Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2023.


Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
589/92 Sb.

§1 §2

Poplatníci pojistného §3

Pojistné §4

Vyměřovací základ §5 §5a §5b §5c §5d

Rozhodné období §6

Sazby pojistného §7

Sleva na pojistném §7a §7b §7c

Odvod pojistného §8 §9 §9a §10 §11 §12 §13 §13a §14 §14a §14b §14c §15

Maximální vyměřovací základy §15a §15b §16 §16a

Přeplatek pojistného §17

Promlčení pojistného §18

Způsob placení pojistného §19

Penále §20

Povolení splátek pojistného a penále §20a

Přirážka k pojistnému na sociální zabezpečení §21 §21a §22 §22a

Pravděpodobná výše pojistného §22b

Uschovávání účetních a dalších záznamů §22c §22d

Počítání času §23 §23a §23b

Společná ustanovení ke slevám na pojistném §23c §23d §23d §23e §23f

Tiskopisy §24

Zvláštní ustanovení §24a §25

Úhrada odvedeného pojistného §25a §25b

Přestupky §25c §25d §25e §25f

Ustanovení přechodná a závěrečná §26 §27 §27a §28 §28a §29 §30 §31 §32 §33

č. 160/1993 Sb. - Čl. IV Čl. V

č. 59/1995 Sb. - Čl. V Čl. VI Čl. VII Čl. VIII

č. 160/1995 Sb. - Čl. XVI

č. 306/1997 Sb. - Čl. IV

č. 424/2003 Sb. - Čl. VI

č. 425/2003 Sb. - Čl. IV Čl. VII

č. 359/2004 Sb. - Čl. XIII

č. 189/2006 Sb. - Čl. XXII

č. 261/2007 Sb. - Čl. XXXVII

č. 305/2008 Sb. - Čl. IV

č. 2/2009 Sb. - Čl. VII

č. 221/2009 Sb. - Čl. II Čl. III

č. 303/2009 Sb. - Čl. VII

č. 362/2009 Sb. - Čl. X

č. 347/2010 Sb. - Čl. IV

č. 364/2011 Sb. - Čl. IV

č. 470/2011 Sb. - Čl. V

č. 399/2012 Sb. - Čl. VI

č. 344/2013 Sb. - Čl. XXXVII

č. 267/2014 Sb. - Čl. XII

č. 377/2015 Sb. - Čl. VIII

č. 259/2017 Sb. - Čl. II

č. 255/2020 Sb. - §4

č. 540/2020 Sb. - Čl. VI

č. 216/2022 Sb. - Čl. II

č. 455/2022 Sb. - Čl. V

Nález Ústavního soudu - č. 92/1995 Sb.; č. 88/2008 Sb.; č. 80/2011 Sb.

INFORMACE

§1

(1) Tento zákon xxxxxxxx pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pojistné na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pojistné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 96).

§2

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu. Příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx (§20), xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení (§21) a xxxxxx (§25c a 25d) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx na xxxxxxxxx pojištění se xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx státního xxxxxxxx x x zákonu x xxxxxxx rozpočtu xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.

§3

Xxxxxxxxxx pojistného

(1) Pojistné xxxx povinni v xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 a 3 xxxxxx tito xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumějí xxxxxxxxx nebo fyzické xxxxx, které zaměstnávají xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnanci x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx na základě xxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru; xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx v xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovněprávními předpisy xxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxx činní na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činní xx xxxxxxx dohody x xxxxxxxxx práce,

3. xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vykonávají xxx družstvo práci,

4. xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx funkce xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx osoba, x xxxxxxxxxx xxxx volbou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx služební xxxxx, x fyzické xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 5 xx 8 x 18,

5. xxxxxx,

6. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx,

7. xxxxxxx zastupitelstev xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx městských xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx budou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

8. členové xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxx xxx rozhlasové x televizní xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx totalitních režimů, xxxxxxx Xxxxxxx rozpočtové xxxx, xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx telekomunikačního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, zástupce xxxxxxxxxx xxxxxxx, Veřejný xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx Veřejného xxxxxxxx xxxx,

9. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

10. osoby xxxxxxxx o dítě x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx osob, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxx, je-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odměna xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx 91),

11. osoby xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx výkonu xxxxxxxxxxxxx detence zařazené xx xxxxx,

12. státní xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx,

13. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů,

14. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx, xx kterou xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx,

15. xxxxxxxxxx,

16. xxxxxxx kolektivních orgánů xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 1 xx 3, 5 xx 8, 13, 18 x 19,

17. likvidátoři,

18. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx x §23b xxxx. 2 větě druhé, xxxxxxx místo xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx republice,

19. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

20. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 až 19, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx městských obvodů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x hlavního xxxxx Prahy xxxxxxxxx xx funkcí, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx, xxx které xxxxx členové xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx činnosti, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx, pokud xx xxxxxxxxx zdanění x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x příjmu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx osvobozeny.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx jsou poplatníky xxxxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 3.

(3) Xxxxxxxxxxx jsou poplatníky xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 88); xx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx fyzická xxxxx, xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx důchodovém x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx příjmy x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx vyměřovacího xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jsou povinny xxxxxx pojistné xx xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx účastny důchodového xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx, 11) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění. Xxx xx považuje xx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxx a kdy xx samostatná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. 32)

(5) Osoby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 33) xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx důchodovém xxxxxxxxx xxxxxxx platit xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx zaměstnanci xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx povinni xxxxxx xxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx, x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní smlouvu x sociálním zabezpečení, xx-xx xxxxx x Xxxxx republice xx xxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatele.

§4

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx sazbou x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

Vyměřovací základ

§5

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je úhrn xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx by xxxx, xxxxx xx podléhaly xxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx 35) x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx účast xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zúčtovaným xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx plnění, xxxxx xxxx x peněžní xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx formou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxx prospěch, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx spočívá x xxxx formě xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatelem xx zaměstnance.

(2) Xx xxxxxxxxxxxx základu xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx zákoníku xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služební xxxxxx,

x) xxxxxxxx x další xxxxxxxx, odchodné a xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, x odměna xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx období, xx xxxxxx vznikl xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 48),

x) xxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx dne skončení xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx závažné xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx (dále xxx "krajská pobočka Xxxxx xxxxx") xxxxx zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele x o xxxxx některých xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatelem xxxxxxxxxxx, x xx x rozsahu, xx xxxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx x pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 69), xx xxxx vyměřovacím xxxxxxxx xxxxxx zúčtovaný xx xxxxxxxx zaměstnavatelem (§23b odst. 2); xx-xx xxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zaměstnavatele, xxxxx xxxxx xx na xxxxx xxxxx, x xxxx Xxxxx republika xxxxxxxxxx mezinárodní smlouvu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavateli, xxxxx xx v xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x částka za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x 40 %.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxx měnu xxxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxx platí x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxx, x xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx měny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx uvedenému ve xxxx xxxxx; xxxx xxxxx xxxx povinny xx xxxxxx zaměstnavatele x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tento xxxx xxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx vést xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odvod xxxxxxxxxx.

(6) Xx vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx platu xx xxxxxxxxx x rozsahu, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xx něhož xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 98), xx zahrnuje xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx za xxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx zaměstnavatelem xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxx xxxx xxxx platu xx xxxxxxxxx příslušející xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx než xxxx xxxxxxx, xxxxx xx příslušela podle xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx do vyměřovacího xxxxxxx zaměstnance též xxxxxx xxxx těmito xxxxxxxxx, a to x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§5x

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 3, kteří xxxxxxxxxxxx práce xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx, operátora xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx střediska x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x záchranáře xxxxxx služby (xxxx xxx "zdravotnický xxxxxxxxx") xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx odpovídající xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 3, xxxxx vykonávají xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx člena xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Vykonával-li xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měsíci xxxxx zdravotnického záchranáře xxxx xxxxx jednotky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxxxxx x xxxx xxxxx, xx pro xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxxxxxx době, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx hasičského xxxxxxxxxxx sboru xxxxxxx, x to xx xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx vyměřovacím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zbylá poměrná xxxx vyměřovacího xxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

§5b

(1) Vyměřovacím xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro pojistné xx xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx 50 % xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x daních x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, předmětem xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná x kalendářním xxxx xxxxxx samostatnou výdělečnou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, považuje xx za daňový xxxxxx poměrná xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxx xx určí xxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx kalendářních xxxxxx, x nichž xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx vykonávána xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx částka xx xxxxxxxx počtem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx měsíce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Za xxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx nepovažuje xxxxxxxxxx xxxxx, x němž xx xxxx xxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx výplatu xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx věty xxxx středníkem rozumí x jeho xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx činnosti xxxxxxx xx xxxx kalendářní xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxx pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xxxx nejméně, xxxxxxxxxx-xx xxxxx samostatně výdělečně xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx

x) jen xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §14 odst. 5 xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx základ, a xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xxxx xxxxxx samostatná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx aspoň xx část xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx kalendářních měsíců xx xxxxxxxxxx kalendářní xxxxxx, v nichž xx celý kalendářní xxxxx osoba samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nemocenského xxxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx činných; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx věty xxxx xxxxxxxxxx rozumí x xxxx xxxx, xx kterou osoba xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxxxx hlavní samostatnou xxxxxxxxxx činnost, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx výkonu xxxx xxxxxxxx je účastna xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx měsíčního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 5 xxxx xxxxx x xxxxxxxx pro kalendářní xxx, za xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxx vedlejší xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx kalendářní xxxxxx, x xxxxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxx xxxxx xx xxxxxxx nemocenského, xxxxxxxx xxxxxx v mateřství xxxx dlouhodobého xxxxxxxxxxx x nemocenského pojištění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; kalendářním xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx rozumí x xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx samostatnou výdělečnou xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx netrval xx celý xxxxxxxxxx xxxxx. U xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx kterou xxxxx xxxxxxxxx měl xxxxx xx výplatu xxxxxxxxxxxx x nemocenského xxxxxxxxx xxxx samostatně výdělečně xxxxxxx, rozumí xxx xxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx nemocenského stanovené xxxxxxxx nemocenského pojištění,

c) xxxxxx samostatnou výdělečnou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x za xxxx xxxxxx vedlejší xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx součet xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x poměrné xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; přitom xx xxxxxxxx vyměřovací základ xx xxxxxxxx vyšší x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti se xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx měsíčního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §14 odst. 5 xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců, x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx tohoto počtu xxxxxxxxxxxx měsíců xx xxxxxxxxxx kalendářní měsíce xxxxxxx v písmenu x) větě xxxxx. Xxxxx vyměřovací xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx měsíčního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 5 xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xx část měsíce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečná xxxxxxx; xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíce xxxxxxx x xxxxxxx x) větě xxxxx x třetí. Poměrná xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x příjmu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx sazbou uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx vydělí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost, x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx počtem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx vykonávána xxxxxxxx samostatná xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxx xxx obdobně.

(3) Xxxxxxxxxx základ xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro pásmo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx určena xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx §14 odst. 3 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx se stanoví xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx kalendářních xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x nichž xxxx xxxxx samostatně výdělečně xxxxx poplatníkem x xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Měsíční xxxxxx xxxx nemůže xxx nižší xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodné xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění xxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 73). Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxxxx xx průměru, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx §5b xxxx. 1 za xxxxxxxxxx rok xx xxxxxxxxx xxxxxxx přehledu xxxxx §15 xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx měsíce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx druhá xxxxx i xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx platí xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, ve xxxxxx xxx xxxxx přehled xxxxx §15 odst. 1 xx předchozí xxxxxxxxxx rok, xx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxx nebo xxx xxx xxxxx xxxxx přehled; xxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxxxx podaného x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx základ xxxxx xxx dosavadní xxxxxxxxx měsíční xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx měsíční xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx již od xxxxxx, x xxxx xxx podán xxxxx xxxxxxx. Pokud byl xxxxxxx podle §15 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za xxxxx, xxxxx následuje xx měsíci, v xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx podán, xx měsíce, v xxxx byl tento xxxxxxx xxxxx, xx xxxx dvojnásobku částky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx xxx xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxxx pojištění. X xxxxxxxx xxxxx §15 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx než 3 xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xx pojistné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx. Nelze-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx základ xxxxxxxx xxxxxxxx mzdy za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, v němž xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x v následujícím xxxxxxxxxxx roce xx xxxxxxxxxx xxxxxx končící xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx byl xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §14c odst. 5 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx základu xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodné xxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx pojištění. Xxxxx x kalendářním xxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ji xxxxxxxxxxxx xxxxx ve 4 xxxxxxxxxxxx měsících, xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxxx xx x tomto xxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx zahájila; xxxxx xx xxxxxxxxx ještě x xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xx kalendářního xxxxxx, x němž xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxx nebo xxxx podat xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1. Xxxxxxx základ xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x paušálním xxxxxx, nemůže xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodné podle xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx na nemocenském xxxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxx vyměřovací xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx poplatníkem xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§5c

(1) Xxxxxxxxxxx základem xxxxx dobrovolně účastné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx, xxxxxxx však xxxxxx xx výši xxxxx xxxxxxxx průměrné mzdy xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xx nemocenské pojištění xx částka, xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xx výši dvojnásobku xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro účast xxxxxxxxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx x kalendářním xxxxxx, v xxxx xxxxxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x v xxxxxxxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§5d

Vyměřovací základy podle §55c xx zaokrouhlují xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§5x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§6

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx vyměřovací xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx platí, xxxxx xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xx rozhodným xxxxxxx, x xxxxx xx zjišťuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxx pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, za xxxxx xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.

