Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2015.


Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu

336/2014 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o finančním arbitrovi Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění Čl. V

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST Čl. VI

INFORMACE

336

ZÁKON

ze xxx 9. xxxxxxxx 2014,

xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx republiky:

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních fondech

Čl. X

Xxxxx č. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. V xxxxxxxx pod xxxxx x. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xx xxxxx směrnice" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxx směrnic", xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "x 2013/14/EU", xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ", xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/14/XX" a xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1 xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx "Čl. 1 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2012/30/EU xx xxx 25. října 2012 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x členských xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 54 xxxxxxx pododstavce Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx společností x xxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, za účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx (přepracované xxxxx).".

2. X xxxxxxxx pod xxxxx x. 2 xxxx xxxxx až xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx:

"Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 231/2013 ze dne 19. xxxxxxxx 2012, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2011/61/EU, xxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, depozitáře, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x dohled.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 345/2013 xx xxx 17. dubna 2013 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) č. 346/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013 o xxxxxxxxxx fondech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 447/2013 xx xxx 15. xxxxxx 2013, kterým se xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx, xx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2011/61/XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 448/2013 xx xxx 15. xxxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/XX.".

3. V §2 xxxxxxx a) xxx:

"x) xx shromažďování

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jehož hlavním xxxxxx xx financování xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx majetku xxxxxxxx xx tyto xxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, xxxxx hlavním xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxx správu xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí nebo xxxxxxx nabytého xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,".

4. V §2 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx" x xxxxxxx x) a x) xx zrušují.

Dosavadní xxxxxxx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x).

5. Xx konci xxxxx §2 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje se xxxxxxxxx část ustanovení "xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxx xxxxx (§98 xxxx. 3).".

6. Xx §2 se xxxxxx xxxx §2x, xxxxx xxx:

"§2x

Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx také na xxxxxxx spočívající

a) xx xxxxxxxxxxxxx peněžních prostředků xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx od xxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx investování x na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx majetku xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxx xxxxxxx), xxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxx správu xxxxx xxxxxxxxxxxxx peněžních prostředků xxxx penězi ocenitelných xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx prostředky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx-xx investorem xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxx, xxx xxxx činnost provádí, xxxxx koncern,

ledaže ten, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, je zapsán x xxxxxxx vedeném Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §596 xxxx. x), xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx x xxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxx xxxxx (§98 xxxx. 3).".

7. X §6 xx xx konci xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxx "; xxx není xxxxxx §9 xxxx. 1" x na xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx věta "Xxxxx xxxxxxxxxx fond xxxx xxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.".

8. V §6 xx xx xxxxxxxx 1 vkládají xxxx xxxxxxxx 2 a 3, xxxxx znějí:

"(2) Xxxxxxx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxx obhospodařovatele.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx investičního fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zahrnuje x xxxxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení. Xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx", rozumí xx xxx x obhospodařování xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx pojem "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx", xxxxxx se jím x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx označuje jako xxxxxxxx 4.

9. X §9 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx".

10. V §9 xxxx. 3 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xx-xx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

11. V §11 xx xx xxxxx xxxxx odstavce 5 xxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxx administrace xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx".

12. X §11 xx xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxx "X provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §481, xxxxx není xxxxxxxxxxx xx samosprávným xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx toho, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x pravidly xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

13. V §15 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) O správu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx xxx, xx-xx x Xxxxx xxxxxxxxx bydliště xxxx sídlo xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx spravovat.".

14. X §15 xxxx. 3, §17 odst. 6, §108 odst. 2, §272 xxxx. 5, §273 odst. 2 a 3, §282 x x §651 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xx xxx xx xxxxxxxxx".

15. X §15 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "fondu" xxxxxxxx xxxxx "xxxx jiného xxxxxxxx" a xx xxxxx "x xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx slova "xxxx jiného".

16. V §15 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxx.

17. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6 xxx:

"6) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 231/2013.".

18. V §16 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxx určení" xxxxxxxxx slovy "Xxx xx xxxx".

19. V §17 xx odstavec 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xx 5.

20. X §17 xxxx. 2 xx 4 se xxxxx "xxxx 2" xxxxxxx.

21. X §17 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "odstavec 4" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx 3".

22. X §17 odst. 4 xxxx xxxxx se xxxxx "4 věta xxxxx" xxxxxxxxx číslem "3".

23. X §17 xxxx. 5 xxxx xxxxx se xxxxx "5" nahrazuje xxxxxx "4" a číslo "4" xx xxxxxxxxx xxxxxx "3".

24. V §20 odst. 3 xx slovo "x" xx slovem "ucelený" xxxxxxxxx xxxxxx.

25. X §20 odst. 5 x v §47 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx kritéria xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx x kontrolní systém".

26. X §21 xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxxxx" vkládají xxxxx "(§624)".

27. X §22 xxxx. 6 xx xxxxx "požadavky xx kvalitativní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, pravidla x zásady xxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxx uvedené".

28. X §25 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) u koho xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx mezi xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx ním x xxxxxxxxxx zájmy xxxxxxxxx dotčeného xxxxx.".

29. X §26 odst. 1 xxxx. c), §26 odst. 3, §53 xxxx. 1 xxxx. x) x x §53 xxxx. 3 xx slovo "xx" xxxxxxxxx xxxxxx "x".

30. X §33 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx upravujícím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxx.

31. V §34 xxxx. 4 xxxx. x) x g) xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "nebyly-li".

32. X §38 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

33. X §38 xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx".

34. V §38 xxxx. 1 xx na konci xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxx audit".

35. X §38 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxx.

36. X §38 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x, obhospodařuje-li xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, úschova xxxxxxx xxxxxx x vedení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx".

37. V §38 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "vydávání" xxxxxx xxxxx ", výměny" x na xxxxx xxxxx písmene j) xx xxxxxxxx slova "x, xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx".

38. X §38 xxxx. 1 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx ", zejména".

39. X §38 xxxx. 1 xxxx. s) xx xxxxx "zajišťování" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx".

40. X §38 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

41. X §38 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xxxxxxxx administrátor investičního xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx k tomuto xxxxx jen, je-li xx ujednáno xx xxxxxxx x administraci.".

Dosavadní xxxxxxxx 3 a 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 x 5.

42. X §39 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxx toho, xxx dodržuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx nevyžaduje; xxx xxxxxx dotčeny odstavce 3 x 4.".

43. X §39 xxxx. 3 a 4, §485 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxx ustanovení, §554 xxxx. 1 xxxx. x) a v §599 odst. 1 xxxx. x) se xxxxx "pro xxxxxx" xxxxxxx.

