Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev
125/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ §1 §2 §3 §4 §4a §5 §5a §6 §7

Vzdání se práva na výměnu podílu §7a §8 §9

HLAVA II - NĚKTERÁ USTANOVENÍ O VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OCENĚNÍ JMĚNÍ §10 §11 §11a §11b §12 §13 §13a §13b

HLAVA III - PROJEKT PŘEMĚNY

Díl 1 - Obecná ustanovení §14 §15 §15a

Zrušení projektu přeměny §15b

Změny v osobách společníků uvedených v projektu přeměny §15c

Díl 2 - Schválení přeměny ve veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti §16

Díl 3 - Schválení přeměny ve společnosti s ručením omezeným §17 §18 §19 §20 §20a

Díl 4 - Schválení přeměny v akciové společnosti §21 §22 §22a

Díl 5 - Schválení přeměny v družstvu §23

Díl 6 - Některá ustanovení o obsahu notářských zápisů §23a §23b

HLAVA IV - ZPRÁVA O PŘEMĚNĚ §24 §25 §26 §27

HLAVA V - JMENOVÁNÍ, ODMĚŇOVÁNÍ A ODVOLÁVÁNÍ ZNALCE §28 §29 §30 §31 §32 §32a

HLAVA VI - INFORMACE O PŘEMĚNĚ §33 §33a §33b §33c §34

HLAVA VII - OCHRANA VĚŘITELŮ §35 §36 §37 §38 §39 §39a

HLAVA VIII - PŘECHOD ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K PODÍLU NEBO K ÚČASTNICKÉMU CENNÉMU PAPÍRU PŘI FÚZI, ROZDĚLENÍ A ZMĚNĚ PRÁVNÍ FORMY §40 §41 §42 §43 §44

HLAVA IX - PRÁVO NA DOROVNÁNÍ PŘI FÚZI, ROZDĚLENÍ A PŘEVODU JMĚNÍ NA SPOLEČNÍKA §45 §46 §47 §48 §49

HLAVA X - PRÁVO NA ODKOUPENÍ PODÍLU PŘI ZMĚNĚ JMĚNÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI §49a §49b §49c §49d

HLAVA XI - ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU §50 §51

HLAVA XII - NEPLATNOST PŘEMĚNY §52 §53 §54 §55 §56 §57 §58

HLAVA XIII - PRÁVNÍ ÚČINKY PŘEMĚNY §59

HLAVA XIV - PŘESHRANIČNÍ PŘEMĚNY

Díl 1 - Obecná ustanovení §59a §59b §59c

Díl 2 - Některá ustanovení o rozhodném právu §59d §59e §59f §59g §59h §59i §59j §59k

Díl 3 - Některá ustanovení o zveřejnění nebo uveřejňování informací §59l §59m

Díl 4 - Právo zaměstnanců na informace §59n §59o

Díl 5 - Některá ustanovení o zprávách o přeshraničních přeměnách §59p §59q

Díl 6 - Některá ustanovení o ochraně společníků §59r §59s §59t

Díl 7 - Některá ustanovení o ochraně věřitelů §59u §59v §59w

Díl 8 - Osvědčení přeshraniční přeměny §59x §59y §59z §59za

Díl 9 - Některá ustanovení o ocenění jmění při přeshraniční přeměně §59zb

ČÁST DRUHÁ - FÚZE

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Díl 1 - Základní ustanovení §60 §61 §62 §63 §64 §65 §66 §67 §68 §69

Díl 2 - Projekt fúze §70 §71 §72 §73 §74 §75

HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O FÚZI VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI §76 §77 §77a §78 §79 §80 §80a

HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O FÚZI KOMANDITNÍ SPOLEČNOSTI §81 §82 §83 §84 §85

HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O FÚZI VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S KOMANDITNÍ SPOLEČNOSTÍ §86 §87 §87a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O FÚZI SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

Díl 1 - Některá ustanovení o projektu fúze společnosti s ručením omezeným §88 §88a

Díl 2 - Změny výše vkladů a základního kapitálu nástupnické společnosti při fúzi sloučením

Zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti ze jmění zanikající společnosti §89

Zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti z jejích vlastních zdrojů §90

Snížení základního kapitálu nástupnické společnosti §91

Kombinované zvýšení a snížení základního kapitálu nástupnické společnosti §91a

Díl 3 - Znalec pro fúzi §92

Díl 4 - Informace o projektu fúze §93 §93a

Díl 5 - Schválení projektu fúze §94 §95 §95a §95b §96 §96a

Díl 6 - Výměna podílů §97 §98 §99 §99a §99b §99c

HLAVA VI - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O FÚZI AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Díl 1 - Některá ustanovení o projektu fúze akciové společnosti §100 §101 §101a

Díl 2 - Výměnný poměr akcií a doplatků §102

Zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti ze jmění zanikající společnosti pro akcionáře zanikající společnosti §103 §104 §105 §106 §107

Díl 3 - Vliv fúze sloučením na dosavadní akcie emitované nástupnickou společností §108

Zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti z jejích vlastních zdrojů pro dosavadní akcionáře nástupnické společnosti §109

Zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti ze jmění zanikající společnosti pro dosavadní akcionáře nástupnické společnosti §109a

Snížení základního kapitálu nástupnické společnosti snížením jmenovité nebo účetní hodnoty dosavadních akcií §110

Kombinované zvýšení a snížení základního kapitálu nástupnické společnosti §111

Díl 4 - Znalec pro fúzi §112 §113 §114 §115 §116 §117

Díl 5 - Informace o projektu fúze §118 §119 §119a §120

Díl 6 - Schválení fúze

Schvalování valnou hromadou §121 §122 §123 §124 §125 §125a §126 §127 §128

Výjimky ze schvalování fúze valnou hromadou §129 §130 §131 §132 §133

Díl 7 - Výměna akcií

Oddíl 1 - Základní ustanovení §134 §135 §136 §137

Oddíl 2 - Zvláštní ustanovení o výměně akcií vydaných jako cenný papír §138 §139 §140 §141 §142

Oddíl 3 - Zvláštní ustanovení o výměně akcií vydaných jako zaknihovaný cenný papír §143

Díl 8 - Odkoupení akcií nástupnickou společností

Oddíl 1 - Dobrovolný odkup §144

Oddíl 2 - Povinný odkup §145

Oddíl 3 - Společná pravidla o odkupu §146 §147 §148 §149 §150 §151 §151a

Díl 9 §152 §153

HLAVA VII - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O FÚZI AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SE SPOLEČNOSTÍ S RUČENÍM OMEZENÝM

Díl 1 - Obecná ustanovení §154 §155 §156 §157 §158

Díl 2 - Zvláštní ustanovení o vystoupení nesouhlasících akcionářů §159 §160 §161 §162 §163 §164 §165 §165a

HLAVA VIII - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O FÚZI DRUŽSTVA

Díl 1 - Obecná ustanovení §166 §166a §167 §168 §169 §169a §170 §171 §172 §173 §174 §175 §176 §177

Díl 2 - Zvláštní ustanovení o fúzi bytového družstva nebo sociálního družstva §178 §179

HLAVA IX - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O PŘESHRANIČNÍ FÚZI

Díl 1 - Základní ustanovení

Oddíl 1 - Úvodní ustanovení §180 §181 §182 §183 §184 §185 §186 §187 §188 §189 §190

Oddíl 2 - Některá ustanovení o projektu přeshraniční fúze §191 §192

Oddíl 3 §193 §194

Oddíl 4 §195 §196

Oddíl 5 - Některá ustanovení o zveřejnění informací §197 §198

Oddíl 6 §199 §200

Oddíl 7 - Některá ustanovení o schvalování přeshraniční fúze §201 §202 §203 §204

Oddíl 8 §205

Oddíl 9 §206 §207

Oddíl 10 - Osvědčení přeshraniční fúze §208 §209 §210

Oddíl 11 - Zjednodušená přeshraniční fúze sloučením §211

Oddíl 12 - Zápis přeshraniční fúze do obchodního rejstříku nebo do zahraničního obchodního rejstříku §212 §213

Díl 2 - Právo vlivu zaměstnanců nástupnické korporace při přeshraniční fúzi

Oddíl 1 - Základní ustanovení §214 §215 §216 §217 §218

Oddíl 2 - Vyjednávací výbor zaměstnanců §219 §220 §221 §222 §223 §223a §224 §225 §226 §227 §228 §229 §230 §231 §232 §233 §234 §235 §236

Oddíl 3 - Výbor zaměstnanců §237 §238 §239

Oddíl 4 - Společná ustanovení §240 §241

Oddíl 5 - Právo vlivu zaměstnanců při následné vnitrostátní fúzi §242

ČÁST TŘETÍ - ROZDĚLENÍ

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Díl 1 - Základní ustanovení

Formy rozdělení §243

Právní účinky rozdělení §244

Zúčastněné společnosti nebo družstva §245 §246 §247 §248 §249

Díl 2 - Projekt rozdělení §250 §251 §252

Díl 3 - Ocenění jmění společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti §253 §254 §255 §256 §256a

Díl 4 - Některá ustanovení o ochraně věřitelů a dlužníků při rozdělení §257 §258 §259 §260 §261 §262 §263 §264

Díl 5 - Některá ustanovení o základním a vlastním kapitálu společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti při rozdělení §265 §266 §266a

HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ROZDĚLENÍ VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI §267 §268 §269 §270 §271 §271a

HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ROZDĚLENÍ KOMANDITNÍ SPOLEČNOSTI §272 §273 §274 §275

HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ROZDĚLENÍ VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A KOMANDITNÍ SPOLEČNOSTI PŘI RŮZNÝCH PRÁVNÍCH FORMÁCH ZANIKAJÍCÍ NEBO ROZDĚLOVANÉ A NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI §276 §277 §277a §278 §279

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ROZDĚLENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

Díl 1 - Některá ustanovení o projektu rozdělení společnosti s ručením omezeným §280 §280a

Díl 2 - Výše vkladů a základního kapitálu nástupnické společnosti při rozdělení

Zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti ze jmění zanikající nebo rozdělované společnosti §281

Zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti z jejích vlastních zdrojů §282

Snížení základního kapitálu nástupnické společnosti §283

Kombinované zvýšení a snížení základního kapitálu nástupnické společnosti §283a

Díl 3 - Znalec pro rozdělení §284

Díl 4 - Informace o rozdělení §285 §285a

Díl 5 - Schválení projektu rozdělení §286 §287 §287a §287b §288 §288a

Díl 6 - Výměna podílů §289

HLAVA VI - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ROZDĚLENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Díl 1 - Některá ustanovení o projektu rozdělení akciové společnosti §290 §290a §290b

Díl 2 - Výměnný poměr akcií §291 §292 §293 §294 §295

Díl 3 - Vliv rozdělení sloučením na dosavadní akcie §296

Díl 4 - Znalec pro rozdělení §297

Díl 5 - Informace o projektu rozdělení §298 §299 §299a

Díl 6 - Schválení rozdělení

Oddíl 1 - Průběh valné hromady §300 §301

Oddíl 2 - Obsah usnesení valné hromady §302 §303 §304 §304a §305 §306 §306a

Díl 7 - Výměna akcií §307

Díl 8 - Odkoupení akcií nástupnickou společností §308 §309

Díl 9 - Zvláštní ustanovení o zakládání nástupnické akciové společnosti při rozdělení se vznikem nových akciových společností §310 §311

HLAVA VII - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ROZDĚLENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PŘI RŮZNÝCH PRÁVNÍCH FORMÁCH ZANIKAJÍCÍ NEBO ROZDĚLOVANÉ A NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

Díl 1 - Obecná ustanovení §312 §313 §314 §315 §316 §317

Díl 2 - Ochrana nesouhlasících akcionářů §318 §318a §319

HLAVA VIII - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ROZDĚLENÍ DRUŽSTVA

Díl 1 - Obecná ustanovení §320 §320a §320b §321 §322 §323 §323a §324 §325 §326 §327 §328 §329

Díl 2 - Zvláštní ustanovení o rozdělení bytového družstva a sociálního družstva §330 §331 §332 §333 §334 §335 §336

HLAVA IX - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O PŘESHRANIČNÍM ROZDĚLENÍ

Díl 1 - Základní ustanovení §336a §336b

Díl 2 - Některá ustanovení o projektu přeshraničního rozdělení §336c §336d

Díl 3 - Některá ustanovení o schvalování přeshraničního rozdělení §336e §336f

Díl 4 - Některá ustanovení o právu vlivu zaměstnanců při přeshraničním rozdělení §336g

Díl 5 - Osvědčení přeshraničního rozdělení §336h §336i

Díl 6 - Zápis přeshraničního rozdělení do obchodního rejstříku nebo do zahraničního obchodního rejstříku §336j §336k §336l

ČÁST ČTVRTÁ - PŘEVOD JMĚNÍ NA SPOLEČNÍKA

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ §337 §338 §339 §340 §341 §341a §342 §342a §343 §344 §344a

HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ZRUŠENÍ VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S PŘEVODEM JMĚNÍ NA SPOLEČNÍKA §345 §346

HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ZRUŠENÍ KOMANDITNÍ SPOLEČNOSTI S PŘEVODEM JMĚNÍ NA SPOLEČNÍKA §347 §348

HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM S PŘEVODEM JMĚNÍ NA SPOLEČNÍKA §349 §350 §351 §352 §353

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ZRUŠENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI S PŘEVODEM JMĚNÍ NA AKCIONÁŘE §354 §355 §356 §357 §358 §359

HLAVA VI - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O PŘESHRANIČNÍM PŘEVODU JMĚNÍ

Díl 1 - Základní ustanovení §359a

Díl 2 - Některá ustanovení o projektu přeshraničního převodu jmění §359b §359c

Díl 3 - Některá ustanovení o schvalování přeshraničního převodu jmění §359d §359e

Díl 4 - Některá ustanovení o právu vlivu zaměstnanců při přeshraničním převodu jmění §359f

Díl 5 - Některá ustanovení o právu na vypořádání při přeshraničním převodu jmění §359g

Některá ustanovení o znalecké zprávě o převodu jmění §359h

Díl 6 - Některá ustanovení o rozhodném dni §359i

Díl 7 - Osvědčení přeshraničního převodu jmění §359j §359k

Díl 8 - Zápis přeshraničního převodu jmění do obchodního rejstříku nebo do zahraničního obchodního rejstříku §359l

ČÁST PÁTÁ - ZMĚNA PRÁVNÍ FORMY

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ §360 §361 §362 §363 §363a §363b §364 §364a §365 §366 §367 §368 §369 §369a §370 §371 §372 §373 §374 §375

HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ZMĚNĚ PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM §376 §377 §378 §379 §379a

HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ZMĚNĚ PRÁVNÍ FORMY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI §380 §381 §382

HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ZMĚNĚ PRÁVNÍ FORMY DRUŽSTVA §383 §384

HLAVA V - PŘEMÍSTĚNÍ SÍDLA DO ČESKÉ REPUBLIKY

Díl 1 - Základní ustanovení §384a §384b §384c

Díl 2 - Osvědčení pro přemístění sídla do České republiky §384d

Díl 3 - Zápis přemístění sídla do České republiky do obchodního rejstříku §384e

HLAVA VI - PŘEMÍSTĚNÍ SÍDLA DO ZAHRANIČÍ

Díl 1 - Základní ustanovení §384f §384g §384h §384i

Díl 2 - Některá ustanovení o projektu přemístění sídla do zahraničí §384j §384k

Díl 3 - Osvědčení pro přemístění sídla do zahraničí §384l §384m

Díl 4 - Zápis přemístění sídla do zahraničí do zahraničního obchodního rejstříku a do obchodního rejstříku §384n §384o §384p

ČÁST ŠESTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ §385 §386 §387 §388

ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST §389

č. 355/2011 Sb. - Čl. II

INFORMACE

125
XXXXX
xx xxx 19. xxxxxx 2008
o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx společností (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") a xxxxxxxx x zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1).

(2) Xxxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxx jmění xx společníka, změna xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx přemístění xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx uvedené x odstavci 2 xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Nelze-li xxxxxxx otázky xxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení, xxxx se ustanoveními xxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x družstev, x občanského xxxxxxxx x přeměně xxxxxxxxxxx xxxx xxxx o xxxxxxxxxx sídla.

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§3

(1) Členským xxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx tvořící Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Podnikatelem xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx podniká xx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx,

x) osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobu x je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu, xxxx

x) xxxxxxxxxx osoba (§59b), která xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx zúčastněnou na xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxx fúzi xxxx xxxxxxxxx zúčastněná xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§63 x 245),

x) xxx xxxxxxx xxxxx xx společníka xxxxxxxxxx společnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx právní xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx svou xxxxxx xxxxx, xxxx

x) při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sídla xxxxxxxxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxxx sídlo xx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přemisťující xxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx než Xxxxx xxxxxxxxx.

§4

(1) Xxxxxx-xx dosud xxxxxxxx x rozdělováním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx nebo družstvo xxx vstoupily xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx společníků, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx schůze,

b) xxxxxxxxx xxxx, na kterou xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, pro který xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx zrušil xxx rozhodnutí x xxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x přeměně společnosti xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x likvidaci, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx společnosti xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxx xxxx družstvo, xxxxx jsou x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx c) x xxxxx nemají xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx přeměny xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx xxxx družstva xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x neplatnosti

a) xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x schválení xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx přeměny, xxxxxxxx shromáždění xxxxxxxx x schválení xxxxxxx, xxxxxxxxxx společníků mimo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, rozhodnutí xxxxxxxx společníka x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx přeměny").

(6) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x

x) xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx 12 xxxxxx xx rozhodného dne xxxx, rozdělení xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxx době xxxxx xxxxx na zápis xxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx jmění xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx, x xxxx uplyne xxxx 3 měsíců ode xxx nabytí právní xxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxxx odmítne xxxxx xx xxxxx přeměněny xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxx lhůtě xxxxx xxxxx xx zápis xxxx přeměny xxxxx.

§4a

(1) Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx společnost xxxx družstvo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx nebo družstvo xxxxx xxxxxx vymazány x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) soudu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Byl-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx, může xxxx xx návrh xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. K xxxxxx xxxx být xxxxxxxx projekt xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zúčastněnými xx přeměně.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 4 xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxx.

§5

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx x v případě, xx xxxxxxx insolvenční xxxxxx, jakož i x případě, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku.

§5x

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozvahy nástupnické xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx xxxx akciové xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx nástupnické xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx takové xxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxx xx lze x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx den xxxxxxx následovat po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx může xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xx přeměně xxxxxx xxxxxxxx posudek, z xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx x odstavci 1 x xxxxxxx bude xxxxxx zapsána xx xxxxxxxxxx rejstříku, xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx společnost xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, ledaže xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 355/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§6

(1) Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx stejným způsobem xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxx v případě, xxxxxxx-xx právní xxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxx závazků x xxxxxxxx přeměny.

§7

Xxxxxxxxx xxxx člen xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx způsobem uvedeným x §9

x) práva xx dorovnání,

b) xxxxx xx výměnu xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) práva xx xxxxxxx škody,

d) xxxxx xx xxxxx svých xxxxx xxx xxxx xxxx rozdělení xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxx,

x) xxxxx-xx xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx omezeným, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx společník xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx se za xx, xx se xxxxx práva xx xxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx, x to x xxxx, xxxxx xxxxxxxx x budoucnu, xxxxxxxxx-xx xx xx tento xxxxx x souvislosti x přeměnou xxxxxxxxxxx xxxx družstva, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§7x

Xxxxxx se xxxxx xx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx výměnu xxxxxx, xxxxxx dnem xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxx na vypořádání x xxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo družstvu. Xxx rozdělení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx rozdělované společnosti xxxx xxxxxxxx. Tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §249 xxxx. 2 x 3.

(2) Xxxx-xx xx společník xxxx xxxx práva xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx nepřihlíží xxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxx poměru xxxxxx.

(3) Xxxxxx se xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx vyhotovení xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx společnosti xx xxxxxx vzdát xxxxx xx výměnu xxxxxx, xxxxx by v xxxxx xxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx alespoň 1 xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx společnosti xx xxxxxx vzdát xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v xxxxx xxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxxx alespoň 2 xxxxxxxxxx.

§8

Společník xxxx xxxx xxxxx zúčastněné xx xxxxxxx xxxx udělit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §9 s xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxx auditora o xxxxxxx účetní xxxxxxx.

§9

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §7 xxxx xxxxxxx xxxxxxx v případech xxxxxxxxxx v §8, xxxxxx se práva xxxx souhlas xxxx

x) xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx omezeným xxxx xxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxx schůzi xxxxxxxx; xxxxxxxxxx x vzdání xx práva nebo x xxxxxxx xxxxxxxx xx valné hromadě xxxx xxxxxxx schůzi xx uvede v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx schůze.

(2) X xxxxxx se xxxxx xxxx x xxxxxxx souhlasu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx není xxxxxxx ustanovení §7a xxxx. 3 xx 5.

(3) Vzdání xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx i xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nástupci xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXXXXXXX X VEDENÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXX

§10

(1) Xxxxxxxx den se xxxxxx xxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jmění xx xxxxxxxxxx.

(2) Při rozdělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx projektu xxxxxxxxx přejít na xxxxxxxxxxxx společnost nebo xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxx předcházet o xxxx xxx 12 xxxxxx xxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx den xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jmění xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx přeměny xxx xxxxxxxx, považuje se xx rozhodný xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx obchodního rejstříku.

§11

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx řádná nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, sestavuje xx xx xxx, který xxxxxxxxx dni, k xxxxx xx změna xxxxxx formy xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku.

(2) Xxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx jmění xx společníka xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx řádná xxxx mimořádná xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx konečná xxxxxx xxxxxxx sestavena x xxxxx xx xxx, od něhož xx dni xxxxxxxxxx xxxxxxxx fúze, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx více xxx 6 měsíců. Xxx xxx, k xxxxx xx sestavena xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx projektu xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx nesmí xxxxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx zahajovací xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, sestavuje xx xx xxx, x xxxxx xxxx změna xxxxxx formy zapsána xx obchodního rejstříku.

(4) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jednotkou.

§11x

(1) Xxxxxxxxx účetní xxxxxxx podle §11 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx přeměně, xxxxxxxx xxxxxxxxxx pololetní xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu x zpřístupňují-li xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro mezitímní xxxxxx závěrku.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xx rovněž nevyžaduje, xxxxxxxx k tomu xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx všech xxxx xxxxxxxxxxxx xx přeměně xxxxxxx souhlas.

§11a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§11x

Xxxxxxxx xx zahajovací xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx přeměny xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x ní xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx xx popsáno, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozvahy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyplývající x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxx xxxxx s nimi xxxx naloženo.

§11b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§12

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx osoby zúčastněné xx přeměně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx mezitímní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx zúčastněných xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx konečnou účetní xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx závěrku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zúčastněné xx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx nástupnické xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx společník, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx auditorem.

(3) Ukládá-li xxxxx zákon xxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnost zpřístupnit xxxx xxxxxxxxxx akcionáři x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jakoukoli xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx spolu x xx vždy x xxxxxxx zprávu xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§13

Vyžaduje-li xxxxx xxxxx xxxxxxx jmění společnosti xxxx družstva xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x účetnictví xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, ledaže xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxx xxxxxx.

§13x

Xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx ke xxx, xxx zanikla xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx zaniklo xxxxxxxx člena x xxxxxxxx, nestanoví-li tento xxxxx něco xxxxxx.

§13x xxxxxx právním předpisem x. 355/2011 Xx. x účinností od 1.1.2012

§13x

Xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx přípustné xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ocenění odpovídající xxxxx ocenění, pro xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

XXXXX III

PROJEKT PŘEMĚNY

Díl 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§14

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx družstva xx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x projektu xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, o xxxxx zakladatelského xxxxxxxx xxxxxxx se v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx společností a xxxxxxxx, o xxxxxxx xxx založení a xxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Zakladatelské xxxxxx xxxxxxx je nahrazeno xxxxxxxxx přeměny.

§15

(1) Projekt xxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xx přeměně nebo xxxxxxx rada. Xx-xx xxxxxx zúčastněnou na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx podepisují xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, kdy xxxxxxx přeměny xxxxxxx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(3) Projekt xxxxxxx xxxx

x) být schválen xx stejném xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxx xxxxxxx, ledaže xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxx xxxxx a

c) xxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxx zveřejněn podle §33 xxxx xxxxxxxxx xxxxx §33a; ustanovení 72, 252 x 362 xxx nejsou xxxxxxx; oprava xxxxxxxx xxxx v psaní x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxx xxxxx.

(4) Projekt xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxx přeměny schválen xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxx valnými xxxxxxxxx xxxx členskými xxxxxxxx, xxxx

x) xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§15x

(1) Xxxxxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx přímo použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx návrh xx zápis xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx poslední x xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxx xx souhlas x přeměnou xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx účinky xxxxxxx projektu xxxxxxx xxxxxxx dnem, kdy xxxx takové rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pravomocně xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie, xx xxx vznik xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xx obchodního xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx den, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2011 Sb. x účinností od 1.1.2012

§15b

Zrušení xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx přeměny xx xxxxxxxxxx rejstříku,

b) v xxxx xxxxxx xxxx 12 xxxxxx xx xxxxxxxxxx dne fúze, xxxxxxxxx xxxx převodu xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx fúze, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xx obchodního rejstříku, xxxx

x) x němž xxxxxx doba 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx znovu.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx způsobila xxxxxxx xxxxxxxx přeměny xxxxxxxx xx způsobů xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxxx xx škodu, xxxxx xxx xxxxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§15x

Xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx-xx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §33 xxxx xxxx uveřejnění xxxxx §33a xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx změně x osobě společníka xxxx člena xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xx uveden x xxxxxxxx přeměny, xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxxxx, ledaže xxx x společníka xxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx zúčastněnou xx přeměně.

(2) Osoby xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x osobě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx se x xx dozvěděly, xxxxxxx stejným způsobem, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §33a xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx se xx xxxxx x xxxxx společníka xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx přeměně, x xxxxx xxxxx xx xxxxx, x zanikající xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx nebo příslušného xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx 1, xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx schválení přeměny xx xxxxx osobách xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x změně x xxxxx společníka xxxx xxxxx informováni xxxxxxxxxx při schvalování xxxxxxxx xxxxxxx a

b) xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx udělí x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxx udělit x po schválení xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx změně v xxxxx společníka xxxx xxxxx došlo v xxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx přeměny xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4, mění xx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx orgán zúčastněné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, nebo statutární xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx mění xxxx právní xxxxx, xxxxxxxx úplné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zúčastněným xx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx listiny xxxx xxxxxx spolu x listinami xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§16

(1) Přeměna xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx společníka xxxx xxx úředně xxxxxx.

(2) Na xxxxxx xxxxxxxxxx xx projektu xxxxxxx xx xxxxx xxxx na souhlas xxxxx odstavce 1.

Xxx 3

Schválení xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

§17

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx hromadou xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxx jiného.

(2) Xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxxxxx hlasů společníků xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Vyžaduje-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxx tříčtvrtinovou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společníků, xxxxxxxx se tato xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva nástupnické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) O xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx hlasovali xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) V xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx fúze xxxx rozdělení xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx fúze xxxx xxxxxxxxx.

