Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o geologických pracích

62/1988 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Geologické práce §2

ČÁST DRUHÁ - OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ GEOLOGICKÝCH PRACÍ

Oprávnění k projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací a osvědčení odborné způsobilosti §3 §3a

Stanovení průzkumného území pro ložiskový průzkum §4 §4a

Poplatek za oprávnění provádět ložiskový průzkum §4b

Vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů §4c

Zvláštní ustanovení pro vyhledávání a průzkum ložisek ropy nebo hořlavého zemního plynu §4d §4e §4f

Zvláštní ustanovení pro vyhledávání a průzkum úložišť oxidu uhličitého v přírodních horninových strukturách §4g

ČÁST TŘETÍ - PROJEKTOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ GEOLOGICKÝCH PRACÍ §5

Projektování geologických prací §6

Evidence geologických prací §7 §8

Provádění geologických prací §9

Podávání návrhů a oznámení §9a

Vyhodnocování geologických prací §10

Návratnost prostředků za geologické práce §11

Odevzdávání a zpřístupňování výsledků geologických prací §12

Využití výsledků geologických prací při územním plánování §13

Vstup na cizí nemovitosti a jejich využívání §14

Ochrana výzkumných a průzkumných děl §15

Náhrada škody §16

Státní geologická služba §17 §18

ČÁST ČTVRTÁ - KONTROLA A SANKCE

Kontrola §19

Přestupky §20 §20a

Zrušení průzkumného území §21

ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §22 §22a §23 §24 §25 §25a §26

Zrušovací ustanovení §27

Účinnost zákona §28

Příloha - Kritéria pro popis a posuzování plánovaného úložného komplexu a okolní oblasti

č. 543/1991 Sb. - Čl. II

č. 366/2000 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 3/2005 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. XLVI

č. 223/2009 Sb. - Čl. VIII

č. 85/2012 Sb. - §27

č. 284/2021 Sb. - Čl. XI

INFORMACE

62

XXXXX

Xxxxx xxxxxxx rady

ze xxx 21. xxxxx 1988

x xxxxxxxxxxxx pracích
 

Česká xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx20) x xxxxxxxx xxxxxxxx pro projektování, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

§2

Geologické xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výzkum x xxxxxxxxxx průzkum xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx zahrnuje

a) xxxxxxxx, xxxxxxxxx, dokumentování a xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx x ochranu,

c) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vod xxxxxx xxxxxxxxxx vod xxxxxxxx, xxxxxxxx minerálních x xxxxxxxxxx, ověřování xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx geologických xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x ověřování xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx územního xxxxxxxxx, dokumentace x xxxxxxxxx staveb xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx území,

e) xxxxxxxxxx a ověřování xxxxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxx, provoz x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, kapalin x xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pro xxxxxxxxxx využívání tepelné xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx zajišťování x xxxxxxxxx starých xxxxxxx xxx,1)

x) zjišťování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx znečištění x horninovém xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x hydrogeologických xxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ukládání xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx21).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prací, xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, hodnotí x dokumentuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx etapy xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx práce, xxxxx xx zkoumá území x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, průzkum xxx zvláštní zásahy xx zemské xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředí.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx představuje xxxxxx geologických xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx území x xxxxxxxx možného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx, xxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, provést výpočet xxxxxxxxxxx zásob x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx následný xxxxxxx. X xxxxxxxxxx ložisek xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx umožňující xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebylo xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, který xx xxxxxxx xx již xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostor, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx podkladů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů,1a) xxx výpočet xxxxxxxxxxxxx xxxxx x prokázání xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x uvažovaným xxxxxxxxx ložiska,

c) těžebního xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prací x rámci xxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, geofyzikálního x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "ministerstvo") xxxxxxxxx.

(6) X pochybnostech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx některá xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx zda xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx etapu.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX K XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX

§3

Xxxxxxxxx x projektování, xxxxxxxxx x vyhodnocování geologických xxxxx a osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx

x) prováděné x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx se xxxxxxx do xxxxxxx,

x) xxxxxxx výsledky xxxxxx x xxxxxx xxxx x povinností xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, splňující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), x xxxxx xxxx xxxxx xxxx a xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x osvědčením odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx").

