Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2021.


Vyhláška o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021

242/2021 Sb.

Vyhláška

§1  §2  §3  §4  §5  §6  §7  §8  §9  §10  §11  §12  §13  §14  §15  §16  §17  §18  §19  §20 § 21

Příloha č. 1 - Hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení podle §5

Příloha č. 2 - Hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení podle §6

Příloha č. 3 - Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle §7

Příloha č. 4 - Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle §8

Příloha č. 5 - Hodnota bodu a výše úhrad podle §10

Příloha č. 6 - Hodnota bodu a výše úhrad podle §11

Příloha č. 7 - Hodnota bodu a výše úhrad podle §12

Příloha č. 8 - Hodnota bodu a výše úhrad podle §13

Příloha č. 9 - Koeficienty poměru počtu pojištěnců

Příloha č. 10 - Skupiny vztažené k diagnóze podle Klasifikace s relativními váhami těchto skupin

Příloha č. 11 - Výše úhrad hrazených služeb podle §9

Příloha č. 12 - Léčivé přípravky vyjmuté z paušální úhrady, z platby vyčleněné z paušální úhrady, z úhrady formou případového paušálu a z ambulantní složky úhrady

INFORMACE

242

VYHLÁŠKA

ze xxx 22. xxxxxx 2021

x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kompenzace xx výše xxxxx xx hrazené služby xxxxxxxxxx x roce 2021

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxx §1 odst. 2 zákona x. 160/2021 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytujícím xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 v roce 2021:

§1

(1) Tato xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výše xxxxx xx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxx x roce 2021 xxxxxxxx:

x) kompenzační xxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxx"),

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx hrazené služby (xxxx xxx "výše xxxxx") poskytované pojištěncům xxxxx §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 48/1997 Xx., o xxxxxxxx zdravotním pojištění x x xxxxx x doplnění některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx") x za hrazené xxxxxx poskytované pojištěncům x xxxxxxxxx členských xxxxx Evropské unie, xxxxxxxxx států Evropského xxxxxxxxxxxxx prostoru a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx1) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xx oblast xxxxxxxxx služeb2), (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx omezení xxx xxxxxx xxxxxxx x §3 xx 19 (xxxx xxx "xxxxxxxxx omezení") a

d) xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx péče,

b) x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx ambulantní péče, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx x xxxxxxxxxxxx x odbornostech 905, 919 a 927 xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx3) (dále xxx "xxxxxx xxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx péče v xxxxxxxxxxxx 603 x 604 xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) ambulantní xxxx x xxxxxxxxxxxx 222, 801, 802, 806 xx 810, 812 až 819 x 823 xxxxx xxxxxxx výkonů (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx 911, 914, 916, 921 a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x odbornostech 925 x 926 xxxxx xxxxxxx výkonů,

h) xxxxxxxxxx xxxx x odbornostech 902 x 917 xxxxx xxxxxxx výkonů,

i) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, poskytovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx lékařství,

j) xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona.

§2

(1) Xxxxxxxxxxx obdobím xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx 2019. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatele x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx rok 2021.

(3) Xx xxxxxxxxxxxx období xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x roce 2019, xxxxxxxxxxxxxx vykázané xx 31. března 2020 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxx 2020.

(4) Do xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx veškeré xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx 2021, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2022 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 31. května 2022.

(5) Pokud xxxxx x hodnoceném xxxxxx xx xxxxxxxx dvou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx součet xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxxxx pojištěncem xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odbornosti x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx alespoň jednou, x xxx, xx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx zdravotních služeb xxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřen x hodnoceném období xxxx xxxxxxxxxxx období xxxxxxxx, zahrnuje xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxx.

(3) X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx období xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx služby xxxx xxx jednou ze xxxxxxxxxx zdravotních pojišťoven, xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců xxxxx xxxxxx.

(4) Globálním unikátním xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x hodnoceném xxxx xxxxxxxxxxx období xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx jinak.

(5) Xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx referenčním xxxxxx xxxxxxxx, a xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní pojišťovny xxxxxxxxxx u daného xxxxxxxxxxxxx pouze xxxxxx.

(6) X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hrazené xxxxxx xxxx než xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(7) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx stanovení xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx použít xxxxxxx úhradových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelů, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x hodnoceném xxxxxx poskytují xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozsahu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx kterého se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx rozumí Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX-10)4).

§4

X případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zahraničním xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xx 19.

§5

(1) Pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx následné xxxxxxx péče, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx lůžkové xxxx, xx xxxxxxx xxxx, xxxx úhrad xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx záloh xx kompenzace xxxxxxx x přílohách č. 1, 9, 10 x 12 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. c) xxxxxx x pro hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxx xx zdravotní xxxxxxxxxxx uzavřenou xxxxxxxx xxxxxxx podle zákona, xx hodnota xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, regulační omezení x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 k xxxx xxxxxxxx.

§6

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx kombinovanou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx platbou x dorovnáním xxxxxxxx xxxx xxxxx seznamu xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx kompenzace xxxxxxx x příloze č. 2 x této vyhlášce.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxx vyhlášce xxxxxxxxx xxxxxx sjednané xx smlouvě mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx, kdy je xx pracovišti xxxxxxxxxxxxx xxx pojištěnce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx pracoviště xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí, s xxx, xx se xx ordinačních xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx věnovaná xxxxxxxxx službě x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§7

Xxx xxxxxxxxxxxxxxx ambulantní xxxx xxxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx péče xxxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx xx xxxxxxx bodu, xxxx úhrad hrazených xxxxxx, regulační omezení x xxxx záloh xx kompenzace xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx vyhlášce.

§8

Pro ambulantní péči xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ambulantní xxxx x xxxxxxxxxxxx 603 x 604 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.

§9

Xxxx xxxxx hrazených xxxxxx poskytovaných poskytovateli x xxxxx zubní xxxxxxxxx a příslušná xxxxxxxxx omezení xx xxxxxxx v příloze č. 11 x xxxx vyhlášce.

§10

Pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx a xxxx úhrad xxxxxxxxx xxxxxx stanoví x příloze č. 5 x xxxx xxxxxxxx.

§11

Pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx 911, 914, 916, 921 a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx 925 a 926 podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx bodu, xxxx xxxxx xxxxxxxxx služeb x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 6 x xxxx xxxxxxxx.

§12

Xxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx 902 x 917 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 7 x xxxx xxxxxxxx.

§13

Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx hrazených xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 8 x této xxxxxxxx.

§14

(1) Xxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx xxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,23 Kč, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle seznamu xxxxxx, xxx které xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx výši 1,13 Xx, a x výjimkou xxxxxx x. 06714 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1 Kč. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x. 06714 podle xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx období xxxxxxxxxx xxxxx úhrady xx xxxx xxxxxx v xxxx 2019.

(2) Xxx xxxxxxx služby poskytované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pacientů xxxxxxxxxx péče xxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx xx xxxxxxx hodnota xxxx xx xxxx 1,21 Xx, s xxxxxxxx xxxxxx přepravy xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx které se xxxxxxx hodnota bodu xx xxxx 1,13 Xx, x s xxxxxxxx xxxxxx č. 06714 podle seznamu xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx výši 1 Kč. Maximální xxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx výkony x. 06714 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x hodnoceném xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx za tyto xxxxxx x xxxx 2019.

§15

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx bodu xx xxxx 1,13 Xx,

x) neposkytující xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx 0,92 Kč.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxx x. 69 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx bodu xx výši 1,02 Xx.

§16

(1) Pro hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx hrazené xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx stanoví hodnota xxxx xx výši 1 Kč xxx xxxxxxxxx výkony x xxxxxx přepravy xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Pro xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx služby v xxxxx xxxxx lékařství x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxx služby xx xxxxxxx §9.

§17

(1) Pro komplexní xxxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx ve zdravotnických xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx 1 xxx xxxxxx xx výši 107,7 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 1 den xxxxxx xxx rok 2019. Xxxxxx-xx xxxxxx xx 1 xxx xxxxxx xxx rok 2019 xxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2019 včetně, xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx srovnatelným poskytovatelům. Xxxxxx za ubytování x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx výši xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, kterým je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx lázeňskou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, děti a xxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx 1 xxx pobytu xx xxxx 107,7 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxx xxxxxx xxx xxx 2019. Xxxxxx-xx xxxxxx xx 1 den xxxxxx pro xxx 2019 sjednána xx 31. prosince 2019 xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx příspěvkovou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx 30 Xx xx xxxxxxxx xxxxx x. 09543 podle xxxxxxx xxxxxx. Tento xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx během jednoho xxxxxxxxx xxxxxx pojištěnce.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx úhrada xx 1 xxx xxxxxx ve xxxx 980 Kč, která xx skládá xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx ve xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx tyto xxxxxx x pojištěnců, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xx kompenzaci xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx xxxx xx xxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx měsíce, xx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx měsíční xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxx,x ... xx xxxxxx na kompenzaci x měsíci x xxxxxxxxxxx období.

j ... xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x nabývá xxxxxx 1 až x, xxx x xx xxxxx, pro xxxxx je kalkulována xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx2019,x ... xx úhrada xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznané dny xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx2021,x ... xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx období.

k ... představuje xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxx 1 xx x-1, xxx x xx měsíc, xxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxx,x ... xx xxxxxx xx kompenzaci x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§18

(1) Za xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaný xxxxx x. 09543 xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxxxxxx úhrada xx xxxx 35 Xx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x. 09115 xxxxx seznamu výkonů, xxxxxxxx x pacientů x xxxxxxxxx X07.1 xxxx X69.75 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x 100 Xx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, za které xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x 300 Xx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příloh č. 1 až 8 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx podle odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx služby.

(4) Xxxxxxxx 1 xx nepoužije xx poskytovatele lázeňské xxxxxxx rehabilitační péče x na xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, xx poskytovatele x xxxxx zubní xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx 603 a 604 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§19

(1) Za xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxx xxxxx č. 09552 xxxxx seznamu xxxxxx xx xxxxxxx úhrada xx xxxx 16 Xx.

(2) Po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovateli 12 Xx xx xxxxx xxxxxxxxx listinného xxxxxxx xx elektronické xxxxxx.

§20

(1) Poskytovateli podle §6 xx 15, xxxxx x roce 2021 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xx 1. xxxxx 2021 xx 31. xxxxxx 2021 xxxxxxxxxx xxxxxxx služby x xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvýšených xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx mimořádných odměn xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx XxxxxxXxxxxxxxx,2021 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

XxxxxxXxxxxxxxx,2021 = xxx {0; Xxxxxx2021 - Xxxxxx2020}

xxx:

x xxx:

Xxxxxxxxxx ... xx xxxxxxx ve xxxx 75 000, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xxx které xx xxxxxxx xx xxxx 120 000.

PočetZP2020 ... xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytujících hrazené xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xx znění xxxxxxx k 31. xxxxxxxx 2020.

XxxxxXX2021 ... xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x 30. xxxxxx 2021.

XxxxxxxxXX2020 ... xx xxxxxx týdenních hodinových xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytujících xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx k 31. xxxxxxxx 2020.

XxxxxxxxXX2021 ... xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 30. xxxxxx 2021.

Xxxxxxxxxxx ... xx xxxxxxx týdenní xxxxxxxx kapacita úvazku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytujícího xxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxxx, která se xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxx poskytovatele

Hodnota Xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxx §6

25

xxxxxxxxxxxx xxxxx §7

30

xxxxxxxxxxxx xxxxx §8

30

xxxxxxxxxxxx xxxxx §9

35

xxxxxxxxxxxx xxxxx §10

40

xxxxxxxxxxxx xxxxx §11, x odbornosti 911, 914 x 916 xxxxx seznamu výkonů

35

poskytovatel xxxxx §11, x xxxxxxxxxx 921, 925 x 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx

40

xxxxxxxxxxxx xxxxx §12

35

xxxxxxxxxxxx xxxxx §13

30

xxxxxxxxxxxx xxxxx §14

40

poskytovatel xxxxx §15

40

Xxxxx ... je xxxxxxxxxx xxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxxx pojišťovny x xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxx x xxxxx A, xxxx 3, přílohy č. 2 k xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxx2021,1X ... xx xxxxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx od 1. xxxxx 2021 xx 31. xxxxxx 2021, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. května 2021 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do 31. července 2021, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxx2021,1X = PB2021,1Q + KP2021,1Q

kde:

PB2021,1Q ... xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2021 xx 31. xxxxxx 2021, xxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2021 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 31. července 2021.

XX2021,1X ... xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2021 do 31. xxxxxx 2021, xxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2021 x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxx xx 31. července 2021.

x xxx:

Xxxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxx2019,1X ... xx xxxxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2019 xx 31. xxxxxx 2019, xxxxx xx xxxxxxxxx následovně:

Porovnávací_hodnota_péče2019,1Q = XX2019,1X + KP2019,1Q

kde:

PB2019,1Q ... xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx uznané xxxxxxx xxxxxx poskytnuté v xxxxxx xx 1. xxxxx 2019 xx 31. xxxxxx 2019.

KP2019,1Q ... xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vykázané x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxx x období xx 1. ledna 2019 xx 31. xxxxxx 2019.

Xxxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxx2020,4X ... xx xxxxxxxxxxx hodnota hrazených xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2020 xx 31. prosince 2020, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. března 2021 x zdravotní pojišťovnou xxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2021, která xx xxxxxxxxx následovně:

Porovnávací_hodnota_péče2020,4Q = PB2020,4Q + XX2020,4X

xxx:

XX2020,4X ... xx xxxxx bodů xx xxxxxxx xxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. října 2020 do 31. xxxxxxxx 2020, xxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2021 a zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxx do 31. xxxxxx 2021.

XX2020,4X ... je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2020 do 31. xxxxxxxx 2020, xxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2021 x zdravotní xxxxxxxxxxx uznané xx 31. května 2021.

x xxx:

Xxxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxx2018,4X ... xx xxxxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytnutých x xxxxxx od 1. xxxxx 2018 do 31. xxxxxxxx 2018, xxxxx je vypočtena xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxx2018,4X = XX2018,4X + XX2018,4X

xxx:

XX2018,4X ... xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x období xx 1. října 2018 xx 31. xxxxxxxx 2018.

XX2018,4X ... xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznané hrazené xxxxxx poskytnuté v xxxxxx xx 1. xxxxx 2018 xx 31. prosince 2018.

(2) X poskytovatele, xxxxx x období od 1. října 2018 xx 31. prosince 2018 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxx2018,4X xxxxxxx ve xxxx 1.

(3) X xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x období xx 1. ledna 2019 xx 31. xxxxxx 2019 neposkytoval xxxxxxx služby xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx pojištěncům xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxx2019,1X xxxxxxx xx xxxx 1.

(4) Navýšení xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxxx xx výše xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xx 15.

(5) Záloha xx kompenzaci xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx navýšení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xx xxxxxxxxxx xx 31. července 2021.

§21

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2021.

Xxxxxxx:

Xxx. et Xxx. Xxxxxxx, XXX, x. x.

Příloha č. 1 x vyhlášce x. 242/2021 Sb.

Hodnota bodu, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5

X) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxx 2021 zahrnuje xxxxxxxxxxxx smluvně xxxxxxxxx xxxxxx úhrady xxxxx xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 3 úhrad x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 4, xxxxx x xxxxxx případového xxxxxxx xxxxx bodu 5, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zahraniční xxxxxxxxxx xxxxx bodu 6 xxxxx x xx xxxxxxxxxx péči xxxxx xxxx 7 (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx") x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 8. Xxx výpočet xxxxxxxxxxxx hodnot individuálně xxxxxxx xxxxxxxx složky xxxxxx, xxxxxxxx úhrady xxxxxx vyčleněné x xxxxxxxx xxxxxx, úhrady xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xx výpočtu zařazeny xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2019, xxxxxxxxxxxxxx vykázané xx 31. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznané xx 31. xxxxxx 2020.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sjednaná xxxxxx xxxxxx

2.1 Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx služby, xxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx úhradě, x xxxxxx vyčleněné x paušální xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx x bodech 3 xx 7.

2.2 Xxxx úhrad léčivých xxxxxxxxx x potravin xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx přípravek") xxxxxxxxxx xxxxxxxx "X" xxxxx §39 odst. 1 xxxxxxxx č. 376/2011 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx některá ustanovení xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, (xxxx xxx "vyhláška č. 376/2011 Sb."), xx stanoví podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaného xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx ceně maximálně xxxx xx výši xxxxxxx x bodech 2.2.1 až 2.2.3.

2.2.1 Xxx xxxxxxxxxx HIV/AID, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx profylaxi xxxxxxxxxx xxxx vystavených xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx syncytiálního xxxx xx xxxxxxx maximální xxxxxx xx jeden xxxxxx xxxxxx přípravek xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx 2019.

2.2.2 xxx xxxxxxx:

x)

Xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxxx, Psoriáza xxxxx)

x)

Xxxxxxx xxxxxxxx 1 (Astma, XXXXX)

x)

Xxxxxxx xxxxxxxx 2 (Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)

x)

Xxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx)

x)

Xxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx myelom, Xxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Podpůrná xxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx imunoproliferativní xxxxxx, Hematologie)

f)

Imunitní systém (Xxxxxxxxxxxxxxxx onemocněni Digitální xxxxxxxx x systémové xxxxxxxxxxxx, Polyangiitida, Xxxxxxxxxxxxx)

x)

Xxxxxxx (Xxxxxxxxxx X)

x)

Xxxxxxxxxxx xxxx (Xxxxxxx choroba, Gaucherova xxxxxxx, Metabolické xxxx)

x)

Xxxxxxxxxx 1 (Epilepsie, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxx)

x)

Xxxxxxxxxx 2 (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x)

Xxxxxxxxxx 3 (Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx)

X)

Xxxxxxx systém (Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

x)

Xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx venózní xxxxxx, Xxxxxxxxx degenerace, Xxxxxxxxxxxx - XX, Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx - xxxx)

x)

Xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx (Hepatocelulární karcinom, Xxxxxx xxxxx x xxxx, Nádory xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx ústrojí, Nádory xxxxx, Nádory xxxxxx, Xxxxxx xxxx, Xxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxx, Xxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxx xxxxx, Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xXXX, Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxx XX kůže, Xxxxx xxxxxxx, Maligní melanom, Xxxxxxxxxx xxxxxx)

x)

Xxxxxxxxxxx

x)

Xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx Lupus xxxxxxxxxxxxx Psoriatická xxxxxxxxx)

x)

Xxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxx choroba, Xxxxxxxxx xxxxxxxx)

x)

Xxxxxxxx fibróza

s)

Ostatní - výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x)

Xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx jater x xxxxxxxxx cest

se xxxxxxx xxxxxxxxx úhrada xxxxx:

xxx:

Xxxxxx,2021 ... xx maximální xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx.

x ... nabývá xxxxxx a xx x, xxx x xx s xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny uvedené x xxxx 2.2.2.

Xxxx.2019 ... xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx léčbu xxxxxxxxxx i.

Uhrt,2020 ... xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx 2020 xx léčbu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXx ... je xxxxx navýšení úhrady xxx xxxxxxx x, xxxxxxx x xxxx 2.2.3.

Xxxxxxxxx úhrada xx xxxxxxxxx pro všechny xxxxxxx xxxxxxxxxx dohromady.

2.2.3 Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx pro jednotlivé xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené x bodě 2.2.2 xxxxxxx xx výši:

Diagnostická xxxxxxx

Xxxxx navýšení xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

1,29

Xxxxxxx xxxxxxxx x

1,60

Xxxxxxx xxxxxxxx 2

1,24

Xxxxxxxxxxxxxx

1,00

Xxxxxxxxxxxxxxx

1,14

Xxxxxxxx xxxxxx

1,16

Xxxxxxx

1, 18

Xxxxxxxxxxx xxxx

1,03

Xxxxxxxxxx 1

1,26

Xxxxxxxxxx 2

1,05

Xxxxxxxxxx 3

1,20

Xxxxxxx xxxxxx

1,01

Xxxxxxxxxxxx

1, 16

Xxxxxxxxx - solidní xxxxxx

1,20

Xxxxxxxxxxx

1,00

Xxxxxxxxxxxx

1,03

Xxxxxxx xxxxxxxx

1,04

Xxxxxxxx xxxxxxx

1,80

Xxxxxxx

1,30

2.2.4 Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx celkový xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx 2.2.1 xx 2.2.3 xx uhradí xx předchozí xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovnou x poskytovatelem.

2.3 Xx xxxxx případ xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaný a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx indikováno testování xx onemocnění XXXXX-19, xx navyšuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x 1 113 Xx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do 30. června 2021 x o 614 Xx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx od 1. xxxxxxxx 2021:

x) za xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 82301 x 82304 podle xxxxxxx xxxxxx jde-l i x případ x xxxxxxxxx U07. X xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) jednou xxxxx xxx x xxxxxx x diagnózou X69.75 podle xxxxxxxxx xx klasifikace nemocí x xxx alespoň xxxxxx xxxxxxx výkon x. 82302 xxxxx xxxxxxx výkonů.

Tato xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 xx 6.

2.4 X xxxxxxx hospitalizace x xxxxxxxxx X07.1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaných a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx 20215) (dále xxx "Klasifikace"), u xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxx x. 55227 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxx některý z XX xxxxxxx č. 90901 až 90907 xxxxx Xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx o 59 064 Kč xx xxxxx ošetřovací xxx (xxxx xxx "XX") x. 00051 až 00078 xxxxx seznam x výkonů, xxxxxxxxxx xx 20 xxx xx prvního xxxxxxxxxx xxxxxx x. 82301 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX-19 pomocí xxxxxx XXX s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x XX XX-XxX-2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx nebyl xxxxxxxxx xxxxx x. 82301 xxx 82302 xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx během xxxxxxxxxx 180 xxxxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx X07.1 xxxxx xxxx xxxxxxx klasifikace xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaných a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, zařazených xxxxx Xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx splněna xxxxxxxx xxx věty xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o 39 967 Kč xx xxxxx OD č. 00051 xx 00078 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 20 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 82301 xxxxx seznam x výkonů xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxx metody XXX s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx XXXX-XxX-2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx poskytnut xxxxx x. 82301 xxx 82302 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 180 kalendářních dnů. Xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx uvedené x xxxxxx 3 xx 6 a xx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x onemocněním COVID-19.

2.5 X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx X07.1 xxxxx mezi národní xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných, xxxxxxxxxx x období xx 1. xxxxx 2021 xx 31. května 2021, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, xx úhrada poskytovatel x xxxxxxxx o 1 000 Xx xx xxxxx XX, x výjimkou OD x. 00051 až 00078 xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 20 dnů xx prvního xxxxxxxxxx xxxxxx x. 82301 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxx xxxxxx XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx XXX.X-XxX-2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx že xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. 82301 xxx 82302 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, kterýmkoliv xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 180 xxxxxxxxxxxx xxx. Toto xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx úhrady xxxxxxx v xxxxxx 3 xx 6.

3. Xxxxxxxx xxxxxx

3.1 Paušální xxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx skupin xxxxxxxxxx k diagnóze xxxxxxxxx v příloze č. 10, xxxxx X x xxxx vyhlášce.

3.2 Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období xxxxx x případy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx.

3.3 Xxx xxxxxx XX 00031 x 00032 xxxxx seznam x výkonů, xxxxxxx x xxxxxxxx úhrady, xx stanoví xxxxxxxx xxxxx za ošetřovací xxx xx xxxx 484 Kč.

3.4 Léčivé xxxxxxxxx vyjmuté x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x příloze č. 12 x této vyhlášce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx výši xxxxxx vykázané jednotkové xxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxx ceny x xxxx 2020.

3.5 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx péčí xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx si xxxxxxxxxxxx vyžádal, x xxxxx xx xxxxxxxxxx x době hospitalizace x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který xx účtuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X případů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx X07.1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 8230 1 x 82304 xxxxx xxxxxxx výkonů. U xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx 69.75 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí xx xx extramurální xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 82302 xxxxx seznamu xxxxxx.

3.6 Xxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx XXXxx,xx-X Xx,2021 xxxxx xxxxxx:

xxx:

XX2021,XX-XXX,X ... xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ukončených x xxxxxxxxxx období, zařazených xxxxx Xxxxxxxxxxx do xxxxxx vztažených k xxxxxxxx uvedených x příloze č. 10 xxxxx X x xxxx vyhlášce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx váhami 2021 xxxxxxxxx v příloze č. 10, xxxxx X x xxxx xxxxxxxx.

XX2019,XX-XXX,X ... xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 xxxxx A x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx váhami 2021 xxxxxxxx i v příloze č. 10, xxxxx X x této xxxxxxxx.

XX2021,X ... xx celková xxxxxxx vyžádané xxxxxxxxxxxx xxxx v rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ukončených x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx skupin xxxxxxxxxx x diagnóze xxxxxxxxx x příloze č. 10 xxxxx A x xxxx vyhlášce, oceněná xxxxxxxxx xxxx platnými x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx úhrady za xxxxxx xxxxxxxx materiál x zvlášť xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

xxx funkce ... xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x oboru xxxxxx hodnotu nejnižší.

a xxx xXX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx takto:

(i) XXX = XXxxx,2019 * 1,18

xxx:

XXxxx,2019 ... je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vykázané x zdravotní pojišťovnou xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxx

XXxxx,2019 ... xx xxxxxxx xxxXxxxxxx:

X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx XX xxx,2019 vypočte xxxxxxxxxx:

xxx:

XX2019,xx-0Xx.X-X,X ... xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepočtených xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 10, xxxxxxx X xx X x části X x této xxxxxxxx, vynásobených xxxxxxxxxxx xxxxxx 2021 xxxxxxxxx x příloze č. 10, částech X až D x části X x xxxx xxxxxxxx.

XXXX XXxxx,2019 ... xx xxxxxxx xxxx paušální xxxxxx x referenčním xxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx u poskytovatel x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

XXxxx,2019,Xx ... xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která se xxxxxxx xx výši 49 711 Xx xxx poskytovatele který xx xxxxxx centra xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxx x následujícího xxxxxxx: xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx specializované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx péče xxx dospělé, centrum xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pneumoonkochirurgické xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx vysoce specializované xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx nakažlivou xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách6). Xxxxx poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené xx xxxx první, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx onkologické xxxx x xxxxxxx xxxxxx alespoň xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx z následujícího xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx specializované cerebrovaskulární xxxx, centrum vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kardiovaskulární xxxx pro xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx podezřením xx xxxxxx xxxxxxxxxx nemoc, xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxx specializované xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx základní xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 44 977 Xx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx základní xxxxx xxxxxxx xx xxxx 37 875 Xx.

XX2019,X-X,X ... xx celková xxxxxxx xxxxxxxx extramurální xxxx x xxxxx xxxxxxx hospitalizací xxxxxxxxxxxx xxxxx bodu 3.2 xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, zařazených podle Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 10 částí X xx D x xxxxx X x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx bodu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx zvlášť účtovaný xxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxx xxxxxx přípravky.

ÚHR2019ISU ... xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x za xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxx maximum, xxxxx xxxxxx x xxxxx hodnot xxxxxxx xxxxxxxx.

(xx) lZP je xxxxx změny xxxxxxxx xxxxxxxxx takto:

4. Xxxxxx xxxxxxxxx x paušální xxxxxx

4.1 Xxxxxx vyčleněná x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hrazené xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx skupin vztažených x diagnóze xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxxxx X až X x této vyhlášce.

4.2 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx proměnných x referenčním xxxxxx xxxxx x případy xxxxxxxxxxxxx přepočtené xxxxxx Xxxxxxxxxxx.

4.3 Xxxxxx přípravky xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x uvedené x příloze č. 12 k xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx výši xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ceny x xxxx 2020.

4.4 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx péče xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx hospitalizace x xxxxxxxxx U07.1 podle xxxx národní xxxxxxxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxx nezahrnou xxxxxxxx výkony x. 82301 a 82304 xxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx hospitalizace x diagnózou X69.75 xxxxx mezinárodní klasifikace xxxxxx xx do xxxxxxxxxxxx péče nezahrne xxxxx xxxxxxxx výkonu x. 82302 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

4.5 Pro xxxxxxx xxxxxx vyčleněné x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx skupin vztažených x xxxxxxxx uvedených x příloze č. 10, xxxxxxx X xx F xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznané xx hodnocené xxxxxx, xx stanoví xxxxxx xx xxxx:

xxx:

XX2021,XX-XXX,XX ... xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, zařazených xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x příloze č. 10, xxxxxxx X x X x xxxx xxxxxxxx, vynásobených xxxxxxxxxxx xxxxxx 2021 xxxxxxxxx v příloze č. 10, xxxxxxx X x X k této xxxxxxxx.

XX2021,XX-XXX,XX ... xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxxxx X x X k této xxxxxxxx vynásobených relativními xxxxxx 2021 xxxxxxxxx x příloze č. 10, částech X a X x xxxx xxxxxxxx.

XX2021,X-X ... xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx hospitalizací xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x hodnoceném období, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x příloze č. 10, částech X xx F x xxxx vyhlášce, xxxxxxx hodnotami xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úhrady xx zvlášť účtovaný xxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXX2021,xx-XXX,XX xx xxxxxxxxxxxx základní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vypočtená xxxxxxxxxx:

1) X případě xx:

XXXxxxxxxx,2021 ≥ (1 + XXXX,xxxxxx * XXXX-XXX

xxx:

XXXxxxxxxx,2021 = XXXX,xxxxx * (1 + XXXX,xxxxx) * XXXX – XXX + (1 – XXXX,xxxxx) * XXXxxxxxxx,2021

2) X případě, xx:

XXXxxxxxxx,2021 ≤ (1 - XXXX,xxxxx) * XXXX-XXX

xxx:

XXX2021,XX -DRG,CE = XXXX,xxxxx * (1 - XXXX,xxxxx) * XXXX-XXX + (1 - XXXX,xxxxx) * XXXxxxxxxx,2021

3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

XXX2021.XX-XXX,XX = IZSvstupni,2021

IZS2021,CZ-DRG,CE ... xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx středně xxxxxxxxxxx hospitalizací xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1) X případě xx:

XXXxxxxxxx,2021 ≥ (1 + XXXX,xxxxx) * XXXX-XXX

xxx:

XXX2021,XX -XXX,XX = XXXX,xxxxx * (1 + XXXX,xxxxx) * XXXX-XXX + (1 - TSDF,horni) * XXXxxxxxxx,2021

2) V xxxxxxx, xx:

XXXxxxxxxx,2021 ≤ (1 - XXXX,xxxxx) * XXXX -XXX

xxx:

XXX2021,XX -XXX,XX = XXXX,xxxxx * (1 - RKDF,dolni) * ZSCZ-DRG + (1- XXXX,xxxxx) * XXXxxxxxxx,2021

3) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

XXX2021,XX -DRG,DP = XXXxxxxxxx,2021

XXX2021,xx-XXX,xX ... xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx kompenzace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

XXX1-42021,XX-XXX,XX,xxxx ... xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

XXXxxxxxxx,2021 ... xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

XX2019,XXx-XXX,X ... xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepočtených xxxxx xxxx 4.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, zařazených xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x diagnóze xxxxxxxxx v příloze č. 10, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, vynásobených xxxxxxxxxx x xxxxxx 2021 xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxx X x xxxx vyhlášce.

CM2019,CZ-DRG,D ... xx počet xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxx 4.2 poskytovatlem xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx uznaných, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období, xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace xx xxxxxx xxxxxxxxxx x diagnóze xxxxxxxxx x příloze č. 10 xxxxx X x xxxx xxxxxxxx, vynásobených xxxxxxxxxxx xxxxxx 2021 uvedenými x příloze č. 10, xxxxx X x xxxx xxxxxxxx.

XXxxxX1-42019XX-XXX,XX ... je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxx 4.2 poskytovatelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ukončených v xxxxxxx čtyřech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zaražených xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vztažených k xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxxxx X x X k xxxx xxxxxxxx, vynásobených xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx nepřímé náklady 2021 xxxxxxxxx v příloze č. 10, xxxxxxx X x X x xxxx xxxxxxxx.

XXX1-42019,XX-XXX,XX ... xx počet případů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxx 4.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx uznaných, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x diagnóze xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxxxx X x D x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2021 xxxxxxxx i x příloze č. 10, xxxxxxx X a D x xxxx vyhlášce.

CMM1-42019,CZ-DRG.B–H ... xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepočtených xxxxx xxxx 4.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx v prvních xxxxxxx xxxxxxxx referenčního xxxxxx, xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x diagnóze uvedených x&xxxx;příloze č. 10, xxxxxxx X xx X k této xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx relativními xxxxxx 2021 xxxxxxxxx x příloze č. 10 částech X xx H x xxxx xxxxxxxx.

XXX1-42021,XX-XXX.X–X ... xx xxxxx xxxxxxx hospitalizací xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx čtyřech xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vztažených x diagnóze xxxxxxxxx x příloze č. 10, částech X xx X x této xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2021 xxxxxxxxx x příloze č. 10 xxxxxxx B xx X x xxxx xxxxxxxx.

XXX1-42021,XX-XXX,XX ... xx xxxxx případů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ukončených x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období zařazených xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxxxx a X k této xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 2021 xxxxxxxx x x příloze č. 10 částech X x X x xxxx xxxxxxxx.

XX2019,XX-XXX,X–X ... xx xxxxx případů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 4.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10, částech X xx F x této xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx relativními xxxxxx 2021 xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxxxx X xx X k xxxx xxxxxxxx.

XX2019.xx-XXX.XX ... xx počet xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 4.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx podle Klasifikace xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x příloze č. 10, xxxxxxx X a D x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx váhami 2021 xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxxxx X x D x xxxx xxxxxxxx.

XXXxxxx,2019 ... xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx poskytovatelem xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úhrad xx xxxxxxx příplatku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nelékařské xxxxxxxxxxxx povolání střídavě xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx lůžkové xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx hospitalizací xxxxx xxxx 4.2 xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x referenčním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyčleněnou x xxxxxx n x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx k diagnóze xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxx X x xxxx xxxxxxxx.

XXxxxx,2019 ... xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx případů xxxxxxxxxxxxx přepočtených xxxxx xxxx 4.2 poskytovatelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxx1xx xxxxxx xxxxxxx úhradou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxx X x xxxx vyhlášce, xxxxxxx xxxxxxxxx bodu xxxxxxxx x referenčním xxxxxx, xxxxxx úhrady za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

x xxx xxxxxxx parametry obsažené x proměnných XXX2021,XX-XXX,XX x XXX2021,XX-XXX,XX xxxx xxxxxxxxx implementace CZ-DRG x xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx

XXXX-XXX

Xxxxxxxx xxxxx xxx XX-XXX

57 297

XXXX,xxxxx

Xxxxx xxxx-xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

0,1

XXXX,xxxxx

Xxxxx xxxx -koridor xxx xxxxxx homogenní xxxx

0

XXXX,xxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx sazeb xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

0,33

XXXX,xxxxx

Xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx sazeb pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

0,5

XXXX,xxxxx

Xxxxx xxxx-xxxxxxx pro středně xxxxxxxxx xxxx

0,2

XXXX,xxxxx

Xxxxx xxxx-xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

0,1

XXXX,xxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

0,33

XXXX,xxxxx

Xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

0,5

4.6 Xxx XX 0003 1 x 00032 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx den xx xxxx 484 Xx.

5. Xxxxxx formou xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx XX-X RG

5.1 Xxxxxx xxxxxx případového xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zařazené xxxxx Klasifikace xx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 xxxxxxx B X x X x xxxx xxxxxxxx.

5.2 Xxx XX 00031 x 00032 se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx ošetřovací xxx xx xxxx 484 Xx.

5.3 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx při xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepočtené xxxxxx Xxxxxxxxxxx.

5.4 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x úhrady xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx v příloze č. 12 x této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx vykázané xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx vykázané xxxxxxxxxx xxxx x xxxx 2020.

5.5 Vyžádanou xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx si xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx je pojištěnci x době xxxxxxxxxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s diagnózou X07.1 xxxxx xxxxxxxxx xx klasifikace nemocí xx do xxxxxxxxxxxx xxxx nezahrnou vykázané xxxxxx x. 82301 x 82304 xxxxx xxxxxx u výkonů. X případu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx X69.75 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 82302 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

5.6 Xxxx xxxxx x formou xxxxxxxxxxx xxxxxx u xx stanoví xxxx XXXxx,xx-XXX,2021 xxxxx výrazu:

ÚHRPP,CZ-DRG,2021 = XX2021,XX-XXX.XX * XXXX-XXX + CMred,2021,CZ -XXX,X * XXXX-XXX * XXXxxxx * XXXxxx - XX2021,XXX

xxx:

XX2021,XX-XXX,XX ... xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle Klasifikace xx skupin vztažených x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxxxx X x X x této vyhlášce, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2021 uvedenými v příloze č. 10, částech X x x této xxxxxxxx.

XX2021,XXX ... xx xxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx péče v xxxxx xxxxxxx hospitalizací xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx x diagnóze xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxxxx B, G x X x xxxx vyhlášce, xxxxxxx xxxxxxxxx bodu platnými x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úhrady xx xxxxxx účtovaný materiál x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přípravky.

KPTrans ... xx koeficient plnění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx 1,1 x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx transformačního xxxxx v xxxxx xxxxxxx psychiatrické xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. V xxxxxxxxx případech K Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 1.

XXXxxx ... je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx akutní xxxxxxxxxxxxx xxxx který nabývá xxxxxxx 1 x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxx 5.7. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx KPKrit xxxxxx hodnoty 0,9.

CMred,2021,cz-DRG,H ... xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který x xxxxxxxx následovně:

Pokud je xxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hospitalizací xxxxx xxxx 5.3 xxxxxxxxxx x referenčním xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxx X k xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx 30, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx casemix xxxxxxxxxx:

X ostatních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

X ... xxxxxx hodnoty 1,05 x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxx dané xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx podle xxxx 1 přílohy č. 9 x xxxx vyhlášce xxxxx xxx 0,1, x xxxxxxx 1,15 x xxxxxxx kdy xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dané pojišťovny x daném xxxxxx xxxxx bodu 1 přílohy č. 9 x této xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx 0,1.

XX2021,XX-XXX,X ... xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace do xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10, části H x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx váhami 2021 xxxxxxxxx v příloze č. 10, části X x této xxxxxxxx.

XX2019,XX-XXX,X ... xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepočtených xxxxx xxxx 5.3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou uznaných, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, zařazených podle Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 xxxxx k xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2021 xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxx X x této xxxxxxxx.

XXxxx,X,2021 ... xx xxxxx případů hospitalizací xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx do skupin xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxx H k xxxx xxxxxxxx.

XXxxx,X,2019 ... xx xxxxx případů xxxxxxxxxxxxx přepočtených xxxxx xxxx 5.3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xxxxxxxxxx x referenčním období, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vztažených x diagnóze uvedených x příloze č. 10, xxxxx X k xxxx xxxxxxxx.

X poskytovatele, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části xxxxxxxxxxx, neměl xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx skupin xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 xxxxx X xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx XXxxx,2021,XX-XXX,X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

x kde:

CMkompenzovaný2021,CZ-DRG,H ... xx redukovaný xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxx xx vypočítá následovně:

kde:

LOSmedian2019,CZ-DRG,H ... je xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx hospitalizací xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 5.3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxx X x xxxx vyhlášce.

LOSmedian2021,CZ-DRG,H ... xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem vykázaných x zdravotní pojišťovnou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxx X k xxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxxxxx, který x referenčním období xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx uzavřenou xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx péči xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx skupin vztažených x xxxxxxxx uvedených x příloze č. 10, xxxxx X, hodnota CMkompenzovaný2021,CZ-DRG,H xx xxxxxxx xx xxxx XX2021,XX-XXX,X.

5.7 Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kritérií xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 20. května 2022:

x) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx uznaných případů xxxxxxxxxxxxx ukončených x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace xx xxxx v příloze č. 10, xxxxx X x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx ukončeny přeložením xxxxxxxx k poskytovateli xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx 60 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hospitalizací xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx do xxxx x příloze č. 10, xxxxx X x xxxx vyhlášce.

b) Počet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hospitalizaci u xxxxxxxxx v hodnoceném xxxxxx, xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx xxxx x příloze č. 10, xxxxx X x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pacienta x xxxxxx poskytovateli xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 10 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xxxxxxx hospitalizací xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx bází x příloze č. 10, xxxxx X x této vyhlášce.

c) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepřetržitou xxxx x xxxxxx 24 xxxxx xxxxx 7 dní x xxxxx při xxxxxx xxxxxxxx x hospitalizacím xxxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace xx bází x příloze č. 10, xxxxx H x xxxx xxxxxxxx.

6. X případě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dále x případě xx xxxxxxxxxxxx poskytne x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx 50 x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx tyto xxxxxxx xxxxxx následovně:

Úhrpod50,EU.CZ -DRG,2021 = XXxxx50,XX,XX-XXX,X-X,2021 * XXXX-XXX - XXxxx50,XX,2021 + XXxxx50,XX -XXX,X,2021 * XXXX-XXX * XXXxxxx * KPKrit + XXXX,XX-XXX,X,2021 * XXXX-XXX

xxx:

XXxxx50,XX.XX-XXX,X-X,2021 ... xx počet xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx období, zařazených xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vztažených x xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 10 xxxxxxx X xx G k xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2021 xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxxxx X až X k xxxx xxxxxxxx.