§18

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx valné xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x přeměnou xxxxxxxxx. Souhlas společníka xxxx mít xxxxx xxxxxxxxxx zápisu o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 1 měsíce xxx dne, xxx xx konala xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx hromady xxxxxxx dodatečně na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx statutární xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §19 xxxx. 2 x nesouhlasu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §376. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x nesouhlasu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx i xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxx podle §378 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejpozději xx 30 xxx xxx xxx, xxx xx společník dověděl x xxx, xx xxxxxxxxxx valné hromady x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx základě xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

§19

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx. Doba xxx xxxxxxxxx společníka xxxxx xxx xxxxxx xxx 2 týdny xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx společníka vystoupit xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona podmíněno xxxx hlasováním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx vystoupit ze xxxxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx přeměny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx nesouhlas x xxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx 1; xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx x vystoupení xxxxxxxxxx ze společnosti xxxxx §377.

§20

(1) Jestliže xx x důsledku xxxx xxxx xxxxxxxxx má xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx nebo některých x xxxx nebo xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx všem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzniknout xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxx xxxx x rozdělení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx mění.

(2) Xxxxxxxx vyžadovala společenská xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxx nebo k xxxxxxxxx souhlas i xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xx xx xxxx xxxx rozdělení omezit xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx splacení xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyžaduje se x xxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx společníků xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx valné xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxx hromadu xxxxxxxx podle §18 xxxx 19.

§20x

X rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx alespoň 90 % xxxxx všech xxxxxxxxxx zanikající společnosti.

§20a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2013 Xx. x účinností od 1.1.2014

Xxx 4

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx

§21

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx hromadou xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx stanoví něco xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxx schválena xxxxxxx xxxxx čtvrtinami xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx hromadě, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx něco xxxxxx. Xxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx xxxxx vyžadovat xxxxx většinu nebo xxxxxxx dalších podmínek.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx společnost xxxxxx xxxx druhů xxxxx, xxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxx xxx čtvrtin hlasů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(4) X rozhodnutí valné xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxx je projekt xxxxxxx.

(5) Jestliže xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 neschválí, v xxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, kteří hlasovali xxx schválení xxxxxxx, x uvedením počtu, xxxxxxxxx čísla, druhu, xxxxx x jmenovité xxxxxxx xxxxx, x xxxxx takto xxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxx zápisu x rozhodnutí valné xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, x uvedením xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, druhu, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§22

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x nerovnoměrným xxxxxxxx poměrem akcií xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx 90 % xxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx zanikající xxxx rozdělovaná xxxxxxxxxx xxxxxx více druhů xxxxx, vyžaduje xx xxxxxxxx xxxx většiny x každého xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx poměry xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x zákazu xxxxxx xxxxxxxxxxx práv xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx souhlas x xxxxxxxxxx x nerovnoměrným xxxxxxxx xxxxxxx akcií x xxxx xxxxxx xxxxxxx. Souhlas akcionáře xxxx xxx formu xxxxxxxxxx zápisu x xxxxxxx jednání, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě 1 xxxxxx ode xxx, xxx xx konala xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poměrem xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx souhlasu akcionáře xxxxxxxxx mimo xxxxxx xxxxxxx, oznámí xxxxxxxxxxxxxx xxxx přijetí způsobem xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx hromady xx 15 dnů xx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, má xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxxxx společnost xxxxx xxxxxxxxxxx s ručením xxxxxxxx, xxxx odprodat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xx-xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jen xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 2.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx může xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §318, xx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx i jeho xxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxx xx společnosti xxxxx §318 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, kdy se xxxxxxxx dověděl x xxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 3.

§22a

K xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 90 % hlasů všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§22x xxxxxx právním předpisem x. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xxx 5

Schválení xxxxxxx x xxxxxxxx

§23

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx členskou schůzí xxxxxxxx. Členská xxxxxx xx schopna xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx všech členů.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx schválena xxxxxxx xxxxx třetinami xxxxx xxxxx přítomných na xxxxxxx schůzi, nestanoví-li xxxxx xxxxx něco xxxxxx. Stanovy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vyšší xxxxxxx xxxxx.

(3) O xxxxxxxxxx xxxxxxx schůze xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx pořízen xxxxxxxx zápis, jehož xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx.

Díl 6

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§23x

(1) Xxxxxxxx-xx notář xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx přeměny xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zúčastněné xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx notářského řádu xxxx

x) prohlášení xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x zakladatelským dokumentem xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) prohlášení xxxxxx, xx v xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx přeměny xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx takový xxxxxxxx zápis xxxxxxxxxx xxxxxx o xxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx zúčastněná xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx přeměny je x souladu x xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxxxxxxx právním jednáním xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx notáři xx xxxxxxx notářského xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x něm také xxx xxxxxxxxxx o xxx, xx předpoklady xxxxxxx nejsou.

(3) Xx-xx xxxxxxx přeměny xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx jednání, xxxxxxxx takový xxxxxxxx xxxxx také xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx je v xxxxxxx x právními xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx sepsání projektu xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxxxxxxx právním jednáním xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x něm xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx není.

§23x

§23x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

XXXXX XX

XXXXXX O XXXXXXX

§24

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxx písemnou xxxxxx o xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx x xxxxxxx"), xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) odůvodnění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx i ekonomického xxxxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxx výměně, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx rozdělení podílů x nástupnických společnostech xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx doplatků,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivých druhů xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx xxxxxx zúčastněnou xx xxxxxxx,

x) xxxxx obtíží, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx ručení xxxxxxxxxx společností xxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x nich, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx některých x xxxx xxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxx xx věřitele osoby xxxxxxxxxx na přeměně, xxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§25

X xxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§26

(1) Pokud xx xxxxxxx určitých xxxxx xx zprávě x xxxxxxx mohlo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zúčastněné xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx utajovanou informací xxxxx zvláštního zákona, xxxxx je xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxx však xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, proč xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 x xx xxxxxxxxx. X xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx přeměně se xxxxxxxxx dozorčí xxxx xxxx kontrolní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

§27

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx komanditní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx svým xxxxxxx společníkem,

c) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednateli; x takovém případě xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx, nebo

d) x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členové xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx souhlas.

XXXXX V

JMENOVÁNÍ, XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX

§28

Xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx tento xxxxx vyžaduje

a) ocenění xxxxx osoby zúčastněné xx přeměně xxxxxxx, x to xx xxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přeměny xxxxxxx, x xx xx xxxxx osoby xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx přiměřeného xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx zanikající xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx společníka xxxxxxx, x to xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výše kupní xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx má xxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx právní formy xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx vystoupit x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x to xx xxxxx xxxxx zúčastněné xx xxxxxxx, v xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§29

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx přeměně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x jmenování xxxx odvolání xxxxxx xxxx navrhovatel x xxxxx xxxx osoby xxxxxxxx ke jmenování xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§30

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx návrh xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx znalec xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx rovněž xxxxxx jmenovaného xxxxxx xx xxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx své povinnosti. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx znalce, který xx xxx xxxxxxx, xxxxxx.

§31

X návrhu xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§32

(1) Xxxxx, která xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx jeho činnost xxxxxx odměny xxxxxx. Xxxxxxxx podalo xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx všechny xxxx xxxxx společně a xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx. Jestliže xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx nedohodnou, určí xx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx soud, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§32x

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx posudek xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx považuje xx xxxxxxxx xx splnění xxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX O XXXXXXX

§33

(1) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx") xxxxxxx 1 měsíc xxxxx xxxx, xxx má xxx přeměna schválena xxxxxxxx stanoveným xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx oznámení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx §35 xx 39 xxxxxxx 1 měsíc xxxxx xxxx, xxx xx být přeměna xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx při fúzi xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 splnit nástupnická xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

§33x

(1) Xxxxxxxxxx §33 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx věřitele na xxxxxx práva podle §35 xx 39 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, který je xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxx, xxx xxxxxxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zúčastněné xx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx stránka"), xx xxxx xxxxxxx 1 měsíce přede xxxx, kdy xx xxx xxxxxxx schválena xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx 1 xxxxxx xx jejím xxxxxxxxx xxxx neschválení.

(2) Nebude-li xxxxxxx schválena, xxxxxx xxxx skutečnost osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, bez xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx následující xxx, a to xxxxxxx xx dobu 1 xxxxxx. Totéž xxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx internetovou xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 24 hodin, xx xxxxx xxxxxxxxxx xx přeměně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nejbližší příští xxxxxxxx xxx xx xxxxxx listin, a xxxxxxx xx xxxx xxxxx, zveřejní xxxxxxxxx xxxxx §33 odst. 1 xxxx. b).

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1 měsíce xxxxx xxxx, kdy xx xxx xxxxxxx schválena xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx níž xx projekt přeměny xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx této xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§33x

Xxxxxxx-xx xxxxx zúčastněná xx xxxxxxx postup xxxxx §33a, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx internetové xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx6).

§33x

Xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx projekt xxxxxxx xxxxx §33 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx 33a, za porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §33b xxxx za xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx a úplnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx osobou

§33c xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 355/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

§34

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx x xx požádá, xx xxxxx xx xxxxxxxxx, jež xx xxxxxx ostatních xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxx přeměny, x xx xxx xxx xxxxxxxxxx oznámení o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx projektu xxxxxxx způsobem podle §33a. Akcionáři zúčastněné xxxxxxx společnosti xxxxx xxxxxxxxx informace xxxxx xxxx první xxx xx xxxxx hromadě, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx informace xxxxxxxxxx, pokud

a) xx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxx způsobit xxxxxxx xxxx xxxxx zúčastněné xx xxxxxxx xxxx xx ovládající xxxx xx ovládané xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx tvoří xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXX VĚŘITELŮ

§35

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx přeměně, xxxxx xxxxxxxx xxx nesplatné xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx osobám, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx lhůty xxxx právo zaniká.

(2) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx přeměně xx xxxxxxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxxx x dohodě x způsobu zajištění xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soud x ohledem xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Jestliže xxxxxxx xxxxxxx, že se x důsledku přeměny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zúčastněná xx přeměně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxxxx poskytnutí dostatečné xxxxxxx xxxxx před xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx rejstříku.

§36

Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx řízení,

b) kteří xx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx považují xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx pohledávky xxxxxxx až po xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§37

(1) Xxxxxxxxx vyměnitelných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx než xxxxx, x nimiž xxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx, získávají xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx xxxxxx práva, jaká xxxx vůči xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, kterým xx přepočítají xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zaknihovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx přeměny, xxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx výměnný xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xxxx všichni xxxxxxxxx těchto cenných xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx svých xxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx, xxx xx nich xxxxxxxxxxx společnost nebo xxxxxxxx xxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §146 xx 151a.

§38

(1) Práva vlastníků xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx §36 x 37 xxxxxxx.

(2) Ustanovení §35 xx nepoužije, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§39

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx emisní xxxx xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx.

§39x

Xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx veřejné podpory, xx xxxxxxx nejpozději xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přeměny xxxxx §33 xxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §33a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

§39x vložen právním xxxxxxxxx x. 303/2013 Xx. x účinností xx 1.1.2014

HLAVA XXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX K XXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX PŘI XXXX, XXXXXXXXX A XXXXX XXXXXX XXXXX

§40

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx zápisu xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx formy xx xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx cenné xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx podíly xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx fúzi xxxx xxxxxxxxx zanikají, xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, ale xxxxxxxx dlužník xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zástavního xxxxxxxx x nástupnické xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo účastnické xxxxx xxxxxx xxx xxxx, rozdělení xxxx xxxxx právní xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nepřechází ani xx nerozšiřuje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dostatečné xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx zástavním xxxxxxxxx a dlužníkem x xxxxxx x xxxxxxx zajištění pohledávky, xxxxxxx xx §35 xxxx. 2 xxxxxxx.

§41

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx nebo rozdělení xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx formy, po xxxxxx xxxx xxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x nimž xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx postupem xxxxx §40, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx mít xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx zástavního xxxxx xx xxxxxxx společnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na majitele, x xxxx xxxxxxxx xxxx vzniká xxxxxxxx xxxxx postupem podle §40, xxxxxxxxxx odevzdá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §138 xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx akciová xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx rozdělení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx právní xxxxx, xx xxxxxx této xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x vydání xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx centrálnímu depozitáři xxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx evidence xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, zabezpečí, xxx zástavní xxxxx xx xxxx vlastníka xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx evidenci navazující xx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxx xxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx.

§42

(1) Jestliže má xxxxxxxx xxxxx přejít xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx více xxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx právní xxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxx návrh xx xxxxx zástavního xxxxx k xxxxxxx xxxx více xxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyznačí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zástavního xxxxx x xxxxxx xxx zápisu xxxx xxxx rozdělení i xxx xxxxxx.

(3) Vznik xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x podílu xxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x to x bez xxxxxx.

§43

Xxxxxxxx právo x xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx cennému xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx družstvo, podíl xx xxxxx xxxxxx xxx zástavou.

§44

(1) Xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx účastnický xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx byly před xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tito xxxxxxxx xxxxxxxx poměrně tak, xxxx kdyby k xxxxxxx nedošlo.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx zástavou xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx společnost xxxx xxxxxxxxxx věřiteli xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx dohodnou xxxxxxx xxxxxxxx věřitelé. Xxxxxxx-xx x dohodě zástavních xxxxxxxx ani v xxxxxxxxx době xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx cenný xxxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §40 xxxx. 1 xx 3, §43 x §44 xxxx. 1 se xxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx.

HLAVA IX

PRÁVO XX XXXXXXXXX PŘI FÚZI, XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXX NA XXXXXXXXXX

§45

(1) Xxxx-xx výměnný poměr xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx doplatky uvedený x projektu xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx sloučením xxxx projekt xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx členům xxxxxxxxxxxxx družstva, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společníkem xxx xxxxxxx xxxxx ostatním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§70 xxxx. 2) xx dni zápisu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx zúčastněné společnosti xxxx xxxxxxx zúčastněného xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx společnosti, xxxxx xx zrušuje x xxxxxxxx xxxxx xx přejímajícího xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx"), xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "povinná xxxxx") xxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx jiného. Na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx též nepeněžitou xxxxxx, zejména jako xxxxx x nástupnické xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx družstvu.

(2) Xxx xxxxxxxxx rozštěpením jsou x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx podle poměrů xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně. Mezi xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ocenění xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x posudku xxxxxx x xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vykázaného x xxxxxxxxxx rozvaze.

(4) Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx dorovnání, nelze xxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ostatních xxxx.

§46

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx pouze ve xxxxxx k podílu, xxxxx byl v xxxxx xxxxxxx x xxx schválení xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo příslušným xxxxxxx xx osoby xxxxxxxxxx xx přeměně, x xxx xxxxx xxxxx xxxx.

(2) Právo xx xxxxxxxxx přechází xx xxxxxxxx nástupce xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx podíl xxxxxxxx, x xxx xxx xxxxxx fúze, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§47

(1) Právo xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx u povinné xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx osobám, xxxxx xxxx právo xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uplatnění xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxxx zveřejnila xxxxx §33 xxxx xxxxxxxxxx podle §33a xxxxxxx přeměny. Promlčecí xxxxx běží xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx oznamovací xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx dorovnání, xxxx xxxx výši xxxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx celkovou xxxx dorovnání xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx §48, x xxxxxx úroků x xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx povinné osobě x xxx xxxxxx, xxx xx lhůtě xxxxxx x rozhodnutí xxxxxxx xxxx dorovnání xxxx xxxx oprávněným xxxxxx složením do xxxxxx úschovy x xxxxxx soudu, x xxx xx xxxxxx xxxxxxx složila částku xxxxx podle §48, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vynaložených xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx do soudní xxxxxxx.

(4) Xxxx vyvěsí xx xxx úřední xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx x výzvou xxxxxxxxxx podílů, xxx xx u xxx x xxxxxxxxx přihlásili.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx soudní xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx.

(6) Povinná xxxxx xxxxxxxx podle §33 xxxx uveřejní xxxxx §33a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x způsobem, xxxxxx zveřejnila nebo xxxxxxxxxx projekt xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, x xxxxxxxx s xxx x xxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Ustanovení zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x připadnutí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx doba xxx roků xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 6, rozhodne xxxx, že předmět xxxxxxx se vrací xxxxxxx xxxxx, jestliže xx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx do 1 xxxx ode xxx vyhlášení tohoto xxxxxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx desce xxxxx.

(8) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x některou x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx oprávněným xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx uveřejněn xxxxx §33a xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx s xxx x výzvu, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx přihlásily x xxxxxxxxx x příslušného xxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx oprávněným xxxxxx x podílem téhož xxxxx složením xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx do xxxxxx xxxxxxx i xxxxxx xxxxx xxxxx §48, xxxxxx úroků x prodlení x xxxxxx předpokládaných účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených x plněním xx xxxxxx úschovy; xxxxxxxx 5 a 7 xx použijí obdobně. Xxxx dorovnání vůči xxxxxxxx oprávněným xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx nesmí být xxxxx, než xx xxxxxxxx xxxx dorovnání.

§48

Xx-xx oprávněná osoba xxxxx xx dorovnání, xx povinná xxxxx xxxxxxxx platit x xxxxxx částky xxxxx xxx xxx, x xxxx byla xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx rejstříku, x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, x němž xxxx taková xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Ustanovení §341a xxxx. 3 xx použije obdobně.

§49

Xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, které xxxx x xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x podíly xxxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podílů podle xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx osob, xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxx takových xxxxxxxx x podílů, xxx xxxxxx xx dobrou xxxx svých xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXX PŘI XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX X RUČENÍM XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

§49x

(1) Xxxxx odprodat svůj xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dojde x xxxxxxxxx změně nebo xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zúčastněných xx xxxxxxx, xxx by xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx,

x) xxxxx byla xxxxxxxxxxx zúčastněné xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx rozdělení,

b) xxxxx hlasovala xxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx,

x) v xxxxx xxxxxxxxxx se zhoršil xxxxxxx xxxxx xxxxxx x

x) xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx v nástupnické xxxxxxxxxxx, xxxxx práva xx xxxxxx podílu xx podíl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx za xxxxx xx zanikající xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx schválení xxxx nebo xxxxxxxxx.

§49x

(1) Nástupnická xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx (§70 odst. 2), zjištěné ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx fúze xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx znalce. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx společnost xx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx společnost xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x s xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxxx x xxx, že nástupnická xxxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost znalců xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx podílu, xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxx, x údaj x xxx, zda xxxxx nebo změny xx jmění xx xxxxx zúčastněné xxxxxxxxxxx xxxx vliv na xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, právo xx náhradu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx znaleckého posudku xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx x posudku xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx změna xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx poměr xxxxxx.

§49x

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx právo xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx od xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jinak toto xxxxx xxxxxx.

(2) Společník xxxxxxxxx právo xxxxx xxxxxxxx 1 písemnou xxxxxx adresovanou nástupnické xxxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx nástupnické společnosti x odkoupení, x x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx právo xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx znaleckého xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx odkoupení xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx posudkem xxxxxx x xxxxx splatnosti xx 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxx návrh xxxxxx x xxxxxxxx důvodu. Xxxxxxxxxx §151a se xxxxxxx při odkupu xxxxxx xxxxxxx.

§49x

(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě podle §49c xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx §49b xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxxx posudek, xxxx xx xxxxxxxxx do 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §49c xxxx. 3 xxxx od marného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §49c xxxx. 3 nebo §49b xxxx. 3 domáhat xxxxxxxx smlouvy x xxxxx.

(2) X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx společnému xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxx xx téže xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx oprávněnými osobami xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXXX XX XXXXX

§50

(1) Xxxxx, které xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxxxx rady, xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx přeměně, xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx znalci xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx přezkoumávající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxx odpovídají xxxxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx přeměně, xxxxx společníkům xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Soudní xxxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxx odpovědné osoby xx do základu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x vůči xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx 5 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx nebo xxxxx, xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejní výrok xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx na náhradu xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(6) Xx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx na náhradu xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lhůta xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx jen xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, se xxxxx xx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx na xxxxxxx.

§51

Xxxxxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, použijí xx ustanovení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obdobně.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXX

§52

(1) Xxxxxxxxxxx projektu přeměny xx xxx dovolávat xxxxx zároveň x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ledaže xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx přeměny xxxxxxxxx, xxx se dovolávat xxxxx xxxxxxxxxxx projektu xxxxxxx.

§53

(1) Xxx xxxxxx xx věcech neplatnosti xxxxxxxx přeměny x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx přeměny xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx členské xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx jiného.

(2) X xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx projektu xxxxxxx jsou xx xxxxxxxxxx xxxxxx spojeny xxxxxx ostatních xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxx projektu xxxxxxx. X xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx projektu xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx spojeny xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx vyslovení xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx projektu xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx sídla xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx různých xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx.

§54

(1) Návrh xxxxx §52 xxxx xxxxx xxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx přeměně, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx rady xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Jestliže se xx téže xxxxxxx xxxxxx více xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o schválení xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx i společník, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, správní rady xxxx xxxxxxxxx komise xxxx osoby xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx základ x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx návrh podle xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx ode dne, xxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hromady xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx delegátů) o xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) se xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 dozvěděla, xx bylo přijato xxxxxxxxxx jediného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x schválení xxxxxxx nebo že xxx xxxxxx souhlas x přeměnou posledním xx společníků veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) bylo xxxxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxxx xxxxxxx, nebo

d) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx projektu xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §33a, pokud xxxxx xxxxx nevyžaduje xxxx xxxxxxxxx.

§55

(1) Důvodem xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí x schválení xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx převodu xxxxx není přiměřený, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přejímajícím xxxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx x přeměně nebo xx xxxxxxxx zprávě x přeměně nejsou x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podílů x xxxx doplatků xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx lze napadnout xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx žalobou xx náhradu xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx o vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx přeměny xxxx x určení neplatnosti xxxxxxxx přeměny, x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§56

Xxxxxx-xx o xx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx přeměny xxxx x určení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx soud xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 60 dnů.

§57

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx

x) xxxxxxxx neplatnost rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxx dotčeno xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx na xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx přeměny.

(2) Probíhá-li x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x návrhu xx xxxxxx neplatnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx přeměny, xxxx xxxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 xxx, x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx zahájení xxxxxx xxx, xx se xxxx domáhat určení, xxx xxxxxxx přeměny xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx zakladatelskou smlouvou, xxxxxxxxxxxxxx listinou xxxx xx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxx změně xxxxxx xx zahájení řízení xxxxx x xxxx xxx za sebe. Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx řízení, xxxx xxxxxx o xxxxxx xx určení neplatnosti xxxxxxxx přeměny xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx přeměny xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx ve xxxxxx x xxx x xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nezměnili.

(3) Xxxx-xx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v rozporu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, společenskou xxxx xxxxxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx, mají xxxxx,

x) kterým x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx a

b) xx xxxxxxx práv xxxx takovým xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxx zadostiučinění, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx xxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx přeměně xxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx, má-li takové xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx základ x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx osobě xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x přeměně xxxxxxx, xxxx jejímu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x projektu xxxxxxx.

(5) Xxxxx xx přiměřené xxxxxxxxxxxxxx musí být xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx rozhodnutí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxx.

§58

(1) Xxxxxxxx-xx soud x xxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx z xxxxx, které vznikly xx xxxxxxxxxx dne xxxxxxx do zveřejnění xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, x xxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně všechny xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx.

(2) Xxxxx rozhodnutí, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx závazný pro xxxxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXX XXXXXX XXXXXXX

§59

(1) Právní účinky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx něco xxxxxx.

(2) Osoba zúčastněná xx xxxxxxx, která xxxxxxxxx, xx nebyl xxxx xxxxx návrh xx zápis xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx jiné xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx návrh xxxxx, za xxxxx, xxxxx jí v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx vzniklou xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx v rozhodné xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§59x

(1) Přeshraniční xxxxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxxxxx fúze,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx převod xxxxx, xxxx

x) přeshraniční xxxxxxxxxx sídla.

(2) Xx xxxxxxxxxxxx přeměny xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx něco jiného.

§59a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

§59b

(1) Xxxxxxxxxx osobou xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx právnická xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x česká právnická xxxxx.

(2) Zahraniční xxxxxxxx xxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx má bydliště xxxx území České xxxxxxxxx x

x) je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x písmeni x), xxxxx xx x Xxxxx xxxxxxxxx právo xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx třetího xxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx než xxxxxxx xxxxx,

x) která se xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx a

b) xxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx provozovnu x xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx osobou xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx fyzická xxxxx, která xx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x českou xxxxxxxxxx xxxxxx právnická xxxxx se xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxxx xxxxxxx rejstřík xxxx jemu odpovídající xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§59x

Xxxxxx zúčastněnou xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxxx své xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx družstvo, xxxxx xxxxx přemístit xxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

§59x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xxx 2

Některá xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx právu

§59d

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx přeshraničním xxxxxxxxx xxxxxxx své xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx právní xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sídla.

(2) Xxxxx xx mají vnitřní xxxxxx nástupnické xxxxxxxxx xxxxx řídit xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx to xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx poměry xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xx mají xxxxxxx poměry xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxx řádem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx republiky, xxxx xx xxxxx projektu xxxxxxxxxxxx přeměny, pokud xxx x náležitosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx změn xxxxxxx xxxxx xxxxx, kterým xx xxxx nebo xxxx řídit xxxxxxx xxxxxx nástupnické právnické xxxxx.

§59x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 355/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

§59x

(1) Xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx přeshraniční xxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §59z a xxxxxxxxxx upravující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeměny xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx se xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahují xx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xx přeshraniční xxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxx zákon.

(3) Xxxxxxxxx zahraniční osoby xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sestavit konečnou xxxxxx xxxxxxx, mezitímní xxxxxx závěrku x xxxxxxxxxx rozvahu xx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx řídí xxxx vnitřní xxxxxx, xxxx xxxxxx státu, x xxxx má xxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxx. Totéž xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx účetní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx ověřit xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx se vnitřní xxxxxx nástupnické xxxxxxxxx xxxxx řídit xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxx

x) kdy xxxxxxx x xxxxxxxxxx sídla xxxxxxxxxx právnické xxxxx xx České republiky.

§59e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

§59x

(1) Xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx nástupnické xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky x xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhotoven xx více xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx rozhodné české xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx zúčastněných xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Tím není xxxxxxx xxxxxxxxxx §15 xxxx. 3.

(2) Pokud xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, mohou xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx-xx se xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx.

(3) Mají-li xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx právem jiného xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx projektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxx řídit vnitřní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxx projekt xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeměny xxxxxxx, xxxx je xxxxx notářského zápisu xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx českých osob xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x přemístění xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx.

