Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Návrh poslanců Barbory Kořanové, Martina Kupky, Ivana Bartoše, Pavla Jelínka, Pavla Kováčika, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Heleny Langšádlové, Věry Kovářové a dalších na vydání zákona o právu na digitální služby a o změně některých zákonů

447/0

Návrh

Důvodová zpráva

Obecná část

Zvláštní část

XXXXX

xx xxx ... 2019

x xxxxx na xxxxxxxxx služby x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXX NA XXXXXXXXX SLUŽBY

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx orgány xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx a povinnosti xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§2

Vymezení pojmů

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx digitální xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx službou xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxxx službu xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx1).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx uvedený x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx veřejné xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Katalogem xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x povinností, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx vykonávaných x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x povinností, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx vůči xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx předpisu nebo x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx uživatelé xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx jejich xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x forma úkonu.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx2) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx3) xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx datovým xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx veškeré autoritativní xxxxx x referenční xxxxx4) xxxxx xxxxxx x základních xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxx x xxxxxxxxxx datovém xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxxx registrů.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhraním xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informačních xxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stran xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x zpracování xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx digitální xxxxxx.

§3

Xxxxx xx digitální xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx právo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx moci xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx službu.

(2) Práva xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx předpisy nejsou xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxx činit xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx úkon xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxx datové xxxxxxxx5),

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx dokumentem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx6) v xxxxxxx xxxxx fyzické osoby xxxx uznávanou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx7) x případě xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace8) x po xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxx činí, nebo

e) xxxxxx xxxxxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Nestanoví-li xxxxxx xxxxxxx výslovně xxxxxxxx xxxxxx úkonu vůči xxxxxx xxxxxxx moci, xx uživatel služby xxxxx xxxxx úkon xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Ministerstva vnitra (xxxx xxx „ministerstvo“) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxxxx xxxxxxx automatizované xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx datového xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, které může xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx souhlasu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx stanoví orgán xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx formulář xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uživatelského xxxxxxxx, xx uživatel xxxxxx právo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx volby v xxxxxxxxx výstupním xxxxxxx xxxxxxx9).

§5

Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx moci je xxxxxxx i bez xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx digitálního úkonu, xxxxxx osoby, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úkonu x xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx časovým xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx listinou.

(3) Orgán xxxxxxx moci je xxxxxxx xx xxxx 10 let xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úkonu xxxxxxxxxx uživateli služby xx xxxx žádost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, který vůči xxxx uživatel xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x informačním xxxxxxx datových xxxxxxxx xx za xxxxxxxxx xxxxxxxx datová xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx moci xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx, na kontaktní xxxxx veřejné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy.

§6

Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu

Stanoví-li xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxxxxx ověření podpisu xx listině, xxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxx nahradit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podepisujícího uživatele xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxx oprávněné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podpisu, xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxx10) xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx podepsal xxxx xxxxx xx xxxxxxx, a kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) se záznamem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx11) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uživatele xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx vysoká, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx elektronickou xxxxxx a kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx razítkem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§7

Xxxxx xx sdílení xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxx nevyžaduje údaje, xxxxx xxxx mu xxxxxxxx x propojeném xxxxxxx fondu xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxx uživatele xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxx xxxx; xxxxx veřejné xxxx xx povinen xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx12) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx základních registrů; xx xxx účelem xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx údaje.

(3) Xxxxxxxx služby xxxx xxxxxx souhlas ke xxxxxxx údajů x xxxxxxx a xxxxxx xxxxx své volby xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxxxxx uděleného souhlasu xx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Souhlas xxxxxxxxx služby xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx ministerstvu, xxxxx xxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx elektronický formulář x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx správy.

§8

Xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx skutečnosti

(1) Uživatel xxxxxx xx právo xx xxxxx práva, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxx týká x xxxxxxx x úkonu xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx registru xxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zápis xxx xxxxxxxxx věty.

(2) Xxxxx xx xxxxx práva, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx uplatní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x příslušného orgánu xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx podkladový xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, povinnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx ji ministerstvu, xxxxx ji xxxxxx xx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx.

(3) Příslušný xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx aktualizuje zápis xxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xx 3 x xxxxxxxxx stavem xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx ministerstva xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx má právo xxxxxxxx nebo osvědčit xxxxxx xxxxxxxxxx

x) odkazem xx referenční xxxxx xxxxxx x základních xxxxxxxxxx,

x) odkazem na xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx z informačního xxxxxxx veřejné xxxxxx13) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx věrohodnost xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Uživatel xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx doložení právní xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx prokázal xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxx nebo x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx právních xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx týkají, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, dokladu, xxxxxxx, osvědčení xxxx xxxx veřejné xxxxxxx xxxx xxxxx obsažených x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx, xx xx za to, xx poskytl xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx rozsahu; x tomto xxxxxxx xx neuplatní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx.

(3) Předloží-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx není xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Požadavky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx podobu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterými xx právně xxxxx, xxx nejsou xxxxxxx14).

§10

Právo na xxxxx xxxxxxxxxxx údaje

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx kontaktního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxx údaj“) do xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zasílání xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx informací souvisejících x poskytováním xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(2) Právo xx xxxxx kontaktního xxxxx uplatní uživatel xxxxxx u ministerstva, xxxxx xxx zapíše xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx registru osob. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx veřejné správy x xxxxx službu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx služby má xxxxx na zápis xxxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxx bodu elektronické xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zřídí xxxxxx xxx zasílání xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§11

Právo xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx služby je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v informačním xxxxxxx xxxxxxx správy, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx zajistí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejné správy xxxxxxx uživatele xxxxxx x těmto xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnost státu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx služby xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx dokladu, průkazu, xxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx, nejpozději 30 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx do xxxxxx schránky.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. 2 x 3 xxxx na kontaktní xxxx.

§12

Právo xx elektronickou xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx

Xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxx využití xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx prostředku pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, uživatel xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx svou identifikaci x autentizaci prostředkem xxx elektronickou identifikaci xxxxx své volby xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§13

Xxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Orgán veřejné xxxx zpřístupní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx by xxxxxx řešení bylo xxxxxxxxxxx ekonomicky xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xxxx xx xxxxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxxx chráněný xxxxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx čitelném xxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxx x závěrečná xxxxxxxxxx

(1) Zpravodajské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx15) xxxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Ohlašovatelé xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx registrech xxxxxx xxxxx x úkonech xxxxxxxxxxxx x rámci xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxx uživatelům služeb xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx orgánům xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx služeb do 10 měsíců xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xx 12 xxxxxx ode dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx, kterým stanoví xxxxxxxxxxx x technické xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx služeb xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 4 xxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx všechny služby xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx též xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx to xxxxxx xxxxxx nevylučuje x xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxx, který xxxx xxxxxxx x katalogu xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx digitální službu.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x základních xxxxxxxxxx

§15

Zákon č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Sb., xxxxxx x. 263/2011 Xx., zákona x. 167/2012 Sb., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 312/2013 Xx., zákona č. 192/2016 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx č. 456/2016 Xx., xxxxxx x. 460/2016 Sb., zákona x. 251/2017 Sb. x xxxxxx č. 303/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje se xxxxxxx i), xxxxx xxx:

„(x) správcem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8.“.

2. V §51 xxxx. 5 xxxxxxx x) xxx:

„x) xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x rámci xxxxx ohlášených x xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx, které činí xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx uživatelům xxxxxx xx základě právního xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx které xxxx xxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxx veřejné xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx oprávněných xxxxxxxx úkonů a xxxxx úkonu.“

3. X §51 xx xx xxxxxxxx 8 doplňuje xxxx xxxxxxxx 9, xxxxx zní:

„(9) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.“.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

§16

X §5 xxxx. 2 xxxxxx č. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx systémech veřejné xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 517/2002 Xx., xxxxxx č. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 190/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 104/2017 Xx. x xxxxxx x. 195/2017 Sb. xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

„(i) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona.16)“.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x elektronických xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

§17

X §17 xxxx. 1 větě xxxxx xxxxxx č. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a autorizované xxxxxxxx dokumentů, ve xxxxx zákona č. 190/2009 Xx., xxxxxx x. 219/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 263/2011 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 192/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 299/2016 Xx. x xxxxxx x. 183/2017 Sb. xx za xxxxx „xxxx xxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxx xxxxxxxxxx“.

ČÁST XXXX

Xxxxx zákona x elektronické xxxxxxxxxxxx

§18

X §21 xxxxxx x. 250/2017 Xx., x elektronické identifikaci, xx xx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx slova „ , xxxxxxx kontaktní xxxxx o elektronické xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§19

Zákon č. 181/2014 Sb., o xxxxxxxxxxxx bezpečnosti x x změně souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx zákona č. 104/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 205/2017 Xx. x xxxxxx x. 35/2018 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §4 se xx konci xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxx „x realizaci xxxxxxxxxxxx politiky xxxxxxxxxx“.

