Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.07.2010.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.07.2010 do 31.07.2010.


Zákon o České obchodní inspekci
64/86 Sb.
č. 110/1997 Sb. - část osmá
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

§1
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx; xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) X xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, řídí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx. X xxxx inspektorátu xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ředitel.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx inspekce xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 29.5.2006 xx 31.7.2010 (xx xxxxxx č. 155/2010 Xx.)
§2
(1) Xxxxx obchodní xxxxxxxx kontroluje xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo dodávající xxxxxxx x zboží xx vnitřní xxx, xxxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na vnitřním xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) (xxxx xxx "kontrolované osoby"), xxxxx podle zvláštních xxxxxxxx předpisů nevykonává xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§7x).
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nezávadnosti, podmínek xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx x požadavků xx xxxxxx hygienu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) zda xx xxx prodeji xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ověření xxxxxxxxx, x xxx používaná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, jiným technickým xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxx, 11)
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx stanovených xxxxxxxx x kvality xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1,
x) zda xxx xxxxxxx stanovených xxxxxxx xx xxx byly xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 12) výrobky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx x xxx byl xxxxx xx přiložen xxxxxxxxx dokument, xxx xxxxxxxxxx stanovených výrobků xxxxxxxxx na trh xxxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 12) a xxx x xxxxxxxxxxx x označením stanoveného xxxxxxx byly xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, 27)
x) xxx nedochází xx klamání spotřebitele, 13)
x) xxx výrobky xxxxxxx xx xxx xxxx bezpečné, 20)
x) xxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. 21)
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx poctivosti xxxxxxx.

§3
Xxxxx xxxxxxxx inspekce
a) xxxxxxxx x kontrolovaných xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxx odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx příčin x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxx xxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků x xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx, xxxxxxx včasným xxxxxxxxxxx xxxxxx příčin, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zveřejňováním xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ověření xxxxxxx x bezpečnosti xxxxxxx xxxx zboží xxxx xxx účely xxxxxxxx, xxx nedochází xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 38), x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx; provedení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgánů xxxx xxxx; na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx tehdy, byla-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo zboží xxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx a jiná xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx spolupráce xxxxx a postupuje xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) x rozsahu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx promítnuty xxxxxxxx xxxxxxx x bodech 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14 x 16 xxxxxxx x tomuto předpisu.

§4
(1) Xxxxxxxxxx České xxxxxxxx xxxxxxxx pověření xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx") xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, ve xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx; xx xxxxx přitom xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; této xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzických xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx osobami, x též xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxx xxxx potřebné xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx,
x) odebírat xx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vzorky xxxxxxx nebo zboží x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x posouzení, xxx xxxxxxxxx ke klamavé xxxxxxxx praktice 38). Xx odebrané xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xx kontrolované xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx ceny, za xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx odebrání xxxxxx xxxxxx. Náhrada xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx kontrolovaná xxxxx xxxx. Xxxxx na xxxxxxx nevzniká, pokud xxx o xxxxxxx xxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxx, xxxxx xxxx osoby xxxx, aby ve xxxxxxxxx xxxxx odstranily xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x jejich odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytná xxxxxxxx,
f) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokumentace a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací. Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx zajistil a xxxxxxxxx odborná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dozoru, xxxx xx x xxxxxx xxxx inspektor xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 3)
(2) Xxx plnění xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx inspektoři xxxxxxxxx průkazy Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 4), o xxxxx xx dozvěděli xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxx, s xxxxxxxx xxxxxx potřebných xxxxxxxxx pro účely x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§5

zrušen

§5x

§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 155/2010 Sb.

§6
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx oprávněna přizvat x xxxxxx xx xxxxxxxx osoby odborně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 15) xx-xx to odůvodněno xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx daného xxx Xxxxxx obchodní xxxxxxxx. Xxxxxxx způsobilé osoby xxxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx podle tohoto xxxx xxxxxx zákonů. 16)
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx inspektorům a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě odstranit xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejich xxxxxxx x škodlivé xxxxxxxx xxxx provést xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření x jejich xxxxxxxxxx.

