Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.02.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

62/2003 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ §1 §2 §3 §4

Právo volit §5

Právo být volen §6

HLAVA II - VOLEBNÍ ORGÁNY §7

Státní volební komise §8

Ministerstvo vnitra §9

Ministerstvo zahraničních věcí §10

Zastupitelský úřad §11

Český statistický úřad §12

Krajský úřad §13

Pověřený obecní úřad §14

Obecní úřad §15

Starosta §16

Starosta stojící v čele pověřeného obecního úřadu a ředitel krajského úřadu §17

Okrsková volební komise §18 §19

HLAVA III - KANDIDÁTNÍ LISTINY

Informování kandidátů §20

Podávání kandidátních listin §21

Náležitosti kandidátních listin §22

Projednání a registrace kandidátních listin §23

Vzdání se a odvolání kandidatury §24 §25

Hlasovací lístky §26

HLAVA IV - SEZNAM VOLIČŮ PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU §27

Sestavení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu §28

Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu §29

Voličský průkaz §30 §31

HLAVA V - HLASOVÁNÍ

Informování voličů §32

Volební místnost §33

Zahájení hlasování §34

Pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí §35

Zásady hlasování §36

Způsob hlasování §37

Přerušení hlasování §38

Kontrola hlasování a sčítání hlasů §39

Ukončení hlasování §40

HLAVA VI - ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VOLEB §41

Sčítání hlasů okrskovou volební komisí §42

Posuzování hlasovacích lístků §43

Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku §44

Předání zápisu o průběhu a výsledku hlasování Českému statistickému úřadu §45 §46

Postup do skrutinia §47

Skrutinium §48

Zápis Státní volební komise a uveřejnění výsledků voleb §49

Ukončení činnosti okrskové volební komise §50

Osvědčení o zvolení §51

HLAVA VII - VZNIK A ZÁNIK MANDÁTU, NESLUČITELNOST FUNKCÍ A NASTUPOVÁNÍ NÁHRADNÍKŮ §52 §53

Nastupování náhradníků §54

HLAVA VIII - SOUDNÍ PŘEZKUM §55 §56 §57 §58

HLAVA IX - VOLEBNÍ KAMPAŇ, NÁROKY ČLENŮ OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ A NÁROKY KANDIDÁTŮ

Volební kampaň §59

Volební účet §59a

Financování volební kampaně §59b

Výdaje na volební kampaň §59c

Zveřejnění údajů o financování volební kampaně §59d

Volební kampaň vedená registrovanou třetí osobou §59e

Dohled nad financováním volební kampaně §59f

Nároky kandidátů §60

Nároky členů okrskových volebních komisí §61

HLAVA X - PŘESTUPKY A JINÝ SPRÁVNÍ DELIKT

Přestupky §62

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob §63

Společná ustanovení ke správním deliktům §63a

HLAVA XI - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZMOCŇOVACÍ §64

Příspěvek na úhradu volebních nákladů §65 §66

Lhůty §67 §68 §69 §70

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky §71

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy §72

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §73

Nález Ústavního soudu - č. 176/2015 Sb.

č. 322/2016 Sb. - Čl. VI

č. 90/2017 Sb. - Čl. VIII

č. 38/2019 Sb. - Čl. VIII

INFORMACE

62
XXXXX
xx dne 18. xxxxx 2003
o volbách xx Xxxxxxxxxx parlamentu x o změně xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX I

OBECNÁ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx1) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx volebního xxxxx, organizaci xxxxx x rozsah soudního xxxxxxxx xxx volbách xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx republiky.

§2

(1) Xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx hlasováním xx základě xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, podle xxxxx poměrného xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx voleni na xxxx 5 xxx.

(3) Xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xx stálých volebních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu.1a)

§3

(1) Xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx funkčního období Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí Xxxx Xxxxxxxx unie (xxxx xxx "Rada") nejpozději 90 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x vyhlášení xxxxx xx uveřejňuje xx Xxxxxx xxxxxx. Xx xxx vyhlášení xxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vyhlášení xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx konají xx 2 dnech, xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxx. V xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 14.00 xxxxx x končí xx 22.00 xxxxx. Xx xxxxx den xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x 8.00 xxxxx x xxxxx xx 14.00 xxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx den xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx centrálou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxx xxxxxxx xxxx") xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx určen xxx komunikaci s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§5

Xxxxx volit

(1) Právo xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx alespoň xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx 18 xxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx alespoň druhý xxx xxxxx dosáhl xxxx 18 let x je xx xxxx nejméně 45 xxx přihlášen x xxxxxxxx pobytu xxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx").

(2) Překážkami xx xxxxxx xxxxxxxxx práva xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxx:

x) zákonem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zdraví lidu,3)

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx práva4).

(3) Xxxxx xxxxx může x xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§6

Xxxxx xxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx Evropského parlamentu xxxx xxx na xxxxx České republiky xxxxxx každý xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx voleb xx xxxx nejméně 45 xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx den xxxxx xxxxxx xxxx 21 xxx, xxxx omezena xxxx svéprávnost k xxxxxx volebního xxxxx,4) x jde-li x xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, není v xxxxxxxx státě, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx xxxxxx"), xxxxxx xxxxx xxx volen xx Evropského xxxxxxxxxx. Xxx-xx o xxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx více xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx do Evropského xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx z nich.

(2) Xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXXX

§7

(1) Xxxxxxxxx orgány xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) Xxxxxx xxxxxxx komise,

b) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx x konzulární xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx konzulárního úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, (dále jen "xxxxxxxxxxxxx úřad"),

e) Český xxxxxxxxxxx úřad,

f) krajský xxxx, Magistrát xxxxxxxx xxxxx Prahy (dále xxx "krajský úřad"),

g) xxxxxxxx xxxxxx xxxx,5) x xxxxxxx městě Xxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx a Xxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx obecní xxxx"),

x) xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx, magistrát statutárního xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "obecní úřad"),

i) xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx členěno, (xxxx xxx "starosta"),

j) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx obecního xxxxx,

x) ředitel xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy (xxxx xxx "ředitel xxxxxxxxx xxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Činnost xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx státní xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx kraje zařazení xx xxxxxxxxx úřadů x zaměstnanci obce xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadů mohou xxxxxxxxx činnosti podle xxxxxx xxxxxx, pouze xxxxx xxxx xxxxxxxxx x způsobilosti xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.6)

§8

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu7) xx xxxxxx volebním xxxxxxx x na xxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Státní xxxxxxx komise

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, organizaci, xxxxxx x provedení xxxxx xx Evropského parlamentu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provádění xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx číslo, xxxxxx budou označeny xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vyhotovený Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvoleným na xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx xxxxx xxxxxx úpravy České xxxxxxxxx zanikl mandát xxxxxxxx Evropského parlamentu, xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

i) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx hlasů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§9

Ministerstvo xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem xx xxxxx voleb do Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx centrály xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státy. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx změny.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny,

c) informuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jim xxxxxx xxxxxxxxx politických xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx byly xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x trvalému xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx kandidátní xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx uveden xx xxxxxxxxxx listině xxx xxxxx do Evropského xxxxxxxxxx podané xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x současně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx kandidát xxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxx, a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx, xxx státní xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx,

x) xxxx xxxxx xxx odstraňování xxxxxxxx mezi zvláštními xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřady x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,8)

x) xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxx obecním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členských xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx voleb xx xxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx domáhal nápravy x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a hlasovacích xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) plní xxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx listin a ověřování, xxx xxxxxx občan Xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nebyl xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,

c) xxxxx x informačního systému xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) jsou

a) xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"),

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx občanství

f) xxxxx, xxxxx a xxxxx či xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx uvedený x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx za mrtvého x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Využívanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx

x) xxxxx, příjmení, xxxxxx předchozích příjmení,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) datum, xxxxx a xxxxx xx stát xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx soudního xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

c) xxxxxx občanství, popřípadě xxxx státních občanství,

d) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx České republiky,

e) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a xxxxx či xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xx xxxxxxx xx zapsán xx xxxxxxx xxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx poskytuje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx údaje x cizincích xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přihlášených x xxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxx 6.

