Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

62/2003 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ §1 §2 §3 §4

Právo volit §5

Právo být volen §6

HLAVA II - VOLEBNÍ ORGÁNY §7

Státní volební komise §8

Ministerstvo vnitra §9

Ministerstvo zahraničních věcí §10

Zastupitelský úřad §11

Český statistický úřad §12

Krajský úřad §13

Pověřený obecní úřad §14

Obecní úřad §15

Starosta §16

Starosta stojící v čele pověřeného obecního úřadu a ředitel krajského úřadu §17

Okrsková volební komise §18 §19

HLAVA III - KANDIDÁTNÍ LISTINY

Informování kandidátů §20

Podávání kandidátních listin §21

Náležitosti kandidátních listin §22

Projednání a registrace kandidátních listin §23

Vzdání se a odvolání kandidatury §24 §25

Hlasovací lístky §26

HLAVA IV - SEZNAM VOLIČŮ PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU §27

Sestavení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu §28

Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu §29

Voličský průkaz §30 §31

HLAVA V - HLASOVÁNÍ

Informování voličů §32

Volební místnost §33

Zahájení hlasování §34

Pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí §35

Zásady hlasování §36

Způsob hlasování §37

Přerušení hlasování §38

Kontrola hlasování a sčítání hlasů §39

Ukončení hlasování §40

HLAVA VI - ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VOLEB §41

Sčítání hlasů okrskovou volební komisí §42

Posuzování hlasovacích lístků §43

Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku §44

Předání zápisu o průběhu a výsledku hlasování Českému statistickému úřadu §45 §46

Postup do skrutinia §47

Skrutinium §48

Zápis Státní volební komise a uveřejnění výsledků voleb §49

Ukončení činnosti okrskové volební komise §50

Osvědčení o zvolení §51

HLAVA VII - VZNIK A ZÁNIK MANDÁTU, NESLUČITELNOST FUNKCÍ A NASTUPOVÁNÍ NÁHRADNÍKŮ §52 §53

Nastupování náhradníků §54

HLAVA VIII - SOUDNÍ PŘEZKUM §55 §56 §57 §58

HLAVA IX - VOLEBNÍ KAMPAŇ, NÁROKY ČLENŮ OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ A NÁROKY KANDIDÁTŮ

Volební kampaň §59

Volební účet §59a

Financování volební kampaně §59b

Výdaje na volební kampaň §59c

Zveřejnění údajů o financování volební kampaně §59d

Volební kampaň vedená registrovanou třetí osobou §59e

Dohled nad financováním volební kampaně §59f

Nároky kandidátů §60

Nároky členů okrskových volebních komisí §61

HLAVA X - PŘESTUPKY A JINÝ SPRÁVNÍ DELIKT

Přestupky §62

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob §63

Společná ustanovení ke správním deliktům §63a

HLAVA XI - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZMOCŇOVACÍ §64

Příspěvek na úhradu volebních nákladů §65 §66

Lhůty §67 §68 §69 §70

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky §71

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy §72

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §73

Nález Ústavního soudu - č. 176/2015 Sb.

č. 322/2016 Sb. - Čl. VI

č. 90/2017 Sb. - Čl. VIII

č. 38/2019 Sb. - Čl. VIII

INFORMACE

62
XXXXX
xx xxx 18. xxxxx 2003
o volbách xx Xxxxxxxxxx parlamentu x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXX XX XXXXXXXXXX PARLAMENTU

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx1) x upravuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, organizaci xxxxx x rozsah xxxxxxxx xxxxxxxx při volbách xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx.

§2

(1) Xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxxxxx tajným hlasováním xx základě všeobecného, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx voleni xx xxxx 5 xxx.

(3) Xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.1a)

§3

(1) Xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx rozhodnutí Xxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx "Xxxx") xxxxxxxxxx 90 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx xx uveřejňuje ve Xxxxxx zákonů. Xx xxx vyhlášení voleb xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx zákonů, x níž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky x vyhlášení xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve 2 xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxx. X xxxxx xxx xxxxx začíná xxxxxxxxx ve 14.00 xxxxx a xxxxx xx 22.00 hodin. Xx xxxxx den xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x 8.00 xxxxx x xxxxx xx 14.00 hodin. Xxxx xxxxx se xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxxxx jazyky Xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxxxx, francouzský x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxx xxxxxxx xxxx") xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx státem xxxxx xxx komunikaci x xxxxxxxxx členskými státy Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§5

Právo volit

(1) Právo xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx má xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx 18 xxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx druhý xxx xxxxx dosáhl xxxx 18 xxx x xx po xxxx nejméně 45 xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx").

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxx omezení osobní xxxxxxx x důvodu xxxxxxx zdraví xxxx,3)

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx volebního xxxxx4).

(3) Xxxxx xxxxx může x xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jednou.

§6

Xxxxx být volen

(1) Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxx být na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx občan Xxxxx republiky a xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu, xxxxx xx na xxxxx Xxxxx republiky nejpozději xxxxx xxx voleb xx xxxx xxxxxxx 45 xxx přihlášen x trvalému xxxxxx xxxx x přechodnému xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx věku 21 xxx, není omezena xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,4) x jde-li x xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, není x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx občanem (xxxx xxx "členský xxxx xxxxxx"), xxxxxx xxxxx být xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx více členských xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx do Evropského xxxxxxxxxx ani v xxxxxx x nich.

(2) Xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX ORGÁNY

§7

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do Evropského xxxxxxxxxx xxxx

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) zastupitelský xxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx konzulárním xxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx úřad"),

e) Český xxxxxxxxxxx xxxx,

x) krajský xxxx, Magistrát hlavního xxxxx Xxxxx (dále xxx "krajský xxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxx úřad,5) x xxxxxxx xxxxx Xxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxx, xx městech Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx xxxxx městských xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxx xxxx"),

x) xxxxxx xxxx, městský xxxx, magistrát xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx členěno, xxxx xxxxxxx části xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxx"),

x) xxxxxxxx xxxx, města, xxxxxxx části xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, (xxxx jen "xxxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx pověřeného xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ředitel Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Prahy (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"),

x) okrsková xxxxxxx komise.

(2) Činnost xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx zařazení xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx obce xxxxxxxx xx pověřených xxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona, pouze xxxxx mají xxxxxxxxx x způsobilosti na xxxxx voleb xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.6)

§8

Xxxxxx volební xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu7) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky.

(2) Státní xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, průběh x xxxxxxxxx xxxxx xx Evropského parlamentu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro organizačně xxxxxxxxx xxxxxxxxx voleb xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, xxxxxx budou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem,

e) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů,

f) xxxxxxx xxxxxxxxx x zvolení xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mandát xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxx okrskovou xxxxxxx komisí.

§9

Ministerstvo vnitra

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx je ústředním xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxx účely xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx komunikační xxxxxxxx xxx vzájemnou výměnu xxxxxxxxx s jinými xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx oznamuje Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx údaje xx komunikační xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx vnitra

a) metodicky xxxx a kontroluje xxxxxxxxxxx x technickou xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx voleb xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx politických stran, xxxxxxxxxxx hnutí a xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx od xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx informace o xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x jiném xxxxxxxx státě,

e) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx neprodleně xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx občan xxxxxx xxxxxx členského xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx zasílá xxxxxxxxxx xxxxxx kandidáta xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx práva xxx xxxxx, a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ověřuje xx xxxxx xx 5 pracovních xxx, xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx zbaven xxxxx xxx xxxxx,

x) plní xxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx voličů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,8)

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx,

x) řeší xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx poté, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nápravy x krajského xxxxx,

x) xxxxxxxxx tisk volebních xxxxxxxxx a hlasovacích xxxxxx,

x) archivuje volební xxxxxxxxxxx,

x) plní xxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxx, xxx státní občan Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxx, využívá

a) referenční xxxxx xx základního xxxxxxxx obyvatel,

b) xxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,

c) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. a) xxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"),

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx, místo x xxxxx xx xxxx xxxxx nebo xxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx mrtvého x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xxxx

x) jméno, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx trvalého pobytu,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) datum, xxxxx x okres xx stát xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. c) xxxx

x) xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství,

d) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

e) xxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xx území České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, místo a xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx uvedený v xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx mrtvého x datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí,

h) xxxx x xxx, xx xxxxxxx je zapsán xx xxxxxxx xxxxxx xxx volby do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx seznamu xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx pobytu x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

(8) Údaje, xxxxx xxxx vedeny xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.

