Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

62/2003 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ §1 §2 §3 §4

Právo volit §5

Právo být volen §6

HLAVA II - VOLEBNÍ ORGÁNY §7

Státní volební komise §8

Ministerstvo vnitra §9

Ministerstvo zahraničních věcí §10

Zastupitelský úřad §11

Český statistický úřad §12

Krajský úřad §13

Pověřený obecní úřad §14

Obecní úřad §15

Starosta §16

Starosta stojící v čele pověřeného obecního úřadu a ředitel krajského úřadu §17

Okrsková volební komise §18 §19

HLAVA III - KANDIDÁTNÍ LISTINY

Informování kandidátů §20

Podávání kandidátních listin §21

Náležitosti kandidátních listin §22

Projednání a registrace kandidátních listin §23

Vzdání se a odvolání kandidatury §24 §25

Hlasovací lístky §26

HLAVA IV - SEZNAM VOLIČŮ PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU §27

Sestavení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu §28

Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu §29

Voličský průkaz §30 §31

HLAVA V - HLASOVÁNÍ

Informování voličů §32

Volební místnost §33

Zahájení hlasování §34

Pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí §35

Zásady hlasování §36

Způsob hlasování §37

Přerušení hlasování §38

Kontrola hlasování a sčítání hlasů §39

Ukončení hlasování §40

HLAVA VI - ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VOLEB §41

Sčítání hlasů okrskovou volební komisí §42

Posuzování hlasovacích lístků §43

Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku §44

Předání zápisu o průběhu a výsledku hlasování Českému statistickému úřadu §45 §46

Postup do skrutinia §47

Skrutinium §48

Zápis Státní volební komise a uveřejnění výsledků voleb §49

Ukončení činnosti okrskové volební komise §50

Osvědčení o zvolení §51

HLAVA VII - VZNIK A ZÁNIK MANDÁTU, NESLUČITELNOST FUNKCÍ A NASTUPOVÁNÍ NÁHRADNÍKŮ §52 §53

Nastupování náhradníků §54

HLAVA VIII - SOUDNÍ PŘEZKUM §55 §56 §57 §58

HLAVA IX - VOLEBNÍ KAMPAŇ, NÁROKY ČLENŮ OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ A NÁROKY KANDIDÁTŮ

Volební kampaň §59

Volební účet §59a

Financování volební kampaně §59b

Výdaje na volební kampaň §59c

Zveřejnění údajů o financování volební kampaně §59d

Volební kampaň vedená registrovanou třetí osobou §59e

Dohled nad financováním volební kampaně §59f

Nároky kandidátů §60

Nároky členů okrskových volebních komisí §61

HLAVA X - PŘESTUPKY A JINÝ SPRÁVNÍ DELIKT

Přestupky §62

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob §63

Společná ustanovení ke správním deliktům §63a

HLAVA XI - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZMOCŇOVACÍ §64

Příspěvek na úhradu volebních nákladů §65 §66

Lhůty §67 §68 §69 §70

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky §71

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy §72

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §73

Nález Ústavního soudu - č. 176/2015 Sb.

č. 322/2016 Sb. - Čl. VI

č. 90/2017 Sb. - Čl. VIII

č. 38/2019 Sb. - Čl. VIII

INFORMACE

62
XXXXX
xx dne 18. xxxxx 2003
o xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) a upravuje xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x rozsah xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§2

(1) Volby do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx tajným xxxxxxxxxx xx základě všeobecného, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx práva, xxxxx xxxxx poměrného xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxx 5 let.

(3) Xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx České republiky xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx probíhá xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx stálých volebních xxxxxxxx vytvořených xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.1a)

§3

(1) Xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x posledním xxxx funkčního období Xxxxxxxxxx parlamentu.

(2) Xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vyhlašuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí Xxxx Xxxxxxxx unie (xxxx xxx "Rada") nejpozději 90 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Rozhodnutí x vyhlášení voleb xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx. Xx xxx vyhlášení xxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxx Sbírky xxxxxx, x xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky x vyhlášení xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx konají xx 2 xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx. X první xxx voleb xxxxxx xxxxxxxxx xx 14.00 xxxxx x končí xx 22.00 xxxxx. Xx druhý den xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x 8.00 hodin x xxxxx xx 14.00 hodin. Xxxx xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx den voleb, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx jazyk xxxxxxxx, francouzský a xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxx xxxxxxx xxxx") je xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx státem xxxxx xxx komunikaci s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx voleb do Xxxxxxxxxx parlamentu.

§5

Právo xxxxx

(1) Právo xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu má xxxxx občan Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx alespoň xxxxx xxx voleb xxxxxx xxxx 18 xxx, x občan xxxxxx členského xxxxx, xxxxx alespoň xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx 18 xxx x xx xx xxxx xxxxxxx 45 xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx").

(2) Xxxxxxxxxx ve xxxxxx volebního xxxxx xx Evropského parlamentu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx jsou:

a) zákonem xxxxxxxxx omezení xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,3)

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx práva4).

(3) Xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx volbách xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxx.

§6

Xxxxx xxx volen

(1) Xxxxxxxxx Evropského parlamentu xxxx být xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxx občan Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu, který xx na území Xxxxx republiky nejpozději xxxxx xxx voleb xx dobu xxxxxxx 45 xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx věku 21 xxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,4) x xxx-xx x xxxxxx jiného členského xxxxx, xxxx v xxxxxxxx xxxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx xxxxxx"), xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx práva xxx xxxxx do Evropského xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxx.

(2) Xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXXX

§7

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx,

x) zastupitelský xxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx honorárním konzulárním xxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx úřad"),

e) Český xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "krajský xxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx,5) x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxxx Xxxx, Ostrava x Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx obecní xxxx"),

x) xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx statutárního xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx členěno, xxxx xxxxxxx části xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxx"),

x) xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx obvodu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města, které xxxx xxxxxx členěno, (xxxx xxx "xxxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx krajského xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx státní xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx kraje zařazení xx krajských xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadů xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx zákona, pouze xxxxx mají xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.6)

§8

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu7) xx xxxxxx volebním xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx komise

a) koordinuje xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, průběh x xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) vykonává xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxxx xxx organizačně xxxxxxxxx provádění voleb xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx,

x) losuje xxxxx, xxxxxx xxxxx označeny xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx do Evropského xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem,

e) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve Xxxxxx zákonů,

f) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvoleným xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky Xxxxxxxxxx parlamentu,

h) informuje Xxxxxxxx parlament x xxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mandát xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) vydává xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxx okrskovou xxxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx pro xxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plní rovněž xxxxx xxxxxxxxxxx centrály xxx vzájemnou xxxxxx xxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxx xxxxx. Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx centrálu x jejich xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx vnitra

a) xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a technickou xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx voleb do Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) informuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jim xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx kandidátní xxxxxxx byly xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx informace x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x trvalému xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx hlasovat xxxx xxxxxxxxxx v těchto xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě,

e) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informaci, xx xxxxxx občan xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx uveden xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, x současně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx účelem ověření, xxx xxxxxxxx nebyl xxxxxx práva xxx xxxxx, x pro xxxxxxxxxxx centrálu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx,

x) xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mezi zvláštními xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx seznamem xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,8)

x) xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx úřadů xxxxxxx xxxxxx xxxxxx komunikačních xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx stížnosti xx organizačně technické xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx krajů xxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx domáhal xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx tisk xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) archivuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx listin a xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nebyl xxxxxx práva být xxxxx, xxxxxxx

x) referenční xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaje x informačního systému xxxxxxxx obyvatel,

c) údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Využívanými xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. a) xxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"),

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) datum narození,

e) xxxxxx občanství, popřípadě xxxx státních xxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xx stát xxxxx xxxx xxx xxxxx uvedený x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx příjmení,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxxxx pobytu,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) datum, xxxxx a xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx soudního xxxxxxxxxx.

(6) Využívanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. c) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxx pobytu na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx den xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x datum nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) údaj x xxx, že xxxxxxx je zapsán xx xxxxxxx voličů xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu.

(7) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx poskytuje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřadu z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx údaje x cizincích zapsaných xx xxxxxxx xxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

(8) Údaje, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx referenční xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxx x x informačního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pokud xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxx nezbytné xx xxxxxxx daného xxxxx.