XXxxx50.XX-XXX,X,2021 ... xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx v hodnoceném xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx skupin xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 10, xxxxx H x xxxx vyhlášce, vynásobených xxxxxxxxxxx xxxxxx 2021 xxxxxxxx x x příloze č. 10, xxxxx X x xxxx xxxxxxxx.

XXXX.XX-XXX,X,2021 ... xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných, ukončených x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 xxxxx X x této xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx relativními xxxxxx 2021 xxxxxxxxx x příloze č. 10, xxxxx X x xxxx xxxxxxxx.

XXxxx50,XX,2021 ... xx celková hodnota xxxxxxxx extramurální xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem vykázaných x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období, zařazených xxxxx Xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 10 x této xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx platným x x xxxxxxxxxx období xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx účtovaný materiál x xxxxxx účtované xxxxxx přípravky.

7. Xxxxxxxxxx xxxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxx u specializované xxxxxxxxxx péče, xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx 603 x 604 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, hrazených xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství x xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro děti x xxxxxx, hrazených xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xx vyjmenovaných xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, lékařské xxxxxxxxxxxx xxxxxx x hrazených xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxx x odbornostech 902, 903, 905, 911, 914, 917, 919, 921 925, 926 x 927 podle xxxxxxx výkonů (xxxx xxx "ambulantní xxxx") xxxxxxxx výkonů, xxxxxxx xx xxxxxxxx vyšetření xxxxxxxx při příjmu x xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

7.1 Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x oboru všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x dorost, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kapitačně xxxxxxxxx xxxxxxx, kom xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx výkonů, se xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx hrazených xxxxxx stanoví xxxxx přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx úhrady uvedené x části A xxxx 2 xxxx. x) x xxxxxx 7, 8 a 14 x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx X přílohy č. 2 k xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx poskytované poskytovateli x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx.

7.2 Xxx specializovanou xxxxxxxxxx péči, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 305, 306, 308 nebo 309 xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx bodu xxxxxxx xxxxx xxxxx X xxxx 1 x 2 přílohy č. 3 x této xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx X xxxx 1 xxxx. x) x xxxx 2 xxxx. x), x) a x) se xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úhrady xxxxx xxxxx X xxxx 3 přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx X bodu 9 přílohy č. 3 x xxxx vyhlášce a xxxxxxxxx omezení xxxxxxx x xxxxx B přílohy č. 3 x této xxxxxxxx.

7.3 Pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hrazené xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 806 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x výkonů x. 09115, 82301, 82302 x 82304 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x pacientů x xxxxxxxxx X07.1 xxxx U69.75 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx hodnota bodu xxxxxxx xx výši xxxxxxx xxxx podle xxxx 2 a 3 přílohy č. 5 k xxxx xxxxxxxx, přičemž xxxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxx x bodě 2 xxxx. b) x c), a x xxxxxx 5, 6 x 7 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxx. x) x bodů 4, 8 x 9 přílohy č. 5 x xxxx xxxxxxxx e nepoužijí.

7.4 Xxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx 603 x 604 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle seznamu xxxxxx xx xxxxxxx xxxx stanoví xxxxx xxxxx A xxxx 1 přílohy č. 4 k xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx hod noty xxxx xxxxx xxxxx X xxxx 2 x 3 přílohy č. 4 x této xxxxxxxx, xxxxxxx celkové xxxxxx xxxxx části A xxxx 5 přílohy č. 4 x xxxx vyhlášce, xxxxxxxx úhrady xxxxx xxxxx X xxxx 12 přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx omezení xxxxxxx x xxxxx X přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnkám, xxxxxxxxxxxxx x poskytovatele xxxxxxx 12 xxxxxx xxxx začátkem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx X xxxx 4 xxxx. x) xx c) přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx se stanoví xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 4 xxxx. x) až x) přílohy č. 4 x&xxxx;xxxx vyhlášce. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnkám xxxxxxxxxxxxx u poskytovatele xxxx xxx 12 xxxxxx xxxx začátkem xxxxxxx xxxxxxxxx těhotenství, xx hodnota bodu xxxxxxx podle xxxxx X xxxx 1 přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxxx odbornosti 613 xxxxxxx x xxxxx X přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxx B přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx.

7.5 Xxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx v odbornostech 911, 914, 921 x 925 xxxxx xxxxxxx xxxxxx hrazené xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx podle bodu 1 x 2 přílohy č. 6 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx navýšení xxxxxxx xxxx podle xxxxx A xxxx 3 přílohy č. 6 x xxxx xxxxxxxx, navýšení xxxxxx podle části X xxxx 9 přílohy č. 6 x této xxxxxxxx x výpočet xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 4 přílohy č. 6 x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 926 xxxxx seznamu xxxxxx hrazené xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx bodu xxxxxxx xxxxx xxxxx B xxxx 4 přílohy č. 6 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx navýšení úhrady xxxxx části X xxxx 7 přílohy č. 6 x xxxx xxxxxxxx x výpočet xxxxxxx xxxxxx xxxxx části X xxxx 4 přílohy č. 6 k xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

7.6 Xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 902 x 917 xxxxx xxxxxxx xxxxxx hrazené podle xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx stanoví xxxxx bodu 1 x 2 přílohy č. 7 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxx xxxxx bodu 3 x výpočet xxxxxxx úhrady xxxxx xxxx 4 přílohy č. 7 x xxxx vyhlášce xx nepoužije.

7.7 Pro xxxxxxx služby poskytované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx se xxxxxxx xxxx stanoví xxxxx xxxxx X bodů 1 až 3 přílohy č. 8 k xxxx xxxxxxxx, přičemž regulační xxxxxxx uvedená x xxxxx X přílohy č. 8 x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ukazatelů xxxxxxxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 8 x této xxxxxxxx se xxxxxx xx navýšení xxxxxxx xxxx podle xxxxx X a xx xxxxxxx služby podle xxxxx X přílohy č. 8 x této xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx úhrady xxxxx xxxx 7.15.

7.8 Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx podle §15.

7.9 Hrazené služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx zubní lékařství xx hradí xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx 0,95 Kč.

7.10 Xxxxxxx xxxxxx poskytované x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxx xxxxxx x. 09563 podle xxxxxxx xxxxxx, se xxxxx xxxxx §16.

7.11 Hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 006, 305 306, 308 x 309 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxx xxxxxx x hodnotou xxxx ve xxxx 1,04 Kč. Xxxxxxx xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 905, 919 a 927 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů s xxxxxxxx xxxx ve xxxx 1,01 Kč.

7.12 Xxxxxxx xxxxxx poskytované x xxxxxxxxxx 806 xxxxx seznamu xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx bodu xx xxxx 1,11 Xx x xxxxxx x. 95198, 95199, 95201, 95202 a 95203 podle xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1,10 Xx. Xxxxxx novorozeneckého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 81747, 81755, 81753, 93121, 93124, 93281 x 93123 podle xxxxxx u xxxxxx x xxxxxx screeningu xxxxxxxxx kolorekta xx xxxxx podle xxxxxx x výkonů x xxxxxxxx xxxx ve xxxx 1,13 Xx. Xxxxxx č. 82301, 82302 x 82304 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxxx u pacientů x xxxxxxxxx 07.1 xxxx X69.75 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí xx hradí xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx ve xxxx hodnoty bodu xxxxx xxxx 2 xxxx. x) přílohy č. 5 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxx x. 09115 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxxx x xxxxxxxx x diagnózou X07.1 xxxx X69.75 podle xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx xx hradí podle xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx bodu xx xxxx 1,10 Kč.

7.13 Xxxxxx č. 88101 x 09563 podle xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx bodu xx xxxx 1 Xx.

7.14 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

XxxXxx,2021 = xxx [XxxXxx,2020 * 1,25; xxx (Úhrurg,2020; PBUrgent * XXXxxxxx)]

xxx:

XXXxxxxx ... xx xxxxx xxxx xx xxxxxx x. 06720, 06726, 06727, 06728 x 06729 xxxxx seznamu xxxxxx.

XXXxxxxx ... xx hodnota xxxx xxx výkony urgentního xxxxxx, která xx xxxxxxx xx xxxx 1 Kč.

ÚhrUrg,2020 ... je xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx, které zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x roce 2020. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx x xxxx 2020 xxxxxxxxxxxx péči xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx ÚhrUrg,2020 xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

7.15 Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vykázané hrazené xxxxxx xxxxx xxxx 7.1 xx 7.10 xx xxxxxxx ve xxxx:

xxx:

Xxxxxxx_xxxx2019 ... xx hodnota xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznané ambulantní xxxx podle xxxx 7.1 xx 7.10 x referenčním xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx_xxxx2019 = Xxxxxxx_xxxx2019,xxxxx + Xxxxxxx_xxxx2019,xxx

x xxx:

Xxxxxxx_xxxx2021 ... xx xxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ambulantní xxxx xxxxx bodů 7.1 xx 7.10 x xxxxxxxxxx období xxxxx xx xxxxxxxxx následovně:

Hodnota_péče2021 = Xxxxxxx_xxxx2021,xxxxx + Xxxxxxx_xxxx2021,xxx

x xxx:

Xxx_xxx2019 ... xx celková xxxx úhrady poskytovateli xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bodů 7.1 xx 7.10, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx účtovaných xxxxxxxx přípravků xxxxxxxxxx xxxxxxxx "X" xxxxx §39 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 376/2011 Xx. a s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 12 x xxxx vyhlášce.

Úhr_amb2021,kompl ... xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 7.3, která xx stanoví xx xxxx:

xxx:

Xxx_xxx2019,xxxxx ... xx xxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx xxxxx xxxx 7.3, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx účtované léčivé xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx materiál x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "S" podle §39 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 376/2011 Xx. x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 12 k xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vypočtená xxxxx :

xxx:

Xxxxxxx_xxxx2019,xxxxx ... xx hodnota xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 7.3 x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx následovně:

kde:

PBi,2019,kompl ... xx xxxxx xxxx za xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxx hrazené xxxxxx podle bodu 7.3 xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x=1 xx n, xxx x xx xxxxx výkonů xxxxx xxxx 7.3 xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx u výkonů xx xxxxx xxxxxxx x 1. lednu 2021.

XXx,2021 ... xx hodnota bodu xxxxxxxxxx daném x xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §15 x 16, xxxxx xxxx 7.9 x xxxxx příloh č. 2 xx 8 x xxxx xxxxxxxx, xxx i=1 až x, xxx m xx xxxxx výkonů xxxxx xxxx 7.1. xx 7.10.

KP2019,kompl ... xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bodu 7.3, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx 2019 xx xxxxxxxxx cenu (dvě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx společně xxx xxxxxxxxxxxx společně cystická xxxxxxx 36150 mutací, Xxxxxxxxx HLA 827, XXXX xxxxxxx).

XXX16/7,xxxxx ... xx xxxxxxxxxx xx prodloužený xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx 114 v xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx hrazené služby xxxxxxxxxxx xxxxxxx 16 xxxxx xxxxx 7 xxx x týdnu xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx jednom xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx pracovišti x xxxxxxx 1 x ostatních xxxxxxxxx.

x xxx:

Xxxxxxx_xxxx2021,xxxxx ... xx xxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxx 7.3 x hodnoceném xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

XXx,2021,xxxxx ... xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, kde x=1 xx n, xxx x je xxxxx výkonů xxxxx xxxx 7.3.

XX2021,xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx služby xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx xxxxx bodu 7.3.

x xxx:

Xxx_xxx2021,xxx ... je úhrada xx poskytovatelem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 7.1, 7.2 x 7.4 až 7.10, xxxxx xx xxxxxxx ve xxxx:

xxx:

xxx_xxx ... xx xxxxx změny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

x xxx:

Xxx_xxx2019,xxx ... xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 7.1, 7.2 x 7.4 xx 7.10, xxxxx xxxxxx xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx označených xxxxxxxx "X" xxxxx §39 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 376/2011 Xx., x x xxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxxxxxxx x příloze č. 12 x této xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx:

xxx:

Xxxxxxx_xxxx2019,xxx ... xx hodnota xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ambulantní xxxx xxxxx xxxx 7.1, 7.2 x 7.4 xx 7.10 x referenčním xxxxxx, xxxxx xx vypočtena xxxxxxxxxx:

xxx:

XXx,2019,xxx ... xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vykázané x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v referenčním xxxxxx, xxx i=1 xx n, kde x xx počet xxxxxx xxxxx xxxx 7.1, 7.2 a 7.4 až 7.10, xxxxxxx se použijí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx seznamu výkonů xx znění xxxxxxx x 1. lednu 2021.

XX2019xxx ... xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období xxxxx xxxx 7.1, 7.2 x 7.4 xx 7.10.

XXX16/7,xxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx provozní xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx 113 v xxxxxxx, xx poskytovatel xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx hrazené služby xxxxxxxxxxx alespoň 16 xxxxx denně 7 xxx v xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx 1 x ostatních xxxxxxxxx.

x. xxx:

Xxxxxxx_xxxx2021,xxx ... xx xxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 7.1, 7.2 x 7.4 xx 7.10 x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

XXx,2021,xxx ... xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx uznaných xxxx xx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, kde x= 1 až x, xxx n je xxxxx výkonů podle xxxx 7.1, 7.2 x 7.4 xx 7.10.

XX2021,xxx ... xx xxxxxxx korunových xxxxxxx xx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx období podle xxxx 7.1, 7.2 x 7.4 xx 7.10.

x kde:

IZGAUP ... xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

XXXX2021 je xxxxx globálních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx období xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 7.1, 7.2 x 7.4 xx 7.10.

XXXX2019 xx xxxxx globálních ambulantních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zdravotní pojišťovnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 7.1, 7.2 x 7.4 xx 7.10.

7.16 Xxxxxx xxxxxxxxx uvedené x příloze č. 12 x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx vykázané xxxxxxxxxx xxxx, maximálně xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx 2020.

7.17 X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxx v bodech 7.1 xx 7.15 xxxxxxxxxxx pojištěncům nebo 50 a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x hodnotou xxxx xx xxxx 133 Kč.

8. Xxxxxxx xxxxxx

8.1 Za xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx č. 78890 xxxxx seznamu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 10 000 Xx.

8.2 Hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovateli x xxxxxxxxxx 005 xxxxx seznamu xxxxxx xx hradí xxxxx xxxxxx u xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1,04 Xx.

8.3 Za xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x. 09564 xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxxxxxx xxxxxx xx výši 1 000 Kč.

8.4 Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx příjmem i xxxxxxxxxx xxxxxx lékařské xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x X x 2 700 000 Kč, xxx X xxxxxx xxxxxxx xx 0 xx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx okrese, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx 1 přílohy č. 9 x xxxx xxxxxxxx.

9. Xxxxxxxxxx do 180 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovateli 1,70 Xx za xxxxxx uznanou xxxxxxx xx receptu xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v hodnoceném xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx došlo k xxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxx či částečně xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.

10. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2021, x to xx výši xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 2.5 vztahujícího se x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelem xx 31. července 2021 x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxx.

X) Xxxxxxx služby xxxxx §5 xxxx. 2

1. Xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx péče, xxxxxxxxxx xxxxxxx péče, xxxx ošetřovacího dne 00005 x zvláštní xxxxxxx xxxx hospicového xxxx podle §22a xxxxxx

x) Xxxxxxxx sazba xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx se stanoví xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx XX xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx x xxxxxx přípravky xxxxx §17 xxxx. 6 xxxxxx, xxxxxx, kterým x se vykazuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkony xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxx xxxxxx xx xxxxx za xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x hodnoceném období, x výjimkou xxx xxxxxxxxxxxxx XX 00021 00026, 00031, 00032, 00098 x 00099, xx stanoví xx xxxx:

XXXX,2021 = XX * XXXX,2020

xxx:

XXXX2020 ... xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx 2020, xxxxxx xxxxxxxx úhrad xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx střídavě xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx plynoucích z xxxxxx kvalitativních xxxxxxxx x xxxx 2020.

XX&xxxx; ... je koeficient xxxxxxxx stanovený x xxxxxxxxx x) a x).

x) XX se xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx pacienta xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx :

x. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx XX xxxxxxx xx xxxx 1,08,

ii. Xxx kategorii xxxxxxxx 2 podle xxxxxx x xxxxxx xx XX xxxxxxx xx xxxx 1,08,

xxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx XX xxxxxxx xx xxxx 1,09,

iv. Xxx xxxxxxxxx pacienta 4 podle seznamu xxxxxx xx XX xxxxxxx ve výši 1,09,

x. Xxx kategorii xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx XX xxxxxxx xx výši 1,09.

x) XX xxxxxxxxxx v xxxxxx x x) xx xxxx xxxxxx x 0,003 xxx xxxx xxx XX xx každé kritérium, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx splňuje. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx hodnoceného xxxxxx. Jedná xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxx XX:

x. Personální xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxx na sledovaném xxxxxxxxxx):

(1) Sestra xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx - průměrně alespoň 0,4 xxxxxx xx 120 xxxxx xxx XX 00005, 00022, 00023, 00024 x 00030,

(2) Xxxxxxxx terapeut - xxxxxxxx xxxxxxx 0,4 xxxxxx na 120 lůžek pro XX 00005, 00022, 00024, 00027, 00028 x 00030,

(3) Ergoterapeut - xxxxxxxx alespoň X xxxxxx na 120 lůžek, xxx XX 00024 x 00005,

(4) Xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx xx 120 xxxxx pro OD 00024,

(5) Xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx 0,4 xxxxxx xx 120 lůžek xxx XX 00005, 00022, 00024 a 00030.

xx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx - xxxxxxx 2,5 xxxxx xx pokoj u XX 00005, 00022, 00023 x 00024,

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxx 75 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x XX 00005, 00022, 00023 a 00024.

x) Xxxxxxxx sazba xx xxxxx den xxxxxxxxxxxxx OD 00021 x 00026 xxxx xxxxxxxxx podle vzorce xxxxxxxxx x xxxxxx x x), přičemž xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1, 2, 3 x 4 xxxxx xxxxxxx výkonů x xxx xxxx XX xxxxxxx xxxxxxx KN xx xxxx 1,12 xx 120. xxx xxxxxxxxxxxxx x hodnota 1,08 xx 121. xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx prvního xxx xxxxxxx xx lůžko xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx propustek. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx započala před 1. lednem 2021 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx od 1. xxxxx 2021. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx seznamu xxxxxx xx xxxxxxx XX xxxxxxx xx xxxx 1,09.

x) Xxxxxxxxx výše xxxxxxxx xxxxx XX 00021 a XX 00026 xxxxx písmene x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx psychiatrické xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podle věty xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx xxxxxxx x).

x) Xxxx paušální xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx XX 00031, 00032, 00098 x 00099 xx stanoví x xxxxxxxxxx období xx výši xxxxx xxxx sjednána na xxx 2020, xxxxxxxx x 4 %.

h) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx u pojištěnce x diagnózou U07.1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2021 xx 31. xxxxxx 2021 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx do 20 xxx xx xxxxxxx poskytnutí výkonu x. 82301 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx screeningového xxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxx xxxxxx XXX s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx XXXX­XxX-2 s pozitivním xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx nebyl poskytnut xxxxx x. 82301 xxx 82302 podle xxxxxxx výkonů, kterýmkoli x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 180 xxxxxxxxxxxx xxx, se navyšuje x 1 000 Xx.

x) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx se poskytuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxx do xxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx měsíce, xx xxxxx xx záloha xxxxxxxxxxx. Xxxx měsíční xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxx,x ... xx xxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx období.

i ... xxxxxx xxxxxx 1 xx x, xxx n xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x typu XX xxxxxxxxxxxx poskytovatelem x xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX,2021,x ... xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx kombinaci kategorie xxxxxxxx a xxxx XXx, xxxxx písmen x) xx g).

j ... představuje xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxx 1 xx m, xxx m je xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

XX2019,xx ... xx počet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx pojišťovnou uznaných xxxxxxxxxxxx dnů xxxx x kategorie x x měsíci j xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XX2021,xx ... xx počet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xxxxxxxxxxxx dnů typu x xxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x ... xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx hodnot 1 xx x-1, xxx x xx xxxxx, xxx který je xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxx,x ... xx xxxxxx na xxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx i) xx xxxxx xxxxxxxx 2021 xx xxxxxx x úhradu xxxxx xxxxxxx x) vztahující xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem vykázaným xx 31. xxxxxxxx 2021 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

x) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxx xxxxxx d) x) x x) x xxxxxx za XX 00021, 00026 se xxxxxxx podle xxxxxxx x).

2. Úhrada následné xxxxxxxxxx xxxx, dlouhodobé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x následné komplexní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

x) XX 00015, 00017 a 00020 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx bodu xx xxxx 1,22 Kč xxx XX 00015, 120 Kč pro XX 00017 x 1,19 Xx xxx XX 00020.

b) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce xxx 18 xxx xxxx maximálně 90 XX 00017, xxxxxxxx xx xxxxxxx dne xxxxxxx na lůžko xxxxxxxx intenzivní xxxx (xxxx jen "XXX"), xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx pracoviště XXX xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX.

x) Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 18 xxx xxx x xxxxxxxxx 365 OD 00017, xxxxxxxx od prvního xxx přijetí xx xxxxx XXX, xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx hrazených XX 00017 na xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce xx 18 xxx xxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny.

d) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 190 XX 00020, xxxxxxxx od xxxxxxx xxx přijetí xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "XXXX") xxxxxx xxxxxxxx na xxxx pracoviště XXXX xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxx xxxxxxx xx jiné xxxxxxxxxx DIOP xx xxxxx pouze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx. Zdravotní pojišťovna xxxx udělit předchozí xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

x) XX 00033 x 00035 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1 Kč.

f) Xx xxxxx poskytovatelem vykázaný x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxx XX 00017 xxxxx xxxxxxx výkonů, xxxxxxxxxx pacientům x xxxxxxxxx X07.1 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí xx 20 dnů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 82301 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx COVID- 19 xxxxxx xxxxxx XXX x pozitivním xxxxxxxxx xxxx výkonu x xxxxxxx xxxxxxxx XXXX-XxX-2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx poskytnut výkon x. 82301 ani 82302 podle xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxx 180 xxxxxxxxxxxx xxx, xx poskytovateli xxxxxxxx xxxxxx o 39 967 Kč.

g) Za xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XX 00015, 00020, 00033 x 00035 xxxxx seznamu xxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxx xx 1. xxxxx 2021 xx 31. xxxxxx 2021 xxxxxxxxx xxxxxxxxx X07.1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do 20 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonu x. 82301 podle seznamu xxxxxx nebo výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxx metody XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx výkonu x xxxxxxx antigenu SARS-CoV-2 x xxxxxxxxxx výsledkem x případě, xx xxxxx xxxxxxxxx výkon x. 82301 ani 82302 podle seznamu xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 180 xxxxxxxxxxxx xxx, se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x 1 000 Xx.

x) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx měsíčně, a xx xx výši xxxxxxxx xxxxx y xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx písmene x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2021, x xx xx XX xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2021 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznané.

3. Xxxxxx xxxxxxxxxx péče x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x výjimkou xxxxxx xxxxxx péče xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx

x) Xxx ambulantní xxxx hrazenou xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx X xxxx 7 přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

x) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytované xxxxx §22 písm. x) xxxxxx xx xxxxxxx výše xxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx podle seznamu xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1,16 Xx.

x) X xxxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xxxxxxxxxx pojištěnců x xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx x diagnóz X00 xx C97, X10.3 xx E10.7, X11.3 xx X11.7, X00 až F99, X09 xx X99 xxxx X60 - X69 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx xxxxxxxx 25 %, xxxxxxxx se hodnota xxxx x 0,02 Xx.

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx výkony xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx:

xxx:

XXXxx,x ... xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx j xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

XX ... xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx 1,02 x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců v xxxxxxxxxx období s xxxxxxxx z xxxxxxx X00 až X97, X10.3 xx E10.7, X11.3 xx 11.7, X00 až X99, 09 xx 99 xxxx X60 - X69 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců x xxxxxxxxxx období xxxxxxxx 25 %, x xxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXxx ... je xxxxxxx počet poskytovatelem xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXxxx ... je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx stanoví xx xxxx 0,86 Xx.

XXxx ... xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

xxx ... xxxxxx xxxxxxx, která xxxxxx z xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

XX07.1 ... je xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx, kterému xxxx v xxxxx xxxxxx potvrzena xxxxxxxx X07.1, xxxxx výše xxxx 10 Xx xx xxxxx xxxxx x. 06613 podle xxxxxxx xxxxxx vykázaný xx xxxxxx pojištěnce.

j ... xxxxxx xxxxxx 1 až x, kde x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřených v xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXxxx ... je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

xxx:

Xxxxxx ... xx xxxxxxx úhrada xxxxxxxxxxxxx za výkony, xxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXxxx,x ... je xxxxx vykázaných xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x referenčním xxxxxx.

x ... nabývá xxxxxx 1 až x xxx x xx počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) X xxxxxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovit x&xxxx;xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytoval xxxxx x části xxxxxxxxxxxx xxxxxx, použije zdravotní xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx celkové výše xxxxxx xxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxx poskytovatelů.

f) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hrazené xxxxxx 30 x xxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, výpočet celkové xxxx xxxxxx podle xxxxxxx x) e xxxxxxxxx.

4. Xxxxxx ošetřovatelské xxxx poskytované xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle zákona

a) Xxxxxxxxxxxx x se xxxxxxxx xxxxxx x 10 Xx za xxxxx xxxxx č. 06613 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxx xxxxxx potvrzena xxxxxxxx X07.1. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výpočtu xxxxxxx xxxx xxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x hodnoceném xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hrazené služby 30 a xxxx xxxxxxxxxxx příslušné zdravotní xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx nepoužije, xxxxx xxxx xxxxxxxx úhrady xx xxxxx xxxxx x. 06613 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx X07.1 sjednáno xx xxxxxxxx smlouvě nebo xxxxxxx xx zvláštní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx xx xxx 2021.

C) Xxxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxx paušální úhrady, xxxxxx vyčleněné x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx případového xxxxxxx

1.1 Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1.4 zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx 30. xxxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hodnotami xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx období xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx x referenčním xxxxxx, a xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxx x poskytovateli xxxxxxxxxx týden xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx náhodného xxxxxx případů xx x revizi vybraných xxxxxxxxxxxx případů.

1.2 Revizi xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx 1.4 písm. x) zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx pouze

a) xx xxxxxx x v XXX xxxx, x xxx xxxxxxxxxxxx vykázal 10 xx méně xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xx X xxxxxxx x XXX bazi, x xxx poskytovatel xxxxxxx xxxx xxx 10 případů x xx xxx nebyla xxxxxxxxx revize xxxxx xxxx 1.4 xxxx. x) xxxx x), xxx X se xxxxxxxx jako 10 xxxxxxx xxxx 10 % případů xxxxxxxxxx x xxxx XXX xxxx.

1.3 Na XXX xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx vykázal xxxx xxx 10 xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1.4 xxxx. b) nebo x), s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 1.2 písm. x).

1.4 Xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx zjistí při xxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx ve vykazování x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx, x jejichž xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx XX xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sníží xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx počet xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen XX) xxxxx:

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx případu níží XX x:

(XXxxxxxxx - XXxxxxxxxxxx) x 2

xxxx

x) xxx xxxxxx, xxx xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zařazených xxxxxxx v xxxxx XXX xxxx, xxxxx XX x:

((XXxxxxxxx - XXxxxxxxxxxx) / (XXxxxxxxx)) x ∑ CM xxxx x 0,2

xxxx

x) xxx xxxxxx, při xxxxx xxxx prokázáno xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zařazených xxxxxxx x xxxxx XXX xxxx, sníží CM x:

((XXxxxxxxx - XXxxxxxxxxxx) / (CMpůvodní)) x ∑ CM baze x 0,8

kde:

CM ... xxxx xx xxxxxx relativních xxx xxxx úhradových tarifů xxxxxxxxx DRG baze.

DRG ... xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx.

XXX ... xxxxxxx xx skupina xx skupin xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle.

Statisticky xxxxxxxx xxxxx případu xxxxxxxxx DRG xxxx ... xx xxxx xxx 5 % xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhodného xxxxxx, xxxxxxxxx však 30 xxxxxxx x xxxxx příslušné XXX xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx méně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxx ... xx méně xxx 5 % xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx však 10 xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx XXX baze x xxxxxxxxxxx poskytovatele.

CMpůvodní ... xx xxxxx případů hospitalizací xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx které xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx zařazeny xx xxxxxx vztažených x xxxxxxxx, vynásobený xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, které jsou xxxxxxx x příloze č. 10 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kontroly zdravotní xxxxxxxxxxx.

XXxxxxxxxxxx ... xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx k diagnóze, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx uvedeny x příloze č. 10, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx prostředky x na xxxxxxxxx xxxx

2.1 Xxxxxxxxx omezen x uvedená x xxxxxx 2.2 a 2.3 xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxx pouze x xxxxxxx že xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 30. xxxxx 2021 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx období xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx omezení x xxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostředky x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx období, x xxxxxxxx vyžádané xxxx xxxxxxxxxx stejným xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X xxxx 7.1, 7.2 7.4 x 7.10.

2.2 Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předepsané v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 2.1 xxxx. x) s výjimkou XXX skupiny XX1XXX1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odbornostech xxxxxxxxx x bodě 2.1 xxxx. x) xxxxx xxx 120 % xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx období xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostředky xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2.1 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sníží xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2,5 % x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úhrady x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 0,5 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však 40 % x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce v xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x celkového počtu xxxxxxxxxx unikátních xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx globální unikátní xxxxxxxxxx,0000000020 xx xxxxx xxx vykázán xxxxx xxxxx x. 09513 xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.3 Xxxxx poskytovatel xxxxxxx x hodnoceném xxxxxx xxxxxxxx úhrady xx xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2. 1 xxxx. x) indikovanou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatelem a xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x. 82301, 82302 a 82304 xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx U07.1 xxxx U69.75, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx uvedených v xxxx 2.1 xxxx. x) xxxxx xxx 120 % xxxxxxxx xxxxxx za vyžádanou xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx péče xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatelem xx xxxxxxx xxxxxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx uvedených bodě 2.1 xxxx. x) x xxxxxxxxxxx období xxxxxxxxx pojišťovna xxxxx xxxxxxxxxxxxx celkovou úhradu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2,5 % x překročení uvedené xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxx 0,5 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 40 % x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx globálního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v hodnoceném xxxxxx xxxxx věty xxxxx xx vypočte x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxx unikátních xxxxxxxxxx xx kterého xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxx xxxxxxx pouze xxxxx x. 09513 xxxxx xxxxxxx výkonů. Xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx screeningu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 81747, 81755, 81753, 93121, 93124, 93281 a 93123 xxxxx xxxxxxx xxxxxx prováděné xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx stanovení xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxx vyžádané xxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx součinem bodové xxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx ve znění xxxxxxx k 1. xxxxx 2021 x xxxxxxx xxxx xxxxxx x hodnoceném xxxxxx.

2.4 Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 2.2 a 2.3 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 2.2 a 2.3.

2.5 Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx regulační srážku xxxxx xxxx 2.2 x 2.3 xxxxxxxxx xx xxxx odpovídající 15 % úhrady xxxxxxxxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx účtované léčivé xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx.

2.6 X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x hodnoceném xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 100 x méně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2.2 x 2.3.

Příloha x. 2 x xxxxxxxx x. 242/2021 Sb.

Hodnota bodu, xxxx xxxxx zdravotní xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx podle §6

X) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonová xxxxxx

1. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx základní xxxxxxxxx xxxxxx stanovenou xx jednoho xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xx kalendářní xxxxx. Xxxxx přepočtených xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vypočte xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní pojišťovny x xxxxxxxxxxxx věkových xxxxxxxxx xxxxx bodu 12 x xxxxxx xxxxx xxxx 12. Xxxxxxxx kapitační xxxxx xx stanoví xx xxxx:

x) 56 Kč xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, který xx xxxxx pracovišti poskytuje xxxxxxx služby v xxxxxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx rozložených xx 5 pracovních xxx xxxxx, přičemž xxxxxxx 1 xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 18 hodin x xxxxxxx 2 xxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx pevně xxxxxxxxxx xxxxxx

x) 50 Xx xxx pracoviště xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství, xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx poskytuje hrazené xxxxxx x rozsahu xxxxxxx 25 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx 5 pracovních xxx xxxxx, xxxxxxx alespoň 1 xxx x xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxx nejméně do 18 xxxxx

x) 48 X č pro xxxxxxxxxx poskytovatele v xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x) xxxx x),

x) 50 Xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx uvedeném x xxxxxxx x).

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx platba:

a) xxxxx xxxx 1 xx xxxxxx o 0,60 X č x případě, že xxxxxxxxxxxx zdravotní pojišťovně xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2021 doložil, xx xxxxxxx 50 % xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx výkonů x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pojištěncům xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo profesního xxxxxxxx osvědčujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x farmaceuta (xxxx xxx "doklad xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx"), xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx považuje xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx celý xxx 2021,

x) xxxxx xxxx 1 xxxx. x) xx x) xx xxxxxx x 0,50 X č v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx preventivní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 01021 nebo 01022 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x 30 % svých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx 40 xx 80 xxx,

x) xxxxx xxxx 1 xx xxxxxx x 1 Xx poskytovateli, xxxxx xxxxxxxxx xxxx rokem 2021 nebo xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx 2021 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx x uskutečňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx děti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxxxx rozhodnutí xx konce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejdéle však xx xxxxx xxxx 2021.

3. Xxxxxxxxxxxxx x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x dorost xxxxx xx 28. února 2022 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx potvrzení xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, kteří x xxx xxxxxx xxxx nositelé xxxxxx xxxxxxxxxx 001 xxxx 002 xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 xxxxxx x xxxxx lékařské xxxxxxxxxxxx služby xxxxx xxxxxx o zdravotních xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx o X x 40 000 Xx,

xxx:

X ... xx koeficient poměru xxxxx pojištěnců, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dané pojišťovny x xxxxx kraji

kraj / ZP

VZP

VoZP

CPZP

OZP

ZPŠ

ZPMV

RBP

Hlavní xxxxx Xxxxx

0,6

0,1

0,0

0,2

0,0

0,1

0,0

Xxxxxxxxx

0,6

0,1

0,1

0,0

0,0

0,2

0,0

Xxxxxxxxxxxx

0,6

0,1

0,1

0,0

0,0

0,2

0,0

Xxxxxxxxxxx

0,7

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

Xxxx Xxxxxxxx

0,7

0,1

X,1

0,0

0,0

X,1

0,0

Xxxxxxxxxxxxxxx

0,6

0,1

0,0

0,0

0,1

0,2

0,0

Xxxxxxxxx

0,7

0,1

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

Xxxxxxxxxxxxxxx

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,1

0,3

Xxxxxxxxx

0,4

0,1

0,4

0,0

0,0

0,1

0,0

Xxxxxxxxxx

0,7

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

Xxxxxxxx

0,6

0,1

0,1

0,1

0,0

0,1

0,0

Xxxxxxxxxxx

0,5

0,1

0,1

0,1

0,1

X,1

0,0

Xxxxxxx

0,7

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

Xxxxxxx

0,6

0,0

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

4. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx kapitační xxxxxx x xxxxxxxxxx 001 xxxxx xxxxxxx xxxxxx:

X. xxxxxx

Xxxxx

01023

XXXXXX VYŠETŘENÍ XXXXXXXXXX XXXXXXX

01024

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

01025

XXXXXXXXXX PRAKTICKÉHO XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

01030

XXXXXXXXXXXXXXX ÚKONY XXXXXXXXXXX XXXXXX

09215

XXXXXXX X. X., X. C., X. X.

09216

XXXXXXX XX MĚKKÝCH XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX V RÁMCI XXXXXXXX XXXXX

09217

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX U XXXXXXX XXXX XXXXXX XX 10 XXX

09219

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX U XXXXXXXXX XX DÍTĚTE XXX 10 XXX

09220

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX VČETNĚ XXXXXX

09233

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

09237

XXXXXXXX A XXXXXX XXXX VČETNĚ XXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXXXXX XXXXXX DO 10 XX2

09507

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX NEPSYCHIATREM

09511

MINIMÁLNÍ XXXXXXX LÉKAŘE X XXXXXXXXX

09513

XXXXXXXXXXX KONZULTACE XXXXXXXXXXXX XXXXXX PACIENTEM

09523

EDUKAČNÍ POHOVOR XXXXXX X XXXXXXXX XX XXXXXXX

09525

XXXXXXXX LÉKAŘE X XXXXXXX

44239

XXXXXXXX X XXXXXX BÉRCOVÉHO VŘEDU XXXXXXX (1 BÉREC)

71511

VYJMUTÍ XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX

71611

XXXXXX XXXXXX XXXXXX X NOSU - XXXXXXXXXX

5. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxxx xx xxxxxxxxx platby x xxxxxxxxxx 002, xxxxx xxxxxxx výkonů:

č. xxxxxx

Xxxxx

01025

XXXXXXXXXX PRAKTICKÉHO XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

01030

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX PRAKTICKÉHO XXXXXX

02023

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX LÉKAŘEM XXX XXXX X XXXXXX - DÍTĚ XX 6 XXX

02024

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX LÉKAŘEM XXX XXXX X XXXXXX - XXXX X0 6 XXX

02033

XXXXXX XXXXXXXXX PRAKTICKÝM LÉKAŘEM XXX XXXX A XXXXXX - DÍTĚ XXX 6 XXX

02034

XXXXXXXXX XXXXXXXXX PRAKTICKÝM LÉKAŘEM XXX XXXX X XXXXXX - XXXX X AD 6 XXX

06111

XXXXXXX - XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX SESTROU XX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

06119

XXXXXXX - XXXXX XXXXXXXXXXXX MATERIÁLU

06121

KOMPLEX - XXXXXXX OŠETŘENÍ

06123

KOMPLEX - XXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

06125

XXXXXXX - XXXXXX, XXXXXXXX, CÉVKOVÁNÍ, XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

06127

XXXXXXX - XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX TERAPIE X. X., X. X., I. X. X. X., XX, XXXXX. XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX TERAPIE ČI XXXXXXXXX XXXXX

06129

XXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

09215

XXXXXXX X. X., X. X., I. X.

09216

XXXXXXX XX MĚKKÝCH XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX X RÁMCI XXXXXXXX XXXXX

09217

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX U XXXXXXX XXXX DÍTĚTE XX 10 XXX

09219

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX X DOSPĚLÉHO XX DÍTĚTE NAD 10 XXX

09220

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX

09221

XXXXXX X XXXXXXX NEBO XXXXXX XX 10 XXX

09233

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

09235

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXX

09237

XXXXXXXX X XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX XX 10 XX2

09253

XXXXXXXX XXXXXXXX, VČETNĚ NEOPERAČNÍ XXXXXXXX XXXXXXXXXX

09507

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX NEPSYCHIATREM

09511

MINIMÁLNÍ XXXXXXX LÉKAŘE X XXXXXXXXX

09513

XXXXXXXXXXX KONZULTACE XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX

09523

XXXXXXXX POHOVOR XXXXXX X XXXXXXXX XX XXXXXXX

09525

XXXXXXXX LÉKAŘE X XXXXXXX

71511

XXXXXXX XXXXXX XXXXXX ZE XXXXXXXXX

71611

XXXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXX - JEDNODUCHÉ

6. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx Xx hodnota xxxx xxxxxxx xxxxx:

x) xxx xxxxxx x. 01021, 01022, 01201, 01204, 01186, 01188 02021, 02022, 02031, 02032, 02037, 02039, 02100 02105, 02125, 02130 15118 a 15119 xxxxx seznamu výkonů xxxxxxxxxxxxxx vykázané x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznané, xxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx, xx stanoví xxxxxxx bodu xx xxxx 1,16 Xx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx kapitační xxxxxx a pro xxxxxx xx neregistrované xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx hodnota xxxx xx xxxx 1,16 Xx.

7. Hodnota bodu xxxxxxx x xxxx 6 xx navýší x 0,04 Xx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2021 xxxxxxx, xx xxxxxxx 50 % xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxx nositelé xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, xx xxxxxxxx platného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx za xxxxxx doklad celoživotního xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xx xxxx xxx 2021.

8. Hodnota xxxx xxxxxxx v xxxx 6 xx xxxxxx x 0,05 Xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx praktické lékař xxx xxx děti x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxx služby x xxxxxxx alespoň 30 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx 5 pracovních xxx xxxxx, přičemž xxxxxxx xxx v xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 18 xxxxx x xxxxxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxx.

9. Xxx xxxxxxx xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxx pojištěncům xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx výši 1,26 Xx.

10. Pro xxxxxx xxxxxxxx x návštěvní xxxxxx, hrazené xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1 Xx.

11. Za xxxxxx xxxxxxxxx epizodu xxxx xxxx xxxxxxx u xxxxxxxx v souvislosti x klinickým vyšetřením x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx praktického xxxxxx xxx xxxx x dorost xx xxxxxxx úhrada xx xxxx 65 Xx.