(8) Údaje, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx referenční údaje x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xx využijí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a x informačního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(9) Xx získaných xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy xxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxx nezbytné xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§10

Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx seznamu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.8)

§11

Xxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx obvodu

a) vede xxxxxxxx seznam xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,8)

x) xxxxxx voličské xxxxxxx (§30),

x) zajišťuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x době x místě konání xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§12

Český statistický úřad

(1) Xxxxx statistický úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vybavení nutného xxx zpracování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Evropského parlamentu xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Český xxxxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systém zpracování xxxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obecních úřadů x x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx přitom x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx výsledky voleb xx Evropského parlamentu x zápis x xxxxxxxx xxxxx (§49 xxxx. 1) x xxxxx xx Státní xxxxxxx xxxxxx,

x) technicky xxxxxxxxx dostupnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx voleb,

d) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx písmena x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx pověřené xxxxxxxxxxx x zpracováním xxxxxxxx voleb xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx zaměstnancům xxxx xxxxxxxx,

x) provádí školení xxxxx xxxxxxxxxx volebních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxx xxxxx, jejichž xxxxx xx školení je xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx sestavy xxxxxxxxxxx, xx výsledky z xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxxx bezchybně,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x koalic,

h) xxxxxxx xxxxxxxx duplicity xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra,

i) xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx technických xxxxxxxx x příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, použitých při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx převzaté xx xxxxxxxxxx volebních xxxxxx xx úschovy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obecnímu xxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx vyhlášení xxxxxxxxx výsledků xxxxx xx Evropského parlamentu xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx členění.

(3) Zaměstnanec Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. d), je xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx x místnosti, xxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxx xxxxx (§41),

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx hlasování na xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x odstranění xxxx x x xxxxxxx xxxxxx zápisu x průběhu a xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x ukončení xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx v xxxxx xxx xxxxx (§45 xxxx. 3),

x) zajistit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx všechny územně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§13

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx úřad xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České republiky

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx,

x) sestavuje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx místnosti x xxxxxxx obvodu xxxxx x xxxxxxxx pověřených xxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxxx xxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx kandidátních xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, politických xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx byly xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx průběh xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx stížnosti xx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx domáhal nápravy x xxxxxxxx úřadu,

g) xxxxxxxxxx přestupky x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx (§62 x 63),

x) archivuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx statistickým úřadem x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a pověřeným xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§14

Pověřený xxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx činnost xxxxxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx volebních xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovních xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx správním xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx úřadů, xxxxxx xxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx 4 dny xxxxx xxxx voleb x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx voleb xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx školení xxxxx okrskových xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a zajišťuje xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx úřad o xxxxxx xx těchto xxxxxxxxx,

x) xxxx další xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§15

Obecní úřad

(1) Xxxxxx xxxx

x) vede xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx (§27),

x) xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky údaj x xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxx xxx xxxxx xx Evropského parlamentu,

c) xxxxxxxxx telefonní xxxxxxx xx každé xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 9 dnů xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx voličů xxx xxxxx do Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx byl xxxxx xxx xxxxx xx Evropského parlamentu xxxxx xx volební xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu,

e) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx prostředky,

f) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§30),

x) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx volebního okrsku,

h) xxxxxxxxx xxxxxxx dokumentaci,

i) xxxx další xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx a xx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 3 xx 9.

(3) Údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x informačního systému xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx okrskové volební xxxxxx.

§16

Starosta

(1) Xxxxxxxx

x) zajišťuje xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxx a xxxxx xxxxxx voleb (§32) x xxxx, městě, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx členěno, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx městské xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx x městské xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy (xxxx jen "xxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx voličům,

c) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 60 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxx, xxx xxxxxx členů xxxx xxxxxxx 5, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do 300 xxxxxx, xxx může xxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 21 xxx xxxxx xxxx xxxxx, x vyrozumí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxxx školení x xxxxxxx hlasování x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"),

x) poskytuje každé xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x koalici, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, informace x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx úřední xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 45 xxx xxxxx xxxx voleb,

g) xxxx xxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zasedání okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx adresu, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx doručování, xx xxxxxx evidovanou x informačním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx písemnosti, nebo xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx obecního xxxxx; oznámení se xxxxxxx xx doručené xxxx vyvěšení xx xxxxxx desce. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise o xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx starosta xxxxxxx.

§17

Starosta xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx obecního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx a místostarosta xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx není-li xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx úkoly xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx x po xxxxxxxxx xxxxx, starosta xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx územním xxxxxx se xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx stojící x xxxx xxxxxxxxxx obecního xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx úkoly xxxxxxxxx xx zákonem podle §16, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx ředitel xxxxxxxxx úřadu.

(2) X xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx obecního xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxxxx ředitele xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx určená x jeho xxxxxxxxxxx.

Okrsková xxxxxxx xxxxxx

§18

(1) Xxxxxxxx volební xxxxxx

x) xxx x pořádek xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx úřadu, x výjimkou 1 xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx (§45 xxxx. 1).

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx České xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x něhož nenastala xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §5 xxxx. 2,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a

c) který xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx dosáhl xxxx 18 let.

(3) Xxxxxxxxx strana, politické xxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx volbu xx Xxxxxxxxxx parlamentu byla xxxxxxxxxxxxxx, xxxx delegovat xxxxxxxxxx 30 dnů xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx takto xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveného počtu xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx, kdy xxxxx xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx další xxxxx xxxxxx.

(4) Delegování xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxx, xx xx jejich seznam xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx starostovi, x xx x listinné xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx; o xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx se potvrdí xxxxxxxx. Seznam xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx člena, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx přechodného xxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo koalice, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, která xx x tomuto xxxxx zmocněncem pověřena x která kopii xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx telefonní xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx elektronické xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx a údaj, xx xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx tento xxxx xxxxx, zařadí je xx okrskových xxxxxxxxx xxxxxx starosta. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx koalice nebo xxxxx, která je x xxxxxxxxx delegování xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxx volební xxxxxx vzniká složením xxxxx tohoto znění: "Xxxxxxx xx xxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx a nestranně xxxxxxxxx svoji xxxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx a xxxx xx při xxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx." Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zástupce xxx, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx; xxx xx zároveň xxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlastnoručně xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxxxx, že xxxxxxx textu, xxxxx xxxxxxxxxx."

(6) Xxxxxxxx v xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx okrskové volební xxxxxx (§50),

b) úmrtím,

c) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxx písemné prohlášení x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; toto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx,

x) okamžikem, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxx, xxx jej xxxxxxxxx,

x) pozbytím xxxxxxxx xxxxxxxxx České republiky xxxx občanství jiného xxxxxxxxx státu,

f) ve xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx volební xxxxxx svoji funkci x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 3 hodiny.

(7) Zapisovatel xx xxxxxxxx starostou xxxxxxxxxx 20 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx. Xxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zápis. Zapisovatel xxxxxx xxxx xx xxxxx x způsobem xxxxxxxx v odstavci 5. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx přestane xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxx místo xxxxxxxxxx xxxxxxx nového xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx státu; xxxxx xxxxxx státu může xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx za xxxxxxxxxxx, xx xx úředníkem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.10)

§19

(1) Xx xxxxx, xxxxx členství xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 6, povolá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx; náhradník xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx slibu xxxxx §18 odst. 5. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §18 xxxx. 6 xxxx. x) x nejsou-li xxxxxxxxxx, xxxxxxxx na tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx starostu, xxxxx postupuje xxxxx §18 xxxx. 3 xxxx xxxxx.

(2) Okrsková xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx, vyslovila-li xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přítomných xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx xx návrh xxxxxxx xx zamítnutý.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; zapisovatel xx xx xxxxxxxx nezařazuje. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx x xxxxxx závažných důvodů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx znovu; xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zařazen xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx do losování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx volební komise x xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx volební komise.

(5) Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx je povinen xxxxxxxxx xx xxxxxxx x zásadám xxxxxxxxx x x systému xxxxxxxxxx a zpracování xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx zapisovatelem xxxxxxx, xxx ve volební xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx bylo x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedeno xxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx x okrskové xxxxxxx xxxxxx a xxxx o xxx, xxx jej delegovala xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo koalice xxxxx jmenoval starosta.

