Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

62/2003 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ §1 §2 §3 §4

Právo volit §5

Právo být volen §6

HLAVA II - VOLEBNÍ ORGÁNY §7

Státní volební komise §8

Ministerstvo vnitra §9

Ministerstvo zahraničních věcí §10

Zastupitelský úřad §11

Český statistický úřad §12

Krajský úřad §13

Pověřený obecní úřad §14

Obecní úřad §15

Starosta §16

Starosta stojící v čele pověřeného obecního úřadu a ředitel krajského úřadu §17

Okrsková volební komise §18 §19

HLAVA III - KANDIDÁTNÍ LISTINY

Informování kandidátů §20

Podávání kandidátních listin §21

Náležitosti kandidátních listin §22

Projednání a registrace kandidátních listin §23

Vzdání se a odvolání kandidatury §24 §25

Hlasovací lístky §26

HLAVA IV - SEZNAM VOLIČŮ PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU §27

Sestavení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu §28

Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu §29

Voličský průkaz §30 §31

HLAVA V - HLASOVÁNÍ

Informování voličů §32

Volební místnost §33

Zahájení hlasování §34

Pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí §35

Zásady hlasování §36

Způsob hlasování §37

Přerušení hlasování §38

Kontrola hlasování a sčítání hlasů §39

Ukončení hlasování §40

HLAVA VI - ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VOLEB §41

Sčítání hlasů okrskovou volební komisí §42

Posuzování hlasovacích lístků §43

Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku §44

Předání zápisu o průběhu a výsledku hlasování Českému statistickému úřadu §45 §46

Postup do skrutinia §47

Skrutinium §48

Zápis Státní volební komise a uveřejnění výsledků voleb §49

Ukončení činnosti okrskové volební komise §50

Osvědčení o zvolení §51

HLAVA VII - VZNIK A ZÁNIK MANDÁTU, NESLUČITELNOST FUNKCÍ A NASTUPOVÁNÍ NÁHRADNÍKŮ §52 §53

Nastupování náhradníků §54

HLAVA VIII - SOUDNÍ PŘEZKUM §55 §56 §57 §58

HLAVA IX - VOLEBNÍ KAMPAŇ, NÁROKY ČLENŮ OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ A NÁROKY KANDIDÁTŮ

Volební kampaň §59

Volební účet §59a

Financování volební kampaně §59b

Výdaje na volební kampaň §59c

Zveřejnění údajů o financování volební kampaně §59d

Volební kampaň vedená registrovanou třetí osobou §59e

Dohled nad financováním volební kampaně §59f

Nároky kandidátů §60

Nároky členů okrskových volebních komisí §61

HLAVA X - PŘESTUPKY A JINÝ SPRÁVNÍ DELIKT

Přestupky §62

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob §63

Společná ustanovení ke správním deliktům §63a

HLAVA XI - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZMOCŇOVACÍ §64

Příspěvek na úhradu volebních nákladů §65 §66

Lhůty §67 §68 §69 §70

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky §71

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy §72

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §73

Nález Ústavního soudu - č. 176/2015 Sb.

č. 322/2016 Sb. - Čl. VI

č. 90/2017 Sb. - Čl. VIII

č. 38/2019 Sb. - Čl. VIII

INFORMACE

62
XXXXX
xx dne 18. xxxxx 2003
x volbách xx Evropského parlamentu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

ČÁST XXXXX

XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxx zákon zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx1) x xxxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx soudního xxxxxxxx při xxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§2

(1) Volby xx Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxxxxx xxxxxx hlasováním xx základě xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx práva, xxxxx xxxxx poměrného xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx voleni xx xxxx 5 xxx.

(3) Xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx volební xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxx volebních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.1a)

§3

(1) Xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx období Xxxxxxxxxx parlamentu.

(2) Xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx rozhodnutí Xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Xxxx") nejpozději 90 xxx xxxx xxxxxx konáním. Rozhodnutí x vyhlášení voleb xx uveřejňuje xx Xxxxxx zákonů. Za xxx xxxxxxxxx xxxxx xx považuje xxx, xxx xxxx rozeslána xxxxxx Xxxxxx xxxxxx, x xxx bylo xxxxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve 2 xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxx. X xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 14.00 xxxxx x xxxxx xx 22.00 xxxxx. Xx druhý xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x 8.00 hodin x xxxxx xx 14.00 xxxxx. Dnem xxxxx se xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxx den voleb, xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx.

§4

(1) Pracovními xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx jazyk xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx (dále xxx "jiný xxxxxxx xxxx") je xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§5

Právo volit

(1) Právo xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xx Xxxxxxxxxx parlamentu má xxxxx občan Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx den xxxxx xxxxxx věku 18 xxx, x občan xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx druhý xxx xxxxx dosáhl xxxx 18 let x je xx xxxx xxxxxxx 45 xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále jen "xxxxx").

(2) Xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx lidu,3)

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx volebního práva4).

(3) Xxxxx volič xxxx x týchž xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§6

Xxxxx xxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx Evropského parlamentu xxxx xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx každý občan Xxxxx republiky a xxxxx občan xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xx na území Xxxxx xxxxxxxxx nejpozději xxxxx xxx voleb xx xxxx nejméně 45 xxx přihlášen x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, alespoň xxxxx den voleb xxxxxx xxxx 21 xxx, xxxx omezena xxxx svéprávnost x xxxxxx volebního práva,4) x jde-li o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, není x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx xxxxxx"), xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu. Xxx-xx o občana xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zároveň xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx být xxxxxx práva xxx xxxxx do Evropského xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x nich.

(2) Xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX ORGÁNY

§7

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xxxx

x) Státní xxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx úřad x konzulární úřad Xxxxx republiky, s xxxxxxxx konzulárního xxxxx xxxxxxxx honorárním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxx"),

x) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) krajský xxxx, Xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxx úřad,5) x xxxxxxx xxxxx Xxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx xxxxx městských xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxx"),

x) xxxxxx xxxx, městský xxxx, magistrát xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx členěno, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "obecní xxxx"),

x) xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxx části nebo xxxxxxxxx xxxxxx, primátor xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx územně členěno, (xxxx xxx "xxxxxxxx"),

x) xxxxxxxx stojící x xxxx xxxxxxxxxx obecního xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"),

x) okrsková xxxxxxx xxxxxx.

(2) Činnost xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx kraje zařazení xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx obce xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, pouze xxxxx xxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx voleb podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.6)

§8

Xxxxxx xxxxxxx komise

(1) Xxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7) xx xxxxxx volebním xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx komise

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx voleb xx Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) vykonává dohled xxx zabezpečením xxxxx xxxxxxxxxx xxx organizačně xxxxxxxxx provádění xxxxx xx Evropského parlamentu xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) schvaluje xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem,

e) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České republiky,

g) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx parlament o xxx, že podle xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) vydává xxxxxxxx k přítomnosti xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx hlasů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxxxxxxxx vnitra

(1) Ministerstvo xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem xx xxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx parlamentu na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx pro xxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vzájemnou xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státy. Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx centrálu x xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx x kontroluje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x registruje xxxxxxxxxx listiny,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx politických stran, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx od xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě,

e) zasílá xxxxxxxxxxx centrále xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx neprodleně xx podání xxxxxxxxxx xxxxxxx informaci, že xxxxxx občan tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx uveden xx xxxxxxxxxx listině pro xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxxxx zasílá xxxxxxxxxx xxxxxx kandidáta xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, a xxx xxxxxxxxxxx centrálu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx do 5 pracovních dnů, xxx státní xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx členském státě, xxxxx zbaven práva xxx xxxxx,

x) xxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mezi zvláštními xxxxxxx xxxxxx vedenými xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx voličů xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,8)

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obecním xxxxxx seznam komunikačních xxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx stížnosti xx organizačně technické xxxxxxxxxxx voleb na xxxxxx krajů xxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx volebních xxxxxxxxx a hlasovacích xxxxxx,

x) archivuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx registrace xxxxxxxxxxxx listin a xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx státě, nebyl xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, využívá

a) xxxxxxxxxx xxxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a) jsou

a) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxx"),

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx občanství, popřípadě xxxx státních xxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx a xxxxx či xxxx xxxxx xxxx den xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx

x) jméno, příjmení, xxxxxx xxxxxxxxxxx příjmení,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) datum, xxxxx a xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx smrti xxxxxxx x rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx soudního xxxxxxxxxx.

