Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.08.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022.


Zákon o České obchodní inspekci
64/86 Sb.

§1 §2 §2a §3 §4 §4a §5 §5a

Krycí prostředek §5b

Krycí doklady §5c

Opatření k evidenční ochraně §5d §6 §6a §7 §7a §7b §7c §8 §9 §10 §11 §12 §13 §13a §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20

č. 110/1997 Sb. - část osmá

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 65/2017 Sb. - §45

č. 264/2017 Sb. - Čl. II

INFORMACE

§1

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) V čele Xxxxx obchodní xxxxxxxx xx xxxxxxxx ředitel; xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x státní xxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, kterého xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx, jmenování a xxxxxxxx xxxxxxxx inspektorátu xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx tyto kraje x xxxx sídlo:

a) Xxxxxxxxxxx a Hlavní xxxxx Xxxxx se xxxxxx x Xxxxx,

x) Xxxxxxxxx a Vysočina xx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx,

x) Xxxxxxx x Xxxxxxxxx xx xxxxxx v Xxxx xxx Xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx xx sídlem x Xxxxxx Králové,

f) Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxx v Brně,

g) Xxxxxxxxx x Moravskoslezský xx xxxxxx x Xxxxxxx.

(4) Česká xxxxxxxx xxxxxxxx xx organizační xxxxxxx xxxxx 29) x xx xxxxxx xxxxxxxxx 40).

(5) Jako xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ústřední xxxxxxxxxxx; x xxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušný xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Česká xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx mimosoudního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů 17).

§2

Xxxxx xxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx, xxxxxxxxx, dodávají xxxx uvádějí xx xxx výrobky, xxxxxxxx xxxx poskytují služby xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu 41), pokud xx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 42) stanoví.

§2x

§2x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2017 Sb.

§3

(1) Česká obchodní xxxxxxxx xxxx

x) ukládá xxxxxx x jiná xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 42),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx zajišťuje jejich xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx; provedení těchto xxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx provedení jen xxxxx, byly-li xxxxxxxx xxxxxxxx vlastnosti xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx právnímu xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx vzorků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů a xxxxxxxxx dalších minerálních xxxxx odebraných Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx spotřební xxxx xxxx na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 44).

§4

Xxxxxxxxxxx České xxxxxxxx xxxxxxxx pověření xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "inspektoři") xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vydaným Xxxxxx xxxxxxxx inspekcí, xxxxx xx současně xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo průmyslu x xxxxxxx vyhláškou.

§4a

Inspektor je xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x zvukově-obrazové xxxxxxx xxx vědomí kontrolovaných xxxx, pokud nelze xxxxx xxxxxxxx dosáhnout xxxxx. Xxxxx fyzických xxxx na ochranu xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 378/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 28.12.2015

§5

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx xxxx zvláštním xxxxxxx předpisem 42) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx kontroly na xxxxxxx kontrolované xxxxx x xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx oznámí, že xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, která xx x kontrolovanou xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx obdobném xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx vykonává úkoly, xxx by xx xxxxxxxxx x pracovněprávního xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx úkolů spojeno x předmětem xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx přítomna xx xxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx"), x to xxxxxxxxxxxxx xx ukončení xxxxxx xxxx, xxxx-xx xx s ohledem xx xxxxx prodeje xxxxx, do 14 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx okamžiku xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xx povaze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákupu nebo xxxx-xx způsobena kontrolované xxxxx xxxxxxxxx újma, xxx od smlouvy xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx, odstoupit.

(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx jej xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákupu xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx povinna vrátit Xxxxx obchodní inspekci xxxxxxxxxx xxxx, a xx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxx prodeje, xxxx xx 14 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxx kontrolního xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

(6) Xxx-xx kontrolní xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxx 45).

§5x

Xxxxxxxx-xx to předmět xxxxxxxx a xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x nezbytné xxxx, jednat xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§5x

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx krycího xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x zabránění vyzrazení xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx inspekce.

§5b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 264/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2017

§5x

Xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx se rozumí xxxxxxx, xxxxxxxxx jiný xxxxxxxx sloužící k xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxx xxxxx a x zabránění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxx inspekce.

(2) X xxxxxx krycího xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx doklad xx xxxxxx Xxxxx obchodní xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra, x xxxxxxxx služebního xxxxxxx Xxxxx obchodní xxxxxxxx vystaveného na xxxxxxxx xxxxxxxx inspektora (§5a), xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx inspekce.

