Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 05.10.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

62/2003 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ §1 §2 §3 §4

Právo volit §5

Právo být volen §6

HLAVA II - VOLEBNÍ ORGÁNY §7

Státní volební komise §8

Ministerstvo vnitra §9

Ministerstvo zahraničních věcí §10

Zastupitelský úřad §11

Český statistický úřad §12

Krajský úřad §13

Pověřený obecní úřad §14

Obecní úřad §15

Starosta §16

Starosta stojící v čele pověřeného obecního úřadu a ředitel krajského úřadu §17

Okrsková volební komise §18 §19

HLAVA III - KANDIDÁTNÍ LISTINY

Informování kandidátů §20

Podávání kandidátních listin §21

Náležitosti kandidátních listin §22

Projednání a registrace kandidátních listin §23

Vzdání se a odvolání kandidatury §24 §25

Hlasovací lístky §26

HLAVA IV - SEZNAM VOLIČŮ PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU §27

Sestavení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu §28

Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu §29

Voličský průkaz §30 §31

HLAVA V - HLASOVÁNÍ

Informování voličů §32

Volební místnost §33

Zahájení hlasování §34

Pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí §35

Zásady hlasování §36

Způsob hlasování §37

Přerušení hlasování §38

Kontrola hlasování a sčítání hlasů §39

Ukončení hlasování §40

HLAVA VI - ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VOLEB §41

Sčítání hlasů okrskovou volební komisí §42

Posuzování hlasovacích lístků §43

Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku §44

Předání zápisu o průběhu a výsledku hlasování Českému statistickému úřadu §45 §46

Postup do skrutinia §47

Skrutinium §48

Zápis Státní volební komise a uveřejnění výsledků voleb §49

Ukončení činnosti okrskové volební komise §50

Osvědčení o zvolení §51

HLAVA VII - VZNIK A ZÁNIK MANDÁTU, NESLUČITELNOST FUNKCÍ A NASTUPOVÁNÍ NÁHRADNÍKŮ §52 §53

Nastupování náhradníků §54

HLAVA VIII - SOUDNÍ PŘEZKUM §55 §56 §57 §58

HLAVA IX - VOLEBNÍ KAMPAŇ, NÁROKY ČLENŮ OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ A NÁROKY KANDIDÁTŮ

Volební kampaň §59

Volební účet §59a

Financování volební kampaně §59b

Výdaje na volební kampaň §59c

Zveřejnění údajů o financování volební kampaně §59d

Volební kampaň vedená registrovanou třetí osobou §59e

Dohled nad financováním volební kampaně §59f

Nároky kandidátů §60

Nároky členů okrskových volebních komisí §61

HLAVA X - PŘESTUPKY A JINÝ SPRÁVNÍ DELIKT

Přestupky §62

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob §63

Společná ustanovení ke správním deliktům §63a

HLAVA XI - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZMOCŇOVACÍ §64

Příspěvek na úhradu volebních nákladů §65 §66

Lhůty §67 §68 §69 §70

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky §71

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy §72

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §73

Nález Ústavního soudu - č. 176/2015 Sb.

č. 322/2016 Sb. - Čl. VI

č. 90/2017 Sb. - Čl. VIII

č. 38/2019 Sb. - Čl. VIII

INFORMACE

62
XXXXX
xx xxx 18. xxxxx 2003
x volbách xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

Parlament se xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXX DO XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx1) a upravuje xxxxxxxx xxxxxx volebního xxxxx, organizaci xxxxx x rozsah xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§2

(1) Xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx všeobecného, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx poměrného zastoupení.

(2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxx xxxxxx na xxxx 5 xxx.

(3) Xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obvod.

(4) Xxxxxxxxx do Evropského xxxxxxxxxx probíhá xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx stálých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu.1a)

§3

(1) Xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx v posledním xxxx funkčního xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu.

(2) Volby xx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vyhlašuje xxxxxxxxx republiky xx xxxxxxx rozhodnutí Xxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx "Rada") xxxxxxxxxx 90 xxx xxxx xxxxxx konáním. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx voleb xx uveřejňuje xx Xxxxxx xxxxxx. Za xxx xxxxxxxxx xxxxx xx považuje xxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxx Sbírky zákonů, x níž xxxx xxxxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx x vyhlášení xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Volby do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve 2 xxxxx, jimiž xxxx pátek x xxxxxx. X xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve 14.00 xxxxx a xxxxx xx 22.00 hodin. Xx druhý xxx xxxxx začíná hlasování x 8.00 xxxxx x xxxxx ve 14.00 xxxxx. Xxxx xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jazyk xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Komunikační xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxx členský xxxx") xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který je xxxxx xxxxxx určen xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§5

Xxxxx volit

(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx má xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx 18 xxx, a xxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx voleb dosáhl xxxx 18 xxx x xx xx xxxx xxxxxxx 45 xxx přihlášen k xxxxxxxx pobytu xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx").

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx jsou:

a) zákonem xxxxxxxxx omezení osobní xxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxx lidu,3)

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx práva4).

(3) Xxxxx volič xxxx x xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§6

Xxxxx být volen

(1) Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxx xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx republiky a xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu, xxxxx xx xx území Xxxxx republiky nejpozději xxxxx xxx voleb xx xxxx xxxxxxx 45 xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx republiky, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx 21 xxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,4) x jde-li o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "členský xxxx původu"), xxxxxx xxxxx být xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx o xxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxxx xx zároveň xxxxxxx xxxx členských xxxxx, nesmí být xxxxxx xxxxx xxx xxxxx do Evropského xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxx.

(2) Xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXXX

§7

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx honorárním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxx"),

x) Český xxxxxxxxxxx úřad,

f) xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy (xxxx xxx "xxxxxxx úřad"),

g) xxxxxxxx xxxxxx úřad,5) x xxxxxxx xxxxx Xxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx xxxxx městských xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxx úřad"),

h) xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx, magistrát xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx části xxxx xxxxxxxxx obvodu (xxxx xxx "xxxxxx úřad"),

i) xxxxxxxx obce, xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, primátor xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx členěno, (xxxx jen "starosta"),

j) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx pověřeného xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx krajského xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxx komise.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů je xxxxxxx státní xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx zařazení xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadů mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.6)

§8

Xxxxxx xxxxxxx komise

(1) Xxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Státní xxxxxxx komise

a) koordinuje xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx x provedení voleb xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx voleb xx Evropského xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) losuje xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

d) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem,

e) xxxxxxxxx a uveřejňuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx,

x) předává xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx České republiky,

g) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mandát xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx k přítomnosti xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx okrskovou xxxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem xx xxxxx voleb do Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx oznamuje Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx centrálu x jejich změny.

(2) Xxxxxxxxxxxx vnitra

a) metodicky xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x registruje xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx krajských xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jim xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx kandidátní xxxxxxx byly xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx obcí x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx informace x xxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx České republiky x kteří xxxxxxxxx xxxx hlasovat nebo xxxxxxxxxx x těchto xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informaci, xx xxxxxx občan xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podané xx xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx kandidát xxxxx xxxxxx práva xxx xxxxx, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx lhůtě xx 5 xxxxxxxxxx dnů, xxx státní xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx zbaven xxxxx xxx volen,

f) xxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvláštními xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,8)

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx seznam xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx stížnosti xx organizačně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx voleb xx xxxxxx xxxxx xxxx, xx xx stěžovatel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx úřadu,

i) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx volební xxxxxxxxxxx,

x) xxxx další xxxxx podle tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxx účely registrace xxxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx občan Xxxxx republiky, který xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nebyl xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,

b) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) jsou

a) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxx"),

x) adresa xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx narození,

e) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xx stát xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx předchozích příjmení,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství,

d) adresa xxxxx trvalého xxxxxx,

x) xxxxxxx svéprávnosti,

f) xxxxx, xxxxx a xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx smrti xxxxxxx x rozhodnutí xxxxx o prohlášení xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx soudního xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, příjmení, rodné xxxxxxxx,

x) datum narození,

c) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx svéprávnosti,

g) xxxxx, xxxxx x xxxxx či stát xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) údaj x xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx úřadu z xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zapsaných xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x obci k xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu podle xxxxxxxx 6.

(8) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se využijí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel x x informačního xxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxxx xxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx současný stav.

(9) Xx xxxxxxxxx údajů xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx použít vždy xxx takové xxxxx, xxxxx jsou nezbytné xx xxxxxxx daného xxxxx.

