Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.01.2013 do 31.12.2013.


Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

357/92 Sb.

Úvodní ustanovení §1
ČÁST I.
ODDÍL 1. Daň dědická
Poplatník §2
Předmět daně §3
Základ daně §4
ODDÍL 2. Daň darovací
Poplatník §5
Předmět daně §6
Základ daně §7
Základ daně u bezúplatně nabytých povolenek §7a
ODDÍL 3. Daň z převodu nemovitostí
Poplatník §8
Předmět daně §9
Základ daně §10
ČÁST II. Společná ustanovení
Rozdělení osob do skupin pro účely výpočtu daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí §11
Sazba daně dědické a daně darovací u osob zařazených do I. skupiny §12
Sazba daně dědické a daně darovací u osob zařazených do II. skupiny §13
Sazba daně dědické a daně darovací u osob zařazených do III. skupiny §14
Sazba daně darovací u bezúplatně nabytých povolenek §14a
Sazba daně z převodu nemovitostí u osob zařazených do I. skupiny, II. skupiny a III. skupiny §15
Věcná břemena, opětující se plnění §16
Místní příslušnost §16a
Zaokrouhlování §17
Stanovení a splatnost daní §18
Osvobození od daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí §19 §20
Daňové přiznání §21 §22
ČÁST III. Ustanovení přechodná a závěrečná §23 §24 §25 §26 §27
č. 322/1993 Sb. - Čl. II
č. 96/1996 Sb. - Čl. II
č. 203/1997 Sb. - Čl. II
č. 169/1998 Sb. - Čl. II
č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX
č. 420/2003 Sb. - Čl. II
č. 230/2006 Sb. - Čl. XX
č. 261/2007 Sb. - Čl. XIII
č. 270/2007 Sb. - Čl. XI
č. 296/2007 Sb. - Čl. XXXII
č. 476/2008 Sb. - Čl. II
č. 458/2011 Sb. - Čl. XII
č. 275/2012 Sb. - §78
č. 399/2012 Sb. - Čl. XII
č. 500/2012 Sb. - Čl. VII
§1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Tento xxxxx xxxxxxxx
x) daň xxxxxxxx,
x) daň xxxxxxxx,
x) daň x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXX PRVNÍ
XXXXX PRVNÍ
XXX XXXXXXX
§2
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxx dědické xx xxxxx, xxxxx xxxxx dědictví xxxx xxxx část xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pravomocného rozhodnutí xxxxxxxxxxx orgánu, xxxx xxxx řízení o xxxxxxxx xxxxxxxx.
§3
Předmět xxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx majetku xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx jsou
x) xxxx nemovité, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"),
x) věci xxxxxx, cenné papíry, xxxxxxx prostředky v xxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx majetek").
(2) X nemovitostí, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx"), xx vybere xxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxx, xx daň xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x době xxx xxxxx
a) xxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx pobyt 13) x xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx bez ohledu xx xx, zda xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x cizině,
x) byl xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx trvalý xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx x xxxx movitého xxxxxxx, xxxxx se nachází x xxxxxxxx,
c) xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx z xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx smlouva nestanoví xxxxx.
§4
(1) Xxxxxxxx daně xxxxxxx xx xxxx majetku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
a) xxxxxxxxx xxxxx zůstavitele, xxxxx xx dědice xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxxxx,
x) přiměřené xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x hotové xxxxxx notáře xxxxxxxxxx xxxxxx x úkonům x xxxxxx o xxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx,
e) xxxxxxxx xxxxx prokazatelně zaplacenou xxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx daně xxxxxxx x xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx odstavce 1 písm. a), xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxxx a hotové xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xx x celé xxxxx xxxxxxxx, připadající xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. e) (xxxx xxx "xxxxx"), xx xxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxx poměru xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx od daně xxxxxxxxx, k celkové xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dědicem. Xxxx xxxxxx dluhů se xxxxxxx xx celé Xx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xx jen x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx pouze xx xxxx části xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Cena xxxxxxx nabytého xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx položky platí xxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2. Xxxxx xxxx xxx dědická x xxxxxx majetku x původním xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxx vyměřenou xx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
XXXXX XXXXX
XXX DAROVACÍ
§5
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx trvalý xxxxx v xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx ručitelem.
§6
Xxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx základě právního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x právním xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx
x) nemovitosti x xxxxxx majetek,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx bezúplatně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx obsahem xx opětující xx xxxxxx obdobné věcnému xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx právo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx-xx movitý xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxx bez xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx.
(3) Xxx-xx movitý xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bezúplatně xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx darovací xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx nabyvatelem xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx x tuzemsku, xxxx právnická xxxxx, xxxxx má xxxxx x xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) důchody xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx x důchodu, 15)
x) bezúplatná xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx příjmem x xxxx xxxxxxxxx xxxx x příjmů podle xxxxxxxxxx předpisu 16) xxxx xxxxxxxxxx nabytí xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxxxxxx x podpory xx xxxxxxxx rozpočtu, x xxxxxxxx územních samosprávných xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx státu nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu. Xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx spravovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,
x) prostředky xxxxxxxxxxx z rozpočtu Xxxxxxxx unie xxxx x Xxxxxxxxx xxxxx,
x) bezúplatná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx republiky podle xxxxxx upravujícího xxxxx xxxxxxxxxx republiky.
(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, než činila xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spoluvlastnictví, xxxxxxxxx daně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx spoluvlastníka xx xxxxxx xxx xxxxx daně xxxxxxxx xxxxxx souhrn xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Ustanovení §3 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 x xxxxxxxx 6 xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(8) Xxxxxxxxx xxxx darovací xx xxxxxxxxxx nabytí povolenek xx emise skleníkových xxxxx x xxxxxx 2011 x 2012 xxx výrobu xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x 1. xxxxx 2005 xxxx později xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx obchodování s xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx nabytá xxxxxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§7
