Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Oprava xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2020/2148 xx xxx 8. xxxxx 2020, xxxxxx se xxxx nařízení (XX) x. 139/2014, xxxxx xxx o bezpečnost xxxxx x letecká xxxx

(Xxxxxx xxxxxxx Evropské X 428 xx xxx 18. prosince 2020)

Xxxxxx, xxxxxx 10 xxxxx nařízení:

místo:

„kterým se xxxx xxxxxxxx (XX) x. 139/2014, pokud xxx x bezpečnost xxxxx a xxxxxxx xxxx“,

xx xxx:

„xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (XX) x. 139/2014, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x letecká xxxx“.

Xxxxxx 10, 3. xxx xxxxxxxxxx:

xxxxx:

„(3)

Xxxxxxxxxx dráhy xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx organizací xxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „XXXX“). Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dráhy představují xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx úrovni. Xxxxxxxx (XX) x. 139/2014 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxx počet xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx událostí xxxxxxxxxxxxx x bezpečností dráhy, xxxx xxxx například xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxx.“,

xx být:

„(3)

Dráhová xxxxxxxxxx (xxxxxx safety) xx jednou x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx výskytu xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „XXXX“). Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx (XX) x. 139/2014 xx xxxxx mělo xxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxx počet nehod xxxxxxxxxxxxx x dráhovou xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx nichž xxxxx k narušení xxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x dráhovou xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx dráhy, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x dráhy.“

Strana 11, 11. bod xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx:

xxxxx:

„(11)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx bezpečnosti xxxxx x k poškození xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx vozidel, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx x přehledová xxxxxxxx.“,

xx xxx:

„(11)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx týkajícím xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rovněž xxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx vozidel, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

Xxxxxx 11, 14. xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx:

xxxxx:

„(14)

Xxxxxxxxxxx nehod a xxxxxxx incidentů xxxxx xxxxxxx xxxxxxx naznačuje, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x poškození xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nedostatečná xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx.“,

xx xxx:

„(14)

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx incidentů xxxxx xxxxxxx letadel xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k poškození xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx letadla x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osvětlení xxxxxxxx xxxxxxx x noci.“

Strana 14, příloha, xxx 1 xxxx. x), xxxxxx se x xxxxxxx X xxxxxxxx (XX) x. 139/2014 xxxxxxxx xxxx 6a, 6x x 6x, xxx 6x xxxxx xxxxxxx:

xxxxx:

„–

XXX, xxxxxx xxxx (xxxxxxxxxx) x xxxxxxx (xxxxxxxxxxx),“

xx být:

„–

AIP, xxxxxx xxxx (xxxxxxxxxx) x xxxxxxx (supplements),“.

Strana 14, xxxxxxx, bod 1 xxxx. f), xxxxxx xx v xxxxxxx X nařízení (XX) x. 139/2014 xxxxxxxx xxxx 24a x 24x, xxx 24x:

xxxxx:

„24x)

„„xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osvětlení“ xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx instalace xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a systém xx xxxxxxxx použitelný;“,

má xxx:

„24x)

„„xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx“ xx rozumí xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx provozně xxxxxxxxxx;“.

Xxxxxx 16, příloha, xxx 1 písm. x), kterým se x xxxxxxx X xxxxxxxx (XX) x. 139/2014 xxxxxxxxx xxx 47, xxxxx, xxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxx:

xxxxx:

„–

xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx dráhy x xxxxxxxxx přiblížení,

referenční kód xxxxxxx,

xxxxxx provozu xxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kódového písmene xxxxxxx,

xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx (ano/ne),“

má xxx:

„–

xxxx xxxxxxxxxx x přistávacích xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ploše (xxx/xx),“.

Xxxxxx 18, xxxxxxx, xxx 3 xxxx. x), xxxxxx xx x xxxxxxx IV xxxxxxxx (XX) x. 139/2014 nahrazuje xxx XXX.XXX.X.010, písm. c) xxx 2:

xxxxx:

„2)

xxx x xxxxxxxxxx dat nedocházelo x xxxxxxxxx x xxxxx fázi xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx podle potřeby xxxxxxxx xxxxx procesy xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxx zajistit xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx;“,

xx xxx:

„2)

xxx x xxxxxxxxxx dat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx a bylo xxxxx podle potřeby xxxxxxxx xxxxx procesy xxx řešení možných xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zajistit xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx;“.

Xxxxxx 19, xxxxxxx, xxx 3 xxxx. x), xxxxxx se x příloze IV xxxxxxxx (XX) x. 139/2014 doplňují body XXX.XXX.X.020 xx XXX.XXX.X.055, xxx ADR.OPS.A.040 xxxx. x):

xxxxx:

„x)

xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x důležitých leteckých xxxxxx.“,

xx xxx:

„x)

xxxx přednostně xxxxxx chyby x xxxxxxxxxx x význačných xxxxxxxxx xxxxxx.“

Xxxxxx 20, xxxxxxx, xxx 3 xxxx. x), xxxxxx xx v xxxxxxx XX xxxxxxxx (EU) x. 139/2014 doplňují xxxx XXX.XXX.X.020 až XXX.XXX.X.055, xxx XXX.XXX.X.055:

xxxxx:

„Xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx dat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx nástroje x xxxxxxxx používané x xxxxxxx xxxx automatizaci xxxxxxxxxx leteckých xxx xxxxxx své funkce, xxxx by xx xxxx xxxxxxxxxx dopad xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx.“,

xx xxx:

„Xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (XXX) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx x software xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnily xxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx dat.“

Strana 20, xxxxxxx, bod 3 xxxx. x), xxxxxx xx x xxxxxxx XX xxxxxxxx (XX) x. 139/2014 xxxxxxxx xxx XXX.XXX.X.057, xxxx. x) xxx 1 xxxxxx x):

xxxxx:

„x)

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zřízení, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx znalost xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx provozem;“,

má xxx:

„x)

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxxx xxxx postupů, xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx znalost je xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx;“.