(9) Xx získaných xxxxx xxx x konkrétním xxxxxxx xxxxxx vždy xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xx splnění daného xxxxx.

§10

Ministerstvo zahraničních xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx při vedení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.8)

§11

Xxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx úřad x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx,8)

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§30),

x) zajišťuje xxxxx místních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x době x místě xxxxxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§12

Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx závazný xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx voleb x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx voleb xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dále

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systém zpracování xxxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obecních úřadů x u Státní xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxxxx úřady,

b) zpracuje xxxxxxx xxxxxxxx voleb xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxxx xxxxx (§49 xxxx. 1) x xxxxx xx Státní xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výsledků voleb,

d) xxx jednotlivá pracoviště xxxxx písmena x) xxxxxxxxxxx zaměstnance Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx voleb xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dalších xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, provádí xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx zaměstnancům xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx školení xxxxx okrskových xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx alespoň xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxx okrskovým xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx sestavy osvědčující, xx výsledky x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bezchybně,

g) vyhotovuje xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx případné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, použitých při xxxxxxxxxx xxxxxxxx voleb,

j) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx volebních xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx vyhlášení xxxxxxxxx výsledků xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx v požadovaném xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Zaměstnanec Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), je xxxxxxxx

x) xxxxxxxx se x xxxxxxxxx, kde xxxxxxxx volební komise xxxxx hlasy (§41),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nosiči,

c) xxxxxxxx xxxxx x odstranění xxxx a k xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx hlasování,

d) vydat xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x druhý xxx voleb (§45 xxxx. 3),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx volební xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx celkového xxxxxxxx xxxxx.

§13

Krajský úřad

Krajský úřad xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, průběh x provedení xxxxx x kraji,

b) sestavuje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx kraje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx listin x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x koalic, xxxxxxx xxxxxxxxxx listiny xxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) podílí se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a sčítání xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx stížnosti xx organizačně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx, xx xx stěžovatel xxxxxxxxx xxxxxxx nápravy x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxxx x ukládá xxxxxx podle tohoto xxxxxx (§62 a 63),

x) xxxxxxxxx volební xxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nezbytnou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komisí prováděného Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zjišťování x zpracování výsledků xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx úřadem k xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§14

Xxxxxxxx xxxxxx úřad

Pověřený xxxxxx úřad

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx, xxxxxxxx a zpracování xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komisí,

b) xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx potřebných xxxxxxxxxx xxx x technických xxxxxxxx xxx vstup xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx okrsků xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx volební místnosti xx xxxx správním xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx úřadů, zasílá xxx krajskému úřadu xxxxxxxxxx 4 xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx voleb xx Xxxxxxxxxx parlamentu,

e) xxxxxxxxx x xxxxxxx školení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a zajišťuje xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx statistický xxxx, x informuje xxxxxx xxxx x xxxxxx xx těchto xxxxxxxxx,

x) plní další xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§15

Xxxxxx úřad

(1) Xxxxxx xxxx

x) xxxx seznam xxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§27),

x) oznamuje Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx údaj x zápisu xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx seznamu xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x jeho xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx volební xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 9 dnů xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu,

d) xxxxxx xxxxxxxxxxx centrále xxxxxx xxxxxxxxx státu neprodleně xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx byl xxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, projevil vůli xxxxxxxx xx volbách xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxx x xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx seznamu xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zajišťuje xxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx síly x xxxxxxx prostředky,

f) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§30),

x) xxxx stížnosti xx organizačně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx voleb xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx volební dokumentaci,

i) xxxx xxxxx úkoly xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx a za xxxxxxxx podle §9 xxxx. 3 xx 9.

(3) Údaje ze xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§16

Starosta

(1) Xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx voličů x xxxx x místě xxxxxx voleb (§32) x obci, městě, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx obvodu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx části xxxxxxxx města Prahy (xxxx xxx "obec"),

b) xxxxxxxxx xxxxxx hlasovacích xxxxxx voličům,

c) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 60 xxx xxxxx xxxx voleb minimální xxxxx členů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tak, xxx těchto členů xxxx nejméně 5, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 300 xxxxxx, kde xxxx xxx okrsková volební xxxxxx čtyřčlenná,

d) xxxxx xxxxx zasedání okrskové xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx uskutečnilo xxxxxxxxxx 21 dnů xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx členy xxxxxxxx xxxxxxx komise, xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxx, x termínech xxxxxxx x zásadám xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nesplnění xxxxxxxxxx xx jich účastnit,

e) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a koalici, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxx volebních okrsků xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 45 dnů xxxxx xxxx voleb,

g) xxxx další xxxxx xxxxx tohoto zákona.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx schránky, xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx pro xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x současně xxxx xxxxxxxx vyvěsí na xxxxxx xxxxx obecního xxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx vyvěšení na xxxxxx desce. Při xxxxxxxxxx členů okrskové xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx pověřeného obecního xxxxx x ředitel xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem, a xx x xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx pověřeného obecního xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx úkoly stanovené xx zákonem xxxxx §16, zajistí plnění xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu.

(2) X xxxx nepřítomnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx x čele xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jeho úkoly xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx plní xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx volební komise

§18

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxx x xxxxxxx xx volební místnosti,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx,

x) sčítá xxxxx x xxxxxxxxxx zápis x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) odevzdá xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (§45 xxxx. 1).

(2) Členem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx,

x) x xxxxx nenastala xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 2,

x) který xxxx kandidátem xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a

c) který xxxxxxx x xxx xxxxxxx slibu xxxxxx xxxx 18 xxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx kandidátní xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxx xxxxxxxxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 30 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx člena x xxxxxxx náhradníka xx xxxxxxxx xxxxxxx komise. Xxxx-xx xxxxx dosaženo xxxxxxxxxx stanoveného xxxxx xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx podle §16 xxxx. 1 xxxx. x), jmenuje xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx starosta. X xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx počet v xxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx-xx náhradníci xxxxx xxxx první, xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx členy xxxxxx.

(4) Delegování xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx tak, xx xx jejich xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx starostovi, a xx x listinné xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Seznam xxxx xxxxxxxxx jméno x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxx jiného členského xxxxx, a xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pověřena x xxxxx kopii xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx telefonní xxxxx, xxxxxx xxx doručování xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx člena, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx mají xxx delegovaní xxxxxxx x xxxxxxxxxx zařazeni; xxxxx tento xxxx xxxxx, zařadí je xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Seznam xxxxxxxx xxxxxxxxx politické xxxxxx, politického xxxxx xxxx koalice xxxx xxxxx, xxxxx xx x provedení xxxxxxxxxx xxxxx x náhradníků xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx pověřena.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxx: "Xxxxxxx na xxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx při tom xxxxx Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx." Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx pod xxxxxxx xxxxx slibu; xxx xx zároveň xxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlastnoručně xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx: "Prohlašuji, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx."

(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxx volební komisi xxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§50),

x) úmrtím,

c) xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx,

x) okamžikem, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx nepřítomnost xxxx déle xxx 3 xxxxxx.

(7) Zapisovatel xx jmenován xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 20 xxx xxxx xxxxxx zasedáním xxxxxxxx volební xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx členem xxxxxxxx xxxxxxx komise; x jednání xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx slib xx xxxxx a způsobem xxxxxxxx v xxxxxxxx 5. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx svoji xxxxxx xxxx ji xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nového zapisovatele. Xxxxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx občan Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx státu; občan xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zapisovatelem xxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.10)

§19

(1) Xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx zaniklo xxxxx §18 xxxx. 6, povolá xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politického xxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §18 xxxx. 5. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §18 odst. 6 xxxx. x) x nejsou-li náhradníci, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx předseda xxxxxxxx xxxxxxx komise starostu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3 xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx komise xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx-xx přítomna xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jejích xxxxx. Usnesení xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx se xxx ně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx členů. Xxx xxxxxxxx xxxxx xx návrh pokládá xx zamítnutý.

(3) Okrsková xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxx zasedání xxxxxxxx ze xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xx xx losování xxxxxxxxxx. Xxxxx předseda xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx svoji funkci, xxxxxxxx losování xxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební komise xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx místopředseda xxxxxxxx volební xxxxxx, xxxxxx xx losování xxxxxxx předseda xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx místopředseda xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování.

(6) Xxxxxx xxxx xx spolupráci xx zapisovatelem xxxxxxx, xxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx bylo u xxxxxxx člena xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jméno, příjmení, xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx x xxx, xxx jej xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx koalice xxxxx xxxxxxxx starosta.

