Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
125/2022 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů R P
125/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů R P
125/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů R P
125/2018 Sb. Vyhláška o informacích uváděných ve zdravotně pojistném plánu a výhledu a o způsobu jejich předkládání zdravotními pojišťovnami R P
125/2017 Sb. Nařízení vlády o znehodnocování některých palných zbraní, osvědčení o znehodnocení palné zbraně a společném jednoznačném označení všech částí palné zbraně upravených za účelem jejího znehodnocení R P
125/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů R P
125/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění pozdějších předpisů, a kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu R P
125/2014 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR R P
125/2012 Sb. Sdělení o výši průměrné hrubé roční mzdy v ČR za rok 2011 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů R P
125/2010 Sb. Sdělení o vydání cenového předpisu 1/2010/DZP o regulaci cen zdravotní péče, maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené ze zdravotního pojištění a stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů R P
125/2008 Sb. Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev R P
125/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., a některé další zákony R P
125/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů R P
125/2002 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku R P
125/1996 Sb. Nález ÚS ČR ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Brna č. 1/1995 o zákazu propagace stran a hnutí šířících národnostní, náboženskou, politickou a třídní nenávist na území města Brna R P
125/1995 Sb. Sdělení o Dohodě mezi vládou ČSFR a vládou Korejské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic R P
125/1993 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání R P
125/1992 Sb. Zákon o zřízení Sekretariátu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a o výsadách a imunitách tohoto sekretariátu a dalších institucí Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě R P
125/1988 Sb. Vyhláška, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 54/77 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií, ve znění vyhlášky č. 40/79 Sb. R P
125/1983 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 193 a 194 R P