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx do xxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx,1b) xxxxxx xxxxx,1c) xxxxxxx školy, vyšší xxxxxxx xxxxx1d) a xxxxx1e) při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx úkolů,

b) Česká xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) O xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prací xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxxx porušil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx jeho základě. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.2c)

(4) Xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx směru, xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx podíl xx xxxxxx geologických xxxxx, odborná xxxxxx xxxxxxxxxxx prací, xxxxxxx xxxxxxx ze znalosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx2a) x xxxxxxxxxxx.2b) Ministerstvo xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2d) xxxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů. Xxxxxx x vydání xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx z Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. X xxxxxxxx x xxxx než xxxxxxxxxxx odbornou xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prominout xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. X posouzení odborné xxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxxxxx ministerstvo odborné xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, obory a xxxxxxxxxxxx, pro xxx xx osvědčuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx, rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, postup při xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxx evidence x zveřejňování xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dílčí x xxxxxxxxx zprávy geologických xxxxx vlastnoručním xxxxxxxx x otiskem xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jméno xxxxxxxxxxx řešitele geologických xxxxx, xxxxxxxxx obor xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx číslo, pod xxxxxx mu bylo xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx dočasně xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, že

a) je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x

x) xx xxxxxxxxx x projektování, provádění xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx požadavků xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 15 xxx xxx dne, xxx xx byly xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

§3x

Xxxxxxxxx odborné způsobilosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 vzniká xxx marným xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §28 xx 30 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx služeb. Xxxxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxx osvědčení xxxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx ode xxx doručení xxxxxxx.

§3x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 223/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.12.2009

§4

Stanovení xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx a průzkum xxxxxxx vyhrazených xxxxxxx x xxxxxxx výhradních xxxxxxx nevyhrazených xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx průzkumném xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx oprávnění x hornické xxxxxxxx,3a) (xxxx xxx "xxxxxxxxx").

(2) Xxxxxx x stanovení xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx a průzkum xxxxxxxxxx ložisek (xxxx xxx "průzkumné xxxxx") xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx v xxxxxx xxx 1 : 25&xxxx;000 x xxxxx xx 50 xx2 x 1 : 50&xxxx;000 xxx 50 xx2, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x souřadnice vrcholů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) nerost x případě xxxxxxxxxxx x výhradní xxxxxxx xxxxxxx v případě xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostorů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx průzkumném xxxxx a xxxxx xxxxxx území,

d) údaje x xxxxxxxx2b) a xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx pro podnikání x xxxxx hornické xxxxxxxx,

x) etapu xxxxx, xxx, rozsah x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx, na xxxxxx se o xxxxxxxxx průzkumného xxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxx průzkumu ložisek xxxx xxxx zemního xxxxx doložení xxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx,

x) rozdělení plošného xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx obcí. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozsah xxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx,3b) xxxx žádost xxxxxxxxx také xxxxxxx xxxxxxx vlastníků dotčených xxxxxxx.3c)

(3) V řízení x stanovení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx posuzuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx výpisem x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Ministerstvo xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2d) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů. Žádost x vydání xxxxxx x Xxxxxxxxx trestů x xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx průzkumném xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Stanovení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx převést na xxxxx fyzickou xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xx převod xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx veškeré xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zadavateli v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx od xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo souhlas xxxxx osobě, na xxxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxx převedeno, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx průzkumného xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vrcholy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx pod xxxxxxxx xxxx xxxx svislými xxxxxxxx procházejícími xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obrazce.

(7) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx realizovat xxxxxxxx zakázku3d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro vyhledání xxxx xxxxxxx ložiska xxxxxxxxxxx nerostu, xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(8) Xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx zvláštní xxxxx xx xxxxxx xxxx3e) xxxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxxxxxxxx xxxx průzkum xxxxxxx vyhrazených xxxxxxx.

(9) Xxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx vzdá oprávnění x xxxxxxx xxxxx xxxxxx území, platí xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx vede xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x umístění a xxxxxxx xxxxxxxxxxx území, xxxxxxx xxxx ložisku, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx o xxxxx, xx jejíž xxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx přístupné.

§4a

(1) Xxxxxxxxx území xx stanoví xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x stanovení xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx ministerstvu. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx žadatel, xxxx, xx xxxxxx xxxxx je návrh xxxxxxxxxxx území nebo xxxx xxxx situována, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx4a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx ložisko xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx průzkumné xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xx týká xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, oznámí xxxxxxxxxxxx v Obchodním xxxxxxxx. Do 30 xxx od oznámení xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxx doby xxxx zahájeno xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxx více xxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo xx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx ochranu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xx souřadnicemi vymezí xxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxx, pro jehož xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx provádění xxxxx. X xxxxxxx, xx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx více xxxx, xxxxxx se x xxxxx jednotlivých xxxx x xx2.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že

a) xxxxxxxx průzkumné xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zadavateli nebo xx stanoveným dobývacím xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx3b) xxxx osobě xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx plynu xxxxxxx xxxxxxxxx technickou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx x posledních xxxxxx xxxxxx zrušeno xxxxxxxxx xxxxx podle §21 tohoto xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zamítne zejména x případě, xx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx politikou, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx obrany xxxxx, xxxxxxxxxxxx závazky xxxxx xxxx pokud xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx dalším xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ložiska.

