Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2019.


Vyhláška o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových

328/2018 Sb.

Vyhláška

Bližší vymezení zdroje znečištění §1

Postup pro určování znečištění obsaženého v odpadních vodách §2 §3 §4 §5 §6 §7

Způsob zjišťování průměrné koncentrace jednotlivého znečištění odpadních vod §8 §9 §10

Provádění odečtů množství znečištění v odebrané vodě §11 §12

Měření objemu vypouštěných odpadních vod §13 §14 §15 §16 §17

Náležitosti provozní evidence §18

Přechodná ustanovení §19

Zrušovací ustanovení §20

Účinnost §21

Příloha č. 1 - Technické požadavky na odběr vzorků a jejich úpravu před chemickou analýzou

Příloha č. 2 - Ukazatele znečištění a analytické metody pro stanovení koncentrace znečištění pro účely poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových závazné pro oprávněné a kontrolní laboratoře

Příloha č. 3 - Minimální roční četnost odběrů vzorků vypouštěných odpadních vod pro zjišťování koncentrace vypouštěného znečištění

INFORMACE

328

VYHLÁŠKA

ze xxx 18. xxxxxxxx 2018

x xxxxxxx xxx určování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxx §89n xxxx. 5 xxxxxx x. 254/2001 Xx., x vodách x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 113/2018 Xx.:

§1

Xxxxxx xxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx rozumí xxxxx obce, xxxxxxxxx xxxx územně xxxxxxxx x samostatně xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo areál xxxxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx z xxxx xxxxxxxxxx samostatně xxxxxxx xxxx xx povrchových xxx.

(2) Každý xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vod.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxx xxxxxxxx považuje xxxx xxxxx nečištěných xxxxxxxxx xxx.

Xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

§2

(1) Xxxxxx xxx určování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odběr xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx výsledků xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx požadavky xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v příloze č. 1 x této xxxxxxxx.

(3) Ukazatele xxxxxxxxxx x analytické xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx do vod xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx") závazné xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x příloze č. 2 k xxxx xxxxxxxx.

§3

(1) Xxxxxx x xxxxxxx vzorků zabezpečuje x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §103a xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x povolení x vypouštění xxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx toto xxxxx vodoprávní xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx vzorku xxxx určeny xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx odpadních xxx xxx xxxxx výpust.

(2) Xxxxx x povolení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx minimální xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, postupuje xx podle přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx minimální xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx zjišťování xxxxxxxxxxx vypouštěného xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x průběhu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxx, nepravidelného xxxx nárazového xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx povolením xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx vzorku xxx xxxxx xxxxxxx poplatku xx projednání x xxxxxxxxxxx správce poplatku xxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx určeno xxxxxxxx znečištění xxxxxxxxxx xx zdroje xxxxxxxxxx.

§5

(1) Xxxxxx analyzovaných xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx přílohy č. 2 části X. 2. xxxxxxx xxxxxx.

(2) Odběr xxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Základem xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x využitím xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx uvedených x příloze č. 1 k xxxx vyhlášce.

(3) X xxxxxxxx vzorků xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxx x výsledcích xxxxxxx x vnější xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odběru xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx.

(4) Pokud xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxx vyhlášce, xxxxxxxx xx množství vypouštěného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§6

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x kterých xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxx umožní xxxxxxxxx laboratoř xxxxxxxxxxxx xxxxx. Na jeho xxxxxx xx xxxxx xxxxxx dohodnutou část xxxxxxxxxx vzorku, x xx xx xxxxxx xxxxxx podle přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx x výhradně do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a konec xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x předání x xxxxxxxx části xxxxxxxxxx vzorku xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxxxx vzorku.

(4) Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x reprezentativnosti odběru xxxxxx v daném xxxx, xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v navazující xxxxxx, xxxxxxxxxx klimatických xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx protokolu x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx tuto informaci xxxxx současně x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx protokol x odběru xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 20 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx rozborů odpadních xxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x rozboru včetně xxxxxxxx měření, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx koncentrace x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx neberou v xxxxx.

