Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.01.2013 do 31.12.2013.


Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

357/92 Sb.

Úvodní ustanovení §1
ČÁST I.
ODDÍL 1. Daň dědická
Poplatník §2
Předmět daně §3
Základ daně §4
ODDÍL 2. Daň darovací
Poplatník §5
Předmět daně §6
Základ daně §7
Základ daně u bezúplatně nabytých povolenek §7a
ODDÍL 3. Daň z převodu nemovitostí
Poplatník §8
Předmět daně §9
Základ daně §10
ČÁST II. Společná ustanovení
Rozdělení osob do skupin pro účely výpočtu daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí §11
Sazba daně dědické a daně darovací u osob zařazených do I. skupiny §12
Sazba daně dědické a daně darovací u osob zařazených do II. skupiny §13
Sazba daně dědické a daně darovací u osob zařazených do III. skupiny §14
Sazba daně darovací u bezúplatně nabytých povolenek §14a
Sazba daně z převodu nemovitostí u osob zařazených do I. skupiny, II. skupiny a III. skupiny §15
Věcná břemena, opětující se plnění §16
Místní příslušnost §16a
Zaokrouhlování §17
Stanovení a splatnost daní §18
Osvobození od daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí §19 §20
Daňové přiznání §21 §22
ČÁST III. Ustanovení přechodná a závěrečná §23 §24 §25 §26 §27
č. 322/1993 Sb. - Čl. II
č. 96/1996 Sb. - Čl. II
č. 203/1997 Sb. - Čl. II
č. 169/1998 Sb. - Čl. II
č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX
č. 420/2003 Sb. - Čl. II
č. 230/2006 Sb. - Čl. XX
č. 261/2007 Sb. - Čl. XIII
č. 270/2007 Sb. - Čl. XI
č. 296/2007 Sb. - Čl. XXXII
č. 476/2008 Sb. - Čl. II
č. 458/2011 Sb. - Čl. XII
č. 275/2012 Sb. - §78
č. 399/2012 Sb. - Čl. XII
č. 500/2012 Sb. - Čl. VII
§1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxxxx
x) xxx xxxxxxxx,
x) xxx xxxxxxxx,
x) xxx x převodu xxxxxxxxxxx.
XXXX PRVNÍ
XXXXX PRVNÍ
XXX XXXXXXX
§2
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxx dědické xx xxxxx, xxxxx xxxxx dědictví xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx, ze xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx důvodů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
§3
Xxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx dědické jsou
x) věci xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxx"),
x) xxxx xxxxxx, cenné papíry, xxxxxxx prostředky v xxxxx a xxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx").
(2) X nemovitostí, xxxxx xx nacházejí xx území České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xx xxxxxx xxx bez xxxxxx xx státní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx nacházejí v xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx
a) xxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxx 13) x xxxxxxxx, vybírá xx xxx x xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v tuzemsku xxxx v xxxxxx,
x) byl občanem Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, vybírá xx daň z xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§4
(1) Xxxxxxxx xxxx dědické xx xxxx majetku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
x) xxxxxxxxx xxxxx zůstavitele, xxxxx xx dědice xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx smrtí,
x) cenu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx od xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx a hotové xxxxxx notáře xxxxxxxxxx xxxxxx k úkonům x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxx x řízení x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zaplacenou xxxxxx státu z xxxxxx majetku děděním x xxxxxx, xx-xx xxxxx majetek xxx xxxxxxxxx xxxx dědické x xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x), xxxxxx x hotové xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx, připadající xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x dědická dávka xxxxx odstavce 1 xxxx. e) (xxxx xxx "dluhy"), xx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx poměru xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx daně xxxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dědicem. Xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx Xx xxx zaokrouhlení. Xxxx jiných povinností xxxxx odstavce 1 xxxx. x) vážících xx jen x xxxxxx části xxxxxxxx xx odečte xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x dědickém xxxxxx.
(4) Xxxx xxxxxxx nabytého na xxxxxxx xxxxxxxxxxx projednání xxxxxxxx xx sčítá x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení. Pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2. Xxxxx xxxx xxx dědická x xxxxxx majetku x xxxxxxxx dědickém xxxxxx xxx vyměřena, xxxxxxxx se xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
XXXXX XXXXX
XXX DAROVACÍ
§5
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxx má trvalý xxxxx x xxxxxxxx, xxxx právnickou xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vždy dárce. Xxxx-xx dárce xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx.
§6
Xxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx pro xxxxx daně xxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx majetkový xxxxxxxx.
Xxxx-xx xxxxxxxx x bezúplatným převodem xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, jehož xxxxxxx xx opětující se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx jiný majetkový xxxxxxxx bezúplatně xxxxxxxxx xxxx bezúplatně nabyt x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx darovací xx xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx nebo nabyvatele.
(3) Byl-li xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx prospěch xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx darovací xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, je-li nabyvatelem xxxx dárcem xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x tuzemsku.
(4) Xxxxxxxxx daně darovací xxxxxx
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x důchodu, 15)
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx předmětem xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu 16) xxxx bezúplatná nabytí xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx daně xxxxxxx,
x) xxxxxx, příspěvky x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, státních fondů xxxx jiných peněžních xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, xxxxx x z xxxxxxxxx rozpočtů x xxxxxx peněžních fondů xxxxxx xxxxx. Xx xx xxxxxx peněžních xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
e) prostředky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx unie nebo x Národního fondu,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx určeného xx xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx xxxxxxxxx na funkci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx republiky.
(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx bezúplatně xxxx, než xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podílového spoluvlastnictví, xxxxxxxxx daně xxxxxxxx xx bezúplatné xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx souhrn xxxxxx xxxxx xxxx podílů xx xxxxxxx, který xx předmětem xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx §3 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 x xxxxxxxx 6 xxxxx, pokud xxxxxxxxxxx smlouva nestanoví xxxxx.
(8) Předmětem xxxx darovací xx xxxxxxxxxx xxxxxx povolenek xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx 2011 x 2012 xxx výrobu xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x 1. xxxxx 2005 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx x ve kterém xxxxxxx z xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "bezúplatně xxxxxx xxxxxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§7
Základ xxxx
(1) Základem xxxx darovací xx xxxx majetku, který xx xxxxxxxxx této xxxx, xxxxxxx x
x) xxxxxxxxx dluhy x cenu xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x předmětu xxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx,
x) xxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
Xxxxxxxxxx §4 xxxx. 1 a 2 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx není xx xxxx osvobozen, xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx cena xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx 1) xx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxxx prospěch, jehož xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx plnění xx xxxx neurčitou, na xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ceny ročního xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxx x převodem xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x bytovém xxxxxxxx, xx cenou xxxxxxx xxxx obvyklá.
(3) Xxxx movitého majetku xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx sčítá x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx daně xxxxx odstavce 1. Xxxxx xxxx daň xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxx vyměřenou xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§7a
Xxxxxx xxxx x bezúplatně xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nabytých xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxxxx xx emise skleníkových xxxxx x 28. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vynásobená xxxxxx xxxxxxxxxx nabytých xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx x 28. xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.
§7x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 402/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
XXXXX TŘETÍ
XXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX
§8
Xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx nemovitosti xx
a) xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx); xxxxxxxxx xx x xxxxx případě xxxxxxxxx,
x) nabyvatel, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 33) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, x insolvenčním xxxxxx po rozhodnutí x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx dražbě xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx x zajišťovacím xxxxxxx práva, v xxxxxxxxxxx x postoupením xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx likvidačního zůstatku xxx zrušení xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,
x) převodce x xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x tomto xxxxxxx xxxxxxx platit daň xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(2) Jde-li x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx poplatníkem x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. V xxxxxxx podílových spoluvlastníků xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx daň xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
§9
Předmět xxxx
(1) Předmětem xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx daně x xxxxxxx nemovitostí úplatný xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, o xxxxx xx sníží hodnota xxxxxx xxxxxxxx, který xxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx nemovitostech, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx smlouvy x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x zajišťovacím xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx, považují xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx převod. Xxx xx vybere x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx je xxx xxxxx.
(4) Přechází-li xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx provádí xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x současně k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místo xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx a xxx xx xxxxxx z xxxxxxxx nemovitosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx §3 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxx.
§10
Základ xxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx je
x) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 1) platná v xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx i x případě, xx-xx xxxx xxxxxxxxxxx sjednaná xxxxxxx xxxxx než xxxx zjištěná; xxxxxx xxx xxxxxxxxx dani xxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx zjištěná, xx xxxxxxxx xxxx xxxx sjednaná,
x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 1) xxxxxx v xxx sepsání osvědčení x xxxxxxxx xx xxxxx notářského zápisu xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 1) xxxxxx v xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx práva xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxx nemovitosti při xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx dražbě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) cena xxxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx podílového xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx nemovitosti xxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spoluvlastnictví xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x vypořádání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxx vkladu xxxxxxxxxxx xx společnosti x ručením xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, hodnota xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 35)
x) x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx před xxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx mimo xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx cena xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxx základního kapitálu xxxxxxxx společnosti, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx určena xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xx předcházející xxxxxx období xxxx xxxxxx hromadou xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx ověřena xxxxxxxxx xxx výhrad, rozhodne-li xxx xxxxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 37).
(2) Xxxxx-xx xxxx xxxx hodnotu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxxx xxxx x převodu xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1).
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§11
Xxxxxxxxx osob xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx dědické, xxxx darovací x xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Pro xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, daně xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zařazeny xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx poplatníka k xxxxxxxxxxx, xxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx). Xxxxxxxxxxxx vztahům xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx postaveny vztahy xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx X. xxxxxxx xxxxx
- xxxxxxxx x xxxx xxxxx x manželé.
(3) Xx XX. xxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, 18) x xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx a tety,
x) manželé xxxx (xxxxxx x snachy), xxxx manžela, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx, dárcem xxxx xxxxxxxxxxxx žily xxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx byly xxxxxxxx výživou na xxxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxxxx.
(4) Xx XXX. xxxxxxx xxxxx
- ostatní xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.
§12
Xxxxx xxxx xxxxxxx x daně darovací x xxxx zařazených xx X. xxxxxxx
(1) Xxx xxxx xxx základu xxxx