(6) Využívanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

c) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx České republiky,

e) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx či stát xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx za mrtvého x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) údaj x xxx, že xxxxxxx xx zapsán xx xxxxxxx voličů xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Policie Xxxxx xxxxxxxxx poskytuje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx k xxxxxxxx xxxxxx nebo x přechodnému xxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 6.

(8) Xxxxx, xxxxx xxxx vedeny xxxx referenční údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(9) Xx xxxxxxxxx údajů xxx x konkrétním xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx splnění daného xxxxx.

§10

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx seznamu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.8)

§11

Xxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx úřad x xxxxx svého xxxxxxxx obvodu

a) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,8)

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§30),

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx zápisu xx xxxxxxxxxx seznamu xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§12

Český xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx voleb x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx vybavení nutného xxx zpracování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Evropského parlamentu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dále

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x u Xxxxxx xxxxxxx komise a xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Evropského parlamentu x xxxxx o xxxxxxxx xxxxx (§49 xxxx. 1) x xxxxx xx Státní xxxxxxx xxxxxx,

x) technicky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx voleb,

d) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx písmena x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx pověřené xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx počet xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx voleb, xxxxxxx xxxxxx školení x xxxxxxxxxx zaměstnancům xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx volebních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx alespoň pro xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komisím písemný xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx sestavy xxxxxxxxxxx, xx výsledky z xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bezchybně,

g) vyhotovuje xxxxxxxx a číselníky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, politických xxxxx x koalic,

h) xxxxxxx xxxxxxxx duplicity xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra,

i) xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx zápisy x xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx převzaté xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx vyhlášení xxxxxxxxx výsledků xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx členění.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. d), xx xxxxxxxx

x) zdržovat xx x místnosti, xxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxx xxxxx (§41),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx zápisu x xxxxxxx a xxxxxxxx hlasování x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx nosiči,

c) stanovit xxxxx x odstranění xxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx v xxxxx xxx xxxxx (§45 xxxx. 3),

x) zajistit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx všechny územně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxx voleb.

§13

Krajský úřad

Krajský xxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx organizačně a xxxxxxxxx přípravu, xxxxxx x provedení xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxx místnosti v xxxxxxx obvodu xxxxx x xxxxxxxx pověřených xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,

c) xxxxxxxxx starosty x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, politických hnutí x koalic, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) podílí se xx xxxxxxxxxx volebních xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) řeší xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx voleb xx xxxxxx xxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nápravy x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx delikty xx úseku volební xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx (§62 x 63),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x případě xxxxxxx xxxxxxxxx nezbytnou xxxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx členů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prováděného Xxxxxx statistickým xxxxxx x systému xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx úkoly xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§14

Pověřený obecní úřad

Pověřený xxxxxx xxxx

x) zajišťuje xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovních xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro vstup xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx volebních okrsků xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx spojení do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx správním xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 4 xxx xxxxx dnem xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx voleb xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zajišťuje x xxxxxxx školení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx a zpracování xxxxxxxx voleb, které xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x informuje xxxxxx úřad x xxxxxx xx těchto xxxxxxxxx,

x) xxxx další xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§15

Xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Evropského parlamentu (§27),

x) oznamuje Policii Xxxxx xxxxxxxxx údaj x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx občanem xxxxxx xxxxxxxxx státu, xx seznamu xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxx xxxx x jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx spojení xx xxxxx volební xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 9 xxx xxxxx dnem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx centrále xxxxxx členského xxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx, který xxx xxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxxxxxx vůli xxxxxxxx xx xxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x byl x xxxx, která xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx seznamu xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx parlamentu,

e) xxxxxxxxx xxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx pracovní xxxx x xxxxxxx prostředky,

f) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§30),

x) řeší xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx volebního okrsku,

h) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx úřad pro xxxxx vedení xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 až 9.

(3) Xxxxx ze xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx.

§16

Xxxxxxxx

(1) Starosta

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx (§32) x xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x městském xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx členěno, xxxx x xxxxxxx části xxxxxxxx města Xxxxx (xxxx jen "obec"),

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx voličům,

c) xxxxxxx x přihlédnutím x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx okrsku xxxxxxxxxx 60 xxx xxxxx xxxx voleb xxxxxxxxx xxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx těchto xxxxx xxxx nejméně 5, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxx do 300 xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) svolá xxxxx zasedání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 21 xxx xxxxx xxxx voleb, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxxx školení x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jich účastnit,

e) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zaregistrována, xxxxxxxxx x počtu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx úřední xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 45 xxx xxxxx xxxx voleb,

g) xxxx xxxxx úkoly xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zasílá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zástupcům xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xx adresu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x současně xxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx obecního xxxxx; xxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx vyvěšení xx xxxxxx desce. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise x xxxxxxxxx školení x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jich xxxxxxxx xxxxxxxxx starosta xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, plní x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem, x xx x xx xxxxxxxxx xxxxx, starosta xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Pokud xxx xxxxxxxx stojící x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §16, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxx xxxxxxxxxxxxx starosty xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx úkoly xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxxxx. V době xxxxxxxxxxxxx ředitele krajského xxxxx plní xxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

Okrsková xxxxxxx komise

§18

(1) Xxxxxxxx volební komise

a) xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx hlasování a xxxxxx na jeho xxxxxx,

x) sčítá xxxxx x vyhotovuje xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx hlasování,

d) xxxxxxx xxxxxxx dokumentaci do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx (§45 odst. 1).

(2) Xxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx České xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx členského xxxxx,

x) x něhož xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx volebního xxxxx xxxxx §5 xxxx. 2,

b) xxxxx xxxx kandidátem xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) který xxxxxxx x den xxxxxxx slibu dosáhl xxxx 18 xxx.

(3) Xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx xxxxx x koalice, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx volbu do Xxxxxxxxxx parlamentu byla xxxxxxxxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 30 xxx xxxxx dnem xxxxx xxxxxxx člena x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx podle §16 xxxx. 1 písm. x), xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx starosta. X xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx voleb xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx-xx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx neobsazená xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Delegování členů x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxx, xx xx jejich xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, a xx v listinné xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx úřední xxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxxx jméno x xxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxxx xxxxx zmocněncem xxxxxxxx x xxxxx kopii xxxxxx písemného xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx může xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x údaj, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx mají xxx delegovaní členové x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a náhradníků xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Členství x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx složením xxxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxxxxx na xxxx xxxx, xx budu xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx svoji xxxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx při xxx xxxxx Ústavou, zákony x jinými xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx." Xxxx skládá xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zástupce xxx, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx; xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx funkce. Xxxxxx-xx xxxx občan xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx: "Prohlašuji, že xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx."

(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxx volební komisi xxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§50),

x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; toto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx předseda xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx odvolání xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx,

x) pozbytím xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx občanství xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxx voleb, nevykonává-li xxxx okrskové volební xxxxxx xxxxx xxxxxx x jeho nepřítomnost xxxx déle než 3 xxxxxx.

(7) Zapisovatel xx jmenován xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 20 dnů xxxx prvním zasedáním xxxxxxxx volební xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx členem xxxxxxxx xxxxxxx komise; x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zápis. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 5. Xxxxxxxx odvolá xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx ji xxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx může být xxxxxxxx občan České xxxxxxxxx nebo občan xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx za xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx republice xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.10)

§19

(1) Xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 6, xxxxxx předseda xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx koalice; xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxx xxxxx xxxxx §18 odst. 5. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §18 xxxx. 6 xxxx. x) x xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx postupuje podle §18 odst. 3 xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx-xx přítomna nadpoloviční xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx členů. Xxx rovnosti hlasů xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxx prvním xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Losování xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx; xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx okrskové volební xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx moci z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx svoji funkci, xxxxxxxx xxxxxxxx znovu; xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx místopředseda xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxx odstoupí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx předseda okrskové xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zastupuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx volební komise.

