Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.07.2016.


Nález ÚS ze dne 31.5.2016 sp. zn. Pl. ÚS 13/15 ve věci návrhu na zrušení §114b odst. 5 a slov „§114b odst. 5“ v §153a odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

211/2016 Sb.

Nález Ústavního soudu

INFORMACE

211

XXXXX

Xxxxxxxxx soudu

Jménem republiky

Ústavní xxxx xxxxxxx xxx xx. zn. Xx. XX 13/15 xxx 31. xxxxxx 2016 x xxxxx xxxxxxxx x předsedy soudu Xxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx Davida, Xxxxxxxxx Fenyka, Josefa Xxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Jirsy, Xxxxxx Xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx), Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxx Zemánka x xxxxxx X. senátu Xxxxxxxxx soudu xx xxxxxxx §114b odst. 5 x (x xxxxxxx xxxxxxxx "§114x xxxx. 5") xxxxxxxxxx §153a odst. 3 xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx Parlamentu Xxxxx republiky, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx vedlejšího účastníka xxxxxx,

xxxxx:

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §114b xxxx. 5 a xxxx "§114x odst. 5" x xxxxxxxxxx §153a xxxx. 3 zákona x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx

X.

Xxxxxxx xxxxxx před obecnými xxxxx

1. X řízení x ústavní stížnosti, xxxxxxx xxx xx. xx. X. XX 3263/13, xx xxxxxxxxxx Xxx. Vladimír Pelant xxxxxxx zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 20.9.2013 č. x. 33 Cdo 578/2013-122, rozsudku Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 1.10.2012 x. x. 22 Xx 321/2012-77 x xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxx Xxxxx 7 xx xxx 2.12.2011 x. x. 4 X 393/2009-47.

2. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x zaplacení částky 2&xxxx;500&xxxx;000 Kč x xxxxxxxxxxxxxx, podaná x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, že xxx 24.7.2009 xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx 2&xxxx;500&xxxx;000 Xx x xxxxx x prodlení, x to xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx. Xxx 4.9.2009 xxx Xxxxxxxx xxxxxx pro Xxxxx 7 platební xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxx se x xxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx podání xxxxxx. Platební rozkaz xxx žalovanému doručen xxx 9.9.2009. Xxxxx xxxxxxxxxx rozkazu podal xxxxxxxxxx dne 14.9.2009 xxxxx.

3. X xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx 29.10.2009. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x půjčce x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx k tvrzené xxxxxxx x xxxx. Xxxxx x vyjádřením x obsahu žaloby xxxxxxxxxx podal x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx zmeškání xxxxx, kterou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx mu xxxxxxx xx 6.10.2009 x xxxx potvrzeny xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxx Xxxxx 7 xx xxx 27.4.2010 xxxx xxxxxxxxx žádost xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty k xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx návrh xx xxxxxxxxx zmeškání xxxxx xxx xxxxx x zákonné xxxxx, xxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Soud xxxxxxxx xx. xxxxx, xx xxxxxxxxx k žalobě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxx usnesením xx xxx 20.1.2011 procesní xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx možné x ohledem xx xxxxxxxxx lhůty pro xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, nýbrž xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxx pro Xxxxx 7 rozhodl xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx, xx uložil xxxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxx 2&xxxx;500&xxxx;000 Kč x úroky x xxxxxxxx x náhradu xxxxxxx xxxxxx. Soudem xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx naplnění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx. Lhůta k xxxxxx vyjádření x xxxxxx podle xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Rozsudek xxxxxxxxx xxxxx byl x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx potvrzen xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx. Xxxxxxxx xxxx vzal xx xxxxxxxxx, xx x xxxx xx 6.10.2009 xxxxxxx soudcovské xxxxx x xxxxxx vyjádření, xxxx xx 12.10.2009 (x potom x xxxxx tři dny xx 15.10.2009), stěžovatel xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx které xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx. Xxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxxxx, že zdravotní xxxx xxxxxxxxxxx nebránil x xxx, aby xx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxx oznámil, xx x xxxx xxxxxx vážný xxxxx (xx. xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx) xxxxxx. Xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx x době nemoci xxxxxxx otec, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x lékaři, x xxxxxxxxxxxxxxx otce xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx onemocnění. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxxxx stran v xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

5. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozsudku xxx xxxxxx. Mimo xxxx xxx nedostatek xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §114b xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx též xxx „o. s. ř."), xxxxx xxxxxxx x xxxxxx žaloby xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx tvrzený xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx nepřezkoumatelnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudů xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výzvy x xxxxxxxxx xxxxx §114b xxxx. 1 x. x. x., xxxxx uznání xxxxxx xx xxxxxx §114b xxxx. 5 x. x. x. x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §153a xxxx. 3 o. x. ř. Xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nevypořádaly xxx x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

6. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx strany Xxxxxxxxxx xxxxx odmítnutím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dovolací xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nastalé xxxx xxxxxx prvního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx výzvy a xxxxxx fikce xxxxxx xxxxxx xxxxx §114b xxxx. 5 x. x. ř. xxxxx xxxxxxxxxx x ostatní xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx x „xxxx o xxxxx". X výše xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 36 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx xxx „Listina").

7. X xxxxxx xxxxxxx stížnosti xxxxxxxxxx navrhl xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx napadených xxxxxxxxxx. Xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 25.9.2014.

8. Xxxxxxx xxxx xxx Prahu 7 x Městský xxxx v Xxxxx xx výzvě Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxx xxxxxxxx xxx uznání xxxxxxx neopodstatněnými (x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx rozhodnutí nižších xxxxxxxx soudů xxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx závěry xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, že xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, byl-li xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx soudu xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx stěžovatele xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaručené xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x proto Xxxxxxxx xxxx navrhl xxxxxxx stížnost xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx pro nedůvodnost xxxxxxxxx.

10. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxx xxxxxxx) se x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozhodnutích obecných xxxxx x nesouhlasil x námitkami stěžovatele. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx nepokládal xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx roviny. Ústavní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zamítnout.

III.

Návrh xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx právních xxxxx

11. Xxxxx §78 odst. 2 zákona x. 182/1993 Xx., o Xxxxxxxx soudu, ve xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Xx., xxxxx, xx xxxxx-xx senát x souvislosti s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x závěru, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx, xxxxxxx uplatněním xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx stížnosti, xxxx x xxxxxxx x ústavním zákonem, xxxxxx před Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx xx zrušení xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen „Ústava").

12. X. xxxxx Xxxxxxxxx soudu (xxxx xxx xxx „xxxxxxxxxxx") xxxxxx x xxxxxx, xx ustanovení §114b xxxx. 5 x. x. ř., xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx zakotvena xxx. xxxxx xxxxxx nároku xxx nepodáni vyjádření xxxxxxxxx k žalobě xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx i x xxxxxxxxxx §153a xxxx. 3 x. x. x., kterým xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxxx pro xxxxxx), x to x rozsahu xxxxxxxx „§114x odst. 5". Xxxxx rozpor s xxxxxxxx xxxxxxxx je xxx X. xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (ve xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxx podle čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxxx x čl. 2 xxxx. 4 Ústavy xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 36 xxxx. 1 Xxxxxxx x čl. 6 xxxx. 1 Xxxxxx x ochraně lidských xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx (dále též xxx „Úmluva").

13. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx tak xxxxxxxx xxxxxxxx §78 xxxx. 2 zákona č. 182/1993 Xx., o Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 48/2002 Xx. X. xxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx xx xxx 1.6.2015 xxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x plénu Ústavního xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §114b xxxx. 5 x (x xxxxxxx xxxxxxxx „§114x xxxx. 5") xxxxxxxxxx §153a xxxx. 3 x. s. ř.

IV.

Argumentace xxxxxxxxxxxx

14. Xxxxxx napadených xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxx xxxxx čl. 2 odst. 3 Xxxxxxx x čl. 2 xxxx. 4 Xxxxxx x xxx spravedlivý xxxxxx xx xxxxxx čl. 36 odst. 1 Xxxxxxx x čl. 6 xxxx. 1 Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx závěr jsou xxxxxxxxxxx.

15. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §114b xxxx. 5 o. x. x. xxxxxxxx xxx navrhovatele principu xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxxx x čl. 2 xxxx. 4 Xxxxxx („Xxxxx může xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx."). Uznání xxxxxx x občanském soudním xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x dispozičním xxxxxxxxxxx. Má záviset xxxxxxx na svobodné xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx), zda nárok xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx. Toliko xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxx (i xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx x výslovným xxxxxxxxxxx úkonem, je xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx x ústavními xxxxxxxx. V této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poukázal xx nález Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 21.4.2009 xx. xx. Xx. XX 42/08 xx znění xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dne 27.5.2009 (N 90/53 XxXX 159; 163/2009 Sb.), xxxxx kterého xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx je porušena xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx (svobody) xxxx. „Povinnost respektovat xxxxxxxxx xxxx platí xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx též xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx jedné xxxxxx xxxxxxx, na xxxxx straně však xxxxxx nabýt xxxxxx xxxxxx, aby xxx, xx finguje xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx brala xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx." (z xxxxxx xx. xx. Xx. XX 42/08).

16. Fikce xxxxxxxxxxxx úkonu vybočuje x xxxxxxxx xxxx (x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx) x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Platí xx tím xxxx, xxxxx nastupuje x xx xxxxxx odporu xxxxx xxxxxxxxxx rozkazu, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nároku.

17. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že x obecné rovině xx xxxxxx fikce x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx x xx-xx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Institut xxxxx uznání xxxxxx xxxxx §114b xxxx. 5 x §153a xxxx. 3 x. x. x. je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx institut xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu, xxxxxx je urychlení xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx uznání nároku xxxxx §114b xxxx. 5 x. s. x. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, kterými xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cíle. X xxxxxxxxxx potřebnosti xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx institutu xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx §114b xxxx. 5 x §153a xxxx. 3 o. x. ř., by xxxxx xxx xxxxxxxx (x x případě xxxxxxxxxx žalovaného x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx) rozsudkem xxx xxxxxxxx (xxxx xxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxx").

18. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nebyla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx způsobem. Jsou-li xxxxxxxx xxxxxxxx napadených xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, „xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx" (xx xxxx povinnost, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). U xxxxxxxx xxx zmeškání je xxxxxxxxxx (xxxxxxxx), x xxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

19. Xxxxx navrhovatele xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Rozsudkem xxx xxxxxx vydávaným na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §114b xxxx. 5 ve xxxxxxx x §153a xxxx. 3 x. x. ř. xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx pravdy x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx vůle x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx ve smyslu §114b xxxx. 5 x. x. ř., xx civilní xxxx xxxxx §153a xxxx. 3 x. s. x. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxx oprávněn xxxxxxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx průtahy x řízení, zda xxxx podal xxxxx xxxx se k xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

20. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České republiky xx svém vyjádření xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx postupoval x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, x xxxxxxx x Ústavou x právním řádem. X xxxxxx se xxxxxxxxx, že xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxx posoudil xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx napadených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

21. Xx xxxx vyjádření Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx §114b xxxx. 5 x. x. x. xxxxxxxx xxxxxx §114c xxxx. 6 o. x. ř. (xxxxxx xxxxxxxxx x §153a xxxx. 3 x. x. ř.). X xxxxxxxxx xxxxxxx normám Xxxxx s odkazem xx bod 38 xxxxxxxx zprávy k xxxxxx č. 7/2009 Sb., kterým xx xxxx zákon č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx pasivita xxxxxxxxx xxxxxx má xxx xxxxxxx proces xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

22. Xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx u Xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, neboť xxxxxxx xxxxxxxxxx zásady nelze xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx porušení autonomie xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx do xxxxxxxxx xxxxxxx zaveden xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx spojen s xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práva xxxxxxxxxx. Xxxxx koncentrace řízení xxxxxxxxx zásadu rozhodnutí xxxxx při xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx je, xxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx, x xxx tak xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx proces. Xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx x podání xxxxxxxxx ( §114b xxxx. 2 x. x. ř.), kterou xx xxxx oprávněn xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx skutečností, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x podáním vyjádření x xxxxxx dochází x fikci xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xx vůli xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xx podle §114b xxxx. 1 x. x. x.) x xxxxxx nástupu zákonné xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx. Vláda xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx přehled xxxxxxxxxx xxxxxxx ve vyjádření xxxxxxxxxxxxxx způsobem. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx k zákonem xxxxxxxxxxx procesnímu následku (§153a xxxx. 3 x. x. x.), xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx projevit xxxx xxxx. Vláda xxxxx xxxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zamítl.

23. Veřejná xxxxxxxxxx práv xxxxxxx xxx 17.8.2015 Ústavnímu xxxxx xxxxxx, ve xxxxxx uvedla, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

24. Při xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx právních xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx jednání, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věci. Xxxxx xxxxx §44 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx konání xxxxxxx xxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxx xxxxxx normy

25. Xxxxx ustanovení §114b x §153a xxxx. 3 x. x. x. x xxxxx x xxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx „x xx xxxxxx uvedených x §120 xxxx. 2"), x xxxxx xxxxx x důsledku xxxxxxxxxxxxx xxx. nesporných xxxxxx xxxxxxx č. 292/2013 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 87/2015 Xx., je xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx §114b x. x. x.

(1) Vyžaduje-li to xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x tehdy, bylo-li x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx senátu xxxxx výzvy xxxxx §114x xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxx-xx xxxxxx výzvě xxxxx x včas xxxxxxxx, žalovanému xxxxxxxxx xxxxxx, aby se xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxx x případě, že xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx neuzná, xx vyjádření xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečnosti, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxx listinné xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx označil xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx tvrzení; xx xxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx x schválit xxxx (§99 xxxx. 1 a 2), x xx věcech xxxxxxxxx v §120 xxxx. 2.

(2) X xxxxxx vyjádření podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxx lhůtu, xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 30 xxx xx doručení xxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxx rozhodnuto platebním xxxxxxxx, elektronickým platebním xxxxxxxx xxxx evropským xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx až xxx xxx podání xxxxxx proti platebnímu xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx platebnímu xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx vydat nebo xxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §114c xxxx xx xxxxxx xxxxxxx ve xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou, xxxxxxxx xxxxxxxx je vyloučeno. Xxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx žaloba.

(5) Jestliže xx žalovaný xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 včas xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nesdělí, xxxx xxxxx xxxxx mu x tom xxxxx, xx se xx xx, xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx; o tomto xxxxxxxx (§153a xxxx. 3) xxxx xxx xxxxxx. To xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zastavení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx §153a x. x. x.

(3) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx tehdy, xx-xx xx xx to, xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx žalobou xxxxxxxxxx, xxxxx (§114x odst. 5 x §114c xxxx. 6).

XXXX.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

26. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx byla do xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxx xxxxxxx č. 30/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x některé xxxxx xxxxxx, (tzv. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx). Poslední věta xxxxxxxxxx §114b odst. 5, obsahující výluky xx xxxxxxx fikce xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx ustanovení doplněna xxxxxxx č. 7/2009 Sb. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx Ústavním xxxxxx xxxxxxxxxx [xxxxx xx. xx. Xx. XX 29/11 ze xxx 21.2.2012 (N 34/64 XxXX 361; 147/2012 Sb.) x nález xx. xx. Pl. XX 16/12 xx xxx 16.10.2012 (X 174/67 XxXX 115; 369/2012 Sb.)], x xx se xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx práva

