Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.05.2014.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.05.2014 do 31.12.2014.


Zákon o České obchodní inspekci
64/86 Sb.
č. 110/1997 Sb. - část osmá
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

§1
(1) Česká obchodní xxxxxxxx je orgánem xxxxxx xxxxxx podřízeným xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx; xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) V čele Xxxxx obchodní xxxxxxxx xx ústřední xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x obchodu. X čele xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, kterého xxxx ústřední xxxxxxx.
(3) Xxxxx inspektorátů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§2
(1) Česká xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právnické x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx trh, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) (xxxx xxx "kontrolované xxxxx"), xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§7b).
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx výrobků xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx,
x) zda xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podléhají, x xxx používaná xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx schválenému xxxx, 11)
x) dodržování xxxxxxxxx podmínek stanovených xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxx jinými závaznými xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1,
x) zda xxx xxxxxxx stanovených xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 12) xxxxxxx xxxxx opatřeny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx x nim xxx xxxxx xx přiložen xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx stanovených výrobků xxxxxxxxx na trh xxxxxxxxxx stanoveným technickým xxxxxxxxxx 12) x xxx v souvislosti x označením xxxxxxxxxxx xxxxxxx byly xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 27)
x) zda xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx, 20)
f) xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxxx 37) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxx xx kontrolu xxxxxxxx, pokrmů x xxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx poctivosti xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx §2a.

§2a

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x tabákových xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxx olejů xxxxx xxxxxx upravujícího spotřební xxxx,

x) xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx spotřební xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zjistí xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správci xxxxxxxxx xxxx x obecnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Analýzu xxxxxx xxxxxxxxx minerálních xxxxx a některých xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx akreditované xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx.

§3
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx u kontrolovaných xxxx nedostatky a xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx,
x) zabezpečuje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx x jejich příčin,
d) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx, xxxxxxx včasným xxxxxxxxxxx xxxxxx příčin, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zveřejňováním xxxxxxxx kontrol,
e) xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx nebo pro xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx praktice 38), x výjimkou xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx; provedení xxxxxx xxxxxxx zajišťuje u xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx požaduje jen xxxxx, xxxx-xx rozborem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx praktika,
f) xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x postupuje xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kterými xxxx promítnuty xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x tomuto předpisu.

§4

Xxxxxxxxxxx České xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plněním xxxxxx kontrolních xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx") xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu xxxxxxxxx.

§5

zrušen

§5a

§5a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 155/2010 Sb.

§6

§6 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§7
(1) Inspektor xx xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxx až xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx xx xxx, xxxxxxxxxx včetně nákupu, xxxxxxx, prodeje xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 24) pro xxxxxxxx uvedené x §2, xxxx které xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, 25)
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx normám, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxx zjištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx nařízeného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx závadného zboží xx kontrolovaná xxxxx xxxxxxx doložit x xxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zejména xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx název xxxx obchodní xxxxx, xxxx xxxxx (jde-li x právnickou xxxxx) xxxx místo xxxxxxxxx (xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx) subjektu, xxxxx xxxxxxxxxxxx provedl, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x něm xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx opatřením xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxx je xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx s uloženým xxxxxxxxx. Xxxxxx námitky xxxxxx xxxxxxxx účinek. X xxxxxxxx námitkách xxxxxxxx bezodkladně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a pokud xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 uložil xxxxxxxxx xxxxxxxxxx inspektorátu, xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx x námitkách xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x je xxxxxxx.

§7x

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 490/2009 Sb.