(7) Xxxx platnosti rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx stanovená lhůta xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti, xxxxx xx předmětem xxxxxxxxxx, x xxxxxxx byla xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§4x

Xxxxxxxx xx oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxxx průzkum

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx odvozuje x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx 2 000 Xx xx xxxxx x započatý xxx x xxxxx i xxxxxxxx xx2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx území. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x 1&xxxx;000 Xx xx xxxxx xx2.

(2) Xxxxxxxx xx oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx byla xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, je xx xxxxx rok splatný xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx další xxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx průzkumného xxxxx.

(3) Poplatek za xxxxxxxxx xxxxxxxx ložiskový xxxxxxx, xxxxx výše xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx obce, xx xxxxxx území xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx průzkumné území xx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx průzkumného xxxxx xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§4x

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx ložisek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx základě xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.5)

§4c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 543/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.12.1991

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x průzkum xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx plynu

§4d

(1) X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx5a) oznámí xxxxxxxxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xxx vyhledávání x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx svůj xxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie (xxxx jen "Úřední xxxxxxx"). V oznámení xxxxxxx lhůtu, xx xxxxx xx možné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 90 xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx po xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx. Správní xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx uplynutí xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxxx xxxx uvede xxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxx kterého povede xxxxxxx řízení, xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx, x navrženou xxxx platnosti průzkumného xxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na základě xxxxxx posouzení a xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, navrženému způsobu xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxx, x x tomu, xxxxx xxxxxx zajišťuje xxxxxxx xxxxxxxxxx geologických xxxxxxxxx x lepší xxxxxxx zákonem xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx ropy nebo xxxxxxxxx xxxxxxx plynu xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx hranice xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx již xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xxx xxxx xxxx xxxxxxx zemní plyn, x xx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxx. Xxxxx xx stanoveno xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx žadateli, xxxxx ji xxxxxxxxxxxx, xxx se v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx žádosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, rozhodne xxxxxxxxxxxx x stanovení xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx posouzení, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx geologických xxxxxxxxx x nejlepší xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zájmů.

§4d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/2005 Sb. x účinností xx 6.1.2005

§4x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx rozhodnutím stanoví xx dobu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxxx o stanovení xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx a průzkum xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx stanoveny x důvodu

a) xxxxxxxxx xxxxxx státu,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) zajištění xxxxxxxxxxx dopravy,

e) ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx státní xxxxxxxxx xxxx5b) xxxx xxxxxxx archeologického xxxxxxxx,5c)

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx ropy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zajištění příjmů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx ministerstvo, xx účelu, pro xxxxx xxxx průzkumné xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx ještě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxx.

§4x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 3/2005 Xx. x xxxxxxxxx od 6.1.2005

§4x

X xxxxxxx x xxxxxx Evropských společenství5a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx Evropských společenství xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ropy nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vyhledávání x průzkum xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x udělených xxxxxxxxxx a jejich xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace, xxxxx mají povahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 3/2005 Xx. s xxxxxxxxx od 6.1.2005

Zvláštní ustanovení xxx xxxxxxxxxxx x průzkum xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx horninových xxxxxxxxxxx

§4x

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx oxidu xxxxxxxxxx xx poskytnout xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx vhodnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx22) x xxxxxxxx ukládání xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxx průzkumu xxxxxxxx xxxxx uhličitého a xxxxxxxx komplexu, xxxx xxxxxxxxx v příloze x xxxxxx zákonu.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxx plánovaného xxxxxxxx komplexu, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx uhličitého do xxxxxxxxxx horninových xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx oxidu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx náležitostí xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx průzkumného xxxxx pro xxxxxxxxxxx x průzkum xxxxxxx xxxxx uhličitého x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strukturách xxxxx monitorování vtláčecích xxxxxxx.

(5) X řízení x stanovení průzkumného xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x průzkum přeshraničních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx.

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 85/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 19.4.2012

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXXX, PROVÁDĚNÍ X VYHODNOCOVÁNÍ XXXXXXXXXXXX XXXXX

§5

§5 zrušen právním xxxxxxxxx č. 366/2000 Sb.

§6

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xx rozpočet xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ze zhodnocení xxxxxxxx x poznatků xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx, zda xx xxxxxxxxxx práce nedotýkají xxxxx xxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx (§22).

