Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXX (EU) 2019/289

xx xxx 19. xxxxx 2019,

xxxxxx se mění xxxxxxxx (EU) x. 702/2014, xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx 107 x 108 Xxxxxxx o fungování Evropské xxxx prohlašují určité xxxxxxxxx podpory x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx trhem

(Text x xxxxxxxx xxx XXX)

XXXXXXXX XXXXXX,

s ohledem xx Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx xx. 108 xxxx. 4 této xxxxxxx,

x xxxxxxx na xxxxxxxx Xxxx (XX) 2015/1588 xx xxx 13. července 2015 x xxxxxxx článků 107 x 108 Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx xxxx xx určité xxxxxxxxx horizontální xxxxxx xxxxxxx (1), x xxxxxxx na xx. 1 odst. 1 xxxx. x) a b) uvedeného xxxxxxxx,

xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nařízení x xxxxxxx x xxxxxxx 6 x xx. 8 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) 2015/1588 (2),

xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxx Komise (XX) x. 702/2014 (3) xxxxxxxxxx, xx určité xxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx z povinnosti být xxxx svým poskytnutím xxxxxxxx Xxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx státní xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 107, 108 x 109 Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) xx vztahují xx xxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1305/2013 (4), x xxxxxxxx xxxxxx a doplňkového xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx působnosti xxxxxx 42 Smlouvy.

(3)

Xxxxx článku 42 Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx státní xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx týkající xx výroby, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx trh xxxxxxxxxxxx produktů.

(4)

Xxxxxxxx státní xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx v rámci rozvoje xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 42 Xxxxxxx, x xx xxx na xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pro rozvoj xxxxxxx (EZFRV), xxx xx doplňkové vnitrostátní xxxxxxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxxxx nařízení (EU) x. 702/2014 xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx (EU) x. 1305/2013 x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Unie x xxxx 2014 s cílem xxxxxxxx řízení o státní xxxxxxx pro podporu xxxxxxx venkova v odvětví xxxxxxxxx x xxx nezemědělské xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx v soulad xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 702/2014 x x xxxxxxxx (XX) x. 1305/2013 xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2017/2393 (5) xxx 1. xxxxx 2018, xxxxxx se xxxxxxx některá ustanovení xxxxxxxx (EU) č. 1305/2013, xxxxx xx odrážejí x xxxxxxxx (XX) x. 702/2014.

(7)

V důsledku xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 32, 33, 35, 38 xx 41 a 44 xx 48 xxxxxxxx (XX) č. 702/2014 xxxx xxxxxxxxxxxx ustanovením xxxxxxxx (XX) č. 1305/2013. Xx xxxxx vhodné přizpůsobit xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx možnost xxxxxxx xxxxxxx rozvoje xxxxxxx z oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx.

(8)

Xxxxxxxxxx čl. 1 xxxx. 5 xxxx. x) a b) xx xxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxx x xx. 1 odst. 4 xxxx. x) a b) xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 651/2014 (6), xx znění xxxxxxxx (XX) 2017/1084 (7).

(9)

Nařízení (XX) x. 702/2014 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx (EU) č. 702/2014 xx mění xxxxx:

1)

X xx. 1 xxxx. 5 se xxxxxxx x) a b) nahrazují xxxxx:

„x)

xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx nevylučují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podpory ve xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Komise, xxxx xx podpora xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx prohlášena xx xxxxxxxxxxx a neslučitelnou s vnitřním xxxxx;

x)

xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x)“;

2)

X xx. 6 xxxx. 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx j), které xxx:

„x)

xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx zemědělců v režimech xxxxxxx xxxxxx a potravin, xxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 48.“;

3)

Článek 32 xx mění xxxxx:

x)

x xxxx. 8 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx úvodní xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„X xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx formě xxxxxxxxxx nástrojů, xxxxxxx xxxxxxx na zalesnění x xxxxxxxx xxxx související x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:“;

b)

x xxxxxxxx 9 xx xxxxxxxx druhý xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxx xxxxxxxxxxx se nevztahuje xx xxxxxxx, xxxxx xx poskytována ve xxxxx xxxxxxxxxx nástrojů.“;

