Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32021R0166 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/166, ze dne 10. února 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1368, pokud jde o prodloužení vnitrostátních programů v odvětví včelařství R P
32019R0289 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/289 ze dne 19. února 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 702/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem (Text s významem pro EHP) R P
32014R0702 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem R P
32013R1114 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1114/2013 ze dne 7. listopadu 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1857/2006, pokud jde o dobu jeho použitelnosti R P
32013R0929 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 929/2013 ze dne 26. září 2013, kterým se mění příloha VIII nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky R P
32002R1999 Nařízení Komise (ES) č. 1999/2002 ze dne 8. listopadu 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2019/93 pro zvláštní režim podpor pro vinice ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři R P
31975R1031 Nařízení Komise (EHS) č. 1031/75 ze dne 17. dubna 1975, kterým se stanoví rozhodná skutečnost, při níž se podpora pro bavlníková semena stává splatnou R P