§7

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx současně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x kontrolní xxxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxxxxxx zjištěny xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 30 %, které xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxxx x xxxxxx 10 xxxxxxxxxx dní xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx rozdílných xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx se xxxx výsledek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx poplatník xxxxxxx podle odstavce 1, xx xx xx xx, xx xxxxxxxx x xxx, xxx oprávněná xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolní laboratoři xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x předala xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavu xxxx. O výsledku xxxxxxx xxxxxxxxx laboratoř xxxxxxxxx správce xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx kontrolní xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx nezahrnují. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx laboratoř xx svém xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx pro xxxxxxx xxxxxxxx koncentrace xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx průměrné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

§8

(1) Xxx xxxxxx množství znečištění xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx všech xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx odebraných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Průměrná roční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx všech rozborů xxxxxx, jestliže jejich xxxxx je xxxxx xxx 24 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce,

b) x znečištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx rovný xxxx větší xxx 24, xxxxx xxxxxxxx:

1. x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vzorků xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x vypočte xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x,

2. x xxxxxxxxxxxxx průměru xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx překračující xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 2 xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx soubor xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x

4. x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nepravidelného vypouštění xxxxxxxx, xxxxx způsob xxxx xx projednání x poplatníkem správce xxxxxxxx.

(2) Jsou-li xxxxxxx xxxx x jednotlivého xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx výpustí, xxxxxxx se roční xxxxxxxx koncentrace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx účel xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx znečištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx znečištění x xxxxxx objemů xxxxxxxxx xxx vypouštěných xx xxxxx výpustí xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx více xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx se xxx účely výpočtu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odpadní vody xx xxxxx výpustí.

(4) Xxxx xxxxxxxx x xxxxx lokalitě xx xxxxxxxx jednotlivé výpustě x xxxxxxx kanalizace xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výpustě x xxxxxx průmyslové xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, stavby xxxx xxxxxxxx.

§9

(1) Xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx znečištění x xxxxxxxxx xxxxxx uvedené x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ze zdroje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx koncentrační xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx poplatku, xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx vody do xxx povrchových, xxxxxxx xxxxxxxxxx množství x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx v místě x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx odpadních xxx.

(2) Xxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxx s dostatečnou xxxxxxxxxxxx podle přílohy č. 1 x této xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx znečištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§10

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ukazatele xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx kontrolních xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je x xxxx xxx 30 % xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přiznání, xxxxxxx xx xxxxxx xx bere údaj xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx laboratoří.

(2) Podmínkou xxx xxxxxxx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx provedených xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx předepsaných xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx danou xxxxxx, nejméně xxxx 5 vzorků. Xxxxxx xxxxxxxxxxx vzorků xxxx xxx x kontrolovaném xxxxxxxxxxx období rovnoměrně xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx znečištění ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odebrané xxxx

§11

(1) Xxxxx množství xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x příslušných xxxxxxxxxxx znečištění xx xxxxxxx xxxx součin xxxxxxx objemu xxxxxxxx xxxx x průměrné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ze všech xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx koncentraci znečištění x xxxxxxxx xxxx xxxxxx poplatník

a) výsledky xxxxxxxxx xxxxxxx povodí x kontrolního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx tocích, xxxxx je tento xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vody xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx laboratořemi.

§12

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx nepravidelných xxxxxx xxxx, xxx termíny xxxxxx určí xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx odběrů xxxxxx x podzemních vod xx 4 xxxxxx xxxxxx x kalendářním xxxx x x xxxxxxxxxxx xxx 12 xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxx vody ovlivněna x důsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(3) Na xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 2.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odběr xxxxxx x stanovení xxxxxxxxxxxx postupu pro xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx povrchových vod x podzemních vod, xxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 1 k xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx znečištění x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx znečištění v xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanovení, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neodečítá.

Xxxxxx objemu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

§13

Xxxxx, způsob x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx že v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxx xxxxxxxxx xxxxx, způsob x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx nebo xxxx xxx danou xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vydáno, xxxx xxxxxxx poplatku xxxxx, xxxxxx a xxxxxxx měření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod po xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx poplatku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§14

(1) Je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx x údajů xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx systému.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadních xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinnému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx měřidel x xxxxxx1).

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx systému protečeného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadních xxx zajišťuje x xxxxxxxxx rozsahu poplatník xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx funkční způsobilosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odborně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §103 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxx skupina").

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Protokol x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx tento xxxx. Xx xxxxxxx způsobilý xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§15

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxx vypuštěných xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx systému xx odvodí x xxxxx xxxxx, po xxxxx xxxxxx měřidlo xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x x xxxxxxxxxx hodinového xxxxxxx za období xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxxx minulého roku.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo měřicího xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poplatníka.

§16

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §14, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx vod xx základě jednorázových xxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx provádět xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx odpadních xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dané xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx měření.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxx xxx dlouhotrvajících nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx.