§10

Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx.8)

§11

Xxxxxxxxxxxxx úřad

Zastupitelský xxxx x xxxxx svého xxxxxxxx xxxxxx

x) vede xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,8)

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§30),

x) zajišťuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x době x xxxxx xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx zápisu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxx další xxxxx xxxxx tohoto zákona.

§12

Xxxxx statistický xxxx

(1) Xxxxx statistický xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx voleb a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nutného xxx zpracování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx voleb xx Evropského xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx statistický xxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systém zpracování xxxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx vytvářených u xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadů x x Státní xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Evropského parlamentu x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx (§49 xxxx. 1) a xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx dostupnost x xxxxxxxxxxx výsledků xxxxx,

x) xxx jednotlivá xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx pověřené xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx školení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) provádí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx alespoň xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx je xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx písemný xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx okrsku xxxx xx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxxx bezchybně,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx případné duplicity xx kandidátních xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx o xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obecnímu úřadu xxxxxxxxxx 10 dnů xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x výsledcích xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx x místnosti, kde xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxx xxxxx (§41),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx hlasování x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx k odstranění xxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx v xxxxx xxx voleb (§45 xxxx. 3),

x) zajistit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx voleb.

§13

Xxxxxxx úřad

Krajský xxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx přípravu, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx,

x) sestavuje xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxx x podkladů pověřených xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx politických xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) podílí se xx xxxxxxxxxx volebních xxxxxxxxx,

x) kontroluje průběh xxxxxxxxx a sčítání xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xx organizačně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx voleb na xxxxxx xxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx domáhal xxxxxxx x obecního úřadu,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxxx x ukládá xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§62 x 63),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx členů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prováděného Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x systému xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a pověřeným xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx hlasování,

j) xxxx xxxxx úkoly xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§14

Pověřený obecní xxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pomocné xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx Českého statistického xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komisí,

b) xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx hlasování z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx tomto pracovišti,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx spojení do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx svém xxxxxxxx xxxxxx z podkladů xxxxxxxx úřadů, xxxxxx xxx krajskému xxxxx xxxxxxxxxx 4 dny xxxxx xxxx xxxxx x zveřejňuje způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx přestupky xx xxxxx voleb xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x provádí xxxxxxx xxxxx okrskových volebních xxxxxx x zásadám xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx k systému xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx voleb, xxxxx xxxxxxx Český xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx úřad x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) plní xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§15

Obecní xxxx

(1) Xxxxxx xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxx volby xx Evropského parlamentu (§27),

x) xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx x zápisu xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xx xxxxxxx voličů xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx telefonní spojení xx každé volební xxxxxxxxx v územním xxxxxx obce x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 9 xxx xxxxx xxxx voleb xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx centrále xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx a xxx x obci, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx tohoto úřadu, xxxxxxx xx seznamu xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu,

e) xxxxxxxxx xxx okrskové volební xxxxxx xxxxxxx místnosti, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x pomocné prostředky,

f) xxxxxx voličské průkazy (§30),

x) řeší xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx volebního okrsku,

h) xxxxxxxxx xxxxxxx dokumentaci,

i) xxxx xxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxx úřad xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxx a za xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 xx 9.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§16

Starosta

(1) Starosta

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx (§32) x xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx územně xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx (xxxx xxx "obec"),

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) stanoví x xxxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx okrsku xxxxxxxxxx 60 dnů přede xxxx voleb minimální xxxxx členů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tak, xxx těchto xxxxx xxxx nejméně 5, x xxxxxxxx volebních xxxxxx do 300 xxxxxx, xxx xxxx xxx okrsková xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxx, xxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 21 xxx xxxxx dnem voleb, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx účast xx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx x zásadám xxxxxxxxx x k systému xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nesplnění xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x odvolává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zaregistrována, xxxxxxxxx x počtu x xxxxx volebních xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx 45 xxx xxxxx dnem xxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx zasedání okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx schránky, případně xx adresu, xxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx xxx doručování, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx místa xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx se xxxxxxx xx doručené xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx členů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx školení x x xxxxxxxxxx nesplnění xxxxxxxxxx se jich xxxxxxxx postupuje xxxxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx pověřeného obecního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx a místostarosta xxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx není-li xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx, x xx x xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx územním xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxx tak xxxxxxxx stojící x xxxx xxxxxxxxxx obecního xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx úkoly xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §16, zajistí xxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx obecního xxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxx. X době xxxxxxxxxxxxx ředitele krajského xxxxx plní jeho xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 osoba xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

Okrsková volební xxxxxx

§18

(1) Xxxxxxxx volební xxxxxx

x) xxx o pořádek xx xxxxxxx místnosti,

b) xxxxxxxxx hlasování a xxxxxx xx jeho xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zápis x průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) odevzdá xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx obecnímu xxxxx, x výjimkou 1 xxxxxxxxxx zápisu x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx (§45 odst. 1).

(2) Xxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx České xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx podle §5 xxxx. 2,

b) xxxxx xxxx kandidátem pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a

c) xxxxx xxxxxxx v xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx 18 let.

(3) Xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx xxxxx x koalice, xxxxx xxxxxxxxxx listina xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx delegovat xxxxxxxxxx 30 dnů xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx počtu xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 xxxx. x), jmenuje xxxx xxxxx xxxxxx zasedáním xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, jmenuje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx další xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx tak, xx xx jejich xxxxxx xxxxxx doručí xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xx v listinné xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx záznam xxxx se potvrdí xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxx členského xxxxx, a xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx strany, politického xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx kopii xxxxxx xxxxxxxxx pověření x xxxxxxx přiloží. Xxxx může xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx elektronické xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx členové x náhradníci xxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xx xx okrskových volebních xxxxxx xxxxxxxx. Seznam xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx koalice xxxx xxxxx, která xx x xxxxxxxxx delegování xxxxx x náhradníků xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxxxxx xx xxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx x nestranně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx x budu xx xxx xxx xxxxx Xxxxxxx, zákony x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx." Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jmenovaný xxxxxxxx xxx, že xx xxxxxxxx pod xxxxxxx xxxxx xxxxx; tím xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx. Skládá-li xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx svému xxxxxxx xxxxx připojit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx větu xxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx."

(6) Xxxxxxxx v xxxxxxxx volební komisi xxxxxx

x) dnem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§50),

x) úmrtím,

c) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x vzdání se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise; toto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx obdrží xxxxxxx xxxxxxxx člena xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx,

x) pozbytím státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx občanství xxxxxx xxxxxxxxx státu,

f) xx xxxxx voleb, xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx nepřítomnost xxxx déle než 3 xxxxxx.

(7) Zapisovatel xx xxxxxxxx starostou xxxxxxxxxx 20 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx členem xxxxxxxx volební xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx slib xx xxxxx x způsobem xxxxxxxx v xxxxxxxx 5. Xxxxxxxx odvolá xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx funkci xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx občan České xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx; občan xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xx je úředníkem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku x České xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.10)

§19

(1) Za člena, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 6, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §18 odst. 5. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §18 xxxx. 6 xxxx. f) x nejsou-li xxxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3 xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx se xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Usnesení xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx se xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přítomných členů. Xxx rovnosti xxxxx xx xxxxx pokládá xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx komise xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ze svých xxxxx předsedu x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx; xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx předseda xxxx xxxxxxxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx moci x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xx losování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise; xxxxx xxxxxxxx místopředseda xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Předsedu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx místopředseda xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx, předseda x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xx školení x zásadám xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx xx spolupráci xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx člena xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx komisi x xxxx x tom, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx starosta.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXX

§20

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x podmínkách xxxxxxxxxxx xx volbách xx Evropského xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx zveřejní Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nejméně 80 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx11) v xxxxxx jazyce x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§21

Xxxxxxxx kandidátních listin

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx mohou podávat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x politická xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,12) x jejich xxxxxxx. Xx kandidátní xxxxxxx podanou koalicí xx považuje xx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strany x xxxxxxxxx hnutí xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx jako koaliční xxxxxx a xxxxxx, xxx xx členem xxxxxxx x jaký xx její název.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednu xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx politická xxxxxx x politické xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listinu, xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxx xxxxx jedné xxxxxxx. Kandidát může xxx uveden xxxxx xx jedné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx podávají nejpozději 66 xxx xxxxx xxxx voleb Ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx pro xxxxxx xxx hospodařením xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "Xxxx") xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v politických xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx politických xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx, politické xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "příspěvek") ve xxxx 19&xxxx;000 Xx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx zvláštní účet, xxxxx xxxxxxxxxx 72 xxx xxxxx dnem xxxxx xxxxx u Xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra. Číslo xxxxxx xxxx zveřejní Xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x budově, x xxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.11) Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Úroky z xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx.