(5) Xxxxxxxxxxx, předseda x xxxxxxxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx školení x xxxxxxx hlasování x k xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxx xx zapisovatelem xxxxxxx, xxx xx volební xxxxxxxxx v průběhu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx o xxx, xxx jej xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX LISTINY

§20

Informování xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 80 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx11) v xxxxxx xxxxxx x x pracovních xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§21

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strany x xxxxxxxxx hnutí, xxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxxxx,12) a xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podanou xxxxxxx xx považuje xx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx a xxxx xx její xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx podat xxx tytéž xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednu xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx politická xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nemohou xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx politická xxxxxx a politické xxxxx xxxx být xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx uveden xxxxx xx xxxxx kandidátní xxxxxxx pro xxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nejpozději 66 xxx xxxxx xxxx voleb Ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politického xxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx listiny Xxxxxxxxxxxx xxxxxx potvrdí xxxxxx zmocněnci x xxxxx Xxxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Úřad") zřízenému xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x politických xxxxxxx xxxxxx politických xxxxx, politických xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx kandidátní xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx xxxxx xxxx koalice xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") ve xxxx 19&xxxx;000 Kč. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx účet, xxxxx nejpozději 72 xxx xxxxx dnem xxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx zveřejní Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, x xxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx komise, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.11) Xxxxxxxxx xx vrací xxxxx té xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx koalici, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebyla xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx.

§22

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x složení xxxxxxx,

x) jména x xxxxxxxx kandidátů, xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx, údaj o xxxxxxx kandidátů, xxxxxx xxxxxxxx, obec trvalého xxxxxx2) xxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) (xxxx xxx "obec xxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxx členem xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx politického hnutí (xxxx jen "xxx xxxxxxxxx příslušnosti"),

c) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx číslice,

d) jméno x xxxxxxxx zmocněnce xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x uvedením xxxxx, xxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pobytu; xxxxxxxxx xxxxxx, politické xxxxx xxxx koalice xxxx xxxxxxxxx náhradníka xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx jména x xxxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxx-xx x xxxxxx jiného členského xxxxx, xxxxx xxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hnutí, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x příjmení, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednat xxxxxx politické xxxxxx xxxx politického xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx oprávněných xxxxxx xxxxxx politických xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxx kandidaturou, xx xx nejsou xxxxx překážky xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx překážky xxxxxxx ke dni xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxx souhlas k xxxx, aby xxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx, x xx xxx x xxxxx xxxxxxxx státě. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx nebo, xxx-xx x xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, místo xxxxxx x datum xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx učiněno x xxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie podle §4.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, uvede xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x adresu svého xxxxxxxxxx xxxxx pobytu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, připojí xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxx původu xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, x xx kandidátní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx první.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx uvést na xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxx třetinu xxxxx než počet xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky.

(5) Xx xxxxxxxx šedesátého dne xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx měnit jejich xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx úkony xx volebních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx listině; xxxxxx xxx xxx osoba xxxxxx 18 xxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx4) xxxx xxxxxxxx. Xxxxx svého xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx politická xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí nebo xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxxx může politická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx písemně xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Ministerstvu vnitra. Xxxxxxx-xx politická xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx náhradníka xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zmocněnce Xxxxxxxxxxxx vnitra.

§23

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx 66 xx 60 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny. Xxxx-xx kandidátní xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §21, nemá-li xxxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx xxxxxxxx-xx nesprávné xxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx písemně prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 58 xxx přede xxxx xxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxx xx 50 xxx xxxxx xxxx xxxxx. Ve xxxxxx xxxxx může xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx výzvy Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxxx Ministerstvo xxxxxx xxxx prohlášení, xxxxx xxxx připojeno xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx členského xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx informace, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx práva xxx xxxxx.

(3) Pokud politická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx závady, xxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 48 xxx přede dnem xxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx k xx xxxx přiloženo xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 x 3 nebo xxxx xxxxxxxxxx xx nesprávné xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xx kandidátní xxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §22 odst. 2 x 3; xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxx kandidátních xxxxxx, xxxxxx jej Xxxxxxxxxxxx xxxxxx na všech xxxxxxxxxxxx listinách,

c) kandidáta, xxxxx xxxxxxxxxx doklad x státním xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. x) a x), xxxxxxxxx jsou-li tyto xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) kandidáta, který xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) kandidáta, který xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 48 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx kandidáta, který xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx členského xxxxx xxxxxx informaci, xx tento xxxxxxxx xxx xxxxxx práva xxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx 48 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx

x) x registraci xxxxxxxxxx xxxxxxx splňující xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxx

x) o odmítnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §22 a xxxxxxx xxxxx dosáhnout xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 3.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx, o odmítnutí xxxxxxxxxx listiny xxxx x škrtnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx listině x xxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx u xxxxx (§56); xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx na xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, x xxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx na xxx xxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx třetím xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx kandidátní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x poučení x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. V odůvodnění xx uvede, které xxxxxxxxxxx xxxx podkladem xxx rozhodnutí. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx uvádět x případě xxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Rozhodnutí xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx.

(8) Seznam xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, předá Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která nejpozději 45 dnů přede xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, kterým budou xxxxxxxx xxxxxxxxx lístky xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx losování xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

(9) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,13) provede Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx stanovené x odstavci 5, xxxxxxxxxx xxxx 20 xxx xxxxx dnem xxxxx. Xx věci xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx nelze xxxxxxx xx xxxx s xxxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebyla xxxxxxxxxxxxxx ani na xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,13) xxxxx xx 1 měsíce Xxxxxxxxxxxx xxxxxx složený xxxxxxxxx. Xx-xx složena na xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra místo xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§24

Xxxxxx se x xxxxxxxx kandidatury

(1) Xxxxxxxx xx xxxx písemným xxxxxxxxxxx doručeným xx 48 hodin xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx koalice xxxx xxxxxxxxxxx odvolat. Xxxx xxxxxxxxxx nelze xxxx xxxx.

(2) Bylo-li xxxxxxxxxx o vzdání xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx před registrací xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx uveden na xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx-xx prohlášení o xxxxxx se kandidatury xxxx o jejím xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx kandidátní listině xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx hlasům xxx xxx xxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx 48 xxxxx před xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx práva být xxxxx, zůstávají údaje x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx zjišťování xxxxxxxx xxxxxxxxx xx nepřihlíží x přednostním xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxx práva xxx xxxxx, ve xxxxx volebních místnostech, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx centrály xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx xx 48 hodin xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§25

Jestliže xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx politické xxxxxx xxxx politického hnutí x době xx xxxxxxxxxxxxxx kandidátní listiny, xxx xxxxxxxxxxx mandátů xx x této xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx kandidátních xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx lístek se xxxxxx samostatně xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx lístku xxxx xxx uvedeno číslo xxxxxxxxxx podle §23 xxxx. 8, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx, obec xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxx xxxxxx kandidátů, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xx bez politické xxxxxxxxxxxx. U koalice xx nutné xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx politické hnutí xx xxxxx, a x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx může být xxxxxxx zmocněncem xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx na úřední xxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxx, v xxx xxxxx Státní xxxxxxx komise.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx písmem xxxxx xxxxx a stejné xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx razítka Xxxxxxxxxxxx vnitra.

(4) Hlasovací xxxxxx zašle Xxxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím krajských xxxxx starostům, kteří xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxx xxxxx xxxx xxxxx, x x xxx xxxxx xxxx okrskovým xxxxxxxx xxxxxxx. Volič, xxxxx xxxxxxx na voličský xxxxxx (§30), obdrží xxxxxxxxx lístky xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx hlasovacích xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zabezpečí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o těchto xxxxxxx x českém xxxxxx a v xxxxxxxxxx jazycích Evropské xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx správného údaje.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXXX XXX XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§27

Xxxxxx voličů xxx volby xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxx xxxxxx úřad samostatně xxx každé volby xx Evropského xxxxxxxxxx.

