Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022 do 31.12.2022.


Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
589/92 Sb.

§1 §2

Poplatníci pojistného §3

Pojistné §4

Vyměřovací základ §5 §5a §5b §5c §5d

Rozhodné období §6

Sazby pojistného §7 §7a

Odvod pojistného §8 §9 §9a §10 §11 §12 §13 §13a §14 §14a §14b §14c §15

Maximální vyměřovací základy §15a §15b §16 §16a

Přeplatek pojistného §17

Promlčení pojistného §18

Způsob placení pojistného §19

Penále §20

Povolení splátek pojistného a penále §20a

Přirážka k pojistnému na sociální zabezpečení §21 §21a §22 §22a

Pravděpodobná výše pojistného §22b

Uschovávání účetních záznamů §22c §22d

Počítání času §23 §23a §23b

Tiskopisy §24

Zvláštní ustanovení §24a §25

Úhrada odvedeného pojistného §25a §25b

Přestupky §25c §25d §25e §25f

Ustanovení přechodná a závěrečná §26 §27 §27a §28 §28a §29 §30 §31 §32 §33

č. 160/1993 Sb. - Čl. IV Čl. V

č. 59/1995 Sb. - Čl. V Čl. VI Čl. VII Čl. VIII

č. 160/1995 Sb. - Čl. XVI

č. 306/1997 Sb. - Čl. IV

č. 424/2003 Sb. - Čl. VI

č. 425/2003 Sb. - Čl. IV Čl. VII

č. 359/2004 Sb. - Čl. XIII

č. 189/2006 Sb. - Čl. XXII

č. 261/2007 Sb. - Čl. XXXVII

č. 305/2008 Sb. - Čl. IV

č. 2/2009 Sb. - Čl. VII

č. 221/2009 Sb. - Čl. II Čl. III

č. 303/2009 Sb. - Čl. VII

č. 362/2009 Sb. - Čl. X

č. 347/2010 Sb. - Čl. IV

č. 364/2011 Sb. - Čl. IV

č. 470/2011 Sb. - Čl. V

č. 399/2012 Sb. - Čl. VI

č. 344/2013 Sb. - Čl. XXXVII

č. 267/2014 Sb. - Čl. XII

č. 377/2015 Sb. - Čl. VIII

č. 259/2017 Sb. - Čl. II

č. 255/2020 Sb. - §4

č. 540/2020 Sb. - Čl. VI

Nález Ústavního soudu - č. 92/1995 Sb.; č. 88/2008 Sb.; č. 80/2011 Sb.

INFORMACE

§1

(1) Xxxxx zákon xxxxxxxx pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pojistné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxx zákon se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 96).

§2

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu. Xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxx xxx xxxxxx (§20), xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx sociální zabezpečení (§21) x pokuty (§25c x 25d) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění xx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx x státním rozpočtu xx uvádí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§3

Poplatníci pojistného

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxxxx 2 a 3 xxxxxx tito xxxxxxxxxx:

x) zaměstnavatelé, jimiž xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumějí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx zaměstnávají xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo dohody x provedení xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, jimiž xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumějí

1. zaměstnanci x xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje též xxxxx činná v xxxxxx, který xx xxxxx pracovního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, neboť xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vznik,

2. xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx dohody x xxxxxxxxx xxxxx,

3. členové xxxxxxxx, jestliže mimo xxxxxxxxxxxxxx vztah vykonávají xxx xxxxxxxx práci,

4. xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxx jmenovány nebo xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx správního úřadu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx zřízené xxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xx xxxxxx zástupce xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx nevznikl xxxxxxxx nebo služební xxxxx, x xxxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx zákona vykonávají xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, pokud xx xx xxxxxx pracovní xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxxx x nejsou xxxxxxx x bodech 5 xx 8 x 18,

5. soudci,

6. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Senátu Xxxxxxxxxx,

7. členové zastupitelstev xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měst x xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxx do xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx funkce, xxx xxxxx budou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

8. členové xxxxx, prezident, xxxxxxxxxxxxx x členové Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, členové Xxxx pro rozhlasové x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx totalitních xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx rozpočtové xxxx, xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Veřejný xxxxxxxx práv x xxxxxxxx Veřejného ochránce xxxx,

9. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby,

10. xxxxx xxxxxxxx o xxxx x osoby, které xxxx xxxxxx v xxxxxxxx osob, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xx-xx těmto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx 91),

11. xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx práce x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx práce,

12. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

13. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx uzavřeném xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx,

14. xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx pracovněprávní xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxx touto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx pracovněprávní xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx práci,

15. xxxxxxxxxx,

16. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 1 xx 3, 5 xx 8, 13, 18 x 19,

17. likvidátoři,

18. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §23b xxxx. 2 větě druhé, xxxxxxx místo xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx republice,

19. xxxxx xxxxxxxx obchodním xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

20. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 až 19, x xxxxxxxx xxxxx zastupitelstev územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxx xx xxxxxx, jež xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x době xxxxxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xx zaměstnáním xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zdanění x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx z příjmu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx osvobozeny.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pojistného xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxx x xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxx jsou poplatníky xxxxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpisů x xxxxxxxxxx pojištění a xxxxxxx xxxx účastni xxxxxxxxxxxx pojištění podle xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 88); xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx též xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zúčtovány xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx základu.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx účastny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpisů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 11) a za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx též xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti; xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx, pokud jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxx předpisů o xxxxxxxxxxx pojištění. Xxx xx považuje za xxxxx samostatně výdělečně xxxxxx a kdy xx samostatná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx, xxxxxxx zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. 32)

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 33) xxxx xx xxxx dobrovolné účasti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx platit pojistné xx xxxxxxxxx pojištění.

(6) Xxxxxxxxxx zaměstnanci xxxx xx xxxx dobrovolné xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na nemocenské xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx zaměstnancem xx pro účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxx zaměstnavatele, jehož xxxxx je xx xxxxx státu, x xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx činný v Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx tohoto zaměstnavatele.

§4

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

Vyměřovací xxxxxx

§5

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, které xxxx xxxx xx xxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx fyzických xxxx xxxxx zákona x daních x xxxxxx 35) x xxxxxx xx této xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx účast xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zúčtovaným xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx formou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnanci xxxx předáno v xxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx k jeho xxxxx xxxxx xxxxxxx x jiné formě xxxxxx prováděné xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnance xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx tyto xxxxxx:

x) xxxxxxx škody xxxxx zákoníku práce x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služební xxxxxx,

x) xxxxxxxx a další xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, xx která xxxxxx nárok xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx podle zvláštních xxxxxxxx předpisů,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 48),

x) xxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx starobního xxxxxxx xxxx invalidního xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) jednorázová xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx poměrů xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx závažné události.

(3) Xxxxxx nároky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxx hlavní xxxxx Prahu (dále xxx "krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx") xxxxx zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele x x xxxxx některých xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatelem xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx uzavřeném xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů. Xx-xx xxxxxxxxxxx považován xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 69), xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx příjem zúčtovaný xx smluvním zaměstnavatelem (§23b xxxx. 2); xx-xx xxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxx příjem xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx na xxxxx xxxxx, x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavateli, který xx x xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx obsažena x částka xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x 40 %.

(5) Xx-xx zaměstnanci xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxx platí x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxx, x nichž Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx obvykle xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx uvedenému xx xxxx xxxxx; xxxx xxxxx jsou povinny xx xxxxxx zaměstnavatele x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Kurz, xxxxx zaměstnavatel xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Do vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx zákoníku práce xxxxxxxxxx xxxxxxx mzdy xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x rozsahu, xx xxxxxx mu xxxx náhrada přísluší xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx vyslán 98), xx zahrnuje xxxxxxx mzdy xxxx xxxxx xx dovolenou xx xxxx, x xxxx xx příslušela xxxx náhrada za xxxxxxxxx podle zákoníku xxxxx, x xxxx xxxxxx zaměstnavatelem zúčtována; xx-xx náhrada mzdy xxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyšší xxx xxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx též xxxxxx xxxx těmito xxxxxxxxx, x xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxx xxxx tohoto xxxxxxx zjištěna.

§5x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavatele xx xxxxxx odpovídající xxxxx vyměřovacích xxxxxxx xxxx zaměstnanců xxxxxxxxx x §3 xxxx. 3.

§5b

(1) Xxxxxxxxxxx základem xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxx pojistné xx důchodové xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xx xxxxxx určená xxxxx osobou, xxxxx xxxx nejméně 50 % xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx daně x xxxxxx xx samostatné xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx x xxxxxx, xxxxx jsou xxxx by byly, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx v České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x kalendářním xxxx xxxxxx samostatnou výdělečnou xxxxxxx x vedlejší xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost x xx dobu, xx kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxx se xxxx xxx, že se xxxxxx základ xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx po část xxxxxx vykonávána xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx vykonávána xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti se xxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x němž xx celý měsíc xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx měla nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx xxxx dlouhodobého xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob samostatně xxxxxxxxx činných; xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx středníkem xxxxxx x jeho xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činná xxxxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx celý xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Vyměřovací xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx nejméně, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x kalendářním xxxx

x) xxx hlavní xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx, xxxxxx nejnižšího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §14 odst. 5 věty první x platného xxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx základ, a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x nichž byla xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx část xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx kalendářní xxxxxx, x nichž xx celý kalendářní xxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná vykonávající xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx nemocenského, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nebo dlouhodobého xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx věty xxxx středníkem rozumí x xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxxxxxx xxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx činnosti xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx měsíc,

b) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx x za xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx účastna xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoveného podle §14 xxxx. 5 xxxx druhé x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx tohoto xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců xx xxxxxxxxxx kalendářní xxxxxx, x nichž po xxxx kalendářní měsíc xxxxx samostatně výdělečně xxxxx vykonávající xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx xxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, peněžité xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx dlouhodobého xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; kalendářním xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx i xxxx xxxx, po xxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx, xxxxx výkon xxxx činnosti xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx tento xxxxxxxxx měl xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nemocenského xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx též xxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx x vedlejší xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx dobu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx důchodového pojištění, xxxxxx xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx x xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx x poměrné xxxxx vyměřovacího základu x xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx vyměřovací základ xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 5 xxxx první x xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců, x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx vykonávána hlavní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxx počtu xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) větě xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti se xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx měsíčního vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 5 xxxx xxxxx x xxxxx kalendářních xxxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost; xx xxxxxx počtu xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx kalendářní měsíce xxxxxxx v xxxxxxx x) větě xxxxx x xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx určí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx první xxx, xx xx xxxxxx xxxxxx dosažený x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx kalendářních měsíců, x xxxxx byla xxxxx po xxxx xxxxxx vykonávána xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx měsíce vykonávána xxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečná xxxxxxx; xxxxxxxxxx odstavce 1 věty třetí xxxxx xxx obdobně.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx daň x xxxxxx je rovna xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §14 xxxx. 3 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, za který xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x počtu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx byla osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxx pojistné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx měsíční základ, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx nemůže xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účast xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 73). Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx být vyšší xxx částka xxxxxxxxx xx xxxxxxx, který x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5b xxxx. 1 xx kalendářní xxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §15 xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vykonávána xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost; xxxx druhá xxxxx x zde. Xxxxxxxxx xxxxxxx základ xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx kterém byl xxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx kalendářní xxx, do měsíce x následujícím kalendářním xxxx, x němž xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx základ xxxxx tohoto xxxxxxxx xxx xx měsíce, x xxxx xxx xxxxx xxxxx přehled. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 xxxxx opožděně, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxx xxx tento xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx, x němž xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. K xxxxxxxx xxxxx §15 xxxxxxxx xx kalendářní xxx před xxxx xxx 3 roky xxxx xxxxxxxxxxx rokem, x xxxx se xxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx platí, xx xxxxxxxxxx. Nelze-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx stanovit xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxx kalendářním xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx končící xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §15 odst. 1. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §14c xxxx. 5 se xxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx stanoví z xxxxxxxxx základu určeného xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx o nemocenském xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx v xxxxxxxxxxx roce, x xxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx zahájila xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, určuje xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx měsíční xxxxxx xxx, xxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx následujícím xx kalendářním roce xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xx kalendářního měsíce, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx přehled podle §15 xxxx. 1. Xxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx poplatníkem x paušálním xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxx dvojnásobek xxxxxx xxxxxxxx xxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx pojištění xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx x xxxxx než xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