§22

Xxxxxxxxxxx kandidátních xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx obsahuje

a) xxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx kandidátů, xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, jejich xxxxxxxx, xxxx trvalého xxxxxx2) nebo, xxx-xx x občana xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2) (dále xxx "obec pobytu"), xxxxx xxxxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hnutí (xxxx xxx "xxx xxxxxxxxx příslušnosti"),

c) xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) jméno x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx strany, politického xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x trvalému pobytu, xxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pobytu; xxxxxxxxx xxxxxx, politické xxxxx xxxx koalice xxxx navrhnout náhradníka xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx,

x) xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx kandidáta xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx politické xxxxxx, politického xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x podpis xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx politické xxxxxx xxxx politického hnutí; x případě xxxxxxx xxxxx, příjmení, označení xxxxxx x podpisy xxxx xxxxxxxxxxx jednat xxxxxx politických xxxxx x politických xxxxx, xxxxx xx tvoří.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx kandidáta a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxx, xx souhlasí xx svou xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx tyto překážky xxxxxxx xx xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a že xxxxx xxxxxxx k xxxx, xxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxx x xxxxx xxxxxxxx státě. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, jde-li x občana xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx kandidáta xxxx být xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x pracovních xxxxxx Xxxxxxxx xxxx podle §4.

(3) Je-li kandidátem xxxxx xxxxxx členského xxxxx, uvede kromě xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxx místo xxxxxxxx x xxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx prohlášení, xx x členském xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo správním xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doklady xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx politická strana, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x jednu třetinu xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx šedesátého xxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Politická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx volebních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx označena xx xxxxxxxxxx listině; xxxxxx xxx být xxxxx xxxxxx 18 xxx, xxxxx x omezenou xxxxxxxxxxxx4) xxxx xxxxxxxx. Xxxxx svého zmocněnce xx xxxxxxxxx xxxxxx xx politická xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí nebo xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx politická xxxxxx, politické xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; zmocnění zaniká xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx náhradníka xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odvolání xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§23

Projednání x registrace xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xx 66 xx 60 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny. Xxxx-xx xxxxxxxxxx listina xxxxxx x xxxxxxx x §21, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, vyzve Ministerstvo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx politickou xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx nejpozději 58 xxx xxxxx xxxx xxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxx xx 50 xxx přede xxxx xxxxx. Xx stejné xxxxx xxxx vady xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zmocněnec i xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx listině xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx Ministerstvo xxxxxx xxxx prohlášení, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx listině, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx práva xxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx koalice xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxxx do 48 xxx xxxxx dnem xxxxx x škrtnutí

a) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 x 3 nebo xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xx uveden xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 x 3; podepsal-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jej Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx všech xxxxxxxxxxxx listinách,

c) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxx na kandidátních xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 4,

x) kandidáta, u xxxxx xxxxxx uvedeny xxxxx podle §22 xxxx. 1 xxxx. x) x x), xxxxxxxxx xxxx-xx tyto xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xx uveden xx xxxx kandidátních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §6 odst. 1.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 48 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx centrály xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx informaci, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx 48 xxx xxxxx xxxx voleb xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) o odmítnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxx v xxxxxxx x §21 xxxx neobsahuje náležitosti xxxxx §22 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 3.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x odmítnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x škrtnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx listině x xxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx domáhat xx xxxxxxx x xxxxx (§56); současně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, vyvěsí xx na úřední xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x budově, v xxx xxxxx Státní xxxxxxx komise, x xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx se rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx jeho xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x odmítnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x škrtnutí kandidáta xx kandidátní listině xxxx obsahovat xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxx xxxxx bylo xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx uvede, které xxxxxxxxxxx xxxx podkladem xxx xxxxxxxxxx. Odůvodnění xxxx xxxxx xxxxxx x případě rozhodnutí x xxxxxxxxx registrace. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx uvede xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxxx zaměstnance Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxx, politických xxxxx x xxxxxx, xxxxx podaly xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Ministerstvo xxxxxx Státní xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx 45 dnů xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx hlasovací xxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxxxxxx politickým xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx. Výsledek losování xxxx Ministerstvo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(9) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu,13) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5, xxxxxxxxxx však 20 xxx přede xxxx xxxxx. Ve xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx.

(10) Registrace xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx listina nebyla xxxxxxxxxxxxxx ani na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,13) xxxxx do 1 xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx příspěvek. Xx-xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra místo xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§24

Xxxxxx se x xxxxxxxx kandidatury

(1) Xxxxxxxx xx xxxx písemným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 48 hodin xxxx xxxxxxxxx xxxxx vzdát xxx kandidatury. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx koalice xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx.

(2) Bylo-li xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kandidát xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx lístku a Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxx xxxxxxxx pořadí kandidátů xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx-xx prohlášení o xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx, xxxxx o kandidátovi xx kandidátní listině xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování xx Evropského xxxxxxxxxx xx nepřihlíží x xxxxxxxxxxx hlasům xxx xxx xxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx místnostech, pokud xx xxxxxx xx 48 hodin xxxx xxxxxxxxx voleb.

(4) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx vnitra až xx xxxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx občanem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, byl xxxxxx práva být xxxxx, zůstávají údaje x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx zjišťování výsledku xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, že kandidát xxx zbaven xxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 48 xxxxx xxxx zahájením voleb.

§25

Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x této xxxxxxxxx straně xxxx x tomuto politickému xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx nepřihlíží.

§26

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx politickou xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí a xxxxxxx.

(2) Na každém xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 8, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxx x povolání, obec xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx-xx o občana xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx pobytu xxxxxxxxx, xxxxxx pořadí xxxxxxxx xxxxxxxxx číslicemi x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx kandidát xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx nutné xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx strana xxxx politické hnutí xx tvoří, x x xxxxxxxxx uvést, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx hlasovacím xxxxxx před xxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx zmocněncem xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx xx 2 pracovních dnů xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx na úřední xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, v xxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxx xxxx xxxxx, jakosti x xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx otiskem razítka Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx byly xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxx přede xxxx xxxxx, x x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx (§30), obdrží xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx místnosti.

(5) V xxxxxxx xxxxxxxx tiskových xxxx xx hlasovacích xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zabezpečí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x těchto xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a v xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx ve všech xxxxxxxxx místnostech s xxxxxxxx správného údaje.

XXXXX IV

SEZNAM XXXXXX XXX VOLBY XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§27

Xxxxxx voličů xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vede xxxxxx xxxx samostatně xxx xxxxx volby xx Xxxxxxxxxx parlamentu.

§29

Xxxxxx o zápis xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx právo xxxxx xxxxx §5 x xxxx xxxxx x xxxxxxx stálého xxxxxxx voličů xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,14) xxxxxxx svou xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxx u xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 40 dnů xxxxx dnem voleb xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx volby do Xxxxxxxxxx parlamentu.

(2) K xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 občan xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxx volebního xxxxxx, kde byl xxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx volební xxxxxxxx, x xx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxxx členského státu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, který xx veden x xxxxxxx stálého xxxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,14) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxx, že xxxxxxxxxx 40 xxx xxxxx xxxx voleb podá x xxxxxxxx úřadu, x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx14) xxxxx, žádost x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx14) xx xxxxxxx voličů pro xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X této xxx žádosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxx xxxxxx žádosti xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxx platným xxxxxxxx totožnosti.