Základ xxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx majetku, xxxxx xx předmětem této xxxx, snížená x
x) prokázané dluhy x xxxx jiných xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx k předmětu xxxx,
x) cenu xxxxxxx osvobozeného podle xxxxxx xxxxxx xx xxxx darovací,
x) xxx x daň xxxxxxx xxx xxxxxx x případě, xx xx xxxxx x xxxxxx věci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
Xxxxxxxxxx §4 xxxx. 1 x 2 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xx cena xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) xx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxx je xxxxxxxxx xx plnění xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xx dobu xxxxx xxx xxx let, xx xxxxx cenou xxxxxxxxxxx ceny xxxxxxx xxxxxx. Xx-xx předmětem xxxx bezúplatné nabytí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a povinností x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx majetku xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx movitého xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roků xx xxxxx a xxxxx součet cen xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxx byla xxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxx vyměřenou xxx xxxxxxxxxx nabytí majetku.
§7x
Základ xxxx u bezúplatně xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx daně xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx povolenky xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx x 28. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.
(2) Průměrnou xxxxx xxxxxxx povolenky xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x 28. xxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx zveřejní Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 402/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
ODDÍL XXXXX
XXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX
§8
Poplatník
(1) Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
a) xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx); nabyvatel je x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx při výkonu xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 33) vyvlastnění, xxxxxxxx, x insolvenčním xxxxxx xx xxxxxxxxxx x úpadku xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx o nabytí xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxx xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx x nabyvatel xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx platit xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.
(2) Xxx-xx o xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx z xxxxxxx samostatným xxxxxxxxxxx x xxxxxx podíly xxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx spoluvlastníků xx každý xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx daň xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
§9
Xxxxxxx xxxx
(1) Předmětem xxxx z převodu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx, o který xx xxxxx hodnota xxxxxx převodce, xxxxx xxx xxxx vypořádáním. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxx účely xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxxx xxxxxx vlastnictví x nemovitostem x xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx smlouvy a xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x zajišťovacím xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vlastnictví x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Vyměňují-li xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxx se xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx je xxx xxxxx.
(4) Přechází-li xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x současně x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místo xxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx §3 odst. 2 platí obdobně.
§10
Základ xxxx
(1) Základem xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx je
x) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu, 1) xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxxxx sjednaná xxxxxxx xxxxx xxx xxxx zjištěná; rozdíl xxx xxxxxxxxx dani xxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx zjištěná, xx základem daně xxxx xxxxxxxx,
b) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zjištěná xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu, 1) xxxxxx v xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vydržení xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu, 1) xxxxxx v xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx koupí najaté xxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx práva xxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxx pohledávky,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxx nemovitosti xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, při xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, náhrada určená xxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
g) x xxxxxxx zrušení x xxxxxxxxxx podílového spoluvlastnictví xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxx x vypořádáním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x po xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,
h) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, hodnota určená xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 35)
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxx xxxx xxxxxx,
x) x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx mimo xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx majetkové podstaty x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebude-li xxxxxxx nemovitosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx uznávaných xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx 6 měsíců xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx předcházející xxxxxx období před xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vkladu, pokud xxxx xxxxxxx auditorem xxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx orgán xxxxx obchodního xxxxxxxx 37).
(2) Xxxxx-xx xxxx xxxx hodnotu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx daně x xxxxxxx nemovitostí xx cena xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 1).
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§11
Xxxxxxxxx xxxx do xxxxxx pro účely xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x daně z xxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxx zařazeny do xxx skupin xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx, dárci (obdarovanému) xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vniklým xxxxxxxxx jsou na xxxxx postaveny xxxxxx xxxxxxxx osvojením.
(2) Xx X. skupiny xxxxx
- xxxxxxxx x xxxx xxxxx x manželé.
(3) Xx XX. xxxxxxx xxxxx
x) příbuzní x řadě xxxxxxx, 18) x to xxxxxxxxxx, xxxxxxx, neteře, xxxxxxxx x xxxx,
x) xxxxxxx dětí (xxxxxx a snachy), xxxx manžela, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx, které x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx zůstavitelem xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx, dárce xxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xx XXX. xxxxxxx patří
- ostatní fyzické xxxxx a právnické xxxxx.
§12
Xxxxx xxxx xxxxxxx x daně darovací x osob xxxxxxxxxx xx X. skupiny
(1) Daň xxxx xxx xxxxxxx xxxx