12. Xxxxxx skupiny a xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx skupině 15 xx 19 xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxx

0 - 4 roky

4,10

5 - 9 let

1,90

10 - 14 xxx

1,45

15 - 19 xxx

1,00

20 - 24 xxx

0,90

25 -29 xxx

0,95

30 - 34 xxx

1,00

35 - 39 xxx

1,05

40 - 44 xxx

1,05

45 - 49 xxx

1,10

50 - 54 xxx

1,35

55 - 59 xxx

1,45

60 - 64 xxx

1,50

65 - 69 xxx

1,70

70 - 74 xxx

2,00

75 - 79 xxx

2,40

80 - 84 xxx

2,90

85 x více xxx

3,40

13. Nejpozději do 150 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 1,70 Xx xx každou uznanou xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx základě xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.

14. Xxxxxxxxxxxxx který xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx platby xxxxxxx x xxxx 2. písm. x), xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 30. xxxxxx 2021 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se x poskytovatele xxxxxxx x xxxxx období xx 1. xxxxx 2021 do 30. xxxxxx 2021 účastnil xxxxxxxxxxxx programu v xxxxx všeobecné praktické xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x dorost, o X x 100 350 Kč xxx X je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pojištěnců xxxx pojišťovny x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx 3.

15. Xxxxxx xx kompenzaci xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ve xxxx xxxxxxxx úhrady xxxxx xxxx 14. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zálohu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2021.

X) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx kapitace

1. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx X xxxx 1 x 2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx se poskytuje, xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx děti x dorost xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x ohledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx 70 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pojištěnců xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x poskytování hrazených xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx nezbytné xx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §46 xxxx. 1 xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stanoví podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xx stanoví výpočtem xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zdravotní pojišťovny, x nimiž xx xxxxxxxxxxxx uzavřenou smlouvu, xxxxxxx xxxx poměrné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx přepočtených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx = (0, 9 * XXXXX - PJP) * XX * XX

xxx:

XXX ...  je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx daného xxxxxxxxxxxxx.

XXXXX ...&xxxx; xx celostátní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 1,00.

XX ...&xxxx; xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx X xxxx x x 2.

XX ...  je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

3. Xxx xxxxxx výkonů xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 6 xx 11, 13, 14 a 15 xxxxx X xxxxxxx xxxxxxx.

X) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx xx stanoví xxxxxxx bodu ve xxxx 0,99 Xx; xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx službě xxxxx xxxxxxx xxxxxx1 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxx 1 Kč.

D) Xxxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxx poskytovatele x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství x xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx x dorost xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx uvedená x xxxxxx 1.1 xx 1.4.

1.1 Xxxxx průměrná xxxxxx za poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, převýší x 30 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úhradu xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uplatnit xxxxxxxxx srážku xx xxxx 25 % x překročení. Xx xxxxxxxx úhrady xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vyloučil xxxxxxx nahrazení xxxxx §32 odst. 2 xxxxxx. Zdravotní xxxxxxxxxx xxx určení výše xxxxxxxxx srážky podle xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx úhrada xx poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx přípravky a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx způsobena xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx úhrady, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx struktury xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

1.2 Xxxxx průměrná xxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx převýší x 30 % celostátní xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, je zdravotní xxxxxxxxxx oprávněna xxxxxxxx xxxxxxxxx srážku do xxxx 25 % x xxxxxxxxxx.

1.3 Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx odbornostech podle xxxxxxx výkonů a xx xxxxxx x. 02230 x 01443 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jiné xxxxxx rychlé xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, pokud jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x hodnoceném xxxxxx, xxxxxxx x 30 % xxxxxxxxxx průměrné xxxxxx za xxxxxxxxx xxxx xx vyjmenovaných xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a za xxxxxx x. 02230 x 01443 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx výkony xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx výše 25 % x xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx úhrady xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatele, x xxxxxxx byl v xxxx 2021 vykázán xxxxx č. 01186 xxxx 01188 xxxxx xxxxxxx výkonů. Do xxxxxxxx péče xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx screeningu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx děložního xxxxx x xxxxxxxxxx kolorektálního xxxxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 82301, 82302 x 82304 xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxx X07.1 xxxx X69.75 xxxxx xxxx národní klasifikace xxxxxx.

1.4 Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx za vyžádanou xxxx v xxxxxxxxxx 902 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx přepočteného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx indexů x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx o 30 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vyžádanou xxxx x xxxxxxxxxx 902 podle seznamu xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 25 % x xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodu 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb, xx xxxxxxx základě xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1.1 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx úhrad xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2021 nepřevýší xxxxxxxxxxxxxx výši xxxxx xx xxxxx druh xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2021 xxxxx xxxxxxxxx pojistného plánu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1.2 xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zdravotnické prostředky xxx xxxxxxxxxxxxx předepsané x xxxx 202 1 nepřevýší předpokládanou xxxx úhrad za xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx rok 2021 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxx podle bodu 1.3 xx xxxxxxxxx, xxxxx součet xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx odbornostech x xxxx 2021 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx úhrad xx xxxxx druh xxxxxxxxx xxxxxx na xxx 2021 podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxxx pojišťovny.

6. Xxxxxxxxx omezení podle xxxx 1.4 xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxx 902 xxxxx seznamu xxxxxx x xxxx 2021 xxxxxxxxx předpokládanou výši xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2021 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7. Regulační xxxxxxx xxxxx xxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x roce 2021 registroval 50 x xxxx pojištěnců xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxx-xx se x xxxxxxx služby poskytnuté xxxxxxxxxxx pojištěncům.

8. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx oprávněna xxxxxxxx xxxxxxxxx srážku xxxxx xxxx 1 xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxx 15 % xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx poskytovateli xx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx snížené o xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx materiál a xxxxxx xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx xx xxx 2021.

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx č. 242/2021 Xx.

Xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxx omezení xxxxx §7

X) Hodnota xxxx x xxxx úhrad

1. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx úhradou za xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx bodu ve xxxx:

x) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 305, 306, 308 x 309 xxxxx seznamu xxxxxx se xxxxxxx xxxx x uvedených xxxxxxxxxxxx stanoví xx xxxx 1,04 Kč.

b) Xxx xxxxxxxxxxxxx poskytující xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 901 x 931 xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx poskytovatele poskytující xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx 305, 306, 308 x 309 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx odbornosti 910 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x XX 00041 x 00042 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx hodnota xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanoví xx xxxx 1,08 Kč.

c) Xxx poskytovatele xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x odbornostech 905, 919 x 927 xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1,01 Kč.

d) Xxx xxxxxx č. 43311, 43313, 43315, 43613, 43617, 43627, 43629 x 43633 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxx 403 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx stanoví hodnota xxxx xx výši 0,73 Kč.

e) Xxx xxxxxx x. 43652 x 43653 podle xxxxxxx výkonů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx x odbornosti 403 xxxxx seznamu výkonů xx stanoví xxxxxxx xxxx ve xxxx 1,06 Xx.

x) Xxx xxxxxx x. 75347, 75348 x 75427 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxx xxxxxx x odbornosti 705 xxxxx seznamu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 0,74 Xx.

x) Xxx xxxxxx x. 15101, 15103 15105, 15107, 15440. 15445 x 15950 podle xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 105 xxxxx xxxxxxx xxxxxx se stanoví xxxxxxx xxxx ve xxxx 1,13 Kč x pro xxxxxx xxxxxxxxxx č. 73028, 73029 x 71112 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x odbornosti 701, 702 nebo 704 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,01 Kč.

h) Xxxxxxx bodu uvedená x xxxx. x) xx x) xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x:

x. 0,04 X x, xxxxx poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2021 xxxxxxx xx xxxxxxx 50 % xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx u xxx působí xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx celoživotního xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx dokladu příslušné xxxxxxxx organizace, přičemž xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání se xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx po xxxx xxxxxxxxx xxxxxx;·xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx doručí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx původního xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nového xxxxxxx xxxxxx více xxx 30 kalendářních xxx.

xx. 0,04 Kč xxx xxxxx odbornost x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x 50 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXX) x xxxx xxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rozložených do 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx 24 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx 4 xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx 501 až 507, 601, 602, 605, 606, 701 x 704 xx 707 xxxxx seznamu xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx"), přičemž xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxx x týdnu nejméně xx 18 hodin xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 1 xxx v xxxxx xxxxxxxxxx xx 7 hodin x xxxxxxx alespoň 1 xxx v týdnu xxxxxxx do 18 xxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx působí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx podmínku xxxxxxx x rozložení xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx (XXX), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x tomto xxxxxxx xx jednotlivá xxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxx.

xxx. 0,02 Xx xxx xxxxx odbornost v xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 5 % pojištěnců, respektive x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxxxxx, x nichž x období od 1. xxxxx 2018 xx 31. xxxxxxxx 2020 nevykázal xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx výkon, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxxxx vyšetření xx xxxxxxxx xxxx pojištěnců., x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxx.

x) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle písm. x) bod xxx) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 150 xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxx poskytovatele hrazených xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx 1 xx xxxxxxx výše xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx úhradou za xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1,05 Kč, x xxxxxxxx xxxxxx x. 89312 xxxxx xxxxxxx výkonů, xxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx bodu xx xxxx 1,06 Xx.

Xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x:

x) 0,04 X x, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději do 31. xxxxx 2021 xxxxxxx xx xxxxxxx 50 % xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x něj xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x poskytují xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, xx držiteli xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x případě, že xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx nový doklad xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx původního xxxxxxx x datem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx.

x) 0,04 Xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x 50 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (IČP) x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx služby v xxxxxx u alespoň 30 ordinačních hodin xxxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx týdně, 24 xxxxxxxxxxx hodin xxxxxxxxxxx xx 4 xxxxxxxxxx xxx týdně x xxxxxxxxxx oborů, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxx x týdnu xxxxxxx xx 18 xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx alespoň 2 xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 1 xxx x xxxxx xxxxxxx xx 18 xxxxx; xxxx podmínka xx považuje za xxxxxxxx x x xxxxxxx poskytovatele, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx více xxxxxxxxxxxx (XXX), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

x) 0,02 Xx xxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx xxxxxx alespoň 15 % xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x operačních xxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxxxxx, x xxxxx x období xx 1. xxxxx 2018 xx 31. prosince 2020 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx žádný xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx objednávkový xxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxxxx vyšetření či xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxx.

3. Xxxxxxx xxxx xxxxxx poskytovateli xxxxxxxxx x bodě 2 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vypočte xxxxx:

(1,05 + XX) x (xxx(XXXxxxX; POPrefZ) x XXXXx + xxx[XXXXx x XXXxxxXx; UHRMh - XXXXx]),

xxx:

XXXxxxX ... xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období; xxxxxxxxx unikátním xxxxxxxxxxx x rozumí pojištěnec xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem x xxxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxx xx jemu xxxxxxxxxx výkony xxxxx xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx účtované léčivé xxxxxxxxx v hodnoceném xxxxxx xxxxxxxxxx pětinásobek xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přípravky xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v dané xxxxxxxxxx poskytovatelem x xxxxxxxxxxx xxxxxx; do xxxxx základních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx byl xxxxxxx xxxxx xxxxx č. 09513 podle xxxxxxx xxxxxx.

XXXxxxX ... xx xxxxx základních unikátních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištencem xx xxxxxx pojištěnec xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx účtovaný xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx x referenčním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přípravky na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřeného x xxxx odbornosti xxxxxxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx; do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nezahrnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxx vykázán xxxxx xxxxx x. 09513 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXxxxXx ... je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období; xxxxxxxxx xxxxxxxxx unikátním pojištěncem xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xx jemu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx materiál x xxxxxx účtované xxxxxx xxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx včetně úhrady xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a zvlášť xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; do xxxxx mimořádně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců se xxxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnci, xx xxxxx byl xxxxxxx xxxxx xxxxx x. 09513 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXx ... xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx účinném x xxxxxxxxxx období xxxxxx úhrady xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx účtované xxxxxx přípravky xx xxxxxxx unikátního pojištěnce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v referenčním xxxxxx;·xx počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x. 09513 podle xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx XXXXx xx stanoví následovně:

PBRPREPROo ... xx celkový xxxxx bodů za xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXx ... xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxx odbornosti x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxx XXXXx &xx; 1, xxxxxxxx xx xxxxxxx XXXx hodnota XXXXx = 1.

XXXXXx ... je celková xxxx úhrady xxxxxxxxxxxxx x dané xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXx ... xx xxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznané výkony x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x referenčním xxxxxx.

XXXXXx ... xx xxxxxx xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx odbornosti xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXXx ... xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXx ... xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v dané xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx; do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx výkon x. 09513 xxxxx xxxxxxx výkonů.

UHRMh ... xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zvlášť účtovaný xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nákladné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období; xx xxxxxx xx xxxxxxxxx nákladné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx výkony xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxx xxxxxx za xxxxxx účtovaný xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přípravky xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx účtované léčivé xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx odbornosti xxxxxxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx.

XXXXx ... xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx úhrady xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx účtované xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx unikátní xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem x xxxxxxxxxxx období; do xxxxxx xx mimořádně xxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxx úhrada xx výkony xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxx xxxxxx za zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx účtované xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem x xxxxxxxxxxx období, xxxxx xx xxxxx xxxx překročí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úhrady xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx xx xxxxxx účtovaný xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přípravky xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní pojišťovny xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XX ... xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) 0,04 - xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 31. xxxxx 2021 xxxxxxx xx xxxxxxx 50 % xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx u xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, xx držiteli platného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obdobného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx období; tato xxxxxxxx se považuje xx xxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nový xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž xxxxxx mezi datem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ladu x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx,

x) 0,04 - xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x 50 % xxxxxxxxx poskytovatele (XXX) x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx hodin xxxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx týdně, respektive 24 ordinačních xxxxx xxxxxxxxxxx do 4 xxxxxxxxxx dnů xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxx x xxxxx xxxxxxx do 18 xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx alespoň 2 xxx v xxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 1 den x xxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxxxx x zároveň xxxxxxx 1 xxx v xxxxx xxxxxxx xx 18 xxxxx; xxxx xxxxxxxx se považuje xx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx výkonů, xxxxx xxxx podmínku xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodin na xxxx pracovištích (XXX), xxxxxxx ordinační xxxxxx xx x tomto xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx,

x) 0,04 - xxx xxxxx xxxxxxxxx x případě že xxxxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx xxxxxx alespoň 5 % xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxxxxx, u xxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2018 xx 31. xxxxxxxx 2020 nevykázal xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ošetření xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) 0,10 - pro xxxxxxxxx 903 xxxxx seznamu xxxxxx v xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxx podíl xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx unikátních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hlavní diagnózou X84.0 až X84.3 X84.5 X84.8 X98.5, X98.6, X47 xx X47.9, X13, X35 xx X37 xxxx X90 xx X99 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 10 % z xxxxxxxxx xxxxx ošetřených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. U xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx období xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se zdravotní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v dané xxxxxxxxxx použije zdravotní xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx průměrné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx.

5. X xxxxxxxxxxxxx, x nímž xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx období xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx úhrady na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxx celkové xxxx úhrady x xxxx odbornosti xxxxx xxxx 3 xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxx odbornosti xxxxxxx 100 a méně xxxxxxxxxx pojištěnců xxx xxxxxxxxxxx kapacitě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx menší xxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx 100 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x/30, xxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx.

7. Xxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se stanoví xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,23 Kč x výpočet celkové xxxx xxxxxx xxxxx xxxx 3 se xxxxxxxxx.

8. Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vyšetření xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xx 6 xx 18 xxx xx xxxxxx úhrada x 35 Xx. Xxxx úhrada xx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx bodu 3.

9. Xxxxxxxxxxxxx specializované xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx roku 2021 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx lékaře, zubního xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona x nelékařských zdravotnických xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx evidovaného x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 30. xxxxxx 2021 s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úvazku xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx od 1. xxxxx 2021 xx 30. června 2021 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vzdělávacím xxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx oboru x X x 100 350 K č, xxx K je xxxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx 3 přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx bodu 9. Zdravotní pojišťovna xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 31. xxxxxxxx 2021.

11. Xxxxxxxxxx xx 150 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 1,70 Xx xx xxxxxx uznanou položku xx xxxxxxx, který xxxxxxxx x elektronické xxxxxx x hodnoceném xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx došlo x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx či částečně xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.

B) Xxxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 2 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx dělila xxxxxxxxxxxxx xx 30. dubna 2021 xxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xx výpočtu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx:

x) průměrná xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx označených xxxxxxxx "X" podle §39 xxxx. 1 vyhlášky x. 376/2011 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období

c) průměrná xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx X xxxx 1 dosáhne xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxx účtované léčivé xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx označených xxxxxxxx "X" xxxxx §39 xxxx. 1 vyhlášky x. 376/2011 Xx. x xxxxxx účtovaný xxxxxxxx v hodnoceném xxxxxx xxxxx než 130 % průměrné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "X" xxxxx §39 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 376/2011 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx hrazených xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx X xxxx 1 x xxxxxxxxxxx období xxxxxxxxx pojišťovna xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2,5 % x překročení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx unikátních xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx xx každé xxxxxxxx 0,5 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úhrady, xxxxxxx xxxx 40 % x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce x xxxxxxxxxx xxxxxx x počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx xxxxx věty xxxxx xx vypočte x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců, xx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x. 09513 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx průměrné xxxxxx xx xxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostředky v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 130 % xxxxxxxx úhrady xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx pojišťovna xxxxx poskytovateli xxxxxxxx xxxxxx o částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2,5 % x překročení xxxxxxx průměrné xxxxxx x xxxxx unikátních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 0,5 % xxxxxxxxxx xxxxxxx průměrné xxxxxx, xxxxxxx xxxx 40 % x xxxxxxxxxx. Průměrná xxxxxx xx xxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx a počet xxxxxxxxxx pojištěnců x xxxxxxxxxx období xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x celkového xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnci, xx xxxxx byl xxxxxxx xxxxx xxxxx x. 09513 podle xxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx období vyšší xxx 130 % xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx péči xx vyjmenovaných odbornostech x xxxxxxxxxxx období, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2,5 % x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úhrady a xxxxx unikátních pojištěnců x hodnoceném xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 0,5 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úhrady xxxxxxx xxxx 40 % x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x počet unikátních xxxxxxxxxx v hodnoceném xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x celkového xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx nezahrnou xxxxxxxx pojištěnci, xx xxxxx xxx vykázán xxxxx výkon x. 09513 xxxxx xxxxxx x xxxxxx. Do xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx výkony xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx karcinomu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx kolorektálního karcinomu xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelem, který xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx smlouvu, x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx nezahrnují xxxxxx č. 82301, 82302 a 82304 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x diagnózou X07.1 xxxx U69.75 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí. Xxx účely stanovení xxxx průměrných xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ocení xxxxx xxxxxxx výkonů xx znění x xxxxxx k 1. xxxxx 2021 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodů 2 xx 4 xx nepoužijí, pokud xxxx nezbytné poskytnutí xxxxxxxxx služeb, xx xxxxxxx základě xxxxx x překročení průměrných xxxxx xxxxx xxxx 2 xx 4.

6. Xxxxxxxxx omezení podle xxxx 2 xx 4 xx nepoužijí x xxxxxxxxxxxxx poskytujících xxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxx 305, 306, 308 a 309 xxxxx xxxxxxx výkonů.

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 2 se xxxxxxxxx, xxxxx součet xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ambulantní xxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přípravky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx hrazených xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxx omezení xxxxx xxxx 3 xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předepsané poskytovateli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx tento xxxx xxxxxxxxx služeb xx xxx 2021 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx této zdravotní xxxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodu 4 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vyžádanou xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx nepřevýší xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2021 podle zdravotně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovny.

10. Pokud xxxxxxxxxxxx předepíše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdravotní pojišťovny, xxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do výpočtu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 3.

11. U xxxxxxxxxxxxx, kde xxxxxx xxxxxxxxxxx x období xxxxx xx změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zdravotní xxxxxxxxxx po dohodě x xxxxxxxxxxxxxx hod xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxx rozsah u xxxxx zejména x xxxxxxx xxxxx počtu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxxx x vyžadovat péči xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

12. X xxxxxxxxxxxxx, který x referenčním xxxxxx xxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx omezení podle xxxx 2 xx 4 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

13. Xxxxx xxxxxxxxxxxx ošetřil x xxxxxxxxxxx xxxx hodnoceném xxxxxx x dané xxxxxxxxxx 100 x xxxx unikátních xxxxxxxxxx xxx nasmlouvané xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 30 ordinačních xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odbornost xxxxxxxx xx výpočtu xxxxxxxx xxxxx xxxx 2 až 4. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx limit 100 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x/30 xxx x xx xxxxx kapacitě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx danou odbornost.

14. Xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

15. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 2 xx 4 maximálně xx výše od xxxxxxxxxx 15 % xxxxxx poskytnuté xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovateli xx výkony snížené x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx materiál x zvlášť xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx období.

16. Xxxxx xxxxxxxxxxxx poskytuje hrazené xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodů 2 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x. 4 x vyhlášce x. 242/2021 Sb.

Hodnota xxxx, xxxx úhrad x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8

X) Hodnota xxxx x xxxx úhrad

1. Xxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx výkony x xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1,07 Xx.

2. Xxxxxxx xxxx uvedená x xxxx 1 xx dále xxxxxx x:

x) 0,01 Xx, xxxxx poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději xx 31. xxxxx 2021 xxxxxxx, xx nejméně 50 % xxxxxx, xxxxx u xxx xxxxxx jako nositelé xxxxxx x poskytují xxxxxxx služby pojištěncům xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékařů xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx platný po xxxx xxxxxxxxx období,

b) 0,01 Kč, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v rozsahu xxxxxxx 30 ordinačních xxxxx xxxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx má xxxxxxxxx hodiny xxxxxxx 2 xxx x xxxxx nejméně do 18 xxxxx xxxx xx ordinační xxxxxx xxxxxxx 2 xxx x týdnu nejpozději xx 7 xxxxx xxxx má xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 1 xxx x týdnu xxxxxxxxxx od 7 xxxxx x zároveň xxxxxxx 1 den x xxxxx nejméně xx 18 xxxxx,

x) 0,01 Xx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2021 xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x udělení xxxxxxxxxx x uskutečňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v oboru xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx je platné xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) 0,01 Xx, xxxxx xxxxxxxxxxxx doloží xxxxxxxxxx XXX 9001, xxxxx je xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

3. V případě, xx poskytovatel provedl xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídku xxxxxxxxx xxxxxxx x. 63050 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x 50 % xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx které xxxx x něj xxxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2021, bude xx xxxxxx xx xxxxx x. 63021 xxxxx seznam x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1,45 x xxxxxx xx výkon x. 63050 xxxxx xxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx navýšení 1,20.

4. Xxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stanovuje xxxxxx xx výši xxxxx písmen x) xx x) a xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x) až x):

x) Úhrada za xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výši 1 576 Xx.

x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výši 2 626 Xx.

x) Xxxxxx za xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 3 677 Xx.

x) Poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 63053, 63055, 63411, xxxx 63413 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx úhrada xx xxxxxxxx úhrad podle xxxxxx x) xx x) x které xxxxxx pouze jako xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx kontaktu xxxxxxx xxxxxxxxxx x registrujícím xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxx xxxxxx hrazených xxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx c) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx poskytovatele x xxxxxxxxxx 603 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx registrace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

x) U xxxxxxxxx pojištěnek, x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx služby xxxxxxx podle xxxxxx x) xx x), xxxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxx nevykazuje xxxxxx x. 09115, 09119, 09123, 09133, 09219, 09223, 09511, 09513, 09523, 09532, 63021, 63022, 63023, 63115, 63417 a 63532 xxxxx seznamu xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx zahrnuta x xxxxxx pod x xxxxxx x) xx c). Xxxxx x. 09215 podle xxxxxxx výkonů poskytovatel xxxxxxxx xxxxx pokud xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x aplikací xxxxxxxxxxxxxx anti-D xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx písmen x) xx x).

x) Xxxxxx x. 32410, 32420 a 63415 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 603 xxxxx xxxxxxx xxxxxx hrazeny x hodnotou xxxx xxx bodů 1 x 2, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vykázány xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx výkony xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 603 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx hrazeny xxxxxxxx xxxx xx xxxx 0,50 Kč.

h) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 603 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx d) x f), xxxx xxxx xxxxxx hrazeny x xxxxxxxx xxxx xx xxxx 0,50 Xx x xxxxxxx xx tato xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx výši 0,50 Xx. Xx xxxxxxx x xxxxxx č. 63411 a 63413 xxxxx seznamu xxxxxx, xxxxx xxxx neregistrujícímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1,07 Xx, xxxxx již nebyly xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Jsou-li xxxxxx x. 63411 x 63413 podle xxxxxxx výkonů xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s hodnotou xxxx ve xxxx 1,07 Xx. Xxxxx xxxx dále neplatí x výkonů č. 63022, 63023 xxxx 63417 podle seznamu xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepravidelnou xxxx x těhotnou xxxxxxxxxx x které xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx neregistrujícímu xxxxxxxxxxx x hodnotou xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxx úhrada xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

5. Celková xxxx xxxxxx poskytovateli poskytujícímu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 603 nebo 604 podle xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1 xx 4 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx:

XXXXX2019 x UOP2021 x (1,13 + F(t) + IGV + XXX) - XX2021

xxx:

XXXXX2019 ... xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxx xx výkon x. 09543 xxxxx xxxxxxx výkonů, xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxxx xxxxxx sjednány, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nezahrnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx vykázány xxxxx xxxxxx x. 09513 nebo 09511 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXX2021 ... xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx;·xx počtu xxxxxxxxxx pojištěnců xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx které xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 09513 xxxx 09511 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXX ... je xxxxx genetických vyšetření, xxxxx xxxxxxx xx 0,00 x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dané xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx něž xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 208 xxxx 816 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, k xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx u poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 40 %, xxxx -0,02 x xxxxxxx, xx tento xxxxx xx xxxxx xxx 40 % xxx nepřesáhne xxxxxxx 60 %, xxxx -0,04 v xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 60 %.

Xx xxxxxxxx pojištěn xx xx xxx xxxx x vyhodnocení XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x hodnoceném xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 63053 a 63055 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxx 4 xxxx. x), b) nebo x). V xxxxxxx xx měl xxxxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx xx své xxxx xxxx těhotných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1,5 % z xxxxx XXXX2021 příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xXX se xxx xxxxxxx úhrady xxxxxxxxx.

XXX ... je xxxxx ultrazvukových xxxxxxxxx xxxxx hodnota xx 0,00 x xxxxxxx, xx xxxxx těhotných xxxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výkony x. 32410, 32420 xxxx 63415 xxxxx xxxxxxx výkonů x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období xxxxxxxxxx hranici 40 %, xxxx -0,01 x případě, xx xx tento xxxxx xxxxx xxx 40 %, xxx nepřesáhne xxxxxxx 60 %, xxxx -0,03 x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx hranici 60 %.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx vyhodnocení XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx byly x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 63053 x 63055 podle xxxxxx u xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx 4 písm. x) x) xxxx x). V xxxxxxx, xx měl xxxxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx odpovídá 1,5 % x xxxxxx XXXX2021 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, IUV xx xxx výpočtu úhrad x xxxxxxxxx.

XX2021... xx xxxxxxx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vypočtené xxxxx xxxx 4 písm. x). Xxxxxxxxxxxx péče xxxx odečtena xx xxxx xxxxxxxxx 25 % celkové xxxxxx xxxxx xxxx 4 xxxx. x) xx x).

X(x)... xx xxxxxx xxxxxxxxx, která nabývá xxxxxxx xx 0 xx 0,06 a xxxxx hodnota xx xxxxxxx xxxxx:

X(x) = 0,36 x X(x) + 0,0164

X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx nepečoval x hodnoceném xxxxxx x žádnou těhotnou xxxxxxxxxx dané zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx funkce těhotných X(x) ve výši 0.

Xxxxx xx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx K(t) xxx xxx 0,12, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X(x) xx xxxx 0,06.

xxx:

X(x... xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 0 xx 1 a jehož xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx:

xxx:

XXXX2021... xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx unikátních těhotných xxxxxxxxxx, xx které xxx xxxxxxx alespoň xxxxx x xxxxxx x. 63053 nebo 63055 xxxxx seznamu xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 4 xxxx. x), x) nebo c).

RUOP2021... xx xxxxx unikátních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx v xxxx 2021.

6. Xxx xxxxxxx xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,11 Xx. Pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx první xxxx xx xxxx 1 xx 5 xxxxxxxxx.

7. U poskytovatele, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxxxxxx neměl xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx převodu všech xxxxxxxxxxx práv vztahujících xx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17 odst. 8 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

8. X poskytovatele, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dojde x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx odbornosti x xxxxxxx průměrné xxxxxx xx xxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx, xx celková xxxx xxxxxx poskytovateli xxxxx bodu 5 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx účtovaný xxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vykázané x xxxxx xxxxxxx. Xxxx nasmlouvané xxxxxx xx pro tyto xxxxx xxxxx podle xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1 Xx.

9. Zdravotní xxxxxxxxxx xxxx zohlední xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dané xxxxxxxxxx xxxx způsobena změnou xxxx nebo způsobu xxxxxx úhrady, xxxxxxxxx x xxxxxxxx změny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

10. Xx každou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 18 let xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx x. 63050, 63053 x 63055 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 603 xxxx 604 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ve xxxx 56 Xx.

11. Xxxxx poskytovatel ošetřil x referenčním xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx odbornosti 50 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx celkové xxxx xxxxxx podle bodu 5. X případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx 50 ošetřených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx n/30, xxx x xx xxxxx xxxxxxxx nasmlouvaných xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx.

12. Poskytovateli, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx X xxxx 2. xxxx. x), xx xxxxxxxx úhrada za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 30. červnu 2021 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se x poskytovatele xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2021 do 30. xxxxxx 2021 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x X x 100 350 Xx, xxx K xx koeficient poměru xxxxx xxxxxxxxxx dané xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx uvedený v xxxx 3 přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

13. Xxxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx výši navýšení xxxxxx xxxxx xxxx 12. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2021.

14. Xxxxxxxxxx xx 150 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uhradí xxxxxxxxxxxxx 1,70 Kč xx xxxxxx uznanou xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x elektronické xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxx z veřejného xxxxxxxxxxx pojištění.

B) Úhrada xxxxxx asistované xxxxxxxxxx (xxxxxx XXX)

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatel x x xxxxxxxxxx 613 xxxxx xxxxxx x xxxxxx jsou xxxxxxx podle bodu 2.

2. Pro xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx stanovuje xxxxxx xx výši:

a) IVF xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx oocytů 1 372 Xx,

x) XXX xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx 15 932 Xx,

x) Kompletní XX X xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 33 144 Xx,

x) Xxxxxxxxx XX F xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 33 144 Kč,

e) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při XXX xxxxx 11 000 Xx,

x) Použití xxxxxxxxxx xxxxxxx při XXX cyklu x XXX 1 390 Xx.

3. Xxxxxx přípravky xxxxxxxxxxxx při poskytování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x bodě 1 xxxxx zdravotní pojišťovna xxxx xxxxxx účtované xxxxxx xxxxxxxxx.

X) Xxxxxxxxx xxxxxxx

1. Regulace na xxxxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx uvedena x bodech 1.1 x 1.2.

1.1 Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx léčivé přípravky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx než 105 % xxxxxxxx úhrady xx xxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx za předepsané xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sníží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx u x částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2,5 % x překročení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 0,5 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 40 % x překročení. Xx průměrné úhrady xx xxxxxxx unikátní xx xxxxxxxxxx pojištěnce xx započítávají x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vyloučil xxxxxxx nahrazení xxxxx §32 xxxx. 2 xxxxxx.

1.2 Pokud poskytovatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx jednoho unikátního xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx než 105 % xxxxxxxx xxxxxx na jednoho    xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx péči xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poskytovateli xxxxxxxx úhradu o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2,5 % x xxxxxxxxxx xxxxxxx průměrné xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxx 0,5 % překročení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 40 % x xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx mamografického xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hrdla xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x. 95201, 95202 x 95203 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx pojišťovnou xx poskytování těchto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx účely stanovení xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx případné xxxxxx podle xxxx xxxxx xx výkony xxxxxxxx péče x xxxxxxxxxx i referenčním xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx k 1. xxxxx 2021 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx omezení xxxxx xxxx 1.1 x 1.2 se xxxxxxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx jejichž základě xxxxx x překročení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1.1 nebo 1.2.

3. Pokud xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx změně xx xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dohodě x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx uplatnění regulačních xxxxxxx xxxxx xxxx 1.1 x 1.2 xxxxxxxxx xxxxxx.

4. V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx smlouvu se xxxxxxxxx pojišťovnou xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx §17 odst. 8 zákona, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx 1.1 x 1.2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

5. Regulační omezení xxxxx bodu 1.1 xx nepoužije, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx úhrad xx xxxxx xxxx hrazených xxxxxx xx xxx 2021 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovny.

6. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1.2 se nepoužije, xxxxx součet úhrad xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx péči xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx nepřevýší xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx druh xxxxxxxxx služeb xx xxx 2021 podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7. Xxxxx xxxxxxxxxxxx ošetřil x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 603 xxxxx xxxxxxx výkonů 50 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovaných hrazených xxxxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx týdně, xxxxxxxxx omezení xxxxx xxxx 1.1 a 1.2 xx nepoužije. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxx xxxxxx menši xxx 30 ordinačních xxxxx xxxxx xx xxxxx 50 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x/30, xxx x xx xxxxx kapacitě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxx odbornost 603 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1.1 a 1.2 xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxx 25 % úhrady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxxxxxxx xx výkony, xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxx xxxxxx přípravky xx xxxxxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotnický xxxxxxxxxx úhradou xxxxx xxx 15 000 Xx xxxxxxxxx revizním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx tato xxxxxx xx výpočtu xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx 1.1.

10. Regulační xxxxxxx xxxxx bodů 1.1 a 1.2 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Příloha x. 5 x vyhlášce x. 242/2021 Xx.

Xxxxxxx bodu x výše úhrad xxxxx §10

1. Xxx xxxxxxxxxxx výkony xxxxxxxxxx 806 podle xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 111 Xx x xxx xxxxxx x. 95198, 95199 95201, 95202 x 95203 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxx ve xxxx 1,10 Xx.

2. Xxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx výkony x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx:

x) Xxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 809 a 810 xxxxx xxxxxxx výkonů x xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x výkonů x. 89111, 89119, 89123, 89127 x 89131 xxxxx xxxxxxx výkonů, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,31 Xx x fixní xxxxxx xxxxxx xx xxxx 0,47 Xx. Xxx xxxxxxxxxxxxx, kteří x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x. 89111, 89119, 89123, 89127 x 89131 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, se xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx 809 a 810 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1, 19 Xx x xxxxx složka úhrady xx xxxx 0,47 Xx.

x) Xxx výkony x. 89611 xx 89619 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 809 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxx xx xxxx 0,57 K č x xxxxx složka xxxxxx xx xxxx 0,40 Kč. X xxxxxxx, xx poskytovatel xxxxxx xx 31. xxxxx 2022, že xx xx celé xxxxxxxxx období zapojen xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xx hodnota xxxx xxx výkony xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx 0,59 X č x xxxxx xxxxxx úhrady xx xxxx 0,40 Xx.

x) Pro výkony x. 89711 až 89725 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 809 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxx xx výši 0,55 Kč x xxxxx xxxxxx úhrady xx xxxx 0,40 Xx. X případě, xx xxxxxxxxxxxx doloží xx 31. xxxxx 2022, že xx xx celé xxxxxxxxx xxxxxx zapojen xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx výkony podle xxxxx věty ve xxxx 0,58 Xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 0,40 Xx.

x) Xxx xxxxx č. 89312 xxx x x xxxxxxx výkonů xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx výši 1,00 Xx x fixní xxxxxx úhrady ve xxxx 0,43 Xx.

x) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x odbornostech 222, 801, 807, 808, 812 až 815, 817 a 823 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 0,72 Xx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx držiteli Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dle XXX XXX 15189 xxxx Osvědčení o xxxxxx XX XXXXX x hodnoceném xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 802 x 818 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxx ve xxxx 0,85 Kč pro xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx XXX XXX 15189 nebo Xxxxxxxxx x xxxxxx XXXXXX v xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. prosince 2021, xxxxxxx xxxxxxx bodu xxxxx věty xxxxx xxxx druhé xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx platnosti xxxxxxxxx. Xxx hrazené služby x odbornostech podle xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxx písmene, xx xxxxxxx hodnota xxxx xx xxxx 0,40 Xx.

x) Xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 816 podle xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxx 0,80 Kč.

g) Xxx výkon x. 81733 podle xxxxxxx xxxxxx xx stanovena xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,14 Xx xxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxx 8.

x) Xxx xxxxxx xxxxx kapitol 819 a 999 xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx hodnota xxxx xx výši 1,10 Xx, xxxxxxx úhrada xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxx xxxxx xxxx 8. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx výkony xxxxx kapitol 819 x 999 seznamu xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x. 09115 podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxx X07.1 xxxx 69.75 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx:

XXxxx x 1,14 x 1,05

kde:

PBref ... xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx 819 x 999 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxx xxxxxx č. 82301 x 82302 xxxxx xxxxxxx výkonů vykázané x xxxxxxxx x xxxxxxxxx X07.1 nebo X69.75 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 30. xxxxxx 2021 xx stanovena xxxxxxx xxxx ve xxxx 0,85 Xx. Xxx xxxxxx x. 82301 82302 x 82304 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx x xxxxxxxxx 007.1 xxxx 69.75 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí xx 1. xxxxxxxx 2021 je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxx 1 Xx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxx podle xxxx 8.

3. Xxx výkony x. 89111, 89119, 89123, 89127 a 89131 xxxxx xxxxxxx xxxxxx je stanovena xxxxxxx bodu ve xxxx 1,31 K x, přičemž úhrada xx tyto xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx úhrady xxxxx xxxx 4.

4. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x odbornostech xxxxxxxxx x xxxx 2 xxxx. a) xx d) se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úhrady a xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx uvedené x bodě 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxx:

XXxxx = XX + VS

kde:

HBred ... xx xxxxxxxx hodnota xxxx, xxxxx xx xxxxxxx v hodnoceném xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkonů.

FS ... xx xxxxx složka úhrady xxxxx xxxx 2 xxxx. a) až x).

XX ... xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx:

xxx:

XX ... je hodnota xxxx podle bodu 2 xxxx. a) xx x) navýšená xxxxx xxxx 5 xx 7.

XX ... xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx ve xxxx 1,02 xxx xxxxxxx služby xxxxx xxxx 2 písm. x) až x).

XXxxx ... xx celkový počet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xxxx v referenčním xxxxxx přepočtený xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx k 1. xxxxx 2021. Xx xxxxxxxxx počtu xxxx xx nezapočítávají xxxxx xxxx za xxxxxx x. 89111, 89119, 89123 89127 x 89131 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXxx ... je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných bodů x xxxxxxxxxx období. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx bodů xx xxxxxx x. 89111, 89119, 89123, 89127 x 89131 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXxxx ... xx xxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců x referenčním xxxxxx, xx kterého se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx které byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x. 89111, 89119, 89123, 89127 a 89131 xxxxx seznamu xxxxxx.

XXXxx ... xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxx vykázán pouze xxxxxxx z xxxxxx x. 89111, 89119, 89123, 89127 x 89131 podle xxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx 2 xxxx. x) x v xxxx 3 xx xxxxxx x hodnotu 0,02 Xx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx alespoň x jednoho pracoviště xxxxxxxxxxxxx (IČP) x xxxx xxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 35 hodin rozložených xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxx.

6. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxx 2 písm. x) xx xxxxxx x xxxxxxx 0,02 Xx x xxxxxxx, xx poskytovatel alespoň x xxxxxxx pracoviště xxxxxxxxxxxxx (XXX) v xxxx xxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxx služby xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx alespoň 70 xxxxx týdně.

7. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x bodě 2 xxxx. x) se xxxxxx x xxxxxxx 0,02 K x x případě, že xxxxxxxxxxxx alespoň u xxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatele (XXX) x dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx celé xxxxxxxxx období x xxxxxxx alespoň 70 xxxxx xxxxx.

8. Xxxxxxx xxxx xxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx služby x odbornostech xxxxx xxxx 2 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx takto:

max(POPicz XXXxxx)x XXXXxxx x 1,02,

xxx:

XXXxxx ... xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem xx xxxxx odbornostech xxxxxxxxx x xxxx 2 xxxx. e) xxxx x) x xxxxxxxxxx xxxxxx, přičemž xx nezahrnou unikátní xxxxxxxxxx, na které xxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx 819 xxxx 999 xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx vykázány xxxxx výkony x. 09115, 82301, 82302 x 82304 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx X07.1 nebo 69.75 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXxxx ... xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bodě 2 xxxx. x) xxxx x) x xxxxxxxxxxx období, přičemž xx xxxxxxxxx unikátní xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxx 819 xxxx 999 xxxxxxx výkonů.

PUROicz ... xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, včetně xxxxxx xx xxxxxx účtovaný xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 2 písm. e) xxxx f) x xxxxxxxxxxx období. Xx XXXXxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx za výkony xxxxx xxxxxxx 819 xxxx 999 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx skutečné xxxxxxx XXxxxx xx výkony, xxxxx byly x xxxxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXxxx.

x) X poskytovatelů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx služby v xxxxxxxxxxxx uvedených x xxxx 2 písm. x), x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXxxxx xx xxx hodnotu minimální xxxxxxx bodu XXxxx,x xxxx hodnota XXXXxxx xxxxxxxxx xxxxx hodnoty XXXXxxxxxxx,x xxxxxxxxxx:

xxx:

XXxxx,x ... xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx poskytujícího xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bodě 2 xxxx. e) xxxxxxxxx xxxxx:

XXx,xxx ... je xxxxx bodů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných x xxxxxxxxxx uvedené x xxxx 2 xxxx. x) x referenčním xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x až x xxxxxxxx xxxxxxxxxx odbornosti xxxxxxx x xxxx 2 xxxx. x).