HLAVA XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXX

§20

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx zveřejní Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 80 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup11) x xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

§21

Podávání xxxxxxxxxxxx listin

(1) Xxxxxxxxxx listiny xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podávat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strany x politická xxxxx, xxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxxxx,12) x jejich xxxxxxx. Xx kandidátní xxxxxxx xxxxxxx koalicí xx xxxxxxxx xx, xxxxxx xxxxxxx společně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strany x politická hnutí xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxx je xxxxxx xxxxxxx x jaký xx její xxxxx.

(2) Xxxxx politická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx může xxxxx xxx tytéž xxxxx xx Evropského parlamentu xxxxx xxxxx kandidátní xxxxxxx; xxxxx politická xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx podávají samostatně xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Každá xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Kandidát může xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx tytéž xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 66 xxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx kandidátní xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx Xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Xxxx") zřízenému xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx seznam xxxxxxxxxxx xxxxx, politických xxxxx x xxxxxx, které xxxxxx kandidátní xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo koalice xxxxxxx xx kandidátní xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xx xxxx 19&xxxx;000 Kč. Xxxxxxxxx xx skládá xx xxxxxxxx účet, xxxxx nejpozději 72 xxx xxxxx xxxx xxxxx zřídí x Xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra. Xxxxx xxxxxx účtu zveřejní Xxxxxxxxxxxx vnitra xx xxxxxx xxxxx Ministerstva xxxxxx x budově, x xxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.11) Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx politické xxxxxx, politickému xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Úroky x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx.

§22

Xxxxxxxxxxx kandidátních xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx kandidátů, xxx xx xxxxxxx dni xxxxx, xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, jejich xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx2) nebo, jde-li x občana xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2) (dále xxx "xxxx pobytu"), xxxxx politické xxxxxx xxxx politického xxxxx, xxxxx jsou xxxxx, xxxx xxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x uvedením xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxx členského xxxxx, místa xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, xxx xx přihlášen x trvalému xxxxxx, xxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxx členského xxxxx, místa xxxxxx,

x) xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx politického xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx politické xxxxxx, politického xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x příjmení, označení xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; x případě koalice xxxxx, příjmení, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x státním xxxxxxxxx kandidáta a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xx xxxx kandidaturou, xx xx xxxxxx xxxxx překážky xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx tyto překážky xxxxxxx xx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxx xxxxxxx k xxxx, xxx byl xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx, x xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, místo xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx x českém xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §4.

(3) Je-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x členském xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x členském xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zbaven práva xxx volen, x xx xxxxxxxxxx listině xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx první.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx šedesátého xxx xxxxx dnem xxxxx xxx nelze xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx činí úkony xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zmocněnce. Xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx označena xx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxx xxx osoba xxxxxx 18 let, xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx4) nebo xxxxxxxx. Xxxxx svého zmocněnce xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx politická xxxxxx, politické hnutí xxxx xxxxxxx písemně xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doručení xxxxxx xxxxxxxx Ministerstvu vnitra. Xxxxxxx-xx politická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx náhradníka xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§23

Xxxxxxxxxx x registrace xxxxxxxxxxxx listin

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx od 66 xx 60 dnů xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x souladu x §21, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx obsahuje-li nesprávné xxxxx, xxxxx Ministerstvo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nejpozději 58 xxx přede xxxx xxxxx, xxx závady xxxxxxxxxx do 50 xxx xxxxx xxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx listině xxxxxxxxx zmocněnec x xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Kandiduje-li xx xxxxxxxxxx listině xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx kandidátní xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx původu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx kandidát xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxxx do 48 xxx xxxxx xxxx xxxxx x škrtnutí

a) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xx xxxx přiloženo xxxxxxxxxx podle §22 xxxx. 2 a 3 nebo toto xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx je uveden xx více xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x níž xxxx xxxxxxxxx prohlášení xxxxx §22 xxxx. 2 x 3; xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx kandidátních xxxxxx, xxxxxx jej Xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx doklad x státním xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx, kteří xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. x) x x), xxxxxxxxx xxxx-xx tyto xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx států, xxxx

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §6 odst. 1.

(4) Ministerstvo vnitra xxxxxxxxxx xx 48 xxx xxxxx dnem xxxxx rozhodne x xxxxxxxx kandidáta, xxxxx xx xxxxxxx občanem xxxxxx členského xxxxx, xxxxxxxx obdrží od xxxxxxxxxxx centrály xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx tento xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx volen.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 48 dnů xxxxx xxxx xxxxx rozhodne

a) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x odmítnutí xxxxxxxxxx listiny, xxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx x §21 xxxx neobsahuje xxxxxxxxxxx xxxxx §22 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 3.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny nebo x xxxxxxxx kandidáta xx kandidátní listině x xxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx u soudu (§56); xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup, vyvěsí xx xx xxxxxx xxxxx Ministerstva vnitra x xxxxxx, x xxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx třetím xxxx xxx dne xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x odmítnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x škrtnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx listině xxxx obsahovat xxxxx, xxxxxxxxxx a poučení x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx bylo xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x případě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx razítkem x xxxxxxxx s uvedením xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx.

(8) Seznam všech xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, předá Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Státní xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx 45 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lístky xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx politickým xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uveřejní způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,13) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 5, xxxxxxxxxx však 20 xxx přede dnem xxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx.

(10) Registrace xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx koalici, xxxxxxx xxxxxxxxxx listina xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ani xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,13) xxxxx do 1 měsíce Xxxxxxxxxxxx xxxxxx složený xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra xxxxx xxxxxxxxx xxxx částka, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx ji xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

§24

Xxxxxx se x xxxxxxxx kandidatury

(1) Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx doručeným xx 48 hodin xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zmocněnec xxxxxxxxx strany, politického xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx.

(2) Bylo-li xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x jejím xxxxxxxx xxxxxxx xxxx registrací xxxxxxxxxx listiny, xxxxxxxx xxxxxx uveden xx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx listině xxxxxxxxx číselné xxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x jejím xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x kandidátovi xx kandidátní listině xxxxxxxxx, avšak xxx xxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx odevzdaným. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx krajských xxxxx zajistí zveřejnění xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx obdrží do 48 hodin před xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Obdrží-li Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jiného členského xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, zůstávají xxxxx x kandidátovi na xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxx xx nepřihlíží x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx odevzdaným. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx volen, ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu obdrží xx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx voleb.

§25

Jestliže xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx politické xxxxxx xxxx politického xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx mandátů xx x xxxx xxxxxxxxx straně xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxx lístky

(1) Po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx listin xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx lístek xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx lístku musí xxx uvedeno číslo xxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 8, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, xxx x povolání, xxxx xxxxxxxx pobytu nebo, xxx-xx x xxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxx xxxxxx kandidátů, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx k určité xxxxxxxxx straně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx nutné xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx politické xxxxx xx xxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx politická strana xxxx xxxxxxxxx hnutí xx xxxxxxx. Správnost xxxxx xx hlasovacím xxxxxx před xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politického hnutí xxxx xxxxxxx do 2 pracovních xxx xx výzvě Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, která se xxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, x xxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Hlasovací xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx písmem téhož xxxxx a stejné xxxxxxxxx, na xxxxxx xxxx barvy, xxxxxxx x týchž xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx zašle Xxxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx hlasovací xxxxxx xxxx dodány xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxx přede xxxx xxxxx, x x den xxxxx xxxx okrskovým xxxxxxxx xxxxxxx. Volič, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (§30), obdrží xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxx tiskových xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx jazycích Evropské xxxx ve xxxxx xxxxxxxxx místnostech s xxxxxxxx správného xxxxx.

HLAVA IV

SEZNAM XXXXXX XXX XXXXX XX XXXXXXXXXX PARLAMENTU

§27

Seznam voličů xxx volby do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vede xxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxx každé volby xx Xxxxxxxxxx parlamentu.

§29

Xxxxxx o xxxxx xx seznamu xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu

(1) Občan xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xx xxxxx xxxxx podle §5 x xxxx xxxxx x dodatku xxxxxxx xxxxxxx voličů podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,14) xxxxxxx svou xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx u obecního xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 40 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 občan xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přiloží xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx příslušnost, xxxxx xxxxxx, adresu xxxxxxxxx xxxxxx, kde xxx xxxxx pro volby xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxx xx volební xxxxxxxx, x to, xx bude hlasovat xx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx. Xxx podání xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxxx členského státu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xx veden x xxxxxxx stálého seznamu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,14) xxxxxxx xxxx vůli xxxxxxxx xx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxx 40 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x obecního xxxxx, x kterého je x xxxxxxx stálého xxxxxxx14) xxxxx, xxxxxx x přenesení svých xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx14) do xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxx žádosti xxxxxxx xxxxxx prohlášení podle xxxxxxxx 2. Při xxxxxx žádosti xx xxxxx jiného členského xxxxx prokáže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx volby xx Evropského parlamentu xxxxxxxxxx 15 xxx xxxxx xxxx voleb xxxxxxxxx o tom, xxx byla jeho xxxxxx xxxxxxxx.

