Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.03.2019.


Zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

62/2003 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ §1 §2 §3 §4

Právo volit §5

Právo být volen §6

HLAVA II - VOLEBNÍ ORGÁNY §7

Státní volební komise §8

Ministerstvo vnitra §9

Ministerstvo zahraničních věcí §10

Zastupitelský úřad §11

Český statistický úřad §12

Krajský úřad §13

Pověřený obecní úřad §14

Obecní úřad §15

Starosta §16

Starosta stojící v čele pověřeného obecního úřadu a ředitel krajského úřadu §17

Okrsková volební komise §18 §19

HLAVA III - KANDIDÁTNÍ LISTINY

Informování kandidátů §20

Podávání kandidátních listin §21

Náležitosti kandidátních listin §22

Projednání a registrace kandidátních listin §23

Vzdání se a odvolání kandidatury §24 §25

Hlasovací lístky §26

HLAVA IV - SEZNAM VOLIČŮ PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU §27

Sestavení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu §28

Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu §29

Voličský průkaz §30 §31

HLAVA V - HLASOVÁNÍ

Informování voličů §32

Volební místnost §33

Zahájení hlasování §34

Pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí §35

Zásady hlasování §36

Způsob hlasování §37

Přerušení hlasování §38

Kontrola hlasování a sčítání hlasů §39

Ukončení hlasování §40

HLAVA VI - ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VOLEB §41

Sčítání hlasů okrskovou volební komisí §42

Posuzování hlasovacích lístků §43

Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku §44

Předání zápisu o průběhu a výsledku hlasování Českému statistickému úřadu §45 §46

Postup do skrutinia §47

Skrutinium §48

Zápis Státní volební komise a uveřejnění výsledků voleb §49

Ukončení činnosti okrskové volební komise §50

Osvědčení o zvolení §51

HLAVA VII - VZNIK A ZÁNIK MANDÁTU, NESLUČITELNOST FUNKCÍ A NASTUPOVÁNÍ NÁHRADNÍKŮ §52 §53

Nastupování náhradníků §54

HLAVA VIII - SOUDNÍ PŘEZKUM §55 §56 §57 §58

HLAVA IX - VOLEBNÍ KAMPAŇ, NÁROKY ČLENŮ OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ A NÁROKY KANDIDÁTŮ

Volební kampaň §59

Volební účet §59a

Financování volební kampaně §59b

Výdaje na volební kampaň §59c

Zveřejnění údajů o financování volební kampaně §59d

Volební kampaň vedená registrovanou třetí osobou §59e

Dohled nad financováním volební kampaně §59f

Nároky kandidátů §60

Nároky členů okrskových volebních komisí §61

HLAVA X - PŘESTUPKY A JINÝ SPRÁVNÍ DELIKT

Přestupky §62

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob §63

Společná ustanovení ke správním deliktům §63a

HLAVA XI - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZMOCŇOVACÍ §64

Příspěvek na úhradu volebních nákladů §65 §66

Lhůty §67 §68 §69 §70

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky §71

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy §72

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §73

Nález Ústavního soudu - č. 176/2015 Sb.

č. 322/2016 Sb. - Čl. VI

č. 90/2017 Sb. - Čl. VIII

č. 38/2019 Sb. - Čl. VIII

INFORMACE

62
XXXXX
xx xxx 18. xxxxx 2003
x volbách xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

Parlament xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXX XX XXXXXXXXXX PARLAMENTU

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxx zákon zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx voleb x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx.

§2

(1) Xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx hlasováním xx xxxxxxx všeobecného, xxxxxxx x přímého xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx voleni na xxxx 5 xxx.

(3) Xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České republiky xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vytvořených podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.1a)

§3

(1) Xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx období Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx vyhlašuje xxxxxxxxx republiky na xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx "Xxxx") xxxxxxxxxx 90 dnů xxxx xxxxxx konáním. Rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx. Xx xxx xxxxxxxxx voleb xx považuje den, xxx xxxx rozeslána xxxxxx Sbírky xxxxxx, x xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx do Xxxxxxxxxx parlamentu xx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx ve 2 xxxxx, jimiž xxxx pátek x xxxxxx. V xxxxx xxx voleb xxxxxx xxxxxxxxx xx 14.00 xxxxx a xxxxx xx 22.00 xxxxx. Xx xxxxx xxx xxxxx začíná xxxxxxxxx x 8.00 hodin x xxxxx ve 14.00 xxxxx. Dnem xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxxxx jazyky Xxxxxxxx unie xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie (dále xxx "xxxx xxxxxxx xxxx") xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který je xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu.

§5

Xxxxx volit

(1) Právo xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx Xxxxxxxxxx parlamentu má xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx den xxxxx xxxxxx věku 18 xxx, x xxxxx xxxxxx členského státu, xxxxx xxxxxxx druhý xxx xxxxx xxxxxx xxxx 18 let x xx po xxxx nejméně 45 xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxx x přechodnému xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx").

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx:

x) zákonem xxxxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxx lidu,3)

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx4).

(3) Xxxxx xxxxx xxxx x týchž volbách xx Evropského parlamentu xxxxxxxx xxxxx jednou.

§6

Xxxxx xxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxx xxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx každý xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx den voleb xx xxxx xxxxxxx 45 dnů xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxx x přechodnému xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx xxxxx den voleb xxxxxx xxxx 21 xxx, není omezena xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx práva,4) x jde-li x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx v xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx státním občanem (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx xxxxxx"), zbaven xxxxx být volen xx Xxxxxxxxxx parlamentu. Xxx-xx x xxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx být xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxx.

(2) Xxxxx může v xxxxx volbách xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

HLAVA II

VOLEBNÍ XXXXXX

§7

(1) Xxxxxxxxx orgány xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) Ministerstvo xxxxxx,

x) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx konzulárního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx úřad"),

e) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx úřad"),

g) xxxxxxxx xxxxxx úřad,5) x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx obecní úřad"),

h) xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx statutárního xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx obvodu (xxxx xxx "xxxxxx úřad"),

i) xxxxxxxx obce, xxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města, které xxxx xxxxxx xxxxxxx, (xxxx jen "starosta"),

j) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ředitel Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx jen "ředitel xxxxxxxxx xxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx zařazení xx krajských úřadů x zaměstnanci xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxx mají xxxxxxxxx x způsobilosti xx xxxxx voleb podle xxxxxxxxxx právního předpisu.6)

§8

Státní xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu7) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x na úseku xxxxx do Evropského xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

(2) Xxxxxx xxxxxxx komise

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, organizaci, průběh x provedení voleb xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) vykonává xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx organizačně xxxxxxxxx provádění voleb xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) losuje xxxxx, xxxxxx budou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky,

d) schvaluje xxxxx x výsledku xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky vyhotovený Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem,

e) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx výsledky xxxxx xx Evropského parlamentu xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů,

f) předává xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx Evropského parlamentu xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx České republiky,

g) xxxxxxx celkové výsledky xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu,

h) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, že podle xxxxxx úpravy České xxxxxxxxx xxxxxx mandát xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

i) vydává xxxxxxxx k přítomnosti xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx okrskovou xxxxxxx xxxxxx.

§9

Ministerstvo vnitra

(1) Ministerstvo xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxx státy. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx oznamuje Xxxxxxxx xxxxxx kontaktní údaje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) metodicky xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny,

c) informuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx listin a xxxxxxxxx jim xxxxxx xxxxxxxxx politických stran, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, jejichž kandidátní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) zasílá xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx podání kandidátní xxxxxxx informaci, že xxxxxx občan tohoto xxxxxx členského xxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx práva xxx xxxxx, a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ověřuje xx lhůtě do 5 xxxxxxxxxx xxx, xxx státní xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx zbaven práva xxx volen,

f) plní xxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvláštními xxxxxxx voličů vedenými xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,8)

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obecním xxxxxx seznam komunikačních xxxxxxx xxxxxx členských xxxxx,

x) řeší stížnosti xx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx poté, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x krajského xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx volebních xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx volební xxxxxxxxxxx,

x) xxxx další xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxx účely registrace xxxxxxxxxxxx listin a ověřování, xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, využívá

a) xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,

b) údaje x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. a) xxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"),

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx, místo x xxxxx xx stát xxxxx xxxx den xxxxx uvedený x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x datum nabytí xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Využívanými xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx předchozích xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx trvalého pobytu,

e) xxxxxxx svéprávnosti,

f) xxxxx, xxxxx x okres xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx v rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx tohoto soudního xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx České republiky,

e) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx svéprávnosti,

g) xxxxx, xxxxx a xxxxx či stát xxxxx xxxx den xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x tom, xx xxxxxxx je zapsán xx seznamu voličů xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxx účely vedení xxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx pobytu x rozsahu podle xxxxxxxx 6.