(3) Xxxxxx dokladem xxxxx xxx xxxxxx poslance xxxx xxxxxxxx, člena xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu x soudce Xxxxxxxxx xxxxx, služební xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x doklad xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Je-li xx xxxxxxxx x povaze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx vydávání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, změnu, blokování xxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxx x vydáním x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx jejího xxxxx xxxxxxxxx součinnost x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx nedošlo k xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx souběžně Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§5x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 264/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.11.2017

§5x

Xxxxxxxx x evidenční xxxxxxx

X souvislosti s xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx orgány České xxxxxxxx xxxxxxxx požadovat xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k evidenční xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxxxxx, u xxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, partnera, xxxxxx x rodičů, xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2017 Xx. s xxxxxxxxx od 1.11.2017

§6

(1) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx inspektor xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 42) xxxxxxx xx x souvislosti x výkonem xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx, xxxxxxxxxx prostředků, xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx užívá xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx souvisí x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostor.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby; nemusí xxx učinit, hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x provedeném kontrolním xxxxx xxxxxxxx.

§6a

Inspektor xx pro xxxxx xxxxxxxx kontroly xxxxxxxx požadovat xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který nabízí xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x spotřebitel si xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xx xxxx xxxxxxx nebo prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx vůči xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 264/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.11.2017

§7

(1) Xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx zjednání nápravy

a) xxxxxxx na trh, xxxxxxxxxx xxxxxx nákupu, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx výrobků, které xxxxxxxxxxxx požadavkům zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx 24) xxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2, nebo xxxxx byly xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx opatřeny xxxxxxxxx stanoveným zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx, 25)

x) xxxxxxxxx neověřených měřidel, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx záznam. Xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx záznamu xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx kontrolovaná xxxxx x uloženým xxxxxxxxx xxxx proti xxxx xxxxx námitky, xxxxx xx xxxxxx x záznamu xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x pokud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx vyhotovení rozhodnutí x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§7x

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 490/2009 Sb.

§7x

(1) Xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo skladovány xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxx chráněné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 14), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výrobků. Xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x něm xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx zajištění, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx doručí kopii xxxxxxxxx záznamu kontrolované xxxxx.

(2) Česká xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zajištěné výrobky, xxxxx neodpovídají zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx, 28) xxxx dosah kontrolované xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx inspektorovi xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx, budou xxxx xxxxxxx kontrolované xxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxx odnětí xxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxxx. Náklady xx xxxxxxxxxx hradí kontrolovaná xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx skladování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx povinna xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx výrobky, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx 28) odpovídají.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx opatření x zajištění xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, 28) xxxx kontrolovaná xxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx seznámení s xxxxxxxx xxxxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx nemají xxxxxxxx účinek. Ředitel xxxxxxxxxxxx rozhodne o xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x námitkách xx xxxxxx kontrolované xxxxx.

(4) Zajištění výrobků, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, 28) xxxx xx xxxx, xxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx doby, xxx xxxx prokázáno, xx se xxxxxxx x xxxxxxxx výrobky. Xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, 28) xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, s výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx. O xxxxxxx xxxxxx inspektor xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx inspektorátu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x propadnutí xxxx zabrání xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. 28) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx stát. 29)

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx určí, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výrobky budou xxxxxxx, xxxxx jsou-li xxxxxxxxxx xxx humanitární xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx určit, že xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, a xx bezplatně. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obyvatelstva, které xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí, kdy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdrojů.

(7) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 pravomocné x určil-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, zničení xx xxxxxxx xxxxxx xxx dohledem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. O xxxxxxx xxxxxx komise xxxxxxxx, xxxxx podepíší všichni xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx kontrolované xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, prodávala xxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxx právní xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxx přejímajícím organizacím, xxxxx mohou xxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx za xxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxx nebo působících x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx školství, 30) xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, 31) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx činnosti je xxxxx činnost x xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx a),

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 2 xxxx, a

4. xxxxxx, xx nemají xxxxxx nedoplatky xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxx xxx vedeno xxxxxx řízení.

(9) Pro xxxxxxxxxxx účely xxxxx xxx poskytnuty výrobky, xxxxx xxxxxx zdravotně xxxxxxx, xxxx bezpečné x xx xxxxxxx xxxx přejímající organizací xxxx zbytku xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx práva duševního xxxxxxxxxxx.