§5x

(1) Vyměřovacím xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx, xxxxxx si xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx jedné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx pojistné xx xxxxxxxxx pojištění platí.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účast xxxxxxxxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx. Xxxxx vyměřovací xxxxxx však xxxxxx xxx v kalendářním xxxxxx, v němž xxxxxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxxxxx základy podle §5 xx 5c xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx směrem xxxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§6

Rozhodné xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx platí, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) X xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x něhož xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti, xxxxxxxxxx rok, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx x příspěvek xxxxx.

§7

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) x xxxxxxxxxxxxxx 24,8 % x vyměřovacího xxxxxxx, x xxxx 2,1 % xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 21,5 % xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x 1,2 % xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx 6,5 % x xxxxxxxxxxxx základu,

c) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. 29,2 % x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §5b xxxx. 1 až 3, x toho 28 % xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x 1,2 % xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx důchodového xxxxxxxxx,

2. 2,1 % z xxxxxxxxxxxx základu xxxxxxxxx x §5b xxxx. 4, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxx xxxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx,

x) x osoby xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx pojištění 28 % x vyměřovacího xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2,1 % x vyměřovacího xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx pojistného xx důchodové xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx osoba xxxxxxxxxx účastná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx období xxxxxxxxxxxxx kalendářnímu roku, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Pojistné xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx koruny xxxxxx xxxxxx.

§7a

§7a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 399/2012 Sb.

Odvod xxxxxxxxxx

§8

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x pojistné, které xx xxxxxxx platit xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx odvedené xx zaměstnance xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx započitatelný xxxxxx, xxxxx xxxxx x něho xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx příjem xxxx v peněžní xxxxx, xx zaměstnavatel xxxxxxx uhradit x xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxx obdobně xxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xx v xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jinému xxxxxxxx xx xxxxxxxx zaměstnance. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zaměstnavateli xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx zaměstnavatel podle xxxx xxxxx.

(3) Započitatelný xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx měsíce, x xxxx skončilo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 83) xxxx zaměstnání vykonávané xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x příjem xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve výši, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx měsíci, xxxxxxxxx xxxxxxxx účast na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x kalendářním xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx posledního xxxxxxxxxxxx měsíce, ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxx x provedení xxxxx, xxxxxx xxxx zakládající xxxxx na xxxxxxxxx x tomto xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx povinen xxxxxxx.

§9

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc xx splatné od xxxxxxx do dvacátého xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xx účet xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §5a x x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx povinen odvádět, x xxxxxxxx xxxxx xxxx, z něhož xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx plní xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx první xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxx x zákoně o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení 97).

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx, může xxx xxxxxx v xxxxxxx podobě na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; přitom xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx postupu. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx důvody xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx podle §61 xxxx. 5 zákona x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxx.

§9x

§9x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 377/2015 Sb.

§10

Má-li xxxxxxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zaměstnavatelů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 75), xxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatele při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 každá mzdová xxxxxxx samostatně xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx vede xxxxxxxx xxxx nebo platů. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx platů.

§11

Zaměstnavatel, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x výkonu práce, xx xxxxxxx xxxxxxx xx každý xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ústavu xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojistné, které xxxx xxxxxxx platit [§7 xxxx. 1 xxxx. x)]. Xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx zabezpečovací detence xxxxxxx úhrn xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx povinni xx odsouzené xxxx xxxxx xx výkonu xxxxxxxxxxxxx detence xxxxxxx (§8 xxxx. 1), x xx xxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Ustanovení §9 odst. 2 xxxxx xxx věznici x xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx služebnímu orgánu Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx přiměřeně x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zakládajícího účast xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve vazbě.

§12

(1) Na xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx nejvýše 10 xxxx nazpět xxx dne, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Příslušná xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 9) xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výši xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Zemře-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxxxxx osoba, která xxxxxxxxx nárok na xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx pojistné xx xxxxxxxxx pojištění, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.

(3) Pojistné, xxxxx xxxxx obchodní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx zaplatit též xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx platí xxx xxx osobu, xxxxx xxxx tímto společníkem xxxx xxxxxx.

§13

(1) Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná je xxxxxxx odvádět xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení 10), s výjimkou xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx platit xx xxxxxxxx dále xxxxxxxxxxx xxx pojistné xx xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xx xxxxxxxx") x xxxxxxxx na pojistném xx důchodové pojištění x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xx xxxxxxxxx").

§13a

(1) Osoba samostatně xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx platit xxxxxx xx xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x účasti na xxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxxx roce podle §10 xxxx. 4 xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxx xx tomto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx přihlášky xxxx naposledy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx kalendářní xxxxx, který xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxx xxx být xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x výdajích xxxxx §15 xxxx. 1 xx kalendářní xxx, xx kterém xxxxxxx daňového základu (§5b xxxx. 1) xx výši zakládající xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 a 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx naposledy xx kalendářní xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxx nebo xxx xxx xxxxx xxxxxxx x příjmech x výdajích xxxxx §15 xxxx. 1 xx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxx, ve kterém xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx příjmu xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx zakládající xxxxx xx důchodovém xxxxxxxxx podle §10 xxxx. 2 x 3 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xx xxxxxxxxxx měsíc, xx xxxxxx vykonává xxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pokud se xxxxx samostatně výdělečně xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x době, xxx xx ještě xxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx přihlášky x xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx povinna xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b).

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx platit xxxxxx na pojistné xxxxx předchozích odstavců xxxxxxxxx xx kalendářní xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §10 odst. 6 větě xxxxx xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx podala xxxxxxx x xxxxxxxx x výdajích xxxxx §15 odst. 1 xx xxxxxxxxxx rok, xx xxxxx jí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění podle §10 odst. 2 x 3 xxxxxx x důchodovém pojištění.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), zanikla x kalendářním xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx nastaly xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §10 xxxx. 6 xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx pojistné xx xxxx, jako xxxxx x xxxxxx xxxx povinnosti nedošlo; xxxxxxxxx platit zálohy xx xxxxxxxx přitom xxxxxx za kalendářní xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx přihlásila xxxxx §10 odst. 4 zákona x xxxxxxxxxx pojištění x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx až xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b), xxxx xxxxxxxx jednorázově xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxx xxx, x xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 xx tento xxx.

(6) Xxxxxx xx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx, aniž xxxx xxxx povinnost xx xxxxxx, se považují xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění x příspěvku xx xxxxxx politiku zaměstnanosti (xxxx xxx "xxxxxxxxx xx pojistném xx xxxxxxxxx pojištění") xxxx xxxxxxxx xx pojistném (§14 xxxx. 10 x 11) za xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nepožádala x xxxxxx vrácení xxxx podáním xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1; požádala-li o xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx věty xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5.

(7) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx pojistné xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx považuje za xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxx xx xxxx xxxxxx, x níž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxxxxxx uvedeným x odstavci 7 xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné. X oznámení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné x xxxxxx vedlejší xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx odstavce 7 xx pro xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx přihlíží, xxxxx xxxx xxxxxxx nejpozději x xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx nevyžaduje x xxxxxxxxx, xxx potřebné xxxxx má xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx evidenci nebo xx možnost xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinna xxxxxxxxx, xxxxx důvody, xxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxx, xxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxxx dokládat.

(9) Při xxxxxxx záloh xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

§14

(1) Zálohy xx xxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Výše xxxxxx na pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonávala xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 50 % z xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §5b xxxx. 1 xx xxxxx xxx xxxxxxx xx 1 xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx aspoň xx xxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost.

(3) X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x paušálním xxxxxx, činí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nejnižšího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 věty xxxxx zvýšeného x 15 %.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxx xxxx xxx xxx podán xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx měsíc x xxxxxx od 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kalendářnímu xxxxxx, xx xxxxxx xxxx podána žádost x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx příjem xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx aspoň po xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 25 % xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx osobu samostatně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx (§13a xxxx. 7 a 8) xxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx plátcem xxxxx na xxxxxxxx xx měsíc xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanovený podle xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kalendářním xxxx xx do xxxxxxxxxxxx měsíce, v xxxx xxx nebo xxx xxx xxxxx xxxxxxx podle §15 xxxx. 1.

(6) Xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxx, x xxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1, xx xxxxxx na xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovenému xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxx do xxxxxxxxxxxx měsíce, x xxxx xxx nebo xxx xxx takový xxxxxxx xxxxx x xxxxxx kalendářním roce. Xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx základ xxxxx xxx xxxxxxxxx měsíční xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx nižší měsíční xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx přehledu již xx kalendářní xxxxx, x xxxx byl xxxxx xxxxx přehled.

(7) Xx základě xxxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx rozhodnout, xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxx xxxxxx zálohy xx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 4, xxxxx v xxxxxxxx poklesu příjmů xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxx osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §10 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xx pojistné se xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx výplatu xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxx před středníkem xxxxxx x xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost, xxxxx xxxxx této činnosti xxxxxxx xx celý xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 až 5.

(10) Xx-xx úhrn xxxxx xx xxxxxxxx zaplacených xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti xxxxxxxxx podle §4, xxxx platila-li xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxx xx pojistné xx kalendářní xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx o xxxxxxxxx xx pojistném xx xxxxxxxxx pojištění.

(11) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx stanoví xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx pojistného xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxxxxxxxx xxxxx §4 x xxxx záloh xx xxxxxxxx zaplacených xx xxxxxxxx období.

(12) Měsíční xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxx xxxxxx nahoru.

§14x

(1) Záloha xx xxxxxxxx xx kalendářní xxxxx je splatná xx xxxxxxx dne xx posledního xxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxx xx xxxxxx xx pojistné platí. Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx, x xxxx osoba samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx konce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Záloha xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx měsíc, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x účasti xx xxxxxxxxxx pojištění xxxxx §10 odst. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxx xxx, x němž osoba xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxx, do xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xx důchodovém xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxx.