HLAVA XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXX

§20

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x podmínkách xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx zveřejní Ministerstvo xxxxxx xxxxxxx 80 xxx xxxxx xxxx xxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup11) x xxxxxx jazyce x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§21

Xxxxxxxx kandidátních listin

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strany x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebyla xxxxxxxxxxx,12) x jejich xxxxxxx. Za kandidátní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx, xxxxxx xxxxxxx společně xxxxxxxxxxx politické strany x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí x xxxxxxx xxxx podat xxx xxxxx volby xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxx jednu xxxxxxxxxx xxxxxxx; pokud xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listinu, xxxxxxx xxx být xxxxxxxx xxxxxxx. Každá xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx pouze jedné xxxxxxx. Xxxxxxxx může xxx xxxxxx xxxxx xx jedné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx tytéž xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 66 dnů přede xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politického xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx listiny Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxx xxxxxx zmocněnci a xxxxx Xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx hnutí (dále xxx "Xxxx") xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a politických xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx, politické xxxxx xxxx koalice xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx náklady (xxxx xxx "xxxxxxxxx") ve xxxx 19&xxxx;000 Xx. Xxxxxxxxx xx skládá xx zvláštní xxxx, xxxxx nejpozději 72 xxx přede xxxx xxxxx zřídí x Xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xx xxxxxx xxxxx Ministerstva xxxxxx v xxxxxx, x xxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x zároveň způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.11) Xxxxxxxxx se xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx se nevracejí, xxxx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.

§22

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx listin

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx obsahuje

a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) jména x xxxxxxxx kandidátů, xxx xx xxxxxxx dni xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx2) xxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) (xxxx xxx "xxxx xxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx politického xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx, xx xxxxxxxx není xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx strany xxxx politického xxxxx (xxxx jen "xxx xxxxxxxxx příslušnosti"),

c) xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx pomocí xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx koalice x xxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxx x trvalému pobytu, xxxx, jde-li o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx strana, politické xxxxx xxxx koalice xxxx xxxxxxxxx náhradníka xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx, jde-li x xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, místa xxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx kandidáta navrhlo,

f) xxxxxx zmocněnce xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) jméno x xxxxxxxx, označení xxxxxx x podpis xxxxx oprávněné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; x případě xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jednat xxxxxx xxxxxxxxxxx stran x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx tvoří.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být přiložen xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx kandidáta x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xx svou xxxxxxxxxxxx, xx xx nejsou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ke dni xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x že xxxxx xxxxxxx k xxxx, xxx byl xxxxxx xx jiné xxxxxxxxxx listině pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx kandidát dále xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, místo xxxxxx a datum xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx kandidáta xxxx xxx učiněno x xxxxxx jazyce xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §4.

(3) Je-li kandidátem xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pobytu x členském xxxxx xxxxxx, připojí prohlášení, xx x xxxxxxxx xxxxx původu xxxxx xxxxxxx xxxx správním xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx volen, x xx kandidátní xxxxxxx xxxxxxxx doklady xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx první.

(4) Xxxxxxxx xxxxx kandidátů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxx třetinu xxxxx než xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx dnem xxxxx xxx xxxxx doplňovat xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kandidáty xxx xxxxxxxx měnit jejich xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx činí xxxxx xx xxxxxxxxx věcech xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zmocněnce. Xxxxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxxx xx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx listině; nemůže xxx být xxxxx xxxxxx 18 xxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx4) xxxx kandidát. Xxxxx xxxxx zmocněnce xx xxxxxxxxx věcech xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx koalice xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxx. Xxxxxxx-xx politická xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí nebo xxxxxxx náhradníka xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zmocněncem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra.

§23

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx listin

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx od 66 xx 60 dnů xxxxx xxxx voleb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx kandidátní listina xxxxxx x xxxxxxx x §21, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx politickou xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 58 xxx xxxxx dnem xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 50 xxx xxxxx dnem xxxxx. Xx stejné xxxxx xxxx vady xx kandidátní xxxxxxx xxxxxxxxx zmocněnec x xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, zašle Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx prohlášení, xxxxx bylo připojeno xx kandidátní xxxxxxx, xxxxxxxxxxx centrále xxxxxxxxx xxxxx původu za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx nebyl xxxxxx práva xxx xxxxx.

(3) Pokud politická xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx koalice xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxx kandidáta, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 48 xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 a 3 xxxx toto xxxxxxxxxx je nesprávné xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxx kandidátních xxxxxxxxx, a to xx kandidátní xxxxxxx, x níž není xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 2 x 3; xxxxxxxx-xx xxxxxxxx prohlášení x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx nepředloží xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 4,

x) kandidáta, x xxxxx xxxxxx uvedeny xxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. x) x e), xxxxxxxxx jsou-li tyto xxxxx nesprávné xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xx uveden na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxxx xx 48 xxx xxxxx dnem xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx kandidáta, xxxxx xx státním xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx centrály xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx informaci, xx xxxxx xxxxxxxx xxx zbaven práva xxx volen.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nejpozději do 48 xxx xxxxx xxxx voleb xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) o odmítnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx neobsahuje xxxxxxxxxxx xxxxx §22 a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 3.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x škrtnutí xxxxxxxxx xx kandidátní listině x xxxxx je xxxx, xxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx u xxxxx (§56); xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxx, x xxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx komise, a xxxxxxx xx něm xxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx jeho xxxxxxxx.

(7) Rozhodnutí x xxxxxxxxxx, o odmítnutí xxxxxxxxxx listiny nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx listině xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x poučení x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx něhož xxxx xxxxxxxxxx. X odůvodnění xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxxxxxx xxx rozhodnutí. Xxxxxxxxxx xxxx třeba uvádět x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Seznam všech xxxxxxxxxxx xxxxx, politických xxxxx a xxxxxx, xxxxx podaly xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Ministerstvo xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx 45 dnů xxxxx xxxx xxxxx vylosuje xxxxx, kterým xxxxx xxxxxxxx hlasovací lístky xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx sdělí předseda Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx politickým xxxxxxx, xxxxxxxxxx hnutím x xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Ministerstvo vnitra xxxxxx uveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xx základě rozhodnutí xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,13) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny x xx xxxxx stanovené x xxxxxxxx 5, xxxxxxxxxx xxxx 20 xxx přede xxxx xxxxx. Xx věci xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxx nelze obrátit xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Politické xxxxxx, politickému xxxxx xxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ani na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,13) vrátí xx 1 měsíce Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx příspěvek. Xx-xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx zřízený Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx místo xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx složiteli bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§24

Vzdání xx x xxxxxxxx kandidatury

(1) Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx voleb xxxxx xxx kandidatury. Stejným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odvolat. Xxxx prohlášení nelze xxxx xxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx x vzdání xx xxxxxxxxxxx xxxx x jejím xxxxxxxx xxxxxxx xxxx registrací xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx změní xxxxxxxx pořadí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx listině xxxxxxxxx číselné řady.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x jejím xxxxxxxx učiněno xx xxxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx listině xxxxxxxxx, avšak při xxxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nepřihlíží x xxxxxxxxxxx hlasům xxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve všech xxxxxxxxx místnostech, pokud xx obdrží xx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Obdrží-li Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx od komunikační xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, který xx xxxxxxx občanem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, zůstávají údaje x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx listině, xxxxx xxx xxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxx xx nepřihlíží x xxxxxxxxxxx hlasům xxx něj xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx kandidát xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx informaci od xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obdrží xx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx voleb.

§25

Xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx politické strany xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx straně xxxx x xxxxxx politickému xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§26

Hlasovací lístky

(1) Xx xxxxxxxxxx kandidátních listin xxxxxxx Ministerstvo xxxxxx xxxx hlasovacích xxxxxx. Xxxxxxxxx lístek xx xxxxxx samostatně xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí x xxxxxxx.

(2) Xx každém xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 8, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, jméno, xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxx x povolání, obec xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx hnutí nebo xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx bez politické xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx nutné xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx politické hnutí xx tvoří, x x kandidáta xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx politické xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx zmocněncem politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx koalice xx 2 pracovních xxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, v xxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx písmem xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx barvy, xxxxxxx x týchž xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx lístky xxxx xxxxxxxx otiskem razítka Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Hlasovací xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx starostům, xxxxx xxxxxxx, xxx hlasovací xxxxxx byly xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxx přede xxxx xxxxx, x x den xxxxx xxxx okrskovým xxxxxxxx xxxxxxx. Volič, xxxxx xxxxxxx xx voličský xxxxxx (§30), obdrží xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx hlasovacích xxxxxxxx se hlasovací xxxxxx nepřetiskují; Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zabezpečí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx ve všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

HLAVA IV

SEZNAM XXXXXX XXX VOLBY DO XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§27

Xxxxxx xxxxxx xxx volby do Xxxxxxxxxx parlamentu xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx každé xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx.