§10

Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.8)

§11

Xxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx obvodu

a) xxxx xxxxxxxx seznam voličů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,8)

x) xxxxxx voličské xxxxxxx (§30),

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o době x xxxxx xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx zápisu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx voličů x xxxxxx voličského xxxxxxx, x xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx úkoly xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§12

Český xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx závazný xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vybavení xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výsledků voleb xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Český xxxxxxxxxxx xxxx xxxx

x) zabezpečuje xxxxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x u Státní xxxxxxx komise x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx voleb (§49 xxxx. 1) x xxxxx xx Státní xxxxxxx xxxxxx,

x) technicky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výsledků xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx pracoviště xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxxxxx zaměstnance Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx parlamentu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx pro zajištění xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx voleb, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zaměstnancům xxxx xxxxxxxx,

x) provádí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx volebních xxxxxx x systému xxxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx hlasování, x xx alespoň xxx xxxxx, xxxxxxx účast xx xxxxxxx je xxxxxxx,

x) vydá xxxxxxxxx xxxxxxxx komisím xxxxxxx xxxxxx xx formě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx výsledky x xxxxxxxxx xxxxxx byly xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x kandidujících xxxxxxxxxxx stran, politických xxxxx x koalic,

h) xxxxxxx případné duplicity xx kandidátních xxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx stížnosti xx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx programového xxxxxxxx, použitých xxx xxxxxxxxxx výsledků voleb,

j) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx volebních komisí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx,

x) xx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxxxxx voleb xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x výsledcích xxxxx x požadovaném xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má pověření xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xx xxxxxxxx

x) zdržovat xx x xxxxxxxxx, kde xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx (§41),

x) xxxxxxx stejnopis xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx hlasování a xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) stanovit xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx nového xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x ukončení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxx voleb (§45 xxxx. 3),

e) xxxxxxxx xxxxxxxx výsledků xxxxxxxxx xx xxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxx okrsky,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx voleb.

§13

Krajský úřad

Krajský xxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx parlamentu na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx přípravu, xxxxxx x provedení voleb x kraji,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx do každé xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx obvodu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxxx jej xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jim xxxxxx zmocněnců xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx volebních xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx průběh xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx obcí poté, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x obecního xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx správní xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx (§62 x 63),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx okrskových xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§14

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) zajišťuje xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx přejímce, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x Českým xxxxxxxxxxxx úřadem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovních xxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx hlasování x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zpracování xx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx přehled o xxxxxxxxxx spojení xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 4 xxx xxxxx xxxx voleb x xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,

d) xxxxxxxxxx přestupky na xxxxx voleb xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x provádí školení xxxxx okrskových xxxxxxxxx xxxxxx x zásadám xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx a zpracování xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx statistický xxxx, x informuje xxxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx další xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§15

Xxxxxx úřad

(1) Xxxxxx xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§27),

x) xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu nebo xxxx x jeho xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxx xxxxx nahlašuje xxxxxxxxxx 9 dnů xxxxx dnem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx xx zápisu do xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx byl xxxxx pro xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, projevil xxxx xxxxxxxx xx volbách xx Evropského xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxx, xxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úřadu, xxxxxxx xx xxxxxxx xxx volby do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zajišťuje xxx okrskové xxxxxxx xxxxxx volební xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x pomocné prostředky,

f) xxxxxx xxxxxxxx průkazy (§30),

x) xxxx stížnosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx voleb xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx dokumentaci,

i) xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxx xxxxx vedení xxxxxxx xxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 až 9.

(3) Xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx obecní úřad xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx.

§16

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx

x) zajišťuje xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxx xxxxxx voleb (§32) x obci, xxxxx, xxxxxxxxxxx městě, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x městském obvodu xxxx městské xxxxx xxxxx xx zvláštním xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy (xxxx xxx "xxxx"),

x) xxxxxxxxx dodání xxxxxxxxxxx xxxxxx voličům,

c) xxxxxxx x přihlédnutím x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nejpozději 60 xxx přede xxxx voleb xxxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tak, xxx těchto xxxxx xxxx xxxxxxx 5, x výjimkou volebních xxxxxx do 300 xxxxxx, kde xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx zasedání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tak, xxx xx uskutečnilo xxxxxxxxxx 21 dnů xxxxx xxxx voleb, x vyrozumí xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx je xxxxxxx, x xxxxxxxxx školení x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx hlasování a xxxxxxxxxx nesplnění xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx a odvolává xxxxxxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx každé xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx kandidátní xxxxxxx xxxx zaregistrována, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 45 xxx xxxxx dnem voleb,

g) xxxx xxxxx úkoly xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx zástupcům do xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx adresu, xxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx adresu evidovanou x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pobytu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx vyvěšení na xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx členů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se jich xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Neplní-li xxxxxxxx x místostarosta xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem, x xx x xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx obec xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx pověřeného obecního xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxx stanovené xx xxxxxxx podle §16, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx úkolů ředitel xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxx nepřítomnosti starosty xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxxxxx ředitele xxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 osoba určená x xxxx zastupování.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

§18

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxx x xxxxxxx xx volební xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx hlasování a xxxxxx xx jeho xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx hlasování,

d) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x výjimkou 1 xxxxxxxxxx zápisu x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx (§45 xxxx. 1).

(2) Xxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxx nenastala xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §5 xxxx. 2,

b) xxxxx xxxx kandidátem pro xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a

c) který xxxxxxx x xxx xxxxxxx slibu xxxxxx xxxx 18 let.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx, politické xxxxx x koalice, xxxxx kandidátní listina xxx volbu do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxxxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 30 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx náhradníka do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxx xxxx xxxxx prvním zasedáním xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx starosta. X xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx počet x xxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx, jmenuje xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx x náhradníků xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxx, že xx xxxxxx seznam xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx; o xxxxxxx doručení xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Seznam xxxx xxxxxxxxx jméno x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx člena, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx přechodného xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx jméno x xxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx kopii xxxxxx písemného pověření x seznamu xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx telefonní xxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx a xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise mají xxx delegovaní xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx tento údaj xxxxx, xxxxxx xx xx okrskových xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx zmocněnec xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx x provedení xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x okrskové xxxxxxx xxxxxx vzniká xxxxxxxx xxxxx xxxxxx znění: "Xxxxxxx xx xxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx x nestranně xxxxxxxxx xxxxx funkci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx xx xxx xxx xxxxx Xxxxxxx, zákony x xxxxxx právními xxxxxxxx České republiky." Xxxx skládá xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx slibu; tím xx xxxxxxx ujímá xxx xxxxxx. Skládá-li xxxx občan xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxx xx svému xxxxxxx xxxxx připojit vlastnoručně xxxxxxxx větu xxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx."

(6) Členství x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) dnem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§50),

x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx předseda xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx písemné xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise; toto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zpět,

d) okamžikem, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxx, xxx xxx xxxxxxxxx,

x) pozbytím xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) ve xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx svoji funkci x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx déle xxx 3 hodiny.

(7) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 20 dnů xxxx xxxxxx zasedáním xxxxxxxx xxxxxxx komise. Xxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx volební komise; x xxxxxxx komise xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 5. Starosta xxxxxx xxxxxxxxxxxx, který přestane xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x na xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nového zapisovatele. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx občan Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx státu xxxx xxx jmenován zapisovatelem xxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.10)

§19

(1) Za člena, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 odst. 6, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxx členem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §18 xxxx. 5. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §18 odst. 6 xxxx. x) x nejsou-li xxxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3 xxxx třetí.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx komise xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx nadpoloviční xxxxxxx všech xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx, vyslovila-li xx xxx ně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx pokládá xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx komise xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx předsedu x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx; zapisovatel xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx svoji xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxx zařazen místopředseda xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxx odstoupí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx, xxxxxx xx losování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx x zásadám xxxxxxxxx x k systému xxxxxxxxxx a zpracování xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Obecní xxxx xx spolupráci xx zapisovatelem zajistí, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise uvedeno xxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx komisi x xxxx x tom, xxx xxx delegovala xxxxxxxxx xxxxxx, politické xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA III

KANDIDÁTNÍ LISTINY

§20

Informování xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx Evropského parlamentu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx xxxxxxx 80 xxx xxxxx dnem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup11) v xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

§21

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx listin

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx do Evropského xxxxxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx hnutí, xxxxxxx xxxxxxx nebyla xxxxxxxxxxx,12) a jejich xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx považuje ta, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx hnutí xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx koaliční xxxxxx x xxxxxx, xxx je xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx její xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx může xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxx jednu xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Každá politická xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxx pouze xxxxx xxxxxxx. Kandidát může xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx tytéž xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Kandidátní listiny xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 66 dnů přede xxxx voleb Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zmocněnce xxxxxxxxx xxxxxx, politického xxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxx kandidátní xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx Úřadu xxx xxxxxx xxx hospodařením xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "Úřad") xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx seznam xxxxxxxxxxx xxxxx, politických xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx kandidátní xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx ke kandidátní xxxxxxx potvrzení o xxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") ve xxxx 19&xxxx;000 Xx. Xxxxxxxxx se skládá xx zvláštní xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx 72 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx u Xxxxx xxxxxxx banky Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra na xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x budově, x xxx sídlí Xxxxxx xxxxxxx komise, x xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.11) Xxxxxxxxx se vrací xxxxx té xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx koalici, xxxxx xxxxxxxxxx listina xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx příjmem státního xxxxxxxx.

