Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 30.06.2024.


Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
589/92 Sb.

§1 §2

Poplatníci pojistného §3

Pojistné §4

Vyměřovací základ §5 §5a §5b §5c §5d

Rozhodné období §6

Sazby pojistného §7

Sleva na pojistném zaměstnavatele za zaměstnance §7a §7b §7c

Odvod pojistného zaměstnavatelem §8 §9 §9a §10 §11 §12

Odvod pojistného osobou samostatně výdělečně činnou §13 §13a §14 §14a §14b §14ba §14c §15

Maximální vyměřovací základy §15a §15b

Odvod pojistného osobou dobrovolně účastnou důchodového pojištění §16

Odvod pojistného zahraničním zaměstnancem §16a

Přeplatek pojistného §17

Promlčení pojistného §18

Způsob placení pojistného §19

Penále §20

Povolení splátek pojistného a penále §20a

Přirážka k pojistnému na sociální zabezpečení §21 §21a §22 §22a

Pravděpodobná výše pojistného §22b

Uschovávání účetních a dalších záznamů §22c §22d

Počítání času §23 §23a §23b

Společná ustanovení ke slevám na pojistném zaměstnavatele za zaměstnance §23c §23d §23d §23e §23f

Tiskopisy §24

Zvláštní ustanovení §24a §25

Úhrada odvedeného pojistného §25a §25b

Přestupky §25c §25d §25e §25f

Ustanovení přechodná a závěrečná §26 §27 §27a §28 §28a §29 §30 §31 §32 §33

č. 160/1993 Sb. - Čl. IV Čl. V

č. 59/1995 Sb. - Čl. V Čl. VI Čl. VII Čl. VIII

č. 160/1995 Sb. - Čl. XVI

č. 306/1997 Sb. - Čl. IV

č. 424/2003 Sb. - Čl. VI

č. 425/2003 Sb. - Čl. IV Čl. VII

č. 359/2004 Sb. - Čl. XIII

č. 189/2006 Sb. - Čl. XXII

č. 261/2007 Sb. - Čl. XXXVII

č. 305/2008 Sb. - Čl. IV

č. 2/2009 Sb. - Čl. VII

č. 221/2009 Sb. - Čl. II Čl. III

č. 303/2009 Sb. - Čl. VII

č. 362/2009 Sb. - Čl. X

č. 347/2010 Sb. - Čl. IV

č. 364/2011 Sb. - Čl. IV

č. 470/2011 Sb. - Čl. V

č. 399/2012 Sb. - Čl. VI

č. 344/2013 Sb. - Čl. XXXVII

č. 267/2014 Sb. - Čl. XII

č. 377/2015 Sb. - Čl. VIII

č. 259/2017 Sb. - Čl. II

č. 255/2020 Sb. - §4

č. 540/2020 Sb. - Čl. VI

č. 216/2022 Sb. - Čl. II

č. 455/2022 Sb. - Čl. V

č. 321/2023 Sb. - Čl. IV

č. 349/2023 Sb. - Čl. XVIII

Nález Ústavního soudu - č. 92/1995 Sb.; č. 88/2008 Sb.; č. 80/2011 Sb.

INFORMACE

§1

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx pojistné xx xxxxxxxx zabezpečení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "pojistné").

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx právní xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx pojistného 96).

§2

Pojistné je xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx (§20), xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§21) a pokuty (§25c x 25d) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx x státním xxxxxxxx xx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx příjmů xxxxxxxx xxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx povinni x xxxxxxx a xx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxxx tito xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxx, jimiž xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumějí xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, x nichž jsou xxxxxxxx zaměstnanci v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx též xxxxx činná v xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx poměru, xxxxx pracovní xxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předpisy xxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx činní xx xxxxxxx dohody o xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah vykonávají xxx xxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx zřízené zvláštním xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx zástupce tohoto xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx nevznikl xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx funkci mimo xxxxxxxx nebo služební xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx vztahuje xx xxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 5 xx 8 x 18,

5. xxxxxx,

6. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Senátu Xxxxxxxxxx,

7. členové xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x zastupitelstev xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx zastupitelstvo xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx budou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

8. xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, viceprezident x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, členové Xxxx pro rozhlasové x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx totalitních xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx telekomunikačního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, zástupce xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxx ochránce xxxx,

9. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

10. osoby xxxxxxxx x xxxx x osoby, které xxxx vedeny x xxxxxxxx osob, které xxxxx vykonávat xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxx, je-li xxxxx xxxxxx vyplácena xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x sociálně-právní xxxxxxx xxxx 91),

11. xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence xxxxxxxx xx xxxxx,

12. státní xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx službě,

13. xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx uzavřeném podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů,

14. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x komanditisté xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxxxxx xxx ni xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vykonávají pro xx xxxxx,

15. xxxxxxxxxx,

16. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 1 xx 3, 5 xx 8, 13, 18 x 19,

17. xxxxxxxxxxx,

18. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §23b xxxx. 2 xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxx x Xxxxx republice,

19. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

20. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 19, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx Xxxxx zvolených xx xxxxxx, jež xxxxxxxxxxxxxx neurčilo xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x xxxx zaměstnání xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx plynou xxxx xx mohly xxxxxxx příjmy xx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx od xxxx daně osvobozeny.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx poplatníky xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti, xxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnance uvedené x odstavci 3.

(3) Xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na nemocenské xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění podle xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 88); xx xxxxxx zaměstnance se xxxxxxxx xxx fyzická xxxxx, xxxxx po xxxxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx byly zúčtovány xxxxxx x tohoto xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx pojistné xx důchodové xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xxxxx jsou účastny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o důchodovém xxxxxxxxx, 11) x xx xxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem též xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx pojištění. Xxx se považuje xx osobu samostatně xxxxxxxxx činnou a xxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost a xx xxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx, stanoví xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. 32)

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx účastné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 33) xxxx xx xxxx dobrovolné xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinny xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx zaměstnanci xxxx za xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zahraničním xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatele, xxxxx sídlo xx xx xxxxx státu, x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je-li xxxxx x České republice xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxx.

§4

Pojistné

Výše xxxxxxxxxx se xxxxxxx procentní xxxxxx x xxxxxxxxxxxx základu xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx.

Vyměřovací xxxxxx

§5

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx nebo xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx o xxxxxx x příjmů 35) x nejsou od xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx mu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění. Xxxxxxxxxx příjmem se xxx účely věty xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx připsáno x xxxx dobru anebo xxxxxxx x jiné xxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx zaměstnance.

(2) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 nezahrnují xxxx xxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx zákoníku xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, na xxxxx xxxxxx nárok xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, na kterou xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů,

c) xxxxxxxxx přídavek horníků 48),

x) xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx poživateli xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx důchodu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poskytnutá xxxxxxxxxxx k překlenutí xxxx xxxxxxxxx obtížných xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pohromy, xxxxxx, ekologické xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx nároky xxxxxxxxxxx vyplacené Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - krajskou xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx město Prahu (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx") xxxxx zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a x změně xxxxxxxxx xxxxxx xx považují xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx i xxx xxxxxx vyměřovacího xxxxxxx pracovníka v xxxxxxxxx xxxxxx uzavřeném xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx. Xx-xx zaměstnanec xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zaměstnance 69), xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (§23b odst. 2); je-li smluvnímu xxxxxxxxxxx vyplácen příjem xxxxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xx území státu, x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, považuje xx xx vyměřovací xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx uhrazený xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zahraničnímu xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx i částka xx zprostředkování práce xxxxxxxxx zaměstnance, xxxxxxx xxxxxxx o 40 %.

(5) Je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxxx xxxxx k poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxx, u xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx tento xxxx, xx použije xxxx xxxx xxxx xxxxxxx používaný bankami x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx; xxxx banky xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kurz xxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx svých záznamech xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxxxxx základu xxxxxxxxxxx, xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx platu xx dovolenou v xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx náhrada xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie, do xxxxx byl zaměstnanec xxxxxx 98), xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx dovolenou podle xxxxxxxx práce, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxx xxxx xxxx platu xx dovolenou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx náhrada, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx rozdíl xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx zjištěna.

§5x

(1) Vyměřovacím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx

x) částka xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 3, xxxxx xxxxxxxxxxxx práce xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx operačního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a záchranáře xxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx záchranář") xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uvedených x §3 xxxx. 3, kteří xxxxxxxxxx xxxxx zdravotnického záchranáře xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx záchranného xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měsíci xxxxx xxxxxxxxxxxxxx záchranáře xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx i jiné xxxxx, xx xxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx práce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx hasičského záchranného xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx základu xxxxxxxxxxxx době, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx po xxxxxxxxxxxx na celé xxxxxx xxxxxx nahoru; xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx poměrná xxxx vyměřovacího xxxxxxx, x to xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx směrem dolů.

§5b

(1) Vyměřovacím xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx osobou, xxxxx xxxx xxxxxxx 50 % daňového xxxxxxx xxxx rokem 2024 x xx xxxx 2024 55 % xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx základ xxxx x příjmů xx xxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx fyzických xxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, považuje xx xx xxxxxx základ xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx část xx určí xxx, xx xx daňový xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x výsledná xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců, x nichž xxxx xxxxx xx část xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečná činnost. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti a xxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x němž xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, peněžité xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nemocenského xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxx před xxxxxxxxxx rozumí x xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná vykonávala xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx výkon xxxx xxxxxxxx netrval xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxx pojistné na xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x kalendářním xxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, součin xxxxxxxxxx měsíčního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 5 xxxx první nebo xxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx základ, x počtu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx část xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíce, v xxxxx xx celý xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činná xxxxxxxxxxxx hlavní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx na výplatu xxxxxxxxxxxx, peněžité xxxxxx x mateřství xxxx xxxxxxxxxxxx ošetřovného x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných; xxxxxxxxxxx měsícem se xxx účely části xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx, xx kterou xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx vykonávala hlavní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx výkon xxxx xxxxxxxx netrval xx xxxx xxxxxxxxxx měsíc,

b) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxx výkonu xxxx činnosti xx xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoveného xxxxx §14 odst. 5 xxxx xxxxx x platného xxx xxxxxxxxxx xxx, za xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx základ, a xxxxx kalendářních xxxxxx xxxxxx kalendářního xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců xx xxxxxxxxxx kalendářní xxxxxx, v xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx měla xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; kalendářním xxxxxxx se pro xxxxx xxxxx věty xxxx středníkem xxxxxx x jeho xxxx, xx xxxxxx osoba xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx této činnosti xxxxxxx xx celý xxxxxxxxxx xxxxx. U xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxx, xx kterou xxxxx poživatel xxx xxxxx na výplatu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob samostatně xxxxxxxxx činných, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx doby xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx účastna xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx x dílčího xxxxxxxxxxxx základu z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx vyměřovacího základu x hlavní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti a xxxxxxx části xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti; přitom xx xxxxxxxx vyměřovací xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxx. Dílčí xxxxxxxxxx xxxxxx x hlavní xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx měsíčního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 5 věty první xxxx druhé a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxx měsíce xxxx vykonávána xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečná činnost; xx xxxxxx počtu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx kalendářní měsíce xxxxxxx x xxxxxxx x) větě xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx základ x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 5 xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x nichž aspoň xx xxxx xxxxxx xxxx vykonávána xxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečná xxxxxxx; xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců xx xxxxxxxxxx kalendářní měsíce xxxxxxx v xxxxxxx x) větě druhé x třetí. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x příjmu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx určí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx první xxx, xx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx roce vydělí xxxxxx kalendářních měsíců, x nichž xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost, a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx aspoň xx xxxx měsíce xxxxxxxxxx xxxxxxxx samostatná xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx základ xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx je rovna xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx je určena xxxxxxxx daň, xxxxxxxxxxx xxxxx §14 odst. 3 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xx stanoví xxxxxxxxxx základ, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx byla xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx poplatníkem x xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxx xxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná. Xxxxxxx xxxxxx xxxx nemůže xxx xxxxx než xxxxxxxxxxx částky xxxxxxxx xxxxx předpisů o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění 73). Xxxxxxxxx měsíční xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxx x vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5b xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx rok xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 xxxxxxx xx jeden xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxxx po xxxx xxxxxx měsíce xxxx xxxxxxxxxx samostatná xxxxxxxxx xxxxxxx; věta druhá xxxxx i zde. Xxxxxxxxx xxxxxxx základ xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx od xxxxxx následujícího po xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, do xxxxxx x následujícím xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxx xxxx xxx být xxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxx xx podle tohoto xxxxxxxx podaného x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx dosavadní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx od xxxxxx, v xxxx xxx podán xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx měl xxx xxxxx přehled xxxxx, xx xxxxxx, x xxxx byl xxxxx xxxxxxx podán, xx xxxx xxxxxxxxxxx částky xxxxxxxx podle předpisů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx §15 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx 3 xxxx před kalendářním xxxxx, x němž xx pojistné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx platí, xx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle věty xxxxx, činí xxxxxxxxx xxxxxxx základ xxxxxxxx xxxxxxxx mzdy xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečné činnosti, x x následujícím xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx byl xxxx xxx být podán xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §14c xxxx. 5 xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x měsíčního xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx předpisů o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x kalendářním xxxx, x němž xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxxxx samostatnou výdělečnou xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx ve 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, určuje xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxx xxxxxx tak, jako xx x tomto xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; takto xx xxxxxxxxx ještě x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx věty před xxxxxxxxxx, a to xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxx xxxx xxxx podat přehled xxxxx §15 odst. 1. Xxxxxxx základ xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx než dvojnásobek xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o nemocenském xxxxxxxxx xxx účast xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx činné, xxxxx xx poplatníkem xx xxxxxxxx pásmu paušálního xxxxxx.