44. V §39 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 písm. e)".

45. X §39 xxxx. 5 se xxxxx "Xxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxx xxxxx" x xxxxx "nepovažuje xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx jiného" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 nevyžaduje".

46. X §39 se xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Ten, xxx xx oprávněn xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx speciálních xxxxx, může vykonávat x jednotlivé xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.".

47. X §40 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx může mít xxxxx xxxxxxx administrátora.".

48. X §42 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx".

49. X §47 xxxx. 1 písm. x) xx xx slovo "xxxxxx" xxxxxx slovo "xxxxxx" x čárka xx xxxxxx "xxxxxxxxx" xx nahrazuje středníkem.

50. X §47 xxxx. 2 se xx xxxxx textu písmene x) xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx tohoto xxxxx".

51. X §47 xxxx. 2 se na xxxxx xxxxx písmene x) doplňují xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx".

52. X §48 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx fondu" xxxxxxxxx xxxxx "vykonává xxxxxxx", slova "xxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx", slovo "xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "řádný xxxxx" x xxxxx "xxx xxxx" se xxxxxxx.

53. X §49 odst. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "tohoto xxxxx".

54. X §49 xxxx. 3 xx na xxxxx písmene x) xxxxx "x" zrušuje, xx konci xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx zní:

"j) xxxxxxxx §1843 xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách.".

55. X §49 odst. 4 xx slova "xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupů, xxxxxxxx x xxxxx uvedených x xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxx uvedených" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxx uvedené".

56. X §50 xxxx. 1 písm. c) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "jejich" x xxxxx "dokumentem" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxx".

57. X §50 xxxx. 1 písm. x) x f) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "administrátor".

58. X §50 odst. 1 se na xxxxx textu písmene x) slovo "x" xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx f) xx tečka nahrazuje xxxxxx ", a" x doplňuje xx xxxx písmeno x), xxxxx zní:

"g) statut xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.".

59. X §50 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx výkonem této xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx xxxxxxxx".

60. X §50 se xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

61. X §51 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxx xxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxx".

62. X §51 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního investičního xxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1".

63. X §54 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx x" xxxxxxxxx slovy "papírů xxxxxxxxxx do úschovy x".

64. X xxxxxxxx xxx čarou x. 7 se xxxxx "x xxxxxxxxxx fondech xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "(XX) x. 345/2013".

65. X §60 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "právnická" xxxxxxx.

66. X §60 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova ", xxxxxxxx-xx to xxxx xxxxxx" zrušují.

67. V §60 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx ", umožňuje-li xx jeho xxxxxx, xxxx" nahrazují slovem "x".

68. V §62 xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx odstavec 1 x xxxxxxxx xx odstavec 2, xxxxx zní:

"(2) Depozitář xxxx povinnosti plynoucí xx z tohoto xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x složitosti xxx vykonávaných xxxxxxxx.".

69. X §63 xx xxxxx "poskytnout xxxx xxxxxxxx kolaterál xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx cizího státu xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxxxxx x majetku xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle práva xxxxxx xxxxx anebo xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx jeho xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx nebo x úschově xxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx".

70. V §71 xxxx. 1 xx xx konci xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx xxxxxxxx 3 xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx".

71. V §71 odst. 1 xxxx. x), §612 xxxx. 1 xxxx. x), §612 xxxx. 2 písm. b) x v §669 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxx.

72. X §71 xxxx. 1 písm. b) x x §669 xxxx. b) xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx a ostatní".

73. X §71 odst. 2 xx za xxxxx "xxxxxxxx" vkládají xxxxx "(prime xxxxxx)".

74. X §73 odst. 1 xxxx. x) x v §670 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "x" xxxxxxxxx čárkou.

75. X §73 odst. 1 x v §670 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxx prováděny xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxx zcizení xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx příkazy xxxxxxxxx, xx-xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; jak xxxx xxxxxxx provedeny, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xx

1. xxxxxxx x xxxxxxx nepřevyšující xxxxxx 500&xxxx;000 Kč a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,1 % xxxxxxx majetku xxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx xx trhu uvedeném x §3 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxx vlády xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x techniky k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx papírem vydaným xxxxxx kolektivního investování xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem.".

76. V §75 xxxx. 2 xx xxxxx "80" xxxxxxxxx číslem "81".

77. X §77 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "depozitář x" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx nebo".

78. V §78 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "tohoto xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxx fondu" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

79. X §81 xxxx. 1 se xx xxxxx "§71 xxxx. 1 písm. x)" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx" x za xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxx slova "investičních xxxxxxxx".

80. X §83 xxxx. 1 xx xx slovy "§72 xxxx. 5" xxxxx "x" xxxxxxxxx čárkou x xx xxxxx "§73 xxxx. 4" xx xxxxxxxx xxxxx "x §74 xxxx. 4".

81. V §94 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxx Evropské xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx4)".

82. X §94 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx takový xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 a xxxx jako xxxxxxxxxx xxxx".

83. V §95 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) bodě 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,".

84. V poznámce xxx čarou x. 9 xx xxxxx "x xxxxxxxxxx fondech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "(XX) č. 346/2013".

85. X §96 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "xxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx".

86. V §96 xxxx. a) x x) xx slova "xxxxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

87. X §97 písm. x) xx za xxxxx "srovnatelné x" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx".

88. X §98 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x doplňují xx xxxxxxxx 2 a 3, xxxxx znějí:

"(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x §2a xxxx. 1 xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx.

(3) Odstavec 1 xxxx §2 xxxx. x) a x) x §2a dotčen.".

89. X §100 xxxx. 2 xx slova "xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

90. X §101 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx odstavec 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investujícím xxxx fond peněžního xxxx xxxx jako xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx otevřený xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx společnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

91. X §113 odst. 1 písm. x) xx xxxxx "x)" xxxxxxxxx slovem "x)".

92. X §117 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "X rubopisu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx nabyvatele.".

93. X §120 odst. 1 xx xxxxx "xx xxxxxxxxxx právy" xxxxxxx.

94. X §121 xxxxxx xxxxx ustanovení xx slova "xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo" xxxxxxx.

95. X §121 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx odstavec 1 a doplňují xx odstavce 2 x 3, xxxxx xxxxx:

"(2) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx řízením podle §83 xxxx. 2 xxxx. d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxxxx název, příznačný xxxxx xxxxx nebo xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.".

96. X §130 se xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx investuje xxxx xxxx peněžního trhu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx peněžního xxxx, xx vydávají xxxxxxxx xxxxx každý pracovní xxx.".

97. V §132 xxxx. 1 xx xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) 3 pracovních xxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxxxx trhu nebo xxxx krátkodobý fond xxxxxxxxx xxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx b) xx x).