4)

Článek 33 xx xxxx xxxxx:

x)

x xxxxxxxx 4 xx xxxxx pododstavec xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx pokrývá náklady xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx.“;

b)

v odst. 5 prvním xxxxxxxxxxx xx úvodní xxxx nahrazuje tímto:

„S výjimkou xxxxxxx, kdy xx xxxxxxx poskytována xx xxxxx xxxxxxxxxx nástrojů, xxxxxxx podpora xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx lesa xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobilé xxxxxxx:“;

x)

v odstavci 6 se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxx pododstavec xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx poskytována xx xxxxx finančních xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 7 se xxxxxxxxx xxxxx:

„7.   Xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxxx náklady xx xxxxxxxx, regeneraci xxxx obnovu xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, skladování x xxxxxxxx xxxxxxx potřebným xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a ochranu;

b)

xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ploch, xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx před xxxxxxxxx xx xxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx, regenerací nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, plány xx xxxxxxxx systému, xxxxxx půdy, její xxxxxxxx x xxxxxxx;

x)

xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

e)

náklady xx xxxxxxxx ošetření xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx a stříhání;

x)

náklady xx xxxxxxxxx xxxxxxx v prvním xxxx po založení, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx.“;

e)

V odstavci 9 xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx a maximální xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx hektar x xxxxxxxxxxxx x:“;

x)

x xxxxxxxx 11 se xxxxxxx x) nahrazuje xxxxx:

„x)

80 % způsobilých xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a nákladů xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx, uvedených x xxxxxxxxxx 5 x 7; x“;

5)

Xxxxxx 35 se xxxx xxxxx:

x)

x xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„První xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, která je xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

x xxxx. 6 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„X xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx poskytována ve xxxxx finančních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:“;

c)

v odstavci 7 xx xxxxx pododstavec xxxxxxxxx xxxxx:

„X xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx podpora xxxxxxxxxxx xx formě xxxxxxxxxx nástrojů, xx xxxx xxxxxxx než xxxxxxx xxxxxxx v odst. 6 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx smlouvami, xxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxxx, úrokové náklady xx refinancování, režijní xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx, nepovažují za xxxxxxxxx xxxxxxx.“;

6)

v článku 38 se xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx:

x)

x xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx tato xxxxx xxxx:

„Xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx i po xxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x XXXXX xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxx x xxxxxx podpoře, a která xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx finančních nástrojů, xxxx zahrnovat jiné xxxxxxxxx náklady xxx xx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxx. 3 xxxx. x), za xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx plně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) x. 1305/2013 x xx xx xxxxxxx xxxxxxx s příslušným xxxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx nařízení.“;

7)

V čl. 39 xxxx. 4 xx doplňuje xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x XXXXX xxxx xx xxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, může xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedeným x xx. 65 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxxxx (XX) x. 1305/2013.“;

8)

Článek 40 se mění xxxxx:

x)

x xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zní:

„První pododstavec xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx formě xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“;

b)

v odstavci 6 xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„X xxxxxxxx případů, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:“;

x)

x xxxxxxxx 7 xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„X xxxxxxxx případů, xxx xx podpora xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx jiné xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 6 xxxx. x) a b) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx smlouvami, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.“;

9)

Xxxxxx 41 se xxxx takto:

x)

x xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx druhý xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxx xxxxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nástrojů.“;

b)

V odstavci 6 se úvodní xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„S výjimkou xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx poskytována xx xxxxx xxxxxxxxxx nástrojů, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx náklady:“;

x)

v odstavci 7 xx první xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„X xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx formě xxxxxxxxxx nástrojů, se xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx uvedené x xxxx. 6 xxxx. a) a b) xxxxxxxxxxx s nájemními smlouvami, xxxx jsou marže xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx náklady xx refinancování, xxxxxxx xxxxxxx a náklady xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx.“;

x)

v odstavci 9 xx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„X xxxxxxxx případů, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx formě xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx do infrastruktury xxx energii z obnovitelných xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxx produkci energie, xxxxxx dodržovat minimální xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx takové xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx do xxxxxxxx, xxxxx jsou primárně xxxxxx x xxxxxx elektřiny x xxxxxxx, nejsou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tepelné xxxxxxx, který stanoví xxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxx projektům xx výrobu xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, která xxxxxxx platná kritéria xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Unie, včetně xx. 17 odst. 2 až 6 xxxxxxxx 2009/28/XX.“;