§7

Xxxxx pojistného

(1) Sazby xxxxxxxxxx činí

a) x xxxxxxxxxxxxxx 24,8 % x vyměřovacího základu xxxxxxxxx x §5a xxxx. 1 xxxx. x), z toho 2,1 % na xxxxxxxxxx pojištění, 21,5 % na xxxxxxxxx xxxxxxxxx a 1,2 % xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti,

b) x xxxxxxxxxxxxxx

1. x xxxx 2023 26,8 % x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5a xxxx. 1 písm. x), x xxxx 2,1 % xx xxxxxxxxxx pojištění, 23,5 % xx důchodové xxxxxxxxx x 1,2 % na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

2. v xxxx 2024 27,8 % x vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §5a xxxx. 1 xxxx. b), x xxxx 2,1 % xx nemocenské pojištění, 24,5 % xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x 1,2 % na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

3. x roce 2025 28,8 % x xxxxxxxxxxxx základu stanoveného xxxxx §5a xxxx. 1 xxxx. x), x toho 2,1 % xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 25,5 % xx důchodové pojištění x 1,2 % xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

4. počínaje xxxxx 2026 29,8 % x xxxxxxxxxxxx základu xxxxxxxxxxx xxxxx §5a xxxx. 1 písm. x), x xxxx 2,1 % xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 26,5 % xx důchodové xxxxxxxxx x 1,2 % xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx 6,5 % x vyměřovacího základu,

d) x xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx

1. 29,2 % x vyměřovacího xxxxxxx uvedeného x §5b xxxx. 1 xx 3, z xxxx 28 % xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x 1,2 % xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. 2,1 % x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §5b xxxx. 4, jde-li x osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění,

e) x xxxxx xxxxxxxxxx účastné xx důchodovém xxxxxxxxx 28 % z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2,1 % z vyměřovacího xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které platí xxxxx dobrovolně xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění za xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxx pojistné xxxxx, xx použije xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xx pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxxx

§7x

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx slevu xx xxxxxxxxx za kalendářní xxxxx xx xxxxxxxxxxx x pracovním xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který

a) xx xxxxxx 55 xxx,

x) xxxxxx o xxxx mladší 10 xxx, jehož je xxxxxxx, xxxx které xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. 10 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) pečuje o xxxxx blízkou mladší 10 let, xxxxx xx závislá xx xxxxxx jiné osoby xx stupni I (xxxxx závislost), xxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx závislá xx xxxxxx jiné xxxxx xx stupni XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx) nebo xxxxxx XXX (xxxxx závislost) xxxxx xxxxxx IV (xxxxx závislost); xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) se xxxxxxx připravuje na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. a), §22 x 23 xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx,

x) x období 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx kalendářním měsícem, xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx jako xxxxxxx x zaměstnání xx rekvalifikaci xxxxx §109 xxxx 109a xxxxxx x zaměstnanosti,

f) je xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx podle §67 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xx mladší 21 xxx.

(2) Xxxxxxxxx nároku xx xxxxx xx xxxxxxxxx je, že xx xxxxxxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo služební xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx 8 xxxxx x xxxxxxx 30 hodin xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxx zaměstnavatele xxxx zaměstnání x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx jen x xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx počtu hodin xxxxx věty xxxxx xxxxx přitom xxx xxxxxxx xxxx zaměstnání xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx základů zaměstnance xx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx služebním xxxxxx x xxxxx zaměstnavatele xx xxxxxxxxxx měsíc xx xxxxx než 1,5xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 1 hodinu z xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx všech xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxx 1,15 % xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx x pracovním xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx dob, xxxxx xx považují xx xxxxx práce xxxx služby, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 138 xxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx x poměru počtu xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx a počtu xxxxxxxxxxxx dnů x xxxxxxxxxxx měsíci x xxx, xx výsledek xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §78 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, pokud xx slevu xx xxxxxxxxx uplatňoval tento xxxxxxxxxxxxx, nebo

e) xx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx výplatu xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §120e xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx kalendářní xxxxx poskytnout xx xxxxx zaměstnance xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Sleva xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx náleží xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx před xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tuto slevu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx okamžik xxxx doručení Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx uplatňovat xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1 měsíc xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx slevu xx xxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx než xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Záměr xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx jednotlivého xxxxxxxxxxx zaměstnavatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx podání přehledu xxxxx §9 odst. 2 xx xxxxxxxxxx xxxxx, za xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xx téhož xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx slevu xx pojistném xxxx xxxxxxxxxxxxxx, sleva xx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx tomu xxxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxx Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx tento xxxxx xxxx xxxxx.

§7b

(1) Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 5 % z xxxxx vyměřovacích xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7a. Xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxx zaměstnavatele xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §7a xxxx. 1, xxxx zaměstnavatel xxxxxxxx slevu na xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx jednou.

(4) Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxx slevu na xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§7x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.2.2023

§7x

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xx kalendářní xxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatel xx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx stanoveného xxxxx §5a x §7 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxxxx měsíc.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx uplatnit jen xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx kalendářní xxxxx, za xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx vyšší částce, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx, o kterou xxxx pojistné xxxxx xxxxxxxx, xx dluh xx pojistném; xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx x nižší xxxxxx, než mohla xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx nevzniká.

§7c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 216/2022 Sb. x xxxxxxxxx od 1.2.2023

Xxxxx xxxxxxxxxx

§8

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen odvádět x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, avšak nelze x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x důvodu, xx xxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, které xx xxxxxxx platit xxxxxxxxxxx; xx platí xxxxxxx xxx x případě, xxx část příjmu xx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx částce, xxx xxxx xxxx pojistného, xxxxx je povinen xxxxxx zaměstnanec. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx subjektu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx zaměstnavatel podle xxxx první.

(3) Započitatelný xxxxxx zúčtovaný xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozsahu 83) xxxx zaměstnání xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dohody x xxxxxxxxx práce, x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě kalendářních xxxxxxxx xx výši, xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx naposledy trvalo xxxxxxxxxx xxxxxx rozsahu xxxx zaměstnání xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx x tomto xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxx vypočítat xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx.

§9

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx kalendářní xxxxx xx splatné xx xxxxxxx xx dvacátého xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xx účet xxxxxxxxx okresní správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 předložit xxxxxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopisu přehled x výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoveného xxxxx §5a xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5a odst. 1 písm. b) x x xxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx odvádět, x xxxxxxxx čísla xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx pojistného xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx povinnost xxxxxxxx ve větě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx uvedeným x xxxxxx o organizaci x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx 97).

(3) Pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 větě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx, může xxx xxxxxx x písemné xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx; xxxxxx xx povinen xxxxx důvod tohoto xxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx zabezpečení. Xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx xx posuzují xxxxx §61 xxxx. 5 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obdobně.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx jednoho xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx na xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, za xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, částku xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, za xxxxx xxxxx uplatňuje; xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx číslo a xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxx slevu xx xxxxxxxxx za tohoto xxxxxxxxxxx, rozsah xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x tomto xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §7a xxxx. 1, xxx který xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

§9a

§9a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 377/2015 Sb.

§10

Xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zapsaných xx registru xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 75), xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 každá mzdová xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx zaměstnanců, xxx xxxxx vede xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí útvar xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx je xxxxxx evidence xxxxx.

§11

Xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zařazeni x xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx odvádět xx každý kalendářní xxxxx příslušné xxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxx zabezpečovací xxxxxxx xxxxx se mzdou xx práci odsouzeného xxxx xxxxxxx za xxxxx xxxxx xx xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx x pojistné, které xx xxxxxxx xxxxxx [§7 odst. 1 xxxx. x) x x)]. Xxxxxxx x xxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx dávek nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odsouzeným xxxx osobám xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pojistného, které xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odvádět (§8 xxxx. 1), a xx xxxxx uvedené x §9 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx služebního xxxxxx Xxxxxxxx služby České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §9 xxxx. 2 xxxxx xxx věznici x xxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx detence xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Vězeňské xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx vět xxxxx až třetí xxxxx přiměřeně x xxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami xx vazbě.

§12

(1) Xx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxxx nazpět xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení 9) xx xxxxxxx xx xxxxxx takového xxxxxxxx xxxxxxxx vykázat xxxxxxxxxx výši xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná, xxxx dlužné pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx obchodní xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx zaplatit xxx xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx této společnosti xxxx xxxxxxxxxxxxxx družstva; xx xxxxx xxx xxx osobu, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx členem.

§13

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku zaměstnanosti x pojistné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx příslušné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 10), x xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná je xxxxxxx platit xx xxxxxxxx dále xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx pojistné xx důchodové xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "zálohy xx pojistné") x xxxxxxxx xx pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xx xxxxxxxxx").

§13a

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná je xxxxxxx platit xxxxxx xx pojistné

a) xx xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxxxx x účasti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce xxxxx §10 odst. 4 xxxxxx o důchodovém xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxx xx tomto xxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx platit xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, xx xxxxxx byl xxxx měl xxx xxxxx přehled o xxxxxxxx x výdajích xxxxx §15 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xxx, ve kterém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§5b xxxx. 1) xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 x 2 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx kalendářní xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na pojistné xx základě xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc, xxxxx následuje po xxxxxxxxxxx měsíci, xx xxxxxx xxx xxxx xxx být podán xxxxxxx x xxxxxxxx x výdajích podle §15 xxxx. 1 xx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxx, ve kterém xxxxx samostatně výdělečně xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx odpočtu xxxxxx xx xxxx zakládající xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 a 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx vykonává xxxxxx samostatnou výdělečnou xxxxxxx.

(2) Pokud se xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4 xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx x době, xxx xx xxxxx povinna xxxxxx zálohy na xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx přihlášky k xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xx uplynutí xxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx pojistné xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx povinna xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §10 xxxx. 6 xxxx druhé xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx měsíc, xxxxx xxxxxxxxx kalendářnímu xxxxxx, x němž xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 xx kalendářní xxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 x 3 zákona x xxxxxxxxxx pojištění.

(4) Xxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), zanikla x kalendářním xxxx xxxx povinnost proto, xx nastaly xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §10 xxxx. 6 xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx samostatně výdělečně xxxxx poté x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxx, xxxx xxxxx k zániku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx přitom xxxxxx xx kalendářní xxxxx, ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zahájila xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4 zákona o xxxxxxxxxx pojištění x xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kalendářní xxx až xx xxxx uplynutí a xxxxxx povinna platit xxxxxx na pojistné xx xxxxx xxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), může xxxxxxxx jednorázově xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx rok, a xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 xx tento xxx.

