Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32021R1223 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1223 ze dne 27. července 2021, kterým se stanoví technické údaje souboru údajů, technické formáty pro předávání informací a podrobná úprava a obsah zpráv o kvalitě týkajících se organizace výběrového šetření v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií za referenční rok 2022 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 R P
32021R0784 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/784 ze dne 29. dubna 2021 o potírání šíření teroristického obsahu online R P
32021R0654 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/654 ze dne 18. prosince 2020, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 stanovením jednotné maximální sazby za ukončení hlasového volání v mobilní síti po celé Unii a jednotné maximální sazby za ukončení hlasového volání v pevné síti po celé Unii R P
32020D1669 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/1669 ze dne 10. listopadu 2020 o pilotním projektu k provedení určitých ustanovení o správní spolupráci stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1807 o rámci pro volný tok neosobních údajů v Evropské unii prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu R P
32020R1070 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1070 ze dne 20. července 2020 o specifikaci vlastností bezdrátových přístupových bodů s malým dosahem podle čl. 57 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace R P
32020R1030 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1030 ze dne 15. července 2020, kterým se stanoví technické specifikace požadavků na údaje pro téma „využívání informačních a komunikačních technologií a elektronické obchodování“ za referenční rok 2021 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 R P
32020R1030 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1030 ze dne 15. července 2020, kterým se stanoví technické specifikace požadavků na údaje pro téma „využívání informačních a komunikačních technologií a elektronické obchodování“ za referenční rok 2021 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 R P
32020R1013 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1013 ze dne 20. července 2020, kterým se stanoví technické údaje souboru údajů, technické formáty pro předávání informací a podrobná úprava a obsah zpráv o kvalitě týkajících se organizace výběrového šetření v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií pro referenční rok 2021 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 R P
32020R0911 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/911 ze dne 30. června 2020, kterým se specifikují vlastnosti bezdrátových přístupových bodů s malým dosahem podle čl. 57 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace R P
32020R0857 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/85 ze dne 17. června 2020, kterým se stanoví zásady, které budou obsaženy ve smlouvě mezi Evropskou komisí a registrem pro doménu nejvyšší úrovně .eu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/517 R P
32020D0667 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/667 ze dne 6. května 2020, kterým se mění rozhodnutí 2012/688/EU, pokud jde o aktualizaci příslušných technických podmínek platných v kmitočtových pásmech 1 920–1 980 MHz a 2 110–2 170 MHz R P
32020D0636 32020D0636 - PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/636 ze dne 8. května 2020, kterým se mění rozhodnutí 2008/477/ES, pokud jde o aktualizaci příslušných technických podmínek platných v kmitočtovém pásmu 2 500–2 690 MHz R P
32020R0473 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/473 ze dne 20. ledna 2020, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397, pokud jde o normy pro databáze Unie pro osvědčení o kvalifikaci, plavecké služební knížky a lodní deníky R P
32019R2116 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2116 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se stanoví vážený průměr maximálních sazeb za ukončení volání v mobilních sítích v celé Unii a kterým se ruší prováděcí nařízení (EU) 2018/1979 R P
32019D1963 ROZHODNUTÍ KOMISE (EU, Euratom) 2019/1963 ze dne 17. října 2019, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro průmyslovou bezpečnost s ohledem na utajované veřejné zakázky R P
32019R1910 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1910 ze dne 7. listopadu 2019, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti pro referenční rok 2020 R
32019D1862 ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/1862 ze dne 6. listopadu 2019, kterým se stanoví vnitřní pravidla týkající se poskytování informací subjektům údajů a omezení některých jejich práv v souvislosti se zpracováváním osobních údajů Komisí v systému Unie pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu R P
32019R1799 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1799 ze dne 22. října 2019, kterým se stanoví technické specifikace pro individuální online systémy sběru prohlášení o podpoře podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/788 o evropské občanské iniciativě R P
32019L1024 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1024 ze dne 20. června 2019 o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru (přepracované znění) R P
32019R0881 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/881 ze dne 17. dubna 2019 o agentuře ENISA („Agentuře Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost“), o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií a o zrušení nařízení (EU) č. 526/2013 („akt o kybernetické bezpečnosti“) (Text s významem pro EHP) R P