(3) Projekt xxxxxxxxxxxx prací x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx než 30 x nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 100 x, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx obvodu xxxx xxx práce xxxxxxx xx xxxxxxx xx pozemku xxxxxxxxx, x to nejméně 30 dní xxxx xxxxxxxxx prací xxxxxxxxx xx zásahem xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx x projektu xx 30 dnů xxxxxxx x hlediska xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.2a) X xxxxxxxxxxxx případech může xxxxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxxxxxx službou, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. X případě, že xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxxxxxxxx, má xx xx to, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx zájmů xxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx x xxx schvalování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prací x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx též xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx možno xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prací xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) X zajištění xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx práce xxxx xxxxxx realizací xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xx povinna tyto xxxxxxxx do 30 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx službě, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxxx potvrzení.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx geologické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx evidované xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se jejich xxxxxxxx, xxxxxxxxx rozsah xxxxxxxxxx způsobem x xxxxxxx xxxxxxxxx prací xxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx oznámit tuto xxxxxxxxxx Xxxxx geologické xxxxxx xx xxxxxxx xxx od rozhodnutí x změně xxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx geologických prací xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§8

§8 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 543/1991 Sb.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x projektem xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx práce xxxxx xxxxxx provádění xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx x uchovávat x xxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"). Přitom xxx, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx určeny x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx geologických xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxx geologické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx předpis, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§9a

Podávání xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podat

a) xxxxxxxxxxxx

1. hlášení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x uvedením xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx geofaktorů x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx ložiska,

b) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oznámení x zjištění zdroje xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, emanací x xxxxxxx,

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx oznámení x xxxxxxxx zdroje podzemní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx 1,0 x.x-1 xxxx zdroje xxxxxxxx vody x xxxxxxxx hladinou (artéské xxxx) x xxxxxxxxxx xxxxx xxx 0,5 x.x-1.

(2) Návrh nebo xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Nejméně xxxxxxx xxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx organizace xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obci, xx xxxxxx území mají xxx provedeny.

(4) Zjistí-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx,2a) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx neprodleně xxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxxx xxxx objednavateli xxxxxx xxxxxxxxxxxx prací.

§9a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 366/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.11.2000

§10

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx geologických xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x výsledky x xxxxxxxx cíle xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxx geologické poznatky xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx nesouvisí x xxxxx xxxxxxxx, především xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vod.

(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prací xxxxxxxxxx upraví xxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxx, xxxxx též stanoví xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§11

Návratnost xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx, xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx povinen xxxx prostředky uhradit xx výši, lhůtě x způsobem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx stanovení dobývacího xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.4b) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx.4c)

§12

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prací

(1) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx po xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx x úpravě x xxxxxxxx uchování Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prací xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, Xxxxx geologická xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx, xxxxx odevzdal xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx může xxxxxxxx, xx tyto výsledky xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxx xxxx zadavatelem x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobou, xxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxx xxxxx odstavce 2. Xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx však zadavatel xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx od xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx geologické xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx lhůty xxxx xxxxxxxx geologických xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx musí xxx zachováno xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.5d) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x podáváním xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx,5e) xxxxx xx jejím xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx, na xxxxx xx nevztahuje xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx povinny xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provedených xxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxxx službě do xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx výsledků prací, xxxxxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podzemních xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx odevzdat také xxxxx xxxxxxx.

(5) Odevzdávání xxxxxxxx geologických xxxxx x xxxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx závazný xxxxxx xxxxxxx.

§13

Využití výsledků xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx územním xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx vycházejí při xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x co největší xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x vytvářet xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ministerstvo poskytuje xxxxxxx xxxxxxxx plánování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx vliv xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx prostředí. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovisko x územně plánovací xxxxxxxxxxx z hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxx geologické xxxxxx území.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx x zájmu xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx plánování xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Stavební xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx územích xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx krajského xxxxx. X území xxxxxxxxxx xxxxxx6) a v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx postupuje xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx obrany a xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§14

Vstup na cizí xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Při záměru xxxxxxxx geologické práce xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx pozemku nebo, xxxx-xx xxxxx zjistit xxxxxxxxx, x nájemcem xxxxxxx písemnou dohodu x provádění geologických xxxxx, zřizování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx cest, přívodu xxxx a xxxxxxx, xxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x odstraňování xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx staveb; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2a) xxxxxxxxx nedotčena.

(2) Xxxxxxx-xx x dohodě xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x omezení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx nájemce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx lze xxxxx pouze xx xxxxxxxx xxxxx, není-li x xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx rozsahu, xx dobu xxxxxxx, xx xxxxxxx, x xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,7a) xxx

x) xxxxxxxxxxx ložisek xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nerostů xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu,

c) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx přírodních xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vod, xxxxx a xxxxxxx),

x) xxxxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxxxxxx údajů xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx geologických xxxxxxxx vhodných xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx odpadů,

f) vyhledávání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vhodných xxx budování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx, xxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx21),

x) xxxxxxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx,

x) zjišťování x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx pro prevenci xxxx xxxxxxxxx stavů xxxxxxxxx xxxxxxxx zdraví x bezpečnosti xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx služby.