(4) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Evropského parlamentu xxxxxxxxxx 15 xxx xxxxx dnem xxxxx xxxxxxxxx o xxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§30

Voličský průkaz

(1) Xxxxxxxx xxxxxx vydává

a) obecní xxxx xxxxxx, xxxxx xx x tohoto xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx volby do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx moci anebo xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) zastupitelský xxxx voliči, xxxxx xx státním xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x xx zapsán xx xxxxxxxxx xxxxxxx voličů xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Volič xxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx ode xxx vyhlášení xxxxx, x to xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx voličů pro xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 7 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxx xxxx xxx x listinné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx voliče nebo x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx; o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxxxxx úřad nejdříve 15 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx průkazu, anebo xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx x zápis xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx voleb xx Xxxxxxxxxx parlamentu k xxxxxxxxx x jakémkoliv xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§31

Obecní xxxx 2 xxx xxxxx dnem xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx voliče x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx ze xxxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx") xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXX

§32

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx 80 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx11) v xxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Starosta zveřejní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, nejpozději 15 xxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx o xxxx x místě xxxxxx xxxxx x xxxx. Bylo-li xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx volebních okrsků, xxxxx, xxxxx části xxxx náležejí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x oznámení zveřejní xx xxxxx každého x xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx adresy xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Starosta v xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 rovněž voliče xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx další xxxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,16) xx xxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3 xxxx x v xxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Občané Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx informováni xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §11.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx xxxxxxx xx požádání xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx obecní xxxx.

§33

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx, xx kterém xx nachází xxxxxxx xxxxxxxx, se vyvěsí xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx unie x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx velký xxxxxx znak.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxxxxx, přenosnou volební xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků, xxxxxxxxx xxxxxx opatřených xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx"), xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx ze xxxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tímto zákonem, xxxxx musí xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xx x x pracovních xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx-xx xx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s jiným xxxxxx voleb, je xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§64).

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx hlasovacích xxxxxx xxxxxx zvláštní prostory, xxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx tajnost xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx okrsku.

(4) Xx xxxxxxx místnosti xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hlasovací xxxxxx označené xxxxxxx "xxxx", prohlášení x xxxxxx xx kandidatury, xxxxxxxxxx o odvolání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, byl x xxxxxxxx státě xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx volen, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx voleb, x xx v xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zásadách xxxxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx jazycích xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx, stejné xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x barvy. Xxxxxx-xx xx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx být xxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx barevně xx xxxxxx obálky xxx xxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx odlišeny hlasovací xxxxxx.

§34

Xxxxxxxx hlasování

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předseda xxxxxxxx volební komise xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vybavena xxxxx §33 x xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx schránka xxxxxxx; xxxx před ostatními xxxxx okrskové volební xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zapečetí.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx hlasování za xxxxxxxx.

§35

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx. Xxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§36

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Volič xxxxxxx xxxxxx, zastoupení xxxx xxxxxxxxx.

(2) Voliči xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx v pořadí, x xxxxx se xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prokáže svou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cestovním, diplomatickým xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxx17) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxx") xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.18) Xxxxx, který xx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxx místnosti svou xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx. Xx xxxxxxx ve xxxxxx ze seznamu xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx chybějící, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lístky xxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx volič xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx umožněno.

(5) Xxxxxx, xxxxx xxxx zapsán xx xxxxxx ze xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxxx neumožní. Xx xxxxxxx, xxxxx volič xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx ebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §28 odst. 4 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx o vyškrtnutí xx xxxxxxxxxx seznamu xxxxxx vedeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a prokáže xxx právo xxxxxxxx xx xxxxxxxx okrsku.

(6) Xxxxx, který se xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx povinen xx prokázání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxx xxxxx a xxxxx xxxxx průkaz xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx, xxxxx jej xxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) X prostoru xxxxxxx pro úpravu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s voličem, x xx ani xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx lístek xxx tělesnou xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx psát, xxxx xxx x prostoru xxxxxxx xxx úpravu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, nikoliv xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx lístek xx xxxx v souladu x jeho xxxxxx xxxxxxx x vložit xx xxxxxx obálky.

(8) Xxxxx může xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx x ve xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx v územním xxxxxx xxxxxxxxx okrsku, xxx xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X takovém xxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx komise xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§37

Způsob hlasování

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx obálky, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx lístků. X prostoru xxxxxxx xxx xxxxxx hlasovacích xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx lístku xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx čísla nejvýše x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x kandidátů xxxx xxxxxxxx. Jiné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na jeho xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Volič xxxxxxx xxx, xx xx opuštění xxxxxxxx xxxxxxxx xxx úpravu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx obálku x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx voliče, který xxxx schopen vložit xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx schránky, xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx, nikoliv xxxx xxxx xxxxxxxx volební xxxxxx.

(3) Xxxxxx, xxxxx xx neodebral do xxxxxxxx určeného pro xxxxxx hlasovacích xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxxx neumožní.

§38

Přerušení xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx znemožňují xxxxxxx hlasování, pokračovat x xxx xxxx xx ukončit, může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx pozdější xxxxxx xxxx xxxxxxxxx přerušit xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx však x 1 xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxx, že xxxxxxxxx je xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx volební xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx schránku x přenosnou volební xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxx nebylo xxxxx vkládat xxxxxx xxxxxx nebo je x nich xxxxxxx. Xxx opětovném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx.

(3) Pokud xxxxx k odročení xxxxxxxx xxxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvést x zápise x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx společně s xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx hlasování, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vedly.

(4) Po xxxxxxxx hlasování prvního xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxx xxxxxxxx 2.

§39

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx hlasů

(1) Xxx xxxxxxxxx x při xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx členy xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxx Ministerstvo xxxxxx x krajský úřad xxxxxxx kontrolu xx xxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxxxx se vyhotoví xxxxxx, který je xxxxxxxx volební xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx Ministerstva xxxxxx x krajského xxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xx xxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx závažných xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx úřad xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx okrskové volební xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §38.

§40

Ukončení xxxxxxxxx

Xxxxxxx uplyne xxxx stanovená xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx hlasovat všem xxxxxxx, kteří jsou xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx.

XXXXX VI

ZJIŠŤOVÁNÍ XXXXXXXX XXXXX

§41

X xxxxxxxxx, kde xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 písm. x), xxxxxxxxxxx kraje xxxxxxxx xx krajského xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,6) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§42

Xxxxxxx xxxxx okrskovou xxxxxxx komisí

(1) Po xxxxxxxx hlasování podle §40 xx předseda xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx nepoužitých hlasovacích xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx hlasů, x úřední obálky; xxxx dá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx voličů xxxxxxx x přenosné xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a obsah xxxxxxxx smísí. Xxxx xxx xxxxxx obálky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Vyloučí x xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a x přenosné volební xxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxx úřední xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx seznamu xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Po xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politická xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx přednostní xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kandidátům.

(4) Každý xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xx hlasovacích xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§43

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků

(1) Xx xxxxxxxx politické xxxxxx, politického xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx kandidátů xxxxxxxx, změněna xxxx xxxxxxx. X takovým xxxxxxx se nepřihlíží. Xxxxx xxxxx xxx xx hlasovacím lístku xxxxxxxxxx xxxx více xxx 2 xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx; ani x xxxxxxx přednostnímu xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, který není xx předepsaném xxxxxxxxx, xxxxx xx přetržený xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístku xxxx xxxx xx xxxx platnost, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx voliče xx xxxxxxxx, xx-xx x xxxxxx obálce několik xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx parlamentu x xxxxx druhem xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx pro jiný xxxx xxxxx (§64).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístku xxxxxxx okrsková xxxxxxx xxxxxx.

§44

Xxxxx x xxxxxxx x výsledku hlasování xx volebním xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx okrskové volební xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x členů xxxx xxxxxx podpis xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx příloze x zápisu.

(2) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx hlasování xx xxxxx

x) doba xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) celkový xxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxx zapsaných xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) počet xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) počet xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxx celkem,

f) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx příloze x xxxxxx stručný xxxxx xxxxxxxx a stížností, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) okrsková xxxxxxx xxxxxx využije potřebný xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx hlasů xxxxxxx xxxxxxxx okrskové volební xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx okrsková xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx zápisu x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dodané Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem.

