Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
31982R3618 Nařízení rady (EHS) č. 3618/82 ze dne 21. prosince 1982 o používání rozhodnutí Smíšeného výboru EHS – Norsko č. 3/82, kterým se mění protokoly 1 a 2 k dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a uvedeným státem R P
31982R3510 Nařízení Komise (EHS) č. 3510/82 ze dne 23. prosince 1982, kterým se stanoví vyrovnávací koeficienty vztahující se na tuňáky R P
31982R3402 Nařízení Komise (EHS) č. 3402/82 ze dne 17. prosince 1982 o zařazení zboží do položky 38.19 X společného celního sazebníku R P
31982R2152 Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2152/82 ze dne 28. července 1982, kterým se mění nařízení (Euratom, ESUO, EHS) č. 549/69, kterým se stanoví kategorie úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství, na které se vztahují ustanovení článku 12, čl. 13 druhého pododstavce a článku 14 Protokolu o výsadách a imunitách Společenství R P
31982R2151 Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2151/82 ze dne 28. července 1982, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68, kterým se stanoví podmínky a postup pro uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství R P
31982R1979 Nařízení Komise (EHS) č. 1979/82 ze dne 19. července 1982, kterým se stanoví analytická metoda pro určování obsahu sušiny ve šťávě z rajčat pro účely poznámky 4 ke kapitole 20 společného celního sazebníku R P
31982R1964 NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1964/82 ze dne 20. července 1982, kterým se stanoví podmínky pro poskytování zvláštních vývozních náhrad pro některé druhy vykostěného hovězího masa R P
31982R1859 Nařízení Komise (EHS) č. 1859/82 ze dne 12. června 1982 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmu zemědělských podniků R P
31982R1658 Nařízení Rady (EHS) č. 1658/82 ze dne 10. června 1982, kterým se nařízení (EHS) č. 1107/70 o poskytování podpor dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách doplňuje o ustanovení o kombinované dopravě R P
31982R1534 Nařízení Rady (EHS) č. 1534/82 ze dne 25. května 1982 o používání rozhodnutí Smíšeného výboru EHS-Švýcarsko č. 5/81, kterým se mění protokoly 1 a 2 k dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a uvedeným státem R P
31982R1532 Nařízení Rady (EHS) č. 1532/82 ze dne 25. května 1982 o používání rozhodnutí Smíšeného výboru EHS-Norsko č. 5/81, kterým se mění protokoly 1 a 2 k dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a uvedeným státem R P
31982R1531 Nařízení Rady (EHS) č. 1531/82 ze dne 25. května 1982 o používání rozhodnutí Smíšeného výboru EHS-Island č. 5/81, kterým se mění protokoly 1 a 2 k dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a uvedeným státem R P
31982L0953 Směrnice Komise ze dne 15. prosince 1982, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 79/622/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (statické zkoušky) (82/953/EHS) R P
31982L0894 Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1982 o hlášení chorob zvířat ve Společenství (82/894/EHS) R P
31982L0891 Šestá směrnice Rady ze dne 17. prosince 1982, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o rozdělení akciových společností (82/891/EHS) R P
31982L0890 Směrnice Rady ze dne 17. prosince 1982, kterou se mění směrnice o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kolových zemědělských nebo lesnických traktorů (82/890/EHS) R P
31982L0883 Směrnice Rady ze dne 3. prosince 1982 o postupech monitorování životního prostředí ovlivněného vypouštěním odpadů z průmyslu oxidu titaničitého a dozoru nad ním (82/883/EHS) R P
31982L0828 Směrnice Rady ze dne 3. prosince 1982, kterou se potřetí mění směrnice 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (PCT) (82/828/EHS) R P
31982L0806 Směrnice Rady ze dne 22. listopadu 1982, kterou se podruhé mění směrnice 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (benzen) (82/806/EHS) R P
31982L0714 Směrnice Rady ze dne 4. října 1982, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby (82/714/EHS) R P