2. X §4 xxxx. 7 se za xxxxx „xxxxxxxxxxxxx x“ xxxxxxxx slova „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,“.

XXXX SEDMÁ

Změna správního xxxx

§20

X §6 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx, xxxxxxxx 2 xxx:

„(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx nikomu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx osoby xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x úřední evidence, xxxxxx xxxxxxx orgán xxx xxxx, xxxx xxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx17), x xxxxx x to xxxxxxx osoba xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zajistit. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx údaje xxxxx xxxxx, stejné xxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx, xx jejíž xxxxxxxx údaje xxxxxxxx. Xxxxxxxx této xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx18).“.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona x správních xxxxxxxxxx

§21

X xxxxxx č. 634/2004 Sb., x správních poplatcích, xx znění zákona x. 217/2005 Sb., xxxxxx x. 228/2005 Xx., zákona x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 545/2005 Xx., zákona x. 553/2005 Xx., xxxxxx x. 48/2006 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., zákona č. 57/2006 Xx., zákona x. 81/2006 Sb., xxxxxx č. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona x. 130/2006 Xx., xxxxxx č. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 138/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Sb., xxxxxx č. 179/2006 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 215/2006 Sb., xxxxxx x. 226/2006 Xx., zákona x. 227/2006 Sb., xxxxxx x. 235/2006 Xx., xxxxxx č. 312/2006 Xx., xxxxxx č. 575/2006 Xx., zákona x. 106/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 374/2007 Sb., xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 38/2008 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 140/2008 Xx., zákona x. 182/2008 Xx., zákona x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., zákona x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 296/2008 Xx., xxxxxx x. 297/2008 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Sb., xxxxxx x. 309/2008 Xx., xxxxxx x. 312/2008 Xx., zákona x. 382/2008 Xx., xxxxxx č. 9/2009 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 141/2009 Xx., xxxxxx x. 197/2009 Xx., xxxxxx č. 206/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 301/2009 Xx., xxxxxx x. 346/2009 Xx., zákona x. 420/2009 Sb., xxxxxx x. 132/2010 Xx., xxxxxx č. 148/2010 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Sb., xxxxxx x. 160/2010 Sb., xxxxxx č. 343/2010 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 30/2011 Sb., xxxxxx x. 105/2011 Xx., xxxxxx x. 133/2011 Xx., xxxxxx x. 134/2011 Sb., xxxxxx x. 152/2011 Xx., zákona x. 188/2011 Xx., zákona x. 245/2011 Xx., xxxxxx č. 249/2011 Xx., xxxxxx x. 255/2011 Xx., xxxxxx x. 262/2011 Xx., xxxxxx č. 300/2011 Xx., xxxxxx x. 308/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx č. 344/2011 Xx., xxxxxx x. 349/2011 Sb., xxxxxx x. 350/2011 Xx., xxxxxx x. 357/2011 Xx., zákona x. 367/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 472/2011 Xx., xxxxxx x. 19/2012 Xx., xxxxxx x. 37/2012 Xx., xxxxxx č. 53/2012 Xx., xxxxxx x. 119/2012 Sb., zákona x. 169/2012 Xx., xxxxxx č. 172/2012 Xx., xxxxxx č. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 221/2012 Sb., xxxxxx č. 225/2012 Xx., xxxxxx x. 274/2012 Xx., zákona x. 350/2012 Sb., xxxxxx x. 359/2012 Xx., zákona x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 428/2012 Xx., zákona x. 496/2012 Sb., xxxxxx x. 502/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 50/2013 Sb., zákona x. 69/2013 Sb., xxxxxx č. 102/2013 Xx., xxxxxx č. 170/2013 Sb., xxxxxx x. 185/2013 Xx., xxxxxx č. 186/2013 Xx., xxxxxx x. 232/2013 Xx., xxxxxx x. 239/2013 Xx., xxxxxx č. 241/2013 Xx., zákona x. 257/2013 Xx., xxxxxx x. 273/2013 Xx., xxxxxx č. 279/2013 Xx., xxxxxx č. 281/2013 Sb., xxxxxx x. 306/2013 Xx., xxxxxx x. 313/2013 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Xx., zákona č. 101/2014 Xx., zákona x. 127/2014 Sb., xxxxxx č. 187/2014 Xx., zákona č. 249/2014 Sb., xxxxxx x. 257/2014 Xx., xxxxxx x. 259/2014 Xx., zákona x. 264/2014 Xx., xxxxxx x. 268/2014 Sb., xxxxxx x. 331/2014 Xx., xxxxxx x. 81/2015 Sb., xxxxxx x. 103/2015 Sb., xxxxxx č. 204/2015 Xx., xxxxxx x. 206/2015 Xx., zákona x. 224/2015 Sb., xxxxxx č. 268/2015 Xx., xxxxxx x. 314/2015 Xx., xxxxxx x. 318/2015 Xx., xxxxxx č. 113/2016 Xx., xxxxxx x. 126/2016 Xx., zákona x. 137/2016 Sb., xxxxxx x. 148/2016 Xx., zákona č. 188/2016 Xx., zákona x. 229/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., zákona x. 258/2016 Xx., xxxxxx x. 264/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 319/2016 Sb., xxxxxx x. 324/2016 Xx., xxxxxx č. 369/2016 Xx., xxxxxx x. 63/2017 Xx., zákona x. 170/2017 Sb., xxxxxx x. 194/2017 Xx., xxxxxx x. 195/2017 Sb., xxxxxx x. 199/2017 Xx., xxxxxx x. 202/2017 Xx., xxxxxx x. 204/2017 Xx., xxxxxx x. 206/2017 Xx., xxxxxx x. 222/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 251/2017 Sb., xxxxxx x. 261/2017 Xx., xxxxxx x. 289/2017 Xx., zákona x. 295/2017 Xx., xxxxxx č. 299/2017 Xx., xxxxxx č. 302/2017 Sb., xxxxxx x. 304/2017 Xx., xxxxxx x. 371/2017 Xx., xxxxxx č. 90/2018 Xx., xxxxxx x. 171/2018 Xx., xxxxxx č. 307/2018 Xx., a xxxxxx x. …/2019 Xx., xx xx §8 xxxxxx xxxx §9, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

„§9

Xxxxx xx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x 20 %, xxxxxxx však o 1 000 Kč, xxxxx je xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na elektronickém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx digitální xxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx než xx xxxxx elektronickém formuláři. Xxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx.“.

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

§22

Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých zákonů (xxxxx x silničním xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 60/2001 Xx., xxxxxx x. 478/2001 Sb., zákona x. 62/2002 Sb., xxxxxx x. 311/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., zákona x. 436/2003 Sb., xxxxxx č. 53/2004 Xx., xxxxxx č. 229/2005 Xx., xxxxxx x. 411/2005 Xx., xxxxxx č. 76/2006 Xx., xxxxxx č. 226/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., zákona č. 170/2007 Sb., zákona x. 215/2007 Xx., xxxxxx x. 374/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 480/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 424/2010 Xx., zákona x. 133/2011 Xx., xxxxxx x. 297/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Sb., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 119/2012 Sb., xxxxxx x. 193/2012 Xx., xxxxxx č. 197/2012 Xx., zákona x. 390/2012 Sb., zákona x. 396/2012 Xx., xxxxxx č. 101/2013 Xx., xxxxxx x. 233/2013 Xx., xxxxxx x. 239/2013 Sb., xxxxxx x. 300/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 230/2014 Xx., xxxxxx x. 249/2014 Xx., xxxxxx x. 268/2015 Xx., zákona x. 48/2016 Xx., xxxxxx x. 250/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 199/2017 Xx., xxxxxx č. 193/2018 Xx. x xxxxxx 285/2018 Sb., xx mění takto:

1. X §6 xxxx. 7 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx „ , pokud xxxx možné xxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx“.

2. V §6 xxxx. 7 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „ , xxxxx xxxx možné xxxxxx registraci vozidla xx území Xxxxx xxxxxxxxx v registru xxxxxxx“.

3. X §6 xxxx. 7 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx“.

4. X §6 xxxx. 7 se na xxxxx textu písmene x) doplňují xxxxx „x není xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx“.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§23

Xxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx 101/2000 Sb., xxxxxx x. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 39/2001 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 61/2006 Xx., xxxxxx č. 110/2007 Sb., zákona x. 32/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx č. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx x. 123/2010 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 181/2014 Xx., xxxxxx x. 222/2015 Sb., xxxxxx x. 301/2016 Xx., 298/2016 Sb., xxxxxx x. 368/2016 Xx. x zákona x. 205/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 x xxxxxxxxxx 7 x 8 xx slova „xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx.

2. V §4x xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx věta „Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.“.

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx

§24

Xx §16 zákona x. 21/2006 Xx., x xxxxxxxxx shody xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx a x ověřování xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2008 Xx., zákona x. 301/2008 Sb., zákona x. 142/2012 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx. x xxxxxx x. 15/2015 Xx., xx xxxxxx xxxx §16x, xxxxx xxx:

„§16x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx informační xxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x evidování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronické ověřovací xxxxx xx xxxxxxxxxxxx.“.

XXXX DVANÁCTÁ

Účinnost

§25

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

1. §8a zákona x. 365/2000 Sb., x informačních systémech xxxxxxx správy a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. §2 xxxx. x) xxxxxx x. 365/2000 Xx., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx správy x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. §48 písm. x) xxxxxx x. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

4. §2 xxxx. x) xxxxxx x. 111/2009 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. §18 xxxxxx x. 300/2008 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

6. §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 297/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. §9 xxxx. 2 xxxxxx č. 297/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

8. §2 xxxxxx x. 250/2017 Sb., x xxxxxxxxxxxx identifikaci.

9. §64 xxxx. 1 zákona x. 499/2004 Xx., x archivnictví x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

10. Xxxxx č. 21/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxx opisu xxxx xxxxx x xxxxxxxx x x ověřování xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11. §18 xxxxxx x. 250/2017 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

12. §2 xxxx. x) xxxxxx x. 111/2009 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

13. §14 xxxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

14. Xxxxxxxxx §511 zákona x. 297/2016 Sb., x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15. §5 xxxxxx x. 153/1994 Sb., x zpravodajských xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

16. Xxxxx x. ... Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

17. Xxxxx x. ... Xx., x xxxxx xx digitální xxxxxx.

18. Xxxxx č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx rady č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXX XXXXXX

x návrhu xxxxxx x právu xx digitální xxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů

A. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx x xxxxx xx digitální xxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx je xxxxxxxx způsobem posílit xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx služeb, xx. „xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx“, xx xxxxxxxxxx xxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx. formou xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a efektivní xxxxxx, jak xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxxxx xxxxxx či xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x listinné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxx správy.

V současné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci (xxxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxx uživatelům xxxxxx), xx xxxxx má xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x které je xxxxx veřejné xxxx xxxxxxx poskytnout.

Vše výše xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx x poskytnout xxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxx x xxxxxx nárok xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxx poskytovateli xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx služeb.

Návrh xx své konstrukci xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx při výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx” x xxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx poskytovat xxxxxxxxx služby”, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x právních předpisech xxx přirozeně xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx názorových odpůrců xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxx xxxx v xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonech xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx přístupu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx o opaku x posílení xxxx xxxxxxxx xxxxxx orgánů xxxxxxx moci x xxxxxx vymahatelnosti xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřením x xxxxxxxx skokové xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx správy x modernímu xxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx jednou x možností, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx obecného xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x elektronické xxxxxx xxxx digitální, xxxx xxx x xxxxxxx x výše xxxxxxxx zákonem xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Zvolený xxxxxx xx měl vést x xxxxx vymahatelnosti xxxxxxxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx na příslušné xxxxxx veřejné moci. Xxxxxxx primární xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x pojetím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx veřejnosti.