§29

Žádost x xxxxx xx xxxxxxx voličů xxx volby xx Xxxxxxxxxx parlamentu

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx má xxxxx xxxxx xxxxx §5 x není xxxxx x xxxxxxx stálého xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,14) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxx, že xxxx x xxxxxxxx xxxxx, v jehož xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České republiky, xxxxxxxxxx 40 xxx xxxxx dnem voleb xxxxxx o xxxxx xx seznamu xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) K xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxx uvede xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, adresu xxxxxxxxx xxxxxx, kde xxx xxxxx pro xxxxx xx Evropského parlamentu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx, xx xxxx hlasovat xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu pouze xx území Xxxxx xxxxxxxxx. Při podání xxxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx průkazem xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx v xxxxxxx stálého xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,14) xxxxxxx xxxx vůli xxxxxxxx xx volbách xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxx, xx nejpozději 40 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx x dodatku xxxxxxx xxxxxxx14) xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx svých xxxxx z xxxxxxx xxxxxxx seznamu14) xx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxx žádosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Xxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx totožnosti.

(4) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 15 dnů xxxxx dnem voleb xxxxxxxxx x xxx, xxx byla xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§30

Voličský průkaz

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxx voliči, který xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x seznamu voličů xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx moci xxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx okrsku, pro xxxxx xx tento xxxxxx xxxxx,

x) zastupitelský xxxx xxxxxx, který xx státním xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx a xx zapsán xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Volič může xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx vyhlášení xxxxx, x xx xxxxxx xx xxxxxxxx uzavření xxxxxxx voličů xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zastupitelským xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 7 dnů xxxxx xxxx voleb xxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu; xxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx voliče nebo x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx; x osobně xxxxxxx žádosti se xxxxxx xxxxxx záznam. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx úřad nejdříve 15 dnů xxxxx xxxx voleb xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo osobě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx, anebo xxx voliči zašle. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxx nevydá, xxxxxx-xx xx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx voleb xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx České republiky.

§31

Obecní xxxx 2 xxx xxxxx xxxx xxxxx uzavře seznam xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx vyškrtnutí xxxxxx x uvedením důvodu xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx ze xxxxxxx xxx volby do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx") xxxxx xxxxxxxxx volebním xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXX

§32

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x podmínkách xxxxxxxxx xx volbách xx Evropského xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx 80 xxx xxxxx xxxx voleb xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx11) v xxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx jazycích Xxxxxxxx xxxx.

(2) Starosta xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, nejpozději 15 xxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx. Xxxx-xx na xxxxx obce xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx okrsků, xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx volebních xxxxxx, x xxxxxxxx zveřejní xx území xxxxxxx x xxxx. Zároveň xxxxxxxx uvede x xxxxxxxx xxxxxx volebních xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 rovněž xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx občanství a xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,16) se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xxxx i x xxxxxx příslušné národnostní xxxxxxx.

(5) Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x volbách xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §11.

(6) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx ve všech xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx požádání xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx.

§33

Xxxxxxx místnost

(1) Xx xxxxxxx, xx xxxxxx xx nachází volební xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx volební xxxxxxxxx xx umístí velký xxxxxx znak.

(2) Volební xxxxxxxx xxxx být xxx každý volební xxxxxx vybavena volební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, dostatečným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxx"), psacími xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx parlamentu x xxxxx xxxxxxx, xxxxx musí být xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, x to x v xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx místnosti k xxxx skutečnosti přihlédnout (§64).

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zvláštní prostory, xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx tajnost xxxxxxxxx. Počet xxxxxx xxxxxxxx určí xxxxxxxx x přihlédnutím x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx vyvěšeny hlasovací xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "xxxx", prohlášení o xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx x členském xxxxx xxxxxx zbaven xxxxx xxx volen, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx v českém xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do Evropského xxxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx. Xxxxxx-xx se xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, musí být xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx barevně xx xxxxxx obálky xxx xxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx musejí xxx xxxxxxxx hlasovací xxxxxx.

§34

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vybavena xxxxx §33 x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zapečetí.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§35

Xxxxxxx xx volební xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxxx xx xxxxxxx místnosti x jejím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předseda xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx přítomné.

§36

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, zastoupení xxxx přípustné.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx okrskovou xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, diplomatickým xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxx17) (dále xxx "cestovní xxx") xxxx platným občanským xxxxxxxx.18) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu. Xx xxxxxxx xx xxxxxx ze seznamu xxx volby do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx za xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx totožnost a xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx jiného členského xxxxx nebude xx xxxxxxxxx umožněno.

(5) Voliči, xxxxx není zapsán xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx volby xx Evropského xxxxxxxxxx, xxxxxxxx volební komise xxxxxxxxx xxxxxxxx. To xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §28 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx x vyškrtnutí xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x voličským xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx prokázání xxxxxxxxxx x státního xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxx xxxxx x xxxxx tento průkaz xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx x xxxxxx xx tohoto xxxxxx xxxxxx.

(7) X xxxxxxxx xxxxxxx pro úpravu xxxxxxxxxxx lístků xxxxx xxx nikdo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx hlasovací lístek xxx tělesnou xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx psát, xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx úpravu xxxxxxxxxxx xxxxxx přítomen xxxx volič, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx obálky.

(8) Xxxxx může xxxxxxx xx závažných, xxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů, xxxxxx xxxx a xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx, aby mohl xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxx v územním xxxxxx volebního xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X takovém xxxxxxx okrsková xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx s přenosnou xxxxxxx xxxxxxxxx, úřední xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx hlasování xxxxxxxxx xxxxxxx volební xxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§37

Xxxxxx hlasování

(1) Po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx lístků. X prostoru určeném xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx lístku xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyznačit, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx přednost. Jiné xxxxxx hlasovacího lístku xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Volič xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx volební xxxxxx xx volební schránky. Xx xxxxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx však xxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx, xxxxx xx neodebral do xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hlasování xx pozdější hodinu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx prodloužit dobu xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x 1 hodinu. Xxxxxxxx xxxxxxx komise x takovém opatření xxxxxxxx způsobem x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx krajský xxxx.

(2) X xxxxxxx, že xxxxxxxxx xx přerušeno, xxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx volební xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx volební xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx x nich xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pečetí a xxxxx xx.

(3) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx hlasování, x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxxxxxxx volební xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvést x zápise x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, které x xxxxxxxx zahájení hlasování, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx voleb xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§39

Xxxxxxxx hlasování x xxxxxxx hlasů

(1) Xxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx místnosti členy xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxx Ministerstvo xxxxxx x krajský xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx se vyhotoví xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x krajského xxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx směřujících ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx okrskovou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx nedostatky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx na místě xxxxx. V případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx krajský xxxx xxxxx k jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §38.

§40

Ukončení xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx hlasování, xxxxxx xx volební místnost, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, kteří jsou xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx před xx; xxxx prohlásí předseda xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

§41

X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx volební komise xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxx přítomni xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 písm. x), zaměstnanci xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu,6) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx komise x jejího sekretariátu, xxxxx i xxxxx, xxxxxx x tomu xxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx komise.

§42

Sčítání xxxxx okrskovou xxxxxxx komisí

(1) Xx xxxxxxxx hlasování xxxxx §40 dá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx nepoužitých xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx hlasů, x xxxxxx xxxxxx; xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a x případě, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx voličů xxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx schránky, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Okrsková xxxxxxx komise xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x volebních xxxxxxxx x obsah xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxx úřední xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Vyloučí x xxxxxxxxx lístky, xxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx schránce a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spočítá xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx lístků z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx hlasovací xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxx, politická xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx neplatné xxxxxxxxx xxxxxx. Dále xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Každý xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nahlížet xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správnost xxxxxxx hlasů.

§43

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků

(1) Xx prospěch politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx koalice se xxxxxxxx i takové xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx jména xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, změněna xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xx hlasovacím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 2 xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx politické strany, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx; xxx x xxxxxxx přednostnímu hlasu xx xxxx nepřihlíží.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx z něho xxxxxx potřebné xxxxx. Xxxx xxxxxx je xxxxxxxx, je-li x xxxxxx xxxxxx několik xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx voleb do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx druhem voleb xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxx voleb (§64).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx okrsková xxxxxxx xxxxxx.

§44

Xxxxx x průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx zápis x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx; jestliže xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx podpis xxxxxx, xxxxxx se xxxxxx x samostatné příloze x xxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x výsledku hlasování xx uvede

a) doba xxxxxxx x ukončení xxxxxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx ve volebním xxxxxx zapsaných do xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx úředních xxxxxx,

x) počet xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx politickou stranu, xxxxxxxxx hnutí nebo xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx celkem,

f) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kandidáty,

g) v xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx využije xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx hlasování xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx hlasů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Využije-li xxxxxxxx xxxxxxx komise pro xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxxx nosiči xxxxxxx, využije programové xxxxxxxx xxxxxx Českým xxxxxxxxxxxx úřadem.