§7
(1) Xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zakáže xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx na trh, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, prodeje xxxx xxxxxxx výrobků xxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 24) xxx xxxxxxxx uvedené x §2, nebo které xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx, 25)
x) xxxxxxxxx neověřených xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, technickým xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx předpisům, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Inspektor může xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx zjištění zdravotní xxxxxxxxxx toto xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nařídit xxxx xxxxxxxxxxxx. V případě xxxxxxxxxx znehodnocení zdravotně xxxxxxxxx zboží xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zejména xxxxxx xxxxx a příjmení xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, dále xxxxx (xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxx-xx x fyzickou xxxxx) xxxxxxxx, xxxxx znehodnocení xxxxxxx, datum provedení xxxxxxxxxxxx, množství znehodnoceného xxxxx, x xx xxxxxxxx formou bezprostředně xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Opatření xxxxx xxxxxxxx 1 oznámí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x něm xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx proti xxxx xxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxx xx xxxx podat xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxx xxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účinek. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bezodkladně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx inspektor xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx. Písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx doručuje xxxxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxx.

§7x

§7x zrušen právním xxxxxxxxx č. 490/2009 Sb.

Xxxxxxxx od 19.12.2003 xx 31.7.2011 (xx xxxxxx x. 219/2011 Xx.)
§7x
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx skladování xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, 28) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zboží. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zboží kontrolované xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx kontrole x neprodleně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxx x důvod xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zboží a xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx úředního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx obchodní xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním předpisům, 28) mimo xxxxx xxxxxxxxxxxx osoby. Kontrolovaná xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vydat. Xxxxxx-xx vydání, budou xxxx výrobky xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osobě xxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxx sepíše xxxxxxxxx xxxxxx záznam. Xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx bylo xxxxxxxx, prodej xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx uhradit náklady xx uskladněné xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx, xx výrobky xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 28) odpovídají.
(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, 28) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x námitkách xxx xxxxxxxxxx průtahů. Xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxx kontrolované osobě.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, které neodpovídají xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, 28) xxxx xx xxxx, xxx bude xxxxxxxxxx rozhodnuto o xxxxxx propadnutí xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x kterých xx prokáže, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, 28) xxxxxxx xxxxxxx ředitel inspektorátu. Xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx osobě. Xxxxx xxxx zrušeno opatření x zajištění, musí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výrobky nebo xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx vráceny v xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx. O vrácení xxxxxx inspektor písemný xxxxxx.
(5) Ředitel xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zboží, které xxxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx. 28) Vlastníkem xxxxxxxxxxxx xxxx zabraných xxxxxxx xxxx zboží xx stává stát. 29)
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx zabrané xxxx propadnuté xxxxxxx xxxx zboží budou xxxxxxx, xxxxx xxxx-xx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, x xx bezplatně. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx se rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx zajistit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí, xxx xx xxxxxxxxxxxx využití xxxxxxxxxxx materiálních xxxxxx.
(7) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 pravomocné x určil-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx budou xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx pod xxxxxxxx tříčlenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx sepíše xxxxxx protokol, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tři xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx provede na xxxxxx kontrolované osoby, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zabrané xx základě xxxxxxxxxx, xxxxx nabylo právní xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, zřízené xx xxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxx xxxx působících x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx školství, 30) xxxx
x) xxxx právnické xxxxx, 31) pokud xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky:
1. xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,
2. předmětem xxxxxx xxxxxxxx je xxxxx činnost v xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x),
3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoc xxxxxxx 2 roky, a
4. xxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx platbách xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxx xxx vedeno xxxxxx řízení.
(9) Pro xxxxxxxxxxx účely xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx bezpečné x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx beze xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx označen xxxxxxx "xxxxxxxx" xxx, xxx nebyla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
(10) O xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Česká xxxxxxxx inspekce x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemnou xxxxxxx, 32) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náležitostí obsahovat xxxx druh x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx a xxxx ustanovení x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx porušení xxxxxxx x poskytnutí výrobku xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx humanitární účely x konkrétní xxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx účel xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx nebo zboží xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxx žádostí x x přihlédnutím x xxxxxxxxx využití xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vlastnictví, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 9 provede xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx úpravách x zničení sepíše xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx všichni tři xxxxxxx xxxxxx.
(11) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo zboží xx povinna
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx vlastnictví,
b) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx k humanitárním xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx zneužití xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx opětovnému xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.
(12) Xxxxx obchodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxxxxxx, k xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zavázala.
(13) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 3 xxx xx okamžiku xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, doklady x xxxxxx výrobků nebo xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx vlastnictví a xxx s xxxx xxxx prokazatelně xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ustanovení zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. 33)

§7x

Xxxxxxx inspektorátu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 35), kterého xx kontrolovaná xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x jiném státě xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x které xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx společný xxxxx xxxxxxxxxxxx 36), xxxxxxxxxxx xxxxxx jednání xxxxxx.