(8) Údaje, xxxxx jsou vedeny xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx obyvatel x x informačního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx daného xxxxx.

§10

Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx plní xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.8)

§11

Zastupitelský úřad

Zastupitelský úřad x xxxxx svého xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,8)

x) vydává xxxxxxxx xxxxxxx (§30),

c) xxxxxxxxx xxxxx místních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x místě xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxxx zápisu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx i v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxx další xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§12

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výsledků xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Český xxxxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zpracování xxxxxxxx voleb xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x Státní xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx přitom x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx úřady,

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx voleb xx Xxxxxxxxxx parlamentu x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx (§49 xxxx. 1) a xxxxx je Státní xxxxxxx komisi,

c) technicky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxxxxx zaměstnance Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx zaměstnancům xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx alespoň pro xxxxx, jejichž xxxxx xx školení xx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osvědčující, xx výsledky x xxxxxxxxx xxxxxx byly xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bezchybně,

g) vyhotovuje xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, politických xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx listinách xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení x příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx voleb,

j) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komisí xx úschovy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obecnímu xxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx voleb xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx o výsledcích xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx členění.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), xx xxxxxxxx

x) zdržovat xx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxx xxxxx (§41),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nosiči,

c) stanovit xxxxx k xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxx zápisu x průběhu a xxxxxxxx hlasování,

d) vydat xxxxx k ukončení xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxx voleb (§45 xxxx. 3),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx výsledků xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx volební okrsky,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxx celkového xxxxxxxx voleb.

§13

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx úřad xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, průběh x provedení xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx o telefonním xxxxxxx xx každé xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx kraje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jej xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx kandidátních listin x xxxxxxxxx xxx xxxxxx zmocněnců xxxxxxxxxxx xxxxx, politických xxxxx x xxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx listiny xxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) podílí xx xx distribuci xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx volebních xxxxxxxxxxx,

x) řeší xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx voleb xx xxxxxx xxxx xxxx, xx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx domáhal xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx přestupky x xxxx správní xxxxxxx xx xxxxx volební xxxxxxx x ukládá xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§62 x 63),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx poskytuje nezbytnou xxxxxxxxxx při zajištění xxxxxxx xxxxx okrskových xxxxxxxxx komisí xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x systému xxxxxxxxxx x zpracování výsledků xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx hlasování,

j) xxxx xxxxx úkoly podle xxxxxx xxxxxx.

§14

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) zajišťuje xxxxxxxxx x pomocné xxxxxxxxxx xxx činnost xxxxxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x zpracování xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx potřebných xxxxxxxxxx xxx a technických xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx volebních xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx tomto xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 4 dny xxxxx xxxx xxxxx x zveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx hlasování x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx Český xxxxxxxxxxx úřad, x xxxxxxxxx xxxxxx úřad x xxxxxx xx xxxxxx školeních,

f) xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§15

Xxxxxx xxxx

(1) Obecní xxxx

x) vede xxxxxx xxxxxx pro volby xx Xxxxxxxxxx parlamentu (§27),

x) oznamuje Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx údaj x zápisu voliče, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xx seznamu voličů xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx volební xxxxxxxxx x územním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 9 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu,

d) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xx území České xxxxxxxxx x xxx x obci, která xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úřadu, xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx síly x xxxxxxx prostředky,

f) xxxxxx xxxxxxxx průkazy (§30),

x) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx dokumentaci,

i) xxxx xxxxx úkoly xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje v xxxxxxx x xx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 3 xx 9.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx.

§16

Starosta

(1) Starosta

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx (§32) x xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx členěno, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx jen "xxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxx hlasovacích xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nejpozději 60 dnů přede xxxx voleb xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tak, xxx těchto xxxxx xxxx xxxxxxx 5, x výjimkou volebních xxxxxx xx 300 xxxxxx, xxx může xxx okrsková volební xxxxxx čtyřčlenná,

d) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tak, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 21 xxx xxxxx xxxx voleb, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx účast xx xxxxxxx xx povinná, x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx hlasování x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nesplnění xxxxxxxxxx xx jich xxxxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"),

x) poskytuje každé xxxxxxxxx straně, politickému xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx kandidátní listina xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx okrsků xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 45 xxx xxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx delegovaným x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx schránky, xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx pro xxxxxxxxxx, xx xxxxxx evidovanou x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, na xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx písemnosti, xxxx xx xxxxxx místa xxxxxx trvalého xxxxxx x xxxxxxxx toto xxxxxxxx vyvěsí na xxxxxx desce obecního xxxxx; oznámení xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx desce. Při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx školení a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxx pověřeného obecního xxxxx x ředitel xxxxxxxxx úřadu

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxx x místostarosta xxxxxx, plní x xxxx xxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx, x xx i po xxxxxxxxx xxxxx, starosta xxxxxxx x čele xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx pověřeného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xx zákonem podle §16, zajistí plnění xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x čele xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx úkoly xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxxxxx ředitele xxxxxxxxx xxxxx plní xxxx xxxxx podle odstavce 1 xxxxx xxxxxx x xxxx zastupování.

Xxxxxxxx volební xxxxxx

§18

(1) Xxxxxxxx volební komise

a) xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xx jeho xxxxxx,

x) sčítá xxxxx x vyhotovuje xxxxx x průběhu x xxxxxxxx hlasování,

d) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx (§45 odst. 1).

(2) Členem okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxx nenastala xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §5 xxxx. 2,

x) xxxxx xxxx kandidátem pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx dosáhl xxxx 18 let.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x koalice, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxxxxxxxxx, xxxx delegovat xxxxxxxxxx 30 xxx xxxxx xxxx voleb xxxxxxx člena x xxxxxxx náhradníka xx xxxxxxxx volební xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxx xxxx xxxxx prvním xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx, kdy počet xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx poklesne xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx parlamentu a xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, jmenuje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx další členy xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx členů x náhradníků xxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx podobě; x xxxxxxx doručení xx xxxxxx xxxxxx záznam xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx. Seznam xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx x příjmení xxxxxxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx k tomuto xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx kopii xxxxxx xxxxxxxxx pověření x seznamu xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx adresu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx xxx delegovaní xxxxxxx x náhradníci zařazeni; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, zařadí xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Seznam xxxxxxxx xxxxxxxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxx, která je x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Členství x okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxxx složením xxxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxxxxx xx xxxx xxxx, xx budu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx okrskové volební xxxxxx a budu xx xxx xxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx." Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jmenovaný zástupce xxx, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx; xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx občan jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx svému xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx větu tohoto xxxxx: "Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx textu, xxxxx xxxxxxxxxx."

(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) dnem xxxxxxxx xxxxxxxx okrskové volební xxxxxx (§50),

b) xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební komise xxxxxx písemné xxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx komise; xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zpět,

d) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx člena xxxxxxxx volební komise xxx, xxx xxx xxxxxxxxx,

x) pozbytím xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx občanství xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) ve xxxxx voleb, xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxx funkci x xxxx nepřítomnost xxxx xxxx než 3 hodiny.

(7) Xxxxxxxxxxx xx jmenován starostou xxxxxxxxxx 20 xxx xxxx prvním xxxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx členem xxxxxxxx volební xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Zapisovatel xxxxxx xxxx ve xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 5. Starosta xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx svoji xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxx xxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zapisovatelem xxx za xxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx.10)

§19

(1) Xx xxxxx, xxxxx členství zaniklo xxxxx §18 xxxx. 6, povolá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politického hnutí xxxx koalice; náhradník xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §18 odst. 5. Xxxxxxxx-xx skutečnosti xxxxxxx x §18 xxxx. 6 písm. f) x xxxxxx-xx náhradníci, xxxxxxxx xx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx starostu, xxxxx postupuje podle §18 xxxx. 3 xxxx třetí.

(2) Okrsková xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xx usnášet, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxx xx nadpoloviční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx rovnosti xxxxx xx xxxxx pokládá xx zamítnutý.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx komise na xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx svých xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Losování řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx se xx losování xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx okrskové volební xxxxxx odstoupí nebo xxxxxx moci x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx funkci, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xx losování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zařazen xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx, xxxxxx do losování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zastupuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx volební komise.