§7x
(1) Inspektor xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zboží, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, 28) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx výrobků xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx bude xxxxxx x xxxxx zajištění, xxxxx zajištěných xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Inspektor xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobě.
(2) Xxxxx obchodní xxxxxxxx xx xxxxxxxxx uskladnit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, 28) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osoby. Xxxxxxxxxxxx xxxxx je povinna xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vydat. Xxxxxx-xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osobě xxxxxx. X xxxxxx xxxx odnětí sepíše xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx skladování xxxxx xxxxxxxxxxxx osoba, x xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx takovýchto výrobků xxxx zboží xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxx uhradit xxxxxxx xx xxxxxxxxxx výrobky, xxxxxxxx se xxxxxxx, xx výrobky xxxx xxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx 28) xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, 28) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx s uloženým xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušnému inspektorátu. Xxxxxxx xxxxxx odkladný xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x námitkách xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Písemné rozhodnutí x námitkách xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx neodpovídají xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, 28) trvá xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto x xxxxxx propadnutí nebo xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx, kdy xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx nebo zboží. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx výrobků xxxx xxxxx, x xxxxxxx xx prokáže, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, 28) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxx kontrolované xxxxx xxxxxxxxx výrobky xxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. O vrácení xxxxxx inspektor xxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx výrobků xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. 28) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxx xxxx. 29)
(6) Ředitel xxxxxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxx xxxx propadnuté výrobky xxxx xxxxx budou xxxxxxx, anebo xxxx-xx xxxxxxxxxx xxx humanitární xxxxx, může ředitel xxxxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx prováděné s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx životní xxxxxxx xxxx xxxx postiženo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdrojů.
(7) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx propadnuté xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, zničení xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx všichni tři xxxxxxx xxxxxx. Zničení xx provede na xxxxxx kontrolované xxxxx, xxxxx tyto xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, mohou být xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx organizace státu xxxx územních samosprávných xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx sociální xxxx nebo působících x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxx školství, 30) xxxx
x) jiné xxxxxxxxx xxxxx, 31) pokud xxxxxxx následující xxxxxxxx:

1. xxxxxx zřízeny xx xxxxxx xxxxxxxxx,

2. předmětem xxxxxx činnosti xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx x),

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoc xxxxxxx 2 xxxx, a

4. xxxxxx, xx nemají xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx na platbách xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x není-li xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx poskytnuty xxxxxxx xxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx závadné, xxxx bezpečné x xx xxxxxxx byly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx odstraněny x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx duševního xxxxxxxxxxx.
(10) X xxxxxxxxxx výrobku xxxx zboží x xxxxxxxxxxxx xxxxxx uzavře Xxxxx xxxxxxxx inspekce x přejímající organizace xxxxxxxx xxxxxxx, 32) xxxxx musí kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náležitostí xxxxxxxxx xxxx xxxx x množství poskytnutých xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx ustanovení x xxxxxxx xxxxxx xxx případ xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo zboží xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx, x jakému xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx smlouvy xxx xxxxx účel xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx poskytovány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx žádostí x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx potřeb. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vlastnictví, xxxxxx zničení a xxxxxxxxx označení podle xxxxxxxx 9 xxxxxxx xxxx zajistí xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zničení xxxxxx xxxxxxxx tříčlenná xxxxxx jmenovaná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jejímiž xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx všichni xxx xxxxxxx xxxxxx.
(11) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx prvky porušující xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx pouze k xxxxxxxxxxxx účelům xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x
x) přijmout opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.
(12) Česká xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx organizace xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx x povinností, x xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(13) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, prováděné Českou xxxxxxxx inspekcí, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x x odstranění x xxxxxxx xxxxx porušujících xxxxx xxxxxxxxx vlastnictví x jak s xxxx bylo prokazatelně xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. 33)

§7c

Ředitel xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 35), xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx společný xxxxx xxxxxxxxxxxx 36), rozhodnutím xxxxxx jednání xxxxxx.

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 160/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 2.7.2007

§8

(1) Na xxxxxxx xxxxxxxxxx porušení právní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx života xxxx xxxxxx spotřebitelů, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxx dvou prodejních xxxx provozních dnů xxxxxxxxxxxxx po dni xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx inspektor kontrolované xxxxx x xxxxxxxxxx x něm xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1, xx ředitel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xx xxxx, kdy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx ukládané xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx osobě.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, může xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účinek. X podaných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitel xxxxxxxxxxxx. Písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o námitkách xx doručuje xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx.

§9
(1) Ředitel xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx měřidla, xxxxx xxxxxxx podléhají, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, případně xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx výrobků x xxxxxx xxxxxxxxxx používání,
c) xxxxxx ostatní podmínky xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 x 2, pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx správní xxxx, xxxx
x) nesplní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
xxxxxx až xx výše 1 000 000 Xx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx jednoho xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx xx xxxx 2 000 000 Kč.
(2) Xxxxxxx inspektorátu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §7b xxxx. 11 x 13, pokutu xx do výše 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.
(3) Inspektor xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx za méně xxxxxxx porušení některé x xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxx až do xxxx 5&xxxx;000 Kč.
(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxx inspektorátu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 2 xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx uložit, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx 3 xxxx.
(5) Pokutu xxxxx xxxxxx tomu, xxx xxx xx totéž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx.

§10

xxxxxx

§11

§11 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 145/2000 Sb.

§12

(1) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, způsobu, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání.

(2) X xxxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxx rozhoduje ústřední xxxxxxx.

(3) Pokuty uložené xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xx splatná xx 30 dnů xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx pokuty.