Xxxxxx 20, příloha, bod 3 písm. x), xxxxxx xx v xxxxxxx XX xxxxxxxx (XX) č. 139/2014 xxxxxxxx xxx XXX.XXX.X.057, xxxx. x) bod 6:

xxxxx:

„6)

xxxxxxxxx nebo obnovení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osvětlení xxxxxx;“,

xx xxx:

„6)

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;“.

Xxxxxx 21, xxxxxxx, xxx 3 xxxx. x), xxxxxx xx v xxxxxxx XX xxxxxxxx (XX) č. 139/2014 xxxxxxxx xxx XXX.XXX.X.057, xxxx. b) xxxx 10, 11 x 12:

xxxxx:

„10)

xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx označujících xxxxxxxx leteckého xxxxxxx xxxx jejich xxxxxx xx xxxxxxx;

11)

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx představení x xxxxxxxxxxx xxxxxx x okolí xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xx zhoršení xxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

12)

xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx či xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu x xxxxxxxxxx vzletu/stoupání, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx;“,

xx být:

„10)

zřízení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx označujících xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx opětné uvedení xx xxxxxxx;

11)

xxxxxxxxx laserová xxxxxxxxxx, laserová xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x okolí xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xx zhoršení xxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

12)

xxxxxxxx xxxx odstranění xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx provoz x prostorech xxxxxx/xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx přiblížení, prostoru xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx;“.

Xxxxxx 21, xxxxxxx, xxx 3 písm. x), xxxxxx se x příloze IV xxxxxxxx (XX) x. 139/2014 doplňuje xxx XXX.XXX.X.057, xxxx. c) xxxx 4 x 5:

xxxxx:

„4)

xx tří xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx XXXXX s xxxxxxx xxxxx trvání xxxx informace xxxxxxxx x XXXXX xxxxxxxx xx dodatku AIP;

5)

se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXXXX, když xxxxxx XXXXX x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx delší xxx xxx měsíce; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx byly xxxxxxxxxx x dodatku XXX.“,

xx xxx:

„4)

xx xxx xxxxxx od vydání xxxxxxx zprávy NOTAM x xxxxxxx xxxxx xxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxx x NOTAM xxxxxxxx xx xxxxxxx XXX;

5)

xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXXXX, xxxx xxxxxx XXXXX s xxxxxxxxxxx koncem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx období xxxxx xxx xxx xxxxxx; x xxxxxxx případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajistí, xxx xxxx informace xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx AIP.“

Strana 22, xxxxxxx, xxx 3 xxxx. c), xxxxxx xx x xxxxxxx XX xxxxxxxx (XX) x. 139/2014 xxxxxxxx xxx ADR.OPS.A.057, xxxx. x) xxx 10:

místo:

„10)

vytvořená xxxxxx XXXXX xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx odkazy xx XXX nebo xxxxxxx XXX;“,

xx xxx:

„10)

xxxxxxxxx xxxxxx XXXXX obsahující xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vhodné odkazy xx XXX xxxx xxxxxxx XXX;“.

Xxxxxx 23, xxxxxxx, xxx 3 xxxx. x), xxxxxx xx x xxxxxxx XX nařízení (XX) x. 139/2014 xxxxxxxx xxx XXX.XXX.X.065, xxxx. x):

xxxxx:

„x)

Xxxxxx tření se xxxxxxx.“,

xx xxx:

„x)

Xxxxxxxx hodnoty xxxxx se xxxxxxx.“

Xxxxxx 31, příloha, bod 3 písm. m), xxxxxx xx x xxxxxxx XX xxxxxxxx (XX) x. 139/2014 xxxxxxxx xxxx XXX.XXX.X.026, XXX.XXX.X.027, XXX.XXX.X.028 a XXX.XXX.X.029, xxx ADR.OPS.B.028 xxxx. d):

místo:

„d)

vytvoří x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx přiměřené xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx;“,

xx xxx:

„x)

xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx provádějící xxxxxxx, stanovištěm xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které jsou xxxxxx xxx vlečení;“.

Strana 34, xxxxxxx, xxx 3 xxxx. x), xxxxxx se v xxxxxxx XX xxxxxxxx (XX) x. 139/2014 xxxxxxxx body XXX.XXX.X.036 x ADR.OPS.B.037, xxx XXX.XXX.X.036 xxxx. x) xxx 4:

místo:

„4)

vytvoří xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxx na xxxxxxxxxxx, xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která je xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“,

xx být:

„4)

vytvoří xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx jak xx preventivní, xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“

Xxxxxx 36, xxxxxxx, xxx 3 písm. v), xxxxxx se v xxxxxxx XX xxxxxxxx (XX) x. 139/2014 xxxxxxxxx xxxx ADR.OPS.C.010 x XXX.XXX.X.015, bod XXX.XXX.X.015 písm. b):

místo:

„b)

Provozovatel xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x nápravné xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx letiště xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x řízení xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx:“,

xx xxx:

„x)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vytvoří x provádí xxxxxxx xxxxxxxxxxx a nápravné xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx letiště tak, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, takto:“.