§5c

(1) Xxxxxxxxxxx základem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx xx částka, xxxxxx si xxxx, xxxxxxx však xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx pojištění xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx základem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xx určí ve xxxx stanovené xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xx výši dvojnásobku xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro účast xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx vyměřovací xxxxxx však nemůže xxx x kalendářním xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyšší xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxx měsících.

§5x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §5 xx 5c xx zaokrouhlují xx xxxx xxxxxx směrem xxxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§6

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Rozhodným xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx pojistné xxxxx, xxxxx se dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx rozhodným xxxxxxx, z xxxxx xx zjišťuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxx pojistné xx xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xxxxxxxxxx xxx, za xxxxx xx toto xxxxxxxx x příspěvek xxxxx.

§7

Sazby xxxxxxxxxx

(1) Sazby xxxxxxxxxx xxxx

x) u xxxxxxxxxxxxxx 24,8 % x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §5a xxxx. 1 xxxx. x), x xxxx 2,1 % xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 21,5 % xx důchodové xxxxxxxxx x 1,2 % na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxxx

1. x xxxx 2023 26,8 % x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §5a xxxx. 1 xxxx. x), x xxxx 2,1 % na xxxxxxxxxx pojištění, 23,5 % xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x 1,2 % na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti,

2. x xxxx 2024 27,8 % x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5a xxxx. 1 xxxx. b), z xxxx 2,1 % xx xxxxxxxxxx pojištění, 24,5 % na xxxxxxxxx pojištění x 1,2 % xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti,

3. x xxxx 2025 28,8 % x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5a odst. 1 xxxx. b), x xxxx 2,1 % na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 25,5 % xx xxxxxxxxx pojištění x 1,2 % xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

4. počínaje xxxxx 2026 29,8 % x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5a xxxx. 1 písm. x), x xxxx 2,1 % xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 26,5 % xx důchodové xxxxxxxxx a 1,2 % xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx 7,1 % x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx 0,6 % xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 6,5 % xx důchodové xxxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. 29,2 % z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeného x §5b xxxx. 1 xx 3, x toho 28 % xx důchodové xxxxxxxxx x 1,2 % xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. 2,7 % z vyměřovacího xxxxxxx uvedeného x §5b xxxx. 4, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nemocenského pojištění,

e) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx důchodovém xxxxxxxxx 28 % x vyměřovacího xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2,7 % x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxx pojistné xxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Pojistné se xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx směrem nahoru.

Xxxxx na pojistném xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

§7x

(1) Xxxxxxxxxxxxx má nárok xx slevu na xxxxxxxxx xx kalendářní xxxxx za xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx 55 xxx,

x) pečuje x xxxx xxxxxx 10 xxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx x péči xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu; za xxxxxxxxxx příslušného orgánu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. 10 xxxxxx x státní sociální xxxxxxx,

x) pečuje x xxxxx blízkou xxxxxx 10 xxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx osoby xx xxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx), xxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx závislá xx xxxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx) nebo stupni XXX (těžká xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx); osoba xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x je xxxxxx 26 xxx; studium xx posuzuje xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x), §22 x 23 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxx xxxxxxxxxxx měsícem, za xxxxx se xxxxx xx pojistném uplatňuje, xxxxxxxxx xxxx uchazeč x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §109 xxxx 109a xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) xx osobou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) je xxxxxx 21 let.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx, že se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xx sjednána kratší xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxx činí xxxxxxxxx týdenní pracovní xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx kratší xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx nejméně 8 xxxxx x xxxxxxx 30 xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxx zaměstnavatele xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx jen x xxxxxxx zaměstnání; xxxxx xxxxx hodin xxxxx xxxx první platí xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx zaměstnání xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxx vyměřovacích xxxxxxx zaměstnance xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx 1,5násobek xxxxxxxx xxxx; tato xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx směrem xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx zaměstnání xxxxxxxxxxxx x pracovním xxxx xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 1 hodinu x úhrnu xxxxxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx než 1,15 % průměrné xxxx; xxxx vyměřovacích xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx a tato xxxxxx xxxxxxxx mzdy xx zaokrouhlují na xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Za odpracovanou xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx náleží xxxxxxx mzdy xxxx xxxxx, x xxxxxx, xx xxxxxx náleží xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nahrazuje ztrátu xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx výdělku nebo xx xxxx mzdy xxxx xxxxx, které xx náležely xx xxxx tohoto volna,

c) xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx, xxxxx xx považují xx xxxxx práce xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x téhož xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 138 hodin; xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx limit x xxxxxx xxxxx kalendářních xxx xxxxxx zaměstnání x xxxxxxxxxxx měsíci x počtu kalendářních xxx x kalendářním xxxxxx x tím, xx výsledek se xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx směrem xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x xxxxxxxxx poměru x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx uznaným xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §78 xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tento xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx příspěvku x době xxxxxxxx xxxxx xxxxx §120e xxxx. 5 zákona x xxxxxxxxxxxxx.

(4) Slevu xx xxxxxxxxx xxx xx kalendářní měsíc xxxxxxxxxx za téhož xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tuto xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx okamžik xxxx xxxxxxxx České xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx pojistném xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1 měsíc přede xxxx, xx xxxxxxx xxxx slevu xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx uplatňovat, ne xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x nástupu xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zaměstnání xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění. Jestliže xx xxxxx xx xxxxx zaměstnance xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx pojistném xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§7x

(1) Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx za kalendářní xxxxx činí 5 % x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx xx xxxxx uplatňována xxxxx §7a. Xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx koruny xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx zaměstnání, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx vyměřovacích základů xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx, z xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx slevu.

(3) Xx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx důvodů xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §7a odst. 1, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx jednotlivého xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx.

(4) Podmínky xxx uplatnění xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx u xxxxxxxxxxx, xx kterého lze xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx, splněny xx xxxxx xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§7x

(1) Slevu na xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxxxxx zaměstnavatel xx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §5a x §7 xxxx. 1 xxxx. x) a b) xx tento kalendářní xxxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, za xxxxx sleva xx xxxxxxxxx náleží.

(3) Xxxx-xx x částky xxxxxxxxxx xxxxxxxx sleva na xxxxxxxxx ve vyšší xxxxxx, než mohla xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx, o xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, za xxxx na xxxxxxxxx; xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx odečtena, xxxxxxxxxx na xxxxx xx pojistném nevzniká.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

§8

(1) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx za zaměstnance xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xx zúčtoval.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxxxxxx příjem, xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx formě, xxxxx x nižší xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx platit xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jinému xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx uhradit zaměstnavateli xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx věty první.

(3) Xxxxxxxxxxxxx příjem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx měsíce, x němž skončilo xxxxxxxxxx malého xxxxxxx 83) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, která xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měsíci, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx malého xxxxxxx xxxx zaměstnání xxxxxxxxxx xx základě xxxxxx x provedení xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx.

(4) Zaměstnavatel xx xxxxxxx sám vypočítat xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§9

(1) Zaměstnavatel odvádí xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc xx splatné xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Pojistné se xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Zaměstnavatel xx povinen xx xxxxx stanovené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxxxxxxx tiskopisu xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5a xxxx. 1 xxxx. x) a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoveného xxxxx §5a xxxx. 1 xxxx. x) x o výši xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx čísla xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx pojistného provedena. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx přehledu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx 97).

(3) Pokud xxxxxxxxxxxxx nemůže z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splnit povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 větě první xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx územní xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení; xxxxxx xx povinen xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx tohoto tiskopisu xxxxxxxxx územní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení. Technické xxxxxx xxxxx věty xxxxx se posuzují xxxxx §61 xxxx. 5 zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx pojistném xxxxx xx jednoho xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, za xxxxx xx sleva xx pojistném xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, částku xxxxx xx xxxxxxxxx x úhrn xxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx kratší xxxxxxxx xxxx služební xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §7a odst. 1, xxx který xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

§9x

§9x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 377/2015 Sb.

§10

Xx-xx xxxxxxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 75), plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx při xxxxxx pojistného podle §9 xxxxx xxxxxx xxxxxxx samostatně xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ve kterém xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx se mzdovou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx kterém je xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§11

Xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx odsouzený xxxx xxxxx ve výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxx, xx povinen xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušné xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx xxxxx se xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx odměnou za xxxxx osoby xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxx [§7 xxxx. 1 xxxx. x) x x)]. Věznice x xxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx detence xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osobám xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§8 xxxx. 1), x xx xxxxx xxxxxxx x §9 odst. 1 xxxxxxx částku xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Ustanovení §9 xxxx. 2 platí xxx xxxxxxx x xxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxx až třetí xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účast xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

§12

(1) Na právního xxxxxxxx zaměstnavatele přechází xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx stal právním xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení 9) je xxxxxxx xx xxxxxx takového xxxxxxxx xxxxxxxx vykázat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx též společník xxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxxxx družstva; to xxxxx xxx xxx xxxxx, xxxxx byla xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou

§13

(1) Xxxxx samostatně výdělečně xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na nemocenské xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení 10), x výjimkou xxxxxxxxxx xx důchodové pojištění x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pojistná.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx na důchodové xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xx xxxxxxxx") x xxxxxxxx xx pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (dále xxx "doplatek na xxxxxxxxx").

§13a

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx pojistné

a) xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce podle §10 odst. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou činnost; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx této přihlášky xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx následuje xx kalendářním xxxxxx, xx kterém xxx xxxx xxx být xxxxx přehled x xxxxxxxx x výdajích xxxxx §15 xxxx. 1 xx kalendářní xxx, ve xxxxxx xxxxxxx daňového xxxxxxx (§5b xxxx. 1) xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění, a xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, pokud vykonává xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; povinnost xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx odpočtu xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx měsíci, xx xxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx podle §15 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dosáhla xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx zakládající xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 x 3 zákona o xxxxxxxxxx pojištění, xxxx

x) xx kalendářní xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přihlásila x xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, platí xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx přihlášky x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. a) xx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx které xx povinna xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §10 odst. 6 xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíci, x xxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 xx kalendářní xxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx platit xxxxxx xx pojistné xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b), zanikla x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §10 xxxx. 6 xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx roce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxx xxxxx k zániku xxxx povinnosti xxxxxxx; xxxxxxxxx platit zálohy xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost.

(5) Osoba xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 4 xxxxxx o xxxxxxxxxx pojištění x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx povinna xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xx tento xxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), může xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zálohy xx xxxxxxxx xx xxxxx rok, a xx xx xx xxxxxx přehledu x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 xx xxxxx xxx.

(6) Zálohy xx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx, aniž byla xxxx povinnost xx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx účely stanovení xxxxxxxxx xx pojistném xx důchodové pojištění x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti (xxxx xxx "xxxxxxxxx xx pojistném xx xxxxxxxxx pojištění") xxxx xxxxxxxx xx pojistném (§14 xxxx. 10 x 11) za xxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx přehledu xxxxx §15 odst. 1; xxxxxxxx-xx x xxxxxx vrácení, xxxxxxxx xx za xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5.