27. Xxxxxxx soud rozhodoval (x xx xxxxxxxxx xx všech xxxxx xxxxxxxx) o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podaných x xxxxxxxxxxx x napadenými xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X toho xxx xx čtyřech případech xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx ústavní xxxxxxxxx odmítl jako xxxxxx neopodstatněné. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx napadených xxxxxxxx rozhodnutí pouze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx procesních norem. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx konformitě samotného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Již x xxxx 2004 xxxxxx x xxxxxx závěru: „Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx [xx. §114b xxxx. 5 x §153a xxxx. 3 o. x. x.] xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem, xxxxxxx xxx ani x rozporu x xxxxxxxx pořádkem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx efektivního soudního xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zjištění skutečností xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx čl. 36 a xxxx. Xxxxxxx x čl. 6 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv x základních xxxxxx. Xxx civilní xxxxxx xx přitom xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx principů x xxxxxx v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. §6 XXX). Česká xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx, aby x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x maximální xxxxx xxxx xxxxxxxx slyšení xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx protahování xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx dosažení co xxxxxxxxxxxxxxxxxx poznání xxxxx xxxx. Výrazem těchto xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x principů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx jedné a xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx druhé xxxx x xxxxxxxxxxxx zpochybňovaná xxxxxxxxxx OSŘ. Není xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že čl. 38 Xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonnou xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, tj. xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx." [usnesení xx. zn. X. XX 661/03 xx xxx 24.2.2004 (toto x všechna níže xxxxxxxx rozhodnutí Ústavního xxxxx xxxx dostupná xx http://nalus.usoud.cz )].

28. Xx svém xxxxxxxx xx xxx 16.11.2006 xx. xx. XXX. XX 91/06 Xxxxxxx xxxx ohledně napadených xxxxxxxxxx dospěl k xxxxxx závěru: „Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx-xx xxxxx x jeho zmeškáním xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxx x právem xx xxxxxxxxxxx proces (čl. 36 xxxx. 1 Listiny) xxxxxx soudu, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx."

29. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx podstatě napadených xxxxxxxxxx xxxxxxx Ústavní xxxx ve svém xxxxxxxx xx. xx. XX. ÚS 2115/09 xx xxx 24.9.2009. „Xxxxxx xx základních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx právní xxxxxxx. Ta xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxx soudní xxxxxx xxxxxxxx x přiměřené xxxxx. Xx proto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx procedurální xxxxxxxx soudního xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx co xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v řízení. Xxxxxxxx pravidlo, které xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx žalobě v xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx procesního xxxxxxxxx, xxx tedy xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxx ... Xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx, xx zákonodárce xxxxx proceduru xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx např. Xxxxx Xxxxx x xxxxxx, xx xxxxx odkazuje xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx Xxxxx Macur x xxxx xxxxxx nijak xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ani xxxxxxx xxxx legislativního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx účastníka xxxxxx. X xxxxxxx na xx, xx zástupce xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Slovenské advokátní xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx plédované Josefem Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x §114 xxxx. 3-6 x §153x xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudního řádu. Xxxxxx xxxxx, xx xx Xxxxxxxxx požaduje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X obou těchto xxxxxxxx lze xxxx xxxxx, xx jsou xxxxxxx dura xxx, xxx lex (xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx Ulp. D. 40, 9, 12, 1), vycházející xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, non xxxxxxxxxxxx xxxx subveniunt (xxxxx pomáhá xxxxxx, xx spícím xx X. X. 7, 40, 1 pr. Xxxx), a xxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx."

30. Xxxxxx xx svém usnesení xx. zn. IV. XX 3355/10 xx xxx 19.4.2011 xxxxxxxxx „... obecně platnou xxxxxx xxxxxx vigilantibus xxxx xxxxxxx xxxx (xxxxx náležejí xxxxxx), xxxxx vyžaduje od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx, x jakém rozsahu x xxxxx xxxxxxxx xxxx aktivně xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx ... Xxxxxxxx xxxxxxx nevylučuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uplatnit xxxxxxx xx vztahu x ,xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx', xxxx xxxx xxx x xxxxxxxx (xxxx. xxx koncentraci xxxxxx) x xxxxxx xxxx xxxxxxxx jejich pozitivním xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x soustředěné xxxxxx soudních xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx dotčené xxxxxxxxxx §114b xxxx. 5 x. x. x., xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nároku; xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx, xxx svým (xx)xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx vyloučí." Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x výše xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx sunt xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je potvrzován xxxxxxxxx x xxxxx, xxx např. usnesení xx. xx. X. XX 3280/11 ze xxx 8.12.2011 xxxx xxxxxxxx sp. xx. X. XX 2299/14 xx dne 24.9.2014.