(2) Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx delší xxx měsíční xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx budoucna a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Úhrn xxxxx na pojistné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx však nemůže xxx nižší, xxx xx činil xxxx xxxxx na pojistné xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2 xx 5, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx, za které xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx zaplacené do xxxxxxxx xxx vrátit xxx x xxxxxxx xxxxxxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx, a xx xx kalendářní xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx požádala xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx záloha xx xxxxxxxx, které převyšují xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx pojistné xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx pojistném xx splatný nejpozději xx xxxx xxx xx xxx, xx xxxxxx byl, xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §15 odst. 1 xx xxxxxxxxxx xxx, xx který se xxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platí.

§14x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok, xx xxxxxx xxxx xxxxx xx část xxxx účastna xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 a 3 zákona x xxxxxxxxxx pojištění x xx xxxxx xxxxxx xxxxx §13a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx. Pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zaplatit xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxx, xx xxxxxx byl, xxxxxxxxx měl být xxxxx přehled o xxxxxxxx x výdajích xxxxx §15 odst. 1 xx kalendářní xxx, za xxxxx xx pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je povinna xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, za xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx až xx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx §13a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zálohy xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx podle §13a xxxx. 5, x xx xx xxxx xxx xx xxx, xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx přehled o xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx §15 odst. 1 za xxxxx xxx.

§14c

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx povinna xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění na xxxxxxxxxx xxxx kalendářní xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx kalendářních měsíců, xx kterých trvají xxxxxx, xxx které xx xxxxx §14 xxxx. 8 xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx (§13 xxxx. 2).

(2) Xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx je splatné xx prvního xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Pojistné na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc, v xxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx zahájila xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx ode xxx, x němž xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx správou sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx období, xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx základ, xxxxx osoba samostatně xxxxxxxxx xxxxx stanovila x souladu s xxxxx zákonem x xxxxxxx z něho xxxxxxxx na nemocenské xxxxxxxxx, xxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx x druhé dodatečně xxxxxx; výši xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 věty xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx, nelze xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zaplacení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x měsíčního xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx poslední x xxxxxxx xxxxxxxxx základu, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx vyměřovací xxxxxx x jednotlivém xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dodatečně xxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacímu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5b odst. 4 xxxx třetí; xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pojistné xx nemocenské pojištění xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxx xxxx více xxxxxxxx, xxxxxxx se toto xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx tyto xxxxxx rovným xxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přihlásila k xxxxxx na nemocenském xxxxxxxxx, činí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx minimálnímu xxxxxxxxx základu xx xxxxx kalendářní měsíc.

(5) Xxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx činná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxx doplatí xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx na nemocenské xxxxxxxxx platí, xxxxxxxx xx tento xxxxxxxx xx pojistné xx xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx, a není-li xxxxxx přeplatku, platba xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx měsíci, xx xxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výši nebo xx xxxxx splatnosti xxxxx xxxxxxxx 2.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx po uplynutí xxxxx stanovené x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxx zaplaceno x xxxx lhůtě, avšak x xxxxx xxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxx, jedná xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění, která xxxx xxxxxxxxx x xxxxx částky, než xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5b xxxx. 4 xxxx třetí, nebo xxxxx byla zaplacena xx vyšší částce, xxx xxxxx xxxx xxx zaplacena xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxxxx.

§15

(1) Xxxxx, která xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx daň x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx období xx xxxxx xxxxxxxx dani, xx xxxxxxx podat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx měsíce xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání x xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx kalendářní rok, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x příjmech x výdajích xx xxxxx kalendářní xxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x paušálním režimu x jejíž daň x xxxxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx rovna xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx lhůty. V xxxxxxxx se kromě xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx povinna xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, údajů x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x výdajích xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx záloh xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxx vyměřovacích základů xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxxxxx částku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§15a), x vykonávala-li xxxxx samostatně výdělečně xxxxx vedlejší xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, též xxxxx x skutečnostech xxxxxxxxx v §9 xxxx. 6 xxxx. x) až e) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx chce xxx považována za xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx přehledu též xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxx číslo xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činné, x xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx povinna xxxx xxxxx též xxxxxxx x to xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx xxxxxx, x xxxx xxxxx přehled xxxxxx; xxxxxxxxxx §13a xxxx. 8 xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx daňové přiznání xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x přehledu.

(2) Xxxxxx-xx se po xxxxxx přehledu xxxxx xxxxxxxx 1, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx je vyšší, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx činná povinna xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx nejpozději xx 8 xxx xxx xxx, xxx se x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx uvede xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx-xx osoba xxxxxxxxxx výdělečně činná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx dosažení, zajištění x xxxxxxx, výši xxxxxxxxxxxx základu pro xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx základu xxxxx xxx nižší xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, kterou xx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx zaplatit, x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx zaplatila xx xxxxxxxxxx rok, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx základ xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx tiskopisu pro xxxxxx přehledu xxxxx xxxxxxxx 1, kde xx xxxxx též xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Částku xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxxx xxxxxxxx do 8 xxx xxx xxx, x xxxx byl xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx nejnižšího xxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxx xxxxxxxxx záloh xx xxxxxxxx platí xx kalendářního xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx podat.

(3) Xxxxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxx, xxx xxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxxxxx xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxxxx. X opravném xxxxxxxx xxxxx novou xxxx daňového xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx-xx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxxx xxxxxxx daňové xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, zajištění x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx základu pro xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx a příspěvek xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, přičemž xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx základu xxxxx xxx nižší xxx xxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx vyšší než xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx v důsledku xxxxxx xxxxxxxxx přehledu xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx základ xxx xxxxxxxxx záloh xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xx xxxxx též xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přehledu. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobě samostatně xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx opravný xxxxxxx podává, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx kalendářní xxx, xx který xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx může xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx ze samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx dověděla. Xxxxxxx přehled xx xxxxxxxx xx xxxxxx x vrácení xxxxxxxxx; xxx xxxxxxx přeplatku xx postupuje xxxxx §17. Nová výše xxxxxxxxxx měsíčního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx opravný xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná uvedla x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, nemůže xxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo 3.

(5) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x předchozích xxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx splnit xxxx dědic nebo xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx x důchodového xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx přehledů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 x xxxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx na částce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5b xxxx. 1, 2 nebo 4, vychází xx x přehledu podaného xxxxxx, která xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou, x xxxxx xxxxx z xxxxxx osob xxxxxx xxxxxxx xxxxx daňové xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné, xxxxxxxx xx za xxxxxxxxxx xxxxxx nejnižší z xxxxxxxxxxxx základů xxxxxxxxx xxxxxx osobami.

§15x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx základem xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx výši čtyřicetiosminásobku xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx, x něhož xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnance, xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx vyměřovací xxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základů xxxxxxxxxxx zjištěných v xxxxxxxxxxx roce, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zjišťuje.

(2) Xxxxxxxx-xx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxxxx xx x xxxxx roce xxxxxxxxx

x) xxx x jednoho xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx kalendářním xxxx pojistné z xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx maximální xxxxxxxxxx xxxxxx; xx platí x v xxxxxxx xxxx zaměstnání v xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx zaměstnavatele,

b) x xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnancem x xxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx přesahuje xxxxx maximální vyměřovací xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx pojistném (§17); xxxxx xxxxxxxxx však xxxxxx být xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx zaměstnanci z xxxx příjmů sražena xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx žádost úhrn xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx rok, x xxxxx bylo sraženo xxxxxxxx, x xx xx 8 xxx xxx xxx obdržení xxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx, xx v tomto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx vydat zaměstnanci xxxx xxxxxxxxx.

(4) Do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnance x x níž xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(5) Maximálním xxxxxxxxxxx základem xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx pojištění a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx též xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx vyměřovacích základů xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nejdříve xxxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx a příspěvek xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx, x je-li xxxxxxxxxxx částka vyšší xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx činné, xxxxx xx o xxxxxx xxxxxxxxxxx částky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx úhrn xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(7) Xxxxxx xx pojistné xxxx povinna xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jako zaměstnanec x v xxxxxxxxxx xxxxxxx maximálního vyměřovacího xxxxxxx zaměstnance, x xx xx kalendářního xxxxxx, x němž xxxxxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x doložila, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, do kalendářního xxxxxx, ve kterém xxx xxxx měl xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 za xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx povinnost xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx.

§15b

§15b xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 364/2011 Sb.

§16

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx po xxxx kalendářního měsíce xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) v §6 xxxx. 1 písm. x) až x) xxxxxx o důchodovém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dvou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, za xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) v §6 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx od xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx který se xxxx xxxxxxxx platí.

(3) Xx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedenou x §6 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 15 xxx xxxxx xx-xx xxxx pojistné xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odvádí pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx příslušné xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Při xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx účastná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx pojistné xxxxx.

§16x

(1) Zahraniční zaměstnanec, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx platit xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účet příslušné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jednotlivé xxxx xxxxxxxxxx měsíce, x výjimkou kalendářních xxxxxx, ve kterých xxx xx celý xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx nemocenské, peněžitou xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx nemocenské pojištění xx splatné xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za kalendářní xxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx ode xxx, x xxxx xx zahraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x odvedl x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx měnit. Xxxxxxxxxx §14c xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx xxxxx x případě xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx okresní správou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na nemocenské xxxxxxxxx na xxxxx xxx měsíční období, xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx bylo zaplaceno x xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, než xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebyl x kalendářním xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx účasten xxxxxxxxxxx pojištění,, xxxxx xx x přeplatek xx pojistném xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Přeplatek xx pojistném se xxxxx xxxxxx pojistného xxxx xxxx právnímu xxxxxxxx xx xxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx jiného splatného xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx České xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení. Xx-xx xxxxxx závazek, xxxxxxx xx přeplatku xx xxxxxxxxx x jeho xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx důchodovém xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx, xx-xx zaměstnavatel xxxx xxxxxxxx účtáren, ve xxxxxx xx všem xxxxx mzdovým xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxx uvedená xx xxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx na pojistném xx dobu xxxxx, xxx xx xxxxxxx xx větě xxxxx, xx xxxxx zaměstnavateli, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xx doplatil xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 10) je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ode xxx, xxx tento přeplatek xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx plátce xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx stanovené pro xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx na pojistném, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx 140 % diskontní xxxxxxx xxxxx České národní xxxxx xxxxxx první xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí, x němž tato xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxx plátce xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxx platby xxxxxxxxx xx pojistném platí xxxxxxx §19 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx. Xx žádost x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxxxx vždy xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1, vyplývá-li x xxxx přeplatek xx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx osoby samostatně xxxxxxxxx činné xxxxxxx xxxxxxxxx okresní správa xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx xx pojistném xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, nejdéle xxxx xx konce kalendářního xxxx; xx den xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxx §15a xxxx. 3; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 věty druhé x xxxxxxxx 2 xxxx druhé xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Nárok xx vrácení přeplatku xxxxxx, xxxxxx-xx žádost x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx vrácení xxxxxxxxx xx pojistném xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx zaměstnanec xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx nemocenské pojištění, xx příslušná xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx vrátit xxxxx xxxxxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx splatného xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx správě xxxxxxxxxx zabezpečení, nejpozději xx xxxxx února xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx roce, x němž tento xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx pojistném na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx snížení x částku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx částky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxxx. Xxx vrácení xxxxxxxxx xx pojistném xx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx.