98. X §132 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

99. X §147 xxxx. 1 xx xx xxxxx "121" xxxxxxxx slova "xxxx. 1", slovo "xxxxxxxx" se nahrazuje xxxxxx "xxxxxx" x xx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xxxx "Obhospodařovatel od xxxxxxxxxxx vlastníka xxxxx xxxxxxxx list xx 15 xxxxxxxxxx xxx xxx dne, xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.".

100. X §147 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx" x xxxxx "xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na účet xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx vzniká xxxxxxxxx xxxxxx návrh xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "x soudu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x to xxxxxxxxxx xx xxxxx 6 xxxxxx xxx dne, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx uzavření xxxxxxx xxxxx odstavce 1".

101. X §147 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

102. X §150 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxx.

103. X §150 se xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Ustanovení §1454 xxxxxxxxxx zákoníku xx xxx investiční xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.".

104. X §154 se xx xxxxxxxx 2 vkládají xxxx odstavce 3 x 4, xxxxx xxxxx:

"(3) Statutárnímu xxxxxxxx xxxxxxx společnosti s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx rozsahu. Pouze xxxx xxxxxxxxxx ředitel xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx náleží xxxxx x xxxxxxxx statutárního xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

105. V §154 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx pověření xxxxxxxxx".

106. V §156 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx xxxx základního xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx odkupování xxxxxxxxxxxx xxxxx a" zrušují.

107. X §158 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

108. X §163 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx".

109. X §163 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

110. X §170 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxx společníků, xxxxx xxxx za její xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listy" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxx společník xx xxxx xxxxx xxxxxx" x xx konci xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx "Xxxxxx komanditistů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx investičními xxxxx.".

111. X §170 se xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxx firma xxxxxxxx xxxxxxxx "komanditní společnost xx xxxxxxxxxx xxxxx", xxxxx může být xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxx. xxxx. xx xxxxxx. xxxxx" xxxx "x. x. x. x.".".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 3.

112. V nadpise §171 x x §171 xxxx. 1 xx 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "podílů".

113. X §171 xxxx. 2 xxxx druhé xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx společnost xxxxxxxxxx xxxx xxx každý xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxx smlouva obsahuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx".

114. V §171 xxxx. 4 xx slovo "Xx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx do" x xx konci xxxxxxxx se doplňují xxxx "Soud, který xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx investiční xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxx xxxxx x komanditistech xxxxxxx xxx ten, xxx na tom xx oprávněný xxxxx.".

115. X §172 odst. 1 se x xxxxxx části xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxx, xx xxxxx textu písmene x) xx xxxxxxxx xxxxx "x splacenou xxxx tohoto xxxxxx x xxxx emise xxxxxxxxxxxx listu x" x písmeno x) xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmeno x) xx označuje xxxx písmeno e).

116. X §172 odstavec 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx xxxx nelze vydat xxxx zaknihovaný xxxxx xxxxx.".

117. V §172 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxx předložení investičního xxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx listy vyznačí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d).".

118. §174 xxx:

"§174

(1) Xxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx listy xxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních listů xxxxxx, xxxxxx však xxxxxxxx.

(2) Pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx také §210 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx poměry xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.".

119. §175 zní:

"§175

(1) Má-li xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx list komanditní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, odevzdá xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx listy, xxxxx xxxxxx odevzdány ve xxxxx podle xxxxxxxx 1, komplementář nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společnosti.".

120. X §178 xxxx. 1 xx xxxxx xx xxxxxx "nebo" xxxxxxx.

121. X §181 xxxx. 1 xx slova "xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx" nahrazují slovy "x xxxxxx, které xxxx xxxxxxx".

122. V §181 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxxx komplementáře xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Nevstoupí-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx komplementář xx xxxxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxxx listy xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx přijetí xxxxxx xxxxxxxxxx, vstoupí xxxxxxxxxx společnost xx xxxxxxxxxx xxxxx uplynutím xxxxxx doby xx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

123. §182 xxx:

"§182

(1) Xxxxxxxxx-xx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného, xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Smrtí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxxx xxxxx xx dědice xxxx xxxxxxxx nástupce. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx může přechod xxxxxxxxxxxx listu xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na investiční xxxxx xxxxxxxxx ani xxxx účast xxxxxx xxxxxxxx, ledaže xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx investiční xxxxx; to platí x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx komplementář.".

124. Xx §182 se xxxxxx xxxx §182x, který xxxxxx nadpisu zní:

"§182a

Odevzdání xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx odevzdá xxxxx xxxxxxxxxxxx, dědic xxxx právní nástupce, xxxxxxxxx i insolvenční xxxxxxx společnosti investiční xxxx.

(2) Právo na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vzniká xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxxx listy, xxxxx xxxxxxxxxxx prohlášení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §175 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx neprodleně xxxxx.".

125. X §185 xxxx. 2 xx xx xxxxx "označil" vkládají xxxxx "xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx".

126. X §186 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxx ručící xxxxxxxxx nemůže z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx svou xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.".

127. X §188 xxxx. 3 se xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx slova "nebo x nimiž souvisí".

128. X §197 odst. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xx vztahu x xxxx" xxxxxxx.

129. V §197 xxxx. 3 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxx administrátora" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx".

130. V §198 xxxx. 2 xx xxxxx "x 4" xxxxxxx.

131. X §203 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxx, xxx získá xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx učinit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nabídky xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx upravující nabídky xxxxxxxx.".

132. X §206 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx "Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx listy.".

133. V §206 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Fond xxxxxxxxxxxx investování může xxxxx dluhopis nebo xxxxx papír xxxxx xxxxxxxxxxx cenný xxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx částky, xxx za xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx fondu xxxx. Xx platí x x xxxxxxx, jsou-li xxxx cenné papíry xxxx zaknihované cenné xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 2 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3.

134. X §206 odst. 3 xx xxxxx "tichém xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxx".

135. X §207 xx za xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) vyvolanou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx obhospodařovatele, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx x výrazně odlišnému xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) a d).

136. X §207 se xxxxxxxxx text označuje xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, který xxx:

"(2) Xx změně xxxxxxxxx x xxxxxxx x odstavcem 1 xx xxxxxxxxxx.".

137. X §208 se xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxx na návrh Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx toho, xxx xx tom xx xxxxxxxxx zájem, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxx-xx jeho xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Před xxxxxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nápravy.".

138. X §209 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "určí" xxxxxx xxxxx "zejména".

139. V §209 xxxxxxx x) x x) znějí:

"d) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo

e) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) xx x).".