31. Xxxxxxxx soud pro xxxxxx xxxxx (dále xxx jen „ESLP") xxxxxxxxxx x stížnosti xxxxx rozsudku pro xxxxxx xxxxx §114b xxxx. 5 o. x. x. xxxxxxxx xxxxxx České republiky xxxxx jedenkrát, x xx x xxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxx 6.5.2008 x. 33137/04. ESLP xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx stížnosti, neboť xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o následcích xxxx, když xx xx xxxxxxxxx xxxxx x žalobě nevyjádří, x proto xxxxxx xxxxx xxxxx vytknout, xx si xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x nenařízením xxxxxxx xx xxxx xxxx.

32. X judikatury Xxxxxxxxxx soudu xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx poukázat xx xxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxx proti Xxxxxxxxx xx dne 8.10.2015 x. 71872/12. V xxxxx judikátu XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcionovat xxxxxxxx xxxxxxxx účastníka (xxxxxxx x xxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx. X zájmu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx „xxxxxx" xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxxxx xxx považovat xxxxxxxx xxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

X.

Xxxxxxx xxxxxxxxx návrhu

33. Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svobodu vůle x xxxxxxxxxxx proces. Xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x dispozičním charakterem x má xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, zda nárok xxxx xx neuzná. Xxxxxx xxxxxx proto xxx xxxxxxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

34. Napadené xxxxxxxxxx xx však xxxxx xxxxxxxx formulováno, xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vůle xxxxxxxxxx. „Xxxxxxx xxxxx" je xxxxxxxxx obsažená x xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx §114b: „... má xx xx xx, xx xxxxx, xxxxx xx proti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx; ..." Konstruuje xx xxx xxxx, xxxxx xxxx, resp. nemusí xxx x souladu xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx výslovně xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxx fikce xxxxxx xx však xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx. Jaký xx xxx pro xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zněl: „Xxxxxxxx se žalovaný xxx xxxxxxx xxxxxx xx výzvu xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx nevyjádří a xxx xx stanovené xxxxx xxxxx nesdělí, xxxx xxxxx xxxxx xx x xxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx; x tomto xxxxxxxx xxxx být xxxxxx."? Xxxxxxxx žádný. Xxxx xx rozhodl xxxxxxxxx xx prospěch xxxxxxx. Pouhé xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx procesního xxxxxxxxx x xxxxx „xxxxxxxxxxxx neobratnost" xxx xxxx konstrukci xxxx xxxxx xxxxxxxx nečiní xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx však xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx hlavním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx.

35. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx) xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x výzvou a x xxxxxx poučením. Xxxxxx xxxxx xx xxx, zda xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x jemu xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx vůbec. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na nichž xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, není nepřiměřeně xxxxxxxxxxx požadavkem. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx žalovanému xx xxxxxxxxx, postačí x xxxxxxxxx (xxxxxxx dočasnému) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx tyto důvody xxxxx sdělit. Žalovaný xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

36. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx němž xxx xxxxx vystavěn, Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx této situace xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx možno xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Přesto xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxxx prosazovaný xxxxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxx. Byť xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, ale xx xxxxx nespornosti skutkových xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (§153b xxxx. 1 x. x. ř). Přitom xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx stanou. Xxxxx xxxxxxxxxxx ani xx, xx x xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx postačí x xxxxx doručení xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx řízení nemusí xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx x rozsudku xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikované xxxxx xxxxxxxxx. Žalovanému xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

37. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx návrhu xx zrušení napadených xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx ústavně xxxxxxxxxxx výkladu. Patnáct xxx xxxxxxxxx obecné xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xx xx xxxx jich xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx. Případné xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx rozsudkem xxx xxxxxx xx xxxxxxx fikce uznání xxx xxxxxxxx (x x xxxxx xx xxx i xxxx) x odvolacím xxxxxx. Xxxxxxxx důvody x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxx x §205b x. x. x. xxxxxxx xxx xx „... xxxx xxxxxxx x §205 xxxx. 2 xxxx. x) a skutečnosti xxxx xxxxxx, jimiž xx být xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxx ...", xx xxxx k xxxxxxx xxx xxxxxxxxx excesů xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx totiž neposuzuje xxxxxxx xxxxxxx řízení, xxx jen xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Shledá-li, xx splněny xxxxxx, xxxxxxxx rozsudek xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx nevydává. X xxxx xxxxxxxxx je xxx vrácena xxxxx xxxxxxx stupně, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x u xxx. xxxxxxxxxxx xxxxx (xx 10&xxxx;000 Kč), xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nepřipouští (§202 xxxx. 2 x. x. x). Xxxxxxxxx xxxx xxx podání xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

38. Xx xxxx xxx zmíněných xxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx práva žalovaných. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Ústavní xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx protiústavního xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx (xxx x senátním xxxxxxxxxxx) xxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx napadeného xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx důvody x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

39. Xxxxxxx xxxxx ponechat xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X důvodové xxxxxx xx dne 16.6.1999 x xxxxxx č. 30/2000 Sb. (sněmovní xxxx 257, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 3. volební xxxxxx, 1998-2002), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: „Dosavadní xxxxxx xxxxxxxx jednání xx xxxx x xxxxxxxx senátu náležitě xxxxxx a v xxxx případů mu xxx xxxxxxxxxx připravit xxxxxxx xxx kvalitně, xxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx úprava směřuje x precizování xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx x bez xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ... Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx mimo jiné xxxxxxx rozhodující skutečnosti; xxxxxxx-xx tak xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx §43 xxxx. 1 x xxxx-xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jeho xxxxxx xxxxxxx (§43 xxxx. 2). Xxxxxx xxxxx zpravidla xxxxxxx xxx uplatnění nároku x xxxxx lhůty, xxxxxxx xxxxxx uplynutím xx právo xxxxxxx xxxx prekluduje. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x žalobě xxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vynutitelná; xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x žalobě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx alespoň xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. X odstranění xxxxxx disproporcí x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xx x xxxxx §114b xxxxxxxx xxxxxxxxxx předsedovi xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx [xxxxx xxxxx xxxxx §114a xxxx. 1 písm. x) nebo xxxxxxxx xxxxxxxx takovéto xxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx] xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx ve xxxx xxxxxxx vyjádřil ...". Napadený institut xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, kterým je xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (čl. 38 xxxx. 2 Xxxxxxx). Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx „... x xxxxxxxx xxxxxxxxx daných xxxxxxxxx každodenního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx spravedlností xxxxxxxxx x spravedlností xxxxxxxxxx ..." (Xxxxxxxxx, X.; Xxxxxxx, X.; Xxxxxxxx, T.; Xxxxxxxx, X. x xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Komentář. Xxxxx: Wolters Xxxxxx XX, x. x., 2012, s. 794).

40. Xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx rovnosti xxxxxxxxx (čl. 37 xxxx. 3 Xxxxxxx, čl. 96 xxxx. 1 Ústavy) xx xxxxxx slovy výše xxxxxxxx důvodové zprávy „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx". Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx mají xxx xxxxx xxxxx x právech. Xxx xxxxxxxxxxxx odlišných xxxx x xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx. Xxxxxxx pod xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx musí xxxx jiné vylíčit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, čeho xx domáhá (§79 xxxx. 1 o. x. ř). Dále xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zaplatit xxxxx nemalý xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx či xx xxx xxx od xxxxx soudu. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XX.

Xxxxx

41. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Neshledal xxx xxxxx xx xxxxxxxxx vůle xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx vůle. Xxxxxxx xxxx proto xxxxx ustanovení §70 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Sb., x Ústavním xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx řádu xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx:

XXXx. Rychetský x. x.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zaujali k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Jaroslav Xxxxx, Josef Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxxxx.

Informace

Právní xxxxxxx x. 211/2016 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.7.2016.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.