(10) X poskytnutí xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, 32) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx druh x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x smluvní xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx je přejímající xxxxxxxxxx použije; změnou xxxxxxx xxx xxxxx xxxx změnit, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zákonem. Výrobky xxxxx poskytovány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx. Odstranění xxxxx porušujících xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxxx xxxx xxxxxxx na své xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx úpravách x zničení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx všichni tři xxxxxxx komise.

(11) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx prvky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx, x

x) přijmout xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx opětovnému uvedení xx obchodního xxxxx.

(12) Xxxxx xxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, k xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x příjmu výrobků x x odstranění x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxx bylo xxxxxxxxxxxx naloženo. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx evidenci x xxxxxxxxx stanovených xxxxxxx. 33)

§7c

§7c zrušen právním xxxxxxxxx č. 238/2020 Sb.

§8

(1) Na základě xxxxxxxxxx porušení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx může xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx oprávněn xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxx dvou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Opatření xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx ústně xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx x neprodleně x xxx xxxxx xxxxxxx záznam. Inspektor xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kopii písemného xxxxxxx kontrolované xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx osoba x xxxxxxxx opatřením, xxxx proti xxxx xxxxx námitky, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xx xxxx xxxxx písemně xxxxxxxxxx do 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx opatřením místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Podané xxxxxxx nemají xxxxxxxx xxxxxx. O podaných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu ředitel xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx.

(4) Jestliže xxxx Českou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kontrolované xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxx xxxxx zjedná xxxxxxx, xx povinna x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxxx xxxxxxxx informovat.

(5) Xxxxxxx-xx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x odstavci 1, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tuto xxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xx xxxx, xxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dojde.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxx inspektorátu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx osoba x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, může xxxxx němu xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 3 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X podaných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx.

§9

(1) Kontrolovaná osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx s §5 xxxx. 5 xxxxxxx xxx zbytečného odkladu Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx. x),

x) x xxxxxxx x §7 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §7b xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v rozporu x §7b odst. 2 nevydá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx jednání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jednání, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx spotřebitelů xxxxx §7c, xxxx

x) poruší xxxxx výkonu činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8,

i) x xxxxxxx x §8 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx Xxxxxx obchodní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx nezbytné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prodávajícího, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zboží xx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx si xxxxxx xxxxx xxxx služby xx xxxx xxxxxxx xxxx prostřednictvím jiného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neposkytne xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6a.

(3) Přejímající xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §7b xxxx. 11 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7b xxxx. 11 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodního xxxxx xxxxx §7b xxxx. 11 xxxx. c), xxxx

x) x xxxxxxx x §7b xxxx. 13 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxx bylo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 lze xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč. Je-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx přestupku, xxx xxxxxx pokutu xx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§10

zrušen

§11

§11 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 145/2000 Sb.

§12

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. O odvolání xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Inspektor Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx inspekce.

§13

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) se xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakož x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a institucemi, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx,

x) se spolky 6) xx xxxxxx xxxxxxxxx ochrany x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx subjektů, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x vytváření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx výrobků, xxxxx x poskytování služeb,

c) x xxxxxxxxxx stavovskými xxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxx zvláštním xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxx činnosti xxxxxxx xxxxxxxxx, oznámení x podnětů xxxxxx,

x) xxxxxxxxx pro občany xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x osoby xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx kontrolní xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx nedostatků, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zkušebnictví, hygienické xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxx potřebnou xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxxx inspekce xxx kontrole xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxx jiných xxxxxx, oznámí xx xxxxx orgánům.

(5) Xxxxxx-xx Xxxxx obchodní inspekce xxxxxxx xxxxxxx orgánů x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx výrobků xx volného xxxxx x důvodu xxxxxxxxx, xx xxxxxxx není xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x právními předpisy xxxx s mezinárodními xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx považuje xx xxxxxxx a xxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx lze uvolnit xx xxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxx inspekce xxxxxxxxx xxxxxxx xx celních xxxxxx potřebné vzorky xxxxxxx, x kterých xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx.

§13x

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§14

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx závažného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx činností xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 tohoto xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 7).

§15

Xxxxx kontroly prodeje xxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem Ministerstvo xxxxxxxx a obchodu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstvo xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§16

Při ukládání xxxxxx xxxxxxxx xx místě xxxxxxxxxx Xxxxx obchodní xxxxxxxx xx §92 xxxxxx x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx.

