Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.08.2021.


Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021 a o změně některých zákonů

296/2021 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2021

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Použití zvláštních způsobů hlasování §3

Překážka ve výkonu volebního práva §4

Komise pro hlasování §5

Sčítací komise §6

Obecné podmínky pro umožnění zvláštního způsobu hlasování §7

HLAVA II - HLASOVÁNÍ U VOLEBNÍHO STANOVIŠTĚ

Podmínky hlasování u volebního stanoviště §8

Zřízení volebního stanoviště §9

Způsob hlasování u volebního stanoviště §10

Evidence oprávněných voličů §11

HLAVA III - HLASOVÁNÍ PŘI POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ

Podmínky hlasování při pobytovém zařízení §12

Sestavení seznamu oprávněných voličů v pobytovém zařízení §13

Způsob hlasování při pobytovém zařízení §14

Evidence oprávněných voličů §15

HLAVA IV - HLASOVÁNÍ DO ZVLÁŠTNÍ PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY

Podmínky hlasování do zvláštní přenosné volební schránky §16

Sestavení seznamu oprávněných voličů pro hlasování do zvláštní přenosné volební schránky §17

Způsob hlasování do zvláštní přenosné volební schránky §18

Evidence oprávněných voličů §19

HLAVA V - PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ ZE SEZNAMU OPRÁVNĚNÝCH VOLIČŮ

Předávání seznamů krajskému úřadu §20

Předávání evidencí obecním úřadům §21

HLAVA VI - ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VOLEB

Předání volební dokumentace a volebních schránek §22

Zjišťování výsledků hlasování sčítací komisí a předání výsledků hlasování Českému statistickému úřadu §23

HLAVA VII - FINANCOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH ZPŮSOBŮ HLASOVÁNÍ

Nároky členů komisí pro hlasování, členů sčítacích komisí a členů okrskových volebních komisí §24

Úhrada nákladů §25

HLAVA VIII - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SOUBĚHU VOLEB A REFERENDA §26

HLAVA IX - PŘESTUPKY §27

HLAVA X - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §28

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o místním referendu §29

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o krajském referendu §30

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §31

INFORMACE

296

XXXXX

xx xxx 21. xxxxxxxx 2021

o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2021 a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX ZPŮSOBY XXXXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX REPUBLIKY X XXXX 2021

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx osobní xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx-19 x dalších xxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Poslanecká sněmovna"), xxxxx xx xxxxxxxxx xx dnech 8. x 9. xxxxx 2021, (xxxx xxx "xxxxx") x xxxxxxxx xxxxxx práva xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx krajském xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx výsledků xxxxx.

§2

Vymezení xxxxx

Xxx účely xxxxxx zákona se xxxxxx

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx karanténa nebo xxxxxxx nařízená xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx1) z xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx před onemocněním xxxxx-19,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx sociálních služeb, xxxxx poskytuje pobytové xxxxxx, xxxxxxx zařízení xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobytového zařízení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxxx covid-19,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx hlasování xx xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hlasování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx přenosné volební xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která

1. je xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx") a

2. xx xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxx x karanténě xxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx pobývá x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx hlasů xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) prvním xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx volebním xxxxxxx.

§3

Xxxxxxx zvláštních způsobů xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx hlasování xx xxxxxxx, bude-li xxx 15. xxxx 2021 xxxxx xxxx xxxxxxxxxx pohotovosti xxxx xxxxxxx stav xxxxxxxxx xxxxxxx xxx část xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx xxxxxxx onemocnění xxxxx-19.

§4

Xxxxxxxx ve výkonu xxxxxxxxx xxxxx

(1) Překážka xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanovená volebním xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx zdraví xxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx využije xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx, že xx xx xxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx zvláštním xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx izolaci, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx komisí pro xxxxxxxxx xxxxxx prohlášení, xx xx v xxxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xx osobu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx též xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx covid-19.

§5

Komise xxx hlasování

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, aby xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx kraje xxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxx Magistrát xxxxxxxx xxxxx Prahy alespoň 5 xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(2) Komise xxx xxxxxxxxx má 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx určí, xxxxx x nich bude xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx komise xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nutná xxxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx xxxxxx.

(3) Na xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx komisi.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx komise xxx xxxxxxxxx. Krajský xxxx xxxx zajišťuje xxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx prostředky, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x internetu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx schránky x xxxxxxx xxx výkonu xxxx xxxxxxxx. Pro xxxxx zajištění xxxxxxx xxxx krajský xxxx xxxxxx xxxxxxxx prostředek xxxxxx komise xxx xxxxxxxxx.