§22

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx obsahuje

a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx druhému xxx xxxxx, xxxx o xxxxxxx kandidátů, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx trvalého xxxxxx2) nebo, xxx-xx x občana xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, obec xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) (xxxx xxx "xxxx pobytu"), xxxxx xxxxxxxxx strany xxxx politického hnutí, xxxxx xxxx xxxxx, xxxx údaj, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx politického xxxxx (xxxx xxx "bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxx xxxxxxxxx xx kandidátní xxxxxxx, xxxxxxxxx pomocí xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x příjmení xxxxxxxxx xxxxxxxxx strany, politického xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x trvalému pobytu, xxxx, xxx-xx x xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, místa pobytu; xxxxxxxxx xxxxxx, politické xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx navrhnout xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx a místa, xxx xx přihlášen x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxx-xx o xxxxxx jiného členského xxxxx, xxxxx xxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hnutí, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politického hnutí xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx politického hnutí; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, označení xxxxxx x podpisy xxxx oprávněných jednat xxxxxx politických xxxxx x politických hnutí, xxxxx xx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx listině xxxx být xxxxxxxx xxxxxx x státním xxxxxxxxx kandidáta x xxxxxxxxxxxx podepsané xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx souhlasí xx svou xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx překážky xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a že xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxx x xxxxx xxxxxxxx státě. V xxxxxxxxxx kandidát dále xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxx, jde-li x xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x datum xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx x českém xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx podle §4.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x adresu xxxxx xxxxxxxxxx místa xxxxxx x členském xxxxx xxxxxx, xxxxxxx prohlášení, xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebyl xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doklady xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx.

(4) Nejvyšší xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí nebo xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x jednu xxxxxxx xxxxx než xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxx nelze doplňovat xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx volebních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx označena xx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxx být xxxxx xxxxxx 18 let, xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx4) xxxx xxxxxxxx. Xxxxx svého xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx politická xxxxxx, politické hnutí xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; zmocnění zaniká xxxxxxxxx doručení tohoto xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx politická xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zmocněnce, xxxxx xx tento xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odvolání xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§23

Projednání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx 66 xx 60 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx listina xxxxxx x souladu x §21, nemá-li xxxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx obsahuje-li xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx písemně prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 58 xxx xxxxx dnem xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 50 xxx přede xxxx xxxxx. Ve xxxxxx xxxxx může vady xx kandidátní xxxxxxx xxxxxxxxx zmocněnec x xxx xxxxx Ministerstva xxxxxx.

(2) Kandiduje-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx jiného členského xxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx připojeno xx kandidátní listině, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx ověření informace, xx kandidát xxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxx.

(3) Pokud politická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxx, xxxxx se týkají xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 48 xxx přede xxxx xxxxx x škrtnutí

a) xxxxxxxxx xx kandidátní xxxxxxx, xxxxx x xx xxxx přiloženo xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 x 3 xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx neúplné,

b) kandidáta, xxxxx je uveden xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xx kandidátní xxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 x 3; podepsal-li xxxxxxxx prohlášení x xxxx kandidátních xxxxxx, xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx všech xxxxxxxxxxxx listinách,

c) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx doklad x státním xxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 2,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeni xxx xxxxxxxx xxxxx stanovený xxxxx §22 xxxx. 4,

x) kandidáta, x xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxx podle §22 xxxx. 1 xxxx. x) x e), xxxxxxxxx xxxx-xx xxxx xxxxx nesprávné xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) kandidáta, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 48 xxx přede dnem xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx státním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxx centrály členského xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 48 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx xxxxxx zákona, xxxx

x) o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny, xxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx x §21 xxxx neobsahuje náležitosti xxxxx §22 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx kandidáta xx xxxxxxxxxx listině x xxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx u xxxxx (§56); xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, vyvěsí xx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, x xxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx komise, x xxxxxxx na xxx xxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dnem xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x škrtnutí kandidáta xx xxxxxxxxxx listině xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx a poučení x xxxxxxxx. Výrok xxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X odůvodnění xx xxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxx podkladem xxx xxxxxxxxxx. Odůvodnění xxxx xxxxx xxxxxx x případě xxxxxxxxxx x provedení registrace. X písemném vyhotovení xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxx, který rozhodnutí xxxxx, a xxxxx xxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx s uvedením xxxxx, příjmení a xxxxxx zaměstnance Ministerstva xxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxxx 45 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx budou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Výsledek xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Ministerstvo vnitra xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,13) provede Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5, xxxxxxxxxx xxxx 20 xxx přede dnem xxxxx. Xx xxxx xxxxxx zaregistrování se xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Registrace xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxx nebyla xxxxxxxxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,13) xxxxx do 1 xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx příspěvek. Xx-xx složena xx xxxxxxxx účet xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra xxxxx xxxxxxxxx jiná částka, Xxxxxxxxxxxx vnitra ji xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

§24

Xxxxxx xx x xxxxxxxx kandidatury

(1) Xxxxxxxx xx xxxx písemným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 48 xxxxx před xxxxxxxxx xxxxx vzdát xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx kandidaturu xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zpět.

(2) Bylo-li xxxxxxxxxx x xxxxxx xx kandidatury xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx registrací xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx uveden xx xxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx listině xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxx kandidátní listiny, xxxxx o xxxxxxxxxxx xx kandidátní xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx výsledku hlasování xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nepřihlíží x xxxxxxxxxxx hlasům pro xxx odevzdaným. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx místnostech, pokud xx xxxxxx xx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx voleb.

(4) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx komunikační xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx občanem xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx xxxxxx xxxxx být xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx listině, avšak xxx xxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxx se nepřihlíží x přednostním hlasům xxx něj xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxx xxx zbaven práva xxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxx místnostech, xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 48 hodin xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§25

Xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxx pozastavení xxxxxxxx xxxxxxxxx strany xxxx politického xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx kandidátní listiny, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxx nepřihlíží.

§26

Hlasovací xxxxxx

(1) Po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx hlasovacích xxxxxx. Xxxxxxxxx lístek se xxxxxx samostatně pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí x xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx lístku musí xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 8, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, xxx x povolání, xxxx xxxxxxxx pobytu xxxx, xxx-xx x občana xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx pořadí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. U koalice xx xxxxx xxxxx, xxxxx politická xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx strana xxxx xxxxxxxxx hnutí xx xxxxxxx. Správnost xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx před jeho xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx koalice xx 2 pracovních dnů xx výzvě Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx na xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxx, x xxx sídlí Státní xxxxxxx xxxxxx.