(3) Vstup xx prostorů a xxxxxxx užívaných xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx, kde xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx státu, a xx území vymezené Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.8b)

§15

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx děl

Vlastník xxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výzkumných xxx x xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxx, xx xx xxxx díla xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§16

Xxxxxxx xxxxx

(1) Na xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2 x §15 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,9) pokud xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx povinny xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2 x §15 xxxxx použité xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx pozemky xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rekultivovat.

(3) Xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účelné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx, má vlastník xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xx-xx vlastník xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx §15 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nemovitosti, xx xx xxxx omezení xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx náhradu. Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx u organizace xx xxxxxxx xxxx xxx dne doručení xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prací, xxxxxxxxx x ministerstva do xxxxxxx roku ode xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x vyznačení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx právo xxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisy.10)

§17

Státní xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx státní xxxxxxxxxx xxxxxx se shromažďují x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ochraně a xxxxxxx přírodních xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx státní xxxxxxxxxx služby xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§18

§18 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

XXXX ČTVRTÁ

KONTROLA X XXXXXX

§19

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx jeho základě; xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxx odstraněny xxxxxxxx nedostatky.

(2) V xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx geologických xxxxx x dohodě x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§20

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx geologické xxxxx x nesplňuje xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx geologické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx řádně x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx předepsané xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx výsledky xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx průzkum xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x grafickou xxxxxxxxxxx dokumentaci Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §12 xxxx. 1 xxxx 4,

x) provádí xxxxxxxxxx práce pro xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx průzkumného xxxxx xxxxx §4 xxxx porušuje xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) neodstranil xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx projekt xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6,

h) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9a,

i) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §11,

j) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx návrhu xx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,10a)

k) xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x ustanovení §14,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxxxx §3 xxxx. 7.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx geologické xxxxxxxx xxxx průzkumní dílo, xxxxxx xxxx jinou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1,

b) 10&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x),

x) 30&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxxxx xxxxx nápravu, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§20a

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §20 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností.

(2) Přestupek xxxxx §20 xxxx. 2 může xxxxxxxxx xxxxxxxx na místě xxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx státní xxxxxx správy a xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xx přestupek podle §20 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§20x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 183/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§21

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx základě xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.11)

ČÁST PÁTÁ

SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§22

Jestliže xx xxxxxxxxx geologických xxxxx dotýká zájmů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,2a) xxxxxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

§22x

(1) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx území xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §4a x 4b.

(2) V případě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx dobývacího xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zákona xx stejné xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zahájeno xxxxx. Xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx řízení. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasu x xxxxxx návrhu xx stanovení dobývacího xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.3b)

(3) X případě xxxxxxxx xxxxxxx řízení o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x stanovení xxxxxxxxxxx území xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ložiska xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nezávisle x xxxx řízeních.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx zásah xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx rozhodne x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx žadatel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx23), xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 se xxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prací, xxxxx x způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx,17) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x předmětu xxxxxxxx xxxxxxx xx zřizovací xxxxxxx, xx statutu xxxx ve xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx aktu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prací a xx xxx xx xxxxxxxx ustanovení §3 xxxx. 1 xxxx. x), považují xx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx uděleno povolení x provádění geologických xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§25

Obecné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx řízení xxxxx §7.

§25a

Působnosti stanovené xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou výkonem xxxxxxxxx působnosti.

§25a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 320/2002 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2003

§26

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podrobnosti x xxxxxxxxx §2 xxxx. 5, §3 odst. 4, §6 xxxx. 4, §7 xxxx. 4, §9 xxxx. 3, §9a xxxx. 1, §10 xxxx. 2 a §12 xxxx. 5.

(2) Obecně xxxxxxx xxxxxx předpisy x provedení §9 xxxx. 3 a §10 xxxx. 2 xxxx ministerstvo xxx x xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jde x xxxxx uvedené x §2 odst. 1 xxxx. b).

§27

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují se §1 xx 3 x §5 xx 9 vládního xxxxxxxx č. 11/1958 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxx xxxxxxxx č. 82/1967 Sb., xxxxxx xx Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx ložisek xxxxxxxxxx xxxxxxx podřizuje xxxxx, x xx xxxxx xxxxxx XXX č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx.19)

§28

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. července 1988.

Xxxxxx x. x.

Xxxxxx x. x.

Xxxxxxx x xxxxxx x. 62/1988 Xx.