§6

Sčítací xxxxxx

(1) Sčítací xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx má 3 xxxxx, xxxxx jmenuje xxxxxxx krajského xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxx, xxxxx x členů komise xxxx zapisovatelem. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxx svěřuje předsedovi xxxxxxxx xxxxxxx komise. Xxxxxxxx-xx xx náročnost xxxxxxx hlasů v xxxxx kraji, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx další 4 členy.

(3) Na xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx komisi xx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx členství x xxxxxxxx volební komisi.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxx odevzdaných xxxxxxx xxx hlasování xxxxxxxx xx xxxxx volebního xxxxx.

(5) Xxxxxxx členů xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zajišťuje xxxxxxx xxxx.

§7

Obecné xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx. Jeho xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx závazné xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Oprávněný volič xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx svou totožnost, xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, diplomatického nebo xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Komise xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Prokáže-li xxxxxxxxx volič xxxx xxxxxxxxxx čestným xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxx oprávněných xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx byl xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx hlasováním xxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Komise xxx xxxxxxxxx xxxxxx oprávněnému xxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX U XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§8

Xxxxxxxx hlasování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxx stanoviště xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, pro xxxx xxxx volební xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx vydán voličský xxxxxx.

§9

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx úřad po xxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zřídí xxx xxxxx okres xx xxxxxxxx kraji alespoň 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx stanoví, xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx území xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx území xxxxxxxx xxxxx Xxxxx zřídí Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx 5 xxxxxxxxx stanovišť xxx, xxx xxxxx městská xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx volební xxxxxxxxxx; xxxxxxxx stanoví, xxx xxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx zřízena.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx zřízeno xx xxxxx x dopravní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odjezd xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zveřejní xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dne xxxx prvním dnem xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra.

(4) Xxxxxx České republiky xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx volebního xxxxxxxxxx x xxxxxxxx technických xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 4.

§10

Způsob hlasování x xxxxxxxxx stanoviště

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx před xxxxxx dnem xxxxx x xxxx od 8 do 17 xxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviště umožní xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx voličům, xxxxx x 17 xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxxxx více xxxxxxxxxxx voličů.

(2) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx něj xx xxxxx xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx hlasování x xxxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx stanoviště.

(3) Komise xxx hlasování xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx §7 x 8 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx x xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxx hlasování xxxx xxxxxxxxx lístky.

§11

Xxxxxxxx oprávněných xxxxxx

Xxxxxx xxx hlasování sestavuje xxxxxx xxxxxxxxxxx voličů, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx stanoviště. V xxxxxxx komise xxxxx xxxxx x příjmení, xxxxx narození a xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

§12

Xxxxxxxx hlasování xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx volič, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pobytové xxxxxx, a

b) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x tomto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x nachází xx x xxx x xxxx, kdy x xxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxx.

§13

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx hygienická xxxxxxx xxxxxxxx krajský xxxx xxxxxxxxxx xx 16 xxxxx třetího xxx xxxx prvním xxxx voleb x xxxxxxxxxx zařízeních xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x uzavření xxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx podle věty xxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dvanácté xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xx xx pobytového xxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx, xxxxxx seznam xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pobytové xxxxxx. Xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx obsahuje x každé osoby xxxxx §12 xxxx. x) jméno x xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x adresu a xxxxx místa trvalého xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx seznam xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx. Podle xxx xxxxx x druhé xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, kdy došlo x xxxxxxxx pobytového xxxxxxxx až x xxxxx xxx xxxxx; x takovém xxxxxxx xx krajský xxxx xxxxxx xx pobytového xxxxxxxx pouze údaj x xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pobytové služby, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx poskytne.

§14

Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx v xxxx xx 8 xx 22 xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx prvnímu dni xxxxx x xx 8 do 18 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxx hlasování xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx projednání x xxxxxxxxx zařízením. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx hlasování xxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx; x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad.

(2) Komise xxx xxxxxxxxx xxxx xx prokázání splnění xxxxxxxx xxxxx §7 x 12 xxxxxx xxxxxx xxxxxx označenou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Požádá-li x xx xxxxx, poskytne xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx hlasovací xxxxxx.

§15

Evidence xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxx hlasování ponechá x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx podle §12, xxxxxx xxxxxx xxxxxx obálku, xxxxxxx x nich xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX IV

HLASOVÁNÍ DO XXXXXXXX PŘENOSNÉ XXXXXXX XXXXXXXX

§16

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx přenosné xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxx oprávněné xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx volebního xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kteří x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx stanoviště.