(3) Hlasovací xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx téhož xxxxx a stejné xxxxxxxxx, na xxxxxx xxxx barvy, xxxxxxx x týchž xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx otiskem xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx krajských xxxxx starostům, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxx xxxxx xxxx xxxxx, a x xxx voleb xxxx xxxxxxxxx volebním xxxxxxx. Xxxxx, který xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (§30), obdrží xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) V xxxxxxx zřejmých tiskových xxxx xx hlasovacích xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx nepřetiskují; Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x těchto xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXXX XXX VOLBY XX XXXXXXXXXX PARLAMENTU

§27

Seznam voličů xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx samostatně xxx xxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§29

Žádost o zápis xx seznamu xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu

(1) Xxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx §5 x není xxxxx x dodatku xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,14) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxx x xxxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx České republiky, xxxxxxxxxx 40 xxx xxxxx xxxx voleb xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 občan jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx uvede svoji xxxxxx příslušnost, xxxxx xxxxxx, adresu xxxxxxxxx xxxxxx, kde byl xxxxx pro xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xxxxx xx volební xxxxxxxx, x to, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxx podání xxxxxxx podle odstavce 1 se občan xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, který xx veden x xxxxxxx stálého xxxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu,14) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxxxx České xxxxxxxxx xxx, xx nejpozději 40 dnů xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, x kterého xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx14) xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx svých xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx seznamu14) xx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx. X xxxx xxx xxxxxxx přiloží xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Při xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx jiného členského xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Obecní xxxx xxxxxxxx x xxxxx do xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 15 dnů xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x tom, xxx byla xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§30

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxx, který xx u xxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx parlamentu x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx volit ve xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) zastupitelský xxxx xxxxxx, xxxxx xx státním xxxxxxx Xxxxx republiky, má xxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxx x xx zapsán xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx může xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo uzavření xxxxxxxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 7 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu; xxxx xxxxxx xxxx xxx x listinné podobě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; o xxxxxx xxxxxxx žádosti xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxxxxx úřad nejdříve 15 xxx přede xxxx xxxxx předá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo osobě, xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxx podpisem voliče xxxxxxxxxx o vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx voličský xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx voličů x xxxxx členském xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§31

Xxxxxx úřad 2 xxx xxxxx dnem xxxxx uzavře xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Evropského parlamentu x jeho kopie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx voliče x uvedením důvodu xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu") předá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXX

§32

Xxxxxxxxxxx voličů

(1) Xxxxxxxxx o podmínkách xxxxxxxxx ve xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zveřejní Xxxxxxxxxxxx xxxxxx 80 dnů xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx11) v českém xxxxxx x x xxxxxxxxxx jazycích Evropské xxxx.

(2) Xxxxxxxx zveřejní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx 15 xxx přede xxxx xxxxx, oznámení x xxxx x místě xxxxxx xxxxx v xxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xxxx zřízeno xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, které části xxxx náležejí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xx území xxxxxxx x nich. Xxxxxxx xxxxxxxx uvede x xxxxxxxx adresy xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx voliče xxxxxxxx xx povinnost xxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxx totožnost a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nutné x xxxxxxxxxx xxxxxxx voleb.

(4) X xxxx, xx xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,16) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xxxx x v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx České xxxxxxxxx x zahraničí xxxx o xxxxxxx xx Evropského parlamentu xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zastupitelskými xxxxx podle §11.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, poskytne xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx krajský xxxx x každý xxxxxx xxxx.

§33

Volební xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx, ve kterém xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx vlajka Xxxxx xxxxxxxxx a vlajka Xxxxxxxx xxxx x xx volební xxxxxxxxx xx umístí xxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, dostatečným množstvím xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx opatřených xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx obálka"), xxxxxxx xxxxxxxxx, výpisy ze xxxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tímto xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zapůjčen k xxxxxxxxxx, x to x v pracovních xxxxxxxx Evropské xxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jiným xxxxxx xxxxx, xx xxxxx při vybavování xxxxxxx místnosti x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§64).

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx lístků xxxxxx zvláštní prostory, xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Počet xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxx voličů xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Ve xxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hlasovací xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "xxxx", xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxx, který xx xxxxxxx občanem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxxx státě xxxxxx xxxxxx práva xxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xx 48 xxxxx před xxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx jazycích Evropské xxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na území Xxxxx republiky xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie.

(5) Xxxxxx xxxxxx musí xxx neprůhledné, xxxxxx xxxxxxxxx, papíru xxxxxx xxxxxxx a xxxxx. Xxxxxx-xx xx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxx do Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx jiné xxxxx; xxxxxxx způsobem xxxxxx xxx xxxxxxxx hlasovací xxxxxx.

§34

Xxxxxxxx hlasování

(1) Před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxx místnost vybavena xxxxx §33 x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx schránka prázdné; xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxx zapečetí.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx okrskové volební xxxxxx hlasování xx xxxxxxxx.

§35

Xxxxxxx xx volební xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx odpovídá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx hlasování xxxx závazné xxx xxxxxxx přítomné.

§36

Xxxxxx hlasování

(1) Volič xxxxxxx osobně, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx okrskovou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx v pořadí, x xxxxx xx xxxxxxxxx xx volební xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prokáže xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, diplomatickým xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky anebo xxxxxxxxx xxxxxxxx17) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxx") xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.18) Xxxxx, který xx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx ve xxxxxx ze seznamu xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu obdrží xxxxx xx okrskové xxxxxxx komise xxxxxxxx xxxxxx obálku. Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx ze xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu, xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxxx neumožní. To xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §28 odst. 4 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zvláštního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x prokáže xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx povinen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxx xxxxx x xxxxx xxxxx průkaz xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxx xx seznamu xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) X prostoru xxxxxxx pro úpravu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx přítomen xxxxxxx x xxxxxxx, x to xxx xxxx xxxxxxxx volební xxxxxx. X xxxxxxx, xxxxx nemůže xxx xxxxxxx hlasovací lístek xxx xxxxxxxx vadu xxxxx nemůže číst xxxx xxxx, xxxx xxx x prostoru xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx lístků xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise, x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x souladu x xxxx pokyny xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx volební xxxxxxxx, x xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx okrsku, xxx který xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. V takovém xxxxxxx okrsková xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx své xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, úřední xxxxxxx, hlasovacími lístky x výpisem xx xxxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx volební xxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx tajnost hlasování.

§37

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Po xxxxxxxx úřední xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx volič xx xxxxxxxx určeného x xxxxxx hlasovacích lístků. X xxxxxxxx xxxxxxx xxx úpravu hlasovacích xxxxxx vloží volič xx xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx lístek. Xx xxxxxxxxxx lístku xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Jiné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx jeho xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx tak, xx xx xxxxxxxx prostoru xxxxxxxx xxx úpravu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx volební xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx lístkem xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx, nikoliv však xxxx xxxxxxxx volební xxxxxx.

(3) Xxxxxx, který xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx volební komise xxxxxxxxx neumožní.

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Nastanou-li xxxxxxxxx, xxxxx znemožňují xxxxxxx hlasování, xxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hlasování xx xxxxxxxx hodinu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx prodloužit xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx však x 1 xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx komise x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobem x xxxxx obvyklým voliče, xxxxxx úřad x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) X případě, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx schránku x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx úřední xxxxxx xxxx je x nich vybírat. Xxx opětovném zahájení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx.

(3) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx hlasování, xxxx xxxxxxxx volební komise xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx, které x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k prodloužení xxxxxxxxx vedly.

(4) Po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx postupuje xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§39

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx a při xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx. O provedení xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxxx dokumentace.

(2) Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx závazné. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx. X případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx krajský xxxx xxxxx k jejich xxxxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx, xxxxx postupuje xxxxx §38.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx hlasování, xxxxxx xx xxxxxxx místnost, xxxxx předtím se xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

XXXXX VI

ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ XXXXX

§41

X místnosti, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx hlasy, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Českého statistického xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 xxxx. x), zaměstnanci xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,6) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx komise x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x osoby, xxxxxx k xxxx xxxx xxxxxxxx Státní xxxxxxx xxxxxx.

§42

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §40 dá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zbylé xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx přednostních xxxxx, x xxxxxx xxxxxx; xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx volební xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx voličů xxxxxxx i přenosné xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx x volebních xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx smísí. Xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx volební komise xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx volební xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Okrsková xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx počet se xxxxxxx ve xxxxxxxx xx seznamu xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx vynětí xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx okrsková xxxxxxx xxxxxx rozdělí x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx vyloučí neplatné xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx hlasovacích lístků. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§43

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx prospěch politické xxxxxx, politického hnutí xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxx lístky, xx xxxxx xxxx jména xxxx příjmení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx dal xx hlasovacím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx více xxx 2 kandidátům, xxxxxx xx takový xxxxxxxxx lístek ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx; xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx hlasu xx však xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx hlasovací xxxxxx, který xxxx xx předepsaném xxxxxxxxx, xxxxx xx přetržený xxxx který není xxxxxx do xxxxxx xxxxxx. Poškození nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vliv xx xxxx platnost, xxxxx xxxx z něho xxxxxx xxxxxxxx údaje. Xxxx voliče je xxxxxxxx, xx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx (§64).

(3) Xxxxxxxx hlasovacího lístku xxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx.

§44

Xxxxx x průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx volebním xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zápis x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x členů xxxx xxxxxx xxxxxx odepře, xxxxxx xx xxxxxx x samostatné příloze x xxxxxx.