xxxx Xx

do Xx


-

1&xxxx;000&xxxx;000

1,0 %,

1&xxxx;000&xxxx;000

2&xxxx;000&xxxx;000

10&xxxx;000 Xx a 1,3 % xx základu xxxxxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

2&xxxx;000&xxxx;000

5 000 000

23&xxxx;000 Xx x 1,5 % ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2 000 000 Kč,

5&xxxx;000&xxxx;000

7 000 000

68&xxxx;000 Xx x 1,7 % ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

7&xxxx;000&xxxx;000

10&xxxx;000&xxxx;000

102&xxxx;000 Xx x 2,0 % ze základu xxxxxxxxxxxxx 7 000 000 Xx,

10&xxxx;000&xxxx;000

20&xxxx;000&xxxx;000

162&xxxx;000 Xx x 2,5 % ze základu xxxxxxxxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

20&xxxx;000&xxxx;000

30&xxxx;000&xxxx;000

412&xxxx;000 Xx x 3,0 % xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

30&xxxx;000&xxxx;000

40&xxxx;000&xxxx;000

712&xxxx;000 Xx x 3,5 % xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 30 000 000 Xx,

40&xxxx;000&xxxx;000

50&xxxx;000&xxxx;000

1&xxxx;062&xxxx;000 Xx x 4,0 % xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 40&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

50&xxxx;000&xxxx;000

x xxxx

1&xxxx;462&xxxx;000 Kč x 5,0 % xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 50 000 000 Xx.
(2) Xxx xxxxxxx daně xxxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,5.
§13
Xxxxx xxxx dědické x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx II. xxxxxxx
(1) Daň xxxx xxx xxxxxxx xxxx

xxxx Xx

do Xx


-

1&xxxx;000&xxxx;000

3,0 %,

1&xxxx;000&xxxx;000

2 000 000

30 000 Xx a 3,5 % ze základu xxxxxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

2&xxxx;000&xxxx;000

5 000 000

65 000 Xx x 4,0 % xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

5&xxxx;000&xxxx;000

7&xxxx;000&xxxx;000

185 000 Xx a 5,0 % ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 5 000 000 Xx,