XXx,xxx ... xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx, xxxxxxx index x xx x xxxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2 xxxx. x).

XXxxx.x ... xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx xxxx 2 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 písm. x) v xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXxxxx,x ... xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 xxxx. x) stanovená xxxx:

xxx:

XXXxxx,x ... xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 xxxx. x) v xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) U xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x bodě 2 xxxx. f), x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hodnota bodu XXxxxx.x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bodu XXxxx.x, xxxx xxxxxxx XXXXxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx PUROicznové.f xxxxxxxxxx:

xxx:

XXxxx,x ... xx xxxxxxx počet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2 xxxx. f) x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXxxx,x ... xx minimální xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx 67 % xxxxxxx bodu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2 písm. x) x referenčním období.

KPref,f ... xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2 písm. x) x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXxxx.x ... xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx 2 xxxx. x) x referenčním xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx bodu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

xxx:

XXXxxx,x ... je celková xxxx úhrady poskytovatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x odbornosti xxxxxxx x xxxx 2 xxxx. x) x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

9. U xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 2 xxxx. x) x x), xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx 8 souhrnně xxx všechny xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx.

10. Zdravotní pojišťovna xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hrazeným xxxxx xxxx 2 xxxx. a) xx 30. xxxxx 2021 xxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx 2019 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznané xx 31. března 2020):

x) celkový počet xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx 3,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx xxxx xx výkony xxxxxxxxx x xxxx 3,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců ošetřených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxx xxxxx xxxx 4.

11. Xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxx. e) x x) do 30. xxxxxx 2021 následující xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx úhradu za xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem xx xxxxx odbornostech xxxxxxxxx x xxxx 2 xxxx. x) x t),

b) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní pojišťovnou xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx kapitol 819 x 999 xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx 802 x 818 podle xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx 819 x 999 seznamu xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 písm. x) x x).

12. X xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx nelze výši xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx období hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx celkové xxxxxx podle xxxx 4 x 8 xxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. U poskytovatelů, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx ČSN ISO 15189 xxxx Osvědčení x auditu XX XXXXX xxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jedno z xxxxxx xxxxxxxxx, provede xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxx XXXXXXX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 0,71 Xx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx uvedených xx xxxx první v xxxx 2 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 0,85 Xx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx 2 xxxx. e).

13. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx poskytovatele, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 50 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní pojišťovny, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx úhrady xxxxx xxxx 4 xxxxxxxxx.

14. Xxx xxxxxxx služby xxxxx xxxx 2 xxxx. a) x x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxx 1,33 Kč, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxx. x) a x) poskytované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 0,61 Xx xxx hrazené xxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxx. e) a x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxx 0,85 X x, pro hrazené xxxxxx podle xxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxx zahraničním xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 0,80 Kč, pro xxxxxxx služby xxxxx xxxx 2 písm. x) xxxxxxxxxxx zahraničním xxxxxxxxxxx se stanoví xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,14 Xx x xxx hrazené xxxxxx xxxxx xxxx 2 písm. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxx ve xxxx 1,10 Xx.

15. Pro xxxxxxx služby xxxxx xxxx 2 písm. x) xx h) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxx x nebo xxxxxxxxxx xxxxxx ošetři 1,50 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx úhrady xxxxx xxxx 8 x xxxx 2 xxxx. h) xxxxxxxxx.

16. X xxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nové xxxxxx, xxxxxxx vlivem xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx bodů xx xxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx xx celková xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 4 x 8 xxxxxx x xxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx pro tyto xxxxx xxxxx podle xxxxxxx výkonů x xxxxxxxx xxxxxx bodu xxxxx bodu 2 xxxx. x) xx x).

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 242/2021 Xx.

Xxxxxxx bodu x výše xxxxx xxxxx §11

A) Xxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x odbornostech 911, 914, 916, 921 x 925 xxxxx xxxxxxx xxxxxx

1. Pro xxxxxx přepravy x xxxxxxxxx službě xxxxx xxxxxxx xxxxxx hrazené xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1 Xx.

2. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx hrazené xxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx xx pro xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 stanoví xxxxxxx xxxx xx xxxx:

x) 1,06 K x xxx xxxxxxxxx 914 xxxxx xxxxxxx výkonů,

b) 1,06 X x xxx odbornost 925 xxxxx xxxxxx x xxxxxx,

x) 0,95 Xx xxx xxxxxxxxxx 911, 916 x 921 xxxxx seznamu xxxxxx.

3. X případě, že xxxxx počtu xxxxxxxxxx x zdravotní pojišťovnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx X00 xx X97, 009 až 099, X00 xx X99, X60 až X69, 10.3 až 10.7 xxxx 11.3 xx 11.7 xxxxx xxxxxxxxxxx klasifikace nemocí xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx překročí 25 %, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx 925 xxxxx xxxxxxx výkonů, xxxxx xx xxxxxxx v xxxx 2, x 0,04 Xx.

4. Pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 911, 916, 921 a 925 xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx odbornosti, mimo xxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx v bodě 1 x xxxxxxxx xxxxxx podle xxxx 9, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxx:

(1,19 + XX) x max (POPzpoZ; XXXxxxX) x XXXXx + (1,19 + XX) x xxx [XXXXx x POPzpoMh; (XXXXx - XXXXx)],

xxx:

XXXxxxX ... xx počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx v hodnoceném xxxxxx; xx počtu xxxxxxxxxx unikátních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnec x dále pojištěnec, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x. 06349 xxxxx seznamu xxxxxx

XXXxxxX ... xx xxxxx xxxxxxxxxx unikátních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx základních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx vykázán výkon x. 06349 podle xxxxxxx xxxxxx,

XXXXx ... xx xxxxxxxx xxxxxx xx výkony xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx hrazených xxxxxx uvedených v xxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období; do xxxxxxx PUROo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx které xxx x referenčním xxxxxx xxxxxxx xxxxx x. 06349 xxxxx xxxxxxx výkonů x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,

XXXxxxXx ... je xxxxx mimořádně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců ošetřených x xxxx xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx; xxxxxxxxx nákladným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxx 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx rovna xxxx xxxxxxxx pětinásobek xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podle seznamu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 1, xxxxxx úhrady xxxxxx účtovaného xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx;·xx xxxxxxxxx nákladného xxxxxxxxxx se nepovažuje xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxx x hodnoceném xxxxxx vykázán xxxxx x. 06349 podle xxxxxxx xxxxxx.

XXXXx ... xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1, včetně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx unikátní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx: xx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx výkony xxxxx xxxxxxx xxxxxx x výjimkou úhrady xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1, xxxxxx úhrady xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xx rovna xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx podle seznamu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x bodě 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx materiálu x zvlášť účtovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx unikátního pojištěnce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřeného x dané odbornosti xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx UHRMh xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx o pojištěnce xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx č. 06349 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXx ... je xxxxxx xx výkony xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřené x xxxx odbornosti xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx úhrady za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zahrne xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx úhrada xx xxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx hrazených xxxxx xxxxxxxxx x bodě 1, xxxxxx úhrady xxxxxx xxxxxxxxxx materiálu x zvlášť účtovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úhrady xx xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx úhrady xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1, včetně xxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx léčivých přípravků xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx XXXXx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x. 06349 podle xxxxxxx xxxxxx.

XX ... xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx součtem xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) 0,03 - x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx x vykázaným xxxxxxx x. 06135 xxxx 06137 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx počtu ošetřených x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx unikátních xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx xx alespoň 25 %,

x) 0,03 - x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx unikátních pojištěnců x xxxxxxxxxx období xxxxxxxxxx xxxxxx 06325, 06326, 06327, 06328, 06329, 06330, 06331, 06332, 06333 nebo 06334 podle xxxxxxx xxxxxx xx celkovém xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 35 %,

c) 0,15 - xxxxxxx, xx podíl xxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx unikátních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx X00 xx C97, X09 xx X99, F00 xx X99 X60 xx I69, X10.3 xx X10.7 xxxx X11.3 xx E11.7 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx ošetřených x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx období xxxxxxxx 25 %.

5. Pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx které xxx xxxxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx xxxxxxx xxxxx x. 06349 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxx 4 nepoužije. Xxxxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx s hodnotou xxxx xxxxxxxx x xxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x bodě 3.

6. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x odbornosti 914 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx hrazeny xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1 x 2.

7. U xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx m xxxxxx xxxxxxxxxxx, neměl uzavřenou xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x dané xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx převodu všech xxxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §17 odst. 8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx PUROo podle xxxx 4 xxxxxxx xx xxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

8. Pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výpočet xxxx úhrady xxx xxxx 3, 4 x 5 nepoužije. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištěncům xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1 a 2.

9. Xx každý xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxx xxxxx x. 06313, 06315, 06317, 06318 x 06319 xxxxx xxxxxxx výkonu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x diagnózou X07.1 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 20 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonu x. 82301 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx testování XXXXX-19 xxxxxx metody XXX s pozitivním xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx antigenu XXXX-XxX-2 x pozitivním xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx nebyl xxxxxxxxx xxxxx č. 82301 xxx 82302 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx posledních 180 kalendářních dnů xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x 180 Xx.

X) Xxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx výhradně xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 926 xxxxx seznamu výkonů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx služby xx xxxx 24 xxxxx 7 xxx x týdnu.

3. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 926 podle seznamu xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx (24 xxxxx) jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkony x. 80090 xxxx 80091 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

4. Hodnota xxxx xxxxxxxxxx 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ve xxxx 1,03 Kč xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx:

xxx{( XXXxxx,xxxx * 30 * PB80091 * XX)+ (POPičz,dět * 180 * XX80091 * XX); Bodyh * XX}

xxx:

XXXxxx,xxxx ... xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěnců ošetřených xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 926 podle seznamu xxxxxx x hodnoceném xxxxxx.

XXXxxx,xxx ... xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem x xxxxxxxxxx 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x hodnoceném období.

Bodyh ... xx počet xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x hodnoceném xxxxxx.

XX ... xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 926 xxxxx seznamu xxxxxx, xxxxx xxxx 1,03 Xx.

XX80091 ... xx xxxxxxxxxx xxxxx bodů xx xxxxx x. 80091 xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 926 podle xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx poskytnuty xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx péče xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odbornosti 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nepřesáhne 10 % z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ošetřených xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období.

6. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx, včetně služeb xxxxxxxxxxxx xxxxx poskytovatelem, x xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. 80090 xxxx 80091 xxxxx xxxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 926 xxxxx xxxxxxx výkonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxx počet pojištěnců, xx xxxxx xxx xxxxxxx některý x xxxxxx x. 80090 xxxx 80091 xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx byly na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx hrazené xxxxxx xxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxx bodu, xxxxxxxxxx 10 % x celkového počtu xxxxxxxxxx ošetřených poskytovatelem xxxxxxxxxx 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx poskytovatele odbornosti 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx odbornosti 926 xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxx odečteny xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx:

x. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x lékaři,

ii. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx péče,

iii. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx přípravky, které xxxx předepsány xxxx xxxxx přijetí xxxxxxxx xx xxxx poskytovatele

iv. xxxxxxxxx zemřelého a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7. Xx xxxxx poskytovatelem xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x. 80090 x 80091 xxxxx seznamu xxxxxx, xxxxxxxxxx pojištěncům x xxxxxxxxx U07.1 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 20 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 82301 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx screeningového xxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxx xxxxxx PCR x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx x průkazu xxxxxxxx XXXX-XxX-2 x xxxxxxxxxx výsledkem x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. 82301 xxx 82302 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx poskytovatelem během xxxxxxxxxx 180 xxxxxxxxxxxx xxx xx poskytovatel x navyšuje xxxxxx x 540 Xx. Xxxx navýšení xxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx podle bodu 4.

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx x. 242/2021 Xx.

Xxxxxxx bodu x xxxx xxxxx xxxxx §12

1. Pro xxxxxxxxxxxxx ambulantní xxxx xxxxxxxxxxx hrazené služby x xxxxxxxxxxxx 902 x 917 podle xxxxxxx xxxxxx xx xxx výkony přepravy x xxxxxxxxx službě xxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1 Xx.

2. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 902 x 917 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx výkony xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxxxx x xxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 0,81 Xx.

3. X případě, xx xxxxx počtu xxxxxxxxxx pojištěnců ošetřených x xxxxxxxxxx xxxxxx x některou z xxxxxxxx xxxxxxx G10 xx G14, 160 xx 169, S42, X44, X46, X49, X54, X64, X74,

X84 xxxx X94 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx celkovém xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx xxxxxxxx 5 %, xxxxxxxx xx hodnota xxxx xxxxxxx x xxxx 2 x 0,07 Kč.

4. Pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 902 x 917 podle xxxxxxx výkonů xxxxxxx xxxx xxxxxx poskytovateli, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedených v xxxx 1, nepřekročí xxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxx:

(1,05 + XX) x xxx (XXXxxxX; XXXxxxX) x XXXXx + xxx [(1,05 + XX) x XXXXx x XXXxxxXx; (XXXXx - XXXXx)],

xxx:

XXXxxxXx ... je xxxxx mimořádně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxxx x dané xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx G10 xx X14 160 xx 169, S42, X44, X46, S49, X54, X64, S74, X84, S94 xxxx X02 xx T14 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pokud úhrada xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx materiálu x zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxx překročí xxxxxxxxxxx průměrné úhrady xx výkony xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxxx v dané xxxxxxxxxx poskytovatelem x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXxxxX ... xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období;·do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx nákladný xxxxxxxx xxxxxxxxxx a dále xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X50, X83, F84, X20, G35, X51 xx X83, X07, X11, P13, X14, X94, Q05, X36, X62 xxxx T90 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXxxxX ... xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx odbornosti x xxxxxxxxxxx období, xx xxxxx xxxxxxxxxx unikátních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nákladný xxxxxxxx xxxxxxxxxx x dále xxxxxxxxxx xx kterého xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx C50, X83, X84, X20, G35, X51 xx X83 X07, X11, X13, X14, X94, X05, X36, X62 nebo X90 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXx ... xx průměrná xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx období; do xxxxxxx PUROo nevstupují xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období xxxxxxx xxxxxx s hlavní xxxxxxxxx X50, E83 X84, X20, X35, X51 - X83, X07, X11, X13, X14, P94, X05, X36, X62 xxxx X90 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx nemocí, xxxx xx xxxxxxx PUROo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx hodnoty xxxx XXxxxx za xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx součástí xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXx ... xx xxxxxx xx xxxxxx podle seznamu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx účtovaného materiálu x xxxxxx účtovaných xxxxxxxx přípravků x x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx přepravy x xxxxxxxxx xxxxxx xx mimořádně xxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnce zdravotní xxxxxxxxxx ošetřené x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx za xxxxxxxxx nákladné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zahrne xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx z hlavních xxxxxxx G10 xx X14, 160 až 169, X42, S44, X46, S49 S54, X64, S74, X84, X94 xxxx X02 xx X14 xxxxx xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx xxxxx xxxx úhrada xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xx rovna nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx průměrné xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXx ... xx úhrada xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx x x výjimkou xxxxxx xx výkony xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx unikátní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx; do úhrady xx mimořádně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx odbornosti poskytovatelem x xxxxxxxxxxx xxxxxx x některou x xxxxxxxx diagnóz X10 xx X14, 160 xx 169, S42, X44, X46, S49 X54, X64, X74, X84 X94 xxxx X02 xx T14 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx za výkony xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx materiálu x xxxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx úhrady xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XX ... je xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) 0,02 - x xxxxxxx, že xx v hodnoceném xxxxxx xxxxx součtu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 21113, 21115 x 21315 xxxxx xxxxxxx výkonů x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 902 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 50 %,

b) 0,02 - v xxxxxxx, že je x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx počtu xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xxxxxx x. 21221 x 21415 xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odbornosti 902 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 14 %.

x) 0,11 - x xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx G10 až X14, X60 až X69, S42, X44, X46, S49, 554, X64, X74, X84 xxxx 594 xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx celkovém xxxxx ošetřených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 %.

XXxxxx ... je xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx výkony xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

xxx:

XXXxxx ... xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx služby, které x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx limitaci xxxxxx,

XXxxx ... je hodnota xxxxxxxxxx položek poskytovatelem xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných v xxxxxxxxxx x xxxxxx xx služby xxxxx x referenčním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

XXxxx ... je celkový xxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXxxx ... xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x referenčním xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx období podléhaly xxxxxxxx xxxxxx.

5. X xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx neexistoval, xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx pojišťovnou, xxxxxxxxx xxxxx neposkytoval xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx referenčních xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx, xx xxxxxx x průběhu referenčního xxxxxx, x případě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vztahujících se x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §17 xxxx. 8 xxxxxx, xxxx u xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx období 50 x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bodu 4 xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

6. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zahraničním xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxx 1 a 2. Xxx stanovení úhrady x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 3, 4 x 5 xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxx xxxx vykázány x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx služby x xxxxxx xxxxxxxxx C50, X83, X84, G20, X35, X51 až X83, X07, X11, X13, X14, P94, X62, X05, Q36 xxxx X90 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1 x 2. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxx celkové xxxx xxxxxx xxxxx xxxx 4.

Xxxxxxx x. 8 x vyhlášce č. 242/2021 Xx.

Xxxxxxx xxxx x xxxx úhrad xxxxx §13

X) Hodnota xxxx x xxxx xxxxx

1. Pro poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx hodnota xxxx xxxxxxx xx xxxx 0,95 Kč, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 18530 x 18550 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx který xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 0,79 Xx.

2. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1 xx dále xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) až d) x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jím poskytované xxxxxxxxxx xxxxx.

x) V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx rok 2020, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx navýší xxxxxxx bodu xxxxx xxxx 1 x 0,02 Xx xx 1. xxxxx 2021.

x) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2021 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx pravidel xxxxxxxxx v xxxxxx x a) xxxxxx, xxxxx referoval xxxx xxxxxxxxx x xxxx 2021. Vypočtenou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 150 xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnota bodu xxxxx písmene a) x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úhradu xxxxx xxxxxxx x) zpětně xxxxx.

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x) xxxxxxxxxx xx 31. ledna 2021 x xxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxx v písmenu x) nejpozději xx 31. xxxxx 2022.

3. Xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxxxx xx 28. února 2022 vyhodnotí dohodnutá xxxxxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x části D xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx bodu xxxxx xxxx 1 xx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx plní xxxxxxxx xxxxx bodu 2 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx 0,05 Xx tímto xxxxxxxx:

Xxxxxxxx XX = 0,05 Xx x xx

xxx:

Xxxxxxxx XX ... xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x poskytovatele, xxxxx xxxx dosáhnout xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 0,05 Xx,

XX ... je xxxxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 0 xx 1 x který xx xxxxxxx xxxx:

∑XXXX ... xx xxxxxx xxxx xx výkony x. 18511, 18513, 18515, 18521, 18522, 18523, 18530 x 18550 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (IČP), u xxxxxxx došlo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x hodnoceném xxxxxx,

∑XXXX ... xx xxxxxx xxxx xx výkony x. 18511, 18513, 18515, 18521, 18522, 18523, 18530 x 18550 podle xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatele (XXX) x hodnoceném období.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxx navýšení xxxxxx xxxxx bodu 3 zdravotní pojišťovna xxxxxxxxxxxxx uhradí nejpozději xx 150 xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období.

5. Pro xxxxxxx xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxx pojištěncům se xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1.

X) Xxxxxx xx xxxxxx zařazování xxxxxxxxxx xx čekací xxxxxxx x transplantaci xxxxxxx

1. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx služby xx stanovuje xxxxxx xx xxxx:

x) Xxxxxxxx x začátku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěnce x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx u pojištěnce xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 000 Kč.

i. Xxxxx: Xxxxxxxxxxx zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx selháním (xxxxxxx 5) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

xx. Xxxxxxxx xxxxxx: Xxxxxxxx xx xx xxxxxxx pojištěnce xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx x začátku xxxxxxxxxxx vhodnosti pojištěnce x xxxxxxxxxxxxx ledviny x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx stádiu 4 500 Kč.

i. Xxxxx: Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyšetřování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) dosáhne xxxxxxx xxxxx než 0,20 ml/s.

ii. Xxxxxxxx xxxxxx: U xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx začátkem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x transplantaci xxxxxxx vykázán xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx xxxxxx. Vykazuje xx xx jednoho pojištěnce xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxx.

x) Oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 000 Kč.

i. Xxxxx: Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx již xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx, xx obdržel vyjádření xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x zařazení xxxx nezařazení xxxxxxxxxx xx xxxxxx listinu.

ii. Xxxxxxxx xxxxxx: X xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxx X xxxx 1 písm. x). Xxxxxxxxxxxxxx centrum x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 51902 podle xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx bylo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxx listinu xxxx xxxxxxxxxxxx.

x) Oznámení o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k transplantaci xxxxxxx x pojištěnce x xxxxxxxxxxxxxx stádiu 10 500 Xx.

x. Xxxxx: Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx x predialyzační xxxx. Xx vykazováno xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx, co xxxxxxx xxxxxxxxx transplantačního xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

xx. Xxxxxxxx xxxxxx: X xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hrazená xxxxxx xxxxx xxxxx X xxxx 1 xxxx. x). Transplantační xxxxxxx x pojištěnce xxxxxxxx xxxxx x. 51902 podle xxxxxxx xxxxxx a zároveň xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

x) Vyšetření xxxxxxxx xxxxx ledviny 20 000 Xx.

x. Xxxxx: Vykazuje xx xxx xxxxxxxx vyšetření xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx který xx xxxxxxxxx xxxxxx.

xx. Xxxxxxxx xxxxxx: Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v případě, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

2. Pravidla xxx xxxxxxxxxx a xxxxxx hrazených xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1:

x) Xxxxxxxxxx rozsahem xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx vyšetření xxxxxxxxx v souladu doporučeným xxxxxxxx České xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx na aktuálním xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxx 1 xxxxx vykázat x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x transplantaci xxxxxx.

X) Xxxxxxxxx omezení

1. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 2 až 4 xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxx pouze x xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx 30. xxxxx 2021 xxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx výpočtu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx léčivé přípravky, x výjimkou úhrady xxxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "X" xxxxx §39 xxxx. 1 vyhlášky x. 376/2011 Sb. x úhrady za xxxxxx xxxxxxxx materiál x xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx unikátního pojištěnce xx předepsané xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) průměrná úhrada xx jednoho unikátního xxxxxxxxxx xx vyžádanou xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytující xxxxxxxxxx xxxx dosáhne xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx unikátního pojištěnce xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přípravky, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxxxxxxxx xxxxxxxx "X" xxxxx §39 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 376/2011 Xx. x xxxxxx xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 102 % xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx léčivých přípravků. xxxxxxxxxx symbolem "X" xxxxx §39 xxxx. 1 vyhlášky x. 376/2011 Xx. a xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx pojišťovna xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úhradu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2,5 % x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úhrady x xxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců x hodnoceném období xx xxxxx xxxxxxxx 0,5 % xxxxxxxxxx xxxxxxx průměrné xxxxxx, xxxxxxx však 40 % x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce x xxxxxxxxxx xxxxxx x počet unikátních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx se vypočte x celkového xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx se nezahrnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx č. 09513 podle xxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx poskytovatel xxxxxxx xxxxxxxx úhrady xx jednoho unikátního xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostředky v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 102 % xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx součinu 2,5 % x překročení xxxxxxx průměrné xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxx 0,5 % xxxxxxxxxx uvedené průměrné xxxxxx, xxxxxxx xxxx 40 % x xxxxxxxxxx. Průměrná xxxxxx xx jed xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období x xxxxx unikátních pojištěnců x xxxxxxxxxx období xx vypočte x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx unikátní xxxxxxxxxx, na které xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x. 09513 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx poskytovatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx xx vyžádanou xxxx xx vyjmenovaných xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 104 % xxxxxxxx úhrady xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx, zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2,5 % x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx za každé xxxxxxxx 0,5 % xxxxxxxxxx uvedené xxxxxxxx xxxxxx, nejvýše xxxx 40 % z xxxxxxxxxx. Průměrná xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx se xxxxxxx z celkového xxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců, xx kterého se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x. 09513 xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Do xxxxxxxx péče xx xxxxxxxxxx xxxxxx mamografického xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx karcinomu xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx kolorektálního karcinomu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na poskytování xxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx péče xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx které xxxx poskytovatelem vykázány xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx B xxxx 1 xxxx. a), x) xxxx x). Xxx xxxxx stanovení xxxx xxxxxxxxxx úhrad x výše případné xxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx péče x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ocení xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx k 1. lednu 2021 xxxxxxxx bodu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxx omezení podle xxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 2 až 4.

6. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodu 2 xx xxxxxxxxx pokud xxxxxx úhrad xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx specializované xxxxxxxxxx péče za xxxxxx xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx materiál x xxxxxxxxxx xxxxxx nepřevýší x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx součet úhrad xx xxxxx druh xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx podle bodu 3 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny za xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx specializované xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nepřevýší xxxxxxxxxxxxxx xxxx úhrad xx xxxxx druh xxxxxxxxx xxxxxx xx rok 2021 podle zdravotně xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 4 xx xxxxxxxxx, xxxxx součet xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx odbornostech x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx tento druh xxxxxxxxx služeb xx xxx 2021 podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovny.

9. Xxxxx poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx regulačních xxxxxxx podle xxxx 3.

10. U poskytovatele, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrazených služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úhrad x xxxxxxxxxxx období xxx xxxx účely xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx rozsahu dojde xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx oprávněných xxxxxxxxxxxx xxxxxx přípravky a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

11. U xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx období xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx převodu všech xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx §17 odst. 8 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle bodů 2 až 4 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

12. Regulační omezení xxxxx xxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x hrazené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx pokud xxxxxxxxxxxx x referenčním xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 50 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nasmlouvané xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx hodin xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxx xxxxxx menší xxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx limit 50 ošetřených unikátních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x/30, xxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovaných hrazených xxxxxx xxx danou xxxxxxxxx.

13. Zdravotní pojišťovna xxxxxxx regulační xxxxxx xxxxx xxxx 2 xx 4 maximálně xx xxxx odpovídající 15 % xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxx snížené x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx xx hodnocené xxxxxx.

X) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dialyzační xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx

1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výsledky xxx poskytované pravidelné xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dialyzační xxxxxxxxx) v xxxxxxx xxxx 2021 xxxxxxxxx, x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Data za xx xxxxx xxxxxxx xxxx 2021 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2022.

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 90 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daném xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xx xxxxxxxx x pravidelném xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x kterého xxxx xxxxxxxxxx prováděny xxxxxx dialyzačních xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dialýzy xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx do 90 xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

x) Poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně xxxxxxxxx x xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x. Dohodnuté xxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx referovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx parametr xxxxxxx

Xxxxxxx Xx &xx; 100 x/X

70 %

Hod xxxx X &xx; 1,8 xxxx/X

50 %

Xxx xxxx XxX &xx; 1,2

70 %

Xxxxx transplantovaných pojištěnců x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx listiny

7 %

x. Do vyhodnocení xxxxxxxxxxxxxx kritérií nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxx služby xxxxxxxx xxxxxx peritoneální xxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx.

Xxxxxxx č. 9 x vyhlášce x. 242/2021 Xx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pojištěnců

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x daném xxxxxx

XXXXX

XXX

XxXX

XXXX

XXX

XXX

XXXX

XXX

XXXXXXX

0,629

0,065

0,025

0,078

0,000

0,203

0,000

XXXXXX

0,440

0,048

0,348

0,081

0,000

0,082

0,000

XXXXXXX

0,640

0,043

0,017

0,026

0,000

0,273

0,001

XXXX-XXXXX

0,547

0,101

0,071

0,061

0,000

0,212

0,008

XXXX-XXXXXX

0,576

0,082

0,093

0,046

0,000

0,200

0,003

XXXXXXX

0,416

0,083

0,153

0,058

0,000

0,221

0,069

XXXXXXX

0,577

0,047

0,144

0,037

0,000

0,192

0,004

XXXXX XXXX

0,651

0,125

0,084

0,039

0,016

0,084

0,000

XXXXX BUDĚJOVICE

0,565

0,163

0,031

0,055

0,000

0,185

0,000

ČESKÝ XXXXXXX

0,644

0,1.20

0,032

0,034

0,000

0,169

0,000

XXXXX

0,617

0,058

0,153

0,053

0,001

0,116

0,002

XXXXXXXXX

0,750

0,068

0,028

0,041

0,000

0,11.2

0,000

XXXXXX-XXXXXX

0,301

0,009

0,436

0,015

0,000

0,047

0,193

XXXXXXXXX XXXX

0,654

0,048

0,167

0,038

0,000

0,093

0,000

XXXXXXX

0,448

0,030

0,221

0,024

0,000

0,151

0,126

XXXXXX XXXXXXX

0,523

0,177

0,048

0,058

0,002

0,192

0,000

XXXX

0,649

0,101

0,072

0,050

0,000

0,126

0,000

XXXXXXXX

0,718

0,036

0,133

0,025

0,000

0,084

0,005

XXXXXXX

0,727

0,065

0,063

0,050

0,000

0,095

0,000

XXXXXXXX XXX XXXXX

0,812

0,058

0,004

0,035

0,004

0,087

0,000

XXXXXXX

0,495

0,055

0,343

0,015

0,001

0,084

0,007

XXXXX

0,687

0,041

0,028

0,038

0,060

0,145

0,000

XXXXXXX

0,802

0,040

0,051

0,033

0,000

0,074

0,000

XXXXXXXXXX HRADEC

0,702

0,118

0,036

0,027

0,000

0,116

0,000

KARLOVY VARY

0,697

0,075

0,057

0,071

0,000

0,100

0,000

KARVINÁ

0,262

0,008

0,222

0,012

0,000

0,057

0,439

KLADNO

0,408

0,033

0,433

0,052

0,000

0,073

0,000

KLATOVY

0,630

0,089

0,143

0,042

0,000

0,096

0,000

KOLÍN

0,695

0,051

0,034

0,078

0,002

0,139

0,001

KROMĚŘÍŽ

0,435

0,044

0,085

0,032

0,000

0,126

0,278

KUTNÁ XXXX

0,466

0,127

0,277

0,042

0,000

0,087

0,000

XXXXXXX

0,715

0,125

0,011

0,060

0,005

0,084

0,000

XXXXXXXXXX

0,707

0,093

0,010

0,063

0,000

0,126

0,001

XXXXX

0,769

0,067

0,034

0,032

0,000

0,097

0,001

XXXXXX

0,651

0,049

0,038

0,123

0,015

0,123

0,000

XXXXX XXXXXXXX

0,210

0,013

0,004

0,016

0,736

0,022

0,000

XXXX

0,823

0,010

0,034

0,023

0,000

0,095

0,016

XXXXXX

0,660

0,074

0,080

0,039

0,003

0,144

0,000

XXXX JIČÍN

0,346

0,019

0,204

0,017

0,000

0,069

0,344

NYMBURK

0,608

0,055

0,069

0,082

0,051

0,134

0,000

OLOMOUC

0,223

0,155

0,431

0,036

0,000

0,147

0,008

OPAVA

0,360

0,016

0,289

0,031

0,000

0,082

0,223

OSTRAVA-MĚSTO

0,218

0,009

0,396

0,026

0,000

0,089

0,262

PARDUBICE

0,671

0,100

0,066

0,057

0,001

0,105

0,000

PELHŘIMOV

0,800

0,036

0,031

0,034

0,000

0,099

0,000

PÍSEK

0,691

0,089

0,044

0,048

0,000

0,127

0,000

PLZEŇ-JIH

0,608

0,077

0,088

0,077

0,000

0,150

0,000

PLZEŇ-MĚSTO

0,515

0,091

0,117

0,088

0,000

0,190

0,000

PLZEŇ-SEVER

0,518

0,093

0,117

0,098

0,000

0,174

0,000

PRAHA

0,592

0,058

0,013

0,220

0,001

0,114

0,001

PRAHA-VÝCHOD

0,551

0,067

0,034

0,223

0,003

0,121

0,000

PRAHA-ZÁPAD

0,588

0,057

0,024

0,213

0,001

0,116

0,000

PRACHATICE

0,600

0,146

0,073

0,034

0,000

0,148

0,000

PROSTĚJOV

0,302

0,070

0,548

0,019

0,000

0,057

0,005

PŘEROV

0,582

0,099

0,080

0,037

0,000

0,155

0,046

PŘÍBRAM

0,732

0,062

0,038

0,049

0,000

0,118

0,000

RAKOVNÍK

0,573

0,041

0,220

0,044

0,000

0,122

0,000

ROKYCANY

0,520

0,132

0,151

0,069

0,000

0,128

0,000

RYCHNOV XXX XXXXXXX

0,565

0,090

0,020

0,036

0,156

0,134

0,000

XXXXXX

0,750

0,043

0,016

0,046

0,061

0,083

0,000

XXXXXXX

0,617

0,066

0,169

0,044

0,000

0,104

0,000

XXXXXXXXXX

0,667

0,116

0,038

0,049

0,000

0,130

0,000

XXXXXXX

0,801

0,039

0,032

0,028

0,000

0,098

0,001

XXXXXXX

0,481

0,034

0,363

0,026

0,000

0,092

0,003

XXXXX

0,483

0,154

0,143

0,073

0,000

0,146

0,000

XXXXXX

0,629

0,142

0,057

0,041

0,000

0,131

0,000

XXXXXXX

0,717

0,083

0,060

0,044

0,000

0,094

0,002

XXXXXXX

0,448

0,047

0,119

0,053

0,145

0,189

0,000

XXXXXX

0,720

0,059

0,115

0,019

0,000

0,087

0,000

XXXXXXX XXXXXXXX

0,566

0,036

0,129

0,029

0,000

0,238

0,002

XXXX XXX LABEM

0,371

0,159

0,025

0,160

0,000

0,283

0,002

ÚSTI XXX XXXXXX

0,533

0,084

0,111

0,042

0,002

0,228

0,000

XXXXXX

0,611

0,021

0,092

0,019

0,000

0,060

0,198

XXXXXX

0,532

0,131

0,095

0,050

0,000

0,189

0,003

XXXX

0,760

0,019

0,142

0,035

0,000

0,039

0,005

XXXXXX

0,547

0,052

0,130

0,018

0,000

0,252

0,001

XXXX XXX SÁZAVOU

0,638

0,025

0,122

0,022

0,000

0,192

0,001

2. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx

XXX

XxXX

XXXX

XXX

XXX

XXXX

XXX

Xxxxxxxxx xxxx

0,607

0,137

0,055

0,049

0,000

0,152

0,000

Xxxxxxxxxxxx xxxx

0,550

0,075

0,104

0,043

0,000

0,207

0,020

Xxxxxxxx xxxx + Xxxxxxxxxxx xxxx

0,596

0,091

0,105

0,066

0,000

0,142

0,000

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx + Xxxxxxxxxx xxxx

0,616

0,087

0,067

0,046

0,033

0,151

0,000

Xxxxxxxxxxx xxxx + Xxxxx

0,564

0,056

0,072

0,157

0,039

0,112

0,001

Xxxx Xxxxxxxx

0,718

0,042

0,101

0,028

0,000

0,111

0,000

Xxxxxxxxx xxxx

0,726

0,098

0,028

0,048

0,017

0,084

0,000

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

0,294

0,017

0,309

0,023

0,000

0,081

0,276

Xxxxxxxxx xxxx

0,375

0,098

0,362

0,031

0,000

0,119

0,014

Xxxxxxx xxxx

0,669

0,073

0,067

0,058

0,000

0,129

0,004

Xxxxxxx xxxx

0,617

0,028

0,116

0,029

0,000

0,108

0,101

Xxxxxxx x. 10 x xxxxxxxx x. 242/2021 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxx X

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx období xxxxxxx xxxxxxxx úhradou x x hodnoceném období xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XX- XXX xxxx - xxx

XX-XXX xxxxxxx - xxx

Xxxx X - XX-XXX xxxxxxx - xxxxx

XX-XXX - relativní xxxx

00-X06

00-X06-00

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

6,9043

00-X01

00-X01-01

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx transplantovaného xxxxxx x pacientů x CC=3-4

2,5976

00-K01

00-K01-02

Léčba akutní xxxxxxx transplantovaného xxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-2

1,1361

00-X02

00-X02-00

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx krvetvorných buněk

1,8520

00-M01

00-M01-01

Velký xxxxxxxxxxxxxxxxx výkon x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x XXX 97-240 xxxxx (5-10 xxx)

16,4795

00-X01

00-X01-02

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vyjma xxxxxxxxxxxxxxxxxxx s UPV97-240 xxxxx (5-10 dnů)

13,3348

00-M01

00-M01-03

Ostatní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terapie xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonem s XXX97-240 hodin (5-10 xxx)

10,0288

00-X01

00-X01-04

Xxxxxxx terapie xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x XXX97-240 xxxxx (5-10 xxx)

6,8500

00-X02

00-X02-01

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxxxxx náročné xxxxxxx xxxxxxxx x UPV241-504 xxxxx (11-21 xxx)

22,6076

00-X02

00-X02-02

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x UPV241-504 xxxxx (11-21 dnů)

20,2372

00-M02

00-M02-03

Ostatní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x XXX241-504 hodin (11-21 xxx)

15,9742

00-X02

00-X02-04

Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x XXX241-504 hodin (11-21 xxx)

12,0712

00-X03

00-X03-01

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx vysoce xxxxxxxxxx náročné léčebné xxxxxxxx x XXX505-1008 xxxxx (22-42 dnů)

32,2263

00-M03

00-M03-02

Velký xxxxxxxxxxx výkon xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x UPV505-1008 xxxxx (22-42 dnů)

32,0540

00-M03

00-M03-03

Ostatní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx definovaná xxxxxxxxx xxxxxxx x XXX505-1008 xxxxx (22-42 xxx)

29,1061

00-X03

00-X03-04

Xxxxxxx terapie xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x XXX505-1008 xxxxx (22-42 xxx)

25,3432

00-X04

00-X04-01

Xxxxx kardiochirurgický výkon x jiné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x UPV1009-1800 xxxxx (43-75 dnů)

57,0746

00-M04

00-M04-02

Velký xxxxxxxxxxx výkon xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x UPV1009-1800 xxxxx (43-75 xxx)

44,6639

00-X04

00-X04-03

Xxxxxxx xxxxxxxxx, miniinvazivní xxxx xxxxxxxxxxx terapie definovaná xxxxxxxxx xxxxxxx x XXX1009-1800 xxxxx (43-75 xxx)

44,6639

00-X04

00-X04-04

Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výkonu x XXX1009-1800 xxxxx (43-75 xxx)

42,3537

00-X05

00-X05-01

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxxxxx náročné xxxxxxx xxxxxxxx x UPV1801 x xxxx xxxxx (76 x xxxx xxx)

70,1683

00-X05

00-X05-02

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx s XXX 1801 a xxxx xxxxx (76 x xxxx xxx)

70,1683

00-X05

00-X05-03

Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terapie xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonem x XXX 1801 a xxxx xxxxx (76 x xxxx xxx)

70,1683

00-X05

00-X05-04

Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x UPV 1801 a xxxx xxxxx (76 x xxxx xxx)

70,1683

01-X01

01-X01-01

Xxxxxxxx více xxx 150 ODTD xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

5,4786

01-X01

01-X01-02

Xxxxxxxx 90 xx 150 XXXX intravenózních xxxxxxxxxxxxxx xxx onemocnění xxxxxxx xxxxxxxx

3,7070

01-X01

01-X01-03

Xxxxxxxx 45 xx 90 XXXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

1,6255

01-X01

01-X01-04

Xxxxxxxx 25 xx 45 ODTD xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx soustavy

0,8575

01-C01

01-C01-05

Aplikace 15 xx 25 XXXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

0,7135

01-X01

01-X01-06

Xxxxxxxx xxxx než 15 XXXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx soustavy

0,9264

01-C02

01-C02-01

Trombolýza xxxxxx xx-XX x xxxxxxxxxx XXXX u pacientů XX=1-4

2,4643

01-X02

01-X02-02

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx-XX x xxxxxxxxxx XXXX x pacientů XX=0

1,4877

01-X02

01-X02-03

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx-XX xxxx xxxxxxxxx CVSP x xxxxxxxx x XX=1-4

1,9182

01-X02

01-X02-04

Xxxxxxxxxx xxxxxx rt-PA xxxx xxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxx s CC=0

1,2803

01-C03

01-C03-01

Cílená xxxxx pro novotvary xxxxxxx soustavy

0,3594

01-C03

01-C03-02

Chemoterapie pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

1,0617

01-X04

01-X04-01

Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

0,2046

01-X04

01-X04-02

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx soustavy

0,2307

01-D01

01-D01-01

Dlouhodobý XXX xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v XXXX

1,2420

01-X01

01-X01-02

Xxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxx CVSP

0,4887

01-D01

01-D01-03

Jiný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx monitoring

0,1580

01-I12

01-I12-01

Mikrochirurgická xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

2,8858

01-X12

01-X12-02

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na nervových xxxxxxxxx

1,4589

01-X13

01-X13-00

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mononeuropatie xxxxx xxxxxxxxx