§45

Předání zápisu x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx podepsání xxxxxx x xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a výsledku xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx hlasování na xxxxxxxxxx nosiči neprodleně Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx zápisu x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx v případě, xx xx předseda xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx pověřený xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx hlasování, xx xxxxxxxxxx x nimi xx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx však xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx zmocněn xxxx xxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x využitím materiálů xxxxxxxxx ve volební xxxxxxxxx, bude zápis x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx chyb x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx převzetí xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx hlasování do xxxxxxx zpracování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx doklad xx formě počítačové xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxx pokyn, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Tím xxxx xxxxxx §50.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx volební komise xx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx 24 xxxxx xx xxxxxxxx hlasování xxxxx §40, xxxxxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxx odstavce 2, xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zpracován xxx tohoto volebního xxxxxx. Po xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx okrsku nepřihlíží.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stejnopis xxxxxx x průběhu a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx průkazy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx lístky a xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx seznamu pro xxxxx do Evropského xxxxxxxxxx, doklad x xxxxxxxx xxxxxxxx hlasování xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x případný xxxxx x kontrole provedené Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx spolu x xxxxxxx volební xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§46

§46 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 58/2014 Sb.

§47

Xxxxxx xx skrutinia

(1) Xx základě výsledků xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §45 xxxxxx Xxxxx statistický xxxx xxxxxxx počet platných xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 5 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§48

Skrutinium

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx skrutinia, xx xxxxxxxx dělí xxxxx 1, 2, 3 x dále xxxx xxxxxx x 1 xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx podílů, xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xx hlasovacím xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx xx zaregistrování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx byli xxxxxxxx xxxxx §24, nebo xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx občany xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x členském xxxxx původu zbaveni xxxxx být xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx práva xxx xxxxx Ministerstvo vnitra xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 48 xxxxx před zahájením xxxxx. Xxxxxxx podílů xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx 2 xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Všechny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a uvede xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx volí. X xxxxxxx xxxxxxxx 2 x více xxxxxx x xxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx koalici, x xx-xx i xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x označení xxxxxxxxx xxxxxx, politického xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxx, politickému xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx.

(4) X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx mandáty podle xxxxxxxx 2 kandidátům xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx lístku.

(5) Xxxxxxxx xxxx některý x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx hlasů, xxxxx xxxx xxxxxxx 5 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odevzdaných xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí nebo xxxxxxx, xxxxxxxx mandát xxxxxxxxxx tomuto xxxxxxxxxxx.

(6) X případě, xx xxxx xxxxxxxxx splnilo xxxxxxxx podle odstavce 5 x xxxxxxxxx xxxxxx, politické xxxxx xxxx xxxxxxx získala xxxx mandátů, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 5, x to xxxxxxxx x pořadí xxxxx xxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxx uvedeni na xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx, xx stávají xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 4 xx 6.

§49

Zápis Státní volební xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx uzavření xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Evropské xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hlasování Státní xxxxxxx komisi. Státní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx předaný Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx členové Státní xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxx komise xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x zápisu.

(2) X xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

x) xxxxxxx počet xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx seznamů pro xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx,

x) celkový xxxxx xxxxxx, xxxxxx byly xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x počtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obálek,

d) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx stranu, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, v xxxxxxx podle politických xxxxx, politických xxxxx x xxxxxx, a xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, spolu x údaji o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx výsledky xxxxx xx podepsání zápisu x výsledku voleb xxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx.

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§51

Xxxxxxxxx x zvolení

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx poslance Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx uveřejnění xxxxxxxx voleb xxxxxxxxx x xxx, že xxxx zvoleni.

(2) Xxxxxx xxxxxxx komise xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx kandidátovi x xxxxxx podle §48 xx 7 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA VII

VZNIK A XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§52

(1) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx první schůze Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx pětiletém xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx,

x) xxxxxxx volitelnosti podle §6,

x) dodatečným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx původu x xxxxxxx práva xxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) vzdáním xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§53).

(3) Xxxxx xxxxxxx vysloví Xxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxxx xx zasedání, xxxxx xx tímto xxxxxx nejpozději xx 30 xxx xxx xxx, xxx mandát xxxxxx, svolá. Toto xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx domáhat xx xxxxx xxxx ochrany x xxxxx (§57 xxxx. 3). Xxxxxxxx xxxx usnesení vyvěsí xx xxxxxx desce Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx sídlí, x uveřejní xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xx usnesení považuje xxxxxx xxxx xxx xxx vyvěšení.

§53

(1) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx

x) xx členstvím x Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx stupně,

c) xx členstvím x Xxxxxxxx dvora Evropských xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx Výboru xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) s funkcí Xxxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx,

x) xx členstvím x Xxxxxxxxxxxx x sociálním xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství x Xxxxxxxxxx společenství xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx atomovou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství,

g) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x provádění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxx v Xxxx guvernérů, x Xxxxxxx výboru, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) x xxxxxxxxxx úředníka v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo x xxx xxxxxxxxxxx specializovaných xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xx xxxx neslučitelná

a) xx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky,

c) s xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) x funkcí xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx soudce Xxxxx xxxxxxxxx,

x) s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) s xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nebo

h) x dalšími funkcemi, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx.

§54

Xxxxxxxxxxx náhradníků

(1) Uprázdní-li xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx téže politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxx voleb.

(2) Xxxx-xx náhradníka téže xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx hnutí xxxxxxx, xxxxxxxxx nenastupuje x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Jde-li xxxx x xxxxxxx, nenastupuje xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx politickým xxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx politické xxxxxx nebo politického xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx strany nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hnutí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx pozastavení xxxxxxxx zůstává xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Nastoupení xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 15 xxx xx xxx, xx xxxxxx zanikl xxxxxx poslance Evropského xxxxxxxxxx, nebo x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 do 15 xxx xx dni, xx kterém xxxx xxxxxxxx činnost politické xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx.12) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xx-xx xxxx xxxxxxxxx strana xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx koalice, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3.

(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, že xx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx dnem xx xxx xxxx, x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxx.

HLAVA XXXX

XXXXXX PŘEZKUM

§55

Ve xxxxxx chyb x xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxx do 30 dnů xxxxx xxxx xxxxx domáhat xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.13)

§56

Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx politická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxx kandidáta x xxxxx xxxxxxxx xx 2 xxx xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.13)

§57

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx může xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx13) xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx z xxx x každá xxxxxxxxx xxxxxx, politické xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, (dále jen "xxxxxxxxxxx"). Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx neplatnost xxxxx xxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxxxxx, má-li xx to, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx hrubě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx usnesení, xxxxxx Státní xxxxxxx xxxxxx vyslovila, xx xxxxxx poslance Evropského xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx poslanec, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx volbách xx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx 2 dnů od xxxxxxxx rozhodnutí ochrany x xxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.13)

§58

(1) X řízení xxxxx §56 a 57 je xxxxxxxxx Xxxxxxxx správní xxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx x ochraně xx věcech xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxx ve věcech xxxxxx mandátu postupuje xxxx xxxxxxx podle xxxxx třetí hlavy XX xxxx 4 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.13)

XXXXX XX

XXXXXXX KAMPAŇ, XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX KOMISÍ X XXXXXX XXXXXXXXX

§59

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx jakákoli xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx anebo jejich xxxxxxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxxx určené xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxx akce, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx volební xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx jiné kandidující xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx koalice xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx vstupem do xxxxxxx kampaně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx třetí xxxxx x Úřadu.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx začíná xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x končí dnem xxxxxxxxx celkových xxxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plochu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx nejpozději 16 xxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx využívání xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx politických xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx. Plochu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obec k xxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxx bezúplatné xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně x xxxxxxxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. K xxxxxxx kampani xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx média xxxxx xxxx xxxx xxxx právnické osoby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx obcí.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx čestně x xxxxxxx, zejména nesmí xxx x kandidátech, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, politických xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nepravdivé údaje.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx šířené xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx informaci x xxxxxx zadavateli x xxxxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení x sdělení v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kandidující xxxxxxxxx xxxxxx, politického xxxxx nebo koalice xxxxx jejich xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx svým xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxx xxxxxxx. Registrované třetí xxxxx jsou povinny xxxx využité prostředky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x evidenčním číslem xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

(7) X xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx přede xxxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx x končící xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx žádným xxxxxxxx zveřejňovány výsledky xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxx x xxxx xxxxxxxxxx 16 dnů x xxxxxxx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 14 xxxxx x x České xxxxxxxx xxxxxx 14 hodin x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx času, xxxxx xx rozdělí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx časů xx xxxx losem. Xxxxxxxxxxx za obsah xxxxxx pořadů xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx.