(6) Zálohy na xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, aniž xxxx xxxx povinnost xx xxxxxx, se xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "přeplatek xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx") xxxx xxxxxxxx xx pojistném (§14 odst. 10 x 11) xx xxxxxx xx pojistné, xxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nepožádala x xxxxxx vrácení xxxx podáním přehledu xxxxx §15 xxxx. 1; požádala-li x xxxxxx vrácení, považují xx xx přeplatek xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx pojištění. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(7) Xxx xxxxx xxxxxxx záloh xx xxxxxxxx xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vedlejší xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxx xx xxxx xxxxxx, x xxx byla xxxxxxxxxx výdělečná xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xx skutečnostem xxxxxxxx x xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx. X oznámení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx odstavce 7 xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx kalendářní xxx x doloženo xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxx xxxxxxx podán. Doložení xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxx má xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx Česká správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

(10) Xx částky, xxxxx xxxxxx zálohami xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České republiky xx xxxxxxxx období xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx, se xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx doplatku xx pojistném na xxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxx na zálohy xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§14

(1) Xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx celé xxxxxxxxxx měsíce. Xxxx xxxxxx xx pojistné xx xxxxxxx procentní xxxxxx xxxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) U xxxxx samostatně výdělečně xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx kalendářním xxxx, činí výše xxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx 50 % x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5b odst. 1 xx xxxxx xxx xxxxxxx xx 1 xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx aspoň po xxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx samostatná xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx x paušálním xxxxxx, xxxx pro

a) xxxxx pásmo xxxxxxxxxx xxxxxx částku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxx zvýšeného x 15 %,

x) xxxxx pásmo xxxxxxxxxx xxxxxx 25 500 Xx x

x) xxxxx xxxxx paušálního režimu 39 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxxx okresní xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxx xxxx xxx xxx xxxxx přehled xxxxx §15 odst. 1, xxxxxxx xxxxxxxxxx základ, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx připadající x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx byla podána xxxxxx o snížení, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx po sobě xxxxxxxx, je xxxxxxx x jednu xxxxxxx xxxxx xxx takový xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx kalendářním roce x xxxxxxx na xxxxx kalendářní měsíc, x xxxx xxxxx xx xxxx měsíce xxxx vykonávána samostatná xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Měsíční xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxxxxxx hlavní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxx 25 % xxxxxxxx mzdy. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné, xxxxx xx pro xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§13a xxxx. 7 x 8) činí xxxxxxx 10 % xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx až xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxx xxxx měl xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1.

(6) Xx xxxxxxxxxx měsíc, xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxx, x němž xxx xxxx měl xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1, xx záloha xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxx xx kalendářního měsíce, x němž xxx xxxx xxx xxx xxxxxx přehled xxxxx x dalším kalendářním xxxx. Xxxxx je xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx vyměřovací xxxxxx xxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx základ, xxxxx tento xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx osoba samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 4, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění xxxxx §10 xxxx. 2 x 3 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx celý xxxxxxxxxx xxxxx osoba xxxxxxxxxx výdělečně činná xxxx nárok na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ošetřovného x xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx; kalendářním měsícem xx xxx účely xxxxx věty xxxx xxxxxxxxxx rozumí i xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx výkon této xxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx měsíc.

(9) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx stanoví xx xxxx odpovídající xxxxxx měsíčního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 5.

(10) Je-li úhrn xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za rozhodné xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx na důchodové xxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4, nebo platila-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za kalendářní xxx, xx kterém xxxx účastna xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jedná xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx stanoví xx výši rozdílu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxxxxxxxx xxxxx §4 x xxxx záloh xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx rozhodné xxxxxx.

(12) Xxxxxxx vyměřovací základ xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx směrem xxxxxx.

§14a

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx za kalendářní xxxxx xx xxxxxxx xx prvního xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxx se xxxxxx xx pojistné xxxxx. Xxxxxx na pojistné xx xxxxxxxxxx měsíc, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, je splatná xxx dne, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx konce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce. Xxxxxx xx pojistné xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx osoba xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx důchodovém xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx ode dne, x xxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v prosinci xxxx se v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, není povinna xxxxxx zálohu xx xxxxxxxx xx tento xxxxx.

(2) Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxx x kalendářním xxxx zálohy na xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx roku. Xxxx xxxxx xx pojistné xxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2 xx 5, xxxxx připadají na xxxxxx, za xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx zaplacené xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx kalendářní xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx, xx xxxxx samostatně výdělečně xxxxx xxxxxxxx nejpozději xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx zaplacených xxxx záloha xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úhrn xxxxx xx xxxxxxxx stanovený xxxxx věty xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nejpozději xx xxxx dnů xx xxx, xx xxxxxx byl, xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx rok, xx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platí.

§14x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zaplatit xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xx kterém byla xxxxx po xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 x 3 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx nebyla xxxxx §13a xxxxxxx xxxxxx zálohy xx xxxxxxxx. Pojistné na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx povinna xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxx xx xxx, xx xxxxxx byl, xxxxxxxxx měl xxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §15 odst. 1 xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platí.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx povinna xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok, za xxxxx xx xxxxxxxxxx x účasti na xxxxxxxxxx pojištění xxxxx §10 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx uplynutí a xx xxxxx xxxxx §13a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zálohy xx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx zálohy na xxxxxxxx xxxxx §13a xxxx. 5, x xx do xxxx xxx po dni, xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx §15 odst. 1 xx tento xxx.

§14x

(1) Osoba samostatně xxxxxxxxx činná, xxxxx xx účastna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx trvají xxxxxx, xxx které xx xxxxx §14 xxxx. 8 xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx (§13 xxxx. 2).

(2) Xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx splatné xx prvního xxx xx posledního dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx ode xxx, v xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx správou sociálního xxxxxxxxxxx platit xxxxxxxx xx nemocenské pojištění xx xxxxx než xxxxxxx období, xxxxx xxxx jen xx xxxxxxxx x nejdéle xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem a xxxxxxx x něho xxxxxxxx na nemocenské xxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 2 větách xxxxx x druhé xxxxxxxxx xxxxxx; výši xxxxxxxxxx xx nemocenské pojištění, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 věty xxxxxxxx zaplaceno xx xxxxxxxx, nelze xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jaký byl xxxxxxxxx vyměřovací xxxxxx x jednotlivém kalendářním xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5b odst. 4 xxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxx snížení xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx pojistném na xxxxxxxxxx pojištění. Pokud xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pojistné xx nemocenské pojištění xx kalendářní xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x účasti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx následující xxxxxxxxxx měsíc jednou xxxx více xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na tyto xxxxxx rovným dílem x xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx který xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx, xxxx nejméně xxxxxx odpovídající minimálnímu xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním měsíci, xx který xx xxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx doplatek xx pojistné xx xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx úhradu xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx přeplatek xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x není-li xxxxxx přeplatku, xxxxxx xxxxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx kalendářním xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění ve xxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(6) Xxxxxxxx pojistné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx uplynutí xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx 5 nebo xxxx xxxxxxxxx x xxxx lhůtě, xxxxx x nižší xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx, jedná xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxx zaplacena x xxxxx xxxxxx, xxx xx maximální xxxxxxx xxxxxx stanovený podle §5b odst. 4 xxxx třetí, xxxx xxxxx byla zaplacena xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx měla xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 věty poslední.

§15

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx daň x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx období xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejpozději xx jednoho xxxxxx xxx xxx uplynutí xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání k xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxx kalendářní xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx za xxxxx kalendářní xxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx poplatníkem x xxxxxxxxx režimu x xxxxx xxx x xxxxxx za xxxx xxxxxxxxx období xxxx rovna xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxx první xx xxxxx, jako xx xxx podán x xxxxxxxx xxx této xxxxx. X přehledu xx xxxxx údajů x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxxx podávat xxxxxx xxxxxxxx, údajů o xxxxxxxx ze samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vynaložených na xxxxxx dosažení, xxxxxxxxx x udržení xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx pojistné xx xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx pojistné, úhrnu xxxxx xx pojistné, xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx a úhrnu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx spolu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu (§15a), x xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx, xxx údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 6 xxxx. a) xx x) xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx chce xxx xxxxxxxxxx xx osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx činností; xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, je povinna xxxxx x xxxxx xxxxxxxx též jméno x příjmení, trvalý xxxxx x rodné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné, x xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x to nejpozději xx konce kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §13a xxxx. 8 xxxx třetí xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné zpracovává xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxx skutečnost uvést x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xx po podání xxxxxxxx podle odstavce 1, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, než xxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx 8 xxx ode dne, xxx xx x xxxxxx xxxxx dozvěděla. X xxxxxxxx přehledu xxxxx xxxxx výši xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx povinna xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a výdajů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, zajištění a xxxxxxx, xxxx vyměřovacího xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx nižší xxx xxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxx, částku xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na důchodové xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx opravného xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx za kalendářní xxx, za xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podává, x nejnižší měsíční xxxxxxxxxx základ xxx xxxxxxxxx záloh na xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxx se xxxxx xxx xxxxx xxx předložení opravného xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx doplatit xx 8 xxx xxx dne, x xxxx xxx xxxx xxx xxx opravný xxxxxxx podán. Nová xxxx xxxxxxxxxx měsíčního xxxxxxxxxxxx základu xxx xxxxxxxxx záloh xx xxxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxxx měsíce, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podala nebo xxxx xxxxx.

(3) Zjistí-li xx xx podání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx vyměřovací xxxxxx xxx pojistné xx důchodové xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, než xxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx uvedla x přehledu podle xxxxxxxx 1, xxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx předložit příslušné xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přehled. X xxxxxxxx přehledu xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx-xx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx, výši vyměřovacího xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxx minimální xxxx, částku xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění x příspěvku na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx přeplatku xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud přeplatek x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. Opravný přehled xx xxxxxx na xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx se xxxxx též xxxxx xxx xxxxxxxxxx opravného xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nezakládá xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx za dobu xxxxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, může spolu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Opravný xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, v xxxx xx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx x výdajů xx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxxxx. Opravný xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx přeplatku; xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §17. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx stanovení záloh xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx měsíce, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxxx přehled xxxxxx.

(4) Xxxx o určeném xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx uvedla x xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, nemůže xxx xxxxxxxxx změněn, s xxxxxxxx opravného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3.

(5) Xxxxx-xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxx splněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx odstavcích, xxxx xx ni tyto xxxxxxxxxx xxxxxx její xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na důchod x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx je xxxxxx xxxxxxx podáno xxxx přehledů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx nebo podle xxxxxxxx 2 xxxx 3 x xxxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5b odst. 1, 2 nebo 4, xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za zemřelou xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx, x pokud xxxxx z těchto xxxx xxxxxx povinna xxxxx xxxxxx přiznání x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx vyměřovací xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§15x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx vyměřovacím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx částka xx výši xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mzdy. Rozhodným xxxxxxx, x xxxxx xx zjišťuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx kalendářní xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx se maximální xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx vyměřovacích xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxxxx xx x xxxxx roce zaměstnán

a) xxx x jednoho xxxxxxxxxxxxxx, neplatí zaměstnanec x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xx platí x x xxxxxxx xxxx zaměstnání v xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) x více zaměstnavatelů, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnancem z xxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze všech xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (§17); xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx být xxxxx xxx částka, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Zaměstnavatel xx povinen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx základů xx xxxxxxxxxx xxx, z xxxxx bylo sraženo xxxxxxxx, x to xx 8 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx-xx zaměstnavatel, xx x tomto xxxxxxxxx xxxxx nesprávné xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx potvrzení.

(4) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatele xx nezahrnuje xxxxxx, xxxxx přesahuje maximální xxxxxxxxxx základ xxxxxxxxxxx x z níž xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx pojistné xxxxx odstavce 2 xxxx. a).

(5) Maximálním xxxxxxxxxxx základem osoby xxxxxxxxxx výdělečně činné xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti je xxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx též xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx vyměřovacích xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx maximální xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5, xxxxx xx x tuto přesahující xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x je-li xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx tento xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx činné, xxxxx xx x zbytek xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo úhrn xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx základy xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná potvrzením xxxxx xxxxxxxx 3.

(7) Xxxxxx na xxxxxxxx xxxx povinna platit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx zaměstnance, x xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxxxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx zabezpečení oznámila x doložila, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxx nebo xxx xxx podán xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx podle §15 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xxx, který xxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dosáhla xxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx, xxxxx povinnost xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx.

§15x

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 364/2011 Sb.

§16

(1) Xxxxx dobrovolně xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxx po xxxx kalendářního měsíce xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx doby xxxxxxx

x) x §6 xxxx. 1 písm. x) až e) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dvou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx roce, xx xxxxx spadá xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) v §6 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění zaplaceno xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xx-xx xxxx xxxxxxxx zaplaceno xxxxxx xxxxxxxx x §6 xxxx. 2 xxxxxx o důchodovém xxxxxxxxx za dobu xxxxx než 15 xxx xxxxx je-li xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xx xxxxxx nároku na xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx účastná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odvádí xxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx xx účet xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Při platbě xxxxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx označit xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx toto xxxxxxxx xxxxx.