§59x

(1) Existence x xxxxxxx xxxxxxxxxx práva x cenným papírům x x xxxxxxx xxxxxxx kteroukoliv x xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona, je-li xxxxxxxxxx nebo rozdělovanou xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx právnickou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxx xx řídí xxxxxxxx právo k xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxx xxx státu, xxxxxx se xxxx xxxxxxx poměry xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nástupnické xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxxxx přeměny xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx právní xxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x cenným xxxxxxx xxxx x xxxxxx, nebo xxxxxx xxx xxxxx, kterým xx xxxx vnitřní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x přechodu xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx papírům a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx xx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§59x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§59h

(1) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx může xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xx xxxx přeshraniční xxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx to xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx právní xxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nástupnické xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxx přeshraniční přeměnu xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zúčastněnou xx xxxxxxxxxxxx přeměně xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx státu, xxxxxx xx xxxx vnitřní xxxxxx zúčastněné xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx řádu, xxxxxx xx mají řídit xxxxxxx poměry xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Znalec xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx všechny české x xxxxxxxxxx právnické xxxxx zúčastněné xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxx xxxxx státu, x xxxx xxx xxxxx xxxxx na jmenování xxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx na xxxxxxxxx xxxx určení znalce xxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx řádem xx xxxx vnitřní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přeměny xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x těchto států.

§59h xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 355/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

§59x

(1) Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §33 nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §33a xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx přeshraniční přeměně. Xxxxxxxxxx osoby zúčastněné xx přeshraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přeshraniční xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxx mají xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx přeměně xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Zahraniční xxxxxxxxx xxxxx zúčastněné xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxx jejich xxxxxxx xxxxxx.

§59x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

§59j

(1) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x právním xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx vnitřní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxxxx právnická xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx území Xxxxx republiky.

(2) Xx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx členském xxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx-xx to v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státu, x němž xx xxxx bude mít xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx řídí xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxx přeshraniční xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§59x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§59x

Xxxxxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx podle práva xxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx přeshraniční xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx právní xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxx zúčastněné xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§59x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2011 Sb. x účinností od 1.1.2012

Díl 3

Xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§59x

Xxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx uveřejněné xxxxx §33a musí xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx přeshraniční xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeměny xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rejstříku,

b) xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx zapsány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xx zahraničních xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxx x takovém rejstříku xxxxxxx, x

x) informaci x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx přeshraniční xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx státu, jehož xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxxx x xxxxxxx také xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx adresách, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x osob xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx přeměně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

§59x

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoba zúčastněná xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinna xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx společníkovi, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx formou, xxxxx pokud x xx xxxxxxxxx, člen xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx formou, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(2) Ustanovení odstavce 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx české xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §119a xx xxx účely xxxxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx.

§59x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 355/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xxx 4

Právo xxxxxxxxxxx xx informace

§59n

(1) Zaměstnanci xxxxx xxxxx zúčastněné xx přeshraniční xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x projektem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §59p x písemně xx k nim xxxxxxxx; xx toto xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx u xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx přeshraniční xxxxxxx xxxxxxxx organizace, xxxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx organizace u xx xxxxxxxx, elektronickým xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx zástupce xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx česká xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oznámením xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zástupců xxxx xx zaměstnanců samostatně. Xxxx-xx tento xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 xxx xxx xxx vyvěšení.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §33 xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §33a.

§59x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 355/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§59o

(1) Působí-li x xxxxx xxxxx zúčastněné xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx organizace, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx k projektu xxxxxxxxxxxx přeměny x xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Působí-li x české xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx-xx xx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, má xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx samostatně.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx schůze, která xx schválit xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx skutečnost xxxxxxxxxx x xxxx jim xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx více různých xxxxxxxxxx xxxx pokud xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xx zástupců xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §59n odst. 2 xxxx 3 xxxxxxxxxxx, xxxx xxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členové xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx přeshraniční xxxxxxx.

§59x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xxx 5

Některá xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§59x

(1) Zpráva x přeshraniční přeměně, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přeměny česká xxxxxxxxx osoba, musí xxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x přeshraniční xxxxxxx xx vypracovávají xxxx samostatně za xxxxxx právnickou xxxxx xxxxxxxxxxx na přeshraniční xxxxxxx; xxxxxxxxxxx zprávy xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zúčastněné právnické xxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x přeshraniční xxxxxxx české xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx §24 odst. 2 xxxx xxxxxxxxx pravděpodobné xxxxxx xxxxxxxxxxxx přeměny xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x na xxxxxxxxxxx, zejména xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) X sídle xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob zúčastněných xx xxxxxxxxxxxx přeměně xxxx xxx vždy x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 1 xxxxx před stanoveným xxxx xxxxxx valné xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zpráva x xxxxxxxxxxxx přeměně; xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §33a xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zúčastněné xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx přejímajícím xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx nemají xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§59x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

§59q

(1) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxx obsahovat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx znaleckých zpráv x xxxxxxxxxxxx fúzi xxxx přeshraničním xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx přeshraniční xxxxxxx xxxxxxxx x tím, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx znalecké zprávy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vypracovány.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxx xxxx zúčastněných xx přeshraniční xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xx řídí xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zahraniční xxxxxxxxx xxxxx zúčastněné xx xxxxxxxxxxxx přeměně.

§59q xxxxxx právním předpisem x. 355/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

Díl 6

Xxxxxxx ustanovení x xxxxxxx xxxxxxxxxx

§59x

(1) Xxxxx na dorovnání xx xxxxxxxxx nebo xxxx české xxxxxxxxx xxxxx zúčastněné xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx právní xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx stejné xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxx xxxx člen xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx právo xx xxxxxxxxx jen tehdy, xxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx neupravují xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeměny výslovně xxxxxxxxx, xx společníci xxxx xxxxxxx české xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx právo na xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx je xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx členy.

(4) Mají-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx u soudu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx společností x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do obchodního xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx obdobně.

§59x

(1) Pokud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx pro podání xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx přeshraniční přeměny xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx české xxxxxxxxx osoby xxxxx xx xxxxxxxxx postupem xxxxx §59r xxxx. 2 xx po xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeměny xxxx projektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, lze v xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §57 odst. 2.

§59x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 355/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§59x

(1) Xxxxxxxx bylo xxxxxxxx řízení, xxxxxx xx společník xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zúčastněná xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zápisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx soudu xxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dorovnání xxxxxxxxxx nebo členů xxxxx právnické osoby.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zúčastněné xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx právo domáhat xx x soudu xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx přeshraniční xxxxxxx do obchodního xxxxxxxxx nebo do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx x těchto věcech xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxx xx zahraničního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx soudem xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx přeshraniční xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx toto xxxxx xxxx.

Xxx 7

Některá xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

§59x

Xx-xx xxxx xx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx sídlo xxxx bydliště v xxxxxxxxx, mohou věřitelé xxxxxxx x §35 xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pouze xx lhůtě 3 xxxxxx xx zveřejnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §33 xxxx xxxx uveřejnění xxxxx §33a u xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§59x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 355/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

§59x

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx, které vznikly xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxxx rozsahu xxxx xxxx nabytím účinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§59x

Xxxxx xx xxxx xx mít nástupnická xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx, xxxx pro xxxxx xx věcech vyplývajících x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x přeshraniční přeměně xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§59x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 355/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Díl 8

Osvědčení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§59x

(1) Splnění zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zúčastněnou na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx přeměnu"). Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx vydá xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx přeměně xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx písemností. Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx, xxxx písemnosti dokládající xxxxxxx požadovaných formalit, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx zúčastněná na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Osvědčení xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx notáře x xxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx přeshraniční xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx firmu x bydliště, je-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx název, xxxxx x xxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx identifikační xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x písmeni x) x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx osobách xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, jak xxxx ověřena xxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, provedení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx musejí xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxx písemností, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, stanoví-li xxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a

j) xxxxxx notáře.

(4) Xxxxx xxxxxxxx podle notářského xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx přeshraniční xxxxxxx xxxxx, jestliže xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx přeměně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemnosti xxxx x jiné xxxxxxxxxx notářem x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyžadované.

§59x

(1) Notář xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxx české xxxxxxxxxx korporace právo xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxx xxxxx, jímž xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zahraniční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, neupravuje právo xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx zaplacení xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx podílů menšinových xxxx nesouhlasících společníků xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) tato xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxxx přeshraniční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx členové xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mají xxxxx xx zaplacení xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xx zápisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 uvede notář, xx byl návrh xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx právo xx xxxxx podílů.

(3) Je-li xxxxxx xxxxxxxxxx písemnost x xxxxxxxxxx některé xx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx přeměně podle xxxxxxxx 1, notář x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx přeměnu uvede, xx tato xxxxxxxxx xxxxx takto xxxxxxxx.

§59x

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků xxx xxxxx přeshraniční xxxxxxx xx obchodního rejstříku xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §59x nebo 59y, xxxx xxxx notář, x to xx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxx zapsána xx obchodního rejstříku (xxxx xxx "osvědčení xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku"), xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx přeměně, xxxxx xxxxx, xxx má xxx zapsána xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vznikne xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx veřejnou xxxxxxxx.

(2) Xxxxx vydá xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx předpis stanoví, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxx xxxxx do obchodního xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx notáře x jeho xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx osvědčení xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx, firmy a xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x názvy xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx notáři x osvědčení předloženy,

e) xxxxx xxxxx, stanoví-li xxx zákon,

f) otisk xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx notáře.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx do obchodního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu xxxxxxx xxxxx, jestliže mu xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx přeměně nepředloží xxxxxxxxxx písemnosti xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§59x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§59xx

Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx valné xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx pořizuje-li xxxxxxx přeměny xx xxxxx notářského xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Díl 9

Některá ustanovení x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§59xx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx jmění xxxxx zanikající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přeshraniční xxxxxxx posudkem xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx má xxx xxxxxxxxxxx osoba xxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu xxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx řád xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx jmění xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx tento xxxxx vyžaduje xxxxxxx xxxxx zanikající xxxxxxxxx xxxxx zúčastněné xx xxxxxxxxxxxx přeměně, zanikající xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx osoba a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xx xxxx xx xxx sídlo xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx jmění xxxxxxxxxx xxxxx oceněno xxxxxxxx znalce podle xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx zanikající právnické xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx státu, v xxxx xx zanikající xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx společnostech xxxx xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x přeshraniční xxxxxxx.

§59xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 355/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

ČÁST XXXXX

XXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§60

§60 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§61

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zániku xxxxxxxxxxx xxxx družstva xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx družstva xx xxxxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx družstva, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx zákon xxxx xxxxxx.

(2) Xx fúzi xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx akciová xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným x xxxxxxxxxxxx akciovou xxxxxxxxxxx xxxx společností x ručením omezeným, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx společníkem.

§62

Fúzí xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dvou xxxx více xxxxxxxxxxx xxxx družstev x xxxxxxxx jejich jmění xx splynutím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx družstvo xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

§63

(1) Xxx fúzi xxxxxxxxx xxxx zúčastněnými xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx společnostmi xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§64

(1) Společníci zanikajících xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxx xxxxxx.

(2) Členové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx členy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxx xxxxxx.

§65

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx splynutím xxxx xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxx družstva.

(2) Ustanovení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx poměry xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xx osoby, xxxxx mají právní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx.

§66

§66 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§67

§67 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2011 Sb.

§68

§68 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2011 Sb.

§69

§69 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2011 Sb.

Xxx 2

Projekt xxxx

§70

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx všech xxxxxxxxxxxx x nových xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) výměnný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx družstva xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nástupnickém xxxxxxxx, xxxxxx nedochází k xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx doplatek x xxxxxxx xxxx výše x dobu splatnosti,

c) xxxxxxxx xxx xxxx,

x) xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vlastníkům xxxxxxxxx, xxxxxxxxx opatření, xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx podíl na xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z vyměněných xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx práva, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx výhody, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx členům xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx kontrolní xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxxx se zvlášť xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xx xxxxxx podmínek xx poskytuje,

g) při xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxx společnosti nebo xxxxxxxx; xxxxxxxx nejsou x xxxxxxxx fúze xxxxxxxxx žádné změny xxxxxxx, xx xx xx xx, xx xx zakladatelské xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nemění,

h) xxx xxxx splynutím

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx,

2. jména a xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx názvy, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti nebo xxxxxxxx a dozorčí xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x pokud xx xxxxxxx, i xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx poměr xxxx xxx vhodný x xxxxxxxxxx. Xxxx-xx výměnný xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx tržní xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx znalce (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx") xxxxxx společníka xxxx člena xx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxxx fúze xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podílu xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx nástupnické společnosti xxxx xxxxxxx fúze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "dosavadní xxxxxxxxx") xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "dosavadní xxxx"), xxxx mu xxx poskytnut xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx fúze xx obchodního rejstříku x xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zúčastněných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona

§71

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx zápisu xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx účinky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nástupnické xxxxxxxxxxx nebo nástupnického xxxxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx podílů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx zanikajícím xxxxxxxx x dosud xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§72

(1) Projekt xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx podle §33 xxxx xxxxxxxxx xxxxx §33a bez uvedení xxxxx xxxxx §70 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2.

(2) Xxx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, nejde-li x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §101a. Xxxxxxxxxx §33 x 33a xx xxxxxxxxx.

§73

(1) Xxx fúzi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ocenit xxx xxxxx posudkem xxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx"), xxxxxxx-xx xx zvýšení xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx xxxx akciová společnost xxxxxxx nechat ocenit xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx společnost xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jmění xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx jmění ke xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxx sestavované zanikající xxxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fúze.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejíž xxxxx xxxx oceněno posudkem xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ostatním zúčastněným xxxxxxxxxxxx.

§74

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxx jmění xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx akciovou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx znalcem xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx jmění xxxx xxx součástí xxxxxxxx xxxxxx o xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx xx xxxxxx xxxxxx.

§75

(1) Xxxxxxx znalce xxx ocenění xxxxx xxxx obsahovat alespoň

a) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) použité xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx,

x) xxx fúzi splynutím x xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx x podílům x xxxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx, x

x) xxx xxxx sloučením x xxxx o xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx zanikající xxxxxxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 1.

(2) Do xxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 písm. x) je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) pořizovací xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx společnost xxxx xxxx, xxxx

x) reálné xxxxxxx vlastního xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx nástupnické xxxxxxxxxxx xx vlastnictví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX XXXXXXX XXXXXXXX SPOLEČNOSTI

§76

(1) Projekt xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx mít xxxxxxxxx zanikající xxxxxxxxxxx x nástupnické xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxx, x jaká bude xxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx, x údaj x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vkladovou povinnost.

(2) Xxxx-xx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx společníka zanikající xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx dosavadního xxxxxxxxxx xx nástupnické společnosti, x xxxx xxxxxxxxxx xx známa v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, obsahuje xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§77

Xxxxxx xxxx vkladů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zúčastněné společnosti xxxxxxxx x její xxxxxxxx řádné xxxx xxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fúze xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx předcházel xxx vyhotovení projektu xxxx.

§77x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx fúze xxxxxxxxx žádným ze xxxxxxxxxx, musí být xxxxx uvedené v §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §33a xxxxxxx 1 xxxxx xxxxx dnem, x xxxx má xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku.

§77a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 355/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§78

(1) Společníkovi xxxx xxx xxxxxxx 2 xxxxx přede xxxx, x xxxx xx xxxxxxxx fúzi, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx xx poslední 3 xxxxxx období, xxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxx xxxxxxxx předchůdce, x xxxxxxxx-xx se, xxxx zprávy xxxxxxxx x jejich xxxxxxx,

x) xxxxxxx účetní závěrky xxxxx zúčastněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zahajovací xxxxxxx nástupnické xxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxx den fúze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x vyžadují-li xx, xxxx zprávy xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx vyžadují, a

e) xxxxxxxx xxxxxx o xxxx, xxxxx se xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, mohou mu xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx nepoužije xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx xxx dát jakýmkoliv xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx tato vůle xxxxxxxxxx.

(3) Ustanovení xxxxxxxx 1 x 2 xx nepoužijí, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xx xxxx nejméně 2 xxxxx xxxxx xxxx, x xxxx má xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx internetové xxxxxxx x xxxxxxxxxxx stránka xxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxx dobu xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx §33b x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx přerušení xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxx než 24 xxxxx, xxxxxx zúčastněná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději však 2 xxx před xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§79

(1) Xxxxxxxx o xx xxxxxx některý xx xxxxxxxxxx, podá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jmenování xxxxxx xxx xxxx a xxxxxxxx tomuto xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §113 xx 116 se xx xxxxxx xxx xxxx x znaleckou zprávu x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Není-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nebrání xxxx xxxxxxxxxx zápisu fúze xx xxxxxxxxxx rejstříku.

(3) Xxxxxxxxxx společnost není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§80

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx společníka xx x xxxxxxxx fúze xxxxxxx nebo xxxxxx. X takovém případě xxxx xxxxxxx fúze xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vkladu xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx zániku.

(2) Snižuje-li xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x částka xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx projektu fúze xxxxxxxxx společníkovi, obsahuje xxxxxxx přeměny x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx snížení xxxxxx xxxx celého vkladu xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxx xxxxxxxxx před xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, než budou xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx nebyla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, lze xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3.

§80x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx fúze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xx xxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vznikly xxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxx na xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx, který xxxx zápisem fúze xx obchodního xxxxxxxxx xx takový dluh xxxxxxx, může xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx byly xx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zúčastněné společnosti, x jejíž xxxx xx xxxxxxx, aby xx x rozsahu xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx. Práva xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Vzdá-li xx xxxxxxxxx zanikající xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, ručí xxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx fúze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx nástupnickou xxxxxxxxxx xx zanikající xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X FÚZI KOMANDITNÍ XXXXXXXXXXX

§81

Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx veřejných xxxxxxxxxx společností.

§82

Xxxxxxx poměr x xxxxxxxx xxxx komanditní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxx

x) xxxxx společníci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx mít xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) u xxxxxxx komanditisty musí xxx xxxxxxx výše xxxxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti.

§83

§83 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2011 Sb.

§84

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zápisem xxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxxxxx komanditisty x xx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postavení xxxxxxxxxxxxx, xxxx za xxxxx xxxxx zúčastněných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx fúze do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neomezeně x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx však xx zápisu xxxx xx obchodního rejstříku xxxxxxxxx xx společnících, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, x xxxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxxxxx fúze do xxxxxxxxxx rejstříku, xxx xx nahradili xxxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx, x xx x rozsahu xxxxxx podílů xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx x xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ještě před xxxxxxx fúze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx dlužníku xxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx ručení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx nástupnické společnosti xx xxxxxxx použije §80a.

§85

Xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zápisem xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx komplementáře x po xxxxx xxxxxx xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx komanditisty, a xx xx dobu 5 let xxx xxx, kdy se xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stal xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx; xx dluhy, xxxxx xxxxxxx po xxxxxx fúze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx tehdy, nebyl-li x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx poměry xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Práva xxxxxxxx xxxxx dlužníku xxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X FÚZI XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX S XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§86

(1) Veřejná xxxxxxxx společnost se xxxx xxxxxxxxx xxxx x komanditní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost.

(3) Xxxx xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabýt formu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Projekt xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx obsahovat x xxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxxxxx komanditní xxxxxxxxxxx.

§87

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnost xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx společností xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx sloučením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabýt xxxxx veřejné obchodní xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx x takovém xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§87a

(1) Xx zúčastněnou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xx xxxxxxxxxxx komanditní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona x komanditní xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o nástupnické xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxx nástupnické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx právní xxxxx xx nástupnická xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxx xxxxx §86 xxxx. 3 a §87 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.

§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X FÚZI SPOLEČNOSTI X XXXXXXX OMEZENÝM

Díl 1

Xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

§88

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxx x

x) výši xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx vkladové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx, xxx podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti podléhá xxxxxx, xxxx x xxx, že xxxx xxxxx zaniká, je-li xxxx xxxxxxxxxx známa x době xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx,

x) tom, xxx se xxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxx dosavadního společníka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxx sloučením, a

d) xxxx vkladu, rozsahu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx každého xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, v xxxxxxxxxxx společnosti xx xxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jediným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uvedené v §70 odst. 1 xxxx. x) x x) x v xxxxxxxx 1. Xx xxxxx i x xxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zanikající xxxxxxxxxxx za xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx společenské xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x době vyhotovení xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx společnosti po xxxx.

(4) Vydala-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx mají-li xxx xxxxxx nástupnickou xxxxxxxxxxx xx fúzi, xxxxx xx xxxx skutečnost x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podílu, xx nějž byl xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xx-xx dojít x souvislosti x xxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx x jejich xxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx nově xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§88x

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zúčastněné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx společností xxxxx překročit 10 % x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zanikajících xxxxxxxxxxx xxx fúzi sloučením xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xxx 2

Xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nástupnické xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx

§89

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nástupnické xxxxxxxxxxx xx jmění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx

x) xx xxxxxx výměny podílů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x podílů společníkům xxxxxxxxxx společnosti výměnou xx xxxxxxx podíly xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx výměny xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byli xxxxxxxx xxxxxxxxxx zanikající xxxxxxxxxxx výměnou xx xxxxxxx podíly xx xxxx zanikající xxxxxxxxxxx x zakladatelské xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podílů, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástupnické xxxxxxxxxxx, i xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx nedochází xx změnám v xxxxxxx xxxxxxxxxx nástupnické xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společnosti zjištěná x xxxxxxx znalce.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti x xxxxxxx omezeným podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) nesmí být xxxxx než xxxxxx xxxxxxx jmění zanikající xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx těchto xxxxxx, xxxxxxx-xx xx fúze xxxx xxxxxxxxxxxx společností. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx nástupnické xxxxxxxxxxx.

(4) Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§90

Zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nástupnické xxxxxxxxxxx x vlastních xxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx dosavadní společníci xxxxxxxxxxx společnosti.

(2) Xxxxxxxx xx xxxx zvyšovat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx poměry xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vkladů společníků xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x vlastních xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx zvýšení xxxxxxxxxx kapitálu, x xxxxxx usnesení valné xxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fúzi xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxx i

a) xxxxxx xxxxxxxxx zdroje xxxx xxxxxx nástupnické xxxxxxxxxxx, z xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x členění xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxxxxxxx zdrojů x

x) xxxxxx, x xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx nový podíl x xxxx odpovídající xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§91

Snížení xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx společnosti

(1) Xxxx xxxxxxx fúze sloučením xxx vždy x xxxxxx dosavadní základní xxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti.

(2) Xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx společností x družstev, x xxxxxxx základního kapitálu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, při xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx vkladů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx základního xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §35 xx 39 xxx xxxxxx dotčena.

(3) Xxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx musí xxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxxx x

x) částku, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, jak se xxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxx x xxx, xxx xxxxxx, x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společníkům nástupnické xxxxxxxxxxx, xxxx x xxx, xxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx.

(4) Má-li xxx xxxxxx snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx dosavadním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nástupnické společnosti x dobu, x xxx xx být xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Částka xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx společníkům xxxxxxxxx xxxx zápisem fúze xx xxxxxxxxxx rejstříku x dříve, než xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x prominutí xxxxxxxxxx xxxxxxx dosud xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§91x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti

(1) Při xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti xxxxxx xxxxxxxx xxx postupem xxxxx §89, xxx xxxxx §90.

(2) Při xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x souběžnému xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxx §89 a 90 x snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §91. Při xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx částku xxxxxxxxxx zákonem, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, bude-li xxxxxxxx xxxxxx xxx, aby x xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dosáhl alespoň xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx poměry xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x družstev.

§91a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Díl 3

Xxxxxx xxx xxxx

§92

(1) Xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx valné xxxxxxx xx schválení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fúze xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx jeho přezkoumání xxxxxxx xxx xxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejíž společník x přezkoumání požádal; xxxxxxxxxx §113 xx 116 se xx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx použijí xxxxxxx.

(2) Při postupu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx valnou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx, xxxxxx x tím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxx byla xxxxxx xxxxxxxxx, nebrání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx fúze xx obchodního xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxx, pokud již xxxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxxxxxx.

Díl 4

Xxxxxxxxx o xxxxxxxx fúze

§93

(1) Xxxxxxx 2 xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, na xxxxxx xx xxx schválena xxxx, musí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx zúčastněných xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx takové xxxxxx xxxxxxx právního xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vyžadují,

c) xxxxxxx xxxxxx závěrky všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, zahajovací xxxxxxx nástupnické společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx rozhodný xxx xxxx předchází xxxxxxxxxx xxxxxxxx fúze, x xxxxxx auditora x xxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx ověření, nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x podnikání xx kapitálovém trhu, xxxxx se xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zpráva x xxxx xxxx všechny xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx zúčastněných xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx.

(2) Každá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zároveň x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx společníkům xxxxxxxxxx, že mají xxxxx xx seznámit x sídle xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx ocenění xxxxx, xxxxx xx vyžaduje.

(3) Xxxxxxxx má být xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xx rozhodnutí x xxxx mimo xxxxxx xxxxxxx.

§93x

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx listin xxxxxxxxx x §93 xxxx. 1 x 2 zasílány xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx dát xxxxxxxxxx způsobem, z xxxxx plyne xxxx xxxx.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 x §93 xx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stránce xxxxxxxxx xxxxxxx x §93 xxxx. 1 x 2 xx xxxx xxxxxxx 2 xxxxx xxxxx xxxx, x xxxx xx x xxxx rozhodovat xxxxx xxxxxxx xxxx xx fúzi xxxxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx umožňuje společníkům xx xxxxx tuto xxxx stažení a xxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxx x §93 xxxx. 1 x 2. Xxxxxxxxxx §33b x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek xx použije obdobně.

(3) Xxxxx zúčastněná xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezpřístupní xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx jmění uvedený x §93 odst. 2, musí xx xxxxxxxxxxx stránce xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 2.

(4) Xxxxx-xx x jakéhokoliv xxxxxx x souvislému xxxxxxxxx přístupu na xxxxxxxxxxx stránky xx xxxx xxxxx xxx 24 xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené x §93 odst. 1 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx 2 xxx xxxx tím, xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx společník xxxx xxxxxxxx.

§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Díl 5

Schválení projektu xxxx

§94

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx fúze x

x) xxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxx zúčastněné xxxxxxxxxxx x zahajovací rozvahy xxxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxx den xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx mezitímní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zákona, xxxxx upravuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x družstev, x xxxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladů se xxxxxxxxx při xxxxxxxxx x xxxx.

§95

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx hromadu xxxxx xxxxxxxxxxxx společností x xxxx x xxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti zvyšován xxxx snižován,

b) xxx xxx x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zdrojů nástupnické xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) zda dochází xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§95a

(1) Xxxxxxxx zúčastněné xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx zprávou o xxxx, pokud xx xxxxxxxx, x se xxxxx podstatnými xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx, x xxxx xxxxx x období xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx konání xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx všech zúčastněných xxxxxxxxxxxxx. Správnost oznámení x xxxxxxx týkající xx xxxxx musí xxx xxxxxxxxx auditorem, xxxxx podléhá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jmění.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx zúčastněných xxxxxxxxxxx tak, xxx xxxxx informovat xxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxx fúze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx povinen poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx spolu x xxxxxxx na rozhodnutí x xxxx mimo xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx nevyžaduje, pokud x tím xxxxxx xxxxxxxxxx všichni xxxxxxxxxx xxxxx zúčastněných xxxxxxxxxxx.

§95x xxxxxx právním předpisem x. 355/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§95x

(1) Je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x x xxxxxxxx xxxx nemá dojít xx změně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx x x případě, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx zanikající xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxxx alespoň 5 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti před xxxx, mají xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nástupnické xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx uveřejněny xxxxx §33a xxxxx xxxxx §33 odst. 1 xxxx. x).