(7) Pro xxxxx xxxxxxx xxxxx xx pojistné xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou činnost x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxx xx část xxxxxx, x níž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §9 xxxx. 6 xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx. X oznámení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx pro účely xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 xx příslušný xxxxxxxxxx xxx x doloženo xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx kalendářním xxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx nevyžaduje x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxx má xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Česká správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx evidenci nebo xx xxxxxxx xx xx obstarat x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxx-xx x osobní xxxx x dítě xx 4 xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx, xxx-xx údaj x xxxxxx k dítěti xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je povinna xxxxxxxxx, které xxxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxx, není xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dokládat.

(9) Xxx xxxxxxx záloh na xxxxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx daně z xxxxxx.

(10) Xx částky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx společného osobního xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx povinnost xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hledí xxxx xx zálohy xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§14

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxxxxx celé xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx na pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu.

(2) X xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x předcházejícím xxxxxxxxxxx xxxx, činí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu 55 % z xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5b xxxx. 1 xx xxxxx xxx xxxxxxx na 1 xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxx tohoto xxxxxx xxxx vykonávána xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx pro

a) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nejnižšího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xxxxx odstavce 5 xxxx první xxxxxxxxx x 15 %,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 28 050 Xx x

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 42 900 Kč.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxx xxxx xxx být xxxxx xxxxxxx podle §15 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx její příjem xx samostatné výdělečné xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx připadající x xxxxxxx na xxxxx kalendářní xxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx kalendářního xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x snížení, xxxxxxx xxxx v xxxxxx tří xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx sobě xxxxxxxx, xx xxxxxxx x jednu xxxxxxx xxxxx než takový xxxxxx připadající x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce x xxxxxxx xx xxxxx kalendářní xxxxx, x xxxx aspoň xx xxxx měsíce xxxx xxxxxxxxxx samostatná xxxxxxxxx činnost.

(5) Měsíční xxxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx činí xxxxxxx 30 % xxxxxxxx xxxx x xxxx 2024, 35 % xxxxxxxx xxxx x xxxx 2025 x 40 % xxxxxxxx xxxx od xxxx 2026. X xxxxxxxxxxx roce, x xxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx zahájila xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost, a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2 kalendářních xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 25 % xxxxxxxx mzdy; xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx kalendářním xxxxx, x němž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx byla osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxx xxxxx placení xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou činnost (§13a xxxx. 7 x 8), činí xxxxxxx 11 % xxxxxxxx mzdy.

(6) Xx xxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx byl xxxx měl xxx xxxxx přehled xxxxx §15 odst. 1, xx xxxxxx xx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx měsíčnímu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovenému xxxxx xxxxxxxx 2 x 4 xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxx nebo xxx xxx takový xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx roce.

(7) Xx základě žádosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx samostatnou výdělečnou xxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx samostatně výdělečně xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x období xxxxxxxx x xxxxxxxx 4, pokud v xxxxxxxx poklesu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné x xxxxx období xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx osoba samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely části xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxx, xx xxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx celý xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Dlužné xxxxxx na xxxxxxxx xx stanoví ve xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, 4 a 5.

(10) Je-li xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §4, xxxx xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx stanoví xx výši xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 x xxxx záloh xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(12) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§14x

(1) Xxxxxx na xxxxxxxx xx kalendářní xxxxx xx xxxxxxx xx prvního xxx xx posledního xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xx pojistné xxxxx. Xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x němž osoba xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zahájila xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost, xx xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx měsíce. Xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činná xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění xxxxx §10 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxx xxx, x xxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxx, do xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx x prosinci xxxx se x xxxxxxxx přihlásí x xxxxxx na důchodovém xxxxxxxxx, xxxx povinna xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(2) Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxx xxxxxx x kalendářním xxxx zálohy na xxxxxxxx xx delší xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Úhrn xxxxx na pojistné xxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx však xxxxxx xxx nižší, xxx xx činil xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2, 4 a 5, které xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xx zálohy xx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx zaplacené xx xxxxxxxx lze xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx samostatné xxxxxxxxx činnosti, x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx činnosti x x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx požádala xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx roku x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úhrn xxxxx xx pojistné xxxxxxxxx podle věty xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxx xx xxx, xx xxxxxx byl, xxxxxxxxx xxx být xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 za xxxxxxxxxx xxx, xx který xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§14b

(1) Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zaplatit xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx účastna xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §10 xxxx. 2 x 3 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx nebyla xxxxx §13a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx. Pojistné xx xxxxxxxxx pojištění a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx povinna zaplatit xxxxxxxxxx xx osmi xxx xx xxx, xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 za kalendářní xxx, za xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxx.

(2) Xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xx povinna xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti za xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xx přihlásila x účasti xx xxxxxxxxxx pojištění xxxxx §10 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx až xx xxxx uplynutí x xx xxxxx xxxxx §13a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podle §13a xxxx. 5, a xx xx osmi xxx xx dni, xx xxxxxx byl, xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 xx xxxxx xxx.

§14xx

Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxx xxxxx xxxxx samostatně výdělečně xxxxx.

§14xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 321/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§14x

(1) Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je povinna xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx celé kalendářní xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx které xx xxxxx §14 xxxx. 8 xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx (§13 xxxx. 2).

(2) Xxxxxxxx na nemocenské xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xx prvního xxx xx posledního xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx pojistné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Pojistné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zahájila xxxxxxxxxxx výdělečnou činnost, xx splatné xxx xxx, x němž xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx činnost, do xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx projednání x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx než xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx x nejdéle xx konce xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Měsíční xxxxxx, xxxxx osoba samostatně xxxxxxxxx činná xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx na nemocenské xxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx první x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; výši xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, nelze xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx měsíčního xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zaplacení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x měsíčního xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx pojištění zaplaceno xxxxx odstavce 2 xxxx poslední z xxxxxxx měsíčního základu, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx základ x xxxxxxxxxxx kalendářním xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění xx xx tyto xxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5b xxxx. 4 xxxx třetí; xxxxxx xxxxxx snížení se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx xx kalendářní měsíc, xx který se xxxxxxxxxx k účasti xx nemocenském pojištění, x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx více platbami, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxx platby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx, činí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx základu xx xxxxx xxxxxxxxxx měsíc.

(5) Xxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx činná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, ale xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx na nemocenské xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx pojistné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx předchozí xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx, x není-li xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxx výši xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 nebo xxxxxxxx 5 xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx lhůtě, avšak x nižší xxxxxx, xxx mělo být xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dále xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx x xxxxx částky, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §5b xxxx. 4 xxxx xxxxx, nebo xxxxx xxxx zaplacena xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx zaplacena do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 věty xxxxxxxx.

§15

(1) Osoba, xxxxx xxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxx roku vykonávala xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx paušální xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx správě xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxx kalendářní xxx, xx předepsaném xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxx roku poplatníkem x xxxxxxxxx režimu x jejíž xxx x příjmů xx xxxx zdaňovací xxxxxx xxxx xxxxx paušální xxxx, před xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx, xxxx by xxx podán x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx. X xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx základu, xxxxxxxxx xxxx-xx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxx xx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx vynaložených na xxxxxx dosažení, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx důchodové pojištění x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx vyměřovacím xxxxxxx xxx xxxxxx xx pojistné, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx spolu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxxxxx částku maximálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§15a), x xxxxxxxxxx-xx osoba xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxx samostatnou výdělečnou xxxxxxx, xxx xxxxx x skutečnostech xxxxxxxxx x §9 xxxx. 6 xxxx. x) xx x) xxxxxx x důchodovém pojištění, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou x xxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxx samostatně výdělečně xxxxx vykonávala xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxx v tomto xxxxxxxx xxx jméno x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x rodné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx samostatně výdělečně xxxxx v xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečné činnosti, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xx nejpozději xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, v xxxx xxxxx přehled xxxxxx; xxxxxxxxxx §13a xxxx. 8 xxxx třetí xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxxxxxxxxx xxxxxx přiznání xxxxxx xxxxxxx, je povinna xxxx xxxxxxxxxx uvést x xxxxxxxx.

(2) Zjistí-li xx xx podání xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx vyměřovací xxxxxx xxx pojistné xx důchodové xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x přehledu xxxxx xxxxxxxx 1, je xxxxx samostatně výdělečně xxxxx povinna xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 8 xxx xxx xxx, xxx se o xxxxxx změně xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx výši příjmů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx, výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx nová výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, částku pojistného xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xxxxxx rozdílu xxxx xxxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx x příspěvkem xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx má xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x příspěvkem, xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx, xx který xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx měsíční xxxxxxxxxx základ xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx přehled xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx podání xxxxxxxx podle odstavce 1, xxx xx xxxxx xxx důvod xxx předložení xxxxxxxxx xxxxxxxx. Částku rozdílu xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 8 dnů xxx xxx, v xxxx xxx nebo xxx xxx opravný xxxxxxx xxxxx. Nová xxxx nejnižšího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx platí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx vyměřovací xxxxxx pro pojistné xx důchodové pojištění x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, než xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x přehledu podle xxxxxxxx 1, může xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předložit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx přehledu xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx povinna xxxxxxx xxxxxx přiznání, xxxxx výši xxxxxx xx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xxxxxxx xxxx výše xxxxxxxxxxxx základu xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxx minimální xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vznikl, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx. Xxxxxxx přehled xx xxxxxx xx xxxxxxxxx pro podání xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, kde xx xxxxx xxx xxxxx xxx předložení xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx částka xxxxxxxx základu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za dobu xxxxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx účast xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx přehled xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty první xxxx osoba samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xx xxxxxx, v xxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx výši xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxxxx. Opravný xxxxxxx xx považuje xx žádost o xxxxxxx přeplatku; xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle §17. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xxx stanovení xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxx přehled xxxxxx.

(4) Xxxx x určeném xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, nemůže xxx xxxxxxxxx změněn, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx 3.

(5) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na důchod x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx samostatně výdělečně xxxxx. Xxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx přehledů xxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 x xxxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx xx částce vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxx podle §5b xxxx. 1, 2 xxxx 4, xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx nebyla xxxxxxx xxxxx daňové přiznání x xxxxxx úmrtí xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x vyměřovacích xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§15x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx placení xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mzdy. Xxxxxxxxx xxxxxxx, x něhož xx zjišťuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx základ xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx rok. Xxxxxxxxx vyměřovací xxxxxx xxxxxxxxxxx xx tvořen xxxxxxx vyměřovacích xxxxxxx xxxxxxxxxxx zjištěných x xxxxxxxxxxx roce, za xxxxx xx maximální xxxxxxxxxx základ xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx v kalendářním xxxx úhrn vyměřovacích xxxxxxx xxxxxxxxxxx maximální xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxxxx xx v xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, neplatí zaměstnanec x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx maximální xxxxxxxxxx xxxxxx; xx platí x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxx vyměřovacích xxxxxxx ze všech xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (§17); xxxxx přeplatek xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx částka, která xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci na xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx rok, z xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx 8 xxx xxx xxx obdržení xxxxxxx; xxxxxx-xx zaměstnavatel, xx x tomto xxxxxxxxx xxxxx nesprávné xxxxx, xx povinen xxxxxxxxxx vydat xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxxx základu xxxxxxxxxxxxxx xx nezahrnuje xxxxxx, xxxxx přesahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx základ xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx pojistné xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(5) Maximálním xxxxxxxxxxx základem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx průměrné xxxx.

(6) Xxxx-xx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx a součet xxxxxxxxxxxx základu nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx základů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx základ xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5, xxxxx xx x tuto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyměřovací xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné pro xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvek xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx, a xx-xx xxxxxxxxxxx částka xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné, xxxxx xx o zbytek xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(7) Xxxxxx xx pojistné xxxx povinna platit xxxxx samostatně výdělečně xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x x zaměstnání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnance, x xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x doložila, xx x zaměstnání xxxxxxx xxxxxx maximálního vyměřovacího xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx nebo xxx xxx podán xxxxxxx x příjmech a xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 za xxxxxxxxxx rok, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx dosáhla xxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx.

§15b

§15b xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 364/2011 Sb.