§17

§17 xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 378/2015 Sb.

§18

§18 byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 378/2015 Sb.

§19

§19 xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 378/2015 Sb.

§20

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1987.

Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 240/1992 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 64/1986 Xx., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxxx 1992.

Xxxx x. x.

XXXX OSMÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§26

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonů 9) týkající xx xxxxxxxx výroby a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zahájených xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§27

(1) Xxxxxxxxxx, který zahájil xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ohlásí tuto xxxxxxxxxx podle §3 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xx šesti měsíců xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x uvedené do xxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx výroby a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx po uplynutí xxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. V této xxxxx xxxxxxxxx platnosti x opatření xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 10)

Xxxx osmá xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 110/1997 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.1997

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx lihovin x xxxxxxxxxx výrobků xxxxx xxxxxx č. 64/1986 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx č. 64/1986 Xx., ve znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

§45 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 65/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.5.2017

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx zahájená xxxxx xxxxxx č. 64/1986 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx skončena, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 64/1986 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 264/2017 Xx. x účinností xx 1.11.2017

Informace

Tento xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1987.

Xxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx znění xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 425/92 Xx.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

22/97 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.97

110/97 Xx., o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobcích x o xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.9.97

189/99 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.11.99

71/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 22/97 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x o změně x xxxxxxxx některých xxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 3.4.2000

145/2000 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 64/86 Xx., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 634/92 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 63/86 Xx., o České xxxxxxxxxx x potravinářské xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 110/97 Xx.

x účinností xx 1.9.2000

102/2001 Sb., o xxxxxx bezpečnosti výrobků x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x obecné bezpečnosti xxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.7.2001

321/2001 Xx., x xxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 64/86 Sb.

s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

205/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 22/97 Sb., x xxxxxxxxxxx požadavcích na xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2002 s xxxxxxxx xxxxx §2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)

309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (zákonem x. 281/2003 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2005, zákonem č. 626/2004 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2007, xxxxxxx č. 531/2006 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2009, xxxxxxx x. 381/2008 Sb. xxxx xxxxxxx na 1.1.2012 x zákonem x. 445/2011 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2015)

226/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 22/97 Xx., x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 64/86 Xx., x Xxxxx obchodní inspekci, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 505/90 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 61/88 Xx., x hornické xxxxxxxx, výbušninách x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

281/2003 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx a o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., x xxxxx č. 309/2002 Xx., o změně xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx znění xxxxxx č. 123/2003 Xx.

x xxxxxxxxx xx 28.8.2003

439/2003 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 64/86 Xx., x České xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 634/92 Xx., o ochraně xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 19.12.2003

626/2004 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx odměňování

s účinností xx 10.12.2004

444/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

229/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 634/92 Sb., x xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.5.2006

531/2006 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 218/2002 Xx., o xxxxxx státních zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.12.2006

160/2007 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 2.7.2007

36/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 634/92 Xx., x xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 40/95 Sb., x xxxxxxxx reklamy a x změně x xxxxxxxx zákona x. 468/91 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a zákon x. 513/91 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 12.2.2008

381/2008 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx státních zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 20.10.2008

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2011

490/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx trhem, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na trh

s xxxxxxxxx od 1.1.2010

145/2010 Xx., o spotřebitelském xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

155/2010 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx xx zkvalitnění xxxxxx xxxxxxxx x ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

219/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 191/99 Sb., x opatřeních xxxxxxxxxx xx dovozu, vývozu x zpětného xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vlastnictví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 64/86 Xx., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 634/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 1.8.2011

445/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státních zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 28.12.2011

458/2011 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x dalších xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2015

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx správě XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

407/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

308/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx lihu

s účinností xx 1.12.2013

64/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

250/2014 Xx., x změně zákonů xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o státní xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 31.12.2014

378/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x účinností xx 28.12.2015 s výjimkou xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.2.2016

258/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2016

452/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 13.1.2017

65/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.5.2017

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení o xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

264/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 64/1986 Sb., o Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 634/1992 Sb., x xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 1.11.2017

238/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

261/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx moci

s účinností xx 1.2.2022

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 505/1990 Sb., x metrologii.
Xxxxx č. 142/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxxx technických xxxxxxx.
2) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x o xxxxx x doplnění některých xxxxxx.
3) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, xx xxxxx zákona x. 135/1994 Sb.
4) §17 x násl. obchodního xxxxxxxx.
5) Xxxxxxxx xxxxx České a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky x. 53/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxx.

