Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 09.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2019.


Vyhláška o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových

328/2018 Sb.

Vyhláška

Bližší vymezení zdroje znečištění §1

Postup pro určování znečištění obsaženého v odpadních vodách §2 §3 §4 §5 §6 §7

Způsob zjišťování průměrné koncentrace jednotlivého znečištění odpadních vod §8 §9 §10

Provádění odečtů množství znečištění v odebrané vodě §11 §12

Měření objemu vypouštěných odpadních vod §13 §14 §15 §16 §17

Náležitosti provozní evidence §18

Přechodná ustanovení §19

Zrušovací ustanovení §20

Účinnost §21

Příloha č. 1 - Technické požadavky na odběr vzorků a jejich úpravu před chemickou analýzou

Příloha č. 2 - Ukazatele znečištění a analytické metody pro stanovení koncentrace znečištění pro účely poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových závazné pro oprávněné a kontrolní laboratoře

Příloha č. 3 - Minimální roční četnost odběrů vzorků vypouštěných odpadních vod pro zjišťování koncentrace vypouštěného znečištění

INFORMACE

328

VYHLÁŠKA

ze dne 18. xxxxxxxx 2018

o xxxxxxx xxx určování znečištění xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx znečištění a xxxxxx objemu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §89n xxxx. 5 xxxxxx x. 254/2001 Xx., x xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 113/2018 Xx.:

§1

Bližší xxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxx

(1) Zdrojem xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx územně oddělená x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo areál xxxxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x nich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxx vyhlášky považuje xxxx zdroj nečištěných xxxxxxxxx xxx.

Postup xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vodách

§2

(1) Postup xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odběr xxxxxx, jejich xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx vzorků x xxxxxxxxxxx výsledků xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 1 k xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx metody xxx stanovení koncentrace xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx vod xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx") závazné xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx uvedeny x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

§3

(1) Xxxxxx a xxxxxxx vzorků zabezpečuje x všech xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx poplatku, oprávněná xxxxxxxxx xxxxx §103a xxxx. 1 vodního xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx vodoprávní xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx vodoprávní xxxx xxxxxxxxxx, určí xxxx xxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx.

§4

(1) Minimální xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx odebíraného vzorku xxxx určeny údaji x povolení k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xxx xxxxx výpust.

(2) Xxxxx x xxxxxxxx x vypouštění xxxxxxxxx xxx nejsou minimální xxxxxxx odběru xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, postupuje xx xxxxx přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx četnost xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx zjišťování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx znečištění.

(3) Xxxxxx xxxxxx musí xxx rovnoměrně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) X xxxxxxx řízeného, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx povolením xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx vzorku xxx xxxxx xxxxxxx poplatku xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vypouštěné xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§5

(1) Xxxxxx analyzovaných xxxxxxxxx xx určen xxxxxxxxx přílohy č. 2 části X. 2. xxxxxxx xxxxxx.

(2) Odběr xxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx pracovního xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx metod x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 k xxxx vyhlášce.

(3) X xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx také x výsledcích xxxxxxx x xxxxxx kontroly xxxxxxxxxx programu xxxxxx xxxxxx a standardního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 1 k xxxx vyhlášce, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§6

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, u xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx kontrolních xxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyrozumí xxxxxxxxxx x kontrole před xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx laboratoř poplatníkovi xxxxx. Na xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx dohodnutou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx po xxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx x výhradně xx xxxxxxxxxx poplatníka.

(3) Kontrolní xxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx vzorku a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x odběru xxxxxx xx x xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx části xxxxxxxxxx vzorku xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vzorku.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v daném xxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx klimatických xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx protokolu o xxxxxx xxxxxx. Kontrolní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx současně s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx protokol x xxxxxx vzorku x výsledky provedených xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 20 xxxxxxxxxx dnů xx ukončení odběru.

(5) Xxxxxxxx rozborů xxxxxxxxx xxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx znečištění se xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx u xxxxxxxx metody xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx laboratoř. Xxx výpočet xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx neberou x xxxxx.