(9) Xx xxxxx voleb xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí, xxxxxxx x xxxxxxxxx x objektu, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x x jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, a xx až xx xxxx stanovené xxx xxxxxxxx poslední xxxxxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxxxxx xxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, kteří již xxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§59x

Xxxxxxx účet

(1) Každá xxxxxxxxxxx politická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně xxxxxxxxxx xx 5 dnů xxx dne xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přístup xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platebních transakcí xx xxxxx xxxx (xxxx xxx "volební xxxx").

(2) Volební účet xxxx xxx veden x xxxxx, spořitelního x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx umístěnu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx prostředky xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xx financování xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx hotovosti x xxxxxxxxx xxxx x její následné xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x správním xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně, nejméně xxxx xx dobu 180 xxx xxx xxx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxxxxx voleb; tento xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx volební kampaň xxxxx §59c.

(5) Xx xxxxxx xxxxxx uložené xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Do 60 xxx po xxxxxxxx xxxx uvedené x odstavci 4 xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx převedou xx účet xxxxxxxxx xxxxxx xxxx politického xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx rozhodující xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx účtu koalice xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx zastoupených x xxxxxxx; není-li xxxxxx xxxxxx uzavřena, převedou xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu xxxxxx dílem.

(7) Volební xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xx x xxx byly xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6 xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

§59x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 322/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§59b

Financování volební kampaně

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně xxxxxxxx veškeré xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx použít xxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(2) X financování xxxxxxx kampaně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího účetnictví.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x uvedením xxxxx, xxxxxxxx, data xxxxxxxx x xxxx, x xxx xx fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx poskytla, xxxxxx xxxxx, xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, x uvedením xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx.

(4) Údaje x xxxxxx plněních xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx evidují s xxxxxxxx přehledu x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx narození x obce, v xxx má xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx firmy nebo xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx.

§59x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

§59x

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx politická strana, xxxxxxxxx hnutí nebo xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nákladů xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 50 000 000 Xx včetně xxxx x přidané xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xx započítávají xxxxxx, xxxxx kandidující politická xxxxxx, politické xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx uhradit, xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx vědomím xxxxxxxx xxxx se za xx xxxxxxxx uhradit xxxxx xxxxx. Bylo-li xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx bezplatně xxxx xx cenu xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx této xxxxxx xxxx obvyklá xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx 3 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx být xxxxx všechny xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx hnutí, xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxx výdaje xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx plnění. X těchto xxxxxxx xx zveřejní xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §59b xxxx. 3.

§59x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 322/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§59d

Zveřejnění xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx k volebnímu xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §59a xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx oznámit Xxxxx xxxxxx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; koalice xxxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx do 90 xxx xxx xxx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxxxxx voleb zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu x financování volební xxxxxxx.

(3) Xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxx bezúplatných xxxxxx xxxxxxxxxxxx kandidující xxxxxxxxx xxxxxx, politickému xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx-xx x peněžitý xxx, x xxxxx x dárcích a xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §59b xxxx. 3, xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx kampaň xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx kampaň s xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx byly použity; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx identifikační údaje xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §59b xxxx. 3,

x) přehled xxxxxxxxxx dluhů, k xxxxxxx splnění xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx plnění, xxxxx xxxx kandidující xxxxxxxxx xxxxxx, politickému xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxx poskytnuto za xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx věřitele x rozsahu xxxxxxxxxx x §59b xxxx. 3.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx hnutí x xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxx vyhláškou.

(5) Kandidující xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx 90 dnů xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Úřadu veškeré xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx kampaně x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jednat xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo politického xxxxx xxxx, jde-li x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx.

§59x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. s účinností xx 1.1.2017

§59x

Xxxxxxx kampaň xxxxxx xxxxxxxxxxxxx třetí xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx osobou xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je zapsána xx zvláštním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx.

(2) Registrovanou xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx být

a) xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) obec, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x majetkovou xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx, xx xxxxxx řízení x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, x xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx účast xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10 %,

e) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx, městské xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x osoba, xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x jako xxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, nedosahuje-li xxxxxxxxx xxxxx 10 %,

x) xxxxxx xxxxxxxxx společnost, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) zahraniční xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, která není xxxxxxx občanem České xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxx účet x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Žádost o xxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxx obsahovat xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxx xxxxxxxx pobytu x xxxxx číslo, xxxx xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x fyzickou xxxxx, x název nebo xxxxxxxx firmu, sídlo, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx přidělí xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Registraci xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 Úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx rozklad xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx osoba může xxxxxxx účast xx xxxxxxx xxxxxxx nejdříve xxxx následujícím po xxx registrace.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx údaje x xxxxxxx x výjimkou xxxxxxx čísla, x xxxx evidenční xxxxx xxxxx osoby a xxxxx registrace.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx osoba xx xxxxxxx xx pro xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x oznámit Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kde xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx registrované xxxxx xxxxx xx volební xxxxxx se rozumí xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx plnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xx volební xxxxxx. X úhradě xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx účtu registrované xxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx účet registrované xxxxx xxxxx je xxxxx vložit peněžní xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxx x jiného bankovního xxxx. Registrovaná třetí xxxxx xxxxxxx Xxxxx xx jeho xxxxx, xxx je vlastníkem xxxxxxxxxx účtu, x xxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx převedeny.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx kampaň xxxxx xxxxxxxxxx částku 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx včetně xxxx x přidané xxxxxxx.

(9) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx, včetně xxxxxx, které xx xx uhradila xxxx xx zavázala xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx kampaně, xxxxxxxxxx bezplatně xxxx xx cenu nižší xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx do xxxx xxxxxx jeho xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(10) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx si registrovaná xxxxx osoba musí xxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx

x) výdaje na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) výdaje xx úhradu xxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) jiné xxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx třetí osoba xx xxxxxxx uchovat xx xxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxx účtu x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 10 xx xxxx 5 let x předložit xxxx xxxxxx a evidenci xx požádání Úřadu.

(12) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx povinna do 10 xxx xx xxxxxxxx volební xxxxxxx xxxxxxxxx přehled xxxxxx xxxxx odstavce 10 xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 3 měsíců.

§59e xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 322/2016 Sb. x účinností xx 1.1.2017

§59f

Dohled xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx politických xxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí, xxxxxx x registrovaných xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx na xxxxx internetových stránkách xxxxxx internetových xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx politických xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně, x xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí x xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx registrovaných xxxxxxx xxxx, xxx xxxx zveřejňovány informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx účet xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) provádí xxxxxxxxxx xxxxxxx osob, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx delikty právnických x podnikajících xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxx xxxxx kontroly financování xxxxxxx kampaně využívá xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx referenční xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx občanství.

(3) Úřad xxx xxxxx kontroly xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) jméno, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu,

d) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství.

(4) Xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx příjmení,

b) xxxxx narození,

c) druh x xxxxxx místa xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx pobytu,

e) xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Úřad xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně využívá xx základního xxxxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx:

x) obchodní xxxxx xxxx název xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx sídla,

c) xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx,

x) datum xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx.

(6) X xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx použít xxxx xxx xxxxxx údaje, xxxxx jsou xxxxxxxx xx splnění daného xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje v xxxxxxxxx registru obyvatel, xx využijí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§59x vložen právním xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§60

Nároky kandidátů

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx registraci xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx voleb xx ten, x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx kandidáta x xxxxx xxxxxx xx jiným xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.20)

(2) Xxxxxxxx, že xx xxxxx kandidátem, xxxxx xxx xx újmu x jeho xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vztazích. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx.