140. V §210 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxx x §9 xxxx. 1" zrušují.

141. X §210 xxxx. x) xx xxxxx "náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx úplatu xxxxxxxx xxxx administrátorovi xxxx xxxxxxxxxx," xxxxxxx.

142. X §210 xxxx. x) xx slova "xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, depozitáře, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jiné xxxxx, xxxxx xxx tento xxxx xxxxxxxxx služby," xxxxxxx.

143. X §215 xxxx. 2 x xxxxxx části ustanovení xx slova "xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx", x xxxxxxx a) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "pravidel" xxxxxxxxx xxxxxx "pravidla", x xxxxxxx b) xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx" a x xxxxxxx x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

144. X §215 xxxx. 3 a x §284 odst. 4 xx xxxxx "xxxx xxxxxx předpis" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a techniky x xxxxxx obhospodařování".

145. X §215 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx expozice x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx cenný xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, s xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx jako xx xxxx přijatý xx xxxx xxxxxx fondu. Xxxxxxxxxx §206 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxxxx obdobně.".

146. §217 xx xxxxxxx.

147. X §220 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "účtované" xxxxxxxxx xxxxxx "účtovaných".

148. X §220 xxxx. 1 xxxx. j) xx za xxxxx "x" xxxxxx slovo "xxxxxxxx" x na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxx "x případě, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, údaje x xxxxxxxxx, x".

149. X §225 xxxx. 4 xx xx xxxxx "statut xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" vkládá xxxxx "vždy".

150. V §238 xxxx. 1 xx slova "x x)" nahrazují xxxxx ", x) x x)".

151. X §241 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 xx slova "zahraniční xxxxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx investiční xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx fondem".

152. X §241 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "má-li" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx-xx".

153. X §247 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "srovnatelná" x xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxx".

154. V §255 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "1" xxxxxxxxx xxxxxx "2".

155. X §255 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx.

156. X §264 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx a zároveň xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

157. X §265 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx 2" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

158. V §265 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

159. X §266 xxxx. 1 xx xxxxx "a xxxxxxxxxx" zrušují.

160. X §272 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Cenné xxxxxx nebo zaknihované" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxx" x slova "smluvně xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxx xxxxxx".

161. X §272 xxxx. 1 písm. x) xx slova "xxxx. x) až x)" xxxxxxx.

162. V §272 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 písm. x),".

163. X §272 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxx srovnatelného zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx" a xxxxx "takových xxxxxx xxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 písm. x), xxxxxxxxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx,".

164. X §272 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx věta "Xxx xxxxxx na odstavec 1 xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zakladatelské akcie xxxxxx tímto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx vydal.".

165. X §272 xx xx odstavec 2 xxxxxx nový xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxx účast xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 xxxx xxxx-xx xx někdo xxxxxxxxxxxx nebo tichým xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx zvyšuje majetek xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxxxxx, x rozporu x xxxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx xx x xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 až 6.

166. X §272 odstavec 5 xxx:

"(5) Xxxxxxxx xx, xxx výše xxxxxx nebo investice x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poklesla xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x) xxxx x). Možnost xxxxxxxxxxxxxxx investora xxxxxxx xxx kvalifikovaným xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx dotčena.".

167. X §273 xxxx. 1 se xxxxx "5" xxxxxxxxx xxxxxx "6".

168. X §274 xxxx. 2 xx xxxxx "před vznikem" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx".

169. X §277 xxxx. 1 xx xxxxx ", a xxxxxxx xxxxx ostatních xxxxxxxxxx" xxxxxxx.

170. X §278 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx "x" xx nahrazuje xxxxxx "K".

171. X §279 odst. 3 xxxx první se xxxx věty xx xxxxxxxxxx xxxxxx středníku xxxxxxx.

172. Xx §283 xx doplňuje xxxx §283x, který zní:

"§283a

Pro xxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xx §212 až §214 xxxxxxx obdobně. Xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investorům.".

173. X §284 xxxx. 2 xx slova "xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxx".

174. §286 xx xxxxxxx.

175. X §291 xxxx. 1 xx slova "a x)" xxxxxxxxx slovy ", x) x x)".

176. X §293 xxxx. 1 a 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx o x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx".

177. Za §295 xx xxxxxxxx xxxx §295x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§295x

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx x xxx tehdy, xx-xx xxxxx xxxx zapsán x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx; xxx není xxxxxx §305 odst. 1.

(2) Xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx investice xx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxx, xxx xxxxxx kvalifikovanými xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx (private placement) xxx jen xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx počet xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 20.".

178. X §296 xx xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxx" a xx xxxxx "při" xx vkládá slovo "xxxxxxxx".

179. X §297 xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx:

"(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx srovnatelného se xxxxxxxxxx xxxxxx lze x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx kvalifikovaným investorům xxx xxxxx, xxxxxxxx xx obhospodařovatel xxxxxx xxxxx xxxxxxxx přesáhnout xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovená x §306 odst. 1 x Česká xxxxxxx banka xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Pro splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §306 xxxx. 1 xx x xxxxx xxxxxxx §306 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx nerozhodla-li Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx odstavce 3, xxxxxxx xx pro xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 §296 xxxxxxx.".

180. X §297 xxxx. 3 xx xxxxx "xxx" nahrazuje xxxxxx "xx".

181. X §300 xxxx. 1 xx slova "§511" xxxxxxxxx xxxxx "§597 xxxx. a) xxxx x)".

182. X §305 xxxx. 1 xx xxxx druhá xxxxxxxxx xxxxx "Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx xxxxx §597 xxxx. x) bez xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxx srovnatelné x xxxxxxxxx xxxxx §303 xxxx. 2.".

183. X §306 odst. 1 xxxx. a) xx xxxxx "vydávání x" xxxxxxx.

184. V §309 x §317 xxxx. 1 se xxxxx "503 xxxx 513" xxxxxxxxx xxxxx "597".

185. Xx xxxxx §309 xx xxxxxxxx xxxx "Xxx-xx x zahraniční xxxxxxxxxx fond, použije xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx §312 xxxx. 2 obdobně.".

186. X §310 x x §315 xxxx. 2 xx xxxxx "503 xxxx 513" xxxxxxxxx xxxxx "597 xxxx. a), b), x) xxxx x)".

187. X §310 se xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx, xx slova "xxxxxxxxxxxx xxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx fondem xxxx x xxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx" x xx xxxxx "obhospodařovatel" xx xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx".

188. X §310 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx jiný xxxxxxx stát, xxxxx xxxxxxxxxxxxx obhospodařovatel, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rozhodný limit, xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx x České xxxxxxxxx xxxxxxx nabízet xxx xxx, xxx xx tento xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §597 xxxx. x).".