§17

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx schránky

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx hodlá xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx přenosné xxxxxxx xxxxxxxx, požádá x xxxxxxxxx xxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxx podle xxxxx, xxx pobývá. Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx telefonním čísle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem xx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx 20 xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx místa, xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x telefonní číslo.

(2) Xxxxxxxxx x telefonním xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad xx xxxxx internetových xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx před prvním xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxx xx nepřihlíží.

(4) Xxxxxxx úřad předá xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx.

§18

Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 8 xx 22 xxxxx prvního xxx xxxxx x xx 8 do 14 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxx úřad xxxx dobu xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx volební schránky xx xxxxxx xxx xxxxx prodloužit, x xx xxxxxxx x 3 hodiny. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad.

(2) Xxxxxx xxx hlasování xxxx, xx xx xxxxxxx xx místa, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx voliče x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx 10 xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx x hlasování v xxxx době, xxxxx, xx oprávněný volič xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx oprávněnému xxxxxx xx prokázání xxxxxxxx podle §7 xxxxxx obálku xxxxxxxxx xxxxxxx razítkem xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx x xx oprávněný xxxxx, xxxxxxxx mu xxxxxx xxx hlasování také xxxxxxxxx xxxxxx.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx voličů

Komise xxx hlasování x xxxxxxx podle §17 xxxx. 4 xxxxxxx, xxxxxx oprávněným voličům xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx volič hlasování xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX

§20

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx skončení hlasování xxxxxxxxx xxxxxxxx předá xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11, 15 a 19, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§21

Předávání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xx 14 xxxxx dne xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx voličů, xxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx příslušným xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx úřad xxxxxxxxxx x 10 xxxxx xxxxxxx dne xxxxx předá xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxx x hlasování xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx nejpozději xx 22 xxxxx xxxxxxx dne voleb xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx voličů x xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx úřadům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxx.

(4) Xxxxxx úřad neprodleně xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx výpisů xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx předané xxxxxxxx úřadem xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx doplněním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxx. Xx-xx ve xxxxxx seznamu xxxxxx x xxxxx voliče xxxxxxx poznámka, xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx voličů xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx krajským úřadem xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 bezodkladně xxxxx obecnímu xxxxx, x jehož zvláštním xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx stálého xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx volební xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hlasování xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx voličů požádal x xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx krajského xxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

§22

Xxxxxxx xxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx pro xxxxxxxxx xx ukončení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Uschování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx komise pro xxxxxxxxx xxx x xxxx po skončení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx počátku xxxxxxxxx v následujícím xxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x vytištěné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx předané xxxxx §20 xxxxxxx xxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx hlasování podle xxxxxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxx xxxxxx otevře xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x smísí xxxxxx xxxxx.

§23

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx hlasování Xxxxxxx statistickému xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx hlasování oprávněných xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx se obdobně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a zjišťování xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxx, kde xxxxxxx xxxxxx xxxxx hlasy, xxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx pověření xxxxxxxxxxx a zpracováním xxxxxxxx voleb, xxxxxxxxxxx xxxxx zařazení xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti na xxxxx voleb, členové Xxxxxx volební xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx listina xxx volby xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x přítomnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx vyhotoví xxxxx xxxxxxx xxxxx pravidel xxx vyhotovení zápisu x průběhu a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx x elektronické xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dodaného Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx o volební xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanoveným Xxxxxx statistickým úřadem x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Sčítací xxxxxx xxxxx Českému statistickému xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx místě xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx komisí xx xxxxxxxx voleb xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zákon xxx xxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXXXX ZVLÁŠTNÍCH XXXXXXX HLASOVÁNÍ

§24

Nároky xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx sčítacích xxxxxx x členů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx komise je xxxxx úkonem x xxxxxxx zájmu.

(2) Xxxx xxxxxx xxx hlasování x xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poměru, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx x xx náhradu mzdy, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx odměny xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx výkonu xxx xxxxxx ve xxxx 340 Xx xx 1 den.

(3) Xxxx komise xxx xxxxxxxxx má nárok xx xxxxxx xx xxxx 5 000 Xx za každý xxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx podílel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx sčítací xxxxxx má xxxxx xx xxxxxx xx xxxx 5 000 Xx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 vyplácí xxxxxxx úřad.

(5) Pro xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx funkce člena xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona x 500 Xx.