(5) Přeplatek xx xxxxxxxxx xxxxx xxx 100 Xx vrátí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx případech xxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxx hospodárnosti.

(6) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx licence hradí xxxxxxx xx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přeplatku x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§18

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Právo xxxxxxxxx xxxxxx pojistné xx promlčuje xx 10 xxx ode xxx splatnosti. Xxx-xx xxxxxxxx úkon ke xxxxxxxx xxxx pojistného xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx promlčecí xxxxx ode xxx, xxx se x xxx plátce pojistného xxxxxxxx.

(2) Xxxxx vymáhat xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx 10 xxx xx právní moci xxxxxxxxxx výměru, xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx po xxxx xxxxxx x xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx peněžitá xxxxxx xxxxxxxxx správním xxxxxxx.

§19

Xxxxxx placení pojistného

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx účet xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx x poskytovatele platebních xxxxxx.

(2) Za den xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx den, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx na účet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxxx exekuce xxxxxxx exekutorem xxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účet soudního xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx ústavu.

(3) Poskytovatel xxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx povinen poskytnout xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx informaci x xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx částky xx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x o xxxxx xxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxxxxx identifikátoru 87).

(4) Xxxxxxx poštovní xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx předá x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx, do 2 xxxxxxxxxx dnů ode xxx, xxx platbu xxxxxx; pro další xxxxxx této xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Spořitelní x xxxxxx družstva xxxx xxxxxxx poskytnout xx xxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx účtů, xxxxx x jejich majitelích, xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxx x xxxxx o xxxxxxx, vkladech a xxxxxxxxxx.

§20

Xxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx anebo bylo-li xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx, než xx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx platit xxxxxx. Pro xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx obdobně xxxxxxxxxx §14 xxxx. 9. Xxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx předpisů xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx úroku x xxxxxxxx.

(2) Penále se xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx následuje po xxx xxxxxxxxxx pojistného. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx za xxx, xx xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx dnem, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx platí xxxxxx x dlužných xxxxx na xxxxxxxx, xx

x) xxx, xx xxxxxx byl podán xxxxxxx xxxxx §15 xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxx xx pojistném na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx přehled xxxxx xx stanovené xxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxx lhůty xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 xx xxxxxxxxxx rok, xx xxxxx xxxxxx xxxx xx zálohách xx xxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx 24) xxxxxxxx placení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (§20a), xxxxxx x takového xxxxx xxxx 0,025 % xxxxxx xxxxxx xx xxxxx kalendářní xxx, xxx dluh xx xxxxxxxxx trvá, x xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx; pokud xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx správné xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx pojistné splatné x období po xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto důvodu xxxxxxx povolení, xx xxxxxxx platit x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxx 0,025 % xxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx dluh xxxx, x to ode xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx kalendářní xxxxx xxxxxxx x úhradě xxxxxxxx částek xxxxx §22a, nepřihlíží xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx účely xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx splátek za xxxxxxxx zaplacené xxxx x ve xxxxxxx xxxx i tehdy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, než xxxx xxx zaplaceno, x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx účet xxxx xxx příslušné xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx správce xxxx, xxxxxxxxx xx účet xxxxxxxxx pojišťovny; xxxxxxxxx xxxx je, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx xx osmi xxx xx xxxxxxxx, že xxxx zaplaceno xx xxxxx xxxx účet; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx platí x zde. Xxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx splatné x xxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx o povolení xxxxxxx xx pojistné xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx výši xxxxxx tehdy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx částce, xxx xx xxxxx mělo xxx xxxxxxxxx, z xxxx xxxxxx, že x xxxxxx pojistného xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx za dobu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx částce, xxx xxxx xxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx však xx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 8 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Penále xx xxxxxxx

x) xx xxxx, kdy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx,

x) x případě, xx xxxxxx xx xxxxxxxx nebyla xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x §14a xxxx. 1 větě xxxxx, xxxxx tato xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx měsíci, x xxxx xxxx xxxxxx xx pojistné xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění dluží xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx tomto xxxxxxxxx,

x) xx dobu, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx již xxxxxxxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx [§3 xxxx. 1 xxxx. x)],

x) za xxxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxxx výměru xx dne předcházejícímu xxx jeho xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx dlužné xxxxxxxx xxxx zaplaceno xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení do xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx případů, xxx xxxx rozhodl x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §142 xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxx xxx xxx, xx xxxxxxx došlo x xxxxxxxxx pohledávky xx pojistném xxxxx §18,

x) xx dobu xx vstupu plátce xxxxxxxxxx xx likvidace,

i) xxxx-xx podána kasační xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o povinnosti xxxxxxxx pojistné, xx xxxx ode xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o kasační xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx; xxxxxx-xx x xxxx xxxxx dlužné xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o kasační xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaplaceno xx xxxx xxxx než xxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx účet správce xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx platby (§19 xxxx. 2) xx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxx, xx plátce xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx účet; xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xx kterém xxxxxx xxxxxxxxxx požádal o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxx pojistného xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx nositele xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx za xxxxxx pojistné xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uhradí xxxxxx xxxxxxxx do 8 xxx xx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx den, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxx platby xxxxxxxxxx zasílány.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nižší xxxxxx, xxx xx xxxxx mělo být xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx, že x xxxxxx pojistného byla xxxxxxxx náhrada xxxx xx xxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx částce, xxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx částka, x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zkráceno, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x to xx xx dne xxxxxxxxxxxxxxx xxx, kdy se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx dlužné x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(8) Každá xxxxxx penále xx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx jde o xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, jeho xxxxxxxx, promlčení a xxxxxxx přeplatku xx xxxxxx, postupuje xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

(10) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 45) xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxx penále.

§20x

Xxxxxxxx xxxxxxx pojistného x penále

(1) Xx xxxxxxxx žádost plátce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení povolit xxxxxxx dlužného pojistného x xxxxxx xx xxxxxxxxx, a xx xx xx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx ve splátkách xxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxx k xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx insolvenční xxxxxx, x xxxx xxx xxxx vydáno xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx pojistného; tyto xxxxxxxxxxx xx plátce xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x povolení splátek, xxxxxxx písemně oznámit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 8 dnů xxx xxx, xxx nastaly. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x §20 xxxx. 5 xxxx. x) a x).

(2) Xx xxxxxxxx žádost xxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného x §3 xxxx. 4 může povolit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx placení xxxxxxxx na xxxxxxxxx (§14 odst. 11), xxxxxxxxxx na důchodové xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx (§14b) x xxxxxx, xxxxx tento xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx, xx splátkách. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxx zde xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx správa xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx dluhu, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 36 xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx jednou xxxxxxx, x xx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxx pojistného. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx splátku xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nepovažuje xx xx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx splátku xxxxx xx xxxxx částce xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx označenou xxxxx xxxxxxxx 4 věty xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx splatných.

(6) Xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dlužného xxxxxxxxxx x xxxxxx xx splátkách, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx splatné v xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx splátky dluhu,

b) xxxxx povolení x xxxxxxx dlužného pojistného x xxxxxx ve xxxxxxxxx, jestliže xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx placení bylo xxxxxxxx ve xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pojistného x xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx bylo-li xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx pojistného, x to xx xxx, kdy xxxxxxx x xxxxxx událostí xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx §20 odst. 4 xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxx. Xxx účely xxxxxxx dlužného xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx považuje i xxxxxx xxxxxx pojistného, xxxxx xx splatné xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§21

Xxxxxxxx x pojistnému xx sociální xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "přirážka x xxxxxxxxxx") xxxxx xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení 12) xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) výrobní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx práce nevyhovuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx při xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pravomocného xxxxxxxxxx příslušného zdravotnického xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx zjištění xxxxxx inspekce xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánu xxxx provozováno xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x zdraví xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx x pojistnému xxxx xxxxx až 5 % x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§5a) za xxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx se xxxxxxxx x pojistnému platí. Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkají jen xxxxx složky xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx x pojistnému xxx x xxxxx vyměřovacích xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx nižší xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxx xx prvního xxx kalendářního měsíce, x xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. a) xxxx x), anebo x xxxx došlo xx xxxxxxxx uvedenému x odstavci 1 xxxx. c), a xx xx xx xxxxx kalendářního měsíce, x xxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx stanovena xxxxx x xxxxxxxxxx nedostatků, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx až od xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxx prošla x nedostatky xxxxxx xxx.

(4) Xxxxx xxx x splatnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, promlčení a xxxxxxx přeplatku k xxxxxxxx xx pojistném, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x pojistného.

§21x

§21x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2009 Sb.

§22

§22 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§22x

Xxxxxx dlužného xxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxxxx splatný xxxxxxx xxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x tomto xxxxxx:

x) nejstarší nedoplatky xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná splatný xxxxxxx vůči okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x tomto xxxxxx:

x) nejstarší xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx platby xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti,

d) pokuty.

(3) Xxxxxx zaplacenou xxxxxxxxxxxxxxx x období od xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx xx dne xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §17. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaplacenou xxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx toto pojistné xxxx xxxxxxxxx xxxx x ve xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20a xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2; xx xxxxx x xxxxxx.

(5) Xxxxxx plateb xx xxxxxx dlužných xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 se xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx jen na xxxxxx xxxxx vyčísleného x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Pokud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx, xxx xx měsíční xxxxxxxxxx základ stanovený xxxxx §14 xxxx. 2 xx 5, xxxxxxx se část xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vyměřovacím xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2 až 5 nejprve xx xxxxxx splatných závazků xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 a poté xx xxxxxx záloh xx xxxxxxxx do xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§22b

Pravděpodobná xxxx pojistného

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nesplnil xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 nebo jestliže xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §15 odst. 1 x 2 x xxxx povinnost nebyla xxxxxxx xxx xx xxxxx určené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravděpodobnou xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx"), xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx tento xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxx pravděpodobné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx opatří. Údaje x xxxxx xxxxxxxxxxx xx může okresní xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce, xxxxx xx povinna xxxx xxxxx xx xxxxxx, pokud je xx k xxxxxxxxx. Xxxxx-xx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné, xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx pravděpodobné xxxx xxxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx 1,5xxxxxxx průměrné xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx kterém xxxxxxx správa sociálního xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; u xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx to, xx tato částka xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx již xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx podle xxxx xxxxx xx zaokrouhluje xx celé koruny xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx dotčena povinnost xxxxxxxxx přehled podle §9 odst. 2 xxxx §15 xxxx. 1 a 2 xxx možnost uložit xxxxxx xxxxx §25c xxxx 25d. Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx okresní xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 84) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 84) xxxxx rozhodnutí x pravděpodobné xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x období, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx zaměstnavatel xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x období, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx pojistného jsou xxxxxxx platit penále x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx ode xxx, xxxxx bezprostředně xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§20 xxxx. 2 xxxx xxxxx), xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx §15 xxxx. 1 x 2, xx xxx, xx kterém xxx xxxxx přehled předložen, x xx xxxxxx xxxxxx xxx. Ustanovení xxxx xxxxx platí xxxxxx i xxxxx, xx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx pojistného xxxxx xxx xxxxxx x pojistného xxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 nebo §15 odst. 1 x 2; xx-xx xxxxxx x pravděpodobné xxxx pojistného nižší xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, je plátce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx rozdíl.