§16x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je účasten xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx platit pojistné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx příslušné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za jednotlivé xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou kalendářních xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xx celý xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx nemocenské, peněžitou xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx zaměstnance. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx splatné xx xxxxxxx xxx do xxxxxxxxxx dne kalendářního xxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx xx kalendářní xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx nemocenském pojištění, xx xxxxxxx xxx xxx, x xxxx xx zahraniční zaměstnanec xxxxxxxxx x účasti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx, který zahraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx a xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxxxxxx měnit. Xxxxxxxxxx §14c xxxx. 3 věty xxxxxxxx xxxxx x případě xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zaměstnanec může xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx okresní xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx xx xxxxx xxx měsíční xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx do konce xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zahraničním xxxxxxxxxxxx zaplaceno po xxxxxxxx xxxxx stanovené x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxx x této xxxxx, xxxxx v nižší xxxxxx, xxx mělo xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx platí xxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx, dobrovolně xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění,, xxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Přeplatek xx xxxxxxxxx xx xxxxx plátci xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxx xxx po uplynutí xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxx použít xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx k úhradě xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx důchodovém xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx xx zjišťuje, xx-xx zaměstnavatel více xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx účtárnám. Xxxxx přeplatek na xxxxxxxxx vznikl x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx uvedená xx xxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx je xxxxxxx xx větě xxxxx, xx vrací zaměstnavateli, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx ni doplatil xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx 10) xx povinna xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxx přeplatek xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx nástupce x xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx a příslušná xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx stanovené xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx na pojistném, xx xxxxxxx zaplatit xxxx z přeplatku xx dobu xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx 140 % xxxxxxxxx úrokové xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx první xxx kalendářního xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx právní xxxxxxxx požádal; xxx xxx platby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx §19 odst. 2 písm. a), xxxxxxxxx-xx se xxxx xxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vždy podání xxxxxxxx podle §15 xxxx. 1, xxxxxxx-xx x xxxx xxxxxxxxx xx pojistném. Xx xxxxxx osoby samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 xx xxxxxx xxxxx xx pojistném do xxxxxxxx, nejdéle xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xx den xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx přitom xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podala xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanci xxx xx základě xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §15a odst. 3; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x odstavce 2 xxxx druhé platí xxxxxx obdobně. Xxxxx xx vrácení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 5 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, v xxxx xxxxxxxxx vznikl. Xxx xxxxx vrácení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx základy x xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Vznikl-li xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx splatného xxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx konce xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x němž xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx dvojnásobku xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné trvá. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxx odstavec 1 xxxx xxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx, třetí a xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nižší než 100 Kč vrátí xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx hospodárnosti.

(6) V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx pojistném v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx přeplatku x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§18

Promlčení pojistného

(1) Xxxxx xxxxxxxxx dlužné xxxxxxxx xx promlčuje xx 10 let xxx xxx xxxxxxxxxx. Byl-li xxxxxxxx úkon xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx, xxxxx nová xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx, xxx xx x xxx xxxxxx pojistného xxxxxxxx.

(2) Xxxxx vymáhat xxxxxxxx se promlčuje xx 10 xxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx výměru, xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx řízení x xxxxx x xx xxxx provádění xxxxxxx xx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§19

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx x české xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxx xxxxxx pojistného xx xxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, kdy xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxx x připsání xxxxxxxxxx xx xxxx soudního xxxxxxxxx vedeného x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xx veden xxxx příslušné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xxx došlo x xxxxxxxx částky xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxx správy sociálního xxxxxxxxxxx, x o xxxxx xxxx xxxxxx xxxx jeho jiném xxxxxxxxxx identifikátoru 87).

(4) Xxxxxxx poštovní licence, xxxxx xxxxxx xxxxxx x úhradě poštovním xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx převodu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx xxxx xxxx, xx 2 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy xxxxxx xxxxxx; xxx další xxxxxx xxxx xxxxxx xx uplatní xxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x úvěrní družstva xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, údaje x jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx účtech x x xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx, vkladech x xxxxxxxxxx.

§20

Xxxxxx

(1) Nebylo-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxx bylo-li xxxxxxxxx v nižší xxxxxx, než xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx plátce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx výši xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §14 xxxx. 9. Xxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx předpisů xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx se xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx, xx xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx, za xxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx platí xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx

x) den, xx xxxxxx byl xxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xx kalendářní xxx, xx xxxxx vznikl xxxx na zálohách xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxx lhůty xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 xx xxxxxxxxxx rok, za xxxxx xxxxxx dluh xx zálohách xx xxxxxxxxx, xxxxx nebyl xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx okresní xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx 24) povolila xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (§20a), xxxxxx x takového dluhu xxxx 0,025 % xxxxxx xxxxxx za xxxxx kalendářní xxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, a xx xxx xxx xxxxxxxxxx první xxxxxxx xxxxx; pokud plátce xxxxxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx splátku dluhu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x období po xxxxxxxxxx první splátky xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto důvodu xxxxxxx povolení, xx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxx 0,025 % dlužné xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxx trvá, x xx xxx xxx xxxxxxxxxx první xxxxxxx dluhu. Jestliže xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x úhradě xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §22a, xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx pojistné splatné x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx včas x xx xxxxxxx xxxx i xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, než xxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx příslušné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx daně, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xx, xx xxxx pojistné xxxx xxxxxxxxx xx účet xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení nejpozději xx xxxx xxx xx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx jiný účet; xxxxxxxxxx odstavce 6 xxxx věty xxxxx xx středníkem xxxxx x zde. Xxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxx považuje xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxx za pojistné xxxxxxxxx xxxx x xx správné xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx částce, xxx xx xxxxx mělo xxx zaplaceno, z xxxx důvodu, xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xx xxxxx částce, xxx měla xxx xxxxxxxx; podmínkou xxxx xx, xx xxxxxx xxxxxxxx bylo do xxxxxxx xxxx doplaceno xxxxxxxxxx xx 8 xxx xx zjištění xxxxxx dluhu.

(5) Xxxxxx xx neplatí

a) xx xxxx, kdy xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x §14a odst. 1 větě xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx pojistné xxxx xxxxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dobu xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx za zaměstnavatele [§3 xxxx. 1 xxxx. x)],

x) xx xxxx ode dne xxxxxxxxxxxxx po dni xxxxxx platebního xxxxxx xx dne xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zaplaceno xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx dobu xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx končí, x výjimkou xxxxxxx, xxx soud xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §142 xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxx xxx xxx, xx kterého došlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §18,

x) za xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterým xxxx xxxxxxx rozhodnutí Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx pojistné, xx xxxx ode xxx, xxx nabylo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx krajského xxxxx, do xxxxxx xxx xx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx bylo zaplaceno xx xxxxxx xxx; xxxxxx-xx v xxxx xxxxx dlužné xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx x kasační xxxxxxxxx.

(6) Jestliže xxxxxxxx xxxx zaplaceno xx xxxx xxxx než xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx účet xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx částka xx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 ode xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx její platby (§19 odst. 2) xx xxxx dnů xx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx zaplatil xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx; xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx považuje den, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx požádal x xxxxxxx xxxxxx pojistného xxxxxxxxx xx jiný xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxx cizozemského xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uhradí xxxxxx xxxxxxxx xx 8 dnů xx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx mu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx číslo xxxx, xx který xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx zasílány.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, z xxxx xxxxxx, že x xxxxxx pojistného byla xxxxxxxx xxxxxxx mzdy xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xx xx xx dne xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx dlužné z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x úhradě.

(8) Xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx na celé xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, promlčení x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

(10) Xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxx 45) xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx penále.

§20x

Xxxxxxxx xxxxxxx pojistného x xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx plátce xxxxxxxxxx uvedeného x §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx okresní správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dlužného xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx, a xx xx xx xxxx, xxxxxx tento xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx splátek. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx povolit, xxxxxxxx xxxxx k jeho xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx insolvenční xxxxxx, x xxxx xxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, který žádá x povolení xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení do 8 dnů ode xxx, xxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx případy xxxxxxx x §20 xxxx. 5 xxxx. x) a h).

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného x §3 odst. 4 může povolit xxxxxxxxx xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx (§14 odst. 11), xxxxxxxxxx na důchodové xxxxxxxxx x příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§14b) x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx dluží xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx splátek, xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx xxxxx zde xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxx xxx 36 xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx dluhu xx platí jednou xxxxxxx, a xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxx xxxxxxx takto xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxx pojistného xxxxxxx splátku xxxxx xx vyšší xxxxxx xxxx zaplatí-li mimořádnou xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx částky na xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx splatných.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení

a) xxxx xxxxxx povolení x placení xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx povolení o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx snížení dluhu, xxxxx placení xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx dlužného pojistného x xxxxxx ve xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vstoupí do xxxxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x to ke xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx §20 odst. 4 platí xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, platí xxx splátky xxxxx xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx dlužného xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx se za xxxxxx pojistného považuje x bývalý plátce xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení. Xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx pojistného, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx České správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§21

Přirážka k xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx x pojistnému") uloží xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 12) xxxxxxxxxxxxxx, jestliže

a) výrobní xxxxxxxx zaměstnavatele xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí orgánu xxxxxxxx práce nevyhovuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxx

x) výrobní zařízení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nevyhovuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx inspekce práce xxxx zdravotnického xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx předepsané xxxxxxxx na ochranu xxxxxx x zdraví xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx přirážky x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx 5 % x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§5a) xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx platí. Xxxxxxxx se zjištěné xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx se přirážka x xxxxxxxxxx xxx x úhrnu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxx xx prvního xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž nabylo xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxx v odstavci 1 písm. a) xxxx x), anebo x němž xxxxx xx zjištění xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x), x xx až xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxx. Xxxx-xx stanovena xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx od xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx, v němž xxxx lhůta prošla x xxxxxxxxxx trvají xxx.

(4) Xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, způsob xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, promlčení x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx stejně xxxx x pojistného.

§21x

§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2009 Sb.

§22

§22 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§22x

Xxxxxx dlužného pojistného

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxxxx splatný xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxx se jeho xxxxxx x tomto xxxxxx:

x) xxxxxxxxx nedoplatky xxxxxxxxxx,

x) běžné platby xxxxxxxxxx,

x) penále,

d) xxxxxx,

x) xxxxxxxx k xxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxx xx její xxxxxx x xxxxx xxxxxx:

x) nejstarší nedoplatky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx splatnosti xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nelze xxxxx dnem jeho xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx dlužného xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §17. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění zaplacenou xxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx toto xxxxxxxx xxxx zaplaceno xxxx x ve správné xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx penále xxxxxxxxxx xxxxx §20a xxxxx použít x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2; xx xxxxx x xxxxxx.

(5) Xxxxxx plateb na xxxxxx xxxxxxxx částek xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx nedoplatků; xxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxx xxx na xxxxxx xxxxx vyčísleného x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanovený xxxxx §14 odst. 2 až 5, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx zálohy vypočtená xxxx rozdíl xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §14 xxxx. 2 xx 5 xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x poté xx úhradu záloh xx xxxxxxxx do xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§22x

Xxxxxxxxxxxxx xxxx pojistného

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx xxxxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx nesplnila povinnost xxxxx přehled podle §15 xxxx. 1 x 2 a xxxx povinnost xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx příslušnou xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxx xxxxx, xxxx příslušná okresní xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na důchodové xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxx pojistného"), xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x pomůcek, xxxxx xx x dispozici xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxx x počtu xxxxxxxxxxx xx může xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx xx povinna xxxx xxxxx jí xxxxxx, xxxxx xx xx k xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, xx xx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx, xx jejich xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx 1,5xxxxxxx průměrné xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, ve kterém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx pojistného; x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx za xx, xx tato xxxxxx xx xxxxx měsíčním xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx x výdaje xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x udržení. Xxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx koruny xxxxxx xxxxxx.

(3) Stanovením xxxxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx §15 xxxx. 1 a 2 xxx xxxxxxx uložit xxxxxx xxxxx §25c xxxx 25d. Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutím 84) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zruší. Xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 84) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxx, xx nevykonávala xxxxxxxxxxx výdělečnou činnost x xxxxxx, xx xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, na xxxxx xxxx stanovena xxxxxxxxxxxxx výše pojistného.