Zakotvení xxxxx xx xxxxxxxxxx digitální xxxxxx v žádném xxxxxxx nevylučuje a xxx neomezuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ze strany xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx volby xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx návrhem xxxxxxxxx.

X. Obecná xxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx

1.1 Xxxxx navrhovaného xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů.

1.2 Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx jako xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, stanovují xx základní xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xx xxxxx zabývá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řešenými xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx údajů, xxxxxxxxxxxx xxxxx úředně ověřeného xxxxxxx x některé xxxxx dílčí xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx uživatele xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx moci.

V xxxxxxxxxxx x tímto xxxxxxx xx xxx jeho xxxxxxxx naplnění mění xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx politických xxxxx xx dne 8. března 2019 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx právní xxxxxx souvisejících xxxxxx, xxxx. xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx x právo na xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxx nově xxx. „xxxxxxxxx službu”, což xx xxxx orgánu xxxxxxx moci xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedený x xxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxxx (x xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx digitální xxxxxx jsou mnohdy xxx xxxx poskytovány, x xx buď xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxx veřejné xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x moderního xxxxxxxxx, xxxx dle xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx svoji xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, neboť xxx xxxxxxxx (xxxxxxx) a xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx dílčí xxxx či xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx služby xxxxxxxx navíc xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx dokáže xxxxxxxxxx xxxxxxx chyby lidského xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovaných xxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytovány primárně x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx registry, xxx xxxxxx veřejné xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxxx referenční údaje x osobách, subjektech x xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx registry. Pro xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx registrů xxxx výpisu údajů x využívání xxxxxxxxxxxx xxxxx (xx. xxx x jejich xxxxx xxxxxxxx a xxxx), xxxxx digitální xxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xx osoby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, které xxxx xxx vedeny x základních registrech.

Uživateli xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nejvyužívanější xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx důvěryhodnou xxxxxxxxxxxxx komunikaci xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx a efektivně xxxxxx xxxxxx pořízená xxxx x xx xxxxx „moderně xxxxxxx“ xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx. Zatím xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx minimálně.

Další xxxxxx xxxxxxxx x návrhu xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx především xxxxxx „právo xx xxxxxxxxxx digitální xxxxxx“, xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx mají xxxxx xx xx, xxx xxx služba xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx digitální. Xxxx xxxxxx právo, xxxxxxxx synallagmatickou xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytovat, xx x xxxxx xxxxxxx tak, xx xxxxx uživatel služby xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, popřípadě xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x využití xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxx realizaci xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx využívání xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx, a xx xxxx s xxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx osobu.

Zákon xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx principy, xxxx xx xxxxxxxx, sdílení xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx lze xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, jež by xxxxx návrhu xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx poskytovány xxxx xxxxxxxxx:

- xxxxxxxxxxxx podání xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx (včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podání);

- xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

- konverze xxxxxxxx x dokumentů pro xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx podání;

- xxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xx

- xxxxxxxxxx výpisu xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

1.3 Xxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx myšlenkou xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx uživatel služby xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, a tedy xx využití xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx správy. Xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx fyzické x právnické xxxxx xxxxxxxx xx poskytování xxxxxxxxxxx služeb jako xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx objektivně xxxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx je xxxx xxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Vládním xxxxxxxxx digitalizace České xxxxxxxxx 2018+.

A) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx právního xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nevytváří xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx XX.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx digitalizaci xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rámec xx xxxx navzájem integrovaných x provázaných xxxxxx, xxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx nejednotnosti x xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx konkrétní xxxxxx výkonu xxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx brání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jako xxxx. xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx (např. xxxxx č. 586/1992 Sb.).

Xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx problematiky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (např. xxxxx č. 365/2000 Sb.) a xxxxxxxxxx xx zásadní xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x oblasti digitalizace xxxx xxxxxxxxxxx i xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxx správy.

Jelikož xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, a xxxxx navrhuje xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

X) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy

Navrhované xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx EU xxxxxxxxxxxx xxxxxxx „Akčním xxxxxx XX xxx eGovernment 2016-2020“. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx základní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XX xxxxxxxxx xxx xxxxxxx fázích xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X) Vysvětlení xxxxxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx

Xxxxx republika v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx přední xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zeměmi. Xxxxxxxx propad xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xXxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx vytvořit a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx správci xxxxxxxxxxxx xxxxx získají xxxxxx větší odpovědnost xxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxx způsobem xx xxxx agenda xxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx vytvoří xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx procesu xxxxxxxxxxxx, xxx zároveň xxxx xx dojde k xxxxxxxx významu xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přechodného období xxx ty xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, dojde xx xxxxx zásadní xxxxxxxxx podpoře xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx počtu uživatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X) Zhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s ústavním xxxxxxxx České xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxxx pořádkem České xxxxxxxxx, zejména x čl. 2 xxxxxxxxx 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x svobod19, xxxx xx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxx lze xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x v xxxxxx stanovených xxxxxxx, x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx stanoví. X xxxxxxxxxx xx xx xx v čl. 4 odstavci 1 Xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zákona x x jeho xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv x svobod.

Obdobně pak čl. 2 odst. 4 Xxxxxx20 xxxxxxx, že xxxxx občan xxxx xxxxx, co xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx nesmí xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx neukládá.

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx proporcionality, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x zákonem xxxxxxxxxxx cíli.

Základním principem xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxx těchto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx vhodné formy, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx) či xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osob. Digitální xxxxx xx a xxxx xxxxx systémově xxxxxxxxxxxxxxxx formou.

E) Zhodnocení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x strategickými cíli XX. Navrhovaná xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx soudních xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x x obecnými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

X) Xxxxxxxxxx xxxxxxx navrhované právní xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava není x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx jedná x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x jimiž xx Xxxxx republika xxxxxx, x xxxxx jsou x evidenci Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx, je x dispozici xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.xxx.xx).

X) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx prostředí Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx mít xxxxxxxxx xxxxx xx výdaje xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxx je nezbytné xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx eGovernmentu xxxx xxx zrealizované. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxx veřejné moci x podobě xxxxxxxxxx xxxxxxxx x k xxx připojených xxxxx 5.366 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zřízených xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx21 xx již xxxxxxx xxxx využívat xxxxxxxxxx xxxxxxx jednou xxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxx vyvolané xxxxxxxxxxx právní úpravou xxx xxxxxxx následovně:

- xxxxxxx xxxxxxxx přímo xxxxxxx x

- xxxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx plné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx moci xxxxx xxxxxxx definované povinnosti:

i. xxxxxxx xx vytvoření/dokončení xxxxxxxxxxx x služeb xXxx Xxxxxxx Bus x

xx. náklady xx xxxxxx xxxxxxxxxx informačních xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxx i přenesené xxxxxxxxxx xxx, aby xxxx schopny komunikovat x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xXxx Xxxxxxx Xxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx autoritativní údaje.

Tyto xxxxxxx xxxx, nebo xxxxxxxxx již měly xxx, odpovědnými xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx rozpočtového xxxxxxx xxxx x v xxxxx již schválených xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx digitalizace xxxxx xxxxxxxxx 2018+ x předcházejících xxxxxxxx xxxxxxxxx. Všechny xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xx xxxx orgány xxxxxxx xxxx) xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xx nebyl xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx náklady, x xx xxxxx xxxxxxxx xx vrub kapitoly 314 Ministerstvo xxxxxx, xxxx. xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx základních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, oboje x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanoveními xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x následující tabulce.

Tabulka 1: „Xxxxxxx vyvolané xxxxx xxxxxxx zákona x xxxxx xx xxxxxxxxx služby, xxx xxxxxxx vyvolaných xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxx ustanovení

Vyvolané náklady (x tis. Xx) (xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

§1

Xxxxxxx xxxxxx

-

§2

Xxxxxxxx xxxxx

-

§3

Xxxxx na digitální xxxxxx

-

§4

Xxxxx na xxxxxxxxx xxxx

6.500

§5

Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úkonu

9.500

§6

Právo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

10.000

§7

Xxxxx na xxxxxxx xxxxx

-

§8

Xxxxx xx xxxxx xxxxx nebo povinnosti

10.000

§9

Právo xx xxxxxxxxx skutečnosti

-

§10

Právo xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

-

§11

Xxxxx xx xxxxxxxxx x údajích a xxxxxx xxxxx

20.000

§12

Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

-

§13

Xxxxx na technologickou xxxxxxxxxx

-

§14

Xxxxxxxxx x závěrečná xxxxxxxxxx

5.000

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxxx:

61.000

Xxxxxx xxxxxxxxx nákladů, xxxxx sice xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxx x §7 xxxxxx), jsou náklady xxxxxxx s dokončením xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x veřejného datového xxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx správci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxx 5.9 x 5.10 Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx 2018+, xxxx x v xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpracován xxx kvalifikovaný odhad xxxxxxx na xxxxxxx xxxx uvedených strategických xxxx xxxxxxxxxxxx vládou, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu x vyčíslení xxxxxx xxxxxxx. Xx základ xxxx xxxxxxx:

- xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- kvalifikovaný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x eGON Xxxxxxx Bus v xxxxxxxxxx propojeném datovém xxxxx, x

- xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra „Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX xxxxx“ xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx správě. Xxxxxxx tak vychází x xxxxxxxx xxx xxxxxxx produktů x xxxxxx XXX xxx, xxx jsou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx 4 xxxxxxxxxxx tabulky, nezbytných x xxxxxxxx xxxx 5.9 x 5.19 Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx 2018+ xx dokončení xXXX Xxxxxxx Xxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx:

- xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx („XXXXX“);

- xxxxxxx xx xxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxxx registrů xxxxxx k realizaci xxxxxx xxxxx xxxx XXXXX;

- xxxxxxxxx dotazů xxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

- xxxxxxxxxx definovaných xxxxxxx xxxxxx a odpovědí; x

- vytváření x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx výměně xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů.