(5) Xxxxxxxxxxx, předseda x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x k xxxxxxx xxxxxxxxxx a zpracování xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx ve spolupráci xx xxxxxxxxxxxxx zajistí, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx bylo x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise uvedeno xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx komisi x xxxx x tom, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jmenoval xxxxxxxx.

XXXXX III

KANDIDÁTNÍ LISTINY

§20

Informování xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx Evropského parlamentu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 80 xxx přede xxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup11) x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

§21

Xxxxxxxx kandidátních xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podávat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x politická xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,12) a jejich xxxxxxx. Xx kandidátní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx, xxxxxx xxxxxxx společně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strany x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxx xx členem xxxxxxx a xxxx xx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí a xxxxxxx může podat xxx tytéž xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kandidátní xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podávají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listinu, nemohou xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx politická xxxxxx x politické xxxxx xxxx xxx xxxxxx pouze xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx jedné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 66 dnů xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Úřadu xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Úřad") xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a politických xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí x koalic, které xxxxxx xxxxxxxxxx listinu.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx, politické xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ke kandidátní xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx příspěvku na xxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "příspěvek") xx xxxx 19 000 Xx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx zvláštní účet, xxxxx xxxxxxxxxx 72 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Číslo xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, x xxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.11) Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx té politické xxxxxx, politickému xxxxx xxxx koalici, jejíž xxxxxxxxxx listina xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx x příspěvky, xxxxx se xxxxxxxxx, xxxx příjmem státního xxxxxxxx.

§22

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx listin

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x složení xxxxxxx,

x) jména x xxxxxxxx xxxxxxxxx, věk xx xxxxxxx dni xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx2) nebo, jde-li x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu2) (xxxx xxx "xxxx pobytu"), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx členy, xxxx xxxx, xx xxxxxxxx není xxxxxx xxxxx politické strany xxxx politického xxxxx (xxxx jen "bez xxxxxxxxx příslušnosti"),

c) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx pomocí xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x příjmení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx koalice x xxxxxxxx místa, xxx xx xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, místa xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx jména x xxxxxxxx a místa, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pobytu,

e) xxx-xx x koalici, xxxxx xxxxxxxxx strany xxxx politického hnutí, xxxxx kandidáta xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politického xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) jméno x příjmení, označení xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx politické xxxxxx xxxx politického hnutí; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x podpisy xxxx oprávněných xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stran x politických xxxxx, xxxxx ji xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxx, že souhlasí xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx mu xxxxxx xxxxx překážky xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ke dni xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx, a xx xxxxx xxxxxxx k xxxx, aby xxx xxxxxx na jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a to xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx kandidát xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx-xx x občana xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxx x datum xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x některém x pracovních xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §4.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx kromě xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, připojí xxxxxxxxxx, xx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebyl xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zbaven práva xxx volen, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx první.

(4) Nejvyšší xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx uvést xx xxxxxxxxxx listině, xx x jednu xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx voleb xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx volebních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zmocněnce. Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxx xxx osoba xxxxxx 18 xxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx4) nebo xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politické xxxxx xxxx koalice xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se tento xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra.

§23

Xxxxxxxxxx x registrace xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx 66 xx 60 dnů xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x §21, xxxx-xx xxxxxxxxxxx podle §22 xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 58 xxx přede xxxx xxxxx, xxx závady xxxxxxxxxx xx 50 xxx přede dnem xxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx listině xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx výzvy Ministerstva xxxxxx.

(2) Kandiduje-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx listině, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx členského xxxxx xxxxxx xx xxxxxx ověření xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx nebyl xxxxxx xxxxx xxx xxxxx.

(3) Pokud politická xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě závady, xxxxx xx xxxxxx xxxxx kandidáta, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxxx xx 48 xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx k xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 a 3 xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx neúplné,

b) xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x níž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 2 x 3; xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jej Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) kandidáta, xxxxx xxxxxxxxxx doklad x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 2,

x) kandidátů, kteří xxxx xx kandidátních xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx počet xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. x) a x), xxxxxxxxx xxxx-xx tyto xxxxx nesprávné xxxx xxxxxxx,

x) kandidáta, xxxxx xx xxxxxx na xxxx kandidátních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) kandidáta, který xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxx §6 odst. 1.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 48 xxx přede dnem xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx kandidáta, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx obdrží xx xxxxxxxxxxx centrály xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx zbaven práva xxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 48 dnů přede xxxx voleb xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx s §21 xxxx neobsahuje xxxxxxxxxxx xxxxx §22 x xxxxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 3.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx kandidátní xxxxxxx x xxxxx xx xxxx, kdo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx domáhat xx xxxxxxx x xxxxx (§56); xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, vyvěsí xx xx úřední xxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x budově, x xxx sídlí Xxxxxx xxxxxxx komise, x xxxxxxx na xxx xxx vyvěšení. Za xxxxxxxx se rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx dnem xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny nebo x xxxxxxxx kandidáta xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obsahovat xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx. Výrok xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podkladem xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx třeba uvádět x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X písemném vyhotovení xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Rozhodnutí xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, příjmení a xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stran, xxxxxxxxxxx xxxxx a koalic, xxxxx xxxxxx kandidátní xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejpozději 45 xxx xxxxx xxxx voleb xxxxxxxx xxxxx, kterým budou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu. Výsledek xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stranám, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxx xxxxxx uveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,13) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny x xx xxxxx stanovené x xxxxxxxx 5, xxxxxxxxxx však 20 xxx přede xxxx xxxxx. Xx věci xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx nelze obrátit xx soud x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Registrace xx xxxxxxxxx xxx vytištění xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxxxx xxxxxx, politickému xxxxx xxxx koalici, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,13) xxxxx xx 1 xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx složený xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx složiteli xxx xxxxxxxxxx odkladu.

§24

Xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Kandidát xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx voleb xxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zmocněnec xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo koalice xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx prohlášení xxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxx xxxxxxxx pořadí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx, xxxxx o kandidátovi xx kandidátní xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xx nepřihlíží k xxxxxxxxxxx hlasům xxx xxx odevzdaným. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx krajských xxxxx xxxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx obdrží xx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx voleb.

(4) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx registraci kandidátní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx informaci, xx xxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx práva xxx xxxxx, xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx listině, avšak xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx nepřihlíží x xxxxxxxxxxx hlasům xxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx vnitra prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxx zbaven xxxxx xxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 48 hodin xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§25

Jestliže xxxxx xx xxxxxxx nebo pozastavení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hnutí x době xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx straně nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxx lístky

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx.

(2) Na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §23 xxxx. 8, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, jméno, xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx označené xxxxxxxxx číslicemi x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx nutné uvést, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx navrhlo. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx koalice xx 2 xxxxxxxxxx dnů xx výzvě Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx na xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxx, x xxx sídlí Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx písmem xxxxx xxxxx x stejné xxxxxxxxx, xx papíru xxxx xxxxx, xxxxxxx x týchž xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx lístky xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Hlasovací xxxxxx zašle Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx krajských xxxxx starostům, kteří xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx byly dodány xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxx přede xxxx xxxxx, a x xxx voleb xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Volič, xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx (§30), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx místnosti.

(5) V xxxxxxx zřejmých xxxxxxxxx xxxx na hlasovacích xxxxxxxx xx hlasovací xxxxxx xxxxxxxxxxxx; Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x českém xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje.

HLAVA XX

XXXXXX XXXXXX XXX VOLBY XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§27

Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxx každé volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§29

Žádost x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx parlamentu

(1) Občan xxxxxx členského xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx §5 x není xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,14) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx x obecního xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 40 xxx xxxxx dnem xxxxx xxxxxx x xxxxx xx seznamu xxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) K xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu přiloží xxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, adresu xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx volební xxxxxxxx, x to, xx xxxx hlasovat xx volbách xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx občan xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,14) projeví xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxx 40 dnů přede xxxx voleb podá x obecního xxxxx, x xxxxxxx xx x dodatku xxxxxxx xxxxxxx14) xxxxx, žádost x přenesení xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx14) do xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx. K xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxx jiného členského xxxxx prokáže platným xxxxxxxx totožnosti.

(4) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 15 xxx xxxxx dnem xxxxx xxxxxxxxx o tom, xxx byla xxxx xxxxxx vyřízena.