Xxxxxxxx xxx popis x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úložného xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx

1. Základní údaje xxx popis x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úložného xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxx x xxxxxxxxxx plánovaného xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx volumetrického a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (3-D) xxxxxxxxxxxx modelu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx oblasti x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx x získají alespoň xxxx xxxxx x xxxxxxxxx vlastnostech úložného xxxxxxxx:

x) geologické x xxxxxxxxxxxx parametry,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vody určené xx xxxxxxxx),

x) inženýrské xxxxxxxxx rezervoáru (včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx uhličitého a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx),

x) xxxxxxxxxxxxx parametry (xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx),

x) seizmicita,

g) přítomnost x stav xxxxxxxxxx x xxxxxxx cest, xxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx xx xx mohly xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X vlastnostech xxxxxxxxxxx okolí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx území sousedních xxxxx,

x) xxxx oblasti xxxxxxxxxxx úložný xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x úložišti,

c) distribuce xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) blízkost xxxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů (xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx 2000, zdrojů xxxxx xxxxxxxx vody x xxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) činnosti x okolí úložného xxxxxxxx x možné xxxxxxxxx x xxxx (xxxxxxxxx průzkum, xxxxxxxx x ukládání xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx podzemní xxxx),

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx oxidu xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx získat x xxxxxxx) x xx xxxxxxx přepravním sítím.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úložného xxxxxxxx pomocí trojrozměrného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úložného xxxxxxxx xx xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícím postupem.

2.1. X využitím xxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oblastí x fluid xxxx xxxxxx takových xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx geologický xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzikální xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rezervoáru (xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x propustné xxxxxxxxx) x okolních formací,

c) xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jakýchkoli xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x vertikální xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx pórového xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx),

x) xxxxxxxx rozložení fluid,

g) xxxxxxx další důležité xxxxxxxxxx.

2.2. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxx použitých x xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx parametr x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Posoudí xx xxxx xxxxxxxx nejistota xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, posouzení xxxxx

X xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dynamické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uhličitého xx xxxxxxxx x xxxxxxxx trojrozměrného statického xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx vytvořených xxxxx bodu 2 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3.1 Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx chování xxxxxxxx se přihlíží xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx rychlost xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx oxidu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx modelování xxxxxxxxxx xxxxxxx (xx. způsob, xxxxx xx sebe xxxxxxxx působí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx (simulátorech),

c) reaktivní xxxxxxx (tj. xxxxxx, xxxxx model xxxxxx xxxxxxxxxx reakci vtláčeného xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx),

x) použitý rezervoárový xxxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx poznatků xxxx xxx xxxxxxxxx využít xxxx xxxxxxxx),

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxx určit xxxxxxxx x chování xxxxx uhličitého x xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx vodě).

Výsledkem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx modelové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxx a teplota xxxxxx formace xxxx xxxxxx rychlosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxx,

x) xxxxxx x vertikální xxxxxxxxx xxxxx uhličitého x xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx uhličitého x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x míry xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (včetně xxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx),

x) druhotné zádržné xxxxxxx x celém xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx formaci (xxxxxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxxx,

x) riziko průniku xxxxx uhličitého do xxxxxxx,

x) xxxxxx úniku x xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo nevhodně xxxxxxxxxx xxxx),

x) rychlost xxxxxxx (v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx),

x) míra xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx chemických xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx (xxxxxxxxx) a xxxxxxxx reakce (xxxxxxxxx xxxxx xX, tvorba xxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fluid,

s) xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx.

3.2. Popis xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxxxxx citlivosti se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx se xxxxxxxxx posouzení xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých parametrů. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx měnících xx parametrech ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx modelech xxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx funkcích x xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jakákoli případná xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxx posuzování xxxxxx.

3.3. Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

3.3.1. Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx spočívá x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx dynamického xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx nebezpečí xx xxxxxxxx mimo xxxx x xxxxx xxxxxxxx:

x) potenciální únikové xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zjištěnými únikovými xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx rychlost vtláčení, xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxxxxx účinky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx původních formačních xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx látek uložením xxxxx uhličitého,

e) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo životní xxxxxxxxx (xxxx. fyzické xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx).

Xxxxx xxxxxxxxx zahrnuje xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3.3.2. Posouzení xxxxxxxx - xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x osudu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bodu 3.3.1.

3.3.3. Xxxxxxxxx účinků - xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx přírodních xxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxx xxxxx zjištěnými xxxxx bodu 3.3.1. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxx xxxxxx (asfyxie; hyperkapnie) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uhličitého v xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, x xxxxxxx pH x těchto prostředích x xxxxxxxx úniku xxxxx xxxxxxxxxx. Posouzení xxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxxx dalších xxxxx, xxxxx xxxxx xxx přítomny v xxxxxxxxxxx tocích xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vtláčeném xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Tyto xxxxxx se posoudí x delším xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x závislosti xx xxxxxxx rozsazích xxxxx.

