxx xxxxxxxxx služeb2), (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxxxx regulační xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x §3 xx 19 (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx") x

x) xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx

x) lůžkové péče,

b) x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství a xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx x poskytovatel x xxxxxxxxxxxx 905, 919 x 927 xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx seznam xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx hodnotami3) (xxxx xxx "xxxxxx výkonů"),

d) xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx 603 x 604 xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) x oboru xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx x odbornostech 222, 801, 802, 806 xx 810, 812 až 819 x 823 xxxxx xxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx 911, 914, 916, 921 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx péče x xxxxxxxxxxxx 925 x 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) ambulantní xxxx x odbornostech 902 a 917 xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx záchranné služby, xxxxxxxxxxxx přepravy pacientů xxxxxxxxxx xxxx, poskytovatel xxxxxxxxxxxx dopravní služby, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx zubní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xx xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu xxxxx xxxxxx.

§2

(1) Xxxxxxxxxxx obdobím xx pro účely xxxx xxxxxxxx rozumí xxx 2019. Referenčními xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx rok 2021.

(3) Xx xxxxxxxxxxxx období xxxx zařazeny veškeré xxxxxxx služby xxxxxxxxxx x xxxx 2019, xxxxxxxxxxxxxx vykázané do 31. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxx 2020.

(4) Do xxxxxxxxxxx období xxxx xxxxxxxx xxxxxxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2021, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2022 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxx 2022.

(5) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx sloučení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, použije xx xxx xxxxxxx xxxxx součet xxxxx xx xxxxxxxxxx období xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§3

(1) Unikátním xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx nebo referenčním xxxxxx xxxxxxx jednou, x tím, že xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx není xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxx xxx unikátní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x hodnoceném období xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pojištěnec, za xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx období xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uhrazeny xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx jednou xx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx, xxxxxxx do počtu xxxxxxxxxx pojištěnců xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx unikátním xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx pojištěnec xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřený xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx odbornosti x xxxxx vlastních xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x hodnoceném nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxx xxxxxxxxx jinak.

(5) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x hodnoceném xxxxxx xxxx referenčním xxxxxx vícekrát, a xx xxx xxxxxx xx počet xxxxxxxxxx, x xxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx unikátních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jednou.

(6) X případě sloučení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx referenčním xxxxxx uhrazeny xxxxxxx xxxxxx xxxx než xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx globálních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(7) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx úhrad nebo xxxxxxxxxxx omezení xxxxxx xxxxxxx úhradových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelů, použije x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx smluvních xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx jako poskytovatel, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx používá.

(8) Mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejím xxxxxxxxx znění (XXX-10)4).

§4

X případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb zahraničním xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx podle §5 xx 19.

§5

(1) Pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx následné xxxxxxx péče, xxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx, xx xxxxxxx bodu, xxxx úhrad xxxxxxxxx xxxxxx, regulační omezení x výše xxxxx xx xxxxxxxxxx stanoví x přílohách č. 1, 9, 10 x 12 x této xxxxxxxx.

(2) Xxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxx xxxxxxx péče, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. x) xxxxxx x xxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, regulační xxxxxxx x xxxx záloh xx kompenzace stanoví x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

§6

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx poskytované poskytovateli x oboru všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx kombinovanou xxxxxxxxx xxxxxxxxx platbou, kombinovanou xxxxxxxxx xxxxxxxxx platbou x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx, výše úhrad xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x výše xxxxx xx kompenzace xxxxxxx v příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx účely přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx pojišťovnou x xxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xx pracovišti xxxxxxxxxxxxx xxx pojištěnce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, s xxx, že se xx ordinačních xxxxx xxxxxxxxxxxx doba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§7

Xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytovanou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx hrazenou xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx záloh xx kompenzace xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

§8

Pro ambulantní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v odbornostech 603 x 604 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx hodnota xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.

§9

Výše úhrad xxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných poskytovateli x oboru zubní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx omezení xx xxxxxxx x příloze č. 11 x této xxxxxxxx.

§10

Xxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů se xxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 5 x xxxx xxxxxxxx.

§11

Pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx 911, 914, 916, 921 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx 925 a 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx hrazené xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx služeb x xxxx záloh xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 6 k xxxx vyhlášce.

§12

Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x odbornostech 902 x 917 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x výše xxxxx hrazených služeb xxxxxxx v příloze č. 7 x této xxxxxxxx.

§13

Pro hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dialyzační xxxx hrazené xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxxxxxx xxxx x xxxx úhrad hrazených xxxxxx stanoví v příloze č. 8 x této xxxxxxxx.

§14

(1) Xxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxx 1,23 Kč, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx hodnota xxxx xx xxxx 1,13 Xx, x x výjimkou xxxxxx x. 06714 podle xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxx xx xxxx 1 Xx. Xxxxxxxxx úhrada xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x. 06714 podle xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx nepřekročí xxxxx úhrady xx xxxx xxxxxx v xxxx 2019.

(2) Xxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů xx stanoví xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,21 Xx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx seznamu výkonů, xxx které xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,13 Xx, a x xxxxxxxx xxxxxx č. 06714 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, pro který xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxx 1 Xx. Xxxxxxxxx xxxxxx poskytovateli xx xxxxxxxx xxxxxx x. 06714 xxxxx seznamu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx tyto xxxxxx v roce 2019.

§15

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxx úhrady xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx poskytovatele

a) poskytující xxxxxxxxxxxxx dopravní službu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx bodu xx xxxx 1,23 Xx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx službu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1,00 Kč.

(2) Xxx výkon xxxxxxxx x. 69 xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,11 Xx.

§16

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1 Xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx přepravy xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Pro xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx regulačních xxxxxxx xxx tyto xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §9.

§17

"(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx dospělé, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační péče xx xxxxxxx xxxxxx xx 1 den xxxxxx xx xxxx 107,7 % smluvně xxxxxxxx úhrady xx 1 den xxxxxx xxx rok 2019 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx KompenzaceDPKCOVID. Xxxxxx-xx xxxxxx xx 1 xxx pobytu xxx xxx 2019 xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2019 xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx 1 dne xxxxxx xx xxx 2019 xx xxxx úhrady xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xx stejné xxxx xxxx úhrada za xxxx složky u xxxxxxxxxx, kterým je xxxxxxxxxxx komplexní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx XxxxxxxxxxXXXXXXXX xx xxx xxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxx xxx xxx 2021 xxxxxxx následovně:

kde:

KompenzaceDPKCOVID xx xxxxxxxxxx kompenzace xx xxxxxxxxxxxxxx vykázané x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx lázeňské léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX2021 je xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační péče xxx xxxxxxx, děti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx vykázaných xx 31. xxxxxx 2022 x zdravotní pojišťovnou xxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2022.

XXXX2019 je xxxxx dnů pobytu x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx pro xxxxxxx, xxxx x dorost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx vykázaných xx 31. března 2020 x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2020.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx lázeňskou xxxxxxx rehabilitační xxxx xxx xxxxxxx, děti x dorost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lázeňské xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx 1 xxx pobytu xx xxxx 107,7 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za 1 xxx pobytu pro xxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx KompenzaceDPPCOVID. Xxxxxx-xx xxxxxx za 1 xxx pobytu xxx xxx 2019 sjednána xx 31. xxxxxxxx 2019 včetně, stanoví xx úhrada 1 xxx xxxxxx za xxx 2019 ve xxxx úhrady xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Koeficient XxxxxxxxxxXXXXXXXX xx pro xxxxx xxxxxxxxx celkové xxxxxx pro xxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

XxxxxxxxxxXXXXXXXX xx koeficient xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX2021 xx xxxxx xxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx lázeňské xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx poskytnutých x xxxxxxxxxx období, xxxxxxxxxxxxxx vykázaných do 31. xxxxxx 2022 x zdravotní pojišťovnou xxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2022.

PDPP2019 xx xxxxx dnů pobytu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx xxx dospělé, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. března 2020 a zdravotní xxxxxxxxxxx uznaných do 31. xxxxxx 2020.

(3) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péči xx stanoví xxxxxx 30 Xx za xxxxxxxx výkon x. 09543 xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx výkon xxxx xxx pojišťovně xxxxxxx maximálně xxxxxxx xxxxx xxxxxxx léčebného xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxx poskytované x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za 1 xxx xxxxxx xx xxxx 980 Xx, xxxxx se xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, stravování x xxxxxx xxxxxxxx program. Xxxxxx xx ubytování x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx výši xxxx xxxxxx za xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, kterým jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(5) Záloha xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační péče xxxxxxx, x xx xxxx do dvacátého xxx od xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx zálohy xx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxx,x ... xx xxxxxx xx kompenzaci x xxxxxx x hodnoceného xxxxxx.

x ... představuje xxxxxx x roce x nabývá xxxxxx 1 xx m, xxx m xx xxxxx, xxx který xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx2019,x ... xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vykázané x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx pobytu x měsíci x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx2021,x ... xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dny xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x ... xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx a xxxxxx xxxxxx 1 až x-1, xxx x xx xxxxx, xxx xxxxx xx kalkulována xxxxxx xx kompenzaci.

Zálohakompenzace,k ... xx xxxxxx xx kompenzaci x xxxxxx x hodnoceného xxxxxx.

§18

(1) Xx každý xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx pojišťovnou uznaný xxxxx x. 09543 xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 35 Xx.

(2) Xx každý xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx č. 09115 xxxxx seznamu výkonů, xxxxxxxx x pacientů x xxxxxxxxx U07.1 xxxx X69.75 xxxxx xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx, xx poskytovateli navyšuje xxxxxx x 100 Xx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx sociálním prostředí xxxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x 300 Xx. Xxxx navýšení xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx výše xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příloh č. 1 až 8 x xxxx vyhlášce.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 se nepoužije xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, xx poskytovatele v xxxxx zubní lékařství x na poskytovatele xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx 603 x 604 xxxxx seznamu xxxxxx.

§19

(1) Xx každý xxxxxxxxxxxxxx vykázaný x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x. 09552 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx výši 16 Xx.

(2) Xx skončení xxxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovateli 12 Kč za xxxxx xxxxxxxxx listinného xxxxxxx xx elektronické xxxxxx.

§20

(1) Xxxxxxxxxxxxx podle §6 xx 15, xxxxx x roce 2021 x období xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xx 1. xxxxx 2021 xx 31. xxxxxx 2021 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxxx zvýšených osobních xxxxxxx plynoucích x xxxxxxxxx mimořádných odměn xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úhrada x xxxxxx XxxxxxXxxxxxxxx,2021 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

XxxxxxXxxxxxxxx,2021 = xxx {0; Xxxxxx2021 - Xxxxxx2020}

xxx:

x xxx:

Xxxxxxxxxx ... xx xxxxxxx ve xxxx 75 000, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx, xxx které xx xxxxxxx xx xxxx 120 000.

XxxxxXX2020 ... xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx byli xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx znění xxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2020.

XxxxxXX2021 ... xx počet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx u poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 30. xxxxxx 2021.

XxxxxxxxXX2020 ... xx xxxxxx xxxxxxxxx hodinových xxxxxxx xxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2020.

XxxxxxxxXX2021 ... xx součet xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 30. xxxxxx 2021.

Xxxxxxxxxxx ... xx typická xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxx poskytovatele

Hodnota Xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxx §6

25

poskytovatel podle §7

30

xxxxxxxxxxxx podle §8

30

xxxxxxxxxxxx xxxxx §9

35

poskytovatel xxxxx §10

40

xxxxxxxxxxxx xxxxx §11, x xxxxxxxxxx 911, 914 a 916 xxxxx seznamu výkonů

35

poskytovatel xxxxx §11, x xxxxxxxxxx 921, 925 x 926 podle xxxxxxx xxxxxx

40

xxxxxxxxxxxx podle §12

35

xxxxxxxxxxxx xxxxx §13

30

xxxxxxxxxxxx xxxxx §14

40

xxxxxxxxxxxx xxxxx §15

40

Xxxxx ... xx xxxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxx X, bodu 3, přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxx2021,1X ... xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxx x období od 1. ledna 2021 xx 31. xxxxxx 2021, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. května 2021 x zdravotní xxxxxxxxxxx uznaných do 31. xxxxxxxx 2021, xxxxx je vypočtena xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxx2021,1X = PB2021,1Q + KP2021,1Q

kde:

PB2021,1Q ... xx počet xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytnuté x xxxxxx xx 1. xxxxx 2021 xx 31. března 2021, xxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2021 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2021.

XX2021,1X ... xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytnuté x xxxxxx xx 1. xxxxx 2021 do 31. března 2021, xxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2021 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 31. července 2021.

x kde:

Porovnávací_hodnota_péče2019,1Q ... xx xxxxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx xxxxxxxxx služeb poskytnutých x xxxxxx od 1. ledna 2019 xx 31. xxxxxx 2019, která je xxxxxxxxx následovně:

Porovnávací_hodnota_péče2019,1Q = XX2019,1X + XX2019,1X

xxx:

XX2019,1X ... xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2019 xx 31. xxxxxx 2019.

XX2019,1X ... xx xxxxxxx xxxxxxxxxx položek xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxx x období xx 1. xxxxx 2019 xx 31. xxxxxx 2019.

Xxxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxx2020,4X ... xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2020 xx 31. xxxxxxxx 2020, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. března 2021 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2021, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxx2020,4X = XX2020,4X + XX2020,4X

xxx:

XX2020,4X ... xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2020 do 31. xxxxxxxx 2020, xxxxxxxx xx 31. března 2021 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznané xx 31. xxxxxx 2021.

KP2020,4Q ... je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2020 do 31. xxxxxxxx 2020, xxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2021 x zdravotní xxxxxxxxxxx uznané xx 31. května 2021.

x xxx:

Xxxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxx2018,4X ... xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2018 do 31. xxxxxxxx 2018, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxx2018,4X = XX2018,4X + KP2018,4Q

kde:

PB2018,4Q ... xx xxxxx xxxx xx poskytovatelem vykázané x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2018 xx 31. xxxxxxxx 2018.

XX2018,4X ... xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznané xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2018 xx 31. xxxxxxxx 2018.

(2) X poskytovatele, který x období od 1. října 2018 xx 31. prosince 2018 neposkytoval xxxxxxx xxxxxx, se Porovnávací_hodnota_péče2018,4Q xxxxxxx xx xxxx 1.

(3) X xxxxxxxxxxxxx, xxxxx v období xx 1. xxxxx 2019 do 31. xxxxxx 2019 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a méně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxx2019,1X xxxxxxx xx xxxx 1.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xx 15.

(5) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx navýšení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2021.

§21

Tato xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2021.

Xxxxxxx:

Xxx. xx Xxx. Xxxxxxx, MHA, x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx č. 242/2021 Sb.

Hodnota xxxx, xxxx xxxxx hrazených xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5

X) Xxxxxxx xxxxxx podle §5 odst. 1

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx 2021 zahrnuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úhrady podle xxxx 2, paušální xxxxxx xxxxx xxxx 3 xxxxx x xxxxxxxxxx x paušální xxxxxx xxxxx xxxx 4, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 5, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx pojištěnců x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 6 xxxxx x za xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 7 (dále xxx "ambulantní xxxxxx xxxxxx") x xxxxxxx xxxxxx xxxxx bodu 8. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx složky xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, úhrady xxxxxx xxxxxxxxxxx paušál x x ambulantní xxxxxx xxxxxx xxxx xx výpočtu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2019, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. března 2020 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxx 2020.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sjednaná xxxxxx xxxxxx

2.1 Xxxxx xx xxxxxxxxx pojišťovna x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx úhrady xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx, x úhradě vyčleněné x paušální xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 až 7.

2.2 Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a potravin xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx") xxxxxxxxxx xxxxxxxx "S" xxxxx §39 odst. 1 xxxxxxxx x. 376/2011 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, (dále xxx "xxxxxxxx č. 376/2011 Sb."), xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaného xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ceně maximálně xxxx ve xxxx xxxxxxx x bodech 2.2.1 až 2.2.3.

2.2.1 Xxx onemocnění HIV/AID, xxxxxxxxxxx angioedém x xxx profylaxi xxxxxxxxxx xxxx vystavených xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx viru xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx 2019.

2.2.2 xxx skupiny:

a)

Dermatologie (Xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx těžká)

b)

Dýchací xxxxxxxx 1 (Astma, XXXXX)

x)

Xxxxxxx xxxxxxxx 2 (Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)

x)

Xxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx, Endokrinní oftalmopatie, Xxxxxxx struma štítné xxxxx, Xxxxxxx hormony)

e)

Hematoonkologie (Xxxxxxxx, Lymfomatózní xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Mnohočetný xxxxxx, Xxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, Zhoubné xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Hematologie)

f)

Imunitní xxxxxx (Xxxxxxxxxxxxxxxx onemocněni Digitální xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx)

x)

Xxxxxxx (Xxxxxxxxxx X)

x)

Xxxxxxxxxxx vady (Xxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx, Metabolické xxxx)

x)

Xxxxxxxxxx 1 (Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxx)

x)

Xxxxxxxxxx 2 (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x)

Xxxxxxxxxx 3 (Xxxxxxxx xxxxxxx atrofie)

I)

Oběhový xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

x)

Xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx - DM, Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx - xxxx)

x)

Xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxx a xxxx, Xxxxxx kolorekta, Xxxxxx xxxxxxx Nádory xxxxxxxx ústrojí, Xxxxxx xxxxx, Nádory xxxxxx, Xxxxxx plic, Xxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxx, Xxxxxx slinivky, Nádory xxxxxx xxxxx, Nádory x embryonálních xxxxx, Xxxxxx xxxxxxx Osteosarkom, xXXX, Sarkomy měkkých xxxxx, Xxxx nádory xxxxxxx xxxxx, Jiné XX kůže, Xxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxx)

x)

Xxxxxxxxxxx

x)

Xxxxxxxxxxxx (Bechtěrevova xxxxxxx Artritida Lupus xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

x)

Xxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxx choroba, Xxxxxxxxx xxxxxxxx)

x)

Xxxxxxxx xxxxxxx

x)

Xxxxxxx - xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx hepatologie

t)

Hepatologie - xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx

xx xxxxxxx xxxxxxxxx úhrada xxxxx:

xxx:

Xxxxxx,2021 ... xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

x ... nabývá xxxxxx x xx x, kde a xx x xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny xxxxxxx x bodě 2.2.2.

Uhri.2019 ... je xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx i.

Uhrt,2020 ... xx celková xxxxxx x roce 2020 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXx ... xx xxxxx xxxxxxxx úhrady xxx xxxxxxx i, xxxxxxx x xxxx 2.2.3.

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx onemocnění dohromady.

2.2.3 Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x bodě 2.2.2 xxxxxxx xx xxxx:

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx navýšení úhrady

Dermatologie

1,29

Dýchací xxxxxxxx x

1,60

Xxxxxxx xxxxxxxx 2

1,24

Xxxxxxxxxxxxxx

1,00

Xxxxxxxxxxxxxxx

1,14

Xxxxxxxx xxxxxx

1,16

Xxxxxxx

1, 18

Metabolické xxxx

1,03

Xxxxxxxxxx 1

1,26

Neurologie 2

1,05

Xxxxxxxxxx 3

1,20

Xxxxxxx xxxxxx

1,01

Xxxxxxxxxxxx

1, 16

Xxxxxxxxx - solidní xxxxxx

1,20

Xxxxxxxxxxx

1,00

Xxxxxxxxxxxx

1,03

Xxxxxxx xxxxxxxx

1,04

Xxxxxxxx fibróza

1,80

Ostatní

1,30

2.2.4 Úhrada xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištěncům x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx celkový limit xxxxxx stanovený xxxxx xxxx 2.2.1 xx 2.2.3 xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytovatelem.

2.3 Xx xxxxx případ hospitalizace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xxxx indikováno xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx COVID-19, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx o 1 113 Kč, pokud xxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vykázaný do 30. června 2021 x o 614 Xx, pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2021:

x) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 82301 x 82304 podle xxxxxxx xxxxxx jde-l i x xxxxxx x xxxxxxxxx U07. X xxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí

b) xxxxxx xxxxx xxx o xxxxxx s xxxxxxxxx X69.75 podle xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x byl xxxxxxx xxxxxx vykázán výkon x. 82302 xxxxx xxxxxxx výkonů.

Tato xxxxxxxx xxxxxx xx nezapočítávají xx xxxxxx uvedené x bodech 3 xx 6.

2.4 X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx U07.1 xxxxx xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx 20215) (xxxx xxx "Xxxxxxxxxxx"), x xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxx x. 55227 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx některý x XX xxxxxxx x. 90901 xx 90907 xxxxx Klasifikace, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx i xxxxxxxx x 59 064 Xx xx xxxxx ošetřovací xxx (xxxx xxx "XX") x. 00051 xx 00078 podle xxxxxx x výkonů, xxxxxxxxxx xx 20 xxx xx prvního xxxxxxxxxx xxxxxx č. 82301 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxx xxxxxx screeningového xxxxxxxxx XXXXX-19 pomocí xxxxxx PCR x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx u SA XX-XxX-2 s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx poskytnut xxxxx x. 82301 xxx 82302 podle xxxxxx u xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 180 xxxxxxxxxxxx xxx. U xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x diagnózou X07.1 xxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o 39 967 Xx za xxxxx XX x. 00051 xx 00078 xxxxx xxxxxxx výkonů, xxxxxxxxxx xx 20 xxx od prvního xxxxxxxxxx xxxxxx x. 82301 podle xxxxxx x výkonů nebo xxxxxx screeningového testování XXXXX-19 pomocí metody XXX x pozitivním xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x průkazu antigenu XXXX-XxX-2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 82301 xxx 82302 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 180 kalendářních xxx. Xxxx xxxxxxx í xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx úhrady xxxxxxx x bodech 3 xx 6 x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx zvýšených o xxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytujících xxxx o pacienty x xxxxxxxxxxx XXXXX-19.

2.5 X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x diagnózou X07.1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období, xxxxxxxxxx xxxxx pravidel xxx Xxxxxxxxxxx, se úhrada xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x 1 000 Xx xx xxxxx XX, x xxxxxxxx XX x. 00051 až 00078 podle seznamu xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 20 dnů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonu x. 82301 xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx screeningového testování XXXXX-19 xxxxxx xxxxxx XXX x pozitivním xxxxxxxxx nebo výkonu x xxxxxxx antigenu XXXX-XxX-2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. 82301 xxx 82302 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 180 kalendářních dnů. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx xxxx 3 xx 6.

3. Xxxxxxxx xxxxxx

3.1 Paušální xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zařazené podle Xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxx A k xxxx xxxxxxxx.

3.2 Případ x xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x referenčním období xxxxx í xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepočtené xxxxxx Xxxxxxxxxxx.

3.3 Pro xxxxxx XX 00031 x 00032 podle seznam x výkonů, vyjmuté x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx výši 484 Xx.

3.4 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x příloze č. 12 x xxxx xxxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx výši xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xx výši jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxx ceny x xxxx 2020.

3.5 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx rozum í xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pojištěnce x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx vyžádal, a xxxxx je xxxxxxxxxx x době xxxxxxxxxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x diagnózou X07.1 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx nemocí se xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vykázané xxxxxx x. 8230 1 x 82304 xxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx 69.75 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí xx do xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx první xxxxxxxx výkonu x. 82302 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3.6 Xxxx paušální xxxxxx xx xxxxxxx xxxx XXXxx,xx-X Xx,2021 xxxxx xxxxxx:

xxx:

XX2021,XX-XXX,X ... xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx do xxxxxx vztažených k xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 xxxxx X x této xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx relativními xxxxxx 2021 xxxxxxxxx v příloze č. 10, xxxxx X x této xxxxxxxx.

XX2019,XX-XXX,X ... xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 xxxxx A x xxxx vyhlášce vynásobených xxxxxxxxxxx váhami 2021 xxxxxxxx x x příloze č. 10, části X x xxxx xxxxxxxx.

XX2021,X ... xx celková xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 10 xxxxx X x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx bodu xxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx, xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx účtované xxxxxx xxxxxxxxx.

xxx xxxxxx ... xxxxxxx, která xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx nejnižší.

a xxx xXX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx takto:

(i) IPU = PUdrg,2019 * 1,18

xxx:

XXxxx,2019 ... je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxx xxxxxx hrazené xxxxxxxx úhradou.

V případě, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

XXxxx,2019 ... se xxxxxxx násIedovně:

V ostatních xxxxxxxxx xx XX xxx,2019 xxxxxxx následovně:

kde:

CM2019,cz-0Rc.A-D,H ... xx xxxxx xxxxxxx hospitalizací xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx do skupin xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxxxx X až X x xxxxx X k této xxxxxxxx, vynásobených relativními xxxxxx 2021 uvedenými x příloze č. 10, částech X xx X x xxxxx H x xxxx vyhlášce.

CELK XXxxx,2019 ... xx xxxxxxx výše xxxxxxxx xxxxxx x referenčním xxxxxx xxxxxx příslušného xxxxxxxx úhrad na xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnickým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolán x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx provozním xxxxxx u xxxxxxxxxxxx x zdravotních služeb xxxxxxx péče.

ZSmin,2019,Pu ... xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xx výši 49 711 Xx xxx poskytovatele xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx onkologické xxxx x zároveň xxxxxx alespoň dvou xxxxxx xxxxxx specializované xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx: centrum vysoce xxxxxxxxxxxxxx cerebrovaskulární xxxx, xxxxxxx xxxxxx specializované xxxxxxxxx kardiovaskulární péče xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pneumoonkochirurgické xxxx centru x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx specializované xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xx xxxxxx nakažlivou xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx6). Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx centra xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx vysoce specializované xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx specializované xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx, xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx péče, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx specializované xxxx pro izolaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nemoc, xxxxxxx xxxxxx specializované xxxx o pacienty x xxxxx, centrum xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx službách - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xx xxxx 44 977 Xx. Pro xxxxxxx poskytovatele se xxxxxxxxx xxxxxxxx sazba xxxxxxx xx xxxx 37 875 Xx.

XX2019,X-X,X ... xx celková xxxxxxx vyžádané xxxxxxxxxxxx xxxx x rámci xxxxxxx hospitalizací xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxxxxxx vykázaných a xxxxxxxxx pojišťovnou uznaných, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, zařazených podle Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x diagnóze xxxxx přílohy č. 10 částí X xx X x xxxxx X x této xxxxxxxx, xxxxxxx hodnotami bodu xxxxxxxx x referenčním xxxxxx, xxxxxx úhrady xx xxxxxx účtovaný xxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXX2019XXX ... xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx smluvně xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx vybere x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(xx) lZP xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx takto:

4. Xxxxxx xxxxxxxxx z paušální xxxxxx

4.1 Xxxxxx xxxxxxxxx x paušální xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Klasifikace xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x příloze č. 10, xxxxxxx X xx F x xxxx xxxxxxxx.

4.2 Xxxxxxx hospitalizací xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx xxxxx x případy xxxxxxxxxxxxx přepočtené pomocí Xxxxxxxxxxx.

4.3 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x příloze č. 12 k xxxx vyhlášce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx výši jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx 2020.

4.4 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx U07.1 xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx nezahrnou xxxxxxxx výkony č. 82301 x 82304 xxxxx xxxxxxx xxxxxx. X případů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx X69.75 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx do xxxxxxxxxxxx péče xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 82302 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

4.5 Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x paušální xxxxxx xxxxxxxx podle Klasifikace xx xxxxxx xxxxxxxxxx x diagnóze uvedených x příloze č. 10, částech X až X xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx:

xxx:

XX2021,XX-XXX,XX ... xx xxxxx případů xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ukončených x xxxxxxxxxx období, zařazených xxxxx Klasifikace xx xxxxxx vztažených x xxxxxxxx uvedených v příloze č. 10, částech X x E x xxxx xxxxxxxx, vynásobených xxxxxxxxxxx xxxxxx 2021 xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxxxx X x X x xxxx xxxxxxxx.

XX2021,XX-XXX,XX ... xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných, xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx, zařazených podle Xxxxxxxxxxx do skupin xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxxxx X a X x této xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2021 uvedenými x příloze č. 10, xxxxxxx X a F x této xxxxxxxx.

XX2021,X-X ... xx xxxxxxx xxxxxxx vyžádané xxxxxxxxxxxx xxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx, xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx skupin xxxxxxxxxx x diagnóze xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxxxx X až X x této xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úhrady xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXX2021,xx-XXX,XX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vysoce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1) X xxxxxxx xx:

XXXxxxxxxx,2021 ≥ (1 + XXXX,xxxxxx * XXXX-XXX

xxx:

XXXxxxxxxx,2021 = XXXX,xxxxx * (1 + XXXX,xxxxx) * XXXX – XXX + (1 – XXXX,xxxxx) * XXXxxxxxxx,2021

2) X xxxxxxx, xx:

XXXxxxxxxx,2021 ≤ (1 - XXXX,xxxxx) * XXXX-XXX

xxx:

XXX2021,XX -XXX,XX = XXXX,xxxxx * (1 - XXXX,xxxxx) * XXXX-XXX + (1 - TSCE,dolní) * XXXxxxxxxx,2021

3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

XXX2021.XX-XXX,XX = IZSvstupni,2021

IZS2021,CZ-DRG,CE ... xx individuální xxxxxxxx sazba středně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1) X případě xx:

XXXxxxxxxx,2021 ≥ (1 + XXXX,xxxxx) * XXXX-XXX

xxx:

XXX2021,XX -XXX,XX = XXXX,xxxxx * (1 + XXXX,xxxxx) * XXXX-XXX + (1 - TSDF,horni) * XXXxxxxxxx,2021

2) X xxxxxxx, xx:

XXXxxxxxxx,2021 ≤ (1 - RKDF,dolni) * XXXX -XXX

xxx:

XXX2021,XX -XXX,XX = TSDF,dolni * (1 - RKDF,dolni) * ZSCZ-DRG + (1- TSDF,dolní) * XXXxxxxxxx,2021

3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

XXX2021,XX -XXX,XX = XXXxxxxxxx,2021

XXX2021,xx-XXX,xX ... xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

XXX1-42021,XX-XXX,XX,xxxx ... xx xxxxxxx propadu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

XXXxxxxxxx,2021 ... xx xxxxxxx individuální xxxxxxxx xxxxx vypočtená následovně:

kde:

CM2019,CZz-DRG,C ... xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx bodu 4.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných, xxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxx k této xxxxxxxx, vynásobených relativním x xxxxxx 2021 xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxx X x xxxx xxxxxxxx.

XX2019,XX-XXX,X ... xx xxxxx případů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 4.2 poskytovatlem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ukončených x xxxxxxxxxxx období, xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x příloze č. 10 xxxxx X x této xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx relativními xxxxxx 2021 xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxx X x xxxx xxxxxxxx.

XXxxxX1-42019XX-XXX,XX ... xx xxxxx xxxxxxx hospitalizací xxxxxxxxxxxx podle xxxx 4.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx období, xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace xx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxxxx X x D x xxxx vyhlášce, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx váhami xxx xxxxxxx xxxxxxx 2021 xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxxxx X x D x xxxx xxxxxxxx.

XXX1-42019,XX-XXX,XX ... xx počet xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 4.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx uznaných, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x příloze č. 10, částech X a X x této xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2021 xxxxxxxx i x příloze č. 10, částech X x X x této vyhlášce.

CMM1-42019,CZ-DRG.B–H ... xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 4.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx v prvních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx období, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;příloze č. 10, částech X xx H x&xxxx;xxxx xxxxxxxx vynásobených relativními xxxxxx 2021 xxxxxxxxx x příloze č. 10 částech X až X x xxxx vyhlášce.

CMM1-42021,CZ-DRG.B–H ... je xxxxx xxxxxxx hospitalizací xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoceného xxxxxx, xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx skupin xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxxxx X xx X x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2021 xxxxxxxxx v příloze č. 10 xxxxxxx X xx X x xxxx xxxxxxxx.

XXX1-42021,XX-XXX,XX ... xx xxxxx případů xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx čtyřech měsících xxxxxxxxxxx xxxxxx zařazených xxxxx Klasifikace xx xxxxxx vztažených x xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 10, xxxxxxx a X x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx relativním x xxxxxx 2021 xxxxxxxx x x příloze č. 10 xxxxxxx X x D k xxxx vyhlášce.

CM2019,CZ-DRG,C–F ... xx xxxxx případů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 4.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období, xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace xx skupin xxxxxxxxxx x diagnóze uvedených x příloze č. 10, xxxxxxx X xx X x této xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2021 xxxxxxxxx v příloze č. 10, částech X xx X x xxxx xxxxxxxx.

XX2019.xx-XXX.XX ... xx xxxxx případů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 4.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x diagnóze xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxxxx X x D x xxxx vyhlášce, xxxxxxxxxxxx relativními xxxxxx 2021 uvedenými x příloze č. 10, částech C x X x xxxx vyhlášce.

ÚHRvyčl,2019 ... xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úhrad xx xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnickým xxxxxxxxxxx vykonávajícím nelékařské xxxxxxxxxxxx povolání střídavě xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx provozním xxxxxx x poskytovatelů zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 4.2 xxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úhradou vyčleněnou x xxxxxx x x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 10, xxxxx X k xxxx xxxxxxxx.

XXxxxx,2019 ... xx celková hodnota xxxxxxxx extramurální péče x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepočtených xxxxx xxxx 4.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných, xxxxx xxxx x xxxxxxxx1xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxx X x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x referenčním xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zvlášť účtované xxxxxx xxxxxxxxx.

x xxx xxxxxxx parametry obsažené x xxxxxxxxxx XXX2021,XX-XXX,XX x IZS2021,CZ-DRG,DF xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx CZ-DRG x hodnotami xxxxx xxxxxxxxxxx tabulky:

Parametr

Název xxxxxxxxx

Xxxxxxx

XXXX-XXX

Xxxxxxxx xxxxx xxx XX-XXX

57 297

XXXX,xxxxx

Xxxxx risk-koridor xxx xxxxxx xxxxxxxxx péči

0,1

RKCE,dolni

Dolní xxxx -koridor xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

0

XXXX,xxxxx

Xxxxx xxxxx sbližování sazeb xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

0,33

XXXX,xxxxx

Xxxxx tem xx xxxxxxxxxx sazeb xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

0,5

XXXX,xxxxx

Xxxxx xxxx-xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

0,2

XXXX,xxxxx

Xxxxx xxxx-xxxxxxx xxx středně xxxxxxxxx xxxx

0,1

XXXX,xxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro středně xxxxxxxxx xxxx

0,33

XXXX,xxxxx

Xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx střed xx xxxxxxxxx péči

0,5

4.6 Pro XX 0003 1 x 00032 se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx den xx výši 484 Xx.

5. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx paušál x xxxxx XX-X XX

5.1 Xxxxxx xxxxxx případového xxxxxx x zahrnuje xxxxxxx xxxxxx zařazené xxxxx Klasifikace xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x příloze č. 10 částech X X x X x xxxx vyhlášce.

5.2 Xxx XX 00031 x 00032 se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx 484 Xx.

5.3 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx při xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx případy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx.

5.4 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx paušálem a xxxxxxx x příloze č. 12 x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxxxxxx i ve xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx ceny, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx jejich vykázané xxxxxxxxxx xxxx x xxxx 2020.

5.5 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx péčí se xxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx je xxxxxxxxxx x době xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. U xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s diagnózou X07.1 podle xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx do xxxxxxxxxxxx xxxx nezahrnou xxxxxxxx xxxxxx x. 82301 x 82304 xxxxx xxxxxx u výkonů. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x diagnózou X69.75 xxxxx xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx xx do xxxxxxxxxxxx xxxx nezahrne xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 82302 xxxxx xxxxxxx výkonů.

5.6 Xxxx xxxxx x formou xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx stanoví jako XXXxx,xx-XXX,2021 xxxxx xxxxxx:

XXXXX,XX-XXX,2021 = XX2021,XX-XXX.XX * XXXX-XXX + CMred,2021,CZ -XXX,X * XXXX-XXX * XXXxxxx * XXXxxx - XX2021,XXX

xxx:

XX2021,XX-XXX,XX ... xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vztažených x diagnóze uvedených x příloze č. 10, xxxxxxx X a X x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2021 xxxxxxxxx v příloze č. 10, xxxxxxx X x k xxxx xxxxxxxx.

XX2021,XXX ... xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxx hospitalizací xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx skupin xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxxxx B, X x X x xxxx xxxxxxxx, oceněná xxxxxxxxx xxxx platnými x hodnoceném xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přípravky.

KPTrans ... xx koeficient xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxx 1,1 x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx provedl xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví. X xxxxxxxxx případech K Xxxxxx nabývá hodnoty 1.

XXXxxx ... xx xxxxxxxxxx xxxxxx kritérií xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx 1 x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx současně všechny xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 5.7. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXxxx xxxxxx hodnoty 0,9.

XXxxx,2021,xx-XXX,X ... xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx následovně:

Pokud je xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 5.3 xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx období, xxxxxxxxxx podle Klasifikace xx skupin xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxx X k této xxxxxxxx menší xxxx xxxxx 30, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

X ostatních případech x redukovaný xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

X ... xxxxxx hodnoty 1,05 x případě, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pojištěnců xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx podle xxxx 1 přílohy č. 9 x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 0,1, x xxxxxxx 1,15 x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dané xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx bodu 1 přílohy č. 9 k xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx 0,1.

CM2021,CZ-DRG,H ... xx počet případů xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x příloze č. 10, xxxxx H x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx relativními xxxxxx 2021 xxxxxxxxx x příloze č. 10, části X x této xxxxxxxx.

XX2019,XX-XXX,X ... je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepočtených xxxxx xxxx 5.3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných, xxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx, zařazených podle Xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2021 xxxxxxxxx x příloze č. 10, části X x xxxx xxxxxxxx.

XXxxx,X,2021 ... je xxxxx xxxxxxx hospitalizací xxxxxxxxxxxxxx vykázaných a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, zařazených podle Xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxx X x xxxx xxxxxxxx.

XXxxx,X,2019 ... xx xxxxx případů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxx 5.3 poskytovatelem xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ukončených x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxx X k xxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkovou péči xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx skupin vztažených x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 části X xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx CMred,2021,CZ-DRG,H následující xxxxxxxxxx xxxxxxx:

x xxx:

XXxxxxxxxxxxxx2021,XX-XXX,X ... xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxx xx xxxxxxxx následovně:

kde:

LOSmedian2019,CZ-DRG,H ... xx medián xxxxx hospitalizace x xxxxxxx hospitalizací xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 5.3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx k diagnóze xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxx X x xxxx xxxxxxxx.

XXXxxxxxx2021,XX-XXX,X ... xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, zařazených xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx x diagnóze xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxx X x této xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části xxxxxxxxxxx, xxxxx uzavřenou xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle Klasifikace xx xxxxxx xxxxxxxxxx x diagnóze uvedených x příloze č. 10, xxxxx X, xxxxxxx CMkompenzovaný2021,CZ-DRG,H xx xxxxxxx xx xxxx CM2021,CZ-DRG,H.

5.7 Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kritérií xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 20. května 2022:

x) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ukončených v xxxxxxxxxx xxxxxx, zařazených xxxxx Klasifikace xx xxxx x příloze č. 10, xxxxx X x xxxx vyhlášce, které xxxx xxxxxxxx přeložením xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx 60 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xxxxxxx hospitalizací zařazených xxxxx Klasifikace xx xxxx v příloze č. 10, xxxxx X k xxxx xxxxxxxx.

x) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaných a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, zařazených xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx x příloze č. 10, xxxxx X x této xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx přeložením xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxx 10 % x celkového xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xxxxxxx hospitalizací ukončených x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx bází v příloze č. 10, části X x xxxx xxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x režimu 24 xxxxx xxxxx 7 xxx v xxxxx xxx příjmu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace xx xxxx v příloze č. 10, xxxxx H x xxxx xxxxxxxx.

6. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx hrazené xxxxxx x xxxxx 50 x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, hradí xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxx50,XX.XX -DRG,2021 = CMpod50,EU,CZ-DRG,A-G,2021 * XXXX-XXX - XXxxx50,XX,2021 + CMpod50,CZ -XXX,X,2021 * ZSCZ-DRG * XXXxxxx * KPKrit + XXXX,XX-XXX,X,2021 * XXXX-XXX

xxx:

XXxxx50,XX.XX-XXX,X-X,2021 ... xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem vykázaných x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 10 xxxxxxx X xx X k xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2021 xxxxxxxxx v příloze č. 10, xxxxxxx X až X x xxxx xxxxxxxx.

XXxxx50.XX-XXX,X,2021 ... xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx českých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx do skupin xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxx H k xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx váhami 2021 xxxxxxxx x x příloze č. 10, části X x xxxx xxxxxxxx.

XXXX.XX-XXX,X,2021 ... xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x hodnoceném období, xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vztažených x diagnóze uvedených x příloze č. 10 části X x xxxx xxxxxxxx, vynásobených relativními xxxxxx 2021 xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxx X k xxxx xxxxxxxx.

XXxxx50,XX,2021 ... xx xxxxxxx hodnota xxxxxxxx extramurální xxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx období, zařazených xxxxx Klasifikace do xxxxxx vztažených x xxxxxxxx uvedených x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx materiál x xxxxxx účtované xxxxxx přípravky.

7. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, hrazených xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx 603 x 604 xxxxx xxxxxxx výkonů, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovateli x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství x xxxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x dorost, hrazených xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xx vyjmenovaných xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravní xxxxxx, lékařské xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných poskytovateli x xxxxxxxxxxxx 902, 903, 905, 911, 914, 917, 919, 921 925, 926 x 927 xxxxx xxxxxxx výkonů (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxx") xxxxxxxx výkonů, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx propuštění x xxxxxxxxxxxxx.

7.1 Pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx platbou, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx výkonů, se xxxxxxx bodu a xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanoví podle přílohy č. 2 x této xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedené x části X xxxx 2 xxxx. x) x bodech 7, 8 a 14 a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v části X přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství a xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

7.2 Xxx specializovanou xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx poskytovatelů x xxxxxxxxxxxx 305, 306, 308 xxxx 309 xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx hodnota xxxx xxxxxxx podle části X bodu 1 x 2 x xxxxx X přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxx podle xxxxx X bodu 1 xxxx. h) x xxxx 2 xxxx. x), x) a x) xx xxxxxxxxx xxxx xx nepoužijí xxxxxxx xxxxxxx úhrady xxxxx části X xxxx 3 přílohy č. 3 x této xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx A bodu 9 přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx omezení xxxxxxx x xxxxx X přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

7.3 Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hrazené xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x výjimkou výkonů xxxxxxxxxx 806 podle xxxxxxx výkonů x xxxxxx screeningu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x výkonů x. 09115, 82301, 82302 a 82304 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxxxxx x pacientů x diagnózou U07.1 xxxx X69.75 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxx bodu podle xxxx 2 x 3 přílohy č. 5 k xxxx vyhlášce, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx 2 xxxx. b) x x), x x bodech 5, 6 a 7 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx bodu 2 písm. h) x xxxx 4, 8 a 9 přílohy č. 5 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

7.4 Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 603 x 604 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx X xxxx 1 přílohy č. 4 x xxxx vyhlášce, přičemž xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx X xxxx 2 x 3 přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx A xxxx 5 přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx úhrady xxxxx xxxxx A xxxx 12 přílohy č. 4 k xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx uvedená x části X přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnkám, xxxxxxxxxxxxx x poskytovatele xxxxxxx 12 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx těhotenství, uvedené x xxxxx X xxxx 4 xxxx. x) xx x) přílohy č. 4 k xxxx xxxxxxxx xx stanoví xxxxxx podle xxxxx xxxx 4 xxxx. x) xx x) přílohy č. 4 k této xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx těhotným pojištěnkám xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx 12 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx X bodu 1 přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 613 xxxxxxx x části X přílohy č. 4 k xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx X přílohy č. 4 x této vyhlášce.

7.5 Xxx hrazené služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 911, 914, 921 x 925 podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx seznamu výkonů xx hodnota xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1 x 2 přílohy č. 6 k této xxxxxxxx, xxxxxxx navýšení xxxxxxx xxxx podle xxxxx A xxxx 3 přílohy č. 6 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx X xxxx 9 přílohy č. 6 k této xxxxxxxx x výpočet xxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxx 4 přílohy č. 6 k xxxx xxxxxxxx se nepoužije. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v odbornosti 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx stanoví xxxxx části B xxxx 4 přílohy č. 6 x xxxx vyhlášce xxxxxxx xxxxxxxx úhrady xxxxx xxxxx X xxxx 7 přílohy č. 6 x této xxxxxxxx x xxxxxxx celkové xxxxxx podle xxxxx X xxxx 4 přílohy č. 6 k xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx.

7.6 Xxx xxxxxxx xxxxxx xx kytované x xxxxxxxxxxxx 902 x 917 xxxxx seznamu xxxxxx hrazené xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxxxxxx bodu xxxxxxx xxxxx xxxx 1 x 2 přílohy č. 7 x xxxx vyhlášce, xxxxxxx navýšení xxxxxxx xxxx podle bodu 3 x xxxxxxx xxxxxxx úhrady podle xxxx 4 přílohy č. 7 x této vyhlášce xx xxxxxxxxx.

7.7 Xxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxx podle seznamu xxxxxx se hodnota xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx A bodů 1 až 3 přílohy č. 8 k této xxxxxxxx, xxxxxxx regulační xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X přílohy č. 8 x xxxx vyhlášce xx xxxxxxxxx. Při xxxxxxx kvalitativních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle přílohy č. 8 k xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxx X x za xxxxxxx služby xxxxx xxxxx X přílohy č. 8 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx úhrady xxxxx xxxx 7.15.

7.8 Xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx podle §15.

7.9 Xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx bodu xx xxxx 0,95 Kč.

7.10 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxx xxxxxx x. 09563 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx hradí xxxxx §16.

7.11 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovateli x odbornostech 006, 305 306, 308 x 309 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x hodnotou xxxx ve xxxx 1,04 Xx. Xxxxxxx xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 905, 919 x 927 xxxxx seznamu výkonů xx hradí podle xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1,01 Xx.

7.12 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 806 xxxxx seznamu výkonů xx xxxxx podle xxxxxx u xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1,11 Xx x xxxxxx x. 95198, 95199, 95201, 95202 x 95203 xxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1,10 Xx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx č. 81747, 81755, 81753, 93121, 93124, 93281 x 93123 xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx screeningu xxxxxxxxx kolorekta xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1,13 Xx. Xxxxxx x. 82301, 82302 a 82304 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxxx u xxxxxxxx x xxxxxxxxx 07.1 xxxx X69.75 podle xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx xx hradí xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx bodu xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx bodu 2 xxxx. x) přílohy č. 5 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxx x. 09115 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx X07.1 xxxx X69.75 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1,10 Xx.

7.13 Xxxxxx č. 88101 x 09563 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx seznam x xxxxxx s xxxxxxxx bodu xx xxxx 1 Kč.

7.14 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

XxxXxx,2021 = xxx [XxxXxx,2020 * 1,25; xxx (Úhrurg,2020; XXXxxxxx * HBUrgent)]

kde:

PBUrgent ... je počet xxxx xx xxxxxx x. 06720, 06726, 06727, 06728 a 06729 xxxxx seznamu xxxxxx.

XXXxxxxx ... xx xxxxxxx xxxx xxx výkony xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xx výši 1 Kč.

ÚhrUrg,2020 ... xx navýšení xxxxxx xx urgentní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovateli uhradila x xxxx 2020. X případě, xx xxxxxxxxxxxx v xxxx 2020 xxxxxxxxxxxx péči xx urgentním příjmu, xxxxxxx xx XxxXxx,2020 xx xxxx xxxxx x hrazené srovnatelným xxxxxxxxxxxxxx.

7.15 Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 7.1 xx 7.10 xx xxxxxxx ve xxxx:

xxx:

Xxxxxxx_xxxx2019 ... xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx bodů 7.1 xx 7.10 x referenčním xxxxxx, xxxxx je vypočtena xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx_xxxx2019 = Hodnota_péče2019,kompl + Xxxxxxx_xxxx2019,xxx

x xxx:

Xxxxxxx_xxxx2021 ... je xxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ambulantní xxxx xxxxx xxxx 7.1 xx 7.10 x xxxxxxxxxx xxxxxx která xx xxxxxxxxx následovně:

Hodnota_péče2021 = Xxxxxxx_xxxx2021,xxxxx + Xxxxxxx_xxxx2021,xxx

x xxx:

Xxx_xxx2019 ... je xxxxxxx xxxx xxxxxx poskytovateli xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bodů 7.1 xx 7.10, xxxxxx úhrady xx xxxxxx účtované xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx zvlášť účtovaných xxxxxxxx přípravků xxxxxxxxxx xxxxxxxx "X" xxxxx §39 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 376/2011 Xx. x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 12 x xxxx xxxxxxxx.

Xxx_xxx2021,xxxxx ... je úhrada xx xxxxxxxxxxxxxx vykázané xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx období podle xxxx 7.3, xxxxx xx xxxxxxx ve xxxx:

xxx:

Xxx_xxx2019,xxxxx ... xx xxxxxxx xxxx xxxxxx poskytovateli xx xxxxxxx služby poskytnuté x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bodu 7.3, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx účtovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "X" podle §39 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 376/2011 Xx. x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 12 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vypočtená takto :

xxx:

Xxxxxxx_xxxx2019,xxxxx ... xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ambulantní xxxx podle xxxx 7.3 x referenčním xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

XXx,2019,xxxxx ... xx počet xxxx za poskytovatelem xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hrazené xxxxxx xxxxx bodu 7.3 poskytnuté x xxxxxxxxxxx období xxx x=1 xx x, xxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 7.3 přičemž xx xxxxxxx bodové xxxxxxx výkonů xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx znění xxxxxxx x 1. lednu 2021.

XXx,2021 ... xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xx xxxx hodnoty bodu xxxxx §15 x 16, podle bodu 7.9 a xxxxx příloh č. 2 xx 8 x této xxxxxxxx, xxx x=1 xx x, xxx m xx xxxxx xxxxxx xxxxx bodů 7.1. xx 7.10.

KP2019,kompl ... xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bodu 7.3, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx 2019 xx xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tři xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx společně cystická xxxxxxx 36150 xxxxxx, Xxxxxxxxx XXX 827, XXXX komplet).

BON16/7,kompl ... xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx 114 x xxxxxxx, že poskytovatel xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxx 16 xxxxx xxxxx 7 xxx x xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx pracovišti x hodnoty 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x xxx:

Xxxxxxx_xxxx2021,xxxxx ... xx hodnota xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 7.3 x hodnoceném xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

XXx,2021,xxxxx ... je počet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období, xxx x=1 xx n, xxx x xx xxxxx xxxxxx podle xxxx 7.3.

XX2021,xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bodu 7.3.

x kde:

Úhr_amb2021,ost ... xx úhrada xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx služby x xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx 7.1, 7.2 x 7.4 až 7.10, xxxxx se xxxxxxx xx výši:

kde:

lzp_amb ... xx xxxxx změny produkce xxxxxxxxx takto:

a xxx:

Xxx_xxx2019,xxx ... je xxxxxxx xxxx úhrady xxxxxxxxxxxxx xx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx období podle xxxx 7.1, 7.2 x 7.4 xx 7.10, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx účtované xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx účtovaný xxxxxxxx xxxxxxxx zvlášť účtovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx označených xxxxxxxx "S" xxxxx §39 xxxx. 1 xxxxxxxx č. 376/2011 Xx., a x xxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 12 x této xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx:

xxx:

Xxxxxxx_xxxx2019,xxx ... xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle bodů 7.1, 7.2 a 7.4 xx 7.10 x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

XXx,2019,xxx ... xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vykázané x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x=1 xx x, xxx x je xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 7.1, 7.2 a 7.4 xx 7.10, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx xx xxxxx účinném x 1. xxxxx 2021.

XX2019xxx ... xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx poskytnuté v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 7.1, 7.2 x 7.4 xx 7.10.

XXX16/7,xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxx 113 x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx alespoň 16 xxxxx xxxxx 7 xxx v xxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx 1 x ostatních xxxxxxxxx.

x. xxx:

Xxxxxxx_xxxx2021,xxx ... xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznané xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 7.1, 7.2 x 7.4 xx 7.10 x hodnoceném xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

XXx,2021,xxx ... xx počet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zdravotní xxxxxxxxxxx uznaných xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx, kde i= 1 xx x, xxx x xx xxxxx xxxxxx podle xxxx 7.1, 7.2 x 7.4 xx 7.10.

XX2021,xxx ... xx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx poskytnuté x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 7.1, 7.2 x 7.4 až 7.10.

x xxx:

XXXXXX ... xx index xxxxx ambulantně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

XXXX2021 xx xxxxx globálních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx období xxxxxxxx x zdravotní pojišťovnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 7.1, 7.2 a 7.4 xx 7.10.

XXXX2019 xx xxxxx xxxxxxxxxx ambulantních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx byly x xxxxxxxxxxx xxxxxx vykázané x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxx hrazené xxxxxx xxxxx bodů 7.1, 7.2 a 7.4 xx 7.10.

7.16 Xxxxxx xxxxxxxxx uvedené x příloze č. 12 x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx 2020.

7.17 X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxx 7.1 xx 7.15 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 50 x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx tyto xxxxxxx xxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx x hodnotou xxxx xx xxxx 133 Xx.

8. Ostatní xxxxxx

8.1 Za xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaný x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx č. 78890 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 10 000 Xx.

8.2 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovateli x xxxxxxxxxx 005 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx hradí xxxxx xxxxxx x xxxxxx x hodnotou xxxx xx výši 1,04 Xx.

8.3 Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x. 09564 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 1 000 Kč.

8.4 Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxxx xxxxxx x zároveň xxxxxxxxx společně x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby, xx xxxxx xxxxxx o X x 2 700 000 Xx, xxx X xxxxxx xxxxxxx od 0 xx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovny x xxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx příjem, podle xxxx 1 přílohy č. 9 x této xxxxxxxx.

8.5 Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxxx jednodenní xxxx xxxxx §8 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

XxxxxxX1-42019,XX xx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednodenní péče xxxxxxxxxx x xxxxxxx 4 xxxxxxxx referenčního xxxxxx.

XxxxxxX1-42021,XX je xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vykázané x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxxxxx do 180 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 1,70 Xx xx xxxxxx uznanou xxxxxxx xx receptu xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x hodnoceném xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.

10. Záloha xx kompenzaci xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2021, x xx xx výši xxxxxxxx xxxxxx podle xxxx 2.5 vztahujícího xx x xxxxxxxx hospitalizací xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2021 x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxx.

X) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx péče, xxxx xxxxxxxxxxxx dne 00005 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §22a zákona

a) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XX 00031, 00032, 00098 x 00099 xx xxxxxxx součinem počtu xxxxxxxxxx XX x xxxxxxxx xxxxx za xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx b) x x). Xxxx xxxxxx xx hrazené xxxxxx vykazované XX 00005 x 00021 xx 00030 se xxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx OD xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx.

x xxxxxxxxxxx xxxx XX 00005 x 00021 až 00030 xxxxxxxxxx poskytovatelem x hodnoceném xxxxxx.

XXXX,2021,xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx jeden xxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx období pro XX typu x x kategorii xxxxxxxx xxxx x podle xxxxxx x) až x) x xxxxxxx x).

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx 1 xx 5.

XX2021,xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxx i x kategorie x x hodnoceném xxxxxx.

x) Xxxxxxxx xxxxx za xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx stanoví xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x typ xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx XX xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx, paušální částku, xxxxxx se hradí xxxxxx xxxxxxxxx podle §17 xxxx. 6 xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx příjmové x xxxxxxxxxxx vyšetření, x xxxxxx agregované xx xxxxxxxxxxxx dne xxxxx seznamu xxxxxx.

x) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx OD xxxx i a xxxxxxxxx pacienta xxxx x, x xxxxxxxx xxx hospitalizace OD 00021, 00026, 00031, 00032, 00098 a 00099, se stanoví xx xxxx:

XX2021,xx = XX * XXXX,2020,xx * KompenzaceODi,C0VID

kde:

PSOD,2020,ij xx xxxxxxxx xxxxx za xxxxx xxx hospitalizace x xxxx 2020 xxx OD typu x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x, xxxxxx navýšení xxxxx xx xxxxxxx příplatku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odborného xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxx, x bez xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx 2020.

XX xx koeficient xxxxxxxx xxxxx písmen x) x x).

XxxxxxxxxxXXx,X0XXX xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX xxxx x, xxxxx xx stanoví xxxxxxxxxx:

xxx:

XX31.032019,x xx xxxxx XX xxxx x xx hrazené xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx vykázané xx 31. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxx xx 31. xxxxxx 2020.

X31.032021,x xx xxxxx XX typu x xx hrazené xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, poskytovatelem vykázané xx 31. xxxxxx 2022 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznané xx 31. května 2022.

Koefpropi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx XX xxxx i xxxxx xxxxxxxxxxx tabulky:

Typ XX

Xxxxxxx Xxxxxxxxx

00005

0,85

00021

0,84

00022

0,87

00023

0,89

00024

0,86

00025

0,95

00026

0,86

00027

1,00

00028

0,58

00029

0,78

00030

0,95

x) KN se xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxxx:

x. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx seznamu xxxxxx xx XX xxxxxxx xx xxxx 1,08,

xx. Pro kategorii xxxxxxxx 2 podle xxxxxxx výkonů xx XX xxxxxxx xx xxxx 1,08,

iii. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxx výkonů xx KN xxxxxxx xx výši 1,09,

xx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 podle xxxxxxx xxxxxx xx KN xxxxxxx xx xxxx 1,09,

x. Pro xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx XX xxxxxxx xx xxxx 1,09.

x) XX xxxxxxxxxx x xxxxxxx x) se xxxx xxxxxx x 0,003 xxx xxxx xxx XX xx každé xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxx OD:

i. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x úvazku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx):

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx hojení xxx - průměrně xxxxxxx 0,4 xxxxxx xx 120 xxxxx xxx XX 00005, 00022, 00023, 00024 x 00030,

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx 0,4 xxxxxx xx 120 xxxxx xxx XX 00005, 00022, 00024, 00027, 00028 a 00030,

(3) Xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx xx 120 xxxxx, xxx OD 00024 x 00005,

(4) Xxxxxxx - průměrně xxxxxxx 1 xxxxxx xx 120 xxxxx pro XX 00024,

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx 0,4 xxxxxx na 120 xxxxx xxx XX 00005, 00022, 00024 x 00030.

ii. Technické xxxxxxxx:

(1) Průměrný počet xxxxx xx xxxxxx - nejvýše 2,5 xxxxx xx xxxxx x XX 00005, 00022, 00023 a 00024,

(2) Xxxxxxxx oddělení xxxxxxxxxx polohovatelnými xxxxx - alespoň 75 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx doložených xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx u XX 00005, 00022, 00023 x 00024.

x) Paušální xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx XX 00021 x 00026 xxxx stanovena xxxxx xxxxxxx x), xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1, 2, 3 x 4 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx OD xxxxxxx xxxxxxx XX xx výši 1,12 xx xxx dvacátého xxx hospitalizace x xxxxxxx 1,08 xx xxx xxxxxxxxx prvního xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx se xxxxxx xx prvního dne xxxxxxx xx lůžko xxxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 2021, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx 1. xxxxx 2021. Xxx xxxxxxxxx pacienta 5 xxxxx xxxxxxx výkonů xx hodnota XX xxxxxxx xx xxxx 1,09.

x) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx XX 00021 x OD 00026 xxxxx xxxxxxx x) xx podmíněno xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx reformy xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx byl xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxx paušální sazby xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

x) Výše paušální xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx XX 00031, 00032, 00098 x 00099 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx období xx xxxx, která xxxx xxxxxxxx xx xxx 2020, xxxxxxxx x 4 %.

x) Xxxx úhrady xx xxxxxxxx x 1 000 Kč xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx X07.1 xxxxx xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaný, xxxxxxxxxx xx 20 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 82301 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx screeningového xxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxx xxxxxx PCR x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x průkazu xxxxxxxx XXXX-XxX-2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx výkon x. 82301 xxx 82302 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxx xxxxxxxxxx 180 xxxxxxxxxxxx xxx.

x) Xxxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx. Výše měsíční xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxx,x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxx x hodnoceného xxxxxx.

x nabývá hodnot 1 až x, xxx x je xxxxxxx počet xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx XX vykazovaných xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX,2021,x je výše xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx hospitalizace x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx XX x, xxxxx xxxxxx x) až x).

x xxxxxxxxxxx xxxxxx x roce a xxxxxx xxxxxx 1 xx x, kde x xx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx.

0X2019,xx je xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xxxxxxxxxxxx dnů xxxx x xxxxxxxxx i x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx období.

OD2O21,ij xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x xxxxxxxxxxx měsíce x xxxx a xxxxxx xxxxxx 1 xx x-1, kde x xx xxxxx, pro xxxxx je kalkulována xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxx,x xx záloha xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x hodnoceného xxxxxx.

x) Xxxxxx xx kompenzaci xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxx xxxxxxxx 2021 xx xxxxxx x úhradu podle xxxxxxx &xxx;x) vztahující xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem vykázaným xx 31. xxxxxxxx 2021 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

x) X xxxxxxx poskytnutí hrazených xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxx xxxxxx e), f) x x) x xxxx xxxxxxxx sazby xx XX 00021, 00026 xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx c).

m) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 12 x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ceny.

2. Xxxxxx následné xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx

x) XX 00015, 00017 x 00020 jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1,46 Xx xxx XX 00015, 120 Xx xxx XX 00017 a 1,47 Xx xxx XX 00020.

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 18 xxx xxxx xxxxxxxxx 90 XX 00017, xxxxxxxx xx xxxxxxx dne xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "NIP"), xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX.

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 18 xxx xxx x xxxxxxxxx 365 XX 00017, xxxxxxxx xx prvního xxx xxxxxxx na lůžko XXX, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx pracoviště XXX poskytovatele xxxx xxxxxx poskytovatele NIP. Xxxxxxxxxx maximálního počtu xxxxxxxxx XX 00017 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 18 xxx věku xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx maximálně 190 XX 00020, xxxxxxxx xx prvního xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx péče (dále xxx "XXXX") xxxxxx xxxxxxxx xx jiné xxxxxxxxxx DIOP xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX, přičemž překlad xx jiné pracoviště XXXX je xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věty.

e) XX 00033 x 00035 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x hodnotou xxxx xx xxxx 1 Xx.

x) Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaný x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XX 00017 xxxxx xxxxxxx výkonů, poskytnutý xxxxxxxxx s xxxxxxxxx X07.1 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 20 xxx xx xxxxxxx poskytnutí výkonu x. 82301 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx screeningového xxxxxxxxx XXXXX- 19 pomocí xxxxxx XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx XXXX-XxX-2 s xxxxxxxxxx výsledkem x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx výkon x. 82301 xxx 82302 xxxxx xxxxxxx výkonů, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx během xx xxxxxxx 180 xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x 39 967 Xx.

x) Za xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaný x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaný XX 00015, 00020, 00033 x 00035 xxxxx xxxxxxx výkonů, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx X07.1 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí xx 20 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 82301 xxxxx seznamu výkonů xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxx xxxxxx XXX x xxxxxxxxxx výsledkem xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx SARS-CoV-2 s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 82301 ani 82302 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx poskytovatelem během xxxxxxxxxx 180 xxxxxxxxxxxx xxx, se poskytovateli xxxxxxxx úhrada o 1 000 Xx.

x) Xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx f) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xx výši xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx do 31. srpna 2021, x to za XX xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2021 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Úhrada ambulantní xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx takové xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) Xxx xxxxxxxxxx péči xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx xx hodnota xxxx xxxxxxx podle xxxxx X xxxx 7 přílohy č. 1 x xxxx vyhlášce.

b) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytované podle §22 xxxx. x) xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx x xxxxxxxx bodu xx xxxx 1,16 Xx.

x) X případě, xx xxxxx počtu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx unikátních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x některou x xxxxxxx X00 xx X97, X10.3 xx X10.7, X11.3 xx X11.7, F00 xx F99, X09 xx X99 nebo X60 - I69 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 25 %, navyšuje xx xxxxxxx xxxx x 0,02 Xx.

x) Xxxxxxx výše úhrady xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxx:

xxx:

XXXxx,x ... xx xxxxx xxxxxxxxxx kalendářních xxxxxx, x xxxxx xxxx poskytovány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v hodnoceném xxxxxx.

XX ... xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx 1,02 x případě, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx unikátních xxxxxxxxxx v hodnoceném xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx X00 xx X97, E10.3 xx X10.7, X11.3 xx 11.7, X00 xx F99, 09 xx 99 xxxx X60 - X69 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx na celkovém xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců v xxxxxxxxxx xxxxxx překročí 25 %, x xxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXxx ... xx celkový xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bodů v xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXxxx ... xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, která xx xxxxxxx xx xxxx 0,86 Kč.

KPho ... xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx období.

max ... funkce xxxxxxx, xxxxx vybere x xxxxx hodnot xxxxxxx nejvyšší.

KU07.1 ... xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx náklady xxx péči o xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x daném měsíci xxxxxxxxx xxxxxxxx X07.1, xxxxx xxxx xxxx 10 Xx za xxxxx výkon x. 06613 podle xxxxxxx xxxxxx vykázaný na xxxxxx xxxxxxxxxx.

x ... xxxxxx hodnot 1 xx x, xxx x je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx.

XXXXxxx ... xx průměrná měsíční xxxxxx za unikátního xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako:

kde:

Uhrref ... xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx účtovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXxxx,x ... je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxx byly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx období.

i ... xxxxxx xxxxxx 1 až n xxx x je xxxxx unikátních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) U xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx referenčních hodnot xxxxxxxx z důvodu, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

x) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx období xxxxxxx xxxxxx 30 x méně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, xxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxx xxxxx písmene x) x nepoužije.

4. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx o 10 Xx xx xxxxx xxxxx x. 06613 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx diagnóza X07.1. Xxxx úhrada xx poskytovateli xxxxxxxx xx výpočtu xxxxxxx xxxx úhrady x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 30 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx, pokud bylo xxxxxxxx úhrady za xxxxx výkon x. 06613 xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx X07.1 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou na xxx 2021.

X) Regulační xxxxxxx

1. Regulační xxxxxxx xxxxxxxx úhrady, xxxxxx xxxxxxxxx x paušální xxxxxx x xxxxxx xxxxxx případového xxxxxxx

1.1 Xxxxxxxxx omezení xxxxxxx x xxxx 1.4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uplatní xxxxx

x) pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx 30. xxxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámil x xxxxxxxxxxxxx nejpozději xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx vzorku xxxxxxx xx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

1.2 Xxxxxx jednotlivého xxxxxxx podle bodu 1.4 xxxx. a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) na případ x x DRG xxxx, x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxx xxxx

x) maximálně xx X případů x XXX bazi, x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 10 xxxxxxx x xx xxx xxxxxx uplatněna xxxxxx xxxxx xxxx 1.4 písm. x) xxxx c), xxx X xx xxxxxxxx xxxx 10 případů xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx DRG xxxx.

1.3 Xx XXX xxxx, x nichž poskytovatel xxxxxxx xxxx xxx 10 xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx 1.4 xxxx. x) xxxx x), x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1.2 xxxx. x).

1.4 Xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxx při kontrole xxxxxxxx od xxxxxxxx xx vykazování x xxxxxxxx xxxxx Klasifikace, x jejichž důsledku xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx XX skupiny x xxxxx relativní xxxxx xxxxxxxx v příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx poskytovatel, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaný x pojišťovnou xxxxxx xxxxx xxxxxxx násobený xxxxxxxxx vahou (xxxx xxx XX) takto:

a) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx níží XX x:

(XXxxxxxxx - XXxxxxxxxxxx) x 2

nebo

b) při xxxxxx, při xxxxx xxxx prokázáno xxxxxxxxxxx xxxx významné xxxxxxxx xxxxxxxxx zařazených xxxxxxx x xxxxx ORG xxxx, sníží XX x:

((XXxxxxxxx - CMrevidovaný) / (XXxxxxxxx)) x ∑ XX xxxx x 0,2

xxxx

x) xxx xxxxxx, xxx které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx XXX bazi, xxxxx CM x:

((XXxxxxxxx - CMrevidovaný) / (XXxxxxxxx)) x ∑ XX xxxx x 0,8

xxx:

XX ... xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx příslušné XXX xxxx.

XXX ... xxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle Klasifikace.

DRG ... xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx vztažených x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx případu příslušné XXX baze ... je xxxx xxx 5 % xxxxxxx xx statisticky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx 30 xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx DRG xxxx x xxxxxxxxxxx poskytovatele.

Statisticky xxxx významný xxxxx xxxxxxx příslušné XXX xxxx ... xx xxxx než 5 % případů xx xxxxxxxxxxx významného xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx 10 xxxxxxx x xxxxx příslušné XXX xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XXxxxxxxx ... xx počet xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx podle Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vztažených x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx skupin, xxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 10 vykázaných xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXxxxxxxxxxx ... je xxxxx případů hospitalizací xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx skupin vztažených x xxxxxxxx, vynásobený xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 10, xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx omezení na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxx

2.1 Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x bodech 2.2 x 2.3 xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xx sdělila xxxxxxxxxxxxx xx 30. xxxxx 2021 xxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxx které xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx:

x) celkovou xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) celkovou xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxx poskytnuté xxxxxxx poskytovatelem,

c) počet xxxxxxxxxx unikátních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odbornostech xxxxxxxxx x xxxxx X bodu 7.1, 7.2 7.4 x 7.10.

2.2 Xxxxx poskytovatel xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx průměrné úhrady xx xxxxxx xxxxxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 2.1 xxxx. c) x xxxxxxxx XXX xxxxxxx XX1XXX1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřeného x xxxxxxxxxxxx uvedených v xxxx 2.1 písm. x) xxxxx xxx 120 % xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2.1 písm. x), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poskytovatel x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx součinu 2,5 % x xxxxxxxxxx uvedené xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx unikátních pojištěnců x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx započaté 0,5 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však 40 % x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x počet xxxxxxxxxx unikátních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx věty první xx vypočte x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,0000000020 xx které xxx xxxxxxx pouze xxxxx x. 09513 podle xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx omezení xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zdravotnické xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lékařem.

2.3 Xxxxx xxxxxxxxxxxx dosáhne x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx ve vyjmenovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 2. 1 písm. x) indikovanou xxx xxxxxxxxxxx ambulantních služeb, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stejným xxxxxxxxxxxxxx a vyžádané xxxx xx xxxxxx x. 82301, 82302 x 82304 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x pacientů s xxxxxxxxx X07.1 nebo X69.75, na jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bodě 2.1 xxxx. x) xxxxx xxx 120 % xxxxxxxx úhrady xx vyžádanou xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2.1 xxxx. x) v xxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úhradu o xxxxxx odpovídající součinu 2,5 % x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 0,5 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 40 % x překročení. Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců xx xxxxxxx xx nezahrnou xxxxxxxx unikátní xxxxxxxxxx, xx xxxxx byl xxxxxxx xxxxx výkon x. 09513 xxxxx xxxxxxx výkonů. Xx xxxxxxxx péče xx xxxxxxxxxx výkony xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 81747, 81755, 81753, 93121, 93124, 93281 x 93123 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx poskytování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx účely xxxxxxxxx výši xxxxxxxxxx xxxxx x výše xxxxxxxx srážky xxxxx xxxx první xx xxxxxx vyžádané péče x hodnoceném x xxxxxxxxxxx xxxxxx ocení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů xx znění xxxxxxx x 1. xxxxx 2021 a xxxxxxx xxxx platné x xxxxxxxxxx xxxxxx.

2.4 Regulační xxxxxxx podle bodů 2.2 x 2.3 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxxx x překročení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 2.2 x 2.3.

2.5 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 2.2 x 2.3 xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx 15 % úhrady xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxxxxxxx za výkony xxxxxxx x úhradu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

2.6 X případě, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 100 x xxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx pojišťovny, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neuplatní regulační xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 2.2 x 2.3.

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 242/2021 Xx.

Xxxxxxx bodu, xxxx xxxxx zdravotní xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle §6

X) Xxxxxxxxxxx kapitačně xxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx počtu přepočtených xxxxxxxxxx příslušné zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx základní xxxxxxxxx sazbou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné zdravotní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Počet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné zdravotní xxxxxxxxxx xx vypočte xxxx součin xxxxx xxxxxxxxxxxxxx registrovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 12 x xxxxxx xxxxx bodu 12. Xxxxxxxx xxxxxxxxx sazba xx stanoví xx xxxx:

x) 56 Xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx alespoň 30 xxxxxxxxxxx xxxxx rozložených xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx 1 xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx hodiny xxxxxxx xx 18 xxxxx x alespoň 2 xxx x xxxxx xxxxxxxx pojištěncům objednat xx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) 50 Xx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrazené xxxxxx x rozsahu xxxxxxx 25 xxxxxxxxxxx xxxxx rozložených xx 5 pracovních dnů xxxxx, xxxxxxx alespoň 1 xxx x xxxxx má ordinační xxxxxx xxxxxxx do 18 xxxxx

x) 48 X x xxx xxxxxxxxxx poskytovatele x xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pracovišti xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx x),

x) 50 Xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx praktické xxxxxxxxx pro xxxx x dorost, který xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx uvedeném x písmenu x).

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxx bodu 1 xx xxxxxx x 0,60 X x x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2021 xxxxxxx, xx xxxxxxx 50 % xxxxxx, kteří x něj xxxxxx xxxx nositelé výkonů x xxxxxxxxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx dokladu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx profesním sdružením x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a farmaceutů xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x specializované způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zubního xxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx jen "doklad xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx"), xxxxxxx xx platný xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxxx doklad, xxxxx je xxxxxx xx xxxx rok 2021,

x) xxxxx bodu 1 písm. x) xx x) xx xxxxxx x 0,50 X x v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v hodnoceném xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 01021 xxxx 01022 xxxxx seznamu výkonů xxxxxxx u 30 % xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve věku xx 40 xx 80 xxx,

x) podle xxxx 1 xx xxxxxx o 1 Xx poskytovateli, který xxxxxxxxx xxxx rokem 2021 xxxx xxxxxxxx x xxxxxx u xxxx 2021 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x podmínkách získávání x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx x uskutečňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x dorost navýšení xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozhodnutí xx konce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejdéle xxxx xx xxxxx roku 2021.

3. Xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx děti x xxxxxx xxxxx xx 28. xxxxx 2022 xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xx hodnocené xxxxxx potvrzení xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx lékařskou xxxxxxxxxxxx xxxxxx, že xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx praktických xxxxxx pro xxxx x dorost, kteří x xxx působí xxxx xxxxxxxx výkonů xxxxxxxxxx 001 xxxx 002 podle seznam x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 xxxxxx x rámci lékařské xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx se zvýší xxxxx úhrada x X x 40 000 Kč,

kde:

K ... xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, dané xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx

xxxx / XX

XXX

XxXX

XXXX

XXX

XXX

XXXX

XXX

Xxxxxx xxxxx Xxxxx

0,6

0,1

0,0

0,2

0,0

0,1

0,0

Xxxxxxxxx

0,6

0,1

0,1

0,0

0,0

0,2

0,0

Xxxxxxxxxxxx

0,6

0,1

0,1

0,0

0,0

0,2

0,0

Xxxxxxxxxxx

0,7

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

Xxxx Vysočina

0,7

0,1

O,1

0,0

0,0

O,1

0,0

Královehradecký

0,6

0,1

0,0

0,0

0,1

0,2

0,0

Liberecký

0,7

0,1

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

Moravskoslezský

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,1

0,3

Olomoucký

0,4

0,1

0,4

0,0

0,0

0,1

0,0

Pardubický

0,7

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

Plzeňský

0,6

0,1

0,1

0,1

0,0

0,1

0,0

Středočeský

0,5

0,1

0,1

0,1

0,1

O,1

0,0

Ústecký

0,7

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

Zlínský

0,6

0,0

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

4. Výkony xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do kapitační xxxxxx x xxxxxxxxxx 001 xxxxx xxxxxxx xxxxxx:

X. xxxxxx

Xxxxx

01023

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

01024

XXXXXXXXX VYŠETŘENÍ XXXXXXXXXX XXXXXXX

01025

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

01030

XXXXXXXXXXXXXXX ÚKONY XXXXXXXXXXX XXXXXX

09215

XXXXXXX I. X., X. C., X. X.

09216

XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX X&xxxx;XXXXX REFLEXNÍ XXXXX

09217

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXX XXXXXX XX 10 LET

09219

INTRAVENÓZNÍ XXXXXXX X XXXXXXXXX XX XXXXXX XXX 10 LET

09220

KANYLACE XXXXXXXXX XXXX XXXXXX INFÚZE

09233

INJEKČNÍ XXXXXXXX XXXXXXXXX

09237

XXXXXXXX A XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX KOŽNÍCH X XXXXXXXXXX XXXXXX XX 10 CM2

09507

PSYCHOTERAPIE XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

09511

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX

09513

XXXXXXXXXXX KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO XXXXXX XXXXXXXXX

09523

XXXXXXXX POHOVOR XXXXXX X XXXXXXXX XX XXXXXXX

09525

XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX

44239

XXXXXXXX A XXXXXX BÉRCOVÉHO XXXXX XXXXXXX (1 BÉREC)

71511

VYJMUTÍ XXXXXX XXXXXX ZE XXXXXXXXX

71611

XXXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXX - XXXXXXXXXX

5. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx kapitační xxxxxx x xxxxxxxxxx 002, xxxxx xxxxxxx výkonů:

č. xxxxxx

Xxxxx

01025

XXXXXXXXXX PRAKTICKÉHO XXXXXX XXXXXXXXX PŘÍSLUŠNÍKY PACIENTA

01030

ADMINISTRATIVNÍ XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX

02023

XXXXXX XXXXXXXXX PRAKTICKÝM XXXXXXX XXX DĚTI A XXXXXX - XXXX XX 6 XXX

02024

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX LÉKAŘEM XXX XXXX X XXXXXX - DÍTĚ X0 6 LET

02033

CÍLENE XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXX A XXXXXX - XXXX XXX 6 XXX

02034

XXXXXXXXX XXXXXXXXX PRAKTICKÝM XXXXXXX XXX DĚTI A XXXXXX - XXXX X AD 6 XXX

06111

XXXXXXX - XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX SESTROU XX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

06119

XXXXXXX - XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

06121

XXXXXXX - XXXXXXX OŠETŘENÍ

06123

KOMPLEX - XXXXXXX, REEDUKACE, OŠETŘOVATELSKÁ XXXXXXXXXXXX

06125

XXXXXXX - XXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXX, LAVÁŽE, XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

06127

XXXXXXX - XXXXXXXX XXXXXXXXX X LÉČEBNÉ TERAPIE X. O., X. X., X. M. X. V., XX, XXXXX. XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX LÉČIV

06129

NÁCVIK A XXXXXXXXX APLIKACE INZULÍNU

09215

INJEKCE X. X., X. X., X. X.

09216

XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXX INTRADERMÁLNÍ XXXXXX X XXXXX REFLEXNÍ XXXXX

09217

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX NEBO XXXXXX XX 10 LET

09219

INTRAVENÓZNÍ XXXXXXX X XXXXXXXXX XX XXXXXX XXX 10 LET

09220

KANYLACE PERIFERNÍ XXXX XXXXXX XXXXXX

09221

XXXXXX X XXXXXXX XXXX XXXXXX XX 10 XXX

09233

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

09235

XXXXXXXXXX XXXXXX LÉZÍ KŮŽE

09237

OŠETŘENÍ X XXXXXX XXXX XXXXXX OŠETŘENÍ XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX XX 10 XX2

09253

XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXX NEOPERAČNÍ XXXXXXXX PARAFIMOZY

09507

PSYCHOTERAPIE XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

09511

XXXXXXXXX XXXXXXX LÉKAŘE S XXXXXXXXX

09513

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX OŠETŘUJÍCÍHO XXXXXX XXXXXXXXX

09523

XXXXXXXX POHOVOR XXXXXX S XXXXXXXX XX RODINOU

09525

ROZHOVOR LÉKAŘE X XXXXXXX

71511

XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XX ZVUKOVODU

71611

VYNĚTÍ XXXXXX TĚLESA X XXXX - XXXXXXXXXX

6. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx:

x) pro xxxxxx x. 01021, 01022, 01201, 01204, 01186, 01188 02021, 02022, 02031, 02032, 02037, 02039, 02100 02105, 02125, 02130 15118 x 15119 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,16 Xx,

x) xxx ostatní xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxx za neregistrované xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zdravotní pojišťovnou xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx výši 1,16 Xx.

7. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxx 6 se navýší x 0,04 Xx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2021 xxxxxxx, xx xxxxxxx 50 % xxxxxx xxxxx x něj xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pojištěncům xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx platného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx doklad xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, který je xxxxxx xx celý xxx 2021.

8. Hodnota xxxx uvedená x xxxx 6 xx xxxxxx x 0,05 Xx xxx pracoviště xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx poskytovatel v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxx praktické xxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx alespoň 30 xxxxxxxxxxx xxxxx rozložených xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nejméně xx 18 hodin a xxxxxxx xx objednávkový xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx dny x xxxxx.

9. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištěncům xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,26 Xx.

10. Pro výkony xxxxxxxx x návštěvní xxxxxx, hrazené xxxxx xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx hodnota xxxx xx xxxx 1 Xx.

11. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 65 Kč.

12. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x dané xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx na pojištěnce xx věkové xxxxxxx 15 až 19 xxx, jsou xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx skupina

Index

0 - 4 xxxx

4,10

5 - 9 xxx

1,90

10 - 14 xxx

1,45

15 - 19 xxx

1,00

20 - 24 xxx

0,90

25 -29 xxx

0,95

30 - 34 xxx

1,00

35 - 39 xxx

1,05

40 - 44 xxx

1,05

45 - 49 xxx

1,10

50 - 54 xxx

1,35

55 - 59 xxx

1,45

60 - 64 xxx

1,50

65 - 69 xxx

1,70

70 - 74 xxx

2,00

75 - 79 xxx

2,40

80 - 84 xxx

2,90

85 x xxxx xxx

3,40

13. Nejpozději xx 150 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období xxxxxxxxx pojišťovna uhradí xxxxxxxxxxxxx 1,70 Kč xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plně či xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

14. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro navýšení xxxxxxxx xxxxxxxxx platby xxxxxxx v xxxx 2. xxxx. x), xx navyšuje xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 30. xxxxxx 2021 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2021 do 30. xxxxxx 2021 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, x X x 100 350 Xx xxx X xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pojištěnců xxxx pojišťovny v xxxxx xxxxx xxxxxxx x bodu 3.

15. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poskytovatel x xx výši xxxxxxxx xxxxxx podle xxxx 14. Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vyplatí nejpozději xx 31. xxxxxxxx 2021.

X) Kombinovaná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Výše xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx kapitace xx xxxxxxx xxxxx části X bodu 1 x 2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x hodnoceném období, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx 70 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tímto xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx povinností zdravotních xxxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx registrovaných xxxxxxxxxx xx stanoví xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Výše xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx kapitace se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx uzavřenou xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovena xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx registrovaných xxxxxxxxxx xxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx = (0, 9 * XXXXX - XXX) * KS * XX

xxx:

XXX ...&xxxx; xx xxxxx přepočtených registrovaných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XXXXX ...&xxxx; xx celostátní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pojištěnců vztažený xx úvazek xxxxxx 1,00.

XX ...  xx xxxxxxxxx sazba xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx X xxxx x x 2.

XX ...&xxxx; je xxxxxxxxxxx koeficient, který xx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

3. Xxx xxxxxx výkonů xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxxx 6 xx 11, 13, 14 x 15 xxxxx X použijí xxxxxxx.

X) Hrazené xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxx služby xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 0,99 Kč; xxx xxxxxx přepravy x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx1 xx stanoví xxxxxxx xxxx xx výši 1 Xx.

X) Regulační xxxxxxx

1. Xxx poskytovatele x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x dorost xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedená v xxxxxx 1.1 až 1.4.

1.1 Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostředky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro inkontinentní, xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištěnce xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx období, xxxxxxx x 30 % xxxxxxxxxx průměrnou xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 25 % x xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx úhrady na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx započítávají x xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx, x kterých xxxxxxxxxxxxx xxxxx vyloučil xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 2 xxxxxx. Zdravotní xxxxxxxxxx xxx určení xxxx xxxxxxxxx srážky xxxxx xxxxx xxxx přihlédne x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx prokáže, xx xxxxxxx průměrná úhrada xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přípravky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx zdravotnických prostředků xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx výše xxxx xxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

1.2 Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxx pro inkontinentní, xxxxxxxxxx poskytovatelem, vztažená xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věkových xxxxxx v hodnoceném xxxxxx xxxxxxx x 30 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněna xxxxxxxx xxxxxxxxx srážku do xxxx 25 % x xxxxxxxxxx.

1.3 Pokud xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx x. 02230 x 01443 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx i xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx seznam x xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxx přepočteného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx indexů x xxxxxxxxxx období, xxxxxxx o 30 % xxxxxxxxxx průměrné xxxxxx za xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle seznamu xxxxxx x za xxxxxx č. 02230 x 01443 podle xxxxxxx výkonů, xxxxxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx regulační xxxxxx xx výše 25 % x xxxxxxxxxx. Xx průměrné xxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx registrované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx v xxxx 2021 xxxxxxx xxxxx x. 01186 xxxx 01188 xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx děložního xxxxx x screeningu kolorektálního xxxxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx smlouvu, x xxxx se xx vyžádané péče xxxxxxxxxx výkony č. 82301, 82302 a 82304 podle xxxxxxx xxxxxx vyžádané x xxxxxxxx xxxxxxxxx X07.1 xxxx X69.75 xxxxx xxxx národní xxxxxxxxxxx xxxxxx.

1.4 Xxxxx průměrná xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx v odbornosti 902 xxxxx seznamu xxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx věkových indexů x xxxxxxxxxx období, xxxxxxx x 30 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za vyžádanou xxxx x xxxxxxxxxx 902 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx zdravotní xxxxxxxxxx oprávněna uplatnit xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 25 % x xxxxxxxxxx.

2. Regulační xxxxxxx xxxxx bodu 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx hrazených xxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úhrad xxxxx xxxx 1.

3. Regulační xxxxxxx podle xxxx 1.1 xx nepoužije, xxxxx součet xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx přípravky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výjimkou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx předepsané v xxxx 2021 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxx 2021 podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovny.

4. Xxxxxxxxx omezení xxxxx xxxx 1.2 xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 202 1 nepřevýší xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx druh hrazených xxxxxx xx xxx 2021 podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxxx pojišťovny.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1.3 se nepoužije, xxxxx xxxxxx úhrad xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 2021 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx tento xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2021 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1.4 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx 902 xxxxx seznamu xxxxxx x roce 2021 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx za tento xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2021 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7. Regulační xxxxxxx xxxxx xxxx 1 xx nepoužijí, xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx 2021 xxxxxxxxxxx 50 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx se x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištěncům.

8. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxxxx do výše xxxxxxxxxxxx 15 % xxxxxx poskytnuté xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx materiál x xxxxxx xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx xx xxx 2021.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 242/2021 Xx.

Xxxxxxx bodu, xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle §7

X) Xxxxxxx bodu x xxxx xxxxx

1. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx úhradou xx xxxxxxxxxx výkony x xxxxxxxx xxxx xx xxxx:

x) Pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 305, 306, 308 x 309 xxxxx seznamu xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x uvedených xxxxxxxxxxxx stanoví xx xxxx 1,04 Xx.

x) Xxx xxxxxxxxxxxxx poskytující xxxxxxx služby v xxxxxxxxxxxx 901 a 931 podle seznam x xxxxxx a xxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx 305, 306, 308 a 309 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x výkony xxxxxxxxxx 910 xxxxx xxxxxxx xxxxxx společně x XX 00041 x 00042 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1,08 Xx.

x) Xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx hrazené xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 905, 919 x 927 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx hodnota xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1,01 Xx.

x) Pro xxxxxx č. 43311, 43313, 43315, 43613, 43617, 43627, 43629 x 43633 podle xxxxxxx xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx x xxxxxxxxxx 403 xxxxx seznamu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxx 0,73 Xx.

x) Xxx xxxxxx x. 43652 x 43653 podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 403 xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,06 Xx.

x) Pro xxxxxx č. 75347, 75348 a 75427 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx x xxxxxxxxxx 705 xxxxx xxxxxxx xxxxxx se stanoví xxxxxxx bodu ve xxxx 0,74 Xx.

x) Xxx výkony x. 15101, 15103 15105, 15107, 15440. 15445 x 15950 xxxxx xxxxxxx výkonů, vykázané x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kolorekta xxxxx seznamu xxxxxx, xxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxx xxxxxx v odbornosti 105 podle xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,13 Xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x. 73028, 73029 x 71112 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxx xxxxxx x odbornosti 701, 702 nebo 704 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,01 Kč.

h) Xxxxxxx bodu xxxxxxx x písm. a) xx g) xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x:

x. 0,04 X x, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději xx 31. xxxxx 2021 xxxxxxx xx xxxxxxx 50 % xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx držiteli xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž xx xxxxxx doklad xxxxxxxxxxxxx vzdělávání se xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx po xxxx hodnocené xxxxxx;·xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx splněnou i x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xx skončení xxxxxxxxx dokladu celoživotního xxxxxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxx a datem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nečiní xxxx xxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx.

xx. 0,04 Xx xxx danou xxxxxxxxx x xxxxxxx že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x 50 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXX) x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx ordinačních xxxxx xxxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxx, respektive 24 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx 4 xxxxxxxxxx xxx týdně x xxxxxxxxxx 501 xx 507, 601, 602, 605, 606, 701 x 704 xx 707 podle xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx"), xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 dny x xxxxx nejméně xx 18 xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 1 xxx v xxxxx nejpozději xx 7 hodin x xxxxxxx alespoň 1 xxx x xxxxx xxxxxxx xx 18 xxxxx; xxxx podmínka xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x v xxxxxxx poskytovatele x xxxxx působí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx který xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx (IČP), xxxxxxx xxxxxxxxx hodiny se x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

xxx. 0,02 Xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx poskytovatel x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx alespoň 5 % xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x operačních xxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxxxxx, x nichž x xxxxxx xx 1. ledna 2018 xx 31. xxxxxxxx 2020 nevykázal zdravotní xxxxxxxxxx žádný xxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx využívá objednávkový xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx pojištěnců., x nichž xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

x) Vypočtená částka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. x) bod xxx) xxxx poskytovateli xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 150 xxx po xxx xxxxxxxx hodnoceného xxxxxx.

2. Xxx poskytovatele hrazených xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx 1 xx xxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1,05 Xx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx které xx xxxxxxx xxxxxxx bodu x části X, x s xxxxxxxx xxxxxx x. 89312 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx který xx xxxxxxx xxxxxxx bodu xx xxxx 1,06 Xx.

Xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podmínek xxxxxx x:

x) 0,04 X x, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději xx 31. ledna 2021 xxxxxxx že xxxxxxx 50 % xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx u xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx tužby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xx držiteli xxxxxxxx xxxxxxx celoživotního xxxxxxxxxx lékařů nebo xxxxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxxx organizace, xxxxxxx xx xxxxxx doklad xxxxxxxxxxxxx vzdělávání se xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx platný po xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx splněnou x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx celoživotního xxxxxxxxxx, xxxxxxx období mezi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nečiní xxxx než 30 xxxxxxxxxxxx xxx.

x) 0,04 Xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x 50 % xxxxxxxxx poskytovatele (IČP) x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx služby x xxxxxx x xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxx, 24 xxxxxxxxxxx xxxxx rozložených xx 4 pracovních xxx xxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx, přičemž xx xxxxxxxxx hodiny alespoň 2 xxx x xxxxx xxxxxxx do 18 xxxxx nebo xx ordinační xxxxxx xxxxxxx 2 xxx x týdnu nejpozději xx 7 hodin xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxxxx x zároveň xxxxxxx 1 xxx x xxxxx xxxxxxx xx 18 xxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx splněnou x x xxxxxxx poskytovatele, x něhož xxxxxx xxxxxx nositel výkonů, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx pracovištích (XXX), xxxxxxx ordinační xxxxxx xx v tomto xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

x) 0,02 Xx xxx danou odbornost x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx xxxxxx alespoň 15 % xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx alespoň 10 % xxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx xx 1. ledna 2018 do 31. xxxxxxxx 2020 nevykázal xxxxxxxxx pojišťovně xxxxx xxxxx x pro xxxxxxxx pojištěnců xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přednostní xxxxxxxxx xx xxxxxxxx těch xxxxxxxxxx, u nichž xx vyžaduje xxxxxx xxxxxxxxx stav.

3. Xxxxxxx xxxx úhrady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 2 nepřekročí xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx:

(1,05 + XX) x (xxx(XXXxxxX; XXXxxxX) x PUROo + xxx[XXXXx x XXXxxxXx; XXXXx - UHRMr]),

kde:

POPzpoZ ... xx počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx unikátním xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx odbornosti xxxxxxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx, xxxxx úhrada xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přípravky v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx průměrné xxxxxx xx výkony podle xxxxxxx výkonů xxxxxx xxxxxx za zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřeného x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců se xxxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnci, xx xxxxx xxx xxxxxxx pouze xxxxx x. 09513 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXxxxX ... xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dané odbornosti x xxxxxxxxxxx období; xxxxxxxxx unikátním xxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxx xxxxxxxx v dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x jemu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx za zvlášť xxxxxxxx materiál x xxxxxx účtované xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pětinásobek xxxxxxxx úhrady xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx včetně úhrady xx zvlášť účtovaný xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přípravky xx jednoho unikátního xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx základních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx byl xxxxxxx xxxxx xxxxx č. 09513 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXxxxXx ... xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx nákladným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx ošetřený x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx materiál x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx překročí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřeného x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období; xx počtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx č. 09513 xxxxx seznamu výkonů.

PUROo ... xx průměrná xxxxxx xx výkony xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx znění xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zvlášť účtovaný xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx;·xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnci, xx xxxxx xxx xxxxxxx pouze xxxxx x. 09513 xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx XXXXx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

XXXXXXXXXx ... xx xxxxxxx počet bodů xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx účinném x xxxxxxxxxx období.

HBROo ... je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx e x xxxx odbornosti x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx následovně:

Pokud XXXXx &xx; 1, vstupuje xx xxxxxxx XXXx xxxxxxx HBROo = 1.

XXXXXx ... je xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXx ... xx xxxxxxx xxxxx bodů xx vykázané x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXx ... xx úhrada za xxxxxx účtovaný xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx referenční xxxxxx.

XXXXXXx ... xx úhrada xx zvlášť účtované xxxxxx přípravky v xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXx ... xx xxxxx unikátních xxxxxxxxxx ošetřených v xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období; do xxxxx unikátních pojištěnců xx nezahrnou unikátní xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x. 09513 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXx ... xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx materiál x xxxxxx xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx unikátní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřené x xxxx odbornosti xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; xx úhrady xx xxxxxxxxx nákladné xxxxxxxx pojištěnce se xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podle seznamu xxxxxx včetně úhrady xx xxxxxx účtovaný xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx každého pojištěnce xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx seznamu výkonů xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx účtovaný xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přípravky na xxxxx xx unikátního xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXx ... xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zvlášť účtovaný xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx odbornosti poskytovatelem x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx za xxxxxxxxx nákladné unikátní xxxxxxxxxx se zahrne xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxx úhrady za xxxxxx xxxxxxxx materiál x xxxxxx účtované xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx pojištěnce xxxxxxxxxx x xxxx odbornosti xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxx xxxx překročí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx za zvlášť xxxxxxxx materiál a xxxxxx xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx na jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx odbornosti poskytovatelem x referenčním xxxxxx.

XX ... koeficient navýšení, xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) 0,04 - pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději 31. ledna 2021 xxxxxxx že xxxxxxx 50 % xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxx působí xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx celoživotního xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx organizace, přičemž xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx doklad, xxxxx xx platný xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx splněnou x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 30 xxxxxxxxxxxx dnů,

b) 0,04 - xxx xxxxx odbornost v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x 50 % xxxxxxxxx poskytovatele (XXX) v dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx alespoň 30 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx týdně, xxxxxxxxxx 24 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx 4 xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, přičemž xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxx x xxxxx xxxxxxx xx 18 xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 dny x xxxxx xxxxxxxxxx xx 7 hodin xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 1 xxx v xxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 1 den x týdnu xxxxxxx xx 18 xxxxx; xxxx podmínka xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který plní xxxxxxxx rozsahu a xxxxxxxxx ordinačních hodin xx xxxx xxxxxxxxxxxx (XXX), přičemž xxxxxxxxx xxxxxx se v xxxxx případě za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotí xxxx xxxxx,

x) 0,04 - pro xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období ošetří xxxxxxx 5 % xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx alespoň 10 % xxxxxxxxxx, x nichž v xxxxxx od 1. xxxxx 2018 do 31. xxxxxxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systém xxxxx umožňuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ošetření xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxx,

x) 0,10 - pro xxxxxxxxx 903 xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx období podíl xxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx F84.0 xx X84.3 X84.5 X84.8 X98.5, X98.6, R47 xx R47.9, X13, X35 až X37 xxxx X90 xx X99 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx překročí 10 % x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. X xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx smlouvu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx použije xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

5. X xxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx pojišťovna nasmlouvala xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx dojde x xxxxxxx odbornosti x xxxxxxx xxxxxxxx úhrady xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx úhrady poskytovateli xxxxx bodu 3 xxxxxx x hodnotu xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nasmlouvaných xxxxxx, xxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

6. Výpočet xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3 xx nepoužije x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x referenčním xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 100 x xxxx unikátních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 30 ordinačních xxxxx xxxxx. X xxxxxxx namlouvané kapacity xxxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx xxxxx než 30 xxxxxxxxxxx hodin xxxxx xx xxxxx 100 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx koeficientem n/30, xxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

7. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx bodu xx výši 1,23 Xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx 3 xx xxxxxxxxx.

8. Za xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx klinického xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx od 6 xx 18 xxx xx xxxxxx xxxxxx x 35 Xx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx dle xxxx 3.

9. Xxxxxxxxxxxxx specializované xxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx 2021 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx a specializované xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lékaře, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru specializačního xxxxxxxxxx, xx navyšuje xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx k 30. xxxxxx 2021 x xxxxxxx týdenní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2021 xx 30. xxxxxx 2021 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx program u xxxxxxxxxxx specializačního xxxxx x X x 100 350 X x, xxx X xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx uvedený x xxxx 3 přílohy č. 2 x xxxx vyhlášce.

10. Xxxxxx xx kompenzaci xx poskytuje xxxxxxxxxxxx x ve výši xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 9. Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. července 2021.

11. Nejpozději xx 150 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 1,70 Xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxx xxxxxxx došlo x xxxxxx léčivých xxxxxxxxx plně xx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.

B) Xxxxxxxxx xxxxxxx

1. Regulační xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 30. xxxxx 2021 xxxx xxxxxxx referenčního období, xxxxx vstupují xx xxxxxxx regulačních xxxxxxx x hodnoceném xxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxx přípravky x xxxxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx označených xxxxxxxx "X" podle §39 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 376/2011 Xx., a xxxxxx xxxxxxxx materiál x xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx péči xx vyjmenovaných odbornostech x referenčním xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxxx poskytující xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx X xxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx účtované xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx zvlášť účtovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "X" podle §39 odst. 1 xxxxxxxx x. 376/2011 Xx. x zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 130 % xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx účtované xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx zvlášť účtovaných xxxxxxxx přípravků xxxxxxxxxx xxxxxxxx "X" podle §39 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 376/2011 Xx., x zvlášť xxxxxxxx materiál xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxx X xxxx 1 x xxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotní pojišťovna xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx součinu 2,5 % x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx za každé xxxxxxxx 0,5 % xxxxxxxxxx xxxxxxx průměrné xxxxxx, xxxxxxx však 40 % x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx jednoho unikátního xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců x xxxxxxxxxx období xxxxx xxxx první se xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx pouze výkon x. 09513 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3. Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostředky x xxxxxxxxxx období xxxxx xxx 130 % průměrné úhrady xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx přípravky a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poskytovateli xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2,5 % z xxxxxxxxxx uvedené xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 0,5 % překročení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 40 % x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxx pojištěnce x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx unikátních xxxxxxxxxx, do xxxxxxx xx nezahrnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxx vykázán pouze xxxxx x. 09513 xxxxx seznamu xxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxxx dosáhne xxxxxxxx úhrady na xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 130 % průměrné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vyžádanou xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx, zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x částku xxxxxxxxxxxx součinu 2,5 % x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx každé xxxxxxxx 0,5 % xxxxxxxxxx uvedené xxxxxxxx xxxxxx nejvýše xxxx 40 % x xxxxxxxxxx. Průměrná xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v hodnoceném xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxxx x celkového xxxxx unikátních pojištěnců, xx kterého xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x. 09513 podle xxxxxx u xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxxxx výkony xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, screeningu xxxxxxxxx děložního xxxxx x screeningu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx má xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx se xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výkony č. 82301, 82302 a 82304 xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx X07.1 nebo X69.75 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx účely xxxxxxxxx xxxx průměrných xxxxx a xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx péče v hodnoceném x xxxxxxxxxxx období xxxxx podle xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x 1. xxxxx 2021 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxxx, xxxxx bylo nezbytné xxxxxxxxxx hrazených služeb, xx jejichž základě xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 2 až 4.

6. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodů 2 xx 4 xx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x odbornostech 305, 306, 308 x 309 podle seznamu xxxxxx.

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 2 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx úhrad xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx 3 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx předpokládanou xxxx úhrad xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na rok 2021 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx 4 se xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výši úhrad xx xxxxx druh xxxxxxxxx xxxxxx na xxx 2021 podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

10. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lékařem zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 3.

11. X poskytovatele, kde xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx došlo xx xxxxx nasmlouvaného rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx noty xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx úměrně xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x dojde xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx předepisovat léčivé xxxxxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xx vyjmenovaných xxxxxxxxxxxx.

12. U xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neměl uzavřenou xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx regulačních omezení xxxxx bodů 2 xx 4 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

13. Xxxxx poskytovatel ošetřil x referenčním xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx 100 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při nasmlouvané xxxxxxxx poskytovaných hrazených xxxxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx hodin xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 2 xx 4. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb menší xxx 30 ordinačních xxxxx xxxxx se xxxxx 100 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x/30 kde x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

14. Xxxxxxxxx omezení xxxxx bodů 2 xx 4 xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

15. Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bodů 2 xx 4 xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx 15 % úhrady xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

16. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxx odbornostech, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 2 až 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxx odbornost zvlášť.

C) Xxxxxxx bodu xx xxxxxxxxxxxx

1. Xxx následující xxxxxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bodu:

Odbornost xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxx

106

1,37

203

1,17

208

1,09

301

1,24

402

1,06

501

1,06

502

1,11

504

1,14

506

1,07

601

1,09

607

1,14

704

1,42

708

1,24

780

1,25

Příloha x. 4 x xxxxxxxx x. 242/2021 Xx.

Xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxx omezení xxxxx §8

X) Xxxxxxx bodu x výše úhrad

1. Xxxx úhrady se xxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx úhradou xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx ve xxxx 1,07 Kč.

2. Xxxxxxx xxxx uvedená x xxxx 1 xx xxxx navýší x:

x) 0,01 Xx, xxxxx poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxx 2021 xxxxxxx, že xxxxxxx 50 % xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a poskytují xxxxxxx xxxxxx pojištěncům xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, xx xxxxxxxx platného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx doklad, xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) 0,01 Xx, xxxxx xxxxxxxxxxxx alespoň xx xxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatele (XXX) poskytuje hrazené xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx dnů xxxxx, xxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxx x xxxxx xxxxxxx xx 18 xxxxx xxxx xx ordinační hodiny xxxxxxx 2 xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx 7 hodin xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 1 xxx v xxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 1 xxx x xxxxx xxxxxxx xx 18 xxxxx,

x) 0,01 Xx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně do 31. xxxxxxxx 2021 xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx akreditace x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx získávání a xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x specializované xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zubního xxxxxx x farmaceuta xxxxx xx xxxxxx xx xxxx hodnocené xxxxxx,

x) 0,01 Xx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXX 9001, xxxxx xx platný xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

3. V xxxxxxx, xx poskytovatel xxxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx č. 63050 xxxxx seznamu výkonů xxxxxxx u 50 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx u něj xxxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2021, bude xx xxxxxx za xxxxx x. 63021 xxxxx xxxxxx x xxxxxx vynásobena koeficientem xxxxxxxx 1,45 a xxxxxx xx xxxxx x. 63050 xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx koeficientem navýšení 1,20.

4. Xxx xxxxxxx xxxxxx poskytované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx výši xxxxx xxxxxx a) xx x) a xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x písmen xxx x) xx x):

x) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx trimestru xxxxxxxxxxx xx xxxx 1 576 Kč.

b) Xxxxxx x hrazené xxxxxx x xxxxxx trimestru xxxxxxxxxxx xx xxxx 2 626 Xx.

x) Xxxxxx za xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx 3 677 Xx.

x) Poskytovatel vykazuje xxxxxxx x těhotnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 63053, 63055, 63411, xxxx 63413 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx úhrada je xxxxxxxx úhrad podle xxxxxx a) až x) x xxxxx xxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx výkony xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxxxxxx ultrazvukového xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem.

e) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx x) xx x) je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxx poskytovatele v xxxxxxxxxx 603 podle xxxxxxx výkonů x xxxxxxxxx této registrace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vykázáním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

x) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxx xx úhrada xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x), xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nevykazuje výkony x. 09115, 09119, 09123, 09133, 09219, 09223, 09511, 09513, 09523, 09532, 63021, 63022, 63023, 63115, 63417 x 63532 xxxxx xxxxxxx výkonu, xxxxxx za xxxx xxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxx xxx x písmen x) xx c). Xxxxx x. 09215 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx anti-D jako xxxxxx účtovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx x) až x).

x) Xxxxxx č. 32410, 32420 x 63415 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 603 podle xxxxxxx xxxxxx hrazeny x hodnotou bodu xxx xxxx 1 x 2, xxxxx xxxx xxxxxx provedeny x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem. Xxxxx xxxx výkony xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 603 podle xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxx registrujícího xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx výši 0,50 Xx.

x) X xxxxxxx, xx neregistrující xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 603 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx těhotenství některý x výkonů xxxxxxxxx x písmenu d) x x), jsou xxxx výkony xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx 0,50 Xx a xxxxxxx xx tato xxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovateli x xxxxxxxx bodu xx xxxx 0,50 Xx. Xx neplatí x xxxxxx x. 63411 a 63413 xxxxx seznamu xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx ve xxxx 1,07 Kč, xxxxx již xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx x. 63411 x 63413 xxxxx xxxxxxx výkonů hrazeny xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1,07 Kč. První xxxx xxxx xxxxxxx x výkonů x. 63022, 63023 nebo 63417 podle seznamu xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako nepravidelnou xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx a které xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s hodnotou xxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 x jejich xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx péče registrujícího xxxxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxx xxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx služby x xxxxxxxxxx 603 xxxx 604 xxxxx xxxxxxx xxxxxx podle bodů 1 xx 4 xxxxxxxxxx částku, která xx xxxxxxx takto:

NPURO2019 x UOP2021 x (1,13 + X(x) + XXX + XXX) - XX2021

xxx:

XXXXX2019 ... xx průměrná xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, s výjimkou xxxxxx xx xxxxx x. 09543 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx období xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx; xx počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 09513 xxxx 09511 xxxxx seznamu xxxxxx.

XXX2021 ... xx xxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx období;·do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnci xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 09513 xxxx 09511 xxxxx seznamu xxxxxx.

XXX ... xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx 0,00 v xxxxxxx xx podíl xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx registrovaných u xxxxxxxxxxxxx, na něž xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vykázány xxxxxx xxxxx odborností 208 xxxx 816 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, k xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx nepřesáhne xxxxxxx 40 %, xxxx -0,02 v xxxxxxx, xx tento xxxxx je větší xxx 40 % xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 60 %, xxxx -0,04 v případě, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 60 %.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxx y xxxxxxxxxxx XXX považuje xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 63053 a 63055 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxx úhrada podle xxxx 4 xxxx. x), x) nebo x). X případě xx xxx xxxxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx xx své xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1,5 % x počtu XXXX2021 xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xXX se xxx výpočtu xxxxxx xxxxxxxxx.

XXX ... xx xxxxx ultrazvukových xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx je 0,00 v xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx, na něž xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 32410, 32420 xxxx 63415 xxxxx xxxxxxx výkonů k xxxxx xxxxxxxxx pojištěnek xxxx zdravotní pojišťovny xxxxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx x hodnoceném období xxxxxxxxxx hranici 40 %, xxxx -0,01 x případě, xx xx xxxxx xxxxx xxxxx než 40 %, ale xxxxxxxxxx xxxxxxx 60 %, xxxx -0,03 x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx přesáhne xxxxxxx 60 %.

Za xxxxxxxx xxxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxxxxxxx IUV xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx byly x xxxxxxxxxx xxxxxx vykázány xxxxxx x. 63053 x 63055 xxxxx xxxxxx u výkonú xxxx xxxxxx xxxxx xxxx 4 xxxx. x) x) xxxx x). X xxxxxxx, xx měl xxxxxxxxxxxx x hodnoceném období xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx odpovídá 1,5 % z xxxxxx XXXX2021 xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, XXX xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

XX2021... xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx 4 písm. x). Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx maximálně 25 % celkové xxxxxx xxxxx xxxx 4 xxxx. x) xx x).

X(x)... je xxxxxx xxxxxxxxx, která nabývá xxxxxxx xx 0 xx 0,06 x xxxxx hodnota xx xxxxxxx takto:

F(t) = 0,36 x X(x) + 0,0164

X xxxxxxx, xx poskytovatel nepečoval x hodnoceném xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dané zdravotní xxxxxxxxxx, stanoví xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X(x) ve xxxx 0.

Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx X(x) xxx xxx 0,12, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx F(t) xx výši 0,06.

kde:

K(t... xx xxxxxxxxxx těhotných, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 0 do 1 x xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx:

xxx:

XXXX2021... xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx unikátních těhotných xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx x. 63053 nebo 63055 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx bodu 4 xxxx. a), x) xxxx c).

RUOP2021... xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx 2021.

6. Pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,11 Xx. Pro stanovení xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx body 1 xx 5 xxxxxxxxx.

7. X xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx neexistoval xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x dané xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxxx xx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 8 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelů.

8. X xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx referenčnímu xxxxxx dojde x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx jednoho unikátního xxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxx úhrady xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 5 xxxxxx x hodnotu xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nasmlouvaných výkonů, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx účtovaný xxxxxxxx x xxxxxx účtované xxxxxx xxxxxxxxx vykázané x xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx výkony xx xxx xxxx xxxxx ocení xxxxx xxxxxxx výkonů x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1 Xx.

9. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx úhrada za xxxxxx účtovaný xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přípravky xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx způsobena xxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx změny xxxxxxxxx ošetřených pojištěnců.

10. Xx každou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xx 18 xxx věku x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x. 63050, 63053 x 63055 xxxxx seznamu xxxxxx x ordinaci xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 603 xxxx 604 podle xxxxxxx výkonů xx xxxxxxx xxxxxx ve xxxx 56 Xx.

11. Xxxxx poskytovatel xxxxxxx x referenčním nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx 50 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx nasmlouvané xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx minimálně 30 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pojišťovna tuto xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx 5. V případě xxxxxxxxxxx kapacity xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx menší xxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx 50 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx n/30, kde x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

12. Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx X xxxx 2. xxxx. x), xx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 30. červnu 2021 xxxxxxx xxxxxxx kapacitou xxxxxx, který xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx 1. ledna 2021 do 30. xxxxxx 2021 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x X x 100 350 Xx, kde X xx koeficient xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxx 3 přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

13. Xxxxxx na kompenzaci xx xxxxxxxxx poskytovateli xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxx 12. Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2021.

14. Xxxxxxxxxx do 150 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 1,70 Xx xx xxxxxx uznanou xxxxxxx xx receptu, xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx z veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X) Úhrada xxxxxx asistované reprodukce (xxxxxx XXX)

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxx 613 podle seznam x xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxx 2.

2. Pro xxxx xxxxxxx hrazené xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx:

x) XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 1 372 Xx,

x) XXX xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx vitro xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx 15 932 Xx,

x) Kompletní XX X xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 33 144 Xx,

x) Kompletní XX X xxxxxx x transferem xxxxx xxxxxxx xxxxxx 33 144 Kč,

e) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při XXX cyklu 11 000 Kč,

f) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx XXX xxxxx x XXX 1 390 Xx.

3. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

X) Xxxxxxxxx xxxxxxx

1. Regulace xx xxxxxxxxxx xxxxxx přípravky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx uvedena x xxxxxx 1.1 x 1.2.

1.1 Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx přípravky x zdravotnické xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 105 % xxxxxxxx xxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2,5 % x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx unikátních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx započaté 0,5 % překročení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 40 % x xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx započítávají x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nahrazení podle §32 xxxx. 2 xxxxxx.

1.2 Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úhrady xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 105 % průměrné xxxxxx xx jednoho    xxxxxxxxxx pojištěnce za xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sníží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx součinu 2,5 % x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců x xxxxxxxxxx období za xxxxx xxxxxxxx 0,5 % překročení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 40 % x xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx mamografického xxxxxxxxxx, screeningu karcinomu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x. 95201, 95202 x 95203 podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úhrad x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ocení xxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx k 1. xxxxx 2021 xxxxxxxx bodu xxxxxxx x hodnoceném xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx 1.1 x 1.2 se xxxxxxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xxxxxxxxxx hrazených xxxxxx xx xxxxxxx základě xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úhrad xxxxx xxxx 1.1 xxxx 1.2.

3. Xxxxx oproti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx období xxx xxxxx xxxxxxxxx regulačních xxxxxxx xxxxx xxxx 1.1 x 1.2 xxxxxxxxx xxxxxx.

4. V xxxxxxx, xx poskytovatel x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx smlouvu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx §17 xxxx. 8 xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx regulačních xxxxxxx podle bodů 1.1 x 1.2 xxxxxxxxxx xxxxxxx srovnatelných xxxxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1.1 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx léčivé xxxxxxxxx a zdravotnické xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2021 podle zdravotně xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1.2 xx xxxxxxxxx, xxxxx součet xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výši úhrad xx tento xxxx xxxxxxxxx služeb xx xxx 2021 podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovny.

7. Xxxxx xxxxxxxxxxxx ošetřil x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 603 xxxxx xxxxxxx xxxxxx 50 x méně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxx xxxxxx nejméně 30 xxxxxxxxxxx hodin xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx 1.1 x 1.2 xx xxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 30 ordinačních xxxxx xxxxx xx limit 50 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x/30, kde x xx rovná kapacitě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxx 603 xxxxx xxxxxxx výkonů.

8. Xxxxxxxxx pojišťovna uplatní xxxxxxxxx srážku podle xxxx 1.1 x 1.2 xxxxxxxxx xx xxxx odpovídající 25 % xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx výkony, nížené x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx materiál x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotnický xxxxxxxxxx úhradou xxxxx xxx 15 000 Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxx xx výpočtu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1.1.

10. Xxxxxxxxx xxxxxxx podle bodů 1.1 a 1.2 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx zahraničním xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 5 x xxxxxxxx x. 242/2021 Xx.

Xxxxxxx xxxx x xxxx úhrad xxxxx §10

1. Pro xxxxxxxxxxx xxxxxx odbornosti 806 xxxxx xxxxxxx xxxxxx se stanoví xxxxxxx xxxx xx xxxx 111 Xx x pro výkony x. 95198, 95199 95201, 95202 a 95203 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,10 Xx.

2. Xxxx úhrady se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx úhradou xx xxxxxxxxxx výkony x xxxxxxxxxxx hodnotou bodu:

a) Xxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx x odbornostech 809 a 810 xxxxx seznamu výkonů x pro xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vykázali xxxxxxx x xxxxxx č. 89111, 89119, 89123, 89127 a 89131 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx bodu xx xxxx 1,31 Xx x fixní xxxxxx xxxxxx xx xxxx 0,47 Xx. Xxx xxxxxxxxxxxxx, kteří x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx č. 89111, 89119, 89123, 89127 x 89131 xxxxx xxxxxxx výkonů, xx xxx hrazené služby xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx 809 x 810 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bodu xx výši 1, 19 Xx a xxxxx xxxxxx xxxxxx xx výši 0,47 Xx.

x) Xxx xxxxxx x. 89611 až 89619 xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxxxxx 809 xxxxx seznamu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ve výši 0,57 K x x fixní xxxxxx xxxxxx xx xxxx 0,40 Xx. V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxx 2022, xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xx hodnota xxxx pro xxxxxx xxxxx první věty xx výši 0,59 X x x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 0,40 Xx.

x) Xxx výkony x. 89711 xx 89725 xxxxx xxxxxxx xxxxxx odbornosti 809 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx stanoví hodnota xxxx xx výši 0,55 Xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 0,40 Xx. V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx doloží xx 31. ledna 2022, že je xx xxxx hodnocené xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xx xxxxxxx bodu xxx xxxxxx podle xxxxx xxxx ve xxxx 0,58 Xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx výši 0,40 Xx.

x) Xxx xxxxx x. 89312 xxx l e xxxxxxx výkonů se xxxxxxx hodnota xxxx xx výši 1,00 Xx a xxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxx 0,43 Xx.

x) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v odbornostech 222, 801, 807, 808, 812 xx 815, 817 a 823 podle seznamu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 0,72 Xx xxx xxxxxxxxxxxxx, kteří xxxx držiteli Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx XXX XXX 15189 xxxx Xxxxxxxxx o xxxxxx XX XXXXX x xxxxxxxxxx období. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v odbornostech 802 x 818 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 0,85 Kč xxx xxxxxxxxxxxxx, kteří jsou xxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx ČSN XXX 15189 nebo Xxxxxxxxx x auditu XXXXXX x hodnoceném xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx předloží xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. prosince 2021, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx druhé xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx platnosti xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx x odbornostech podle xxxx xxxxx x xxxxx poskytované xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx písmene, xx xxxxxxx hodnota xxxx ve xxxx 0,40 Xx.

x) Pro xxxxxxx služby xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 816 xxxxx seznamu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 0,80 Xx.

x) Xxx xxxxx x. 81733 xxxxx xxxxxxx xxxxxx je stanovena xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,14 Kč xxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxx nevstupuje xx výpočtu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx 8.

x) Pro xxxxxx xxxxx kapitol 819 a 999 xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx bodu xx výši 1,10 Xx, přičemž xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx výpočtu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx bodu 8. Xxxxxxx xxxx úhrady xxxxxxxxxxxxx xx výkony xxxxx kapitol 819 x 999 xxxxxxx xxxxxx s výjimkou xxxxxx xx výkon x. 09115 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx X07.1 xxxx 69.75 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx:

XXxxx x 1,14 x 1,05

kde:

PBref ... xx xxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx uznané xxxxxx xxxxx xxxxxxx 819 x 999 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Pro xxxxxx x. 82301 x 82302 xxxxx xxxxxxx xxxxxx vykázané x xxxxxxxx x xxxxxxxxx U07.1 nebo X69.75 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do 30. června 2021 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 0,85 Xx. Pro xxxxxx x. 82301 82302 a 82304 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x pacientů x diagnózou 007.1 xxxx 69.75 xxxxx xxxxxxxxxxx klasifikace nemocí xx 1. xxxxxxxx 2021 xx stanovena xxxxxxx xxxx xx xxxx 1 Xx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx celkové xxxx xxxxxx xxxxx bodu 8.

3. Pro xxxxxx x. 89111, 89119, 89123, 89127 x 89131 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,31 X x, xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxx xxxxx xxxx 4.

4. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytujícímu hrazené xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 xxxx. x) xx x) se xxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx bodu. Xxxxxxxx hodnota xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx složky xxxxxx, x stanoví se xxx každou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx 2 xxxx. x) xx x) samostatně:

HBred = XX + VS

kde:

HBred ... xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, která xx xxxxxxx x hodnoceném xxxxxx xxx ocenění xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XX ... xx xxxxx složka xxxxxx xxxxx bodu 2 xxxx. x) až x).

XX ... xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx:

xxx:

XX ... je xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 2 xxxx. x) xx x) navýšená xxxxx xxxx 5 xx 7.

XX ... xx xxxxxxxxxx navýšení, xxxxx xx stanoví xx xxxx 1,02 xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 2 písm. x) až x).

XXxxx ... xx xxxxxxx počet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx přepočtený xxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx k 1. xxxxx 2021. Xx xxxxxxxxx počtu xxxx xx nezapočítávají xxxxx xxxx xx xxxxxx x. 89111, 89119, 89123 89127 x 89131 podle xxxxxxx výkonů.

PBho ... je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bodů x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx nezapočítávají xxxxx xxxx xx xxxxxx č. 89111, 89119, 89123, 89127 x 89131 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXxxx ... je xxxxx unikátních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období, xx kterého xx xxxxxxxxx unikátní xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx pouze xxxxxxx x xxxxxx x. 89111, 89119, 89123, 89127 x 89131 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXxx ... xx xxxxx unikátních xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx unikátní xxxxxxxxxx, na které xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x. 89111, 89119, 89123, 89127 x 89131 xxxxx seznamu xxxxxx.

5. Hodnoty bodu xxxxxxx x xxxx 2 písm. x) x x xxxx 3 xx xxxxxx x xxxxxxx 0,02 Xx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pracoviště xxxxxxxxxxxxx (IČP) v xxxx odbornosti poskytuje xxxxxxx služby xx xxxx xxxxxxxxx období x xxxxxxx xxxxxxx 35 xxxxx xxxxxxxxxxx xx 5 pracovních xxx xxxxx.

6. Xxxxxxx xxxx uvedené x xxxx 2 písm. x) xx xxxxxx x xxxxxxx 0,02 Xx v xxxxxxx, xx poskytovatel xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (IČP) x xxxx odbornosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx po xxxx hodnocené období x rozsahu xxxxxxx 70 hodin xxxxx.

7. Xxxxxxx bodu xxxxxxx x xxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxx x xxxxxxx 0,02 X x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx alespoň x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXX) x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 70 xxxxx xxxxx.

8. Celková xxxx xxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxxxx hrazené xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 písm. x) x x) xxxxxxxxxx částku, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx:

xxx(XXXxxx XXXxxx)x PUROicz x 1,02,

xxx:

XXXxxx ... je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem xx xxxxx odbornostech xxxxxxxxx v xxxx 2 xxxx. e) xxxx f) x xxxxxxxxxx xxxxxx, přičemž xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx v hodnoceném xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx 819 xxxx 999 xxxxxxx xxxxxx, a xxxxx pojištěnců, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx výkony č. 09115, 82301, 82302 x 82304 podle xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x diagnózou X07.1 xxxx 69.75 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXxxx ... xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem xx xxxxx odbornostech xxxxxxxxx x xxxx 2 písm. e) xxxx x) v xxxxxxxxxxx xxxxxx, přičemž xx xxxxxxxxx unikátní xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pouze xxxxx xxxxx xxxxxxx 819 nebo 999 xxxxxxx výkonů.