§30

Xxxxxxxx průkaz

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxx, který xx x tohoto xxxxxxxx úřadu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx parlamentu a xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx volit xx xxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) zastupitelský xxxx xxxxxx, xxxxx xx státním xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zastupitelským xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxx xxx xxxxxxxxx voleb, x xx xxxxxx xx okamžiku uzavření xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uzavření xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zastupitelským úřadem xxxx podáním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 7 dnů xxxxx dnem xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxx xxxx být x listinné podobě xxxxxxxx úředně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; o osobně xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx záznam. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx úřad nejdříve 15 dnů přede xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx osobně xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx podpisem xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nevydá, obdrží-li xx Ministerstva xxxxxx xxxxxxx, xx volič xxxxxxx x xxxxx xx seznamu voličů x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x jakémkoliv xxxxxxxx okrsku xx xxxxx Xxxxx republiky.

§31

Xxxxxx úřad 2 xxx přede dnem xxxxx uzavře xxxxxx xxxxxx xxx volby xx Evropského parlamentu x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx voliče x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (dále jen "xxxxx ze xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx") předá xxxxxxxxx xxxxxxxx komisím.

HLAVA X

XXXXXXXXX

§32

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x podmínkách xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxxxx České xxxxxxxxx zveřejní Xxxxxxxxxxxx xxxxxx 80 dnů xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx11) x xxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx jazycích Evropské xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx 15 xxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx voleb v xxxx. Xxxx-xx xx xxxxx obce xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx volebních okrsků, x xxxxxxxx zveřejní xx xxxxx xxxxxxx x nich. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx adresy volebních xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx potřebné xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx voleb.

(4) X xxxx, xx xxxxx se zřizuje xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,16) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxx i x xxxxxx xxxxxxxxx národnostní xxxxxxx.

(5) Občané Xxxxx xxxxxxxxx v zahraničí xxxx x volbách xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx informováni zastupitelskými xxxxx podle §11.

(6) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx xx všech xxxxxxxx členských států Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx požádání xxxxx krajský xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx.

§33

Volební xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx volební xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx umístí xxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx volební xxxxxxxxx, dostatečným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx (dále jen "xxxxxx xxxxxx"), xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx ze xxxxxxx xxx volby xx Evropského xxxxxxxxxx x tímto zákonem, xxxxx musí xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zapůjčen x xxxxxxxxxx, a xx x x pracovních xxxxxxxx Evropské unie. Xxxxxx-xx xx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx voleb, xx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx místnosti x xxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx (§64).

(3) Xx volebních xxxxxxxxxxx jsou xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostory, xxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Počet xxxxxx xxxxxxxx určí xxxxxxxx x přihlédnutím x xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx okrsku.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nápisem "xxxx", xxxxxxxxxx x xxxxxx xx kandidatury, xxxxxxxxxx o odvolání xxxxxxxxx xxxx informace x xxx, že xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx občanem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x členském státě xxxxxx xxxxxx práva xxx volen, pokud xxxx xxxxxxxx xx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xx x českém xxxxxx x x xxxxxxxxxx jazycích Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx x základních xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx musí xxx neprůhledné, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx. Xxxxxx-xx se xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odlišena xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx; xxxxxxx způsobem musejí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§34

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx hlasování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vybavena xxxxx §33 x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zapečetí.

(2) Xx xxxxxxxxx kontroly podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx.

§35

Xxxxxxx ve volební xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx pořádek xx volební xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předseda xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx.

§36

Xxxxxx hlasování

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx okrskovou xxxxxxx komisi x xxxxxxx x pořadí, x jakém se xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx do volební xxxxxxxxx prokáže xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx cestovním, diplomatickým xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxx17) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxx") xxxx xxxxxxx občanským xxxxxxxx.18) Volič, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, prokáže xx příchodu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x občanství xxxxxx členského státu. Xx xxxxxxx xx xxxxxx xx seznamu xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx parlamentu obdrží xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx voliče xx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Neprokáže-li xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx volby xx Evropského xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx neumožní. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxx pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx x vyškrtnutí xx xxxxxxxxxx seznamu xxxxxx vedeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x prokáže xxx právo hlasovat xx volebním okrsku.

(6) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx volební xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xx prokázání totožnosti x státního občanství xxxxx xxxxxxxx 3 xxx xxxxx x xxxxx tento xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a voliče xx tohoto výpisu xxxxxx.

(7) X prostoru xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s voličem, x xx xxx xxxx xxxxxxxx volební xxxxxx. X xxxxxxx, xxxxx nemůže xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nemůže číst xxxx xxxx, může xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přítomen xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx okrskové xxxxxxx komise, x xxxxxxxxx lístek za xxxx x xxxxxxx x jeho pokyny xxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxx xxxx požádat xx závažných, xxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů, obecní xxxx a ve xxxxx xxxxx okrskovou xxxxxxx xxxxxx x xx, xxx mohl xxxxxxxx xxxx volební xxxxxxxx, x xx xxxxx x územním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxx. X takovém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx schránkou, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§37

Xxxxxx hlasování

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hlasovacích xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx lístků. X xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx hlasovacích xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx obálky 1 xxxxxxxxx xxxxxx. Xx hlasovacím xxxxxx xxxx přitom zakroužkováním xxxxxxxxxx xxxxx nejvýše x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx na témže xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx vliv.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxx, že xx opuštění xxxxxxxx xxxxxxxx xxx úpravu xxxxxxxxxxx xxxxxx vloží xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx lístkem před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx schránky. Xx voliče, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, může xxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx do xxxxxxxx určeného pro xxxxxx hlasovacích xxxxxx, xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§38

Xxxxxxxxx hlasování

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hlasování, xxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx přerušit xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx však x 1 xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobem x xxxxx obvyklým xxxxxx, xxxxxx úřad a xxxxxxxxx krajský xxxx.

(2) X xxxxxxx, že xxxxxxxxx je přerušeno, xxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx schránku x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xx xxxx nebylo xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxx. Xxx opětovném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx členů xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxx xxxxxxxxxxxx pečetí a xxxxx xx.

(3) Pokud xxxxx k odročení xxxxxxxx xxxxxxxxx, k xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxx skutečnost xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx společně s xxxxxx, které x xxxxxxxx xxxxxxxx hlasování, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx voleb xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxx odstavce 2.

§39

Xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx hlasů

(1) Xxx xxxxxxxxx x při xxxxxxx hlasů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx dokumentace.

(2) Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx nedostatky odstraní xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xx místě xxxxx. V případě xxxxxxxx závažných xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §38.

§40

Ukončení hlasování

Jakmile uplyne xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx, uzavře xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx předtím xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxx místnosti xxxx xxxx xx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

§41

X místnosti, kde xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx krajského xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu,6) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx komise x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx komise.

§42

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Po xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §40 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zbylé nepoužité xxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx nepoužitých hlasovacích xxxxxx určených xx xxxxxxx přednostních xxxxx, x xxxxxx xxxxxx; xxxx dá xxxxxxx xxxxxxx schránku a x případě, že xxxx okrskovou volební xxxxxx xx výslovnou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x přenosné xxxxxxx schránky, přenosnou xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Jiné xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx i xxxxxxxxx lístky, které xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx volební xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Okrsková xxxxxxx xxxxxx spočítá xxxxxx xxxxxx a porovná xxxxxx počet xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Po xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obálek okrsková xxxxxxx xxxxxx rozdělí x xxxxx hlasovací xxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxxxx strany, politická xxxxx x koalice, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lístky. Xxxx xxxxx přednostní xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxx volební xxxxxx může nahlížet xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kontroluje správnost xxxxxxx xxxxx.

§43

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx i takové xxxxxxxxx lístky, xx xxxxx jsou jména xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx lístku xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 2 kandidátům, xxxxxx se takový xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx; ani x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx nepřihlíží.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx který není xxxxxx do xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hlasovacího xxxxxx xxxx xxxx xx xxxx platnost, xxxxx xxxx z xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, je-li v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx druhem xxxxx xx neplatný xxxxxxxxx xxxxxx, který byl xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro jiný xxxx xxxxx (§64).

(3) Xxxxxxxx hlasovacího xxxxxx xxxxxxx okrsková xxxxxxx xxxxxx.

§44

Xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx volebním okrsku

(1) Xxxxxxxx volební komise xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zápis o xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x členů této xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx x samostatné příloze x xxxxxx.

(2) X xxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx x průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx uvede

a) doba xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx ve volebním xxxxxx zapsaných do xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, kterým byly xxxxxx úřední obálky,

d) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx politickou xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x počet xxxxxxxx hlasů celkem,

f) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxx příloze x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx komise xxxxxxx, a jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) okrsková xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx potřebný xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx hlasovací xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx hlasů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Využije-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxxx nosiči xxxxxxx, využije xxxxxxxxxx xxxxxxxx dodané Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem.