(5) Xxxxxx xxxxxx Česká obchodní xxxxxxxx.

§13
(1) Česká obchodní xxxxxxxx při své xxxxxxxx spolupracuje
a) se xxxxxxxxx úřady x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti přenesené xxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx státními xxxxxx a institucemi, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 6) xx xxxxxx zvyšování xxxxxxx x bezpečnosti xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx informovanosti a xxxxxxxxx nežádoucího xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx příznivého xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sdruženími, xxxxx xxxxx xxxxxxx zvláštním xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) při své xxxxxxxx využívá xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx x osoby xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podklady, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxx, zejména xxx zjišťování příčin xxxxxxxxxx, poskytují xx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na jejichž xxxxxxx xx třeba xxxxxx xxxxxxxx, jež xxxx x pravomoci xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxx pracovních xxx xxx xxxxx xxxxx závazné xxxxxxxxxx, xxx přerušení xxxxxx xxxxxxxx xx důvodné x xxxx byla x xxxxxxxxxx případě xxxxxxx opatření, xxxx xx xxxxxxx lze xxxxxxx xx xxxxx.

§14

Xxxxx obchodní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx závažného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 tohoto xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxx živnostenskému xxxxx 7).

§15
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ozbrojených xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x souladu s xxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxx x obchodu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstvo xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§16

xxxxxx

§17
(1) Nestanoví-li tento xxxxx jinak, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.
(2) Pravomocná xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx přezkoumatelná soudem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§18
Xxxxx zákonem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx 8).

§19
Ustanovení zákona č. 122/1962 Sb., x státní zemědělské, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 31/1968 Xx., xxxxx xx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§20

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1987.

Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 240/1992 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon České xxxxxxx xxxx x. 64/1986 Sb., x Xxxxx obchodní inspekci, xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1992.

Xxxx x. x.

ČÁST OSMÁ

SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§26

(1) Xxxxxxxxxx zvláštních zákonů 9) týkající xx xxxxxxxx výroby x xxxxxxx potravin x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx nejsou xxxxx xxxxxxx dotčena.

(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§27

(1) Xxxxxxxxxx, který zahájil xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 nejpozději xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x uvedené xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx jakost x xxxxxxxxx nezávadnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx hygienické xxxxxx vydané xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x x dovozu potravin xxxxx dnem účinnosti xxxxxx xxxxxx pozbývají xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. V xxxx xxxxx pozbývají xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 10)

Xxxx xxxx xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 110/1997 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.1997

Informace

Tento právní xxxxxxx xxxxx účinnosti xxxx 1.1.1987.

Xxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx znění xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 425/92 Xx.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

22/97 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx od 1.9.97

110/97 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně x doplnění některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.9.97

189/99 Xx., x nouzových xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.11.99

71/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 22/97 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x o změně x xxxxxxxx některých xxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.4.2000

145/2000 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 64/86 Xx., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 634/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 63/86 Xx., o Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 110/97 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.9.2000

102/2001 Xx., x xxxxxx bezpečnosti xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx)

x účinností xx 1.7.2001

321/2001 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 64/86 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.1.2002

205/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 22/97 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností od 1.10.2002 x výjimkou xxxxx §2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)

309/2002 Xx., o změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (služební xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2005, xxxxxxx x. 626/2004 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2007, xxxxxxx x. 531/2006 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2009, xxxxxxx x. 381/2008 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2012 a xxxxxxx x. 445/2011 Sb. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2015)

226/2003 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 22/97 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx výrobky a x xxxxx a xxxxxxxx některých xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 64/86 Xx., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 505/90 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 61/88 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

281/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., a xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 123/2003 Xx.

x xxxxxxxxx xx 28.8.2003

439/2003 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 64/86 Xx., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/92 Xx., o ochraně xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.12.2003

626/2004 Sb., x změně některých xxxxxx x xxxxxxxxxx xx realizaci xxxxxxx xxxxxxxxx financí x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 10.12.2004

444/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 531/90 Xx., x územních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

229/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 634/92 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 29.5.2006

531/2006 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.12.2006

160/2007 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx

x účinností od 2.7.2007

36/2008 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 634/92 Xx., x ochraně spotřebitele, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 40/95 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx č. 468/91 Xx., x xxxxxxxxxxx rozhlasového a xxxxxxxxxxx vysílání, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 12.2.2008

381/2008 Xx., kterým se xxxx zákon x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x o xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 20.10.2008