§30

Voličský xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx vydává

a) obecní xxxx voliči, který xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zapsán x xxxxxxx xxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx parlamentu x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxx a xx zapsán xx xxxxxxxxx seznamu voličů xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxx xx okamžiku xxxxxxxx xxxxxxx voličů xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx voličů xxxxxxxx zastupitelským xxxxxx xxxx xxxxxxx doručeným xxxxxxxxxx 7 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx úřadu nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx voliče nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx úřední xxxxxx. Xxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx nejdříve 15 xxx xxxxx xxxx xxxxx předá xxxxxxxx průkaz osobně xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx průkazu, anebo xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xx Ministerstva vnitra xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx o xxxxx xx seznamu xxxxxx x xxxxx členském xxxxx.

(3) Xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx okrsku xx xxxxx České xxxxxxxxx.

§31

Xxxxxx úřad 2 xxx xxxxx dnem xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxx xxxxxxxxxx vyškrtnutí xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx ze seznamu xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx parlamentu") xxxxx xxxxxxxxx volebním xxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXXXX

§32

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx 80 xxx xxxxx dnem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx11) x českém xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx zveřejní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx 15 xxx xxxxx dnem xxxxx, xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx. Bylo-li xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx okrsků, xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx okrsků, x oznámení xxxxxxxx xx území xxxxxxx x xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx volebních xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxx totožnost x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx potřebné xxxxx nutné x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxx, xx xxxxx xx zřizuje xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu,16) se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxx x v xxxxxx xxxxxxxxx národnostní xxxxxxx.

(5) Xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xx Evropského parlamentu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §11.

(6) Xxxxxxxxx x základních xxxxxxxx xxxxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx xx všech xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx požádání xxxxx krajský úřad x xxxxx xxxxxx xxxx.

§33

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Na xxxxxxx, xx kterém xx nachází xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Volební xxxxxxxx xxxx být xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, dostatečným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx opatřených úředním xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxx"), xxxxxxx xxxxxxxxx, výpisy ze xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu x xxxxx zákonem, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx na jejich xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, a xx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jiným xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§64).

(3) Ve volebních xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx, xxx xxxx zajištěna xxxxxxx xxxxxxxxx. Počet těchto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "xxxx", prohlášení x xxxxxx xx kandidatury, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x tom, že xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx práva xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, x informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx obálky xxxx xxx neprůhledné, stejné xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x barvy. Xxxxxx-xx xx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odlišena xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx jiné xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx hlasovací xxxxxx.

§34

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, zda xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §33 a xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxx ostatními xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zapečetí.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§35

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxxx xx xxxxxxx místnosti x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx. Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxxxxx xxxxxxx hlasování xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx přítomné.

§36

Zásady xxxxxxxxx

(1) Volič xxxxxxx osobně, zastoupení xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx okrskovou xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx v pořadí, x jakém xx xxxxxxxxx xx volební xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx České republiky xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx17) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxx") xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.18) Volič, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x občanství xxxxxx členského státu. Xx xxxxxxx xx xxxxxx ze seznamu xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx obálku. Xx xxxxxx voliče xx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx jinak xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Neprokáže-li xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx členského xxxxx nebude mu xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Voliči, xxxxx není xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx pro volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx neumožní. Xx xxxxxxx, xxxxx volič xxxxxxx na voličský xxxxxx ebo xxxxx xxxxxxxx potvrzení podle §28 xxxx. 4 xxxx. e) xxxx xxxxxxxxx x vyškrtnutí xx zvláštního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x prokáže xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx, který xx xxxxxxxx do volební xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x státního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx, která jej xxxxxxx k xxxxxx xx seznamu xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) X xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx přítomen xxxxxxx x xxxxxxx, x to xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. S voličem, xxxxx xxxxxx sám xxxxxxx xxxxxxxxx lístek xxx tělesnou xxxx xxxxx nemůže xxxx xxxx psát, xxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxxx pro úpravu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, nikoliv xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx lístek za xxxx v xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x vložit xx úřední obálky.

(8) Xxxxx může xxxxxxx xx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxx důvodů, xxxxxx xxxx x ve xxxxx voleb xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx volební xxxxxxxx, x xx xxxxx x územním xxxxxx xxxxxxxxx okrsku, xxx který xxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxx. V takovém xxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxx své xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx schránkou, úřední xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx volební komise xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§37

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx obálky, xxxxxxxxx hlasovacích lístků xxxxxxx volič do xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx hlasovacích lístků. X xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx obálky 1 hlasovací xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nejvýše x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyznačit, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx přednost. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx jeho xxxxxxxxxx vliv.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx lístkem xxxx xxxxxxxxx volební xxxxxx xx xxxxxxx schránky. Xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx, xxxxx xx neodebral xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Nastanou-li xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x něm nebo xx xxxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zahájení xxxxxxxxx xx pozdější xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x 1 xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx komise x xxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxx, že xxxxxxxxx je xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx volební xxxxxxxx tak, xxx xx nich xxxxxx xxxxx vkládat úřední xxxxxx xxxx xx x xxxx vybírat. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předseda xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx členů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx.

(3) Pokud xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx hlasování, x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxxxxxxx volební xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx společně s xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vedly.

(4) Po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx postupuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§39

Kontrola xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx a při xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx místnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x krajský xxxx xxxxxxx kontrolu xx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vyhotoví xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx volební dokumentace.

(2) Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx směřujících xx xxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxx, xxx okrskovou xxxxxxx xxxxxx závazné. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odstraní xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xx místě xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx závažných xxxxxxxxxx xx Ministerstvo xxxxxx xxxx xxxxxxx úřad xxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §38.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx uplyne xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, uzavře xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx předtím xx xxxxxx hlasovat všem xxxxxxx, kteří xxxx xx volební xxxxxxxxx xxxx xxxx ní; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX VÝSLEDKŮ XXXXX

§41

X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxx xxxxx, mají xxxxx xxx přítomni xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, kteří mají xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 xxxx. x), zaměstnanci xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu,6) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxx k xxxx xxxx povolení Státní xxxxxxx komise.

§42

Sčítání xxxxx okrskovou xxxxxxx komisí

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §40 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx nepoužitých hlasovacích xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x úřední xxxxxx; xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx schránku x x xxxxxxx, že xxxx okrskovou volební xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx schránku.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx s hlasovacími xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx volební komise xxxxxxx. Xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a x přenosné volební xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x porovná xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které byly xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x koalice, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Dále xxxxx přednostní xxxxx, xxxxx byly odevzdány xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xx hlasovacích xxxxxx. Xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správnost xxxxxxx xxxxx.

§43

Xxxxxxxxxx hlasovacích xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politického hnutí xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxx lístky, xx xxxxx jsou xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, změněna xxxx xxxxxxx. X takovým xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx dal xx hlasovacím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 2 xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí nebo xxxxxxx; xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx který xxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístku xxxx xxxx xx xxxx platnost, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx potřebné xxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx-xx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx voleb xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx hlasovací xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxx do volební xxxxxxxx xxx jiný xxxx xxxxx (§64).

(3) Xxxxxxxx hlasovacího xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§44

Xxxxx o průběhu x výsledku xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx. Xxxxx podepíší xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx důvody x samostatné příloze x xxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x průběhu x výsledku xxxxxxxxx xx uvede

a) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, přerušení xxxx xxxxxxxxxxx x uvedením xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx ve volebním xxxxxx zapsaných do xxxxxx ze xxxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx úřední obálky,

d) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx odevzdaných xxx xxxxxx xxxxxxxxxx stranu, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxxx,

x) xxxxx platných přednostních xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx stručný xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx byly podány xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) okrsková xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx hlasování xxx xxxxx xxxx výslovně xxxx pomocné xxxxxxxxx xxxxxx xxx sčítání xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx okrskové volební xxxxxx za přítomnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Využije-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx zápisu x xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx, popřípadě x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem.