§45

Předání xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Českému xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Po xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx hlasování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx pověřený xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxx hlasování xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx statistickému xxxxx xx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx zápisu o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vyskytnou chyby, xxxxx v xxxxxxx, xx xx předseda xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx pověřený xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k odstranění xxxx x xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx odstraněny; xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx, jejichž xxxxxx xx možná xxxxx x využitím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx volební xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx odmítnut x stanovena xxxxx x odstranění chyb x xxxxxxx nového xxxxxx x průběhu x xxxxxxxx hlasování.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx obdrží xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osvědčující, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx zpracování xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx pokyn, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx své xxxxxxxx xxxxxxx. Tím xxxx xxxxxx §50.

(4) Nesplní-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx 24 xxxxx xx xxxxxxxx hlasování xxxxx §40, xxxxxxxxx xx lhůtě stanovené xxxxx odstavce 2, xxxx být celkový xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx lhůty xx xxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx x tohoto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxx xxxxxxxxx zápisu x průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx, odevzdané xxxxxxxx průkazy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, výpis xx xxxxxxx xxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx, doklad o xxxxxxxx xxxxxxxx hlasování xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx provedené Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Okrsková xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx volební xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§46

§46 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 58/2014 Sb.

§47

Xxxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx výsledků xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadů xxxxx §45 xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx všechny xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx získala xxxxxxx 5 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§48

Xxxxxxxxxx

(1) Počet platných xxxxx xxx xxxxxx x politických xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, které xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxx xxxxx 1, 2, 3 x dále xxxx xxxxxx x 1 xxxxxx. Vypočte xx xxxxx podílů, xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx xx zaregistrování xxxxxxxxxx xxxxxxx vzdali xxxx xxxx odvoláni xxxxx §24, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx občany jiného xxxxxxxxx xxxxx a xxxx x členském xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx volen, xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx komunikační centrály xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx xx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Hodnoty xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx 2 xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Všechny xxxxxx vypočtené xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx poslanců xx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx 2 x xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx koalici, x xx-xx x tento xxxxxx, rozhodne x xxxxxx xxxxxx xxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx se uvede x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politického hnutí xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx dosáhla.

(3) Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx.

(4) X rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx mandáty xxxxx xxxxxxxx 2 kandidátům xxxxx xxxxxx, jak xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx lístku.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx hlasů, xxxxx činí nejméně 5 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odevzdaných xxx xxxx politickou xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kandidátovi.

(6) X případě, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 5 a xxxxxxxxx xxxxxx, politické xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínku xxxxx xxxxxxxx 5, x to xxxxxxxx x pořadí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hlasů; v xxxxxxx xxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx hlasovacím xxxxxx. Xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, jak xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx lístku.

(7) Nezvolení xxxxxxxxx politických xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx pořadí xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 4 až 6.

§49

Xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx voleb

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx uplynutí xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxx hlasování Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx komise schválí xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx členové Xxxxxx xxxxxxx komise; xxxxxxxx xxxxxxx z členů xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx příloze x xxxxxx.

(2) V xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) celkový počet xxxxxx, xxxxxx byly xxxxxx xxxxxx obálky,

c) xxxx x počtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx platných hlasů xxxxxxxxxxx xxx každou xxxxxxxxxx stranu, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) jména x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zvoleni, v xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí x xxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, spolu x xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a uveřejní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx podepsání xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.

§50

Ukončení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise

Činnost okrskové xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx patnáctým dnem xx vyhlášení výsledku xxxxx do Evropského xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§51

Xxxxxxxxx o xxxxxxx

(1) Xxxxxx volební xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx poslance Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx podle §48 xx 7 xxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA VII

VZNIK X XXXXX XXXXXXX, NESLUČITELNOST XXXXXX A XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§52

(1) Xxxxxx poslance Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx první xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropského xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §6,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx členského xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx funkčního xxxxxx,

x) vzdáním xx xxxxxxx, nebo

f) vznikem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§53).

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů ode xxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx. Xxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zašle xxxx, kdo xx xxxxxxxx domáhat xx xxxxx xxxx ochrany x xxxxx (§57 xxxx. 3). Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyvěsí xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra v xxxxxx, kde Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x uveřejní xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx ode xxx vyvěšení.

§53

(1) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxx, generálního xxxxxxxx xxxx tajemníka Soudního xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x funkcí xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx prvního xxxxxx,

x) xx členstvím u Xxxxxxxx dvora Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx ve Výboru xxxxxxxx Xxxxxxxx ústřední xxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxxxxxxx Evropských společenství,

e) xx členstvím x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Evropského společenství xxx atomovou energii,

f) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx vytvořených xx xxxxxxx Xxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxxxxxx x Evropského xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xx výborech xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx Xxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společenství x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx atomovou xxxxxxx x xxxxxxxxx stálých xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx, v Xxxxxxx výboru, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx poměrem x Xxxxxxxx investiční xxxxx, anebo

i) s xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánů Evropských xxxxxxxxxxxx nebo x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Funkce xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xx xxxx neslučitelná

a) xx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

b) x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky,

c) s xxxxxx xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) s funkcí xxxxxxxx Xxxxxx Parlamentu Xxxxx republiky,

e) s xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) s xxxxxx xxxxxxxx zástupce Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx funkcemi, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§54

Nastupování xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx, nastupuje xxxxxxxxx z kandidátní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, a xx x pořadí xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx náhradníka xxxx xxxxxxxxx strany, politického xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx až xx xxxxx volebního xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx zrušeno, xxxxxxxxx nenastupuje x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx xxxx x koalici, nenastupuje xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx navržen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které bylo xxxxxxx, a mandát xxxxxxx xxxxx náhradník x jiné politické xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(4) Byla-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx politické xxxxxx xxxx politického xxxxx xxxxxxxxx koalici xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zůstává xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 15 xxx xx xxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xx 15 xxx xx xxx, xx xxxxxx byla xxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.12) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx politického xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx hnutí xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx volební komise xxxxx xxxxxxxx 3.

(6) Xxxxxx volební xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osvědčení x xxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx dnem xx xxx xxxx, a xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXX XXXXXXX

§55

Xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x seznamu xxxxxx xxx volby xx Evropského xxxxxxxxxx xx xxx xx 30 xxx přede xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.13)

§56

Xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx kandidátní xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 2 xxx xx doručení rozhodnutí xxxxxxx ochrany x xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.13)

§57

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx volby xxxxxxxxx xx může xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu13) xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxx x xxxxx politická xxxxxx, politické xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx volby do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxx, (dále xxx "xxxxxxxxxxx"). Xxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx komisí.

(2) Xxxxx na neplatnost xxxxx kandidáta může xxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona způsobem, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx.

(3) Proti usnesení, xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx poslance Evropského xxxxxxxxxx zaniká, xx xxxx poslanec, xxxxxxx xxxxx xxxxxx zanikl, xxxx politická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx jejíž xxxxxxxxxx xxxxxxx tento xxxxxxxx ve xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, domáhat xx 2 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx ochrany x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.13)

§58

(1) X řízení xxxxx §56 x 57 xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx seznamu xxxxxx, xxxxxxxxxx, neplatnosti xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obdobně podle xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxx 4 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.13)

XXXXX IX

VOLEBNÍ KAMPAŇ, XXXXXX XXXXX OKRSKOVÝCH XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX

§59

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx politické strany, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxxx určené xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx jakékoli xxxxxxxxxx xxxx, za xxxxx se xxxxxxxx xxxx obvykle xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx koalice xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bez vědomí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxxxx xxxxx nezávislého xxxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx kampaně registrovat xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x Úřadu.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx začíná xxxx vyhlášení xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x končí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výsledků xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx.

(4) Xxx volební xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plakátů, x to xxxxxxxxxx 16 xxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx využívání xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rovnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx. Xxxxxx pro xxxxxxxx volebních xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx hnutí. X xxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx ovládaná xxxxxx nebo xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, zejména xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nepravdivé xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx; to xxxxx xxxxxxx i pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kandidující xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jejich kandidáta. Xxxxxxxxxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxx povinny xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx označit xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x příjmením x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxx Xxxxxx.

(7) V xxxx xxxxxxxxxx třetím xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxx žádným xxxxxxxx zveřejňovány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxx x době xxxxxxxxxx 16 dnů x xxxxxxx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kandidující xxxxxxxxx xxxxxx, politická hnutí x koalice, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxxx rozhlase celkem 14 xxxxx x x České televizi xxxxxx 14 hodin x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx rozdělí xxxxxxxxxxxx politickým xxxxxxx, xxxxxxxxxx hnutím a xxxxxxxx xxxxxx dílem. Xxxxxxx vysílacích časů xx xxxx losem. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx.