§16

Xxxxx pojistného xxxxxx xxxxxxxxxx účastnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx celé xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) x §6 xxxx. 1 písm. x) xx x) xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx nelze zaplatit xx xxxxxxxx dvou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx roce, xx něhož xxxxx xxxxxxxxxx měsíc, xx xxxxx se toto xxxxxxxx xxxxx,

x) v §6 odst. 2 xxxxxx o důchodovém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx jednoho xxxx od posledního xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx který se xxxx xxxxxxxx platí.

(3) Xx-xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaplaceno xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 nebo je-li xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedenou x §6 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 15 xxx xxxxx xx-xx xxxx pojistné zaplaceno xx xxxx po xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx pojistném.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx odvádí xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx příslušné xxxxxx správy sociálního xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx účastná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx uplatňuje nárok xx důchod x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxx účastné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§16a

Odvod pojistného zahraničním xxxxxxxxxxxx

(1) Zahraniční xxxxxxxxxxx, xxxxx xx účasten xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx pojistné xx xxxxxxxxxx pojištění xx účet xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xx celý xxxxxxxxxx měsíc nárok xx nemocenské, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnance. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxx xx xxxxxxx dne xx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xx pojistné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, x němž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx, xx splatné ode xxx, v němž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce. Měsíční xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx pojistné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx měnit. Xxxxxxxxxx §14c xxxx. 3 xxxx poslední xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx územní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx platit xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na delší xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx xxxx zahraničním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx mělo xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebyl x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx který platí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx účasten xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,, xxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxx pojistného

(1) Přeplatek xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx pojistného xxxx xxxx právnímu xxxxxxxx xx pěti xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxx vznikl, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx, použije xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxx. Xx úhradě xxxxxxxxx závazků xx xxxxxxxxx xxx použít xxxxxxxxx na pojistném xxxx x úhradě xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx se xxxxxxxx, xx-xx zaměstnavatel více xxxxxxxx účtáren, xx xxxxxx xx všem xxxxx mzdovým účtárnám. Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx určení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxx první xxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx je uvedena xx xxxx první, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx ni xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx územní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 10) xx povinna xxxxxx přeplatek xx xxxxxxxxx xx jednoho xxxxxx ode xxx, xxx xxxxx přeplatek xxxxxxxx. Požádal-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx přeplatku na xxxxxxxxx x příslušná xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přeplatek xx xxxxxxxxx xx uplynutí xxxxx stanovené xxx xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx povinna xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xx dobu xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx 140 % diskontní xxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx první xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x němž tato xxxxx xxxxxxxx, pokud x xxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxx pojistného xxxx jeho právní xxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxx xxxxxx přeplatku xx pojistném xxxxx xxxxxxx §19 odst. 2 písm. x), xxxxxxxxx-xx xx dále xxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxx přeplatku xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx podání xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1, vyplývá-li x xxxx přeplatek xx xxxxxxxxx. Na xxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx územní správa xxxxxxxxxx zabezpečení přeplatek xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle §15 xxxx. 1 xx úhradu xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xx xxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xx přitom xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podala přehled xxxxx §15 odst. 1 spolu x xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx §15a odst. 2 xxxx. x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx potvrzením zaměstnavatele xxxxx §15a odst. 3; xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx druhé xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Nárok xx vrácení xxxxxxxxx xxxxxx, nebyla-li xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxx vznikl. Xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxx xx pojistném xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx základy x xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx zaměstnanec xxxxxxxxxxx pojistného.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx pojistném xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx územní xxxxxx sociálního zabezpečení xxxxxxx vrátit xxxxx xxxxxxxxx osobě samostatně xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxx splatného xxxxxxx vůči územní xxxxxx sociálního zabezpečení xxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, nejpozději xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx roku následujícího xx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx pojistném xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx po xxxxxxx x xxxxxx dvojnásobku xxxxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodné xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxxx pojištění, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx trvá. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx odstavec 1 xxxx xxxxx a xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx, třetí x xxxxxx.

(5) Přeplatek na xxxxxxxxx xxxxx xxx 100 Xx vrátí xxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ve xxxxxxxxxxx případech xxx, xxx byla zajištěna xxxxxx hospodárnosti.

(6) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx pojistném x xxxxxxxxx prostřednictvím držitele xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§18

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx promlčuje xx 10 let xxx xxx splatnosti. Xxx-xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx výše pojistného xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx ode xxx, xxx xx x xxx plátce pojistného xxxxxxxx.

(2) Právo xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx u xxxxx a xx xxxx provádění exekuce xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§19

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx se platí x xxxxx měně xx příslušný xxxx xxxxxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) v případě xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx též xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx ústavu.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, kdy došlo x připsání xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxx účtu xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx identifikátoru 87).

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx licence, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx vede xxxx xxxx, xx 2 xxxxxxxxxx dnů ode xxx, kdy platbu xxxxxx; pro xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx povinna xxxxxxxxxx xx xxxxxx územní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx účtů, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§20

Penále

(1) Nebylo-li xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxx bylo-li xxxxxxxxx x nižší xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx, xx plátce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Pro výši xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx obdobně xxxxxxxxxx §14 xxxx. 9. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxx platí xx xxxxxxxxxx xxx, který xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx naposledy xxxxx xx xxx, xx kterém xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx pojistné, xx

x) xxx, xx xxxxxx xxx podán xxxxxxx podle §15 xx xxxxxxxxxx rok, xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění, pokud xxx xxxxx přehled xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) poslední xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx podání přehledu xxxxx §15 xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx vznikl xxxx xx zálohách xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx podán xx xxxxxxxxx lhůtě.

(3) Xxxxxx se neplatí

a) xx dobu, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v §14a xxxx. 1 xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zaplacena xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xx pojistné xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění, xxxxx osoba dobrovolně xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxx, xx xxxxxx xx zaměstnavatel xxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxx [§3 xxxx. 1 xxxx. x)],

x) xx xxxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxx do dne xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výměru,

f) xx xxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xx xxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx insolvenční xxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §142 xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx dobu xxx xxx, od kterého xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pojistném xxxxx §18,

h) xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx podána xxxxxxx stížnost proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx zrušeno xxxxxxxxxx České xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxxx zaplatit xxxxxxxx, xx xxxx ode xxx, xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, do xxxxxx xxx xx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx pojistné bylo xxxxxxxxx do xxxxxx xxx; xxxxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaplaceno, xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx stížnosti.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxx xxxx nepovažuje xx taková xxxxxx xx xxxxxx pojistné xxxxx xxxxxxxx 1 xxx dne následujícího xx xxx její xxxxxx (§19 odst. 2) xx osmi xxx xx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx pojistné xx xxxxx jiný xxxx; xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxx pojistného xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx účet, nejpozději xxxx den, xx xxxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx písemně xxxxxxxx, xx tuto platbu xxxxxxxxxx neobdržela. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaplaceno xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx namísto xxxxxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 8 xxx xx zjištění, xx xxx xxxxxxxx zaplatit xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; za xxx xxxxxx zjištění xx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, na xxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx zasílány.

(5) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx směrem xxxxxx.

(6) Xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, promlčení x xxxxxxx xxxxxxxxx xx penále, postupuje xx stejně xxxx x pojistného.

(7) Pro xxxxx xxxxxxxxxx předpisů 45) xx xx xxxxxx pojistné xxxxxxxx x dlužné xxxxxx.

§20x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x penále

(1) Na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného v §3 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povolit xxxxxxx xxxxxxxx pojistného x penále xx xxxxxxxxx, a to xx xx výše, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx splátek. Placení xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx územní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do 8 dnů xxx xxx, xxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx pro případy xxxxxxx x §20 xxxx. 3 písm. x) x x).

(2) Xx písemnou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 odst. 4 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx územní správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx (§14 xxxx. 11), xxxxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx (§14b) x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx dluží xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxx, xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.

(3) Územní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení stanoví xxxx xxxxxxxxxxxx splátek xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxx xxxxx xxx 36 xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx platí jednou xxxxxxx, x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxx x xxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxx xxxxxxx takto xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx dluhu.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx vyšší částce xxxx xxxxxxx-xx mimořádnou xxxxxx označenou xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxx, použijí xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx dluhu xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dluhu nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dluhu,

b) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxxxxxx, jestliže dojde xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx dlužného xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxxxxx vstoupí do xxxxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x to ke xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Pokud není x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx. Pro účely xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x bývalý xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení. Xxx xxxxx placení xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxx plátce pojistného, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx České xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§21

Přirážka x pojistnému xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "přirážka x xxxxxxxxxx") xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx správa xxxxxxxxxx zabezpečení 12) xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k zajištění xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx xxx xxxxx, xxxx

x) výrobní zařízení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx předpisům xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) podle zjištění xxxxxx inspekce práce xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Výše xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx až 5 % x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§5a) za xxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxx xx přirážka x xxxxxxxxxx platí. Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx složky zaměstnavatele, xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx složce.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxx b), xxxxx x xxxx xxxxx xx zjištění uvedenému x odstavci 1 xxxx. c), x xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx zaměstnavatel povinen xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v němž xxxx xxxxx xxxxxx x nedostatky trvají xxx.

(4) Xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, způsob xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xx pojistném, xxxxxxxxx xx stejně xxxx x xxxxxxxxxx.

§21a

§21a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2009 Sb.

§22

§22 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§22a

Úhrada dlužného pojistného

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx v tomto xxxxxx:

x) xxxxxxxxx nedoplatky xxxxxxxxxx,

x) xxxxx platby xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx,

x) pokuty,

e) xxxxxxxx k xxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx její xxxxxx x tomto xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) běžné xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) penále x xxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x období od xxxxxxx dne kalendářního xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx splatnosti xxxxxxxxxx xx předcházející xxxxxxxxxx xxxxx nelze xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx použít xx xxxxxx xxxxxxxx penále xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §17. Xxxxxx pojistného na xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zaplaceno xxxx x xx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx penále xxxxxxxxxx xxxxx §20a xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2; xx xxxxx i xxxxxx.

(5) Xxxxxx plateb xx xxxxxx dlužných xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxxx xx částku xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx může být xxxxxxx jen na xxxxxx dluhu xxxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxx xxxxxx nedoplatků xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Pokud xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx měsíci kalendářního xxxx zálohu xx xxxxxxxx x vyššího xxxxxxxxx vyměřovacího základu, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2, 4 a 5, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §14 xxxx. 2, 4 a 5 xxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 x xxxx na xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx do xxxxx kalendářního roku.

§22x

Xxxxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx zaměstnavatel xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx jestliže xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §15 odst. 1 x 2 x xxxx xxxxxxxxx nebyla xxxxxxx ani ve xxxxx určené příslušnou xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x písemné xxxxx, xxxx příslušná územní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx pojistného na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxx pojistného"), xxxxx byl xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxx xx tento xxxxxxxx upozorněn.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vychází xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx z xxxxx x xxxxxxx, které xx k xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx opatří. Xxxxx x počtu xxxxxxxxxxx xx může xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx je xx x xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovit pravděpodobnou xxxx xxxxxx zaměstnance xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, má xx pro účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xx xx, xx jejich měsíčním xxxxxxx je xxxxxx 1,5xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se má xxxxxx za xx, xx xxxx xxxxxx xx xxxxx měsíčním xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx již snížen x výdaje vynaložené xx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx zaokrouhluje xx celé xxxxxx xxxxxx nahoru.

(3) Stanovením xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přehled xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx §15 xxxx. 1 a 2 xxx možnost uložit xxxxxx xxxxx §25c xxxx 25d. Xx-xx xxxxxxxx xxxxx přehled xxxxxxxxx, příslušná územní xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 84) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zruší. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 84) zruší rozhodnutí x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že nevykonávala xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx byla stanovena xxxxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx zaměstnavatel xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x období, xx xxxxx xxxx stanovena xxxxxxxxxxxxx xxxx pojistného.

(4) Xxxxxx pojistného jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx výše pojistného, x to ode xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§20 xxxx. 2 věta xxxxx), xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 nebo §15 xxxx. 1 a 2, xx xxx, xx xxxxxx byl xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx včetně xxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx xxxx první xxxxx xxxxxx x tehdy, xx-xx penále x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx než xxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 nebo §15 xxxx. 1 x 2; xx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx povinen zaplatit xxxxx tento xxxxxx.

§22x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx záznamů

Účetní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu 10 kalendářních xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx se týkají. Xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxx xx pojistném.