Tabulka 2: Xxxxxxx na zajištění xxxxxxxxxxxx Propojeného xxxxxxxx xxxxx (xxxxx č. 111/2009 Sb.)

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státní správy

náklady xx XXXXX (§7) (xxx. Xx)

xxxxxxx xx XXXXX (§11) (tis. Xx)

xxxxxxx xx xXXX Xxxxxxx Xxx (xxx. Xx)

Xxxxxx (xxx. Xx)

Xxx 1

-

-

210.000

210.000

Xxx 2

355.000

177.500

70.000

602.500

Rok 3

355.000

177.500

70.000

602.500

Xxx 4

355.000

177.500

-

532.500

Xxx 5

355.000

177.500

-

532.500

Celkem

1.420.000

710.000

350.000

2.480.000

Další xxxxxxx xxxxx mít xxxxx xx jednotlivé xxxxxxx XXXXX, a to xxxxxxxxx xxxxxxx XXXX, xxxx. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x informačním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x využitím xxxxxx xXXX Xxxxxxx Bus. Xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 2 a 3 xxxx xxxxxxx tabulky.

Uvedené xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů určených x xxxxxxxxx výkonu xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy x xxxx xxx xxxxxx xx rozpočtové kapitoly xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx správy.

Je-li pro xxxxx konkrétní xxxxxx xxxxxx xxxxxx vybudován xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx takového xxxxxxx.

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy, xxx xxxxx xxxxxx centrální xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. agenda xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxx xxx záleží xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx či obce, xxxx xxxxxxxxxx systém xxx xxxxx xxxx xxxxxx zvolí, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x platnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx správy.

Dopady xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx tak xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx rozpočtů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků xxxx xxxxx specifikovat až x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxxx XX ČR.

Všechny xxxxxxxxxxxxxx náklady xxxx xxxxx xxxxxxxxx v 5 letech xxxxxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nákladů xx xxxxx plně x xxxxx vlády, xxxxx xx přímo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxx dopadnou xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx vytvoření xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. k xxxxxxxx ohlášení xxxxx x xxxxx z xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx facto pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx agend xxx §51 xxxx. 5 xxxx. d) xxxxxx x. 111/2009 Xx. x vzhledem x xxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx digitalizace Xxxxx xxxxxxxxx 2018+, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx agend xxxxxxxxxx x x xxxxxxx, že by xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx uživatelů služeb, xxx x na xxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opakovaně xxx jednou poskytnutá xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a ověření xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení xx.). Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxx xxxx).

Xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx uvedeny v xxxxxxxxxx Zprávě o xxxxxxxxx xxxxxx navrhované xxxxxxxx (XXX), xxxxx xxxxxxxx k formě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx součástí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx o povinnost, xxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx navrhované xxxxxxxx x xxxxxx doplnit.

Z xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx předpokládá pozitivní xxxxx xx podnikatelské xxxxxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxx zákona nemá xxxxxx xxxxxxxxxx charakteru, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopadů xx osoby se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx osoby (xxxx. xxxxxxx).

X) Zhodnocení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx údajů

Navrhovaná právní xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dotčených fyzických xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dojde x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx posílení xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx osobními x xxxxxxx údaji ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx22.

X) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx systémové xxxxxxxxx korupční xxxxxx, xxxxx xxxxxx digitalizace xxxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx systémových xxxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx také xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx korupčního xxxxxxx. To rovněž xxxxxx efektivnější xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vynakládání xxxxxxxxxx x veřejných xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxx identifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx zejména x xxxxxxx odchylky xx xxxxx stanoveného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby.

J) Zhodnocení xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxx xxx dopad na xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx služby státu xxxx definovány, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

1.4 Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úpravy

Návrh xxxxxxx x xxxxxxxxx praxe xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx předpisy x xxxxxxxx právní předpisy. X xxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx procesy x xxxxxxx či jiné xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx působnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 365/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 499/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 106/1999 Sb., o svobodném xxxxxxxx x informacím, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx obecně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovují xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb obecně xxxxxxx i určité xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 480/2004 Sb., xxxxx x xxxxxxxxx službách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx.

X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx již xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výměny xxxxx xx služby nebo xxxxxxxxx xxxxxx, které xx se xxxx xxxx digitální xxxxxxx xxxxx předloženého návrhu xxxxxx. Návrh xxxxxx xx sice xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x v xxxxx xxxxxxxxxx sektoru.

Co xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx registru xxxx x xxxxxxxxxx, tak xxx je xxxxxxx xxxxxx xxx zmíněný xxxxx č. 111/2009 Sb., xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx editorů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx změně x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. Registr práv x xxxxxxxxxx xx xx ale měl xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx i o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

1.5 Xxxxxxx základních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x nejdůležitějších xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx principy x xxxxx:

1.

xxxxxxxx, xx je xx xxxxxxxxx služba x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

2.

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x právnické xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx základním xxxxxxxx xx xx, xxx xx xxxx poskytnuta xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;

3.

xxxxx základní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

4.

xxxxxxxx základní xxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx digitální xxxxxx x v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

5.

xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejné xxxx;

6.

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v digitální xxxxxx, x xx xx shodnou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx;

7.

xxxxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxx, pokud xx již xx x dispozici xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxx moci, x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

8.

xx xxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx právo xx xxxxx práva, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx skutečnosti xxxxx xx registru xxxx x xxxxxxxxxx;

9.

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje evidované x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. zakazuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxx xxxxxxxx;

10.

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uživatel xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxx xxxxxx (xxxx. x xxxxxx platnosti xxxxxxx, změně xxxxx xxx.) xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; a

11.

zakotvuje právo xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx čitelném xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx evropského x národního principu xxxxxxxxx přívětivé xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxx zásady, xxxxxxxx x xxxxx:

X. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx digitálních služeb

1. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxx xxxxxx xxxxxx působnosti;

2. xxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx přednostně x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx služby;

3. xxxxxx xxxxxxxxxx digitální xxxxxx: xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx digitální služby, xxxxx je xxxxxxx x katalogu xxxxxx; x

4. xxxxx veřejné xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx břemeno o xxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

XX. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxx služby

1. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání: xxxxxxxx služby xx xxxxx xxxxxxxx svou xxxx v právním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, (xx) xxxxxxx datové xxxx dokumentem opatřeným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxx xxxxxxxxx elektronickou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx, (xxx) informačního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx důvěryhodnou identifikaci, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. července 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx směrnice 1999/93/ES (xxxx xxx „nařízení xXXXX“), (xx) informačního xxxxxxx datových xxxxxxxx xxxx (x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxx (xxxx. x xxxxx xxxx a poplatků); x

2. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx úředně ověřeného xxxxxxx: stanoví-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podpisu, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx tak xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx podpisem xxxx originál xxx xxxxxxxx následné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXX. zásady a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) služeb

1. xxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxx: uživatel xxxxxx xx xxxxx, xxx po xxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx dostupné x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx veřejné xxxx) x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx týkají xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx uživatel xxxxxx xxxxxxxxx;

2. xxxxx zmocnění xx xxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxx xx právo xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb souhlas xx xxxxxxxx xxxxx x sobě x x svých právech x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx osobě x xxxxxx xxxxxxx x povinnostech, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zastupuje x xxxx právo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

3. xxxxx na xxxxx xx registru práv x povinností: xxxxxxxx xxxxxx má právo xx zápis xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úkonu xxxxxx xxxxxxx xxxx uvedeného x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x povinností xx xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxx zápis xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Takový xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx a musí xxx využíván xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

4. xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx jednání: uživatel xxxxxx má xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx kdykoli poskytl xxxxxx x digitálním xxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxx x xxxx důvěryhodný;

5. xxxxx xx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxx má xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx; xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, průkazu, osvědčení xxxx xxxx veřejné xxxxxxx, nebo xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx založená xxxxxxxxxxx, má xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxxxxxx; x

6. právo xx xxxxxxxxxxxxxx neutralitu: xxxxxxxx xx právo na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx návrhu právního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x ostatními xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky.

Do xxxxxxxx řádu xxxxxx xxxxxx použitelné xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx takovou digitální xxxxxx xxxxxxxxxx. Zákon xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx regulaci, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx digitální xxxxxx. Xxxxx je v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx vztazích xxxx orgánem veřejné xxxx x uživatel xxxxxx, xxxx by xxxxxxxx xxxxxxxx rovné xxxxxxxxx účastníků takových xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx závazky xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x Evropské unii

Předmětné xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx celá řada xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

Na xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx o xxxxxxxx xXXXX, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1128 xx xxx 14. xxxxxx 2017 o přeshraniční xxxxxxxxxxxxxxx xx-xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx vnitřního xxxx, Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2016/2102 ze xxx 26. xxxxx 2016 x xxxxxxxxxxxx webových xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx aspektů xxxxxxxx úpravy xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů, xxxxx již xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, jako xxxx Xxxxxxxx (XX) č. 883/2004 x xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 987/2009 xx dne 16. xxxx 2009, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nařízení (XX) x. 883/2004 x koordinaci xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, Nařízení Xxxx (XX) č. 6/2002 xx dne 12. xxxxxxxx 2001 x (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1205/2008 ze dne 3. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2007/2/XX xxxxxxxx se xxxxxxx, Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/2394 xx dne 12. xxxxxxxx 2017 x spolupráci xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/83/EU xx xxx 25. xxxxx 2011 o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx (XX) 2017/1132, pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x právu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2018/644 xx dne 18. xxxxx 2018 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 808/2004 xx xxx 21. xxxxx 2004 x statistice Xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/1535 ze xxx 9. xxxx 2015 x postupu xxx poskytování informací x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

X xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx digitální, x xx xxxx. elektronická xxxxxx údajů o xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx o identitě x elektronické xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxx xxxxxx základní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, a xx x služeb, xxx xx jedná x interoperabilitu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo na xxxxxxx právního xxxxxxxx (xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx.). Xxxxx je xxxx xxxx v xxxxxxx x právními xxxxxxxx EU a xxxxxxxxx xxxxxx aplikaci x xxxxx interoperabilních xxxxxx tím, xx xxxxxx interoperability zařazuje xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx návrhu zákona.