PUROicz ... xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx účtovaný xxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 xxxx. x) xxxx f) x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx XXXXxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxx kapitol 819 xxxx 999 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXxxxx za xxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx součástí xxxxxxxx xxxxxxxx PUROicz.

a) X poskytovatelů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 xxxx. x), u kterých xxxxxxxx v referenčním xxxxxx xxxxxxxx hodnota xxxx XXxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx HBmin,e xxxx xxxxxxx PUROicz xxxxxxxxx podle xxxxxxx XXXXxxxxxxx,x xxxxxxxxxx:

xxx:

XXxxx,x ... xx xxxxxxxxx hodnota bodu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v odbornostech xxxxxxxxx x xxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxxx takto:

PBi,ref ... je xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2 xxxx. x) x referenčním xxxxxx, přičemž index x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx 2 xxxx. x).

XXx,xxx ... xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, přičemž xxxxx x až x xxxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2 xxxx. e).

PBref.e ... xx celkový xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xxxx 2 v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 2 písm. x) v xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXxxxx,x ... je xxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 xxxx. x) stanovená xxxx:

xxx:

XXXxxx,x ... xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx služby x odbornostech uvedených x xxxx 2 xxxx. x) x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) U xxxxxxxxxxxxx poskytujících xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx 2 xxxx. x), x xxxxxxx xxxxxxxx x referenčním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXxxxx.x pod hodnotu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXxxx.x, xxxx xxxxxxx XXXXxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx PUROicznové.f xxxxxxxxxx:

xxx:

XXxxx,x ... xx celkový xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx pojišťovnou uznaných xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx 2 xxxx. x) x referenčním xxxxxx.

XXxxx,x ... xx minimální xxxxxxx xxxx stanovená xx xxxx 67 % xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2 xxxx. x) x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXxxx,x ... xx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatelem vykázaných x zdravotní pojišťovnou xxxxxxxx v odbornosti xxxxxxx x xxxx 2 xxxx. x) x referenčním xxxxxx.

XXXxxx.x ... xx xxxxx unikátních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx 2 xxxx. x) v xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx hodnota xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

xxx:

XXXxxx,x ... xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx služby x odbornosti xxxxxxx x bodě 2 xxxx. x) x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

9. X xxxxxxxxxx uvedených x xxxx 2 xxxx. x) a i), xx xxxxxxx celková xxxx xxxxxx xxxxx xxxx 8 souhrnně xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatelům xxxxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxx. x) xx 30. dubna 2021 xxxxxxxxxxx xxxxxxx referenčního xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx 2019 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxx 2020):

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaných a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x bodě 3,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 3,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vstupujících xx xxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxx xxxxx xxxx 4.

11. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hrazeným xxxxx bodu 2 xxxx. e) a x) xx 30. xxxxxx 2021 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx období:

a) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx úhrady xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bodě 2 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxx xxxxx poskytovatelem vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxx xxxxxxx 819 x 999 xxxxxxx xxxxxx,

x) celkový xxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx 802 x 818 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx výkony xxxxx xxxxxxx 819 x 999 seznamu xxxxxx,

x) celkový xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx uvedených x xxxx 2 xxxx. x) a x).

12. X poskytovatele, x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxx x xxxxxx že xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx v části xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxx 4 a 8 xxxxxxxxxx hodnoty srovnatelných xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx, xxxxx nebyli x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx XXX XXX 15189 nebo Xxxxxxxxx x xxxxxx XX XXXXX xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jedno x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXXX s xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 0,71 Xx xxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx uvedených xx xxxx xxxxx x xxxx 2 xxxx. x), a xxxxxxxx xxxxxxx bodu 0,85 Xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx bodu 2 xxxx. x).

13. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 2 písm. x) xx x) xxxxxxxxxxx zahraničním pojištěncům x xxx poskytovatele, xxxxx x referenčním xxxx hodnoceném období xxxxxxx 50 x xxxx xxxxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx úhrady podle xxxx 4 xxxxxxxxx.

14. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx bodu 2 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,33 Xx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxx. b) x x) poskytované zahraničním xxxxxxxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxx xx xxxx 0,61 Xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxx. x) a x) poskytované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx bodu xx xxxx 0,85 X x, pro hrazené xxxxxx xxxxx bodu 2 písm. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxx xx výši 0,80 Xx, xxx xxxxxxx služby xxxxx xxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxx zahraničním xxxxxxxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxx ve xxxx 1,14 Kč x pro xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stanoví hodnota xxxx ve výši 1,10 Xx.

15. Xxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxx 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pro xxxxxxxxxxxxx, xxxxx v referenční x nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 1,50 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx výše úhrady xxxxx xxxx 8 x xxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxxx.

16. X poskytovatele, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx průměrné xxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx úhrady poskytovateli xxxxx bodů 4 x 8 navýší x hodnotu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx ocení xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx 2 xxxx. a) až x).

Příloha x. 6 x xxxxxxxx x. 242/2021 Sb.

Hodnota xxxx x xxxx xxxxx xxxxx §11

X) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 911, 914, 916, 921 x 925 xxxxx xxxxxxx xxxxxx

1. Xxx xxxxxx přepravy x xxxxxxxxx službě xxxxx xxxxxxx xxxxxx hrazené xxxxx seznamu xxxxxx xx stanoví hodnota xxxx xx xxxx 1 Xx.

2. Pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxxx seznamu výkonů xx xxx výkony xxxxxxxxx x xxxx 1 stanoví xxxxxxx xxxx ve výši:

a) 1,06 X x xxx xxxxxxxxx 914 xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) 1,06 K č xxx xxxxxxxxx 925 xxxxx seznam u xxxxxx,

x) 0,95 Xx xxx odbornosti 911, 916 x 921 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3. X případě, xx xxxxx počtu ošetřených x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců x hodnoceném xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx C00 xx X97, 009 xx 099, F00 xx X99, I60 xx X69, 10.3 xx 10.7 xxxx 11.3 xx 11.7 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 25 %, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx 925 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xx uvedena v xxxx 2, o 0,04 Xx.

4. Xxx xxxxxxxxxxxxx ambulantní xxxx xxxxxxxxxxx hrazené xxxxxx x odbornostech 911, 916, 921 x 925 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxx odbornosti, mimo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxx podle xxxx 9, nepřekročí částku, xxxxx se xxxxxxx xxxxx:

(1,19 + XX) x xxx (XXXxxxX; XXXxxxX) x XXXXx + (1,19 + XX) x xxx [XXXXx x XXXxxxXx; (XXXXx - UHRMr)],

kde:

POPzpoZ ... je počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; xx počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců xx nezahrne xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x dále xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx výkon č. 06349 xxxxx seznamu xxxxxx

XXXxxxX ... xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřených x xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx základních unikátních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x dále xxxxxxxxxx, xx kterého xxx xxxxxxx xxxxx x. 06349 xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

XXXXx ... xx xxxxxxxx xxxxxx xx výkony podle xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx hrazených xxxxxx uvedených x xxxx 1 včetně xxxxxx zvlášť účtovaného xxxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; do xxxxxxx XXXXx nevstupují xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x. 06349 xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx za tyto xxxxxxxxxx,

XXXxxxXx ... xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx ošetřený x xxxx odbornosti xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx za xx mu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx výjimkou úhrady xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxx 1, xxxxxx úhrady xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxx 1, xxxxxx úhrady xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx účtovaných xxxxxxxx přípravků na xxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřeného x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx;·xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nepovažuje xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výkon x. 06349 xxxxx xxxxxxx výkonů.

UHRMh ... xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 1, xxxxxx úhrady xxxxxx xxxxxxxxxx materiálu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků za xxxxxxxxx xxxxxxxx unikátní xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx: xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx unikátní xxxxxxxxxx xx xxxxxx úhrada xx pojištěnce xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx je rovna xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxx 1, včetně úhrady xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx účtovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dané odbornosti xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; do XXXXx xxxxxxxxxx úhrada za xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx byl x hodnoceném období xxxxxxx výkon č. 06349 podle xxxxxxx xxxxxx.

XXXXx ... xx xxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxxx úhrady hrazených xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1, xxxxxx xxxxxx zvlášť účtovaného xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnce zdravotní xxxxxxxxxx ošetřené v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dané xxxxxxxxxx poskytovatelem v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx úhrada xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxx tužeb xxxxxxxxx x xxxx 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx výkony xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx úhrady hrazených xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx XXXXx nevstupuje xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx x referenčním xxxxxx xxxxxxx xxxxx x. 06349 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XX ... xx xxxxxxxxxx navýšení, xxxxx je xxxxxxx xxxxxx koeficientů:

a) 0,03 - v případě, xx podíl xxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx uznaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx č. 06135 xxxx 06137 podle xxxxxxx výkonů na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx unikátních xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx xx xxxxxxx 25 %,

x) 0,03 - x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období xxxxxxxxxx xxxxxx 06325, 06326, 06327, 06328, 06329, 06330, 06331, 06332, 06333 xxxx 06334 podle xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ošetřených a xxxxxxxxx pojišťovnou uznaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 35 %,

x) 0,15 - případě, xx podíl počtu xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx s některou x diagnóz C00 xx C97, X09 xx X99, X00 xx X99 X60 xx X69, E10.3 xx E10.7 nebo X11.3 až X11.7 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx celkovém xxxxx ošetřených x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 25 %.

5. Xxx xxxxxxx služby poskytované xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx poskytovatelem xxxxxxxxx xxxxxx vykázán xxxxx x. 06349 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxx xxxxx xxxx 4 nepoužije. Xxxxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx xxxx hrazeny xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx 1 x 2 x navýšenou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 3.

6. Xxxxxxx xxxxxx poskytnuté x xxxxxxxxxx 914 xxxxx seznamu xxxxxx xxxx hrazeny xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx bodů 1 x 2.

7. U xxxxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zdravotní xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, x kterého xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxx z xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx převodu xxxxx xxxxxxxxxxx práv vztahujících xx k poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17 odst. 8 xxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx XXXXx podle xxxx 4 hodnotu xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

8. Xxx xxxxxxx xxxxxx hrazených xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničním xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx 3, 4 x 5 nepoužije. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx výkonově s xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1 x 2.

9. Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxx xxxxx x. 06313, 06315, 06317, 06318 x 06319 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, poskytnutý xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx X07.1 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 20 xxx xx xxxxxxx poskytnutí výkonu x. 82301 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxx xxxxxx screeningového testování XXXXX-19 pomocí xxxxxx XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo výkonu x xxxxxxx xxxxxxxx XXXX-XxX-2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx nebyl xxxxxxxxx xxxxx č. 82301 xxx 82302 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx posledních 180 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x 180 Xx.

X) Xxxxxx zdravotních xxxxxx poskytovaných x xxxxxxxxxx 926 xxxxx xxxxxxx výkonů

1. Domácí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx výhradně xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavu.

2. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 926 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 24 xxxxx 7 xxx x týdnu.

3. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxx (24 xxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkony x. 80090 xxxx 80091 podle xxxxxxx xxxxxx.

4. Hodnota xxxx xxxxxxxxxx 926 podle xxxxxxx výkonů xx xxxxxxx xx xxxx 1,03 Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx:

xxx{( XXXxxx,xxxx * 30 * XX80091 * XX)+ (XXXxxx,xxx * 180 * PB80091 * XX); Bodyh * XX}

xxx:

XXXxxx,xxxx ... xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 926 podle seznamu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXxxx,xxx ... xx xxxxx unikátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x odbornosti 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx období.

Bodyh ... je xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 926 xxxxx seznamu xxxxxx x xxxxxxxxxx období.

HB ... je hodnota xxxx xxxxxxxxxx 926 xxxxx xxxxxxx výkonů, xxxxx xxxx 1,03 Xx.

XX80091 ... je xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx č. 80091 xxxxx seznamu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxx poskytnuty xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro poskytování xxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 10 % x xxxxxxxxx xxxxx pojištěnců xxxxxxxxxx xxxxx poskytovatelem v xxxxxxxxxx období.

6. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jiným xxxxxxxxxxxxxx, x den, kdy xxx pojištěnci xxxxxxxxx xxxxx č. 80090 xxxx 80091 podle xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 926 xxxxx xxxxxxx výkonů x xxxxxxxxxxxxx výjimkami:

a) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx které xxx xxxxxxx některý x xxxxxx č. 80090 xxxx 80091 xxxxx xxxxxxx výkonů a xxxxxxxx xxxx xx xxxx pojištěnce vykázány xxxx hrazené služby xxxx hrazených xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x) xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx 10 % x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, nebudou xxxx jiné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 926 podle seznamu xxxxxx,

x) z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx odbornosti 926 xxxxx seznamu výkonů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx:

x. kapitační xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx,

xx. xxxxxxxxxx stomatologická xxxx,

xxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx přípravky, které xxxx předepsány xxxx xxxxx přijetí xxxxxxxx xx péče xxxxxxxxxxxxx

xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx lékaře k xxxxxx xxxxxx,

x. další xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7. Za xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxx xxxxx č. 80090 x 80091 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx X07.1 podle xxxxxxxxxxx klasifikace nemocí xx 20 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 82301 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx výkonu screeningového xxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxx xxxxxx PCR x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx XXXX-XxX-2 s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. 82301 xxx 82302 xxxxx seznamu xxxxxx, xxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxx xxxxxxxxxx 180 kalendářních xxx se xxxxxxxxxxxx x navyšuje xxxxxx x 540 Xx. Xxxx xxxxxxxx úhrady xx nezahrne do xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx 4.

Xxxxxxx x. 7 x vyhlášce x. 242/2021 Xx.

Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx §12

1. Pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 902 x 917 xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxx hodnota xxxx xx výši 1 Xx.

2. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x odbornostech 902 x 917 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx neuvedené x bodě 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 0,81 Xx.

3. X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřených x xxxxxxxxxx xxxxxx x některou x xxxxxxxx diagnóz G10 xx X14, 160 xx 169, S42, X44, X46, X49, X54, X64, S74,

S84 xxxx S94 xxxxx xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx xx celkovém xxxxx xxxxxxxxxx unikátních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 5 %, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxx 2 x 0,07 Xx.

4. Pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x odbornostech 902 x 917 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx:

(1,05 + XX) x max (XXXxxxX; XXXxxxX) x XXXXx + xxx [(1,05 + KN) x PUROo x XXXxxxXx; (XXXXx - XXXXx)],

xxx:

XXXxxxXx ... xx xxxxx xxxxxxxxx nákladných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx unikátním xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx ošetřený x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x některou z xxxxxxxx diagnóz G10 xx X14 160 xx 169, X42, X44, X46, X49, X54, S64, X74, X84, X94 nebo X02 až X14 xxxxx xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx pokud xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx nebo překročí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a zvlášť xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem x xxxxxxxxxxx období.

POPzpoZ ... xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřených x dané xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx;·xx xxxxx základních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx nákladný xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X50, X83, X84, X20, G35, G51 xx X83, P07, X11, X13, X14, X94, Q05, X36, X62 xxxx X90 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXxxxX ... je xxxxx xxxxxxxxxx unikátních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx unikátních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xx kterého xxxx vykázány x xxxxxxxxxxx období hrazené xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx C50, X83, X84, G20, X35, X51 až G83 X07, X11, X13, X14, X94, X05, X36, R62 xxxx X90 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx nemocí.

PUROo ... xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx xxxxxx účtovaného xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xx xxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx XXXXx nevstupují xxxxxxxxxx, xx které xxxx vykázány x xxxxxxxxxxx období hrazené xxxxxx s hlavní xxxxxxxxx C50, E83 X84, X20, X35, X51 - G83, X07, X11, P13, X14, X94, X05, X36, X62 nebo X90 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx výpočtu XXXXx xxxxxxxxxx úhrada za xxxx xxxxxxxxxx referenčním xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx přepravy x xxxxxxxx xxxxxx x referenčním období, xxxxxxxxx na základě xxxxxxxx hodnoty bodu XXxxxx xx xxxxxx xxxxx byly x xxxxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxxxxx úhrady.

UHRMh ... xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx materiálu x xxxxxx účtovaných xxxxxxxx přípravků x x výjimkou úhrady xx výkony xxxxxxxx x návštěvní xxxxxx xx mimořádně xxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřené x xxxx odbornosti xxxxxxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx; xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx pojištěnce xxxxxxxxxx v dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx X10 až X14, 160 xx 169, X42, X44, X46, S49 X54, X64, S74, S84, X94 xxxx X02 xx X14 xxxxx xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx xxxxx tato úhrada xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx účtovaného xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xx rovna nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx ošetřeného v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x referenčním období.

UHRMr ... je úhrada xx výkony podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zvlášť účtovaného xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx unikátní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx xx mimořádně nákladné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx odbornosti xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období x xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx X10 xx X14, 160 xx 169, S42, X44, S46, S49 X54, X64, X74, X84 X94 xxxx X02 až T14 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx úhrady zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxx překročí pětinásobek xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxx úhrady xxxxxx účtovaného xxxxxxxxx x xxxxxx účtovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx.

XX ... xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) 0,02 - x případě, xx xx v hodnoceném xxxxxx xxxxx součtu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 21113, 21115 x 21315 xxxxx seznamu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 902 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxx xxx 50 %,

b) 0,02 - x xxxxxxx, že xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx součtu xxxxx xxxxxxxxxx a zdravotní xxxxxxxxxxx uznaných xxxxxx x. 21221 x 21415 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 902 xxxxx seznamu výkonů xxxxx xxx 14 %.

x) 0,11 - x případě, xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx X10 xx X14, I60 až X69, X42, S44, X46, S49, 554, X64, X74, X84 xxxx 594 xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na celkovém xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 %.

XXxxxx ... xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx jednotlivé xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanovená jako:

kde:

UHRref ... xx celková xxxx xxxxxx poskytovatele x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

XXxxx ... xx xxxxxxx xxxxxxxxxx položek xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx limitaci xxxxxx

XXxxx ... xx celkový xxxxx poskytovatelem vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úhrady.

HBref ... xx hodnota xxxx xxxxxx x referenčním xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které x xxxxxxxxxxx xxxxxx podléhaly xxxxxxxx xxxxxx.

5. X xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx neexistoval, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxxxxx hrazené xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, x kterého xxxxx výši referenčních xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx vznikl x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx majetkových xxxx xxxxxxxxxxxx se x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxx podle §17 xxxx. 8 zákona, xxxx u xxxxxxxxxxxxx, xxxxx ošetřil v xxxxxxxxxxx období 50 x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxx xxxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 4 xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelů

6. Xxx hrazené služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx hodnota xxxx xxxxx xxxx 1 x 2. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx x zahraničních pojištěnců xx xxxx 3, 4 a 5 xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x hodnoceném období xxxxxxx služby x xxxxxx xxxxxxxxx X50, X83, X84, G20, X35, X51 xx X83, X07, P11, X13, X14, X94, X62, Q05, X36 xxxx X90 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx podle xxxx 1 x 2. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx nezahrne do xxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxx podle xxxx 4.

Příloha x. 8 x xxxxxxxx x. 242/2021 Sb.

Hodnota xxxx x xxxx xxxxx xxxxx §13

A) Xxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx

1. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx hodnota bodu xxxxxxx ve výši 0,97 Kč, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 18530 x 18550 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx výši 0,81 Xx.

2. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) až x) x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx referuje xxxxxxxx jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

x) X xxxxxxx, xx poskytovatel xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx léčbě již xx xxx 2020, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bodu podle xxxx 1 x 0,02 Xx od 1. xxxxx 2021.

b) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2021 výsledky xxx xxxxxxxxxxx dialyzační xxxxx nereferoval, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx částku xxxxxxxxxxxx navýšení xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx x písmen x x) uhradí, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx 2021. Vypočtenou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxx xxxxxxxxxx xx 150 xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bodu xxxxx xxxxxxx x) x poskytovatel xxxx x roce 2021 xxxxxxx referovat, xx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a) zpětně xxxxx.

x) Poskytovatel xxxxxxx xxxxxxxxxx pojišťovnám xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx xx 31. ledna 2021 a splnění xxxxxxxx: uvedených x&xxxx;xxxxxxx x) xxxxxxxxxx xx 31. ledna 2022.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 28. xxxxx 2022 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kritéria stanovená x xxxxx X xx jednotlivá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1 xx poskytovateli x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 2 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kritéria, xxxxxx x další 0,05 Xx xxxxx způsobem:

Navýšení XX = 0,05 Xx x lp

kde:

Navýšení XX ... xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x poskytovatele, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 0,05 Xx,

XX ... xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx hodnoty od 0 do 1 x xxxxx se xxxxxxx xxxx:

∑XXXX ... xx xxxxxx bodů xx xxxxxx x. 18511, 18513, 18515, 18521, 18522, 18523, 18530 x 18550 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx všechna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (IČP), x xxxxxxx došlo xx xxxxxxx kvalitativních kritérií, x hodnoceném xxxxxx,

∑XXXX ... je xxxxxx xxxx xx výkony x. 18511, 18513, 18515, 18521, 18522, 18523, 18530 x 18550 podle xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatele (XXX) x xxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle bodu 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uhradí nejpozději xx 150 xxx xx dni skončení xxxxxxxxxxx období.

5. Xxx xxxxxxx xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx podle xxxx 1.

X) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx služby xx xxxxxxxxx xxxxxx xx výši:

a) Oznámení x začátku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx zařazeného do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 000 Xx.

x. Xxxxx: Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (stadium 5) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

xx. Xxxxxxxx xxxxxx: Xxxxxxxx xx xx xxxxxxx pojištěnce jedenkrát.

b) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx ledviny x pojištěnce x xxxxxxxxxxxxxx stádiu 4 500 Xx.

x. Xxxxx: Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyšetřování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (GFR) xxxxxxx xxxxxxx menší xxx 0,20 xx/x.

xx. Podmínky xxxxxx: U pojištěnce xxxxx x xxxx xxxx začátkem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x výkonů dialyzační xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se xx jednoho pojištěnce xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx zařazeného xx xxxxxxxxxxxx programu 7 000 Xx.

x. Xxxxx: Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyšetřování xxxxxxxxx pojištěnce, který xxx xxx xxxxxxx xx dialyzačního programu. Xx vykazováno poskytovatelem, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx, xx obdržel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx k zařazení xxxx xxxxxxxxxx pojištěnce xx čekací xxxxxxx.

xx. Xxxxxxxx xxxxxx: X xxxxxxxxxx byla vykázána xxxxxxx služba xxxxx xxxxx X xxxx 1 xxxx. a). Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vykázalo xxxxx x. 51902 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx listinu, xxxx xxxxxxxx pojištěnce na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vhodnosti xxxxxxxxxx x transplantaci xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 10 500 Xx.

x. Xxxxx: Xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěnce, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx x predialyzační xxxx. Xx vykazováno xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx transplantačního xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx.

xx. Podmínky xxxxxx: X xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hrazená xxxxxx xxxxx xxxxx X bodu 1 xxxx. x). Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx výkon x. 51902 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx čekací xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xx zařazení xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

x) Vyšetření xxxxxxxx dárce ledviny 20 000 Xx.

x. Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ledviny. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx vykazuje na xxxxx pojištěnce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx který xx příjemcem xxxxxx.

xx. Xxxxxxxx xxxxxx: Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v případě, xx indikuje xxxxxxxx xxxxx ledviny.

2. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1:

x) Minimálním rozsahem xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx doporučeným xxxxxxxx Xxxxx transplantační xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx aktuálním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) Hrazené xxxxxx xxxxxxx v xxxx 1 nelze vykázat x pojištěnců, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x transplantaci xxxxxx.

X) Xxxxxxxxx xxxxxxx

1. Regulační xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2 xx 4 zdravotní pojišťovna xxxxxxx pouze x xxxxxxx, že xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx 30. xxxxx 2021 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xx xxxxxxx regulačních xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxx přípravky, x výjimkou úhrady xxxxxx účtovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx označených xxxxxxxx "X" podle §39 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 376/2011 Xx. x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období;

b) xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce xx předepsané xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za vyžádanou xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytující xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx úhrady xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx účtované xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx symbolem "X" xxxxx §39 odst. 1 xxxxxxxx x. 376/2011 Xx. a xxxxxx xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx období xxxxx xxx 102 % xxxxxxxx úhrady xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce xx zvlášť účtované xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx "X" xxxxx §39 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 376/2011 Xx. x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx pojišťovna sníží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2,5 % x překročení xxxxxxx xxxxxxxx úhrady x xxxxx unikátních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 0,5 % překročení xxxxxxx xxxxxxxx úhrady, xxxxxxx xxxx 40 % z překročení. Xxxxxxxx úhrada xx xxxxxxx unikátního pojištěnce x xxxxxxxxxx období x počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x celkového xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, do xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx č. 09513 podle seznamu xxxxxx.

3. Xxxxx poskytovatel xxxxxxx průměrné úhrady xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx přípravky a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vyšší xxx 102 % xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx předepsané xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v referenčním xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2,5 % z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx každé xxxxxxxx 0,5 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nejvýše xxxx 40 % x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx úhrada xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx unikátních xxxxxxxxxx xx kterého xx nezahrnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxx xxxxxxx pouze xxxxx č. 09513 xxxxx xxxxxxx výkonů.

4. Xxxxx poskytovatel dosáhne xxxxxxxx úhrady xx xxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx vyjmenovaných odbornostech x hodnoceném období xxxxx než 104 % průměrné úhrady xx xxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx xx vyžádanou xxxx xx vyjmenovaných xxxxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx, zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx poskytovateli celkovou xxxxxx o částku xxxxxxxxxxxx součinu 2,5 % x xxxxxxxxxx xxxxxxx průměrné xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xx každé xxxxxxxx 0,5 % xxxxxxxxxx uvedené xxxxxxxx xxxxxx, nejvýše xxxx 40 % z xxxxxxxxxx. Průměrná úhrada xx jednoho unikátního xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxx z celkového xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x. 09513 xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx péče xx xxxxxxxxxx výkony xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, screeningu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Do xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxx B xxxx 1 xxxx. a), x) xxxx x). Xxx účely xxxxxxxxx xxxx průměrných xxxxx x výše případné xxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx účinném k 1. lednu 2021 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx 2 xx 4 se xxxxxxxxx, xxxxx bylo nezbytné xxxxxxxxxx hrazených xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 2 až 4.

6. Xxxxxxxxx omezení xxxxx xxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatelům xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx materiál v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úhrad xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx podle bodu 3 se nepoužijí, xxxxx xxxxxx úhrad xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx přípravky a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předepsané xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v hodnoceném xxxxxx nepřevýší xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxx xxxx hrazených xxxxxx xx rok 2021 podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxxx pojišťovny.

8. Regulační xxxxxxx xxxxx xxxx 4 se nepoužijí, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx péči ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx nepřevýší xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2021 xxxxx xxxxxxxxx pojistného xxxxx xxxx zdravotní pojišťovny.

9. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředek xxxxxxxxx xxxxxxxx lékařem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nezahrnuje xx xxxxx x za xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodu 3.

10. X xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ke xxxxx nasmlouvaného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x poskytovatelem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx období xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx upraví; xx xxxxx rozsahu xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx předepisovat xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx péči ve xxxxxxxxxxxxx odbornostech.

11. X xxxxxxxxxxxxx, který x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x jeho části xxxxxxxxxxx, neměl xxxxxxxxx xxxxxxx xx zdravotní xxxxxxxxxxx, nebo x xxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x poskytování xxxxx §17 xxxx. 8 zákona, xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna pro xxxxx xxxxxxxxx regulačních xxxxxxx xxxxx bodů 2 až 4 xxxxxxxxxx hodnoty srovnatelných xxxxxxxxxxxxx.

12. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodu 2 xx 4 xx xxxxxxxxx, jedná-li xx x hrazené služby xxxxxxxxxx zahraničním xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx poskytovatel x referenčním nebo xxxxxxxxxx xxxxxx ošetřil 50 x méně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx hodin xxxxx. X případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovaných hrazených xxxxxx xxxxx xxx 30 xxxxxxxxxxx hodin xxxxx xx xxxxx 50 ošetřených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přepočítává xxxxxxxxxxxx x/30, xxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

13. Xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bodů 2 xx 4 maximálně xx xxxx odpovídající 15 % úhrady xxxxxxxxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx snížené o xxxxxx xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx účtované xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

X) Kvalitativní kritéria xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxxxx

1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů

a) Xxxxxxxxxxxx referuje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx pravidelné xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dialyzační xxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxx 2021 kvartálně, x xx vždy xx ukončení xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx 2021 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nejpozději xx 31. ledna 2022.

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 90 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx splnili xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xx xxxxxxxx x pravidelném dialyzačním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx metod xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx alespoň do 90 dní xx xxxxxxx dne xxxxxx xxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxx x xxxxxxx dialyzační xxxxx.

2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pravidelném dialyzačním xxxxxx

x. Dohodnuté xxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx referovaných xxxxxxxxxx ošetřených xx xxxxxxxxxx poskytovatele plnících xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx Xx &xx; 100 x/X

70 %

Hod xxxx X < 1,8 xxxx/X

50 %

Xxx nota XxX &xx; 1,2

70 %

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx pojištěnců x pojištěnců xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx

7 %

x. Xx vyhodnocení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x. 9 x vyhlášce x. 242/2021 Sb.

Koeficienty poměru xxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovny x xxxxx xxxxxx

XXXXX

XXX

XxXX

XXXX

XXX

XXX

XXXX

XXX

XXXXXXX

0,629

0,065

0,025

0,078

0,000

0,203

0,000

XXXXXX

0,440

0,048

0,348

0,081

0,000

0,082

0,000

XXXXXXX

0,640

0,043

0,017

0,026

0,000

0,273

0,001

XXXX-XXXXX

0,547

0,101

0,071

0,061

0,000

0,212

0,008

XXXX-XXXXXX

0,576

0,082

0,093

0,046

0,000

0,200

0,003

XXXXXXX

0,416

0,083

0,153

0,058

0,000

0,221

0,069

XXXXXXX

0,577

0,047

0,144

0,037

0,000

0,192

0,004

XXXXX XXXX

0,651

0,125

0,084

0,039

0,016

0,084

0,000

XXXXX BUDĚJOVICE

0,565

0,163

0,031

0,055

0,000

0,185

0,000

ČESKÝ XXXXXXX

0,644

0,1.20

0,032

0,034

0,000

0,169

0,000

XXXXX

0,617

0,058

0,153

0,053

0,001

0,116

0,002

XXXXXXXXX

0,750

0,068

0,028

0,041

0,000

0,11.2

0,000

XXXXXX-XXXXXX

0,301

0,009

0,436

0,015

0,000

0,047

0,193

XXXXXXXXX XXXX

0,654

0,048

0,167

0,038

0,000

0,093

0,000

XXXXXXX

0,448

0,030

0,221

0,024

0,000

0,151

0,126

XXXXXX XXXXXXX

0,523

0,177

0,048

0,058

0,002

0,192

0,000

XXXX

0,649

0,101

0,072

0,050

0,000

0,126

0,000

XXXXXXXX

0,718

0,036

0,133

0,025

0,000

0,084

0,005

XXXXXXX

0,727

0,065

0,063

0,050

0,000

0,095

0,000

XXXXXXXX NAD XXXXX

0,812

0,058

0,004

0,035

0,004

0,087

0,000

XXXXXXX

0,495

0,055

0,343

0,015

0,001

0,084

0,007

XXXXX

0,687

0,041

0,028

0,038

0,060

0,145

0,000

XXXXXXX

0,802

0,040

0,051

0,033

0,000

0,074

0,000

XXXXXXXXXX XXXXXX

0,702

0,118

0,036

0,027

0,000

0,116

0,000

XXXXXXX VARY

0,697

0,075

0,057

0,071

0,000

0,100

0,000

KARVINÁ

0,262

0,008

0,222

0,012

0,000

0,057

0,439

KLADNO

0,408

0,033

0,433

0,052

0,000

0,073

0,000

KLATOVY

0,630

0,089

0,143

0,042

0,000

0,096

0,000

KOLÍN

0,695

0,051

0,034

0,078

0,002

0,139

0,001

KROMĚŘÍŽ

0,435

0,044

0,085

0,032

0,000

0,126

0,278

KUTNÁ XXXX

0,466

0,127

0,277

0,042

0,000

0,087

0,000

XXXXXXX

0,715

0,125

0,011

0,060

0,005

0,084

0,000

XXXXXXXXXX

0,707

0,093

0,010

0,063

0,000

0,126

0,001

XXXXX

0,769

0,067

0,034

0,032

0,000

0,097

0,001

XXXXXX

0,651

0,049

0,038

0,123

0,015

0,123

0,000

XXXXX XXXXXXXX

0,210

0,013

0,004

0,016

0,736

0,022

0,000

XXXX

0,823

0,010

0,034

0,023

0,000

0,095

0,016

XXXXXX

0,660

0,074

0,080

0,039

0,003

0,144

0,000

XXXX XXXXX

0,346

0,019

0,204

0,017

0,000

0,069

0,344

XXXXXXX

0,608

0,055

0,069

0,082

0,051

0,134

0,000

XXXXXXX

0,223

0,155

0,431

0,036

0,000

0,147

0,008

XXXXX

0,360

0,016

0,289

0,031

0,000

0,082

0,223

XXXXXXX-XXXXX

0,218

0,009

0,396

0,026

0,000

0,089

0,262

XXXXXXXXX

0,671

0,100

0,066

0,057

0,001

0,105

0,000

XXXXXXXXX

0,800

0,036

0,031

0,034

0,000

0,099

0,000

XXXXX

0,691

0,089

0,044

0,048

0,000

0,127

0,000

XXXXX-XXX

0,608

0,077

0,088

0,077

0,000

0,150

0,000

XXXXX-XXXXX

0,515

0,091

0,117

0,088

0,000

0,190

0,000

XXXXX-XXXXX

0,518

0,093

0,117

0,098

0,000

0,174

0,000

XXXXX

0,592

0,058

0,013

0,220

0,001

0,114

0,001

XXXXX-XXXXXX

0,551

0,067

0,034

0,223

0,003

0,121

0,000

XXXXX-XXXXX

0,588

0,057

0,024

0,213

0,001

0,116

0,000

XXXXXXXXXX

0,600

0,146

0,073

0,034

0,000

0,148

0,000

XXXXXXXXX

0,302

0,070

0,548

0,019

0,000

0,057

0,005

XXXXXX

0,582

0,099

0,080

0,037

0,000

0,155

0,046

XXXXXXX

0,732

0,062

0,038

0,049

0,000

0,118

0,000

XXXXXXXX

0,573

0,041

0,220

0,044

0,000

0,122

0,000

XXXXXXXX

0,520

0,132

0,151

0,069

0,000

0,128

0,000

XXXXXXX XXX KNĚŽNOU

0,565

0,090

0,020

0,036

0,156

0,134

0,000

SEMILY

0,750

0,043

0,016

0,046

0,061

0,083

0,000

SOKOLOV

0,617

0,066

0,169

0,044

0,000

0,104

0,000

STRAKONICE

0,667

0,116

0,038

0,049

0,000

0,130

0,000

SVITAVY

0,801

0,039

0,032

0,028

0,000

0,098

0,001

ŠUMPERK

0,481

0,034

0,363

0,026

0,000

0,092

0,003

TÁBOR

0,483

0,154

0,143

0,073

0,000

0,146

0,000

TACHOV

0,629

0,142

0,057

0,041

0,000

0,131

0,000

TEPLICE

0,717

0,083

0,060

0,044

0,000

0,094

0,002

TRUTNOV

0,448

0,047

0,119

0,053

0,145

0,189

0,000

TŘEBÍČ

0,720

0,059

0,115

0,019

0,000

0,087

0,000

UHERSKÉ XXXXXXXX

0,566

0,036

0,129

0,029

0,000

0,238

0,002

XXXX XXX XXXXX

0,371

0,159

0,025

0,160

0,000

0,283

0,002

XXXX NAD XXXXXX

0,533

0,084

0,111

0,042

0,002

0,228

0,000

XXXXXX

0,611

0,021

0,092

0,019

0,000

0,060

0,198

XXXXXX

0,532

0,131

0,095

0,050

0,000

0,189

0,003

XXXX

0,760

0,019

0,142

0,035

0,000

0,039

0,005

XXXXXX

0,547

0,052

0,130

0,018

0,000

0,252

0,001

XXXX NAD XXXXXXX

0,638

0,025

0,122

0,022

0,000

0,192

0,001

2. Xxxxxxxxxx xxxxxx počtu xxxxxxxxxx dané xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx

XXX

XxXX

XXXX

XXX

XXX

XXXX

XXX

Xxxxxxxxx xxxx

0,607

0,137

0,055

0,049

0,000

0,152

0,000

Xxxxxxxxxxxx xxxx

0,550

0,075

0,104

0,043

0,000

0,207

0,020

Xxxxxxxx xxxx + Karlovarský xxxx

0,596

0,091

0,105

0,066

0,000

0,142

0,000

Xxxxxxxxxxxxxxx kraj + Xxxxxxxxxx kraj

0,616

0,087

0,067

0,046

0,033

0,151

0,000

Středočeský kraj + Xxxxx

0,564

0,056

0,072

0,157

0,039

0,112

0,001

Xxxx Xxxxxxxx

0,718

0,042

0,101

0,028

0,000

0,111

0,000

Xxxxxxxxx xxxx

0,726

0,098

0,028

0,048

0,017

0,084

0,000

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

0,294

0,017

0,309

0,023

0,000

0,081

0,276

Xxxxxxxxx kraj

0,375

0,098

0,362

0,031

0,000

0,119

0,014

Ústecký xxxx

0,669

0,073

0,067

0,058

0,000

0,129

0,004

Xxxxxxx kraj

0,617

0,028

0,116

0,029

0,000

0,108

0,101

Xxxxxxx x. 10 x xxxxxxxx č. 242/2021 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxx x diagnóze podle Xxxxxxxxxxx x relativními xxxxxx těchto skupin

Část X

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx do bází, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úhradou x x hodnoceném období xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úhradou

CZ- DRG xxxx - xxx

XX-XXX xxxxxxx - kód

Část X - XX-XXX xxxxxxx - xxxxx

XX-XXX - xxxxxxxxx váha

00-I06

00-I06-00

Transplantace xxxxxx xxxxxxxxxxxx jinde

6,9043

00-K01

00-K01-01

Léčba xxxxxx xxxxxxx transplantovaného xxxxxx x pacientů x XX=3-4

2,5976

00-X01

00-X01-02

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x pacientů x XX=0-2

1,1361

00-X02

00-X02-00

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx krvetvorných xxxxx

1,8520

00-X01

00-X01-01

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx výkon x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x UPV 97-240 xxxxx (5-10 dnů)

16,4795

00-M01

00-M01-02

Velký xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx s XXX97-240 xxxxx (5-10 dnů)

13,3348

00-M01

00-M01-03

Ostatní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terapie xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x XXX97-240 xxxxx (5-10 xxx)

10,0288

00-X01

00-X01-04

Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výkonu s XXX97-240 xxxxx (5-10 xxx)

6,8500

00-X02

00-X02-01

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx výkon x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x XXX241-504 xxxxx (11-21 dnů)

22,6076

00-M02

00-M02-02

Velký xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x UPV241-504 xxxxx (11-21 dnů)

20,2372

00-M02

00-M02-03

Ostatní xxxxxxxxx, miniinvazivní nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx definovaná xxxxxxxxx xxxxxxx x XXX241-504 xxxxx (11-21 xxx)

15,9742

00-X02

00-X02-04

Xxxxxxx terapie xxx xxxxxxxxxx xxxxxx s XXX241-504 hodin (11-21 xxx)

12,0712

00-X03

00-X03-01

Xxxxx kardiochirurgický xxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxxxxx náročné xxxxxxx xxxxxxxx x XXX505-1008 xxxxx (22-42 xxx)

32,2263

00-X03

00-X03-02

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vyjma xxxxxxxxxxxxxxxxxxx s XXX505-1008 xxxxx (22-42 xxx)

32,0540

00-X03

00-X03-03

Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terapie definovaná xxxxxxxxx xxxxxxx x XXX505-1008 hodin (22-42 xxx)

29,1061

00-X03

00-X03-04

Xxxxxxx terapie xxx xxxxxxxxxx výkonu s XXX505-1008 xxxxx (22-42 xxx)

25,3432

00-X04

00-X04-01

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx výkon x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx léčebné xxxxxxxx s UPV1009-1800 xxxxx (43-75 dnů)

57,0746

00-M04

00-M04-02

Velký xxxxxxxxxxx výkon xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x XXX1009-1800 xxxxx (43-75 dnů)

44,6639

00-M04

00-M04-03

Ostatní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x XXX1009-1800 xxxxx (43-75 xxx)

44,6639

00-X04

00-X04-04

Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výkonu x XXX1009-1800 xxxxx (43-75 xxx)

42,3537

00-X05

00-X05-01

Xxxxx kardiochirurgický xxxxx x jiné vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx léčebné xxxxxxxx s XXX1801 x xxxx hodin (76 x xxxx xxx)

70,1683

00-X05

00-X05-02

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kardiochirurgického s XXX 1801 a xxxx xxxxx (76 x xxxx xxx)

70,1683

00-X05

00-X05-03

Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x XXX 1801 x xxxx hodin (76 x xxxx xxx)

70,1683

00-X05

00-X05-04

Xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxx x XXX 1801 x xxxx xxxxx (76 a xxxx xxx)

70,1683

01-X01

01-X01-01

Xxxxxxxx xxxx xxx 150 ODTD xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx soustavy

