Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.06.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.03.2020.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů

32/2020 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

32

VYHLÁŠKA

ze dne 31. xxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx vyhláška č. 84/2008 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x léčivy v xxxxxxxxx, zdravotnických zařízeních x x dalších xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx zemědělství xxxxxxx xxxxx §114 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 378/2007 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 50/2013 Sb., xxxxxx x. 70/2013 Xx., zákona č. 66/2017 Xx., xxxxxx x. 44/2019 Xx., x zákona x. 262/2019 Sb., (xxxx xxx "zákon o xxxxxxxx") x xxxxxxxxx §8 xxxx. 1 x 5, §39 xxxx. 5, §77 xxxx. 5 písm. x), §79 xxxx. 2 x 10, §81g xxxx. 5, §82 xxxx. 1 x 4 a §83 xxxx. 2, 3, 5 x 7 zákona o xxxxxxxx:

Čl. I

Vyhláška č. 84/2008 Sb., x správné xxxxxxxxxx xxxxx, bližších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x lékárnách, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx provozovatelů a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 254/2013 Xx., xxxxxxxx č. 414/2017 Xx. a xxxxxxxx x. 204/2018 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §6 xxxx. 1 xx xxxxx ", změnu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx svým podpisem" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxx skutečnost uvede x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 1".

2. X §6 odst. 2 xx xxxxx "Xxxx xxxxx vyznačí xx xxxxxxxxx předpisu, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx vytvoření záznamu x výdeji xxxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1".

3. X §6 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxx vyznačí xx xxxxxxxxx předpisu, xxxxxxx xxxx podpisem" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvede x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx záznamu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1".

4. X §6 xx xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx zní:

"(4) Xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx lékárník vyznačí xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 x potvrdí xx xxxx xxxxxxxx.".

5. X §8 xxxx. 1 písm. x) x v §41 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx látek x xxxxxxxxxxxxxx látek12)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příloze x. 1 x 5 xxxxxxxx xxxxx x seznamech xxxxxxxxxx xxxxx12)".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 12 xxx:

"12) Xxxxxxxx xxxxx x. 463/2013 Xx., x xxxxxxxxx návykových látek, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

6. V §10 xxxx. 2 se xx xxxxx "použitím" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx", xx slovo "jakosti" xx xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx" x na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx věta "X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx zvířat xxxxxxx x tyto xxxxxxxxx xx neprodleně xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x léčiv.".

7. V §10 xxxx. 3 xxxx. a) se xx slovy "xxxxxxxx xxxxx x" slovo "xxxxxx" zrušuje, za xxxxx "xxxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" a xxxxx "prodlení15); xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "prodlení, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx záznamu x výdeji xxxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 a x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx,".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 15 xx zrušuje.

8. X §10 xxxx. 3 xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxx x listinné xxxxxx".

9. V §10 xxxx. 3 xxxxxxx x) x x) xxxxx:

"x) konzultuje x xxxxxxxxxxxxxx lékařem

1. xxxxxx xxxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx, xxxxx úhrada z xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx schválené xxxxxx,

2. xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx lékopisu x xxxx xxxxxxxxxx není xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxxx překročení xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx lékaře, xxxxxxx xx to možné,".

10. X §10 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se za xxxxx "receptu" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxx".

11. X §12 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zní:

"Recept x xxxxxxxx podobě x výpis x xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx".

12. V §12 odst. 1 xxxx. x) se xxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

13. X §12 xx odstavce 3 xx 5 včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 18 x 19 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

14. X §13 xxxx. 1 úvodní část xxxxxxxxxx zní: "Xxx xxxxxx léčivého přípravku xx xxxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx požadavek na xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx výdeji, xxxxx xxxxxxxx".

15. X §13 xxxx. 1 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx kterého xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,".

16. X §13 xxxx. 1 písm. x) xx za xxxxx "xxx" vkládá xxxxx "xxxxxxxxxx" a xx konci textu xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx ", xxx-xx xxxxxxxx".

17. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "množství" vkládá xxxxx "xxxxxxxxxx".

18. X §13 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávajícího xxxxxxxxx.".

19. X §13 odstavec 2 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 38 zní:

"(2) Požadavek xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xXxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x podmínkami xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xXxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx právní xxxxxxx38).

38) Xxxxxxxx x. 329/2019 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.".

20. X §13 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

21. V §13 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xXxxxxx" x xxxxx "přijetí, xxxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "přijetí x xxxxxxxxxx požadavku".

22. X §13 se xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozumí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx, xx jehož xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §83x xxxxxx x léčivech.".

23. Xx §13 xx xxxxxx nový §13x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§13x

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x receptu x xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx podoby

(1) Při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx receptu xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje podle §81x xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx elektronického xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xXxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx důvody na xxxxxx vydávajícího xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx záznamu xx systému eRecept xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx odešle xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx dni, ve xxxxxx došlo x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx odeslání xxxxxxxxxxxxxx záznamu xx xxxxxxx eRecept provozní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx eRecept, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záznam xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xXxxxxx.