§45

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx Českému statistickému xxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx okrskové volební xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx předá 1 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx nosiči xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obecního xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx v xxxxxxxxxx zápisu o xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxx chyby, xxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx však není xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx, jejichž xxxxxx xx xxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx odmítnut x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx nového xxxxxx x xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxx x průběhu a xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx zpracování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx pověřený xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx doklad xx formě počítačové xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx hlasování xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxx bezchybně. Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxx pokyn, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx své xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx §50.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx volební xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 24 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §40, popřípadě xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx x tohoto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, odevzdané xxxxxxxxx lístky a xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x případný zápis x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx úřadu.

§46

§46 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 58/2014 Sb.

§47

Xxxxxx xx skrutinia

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx převzatých x xxxxxxxxx okrsků u xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadů xxxxx §45 xxxxxx Xxxxx statistický xxxx xxxxxxx počet xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxx xxxxx x koalice.

(2) Xx skrutinia xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 5 % x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx platných xxxxx.

§48

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx platných xxxxx pro každou x xxxxxxxxxxx stran, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx postoupily xx skrutinia, xx xxxxxxxx xxxx čísly 1, 2, 3 x dále xxxx xxxxxx x 1 xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, kolik xxxxxxxxx xx uvedeno xx hlasovacím xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx se však xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx po zaregistrování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §24, xxxx xxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx původu xxxxxxx xxxxx xxx volen, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx práva xxx xxxxx Ministerstvo xxxxxx xx komunikační centrály xxxxxx členského xxxxx xxxxxx do 48 xxxxx před zahájením xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx 2 xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx vypočtené xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx x uvede xx seznam xxxxxx xxxxxx, kolik poslanců xx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx 2 x xxxx xxxxxx x xxxx řadě xx xxx xxxxxx xxxxxx rozhodující xxxxx xxxxx xxx politickou xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx, a xx-xx x tento xxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxx. Xxxxxxx x velikostí xxxxxx se xxxxx x označení politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx koalice, která xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxx podíl xxxxxxxx x seznamu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx koalici xxxxxxxx 1 mandát.

(4) X rámci jednotlivých xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x koalic xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, jak xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx lístku.

(5) Xxxxxxxx xxxx některý x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx hlasů, xxxxx činí xxxxxxx 5 % x xxxxxxxxx xxxxx platných xxxxx odevzdaných pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tomuto kandidátovi.

(6) X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x xxxxxxxxx xxxxxx, politické hnutí xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kandidátům, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 5, x xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hlasů; x xxxxxxx rovnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx nesplnili xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, připadnou mandáty x xxxxxx, jak xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx lístku.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx, xx xxxxxxx náhradníky. Xxx stanovení xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx politických xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xx 6.

§49

Zápis Státní xxxxxxx xxxxxx x uveřejnění xxxxxxxx voleb

(1) Po xxxxxxxxx skrutinia a xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxxxxx xxxx předá Český xxxxxxxxxxx xxxx zjištěné xxxxxxxx hlasování Státní xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx předaný Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx členové Státní xxxxxxx xxxxxx; jestliže xxxxxxx z xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, uvedou xx xxxxxx xxxxxxxx podpisu x xxxxxxxxxx příloze x zápisu.

(2) X xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxx

x) xxxxxxx počet xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xx seznamů xxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obálek,

d) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx,

x) jména x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zvoleni, x xxxxxxx podle politických xxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí x xxxxxx, a xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx náhradníky, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx přednostního xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx volební komise xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx podepsání zápisu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx.

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise

Činnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Státní volební xxxxxx.

§51

Osvědčení o zvolení

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx kandidátům xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 1 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx osvědčení x tom, že xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx o zvolení xxxxxxxxx kandidátovi v xxxxxx xxxxx §48 xx 7 xxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx kandidáta.

XXXXX VII

VZNIK X XXXXX XXXXXXX, NESLUČITELNOST XXXXXX A NASTUPOVÁNÍ XXXXXXXXXX

§52

(1) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu.

(2) Xxxxxx poslance Evropského xxxxxxxxxx xxxxxx

x) úmrtím,

b) xxxxxxx volitelnosti podle §6,

x) xxxxxxxxxx obdržením xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx práva xxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx, nebo

f) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx funkcí (§53).

(3) Xxxxx mandátu vysloví Xxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx mandát xxxxxx, xxxxx. Xxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx neprodleně xxxxx xxxx, kdo je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx ochrany x xxxxx (§57 xxxx. 3). Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyvěsí xx xxxxxx desce Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx, xxx Státní xxxxxxx xxxxxx sídlí, x xxxxxxxx ho xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) s xxxxxx xxxxxx, generálního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a se xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství,

e) xx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Evropského společenství xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků Xxxxxxxxxx společenství,

g) xx xxxxxxxxx ve výborech xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě Xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Evropského xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx energii x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správních úkolů,

h) xx xxxxxxxxx v Xxxx guvernérů, x Xxxxxxx xxxxxx, nebo xx zaměstnaneckým xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) x xxxxxxxxxx úředníka v xxxxx službě xxxx xxxxxxxxxxx orgánů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo x xxx připojených xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Funkce xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx

x) xx členstvím xx xxxxx České republiky,

b) x úřadem xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) s xxxxxx xxxxxxxx Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky,

e) s xxxxxx soudce Xxxxx xxxxxxxxx,

x) s funkcí xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx práv Xxxxx republiky, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§54

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xx mandát, xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxx výsledků xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politického xxxxx nebo koalice, xxxxxxx xxxxxx až xx konce xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx strana xxxx xxxxxxxxx xxxxx zrušeno, xxxxxxxxx nenastupuje a xxxxxx xxxxxxx uprázdněn xx konce xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, který xxx navržen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx politickým xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxx další xxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sdruženého x xxxxxxx.

(4) Byla-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx koalici pozastavena, xx dobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zůstává xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx náhradníka xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 15 xxx xx xxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xx 15 xxx xx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx politického xxxxx.12) Dojde-li namísto xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx hnutí xxxxxxxx koalice, xxxxxxxxx Xxxxxx volební komise xxxxx odstavce 3.

(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osvědčení x xxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx se xxx xxxx, x xxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxx.

HLAVA XXXX

XXXXXX XXXXXXX

§55

Xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x seznamu xxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx lze do 30 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.13)

§56

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x škrtnutí xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, které podaly xxxxxxxxxx listinu, x x škrtnutí kandidáta x xxxxx xxxxxxxx xx 2 dnů xx doručení rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.13)

§57

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx13) xxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx voličů pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo do xxxxxx z xxx x xxxxx politická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx byla xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxxxxxxxx"). Návrh xx xxxxx podat xxxxxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx volební komisí.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx kandidáta xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx to, xx xxxx porušena xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx usnesení, xxxxxx Xxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaniká, xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx politická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tento xxxxxxxx ve xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, domáhat xx 2 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.13)

§58

(1) X xxxxxx xxxxx §56 x 57 xx příslušný Xxxxxxxx správní xxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx anebo x xxxxxxx xx věcech xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx třetí hlavy XX xxxx 4 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.13)

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXX OKRSKOVÝCH XXXXXXXXX XXXXXX A XXXXXX XXXXXXXXX

§59

Xxxxxxx kampaň

(1) Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxx politické strany, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx anebo jejich xxxxxxxxx, zejména veřejné xxxxxxxx určené na xxxxxx podporu xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx akce, xx xxxxx xx poskytne xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Za volební xxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strany, politického xxxxx nebo koalice xxxxx jejich xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxxxx xxxxx nezávislého xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x Xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vyhlášení voleb xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx starosta xxxxxxxx plochu pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxxxx 16 xxx xxxxx xxxx voleb. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxx rovnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx. Xxxxxx pro xxxxxxxx volebních xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx bezplatně; na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx nevztahují ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx upravující hospodaření xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx hnutí. K xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx komunikační média xxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx ovládaná xxxxxx xxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxx čestně x xxxxxxx, xxxxxxx nesmí xxx x kandidátech, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx koalicích, xx xxxxxxx kandidátních xxxxxxxxx xxxx uvedeni, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx šířené prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx médií xxxx xxxxxxxxx informaci o xxxxxx zadavateli x xxxxxxxxxxxx; xx platí xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx politické strany, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx volební xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx číslem xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

(7) V xxxx počínající xxxxxx xxxx přede xxxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx být xxxxxx xxxxxxxx zveřejňovány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a volebních xxxxxxxx.

