Animace načítání

Stránka se připravuje...


Věstník MŽP ČR, částka 9/2020

Sdělení

odboru ochrany ovzduší MŽP k vydání Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Brno - CZ06A: Aktualizace 2020

Praha dne 24. listopadu 2020

Na základě ustanovení §9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ovzduší"), vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí (dále také „MŽP" nebo „ministerstvo") Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace CZ06A-Brno: Aktualizace 2020. Zároveň dle čl. II bodu 1. zákona č. 172/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, dnem vyhlášení tohoto Programu ve Věstníku MŽP pozbývá platnosti opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Brno - CZ06A ze dne 27. května 2016, č. j.: 30708/ENV/16. Vyhlašovaný Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Brno - CZ06A: Aktualizace 2020 (dále jen „PZKO CZ06A 2020") je přílohou tohoto sdělení.

MŽP vypracovalo PZKO CZ06A 2020 na základě ustanovení §9 zákona o ochraně ovzduší ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Jihomoravským krajem, Magistrátem města Brna a Statutárním městem Brnem. Tyto subjekty byly osloveny v průběhu přípravy PZKO CZ06A 2020. Všechny obdržené podněty a komentáře vzalo MŽP na vědomí, a pokud to bylo možné a účelné, došlo k jejich zapracování do PZKO CZ06A 2020.

Za cílové území je, s ohledem na provedenou analýzu příčin znečištění a vzhledem ke kompetencím veřejné správy, považováno území celého Statutárního města Brna.

Vyhlašovaný PZKO CZ06A 2020 byl vypracován v souladu s relevantními ustanoveními zákona o ochraně ovzduší a obsahuje všechny předepsané obsahové náležitosti stanovené v příloze č. 5 zákona o ochraně ovzduší.

Dne 11. srpna 2020 byl PZKO CZ06A 2020 ministerstvem, jakožto předkladatelem, předložen k posouzení vlivů aktualizace koncepce na životní prostředí Krajskému úřadu Jihomoravského kraje jako příslušnému úřadu dle §22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o posuzování vlivů"), v rámci oznámení koncepce dle §10c zákona o posuzování vlivů za účelem provedení zjišťovacího řízení dle §10d zákona o posuzování vlivů. Dne 26. října 2020 byl příslušným úřadem vydán odůvodněný závěr zjišťovacího řízení, v rámci kterého příslušný úřad identifikoval, že PZKO CZ06A 2020 nebude mít významný vliv na životní prostředí a není předmětem dalšího posuzování dle zákona o posuzování vlivů (závěr zjišťovacího řízení je dostupný na: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_JHM028K).

V návaznosti na vyhlášení PZKO CZ06A 2020 ve Věstníku MŽP jsou Jihomoravský kraj a Statutární město Brno, kterým bylo v PZKO CZ06A uloženo provádění opatření v něm obsažených, povinny vypracovat do 12 měsíců ode dne vyhlášení PZKO CZ06A 2020 ve Věstníku MŽP svůj časový plán provádění opatření a tento plán zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

PZKO CZ06A 2020 obsahuje, nad rámec obligatorních obsahových náležitostí, odkaz na podpůrná opatření představující dobrou praxi při řízení kvality ovzduší na všech úrovních státní správy a v rámci územní samosprávy, podle které je žádoucí postupovat v maximální možné míře, dle možností daného subjektu a relevance pro daný subjekt, s cílem vytvářet podmínky pro další snižování emisí znečišťujících látek tak, aby znečištění ovzduší dále klesalo. Na podpůrná opatření se nevztahuje povinnost zpracovat podrobný časový plán provádění opatření dle §9 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší, neboť se nejedná o opatření, jejichž provádění by Jihomoravskému kraji a Statutárnímu městu Brnu bylo uloženo k zajištění plnění imisních limitů, jejich provádění je jim však doporučeno za účelem dosažení výše uvedeného cíle.

Bc. Kurt Dědič

ředitel odboru ochrany ovzduší

Příloha

Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Brno - CZ06A: Aktualizace 2020 je nedílnou součástí Věstníku MŽP, částky 9