§22d

Příslušná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vydat xx xxxxxx plátce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxx závazků xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx x přirážky k xxxxxxxxxx. Tuto povinnost xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxx xx základě xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx 92). Má-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx se x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx dluhu x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dluhu xx xxxxxx a dluhu xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx dluhu, xxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx dní xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx dnem, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx. Není-li xxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxxxx poslední den xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, žádosti, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxx lhůty xxxxxx xxxx x příslušného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx je-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxx.

§23a

Měla-li osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná splnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx na lhůty xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx a podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx toto přiznání xxxxxxx, je povinna xxxxxx tyto povinnosti xx 31. července xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost.

§23b

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx též xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxx o xxxxxx z xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx výdělečné činnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx dosažení, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx více osob.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx se xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx právnická xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx má xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x u xxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx sídlo xxxx xxxxxxxx je xx xxxxx státu, x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx smluvních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnavatelem uhrazovány xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Organizační xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx, s xxxx Česká republika xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx zaměstnavatele podle xxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Za xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nemocenského x xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxxx výdělečně činných xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxxxx xxx xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), xx xxxxx xx xxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou, xxxxx xx účastna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných.

(4) Xx xxxxxxxxx mzdu xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx všeobecného xxxxxxxxxxxx základu xx xxxxxxxxxx xxx, který x 2 xxxx xxxxxxxxx kalendářnímu xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x přepočítacího xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího základu; xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx nahoru.

Společná xxxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

§23x

(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx sdělil xxxxxxxxxxxxxx údaje pro xxxxx xx pojistném xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dokládání skutečnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx zaměstnavatele, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx zaměstnance.

(2) Xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x dítěti a xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dítěte x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dítěte xx péče xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx potvrzením xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx §29 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx službách xx xxxxxxx než 1 kalendářní měsíc x čestným xxxxxxxxxxx, xx o tuto xxxxx pečuje,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx na budoucí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx §85 xxxxxx x xxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx potvrzením krajské xxxxxxx Úřadu práce xxxxx §109b xxxxxx x zaměstnanosti,

e) zdravotní xxxxxxxxx způsobem xxxxx §67 odst. 5 xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx pojistném xx xxxxxxxxxxx a informoval-li x xxx zaměstnance xxxxx §23d xxxx. 2, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) neprodleně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnání x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx služební xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §7a xxxx. 2 věty první,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx všechny xxxxx, xxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x věku xxxxxx, x to xx 8 kalendářních xxx xxx xxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xx výzvu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxx slevy xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx slevy xx xxxxxxxxx nedokládá xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx doložil xxx daňové xxxx xxxx účely.

(5) Pokud xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx neoznámil xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx pojistném x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx odvedl pojistné xxxxxxx o slevu xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx slevy, xx zaměstnanec povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx zaplatil; xxxxxxxxx této povinnosti xxxxxxxxxxx v případě xxxxxxxxxx xxxx je, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §23d xxxx. 2 x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

§23x

(1) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx které xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x doklady:

a) xxxxx x příjmení,

b) xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §7a xxxx. 1,

x) xxxxxx kratší xxxxxxxx xxxx služební xxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xx sleva na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx podle xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podle §23c xxxx. 2 xxxx. x),

x) doklady xxxxxxx x §23c xxxx. 2 písm. x) xx x) x xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx uvedené v §23c odst. 2 xxxx. a).

(2) Pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx slevu na xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxx písemně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx prvním xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xx včetně xxxxxx pro uplatnění xxxxx na xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx x této xxxxxxxxx uvede xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx slevy na xxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dokládáním xxxx skutečnosti x xxxxx ho x xxxxxxxxxx neplnění povinností xxxxxxxxx x §23c xxxx. 2 x 3.

§23x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 216/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2023

§23x

(1) Xxxxxxxxxxxxx oznamuje Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx záměr xxxxxxxxxx xxxxx xx pojistném xx zaměstnance xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §123e xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x elektronické podobě xxxxx §123e odst. 2 písm. a) xxxxxx o organizaci x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxx údaje xxxxx §23f xxxx. 3 xxxx. x) a x).

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uplatňování xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §123e xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §123e xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx lhůtě 8 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx slevu xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx uplatňování xxxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xx zároveň xxxxxxxx xx zrušení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §23f odst. 3 xxxx. a) x x). Xxx xxxxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na pojistném xx xxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxx.

§23x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 216/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2023

§23x

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx uplatňovat xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx datovou xxxxxxx xxxxx §123e odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxx §123e xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxx x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Česká správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxx dříve xxxxx xxxxxxxx slevu xx xxxxxxxxx xx téhož xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx informuje o xxxx skutečnosti neprodleně xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx pojistném xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx.

(2) Česká xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx evidenci xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx záměr xxxxxxxxxx slevu na xxxxxxxxx jako xxxxx, x zaměstnanců, za xxxxx je xxxx xxxxx uplatňována; xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx pojistném, xxxxxxxx xxxx údaje:

a) jméno x xxxxxxxx zaměstnance, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxx, xx kterého xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx slevu xx pojistném za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §7a xxxx. 1,

d) rozsah xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx doby x xxxxxxxxxxx v tom xxxxxxxxxx, xx které xx sleva na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a

e) xxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx naposledy.

§23f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2022 Xx. x účinností xx 1.2.2023

§24

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx poplatníci pojistného xxxxxxx x §3 xxxxxxx xxxxxxxx.

Zvláštní xxxxxxxxxx

§24x

(1) Poplatníkem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx též xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx zřízení Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Za xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pověřeného xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zastupitelství, xxxxx bylo stanoveno xxxx místo výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx pověřeného xxxxxxx.

(3) Xx vyměřovací xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxx stanovená xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx žalobce xx xxxxxxx svému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx odměny, x xx do 8 xxx xxx dne xxxxxx stanovení nebo xxxxx xxxx výše.

(4) Xxx uhrazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 2 xxxxxxxxx.

§24x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 315/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.12.2019

§25

(1) Xxxxxxxxxx §2 xx 24 x §25c xx 25f xx použijí x xxx xxxxxx z xxxxxxxx&xxxx;x vojáky x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx činné xxxxxx 95) x těmito xxxxxxxxxx:

x) xxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, rozumějí xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx útvar xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §2§24 x §25c xx 25f xx xxxxxxx x pro xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx služby Xxxxx republiky, Xxxxxxx Xxxxx republiky, Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby x Xxxxx xxx xxxxxxxxxx styky x xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxx, xxx xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Ministerstvo xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxx, xxx se v xxxxxx ustanoveních xxxxx x zaměstnavateli, rozumí xx tím xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a zaměstnavatel xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §224 x §25c xx 25f xx xxxxxxx x pro xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky s xxxxxx odchylkami:

a) xxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel,

b) xxx, xxx xx x xxxxxx ustanoveních xxxxx x zaměstnavateli, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx celní xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §224 x §25c xx 25f se xxxxxxx x pro xxxxxxxxxxx Hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x těmito odchylkami:

a) xxx, xxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx správa xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxxx správa sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx, xxx xx x těchto xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxxxxx orgán Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx službu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyslaným xx xxxxxxxxxx operace.

(6) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b), xxxxxxxx 2 xxxx. b), xxxxxxxx 3 písm. x) x xxxxxxxx 4 xxxx. b) xxxxxxx úhrn xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pojistného, xxxxx xxxx xxxxxxx odvádět, x xxxxxx odvedou xx příslušný xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx působnosti orgány xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x), odstavci 3 xxxx. x) x xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxxx xxx x xxxxxxx, xx xxxx zúčtovaných xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění je xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxx plátcům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx do 8 xxx od xxxxxx xxxxxxxxxxx přehledu.

(7) Xxxx-xx osoba ve xxxxxxxxx poměru uvedená x odstavcích 1 xx 4 v xxxxxxxxxxx roce xxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx přeplatek xxxxx §15a xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x orgány uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. b), xxxxxxxx 2 písm. x), xxxxxxxx 3 písm. x) nebo xxxxxxxx 4 xxxx. x).

(8) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx republiky, Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx použít xxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) zpravodajské služby Xxxxx xxxxxxxxx, Policie Xxxxx republiky, Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx a Hasičský xxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx.

§25x

Xxxxxx odvedeného xxxxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx náhrada xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxx, uhrazuje xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx povinen x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx slevě na xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; to xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, 21) xxxxx xx v kolektivní xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

§25b

Na xxxxxxxxxx účet xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx xxxxx se x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§25x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 160/1995 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1996

Xxxxxxxxx

§25x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) x xxxxxxx x §15 odst. 1

1. xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx jí xxxxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x výdajích xxxxx §15 odst. 2,

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §20a xxxx. 1,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxx záznamy x xxxxxxx potřebných pro xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx podle §22c, xxxx

x) nepoužívá tiskopisy xxxxx §24.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 50&xxxx;000 Xx.

§25x

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxx, který použila xxx přepočet xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx na xxxxxx xxxx xxxxx §5 xxxx. 5,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx územní xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 nebo 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxx důvod xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx byly uplatněny xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §7c odst. 1, xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxx. 4,

x) nezajistí, xxx xxxxxx xxxxxxx plnila xxxxxxxxxx zaměstnavatele xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §10,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx výkon zabezpečovací xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §11,

x) x rozporu x §15a xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, x nichž bylo xxxxxxx pojistné, xxxx xx xxxxxx nové xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx §15a xxxx. 3, zda je xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx důchodového xxxxxxx,

x) neuschovává xxxxxx xxxxxxx x údajích xxxxxxxxxx xxx stanovení x xxxxx pojistného xxxxx §22c,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §23d odst. 1,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx pojistném x o xxxxxx xxxxxxxxx slevy xx xxxxxxxxx xxxxx §23d xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxxx Xxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx nesdělí údaje xxxxx §23e xxxx. 2.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

§25x

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx 3 xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, odpovědnost xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 5 let xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Správní xxxxx, aniž zahájí xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx též xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxx, nebo je-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx x xxxxxxxx již xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Pokud xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx.

§25x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§25x

Xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx jinak, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx a vymáhají xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx

§26

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, organizacemi a xxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxx 1993.

(2) Xxx xxxxx pojistného 15) za rok 1992 x předchozí xxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxx 1992 xxxxxx xx použijí dosavadní xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 1993 x xxxxxxx s xxxxxxxx platnými xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxx, xxxxx vykonávala xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxx 1. xxxxxx 1993, xx xxxxxxxx xx pojistné zaplacené xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993, xxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx na měsíce xxxx xx xxxxxxxx 1993 xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx základu, xxxxx xxxxxxxx 45 % xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx 1992, x předpokládanými xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x průměru xx xxxxx kalendářní xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x nichž x roce 1992 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x důchodového xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxx nemocenského x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx však xxxxx být nižší xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mzdou, xxxxx xxxxx x xxxxxxx dni kalendářního xxxxxx, ve kterém xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxx stanovený podle §5 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxx xx x souladu x citovaným xxxxxxxxxxx x dlužné xxxxxxxx xx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1993.

(5) X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobu, xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx vodních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x uměleckých (autorský xxxxx), 7) xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx památek a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 x xxx xxxxxxxx, že xxxxx o xx xxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx únor xx červenec 1993 x období, xx xxxxx xxxxxxx činnost xxxx 1. lednem 1993 xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx kalendářních xxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 16) které osoba xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993, se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx platných xxxx 1. lednem 1993.

(7) Osoba samostatně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 1993 x xx období xx 31. prosinci 1992, xx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxx 1993 a xxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 20. dne xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx xxxxxx, xx xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx odstavců 3 xx 7 xxxxx xxxxxxx pro pojistné xx spolupracující osoby.

(9) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 xx xxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§27

Organizace x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx 1992 xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 156/1989 Sb., o xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 157/1989 Sb., x xxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo daně x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx č. 172/1988 Sb., o xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxx povinny xxxxxxxxxx xx 8. ledna 1993 xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx výši 27 % ze základu xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx daň, xxxxx xxx rozhodný xxx zaplacení xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx tuto xxx xx xxxxxxxx 1992. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x nichž xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx základ xxxxxxx xxxxx pravidel xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx 1993 o xxxx xxx 25 %, xxxx xxxxxxx xx 8. xxxxx 1993 xxxxxxxx xxxxxxxx xx stejné xxxxxxxxx xxxx, xxxxx určené xx xxxxxxx xxxxxx xxxx průměr xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1992. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vět xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §26 odst. 1 xx xxxxx 1993.