7&xxxx;000&xxxx;000

10&xxxx;000&xxxx;000

285&xxxx;000 Xx x 6,0 % ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 7&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

10&xxxx;000&xxxx;000

20&xxxx;000&xxxx;000

465&xxxx;000 Xx x 7,0 % xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

20&xxxx;000&xxxx;000

30&xxxx;000&xxxx;000

1&xxxx;165&xxxx;000 Xx x 8,0 % xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 20 000 000 Kč,

30&xxxx;000&xxxx;000

40 000 000

1&xxxx;965&xxxx;000 Xx a 9,0 % ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 30&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

40&xxxx;000&xxxx;000

50 000 000

2&xxxx;865&xxxx;000 Xx x 10,5 % xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 40&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

50&xxxx;000&xxxx;000

x xxxx

3&xxxx;915&xxxx;000 Xx x 12,0 % ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 50 000 000 Xx.
(2) Při xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx částka xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,5.
§14
Xxxxx daně xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x osob xxxxxxxxxx xx XXX. xxxxxxx
(1) Xxx xxxx xxx xxxxxxx daně

xxxx Xx

xx Xx


-

1&xxxx;000&xxxx;000

7,0 %,

1&xxxx;000&xxxx;000

2 000 000

70 000 Xx x 9,0 % ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

2&xxxx;000&xxxx;000

5&xxxx;000&xxxx;000

160&xxxx;000 Xx x 12,0 % xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

5&xxxx;000&xxxx;000

7&xxxx;000&xxxx;000

520&xxxx;000 Xx a 15,0 % ze základu xxxxxxxxxxxxx 5 000 000 Kč,

7&xxxx;000&xxxx;000

10&xxxx;000&xxxx;000

820 000 Xx x 18,0 % xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 7&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

10&xxxx;000&xxxx;000

20&xxxx;000&xxxx;000

1&xxxx;360&xxxx;000 Xx a 21,0 % xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

20&xxxx;000&xxxx;000

30&xxxx;000&xxxx;000

3 460 000 Xx x 25,0 % xx základu xxxxxxxxxxxxx 20 000 000 Xx,

30&xxxx;000&xxxx;000

40&xxxx;000&xxxx;000

5&xxxx;960&xxxx;000 Xx x 30,0 % ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 30&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

40&xxxx;000&xxxx;000

50 000 000

8 960 000 Xx a 35,0 % xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 40&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