3.1 Xxxxxxxxxx, xxx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

Tento xxxxx xxxx xxxxxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Zhodnocení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx upravena xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx, xxx xx očekává xxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx upravovány xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x právech xxxx se zdravotním xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x patentovému xxxxx (xxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx k xxxx, že xxxxx xxxxx xxxx obecně xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nedigitální xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z mezinárodních xxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxxx hospodářský x finanční xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x ostatní veřejné xxxxxxxx

Xxx xxx 1.3 xxxx. X) xxxx.

6. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu

6.1 Xxxxx xx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob

Zcela xxxxxxxx xxxxxxxx xx mění xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx elektronických xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx správy, ale x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx:

1. Jako xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxx xxxxxxxx xxxxxx i x digitální podobě, x xx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x

2. Jako xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xx základě xxxxxxxx se xxxxx, xxxx. xx poskytnou, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx moci, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx již xxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxx x těchto rolí xxxxx poněkud odlišné xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx právo xx xxxxxxxxxx xxxxxx x digitální xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxx bude xxx uživatel xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx než xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx dokládat xxxxx.

Xxxxx xxxx mít xxxxxxxxx dopad xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x omezí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx správa xxx údaj vede, xx které xxx xxxxxx xx záznamů x základních xxxxxxxxxx.

6.2 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky

Návrh xxxxxx bude xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopad xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx práva xx xxxxxxxxxx digitální služby, xxx xx jeví xxxx xxxxxx xxxxxxx x získávání xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xxxxxx.

6.3 Zhodnocení, zda xxxxxxx právního xxxxxxxx xxxx zakládána xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx poskytnutí jinak xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx do podpory xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

6.4 Xxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx xx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx sociálně xxxxx, xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx a národnostní xxxxxxx

Xxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jinak xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxx).

Xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, či xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxx s následným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Vzhledem x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx osoby efektivnější x xxxx xxx xxxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxxxx při jejich xxxxxxx.

Xxxxx návrh xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx práva xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, či xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx přístup xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx základě.

6.5 Xxxxx xx rovnost xxxx x xxx

Xxxxx xxxx dopady xx xxxxxxx xxxx a xxx.

6.6 Dopad na xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zákona xxxx přímý xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxx xxxx konstatovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v digitalizaci x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podkladů a xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx x využitím xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

6.7 Dopad na xxxxxxx xxxx xxxx

Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

6.8 Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx státu

Návrh xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx bezpečnost x xxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx neposkytnutí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx možného ohrožení xxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx plné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxx xxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxx v určitých xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx řízení, řízení xxxxx apod. xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx administrativní x xxxxxxxx xxxxxx.

6.9 Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx

Xxx využívání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxx xxxxxx zákona, xxx x podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx údajů xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx negativní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x pozici xxxxxxxx xxxxx, neboť xxxxxxxxx xxxxxx xxxx orgánů xxxxxxx xxxx ve xxx podstatě xxxxxxxx xxxxxx lepší xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxx osobního selhání xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a zároveň xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx minimalizace xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bude x xxxxxxxx přiměřené, relevantní x xxxxxxx na xxxxxxxx rozsah xx xxxxxx x xxxxx, xxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x povinnosti xxxxxx veřejné xxxx, xxxxxxxxx i soukromoprávního xxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxx, xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxx s xxxx, x xx obdobně, xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx x x xxxxxx aplikací xxxxx xx informování xxxxxxxx, práva xx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxx jsou xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx údajů, pochopitelně x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, kde xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx správy xxxx.).

Xxxxx tedy plně xxxxxxxxxx principy xxxxxxxx x ochrany osobních xxxxx x xxxx xx tuto oblast xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxx případů xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx např. omezením xxxxxxxx subjektu údajů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx návrhu xxxxxxxx předpisu

1. Přiměřenost

Zákon xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx ve srovnatelné xx xxxxx kvalitě xxxxxx xxxxxxxxx služby; xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postavení xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx jak x xxxxxx xxxxxxxx, tak xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xx jednoznačný x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Standardnost

Návrh zákona xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx digitálních xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zpřístupnění xxx xxxxxxxxxx na konkrétní xxxxxxxxx či technologii.

4. Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozhodování podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů.

O xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxx xxxx digitální xxxxxx xxxxxxxxxx a její xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxx xxxxxx vyhověno, xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxxx xx x jiného xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x příslušném základním xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx, jež xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx osvědčit, xxxxx xx stane xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx zásadním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx rozhodování a xxxxxxxxxx dokládání výsledků xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

5. Odpovědnost

Zákon xxxxxxx xxxxxxxxxxx za využití x xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx orgány veřejné xxxx a zbavuje xxx xx velké xxxx odpovědnosti xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx x souladu x xxxxxxxxx proporcionality x snižování administrativní xxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx digitálních xxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxxxxx již xxxx xx xxxxx xxxx (xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx).

6. Opravné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx veřejné xxxx, xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx práva na xxxxxxxxx službu. V xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx neposkytnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx postup xx xxxxxxxxxxxx, se xxxxx xxxxxxxx x xxxx plynoucími.

Na obecné xxxxxx pak xxx xxxxxxxxx neposkytnutí digitální xxxxxx xx nesplnění xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxx Xxxxxxxx veřejného xxxxxxxx práv.

7. Transparentnost

Poskytování xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx transparentní.

Poskytování xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx x xxxxx míru xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozhodování x xxxxxx xxxxxxxxx možných xxxx.

8. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx a digitální xxxxxx

8.1 Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xXxxxxxxxxxx

Xxxxx xx facto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xXxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx byly xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx zásadami xxx xxxxxx digitálně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x s „Xxxxxx plánem EU xxx xXxxxxxxxxx 2016-2020“. Xxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx accessibility.

Je xxxxxxxx xxxxxxx rovnosti xxxxxxxxx xxxxxx (právo xx xxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx x službu neposkytnout) x orgánů xxxxxxx xxxx (xx stanoven xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx, kdy xx xxxx xxxx vysloveně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pouze xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx úplné xxxxxxxxxxxx podání, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx služby, elektronická xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx datových xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

8.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxx x právem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx kapitola xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxxxxx zhodnocení xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx zákon xxxxxx.

8.3 Xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxx tvorbu xxxxxxxxx přívětivé xxxxxxxxxxx (XXX)

Xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxx bylo xxxxxxxxx zhodnocení xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx legislativy.

Vzhledem x xxxx, xx xxxxx xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxx DPL x xxxxx, je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx právní úpravy.

Zásada 1: Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (princip xxxxxxx by xxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxx xxxx zásadu: xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx tuto xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 2: Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx (xxxxxxx only xxxx)

Xxxxx xxxxxxx tuto zásadu: xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pouze xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx vedeny x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, nevyžadovat.

Zásada 3: Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x použitelných xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxxxx tuto xxxxxx: není xxxxxxxx xxxxxxxx, neboť x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx EU.

Zásada 4: Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x informačních systémech xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx, x to xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uživatele xxxxxx (xxxxxxx práva na xxxxxxx xxxxx) x xxxx stanovuje xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx sdílené xxxxxx státu.

Zásada 5: Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx orgánu veřejné xxxx spočívající xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx. Zákon xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx způsobem xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xx, aby xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx tedy xxxxx xxxxxxxxxx topologie informačních xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 6: Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xx v xxxxxxx: ze xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, tedy se xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jako xx vázání xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx apod.

Zásada 7: Ochrana xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx kvalitní xxxxxx (xxxxxxx nařízení o xxxxxxx osobních údajů)

Zákon xx xxxx v xxxxxxx: zákon xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x na digitální xxxxxx, včetně informovanosti xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx a o xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xx sdílením xx xxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxx údajů, avšak xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpracování osobních xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xx základních xxxxxxxx).

Xxxxxx 8: Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx (xxxxxxx open xxxxxxxxxx)

Xxxxx xx x xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx každému xxxxxxxxx služby, a xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx digitálních xxxxxx xx xxxx principy xxxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx služby x xxxxxxxx, x jeho xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x transparentnost.

Zásada 9: Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx: xxxxx xxx nestanovuje technické xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx to xxx xxxxxxxxxx spravované státem xx jiným důvěryhodným xxxxxxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxx technologická xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pro xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 10: Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx částečně xxxxxxx xxxx xxxxxx: xx zákonu xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xx být poskytována x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx byla xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx uživatele xxxxxx.

X xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nestanovuje, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx.

8.4 Zhodnocení xxxxxxx x Xxxxxxxxxx koncepcí Xxxxx republiky x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx plánem xXxxxxxxxxxx

Xxxxx xx xxx xxxxxxxx provádí xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x Xxxxxxx xxxxxxxxxx koncepci xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xXxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx v xxxx xxxxxxxx segment xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx facto xxxx xxxxxxxxx služby xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx jsou správci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx autoritativní xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x realizační povinnosti. X xxxxxxxxx zákona xx stane xxxxxxx xxxxxxxxxxx digitální xxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xXxxxxxxxxxx dále xxxxxxxxxxx.

8.5 Xxxxxxxxxx x agendovým xxxxxxx veřejné xxxxxx

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xxx agendy xxxxxxxxxxxx činností a xxxxxx informačních systémů xxxxxxx xxxxxx, tak xxxxxx xxxxxxxxxx registrů, xxxxxxxxxxxx xxx především x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx zákona ve xxxxxx ke xxxxxxx xxxxx o subjektech xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx systematicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx ohlášení xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x povinností, x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

9. Xxxxxxxxxx odchylky x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxx jako poslanecký xxxxx xxxxxx se xxxxxx většiny xxxxxxxxxxxx xxxxx x stran.