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

490/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady, xxxxxx xx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx a xxxxx nad xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

145/2010 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

155/2010 Xx., kterým xx xxxx některé zákony xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

219/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 191/99 Xx., x opatřeních xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx vývozu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 64/86 Xx., x Xxxxx xxxxxxxx inspekci, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 634/92 Sb., o xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.8.2011

445/2011 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o odměňování xxxxxx zaměstnanců a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2011

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x dalších xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

18/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

407/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

308/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2013

64/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.5.2014

250/2014 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

267/2014 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 31.12.2014

378/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2015 x výjimkou xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.2.2016

258/2016 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2016

452/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 13.1.2017

65/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 31.5.2017

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx x zákona x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

264/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 64/1986 Xx., o Xxxxx obchodní inspekci, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 634/1992 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2017

238/2020 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 634/1992 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2020

261/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 505/1990 Sb., x xxxxxxxxxx.
Xxxxx č. 142/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx.
3) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x cenách, xx znění xxxxxx x. 135/1994 Sb.
4) §17 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxxxxx xxxxx České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 53/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxx.

6) Xxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx občanů, xx xxxxx zákona x. 300/1990 Xx.
7) Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 570/1991 Sb., x živnostenských xxxxxxx.
8) Xxxx. xxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx o xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 30/1968 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx x. 84/1987 Xx.), xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 63/1986 Sb., x Xxxxx zemědělské x xxxxxxxxxxxxx inspekci, xxxxx č. 87/1987 Sb., o xxxxxxxxxxx péči, xx xxxxx xxxxxx č. 239/1991 Xx., xxxxx č. 526/1990 Sb., o xxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 61/1992 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
9) Xxxx. xxxxx č. 87/1987 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 634/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 303/1993 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
10) §25 xxxx. 1 vyhlášky Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 45/1966 Xx., x xxxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx životních xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 505/1990 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 119/2000 Xx.
12) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x o změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 71/2000 Xx.
13) §8 xxxxxx č. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 145/2000 Xx.
14) §8 xxxx. 2 xxxxxx x. 634/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 145/2000 Sb.
Zákon č. 191/1999 Sb., x opatřeních týkajících xx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 121/2000 Sb.
15) Xxxxxxxxx §11 xxxxxx x. 22/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 71/2000 Xx., xxxxx č. 36/1967 Sb., x znalcích x xxxxxxxxxxxx.
16) Například xxxxx č. 634/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 22/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 71/2000 Xx.

17) Například xxxxx č. 634/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Xxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx finančních orgánech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
19) Zákon č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
20) Xxxxx č. 102/2001 Sb., o obecné xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx).
21) Xxxxx č. 321/2001 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx zákona č. 64/1986 Xx.
22) §12 xxxx. x) xxxxxx x. 123/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.
23) §53 xxxx. 5 zákona x. 218/2002 Xx., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx zákon).
24) Xxxxxxxxx xxxxx č. 634/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 22/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x. 17/2003 Xx., kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx napětí.
25) Xxxxxxxxx §13 xxxxxx x. 22/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 71/2000 Xx. x xxxxxx x. 205/2002 Xx.
26) Například §5 xxxxxxxx xxxxx x. 17/2003 Xx.

27) Xxxxx č. 123/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx vlády č. 181/2001 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxxxx prostředky, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Nařízení xxxxx č. 191/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx technické xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 286/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.

28) §8 xxxx. 2 x §7b xxxxxx č. 634/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon č. 191/1999 Sb., x xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxx, vývozu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx porušujícího xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) Xxxxx č. 219/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx vystupování v xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

30) Xxxxxxxxx zákon č. 114/1988 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 182/1991 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx o sociálním xxxxxxxxxxx x zákon Xxxxx národní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 109/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x preventivně xxxxxxxx péči xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx dalších xxxxxx, vyhláška č. 242/1991 Sb., x xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx xxxxxxxxxxx okresními xxxxx a xxxxxx.

31) Xxxxxxxxx xxxxx č. 248/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 227/1997 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 210/2002 Xx., xxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx občanů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

32) §51 občanského xxxxxxxx.

33) Xxxxxxxxx xxxxx č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 2006/2004 x xxxxxxxxxx xxxx vnitrostátními orgány xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx).
35) Xx. 3 xxxx. b) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 2006/2004 o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonů xx ochranu zájmů xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
36) Čl. 3 písm. k) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 2006/2004 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx dodržování zákonů xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx spotřebitele).
37) Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx.

38) §5 xxxxxx x. 634/1992 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 36/2008 Xx.