§27a

(1) Plátci, xxxxx xxxxxxxxx podle §27 xxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx §27"), xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 55 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §27 (xxxx jen "xxxx pojistného"), xxxxx xxxxxxxx podle §27 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1994 x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xx 1. xxxxx 1995 do 31. xxxxxx 1995 xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx pojistné jako xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx naposledy xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx pojistného podána xx 31. xxxxxx 1995, nárok xx xxxxxxx xxxxx pojistného xxxxxx.

(2) Nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nástupce xxxxxx xxxxxxxxxx podle §27, xxxxx xx x xxxx xxxxxx žádosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxx po xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §27. Xxxx-xx plátcem xxxxxxxxxx xxxxx §27 xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; 30) v xxxxx případě xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx pojistného podává xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx platila xxxxxxxx. Xxxxx je právních xxxxxxxx plátce xxxxxxxxxx xxxxx §27 více, xxxx nárok na xxxxxxx části xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x jakém xx xx přešla xxxxx a povinnosti xxxxxx plátce; xx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx plátce pojistného xxxxx §27 (xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, adresa xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x variabilní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §27), xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §27, xxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxx xxxx, xxxxx xxxx část xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxx účtu xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ústavu, xx který xx xxx část pojistného xxxxxxxxxxxxx převedena, popřípadě, xxx-xx x fyzickou xxxxx, zda xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx x xxxxxxx organizační xxxxxx xxxxxx pojistného xxxxx §27, xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x jejíž xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx, x označení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §27, musí xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx nástupce, x x žádosti xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxxxxxxxx a jeho xxxxxx; to xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx, xxx-xx xxxxxx pojistného xxxxx §27 xxxxxxxx xxxxxx. Žádost o xxxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dvojmo.

(4) Xx-xx osoba, která xx nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx 1. xxxxx 1995 splatný xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, použije xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2, xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx závazku, xxxxx xxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vrátit xx 30. xxxx 1995; xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxx, platí §17 xxxx. 2 xxxx xxxxx obdobně. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nesplňuje xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 3, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x dobu xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nedostatcích xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx podmínky xxx vrácení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zašle xxxxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jedno vyhotovení xxxxxxx x vrácení xxxxx pojistného s xxxxxxxx výše části xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx uvedenému x odstavci 3.

(7) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobou, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx neprávem xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x předchozích xxxxxxxxxx s xxx, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx pojistného xx považuje za xxxxxx x vrácení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (§17 xxxx. 2 xxxx xxxxx).

(9) Část xxxxxxxxxx vrácená xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců nepodléhá xxxx x xxxxxx.

§28

Xxxxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 17) xxxxxxxxxx za xxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx záloh xx xxxx příspěvků xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, odvedených xx xxx 1992, xxxxxxxxxx xxx výběru xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx 1993.

§28x

Xx 31. xxxxxxxx 1998 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx.

§28x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 160/1995 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1996

§29

§29 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 424/2003 Sb.

§30

Xxxxxxxxx-xx příslušný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 1992 x xxxxxx, přirážce x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nastaly před xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

§31

§31 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§32

Xxxxxxx se x xxxxxxxxxx pro Českou xxxxxxxxx:

1. §56 a 57 zákona č. 54/1956 Sb., x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 110/1990 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Sb. x xxxxxx x. 306/1991 Xx.

2. §101 xxxxxx č. 121/1975 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 150/1979 Xx.

3. §11 xxxx. x) xxxx za xxxxxxxxxx x §145b xxxx. 2 zákona č. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 110/1990 Xx., xxxxxx x. 578/1991 Xx. x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 582/1991 Xx.

4. Xxxxxxxx č. 91/1958 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 191/1960 Xx., xxxxxxxx x. 6/1967 Sb., xxxxxxxx x. 178/1968 Xx., xxxxxxxx x. 123/1990 Xx., xxxxxxxx x. 262/1990 Xx. x xxxxxx České xxxxxxx rady č. 582/1991 Xx.

5. §145x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx č. 128/1975 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 164/1979 Xx., xxxxxxxx č. 149/1988 Xx. x xxxxxxxx x. 260/1990 Xx.

§33

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1993.

Xxxx v. x.
Xxxxx x. x.

Xx. IV

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

Xx. X

X xxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx zákoníku práce xxxx xxxxx občanského zákoníku xxxx 1. xxxxxx 1993, xxxxx se dusud xxxxxxxxx xxxxx čl. X xxxx. 3 xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 37/1993 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů, x 35 %, xx xx 1. xxxxxxxx 1993 postupuje tak, xx xxxxxxx xx xxxxx x 35 % xxxxxxx x 20 %.

Xx. V xxxxxx právním předpisem x. 160/1993 Xx. x účinností od 1.7.1993

Čl. V

Výše xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx před 1. xxxxxxx 1995 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

Xx. X vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 59/1995 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.1995

Čl. VI

Změnu zdravotní xxxxxxxxxx x období xx 1. května 1995 xx 31. xxxxxxxx 1995 lze xxxxxxx xxxxx jednou, xxxxxxx xx nevyžaduje, xxx od xxxxxxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx 12 xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 59/1995 Xx. s účinností xx 1.5.1995

Xx. VII

Pojištěnec xxxxxxx x §6a xxxx. x) xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 550/1991 Sb., ve xxxxx xxxxxx č. 59/1995 Sb., xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx nesplnil xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 59/1995 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.1995

Xx. VIII

Příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx průkaz xxxxxxxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxx průkaz xxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pojištěnec xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 59/1995 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.1995

Xx. XXX

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 134/1997 Sb.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998, řídí xx výše penále x xxxxxxxx pojistného xxxx 1. lednem 1998 předpisy xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Xxxx-xx však xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998 x xxxxxxx po 31. xxxxxxxx 1997, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx 0,075 % xxxxxx xxxxxx xx každý xxxxxxxxxx xxx, kdy xxxx dluh xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998, x penále ve xxxx 0,05 % xxxxxx xxxxxx xx xxxxx kalendářní den, xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx trval xx 31. xxxxxxxx 1997.

(2) Xxxx pokut xxxxxxx x čl. X bodu 4 xx nevztahuje xx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, za xxx xxx pokutu xxxxxx, xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998; v xxxxxxx nesplnění nebo xxxxxxxx povinnosti, za xxx lze xxxxxx xxxxxx, před 1. xxxxxx 1998 se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx pokud písemná xxxxx xxxxx xx. X xxxx 5 xxxx xxxxxxx xx 31. prosinci 1997.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 306/1997 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1998

Xx. VI

Přechodná ustanovení

1. X xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx cizích právních xxxxxxxx (čl. XX xxx 1 a xx. X xxx 4) se pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx za xxxxx leden 2004; xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zahrnují xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx 31. prosinci 2003, x xx x xxxx xx xxxxx x příjmy xx xxxx xxxx 1. xxxxxx 2004. Xxxx první xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx finančního xxxxxxx (xx. IV bod 2 x xx. X xxx 3).

2. Xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx správě xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považuje xx dluh xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 424/2003 Sb. x účinností od 1.1.2004

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx xx období xxxx 1. xxxxxx 2004 se xxxxxxx xxxxxxxx účinné před xxxxx xxxx.

2. Pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnými xx xxxx 2004 x 2005 xx xxxxxxx předpisy xxxxxx x 1. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx který se xxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osoby samostatně xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvek na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx 2004 stanoví xx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činná xxxxxx nebo xxxx xxxxx přehled x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 2003, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. prosince 2003.

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti xx x xxxx 2004, 2005 x 2006 xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx sazbě platné x 1. lednu xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx (xx. XXX bod 17), x xx xxx xxx, xxx xxx nebo xxx xxx podán přehled x příjmech x xxxxxxxx xx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok, xx xxx, xxx xxx nebo měl xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx roce.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 425/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxx se nepovažuje xxxxx vykonávající xxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx smlouvy uzavřené xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 425/2003 Xx. x účinností xx 1.1.2004

Xx. XIII

1. Ustanovení x xxxxxxxxxxxxxxx funkce xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 2 xxxx. c) x d) xxxxxx x. 62/2003 Sb., x xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx poprvé xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvolené x xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2004.

2. Xxxxxxxxxx xxxxx druhé xx jedenácté xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx x prvních xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v roce 2004.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 359/2004 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.6.2004

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx 1. lednem 2009 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx před xxxxx xxxx.

2. X xxxxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xx dobu xxxx 1. xxxxxx 2009, xxxxxxx od 1. xxxxx 2007 xxxxxx.

3. Zaměstnavatel, který xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. prosince 2008 xxxxxxxxx za organizaci x xxxxx xx xxxxx xxx podle xxxxxx x. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx, ještě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. prosince 2008 x na xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xxxxx xx zaměstnavatel povinen xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

4. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti za xxxxxxxx 2008, popřípadě xx předchozí kalendářní xxxxxx, xxxxxxxx zaměstnavatelé xxxxx předpisů účinných xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

5. Xxxxxxxxx xxxxxx xx pojistné xx xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xx xxxxxxxx 2008, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nezaplatila xx 31. xxxxxxxx 2008, xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 2009.

6. V xxxx 2009 xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 3 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x při xxxxxxx xxxxxx dlužného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 4 xxxx. x) a xxxx. 7 xxxxxx x. 589/1992 Xx., x pojistném na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx politiku zaměstnanosti xx dobu xxxx 1. xxxxxx 2007 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009 x xxxxxxxx xxxx 7, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2007

Čl. XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx základ xxxxxxxxx podle §15a xxxxxx x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx období, xxxxx počíná 1. xxxxxx 2008.

2. Údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvádí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xx xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 xxxxxx x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx rok 2008.

Xx. XXXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx základ xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx před xxxxx 2009 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009.

2. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti v xxxx 2009 až xx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxx 2008, se xxxxxxx xxxxxx předpisy účinné xxxx 1. lednem 2009; xxxxxxxxx těchto xxxxx xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 2009. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx neplatí xxx xxxxx samostatně výdělečně xxxxxx, která zahájila xxxx xxxxx zahájila xxxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008.

3. Xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §15 xxxx. 1 xxxxxx x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx za xxx 2008 xxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009.

4. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 470/2011 Sb.

5. Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx 2009 xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a výdajích xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 xxxxxx x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx předchozí xxxxxxxxxx xxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx jen xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, xxxxx xxx xx 30. xxxxxx 2009; xxxx zaplacených xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

6. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx období xxxx 1. xxxxxx 2009 xx stanoví podle xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx xxxxx dnem.

Xx. VII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 se stanoví xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 2/2009 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx sleva xx pojistném

1. Za xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx zákon xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "pojistné"). Mimořádná xxxxx xx pojistném xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxx slev xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2009 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; tyto slevy xx xxxxxxxxx xx xxxx měsíce xx xxxxxxx podle §21a xxxxxx č. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, (xxxx xxx "zákon x pojistném"). Při xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx jen ti xxxxxxxxxxx, xxxxxxx zaměstnání xxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce, x xxxx xxxxx xxxxx nabyl účinnosti.

2. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx odečte xxxxxxxxxxxxx x částky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx zákon nabyl xxxxxxxxx, x xx xx po odečtu xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §21a xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odečty z xxxxxx odváděného xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx tento xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xx xxxxx kalendářní xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx náležející xxxxx §21a zákona x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §9 odst. 7 xxxxxx x xxxxxxxxx platí xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Žádost o xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nebyl-li xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx uplatněn xx xxx xxxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx, xxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxx pojistného xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx odečtena xxxxxxxxx xxxxx ve vyšší xxxxxx, než měla xxx xxxxxxxx, nebo xxxx-xx okresní správa xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 7 xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozdíl xxxxxxxx, xxxxx zaměstnavateli xxxxxxxx xxxx úhrada x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx částka, x xxxxxx xxxx xxxxxxxx takto xxxxxxxx, xx dluh na xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 221/2009 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.8.2009

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx o xxxxxxxxx náleží poprvé xx kalendářní xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx účinnosti.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 221/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2009

Xx. XXX

1. Poslanci Xxxxxxxxxx parlamentu, zvolení xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxx v xxxx 2009, x xxxx v xxxx 2009 znovu zvoleni x xxxxxxxx xx xxx uplatňování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx 86), xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx též xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x těchto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx platí xxxxxxx též xxx xxxxx těchto xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Pro xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, důchodu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie poslancům Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2009, x xxxx x xxxx 2009 xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx se xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx své xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx č. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 303/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 19.9.2009

Xx. X

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářní xxxxxx xxxx rokem 2011 odvádějí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 589/1992 Sb., ve xxxxx účinném xx 31. xxxxxxxx 2010.