§25

Úhrada nákladů

(1) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxx náklady xx

x) xxxxxx členů xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx komise xxxxx §24,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti komisí xxx xxxxxxxxx xxxxx §5 a §9 xxxx. 1 x

x) xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx na opatření xxxxx §9 odst. 4 se hradí x rozpočtové xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany.

(3) Xx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxx xx přípravu zvláštních xxxxxxx hlasování xxxxx xxxx xxxxx §3.

XXXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX

§26

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákony xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx s omezenou xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx covid-19 xx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsoby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx, x němž se xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xx xxxx xxxxxx referendum, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx území obce, xx xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x němž xx xxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxx, nebo

c) do xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxxxx, nachází-li xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx, ve xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxx xx oprávněná xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx úřad xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx 4 xxx xxxx prvním xxxx xxxxx xxxxxxxxxx množství xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx v místním xxxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx hlasování.

(4) Xxxxxxx xxxx zajistí xxxxxx xxx hlasování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx "Xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx území xx místní referendum xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx pro hlasování xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx pro xxxxxxxxx využívá xxxxx xxxxxxxx hlasovací xxxxxxxx xxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Po xxxxxxxx xxxxxxxxx předá xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxx komise pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx úřad xxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx úřadem xxxx, xx xxxxx xx xxxx místní referendum, xxxxxxx zvláštní hlasovací xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování x místním referendu xx hlasovací xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obsah xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx pobytovém xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx v xxx x době, xxx x tomto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx občan xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, prokáže xxxx xxxxxxxxx a státní xxxxxxxxx průkazem x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx potvrzením x xxxxxxxxxx pobytu.

(8) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 6 obdobně x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx krajské xxxxxxxxxx xxxxx sčítací xxxxxx x zápis x xxxxxxxx hlasování xxxxx neprodleně krajské xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx.

XXXXX IX

PŘESTUPKY

§27

(1) Fyzická xxxxx, která xx xxxxxxxxxx voličem, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx,

x) hlasuje xx volbách xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx způsobů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x zároveň xxxxxxxx xxxxx volebního xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx více xxx xxxxxx xxxx xx xxxx, kdy xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx prohlášení xxxxx §4 odst. 2 xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx.

(3) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 5 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx odstavce 2, xxxx

x) 10 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x).

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušný podle xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§28

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx též xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx mají Český xxxxxxxxxxx úřad, xxxxxxx xxxxx x obecní xxxxx postavení xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Činnost volebních xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx správy.

(4) Krajský xxxx je xxx xxxxx plnění xxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxxxxx údaje

a) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) jsou

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx a

f) xxxxx xxxxxxxxxx pasu.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x) xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzické osoby xxx xxxxxx evidence xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) státní xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx občanství.

(7) Z xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x 6 xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy xxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx daného xxxxx. Xxxxx, které xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx registru obyvatel, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný stav.

(8) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, které xx x souvislosti x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánu podle xxxxxx xxxxxx dozvěděly x xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx hlasovat xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobě xxxxxxx xx xxxxxx svobodě x důvodu xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví před xxxxxxxxxxx covid-19 xx xxxx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx x sdělí xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx o xxxxxxx x výsledcích xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx komisí xxxxx §23 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 4.

(12) Není-li xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx komise xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xx dnech voleb xxxxx xxxxx xxxxxx xxx minimální xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, snižuje xx minimální xxxxx xxxxx okrskové volební xxxxxx na 5 x ve xxxxxxxxx xxxxxxxx do 300 xxxxxx xx 4.

(13) Xxx vyhlášení xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §1 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxx. Dny pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx voleb xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prezident xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 20. xxxx 2021, xxxxx se xxxxx §3 ve volbách xxxxxxxx způsoby xxxxxxxxx xxxxxxx.

(14) Xx člena xxxxxx xxx hlasování x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx plátce xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(15) X xxxxxxx nezbytných k xxxxxx xxxxxxxxx práva x práva hlasovat x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx protiprávnost xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx

§29

X §5 zákona č. 22/2004 Sb., x místním xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 38/2019 Xx., xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) Xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx x v xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.".

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

§30

X §5 xxxxxx č. 118/2010 Sb., x krajském xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 38/2019 Xx., se xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx zní:

"(3) Odstavec 2 se nepoužije, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx i x xxxx krizového stavu xxxxxx.".

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX

§31

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxx vyhlášení.
 

Vondráček v. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 296/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 14.8.2021.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.