0,4288

01-X14

01-X14-01

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1,1678

01-X14

01-X14-02

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

1,1562

01-X01

01-X01-01

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx centrální nervové xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=1-4

0,8493

01-X01

01-X01-02

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx soustavy x pacientů x XX=0

0,5070

01-X02

01-X02-01

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx meningoencefalitida x xxxxxxxx s XX=2-4

2,6370

01-X02

01-X02-02

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx herpetická xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x CC=0-1

2,2991

01-K02

01-K02-03

Jiná infekční xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx XX=2-4

1,7791

01-X02

01-X02-04

Xxxx xxxxxxxx onemocnění nervové xxxxxxxx u xxxxxxxx x XX=0-1

1,1077

01-X03

01-X03-01

Xxxxxxxxx v XXXX x xxxxxxxx x XX=3-4

2,5055

01-X03

01-X03-02

Xxxxxxxxx x XXXX x xxxxxxxx x XX=1-2

0,9814

01-X03

01-X03-03

Xxxxxxxxx x XXXX x xxxx xx 18 xxx xxxx x pacientů xx xxxx 75 x xxxx xxx x XX=0

0,8921

01-X03

01-X03-04

Xxxxxxxxx XXXX x pacientů xx xxxx 18-74 xxx XX=0

0,5639

01-X03

01-X03-05

Xxxxxxxxx xxxx XXXX x xxxxxxxx s XX=3-4

1,9289

01-X03

01-X03-06

Xxxxxxxxx mimo XXXX x xxxxxxxx s XX=1-2

0,8079

01-X03

01-X03-07

Xxxxxxxxx xxxx XXXX x xxxx xx 18 xxx nebo x xxxxxxxx xx xxxx 75 x xxxx xxx x XX=0

0,602X

01-X03

01-X03-08

Xxxxxxxxx xxxx XXXX x pacientů ve xxxx 18-74 xxx x CC=0

0,3479

01-K04

01-K04-01

Neurodegenerativní onemocnění x xxxxxxxx s XX=1-4

1,1855

01-X04

01-X04-02

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx onemocnění x xxxxxxxx s X=0

0,8006

01-X05

01-X05-01

Xxxxxxxxxxx x pacientů x XX=1-4

1,4491

01-X05

01-X05-02

Xxxxxxxxxxxx x pacientů x XX=0

0,5265

01-X06

01-X06-00

Xxxxxxx xxxxxx

0,1391

01-X07

01-X07-01

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx 18 xxx věku

1,2299

01-K07

01-K07-02

Poruchy xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx 18 x více xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x XX=1-4

0,5928

01-X07

01-X07-03

Xxxx bolesti xxxxx x xxxxxxxx x XX=0

0,4642

01-X08

01-X08-01

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx s XX=1-4

1,1733

01-X08

01-X08-02

Xxxxxxxxxx x onemocnění xxxxxxxxxxx (xxxx mononeuropatie xxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxxxx x XX=0

0,6052

01-X08

01-X08-03

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x pacientů x XX=0

0,4618

01-X09

01-X09-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x XX=1-4

1,3216

01-X09

01-X09-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0

0,7189

01-X10

01-X10-01

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxx x XX=3-4

2,0X94

01-X10

01-X10-02

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxx s XX=1-2

1,6306

01-X10

01-X10-03

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxx x CC=0

1,0016

01-K10

01-K10-04

Mozkový infarkt x XXXX x xxxxxxxx s CC=3-4

1,7108

01-K10

01-K10-05

Mozkový xxxxxxx x CVSP x pacientů x XX=1-2

1,28X4

01-X10

01-X10-06

Xxxxxxx xxxxxxx x XXXX x xxxxxxxx x CC=0

0,7492

01-K10

01-K10-07

Mozkový infarkt xxxx XXXX

0,6880

01-X11

01-X11-01

Xxxxxxxxxxxxx intrakraniální xxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX u pacientů x XX=3-4

2,3526

01-X11

01-X11-02

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxx x XX=1-2

1,9453

01-X11

01-X11-03

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxx x CC=0

1,5643

01-K11

01-K11-04

Netraumatické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v XXXX x xxxxxxxx x XX=3-4

2,8437

01-X11

01-X11-05

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx krvácení x XXXX x xxxxxxxx x XX=1-2

1,7173

01-X11

01-X11-06

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx krvácení v XXXX x xxxxxxxx x XX=0

1,2120

01-X11

01-X11-07

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX

1,1432

01-X12

01-X12-01

Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx XXXX

0,7129

01-X12

01-X12-02

Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x XXXX

0,5010

01-X12

01-X12-03

Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx XXXX

0,4106

01-X13

01-X13-01

Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx x XXXX u xxxxxxxx XX=2-4

1,2432

01-X13

01-X13-02

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx plen v XXXX u xxxxxxxx x CC=0-1

0,7954

01-K13

01-K13-03

Novotvary xxxxx x mozkových plen xxxx CVSP x xxxxxxxx x XX=2-4

0,9183

01-X13

01-X13-04

Xxxxxxxxx xxxxx a mozkových xxxx xxxx XXXX x xxxxxxxx s XX=0-1

0,7021

01-X14

01-X14-00

Xxxxxxxxx periferních xxxxx

1,3211

01-X15

01-X15-00

Xxxxxxx xxxx nervové xxxxxxxx

0,6604

01-X16

01-X16-01

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x XXXX u xxxxxxxx XX=3-4

2,1195

01-X16

01-X16-02

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx poranění x CVSP u xxxxxxxx s XX=0-2

1,0797

01-X16

01-X16-03

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx poranění xxxx XXXX x xxxxxxxx XX=3-4

2, 1969

01-X16

01-X16-04

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx CVSP x pacientů s XX=0-2

0,8955

01-X16

01-X16-05

Xxxxxxxxx xxxxx

0,5798

01-X16

01-X16-06

Xxxxx mozku

0,2647

01-K17

01-K17-00

Poranění xxxxxxxxxxx xxxxx

0,7244

01-X18

01-X18-01

Xxxx xxxxxxxxxx x poruchy nervové xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx ventilací x xxxxx 25-96 xxxxx (2-4 dny) xxxx x pacientů s XX=4

2,5029

01-X18

01-X18-02

Xxxx onemocnění x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx s XX=2-3

1,1170

01-X18

01-X18-03

Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx soustavy x pacientů x XX=1

0,7618

01-X18

01-X18-04

Xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pacientů x XX=0

0,4989

01-X04

01-X04-00

Xxxxxxx výměnná xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

3,9957

01-X02

01-X02-01

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx soustavy x xxxxx 21 x xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX

5,7743

01-X02

01-X02-02

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx novotvary xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 21 a xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx techniky XXXX

7,0359

01-X02

01-X02-03

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 11-20 ozařovacích xxx x použitím xxxxxxxx IMRT

3,5320

01-R02

01-R02-04

Zevní xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x délce 11-20 ozařovacích xxx xxx použití techniky XXXX

3,0615

01-X02

01-X02-05

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x délce 6-10 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x CC=2-4

2,3778

01-R02

01-R02-06

Zevní xxxxxxxxxxxx xxx novotvary xxxxxxx soustavy x xxxxx 6-10 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x CC=0-1

2,1618

01-R02

01-R02-07

Zevní radioterapie xxx novotvary nervové xxxxxxxx x délce 1-5 xxxxxxxxxxx dní x xxxxxxxx s XX=2-4

1,8892

01-X02

01-X02-08

Xxxxx radioterapie pro xxxxxxxxx nervové xxxxxxxx x xxxxx 1-5 xxxxxxxxxxx dní x xxxxxxxx s XX=0-1

1,6165

02-X01

02-X01-00

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx

0,8826

02-X09

02-X09-01

Xxxxxxxxx operace xxx xxxxxxx u xxxx xx 18 let

1,6584

02-I09

02-I09-02

Implantace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx 18 x xxxx xxx

0,7055

02-X09

02-X09-03

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxx 18 x xxxx xxx

0,9298

02-X12

02-X12-01

Xxxx chirurgický xxxxx xx xxx xxxx očnici pro xxxxx nebo x xxxx do 6 xxx

1,5392

02-X12

02-X12-02

Xxxx chirurgický xxxxx xx oku xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxx x 6 x xxxx xxx

0,9704

02-X13

02-X13-01

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx 6 xxx

0,6972

02-X13

02-X13-02

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx 6 a xxxx let

0,3760

02-K01

02-K01-01

Zánětlivá xxxxxxxxxx xxx x pacientů x XX=2-4

1,2845

02-X01

02-X01-02

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x pacientů x CC=0-1

0,7775

02-K02

02-K02-01

Závažná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx

0,8901

02-X02

02-X02-02

Xxxxxxx zánětlivá xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx

0,5529

02-X03

02-X03-00

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

0,4361

02-X04

02-X04-00

Xxxxxxx xxxxxxx čočky

0,3047

02-K05

02-K05-01

Funkční xxxxxxx sklivce, sítnice x xxxxxxxx x xxxx do 18 xxx nebo xxxxxxxxx xxxxx uzávěry

0,6785

02-K05

02-K05-02

Ostatní funkční xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx 18 x xxxx xxx

0,4531

02-X06

02-X06-01

Xxxxxxx x xxxx xx 18 xxx

0,4504

02-X06

02-X06-02

Xxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxx 18 a xxxx xxx

0,3615

02-X07

02-X07-01

Xxxxxxxxxxx strabismus

0,9488

02-K07

02-K07-02

Ostatní xxxxxxx xxxxxxx očních xxxxx

0,4870

02-X08

02-X08-00

Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx

0,5323

02-X09

02-X09-00

Xxxx xxxxxxxx

0,4072

02-X10

02-X10-00

Xxxxxxx xxxx xxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx

0,4958

02-X11

02-X11-01

Xxxxxxxxxx zrakového nervu x zrakových xxxx

0,8820

02-X11

02-X11-02

Xxxx xxxxxxxxxx xxx, očních xxxxx xxxx xxxxxx

0,5218

02-X01

02-X01-01

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx léčba x dětí xx 18 let

1,5698

02-M01

02-M01-02

Laserová x xxxxxxxxxx léčba u xxxxxxxx xx věku 18 x více xxx

0,5830

02-X03

02-X03-01

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx oka x xxxxx 21 x xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx IMRT

6,3021

02-R03

02-R03-02

Zevní xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx 21 a xxxx xxxxxxxxxxx dní bez xxxxxxx xxxxxxxx XXXX

5,8603

02-X03

02-X03-03

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx oka x xxxxx 11-20 xxxxxxxxxxx xxx x použitím xxxxxxxx IMRT

3,5367

02-R03

02-R03-04

Zevní xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxx x xxxxx 11-20 xxxxxxxxxxx dní xxx použiti xxxxxxxx XXXX

3,0-49

02-X03

02-X03-05

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxx x délce 6-10 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x XX=2-4

2,3298

02-X03

02 -X03-06

Xxxxx radioterapie xxx xxxxxxx xxxxxxxx oka x xxxxx 6-10 xxxxxxxxxxx xxx u xxxxxxxx x XX=0-1

1,8903

02-X03

02-X03-07

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro zhoubný xxxxxxxx xxx x xxxxx 1-5 xxxxxxxxxxx xxx u xxxxxxxx x XX=2-4

1,8277

02-X03

02-X03-08

Xxxxx radioterapie xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x délce 1-5 ozařovacích xxx x pacientů s XX=0-1

1,0681

03-X01

03-X01 -01

Xxxxxx léčba xxx xxxxxxx novotvar xxxx, xxxx, xxx xxxx xxxxx

0,4937

03-X01

03-X01 -02

Xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxx hrdla

0,4490

03-I04

03-I04-01

Resekce poloviny xxxxxxxx, totální resekce xxxxx xxxxxxx nebo xxxx rozsáhlý resekční xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 25-96 xxxxx (2-4 xxx) xxxx x CC=3-4

5,4509

03-I04

03-I04-02

Jiný rozsáhlý xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx obličeji xxx zhoubný xxxxxxxx x xxxxxxxx s XX=0-2

3,2845

03-X05

03-X05-01

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx výkon xx xxxxxx x odstraněním xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx ventilací v xxxxx 25-96 xxxxx (2-4 dny) nebo x XX=3-4

5,8656

03-X05

03-X05-02

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx výkon xx hrtanu x xxxxxxxxxxx krčních xxxxxxx xxxxx x pacientů x XX=0-2

4,6008

03-X06

03-X06-01

Xxxxxxxx výkon xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jazyka xx xxxxxxxxx gastrostomie, xxxxxx xxxxxx ventilací xxxxx 25-96 hodin (2-4 xxx) xxxx x XX=3-4

5,4712

03-X06

03-X06-02

Xxxxxxxx výkon xx xxxxxx xxxx xxxxxxx odstranění xxxxxx x pacientů x XX=0-2

4,2982

03-X13

03-X13-00

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

1,2947

03-X14

03-X14-01

Xxxxxxxxxxx výkon xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx výkon xx xxxxxxxx xxxx xxx novotvar, u xxxx xx 3 xxx xxxx, x XX=3-4 xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx výkonem xxx komplikaci

2,0825

03-I14

03-I14-02

Chirurgický xxxxx xx středním xxxx xxx onemocnění mimo xxxxxxxx u xxxxxxxx xx xxxx 3 x více xxx x XX=0-2

1,1086

03-X19

03-X19-01

Xxxx výkon x ústní dutině xxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx x XX=3-4

1,6297

03-X19

03-X19-02

Xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx u xxxxxxxx x XX=0-2

0,8883

03-X19

03-X19-03

Xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx novotvar x zánět x xxxxxxxx x XX=0-2

0,6070

03-X21

03-X21-00

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0,3850

03-X22

03-X22-01

Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx horních xxxx dýchacích xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x CC=3-4

1,3317

03-I22

03-I22-02

Jiný xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx s XX=0-2

0,7597

03-X22

03-X22-03

Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dýchacích xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x CC=0-2

0,4905

03-I23

03-I23-00

Extrakce xxxx xxxx preprotetická xxxxxx alveolu

0,4764

03-I24

03-I24-00

Tracheostomie

1,7938

03-K01

03-K01-01

Záněty ucha xxxx xxxxxxxxx zánět xxxxxxxxx ucha

0,6699

03-K01

03-K01-02

Nehnisavý xxxxx xxxxxxxxx ucha

0,3724

03-K02

03-K02-01

Záněty horních xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx s XX=3-4

0,8926

03-X02

03-X02-02

Xxxxxx xxxxxxx cest xxxxxxxxx x hrtanu x xxxxxxxx ve xxxx 65 x xxxx xxx nebo x XX=1-2

0,5689

03-X02

03-X02-03

Xxxxxx horních xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx 65 xxx xxxx x XX=0

0,3396

03-X03

03-X03-01

Xxxxxx xxx, xxxxx dutiny a xxxxxxx u xxxxxxxx x XX=2-4

1,5194

03-X03

03-X03-02

Xxxxxx x x, xxxxx xxxxxx x čelisti x xxxxxxxx x XX=0-1

0,4925

03-X04

03-X04-01

Xxxxxxx x strukturální xxxxxxx xxxx x pacientů xx xxxx 18 x více xxx

0,4666

03-X04

03-X04-02

Xxxxxxx x strukturální xxxxxxx xxxx u xxxx xx 18 xxx xxxx

0,3881

03-X05

03-X05-00

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nosu x xxxxxxx xxxxx

0,3859

03-X06

03-X06-01

Xxxxxx záněty xxxxxxx mandlí

0,4718

03-K06

03-K06-02

Nemoci xxxxxx x adenoidní tkáně xxxx akutní xxxxxx

0,2683

03-X07

03-X07-00

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

0,3638

03-X08

03-X08-00

Xxxxxxxxxxx xxxxxx úst, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx

0,4275

03-X09

03-X09-01

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx, úst x xxxxx v XXXX

0,5992

03-X09

03-X09-02

Xxxxxxx xxxxxxxx ucha, xxxx, xxx a xxxxx xxxx XXXX

0,4166

03-X10

03-X10-01

Xxxxxxxxx xxxx, xxxx, úst x xxxxx mimo xxxxxxx

0,5238

03-X10

03-X10-02

Xxxxxx xxxx a xxxxx

0,3444

03-X11

03-X11-00

Xxxxxxx xxxx ucha, xxxx xxx x xxxxx

0,4383

03-X12

03-X12-01

Xxxxxxxx xxx x, xxxx, xxx x xxxxx x XXXX

0,3760

03-X12

03-X12-02

Xxxxxxxx xxxx, xxxx, xxx x xxxxx mimo XXXX

0,3345

03-X13

03-X13-01

Xxxx xxxxxx ucha, xxxx, xxx a hrdla x xxxxxxxx x XX=1-4

0,6340

03-X13

03-X13-02

Xxxx nemoci xxxx, xxxx, úst a xxxxx x xxxxxxxx x CC=0

0,2555

03-R01

03-R01-01

Zevní radioterapie xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nosu, úst xxxx xxxxx v xxxxx 21 x xxxx ozařovacích xxx x xxxxxxxx techniky XXXX

6,7783

03-X01

03-X01-02

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar xxxx, xxxx, úst xxxx xxxxx xxxxx 21 x xxxx ozařovacích xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx IMRT

5,7536

03-R01

03-R01-03

Zevní xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar xxxx, nosu, xxx xxxx xxxxx v xxxxx 11-20 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX

3,8781

03-X01

03-X01-04

Xxxxx radioterapie xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nosu, xxx xxxx xxxxx x xxxxx 11-20 xxxxxxxxxxx xxx bez xxxxxxx xxxxxxxx IMRT

2,9835

03-R01

03-R01-05

Zevní xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar xxxx, xxxx, xxx xxxx xxxxx v xxxxx 6-10 xxxxxxxxxxx xxx x pacientů x XX=2-4

2,3383

03-X01

03-X01-06

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxx, xxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxx 6-10 ozařovacích xxx x pacientů x XX=0-1

1,9324

03-X01

03-X01-07

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxx 1-5 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x XX=2-4

1,8770

03-X01

03-X01-08

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx, xxx xxxx hrdla v xxxxx 1-5 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x CC=0-1

0,9493

03-R02

03-R02-01

Brachyradioterapie pro xxxxxxx xxxxxxxx ústní xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxx 2 x xxxx xxxxxxxxxxx xxx

1,8790

03-X02

03-X02-02

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, hltanu xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxx

0,6487

04-X01

04-X01-01

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx-XX xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx s XX=1-4

1,9075

04-X01

04-X01-02

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx-XX pro xxxxxx embolii x xxxxxxxx CC=0

1,2656

04-C02

04-C02-01

Cílená xxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

0,2849

04-X02

04-X02-02

Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx novotvar dýchací xxxxxxxx

0,3589

04-X01

04-X01-00

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx plicní xxxxxxx

7,4300

04-X07

04-X07-00

Xxxxxxxxxx xxxxx xxx onemocnění xxxxxxx xxxxxxxx

1,7130

04-X08

04-X08-01

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx u pacientů x CC=4

2,9021

04-I08

04-I08-02

Hrudní xxxxxx xxxxxxxxx přístupem xxxx xxxxxxxxxxxxxxx u xxxxxxxx x XX=0-3

2,2174

04-X08

04-X08-03

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hrudní drenáž x xxxxxxxx s XX=1-3

1,5696

04-X08

04-X08-04

Xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx s CC=0

0,9423

04-I09

04-I09-01

Diagnostický xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=1-4

2,8443

04-X09

04-X09-02

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo odstranění xxxxxxx uzlin xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pacientů x XX=0

0,8150

04-X10

04-X10-01

Xxxxxxxxxxx výkon xxx xxxxxxxx tracheostomie xxx xxxxxx uzavření

1,1325

04-I10

04-I10-02

Chirurgický xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx uzavřením

0,6898

04-K01

04-K01-01

Tuberkulóza x xxxx do 18 xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x CC=1-4

1,6702

04-K01

04-K01-02

Tuberkulóza x xxxxxxxx xx věku 18 x více xxx x CC=0

0,5398

04-K02

04-K02-01

Časné xxxxx do 2 xxx pro xxxxx xxxx

0,2071

04-X02

04-X02-02

Xxxxxx plic u xxxxxxxx x XX=4 xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 25-96 hodin (2-4 dny)

2,5 x86

04-X02

04-X02-03

Xxxxxx xxxx u pacientů x XX=2-3

1,2859

04-X02

04-X02-04

Xxxxxx xxxx x xxxxxxxx CC=0-1

0,8247

04-K03

04-K03-01

Záněty xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx u pacientů XX=3-4

1,1687

04-X03

04-X03-02

Xxxxxx xxxxxxxxxx, průdušek x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=1-2

0,8260

04-X03

04-X03-03

Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0

0,5318

04-X04

04-X04-01

Xxxxx x xxxxxxxx s XX=2-4

1,1272

04-X04

04-X04-02

Xxxxx x pacientů s XX=0-1

0,5047

04-X05

04-X05-01

Xxxxx úmrtí do 2 dnů xxx xxxxxx embolii

0,3542

04-K05

04-K05-02

Plicní xxxxxxx x CVSP u xxxxxxxx s xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, XX=3-4 xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 25-96 hodin (2-4 xxx)

1,2657

04-X05

04-X05-03

Xxxxxx xxxxxxx x CVSP x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx CC=0-2

0,7498

04-K05

04-K05-04

Plicní xxxxxxx mimo CVSP x pacientů s xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, XX=3-4 nebo s xxxxxx xxxxxx ventilací x xxxxx 25-96 xxxxx (2-4 xxx)

1,0263

04-X05

04-X05-05

Xxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX x pacientů xxx xxxxxxxx cor xxxxxxxxx XX=0-2

0,6223

04-X06

04-X06-01

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx u pacientů x XX=4

1,9838

04-X06

04-X06-02

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nemoc x xxxxxxxx x XX=2-3

1,0042

04-X06

04-X06-03

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nemoc x xxxxxxxx x XX=0-1

0,6626

04-X07

04-X07-01

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x XX=4

1,7309

04-X07

04-X07-02

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x XX=2-3

1,1432

04-X07

04-X07-03

Xxxxxxxxxxxxxx plicní xxxxx x xxxxxxxx s XX=0-1

0,6626

04-X08

04-X08-01

Xxxxx xxxxx xx 2 dnů xxx xxxxxxxxxx selhání

0,5283

04-K08

04-K08-02

Respirační xxxxxxx x xxxxxxxx s XX=4

2,6110

04-X08

04-X08-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x CC=2-3

1,5965

04-K08

04-K08-04

Respirační xxxxxxx u pacientů x XX=0-1

0,9273

04-X09

04-X09-01

Xxxxx xxxxx xx 2 dnů xxx xxxxxxx novotvar xxxxxxx soustavy x xxxxxxxx

0,1329

04-X09

04-X09-02

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x XXXX u xxxxxxxx x XX=2-4

1,2861

04-X09

04-X09-03

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx soustavy x xxxxxxxx x XXXX x pacientů x XX=0-1

0,6275

04-X09

04-X09-04

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx soustavy a xxxxxxxx xxxx CVSP x pacientů x XX=2-4

0,9289

04-X09

04-X09-05

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x hrudníku xxxx XXXX u xxxxxxxx s XX=0-1

0,5342

04-X10

04-X10-01

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx u pacientů x XX=2-4

0,8760

04-X10

04-X10-02

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zhoubné x pacientů s XX=0-1

0,3888

04-X11

04-X11-01

Xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxx ve věku 16 a xxxx xxx

1,8947

04-X11

04-X11-02

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx do 16 xxx věku

1,7855

04-K12

04-K12-00

Vrozené vady xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fibrózu

0,6730

04-K13

04-K13-01

Trauma dýchací xxxxxxxx a xxxxxxxx x CVSP

0,6427

04-K13

04-K13-02

Trauma xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx XXXX

0,4800

04-X14

04-X14-01

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx s CC=3-4

1,6799

04-K14

04-K14-02

Pneumotorax x hemotorax x xxxxxxxx s XX= 1-2

1,3401

04-X14

04-X14-03

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0

0,7871

04-X15

04-X15-01

Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pacientů x CC=4

2,2197

04-K15

04-K15-02

Plicní xxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x CC=2-3

1,0601

04-K15

04-K15-03

Jiné xxxxxx xxxxxxx soustavy x xxxxxxxx s XX=0-1

0,4901

04-X01

04-X01-01

Xxxxx xxxxxx ventilace xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obstrukční xxxxx 1801 x xxxx xxxxx (76 x xxxx dní)

70,1683

04-M01

04-M01-02

Umělá xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx obstrukční xxxxx 1009-1800 xxxxx (43-75 xxx)

42,3537

04-X01

04-X01-03

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx selhání xxxx xxxxxxxxxx obstrukční xxxxx 505-1008 hodin (22-42 dní)

17,5389

04-M01

04-M01-04

Umělá xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nemoc 241-504 xxxxx (11-21 dní)

1,11008

04-M01

04-M01-05

Umělá xxxxxx ventilace xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nemoc 97-240 hodin (5-10 xxx)

6,2101

04-X01

04-X01-06

Xxxxx xxxxxx ventilace xxx respirační xxxxxxx xxxx chronickou xxxxxxxxxx xxxxx 25-96 xxxxx (2-4 dny) x xxxxxxxx x CC=3-4

3,5309

04-M01

04-M01-07

Umělá xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx selhání xxxx xxxxxxxxxx obstrukční nemoc 25-96 hodin (2-4 xxx) x pacientů x CC=0-2

2,6560

04-M02

04-M02-01

Endoskopické zavedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx obstrukční plicní xxxxx

4,7998

04-X02

04-X02-02

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx dýchací xxxxxxxx u xxxxxxxx x XX=1-4

2,1123

04-X02

04-X02-03

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx dýchací xxxxxxxx x xxxxxxxx s XX=1-4

1,5855

04-X02

04-X02-04

Xxxxxxxxxxxx výkon pro xxxxxxxxxx dýchací xxxxxxxx x xxxxxxxx s XX=0

0,7238

04-X02

04-X02-01

Xxxxx radioterapie xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx 21 a xxxx xxxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxx IMRT

6,2187

04-R02

04-R02-02

Zevní xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx soustavy x xxxxx 21 x xxxx ozařovacích xxx bez použití xxxxxxxx XXXX

5,9350

04-X02

04-X02-03

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx soustavy v xxxxx 11-20 ozařovacích xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX

3,5850

04-X02

04-X02-04

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný novotvar xxxxxxx soustavy x xxxxx 11-20 xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx XXXX

2,4268

04-X02

04-X02-05

Xxxxx radioterapie xxx xxxxxxx novotvar xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 6-10 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x CC=2-4

2,3156

04-R02

04-R02-06

Zevní radioterapie xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 6-10 ozařovacích xxx x xxxxxxxx x XX=0-1

1,4775

04-X02

04-X02-07

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx soustavy x xxxxx 1-5 ozařovacích xxx x xxxxxxxx x CC=2-4

1,7944

04-R02

04-R02-08

Zevní radioterapie xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxxxx soustavy x xxxxx 1-5 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x CC=0-1

1,0152

04-R03

04-R03-01

Brachyradioterapie xxx xxxxxxx novotvar dýchací xxxxxxxx v xxxxx 2 x více xxxxxxxxxxx dnů

1,8013

04-R03

04-R03-02

Brachyradioterapie xxx xxxxxxx novotvar dýchací xxxxxxxx x rámci 1 xxxxxxxxxxx xxx

0,6487

05-X01

05-X01-01

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

2,1281

05-X01

05-X01-02

Xxxxxxxxxx arytmického xxxxxxxxxx

1,5751

05-X01

05-X01-03

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx vyšetření

1,0069

05-D01

05-D01-04

Jiná invazivní xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx nebo šok xxxx u pacientů x XX=3-4

2 0049

05-X01

05-X01-05

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx onemocnění oběhové xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx s CC=2

1,1738

05-D01

05-D01-06

Jiná xxxxxxxxx diagnostika xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx u xxxxxxxx s XX=0-1

0,7611

05-X01

05-X01-07

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pacientů x XX=2

0,5327

05-X01

05-X01-08

Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx nemoc oběhové xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-1

0,4093

05-X01

05-X01-01

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x umělou xxxxxx xxxxxxxxx x délce 241 x více xxxxx (11 a xxxx dní)

117,0120

05-I01

05-I01-02

Zavedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx srdeční podpory xxxxxx xxxxxx ventilací x xxxxx 97-240 xxxxx (5-10 xxx)

76,3253

05-X01

05-X01-03

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanické srdeční xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx 0-96 xxxxx (xxx X PV xxxx max. 4 xxx)

69,5602

05-X02

05-X02-01

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx ventilací x xxxxx 241 x xxxx hodin (11 x xxxx xxx)

51,1247

05-X02

05-X02-02

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx až xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 97-240 xxxxx (5-10 xxx)

36,2756

05-X02

05-X02-03

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x umělou xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 0-96 hodin (xxx X XX xxxx xxx. 4 xxx)

17,5910

05-X03

05-X03-01

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 241 x xxxx hodin (11 x více xxx)

31,2202

05-X03

05-X03-02

Xxxxxxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx podpory x xxxxxx xxxxxx ventilací x xxxxx 97-240 xxxxx (5-10 dní)

17,6002

05-I03

05-I03-03

Dva xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

18,6426

05-X03

05-X03-04

Xxxxxxxx xxxx mechanické xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx srdci xxxx xxxxx

10,5650

05-X06

05-X06-01

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx plastika 2 x xxxx xxxxxxx

7,4872

05-X10

05-X10-01

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx trikuspidální xxxxxxx

7,4529

05-X11

05-X11-01

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

8,9195

05-X13

05-X13-01

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx srdečních xxxxxx xxxx xxxxxxxx

7,8719

05-X14

05-X14-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx u xxxxxxxx x XX=4

10,0059

05-X14

05-X14-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - defibrilátoru xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx s XX=0-3

6,3217

05-X14

05-X14-03

Xxxxxxxxxx dvoukomorového xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-3

6,1292

05-X14

05-X14-04

Xxxxxxxxxx dvoudutinového xxxx xxxxxxxxxxxxxxx kardioverteru - xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx s XX=0-3

5,4003

05-X15

05-X15-00

Xxxxxxxxxxx xxxxxx poruchy xxxxxxxxx xxxxx

11,7819

05-X16

05-X16-01

Xxxxxxxxx asistovaný aortokoronární xxxxxx

5,9841

05-X17

05-X17-00

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

4,4776

05-X18

05-X18-01

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx centrálních xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

6,9204

05-X18

05-X18-02

Xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx den nebo x xxxxxxxx x XX=4

7,6033

05-X18

05-X18-03

Xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x hrudní x břišní dutině x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx diagnózou xxxx u xxxxxxxx x CC=2-3

4,9308

05-I18

05-I18-04

Bypass, xxxxxxx xxxx rekonstrukce xx xxxxxxxxxxx cévách x xxxxxx x břišní xxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-1

3,6121

05-X20

05-X20-01

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx cév x XXXX x pacientů x XX=1-4

5,8971

05-X20

05-X20-02

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x XXXX x pacientů x XX=0

4,0667

05-X20

05-X20-03

Xxxxxxxxx chirurgický xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx cév mimo XXXX

3,7969

05-X21

05-X21-01

Xxxxxxxxxxx implantace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx elektrod

5,3882

05-I21

05-I21-02

Transvenózní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1,6566

05-X23

05-X23-01

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx končetiny xxxx prsty xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x CC=3-4 x XXXX

4,1421

05-X23

05-X23-02

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mimo prsty xxx xxxxx periferních xxx v XXXX x pacientů x XX=0-2

2,2504

05-X23

05-X23-03

Xxxxxxxx xxxx končetiny xxxx amputace xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx periferních xxx pacient 11 x XX=3-4 xxxx XXXX

2,3265

05-X23

05-X23-04

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx XXXX x xxxxxxxx x XX=0-2

1,6292

05-X24

05-X24-01

Xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx periferních tepnách xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx operačním xxxxxxx x xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx x CC=4

5,1613

05-I24

05-I24-02

Bypass, xxxxxxx xxxx rekonstrukce na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx a břišní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx stejný xxx x xxxxxxxx x CC=0-3

4,3617

05-I24

05-I24-03

Bypass, xxxxxxx xxxx rekonstrukce xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx x CC=2-3

3,1405

05-I24

05-I24-04

Bypass, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tepnách mimo xxxxxx a xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx x XX=0-1

2,1857

05-X26

05-X26-01

Xxxxxxxxxxxx, embolektomie xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v CVSP x xxxxxxxx x XX=1-4

2,3390

05-X26

05-X26-02

Xxxxxxxxxxxx, embolektomie xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tepen x CVSP u xxxxxxxx1 x CC=0

1,5084

05-I26

05-I26-03

Trombektomie, xxxxxxxxxxxx xxxx endarterektomie xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx XXXX

1,2887

05-X27

05-X27-01

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx nemoc xxxxxxx xxxxxxxx x XXXX x pacientů x XX=1-4

2,2878

05-X27

05-X27-02

Xxxx chirurgický výkon xxx nemoc xxxxxxx xxxxxxxx x XXXX x xxxxxxxx x XX=0

1,9340

05-X27

05-X27-03

Xxxx xxxxxxxxxxx výkon xxx nemoc xxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX

0,9569

05-X28

05-X28-01

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x XXXX

1,1691

05-X28

05-X28-02

Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxx nemoc xxxxxxxxxxx xxx mimo XXXX

1,0405

05-X29

05-X29-01

Xxxxxxxxx XX xxxxxx protézou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1,1762

05-X29

05-X29-02

Xxxxxxxxx xxxx úprava XX xxxxxx bez xxxxxxx protézy xxx xxxxxxxxxx periferních tepen x xxxxxxxx s XX=2-4

1,2307

05-X29

05-X29-03

Xxxxxxxxx xxxx úprava XX xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tepen x xxxxxxxx s XX=0-1

0,9437

05-X30

05-X30-01

Xxxxxxx povrchových xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx otevřeným xxxxxxxxx

0,6414

05-X30

05-X30-02

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx žil xxxxxxxxxx xxxxxxxx

0,4673

05-X30

05-130-03

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx ošetření xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

0,5324

05-X01

05-X01-01

xxxxx myokardu x xxxxxxxx x XX=3-4

1,5759

05-X01

05-X01-02

xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x CC=1-2

1,0186

05-K01

05-K01-03

Nemoci xxxxxxxx x pacientů x XX=0

0,6605

05-X02

05-X02-01

xxxxx xxxxxxxxx v XXXX x pacientů x CC= 1-4

1,6235

05-X02

05-X02-02

Xxxxxx xxxxxxxxx v XXXX x xxxxxxxx XX=0

0,8408

05-X02

05-X02-03

xxxxx xxxxxxxxx xxxx XXXX

0,7566

05-X03

05-X03-01

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v XXXX x xxxxxxxx x XX=3-4

1,7359

05-X03

05-X03-02

Xxxxxx koronární xxxxxxx x CVSP x xxxxxxxx s XX= 1-2

1,2156

05-X03

05-X03-03

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v XXXX x xxxxxxxx x XX=0

0,5465

05-X03

05-X03-04

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX x xxxxxxxx XX=3-4

1,3400

05-X03

05-X03-05

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX xxxxxxxx XX=1-2

0,7273

05-X03

05-X03-06

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x XXXX u pacientů x CC=0

0,3319

05-K04

05-K04-01

Chronická xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x XXXX u xxxxxxxx x XX=2-4

0,8713

05-X04

05-X04-02

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x XXXX u pacientů x XX=0-1

0,4532

05-X04

05-X04-03

Xxxxxxxxx ischemická xxxxxxx srdeční xxxx XXXX x xxxxxxxx x CC=2-4

0,7400

05-K04

05-K04-04

Chronická xxxxxxxxxx xxxxxxx srdeční xxxx XXXX u pacientů XX=0-1

0,3191

05-X05

05-X05-01

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x CVSP u xxxxxxxx x XX=3-4

1,8811

05-X05

05-X05-02

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x XXXX x xxxxxxxx x XX=1-2

0,9060

05-X05

05-X05-03

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx XXXX x pacientů x XX=3-4

1,1072

05-X05

05-X05-04

Xxxxxxx xxxxxxxxx rytmu xxx x CVSP x xxxxxxxx x XX=1-2

0,5895

05-X05

05-X05-05

Xxxxxxx srdečního xxxxx x xxxxxxxx x XX=0

0,3782

05-X06

05-X06-01

Xxxxxxx zástava x xxx x CVSP x pacientů x XX=4 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 25-96 xxxxx (2-4 xxx)

2,5053

05-X06

05-X06-02

Xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx XXXX x xxxxxxxx x CC=4 xxxx xxxxxx xxxxxx ventilací x xxxxx 25-96 xxxxx (2-4 dny)

1,9416

05-K06

05-K06-03

Časné xxxxx xx 2 xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx

0,3812

05-X06

05-X06-04

Xxxxxxx xxxxxxx a šok x XXXX x xxxxxxxx x XX=0-3

1,2140

05-X06

05-X06-05

Xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx CVSP x xxxxxxxx x CC=0-3

1,0104

05-K07

05-K07-01

Srdeční xxxxxxx x umělou xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 25-96 hodin (2-4 xxx)

3,8003

05-X07

05-X07-02

Xxxxx xxxxx xx 2 dnů xxx srdeční selhání

0,2451

05-K07

05-K07-03

Srdeční xxxxxxx x XXXX x pacientů x XX=3-4

1,7626

05-X07

05-X07-04

Xxxxxxx xxxxxxx x XXXX x xxxxxxxx x XX=1-2

1,1310

05-X07

05-X07-05

Xxxxxxx xxxxxxx x CVSP x xxxxxxxx s XX=0

0,8141

05-X07

05-X07-06

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx CVSP x pacientů x XX=3-4

1,2489

05-X07

05-X07-07

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX x xxxxxxxx XX=1-2

0,7605

05-X07

05-X07-08

Xxxxxxx selhání mimo XXXX u xxxxxxxx x XX=0

0,5616

05-X08

05-X08-01

Xxxxx endokard x x CVSP x pacientů x XX=3-4

5,0400

05-X08

05-X08-02

Xxxxx xxxxxxxxx x XXXX x xxxxxxxx x XX=0-2

2,5421

05-X08

05-X08-03

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx XXXX

2,1511

05-X09

05-X09-01

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x pacientů x XX=3-4

1,4126

05-X09

05-X09-02

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx chlopní x xxxxxxxx x X=1-2

0,6410

05-X09

05-X09-03

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0

0,4255

05-X10

05-X10-00

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx poruchy aorty

0,5281

05-K11

05-K11-01

Funkční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxx s XX=1-4

0,9810

05-X11

05-X11-02

Xxxxxxx x strukturální xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxx s XX=0

0,6746

05-X12

05-X12-01

Xxxxxxx x strukturální poruchy xxxxxxxxxxx tepen u xxxxxxxx x XX=3-4

1,0042

05-X12

05-X12-02

Xxxxxxx x strukturální poruchy xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x XX=0-2

0,5360

05-X13

05-X13-01

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx nebo xxxxx městky s xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx s XX=3-4 x XXXX

1,2979

05-X13

05-X13-02

Xxxx nemoci xxx v CVSP x pacientů x XX=0-2

0,6095

05-X13

05-X13-03

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx městky x xxxxxx nebo xxxx nemoci xxx x xxxxxxxx x XX=3-4 xxxx CVSP

0,9328

05-K13

05-K13-04

Jiné xxxxxx xxx xxxx XXXX x pacientů x XX=0-2

0,4039

05-X14

05-X14-01

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx srdce xxxx xxxxxx v CVSP

1,1473

05-K14

05-K14-02

Hypertenze x XXXX x xxxxxxxx x CC=1-4

0,8427

05-K14

05-K14-03

Hypertenze x CVSP x xxxxxxxx1 s CC=0

0,4416

05-K14

05-K14-04

Hypertenze xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx XXXX

0,8083

05-X14

05-X14-05

Xxxxxxxxxx xxxx CV X u xxxxxxxx x XX=1-4

0,4738

05-X14

05-X14-06

Xxxxxxxxxx xxxx XXXX x xxxxxxxx x CC=0

0,2732

05-K15

05-K15-01

Hypotenze x xxxxxx x XXXX x xxxxxxxx s XX=1-4

0,8319

05-X15

05-X15-02

Xxxxxxxxx x kolaps x XXXX u xxxxxxxx x XX=0

0,4751

05-X15

05-X15-03

Xxxxxxxxx x kolaps mimo XXXX x xxxxxxxx x CC=1-4

0,4708

05-K15

05-K15-04

Hypotenze x xxxxxx xxxx XXXX x xxxxxxxx x XX=0

0,2943

05-X16

05-X16-00

Xxxxxxx vady oběhové xxxxxxxx

0,6507

05-X17

05-X17-00

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

1,1113

05-X18

05-X18-00

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

1,0295

05-X19

05-X19-01

Xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x XXXX

0,4117

05-X19

05-X19-02

Xxxx xxxxxx x poruchy xxxxxxx soustavy xxxx XXXX

0,2417

05-X09

05-X09-00

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úprava xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1,2437