§22x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x údajích xxxxxxxxxx pro stanovení x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 10 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx.

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 353/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§22x

Xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx plátce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxx závazků týkajících xx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Tuto povinnost xx xxxxxxx správa xxxxxxxxxx zabezpečení xxx xx xxxxxxx žádosti, xxxxxxx-xx xxx zvláštní xxxxx 92). Má-li xxxxxx xxxxxxxxxx dluh, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxx dluhu x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; zvlášť xx xxxxxx uvede xxxx xxxxxxxx dluhu, jehož xxxxxxx bylo povoleno xx xxxxxxxxx.

§23

Počítání xxxx

(1) Xxxxx xxxxxx podle xxx xxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx po události, xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx den xxxxx xxxxxx xxxxx týdnů, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx shoduje xx xxxx, na xxxxx xxxxxxx událost, xx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxxxx poslední xxx xxxxx na xxxxxxxx xxx v měsíci.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx den xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nejblíže xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x podání předepsaného xxxxxxxxx, žádosti, žádost xxxx oznámení xx xxxxxxxxx, xx-xx posledního xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx je-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§23x

Xxxx-xx osoba samostatně xxxxxxxxx xxxxx splnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx zákona není xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx roce, x němž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost.

§23x

(1) Xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxx spolupráce xxx výkonu samostatné xxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx z příjmů xxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozdělovat xxxxxx dosažené xx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx x xxxxxx vynaložené xx jejich dosažení, xxxxxxxxx x udržení xxxx xxxx osob.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx má sídlo xxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x x níž xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxxxx, jehož xxxxx xxxx xxxxxxxx je xx xxxxx xxxxx, x xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zaměstnavatelem xxxx xxxxxx smluvních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Smluvní xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Organizační xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má sídlo xx státě, x xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx, xxxxx je tato xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxx výkonu xxxxx xx trvale x Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti (xxxxxxxxx), xx které se xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxx samostatně xxxxxxxxx činnou, xxxxx xx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných.

(4) Xx xxxxxxxxx mzdu xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vypočte xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx rok, který x 2 roky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx částka se xxxxxxxxxxxx na celé xxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxx

Xxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Tyto tiskopisy xxxx xxxxxxxxxx pojistného xxxxxxx x §3 xxxxxxx používat.

Zvláštní xxxxxxxxxx

§24x

(1) Poplatníkem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx vykonávající v Xxxxx republice xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxxxxxxx veřejného žalobce (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx žalobce").

(2) Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pověřeného xxxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx státní xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx vyměřovací xxxxxx evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx odměna za xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sdělit x doložit xxxx xxxx odměny, x xx xx 8 xxx xxx xxx xxxxxx stanovení xxxx xxxxx xxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxxxxx.

§24x vložen právním xxxxxxxxx č. 315/2019 Xx. x účinností xx 1.12.2019

§25

(1) Ustanovení §2 xx 24 a §25c25f xx xxxxxxx i xxx vojáky x xxxxxxxx&xxxx;x xxxxxx x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 95) x xxxxxx xxxxxxxxxx:

x) tam, xxx xxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxx působnost Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx tím xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x zaměstnavateli, xxxxxx xx tím xxxxxxxxx xxxxx ozbrojených xxx Xxxxx republiky.

(2) Xxxxxxxxxx §2 xx §24 x §25c xx 25f se xxxxxxx i pro xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Policie Xxxxx xxxxxxxxx, Generální xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x těmito xxxxxxxxxx:

x) xxx, kde xxxxx těchto ustanovení xxxxxxxx působnost Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, rozumí xx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Bezpečnostní informační xxxxxx a Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x informace,

b) xxx, xxx xx x xxxxxx ustanoveních xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, rozumí xx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x zaměstnavatel xxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxx zahraniční xxxxx x informace.

(3) Xxxxxxxxxx §2 xx 24 a §25c xx 25f xx xxxxxxx x pro xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx odchylkami:

a) xxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx působnost Xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx Xxxxxxxxx ředitelství xxx,

x) xxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx celní orgán.

(4) Xxxxxxxxxx §2 xx 24 x §25c xx 25f xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx záchranného xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxx, kde xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, rozumí xx xxx Xxxxxxxxxxxx vnitra,

b) xxx, kde se x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx se tím xxxxxxxxx orgán Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx za službu x xxxxxxxxx náležející xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx operace.

(6) Útvary x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. b), xxxxxxxx 3 písm. x) a xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxxxxx úhrn xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pojistného, xxxxx xxxx povinny xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx účet xxxxxxx x xxxxxxx xxx působnosti orgány xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxxx též x případě, xx xxxx zúčtovaných xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxx než pojistné, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tento rozdíl, x xx do 8 xxx od xxxxxx stanoveného přehledu.

(7) Xxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 4 v xxxxxxxxxxx xxxx též xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxx přeplatek xxxxx §15a odst. 2 xxxx. b), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. b), xxxxxxxx 2 písm. b), xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx odstavci 4 xxxx. b).

(8) Xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Celní xxxxxx České xxxxxxxxx x Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx při xxxxxx xxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx použít xxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxx. Tyto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a Hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) zpravodajské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Policie Xxxxx xxxxxxxxx, Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§25x

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, mzdové xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx povinen x xxxxxx xxxxxx xxxxxx [§7 xxxx. 1 xxxx. x)]; xx xxxxx obdobně x pro xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx provádí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxxxxx, 21) xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§25b

Na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxx x §2 xxxx xxxxx se x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 160/1995 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1996

Přestupky

§25c

(1) Fyzická xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §15 xxxx. 1

1. xxxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopise přehled x příjmech x xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20a xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22c, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

§25d

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxx xx svých záznamech xxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx §5 odst. 5,

x) xxxxxxxxxx příslušné okresní xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx účtárna xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatele xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §10,

d) neodvede xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx detence xx xxxxxxxxxx xxxxx pojistné xxxxx §11,

x) v xxxxxxx x §15a xxxx. 3 nepotvrdí xxxxxxxxxxx úhrn xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za kalendářní xxx, x nichž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx nevydá xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx §15a xxxx. 3, zda xx zaměstnanec xxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) neuschovává xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odvod xxxxxxxxxx xxxxx §22c, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

§25e

(1) Promlčecí xxxx xxxx 3 xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx doba xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději 5 xxx od xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx též xxxxx, xxxxxxxx již xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx přestupku xxxxxxx k její xxxxxxx, nebo xx-xx xx xxxxxxxxxx skutečností xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx přestupku x mezidobí xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx osoby.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxx jako x xxxxxxxxxx.

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Xx. s účinností xx 1.7.2017

§25f

Pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

§25x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx

§26

(1) Xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, placené xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxx organizacemi se xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx 1993.

(2) Xxx xxxxx pojistného 15) xx rok 1992 x předchozí xxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxx 1992 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 1993 x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx, která vykonávala xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993, xx xxxxxxxx xx pojistné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxx 1. lednem 1993, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx měsíce xxxx až červenec 1993 xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 45 % xxxxxxx xxxx předpokládanými xxxxxx xx samostatné xxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx x xxxx 1992, x xxxxxxxxxxxxxxx výdaji, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx, a který xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v nichž x xxxx 1992 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x nichž xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx polovina xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxxx měsíční xxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve kterém xx pojistné xxxxx. Xxxxx takto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxx vyměřovací xxxxxx stanovený podle §5 xxxx. 1 xxxx. c), upraví xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx ustanovením x xxxxxx pojistné xx xxxxxxx do 31. července 1993.

(5) X osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobu, xxxxxxxxxxx x xxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx literárních, xxxxxxxxx x uměleckých (autorský xxxxx), 7) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx restaurátora xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxx obdobně xxxxx xxxxxxxx 4 x xxx rozdílem, že xxxxx x to xxxxxx, vychází xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx měsíce xxxx xx xxxxxxxx 1993 x xxxxxx, po xxxxx takovou xxxxxxx xxxx 1. lednem 1993 xxxxxxxxxx, nejvýše xxxx x období xxx kalendářních xxxx xx xxxx jdoucích.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 16) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxx xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993, xx xxxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 zaplatila pojistné x souladu s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 x xx období xx 31. prosinci 1992, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx 1993 x xxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona nejpozději xx 20. dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, xx xxxxx xxxx pojistné xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 7 platí xxxxxxx pro pojistné xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x cizině xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§27

Xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byly x xxxxxxxx 1992 xxxxxx odvodu x xxxxxx xxxx podle xxxxxx č. 156/1989 Sb., x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, daně x objemu xxxx xxxxx xxxxxx č. 157/1989 Sb., x xxxxxxxxx dani, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx podle xxxxxx č. 172/1988 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxxx nejpozději xx 8. xxxxx 1993 xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xx výši 27 % xx xxxxxxx xxx tento odvod xxxx tuto xxx, xxxxx byl xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx tuto xxx xx xxxxxxxx 1992. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, jejichž činnost xx xxxxxxx xxxxxxxxx x u xxxxx xxxxxx xxx určení xxxx xxxxxxxxxx přesahoval xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx 1993 x xxxx než 25 %, xxxx xxxxxxx xx 8. xxxxx 1993 zaplatit xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx základů xxxxxxxxxxxxx na jednotlivé xxxxxx roku 1992. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xx xxxxx 1993.

§27x

(1) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx §27"), xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 55 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §27 (xxxx xxx "xxxx xxxxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxx podle §27 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1994 x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxx x období xx 1. ledna 1995 do 31. xxxxxx 1995 správu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx účet platí xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx osobu, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx nebo malá xxxxxxxxxx, správu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx takto naposledy xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx x vrácení xxxxx pojistného xxxxxx xx 31. března 1995, nárok xx xxxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx pojistného xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plátce xxxxxxxxxx xxxxx §27, xxxxx je v xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nástupcem tohoto xxxxxx xxxx xx xxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §27. Byla-li plátcem xxxxxxxxxx xxxxx §27 xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx pojistného xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx; 30) v xxxxx případě xx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx jejíž účet xxxxxxxxx tato xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx, xxxx nárok na xxxxxxx xxxxx pojistného x poměrné výši x závislosti xx xxxxxxx, v xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx plátce; to xxxxx xxxxxxxxx i xxx dědice uvedené x xxxxxxxxx větě.

(3) X žádosti x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx plátce xxxxxxxxxx xxxxx §27 (xxxxxxxx xxxxx, identifikační xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §27), xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxx, kolik xxxx část pojistného, xxxxx má xxx xxxxxxx, číslo xxxx xxxxx xx směrovým xxxxx xxxxxxxxx ústavu, xx který má xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx poštovní xxxxxxxxx, x označení xxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxxxxxxxx podle sídla xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx trvalého xxxxxx, xxx-xx o fyzickou xxxxx. Xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §27, uvede v xxxxxxx též xxxxxxxx xxxxx, adresu sídla x identifikační číslo xxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxxx složku xx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx místně xxxxxxxxxxx podle sídla xxxxxxxxxx. Žádá-li o xxxxxxx xxxxxx nástupce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §27, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xx jedná x právního xxxxxxxx, x k žádosti xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx pro dědice, xxx-xx plátce xxxxxxxxxx xxxxx §27 xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx předkládá xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx 1. xxxxx 1995 xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx část xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx podle odstavců 1 a 2, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx závazku, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tento xxxxxxx xxxx uhrazen.