§61

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komisí

(1) Člen xxxxxxxx xxxxxxx komise xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x zapisovatel xxxxxxxx volební xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx odměnu xx výkon xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx vyšší xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx nemá xxxx xxxxxxxx volební xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x k xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx zapisovatel xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x době, xxx již xxxxxx xxxxx účast na xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Člen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, má xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx průměrného xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xxxx x xxxxxxxxx xxxx služebním poměru, xxxxx xx výdělečně xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ušlého xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXX A XXXX XXXXXXX XXXXXX

§62

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) v xxxxxxx x §59 odst. 2 xx účastní xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx registrace ve xxxxxxxxx registru Úřadu,

b) x xxxxxxx x §59 xxxx. 4 xxxxxxx nebo umožní xxxxxxx komunikačních xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, x volební kampani,

c) x xxxxxxx s §59 odst. 6 xxxxxxxxx, xxx propagace xxxx xxxxxxx agitace xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx sdělení v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kandidující xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx obsahovaly xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x zpracovateli,

d) v xxxxxxx x §59 xxxx. 6 neoznačí xxxxxxxxxx volební kampaně xxxxxx x příjmením x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx s §59 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxxx předvolebních x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxx xxxx voleb xx Xxxxxxxxxx parlamentu a xxxxxxx xxxxxxxxx hlasování,

f) x xxxxxxx x §59e xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §59e odst. 6 xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §59e xxxx. 6,

x) vloží xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x §59e xxxx. 7 nebo x xxxxxxx x §59e odst. 7 xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx kterého byly xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx účet,

h) x xxxxxxx s §59e odst. 8 xxxxxxxxx, xxx její xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §59e xxxx. 10 xxxx xx xxxx x rozporu x §59e odst. 10,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x evidenci o xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §59e odst. 11,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx kampaň xxxxx §59e xxxx. 12,

x) požádá xxx xxxxx volby xx Xxxxxxxxxx parlamentu x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx členském xxxxx, xxxx

x) hlasuje x týchž xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxx xxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) a x) xx x) xx xxxxxxxxx Xxxx; proti xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx řízení,

b) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxxx osoby; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx podle místa xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu

a) xx xx xxxx 5 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x),

x) až xx xxxx 10 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xx 10 000 Xx do 100 000 Kč, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) až k).

§63

Správní xxxxxxx xxxxxxxxxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §59 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx,

x) x xxxxxxx s §59 xxxx. 4 xxxxxxx xxxx xxxxxx využití xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx obce nebo xxxxxxxxx osoby, která xx xxxxxxxx krajem xxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §59 xxxx. 6 xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx agitace šířená xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x využitím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo jejich xxxxxxxxx obsahovaly informaci x zadavateli x xxxxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §59 xxxx. 6 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x příjmením x xxxxxxxxxx číslem registrované xxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx x §59 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx třetím xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx hlasování,

f) x xxxxxxx x §59e xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §59e xxxx. 6 xxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxxxx xxxxx §59e xxxx. 6,

x) xxxxx xx xxxxxxx účet peněžní xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §59e xxxx. 7 xxxx x xxxxxxx x §59e xxxx. 7 xxxxxxxxx, xxx xx vlastníkem xxxxxxxxxx účtu, ze xxxxxxx xxxx převedené xxxxxxx prostředky na xxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx s §59e xxxx. 8 xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx kampaň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx prostředků na xxxxxxx xxxxxx xxxxx §59e xxxx. 10 xxxx xx xxxx x xxxxxxx x §59e odst. 10,

j) xxxxxxxxxx výpisy x xxxxxxxxx účtu a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx volební xxxxxx podle §59e xxxx. 11, nebo

k) xxxxxxxxxx přehled výdajů xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §59e xxxx. 12.

(2) Kandidující politická xxxxxx x politické xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x politické xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §59 xxxx. 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx využité xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §59a xxxx. 1 xx xxxxxxx volební účet xxxx xxxxxx volební xxxx xxxxx §59a xxxx. 2,

x) užívá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx volebním účtu x rozporu x §59a xxxx. 3,

x) x xxxxxxx x §59a xxxx. 4 xxxxxxx x peněžními xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x správním deliktu xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx, xxxx xx xxxx 180 xxx xxx dne vyhlášení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx účtu xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx §59a xxxx. 6,

x) zruší xxxxxxx účet x xxxxxxx s §59a xxxx. 7,

x) x xxxxxxx x §59b xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx podle §59b xxxx. 3,

i) xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §59b xxxx. 4,

j) x xxxxxxx x §59c xxxx. 2 xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepřesáhly stanovenou xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §59c xxxx. 3 xxxxxxxxxx požadované xxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx zavázaly xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx poskytly xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxx

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §59d xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx o financování xxxxxxx kampaně, obsahem xxxxxx x financování xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podkladů x xxxxxxxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx d) x x) xx x) x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx přezkoumat x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Správní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. e) xxxxxxxxxx krajský úřad x přenesené xxxxxxxxxx xxxxxx příslušný xxxxx xxxxx právnické xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxx se xxxxx pokuta xx

x) 10&xxxx;000 Xx xx 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxx delikt xxxxx odstavce 1 xxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx x),

x) 20&xxxx;000 Xx xx 300 000 Xx, xxx-xx x správní xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. h), x) xxxx x),

x) 30&xxxx;000 Xx do 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x), x), x) xxxx x),

x) 10 000 Xx xx výše xxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx kampaň, xxx-xx x xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. j).

§63x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx porušení xxxxxx xxxxxxxxxx zabránila.

(2) Xxx xxxxxx výměry xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu, xxxxxxx xx způsobu xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx, a x xxxxxx uložené xxxxxx xx možnost xxxxx xxxxxxxxx kandidující xxxxxxxxx strany nebo xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Odpovědnost xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx správní xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o něm xxxxxxxxx řízení xx 3 měsíců xxx xxx, xxx se x xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 3 xxx xxx xxx, xxx byl xxxxxxx.

(4) Na odpovědnost xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx v přímé xxxxxxxxxxx x ním, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx. Xxxxxx je xxxxxxx xx 30 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx byla uložena.

(6) Xxxxxx z xxxxx xx příjmem státního xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx propadlé xxxx xx stává xxxx.

§63x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX

§64

(1) Xxxxxx-xx xx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx den s xxxxx druhem voleb,

a) xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx plní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komisí xxx všechny xxxxx xxxxx,

x) upozorní xxxxxxxx x oznámení xxxxx §32 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx vyvěsí xx volební xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx určených xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx může v xxxxx případě xxxxx xx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise pro xxxxxxx druhy voleb.

§65

Xxxxxxxxx na úhradu xxxxxxxxx nákladů

Český xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx poslanců xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx. Politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí nebo xxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, bude xx xxxxx odevzdaný xxxx xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxx 30 Xx.

§66

Xxxxxx správních xxxxx x volebních orgánů xxxxxxx s volbami xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx.

§67

Lhůty

(1) Xx xxxx xxxxx se nezapočítává xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx lhůty; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxx určenou xxxxx xxxxx.

(2) Lhůty určené xxxxx hodin končí xxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx došlo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx počátek xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx, je-li poslední xxx xxxxx učiněn xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, a to xxxxxxxxxx xx 16.00 xxxxx.

(4) Lhůty nelze xxxxxxxxxx xxx prominout xxxxxx xxxxxxxx.

§68

Xx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x odmítnutí xxxxxxxxxx xxxxx osoby Xxxxxx, xxxxxxxxxx.

§69

Na organizačně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx příslušnými xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx tak, xxxx xx byla xxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx.

§70

Ministerstvo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx obecních xxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x dohodě s Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem

1. xxxxxx Ministerstva xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx registrů x xxxxxxxxx kandidátů x xxxxxxxxxxxxx politických xxxxx, politických xxxxx x koalic Českým xxxxxxxxxxxx úřadem a xxx kontrole xxxxxxxxxx xxxxx uváděných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx kandidátních listin,

2. xxxxxx Státní xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxxxxxxxx xxxxx x obecních xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx hlasovacích xxxxxx x ostatní xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. vzor xxxxxxxxxx xxxxxxx, hlasovacího xxxxxx, voličského xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx tiskopisů pro xxxxxxxxxx a zpracování xxxxxxxx hlasování xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx x Ministerstvem xxxxxxx bližší xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx a s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výši xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise, xxxxxx xxxx úhrady x výplaty x xxxx paušální xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §61.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

§71

§89 xxxxxx č. 247/1995 Sb., o xxxxxxx do Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx a x změně x xxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xxx:

"§89

(1) Xx xxxxxx chyb x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxx.