(3) Xxxxx xxxxxxx x §33 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §33a xxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxx, x němž xx xxx xxxxx xxxxx xx zápis xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx platí x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §93 xxxx §93a. Ustanovení §287b xxxx. 2 xx použije xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrka nebo xxxxxxxxx xxxxxx závěrka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, anebo xxxx xxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxx schválena xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, schvaluje xx valná hromada, xxxxxx akcionář xxxx xxxxxxxxxx nástupnické xxxxxxxxxxx xx zápisu xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxx xx změně xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo zakladatelské xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, vyžaduje xx x fúzi sloučením xxxxxxx xxxxx hromady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx společníka.

§96

Při xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxxxxxxxxxx listina xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx neobsahuje údaje x xxxxxxx vkladů, xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rady x x xxxxxxxxx x xxxxxx xxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx společnosti, xxxx-xx xxxxxxx.

§96x

(1) Není-li xxxxx xxxxxxxxxx zanikající xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx splatit xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxx zakladatelská listina xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x dobu xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) K xxxxxxxxx xxxxxxxxxx splatit xxxxx xxx xxxx sloučením x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, jen dojde-li xx snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx nástupnické společnosti xxxxxxxx podle §91. Xxxxxxxxx xxxxx společníkům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lze xxxxx v xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx fúze.

(3) Xx-xx xxx xxxxxxxxx společníkovi xxxxxxxxx splatit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx poměry xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx práv x případě, že xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xx splacením xxxxxx a má-li xx xxx prominuto xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Díl 6

Xxxxxx xxxxxx

§97

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxx xxxxxx zanikající xxxxxxxxxxx za xxx xxxxxx, jsou-li xxxx xxxxxx x době xxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxx majetku,

b) x xxxxxxx jakékoliv xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

c) x xxxxxx třetí osoby, xxx xx xxxx xxxx jménem, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§98

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nevymění xxxxxx xxxxxxx společnosti xx xxx podíly, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vkladu, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx.

§99

Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podíly ve xxxx xxxxxxx nebo xx svým jménem xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx anebo xx xx xx měly xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tyto xxxxxx x výměně xx xxxxxx zaniklé xxxxxxxxxxx.

§99a

Při xxxx xxxxxxxxx xxxxx být součet xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx jmění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjištěná x xxxxxxx znalce.

§99a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

§99b

Ustanovení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx xxx oceněn nepeněžitý xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jejího xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx nepoužije.

§99b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§99x

Xxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo převzetím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x družstev xxx xxxxxxxx společníka x xxxxxxxxxx kmenového xxxxx. Xxxx xxx odevzdání xxxx převzetí kmenových xxxxx xxxxx být xxxxx než 2 xxxxxx xx zápisu xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§99x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

HLAVA VI

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X FÚZI AKCIOVÉ XXXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x projektu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

§100

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx společnosti xxxx obsahuje

a) v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx, kolik akcií xxxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x uvedením xxxxx, xxxxx, převoditelnosti, jmenovité xxxxxxx, nejde-li x xxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxx xxxxx"), x xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx papír nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx při jejich xxxxxx, jež xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako cenný xxxxx x xxxxxx, xxxxx xx vyměňují, xxxxx údaj x xxx, xx xxxxx xxxxxxx buď všem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxxx známa v xxxx vyhotovení projektu xxxx,

x) určení, jak xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx akcie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxx fúze sloučením xx xxxxx dosavadních xxxxxxxxx nástupnické xxxxxxxxxxx, xxxxxxx údaj x xxx, xx xxxxxx xxxxx nepodléhají xxxxxx, xxxx xxxx x xxx, xx se xxxxx, že xx xxxxxxx nebo snižuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x výměně xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenné xxxxxx či obráceně, xxxxxx xxxxxxxx postupu xxx xxxxxx výměně xxxx předložení k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jež obsahují xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xxxx cenný xxxxx,

x) xxxxx, jež xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxxx účastnických cenných xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx pro xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxx, xx akcionářům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x době x způsobu uveřejnění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49a xx 49d,

x) údaje o xxx, kolik xxxx x xxxxxxx radě xxxxxxxxxxx xxxxxxx společnosti xx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxx xxxxxxx společnosti, x uvedením, xx xxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx zápisu xxxx xx obchodního rejstříku.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zanikající xxxxxxxxxxx, neobsahuje xxxxxxx xxxx sloučením údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x), x) x x) x v §70 xxxx. 1 xxxx. x) x x). Xx platí x x xxxxxxx, že xxxxxxxxx x výměně xxxxxx žádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx důvodu.

(3) Xxxxxxx xxxx doby pro xxxxxxxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx žádný xxxxxxxxxx xxxxx papír xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx tato skutečnost x projektu xxxx. X takovém případě xx xxxxxxx x xxxxxxxx fúze pravidla xxxxxxx xxx výměně xxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx společností.

§101

(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx k xxxx splacení x xx xxxxxx xxxx xx obchodního rejstříku xxx, xxx x xxxx xxx zavázán xxxx tímto zápisem, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxx nesplacenou xxxx xxxxxxxx xxxxx akcií.

(2) X xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx akcií xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxx-xx xx snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx nástupnické společnosti xxxxxxxx podle §110.

(3) Xxxxxxxxx povinnost splatit xxxxxxxxxxx xxxx emisního xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti lze xxxxx x xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xx obchodního xxxxxxxxx x budou-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitelů xxxxx xxxxxx zákona.

(4) Xx-xx xxx akcionáři xxxxxxxxx xxxxxxxxx splatit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx emisního xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx hromadě x fúzi xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, x zákazu výkonu xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx v xxxxxxxx xx splacením xxxxxx x xx-xx mu xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§101x

(1) Xxx fúzi xx xxxxx x xxxxxxx radě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx xxx obsazena xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx členů xxxxxxx xxxx nástupnické společnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xx 90 xxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 2

Výměnný xxxxx xxxxx x xxxxxxxx

§102

(1) Xxxx-xx xxx akcie xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx zčásti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nástupnickou xxxxxxxxxxx před xxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx nástupnické xxxxxxxxxxx xxxxx nerozhodla o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obchodních společností x družstev, použijí xx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobně.

(2) X xxxxxxx případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x pravidla xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxx xxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x družstev.

§103

Xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxx akcionáře xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xx za účelem xxxxxxx xxxxx nástupnické xxxxxxxxxxx k xxxxxx xx akcie zanikající xxxxxxxxxxx xxxxxx základní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx zanikající xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx usnesení valné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx fúze xxxxxxxxx xxxxxxxxx buď xxxxxxxx xxx představenstvo xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vydáním xxxxxx akcií x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxx, xxxx určení xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx, i xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zda tyto xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx cenný xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx papír xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nových akcií xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx, jmenovité xxxxxxx xxxxx, jež xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x zda xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx imobilizovaný xxxxx xxxxx, a xxxx x xxx xxx xxxxxxx notářský xxxxx.

§104

Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx fúzi xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx poměry xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a družstev, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ustanovení §99b x vyloučení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výše xxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladu xx xxxxxxx obdobně.

§105

Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lze xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nepřesahuje xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx společnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxx znalce xxx xxxxxxx xxxxx.

§106

Doplatek nesmí xxxxxxxxx 10 % xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx zanikajících společností.

§107

(1) Xxxx-xx se x xxxxxxxx fúze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, jejímž xxxxxxxxxx má xxx xxxxxxxx vyplacen, vyplacením xxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx "pověřená xxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxx

x) xxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x cennými papíry, xxxx

x) zahraniční xxxxx, xxxxx xxxxxxx podnikání xxxxxxxx xxxxxxxx některé x xxxx xxxxxxxxx x písmenech a) xx x).

(2) Zúčastněná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x potřebné xxxx xxxxxxxx osobě xxxxx před zápisem xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zúčastněná xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx disponovat.

(3) Xxxxxxxx xxxxx vrátí xxxxxxxxxxx peněžní prostředky xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu poté, xx uplynula xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x projektu xxxx.

(4) Poskytnuté xxxxxxx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pověřené xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx úpadku xxxxx insolvenčního xxxxxx xxxx xxxxxxx obdobná xxxxxxx podle právního xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než Xxxxx xxxxxxxxx.

Díl 3

Xxxx fúze xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nástupnickou xxxxxxxxxxx

§108

Xxxxxxxx se xxxxx xxxxxx akcie akcionářů xxxxxxxxxxx společnosti nebo xx xxxx měnit xxxxxx druh nebo xxxxx, použijí xx xxxxxxx ustanovení zvláštního xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxx xxxx formy xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx.

§109

Xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx dosavadní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti

(1) Jako xxxxxxx fúze xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x vlastních xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx řádné, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Na tomto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx ustanovení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vlastních xxxxxx, xxx xxxx dochází xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx hodnoty xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx při zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx zdrojů, o xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a o xxxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu a xxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§109x

Xxxxxxx základního kapitálu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx dosavadní akcionáře xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nástupnické xxxxxxxxxxx x zvýšením xxxxxxxxx xxxx účetní xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx vydáním xxxxxx xxxxx, i xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xxxxx než xxxxxx ocenění jmění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjištěná x posudku znalce xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, účastní-li se xxxx více zanikajících xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxx dosavadní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx akcií x zanikající xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx jimi xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx na nástupnické xxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xx xxxxx zanikající xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx akcionáře xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §99b x xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xx výše xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se použije xxxxxxx.

§110

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx dosavadních xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx lze xxxx x snížit xxxxxxxxx xxxxxxxx kapitál nástupnické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nástupnické xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx akcií xxxxxxxxxxx akcionářů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, použijí xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx poměry xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, o snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx poměry xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx valné hromady, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx hromady x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zápisu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §35 xx 39 tím xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx vyplacena xxxx xxxxxxx fúze do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, než xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx splatit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§111

Kombinované zvýšení a xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx kapitál xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jak postupem xxxxx §103 xxxx 109a, tak xxxxx §109.

(2) Při xxxx xxxxxxxxx xxxx dojít x xxxxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §103, 109 xxxx 109a x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxx §110. Při xxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx stanovenou zákonem, xxxxx upravuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx tak, xxx v xxxx xxxxxx fúze do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dosáhl xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x družstev.

Xxx 4

Znalec pro xxxx

§112

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx každou xx xxxxxxxxxxxx akciových xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx pro xx xxxxxx xxxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx zúčastněné společnosti, x to na xxxxxxx společné žádosti xxxxxx xxxxxxxxxxxx společností.

§113

(1) Xxxxxx pro xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx přezkoumání písemnou xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxx x xxxx") pro xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxx xxx xxxx jmenován xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx znaleckou xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Znalecká xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx posudkem xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§114

Znalecká xxxxxx x xxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vyžadovaných xxxxxxxxx xxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vhodný x xxxxxxxxxx,

x) údaj, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) vyjádření, xxx xxxx xxxxxx xxxx tyto xxxxxx xxxx pro daný xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xxxxxx výměnných poměrů xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx každé x xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ocenění xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vyskytly xxx xxxxxxxxx.

§115

(1) Znalec xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx ovládajících x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx znalecké zprávy x fúzi, x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, pokud

a) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx ovládané xxxxx,

x) tyto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx některé ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společností xxxx ovládající xxxx xx xxxxxxxx osobě, xxxx

x) xx xxxxx x utajovanou xxxxxxxxx xxxxx zvláštního zákona.

(3) Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxx, zpráva musí xxxxxxxxx xxxxxxx, proč xx tyto xxxxx xxxxxxxxx.

§116

(1) Xxxxxx xxx xxxx xxxxx znaleckou xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxx musí xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx hromadě, jež xxxx rozhodovat x xxxxxxxxx fúze.

§117

Znalecká xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxx se nevyžadují, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx všichni xxxxxxxxx xxxxx zúčastněných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx 5

Informace x xxxxxxxx xxxx

§118

Xxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §33a xxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxx

x) upozornění xxx akcionáře xx xxxxxx xxxxx podle §119 xxxx 119a,

x) xxxx-xx se konat xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx více xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx těchto zúčastněných xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx podle §131, xxxxxxxxx

x) upozornění xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §144 xxxx. 1, §145 xxxx §49a.

§119

(1) X sídle xxxxx xx zúčastněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxx x xxxxxxxxxx xxx akcionáře xxxxxxx 1 xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx hromady, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) projekt xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx zúčastněných společností xx xxxxxxxx 3 xxxxxx období, xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost po xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx takové xxxxxx xxxxxxx právního předchůdce, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního předchůdce, x xxxxxxxx-xx se, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x jejich ověření,

c) xxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fúze, x xxxxxxxx-xx xx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx auditora o xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zpráva xxxxx xxxxxx x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxx nebo všechny xxxxxx o xxxx xxxxx zúčastněných xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zprávy o xxxx xxxxx zúčastněných xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x není-li xxxxxxxx znalecké xxxxxx x xxxx.

(2) Společnost xxxx každému xxxxxxxxx, xxxxx o xx xxxxxx, bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xx x), xxxxx se vyžadují.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky, xxxxx xx xxx xxxxx listin xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Souhlas xxx xxx xxxxxxxxxx způsobem, x xxxxx xxxxx xxxx xxxx akcionáře.

§119x

(1) Xxxxxxxxxx společnost xxxx povinna xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §119 odst. 1 xx xxxx sídle, xxxxx je uveřejní xx dobu alespoň 1 xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx hromady, jež xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xx doby 1 xxxxxx xx xxxxx xxxxxx na internetové xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §33b x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §119 xxxx. 2 x 3 xx nepoužije, xxxxxxxx internetová xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx x vytištění xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §119 xxxx. 1.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx delší než 24 hodin, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinna xxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §119 x xxx, že xxxx xxx xxxxxx plnění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 24 xxxxx.

§119x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

§120

(1) Jestliže se xxxx konat valná xxxxxxx xxxxxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx xxxxx §129, xx rozhodný x xxxxxxxx doby xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §118, 119 nebo 119a xxxxxxxxxxxx společností xxx, na nějž xx xxxxxxx valná xxxxxxx zanikající xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xxxxx hromady zanikajících xxxxxxxxxxx x různých xxxxx, xx xxxxxxxxx xxx, xx nějž xx xxxxxxx xxxx x těchto valných xxxxxx.

(2) Xxxx-xx se xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx zúčastněných xxxxxxxxxxx xxxxx §132, xx rozhodný z xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §118, 119 xxxx 119a všemi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, x xxxx xx být xxxxx návrh xx xxxxx fúze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 6

Xxxxxxxxx fúze

Schvalování xxxxxx xxxxxxxx

§121

(1) V xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo v xxxxxxxx o svolání xxxxx hromady, xxxxx xx schvalovat xxxx, xxxx xxx akcionáři xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxx §119 xxxx 119a x xxxxxxxx xxxx oznámení xxxx obsahovat i xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx být xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx na valnou xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x svolání xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxx fúzi xxxxxxxxx, xx xxxx uvedou x xxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx akcie dosavadních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxx, xx xxxxx dosavadních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx se xxxxx, xx se zvyšuje xxxx snižuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x uvedením xxxxxxx částky, x xxx xx zvýší xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx účetní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx se xxxxx jejich druh xxxx forma xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo imobilizované xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxx xx zvýšení xxxx xxxxxxx základního kapitálu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, obsahuje xxxxxxxx xx valnou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x údaj o xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti xxxx ze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zda xxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ke kombinaci xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§122

(1) Na xxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx volně xxxxxxxxx x nahlédnutí xxxxxxx xxxxxxx v §119 xxxx. 1, pokud xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xx začátku valné xxxxxxx xxxxxxx akcionářům xxxxxxx fúze.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx hlasováním o xxxxxxxxx xxxx akcionáře xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, x nimž xxxxx x xxxxxx xx vyhotovení xxxxxxxx xxxx xx dne xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x změnách xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud podléhá xxxxxxxxxx povinnému xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx zúčastněné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tak, xxx mohla informovat xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Seznámení xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx s xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zúčastněných xxxxxxxxxxx.

§123

Xxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx schválení

a) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

x) konečné účetní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti, pokud xxxxxxxx xxx fúze xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§124

Xxxxxxxx xxxxx hromady xxxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxx fúze xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) schválení xxxxxxxx fúze xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx konečné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud rozhodný xxx fúze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fúze, xxxxxxxxx mezitímní účetní xxxxxxx, x

x) rozhodnutí x vydání xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx akcií xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx akcie, xx-xx xx třeba k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx akcie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §103.

§125

Jestliže xxxx zvyšován xxxxxxxx kapitál xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §109, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nástupnické xxxxxxxxxxx x

x) označení vlastního xxxxxx nebo zdrojů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx, mimořádné xxxxxx xxxxxxx, konečné xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sestavené před xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x něhož bude xxxxxxxx kapitál zvyšován, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vlastního kapitálu x xxxxxx xxxxxxx.

§125x

Xxxxxxxx xxxx zvyšován xxxxxxxx xxxxxxx nástupnické xxxxxxxxxxx xxxxx §109a, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nástupnické xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obsahovat též xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§126

Xxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxxx kapitál xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §110, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx fúze xxxxxxxxx obsahovat též

a) xxxxxx, o xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, o xxx xx snižuje dosavadní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxx x xxx, xxx xxxxxx, x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxx, xxx jinak x xx xxxx xxxxxxxx.

§127

Xxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx společnosti xx xxxxxx fúze xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx, xxxx usnesení xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahovat xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx; xx neplatí, xxxx-xx akcie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§128

Xxxxxxxx xxxxxxx hromad xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x schválení xxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx projektu xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx konečné xxxxxx xxxxxxx zanikající xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx předchází xxxxxxxxxx xxxxxxxx fúze, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxx-xx být xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

§129

Xxxxxxxx xx nevyměňují dosavadním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx akcie, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx schválení xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, jestliže

a) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 nebo 33a x §120 xxxx. 1,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §119 xxxx 119a x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx 90 % xxxxx zanikající xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právy.

§130

Xxxxx nebyla xxxxx xxxxxxxxx poslední xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zúčastněné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx, anebo xxxx konečná xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx akcionářem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zápisem xxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx valná xxxxxxx xxxx xxxxxx akcionář xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku. Schválení xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x tomto případě xxxxxxxxxx.

§131

(1) Dosavadní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxx jmenovitá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 5 % upsaného základního xxxxxxxx nástupnické xxxxxxxxxxx xxxx xxxx sloučením, xxxx právo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx sloučením xx 1 měsíce xxx xxx, x xxxx byly zveřejněny xxxxx podle §33 xxxx. 1 písm. x) xxxx uveřejněny xxxxx §33a x 118. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prioritní akcie xxx hlasovacího xxxxx, xxxxxxx se x xxxxxxxxxx hodnotu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§132

(1) Je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx opravňujících xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxx xx schválení xxxx podle xxxxxx xxxxxx, jestliže

a) byla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx §33a x §120 xxxx. 2,

x) xxxxxxx akcionáři xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §119 nebo §119a x

x) xxxxxx se xxxxxxx nástupnické společnosti.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x x xxxxxxx, že xxxxxxx společníkem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xx xxxx xxxxxxxxxx společnost. Xxxxxxxxxx §130 a 131 xx použije xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti. Xxxxxxxxxx §306a xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §50 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx stanovený x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x), xxxxxxxx xx schválení xxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxx hromadou nástupnické xxxxxxxxxxx.

§133

§133 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2011 Sb.

Xxx 7

Xxxxxx xxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§134

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx, xxxx-xx tyto xxxxx x době zápisu xxxx xx obchodního xxxxxxxxx

x) v jejím xxxxxxx,

x) v majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx drží xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§135

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx akcie, xxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx poměru jak xx nástupnické společnosti, xxx xx zanikající xxxxxxxxxxx, xxxxxx by xx bylo x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx splacení xxxxxxxx xxxxx akcií, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx. Při tomto xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nástupnické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §109a.

§136

Má-li xxxxxxxxxxx společnost xxxxxxx akcie xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx účet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx by xx xx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx použít xxxx xxxxx k výměně xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§137

(1) Výměna akcií xx provede x xxxx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx cenný xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku x xxxxxxx cenného xxxxxx xx xxxxxxxxxxx cenný xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx na xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx nepoužije.

(3) Xx-xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akcií, xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx odstavce 1 se xxxxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxx akcií xxxxxxxx jako xxxxx xxxxx

§138

Xxxx-xx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, přijaté x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu, pověří xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxx x členském xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx.

§139

(1) Akcionáři jsou xxxxxxx předložit xxxxxxxxx xxxxx a zatímní xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx.

§140

(1) Jestliže jsou xxxxxxxxx v prodlení x předložením xxxxxxxxxxx xxxxx x zatímních xxxxx, x xxxx xxxxxxx fúze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dobu, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přesto vyzvat, xxxx-xx xx za xxxxxxxx x je-li xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti xxx svolání xxxxx xxxxxxx, xxx akcie x xxxxxxx listy xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kterou xxx x xxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxxx, xx jinak xxxx postupováno xxxxx §141.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx obsahovat upozornění xx xxxxxxx neposkytnout xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, vyzve xxxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx, xxxxx jsou v xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x stanovami xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx valné hromady, xxx akcie x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x dodatečné přiměřené xxxx, kterou xxx x tomuto xxxxx xxxx, x poučením, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §141.

§141

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxx §139. Xxxx-xx xxxxxxxxx dodatečná xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxx §140, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx akcie a xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx této xxxx. Xx neplatné xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vráceny xxxxxxxx, xxx xxxx xxx, než je xxxxxxxxxxx společnost xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx x zatímních xxxxx za xxxxxxxx xxxxxx nástupnická xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž akcie x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxx xxxxx"), způsobem xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x zatímních xxxxx za neplatné xxx zbytečného odkladu xxxxxxxx.

(3) Akcie a xxxxxxx xxxxx určené x výměně xxxxx xxxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx zahraniční xxxxx, xxxxx xx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx a jejíž xxxxxxx podnikání odpovídá xxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx, bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx prohlášení xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx neplatné xx xxxx dotčené xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx evropském regulovaném xxxx, nebo xx xxxxxxx dražbě. Místo, xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nástupnická xxxxxxxxxx nejméně 2 xxxxx před xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx proti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx akcií x zatímních xxxxx xxxxxxx nástupnická xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxx.

§142

Xxxxxxx akcie x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx jejich xxxxxxx xxxxx.

Oddíl 3

Zvláštní ustanovení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

§143

(1) Xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx akcií xxxx xxx informuje o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx obchodního rejstříku.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nástupnická xxxxxxxxxx xxx, xxx x xxxx došlo x xxxx 15 dnů xx zápisu xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx cenným xxxxxxx.

Xxx 8

Odkoupení akcií xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Dobrovolný xxxxx

§144

(1) Jestliže xx xxxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxxx xxxxxxx 90 % xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právy, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx sloučením obsahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odkupu xxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx znalecké zprávy x xxxx a xxxxxxxxx xx ustanovení §118 xxxx. 1 xxxx. a), §119 xxx §119a.

Xxxxx 2

Xxxxxxx xxxxx

§145

(1) Xxxxxxxx xx v xxxxxxxx fúze xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ze zúčastněných xxxxxxxxxxx tak, xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, ke xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx druhem xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx zápisem xxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx xx akcie, xxxxx xxxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x výměně xxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxx xxxx omezena, xx xxxxx x omezenou xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx projekt xxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odkoupit xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, která

a) byla xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxx xx valné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x

x) hlasovala xxxxx schválení xxxx.

(2) Xxxxxxxxx nástupnické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx akcie xx xxxxxxxx pouze xx xxxxx nástupnické xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vyměněny xx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Oddíl 3

Společná xxxxxxxx x odkupu

§146

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx fúze xxxxxxxx xxxxxxxxx nástupnické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx akcionářům xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxx ode xxx, xxx se xxxxx xxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxx účinným xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx x x nabídkách xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx.

§147

Xxxxxxx návrh xxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxx

x) xxxxx, sídlo a xxxxxxxxxxxxx číslo nástupnické xxxxxxxxxxx,

x) označení xxxxx, xx xxx xx xxxxxxx návrh xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx druhu, xxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxx, údaj x xxx, zda byly xxxxxx jako xxxxx xxxxx, zaknihovaný xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx cenný xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vydány xxxxxx, x jejich xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), xxxxx je xxxxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxx xxxxx, přičemž xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx akcie xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx němž xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx smlouvy, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 4 xxxxx a xxxxx xxx 10 xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx při xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ceny.

§148

(1) Xxxxxxx návrh xxxxxxx xx uveřejňuje xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zanikající xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x nezměnitelný; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx společnost zvýšila xxxxxxx kupní xxxx. Xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx, xxxxx již xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxxxxx.

§149

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx podle pravidel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nástupnické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x něm xxxxxxxx. Nástupnická společnost xx povinna xxxxxxx xxxxxxxx akcionáři, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxxxx do doby, xxx xxxxx x xxxxxxxx smlouvy. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx návrh xxxxx.

§150

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Nástupnická xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx reálné xxxxxxx akcií. Xxxxxxxxxxx xxxx musí být xxxxxxxx posudkem xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx veřejného návrhu xxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx přiměřená xxxxxx xxxxxxx akcií, xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx přijal veřejný xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx požadovat xxxxxxxx xxxxx xxxx. Ustanovení §46 xxxx. 2 x §47 xx xx xxxxxxx xxxxx xx doplacení kupní xxxx x xx xxxx uplatnění použijí xxxxxxx.

§151

(1) Xx-xx nástupnická xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x veřejným návrhem xxxxxxx, xxxx akcionář, xxxxx xxx xxx xxxxxxx návrh xxxxxxx xxxxx, xxxxxx společnosti xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx, jež xx mohl xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xx za xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dokládat xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx znalce.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx návrh xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx 15 dnů xx doručení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx smlouvy x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx rovněž xxxxxxxxx náhradu účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§151a

Při xxxxxx xxxxx xxxxx §146150 se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx.

§151x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xxx 9

§152

§152 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§153

§153 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2011 Sb.

HLAVA XXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ X FÚZI XXXXXXX XXXXXXXXXXX XX SPOLEČNOSTÍ X RUČENÍM XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx ustanovení

§154

Společnost x xxxxxxx omezeným xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx společnost xxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx omezeným nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx kteroukoliv z xxxxxx xxxxx, xxx xxx o xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx právní xxxxx xx nepoužijí.

§155

(1) Xxxxxxx fúze, xx níž xx xxxxxxx společnost s xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx nástupnická xxxxxxxxxx bude mít xxxxx xxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx fúzi sloučením xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx kolik akcií xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx společník xxxxx xxxxxxxxxx společnosti s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx svůj xxxxx x xxx xxxxx xxxxx vydány xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxx akciová společnost, x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bude xxx právní xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx společnost při xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx formu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným, xxxxxxxx údaje o xxx, xxxx bude xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx akciové společnosti xxxxxxx xx xxx xxxxx, x pravidla xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxx společností xxxxxxx xxxxxxxxxx x nástupnickou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx akciová společnost xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx projekt xxxx i upozornění xxx xxxxxxxxx na xxxxx vystoupit ze xxxxxxxxxxx xxxxx §159 x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx zaknihovaných účastnických xxxxxxx xxxxxx než xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx s pravidly xxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §380 x 381 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx emisní xxxx xxxxx, uvede se xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §88 odst. 1 xxxx §100 xxxx. 1 o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fúze se xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xx obchodní xxxxxx xx xxxxxxxxxx §97 xx 99c x 134 xx 143 xxxxxxx obdobně.