§45

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx statistickému xxxxx

(1) Xx podepsání xxxxxx x průběhu x výsledku hlasování xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx okrskové volební xxxxxx xxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx hlasování xx xxxxxxxxxx xxxxxx neprodleně Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obecního úřadu.

(2) Xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx zápisu x xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx vyskytnou xxxxx, xxxxx v případě, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx volební komise xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx odstraněny; xxxxx xxxx není xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x průběhu x xxxxxxxx hlasování xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x odstranění chyb x xxxxxxx nového xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx zápisu x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx zpracování obdrží xxxxxxxx okrskové volební xxxxxx xxxx pověřený xxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx hlasování ve xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zároveň xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx xxx zasedání xxxxxxx. Tím xxxx xxxxxx §50.

(4) Nesplní-li xxxxxxxx volební xxxxxx xx výzvu Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx 24 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §40, xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xxx celkový xxxxxxxx voleb zpracován xxx xxxxxx volebního xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx lhůty se xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx z tohoto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zápisu x průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx průkazy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx obálky, xxxxx xx seznamu xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, doklad x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x případný xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxxxxx úřadem. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x ostatní volební xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§46

§46 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 58/2014 Sb.

§47

Xxxxxx do xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx výsledků xxxxxxxxx převzatých x xxxxxxxxx okrsků u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §45 zjistí Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x koalice.

(2) Xx xxxxxxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx získala xxxxxxx 5 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx platných xxxxx.

§48

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí a xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx dělí xxxxx 1, 2, 3 x dále xxxx xxxxxx o 1 xxxxxx. Xxxxxxx se xxxxx xxxxxx, kolik xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx hlasovacím xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx po zaregistrování xxxxxxxxxx listiny vzdali xxxx xxxx odvoláni xxxxx §24, nebo xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx být volen, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xx xxxxxxxxxxx centrály xxxxxx členského xxxxx xxxxxx xx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx na 2 xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxx nahoru.

(2) Všechny xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx 2 x více xxxxxx x xxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx, politické hnutí xxxx koalici, x xx-xx x xxxxx xxxxxx, rozhodne o xxxxxx xxxxxx los. Xxxxxxx x velikostí xxxxxx xx xxxxx x označení politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx dosáhla.

(3) Xx xxxxx podíl xxxxxxxx x seznamu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx koalici xxxxxxxx 1 xxxxxx.

(4) X rámci jednotlivých xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx mandáty podle xxxxxxxx 2 kandidátům xxxxx pořadí, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx některý z xxxxxxxxx xxxxxx takový xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx činí xxxxxxx 5 % x xxxxxxxxx xxxxx platných xxxxx odevzdaných xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx, xx xxxx kandidátů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 5 x xxxxxxxxx xxxxxx, politické xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, připadnou xxxxxxx přednostně kandidátům, xxxxx xxxxxxx podmínku xxxxx xxxxxxxx 5, x xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx získaných xxxxxxxxxxxx hlasů; x xxxxxxx xxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx hlasovacím xxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx politických xxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí a xxxxxx, které získaly xxxxxxx 1 mandát, xx stávají xxxxxxxxxx. Xxx stanovení xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xx 6.

§49

Xxxxx Xxxxxx volební xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx voleb

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx uplynutí xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební místnosti xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad zjištěné xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Zápis xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx komise xxxxxx xxxxxx, uvedou se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx příloze x xxxxxx.

(2) V xxxxxx Státní volební xxxxxx xx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xx seznamů xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) celkový xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx úřední obálky,

c) xxxx o počtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obálek,

d) xxxxx platných hlasů xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx stranu, xxxxxxxxx xxxxx x koalici xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí x koalic, x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx přednostního hlasování.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx.

§50

Ukončení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise

Činnost xxxxxxxx xxxxxxx komise je xxxxxxxx patnáctým xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx Státní xxxxxxx xxxxxx.

§51

Osvědčení x zvolení

(1) Xxxxxx volební xxxxxx xxxx kandidátům zvoleným xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxx xxxxxxx.

(2) Státní xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx o zvolení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §48 xx 7 dnů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx volby xxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXX X XXXXX XXXXXXX, NESLUČITELNOST XXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§52

(1) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaniká

a) úmrtím,

b) xxxxxxx volitelnosti podle §6,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx práva xxx xxxxx,

x) uplynutím xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx se xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§53).

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na zasedání, xxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, kdy xxxxxx xxxxxx, xxxxx. Xxxx xxxxxxxx Státní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zašle xxxx, xxx xx xxxxxxxx domáhat se xxxxx xxxx ochrany x xxxxx (§57 xxxx. 3). Xxxxxxxx xxxx usnesení xxxxxx xx úřední xxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx ho xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxxx.

§53

(1) Funkce poslance Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx

x) xx členstvím x Komisi Evropských xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxx Xxxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx,

x) xx členstvím x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Evropského společenství xxx atomovou xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx atomovou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na základě Xxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Evropského xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x provádění stálých xxxxxxx správních xxxxx,

x) xx členstvím x Xxxx guvernérů, v Xxxxxxx výboru, nebo xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx specializovaných xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu xx dále xxxxxxxxxxxx

x) xx členstvím xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx poslance Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu České xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx soudce Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x funkcí Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§54

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Uprázdní-li xx mandát, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x kandidátní xxxxxxx téže xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx voleb.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx téže xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo koalice, xxxxxxx mandát xx xx xxxxx volebního xxxxxx uprázdněn.

(3) Byla-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx hnutí xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx zůstane uprázdněn xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Jde-li xxxx x koalici, xxxxxxxxxxx xxx náhradník, který xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxx xxxxx náhradník x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx politického xxxxx sdruženého x xxxxxxx.

(4) Byla-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hnutí nebo xxxxxxx politické strany xxxx politického xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zůstává mandát xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx náhradníka xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 15 xxx xx dni, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo v xxxxxxx podle odstavce 4 xx 15 xxx xx xxx, xx xxxxxx byla xxxxxxxx činnost politické xxxxxx nebo politického xxxxx.12) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xx-xx xxxx politická strana xxxx politické xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, postupuje Xxxxxx volební xxxxxx xxxxx odstavce 3.

(6) Xxxxxx volební komise xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xx stal xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxx dnem xx xxx stal, x xxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXX PŘEZKUM

§55

Ve xxxxxx chyb a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx lze xx 30 dnů přede xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.13)

§56

Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxx kandidáta x xxxxx xxxxxxxx xx 2 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx u xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.13)

§57

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx volby xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx13) xxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx koalice, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxx byla xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"). Xxxxx xx xxxxx xxxxx nejpozději 10 dnů xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx volební xxxxxx.

(2) Xxxxx xx neplatnost xxxxx kandidáta xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, má-li xx xx, xx xxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx zákona xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxx volební xxxxxx vyslovila, xx xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx, kterému xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx politická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, domáhat xx 2 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx ochrany x soudu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.13)

§58

(1) X xxxxxx xxxxx §56 x 57 xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx republiky.

(2) X xxxxxx o xxxxxxx xx věcech xxxxxxx xxxxxx, registrace, neplatnosti xxxxx anebo o xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx postupuje xxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxx hlavy XX dílu 4 xxxxxxxx řádu správního.13)

XXXXX IX

VOLEBNÍ XXXXXX, XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX

§59

Xxxxxxx kampaň

(1) Xxxxxxx kampaní xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, včetně jakékoli xxxxxxxxxx akce, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx obvykle xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strany, politického xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxxxx xxxxx nezávislého xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx vstupem do xxxxxxx kampaně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx třetí xxxxx u Xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx začíná xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výsledků xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Pro xxxxxxx xxxxxx může starosta xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx volebních xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx 16 dnů přede xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxx rovnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx. Xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx. K xxxxxxx kampani nelze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx média xxxxx nebo xxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx čestně x xxxxxxx, zejména nesmí xxx o kandidátech, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, politických xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou uvedeni, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx; to xxxxx xxxxxxx x pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxxx kterékoli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politického xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jejich kandidáta. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx zkratkou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx volební xxxxxxx. Registrované třetí xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxx Xxxxxx.

(7) X xxxx počínající xxxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx hlasování xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxx volby xx Evropského parlamentu xxxx x xxxx xxxxxxxxxx 16 dnů x xxxxxxx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politická xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx listina xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxxx rozhlase xxxxxx 14 hodin a x Xxxxx televizi xxxxxx 14 hodin x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx okruhů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx rovným dílem. Xxxxxxx xxxxxxxxxx časů xx určí losem. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx pořadů mají xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx.

