Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32021R1239R(01) Oprava nařízení Rady (EU) 2021/1239 ze dne 29. července 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2019/1919, (EU) 2021/91 a (EU) 2021/92, pokud jde o některá rybolovná práva pro rok 2021 ve vodách Unie a mimo Unii R P
32021L0647R(01) Oprava směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/647 ze dne 15. ledna 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití některých sloučenin olova a šestimocného chromu v elektrických a elektronických iniciátorech výbušnin pro civilní (profesionální) použití R P
32020R2153R(01) Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2153 ze dne 7. října 2020, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2017/1939, pokud jde o kategorie operativních osobních údajů a kategorie subjektů údajů, jejichž operativní osobní údaje může Úřad evropského veřejného žalobce zpracovávat v seznamu spisů R P
32020R2148R(01) Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2148 ze dne 8. října 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 139/2014, pokud jde o bezpečnost dráhy a letecká data R P
R 32020R2034R(01) - Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2034 ze dne 6. října 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014, pokud jde o společný evropský systém klasifikace rizik R P
32019R2199R(02) Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2199 ze dne 17. října 2019, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití R P
32019D1815R(01) Oprava rozhodnutí Rady (EU) 2019/1815 ze dne 24. října 2019 o jmenování dvou členů a tří náhradníků Výboru regionů, navržených Republikou Slovinsko R P
32020D1650R(01) Oprava prováděcího rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1650 ze dne 6. listopadu 2020, kterým se provádí rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vůči Bělorusku R P
32020R1648R(01) Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) 2020/1648 ze dne 6. listopadu 2020, kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku R P
32020D1436R(01) Oprava prováděcího rozhodnutí Rady (EU) 2020/1436 ze dne 12. října 2020, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES Německu povoluje uplatňovat sníženou sazbu daně na elektřinu dodávanou přímo plavidlům v kotvištích přístavů R P
32020D1410R(01) Oprava nařízení Rady (EU) 2020/1410 ze dne 25. září 2020 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na 66. zasedání Výboru pro harmonizovaný systém Světové celní organizace, pokud jde o plánované přijetí stanovisek k sazebnímu zařazení, rozhodnutí o sazebním zařazení, změn vysvětlivek k harmonizovanému systému nebo jiných pokynů k výkladu harmonizovaného systému a doporučení potřebných k zajištění jednotného výkladu harmonizovaného systému podle úmluvy o harmonizovaném systému R P
32020D1312R(01) Oprava rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1312 ze dne 21. září 2020, kterým se mění rozhodnutí 2013/798/SZBP o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice R P
32020R1276R(01) Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/1276 ze dne 11. září 2020, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky bromoxynil a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 R P
32020D1188R(01) Oprava prováděcího rozhodnutí Rady (EU) 2020/1188 ze dne 6. srpna 2020 o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů ve Spojeném království R P
32020R1175R(01) Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/1175 ze dne 7. srpna 2020 o povolení L-cystein-hydrochloridu monohydrátu z fermentace pomocí Escherichia coli KCCM 80180 a Escherichia coli KCCM 80181 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat R P
32020D1146R(01) Oprava prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2020/1146 ze dne 31. července 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1956, pokud jde o harmonizované normy pro některé spotřebiče pro domácnost, tepelné pojistky, zařízení v kabelových sítích pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby, jističe, zařízení pro zhášení oblouku a obloukové svařování, instalační spojky určené k trvalému spojení v pevné instalaci, transformátory, tlumivky, napájecí zdroje a jejich kombinace, systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením, kabelové vázací spony a vedení kabelů, přístroje řídicích obvodů, spínací ústrojí, nouzové osvětlení, elektronické obvody používané ve svítidlech a výbojové světelné zdroje R P
32020R1085R(01) Oprava nařízení Komise (EU) 2020/1085 ze dne 23. července 2020, kterým se mění přílohy II a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlorpyrifos a chlorpyrifos-methyl v některých produktech a na jejich povrchu R P
32020R0784R(02) Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/784 ze dne 8. dubna 2020, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021, pokud jde o zařazení perfluoroktanové kyseliny (PFOA), jejích solí a sloučenin příbuzných PFOA R P
32020R0730R(01) Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) 2020/730 ze dne 3. června 2020, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice R P
32020R0706R(01) 32020R0706R(01)- Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/706 ze dne 26. května 2020, kterým se po třísté čtrnácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá R P