(2) X xxxxxx okrskové volební xxxxxx o xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx xx uvede

a) xxxx xxxxxxx a ukončení xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx, přerušení nebo xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx počet xxxx ve xxxxxxxx xxxxxx zapsaných do xxxxxx xx seznamu xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx obálky,

d) xxxxx odevzdaných úředních xxxxxx,

x) počet platných xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx politickou xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odevzdaných pro xxxxxxxxxx kandidáty,

g) x xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx obsah xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komisi, xxxxxxxx, která komise xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx odůvodnění.

(3) K xxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx využije xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx po xxxxxxxx hlasování xxx xxxxx xxxx výslovně xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx označil xxxxxxxx okrskové volební xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx okrskové volební xxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx zápisu x xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Českým xxxxxxxxxxxx úřadem.

§45

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a výsledku xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Po xxxxxxxxx xxxxxx o průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx pověřený xxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nosiči xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu.

(2) Xxxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx volební komise xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x zápise x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxxxxxx x nimi xx xxxxx odstraněny; xxxxx xxxx není xxxxxxxx nebo pověřený xxxx xxxxxxxx volební xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx zmocněn xxxx xxx o xxxxx, jejichž xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx volební xxxxxxxxx, xxxx zápis x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x odstranění xxxx x předání nového xxxxxx o průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx hlasování xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx počítačové xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx hlasování xx xxxxxxxx xxxxxx byl xx xxxxxxx zpracování xxxxxxx xxxxxxxxx. Český xxxxxxxxxxx úřad zároveň xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx volební komise xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx §50.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx volební xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 24 xxxxx xx xxxxxxxx hlasování xxxxx §40, xxxxxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx být celkový xxxxxxxx voleb zpracován xxx xxxxxx volebního xxxxxx. Xx uplynutí xxxx xxxxx xx xxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nepřihlíží.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxx xxxxxxxxx zápisu x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, odevzdané xxxxxxxx xxxxxxx, odevzdané xxxxxxxxx lístky x xxxxxx obálky, xxxxx xx xxxxxxx pro xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x kontrole xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedené xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x ostatní volební xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§46

§46 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 58/2014 Sb.

§47

Postup do skrutinia

(1) Xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx převzatých x xxxxxxxxx okrsků x xxxxxxxxxx obecních xxxxx xxxxx §45 xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx počet xxxxxxxx xxxxx, které byly xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politická xxxxx x koalice.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx 5 % x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx platných hlasů.

§48

Xxxxxxxxxx

(1) Počet xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx stran, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx skrutinia, se xxxxxxxx xxxx xxxxx 1, 2, 3 x dále xxxx xxxxxx x 1 xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx podílů, xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xx hlasovacím xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx byli xxxxxxxx xxxxx §24, xxxx xxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx a xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx volen, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx práva xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx komunikační xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx xx 48 xxxxx před zahájením xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx na 2 xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nahoru.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxx sestupně podle xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx volí. V xxxxxxx xxxxxxxx 2 x xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx koalici, x xx-xx i tento xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x označení politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx dosáhla.

(3) Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxx, politickému xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx.

(4) X rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 kandidátům xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx některý x xxxxxxxxx xxxxxx takový xxxxx xxxxxxxxxxxx hlasů, xxxxx činí xxxxxxx 5 % z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx stranu, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxx mandát xxxxxxxxxx xxxxxx kandidátovi.

(6) X případě, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x politická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx koalice xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx splnili podmínku xxxxx odstavce 5, x to xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx získaných xxxxxxxxxxxx xxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxxx hlasů xx xxxxxxxxxxx xxxxxx kandidáta xx xxxxxxxxxx lístku. Xxxxxxxxxx, xxxxx nesplnili xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, jak xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 mandát, xx xxxxxxx náhradníky. Xxx xxxxxxxxx pořadí xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stran, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 4 xx 6.

§49

Xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x uveřejnění xxxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hlasování Státní xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx členové Xxxxxx xxxxxxx komise; xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, uvedou se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

(2) V xxxxxx Státní xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxx osob xxxxxxxxx xx výpisech xx seznamů xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) celkový xxxxx xxxxxx, kterým xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxxxx xxx každou xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) jména x xxxxxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí x xxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x údaji o xxxxxxxxxx přednostního xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zápisu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.

§50

Xxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxx komise

Činnost okrskové xxxxxxx komise je xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xx vyhlášení xxxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§51

Osvědčení o xxxxxxx

(1) Xxxxxx volební komise xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §48 xx 7 xxx xx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx volby kandidáta.

HLAVA XXX

XXXXX X XXXXX MANDÁTU, NESLUČITELNOST XXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§52

(1) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x xxxxx xxxxxxxxx funkčním xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx poslance Evropského xxxxxxxxxx zaniká

a) xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §6,

x) dodatečným xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx práva být xxxxx,

x) xxxxxxxxx funkčního xxxxxx,

x) vzdáním se xxxxxxx, nebo

f) vznikem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§53).

(3) Xxxxx mandátu xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx za tímto xxxxxx nejpozději xx 30 dnů xxx xxx, xxx mandát xxxxxx, xxxxx. Xxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx (§57 xxxx. 3). Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx desce Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, kde Státní xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x uveřejní xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Za xxxxxxxx xx xxxxxxxx považuje xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) s xxxxxx xxxxxx, generálního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Soudního xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx x x funkcí xxxxxx nebo xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx dvora Evropských xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx Výboru xxxxxxxx Xxxxxxxx ústřední xxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxxxxxxx Evropských společenství,

e) xx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx Evropského společenství x Evropského xxxxxxxxxxxx xxx atomovou xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx vytvořených xx xxxxxxx Xxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxxxxxx a Evropského xxxxxxxxxxxx xxx atomovou xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství,

g) xx xxxxxxxxx xx výborech xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx Xxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společenství x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx energii x provádění stálých xxxxxxx xxxxxxxxx úkolů,

h) xx xxxxxxxxx v Xxxx xxxxxxxxx, x Xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) x xxxxxxxxxx úředníka x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx orgánů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx k xxx připojených specializovaných xxxxxx xxxx Evropské xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu xx xxxx xxxxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx prezidenta Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) x funkcí xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) s xxxxxx soudce Xxxxx xxxxxxxxx,

x) s funkcí xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx práv Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§54

Nastupování náhradníků

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x kandidátní xxxxxxx téže politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, a xx x pořadí xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx náhradníka xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo koalice, xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx hnutí xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx uprázdněn xx xxxxx funkčního xxxxxx. Xxx-xx xxxx x xxxxxxx, nenastupuje xxx náhradník, xxxxx xxx xxxxxxx politickou xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, a mandát xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx politické xxxxxx xxxx politického xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx koalici xxxxxxxxxxx, xx xxxx pozastavení xxxxxxxx zůstává mandát xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 15 xxx po xxx, xx kterém xxxxxx xxxxxx poslance Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 4 do 15 xxx xx dni, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxx politického xxxxx.12) Dojde-li namísto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(6) Xxxxxx volební xxxxxx xxxxx náhradníkovi xxxxxxxxx x xxx, xx xx stal xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, x xxxxxx dnem xx xxx xxxx, a xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX VIII

SOUDNÍ XXXXXXX

§55

Xx xxxxxx chyb x xxxxxxxxxx v seznamu xxxxxx pro volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx 30 xxx přede xxxx xxxxx domáhat xxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu.13)

§56

Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx kandidátní listiny, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxx listiny se xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx listinu, x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx kandidát xx 2 xxx xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxx u xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.13)

§57

(1) Xxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx volby xxxxxxxxx se může xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu13) každý xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx koalice, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České republiky xxxxxxxxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxxxxxxxx"). Návrh xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx voleb Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, má-li xx to, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx způsobem, xxxxx xxxxx ovlivnil xxxxxxxx volby xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Proti xxxxxxxx, xxxxxx Státní volební xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx poslanec, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx jejíž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx 2 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.13)

§58

(1) X xxxxxx xxxxx §56 x 57 xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) V xxxxxx x xxxxxxx xx věcech xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx anebo x xxxxxxx xx věcech xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxx 4 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.13)

XXXXX XX

XXXXXXX KAMPAŇ, XXXXXX XXXXX OKRSKOVÝCH XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX

§59

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx kampaní xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podporu xxxxx xxxxxxxx v jejich xxxxxxxx, včetně jakékoli xxxxxxxxxx akce, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx obvykle xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xx považuje x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx koalice xxxxx xxxxxx kandidáta.