(4) Xxxxxx pojistného jsou xxxxxxx platit penále x dlužné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx, x xx ode xxx, který bezprostředně xxxxxxxxx po xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§20 xxxx. 2 věta xxxxx), xxxxxxx něhož xxxxx xxxxx přehled xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx §15 xxxx. 1 x 2, xx xxx, xx xxxxxx xxx xxxxx přehled xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xxx. Ustanovení xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx i tehdy, xx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx než xxxxxx x pojistného xxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx §15 odst. 1 x 2; xx-xx xxxxxx z pravděpodobné xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zaplatit xxxxx xxxxx xxxxxx.

§22x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx záznamy x údajích xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxx pojistného jsou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 10 kalendářních xxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, xxxxxxx se týkají. Xx xxxxx obdobně xxx úschovu xxxxxxx xxxxxxxxxx ke stanovení xxxxx na pojistném.

§22x

Xxxxxxxxx xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx plátce pojistného xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx x přirážky x xxxxxxxxxx. Tuto povinnost xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx též xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx tak zvláštní xxxxx 92). Má-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx se x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx o xxxxx xx xxxxxxxxx včetně xxxxx, xxxxx na xxxxxx x xxxxx xx přirážce x xxxxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxx uvede xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxx času

(1) Lhůta xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx dnem, který xxxxxxxxx po xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx lhůty xxxxxx podle týdnů, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx na xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxx připadá xxxxxxx, xx xxx lhůta xxxxxx. Není-li xxxxxx xxx v měsíci, xxxxxxxx poslední den xxxxx na xxxxxxxx xxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx poslední xxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nejblíže xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx oznámení je xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxx xxxxx učiněn xxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx je-li xxxxxx xxxxxxxx zásilka obsahující xxxxxx.

§23x

Xxxx-xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx zákona není xxxxxxx toto přiznání xxxxxxx, xx povinna xxxxxx tyto xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx kalendářním xxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx.

§23x

(1) Samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx též xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxx zákona o xxxxxx z xxxxxx xxx v důsledku xxxx xxxxxxxxxx rozdělovat xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx x výdaje xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická osoba, xxxxx xx xxxxx xxxx bydliště xx xxxxx České xxxxxxxxx x u xxx xxxx x České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, jehož xxxxx xxxx xxxxxxxx je xx území xxxxx, x xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx o sociálním xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx uzavřené x tímto zaměstnavatelem xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx smluvním xxxxxxxxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Smluvní xxxxxxxxxxxxx má xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Organizační xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx sídlo xx státě, x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx rejstříku, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx zaměstnanců této xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxx xxxxxx práce xx trvale v Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Za xxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx jedná x osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx účastna nemocenského xxxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx částka, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx x 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxx xxxxx se xxxxxxxx mzda xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx koeficientu xxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx na celé xxxxxx nahoru.

Společná ustanovení xx xxxxxx na xxxxxxxxx

§23x

(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xx pojistném, xxxxxxxxx zaměstnavateli xxxxxxxxx xxxxxxxxxx spočívající x xxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Pro xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavateli xxxxxxx

x) xxxxx k xxxxxx x věk dítěte xxxxxx xxxxxx dítěte x x případě xxxx nahrazující péči xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o svěření xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx péči xxxxxx,

x) xxxx x xxxxx xxxxxxx závislou xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx §29 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx ne xxxxxxx xxx 1 xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že o xxxx osobu xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx přípravu na xxxxxxx povolání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx §85 xxxxxx x organizaci a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx studiu xx školách x Xxxxx republice,

d) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx potvrzením xxxxxxx pobočky Úřadu xxxxx xxxxx §109b xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §67 odst. 5 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(3) Uplatňuje-li zaměstnavatel xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxxxxxx podle §23d xxxx. 2, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) neprodleně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnání x xxxxxx zaměstnavatele xx sjednanou kratší xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §7a xxxx. 2 xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx slevy na xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx a věku xxxxxx, x xx xx 8 xxxxxxxxxxxx xxx ode dne, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx nastaly, x

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx doložit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx pro účely xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx skutečnosti, xxxxx zaměstnavateli již xxxxxxx pro xxxxxx xxxx jiné xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nesprávné xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx změny mající xxxx xx uplatnění xxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx toho xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx za zaměstnance, xxxx byly xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zaměstnavateli xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; podmínkou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx, že byl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §23d xxxx. 2 x xxxxxxxxx xxxxx xx pojistném.

§23c vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2023

§23x

(1) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, za které xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxx:

x) xxxxx x příjmení,

b) xxxxx xxx xxxxxxxxx slevy xxxxx §7a odst. 1,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x jednotlivých xxxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxx, xx které xx sleva xx xxxxxxxxx uplatňována,

d) xxx xxxxxx podle xxxxxxx xxxxx předloženého xxxxx §23c odst. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxx v §23c xxxx. 2 xxxx. x) až x) x rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §23c xxxx. 2 xxxx. x).

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxx písemně informovat xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx na pojistném. Xxxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx za tohoto xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx zaměstnance xx xxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx ho o xxxxxxxxxx neplnění povinností xxxxxxxxx x §23c xxxx. 2 x 3.

§23x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2023

§23e

(1) Xxxxxxxxxxxxx oznamuje Xxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx záměr uplatňovat xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx datovou xxxxxxx xxxxx §123e xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §123e odst. 2 písm. x) xxxxxx x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X oznámení xxxxx věty první xxxxx xxxxx podle §23f xxxx. 3 xxxx. x) a x).

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skončení xxxxxxxxxxx xxxxx na pojistném xx xxxxxxxxxxx datovou xxxxxxx xxxxx §123e xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §123e xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxxx x provádění sociálního xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxx 8 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, ve xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx slevy xx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xx zároveň xxxxxxxx xx zrušení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx za tohoto xxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx uvede xxxxx xxxxx §23f xxxx. 3 xxxx. x) x x). Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnance xx skončení uplatňování xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxx.

§23x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2023

§23x

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sděluje xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx záměr xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx datovou xxxxxxx xxxxx §123e xxxx. 1 písm. b) xxxxxx o organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxx tiskopise v xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §123e odst. 2 xxxx. a) xxxxxx x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx za téhož xxxxxxxxxxx uplatnil xxxx xxxxx jiný zaměstnavatel, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx oznámil xxxxx uplatňovat xxxxx xx pojistném za xxxxxxxxxxx jako xxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnavatelů, xxxxx xxxxxxxx záměr xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x zaměstnanců, xx xxxxx xx tato xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pojištěnců a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx uplatňována sleva xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxx x xxxxxxxx zaměstnance, xxxxx číslo x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxx, xx xxxxxxx má xxxxxxxxxxxxx záměr slevu xx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx podle §7a xxxx. 1,

d) xxxxxx xxxxxx pracovní nebo xxxxxxxx doby x xxxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx sleva xx xxxxxxxxx uplatňována, x

x) xxx, za xxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxx uplatněna xxxxxxxxx.

§23x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 216/2022 Xx. x účinností xx 1.2.2023

§24

Tiskopisy

Česká xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tiskopisů xxxxxxxxxx x hlášení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx tiskopisy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §3 xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§24x

(1) Poplatníkem xxxxxxxxxx jako zaměstnanci xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx vykonávající x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žalobců xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zřízení Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Za xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx pověřeného xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx se považuje xxxx odměna za xxxxx stanovená xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx zřízení Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx pověřený žalobce xx povinen xxxxx xxxxxxxxxxxxxx písemně sdělit x xxxxxxx výši xxxx xxxxxx, x xx do 8 xxx xxx xxx xxxxxx stanovení nebo xxxxx xxxx výše.

(4) Xxx uhrazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a zaměstnancem xx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 2 xxxxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 315/2019 Xx. x účinností xx 1.12.2019

§25

(1) Ustanovení §2 xx 24 x §25c xx 25f xx xxxxxxx i xxx xxxxxx x xxxxxxxx&xxxx;x xxxxxx x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 95) x xxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxx, xxx xxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx tím příslušné xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx, xxx se x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx České xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §2 xx §24 x §25c xx 25f se xxxxxxx x pro xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních sborů, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x těmito xxxxxxxxxx:

x) xxx, xxx xxxxx těchto ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx správa xxxxxxxxxx zabezpečení, rozumí xx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Ministerstvo xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx x Úřad xxx xxxxxxxxxx styky x informace,

b) tam, xxx se v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, rozumí xx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Policie České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby x Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx a informace.

(3) Xxxxxxxxxx §2 xx 24 a §25c xx 25f se xxxxxxx x pro xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx:

x) tam, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel,

b) xxx, kde se x těchto ustanoveních xxxxx x zaměstnavateli, xxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §2 xx 24 x §25c xx 25f xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx Hasičského záchranného xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x těmito xxxxxxxxxx:

x) xxx, kde podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Česká správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, rozumí xx xxx Ministerstvo xxxxxx,

x) xxx, kde xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxx Hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx za službu x zahraničí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), odstavci 2 xxxx. x), xxxxxxxx 3 xxxx. x) a xxxxxxxx 4 xxxx. b) xxxxxxx xxxx zúčtovaných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x rozdíl odvedou xx xxxxxxxxx účet xxxxxxx v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxxx 4 xxxx. x), které xxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx než pojistné, xxxxx má xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx do 8 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxx-xx osoba xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 4 x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx a v xxxxx kalendářním roce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15a odst. 2 xxxx. b), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx útvary x xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. b), xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x).

(8) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajských xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Policie Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxx České republiky x Generální inspekce xxxxxxxxxxxxxx sborů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Policie Xxxxx xxxxxxxxx, Celní xxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Hasičského xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx služby Xxxxx republiky, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxx České republiky, Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a Hasičský xxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§25a

Úhrada xxxxxxxxxx pojistného

Pokud xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx náhrada xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx ke xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx též pojistné, xxxxx xx povinen x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; to xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx zaměstnavatel z xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxxxxx, 21) xxxxx xx x kolektivní xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

§25x

Xx samostatný účet xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx xxxxx xx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx.

§25x vložen právním xxxxxxxxx č. 160/1995 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1996

Přestupky

§25c

(1) Fyzická xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) x xxxxxxx x §15 odst. 1

1. nepodá na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x příjmech x xxxxxxxx, nebo

2. nedoloží xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §20a xxxx. 1,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx potřebných pro xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22c, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

§25x

(1) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanci x xxxx xxxx na xxxxxx xxxx podle §5 xxxx. 5,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx x stanoveným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 nebo 3 nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 věty xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxxx xxx odvodu xxxxxxxxxx xxxxx §10,

d) neodvede xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx detence xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11,

x) v xxxxxxx x §15a xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úhrn vyměřovacích xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx nevydá xxxx xxxxxxxxx,

x) neuvede x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx §15a xxxx. 3, zda xx zaměstnanec xxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx záznamy x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a odvod xxxxxxxxxx xxxxx §22c,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24,

x) nevede xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx §23d xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxx slevy xx pojistném podle §23d xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uplatňování xxxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx §23e xxxx. 2.

(2) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

§25e

(1) Promlčecí xxxx xxxx 3 roky. Xxxx-xx promlčecí xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Správní xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx již samotné xxxxxxxx skutku a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx přestupku xxxxxxx k její xxxxxxx, nebo je-li xx zjištěných xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx osobou podezřelou xx xxxxxxxx přestupku x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Účastníkem xxxxxx x přestupku xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, postupuje xx xxxxxx jako x xxxxxxxxxx.

§25x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§25x

Xxxxx tento zákon xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení

a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxx x).

§25x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Ustanovení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

§26

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx organizacemi se xxxxxx platí za xxxxx xxxxx 1993.

(2) Xxx odvod xxxxxxxxxx 15) xx rok 1992 x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx zúčtovaných xx xxxxxxxx 1992 včetně xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx zaplacené xx leden 1993 x souladu s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx samostatně výdělečně xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxx 1. xxxxxx 1993, se považuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993, povinna platit xxxxx tohoto xxxxxx, xx na měsíce xxxx až xxxxxxxx 1993 stanoví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 45 % xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, dosaženými x xxxx 1992, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx, x který xxxxxxx x xxxxxxx xx jeden xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx x xxxx 1992 xxxx účastna xxxxxxxxxxxx x důchodového pojištění xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účastna xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx nižší xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx, ve kterém xx pojistné xxxxx. Xxxxx takto stanovený xxxxxxxxxx základ xx xxxxx xxx vyměřovací xxxxxx stanovený xxxxx §5 odst. 1 xxxx. x), xxxxxx xx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dlužné xxxxxxxx xx doplatí xx 31. xxxxxxxx 1993.