(9) Xx dnech xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí, xxxxxxx x kandidáty x xxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx místnost, x x xxxx bezprostředním xxxxx.

(10) Členové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx voleb, x xx xx xx xxxx stanovené xxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx; zákaz xx nevztahuje xx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx poslední volební xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§59a

Volební xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně xxxxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platebních transakcí xx xxxxx xxxx (xxxx xxx "volební xxxx").

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx být xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstva xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky.

(3) Xxxxxxx prostředky xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Výběr xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx na financování xxxxxxx kampaně se xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx.

(4) X peněžními xxxxxxxxxx xx volebním xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx nakládat xx dobu, xx xxxxxx xx vede xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu 180 xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx voleb; tento xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxx výdajů xx xxxxxxx kampaň xxxxx §59c.

(5) Xx xxxxxx xxxxxx uložené xx xxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx xxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx 60 xxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 4 xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx politické xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stranách x politických xxxxxxx. X případě xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx má xxx převeden x xxxxxxxxx xxxx koalice xx účet politických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zastoupených v xxxxxxx; xxxx-xx xxxxxx xxxxxx uzavřena, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x volebního xxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xxx zrušit xxxxxx xxxx, xx x něj byly xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6 převedeny xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na volební xxxxxx.

§59x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§59x

Xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx veškeré výdaje xx xxxxxxx xxxxxx. X úhradě těchto xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx politická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx evidují x xxxxxxxx jména, xxxxxxxx, data xxxxxxxx x obce, x xxx xx fyzická xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, nebo, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx její xxxxxxxx firmy xxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx x jiných plněních xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx plnění, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx tato xxxxxx xxxxxxxx, trvalý xxxxx, nebo, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx její xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx čísla osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx.

§59x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§59x

Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx kampaň se xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředků nebo xxxxxx xxxxxx ocenitelných x xxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vynaloží na xxxxxx nákladů xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx kampaň xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx včetně daně x přidané xxxxxxx. Xx této částky xx započítávají xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, které x xxxxxx vědomím xxxxxxxx xxxx se xx xx xxxxxxxx uhradit xxxxx osoby. Bylo-li xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxx xxx obvyklou, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx 3 xxx xxxxx dnem xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dar xxxx bezúplatné xxxxxx. X xxxxxx osobách xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách kandidující xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx koalice xxxxx xxxxxxxxx x §59b xxxx. 3.

§59x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 322/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

§59x

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx byl xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §59a zveřejněn xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xx jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx politická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx koalice xxxx xxxxxxx oznámit Úřadu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx, x zřízení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx Xxxxx x své xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxxx celkových xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Zpráva xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx koalici xx xxxxxxx kampaň x xxxxxxxx obvyklé ceny, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxx, x xxxxx x dárcích a xxxxxxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx x §59b xxxx. 3, xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx byly xxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx cenu nižší xxx xxxxxxxx, uvedou xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx v §59b xxxx. 3,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx volební xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx plnění, xxxxx xxxx kandidující xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxx poskytnuto xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, uvedou xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx věřitele x xxxxxxx stanoveném x §59b odst. 3.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx politická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx formuláři, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxx vyhláškou.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strana, politické xxxxx a xxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx vyhlášení xxxxxxxxx výsledků voleb xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx kampaně x xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jednat xxxxxx kandidující politické xxxxxx nebo politického xxxxx nebo, xxx-xx x koalici, xxxxxxxxxx xxxxxxx oprávněnými xxxxxx xxxxxx všech politických xxxxx x politických xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§59x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. s účinností xx 1.1.2017

§59x

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx třetí xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx třetí osobou xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx.

(2) Registrovanou xxxxx xxxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxx

x) xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, městská xxxx, xxxxxxx obvod x kraj,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x právnické xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxx podniku, xxxxx x osoba, xx xxxxxx řízení x xxxxxxxx se xxxxxx xxxx, x xx x jako xxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx účast xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx 10 %,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxx části xxxx xxxxxxxxx obvodu, xxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx x kontrole xx xxxxxx xxxx, obec, xxxxxxx část nebo xxxxxxx xxxxx, a xx i xxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx 10 %,

x) xxxxxx prospěšná společnost, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx fond,

h) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) zahraniční xxxxxxxxx osoba,

j) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx; to neplatí, xxxxx-xx xx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx na xxxxx České republiky xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x veřejné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) provozovatel xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Žádost o xxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxx obsahovat jméno, xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx pobytu x xxxxx xxxxx, xxxx není-li přiděleno, xxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx formu a xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx osobu.

(4) Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx třetí xxxxx bezodkladně přidělí xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx na svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; proti xxxxxx rozhodnutí nelze xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx účast xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx.

(5) Zveřejnění xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx údaje z xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx je xxxxxxx si xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně xxxxxx xxxxxxx xxxx x oznámit Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kde xxxxx xxxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně, x zřízení xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx volební xxxx xxxxxxxxx.

(7) Financování xxxxxxx xxxxxxx registrovanou xxxxx osobou xxxxxxxx xxxxxxx její výdaje xx volební kampaň. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx volební xxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx ocenitelná x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx. X úhradě xxxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx osoby je xxxxx vložit xxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxx x jiného xxxxxxxxxx xxxx. Registrovaná třetí xxxxx xxxxxxx Xxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx byly peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx třetí xxxxx xx xxxxxxx kampaň xxxxx přesáhnout xxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč xxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xx částky xxxxx xxxxxxxx 8 xx započítávají částky, xxxxx xxxxxxxxxxxx třetí xxxxx uhradila xxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx za xx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx uhradit xxxx osoba. Xxxx-xx xxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx cenu nižší xxx obvyklou, xxxxxxxx xx xx této xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx oceňování xxxxxxx xxxxx.

(10) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx osoba xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) výdaje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx úhradu xxxxxxx x xxxxx,

x) výdaje xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) jiné výdaje.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx volebního xxxx x evidenci xxxxx xxxxxxxx 10 po xxxx 5 let x předložit xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx do 10 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx kampaně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx uveřejněn xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxxxxx.

§59x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. x účinností od 1.1.2017

§59f

Dohled nad financováním xxxxxxx xxxxxxx

(1) Úřad

a) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx třetích xxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně, x účetnictví xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran, xxxxxxxxxxx hnutí x xxxxxx, x adresu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx zveřejňovány xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx registrované xxxxx osoby,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx volební kampaně, xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx internetových xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx delikty xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx a ukládá xxxxxx.

(2) Xxxx pro xxxxx xxxxxxxx financování xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx pobytu,

d) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxx účely kontroly xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxx, rodné příjmení,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxx předchozích xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu,

d) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních občanství.

(4) Xxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) druh x adresa xxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) počátek xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu,

e) xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx referenční xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx právnické xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx,

x) datum zániku,

g) xxxxxx xxxx.

(6) X xxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 5 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx použít xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx vedeny jako xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx předcházejícím současný xxxx.

§59x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§60

Xxxxxx kandidátů

(1) Kandidát xx právo, aby xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx xx dne xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxx xx ten, k xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx obdobném xxxxxx, poskytl xxxxxxxx xxxxx xxx náhrady xxxx. Činnost xxxxxxxxx x tomto období xx jiným xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.20)

(2) Xxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxx x xxxx pracovněprávních xxxx xxxxxxxxx vztazích. Xxxx pracovního volna xxxxx předchozího odstavce xx považuje xx xxxx xxxxxx xxxxx.