§156

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx x akciovou xxxxxxxxxxx xxxxx fúze, xxx xxx xxxxx ke xxxxx xxxxxx formy xxxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx společnost při xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx všemi xxxxxxxxxx zúčastněné xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným akciová xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §95b x 132 obdobně. Xx xxxxx stanov se x xxxxx případě xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zakladatelskou listinou, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

§157

(1) Jestliže xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným x x zanikající xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx všechny xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zúčastněných xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx ustanovení §132 x 95b xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x její xxxxxxxxx xxxxxxxxx, mění-li nástupnická xxxxxxxxxx svou xxxxxx xxxxx.

§158

(1) Xxxxxxx-xx k xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx právní xxxxx, xxxxxxxx projekt xxxx x

x) společenskou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a

b) jména x bydliště osob, xxxxx mají xxx xxxxx statutárního xxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx členy xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx. Ustanovení §72 xxx není xxxxxxx.

(2) Xx-xx nástupnická xxxxxxxxxx s ručením xxxxxxxx nabýt xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx se pro xxxxx xxxxxxxx fúze x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx §72 x 101 xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným, xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x obsah společenské xxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxx §72, 96 x §155 xxxx. 4 obdobně.

Xxx 2

Zvláštní ustanovení x vystoupení nesouhlasících xxxxxxxxx

§159

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx společnosti, xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx omezeným nesouhlasil xxxx akcionář xxxxxxxxxxx xxxxxxx společnosti, xxxxx xx xxxxx právní xxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nesouhlasil, xx xxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže

a) byl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, a

b) hlasoval xxxxx schválení této xxxx.

(2) Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx jen xxxxxxx xxxx akcií, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§160

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx písemnou formu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x musí xxx zúčastněné akciové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx 30 dnů xxx dne, xxx xxxx fúze schválena xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx odvolat.

§161

(1) Jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx akcie x xxxxxxx listy xxxx cenný xxxxx x xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx, odevzdá xxxxxxxxxxx xxxxxxxx všechny xxxxx x xxxxxxx xxxxx, ohledně xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Odevzdané xxxxx a xxxxxxx xxxxx nástupnická společnost xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxx xxxx do obchodního xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx vrátí xxxxx a xxxxxxx xxxxx akcionáři xx 15 xxx ode xxx, xxx bylo xxxxxxxxxx x zrušení xxxx nebo xxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx rejstříkového xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§162

(1) Jestliže společnost xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cenný papír, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, které byly xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku x xx kterými xxxxxxxx xxxxx schválení fúze.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx použije xxxxxxx.

§163

(1) Účast xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxx, zaniká xxxx xxxxxx fúze do xxxxxxxxxx rejstříku.

(2) Xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx fúze xxxxxxxx xxxxxx xx nástupnické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx zcela nebo xxxxxx xxxx zápisu xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

§164

(1) Nástupnická xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxx, kterých xx xxxx vystoupení. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxx posudkem xxxxxx.

(2) Vypořádací xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx fúze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx se účastníci xxxxxxxxxx xxxxx.

§165

(1) Xxxxxxx fúze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxx nastupuje xxxxx xxxxxxxxxxxxx společníka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx fúze do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx akciová xxxxxxxxxx x nástupnická xxxxxxxxxx má xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx, xxx podat xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 30 dnů xxx xxx, xxx xxxx xxxx schválena xxxxxx xxxxxxxx zúčastněné xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxx, xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vystoupit xxxxx xxxxxx zákona.

§165x

Xxxxxxxx, xxxxx hlasoval xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx ohledně některých xxxxx xxxxx, nemůže xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xx x xxxxxxxx rozdělení xxxx podílu x xxxxxxxxxxx společnosti s xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx nepřipadl xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx stanovené xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx.

§165x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

HLAVA VIII

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X FÚZI XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx ustanovení

§166

(1) Xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx družstva xxxxxxxx xxxxxx, jakým xxxxxxxx xx xxx fúzi xxxx výše členských xxxxxx a další xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx družstev, nebo xxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x další majetkové xxxxxx x žádného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx kapitálu nástupnického xxxxxxxx nesmí převyšovat xxxx vlastního kapitálu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx dni vyhotovení xxxxxxxx fúze xxxxxxxx.

§166x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx fúze xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ledaže z xxxxxxxx xxxx plyne, xx členský vklad xx x xxxxxxxx xxxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx musí projekt xxxx xxxxx, xxx xxxx naloženo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx snížení xxxxxxxxx vkladu.

(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx vklad, xxxxxxxx xxxx splněna xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx členského xxxxxx xx být xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, obsahuje xxxxxxx xxxx i xxxx k xxxxxxxxx xxxxxx snížení členského xxxxxx.

(3) Částka xxxxx xxxxxxxx 2 nesmí xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx fúze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitelů xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx nebyla splněna xxxxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3.

§167

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx, x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fúze xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx pro xxxx xxx některá xxxx xxxxxxx zúčastněná družstva; xxxxxxxxxx §113 xx 116 xx xx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx použijí xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx zpráva x xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx všichni xxxxxxx zúčastněného družstva, xxx které xx xx xxxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx.

§168

Xxxxxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x) nebo informace xxxxxxxxxx podle §33a xxxx xxxx obsahovat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx jejich xxxxx xxxxx §169 x 169a.

§169

(1) X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx pro xxxxx alespoň 1 xxxxx xxxx stanoveným xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx má xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx trvá, xxxxxxxxx xxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právního xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx,

x) konečné účetní xxxxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx předchází xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x zprávy xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vyžadují,

d) xxxxxxxxx xxxxxx závěrka x zpráva auditora x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zpráva xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, pokud se xxxxxxxx,

x) společná zpráva x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxx zúčastněných xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx, x

x) znalecká xxxxxx o xxxx xxxx xxxxxxx znalecké xxxxxx o xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vyžadují.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx o xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx opis xxxx výpis x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Pokud xxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx být kopie xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 zasílány xxxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx lze xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxx xxxxx tato xxxx xxxxx.

§169x

(1) Xxxxxxxxxx družstvo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §169 odst. 1 xx xxxx xxxxx, xxxxx je uveřejní xx xxxx xxxxxxx 1 měsíce xxxx xxxxxxxxxx xxxx konání xxxxxxx xxxxxx, jež xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, až xx xxxx 1 xxxxxx xx jejím xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ustanovení §33b xx xx zabezpečení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ustanovení §169 xxxx. 2 x 3 se xxxxxxxxx, xxxxxxxx internetová xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxx x §169 xxxx. 1.

(3) Dojde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx přerušení xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx delší xxx 24 xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx povinnosti xxxxxxx v §169, x xxx xx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx okamžikem xxxxxxxx uvedené xxxx.

§169x xxxxxx právním předpisem x. 355/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

§170

X pozvánce na xxxxxxxx xxxxxx xxxx x oznámení o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx schvalovat xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx podle §169 xxxx 169a x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx údaje x xxxxxx závěrky, xxxxxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxx schválena.

§171

(1) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx přístupné x xxxxxxxxxx listiny xxxxxxx x §169 xxxx. 1, pokud xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx členům xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx před hlasováním x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o fúzi, xxxxx se xxxxxxxx, x se všemi xxxxxxxxxxx xxxxxxx týkajícími xx xxxxx, x xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx členské xxxxxx, která xxxxxxxxx x fúzi, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx oznámení o xxxxxxx týkající xx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informuje o xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx družstev xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx nepoužijí, xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx členové xxxxx xxxxxxxxxxxx družstev.

§172

Usnesení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx družstva o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

x) konečné účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxx zúčastněného xxxxxxxx a zahajovací xxxxxxx nástupnického xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx předchází vyhotovení xxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxx zúčastněného xxxxxxxx.

§173

Pokud xxxxxx dosud xxxxxxxxx xxxxxxxx řádná xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závěrka, xxxxx xx vyžaduje, anebo xxxxxxx xxxxxx závěrka xxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx schůze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zápisu xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Schválení xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§174

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx družstev x schválení fúze xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx fúze xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx družstva, xxxxx rozhodný den xxxx předchází xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§175

§175 zrušen právním xxxxxxxxx č. 355/2011 Sb.

§176

§176 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 355/2011 Sb.

§177

§177 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2011 Sb.

Díl 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§178

(1) Fúze bytového xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Fúze xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx družstvem při xxxx bytových xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx družstvo. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx jen xxxxxxxx xxxxxxxx.

§179

§179 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2011 Sb.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx ustanovení

Oddíl 1

Úvodní xxxxxxxxxx

§180

Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx více xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobami, xxxx

x) xxxx zahraničními právnickými xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx mít xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

§181

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx přeshraničních xxxx xx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ručením omezeným, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zúčastněnou, xxxxxxxxxx xxxx nástupnickou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx subjektivitu a xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx České xxxxxxxxx x může xx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx řídí, zúčastnit xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zanikající xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§182

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxx xx řídí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §336b xxxx. 2 xx použije obdobně.

§183

§183 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2011 Sb.

§184

Jestliže xx mít xxx přeshraniční fúzi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx takovou xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx žádná xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nepovažuje xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.

§185

§185 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2011 Sb.

§186

§186 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2011 Sb.

§187

§187 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 355/2011 Sb.

§188

§188 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2011 Sb.

§189

(1) Přeshraniční xxxx xx může xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x komanditní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení §182, 184, 210 x 213 xxxxxxx.

§190

Xxxxxxxx má xxx xxxxxxxxxxx společnost při xxxxxxxxxxxx xxxx, jíž xx zúčastnila xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxxxx společnost xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Oddíl 2

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx přeshraniční xxxx

§191

(1) Projekt xxxxxxxxxxxx xxxx korporací musí xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx obsahovat

a) údaje x xxxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx závěrek xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Projekt xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §100 xxxx. 1 písm. x) x x).

§192

§192 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 355/2011 Sb.

Oddíl 3

§193

§193 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2011 Sb.

§194

§194 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2011 Sb.

Xxxxx 4

§195

§195 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2011 Sb.

§196

§196 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2011 Sb.

Xxxxx 5

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§197

(1) Xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx česká xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §93 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxx konání xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fúze.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx schvalovat xxxxxxxxxxxx fúzi mimo xxxxxx hromadu xxxxxxxx xxxxx §19 odst. 1, prodlužuje xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx 1 xxxxxx.

(3) Xxxx 1 měsíce se xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx dokumentů xxxxx §93a.

§198

§198 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2011 Sb.

Xxxxx 6

§199

§199 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2011 Sb.

§200

§200 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 355/2011 Sb.

Oddíl 7

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přeshraniční xxxx

§201

Xxxxxxxxxxxx fúzi xxxxxxxxx xxxxxxxxx valná xxxxxxx xxxx členská xxxxxx xxxxx zúčastněné xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §129133 se xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §211 tím xxxx xxxxxxx.

§202

(1) Xxxxx hromada xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x českých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx musí být xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx nástupnické xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx; x takovém xxxxxxx s ním xxxx být společníci xxxx členové xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx platí, xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx schvalován valnou xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx stejným xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fúze.

(3) X xxxxxxxxxx valné xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx zápis.

§203

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx zapojení xxxxxxxxxxx má za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx rejstříku.

§204

§204 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2011 Sb.

Xxxxx 8

§205

§205 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 355/2011 Sb.

Xxxxx 9

§206

§206 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2011 Sb.

§207

§207 zrušen právním xxxxxxxxx č. 355/2011 Sb.

Oddíl 10

Xxxxxxxxx přeshraniční xxxx

§208

§208 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2011 Sb.

§209

§209 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2011 Sb.

§210

(1) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx obsahuje xxxxxxxxx xxx zápis do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §59z xxxx. 3 x xxxxxxxxxx notáře, xx

x) mu byla xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnostmi nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §59x, xxxxxxxxx §59y, pokud xx xxxxxxxx, a xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zahraničními xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx fúzi xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x souladu x xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx těchto xxxxxxxxx xxxxx, a xx za xxxxxx xxxxxxxxxxx zahraniční korporaci xxxxx osvědčení, x

x) xx základě xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxx projekt xxxxxxxxxxxx xxxx schválen xxxxx xxxxxxxxxxxx osobami ve xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx takové schválení xxxxxxxx, že byl x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců nástupnické xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyžadované xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx přeshraniční fúze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx se xxxx vnitřní poměry xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), musí xxx notáři xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx právním xxxxx xx řídí xxxxxxx poměry, xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, je-li xxxxxxx od prvně xxxxxxxxx, z xxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx fúzi, xxxx xxxxxxx prokazující xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxx obchodního rejstříku.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx osvědčení xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x podle xxxxxxxx 2 x xxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx osvědčení starší 6 xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx korporace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx důvodně xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx vyžaduje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx, prohlášení xxxxxx, xx projekty xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx zúčastněných xx xxxxxxxxxxxx fúzi mají xxxxxx xxxxx.

Oddíl 11

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

§211

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zanikající xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx xx nástupnické xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx podílů x xxxxxxxxxx právem x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx znalecké zprávy x xxxxxxxxxxxx xxxx x

x) přeshraniční fúze xxxxxx být schválena xxxxxx xxxxxxxx, společníky xxx jediným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zúčastněné xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 platí xxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zahraniční korporace xx nástupnické xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx společnost x xxxxxxx omezeným, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx podílů x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxx.

Xxxxx 12

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§212

X xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx fúze do xxxxxxxxxx rejstříku, jestliže xx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx česká xxxxxxxxxx xxxx nástupnickým xxxxxxxxx české xxxxxxxx, xx xxxxx listin xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxx

x) osvědčení xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx uvedené x §210 xxxx. 1 xxxx. a) nebo §210 xxxx. 2.

§213

Pokud xx nebo xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fúze v Xxxxx republice dnem, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx přeshraniční fúzi

Oddíl 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§214

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx zaměstnanci xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§217) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx pracující x xxxxxxxxxxx složce xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxx") xxxxxxxxxxx korporace (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ") xxxx xxxxx vlivu xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xx rozumí xxxxx xxxxx a xxx xxxxx, jmenovat, xxxxxxxxxxx xxxx souhlasit nebo xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxx jmenováním xxxxx xxxxxxx xxxx, správní xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§215

(1) Jestliže xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxx jiného.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, řídí xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x zastoupení xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx společnosti x xxxxxxx omezeným x xxxxxxxxxxx nástupnického xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx v kontrolní xxxxxx družstva.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) alespoň xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx měla 6 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx více xxx 500 xxxxxxxxxxx x existuje x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) alespoň v xxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx zahraničního xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx stanoví xxxxx zákon nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v dotčených xxxxxxxxxxxxx složkách xxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx nemají xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, v xxxxx mají xxxx xxxx mít xxxxx xxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 písm. a) xx xx celkového xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx dceřiných xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx členských xxxxxxx.

§216

(1) Xxxxxxxx xx xxx nástupnická korporace xx zápisu xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx a xxxxxxx práva xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ustanoveními xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxx nástupnická xxxxxxxxx xx zápisu xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rejstříku xxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx právo xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxx x způsobu xxxxx vlivu jejích xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxx členského xxxxx, x němž xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx.

§217

(1) Dceřinou společností xx xxx xxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx vliv xx zúčastněná xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) se xx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x více xxx 50 %,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx spojených x xxxxxx na xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx jmenovat xxxxxxx xxxxx představenstva, xxxxxxx xxxx, správní xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx více xxxxxxxxxxx x téhož xxxxxxxxx xxxxxxx některou x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx za xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, ta x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jiná xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxx xxxxx, jež xxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxx zúčastněné xxxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx této zúčastněné xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 nemá xxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx.

(5) Rozhodující vliv xxxxx odstavce 1 xxxx osoba, xxxxx xxxx plyne xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Existence xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx posuzuje xxxxx právního řádu xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx poměry xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx žádného xxxxxxxxx státu, xxxxxxx xx xxxxx právního xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zastoupení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx zastoupení, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx té xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§218

(1) Dotčenou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx společnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složkou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx závodu, xxxxx se xx xxxx organizační složkou xxxxxx xxxxxxxxxxx korporace.

Xxxxx 2

Vyjednávací výbor xxxxxxxxxxx

§219

(1) Xxx xxxxxxx x rozsahu práva xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx korporací, dotčených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxx").

(2) Xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxx zúčastněných xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx přeshraniční xxxx xxxxxxxx potřebná x xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx korporací xxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pracovněprávních xxxxxxxx xxxxxxx formou

a) xxxxx xxxx xxxxx, sídla, xxxxxx formy x xxxxx xxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxxx korporací ke xxx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2,

x) xxxxx xxxx názvy, xxxxx, xxxxxx formy x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2,

c) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx organizačních xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx zaměstnanců na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právo xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a postupovat xxxxx xxxxxx zákona xx xxxx xxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx mít xxxxxxxxxxx korporace své xxxxx.

§220

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx počtu zaměstnanců xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx korporace, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx složka xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx závodu xx xxxx §290 xxxx. 4 xxxxxxxx práce x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx vyjednávacího xxxxxx může xxx xxxxxx

x) zaměstnanec xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) zaměstnanec xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) osoba, xxxxx xx funkcionářem nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx organizace, x když není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporace, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx organizační xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx člena xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nezaniká xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx zastupuje, xxxx xxxx xx xxx funkce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxx xxxxxxxx ve vyjednávacím xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zastupující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x Xxxxx republice a xxxxxxxxxxx dotčených xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx nebo jmenují xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx.

§221

(1) Na xxxxxxx x xxxxxxxxxx 10 % xxxxxxxxxxx zúčastněných xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx pracujících v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx stejném xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dceřiných xxxxxxxxxxx x zaměstnanců xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx členských xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx účely xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zaměstnanců pracujících x dotčených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx závodu ke xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fúze podle xxxxxx zákona.

§222

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx vyjednávacím xxxxxx obsazena xxxxxxx xxxxxxxx, xxx zaměstnance xxxxx zanikající korporace xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx vyjednávacího xxxxxx xxxxx xx nepřímo xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanci (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxx"), xxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxx xxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxx zanikající xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx by xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 ve xxxxx xxxxxxxxx státech xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovený xxxxx §221 x xxxx než 20 %, zvýší xx xxxxx členů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x 20 % x xxx, že xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zúčastněných xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxxx v jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výboru xxxxxxx xx dvojímu xxxxxxxxxx dotyčných zaměstnanců.

(3) Xxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx se obsadí xxx, aby na xxxxxxxxxxx každé xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx dceřiné xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx umístěné xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zástupce.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, zvolí se xxxxxxx vyjednávacího xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zanikající xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx výboru jeden xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx ve vyjednávacím xxxxxx xx rozdělí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z České xxxxxxxxx postupem podle §223. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nezbudou, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxx prvé xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx republiky, a xx každý xxxxxx xxxxx.

(5) Jestliže xx xxxxx míst ve xxxxxxxxxxxx výboru xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xx případném xxxxxxx počtu xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx podle xxxxxxxxxxx ustanovení právního xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxx nástupnická korporace xxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx zanikajících xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx místa xxx, xxx přímí zástupci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx současně xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xx každý xxxxxx xxxxx.

§223

Xx-xx počet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx celkový xxxxx xxxx xx vyjednávacím xxxxxx určených pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx, obsadí xx xxxx xxxxx xxx, aby xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx korporace, xxxxxxx xxxxxxx společnosti x xxxxxxx organizační xxxxxx xxxxxx, x xx xxxx v pořadí xxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§223x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx společností x dotčených xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závodu, xx xxxxxxx nezávisle xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx volit xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§224

Volba xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x zaměstnance xxxxxxxxx x xxxxxxxxx organizačních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx §221223 xxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx korporace xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fúze xx xxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxxxx xxx sídlo xx území České xxxxxxxxx.

§225

(1) Rozdělení míst xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxx, kolik xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zastupuje.

(2) Xxxxx xxxx vyjednávacího xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) x xxxxxx členském xxxxx x xx kterých xxxxxxxxxxxx korporacích, dotčených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx závodu.

§226

(1) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x právu vlivu xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx x záležitostech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx korporací, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx zúčastněných xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dotčených dceřiných xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxxxx §221 xx 223, xxxxxxx xx nové rozdělení xxxx xx vyjednávacím xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxx xx vyjednávacím xxxxxx xx provede xxxx tak, xxx xxxxxxxxxx změny xxxxxxx xx xxxxx nejnižší xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§227

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx vedoucí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přeshraniční fúze,

b) xxxxxxx xxxxx vyjednávacímu xxxxxx veškeré informace x xxxxxxx přípravy xxxxxxxxxxxx fúze,

c) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pracujících x xxxxxxxxx organizačních xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxxx finanční, xxxxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, x

x) zahájí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednání x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyjednávacího výboru xxxxx §231 x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx údajích, xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xx xxxx změna xxxxxxx.

§228

(1) Vyjednávací xxxxx xx xxxx x xxxxxxx přizvat odborné xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx Evropské unie xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxx zúčastnění xxxxxxxxxxx. Bez ohledu xx počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poradců však xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx korporace xxxxx xxxxxxxx hradit xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx jednotlivých xxxxx. Xxxx povinnost platí xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jednání xxxxx xxxxx, zejména xxxxxxxx organizace.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 3, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; ustanovení §230 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§229

(1) Xx výkon xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nenáleží xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx nepřímého xxxxxxxxxx xxxx xxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxxx výboru x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xx xxxxxxxx. X právním jednáním, xxxxx xxxx x xxx x rozporu, xx nepřihlíží.

§230

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx jiná, xxxxxxx pověřená, xxxxx; xxxxx na zastoupení xxxx správním xxxxxxx xxx xxxx dotčeno. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x jednáním x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx neveřejné; xx xxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxxxx informace xxxxxxx x které zaměstnance xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx skončení jednání x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx člena vyjednávacího xxxxxx.

(2) Zúčastněné korporace xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx veškeré xxxxxxxxx xxxxxxxxx, o které xx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxx vyjednávacího xxxxxx nebo zúčastněné xxxxxxxxx pravomocně xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx korporace xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Soud xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jejích xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek závodu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Jestliže xxxxxxxxxx xxxx nástupnická xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, soud xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxxxx výboru nebo xxxx xxxxx, xx xxxx xx zachování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxxx. V xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx člena xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx mlčenlivosti zprostit.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3 xx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx která xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx vyjednávací xxxxx xxxx procesně xxxxxxxxx, x xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx korporace xxxx xxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§231

(1) Vyjednávací xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx všech xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx současně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx korporací x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zaměstnanců xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx zaměstnanců nástupnické xxxxxxxxx, xxxxx vede xx xxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx než xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx zúčastněných xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx dvěma třetinami xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx členové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx společností x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx organizačních xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx členských xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxx xx v xxxxxxxxxxx zúčastněných xxxxxxxxxxx xxxx xxx 25 % x xxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx vyjednávacího xxxxxx xx xxxxx xxxx; xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 3 xxx xxxx xxxxxxx.

§232

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §231 xxxx. 2 xxxxxxxxxx, xx

x) xxxxxxxx jednání o xxxxxxx xxxxx vlivu xxxxxxxxxxx nástupnické xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx zaměstnanců nástupnické xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výbor xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx, xx se xxxxx vlivu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zvláštního xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nástupnické xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Strany xx xxxx mohou xxxxxxxxx xx prodloužení xxxx xxxx; celková xxxx xxxxxxx však nesmí xxx delší xxx 1 rok ode xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxx následujícím xx xxx, xxx

x) xxxx poslední xx xxxxxxxxxxxx korporací xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1; xxx není dotčeno xxxxxxxxxx §237 odst. 1, xxxx

x) uplynula xxxx podle xxxxxxxx 3.

§233

(1) Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx korporace xxxx mít písemnou xxxxx x musí xxxxxxxxx alespoň

a) oblast xxxxxxxxxx smlouvy,

b) vymezení xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx postupy xxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx členů xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx korporace xxxxx zaměstnanci xxxx xxxxxx xxxxxxxx volit, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx xxx dohodnout xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx vlivu, xxx xxxxx určuje xxxxxxxx zákon,

c) xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) dobu, xx xxxxxx byla smlouva xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o rozsahu xxxxx vlivu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx pro xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx x rozporu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, správní xxxx nebo kontrolní xxxxxx, jsou neplatná.

(3) Xxxxxxxxxx §239 xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx korporace xxxx xxxxx xxxxx.

§234

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo zakladatelské xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.

(2) Statutární xxxxx xxxxx společenskou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovy xx xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx vlivu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx xxxx tato xxxxxxxxxx zjištěna; valná xxxxxxx nebo členská xxxxxx o tom xxxxxxxxxxx, xx nejbližší xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx však xxxx xxx společníci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozsahu a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§235

(1) Zúčastněné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx po xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxx vlivu xxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx případě xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pokud dosud xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx §236 xx 239.

(2) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx hromady xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx potřebnou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být osvědčeno xxxxxxxxx xxxxxxx. Jednou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx členové xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí; porušení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x zahraniční xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx řádem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporace xxxx.

§236

(1) Zaměstnanci české xxxxxxxxxxx korporace xxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxx vlivu existovalo xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx rozhodnout, xx právo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx mělo xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx obchodního xxxxxxxxx méně xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxx xx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxx pod xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem xxx xxxxxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxx xxxxxxxxxxx

§237

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §235 x xxxxxxxxxxx výbor xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí.

(2) Xxxxx zaměstnanců xx xxxxxx xxxxxxx způsobem x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Výbor xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx §238 a 239.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dnem následujícím xx xxx,

x) xxx xxxx poslední xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx

x) xxx xxxxxxxx xxxx podle §238 xxxx. 2.

§238

(1) Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxx, xxxxxxxx xxxxx zaměstnanců, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx vlivu xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx statutárním xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx jeho rozhodnutí xx závazné x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx výbor xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx dne

a) xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) konání ustavující xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx, xx zaměstnanci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx práva xxxxx, jaké jsou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nejvyšší xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx podmínkami xxxx výkonu xxx xxxxxxxxxxx.

§239

(1) Xxxxx zaměstnanců xxxxxxxx

x) o xxxxxxxxx xxxx x dozorčí xxxx, xxxxxxx radě xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx korporace, která xxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, mezi zaměstnance xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a

b) x xxxxxxx, kterým xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zástupci x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx doporučovat x volbě členy xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Rozhodnutí podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx zaměstnanců na xxxxxxx poměru počtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx korporace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x celkovému xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Jestliže xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xx xxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx kontrolní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nástupnické xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxx členských xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zaměstnance xx xxxxx xxxxxx členských xxxxx; xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx zastupující xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx státu, x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx korporace své xxxxx po zápisu xxxxxxxxxxxx fúze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Oddíl 4

Společná xxxxxxxxxx

§240

(1) Xxxxx členů dozorčí xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxxxxxx nástupnické xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx, x xxxx nemá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxx přeshraniční xxxx xx zahraničního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx právní xxxxxx členského xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, vylučuje použití xxxxx právní xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxx, správní xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců xxxxxxxx zástupcům zaměstnanců xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx, se řídí xxxxxxxx předpisy tohoto xxxxxxxxx xxxxx.

§241

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx rady, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx komise nástupnické xxxxxxxxx x tento xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přijaté x souladu se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x volbě x odvolání xxxxx xxxxxxx xxxx, správní xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanci.

Oddíl 5

Právo vlivu xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fúzi

§242

(1) Jestliže xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sídlem xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx existuje xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x rozsahu práva xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxx, xxxx xxx právo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx korporaci nebo x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zápisu xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx obchodního xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, která výkon xxxxx xxxxx zaměstnanců xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx použije x x xxxxxxx, xx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxx 3 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku.

(3) Xxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx časový xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, je xxxxxxxxxxx den xxxxxxxxxx xxxxxxxx vnitrostátní xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx právo volit x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poměry xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x družstev. Xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Základní xxxxxxxxxx

§243

Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx může xxx formu

a) xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx zaniká x xxxx xxxxx xxxxxxxx

1. xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx"),

2. xx xxxx xxx existujících xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx sloučením"), xxxx

3. kombinací xxxxx xxxxxxxxx v bodech 1 x 2, xxxx

x) odštěpení, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx družstvo xxxxxxxx x xxxx xxxxxx jmění přechází

1. xx jednu xxxx xxxx nově vznikajících xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xx xxxxxxx nové xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx"),

2. xx xxxxx nebo xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx družstev (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx"), xxxx

3. xxxxxxxxx forem xxxxxxxxx x bodech 1 x 2.

(2) Xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx společností xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx nových společností xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§244

Právní xxxxxx rozdělení

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx zanikající xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx práv x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx společníci nebo xxxxxxx se stávají x xxxxxxxxxx nebo xxxxx jedné xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx společností xxxx družstev, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxx xxxx zákon něco xxxxxx.

(2) Odštěpením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo družstvo xxxxxxxx, ale xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů přechází xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx družstev xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx se stávají x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx jedné xxxx xxxx nástupnických xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx družstva xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo družstvu xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx nástupnických společnostech xxxx xxxxxxxxxx.

§245

Xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx

(1) Xxx rozdělení xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx společnostmi xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx družstvo x xxxxxxxxxxx společnosti xxxx družstva.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx společnostmi xxxx xxxxxxxx rozdělovaná společnost xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx nástupnické xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§246

Xxxxxxxxxx, rozdělované x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx musí xxx xxx rozdělení stejnou xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxx xxxxxx.

§247

Xxxxxx postavení zakladatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx rozdělení xx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx společností xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx rozdělovaná společnost xxxx xxxxxxxx.

§248

Projekt xxxxxxxxx může xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo někteří x nich xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxx xxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx v ostatních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nevznikne; xxxxxxxxxx §249 xxx xxxx xxxxxxx.

§249

(1) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx družstva. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

(2) Rozdělení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jednoho xxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx, pokud x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx rozdělované společnosti xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku.

(4) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx rozdělení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tak, že xx zrušují údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zanikla xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx akciovou společnost, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zanikla podle xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xxxxx xxxx do xxxxxxx rozdělované xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §165 xxxx. 1 x §379 xxxx 161, 162 x 164 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x rozdělované xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx listinných xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x rozdělované akciové xxxxxxxxxxx, xx posouzení xxxxx xxxxxxxxxx akcionáře xx jeho xxxxxxxxxxx xxxxx a na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z rozdělované xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxx xxxxxxx rozdělované xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx společenská xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(7) Ustanovení x xxxxxxxxxxx podílu xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xx rozdělované xxxxxxxxxxx xxxx družstvu xxxxxxxxx xxxxx projektu xxxxxxxxx jeho podílem xx xxxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxxx

§250

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) firmu x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx a identifikační xxxxx xxxxx zúčastněných xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxx rozštěpení výměnný xxxxx podílů společníků xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jedné xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx družstvech x xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx, na xxxx xx xxxx xxxxxxxxx založeno, x xxxxxxxx doplatek x xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx výměnný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o tom, xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx společník xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx družstva xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxx, xxxxx xxxxxx společníka na xxxxxxxxxxx společnosti v xxxxxxxx odštěpení xxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xx rozdělují xxxxxx xx nástupnických společnostech xxxx družstvech xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, x xxxxxxxxx, xx němž je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx a doby xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx den xxxxxxxxx,

x) xxxxx, jež xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxx xxx ně navrhována,

f) xxx, xx kterého xxxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx rozdělení xxxxxxxxx, xxxxx x zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx více xxxxxxxxxxxx xxxx nových xxxxxxxxxxx xxxx družstev xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx rady, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx komise, xxxxx xx zřizuje, a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx projekt xxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, komu xx tato výhoda xxxxxxxxxxx x xxx x xx jakých xxxxxxxx ji poskytuje,

h) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nástupnických xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx při odštěpení,

i) xxxxxx, jaký majetek x jaké dluhy xxxxxxxxxx na nástupnickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozdělované xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx odštěpení; xxx xxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx xx poslední xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx jmění x xxxxxxxxx inventarizace, jestliže xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx a práva xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx rozdělení označí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx3),

x) xxx rozdělení sloučením xxxxx zakladatelského právního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx družstva, xx-xx x xxx x xxxxxxxx rozdělení xxxxx; xxxxxxxx nejsou v xxxxxxxx xxxxxxxxx sloučením xxxxxxxx žádné změny xxxxxxxxxxxxxxx právního xxxxxxx, xx se xx xx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nových xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx družstev,

2. xxxxx x bydliště xxxx xxxxx xxxx názvy, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx statutárního xxxxxx nástupnické xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxx se zřizují, x dozorčí rady xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přechází xxxxxx xxxxxxxxx zanikající xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx4), x

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozdělované xxxxxxxxxxx xxxx družstva.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx buď xxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx společnostech nebo xxxxxxxxxx xxxx stejný, xxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (rovnoměrný výměnný xxxxx), nebo xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx nástupnických xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx různě (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poměr); xxxxxxxxxx §248 a 249 xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Výměnný xxxxx xxxx xxx vhodný x xxxxxxxxxx. Není-li xxxxxxx xxxxx přiměřený xxxxxx hodnotě podílu xxxxxxxxxx nebo člena xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §70 xxxx. 3 xx použije xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx v xxxxxxxx odštěpení k xxxx, že snížení xxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx družstvu xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx reálnou xxxxxxxx xxxxxx xxxx podílů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx nástupnickém xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx družstvech, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, ledaže xx tohoto xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx rozdělení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx družstev xxxxx xxxxxx zákona.

§251

Schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx zápisu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx společníků zanikající xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx členů zanikajícího xxxx xxxxxxxxxxxxx družstva xx xxxxxxxxxxx smlouvě, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nástupnické xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx x výměně xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dosud xxxxxx společníky xxxx xxxxx nástupnické společnosti xxxx nástupnického xxxxxxxx.

§252

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným, akciová xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx družstev xxxx xxx zveřejněn xxxxx §33 nebo uveřejněn xxxxx §33a bez xxxxxxx údajů podle §250 xxxx. 1 xxxx. k) xxxx 2.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx chybějící xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx společností xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x členy xxxxxxx xxxx, kteří xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§290b). Xxxxxxxxxx §33 x 33a xx xxxxxxxxx.

Díl 3

Ocenění jmění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a akciové xxxxxxxxxxx

§253

(1) Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nechat xxxxxx xxxxx, xxx xx přejít xxxxx xxxxxxxx rozdělení na xxxxxxxxxx nástupnické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, x xx odděleně xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti.

(2) Xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx společností xxxxx xxxxxxxxxxx společnost xxxxxx posudkem xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx část xxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nástupnické xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je zanikající xxxx rozdělovaná xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx pouze xx jmění, xxx xx podle xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx společnost xxxx xx nástupnické xxxxxxxxxxx, které budou xxxxxxxx základní kapitál xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx společnosti, x to odděleně xxx xxxxxxxxxx nástupnické xxxxxxxxxxx.

§254

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ocenit posudkem xxxxxx pro ocenění xxxxx části xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx zpracování xxxxxxxx řádné, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozdělovanou xxxxxxxxxxx xxxx vyhotovením xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§255

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jmění xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ostatním zúčastněným xxxxxxxxxxxx.

§256

(1) Posudek znalce xxxx xxxxxxxxx alespoň

a) xxxxx té xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx společnosti, jež xx xxxxxx na xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx společnosti, xxx xx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nových xxxxxxxxxxx i xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx alespoň součtu xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxx omezeným, xxx se váží x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxx zanikající xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx společnosti, a

e) xxx xxxxxxxxx sloučením x xxxx x xxx, xxx tato xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §253 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxxxx §75 odst. 2 xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§256a

Jestliže xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozdělované xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x rozdělení xxxxx §24 odst. 1 x údaj x xxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx oceněno posudkem xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx rejstříku, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx posudek xxxxxx.

§256x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 355/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xxx 4

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x ochraně věřitelů x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

§257

(1) Xxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x nástupnických xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, jež přešly x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti nebo xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx odštěpení, xxxxxxxx x nerozdílně x ostatními xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx až xx xxxxxx ocenění xxxxx, xxx na xx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxx xxxxxx xxx ocenění xxxxx. Xxxxxxxxxx §75 xxxx. 2 xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x ocenění xxxxx, jež xx xxxxxx xx nástupnickou xxxxxxxxxx nebo družstvo, xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx vykázaná x xxxxxxxxxx xxxxxxx oproti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§258

Xxxxxxxxxxx společnost nebo xxxxxxxxxxx družstvo ručí xx xxxxx, jež xxxxxx x důsledku xxxxxxxxx xx nástupnickou xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx společností nebo xxxxxxxx, do xxxx xxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§259

Xxxxxxxxxx §3540 xxxxxx xxxxxxxxxxxx §257 x 258 xxxxxxx.

§260

§260 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2011 Sb.

§261

(1) Xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zřejmé, xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx společnost nebo xxxxxxxx, stávají xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx spoluvlastníky xxxxxx xxxxxxx, x těchto xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx xx nástupnické xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vypořádají

a) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx vyplývajících x posudku xxxxxx xxx xxxxxxx jmění, xxxx-xx oceněna příslušná xxxx xxxxx zanikající xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §253,

x) v xxxxxx xxxxxx, x xxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxx nástupnické xxxxxxxxxxx xxxx družstva xxxxxxxx x zahajovací xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vykázanou x xxxxxxx xxxxxx závěrce, x xxxxxxx xxxxxxxx x §257 xxxx. 2, xxxx

x) x xxxxxx jejich vlastních xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x ostatních xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx z projektu xxxxxxxxx xxxxxx, zda xxxxxx majetek nebo xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx z nástupnických xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx, že tento xxxxxxx xxxx xxxx xx majetkem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx družstva.

§262

(1) Xxxxx, jehož xxxxxx zájmy xxxx xxxxxxxxxx dotčeny, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx zúčastněné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx informace x xxx, xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx přecházejí na xxxxxxxxxx nástupnické xxxxxxxxxxx xxxx družstva.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 neobdrží xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx toto xxxxx x xxxxx.

§263

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx společností xxxx družstev přešla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx plnit xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx úvahy.

§264

Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xx kterou x xxxxxxxxxxxxx společností nebo xxxxxxxx přešel xxxx xxxxxxx nebo rozdělené xxxxxxxxxxx nebo družstva, xxxx xxxxxxxxx splnění xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx družstev.

Xxx 5

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x základním x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx x xxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxx

§265

(1) Při xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx společností nesmí xxx součet xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx akcií xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx společnosti v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšší xxx částka xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx znalce xxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx sloučením xxxxx xxx částka xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu dané xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx připadající xx xxxxxxxxxx zanikající xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxx xx části xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zjištěná x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx jmění, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nástupnickou xxxxxxxxxx.

§266

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx kapitál xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vykázaný x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx den rozdělení xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, bude-li x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §266a odst. 2, a to xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx vzniklému rozdílu xxxx vlastním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx společníci xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxxx, a to xxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx rovnal xxxxxxx základnímu xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx předcházet xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozvaze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx základní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxx xxxx alespoň x xxxx částku xxxxxx xxxxxxx kapitál xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x jejím xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx.

§266x

(1) Xxxx součást xxxxxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx i xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo ho xxxxxx x vlastních xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx rozdělovaná xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx na xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti ustanovení §91 nebo §110 x 126 obdobně. Xx-xx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v §266 odst. 2, xxxxx vyplatit xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Má-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnout o xxxxxxx základního kapitálu x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §90 nebo §109 a 125 xxxxxxx.

(4) Má-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zvýšení a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xx souběžné xxxxxxx x xxxxxxx základního xxxxxxxx rozdělované společnosti xxxxxxxxxx §91a xxxx. 2 nebo §111 xxxx. 2 obdobně.

§266a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2011 Sb. x účinností xx 1.1.2012

HLAVA II

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§267

(1) Projekt xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx bude xxx xxxxxxxxx zanikající nebo xxxxxxxxxxx společnosti x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx x té xxxxx nástupnické xxxxxxxxxxx, xxxx-xx mít xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx vklady, a xxxx o stavu xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx společníci vkladovou xxxxxxxxx.

(2) Nemá-li v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo v xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxx xx známa x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx rozdělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§268

Jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx uvedené x §33 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxx xxxx uveřejněny xxxxx §33a xxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxx, x xxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§269

(1) Společníkovi xxxx xxx xxxxxxx 2 xxxxx přede xxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx rozdělení,

b) účetní xxxxxxx xxxxx zúčastněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx poslední 3 xxxxxx období, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx trvá, xxxxxxxxx xxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x vyžadují-li xx, xxxx xxxxxx auditora x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx-xx xx, xxxx zprávy xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) mezitímní xxxxxx xxxxxxx x zpráva xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx pololetní xxxxxx podle xxxxxx x podnikání na xxxxxxxxxxx xxxx, pokud xx vyžadují, x

x) xxxxxxxx zpráva o xxxxxxxxx, pokud se xxxxxxxx.

(2) Pokud společník xxxxxxxxx x xxx, xx zúčastněná společnost xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx využívat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, mohou mu xxx kopie xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 zasílány elektronicky. Xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx plyne tato xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Ustanovení xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxx nejméně 2 xxxxx přede xxxx, v xxxx xx xxxxxxxxx schválit xxxxxxxxx, na xxxxxxxxxxx xxxxxxx x internetová xxxxxxx umožňuje xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx a xxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx §33b xx xx xxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx použije obdobně.

(4) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 24 hodin, doručí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx 2 xxx xxxx xxx, xxx xx společník xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§270

(1) Xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx rozdělení a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozdělení xx xxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx. X takovém xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jen x zúčastněné společnosti, xxxxx společník o xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §113 odst. 3 x §114116 xx na xxxxxx xxx rozdělení x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Není-li žádosti xxxxxxxxxx podle odstavce 1 vyhověno, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zápisu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Zúčastněná xxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx společníka, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§271

(1) Xxxxxxx-xx společník xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhotovením xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx rozštěpení xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vkladovou xxxxxxxxx x x xxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vkladovou xxxxxxxxx v rozdělované xxxxxxxxxxx, xxxxxx projekt xxxxxxxxx určí, xx xx být xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Jestliže xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx společníka xxxx xxxxx xxxxxx, musí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx naloženo x částkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxx xxx jeho xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zaniká-li xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnost, a xxxxxx snížení xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx podle xxxxxxxx rozdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x dobu xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx podle xxxxxxxx 3 nesmí být xxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx a xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(5) Pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, lze uzavřít xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4.

§271a

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx rozdělení sloučením xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xx xx tímto xxxxxxx přešly. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zápisem xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx dluh xxxxxxx, xxxx xxxx požadovat xx xxxxxxx, které xxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx sloučením xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zúčastněné xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x tím xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xx xxxxxxxxx zanikající xxxxxxxxxxx práva xx xxxxxx, ručí jen xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx rozdělení sloučením xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejímž byl xxxxxxxxxxx.

XXXXX III

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ X XXXXXXXXX KOMANDITNÍ XXXXXXXXXXX

§272

Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx jiného, xxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxx xxxxxx rozdělení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§273

Výměnný xxxxx x xxxxxxxx rozdělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obsahuje

a) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mít xxxxxx postavení komanditistů x xxxxx budou xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) x každého xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§274

(1) Jestliže xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xx tomto xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx za xxxxx xxxxx zúčastněných společností xxxxxxxx ke dni xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neomezeně x společně x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx komplementáři xxxxxxxxxx společnosti, x xxxxx dluh xx xxxxx, i xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx tento xxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxx, za xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zápisem xxxx xx obchodního xxxxxxxxx. Xxxxx ručitele xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx dotčena.

(2) Xx xxxxxx komplementářů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx §271a xxxxxxx xxxxxxx.

§275

Xxxxxxxx xxx společník xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xx xxxxx zápisu má x xxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxxx komanditisty, xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx komplementářem, xxxxxxxx xx dni zápisu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x komplementáři x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxx 5 let xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxx; xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx rozdělení xx obchodního xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxx xxxx splacen jeho xxxxx do základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společností x družstev. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX SPOLEČNOSTI X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX PRÁVNÍCH XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX ROZDĚLOVANÉ X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§276

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxxx společnosti právní xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx právní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jedna xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§277

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxxx společnosti xxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx právní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx společností xxxx xxx právní xxxxx komanditní xxxxxxxxxxx.

§277x

(1) Jestliže xxx xxxxxxxxx sloučením xxxx xxxxxxxxxxx společnost xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx k ní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx společenské smlouvy xxxxx xxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxxxxx zákonem, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx, xxx xx xxxxx společnosti, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozdělení xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxx xxxxx.

§277x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

§278

Jestliže xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bude xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx společnosti, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §274.

§279

Xxx-xx společník zúčastněné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komplementáře xxxx xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x nástupnické xxxxxxxxxxx xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení §275.

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx rozdělení xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

§280

(1) Xxxxxxx rozdělení xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx stanovení výměnného xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx o

a) výši xxxxxx, xxxxxxx splnění xxxxxxxx povinnostií a xxxx podílu každého xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zápisem xxxxxxxxx do obchodního xxxxxxxxx,

x) xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozdělované xxxxxxxxxxx xxxxxxx výměně xxxx xx jeho xxxxx xxxxxx, je-li xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx projektu xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx, zda xx xxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx sloučením nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x

x) xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx rejstříku.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §250 xxxx. b), x) x f) x xxxxxxxx 1. Xx platí x x případě, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx společníka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x nástupnické xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Může-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vlastnit xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx podle odstavce 1 xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx společník vlastní x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozdělení xxxx xx xxxxxxxx x nástupnické xxxxxxxxxxx xx rozdělení.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx mají-li xxx vydány nástupnickou xxxxxxxxxxx xx rozdělení, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx vydán xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx list. Xx-xx xxxxx x souvislosti x rozdělením k xxxxxx xxxxxxxxx listů, xxxx jen x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx se v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§280a

Výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx společností xxxxx překročit 10 % ze součtu xxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jmění zanikající xxxx rozdělované xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx základních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx se xxxxxxx nových xxxxxxxxxxx.

§280x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2011 Xx. x účinností od 1.1.2012

Díl 2

Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti při xxxxxxxxx

§281

Xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx dojít

a) xx účelem výměny xxxxxx xxxxxxxxx nových xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx na zanikající xxxxxxxxxxx, při xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nástupnické xxxxxxxxxxx výměnou za xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx společnosti, xxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx vlastnil xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxx x osobách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx a družstev, x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ustanovení §89 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nástupnické společnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c).

§282

Zvýšení základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx rozdělení xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx základní xxxxxxx nástupnické společnosti x x vlastních xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xx ustanovení xxxxxx, který upravuje xxxxxx xxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x družstev, x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nových podílů x xxxxxxxxx xxxxxx x výjimkou ustanovení x xxxxxx pozvánky xx xxxxxx hromadu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xx xxxxxxxxxx rejstříku.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zvyšuje, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vlastního xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) částku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zdrojů a

c) xxxxxx, x jakou xx zvyšuje xxxx xxxxxx xxxxxxx dosavadního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxx, xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx výší vkladu xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx.

§283

Xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx společnosti

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx i xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dosavadních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx kapitál xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, použijí xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx, x snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením omezeným, xxx xxxx xxxxxxx xx snížení výše xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx na valnou xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu; ustanovení §35 xx 39 xxx xxxxxx dotčena.

(3) Xxxxxxxx valné hromady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxx i

a) částku, x xxxxxx se xxxxxxx základní xxxxxxx,

x) xxxx, jak xx xxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxx o xxx, xxx částka, x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti, nebo xxxx x xxx, xxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx základního kapitálu x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společníkům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, obsahuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, v xxx xx být tato xxxxxx xxxxxxxxx společníkům.

(5) Xxxxxx snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxxxxxxxxx společností xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx část xxxxxx.

§283x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx základního kapitálu xxxxxxxxxxx společnosti

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvýšen xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §281, tak xxxxx §282.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §281 xxxx 282 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §283. Xxx tomto xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x pod xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, zvyšuje-li xx xxxxxxxx tak, aby x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx částky xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxx poměry xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§283x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2011 Xx. x účinností od 1.1.2012

Xxx 3

Znalec pro xxxxxxxxx

§284

(1) Xxxxxxxx x xx xxxxxx některý xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jmenování xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx valné hromadě xx xxxxxxxxx nebo xxxxxx společníkovi ke xxxxxxxxx xxxx valnou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx rozdělení; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x zúčastněné xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx požádal; xxxxxxxxxx §113 odst. 3 x §114 xx 116 se xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x rozdělení xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx rozdělení xx xxxx, xxx xxxx projekt xxxxxxxxx xxxxxxxxxx znalcem pro xxxxxxxxx, xxxxxx s xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Není-li xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 vyhověno x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxx vyhověla xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx 4

Informace x xxxxxxxxx

§285

(1) Nejméně 2 xxxxx přede dnem xxxxxx valné xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx schváleno rozdělení, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx společností x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx zúčastněná xxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx xx xxxx xxxx trvá, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, měla-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx-xx xx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx všech zúčastněných xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx rozvaha xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxx rozdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx projektu xxxx, x xxxxxxxx-xx xx, xxxx xxxxxx auditora x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx závěrka x zpráva xxxxxxxx x jejím xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, pokud se xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx,

x) společná xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Každá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 zašle společníkům xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxx xx seznámit x sídle xxxxxxxxxxx x posudkem xxxxxx xxx xxxxxxx jmění.

(3) Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx schváleno xxxxxxxxxx xxxx valnou xxxxxxx, xxxxx společnost xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x upozornění xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§285x

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x tím, xx zúčastněná xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx kopie listin xxxxxxxxx v §285 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx elektronicky. Xxxxxxx xxx dát xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx plyne tato xxxx společníka.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x §285 se xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxxx xx internetové xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §285 xxxx. 1 a 2 xx xxxx xxxxxxx 2 xxxxx xxxxx xxxx, x xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx valná xxxxxxx xxxx má rozdělení xxxxxxxx společník xxxx xxxxxx hromadu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §285 xxxx. 1 x 2. Xxxxxxxxxx §33b xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx zúčastněná xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx stejné xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx ocenění xxxxx xxxxxxx x §285 xxxx. 2, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §285 odst. 2.

(4) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx důvodu k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx internetovou stránku xx xxxx xxxxx xxx 24 xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §285 xxxx. 1 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx však 2 xxx před xxx, než xx xxxx xxxxx valná xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§285x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Díl 5

Schválení xxxxxxxx xxxxxxxxx

§286

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx rozdělení a

b) xxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozvahy xxxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxx rozdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozdělení, xxxxxxxxx mezitímní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nepoužije.

§287

Xxxxx dochází xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nástupnické xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx pozvánka na xxxxxx hromadu všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx i xxxx x xxx

x) xxx xxxxxxxxxx jakých xxxxxxxxxxxx společností je xxxxxxxx kapitál xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) zda jde x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti xxxx ze xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) zda xxxxxxx ke kombinovanému xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxx xx kombinaci xxxxxxx x snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§287x

(1) Jednatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx seznámí před xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx společníky se xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxx došlo x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx konání xxxxx hromady, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Správnost oznámení x změnách xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx potvrzena xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx společnost xxxxxxxxx auditu, xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti informuje x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tak, xxx xxxxx informovat xxx xxxxxxxxx valné xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx schváleno xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx jednatel povinen xxxxxxxxxx společníkům xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 písemně spolu x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx s xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§287x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§287x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozdělované xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hromadou, xxxxxxx xxxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společností, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 x v §33 xxxx 33a x x §285 xxxx 285a a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx zakladatelských xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxx hromada xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zúčastněné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, k xxxx došlo v xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx v §33 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx-xx zúčastněné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx uveřejněny xxxxx §33a xxxxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxx, x xxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx zápis xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §285 xxxx 285a.

(4) Pokud xxxxxxxx řádná nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx, xxxxx její xxxxxxx xxxxxx závěrka xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx společníky této xxxxxxxxxx společnosti před xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx valná xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zápisu xxxxxxxxx xx obchodního rejstříku. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 5 % základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, mají xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxxxx ode xxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx uveřejněny xxxxx §33a xxxxx xxxxx §33 odst. 1 písm. b).

(6) Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx společenské xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1, vyžaduje xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx společníka.

§288

Xxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným xxxx xxx rozdělení xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením omezeným xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jednatelích, xxxxxxxxxx členech xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx vkladové xxxxxxxxxx xxx založení xxxxxxxxxxx, byla-li xxxxxxx.

§288x

(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx projektu xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx rozštěpení xxxxxxx, x jaké xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx je tento xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x jaké výši. Xxx odštěpení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xx být xxxxxx vkladová xxxxxxxxx xxxxxxx x nástupnických xxxxxxxxxxx. V takovém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nástupnické společnosti xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx vkladové xxxxxxxxxx xxxxxx společníka.

(2) X prominutí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx rozdělení xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx odštěpení xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dojít, xxx xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupem xxxxx §283 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §266a odst. 2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx, že xxx xxxxxxx xxxxxxx rozdělení.

(3) Xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladová xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x rozdělení xxxxxxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx, o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 6

Xxxxxx xxxxxx

§289

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymění obchodní xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem; ustanovení §97 xx 99, 99b a 99c xx xxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX USTANOVENÍ X ROZDĚLENÍ XXXXXXX XXXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

§290

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx x výměnným xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx o xxx, xxxxx akcií a xxxx nebo jakých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx zanikající xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx cenný xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo imobilizovaný xxxxx papír, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxx obsahují xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx předložení xxxxx xxxxxxxx zanikající společností xxxx cenný papír x výměně, xxxxx xx vyměňují, xxxxx xxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx důvodu, xx-xx tato skutečnost xxxxx v době xxxxxxxxxx projektu xxxx,

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx o xxx, kolik xxxxx xxxx xxxx jakých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x jedné xxxxx xxxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx údaje o xxxxxx přijetí x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx akcie budou xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx obsahují xxxxxxx způsob a xxxx xxx převzetí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx, anebo údaj x xxx, xx xxxxx nástupnické společnosti xxxxxxx buď xxxx xxxx xxxxxxxx akcionářům xxxxxxxxxxx společnosti přidělovány x xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx, xxx budou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nástupnické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx x xxxxx rozštěpení sloučením xxxx odštěpení xx xxxxx dosavadních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx x xxx, xx xx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx jmenovitá xxxxxxx xxxxx se xxxx jejich xxxx xxxx forma, xxx xxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx jako xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx imobilizované xxxxx papíry či xxxxxxxx, xxxxxx pravidel xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x vyznačení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx společnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných papírů, xxxxx nejsou akciemi xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxx pro ně xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx xxxxx odprodat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §308, xxxxxxx xxxx x lhůtě x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx smlouvy xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49a xx 49d, x

x) xxxxx x xxx, xxxxx míst x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx volenými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx společnosti, x xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx až xx xxxxxx rozdělení do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx zápisu xxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx vlastní nástupnické xxxxxxxxxxx všechny xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §250 písm. x), x) x x) a xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx c) x x). Xx xxxxx x x xxxxxxx, xx nedochází k xxxxxx podílu xxxxxxx xxxxxxxxx zanikající xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx společnosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx společnosti xxxxx xxxxx účastnický xxxxx papír xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, uvede xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx případě xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§290x

(1) Xxxx-xx splacen xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx projektu xxxxxxxxxx x x projektu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx splatit nesplacenou xxxx emisního kursu xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, do xxxx xxxxxxxxxxx společnosti xxxx společností xx xxxxxxxx povinen xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x jaké výši. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kursu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ledaže xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx společností.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx část xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxx, jen xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §296 x 110 nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §266a xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx emisního xxxxx xxxxxxxxxx zanikající xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx, xx tak xxxxxxx xxxxxxx rozdělení, xxx xx zápisu xxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitelů xxxxx tohoto zákona.