189. X §315 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Česká xxxxxxx xxxxx zapíše xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx §597 písm. e) xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, kdy xxxxxx xx orgánu xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxx srovnatelné x xxxxxxxxx xxxxx §313 xxxx. 2.".

190. X §316 xxxx. 1 xx xx slovo "xxxxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxx přesahuje xxxxxxxx xxxxx,".

191. X §316 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §318 odst. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §319 xxxx. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §320 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení, §322 odst. 4, §324 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §325 xxxx. 2 xx xx xxxxx "x)" xxxxxxxx xxxxx "xxxx x)".

192. X §317 xx doplňuje xxxxxxxx 4, xxxxx zní:

"(4) Xxxxxxxxx xx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx stát, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx podle §481 ani xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, lze x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ode xxx, xxx je tento xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxx §597 xxxx. d).".

193. X §318 odst. 1, §319 xxxx. 1, §320 xxxx. 1, §324 odst. 1 x x §325 odst. 1 xx slova "xxxxxxxx 2" xxxxxxxxx xxxxx "§597 písm. d) xxxx x)".

194. V §318 odst. 6 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "osvědčující" xxxxxx xxxxx "splnění".

195. X §322 odst. 3 xx slova "xxxxxxxx 4" xxxxxxxxx xxxxx "§597 xxxx. x) xxxx x)".

196. X nadpisu §323 xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx neoprávněné" xxxxxxxxx xxxxx "obhospodařovatele xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx".

197. X §323 se xxxxx "xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obhospodařovatel xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx "§503" xx nahrazuje xxxxx "§597 písm. x)".

198. X §324 odst. 1 se xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx".

199. X §325 xxxx. 3 xx xxxxxxxx nahrazuje xxxxxx x větou "Xxxxxxxxxx §315 odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxx obdobně." x xxxxx "tyto xxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx".

200. X §325 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxx 5" xxxxxxxxx xxxxx "§597 xxxx. d) xxxx x)".

201. Xx §325 xx vkládá xxxx §325x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§325x

X případě xxxxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx členským xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, jde-li x veřejné xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxxx xxxx členský xxxx, který xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx členským xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §481 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx udělené xxxxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx x Xxxxx xxxxxxxxx veřejně xxxxxxx xxx xxx, xxx xx tento xxxx zapsán x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §597 xxxx. x).".

202. X §328 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxx" vkládají xxxxx ", nebo xxxxx-xx jako xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. c) až x) xxxx xxxxx §11 xxxx. 6 xxxx. x)".

203. X §328 odst. 2 xx na konci xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx provádět xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

204. X §329 odst. 4 x x §333 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx x" zrušují.

205. X §329 odst. 6 xx za xxxxx "xxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle §11 odst. 1 xxxx. c) xx x) xxxx xxxxx §11 xxxx. 6 xxxx. a),".

206. §330 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§330

Vznik xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx obhospodařovat xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondem x popřípadě vykonávat xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x oznámení xxxxx §328 xxxx. 2 xxxx. b) v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx, xxx jí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, nebo xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxx dne, xxx xx Xxxxx národní xxxxx xxxxx §329 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx dohledu hostitelského xxxxx.

(2) Investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přesáhnout xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §481, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 písm. x) xx x) xxxx podle §11 xxxx. 6 xxxx. x), x popřípadě xxxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxx x oznámení xxxxx §328 odst. 2 písm. x), xxx xxx, xxx xx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx §329 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx x předání xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.".

207. V §332 xxxx. 1 xx xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

208. §334 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§334

Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx začít xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx x oznámení podle §328 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxx xxxxx ode xxx, xxx ji Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx §333 xxxx. 4 informovala x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx hostitelského xxxxx, xxxx xx marném xxxxxxxx xxxxx uvedené x §333 odst. 1.

(2) Investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přesáhnout xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxx §481, která xxxx srovnatelná xx xxxxxxxxxxxx investičním xxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx vykonávat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 1 xxxx. x) až x) xxxx xxxxx §11 odst. 6 xxxx. x), x xxxxxxxxx vykonávat xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podle §328 xxxx. 2 xxxx. x), xxx dne, xxx ji Česká xxxxxxx banka xxxxx §333 odst. 4 xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxx.".

209. X §339 xxxx. x) xx xxxxx "České xxxxxxx bance xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "jí" x za slovo "xxxxxxxx," xx xxxxxxxx xxxxx "dojde xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx".

210. X §344 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx za xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxx §11 odst. 6 písm. x)".

211. X §344 odst. 2 xx slovo "x)" xxxxxxxxx slovem "x)".

212. V §344 xxxx. 3 se xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 písm. x) xx f) xxxx xxxxx §11 xxxx. 6 xxxx. x),".

213. X §351 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "opakovaně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxx opakovaně".

214. V §352 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx věta "Jmenovala-li Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xx xx xxxx xxxx xxx, kdo jej xxxxxxx.".

215. Xxxxxx §361 xx xxxxxxx.

216. X §361 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §9 odst. 1 xx zrušuje x xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx byl xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zrušen x xxxxxxxxx, nebo mu xxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, x

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx jiného xxxxxxxxxxxxxxxxx x

x) tento xxxx xx akciovou společností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo komanditní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.".

217. V §368 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňuje xxxx "Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podfondy, xxxx se v xxxxxxxxxx, xx kterému xxxxxxxx xx podfondům xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.".

218. X §369 xxxx. 1 xx xxxxx xx xxxxxx "xxxxxxxxx" zrušuje.

219. X §371 xxxx. 2, §372 odst. 3 x x §515 xx slovo "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

220. X §373 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" x xx slova "xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,".

221. X §375 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxx" vkládají xxxxx "xx 3 xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,".

222. X §396 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx xxxx" xxxxxxx.

223. X §408 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxx xxxxx".

224. X §413 xxxx. 1, 2 x 4 xx xxxxx "x) xxxx" xxxxxxx.

225. V §416 xxxx. 1 písm. x) xx za xxxxx "x" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx".

226. X §435 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxx".

227. X §456 xx slova "xxxxxx xxxxx" xxxxxxx.

228. X §463 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx za slovo "xxxxx" vkládají xxxxx "xxxxx x".

229. X §463 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xx slova "xxxxx o" xxxxxxx.

230. X §463 xxxx. 2 písm. x) xxxx 3 xx xxxxx nahrazuje xxxxxx "x".

231. X §463 xxxx. 2 písm. x) se xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x zahraničních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

232. X §467 se doplňuje xxxxxxxx 5, který xxx:

"(5) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx oznámí Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.".