§7x xxxxxx právním předpisem x. 160/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 2.7.2007

§8
(1) Xx xxxxxxx zjištěného xxxxxxxx právní povinnosti, xxxxx xxxx mít xx xxxxxxxx ohrožení xxxxxx xxxx zdraví xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zakázat xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx uzavření provozovny xx na dobu xxxx prodejních xxxx xxxxxxxxxx dnů následujících xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a neprodleně x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx lhůtu xxxxxxxxxx, x xx xx xx xxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Opatření xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Nesouhlasí-li xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxx xxxxx xxxx podat xxxxxxxxxx do xxx xxx xxxxxxx námitky. Xxxxxx námitky xxxxxx xxxxxxxx účinek. O xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitel inspektorátu. Xxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx x námitkách se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobě x xx xxxxxxx.

§9
(1) Xxxxxxx inspektorátu xxxxx kontrolované xxxxx, xxxxx
x) xxxxxxx úředně xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podléhají, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisům, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, případně xxxxxxxxxxx xxxx,
x) nedodrží xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštními právními xxxxxxxx xxx činnosti xxxxxxx v §2 xxxx. 1 a 2, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx
x) nesplní xxxxxxxx uložená xxxxx xxxxxx xxxxxx,
xxxxxx xx xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinností v xxxxxxx xxxxxxx roku xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx až do xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.
(2) Xxxxxxx inspektorátu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §7b xxxx. 11 x 13, xxxxxx xx xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.
(3) Inspektor xx xxxxxxx svého xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx až do xxxx 5&xxxx;000 Kč xxx xxxxxxx projednání, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx ochotna xxxxxx xxxxxxxx. Proti uložení xxxxxx pokuty xx xxxxx odvolat; x xxx musí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx poučena. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx bloků, xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx do xxxx 50&xxxx;000 Kč, x xx x opětovně.
(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx xx xxxxxxx roku xxx xxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 dověděl, xxxxxxxxxx xxxx xx 2 xxx ode xxx, xxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxx. Xxxxxx nelze xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx porušení 3 roky.
(6) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pokutu xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx postižen xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx.

§10

xxxxxx

§11

§11 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 145/2000 Sb.

Účinnost 1.1.2006 do 31.12.2010 (xx novely x. 281/2009 Xx.)
§12
(1) Xxx xxxxxx výše xxxxxx a pořádkové xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx x následkům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) X odvolání xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx pořádkové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitel.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky.
(4) Xxxxxx xx splatná xx 30 xxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxx vybírá Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx celní xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 19)

§13
(1) Xxxxx obchodní xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x) xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx samosprávy x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx státními xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx spolupráce xx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 6) xx xxxxxx xxxxxxxxx ochrany x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nežádoucího xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x podnikatelských xxxxxxxx, působících na xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx příznivého xxxxxxxxx xxx prodej výrobků, xxxxx x poskytování xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sdruženími, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) při xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx Xxxxx obchodní xxxxxxxx xxxxxxxx, údaje x xxxxxxxxxx nezbytné xxx její xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx, zejména xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, poskytují xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státního xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx péče xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jež xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx orgánů, oznámí xx těmto xxxxxxx.
(5) Xxxxxx-xx Česká xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx volného xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, že výrobek xxxx bezpečný nebo xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jimiž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx tří xxxxxxxxxx xxx pro xxxxx xxxxx závazné xxxxxxxxxx, xxx přerušení xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx x jaká byla x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx výrobek xxx xxxxxxx xx oběhu.

§14

Xxxxx xxxxxxxx inspekce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 7).