(5) Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinna xxxxxx xx 30. xxxx 1995; nevrátí-li část xxxxxxxxxx xx tohoto xxx, platí §17 xxxx. 2 xxxx xxxxx obdobně. Xxxxx xxxxxx o vrácení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3, prodlužuje xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx žadatele x nedostatcích žádosti xx xxx jejich xxxxxxxxxx.

(6) Jsou-li podmínky xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx splněny, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, kterou xxxxx, xxxxxxxxxx úřadu uvedenému x xxxxxxxx 3.

(7) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx přijata xxxxxxxxxxxx osobou, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx neprávem xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx ve věcech xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v předchozích xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx pojistného xx xxxxxxxx xx xxxxxx o vrácení xxxxxxxxx xx pojistném (§17 xxxx. 2 xxxx druhá).

(9) Část xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců nepodléhá xxxx x xxxxxx.

§28

Družstvo, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 17) xxxxxxxxxx xx své xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx těchto předpisů xxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxx 1992, xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxx odměn xx xxxxx v únoru 1993.

§28x

Xx 31. xxxxxxxx 1998 xxxx poplatníky xxxxxxxxxx xxx interní xxxxxxx aspiranti, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§28x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 160/1995 Xx. x účinností xx 1.1.1996

§29

§29 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 424/2003 Sb.

§30

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po 31. prosinci 1992 x penále, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo x pokutách, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§31

§31 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§32

Xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx:

1. §56 x 57 xxxxxx č. 54/1956 Sb., x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 110/1990 Xx., zákona x. 180/1990 Xx. x xxxxxx č. 306/1991 Xx.

2. §101 xxxxxx č. 121/1975 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 150/1979 Xx.

3. §11 xxxx. x) věta za xxxxxxxxxx a §145x xxxx. 2 xxxxxx č. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 110/1990 Xx., zákona x. 578/1991 Sb. x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 582/1991 Xx.

4. Xxxxxxxx č. 91/1958 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ústřední rady xxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 191/1960 Xx., xxxxxxxx x. 6/1967 Sb., xxxxxxxx č. 178/1968 Xx., xxxxxxxx x. 123/1990 Xx., vyhlášky x. 262/1990 Sb. x zákona České xxxxxxx rady č. 582/1991 Xx.

5. §145x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx č. 128/1975 Sb., kterou xx xxxxxxx zákon x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxx x. 164/1979 Xx., xxxxxxxx x. 149/1988 Xx. x vyhlášky x. 260/1990 Xx.

§33

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1993.

Uhde x. x.
Xxxxx x. r.

Čl. XX

Xx. IV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

Xx. X

X xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx zákoníku práce nebo xxxxx občanského zákoníku xxxx 1. lednem 1993, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. X xxxx. 3 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 37/1993 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, o 35 %, se xx 1. července 1993 postupuje xxx, xx náhrady xx xxxxx x 35 % xxxxxxx x 20 %.

Xx. V xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 160/1993 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.1993

Xx. X

Xxxx penále x pojistného xx xxxx před 1. xxxxxxx 1995 se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx dnem.

Čl. X vložen právním xxxxxxxxx x. 59/1995 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.1995

Xx. XX

Xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx v xxxxxx xx 1. xxxxxx 1995 do 31. xxxxxxxx 1995 lze xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxx 12 měsíců.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 59/1995 Xx. x účinností xx 1.5.1995

Xx. VII

Pojištěnec xxxxxxx x §6a písm. x) zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 550/1991 Sb., ve xxxxx zákona č. 59/1995 Xx., xx xxxxxxx xx jednoho xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx příslušné zdravotní xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx již xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. VII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 59/1995 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.1995

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Žádost o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. VIII xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 59/1995 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.1995

Xx. XXX

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 134/1997 Sb.

Xx. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx povoleno xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998, xxxx xx výše xxxxxx x xxxxxxxx pojistného xxxx 1. lednem 1998 předpisy platnými xxxx xxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 1998 x zrušeno xx 31. xxxxxxxx 1997, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx pojistného xxxxx xxxxxx xx výši 0,075 % xxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxx, kdy xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998, x penále xx xxxx 0,05 % xxxxxx částky xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx trval xx 31. prosinci 1997.

(2) Výše xxxxx xxxxxxx v čl. X xxxx 4 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxx porušení xxxxxxxxxx, xx niž xxx xxxxxx uložit, xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998; x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, za xxx xxx pokutu xxxxxx, xxxx 1. xxxxxx 1998 se xxxxxxx xxxxxxxx platné xxxx tímto dnem.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výši pojistného, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx. X bodu 5 xxxx xxxxxxx po 31. xxxxxxxx 1997.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 306/1997 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1998

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx uzavřeném xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx (čl. IV xxx 1 a xx. V bod 4) xx xxxxxxxx xx sociální zabezpečení x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxx poprvé xx xxxxx leden 2004; xx xxxxxxxxxxxx základu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2003, x xx x když xx xxxxx x xxxxxx xx dobu před 1. xxxxxx 2004. Xxxx první xxxxx xxxxxxx xxx členy Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vysílání, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx finančního xxxxxxx (xx. XX bod 2 x xx. X bod 3).

2. Xxxx xx věcech xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx České xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považuje xx dluh vůči xxxxxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. VI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 424/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxxx pojistného xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvku na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx období xxxx 1. xxxxxx 2004 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx dnem.

2. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti osobami xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2004 x 2005 xx xxxxxxx předpisy xxxxxx x 1. lednu xxxx kalendářního xxxx, xx který xx xxxxx.

3. Měsíční xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxx xxxxxx xx pojistné xx důchodové xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku zaměstnanosti xx v xxxx 2004 xxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činná xxxxxx nebo xxxx xxxxx přehled o xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xx xxx 2003, podle předpisů xxxxxxxx ke dni 31. xxxxxxxx 2003.

4. Xxxxxxx vyměřovací základ xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx pro xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se x roce 2004, 2005 x 2006 xxxxxxx nejméně x xxxxxxxxx xxxxx platné x 1. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xx. XXX xxx 17), a to xxx xxx, kdy xxx xxxx xxx xxx podán xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok, xx dne, xxx xxx xxxx měl xxx tento přehled xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx roce.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 425/2003 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

Xx. VII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxx xx nepovažuje xxxxx vykonávající xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tato smlouva xxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 2004.

Xx. XXX vložen právním xxxxxxxxx x. 425/2003 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2004

Xx. XXXX

1. Ustanovení x neslučitelnosti xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxx §53 odst. 2 xxxx. x) x d) zákona x. 62/2003 Sb., x volbách xx Xxxxxxxxxx parlamentu x x xxxxx některých xxxxxx, xx poprvé xxxxx xx poslance Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxx x prvních volbách xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2004.

2. Xxxxxxxxxx xxxxx druhé xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Evropského parlamentu xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2004.

Xx. XIII xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 359/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.6.2004

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx xxxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx za období xxxx 1. xxxxxx 2009 se použijí xxxxxxxx xxxxxx před xxxxx dnem.

2. X xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xx dobu xxxx 1. xxxxxx 2009, neplyne xx 1. xxxxx 2007 xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx dni podle xxxxxx x. 187/2006 Xx., o nemocenském xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008 x na xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyšší xxx pojistné xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, které xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx tento xxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení podle xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

4. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx 2008, xxxxxxxxx xx předchozí kalendářní xxxxxx, odvádějí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

5. Xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xx xxxxxxxx 2008, xxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx nezaplatila xx 31. xxxxxxxx 2008, xx řídí xxxxxxxx účinnými xx xxx 1. ledna 2009.

6. V xxxx 2009 xx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 3 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pojistného xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x příspěvku ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 4 xxxx. x) a xxxx. 7 xxxxxx x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

7. Výše xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti xx xxxx xxxx 1. lednem 2007 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tímto xxxx.

Xx. XXII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2009 x xxxxxxxx bodu 7, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xx 1.1.2007

Xx. XXXVII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx vyměřovací základ xxxxxxxxx xxxxx §15a xxxxxx x. 589/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx 1. xxxxxx 2008.

2. Údaje x vyměřovacích xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvádí osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xx xxxxxxxx podle §15 xxxx. 1 xxxxxx č. 589/1992 Xx., x pojistném xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti, xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx za rok 2008.

Xx. XXXXXX vložen xxxxxxx předpisem č. 261/2007 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvek xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx základ xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx politiku zaměstnanosti x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných se xx xxxxxx xxxx xxxxx 2009 stanoví xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009.

2. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti v xxxx 2009 xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kalendářnímu měsíci, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx samostatné výdělečné xxxxxxxx za rok 2008, xx xxxxxxx xxxxxx předpisy účinné xxxx 1. xxxxxx 2009; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx se řídí xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 1. xxxxx 2009. Xxxxxxxxxx věty xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 2008.

3. Xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 xxxxxx č. 589/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se za xxx 2008 podává xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009.

4. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 470/2011 Sb.

5. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx 2009 xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 xxxxxx x. 589/1992 Xx., x pojistném xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx nepodala, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx a příspěvek xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx zaplatit xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx 1. lednem 2009, avšak jen xx 30. xxxxxx 2009; výši xxxxxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxx xxxxx.

6. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 xx stanoví podle xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xxxx xxxxx xxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 se stanoví xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

Xx. VII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 2/2009 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

1. Xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx účinnosti, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx zaměstnanosti (dále xxx "pojistné"). Mimořádná xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx slev xx pojistném za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2009 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx měsíce xx xxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx č. 589/1992 Xx., o pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx x xxxxxxxxx"). Při xxxxxxxxx těchto xxxx xx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, jejichž zaměstnání xxxx x poslednímu xxx kalendářního xxxxxx, x němž xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx slevu na xxxxxxxxx odečte xxxxxxxxxxxxx x částky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x němž xxxxx xxxxx nabyl xxxxxxxxx, x to xx po xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx x pojistném x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odečty x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx částka xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx tento xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx x pojistném, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okresní xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxx rozdílu; xxxxxxxxxx §9 xxxx. 7 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx slevy xx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx splatnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxxx ve xxxx xxxxx, xxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxx pojistného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx mimořádná xxxxx ve vyšší xxxxxx, xxx měla xxx xxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x úhradu xxxxxxx xxxxx §9 odst. 7 xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx požadovaný rozdíl xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tato úhrada x nižší xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx částka, x kterou bylo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 221/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2009

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Sleva xx xxxxxxxxx xxxxx §21a zákona o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx kalendářní měsíc, x xxxx xxxxx xxxxx nabyl účinnosti.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 221/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2009

Xx. XXX

1. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxx Evropského parlamentu xx volebním období, xxxxx xxxxxxxx v xxxx 2009, a xxxx x roce 2009 znovu xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému xx xxxxx dobu své xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxxxx x důchody 86), xxxx nadále účastni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů; xxxxx těchto xxxxxxxx xx též xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx plní xxx, xxx xxx x xxxxxx xxxxxx úkolů x xxxxxx poslanců xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx. To platí xxxxxxx též pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx účinném xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxx xxxxxxx odměn, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx plnění x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx poslancům Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx volebním xxxxxx, xxxxx skončilo x xxxx 2009, x xxxx x xxxx 2009 xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx dosavadního xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx č. 586/1992 Sb., ve xxxxx platném xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 303/2009 Xx. x xxxxxxxxx od 19.9.2009

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx 2011 xxxxxxxx zaměstnavatelé xxxxx xxxxxx č. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do 31. prosince 2010.