233. X xxxxxxx §476 xx slovo "xxxxxxx" zrušuje x xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx slova "x předchozím souhlasem Xxxxx národní xxxxx x výkonu xxxxxx".

234. X §476 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx xxxx osoba vykonávající xxxxxx podle §21 xxxx. 5" nahrazují xxxxx "Xxxxx uvedená x §515".

235. X §479 xxxx. 1 xxxx. f) se xxxxx "xxxxxxx kapitál" xxxxxxxxx xxxxx "průhledný x nezávadný xxxxx xxxxxxxx, a to" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx doplňují xxxxx ", x xxxxx xxxx umístěn x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx umístění kapitálu (§32)".

236. X §479 xxxx. 1 xxxx. x) a v §482 písm. x) xx slova "xxx xxxxxxxxxx tomu, xx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx".

237. X §479 odst. 1 xxxx. h) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "nevznikají xxxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxxxx".

238. X §479 xxxx. 1 se xx písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxxx předpokladů xxxxx §507 xxxx. 1, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx z činností xxxxx §11 odst. 1 xxxx. x) xx x),".

Xxxxxxxxx písmena x) x x) xx označují jako xxxxxxx k) a x).

239. X §479 xxxx. 2 xxxxxx xxxx ustanovení xxx:

"Xxxxx xxxxxxx banka udělí xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 3 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího evropské xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx7), xxxxxxxxxxxxx fondy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 3 xxxx. b) xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx9) nebo srovnatelné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx společnosti xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx sídlo xx xxxx xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x".

240. X §480 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).

241. V §480 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.

242. X §480 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) až f) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).

243. X §480 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "podle §15 xxxx. 1" nahrazují xxxxx "xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxx §596 písm. x)".

244. X §481 odst. 1 xx xx xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"j) xxxxxxx xxxxxxx předpokladů xxxxx §507 xxxx. 2, xxxxx-xx vykonávat některou x xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx x),".

Xxxxxxxxx xxxxxxx j) x k) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) a x).

245. X §484 xxxx. 1 se xxxxx "x)" xxxxxxxxx xxxxx "x); xxxxxx-xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpokladů xxxxx §479 odst. 1 xxxx. a), x) x x), Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx xxxxxxx".

246. V §484 xxxx. 2 se xxxxx "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)".

247. X §485 xxxx. 1 xx za xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů srovnatelných xx speciálním xxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 3 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx7) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 3 xxxx. x) přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx9), s xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodný xxxxx,

6. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxxx xxxxx srovnatelných x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikového xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 3 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxx rizikového xxxxxxxx7) x zahraničních xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 3 písm. x) přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx evropské fondy xxxxxxxxxx podnikání9), x xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx obhospodařovatel oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

7. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx rizikového xxxxxxxx podle článku 3 xxxx. b) xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx7),

8. xxxxxxxxxxxx investičních xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx fondem rizikového xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 3 písm. x) xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx7),

9. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podnikání podle xxxxxx 3 xxxx. x) přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podnikání9), xxxx

10. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx sociálního podnikání xxxxx článku 3 xxxx. b) přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxx sociálního podnikání9),".

Dosavadní xxxxxxx x) a x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx d) x x).

248. X §485 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "provádět administraci x rozlišením, xxx xx xxxxxxxx" x xxxxx zrušují.

249. X §485 xxxx. 1 xxxx. d) xx xx xxxxx textu xxxx 5 x 6 doplňují slova ", s rozlišením, xxx xx jejich xxxxxxxxxxxxxxxx oprávněn přesáhnout xxxxxxxx limit".

250. X §485 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx ", a xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xxx jiného" xxxxxxx.

251. X §486 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:

"b) xxxxxxxxxxx xxxxxx, speciálním fondem, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů, xxxxxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 3 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx7) xxxx kvalifikovaným xxxxxx sociálního podnikání xxxxx xxxxxx 3 xxxx. x) přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podnikání9) x".

252. §487 xxx:

"§487

Xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle §482 Česká národní xxxxx xxxxx, zda xx hlavní administrátor xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. zahraničních xxxxxxxxxxxx xxxxx srovnatelných xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx x rozlišením, xxx xx jejich xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodný xxxxx, nebo

4. zahraničních xxxxxxxxxxxx xxxxx srovnatelných x xxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §38 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) ve xxxxxx xx

1. xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx,

3. fondům xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x fondem kvalifikovaných xxxxxxxxx.".

253. X §488 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx vedoucích osob" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5".

254. V §500 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx odstavec 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxx dodatečné xxxxxxxx xxxxx §507.".

255. X §502 xx xxxxx ", na xxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxxxx, na jejichž" x xx xxxxx "481" xx xxxxxx xxxxx.

256. X §505 xx xxxxx ", 513" xxxxxxx.

257. §506 xxx:

"§506

(1) Česká národní xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x případě

a) xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxx xx xxxx odňato xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxx xx sídlem x xxxxx xxxxx, jestliže xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx bylo odňato xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxx státě, xxxxxxxx xx zaniklo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx investičního xxxxx, jestliže

1. xxxxxxxxxx xxxxxxx depozitáře xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 24 xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxx vytvořeny předpoklady xxx plnění povinností xxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxx

3. x xx xxxxxxx x v xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx depozitáře xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) osoby xxxxxxx x §15 xxxx. 1, jestliže xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1, která xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) osoby, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx likvidátorem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x právní xxxxxxxxx, jestliže

1. xxx xxxxxxxxx xxxxxx odstoupila x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nuceného xxxxxxx,

2. xxxxxxx nebo opakovaně xxxxxxxx svou xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

4. x xx požádala x x xxxx podání xxxxxxx nevykonává funkci xxxxxxxxxxx xxxx nuceného xxxxxxx.

(2) X výmazu xxxxx odstavce 1 Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx

x) xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx této xxxxx, xxxx

x) k jinému xxx, xxxxxxxxx xx xxx, který xxxxxxxx xxx, xxx x xxxxx xxxxxxx.".

258. Xx §506 xx xxxxxxxx xxxx §506x a 506x, které xxxxx:

"§506x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx rozhodne o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x případě xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) o to xxxxxxx obhospodařovatel tohoto xxxxx xxxx ten, xxx xx xxx xx oprávněný xxxxx, x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice plynou x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx 6 xxxxxx,

x) xxxxx do 90 xxx ode xxx, xxx xxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vyhověno,

d) xxxxx xxxxxx, že zápis xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxx x tohoto xxxxxx,

x) mu xxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x tento xxxx xx nemá xxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxx x §9,

x) xxxxx x přeměně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §363,

h) vyšlo xxxxxx, xx investiční xxxx uvedený x §9

1. nemá individuální xxxxxxxxxx orgán x

2. xxxx obhospodařovatel nemá xxxx xxx 6 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx investičního xxxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxx xxxx než 3 xxxxxx depozitáře, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx.