5,4786

01-C01

01-C01-02

Aplikace 90 xx 150 XXXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nervové xxxxxxxx

3,7070

01-X01

01-X01-03

Xxxxxxxx 45 xx 90 ODTD xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

1,6255

01-X01

01-X01-04

Xxxxxxxx 25 xx 45 XXXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

0,8575

01-X01

01-X01-05

Xxxxxxxx 15 xx 25 XXXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx onemocnění xxxxxxx xxxxxxxx

0,7135

01-X01

01-X01-06

Xxxxxxxx xxxx než 15 ODTD xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx onemocnění xxxxxxx xxxxxxxx

0,9264

01-X02

01-X02-01

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx-XX v xxxxxxxxxx XXXX u xxxxxxxx XX=1-4

2,4643

01-X02

01-X02-02

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx-XX x xxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxx CC=0

1,4877

01-C02

01-C02-03

Trombolýza xxxxxx rt-PA xxxx xxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxx x XX=1-4

1,9182

01-X02

01-X02-04

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx-XX mimo xxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxx s XX=0

1,2803

01-X03

01-X03-01

Xxxxxx xxxxx xxx novotvary xxxxxxx xxxxxxxx

0,3594

01-X03

01-X03-02

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

1,0617

01-X04

01-X04-01

Xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nervové xxxxxxxx

0,2046

01-X04

01-X04-02

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx soustavy

0,2307

01-D01

01-D01-01

Dlouhodobý XXX xxxxx monitoring pro xxxxxxxxx v XXXX

1,2420

01-X01

01-X01-02

Xxxxxxxxxx XXX video xxxxxxxxxx xxxx XXXX

0,4887

01-X01

01-X01-03

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0,1580

01-X12

01-X12-01

Xxxxxxxxxxxxxxxx sutura xxxxxxxxx pletení

2,8858

01-I12

01-I12-02

Jiný chirurgický xxxxx xx nervových xxxxxxxxx

1,4589

01-X13

01-X13-00

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mononeuropatie xxxxx xxxxxxxxx

0,4288

01-X14

01-X14-01

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nervů

1,1678

01-I14

01-I14-02

Jiný xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx periferních xxxxxxx

1,1562

01-X01

01-X01-01

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx centrální xxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx x CC=1-4

0,8493

01-K01

01-K01-02

Autoimunitní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx soustavy x xxxxxxxx s XX=0

0,5070

01-X02

01-X02-01

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx s XX=2-4

2,6370

01-X02

01-X02-02

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx herpetická xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-1

2,2991

01-X02

01-X02-03

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nervové xxxxxxxx x pacientů XX=2-4

1,7791

01-X02

01-X02-04

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pacientů x XX=0-1

1,1077

01-X03

01-X03-01

Xxxxxxxxx x XXXX u xxxxxxxx x XX=3-4

2,5055

01-X03

01-X03-02

Xxxxxxxxx v XXXX u pacientů x XX=1-2

0,9814

01-X03

01-X03-03

Xxxxxxxxx x XXXX u dětí xx 18 xxx xxxx u xxxxxxxx xx xxxx 75 x více let x XX=0

0,8921

01-X03

01-X03-04

Xxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxx xx xxxx 18-74 xxx XX=0

0,5639

01-X03

01-X03-05

Xxxxxxxxx xxxx XXXX x pacientů x XX=3-4

1,9289

01-X03

01-X03-06

Xxxxxxxxx mimo XXXX x xxxxxxxx x XX=1-2

0,8079

01-X03

01-X03-07

Xxxxxxxxx xxxx XXXX x xxxx xx 18 xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx 75 a xxxx xxx x XX=0

0,602X

01-X03

01-X03-08

Xxxxxxxxx xxxx XXXX x xxxxxxxx xx xxxx 18-74 xxx x XX=0

0,3479

01-X04

01-X04-01

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx onemocnění x pacientů x XX=1-4

1,1855

01-X04

01-X04-02

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx s X=0

0,8006

01-X05

01-X05-01

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=1-4

1,4491

01-X05

01-X05-02

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x CC=0

0,5265

01-K06

01-K06-00

Poruchy spánku

0,1391

01-K07

01-K07-01

Poruchy xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx 18 xxx xxxx

1,2299

01-X07

01-X07-02

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxx xx xxxx 18 x více xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx u xxxxxxxx x XX=1-4

0,5928

01-X07

01-X07-03

Xxxx bolesti xxxxx u xxxxxxxx x XX=0

0,4642

01-X08

01-X08-01

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx motoneuronu u xxxxxxxx x XX=1-4

1,1733

01-X08

01-X08-02

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx motoneuronu (xxxx mononeuropatie xxxxx xxxxxxxxx) x pacientů x XX=0

0,6052

01-X08

01-X08-03

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxx x XX=0

0,4618

01-X09

01-X09-01

Xxxxxxxxxx nervosvalového xxxxxxx u pacientů x XX=1-4

1,3216

01-X09

01-X09-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxx x XX=0

0,7189

01-X10

01-X10-01

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxx x XX=3-4

2,0X94

01-X10

01-X10-02

Xxxxxxx infarkt x xxxxxxxxxx XXXX u xxxxxxxx x CC=1-2

1,6306

01-K10

01-K10-03

Mozkový xxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxx x XX=0

1,0016

01-X10

01-X10-04

Xxxxxxx xxxxxxx x XXXX x xxxxxxxx s CC=3-4

1,7108

01-K10

01-K10-05

Mozkový xxxxxxx x XXXX x xxxxxxxx x XX=1-2

1,28X4

01-X10

01-X10-06

Xxxxxxx xxxxxxx x XXXX u pacientů x CC=0

0,7492

01-K10

01-K10-07

Mozkový xxxxxxx xxxx XXXX

0,6880

01-X11

01-X11-01

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX u xxxxxxxx x XX=3-4

2,3526

01-X11

01-X11-02

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxx x XX=1-2

1,9453

01-X11

01-X11-03

Xxxxxxxxxxxxx intrakraniální xxxxxxxx v komplexním XXXX u pacientů x CC=0

1,5643

01-K11

01-K11-04

Netraumatické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x XXXX x xxxxxxxx x XX=3-4

2,8437

01-X11

01-X11-05

Xxxxxxxxxxxxx intrakraniální xxxxxxxx x CVSP u xxxxxxxx s XX=1-2

1,7173

01-X11

01-X11-06

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx krvácení v XXXX u pacientů x XX=0

1,2120

01-X11

01-X11-07

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mimo XXXX

1,1432

01-X12

01-X12-01

Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx v xxxxxxxxxx XXXX

0,7129

01-X12

01-X12-02

Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx mozku x xxxxx x XXXX

0,5010

01-X12

01-X12-03

Xxxx xxxxx onemocnění xxxxx x xxxxx mimo XXXX

0,4106

01-X13

01-X13-01

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx v XXXX x xxxxxxxx XX=2-4

1,2432

01-X13

01-X13-02

Xxxxxxxxx mozku x xxxxxxxxx plen v XXXX x xxxxxxxx x XX=0-1

0,7954

01-X13

01-X13-03

Xxxxxxxxx xxxxx x mozkových xxxx xxxx CVSP u xxxxxxxx x XX=2-4

0,9183

01-X13

01-X13-04

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx CVSP x xxxxxxxx s XX=0-1

0,7021

01-X14

01-X14-00

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1,3211

01-X15

01-X15-00

Xxxxxxx xxxx nervové xxxxxxxx

0,6604

01-X16

01-X16-01

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v XXXX x xxxxxxxx XX=3-4

2,1195

01-X16

01-X16-02

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x CVSP x xxxxxxxx s XX=0-2

1,0797

01-X16

01-X16-03

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mimo XXXX u xxxxxxxx XX=3-4

2, 1969

01-X16

01-X16-04

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mimo XXXX x xxxxxxxx x XX=0-2

0,8955

01-X16

01-X16-05

Xxxxxxxxx xxxxx

0,5798

01-X16

01-X16-06

Xxxxx xxxxx

0,2647

01-X17

01-X17-00

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

0,7244

01-X18

01-X18-01

Xxxx xxxxxxxxxx x poruchy nervové xxxxxxxx x umělou xxxxxx ventilací x xxxxx 25-96 hodin (2-4 dny) xxxx x xxxxxxxx x XX=4

2,5029

01-X18

01-X18-02

Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nervové soustavy x xxxxxxxx s XX=2-3

1,1170

01-X18

01-X18-03

Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=1

0,7618

01-X18

01-X18-04

Xxxx onemocnění x xxxxxxx nervové xxxxxxxx x xxxxxxxx s XX=0

0,4989

01-X04

01-X04-00

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nervové xxxxxxxx

3,9957

01-X02

01-X02-01

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 21 x xxxx ozařovacích xxx s použitím xxxxxxxx XXXX

5,7743

01-X02

01-X02-02

Xxxxx radioterapie xxx novotvary xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 21 a více xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx techniky XXXX

7,0359

01-X02

01-X02-03

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 11-20 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX

3,5320

01-X02

01-X02-04

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx novotvary xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 11-20 xxxxxxxxxxx dní xxx xxxxxxx xxxxxxxx XXXX

3,0615

01-X02

01-X02-05

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 6-10 xxxxxxxxxxx dní x xxxxxxxx x CC=2-4

2,3778

01-R02

01-R02-06

Zevní xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx 6-10 xxxxxxxxxxx xxx x pacientů x CC=0-1

2,1618

01-R02

01-R02-07

Zevní xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx 1-5 xxxxxxxxxxx dní x xxxxxxxx x XX=2-4

1,8892

01-X02

01-X02-08

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 1-5 xxxxxxxxxxx xxx u xxxxxxxx s XX=0-1

1,6165

02-X01

02-X01-00

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar xxx x xxxxxx xxxxx

0,8826

02-X09

02-X09-01

Xxxxxxxxx operace xxx xxxxxxx x xxxx xx 18 let

1,6584

02-I09

02-I09-02

Implantace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx u xxxxxxxx xx xxxx 18 x xxxx let

0,7055

02-I09

02-I09-03

Filtrační xxxxxxx xxx glaukom x pacientů xx xxxx 18 x xxxx let

0,9298

02-I12

02-I12-01

Jiný xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx pro xxxxx nebo x xxxx do 6 xxx

1,5392

02-X12

02-X12-02

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx pro xxxx xxxxxx diagnózy x xxxxxxxx xx xxx u 6 x xxxx let

0,9704

02-I13

02-I13-01

Malý xxxxxxxxxxx výkon na xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx diagnózou xxxx x dětí xx 6 xxx

0,6972

02-X13

02-X13-02

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx adnexech xxx xxxx hlavní xxxxxxxx x pacientů xx xxxx 6 x xxxx xxx

0,3760

02-X01

02-X01-01

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx u xxxxxxxx x XX=2-4

1,2845

02-X01

02-X01-02

Xxxxxxxxx onemocnění xxx u pacientů x XX=0-1

0,7775

02-X02

02-X02-01

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx adnex x očnice

0,8901

02-K02

02-K02-02

Ostatní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx

0,5529

02-X03

02-X03-00

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

0,4361

02-X04

02-X04-00

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

0,3047

02-X05

02-X05-01

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx 18 xxx nebo xxxxxxxxx xxxxx uzávěry

0,6785

02-K05

02-K05-02

Ostatní funkční xxxxxxx xxxxxxx, sítnice x xxxxxxxx u xxxxxxxx xx xxxx 18 x xxxx xxx

0,4531

02-X06

02-X06-01

Xxxxxxx u dětí xx 18 xxx

0,4504

02-X06

02-X06-02

Xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx 18 a xxxx xxx

0,3615

02-X07

02-X07-01

Xxxxxxxxxxx strabismus

0,9488

02-K07

02-K07-02

Ostatní xxxxxxx poruchy xxxxxx xxxxx

0,4870

02-X08

02-X08-00

Xxxxxxxxx oka xxxxxx xxxxx x xxxxxx

0,5323

02-X09

02-X09-00

Xxxx xxxxxxxx

0,4072

02-X10

02-X10-00

Xxxxxxx xxxx oka, xxxxxx adnex x xxxxxx

0,4958

02-X11

02-X11-01

Xxxxxxxxxx zrakového xxxxx x xxxxxxxxx xxxx

0,8820

02-X11

02-X11-02

Xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxx xxxx očnice

0,5218

02-M01

02-M01-01

Laserová x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx do 18 xxx

1,5698

02-X01

02-X01-02

Xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx 18 x xxxx xxx

0,5830

02-X03

02-X03-01

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx 21 x více ozařovacích xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX

6,3021

02-X03

02-X03-02

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxx x délce 21 a xxxx xxxxxxxxxxx dní xxx xxxxxxx xxxxxxxx IMRT

5,8603

02-R03

02-R03-03

Zevní xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx v xxxxx 11-20 xxxxxxxxxxx xxx s použitím xxxxxxxx XXXX

3,5367

02-X03

02-X03-04

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxx x xxxxx 11-20 xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx techniky XXXX

3,0-49

02-X03

02-X03-05

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx 6-10 xxxxxxxxxxx dní x xxxxxxxx x XX=2-4

2,3298

02-X03

02 -X03-06

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x délce 6-10 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x XX=0-1

1,8903

02-X03

02-X03-07

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxx x xxxxx 1-5 xxxxxxxxxxx xxx u xxxxxxxx x XX=2-4

1,8277

02-X03

02-X03-08

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxx x xxxxx 1-5 ozařovacích xxx x pacientů x XX=0-1

1,0681

03-X01

03-X01 -01

Cílená léčba xxx zhoubný xxxxxxxx xxxx, xxxx, xxx xxxx xxxxx

0,4937

03-X01

03-X01 -02

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx

0,4490

03-X04

03-X04-01

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx rozsáhlý xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, umělou xxxxxx ventilací x xxxxx 25-96 hodin (2-4 xxx) xxxx x CC=3-4

5,4509

03-I04

03-I04-02

Jiný xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar x pacientů x XX=0-2

3,2845

03-X05

03-X05-01

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uzlin x se xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx ventilací x xxxxx 25-96 hodin (2-4 xxx) xxxx x CC=3-4

5,8656

03-I05

03-I05-02

Odstraněni xxxxxx xxxx resekční xxxxx xx hrtanu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx mízních xxxxx u xxxxxxxx x CC=0-2

4,6008

03-I06

03-I06-01

Resekční výkon xx hltanu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx gastrostomie, xxxxxx plicní xxxxxxxxx xxxxx 25-96 xxxxx (2-4 dny) nebo x XX=3-4

5,4712

03-X06

03-X06-02

Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx odstranění jazyka x xxxxxxxx s XX=0-2

4,2982

03-X13

03-X13-00

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

1,2947

03-X14

03-X14-01

Xxxxxxxxxxx xxxxx xx vnitřním uchu xxxx xxxxxxxxxxx výkon xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, x xxxx xx 3 xxx xxxx, x XX=3-4 nebo x xxxxxx provedeným xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

2,0825

03-X14

03-X14-02

Xxxxxxxxxxx výkon xx xxxxxxxx xxxx xxx onemocnění xxxx xxxxxxxx u pacientů xx xxxx 3 x xxxx xxx x CC=0-2

1,1086

03-I19

03-I19-01

Jiný xxxxx x xxxxx dutině xxxx xx čelisti x xxxxxxxx x XX=3-4

1,6297

03-X19

03-X19-02

Xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x XX=0-2

0,8883

03-X19

03-X19-03

Xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx zhoubný xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx s XX=0-2

0,6070

03-X21

03-X21-00

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx mandle

0,3850

03-I22

03-I22-01

Jiný výkon xxx onemocnění horních xxxx dýchacích xxxx xxxxxx u pacientů x CC=3-4

1,3317

03-I22

03-I22-02

Jiný výkon xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dýchacích xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x CC=0-2

0,7597

03-I22

03-I22-03

Jiný xxxxx pro onemocnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx hrtanu xxxx xxxxxxx novotvar x xxxxxxxx x XX=0-2

0,4905

03-X23

03-X23-00

Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

0,4764

03-X24

03-X24-00

Xxxxxxxxxxxxx

1,7938

03-X01

03-X01-01

Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx zánět xxxxxxxxx xxxx

0,6699

03-X01

03-X01-02

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ucha

0,3724

03-K02

03-K02-01

Záněty xxxxxxx xxxx dýchacích x xxxxxx x XX=3-4

0,8926

03-X02

03-X02-02

Xxxxxx xxxxxxx cest dýchacích x xxxxxx u xxxxxxxx xx věku 65 a více xxx xxxx s XX=1-2

0,5689

03-X02

03-X02-03

Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx do 65 xxx věku x XX=0

0,3396

03-X03

03-X03-01

Xxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x pacientů x XX=2-4

1,5194

03-X03

03-X03-02

Xxxxxx ú x, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx u xxxxxxxx x CC=0-1

0,4925

03-K04

03-K04-01

Funkční x strukturální potuchy xxxx u pacientů xx xxxx 18 x více xxx

0,4666

03-X04

03-X04-02

Xxxxxxx x strukturální xxxxxxx xxxx x dětí xx 18 xxx xxxx

0,3881

03-X05

03-X05-00

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nosu a xxxxxxx xxxxx

0,3859

03-X06

03-X06-01

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

0,4718

03-X06

03-X06-02

Xxxxxx xxxxxx x adenoidní tkáně xxxx xxxxxx xxxxxx

0,2683

03-X07

03-X07-00

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

0,3638

03-X08

03-X08-00

Xxxxxxxxxxx nemoci úst, xxxxx dutiny a xxxxxxx

0,4275

03-X09

03-X09-01

Xxxxxxx xxxxxxxx ucha, xxxx, úst x xxxxx x XXXX

0,5992

03-X09

03-X09-02

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx, xxx a hrdla xxxx XXXX

0,4166

03-X10

03-X10-01

Xxxxxxxxx ucha, xxxx, xxx a xxxxx xxxx xxxxxxx

0,5238

03-X10

03-X10-02

Xxxxxx xxxx a hrdla

0,3444

03-K11

03-K11-00

Vrozené xxxx ucha, nosu xxx a xxxxx

0,4383

03-X12

03-X12-01

Xxxxxxxx xxx x, nosu, xxx x xxxxx x CVSP

0,3760

03-K12

03-K12-02

Traumata xxxx, xxxx, xxx x xxxxx xxxx XXXX

0,3345

03-X13

03-X13-01

Xxxx xxxxxx xxxx, nosu, xxx x xxxxx x xxxxxxxx s XX=1-4

0,6340

03-X13

03-X13-02

Xxxx nemoci ucha, xxxx, xxx a xxxxx x pacientů x CC=0

0,2555

03-R01

03-R01-01

Zevní xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxx, xxxx, úst xxxx hrdla x xxxxx 21 x xxxx ozařovacích dní x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX

6,7783

03-X01

03-X01-02

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx ucha, xxxx, xxx nebo xxxxx xxxxx 21 x xxxx ozařovacích xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx XXXX

5,7536

03-X01

03-X01-03

Xxxxx radioterapie xxx xxxxxxx novotvar xxxx, nosu, úst xxxx xxxxx v xxxxx 11-20 xxxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX

3,8781

03-X01

03-X01-04

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar xxxx, xxxx, xxx xxxx xxxxx v xxxxx 11-20 xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx XXXX

2,9835

03-X01

03-X01-05

Xxxxx radioterapie xxx zhoubný xxxxxxxx xxxx, nosu, xxx xxxx xxxxx x xxxxx 6-10 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x XX=2-4

2,3383

03-X01

03-X01-06

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar xxxx, xxxx, xxx xxxx hrdla v xxxxx 6-10 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x CC=0-1

1,9324

03-R01

03-R01-07

Zevní radioterapie xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, úst xxxx xxxxx x xxxxx 1-5 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x XX=2-4

1,8770

03-X01

03-X01-08

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxx, xxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxx 1-5 xxxxxxxxxxx xxx u pacientů x XX=0-1

0,9493

03-X02

03-X02-01

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx 2 a xxxx xxxxxxxxxxx xxx

1,8790

03-X02

03-X02-02

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, hltanu xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx 1 xxxxxxxxxxx dne

0,6487

04-C01

04-C01-01

Trombolýza xxxxxx rt-PA xxx xxxxxx embolii u xxxxxxxx x XX=1-4

1,9075

04-X01

04-X01-02

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx-XX xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx XX=0

1,2656

04-X02

04-X02-01

Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

0,2849

04-X02

04-X02-02

Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx novotvar xxxxxxx xxxxxxxx

0,3589

04-X01

04-X01-00

Xxxxxxxxxxxxxxx membránová oxygenace xxx plicní embolii

7,4300

04-I07

04-I07-00

Destrukční xxxxx pro onemocnění xxxxxxx xxxxxxxx

1,7130

04-X08

04-X08-01

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx x XX=4

2,9021

04-X08

04-X08-02

Xxxxxx drenáž xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x CC=0-3

2,2174

04-I08

04-I08-03

Klasická xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x pacientů x XX=1-3

1,5696

04-X08

04-X08-04

Xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x XX=0

0,9423

04-X09

04-X09-01

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkon xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx x CC=1-4

2,8443

04-I09

04-I09-02

Diagnostický xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uzlin xxx xxxxxxxxxx dýchací xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0

0,8150

04-X10

04-X10-01

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx

1,1325

04-X10

04-X10-02

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jejím uzavřením

0,6898

04-K01

04-K01-01

Tuberkulóza x dětí xx 18 xxx věku xxxx x xxxxxxxx x XX=1-4

1,6702

04-X01

04-X01-02

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx 18 x xxxx xxx x CC=0

0,5398

04-K02

04-K02-01

Časné xxxxx xx 2 xxx xxx xxxxx xxxx

0,2071

04-X02

04-X02-02

Xxxxxx xxxx u xxxxxxxx x CC=4 xxxx x xxxxxx xxxxxx ventilací x xxxxx 25-96 hodin (2-4 dny)

2,5 x86

04-X02

04-X02-03

Xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x CC=2-3

1,2859

04-K02

04-K02-04

Záněty xxxx x pacientů CC=0-1

0,8247

04-K03

04-K03-01

Záněty xxxxxxxxxx, průdušek x xxxxxxxxxx x pacientů XX=3-4

1,1687

04-X03

04-X03-02

Xxxxxx průdušnice, průdušek x xxxxxxxxxx u xxxxxxxx s CC=1-2

0,8260

04-K03

04-K03-03

Záněty xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x pacientů x XX=0

0,5318

04-X04

04-X04-01

Xxxxx x xxxxxxxx s XX=2-4

1,1272

04-X04

04-X04-02

Xxxxx x xxxxxxxx x XX=0-1

0,5047

04-X05

04-X05-01

Xxxxx xxxxx do 2 xxx xxx xxxxxx xxxxxxx

0,3542

04-X05

04-X05-02

Xxxxxx xxxxxxx x XXXX x xxxxxxxx s xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, XX=3-4 xxxx x umělou xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 25-96 xxxxx (2-4 dny)

1,2657

04-K05

04-K05-03

Plicní xxxxxxx x XXXX u xxxxxxxx bez akutního xxx pulmonale XX=0-2

0,7498

04-X05

04-X05-04

Xxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX x xxxxxxxx x xxxxxxx xxx pulmonale, XX=3-4 xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 25-96 xxxxx (2-4 dny)

1,0263

04-K05

04-K05-05

Plicní xxxxxxx xxxx XXXX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx cor xxxxxxxxx XX=0-2

0,6223

04-X06

04-X06-01

Xxxxxxxxx obstrukční xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x XX=4

1,9838

04-X06

04-X06-02

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nemoc x xxxxxxxx s XX=2-3

1,0042

04-X06

04-X06-03

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nemoc x pacientů x XX=0-1

0,6626

04-X07

04-X07-01

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx s XX=4

1,7309

04-X07

04-X07-02

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nemoc x xxxxxxxx x XX=2-3

1,1432

04-X07

04-X07-03

Xxxxxxxxxxxxxx plicní xxxxx x xxxxxxxx x XX=0-1

0,6626

04-X08

04-X08-01

Xxxxx úmrtí do 2 dnů pro xxxxxxxxxx xxxxxxx

0,5283

04-X08

04-X08-02

Xxxxxxxxxx selhání x pacientů s XX=4

2,6110

04-X08

04-X08-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x XX=2-3

1,5965

04-X08

04-X08-04

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-1

0,9273

04-X09

04-X09-01

Xxxxx xxxxx xx 2 xxx xxx xxxxxxx novotvar xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx

0,1329

04-X09

04-X09-02

Xxxxxxx xxxxxxxx dýchací xxxxxxxx a xxxxxxxx x CVSP x xxxxxxxx x XX=2-4

1,2861

04-X09

04-X09-03

Xxxxxxx xxxxxxxx dýchací xxxxxxxx x xxxxxxxx x XXXX x pacientů x XX=0-1

0,6275

04-X09

04-X09-04

Xxxxxxx novotvar xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx XXXX x xxxxxxxx s XX=2-4

0,9289

04-X09

04-X09-05

Xxxxxxx xxxxxxxx dýchací xxxxxxxx x hrudníku xxxx XXXX u xxxxxxxx x CC=0-1

0,5342

04-K10

04-K10-01

Novotvary xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx u pacientů x CC=2-4

0,8760

04-K10

04-K10-02

Novotvary xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-1

0,3888

04-X11

04-X11-01

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx 16 x xxxx xxx

1,8947

04-X11

04-X11-02

Xxxxxxxx xxxxxxx u xxxx do 16 xxx věku

1,7855

04-K12

04-K12-00

Vrozené vady xxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxx fibrózu

0,6730

04-K13

04-K13-01

Trauma xxxxxxx xxxxxxxx x hrudníku x XXXX

0,6427

04-X13

04-X13-02

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x hrudník x xxxx XXXX

0,4800

04-X14

04-X14-01

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=3-4

1,6799

04-X14

04-X14-02

Xxxxxxxxxxx x hemotorax x xxxxxxxx x CC= 1-2

1,3401

04-X14

04-X14-03

Xxxxxxxxxxx x hemotorax x xxxxxxxx x XX=0

0,7871

04-X15

04-X15-01

Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=4

2,2197

04-X15

04-X15-02

Xxxxxx xxxx xxxx xxxx nemoci xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=2-3

1,0601

04-X15

04-X15-03

Xxxx xxxxxx dýchací xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-1

0,4901

04-X01

04-X01-01

Xxxxx xxxxxx ventilace xxx xxxxxxxxxx selhání xxxx chronickou xxxxxxxxxx xxxxx 1801 x xxxx xxxxx (76 x xxxx dní)

70,1683

04-M01

04-M01-02

Umělá xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx selhání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 1009-1800 xxxxx (43-75 xxx)

42,3537

04-X01

04-X01-03

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx selhání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 505-1008 xxxxx (22-42 dní)

17,5389

04-M01

04-M01-04

Umělá plicní xxxxxxxxx xxx respirační xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 241-504 xxxxx (11-21 xxx)

1,11008

04-X01

04-X01-05

Xxxxx xxxxxx ventilace xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 97-240 xxxxx (5-10 xxx)

6,2101

04-X01

04-X01-06

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx respirační xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 25-96 xxxxx (2-4 dny) x xxxxxxxx x XX=3-4

3,5309

04-X01

04-X01-07

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nemoc 25-96 xxxxx (2-4 xxx) u xxxxxxxx x CC=0-2

2,6560

04-M02

04-M02-01

Endoskopické xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx obstrukční plicní xxxxx

4,7998

04-X02

04-X02-02

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stenóz xxx xxxxxxxxxx dýchací xxxxxxxx x xxxxxxxx x CC=1-4

2,1123

04-M02

04-M02-03

Endoskopický xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dýchací xxxxxxxx x pacientů x XX=1-4

1,5855

04-X02

04-X02-04

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx dýchací xxxxxxxx x pacientů x XX=0

0,7238

04-X02

04-X02-01

Xxxxx radioterapie xxx xxxxxxx xxxxxxxx dýchací xxxxxxxx x délce 21 x více xxxxxxxxxxx dní x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX

6,2187

04-X02

04-X02-02

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx dýchací xxxxxxxx x xxxxx 21 x více ozařovacích xxx bez použití xxxxxxxx XXXX

5,9350

04-X02

04-X02-03

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 11-20 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX

3,5850

04-X02

04-X02-04

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 11-20 ozařovacích xxx xxx použití xxxxxxxx XXXX

2,4268

04-X02

04-X02-05

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar xxxxxxx soustavy x xxxxx 6-10 ozařovacích xxx u xxxxxxxx x XX=2-4

2,3156

04-X02

04-X02-06

Xxxxx radioterapie xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx soustavy x xxxxx 6-10 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x XX=0-1

1,4775

04-X02

04-X02-07

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 1-5 xxxxxxxxxxx xxx u xxxxxxxx x CC=2-4

1,7944

04-R02

04-R02-08

Zevní radioterapie xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxxxx soustavy v xxxxx 1-5 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x XX=0-1

1,0152

04-X03

04-X03-01

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar dýchací xxxxxxxx x rámci 2 x xxxx xxxxxxxxxxx dnů

1,8013

04-R03

04-R03-02

Brachyradioterapie xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 1 xxxxxxxxxxx dne

0,6487

05-D01

05-D01-01

Elektrofyziologické xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

2,1281

05-X01

05-X01-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1,5751

05-X01

05-X01-03

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1,0069

05-X01

05-X01-04

Xxxx invazivní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx šok xxxx x pacientů x XX=3-4

2 0049

05-D01

05-D01-05

Jiná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx onemocnění oběhové xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx x XX=2

1,1738

05-X01

05-X01-06

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx oběhové xxxxxxxx mimo xxxxxxx xxxx šok x xxxxxxxx x XX=0-1

0,7611

05-X01

05-X01-07

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=2

0,5327

05-X01

05-X01-08

Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx oběhové xxxxxxxx u xxxxxxxx x XX=0-1

0,4093

05-X01

05-X01-01

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx plicní xxxxxxxxx x xxxxx 241 x xxxx xxxxx (11 x xxxx xxx)

117,0120

05-X01

05-X01-02

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x délce 97-240 xxxxx (5-10 xxx)

76,3253

05-X01

05-X01-03

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx srdeční xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 0-96 xxxxx (xxx X XX xxxx max. 4 xxx)

69,5602

05-X02

05-X02-01

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx srdeční xxxxxxx s umělou xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 241 x xxxx hodin (11 x více xxx)

51,1247

05-X02

05-X02-02

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx až xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x umělou plicní xxxxxxxxx x xxxxx 97-240 xxxxx (5-10 xxx)

36,2756

05-X02

05-X02-03

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx srdeční xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 0-96 hodin (xxx U PV xxxx xxx. 4 xxx)

17,5910

05-X03

05-X03-01

Xxxxxxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx podpory s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 241 x více xxxxx (11 a xxxx xxx)

31,2202

05-X03

05-X03-02

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podpory x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 97-240 xxxxx (5-10 xxx)

17,6002

05-X03

05-X03-03

Xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x různých xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

18,6426

05-X03

05-X03-04

Xxxxxxxx xxxx mechanické xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx operačním dnem xx xxxxx xxxx xxxxx

10,5650

05-X06

05-X06-01

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x xxxx chlopní

7,4872

05-I10

05-I10-01

Roboticky xxxxxxxxxx xxxxxxx mitrální xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

7,4529

05-X11

05-X11-01

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

8,9195

05-X13

05-X13-01

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx síních xxxx xxxxxxxx

7,8719

05-X14

05-X14-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxx nebo u xxxxxxxx x CC=4

10,0059

05-I14

05-I14-02

Implantace xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx katetrizací x xxxxxxxx x XX=0-3

6,3217

05-X14

05-X14-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx kardiovertern - xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-3

6,1292

05-X14

05-X14-04

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx s CC=0-3

5,4003

05-I15

05-I15-00

Chirurgická xxxxxx xxxxxxx srdečního xxxxx

11,7819

05-X16

05-X16-01

Xxxxxxxxx asistovaný xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

5,9841

05-X17

05-X17-00

Xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx perikardu

4,4776

05-I18

05-I18-01

Roboticky asistovaný xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx cévách x hrudní x xxxxxx xxxxxx

6,9204

05-X18

05-X18-02

Xxxxxx, xxxxxxx xxxx rekonstrukce xx xxxxxxxxxxx cévách x xxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx x pacientů s XX=4

7,6033

05-X18

05-X18-03

Xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx x hrudní x břišní xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx vedlejší xxxxxxxxx xxxx x pacientů x XX=2-3

4,9308

05-X18

05-X18-04

Xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx cévách x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-1

3,6121

05-X20

05-X20-01

Xxxxxxxxx chirurgický xxxxx pro nemoc xxxxxxxxxxx xxx v XXXX x pacientů x XX=1-4

5,8971

05-X20

05-X20-02

Xxxxxxxxx chirurgický xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx cév v XXXX u xxxxxxxx x XX=0

4,0667

05-X20

05-X20-03

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx XXXX

3,7969

05-X21

05-X21-01

Xxxxxxxxxxx implantace nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

5,3882

05-X21

05-X21-02

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stimulačních xxxxxxxx

1,6566

05-X23

05-X23-01

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx s CC=3-4 x CVSP

4,1421

05-I23

05-I23-02

Amputace xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x CVSP x xxxxxxxx x XX=0-2

2,2504

05-X23

05-X23-03

Xxxxxxxx celé končetiny xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx prsty xxx nemoc xxxxxxxxxxx xxx pacient 11 x XX=3-4 xxxx XXXX

2,3265

05-X23

05-X23-04

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxx periferních xxx xxxx CVSP x xxxxxxxx x CC=0-2

1,6292

05-I24

05-I24-01

Bypass xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx periferních xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx s xxxxxx operačním xxxxxxx x xxxx xxx xxxx u pacientů x XX=4

5,1613

05-X24

05-X24-02

Xxxxxx, náhrada xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve stejný xxx x pacientů x CC=0-3

4,3617

05-I24

05-I24-03

Bypass, náhrada xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tepnách xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x XX=2-3

3,1405

05-X24

05-X24-04

Xxxxxx, náhrada xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-1

2,1857

05-X26

05-X26-01

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v XXXX x xxxxxxxx x XX=1-4

2,3390

05-X26

05-X26-02

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tepen x XXXX x xxxxxxxx1 x XX=0

1,5084

05-X26

05-X26-03

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx endarterektomie xxxxxxxxxxx xxxxx mimo XXXX

1,2887

05-X27

05-X27-01

Xxxx chirurgický výkon xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x CVSP x xxxxxxxx x XX=1-4

2,2878

05-X27

05-X27-02

Xxxx chirurgický xxxxx xxx nemoc xxxxxxx xxxxxxxx x CVSP x xxxxxxxx x XX=0

1,9340

05-X27

05-X27-03

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX

0,9569

05-X28

05-X28-01

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x XXXX

1,1691

05-X28

05-X28-02

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx periferních xxx xxxx XXXX

1,0405

05-X29

05-X29-01

Xxxxxxxxx XX xxxxxx protézou xxx onemocnění xxxxxxxxxxx xxxxx

1,1762

05-X29

05-X29-02

Xxxxxxxxx nebo úprava XX zkratu bez xxxxxxx protézy pro xxxxxxxxxx periferních xxxxx x pacientů s XX=2-4

1,2307

05-X29

05-X29-03

Xxxxxxxxx nebo xxxxxx XX xxxxxx xxx xxxxxxx protézy pro xxxxxxxxxx periferních xxxxx x xxxxxxxx s XX=0-1

0,9437

05-X30

05-X30-01

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx končetinových xxx x ošetřením xxxxxxx otevřeným xxxxxxxxx

0,6414

05-X30

05-X30-02

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

0,4673

05-X30

05-130-03

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

0,5324

05-X01

05-X01-01

xxxxx myokardu x xxxxxxxx s XX=3-4

1,5759

05-X01

05-X01-02

xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=1-2

1,0186

05-X01

05-X01-03

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0

0,6605

05-X02

05-X02-01

xxxxx xxxxxxxxx x XXXX x xxxxxxxx x XX= 1-4

1,6235

05-X02

05-X02-02

Xxxxxx xxxxxxxxx x CVSP x xxxxxxxx XX=0

0,8408

05-X02

05-X02-03

xxxxx xxxxxxxxx mimo XXXX

0,7566

05-X03

05-X03-01

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x XXXX u xxxxxxxx x XX=3-4

1,7359

05-X03

05-X03-02

Xxxxxx koronární xxxxxxx v CVSP x xxxxxxxx x XX= 1-2

1,2156

05-K03

05-K03-03

Akutní koronární xxxxxxx x CVSP x pacientů x XX=0

0,5465

05-X03

05-X03-04

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX x xxxxxxxx XX=3-4

1,3400

05-X03

05-X03-05

Xxxxxx koronární xxxxxxx xxxx CVSP xxxxxxxx XX=1-2

0,7273

05-X03

05-X03-06

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mim x XXXX u xxxxxxxx x XX=0

0,3319

05-X04

05-X04-01

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x XXXX x xxxxxxxx x XX=2-4

0,8713

05-X04

05-X04-02

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x XXXX x xxxxxxxx x XX=0-1

0,4532

05-X04

05-X04-03

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx srdeční xxxx XXXX x xxxxxxxx x XX=2-4

0,7400

05-X04

05-X04-04

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx srdeční mimo XXXX u xxxxxxxx XX=0-1

0,3191

05-X05

05-X05-01

Xxxxxxx srdečního xxxxx x XXXX u xxxxxxxx x CC=3-4

1,8811

05-K05

05-K05-02

Poruchy xxxxxxxxx rytmu x XXXX u xxxxxxxx x XX=1-2

0,9060

05-X05

05-X05-03

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mimo CVSP x xxxxxxxx x XX=3-4

1,1072

05-X05

05-X05-04

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x XXXX x xxxxxxxx x XX=1-2

0,5895

05-X05

05-X05-05

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx s XX=0

0,3782

05-X06

05-X06-01

Xxxxxxx xxxxxxx x xxx x XXXX x xxxxxxxx x XX=4 xxxx umělou xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 25-96 xxxxx (2-4 xxx)

2,5053

05-X06

05-X06-02

Xxxxxxx zástava x xxx xxxx XXXX x pacientů x XX=4 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 25-96 xxxxx (2-4 xxx)

1,9416

05-X06

05-X06-03

Xxxxx xxxxx do 2 xxx xxx srdeční xxxxxxx nebo šok

0,3812

05-K06

05-K06-04

Srdeční xxxxxxx x xxx x XXXX x xxxxxxxx x CC=0-3

1,2140

05-K06

05-K06-05

Srdeční xxxxxxx x šok xxxx XXXX x xxxxxxxx x XX=0-3

1,0104

05-X07

05-X07-01

Xxxxxxx xxxxxxx x umělou xxxxxx ventilací x xxxxx 25-96 hodin (2-4 dny)

3,8003

05-K07

05-K07-02

Časné xxxxx xx 2 xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx

0,2451

05-X07

05-X07-03

Xxxxxxx xxxxxxx x CVSP x xxxxxxxx x XX=3-4

1,7626

05-X07

05-X07-04

Xxxxxxx selhání x XXXX x xxxxxxxx x XX=1-2

1,1310

05-X07

05-X07-05

Xxxxxxx selhání x XXXX x xxxxxxxx x CC=0

0,8141

05-K07

05-K07-06

Srdeční xxxxxxx xxxx XXXX x xxxxxxxx x XX=3-4

1,2489

05-X07

05-X07-07

Xxxxxxx xxxxxxx mimo XXXX u xxxxxxxx XX=1-2

0,7605

05-X07

05-X07-08

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX x xxxxxxxx x CC=0

0,5616

05-K08

05-K08-01

Zánět xxxxxxxx x v XXXX x pacientů x XX=3-4

5,0400

05-X08

05-X08-02

Xxxxx xxxxxxxxx x XXXX x xxxxxxxx x CC=0-2

2,5421

05-K08

05-K08-03

Zánět endokardu xxxx CVSP

2,1511

05-K09

05-K09-01

Funkční x xxxxxxxxxxxx poruchy xxxxxxx x pacientů s XX=3-4

1,4126

05-X09

05-X09-02

Xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x C=1-2

0,6410

05-K09

05-K09-03

Funkční x strukturální poruchy xxxxxxx u pacientů x CC=0

0,4255

05-K10

05-K10-00

Funkční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

0,5281

05-X11

05-X11-01

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx poruchy xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=1-4

0,9810

05-X11

05-X11-02

Xxxxxxx x strukturální xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0

0,6746

05-X12

05-X12-01

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx s CC=3-4

1,0042

05-K12

05-K12-02

Funkční x strukturální xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x XX=0-2

0,5360

05-X13

05-X13-01

Xxxxxxxx xxxxxxxxx žil xxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx žil x xxxxxxxx x XX=3-4 x XXXX

1,2979

05-X13

05-X13-02

Xxxx nemoci xxx x XXXX x pacientů x XX=0-2

0,6095

05-X13

05-X13-03

Xxxxxxxx hlubokých žil xxxx žilní xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx x pacientů s XX=3-4 xxxx CVSP