2. Xxxxx xx pojistném xxxxx §21a zákona x. 589/1992 Xx., xx znění účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx 2009.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

Xx. XX

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2011 Sb.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 2011 se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 589/1992 Sb., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 364/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx před 1. xxxxxx 2012 xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 589/1992 Xx., xx xxxxx účinném do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx-xx xx xxxx jinak.

2. X osob samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 155/1995 Xx. xx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xx xxxxxxx daně (xxxxxxx xxxxxxx daně) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx dosažené xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k dílům xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 nebo byla-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 2009.

3. Xxxxxxxxxx §5b xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx x §5b xxxx. 3 xxxxxx x. 589/1992 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx použijí xx xxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx již xx xxx 2011.

Čl. X vložen právním xxxxxxxxx x. 470/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. VI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx za xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2013 xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. VI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 399/2012 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2013

Čl. XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx na nemocenské xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx 2013 xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

2. Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x hlavní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxx pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx zaměstnanosti xx xxx 2013, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx tohoto roku xxxxxxx nemocenského pojištění, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §5b xxxx. 3 xxxxxx č. 589/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 3 xxxxxx č. 589/1992 Sb. xx xxxxxxxxxx rok 2013 xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx základů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxx xx xxxx zaměstnanec xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx období xx xxxxxxxxxxxx měsíce, x xxxx xx xxxx účastníkem xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XXXVII xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

Čl. XII

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2015 stanoví xxxxx xxxxxx č. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 589/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 589/1992 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 267/2014 Sb. x účinností od 1.1.2015

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2016 xxxxxxx xxxxx zákona č. 589/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx uložené xxxxxxxxxxxxxx x §9a xxxxxx x. 589/1992 Sb. xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxx x. 589/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx zaměstnavatele xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx pojistném na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx důchodového xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 6,5 % x xxxxxxxxxxxx základu, xxxxxx xxxxxxxxx dne 31. prosince 2016.

4. Xxxxxxxxxxxxx xx povinen x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 3 zákona x. 589/1992 Xx. xx xxxxxxxxxx roky v xxxxxx 2013 xx 2015 xxxxx, xxx xxx zaměstnanec xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx spoření; xxxxxxxxxx čl. XXXVII xxxx 3 zákonného xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Sb. xxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx. VIII xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 377/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx za xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx v čl. X xxxx. a) stanoví xxxxx xxxxxx č. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxxxx x xx. X xxxx. x).

2. Xxxxxx na xxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx") zaplacená x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v čl. X xxxx. x) xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx od 21. xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, který xxxxxxxxxxxxx předchází kalendářnímu xxxx uvedenému x čl. X xxxx. a), xx považuje xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíce přede xxxx 1. ledna xxxxxxxxxxxx xxxx uvedeného x čl. X xxxx. x) zaniká tímto xxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 259/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§4

Xxxxxxxxx ustanovení

Povinnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxx přehled xxxxx §9 xxxxxx x. 589/1992 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 1. xxxxxx 2020 xx xxxx xxxxxxx č. 589/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2020

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx před 1. xxxxxx 2021 stanoví xxxxx xxxxxx č. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx, která xx xx xxxxxxxxx období xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7a zákona x. 586/1992 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx §5b xxxx. 1, §13a xxxx. 7 x 9, §14 xxxx. 3 x 5, §15 xxxx. 1 a §25c odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 589/1992 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 540/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Informace

Text xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vychází x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 260/93 Sb. x xxxx v něm xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

307/93 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje zákon XXX x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 100/88 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.94

42/94 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x změnách některých xxxxxx souvisejících s xxxx zavedením

s xxxxxxxxx xx 21.3.94

241/94 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon XXX x. 589/92 Xx., o pojistném xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 100/88 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 54/56 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 88/68 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxx x xxxxxxxxx x o přídavcích xx xxxx z xxxxxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx XXX č. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx ČNR x. 550/91 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon XXX x. 592/92 Xx., x pojistném xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.95

59/95 Xx., xxxxxx se mění x xxxxxxxx zákon XXX č. 550/91 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx ČNR x. 592/92 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx ČNR x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx ČNR x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.95

92/95 Xx., xxxxx Xxxxxxxxx soudu XX xx xxx 12.4.95 (netýká se xxxxxxxxxxxxx xxxxx)

118/95 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x státní sociální xxxxxxx

x účinností od 1.10.95

149/95 Xx., kterým xx mění x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxx XXX x. 589/92 Sb., x pojistném na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon XXX x. 185/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.95

160/95 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.96

104/96 Xx., úplné xxxxx xxxxxx č. 589/92 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 34/96 Sb.

113/97 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon XXX č. 13/93 Xx., xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 35/93 Xx., zákon č. 54/56 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 32/57 Sb., x xxxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxxx silách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 88/68 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx v xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx XXX x. 589/92 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.97

134/97 Xx., kterým se xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 155/95 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xxxxx XXX x. 582/91 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 87/91 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.1.98

306/97 Xx., kterým xx mění a xxxxxxxx xxxxx XXX x. 589/92 Sb., x pojistném na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx XXX x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx doplňuje zákon x. 21/92 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx do 1.1.98

18/2000 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 28.2.2000

29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2000

118/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2000

132/2000 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zákonem x krajích, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x zákonem o xxxxxxx xxxxx Xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

220/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

238/2000 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XX x x xxxxx některých zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

492/2000 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

353/2001 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

263/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 1.7.2002

309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx zaměstnanců a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx)

x účinností xx 1.1.2004 (zákonem x. 281/2003 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2005, xxxxxxx x. 626/2004 Sb. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2007, xxxxxxx x. 531/2006 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2009, xxxxxxx x. 381/2008 Sb. xxxx změněna na 1.1.2012 a xxxxxxx x. 445/2011 Sb. xxxx xxxxxxx na 1.1.2015)

281/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 131/2003 Sb., x xxxxx x. 309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 123/2003 Xx.

x xxxxxxxxx xx 28.8.2003

362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x služebním poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů

s xxxxxxxxx od 1.1.2005 (xxxxxxx x. 530/2005 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2007)

424/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2004

425/2003 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 155/95 Sb., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 582/91 Xx., x organizaci a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 48/97 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2004

437/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 563/91 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

186/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxx xxxxxx XX

x účinností ode xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost smlouva x přistoupení XX x XX (1.5.2004)

281/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 362/2003 Xx., x xxxxx zákonů souvisejících x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx č. 582/91 Xx., x organizaci x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.5.2004

359/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 90/95 Sb., o xxxxxxxx řádu Poslanecké xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx platu x xxxxxxx náležitostí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx ČR

s xxxxxxxxx opd 15.6.2004

436/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.10.2004

626/2004 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2005

168/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.6.2005

253/2005 Xx., kterým se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx práce

s účinností xx 1.7.2005

254/2005 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx dne 3.5.2005 a vrácenému xxxxxxxxxxx republiky xxx 19.5.2005

x xxxxxxxxx xx 14.7.2005

361/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 143/2001 Sb., x ochraně hospodářské xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2005

377/2005 Xx., x xxxxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxx, spořitelními x xxxxxxxx xxxxxxxx, institucemi xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x finančních xxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 29.9.2005

530/2005 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 153/94 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

62/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 124/2002 Sb., x převodech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x platebních xxxxxxxxx (zákon o xxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx zákona x. 257/2004 Xx., a xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 8.3.2006

189/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2007 (xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zákonem x. 585/2006 Xx. na 1.1.2008 x xxxxxxx x. 261/2007 Sb. xx 1.1.2009)

264/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx práce

s xxxxxxxxx xx 1.1.2007

531/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.12.2006

585/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon č. 189/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x nemocenském xxxxxxxxx, xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákoníku práce, xxxxx č. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 117/95 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx., x xxxxx x. 582/91 Sb., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

153/2007 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 589/92 Xx., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 585/2006 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.7.2007, x xxxxxxxx §3, 5 x 21, xxxxx nabývají účinnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (1.1.2009)

181/2007 Xx., x Xxxxxx pro xxxxxxx totalitních xxxxxx x x Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx složek x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.8.2007

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx veřejných rozpočtů

s xxxxxxxxx od 1.1.2008 x výjimkou §3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 16.10.2007 x některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2009

296/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x jeho přijetím

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008 x xxxxxxxx §20x, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2009

88/2008 Sb., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxxx x. 261/2007 Sb., x stabilizaci veřejných xxxxxxxx, a xx xxxxxxx některých ustanovení xxxxxx x. 586/92 Xx., x daních x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x účinností od 27.3.2008

305/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009 s xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 21.8.2008

306/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

381/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.10.2008

479/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2009

2/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2009

41/2009 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx trestního xxxxxxxx

x účinností xx 1.3.2009

56/2009 Sb., úplné xxxxx xxxxxx č. 589/92 Xx. publikované x částce x. 18/2009

158/2009 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx podnikání x x výkonu xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 4.7.2009

221/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 589/92 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2009

227/2009 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

285/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

303/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx statutu xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2009

362/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx XX xx xxx 2010

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

347/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx opatřeními x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx ČR a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2011

80/2011 Sb., xxxxx XX xx xxx 1.3.2011 xx. xx. Xx. XX 55/10 xx věci návrhu xx xxxxxxx zákona x. 347/2010 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s úspornými xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

263/2011 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 365/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné správy x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx konverzi dokumentů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.11.2011

341/2011 Xx., x Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

364/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x úspornými xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxx a sociálních xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

365/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností od 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx spoření x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

445/2011 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 309/2002 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 28.12.2011

458/2011 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015 x 1.1.2014

470/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x účinností od 1.1.2012

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x pojistném xx důchodové xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 12.12.2012 x 1.1.2013

401/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 359/99 Xx., o sociálně-právní xxxxxxx dětí, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

403/2012 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

503/2012 Xx., x Státním xxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxx některých souvisejících xxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

11/2013 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 236/95 Xx., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx funkce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx moci x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2013

344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx s rekodifikací xxxxxxxxxx práva x x xxxxx některých xxxxxx

x účinností xx 1.1.2014

250/2014 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x státní xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

332/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 221/99 Xx., x vojácích x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.7.2015

131/2015 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 458/2000 Xx., x podmínkách podnikání x x výkonu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

377/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

47/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 585/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

47/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 585/2004 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (branný zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

190/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x. 131/2015 Xx.

x účinností od 17.6.2016 x vyjímkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2017

24/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti

s xxxxxxxxx xx 21.2.2017

99/2017 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 128/2000 Xx., o obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Xx., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

183/2017 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx a xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

259/2017 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2018 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2019 x 18.8.2017

310/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2018

92/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.5.2018 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2019

32/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2019

315/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 283/1993 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 141/1961 Xx., x trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.12.2019

255/2020 Xx., o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavateli xxxx poplatníky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x roce 2020 x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.6.2020