6) §214 a xxxx. xxxxxxxxxx zákoníku.
7) Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 570/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
8) Xxxx. xxxxx č. 20/1966 Sb., o xxxx o xxxxxx xxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 30/1968 Sb., o státním xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx x. 84/1987 Xx.), xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 63/1986 Sb., x České zemědělské x potravinářské inspekci, xxxxx č. 87/1987 Sb., o xxxxxxxxxxx péči, ve xxxxx xxxxxx č. 239/1991 Xx., xxxxx č. 526/1990 Sb., x cenách, xxxxx České xxxxxxx xxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx národní xxxx x. 61/1992 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx.
9) Např. xxxxx č. 87/1987 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 634/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 303/1993 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
10) §25 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x. 45/1966 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek.
11) Zákon č. 505/1990 Sb., x metrologii, xx xxxxx zákona x. 119/2000 Xx.
12) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 71/2000 Xx.
13) §8 xxxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 145/2000 Xx.
14) §2 xxxx. 1 písm. x) x §8 zákona x. 634/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) Například §11 xxxxxx x. 22/1997 Xx., ve xxxxx zákona x. 71/2000 Xx., zákon č. 36/1967 Sb., o xxxxxxxx x tlumočnících.
16) Xxxxxxxxx xxxxx č. 634/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 22/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 71/2000 Xx.

17) Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
18) Xxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx finančních orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
20) Zákon č. 102/2001 Sb., x obecné xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků).
21) Xxxxx č. 321/2001 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 64/1986 Xx.
22) §12 xxxx. x) zákona x. 123/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
23) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Sb., x službě státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
24) Například xxxxx č. 634/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 22/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx xxxxx č. 17/2003 Sb., xxxxxx xx stanoví technické xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx nízkého xxxxxx.
25) Xxxxxxxxx §13 xxxxxx č. 22/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 71/2000 Xx. x xxxxxx č. 205/2002 Xx.
26) Xxxxxxxxx §5 xxxxxxxx xxxxx x. 17/2003 Sb.

27) Xxxxx č. 123/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx č. 336/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxx xxxxxxxx vlády x. 251/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx některá xxxxxxxx vlády xxxxxx x xxxxxxxxx zákona x. 22/1997 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx č. 154/2004 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x kterým xx mění nařízení xxxxx x. 251/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zákona x. 22/1997 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx č. 453/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na diagnostické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

28) Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 191/1999 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx některá xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
29) Xxxxx č. 219/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx vystupování v xxxxxxxx vztazích, ve xxxxx pozdějších předpisů.

30) Xxxxxxxxx xxxxx č. 108/2006 Sb., x sociálních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 109/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxx výchovy xx xxxxxxxxx zařízeních x x preventivně xxxxxxxx xxxx xx školských xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů.

31) Xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx zákoník.

32) §1746 xxxx. 2 xxxxxxxxxx zákoníku.

33) Xxxxxxxxx zákon č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 280/2009 Sb., xxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
34) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (ES) x. 2006/2004 x spolupráci xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
35) Xx. 3 xxxx. b) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 2006/2004 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx ochranu zájmů xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx o xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
36) Čl. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 2006/2004 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx ochranu xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
37) Xxxxx č. 145/2010 Sb., x spotřebitelském xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx.

38) §5 x 5a xxxxxx x. 634/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

39) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/751 xx xxx 29. dubna 2015 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

40) Zákon č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

41) Xxxxxxxxx §14a xxxxxx x. 634/1992 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

42) Například xxxxx č. 634/1992 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 102/2001 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxx bezpečnosti výrobků), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 22/1997 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 90/2016 Sb., x xxxxxxxxxx shody xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx na xxx, xxxxx č. 311/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pohonných xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

43) Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2006/2004 xx xxx 27. října 2004 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušnými xxx xxxxxxxx dodržování xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx spotřebitele).

44) Xxxxx č. 22/1997 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 765/2008 ze xxx 9. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx akreditaci x dozor xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx nařízení (XXX) x. 339/93.

45) §11 xxxxxx x. 255/2012 Sb., x xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx).