Animace načítání

Stránka se připravuje...


Druh věstníku Název věstníku Akce
Věstník Ministerstva životního prostředí Metodické sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence MZP pro uchazeče o vykonání zkoušky odborné způsobilosti podle §19 odst. 4 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), a podle §1 vyhlášky MZP č. 453/2017 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí, a pro žadatele o udělení nebo o prodloužení platnosti autorizace R P
Věstník Ministerstva životního prostředí Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence MZP k termínu konání zkoušek odborné způsobilosti v oblasti SEA/EIA podle §19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) R P
Věstník Ministerstva životního prostředí Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence MZP o autorizovaných osobách (úplný seznam k 13.11.2019) ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) R P
Věstník Ministerstva životního prostředí Příloha č. 2: Metodické doporučení pro posuzování vlivů obecných koncepcí na životní prostředí R P
Věstník Ministerstva životního prostředí Aktualizace metodického pokynu odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP k Postupu hodnocení vlivů koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti R P
Věstník Ministerstva životního prostředí Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence MŽP o autorizovaných osobách ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. R P
Věstník Ministerstva životního prostředí Sdělení o autorizovaných osobách ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. R P
Věstník Ministerstva životního prostředí Právní předpisy MŽP vydané v roce 2014 R P
Věstník Ministerstva životního prostředí Metodické doporučení pro vyhodnocení vlivů PÚR ČR a ZÚR na životní prostředí R P
Cenový věstník Ministerstva financí ČR Metodická pomůcka k naplnění požadavku článku 9 a 10 směrnice SEA R P
Věstník Ministerstva životního prostředí Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence ministerstva životního prostředí o autorizovaných osobách EIA R P
Věstník Ministerstva životního prostředí Právní předpisy pro rok 2013 R P
Věstník Ministerstva životního prostředí Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního prostředí o autorizovaných osobách R P
Věstník Ministerstva životního prostředí Metodická pomůcka pro vyjasnění kompetencí v problematice územních systémů ekologické stability R P
Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR Držitelé Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, pro osoby působící v oblasti ochrany veřejného zdraví a držitelé Osvědčení odborné způsobilosti podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, pro osoby působící v oblasti posuzování vlivů na veřejné zdraví (HIA) R P
Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR Evidence držitelů osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na veřejné zdraví (stav k 17.10.2005) R P
Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR Evidence držitelů osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na veřejné zdraví R P
Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR Evidence držitelů osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na veřejné zdraví R P