(4) Xxxxx není xxxxx xxxxx vypouštěných odpadních xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxxxx objem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxx vypouštěných xxxxxxxxx xxx po xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§17

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poplatku xxxxx §103 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx měřicí xxxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx ověření xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx objemu nebo xxxxxxx vypouštěných odpadních xxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x kontrole xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě úředního xxxxxx provedeného xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotnosti a xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx1).

(4) Výsledky xxxxxxxx xxxxxxx měřicí skupina xx xxxxxxxx kontroly xx 30 xxx xxxxxxxxxxxx x správci xxxxxxxx xxxxxxx schránkou.

(5) Xxxxxx xxxx poplatníkem xxxxxxxxx objemem u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx kontrolních xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 10 % xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx překročení xxxxxx xxxxxxx xx xxx určení ročního xxxxxx vypouštěných xxxxxxxxx xxx xxxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxx vypouštěných xxxxxxxxx vod xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx rovný (X+100)/100, xxx X xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§18

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidence

Náležitostmi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,

x) registrační xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jednorázovém xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx odebrané xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxxx odpočet xxxxx §89e xxxx. 2 vodního xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx údajů x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedených v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vodního xxxx o xxxxxxxxx xxxxxx vzorků xxx xxxxx xxxxxxxxx poplatku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) záznam x provedení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx rozboru a

k) xxxxxx o xxxxxxxxx x výsledku xxxxxxx xxxxxxxxx laboratoře x xxxxxxxxx laboratoře x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozborů xxxxxxxx xxxxxx.

§19

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx množství podzemní xxxx za rok 2018 se xxxxxxxx xx 15. února 2019 xx xxxxx xxxxxxxxxxxx přiznání xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx č. 125/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx vzor xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx odebrané xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Poplatková xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx vod xxxxxxxxxxx xx rok 2018 xx xxxxxxxx do 15. února 2019 xx xxxxx poplatkového xxxxxxxx xxxxxxxxxx přílohou x xxxxxxxx č. 123/2012 Sb., x poplatcích xx xxxxxxxxxx odpadních vod xx xxx povrchových.

§20

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxxxxx č. 125/2004 Sb., xxxxxx xx stanoví vzor xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely výpočtu xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vody.

2. Xxxxxxxx č. 123/2012 Sb., o xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx.

§21

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2019.

Xxxxxxx životního xxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 328/2018 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx vzorků x jejich xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx způsob xxxxxx xxxxxx určen x XXX 75 7315 Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vod xxxx xxxxxxxxx analýzou. Podrobnosti xxxxx tabulka A. 1 x normativní xxxxxxx A xxxx xxxxx.

2. Xxx sestavování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x vypracování standardního xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx vychází x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, x xx:

XXX XX XXX 5667-1 (75 7051) Xxxxxx vod - Xxxxx xxxxxx - Xxxx 1: Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx odběru xxxxxx

XXX XX XXX 5667-3 (75 7051) Xxxxxxx xxx - Xxxxx vzorků - Xxxx 3: Konzervace xxxxxx vod x xxxxxxxxxx s xxxx

XXX XXX 5667-4 (75 7051) Kvalita xxx - Xxxxx xxxxxx - Část 4: Xxxxx pro odběr xxxxxx x jezer x xxxxxxx xxxxxx

XXX XXX 5667-6 (75 7051) Kvalita xxx - Xxxxx xxxxxx - Xxxx 6: Xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxx x potoků

ČSN XXX 5667-10 (75 7051) Xxxxxx vod - Xxxxx xxxxxx - Xxxx 10: Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx

XXX ISO 5667-11 (75 7051) Xxxxxxx vod - Xxxxx xxxxxx - Xxxx 11: Xxxxx xxx xxxxx vzorků xxxxxxxxxx xxx

XXX ISO 5667-14 (75 7051) Xxxxxxx vod - Xxxxx vzorků - Xxxx 14: Návod xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx odběru xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x nimi

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 328/2018 Sb.

Ukazatele znečištění x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxx povrchových závazné xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx laboratoře [§89n xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxxx zákona]

Ukazatel xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx metody stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXXXXx

XXX XXX 15705 (75 7521) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx chemické xxxxxxxx xxxxxxx (XXXXXx) - Xxxxxx xx zkumavkách
ČSN XXX 6060 (75 7522) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XXX

XXX 75 7347 Xxxxxx vod - Stanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx (XXX) x xxxxxxxxx xxxxxx - Gravimetrická xxxxxx xx filtraci filtrem xx xxxxxxxxxx vláken

NL

ČSN XX 872 (75 7349) Xxxxxx vod - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx - Xxxxxx xxxxxxxx filtrem xx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx

XXX EN XXX 6878 (75 7465), xx. 7 x čl. 8, Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxx - Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx amonným
ČSN XX XXX 11885 (75 7387) Xxxxxx vod - Stanovení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx emisní xxxxxxxxxxxxx x indukčně xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX-XXX)
XXX XX XXX 15681-1 (75 7464) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX a XXX) - Xxxx 1: Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (FIA)
ČSN XX XXX 15681-2 (75 7464) Jakost xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx fosforu xxxxxxxxxx xxxxxxxx (FIA x CFA) - Xxxx 2: Xxxxxx xxxxxxxxxxx průtokové analýzy (XXX)
XXX XX ISO 17294-2 (75 7388) Xxxxxxx vod - Xxxxxxx hmotnostní xxxxxxxxxxxxx x indukčně xxxxxxx xxxxxxxxx (ICP-MS) - Xxxx 2: Stanovení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

X-XX4+

XXX XXX 5664 (75 7449) Xxxxxx vod - Xxxxxxxxx amonných xxxxx - Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
XXX XXX 7150-1 (75 7451) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx - Xxxx 1: Xxxxxxxx spektrometrická xxxxxx
XXX XX XXX 11732 (75 7454) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dusíku - Xxxxxx průtokové xxxxxxx (XXX x XXX) xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx detekcí
ČSN XXX 6778 (75 7450) Jakost xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx - Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
XXX EN XXX 14911 (75 7392) Xxxxxx vod - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xx+, Xx+, NH4+, X+, Mn2+, Ca2+, Xx2+, Xx2+ x Xx2+ chromatografií xxxxx - Xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxx

Xxxxxx

(X-XX4+) + (X-XX2-) + (X-XX3-)

X-XX2-

XXX XX 26777 (75 7452) Xxxxxx vod - Xxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx absorpční xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
XXX EN XXX 13395 (75 7456) Xxxxxx vod - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dusíku x dusičnanového dusíku x sumy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX x FIA) xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx detekcí
ČSN XX XXX 10304-1 (75 7391) Xxxxxx vod - Stanovení rozpuštěných xxxxxxx metodou kapalinové xxxxxxxxxxxxxx xxxxx - Xxxx 1: Stanovení xxxxxxx, chloridů, fluoridů, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x síranů

N-NO3-

ČSN ISO 7890-3 (75 7453) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx dusičnanů - Xxxx 3: Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
XXX XX ISO 13395 (75 7456) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx obou xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX x XXX) xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx detekcí
ČSN XX XXX 10304-1 (75 7391) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx - Xxxx 1: Xxxxxxxxx xxxxxxx, chloridů, fluoridů, xxxxxxxxx, dusitanů, fosforečnanů x síranů
ČSN 75 7455 Jakost xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx - Fotometrická metoda x 2,6-xxxxxxxxxxxxxxx - Xxxxxx xx xxxxxxxxxx

XXX

XXX XX XXX 9562 (75 7531) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (AOX)
TNI 75 7531 (75 7531) Xxxxxxx vod - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx organicky xxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x xxxxxxxxx vodách x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx

XXX XX ISO 12846 (75 7439) Xxxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxx - Xxxxxx atomové absorpční xxxxxxxxxxxxx (AAS) po xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxx
XXX 75 7440 Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxx rtuti xxxxxxxxx rozkladem, xxxxxxxxxx x atomovou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
XXX XX ISO 17852 (75 7442) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx rtuti - Xxxxxx xxxxxxx fluorescenční xxxxxxxxxxxxx

Xx

XXX XX XXX 5961 (75 7418) Xxxxxx vod - Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
XXX XX XXX 11885 (75 7387) Xxxxxx xxx - Stanovení vybraných xxxxx xxxxxxxx emisní xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX-XXX)
XXX XXX 8288 (75 7382) Xxxxxx xxx - Xxxxxxxxx kobaltu, xxxxx, mědi, xxxxx, xxxxxx x olova - Metody xxxxxxxxx xxxxxxx absorpční spektrometrie
ČSN XX XXX 15586 (75 7381) Jakost xxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx prvků xxxxxxxx xxxxxxxxx spektrometrií s xxxxxxxxxx xxxxxxx
XXX XX XXX 17294-2 (75 7388) Xxxxxxx xxx - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx plazmatem (XXX-XX) - Část 2: Xxxxxxxxx xxxxxxxxx prvků xxxxxx izotopů uranu

1. X stanovení xxxxxxx xxxxx ČSN XX XXX 6878 je xxxxxx upřesněn xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Použití xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx mineralizace xxxxxx xxxxx XXX XX XXX 6878 xx. 7 xxxx podle XXX XX ISO 11885 je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx způsoby xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX XX XXX 6878 xx. 8 xxxx xxxxx XXX 75 7466.