(9) Xx xxxxx xxxxx xx zakázána xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx, politická xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx x objektu, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx místnost, x x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxx okrskových xxxxxxxxx komisí xxxxxxx xxxxxxxxxx informace o xxxxxxx xxxxx, a xx xx do xxxx stanovené xxx xxxxxxxx poslední xxxxxxx xxxxxxxxx na území Xxxxxxxx xxxx; zákaz xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx, kteří xxx xxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxx orgány xxxxxxx zjištěné výsledky xxxxxxxxx zveřejnit xx xxxx stanovené xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxxxxx xxxx.

§59x

Xxxxxxx účet

(1) Každá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx povinny xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 5 dnů xxx dne xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx účet xxxxxxxxxx bezplatný a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x zobrazování xxxxxxxx platebních xxxxxxxxx xx tomto účtu (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx").

(2) Volební xxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxx x úvěrního xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx umístěnu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx prostředky xxxxxxx xx volebním xxxx xxx užít xxxxx xx financování xxxxxxx xxxxxxx. Výběr xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx následné xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) X peněžními xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxx xx volební xxxxxx nelze nakládat xx xxxx, xx xxxxxx se xxxx xxxxxx x správním xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nejméně xxxx po dobu 180 xxx xxx xxx xxxxxxxxx celkových xxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §59c.

(5) Na xxxxxx pokuty uložené xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx využít xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx 60 xxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx politické xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vedený xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stranách x xxxxxxxxxxx hnutích. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxx převeden z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx zastoupených x xxxxxxx; není-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx peněžní prostředky x xxxxxxxxx účtu xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xxx zrušit xxxxxx xxxx, xx x něj xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na volební xxxxxx.

§59x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. s účinností xx 1.1.2017

§59x

Xxxxxxxxxxx volební kampaně

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví.

(3) Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx volebním xxxx se xxxxxxx x uvedením xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx, x xxx xx fyzická xxxxx, která tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, nebo, xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, sídla a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno.

(4) Údaje x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xx evidují x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x obce, x xxx xx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxx poskytla, xxxxxx xxxxx, xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu, x xxxxxxxx její xxxxxxxx firmy xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx.

§59x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2016 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§59c

Výdaje xx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx součet xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx politická strana, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx vynaloží xx xxxxxx xxxxxxx volební xxxxxxx.

(2) Xxxxxx na xxxxxxx kampaň xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx, včetně xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx za xx xxxxxxxx uhradit xxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx kampaně, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, započítá xx do xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Nejpozději 3 xxx přede dnem xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx kampaň, xxxxxxxx xxxxxxxx dar xxxx bezúplatné xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kandidující xxxxxxxxx xxxxxx, politického xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §59b odst. 3.

§59c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§59x

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx politická strana, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x volebnímu xxxx xxx po xxxx xxxxxx tohoto xxxx vymezenou x §59a zveřejněn způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx jejich internetových xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politické xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kde budou xxxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx, x zřízení volebního xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx oznámí Xxxxx x xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politické xxxxx xxxx xxxxxxx xx 90 dnů ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx voleb zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu x financování volební xxxxxxx.

(3) Zpráva xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx kandidující xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obvyklé xxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxx, x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x §59b xxxx. 3, xxxxx x xxxx výdajů xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx samotnými xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx výdajů xx xxxxxxx kampaň x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx nižší xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx identifikační údaje xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §59b xxxx. 3,

x) přehled xxxxxxxxxx dluhů, k xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx politická xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx politické xxxxxx, politickému xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zavázal; je-li xxxxxx poskytnuto xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, uvedou xx xxxxxxxxxxxxx údaje věřitele x rozsahu stanoveném x §59b odst. 3.

(4) Xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx politická xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí x xxxxxxx xx formuláři, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně podepsanou xxxxxx oprávněnou xxxxxx xxxxxx kandidující politické xxxxxx nebo politického xxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxx, podepsanou xxxxxxx oprávněnými xxxxxx xxxxxx xxxxx politických xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§59x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 322/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§59x

Xxxxxxx kampaň xxxxxx xxxxxxxxxxxxx třetí osobou

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxx být

a) xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, městská xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxx,

x) dobrovolný xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x majetkovou xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jakož x osoba, na xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se podílí xxxx, x xx x jako xxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10 %,

e) xxxxxxxxx osoba s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx, městské části xxxx xxxxxxxxx obvodu, xxxxx x xxxxx, xx jejímž xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, obec, xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx, a xx x jako xxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx 10 %,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx institut x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxx-xx tak xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx-xx xx o xxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx na xxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx tisku,

l) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Žádost x xxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxx trvalého pobytu x rodné číslo, xxxx není-li přiděleno, xxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, x název xxxx xxxxxxxx firmu, xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxx-xx x právnickou xxxxx.

(4) Xxxx xx základě xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx přidělí xxxxx osobě xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Registraci xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 Úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nejdříve xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx registrace.

(5) Zveřejnění xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx čísla, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx je xxxxxxx si pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně xxxxxx xxxxxxx účet x xxxxxxx Xxxxx xxxxxx svých internetových xxxxxxx, xxx budou xxxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x zřízení xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek, xx xxxxxxx je volební xxxx xxxxxxxxx.

(7) Financování xxxxxxx kampaně xxxxxxxxxxxxx xxxxx osobou xxxxxxxx xxxxxxx její xxxxxx xx xxxxxxx kampaň. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. X úhradě xxxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxx registrované xxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pouze převodem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx xx jeho xxxxx, xxx je vlastníkem xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na volební xxxx xxxxxxxxx.

(8) Výdaje xxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xx volební kampaň xxxxx přesáhnout částku 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xx xxxxxx xxxxx odstavce 8 xx započítávají částky, xxxxx xxxxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxxx nebo xx uhradit, xxxxxx xxxxxx, které za xx xxxxxxxx nebo xx zavázala xxxxxxx xxxx xxxxx. Bylo-li xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx kampaně, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx nižší xxx xxxxxxxx, započítá xx xx této xxxxxx jeho xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku xxxxx.

(10) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx registrovaná xxxxx osoba xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx na xxxxxxxxxxx průzkumy,

b) xxxxxx xx úhradu inzerce x xxxxx,

x) výdaje xx úhradu xxxxxxxx xxxxxxx,

x) jiné xxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx třetí osoba xx xxxxxxx uchovat xx xxxxxx xx xxxxx volebního účtu x evidenci podle xxxxxxxx 10 xx xxxx 5 xxx x předložit tyto xxxxxx a xxxxxxxx xx požádání Xxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxxx třetí xxxxx xx xxxxxxx do 10 xxx po xxxxxxxx xxxxxxx kampaně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 3 měsíců.

§59e xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 322/2016 Xx. x účinností od 1.1.2017

§59x

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně

(1) Xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxxx volební xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx politických xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx na xxxxx internetových xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx politických xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxx volební kampaně, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx volební kampaně xxxxxxxxxxxxx politických stran, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osob, kde xxxx zveřejňovány informace x financování volební xxxxxxx a xx xxxxxxx xx přístupný xxxxxxx xxxx registrované xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx xx hodlají xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x zveřejňuje xxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách,

d) xxxxxxxxxx přestupky x xxxxxxx xxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x ukládá xxxxxx.

(2) Xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

x) jméno, příjmení,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx občanství.

(3) Xxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx státních xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxx údaje:

a) xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx místa xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx pro xxxxx xxxxxxxx financování xxxxxxx xxxxxxx využívá xx základního xxxxxxxx xxxx xxxx referenční xxxxx:

x) obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx sídla,

c) xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx zániku,

g) xxxxxx xxxx.

(6) X xxxxx xxxxx odstavců 2 až 5 xxx x konkrétním xxxxxxx xxxxxx vždy xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xx splnění daného xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx vedeny xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§59x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§60

Nároky xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx právo, xxx xxx dne následujícího xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxxxxxxxxxxx xxx voleb xx ten, x xxxxx xx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, poskytl pracovní xxxxx xxx xxxxxxx xxxx. Činnost xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.20)

(2) Xxxxxxxx, xx xx xxxxx kandidátem, xxxxx xxx xx újmu x xxxx pracovněprávních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavce xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx práce.