0,9328

05-K13

05-K13-04

Jiné xxxxxx xxx xxxx XXXX x xxxxxxxx x XX=0-2

0,4039

05-X14

05-X14-01

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx srdce nebo xxxxxx x CVSP

1,1473

05-K14

05-K14-02

Hypertenze x XXXX u xxxxxxxx x XX=1-4

0,8427

05-X14

05-X14-03

Xxxxxxxxxx x XXXX u xxxxxxxx1 s XX=0

0,4416

05-X14

05-X14-04

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx srdce xxxx xxxxxx xxxx XXXX

0,8083

05-X14

05-X14-05

Xxxxxxxxxx mimo XX X x xxxxxxxx x CC=1-4

0,4738

05-K14

05-K14-06

Hypertenze xxxx XXXX u xxxxxxxx x CC=0

0,2732

05-K15

05-K15-01

Hypotenze x xxxxxx v XXXX x xxxxxxxx x XX=1-4

0,8319

05-X15

05-X15-02

Xxxxxxxxx x xxxxxx x XXXX u xxxxxxxx x XX=0

0,4751

05-X15

05-X15-03

Xxxxxxxxx x kolaps xxxx XXXX u xxxxxxxx x XX=1-4

0,4708

05-X15

05-X15-04

Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx XXXX x xxxxxxxx x XX=0

0,2943

05-X16

05-X16-00

Xxxxxxx xxxx oběhové xxxxxxxx

0,6507

05-X17

05-X17-00

Xxxxxxxx oběhové xxxxxxxx

1,1113

05-X18

05-X18-00

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

1,0295

05-X19

05-X19-01

Xxxx xxxxxx x poruchy xxxxxxx xxxxxxxx v XXXX

0,4117

05-X19

05-X19-02

Xxxx xxxxxx x poruchy xxxxxxx xxxxxxxx mimo XXXX

0,2417

05-X09

05-X09-00

Xxxxxxx srdeční xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1,2437

05-X10

05-X10-00

Xxxxxxxxxx kardioverse

0,2046

06-C01

06-C01-00

Cílená xxxxx xxx Crohnovu xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

0,3927

06-X02

06-X02-01

Xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx trávicí soustavy

0,2723

06-C02

06-C02-02

Chemoterapie xxx xxxxxxx novotvar xxxxx xxxx žaludku

0,3471

06-C02

06-C02-03

Chemoterapie xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxxx, konečníku, xxxx x xxxxxxx xxxxxx

0,2577

06-X01

06-X01-00

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkon a xxxxxxx xxx Crohnovu xxxxx x ulcerózní xxxxxxxx

1,3544

06-X05

06-X05-01

Xxxxxxxxx asistované odstranění xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

4,1919

06-X12

06-X12-01

Xxxxxxxxxxx xxxxx xx žaludku xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx výkonem x xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx x XX=4

4,6520

06-X12

06-X12-02

Xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx střevu xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x pacientů x XX=0-3

2,5862

06-X12

06-X12-03

Xxxxxxxxxxx výkon xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx resekce xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx x XX=0-3

1,8894

06-X13

06-X13-01

xxxxxxx xxxxx xxx onemocnění xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x CC=3-4

3,7052

06-I13

06-I13-02

Stomický výkon xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx s XX=0-2

2,0766

06-X13

06-X13-03

Xxxxxxxx xxxxx xxx méně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x CC=0-2

1,6753

06-I14

06-I14-01

Drenážní výkon xxx onemocnění xxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx x XX=3-4

3,5490

06-X14

06-X14-02

Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx trávicí xxxxxxxx x xxxxxxxx x CC=0-2

1,6961

06-I20

06-I20-01

Jiný xxxxxxxxxxx xxxxx pro onemocnění xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x CC=2-4

2,5153

06-I20

06-I20-02

Jiný xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx x pacientů x XX=0-1

1,6910

06-X20

06-X20-03

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro akutní xxxxxx xxxxxx nebo xxxx symptomy xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x pacientů x XX=0-1

0,4210

06-X22

06-X22-01

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hemoroidů xxxxxxxxxxx xxxxxxx

0,6437

06-X22

06-X22-02

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx metodou

0,4360

06-K01

06-K01-01

Klostridiová xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx s CC=4

2,0233

06-K01

06-K01-02

Klostridiová xxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxx s XX=2-3

1,2551

06-X01

06-X01-03

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x CC=0-1

0,7997

06-K02

06-K02-01

Střevní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=4

1,3010

06-X02

06-X02-02

Xxxxxxx infekce xxxx xxxxxxxxxxxx u xxxxxxxx XX=2-3

0,7991

06-X02

06-X02-03

Xxxxxxxxxxx x bakteriální xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx u pacientů x XX=0-1

0,4796

06-X02

06-X02-04

Xxxxxx střevní xxxxxxx x pacientů x CC=0-1

0,3634

06-K03

06-K03-01

Refluxní xxxxxxxxxx x zánět xxxxx x xxxxxxxx x XX=4

1,5786

06-X03

06-X03-02

Xxxxxxxx onemocnění x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx s CC=2-3

0,9657

06-K03

06-K03-03

Refluxní xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x XX=0-1

0,4402

06-X04

06-X04-01

Xxxxxxxx xxxx x xxxxx žaludku x xxxxxxxx x XX=4

1,9043

06-X04

06-X04-02

Xxxxxxxx vřed x xxxxx žaludku s xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx x pacientů x CC=2-3

0,8832

06-K04

06-K04-03

Peptický xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxxx s XX=0-1

0,3825

06-X05

06-X05-01

xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx

1,0575

06-X05

06-X05-02

xxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx

0,3514

06-X06

06-X06-01

Xxxxxxxx nemoc x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=1-4

1,3448

06-X06

06-X06-02

Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x CC=0

0,6936

06-K07

06-K07-01

Divertikulární xxxxx střeva s xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x CC=2-4

0,8850

06-K07

06-K07-02

Divertikulární nemoc xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-1

0,4442

06-X08

06-X08-01

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx funkční x strukturální poruchy xxxxx x žaludku x xxxxxxxx x XX=3-4

1,3269

06-X08

06-X08-02

Xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxxxx x CC=0-2

0,3958

06-K09

06-K09-01

Kýly x pacientů x XX=2-4

1,3519

06-X09

06-X09-02

Xxxx u xxxxxxxx x CC=0-1

0,3555

06-K10

06-K10-01

Vaskulární xxxxxxxxxx xxxxxx nebo obstrukce xxxxxxx soustavy u xxxxxxxx x XX=3-4

1,6342

06-X10

06-X10-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x CC=0-2 xxxx obstrukce xxxxxxx xxxxxxxx x pacientů x CC=1-2

0,7926

06-K10

06-K10-03

Obstrukce trávicí xxxxxxxx x xxxxxxxx x CC=0

0,4388

06-K11

06-K11-00

Nemoci xxxxxxxx

0,3481

06-X12

06-X12-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

2,0524

06-X12

06-X12-02

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pooperační

0,5052

06-K13

06-K13-01

Zhoubný novotvar xxxxx x xxxxxxx x XXXX x xxxxxxxx x XX=2-4

1,0836

06-X13

06-X13-02

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x CVSP x xxxxxxxx x XX=0-1

0,6088

06-X13

06-X13-03

Xxxxxxx xxxxxxxx jícnu x xxxxxxx mimo XXXX x xxxxxxxx x XX=2-4

0,8684

06-X13

06-X13-04

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx CVSP x xxxxxxxx x XX=0-1

0,4728

06-X14

06-X14-01

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxx x CVSP x pacientů x XX=2-4

1,1700

06-X14

06-X14-02

Xxxxxxx xxxxxxxx střeva, xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx kanálu x XXXX x xxxxxxxx x CC=0-1

0,5728

06-K14

06-K14-03

Zhoubný xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x řitního kanálu xxxx CVSP u xxxxxxxx x XX=2-4

0,8319

06-X14

06-X14-04

Xxxxxxx xxxxxxxx střeva, xxxxxxxx x xxxx a xxxxxxx kanálu xxxx XXXX x xxxxxxxx x CC=0-1

0,4802

06-K15

06-K15-01

Novotvary xxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxx x pacientů s XX=1-4

0,5806

06-X15

06-X15-02

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0

0,2777

06-X16

06-X16-00

Xxxxxxx xxxx trávicí xxxxxxxx

0,5506

06-X17

06-X17-01

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx

0,5445

06-X17

06-X17-02

Xxxx xxxxxx x trávicí xxxxxxxx

0,2968

06-X18

06-X18-00

Xxxxx xxxxxxxx trávicí xxxxxxxx

0,4201

06-X19

06-X19-01

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx s XX=3-4

1,4271

06-X19

06-X19-02

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x XX=1-2

1,1658

06-X19

06-X19-03

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x XX=0

0,8901

06-X20

06-X20-01

Xxxxxxxx x trávicí xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=3-4

1,4596

06-X20

06-X20-02

Xxxxxxxx x trávicí xxxxxxxx u xxxxxxxx x XX=1-2

0,9370

06-X20

06-X20-03

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0

0,4423

06-X21

06-X21-01

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zánět x xxxxxxxx x XX=3-4

1,4296

06-X21

06-X21-02

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pacientů x XX=1-2

0,8085

06-X21

06-X21-03

Xxxx neinfekční xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x XX=0

0,4443

06-X22

06-X22-01

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx s XX=3-4

1,2008

06-X22

06-X22-02

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx x CC=1-2

0,5802

06-K22

06-K22-03

Jiné onemocnění xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x CC=0

0,3165

06-M01

06-M01-01

Endoskopický xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx s XX=3-4

2,1871

06-X01

06-X01-02

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx soustavy x xxxxxxxx x XX=0-2

1,2191

06-X01

06-X01-03

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx stentu xxxx stavění krvácení x trávicí xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-2

0,8245

06-X01

06-X01-04

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx gastrostomie xxx onemocnění xxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx x XX=0-2

0,6510

06-X01

06-X01-05

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx polypu xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx s XX=0-2

0,4171

06-X01

06-X01-01

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx trávicí xxxxxxxx x xxxxx 21 x více ozařovacích xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX

5,8961

06-X01

06-X01-02

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx 21 x xxxx ozařovacích xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx XXXX

5,5322

06-X01

06-X01-03

Xxxxx radioterapie xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x délce 11-20 ozařovacích xxx x xxxxxxxx techniky XXXX

3,3937

06-X01

06-X01-04

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 11-20 ozařovacích dní xxx xxxxxxx xxxxxxxx XXXX

2,8504

06-X01

06-X01-05

Xxxxx radioterapie xxx xxxxxxx xxxxxxxx trávicí xxxxxxxx v xxxxx 6-10 xxxxxxxxxxx dní x xxxxxxxx s XX=2-4

2,2970

06-X01

06-X01-06

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 6-10 ozařovacích xxx x pacientů s XX=0-1

1,9931

06-X01

06-X01-07

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar trávicí xxxxxxxx v délce 1-5 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx s XX=2-4

1,8460

06-X01

06-X01-08

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v délce 1-5 ozařovacích xxx x pacientů x XX=0-1

0,8651

06-X02

06-X02-01

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 2 x více xxxxxxxxxxx xxx

1,7760

06-X02

06-X02-02

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rámci 1 xxxxxxxxxxx xxx

0,6487

07-X01

07-X01-01

Xxxxxx xxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxx xxxxxx

0,3924

07-X01

07-X01-02

Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx novotvar xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

0,3053

07-X05

07-X05-00

Xxxxxxxxxx výkon xxx xxxxxxxxxx hepatobiliární soustavy xxxx xxxxxxxx xxxxxx

1,7683

07-X07

07-X07-00

Xxxxxxxxxxx xxxx drenážní xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

10,6993

07-X09

07-X09-00

Xxxxx na xxxxxxx xxx onemocnění xxxxxxxxxxxxxx soustavy nebo xxxxxxxx xxxxxx

1,1562

07-X11

07-X11-01

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x XX=2-4

3,2428

07-X11

07-X11-02

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx hepatobiliární soustavy xxxx xxxxxxxx xx'xxxx x xxxxxxxx x XX=0-1

1,5151

07-X01

07-X01-01

Xxxxx x xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxx x XX=3-4

1,7039

07-X01

07-X01-02

Xxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x XX=0-2

0,9301

07-X02

07-X02-01

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx s XX=3-4

2,6397

07-X02

07-X02-02

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxx xx 18 xxx xxxx nebo u xxxxxxxx x CC=2

1,4137

07-K02

07-K02-03

Akutní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x pacientů ve xxxx 18 a xxxx xxx s XX=0-1

0,7742

07-X03

07-X03-01

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x XX=3-4

2,1691

07-X03

07-X03-02

Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x pacientů x XX=0-2

0,5306

07-X04

07-X04-01

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pacientů x XX=4

2,9830

07-X04

07-X04-02

Xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=3

1,4744

07-X04

07-X04-03

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX= 1-2 xxxx xxxxxxxxxxxxx syndrom

1,0898

07-K04

07-K04-04

Cirhóza x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0

0,6136

07-X05

07-X05-01

Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x žlučových xxxx x xxxxxxxx x XX=3-4

1,4122

07-X05

07-X05-02

Xxxxx žlučníku x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x CC=0-2

0,6019

07-K05

07-K05-03

Obstrukce xxxxxxxx x žlučových xxxx x xxxxxxxx x CC=0-2

0,3577

07-K06

07-K06-01

Zhoubný novotvar xxxxx, žlučníku x xxxxxxxxx cest v XXXX u pacientů x XX=2-4

1,0365

07-X06

07-X06-02

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x XXXX u pacientů x CC=0-1

0,4571

07-K06

07-K06-03

Zhoubný xxxxxxxx xxxxx, žlučníku x xxxxxxxxx cest xxxx XXXX u xxxxxxxx x XX=2-4

0,7653

07-X06

07-X06-04

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx mimo XXXX x xxxxxxxx x XX=0-1

0,4605

07-X07

07-X07-01

Xxxxxxx novotvar xxxxxxxx xxxxxx v XXXX x pacientů x CC=2-4

1,0751

07-K07

07-K07-02

Zhoubný xxxxxxxx xxxxxxxx břišní x XXXX x xxxxxxxx. x CC=0-1

0,5326

07-K07

07-K07-03

Zhoubný novotvar xxxxxxxx xxxxxx mimo XXXX x xxxxxxxx x CC=2-4

0,8013

07-K07

07-K07-04

Zhoubný xxxxxxxx xxxxxxxx břišní xxxx XXXX x xxxxxxxx x XX=0-1

0,4249

07-X08

07-X08-01

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx zhoubné x xxxxxxxx x XX=2-4

0,8339

07-X08

07-X08-02

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx břišní xxxx xxxxxxx u xxxxxxxx x CC=0-1

0,3721

07-K09

07-K09-00

Vrozené xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

0,8726

07-X10

07-X10-00

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx soustavy a xxxxxxxx břišní

1,2437

07-K11

07-K11-01

Jiné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx břišní u xxxxxxxx s CC=3-4

1,2998

07-K11

07-K11-02

Jiné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxx xxxxxx x děti do 18 xxx xxxx x CC=0-2

0,7090

07-K11

07-K11-03

Jiné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx 18 a xxxx xxx x CC=0-2

0,4106

07-M01

07-M01-00

Eliminační xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx akutně selhávajících xxxxx

3,3779

07-X02

07-X02-01

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx hepatobiliámí xxxxxxxx xxxx slinivky xxxxxx x délce 21 x xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx techniky XXXX

6,2643

07-X02

07-X02-02

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro zhoubný xxxxxxxx hepatobiliámí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx břišní x xxxxx 21 x xxxx ozařovacích xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx IMRT

6,0341

07-R02

07-R02-03

Zevní xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxx břišní x xxxxx 11-20 ozařovacích xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX

3,5415

07-X02

07-X02-04

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx 11-20 xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx XXXX

3,0390

07-X02

07-X02-05

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný novotvar xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx 6-10 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x CC=2-4

2,3298

07-R02

07-R02-06

Zevní radioterapie xxx zhoubný novotvar xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx břišní v xxxxx 6-10 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x XX=0-1

1,8903

07-X02

07-X02-07

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx 1-5 xxxxxxxxxxx xxx u xxxxxxxx x CC=2-4

1,8026

07-R02

07-R02-08

Zevní xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxx břišní v xxxxx 1-5 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x XX=0-1

1,0079

07-X03

07-X03-01

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar hepatobiliámí xxxxxxxx x rámci 2 x xxxx xxxxxxxxxxx dnů

1,7737

07-R03

07-R03-02

Brachyradioterapie xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx 1 ozařovacího xxx

0,6487

08-X01

08-X01-01

Xxxxxxxx xxxx xxx 150 XXXX intravenózních imunoglobulinů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

5,4405

08-X01

08-X01-02

Xxxxxxxx 90 xx 150 XXXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

3,4270

08-X01

08-X01-03

Xxxxxxxx 45 až 90 XXXX intravenózních xxxxxxxxxxxxxx pro systémové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tkání

1,9153

08-C01

08-C01-04

Aplikace 25 až 45 XXXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx onemocnění xxxxxxxxxx tkání

1,2584

08-C01

08-C01-05

Aplikace 15 xx 25 XXXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojivových xxxxx

1,1969

08-X01

08-X01-06

Xxxxxxxx méně než 15 XXXX intravenózních xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

1,2526

08-X03

08-X03-01

Xxxxxx xxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx

1,3807

08-X03

08-X03-02

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, kostí x xxxxxxx xxxx

1,0652

08-X04

08-X04-01

Xxxxxx xxxxx xxx autoimunitní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

0,7927

08-X04

08-X04-02

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

0,4392

08-X12

08-X12-01

Xxxxxxxx celé xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx končetiny xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxxx tkání x xxxxxxxx x XX=3-4

4,3731

08-X12

08-X12-02

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx nemoci xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxx x XX=0-2

1,9522

08-X17

08-X17-01

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx v XXXX x xxxxxxxx xx xxxx 16 a xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx XX=1-4 xxxx x pacientů ve xxxx 75 x xxxx xxx

1,7848

08-X17

08-X17-02

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx předloktí x xxxxxxx x XXXX x xxxxxxxx ve xxxx 16-74 xxx x CC=0

0,9831

08-I17

08-I17-03

Operace xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx XXXX x xxxxxxxx xx xxx x 16 x xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jiný xxx xxxx CC=1-4 xxxx x xxxxxxxx xx xxx x 75 x xxxx xxx

1,2888

08-X17

08-X17-04

Xxxxxxx xxxxxxxx kostí xxxxxxxxx x zápěstí xxxx XXXX x xxxxxxxx xx xxxx 16-74 xxx x XX=0

0,8467

08-X24

08-X24-01

Xxxxxxx pletence ramenního, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx poranění xxx závažnou xxxxxx xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxx x XX=1-4

1,0648

08-X24

08-X24-02

Xxxxxxx xxxxxxxx ramenního, xxxxx xxxxxxxxx x zápěstí xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx s CC=0

0,7447

08-I25

08-I25-01

Operace xxxxx xxxxx, xxxxx x prstů xxxx xxxxxxxx xxx závažnou xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x XX=1-4

0,9656

08-X25

08-X25-02

Xxxxxxx xxxxx nártu, xxxxx a prstů xxxx poranění u xxxxxxxx x CC=0

0,5746

08-I26

08-I26-01

Operace xxxxxxxxxx xxxxxxx kolene xxxx poranění

1,1702

08-I26

08-I26-02

Rekonstrukce xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx

0,8340

08-X26

08-X26-03

Xxxxxxxxxxx uvolnění xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx

0,4568

08-X29

08-X29-01

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx štěpem xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x XX=2-4

2,0428

08-X29

08-X29-02

Xxxxx xxxxxxx kožním xxxxxx xxx nemoci xxxxxxxxxxxxxxxxx soustavy a xxxxxxxxxx tkání x xxxxxxxx x XX=0-1

1,6821

08-X30

08-X30-01

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nekrotické xxxxx xxx xxxxxxxx hlavní xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx x XX=2-4

2,1389

08-X30

08-X30-02

Xxxxxxxx xxxxx x chirurgické xxxxxxxxxx nekrotické xxxxx x xxxxxxxx s XX=0-1

1,2816

08-X31

08-X31-01

Xxxxxxx zhoubného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

1,0080

08-X31

08-X31-02

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tkání

1,2277

08-I31

08-I31-03

Ostatní xxxxxx x exstirpace xxxxx končetin

0,7394

08-I31

08-I31-04

Ostatní xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x kříži

0,5095

08-I32

08-I32-01

Odstranění xxxxxxxxxxx xxxxxx

2,8792

08-X32

08-X32-02

Xxxxxxxxxx jiného osteosyntetického xxxxxxxxx

0,4143

08-X01

08-X01-01

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojivových xxxxx u pacientů x CC=2-4

1,4827

08-K01

08-K01-02

Systémová xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x XX=1

1,1327

08-X01

08-X01-03

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x pacientů x XX=0

0,6531

08-X02

08-X02-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x páteře x xxxxxxxx s XX=2-4

1,5983

08-X02

08-X02-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění xxxxxx x páteře x xxxxxxxx XX=1

1,2082

08-X02

08-X02-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kloubů x xxxxxx x xxxxxxxx XX=0

0,7356

08-X03

08-X03-01

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=1-4

3,1173

08-X03

08-X03-02

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=-0 xxxx xxxxxxx xxxxxxx kloubů x xxxxx u xxxxxxxx x XX=1-4 xxxx xxxxxx osteomyelitida

1,5814

08-K03

08-K03-03

Ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxx kloubů x xxxxx x xxxxxxxx s XX=0

0,8070

08-X04

08-X04-01

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kloubů x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x XX=1-4

1,0062

08-X04

08-X04-02

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x měkkých xxxxx x xxxxxxxx xx 18 xxx x XX=0

0,4882

08-X04

08-X04-03

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxx ve xxxx 18 a více xxx s XX=0

0,4505

08-X05

08-X05-00

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

0,9922

08-X06

08-X06-01

Xxxxxxxxx x vrozené xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx páteře, ruky x xxxxxxxx

1,4319

08-X06

08-X06-02

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx

0,1648

08-X07

08-X07-00

Xxxxxxx xxxxx x jiné syndromy xxxxxxxx

0,9516

08-X08

08-X08-00

Xxxx xxxxxxxxxx páteře x xxxxxx xxx

0,5167

08-X09

08-X09-01

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, kostí a xxxxxxx tkání x XXXX x pacientů x CC=2-4

1,3799

08-K09

08-K09-02

Zhoubný xxxxxxxx xxxxx, míšních xxxxx, xxxxx x měkkých xxxxx x XXXX x xxxxxxxx x XX=0-1

1,0061

08-X09

08-X09-03

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, kostí x měkkých tkání xxxx XXXX x xxxxxxxx x CC=2-4

1,1301

08-K09

08-K09-04

Zhoubný xxxxxxxx míchy, míšních xxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx mimo XXXX u xxxxxxxx x CC=0-1

0,8355

08-K10

08-K10-00

Nezhoubný novotvar xxxxx, míšních xxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx

0,8189

08-X11

08-X11-01

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x XXXX u xxxxxxxx xx xxxx 16 x xxxx let x x XX=1-4

0,9945

08-X11

08-X11-02

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx v XXXX x xxxxxxxx ve xxxx 16 a xxxx xxx x x CC=0

0,6239

08-K11

08-K11-03

Ostatní xxxxxxxx xxxxxx v XXXX x pacientů xx xxxx 16 a xxxx xxx

0,3881

08-X11

08-X11-04

Xxxxxxxx xxxxx x zlomeniny xxxxxxx xxxx CVSP x xxxxxxxx xx xxxx 16 a více xxx x s XX=1-4

0,6827

08-X11

08-X11-05

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx obratlů xxxx XXXX u xxxxxxxx xx věku 16 x xxxx xxx x s XX=0

0,3947

08-X11

08-X11-06

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mimo XXXX x xxxxxxxx xx věku 16 x více xxx

0,2089

08-X12

08-X12-01

Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x XXXX x xxxxxxxx xx věku 16 x více xxx x x XX=1-4

1,5251

08-X12

08-X12-02

Xxxxxxxx pánve x xxxxxx x XXXX x xxxxxxxx xx xxxx 16 x xxxx xxx a x CC=0

0,7162

08-K12

08-K12-03

Poranění pánve x xxxxxx xxxx XXXX x pacientů xx xxxx 16 x xxxx xxx x x XX=1-4

0,7865

08-X12

08-X12-04

Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx XXXX u xxxxxxxx xx xxxx 16 a xxxx xxx x x XX=0-1

0,4266

08-X13

08-X13-01

Xxxxxxxx končetin xxxx xxxxx x stehno x XXXX x xxxxxxxx xx xxxx 16 x xxxx xxx x x XX=1-4

0,8005

08-X13

08-X13-02

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x XXXX u xxxxxxxx xx věku 16 a více xxx x s XX=0

0,4721

08-X13

08-X13-03

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx XXXX x xxxxxxxx ve xxxx 16 a xxxx xxx x x XX=1-4

0,4873

08-X13

08-X13-04

Xxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxx x stehno xxxx XXXX x xxxxxxxx xx xxx x 16 x xxxx xxx a x XX=0-1

0,2770

08-X14

08-X14-01

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a stehna x XXXX u xxxx do 16 xxx

0,6300

08-X14

08-X14-02

Xxxxxxxx xxxxx končetiny xxxx xxxxx x xxxxxx v XXXX x dětí xx 16 xxx

0,4150

08-X14

08-X14-03

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx XXXX x xxxx xx 16 xxx

0,2617

08-X14

08-X x4-04

Xxxxxxxx páteře x xxxxx xxxxxxxxx xxxx XXXX x xxxx do 16 xxx

0,4944

08-X14

08-X14-05

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx CVSP x xxxx xx 16 xxx

0,3062

08-X15

08-X15-00

Xxxxxxxx ortopedická xxxx xxxx xxxxxxxx poruchy xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx tkání

0,4418

08-M01

08-M01-00

Léčebná xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tkání

5,1256

08-M03

08-M03-01

Revizní xxxx zvláště složitá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1,0430

08-X03

08-X03-02

Xxxxxxxxxxxxx stabilizace xxxxxx xxxx rekonstrukce xxxxxxxxxx xxxxxxx

0,8697

08-X03

08-X03-03

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0,6945

08-X03

08-X03-04

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kloubů xxxx xxxxxx

0,8609

08-X03

08-X03-05

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

0,5176

08-X03

08-X03-06

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

0,4190

08-X02

08-X02-01

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx x měkkých xxxxx x xxxxx 21 x xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX

6,2658

08-X02

08-X02-02

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný novotvar xxxxx, míšních xxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxx 21 x více xxxxxxxxxxx dní xxx xxxxxxx xxxxxxxx XXXX

6,0353

08-X02

08-X02-03

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, míšních xxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxx 11-20 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX

3,5127

08-X02

08-X02-04

Xxxxx radioterapie xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx 11-20 xxxxxxxxxxx dní xxx xxxxxxx techniky XXXX

2,9905

08-X02

08-X02-05

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx novotvar xxxxx, xxxxxxx obalů, kostí x xxxxxxx xxxxx x xxxxx 6-10 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x XX=2-4

2,3751

08-X02

08-X02-06

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, kostí a xxxxxxx tkání v xxxxx 6-10 ozařovacích xxx u xxxxxxxx x XX=0-1

1,7833

08-X02

08-X02-07

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx a měkkých xxxxx v xxxxx 1-5 xxxxxxxxxxx dní x xxxxxxxx x XX=2-4

1,8242

08-X02

08-X02-08

Xxxxx radioterapie xxx xxxxxxx novotvar xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx tkání x xxxxx 1-5 xxxxxxxxxxx dní x xxxxxxxx s XX=0-1

1,1725

09-X01

09-X01-00

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx kůže

3,8358

09-C02

09-C02-00

Cílená xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0,1147

09-X03

09-X03-01

Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

0,4546

09-X03

09-X03-02

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar xxxx

0,3780

09-X04

09-X04-01

Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

0,3389

09-X04

09-X04-02

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx kůže

0,4307

09-I02

09-I02-01

Amputace xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx a poruchy xxxx x xxxxxxxx xxxxx u pacientů x CC=3-4

3,7465

09-I02

09-I02-02

Amputace xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x poruchy xxxx x xxxxxxxx tkáně x pacientů x XX=0-2

2,2504

09-X05

09-X05-01

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx a prsu x XX=3-4

2,8424

09-X05

09-X05-02

Xxxxxxxxx chirurgický xxxxx pro xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx tkáně a xxxx s XX=0-2

1,8446

09-X11

09-X11-01

Xxxxxxxx xxxxx nebo záprstí xxx nemoci x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx tkáně x xxxxxxxx s XX=2-4

1,4385

09-X11

09-X11-02

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx nemoci a xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x CC=0-1

0,9704

09-I12

09-I12-01

Krytí xxxxxxx xxxxxx štěpem xxx nemoci x xxxxxxx xxxx, podkožní xxxxx x prsu xx xxxxxxxx hlavní xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx s CC=2-4

1,1513

09-I12

09-I12-02

Krytí xxxxxxx kožním xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx x XX=0-1

0,7899

09-X13

09-X13-01

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxx XX=3-4 xxxx xxx xxxxxxxxxxx onemocnění xxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxx u xxxxxxxx x CC=4

2,2027

09-I13

09-I13-02

Jiný chirurgický xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x XX=1-2 xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx x XX=3

1,3832

09-X13

09-X13-03

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx zánětlivé xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx XX=X xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kůže, xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx x XX=1-2

0,7738

09-X13

09-X13-04

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vybrané xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxx u xxxxxxxx x XX=0

0,5773

09-X13

09-X13-05

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx x prsu xxxx xxxxxxx u pacientů x XX=0

0,4366

09-X01

09-X01-01

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx u xxxxxxxx x XX=4

2,1405

09-X01

09-X01-02

Xxxxxxxxxx kůže xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x pacientů x CC=1-3

1,0527

09-K01

09-K01-03

Růže x xxxxxxxx s XX=0

0,8833

09-X01

09-X01-04

Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x pacientů s XX=0

0,5782

09-X02

09-X02-00

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1,1361

09-X03

09-X03-01

Xxxxxxx onemocnění xxxx x xxxxxxxx x CC=1-4

1,4508

09-K03

09-K03-02

Vředová xxxxxxxxxx xxxx x pacientů x XX=0

1,0156

09-X04

09-X04-01

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x CC=1-4

0,7806

09-K04

09-K04-02

Jiná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x XX=0

0,6828

09-X05

09-X05-00

Xxxxxxxxxxxx onemocnění

0,6938

09-K06

09-K06-00

Lymfedém

0,8349

09-K07

09-K07-01

Zhoubný xxxxxxxx xxxx x pacientů x CC=2-4

1,0827

09-K07

09-K07-02

Zhoubný novotvar xxxx u xxxxxxxx XX=0-1

0,4045

09-X08

09-X08-01

Xxxxxxx novotvar xxxx x XXXX x xxxxxxxx s CC=2-4

1,1131

09-K08

09-K08-02

Zhoubný xxxxxxxx xxxx x XXXX x pacientů x XX=0-1

0,5485

09-X08

09-X08-03

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx mimo XXXX x xxxxxxxx s XX=2-4

0,7569

09-X08

09-X08-04

Xxxxxxx novotvar xxxx xxxx XXXX x xxxxxxxx x XX=0-1

0,4702

09-X09

09-X09-00

Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx

0,4952

09-X10

09-X01-00

Xxxxxxxxx xxxx mimo xxxxxxx

0,4550

09-X11

09-X11-00

Xxxxxxx xxxx kůže, xxxxxxxx xxxxx x xxxx

1,0340

09-X12

09-X12-00

Xxxxxxxx xxxxxxx krytu xxxxx x xxxx

0,2435

09-X13

09-X13-01

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx trupu xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx x CC=1-4

0,5890

09-K13

09-K13-02

Povrchové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0

0,3014

09-X14

09-X14-01

Xxxx xxxxxxxxxx kůže a xxxxxxxxxx vaziva u xxxxxxxx s XX=1-4

0,8937

09-X14

09-X14-02

Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x CC=0

0,5055

09-Kl5

09-K15-00

Jiné xxxxxx a poruchy xxxx xxxxx

0,5424

09-Xx6

09-X16-00

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx péče

0,5442

09-R01

09-R01-01

Zevní xxxxxxxxxxxx pro zhoubný xxxxxxxx xxxx x xxxx v xxxxx 21 x xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX

5,6888

09-X01

09-X01-02

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx kůže x xxxx v délce 21 x xxxx xxxxxxxxxxx xxx bez xxxxxxx techniky XXXX

3,8940

09-X01

09-X01-03

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx x délce 11-20 xxxxxxxxxxx xxx x použitím xxxxxxxx XXXX

3,4849

09-X01

09-X01-04

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx kůže x xxxx x xxxxx 11-20 xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx IMRT

2,2966

09-R01

09-R01-05

Zevní radioterapie xxx zhoubný novotvar xxxx a xxxx x délce 6-10 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x XX=2-4

2,3236

09-X01

09-X01-06

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx x délce 6-10 xxxxxxxxxxx xxx x pacientů x XX=0-1

1,3666

09-X01

09-X01-07

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx 1-5 ozařovacích dní x xxxxxxxx x XX=2-4

1,8513

09-X01

09-X01-08

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar xxxx x xxxx x xxxxx 1-5 ozařovacích xxx u pacientů x CC=0-1

o 8477

09-X02

09-X02-01

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx v rámci 2 x xxxx xxxxxxxxxxx xxx

1,8131

09-X02

09-X02-02

Xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx zhoubný xxxxxxxx xxxx v xxxxx 1 xxxxxxxxxxx dne

0,6487

10-C01

10-C01-01

Cílená xxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

0,7347

10-X01

10-X01-02

Xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žláz

0,3885

10-I02

10-I02-01

Výkon xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx noze xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x XXXX

3,7247

10-X02

10-X02-02

Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx pro syndrom xxxxxxxxxx xxxx mimo XXXX

2,3452

10-X03

10-X03-01

Xxxxx na cévách xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx noze xxx xxxxxxx diabetické xxxx x XXXX

3,3295

10-X03

10-X03-02

Xxxxx xx xxxxxx xxx chirurgického xxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx mimo XXXX

2,3452

10-X04

10-X04-01

Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nad xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nohy x XXXX x pacientů x XX=3-4

4,1981

10-X04

10-X04-02

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nad xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x XXXX x xxxxxxxx x XX=0-2

2,1144

10-X04

10-X04-03

Xxxxxxxx xxxx dolní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx nohy xxxx XXXX u xxxxxxxx x XX=3-4

2,8349

10-X04

10-X04-04

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx diabetické xxxx mimo XXXX x xxxxxxxx x XX=0-2

1,7377

10-X07

10-X07-01

Xxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxx xxx syndrom xxxxxxxxxx nohy v XXXX

1,0918

10-X07

10-X07-02

Xxxxxxxx končetiny xxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx mimo XXXX

0,8612

10-X08

10-x08-01

Xxxx chirurgický výkon xx xxxxxxxxxx xxxx x infekcí nebo x CC=3-4

1,3737

10-I08

10-I08-02

Jiný chirurgický xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxx x CC=0-2 xxx xxxxxxx

0,8561

10-X01

10-X01-01

Xxxxxx štítné xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx s XX=3-4

1,2074

10-X01

10-X01-02

Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx s XX=0-2

0,6317

10-X01

10-X01-03

Xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx štítné xxxxx x xxxxxxxxxxx tělísek x xxxxxxxx s XX=0-2

0,4029

10-X02

10-X02-01

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x XX=3-4

2,0976

10-X02

10-X02-02

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x pacientů s XX=0-2 x infekcí

0,7236

10-K02

10-K02-03

Syndrom xxxxxxxxxx nohy x xxxxxxxx x CC=0-2 xxx xxxxxxx

0,5629

10-X03

10-X03-01

Xxxxxxxxxx ketoacidóza xxxx kóma u xxxxxxxx s XX=4

2,0244

10-X03

10-X03-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx x xxxx xx 16 xxx xxxx XX=0-3

1,3724

10-X03

10-X03-03

Xxxxxxxxxx ketoacidóza nebo xxxx u xxxxxxxx xx xxxx 16 x xxxx let x CC=2-3

1,307S

10-K03

10-K03-04

Diabetická ketoacidóza xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx 16 x xxxx xxx s XX=0-1

0,6516

10-X04

10-X04-01

Xxxxxxx xxxxxxxx x pacientů x XX=4

1,8913

10-X04

10-X04-02

Xxxxxxx mellitus x xxxxxxxx xx xxxx 16 x xxxx xxx s XX=2-3

1,0504

10-X04

10-X04-03

Xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxx xx 16 xxx věku x XX=0-3

0,7984

10-X04

10-X04-04

Xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx xx věku 16 a více xxx x XX=0-1

0,5633

10-X05

10-X05-01

Xxxxxxx xxxxxxx hypofýzy x xxxxxxxxxx u xxxxxxxx x CC=1-4

0,9848

10-K05

10-K05-02

Funkční xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0

0,4346

10-X06

10-X06-00

Xxxxxxx xxxxxxxx štítné xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx

0,4488

10-X07

10-X07-00

Xxxxxxx novotvar nadledviny

0,7192

10-K08

10-K08-00

Novotvary xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx

0,5691

10-X09

10-X09-00

Xxxxxxx vady xxxxxxxxxxxx xxxx

0,8576

10-X10

10-X10-00

Xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

0,5475

10-X11

10-X11-01

Xxxxx podvýživa x nutriční karence x pacientů x XX=2-4

1,8822

10-X11

10-X11-02

Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-1

1,0618

10-X12

10-X12-01

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x pacientů x XX=4

1,8906

10-X12

10-X12-02

Xxxxxxx metabolismu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=1-3

0,9483

10-X12

10-X12-03

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx s CC=0

0,5063

10-K13

10-K13-01

Jiné xxxxxxxx poruchy x xxxxxxxx x CC=4

2,5509

10-K13

10-K13-02

Jiné xxxxxxxx poruchy u xxxxxxxx x XX=1-3

1,0143

10-X13

10-X13-03

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0

0,4626

10-X14

10-X14-01

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=4

1,4377

10-X14

10-X14-02

Xxxxxxxxxxx x pacientů xx xxx x 65 a xxxx xxx XX=2-3

0,7044

10-X14

10-X14-03

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxx 65 a více xxx s XX=0-1

0,5044

10-X14

10-X14-04

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx 65 xxx xxx x x XX=2-3

0,4956

10-X14

10-X14-05

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx 65 let xxxx x XX=0-1

0,3464

10-X15

10-X15-01

Xxxxxxx u xxxxxxxx x XX=2-4

1,8311

10-X15

10-X15-02

Xxxxxxx x pacientů x XX=0-1

1,0346

10-X16

10-X16-01

Xxxx xxxxxx endokrinních xxxx u pacientů x CC=4

2,0619

10-K16

10-K16-02

Jiné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x XX=1-3

0,7115

10-X16

10-X16-03

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx s XX=0

0,3797

10-X01

10-X01-00

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

0,5633

10-X01

10-X01-01

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx tělísek x xxxxx 21 x xxxx xxxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX

6,3021

10-X01

10-X01-02

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný novotvar xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx tělísek v xxxxx 21 x xxxx ozařovacích xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx XXXX

6,0341

10-X01

10-X01-03

Xxxxx radioterapie xxx xxxxxxx novotvar štítné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x délce 11-20 xxxxxxxxxxx dní x použitím xxxxxxxx XXXX

3,5671

10-X01

10-X01-04

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo příštítných xxxxxxx x xxxxx 11-20 ozařovacích dní xxx xxxxxxx techniky XXXX

3,0549

10-X01

10-X01-05

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 6-10 ozařovacích xxx x xxxxxxxx x XX=2-4

2,3298

10-X01

10-X01-06

Xxxxx radioterapie pro xxxxxxx novotvar xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 6-10 ozařovacích xxx x pacientů s XX=0-1

1,8903

10-X01

10-X01-07

Xxxxx radioterapie pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 1-5 xxxxxxxxxxx xxx x pacientů x XX=2-4

1,8277

10-X01

10-X01-08

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 1-5 ozařovacích xxx x xxxxxxxx x XX=0-1

1,0654

11-X01

11-X01-01

Xxxxxxxxxxxx pro zhoubný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx 18 xxx

0,8708

11-X01

11-X01-02

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pacientů xx xxx x 18 x xxxx xxx

0,2630

11-X07

11-X07-01

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

2,5976

11-X10

11-X10-01

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pánvičky

2,8389

11-I11

11-I11-01

Exploratorní xxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx vylučovací xxxxxxxx x pacientů s XX=2-4

2,7764

11-X11

11-X11-02

Xxxxxxxxxxxx nebo drenážní xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxx x XX=0-1

1,1984

11-X15

11-X15-00

Xxxxxxxxxx xxxxx pro novotvary xxxxxxxxxx soustavy

0,8233

11-I16

11-I16-01

Vytvoření AV xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ledvin

1,1221

11-I16

11-I16-02

Vytvoření xxxx xxxxxx XX xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0,4948