(2) X výmazu xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xx xxx xxxxxx investičního fondu x právní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx sídla xx xxxxxxxxx nebo ke xxx xxxxx předmětu xxxxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx dni zániku xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxx xx dni rozdělení xxxxxxxxxxxx zůstatku,

c) ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx investiční xxxx xxxx ke dni, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx požádal o xxxxxxxx správy xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) ke xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zapisován xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §597 xxxx. x) xx x), nebo

e) x xxxxxx dni, xxxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx x xxxxx xxxxxxx.

§506x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodne x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odůvodňují.

(2) X případech xxxxxx xxxxx §506 xxxx. 1 písm. x) xx x) x x) a §506x xxxx. 1 xxxx. x), c), x), x) a x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

259. V §508 xxxx. 1, §508 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1 x x §508 xxxx. 2 xxxx. x) se xx xxxxx "společnosti" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx".

260. X §508 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", hlavním administrátorem".

261. X §509 odst. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxx obhospodařovat xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", xxxxx "xxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxx x xxxx druhá xx zrušuje.

262. V §509 odstavec 2 xxx:

"(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx souhlas xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx investiční xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx právnické xxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nabytím xxxx zvýšením kvalifikované xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx osobě vznikají xxxxxxx obavy, xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx bylo x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonu činnosti.".

263. X §509 xxxx. 3 xx slova "xxxx xxxxxxxxxx společnosti" xxxxxxxxx xxxxx "tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx".

264. X §511 odst. 2 xxxx. a) xxxx 1 xx xxxxx "xxx nasvědčuje xxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx důvodné xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx".

265. X §513 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx b) xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) předloží xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,".

Dosavadní xxxxxxx c) x x) xx označují xxxx písmena d) x x).

266. V §514 se xxxxx "xx x)" nahrazují xxxxx ", x) x x)".

267. X §517 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) X xxxx, xx posuzovaná osoba xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx volený xxxx xxxxxx x jiné xxxxx x rámci xxxxxxxx se xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §516 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx.".

268. V §529 xxxx. 4 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo akcionářů".

269. X §530 xxxx. 2 xx za xxxxx "fondu" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx,".

270. X §534 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxx".

271. X §534 xxxx. x) se xx xxxxx "2" xxxxxxxx xxxxx "větě xxxxx".

272. X §545 xxxx. 3 xx za xxxxx "xxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxx".

273. X §549 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) doplňuje xxxxx "xxxx", x xxxxxxx x) xx xxxxx ", xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxxx.

274. X §550 xx odstavec 3 xxxxxxx.

275. V §553 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx právního předpisu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

276. X §554 xxxx. 2 xx xxxxx "nebo" za xxxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxx.

277. X §558 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx "samosprávný fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,".

278. X §571 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxx dohledu Xxxxx xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "podléhá xxxxxxx oznamujícího orgánu xxxxxxx".

279. X §576 xxxx. 4 xx xxxxx "14" nahrazuje xxxxxx "13".

280. V §579 písm. x) xx xx číslo "492" vkládají xxxxx "xxxx. 1" x x xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xx oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,".

281. X §580 xxxx. 2 xxxx. x) xx slovo "a" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxx" a slova "xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx" se zrušují.

282. X §580 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxx" xxxxxx xxxxx.

283. X §580 xxxx. 5 xx slova ", které xxxxxx xxxxxxxxxxx fondem," xxxxxxx x za xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů" xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodný xxxxx".

284. X §583 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxx §325 xxxx. 1" xxxxxxxxx slovy ", §321 odst. 1, §325 xxxx. 1 nebo §326".

285. X §583 odst. 2 xxxx. a) xx x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx srovnatelného" x xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx" xx xxxxxxx.

286. X §585 se xxxxx ", xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx limit, xxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx" a za xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx" se xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xx oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx".

287. X §587 xxxx. 1 x 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "oprávněné xxxxxxxxxx xxxxxxxx limit" x xx xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx".

288. X §593 odst. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodný xxxxx".

289. V §596 xx na xxxxx xxxxx písmene d) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxxxxxxxxx".

290. V §597 písm. x) xx xxxxx "x" xxxxxxxxx čárkou, xx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx e), x" x doplňuje xx xxxxxxx e), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx srovnatelných se xxxxxxxxxx xxxxxx nebo x fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jejichž obhospodařovatel xx oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx nichž xxxx xxx investice x Xxxxx republice xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.".

291. X §599 odst. 1 xxxx. i) xx xxxxx "24 x 25" xxxxxxxxx xxxxx "23 až 25".

292. V §599 xxxx. 1 písm. x) se xx xxxxx "xxxxx," xxxxxxxx xxxxx "§467 xxxx. 5,".

293. V §599 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "x obchodní firmě xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "ve jméně".

294. X §599 odst. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "jeho xxxxx xxxx xxxxx".

295. X §604 xxxx. 1 xx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxx "nebo" zrušuje, xx konci odstavce 1 se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx před uzavřením xxxxxxx nebo xxxx xxx, xxx spotřebitel xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §1843 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

296. X §604 odst. 4 xx v xxxxxxx x) slovo "nebo" xxxxxxx, x xxxxxxx x) xx xxxxx xxxxxxxxx slovem ", xxxx" x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"d) xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §635.".

297. V §604 xxxx. 6 xxxx. x) xx slova "xxxx l)" xxxxxxxxx xxxxx "až m)".

298. X §612 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §71 xxxx. 1," xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x §669 písm. a) xx x)".

299. X §614 odst. 1 xxxx. x) a x §618 odst. 1 písm. f) xx xxxxx "323 xxxx §325 xxxx. 4" nahrazují slovy "317 odst. 4, §322 odst. 3, §323, §325 xxxx. 4 xxxx §325x,".

300. X §614 xxxx. 1 písm. x) xx l) x x §618 odst. 1 xxxx. j) xx x) se xxxxx "xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "užije xx xxxx jméně xxxxx".

301. X §614 xxxx. 1 xxxx. x) a v §618 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "použije označení" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx".

302. V §614 xxxx. 1 xxxx. x) x x §618 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "použije" nahrazuje xxxxx "xxxx 3 xxxxx" x na xxxxx xxxxx písmene x) xx doplňují xxxxx "xxxxx tvar xxxxxxxx od xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx".

303. X §615 odst. 5 x x §619 xxxx. 5 xx xxxxx "vedoucí xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx uvedená x §515".