§61

Xxxxxx členů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Předseda, xxxxxxxxxxxxx x zapisovatel xxxxxxxx volební xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx výkon xxxxxx xxx ostatní xxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx. Xxxxx na vyšší xxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxx xxxx okrskové volební xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx účastnit xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x k xxxxxxx zjišťování a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo předseda x xxxxxxxxxxxxx určen xxxxx x době, xxx již xxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx volební xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx pracovní xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nutném xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx průměrného xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Členovi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xxxx x xxxxxxxxx xxxx služebním xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx paušální xxxxxxx ušlého xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX X

PŘESTUPKY X XXXX XXXXXXX XXXXXX

§62

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) v xxxxxxx x §59 odst. 2 se xxxxxxx xxxxxxx kampaně xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu,

b) x rozporu x §59 odst. 4 xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx komunikačních médií xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx,

x) x rozporu s §59 odst. 6 xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx komunikačních xxxxx xxxx x xxxxxxxx velkoplošného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politického xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §59 xxxx. 6 neoznačí xxxxxxxxxx volební xxxxxxx xxxxxx x příjmením x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §59 odst. 7 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx průzkumů x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx voleb xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx hlasování,

f) x xxxxxxx x §59e odst. 6 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle §59e xxxx. 6 xxxx neoznámí Úřadu xxxxxxxxxxx xxxxx §59e xxxx. 6,

g) xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x §59e xxxx. 7 nebo x xxxxxxx x §59e xxxx. 7 xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx bankovního xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx x §59e xxxx. 8 xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x použití xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §59e xxxx. 10 xxxx xx xxxx x xxxxxxx x §59e xxxx. 10,

x) nepředloží výpisy x volebního xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle §59e xxxx. 11,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx kampaň xxxxx §59e xxxx. 12,

x) požádá pro xxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x týchž volbách xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx než xxxxxx.

(2) X projednání xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) x f) xx x) xx xxxxxxxxx Xxxx; xxxxx xxxxxxxxxx Úřadu nelze xxxxx xxxxxxx xxx xxx přezkoumat v xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx krajský xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx fyzické osoby; xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx,

x) odstavce 1 písm. l) x m) je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx místa xxxxxxxx fyzické osoby.

(3) Xx přestupek xxx xxxxxx pokutu

a) xx xx xxxx 5 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x),

x) xx xx xxxx 10 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x),

x) xx 10 000 Xx xx 100 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) až x).

§63

Správní delikty xxxxxxxxxxx x podnikajících fyzických xxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx správního xxxxxxx tím, xx

x) x rozporu s §59 xxxx. 2 xx účastní xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve zvláštním xxxxxxxx Úřadu,

b) v xxxxxxx x §59 xxxx. 4 xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx médií xxxxx xxxx obce xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx ovládaná xxxxxx xxxx obcí, k xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §59 xxxx. 6 xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx s využitím xxxxxxxxxxxxx zařízení anebo xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §59 odst. 6 xxxxxxxx prostředky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx osoby,

e) v xxxxxxx x §59 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxxx předvolebních a xxxxxxxxx průzkumů x xxxx počínající třetím xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx hlasování,

f) v xxxxxxx s §59e xxxx. 6 si xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle §59e xxxx. 6 xxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxxxx xxxxx §59e xxxx. 6,

x) xxxxx na xxxxxxx xxxx peněžní xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §59e odst. 7 xxxx x xxxxxxx s §59e xxxx. 7 xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx převedené xxxxxxx prostředky na xxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx x §59e xxxx. 8 nezajistí, xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx kampaň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx částku,

i) xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx prostředků xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §59e xxxx. 10 xxxx xx vede x xxxxxxx s §59e xxxx. 10,

x) xxxxxxxxxx výpisy x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle §59e xxxx. 11, nebo

k) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §59e odst. 12.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x politické xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x politické xxxxx zastoupené x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx

x) v xxxxxxx x §59 xxxx. 6 neoznačí xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §59a xxxx. 1 xx xxxxxxx volební xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle §59a xxxx. 2,

x) užívá xxxxxxx prostředky xxxxxxx xx volebním xxxx x rozporu s §59a odst. 3,

x) x xxxxxxx x §59a xxxx. 4 xxxxxxx s peněžními xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx kampaň po xxxx, xx kterou xx vede xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx financování xxxxxxx xxxxxxx, nebo po xxxx 180 dnů xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výsledků voleb,

e) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx podle §59a xxxx. 6,

x) zruší xxxxxxx xxxx v xxxxxxx s §59a xxxx. 7,

x) x xxxxxxx s §59b xxxx. 2 nevede xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně,

h) xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx volebním xxxx xxxxx §59b xxxx. 3,

i) xxxxxxx xxxxx o jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §59b xxxx. 4,

x) v xxxxxxx x §59c xxxx. 2 xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx x §59c odst. 3 xxxxxxxxxx požadované xxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx uhradit xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx poskytly xxxxxxxx dar nebo xxxxxxxxxx plnění, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §59d xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, obsahem xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx Úřadu.

(3) Správní xxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xx x) a x) xx x) x odstavce 2 xxxxxxxxxx Úřad. Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx rozklad ani xxx přezkoumat v xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Správní xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx kraje, xxxxx xx xxxxxx.

(5) Za xxxxxxx delikt xx xxxxx xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000 Kč xx 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x správní xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx odstavce 2 xxxx. x) nebo x),

x) 20&xxxx;000 Xx xx 300 000 Kč, xxx-xx x správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. h), x) xxxx x),

x) 30&xxxx;000 Kč xx 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x správní delikt xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x), x), x) xxxx g),

d) 10&xxxx;000 Xx xx xxxx xxxxx a půl xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx byl překročen xxxxx výdajů xx xxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

§63x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx deliktům

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx úsilí, xxxxx xxxx xxxxx požadovat, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabránila.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxx pokuty xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu, zejména xx xxxxxxx jeho xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx možnost xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Odpovědnost xxxxxxx, právnické xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx správní delikt xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x něm xxxxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx se x xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, k xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x přímé xxxxxxxxxxx x ním, xx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a postihu xxxxxxxxx osoby.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání. Xxxxxx xx splatná xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxx xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxx xx příjmem státního xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx propadlé xxxx xx xxxxx xxxx.

§63x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 322/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX X ZMOCŇOVACÍ

§64

(1) Xxxxxx-xx xx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxx den x xxxxx druhem xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx volebních xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x oznámení podle §32 xx zvláštnosti xxxxxxxxx xxx souběhu xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx volební xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx hlasovacích xxxxxx.

(2) K xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx dojít xx tehdy, xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise pro xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§65

Příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxxx nákladů

Český xxxxxxxxxxx xxxx po xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do Xxxxxxxxxx parlamentu sdělí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x počtu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx. Politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx, xxxxx ve xxxxxxx získala nejméně 1 % z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, bude xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 30 Kč.

§66

Xxxxxx xxxxxxxxx úřadů x volebních orgánů xxxxxxx x volbami xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hradí xx xxxxxxxx rozpočtu.

§67

Lhůty

(1) Xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx určené xxxxx xxxxx končí xxxxxxxxx hodiny, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Lhůta určená xxxxx xxx xx xxxxxxxxx, xx-xx poslední xxx xxxxx učiněn xxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx, a to xxxxxxxxxx xx 16.00 xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zmeškání.

§68

Xx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx řád, x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx x správních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx osoby Úřadem, xxxxxxxxxx.

§69

Xx xxxxxxxxxxx technická xxxxxxxx učiněná xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx organizace voleb xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx přede xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx, xxxx by byla xxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx.