2. Xxxxx xx pojistném xxxxx §21a xxxxxx x. 589/1992 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2009.

Xx. X xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 362/2009 Sb. x účinností xx 1.1.2010

Xx. XX

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 80/2011 Sb.

Čl. IV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx základ xxxxxxxxxxx x osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 2011 xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 589/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 364/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. V

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2012 xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx.

2. X osob samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §9 odst. 3 xxxx. d) xxxxxx č. 155/1995 Xx. xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xx xxxxxxx daně (xxxxxxx xxxxxxx xxxx) xx samostatné výdělečné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx též xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx-xx x druhou xxxx další xxxxxxxx xxxxxxx x dílům xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx 1. lednem 2009 xxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx uzavřena xxxx 1. xxxxxx 2009.

3. Xxxxxxxxxx §5b xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx x §5b xxxx. 3 xxxxxx x. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xxx pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx rok 2011.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 470/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx 1. lednem 2013 xxxxxxx podle xxxxxx č. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 399/2012 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2013

Čl. XXXVII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx u osob xxxxxxxxxx výdělečně činných xx xx xxxxxxxx 2013 xxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx x. 589/1992 Xx., x pojistném na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

2. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu, x hlavní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx 2013, xxxxx xxxx aspoň po xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §5b xxxx. 3 xxxxxx x. 589/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x potvrzení xxxxx §15a odst. 3 zákona x. 589/1992 Xx. za xxxxxxxxxx xxx 2013 xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x němž xx stal xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spoření, x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XXXXXX vložen xxxxxxx předpisem x. 344/2013 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx před 1. xxxxxx 2015 stanoví xxxxx zákona x. 589/1992 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavateli xxxxxxx x. 589/1992 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx postupuje xxxxx xxxxxx č. 589/1992 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Řízení xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bodu 2 xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 267/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx se za xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2016 xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 589/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Při xxxxxxxxx nebo porušení xxxxxxxxxx uložené xxxxxxxxxxxxxx x §9a xxxxxx x. 589/1992 Xx. xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 589/1992 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x důsledku xxxx, xx zaměstnavatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx důchodového xxxxxxx, pojistné xx xxxxxxxxx pojištění v xxxxx 6,5 % x xxxxxxxxxxxx základu, xxxxxx xxxxxxxxx xxx 31. xxxxxxxx 2016.

4. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x potvrzení xxxxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 3 xxxxxx x. 589/1992 Xx. xx xxxxxxxxxx roky v xxxxxx 2013 až 2015 xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x kalendářním roce xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx čl. XXXVII xxxx 3 zákonného xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Sb. xxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 377/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x čl. X xxxx. a) stanoví xxxxx zákona x. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx. X písm. x).

2. Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx") zaplacená x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v čl. X xxxx. x) se xxxxxxxx za xxxxxx xx xxxxx měsíc. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx od 21. xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kalendářnímu xxxx uvedenému x čl. X xxxx. a), xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíce přede xxxx 1. ledna xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x čl. X xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx předpisem x. 259/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§4

Xxxxxxxxx ustanovení

Povinnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxxxx č. 589/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 1. xxxxxx 2020 se xxxx zákonem č. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§4 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.6.2020

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx a příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx před 1. xxxxxx 2021 stanoví xxxxx xxxxxx x. 589/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx, která xx xx xxxxxxxxx období xxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §7a xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx §5b xxxx. 1, §13a odst. 7 x 9, §14 xxxx. 3 x 5, §15 xxxx. 1 x §25c xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 589/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 540/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx na pojistném xxxxx zákona č. 589/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx poprvé xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx zákon xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx politiku zaměstnanosti xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle zákona x. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2023

Xx. V

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx za období xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 589/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. X xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 455/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xx. IV

Přechodné ustanovení

Výše xxxxxx u xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "pojistné") xx x případě, xx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx tímto xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tímto xxxx x xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx části dluhu xx pojistném xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 589/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, s xxx, že xxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx se xxxxxxx x x případě xxxxxxx povolení x xxxxxxx xxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 321/2023 Xx. x účinností od 1.1.2024

Xx. XVIII

Přechodná ustanovení

1. Xxx placení xxxxxxxxxx xx důchodové pojištění x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx za xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2024 se postupuje xxxxx zákona č. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx období xxxx xxxxx 2024 xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 589/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXXX vložen xxxxxxx předpisem č. 349/2023 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2024

Xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 260/93 Xx. x xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

307/93 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX č. 589/92 Xx., x pojistném xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 100/88 Xx., o xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.94

42/94 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.3.94

241/94 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX č. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 100/88 Xx., x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 54/56 Xx., o nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 88/68 Xx., x prodloužení xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x mateřství x x přídavcích xx děti z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx XXX č. 550/91 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon XXX č. 592/92 Xx., o xxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.95

59/95 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 550/91 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx XXX x. 592/92 Xx., x xxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX č. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx XXX x. 337/92 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.5.95

92/95 Xx., xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx XX xx xxx 12.4.95 (netýká se xxxxxxxxxxxxx xxxxx)

118/95 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňují xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxx sociální xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.95

149/95 Xx., kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx ČNR x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxx zákon XXX x. 589/92 Sb., x pojistném na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon XXX x. 185/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.95

160/95 Xx., kterým xx xxxx a doplňují xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.96

104/96 Xx., xxxxx xxxxx zákona č. 589/92 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 34/96 Xx.

113/97 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx XXX x. 13/93 Xx., xxxxx xxxxx, xx znění zákona XXX č. 35/93 Xx., xxxxx x. 54/56 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 32/57 Xx., o xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 88/68 Xx., x prodloužení xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x přídavcích xx děti x xxxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx XXX x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.97

134/97 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 155/95 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx XXX x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 87/91 Sb., x mimosoudních xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.98

306/97 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx ČNR x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx XXX x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xx doplňuje xxxxx x. 21/92 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.98

18/2000 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x Xxxxxxxx ochránci xxxx

x xxxxxxxxx xx 28.2.2000

29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx o poštovních xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2000

118/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2000

132/2000 Sb., x změně x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx se zákonem x krajích, xxxxxxx x obcích, xxxxxxx x xxxxxxxxx úřadech x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

220/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxx XX a xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2001

238/2000 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx od 1.1.2001

492/2000 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

353/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 563/91 Xx., x účetnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2002

263/2002 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Sb., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 589/92 Xx., x pojistném na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2002

309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (xxxxxxx č. 281/2003 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2005, xxxxxxx x. 626/2004 Sb. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2007, xxxxxxx č. 531/2006 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2009, xxxxxxx x. 381/2008 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2012 x zákonem x. 445/2011 Xx. xxxx změněna xx 1.1.2015)

281/2003 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona č. 131/2003 Xx., x xxxxx č. 309/2002 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx znění xxxxxx č. 123/2003 Xx.

x xxxxxxxxx xx 28.8.2003

362/2003 Xx., o xxxxx zákonů souvisejících x přijetím xxxxxx x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2005 (xxxxxxx č. 530/2005 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2007)

424/2003 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 1.1.2004

425/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 48/97 Xx., x veřejném zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

437/2003 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 563/91 Xx., x účetnictví, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 1.1.2004

186/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxx správě XX

x účinností xxx xxx, xxx vstoupila x platnost smlouva x přistoupení XX x XX (1.5.2004)

281/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 362/2003 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xxxxx x. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.5.2004

359/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 90/95 Sb., x xxxxxxxx řádu Poslanecké xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony x souvislosti xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx ČR

s xxxxxxxxx opd 15.6.2004

436/2004 Xx., kterým se xxxx některé zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2004

626/2004 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x návaznosti na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2005

168/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.2005

253/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2005

254/2005 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x inspekci práce, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 3.5.2005 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 19.5.2005

x xxxxxxxxx od 14.7.2005

361/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 143/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2005

377/2005 Xx., o xxxxxxxxxx dozoru nad xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxxxx x obchodníky x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxx konglomerátech x x změně některých xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 29.9.2005

530/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx č. 153/94 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx službách ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

62/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 124/2002 Xx., x převodech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x platebních xxxxxxxxx (zákon o xxxxxxxxx styku), ve xxxxx xxxxxx č. 257/2004 Xx., x xxxxx zákony

s účinností xx 8.3.2006

189/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností od 1.1.2007 (účinnost byla xxxxxxx xxxxxxx x. 585/2006 Xx. na 1.1.2008 a zákonem x. 261/2007 Xx. xx 1.1.2009)

264/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx práce

s xxxxxxxxx xx 1.1.2007

531/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx a x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.12.2006

585/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 189/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx č. 589/92 Xx., x pojistném xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 117/95 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Sb., o xxxxxx v xxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxx č. 165/2006 Xx., a xxxxx x. 582/91 Sb., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

153/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 589/92 Xx., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 189/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.7.2007, x xxxxxxxx §3, 5 x 21, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (1.1.2009)

181/2007 Xx., x Xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx složek a x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2007

261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008 x výjimkou §3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 16.10.2007 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2009

296/2007 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 x výjimkou §20x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2009

88/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx na zrušení xxxxxxxxx částí xxxxxx x. 261/2007 Xx., x stabilizaci veřejných xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

305/2008 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 21.8.2008

306/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 155/95 Xx., o důchodovém xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 582/91 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

381/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x službě xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Xx., x změně zákonů xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x službě xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 20.10.2008

479/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

2/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 586/92 Xx., x xxxxxx z příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

41/2009 Xx., x změně některých xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx trestního xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2009

56/2009 Sb., xxxxx xxxxx zákona č. 589/92 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 18/2009

158/2009 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx podnikání x o výkonu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxx některých zákonů

s xxxxxxxxx od 4.7.2009

221/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 589/92 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2009

227/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x platebním xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

303/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím statutu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu

s xxxxxxxxx od 19.9.2009

362/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx rozpočtu ČR xx rok 2010

s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

347/2010 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

73/2011 Xx., o Xxxxx xxxxx XX x x xxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2011

80/2011 Xx., nález XX xx dne 1.3.2011 sp. xx. Xx. XX 55/10 xx xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx věcí

s účinností xx 1.1.2012

263/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 300/2008 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx úkonech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 29.11.2011

341/2011 Xx., x Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně souvisejících xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

364/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeními x působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

365/2011 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

428/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

445/2011 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 218/2002 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 309/2002 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státních zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2011

458/2011 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se zřízením xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015 x 1.1.2014

470/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností od 1.1.2012

399/2012 Xx., o xxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 12.12.2012 x 1.1.2013

401/2012 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

403/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 427/2011 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

503/2012 Xx., x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

11/2013 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 236/95 Sb., x xxxxx x xxxxxxx náležitostech xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx od 1.2.2013

344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2014

250/2014 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x státní službě

s xxxxxxxxx od 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., o xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

332/2014 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 221/99 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.7.2015

131/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 458/2000 Sb., x podmínkách podnikání x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

377/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spoření

s účinností xx 1.1.2016

47/2016 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 585/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

47/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 585/2004 Xx., x branné xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2016

190/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx č. 131/2015 Xx.

x účinností xx 17.6.2016 x vyjímkou xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2017

24/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti

s xxxxxxxxx xx 21.2.2017

99/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 129/2000 Xx., o xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 131/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x xxxx a xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

259/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 589/1992 Xx., x pojistném na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2018 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx účinnosti 1.1.2019 x 18.8.2017

310/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.6.2018

92/2018 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.5.2018 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2019

32/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

315/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 283/1993 Xx., x xxxxxxx zastupitelství, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 141/1961 Xx., x trestním xxxxxx soudním (trestní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2019

255/2020 Sb., x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx placeného xxxxxxxxxxxxxx xxxx poplatníky x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x roce 2020 x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.6.2020

285/2020 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

540/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x paušální xxxx

x účinností xx 1.1.2021

286/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (exekuční xxx) a o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2022

