Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.


Vyhláška o zárukách původu energie

328/2022 Sb.
 

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Registrace výrobny energie pro vydání záruky původu energie §2

Rozsah předávaných údajů operátorovi trhu pro vydání záruky původu energie a jejich ověřování §3

Postupy, termíny a podmínky pro vydání a převod záruky původu a náležitosti žádosti o vydání a převod záruky původu §4

Pravidla převodu záruk původu pokročilého biometanu §5

Způsob stanovení podílu dodavatelů plynu na celkové dodávce zemního plynu a biometanu §6

Zrušovací ustanovení §7

Účinnost §8

Příloha č. 1 - Údaje k registraci výrobny energie pro potřeby vydání záruky původu energie

Příloha č. 2 - Údaje k vydání záruky původu energie

Příloha č. 3 - Žádost o převod záruky původu energie

INFORMACE

328

VYHLÁŠKA

ze xxx 24. xxxxx 2022

x xxxxxxxx xxxxxx energie
 

Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx stanoví xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx. x) x ac) zákona x. 165/2012 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 131/2015 Xx. x zákona x. 382/2021 Xx., (xxxx xxx "zákon"):

§1

Předmět úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxx

x) registrace xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx biometanu, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a výrobny xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx energie") v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx záruky xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx operátorovi xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, výrobce xxxxx, xxxxxxxxxxxxx čerpací stanice xxxx xxxxxxx jednotky, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx výrobna xxxxxxxxx, výrobce vodíku x provozovatele rozvodných xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx vypočtené xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx elektřiny, xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxx,

x) xxxxxxx, termíny a xxxxxxxx pro xxxxxx x převody,

e) náležitosti xxxxxxx x vydání xxxxx původu x xxxxxx xxxxx původu,

f) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx elektronicky,

g) xxxxxxxx převodu záruk xxxxxx xxxxxxxxxxx biometanu x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxxx xxxxxxx energie xxx vydání xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobnu xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx trhu v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 k xxxx vyhlášce.

(2) Xxxxx-xx xx změně xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx neprodleně xx xxxxxx změně aktualizuje.

§3

Rozsah xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxx xxxxxx záruky xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx operátora trhu xxxxx potřebné xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§4

Xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx pro vydání x xxxxxx záruky xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xx možné xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx výrobce energie x xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x příloze č. 2 x xxxx vyhlášce. Xxxxxxx energie xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx maximálního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx určené xxxxxx xxxx o automatické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx účet x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, než je xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx automatické xxxxxxxx xxxx automatické xxxxxxxxx záruk xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx záruk původu.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nejdříve po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidla trhu x elektřinou xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

(4) Převod xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx původu xxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxx vyhlášce.

(5) Xxxxxx původu energie xxxxxxxx

x) xxxxxxxx, název x xxxxxxxx výrobny xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxx původu xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx energie,

d) instalovaný xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) datum xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o využití xxxxxxxxxx podpory xxxx xxxx xxxxx podpory, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podpor,

g) časové xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx energie,

h) xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx původu xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxx xxxxxx původu xxxxxxx,

x) xxxxxxxx energie, xx které xx xxxxxx záruka původu xxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx skleníkových xxxxx podle zákona.

§5

Xxxxxxxx xxxxxxx záruk xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx pokročilého xxxxxxxxx xxxxx §45c xxxx. 3 a 4 zákona, x xx podle vzoru xxxxxxxxx x příloze č. 3 x této vyhlášce, xx konce kalendářního xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx. Součástí žádosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx zemního xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx plyn xxxxx xxxxxxxxxx biometan, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednotek x Xxxxx republice za xxxxxxxxxx xxxxx výroby xxxxxxx, xx který xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx biometanu vydána. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx biometanu, x xxxxxxx převod xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx žádá, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx dodávky zemního xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx v prohlášení xxxxx věty druhé.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx realizuje xxxxxxxx xxxx podle §45c odst. 3 x 4 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx pokročilého xxxxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxx odstavce 1.