50&xxxx;000&xxxx;000

x xxxx

12&xxxx;460&xxxx;000 Kč x 40,0 % ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.
(2) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx částka se xxxxxxxx koeficientem 0,5.
§14x
Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Sazba xxxx xxxxxxxx x bezúplatně xxxxxxxx povolenek xxxx 32 %.
§14a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 402/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2011
§15
Xxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxx zařazených xx X. xxxxxxx, XX. xxxxxxx x XXX. xxxxxxx
Daň xxxx 4 % xx xxxxxxx daně.
§16
Xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxx
Xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx věcnému xxxxxxx xxxx opětujícího xx xxxxxx zřízeného xxxxx xxx xxxxxx břemenem, xx xxxxxxxx xxxx xxxx cena xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 1)
§16x
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
Místně příslušným x dani dědické, xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pobyt, xxxx xxxxx-xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx daně, x xxxxx xxxxxx xx nachází xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx x x xxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx majetek xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx věcnému xxxxxxx,
x) má xxxxxx xxxxx xxxx sídlo xxxxxxxxx movitého xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
d) xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x darování xx xxxxxx, nebo
e) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nelze-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x).
§16a xxxxxx právním předpisem x. 281/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
§17
Xxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxx daně xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nahoru.
§18
Xxxxxxxxx x splatnost xxxx
(1) Daňový xxxxxxx xx povinen x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x x dani darovací xxxxx pouze údaje xxxxxxxx xxx stanovení xxxx. Daň xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx splatná xx xxxxx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx daňový xxxxxxx, xx údaje rozhodné xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx by zakládaly xxxxx daň xxx xxxxx, xxxxx uvedl x xxxxxxx přiznání, xx xxxxxxx xxxxx xx konce xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx povinnost xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx stanovení daně xxxxx xxxxxxxx xxxx.
(3) Za podmínek, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx pro podání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx nižší, xxx xx xxxxxxxx xxxxx daň, daňový xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx do xxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxx x daňovém xxxxxxxx.
(4) X xxxxxxxxxx daňovém přiznání x dani xxxxxxx xxxx k dani xxxxxxxx daňový xxxxxxx xxxxx původní a xxxx xxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx xxxx.
(5) Dojde-li k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx 5 let xxx dne vložení xxxxxxxxxxx jako vkladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 6 písm. x), správce xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx lhůtě 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx z částky, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx.
(6) Xxxx-xx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx nebo daň x xxxxxxx nemovitostí xxxx než 100 Xx, daňové xxxxxxxx xx xxxxxx; xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x poplatník xxx neplatí.
Osvobození od xxxx xxxxxxx, daně xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxx nemovitostí
§19
(1) Xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud x xxxx dochází xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x X. x XX. xxxxxxx.
(2) Xx daně xxxxxxx xx za podmínek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxx xxxx osobní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx tyto xxxx xx xxxx 1 xxxx xxxx nabytím xxxxxx součástí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx společného xxxxx manželů xxxxxxxxx x důsledku xxxxx xxxxxxx z xxxx, xxxxx cena xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxx XXX. xxxxxxx 20&xxxx;000 Xx x xxxxxxx jednotlivého xxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxx xxx z té xxxxx xxxx movitých xxxx nebo podílu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx uvedené xxxxxx,
b) xxxxxx xx xxxxxx u xxxx (x xxxxxxxx xxxxxx xx účtech xxxxxxxxx xxx podnikatelské xxxxx), xxxxxxxxx prostředků x české xxxx xxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x podílů dědiců xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx společného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx úmrtí xxxxxxx z xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx těchto xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx XXX. xxxxxxx 20&xxxx;000 Xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxx jen x té xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx na tomto xxxxxxx xxxxxxxxxx každým xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pojištění xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xx daně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zařazenými x X. a XX. xxxxxxx.
(4) Xx daně xxxxxxxx xx za podmínek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxx xxxx osobní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx 1 xxxx před xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxxx xxxxx, pokud xxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxx XXX. xxxxxxx 20&xxxx;000 Xx x každého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxx xxx x xx části xxxx movitých věcí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx uvedené xxxxxx,
b) xxxxxx xx účtech x xxxx (x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx), peněžních prostředků x české xxxx xxxx měně a xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxxx částka xxxxx xxxxxx hodnot xxxxxxxxxxx x xxxx III. xxxxxxx 20 000 Xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Daň xx xxxxxx jen x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx každým xxxxxxxxxxx, které převyšuje xxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vlastníkem xxxxxxx x bytovým xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxx zvláštního předpisu, 20)
x) příležitostných xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jiného xxxxxxxxxxx prospěchu, jehož xxxxxxx xxxxxxxxxxx 3&xxxx;000 Xx.
(5) U xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. a) x b) a x odstavci 4 xxxx. x) a x) posuzují samostatně.
(6) Od xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx dárce xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxx žijícím s xxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx osobou, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x imunity a xxxxx nebyla xxxxxxx Xxxxx republiky, je-li xxxxxxxx vzájemnost.
§20
xx. XX xxxxxx x. 96/96 Xx. >>
(1) Xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx bezúplatné xxxxxx xxxxxxx
x) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxxx (xxxx jen "xxxx xxxxxxxx xxxx"), xxxxx x bezúplatné xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx nabytých xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) územním xxxxxxxxxxxx celkem x xxx zřízenou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx svazkem xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx Regionální xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx právnická xxxxx xxxxx x tuzemsku,
x) xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx evropského xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxx x předmět xxxxxxxx xxxxxxx právní xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx v xxxxxxx x).
(2) Xx xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osvobozeny
x) xxxxxxx x xxxxxxxx vlastnictví k xxxxxxxxxxxx xxx likvidaci xxxxxxxx xxxxxxx, 21) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státu,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společností x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx valné hromady x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,
c) xxxxxxx vlastnictví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx majetkovou xxxxxx xxxxx související x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 25)
x) převody x xxxxxxxx vlastnictví x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x rozdělováním x xxxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx, 23)
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obcí (xxxx jen "xxxxxx") xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 26) a xxxx z vlastnictví xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx byly xx jsou ve xxxxxx sdruženy x xxxxx byly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx zřizovateli xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí x xxxxxxxxx výzkumnými xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nemovitostem při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxx-xx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxx nebo x xxxxxx dlužníkových xxxxx xx xxxx založenou xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx věřitelé xxxxxxxxxx účast.
(3) Xx xxxx x xxxxxxx nemovitostí xx xxxxxxxxx převod nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x do xxxxxxxxxxx České republiky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx se xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, pokud s xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx měl xxxxxxx xxxxx xx správě.