2. X stanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX ISO 5664 xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX ISO 7150-1 xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx spektrometrickým xxxxxxxxxx xxxxx ČSN XXX 7150-1 x XXX EN ISO 11732 ve znečištěných xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx filtrací x xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxx amoniakální xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ČSN XXX 5664.

3. U xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX XX XXX 10304-1 xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx filtrem x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 0,45 xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx, vhodnou x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, lze xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx podle XXX XX 26777 x XXX XX XXX 13395.

4. X stanovení xxxxxxxxxxxxxxxx organicky xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx XXX 75 7531 pouze x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx vody, xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vlivů ředění xxxxxx odpadní vody xxxxx XXX EN XXX 9562. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 75 7531 xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vzorku xxxxxx xxxx xxxxxxxxx laboratoří.

5. X stanovení xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx absorpční spektrometrie (XXX) xxxxxx pro xxxxxx vyšších xxxxxxxxxxx, xxxxxx AAS x xxxxxxxxxx xxxxxxx, ICP-OES x ICP-MS jsou xxxxxx pro určení xxxxxxx koncentrací. ČSN XX ISO 5961 xxxxxxxx xxx xxxxxx XXX, xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx kyvetou.

6. Xxx stanovitelnosti má xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx metody. Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxx mezí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rovné xxxx.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 328/2018 Xx.

Xxxxxxxxx roční xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx zjišťování koncentrace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přitékajícího xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx* (x/xxx)

Xxxxx xxxxxx vzorků x typ vzorku x xxxxxxx xx xxxxxx znečišťování

CHSKCr

(chemická spotřeba xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx)

10 xx 200 včetně

4/A) xxxx B)

nad 200 xx 1 000 xxxxxx

6/X)

xxx 1 000 xx 4 000 xxxxxx

12/X)

xxx 4 000

24/X)

Xxxxxx

(xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx)

20 xx 100 včetně

6/B)

nad 100 xx 350 xxxxxx

12/X)

xxx 350

24/X)

Xxxxxxx fosfor

3 xx 13 včetně (xx 1.1.2005)

6/X)

xxx 13 až 60 včetně

12/C)

nad 60

24/X)

XXX

(xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx)

20 xx 100 xxxxxx

4/X) nebo X)

xxx 100 xx 5 000 xxxxxx

12/X)

xxx 5 000 xx 10 000 xxxxxx

12/X)

xxx 10 000

24/C)

NL

(nerozpuštěné xxxxx)

10 xx 50 xxxxxx

4/X) xxxx X)

xxx 50 xx 1 000 xxxxxx

12/X)

xxx 1 000 xx 2 000 xxxxxx

12/X)

xxx 2 000

24/X)

XXX

(xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx)

15 xx 5 000 kg xxxxxx

12/X)

xxx 5 000 xx 10 000 xx xxxxxx

12/X)

xxx 10 000 xx

24/X)

Xx

(xxxx)

0,4 xx 50 xx xxxxxx

12/X)

xxx 50 až 200 xx včetně

12/C)

nad 200 xx

24/X)

Xx

(xxxxxxx)

2 xx 200 xx xxxxxx

12/X)

xxx 200 xx 1 000 xx xxxxxx

12/X)

xxx 1 000 kg

24/C)

* X xxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxxxx o xxxxxxxxxx xx nátoku xx xxxxxxxx odpadních xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx znečišťování

1. Xxx X - xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx vzorků xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx 15 minut. Xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx odpadní xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 24 xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 10 x xx 200 t xxxxx v ukazateli XXXXXx přitékající do xxxxxx

2. Xxx X - 24 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, získaný xxxxxxxx 12 xxxxxxxx xxxxxxxx dílčích vzorků xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 2 xxxxx

3. Xxx X - 24 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 12 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x intervalu 2 xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnotě xxxxxxx v xxxx xxxxxx dílčího vzorku

Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ukazatelů znečištění, xxx použít xxx xxxxxx nejvyšší xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x) pro xxxxx xxxxxxxx x xxxx x) pro xxxxx xxxxxxxx analyzovaný xxxxxxxx, lze xxxxxx xxx oba ukazatele xxxxxxxxxx xxx vzorku x).

Informace

Právní předpis x. 328/2018 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2019.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 505/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.