(4) Xx-xx být akcionáři xxxxxxxxx xxxxxxxxx splatit xxxxxxxxxxx část xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, o xxxxxx výkonu hlasovacích xxxx x xxxxxxx, xx xx akcionář x xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx-xx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§290x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§290x

(1) Xxx rozdělení xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx radě xxxxxxxxxxx společnosti, která xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx společnosti.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxx xxxxx xxxxx

§291

Xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §106 x 107 xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§292

Xxxxxxxx xxxx poskytnout x xxxxx xxxxx; x xxxxxxx případě xx ustanovení §106 xxxxxxxxx.

§293

Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozdělované společnosti.

§294

§294 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 355/2011 Sb.

§295

Jestliže dochází x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx určení xxxxxxxxx poměru akcií xxxxxxxxxx §102 xx 104 xxxxxxx.

Díl 3

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

§296

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx sloučením, xxxxxxx xx pro xxxxxx xxxxx rozdělení sloučením xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §108 xx 111 xxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx

§297

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx každou xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxx xxxxxxxxx") xxxx znalec pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx společností; xxxxxxxxxx §113 xx 117 xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 5

Informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx

§298

Xxxxxxxx xxxxx §33 odst. 1 xxxx. b) nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §33a xxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jejich xxxxx podle §299 xxxx 299a,

x) xxxxxxxxxx xxx akcionáře xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §308 xxxx 49a, xxxxxxxxx

x) xxxx-xx xx xxxxx xxxxx hromada xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx podle §306a xxxx. 5.

§299

(1) V xxxxx xxxxx xx zúčastněných xxxxxxxxxxx xxxx být x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) projekt xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 účetní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx trvá, xxxxxxxxx xxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, měla-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x vyžadují-li xx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx rozhodný xxx xxxxxxxxx předchází xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x vyžadují-li se, xxxx zprávy xxxxxxxx x jejich xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x jejím ověření xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zpráva x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx,

x) znalecká xxxxxx x rozdělení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, není-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx akcionáři, který x xx požádá, xxx zbytečného odkladu xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx x), xxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx zúčastněná xxxxxxxxxx bude x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx využívat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx elektronicky. Xxxxxxx lze xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx plyne xxxx xxxx akcionáře.

§299a

(1) Zúčastněná společnost xxxx povinna zpřístupnit xxxxxxxxx uvedené x §299 odst. 1 xx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx alespoň 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx hromady, xxx xx rozhodnout x xxxxxxxxx rozdělení, až xx doby 1 xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ustanovení §33b xx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §299 xxxx. 2 x 3 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx dobu uvedenou x odstavci 1 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §299 xxxx. 1.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx stránku xx xxxx xxxxx xxx 24 xxxxx, xx xxxxxxxxxx společnost povinna xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §299 s xxx, xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 24 hodin.

§299a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Díl 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxx hromady

§300

(1) X pozvánce xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx o xxxxxxx valné xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx upozorněni na xxx práva xxxxx §299 nebo 299a x pozvánka xxxx xxxxxxxx xxxx obsahovat x vybrané xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx valné xxxxxxx, xxxxx má schvalovat xxxxxxxxxx sloučením xxxx xxxxxxxxx, xx uvedou x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na akcie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxx x tom, xx xxxxx dosavadních xxxxxxxxx nástupnické nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx že xx xxxxx, xx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxx hodnota x xxxxxxxx celkové xxxxxx, x xxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx akcionářů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, anebo xx xx změní jejich xxxx xxxx xxxxx xxxx dojde k xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx společnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx konání x údaj x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx zúčastněných xxxxxxxxxxx xx základní kapitál xxxxxxxx nebo snižován, xxx xxx x xxxxxxx základního xxxxxxxx x xxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxx společnosti xxxx xx xxxxx zanikající xxxxxxxxxxx, xxx dochází xx kombinovanému zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx kombinaci xxxxxxx x snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§301

(1) Xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §299 xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Představenstvo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx akcionářům xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Představenstvo xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx xxxx hlasováním o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, a xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, k xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx jmění xxxx xxx potvrzena xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ocenění xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx zúčastněné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 představenstva ostatních xxxxxxxxxxxx společností xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx valné xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxxxx, xxxxx x tím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx akcionáři xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx hromady

§302

Usnesení xxxxx xxxxxxx zanikající xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) projektu xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rozvah xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§303

Usnesení valné xxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx projektu xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx rozvahy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx den xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxx představenstva x xxxxxx nových xxxxx xxxx x možnosti xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx to xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozdělované xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; ustanovení §102 x 103 xx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nástupnické xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozdělované společnosti xxxxxxx xxxxxxx.

§304

Bude-li xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nástupnické xxxxxxxxxxx xxxxx §296 x 109, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx rozdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx též

a) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zdrojů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z poslední xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx závěrky xxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu v xxxx xxxxxx závěrce.

§304x

Xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nástupnické xxxxxxxxxxx podle §296 x 109, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloučením xxxxxxxxx xxx určení xxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx nástupnické společnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§305

Xxxx-xx xx snižovat xxxxxxxx xxxxxxx nástupnické xxxxxxxxxxx xxxxx §296 x 110, xxxx xxxxxxxx valné hromady xxxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxx rozdělení sloučením xxxxxxxxx též

a) částku, x xxx se xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, o niž xx xxxxxxx dosavadní xxxxxxxx kapitál nástupnické xxxxxxxxxxx, a

c) xxxx x tom, xxx xxxxxx, o xxx xx xxxxxxx základní xxxxxxx nástupnické xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxx doby xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx o xxx, xxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx.

§306

Xxxx-xx xxx akcie xxxxxxxxxxx společnosti po xxxxxx rozdělení do xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx regulovaném trhu, xxxx xxxxxxxx valných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahovat xxxxxxx x xxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu; xx neplatí, jsou-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx přijaty k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx regulovaném trhu.

§306a

(1) Xxxx-xx nástupnické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx hlasovat x projektu xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx valnou hromadou, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 x x §33 xxxx 33a x x §299 xxxx 299a x xxxxxxxxx xx změně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx každé xxxxxxxxxx společnosti představenstva xxxxxxxxx zúčastněných společností xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx týkajícími xx xxxxx, x xxxx xxxxx x období xx vyhotovení xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x změnách xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx společnost xxxxxxxxx auditu, xxxx xxxxxxx, xxxxx prováděl xxxxxxx jmění.

(3) Xxxxx xxxxxxx v §33 xxxx. 1 písm. x), budou-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxxxxx podle §33 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §33a xxxxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxx, x xxxx xx být xxxxx xxxxx xx zápis xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx platí x pro plnění xxxxxxxxxx xxxxx §299 xxxx 299a.

(4) Xxxxx xxxxxxxx řádná xxxx xxxxxxxxx xxxxxx závěrka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx mezitímní účetní xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx, anebo její xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zápisem xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx hromada xxxx xxxxxx akcionář xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx nástupnické xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 5 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx požadovat xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx rozdělení xx 1 xxxxxx xxx xxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §33 nebo xxxxxxxxxx podle §33a xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x).

(6) Xxxxxxxx xx xxxxx ke xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx x rozdělení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx společníka.

Xxx 7

Výměna akcií

§307

Nástupnická xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx; xxxxxxxxxx §134 xx 143 se xxxxxxx xxxxxxx.

Díl 8

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§308

(1) Jestliže xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x operací xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxx projekt xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx

x) byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx valné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) se xxxxxxxxxx xxxxx hromady x

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vzniká, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx společnost, xxxx

x) xx x důsledku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx společností xxx, že dojde x výměně xxxxx xx akcie jiného xxxxx, xx xxxxx xxxx spojených s xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, nebo x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx převoditelnost není xxxxxxx, za xxxxx x omezenou xxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx nástupnické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byly vyměněny xx xxxxx, s xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxx schválení rozdělení.

§309

Xxx odkup akcií xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §146151a obdobně.

Xxx 9

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zakládání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xx vznikem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§310

Xx-xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoven rovnoměrný xxxxxxx xxxxx, nevyžaduje xx

x) zpráva x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxx xxxxxxxxx zpráva xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.

§311

§311 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 355/2011 Sb.

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X ROZDĚLENÍ SPOLEČNOSTI X XXXXXXX OMEZENÝM X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX NEBO XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§312

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx omezeným xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx formu

a) xxxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx,

x) xxxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxx více xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x ručením omezeným x jedna nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx akciové xxxxxxxxxxx.

§313

Xxx xxxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx společnosti, xxxx

x) xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx mít právní xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx více xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx právní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§314

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xx rozdělení xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx formy, než xxxxx má xxxxxxxxxx xxxx rozdělovaná společnost, xxxxx že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx současně xxxx právní xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxx určitého druhu, xxxxx, xxxxxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxxx společník xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxx omezeným xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx rozštěpení xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx a zda xxxxx xxxxx vydány xxxx xxxxx papír x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx anebo xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxx x xxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxx nebo vkladů x výše xxxxxx xxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výměnou xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xx svým akciím xxx odštěpení a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx společností xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx společností xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nabývá-li nástupnická xxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx rozdělení i xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx právo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §318 x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx zaknihovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx listy s xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Ustanovení §380 x 381 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx v projektu xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x pro výměnu xxxxx xx podíly xx xxxxxxxxxx §289 x 307 xxxxxxx xxxxxxx.

§315

(1) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xx rozdělení zúčastní xxxx vznikne nástupnická xxxxxxxxxx jiné xxxxxx xxxxx, než xxxxx xx zanikající xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx změně xxxxxx formy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx rozdělení xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx společníky všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podíly xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx formu, souhlas xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx společností xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx případě xx vyžaduje souhlas xxxxxxx xxxxx hromady xxxx jediného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§316

(1) Jestliže x xxxxxxxxxx xxxx nástupnické xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dosud xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx akcií xxxxxxxxxx xxxxxxx společnosti, xxxxx xxxx xxxxxx formu xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, vyžaduje xx xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx při rozdělení xxxxxxxxx všechny akcie xxxxxxxxxx xxxx rozdělované xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ohledu xx jejich xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx jediného xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx společností xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx společnost xxxx xxx zakladatelské xxxxxx xxxxxxx xxxx svou xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§317

(1) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx společnost xxxx xxxx xxxxxx formu, xxxxxxxx xxxxxxx rozdělení x

x) xxxxxxxxxxxx smlouvu xxxx zakladatelskou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx omezeným xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx x

x) jména x xxxxxxxx xxxx, xxxxx mají xxx xxxxx statutárního xxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §252 xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx mění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x podíly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nástupnické xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §252, 290a a 310 xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx splácení xxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx výměnný xxxxx xxxxxxx obdobně.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx, xxxxxxxx se x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nástupnické xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §252 x 288 xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§318

(1) Xxxxxxxx zanikající xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx nástupnická xxxxxxxxxx, xxxxxx společníkem xx xx xxxx xxxxx projektu rozštěpení xx zápisu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku, xx xxxx xx xxx xxxxxx formu xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx, xxxx akcionář xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx nabýt xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x takovým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nesouhlasil, má xxxxx xx zúčastněné xxxxxxx společnosti xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx konání xxxxx xxxxxxx, jež xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Akcionář xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx akcií, xxxxxxx xxxxxxxx proti schválení xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx §160163, §164 odst. 2 a 3, §165 xxxx. 1 x §165a xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx společnost x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §163 odst. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx hodnotě xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Povinnost zaplatit xxxxxx odměnu a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx přechází xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§318x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxx společnost, xxxxxx společníkem xx xx stát xxxxx xxxxxxxx odštěpení xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku, xx xxxx xx xxx xxxxxx formu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx hromady, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx schválení xxxxxxxxx.

(2) Ustanovení §160 x 163, §164 xxxx. 2 a 3, §165 xxxx. 1, §165a x §318 xxxx. 4 xx xx oznámení xxxxx odstavce 1 x xxxx důsledky xxxxxxx xxxxxxx.

§319

Xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx uplynutí xxxx 30 xxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozdělované xxxxxxx xxxxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxx, xxx by xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx společnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

HLAVA VIII

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X ROZDĚLENÍ XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§320

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx při xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx účasti v xxxxxxxxxxxx družstvu x xxxxx nástupnických xxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§320a

(1) Není-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx projektu xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx rozštěpení xxxxxxx, v jakém xxxxxxxxxxxx družstvu xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx člen xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ledaže xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, že xx být vkladová xxxxxxxxx plněna xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X prominutí vkladové xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxx-xx xx xxxxxxx vkladové povinnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§320b

(1) Vkladová xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx rozdělení xxxxx, xx členský xxxxx xx v důsledku xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Snižuje-li xx členský vklad, xxxxxxxx xxx xxxxxxx, x částka xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vrácena členovi, xxxxxxxx xxxxxxx rozdělení x dobu x xxxxxxx částky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx být xxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx x xxxxx, xxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx uzavřít xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3. X takovém xxxxxxx xxxx xxxxxxx rozdělení xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§321

(1) Projekt xxxxxxxxx xxxxxxxxx za každé xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx rozdělení, x to před xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozdělení xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx některá xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §113116 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Znalecká zpráva x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx se xx znalecká xxxxxx xxxxxxxxxx.

§322

Xxxxxxxx podle §33 xxxx. 1 písm. x) nebo xxxxx §33a xxxx xxxx xxxxxxxxx alespoň upozornění xxx členy xx xxxxxx xxxxx podle §323 nebo 323a.

§323

(1) X sídle xxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx pro xxxxx alespoň 1 xxxxx před xxxxxxxxxx xxxx konání členské xxxxxx, jež má xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx závěrky xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 účetní xxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx tuto xxxx xxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxx předchůdce, xxxx-xx xxxxxxxxxx družstvo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx-xx xx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx nástupnického xxxxxxxx xxxx družstev, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozdělení, x xxxxxxxx-xx xx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) mezitímní xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx auditora x xxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxx zpráva podle xxxxxx x xxxxxxxxx xx kapitálovém trhu, xxxxx xx vyžadují,

e) xxxxxxxx zpráva x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx zúčastněných xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zpráva x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zúčastněných xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx každému xxxxxxx, který x xx požádá, xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx x tím, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxx elektronické prostředky, xxxxx xx xxx xxxxx listin uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx elektronicky. V xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odstavce 2. Souhlas xxx xxx xxxxxxxxxx způsobem, x xxxxx xxxxx xxxx vůle xxxxx.

§323x

(1) Zúčastněné družstvo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §323 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx, xxxxx xx uveřejní xx xxxx alespoň 1 xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx rozhodnout x xxxxxxxxx rozdělení, xx xx xxxx 1 xxxxxx po jejím xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ustanovení §33b xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §323 xxxx. 2 x 3 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stránka xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 stažení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x §323 xxxx. 1.

(3) Xxxxx-xx z xxxxxxxxxxx důvodu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 24 hodin, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §323 x xxx, že xxxx pro xxxxxx xxxxxx běží xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené xxxx.

§323x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§324

X xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxx x xxxxxxx členské xxxxxx, xxxxx má schvalovat xxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx upozorněni xx xxx práva xxxxx §323 xxxx 323a x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxx x vybrané xxxxx x účetní xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§325

(1) Na xxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxx přístupné x xxxxxxxxxx listiny xxxxxxx x §323 xxxx. 1, xxxxx xx vyžadují.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xx začátku členské xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rozdělení.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx hlasováním x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx znaleckou xxxxxxx o rozdělení, xxxxx xx xxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxxx změnami xxxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxxx v xxxxxx xx vyhotovení xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx zúčastněných xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx auditorem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informuje x xxxxxxx jmění xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zúčastněných xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx členské xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, pokud s xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx členové všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§326

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x schválení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) projektu xxxxxxxxx x

x) konečné účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx družstev, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx předchází vyhotovení xxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§327

Usnesení členské schůze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx rozdělení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx schválení

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx rozdělení předchází xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx družstva.

§328

Xxxxx poslední xxxxx xxxx mimořádná xxxxxx xxxxxxx jakéhokoliv zúčastněného xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx závěrka xxxxxx schválena xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zúčastněného xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, schvaluje ji xxxxxxx xxxxxx nástupnického xxxxxxxx xx zápisu xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§329

§329 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2011 Sb.

Díl 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx bytového xxxxxxxx x sociálního xxxxxxxx

§330

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx družstva musí xxx zanikající, rozdělované x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx družstvy.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx družstva xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx i všechna xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§331

§331 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 355/2011 Sb.

§332

(1) Při xxxxxxxxx xxxxxxxx družstva xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x x každém x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx nebo xx xxxxx xx zápisu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, majetkovou účast xx výši, x xxxx xxxx zdrojem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pořízení staveb x družstevními byty x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a x nimi xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x družstevních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx, xxxxxxx nájemcem xxxx xx.

(2) Xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x nimi xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx vlastnictví xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx vlastnictví xxxx xxxxxxxxxxxxx bytového xxxxxxxx xxxx zůstávají xx vlastnictví rozdělovaného xxxxxxxx družstva, xxxxx xx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostory.

§333

(1) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx bytového xxxxxxxx xx stává xxxxxx každého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx stalo xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx nachází xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx člen nájemcem.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx družstvo xxxxxxxxxx xxxxxxx nemovitosti, xx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx byt nebo xxxxxxxxxx nebytový xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx člen xxxxxxx i členem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx družstva.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxxx xxx xxxx družstevní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§334

Ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx s §332 xxxx §333, jsou xxx xxxxxxxx účinků x xx zápisu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§335

Xxxx-xx z xxxxxxxx xxxxxxxxx zřejmé, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jimi zastavěné x x nimi xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx byty x xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostory, xxxxx jsou samostatnými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona, přešly x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozdělovaného xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bytových xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxxxxxxx bytového xxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §334, platí, xx

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx nebytovými prostory x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a s xxxx xxxxxxx související xxxx xxxxxxxxxx xxxx x družstevní xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx předměty xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x nástupnických xxxxxxxx družstev; xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx rozdělovaného xxxx zaniklého xxxxxxxx xxxxxxxx, kteří jsou xxxxxxx družstevních xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebytových xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx všech nástupnických xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx členy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx družstva, x

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx rozdělovaného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx bytovém xxxxxxxx xx xxxx xxxxx §332 xxxx. 1.

§336

Xxxxxxxxxx §248 x §249 xxxx. 3 xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nepoužijí.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X PŘESHRANIČNÍM XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§336x

Xxx xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx poměry xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx

x) rozdělení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx družstva, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než České xxxxxxxxx.

§336x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

§336x

(1) Přeshraničního xxxxxxxxx xx xxxxx účastnit xxxxx právnické xxxxx xxxxxxxx právních xxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob.

(2) Jestliže xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx formu, kterou xxxx žádná z xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přeshraničního xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 tím xxxx xxxxxxx.

§336x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xxx 2

Některá xxxxxxxxxx x projektu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§336x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kromě xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx záležitostí nástupnické xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právní řád xxxxx, jímž xx xxxx xxxx bude xxxxx osobní statut xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx na xx xxxxxx nástupnickou xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx dopady xxxxxxxxxxxxxx rozdělení xx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxx x plánovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) den xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx poměry některé x xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo se xxxx řídit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx přeshraničního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §290 xxxx. x).

(3) Xxxxxxx přeshraničního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §290 xxxx. x), xxx pokud xxxx být členy xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxx zaměstnanců.

§336x

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rozdělení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx dokumenty xxxxxxx x §285 odeslány xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxx přede dnem xxxxxx xxxxx hromady, xx xxxxx xx xxx schváleno přeshraniční xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přeshraniční xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1, prodlužuje xx xxxx xxx xxxxxxxxx společníka na xxxx 1 xxxxxx.

(3) Xxxx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx x xx zpřístupnění xxxxxxxxx xxxxx §285 a 285a.

Díl 3

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x schvalování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§336x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§336x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§336f

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo družstev xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhradit, xx xxxx být xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxx xxxx; x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozdělení xxxxx, xx xxx schválen x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx schvalován xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx schůzí xxxxxxx, xxxx xxx schválen xxxxxxx způsobem a xxxxxxx xxxxxxx počtem xxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx schůze české xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxx zapojení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§336x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

Díl 4

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x právu xxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§336x

Xxxxx xxxxx zaměstnanců x nástupnické xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx státu, xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx poměry xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§336x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xxx 5

Xxxxxxxxx přeshraničního xxxxxxxxx

§336x

Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx do obchodního xxxxxxxxx xxxxx §59z xxxx. 3 x xxxxxxxxxx notáře, že

a) xx xxxx předložena xxxxx českými zúčastněnými xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §59x, popřípadě xxxxx §59y, pokud se xxxxxxxx, a že xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx právnickými xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx rozdělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zápis xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zahraničního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx listiny vydané xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx sídla, x xxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxxxx xxxx xx do xxx xxxxxxxxxx, a

b) xx základě xxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxx projekt xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx všemi xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx znění, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxx splněny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx pro zápis xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§336x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§336x

(1) Notář xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx uvedených x §336h písm. a) x době podání xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx starší 6 xxxxxx.

(2) Xxxxx se xxxxxxxx schválení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx z xxxxxxxxxxx osob zúčastněných xx xxxxxxxxxxxxx rozdělení, xxxxxxxx osvědčení pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx místo údaje, xx xxx projekt xxxxxxxxxxxxxx rozdělení schválen xxxxx zúčastněnými osobami xx stejném xxxxx, xxxx o xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stejné xxxxx.

§336x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xxx 6

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rejstříku

§336j

(1) Xxxxxxxx-xx se v Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nebo rozdělované xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx rozdělení xxxxxx xxxxxxxxx u xxxxx nástupnických xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osoba nebo xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zaniklé xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx rozdělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba.

(2) Xxxxxxxx-xx xx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku přeshraniční xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx nástupnických právnických xxxx, xxxxxx návrh xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx společně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx rozdělení se xxxxxxx xxxxxx společností xxxx družstev xxxxx, xxxxx xxxxx statutárním xxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(3) Zapisuje-li xx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx návrh xx zápis přeshraničního xxxxxxxxx do obchodního xxxxxxxxx společně všechny xxxxxxxxx osoby, které xxxx xxxx mají xxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx společností nebo xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx rozdělení xxxxxx účinnosti x xxxxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxxx.

§336x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§336x

X xxxxxx xx xxxxx přeshraničního rozdělení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx české xxxxxxxx, xx kromě xxxxxx xxxxxxxxx x prováděcím xxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx do obchodního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §336h xxxx. x).

§336x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2011 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2012

§336x

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx přeshraničního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právnické xxxxx xx obchodního xxxxxxxxx.

(2) Zápis xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 má xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx společnosti nebo xxxxxxxx xxxxxx účinky xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx, xxxxx nastaly účinky xxxxxxxxxxxxxx rozdělení xx xxxxxx k zahraniční xxxxxxxxxxx právnické osobě.

(3) Xxxxx rozdělení x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do obchodního xxxxxxxxx nebo zahraničního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Česká xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx účinky přeshraničního xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, je-li nástupnických xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx.

§336x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

XXXX XXXXXX

XXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX

XXXXX I

OBECNÁ XXXXXXXXXX

§337

(1) Xx podmínek xxxxxxxxxxx x jednotlivých xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jeden xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx se zakazuje.

§338

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx přejímajícího společníka xxxxxxxx, xxx rozhodnout x xxxxxxx jmění, xxx xx-xx zástavnímu xxxxxxxx poskytnuto dostatečné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pohledávka xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx má xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xx xx xx xxxx zajištěné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx pohledávky xxxxxxx oznámí zástavce xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxx převodu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx nebo xxxx být osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxx známa.

(3) Xxxxxxxxx, xxxxx podíl xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, oznámí xxxxxxx přejímajícímu xxxxxxxxxxxx xxxxx zástavního xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, co xx dověděl nebo xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx hromady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx převod xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 je xxxx xxxxxxxxxxxxx společníkovi xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud věděl xxxx mohl xxxxx xxx před tímto xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, kdy se xxxxxxxx o vzniku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§339

Projekt xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x právní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo x xxxxxx formu xxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx jmění, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účetní jednotkou xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xx xx stane xxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a

d) xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx na jediného xxxxxxxxxx, i xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovaného ostatním xxxxxxxxxxx zanikající xxxxxxxxxxx.

§340

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx ke xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxx xx zápis xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podnikatelem.

§341

(1) Přejímající xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zanikající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxx vypořádání xxxxxxxxxxxxx ostatním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxx přiměřená reálné xxxxxxx xxxxxx podílů. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx být doložena xxxxxxxx znalce (xxxx xxx "znalec xxx xxxxxx xxxxx").

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx jmění"), xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx

x) ocenění jmění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx provedeno xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společnosti,

b) xxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx každý xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jde o xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §113 xxxx. 3, §115 xx 117 xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x znaleckou zprávu xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§341a

(1) Výplata přiměřeného xxxxxxxxxx poskytovaného ostatním xxxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx obchodního xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx se xxxxx xx xxxx průměrné xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx předcházejícím xxxx, x xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx obchodního rejstříku, xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx úrok podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xx dobu, xx xxxxx xxx xxxxxxx x prodlení s xxxxxxxxx plnění xxxx xxxxxxxxxxx potřebné xxxxxxxxxxx.

§342

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společností společnost x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx §93 x 93a se xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx společníkem xxxx xxxxxxxxxx společností akciová xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx §118 xxxx. a), §119, 119a, §121 xxxx. 1 x §122 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ustanovení §168 xx 171 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxx xxxx komanditní xxxxxxxxxx, ustanovení §78 xx na xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx.

§342x

(1) Je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiná česká xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx družstvo, xxxxxxxxx xxxxxx jmění xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Ustanovení §343 xx xx obsah xxxxxxxxxx, jímž xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx právnická xxxxx ani kontrolní xxxxx, xxxxxxxxx u xxxx právnické xxxxx xxxxxx jmění na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ustanovení §118 xxxx. x), §119 x 119a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx-xx společníky nebo xxxxx.