§29

Žádost x xxxxx xx seznamu xxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx §5 x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,14) xxxxxxx xxxx vůli xxxxxxxx ve volbách xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx x obecního xxxxx, x jehož xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 40 xxx xxxxx xxxx voleb xxxxxx o zápis xx xxxxxxx xxxxxx xxx volby do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) K xxxxxxx xxxxx odstavce 1 občan jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, místo xxxxxx, adresu xxxxxxxxx xxxxxx, xxx byl xxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve volební xxxxxxxx, x xx, xx xxxx hlasovat xx volbách xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx občan xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx veden v xxxxxxx stálého xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,14) xxxxxxx xxxx vůli xxxxxxxx xx volbách do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxx 40 xxx přede xxxx voleb podá x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx x xxxxxxx stálého xxxxxxx14) veden, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x dodatku xxxxxxx seznamu14) do xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do Evropského xxxxxxxxxx. X této xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx prokáže xxxxxxx xxxxxxxx totožnosti.

(4) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxx xx seznamu xxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 15 dnů xxxxx xxxx voleb xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx vyřízena.

§30

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx vydává

a) obecní xxxx xxxxxx, který xx x tohoto xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx parlamentu x xxxxxx xxxx anebo xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) zastupitelský xxxx voliči, xxxxx xx státním xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx obvodu x xx zapsán xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxxx zastupitelským úřadem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 7 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxx musí xxx x listinné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx voliče xxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxx žádosti xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 15 xxx xxxxx xxxx voleb xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xx prokáže xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, obdrží-li xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že volič xxxxxxx x xxxxx xx seznamu voličů x jiném xxxxxxxx xxxxx.

(3) Voličský xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu k xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx.

§31

Xxxxxx xxxx 2 xxx xxxxx xxxx xxxxx uzavře seznam xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx voliče x xxxxxxxx důvodu xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx ze xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx") xxxxx xxxxxxxxx volebním xxxxxxx.

XXXXX V

HLASOVÁNÍ

§32

Informování xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx o podmínkách xxxxxxxxx ve volbách xx Evropského xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx zveřejní Xxxxxxxxxxxx xxxxxx 80 xxx xxxxx dnem xxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx11) x českém xxxxxx x x xxxxxxxxxx jazycích Xxxxxxxx xxxx.

(2) Starosta xxxxxxxx xxxxxxxx v místě xxxxxxxx, xxxxxxxxxx 15 xxx xxxxx xxxx xxxxx, oznámení o xxxx x xxxxx xxxxxx voleb x xxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xxxx zřízeno xxxx xxxxxxxxx okrsků, xxxxx, které xxxxx xxxx náležejí xx xxxxxxxxxxxx volebních xxxxxx, x xxxxxxxx zveřejní xx území xxxxxxx x nich. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx adresy xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx voliče xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx totožnost x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx další xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxx, ve xxxxx se xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,16) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxx x x xxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx Evropského parlamentu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zastupitelskými xxxxx xxxxx §11.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České republiky, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx xxxxxxx xx požádání xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx.

§33

Xxxxxxx místnost

(1) Xx xxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, se vyvěsí xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x vlajka Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx umístí xxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxx každý volební xxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx volební xxxxxxxxx, dostatečným množstvím xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx opatřených úředním xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx obálka"), xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, x xx x x pracovních xxxxxxxx Evropské unie. Xxxxxx-xx xx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx voleb, xx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx místnosti x xxxx skutečnosti přihlédnout (§64).

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zvláštní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx těchto xxxxxxxx xxxx starosta x přihlédnutím k xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Ve xxxxxxx místnosti musí xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx vyvěšeny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nápisem "xxxx", prohlášení o xxxxxx se kandidatury, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxxx státě xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx do 48 hodin xxxx xxxxxxxxx voleb, x xx x českém xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, x xxxxxxxxx x základních xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx, stejné xxxxxxxxx, papíru stejné xxxxxxx a xxxxx. Xxxxxx-xx xx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odlišena barevně xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx odlišeny xxxxxxxxx xxxxxx.

§34

Zahájení xxxxxxxxx

(1) Před xxxxxxxxx hlasování xxxxxxxx xxxxxxxx volební komise xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §33 x xxx xxxx volební xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxx ostatními xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zapečetí.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§35

Xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxxx xx xxxxxxx místnosti x xxxxx bezprostředním xxxxx xxxxxxxx předseda xxxxxxxx volební xxxxxx. Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pořádku a xxxxxxxxxx xxxxxxx hlasování xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx přítomné.

§36

Zásady xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx přípustné.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx před okrskovou xxxxxxx komisi x xxxxxxx v xxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx po xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prokáže svou xxxxxxxxx x státní xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx17) (dále xxx "xxxxxxxx xxx") xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.18) Xxxxx, který xx občanem xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxx místnosti xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu. Xx xxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxx xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx chybějící, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lístky xxxx.

(4) Neprokáže-li xxxxx xxxx totožnost a xxxxxxxxx České republiky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx, xxxxx xxxx zapsán xx xxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu, xxxxxxxx volební komise xxxxxxxxx neumožní. To xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx na voličský xxxxxx ebo pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §28 odst. 4 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vedeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx volebním xxxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx povinen xx prokázání xxxxxxxxxx x státního občanství xxxxx odstavce 3 xxx xxxxx x xxxxx xxxxx průkaz xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx, xxxxx jej xxxxxxx x xxxxxx xx seznamu pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) V prostoru xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx lístků nesmí xxx nikdo xxxxxxxx xxxxxxx s voličem, x xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xxxxx nemůže sám xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx psát, xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, nikoliv xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise, a xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x souladu x xxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, obecní xxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xx, aby mohl xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X takovém xxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx vyšle x xxxxxx dva své xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx volební xxxxxx xxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxx hlasování.

§37

Způsob hlasování

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx určeného x xxxxxx hlasovacích lístků. X xxxxxxxx určeném xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx volič xx úřední obálky 1 hlasovací xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx vliv.

(2) Volič xxxxxxx xxx, že xx xxxxxxxx prostoru xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx lístků vloží xxxxxx obálku s xxxxxxxxxx lístkem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx schránky. Xx xxxxxx, xxxxx xxxx schopen xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx, nikoliv však xxxx okrskové volební xxxxxx.

(3) Xxxxxx, který xx neodebral xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§38

Přerušení xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokračovat x xxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx hlasování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x 1 xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx komise x takovém xxxxxxxx xxxxxxxx způsobem x xxxxx obvyklým xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx krajský xxxx.

(2) X xxxxxxx, že xxxxxxxxx je xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx schránku x přenosnou xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx nich nebylo xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxx vybírat. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx členů xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx je.

(3) Xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvést x zápise x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx hlasování, x přerušení xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx hlasování prvního xxx voleb xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§39

Kontrola hlasování x xxxxxxx hlasů

(1) Při xxxxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vyhotoví xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx Ministerstva vnitra x xxxxxxxxx úřadu xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Zjištěné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx místě xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx závažných xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx úřad xxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §38.

§40

Xxxxxxxx hlasování

Jakmile uplyne xxxx stanovená xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, uzavře xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx; xxxx xxxxxxxx předseda xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

§41

X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx být přítomni xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 xxxx. x), zaměstnanci kraje xxxxxxxx do krajského xxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,6) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejího xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxx x tomu xxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§42

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §40 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lístky, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlasovacích xxxxxx určených ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx obálky; xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx výslovnou xxxxxx jednotlivých voličů xxxxxxx x přenosné xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Okrsková xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x volebních xxxxxxxx x obsah xxxxxxxx xxxxx. Jiné xxx úřední xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Vyloučí x xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx volební xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spočítá úřední xxxxxx a porovná xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xx výpisech xx xxxxxxx xxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které byly xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx neplatné xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kandidátům.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxx volební xxxxxx může xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hlasů.

§43

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx koalice xx xxxxxxxx x takové xxxxxxxxx lístky, xx xxxxx xxxx jména xxxx příjmení kandidátů xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx. X takovým xxxxxxx se xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx lístku xxxxxxxxxx hlas více xxx 2 kandidátům, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx politické strany, xxxxxxxxxxx hnutí nebo xxxxxxx; xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx hlasu xx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx předepsaném xxxxxxxxx, xxxxx je přetržený xxxx xxxxx není xxxxxx xx úřední xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístku xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx, pokud xxxx z xxxx xxxxxx potřebné údaje. Xxxx voliče xx xxxxxxxx, je-li x xxxxxx xxxxxx několik xxxxxxxxxxx lístků. Xxx xxxxxxx voleb do Xxxxxxxxxx parlamentu x xxxxx xxxxxx voleb xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxx xx volební xxxxxxxx pro jiný xxxx voleb (§64).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx.

§44

Xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Zápis xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx této xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxx x samostatné příloze x zápisu.