§70

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx sestavování x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Evropského parlamentu,

b) x xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem

1. xxxxxx Ministerstva xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x koalic Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem a xxx kontrole xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx politickými xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx kandidátních listin,

2. xxxxxx Xxxxxx volební xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx označení xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx dokumentace,

4. vzor xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx o zvolení, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx příspěvku,

d) x xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a s Xxxxxxxxxxxxx financí výši xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx člena xxxxxxxx volební xxxxxx, xxxxxx její xxxxxx x xxxxxxx x xxxx paušální náhrady xxxxxx výdělku xx xxxx výkonu xxxxxx xxxxx okrskové volební xxxxxx xxxxx §61.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

§71

§89 xxxxxx č. 247/1995 Sb., o xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x x změně a xxxxxxxx některých dalších xxxxxx, xxx:

"§89

(1) Ve xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx voličů se xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx části xxxxx xxxxx II xxxx 4 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x zřízení ministerstev x jiných ústředních xxxxxx xxxxxx správy

§72

Zákon č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx orgánů státní xxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 34/1970 Xx., xxxxxx č. 147/1970 Xx., xxxxxx č. 125/1973 Xx., xxxxxx x. 25/1976 Sb., xxxxxx x. 118/1983 Xx., zákona x. 60/1988 Xx., xxxxxx x. 173/1989 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 9/1990 Xx., xxxxxx x. 93/1990 Xx., xxxxxx x. 126/1990 Xx., zákona x. 203/1990 Xx., xxxxxx x. 288/1990 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 305/1990 Xx., zákona č. 575/1990 Xx., zákona x. 173/1991 Xx., xxxxxx č. 283/1991 Xx., zákona x. 19/1992 Sb., zákona x. 23/1992 Xx., xxxxxx č. 103/1992 Xx., xxxxxx x. 167/1992 Xx., zákona x. 239/1992 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 350/1992 Xx., xxxxxx č. 358/1992 Xx., xxxxxx č. 359/1992 Sb., xxxxxx x. 474/1992 Xx., xxxxxx x. 548/1992 Xx., zákona č. 21/1993 Xx., xxxxxx x. 166/1993 Xx., xxxxxx č. 285/1993 Xx., xxxxxx x. 47/1994 Xx., xxxxxx x. 89/1995 Sb., xxxxxx č. 289/1995 Xx., xxxxxx x. 135/1996 Xx., xxxxxx x. 272/1996 Xx., xxxxxx x. 152/1997 Xx., zákona x. 15/1998 Sb., zákona x. 148/1998 Xx., xxxxxx x. 63/2000 Xx., xxxxxx x. 130/2000 Xx., xxxxxx x. 154/2000 Sb., xxxxxx x. 204/2000 Xx., xxxxxx č. 239/2000 Sb., xxxxxx x. 257/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., zákona č. 365/2000 Xx., xxxxxx x. 458/2000 Xx., xxxxxx č. 256/2001 Xx., xxxxxx č. 13/2002 Sb., zákona x. 47/2002 Xx., xxxxxx x. 219/2002 Xx. x xxxxxx x. 517/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §6 xxxx. 3 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxx xxxxx při xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

2. X §12 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx, xx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,".

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§73

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

x z. Xxxxx x. r.
Špidla x. x.

Xx. VI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxx Xxxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, které xxxxxx kandidátní listinu, xxxxx §21 odst. 3 xxxxxx č. 62/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxx xx volbách xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx kampaně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §59 xx 59f x §62 xx 63a zákona č. 62/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxx poprvé ve xxxxxxx do Evropského xxxxxxxxxx vyhlášených po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Ustanovení §57 xxxxxx č. 62/2003 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx volbách xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhlášených přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zákon č. 62/2003 Sb., ve xxxxx účinném přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 90/2017 Sb. x účinností od 13.4.2017

Čl. VIII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx x. 62/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxx použije xx volbách xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXXX xxxxxx právním předpisem x. 38/2019 Xx. x účinností xx 2.3.2019

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 62/2003 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 4.3.2003.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

320/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 247/95 Sb., x xxxxxxx do Xxxxxxxxxx XX a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.9.2009

222/2012 Xx., kterým xx xxxx volební xxxxxx x xxxxx č. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ČR a x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 26.6.2012

58/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 62/2003 Xx., o volbách xx Xxxxxxxxxx parlamentu x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 7.4.2014

176/2015 Xx., xxxxx XX xx xxx 19.5.2015 sp. xx. Xx. XX 14/14 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §47 x §48 xxxx. 1 ve slovech ",xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx,“ xxxxxx č. 62/2003 Sb., o xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností od 5.8.2015

114/2016 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 247/1995 Xx., x volbách xx Xxxxxxxxxx XX x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 13.4.2016

322/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

90/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx volební xxxxxx x některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 13.4.2017

38/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, zákon x místním xxxxxxxxx, xxxxx x krajském xxxxxxxxx x soudní xxx xxxxxxx

x účinností xx 2.3.2019

282/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 62/2003 Xx., o xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Směrnice Rady 93/109/ES ze xxx 6. xxxxxxxx 1993, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro výkon xxxxx xxxxx a xxx xxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x některém členském xxxxx a nejsou xxxx xxxxxxxx příslušníky.

Směrnice Xxxx 2013/1/EU xx xxx 20. xxxxxxxx 2012, xxxxxx xx xxxx směrnice 93/109/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx práva být xxxxx xx volbách xx Evropského parlamentu xxxxxx Xxxx, kteří xxxx bydliště x xxxxxxxx členském xxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxx příslušníky.

Akt x xxxx 1976 x xxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx volbách, xx znění xxxxxxxxxx Xxxx 2002/772/ES.

1x) §26 xxxx. 1 xx 5 xxxxxx x. 491/2001 Xx., o xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
2) §11 xxxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx).
3) §9 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 20/1966 Xx., x xxxx o xxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx x. 548/1991 Xx. x zákona x. 258/2000 Xx.

4) §55 xx 65 občanského xxxxxxxx.
5) §64 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx zřízení), ve xxxxx xxxxxx x. 313/2002 Xx.
Xxxxxxxx č. 388/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností.
6) §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 491/2001 Xx.
§9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 247/1995 Sb., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 230/2002 Xx.
§11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 130/2000 Xx., o xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxx x. 230/2002 Xx.
7) Zákon č. 130/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 273/2001 Xx., zákona x. 37/2002 Xx., xxxxxx x. 230/2002 Xx. x xxxxxx x. 309/2002 Xx.
8) §6 xxxxxx x. 247/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 204/2000 Xx. x xxxxxx x. 37/2002 Xx.
9) Zákon č. 133/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx. a xxxxxx x. 320/2002 Xx.
10) Zákon č. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx.
11) Xxxxx č. 365/2000 Sb., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 517/2002 Xx.
12) §14 xxxxxx x. 424/1991 Xx., o sdružování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 117/1994 Xx., zákona x. 322/1996 Xx. a xxxxxx x. 151/2002 Xx.
13) Zákon č. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx.
14) Zákon č. 491/2001 Sb., xx znění xxxxxx x. 230/2002 Xx. x xxxxxx x. 309/2002 Sb.
15) §4 xxxxxx č. 293/1993 Xx., x výkonu xxxxx.
§5 xxxxxx x. 169/1999 Sb., x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
16) §117 xxxx. 3 xxxxxx x. 128/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 273/2001 Xx.
17) §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx č. 329/1999 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Sb., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
18) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x občanských xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 491/2001 Xx. a xxxxxx x. 320/2002 Xx.
19) §3 xxxxxx x. 46/2000 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů (xxxxxxx zákon).
20) Xxxxxxxx č. 18/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx x obecném xxxxx.
21) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 337/1992 Xx., xxxxxx x. 344/1992 Xx., xxxxxx x. 359/1992 Sb., xxxxxx x. 67/1993 Xx., xxxxxx x. 290/1993 Xx., zákona č. 134/1994 Sb., zákona x. 82/1995 Xx., xxxxxx x. 237/1995 Xx., zákona x. 279/1995 Xx., zákona x. 289/1995 Xx., xxxxxx č. 112/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 151/2000 Xx., xxxxxx č. 258/2000 Xx., zákona x. 361/2000 Xx., xxxxxx č. 370/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 52/2001 Xx., xxxxxx x. 164/2001 Xx., zákona x. 254/2001 Sb., xxxxxx x. 265/2001 Sb., xxxxxx x. 273/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2001 Xx., zákona x. 312/2001 Xx., xxxxxx x. 6/2002 Xx., xxxxxx x. 62/2002 Xx., xxxxxx x. 78/2002 Xx., xxxxxx č. 216/2002 Xx., zákona x. 259/2002 Sb., zákona x. 285/2002 Xx., xxxxxx x. 311/2002 Xx. x xxxxxx x. 320/2002 Xx.
22) §63 xxxxxx x. 231/2001 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx dalších zákonů.
23) Zákon č. 247/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 212/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx uveřejněného xxx x. 243/1999 Xx., xxxxxx č. 204/2000 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx uveřejněného xxx x. 64/2001 Xx., xxxxxx č. 491/2001 Xx., xxxxxx č. 37/2002 Sb., zákona x. 171/2002 Xx. x zákona č. 230/2002 Sb.
Xxxxx č. 491/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 230/2002 Xx. x xxxxxx x. 309/2002 Sb.
Xxxxx č. 130/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 273/2001 Xx., zákona x. 37/2002 Xx., xxxxxx x. 230/2002 Xx. a xxxxxx x. 309/2002 Xx.