Vzhledem x xxxx, xx xxxxx je obecným xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

10. Xxxxxxxxxx x projednávání

Návrh xxxxxx xxx konzultován x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

- Xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx průběžně xxxxxxxxxxx x projednáván xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zastoupených x Xxxxxxxxxx sněmovně Parlamentu Xxxxx republiky. Xxx xxxxx xxxxxxxx Výboru xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx XXX XX xx xxxxxxxxxxx xxx 7 xxxxxxxxxx jednání se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zaměřená xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx o xxxxx xx xxxxxxxxx služby (19. xxxx 2018, 14. xxxxx 2018, 1. xxxxxxxxx 2018). Xxxxx byly xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxx odbornými gestory xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx PhDr. Ivan Xxxxxx, Ph.D., Xxxxxx Xxxxxxx (Česká xxxxxxxx xxxxxx), Xxx. Barbora Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, xxxx. MUDr. Rostislav Xxxxxx, XXx., Ing. Xxxx Xxxxxx (XXX 2011), Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, Marek Xxxxx, Xxx. Martin Xxxxx (XXX), XXXx. Jiří Xxxxxxxx, Xxx Birke (XXXX), Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx (KSČM), Xxx. Xxxx Xxxxxxxx (XXXX), Xxx. Marian Jurečka (XXX-XXX), Ing. Xxxxx Xxxxxxx, Xx.X (XXX) x Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx (XXX 09). Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kluby xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx. K návrhu xxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ANO 2011, XXX a Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx poslanecké xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx míře xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx uskutečnilo x xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx jednání x xx samostatných jednáních x autory xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx dále xxxxxxxxxx zmocněnec xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x XXX Ing. Xxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxxx šampion XX Xxx. Ondřej Xxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx MV Xxx. Petr Xxxxxx, Xxx. Xxxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx prezident XXX Xxxx, z.s. Mgr. Xxxxxx Xxxxxxx, Mgr. Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xx.X., xxxxxxx a xxxxxxxx XXXXX &xxx; XXXXXXXX x.x.x., advokátní xxxxxxxx x xxxx LRV.

- Xxxxx zákona xxx xxxx xxx 8 xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX, Xxxxxx xxxxxxxx a dopravy XX, Sdružením xxx xxxxxxxxxxx rozvoj, Xxxxxx xxxxxxxx pojišťoven, Xxxxxx xxxxxxxx asociací. Českou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx provozovatelů mobilních xxxx, XX.XXX, XXXXX x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx veřejné xxxxxx x digitalizaci.

- Xxxxx zákona xxx x průběhu xxxxxxxx x xxxxx 2018 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx stálých pracovních xxxxxx, xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx digitálních xxxxxx:

- xxx 22. xxxxxx 2018 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx pracovního xxxxxx xxx digitálně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX;

- dne 17. xxxxxxxx 2018 xxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX k xxxxxxxxxxx;

- xxx 3. xxxxx 2018 prvotní xxxxxxxxxx xxxxxx členům RVIS;

- xxx 5. xxxx 2018 xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

- xxx 3. xxxxxxxx 2018 xxxxxxx druhé xxxxx xxxxxx XXXX k xxxxxxxxxxx po zohlednění xxxxxxxxxxx připomínek;

- xxxxxxx xxxx 2019 termín xxx uplatnění druhého xxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX & XXXXXXXX x.x.x.; x

- xx xxxxx xxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXXX x xxxxxx XX x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x textu xxxxxx.

- Individuální xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx XX - XXXx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Mgr. Michal Xxxxxxx, XXXx. Xxx Xxxxxxx, Xxx. Xxxxxx Xxxxx, Xxx. Xxxx Xxxxxx, Ing. Roman Xxxx.

- Návrh xxxxxx xxx průběhu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxx orgánů Asociace xxxxx a Xxxxx xxxx a obcí.

- 21. xxxxxx 2018 xxxxxxxx Komise informatiky XX ČR Xxxxxxx;

- 12. července 2018 XX XX XXXx. Xxxx Xxxxxxxx; x

- 3. xxxx 2018 Xxxxxx xxxxxxxxxxx XX XX Xxxxxxx.

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx klubů ANO 2011, XXX, XXXXXX, XXX, KSČM, ČSSD, XXX-XXX, XXX09 x XXXX xxxxxxxx xxx 8.3.2019 dohodu x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a schválení xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx služby.

11. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxx (zdenek.zajicek@ictu.cz)

Michal Rada (xxxxxxxx.xx@xxxxx.xxx)

Xxxxxxxxx Xxxxxx (xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx)

19. Xxxxxxxx č. 2/1993 Sb., předsednictva Xxxxx národní xxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 162/1998 Sb.

20. Ústavní xxxxx č. 1/1993 Sb., Ústava Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

21. Xxxxx č. 365/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

22. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679 x ochraně xxxxxxxxx xxxx v souvislosti se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x volném xxxxxx xxxxxx údajů x o xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).

C. Zvláštní xxxx - odůvodnění xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

K §1 Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx které xx xxxxx vztahuje, ať xxx jako oprávněné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxx poskytována, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx veřejné moci xx pak potřeba xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x definicí xxxxxx č. 111/2009 Sb., tj. orgánem xxxxxxx moci xx xxxxxx xxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx osoba xxxx xxxxx právnické xxxxx (xx. např. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxx.), byla-li xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

K §2 Xxxxxxxx pojmů

Stanovují xx xxxx pojmy pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

X xxxxxxxxxx na §1 xxxxxx xx xxxxxxxxxx služby xxxxx xxxxxxx xxxxx zapsaná x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx pojmu xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx právo xxxxxx digitálních xxxxxx xxxxx svědčit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx je x xxxxxxx xx obecnou xxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxx xxxxxxxxxx agendu).

Digitální xxxxxxx xx úkon xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě uvedený x xxxxxxxx služeb. Xxxxxxxxx služba je xxxxxxxxx xxxxxx poskytována x xxxxxxxx informačních x komunikačních technologií, x xx buď xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx považováno xx xxxxxxxxx xxxxxx, x to s xxxxxxx xx funkcionalitu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (Český Podací Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Národní Xxxxxxxx, xxx. XxxxxXXXXX), xxxxx plní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx digitální xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx kompletně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osvědčení. Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx přítomnosti.

Digitálním xxxxxx je xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx služeb. Veřejná xxxxxx dosud xxxxxxxxxx xxxxxxx získat xxxxxxx xxxxxxx o xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx, x xx bez xxxxxxx zda xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, asistovaně xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xx (xxxx) digitálně. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx dle §14 odst. 2 xxxxxx x postupné xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx zcela xxxxxxx změnu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x významné zvýšení xxxxxxxxxxxxxxxx o činnosti xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx bude xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx implementaci zákona, xxxx další xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx vedený x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxxxxx rozhodováním v xxxxx určité xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x povinností. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx vždy xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x bude xxxx zřejmé, jak xxxxxx x kdo xx zodpovědný xx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx orgánů veřejné xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx údaje podle xxxxxx x základních xxxxxxxxxx, přičemž xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xx xxxxxxxxxxxxx užitek xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx údajů x xxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx x souladu x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xx činnost xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx využívání xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx datovém fondu xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xx xxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx lze xxxx xxxxxx, xxxxxxx x zákonu x xxxxxxxxxx registrech, jako xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx údajům xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, služeb x opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx připojení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx x dalších xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x zpracování xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx moci. Xxxxxxxxxx speciální uživatelské xxxxxxxx xx uživatel xxxxxx právo xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx č. 365/2000 Sb. xx ukládá xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxx uveřejnit toto xxxxxxxx. V opačném xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jakémkoliv datovém xxxxxxx (blíže §4 xxxx. 3 xxxxxx).

K §3 Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx bezpečnosti, předcházení, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx zájmu Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a daňové xxxxxxx, xxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx xx.), x zároveň se xxxxxx xxxxxxxxx orgánům xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx bez xxxxxx xx práva zaručená xxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxx č. 106/1999 Sb.).

X podstaty xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné moci xxxxxxxxxx digitální xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx moci xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx, že nemohl xxxxxxxxx službu xxxxxxxxxx. X ochraně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx přirozeně xxxxxxx xxxxx uživatele xxxxxx xxxxxxx se před xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx poskytnutí xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci.

Využití xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx vést k xxxxx efektivitě jak xxxxxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxx uživatele xxxxxx, xxx také zpracování xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx nemůže xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx digitální xxxxxx xxxxxx xxxxx způsobům xxxxxxxxxx xxxxxx.

K §4 Právo xxxxx digitální xxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úkon xxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx pochybnosti x xxxxx, xxxxx xxxxxxx digitálním xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx:

(x) ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx identifikaci xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx způsoby xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx při jednání xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx, x xxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x právních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx x ověření její xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx datové xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, obvykle xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pléna Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 5.1.2017, xx. xx. Xxxx 1/2015 „x xxxxxxx činěným x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x doručování xxxxxxxxxxxx vyhotovených xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx datové sítě“;

(ii) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nezávislá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby (xx xxxxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikovaného xxxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx digitálního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx (xxxx. xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx). X xxxxxxxxxxxx elektronickému xxxxxxxxx je pak xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nerozlučitelným xxxxxxxx připojen uznávaný xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx podmínek xxxxxx č. 297/2016 Sb.; a

(iii) xx xxxxxxx poskytovatel služby xx sebe xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ověření, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxx učinila xxxxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx třetích xxxxx, které xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx záruky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxxxx, xxx xxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxx interaktivní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx způsob xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX), xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx učinit xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx v souladu x xxxxx xxxxxxx, x to x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxx č. 499/2004 Sb., x archivnictví x xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zpracování dat, xxx také xxxxx xxxxxxxxxx služby předvyplňovat xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx sdílení dat xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx je xxxxx x agendou do xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech, který xxxxx xxxxxxxxx 1. xxxxxxxx 2010. Povinnost xxxxxxxxx speciální uživatelské xxxxxxxx xx zavádí xxxxxx xxxxxx č. 365/2000 Sb. xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x právu xx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx existujících xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, je jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx o xxxxxxx x jejich xxxxxxx a povinnostech. Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx formulářích xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx revizi x x případě xxxxxxxxxxx x opravu xxxxx xxxxx x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx správy x povedou k xxxxxxxxxxxx, důvěryhodnější x xxxxxxxxxxxx správě xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, která xxxx pod xxxxxxx xxxxxxxxx osob, x xxxxxxx se údaje x těchto xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxx služby xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxxx) uživatele xxxxxx, xx kterém xx možné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x jednoznačné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je x hlediska xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právnímu xxxxxxx činěným x xxxx podobě, a xx x xxxxxxx x §562 xxxx. 1 xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx formy, a xxxxxxxxxxx ustanoveními nařízení xXXXX.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dokumentu xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx dojít x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx důkazu v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

K §5 Právo na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx digitální xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx provádějí. Xxxxx xx samozřejmě x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx učinění xx xxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx však xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx digitálních xxxxxxx xxxx uživatel xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxx xxx znevýhodněn x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx služby xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx záznam xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx po xxxx 10 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx digitálního xxxxxxxx úkonu.