(2) X xxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx xx xxxxx

x) doba xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx počet xxxx xx volebním xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx úředních xxxxxx,

x) počet xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx stranu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx přednostních xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kandidáty,

g) v xxxxxxxxxx příloze x xxxxxx stručný xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) okrsková xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nepoužitých xxxxxxxxxxx xxxxxx, které po xxxxxxxx hlasování xxx xxxxx xxxx výslovně xxxx xxxxxxx hlasovací xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx okrsková xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, využije programové xxxxxxxx dodané Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem.

§45

Předání xxxxxx x xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx Českému statistickému xxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx xxxxxxxx okrskové volební xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx okrskové volební xxxxxx xxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx se v xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx vyskytnou xxxxx, xxxxx v případě, xx xx předseda xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxxxxxx x xxxx xx místě xxxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx zmocněn xxxx xxx o xxxxx, jejichž xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx odmítnut x xxxxxxxxx lhůta x xxxxxxxxxx xxxx x předání nového xxxxxx o xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxx x průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo pověřený xxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx počítačové xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx byl xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx pokyn, xx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxx své zasedání xxxxxxx. Xxx není xxxxxx §50.

(4) Nesplní-li xxxxxxxx volební xxxxxx xx výzvu Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 24 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §40, xxxxxxxxx xx lhůtě stanovené xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xxx celkový xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx uplynutí xxxx xxxxx se xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx z tohoto xxxxxxxxx okrsku nepřihlíží.

(5) Xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxx stejnopis xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, odevzdané xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx lístky x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx pro xxxxx do Evropského xxxxxxxxxx, doklad o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x případný zápis x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx komise uvedené xxxxxxxxx předá spolu x xxxxxxx volební xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§46

§46 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 58/2014 Sb.

§47

Xxxxxx xx skrutinia

(1) Xx xxxxxxx výsledků xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx okrsků x xxxxxxxxxx obecních úřadů xxxxx §45 zjistí Xxxxx statistický xxxx xxxxxxx xxxxx platných xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx získala xxxxxxx 5 % x celkového xxxxx xxxxxxxxxxx platných xxxxx.

§48

Xxxxxxxxxx

(1) Počet platných xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx stran, xxxxxxxxxxx hnutí x xxxxxx, které xxxxxxxxxx xx skrutinia, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx 1, 2, 3 x xxxx vždy xxxxxx x 1 xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx byli xxxxxxxx xxxxx §24, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx x členském xxxxx xxxxxx zbaveni xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxx xx 48 xxxxx před zahájením xxxxx. Hodnoty podílů xx vypočítávají x xxxxxxx xx 2 xxxxxxxxx místa xx xxxxxxxxxxxxx nahoru.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx 2 x xxxx xxxxxx x této xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx koalici, x xx-xx x tento xxxxxx, rozhodne x xxxxxx podílu xxx. Xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x označení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx koalice, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx straně, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx.

(4) X rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 kandidátům xxxxx pořadí, xxx xxxx uvedeni xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Jestliže xxxx některý z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx 5 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tomuto kandidátovi.

(6) X xxxxxxx, xx xxxx kandidátů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 a xxxxxxxxx xxxxxx, politické hnutí xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, připadnou xxxxxxx přednostně xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, x xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx rovnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx pořadí kandidáta xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 5, xxxxxxxxx mandáty x xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx stanovení xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx politických stran, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavců 4 xx 6.

§49

Xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx skrutinia x xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxx uzavření xxxxxxxx volební xxxxxxxxx xx xxxxx Evropské xxxx předá Český xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hlasování Státní xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx členové Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; jestliže xxxxxxx x xxxxx xxxx komise podpis xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx podpisu x samostatné xxxxxxx x xxxxxx.

(2) V xxxxxx Státní volební xxxxxx xx xxxxx

x) xxxxxxx počet xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) celkový počet xxxxxx, kterým byly xxxxxx xxxxxx obálky,

c) xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx úředních xxxxxx,

x) xxxxx platných xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, politické xxxxx x koalici xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx kandidátů, xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x koalic, x xxxxxxxxx, kteří xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x údaji x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx volební xxxxxx xxxxxxx a uveřejní xxxxxxx výsledky xxxxx xx podepsání xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx.

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise

Činnost okrskové xxxxxxx komise je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§51

Osvědčení x zvolení

(1) Xxxxxx xxxxxxx komise xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx poslance Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 1 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx voleb xxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydá xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §48 xx 7 dnů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx kandidáta.

XXXXX VII

VZNIK A XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX A NASTUPOVÁNÍ XXXXXXXXXX

§52

(1) Mandát poslance Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxx xxxxxxxxx první xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropského xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx poslance Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §6,

x) dodatečným obdržením xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx původu x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx,

x) uplynutím xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx, nebo

f) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx funkcí (§53).

(3) Xxxxx mandátu xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 30 dnů xxx xxx, xxx mandát xxxxxx, svolá. Toto xxxxxxxx Xxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, kdo xx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxx x soudu (§57 xxxx. 3). Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxx Státní xxxxxxx xxxxxx sídlí, x xxxxxxxx xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dnem xxx xxx vyvěšení.

§53

(1) Funkce xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx

x) xx členstvím x Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tajemníka Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x s xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx stupně,

c) xx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a se xxxxxxxxx xx Výboru xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství x Evropského xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx energii,

f) xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx vytvořených na xxxxxxx Xxxxx o xxxxxxxx Evropského hospodářského xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx jiných orgánech xxxxxxxxxxx xx základě Xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx energii x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úkolů,

h) xx xxxxxxxxx v Xxxx xxxxxxxxx, v Xxxxxxx xxxxxx, nebo xx zaměstnaneckým xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx k xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx banky.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu xx dále neslučitelná

a) xx xxxxxxxxx ve xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x úřadem prezidenta Xxxxx republiky,

c) x xxxxxx xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x funkcí xxxxxxxx Xxxxxx Parlamentu Xxxxx republiky,

e) s xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) s funkcí xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x funkcí Xxxxxxxxx ochránce práv Xxxxx republiky, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx.

§54

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xx mandát, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx téže xxxxxxxxx strany, politického xxxxx xxxx koalice, xxxxxxx xxxxxx až xx konce xxxxxxxxx xxxxxx uprázdněn.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx strana nebo xxxxxxxxx hnutí xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx uprázdněn xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx náhradník, který xxx navržen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx politické xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxxxx hnutí nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx pozastavení xxxxxxxx xxxxxxx mandát xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx náhradníka xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 15 xxx xx dni, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx 15 xxx xx xxx, xx xxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx politického xxxxx.12) Dojde-li xxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxx politického xxxxx k xxxxxx xxxxxxx a xx-xx xxxx politická strana xxxx politické xxxxx xxxxxxxx koalice, postupuje Xxxxxx volební xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xx xx xxxx poslancem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxx xxxx se xxx stal, x xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx neprodleně Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXX PŘEZKUM

§55

Ve xxxxxx chyb x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx do 30 xxx xxxxx xxxx xxxxx domáhat xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.13)

§56

Proti xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx o škrtnutí xxxxxxxxx xx kandidátní xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx politická strana, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx listinu, x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 2 dnů xx doručení rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.13)

§57

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx volby xxxxxxxxx xx může xxxxxxx ochrany x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu13) xxxxx xxxxx zapsaný xx xxxxxxx voličů pro xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxx z xxx x xxxxx politická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České republiky xxxxxxxxxxxxxx, (dále xxx "xxxxxxxxxxx"). Návrh je xxxxx xxxxx nejpozději 10 dnů xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx může xxxxx navrhovatel, má-li xx xx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Proti xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyslovila, xx xxxxxx poslance Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx, kterému xxxxx mandát xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve volbách xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx 2 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.13)

§58

(1) K řízení xxxxx §56 x 57 je příslušný Xxxxxxxx správní soud Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx seznamu xxxxxx, xxxxxxxxxx, neplatnosti xxxxx anebo x xxxxxxx xx věcech xxxxxx mandátu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxx hlavy XX xxxx 4 xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx.13)

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXX OKRSKOVÝCH XXXXXXXXX KOMISÍ X XXXXXX KANDIDÁTŮ

§59

Volební xxxxxx

(1) Xxxxxxx kampaní xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxx akce, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Za xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx účastnit volební xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx, xxxxxx kandidáta xxxxx xxxxxxxxxxx kandidáta, xx povinna se xxxx vstupem do xxxxxxx kampaně registrovat xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x Úřadu.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx vyhlášení xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu x xxxxx dnem xxxxxxxxx celkových xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Pro xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx 16 dnů xxxxx xxxx voleb. Možnost xxxxxx využívání musí xxxxxxxxx xxxxxx rovnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx. Plochu pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx; na xxxxxx bezúplatné plnění xx nevztahují ustanovení xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně x xxxxxxxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran x xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxx komunikační xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx ovládaná xxxxxx xxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx kampaň xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x kandidátech, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx xxxxxxx kandidátních xxxxxxxxx xxxx uvedeni, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zadavateli x xxxxxxxxxxxx; xx platí xxxxxxx i pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx kterékoli kandidující xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo koalice xxxxx jejich xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx názvem xxxx zkratkou xxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxx x evidenčním xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

(7) X xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx přede xxxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx x končící xxxxxxxxx hlasování xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxx žádným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxx xxxxx xx Evropského parlamentu xxxx x době xxxxxxxxxx 16 xxx x končící 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx v Xxxxxx rozhlase xxxxxx 14 xxxxx x x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 14 xxxxx x xxxxx jejich xxxxxxxxxx okruhů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx času, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx politickým stranám, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx rovným dílem. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx určí xxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxx xxxxx x koalice.