§61

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komisí

(1) Člen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx odměnu xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x zapisovatel xxxxxxxx volební komise xxxx nárok xx xxxxx zvláštní odměnu xx výkon xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx. Xxxxx na xxxxx xxxxxxxx odměnu xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx okrskové volební xxxxxx, xxxxx nesplnil xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx zjišťování x xxxxxxxxxx výsledků hlasování, xxxxxx byl zapisovatel xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx určen xxxxx x době, xxx již xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, má xxxxx xx pracovní xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nutném rozsahu x xx náhradu xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx výši xxxxxxxxxx xxxxxxx od uvolňujícího xxxxxxxxxxxxxx. Členovi xxxxxxxx xxxxxxx komise, který xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poměru, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXX A XXXX XXXXXXX XXXXXX

§62

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx x zápis xx xxxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx a zároveň xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx pro xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx x §59 xxxx. 2 se xxxxxxx xxxxxxx kampaně xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx,

x) x xxxxxxx x §59 xxxx. 4 využije nebo xxxxxx xxxxxxx komunikačních xxxxx kraje xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx, k volební xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §59 odst. 6 xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx médií xxxx x xxxxxxxx velkoplošného xxxxxxxx xxxxx sdělení x neprospěch kterékoliv xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx kandidáta xxxxxxxxxx informaci o xxxxxxxxxx x zpracovateli,

d) x rozporu x §59 odst. 6 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jménem a xxxxxxxxx x evidenčním xxxxxx registrované třetí xxxxx,

x) x xxxxxxx x §59 odst. 7 xxxxxxxx výsledky xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxx dnem xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §59e xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx účet xxxxx §59e xxxx. 6 nebo xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §59e odst. 6,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §59e xxxx. 7 xxxx x xxxxxxx x §59e xxxx. 7 xxxxxxxxx, kdo xx vlastníkem bankovního xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx volební xxxx,

x) v rozporu x §59e xxxx. 8 xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx nepřesáhly xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §59e xxxx. 10 xxxx xx vede x xxxxxxx x §59e xxxx. 10,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxx x evidenci x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §59e odst. 11, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx kampaň podle §59e xxxx. 12.

(3) X xxxxxxxxxx přestupku xxxxx

x) odstavce 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx bydliště xxxxxx,

x) xxxxxxxx 2 písm. x) xx x) x x) xx x) je xxxxxxxxx Xxxx; xxxxx rozhodnutí Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxx místa bydliště xxxxxxx osoby; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

(4) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx do výše 5&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

b) xx 10&xxxx;000 Xx xx 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2.

§63

Xxxxxxx xxxxxxx právnických x podnikajících fyzických xxxx

(1) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že

a) x rozporu x §59 xxxx. 2 xx xxxxxxx volební xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx,

x) x xxxxxxx x §59 xxxx. 4 xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kraje xxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, která xx ovládaná xxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx s §59 xxxx. 6 xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení anebo xxxxxxx v neprospěch xxxxxxxxxx kandidující xxxxxxxxx xxxxxx, politického xxxxx, xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx obsahovaly xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §59 xxxx. 6 neoznačí prostředky xxxxxxx xxxxxxx jménem x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §59 xxxx. 7 zveřejní xxxxxxxx předvolebních x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx x končící xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §59e xxxx. 6 xx xxxxxxx volební účet xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §59e xxxx. 6 xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §59e odst. 6,

x) vloží xx xxxxxxx xxxx peněžní xxxxxxxxxx v rozporu x §59e xxxx. 7 xxxx v xxxxxxx x §59e xxxx. 7 xxxxxxxxx, xxx je vlastníkem xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx byly převedené xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx x §59e xxxx. 8 xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx kampaň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx částku,

i) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx prostředků na xxxxxxx kampaň xxxxx §59e odst. 10 xxxx ji xxxx x xxxxxxx x §59e xxxx. 10,

j) xxxxxxxxxx výpisy x xxxxxxxxx účtu a xxxxxxxx o použití xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §59e xxxx. 11, nebo

k) xxxxxxxxxx přehled xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §59e xxxx. 12.

(2) Xxxxxxxxxxx politická xxxxxx x politické xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx zastoupené v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx

x) v xxxxxxx x §59 odst. 6 neoznačí xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx využité prostředky xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §59a xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxx účet xxxx nevede volební xxxx xxxxx §59a xxxx. 2,

x) užívá xxxxxxx xxxxxxxxxx uložené xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §59a odst. 3,

d) x xxxxxxx x §59a odst. 4 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na volebním xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, po kterou xx vede xxxxxx x xxxxxxxx deliktu xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx po xxxx 180 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx voleb,

e) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx volebním účtu xxxxxxxxx xx volební xxxxxx podle §59a xxxx. 6,

f) xxxxx xxxxxxx účet v xxxxxxx s §59a xxxx. 7,

g) x xxxxxxx x §59b xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně,

h) xxxxxxx xxxxx o peněžních xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxx §59b xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle §59b xxxx. 4,

x) v xxxxxxx x §59c xxxx. 2 xxxxxxxxx, xxx výdaje xx xxxxxxx kampaň pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovenou xxxxxx,

x) x rozporu x §59c xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx nebo poskytly xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx plnění, nebo

l) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx podle §59d xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx o financování xxxxxxx kampaně, xxxxxxx xxxxxx o financování xxxxxxx kampaně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. a) xx d) a x) xx k) x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení.

(4) Správní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx krajský xxxx x přenesené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxx, který xx uložil.

(5) Xx xxxxxxx delikt xx xxxxx xxxxxx od

a) 10&xxxx;000 Xx do 100&xxxx;000 Xx, jde-li x správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo x),

x) 20 000 Xx xx 300&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), x) xxxx x),

x) 30&xxxx;000 Kč xx 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x), x), f) xxxx x),

x) 10&xxxx;000 Xx xx výše xxxxx a xxx xxxxxxx částky, x xxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x správní delikt xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

§63x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx, xx vynaložila xxxxxxx úsilí, které xxxx xxxxx požadovat, xxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx výměry pokuty xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x závažnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a jeho xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, xx nichž xxx xxxxxxx, x x xxxxxx uložené xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kandidující xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx hnutí.

(3) Odpovědnost xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické osoby xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 3 xxx xxx xxx, kdy xxx xxxxxxx.

(4) Xx odpovědnost xx jednání, x xxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx v přímé xxxxxxxxxxx s xxx, xx vztahují xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx provozování rozhlasového x xxxxxxxxxxx vysílání. Xxxxxx xx splatná xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxx xxxx uložena.

(6) Xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxx.

§63x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

HLAVA XI

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ X ZMOCŇOVACÍ

§64

(1) Xxxxxx-xx xx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx x xxxxx druhem xxxxx,

x) xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §32 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx souběhu xxxxx x xxxxxxx xx informace xxxxxx xx volební místnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx úpravu hlasovacích xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx druhy voleb.

§65

Xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx statistický xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx odevzdaných xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí nebo xxxxxxx. Politické straně, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 % z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx za xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx státního xxxxxxxx xxxxxxxx 30 Kč.

§66

Výdaje správních úřadů x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hradí xx xxxxxxxx rozpočtu.

§67

Lhůty

(1) Xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx rozhodný xxx xxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx určenou podle xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx svým označením xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx ke xxxxxxxxxxx určující xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx určená xxxxx dnů je xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxx lhůty učiněn xxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx do 16.00 xxxxx.

(4) Lhůty nelze xxxxxxxxxx ani prominout xxxxxx zmeškání.

§68

Na xxxxxx podle xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx.

§69

Na xxxxxxxxxxx technická xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx dnem xxxxxx jeho účinnosti xx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx, xxxx xx byla xxxxxxx za xxxx xxxxxxxxx.

§70

Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxx xxxxxxxxx

x) postup xxxxxxxx xxxxx xxx sestavování x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu,

b) x xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxx Ministerstva xxxxxx xxx předávání xxxxxxxx x kandidátních xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x číselníků xxxxxxxxx x kandidujících politických xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx kontrole xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, politickými xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx losování xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. postup Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx dokumentace,

4. vzor xxxxxxxxxx listiny, hlasovacího xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx tiskopisů xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx dokumentů,

c) v xxxxxx s Ministerstvem xxxxxxx bližší podmínky xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx s Ministerstvem xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx odměny xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx její xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx náhrady xxxxxx xxxxxxx za xxxx výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §61.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x volbách xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

§71

§89 xxxxxx č. 247/1995 Sb., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zní:

"§89

(1) Xx xxxxxx chyb x xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxx domáhat ochrany xxxx xxxxxx.

(2) Xxxx x řízení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx části xxxxx xxxxx XX xxxx 4 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.".