(5) X xxxxx samostatně xxxxxxxxx činné, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx, vědeckých x uměleckých (xxxxxxxx xxxxx), 7) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx památek x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxx obdobně xxxxx xxxxxxxx 4 x xxx xxxxxxxx, xx xxxxx x xx xxxxxx, xxxxxxx se xxx stanovení pojistného xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx 1993 x období, po xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 vykonávala, xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx roků xx sobě xxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 16) které xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx období xxxx 1. xxxxxx 1993, xx xxxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993.

(7) Xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx 1. lednem 1993 zaplatila xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 1993 x xx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1992, xx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxx 1993 x xxxxxxxxxxx xxxxxx případné xxxxxx pojistné podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xx 20. xxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, na xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 7 platí xxxxxxx xxx pojistné xx spolupracující xxxxx.

(9) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 xx xxxxx ve výši xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§27

Organizace x xxxx xxxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxx 1992 xxxxxx xxxxxx z xxxxxx mezd xxxxx xxxxxx č. 156/1989 Sb., x xxxxxxxx do státního xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x objemu mezd xxxxx xxxxxx č. 157/1989 Sb., x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo daně x xxxxxx xxxx x odměn podle xxxxxx č. 172/1988 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx povinny xxxxxxxxxx xx 8. xxxxx 1993 zaplatit xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx výši 27 % xx základu xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx, xxxxx byl rozhodný xxx zaplacení xxxxxx xx xxxxx odvod xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx 1992. Xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx sezónní xxxxxxxxx x x nichž xxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přesahoval xxxxxxxxxxxxx základ výpočtu xxxxx pravidel xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx 1993 x xxxx než 25 %, xxxx povinny xx 8. xxxxx 1993 xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1992. Xxxxxxxxxxxx předchozích xxx xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxx pojistné podle §26 xxxx. 1 xx leden 1993.

§27x

(1) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx §27"), xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 55 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §27 (xxxx jen "xxxx xxxxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxx xxxxx §27 xxxxxxxxx nejpozději xx 31. prosince 1994 x x vrácení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx 1. ledna 1995 xx 31. xxxxxx 1995 xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxx platí xxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx osobu, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx již xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx jejíž xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Není-li xxxxxx x xxxxxxx xxxxx pojistného xxxxxx xx 31. března 1995, xxxxx xx xxxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Nárok xx xxxxxxx xxxxx pojistného xxxxxxxx xx bezprostředního xxxxxxxx xxxxxxxx plátce xxxxxxxxxx xxxxx §27, xxxxx xx x xxxx podání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xx xxx stal po xxxxxx xxxx žádosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §27. Byla-li xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §27 xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx pojistného xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxx; 30) v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx o vrácení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tato xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx je právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx části xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, v xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx plátce; xx xxxxx přiměřeně i xxx dědice xxxxxxx x předchozí větě.

(3) X xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx plátce pojistného xxxxx §27 (xxxxxxxx xxxxx, identifikační xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu x variabilní symbol xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §27), xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27, xxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x v xxxx xxxx, kolik xxxx část xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxx část xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx poštovní xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sídla xxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §27, uvede x xxxxxxx též xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x označení xxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sídla xxxxxxxxxx. Žádá-li x xxxxxxx xxxxxx nástupce xxxxxx xxxxxxxxxx podle §27, xxxx žádost xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x uvedením, xx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx prokazující xxxxxx xxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx dědice, xxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §27 fyzickou xxxxxx. Žádost o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx předkládá xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx části xxxxxxxxxx, xx xxx 1. xxxxx 1995 splatný xxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx České xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, xxxxxxx xx úhradu xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tento xxxxxxx xxxx uhrazen.

(5) Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinna xxxxxx xx 30. září 1995; nevrátí-li xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, platí §17 xxxx. 2 věta xxxxx obdobně. Xxxxx xxxxxx o vrácení xxxxx xxxxxxxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x předchozí xxxx x xxxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nedostatcích žádosti xx dne xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxx xxx vrácení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jedno vyhotovení xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx výše části xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3.

(7) Xxxx-xx část xxxxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobou, xx xxxxxxxx xxxxx pojistného xxxxxxx neprávem přijaté xxxxxx vrátit.

(8) Pro xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx žádost o xxxxxxx části pojistného xx xxxxxxxx xx xxxxxx o vrácení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (§17 xxxx. 2 xxxx xxxxx).

(9) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

§28

Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 17) xxxxxxxxxx xx své xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nákladů jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, provede xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxxx xx xxx 1992, xxxxxxxxxx při výběru xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx v xxxxx 1993.

§28x

Xx 31. xxxxxxxx 1998 xxxx poplatníky xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§28x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 160/1995 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1996

§29

§29 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 424/2003 Sb.

§30

Rozhoduje-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1992 x xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x pokutách, xxxxxxxxx xx podle dosavadních xxxxxxxx, xxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§31

§31 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§32

Xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx:

1. §56 a 57 zákona č. 54/1956 Sb., x nemocenském pojištění xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 110/1990 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Sb. a xxxxxx x. 306/1991 Xx.

2. §101 xxxxxx č. 121/1975 Sb., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 150/1979 Xx.

3. §11 xxxx. x) xxxx za xxxxxxxxxx x §145x xxxx. 2 xxxxxx č. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 110/1990 Xx., xxxxxx x. 578/1991 Sb. x xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 582/1991 Xx.

4. Vyhláška č. 91/1958 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 191/1960 Sb., vyhlášky x. 6/1967 Sb., xxxxxxxx č. 178/1968 Xx., xxxxxxxx x. 123/1990 Sb., xxxxxxxx x. 262/1990 Xx. x xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 582/1991 Xx.

5. §145x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx a sociálních xxxx č. 128/1975 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 164/1979 Xx., xxxxxxxx x. 149/1988 Xx. x xxxxxxxx x. 260/1990 Xx.

§33

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1993.

Xxxx x. x.
Xxxxx v. x.

Xx. XX

Xx. IV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

Xx. X

X xxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx zákoníku práce nebo xxxxx občanského zákoníku před 1. xxxxxx 1993, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx podle čl. X xxxx. 3 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 37/1993 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, o 35 %, xx xx 1. xxxxxxxx 1993 postupuje tak, xx xxxxxxx se xxxxx x 35 % xxxxxxx x 20 %.

Čl. V xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 160/1993 Sb. x účinností od 1.7.1993

Čl. X

Xxxx penále x xxxxxxxxxx za xxxx před 1. xxxxxxx 1995 se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tímto xxxx.

Xx. X vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 59/1995 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.1995

Xx. VI

Změnu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x období xx 1. xxxxxx 1995 xx 31. xxxxxxxx 1995 lze xxxxxxx pouze xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xx poslední xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx 12 xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 59/1995 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.1995

Čl. VII

Pojištěnec xxxxxxx x §6a xxxx. x) xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 550/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 59/1995 Sb., xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, pokud tuto xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 59/1995 Sb. x xxxxxxxxx od 1.5.1995

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinna xxxxx průkaz xxxxxxxxxx, xxxxx xx dni xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xx 30 xxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. VIII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 59/1995 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.1995

Čl. XXX

Xx. XXX xxxxxx právním předpisem č. 134/1997 Sb.

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998, xxxx xx xxxx penále x dlužného pojistného xxxx 1. xxxxxx 1998 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tímto dnem. Xxxx-xx však xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx povoleno xxxx 1. lednem 1998 x zrušeno xx 31. xxxxxxxx 1997, xx plátce pojistného xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ještě xxxxxx ve výši 0,075 % xxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxx, kdy xxxx xxxx xx xxxxxxxxx trval xxxx 1. xxxxxx 1998, x penále ve xxxx 0,05 % xxxxxx částky xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx dluh xx xxxxxxxxx xxxxx xx 31. prosinci 1997.

(2) Xxxx xxxxx xxxxxxx x čl. X xxxx 4 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, za niž xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx před 1. xxxxxx 1998; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx pokutu xxxxxx, před 1. xxxxxx 1998 se xxxxxxx předpisy xxxxxx xxxx tímto dnem.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx pojistného, xxx pokud písemná xxxxx xxxxx xx. X xxxx 5 xxxx xxxxxxx xx 31. prosinci 1997.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 306/1997 Xx. x účinností xx 1.1.1998

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xx. IV xxx 1 a xx. V xxx 4) se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxx 2004; xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2003, a xx x xxxx se xxxxx o xxxxxx xx dobu xxxx 1. lednem 2004. Xxxx první xxxxx xxxxxxx pro členy Xxxx pro rozhlasové x televizní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx arbitra a xxxxxxxx xxxxxxxxxx arbitra (xx. IV xxx 2 x xx. X xxx 3).

2. Xxxx ve věcech xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx České xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. VI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 424/2003 Xx. x účinností od 1.1.2004

Čl. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx placení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku zaměstnanosti xxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004 se xxxxxxx xxxxxxxx účinné xxxx xxxxx xxxx.

2. Pro xxxxxxx pojistného na xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2004 x 2005 se xxxxxxx předpisy účinné x 1. lednu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx.

3. Xxxxxxx vyměřovací xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xx x xxxx 2004 xxxxxxx xx xxx, xxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx a xxxxxxxx xx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 2003, xxxxx předpisů xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2003.

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx základ xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx zaměstnanosti xx x xxxx 2004, 2005 x 2006 xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xx. XXX xxx 17), a to xxx dne, xxx xxx nebo xxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx dne, kdy xxx nebo měl xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 425/2003 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

Xx. VII

Přechodné ustanovení

Za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx vykonávající činnost xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy uzavřené xxxxx obchodního xxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 2004.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 425/2003 Xx. x účinností xx 1.1.2004

Čl. XXXX

1. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx funkce xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 2 xxxx. c) x d) zákona x. 62/2003 Sb., x volbách do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx poprvé xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx volbách xx Evropského xxxxxxxxxx x roce 2004.

2. Xxxxxxxxxx částí xxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x prvních xxxxxxx do Evropského xxxxxxxxxx x xxxx 2004.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 359/2004 Sb. s xxxxxxxxx od 15.6.2004

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxx pojistného xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxx 1. lednem 2009 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx před xxxxx dnem.

2. Z xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, xxxxxxx xx 1. xxxxx 2007 xxxxxx.

3. Zaměstnavatel, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. prosince 2008 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. prosince 2008 x xx xxxx okresní správy xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx pojistné xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx zaměstnavatel povinen xxxxxx, xxxxxx tento xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení podle xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. prosince 2008.

4. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti za xxxxxxxx 2008, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

5. Xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku zaměstnanosti xx xxxxxxxx 2008, xxxxxx osoba samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 2009.

6. X xxxx 2009 xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 3 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x při placení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §20 xxxx. 4 xxxx. x) x xxxx. 7 xxxxxx x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxx xxxxxx x pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx 1. lednem 2007 xx xxxx předpisy xxxxxxxx xxxx tímto xxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2009 x xxxxxxxx bodu 7, který nabývá xxxxxxxxx xx 1.1.2007

Xx. XXXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx vyměřovací xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15a xxxxxx x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx poprvé xxx rozhodné období, xxxxx xxxxxx 1. xxxxxx 2008.

2. Xxxxx x xxxxxxxxxxxx základech xxxxxxxxxxx uvádí xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činná xx xxxxxxxx podle §15 xxxx. 1 xxxxxx x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx na tomto xxxxxxxx za xxx 2008.

Xx. XXXXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 261/2007 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvek xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx na pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxx před xxxxx 2009 stanoví xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009.

2. Xxx xxxxxxxxx výše xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx 2009 až xx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x výdajích xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 2008, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx řídí xxxxxxxx účinnými xx xxx 1. xxxxx 2009. Ustanovení xxxx xxxxx neplatí xxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008.

3. Přehled x příjmech a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 xxxxxx x. 589/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xx xxx 2008 xxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009.

4. Xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 470/2011 Xx.

5. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx 2009 xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x výdajích xx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 xxxxxx x. 589/1992 Xx., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx nepodala, xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, xxxxx xxx xx 30. xxxxxx 2009; xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxx xxxxx.