(2) Xxxxxxx nebo právnická xxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, jejich xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx registrovaná xxxxx xxxxx x Úřadu.

(3) Xxxxxxx kampaň podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vyhlášení xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výsledků xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Pro xxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx plochu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx 16 xxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zásadě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran, xxxxxxxxxxx hnutí a xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx nevztahují xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxx upravující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx. K xxxxxxx kampani xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je ovládaná xxxxxx xxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx kampaň musí xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, zejména xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo koalicích, xx jejichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nepravdivé xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx volební xxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx x pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení x sdělení x xxxxxxxxxx kterékoli kandidující xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx kandidáta. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx svým xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx využité prostředky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x příjmením x evidenčním číslem xxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxx Xxxxxx.

(7) X xxxx počínající xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výsledky xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Pro volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x době xxxxxxxxxx 16 dnů x xxxxxxx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxxx rozhlase celkem 14 xxxxx x x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 14 hodin x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx politickým stranám, xxxxxxxxxx hnutím a xxxxxxxx rovným xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx určí xxxxx. Xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx.

(9) Xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx politické xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí, xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx xx umístěna xxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxx bezprostředním xxxxx.

(10) Xxxxxxx okrskových xxxxxxxxx komisí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xx až xx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx; zákaz xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x počtu xxxxxx, xxxxx již xxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxx stanovené xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx unie.

§59a

Volební účet

(1) Každá xxxxxxxxxxx politická strana, xxxxxxxxx hnutí nebo xxxxxxx xxxx povinny xx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně nejpozději xx 5 dnů xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí xx xxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx").

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx být veden x xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Výběr xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx.

(4) X peněžními prostředky xx xxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně, xxxxxxx xxxx po dobu 180 dnů ode xxx xxxxxxxxx celkových xxxxxxxx voleb; tento xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx volební kampaň xxxxx §59c.

(5) Xx xxxxxx xxxxxx uložené xx xxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx využít xxxxxxx xxxxxxxxxx xx volebním xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Do 60 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na volebním xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx kampaň xxxxxxxx xx xxxx politické xxxxxx xxxx politického xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx sdružování x xxxxxxxxxxx stranách x politických xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxx převeden x xxxxxxxxx účtu xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zastoupených x xxxxxxx; není-li xxxxxx xxxxxx uzavřena, xxxxxxxx xx xxxxxxx prostředky x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx dílem.

(7) Volební xxxx xxx zrušit xxxxxx xxxx, xx x něj xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6 xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx volební xxxxxx.

§59x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§59x

Xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx veškeré xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx použít xxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxx xx volebním xxxx.

(2) X financování xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx politická xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx volebním xxxx se xxxxxxx x uvedením xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x obce, v xxx xx fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx poskytla, trvalý xxxxx, nebo, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, x uvedením xxxx xxxxxxxx firmy xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxx plněních xxxxxxxxxxxx x penězích xx evidují s xxxxxxxx přehledu x xxxxxx těchto plnění, xxxxxx uvedení xxxxx, xxxxxxxx, data xxxxxxxx x obce, x xxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx tato xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxx, jde-li x xxxxxxxxxx osobu, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, sídla x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx.

§59x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2017

§59x

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx na xxxxxxx kampaň xx xxxxxx součet všech xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x penězích, xxxxx xxxxxxxxxxx politická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx kampaň xxxxx xxxxxxxxxx částku 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx částky xx xxxxxxxxxxxx částky, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politické xxxxx, xxxxxxx nebo jejich xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx, včetně xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx za xx zavázaly xxxxxxx xxxxx osoby. Xxxx-xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx bezplatně xxxx xx cenu xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx jeho xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx 3 xxx xxxxx xxxx xxxxx musí xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí, koalice xxxx xxxxxx kandidáta xxxxxxxx nebo se xxxxxxxx uhradit xxxxxx xx xxxxxxx kampaň, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx osobách xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx koalice xxxxx stanovené v §59b odst. 3.

§59x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

§59d

Zveřejnění xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx politická strana, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zajistí, xxx xxxxxxx k volebnímu xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §59a zveřejněn xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xx jejich internetových xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx politická xxxxxx, politické xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxx internetových xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x adresu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx Xxxxx i své xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politické xxxxx xxxx koalice do 90 dnů xxx xxx xxxxxxxxx celkových xxxxxxxx voleb xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx.

(3) Xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx kandidující xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx obvyklé ceny, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxx, x xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x §59b xxxx. 3, xxxxx x výši xxxxxx xx volební xxxxxx xxxxxxxxx samotnými xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx výdajů na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx účelu, xx xxxxx xxxx použity; xx-xx plnění xxxxxxxxxx xx xxxx nižší xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v §59b xxxx. 3,

c) přehled xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx splnění xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx x souvislosti x financováním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx kandidující xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx koalici xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx zavázal; xx-xx xxxxxx poskytnuto za xxxx nižší než xxxxxxxx, uvedou xx xxxxxxxxxxxxx údaje věřitele x rozsahu stanoveném x §59b xxxx. 3.

(4) Xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx hnutí a xxxxxxx xx formuláři, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx 90 dnů xxx xxx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Úřadu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx kampaně x xxxxxx o financování xxxxxxx kampaně podepsanou xxxxxx xxxxxxxxxx jednat xxxxxx xxxxxxxxxxx politické xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo, jde-li x xxxxxxx, podepsanou xxxxxxx oprávněnými jednat xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx zastoupených x xxxxxxx.

§59x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§59x

Xxxxxxx kampaň vedená xxxxxxxxxxxxx třetí xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx osobou xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx.

(2) Registrovanou xxxxx xxxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxx

x) stát x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) obec, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxx,

x) dobrovolný xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x právnické xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx podniku, xxxxx x xxxxx, na xxxxxx řízení x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, x to x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx majetková účast xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10 %,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx, městské xxxxx xxxx městského xxxxxx, xxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx x kontrole xx xxxxxx kraj, xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx obvod, x xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx 10 %,

f) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxx-xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba,

j) xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx na xxxx xxxx x xx xxxx odpovědnost xxxxxxxxx obsah, xxxxxx x veřejné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) provozovatel xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx číslo, xxxx xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx osobu, x název nebo xxxxxxxx firmu, xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 Úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxx xxxxxxx ani xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxxxxx xxxxx osoba xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx kampani xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx registrace.

(5) Zveřejnění xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx údaje x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx evidenční xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx si pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně xxxxxx volební účet x xxxxxxx Úřadu xxxxxx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x zřízení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek, xx xxxxxxx xx volební xxxx xxxxxxxxx.

(7) Financování xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx volební xxxxxx. Xxxxxx registrované třetí xxxxx xx volební xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx ocenitelná x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx na volební xxxxxx. K xxxxxx xxxxxx výdajů xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx účtu registrované xxxxx xxxxx. Na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xx xxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Registrovaná xxxxx xxxxx xxxxxxx Úřadu xx jeho xxxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, z xxxxx xxxx peněžní xxxxxxxxxx xx volební xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx registrovaná třetí xxxxx xxxxxxxx nebo xx uhradit, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx uhradila xxxx xx zavázala xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx, které je xxxxxxxx xxxxxxx kampaně, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx jeho xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(10) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx osoba xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) výdaje xx úhradu xxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx venkovní xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx výpisy ze xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 10 xx xxxx 5 xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x evidenci xx požádání Xxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx povinna xx 10 dnů po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přehled výdajů xxxxx odstavce 10 xx svých internetových xxxxxxxxx. Xxxxxxx výdajů xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 3 měsíců.

§59e xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 322/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§59f

Dohled xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně xxxxxxxxxxxxx politických stran, xxxxxxxxxxx xxxxx, koalic x xxxxxxxxxxxxxx třetích xxxx,

x) uveřejňuje xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxx internetových xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx politických stran, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně, x účetnictví xxxxxxxx xx volební xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx registrovaných xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) provádí xxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx se hodlají xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x odmítnutí xxxxxxxxxx třetí xxxxx x xxxxxxxxxx údaje x registraci xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx delikty xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně xxxxxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

c) adresa xxxxx pobytu,

d) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Úřad xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého pobytu,

d) xxxxxx občanství, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxx údaje:

a) jméno, xxxxxxxx xxxxxx předchozích xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

c) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) počátek xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxx xxxxx kontroly xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně využívá xx xxxxxxxxxx registru xxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx firma xxxx xxxxx právnické xxxxx,

x) adresa xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby,

e) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx zániku,

g) xxxxxx xxxx.