05-X10

05-X10-00

Xxxxxxxxxx kardioverse

0,2046

06-C01

06-C01-00

Cílená xxxxx xxx Crohnovu nemoc xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

0,3927

06-X02

06-X02-01

Xxxxxx xxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

0,2723

06-X02

06-X02-02

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx

0,3471

06-X02

06-X02-03

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx x řitního xxxxxx

0,2577

06-X01

06-X01-00

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

1,3544

06-X05

06-X05-01

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odstranění xxxx resekce xxxxxxxxx

4,1919

06-X12

06-X12-01

Xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxx mimo xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx x XX=4

4,6520

06-X12

06-X12-02

Xxxxxxxxxxx výkon na xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx hlavní diagnózu x xxxxxxxx s XX=0-3

2,5862

06-X12

06-X12-03

Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxx závažnou xxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx x CC=0-3

1,8894

06-I13

06-I13-01

tomický xxxxx xxx onemocnění xxxxxxx xxxxxxxx x pacientů x XX=3-4

3,7052

06-X13

06-X13-02

Xxxxxxxx výkon xxx závažné onemocnění xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x CC=0-2

2,0766

06-I13

06-I13-03

Stomický xxxxx pro xxxx xxxxxxx onemocnění xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-2

1,6753

06-X14

06-X14-01

Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=3-4

3,5490

06-X14

06-X14-02

Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx trávicí xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-2

1,6961

06-X20

06-X20-01

Xxxx chirurgický xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x CC=2-4

2,5153

06-I20

06-I20-02

Jiný xxxxxxxxxxx výkon xxx xxxxxxxxxx trávicí xxxxxxxx xxxx xxxxxx bolest xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x pacientů x XX=0-1

1,6910

06-X20

06-X20-03

Xxxx chirurgický xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx týkající xx trávicí xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-1

0,4210

06-X22

06-X22-01

Xxxxxxxxxxx odstranění hemoroidů xxxxxxxxxxx xxxxxxx

0,6437

06-X22

06-X22-02

Xxxxxxxxxxx odstranění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

0,4360

06-X01

06-X01-01

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxx x CC=4

2,0233

06-K01

06-K01-02

Klostridiová xxxxxxx infekce x xxxxxxxx x XX=2-3

1,2551

06-X01

06-X01-03

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx infekce u xxxxxxxx x XX=0-1

0,7997

06-X02

06-X02-01

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x pacientů x XX=4

1,3010

06-X02

06-X02-02

Xxxxxxx infekce xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XX=2-3

0,7991

06-X02

06-X02-03

Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxx x pacientů x XX=0-1

0,4796

06-X02

06-X02-04

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx u pacientů x XX=0-1

0,3634

06-X03

06-X03-01

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x XX=4

1,5786

06-X03

06-X03-02

Xxxxxxxx onemocnění x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x CC=2-3

0,9657

06-K03

06-K03-03

Refluxní xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx x pacientů x XX=0-1

0,4402

06-X04

06-X04-01

Xxxxxxxx vřed x xxxxx žaludku x xxxxxxxx x XX=4

1,9043

06-X04

06-X04-02

Xxxxxxxx xxxx a xxxxx žaludku x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x XX=2-3

0,8832

06-X04

06-X04-03

Xxxxxxxx vřed xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x jiný xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-1

0,3825

06-X05

06-X05-01

xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

1,0575

06-X05

06-X05-02

xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx

0,3514

06-X06

06-X06-01

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=1-4

1,3448

06-X06

06-X06-02

Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx kolitida x xxxxxxxx s XX=0

0,6936

06-X07

06-X07-01

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx střeva s xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx x pacientů x XX=2-4

0,8850

06-X07

06-X07-02

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x abscesu u xxxxxxxx x CC=0-1

0,4442

06-K08

06-K08-01

Varixy xxxxx s krvácením xxxx xxxx funkční x strukturální poruchy xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x XX=3-4

1,3269

06-X08

06-X08-02

Xxxxxxx x strukturální xxxxxxx jícnu a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s XX=0-2

0,3958

06-X09

06-X09-01

Xxxx x xxxxxxxx s XX=2-4

1,3519

06-X09

06-X09-02

Xxxx x pacientů x XX=0-1

0,3555

06-X10

06-X10-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=3-4

1,6342

06-X10

06-X10-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx s XX=0-2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=1-2

0,7926

06-X10

06-X10-03

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x CC=0

0,4388

06-K11

06-K11-00

Nemoci anorekta

0,3481

06-K12

06-K12-01

Pooperační xxxxxxx xxxxxxxxxxx

2,0524

06-X12

06-X12-02

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pooperační

0,5052

06-K13

06-K13-01

Zhoubný novotvar xxxxx x xxxxxxx x CVSP u xxxxxxxx x CC=2-4

1,0836

06-K13

06-K13-02

Zhoubný xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx v CVSP x xxxxxxxx s XX=0-1

0,6088

06-X13

06-X13-03

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx XXXX x xxxxxxxx x XX=2-4

0,8684

06-X13

06-X13-04

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx CVSP x xxxxxxxx x XX=0-1

0,4728

06-X14

06-X14-01

Xxxxxxx xxxxxxxx střeva, xxxxxxxxx, xxxx a xxxxxxx xxxxxx v XXXX x xxxxxxxx x XX=2-4

1,1700

06-X14

06-X14-02

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, řiti a xxxxxxx xxxxxx x XXXX u pacientů x XX=0-1

0,5728

06-X14

06-X14-03

Xxxxxxx novotvar xxxxxx, xxxxxxxxx řiti x řitního xxxxxx xxxx CVSP x xxxxxxxx x CC=2-4

0,8319

06-K14

06-K14-04

Zhoubný xxxxxxxx střeva, xxxxxxxx x řiti x xxxxxxx xxxxxx xxxx XXXX u xxxxxxxx x XX=0-1

0,4802

06-X15

06-X15-01

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxx x xxxxxxxx s XX=1-4

0,5806

06-X15

06-X15-02

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxx zhoubné x xxxxxxxx x XX=0

0,2777

06-X16

06-X16-00

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

0,5506

06-X17

06-X17-01

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxx xxxxxx

0,5445

06-X17

06-X17-02

Xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

0,2968

06-X18

06-X18-00

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx soustavy

0,4201

06-K19

06-K19-01

Zánět xxxxxxxxxx xxxx střeva x xxxxxxxx x XX=3-4

1,4271

06-X19

06-X19-02

Xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx x pacientů x XX=1-2

1,1658

06-X19

06-X19-03

Xxxxx pobřišnice xxxx střeva u xxxxxxxx s XX=0

0,8901

06-X20

06-X20-01

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=3-4

1,4596

06-X20

06-X20-02

Xxxxxxxx z trávicí xxxxxxxx u xxxxxxxx x XX=1-2

0,9370

06-X20

06-X20-03

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0

0,4423

06-X21

06-X21-01

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pacientů x XX=3-4

1,4296

06-X21

06-X21-02

Xxxx neinfekční střevní xxxxx x pacientů x XX=1-2

0,8085

06-X21

06-X21-03

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxx x XX=0

0,4443

06-X22

06-X22-01

Xxxx xxxxxxxxxx trávicí soustavy x xxxxxxxx x XX=3-4

1,2008

06-X22

06-X22-02

Xxxx onemocnění xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=1-2

0,5802

06-X22

06-X22-03

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx s CC=0

0,3165

06-M01

06-M01-01

Endoskopický xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=3-4

2,1871

06-X01

06-X01-02

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx odstranění xxxx trávicí xxxxxxxx x pacientů x XX=0-2

1,2191

06-X01

06-X01-03

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx stavění krvácení x trávicí xxxxxxxx x pacientů x XX=0-2

0,8245

06-X01

06-X01-04

Xxxxxxxxxxxx zavedeni gastrostomie xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx u pacientů x CC=0-2

0,6510

06-M01

06-M01-05

Endoskopický výkon xxx xxxxxxx varixy, xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx tělesa x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x CC=0-2

0,4171

06-R01

06-R01-01

Zevní xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxxxx soustavy x xxxxx 21 x xxxx ozařovacích xxx s použitím xxxxxxxx XXXX

5,8961

06-X01

06-X01-02

Xxxxx radioterapie xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 21 x xxxx xxxxxxxxxxx dní xxx xxxxxxx xxxxxxxx XXXX

5,5322

06-X01

06-X01-03

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx trávicí xxxxxxxx x xxxxx 11-20 ozařovacích dni x použitím xxxxxxxx XXXX

3,3937

06-X01

06-X01-04

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar xxxxxxx xxxxxxxx x délce 11-20 xxxxxxxxxxx dní xxx xxxxxxx xxxxxxxx XXXX

2,8504

06-X01

06-X01-05

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx novotvar xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 6-10 ozařovacích xxx x xxxxxxxx s XX=2-4

2,2970

06-X01

06-X01-06

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v délce 6-10 xxxxxxxxxxx xxx x pacientů x XX=0-1

1,9931

06-X01

06-X01-07

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx 1-5 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx s XX=2-4

1,8460

06-X01

06-X01-08

Xxxxx radioterapie xxx xxxxxxx novotvar xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 1-5 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x XX=0-1

0,8651

06-X02

06-X02-01

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 2 x xxxx ozařovacích xxx

1,7760

06-X02

06-X02-02

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx soustavy x xxxxx 1 xxxxxxxxxxx dne

0,6487

07-C01

07-C01-01

Cílená léčba xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx

0,3924

07-X01

07-X01-02

Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx slinivky xxxxxx

0,3053

07-X05

07-X05-00

Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx hepatobiliární soustavy xxxx xxxxxxxx xxxxxx

1,7683

07-X07

07-X07-00

Xxxxxxxxxxx xxxx drenážní xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx břišní

10,6993

07-I09

07-I09-00

Výkon na xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

1,1562

07-X11

07-X11-01

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v dutině xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx x XX=2-4

3,2428

07-X11

07-X11-02

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx soustavy xxxx slinivky xx'xxxx x xxxxxxxx x XX=0-1

1,5151

07-X01

07-X01-01

Xxxxx x xxxxxxx xxxxx x pacientů x XX=3-4

1,7039

07-X01

07-X01-02

Xxxxx x xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxx s XX=0-2

0,9301

07-X02

07-X02-01

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x pacientů x XX=3-4

2,6397

07-X02

07-X02-02

Xxxxxx xxxxx slinivky xxxxxx x dětí xx 18 xxx xxxx xxxx u xxxxxxxx x CC=2

1,4137

07-K02

07-K02-03

Akutní xxxxx xxxxxxxx břišní x xxxxxxxx xx xxxx 18 x xxxx xxx x XX=0-1

0,7742

07-X03

07-X03-01

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx břišní x xxxxxxxx x XX=3-4

2,1691

07-X03

07-X03-02

Xxxxxxxxx zánět a xxxxx slinivky xxxxxx x pacientů x XX=0-2

0,5306

07-X04

07-X04-01

Xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pacientů x XX=4

2,9830

07-X04

07-X04-02

Xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=3

1,4744

07-X04

07-X04-03

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx hepatitida x xxxxxxxx s XX= 1-2 xxxx xxxxxxxxxxxxx syndrom

1,0898

07-K04

07-K04-04

Cirhóza x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0

0,6136

07-X05

07-X05-01

Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx s XX=3-4

1,4122

07-X05

07-X05-02

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx s XX=0-2

0,6019

07-X05

07-X05-03

Xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxx x CC=0-2

0,3577

07-K06

07-K06-01

Zhoubný xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx cest x XXXX u xxxxxxxx x CC=2-4

1,0365

07-K06

07-K06-02

Zhoubný xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx cest x XXXX x xxxxxxxx x XX=0-1

0,4571

07-X06

07-X06-03

Xxxxxxx novotvar xxxxx, žlučníku x xxxxxxxxx cest xxxx XXXX x pacientů x XX=2-4

0,7653

07-X06

07-X06-04

Xxxxxxx novotvar xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx cest xxxx XXXX u xxxxxxxx x CC=0-1

0,4605

07-K07

07-K07-01

Zhoubný xxxxxxxx xxxxxxxx břišní x XXXX x xxxxxxxx x CC=2-4

1,0751

07-K07

07-K07-02

Zhoubný xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v XXXX x xxxxxxxx. x CC=0-1

0,5326

07-K07

07-K07-03

Zhoubný novotvar xxxxxxxx břišní xxxx XXXX x pacientů x CC=2-4

0,8013

07-K07

07-K07-04

Zhoubný novotvar xxxxxxxx xxxxxx xxxx XXXX x xxxxxxxx x XX=0-1

0,4249

07-X08

07-X08-01

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x XX=2-4

0,8339

07-X08

07-X08-02

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x slinivky xxxxxx xxxx zhoubné x xxxxxxxx s XX=0-1

0,3721

07-X09

07-X09-00

Xxxxxxx xxxx hepatobiliární soustavy x xxxxxxxx xxxxxx

0,8726

07-X10

07-X10-00

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

1,2437

07-X11

07-X11-01

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx x XX=3-4

1,2998

07-X11

07-X11-02

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx soustavy x slinivky břišní x xxxx xx 18 xxx xxxx x CC=0-2

0,7090

07-K11

07-K11-03

Jiné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx břišní u xxxxxxxx xx xxxx 18 x xxxx xxx s CC=0-2

0,4106

07-M01

07-M01-00

Eliminační xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx selhávajících xxxxx

3,3779

07-X02

07-X02-01

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v délce 21 x xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx techniky XXXX

6,2643

07-X02

07-X02-02

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro zhoubný xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx 21 x více ozařovacích xxx bez xxxxxxx xxxxxxxx XXXX

6,0341

07-X02

07-X02-03

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx 11-20 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX

3,5415

07-X02

07-X02-04

Xxxxx radioterapie xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx 11-20 xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx XXXX

3,0390

07-X02

07-X02-05

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx 6-10 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x XX=2-4

2,3298

07-X02

07-X02-06

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx soustavy nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx 6-10 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x CC=0-1

1,8903

07-R02

07-R02-07

Zevní radioterapie xxx xxxxxxx novotvar xxxxxxxxxxxxx soustavy nebo xxxxxxxx břišní v xxxxx 1-5 xxxxxxxxxxx xxx x pacientů x XX=2-4

1,8026

07-X02

07-X02-08

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx 1-5 xxxxxxxxxxx xxx x pacientů x XX=0-1

1,0079

07-X03

07-X03-01

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 2 x xxxx xxxxxxxxxxx xxx

1,7737

07-X03

07-X03-02

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxx

0,6487

08-X01

08-X01-01

Xxxxxxxx xxxx než 150 XXXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx onemocněli xxxxxxxxxx xxxxx

5,4405

08-X01

08-X01-02

Xxxxxxxx 90 xx 150 XXXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

3,4270

08-X01

08-X01-03

Xxxxxxxx 45 xx 90 ODTD xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx systémové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tkání

1,9153

08-C01

08-C01-04

Aplikace 25 až 45 XXXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

1,2584

08-X01

08-X01-05

Xxxxxxxx 15 xx 25 ODTD xxxxxxxxxxxxxx imunoglobulinů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

1,1969

08-X01

08-X01-06

Xxxxxxxx méně než 15 XXXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

1,2526

08-X03

08-X03-01

Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, míšních xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx

1,3807

08-X03

08-X03-02

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar míchy, xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx tkám

1,0652

08-C04

08-C04-01

Cílená xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tkání

0,7927

08-C04

08-C04-02

Chemoterapie xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tkání

0,4392

08-I12

08-I12-01

Amputace xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pojivových xxxxx x xxxxxxxx x XX=3-4

4,3731

08-X12

08-X12-02

Xxxxxxxx xxxxx končetiny xxx xxxxxx muskuloskeletální xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxx x CC=0-2

1,9522

08-I17

08-I17-01

Operace poranění xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x XXXX x xxxxxxxx ve xxxx 16 a xxxx xxx s xxxxxx operačním xxxxxxx x xxxx xxx xxxx CC=1-4 xxxx x xxxxxxxx ve xxxx 75 a xxxx xxx

1,7848

08-X17

08-X17-02

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx předloktí a xxxxxxx x CVSP x xxxxxxxx xx xxxx 16-74 xxx x CC=0

0,9831

08-I17

08-I17-03

Operace xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx mimo XXXX x xxxxxxxx ve xxx x 16 x xxxx xxx x dalším xxxxxxxxx xxxxxxx v jiný xxx xxxx XX=1-4 xxxx x xxxxxxxx xx xxx x 75 x xxxx xxx

1,2888

08-X17

08-X17-04

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx CVSP u xxxxxxxx ve xxxx 16-74 xxx s XX=0

0,8467

08-X24

08-X24-01

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxx závažnou hlavní xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxx x XX=1-4

1,0648

08-X24

08-X24-02

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kostí xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0

0,7447

08-X25

08-X25-01

Xxxxxxx xxxxx xxxxx, dlaně x prstů xxxx xxxxxxxx pro závažnou xxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx x XX=1-4

0,9656

08-X25

08-X25-02

Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x prstů xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x CC=0

0,5746

08-I26

08-I26-01

Operace xxxxxxxxxx aparátu xxxxxx xxxx xxxxxxxx

1,1702

08-X26

08-X26-02

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vazů, xxxxx x xxxxx xxxx poranění

0,8340

08-I26

08-I26-03

Chirurgické uvolnění xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx

0,4568

08-X29

08-X29-01

Xxxxx defektu xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx muskuloskeletální soustavy x xxxxxxxxxx tkání x pacientů x XX=2-4

2,0428

08-X29

08-X29-02

Xxxxx defektu kožním xxxxxx xxx nemoci xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx tkání x xxxxxxxx x XX=0-1

1,6821

08-X30

08-X30-01

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx hlavní xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x XX=2-4

2,1389

08-X30

08-X30-02

Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nekrotické tkáně x xxxxxxxx x XX=0-1

1,2816

08-X31

08-X31-01

Xxxxxxx zhoubného xxxxxxxxx xxxxx končetin

1,0080

08-I31

08-I31-02

Resekce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tkání

1,2277

08-I31

08-I31-03

Ostatní xxxxxx a exstirpace xxxxx xxxxxxxx

0,7394

08-X31

08-X31-04

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxx výkony xx měkkých tkáních x kříži

0,5095

08-I32

08-I32-01

Odstranění endoprotézy xxxxxx

2,8792

08-X32

08-X32-02

Xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

0,4143

08-X01

08-X01-01

Xxxxxxxxx onemocnění xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxx x XX=2-4

1,4827

08-X01

08-X01-02

Xxxxxxxxx onemocnění xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x XX=1

1,1327

08-X01

08-X01-03

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x pacientů s XX=0

0,6531

08-X02

08-X02-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění xxxxxx x páteře x xxxxxxxx x XX=2-4

1,5983

08-X02

08-X02-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx XX=1

1,2082

08-X02

08-X02-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kloubů x xxxxxx x xxxxxxxx XX=0

0,7356

08-X03

08-X03-01

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=1-4

3,1173

08-X03

08-X03-02

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pacientů x CC=-0 xxxx xxxxxxx infekce xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx x XX=1-4 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

1,5814

08-X03

08-X03-03

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx x CC=0

0,8070

08-K04

08-K04-01

Jiná xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x XX=1-4

1,0062

08-X04

08-X04-02

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxx xx 18 let x XX=0

0,4882

08-X04

08-X04-03

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kloubů x xxxxxxx tkání x xxxxxxxx ve xxxx 18 x xxxx xxx x XX=0

0,4505

08-X05

08-X05-00

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

0,9922

08-X06

08-X06-01

Xxxxxxxxx x vrozené xxxx xxxxxxxxxx aparátu xxxxx páteře, ruky x xxxxxxxx

1,4319

08-X06

08-X06-02

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx ruky x chodidla

0,1648

08-K07

08-K07-00

Mozková obrna x jiné syndromy xxxxxxxx

0,9516

08-X08

08-X08-00

Xxxx onemocnění xxxxxx x xxxxxx xxx

0,5167

08-X09

08-X09-01

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, kostí x xxxxxxx xxxxx v XXXX u pacientů x CC=2-4

1,3799

08-K09

08-K09-02

Zhoubný novotvar xxxxx, míšních xxxxx, xxxxx a měkkých xxxxx x CVSP x xxxxxxxx s XX=0-1

1,0061

08-X09

08-X09-03

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, kostí x xxxxxxx xxxxx xxxx XXXX x xxxxxxxx s CC=2-4

1,1301

08-K09

08-K09-04

Zhoubný xxxxxxxx xxxxx, míšních xxxxx, xxxxx a xxxxxxx tkání xxxx XXXX x xxxxxxxx x CC=0-1

0,8355

08-K10

08-K10-00

Nezhoubný xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx obalů, xxxxx a měkkých xxxxx

0,8189

08-X11

08-X11-01

Xxxxxxxx míchy x xxxxxxxxx xxxxxxx x XXXX u pacientů xx xxxx 16 x xxxx xxx x s XX=1-4

0,9945

08-X11

08-X11-02

Xxxxxxxx xxxxx a zlomeniny xxxxxxx v XXXX x xxxxxxxx xx xxxx 16 x xxxx xxx x x XX=0

0,6239

08-X11

08-X11-03

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v XXXX x xxxxxxxx xx xxxx 16 a xxxx xxx

0,3881

08-X11

08-X11-04

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX x xxxxxxxx ve xxxx 16 x xxxx xxx x s XX=1-4

0,6827

08-X11

08-X11-05

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX u xxxxxxxx xx xxxx 16 x xxxx let x s XX=0

0,3947

08-X11

08-X11-06

Xxxxxxx xxxxxxxx páteře mimo XXXX x pacientů xx xxxx 16 x více xxx

0,2089

08-X12

08-X12-01

Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x CVSP u xxxxxxxx ve xxxx 16 x xxxx xxx a x XX=1-4

1,5251

08-X12

08-X12-02

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx v XXXX x xxxxxxxx xx xxxx 16 x xxxx xxx a x XX=0

0,7162

08-X12

08-X12-03

Xxxxxxxx pánve x xxxxxx xxxx XXXX u xxxxxxxx xx xxxx 16 x xxxx xxx x x CC=1-4

0,7865

08-K12

08-K12-04

Poranění xxxxx x xxxxxx xxxx XXXX x xxxxxxxx xx věku 16 a více xxx a x XX=0-1

0,4266

08-X13

08-X13-01

Xxxxxxxx končetin xxxx xxxxx x stehno x XXXX x xxxxxxxx xx xxxx 16 x více xxx a x XX=1-4

0,8005

08-X13

08-X13-02

Xxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxx a stehno x XXXX u xxxxxxxx ve xxxx 16 a xxxx xxx a x XX=0

0,4721

08-X13

08-X13-03

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x stehno xxxx CVSP x xxxxxxxx xx věku 16 x více xxx x s XX=1-4

0,4873

08-X13

08-X13-04

Xxxxxxxx končetin mimo xxxxx x stehno xxxx CVSP x xxxxxxxx xx xxx x 16 a xxxx let x x CC=0-1

0,2770

08-K14

08-K14-01

Poranění xxxxxx xxxxx x xxxxxx x XXXX x xxxx xx 16 xxx

0,6300

08-X14

08-X14-02

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x CVSP x xxxx do 16 xxx

0,4150

08-X14

08-X14-03

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx XXXX u xxxx xx 16 xxx

0,2617

08-X14

08-X x4-04

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx CVSP x xxxx do 16 xxx

0,4944

08-X14

08-X14-05

Xxxxxxxx horní končetiny xxxx CVSP x xxxx xx 16 xxx

0,3062

08-X15

08-X15-00

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx neurčené poruchy xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

0,4418

08-X01

08-X01-00

Xxxxxxx výměnná xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojivových xxxxx

5,1256

08-X03

08-X03-01

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx složitá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1,0430

08-X03

08-X03-02

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx manžety

0,8697

08-M03

08-M03-03

Artroskopická dekomprese xxxxxx

0,6945

08-X03

08-X03-04

Xxxxxxxxxxxxx artroskopie xxxxxx xxxx rameno

0,8609

08-M03

08-M03-05

Složitá xxxxxxxxxxx

0,5176

08-X03

08-X03-06

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

0,4190

08-X02

08-X02-01

Xxxxx radioterapie xxx xxxxxxx xxxxxxxx míchy, xxxxxxx xxxxx, xxxxx x měkkých tkání x xxxxx 21 x xxxx xxxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxx IMRT

6,2658

08-R02

08-R02-02

Zevní xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný novotvar xxxxx, míšních obalů, xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx 21 x xxxx xxxxxxxxxxx dní xxx xxxxxxx xxxxxxxx IMRT

6,0353

08-R02

08-R02-03

Zevní xxxxxxxxxxxx pro zhoubný xxxxxxxx xxxxx, míšních xxxxx, xxxxx x xxxxxxx tkání x xxxxx 11-20 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx IMRT

3,5127

08-R02

08-R02-04

Zevní xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný novotvar xxxxx, míšních obalů, xxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxx 11-20 xxxxxxxxxxx xxx xxx použití techniky XXXX

2,9905

08-X02

08-X02-05

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx 6-10 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x XX=2-4

2,3751

08-X02

08-X02-06

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, kostí x xxxxxxx xxxxx v xxxxx 6-10 ozařovacích xxx x xxxxxxxx x XX=0-1

1,7833

08-X02

08-X02-07

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxx, míšních xxxxx, xxxxx x měkkých xxxxx x délce 1-5 xxxxxxxxxxx xxx x pacientů x XX=2-4

1,8242

08-X02

08-X02-08

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar xxxxx, xxxxxxx xxxxx, kostí x měkkých tkání x xxxxx 1-5 xxxxxxxxxxx dní x xxxxxxxx x CC=0-1

1,1725

09-C01

09-C01-00

Izolovaná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx

3,8358

09-X02

09-X02-00

Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0,1147

09-X03

09-X03-01

Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx prsu

0,4546

09-C03

09-C03-02

Chemoterapie xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

0,3780

09-X04

09-X04-01

Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx kůže

0,3389

09-C04

09-C04-02

Chemoterapie pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

0,4307

09-X02

09-X02-01

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx a poruchy xxxx x xxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxx x XX=3-4

3,7465

09-X02

09-X02-02

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x podkožní tkáně x xxxxxxxx s XX=0-2

2,2504

09-X05

09-X05-01

Xxxxxxxxx chirurgický xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx x prsu x CC=3-4

2,8424

09-I05

09-I05-02

Opakovaný chirurgický xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx x CC=0-2

1,8446

09-I11

09-I11-01

Amputace xxxxx xxxx záprstí xxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx tkáně u xxxxxxxx x XX=2-4

1,4385

09-X11

09-X11-02

Xxxxxxxx xxxxx xxxx záprstí xxx xxxxxx x xxxxxxx kůže x xxxxxxxx tkáně x xxxxxxxx s XX=0-1

0,9704

09-X12

09-X12-01

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx štěpem xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxx xx závažnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x XX=2-4

1,1513

09-X12

09-X12-02

Xxxxx xxxxxxx kožním xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx s XX=0-1

0,7899

09-X13

09-X13-01

Xxxx xxxxxxxxxxx výkon xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx XX=3-4 xxxx pro xxxxxxxxxxx onemocnění kůže, xxxxxxxx xxxxx a xxxx u xxxxxxxx x XX=4

2,2027

09-X13

09-X13-02

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx s CC=1-2 xxxx xxx nezánětlivé xxxxxxxxxx kůže, xxxxxxxx xxxxx x prsu x pacientů s XX=3

1,3832

09-X13

09-X13-03

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx zánětlivé xxxxxxxxxx xxxx u pacientů XX=X nebo xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx tkáně a xxxx x xxxxxxxx x CC=1-2

0,7738

09-I13

09-I13-04

Jiný xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx tkáně x xxxx x xxxxxxxx x CC=0

0,5773

09-I13

09-I13-05

Jiný xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx tkáně x xxxx mimo xxxxxxx u xxxxxxxx x CC=0

0,4366

09-K01

09-K01-01

Onemocnění kůže xxxxxxxxx mikroorganismy x xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=4

2,1405

09-X01

09-X01-02

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x CC=1-3

1,0527

09-K01

09-K01-03

Růže x xxxxxxxx x XX=0

0,8833

09-X01

09-X01-04

Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x parazity x xxxxxxxx s XX=0

0,5782

09-X02

09-X02-00

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx onemocnění

1,1361

09-K03

09-K03-01

Vředová onemocnění xxxx u xxxxxxxx x XX=1-4

1,4508

09-X03

09-X03-02

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x XX=0

1,0156

09-X04

09-X04-01

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x XX=1-4

0,7806

09-X04

09-X04-02

Xxxx xxxxxxxxx onemocnění kůže x xxxxxxxx x XX=0

0,6828

09-X05

09-X05-00

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0,6938

09-X06

09-X06-00

Xxxxxxxx

0,8349

09-X07

09-X07-01

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x XX=2-4

1,0827

09-X07

09-X07-02

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx XX=0-1

0,4045

09-X08

09-X08-01

Xxxxxxx xxxxxxxx prsu x XXXX x xxxxxxxx x XX=2-4

1,1131

09-X08

09-X08-02

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x XXXX u xxxxxxxx x XX=0-1

0,5485

09-X08

09-X08-03

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx XXXX x xxxxxxxx x XX=2-4

0,7569

09-X08

09-X08-04

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx CVSP x xxxxxxxx s XX=0-1

0,4702

09-X09

09-X09-00

Xxxxxxxxx xxxx xxxx zhoubné

0,4952

09-K10

09-K01-00

Novotvary xxxx xxxx zhoubné

0,4550

09-K11

09-K11-00

Vrozené xxxx kůže, xxxxxxxx xxxxx x xxxx

1,0340

09-X12

09-X12-00

Xxxxxxxx xxxxxxx krytu xxxxx x xxxx

0,2435

09-X13

09-X13-01

Xxxxxxxx poranění xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx končetin xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx x XX=1-4

0,5890

09-X13

09-X13-02

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx krytu xxxxx xxxx končetin u xxxxxxxx x CC=0

0,3014

09-K14

09-K14-01

Jiná xxxxxxxxxx kůže x xxxxxxxxxx vaziva x xxxxxxxx x XX=1-4

0,8937

09-X14

09-X14-02

Xxxx xxxxxxxxxx kůže x xxxxxxxxxx vaziva x xxxxxxxx x XX=0

0,5055

09-Xx5

09-X15-00

Xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx

0,5424

09-Xx6

09-X16-00

Xxxxxxxx xxxxxxxx x následná xxxx

0,5442

09-X01

09-X01-01

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx kůže x xxxx x xxxxx 21 a xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX

5,6888

09-X01

09-X01-02

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro zhoubný xxxxxxxx xxxx a xxxx v xxxxx 21 x xxxx xxxxxxxxxxx xxx bez xxxxxxx techniky XXXX

3,8940

09-X01

09-X01-03

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx kůže x xxxx v xxxxx 11-20 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX

3,4849

09-X01

09-X01-04

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx v xxxxx 11-20 xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx XXXX

2,2966

09-X01

09-X01-05

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar xxxx x xxxx x xxxxx 6-10 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx s XX=2-4

2,3236

09-X01

09-X01-06

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx kůže x xxxx x délce 6-10 ozařovacích xxx x pacientů s XX=0-1

1,3666

09-X01

09-X01-07

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx kůže x prsu xxxxx 1-5 ozařovacích xxx x pacientů x XX=2-4

1,8513

09-X01

09-X01-08

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx v xxxxx 1-5 ozařovacích xxx u xxxxxxxx x XX=0-1

x 8477

09-R02

09-R02-01

Brachyradioterapie xxx zhoubný novotvar xxxx v rámci 2 a xxxx xxxxxxxxxxx dnů

1,8131

09-R02

09-R02-02

Brachyradioterapi x xxx xxxxxxx novotvar xxxx x xxxxx 1 ozařovacího xxx

0,6487

10-X01

10-X01-01

Xxxxxx xxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxxx žlázy

0,7347

10-C01

10-C01-02

Chemoterapie xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

0,3885

10-X02

10-X02-01

Xxxxx na xxxxxx x chirurgickým xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x XXXX

3,7247

10-X02

10-X02-02

Xxxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx výkonem na xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx XXXX

2,3452

10-X03

10-X03-01

Xxxxx na xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx výkonu xx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x XXXX

3,3295

10-X03

10-X03-02

Xxxxx na xxxxxx xxx chirurgického xxxxx u xx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx nohy xxxx XXXX

2,3452

10-X04

10-X04-01

Xxxxxxxx celé xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nad xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nohy x XXXX u xxxxxxxx x XX=3-4

4,1981

10-X04

10-X04-02

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nad xxxxxxxx xxx syndrom xxxxxxxxxx xxxx x XXXX x xxxxxxxx s XX=0-2

2,1144

10-X04

10-X04-03

Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo amputace xxxxx xxxxxxxxx nad xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx XXXX x xxxxxxxx x XX=3-4

2,8349

10-X04

10-X04-04

Xxxxxxxx části xxxxxxxxx nad kotníkem xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx CVSP x pacientů x XX=0-2

1,7377

10-X07

10-X07-01

Xxxxxxxx končetiny xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v XXXX

1,0918

10-X07

10-X07-02

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx nohy xxxx XXXX

0,8612

10-X08

10-x08-01

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x infekcí nebo x XX=3-4

1,3737

10-X08

10-X08-02

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxx x XX=0-2 xxx xxxxxxx

0,8561

10-X01

10-X01-01

Xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pacientů x XX=3-4

1,2074

10-X01

10-X01-02

Xxxxxx x funkční xxxxxxx xxxxxx žlázy x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx s XX=0-2

0,6317

10-X01

10-X01-03

Xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-2

0,4029

10-X02

10-X02-01

Xxxxxxx diabetické xxxx x xxxxxxxx s XX=3-4

2,0976

10-X02

10-X02-02

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx s XX=0-2 a infekcí

0,7236

10-K02

10-K02-03

Syndrom xxxxxxxxxx nohy u xxxxxxxx x XX=0-2 xxx xxxxxxx

0,5629

10-X03

10-X03-01

Xxxxxxxxxx ketoacidóza xxxx xxxx x xxxxxxxx x CC=4

2,0244

10-K03

10-K03-02

Diabetická xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xx 16 let xxxx XX=0-3

1,3724

10-X03

10-X03-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx u xxxxxxxx xx xxxx 16 x xxxx let x CC=2-3

1,307S

10-K03

10-K03-04

Diabetická xxxxxxxxxxx xxxx xxxx u xxxxxxxx xx věku 16 x xxxx xxx s XX=0-1

0,6516

10-X04

10-X04-01

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x CC=4

1,8913

10-K04

10-K04-02

Diabete xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx 16 a xxxx xxx x XX=2-3

1,0504

10-X04

10-X04-03

Xxxxxxxx mellitus x xxxx xx 16 xxx xxxx x XX=0-3

0,7984

10-X04

10-X04-04

Xxxxxxxx mellitus u xxxxxxxx xx věku 16 x více xxx x CC=0-1

0,5633

10-K05

10-K05-01

Funkční xxxxxxx hypofýzy x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x CC=1-4

0,9848

10-K05

10-K05-02

Funkční poruchy xxxxxxxx x nadledviny x xxxxxxxx x XX=0

0,4346

10-X06

10-X06-00

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

0,4488

10-X07

10-X07-00

Xxxxxxx novotvar xxxxxxxxxx

0,7192

10-X08

10-X08-00

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žláz xxxx xxxxxxx

0,5691

10-X09

10-X09-00

Xxxxxxx xxxx endokrinních xxxx

0,8576

10-X10

10-X10-00

Xxxxxxx pohlavního x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

0,5475

10-X11

10-X11-01

Xxxxx xxxxxxxxx x nutriční karence x pacientů s XX=2-4

1,8822

10-X11

10-X11-02

Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxx x XX=0-1

1,0618

10-X12

10-X12-01

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dehydrataci x xxxxxxxx x XX=4

1,8906

10-X12

10-X12-02

Xxxxxxx metabolismu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=1-3

0,9483

10-X12

10-X12-03

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x vnitřního prostředí xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0

0,5063

10-X13

10-X13-01

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x XX=4

2,5509

10-X13

10-X13-02

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxx x XX=1-3

1,0143

10-X13

10-X13-03

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxx s XX=0

0,4626

10-X14

10-X14-01

Xxxxxxxxxxx x pacientů x XX=4

1,4377

10-X14

10-X14-02

Xxxxxxxxxxx u xxxxxxxx xx xxx x 65 x xxxx xxx XX=2-3

0,7044

10-X14

10-X14-03

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx věku 65 a xxxx xxx x XX=0-1

0,5044

10-X14

10-X14-04

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx 65 xxx věk x x CC=2-3

0,4956

10-K14

10-K14-05

Dehydratace x xxxxxxxx xx 65 let xxxx x XX=0-1

0,3464

10-X15

10-X15-01

Xxxxxxx u xxxxxxxx x XX=2-4

1,8311

10-X15

10-X15-02

Xxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-1

1,0346

10-X16

10-X16-01

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x pacientů x XX=4

2,0619

10-X16

10-X16-02

Xxxx nemoci xxxxxxxxxxxx žláz u xxxxxxxx x XX=1-3

0,7115

10-X16

10-X16-03

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x XX=0

0,3797

10-X01

10-X01-00

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

0,5633

10-X01

10-X01-01

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxxx žlázy xxxx xxxxxxxxxxx tělísek x xxxxx 21 x xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX

6,3021

10-X01

10-X01-02

Xxxxx radioterapie xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 21 x xxxx xxxxxxxxxxx dní xxx xxxxxxx xxxxxxxx XXXX

6,0341

10-X01

10-X01-03

Xxxxx radioterapie pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 11-20 ozařovacích xxx x použitím xxxxxxxx XXXX

3,5671

10-X01

10-X01-04

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 11-20 ozařovacích dní xxx použití xxxxxxxx XXXX

3,0549

10-X01

10-X01-05

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx x délce 6-10 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx s XX=2-4

2,3298

10-X01

10-X01-06

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar štítné xxxxx xxxx příštítných xxxxxxx v xxxxx 6-10 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x XX=0-1

1,8903

10-X01

10-X01-07

Xxxxx radioterapie xxx xxxxxxx novotvar xxxxxx xxxxx xxxx příštítných xxxxxxx x xxxxx 1-5 xxxxxxxxxxx dní x xxxxxxxx x XX=2-4

1,8277

10-X01

10-X01-08

Xxxxx radioterapie xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx x délce 1-5 ozařovacích dní x xxxxxxxx x XX=0-1

1,0654

11-X01

11-X01-01

Xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx do 18 xxx

0,8708

11-X01

11-X01-02

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx vylučovací xxxxxxxx x xxxxxxxx xx věk x 18 x xxxx xxx

0,2630

11-X07

11-X07-01

Xxxxxxxxx asistovaná xxxxxxx xxxxxxx

2,5976

11-X10

11-X10-01

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

2,8389

11-X11

11-X11-01

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pacientů x XX=2-4

2,7764

11-X11

11-X11-02

Xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx s XX=0-1

1,1984

11-X15

11-X15-00

Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soustavy

0,8233

11-I16

11-I16-01

Vytvoření AV xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ledvin

1,1221

11-I16

11-I16-02

Vytvoření xxxx úprava XX xxxxxx xxx použití xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ledvin

0,4948

11-I17

11-I17-01

Jiný xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x CC=3-4

1,8376

11-I17

11-I17-02

Jiný xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxx s XX=1-2

0,7890

11-X17

11-X17-03

Xxxx chirurgický výkon xxx nemoc xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x CC=0

0,5061

11-K01

11-K01-01

Záněty xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x XX=3-4

1,2690

11-X01

11-X01-02

Xxxxxx močových xxxx x xxxxxxxx x XX=1-2

0,8229

11-X01

11-X01-03

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx x pacientů x XX=0

0,5949

11-X02

11-X02-01

Xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx syndrom xxxx xxxx akutní xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x CC=4

2,1690

11-K02

11-K02-02

Jiné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x dětí do 18 let xxxx x xxxxxxxx s XX=2-3

1,2911

11-X02

11-X02-03

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx 18 x xxxx let x XX=0-1

0,7979

11-X03

11-X03-01

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx 18 xxx xxxx u xxxxxxxx x XX=3-4

1,2429

11-X03

11-X03-02

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx xx xxxx 18 x xxxx xxx x XX=0-2

0,6008

11-X04

11-X04-01

Xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx, strukturální x funkční xxxxxxx xxxxxxx xxxx močových x xxxxxxxx s XX=2-4

0,8812

11-X04

11-X04-02

Xxxx xxxxxxxxxxxx, strukturální x xxxxxxx poruchy xxxxxxx xxxx močových x xxxxxxxx x XX=0-1

0,3669

11-X05

11-X05-00

Xxxxxxxxxxxx, strukturální x xxxxxxx xxxxxxx dolních xxxx xxxxxxxx

0,3673

11-X06

11-X06-01

Xxxxxx xxxxxx x xxxx xx 18 let nebo xxxxxxxx xx xxxx 60 x xxxx xxx

0,2977

11-X06

11-X06-02

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx věku 18-59 xxx

0,2263

11-X07

11-X07-01

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x XXXX x pacientů x XX=2-4

1,0079

11-X07

11x-X07-02

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x horních xxxx močových x XXXX u pacientů x CC=0-1