216/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.2.2023

366/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 235/2004 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

455/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

321/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

349/2023 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.7.2024

412/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 389/1990 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 578/1991 Xx.
Xxxxx č. 36/1965 Sb., x xxxx z xxxxxx x literární x xxxxxxxx činnosti, ve xxxxx zákona x. 160/1968 Xx. x xxxxxx x. 578/1991 Xx.
2) §7 xxxx. 2 xxxxxx x. 389/1990 Sb.
3) Xxxxx č. 54/1956 Sb., x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 16/1959 Sb., zákona x. 58/1964 Xx., xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxx x. 87/1968 Xx., zákona x. 88/1968 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx předsednictva Xxxxxxxxxxx shromáždění č. 8/1982 Xx., zákona x. 73/1982 Sb., xxxxxx x. 148/1983 Xx., xxxxxx x. 109/1984 Xx., xxxxxx x. 51/1987 Xx., xxxxxx x. 110/1990 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., zákona x. 306/1991 Xx., x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 582/1991 Xx.
Vyhláška Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x. 165/1979 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx případech, xx xxxxx xxxxxxxx x. 155/1983 Xx., xxxxxxxx x. 79/1984 Xx., xxxxxxxx x. 135/1984 Sb., xxxxxxxx x. 59/1987 Xx., xxxxxxxx x. 148/1988 Xx., vyhlášky x. 123/1990 Xx. x xxxxxxxx x. 263/1990 Xx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxxxxx úřadu sociálního xxxxxxxxxxx č. 141/1958 X. x., x xxxxxxxxxxx pojištění x x xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 155/1983 Xx., xxxxxxxx x. 263/1990 Sb. x xxxxxx XXX x. 582/1991 Xx.
§10 xxxx. 2 xxxxxx x. 50/1973 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 118/1992 Sb. (xxxxx znění č. 452/1992 Xx.).
4) Vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx XXX x Ministerstva xxxxxxxxxxx x xxxxxx XXX x. 62/1970 Xx., x poskytování náborových xxxxxxxxx x jiných xxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx území xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 69/1986 Xx.
5) §6 xxxx. 9 xxxxxx XXX č. 586/1992 Xx.
6) §60a xxxx. 1 zákoníku xxxxx.
7) Zákon č. 35/1965 Sb., x dílech xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 89/1990 Xx. x xxxxxx č. 468/1991 Xx.
8) §7 xxxx. x) xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 590/1992 Xx.
9) §7 xxxx. c) x x) xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 582/1991 Xx., xx xxxxx zákona České xxxxxxx xxxx č. 590/1992 Xx.
10) §7 xxxx. x) zákona Xxxxx národní xxxx x. 582/1991 Sb., xx xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 590/1992 Sb.
11) Xxxxx č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
12) §104b xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 582/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxx rady x. 590/1992 Sb.
13) §104b xxxx. 1 zákona Xxxxx xxxxxxx rady x. 582/1991 Xx., xx xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 590/1992 Xx.
14) §104b xxxx. 2 xxxx. x) zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 582/1991 Sb., xx xxxxx zákona České xxxxxxx rady x. 590/1992 Xx.
15) §57 xxxxxx x. 54/1956 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 110/1990 Xx., zákona x. 180/1990 Xx. a xxxxxx x. 306/1991 Xx.
16) §145b xxxxxx x. 100/1988 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 110/1991 Xx. a xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 582/1991 Xx.
17) §101 xxxxxx x. 121/1975 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 150/1979 Xx.
18) Xxxx. §6 odst. 7, 8, odst. 9 xxxx. x) a xxxx. 11 xxxxxx XXX x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxx x. 323/1993 Xx. x zákona x. 259/1994 Xx.
19) Xxxx. §8 xxxx. 2 xxxxxx x. 1/1992 Xx., o mzdě, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx, §24a xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx XXXX x. 223/1988 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákoník xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 13/1991 Xx., §7 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 19/1991 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v hornictví xxxxxxxxxx nezpůsobilých x xxxxxxxxx práci.
20) §5 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx ČR č. 22/1991 Sb., xxxxxx xx stanoví podrobnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 314/93 Xx.
21) §2 xxxx. 3 x §8 vyhlášky Ústřední xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx x. 172/1973 Sb., x xxxxxxxxxx pracovníků xx zaměstnání x xxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hnutí.
§2
(3) Všichni xxxxxxxx funkcionáři x xxxxxxx xxxxxxxxxx zůstávají x pracovním xxxxxx x xxxxxxxxxx. Pracovníci x kulturních x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovněž x xxxxxxxxx xxxxxx x organizaci, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx subjektivitu x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx plní xxxx xxxxxxxxx funkcionářům a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, o xxxx xx mzdy xxxx., pokud je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odborový orgán. Xxxxxxx výbor sám xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx.
§8
(1) Odměnu xxxxx §7 xxxx. 1, odst. 2 x xxxx. 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcionářům x ostatním xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx organizaci xxxxxxxxx xxxxxxx výbor.
(2) Závodní xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, náhrady mezd x ostatní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx č. 90/1972 Xx., x xxxxxxxxxxx některých zařízení xxxxxxxxx společenské xxxxxxxx x některých xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx xxxxx xx xxxxxx úhrada xxxxxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx potřeb.
(3) Xxxxxxx odměn x mezd, které xxxxx odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxx výbor, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovených x organizaci a xxxxxxx xxx ze xxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx dávky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytuje x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu.
22) §49 xxxxxx č. 71/1967 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx řád).
23) §187 xx 206 xxxxxxxx xxxxx.
24) §7 xxxx. x), x), x) x f) xxxxxx XXX x. 582/1991 Sb., xx xxxxx zákona x. 241/1994 Xx.
25) Xxxxx č. 328/1991 Sb., o xxxxxxxx x vyrovnání, xx xxxxx xxxxxx x. 122/1993 Xx. x xxxxxx x. 74/1994 Xx.
26) §1 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x. 73/1993 Xx., o xxxxxxx úhrady xxxxxxx xx státní vyrovnávací xxxxxxxxx plátcům příspěvku. - Xxxxxx xxxxxxx x. 73/1993 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 117/1995 Sb.
27) §104c x §104f odst. 2 xxxxxx XXX x. 582/1991 Xx., xx xxxxx zákona x. 590/1992 Sb.
28) §7 xxxx. x) x x) xxxxxx XXX x. 582/1991 Xx., xx xxxxx zákona x. 241/1994 Sb.
29) Xxxxx č. 527/1990 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
30) §2 xxxx. 3 a 4 zákona x. 100/1988 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) §145a x xxxx. xxxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx. a zákona x. 160/1995 Xx.
32) §9 xxxxxx č. 155/1995 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) §6 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) §7 xxxx. 1 a 2 a §24 xxxx. 1 a 2 zákona XXX x. 586/1992 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
35) §6 xxxxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
36) §10 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx XXX x. 586/1992 Xx.
37) §23 xxxx. 2 zákona XXX x. 586/1992 Xx., ve znění xxxxxx č. 259/1994 Xx.
38) Např. §7 odst. 4 x 5 x §23 xxxx. 2 xxxxxx ČNR x. 586/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxx č. 259/1994 Xx.
39) §15 x §107 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
40) Xxxx. §6 xxxx. 9 xxxx. x) x x) xxxxxx XXX x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 323/1993 Xx.
41) §16 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
42) §17 xxxx. 2 zákona x. 155/1995 Sb.
43) §40 xxxx. 7 zákona XXX x. 337/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44) §37 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx zákona.
45) Xxxx. xxxxx č. 328/1991 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ČNR č. 549/1991 Sb., x soudních xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 21/1992 Sb., x bankách, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
46) §125 xxxxxxxx xxxxx.
47) §15 xxxxxx č. 1/1992 Xx., o mzdě, xxxxxx xx pracovní xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx.
§19 xxxxxx x. 143/1992 Xx., o xxxxx x xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx organizacích x orgánech.
48) Xxxxx č. 62/1983 Sb., o věrnostním xxxxxxxx horníků, xx xxxxx zákona x. 189/2006 Sb.
49) §13 xxxx. 1 část xxxx xx středníkem xxxxxx x. 155/1995 Xx., o důchodovém xxxxxxxxx.
50) §15 x §107 xxxx. 2 zákona x. 155/1995 Xx.
51) §7 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx XXX x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 160/1995 Sb.
52) §16 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
53) §17 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
54) §3 xxxxxx x. 219/2000 Xx., x majetku Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx vystupování x xxxxxxxx xxxxxxxx.
55) §7a xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Xx.
56) §7a xxxx. 5 xxxxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Xx.
57) §7a xxxx. 4 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxx x. 492/2000 Sb.
58) §4 xxxxxx č. 218/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (služební xxxxx).
59) §6 xxxxxxxxxx xxxxxx.
60) §119 xxxx. 1 zákoníku xxxxx.
§10 xxxx. 1 zákona x. 1/1992 Sb., x xxxx, odměně xx xxxxxxxx pohotovost x x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 217/2000 Xx.
61) §15 x §107 xxxx. 2 zákona x. 155/1995 Xx.
62) §17 xxxx. 2 zákona x. 155/1995 Sb.
63) §17 xxxx. 4 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
64) §44 xx 47 zákona x. 359/1999 Xx., x sociálně-právní ochraně xxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
65) §40a xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
66) Xxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
67) §10 xxxx. 9 xxxxxx x. 187/2006 Xx.
68) §127a xxxxxxxx xxxxx.
§34 xxxx. 4 xxxxxx x. 236/1995 Xx., x xxxxx a xxxxxxx náležitostech xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx státních xxxxxx a xxxxxx x poslanců Evropského xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§73 xxxx. 4 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§48 xxxx. 3 xxxxxx x. 129/2000 Sb., x krajích (krajské xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§53 xxxx. 4 xxxxxx x. 131/2000 Sb., x xxxxxxx městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
69) §3 xxxx. x) xxxxxx x. 187/2006 Sb.
70) §7 xxxx. 8 x §36 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
71) §24 x 25 zákona x. 121/2000 Xx., x právu xxxxxxxxx, x právech souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (autorský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
72) Xxxxxxxxx §7 xxxx. 4 x 5 x §23 xxxx. 1 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
73) §6 xxxx. 1 xxxx. x) x §6 xxxx. 5 xxxxxx x. 187/2006 Sb.
74) §67 xxxxxx x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx.
75) §93 xxxx. 2 zákona x. 187/2006 Sb.
76) §2 xxxx. r) zákona x. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
77) Xxxxxxxxx zákoník práce, zákon č. 236/1995 Sb., x platu x xxxxxxx náležitostech xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a soudců x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
78) §192 xxxx. 2 xxxx xxxxx zákoníku práce.
79) Xxxxx č. 128/2000 Sb., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (krajské xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxx.
Xxxxx č. 131/2000 Sb., x hlavním xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
80) §17 xxxx. 2 a 4 zákona x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
81) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
82) §7 xxxx. 6 a §36 odst. 2 xxxx. x) zákona x. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
83) §7 xxxxxx x. 187/2006 Xx.
84) §101 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
85) §4 xxxxxxxxxx zákona.
86) Xxxxxx 25 Rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx poslanců Evropského xxxxxxxxxx (2005/684/XX, Euratom), Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, X 262, 7. xxxxx 2005.
87) §2 xxxx. 3 xxxx. x) zákona č. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx.
88) Xxxxx č. 155/1995 Sb., x důchodovém xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
89) Xxxxx č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 221/1999 Sb., x vojácích x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
90) §72 xxxx. 1 daňového xxxx.
91) §4a xxxx. b) x x) x §47i xxxxxx č. 359/1999 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
92) Xxxxxxxxx xxxxx č. 503/2012 Sb., x Xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
93) Zákon č. 236/1995 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

94) Zákon č. 234/2014 Sb., x státní službě.

95) §12 x 12a xxxxxx č. 585/2004 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx zajišťování (xxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

96) Například xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 883/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 987/2009 xx xxx 16. xxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nařízení (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1231/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení (XX) č. 883/2004 x xxxxxxxx (XX) x. 987/2009 xx xxxxxx příslušníky xxxxxxx xxxx, xx které xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxxxxx.

97) §123e odst. 2 písm. x) xxxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

98) §222a zákoníku xxxxx.