Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
625/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů R P
624/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů R P
623/2006 Sb. Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2007 a 2008 R P
622/2006 Sb. Zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2007 R P
620/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů R P
619/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2007 R P
618/2006 Sb. Vyhláška, kterou se vydávají rámcové smlouvy R P
611/2006 Sb. Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí R P
610/2006 Sb. Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí R P
609/2006 Sb. Sdělení o vydání cenového rozhodnutí R P
608/2006 Sb. Sdělení o vydání cenového rozhodnutí R P
607/2006 Sb. Sdělení o vydání cenového rozhodnutí R P
606/2006 Sb. Sdělení o vydání cenového rozhodnutí R P
602/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných R P
601/2006 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 324/90 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 324/90 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích R P
600/2006 Sb. Vyhláška o stanovení tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastí pro účely dodatkové dovolené R P
598/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 66/2005 Sb., o minimálním množství biopaliv nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v sortimentu motorových benzinů a motorové nafty na trhu ČR R P
595/2006 Sb. Nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách) R P
594/2006 Sb. Nařízení vlády o přepisu znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy R P
592/2006 Sb. Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti R P