Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXX (XX) 2019/289

xx xxx 19. xxxxx 2019,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (EU) x. 702/2014, xxxxxx xx v souladu x xxxxxx 107 x 108 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v odvětvích xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx trhem

(Xxxx x xxxxxxxx pro XXX)

XXXXXXXX XXXXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx xx. 108 xxxx. 4 této xxxxxxx,

x xxxxxxx na xxxxxxxx Xxxx (XX) 2015/1588 xx xxx 13. xxxxxxxx 2015 x xxxxxxx článků 107 x 108 Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (1), x xxxxxxx na xx. 1 xxxx. 1 xxxx. x) a b) uvedeného xxxxxxxx,

xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nařízení x xxxxxxx x xxxxxxx 6 a čl. 8 odst. 2 xxxxxxxx (XX) 2015/1588 (2),

xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx výborem xxx xxxxxx podpory,

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxx Komise (XX) x. 702/2014 (3) prohlašuje, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx trhem x xxxx xxxxxx z povinnosti xxx xxxx svým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

(2)

Pravidla xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 107, 108 a 109 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (dále jen „Xxxxxxx“) xx xxxxxxxx xx podporu xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 1305/2013 (4), x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 42 Smlouvy.

(3)

Xxxxx xxxxxx 42 Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podpory xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx venkova xxxxxxxx xx výroby, zpracování x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se však xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx v rámci rozvoje xxxxxxx, které xxxxxxxxx xx oblasti působnosti xxxxxx 42 Xxxxxxx, x xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx z Evropského xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx (XXXXX), xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 702/2014 xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx (XX) x. 1305/2013 x xxxxxxxxxxx s posledním přezkumem xxxxxx podpory Unie x xxxx 2014 x xxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxx xxx podporu xxxxxxx venkova x xxxxxxx xxxxxxxxx a pro nezemědělské xxxxxxxx ve venkovských xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v nařízení (XX) x. 702/2014 a v nařízení (XX) x. 1305/2013 xx xxxxxxxxx xxxxxxx v platnost xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2393 (5) xxx 1. xxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1305/2013, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) č. 702/2014.

(7)

V důsledku xxxx již podmínky xxx vynětí xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 32, 33, 35, 38 xx 41 a 44 xx 48 xxxxxxxx (XX) x. 702/2014 plně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízení (XX) x. 1305/2013. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pravidla x xxxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx možnost xxxxxxx podporu xxxxxxx xxxxxxx z oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxx.

(8)

Xxxxxxxxxx xx. 1 odst. 5 xxxx. x) x x) xx xxxx xxx xxxxxxx xx souladu x xx. 1 odst. 4 xxxx. x) x x) nařízení Xxxxxx (EU) č. 651/2014 (6), xx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2017/1084 (7).

(9)

Xxxxxxxx (EU) x. 702/2014 by proto xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx změněno,

XXXXXXX TOTO XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx (EU) x. 702/2014 xx xxxx takto:

1)

X xx. 1 xxxx. 5 se xxxxxxx x) x x) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxx podpory, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplacení xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx podniku, xxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v návaznosti xx xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členským xxxxxx prohlášena xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x)“;

2)

V čl. 6 xxxx. 5 xx doplňuje nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x)

xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v režimech xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx v článku 48.“;

3)

Xxxxxx 32 xx xxxx xxxxx:

x)

x xxxx. 8 prvním pododstavci xx úvodní xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„S výjimkou xxxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx na zalesnění x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx náklady:“;

x)

x xxxxxxxx 9 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„První xxxxxxxxxxx xx nevztahuje xx podporu, která xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“;

4)

Článek 33 se xxxx xxxxx:

x)

x xxxxxxxx 4 xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx založení, regeneraci xxxx xxxxxx zemědělsko-lesnických xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx.“;

b)

x xxxx. 5 prvním xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx nahrazuje xxxxx:

„X xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx poskytována xx xxxxx finančních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s investičními xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:“;

c)

x xxxxxxxx 6 se doplňuje xxxxx pododstavec, xxxxx xxx:

„Xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xx poskytována xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„7.   Způsobilé xxxxx xxx následující xxxxxxx xx založení, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx materiál, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx potřebným materiálem xxx xxxxxxxx x xxxxxxx;

x)

náklady xx xxxxxxx stávajících xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx před pasoucími xx xxxxxxx;

c)

ostatní náklady xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx zemědělsko-lesnického xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, plány xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx, její xxxxxxxx x xxxxxxx;

x)

xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a ochranu xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

náklady xx nezbytné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx;

f)

xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx založení, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx.“;

x)

V odstavci 9 xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx a maximální xxxxx stromů xxxxxxxxxx xx hektar x xxxxxxxxxxxx x:“;

x)

x xxxxxxxx 11 xx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

80 % xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx, regeneraci x xxxxxx, xxxxxxxxx v odstavcích 5 x 7; a“;

5)

Xxxxxx 35 se xxxx xxxxx:

x)

x xxxxxxxx 5 se xxxxxxxx druhý xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

x xxxx. 6 xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxx nahrazuje tímto:

„S výjimkou xxxxxxx, kdy je xxxxxxx poskytována ve xxxxx xxxxxxxxxx nástrojů, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:“;

c)

v odstavci 7 xx xxxxx pododstavec xxxxxxxxx xxxxx:

„S výjimkou xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx nástrojů, xx xxxx xxxxxxx než xxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 6 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxxx s nájemními smlouvami, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, úrokové náklady xx xxxxxxxxxxxxx, režijní xxxxxxx a náklady xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.“;

6)

x xxxxxx 38 xx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx:

x)

x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx:

„Xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xx jejím xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx xx čtvrtý xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx projektů, která xx xxxxxxxxxxxxxxxx x XXXXX xxxx udílena xxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx ve xxxxx finančních xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx. 3 písm. x), za xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1305/2013 x xx je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“;

7)

X xx. 39 odst. 4 xx doplňuje xxxxx xxxxxxxxxxx, který zní:

„Xxxxxxx, xxxxx je spolufinancovaná x XXXXX xxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx podpory, může xxx vyplácena xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx. 65 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxxxx (XX) x. 1305/2013.“;

8)

Xxxxxx 40 xx xxxx xxxxx:

x)

x xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„První pododstavec xx nevztahuje xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“;

b)

v odstavci 6 xx xxxxxx část xxxxxxxxx xxxxx:

„X xxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve formě xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokrývá xxxxxxx následující xxxxxxxxx xxxxxxx:“;

x)

x xxxxxxxx 7 xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„X xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx poskytována xx formě xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx jiné xxxxxxx než xxxxxxx xxxxxxx v odst. 6 xxxx. x) x x) související x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jako xxxx marže xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx náklady x xxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx.“;

9)

Xxxxxx 41 xx xxxx xxxxx:

a)

x xxxxxxxx 4 xx doplňuje xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxx xxxxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx ve xxxxx finančních xxxxxxxx.“;

b)

X xxxxxxxx 6 xx xxxxxx xxxx nahrazuje xxxxx:

„X xxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxx poskytována xx xxxxx finančních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx náklady:“;

x)

x xxxxxxxx 7 xx xxxxx pododstavec xxxxxxxxx xxxxx:

„X xxxxxxxx případů, xxx xx podpora xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx náklady xxx xxxxxxx xxxxxxx v odst. 6 xxxx. a) x x) xxxxxxxxxxx s nájemními smlouvami, xxxx jsou marže xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, režijní xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx náklady.“;

x)

x xxxxxxxx 9 xx xxxxx, třetí x xxxxxx pododstavec nahrazují xxxxx:

„X xxxxxxxx případů, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, platí následující xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx do infrastruktury xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx nichž xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxx produkci energie, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx takové normy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx do xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx k výrobě xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx nevyužívá xxxxxxxxx xxxxxxxxx podíl xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxx xxxxx;

x)

podpora projektům xx výrobu xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx platná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanovená x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx, včetně xx. 17 xxxx. 2 xx 6 xxxxxxxx 2009/28/XX.“;