(4) Xx daně xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx na xxxxx jiného evropského xxxxx, založenou xxxx xxxxxxxx k zabezpečování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, školství, xxxxxxx x ochrany xxxx x mládeže, xxxx, xxxxxxx, xxxxxx, vzdělávání, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
b) státem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo obecně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, má-li xxxxxxx právnická xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x bezúplatně nabytý xxxxxxx xx xxxxx xx její xxxxxxx xxxxxxxxxxx v souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, náboženských xxxxxxxxxxx xxxx obecně xxxxxxxxxxx společností xxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx evropského xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hnutím xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx evropského xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx x obdobnou xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxx a politických xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx evropského xxxxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx fondem xx xxxxxx x tuzemsku xxxx na xxxxx xxxxxx evropského xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx nabytý xxxxxxx určen na xxxxxxxxxx xxxxxx prospěšných xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nadací x xxxxxxxxx fondů xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx evropského státu, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku touto xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxx, x podmínkami xxxxxxxxxxx x nadační listině xxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx nebo xx xxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxx pro fondy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxx;
xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx použit xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx e), nárok xx xxxxxxxxxx zanikne.
(5) Od xxxx xxxxxxx xx osvobozen xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 24) jestliže xxxxxxxxxx podal xxxxxx x předběžné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 119/1990 Sb., x soudní rehabilitaci, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xx xxxxx zůstavitele xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx však xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx
x) převody x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx projektu xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2),
b) xxxxxxx x xxxxxxxx majetku, xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx republice x xxxxxxxxxxx xx zánikem Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx,
c) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadů x pozemkových xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 3)
x) vklady xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodní společnosti xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákoníku xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "vklad"), xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx družstvo xxxxx v xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx státu. Xx-xx vkladem xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxxxxx do xxxx xxx od xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx účast xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo člena x xxxxxxxx (xxxx xxx "společník"), s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxx společníku vrácena. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, zanikne-li xxxxx xxxxxxxxxx xx trvání xxxxxxxx, podle soudem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx oddlužení. Po xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx lhůta xxx xxxxxxxx daně. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx let xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx je společník xxxxxxx xxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx členství místně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x sdělení x způsobu vypořádání,
x) převody a xxxxxxxx majetku právnických xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, splynutí, rozdělení xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x nebytových xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx převody xxxxxxx x ustanovení §24 xxxx. 1 xx 4 xxxxxx x. 72/1994 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahy x xxxxx x nebytovým xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vlastnictví xxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,
x) převody xxxxxxxxx domků x xxxxxx x xxxx x majetku družstev xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxx vztah k xxxxxxxxx xxxxx, garáži xxxx bytu vznikl xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx členského xxxxxx) těmito členy xxxx xxxxxx právními xxxxxxxxxx,
x) převody x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x vyčleněním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 7)
i) převody xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vzniklé xx xxxxxx, aby xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx vlastnictví xxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx fyzické xxxxx nebo jejich xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jinými xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnotami xx xxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xx xxxx x xxxxxxx nemovitostí xx xxxxxxxxx první úplatný xxxxxx xxxx přechod xxxxxxxxxxx
x) xx xxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx stavbou x stavba xxxxxx xxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, 29)
x) k xxxx v xxxx xxxxxx x k xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx úpravou, provedenou xxxxxx xxxxxxxx x xxx nebyl xxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 31)
xxxxxxxx převodcem xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx podnikatelskou xxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxx xxxx prodej xxxxxx a xxxx, xxxx xxxxxx předmětem xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxx prodej xxxxxx x bytů, xxxxx xx-xx převodcem xxxx.
(8) Od xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nemovitosti, jestliže xxxxxxxxx xx právnická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx bezúplatně převedena xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxx o xxxxxxx Xxxxx dětí x xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů.
(9) Xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxx z převodu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx. 8)
(10) Xx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx bezúplatné nabytí xxxxxxx fyzickou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx upravujícím xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poskytování xxxx x souladu x xxxxxxxx úpravou x jiném evropském xxxxx, xx-xx bezúplatně xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx. Obdobně je xxxxxxxxxx bezúplatné xxxxxx xxxxxxx fyzickou osobou xxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx opuštěných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Je-li xxxxxxxxxx xxxxxx majetek použit xx jiné účely, xxxxx xx osvobození xxxxxxx.
(11) Xx xxxx dědické x xxxx darovací xx xxxxxxxxxx xxxxx bezúplatné xxxxxx xxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxxxx §7 odst. 4 x xxxxx xxxxx xxxxxx č. 42/1992 Sb., x úpravě majetkových xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. 9)
(12) Xx xxxx darovací xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx prokazatelně použije xx zvýšení nebo xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pomůcky.
(13) Xx xxxx xxxxxxxx xx osvobozeno xxxxxxxxxx xxxxxx majetku na xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx nabytí xxxxxxx v souvislosti x výkonem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 34) x bezúplatné xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx, 32) xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxx.
(14) Od xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyrobené xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 2005 x 2006.
§21
Xxxxxx přiznání
(1) Xxxxxxxxx xx povinen xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx do 30 xxx ode xxx, x němž
x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příslušného orgánu, xxxxxx xxxx skončeno xxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxx dědickou,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo jiný xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx, xxx-xx x xxx xxxxxxxx,
x) xxxx daňovému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx převodu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx zřízení xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx katastru nemovitostí xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx příslušný xxxxxxxxxx xxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx osvobozeno podle §20 xxxx. 4, xxxx x bezúplatné xxxxxx xxxxxxx fyzickou xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx podle §20 xxxx. 10; xxxxxxxx x dani xxxxxxx xxxx x dani xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx s výjimkou xxxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxx přiznání xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xx povinen xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správci xxxx xxxxxxxx k xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, x xxxx
a) xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) nabyla xxxxxxxxx smlouva x xxxxxxxx xxxxxxx vlastnictví x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx nemovitostí xxxx xxxxxx xxxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) bylo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxx nabylo xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx zaplaceno xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx usnesení x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekuci,
d) xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx podána xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,
x) nabylo právní xxxx rozhodnutí nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx listina, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx osvědčují vlastnické xxxxxx x nemovitosti, xxxxxxx-xx se x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx uvedený x xxxxxxxxx a) xx x).
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx kopie smlouvy xxxx xxxx listiny, xxxxxx se potvrzují xxxx osvědčují xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x ceně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 1) xxx-xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Jde-li o xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx, součástí xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 35) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 1), je-li xxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2. Je-li xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx obecně xxxxxxxxx nezávislým odborníkem xxxx reálnou xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 37), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnotu nemovitosti.
(4) Xxxxxxxx posudek xx nevyžaduje
x) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx k xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx daně,
x) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx stavby a xxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx-xx pochybnosti x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu x xxxxx jej x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku,
x) při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx převod xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx při zrušení x xxxxxxxxxx podílového xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx daně xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1),
x) při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxxxx mimo xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx řízení při xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty x konkursu xxxx xxx oddlužení, xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu 1).
(5) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx dědické xxxx x dani xxxxxxxx xx nepodává xxx bezúplatném xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx daně xxxxxxx xxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xx 4 x 6, xxxxx §20 xxxx. 1 xxxx xxxxx §20 xxxx. 14.
(6) Daňové xxxxxxxx x dani x převodu xxxxxxxxxxx xx nepodává při xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx této xxxx osvobozen.
(7) Xxxx, xxxxx vedl xxxxxx x dědictví x prvním xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x I. xxxxxxx, zašle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, stejnopis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pravomocného xxxxxxxx x odměně notáře x xxxx hotových xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx v xxxxxx o dědictví xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 30 xxx xx pravomocně xxxxxxxxx řízení o xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx uvedený xxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Oznamovací xxxxxxxxx xx správci daně xxxx katastrální xxxxx, xxx-xx x zápisy xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx změny, x xxxxx xxxxxx, xxx-xx x darování xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxx do xxxxxx.
(8) X případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx povinen xxxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx daňové xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx do 31. xxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx. Součástí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx elektřiny x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx 2005 x xxxxxxxxxxx xxxx.
§22
§22 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 281/2009 Sb.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXXX PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX
§23
(1) Xx dobu dvou xxx od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x prvních převodů x xxxxxxxx xxxxxxxx x nemovitých xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 24) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx oprávněnými xxxxxxx x osobami xxxxxxx, xxxxxx daň xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx poplatků xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. prosince 1992, xx-xx xx xxx poplatníka výhodnější.
(2) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxx podle xxxxxx č. 229/1991 Sb., x úpravě xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x x xxxxxx xxxx přechod xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku, xx xxxxx majetek xxxxxxxxx xxx prvním xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx nemovitostí. Xx xxxxx x x xxxxxxx nemovitého majetku, x němuž byla xxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxx §22 zákona x. 229/1991 Xx. x §11 a 12 xxxxxx x. 42/1992 Xx., o xxxxxx majetkových vztahů x xxxxxxxxxx majetkových xxxxxx v družstvech, xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§24
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (daně) x dědictví, z xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx přechodu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx dřívějších xxxxxxxx.
(2) Nastala-li xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx poplatku xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx nebyl ještě xxxxxxx x zaplacen, xxxxxxxxx územní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zahájené xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx poplatků xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx pravomocně skončeno.
(3) Notářské poplatky, xxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, avšak do xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx zřejmých xxxxx x nesprávností x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 1992.
(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxx byl xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1992 x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx doměří xxxxxxxx poplatek xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx příslušný xxxx nachází x xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx příslušný xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za úkony xxxxx katastrální úřad. X tomto xxxxxx xxxxxxxxx soudy x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. 11) Xxxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zřejmých xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx poplatků xx xxxxx.
(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx poplatků xx xxxxx, xxxxxxx xx 1 xxxxx 1993 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státní notářství. X xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x vyměření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx příslušný xxxxxxxxx xxxxx.
§25
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x zabránění xxxxxxx xxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx postupu x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx právním předpisem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx podnětu xxxxxxxx x xxxx úřední xxx x převodu xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx daru xxx vady, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx 3 xxx
x) xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx práva xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 36),
x) ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxxx x xxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx,
x) xxx xxx bezúplatného nabytí xxxxxx věci,
x) xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx daně xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx finančnímu xxxxxxxxxxx nejpozději xx 3 xxx ode xxx, xxx nastanou xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx x); xx-xx xxxxxx xxxxxx z podnětu xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx daňový xxxxxxx x xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxx převodu xxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx původním xxxxxxxxxx, xxxxx převedl xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx věřitele xxxx dojde-li k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx převodu xxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx požádá x xxxxxxxxx daně x xxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyvlastnitelem.
(5) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx základě
x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podmínkou, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx převodu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx, xxxxx byla po xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx zrušena,
Generální xxxxxxxx ředitelství na xxxxxx daňového subjektu xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxx úřední daň x xxxxxxx nemovitostí xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx převodcem xx 3 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx práva xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti smlouvy x převodu xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v katastru xxxxxxxxxxx, a x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx požádá o xxxxxxxxx daně nebo xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelství. Xx-xx vedeno xxxxxx x podnětu xxxxxxxx, xx příjemcem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