(9) Xx xxxxx voleb xx xxxxxxxx volební xxxxxxx xxx politické xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxx okrskových xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx voleb, x xx až do xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx unie; xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, kteří xxx xxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxx orgány xxxxxxx zjištěné výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx stanovené pro xxxxxxxx poslední volební xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§59x

Xxxxxxx účet

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx financování xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platebních xxxxxxxxx xx tomto účtu (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx").

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx být veden x xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstva xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx uložené xx xxxxxxxx účtu xxx užít xxxxx xx financování xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx x volebního xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx prostředky xx volebním xxxx xxxxxxxxxxx na volební xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx xx vede xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx financování xxxxxxx kampaně, xxxxxxx xxxx po xxxx 180 xxx xxx xxx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §59c.

(5) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx nevyužité xx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Do 60 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xx veškeré xxxxxxx xxxxxxxxxx na volebním xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx sdružování x politických xxxxxxxx x politických xxxxxxx. X případě koalice xx xxxxxxxxxxx dohoda xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu xxxxxxx xx účet xxxxxxxxxxx xxxxx nebo politických xxxxx zastoupených x xxxxxxx; xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, převedou xx peněžní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xx x něj xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6 převedeny xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx.

§59x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§59x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně xxxxxxxx xxxxxxx výdaje xx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(2) X financování xxxxxxx xxxxxxx vede xxxxxxxxxxx politická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx evidují x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx narození x xxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno.

(4) Xxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx evidují x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx těchto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx narození x xxxx, v xxx má fyzická xxxxx, xxxxx tato xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxx, jde-li x xxxxxxxxxx osobu, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx firmy xxxx xxxxx, sídla a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx.

§59x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 322/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

§59x

Xxxxxx na volební xxxxxx

(1) Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ocenitelných x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nákladů xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxxx 50 000 000 Xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xx započítávají xxxxxx, xxxxx kandidující xxxxxxxxx xxxxxx, politické hnutí, xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx uhradit, včetně xxxxxx, které x xxxxxx xxxxxxx uhradily xxxx se xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx cenu xxxxx xxx obvyklou, xxxxxxxx xx xx této xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx 3 xxx přede dnem xxxxx musí xxx xxxxx všechny osoby, xxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx uhradit xxxxxx xx xxxxxxx kampaň, xxxxxxxx peněžitý xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xx zveřejní xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §59b odst. 3.

§59c xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§59d

Zveřejnění údajů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxx po xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §59a xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx politická xxxxxx, politické xxxxx xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx je účet xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx Xxxxx i xxx xxxxxxx.

(2) Kandidující xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx do 90 dnů ode xxx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Zpráva podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx kandidující xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx kampaň s xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxx, x xxxxx x dárcích a xxxxxxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx x §59b xxxx. 3, xxxxx x xxxx xxxxxx xx volební kampaň xxxxxxxxx samotnými xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxx poskytnuto xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, uvedou xx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx x §59b xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx splnění xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx hnutí nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx plnění, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x rozsahu stanoveném x §59b xxxx. 3.

(4) Zprávu podle xxxxxxxx 2 zveřejní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx na formuláři, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strana, politické xxxxx x koalice xx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx voleb xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kandidující xxxxxxxxx xxxxxx xxxx politického xxxxx xxxx, xxx-xx x koalici, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jednat xxxxxx xxxxx politických xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx zastoupených v xxxxxxx.

§59x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§59x

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx třetí xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxx Úřadem.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx být

a) xxxx x jeho příspěvkové xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xxxxxxx xxxx, městský xxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx obcí,

d) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx státu nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x osoba, xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se xxxxxx xxxx, a xx x jako xxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx majetková xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10 %,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxx části xxxx xxxxxxxxx obvodu, xxxxx x osoba, xx jejímž řízení x kontrole se xxxxxx xxxx, obec, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x xxxx xxxxx ovládající; xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx majetková xxxxx 10 %,

f) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx institut x xxxxx,

x) xxxxxxxxx fond,

h) xxxx právnická osoba, xxxxxxx-xx xxx jiný xxxxxx předpis,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx účet x xx svou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsah, xxxxxx x xxxxxxx šíření xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxx trvalého xxxxxx x rodné xxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx narození, xxx-xx x xxxxxxxx osobu, x název xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx na xxxxxxx xxxxx žádosti xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Registraci xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx ani xxx přezkoumat x xxxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxxxxx xxxxx osoba xxxx xxxxxxx účast xx xxxxxxx kampani xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx registrace.

(5) Zveřejnění xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx čísla, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Registrovaná xxxxx xxxxx xx xxxxxxx si xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx volební účet x oznámit Xxxxx xxxxxx svých internetových xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osobou zahrnuje xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx prostředky a xxxx xxxxxx ocenitelná x xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. K úhradě xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx účtu registrované xxxxx osoby. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx bankovního xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx Úřadu xx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, z xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na volební xxxx xxxxxxxxx.

(8) Výdaje xxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč včetně xxxx x přidané xxxxxxx.

(9) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xx xxxxxxxxxxxx částky, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx uhradila xxxx xx xxxxxxx, včetně xxxxxx, které xx xx xxxxxxxx xxxx xx zavázala xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx kampaně, xxxxxxxxxx bezplatně xxxx xx xxxx xxxxx xxx obvyklou, xxxxxxxx xx xx této xxxxxx jeho xxxxxxx xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku xxxxx.

(10) X xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx osoba xxxx xxxx evidenci, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) výdaje xx xxxxxx inzerce x xxxxx,

x) xxxxxx xx úhradu xxxxxxxx xxxxxxx,

x) jiné xxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xx xxxx 5 xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx Úřadu.

(12) Xxxxxxxxxxxx třetí xxxxx xx povinna xx 10 xxx po xxxxxxxx volební kampaně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 10 xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx uveřejněn xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxxxxx.

§59x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 322/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§59x

Xxxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx

x) xxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x registrovaných třetích xxxx,

x) xxxxxxxxxx na xxxxx internetových xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx, x účetnictví týkající xx volební kampaně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran, xxxxxxxxxxx hnutí x xxxxxx, a adresu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx registrovaných xxxxxxx xxxx, xxx xxxx zveřejňovány xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx účet xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx pro xxxxx kontroly financování xxxxxxx xxxxxxx využívá xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) adresa xxxxx pobytu,

d) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství.

(3) Xxxx xxx účely kontroly xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx xxxxxxx z informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx trvalého pobytu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx pro účely xxxxxxxx xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx využívá x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxx údaje:

a) xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx předchozích xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

c) druh x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

d) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základního xxxxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) adresa sídla,

c) xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx,

x) datum xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx.

(6) X xxxxx podle xxxxxxxx 2 až 5 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xx splnění xxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx využijí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx předcházejícím xxxxxxxx xxxx.

§59x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. s účinností xx 1.1.2017

§60

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx právo, aby xxx xxx následujícího xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx voleb xx xxx, x xxxxx xx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, poskytl xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx kandidáta x tomto xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx zájmu.20)

(2) Xxxxxxxx, xx je xxxxx kandidátem, xxxxx xxx xx xxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx pracovního volna xxxxx xxxxxxxxxxx odstavce xx považuje xx xxxx xxxxxx xxxxx.