0,4869

11-K07

11-K07-03

Zhoubný xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx mimo XXXX u xxxxxxxx x XX=2-4

0,6928

11-X07

11-X07-04

Xxxxxxx novotvar xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx mimo XXXX u xxxxxxxx XX=0-1

0,4100

11-X08

11-X08-01

Xxxxxxx novotvar xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x XXXX u pacientů x XX=2-4

0,8214

11-X08

11-X08-02

Xxxxxxx novotvar xxxxxxxx měchýře a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x CVSP u xxxxxxxx x CC=0-1

0,4739

11-K08

11-K08-03

Zhoubný xxxxxxxx xxxxxxxx měchýře x dolních cest xxxxxxxx xxxx XXXX x xxxxxxxx x XX=2-4

0,7313

11-X08

11-X08-04

Xxxxxxx novotvar xxxxxxxx xxxxxxx x dolních xxxx: xxxxxxxx mimo XXXX u pacientů x XX=0-1

0,4096

11-X09

11-X09-00

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx cest xxxxxxxx mimo zhoubné

0,4396

11-K10

11-K10-00

Novotvary xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

0,4230

11-X11

11-X11-00

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

0,5271

11-X12

11-X12-01

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx 18 let xxxx u pacientů x CC=2-4

1,7997

11-K12

11-K12-02

Traumata xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx věku 18 x xxxx let x XX=0-1

0,4983

11-X13

11-X13-01

Xxxxxxxx umělých xxxxxxxx u xxxx xx 18 let xxxx x xxxxxxxx x CC= 1-4

0,4915

11-X13

11-X13-02

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx 18 x xxxx xxx x XX=0

0,2650

11-X14

11-X14-01

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxx xx xxxx 1 8 x více let x XX=3-4 xxxx x xxxx do 18 xxx xxxx x CC=1-4

1,1149

11-K14

11-K14-02

Jiné xxxxxx xxxxxxxxxx soustavy u xxxxxxxx xx věku 1 8 x xxxx xxx s XX=1-2 xxxx x xxxx xx 18 xxx xxxx x XX=0

0,5226

11-X14

11-X14-03

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pacientů xx xxx x 18 a xxxx xxx x XX=0

0,3060

11-X02

11-X02-01

Xxxxxxxxxx xxxxxx krve xxx xxxxxx selhání xxxxxx xxxxxxxxx x 6 x více dnech

5,7610

11-M02

11-M02-02

Eliminační xxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 4-5 xxxxx

2,7364

11-X02

11-X02-03

Xxxxxxxxxx xxxxxx krve xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx provedené x 1-3 xxxxx

2,1475

11-X02

11-X02-04

Xxxxxxxxxx metody xxxx xxx chronické xxxxxxx xxxxxx provedené x 6 a xxxx xxxxx

3,6068

11-X02

11-X02-05

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx provedené 4-5 xxxxx

1,6351

11-X02

11-X02-06

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx ledvin xxxxxxxxx xx 2-3 xxxxx

0,9821

11-X02

11-X02-07

Xxxxxxxxxx xxxxx y xxxx xxx chronické xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x 1 xxx

0,5377

11-X04

11-X04-01

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx na ledvině xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx x XX=3-4

2,5193

11-X04

11-X04-02

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx x pacientů x XX=1-2

1,6171

11-X04

11-X04-03

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx s XX=0

1,0784

11-X01

11-X01-01

Xxxxx radioterapie pro xxxxxxx novotvar vylučovací xxxxxxxx x délce 21 x více xxxxxxxxxxx dní x xxxxxxxx techniky XXXX

6,2680

11-X01

11-X01-02

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 21 x xxxx ozařovacích xxx bez xxxxxxx xxxxxxxx XXXX

5,9569

11-X01

11-X01-03

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx 11-20 ozařovacích xxx x použitím xxxxxxxx IMRT

3,3479

11-R01

11-R01-04

Zevní radioterapie xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx 11-20 xxxxxxxxxxx xxx bez xxxxxxx xxxxxxxx IMRT

2,9588

11-R01

11-R01-05

Zevní xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 6-10 ozařovacích xxx u xxxxxxxx x XX=2-4

2,2943

11-X01

11-X01-06

Xxxxx radioterapie xxx xxxxxxx novotvar xxxxxxxxxx soustavy x xxxxx 6-10 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x XX=0-1

1,9005

11-X01

11-X01-07

Xxxxx radioterapie xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx 1-5 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x CC=2-4

1,8680

11-R01

11-R01-08

Zevní xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 1-5 xxxxxxxxxxx xxx u xxxxxxxx x XX=0-1

1,2254

12-X01

12-X01-01

Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx adnex

0,6511

12-C01

12-C01-02

Chemoterapie xxx xxxxxxx novotvar prostaty

0,3048

12-C01

12-C01-00

Biopsie xxxxxxxx

0,2237

12-X01

12-X01-00

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tkáně xxx zánět xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy

1,4093

12-I02

12-I02-01

Roboticky asistované xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uzlin

3,1241

12-I03

12-I03-01

Roboticky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

2,6786

12-X08

12-X08-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nadvarlete u xxxxxxxx x XX=3-4

3,1506

12-X08

12-X08-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=1-2

1,0455

12-X08

12-X08-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx onemocnění xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx s XX=0

0,7036

12-X08

12-X08-04

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx s CC=0

0,5810

12-I09

12-I09-00

Destrukční xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1,3019

12-X11

12-X11-00

Xxxxxxxx výkon xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1,0845

12-X14

12-X14-00

Xxxx chirurgický xxxxx xx xxxxxx

0,4435

12-X01

12 -X01-01

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pacientů s XX=3-4

1,0773

12-X01

12-X01-02

Xxxxxx mužské xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx věku 18 x více let x XX=0-2

0,5020

12-X01

12-X01-03

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx do 18 xxx x XX=0-2

0,3107

12-X02

12-X02-01

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx x XX=3-4

1,0773

12-X02

12-X02-02

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pacientů XX=0-2

0,3281

12-X03

12-X03-00

Xxxxxxx xxxx strukturální poruchy xxxxxx

0,2747

12-X04

12-X04-00

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx adnex

0,3879

12-K05

12-K05-01

Zhoubný xxxxxxxx xxxxxxxx x XXXX x pacientů x XX=2-4

0,9545

12-X05

12-X05-02

Xxxxxxx novotvar xxxxxxxx x XXXX x xxxxxxxx CC=0-1

0,4415

12-K05

12-K05-03

Zhoubný xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX x xxxxxxxx X=2-4

0,7739

12-X05

12-X05-04

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX x xxxxxxxx x CC=0-1

0,4081

12-K06

12-K06-00

Zhoubný xxxxxxxx penisu

0,5672

12-K07

12-K07-00

Zhoubný xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

0,3950

12-X08

12-X08-00

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

0,3544

12-X09

12-X09-00

Xxxxxxx vady mužské xxxxxxxxxxx soustavy

0,4814

12-K10

12-K10-00

Traumata xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy

0,3822

12-K11

12-K11-00

Jiné nemoci xxxxxx reprodukční xxxxxxxx

0,4237

12-X02

12-X02-01

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro zhoubný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx 21 x xxxx xxxxxxxxxxx dní x xxxxxxxx techniky IMRT

6,3370

12-R02

12-R02-02

Zevní xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx mužské xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 21 x xxxx xxxxxxxxxxx dní xxx xxxxxxx xxxxxxxx XXXX

5,7400

12-X02

12-X02-03

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx mužské reprodukční xxxxxxxx x xxxxx 11-20 ozařovacích xxx x xxxxxxxx techniky XXXX

3 4845

12-X02

12-X02-04

Xxxxx radioterapie xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy x xxxxx 11-20 xxxxxxxxxxx xxx bez xxxxxxx xxxxxxxx IMRT

3 0173

12-X02

12-X02-05

Xxxxx radioterapie xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy x xxxxx 6-10 xxxxxxxxxxx xxx x pacientů x XX=2-4

2,3228

12-X02

12-X02-06

Xxxxx radioterapie xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 6-10 xxxxxxxxxxx xxx u xxxxxxxx x XX=0-1

1,8227

12-X02

12-X02-07

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx reprodukční xxxxxxxx x délce 1-5 ozařovacích dní x xxxxxxxx XX=2-4

1,8099

12-X02

12-X02-08

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx 1-5 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x XX=0-1

0,8732

12-X03

x2-X03-01

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx reprodukční xxxxxxxx x xxxxx 2 x xxxx xxxxxxxxxxx xxx

1,8533

12-X03

12-X03-02

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx mužské xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxx

0,6487

13-X01

13-X01-01

Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx ženské xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

0,2294

13-X01

13-X01-02

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

0,2349

13-X04

13-X04-01

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx včetně parametru xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar

2,6413

13-I18

13-I18-01

Jiný xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x CC=3-4

1,8515

13-I18

13-I18-02

Jiný xxxxxxxxxxx xxxxx xxx závažné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxx ve xxxx 60 x xxxx xxx x XX=0-2

0,9343

13-X18

13-X18-03

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 60 xxx xxxx s XX=0-2

0,6368

13-X19

13-X19-00

Xxxx xxxxxxxx výkon xxx xxxxxxxxxx ženské reprodukční xxxxxxxx

0,2468

13-X01

13-X01-01

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx 60 x xxxx xxx

0,6209

13-X01

13-X01-02

Xxxxxx xxxxxx reprodukční soustavy x pacientek xx 60 xxx věku

0,4011

13-K02

13-K02-00

Funkční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

0,2408

13-X03

13-X03-00

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

0,2515

13-X04

13-X04-00

Xxxxxxx x strukturální poruchy xxxxxx a xxxxx

0,3019

13-X05

13-X05-00

Xxxxxxxxx xxxxxxx x sestup xxxxxxxx pohlavních orgánů

0,6342

13-K06

13-K06-00

Endometrióza

0,3786

13-K07

13-K07-01

Zhoubný xxxxxxxx děložních xxxxx x xxxxxxxxx x XX=2-4

1,1559

13-X07

13-X07-02

Xxxxxxx xxxxxxxx děložních xxxxx x xxxxxxxxx x CC=0-1

0,3805

13-K08

13-K08-01

Zhoubný xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx x XX=2-4

1,2710

13-X08

13-X08-02

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x CC=0-1

0,4943

13-K09

13-K09-01

Zhoubný xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x pacientek x XX=2-4

1,1843

13-X09

13-X09-02

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx x CC=0-1

0,4682

13-K10

13-K10-00

Novotvary xxxxxxxxx adnex xxxx xxxxxxx

0,2843

13-X11

13-X11-00

Xxxxxxxxx dělohy xxxx xxxxxxx

0,2526

13-X12

13-X12-00

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx zhoubné

0,2620

13-K13

13-K13-00

Vrozené xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

0,5005

13-X14

13-X14-00

Xxxxxxxx xxxxxx reprodukční xxxxxxxx

0,3313

13-X15

13-X15-01

Xxxx nemoci xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxx xx věku 60 x více xxx

0,3090

13-X15

13-X15-02

Xxxx nemoci ženské xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 60 xxx věku

0,1836

13-R01

13-R01-01

Zevní xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx 21 x xxxx xxxxxxxxxxx xxx

7,1971

13-X01

13-X01-02

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx ženských xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 21 x xxxx xxxxxxxxxxx xxx

5,8049

13-X01

13-X01-03

Xxxxx radioterapie xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hrdla x xxxxx 11-20 xxxxxxxxxxx xxx

3 4320

13-X01

13-X01-04

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x délce 11-20 xxxxxxxxxxx xxx

3,3236

13-X01

13-X01-05

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hrdla v xxxxx 6-10 xxxxxxxxxxx xxx

2 1760

13-X01

13-X01-06

Xxxxx radioterapie xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx hrdla děložního x xxxxx 6-10 xxxxxxxxxxx xxx

1,8717

13-X01

13-X01-07

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 1-5 xxxxxxxxxxx xxx u xxxxxxxxx s XX=2-4

1,8877

13-X01

13-X01-08

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro zhoubný xxxxxxxx ženské pohlavní xxxxxxxx x xxxxx 1-5 ozařovacích xxx x xxxxxxxxx x XX=0-1

0,9518

13-X02

13-X02-01

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxxx reprodukční xxxxxxxx x rámci 2 a xxxx xxxxxxxxxxx xxx

1,6773

13-X02

13-X02-02

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx ženské xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxx

0,6487

14-X07

14-X07-00

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx

1,1327

14-X08

14-X08-01

Xxxx xxxxxxxx xxxxx v těhotenství, xx porodu nebo xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx

0,4423

14-X08

14-X08-02

Xxxxx přerušení xxxxxxxxxxx x II. xxxxxxxxx xxxx selektivní xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

0,3056

14-X08

14-X08-03

Xxxx xxxx xxxxxxxx výkon x xxxxxxxxxxx, po xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx diagnózy

0,2110

14-K01

14-K01-00

Mimoděložní xxxxxxxxxxx

0,2497

14-X02

14-X02-00

Xxxxxx

0,1754

14-X03

14-X03-01

Xxxxxxxxxxx diagnózy xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx závažnou diagnózou

0,5706

14-K03

14-K03-02

Předporodní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx diagnózy

0,2646

14-K04

14-K04-00

Falešný porod

0,1266

14-K05

14-K05-01

Péče x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

0,2170

14-X05

14-X05-02

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx diagnózy x xxxxxxxxx xx xxxx 40 x více xxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx

0,3819

14-X05

14-X05-03

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 40 xxx xxxx xxx xxxxxxx diagnózy

0,3021

15-K01

15-K01-00

Časný xxxxxxx xxxxxxxxxxx

0,1769

15-X02

15-X02-01

Xxxxx xxxxx xx 2 xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 1000 x

0,3016

16-X01

16-X01-01

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XXXX

1,4214

16-X01

16-X01-02

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX

2,3643

16-X02

16-X02-00

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx eltrombopagu

4,3880

16-C03

16-C03-01

Podání xxxxxxxxxx x CVSP x xxxxxxxx XX=2-4

4,4528

16-X03

16-X03-02

Xxxxx trombocytů x CVSP x xxxxxxxx CC=0-1

3,5938

16-C03

16-C03-03

Podání xxxxxxxxxx xxxx XXXX

2,3453

16-X04

16-X04-01

Xxxxxxxx xxxx xxx 150 XXXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

5,4585

16-X04

16-X04-02

Xxxxxxxx 90 až 150 XXXX xxxxxxxxxxxxxx imunoglobulinů xxx poruchu xxxx, xxxxxxxxxx nebo imunitního xxxxxxxxxx

4,0061

16-X04

16-X04-03

Xxxxxxxx 45 xx 90 XXXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2,1050

16-X04

16-X04-04

Xxxxxxxx 25 xx 45 ODTD xxxxxxxxxxxxxx imunoglobulinů xxx xxxxxxx krve, krvetvorby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1,4072

16-X04

16-X04-05

Xxxxxxxx 15 xx 25 XXXX intravenózních xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx krve, xxxxxxxxxx nebo imunitního xxxxxxxxxx

1,4687

16-X04

16-X04-06

Xxxxxxxx xxxx xxx 15 XXXX intravenózních xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, krvetvorby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1,4434

16-X05

16-X05-01

Xxxxxx léčba xxx myelodysplastický xxxxxxx

0,8912

16-X05

16-X05-02

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx syndrom

0,8405

16-C06

16-C06-00

Chemoterapie xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxxxx nebo brzlíku

0,3571

16-C07

16-C07-01

Podám xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x CVSP x xxxxxxxx x XX=2-4

1,8630

16-X07

16-X07-02

Xxxxxx faktorů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x XXXX x xxxxxxxx x XX=0-1

1,1087

16-X07

16-X07-03

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx CVSP x xxxxxxxx s CC=2-4

1,1836

16-C07

16-C07-04

Podání xxxxxxx stimulujících xxxxxx xxxxxxxxx xxxx CVSP x xxxxxxxx s XX=0-1

0,6062

16-X03

16-X03-01

Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uzlin, xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxx xx 18 let nebo x xxxxxxxx s XX=2-4

2,2306

16-X03

16-X03-02

Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx mízních xxxxx xxxxxxx xxxx brzlíku x xxxxxxxx ve xxxx 18 x xxxx xxx s XX=0-1

1,2404

16-X01

16-X01-01

Xxxxxxxx x zánět xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxx x XX=1-4

0,8616

16-X01

16-X01-02

Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x pacientů x XX=0

0,5018

16-X02

16-X02-01

Xxxxxx x xxxxxxxx x CC=3-4

1,2648

16-K02

16-K02-02

Anémie x xxxxxxxx s XX=1-2

0,7746

16-X02

16-X02-03

Xxxxxx x pacientů x XX=0

0,5302

16-X03

16-X03-01

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx X=3-4

1,4385

16-X03

16-X03-02

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pacientů x XX=1-2

0,9225

16-X03

16-X03-03

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0

0,6232

16-X04

16-X04-01

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x XXXX x xxxxxxxx x XX=1-4

1,3260

16-X04

16-X04-02

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x XXXX x xxxxxxxx x XX=0

1,1209

16-X04

16-X04-03

Xxxxxxx kostní xxxxx mimo XXXX x xxxxxxxx s XX=1-4

1,0702

16-X04

16-X04-04

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx CVSP x xxxxxxxx x CC=0

0,5615

16-K05

16-K05-00

Poruchy xxxxxxxxxx mechanismů

0,6651

16-K06

16-K06-01

Trauma xxxxxxx x XXXX

1,6866

16-X06

16-X06-02

Xxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX

1,3930

16-X07

16-X07-00

Xxxxxx sleziny x xxxxxxx

0,9417

16-X01

16-X01-00

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

6,2066

16-X01

16-X01-01

Xxxxx radioterapie pro xxxxxxx xxxxxxxx sleziny xxxx xxxxxxx x xxxxx 21 a xxxx xxxxxxxxxxx dní x použitím xxxxxxxx XXXX

6,2358

16-X01

16-X01-02

Xxxxx radioterapie xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx brzlíku x xxxxx 21 a xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx použití techniky XXXX

6,0341

16-X01

16-X01-03

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx novotvar xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx 11-20 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxx XXXX

3,5483

16-X01

16-X01-04

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x délce 11-20 xxxxxxxxxxx dní xxx xxxxxxx xxxxxxxx XXXX

3,0549

16-X01

16-X01-05

Xxxxx radioterapie xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx 6-10 xxxxxxxxxxx xxx x pacientů XX=2-4

2,3298

16-X01

16-X01-06

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx 6-10 xxxxxxxxxxx xxx x pacientů x XX=0-1

1,8903

16-X01

16-X01-07

Xxxxx radioterapie xxx xxxxxxx novotvar xxxxxxx nebo brzlíku x xxxxx 1-5 xxxxxxxxxxx dní x xxxxxxxx x CC=2-4

1,8277

16-R01

16-R01-08

Zevní xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx 1-5 ozařovacích xxx x pacientů s XX=0-1

1,0506

17-X01

17-X01-01

Xxxxxxxx i reindukční xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx

19,4916

17-X01

17-X01-02

Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx leukémie

11,1118

17-C02

17-C02-01

Léčba relapsu xxxxxx leukémie x xxxxxxxx x XX=4

11,7342

17-X02

17-X02-02

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx 18 xxx xxxx x XX=0-3

3,0871

17-X02

17-X02-03

Xxxxx relapsu xxxxxx leukémie x xxxxxxxx xx xxxx 18 x více xxx s CC=0-3

3,5813

17-C03

17-C03-01

Konsolidační xxxx xxxxx akutní xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=4

3,6529

17-X03

17-X03-02

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx akutní leukémie x xxxx do 18 xxx xxxx x XX=0-3

0,9447

17-X03

17-X03-03

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx 18 x xxxx xxx s XX=0-3

1,0248

17-X04

17-X04-01

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=4

5,1556

17-X04

17-X04-02

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx akutní xxxxxxxx x xxxx xx 18 let xxxx x CC=0-3

1,5115

17-C04

17-C04-03

Paliativní xxxx léčby akutní xxxxxxxx u xxxxxxxx xx xxxx 18 x více let x XX=0-3

1,5115

17-X05

17-X05-01

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx léčba xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx s XX=4

6,2105

17-X05

17-X05-02

Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-3

1,7686

17-X05

17-X05-03

Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-3

0,5966

17-X05

17-X05-04

Xxxxxx xxxxx xxx non-Hodgkinův xxxxxx x pacientů x XX=0-3

0,7712

17-X05

17-X05-05

Xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx krvetvorby x xxxxxxxx x XX=0-3

1,1664

17-X05

17-X05-06

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-3

0,5026

17-X05

17-X05-07

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pacientů s XX=0-3

0,6078

17-X05

17-X05-08

Xxxxxxxxxxxx xxx xxx-Xxxxxxxx x lymfom x xxxxxxxx x CC=0-3

0,8378

17-C05

17-C05-09

Chemoterapie xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-3

0,7496

17-X06

17-X06-01

Xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx léčba xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx novotvary x xxxx xx 18 xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x CC=3-4

0,9907

17-C06

17-C06-02

Chemoterapie xxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pacientů s XX=0-2

0,3826

17-X08

17-X08-01

Xxxx chirurgický xxxxx x xxxxxx břišní, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx x XX=3-4

2,4777

17-X08

17-X08-02

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx břišní, xxxxxxxxxxxxxx xxxx pánvi x xxxxxxxx s XX=0-2

1,1428

17-X09

17-X09-01

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxx x xxxx x xxxxxxxx s CC=3-4

3,1914

17-I09

17-I09-02

Jiný xxxxxxxxxxx výkon x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-2

1,2550

17-X09

17-X09-03

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx akutní xxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-2

0,9363

17-X10

17-X10-01

Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx tkáních, xxxx x xxxx x pacientů XX=3-4

3,6768

17-X10

17-X10-02

Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, kůži a xxxx u xxxxxxxx x XX=0-2

0,9296

17-X01

17-X01-01

Xxxxxx xxxxxxxx x XXXX x xxxxxxxx XX=2-4

5,0046

17-X01

17-X01-02

Xxxxxx leukémie x XXXX x xxxxxxxx s CC=0-1

0,8379

17-K01

17-K01-03

Akutní xxxxxxxx xxxx XXXX

1,0575

17-X02

17-X02-01

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v XXXX u pacientů x XX=2-4

2,8917

17-X02

17-X02-02

Xxxxxxxxx lymfocytární xxxxxxxx x CVSP x xxxxxxxx x XX=0-1

0,7186

17-X02

17-X02-03

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX

0,6249

17-X03

17-X03-01

Xxxxxxxxxx myelom x XXXX x xxxxxxxx x CC=2-4

2,0348

17-K03

17-K03-02

Mnohočetný xxxxxx v XXXX x pacientů x XX=0-1

0,8943

17-X03

17-X03-03

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx XXXX

1,0042

17-X04

17-X04-00

Xxxxxxxxx xxxxxx

0,8666

17-X05

17-X05-01

Xxx-Xxxxxxxxx lymfom x CVSP x xxxxxxxx x CC=2-4

2,6165

17-K05

17-K05-02

Non-Hodgkinův xxxxxx x CVSP x xxxxxxxx x XX=0-1

0,9422

17-X05

17-X05-03

Xxx-Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx XXXX

1,0004

17-X06

17-X06-00

Xxxxxxxx xxxxx xxx-Xxxxxxxxx xxxxxx

0,9905

17-X07

17-X07-01

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x novotvary x XXXX x xxxxxxxx x CC=2-4

3,2158

17-K07

17-K07-02

Jiné myeloproliferativní xxxxxxx x novotvary x XXXX x xxxxxxxx s XX=0-1

0,9382

17-X07

17-X07-03

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx poruchy x xxxxxxxxx mimo CVSP

1,1396

17-K08

17-K08-00

Novotvary xxxxxxx uzlin mimo xxxxxxx

0,6183

17-X09

17-X09-01

Xxxxxxxxx peritonea, xxxxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx x xxxxxxx tkání x XXXX x xxxxxxxx x CC=2-4

1,4086

17-K09

17-K09-02

Novotvary xxxxxxxxx, retroperitonea x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x XXXX x pacientů x XX=0-1

0,7124

17-X09

17-X09-03

Xxxxxxxxx peritonea, xxxxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx CVSP x pacientů x XX=2-4

0,9228

17-X09

17-X09-04

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx tkání xxxx XXXX x xxxxxxxx s XX=0-1

0,3780

17-X10

17-X10-01

Xxxxxxxxx xxxxxxx lokalizace a xxxxxxxxxx xxxxx x XXXX u pacientů x XX=2-4

1,6902

17-X10

17-X10-02

Xxxxxxxxx neznámé xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x CVSP x xxxxxxxx x XX=0-1

0,6548

17-X10

17-X10-03

Xxxxxxxxx neznámé lokalizace x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx XXXX x xxxxxxxx x CC=2-4

1,3409

17-K10

17-K10-04

Novotvary xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jinde xxxx XXXX u xxxxxxxx x CC=0-1

0,5258

17-M01

17-M01-00

Terapeutická xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

11,9390

17-X01

17-X01-01

Xxxxx radioterapie pro xxxxxxxxxx krvetvorby vyjma xxxxxx leukémie x xxxxxxx lymfomu x xxxxx 21 a xxxx ozařovacích xxx

5,6744

17-X01

17-X01-02

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx špatně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx 21 x xxxx xxxxxxxxxxx xxx

7,3385

17-X01

17-X01-03

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx onemocnění xxxxxxxxxx vyjma akutní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 11-20 xxxxxxxxxxx xxx

3,1718

17-X01

17-X01-04

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pro špatně xxxxxxxxxxxxx novotvary nebo xxxxx lymfom x xxxxx 11-20 xxxxxxxxxxx xxx

3,7311

17-X01

17-X01-05

Xxxxx radioterapie pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx 6-10 xxxxxxxxxxx xxx

2,1767

17-X01

17-X01-06

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx diferencované xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx 6-10 xxxxxxxxxxx xxx

2,0713

17-X01

17-X01-07

Xxxxx radioterapie xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vyjma xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x délce 1-5 xxxxxxxxxxx xxx u xxxxxxxx x CC=2-4

1,7185

17-R01

17-R01-08

Zevní xxxxxxxxxxxx xxx nemoci x poruchy krvetvorby xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v délce 1-5 ozařovacích xxx x xxxxxxxx s XX=0-1

1,1423

18-X01

18-X01-01

Xxxxxxxx xxxxx končetin xxxx prsty xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxx eliminaci xxxxxxxxxxx xxxxxxx sepse

5,1765

18-I01

18-I01-02

Jiný xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx zánětlivého ložiska xxxxx

3,4747

18-X01

18-X01-01

Xxxxx sepse x xxxxxxxx s CC=4 xxxx sepse x xxxx do 18 xxx věku x XX=4

3,0181

18-X01

18-X01-02

Xxxxx xxxxx u xxxxxxxx1x CC=3 xxxx xxxxx x dětí xx 18 xxx xxxx x CC=2-3

2,6108

18-K01

18-K01-03

Sepse x xxxx do 18 xxx xxxx x XX=0-1

1,8284

18-X01

18-X01-04

Xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx 18 a více xxx x XX=4

2,4565

18-X01

18-X01-05

Xxxxx x xxxxxxxx ve xxxx 18 a xxxx let x XX=3

1,6713

18-X01

18-X01-06

Xxxxx x xxxxxxxx xx věku 18 x xxxx let x XX=1-2

1,4033

18-X01

18-X01-07

Xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx 18 x xxxx xxx x CC=0

1,0324

18-K02

18-K02-01

Bakteriální, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nezařazené jinde x xxxxxxxx s XX=3-4

1,5840

18-X02

18-X02-02

Xxxxxxxxxxx, mykotické a xxxxxxxxxxx nemoci nezařazené xxxxx x xxxxxxxx x CC=1-2

1,2563

18-K02

18-K02-03

Bakteriální, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx s XX=0

0,8757

18-X02

18-X02-04

Xxxxxx xxxxxx x neurčené xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x XX=1-4

0,8326

18-X02

18-X02-05

Xxxxxx nemoci x xxxxxxxx následky xxxxxxx nezařazené xxxxx x xxxxxxxx s XX=0

0,4922

18-X03

18-X03-01

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x XX=2-4

1,6984

18-X03

18-X03-02

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx nezařazené xxxxx x pacientů x XX=0-1

0,6618

18-X01

18-X01-10

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx sepsi provedené x 6 x xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx plicní xxxxxxxxx x xxxxx 25-96 xxxxx (2-4 xxx)

4,2788

18-X01

18-X01-02

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx 4-5 xxxxx

2,3319

18-X01

18-X01-03

Xxxxxxxxxx xxxxxx krve pro xxxxx xxxxxxxxx v 1-3 xxxxx

2,1098

20-X01

20-X01-01

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx látek

0,1362

20-K01

20-K01-02

Akutní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxx s XX=2-4

0,8471

20-X01

20-X01-03

Xxxxxxxxxx xxxxxx psychiatrická xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

0,6440

20-X01

20-X01-04

Xxxxxxxxxx aktivní xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x poruchy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

0,3816

20-X01

20-X01-05

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx u xxxxxxxx x XX=0-1

0,3289

20-X01

20-X01-06

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-1

0,2578

20-X02

20-X02-01

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 2-5 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx

1,4113

20-X02

20-X02-02

Xxxxxx psychiatrická xxxx 2-5 xxx xxx xxxxxxxxxx alkoholu, xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x XX=2-4

1,3595

20-X02

20-X02-03

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče 2-5 xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, léků xxxx xxxx x xxxxxxxx x XX=0-1

0,5728

20-X03

20-X03-01

Xxxxxx psychiatrická xxxx 6-10 dnů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx pro nadužívání xxxxxxxx, léků xxxx xxxx;

1,3168

20-X03

20-X03-02

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 6-10 dnů pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx drog u xxxxxxxx x XX=2-4

1,2949

20-X03

20-X03-03

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 6-10 xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x XX=0-1

1,0110

20-X04

20-X04-01

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 11-15 dnů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx nadužívání xxxxxxxx, xxxx nebo xxxx

1,4636

20-X04

20-X04-02

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče 11-15 dnů xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx alkoholu, xxxx xxxx drog

1,4984

20-K05

20-K05-01

Akutní xxxxxxxxxxxxx xxxx 16-20 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx

1,8896

20-X05

20-X05-02

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 16-20 dnů xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx pro nadužívání xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx

1,9813

20-X06

20-X06-01

Xxxxxx psychiatrická xxxx 21-25 xxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx nadužívání alkoholu, xxxx xxxx xxxx

2,4080

20-X06

20-X06-02

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 21-25 xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, léků xxxx drog

2,4006

20-K07

20-K07-01

Akutní xxxxxxxxxxxxx xxxx 26-30 xxx x xxxxxxx psychiatrická xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx nebo xxxx

2,8907

20-X07

20-X07-02

Xxxxxx psychiatrická xxxx 26-30 xxx xxx xxxxxxx psychiatrické xxxx xxx nadužívání alkoholu, xxxx xxxx drog

3,0205

20-K08

20-K08-01

Akutní xxxxxxxxxxxxx péče 31 x více xxx x xxxxxxx psychiatrická xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx

4,2789

20-X08

20-X08-02

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 31 x více xxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, léků xxxx xxxx

4,9572

20-X01

20-X01-00

Xxxxxxxxxx metody xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx psychoaktivními xxxxxxx

3 6307

21-X01

21-X01-00

Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. xxxxxxxxxx xxxxx

0,8152

21-X02

21-X02-00

Xxxxxx xxxxxxxx příčin xxxxxxxxxx xxxxx

0,3760

21-X03

21-X03-00

Xxxxxxxxx x pozorování xx úrazu a xxxxxx

0,1831

21-X04

21-X04-00

Xxxxxxxxx xxxxxx

0,2279

21-X05

21-X05-01

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx s XX=3-4

1,5164

21-X05

21-X05-02

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x XX=1-2

0,8541

21-X05

21-X05-03

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx XX=0

0,4675

21-X05

21-X05-04

Xxxxxxx účinky xxxxxx xxxxx u xxxxxxxx x CC=0

0,2424

21-K06

21-K06-00

Komplikace xxxxxxxxx xxxx nezařazené jinde

0,4932

21-M01

21-M01-00

Eliminační xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx účinky

3,6307

22-I02

22-I02-00

Amputace xxxxx xxxxxxxx mimo prsty xxx xxxxxxxx, poleptání xxxx omrzlinu

2,2777

22-I03

22-I03-01

Amputace xxxxx xxxx xxxxxxx x XXXX pro xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx

1,4676

22-X03

22-X03-02

Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx CVSP xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx

1,0881

22-X04

22-X04-01

Xxxxxxxxxx nekrotické xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx omrzlinu x 2 x více xxxxxxxxxxxx xxx

2,8639

22-X04

22-X04-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx popálení, xxxxxxxxx xxxx omrzlinu x xxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxx

1,3553

22-X05

22-X05-01

Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx omrzliny XXXX 2 a více xxxxxxxxxxxx xxx

2,8606

22-X05

22-X05-02

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x XXXX s 1 xxxxxxxxxxx dnem

1,0392

22-I05

22.I05-03

Ošetření a xxxxxx popáleniny, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx XXXX s 2 x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx

1, 1823

22-I05

22-I05-04

Ošetření x xxxxxx popáleniny, poleptání xxxx xxxxxxxx mimo XXXX x 1 xxxxxxxxxxx xxxx

0,4207

22-X01

22-X01-00

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx dětí xx xxxx xx 3 xxx

0,2848

22-X02

22-X02-00

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx 3-14 xxx

0,3309

22-X03

22-X03-00

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 15 x xxxx xxx

0,3975

22-X04

22-X04-00

Xxxxxxxx

0,5659

23-X09

23-X09-01

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

0,6701

23-X09

23-x09-02

Xxxxxxxxxxx přerušením vejcovodů xxxx xxxxxxxxx

0,5608

23-X10

23-X10-00

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

0,5678

23-X01

23-X01-00

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

0,1314

23-X02

23-X02-01

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx těhotenství x nízkou porodní xxxxxxxxx x xxxx x xxxxx 29 xxx x více

3,0783

23-K02

23-K02-02

Léčba xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx období x xxxx x xxxxx 29 xxx x více

0,5158

23-K03

23-K03-01

Potřeba imunizace

0,1669

23-K03

23-K03-02

Jiná xxxx x xxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx

0,3545

23-X04

23-X04-01

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx věku 80 x více xxx

0,5160

23-X04

23-X04-02

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx 79 xxx xxxx

0,3869

23-X05

23-X05-01

Xxxxxxxx vyšetření xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx štítné xxxxx

0,5677

23-X05

23-X05-02

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

0,4425

23-X06

23-X06-00

Xxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxx nezařazené jinde

0,6132

24-M04

24-M04-00

Krátkodobá (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxx - 0-4 xxxxxxxxxxxxx xxx

0,4554

24-X05

24-X05-01

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx onemocnění xxxxxxxxx nervové soustavy xxxx u xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 5-6 rehabilitačních xxx

0,6419

24-X05

24-X05-02

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx onemocnění - 5-6 xxxxxxxxxxxxxxx xxx

0,5896

24-X06

24-X06-01

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx pro onemocnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x pacientů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 7-12 xxxxxxxxxxxxxxx xxx

1,1548

24-X06

24-X06-02

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx - 7-12 rehabilitačních dnů

1,0233

24-M07

24-M07-01

Akutní xxxxxxxxxxxx pro onemocnění xxxxxxxxx xxxxxxx soustavy xxxx x pacientů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 13-18 rehabilitačních xxx

1,7399

24-X07

24-X07-02

Xxxxxx rehabilitace xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx - 13-18 xxxxxxxxxxxxxxx dnů

1,5094

24-M08

24-M08-01

Akutní xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx končetinou - 19-24 xxxxxxxxxxxxxxx xxx

2,5593

24-X08

24-X08-02

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx - 19-24 xxxxxxxxxxxxxxx dnů

2,3557

24-M09

24-M09-01

Akutní xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nervové xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 25-30 xxxxxxxxxxxxxxx xxx

3,4546

24-X09

24-X09-02

Xxxxxx rehabilitace xxx xxxxxxx onemocnění - 25-30 xxxxxxxxxxxxxxx dnů

3,2680

24-M10

24-M10-01

Akutní xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx soustavy xxxx x xxxxxxxx x amputovanou xxxxxxxxxx - 31-42 xxxxxxxxxxxxxxx xxx

4,4729

24-X10

24-X10-02

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx onemocnění - 31-42 xxxxxxxxxxxxxxx xxx

4,4729

24-X11

24-X11-01

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - 43-54 xxxxxxxxxxxxxxx xxx

5,2934

24-X11

24-X11-02

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx onemocnění - 43-54 rehabilitačních xxx

5,2934

24-X12

24-X12-00

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx onemocnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - 55-66 xxxxxxxxxxxxxxx xxx

5,2934

24-X13

24-X13-00

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - 67 x xxxx rehabilitačních xxx

5,2934

88-X01

88-X01-00

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x MDC 01

0,1146

88-X02

88-X02-00

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x XXX 02

0,1146

88-X03

88-X03-00

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx z XXX 03

0,1146

88-X04

88-X04-00

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x XXX 04

0,1146

88-X05

88-X05-00

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x XXX 05

0,1146

88-X06

88-X06-00

Xxxxxxxxxxxxxx případy xxxxxxxxxxxxxxx x XXX 06

0,1146

88-X07

88-X07-00

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx reklasifikované x MDC 07

0,1146

88-X08

88-X08-00

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rektasifikované x XXX 08

0,1146

88-X09

88-X09-00

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x XXX 09

0,1146

88-X10

88-X10-00

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x XXX 10

0,1146

88-X11

88-X11-00

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx z XXX 11

0,1146

88-X12

88-x12-00

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx z XXX 12

0,1146

88-X13

88-1X3-00

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx reklasifikované x XXX 13

0,1146

88-X14

88-X14-00

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x XXX 14

0,1146

88-I15

88-I15-00

Hospitalizační xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx z MDC 15

0,1146

88-X16

88-X16-00

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x XXX 16

0,1146

88-X17

88-X17-00

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx reklasifikované z XXX 17

0,1146

88-I18

88-I18-00

Hospitalizační xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x XXX 18

0,1146

88-X19

88-X19-00

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx reklasifikované x XXX 19

0,1146

88-I20

88-I20-00

Hospitalizační xxxxxxx reklasifikované x XXX 20

0,1146

88-X21

88-X21-00

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x XXX 21

0,1146

88-X22

88-X22-00

Xxxxxxxxxxxxxx případy xxxxxxxxxxxxxxx x MDC 22

0,1146

Část X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hrazené xxxxxx klasifikované xx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x hodnoceném xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx paušálem

CZ-DRG xxxx - xxx

XX-XXX skupina - xxx

Xxxx B - XX-XXX xxxxxxx - název

CZ-DRG - xxxxxxxxx váha

04-I02

04-I02-01

Anatomická xxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx

7,5578

04-X02

04-X02-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x XX=3-4

4,8301

04-X02

04-X02-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx provedená xxxxxxxxxxxxxxx x pacientů CC=0-2

3,5296

04-I02

04-I02-04

Anatomická xxxxxxx plic xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x CC=0-2

3,1618

04-I03

04-I03-01

Extraanatomická xxxxxxx plic x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx

7,4702

04-X03

04-X03-02

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx u xxxxxxxx x XX=3-4

3,4263

04-X03

04-X03-03

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx s XX=0-2

2,6869

04-X03

04-X03-04

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx závažnou xxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx x CC=0-2

2,0316

04-I05

04-I05-01

Velký xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx mimo xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx

7,7099

04-X05

04-X05-02

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx hrudní xxxx xx xxxxxxxx mimo xxxxxxx plic u xxxxxxxx s CC=3-4

4,5010

04-I05

04-I05-03

Velký xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx hrudní xxxx xx xxxxxxxx mimo xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x XX=0-2

2,1143

13-X01

13-X01-00

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů pro xxxxxxx xxxxxxxx ženské xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

6,4260

13-X02

13-X02-01

Xxxxxxxxxx vnitřních xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx okolních xxxxxxx x xxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxx

6 5238

13-I02

13-I02-02

Odstranění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx resekčního výkonu xx xxxxxxxx xxxxxxx x právě 1 xxxxxxxxxx u pacientek x CC=4

6,5238

13-I02

13-I02-03

Odstranění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx okolních tkáních x xxxxx 1 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x XX=2-3

4 0804

13-X02

13-X02-04

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohlavních xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx resekčního xxxxxx xx okolních xxxxxxx x právě 1 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx s XX=0-1

3,5353

13-X04

13-X04-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar x xxxxxxxxx s XX=4

4,3406

13-X04

13-X04-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx omentektomie pro xxxxxxx novotvar x xxxxxxxxx x XX=2-3

3,8504

13-X04

13-X04-04

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x XX=0- 1

2,2546

13-X05

13-X05-01

Xxxxxxxxxx vnitřních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x pacientek x XX=3-4

5,1727

13-X05

13-X05-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x XX=0-2

2,1888

13-X05

13-X05-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx uzlinách xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x pacientek XX=0-2

1,5728

13-X06

13-X06-01

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s XX=3-4

4,1502

13-X06

13-X06-02

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x pacientek x XX=0-2

2,1846

13-X07

13-X07-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx adnex xxxx xxxx xxxxxxxxx

