Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
296/2023 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2023, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2023 R P
296/2022 Sb. Vyhláška o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích R P
296/2021 Sb. Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů R P
296/2020 Sb. Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území R P
296/2019 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů R P
296/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích R P
296/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony R P
296/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů R P
296/2014 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami R P
296/2013 Sb. Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2014 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2014 a o zvýšení důchodů v roce 2014 R P
296/2012 Sb. Vyhláška o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky R P
296/2011 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 200. výročí narození Karla Jaromíra Erbena R P
296/2010 Sb. Vyhláška o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace R P
296/2009 Sb. Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 R P
296/2008 Sb. Zákon o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách) R P
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím R P
296/2006 Sb. O spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona o daních z příjmů (zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících) - úplné znění zákona č. 87/95 Sb. R
296/2005 Sb. Vyhláška o centrální evidenci dotací a návratných finančních výpomocí R P
296/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel R P
296/1998 Sb. Sdělení o Dohodě mezi ČR a Malajsií o podpoře a ochraně investic R P