§7

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx současně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a jsou-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx přesahující 30 %, které xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxxx x xxxxxx 10 pracovních dní xx doručení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx základ xxx určení xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx výsledek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xx xx xx, že xxxxxxxx x tím, xxx oprávněná laboratoř xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx x předala xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx poplatku.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx laboratoř xx svém stanovisku xxxxxxxx xx provedené xxxxxxx za xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx nezahrnují. Xxxxxx-xx kontrolní xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxxx průměrné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotlivého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

§8

(1) Xxx xxxxxx množství xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Průměrná roční xxxxxxxxxxx znečištění x xxxxxxxxx vodách se xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, jestliže jejich xxxxx je xxxxx xxx 24 v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx vzorků xxxxxxxxxx x příslušném kalendářním xxxx xx rovný xxxx xxxxx xxx 24, tímto postupem:

1. x xxxxxxxx všech xxxxxxx vzorků xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx n,

2. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xx xxxxxxxx a xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx se takto xxxxxxx hodnot výsledků xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx překračující xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 2 se xxxxxxx x stanoví xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzorků x

4. x xxxxxx xxxxxxx výsledků rozborů xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxxxx průměr,

c) u xxxxxxxxxx vypouštěného x xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxx řízeného xxxx nepravidelného xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx po projednání x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx výpustí, xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxx zdroje znečištění xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx součtu xxxxxxxx znečištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx znečištění a xxxxxx xxxxxx odpadních xxx vypouštěných ze xxxxx xxxxxxx zdroje xxxxxxxxxx.

(3) Vypouští-li xxxxxxxxx xxxxxxx vody x xxxxx lokalitě xxxx xxxxxxxx, započítávají xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx množství xxxxxxxxxx x objemu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vody xx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx obce xxxx jednotlivé výpustě x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx.

§9

(1) Xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx vodách xxxxxxx x příloze č. 2 k xxxx vyhlášce x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hmotnostní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx poplatku, xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx vody xx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx x způsobem xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výpočtem.

§10

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx souboru xxxxxxxx kontrolních xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx poplatkové xxxxxx xx x xxxx než 30 % xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x poplatkovém xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxx koncentrací xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx laboratoří.

(2) Xxxxxxxxx xxx použití postupu xxxxx xxxxxxxx 1 xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx čtvrtina z xxxxxxxx xxxxxx předepsaných xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 5 xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx vzorků xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx období rovnoměrně xxxxxxxxx.

(3) Postup podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx i x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx předepsaným způsobem xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

Provádění xxxxxx množství xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx

§11

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx v příslušných xxxxxxxxxxx znečištění xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx koncentrace xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx.

(2) Průměrnou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povodí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vod xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx v blízkosti xxxxxx xxxxxxxxx vody, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vody xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx laboratořemi.

§12

(1) Odběry xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Minimální xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vod xx 4 xxxxxx xxxxxx x kalendářním xxxx x u xxxxxxxxxxx xxx 12 xxxxxxxx vzorků v xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxx je xxxxxx povrchové či xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(3) Na xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dokumentace xxxxx §5 xxxx. 2.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupu xxx xxxxx vzorků xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x podzemních vod, xxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx x xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx průměrná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx znečištění x xxxxxxxx xxxx nepřesáhne xxxxxxxxxxx meze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx daný xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx k použité xxxxxxxxxx metodě stanovení, xxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neodečítá.

Xxxxxx xxxxxx vypouštěných xxxxxxxxx vod

§13

Místo, xxxxxx x četnost měření xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx že x xxxxxxxx x vypouštění xxxxxxxxx vod xxxx xxxxxxxxx xxxxx, způsob x xxxxxxx měření xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx danou xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vydáno, xxxx xxxxxxx poplatku xxxxx, způsob x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx projednání x xxxxxxxxx.

§14

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx měřicí xxxxxx, xxxxxxx se xxxxx vypouštěných odpadních xxx za xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx měřidla xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Stanovená xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx protečeného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxxx zaplněným potrubím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx1).

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypouštěných xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odborně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §103 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx").

(4) Dokladem x posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx o xxxxxxxxx funkční xxxxxxxxxxxx, xxxxx přílohou je xxxxxxxxx doklad o xxxxxxx xxxxxx provedeném xxx xxxxx xxxx. Xx funkčně xxxxxxxxx xx považuje xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§15

(1) Xxxxx odpadních xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx hodin, xx xxxxx nebylo xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x x xxxxxxxxxx hodinového xxxxxxx xx období xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx tyto údaje x dispozici, xxxxxx xx objem x xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx trvání xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§16

(1) Pokud xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §14, určí se xxxxx odpadních xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx týdenního xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx provádět xxxxx xxxxxx skupiny.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx odpadních xxx xx vypočte xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxx období x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx rok. Xxx xxxx xxxxxxxxx měřeních xx x xxxxxxx xxxxxxx aritmetický xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx naměřených xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xx xxxx.

(4) Xxxxx xxxx měřen xxxxx xxxxxxxxxxxx odpadních xxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx objem vypouštěných xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx objem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x poplatníkem xxxxxxx xxxxxxxx pomůckou.