3.3.4. Xxxxx rizik - xxxxxxxx popisu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x krátkodobém x xxxxxxxxxxx výhledu, xxxxxx xxxxxxxxx rizika úniku xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx a zdraví. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx. Jeho xxxxxxxx xx posouzení xxxxxx nejistoty xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kroků xxxxxx x posouzení xxxxxxxx, x xx-xx to xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 85/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 19.4.2012

Čl. II

1. Xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vydaná xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x vyhodnocovali xxxxxxxxxx práce xx xxxxxx xxxxxxxxxxx řešitele xxxxxxxxxxxx xxxxx9) u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §3 xxxxxx xxxxxx, xxxxx práce xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx organizace, která xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx geologické xxxxx xxx vyhledávání x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nerostů nejdéle xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 543/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 20.12.1991

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx řídí xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx průzkumu xxxxxxx xxxxxxxxxxx nerostů x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx vydaných xxxxxxxx xxxxxx a dosud xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx podle právní xxxxxx platné před xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xx xxxxxxx Xxxxx geologické služby xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby pověřené xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 366/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 22.11.2000

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx ropy nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 3/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 6.1.2005

Čl. VIII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x do xxxxxx dne xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x povinnosti x xxxx související xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 223/2009 Xx. x účinností xx 28.12.2009

§27

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx do zemské xxxx, které xxxxxx xxxxxx moci xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx území xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vtláčecích xxxxxxx x v xxxxxxx potřeby změní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§27 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 85/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 19.4.2012

Xx. XI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxx xxxxxxx zahájené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx související xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx vydaná xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 183/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považují xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, stanovisko, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2021 Xx. s účinností xx 1.1.2024

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 62/1988 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.1988.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

543/1991 Xx., xxxxxx xx mění a xxxxxxxx xxxxx XXX x. 62/1988 Xx., x xxxxxxxxxxxx pracích x x Českém xxxxxxxxxxx úřadu

s xxxxxxxxx xx 20.12.1991

369/1992 Xx., xxxxxx se mění x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 62/1988 Xx., o geologických xxxxxxx a x Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 543/1991 Sb.

s xxxxxxxxx xx 15.7.1992

REG 928207, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 369/1992 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 62/1988 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x Xxxxxx geologickém xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 543/1991 Xx.

x xxxxxxxxx xx 15.8.1992

366/2000 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 62/1988 Xx., x xxxxxxxxxxxx pracích x x Xxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, ve xxxxx xxxxxx x. 543/1991 Xx., a xxxxx x. 44/1988 Xx., o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (horní zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.11.2000, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §4b, xxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1.1.2001

66/2001 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 62/1988 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 25/2001

320/2002 Xx., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx s ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

18/2004 Xx., x uznávání xxxxxxx kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xxx dne, xxx vstoupila v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

3/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 62/1988 Xx., x geologických xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 44/1988 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxx nerostného bohatství (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 61/1988 Xx., x hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 20/1987 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 6.1.2005

444/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

186/2006 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx stavebního zákona x zákona o xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

124/2008 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 269/1994 Xx., x Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

223/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o volném xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2011

85/2012 Xx., x xxxxxxxx oxidu uhličitého xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx od 19.4.2012

64/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2014

183/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx od 1.7.2017

225/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (stavební xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2018

261/2021 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

284/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

149/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx environmentálním xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

152/2023 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 283/2021 Sb., stavební xxxxx, xx znění xxxxxx x. 195/2022 Xx., x některé xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 111/1990 Sb., x xxxxxxx podniku, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1x) §27 xxxxxx x. 44/1988 Xx

1b) Xxxxx č. 130/2002 Sb., x podpoře xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx prostředků a x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxx x vývoje), xx xxxxx pozdějších předpisů.

1x) Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx školách x x změně x xxxxxxxx dalších xxxxxx (zákon o xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1x) Zákon č. 29/1984 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx škol x vyšších xxxxxxxxx xxxx (školský zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

1x) Xxxxx č. 122/2000 Sb., x xxxxxxx sbírek xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §3 xxxxxxxx XXX x. 121/1989 Xx., x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx výkonu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 50/1976 Sb., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 114/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 61/1988 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 334/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního fondu, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx lidu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 151/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 289/1995 Sb., o xxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších předpisů.

2x) Xxxxx č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších předpisů.

2x) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace), xx xxxxx zákona č. 96/2004 Sb.

2x) Zákon č. 269/1994 Sb., x Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) §31 zákona x. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3x) §5 xxxxxx x. 61/1988 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3b) §43 xxxxxx x. 44/1988 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 541/1991 Xx.

3x) §7 xxxxxx x. 44/1988 Xx., xx xxxxx zákona x. 541/1991 Xx.

3x) Zákon č. 199/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

3e) §34 zákona x. 44/1988 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 541/1991 Xx.