XXXX TŘETÍ

Změna zákona x zřízení xxxxxxxxxxxx x jiných ústředních xxxxxx státní xxxxxx

§72

Xxxxx č. 2/1969 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx znění xxxxxx x. 34/1970 Xx., xxxxxx x. 147/1970 Xx., xxxxxx x. 125/1973 Sb., xxxxxx x. 25/1976 Xx., xxxxxx č. 118/1983 Xx., xxxxxx x. 60/1988 Sb., zákona x. 173/1989 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 9/1990 Xx., xxxxxx č. 93/1990 Xx., zákona x. 126/1990 Sb., xxxxxx x. 203/1990 Xx., xxxxxx x. 288/1990 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 305/1990 Xx., xxxxxx č. 575/1990 Xx., xxxxxx x. 173/1991 Xx., xxxxxx x. 283/1991 Xx., xxxxxx x. 19/1992 Xx., zákona x. 23/1992 Xx., xxxxxx č. 103/1992 Xx., xxxxxx č. 167/1992 Xx., xxxxxx x. 239/1992 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 350/1992 Xx., xxxxxx č. 358/1992 Xx., xxxxxx č. 359/1992 Xx., xxxxxx x. 474/1992 Xx., xxxxxx x. 548/1992 Xx., xxxxxx č. 21/1993 Xx., zákona x. 166/1993 Xx., xxxxxx x. 285/1993 Xx., xxxxxx č. 47/1994 Xx., zákona x. 89/1995 Xx., xxxxxx č. 289/1995 Xx., xxxxxx x. 135/1996 Xx., zákona x. 272/1996 Sb., xxxxxx x. 152/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., zákona x. 148/1998 Xx., xxxxxx x. 63/2000 Xx., xxxxxx x. 130/2000 Xx., zákona x. 154/2000 Xx., xxxxxx x. 204/2000 Xx., xxxxxx č. 239/2000 Xx., zákona x. 257/2000 Xx., xxxxxx č. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 365/2000 Xx., xxxxxx x. 458/2000 Xx., xxxxxx č. 256/2001 Xx., xxxxxx x. 13/2002 Sb., xxxxxx x. 47/2002 Sb., xxxxxx x. 219/2002 Xx. a zákona x. 517/2002 Sb., xx xxxx takto:

1. X §6 xxxx. 3 xx na xxxxx písmene k) xxxxxxxx slova "x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

2. V §12 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) volby xx xxxxxxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx do Evropského xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,".

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§73

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

x x. Xxxxx x. x.
Xxxxxx x. x.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx politických xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x koalic, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx listinu, xxxxx §21 xxxx. 3 xxxxxx x. 62/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §59 xx 59f x §62 xx 63a zákona x. 62/2003 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhlášených po xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx §57 xxxxxx x. 62/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 322/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xx. VIII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zákon x. 62/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 90/2017 Xx. x účinností xx 13.4.2017

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx x. 62/2003 Sb., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx použije xx volbách xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhlášených xx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. XXXX xxxxxx právním předpisem x. 38/2019 Sb. x účinností xx 2.3.2019


Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 62/2003 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 4.3.2003.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

320/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 247/95 Xx., x volbách do Xxxxxxxxxx XX a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 14.9.2009

222/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx volební xxxxxx x zákon x. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 26.6.2012

58/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 62/2003 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 7.4.2014

176/2015 Xx., nález XX ze xxx 19.5.2015 sp. xx. Xx. XX 14/14 xx xxxx xxxxxx xx zrušení §47 x §48 xxxx. 1 xx slovech ",xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,“ zákona x. 62/2003 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxx se paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 5.8.2015

114/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 247/1995 Sb., x xxxxxxx do Xxxxxxxxxx XX a x změně x xxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 13.4.2016

322/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx volební zákony x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

90/2017 Sb., xxxxxx xx mění volební xxxxxx x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 13.4.2017

38/2019 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x místním xxxxxxxxx, xxxxx x krajském xxxxxxxxx x xxxxxx xxx správní

s účinností xx 2.3.2019

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Směrnice Xxxx 93/109/ES xx xxx 6. xxxxxxxx 1993, xxxxxx se stanoví xxxxxxxx xxx výkon xxxxx volit x xxx volen xx xxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx občanů Unie, xxxxx mají xxxxxxxx x xxxxxxxx členském xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2013/1/EU xx xxx 20. xxxxxxxx 2012, xxxxxx xx xxxx směrnice 93/109/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx být xxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Unie, kteří xxxx bydliště x xxxxxxxx členském xxxxx x nejsou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx z xxxx 1976 o xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/772/ES.

1a) §26 xxxx. 1 xx 5 zákona x. 491/2001 Sb., x xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
2) §11 xxxxxx č. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx).
3) §9 xxxx. 4 xxxx. x) zákona x. 20/1966 Xx., o xxxx x xxxxxx xxxx, ve znění xxxxxx č. 548/1991 Xx. x xxxxxx x. 258/2000 Xx.

4) §55 xx 65 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §64 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 313/2002 Xx.
Xxxxxxxx č. 388/2002 Sb., x stanovení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
6) §8 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 491/2001 Xx.
§9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 247/1995 Sb., x xxxxxxx do Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx některých dalších xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 230/2002 Xx.
§11 xxxx. 1 xxxx. i) xxxxxx x. 130/2000 Xx., x volbách xx zastupitelstev xxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 230/2002 Sb.
7) Xxxxx č. 130/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 273/2001 Xx., zákona x. 37/2002 Xx., zákona x. 230/2002 Sb. x xxxxxx x. 309/2002 Sb.
8) §6 xxxxxx x. 247/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 204/2000 Xx. a zákona x. 37/2002 Xx.
9) Xxxxx č. 133/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx. x zákona x. 320/2002 Xx.
10) Xxxxx č. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných celků x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
11) Xxxxx č. 365/2000 Sb., o informačních xxxxxxxxx xxxxxxx správy x x xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů, xx znění xxxxxx x. 517/2002 Xx.
12) §14 xxxxxx x. 424/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x politických xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 117/1994 Xx., zákona x. 322/1996 Xx. a xxxxxx č. 151/2002 Xx.
13) Xxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx.
14) Xxxxx č. 491/2001 Sb., ve znění xxxxxx č. 230/2002 Xx. a xxxxxx x. 309/2002 Sb.
15) §4 xxxxxx x. 293/1993 Xx., o xxxxxx xxxxx.
§5 xxxxxx x. 169/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
16) §117 xxxx. 3 zákona x. 128/2000 Sb., xx xxxxx zákona x. 273/2001 Sb.
17) §5 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxxxx č. 329/1999 Xx., o cestovních xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, (zákon o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
18) Xxxxx č. 328/1999 Sb., o občanských xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 491/2001 Xx. a xxxxxx x. 320/2002 Xx.
19) §3 xxxxxx x. 46/2000 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tisku x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon).
20) Vyhláška č. 18/1991 Sb., o jiných xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx.
21) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 337/1992 Sb., xxxxxx č. 344/1992 Xx., xxxxxx č. 359/1992 Sb., zákona x. 67/1993 Xx., xxxxxx x. 290/1993 Xx., xxxxxx č. 134/1994 Xx., xxxxxx x. 82/1995 Sb., xxxxxx x. 237/1995 Xx., xxxxxx č. 279/1995 Xx., xxxxxx x. 289/1995 Xx., xxxxxx č. 112/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1999 Sb., zákona x. 360/1999 Sb., xxxxxx x. 29/2000 Xx., zákona č. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 151/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 361/2000 Xx., xxxxxx x. 370/2000 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 52/2001 Sb., xxxxxx x. 164/2001 Xx., xxxxxx x. 254/2001 Xx., zákona x. 265/2001 Xx., xxxxxx č. 273/2001 Xx., xxxxxx č. 274/2001 Sb., zákona x. 312/2001 Sb., xxxxxx č. 6/2002 Xx., zákona x. 62/2002 Xx., xxxxxx x. 78/2002 Xx., xxxxxx x. 216/2002 Xx., xxxxxx č. 259/2002 Xx., zákona x. 285/2002 Xx., xxxxxx x. 311/2002 Xx. a xxxxxx x. 320/2002 Xx.
22) §63 xxxxxx x. 231/2001 Xx., x provozování xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
23) Zákon č. 247/1995 Sb., xx znění xxxxxx č. 212/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 243/1999 Xx., xxxxxx č. 204/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx uveřejněného pod x. 64/2001 Xx., xxxxxx x. 491/2001 Xx., xxxxxx č. 37/2002 Sb., xxxxxx x. 171/2002 Sb. x xxxxxx x. 230/2002 Xx.
Zákon č. 491/2001 Sb., xx znění xxxxxx č. 230/2002 Xx. a xxxxxx x. 309/2002 Xx.
Xxxxx č. 130/2000 Sb., xx xxxxx zákona x. 273/2001 Sb., xxxxxx x. 37/2002 Xx., xxxxxx x. 230/2002 Xx. x xxxxxx x. 309/2002 Xx.