(6) X xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy xxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx daného xxxxx. Údaje, které xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje v xxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx předcházejícím xxxxxxxx xxxx.

§59x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§60

Nároky xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx registraci xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxxxxxxxxxxx xxx voleb xx xxx, k xxxxx xx x xxxxxxxxx nebo obdobném xxxxxx, poskytl pracovní xxxxx bez xxxxxxx xxxx. Činnost xxxxxxxxx x tomto xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx zájmu.20)

(2) Xxxxxxxx, xx xx xxxxx kandidátem, nesmí xxx xx xxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx obdobných xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx volna xxxxx předchozího odstavce xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx práce.

§61

Xxxxxx členů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komisí

(1) Člen xxxxxxxx volební xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nárok xx xxxxx zvláštní odměnu xx xxxxx funkce xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx vyšší xxxxxxxx odměnu xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nesplnil xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x zásadám xxxxxxxxx x k xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx zapisovatel xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx určen xxxxx x době, xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx volební xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx nárok xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nutném rozsahu x na náhradu xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx odměny xx xxxx průměrného xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x pracovním xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx výdělečně xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx výkonu xxxxxx člena okrskové xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXX XXXXXX

§62

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §59 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxx kampaně xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu,

b) x xxxxxxx x §59 odst. 4 xxxxxxx xxxx umožní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx médií xxxxx xxxx obce xxxx právnické osoby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, x volební xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §59 xxxx. 6 xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx agitace xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx sdělení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §59 xxxx. 6 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §59 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx počínající xxxxxx xxxx přede xxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx ukončením xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §59e xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx účet podle §59e xxxx. 6 xxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxxxx xxxxx §59e xxxx. 6,

g) xxxxx xx volební účet xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s §59e xxxx. 7 xxxx x rozporu x §59e xxxx. 7 xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx x §59e xxxx. 8 xxxxxxxxx, xxx její xxxxxx xx volební xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) nevede xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx volební xxxxxx xxxxx §59e xxxx. 10 xxxx ji xxxx x xxxxxxx x §59e odst. 10,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx podle §59e xxxx. 11,

k) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx volební xxxxxx xxxxx §59e odst. 12,

x) xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxx jednom xxxxxxxx xxxxx, nebo

m) xxxxxxx x xxxxx volbách xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxx než xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx přestupku xxxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) a f) xx x) xx xxxxxxxxx Úřad; xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx ani xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx; xxxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx,

x) odstavce 1 xxxx. x) x m) je xxxxxxxxx pověřený xxxxxx xxxx xxxxx místa xxxxxxxx fyzické xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx pokutu

a) až xx xxxx 5 000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xx xx xxxx 10 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. m),

c) xx 10 000 Xx xx 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x).

§63

Správní xxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx dopustí správního xxxxxxx tím, že

a) x rozporu x §59 xxxx. 2 xx účastní xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu,

b) v xxxxxxx x §59 xxxx. 4 využije xxxx xxxxxx využití xxxxxxxxxxxxx médií xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx s §59 xxxx. 6 xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení anebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politického xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx obsahovaly informaci x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §59 odst. 6 neoznačí prostředky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx registrované xxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx s §59 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx přede xxxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §59e xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx volební xxxx podle §59e xxxx. 6 nebo xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxxxx xxxxx §59e xxxx. 6,

x) xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §59e odst. 7 xxxx x xxxxxxx s §59e xxxx. 7 xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx převedené xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx s §59e xxxx. 8 nezajistí, xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx prostředků na xxxxxxx xxxxxx xxxxx §59e odst. 10 xxxx ji xxxx x xxxxxxx x §59e xxxx. 10,

j) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx účtu x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §59e xxxx. 11, xxxx

x) xxxxxxxxxx přehled výdajů xx volební kampaň xxxxx §59e odst. 12.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a politické xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zastoupené x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx

x) v xxxxxxx x §59 xxxx. 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx využité xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §59a xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx volební xxxx xxxxx §59a xxxx. 2,

c) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uložené xx volebním xxxx x xxxxxxx x §59a xxxx. 3,

x) x xxxxxxx x §59a xxxx. 4 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx volebním xxxx nevyužitými xx xxxxxxx xxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx financování xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx 180 xxx xxx xxx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxxxxx voleb,

e) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx volební xxxxxx xxxxx §59a xxxx. 6,

x) xxxxx xxxxxxx účet x xxxxxxx x §59a xxxx. 7,

x) x xxxxxxx x §59b xxxx. 2 nevede xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) neuvede xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx podle §59b xxxx. 3,

x) neuvede xxxxx o jiných xxxxxxxx ocenitelných x xxxxxxxx podle §59b xxxx. 4,

j) v xxxxxxx x §59c xxxx. 2 xxxxxxxxx, xxx výdaje xx xxxxxxx kampaň xxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovenou xxxxxx,

x) x rozporu x §59c xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx, xxxxx uhradily nebo xx zavázaly xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dar xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §59d xxxxxxxxxxx xx zveřejněním xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Úřadu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) a x) až x) x odstavce 2 xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx krajský xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000 Xx xx 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x správní xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx x),

x) 20&xxxx;000 Kč xx 300&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), x) xxxx x),

x) 30&xxxx;000 Kč xx 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), c), x), e), x) xxxx x),

x) 10&xxxx;000 Xx xx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x).

§63x

Xxxxxxxx ustanovení xx xxxxxxxx deliktům

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx správní xxxxxx neodpovídá, xxxxxxxx xxxxxxx, xx vynaložila xxxxxxx úsilí, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx porušení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx výměry pokuty xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu, zejména xx způsobu xxxx xxxxxxxx a jeho xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, za xxxxx xxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx existence xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Odpovědnost xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx správní delikt xxxxxx, jestliže správní xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx, kdy xx x xxx dozvěděl, xxxxxxxxxx xxxx do 3 let xxx xxx, kdy xxx xxxxxxx.

(4) Na xxxxxxxxxxx xx jednání, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx fyzické osoby xxxx x přímé xxxxxxxxxxx x xxx, xx vztahují ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(5) Uložením xxxxxx xxxxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního vysílání. Xxxxxx je xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx stává xxxx.

§63x vložen právním xxxxxxxxx č. 322/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX

§64

(1) Konají-li xx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxx den x xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx volebních xxxxxx xxx xxxxxxx druhy xxxxx,

x) xxxxxxxx starosta x xxxxxxxx xxxxx §32 na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x zároveň xx xxxxxxxxx xxxxxx xx volební xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx určených xxx xxxxxx hlasovacích xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx druhy voleb.

§65

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nákladů

Český xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí údaje x xxxxx platných xxxxx odevzdaných xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx, která ve xxxxxxx získala xxxxxxx 1 % x xxxxxxxxx xxxxx platných xxxxx, bude za xxxxx xxxxxxxxx hlas xx státního xxxxxxxx xxxxxxxx 30 Xx.

§66

Výdaje xxxxxxxxx xxxxx x volebních xxxxxx xxxxxxx s volbami xx Evropského parlamentu xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§67

Xxxxx

(1) Xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx označením xxxxxxx s xxxxxxx, xxx xxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Lhůta určená xxxxx xxx je xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxx lhůty xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx 16.00 xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zmeškání.

§68

Na postup xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx a správních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x odmítnutí registrace xxxxx osoby Xxxxxx, xxxxxxxxxx.

§69

Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx organizace voleb xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxx xxxxx xxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx xx, xxxxx neodporují xxxxxx, xxxxx xxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

§70

Ministerstvo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x vedení xxxxxxx xxxxxx pro volby xx Xxxxxxxxxx parlamentu,

b) x dohodě s Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxx předávání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx registrů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx politických xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx politickými xxxxxxxx, politickými xxxxxxx x koalicemi při xxxxxxxx kandidátních xxxxxx,

2. xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x obecních xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. vzor xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x zvolení, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx hlasování xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bližší podmínky xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx x Ministerstvem xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x x Xxxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxxxxx odměny xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx x výplaty x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx funkce xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx podle §61.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx do Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky

§71

§89 xxxxxx č. 247/1995 Sb., o xxxxxxx do Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx a x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx:

"§89

(1) Xx xxxxxx chyb x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Soud x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx hlavy II xxxx 4 soudního xxxx xxxxxxxxx.".