Záznam x xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx osoby, xxxxxx provedení úkonu, xxx, ve kterém xxx xxxx xxxxxx x xxxx adresáta xxxxxxxxxxx úkonu. Orgán xxxxxxx xxxx xx xxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx byl xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx nahrazeno xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx služeb, xxx si x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx uloží xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx užití xx xxxxxx.

K §6 Právo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx často xxxxxxxx předložení xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx čase x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx dokumentu. Xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zcela xxxxxx dokumentu, xx xxxxxx je na xxxxx listině (x xxxxxxx xxxx listů xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx svázání) xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, ve xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx provedla. Xxxxxxx xx xxxx děje x x okamžiku, xxx xxx dodatečně xxxxx xxxxxx osoby xx xxxxxxx x xxxx totožnost byla xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxx xxxxxx xxx ověřit xxxxxxxxx typ xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxx xxxx prosté xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx eIDAS.

V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ověřování xxxxxxx xxxxxxxxxxx kvalifikovaným prostředkem x založeného xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vystaveného xxxxx nezávislou autoritou (xxxxxxxxxxxx autoritou) x xxxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xx elektronický xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx elektronického xxxxxxxxx xx xxxxxxxx účinku xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxx ověřením xxxxxxx. Technologicky by xxxx xxx zaručeno, xx dojde xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx elektronické časové xxxxxxx) xx jeho xxxxx v podobě xxxxxxxxxxx a neopakovatelného xxxxx (xxxx). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (hash) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx oznámení x xxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxx dokumentu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx časovým xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx dokumentu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx lze xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx situace. Xxxxxxxx xxxxxx xx fyzicky xxxxxxx xxxx osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxx). Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby a xxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx obdrží xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xx xxxxxxxxx xxxxx, odkazem xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.), xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx podpis xxxxxx, zajistí ve xxxxxxxx IT prostředí xxxxxxx elektronické xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xx xxx prostřednictvím signpadu, XXX kódu či xxxxxxxx jinak v xxxxxxx s příslušnou xxxxxx úpravou), případně xxxx, co uživatel xxxxxx xxx připojený xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx vlastní, xxxxxxx xxxx xxxxxxx kvalifikovaný xxxxxxxxxxxx podpis a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxx originální x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokument xxxxxxxxxxxx elektronickému dokumentu, xxxxx xx vznikl xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx při dalším xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx absence xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx vést x xxxxxxxxx případné xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx elektronický podpis xxx, xxx xx xxxxxxxxx orgány veřejné xxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x provedení elektronické xxxxxxxxxxxx podepisujícího uživatele xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x úrovní záruky xxxxxx, opatřeným kvalifikovanou xxxxxxxxxxxxx pečetí a xxxxxxxxxxxxxx elektronickým časovým xxxxxxxx kvalifikovaného poskytovatele, xx, xxxxxxx xxxx xx výše uvedeném xxxxxxx, z xxxxxx xxxxxxx prostředků xxxxxxxx, xx xxxxx k xxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezměnitelnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpis xxxxxxxxx xxxxxx. Takový xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xx xxxxxx úroveň záruky) xxxxxx, že xxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákon neřeší x xxxxxxx jej x xxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx moci. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx elektronický xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dokumentu, xxxxx xx vznikl xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxxx x xxxx uvedeným se xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. x Ministerstvem xxxxxx, zřizuje xxxxxx xxxxxx č. 21/2006 Sb. xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

K §7 Právo na xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx veřejné xxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx uživatele služby. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx údaje xxxxxx. Xxxxxx souhlas může xxxxxxxx služby dát x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx oprávněným x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; za xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přistupovat k xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx službám.

Souhlas xxxxxxxxx xxxxxx xx sdílením xxxxx xx xxxx xxxxxxx chybějící zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxxxx argument xxx xxxxxxxxx digitální xxxxx služby. Souhlas xx měl rovněž xxxxxxxxx xxxxx argument x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx x xxxxx by xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx registru a xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxx xxxxxx x referenční xxxx, bude moci xxx sdílen xxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx orgán xxxxxxx xxxx moci xxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy, xxx jeho správu xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx údajů xxxx také xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx řízení, časově xxxxxxx nebo xxxxxx) x výčet orgánů xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx být xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx svůj xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a x takovém případě xxx vymezený xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx využívat, pokud xxxxxx sdílení xxxxx xxxx zajišťováno xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx, využívání x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

Podoba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x sobě x x xxxxx xxxxxxx x povinnostech xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx orgánů veřejné xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx plně xxxxxxxx standardům xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovených xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx uděluje xxxx xxxxxxx jako svobodný, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx zpracování x xx xxxxxxxxxxx. V xxxxxxx odvolání xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx přestat xxxxxxxxxxx (osobní)údaje xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx předmětného xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xXxxxxxxxxxx definovaný xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxx „Xxxxxxx informační koncepci Xxxxx xxxxxxxxx” xx x xxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxx 2.0”. Xxxxx xxxx úpravy xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nuceni opakovaně xxxxxxxx skutečnosti, x xxxxxxx veřejná xxxxxx xxx ví, xx xxxxx vznikly dokonce xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx správy. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx evidována, x to xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx služby, xxxxxxxx xxxxx souhlasu xx xxxxxxxx souhlasu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx formulář k xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx portálu xxxxxxx xxxxxx.

K §8 Právo xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx x povinností je xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx obsahovat xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx údajů. Zákon xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx a právních xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxx, xx se xx registru xxxx x xxxxxxxxxx, vedle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx také xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, k předpokládanému xxxxxxx registru xxxx x povinností pro xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x jeho potenciál xx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Návrh zákona xxxx umožnuje, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx skutečnosti xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx dosažené xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx údaje xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx služby je xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, průkazy, xxxxxxxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx uživatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxx xxxxxxxxx práva, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx skutečnosti xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

K §9 Xxxxx na xxxxxxxxx skutečnosti

Zákon xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx: i) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx údaje xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx xxx) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo být xxxxxxx za nepředložení xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx listiny, xxxxx xxxxx x xxxx osobě xxxx x xxxx právech x povinnostech xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx umožňuje xxxxxxx údajů xxxx xx sdílení xxxxx xxx xxxxxxxx služby xxxxxxx.

Xxxxxxxx-xx zákonný xxxxxxxxxx xxx sdílení xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx, xx xxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, neexistuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx událost xxxxxxx xx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxx xxxxx vedené x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx, xx uživatel služby xxxx povinen xxx xxxxxxxxx svého xxxxx xxxx xxxxxxx povinnosti x předložení xxxxxxx, xxxxxxx, osvědčení, jiné xxxxxxx listiny xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx skutečnost, xxxx xxxx událost a xxxxx xx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx moci a xxxxxx xxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx jakkoli xxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx orgány xxxxxxx xxxx nejsou oprávněny xxxxx xx uživatele xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx elektronické, xxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx digitalizace xxxxxxxxxx pravidlo uvedené x xx. 46 xXXXX.

K §10 Xxxxx na xxxxx kontaktního údaje

Za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx upozornění (xxxxxxxxxx) a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx od xxxxxx veřejné xxxx xx zavádí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx osob xxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xx zápis kontaktního xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx u Ministerstva xxxxxx, a to xxxxxxxxxxxxxxx elektronického formuláře xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx do příslušného xxxxxxxxxx registru Ministerstvo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx na xxxxxxxx technické xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (XXX) xx umožněno xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx služby x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX.

K §11 Xxxxx xx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx právo xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxx x něm xxxx orgán xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx tuto xxxxxx xxxxxxxx x prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx občana.

Informace xxxxx xxx ve xxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxxxx, x xx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu (xxxxxxx x xxxxxx) nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xx stanovuje xxxxx uživatele xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx listiny xxxxxxx xxxxxxx moci, xxxxx xx vydal, xx xxxxxx schránky xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx zasílá xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx si xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zapsat xx xxxxxxxxxxx základního xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výpisů ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx, kdo, kdy x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx správy.

Orgány veřejné xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x případě, xx uživateli služby xxxxxx právo nebo xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx daný xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xx také xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vztahujících xx x uživateli xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxx změny, x xx xxxx xx xxxxxx schránky xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxx opravu xx xxxxx referenčních nebo xxxxxxxxxxxxxxx údajů, a xx xx xxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx vlastního zjištění. Xx xxxxx, xxxxx x nesoulad xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx jako na xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx referenčních xxxxx x použije se xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

K §12 Xxxxx xx elektronickou identifikaci x xxxxxxxxxxx

Xxxxx č. 250/2017 Sb., x xxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx využívání identifikačních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx eIDAS. Xxxx xxxxxxx zákon xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxx xx využívá xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx identifikaci x xxxxxxxxxxx (XXX).

Xxxxxxx xxxxx xxxx dopadá pouze xx prokazování xxxxxxxxxx x využitím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vyžaduje-li takové xxxxxxxxx totožnosti právní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pomocí xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele x xxxxx XXX, xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx způsobem (xxxx. x pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identitních xxxxxx).

Xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx u xxxxxxx relevantního xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci.

Proto xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, že uživatel xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, minimálně x xxxxxx xxxxxx „značná“. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx orgány xxxxxxx moci při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx XXX x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx.

K §13 Xxxxx xx technologickou xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx technologicky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x digitálním xxxxxxx a reflektuje xxxxxx xxxxxx úpravu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z možných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx úrovni hardware, xxx x software. Xxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx závislost uživatele xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bez závislosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, například xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx-xx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx formátu. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxx) je xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2003/98/ES xx xxx 17. xxxxxxxxx 2003 x opakovaném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2013/37/EU xx xxx 26. xxxxxx 2013, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2003/98/XX o xxxxxxxxxx xxxxxxx informací xxxxxxxxx xxxxxxx a x §3 xxxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

K §14 Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajských xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx bezpečnosti xxxxx.