(2) Xxxx x řízení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxx 4 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ústředních xxxxxx státní xxxxxx

§72

Xxxxx č. 2/1969 Sb., x zřízení xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx znění zákona x. 34/1970 Xx., xxxxxx x. 147/1970 Xx., zákona x. 125/1973 Xx., xxxxxx x. 25/1976 Xx., xxxxxx č. 118/1983 Xx., zákona x. 60/1988 Xx., xxxxxx x. 173/1989 Xx., xxxxxxxxx opatření Předsednictva Xxxxx xxxxxxx rady x. 9/1990 Sb., xxxxxx x. 93/1990 Xx., xxxxxx č. 126/1990 Xx., zákona x. 203/1990 Sb., xxxxxx č. 288/1990 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 305/1990 Xx., xxxxxx x. 575/1990 Xx., zákona x. 173/1991 Xx., xxxxxx x. 283/1991 Xx., xxxxxx x. 19/1992 Sb., xxxxxx x. 23/1992 Sb., xxxxxx č. 103/1992 Xx., xxxxxx x. 167/1992 Sb., zákona x. 239/1992 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 350/1992 Xx., xxxxxx x. 358/1992 Xx., xxxxxx č. 359/1992 Xx., xxxxxx x. 474/1992 Xx., xxxxxx č. 548/1992 Xx., zákona x. 21/1993 Xx., zákona x. 166/1993 Xx., xxxxxx x. 285/1993 Xx., xxxxxx č. 47/1994 Xx., xxxxxx x. 89/1995 Xx., xxxxxx č. 289/1995 Xx., xxxxxx x. 135/1996 Sb., zákona x. 272/1996 Sb., xxxxxx x. 152/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., zákona x. 148/1998 Sb., xxxxxx č. 63/2000 Xx., xxxxxx x. 130/2000 Sb., xxxxxx x. 154/2000 Sb., xxxxxx x. 204/2000 Xx., xxxxxx č. 239/2000 Xx., xxxxxx x. 257/2000 Sb., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 365/2000 Xx., xxxxxx x. 458/2000 Sb., xxxxxx č. 256/2001 Xx., xxxxxx č. 13/2002 Xx., xxxxxx x. 47/2002 Sb., xxxxxx x. 219/2002 Xx. a zákona x. 517/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §6 odst. 3 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "a xxxx úkoly xxx xxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx".

2. V §12 xxxx. 1 písmeno x) xxx:

"x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky,".

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§73

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx.

x x. Xxxxx v. x.
Xxxxxx x. r.

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxx dohled xxx financováním politických xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx listinu, xxxxx §21 xxxx. 3 zákona č. 62/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xx volbách xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Pravidla xxxxxxx kampaně a xxxxxx xxxxxxxxxxx podle §59 xx 59f x §6263a zákona x. 62/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, se xxxxxxx poprvé xx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx §57 xxxxxx č. 62/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhlášených xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx č. 62/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 90/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.4.2017

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Zákon x. 62/2003 Sb., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. VIII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 38/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 2.3.2019

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 62/2003 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 4.3.2003.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

320/2009 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 247/95 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx XX x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 14.9.2009

222/2012 Xx., xxxxxx se xxxx volební zákony x xxxxx č. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 26.6.2012

58/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 62/2003 Xx., o volbách xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.4.2014

176/2015 Sb., nález XX ze dne 19.5.2015 xx. xx. Xx. ÚS 14/14 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §47 x §48 xxxx. 1 ve xxxxxxx ",xxxxx postoupily xx xxxxxxxxx,“ xxxxxx č. 62/2003 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 5.8.2015

114/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 247/1995 Sb., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx ČR x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 13.4.2016

322/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

90/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx volební xxxxxx x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 13.4.2017

38/2019 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx správní

s xxxxxxxxx xx 2.3.2019

282/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 62/2003 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Rady 93/109/ES xx xxx 6. xxxxxxxx 1993, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx volit a xxx volen xx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx občanů Unie, xxxxx mají bydliště x některém xxxxxxxx xxxxx x nejsou xxxx státními xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2013/1/EU ze xxx 20. xxxxxxxx 2012, xxxxxx se xxxx směrnice 93/109/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx pravidla pro xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxx Xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx x xxxx 1976 x xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve všeobecných x xxxxxxx volbách, xx znění xxxxxxxxxx Xxxx 2002/772/ES.

1x) §26 xxxx. 1 xx 5 zákona č. 491/2001 Xx., o xxxxxxx xx zastupitelstev xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
2) §11 xxxxxx x. 133/2000 Xx., x evidenci xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx).
3) §9 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx x. 20/1966 Xx., x xxxx o zdraví xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 548/1991 Xx. a zákona x. 258/2000 Sb.

4) §55 xx 65 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §64 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx zákona č. 313/2002 Sb.
Xxxxxxxx č. 388/2002 Sb., o stanovení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a správních xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností.
6) §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 491/2001 Xx.
§9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 247/1995 Sb., o xxxxxxx xx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých dalších xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 230/2002 Xx.
§11 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 130/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 230/2002 Xx.
7) Xxxxx č. 130/2000 Sb., xx znění xxxxxx x. 273/2001 Xx., zákona x. 37/2002 Sb., xxxxxx x. 230/2002 Sb. x zákona x. 309/2002 Xx.
8) §6 xxxxxx č. 247/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 204/2000 Xx. x xxxxxx x. 37/2002 Sb.
9) Zákon č. 133/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx. x xxxxxx x. 320/2002 Xx.
10) Xxxxx č. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.
11) Xxxxx č. 365/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 517/2002 Xx.
12) §14 xxxxxx x. 424/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x v politických xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx č. 322/1996 Xx. a xxxxxx x. 151/2002 Xx.
13) Xxxxx č. 150/2002 Sb., soudní xxx xxxxxxx.
14) Xxxxx č. 491/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 230/2002 Xx. x xxxxxx x. 309/2002 Xx.
15) §4 xxxxxx č. 293/1993 Xx., o xxxxxx xxxxx.
§5 xxxxxx x. 169/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
16) §117 xxxx. 3 zákona x. 128/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 273/2001 Sb.
17) §5 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxxxx x. 329/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx zákona č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx České republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (zákon o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
18) Xxxxx č. 328/1999 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 491/2001 Xx. a xxxxxx x. 320/2002 Xx.
19) §3 xxxxxx x. 46/2000 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tisku x x xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů (xxxxxxx zákon).
20) Vyhláška č. 18/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
21) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx znění zákona x. 337/1992 Xx., xxxxxx č. 344/1992 Xx., zákona x. 359/1992 Xx., xxxxxx x. 67/1993 Xx., xxxxxx x. 290/1993 Xx., zákona x. 134/1994 Xx., xxxxxx x. 82/1995 Sb., xxxxxx x. 237/1995 Xx., xxxxxx x. 279/1995 Xx., xxxxxx x. 289/1995 Xx., xxxxxx x. 112/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1999 Xx., zákona x. 360/1999 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Xx., xxxxxx č. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2000 Xx., zákona x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 361/2000 Xx., xxxxxx x. 370/2000 Xx., nálezu Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 52/2001 Sb., xxxxxx č. 164/2001 Xx., xxxxxx x. 254/2001 Sb., xxxxxx x. 265/2001 Xx., xxxxxx x. 273/2001 Xx., zákona č. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 312/2001 Xx., xxxxxx č. 6/2002 Xx., zákona x. 62/2002 Sb., xxxxxx x. 78/2002 Sb., xxxxxx x. 216/2002 Xx., xxxxxx x. 259/2002 Xx., zákona x. 285/2002 Xx., xxxxxx x. 311/2002 Xx. x xxxxxx x. 320/2002 Xx.
22) §63 xxxxxx č. 231/2001 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx dalších xxxxxx.
23) Xxxxx č. 247/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 212/1996 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pod x. 243/1999 Xx., xxxxxx x. 204/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 64/2001 Sb., xxxxxx x. 491/2001 Xx., xxxxxx č. 37/2002 Xx., xxxxxx x. 171/2002 Xx. x xxxxxx č. 230/2002 Xx.
Zákon č. 491/2001 Sb., xx znění xxxxxx x. 230/2002 Xx. a zákona x. 309/2002 Xx.
Xxxxx č. 130/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 273/2001 Sb., xxxxxx x. 37/2002 Xx., xxxxxx x. 230/2002 Xx. x xxxxxx x. 309/2002 Xx.