10)

Článek 44 se xxxx xxxxx:

x)

x xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx druhý pododstavec, xxxxx xxx:

„Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xx formě xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

X xxxxxxxx 7 xx úvodní část xxxxxxxxx xxxxx:

„S výjimkou xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx nástrojů, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobilé xxxxxxx:“;

x)

x xxxxxxxx 8 xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„X xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 7 xxxx. x) a b) související x xxxxxxxxx smlouvami, xxxx xxxx marže xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, režijní xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.“;

11)

Xxxxxx 45 xx xxxx xxxxx:

x)

v odstavci 6 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, který xxx:

„Xxxx xxxxxx podnikatelského xxxxx xxxx nejvýše xxx xxx.“;

x)

x xxxxxxxx 7 xx xxxxx pododstavec xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.“;

12)

X xx. 46 odst. 5 xx xxxxx xxxx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradenských služeb xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx x xx. 65 odst. 2 xxxx. x) nařízení (XX) x. 1305/2013.“;

13)

x xxxxxx 47 xx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx:

x)

x xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx druhá xxxx:

„Xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxx i po jejím xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx. 4 xxxx. b), za xxxxxxxxxxx, xx jsou xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx (XX) č. 1305/2013.“;

14)

Xxxxxx 48 xx mění takto:

x)

odstavec 1 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„1.   Xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zemědělců xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx jako xxxx x xxxxxxx podniky, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx jakosti xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx trhem xx smyslu xx. 107 xxxx. 3 xxxx. x) Xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 108 xxxx. 3 Smlouvy, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 7 xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx I tohoto xxxxxxxx.“;

x)

x xxxxxxxx 6 se xxxxxxxx druhý xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Pokud xxxxxxxxx xxxxx v režimu jakosti xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx o podporu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx podání žádosti x xxxxxxx.“.

Xxxxxx 2

Xxxx xxxxxxxx vstupuje x xxxxxxxx dvacátým xxxx xx vyhlášení x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxx nařízení xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx členských xxxxxxx.

X Xxxxxxx xxx 19. xxxxx 2019.

Xx Xxxxxx

xxxxxxxx

Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;248, 24.9.2015, x.&xxxx;1.

(2)  Úř. věst. C 421, 21.11.2018, x.&xxxx;1.

(3)  Nařízení Xxxxxx (XX) x.&xxxx;702/2014 xx xxx 25.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014, xxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 107 x&xxxx;108 Smlouvy x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx prohlašují xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx zemědělství a lesnictví x&xxxx;xx venkovských xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s vnitřním xxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;193, 1.7.2014, x.&xxxx;1).

(4)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1305/2013 xx xxx 17.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx rozvoj xxxxxxx (XXXXX) a o zrušení xxxxxxxx Xxxx (ES) x.&xxxx;1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, x.&xxxx;487).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2017/2393 xx xxx 13.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2017, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) č. 1305/2013 x&xxxx;xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx (EZFRV), (EU) x.&xxxx;1306/2013 x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (EU) č. 1307/2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx v rámci společné xxxxxxxxxx politiky, (EU) x.&xxxx;1308/2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx se zemědělskými xxxxxxxx, a (EU) x.&xxxx;652/2014, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro řízení xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx potravinového xxxxxxx, zdraví x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;350, 29.12.2017, x.&xxxx;15).

(6)  Nařízení Komise (EU) x.&xxxx;651/2014 ze xxx 17.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014, xxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx s články 107 x&xxxx;108 Xxxxxxx prohlašují xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx slučitelné x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;187, 26.6.2014, x.&xxxx;1).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2017/1084 xx xxx 14.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2017, xxxxxx xx xxxx nařízení (XX) x.&xxxx;651/2014, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxx podporu xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx provozní podpory xxx nejvzdálenější regiony, x&xxxx;xxxx xx nařízení (XX) č. 702/2014, xxxxx xxx o výpočet způsobilých xxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;156, 20.6.2017, x.&xxxx;1).