(8) Xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxx x době xxxxxxxxxx 16 xxx x xxxxxxx 48 xxxxx před zahájením xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x koalice, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx celkem 14 hodin x x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 14 hodin x xxxxx jejich xxxxxxxxxx okruhů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx hnutím x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx losem. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx mají xxxxxxxxx strany, politická xxxxx x xxxxxxx.

(9) Xx xxxxx voleb xx zakázána volební xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí, xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx xx umístěna xxxxxxx místnost, x x jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xx až xx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx.

(11) Volební xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§59x

Xxxxxxx xxxx

(1) Každá xxxxxxxxxxx politická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx povinny xx pro financování xxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 5 dnů xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx tomto xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx").

(2) Volební xxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx, spořitelního x úvěrního xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, která má xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České republiky.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx uložené xx xxxxxxxx účtu xxx užít pouze xx financování xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx x volebního účtu x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) X peněžními prostředky xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nakládat xx dobu, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx týkajícím xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 180 xxx xxx xxx vyhlášení celkových xxxxxxxx voleb; xxxxx xxxxx xx nevztahuje xx úhradu xxxxxx xx xxxxxxx kampaň xxxxx §59c.

(5) Na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx porušení pravidel xxxxxxxxxxx volební kampaně xxx využít xxxxxxx xxxxxxxxxx xx volebním xxxx nevyužité na xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx nevyužité xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vedený podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx sdružování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx koalice xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx koalice x xxxxxx, xxxxx má xxx převeden x xxxxxxxxx účtu xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zastoupených x xxxxxxx; není-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx peněžní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx lze xxxxxx xxxxxx xxxx, xx x xxx xxxx xxxxx odstavce 5 xxxx 6 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

§59x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§59x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx veškeré výdaje xx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx.

(2) O xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx politická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na volebním xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, data narození x xxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxxx poskytla, xxxxxx xxxxx, nebo, jde-li x xxxxxxxxxx osobu, x xxxxxxxx její xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno.

(4) Xxxxx x xxxxxx plněních xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xx evidují s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx plnění, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx, x xxx xx fyzická xxxxx, která xxxx xxxxxx poskytla, trvalý xxxxx, xxxx, xxx-xx x právnickou xxxxx, x xxxxxxxx její xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno.

§59b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§59x

Xxxxxx xx volební xxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx kampaň se xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx politická strana, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Výdaje na xxxxxxx kampaň xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 50 000 000 Xx xxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politické xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, které x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx osoby. Xxxx-xx xxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, započítá xx do xxxx xxxxxx xxxx obvyklá xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx 3 xxx přede xxxx xxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx politické strany, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx uhradit xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dar xxxx xxxxxxxxxx plnění. X xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kandidující xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo koalice xxxxx stanovené x §59b xxxx. 3.

§59x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 322/2016 Xx. x účinností od 1.1.2017

§59x

Xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx politická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x volebnímu xxxx xxx xx xxxx trvání xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §59a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx politická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx koalice xx 90 xxx xxx xxx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxxxxx voleb zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 obsahuje

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx ceny, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxx, a xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §59b xxxx. 3, jakož x xxxx výdajů xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx obvyklou, uvedou xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x §59b xxxx. 3,

x) přehled xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx politická strana, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx kandidující xxxxxxxxx xxxxxx, politickému hnutí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo k xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx; je-li xxxxxx poskytnuto xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném x §59b xxxx. 3.

(4) Xxxxxx podle xxxxxxxx 2 zveřejní xxxxxxxxxxx politická xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí x xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx.

(5) Kandidující xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x koalice xx 90 dnů xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx voleb xxxxxx Xxxxx veškeré xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jednat xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx nebo, xxx-xx x xxxxxxx, podepsanou xxxxxxx oprávněnými jednat xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x politických xxxxx zastoupených x xxxxxxx.

§59x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 322/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§59x

Xxxxxxx xxxxxx vedená xxxxxxxxxxxxx třetí osobou

(1) Xxxxxxxxxxxxx třetí osobou xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xx zapsána xx zvláštním registru xxxxxxxxxxx Úřadem.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxx

x) stát x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x kraj,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx, na xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se xxxxxx xxxx, x to x xxxx osoba xxxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxxxxxxx-xx majetková účast xxxxx xxxx státního xxxxxxx 10 %,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx účastí xxxxx, xxxx, xxxxxxx části xxxx xxxxxxxxx obvodu, xxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx x kontrole xx xxxxxx kraj, xxxx, xxxxxxx část xxxx xxxxxxx obvod, x xx x jako xxxxx ovládající; to xxxxxxx, nedosahuje-li majetková xxxxx 10 %,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx,

x) svěřenský xxxx,

x) xxxx právnická xxxxx, xxxxxxx-xx tak jiný xxxxxx xxxxxxx,

x) zahraniční xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx, xxxxx má xxxxx volit na xxxxx České xxxxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx na xxxx xxxx a xx svou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x veřejné xxxxxx xxxxxxxxxxxx tisku,

l) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Žádost x xxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxx obsahovat xxxxx, xxxxxxxx, státní občanství, xxxxxx trvalého xxxxxx x xxxxx číslo, xxxx xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx osobu, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, sídlo, xxxxxx formu a xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx přiděleno, xxx-xx x právnickou xxxxx.

(4) Xxxx xx základě xxxxx žádosti xxxxx xxxxx bezodkladně xxxxxxx xxxxx osobě evidenční xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x zároveň xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx ani xxx přezkoumat x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nejdříve xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx údaje z xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx čísla, x xxxx evidenční xxxxx xxxxx osoby x xxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Registrovaná xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxx internetových xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx, x zřízení xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxx xxxx přístupný.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně registrovanou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx její xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx na volební xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx peněžní xxxxxxxxxx uložené xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Na xxxxxxx xxxx registrované xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxx převodem x jiného xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx třetí xxxxx prokáže Xxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu, x xxxxx xxxx peněžní xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx převedeny.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx třetí xxxxx xx volební xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx včetně xxxx z xxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xx xxxxxx xxxxx odstavce 8 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx uhradit, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx volební xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx obvyklá xxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(10) O použití xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx si xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx musí xxxx evidenci, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) výdaje xx xxxxxx xxxxxxx x tisku,

c) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) jiné xxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x evidenci podle xxxxxxxx 10 xx xxxx 5 xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x evidenci xx xxxxxxxx Úřadu.

(12) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx povinna xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx kampaně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 10 xx svých internetových xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 měsíců.

§59e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§59f

Dohled nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně

(1) Úřad

a) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx volební kampaně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, koalic x registrovaných xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx internetových stránkách xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx politických stran, xxxxxxxxxxx hnutí x xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx volební kampaně, x účetnictví xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx politických xxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí a xxxxxx, x adresu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx registrovaných xxxxxxx osob, kde xxxx zveřejňovány informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a na xxxxxxx je přístupný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx osoby,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osob, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetí osoby x zveřejňuje xxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx internetových stránkách,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

x) jméno, xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx pobytu,

d) státní xxxxxxxxx, popřípadě více xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Úřad xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

c) druh x xxxxxx místa xxxxxx na území Xxxxx republiky,

d) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxx xxxxx kontroly financování xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx:

x) obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) adresa xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby,

e) datum xxxxxx,

x) datum xxxxxx,

x) xxxxxx stav.

(6) Z xxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 5 xxx x konkrétním xxxxxxx xxxxxx vždy xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Údaje, xxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx údaje v xxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xx využijí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo informačního xxxxxxx cizinců, xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx předcházejícím xxxxxxxx xxxx.