11-X17

11-X17-01

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxx x XX=3-4

1,8376

11-X17

11-X17-02

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx s XX=1-2

0,7890

11-X17

11-X17-03

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pacientů x XX=0

0,5061

11-X01

11-X01-01

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx x pacientů x XX=3-4

1,2690

11-X01

11-X01-02

Xxxxxx močových xxxx x xxxxxxxx x XX=1-2

0,8229

11-X01

11-X01-03

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx u pacientů x XX=0

0,5949

11-X02

11-X02-01

Xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx s XX=4

2,1690

11-X02

11-X02-02

Xxxx xxxxxx onemocněni xxxxxx x xxxx xx 18 xxx xxxx x xxxxxxxx x XX=2-3

1,2911

11-X02

11-X02-03

Xxxx xxxxxx onemocnění xxxxxx x pacientů xx xxxx 18 x xxxx xxx x CC=0-1

0,7979

11-K03

11-K03-01

Chronické xxxxxxxxxx xxxxxx u xxxx xx 18 xxx xxxx x xxxxxxxx x XX=3-4

1,2429

11-X03

11-X03-02

Xxxxxxxxx onemocnění xxxxxx x xxxxxxxx xx věku 18 x xxxx xxx x XX=0-2

0,6008

11-X04

11-X04-01

Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x pacientů s XX=2-4

0,8812

11-X04

11-X04-02

Xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cest xxxxxxxx x pacientů x XX=0-1

0,3669

11-X05

11-X05-00

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx poruchy xxxxxxx xxxx močových

0,3673

11-K06

11-K06-01

Močové xxxxxx x xxxx xx 18 let xxxx xxxxxxxx xx věku 60 x xxxx xxx

0,2977

11-X06

11-X06-02

Xxxxxx kameny u xxxxxxxx xx xxxx 18-59 xxx

0,2263

11-X07

11-X07-01

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x horních xxxx močových v XXXX x xxxxxxxx x XX=2-4

1,0079

11-X07

11x-X07-02

Xxxxxxx novotvar xxxxxxx x horních xxxx xxxxxxxx x XXXX x xxxxxxxx x XX=0-1

0,4869

11-X07

11-X07-03

Xxxxxxx novotvar xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx mimo XXXX x xxxxxxxx x CC=2-4

0,6928

11-K07

11-K07-04

Zhoubný xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx XXXX x xxxxxxxx XX=0-1

0,4100

11-X08

11-X08-01

Xxxxxxx novotvar močového xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x XXXX u xxxxxxxx x XX=2-4

0,8214

11-X08

11-X08-02

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx cest močových x CVSP x xxxxxxxx x XX=0-1

0,4739

11-X08

11-X08-03

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx CVSP x pacientů x XX=2-4

0,7313

11-X08

11-X08-04

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx: xxxxxxxx xxxx XXXX u xxxxxxxx x CC=0-1

0,4096

11-K09

11-K09-00

Novotvary ledviny x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

0,4396

11-X10

11-X10-00

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx cest xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

0,4230

11-X11

11-X11-00

Xxxxxxx vady xxxxxxxxxx xxxxxxxx

0,5271

11-X12

11-X12-01

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dětí xx 18 let xxxx x pacientů x XX=2-4

1,7997

11-X12

11-X12-02

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pacientů xx xxxx 18 x xxxx let x XX=0-1

0,4983

11-X13

11-X13-01

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x dětí xx 18 let xxxx x xxxxxxxx x XX= 1-4

0,4915

11-K13

11-K13-02

Ošetření xxxxxxx vyústění x xxxxxxxx xx xxxx 18 x více xxx x XX=0

0,2650

11-X14

11-X14-01

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxx xx xxxx 1 8 x xxxx xxx x XX=3-4 xxxx x dětí xx 18 xxx xxxx x CC=1-4

1,1149

11-K14

11-K14-02

Jiné nemoci xxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxx xx xxxx 1 8 x xxxx xxx x XX=1-2 nebo x xxxx xx 18 xxx xxxx s XX=0

0,5226

11-X14

11-X14-03

Xxxx xxxxxx vylučovací xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x 18 a xxxx xxx x CC=0

0,3060

11-M02

11-M02-01

Eliminační xxxxxx krve xxx xxxxxx xxxxxxx ledvin xxxxxxxxx v 6 x více xxxxx

5,7610

11-X02

11-X02-02

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 4-5 xxxxx

2,7364

11-X02

11-X02-03

Xxxxxxxxxx metody xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x 1-3 xxxxx

2,1475

11-X02

11-X02-04

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x 6 a xxxx xxxxx

3,6068

11-X02

11-X02-05

Xxxxxxxxxx metody xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx ledvin xxxxxxxxx 4-5 xxxxx

1,6351

11-X02

11-X02-06

Xxxxxxxxxx metody xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx ledvin provedené xx 2-3 dnech

0,9821

11-M02

11-M02-07

Eliminační xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x 1 xxx

0,5377

11-X04

11-X04-01

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx ledvině xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxx x XX=3-4

2,5193

11-X04

11-X04-02

Xxxx xxxxxxxxxx výkon na xxxxxxx u xxxxxxxx x CC=1-2

1,6171

11-M04

11-M04-03

Jiný xxxxxxxxxx xxxxx xx ledvině x pacientů x XX=0

1,0784

11-X01

11-X01-01

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar vylučovací xxxxxxxx v xxxxx 21 a xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx techniky XXXX

6,2680

11-X01

11-X01-02

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx vylučovací xxxxxxxx x xxxxx 21 x xxxx xxxxxxxxxxx xxx bez použití xxxxxxxx XXXX

5,9569

11-X01

11-X01-03

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxxxxxxx soustavy x xxxxx 11-20 ozařovacích xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX

3,3479

11-X01

11-X01-04

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 11-20 ozařovacích xxx bez použití xxxxxxxx XXXX

2,9588

11-X01

11-X01-05

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx 6-10 ozařovacích xxx x xxxxxxxx x XX=2-4

2,2943

11-X01

11-X01-06

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx 6-10 ozařovacích xxx x pacientů x XX=0-1

1,9005

11-X01

11-X01-07

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx 1-5 ozařovacích xxx x xxxxxxxx x CC=2-4

1,8680

11-R01

11-R01-08

Zevní radioterapie xxx zhoubný novotvar xxxxxxxxxx soustavy x xxxxx 1-5 ozařovacích xxx x pacientů x CC=0-1

1,2254

12-C01

12-C01-01

Chemoterapie xxx xxxxxxx xxxxxxxx varlat, xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

0,6511

12-X01

12-X01-02

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar prostaty

0,3048

12-C01

12-C01-00

Biopsie xxxxxxxx

0,2237

12-X01

12-X01-00

Xxxxxxxxxx nekrotické tkáně xxx zánět xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy

1,4093

12-I02

12-I02-01

Roboticky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostaty xxxxxx xxxxxxx xxxxx

3,1241

12-X03

12-X03-01

Xxxxxxxxx asistované xxxxxxxxxx prostaty xxx xxxxxxx xxxxx

2,6786

12-X08

12-X08-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxx s XX=3-4

3,1506

12-X08

12-X08-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x pacientů s XX=1-2

1,0455

12-X08

12-X08-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx onemocnění xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx s XX=0

0,7036

12-X08

12-X08-04

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx x XX=0

0,5810

12-X09

12-X09-00

Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1,3019

12-X11

12-X11-00

Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx mužské reprodukční xxxxxxxx

1,0845

12-X14

12-X14-00

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

0,4435

12-X01

12 -X01-01

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxx x XX=3-4

1,0773

12-X01

12-X01-02

Xxxxxx mužské xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pacientů xx xxxx 18 x xxxx xxx x CC=0-2

0,5020

12-K01

12-K01-03

Záněty xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy x xxxx xx 18 xxx s XX=0-2

0,3107

12-X02

12-X02-01

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x CC=3-4

1,0773

12-K02

12-K02-02

Funkční xxxx xxxxxxxxxxxx poruchy xxxxxxxx x xxxxxxxx CC=0-2

0,3281

12-K03

12-K03-00

Funkční xxxx xxxxxxxxxxxx poruchy xxxxxx

0,2747

12-X04

12-X04-00

Xxxxxxx xxxx strukturální xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx adnex

0,3879

12-K05

12-K05-01

Zhoubný xxxxxxxx xxxxxxxx v XXXX x xxxxxxxx x XX=2-4

0,9545

12-X05

12-X05-02

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v XXXX x xxxxxxxx XX=0-1

0,4415

12-X05

12-X05-03

Xxxxxxx xxxxxxxx prostaty xxxx XXXX x xxxxxxxx X=2-4

0,7739

12-X05

12-X05-04

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx CVSP u xxxxxxxx s CC=0-1

0,4081

12-K06

12-K06-00

Zhoubný xxxxxxxx penisu

0,5672

12-K07

12-K07-00

Zhoubný xxxxxxxx xxxxxx, varlat x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

0,3950

12-X08

12-X08-00

Xxxxxxxxx mužské xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxxx

0,3544

12-X09

12-X09-00

Xxxxxxx vady xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy

0,4814

12-K10

12-K10-00

Traumata xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

0,3822

12-X11

12-X11-00

Xxxx nemoci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

0,4237

12-X02

12-X02-01

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx reprodukční xxxxxxxx x délce 21 x xxxx xxxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxx techniky XXXX

6,3370

12-X02

12-X02-02

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx mužské xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 21 a xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx techniky XXXX

5,7400

12-X02

12-X02-03

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx 11-20 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX

3 4845

12-R02

12-R02-04

Zevní xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxxx reprodukční soustavy x xxxxx 11-20 xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx IMRT

3 0173

12-X02

12-X02-05

Xxxxx radioterapie xxx xxxxxxx novotvar xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 6-10 xxxxxxxxxxx xxx u xxxxxxxx x XX=2-4

2,3228

12-X02

12-X02-06

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 6-10 xxxxxxxxxxx dní x xxxxxxxx x XX=0-1

1,8227

12-X02

12-X02-07

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx mužské xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 1-5 ozařovacích xxx x pacientů XX=2-4

1,8099

12-X02

12-X02-08

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx mužské reprodukční xxxxxxxx x xxxxx 1-5 ozařovacích xxx x pacientů s XX=0-1

0,8732

12-X03

x2-X03-01

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx mužské xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v rámci 2 a xxxx xxxxxxxxxxx xxx

1,8533

12-X03

12-X03-02

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar mužské xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxx

0,6487

13-X01

13-X01-01

Xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx novotvar ženské xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

0,2294

13-X01

13-X01-02

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

0,2349

13-X04

13-X04-01

Xxxxxxxxx asistované xxxxxxxxxx vnitřních pohlavních xxxxxx včetně parametru xxxx xxxxxxx omentektomie xxx xxxxxxx xxxxxxxx

2,6413

13-X18

13-X18-01

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přístupem xxxx u xxxxxxxxx x CC=3-4

1,8515

13-I18

13-I18-02

Jiný xxxxxxxxxxx xxxxx pro závažné xxxxxxxxxx ženské reprodukční xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxx xx xxxx 60 x xxxx xxx x XX=0-2

0,9343

13-X18

13-X18-03

Xxxx xxxxxxxxxxx výkon pro xxxxxxxxxx ženské xxxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xx 60 let xxxx x CC=0-2

0,6368

13-I19

13-I19-00

Malý xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

0,2468

13-X01

13-X01-01

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx u pacientek xx xxxx 60 x xxxx let

0,6209

13-K01

13-K01-02

Záněty xxxxxx reprodukční soustavy x xxxxxxxxx do 60 xxx xxxx

0,4011

13-X02

13-X02-00

Xxxxxxx x strukturální poruchy xxxxxxxxx xxxxx

0,2408

13-X03

13-X03-00

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

0,2515

13-X04

13-X04-00

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx

0,3019

13-X05

13-X05-00

Xxxxxxxxx xxxxxxx x sestup xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0,6342

13-X06

13-X06-00

Xxxxxxxxxxxx

0,3786

13-X07

13-X07-01

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x XX=2-4

1,1559

13-X07

13-X07-02

Xxxxxxx novotvar děložních xxxxx u pacientek x CC=0-1

0,3805

13-K08

13-K08-01

Zhoubný xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x XX=2-4

1,2710

13-X08

13-X08-02

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x XX=0-1

0,4943

13-X09

13-X09-01

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x vulvy x pacientek x XX=2-4

1,1843

13-X09

13-X09-02

Xxxxxxx xxxxxxxx pochvy x xxxxx u xxxxxxxxx x CC=0-1

0,4682

13-K10

13-K10-00

Novotvary xxxxxxxxx xxxxx mimo xxxxxxx

0,2843

13-X11

13-X11-00

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx

0,2526

13-X12

13-X12-00

Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx

0,2620

13-X13

13-X13-00

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

0,5005

13-X14

13-X14-00

Xxxxxxxx ženské reprodukční xxxxxxxx

0,3313

13-X15

13-X15-01

Xxxx xxxxxx ženské xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ve věku 60 x xxxx xxx

0,3090

13-X15

13-X15-02

Xxxx xxxxxx ženské xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx do 60 xxx věku

0,1836

13-R01

13-R01-01

Zevní radioterapie xxx zhoubný novotvar xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx 21 x xxxx xxxxxxxxxxx dní

7,1971

13-R01

13-R01-02

Zevní xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 21 x xxxx xxxxxxxxxxx dní

5,8049

13-R01

13-R01-03

Zevní xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx 11-20 ozařovacích xxx

3 4320

13-X01

13-X01-04

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxxxxx pohlavních orgánů xxxxx xxxxx děložního x xxxxx 11-20 xxxxxxxxxxx xxx

3,3236

13-X01

13-X01-05

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxxxxxx hrdla x xxxxx 6-10 ozařovacích xxx

2 1760

13-X01

13-X01-06

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx hrdla děložního x délce 6-10 xxxxxxxxxxx xxx

1,8717

13-X01

13-X01-07

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 1-5 xxxxxxxxxxx xxx u xxxxxxxxx x XX=2-4

1,8877

13-X01

13-X01-08

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 1-5 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x XX=0-1

0,9518

13-X02

13-X02-01

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx ženské xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx 2 x xxxx xxxxxxxxxxx xxx

1,6773

13-X02

13-X02-02

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar ženské xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 1 ozařovacího xxx

0,6487

14-X07

14-X07-00

Xxxxxxx xxxxxxxxx hrdla x xxxxxxxxxxx

1,1327

14-X08

14-X08-01

Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xx potratu se xxxxxxxx xxxxxxxxx

0,4423

14-X08

14-X08-02

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v II. xxxxxxxxx xxxx selektivní xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

0,3056

14-X08

14-X08-03

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx, po xxxxxx xxxx xx potratu xxx xxxxxxx xxxxxxxx

0,2110

14-X01

14-X01-00

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

0,2497

14-X02

14-X02-00

Xxxxxx

0,1754

14-X03

14-X03-01

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

0,5706

14-X03

14-X03-02

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx těhotenství xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxx

0,2646

14-X04

14-X04-00

Xxxxxxx xxxxx

0,1266

14-X05

14-X05-01

Xxxx x pacientku xxxxxxxxxxxxx xx porodu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

0,2170

14-X05

14-X05-02

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx věku 40 x více xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

0,3819

14-X05

14-X05-03

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx diagnózy u xxxxxxxxx xx 40 xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx

0,3021

15-X01

15-X01-00

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

0,1769

15-X02

15-X02-01

Xxxxx xxxxx xx 2 xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 1000 x

0,3016

16-X01

16-X01-01

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx faktorů v XXXX

1,4214

16-X01

16-X01-02

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX

2,3643

16-X02

16-X02-00

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx

4,3880

16-X03

16-X03-01

Xxxxxx trombocytů x XXXX x xxxxxxxx CC=2-4

4,4528

16-C03

16-C03-02

Podám xxxxxxxxxx x XXXX u xxxxxxxx XX=0-1

3,5938

16-X03

16-X03-03

Xxxxxx trombocytů xxxx XXXX

2,3453

16-X04

16-X04-01

Xxxxxxxx xxxx xxx 150 ODTD xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

5,4585

16-X04

16-X04-02

Xxxxxxxx 90 až 150 XXXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx nebo imunitního xxxxxxxxxx

4,0061

16-X04

16-X04-03

Xxxxxxxx 45 xx 90 XXXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, krvetvorby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2,1050

16-X04

16-X04-04

Xxxxxxxx 25 xx 45 XXXX xxxxxxxxxxxxxx imunoglobulinů xxx xxxxxxx xxxx, krvetvorby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1,4072

16-X04

16-X04-05

Xxxxxxxx 15 xx 25 XXXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1,4687

16-X04

16-X04-06

Xxxxxxxx xxxx než 15 XXXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx poruchu xxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx mechanismu

1,4434

16-C05

16-C05-01

Cílená léčba xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

0,8912

16-X05

16-X05-02

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

0,8405

16-X06

16-X06-00

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar xxxxxxx xxxx xxxxxxx

0,3571

16-X07

16-X07-01

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x XXXX x xxxxxxxx x XX=2-4

1,8630

16-X07

16-X07-02

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx leukocytů x XXXX x xxxxxxxx x XX=0-1

1,1087

16-X07

16-X07-03

Xxxxxx faktorů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx XXXX x xxxxxxxx x XX=2-4

1,1836

16-X07

16-X07-04

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mimo XXXX x pacientů s XX=0-1

0,6062

16-X03

16-X03-01

Xxxxxxxx výkon xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uzlin, xxxxxxx xxxx brzlíku x dětí do 18 let xxxx x xxxxxxxx s XX=2-4

2,2306

16-X03

16-X03-02

Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx mízních uzlin xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx 18 x xxxx let x XX=0-1

1,2404

16-X01

16-X01-01

Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx s XX=1-4

0,8616

16-X01

16-X01-02

Xxxxxxxx x xxxxx mízních xxxxx u xxxxxxxx x XX=0

0,5018

16-X02

16-X02-01

Xxxxxx u xxxxxxxx x XX=3-4

1,2648

16-X02

16-X02-02

Xxxxxx x pacientů x XX=1-2

0,7746

16-X02

16-X02-03

Xxxxxx x xxxxxxxx x XX=0

0,5302

16-X03

16-X03-01

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx X=3-4

1,4385

16-X03

16-X03-02

Xxxxxxx xxxxxxxx srážení x xxxxxxxx s XX=1-2

0,9225

16-X03

16-X03-03

Xxxxxxx krevního srážení x xxxxxxxx x XX=0

0,6232

16-X04

16-X04-01

Xxxxxxx kostní dřeně x CVSP x xxxxxxxx x XX=1-4

1,3260

16-X04

16-X04-02

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx v XXXX x pacientů x XX=0

1,1209

16-X04

16-X04-03

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx mimo XXXX x xxxxxxxx x XX=1-4

1,0702

16-X04

16-X04-04

Xxxxxxx kostní dřeně xxxx XXXX x xxxxxxxx x XX=0

0,5615

16-X05

16-X05-00

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0,6651

16-X06

16-X06-01

Xxxxxx xxxxxxx x XXXX

1,6866

16-X06

16-X06-02

Xxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX

1,3930

16-X07

16-X07-00

Xxxxxx xxxxxxx x brzlíku

0,9417

16-M01

16-M01-00

Léčebná xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

6,2066

16-X01

16-X01-01

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx sleziny xxxx xxxxxxx x xxxxx 21 x xxxx ozařovacích dní x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX

6,2358

16-X01

16-X01-02

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx brzlíku x xxxxx 21 x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx techniky XXXX

6,0341

16-X01

16-X01-03

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx 11-20 xxxxxxxxxxx xxx s použitím xxxx niky IMRT

3,5483

16-R01

16-R01-04

Zevní xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx sleziny xxxx xxxxxxx x délce 11-20 xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx XXXX

3,0549

16-X01

16-X01-05

Xxxxx radioterapie xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx brzlíku v xxxxx 6-10 ozařovacích xxx u xxxxxxxx XX=2-4

2,3298

16-X01

16-X01-06

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx sleziny xxxx brzlíku v xxxxx 6-10 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x XX=0-1

1,8903

16-X01

16-X01-07

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxx 1-5 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x CC=2-4

1,8277

16-R01

16-R01-08

Zevní xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx sleziny xxxx xxxxxxx x délce 1-5 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x XX=0-1

1,0506

17-X01

17-X01-01

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx léčby xxxxxx xxxxxxxx

19,4916

17-X01

17-X01-02

Xxxxxxxx fáze xxxxx xxxxxx leukémie

11,1118

17-C02

17-C02-01

Léčba relapsu xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx s XX=4

11,7342

17-X02

17-X02-02

Xxxxx xxxxxxx akutní xxxxxxxx x dětí do 18 xxx věku x CC=0-3

3,0871

17-C02

17-C02-03

Léčba xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx ve xxxx 18 x xxxx xxx s XX=0-3

3,5813

17-X03

17-X03-01

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx x XX=4

3,6529

17-X03

17-X03-02

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dětí xx 18 xxx xxxx x XX=0-3

0,9447

17-X03

17-X03-03

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx akutní xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx 18 x xxxx xxx x XX=0-3

1,0248

17-X04

17-X04-01

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx leukémie u xxxxxxxx s XX=4

5,1556

17-X04

17-X04-02

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx u dětí xx 18 xxx xxxx x XX=0-3

1,5115

17-X04

17-X04-03

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x pacientů xx xxxx 18 x xxxx let x XX=0-3

1,5115

17-X05

17-X05-01

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxx x XX=4

6,2105

17-X05

17-X05-02

Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-3

1,7686

17-X05

17-X05-03

Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx lymfocytární xxxxxxxx x pacientů x XX=0-3

0,5966

17-X05

17-X05-04

Xxxxxx léčba xxx xxx-Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx s XX=0-3

0,7712

17-X05

17-X05-05

Xxxxxx léčba pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pacientů s XX=0-3

1,1664

17-X05

17-X05-06

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x CC=0-3

0,5026

17-C05

17-C05-07

Chemoterapie xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pacientů x XX=0-3

0,6078

17-X05

17-X05-08

Xxxxxxxxxxxx xxx non-Hodgkinů x xxxxxx x xxxxxxxx x CC=0-3

0,8378

17-C05

17-C05-09

Chemoterapie xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-3

0,7496

17-X06

17-X06-01

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx novotvary x xxxx xx 18 let xxxx xxxx u xxxxxxxx x XX=3-4

0,9907

17-X06

17-X06-02

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx s XX=0-2

0,3826

17-X08

17-X08-01

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x dutině xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx pánvi x xxxxxxxx x XX=3-4

2,4777

17-X08

17-X08-02

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx x XX=0-2

1,1428

17-X09

17-X09-01

Xxxx chirurgický xxxxx x oblasti hlavy x krku x xxxxxxxx x XX=3-4

3,1914

17-X09

17-X09-02

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx x xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-2

1,2550

17-X09

17-X09-03

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx pro onemocnění xxxxxxxxxx xxxxx akutní xxxxxxxx u xxxxxxxx x CC=0-2

0,9363

17-I10

17-I10-01

Resekční výkon xx měkkých xxxxxxx, xxxx x prsu x xxxxxxxx XX=3-4

3,6768

17-X10

17-X10-02

Xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxx x xxxxxxxx x CC=0-2

0,9296

17-K01

17-K01-01

Akutní xxxxxxxx x XXXX u xxxxxxxx CC=2-4

5,0046

17-K01

17-K01-02

Akutní xxxxxxxx x CVSP x xxxxxxxx x XX=0-1

0,8379

17-X01

17-X01-03

Xxxxxx xxxxxxxx mimo XXXX

1,0575

17-X02

17-X02-01

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx leukémie x XXXX x xxxxxxxx x CC=2-4

2,8917

17-K02

17-K02-02

Chronická xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v XXXX x xxxxxxxx x XX=0-1

0,7186

17-X02

17-X02-03

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX

0,6249

17-X03

17-X03-01

Xxxxxxxxxx xxxxxx x CVSP u xxxxxxxx x XX=2-4

2,0348

17-X03

17-X03-02

Xxxxxxxxxx xxxxxx x XXXX x xxxxxxxx s XX=0-1

0,8943

17-X03

17-X03-03

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx XXXX

1,0042

17-X04

17-X04-00

Xxxxxxxxx xxxxxx

0,8666

17-X05

17-X05-01

Xxx-Xxxxxxxxx xxxxxx x CVSP x xxxxxxxx x XX=2-4

2,6165

17-X05

17-X05-02

Xxx-Xxxxxxxxx xxxxxx v CVSP x xxxxxxxx x XX=0-1

0,9422

17-X05

17-X05-03

Xxx-Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx XXXX

1,0004

17-X06

17-X06-00

Xxxxxxxx kožní xxx-Xxxxxxxxx xxxxxx

0,9905

17-X07

17-X07-01

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx poruchy x xxxxxxxxx x XXXX x pacientů x XX=2-4

3,2158

17-X07

17-X07-02

Xxxx myeloproliferativní xxxxxxx a novotvary x XXXX u xxxxxxxx x CC=0-1

0,9382

17-K07

17-K07-03

Jiné xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx XXXX

1,1396

17-X08

17-X08-00

Xxxxxxxxx xxxxxxx uzlin xxxx xxxxxxx

0,6183

17-X09

17-X09-01

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x měkkých tkání x CVSP u xxxxxxxx x CC=2-4

1,4086

17-K09

17-K09-02

Novotvary xxxxxxxxx, retroperitonea x xxxxxx pojivových x xxxxxxx tkání v XXXX u xxxxxxxx x CC=0-1

0,7124

17-K09

17-K09-03

Novotvary xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx a měkkých xxxxx xxxx XXXX x xxxxxxxx x XX=2-4

0,9228

17-X09

17-X09-04

Xxxxxxxxx peritonea, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx XXXX u xxxxxxxx x XX=0-1

0,3780

17-X10

17-X10-01

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx v XXXX u pacientů x XX=2-4

1,6902

17-X10

17-X10-02

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx v XXXX x xxxxxxxx x XX=0-1

0,6548

17-X10

17-X10-03

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jinde xxxx XXXX x xxxxxxxx x XX=2-4

1,3409

17-X10

17-X10-04

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx XXXX u pacientů x XX=0-1

0,5258

17-X01

17-X01-00

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

11,9390

17-X01

17-X01-01

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx krvetvorby xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 21 x xxxx xxxxxxxxxxx dní

5,6744

17-R01

17-R01-02

Zevní xxxxxxxxxxxx pro špatně xxxxxxxxxxxxx novotvary nebo xxxxx xxxxxx x xxxxx 21 x xxxx xxxxxxxxxxx dní

7,3385

17-R01

17-R01-03

Zevní xxxxxxxxxxxx xxx onemocnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 11-20 xxxxxxxxxxx xxx

3,1718

17-X01

17-X01-04

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx špatně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx x xxxxx 11-20 xxxxxxxxxxx xxx

3,7311

17-X01

17-X01-05

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx krvetvorby xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx lymfomu x xxxxx 6-10 xxxxxxxxxxx xxx

2,1767

17-X01

17-X01-06

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x délce 6-10 xxxxxxxxxxx xxx

2,0713

17-X01

17-X01-07

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 1-5 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x XX=2-4

1,7185

17-X01

17-X01-08

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx x poruchy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 1-5 xxxxxxxxxxx xxx x pacientů x XX=0-1

1,1423

18-X01

18-X01-01

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sepse

5,1765

18-I01

18-I01-02

Jiný xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ložiska xxxxx

3,4747

18-X01

18-X01-01

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x XX=4 xxxx sepse x xxxx xx 18 xxx věku s XX=4

3,0181

18-X01

18-X01-02

Xxxxx sepse x xxxxxxxx1x XX=3 nebo xxxxx x dětí xx 18 xxx xxxx x CC=2-3

2,6108

18-K01

18-K01-03

Sepse x xxxx xx 18 xxx xxxx x XX=0-1

1,8284

18-X01

18-X01-04

Xxxxx x xxxxxxxx xx věku 18 x xxxx xxx x XX=4

2,4565

18-X01

18-X01-05

Xxxxx x pacientů ve xxxx 18 x xxxx let s XX=3

1,6713

18-X01

18-X01-06

Xxxxx u pacientů xx xxxx 18 x více let x XX=1-2

1,4033

18-X01

18-X01-07

Xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx 18 x xxxx xxx s CC=0

1,0324

18-K02

18-K02-01

Bakteriální, xxxxxxxxx x parazitární xxxxxx xxxxxxxxxx jinde x xxxxxxxx x XX=3-4

1,5840

18-X02

18-X02-02

Xxxxxxxxxxx, mykotické x xxxxxxxxxxx xxxxxx nezařazené xxxxx x xxxxxxxx x XX=1-2

1,2563

18-X02

18-X02-03

Xxxxxxxxxxx, mykotické x xxxxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x XX=0

0,8757

18-X02

18-X02-04

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x pacientů x XX=1-4

0,8326

18-X02

18-X02-05

Xxxxxx xxxxxx x neurčené následky xxxxxxx nezařazené xxxxx x pacientů s XX=0

0,4922

18-X03

18-X03-01

Xxxxxxxxx a systémové xxxxx nezařazené xxxxx x xxxxxxxx x XX=2-4

1,6984

18-X03

18-X03-02

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nezařazené xxxxx x xxxxxxxx s XX=0-1

0,6618

18-X01

18-X01-10

Xxxxxxxxxx xxxxxx krve xxx xxxxx provedené x 6 x xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 25-96 hodin (2-4 xxx)

4,2788

18-X01

18-X01-02

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx provedené xx 4-5 xxxxx

2,3319

18-X01

18-X01-03

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx provedené x 1-3 xxxxx

2,1098

20-X01

20-X01-01

Xxxxxxxxx ukončení xxxxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx xxx nadužívání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

0,1362

20-X01

20-X01-02

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx s CC=2-4

0,8471

20-K01

20-K01-03

Krátkodobá xxxxxx psychiatrická xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx psychoaktivními xxxxxxx

0,6440

20-X01

20-X01-04

Xxxxxxxxxx xxxxxxx psychiatrická xxxx xxxx diagnostika xxx duševní xxxxxxx x xxxxxxx chování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx látkami

0,3816

20-K01

20-K01-05

Akutní xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx u xxxxxxxx x XX=0-1

0,3289

20-X01

20-X01-06

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x CC=0-1

0,2578

20-K02

20-K02-01

Akutní xxxxxxxxxxxxx xxxx 2-5 xxx x zvýšená psychiatrická xxxx xxx nadužívání xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx

1,4113

20-X02

20-X02-02

Xxxxxx psychiatrická xxxx 2-5 xxx pro xxxxxxxxxx alkoholu, léků xxxx drog x xxxxxxxx x XX=2-4

1,3595

20-X02

20-X02-03

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče 2-5 xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx u xxxxxxxx x XX=0-1

0,5728

20-X03

20-X03-01

Xxxxxx psychiatrická xxxx 6-10 dnů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, léků xxxx xxxx;

1,3168

20-X03

20-X03-02

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 6-10 dnů pro xxxxxxxxxx alkoholu, xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x XX=2-4

1,2949

20-X03

20-X03-03

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 6-10 xxx pro nadužívání xxxxxxxx, léků xxxx xxxx u pacientů x XX=0-1

1,0110

20-X04

20-X04-01

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 11-15 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx

1,4636

20-X04

20-X04-02

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 11-15 dnů bez xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx

1,4984

20-X05

20-X05-01

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 16-20 xxx x zvýšená xxxxxxxxxxxxx péče xxx xxxxxxxxxx alkoholu, xxxx xxxx drog

1,8896

20-K05

20-K05-02

Akutní xxxxxxxxxxxxx xxxx 16-20 xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx nadužívání xxxxxxxx xxxx nebo xxxx

1,9813

20-X06

20-X06-01

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče 21-25 dnů x xxxxxxx psychiatrická xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx drog

2,4080

20-K06

20-K06-02

Akutní xxxxxxxxxxxxx péče 21-25 xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx alkoholu, xxxx xxxx xxxx

2,4006

20-X07

20-X07-01

Xxxxxx psychiatrická xxxx 26-30 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx pro nadužívání xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx

2,8907

20-X07

20-X07-02

Xxxxxx psychiatrická xxxx 26-30 xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx drog

3,0205

20-K08

20-K08-01

Akutní xxxxxxxxxxxxx xxxx 31 x více xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx pro nadužívání xxxxxxxx léků xxxx xxxx

4,2789

20-X08

20-X08-02

Xxxxxx psychiatrická xxxx 31 a více xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, léků xxxx xxxx

4,9572

20-X01

20-X01-00

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx látkami

3 6307

21-X01

21-X01-00

Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. xxxxxxxxxx xxxxx

0,8152

21-X02

21-X02-00

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nezařazené xxxxx

0,3760

21-X03

21-X03-00

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx úrazu x xxxxxx

0,1831

21-X04

21-X04-00

Xxxxxxxxx xxxxxx

0,2279

21-X05

21-X05-01

Xxxxxxx xxxxxx x pacientů x XX=3-4

1,5164

21-X05

21-X05-02

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x CC=1-2

0,8541

21-K05

21-K05-03

Toxické xxxxxx léčiv x xxxx u pacientů XX=0

0,4675

21-X05

21-X05-04

Xxxxxxx účinky xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x CC=0

0,2424

21-K06

21-K06-00

Komplikace zdravotní xxxx xxxxxxxxxx jinde

0,4932

21-M01

21-M01-00

Eliminační xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

3,6307

22-X02

22-X02-00

Xxxxxxxx částí xxxxxxxx mimo prsty xxx popálení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

2,2777

22-X03

22-X03-01

Xxxxxxxx prstů xxxx xxxxxxx v XXXX xxx popálení, xxxxxxxxx xxxx omrzlinu

1,4676

22-I03

22-I03-02

Amputace xxxxx nebo záprstí xxxx XXXX xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

1,0881

22-X04

22-X04-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tkáně xxx xxxxxxxx, poleptání xxxx xxxxxxxx s 2 x více xxxxxxxxxxxx xxx

2,8639

22-X04

22-X04-02

Xxxxxxxxxx nekrotické xxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x nejvýše 1 xxxxxxxxxxx xxxx

1,3553

22-X05

22-X05-01

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx poleptání xxxx omrzliny XXXX 2 a xxxx xxxxxxxxxxxx dny

2,8606

22-I05

22-I05-02

Ošetření x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v XXXX x 1 xxxxxxxxxxx dnem

1,0392

22-I05

22.I05-03

Ošetření x xxxxxx xxxxxxxxxx, poleptání xxxx xxxxxxxx xxxx XXXX x 2 x více xxxxxxxxxxxx xxx

1, 1823

22-I05

22-I05-04

Ošetření x xxxxxx popáleniny, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx XXXX s 1 xxxxxxxxxxx xxxx

0,4207

22-X01

22-X01-00

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx 3 xxx

0,2848

22-X02

22-X02-00

Xxxxxxxxxx a poleptání xxxx xx xxxx 3-14 xxx

0,3309

22-X03

22-X03-00

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pacientů xx xxxx 15 a xxxx xxx

0,3975

22-X04

22-X04-00

Xxxxxxxx

0,5659

23-X09

23-X09-01

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

0,6701

23-X09

23-x09-02

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

0,5608

23-X10

23-X10-00

Xxxxxxxxxx silikonové xxxxxxxxx xxx

0,5678

23-X01

23-X01-00

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

0,1314

23-X02

23-X02-01

Xxxxx související xx xxxxxxxxx trváním xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxx 29 xxx x xxxx

3,0783

23-X02

23-X02-02

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx s xxxxx 29 xxx x xxxx

0,5158

23-X03

23-X03-01

Xxxxxxx xxxxxxxxx

0,1669

23-X03

23-X03-02

Xxxx xxxx x xxxxx xxx obtíží xxxx xxxxx xxxxxxxx

0,3545

23-X04

23-X04-01

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx podezření xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx 80 x více xxx

0,5160

23-X04

23-X04-02

Xxxxxxxxx x pozorování xxx xxxxxxxxx na xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx 79 xxx xxxx

0,3869

23-X05

23-X05-01

Xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxx dříve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

0,5677

23-X05

23-X05-02

Xxxxxxxx vyšetření xxx xxx dříve xxxxxx xxxxxxxxxx

0,4425

23-X06

23-X06-00

Xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxx nezařazené xxxxx

0,6132

24-X04

24-X04-00

Xxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxx - 0-4 rehabilitační xxx

0,4554

24-X05

24-X05-01

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx u pacientů x amputovanou končetinou - 5-6 xxxxxxxxxxxxxxx xxx

0,6419

24-X05

24-X05-02

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx - 5-6 xxxxxxxxxxxxxxx xxx

0,5896

24-X06

24-X06-01

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx pro onemocnění xxxxxxxxx nervové xxxxxxxx xxxx x pacientů x xxxxxxxxxxx končetinou - 7-12 rehabilitačních xxx

1,1548

24-X06

24-X06-02

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx - 7-12 xxxxxxxxxxxxxxx xxx

1,0233

24-X07

24-X07-01

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nervové soustavy xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 13-18 xxxxxxxxxxxxxxx xxx

1,7399

24-X07

24-X07-02

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx - 13-18 xxxxxxxxxxxxxxx dnů

1,5094

24-M08

24-M08-01

Akutní xxxxxxxxxxxx pro onemocnění xxxxxxxxx nervové xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 19-24 rehabilitačních xxx

2,5593

24-X08

24-X08-02

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx onemocnění - 19-24 xxxxxxxxxxxxxxx dnů

2,3557

24-M09

24-M09-01

Akutní xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x amputovanou končetinou - 25-30 xxxxxxxxxxxxxxx xxx

3,4546

24-X09

24-X09-02

Xxxxxx rehabilitace pro xxxxxxx xxxxxxxxxx - 25-30 rehabilitačních dnů

3,2680

24-M10

24-M10-01

Akutní xxxxxxxxxxxx pro onemocnění xxxxxxxxx nervové soustavy xxxx u xxxxxxxx x amputovanou xxxxxxxxxx - 31-42 xxxxxxxxxxxxxxx xxx

4,4729

24-X10

24-X10-02

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx - 31-42 xxxxxxxxxxxxxxx dnů

4,4729

24-M11

24-M11-01

Akutní xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - 43-54 xxxxxxxxxxxxxxx xxx

5,2934

24-X11

24-X11-02

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx - 43-54 xxxxxxxxxxxxxxx xxx

5,2934

24-X12

24-X12-00

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - 55-66 rehabilitačních xxx

5,2934

24-X13

24-X13-00

Xxxxxx rehabilitace pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - 67 x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx

5,2934

88-X01

88-X01-00

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx reklasifikované x XXX 01

0,1146

88-I02

88-I02-00

Hospitalizační xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x XXX 02

0,1146

88-X03

88-X03-00

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx z MDC 03

0,1146

88-X04

88-X04-00

Xxxxxxxxxxxxxx případy xxxxxxxxxxxxxxx x XXX 04

0,1146

88-I05

88-I05-00

Hospitalizační xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x XXX 05

0,1146

88-I06

88-I06-00

Hospitalizační xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x XXX 06

0,1146

88-X07

88-X07-00

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x XXX 07

0,1146

88-X08

88-X08-00

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x XXX 08

0,1146

88-I09

88-I09-00

Hospitalizační případy xxxxxxxxxxxxxxx z MDC 09

0,1146

88-X10

88-X10-00

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x XXX 10

0,1146

88-X11

88-X11-00

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x XXX 11

0,1146

88-X12

88-x12-00

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x MDC 12

0,1146

88-X13

88-1X3-00

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x MDC 13

0,1146

88-X14

88-X14-00

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx reklasifikované z XXX 14

0,1146

88-X15

88-X15-00

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x XXX 15

0,1146

88-X16

88-X16-00

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x XXX 16

0,1146

88-I17

88-I17-00

Hospitalizační xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx z XXX 17

0,1146

88-X18

88-X18-00

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx z XXX 18

0,1146

88-X19

88-X19-00

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x XXX 19

0,1146

88-I20

88-I20-00

Hospitalizační xxxxxxx reklasifikované z XXX 20

0,1146

88-X21

88-X21-00

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x XXX 21

0,1146

88-X22

88-X22-00

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x XXX 22

0,1146

Část X

Xxxxxxxxx specializované hrazené xxxxxx klasifikované xx xxxx, které xxxx x referenčním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XX-XXX báze - xxx

XX-XXX xxxxxxx - xxx

Xxxx B - XX-XXX xxxxxxx - název

CZ-DRG - xxxxxxxxx xxxx

04-X02

04-X02-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx výkonem x xxxx xxx

7,5578

04-X02

04-X02-02

Xxxxxxxxxx resekce xxxx x xxxxxxxx x XX=3-4

4,8301

04-X02

04-X02-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx thorakoskopicky x xxxxxxxx XX=0-2

3,5296

04-X02

04-X02-04

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx s CC=0-2

3,1618

04-I03

04-I03-01

Extraanatomická xxxxxxx xxxx x xxxxxx operačním xxxxxxx x xxxx xxx

7,4702

04-X03

04-X03-02

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plic x xxxxxxxx s CC=3-4

3,4263

04-I03

04-I03-03

Extraanatomická xxxxxxx plic pro xxxxxxxx hlavní xxxxxxxx x xxxxxxxx s XX=0-2

2,6869

04-X03

04-X03-04

Xxxxxxxxxxxxxxx resekce xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-2

2,0316

04-X05

04-X05-01

Xxxxx xxxxxxxxxxx výkon v xxxxxx xxxxxx nebo xx hrudníku xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx operačním xxxxxxx x xxxx xxx

7,7099

04-X05

04-X05-02

Xxxxx xxxxxxxxxxx výkon x xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx u xxxxxxxx x XX=3-4

4,5010

04-X05

04-X05-03

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx mimo xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x XX=0-2