304. X §616 xxxx. 2 xx xx slovo "že" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx x §538 xxxx. 2" a xxxxx "xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §538 xxxx. 2" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nápravy".

305. X §616 xxxx. 4 xxxx. a) xx xxxxx "5" xxxxxxxxx xxxxxx "4".

306. X §617 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx".

307. X §618 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "správního xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

308. X §622 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "4" xxxxxxxxx xxxxx "2 větě xxxxx xxxx x §17 xxxx. 3".

309. X §624 xxxx. 1 xxxx druhé xx xxxxx "xxxx jeho xxxxx" zrušují.

310. X §626 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Zahraniční xxxxxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxxxxx se standardním xxxxxx x u xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xx srovnatelný xx xxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

311. §628 včetně xxxxxxx xxx:

"§628

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx", xxxxxx se xx xxxxxxxx xxx včetně xxxxxx příslušenství.".

312. X §634 odst. 1 xx 3 se xxxxx "v xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxx xxxxx".

313. X §634 xxxx. 4 xx xxxxx "o xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxx".

314. X §634 odst. 5 xx xxxxx "Obchodní xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx označení" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

315. X §634 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx zní:

"(6) Xxxxxxx-xx §634 xx 636 xxxxx "xxxxx", xxxxxx xx tím i xxxx xxxxxxxx používané xxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx ke xxxxx.".

316. X §635 xx xxxxx "Xxxxxxxx firma xxxx jiný xxxxx xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx obhospodařovatele xxxxxxxxxxxx xxxxx, administrátora xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo", xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "klamavé" x xxxxx "tohoto" xx nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

317. X §636 xxxx. 1 x 2 se xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "užívat".

318. X §637 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "vedeném".

319. X §638 odst. 3 písm. x) xx xxxxx "standardního" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

320. X §638 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx" x xxxxx "srovnatelným xx xxxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

321. X §639 xxxx. 2 se xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx 1".

322. X §648 xx slovo "x" xx xxxxx xxxxxxx x) nahrazuje xxxxxx "xxxx".

323. §661 xxxxxx nadpisu xxx:

"§661

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxx, který xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx na základě xxxxxx 67 xxxx. 6 směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxxxxx správce alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx5) xxxx xxx, xx kterého xx použijí články 35 x 37 xx 41 xxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxx, v xxxxx xx xxxx dovolávají, xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxxxx

x) referenčního státu,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx stát, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §481,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxxxx osobou x xxxxxxxxx podle §481, x

x) povolení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx srovnatelného x xxxxxxxxx podle §481.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §481 xxxxx xxxx uvedeným v xxxxxxxx 1, xxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx splňuje xxxxxxxx xxxxx §481 xxxx. 1 písm. a). Xxxxxxxx-xx to, nebo xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx, Xxxxx národní banka xx xxxx povolení xxxxxx.".

324. X §665 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "1" xxxxxxxxx xxxxxx "2".

325. X §670 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx kritéria" nahrazují xxxxx "kvalitativní xxxxxxxxx xx".

326. X §674 xx za číslo "669" xxxxxxxx slova "xxxx. x) xx x)".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx investiční společnosti, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx srovnatelnému xxxxxxx xxxxxxxx povolení xxxxx xxxxxx x. 240/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx vyhotoví xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, samosprávného xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo hlavního xxxxxxxxxxxxxx výpis x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx podle xxxxxx x. 240/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx hlavního administrátora xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se dokončí xxxxx xxxxxx x. 240/2013 Sb., ve xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Lhůty, xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx oznámí žadateli xx 15 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxx o xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Investiční xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x hlavní xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx obhospodařuje, xx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx č. 240/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, do xxx 31. xxxxxx 2015.

4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx souladu x §73 odst. 1 xxxx. x) x §670 odst. 1 xxxx. f) xxxxxx x. 240/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, do xxx 31. března 2015.

ČÁST DRUHÁ

Změna xxxxxx x finančním arbitrovi

Čl. XXX

Xxxxx č. 229/2002 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 558/2004 Sb., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 180/2011 Xx., xxxxxx č. 241/2013 Xx. x xxxxxx č. 278/2013 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) osobou xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx srovnatelného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,".

2. X §3 odst. 1 xxxxxxx d) xxx:

"x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx,".

3. X §3 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx".

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu

Čl. XX

Xxxxx č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx znění xxxxxx x. 635/2004 Xx., xxxxxx č. 179/2005 Xx., zákona x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 120/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 29/2008 Xx., xxxxxx č. 104/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx č. 216/2008 Xx., xxxxxx č. 230/2008 Sb., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 230/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona x. 420/2009 Xx., zákona x. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Xx., xxxxxx č. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 41/2011 Xx., xxxxxx č. 139/2011 Xx., zákona x. 188/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 37/2012 Xx., xxxxxx x. 172/2012 Xx., xxxxxx č. 254/2012 Xx., xxxxxx x. 134/2013 Sb., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx. x xxxxxx x. 135/2014 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §21 xxxx. 8 x v §22 odst. 6 xx xx xxxxx xxxxx doplňují xxxxx "; pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle §11 odst. 1 xxxx. x) až x) xxxx xxxxx §11 xxxx. 6 xxxx. a) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx xx xxxx použije".

2. X §36x xxxx. 4 xx xxxxx "6" xxxxxxxxx xxxxxx "7".

3. X §92 xxxx. 3 písm. x), §93 xxxx. 2 xxxx. x) x x §93 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxx, xxx je xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" a xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění

Čl. X

Xxxxx č. 340/2006 Sb., o xxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 248/2008 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 260/2011 Xx. x xxxxxx x. 241/2013 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 1 xx xxxxxxxx xxxxx ", xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/14/EU".

2. V §10x písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx zpráv x xxxxx xxxxxxxxx nezbytných x xxxxxx xxxxxxx; xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vnitřní xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnocení a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x aktivech a xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx se zásadami xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x pravidelném hrazení xxxxxxxxx, xxxxxx osob xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx účetních xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděného xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx odkazů na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

3. X §10x xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) požadovat xx instituce xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ročních xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vnitřní xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x aktivech x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xx zásadami xxxxxxxxxx politiky, xxxxxx x pravidelném xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za audit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

4. X §10f xxxx. 1 se xx xxxxx písmene x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno j), xxxxx zní:

"j) investiční xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nebo mechanickém xxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxx ratingovými xxxxxxxxxx.".

ČÁST XXXX

XXXXXXXX

Xx. VI

Tento xxxxx nabývá účinnosti xxxx 1. xxxxx 2015, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. V, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 336/2014 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2015, x výjimkou xxxxxxxxxx čl. V, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 29.12.2014.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.