Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
373/1999 Sb. Sdělení o sjednání Protokolu o energetických úsporách a souvisejících ekologických hlediscích R P
372/1999 Sb. Sdělení o sjednání Dohody k energetické chartě R P
371/1999 Sb. Sdělení, kterým se vyhlašuje oprava v textu Smlouvy mezi vládou ČSSR a vládou Nigérijské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a zisků z majetku, podepsané v Lagosu dne 31.8.89, vyhlášené pod č. 339/91 Sb. R P
370/1999 Sb. Sdělení, kterým se vyhlašuje oprava v textu Smlouvy mezi ČR a Spojenými státy americkými o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku, podepsané v Praze dne 16.9.1993, vyhlášené pod č. 32/1994 Sb. R P
369/1999 Sb. Sdělení, kterým se doplňuje sdělení č. 181/1999 Sb., o Evropské chartě místní samosprávy, přijaté ve Štrasburku dne 15.10.1985 R P
368/1999 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců R P
364/1999 Sb. Nařízení vlády, kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím R P
363/1999 Sb. Zákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) R P
362/1999 Sb. Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1998 a o změně zákona č. 530/90 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 22/99 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 1999 R P
361/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb. R P
360/1999 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí R P
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí R P
358/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů R P
356/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony R P
354/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů R P
351/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb. R P
349/1999 Sb. Zákon o Veřejném ochránci práv R P
345/1999 Sb. Vyhláška, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody R P
343/1999 Sb. Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Moldavské republiky o mezinárodní silniční dopravě R P
342/1999 Sb. Zákon o státních dluhopisových programech na úhradu jistin státního dluhu splatných v roce 2000 a schodku státního rozpočtu ČR za rok 1999 převyšujícího rozpočtovaný schodek R P