2,1143

13-X01

13-X01-00

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

6,4260

13-X02

13-X02-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx resekčního výkonu xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxx

6 5238

13-I02

13-I02-02

Odstranění vnitřních xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx tkáních x xxxxx 1 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x XX=4

6,5238

13-X02

13-X02-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x právě 1 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x CC=2-3

4 0804

13-X02

13-X02-04

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx novotvar xxxxxx xxxxxxxxxx resekčního xxxxxx xx okolních xxxxxxx x xxxxx 1 lokalizaci u xxxxxxxxx x XX=0-1

3,5353

13-X04

13-X04-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx omentektomie xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x CC=4

4,3406

13-I04

13-I04-03

Odstranění xxxxxxxxx pohlavních xxxxxx xxxxxx parametrií xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx s XX=2-3

3,8504

13-X04

13-X04-04

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx parametrií nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx novotvar u xxxxxxxxx s XX=0- 1

2,2546

13-X05

13-X05-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx výkonu xx mízních xxxxxxxx xxx zhoubný novotvar x xxxxxxxxx x XX=3-4

5,1727

13-X05

13-X05-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx xx mízních uzlinách xxx xxxxxxx novotvar xxxxxxxxx adnex nebo xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s XX=0-2

2,1888

13-X05

13-X05-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohlavních xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx uzlinách pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx XX=0-2

1,5728

13-X06

13-X06-01

Xxxxxxxxx odstranění xxxxx xxxx pochvy xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x CC=3-4

4,1502

13-I06

13-I06-02

Radikální xxxxxxxxxx vulvy nebo xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x XX=0-2

2,1846

13-X07

13-X07-01

Xxxxxxxxxx mízních xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx děložních adnex xxxx xxxx děložního

2 2432

13-X07

13-X07-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

1,7665

13-X07

13-X07-03

Xxxxxxxxxx mízních xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx

1,5539

13-X08

13-X08-01

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

1 6611

13-X08

13-X08-02

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx

1,5502

13-X08

13-X08-03

Xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx reprodukční xxxxxxxx

1,2184

Xxxx X

Xxxxxx homogenní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxx, xxxxx byly x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx paušální úhradou x v hodnoceném xxxxxx xxxx hrazeny xxxxxxx vyčleněnou x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx-xxxxxxxx

XX- DRG - xxxx kód

CZ-DRG xxxxxxx - kód

Část X - XX-XXX skupina - název

CZ-DRG - xxxxxxxxx váha

CZ-DRG - xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx

00-X10

00-X10-01

Xxxxx xxxxxxxxxxxx buněk pro xxxxxxxxx transplantaci xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx onemocnění x xxxxxxxx s XX=3-4

4,3211

3,4204

00-X10

00-X10-02

Xxxxx xxxxxxxxxxxx buněk pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxx x XX=0-2

1,2450

1,0616

00-X11

00-X11-01

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx u pacientů x XX=3-4

4,3211

3,4204

00-X11

00-X11-02

Xxxxx krvetvorných xxxxx xxx autologní xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx než hematoonkologickém x pacientů x XX=0-2

2,0324

1,8405

01-x01

01-X01-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kompulzivní xxxxxxx - xxxxxxxxxxx

16,6571

2,2555

01-x01

01-X01-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx

6,6586

3,6842

01-X02

01-X02-00

Xxxxxxxxxx zařízení xxx kortikální mozkovou xxxxxxxxx

6,6586

3,6842

01-X03

01-X03-01

Xxxxxxxxxx zařízení pro xxxxx stimulaci pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - zkušební x xxxxxxxxxxx xxxxxx

8,6673

1,3218

01-X03

01-X03-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - pouze xxxxxxxxxxx xxxxxx

6,8340

6,8340

01-X03

01-X03-03

Xxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxx stimulaci xxx onemocnění xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxx období

2,1598

0,6899

01-I04

01-I04-00

Implantace xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

9,1617

1,2868

01-X05

01-X05-00

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx stimulaci xxxxxxxxxx xxxxx

6,1806

1,0904

02-X10

02-X10-01

Xxxxxxxxxxxxx výkon xx xxxxxx xxxxxxx xxx zánět

0,8861

0,8684

02-I10

02-I10-02

Rekonstrukční výkon xx xxxxxx ústrojí xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

0,6115

0,5888

02-X01

02-X01-00

Xxxxxxxxxxxxxx xxx

1,8296

1,7949

02-X02

02-X02-00

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar xxx

1,3720

1,3054

03-X01

03-X01-01

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

20,6772

4,1435

03-X01

03-X01-02

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kloubu

10,2219

2,1206

03-I02

03-I02-01

Zavedení xxxxxxxxxxxxx kochleárního implantátu

24,3610

2,3852

03-I02

03-I02-02

Zavedení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx implantátu

11,9848

1,5204

03-I02

03-I02-03

Zavedení xxxxxxxxx středoušního xxxxxxxxxx

8,3648

1,6808

03-X02

03-X02-04

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx kostní vedení

1,6605

0,7760

03-I15

03-I15-00

Chirurgický xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx

0,9769

0,9753

03-X16

03-X16-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x XX=2-4

1,4655

1,4409

03-X16

03-X16-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-1

0,8954

0,8925

03-X17

03-x17-00

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx. xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx kůstek

0,8496

0,8418

03-I18

03-I18-01

Výkon xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxx x CC=3-4

14430

1,3994

03-I18

03-I18-02

Výkon xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx s CC=0-2

0,8437

0,8350

04-I06

04-I06-01

Miniinvazivní xxxxxxx vpáčeného nebo xxxxxxx xxxxxxxx

2,8387

1,8134

04-X06

04-X06-02

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1,9823

1,9521

04-X11

04-X11-00

Xxxxxxxxxx dlahy xx xxxxxxx vpáčeného xxxx ptačího hrudníku

0,7974

0,7972

05-I05

05-I05-01

Primooperace xxxxxxx srdeční xxxx xx otevřeném xxxxx XXX-XX

6,7178

5,6959

05-X05

05-X05-02

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx srdeční xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx X-XX

4,7160

3,9791

05-X09

05-X09-00

Xxxxxxxxxxx xxxxx xx plicním xxxxxxx

8,2161

5,9210

05-X19

05-X19-01

Xxxxxxx xxxxxxx vrozené xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx

3,8604

3,8065

05-X19

05-X19-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vady xx xxxxxxxx xxxxx

3,1420

3,0834

05-X03

05-X03-00

Xxxxxxxxxxxxxx výkon xx srdci

3,3507

1,2451

05-M05

05-M05-01

Katetrizační xxxxxx x dalším xxxxxxxxx xxxxxxx x jiný xxx xxxx x xxxxxxxx s XX=4

5,5088

2,5985

05-X05

05-X05-02

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

3,5160

1,0647

05-X05

05-X05-03

Xxxxxxxxxxxx ablace xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

1,9991

0,6888

05-X05

05-X05-04

Xxxxxxxxxxxx ablace xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

1,1845

0,4402

06-X01

06-X01-01

Xxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

8,6673

1,3218

06-X01

06-X01-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

6,6076

0,4897

06-x01

06-X01-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

2,1598

0,6899

06-X03

06-X03-00

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jícnu

6,4255

5,4690

06-I10

06-I10-00

Chirurgický xxxxx pro xxxxxxxx xxxx konečníku xxxx xxxx

2,6135

2,5966

06-X15

06-X15-00

Xxxxx xxx brániční xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1,7596

1,3928

06-X16

06-X16-01

Xxxxx xxx tříselnou xxxx xxxxxxxx kýlu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jiný xxx xxxx x xxxxxxxx x CC=3-4

1,5531

1,4866

06-I16

06-l16-02

Laparoskopický xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x CC=0-2

1,1054

0,7996

06-I16

06-I16-03

Laparoskopický xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x pacientů x XX=0-2&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

0,8510

0,6135

06-X16

06-X16-04

Xxxxxxxx chirurgický výkon xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kýlu x xxxxxxxx xx xxxx 16 x více xxx x XX=0-2

0,6762

0,6581

06-X16

06-X16-05

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx 16 let xxxx s XX=0-2

0,4614

0,4614

06-X18

06-X18-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx s dalším xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx

2,6662

2,4932

06-X18

06-X18-02

Xxxxxxxxxx apendixu x dětí xx 18 xxx xxxx xxxx pacientů ve xxx x 65 x více let xxx rozsáhlý xxxxx xxxx x XX=2-4

2,0447

1,9399

06-X18

06-X18-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx u pacientů xx věku 18-64 xxx xxx xxxxxxxx xxxxx nebo x XX=2-4

1,4075

1,2645

06-X18

06-X18-04

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx rozsáhlý xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x dětí xx 18 xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx 65 x xxxx xxx s XX=0-1

1,1514

1,0737

06-X18

06-X18-05

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx zánět xxxx xxxx onemocnění x xxxxxxxx xx xxxx 18-64 xxx s XX=0-1

0,8555

0,7205

06-X19

06-X19-00

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

1,3344

1,1703

08-X02

08-X02-00

Xxxxxxxxx regionální xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx tkání

3,8358

3,4999

08-I01

08-I01-01

Implantace zařízení xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x míchy - xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

8,6673

1,3218

08-X01

08-X01-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx - xxxxx xxxxxxxxxxx období

6,6946

0,5205

08-I01

08-I01-03

Implantace xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx onemocnění xxxxxx x xxxxx - xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

2,1598

0,6899

08-X02

08-X02-00

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékové pumpy xxx xxxxxxxxxx páteře x xxxxx xxxx xxxxxxx ochrnutí

9,1617

1,2868

08-I06

08-I06-01

Implantace tumorózní xxxxxxxxxxx kolene

5,4270

2,5662

08-I06

08-I06-02

Reimplantace endoprotézy xxxxxx

4,8783

2,3065

08-X06

08-X06-03

Xxxxxx xxxxxxxxxxx kolene x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2,1900

1,8188

08-X06

08-X06-04

Xxxxxxxxxx totální endoprotézy xxxxxx

2,4260

1,5852

08-X06

08-X06-05

Xxxxxxxxxx hemiartroplastiky xxxxxx xxxx patelo- xxxxxxxxx xxxxxxx

2,1982

1,3636

08-X07

08-X07-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx reimplantace/revize xxxxxxxxxxx xxxxxx

3,4873

1,8991

08-X07

08-X07-02

Xxxxxxxxxx totální xxxxxxxxxxx xxxxxx

2,2289

1,2301

08-X09

08-X09-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

3,4873

1,8991

08-X09

08-X09-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

3,0068

1,5856

08-X09

08-X09-03

Xxxxxxxxxx endoprotézy hlavičky xxxxx

1,9427

1,1795

08-X27

08-X27-01

Xxxxx xxxxxxx volným xxxxxxxx laloku xxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x XX=2-4

4,4900

4,3545

08-X27

08-X27-02

Xxxxx xxxxxxx volným xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx xx kosti xxx xxxxxx muskuloskeletální xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x CC=0-1

4,4624

4,3267

08-I27

08-I27-03

Krytí defektu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx či xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pojivových xxxxx x pacientů x XX=0-1

4,2249

4,1680

09-X01

09-X01-01

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxx x poruchy xxxx, xxxxxxxx xxxxx x prsu nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x XX=2-4

4,4135

4,2795

09-X01

09-X01-02

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx nemoci x poruchy xxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx x XX=0-1

4,0938

4,0447

09-X03

09-X03-00

Xxxxxxxxxxxxxx

2,5417

2,3188

09-X07

09-X07-01

Xxxxxxx prsu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx

1,7783

1,4230

09-X07

09-X07-02

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx implantátem xxxxxxx xxxx

1,2816

1,1036

09-X08

09-X08-01

Xxxxxxxxxxxx obou xxxx xxxxxxxxxxx

1,2947

0,9411

09-X08

09-X08-02

Xxxxxxxxxxxx jednoho xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx

1,1290

1,0617

09-X08

09-X08-03

Xxxxxxxxxxxx jednoho xxxx xxxxxx xxxxx

0,8219

0,8196

10-X10

10-X10-00

Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx nutriční xxxxxxx

1,1666

1,1639

10-X11

10-X11-00

Xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1,8462

1,6277

10-X13

10-X13-01

Xxxxxxxxxx xxxx resekce xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x dalším xxxxxxxxx výkonem x xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx s XX=3-4

1,4405

1,4251

10-X13

10-X13-02

Xxxxxxxxxx xxxx štítné xxxxx x pacientů x XX=0-2

1,1468

1,1411

10-X13

10-X13-03

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx štítné xxxxx x pacientů x XX=0-2

0,9045

0,8992

10-X13

10-X13-04

Xxxxxxxxxx příštítných tělísek x pacientů x XX=0-2

0,6612

0,6575

10-X15

10-X15-00

Xxxxxxxxxxx výkon xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx

1,0700

1,0692

10-X02

10-X02-01

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx žlázy xxxxxxxxxx

0,9698

0,8049

10-X02

10-X02-02

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0,6536

0,6261

11-X02

11-X02-00

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

5,3364

1,2885

11-X03

11-X03-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

8,6673

1,3218

11-X03

11-X03-02

Xxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxx sakrální xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx - xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

6,6999

0,5084

11-X03

11-X03-03

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx stimulaci xxxxxxxx xxxxx xxx inkontinenci xxxx - xxxxx xxxxxxxx období

2,1598

0,6899

11-I07

11-I07-02

Resekce xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx u xxxxxxxx x CC=4

4,6620

4,3504

11-I07

11-I07-03

Resekce xxxxxxx x xxxxxxxx XX=2-3

2,8520

2,7365

11-X07

11-X07-04

Xxxxxxx ledviny x xxxxxxxx x XX=0-1

1,9005

1,8609

11-X14

11-X14-01

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx

1,4814

0,9917

11-X14

11-X14-02

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx trubice x xxx

0,6306

0,3633

12-X02

12-X02-02

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

3,3147

2,7638

12-X02

12-X02-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxx uzlin otevřeným xxxxxxxx

2,1824

2,1581

12-X03

12-X03-02

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostaty xxx xxxxxxx xxxxx

2,3289

2,0153

12-X03

12-X03-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx otevřeným způsobem xxx zhoubný xxxxxxxx

2,1234

2,1005

12-X03

12-X03-04

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx způsobem xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

1,8419

1,8196

12-X10

12-X10-01

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx onemocnění varlat xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1,1346

0,9926

12-X10

12-X10-02

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx otevřeným xxxxxxxxx xxxx exploratomí xxxxx xxx onemocnění varlat xxxx testikulárních adnex

0,5738

0,5736

12-I13

12-I13-01

Laparoskopické xxxxxxxxxx varikokély xxxx xxxxxxxxxx varikokély, hydrokély xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxx x CC=3-4

0,9234

0,8026

12-I13

12-I13-02

Odstranění xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x spermatokély xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-2

0,5724

0,5720

12-X02

12-X02-01

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostaty x xxxxxxxx x CC=1-4

1,2088

1,1863

12-M02

12-M02-02

Transuretrální xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx x XX=0

0,9840

0,9840

13-X03

13-X03-01

Xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

3,6813

2,9472

13-X03

13-X03-02

Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

1,3078

1,2247

13-X11

13-X11-01

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x CC=3-4

3,0132

2,7971

13-I11

13-I11-02

Odstranění dělohy xxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxx novotvar u xxxxxxxxx x CC=1-2

1,5619

1,4168

13-I11

13-I11-03

Odstranění xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pacientek x XX=0

1,3809

1,2254

13-X12

13-X12-00

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ložisek

1,4696

1,1951

13-I14

13-I14-01

Resekční výkon xx děložních adnexecb xxx onemocnění mimo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx CC=3-4

2,1784

1,9262

13-I14

13-I14-02

Resekční výkon xx xxxxxxxxx adnexech xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx otevřeným xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x CC=0-2

1,3962

1,3719

13-I14

13-l14-03

Resekční xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx onemocnění xxxx xxxxxxx novotvar laparoskopickým xxxxxxxxx u xxxxxxxxx x XX=0-2

0,8320

0,6492

13-X17

13-X17-00

Xxxxxxxxxx pánevních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

0,7459

0,5772

14-X02

14-X02-01

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, po xxxxxx xxxx po xxxxxxx

2,0861

1,9746

14-X02

14-102-02

Xxxxxxxxxxx otevření xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1,4324

1,2775

14-X04

14-X04-00

Xxxxxxxxxxx výkon xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx

0,7875

0,6126

19-X01

19-X01-01

Xxxxxxxxxx zařízení pro xxxxxxxx mozkovou stimulaci xxx xxxxxxxxxx kompulzivní xxxxxxx - xxxxxxxxxxx

16,6571

2,2555

19-X01

19-X01-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx hlubokou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx

6,6586

3,6842

19-X02

19-X02-01

Xxxxxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx přenos xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx1 x CC=2-4

4,4758

4,3384

19-I02

19-I02-02

Rekonstrukční xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx laloků xxx xxxxxxx sexuálních xxxxxx x pacientů s XX=0-1

4,4624

4,3267

19-X02

19-X02-03

Xxxxxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx poruchy xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x CC=0-1

4,1458

4,0837

23-I05

23-I05-01

Profylaktické xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

4,3979

4,3397

23-X05

23-X05-02

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prsu xxxxxx xxxxxxxxxxxx implantátem xxxx xxxx

1,7886

1,4394

23-X05

23-X05-03

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx implantátem xxxxxxx xxxx

1,5642

1,3778

23-X06

23-X06-01

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prsu x xxxxxxxxx x XX=2-4

1,1469

1,1356

23-X06

23-X06-02

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x pacientek x XX=0-1

0,9260

0,9045

23-X07

23-X07-00

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

1,3816

1,1454

23-X08

23-X08-00

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx děložních xxxxx

0,7970

0,6117

23-X01

23-X01-00

Xxxxx xxxxxxxxxx x buněk xx zdravého xxxxx

0,4023

0,3700

Xxxx X

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx paušální xxxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx vyčleněnou x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx sbližování xxxxx x xxxxxxx xxxx-xxxxxxxx

XX-XXX báze - xxx

XX-XXX xxxxxxx

- kód

Část X - XX-XXX xxxxxxx - xxxxx

XX-XXX - relativní váha

CZ-DRG - xxxxx xxxxxxxxx xxxx pro nepřímé xxxxxxx

00-X01

00-X01-01

Xxxxxxxxx biopsie transplantovaného xxxxx xxxx xxxx

0,8694

0,6668

00-X01

00-X01-02

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx transplantovanou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

0,3848

0,3795

00-X01

00-X01-03

Xxxxxxxxx xxxxxxx transplantovaných xxxxx

0,2840

0,2839

00-X05

00-X05-01

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pacientů x XX=3-4

13,4655

11,5778

00-X05

00-X05-02

Xxxxxxxxxxxxx ledviny x pacientů x XX=0-2

6,9043

6,2567

00-X06

00-X06-01

Xxxxxxxx transplantace xxxxxxxxxxx xxxxx x dětí xx 18 let xxxx

30,2504

20,6133

00-X06

00-X06-02

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx věku 18 x xxxx xxx

25,1962

17,7206

00-X07

00-X07-00

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx buněk xxx hematoonkologické onemocnění xxxxx xxxxxxxxxxxx myelomu

8,0893

6,3382

00-M08

00-M08-00

Autologní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx buněk xxx mnohočetný xxxxxx

4,6102

3,6627

00-X09

00-X09-01

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx onemocnění xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx do 18 xxx xxxx

10,0309

7,6233

00-X09

00-X09-02

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx onemocnění než xxxxxxxxxxxxxxxxxx u pacientů xx xxxx 18 x xxxx xxx

5,9523

4,9279

01-X06

01-X06-01

Xxxxxxxxxxx xxxxx v nitrolebním xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x dalším xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxx

7,2766

6,7058

01-X06

01-X06-02

Xxxxxxxxxxx výkon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx pro netraumatické xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx plicní xxxxxxxxx x xxxxx 25-96 xxxxx (2-4 xxx) xxxx x pacientů x CC=2-4

5,1687

4,9010

01-I06

01-I06-03

Chirurgický xxxxx x nitrolebním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx 18 let xxxx x CC=0-1

3,5349

3,4310

01-I06

01-I06-04

Chirurgický xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kraniotomií xxx epilepsii nebo xxxxxxxxx pacientů xx xxxx 18 x xxxx xxx x XX=0-1

3,3767

3,3767

01-X06

01-X06-05

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx onemocnění x xxxxxxxx xx xxxx 18 a xxxx xxx x XX=0-1

2,6736

2,5025

01-X07

01-X07-01

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx transsfenoidálním xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx

8,0469

6,7404

01-X07

01-X07-02

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx krvácení, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx 25-96 hodin (2-4 dny) nebo x xxxxxxxx x XX=4

4,7409

4,4646

01-X07

01-X07-03

Xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx nebo transsfenoidálním xxxxxxxxx xxx hydrocefalu x nebo xxxxxxx xxxx nervové xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-3

3,2458

2,1177

01-X07

01-X07-04

Xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-3

2,2679

2,1666

01-X08

01-X08-01

Xxxxxxxxxxxxxx operace xxx xxxxxxx xxxx

6,1164

4,7253

01-X08

01-X08-02

Xxxxxxxxxxx xxxxx na úrovni xxxxx x tvrdé xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx den

4,2014

4,0704

01-I08

01-I08-03

Chirurgický výkon xx úrovni lebky x tvrdé pleny xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxx x XX=3-4

2,8306

2,7355

01-X08

01-X08-04

Xxxxxxxxxxx xxxxx na úrovni xxxxx x xxxxx xxxxx x pacientů x XX=0-2

1,6156

1,5586

01-X09

01-X09-01

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx v komplexním XXXX x xxxxxxxx x XX=1-4

2,2982

2,2488

01-X09

01-X09-02

Xxxxxxxxxxxxxx chirurgický xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx XXXX u xxxxxxxx x XX=0

1,5302

1,5064

01-X09

01-X09-03

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na cévách xxxxx xxxx xxxxxxxxx XXXX

1,3431

1,3099

01-X10

01-X10-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1,6981

1,5044

01-X11

01-X11-01

Xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx oblasti xxx xxxxxxx xxxxxx

0,9999

1,9975

01-X11

01-X11-02

Xxxxxxxxxxx xxxxx v nosní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx spánku

0,5721

0,5661

01-M01

01-M01-01

Embolizace x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx soustavy

6,5854

1,9081

01-M01

01-M01-02

Embolizace xxx xxxxxxxx xx xxxxx

7,7657

5,0347

01-X01

01-X01-03

Xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx nervové xxxxxxxx

3,9502

1,6600

01-X02

01-X02-00

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx soustavy

5,4023

2,6869

01-M03

01-M03-01

Angioplastika xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

4,1291

2,1581

01-X03

01-X03-02

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cév xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx mozku

2,7070

1,1955

01-R01

01-R01-00

Radiochirurgie xxx xxxxxxxxxx nervové xxxxxxxx

1,8296

1,7949

02-X01

02-X02-00

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx čočce

1,3760

0,7327

01-I02

01-I02-01

Transplantace xxxxxxx

1,2274

0,7327

02-X02

02-X02-02

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx membrány

1,3695

1,2715

02-I03

01-I03-00

Odstranění xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx

2,6438

2,4570

02-X04

02-X04-00

Xxxxxxxxxxxxx chirurgický xxxxx xx xxxxxx

0,9679

0,8891

02-X05

02-X05-01

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx x více xxxxxxxxxx xxxxx

2,2886

2,2273

02-X05

02-X05-02

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx jednoho xxxxxxxxxx xxx

1,3697

1,3573

02-X06

02-X06-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx

1,3172

1,2636

02-X06

02-X06-02

Xxxxxxxxxx sklivce xxx xxxxxxxxxx nebo trhlinu xxxxxxx

0,9030

0,8033

02-X06

02-X06-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx diagnózy

0,6369

0,6145

02-I07

02-I07-01

Odstranění xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx z xxxxxxxx segmentu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx diagnózou

1,6749

1,5262

02-I07

02-I07-02

Odstranění xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx segmentu bez xxxxxxxxxxxx hlavní diagnózy

1,0971

1,0773

02-I08

02-I08-01

Chirurgický xxxxx pro náhradu xxxxx x xxxx xx 18 let

1,4692

1,4689

02-I08

02-I08-02

Chirurgický xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx 18 x xxxx xxx

0,5527

0,5515

02-X11

02-X11-01

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx okohybném xxxxx x xxxx xx 18 xxx

0,8762

0,8751

02-X11

02-X11-02

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx věku 18 x více xxx

0,6479

0,6471

03-X03

03-X03-01

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkon pro xxxxxxxx x xxxx, xxxx, xxx xxxx xxxxx

7,6824

7,4400

03-X03

03-X03-01

Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxx, xxxx, xxx xxxx xxxxx

5,1859

5,0437

03-X07

03-X07-01

Xxxxxxxx výkon x xxxxxx ústní xxxx xx příušních xxxxxxx x odstraněním xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx plicní xxxxxxxxx x délce 25-96 xxxxx (2-4 xxx) nebo x XX=3-4

3,8304

3,7394

03-X07

03-X07-02

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxx x CC=0-2

2,3241

2,3149

03-I08

03-I08-01

Disekce xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxx, xxx xxxx xxxxx

1,9480

1,9370

03-X08

03-X08-02

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxx, xxx xxxx xxxxx

1,0528

1,0482

03-X09

03-X09-01

Xxxxxxxxxxxxx výkon xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx u xxxx xx 18 xxx xxxx

1,7339

1,7311

03-X09

03-X09-02

Xxxxxxxxxxxxx výkon xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx x pacientů xx xxxx 18 x xxxx xxx

1,0007

0,9982

03-X10

03-X10-01

Xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zánět xxxxxx xxxxx

1,3720

1,3262

03-X10

03-X10-02

Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx

0,9282

0,9244

03-X11

03-X11-01

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2,2383

2,0625

03-X11

03-X11-02

Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo vrozenou xxxx

1,3197

1,2415

03-X11

03-X11-03

Xxxxxxxxxxxxx výkon xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx trauma

1,0253

0,9402

03-I12

03-I12-01

Odstranění xxxx xxxxxxx xxxxx

1,6817

1,6793

03-X12

03-X12-02

Xxxxxxxxxx laloku xxxxxxx xxxxx

1,2912

1,2863

03-X12

03-X12-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podjazykové xxxxxx xxxxx

1,0016

0,9982

03-X12

03-X12-04

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

0,9065

0,9053

03-X20

03-X20-01

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx

1,8112

1,7564

03-X20

03-X20-02

Xxxxxxxxxxx xxxxx xx zevním xxxx x pacientů xx xxxx 18 x xxxx xxx

0,8364

0,8284

03-X20

03-X20-03

Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx 18 let xxxx

0,6805

0,6804

03-X20

03-X20-04

Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx pro onemocnění xxxx xxxxxxx xxxx x dětí xx 18 xxx xxxx

0,4723

0,4684

04-X01

04-X01-00

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx soustavy

1,8184

1,7113

04-I04

04-I04-00

Výkon xx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

3,6891

2,7598

04-X04

04-X04-01

Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar xxxx x rámci 2 x více xxxxxxxxxxx xxx

1,9724

1,9698

04-X04

04-X04-02

Xxxxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxx x xxxxx 1 ozařovacího xxx

1,2903

1,2717

05-X04

05-X04-01

Xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx vrozené xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

10,2858

8,9162

05-X04

05-X04-02

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vady na xxxxxxxxx xxxxx

7,2129

6,1052

05-X06

05-X06-02

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x xxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx výkonem x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výkon nebo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pacientů x CC=4

11,2873

8,4593

05-I06

05-I06-03

Náhrada nebo xxxxxxxx 2 a xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxx s XX=0-3

10,5056

7,9541

05-X06

05-X06-04

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x xxxx xxxxxxx x pacientů s XX=0-3

8,3699

6,2017

05-X07

05-X07-01

Xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx s xxxxxx provedeným xxxxxxx x xxxx xxx xxxx provedený xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx hlavní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x pacientů x XX=4

12,4790

9,1809

05-X07

05-X07-02

Xxxxxxxxxxx výkon na xxxxxx aorty xx xxxxxxx katetrizací x xxxxxxxx x CC=0-3

10,3316

7,7931

05-I07

05-I07-03

Chirurgický xxxxx xx kořeni xxxxx u xxxxxxxx x XX=0-3

8,3797

6,0017

05-X08

05-X08-01

Xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx x XX=4

11,1638

8,5097

05-X08

05-X08-02

Xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx aorty xxxx xxxxxx u pacientů x XX=0-3

7,0252

5,2280

05-X10

05-X10-02

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x dalším xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx den nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx na pozici xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x CC=4

10,8335

8,6806

05-I10

05-I10-03

Náhrada xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxx s XX=0-3

9,0177

7,2375

05-X10

05-X10-04

Xxxxxxx xxxxxxxx pulmonální nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-3

7,7032

5,6461

05-X11

05-X11-02

Xxxxxxxx xxxx xxxx výkon xx xxxxxxxx, pulmonální xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx provedeným xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxxxx xx pozici xxxxxx xxxx xxxxxxxx diagnózy xxxx x xxxxxxxx x XX=4

9,6403

7,8627

05-X11

05-X11-03

Xxxxxxxx xxxx xxxx výkon xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx s XX=0-3

9,0177

7,2375

05-X11

05-X11-04

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx mitrální, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pacientů s XX=0-3

6,8040

5,5650

05-X12

05-X12-01

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx provedeným xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x XX=4

8,7683

6,5550

05-X12

05-X12-02

Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxx x XX=0-3

8 3272

6,4539

05-X12

05-X12-03

Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx chlopně x xxxxxxxx XX=0-3

6,4964

4,7847

05-X13

05-X13-02

Xxxxxxxxxxx výkon xx srdečních xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx katetrizací

9,2362

7,2348

05-I13

05-I13-03

Chirurgický xxxxx xx srdečních xxxxxx xxxx komorách xxx xxxxxxx katetrizace

6,7174

5,3571

05-I16

05-I16-02

Aortokoronární xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x dalším xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx s XX=4

9,1570

7,6767

05-X16

05-X16-03

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiný xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-3

7,4144

7,4144

05-X16

05-X16-04

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiný xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx katetrizací x xxxxxxxx x XX=0-3

6,1498

5,1454

05-X16

05-X16-05

Xxxxxxxxxxxxxx bypass xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx závažnou xxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx x XX=0-3

5,6226

4,8356

05-X16

05-X16-06

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx koronárních xxxxxxx z xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx s XX=0-3

5,2988

4 5469

05-I16

05-I16-07

Aortokoronární xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx tepnách x minilaparotomie u xxxxxxxx s XX=0-3

4,2412

3,9567

05-X22

05-X22-00

Xxxxxxxxxxxxx xxxx nebo krytí xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxx

1,5222

1,5143

05-X25

05-X25-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx s dalším xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx s XX=4

4,3022

2,7318

05-X25

05-X25-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-3

2,9081

0,7450

05-X25

05-X25-03

Xxxxxxxxxx dvoudutinového xxxxxxxxxxxxxxxxx x pacientů x XX=0-3

1,5508

0,5772

05-X25

05-X25-04

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x pacientů s XX=0-3

0,9908

0,4735

05-X01

05-X01-01

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výkonem x xxxx den nebo x pacientů x XX=4

15,0293

4,1884

05-X01

05-X01-02

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx katetrizací x xxxxxxxx x XX=0-3

12,5993

2,6661

05-X01

05-X01-03

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo korekce xxxxxxx x pacientů x XX=0-3

12,3805

3,0649

05-X02

05-X02-01

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx aortě x xxxxxx xxxxxxxxx výkonem x jiný den xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x XX=4

13,4471

6,9922

05-X02

05-X02-02

Xxxxxxxxxxxxxx výkon xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonem xx xxxxxx den x xxxxxxxx x CC=0-3

9,4244

4,2126

05-M02

05-M02-03

Endovaskulární xxxxx na xxxxx x xxxxxxxx s XX=0-3

7,3468

2,0761

05-X04

05-X04-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx cestou pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx operačním xxxxxxx x xxxx xxx x pacientů x CC=1-4

4,9264

3,6384

05-M04

05-M04-02

Odstranění uzávěru xxxx endovaskulární cestou xxx nemoc periferních xxx s dalším xxxxxxxxx výkonem x xxxx xxx x xxxxxxxx s XX=0

3,61X5

2,5405

05-X04

05-X04-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxx cévy endovaskulární xxxxxx pro nemoc xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx aterektomií xxxx xxxxxxxxxxxx

3,0529

1,1950

05-X04

05-X04-04

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx mechanické aterektomie x xxxxxxxxxxxx

2,4673

1,5185

05-X06

05-X06-01

Xxxxxxxxxxxxx 2 x více xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx výkonem v xxxx den xxxx x pacientů x XX=4

4,6613

2,6217

05-X06

05-X06-02

Xxxxxxxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx x XX=4

3,8522

2,4610

05-X06

05-X06-03

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2 x více xxxxxxxxx xxxxx xx použiti xxxxxxxxxxxxx xxxx rotačních xxxxxxx

2 6727

0,8262

05- X06

05-X06-04

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 1 věnčité xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx rotačních xxxxxxx

2,1958

0,8056

05-X06

05-X06-05

Xxxxxxxxxxxxx 2 x xxxx věnčitých xxxxx xxx akutním xxxxxxxx xxxxxxxx

2,3010

1,1142

05-X06

05-X06-06

Xxxxxxxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx myokardu

1,7652

1,0153

05-M06

05-M06-07

Angioplastika 2 x xxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxx xxxxxxxxxx srdce

1,8718

0,7103

05-M06

05-M06-08

Angioplastika 1 xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx onemocnění xxxxx

1,4719

0,7038

05-X07

05-X07-01

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cév se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

4,6355

1,6237

05-X07

05-X07-02

Xxxxxxxxxxxxx periferních xxx x xxxxxx xxxxxxxxx výkonem x xxxx den xxxx x pacientů x XX=4

3,3319

2,0363

05-X07

05-X07-03

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x CC=0-3

2,3590

1,2384

05-M07

05-M07-04

Angioplastika xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-3

1,7799

0,8531

05-X07

05-X07-05

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx bez xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx s XX=0-3

1,7442

1,2011

05-X07

05-X07-06

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cév xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x CC=0-3

1,2513

0,8084

05-M08

05-M08-00

Embolizace xxx xxxxx periferních xxx

2,4177

1,0491

06-X02

06-X02-01

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx břišní xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

6,8238

6,2607

06-X02

06-X02-02

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx soustavy xxxx zhoubný novotvar

4,4249

3,7083

06-I04

06-I04-01

Odstranění xxxx xxxxxxx žaludku x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx

8,2692

7,2477

06-X04

06-X04-02

Xxxxxxxxxx nebo resekce xxxxxxx x pacientů x CC=4

6,6658

5 8256

06-I04

06-I04-03

Odstranění xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx CC=0-3

4,0363

3,6230

06-I05

06-I05-02

Odstranění xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxx

8,0592

7,0238

06-X05

06-X05-03

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pacientů x CC=3-4

4,9431

4,5879

06-I05

06-I05-04

Odstranění xxxx xxxxxxx konečníku x xxxxxxxx s XX=0-2

3,3546

2,8677

06-X06

06-X06-00

Xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx pro onemocnění xxxxxxx xxxxxxxx

6,0378

4,3819

06-X07

06-X07-01

Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx trávicí xxxxxxxx x dalším operačním xxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxxx x XX=4

8,0694

7,4836

06-X07

06-X07-02

Xxxxxxx střeva xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx do 2 xxx xxxx

4,4950

4,4187

06-X07

06-X07-03

Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx onemocnění xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx den x xxxxxxxx ve xxxx 2 x xxxx xxx x CC=0-3

5 3483

4,9440

06-X07

06-X07-04

Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx ve xxxx 2 x xxxx xxx s XX=4

4,8222

4,5298

06-X07

06-X07-05

Xxxxxxx xxxxxx nebo peritonea xxx závažné onemocnění xxxxxxx soustavy u xxxxxxxx ve xxxx 2 a xxxx xxx x CC=0-3

2,8467

2,6175

06-I07

06-I07-06

Resekce xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx méně xxxxxxx xxxxxxxxxx trávicí soustavy x xxxxxxxx ve xxxx 2 a xxxx let x XX=0-3

2,3988

2,2464

06-X08

06-X08-00

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx žaludku

1,6332

1,6332

06-I09

06-I09-01

Chirurgický xxxxx xxx vrozenou xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx u dětí xx 18 let xxxx

3,3594

3,3196

06-X09

06-X09-02

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx tenkého xxxx tlustého xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx 18 x xxxx xxx

2,0253

1,8145

06-X11

06-X11-00

Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx

1,7762

1,5375

06-X17

06-X17-01

Xxxxx pro břišní xxxx pupeční kýlu x dalším operační x xxxxxxx v xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx s XX=3-4

2,4734

2,3619

06-X17

06-X17-02

Xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx implantátu xxxx xxxxxxx rozestupu xxxxxxx svalů břišních x pacientů x XX=0-2

0,9792

0,9283

06-X17

06-X17-03

Xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo pupeční xxxx x xxxxxxxx x CC=0-2

0,8676

0,8335

06-I17

06-I17-04

Výkon xxx xxxxxx xxxx pupeční xxxx x xxxxxxxx xx xxxx 16 x xxxx xxx x CC=0-2

0,4994

0,4986

06-I17

06-I17-05

Výkon xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx u dětí xx 16 let xxxx x XX=0-2

0,3945

0,3945

06-X21

06-X21-01

Xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxx x XX=3-4

2,1906

2,0542

06-X21

06-X21-02

Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-2

0,8211

0,7667

06-X21

06-X21-03

Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx mimo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-2

0,4782

0,4735

06-X02

06-X02-00

Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx soustavy x dětí

0,7627

0,7465

07-I01

07-I01-01

Velká xxxxxxx xxxxxxxx břišní x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx den xxxx u xxxxxxxx x CC=4

9,4321

8,5887

07-I01

07-I01-02

Velká xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x CC=0-3

5,4948

5,2584

07-I02

07-I02-01

Velká xxxxxxx xxxxx x xxxxxx operačním xxxxxxx x xxxx xxx xxxx x pacientů x XX=4

8,7959

8,0379

07-X02

07-X02-02

Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x CC=0-3

3,5584

3,3073

07-I03

07-I03-01

Jiná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx x XX=3-4

4,6047

4,3224

07-X03

07-X03-02

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx břišní x xxxxxxxx x CC=0-2

3,3117

3,1146

07-I04

07-I04-01

Jiná xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx u xxxxxxxx x XX=3-4

4,2933

4,0232

07-X04

07-X04-02

Xxxx resekce xxxxx x pacientů x XX=0-2

2,0665

1,9732

07-X06

07-X06-01

Xxxxx xx xxxxxx xx zavedením xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx

5,3661

2,9609

07-X06

07-X06-02

Xxxxx na cévách xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1,9837

0,9779

07-X08

07-X08-01

Xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx soustavy xxxx slinivky xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jiný xxx xxxx x xxxxxxxx s XX=3-4

5,1381

4,7764

07-X08

07-X08-02

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x CC=0-2

2,8920

2,7951

07-I10

07-I10-01

Odstranění žlučníku xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x CC=3-4

3,6781

3,4583

07-I10

07-I10-02

Odstranění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=3-4

2,1535

1,8226

07-x10

07-X10-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx s XX=1-2

2,2100

2,1169

07-x10

07-X10-04

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxx xxxxx slinivky břišní x xxxxxxxx x XX=0

1,4336

1,4038

07-X10

07-X10-05

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx laparoskopicky xxx xxxxxx zánět xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxx x XX=1-2

1,2606

0,9958

07-x10

07-X10-06

Xxxxxxxxxx žlučníku xxxxxxxxxxxxxx xxx jiné onemocnění xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x CC=0

0,9728

0,7502

07-M02

07-M02-01

Opakovaný xxxxxxxxxxxx xxxx radiologický xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxx břišní

2,5635

2,0259

07-M02

07-M02-02

Endoskopický nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx hepatobiliární soustavy xxxx xxxxxxxx břišní x xxxxxxxx s XX=3-4

2,1716

1,8650

07-X02

07-X02-03

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx nebo zhoubný xxxxxxxx hepatobiliámí xxxxxxxx xxxx slinivky xxxxxx x pacientů s XX=0-2

1,2851

1,2851

07-X02

07-X02-04

Xxxxxxxxxxxx xxxx radiologický xxxxx pro onemocnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx břišní xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x CC=0-2

0,7393

0,5960

07-R01

07-R01-00

Radiochirurgie xxx xxxxxxx novotvar xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

2,0170

1,9731

08-X03

08-X03-01

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx 9 x více segmentů

10,6907

4 7429

08-X03

08-X03-02

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx 5 až 8 segmentů

7,0649

3,6174

08-I03

08-I03-03

Operace xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx 3 xx 4 xxxxxxxx xxx novotvar xxxx xxxxxxxx mimo krční xxxxx

5,3307

3,1467

08-X03

08-X03-04

Xxxxxxx páteře x xxxxxxxxxxxxx 3 xx 4 xxxxxxxx xxx xxxx onemocnění mimo xxxxx páteř

4,8169

2,5513

08-I03

08-I03-05

Operace xxxxxx x instrumentací xxxxxxx 2 xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx

3,4518

2 0260

08-X03

08-X03-06

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxx pro jiná xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx

3,3738

2,0292

08-X03