(4) Elektronický záznam xxxxx §81x odst. 5 zákona o xxxxxxxx se vytváří xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékárníka. Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xXxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx platí §13 xxxx. 2 x 3 obdobně.".

24. §14 včetně xxxxxxx xxx:

"§14

Xxxxx údajů x xxxxxxx x výdeji

Pro xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, x něhož bylo xxxxxxxx xXxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx §13 xxxx. 2 x 3 obdobně.".

25. V xxxxxxx §15 se xxxxx "xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

26. X §15 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x centrálním úložišti".

27. X §15 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" vkládají slova "xxxxxxxxx na xxxxxxxxx" x xxxxx "xx xxxxxxxxxxx úložiště xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx," se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx eRecept, xxxx".

28. X §15 xxxx. 1 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxxxx středník x xxxxxx.

29. X §15 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Zrušit xxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx možné pouze x xxxxxxx, že xxxxxxxx současně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přípravku xx xxxxxxxx, xxx-xx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 xx 5.

30. X §15 xxxx. 4 se xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xx xxxxxxx", xxxxx "zasláno" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx receptů xx xxxxxxx značkovacího xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxx xXxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx podle xxxxxxxx x předepisování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx".

31. X §15 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxx xXxxxxx".

32. §17 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

33. V §17x xxxx. 3 se xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx "§13 xx 16" xx nahrazují xxxxx "§13 xx 15" x slova "xxxxxxxx xxx léčivé xxxxxxxxx x omezením" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xXxxxxx".

34. §17x xx včetně xxxxxxx xxxxxxx.

35. Xxxxxx §20 xxx: "Výdej léčivých xxxxxxxxx obsahujících návykové xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx".

36. X §20 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxx xxxxx xxxx psychotropní látky12)" xxxxxxxxx xxxxx "návykovou xxxxx podle právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x návykovými xxxxxxx39), xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx obsahujících uvedenou xxxxx kategorie 1 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx drog40)" x xxxxx ", xxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx" se xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxx čarou x. 39 xxx:

"39) §2 xxxx. x) xxxxxx č. 167/1998 Xx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 40 zní:

"40) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 273/2004 xx xxx 11. xxxxx 2004 x prekursorech xxxx, x xxxxxxx xxxxx.".

37. X §20 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxx látky nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx12)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 a 5 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx12)".

38. V §20 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx látky xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx12)" xxxxxxxxx xxxxx "návykovou xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x návykovými xxxxxxx39), xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kategorie 1 xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx40)".

39. X §21 xxxx. 4 xx slova "Xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx12)" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx látky xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 x 5 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx návykových xxxxx12) x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx".

40. X §21 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx uchovávají za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobcem x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx léčebným xxxxxxxxx. Hodnocené xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnocení x xxxx xxx xxxxxxxxxx odděleně xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odlišit xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnocení.".

41. X §22 odst. 2 xxxx. x) xxx 11 zní:

"11. xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výdeji xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §13 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a xx xxxxxxx eRecept,".

42. V §22 xxxx. 2 xxxx. x) se xx slovo "recepty" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx podobě".

43. V §22 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "omamných xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx24)" xxxxxxxxx xxxxx "návykových xxxxx x xxxxxxxxxx24)".

44. X §22 odst. 2 xxxx. x) xx slova "xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx12)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx látky xxxxxxx x příloze x. 1 x 5 xxxxxxxx vlády o xxxxxxxxx návykových xxxxx12)".

45. Xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pod xxxxx x. 33 x 34 xxxxxxx.

46. X §34 se xx xxxxx textu xxxx xxxxx doplňují xxxxx "xxxxxx přípravky", xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx," xx xxxxxxx, xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxx "a" xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z kategorie xxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx terapii, infuzních, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x imunologických xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx".

47. V §35 xx text "§4 xxxx. 1" xxxxxxxxx xxxxxx "§4 xxxx. 1 x 2".

48. X §37 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx d), xxxxx xxx:

"x) evidence xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx látky xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 x 5 xxxxxxxx vlády x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek12) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx24)".

49. V §38x xxxx. c) bodu 1 se xxxxx "xxxxx léčivého xxxxxxxxx, xxxx xxxx, lékové xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx," xxxxxxx x na xxxxx textu se xxxxxxxx xxxxx "v xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx, pak xxxxx xxxxxxxx přípravku, xxxx xxxx, lékové xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx balení nebo xxxxx o xxxxxxxx,".

50. X §38x se xx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxx 7 a 8, xxxxx xxxxx:

"7. prodejní xxxx x daní x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

8. nákupní xxxx xxxxxxx bez daně x přidané hodnoty x léčivých xxxxxxxxx, x xxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

51. V §40 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx12)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx č. 1 x 5 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx12)".

Xx. II

ÚČINNOST

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. března 2020, x xxxxxxxx bodu 22, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2020.

Xxxxxxx zdravotnictví:

Mgr. xx Mgr. Xxxxxxx, XXX, x. x.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx, XXx., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 32/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.3.2020, x xxxxxxxx xxxx 22, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.4.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.