§15
Xxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx x útvarech x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxx a xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§16

zrušen

§17
(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx jinak, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx řád.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§18
Xxxxx zákonem xxxx xxxxxxx působnost xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 8).

§19
Xxxxxxxxxx xxxxxx č. 122/1962 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a obchodní xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 31/1968 Xx., pokud xx xxxxxx Xxxxxx obchodní xxxxxxxx, se x Xxxxx republice xxxxxxx.

§20

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1987.

Zákon České xxxxxxx xxxx č. 240/1992 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 64/1986 Xx., x Xxxxx obchodní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1992.

Xxxx x. x.

ČÁST XXXX

XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§26

(1) Xxxxxxxxxx zvláštních xxxxxx 9) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx potravin x xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx podnikatelů x xxx xxxxxxxxx nejsou xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákonů ve xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx.

§27

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx zahájil xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx výrobků přede xxxx účinnosti tohoto xxxxxx, ohlásí tuto xxxxxxxxxx podle §3 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xx xxxxx měsíců xx jeho xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx potraviny vyrobené x xxxxxxx do xxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx jakost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx předpisů.

(4) Závazné xxxxxxx orgánů hygienické xxxxxx vydané xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxx roku xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. X této xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x opatření xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 10)

Část xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 110/1997 Xx. x účinností od 1.9.1997

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1987.

Xxxx xxxxxx právního xxxxxxxx vychází x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxx obchodní xxxxxxxx x. 425/92 Xx.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

22/97 Sb., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx výrobky a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.97

110/97 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů

s účinností xx 1.9.97

189/99 Sb., x xxxxxxxxx zásobách xxxx, o xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx ropy)

s xxxxxxxxx xx 1.11.99

71/2000 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 22/97 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.4.2000

145/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 64/86 Xx., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 634/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 63/86 Xx., o České xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 110/97 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.9.2000

102/2001 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxx bezpečnosti xxxxxxx)

x účinností od 1.7.2001

321/2001 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 64/86 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.1.2002

205/2002 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 22/97 Xx., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx a o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 1.10.2002 s xxxxxxxx xxxxx §2, xxxxx xxxxxx účinnosti xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x platnost smlouva x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (zákonem x. 281/2003 Xx. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2005, zákonem č. 626/2004 Xx. byla xxxxxxx xx 1.1.2007, xxxxxxx x. 531/2006 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2009, xxxxxxx x. 381/2008 Sb. xxxx xxxxxxx na 1.1.2012 a xxxxxxx x. 445/2011 Sb. xxxx xxxxxxx na 1.1.2015)

226/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 22/97 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 64/86 Xx., o Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 505/90 Sb., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 61/88 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx báňské xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k EU (1.5.2004)

281/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 218/2002 Xx., x službě státních xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., x xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 123/2003 Xx.

x xxxxxxxxx xx 28.8.2003

439/2003 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 64/86 Xx., x Xxxxx obchodní xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 634/92 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.12.2003

626/2004 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx odměňování

s xxxxxxxxx xx 10.12.2004

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

229/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 634/92 Xx., x xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.5.2006

531/2006 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.12.2006

160/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.7.2007

36/2008 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 634/92 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/95 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/91 Xx., x xxxxxxxxxxx rozhlasového a xxxxxxxxxxx vysílání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 513/91 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 12.2.2008

381/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx správních xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.10.2008

281/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxx řádu

s účinností xx 1.1.2011

490/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady, kterým xx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx trh

s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

145/2010 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx od 1.1.2011

155/2010 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxx administrativní xxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2010

219/2011 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 191/99 Xx., x opatřeních xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx vývozu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 64/86 Xx., x České xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 634/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2011

445/2011 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 218/2002 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců a xxxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 309/2002 Xx., o změně xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2011

458/2011 Xx., x změně zákonů xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

18/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

407/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 353/2003 Sb., x spotřebních daních, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

308/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x povinném xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2013

64/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

250/2014 Xx., x změně zákonů xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o státní xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 31.12.2014

378/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 634/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 28.12.2015 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.2.2016

258/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2016

452/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 13.1.2017

65/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxx škodlivými xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.5.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx a zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

264/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 64/1986 Xx., x Xxxxx obchodní xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.11.2017

238/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 634/1992 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2020

261/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Zákon č. 505/1990 Sb., x xxxxxxxxxx.
Xxxxx č. 142/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx.
3) Zákon č. 526/1990 Sb., o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 135/1994 Xx.
4) §17 x xxxx. obchodního xxxxxxxx.
5) Xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 53/1992 Xx., x minimální xxxx.

6) Xxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 300/1990 Xx.
7) Xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 570/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
8) Xxxx. xxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx x zdraví xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 30/1968 Sb., x státním xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů (xxxxx xxxxx č. 84/1987 Xx.), zákon Xxxxx xxxxxxx rady č. 63/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxxxx x potravinářské inspekci, xxxxx č. 87/1987 Sb., o xxxxxxxxxxx péči, xx xxxxx xxxxxx x. 239/1991 Xx., zákon č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx národní xxxx x. 61/1992 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky.
9) Xxxx. xxxxx č. 87/1987 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 634/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 303/1993 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
10) §25 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 45/1966 Xx., o xxxxxxxxx a ochraně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Zákon č. 505/1990 Sb., x metrologii, xx znění xxxxxx x. 119/2000 Xx.
12) Zákon č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 71/2000 Xx.
13) §8 xxxxxx č. 634/1992 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 145/2000 Xx.
14) §8 xxxx. 2 xxxxxx x. 634/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 145/2000 Sb.
Zákon č. 191/1999 Sb., x xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxx, xxxxxx x zpětného xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx duševního xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 121/2000 Xx.
15) Xxxxxxxxx §11 zákona x. 22/1997 Sb., xx xxxxx zákona x. 71/2000 Xx., xxxxx č. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
16) Xxxxxxxxx xxxxx č. 634/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 22/1997 Sb., xx xxxxx zákona č. 71/2000 Xx.

17) Xxxxxxxxx xxxxx č. 634/1992 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Xxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
19) Zákon č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxxx č. 102/2001 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxx bezpečnosti xxxxxxx).
21) Zákon č. 321/2001 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sjednávání spotřebitelského xxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 64/1986 Xx.
22) §12 xxxx. x) zákona x. 123/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
23) §53 xxxx. 5 zákona x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x ostatních zaměstnanců xx správních úřadech (xxxxxxxx zákon).
24) Xxxxxxxxx xxxxx č. 634/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 22/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx č. 17/2003 Xx., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx nízkého xxxxxx.
25) Xxxxxxxxx §13 xxxxxx x. 22/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 71/2000 Xx. a xxxxxx č. 205/2002 Xx.
26) Například §5 nařízení xxxxx x. 17/2003 Xx.

27) Xxxxx č. 123/2000 Sb., x zdravotnických prostředcích x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx vlády č. 181/2001 Sb., xxxxxx se stanoví xxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Nařízení xxxxx č. 191/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx technické xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 286/2001 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.

28) §8 xxxx. 2 x §7b xxxxxx x. 634/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 191/1999 Sb., x xxxxxxxxxx týkajících xx dovozu, xxxxxx x zpětného vývozu xxxxx xxxxxxxxxxxx některá xxxxx duševního xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
29) Xxxxx č. 219/2000 Sb., x majetku Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vystupování v xxxxxxxx vztazích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

30) Xxxxxxxxx xxxxx č. 114/1988 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx zabezpečení, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 182/1991 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx republiky x xxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 109/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné výchovy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o preventivně xxxxxxxx péči xx xxxxxxxxx zařízeních a x xxxxx dalších xxxxxx, xxxxxxxx č. 242/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

31) Xxxxxxxxx xxxxx č. 248/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 227/1997 Sb., x nadacích x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 210/2002 Xx., xxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

32) §51 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Xxxxxxxxx xxxxx č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
34) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 2006/2004 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx spotřebitele (xxxxxxxx x spolupráci x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
35) Čl. 3 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 2006/2004 x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušnými pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
36) Xx. 3 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 2006/2004 o xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx ochranu zájmů xxxxxxxxxxxx (nařízení x xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
37) Xxxxx č. 145/2010 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

38) §5 xxxxxx x. 634/1992 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 36/2008 Sb.