4) Xx. 1.06 xxxxxx Xxxxxxx báňského xxxxx x. j. 3700/1974 xx xxx 1.7.1974, xxxx xx xxxxxx důlně-měřický xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx těžbu xxxxxxx ropy x xxxxxxx xxxxx, reg. x xxxxxx 6/1976 Xx.

4x) Xxxxxxxxx §70 xxxxxx č. 114/1992 Xx.

4x) §24 xxxxxx x. 44/1988 Xx., xx znění zákona x. 541/1991 Xx.

4x) Zákon č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) §9 xxxxxx XXX x. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx báňské xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 542/1991 Xx.

5x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 94/22/ES xx xxx 30. xxxxxx 1994 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, vyhledávání x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5x) Zákon č. 20/1987 Sb., x xxxxxx památkové xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

5x) Úmluva o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dědictví Xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxx č. 99/2000 Sb. m. s.

5x) Xxxx. zákon č. 102/1971 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 383/1990 Xx., nařízení xxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx č. 419/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tvořících xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nařízení xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 148/1971 Sb., x xxxxxxx hospodářského x xxxxxxxxxx tajemství, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

5e) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx.

6) Xxxx. zákon č. 102/1971 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 383/1990 Xx., xxxxxxxx xxxxx České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx č. 419/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 148/1971 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

7) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx.

7x) §108 xx 116 xxxxxx č. 50/1976 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Xxxx. xxxxxxx xxxxx č. 23/1991 Sb., kterým xx uvozuje Listina xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx jako xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX, xxxxx č. 50/1976 Sb., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), zákon č. 53/1966 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 75/1976 Xx. (xxxxx xxxxx x. 124/1976 Xx.), xxxxx č. 61/1977 Sb., o xxxxxx.

8x) §125 zákona x. 50/1976 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 83/1998 Xx.

8x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 222/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx č. 20/1966 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

9) §1 xxxx. 6 vyhlášky ČGÚ x. 121/1989 Sb

10) §36 x 37 horního xxxxxx.

10a) §14b zákona x. 44/1988 Xx., xx znění xxxxxx x. 541/1991 Xx

11) Xxxxx č. 114/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 289/1995 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 334/1992 Sb., ve znění xxxxxx x. 10/1993 Xx. x zákona x. 98/1999 Sb.

Zákon č. 130/1974 Sb., x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 138/1973 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 86/1995 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx vrstvy Xxxx.

Xxxxx č. 389/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 309/1991 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx x ovzduší), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 125/1997 Sb., x odpadech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 18/1997 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon) x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 20/1966 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) Xxxx třetí xxxxxxxx ministerstva financí, Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx č. 9/1967 Sb., x xxxxxxxxxxxx x financování xxxxxxxxxxxx xxxxx.

13) §3, 6, 7, §11 xx 15, §17, 20, 24 a §31 xxxxxxx zákona.

14) §8, 9, 10, 21 a §22 horního xxxxxx.

15) Xxxx. zákon č. 40/1956 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 110/1964 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 20/1966 Sb., o xxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx č. 53/1966 Sb., x xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 75/1976 Xx. (xxxxx xxxxx x. 124/1976 Xx.), xxxxx č. 138/1973 Sb., x xxxxxx (vodní xxxxx), xxxxx č. 61/1977 Sb., x xxxxxx, xxxxx ČNR č. 20/1987 Sb., o státní xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx zákon.

16) Např. zákon č. 54/1963 Sb., třetí xxxx xxxxxxxx č. 9/1967 Sb., xxxxx č. 133/1970 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx technický a xxxxxxxxxx xxxxxx x. 8/1978 x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. x xxxxxx 24/1978 Xx.), xxxxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ministerstva financí XXX a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx SSR č. 118/1984 Sb., x financování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx a techniky, xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx č. 5/1987 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx ČNR č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

17) Xxxxxxxx č. 5/1987 Sb.

18) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x správním řízení (xxxxxxx xxx).

19) §4 xxxxxxxx xxxxxxxx x. 11/1958 Xx., ve znění xxxxxxxx xxxxxxxx x. 82/1967 Xx., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

20) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 94/22/ES xx xxx 30. xxxxxx 1994 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x využívání povolení x xxxxxxxx, vyhledávání x dobývání uhlovodíků.

Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/31/ES xx xxx 23. xxxxx 2009 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 85/337/EHS, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/60/XX, 2001/80/XX, 2004/35/XX, 2006/12/XX x 2008/1/XX a xxxxxxxx (ES) x. 1013/2006.

21) Zákon č. 85/2012 Sb., x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

22) §2 xxxx. x) xxxxxx č. 85/2012 Xx.

23) Zákon č. 148/2023 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.