6. Xxxxx pojistného xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx období xxxx 1. xxxxxx 2009 xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů účinných xxxx xxxxx xxxx.

Xx. VII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 xx stanoví xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

Xx. VII vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 2/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

Xx. II

Mimořádná xxxxx xx xxxxxxxxx

1. Xx xxxxxxxxxx měsíc, x xxxx tento xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, náleží xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxx xxxxx slev xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíce xxxx 2009 xxxxx xxxx účinnosti tohoto xxxxxx; xxxx slevy xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx se xxxxxxx podle §21a xxxxxx x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, (xxxx xxx "xxxxx x xxxxxxxxx"). Při xxxxxxxxx těchto slev xx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx, x němž tento xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx slevu xx xxxxxxxxx odečte xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx nabyl xxxxxxxxx, x to xx xx odečtu xxxxx xx pojistném xxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx částka xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx než pojistné xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx tento xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx náležející xxxxx §21a xxxxxx x xxxxxxxxx, požádá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okresní xxxxxx sociálního zabezpečení x xxxxxx rozdílu; xxxxxxxxxx §9 odst. 7 xxxxxx o xxxxxxxxx platí obdobně xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx slevy na xxxxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxx tohoto xxxxxxx xx podává na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx uplatněn do xxx xxxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx, xxxxxx. Xxxx-xx x částky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxx, než xxxx xxx xxxxxxxx, nebo xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení požádána x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 odst. 7 xxxxxx o xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx požadovaný xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx částce xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se částka, x xxxxxx bylo xxxxxxxx takto zkráceno, xx xxxx xx xxxxxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 221/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2009

Xx. III

Přechodné ustanovení

Sleva xx xxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx poprvé xx kalendářní xxxxx, x xxxx tento xxxxx xxxxx účinnosti.

Čl. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 221/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2009

Xx. VII

1. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Evropského parlamentu xx volebním období, xxxxx skončilo x xxxx 2009, a xxxx x xxxx 2009 xxxxx xxxxxxx x rozhodli xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx dobu xxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxxxx x důchody 86), xxxx xxxxxx účastni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx předpisů xx též xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxx a úkoly xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx byl x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx poslanců xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx. Xx platí xxxxxxx též pro xxxxx xxxxxx poslanců xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 266/2006 Sb., x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Pro xxxxxxx odměn, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, důchodu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx plnění x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx poslancům Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx skončilo x xxxx 2009, x xxxx x xxxx 2009 znovu xxxxxxx x rozhodli xx xxx uplatňování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxx dobu své xxxxxxxx, se použije xxxxx č. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2009 Xx. x xxxxxxxxx od 19.9.2009

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xx kalendářní xxxxxx xxxx xxxxx 2011 odvádějí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 589/1992 Xx., ve xxxxx účinném do 31. prosince 2010.

2. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx x. 589/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx naposledy xx xxxxxxxx 2009.

Čl. X xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 362/2009 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2010

Čl. IV

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2011 Sb.

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Maximální xxxxxxxxxx základ xxxxxxxxxxx x xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 2011 se xxxxxxx podle zákona x. 589/1992 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 364/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. V

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se za xxxxxx před 1. xxxxxx 2012 xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx-xx xx xxxx jinak.

2. X xxxx samostatně xxxxxxxxx činných uvedených x §9 odst. 3 písm. d) xxxxxx x. 155/1995 Xx. xx pro xxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xx základu daně (xxxxxxx základu xxxx) xx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx užití xxxxx xxxx dosažené xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x druhou xxxx další xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 nebo xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx uzavřena xxxx 1. xxxxxx 2009.

3. Xxxxxxxxxx §5b xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx x §5b xxxx. 3 zákona x. 589/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx již xx xxx 2011.

Xx. X xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 470/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění xx xx období xxxx 1. lednem 2013 stanoví xxxxx xxxxxx č. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. VI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 399/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Xx. XXXVII

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx výdělečně činných xx xx xxxxxxxx 2013 stanoví a xxxxx xxxxx xxxxxx x. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

2. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu, x hlavní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti osoby xxxxxxxxxx výdělečně činné xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx 2013, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx roku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §5b odst. 3 zákona x. 589/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

3. Zaměstnavatel xx xxxxxxx x potvrzení xxxxx §15a xxxx. 3 zákona x. 589/1992 Sb. za xxxxxxxxxx rok 2013 xxxxx xxx úhrn xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spoření, x xx xxxxxx xx kalendářního měsíce, x xxxx se xxxx účastníkem důchodového xxxxxxx.

Xx. XXXVII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx před 1. xxxxxx 2015 stanoví xxxxx xxxxxx x. 589/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uložených zaměstnavateli xxxxxxx x. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se postupuje xxxxx xxxxxx x. 589/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx xx věcech xxxxxxxxx xxxx porušení povinností xxxxx bodu 2 xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a pravomocně xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 589/1992 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 267/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2016 stanoví xxxxx xxxxxx č. 589/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxx xxxxxxxxx nebo porušení xxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavateli x §9a zákona x. 589/1992 Xx. xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

3. Xxxxx zaměstnavatele xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x důsledku xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx důchodového xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění v xxxxx 6,5 % x xxxxxxxxxxxx základu, xxxxxx xxxxxxxxx dne 31. xxxxxxxx 2016.

4. Xxxxxxxxxxxxx xx povinen x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 3 xxxxxx x. 589/1992 Xx. xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx 2013 xx 2015 uvést, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx spoření; xxxxxxxxxx čl. XXXVII xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Xx. xxxx xxxxxx dotčeno.

Čl. VIII xxxxxx právním předpisem x. 377/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxx x čl. X xxxx. x) xxxxxxx xxxxx zákona x. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxxxx x xx. X xxxx. x).

2. Xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx a příspěvek xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x čl. X xxxx. x) xx xxxxxxxx za xxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx 21. xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v čl. X xxxx. x), xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx tohoto kalendářního xxxx. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. ledna xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxx x čl. X xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx předpisem x. 259/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§4

Xxxxxxxxx ustanovení

Povinnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §9 zákona x. 589/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 1. xxxxxx 2020 xx xxxx xxxxxxx x. 589/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

§4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 255/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2020

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2021 xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx daň xxxxxxxxxx xxxxxxxx částkou podle §7a xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx §5b odst. 1, §13a xxxx. 7 x 9, §14 odst. 3 x 5, §15 xxxx. 1 a §25c xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 589/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 540/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 589/1992 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc, x xxxx tento xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x. 589/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2023

Čl. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle zákona x. 589/1992 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 455/2022 Xx. x účinností xx 1.1.2023

Xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxx x pojistném na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx zaměstnanosti č. 260/93 Xx. a xxxx v xxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

307/93 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx XXX č. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 100/88 Sb., o xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.94

42/94 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x změnách některých xxxxxx souvisejících x xxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.3.94

241/94 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákon XXX x. 589/92 Xx., o pojistném xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 100/88 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 54/56 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 88/68 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dovolené, x xxxxxxx x xxxxxxxxx x o přídavcích xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX č. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx XXX x. 550/91 Sb., o xxxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx XXX x. 592/92 Xx., x pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.95

59/95 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákon XXX č. 550/91 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx ČNR x. 592/92 Xx., o xxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx XXX x. 589/92 Sb., x xxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx XXX x. 337/92 Xx., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.5.95

92/95 Xx., xxxxx Xxxxxxxxx soudu XX xx xxx 12.4.95 (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx znění)

118/95 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.95

149/95 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx ČNR x. 586/92 Sb., x daních z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx XXX x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon XXX x. 185/91 Sb., x pojišťovnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.8.95

160/95 Xx., kterým se xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o důchodovém xxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.96

104/96 Xx., úplné xxxxx zákona x. 589/92 Sb. publikované x xxxxxx x. 34/96 Xx.

113/97 Xx., xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxx XXX x. 13/93 Xx., xxxxx zákon, xx xxxxx zákona XXX č. 35/93 Xx., xxxxx č. 54/56 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 32/57 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 88/68 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxx v mateřství x o xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon XXX x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.97

134/97 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 155/95 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon XXX x. 582/91 Sb., x organizaci a xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 87/91 Xx., x mimosoudních xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.98

306/97 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 589/92 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx ČNR x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a kterým xx doplňuje zákon x. 21/92 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.98

18/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxxxx ochránci práv

s xxxxxxxxx xx 28.2.2000

29/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx o poštovních xxxxxxxx)

x účinností od 1.7.2000

118/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2000

132/2000 Xx., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

220/2000 Xx., x změnách xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x majetku XX a jejím xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

238/2000 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sboru XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

492/2000 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2001

353/2001 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 563/91 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2002

263/2002 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 155/95 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2002

309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Xx. xxxx xxxxxxx účinnost na 1.1.2005, xxxxxxx x. 626/2004 Xx. byla xxxxxxx xx 1.1.2007, xxxxxxx č. 531/2006 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2009, xxxxxxx x. 381/2008 Xx. xxxx xxxxxxx na 1.1.2012 a xxxxxxx x. 445/2011 Sb. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2015)

281/2003 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 131/2003 Xx., a xxxxx x. 309/2002 Xx., o změně xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státních zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 123/2003 Xx.

x xxxxxxxxx xx 28.8.2003

362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005 (xxxxxxx č. 530/2005 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2007)

424/2003 Xx., kterým se xxxx zákon x. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

425/2003 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 48/97 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2004

437/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2004

186/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004)

281/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 362/2003 Xx., o xxxxx zákonů souvisejících x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních sborů, xxxxx č. 582/91 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.5.2004

359/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 90/95 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx další xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx náležitostí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx ČR

s xxxxxxxxx xxx 15.6.2004

436/2004 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2004

626/2004 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx

x účinností od 1.1.2005

168/2005 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 117/95 Sb., x státní sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2005

253/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x souvislosti s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2005

254/2005 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x zákonu, kterým xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxx práce, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 3.5.2005 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.5.2005

x účinností od 14.7.2005

361/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 143/2001 Sb., x ochraně hospodářské xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx soutěže), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2005

377/2005 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, spořitelními x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, pojišťovnami x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 29.9.2005

530/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 362/2003 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 153/94 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2006

62/2006 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 124/2002 Sb., x převodech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 257/2004 Sb., x xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 8.3.2006

189/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007 (xxxxxxxx byla xxxxxxx zákonem x. 585/2006 Sb. xx 1.1.2008 a xxxxxxx x. 261/2007 Sb. xx 1.1.2009)

264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx práce

s xxxxxxxxx xx 1.1.2007

531/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.12.2006

585/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx, xxxxx x. 189/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx č. 589/92 Xx., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., o xxxxxx sociální podpoře, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 165/2006 Xx., x xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008

153/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 189/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění, xx znění xxxxxx x. 585/2006 Sb.

s xxxxxxxxx xx 1.7.2007, x výjimkou §3, 5 x 21, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx (1.1.2009)

181/2007 Sb., x Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x o Archivu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.8.2007

261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008 x xxxxxxxx §3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 16.10.2007 x některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2009

296/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxxx x souvislosti x xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 x xxxxxxxx §20x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2009

88/2008 Xx., nález XX xx dne 31.1.2008 ve věci xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx částí xxxxxx x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 27.3.2008

305/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2009 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xx 21.8.2008

306/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 582/91 Sb., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

381/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Sb., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx a x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.10.2008

479/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 582/91 Sb., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

2/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

41/2009 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.3.2009

56/2009 Sb., úplné xxxxx zákona č. 589/92 Sb. publikované x xxxxxx x. 18/2009

158/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.7.2009

221/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 1.8.2009

227/2009 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx registrech

s účinností xx 1.7.2010

285/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2010

303/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx statutu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu

s xxxxxxxxx xx 19.9.2009

362/2009 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx rozpočtu ČR xx xxx 2010

s xxxxxxxxx od 1.1.2010

347/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx opatřeními x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

73/2011 Xx., o Xxxxx xxxxx XX x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

80/2011 Xx., xxxxx XX xx xxx 1.3.2011 xx. zn. Xx. ÚS 55/10 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx zákona x. 347/2010 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s úspornými xxxxxxxxxx x působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

263/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx úkonech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.11.2011

341/2011 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

364/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

365/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

428/2011 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x důchodovém xxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

445/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o odměňování xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 28.12.2011

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx inkasního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2015 x 1.1.2014

