Animace načítání

Stránka se připravuje...


32019R0289
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/289 ze dne 19. února 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 702/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem (Text s významem pro EHP)
2019
289
19.02.2019
Nařízení
3
R
Vnitrostátní podpory (03.10.10), Státní podpory a jiné subvence (08.60)