Xxxxxx veřejné moci xxxx ohlašovatelé xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx provedeného xxxxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxxxx, xx Ministerstvo xxxxxx vydá xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx veřejné moci) xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx 12 xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxx. 2 x 3 ustanovení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxx digitalizace xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxx časové xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x daném xxxxxxx xxxxx digitalizovány. Xxxxx xxxx díky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx úkolů, xxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů x xxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx veřejné xxxxxx, tak aby xx xxxxx xxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxxxxx x určeném rozsahu xxxxxxxxx.

Xxxxxx xx takovou xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx výhradně fyzicky, xx. xxxx. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X ohledem xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxx, že xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx služeb a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytování, příslušný xxxxx xxxxxxx xxxx xxx poskytuje xxx xxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxxxx po 5 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

K §25

Xxxxxxxx xxxxxx xx navrhuje xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxx následujícího po xxx xxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XXXXXXXXX ZÁKONŮ VE XXXXXXXXXX X PŘIJETÍM XXXXXX X PRÁVU XX DIGITÁLNÍ SLUŽBY

Nedílnou xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx implementace, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxx xxx xxxxxxx komplexní xxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx až xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odpovídá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX 2011, XXX, XXXXXX, XXX, XXXX, XXXX, XXX-XXX, XXX09 x STAN xx xxx 8.3.2019 xxxxxxx postupu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zákonů xx xxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx gesce xxxx xxxxxxxxxxxx přirozeně xxxxx.

Xxxx xxxxxxx xx xxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xXxxxxxxxxxx, x xxxxx 5 xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x její cenový xxxxx.

Xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- č. 111/2009 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

- č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x změně některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx;

- č. 300/2008 Sb., x elektronických xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

- č. 250/2017 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

- č. 181/2014 Sb., o xxxxxxxxxxxx bezpečnosti a x xxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

- č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

- č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů;

- č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x silničním provozu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

- č. 106/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x

- č. 21/2006 Sb., x ověřování xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x listinou x o ověřování xxxxxxxx podpisu a x změně některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 430 xxxxxx a xxxx než 2.500 xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx, xx přenesené xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

K části druhé - xxxxx zákona x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

X xxxx 1 xxxxxx §2

Xxxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx přístup xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x systému základních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx údajům xx xxx zvláštními xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx strany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx 2013. Xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nedošlo.

Důvodem xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx soukromoprávních xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy.

K xxxxx 2 - 3 xxxxxx §51

Xxxxxxxxxx: uvedené xxxxx xxxx legislativně-technického xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx platném xxxxx obsažené xxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx obsažené x xxxxxx zákona x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx doplnění textu.

K části třetí - xxxxx zákona x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

Odůvodnění: xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx uveřejnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhraní, a xx jako prostředku, xxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx digitálních xxxxx.

K části čtvrté - xxxxx xxxxxx x. 300/2008 Xx., o elektronických xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů

Odůvodnění: xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k dopracování, x to x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx x právu xx xxxxxxxxx služby x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx všem xxxxxxxx x právnickým xxxxxx zapsaným xx xxxxxxxxxxx základního registru xxxxxxxx pro účely xxxxxxxxx.

Xxxxxxx „xxx xxxxxxxxxx“ xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx datové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx doručování.

K části páté - změna xxxxxx x. 250/2017 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx: xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx návaznosti xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů.

K části šesté - xxxxx xxxxxx x. 181/2014 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx: xxxxx návrhu xx xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx, xxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx i xx xxxxxxxxx vztazích x kterou se xxxx xxxx xxxxxxxx x právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx útoku xx xxxxxx.

K části sedmé - xxxxx zákona x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx: xxxxx xx navrhována x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxx, xxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx procesy. Xx xxxx upravené xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádem.

Cílem xx xxxxxxx povinnost xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxx při xxx xxxxxxxx data xxxxxxxx x xxxxxxxxxx datovém xxxxx xxxxxx veřejné xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx data xxxxxxxxx pouze x xxxxxxx taxativně xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Porušení xxxxxx xxxxxxxx xx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx úředních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxx opatření xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxx vymahatelnost xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx vytvoří xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxx xxxxxx a z xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

K části osmé - xxxxx xxxxxx x. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx: xxxxx xxxx xxxxx xx, x souladu x cíli definovanými Xxxxxx xxxxxx XX xxx xXxxxxxxxxx 2016-2020, xxxxxxxxxx opatřením podpořit xxxxxxxxxx digitální xxxxx xxxx xxxxxx formami xxxxxx.

Xxxxxx xxxx x xxxx xxxx Evropské xxxx je xxxxxx x takových xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx cenové, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx snížit xxxxxxx xxxxxxxx při využití xxxxxxxxx služby.

Toto ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odborem xxxxxxx, tj. xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx stanovených podmínek xxxxxxx xxxxxxxx x 20 %, xxxxxxx xxxx x 1.000 Xx.

K části deváté - změna xxxxxx x. 361/2000 Xx., x provozu xx pozemních xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx: xxxxx této xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxx“ a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x digitálním xxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx a xxxxxxxxx digitalizaci agendy xxxxxxxxxx průkazů, xxxxxxxxx x registraci xxxxxxx xx., xxxxx xxxxxxxx xx x řešení xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx role xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx změna, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x propojeném xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prokazovat xxx xxxxxxxxx veřejnými xxxxxxxxx x přenesení xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx dat xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx datovém xxxxx orgánů xxxxxxx xxxx a sdílených xxxxx oprávněnými úředníky x xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx práva, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx registrech x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx. Všechna xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx obsažena x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx veřejné moci, xx xxxxxxx mají xxxxxxx (za podmínek x x rozsahu xxxxxxxxx vyplývajících z xxxxxx právní úpravy) xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx uživatele služby.

K části desáté - xxxxx zákona č. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxx 1 xxxxxx §3

Odůvodnění: xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xx rozšíření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx řád, x xx právě zejména x návaznosti xx xxxxx o xxxxx xx digitální xxxxxx.

X xxxx 2 xxxxxx §4x

Xxxxxxxxxx: xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxx x souladu x xxxxxxxx principy xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx otevřená data, x xx ve xxxxxxxx xxxxxxxx.

K části jedenácté - xxxxx xxxxxx č. 21/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx opisu xxxx kopie s xxxxxxxx x x xxxxxxxxx pravosti xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x ověřování), ve xxxxx pozdějších předpisů

Odůvodnění: xxx xxxx se x dosavadní právní xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x legalizaci evidence x xxxxxx svázaných xxxxxxxxxxx knihách, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx knihy xx xxxxxxxxxx x xxxx konstituovanou xxxxxxxxx xxxxxxx úředního xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxx xxx doplněny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstvem vnitra.

X Xxxxx xxx 28.03.2019

&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxx v.r.

Babišová Xxxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxx Xxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxx Xxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxx Xxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxx Jaroslav x.x.

&xxxx;

Xxxxxxxxx Xxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxx Xxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxx Xxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxx Xxx v.r.

Hnilička Xxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxx Xxxxxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxx Xxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxx Xxxx v.r.

Kořanová Xxxxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxx Xxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxx Xxxxx v.r.

Kytýr Xxxxxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxx Xxxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxxxx Xxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxx Patrik x.x.

&xxxx;

Xxxxx Marek x.x.

&xxxx;

Xxxxxx Xxxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxx Xxxxxxxxx v.r.

Plzák Xxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxx Milan x.x.

&xxxx;

Xxxxxxxxxxx Xxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxxxxxx Xxxxx v.r.

Rais Karel x.x.

&xxxx;

Xxxxxxx Xxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxx Xxxxxxxxx v.r.

Růžička Xxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxxx Xxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxxx Jan x.x.

&xxxx;

Xxxxxxx Xxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxxxx Xxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxx Julius x.x.

&xxxx;

Xxxxxx David x.x.

&xxxx;

Xxxxxxx Xxxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxxx Vildumetzová Xxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxx Xxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxx Jan v.r.

Vondráček Xxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxx Ivo x.x.

&xxxx;

Xxxxx Xxxx v.r.

Vyzula Xxxxxxxxx v.r.

Zlesák Xxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxx Xxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxxx Xxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxx Xxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxx Marian x.x.

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxx Xxxxxxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxxxx Xxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxx Xxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxxx Adamová Xxxxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxx Vlastimil v.r.

Langšádlová Xxxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxx Jan x.x.

&xxxx;

Xxxxxxxxx Kateřina v.r.

Kováčik Xxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxx Xxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxx Tomio x.x.

&xxxx;

Xxxxx Xxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxx Xxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxx Xxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxx Xxxxxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Lucie x.x.

&xxxx;

Xxxxx Xxxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxx Xxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxx Xxxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxx Xxxxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxx Xxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxx Jana x.x.

&xxxx;

Xxxxx Xxxxxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxx Xxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxx Xxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxx Xxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxx Xxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxxxx Xxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxx Xxxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxx Xxxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxx Xxxxxxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxx Xxxxxxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxx Xxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxxxx Xxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxx Xxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxxxx Mikuláš x.x.

&xxxx;

Xxxxx Xxxxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxx Tomáš x.x.

&xxxx;

Xxxxxxx Petr x.x.

&xxxx;

Xxxxxx Xxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxx Jan x.x.

&xxxx;

Xxxxxx Ivan x.x.

&xxxx;

Xxxxx Xxxxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxxx Jan x.x.

&xxxx;

Xxxxxxxxxxx Lukáš x.x.

&xxxx;

Xxxxx Xxxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxx Xxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxxx Zbyněk x.x.

&xxxx;

Xxxxxx Xxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxx Xxx x.x.

&xxxx;

Xxxxx Xxxxxxxxx v.r.

Ventruba Jiří x.x.

&xxxx;

Xxxxx Marek x.x.

&xxxx;

Xxxxxxxxx Xxx x.x.

&xxxx;

Xxxxx Pavel x.x.

&xxxx;

Xxxx Martin x.x.

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx v.r.

Beitl Xxxx v.r.

Janda Xxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxx Karel x.x.

&xxxx;

Xxxxxx Xxxxxxx v.r.

Vrecionová Xxxxxxxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxxxx Xxx x.x.

&xxxx;

Xxxxxx Xxxxx v.r.

Svoboda Bohuslav x.x.

Xxxxx xxxxx www.psp.cz