Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32020R0269 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/269 ze dne 26. února 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 468/2010, kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov (Část B – Plavidla zařazená na seznam podle článku 30 nařízení (ES) č. 1005/2008) R P
32020R0145 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/145 ze dne 3. února 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 433/2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro používání nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1236/2010, pokud jde o předávání hlášení a informací Komisi pro rybolov v severovýchodním Atlantiku R P
32014R0741 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 741/2014 ze dne 8. července 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 26/2004 o rejstříku rybářského loďstva Společenství R P
32013R1379 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000 R P
32009R1010 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1010/2009 ze dne 22. října 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu R P
32008R1005 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 R P
32004R0430 Nařízení Komise (ES) č. 430/2004 ze dne 4. března 2004, kterým se stanoví paušální hodnoty produktů rybolovu stažených z trhu během rybářského hospodářského roku 2004, které budou použity při výpočtu finančního vyrovnání a příslušné zálohy R P
32004R0428 Nařízení Komise (ES) č. 428/2004 ze dne 4. března 2004, kterým se stanoví výše překlenovací podpory a paušální podpory pro některé produkty rybolovu pro rybářský hospodářský rok 2004 R P
32004R0427 Nařízení Komise (ES) č. 427/2004 ze dne 4. března 2004, kterým se stanoví referenční ceny pro některé produkty rybolovu pro rybářský hospodářský rok 2004 R P
32004R0426 Nařízení Komise (ES) č. 426/2004 ze dne 4. března 2004, kterým se stanoví prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze II nařízení Rady (ES) č. 104/2000 pro rybářský hospodářský rok 2004 R P
32004R0425 Nařízení Komise (ES) č. 425/2004 ze dne 4. března 2004, kterým se pro rybářský hospodářský rok 2004 stanoví ceny za stažení a prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 104/2000 R P
32003R2328 Nařízení Rady (ES) č. 2328/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se zavádí režim vyrovnání zvýšených nákladů vynaložených při uvádění na trh některých produktů rybolovu z Azor, Madeiry, Kanárských ostrovů a francouzských departmentů Guyana a Réunion v důsledku odlehlosti těchto regionů R P
32003R2244 Nařízení Komise (ES) č. 2244/2003 ze dne 18. prosince 2003, kterým se stanoví pravidla pro systémy satelitního sledování plavidel R P
32002R2306 Nařízení Komise (ES) č. 2306/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o oznamování dovozních cen produktů rybolovu R P
32002R0839 Nařízení Komise (ES) č. 839/2002 ze dne 21. května 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2090/98 o rejstříku rybářských plavidel Společenství R P
32001R2495 Nařízení Komise (ES) č. 2495/2001 ze dne 19. prosince 2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2406/96 o stanovení společných obchodních norem pro některé produkty rybolovu R P
32001R2494 Nařízení Komise (ES) č. 2494/2001 ze dne 19. prosince 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 80/2001, pokud jde o možnosti odbytu produktů rybolovu stažených z trhu R P
32001R2493 Nařízení Komise (ES) č. 2493/2001 ze dne 19. prosince 2001 o odbytu některých produktů rybolovu stažených z trhu R P
32001R2318 Nařízení Komise (ES) č. 2318/2001 ze dne 29. listopadu 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o uznávání organizací producentů v odvětví rybolovu a akvakultury R P
32001R2183 Nařízení Komise (ES) č. 2183/2001 ze dne 9. listopadu 2001 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ohledně poskytování vyrovnávacího příspěvku na tuňáka určeného pro zpracovatelský průmysl R P