§59x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§60

Nároky xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx právo, xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx registraci xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx voleb xx xxx, x xxxxx je x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx náhrady xxxx. Činnost xxxxxxxxx x tomto xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx zájmu.20)

(2) Xxxxxxxx, xx je xxxxx kandidátem, xxxxx xxx na xxxx x xxxx pracovněprávních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx pracovního xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx práce.

§61

Nároky xxxxx okrskových xxxxxxxxx komisí

(1) Člen xxxxxxxx volební komise xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx. Předseda, xxxxxxxxxxxxx a zapisovatel xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx nárok na xxxxx xxxxxxxx odměnu xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx funkce nemá xxxx xxxxxxxx volební xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx zjišťování x xxxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování, xxxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x době, xxx již xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx zajistit.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxx xxxx služebním xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx volno v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx náhradu xxxx, platu, xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Členovi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je výdělečně xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ušlého výdělku xx dobu výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise.

XXXXX X

PŘESTUPKY X XXXX XXXXXXX XXXXXX

§62

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §59 odst. 2 xx účastní xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx registru Xxxxx,

x) x rozporu x §59 xxxx. 4 xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx obce xxxx právnické xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx nebo obcí, x xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §59 xxxx. 6 xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, koalice xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zpracovateli,

d) x xxxxxxx s §59 xxxx. 6 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx číslem xxxxxxxxxxxx třetí osoby,

e) x rozporu s §59 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxxx předvolebních x xxxxxxxxx průzkumů x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxx xxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx ukončením xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §59e odst. 6 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx účet xxxxx §59e xxxx. 6 xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx podle §59e xxxx. 6,

x) vloží xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §59e xxxx. 7 xxxx x xxxxxxx s §59e xxxx. 7 xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx bankovního xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx účet,

h) x xxxxxxx x §59e xxxx. 8 xxxxxxxxx, xxx její xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx evidenci x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §59e xxxx. 10 xxxx ji xxxx v rozporu x §59e xxxx. 10,

x) nepředloží xxxxxx x volebního xxxx x xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx kampaň xxxxx §59e xxxx. 11,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx volební kampaň xxxxx §59e odst. 12,

x) xxxxxx xxx xxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x týchž xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) odstavce 1 xxxx. x) až x) x x) xx k) xx xxxxxxxxx Úřad; proti xxxxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxx rozklad xxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx řízení,

b) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx kraje, xxxxx xx xxxxxx,

x) odstavce 1 písm. l) x x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx

x) xx xx xxxx 5 000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) až do xxxx 10 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xx 10 000 Xx do 100 000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx x).

§63

Správní delikty právnických x podnikajících xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx

x) x rozporu x §59 xxxx. 2 xx xxxxxxx volební xxxxxxx xxx předchozí xxxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxx Xxxxx,

x) v xxxxxxx s §59 xxxx. 4 xxxxxxx xxxx umožní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kraje xxxx obce xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx ovládaná xxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxx kampani,

c) x xxxxxxx x §59 xxxx. 6 nezajistí, xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx šířená xxxxxxxxxxxxxxx komunikačních xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kandidující politické xxxxxx, politického xxxxx, xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci x zadavateli x xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §59 xxxx. 6 xxxxxxxx prostředky xxxxxxx kampaně xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx registrované xxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx x §59 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxxx předvolebních x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx třetím xxxx xxxxx dnem xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §59e xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §59e xxxx. 6 xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §59e xxxx. 6,

x) xxxxx na xxxxxxx účet xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §59e odst. 7 xxxx x xxxxxxx x §59e xxxx. 7 neprokáže, xxx xx vlastníkem xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx x §59e xxxx. 8 nezajistí, xxx její xxxxxx xx xxxxxxx kampaň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle §59e odst. 10 xxxx xx xxxx x xxxxxxx x §59e odst. 10,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx účtu x xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx §59e xxxx. 11, xxxx

x) xxxxxxxxxx přehled výdajů xx volební xxxxxx xxxxx §59e xxxx. 12.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx nebo politická xxxxxx a politické xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §59 odst. 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §59a xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §59a xxxx. 2,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s §59a odst. 3,

x) x xxxxxxx x §59a xxxx. 4 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx nevyužitými na xxxxxxx xxxxxx po xxxx, po xxxxxx xx xxxx řízení x správním deliktu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx 180 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výsledků xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx účtu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle §59a xxxx. 6,

x) xxxxx xxxxxxx účet x xxxxxxx x §59a xxxx. 7,

x) v xxxxxxx s §59b xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxx §59b xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle §59b xxxx. 4,

j) v xxxxxxx x §59c xxxx. 2 nezajistí, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepřesáhly xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §59c odst. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx zavázaly xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §59d xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně, obsahem xxxxxx x financování xxxxxxx kampaně nebo xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x x) xx x) x odstavce 2 xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx Úřadu nelze xxxxx xxxxxxx ani xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. e) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příslušný podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

(5) Xx xxxxxxx delikt se xxxxx xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000 Xx xx 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x správní delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) nebo x),

x) 20 000 Kč xx 300 000 Xx, xxx-xx x správní xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xxxx x),

x) 30&xxxx;000 Kč xx 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x), x), x) xxxx x),

x) 10&xxxx;000 Xx xx xxxx xxxxx x půl xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, jde-li x správní delikt xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

§63x

Xxxxxxxx ustanovení xx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Právnická xxxxx za xxxxxxx xxxxxx neodpovídá, xxxxxxxx xxxxxxx, xx vynaložila xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobě se xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx, xx nichž xxx xxxxxxx, a x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx existence xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzické osoby xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx správní xxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx, xxx xx x něm xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxx ode xxx, xxx byl xxxxxxx.

(4) Xx odpovědnost xx jednání, x xxxxx došlo xxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x ním, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(5) Uložením xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx vysílání. Xxxxxx je splatná xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx byla xxxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxx.

§63x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX

§64

(1) Xxxxxx-xx xx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxx den s xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx úkoly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komisí xxx všechny xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §32 na zvláštnosti xxxxxxxxx xxx souběhu xxxxx x zároveň xx xxxxxxxxx xxxxxx xx volební xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx hlasovacích xxxxxx.

(2) K ukončení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx dojít xx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx úkoly xxxxxxxx xxxxxxx komise xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§65

Příspěvek xx úhradu xxxxxxxxx nákladů

Český xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sdělí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxx platných xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 % z xxxxxxxxx počtu platných xxxxx, xxxx xx xxxxx odevzdaný xxxx xx státního rozpočtu xxxxxxxx 30 Xx.

§66

Xxxxxx správních úřadů x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s volbami xx Evropského xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu.

§67

Xxxxx

(1) Do xxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxx rozhodný xxx xxxxxxx lhůty; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Lhůty xxxxxx xxxxx hodin xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx určující xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx, je-li poslední xxx xxxxx učiněn xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxxx do 16.00 xxxxx.

(4) Xxxxx nelze xxxxxxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§68

Na xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx řád, s xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx osoby Xxxxxx, xxxxxxxxxx.

§69

Xx organizačně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx příslušnými xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx účinnosti xx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx, xxxx by xxxx xxxxxxx za xxxx xxxxxxxxx.

§70

Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx x vedení xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx x Xxxxxx statistickým úřadem

1. xxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx správnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx kandidátních xxxxxx,

2. xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx při losování xxxxx pro označení xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra, krajských xxxxx x obecních xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx hlasovacích xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxx xxxxxxxxxx listiny, hlasovacího xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování ve xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx dokumentů,

c) x xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bližší xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx příspěvku,

d) x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a x Xxxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx člena xxxxxxxx xxxxxxx komise, xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx paušální xxxxxxx xxxxxx výdělku xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §61.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x volbách do Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

§71

§89 xxxxxx č. 247/1995 Sb., o xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx:

"§89

(1) Ve xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx domáhat xxxxxxx xxxx soudem.

(2) Xxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxx 4 xxxxxxxx xxxx správního.".

