Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
328/2022 Sb. Vyhláška o zárukách původu energie R P
328/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů R P
328/2020 Sb. Vyhláška o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech R P
328/2019 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí R P
328/2018 Sb. Vyhláška o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových R P
328/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů R P
328/2016 Sb. Vyhláška o stanovení vzoru dotazníku, vzorů vojenských dokladů a nakládání s nimi a vzoru osobní známky a pravidel jejího nošení R P
328/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců R P
328/2013 Sb. Nařízení vlády o stanovení rozsahu a způsobu poskytovaní údajů do Informačního systému o platech R P
328/2011 Sb. Nález ÚS ze dne 27.9.2011 sp. zn. Pl. ÚS 22/11 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Kladna č. 46/10 o určení míst pro provozování jiných technických herních zařízení povolených Ministerstvem financí na území města Kladna R P
328/2010 Sb. Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce R P
328/2008 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby R P
328/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů R P
328/2001 Sb. Vyhláška o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému R P
328/2000 Sb. Vyhláška o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu R P
328/1998 Sb. Zákon o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997 R P
328/1993 Sb. Sdělení o sjednání Protokolu o spolupráci mezi ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a ministerstvem vnějších ekonomických vztahů Kazašské republiky R P
328/1992 Sb. Sdělení o dojednání Dohody o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních (úředních) pasů mezi vládou ČSFR a vládou Pakistánské islámské republiky R P