§6

Xxxxxx xxxxxxxxx podílu xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dodávce zemního xxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx stanoví xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x biometanu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plynu na xxxxxxx xxxxxxx zemního xxxxx x biometanu xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice. Podíl xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx celkové xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx jednotlivého xxxxxxxxxx plynu, kterou xxxxx dodavatel xxxxx x žádosti x xxxxxx záruky xxxxxx xxxxx §5, x xxxxxx xxxxxxxxx dodávek xxxxxxx plynu a xxxxxxxxx ze všech xxxxxxxxxx žádostí x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xx xxxxx xxxxxxxxxx plynu.

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxxxxx č. 403/2015 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny a xxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 360/2019 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 403/2015 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxxx zdrojů energie x xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx kombinované xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx.

§8

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce č. 328/2022 Xx

Xxxxx x xxxxxxxxxx výrobny xxxxxxx xxx potřeby vydání xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx energie - xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxx výrobce xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxx x xxxxxxx: xxxx, xxxx, xxxx x XXX, xxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx

Xxxxxx xxx doručování (xxxxx xxxx shodná x xxxxxxx sídla)

Adresa xxxxxxxxxxxx xxxxx (x-xxxx)

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx trhu xxxxxxxx přístup do xxxxxxx xxxxxxxxx trhu

Identifikační xxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

2. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx výrobny xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxx části, XXX, název xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx-xx přiděleno, xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxx, kde je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx)

Xxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx biometanu, xxxxxxx xxxxx, výrobna xxxxx x jaderného xxxxxxxx xxxx výrobna xxxxxx)

Xxxxx licence xx xxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xx xxxxx xx připojena xxxxxxx elektřiny, xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx elektřiny připojena xx soustavy:

a. xxxxx

x. xxxxxxxxxxxxxxx odběrného místa

c. xxxxxxxxxxxxxxx jiné výrobny

Identifikace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx výrobce xxxxx, xxxxxxxx provozovatele xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx xxxx výrobny xxxxxx k xxxxxxxxx xxxx distribuční xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx:

x. přímo

b. xxxxxxxxxxxxxxx vlastního xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx rozvodného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx energií, xx xxxxxxx xx tepelná xxxxxxx z výrobny xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x jaderného xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx licence xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

XXX xxxxxxxxxxx míst xxxxxxx xxxxxxxxx nebo EAN xxxxxxxxx míst a xxxx předávacích xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

XXX xxx xxxx výrobny plynu, xxxxxxxxxxxxxxx kterého xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soustavě xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx plynu xxxx x čerpací xxxxxxx nebo výdejní xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx energetický xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (XX xxxx Xx3/xxx)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx*

Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podpory x xxxxxxxxx prostředků (xxxx xxx „xxxxxx") x xxxxxxx:

x. xxxx dotace

b. xxxxx xxxxxxxxx programu xxxx xxxx

x. xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x. xxxxxxxxxxx účelu xxxxxxxxxx dotace

e. identifikace xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (číslo rozhodnutí, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx) xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxx, účinnost)

Využití xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx (Ano/Ne)

Využití xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx režimu xxxxxxx x rozsah poskytnuté xxxxxxx

Xxxxxxxx:

X případě, xx xxxx tyto údaje xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx operátora xxxx, xxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx:

* Datum xxxxxxxxxxx výrobny xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx evidované x xxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx elektřiny xxxxx uvedení do xxxxxxx prvního xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx-xx datum xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx energie x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx se x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx výrobny xxxxxxxxx, výrobny tepla x xxxxxxx biometanu x zahájení xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx, že xxxxxxx výše uvedené xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx a pravdivé.

.........................................

Datum xxxxxxx xxxxx

.........................................

Xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx/xxxxx xxxx osob xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 328/2022 Xx.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx výrobce xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx:

• Xxxxxxxx firma (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx zapsaný x obchodním xxxxxxxxx)

• Xxxxx nebo xxxxx x příjmení (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x obchodním rejstříku)

• Xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx

• Xxxxxxxx xxxxxxx energie xxxxx systému xxxxxxxxx xxxx

Xxxx záruky xxxxxx xxxxxxx, x kterou xxxxxxx energie xxxx:

• Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

• Xxxxxx původu xxxxxxxxx

• Xxxxxx xxxxxx tepla

• Xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx záruky xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

• Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

• Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx automatické xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx účet xxxxxxx xxxxxxx (XXX/XX)

• Xxxxxx, ve xxxxxx xx docházet x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záruk xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (XXX/XX)

• Číslo xxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx původu xxxxxxx xxxxxxxxxxx převáděny

Záruka původu xxxxxxxxx

Xxxxx položky

Jednotka

Hodnota

Instalovaný xxxxxxxxxx xxxxx

XX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx výkon*

MW

Svorková xxxxxx xxxxxxxxx

XXx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

XXx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx distribuční nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx

XXx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx*

XX/x nebo MJ/m3

Vyrobené xxxxx*

XX

Xxxxxxxx xxxxx*

XX

Xxxxxx primární xxxxxxx*

%

Xxxxxxxxxx hodnota účinnosti xxxxxxxx xxxxxx elektřiny*

%

Referenční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tepla*

%

Množství xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxx o vydání xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

XXx

Xxxxxxx xxxxxxxx pro výrobu xxxxxxxxx**

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx udržitelnosti x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, kterým xx prohlášení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů***

Záruka xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xx3/xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx biometanu****

MWh

Identifikační xxxxx měřicího xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx distribuční xxxx přepravní soustavy

MWh

Množství xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx záruky xxxxxx xxxxxxxxx

XXx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx biometanu, xx xxxxx je xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXx

Xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx**

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx kritérií xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx skleníkových xxxxx***

Xxxxxx xxxxxx tepla

Název položky

Jednotka

Hodnota

Instalovaný xxxxxxx výkon

MW

Vyrobené xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

XXx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelnou xxxxxxx xxxx xxxxxx zákazníkovi xxxxx z výrobny xxxxx

XXx

Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx je xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx

XXx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxx výrobu xxxxx**

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx udržitelnosti a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxx x splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx***

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx původu vodíku

Název xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx3/xxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vodíku

MWh

Identifikační xxxxx xxxxxxxx zařízení

Dodávka xxxxxx xx distribuční xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx čerpací xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

XXx

Xxxxxxxx xxxxxx, xx které xx žádáno x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx**

XXx

Xxxxxxx suroviny pro xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx:

X případě, xx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx operátora xxxx, xxxxx xxxx xxxxx automaticky předvyplněny.

Vysvětlivky:

* Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x případě, xxxxx xxxx elektřina xxxxxxxx x vysokoúčinné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx.

** Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x druh kategorie x tabulce x. 1, tabulce č. 2 x xxxxxxx x. 3 x přílohy č. 1 xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx biokapaliny x xxxxxx x xxxxxxx.

*** Xxxxx je doklad x splnění kritérií xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxx.

**** Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx biometanu nezahrnuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx, že všechny xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, úplné x xxxxxxxx.

.........................................

Xxxxx předání xxxxxxx

..........................................

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx energie/osoby nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu

Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce č. 328/2022 Xx

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx původu xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx x xxxxxx záruky xxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účtu

Množství xxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx energie xxx převod

Nepovinná textová xxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx x převod xxxxxx původu pokročilého xxxxxxxxx podle §5 xxxx vyhlášky

Číslo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx anebo xxxxxxxxxx biometan xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednotek v Xxxxx republice, xx xxxxxxxxxx xxxxx výroby xxxxxxx, na který xxxx záruka xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (XXx)*

Xxxxxxxxx textová xxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx:

* Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx vyhlášky.

.........................................

Datum xxxxxxx xxxxxxx

........................................................

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 328/2022 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2023.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.