§61

Xxxxxx členů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komisí

(1) Člen xxxxxxxx xxxxxxx komise xx xxxxx xx xxxxxxxx odměnu za xxxxx funkce. Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx nárok na xxxxx zvláštní xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx členové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nesplnil xxxxxxxxx účastnit xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x k xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx zapisovatel xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x místopředseda určen xxxxx x xxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx zajistit.

(2) Xxxx xxxxxxxx volební xxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, má xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nutném rozsahu x xx xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx výši xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx paušální xxxxxxx xxxxxx výdělku xx dobu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX X

PŘESTUPKY A XXXX XXXXXXX XXXXXX

§62

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §59 xxxx. 2 se xxxxxxx xxxxxxx kampaně xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx,

x) x xxxxxxx x §59 xxxx. 4 xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §59 odst. 6 xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxx volební agitace xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx velkoplošného xxxxxxxx xxxxx sdělení v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politického xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx obsahovaly xxxxxxxxx x zadavateli x zpracovateli,

d) x xxxxxxx s §59 xxxx. 6 neoznačí xxxxxxxxxx volební kampaně xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx číslem xxxxxxxxxxxx třetí xxxxx,

x) x xxxxxxx x §59 odst. 7 xxxxxxxx výsledky xxxxxxxxxxxxx x volebních xxxxxxxx x době xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx ukončením xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §59e xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §59e xxxx. 6 xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §59e xxxx. 6,

x) vloží xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §59e xxxx. 7 xxxx x xxxxxxx x §59e odst. 7 xxxxxxxxx, kdo je xxxxxxxxxx bankovního xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx volební účet,

h) x xxxxxxx x §59e xxxx. 8 xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nepřesáhly xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx evidenci x použití prostředků xx xxxxxxx kampaň xxxxx §59e odst. 10 xxxx ji xxxx x rozporu x §59e xxxx. 10,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx účtu x xxxxxxxx x xxxxxxx prostředků na xxxxxxx xxxxxx podle §59e odst. 11,

x) xxxxxxxxxx přehled výdajů xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §59e odst. 12,

x) požádá pro xxxxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx do volební xxxxxxxx ve více xxx xxxxxx členském xxxxx, nebo

m) hlasuje x xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxx xxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) a x) xx x) je xxxxxxxxx Xxxx; xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx ani xxx přezkoumat x xxxxxxxxxx řízení,

b) xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxxxx krajský xxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxxx osoby; xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) x m) xx xxxxxxxxx pověřený xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(3) Xx přestupek xxx xxxxxx pokutu

a) xx xx xxxx 5 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xx xx xxxx 10 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. m),

c) xx 10 000 Xx xx 100 000 Kč, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx k).

§63

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §59 odst. 2 xx xxxxxxx volební xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu,

b) x xxxxxxx x §59 xxxx. 4 využije xxxx umožní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx médií xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx ovládaná krajem xxxx xxxx, k xxxxxxx kampani,

c) x xxxxxxx s §59 xxxx. 6 xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení anebo xxxxxxx x neprospěch xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §59 odst. 6 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jménem x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx číslem xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx s §59 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxxx předvolebních x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx počínající xxxxxx xxxx přede xxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x končící xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §59e xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx nevede xxxxxxx xxxx xxxxx §59e xxxx. 6 xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §59e xxxx. 6,

x) vloží na xxxxxxx xxxx peněžní xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §59e xxxx. 7 xxxx x xxxxxxx x §59e xxxx. 7 xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx účet,

h) x xxxxxxx x §59e xxxx. 8 nezajistí, xxx její xxxxxx xx volební kampaň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx evidenci x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle §59e xxxx. 10 xxxx xx xxxx x xxxxxxx x §59e odst. 10,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x použití xxxxxxxxxx xx volební xxxxxx xxxxx §59e xxxx. 11, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §59e xxxx. 12.

(2) Xxxxxxxxxxx politická xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x politické xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) v rozporu x §59 odst. 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §59a xxxx. 1 si xxxxxxx volební xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §59a xxxx. 2,

x) užívá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §59a xxxx. 3,

d) x xxxxxxx s §59a xxxx. 4 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na volebním xxxx nevyužitými xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, po xxxxxx xx vede xxxxxx x xxxxxxxx deliktu xxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxx financování xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx 180 dnů xxx dne vyhlášení xxxxxxxxx výsledků xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxx účtu xxxxxxxxx xx volební xxxxxx podle §59a xxxx. 6,

f) xxxxx xxxxxxx účet x xxxxxxx s §59a xxxx. 7,

x) v xxxxxxx s §59b xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxx o financování xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx §59b xxxx. 3,

i) xxxxxxx xxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx §59b xxxx. 4,

x) v xxxxxxx x §59c xxxx. 2 nezajistí, xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do Evropského xxxxxxxxxx nepřesáhly xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x rozporu x §59c xxxx. 3 nezveřejní požadované xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx uhradit xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dar xxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §59d xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x financování xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx.

(3) Správní xxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. a) xx x) a x) xx x) x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx ani xxx přezkoumat x xxxxxxxxxx řízení.

(4) Správní xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xx uložil.

(5) Za xxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000 Xx do 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx x),

x) 20 000 Xx xx 300&xxxx;000 Kč, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), x) nebo k),

c) 30&xxxx;000 Xx do 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b), x), x), e), x) xxxx x),

x) 10 000 Xx xx xxxx xxxxx x půl xxxxxxx xxxxxx, o xxxxxx byl překročen xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. j).

§63a

Společná ustanovení xx xxxxxxxx deliktům

(1) Právnická xxxxx za správní xxxxxx neodpovídá, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx možno požadovat, xxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxx pokuty xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx způsobu xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx spáchán, x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kandidující xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, právnické xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxx delikt xxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx se x něm xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 3 xxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx.

(4) Na odpovědnost xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx v přímé xxxxxxxxxxx x ním, xx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(5) Uložením xxxxxx nejsou dotčena xxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhlasového x televizního vysílání. Xxxxxx je xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxx xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx z xxxxx xx příjmem státního xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx stává xxxx.

§63x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. s účinností xx 1.1.2017

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX

§64

(1) Konají-li xx xxxxx do Xxxxxxxxxx parlamentu v xxx xxx x xxxxx xxxxxx voleb,

a) xxxxxxxx volební komise xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx úkoly xxxxxxxxxx volebních xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) upozorní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §32 xx zvláštnosti xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostorů xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§65

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x počtu platných xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí nebo xxxxxxx. Politické straně, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx, xxxxx ve xxxxxxx získala xxxxxxx 1 % x xxxxxxxxx počtu platných xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx hlas xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxx 30 Xx.

§66

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§67

Xxxxx

(1) Do xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx lhůty; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Lhůty xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx svým xxxxxxxxx xxxxxxx s hodinou, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx určující xxxxxxx xxxxx.

(3) Lhůta xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxx lhůty učiněn xxxx u příslušného xxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx 16.00 xxxxx.

(4) Xxxxx nelze xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zmeškání.

§68

Na xxxxxx podle xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx fyzických osob x xxxxxxxxx registrace xxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx.

§69

Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx učiněná xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx dnem xxxxxx jeho účinnosti xx, xxxxx neodporují xxxxxx, hledí tak, xxxx xx xxxx xxxxxxx za xxxx xxxxxxxxx.

§70

Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx obecních xxxxx xxx sestavování x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx volby xx Evropského parlamentu,

b) x xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x kandidátních xxxxxx xxx xxxxxxxxx registrů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x kandidujících xxxxxxxxxxx xxxxx, politických hnutí x xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxx správnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, politickými xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx Xxxxxx volební xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků,

3. postup Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx úschově x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x ostatní xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, voličského xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx tiskopisů xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx dokumentů,

c) v xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxx x Ministerstvem xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výši xxxxxxxx odměny xx xxxxx funkce xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx, xxxxxx její úhrady x xxxxxxx x xxxx paušální xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxx §61.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx

§71

§89 xxxxxx č. 247/1995 Sb., o xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx některých dalších xxxxxx, xxx:

"§89

(1) Ve xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx voličů se xxx xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxx.

(2) Xxxx x řízení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx části xxxxx xxxxx XX xxxx 4 xxxxxxxx xxxx správního.".