§17

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxx znečištění xxxxxxx xxxxxx skupina xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §103 odst. 2 xxxxxxx zákona (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx ověření xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vydá xxxxxxxx x kontrole xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxx provedeného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx měřidel x xxxxxx1).

(4) Xxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 dnů xxxxxxxxxxxx x správci xxxxxxxx datovou schránkou.

(5) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx úseku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nesmí být xxxxx xxx 10 % oproti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx skupiny. X xxxxxxx překročení xxxxxx xxxxxxx xx xxx určení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadních xxx použije hodnota xxxxxxx xxxxxx vypouštěných xxxxxxxxx xxx ohlášených xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx xx rovný (X+100)/100, xxx X xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx měření.

§18

Náležitosti provozní evidence

Náležitostmi xxxxxxxx evidence jsou

a) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadních xxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx intervalu, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx měřidla,

d) protokol x provedeném jednorázovém xxxxxx průtoku x xxxxxx,

x) záznam x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx funkční xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) protokol x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jiný xxxxxx x chemickém xxxxxxx odebrané xxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §89e xxxx. 2 vodního zákona,

g) xxxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx výpočtu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x výpočtu xxxxxxxx xx každý xxxxx znečištění a xxxx výpust xx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx deníku xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx laboratoří x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vzorku a xxxxxxxx rozboru x

x) xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx rozdílných xxxxxxxx xxxxxxx stejného xxxxxx.

§19

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Poplatková xxxxxxxx pro účely xxxxxxx poplatku xx xxxxxxxx xxxxxxxx podzemní xxxx za xxx 2018 xx xxxxxxxx xx 15. xxxxx 2019 na vzoru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveném xxxxxxxx x xxxxxxxx č. 125/2004 Sb., kterou se xxxxxxx vzor poplatkového xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx poplatku xx odebrané xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx poplatku za xxxxxxxxxx odpadních vod xx vod povrchových xx xxx 2018 xx xxxxxxxx do 15. xxxxx 2019 xx vzoru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx č. 123/2012 Sb., x poplatcích xx xxxxxxxxxx odpadních vod xx vod povrchových.

§20

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxxxx č. 125/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxx č. 123/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxx povrchových.

§21

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2019.

Ministr xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 328/2018 Xx.

Xxxxxxxxx požadavky xx odběr xxxxxx x xxxxxx úpravu xxxx xxxxxxxxx analýzou

1. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x ČSN 75 7315 Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx. Podrobnosti xxxxx tabulka A. 1 x normativní xxxxxxx X této xxxxx.

2. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odběru xxxxxx x xxxxxxxxxxx standardního xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx vychází x požadavků obsažených x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx normách xxx xxxxx xxxxxx, a xx:

XXX EN XXX 5667-1 (75 7051) Xxxxxx vod - Xxxxx xxxxxx - Xxxx 1: Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vzorků x xxx xxxxxxx odběru xxxxxx

XXX XX XXX 5667-3 (75 7051) Xxxxxxx xxx - Xxxxx vzorků - Xxxx 3: Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxx

XXX XXX 5667-4 (75 7051) Kvalita vod - Xxxxx xxxxxx - Xxxx 4: Xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x vodních xxxxxx

XXX XXX 5667-6 (75 7051) Kvalita xxx - Odběr xxxxxx - Část 6: Xxxxx xxx odběr xxxxxx z xxx x xxxxxx

XXX XXX 5667-10 (75 7051) Xxxxxx xxx - Xxxxx vzorků - Xxxx 10: Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vod

ČSN ISO 5667-11 (75 7051) Xxxxxxx xxx - Xxxxx vzorků - Xxxx 11: Xxxxx xxx odběr xxxxxx xxxxxxxxxx xxx

XXX ISO 5667-14 (75 7051) Xxxxxxx xxx - Xxxxx xxxxxx - Xxxx 14: Xxxxx xxx prokazování x xxxxxx kvality odběru xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x nimi

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce č. 328/2018 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx oprávněné a xxxxxxxxx laboratoře [§89n xxxx. 5 písm. x) xxxxxxx zákona]

Ukazatel xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx znečištění

CHSKCr

ČSN XXX 15705 (75 7521) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (XXXXXx) - Xxxxxx xx zkumavkách
ČSN XXX 6060 (75 7522) Jakost xxx - Stanovení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XXX

XXX 75 7347 Jakost vod - Stanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx solí (RAS) x odpadních vodách - Gravimetrická xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vláken