285/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2021

540/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

286/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 120/2001 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx) x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2022

216/2022 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2023

366/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., o dani x přidané hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 389/1990 Sb., x xxxxxx x příjmů xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 578/1991 Xx.
Xxxxx č. 36/1965 Sb., o xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 160/1968 Xx. a xxxxxx č. 578/1991 Xx.
2) §7 xxxx. 2 zákona x. 389/1990 Xx.
3) Zákon č. 54/1956 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 16/1959 Xx., zákona x. 58/1964 Sb., xxxxxx č. 65/1965 Xx., xxxxxx x. 87/1968 Sb., zákona x. 88/1968 Xx., xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 8/1982 Xx., xxxxxx x. 73/1982 Xx., xxxxxx x. 148/1983 Xx., xxxxxx č. 109/1984 Sb., zákona x. 51/1987 Xx., xxxxxx x. 110/1990 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 306/1991 Xx., x zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 582/1991 Xx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx rady odborů x. 165/1979 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníků a x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx případech, xx znění xxxxxxxx x. 155/1983 Sb., xxxxxxxx x. 79/1984 Xx., xxxxxxxx x. 135/1984 Sb., xxxxxxxx x. 59/1987 Sb., xxxxxxxx č. 148/1988 Xx., vyhlášky č. 123/1990 Xx. x xxxxxxxx č. 263/1990 Xx.
Vyhláška Ústřední xxxx xxxxxx a Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 141/1958 X. x., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x důchodovém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 155/1983 Xx., xxxxxxxx č. 263/1990 Xx. a xxxxxx XXX x. 582/1991 Xx.
§10 xxxx. 2 xxxxxx x. 50/1973 Xx., x xxxxxxxxxx péči, xx xxxxx xxxxxx x. 118/1992 Sb. (xxxxx xxxxx x. 452/1992 Xx.).
4) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx věcí XXX x Ministerstva xxxxxxxxxxx x xxxxxx XXX x. 62/1970 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiných xxxxx doosídlencům ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 69/1986 Sb.
5) §6 xxxx. 9 xxxxxx XXX č. 586/1992 Xx.
6) §60a xxxx. 1 zákoníku xxxxx.
7) Xxxxx č. 35/1965 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (autorský xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 89/1990 Xx. x zákona č. 468/1991 Xx.
8) §7 xxxx. c) zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění zákona Xxxxx národní rady x. 590/1992 Sb.
9) §7 xxxx. x) a x) xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 582/1991 Xx., xx xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx rady x. 590/1992 Xx.
10) §7 xxxx. x) zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 582/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 590/1992 Xx.
11) Zákon č. 155/1995 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
12) §104b xxxx. 2 xxxx. x) zákona Xxxxx xxxxxxx rady č. 582/1991 Xx., ve xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 590/1992 Xx.
13) §104b xxxx. 1 zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 582/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 590/1992 Xx.
14) §104b xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 582/1991 Xx., xx xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 590/1992 Sb.
15) §57 xxxxxx x. 54/1956 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 110/1990 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx. x xxxxxx x. 306/1991 Xx.
16) §145b xxxxxx x. 100/1988 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 110/1991 Xx. x xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 582/1991 Xx.
17) §101 xxxxxx x. 121/1975 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 150/1979 Xx.
18) Xxxx. §6 xxxx. 7, 8, xxxx. 9 xxxx. x) x xxxx. 11 zákona XXX č. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 323/1993 Xx. x xxxxxx x. 259/1994 Sb.
19) Např. §8 xxxx. 2 xxxxxx x. 1/1992 Xx., x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx výdělku, §24a xxxx. 1 nařízení xxxxx ČSSR x. 223/1988 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 13/1991 Xx., §7 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx x sociálních xxxx x. 19/1991 Xx., x pracovním xxxxxxxxx x xxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezpůsobilých k xxxxxxxxx xxxxx.
20) §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx XX x. 22/1991 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 314/93 Xx.
21) §2 xxxx. 3 x §8 xxxxxxxx Ústřední xxxx odborů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí x. 172/1973 Sb., x uvolňování xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx k xxxxxx funkce v Xxxxxxxxxx odborovém xxxxx.
§2
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zůstávají x xxxxxxxxx poměru x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zařízeních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx subjektivitu x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Vedení xxxxxxxxxx xxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, z předpisů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx ze mzdy xxxx., xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odborový xxxxx. Xxxxxxx xxxxx sám xxxxxxxxxxxx žádné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
§8
(1) Xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1, xxxx. 2 x xxxx. 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcionářům x ostatním pracovníkům x xxxxxxxx organizaci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Závodní xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x ostatní osobní xxxxxx pracovníkům x xxxxxxxxxx a rekreačních xxxxxxxxxx základní xxxxxxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx předpisů nehradí xxxxxxxxxx (vyhláška x. 90/1972 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spotřeby x některých xxxxxxxx xxxxxxxxx hospodářských xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx pokud xx jejich úhrada xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx x mezd, xxxxx xxxxx odst. 1 xxxxxxxxx závodní výbor, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x organizaci x xxxxxxx xxx xx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxx; příslušné xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zúčtuje stejným xxxxxxxx jako x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
22) §49 xxxxxx č. 71/1967 Xx., o správním xxxxxx (správní xxx).
23) §187 xx 206 zákoníku xxxxx.
24) §7 xxxx. x), x), x) x f) xxxxxx XXX č. 582/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 241/1994 Xx.
25) Zákon č. 328/1991 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 122/1993 Xx. x xxxxxx x. 74/1994 Xx.
26) §1 xxxx. 2 vyhlášky Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 73/1993 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. - Právní xxxxxxx x. 73/1993 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 117/1995 Sb.
27) §104c x §104f xxxx. 2 xxxxxx XXX x. 582/1991 Xx., xx xxxxx zákona x. 590/1992 Sb.
28) §7 xxxx. x) a x) xxxxxx ČNR x. 582/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 241/1994 Xx.
29) Xxxxx č. 527/1990 Sb., x xxxxxxxxxx x zlepšovacích xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) §2 xxxx. 3 x 4 xxxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
31) §145a x xxxx. xxxxxx x. 100/1988 Sb., x sociálním zabezpečení, xx znění xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx. a zákona x. 160/1995 Xx.
32) §9 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) §6 xxxxxx č. 155/1995 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) §7 xxxx. 1 x 2 x §24 xxxx. 1 x 2 xxxxxx ČNR x. 586/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
35) §6 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §10 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx XXX x. 586/1992 Sb.
37) §23 xxxx. 2 xxxxxx XXX č. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 259/1994 Xx.
38) Xxxx. §7 xxxx. 4 x 5 x §23 xxxx. 2 xxxxxx XXX x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 259/1994 Xx.
39) §15 x §107 xxxx. 2 xxxxxx č. 155/1995 Xx.
40) Např. §6 odst. 9 xxxx. x) x x) zákona XXX x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxx x. 323/1993 Xx.
41) §16 xxxx. 2 a 3 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
42) §17 xxxx. 2 zákona x. 155/1995 Xx.
43) §40 xxxx. 7 xxxxxx XXX x. 337/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
44) §37 xxxx. 2 xxxx. x) branného zákona.
45) Xxxx. xxxxx č. 328/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx XXX č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) §125 xxxxxxxx xxxxx.
47) §15 xxxxxx č. 1/1992 Xx., x mzdě, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx.
§19 xxxxxx x. 143/1992 Xx., o xxxxx x odměně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
48) Zákon č. 62/1983 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 189/2006 Xx.
49) §13 xxxx. 1 xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
50) §15 x §107 odst. 2 zákona x. 155/1995 Xx.
51) §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx XXX x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx zákona x. 160/1995 Sb.
52) §16 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
53) §17 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
54) §3 xxxxxx č. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx vztazích.
55) §7a xxxxxx č. 586/1992 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Sb.
56) §7a odst. 5 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Xx.
57) §7a xxxx. 4 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění zákona x. 492/2000 Sb.
58) §4 xxxxxx č. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
59) §6 xxxxxxxxxx zákona.
60) §119 xxxx. 1 zákoníku xxxxx.
§10 xxxx. 1 xxxxxx x. 1/1992 Sb., x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx výdělku, xx xxxxx xxxxxx x. 217/2000 Xx.
61) §15 x §107 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
62) §17 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
63) §17 xxxx. 4 zákona x. 155/1995 Xx.
64) §44 xx 47 xxxxxx x. 359/1999 Xx., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
65) §40a xxxxxx x. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
66) Zákon č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
67) §10 xxxx. 9 zákona x. 187/2006 Xx.
68) §127a xxxxxxxx xxxxx.
§34 xxxx. 4 zákona x. 236/1995 Sb., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spojených x xxxxxxx funkce xxxxxxxxxxxxx státní moci x xxxxxxxxx státních xxxxxx a soudců x poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§73 xxxx. 4 zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
§48 xxxx. 3 zákona x. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§53 xxxx. 4 xxxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
69) §3 xxxx. o) xxxxxx x. 187/2006 Sb.
70) §7 xxxx. 8 x §36 xxxx. 2 xxxx. e) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
71) §24 x 25 zákona x. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
72) Například §7 xxxx. 4 x 5 x §23 xxxx. 1 xxxxxx č. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
73) §6 xxxx. 1 xxxx. x) a §6 xxxx. 5 xxxxxx x. 187/2006 Sb.
74) §67 xxxxxx č. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx.
75) §93 xxxx. 2 xxxxxx x. 187/2006 Sb.
76) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx správy a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
77) Xxxxxxxxx zákoník práce, xxxxx č. 236/1995 Sb., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 218/2002 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
78) §192 xxxx. 2 xxxx xxxxx zákoníku xxxxx.
79) Zákon č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxx.
Xxxxx č. 131/2000 Sb., x hlavním xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
80) §17 xxxx. 2 x 4 xxxxxx x. 155/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
81) Xxxxx č. 182/2006 Sb., o úpadku x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
82) §7 xxxx. 6 a §36 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
83) §7 xxxxxx x. 187/2006 Xx.
84) §101 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
85) §4 xxxxxxxxxx xxxxxx.
86) Xxxxxx 25 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx (2005/684/XX, Xxxxxxx), Xxxxxx věstník Evropské xxxx, X 262, 7. xxxxx 2005.
87) §2 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx č. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx styku.
88) Xxxxx č. 155/1995 Sb., x důchodovém xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
89) Xxxxx č. 361/2003 Sb., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x povolání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx správních xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
90) §72 xxxx. 1 daňového xxxx.
91) §4a xxxx. b) x x) x §47i xxxxxx x. 359/1999 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
92) Xxxxxxxxx xxxxx č. 503/2012 Sb., x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
93) Xxxxx č. 236/1995 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

94) Zákon č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx.

95) §12 x 12a zákona x. 585/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx zajišťování (branný xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

96) Například xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 883/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 987/2009 xx xxx 16. xxxx 2009, xxxxxx xx stanoví prováděcí xxxxxxxx x nařízení (XX) č. 883/2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1231/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010, kterým se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x nařízení (XX) x. 987/2009 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx jejich státní xxxxxxxxxxxx.

97) §123e xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění sociálního xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

98) §222a xxxxxxxx xxxxx.