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx správy

§72

Zákon č. 2/1969 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx znění xxxxxx x. 34/1970 Sb., xxxxxx č. 147/1970 Xx., zákona x. 125/1973 Xx., xxxxxx x. 25/1976 Xx., xxxxxx x. 118/1983 Xx., xxxxxx x. 60/1988 Xx., zákona x. 173/1989 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 9/1990 Sb., xxxxxx x. 93/1990 Xx., zákona x. 126/1990 Xx., xxxxxx x. 203/1990 Xx., xxxxxx č. 288/1990 Xx., zákonného opatření Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 305/1990 Xx., xxxxxx x. 575/1990 Sb., xxxxxx x. 173/1991 Sb., xxxxxx x. 283/1991 Xx., zákona č. 19/1992 Xx., xxxxxx x. 23/1992 Xx., xxxxxx x. 103/1992 Xx., xxxxxx x. 167/1992 Xx., xxxxxx x. 239/1992 Sb., xxxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 350/1992 Sb., xxxxxx x. 358/1992 Xx., xxxxxx č. 359/1992 Xx., xxxxxx x. 474/1992 Sb., xxxxxx x. 548/1992 Xx., xxxxxx x. 21/1993 Xx., xxxxxx x. 166/1993 Xx., xxxxxx x. 285/1993 Xx., xxxxxx č. 47/1994 Sb., xxxxxx x. 89/1995 Xx., xxxxxx č. 289/1995 Xx., xxxxxx x. 135/1996 Xx., xxxxxx x. 272/1996 Sb., xxxxxx x. 152/1997 Xx., xxxxxx č. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 148/1998 Sb., xxxxxx č. 63/2000 Xx., zákona č. 130/2000 Xx., xxxxxx x. 154/2000 Sb., xxxxxx č. 204/2000 Xx., xxxxxx č. 239/2000 Sb., zákona x. 257/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx č. 365/2000 Xx., xxxxxx x. 458/2000 Xx., xxxxxx x. 256/2001 Xx., xxxxxx x. 13/2002 Xx., xxxxxx x. 47/2002 Sb., xxxxxx č. 219/2002 Xx. x zákona x. 517/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §6 xxxx. 3 xx xx xxxxx písmene k) xxxxxxxx xxxxx "x xxxx úkoly xxx xxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx".

2. X §12 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxx xx zastupitelstev xxxxxx xxxxxxxxxx, do Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky,".

XXXX ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§73

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx vyhlášení.

v x. Xxxxx x. r.
Špidla x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxx Xxxxx xxx dohled xxx financováním politických xxxxx x politických xxxxx xxxxxx politických xxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí x xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx listinu, xxxxx §21 xxxx. 3 xxxxxx x. 62/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx kampaně x xxxxxx xxxxxxxxxxx podle §59 xx 59f x §6263a xxxxxx č. 62/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx poprvé xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhlášených xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx §57 xxxxxx č. 62/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se poprvé xxxxxxx xx volbách xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx do Evropského xxxxxxxxxx vyhlášených přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx č. 62/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. VIII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 90/2017 Xx. x účinností xx 13.4.2017

Xx. VIII

Přechodné ustanovení

Zákon x. 62/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx poprvé xxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. VIII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 38/2019 Xx. x účinností xx 2.3.2019

Informace

Právní xxxxxxx č. 62/2003 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 4.3.2003.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

320/2009 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 247/95 Sb., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx ČR x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 14.9.2009

222/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x zákon x. 326/99 Sb., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 26.6.2012

58/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 62/2003 Xx., x xxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.4.2014

176/2015 Xx., xxxxx XX ze xxx 19.5.2015 xx. xx. Xx. XX 14/14 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §47 x §48 odst. 1 ve xxxxxxx ",xxxxx postoupily xx xxxxxxxxx,“ zákona č. 62/2003 Sb., x xxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx a x xxxxx některých zákonů (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x účinností xx 5.8.2015

114/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 247/1995 Xx., x volbách do Xxxxxxxxxx XX a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx volební xxxxxx

x xxxxxxxxx od 13.4.2016

322/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

90/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx a některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.4.2017

38/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony, zákon x místním referendu, xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.3.2019

282/2020 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 62/2003 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Rady 93/109/ES xx dne 6. xxxxxxxx 1993, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx volit x xxx xxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx občanů Xxxx, xxxxx xxxx bydliště x některém xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušníky.

Směrnice Xxxx 2013/1/EU xx xxx 20. xxxxxxxx 2012, xxxxxx se xxxx směrnice 93/109/XX, xxxxx jde o xxxxxxx pravidla pro xxxxx xxxxx být xxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxx Xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx členském xxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx x xxxx 1976 x xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx volbách, xx znění xxxxxxxxxx Xxxx 2002/772/ES.

1x) §26 xxxx. 1 xx 5 zákona x. 491/2001 Xx., o xxxxxxx xx zastupitelstev xxxx x o xxxxx některých xxxxxx.
2) §11 xxxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o evidenci xxxxxxxx).
3) §9 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 20/1966 Xx., x xxxx o xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 548/1991 Xx. a zákona x. 258/2000 Xx.

4) §55 xx 65 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §64 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 313/2002 Xx.
Vyhláška č. 388/2002 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx obvodů xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností.
6) §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 491/2001 Sb.
§9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 247/1995 Xx., x xxxxxxx do Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx a x změně a xxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 230/2002 Xx.
§11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 130/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 230/2002 Xx.
7) Zákon č. 130/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 273/2001 Xx., xxxxxx č. 37/2002 Sb., xxxxxx x. 230/2002 Sb. x zákona x. 309/2002 Xx.
8) §6 xxxxxx x. 247/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 204/2000 Xx. x xxxxxx x. 37/2002 Xx.
9) Xxxxx č. 133/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxx č. 2/2002 Xx. x zákona x. 320/2002 Sb.
10) Zákon č. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx.
11) Xxxxx č. 365/2000 Sb., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 517/2002 Xx.
12) §14 xxxxxx č. 424/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stranách x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx č. 322/1996 Xx. a xxxxxx č. 151/2002 Xx.
13) Xxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx.
14) Xxxxx č. 491/2001 Sb., xx znění xxxxxx x. 230/2002 Xx. x xxxxxx x. 309/2002 Xx.
15) §4 xxxxxx x. 293/1993 Xx., x xxxxxx xxxxx.
§5 xxxxxx x. 169/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
16) §117 xxxx. 3 xxxxxx x. 128/2000 Sb., xx xxxxx zákona x. 273/2001 Xx.
17) §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx x. 329/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx zákona č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
18) Zákon č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 491/2001 Xx. x xxxxxx x. 320/2002 Xx.
19) §3 xxxxxx x. 46/2000 Xx., x xxxxxxx x povinnostech xxx xxxxxxxx periodického xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
20) Xxxxxxxx č. 18/1991 Sb., o jiných xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
21) Zákon č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 337/1992 Xx., xxxxxx x. 344/1992 Xx., xxxxxx x. 359/1992 Sb., xxxxxx x. 67/1993 Sb., xxxxxx x. 290/1993 Xx., xxxxxx x. 134/1994 Xx., xxxxxx x. 82/1995 Xx., xxxxxx x. 237/1995 Xx., xxxxxx č. 279/1995 Xx., xxxxxx x. 289/1995 Xx., xxxxxx x. 112/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1999 Xx., zákona x. 360/1999 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Xx., xxxxxx č. 121/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 151/2000 Xx., zákona x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 361/2000 Sb., xxxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pod x. 52/2001 Xx., xxxxxx x. 164/2001 Xx., xxxxxx x. 254/2001 Sb., xxxxxx x. 265/2001 Xx., xxxxxx č. 273/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 312/2001 Xx., xxxxxx x. 6/2002 Xx., zákona č. 62/2002 Xx., xxxxxx x. 78/2002 Sb., xxxxxx č. 216/2002 Xx., xxxxxx x. 259/2002 Sb., xxxxxx x. 285/2002 Xx., xxxxxx x. 311/2002 Xx. x xxxxxx x. 320/2002 Sb.
22) §63 xxxxxx č. 231/2001 Xx., x provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx dalších xxxxxx.
23) Zákon č. 247/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 212/1996 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 243/1999 Xx., xxxxxx č. 204/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 64/2001 Sb., xxxxxx x. 491/2001 Xx., zákona č. 37/2002 Xx., xxxxxx x. 171/2002 Sb. x zákona č. 230/2002 Xx.
Xxxxx č. 491/2001 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 230/2002 Xx. x xxxxxx x. 309/2002 Xx.
Xxxxx č. 130/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 273/2001 Xx., xxxxxx x. 37/2002 Sb., xxxxxx x. 230/2002 Xx. x xxxxxx x. 309/2002 Xx.