Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXX (XX) 2019/289

xx xxx 19. xxxxx 2019,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 702/2014, xxxxxx xx v souladu x xxxxxx 107 x 108 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v odvětvích xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx trhem

(Xxxx x významem pro XXX)

XXXXXXXX XXXXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx xx. 108 xxxx. 4 xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx (EU) 2015/1588 xx xxx 13. xxxxxxxx 2015 x xxxxxxx článků 107 a 108 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státní xxxxxxx (1), a zejména na xx. 1 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xx zveřejnění předlohy xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 6 x xx. 8 xxxx. 2 xxxxxxxx (EU) 2015/1588 (2),

po xxxxxxxxxx s Poradním výborem xxx xxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxx Komise (XX) x. 702/2014 (3) prohlašuje, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx z povinnosti xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 107, 108 x 109 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx jen „Xxxxxxx“) se vztahují xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1305/2013 (4), x xxxxxxxx plateb a doplňkového xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 42 Smlouvy.

(3)

Xxxxx článku 42 Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podpory xxxxxxxxxx na podporu xxxxxxx venkova xxxxxxxx xx výroby, xxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4)

Xxxxxxxx státní xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx podporu xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které nespadají xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx 42 Smlouvy, x xx xxx na část xxxxxxxxxxxxxxxxx z Evropského xxxxxxxxxxxx xxxxx pro rozvoj xxxxxxx (XXXXX), xxx xx doplňkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) x. 702/2014 xxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxxx (EU) č. 1305/2013 x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podpory Unie x xxxx 2014 s cílem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx venkovských xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 702/2014 x x xxxxxxxx (XX) x. 1305/2013 xx xxxxxxxxx xxxxxxx v platnost nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/2393 (5) dne 1. xxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx (XX) č. 1305/2013, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) č. 702/2014.

(7)

X xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 32, 33, 35, 38 xx 41 x 44 xx 48 xxxxxxxx (XX) č. 702/2014 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1305/2013. Xx xxxxx xxxxxx přizpůsobit xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx zachována xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(8)

Xxxxxxxxxx xx. 1 xxxx. 5 xxxx. a) a b) xx xxxx xxx xxxxxxx xx souladu x xx. 1 odst. 4 xxxx. x) x x) nařízení Xxxxxx (XX) x. 651/2014 (6), xx znění xxxxxxxx (XX) 2017/1084 (7).

(9)

Xxxxxxxx (XX) x. 702/2014 xx proto xxxx být xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx změněno,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx (XX) x. 702/2014 xx xxxx takto:

1)

X xx. 1 xxxx. 5 se písmena x) x x) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx nevylučují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členským xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx uvedený x xxxxxxx a)“;

2)

X xx. 6 xxxx. 5 xx doplňuje xxxx xxxxxxx x), které xxx:

„x)

xxxxxxx xx účast xxxxxxxxx xxxxxxxxx v režimech xxxxxxx bavlny a potravin, xxxxx xxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 48.“;

3)

Xxxxxx 32 se xxxx xxxxx:

x)

x xxxx. 8 prvním xxxxxxxxxxx xx úvodní část xxxxxxxxx tímto:

„X xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx podpora xxxxxxxxxxx ve formě xxxxxxxxxx nástrojů, xxxxxxx xxxxxxx na zalesnění x xxxxxxxx xxxx související x xxxxxxxxxxxx operacemi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:“;

x)

x xxxxxxxx 9 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, který zní:

„První xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx poskytována xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“;

4)

Článek 33 se mění xxxxx:

x)

x xxxxxxxx 4 se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxxx pro zemědělsko-lesnické xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx založení, regeneraci xxxx obnovu xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx a roční xxxxxx xx xxxxxx.“;

b)

x xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx tímto:

„S výjimkou xxxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx nástrojů, xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx operacemi xxxxxxxxxxx způsobilé náklady:“;

c)

v odstavci 6 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„7.   Xxxxxxxxx mohou xxx následující xxxxxxx xx xxxxxxxx, regeneraci xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxxx na výsadbu xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, skladování a ošetření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx prevenci a ochranu;

x)

náklady xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx;

x)

ostatní xxxxxxx xxxxx související se xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx systému, xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx založení systému, xxxxxx xxxx, její xxxxxxxx x xxxxxxx;

x)

xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx pastevního xxxxxxx;

x)

xxxxxxx xx nezbytné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx systému, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx;

x)

náklady na xxxxxxxxx xxxxxxx v prvním xxxx po založení, xxxxxxxxxx xxxx obnovu xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx.“;

x)

V odstavci 9 xx xxxxxx část xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx stromů xxxxxxxxxx xx xxxxxx s přihlédnutím x:“;

x)

x xxxxxxxx 11 xx xxxxxxx a) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

80 % xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a nákladů xx založení, regeneraci x xxxxxx, uvedených v odstavcích 5 x 7; x“;

5)

Xxxxxx 35 xx xxxx xxxxx:

x)

x xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx druhý xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„První xxxxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx ve formě xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“;

b)

x xxxx. 6 prvním xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„X xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:“;

c)

v odstavci 7 xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„X xxxxxxxx případů, xxx xx podpora xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx uvedené x xxxx. 6 xxxx. x) a b) xxxxxxxxxxx s nájemními smlouvami, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx refinancování, xxxxxxx xxxxxxx a náklady na xxxxxxxxx, nepovažují xx xxxxxxxxx xxxxxxx.“;

6)

v článku 38 xx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx:

x)

x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx:

„Xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx se čtvrtý xxxxxxxxxxx, který xxx:

„Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x XXXXX xxxx udílena xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx podpoře, a která xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx zahrnovat xxxx xxxxxxxxx náklady xxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx. 3 xxxx. x), za xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx plně xxxxxxxxx xxxxx nařízení (XX) x. 1305/2013 x xx xx xxxxxxx totožná s příslušným xxxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxx schváleným podle xxxxxx nařízení.“;

7)

X xx. 39 odst. 4 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, který xxx:

„Podpora, xxxxx je xxxxxxxxxxxxxxxx x XXXXX xxxx je xxxxxxx jako doplňkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx podpory, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedeným x xx. 65 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) č. 1305/2013.“;

8)

Článek 40 xx xxxx xxxxx:

x)

x xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx ve formě xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

v odstavci 6 xx úvodní část xxxxxxxxx tímto:

„X xxxxxxxx případů, xxx je podpora xxxxxxxxxxx xx formě xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokrývá xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:“;

x)

x xxxxxxxx 7 se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„X xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxx poskytována xx formě xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxx náklady xxxxxxx x xxxx. 6 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jako xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.“;

9)

Xxxxxx 41 xx xxxx xxxxx:

x)

x xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx druhý xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„První xxxxxxxxxxx se nevztahuje xx xxxxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx finančních nástrojů.“;

x)

X xxxxxxxx 6 se úvodní xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„X xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nástrojů, xxxxxxx podpora xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:“;

c)

v odstavci 7 xx první xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto:

„S výjimkou xxxxxxx, xxx xx podpora xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxx xxxxxxx než xxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 6 xxxx. x) a b) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jsou marže xxxxxxxxxxxxx, úrokové xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a náklady xx xxxxxxxxx, nepovažují za xxxxxxxxx náklady.“;

x)

v odstavci 9 xx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„X xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx podpora xxxxxxxxxxx xx xxxxx finančních xxxxxxxx, xxxxx následující xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx energii x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx energie, xxxxxx dodržovat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xx zařízení, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx podporu, xxxxx xx nevyužívá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxx xxxxx;

x)

podpora xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx omezena xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx platná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v právních xxxxxxxxxx Unie, xxxxxx xx. 17 odst. 2 xx 6 xxxxxxxx 2009/28/XX.“;

10)

Článek 44 xx xxxx xxxxx:

x)

x xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx druhý xxxxxxxxxxx, xxxxx zní:

„Xxxxx xxxxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

V odstavci 7 xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„X xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx podpora xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx následující xxxxxxxxx xxxxxxx:“;

x)

x xxxxxxxx 8 se xxxxx xxxxxxxxxxx nahrazuje xxxxx:

„X xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxx poskytována xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se jiné xxxxxxx než xxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 7 písm. x) x x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx náklady xx xxxxxxxxxxxxx, režijní xxxxxxx x xxxxxxx xx pojištění, xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx.“;

11)

Xxxxxx 45 xx xxxx takto:

x)

x xxxxxxxx 6 xx doplňuje třetí xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Doba xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx pět xxx.“;

x)

x xxxxxxxx 7 xx xxxxx pododstavec xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.“;

12)

X xx. 46 xxxx. 5 xx xxxxx xxxx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx x xx. 65 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) x. 1305/2013.“;

13)

v článku 47 se xxxxxxxx 3 mění xxxxx:

x)

x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx druhá xxxx:

„Xxxxxxxxxxxxxx, xxx byla xxxxxxxxxxxxx x xxxxx demonstrační xxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxx x xx jejím xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx se xxxx xxxxx pododstavec, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx demonstračních programů, xxxxx je xxxxxxxxxxx xx formě xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx způsobilé náklady xxx xx, xxxxx xxxx uvedené v odst. 4 xxxx. b), za xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1305/2013.“;

14)

Xxxxxx 48 xx xxxx takto:

a)

xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xxxxx:

„1.   Xxxxxxx xx novou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zemědělců, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx a střední xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx potravin xxxx xx xxxxxx účast x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx v předchozích xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx trhem xx xxxxxx čl. 107 xxxx. 3 xxxx. x) Xxxxxxx x xx vyňata x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 108 xxxx. 3 Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 7 xxxxxx xxxxxx a v kapitole X xxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

x xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Pokud počáteční xxxxx v režimu jakosti xxxxxx xxxx podáním xxxxxxx o podporu, sníží xx xxxxxxxxx doba xxxx xxx o počet xxxx, které uplynuly xxxx xxxxxxxxx účastí x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.“.

Xxxxxx 2

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v celém xxxxxxx x xxxxx použitelné ve xxxxx xxxxxxxxx státech.

X Xxxxxxx xxx 19. února 2019.

Xx Xxxxxx

xxxxxxxx

Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX


(1)  Úř. věst. L 248, 24.9.2015, x.&xxxx;1.

(2)  Úř. věst. C 421, 21.11.2018, x.&xxxx;1.

(3)  Nařízení Xxxxxx (XX) x.&xxxx;702/2014 xx dne 25.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014, xxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 107 x&xxxx;108 Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx prohlašují xxxxxx kategorie podpory x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a lesnictví x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s vnitřním xxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;193, 1.7.2014, x.&xxxx;1).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1305/2013 xx xxx 17. prosince 2013 x&xxxx;xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pro rozvoj xxxxxxx (XXXXX) a o zrušení xxxxxxxx Xxxx (XX) x.&xxxx;1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, x.&xxxx;487).

(5)  Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) 2017/2393 xx dne 13. prosince 2017, xxxxxx xx mění xxxxxxxx (XX) č. 1305/2013 x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx (EZFRV), (XX) x.&xxxx;1306/2013 o financování, řízení x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx, (XX) x.&xxxx;1307/2013, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx zemědělcům x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (EU) x.&xxxx;1308/2013, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zemědělskými xxxxxxxx, x&xxxx;(XX) x.&xxxx;652/2014, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zdraví x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;350, 29.12.2017, s. 15).

(6)  Nařízení Komise (EU) x.&xxxx;651/2014 ze dne 17.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014, xxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx s články 107 x&xxxx;108 Xxxxxxx prohlašují xxxxxx kategorie xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;187, 26.6.2014, x.&xxxx;1).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise (XX) 2017/1084 ze xxx 14.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2017, kterým xx xxxx xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;651/2014, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, prahové xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxxxx a zachování xxxxxxxxxx xxxxxxxx a pro xxxxxxx xx xxxxxxxxx a multifunkční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a režimy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxx se nařízení (XX) č. 702/2014, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (Úř. věst. L 156, 20.6.2017, x.&xxxx;1).