(6) Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 je xxxxxxxxx zápisem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyvlastnitele v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxx, x xx x x podnětu ručitele, xxx zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x důvodu odstranění xxxxxxxx; je-li xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx příjemcem xxxxxxxxxx daňový xxxxxxx x xxxxxxx.
§26
(1) Xxxxxxx xx
1. Xxxxx České národní xxxx x. 146/1984 Xx., o notářských xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx České národní xxxx x. 201/1990 Xx., kterým se xxxx x xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxx x. 146/1984 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2. Vyhláška Xxxxxxxxxxxx financí Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 150/1984 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x notářských poplatcích, xx xxxxx vyhlášky Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 237/1990 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x. 150/1984 Sb., x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 153/1992 Xx.
3. Výnos Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vyměřování xxxxxxxxxx xxxxxxxx č.j. 153/14&xxxx;779/1988 xx xxx 15. xxxxx 1988 (reg. x xxxxxx 29/1988 Xx.).
4. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, cen x mezd Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx poplatku x xxxxxxxx x.x. 153/17&xxxx;283/1989 xx xxx 28. xxxx 1989 (xxx. x xxxxxx 30/1989 Xx.).
5. Výnos Xxxxxxxxxxxx financí, xxx x mezd Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx x.x. 153/17&xxxx;282/1989 ze xxx 28. xxxx 1989 (reg. x xxxxxx 34/1989 Sb.).
6. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 19. října 1990 (xxxxxxxxx v xxxxxx 73/1990 Sb.).
7. Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx 5. xxxxxx 1991 (xxxxxxxxx v xxxxxx 24/1991 Sb.).
8. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 87/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxx rehabilitacích, xx xxx 30. xxxxx 1991 (vyhlášeno x xxxxxx 47/1991 Xx.).
(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx
1. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx socialistické republiky x xxxxxxxxx xxxxxx x. 146/1984 Xx., x notářských poplatcích, x.x. 153/1&xxxx;690/1985 ze xxx 7. xxxxx 1985.
2. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x.x. 153/2&xxxx;350/1985 xx xxx 7. xxxxx 1985.
3. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x soudních poplatků xx státního xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x.x. 153/20&xxxx;783/1986 ze xxx 28. xxxxxxxxx 1986.
4. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx bojovníků xx soudních x xxxxxxxxxx poplatků x.x. 153/8&xxxx;399/1987 ze dne 12. xxxxxx 1987.
§27
Tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 1993.
Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxx x. x.
Xx. XX
1. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx daně xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxx x převodu xxxxxxxxxxx podle xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 357/1992 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 18/1993 Xx., xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx předpisů x xx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
2. Xxxxxxxxxx §25 xxxx. 3 xx xxxxxxx x na xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nastala x xxxx 1993 x xxxxxxxxx požádá x xxxxxxxxx daně xx xxxxx měsíců ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 322/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1994
Xx. XX
1. Xxxxxxx-xx x době od 24. června 1991 xxxxxxxxxx uvedená v xx. X xxxxxx 1 x 2, xxxxx xxxx předmětem xxxx xxxxxxx, daně xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podané xx xxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx, xxxx. xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx uvedeného x xx. X xxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx 30 dnů.
2. Xxxx je xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 96/1996 Xx. x účinností xx 26.4.1996
Xx. XX
1. Xxxxx-xx x xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemovitého majetku, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11 a 12 zákona x. 42/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, 9) xxxxxxxxx finanční xxxx na xxxxxxx xxxxxxx podané do xxxxx měsíců xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx darovací x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxx xx 30 xxx.
2. Xxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Čl. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 203/1997 Xx. x účinností xx 28.8.1997
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx-xx xxxx účinností xxxxxx zákona xxxxxxxxxx, xxxxx byla předmětem xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 357/1992 Xx., x xxxx xxxxxxx, dani xxxxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 18/1993 Sb., xxxxxx x. 322/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 72/1994 Sb., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx č. 113/1994 Xx., zákona č. 248/1995 Sb., xxxxxx x. 96/1996 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 203/1997 Xx. a xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxxxxx se xxxxx tohoto xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
2. Ustanovení §25 xxxx. 3 zákona x. 357/1992 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx darovací a xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxx účinky xxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, účinnost xxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 169/1998 Xx. s účinností xx 15.8.1998
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx-xx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx darovací xxxx daně z xxxxxxx xxxxxxxxxxx, postupuje xx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx daň x převodu nemovitostí xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxx xxx 100 Xx, xxxx xxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 420/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx celní xxxxx, zahájená xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 230/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2006
Xx. XIII
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxxx-xx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dědické, xxxx xxxxxxxx nebo daně x převodu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx-xx k xxxxxxx vlastnictví k xxxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xx xxxxxxxxx daně §25 odst. 4 xx 6 zákona x. 357/1992 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx darovací x xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xx. XIII xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 261/2007 Xx. x účinností xx 1.1.2008
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx zákonné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 270/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 31.10.2007
Xx. XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxx xxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 328/1991 Sb., x konkursu x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 357/1992 Xx., x dani xxxxxxx, xxxx darovací x dani x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x konkursním nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x pravomocně xxxxxxxxxx přede dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dražbu k xxxxxxx účinkům xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x převodu xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx §10 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx.
Xx. XXXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 296/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008
Xx. II
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxx dědické, xxxx xxxxxxxx nebo xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx v xxxx 2009 xxxxxx majetek xxxxxxxxxx xx daně xxxxxxx x daně xxxxxxxx podle §20 xxxx. 4 xxxx 10, xxxx daňové xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 476/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009
§78
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Došlo-li v xxxxxx xx 8. xxxxx 2012 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx financování volební xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx první xxxxx xxxxxxxxxx republiky podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §6 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx x. 357/1992 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
§78 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 275/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2012
Xx. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx, která byla xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx předmětem xxxx xxxxxxx, postupuje se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 399/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013
Čl. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, použije xx sazba daně x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxxxx x. 357/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 500/2012 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2013