2 2432

13-X07

13-X07-02

Xxxxxxxxxx mízních uzlin xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

1,7665

13-X07

13-X07-03

Xxxxxxxxxx mízních xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx pochvy xxxx xxxxx

1,5539

13-X08

13-X08-01

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx těla xxxxxxxxx

1 6611

13-X08

13-X08-02

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxx děložního xxxx xxxxxx

1,5502

13-X08

13-X08-03

Xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xx situ xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy

1,2184

Část X

Xxxxxx homogenní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxx, které xxxx x xxxxxxxxxxx období xxxxxxx paušální xxxxxxx x x hodnoceném xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx s xxxxx mírou sbližování xxxxx x nižšími xxxx-xxxxxxxx

XX- DRG - xxxx kód

CZ-DRG skupina - kód

Část X - CZ-DRG xxxxxxx - xxxxx

XX-XXX - xxxxxxxxx váha

CZ-DRG - xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx nepřímé xxxxxxx

00-X10

00-X10-01

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx transplantaci xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=3-4

4,3211

3,4204

00-X10

00-X10-02

Xxxxx xxxxxxxxxxxx buněk pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxxxxxx onemocnění u xxxxxxxx x CC=0-2

1,2450

1,0616

00-M11

00-M11-01

Odběr xxxxxxxxxxxx buněk pro xxxxxxxxx transplantaci xxx xxxxx onemocnění než xxxxxxxxxxxxxxxxxx x pacientů x XX=3-4

4,3211

3,4204

00-X11

00-X11-02

Xxxxx krvetvorných xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx jiném xxxxxxxxxx než xxxxxxxxxxxxxxxxxx x pacientů s XX=0-2

2,0324

1,8405

01-x01

01-X01-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kompulzivní xxxxxxx - xxxxxxxxxxx

16,6571

2,2555

01-x01

01-X01-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx stimulaci pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx

6,6586

3,6842

01-X02

01-X02-00

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

6,6586

3,6842

01-X03

01-X03-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx stimulaci pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - zkušební x xxxxxxxxxxx xxxxxx

8,6673

1,3218

01-X03

01-X03-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx míšní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

6,8340

6,8340

01-X03

01-X03-03

Xxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx onemocnění xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxx období

2,1598

0,6899

01-I04

01-I04-00

Implantace xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx nervové xxxxxxxx

9,1617

1,2868

01-X05

01-X05-00

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

6,1806

1,0904

02-X10

02-X10-01

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx ústrojí xxx xxxxx

0,8861

0,8684

02-X10

02-X10-02

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx ústrojí xxx xxxx hlavní xxxxxxxx

0,6115

0,5888

02-X01

02-X01-00

Xxxxxxxxxxxxxx xxx

1,8296

1,7949

02-X02

02-X02-00

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxx

1,3720

1,3054

03-X01

03-X01-01

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx čelistního xxxxxx

20,6772

4,1435

03-X01

03-X01-02

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kloubu

10,2219

2,1206

03-I02

03-I02-01

Zavedení xxxxxxxxxxxxx kochleárního implantátu

24,3610

2,3852

03-I02

03-I02-02

Zavedení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

11,9848

1,5204

03-X02

03-X02-03

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

8,3648

1,6808

03-X02

03-X02-04

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

1,6605

0,7760

03-X15

03-X15-00

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx nebo píštěl xxxxxxxx xxxx xxxx

0,9769

0,9753

03-X16

03-X16-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x pacientů x XX=2-4

1,4655

1,4409

03-X16

03-X16-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x pacientů s XX=0-1

0,8954

0,8925

03-X17

03-x17-00

Xxxxxxxxxxxxx výkon. nosu, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx

0,8496

0,8418

03-X18

03-X18-01

Xxxxx xx xxxxxxxxxx dutinách xxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar xxxx x xxxxxxxx x XX=3-4

14430

1,3994

03-X18

03-X18-02

Xxxxx na xxxxxxxxxx dutinách xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx x XX=0-2

0,8437

0,8350

04-X06

04-X06-01

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vpáčeného xxxx xxxxxxx hrudníku

2,8387

1,8134

04-I06

04-I06-02

Operace xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1,9823

1,9521

04-X11

04-X11-00

Xxxxxxxxxx xxxxx xx operaci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx hrudníku

0,7974

0,7972

05-I05

05-I05-01

Primooperace xxxxxxx xxxxxxx vady xx otevřeném xxxxx XXX-XX

6,7178

5,6959

05-X05

05-X05-02

Xxxxxxxxxxxx vrozené xxxxxxx xxxx xx otevřeném xxxxx X-XX

4,7160

3,9791

05-X09

05-X09-00

Xxxxxxxxxxx výkon xx xxxxxxx řečišti

8,2161

5,9210

05-I19

05-I19-01

Složitá xxxxxxx xxxxxxx srdeční xxxx xx xxxxxxxx xxxxx

3,8604

3,8065

05-X19

05-X19-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vady na xxxxxxxx xxxxx

3,1420

3,0834

05-X03

05-X03-00

Xxxxxxxxxxxxxx výkon xx srdci

3,3507

1,2451

05-M05

05-M05-01

Katetrizační xxxxxx x dalším xxxxxxxxx xxxxxxx x jiný xxx nebo x xxxxxxxx s XX=4

5,5088

2,5985

05-X05

05-X05-02

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx forem xxxxxxx

3,5160

1,0647

05-X05

05-X05-03

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx jednoduchých xxxxx xxxxxxx

1,9991

0,6888

05-X05

05-X05-04

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

1,1845

0,4402

06-X01

06-X01-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - zkušební x xxxxxxxxxxx období

8,6673

1,3218

06-I01

06-I01-02

Implantace xxxxxxxx xxx stimulaci xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx stolice - xxxxx xxxxxxxxxxx období

6,6076

0,4897

06-l01

06-I01-03

Implantace xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

2,1598

0,6899

06-X03

06-X03-00

Xxxxxxxxxx xxxx resekce xxxxx

6,4255

5,4690

06-X10

06-X10-00

Xxxxxxxxxxx xxxxx pro vrozenou xxxx konečníku xxxx xxxx

2,6135

2,5966

06-X15

06-X15-00

Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1,7596

1,3928

06-X16

06-X16-01

Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kýlu x dalším operačním xxxxxxx x xxxx xxx xxxx u xxxxxxxx x CC=3-4

1,5531

1,4866

06-I16

06-l16-02

Laparoskopický xxxxx xxx oboustrannou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx u pacientů x XX=0-2

1,1054

0,7996

06-X16

06-X16-03

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kýlu x xxxxxxxx s XX=0-2&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

0,8510

0,6135

06-X16

06-X16-04

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kýlu u xxxxxxxx xx věku 16 x více xxx s CC=0-2

0,6762

0,6581

06-I16

06-I16-05

Otevřený xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx u xxxx xx 16 xxx xxxx x XX=0-2

0,4614

0,4614

06-X18

06-X18-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx výkonem v xxxx den

2,6662

2,4932

06-I18

06-I18-02

Odstranění apendixu x dětí xx 18 xxx věku xxxx xxxxxxxx xx xxx x 65 x xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s XX=2-4

2,0447

1,9399

06-X18

06-X18-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx xx xxxx 18-64 xxx xxx rozsáhlý xxxxx xxxx s XX=2-4

1,4075

1,2645

06-X18

06-X18-04

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx rozsáhlý xxxxx xxxx xxxx onemocnění x xxxx do 18 xxx xxxx xxxxxxxx xx věku 65 x xxxx xxx x CC=0-1

1,1514

1,0737

06-I18

06-I18-05

Odstranění xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxx xx věku 18-64 xxx x XX=0-1

0,8555

0,7205

06-X19

06-X19-00

Xxxxxxxxxx srůstů pobřišnice xxxx xxxxxx

1,3344

1,1703

08-X02

08-X02-00

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx tkání

3,8358

3,4999

08-I01

08-I01-01

Implantace xxxxxxxx xxx míšní stimulaci xxx onemocnění xxxxxx x xxxxx - xxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxx

8,6673

1,3218

08-X01

08-X01-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx páteře x xxxxx - xxxxx xxxxxxxxxxx období

6,6946

0,5205

08-I01

08-I01-03

Implantace zařízení xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx onemocnění xxxxxx x míchy - xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

2,1598

0,6899

08-X02

08-X02-00

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx onemocnění xxxxxx x míchy nebo xxxxxxx xxxxxxxx

9,1617

1,2868

08-X06

08-X06-01

Xxxxxxxxxx tumorózní xxxxxxxxxxx kolene

5,4270

2,5662

08-I06

08-I06-02

Reimplantace endoprotézy xxxxxx

4,8783

2,3065

08-X06

08-X06-03

Xxxxxx xxxxxxxxxxx kolene x výměnou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2,1900

1,8188

08-X06

08-X06-04

Xxxxxxxxxx totální endoprotézy xxxxxx

2,4260

1,5852

08-X06

08-X06-05

Xxxxxxxxxx hemiartroplastiky xxxxxx xxxx patelo- xxxxxxxxx xxxxxxx

2,1982

1,3636

08-X07

08-X07-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

3,4873

1,8991

08-X07

08-X07-02

Xxxxxxxxxx totální endoprotézy xxxxxx

2,2289

1,2301

08-X09

08-X09-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx endoprotézy xxxx reimplantace/revize endoprotézy xxxxx

3,4873

1,8991

08-X09

08-X09-02

Xxxxxxxxxx totální xxxxxxxxxxx xxxxx

3,0068

1,5856

08-X09

08-X09-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

1,9427

1,1795

08-X27

08-X27-01

Xxxxx defektu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxx nemoci xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx tkání x xxxxxxxx x XX=2-4

4,4900

4,3545

08-X27

08-X27-02

Xxxxx xxxxxxx volným xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx muskuloskeletální xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x pacientů x XX=0-1

4,4624

4,3267

08-X27

08-X27-03

Xxxxx defektu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx či xxxxx xxx xxxxxx muskuloskeletální xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x CC=0-1

4,2249

4,1680

09-I01

09-I01-01

Kryti defektu xxxxxx přenosem xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx a poruchy xxxx, podkožní xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx u xxxxxxxx s XX=2-4

4,4135

4,2795

09-X01

09-X01-02

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx nemoci x xxxxxxx kůže, xxxxxxxx xxxxx a xxxx u xxxxxxxx x CC=0-1

4,0938

4,0447

09-I03

09-I03-00

Kranioplastika

2,5417

2,3188

09-I07

09-I07-01

Resekce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx implantátem xxxx xxxx

1,7783

1,4230

09-X07

09-X07-02

Xxxxxxx prsu xxxxxx xxxxxxxxxxxx implantátem xxxxxxx xxxx

1,2816

1,1036

09-X08

09-X08-01

Xxxxxxxxxxxx obou xxxx xxxxxxxxxxx

1,2947

0,9411

09-X08

09-X08-02

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx implantátem nebo xxxxxxxxxxxx xxxx prsů xxxxxx xxxxx

1,1290

1,0617

09-X08

09-X08-03

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx tkání

0,8219

0,8196

10-I10

10-I10-00

Plastický xxxxx xxx metabolickou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1,1666

1,1639

10-X11

10-X11-00

Xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1,8462

1,6277

10-X13

10-X13-01

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx den nebo x pacientů x XX=3-4

1,4405

1,4251

10-X13

10-X13-02

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx u xxxxxxxx x XX=0-2

1,1468

1,1411

10-X13

10-X13-03

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx žlázy x pacientů s XX=0-2

0,9045

0,8992

10-X13

10-X13-04

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-2

0,6612

0,6575

10-X15

10-X15-00

Xxxxxxxxxxx výkon xx xxxxxx žláze xxxx xxxxxxx

1,0700

1,0692

10-X02

10-X02-01

Xxxxx xxxxxxxxx novotvaru xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

0,9698

0,8049

10-X02

10-X02-02

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0,6536

0,6261

11-X02

11-X02-00

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

5,3364

1,2885

11-X03

11-X03-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx sakrální xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx moči - xxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxx

8,6673

1,3218

11-X03

11-X03-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx inkontinenci xxxx - xxxxx xxxxxxxxxxx období

6,6999

0,5084

11-I03

11-I03-03

lmplanlace xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx - xxxxx xxxxxxxx období

2,1598

0,6899

11-I07

11-I07-02

Resekce xxxxxxx x dalším operačním xxxxxxx x jiný xxx xxxx x xxxxxxxx x XX=4

4,6620

4,3504

11-X07

11-X07-03

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx XX=2-3

2,8520

2,7365

11-X07

11-X07-04

Xxxxxxx ledviny x xxxxxxxx s CC=0-1

1,9005

1,8609

11-I14

11-I14-01

Závěsná xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx u xxxx

1,4814

0,9917

11-X14

11-X14-02

Xxxxxxx xxxx slingová xxxxxxx močové xxxxxxx x xxx

0,6306

0,3633

12-X02

12-X02-02

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

3,3147

2,7638

12-X02

12-X02-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

2,1824

2,1581

12-X03

12-X03-02

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

2,3289

2,0153

12-X03

12-X03-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx

2,1234

2,1005

12-X03

12-X03-04

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx způsobem xxx ostatní xxxxxx xxxxxxxx

1,8419

1,8196

12-X10

12-X10-01

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx onemocnění varlat xxxx testikulárních xxxxx

1,1346

0,9926

12-X10

12-X10-02

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx onemocnění xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx adnex

0,5738

0,5736

12-I13

12-I13-01

Laparoskopické xxxxxxxxxx varikokély xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pacientů x CC=3-4

0,9234

0,8026

12-I13

12-I13-02

Odstranění vatikokély, xxxxxxxxx x spermatokély xxxxxxxxx přístupem x xxxxxxxx x CC=0-2

0,5724

0,5720

12-M02

12-M02-01

Transuretrální xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx s CC=1-4

1,2088

1,1863

12-M02

12-M02-02

Transuretrální xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx s XX=0

0,9840

0,9840

13-X03

13-X03-01

Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

3,6813

2,9472

13-X03

13-X03-02

Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

1,3078

1,2247

13-X11

13-X11-01

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x CC=3-4

3,0132

2,7971

13-I11

13-I11-02

Odstranění xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s XX=1-2

1,5619

1,4168

13-X11

13-X11-03

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s XX=0

1,3809

1,2254

13-X12

13-X12-00

Xxxx chirurgický xxxxx xxx xxxxxxxxxx extragenitálnich xxxxxxxxxxxxxxx ložisek

1,4696

1,1951

13-I14

13-I14-01

Resekční výkon xx děložních xxxxxxxx xxx onemocnění xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx CC=3-4

2,1784

1,9262

13-I14

13-I14-02

Resekční výkon xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxx x CC=0-2

1,3962

1,3719

13-I14

13-l14-03

Resekční xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x XX=0-2

0,8320

0,6492

13-X17

13-X17-00

Xxxxxxxxxx pánevních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

0,7459

0,5772

14-X02

14-X02-01

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, po xxxxxx nebo xx xxxxxxx

2,0861

1,9746

14-X02

14-102-02

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dělohy xxx potrat nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1,4324

1,2775

14-X04

14-X04-00

Xxxxxxxxxxx výkon xx xxxxxxxxx adnexech x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx

0,7875

0,6126

19-X01

19-X01-01

Xxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx mozkovou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx

16,6571

2,2555

19-X01

19-X01-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - unilaterální

6,6586

3,6842

19-I02

19-I02-01

Rekonstrukční výkon xxxxxxxxxx volný xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx1 x XX=2-4

4,4758

4,3384

19-X02

19-X02-02

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxx laloků pro xxxxxxx sexuálních xxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-1

4,4624

4,3267

19-X02

19-X02-03

Xxxxxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro poruchy xxxxxxxxxx funkcí x xxxxxxxx s CC=0-1

4,1458

4,0837

23-I05

23-I05-01

Profylaktické xxxxxxxxxx prsu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

4,3979

4,3397

23-X05

23-X05-02

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx implantátem obou xxxx

1,7886

1,4394

23-X05

23-X05-03

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prsu

1,5642

1,3778

23-I06

23-I06-01

Profylaktické xxxxxxxxxx xxxx xxxx bez xxxxxxxxxxxx xxxx profylaktické xxxxxxxxxx xxxxxxx prsu x pacientek x XX=2-4

1,1469

1,1356

23-X06

23-X06-02

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x XX=0-1

0,9260

0,9045

23-X07

23-X07-00

Xxxxxxxxxxxxx odstranění xxxxxx

1,3816

1,1454

23-X08

23-X08-00

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

0,7970

0,6117

23-X01

23-X01-00

Xxxxx xxxxxxxxxx h buněk xx xxxxxxxx xxxxx

0,4023

0,3700

Xxxx X

Xxxxxxx xxxxxxxxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, které xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx mírou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx-xxxxxxxx

XX-XXX xxxx - xxx

XX-XXX xxxxxxx

- xxx

Xxxx X - XX-XXX xxxxxxx - název

CZ-DRG - xxxxxxxxx xxxx

XX-XXX - xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx

00-X01

00-X01-01

Xxxxxxxxx biopsie xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx

0,8694

0,6668

00-X01

00-X01-02

Xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx

0,3848

0,3795

00-X01

00-X01-03

Xxxxxxxxx xxxxxxx transplantovaných xxxxx

0,2840

0,2839

00-X05

00-X05-01

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x XX=3-4

13,4655

11,5778

00-X05

00-X05-02

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx s XX=0-2

6,9043

6,2567

00-X06

00-X06-01

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx 18 xxx xxxx

30,2504

20,6133

00-X06

00-X06-02

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx krvetvorných xxxxx x pacientů xx xxxx 18 x více xxx

25,1962

17,7206

00-X07

00-X07-00

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx buněk xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx onemocnění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

8,0893

6,3382

00-X08

00-X08-00

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx

4,6102

3,6627

00-X09

00-X09-01

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx krvetvorných xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx 18 xxx xxxx

10,0309

7,6233

00-X09

00-X09-02

Xxxxxxxxx transplantace xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx u xxxxxxxx xx xxxx 18 x xxxx let

5,9523

4,9279

01-I06

01-I06-01

Chirurgický xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x dalším xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx

7,2766

6,7058

01-X06

01-X06-02

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx krvácení xxxx xxxxxx plicní xxxxxxxxx x délce 25-96 xxxxx (2-4 xxx) xxxx x xxxxxxxx x CC=2-4

5,1687

4,9010

01-I06

01-I06-03

Chirurgický xxxxx x nitrolebním prostoru xxxxxxxxxxx x xxxx xx 18 xxx xxxx s CC=0-1

3,5349

3,4310

01-I06

01-I06-04

Chirurgický xxxxx x nitrolebním xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pacientů xx xxxx 18 x xxxx let x XX=0-1

3,3767

3,3767

01-X06

01-X06-05

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx prostoru kraniotomií xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx 18 a xxxx xxx x XX=0-1

2,6736

2,5025

01-X07

01-X07-01

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx den

8,0469

6,7404

01-I07

01-I07-02

Chirurgický výkon x návrtu xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx přístupem pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx 25-96 hodin (2-4 xxx) xxxx x pacientů x XX=4

4,7409

4,4646

01-X07

01-X07-03

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx transsfenoidálním xxxxxxxxx xxx hydrocefalu x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx soustavy x xxxxxxxx s XX=0-3

3,2458

2,1177

01-X07

01-X07-04

Xxxxxxxxxxx výkon z xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-3

2,2679

2,1666

01-X08

01-X08-01

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vrozené vady

6,1164

4,7253

01-I08

01-I08-02

Chirurgický xxxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx s dalším xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx

4,2014

4,0704

01-X08

01-X08-03

Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x tvrdé xxxxx xx závažnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxx x XX=3-4

2,8306

2,7355

01-X08

01-X08-04

Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x tvrdé xxxxx x pacientů x XX=0-2

1,6156

1,5586

01-X09

01-X09-01

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx XXXX u xxxxxxxx x XX=1-4

2,2982

2,2488

01-X09

01-X09-02

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x komplexním XXXX x xxxxxxxx x XX=0

1,5302

1,5064

01-X09

01-X09-03

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx XXXX

1,3431

1,3099

01-X10

01-X10-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nervosvalového xxxxxxx

1,6981

1,5044

01-X11

01-X11-01

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx poruchu spánku

0,9999

1,9975

01-I11

01-I11-02

Chirurgický xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

0,5721

0,5661

01-X01

01-X01-01

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

6,5854

1,9081

01-X01

01-X01-02

Xxxxxxxxxx xxx krvácení xx xxxxx

7,7657

5,0347

01-X01

01-X01-03

Xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx nervové xxxxxxxx

3,9502

1,6600

01-X02

01-X02-00

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro onemocnění xxxxxxx soustavy

5,4023

2,6869

01-M03

01-M03-01

Angioplastika xxxxxxxxx xxx xxx mozkový xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

4,1291

2,1581

01-X03

01-X03-02

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx mozku

2,7070

1,1955

01-R01

01-R01-00

Radiochirurgie xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

1,8296

1,7949

02-X01

02-X02-00

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

1,3760

0,7327

01-X02

01-X02-01

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1,2274

0,7327

02-X02

02-X02-02

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx membrány

1,3695

1,2715

02-I03

01-I03-00

Odstranění xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx

2,6438

2,4570

02-X04

02-X04-00

Xxxxxxxxxxxxx chirurgický xxxxx xx xxxxxx

0,9679

0,8891

02-X05

02-X05-01

Xxxxxxxxxxx ošetření xxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx dnech

2,2886

2,2273

02-I05

02-I05-02

Chirurgické xxxxxxxx xxxxxxxx oka x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

1,3697

1,3573

02-X06

02-X06-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx

1,3172

1,2636

02-X06

02-X06-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx nebo trhlinu xxxxxxx

0,9030

0,8033

02-X06

02-X06-03

Xxxxxxxxxx sklivce pro xxxx hlavní xxxxxxxx

0,6369

0,6145

02-X07

02-X07-01

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx nebo xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

1,6749

1,5262

02-X07

02-X07-02

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx z xxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

1,0971

1,0773

02-X08

02-X08-01

Xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxx u xxxx xx 18 let

1,4692

1,4689

02-I08

02-I08-02

Chirurgický xxxxx pro náhradu xxxxx x pacientů xx xxxx 18 x xxxx xxx

0,5527

0,5515

02-X11

02-X11-01

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx okohybném xxxxx x dětí xx 18 xxx

0,8762

0,8751

02-X11

02-X11-02

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx okohybném xxxxx x pacientů xx xxxx 18 x více xxx

0,6479

0,6471

03-X03

03-X03-01

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx, xxxx, xxx xxxx xxxxx

7,6824

7,4400

03-X03

03-X03-01

Xxxx plastický xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kosti xxxxx xxx novotvar xxxx, nosu, xxx xxxx xxxxx

5,1859

5,0437

03-X07

03-X07-01

Xxxxxxxx výkon x xxxxxx ústní xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx mízních xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 25-96 xxxxx (2-4 xxx) xxxx x XX=3-4

3,8304

3,7394

03-X07

03-X07-02

Xxxxxxxx výkon x xxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uzlin x xxxxxxxx x CC=0-2

2,3241

2,3149

03-I08

03-I08-01

Disekce xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxx, xxx nebo hrdla

1,9480

1,9370

03-I08

03-I08-02

Částečná xxxxxxxxxx xxxxxxx uzlin xxx xxxxxxxx ucha, xxxx, úst xxxx xxxxx

1,0528

1,0482

03-X09

03-X09-01

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxx xx 18 xxx xxxx

1,7339

1,7311

03-X09

03-X09-02

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx 18 x xxxx let

1,0007

0,9982

03-I10

03-I10-01

Resekce xxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxx zánět xxxxxx ústní

1,3720

1,3262

03-I10

03-I10-02

Resekce xxxxxxx xxx onemocnění xxxxxx xxxxx xxxx zhoubný xxxxxxxx x xxxxx

0,9282

0,9244

03-X11

03-X11-01

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx nezánětlivé xxxxxxxxxx

2,2383

2,0625

03-X11

03-X11-02

Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx

1,3197

1,2415

03-X11

03-X11-03

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx trauma

1,0253

0,9402

03-I12

03-I12-01

Odstranění xxxx xxxxxxx xxxxx

1,6817

1,6793

03-X12

03-X12-02

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

1,2912

1,2863

03-X12

03-X12-03

Xxxxxxxxxx podčelistní xxxx podjazykové xxxxxx xxxxx

1,0016

0,9982

03-X12

03-X12-04

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx příušní xxxxx

0,9065

0,9053

03-X20

03-X20-01

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx výkon xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx

1,8112

1,7564

03-X20

03-X20-02

Xxxxxxxxxxx výkon xx zevním xxxx x xxxxxxxx xx xxxx 18 x xxxx xxx

0,8364

0,8284

03-X20

03-X20-03

Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx 18 xxx xxxx

0,6805

0,6804

03-X20

03-X20-04

Xxxxxxxxxxx xxxxx xx zevním xxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vady x xxxx xx 18 xxx xxxx

0,4723

0,4684

04-X01

04-X01-00

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

1,8184

1,7113

04-X04

04-X04-00

Xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

3,6891

2,7598

04-X04

04-X04-01

Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar xxxx x xxxxx 2 x xxxx ozařovacích xxx

1,9724

1,9698

04-X04

04-X04-02

Xxxxxxxxxxxxxx pro zhoubný xxxxxxxx plic x xxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxx

1,2903

1,2717

05-X04

05-X04-01

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx na otevřeném xxxxx

10,2858

8,9162

05-X04

05-X04-02

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

7,2129

6,1052

05-X06

05-X06-02

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 a xxxx chlopní s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx provedená jako xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vedlejší xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x XX=4

11,2873

8,4593

05-X06

05-X06-03

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x xxxx chlopní se xxxxxxx katetrizací x xxxxxxxx x XX=0-3

10,5056

7,9541

05-X06

05-X06-04

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x xxxx chlopní x xxxxxxxx x XX=0-3

8,3699

6,2017

05-X07

05-X07-01

Xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx aorty x xxxxxx xxxxxxxxxx výkonem x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx x XX=4

12,4790

9,1809

05-X07

05-X07-02

Xxxxxxxxxxx výkon xx xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxx x XX=0-3

10,3316

7,7931

05-X07

05-X07-03

Xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x CC=0-3

8,3797

6,0017

05-I08

05-I08-01

Bypass, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx břišní s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxx xxxx x pacientů s XX=4

11,1638

8,5097

05-X08

05-X08-02

Xxxxxx, náhrada xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx mimo xxxxxx x pacientů x XX=0-3

7,0252

5,2280

05-X10

05-X10-02

Xxxxxxx mitrální, xxxxxxxxxx xxxx trikuspidální xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx výkonem x xxxx den nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x CC=4

10,8335

8,6806

05-I10

05-I10-03

Náhrada xxxxxxxx, pulmonální xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx katetrizací u xxxxxxxx s XX=0-3

9,0177

7,2375

05-X10

05-X10-04

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-3

7,7032

5,6461

05-X11

05-X11-02

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x dalším xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x endokarditidou xx xxxxxx hlavní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx u pacientů x CC=4

9,6403

7,8627

05-I11

05-I11-03

Plastika xxxx xxxx výkon na xxxxxxxx, pulmonální nebo xxxxxxxxxxxxx chlopni xx xxxxxxx katetrizací x xxxxxxxx x XX=0-3

9,0177

7,2375

05-X11

05-X11-04

Xxxxxxxx xxxx xxxx výkon xx mitrální, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-3

6,8040

5,5650

05-X12

05-X12-01

Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx den xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx x XX=4

8,7683

6,5550

05-X12

05-X12-02

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx chlopně se xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-3

8 3272

6,4539

05-X12

05-X12-03

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx chlopně x xxxxxxxx CC=0-3

6,4964

4,7847

05-I13

05-I13-02

Chirurgický xxxxx xx srdečních síních xxxx komorách xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

9,2362

7,2348

05-X13

05-X13-03

Xxxxxxxxxxx výkon xx srdečních xxxxxx xxxx komorách bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx

6,7174

5,3571

05-X16

05-X16-02

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiný výkon xx xxxxxxxxxxx tepnách x xxxxxx operačním xxxxxxx v xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx s XX=4

9,1570

7,6767

05-X16

05-X16-03

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx xx koronárních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx x XX=0-3

7,4144

7,4144

05-X16

05-X16-04

Xxxxxxxxxxxxxx bypass xxxx jiný xxxxx xx koronárních xxxxxxx xx xxxxxxx katetrizací x pacientů x XX=0-3

6,1498

5,1454

05-X16

05-X16-05

Xxxxxxxxxxxxxx bypass nebo xxxx výkon na xxxxxxxxxxx tepnách z xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x CC=0-3

5,6226

4,8356

05-I16

05-I16-06

Aortokoronární xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x pacientů s XX=0-3

5,2988

4 5469

05-X16

05-X16-07

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiný xxxxx xx koronárních xxxxxxx x minilaparotomie x xxxxxxxx x XX=0-3

4,2412

3,9567

05-X22

05-X22-00

Xxxxxxxxxxxxx xxxx nebo krytí xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx

1,5222

1,5143

05-X25

05-X25-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx nebo x pacientů x XX=4

4,3022

2,7318

05-X25

05-X25-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-3

2,9081

0,7450

05-X25

05-X25-03

Xxxxxxxxxx dvoudutinového kardiostimulátoru x pacientů x XX=0-3

1,5508

0,5772

05-X25

05-X25-04

Xxxxxxxxxx jednodutinového xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-3

0,9908

0,4735

05-X01

05-X01-01

Xxxxxxxxxxxx implantace nebo xxxxxxx chlopní xxxxxx xxxxxxxxx výkonem x xxxx xxx xxxx x pacientů x XX=4

15,0293

4,1884

05-X01

05-X01-02

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx s XX=0-3

12,5993

2,6661

05-X01

05-X01-03

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x CC=0-3

12,3805

3,0649

05-M02

05-M02-01

Endovaskulárni xxxxx xx aortě s xxxxxx operačním xxxxxxx x xxxx den xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výkon xxxx x pacientů s XX=4

13,4471

6,9922

05-X02

05-X02-02

Xxxxxxxxxxxxxx výkon na xxxxx x otevřeným xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx den x xxxxxxxx s XX=0-3

9,4244

4,2126

05-X02

05-X02-03

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x XX=0-3

7,3468

2,0761

05-X04

05-X04-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx cév x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v jiný xxx x xxxxxxxx x CC=1-4

4,9264

3,6384

05-M04

05-M04-02

Odstranění xxxxxxx xxxx endovaskulární xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x dalším xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxxx s XX=0

3,61X5

2,5405

05-X04

05-X04-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx cév x xxxxxxxxxxx aterektomií xxxx xxxxxxxxxxxx

3,0529

1,1950

05-X04

05-X04-04

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx cév xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x trombektomie

2,4673

1,5185

05-M06

05-M06-01

Angioplastika 2 x xxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx nebo x xxxxxxxx x XX=4

4,6613

2,6217

05-X06

05-X06-02

Xxxxxxxxxxxxx 1 věnčité xxxxx x dalším xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx x pacientů s XX=4

3,8522

2,4610

05-X06

05-X06-03

Xxxxxxxxx angioplastika 2 x více xxxxxxxxx xxxxx xx použiti xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx

2 6727

0,8262

05- X06

05-X06-04

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 1 věnčité xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

2,1958

0,8056

05-X06

05-X06-05

Xxxxxxxxxxxxx 2 x xxxx xxxxxxxxx tepen xxx akutním infarktu xxxxxxxx

2,3010

1,1142

05-X06

05-X06-06

Xxxxxxxxxxxxx 1 věnčité xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

1,7652

1,0153

05-X06

05-X06-07

Xxxxxxxxxxxxx 2 x xxxx xxxxxxxxx xxxxx při jiném xxxxxxxxxx xxxxx

1,8718

0,7103

05-X06

05-X06-08

Xxxxxxxxxxxxx 1 xxxxxxx tepny při xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

1,4719

0,7038

05-X07

05-X07-01

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx se xxxxxxxxx stentgraftu

4,6355

1,6237

05-M07

05-M07-02

Angioplastika periferních xxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx s XX=4

3,3319

2,0363

05-X07

05-X07-03

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx periferních xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-3

2,3590

1,2384

05-X07

05-X07-04

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx se zavedením xxxxxx x pacientů x XX=0-3

1,7799

0,8531

05-X07

05-X07-05

Xxxxxxxxxxxxxxx angioplastika xxxxxxxxxxx xxx bez xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx x CC=0-3

1,7442

1,2011

05-M07

05-M07-06

Angioplastika xxxxxxxxxxx cév xxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx s XX=0-3

1,2513

0,8084

05-X08

05-X08-00

Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx

2,4177

1,0491

06-X02

06-X02-01

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx novotvar xxxxxxx xxxxxxxx

6,8238

6,2607

06-X02

06-X02-02

Xxxxxxxx výkon x xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zhoubný xxxxxxxx

4,4249

3,7083

06-X04

06-X04-01

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx

8,2692

7,2477

06-X04

06-X04-02

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x XX=4

6,6658

5 8256

06-X04

06-X04-03

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x pacientů CC=0-3

4,0363

3,6230

06-I05

06-I05-02

Odstranění xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx operačním xxxxxxx v xxxx xxx

8,0592

7,0238

06-X05

06-X05-03

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pacientů x XX=3-4

4,9431

4,5879

06-X05

06-X05-04

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx konečníku x xxxxxxxx s XX=0-2

3,3546

2,8677

06-X06

06-X06-00

Xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxx xxx onemocnění xxxxxxx xxxxxxxx

6,0378

4,3819

06-X07

06-X07-01

Xxxxxxx střeva xxxx peritonea xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x dalším xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx u xxxxxxxx x XX=4

8,0694

7,4836

06-X07

06-X07-02

Xxxxxxx xxxxxx xxxx peritonea xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx soustavy x dětí xx 2 xxx xxxx

4,4950

4,4187

06-X07

06-X07-03

Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx trávicí xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx výkonem v xxxx den x xxxxxxxx xx xxxx 2 a xxxx xxx x XX=0-3

5 3483

4,9440

06-X07

06-X07-04

Xxxxxxx střeva xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx ve xxxx 2 x více xxx x XX=4

4,8222

4,5298

06-X07

06-X07-05

Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx onemocnění xxxxxxx soustavy x xxxxxxxx xx věku 2 x xxxx xxx x CC=0-3

2,8467

2,6175

06-I07

06-I07-06

Resekce xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx méně xxxxxxx xxxxxxxxxx trávicí soustavy x xxxxxxxx xx xxxx 2 a xxxx xxx x XX=0-3

2,3988

2,2464

06-X08

06-X08-00

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx

1,6332

1,6332

06-X09

06-X09-01

Xxxxxxxxxxx výkon xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx 18 xxx xxxx

3,3594

3,3196

06-X09

06-X09-02

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx tenkého xxxx tlustého xxxxxx x xxxxxxxx ve xxxx 18 a xxxx xxx

2,0253

1,8145

06-X11

06-X11-00

Xxxxxxxxxxx xxxxx xx jícnu xxxx xxxxxxx

1,7762

1,5375

06-X17

06-X17-01

Xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx operační x xxxxxxx x xxxx den xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx x XX=3-4

2,4734

2,3619

06-X17

06-X17-02

Xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx s XX=0-2

0,9792

0,9283

06-X17

06-X17-03

Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pupeční xxxx u pacientů x XX=0-2

0,8676

0,8335

06-X17

06-X17-04

Xxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx u pacientů xx xxxx 16 x více xxx x CC=0-2

0,4994

0,4986

06-I17

06-I17-05

Výkon pro xxxxxx xxxx pupeční xxxx x xxxx xx 16 xxx xxxx x XX=0-2

0,3945

0,3945

06-X21

06-X21-01

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x XX=3-4

2,1906

2,0542

06-X21

06-X21-02

Xxxxxxxxxx xxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx x pacientů x XX=0-2

0,8211

0,7667

06-X21

06-X21-03

Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pacientů x CC=0-2

0,4782

0,4735

06-M02

06-M02-00

Výkon xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx

0,7627

0,7465

07-X01

07-X01-01

Xxxxx resekce xxxxxxxx břišní x xxxxxx operačním xxxxxxx x xxxx xxx xxxx u xxxxxxxx x XX=4

9,4321

8,5887

07-X01

07-X01-02

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx x XX=0-3

5,4948

5,2584

07-X02

07-X02-01

Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx x XX=4

8,7959

8,0379

07-X02

07-X02-02

Xxxxx resekce xxxxx x xxxxxxxx x XX=0-3

3,5584

3,3073

07-X03

07-X03-01

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx břišní x xxxxxx xxxxxxxxx výkonem x xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx x XX=3-4

4,6047

4,3224

07-X03

07-X03-02

Xxxx resekce xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-2

3,3117

3,1146

07-X04

07-X04-01

Xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx den xxxx u xxxxxxxx x XX=3-4

4,2933

4,0232

07-X04

07-X04-02

Xxxx xxxxxxx xxxxx u pacientů x XX=0-2

2,0665

1,9732

07-X06

07-X06-01

Xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx

5,3661

2,9609

07-X06

07-X06-02

Xxxxx na xxxxxx xxx zavedení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx soustavy

1,9837

0,9779

07-I08

07-I08-01

Spojkový xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx nebo x xxxxxxxx x XX=3-4

5,1381

4,7764

07-X08

07-X08-02

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx hepatobiliární xxxxxxxx xxxx slinivky xxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-2

2,8920

2,7951

07-X10

07-X10-01

Xxxxxxxxxx žlučníku xxxxxxxxx přístupem x xxxxxxxx x CC=3-4

3,6781

3,4583

07-I10

07-I10-02

Odstranění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx s XX=3-4

2,1535

1,8226

07-x10

07-X10-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx otevřeným xxxxxxxxx xxx akutní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x pacientů x XX=1-2

2,2100

2,1169

07-x10

07-X10-04

Xxxxxxxxxx žlučníku otevřeným xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x XX=0

1,4336

1,4038

07-X10

07-X10-05

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx břišní nebo x pacientů x XX=1-2

1,2606

0,9958

07-x10

07-X10-06

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx laparoskopicky xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x XX=0

0,9728

0,7502

07-X02

07-X02-01

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

2,5635

2,0259

07-X02

07-X02-02

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx hepatobiliární soustavy xxxx slinivky břišní x xxxxxxxx x XX=3-4

2,1716

1,8650

07-X02

07-X02-03

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pro akutní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-2

1,2851

1,2851

07-X02

07-X02-04

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx novotvar u xxxxxxxx s XX=0-2

0,7393

0,5960

07-X01

07-X01-00

Xxxxxxxxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx soustavy nebo xxxxxxxx břišní

2,0170

1,9731

08-I03

08-I03-01

Operace páteře x xxxxxxxxxxxxx 9 x více xxxxxxxx

10,6907

4 7429

08-X03

08-X03-02

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx 5 xx 8 xxxxxxxx

7,0649

3,6174

08-X03

08-X03-03

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx 3 xx 4 segmentů xxx novotvar nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx

5,3307

3,1467

08-X03

08-X03-04

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx 3 xx 4 xxxxxxxx xxx xxxx onemocnění xxxx xxxxx páteř

4,8169

2,5513

08-I03

08-I03-05

Operace xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo poranění xxxx krční páteř

3,4518

2 0260

08-X03

08-X03-06

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx

3,3738

2,0292

08-X03

08-X03-07

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

3,0385

2,3927

08-X03

08-X03-08

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

2,0605

1,4450

08-X04

08-X04-01

Xxxxxxx páteře xxx xxxxxxxxxxxxx xxx poranění xxxx xxxxxxxx

2,8737

2,7521

08-X04

08-X04-02

Xxxxxxx páteře xxx instrumentace xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx do 16 xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx 60 x xxxx xxx

1,6719

1,6530

08-X04

08-X04-03

Xxxxxxx páteře xxx xxxxxxxxxxxxx xxx jiná xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx věku 16-59 xxx

1,3310

1,3044

08-X05

08-X05-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

5,4732

3,3520

08-X05

08-X05-02

Xxxxxxxxxxxx endoprotézy xxxxx

3,6882

2 4788

08-X05

08-X05-03

Xxxxxx endoprotézy xxxxx x xxxxxxx artikulačních xxxxxxxxx

2,8530

2,2333

08-X05

08-X05-04

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

2,4581

1,5298

08-X05

08-X05-05

Xxxxxxxxxx hybridní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

2,2932

1,6011

08-X05

08-X05-06

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx endoprotézy xxxxx

2,0369

1,6647

08-X05

08-X05-07

Xxxxxxxxxx cervikokapitální endoprotézy xxxxx

1,9537

1,6882

08-X08

08-X08-01

Xxxxxxxxxx tumorózní endoprotézy xxxx xxxxxxxxxxxx/xxxxxx endoprotézy xxxxxx

3,4873

1,8991

08-X08

08-X08-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

3,5953

1,5756

08-X08

08-X08-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ramene

3,0068

1,5856

08-I08

08-I08-04

Implantace xxxxxxxxxxxxxxxx endoprotézy xxxxxx

1,8156

1,2699

08-X10

08-X10-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

2,2289

1,2301

08-X10

08-X10-02

Xxxxxxxxxx nesilikonové xxxxxxxxxxx xxxxx

1,0232

0,5385

08-X10

08-X10-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

0,7996

0,7401