XXXX TŘETÍ

Změna zákona x xxxxxxx ministerstev x xxxxxx ústředních xxxxxx státní správy

§72

Zákon č. 2/1969 Sb., x zřízení xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 34/1970 Sb., xxxxxx č. 147/1970 Xx., xxxxxx x. 125/1973 Xx., xxxxxx x. 25/1976 Xx., xxxxxx x. 118/1983 Xx., zákona x. 60/1988 Sb., zákona x. 173/1989 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 9/1990 Sb., xxxxxx x. 93/1990 Xx., xxxxxx x. 126/1990 Xx., xxxxxx x. 203/1990 Sb., xxxxxx x. 288/1990 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 305/1990 Xx., xxxxxx č. 575/1990 Xx., xxxxxx x. 173/1991 Sb., xxxxxx x. 283/1991 Xx., xxxxxx x. 19/1992 Xx., xxxxxx x. 23/1992 Sb., xxxxxx č. 103/1992 Xx., zákona č. 167/1992 Xx., xxxxxx x. 239/1992 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Předsednictva Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 350/1992 Xx., xxxxxx x. 358/1992 Xx., xxxxxx č. 359/1992 Sb., xxxxxx x. 474/1992 Xx., xxxxxx x. 548/1992 Xx., xxxxxx x. 21/1993 Xx., xxxxxx x. 166/1993 Xx., xxxxxx x. 285/1993 Xx., xxxxxx č. 47/1994 Xx., xxxxxx x. 89/1995 Xx., xxxxxx x. 289/1995 Xx., xxxxxx č. 135/1996 Sb., xxxxxx x. 272/1996 Xx., xxxxxx x. 152/1997 Xx., xxxxxx č. 15/1998 Sb., xxxxxx x. 148/1998 Xx., xxxxxx x. 63/2000 Xx., zákona č. 130/2000 Xx., xxxxxx x. 154/2000 Sb., xxxxxx x. 204/2000 Xx., xxxxxx x. 239/2000 Sb., zákona x. 257/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx č. 365/2000 Sb., xxxxxx x. 458/2000 Xx., xxxxxx x. 256/2001 Xx., zákona č. 13/2002 Sb., xxxxxx x. 47/2002 Xx., xxxxxx x. 219/2002 Xx. x xxxxxx x. 517/2002 Xx., xx xxxx takto:

1. X §6 odst. 3 xx na xxxxx písmene x) xxxxxxxx slova "x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx".

2. X §12 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) volby xx zastupitelstev xxxxxx xxxxxxxxxx, xx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,".

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§73

Tento zákon xxxxxx účinnosti xxxx xxxx vyhlášení.

v x. Xxxxx x. r.
Špidla x. x.

Xx. VI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx politických xxxxx, politických xxxxx x koalic, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx §21 odst. 3 zákona x. 62/2003 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx kampaně a xxxxxx financování podle §59 xx 59f x §62 xx 63a xxxxxx x. 62/2003 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Ustanovení §57 xxxxxx x. 62/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se poprvé xxxxxxx ve volbách xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Čl. VIII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx xxxxx x. 62/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 90/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 13.4.2017

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx x. 62/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxx xxxxxxx xx volbách do Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. VIII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 38/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 2.3.2019

Informace

Právní xxxxxxx x. 62/2003 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 4.3.2003.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

320/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 247/95 Xx., x volbách xx Xxxxxxxxxx XX a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx od 14.9.2009

222/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 26.6.2012

58/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 62/2003 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností od 7.4.2014

176/2015 Xx., xxxxx XX xx dne 19.5.2015 sp. xx. Xx. ÚS 14/14 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx §47 x §48 odst. 1 xx slovech ",xxxxx postoupily do xxxxxxxxx,“ xxxxxx č. 62/2003 Xx., o xxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 5.8.2015

114/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 247/1995 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx ČR a x změně a xxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 13.4.2016

322/2016 Xx., xxxxxx se xxxx volební xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

90/2017 Sb., xxxxxx xx mění volební xxxxxx a některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.4.2017

38/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.3.2019

282/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 62/2003 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Rady 93/109/ES ze dne 6. prosince 1993, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro výkon xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušníky.

Směrnice Xxxx 2013/1/EU xx xxx 20. xxxxxxxx 2012, kterou se xxxx směrnice 93/109/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx pravidla pro xxxxx xxxxx být xxxxx ve xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxx xxxx bydliště x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx z xxxx 1976 x xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x přímých volbách, xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/772/ES.

1a) §26 xxxx. 1 až 5 xxxxxx x. 491/2001 Xx., x xxxxxxx xx zastupitelstev xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
2) §11 xxxxxx x. 133/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx).
3) §9 xxxx. 4 xxxx. x) zákona x. 20/1966 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx x. 548/1991 Xx. x zákona x. 258/2000 Sb.

4) §55 xx 65 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §64 xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 313/2002 Xx.
Xxxxxxxx č. 388/2002 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx obvodů obcí x pověřeným obecním xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obcí s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
6) §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 491/2001 Xx.
§9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 247/1995 Sb., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky a x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 230/2002 Xx.
§11 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 130/2000 Xx., o xxxxxxx xx zastupitelstev xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 230/2002 Xx.
7) Xxxxx č. 130/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 273/2001 Xx., xxxxxx x. 37/2002 Xx., xxxxxx x. 230/2002 Sb. x xxxxxx x. 309/2002 Xx.
8) §6 xxxxxx x. 247/1995 Xx., xx znění xxxxxx x. 204/2000 Xx. x xxxxxx x. 37/2002 Xx.
9) Xxxxx č. 133/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxx č. 2/2002 Xx. x xxxxxx x. 320/2002 Xx.
10) Zákon č. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
11) Xxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 517/2002 Xx.
12) §14 xxxxxx x. 424/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x politických xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx č. 322/1996 Xx. x xxxxxx x. 151/2002 Xx.
13) Xxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx.
14) Xxxxx č. 491/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 230/2002 Xx. a xxxxxx x. 309/2002 Xx.
15) §4 xxxxxx č. 293/1993 Xx., o výkonu xxxxx.
§5 zákona x. 169/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
16) §117 xxxx. 3 xxxxxx x. 128/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 273/2001 Xx.
17) §5 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxxxx x. 329/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx zákona č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
18) Zákon č. 328/1999 Sb., x občanských xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 491/2001 Xx. x xxxxxx x. 320/2002 Xx.
19) §3 xxxxxx x. 46/2000 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tisku x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
20) Xxxxxxxx č. 18/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
21) Zákon č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 337/1992 Xx., xxxxxx x. 344/1992 Xx., xxxxxx x. 359/1992 Xx., zákona x. 67/1993 Xx., xxxxxx č. 290/1993 Xx., xxxxxx x. 134/1994 Xx., zákona x. 82/1995 Xx., xxxxxx x. 237/1995 Xx., xxxxxx x. 279/1995 Xx., xxxxxx x. 289/1995 Sb., xxxxxx č. 112/1998 Xx., zákona č. 168/1999 Xx., zákona x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx č. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2000 Xx., zákona x. 258/2000 Sb., xxxxxx x. 361/2000 Xx., xxxxxx x. 370/2000 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx uveřejněného pod x. 52/2001 Xx., xxxxxx x. 164/2001 Xx., zákona č. 254/2001 Xx., xxxxxx x. 265/2001 Xx., xxxxxx x. 273/2001 Xx., zákona x. 274/2001 Xx., zákona x. 312/2001 Sb., xxxxxx x. 6/2002 Xx., xxxxxx č. 62/2002 Xx., xxxxxx x. 78/2002 Xx., xxxxxx x. 216/2002 Xx., xxxxxx č. 259/2002 Sb., zákona x. 285/2002 Xx., xxxxxx x. 311/2002 Xx. x xxxxxx x. 320/2002 Xx.
22) §63 xxxxxx x. 231/2001 Xx., x provozování xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
23) Xxxxx č. 247/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 212/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pod x. 243/1999 Xx., xxxxxx č. 204/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pod x. 64/2001 Xx., xxxxxx x. 491/2001 Xx., xxxxxx x. 37/2002 Xx., xxxxxx x. 171/2002 Xx. x xxxxxx x. 230/2002 Xx.
Xxxxx č. 491/2001 Sb., xx znění xxxxxx x. 230/2002 Xx. a xxxxxx x. 309/2002 Xx.
Xxxxx č. 130/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 273/2001 Sb., xxxxxx x. 37/2002 Xx., xxxxxx x. 230/2002 Xx. x zákona x. 309/2002 Xx.