§343

Xxxxxxxxxx příslušného orgánu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx právnickou osobou, xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a

b) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zahajovací xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx mezitímní xxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx.

§344

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx účetní závěrka xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sestavuje x xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

§344x

(1) Povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nesplacený xxxxx nebo xxxx xxxx nebo emisní xxxx akcií zanikající xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx převodu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx splatit nesplacený xxxxx nebo jeho xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx zápisem xxxxxxx jmění xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxx x proti pohledávce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pohledávka xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx emisního xxxxx akcií x xxxxxxxxxxxxxx.

§344x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 355/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

XXXXX II

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ X XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX

§345

(1) Xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxx, může xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx její xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx jej xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx lhůtě 3 měsíců xxx xxx, xxx xx xxxx jediným společníkem xxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx; veřejná xxxxxxxx xxxxxxxxxx vstupuje xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 má formu xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§346

Xxxx zápisem xxxxxxx xxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx společnosti zanikla, xxxxxxxx vypořádací podíl.

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX S XXXXXXXX XXXXX NA XXXXXXXXXX

§347

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx jmění na xxxxxxxxxx.

§348

§348 zrušen právním xxxxxxxxx č. 355/2011 Sb.

XXXXX XX

XXXXXXXX USTANOVENÍ X ZRUŠENÍ XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX XX SPOLEČNÍKA

§349

(1) Xxxxx xxxxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxx, xx jmění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx zanikající společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jen xxxxxxxxx, x xxxxx obchodním xxxxxxx xx spojen xxxxx, jehož xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 90 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx představuje xxxxxxxx 90 % xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.

§350

§350 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2011 Sb.

§351

§351 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2011 Sb.

§352

§352 zrušen právním xxxxxxxxx č. 355/2011 Sb.

§353

Usnesení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx převodu xxxxx,

x) xxxxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx převodu xxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx rozhodný xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx rozhodování xxxxx hromady xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX V

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX NA XXXXXXXXX

§354

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozhodnout, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx jejichž xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 90 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx je x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 90 % xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx společnosti. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x poměru xxxxxxxxxxx hodnot jejich xxxxx.

§355

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vydala xxxx účastnické xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx než xxxxx xxxx zatímní xxxxx x xxxxxxxxxxxx společníkem xxxx xxxx akciová xxxxxxxxxx, xxxxxxxx projekt xxxxxxx jmění i xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx pro její xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nelze xxxxxxxx před zápisem xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §380 x 381 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§356

§356 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2011 Sb.

§357

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx obchodního rejstříku. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx disponovat.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přejímajícímu xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx převodu jmění xx obchodního rejstříku xxxxxx, x němž xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§358

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx oprávněn x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §357 xxxx. 2 xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx nevyplacené xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxx, xx uplynula xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx vypořádání xxxxx přejímající společník.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx obdobná situace xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx republiky.

§359

Usnesení xxxxx hromady xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x schválení xxxxxxx xxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx rozhodný xxx převodu xxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxxx rozvahy, pokud xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx předchází vyhotovení xxxxxxxx převodu xxxxx, x xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x době xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx jednotkou.

HLAVA VI

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ X PŘESHRANIČNÍM PŘEVODU XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx ustanovení

§359a

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx společnosti, xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x pracovněprávních vztahů, xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx přejímajícím xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx zahraniční xxxxxxxxx osoby xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, včetně xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je jejím xxxxxxx přejímajícím xxxxxxxxxxx.

§359x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Díl 2

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

§359x

(1) Jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, musí xxxxxxx přeshraničního převodu xxxxx kromě obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxxx

x) xxxxx o xxxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx přejímajícího společníka, xxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a

c) další xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx v němž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bydliště.

(2) Jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osoba x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx osoba, řídí xx náležitosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx řádem xxxxx, x xxxx xx xxxxx zanikající xxxxxxxxx xxxxx.

§359x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§359x

(1) Jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx česká xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx uvedené v §93 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1 měsíc xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, na xxxxx má být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx-xx společníci xxxxxxxxxx přeshraniční xxxxxx xxxxx xxxx valnou xxxxxxx xxxxxxxx podle §19 odst. 1, xxxxxxxxxx se xxxx xxx vyjádření xxxxxxxxxx xx dobu 1 xxxxxx.

(3) Xxxx 1 xxxxxx se xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93a.

Xxx 3

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x schvalování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

§359x

(1) Projekt xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx valná xxxxxxx, xx-xx zanikající xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným xxxx xxxxx akciová xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx převodu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx členská xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným, xxxxx akciová xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxxxx společníkem xxxxx právnická xxxxx xxxxxxx x §342a xxxx. 1, xxxxxxx xx ustanovení §342a.

§359x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§359x

(1) Valná xxxxxxx xxxxx zanikající xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přejímajícího xxxxxxxxxx xx xxx schvalování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jmění xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxx znovu xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx již xxxx; x xxxxxxx xxxxxxx s xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx seznámeni x schválením xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx schvalován xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx schůzí později, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) O xxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx zapojení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx pořízen xxxxxxxx xxxxx.

§359x vložen xxxxxxx předpisem x. 355/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xxx 4

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

§359x

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se řídí xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx poměry přejímajícího xxxxxxxxxx.

§359x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2011 Xx. s účinností xx 1.1.2012

Xxx 5

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jmění

§359g

(1) Právo xx xxxxxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx je xxxxxxxxxx právnickou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxx xx xxxxx xx vypořádání xxxxxxx xxxxx xxxxx, kterým xx xxxx xxxx xxxxxxx poměry.

§359g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§359x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx vždy, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx společnost.

§359h vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xxx 6

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx

§359x

Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx přeshraničního xxxxxxx xxxxx rozhodný xxx x xxxxxxxxxxxx společníkem xx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x účetnictví, hledí xx xx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx převod jmění xxxx na xxxxxxxx xxx.

§359x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Díl 7

Osvědčení přeshraničního xxxxxxx xxxxx

§359x

Xxx přeshraničním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro zápis xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §59z xxxx. 3 i xxxxxxxxxx xxxxxx, xx

x) xx xxxx předloženo českou xxxxxx zúčastněnou xx xxxxxxxxxxxxx převodu jmění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §59x, xxxxxxxxx xxxxx §59y, pokud se xxxxxxxx, a xx xx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx přeshraničním xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx vydaná xxxxxxxxxx orgánem státu, x xxxx má xxxxxxxxxx osoba xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx plyne, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx přeshraniční xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx takový xxxxx xxxxxxxxxx, a

b) xx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx písemností xxxxxxxxx, xx byl projekt xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zápis xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§359x vložen xxxxxxx předpisem č. 355/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§359x

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx zápis xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu, xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §359j xxxx. a) xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 6 měsíců.

(2) Pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jen u xxxxxxx x osob xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jmění, obsahuje xxxxxxxxx xxx zápis xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxx údaje, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jmění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx stejném znění, xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx přeshraničního převodu xxxxx xxxxxxxxxx právnické xxxxx i přejímajícího xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

§359x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.201

Xxx 8

Xxxxx přeshraničního xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxxxx

§359x

X xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx společností xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx kromě xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx do obchodního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §359j xxxx. x).

§359x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

XXXX XXXX

XXXXX PRÁVNÍ XXXXX

XXXXX X

XXXXXX USTANOVENÍ

§360

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxx nepřechází xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, pouze xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx poměry a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Společnost xxxx xxxxxx xxxx právní xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx družstvo, nestanoví-li xxxxxxxx zákon xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx svoji xxxxxx xxxxx na společnost, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxx zákon xxxx xxxxxx.

§361

Xxxxxxx změny xxxxxx xxxxx xxxxxxxx alespoň

a) xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx formy,

b) xxxxxx xxxxx, jíž xx společnost nebo xxxxxxxx nabýt,

c) xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxx, x xxxxx byl vyhotoven xxxxxxx změny xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §364 xxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx zvláštní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx poskytuje xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxxx dozorčí xxxx, xxxxxxx rady xxxx xxxxxxxxx komise, xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx výhoda xxxxxxxxxxx a xxx x xx jakých xxxxxxxx ji poskytuje,

g) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x výši xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx, není-li xx schválení xxxxx xxxxxx xxxxx nutný xxxxxxx všech xxxxxxxxxx,

x) xxx změně xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx nejsou xxxxxxx xxxx zatímními xxxxx,

x) xxxxx, příjmení x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx názvy, xxxxx x identifikační čísla xxxx, xxxxx budou xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. členy xxxxxxxxxxxx orgánu společnosti xxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxx rady xxxx xxxxxxx xxxx akciové xxxxxxxxxxx, x pokud xx zřizuje, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) mění-li xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxxx, xxxx, formu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx nebo xxxx zaknihovaný xxxxx xxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx jejich xxxxxx,

2. xxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxx xxxx x dozorčí xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx společnosti xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx tato xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx po zápisu xxxxx xxxxxx xxxxx xx obchodního xxxxxxxxx.

§362

(1) Projekt změny xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx xxxxxxxxx xxxxx §33a xxx xxxxxxx xxxxx podle §361 xxxx. i).

(2) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx schválením, xxxxx-xx x členy xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §371. Ustanovení §33 x 33a xx xxxxxxxxx.

§363

(1) V xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx svoji xxxxxx formu xxxx xxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx 1 xxxxx před stanoveným xxxx konání xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x schválení xxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxx formy, xxxxx xx vyžaduje,

c) xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxx, x

x) xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §365 x xxxxxxxx-xx xx, xxxx xxxxxx auditora x jejich ověření.

(2) Xxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxx měnící xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx akcionáři xxxx xxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, xxxxx xx vyžadují.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx využívat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx kopie listin xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§363x

(1) Xxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxx měnící xxxxxx formu není xxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumenty xxxxxxx x §363 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx dnem, x němž xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xx xxxx 1 xxxxxx xx xxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §33b xx xx zabezpečení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx použije obdobně.

(2) Xxxxxxxxxx §363 xxxx. 2 x 3 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo členům xx xxxxx xxxx xxxxxxxx v odstavci 1 stažení x xxxxxxxxx dokumentů uvedených x §363 xxxx. 1.

(3) Dojde-li z xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx přerušení xxxxxxxx xx internetovou stránku xx dobu xxxxx xxx 24 hodin, xx xxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxx měnící xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx povinnosti xxxxxxx x §363 x xxx, xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 24 xxxxx.

§363x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 355/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§363x

(1) Mění-li xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, použijí xx xx xxxxxx x xxxxx společníků xxxxxxxx se x xxxxxxxxx uvedenými x §363 xxxx. 1 xxxxxxxxxx §93 x 93a obdobně.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxx veřejná xxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx společníků xxxxxxxx xx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §363 xxxx. 1 xxxxxxxxxx §78 xxxxxxx.

§363x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§364

Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx forma společnosti xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zakladatelská xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx neobsahuje xxxxx x xxxxxxx vkladu, xxxxxxx jednatelích x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx vkladové xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx již byla xxxxxxx.

§364a

(1) Xxxxxx-xx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx formy xxxxxxx xxxxxxxx povinnost, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx kurs xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx právní xxxxx x každého xxxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxx způsobu x xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, členského xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxx splnění vkladové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx členem xx xxxxx než xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx měnící xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx v xxxxxxxx změny xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx doba xxxxxxxxx xxxxxxx. Běh xxxxxxx xxxx se počítá xxx xxx xxxxxx xxxxx právní xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§365

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx povinno xxxxxxxx xx xxx, x němuž byl xxxxxxxxx xxxxxxx změny xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx závěrku, xxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Mezitímní, řádná xxxx mimořádná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, x němuž xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx právní xxxxx, xxxx xxx ověřena xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx.

(3) Údaje, z xxxxx je sestavena xxxxxx závěrka, nesmí xxx xxxxxx xxx 6 xxxxxx xxxxxxxx xx xxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx kapitálu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, x xxxxx xxx vyhotoven xxxxxxx xxxxx právní xxxxx, xxxxx než xxxxxxxx kapitál, xxxxx xx mít společnost xxxx družstvo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, není xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx členové x xxxxxxxx xxxxx právní xxxxx zaváží x xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx, xxx ke xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx rejstříku xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§366

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx změny xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxx a dále xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx přiznání. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závěrka xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx formy xx xxxxxxxx společnost, společnost x xxxxxxx omezeným xxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 ověřena auditorem, xxxxx tak stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§367

(1) Xxxxxxx-xx ke xxxxx právní xxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx omezeným xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dni, x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Ustanovení §75 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xx xx xxxxx xxxxxxx znalce xxx ocenění xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx znalec xxxx xxxxx, zda xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx alespoň xxxx základního kapitálu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx ocenění xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx jmění xxxxx odstavců 1 x 2 xxx xxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx znalce xxx xxxxxxx základního xxxxxxxx5). Xxxx 6 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx společností x družstev, xx xxx xxxxxxx provedeném xxxxxxxxx nezávislým xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx změny xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§368

(1) Jestliže xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo družstva xx xxxxx právní xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kapitálu v xxxxxxxxxx xxxxxxx sestavené xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxx xxxxx právní xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahajovací rozvahu, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx stanovené v xxxxxxxx 1 rozhodující xxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, sestavené xxxxx §366 xxxx. 1. Xxxx xxxxx xx společníci nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, v jakém xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx základního xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§369

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx formy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného.

§369x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx formy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx právní formy x

x) řádné, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uvedené x §265, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§369x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§370

§370 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2011 Sb.

§371

(1) Xxxxxxxx xx xxxx právní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx družstva xx akciovou společnost, xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx společnosti, xxxxx xxxx být xxxxxxxx osobami xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Volba xxxxx xxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx do 90 xxx xxx xxx zápisu změny xxxxxx formy xx xxxxxxxxxx rejstříku.

§372

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxx právní xxxxx společnosti s xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 30 xxx xxx dne, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx neplatí, xxxx-xx xxx xxxxx, xxx xx xxxx ze xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxxx společnosti xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, xxxx doba xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx hlasoval xxxxx změně xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxxx x xxxxx právní xxxxx, ledaže všichni xxxxxxxxxxxx společníci xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx v oznámení x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, není-li xxx nikdo, xxx xx mohl xx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§373

(1) Xxxxx, které xxxx společníky xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx družstva xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx x tomuto xxx xxxxxxxxxx, xx stejném xxxxxxx jako xxxx xxxxxxx změny xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx změny xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Jestliže xx xxxxxx společníků xxxx členů xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx do obchodního xxxxxxxxx vyšší, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx po xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x za xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx nesouhlasící xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx vystoupivšího x xxxxxxxx.

§374

§374 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2011 Sb.

§375

§375 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2011 Sb.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X ZMĚNĚ PRÁVNÍ XXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX

§376

(1) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vystoupit xx xxxxx 30 xxx xxx dne, xxx byla xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jestliže

a) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx právní xxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx formy.

(2) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx schválení xxxxx xxxxxx formy, s xxx, že xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§377

Xxxx-xx vystoupení společníka xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx součástí xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §19 xxxx. 2 x 3, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxx právní xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x družstev.

§378

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx písemnou xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Vystoupení xxxxx xxxxxxx.

(3) Účast vystupujícího xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§379

(1) Xxxx vypořádacího xxxxxx společníka, jenž xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx vystoupil xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, řádné, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx sestavené xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx den xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li společenská xxxxxxx xxxxx.

(2) Vypořádací xxxxx je xxxxxxx xx lhůtě x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx zápisu změny xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§379x

(1) Xxxx-xx společnost x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx formu xx xxxxxxxx xxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx formy xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx tak, xx xx zrušují xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx ze společnosti xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx společnost, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx vystoupil, xxxx xxxxxxxxxx.

§379x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

HLAVA XXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

§380

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, zaniká xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx formy xx obchodního rejstříku xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxx dluhopisů xx xxxxx společnosti.

§381

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů nebo xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxx v §380 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx práva, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx formy. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx posudkem xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx právní formy xx obchodního xxxxxxxxx x dříve, xxx xxxxx zajištěny pohledávky xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, mohou xx xxxxxxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §47 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§382

(1) Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx společnosti xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, x

x) hlasoval xxxxx schválení xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Notářský xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx hlasovali xxxxx xxxxxxxxx změny xxxxxx xxxxx.

(3) Pro vystoupení xxxxxxxxx x akciové xxxxxxxxxxx měnící xxxxx xxxxxx formu xx xxxxxxxxxx §160164, §165 xxxx. 1, §165a x §379a odst. 1 xxxxxxx přiměřeně.

XXXXX IV

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ X XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX

§383

§383 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 355/2011 Sb.

§384

Bytové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx svoji právní xxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx x tím xxxxxxxx xxxxxxx členové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; tento souhlas xxxxx nahradit xxxxxxxxx xxxxx delegátů.

HLAVA V

PŘEMÍSTĚNÍ SÍDLA XX ČESKÉ XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx ustanovení

§384a

Zahraniční právnická xxxxx může přemístit xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx k jejímu xxxxxx x vzniku xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx právní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x němž xx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx státu, xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx svou xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx družstvo x xxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx řídit xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§384x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§384x

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §364, 364a, 367, 368 x 371, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx jiného.

(2) Xxxxxxx podle §367 xx xxxxxx jmenovaný xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx, xx-xx jmění zahraniční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§384x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

§384c

K xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx právnická xxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxx vůči xx xxxxxxxx insolvenční xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§384x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xxx 2

Osvědčení xxx xxxxxxxxxx sídla xx Xxxxx xxxxxxxxx

§384x

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při přemístění xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §59z, xxx xx-xx xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sídlo, a xxxxx, jehož xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx vnitřní xxxxxx xxxxxx, xx-xx odlišný xx xxxxx, v xxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx, že zahraniční xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxx tohoto xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jehož obsah xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx znalce xxxx xxxx písemnost xxxxx §384b osvědčující, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby odpovídá xxxxxxx xxxx základního xxxxxxxx uvedeného v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x), xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx svou xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx republiky, osvědčení xxx zápis xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §59z odst. 3 xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx řádem xxx xxxxx xx obchodního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx notáře, xx xx byla xxxxxxxxxx veřejná listina xxxxxx příslušným orgánem xxxxx, x xxxx xx zahraniční xxxxxxxxx xxxxx sídlo, x xxxxx, xxxx se xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xx zahraniční právnická xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx tímto právním xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx právní formy,

c) xxxxxxx sídlo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx formy a

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxxxx, v němž xx zahraniční právnická xxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxxxx zápisu.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx veřejná xxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x b) xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx starší 6 xxxxxx.

Díl 3

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx České xxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx

§384x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx České republiky xxxxxx účinků xxxx xxxxxx přemístění xxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxx dnem výmazu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, x němž xx xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxx xxxxx, spojuje xxxxxx xxxxxx změny xxxxxx formy.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx do Xxxxx republiky xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxx xxxx xxx zápisu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dále xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx firmy, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v němž xxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§384x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

HLAVA VI

PŘEMÍSTĚNÍ SÍDLA XX XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§384x

(1) Xxxxx společnost xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx státu xxx České xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Osobní xxxxxx x xxxxxx xxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx se x xx přemístění xxxxx xx zahraničí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx přemisťuje xxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx státu xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx došlo x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, x xxxxxx xxx přemístění xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx, xxxxxx uznávají xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterého xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx přemístit své xxxxx, nezakazují-li xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§384x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 355/2011 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§384g

Na xxxxxxxxxx xxxxx xx zahraničí se xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx formy, x xxxxxxxx §360, 361, 362, 364, 364a, 365, 367, 368, 371, 372.

§384x

Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dozoru xxxx xxxxxxx správního xxxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx něco xxxxxx.

§384x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2011 Xx. s účinností xx 1.1.2012

§384i

K xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo družstvo x xxxxxxxxx xxxx xxxx vůči xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§384x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 355/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Xxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx zahraničí

§384j

Projekt xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx musí obsahovat

a) xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx sídlo xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx tato xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x spisovou xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) zamýšlené xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dokumentů xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx přenést xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx jména,

d) xxxxxxxx přemístění xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx zaměstnanců,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do zahraničí,

f) xxxxx xx ochranu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx věřitelů x xxxxxx oprávněných xxxx x

x) údaj, xxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sídla.

§384j vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§384x

Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených v §33 nebo 33a xxxx při xxxxxxxxxx xxxxx xx zahraničí 2 měsíce.

Díl 3

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx

§384x

(1) Xxxxx, xxx xxxx notář osvědčení xxx xxxxxxxxxx sídla xx xxxxxxxxx xxxxx §59x, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx zveřejněním xxxx xxxxxxxxxxx projektu xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx, xx xxxx splněny xxxxxxxxxx vyžadované xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, společníků xxxx členů x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx přemístění xxxxx xx zahraničí xxxxx §59x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx

x) xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, že projekt xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx xxxxxxxxx xxxxx §33a x xx byl xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, a

b) xx xx základě těchto x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčuje, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do zahraničí xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1.

§384m

(1) Osvědčení xxx xxxxx přemístění xxxxx xx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §59z odst. 3 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx,

x) xx xx byla xxxxxxxxxx veřejná xxxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxx, xx něhož xxxx přemístěno xxxxx, xxxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxx, kdy x xxxxxxxx zápisu xxxxx,

x) xxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx, x číslo xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx odmítne xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 podle xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 písm. x) xx starší 6 xxxxxx.

§384x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xxx 4

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx zahraničí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§384x

Xxxxx na xxxxx přemístění sídla xx zahraničního obchodního xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx, xx xxxxxxxx xxxx uvedená x §372 x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §59x a 384l.

§384o

Přemístění sídla xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx změny xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem, ke xxxxxxx xx přemístění xxxxx české společnosti xxxx družstva xxxxxxx xx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx, x xxxx xx xxx xxxx sídlo xxxxxxx, xxxx jiného. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x tím, xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx výmazem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§384x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 355/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§384x

(1) Xxxxx xx xxxxx české xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx podat xx xx té, xx xxxxxxxxxx sídla xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, ledaže xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xx přemístila xxxxx xx zahraničí, nové xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx novou firmu xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxx xxxxxxx.

§384x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 355/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX SPOLEČNÁ X XXXXXXXXX

§385

Xxxxxxxx xx xxxxxxx účastní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx evropská xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů, xxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx představenstva xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a jeho xxxxx jsou právy x povinnostmi xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx družstevní xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

§386

(1) Jestliže byl xxxxx smlouvy o xxxx xxxx xxxxxxx x převzetí jmění xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x rozdělení a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo byl xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx formy v Xxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx přeměna xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, věřitelů, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx věty xxxx xxxxx i xxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Jestliže xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, uplatňuje xxxxxxxxx xxxxx na dorovnání x xx xxxxxxx xxxxx podle dosavadních xxxxxxxx předpisů.

(3) Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx se xxxx dosavadními xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx ještě xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§387

Do doby, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů vedenou Xxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx depozitáře xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů.

§388

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxx §59x xxxx. 2 x §59z xxxx. 2 xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinna xxxxxxxxx notáři k xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §59x, 59y xxxx 59z.

XXXX SEDMÁ

ÚČINNOST

§389

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2008.

Xxxxx x. r.
Klaus x. x.
Xxxxxxxxx x. x.

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 125/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx podle dosavadní xxxxxx úpravy, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx družstva xxxxxxxxx xx schválení xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 125/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx §107 odst. 2 xx 4 x §358 zákona č. 125/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, se xxxxxxx i x xxxxxxxxx, xxx projekt xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx doba xxx xxxxxxxxx doplatku, na xxxxx vzniklo xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Ustanovení §341a odst. 4 xxxxxx x. 125/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x ve xxxxxx x právu xx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxxxx i xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

5. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxx zákona x. 125/2008 Xx., xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx jiného.

6. X xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §57 xxxx. 2 xx 4 xxxxxx č. 125/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 355/2011 Sb. x účinností xx 1.1.2012

Informace

Právní xxxxxxx č. 125/2008 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.7.2008.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

215/2009 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 513/91 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 627/2004 Xx., x evropské xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. &xxxx;21/92 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 126/2002 Xx., zákon x. 357/92 Sb., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x&xxxx;xxxxxxx nemovitostí, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 125/2008 Xx., x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx, x xxxxx x.  40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 20.7.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

355/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 125/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností a xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

66/2012 Xx., xxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxx č. 125/2008 Sb. publikované x xxxxxx x. 25/2012

167/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Sb., x archivnictví x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2012

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

298/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro elektronické xxxxxxxxx, zákon č. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx s právem xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 19.9.2016

33/2020 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 458/2016 Sb., a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2011/35/EU xx dne 5. 4. 2011 x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx znění).
Šestá xxxxxxxx Xxxx 82/891/EHS xx xxx 17. xxxxxxxx 1982, založená xx xx. 54 xxxx. 3 xxxx. x) Xxxxxxx, o xxxxxxxxx akciových xxxxxxxxxxx.
Xx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2007/63/ES xx dne 13. listopadu 2007, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Xxxx 78/855/EHS x 82/891/XXX, pokud xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx nezávislého xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/109/ES xx dne 16. xxxx 2009, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx 77/91/EHS, 78/855/XXX x 82/891/XXX x xxxxxxxx 2005/56/ES, pokud xxx o požadavky xx předkládání xxxxx x xx dokumentaci x případě xxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/56/ES xx xxx 26. 10. 2005 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx společností.
Čl. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/109/ES xx xxx 16. xxxx 2009, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx 77/91/XXX, 78/855/EHS x 82/891/XXX x xxxxxxxx 2005/56/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx předkládání zpráv x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx fúzí x xxxxxxxxx.
Xx. 2 xx 13, čl. 27 odst. 2 x 3 Druhé xxxxxxxx Xxxx 77/91/EHS xx xxx 13. xxxxxxxx 1976 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx zájmů společníků x třetích xxxx xxxxxxxxxx x členských xxxxxxx xx společností xx xxxxxx xx. 58 xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx při zakládání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxx udržování x xxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxx rovnocennosti těchto xxxxxxxx.
Xx. 1 body 1), 2) x 8) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2006/68/ES xx xxx 6. xxxx 2006, xxxxxx se mění xxxxxxxx Xxxx 77/91/EHS, xxxxx xxx x xxxxxxxxx akciových společností x udržování x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. 1 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/109/ES xx xxx 16. září 2009, kterou xx xxxx xxxxxxxx Rady 77/91/XXX, 78/855/XXX a 82/891/XXX x směrnice 2005/56/XX, pokud jde x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx.
Xx. 11 x 21 směrnice Xxxx 2003/109/ES xx dne 25. xxxxxxxxx 2003 x právním postavení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx pobývajícími rezidenty.
Čl. 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2004/38/ES ze xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníků svobodně xx pohybovat x xxxxxxx xx území xxxxxxxxx států, x xxxxx xxxxxxxx (EHS) x. 1612/68 a x zrušení xxxxxxx 64/221/XXX, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/XXX, 75/34/XXX, 75/35/XXX, 90/364/XXX, 90/365/XXX x 93/96/XXX.
2) §27 xxxx. 4 xxxx. x) a x) xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 437/2003 Sb.
3) §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 344/1992 Xx., x katastru xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (katastrální xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
4) §240 xxxx. 2 zákona x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx zákona č. 30/2011 Xx.
5) §59a xxxxxxxxxx zákoníku.

6) §9 xxxx. 2 zákona x. 297/2016 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické transakce.