Informace
Xxxxxx předpis x. 357/92 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1993.
Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
18/93 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 357/92 Xx., x xxxx xxxxxxx, dani xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx nemovitostí
x xxxxxxxxx xx 1.1.93
322/93 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 357/92 Xx., x dani xxxxxxx, dani xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx ČNR x. 18/93 Xx.
x xxxxxxxxx od 1.1.94
42/94 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx s jeho xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 21.3.94
72/94 Xx., kterým xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x doplňují xxxxxxx zákony (zákon x vlastnictví bytů)
x xxxxxxxxx xx 1.5.94
85/94 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx ČNR x. 368/92 Sb., o xxxxxxxxx poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XX, xx znění xxxxxx XXX x. 10/93 Xx. x zákona x. 72/94 Xx., xxxxxx XXX č. 531/90 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx zákona XXX x. 337/92 Xx., xxxxxx ČNR x. 35/93 Xx. x zákona x. 325/93 Xx., xxxxx XXX x. 337/92 Xx., o xxxxxx xxxx a poplatků, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 35/93 Xx., xxxxxx č. 157/93 Xx., zákona x. 302/93 Xx., xxxxxx č. 315/93 Xx x xxxxxx x. 323/93 Xx., xxxxx XXX x. 357/92 Sb., x xxxx dědické, xxxx xxxxxxxx x dani x převodu xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 18/93 Xx., xxxxxx x. 322/93 Sb., xxxxxx x. 42/94 Xx x zákona x. 72/94 Sb., xxxxx x. 331/93 Xx., x xxxxxxx rozpočtu XX xx rok 1994 a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, a xxxxx XXX x. 586/92 Xx., x xxxxxx z příjmů, xx znění xxxxxx XXX x. 35/93 Xx., zákona x. 96/93 Xx., xxxxxx x. 157/93 Xx., xxxxxx č. 196/93 Xx., zákona č. 323/93 Xx. x xxxxxx x. 42/94 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.6.94
113/94 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx XXX x. 357/92 Xx., x dani xxxxxxx, xxxx darovací x xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 18/93 Sb., xxxxxx č. 322/93 Xx., xxxxxx x. 42/94 Xx., zákona x. 72/94 Xx. x xxxxxx č. 85/94 Xx.
s xxxxxxxxx xx 8.6.94
248/95 Sb., x obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx zákonů
x xxxxxxxxx od 1.1.96
96/96 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX č. 357/92 Xx., o xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x dani z xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 26.4.96
232/96 Xx., xxxxx znění xxxxxx č. 357/92 Xx. xxxxxxxxx x xxxxxx x. 69/96
151/97 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (zákon x oceňování xxxxxxx)
x účinností od 1.1.98
203/97 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx XXX č. 357/92 Sb., o xxxx dědické, xxxx xxxxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 28.8.97
227/97 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxxx x nadačních fondech)
x účinností od 1.1.98
169/98 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 357/92 Xx., x xxxx xxxxxxx, dani xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 15.8.98
95/99 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx zemědělských x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 569/91 Xx., x Pozemkovém xxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákona x. 357/92 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 25.5.99
27/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x veřejných xxxxxxxx
x účinností xx 1.5.2000
103/2000 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 72/94 Xx., kterým xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x některé xxxxxxxxxx vztahy x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x doplňují xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 344/92 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ČR (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 89/96 Sb., zákon x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 549/91 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/64 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 357/92 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx darovací x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2000
132/2000 Xx., o změně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících xx xxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx o okresních xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2001
340/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 424/91 Sb., x sdružování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx hnutích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 357/92 Sb., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
364/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx xxxx x xxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.12.2000
117/2001 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx)
x xxxxxxxxx od 1.6.2001
120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x exekuční xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x změně xxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.5.2001
148/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 569/91 Xx., x Xxxxxxxxxx xxxxx ČR, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx č. 357/92 Xx., x xxxx dědické, xxxx xxxxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx
s účinností xx 17.4.2002
198/2002 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)
s xxxxxxxxx od 1.1.2003
320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx
s účinností xx 1.1.2003
420/2003 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 357/92 Sb., x xxxx dědické, xxxx darovací a xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2004
58/2004 Xx., xxxxx znění xxxxxx x. 357/92 Xx. xxxxxxxxx x xxxxxx x. 19/2004
669/2004 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2005
179/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx národního xxxxxxx ČR
s xxxxxxxxx xx 1.1.2006
342/2005 Xx., x změnách některých xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 13.9.2005
186/2006 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2007
230/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 89/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony
x xxxxxxxxx xx 1.6.2006
245/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx od 31.5.2006
261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2008
270/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 337/92 Sb., x xxxxxx daní x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 31.10.2007
296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2008
88/2008 Sb., xxxxx XX ze xxx 31.1.2008 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx některých částí xxxxxx x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů, a xx xxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 27.3.2008
476/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 357/92 Xx., o xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů
x xxxxxxxxx od 1.1.2009
181/2009 Xx., xxxxx XX xx xxx 21.4.2009 xx xxxx návrhu xx xxxxxxxxx protiústavnosti §8, 9, 10 x 15 xxxxxx x. 357/1992 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 420/2003 Xx. (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx znění)
s xxxxxxxxx od 11.7.2009
215/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., obchodní zákoník, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 627/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x.  21/92 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 126/2002 Xx., xxxxx x. 357/92 Xx., x dani xxxxxxx, dani darovací x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 125/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x družstev, x xxxxx x.  40/64 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 20.7.2009
281/2009 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2011
199/2010 Sb., kterým xx mění zákon x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony
x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
402/2010 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 180/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x podpoře xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.1.2011
30/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
x xxxxxxxxx od 1.3.2011
351/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
x účinností xx 1.1.2012
375/2011 Xx., kterým se xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxx službách, zákona x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.4.2012
428/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x důchodovém xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2013
457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x Xxxxxxxx xxxxxx XX
x xxxxxxxxx od 1.1.2013
458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx daňových x xxxxxxxxxx zákonů
s xxxxxxxxx xx 1.1.2015
466/2011 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x. 245/2006 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx ústavních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a mění xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 30.12.2011
220/2012 Xx., xxxxx XX ze xxx 15.5.2012 xx. xx. Pl. XX 17/11 ve věci xxxxxx na xxxxxxx §7x xx 7x, xxxxx §8 zákona x. 180/2005 Sb., x podpoře výroby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, článku XX bodu 2 xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 402/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 180/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 357/92 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx darovací x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxx XX xxxx 2 xxxxxx x. 346/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)
x xxxxxxxxx xx 14.7.2012
275/2012 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)
s xxxxxxxxx od 1.10.2012
396/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
x účinností xx 1.1.2013
399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2013
405/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 184/2006 Xx., x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxx x. 357/92 Xx., o dani xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx z xxxxxxx nemovitostí, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 416/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx dopravní, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 209/2011 Xx.
x účinností xx 1.2.2013
500/2012 Xx., x xxxxx daňových, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx schodků xxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2013 a 1.1.2015
503/2012 Xx., x Státním xxxxxxxxxx úřadu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2013
x oprava xxxxxxxxx redakčním xxxxxxxx x xxxxxx x. 40/94 Sb.
Xxxxxx xxxxxxx x. 357/92 Xx. xxx xxxxxx právním předpisem č. 340/2013 Sb. x 344/2013 Sb. x účinností xx 1.1.2014.
Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 151/1997 Sb., o oceňování xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxx č. 121/2000 Xx.
2) §11 xxxx. 3 xxxxxx x. 92/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §19 xxxxxx x. 229/1991 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 284/1991 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
4) Xxxx xxxxx zákona č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx zákoník.
5) §24 xxxx. 1 xx 4 xxxxxx x. 72/1994 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahy k xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahy x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x doplňují xxxxxxx zákony (zákon x xxxxxxxxxxx xxxx).
6) §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Ministerstva xxxxxxx ČSR, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX x xxxxxxxx Xxxxxx banky xxxxxxxxxxxxxx x. 136/1985 Xx., o xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rodinných xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 74/1989 Xx., č. 73/1991 Xx. a x. 398/1992 Xx.
7) Xxxx. §29 zákona x. 72/1994 Sb.
8) Xxxx. xxxxx č. 403/1990 Sb., o xxxxxxxx následků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 87/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 229/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 42/1992 Sb., x xxxxxx majetkových xxxxxx x xxxxxxxxxx majetkových xxxxxx v družstvech.
9) §116 xxxxxxxxxx zákoníku.
10) Xxxx. §135 a 462 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §55 xxxxxx x. 140/1961 Xx., trestní zákon, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Zákon XXX č. 146/1984 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí XXX x. 150/1984 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákon o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. - Právní xxxxxxx x. 150/1984 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 357/1992 Sb.
12) §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 265/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxx.
13) Xxxxx č. 135/1982 Sb., x hlášení x xxxxxxxx pobytu xxxxxx.
14) Zákon č. 123/1992 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
15) §842 xxxxxxxxxx xxxxxxxx
16) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
17) §48 xxxxxxxxxx zákoníku.
18) §117 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §25 xxxxxx č. 42/1994 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s jeho xxxxxxxxx.
20) §21 xxxxxx č. 72/1994 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx spoluvlastnické xxxxxx k budovám x některé vlastnické xxxxxx k xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x doplňují xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxx xxxx).
21) §761 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx
§47b xxxxxx č. 92/1991 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx xx jiné xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 172/1991 Sb., x přechodu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx ČNR č. 367/1990 Sb., o xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Xxxxx č. 308/1991 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
24) Xxxx. xxxxx č. 58/1969 Sb., x xxxxxxxxxxxx za škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 119/1990 Sb., o xxxxxx rehabilitaci, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 87/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxx rehabilitacích, xxxxx č. 229/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) §10a xxxx. 6 zákona x. 92/1991 Xx., x podmínkách převodu xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
26) §20a xxxxxx x. 367/1990 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Zákon č. 92/1991 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon XXX č. 171/1991 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx xx jiné xxxxx x x Xxxxx xxxxxxxxx majetku Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx XXX č. 569/1991 Sb., x Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
28) Xxxx. xxxxx č. 95/1999 Sb., x xxxxxxxxxx převodu xxxxxxxxxxxx x lesních xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 569/1991 Sb., x Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x. 357/1992 Xx., x dani xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x dani z xxxxxxx nemovitostí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) §84 xxxxxx x. 50/1976 Xx., x územním xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 83/1998 Sb.
30) §139b xxxx. 3 zákona x. 50/1976 Xx., xx znění xxxxxx x. 83/1998 Xx.
31) Xxxxx č. 72/1994 Sb., xxxxxx se xxxxxxxx některé xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxx x nebytovým prostorům x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
32) Xxxxx č. 117/2001 Sb., o veřejných xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx).
33) Xxxxxxxxx xxxxx č. 120/2001 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x o xxxxx xxxxxxx zákonů.
34) Zákon č. 198/2002 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).
35) §59 xxxxxxxxxx zákoníku.
36) §2 xxxx. 3 zákona x. 265/1992 Sb., x zápisech xxxxxxxxxxxx x xxxxxx věcných xxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 90/1996 Xx.
37) §59a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.