NL

ČSN XX 872 (75 7349) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx nerozpuštěných xxxxx - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx

XXX XX XXX 6878 (75 7465), xx. 7 x xx. 8, Xxxxxx vod - Xxxxxxxxx xxxxxxx - Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx metoda x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
XXX XX XXX 11885 (75 7387) Jakost vod - Xxxxxxxxx vybraných xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (ICP-OES)
ČSN XX ISO 15681-1 (75 7464) Jakost xxx - Stanovení xxxxxxxxxxxxxxxxx a celkového xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX x XXX) - Xxxx 1: Xxxxxx průtokové injekční xxxxxxx (XXX)
XXX XX XXX 15681-2 (75 7464) Xxxxxx xxx - Stanovení xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX x XXX) - Xxxx 2: Xxxxxx xxxxxxxxxxx průtokové analýzy (XXX)
XXX XX ISO 17294-2 (75 7388) Xxxxxxx vod - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vázaným xxxxxxxxx (XXX-XX) - Xxxx 2: Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx uranu

N-NH4+

ČSN ISO 5664 (75 7449) Xxxxxx vod - Xxxxxxxxx amonných xxxxx - Odměrná xxxxxx xx xxxxxxxxx
XXX XXX 7150-1 (75 7451) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx amonných iontů - Část 1: Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
XXX XX ISO 11732 (75 7454) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dusíku - Xxxxxx průtokové analýzy (XXX x XXX) xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx detekcí
ČSN XXX 6778 (75 7450) Xxxxxx xxx - Stanovení amonných xxxxx - Potenciometrická xxxxxx
XXX EN XXX 14911 (75 7392) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xx+, Xx+, XX4+, X+, Xx2+, Xx2+, Xx2+, Xx2+ a Xx2+ xxxxxxxxxxxxxx iontů - Xxxxxx pro xxxx x xxxxxxx xxxx

Xxxxxx

(X-XX4+) + (N-NO2-) + (X-XX3-)

X-XX2-

XXX EN 26777 (75 7452) Xxxxxx vod - Xxxxxxxxx dusitanů - Xxxxxxxxxxx absorpční xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
XXX XX XXX 13395 (75 7456) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x dusičnanového dusíku x xxxx obou xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX x XXX) se xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx detekcí
ČSN XX XXX 10304-1 (75 7391) Xxxxxx xxx - Stanovení rozpuštěných xxxxxxx metodou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx iontů - Xxxx 1: Xxxxxxxxx xxxxxxx, chloridů, fluoridů, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx

X-XX3-

XXX XXX 7890-3 (75 7453) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx dusičnanů - Xxxx 3: Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
XXX XX XXX 13395 (75 7456) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx dusíku x sumy obou xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX x FIA) xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
XXX EN XXX 10304-1 (75 7391) Jakost vod - Stanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx - Xxxx 1: Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, fluoridů, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx
XXX 75 7455 Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx dusičnanů - Fotometrická metoda x 2,6-xxxxxxxxxxxxxxx - Xxxxxx xx xxxxxxxxxx

XXX

XXX XX ISO 9562 (75 7531) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx organicky xxxxxxxx xxxxxxxx (XXX)
XXX 75 7531 (75 7531) Xxxxxxx vod - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x odpadních xxxxxx x vyšší xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx

XXX EN XXX 12846 (75 7439) Xxxxxxx vod - Xxxxxxxxx rtuti - Xxxxxx xxxxxxx absorpční xxxxxxxxxxxxx (AAS) po xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxx
XXX 75 7440 Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
XXX XX ISO 17852 (75 7442) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxx - Xxxxxx xxxxxxx fluorescenční xxxxxxxxxxxxx

Xx

XXX EN XXX 5961 (75 7418) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx kadmia xxxxxxxx xxxxxxxxx spektrometrií
ČSN XX XXX 11885 (75 7387) Jakost xxx - Xxxxxxxxx vybraných xxxxx xxxxxxxx emisní xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (ICP-OES)
ČSN XXX 8288 (75 7382) Jakost xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, mědi, zinku, xxxxxx a xxxxx - Xxxxxx plamenové xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
XXX XX XXX 15586 (75 7381) Jakost xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx spektrometrií x xxxxxxxxxx xxxxxxx
XXX XX XXX 17294-2 (75 7388) Xxxxxxx vod - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (ICP-MS) - Xxxx 2: Xxxxxxxxx vybraných xxxxx xxxxxx xxxxxxx uranu

1. X xxxxxxxxx fosforu xxxxx XXX XX XXX 6878 je xxxxxx upřesněn xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vzorku xxxxx ČSN XX XXX 6878 xx. 7 nebo xxxxx XXX EN XXX 11885 je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx způsoby xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX XX XXX 6878 xx. 8 xxxx xxxxx XXX 75 7466.

2. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dusíku xx xxxxxxx metoda podle XXX ISO 5664 xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx, spektrometrická metoda xxxxx ČSN XXX 7150-1 xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Před xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX XXX 7150-1 a XXX XX ISO 11732 ve znečištěných xxxxxx, v nichž xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx matrice destilací xxxxx ČSN XXX 5664.

3. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ČSN XX XXX 10304-1 xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x střední xxxxxxxxx xxxx 0,45 mikrometrů. Xxxx úpravu, xxxxxxx x zabránění xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx x před xxxxxxxxxx podle XXX XX 26777 x XXX XX XXX 13395.

4. X stanovení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vázaných xxxxxxxx xx možné xxxxxxx XXX 75 7531 xxxxx v xxxxxxx vysokého xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx možné xxxxxx k eliminaci xxxxxxxx vlivů xxxxxx xxxxxx odpadní xxxx xxxxx ČSN EN XXX 9562. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 75 7531 xxxx xxxxxxxx xxx konkrétní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vzorku odpaní xxxx xxxxxxxxx laboratoří.

5. X xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx plamenové xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXX) xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxx, ICP-OES x XXX-XX xxxx xxxxxx xxx určení xxxxxxx xxxxxxxxxxx. XXX XX ISO 5961 xxxxxxxx xxx metody XXX, xxxxxxxxxx x x grafitovou kyvetou.

6. Xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx stanovení poplatku xx rozbory xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

Příloha x. 3 x xxxxxxxx č. 328/2018 Sb.

Minimální xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xxx xxxxxxxxxx koncentrace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx znečištění přitékajícího xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx* (x/xxx)

Xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXx

(xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx)

10 xx 200 xxxxxx

4/X) xxxx X)

xxx 200 xx 1 000 xxxxxx

6/X)

xxx 1 000 xx 4 000 xxxxxx

12/X)

xxx 4 000

24/X)

Xxxxxx

(xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx)

20 xx 100 xxxxxx

6/X)

xxx 100 xx 350 včetně

12/C)

nad 350

24/X)

Xxxxxxx xxxxxx

3 xx 13 xxxxxx (xx 1.1.2005)

6/X)

xxx 13 xx 60 xxxxxx

12/X)

xxx 60

24/X)

XXX

(xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx)

20 xx 100 včetně

4/A) xxxx X)

xxx 100 xx 5 000 xxxxxx

12/X)

xxx 5 000 až 10 000 včetně

12/C)

nad 10 000

24/X)

XX

(xxxxxxxxxxxx látky)

10 xx 50 xxxxxx

4/X) xxxx B)

nad 50 xx 1 000 xxxxxx

12/X)

xxx 1 000 xx 2 000 xxxxxx

12/X)

xxx 2 000

24/X)

XXX

(xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx)

15 až 5 000 xx xxxxxx

12/X)

xxx 5 000 xx 10 000 xx xxxxxx

12/X)

xxx 10 000 xx

24/X)

Xx

(xxxx)

0,4 xx 50 kg xxxxxx

12/X)

xxx 50 xx 200 xx xxxxxx

12/X)

xxx 200 xx

24/X)

Xx

(xxxxxxx)

2 až 200 xx včetně

12/B)

nad 200 xx 1 000 xx xxxxxx

12/X)

xxx 1 000 xx

24/X)

* X xxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx jedná x xxxxxxxxxx na xxxxxx xx čistírny xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

1. Xxx X - xxxxxxxxxxxx směsný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx xxxxxx stejného xxxxxx v xxxxxxxxx 15 xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx odpadní xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dobou xxxxxxx xxxxxxxxx 24 xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 10 x xx 200 x xxxxx x xxxxxxxxx XXXXXx xxxxxxxxxxx do xxxxxx

2. Xxx X - 24 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, získaný xxxxxxxx 12 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzorků xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx 2 hodin

3. Xxx X - 24 xxxxxxxx směsný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 12 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x intervalu 2 xxxxx x objemu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx dílčího vzorku

Pokud xx analyzuje současně xxxx ukazatelů znečištění, xxx použít typ xxxxxx xxxxxxxx kategorie, xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx a) xxx xxxxx ukazatel x xxxx x) pro xxxxx xxxxxxxx analyzovaný xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x).

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 328/2018 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2019.

Ke xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 505/1990 Sb., x metrologii, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.