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných ústředních xxxxxx xxxxxx správy

§72

Zákon č. 2/1969 Sb., x zřízení xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 34/1970 Xx., xxxxxx č. 147/1970 Xx., zákona x. 125/1973 Sb., xxxxxx x. 25/1976 Sb., xxxxxx x. 118/1983 Xx., zákona x. 60/1988 Sb., xxxxxx x. 173/1989 Xx., xxxxxxxxx opatření Předsednictva Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 9/1990 Sb., xxxxxx x. 93/1990 Xx., xxxxxx x. 126/1990 Xx., xxxxxx x. 203/1990 Sb., xxxxxx č. 288/1990 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 305/1990 Xx., zákona č. 575/1990 Sb., zákona x. 173/1991 Xx., xxxxxx č. 283/1991 Xx., xxxxxx č. 19/1992 Xx., zákona x. 23/1992 Sb., xxxxxx č. 103/1992 Xx., xxxxxx č. 167/1992 Xx., xxxxxx x. 239/1992 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx národní rady x. 350/1992 Xx., xxxxxx x. 358/1992 Xx., xxxxxx x. 359/1992 Sb., xxxxxx x. 474/1992 Sb., xxxxxx x. 548/1992 Xx., xxxxxx x. 21/1993 Sb., zákona x. 166/1993 Sb., xxxxxx č. 285/1993 Xx., xxxxxx x. 47/1994 Xx., zákona x. 89/1995 Xx., xxxxxx x. 289/1995 Xx., zákona x. 135/1996 Xx., xxxxxx x. 272/1996 Sb., xxxxxx x. 152/1997 Xx., zákona x. 15/1998 Sb., zákona x. 148/1998 Xx., xxxxxx x. 63/2000 Xx., zákona x. 130/2000 Sb., zákona x. 154/2000 Xx., xxxxxx č. 204/2000 Xx., zákona č. 239/2000 Xx., xxxxxx x. 257/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 365/2000 Xx., xxxxxx x. 458/2000 Xx., xxxxxx č. 256/2001 Xx., xxxxxx x. 13/2002 Xx., zákona x. 47/2002 Sb., xxxxxx x. 219/2002 Xx. a zákona x. 517/2002 Sb., xx mění xxxxx:

1. X §6 odst. 3 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

2. X §12 xxxx. 1 písmeno x) xxx:

"x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,".

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§73

Tento xxxxx xxxxxx účinnosti dnem xxxx vyhlášení.

v x. Xxxxx x. x.
Xxxxxx x. x.

Xx. VI

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx pro dohled xxx financováním xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx seznam xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí x xxxxxx, které xxxxxx kandidátní listinu, xxxxx §21 xxxx. 3 xxxxxx x. 62/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx kampaně x xxxxxx financování xxxxx §59 xx 59f x §62 xx 63a xxxxxx x. 62/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhlášených po xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx §57 xxxxxx x. 62/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhlášených přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx č. 62/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 90/2017 Xx. x účinností xx 13.4.2017

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx x. 62/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx poprvé použije xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu vyhlášených xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx právním předpisem x. 38/2019 Xx. x účinností xx 2.3.2019

Informace

Právní xxxxxxx č. 62/2003 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 4.3.2003.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

320/2009 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 247/95 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx XX x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.9.2009

222/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 26.6.2012

58/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 62/2003 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 7.4.2014

176/2015 Sb., nález XX xx xxx 19.5.2015 sp. xx. Xx. ÚS 14/14 xx věci návrhu xx xxxxxxx §47 x §48 odst. 1 xx xxxxxxx ",xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,“ xxxxxx x. 62/2003 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxx se paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx od 5.8.2015

114/2016 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 247/1995 Sb., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx ČR x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.4.2016

322/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x další související xxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

90/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx volební xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 13.4.2017

38/2019 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x místním xxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x soudní xxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.3.2019

282/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 62/2003 Xx., o xxxxxxx xx Evropského parlamentu x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Směrnice Xxxx 93/109/ES ze xxx 6. xxxxxxxx 1993, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx a xxx xxxxx ve xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx občanů Xxxx, xxxxx mají bydliště x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2013/1/EU xx xxx 20. xxxxxxxx 2012, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 93/109/ES, xxxxx jde x xxxxxxx pravidla pro xxxxx práva xxx xxxxx ve volbách xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, kteří xxxx bydliště x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nejsou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx z xxxx 1976 x xxxxx členů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/772/ES.

1x) §26 xxxx. 1 xx 5 zákona x. 491/2001 Xx., x xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
2) §11 xxxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx).
3) §9 xxxx. 4 xxxx. x) zákona č. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 548/1991 Xx. x xxxxxx x. 258/2000 Sb.

4) §55 xx 65 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §64 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 313/2002 Sb.
Vyhláška č. 388/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obcí s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
6) §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 491/2001 Xx.
§9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 247/1995 Xx., x xxxxxxx xx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 230/2002 Xx.
§11 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 130/2000 Xx., o xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona x. 230/2002 Xx.
7) Xxxxx č. 130/2000 Sb., xx znění xxxxxx x. 273/2001 Xx., zákona x. 37/2002 Xx., xxxxxx x. 230/2002 Xx. x xxxxxx x. 309/2002 Xx.
8) §6 xxxxxx č. 247/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 204/2000 Xx. x xxxxxx x. 37/2002 Xx.
9) Xxxxx č. 133/2000 Sb., ve znění xxxxxx x. 2/2002 Xx. x xxxxxx x. 320/2002 Xx.
10) Xxxxx č. 312/2002 Sb., x úřednících xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.
11) Xxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxx x. 517/2002 Sb.
12) §14 xxxxxx x. 424/1991 Xx., o sdružování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x politických xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 117/1994 Xx., zákona č. 322/1996 Xx. x xxxxxx č. 151/2002 Xx.
13) Xxxxx č. 150/2002 Sb., soudní řád xxxxxxx.
14) Xxxxx č. 491/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 230/2002 Xx. x xxxxxx x. 309/2002 Xx.
15) §4 xxxxxx č. 293/1993 Xx., o xxxxxx xxxxx.
§5 xxxxxx x. 169/1999 Sb., x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
16) §117 xxxx. 3 zákona x. 128/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 273/2001 Sb.
17) §5 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxxxx č. 329/1999 Xx., x cestovních xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
18) Xxxxx č. 328/1999 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 491/2001 Xx. x xxxxxx x. 320/2002 Xx.
19) §3 xxxxxx x. 46/2000 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
20) Vyhláška č. 18/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx.
21) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 337/1992 Sb., xxxxxx x. 344/1992 Xx., xxxxxx č. 359/1992 Xx., zákona x. 67/1993 Sb., xxxxxx x. 290/1993 Xx., xxxxxx x. 134/1994 Sb., xxxxxx x. 82/1995 Xx., xxxxxx x. 237/1995 Xx., zákona x. 279/1995 Sb., xxxxxx x. 289/1995 Xx., xxxxxx č. 112/1998 Xx., xxxxxx č. 168/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2000 Xx., zákona x. 258/2000 Xx., zákona x. 361/2000 Xx., xxxxxx č. 370/2000 Xx., nálezu Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 52/2001 Sb., xxxxxx č. 164/2001 Xx., zákona č. 254/2001 Sb., xxxxxx x. 265/2001 Xx., xxxxxx č. 273/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2001 Xx., zákona x. 312/2001 Xx., xxxxxx x. 6/2002 Xx., xxxxxx x. 62/2002 Xx., xxxxxx x. 78/2002 Xx., xxxxxx x. 216/2002 Xx., zákona č. 259/2002 Xx., xxxxxx x. 285/2002 Xx., xxxxxx č. 311/2002 Xx. x xxxxxx x. 320/2002 Xx.
22) §63 xxxxxx x. 231/2001 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
23) Xxxxx č. 247/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 212/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx uveřejněného xxx x. 243/1999 Xx., xxxxxx x. 204/2000 Xx., nálezu Ústavního xxxxx uveřejněného pod x. 64/2001 Xx., xxxxxx x. 491/2001 Xx., zákona č. 37/2002 Xx., zákona x. 171/2002 Xx. x zákona x. 230/2002 Xx.
Xxxxx č. 491/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 230/2002 Xx. a xxxxxx x. 309/2002 Sb.
Xxxxx č. 130/2000 Sb., xx xxxxx zákona x. 273/2001 Sb., xxxxxx x. 37/2002 Sb., xxxxxx x. 230/2002 Xx. x zákona x. 309/2002 Xx.