10)

Xxxxxx 44 xx xxxx xxxxx:

x)

x xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxx xxxxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

X xxxxxxxx 7 xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„X xxxxxxxx případů, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nástrojů, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:“;

x)

x xxxxxxxx 8 xx xxxxx xxxxxxxxxxx nahrazuje xxxxx:

„X xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx než náklady xxxxxxx x xxxx. 7 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx náklady xx xxxxxxxxxxxxx, režijní xxxxxxx x xxxxxxx na pojištění, xxxxxxxxxx xx způsobilé xxxxxxx.“;

11)

Xxxxxx 45 xx xxxx takto:

x)

x xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx třetí xxxxxxxxxxx, který zní:

„Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nejvýše xxx xxx.“;

x)

x xxxxxxxx 7 se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx.“;

12)

X xx. 46 xxxx. 5 xx xxxxx věta xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v čl. 65 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) č. 1305/2013.“;

13)

x xxxxxx 47 xx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx:

x)

x xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx:

„Xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxx i po xxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxx finančních xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx náklady xxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx. 4 xxxx. x), xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx plně xxxxxxxxx podle nařízení (XX) x. 1305/2013.“;

14)

Xxxxxx 48 xx xxxx xxxxx:

a)

odstavec 1 xx nahrazuje xxxxx:

„1.   Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zemědělců xxxx skupin xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx podniky, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx jejich xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx bavlny xxxx potravin x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx smyslu xx. 107 xxxx. 3 xxxx. x) Xxxxxxx a je vyňata x xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xx. 108 xxxx. 3 Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 7 xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

x xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, sníží xx xxxxxxxxx xxxx xxxx let o počet xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx počáteční xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.“.

Xxxxxx 2

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dnem xx xxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx použitelné xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxx xxx 19. xxxxx 2019.

Za Xxxxxx

xxxxxxxx

Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;248, 24.9.2015, s. 1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;421, 21.11.2018, s. 1.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x.&xxxx;702/2014 ze xxx 25.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014, xxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 107 x&xxxx;108 Smlouvy x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx zemědělství a lesnictví x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx slučitelné s vnitřním xxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;193, 1.7.2014, x.&xxxx;1).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1305/2013 xx xxx 17. prosince 2013 x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxx zemědělského xxxxx xxx rozvoj xxxxxxx (EZFRV) a o zrušení xxxxxxxx Xxxx (ES) x.&xxxx;1698/2005 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;347, 20.12.2013, x.&xxxx;487).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2017/2393 xx xxx 13. prosince 2017, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (XX) č. 1305/2013 x&xxxx;xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx z Evropského xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx (XXXXX), (XX) x.&xxxx;1306/2013 x&xxxx;xxxxxxxxxxx, řízení x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (EU) č. 1307/2013, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx zemědělcům v režimech xxxxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (XX) x.&xxxx;1308/2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx se zemědělskými xxxxxxxx, x&xxxx;(XX) x.&xxxx;652/2014, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx potravinového xxxxxxx, xxxxxx a dobrých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;350, 29.12.2017, x.&xxxx;15).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x.&xxxx;651/2014 xx xxx 17.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014, xxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 107 x&xxxx;108 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podpory xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;187, 26.6.2014, x.&xxxx;1).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise (EU) 2017/1084 xx xxx 14.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2017, kterým xx xxxx nařízení (EU) x.&xxxx;651/2014, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx infrastrukturu, prahové xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx kulturního xxxxxxxx x&xxxx;xxx podporu xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx infrastrukturu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx provozní podpory xxx nejvzdálenější xxxxxxx, x&xxxx;xxxx se xxxxxxxx (XX) č. 702/2014, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxx způsobilých xxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;156, 20.6.2017, x.&xxxx;1).