470/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 12.12.2012 x 1.1.2013

401/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 359/99 Xx., x sociálně-právní xxxxxxx dětí, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

403/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

503/2012 Sb., x Státním pozemkovém xxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

11/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 236/95 Xx., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx moci x některých xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2013

344/2013 Xx., o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x rekodifikací xxxxxxxxxx xxxxx x x změně některých xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

250/2014 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxx službě

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

267/2014 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx z xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

332/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 221/99 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2015

131/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 458/2000 Xx., x podmínkách xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx správy v xxxxxxxxxxxxx odvětvích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2016

377/2015 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2016

47/2016 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 585/2004 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.7.2016

47/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 585/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2016

190/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x. 131/2015 Xx.

x xxxxxxxxx xx 17.6.2016 s vyjímkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx účinnosti 1.8.2017

24/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxx odpovědnosti

s xxxxxxxxx xx 21.2.2017

99/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

183/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx a řízení x nich x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

259/2017 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 589/1992 Xx., x pojistném xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.2.2018 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2019 x 18.8.2017

310/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.2018

92/2018 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.5.2018 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2019

32/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 262/2006 Sb., zákoník xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

315/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 283/1993 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 1.12.2019

255/2020 Sb., x xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x mimořádnými xxxxxxxxxx při xxxxxxxx x xxxx 2020 x o změně xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.6.2020

285/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

540/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

286/2021 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (exekuční xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

216/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 589/1992 Xx., o pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2023

366/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 235/2004 Xx., o xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 586/1992 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2023

455/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxx č. 389/1990 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 578/1991 Xx.
Xxxxx č. 36/1965 Sb., x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 160/1968 Xx. x xxxxxx č. 578/1991 Xx.
2) §7 xxxx. 2 zákona x. 389/1990 Sb.
3) Xxxxx č. 54/1956 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 16/1959 Xx., zákona x. 58/1964 Xx., xxxxxx č. 65/1965 Xx., xxxxxx x. 87/1968 Sb., xxxxxx x. 88/1968 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 8/1982 Sb., xxxxxx x. 73/1982 Xx., xxxxxx č. 148/1983 Xx., xxxxxx x. 109/1984 Xx., zákona x. 51/1987 Xx., xxxxxx x. 110/1990 Xx., xxxxxx č. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 306/1991 Sb., x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 582/1991 Xx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x. 165/1979 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x poskytování xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění občanům xx zvláštních xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 155/1983 Sb., xxxxxxxx č. 79/1984 Xx., xxxxxxxx x. 135/1984 Xx., xxxxxxxx x. 59/1987 Sb., xxxxxxxx x. 148/1988 Xx., vyhlášky x. 123/1990 Xx. a xxxxxxxx č. 263/1990 Xx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx a Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 141/1958 X. x., x xxxxxxxxxxx pojištění a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 155/1983 Xx., xxxxxxxx x. 263/1990 Xx. x xxxxxx ČNR x. 582/1991 Xx.
§10 xxxx. 2 xxxxxx x. 50/1973 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 118/1992 Xx. (xxxxx xxxxx x. 452/1992 Xx.).
4) Vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx XXX x Ministerstva xxxxxxxxxxx x výživy XXX x. 62/1970 Sb., x xxxxxxxxxxx náborových xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 69/1986 Xx.
5) §6 xxxx. 9 xxxxxx XXX x. 586/1992 Xx.
6) §60a xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx.
7) Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (autorský xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 89/1990 Xx. x zákona č. 468/1991 Sb.
8) §7 xxxx. c) xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 582/1991 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 590/1992 Xx.
9) §7 xxxx. x) x x) zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 582/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 590/1992 Xx.
10) §7 xxxx. x) xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 582/1991 Xx., xx xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 590/1992 Xx.
11) Xxxxx č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §104b xxxx. 2 písm. x) xxxxxx České xxxxxxx rady č. 582/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 590/1992 Xx.
13) §104b xxxx. 1 zákona Xxxxx národní xxxx x. 582/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 590/1992 Xx.
14) §104b xxxx. 2 xxxx. x) zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 582/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 590/1992 Sb.
15) §57 xxxxxx č. 54/1956 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 110/1990 Xx., zákona č. 180/1990 Xx. a xxxxxx x. 306/1991 Xx.
16) §145b xxxxxx x. 100/1988 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 110/1991 Xx. x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 582/1991 Xx.
17) §101 xxxxxx x. 121/1975 Xx., o sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 150/1979 Xx.
18) Xxxx. §6 xxxx. 7, 8, odst. 9 xxxx. x) x xxxx. 11 xxxxxx XXX x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 323/1993 Xx. x zákona x. 259/1994 Sb.
19) Xxxx. §8 xxxx. 2 xxxxxx x. 1/1992 Xx., o xxxx, xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx, §24a xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx ČSSR x. 223/1988 Xx., kterým xx provádí xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 13/1991 Sb., §7 xxxx. 4 vyhlášky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí x. 19/1991 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx práci.
20) §5 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx XX x. 22/1991 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 314/93 Sb.
21) §2 xxxx. 3 a §8 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 172/1973 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zaměstnání k xxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§2
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zůstávají x xxxxxxxxx xxxxxx x organizaci. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x pracovním poměru x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx subjektivitu v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx všechny povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x předpisů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxx., xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odborový xxxxx. Xxxxxxx xxxxx sám xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x pracovním poměru.
§8
(1) Xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1, odst. 2 x xxxx. 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ostatním xxxxxxxxxxx x základní organizaci xxxxxxxxx závodní xxxxx.
(2) Závodní xxxxx xxxx též xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx základní organizace, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxxxxxxxx (vyhláška x. 90/1972 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x některých xxxxxxxx xxxxxxxxx hospodářských organizací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx xxxxx xx xxxxxx úhrada xxxxxxxxx xxxxx předpisů x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb.
(3) Xxxxxxx xxxxx x mezd, xxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxx výbor, xxxxxxx organizace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x organizaci x xxxxxxx xxx ze xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx financí národního xxxxxx; příslušné xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx stejným xxxxxxxx jako x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu.
22) §49 xxxxxx x. 71/1967 Xx., o správním xxxxxx (xxxxxxx řád).
23) §187 xx 206 xxxxxxxx xxxxx.
24) §7 xxxx. x), c), x) x x) xxxxxx XXX č. 582/1991 Xx., xx xxxxx zákona x. 241/1994 Xx.
25) Xxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 122/1993 Xx. x xxxxxx x. 74/1994 Xx.
26) §1 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 73/1993 Xx., o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plátcům příspěvku. - Xxxxxx xxxxxxx x. 73/1993 Sb. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 117/1995 Sb.
27) §104c x §104f xxxx. 2 xxxxxx XXX x. 582/1991 Xx., xx xxxxx zákona x. 590/1992 Xx.
28) §7 xxxx. x) x x) xxxxxx XXX x. 582/1991 Sb., xx znění xxxxxx x. 241/1994 Xx.
29) Xxxxx č. 527/1990 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) §2 xxxx. 3 x 4 xxxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
31) §145a x xxxx. xxxxxx x. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx. x xxxxxx x. 160/1995 Sb.
32) §9 xxxxxx č. 155/1995 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) §6 xxxxxx č. 155/1995 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
34) §7 xxxx. 1 x 2 a §24 xxxx. 1 x 2 zákona ČNR x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) §6 xxxxxx x. 586/1992 Xx., o daních x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
36) §10 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx ČNR x. 586/1992 Xx.
37) §23 xxxx. 2 zákona XXX x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxx č. 259/1994 Xx.
38) Xxxx. §7 xxxx. 4 x 5 a §23 xxxx. 2 xxxxxx XXX x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 259/1994 Xx.
39) §15 x §107 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
40) Xxxx. §6 xxxx. 9 xxxx. x) x x) zákona XXX x. 586/1992 Xx., xx xxxxx zákona x. 323/1993 Xx.
41) §16 xxxx. 2 x 3 xxxxxx č. 155/1995 Sb.
42) §17 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
43) §40 xxxx. 7 xxxxxx XXX x. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44) §37 xxxx. 2 xxxx. x) branného zákona.
45) Xxxx. xxxxx č. 328/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
46) §125 xxxxxxxx xxxxx.
47) §15 xxxxxx č. 1/1992 Xx., o xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx výdělku.
§19 xxxxxx x. 143/1992 Xx., o platu x odměně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
48) Xxxxx č. 62/1983 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 189/2006 Xx.
49) §13 xxxx. 1 xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
50) §15 x §107 xxxx. 2 xxxxxx č. 155/1995 Xx.
51) §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx XXX x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 160/1995 Xx.
52) §16 xxxx. 2 x 3 xxxxxx č. 155/1995 Sb.
53) §17 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
54) §3 xxxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx.
55) §7a xxxxxx x. 586/1992 Xx., x daních x příjmů, xx xxxxx xxxxxx č. 492/2000 Sb.
56) §7a odst. 5 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Xx.
57) §7a xxxx. 4 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx zákona x. 492/2000 Sb.
58) §4 xxxxxx č. 218/2002 Xx., o službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech a x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
59) §6 xxxxxxxxxx zákona.
60) §119 xxxx. 1 zákoníku xxxxx.
§10 xxxx. 1 xxxxxx č. 1/1992 Xx., o xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a x průměrném xxxxxxx, xx znění zákona x. 217/2000 Xx.
61) §15 x §107 xxxx. 2 zákona x. 155/1995 Xx.
62) §17 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Sb.
63) §17 xxxx. 4 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
64) §44 xx 47 xxxxxx x. 359/1999 Xx., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
65) §40a xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
66) Xxxxx č. 187/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
67) §10 xxxx. 9 zákona x. 187/2006 Sb.
68) §127a xxxxxxxx xxxxx.
§34 xxxx. 4 zákona x. 236/1995 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§73 xxxx. 4 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
§48 xxxx. 3 xxxxxx x. 129/2000 Sb., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§53 xxxx. 4 zákona x. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
69) §3 xxxx. x) xxxxxx x. 187/2006 Xx.
70) §7 xxxx. 8 a §36 xxxx. 2 xxxx. e) xxxxxx x. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
71) §24 x 25 zákona x. 121/2000 Xx., x právu xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
72) Xxxxxxxxx §7 odst. 4 x 5 x §23 xxxx. 1 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
73) §6 xxxx. 1 xxxx. x) x §6 xxxx. 5 xxxxxx x. 187/2006 Xx.
74) §67 xxxxxx č. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
75) §93 xxxx. 2 xxxxxx x. 187/2006 Xx.
76) §2 xxxx. x) zákona x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx správy x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
77) Xxxxxxxxx zákoník práce, xxxxx č. 236/1995 Sb., x xxxxx a xxxxxxx náležitostech spojených x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 218/2002 Sb., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
78) §192 xxxx. 2 věta xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
79) Xxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 129/2000 Sb., o xxxxxxx (xxxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
80) §17 xxxx. 2 a 4 xxxxxx x. 155/1995 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů.
81) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
82) §7 xxxx. 6 a §36 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
83) §7 xxxxxx x. 187/2006 Xx.
84) §101 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
85) §4 xxxxxxxxxx xxxxxx.
86) Článek 25 Xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x přijetí xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (2005/684/XX, Xxxxxxx), Xxxxxx věstník Xxxxxxxx xxxx, X 262, 7. xxxxx 2005.
87) §2 xxxx. 3 xxxx. x) zákona x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx styku.
88) Xxxxx č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 187/2006 Sb., x nemocenském xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
89) Xxxxx č. 361/2003 Sb., o služebním xxxxxx příslušníků bezpečnostních xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 221/1999 Sb., x vojácích x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
90) §72 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx.
91) §4a xxxx. x) a x) x §47i xxxxxx x. 359/1999 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
92) Xxxxxxxxx xxxxx č. 503/2012 Sb., x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
93) Xxxxx č. 236/1995 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

94) Zákon č. 234/2014 Sb., x státní službě.

95) §12 x 12a zákona x. 585/2004 Sb., x xxxxxx povinnosti x xxxxx xxxxxxxxxxx (branný xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

96) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (ES) č. 883/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxx systémů sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 987/2009 xx dne 16. xxxx 2009, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx (XX) č. 883/2004 x koordinaci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1231/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxx (ES) x. 987/2009 na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

97) §123e odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

98) §222a xxxxxxxx xxxxx.