xxxx Kč

xx Xx


-

1&xxxx;000&xxxx;000

1,0 %,

1&xxxx;000&xxxx;000

2&xxxx;000&xxxx;000

10 000 Xx a 1,3 % xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 1 000 000 Xx,

2&xxxx;000&xxxx;000

5&xxxx;000&xxxx;000

23&xxxx;000 Xx x 1,5 % xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

5&xxxx;000&xxxx;000

7&xxxx;000&xxxx;000

68 000 Xx x 1,7 % ze základu xxxxxxxxxxxxx 5 000 000 Kč,

7&xxxx;000&xxxx;000

10&xxxx;000&xxxx;000

102&xxxx;000 Xx a 2,0 % ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 7&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

10&xxxx;000&xxxx;000

20&xxxx;000&xxxx;000

162&xxxx;000 Xx x 2,5 % ze základu xxxxxxxxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

20&xxxx;000&xxxx;000

30 000 000

412 000 Xx a 3,0 % ze základu xxxxxxxxxxxxx 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

30&xxxx;000&xxxx;000

40&xxxx;000&xxxx;000

712&xxxx;000 Xx x 3,5 % ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 30&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

40&xxxx;000&xxxx;000

50&xxxx;000&xxxx;000

1&xxxx;062&xxxx;000 Xx a 4,0 % xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 40&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

50&xxxx;000&xxxx;000

x xxxx

1&xxxx;462&xxxx;000 Kč x 5,0 % xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.
(2) Při xxxxxxx xxxx dědické xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,5.
§13
Xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x osob xxxxxxxxxx xx XX. xxxxxxx
(1) Xxx xxxx xxx xxxxxxx daně

xxxx Kč

xx Xx


-

1&xxxx;000&xxxx;000

3,0 %,

1&xxxx;000&xxxx;000

2&xxxx;000&xxxx;000

30&xxxx;000 Xx a 3,5 % xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

2&xxxx;000&xxxx;000

5 000 000

65&xxxx;000 Xx x 4,0 % xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

5&xxxx;000&xxxx;000

7 000 000

185&xxxx;000 Xx x 5,0 % ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 5 000 000 Xx,

7&xxxx;000&xxxx;000

10&xxxx;000&xxxx;000

285&xxxx;000 Xx x 6,0 % ze základu xxxxxxxxxxxxx 7 000 000 Xx,

10&xxxx;000&xxxx;000

20&xxxx;000&xxxx;000

465 000 Xx x 7,0 % ze základu xxxxxxxxxxxxx 10 000 000 Xx,

20&xxxx;000&xxxx;000

30&xxxx;000&xxxx;000

1&xxxx;165&xxxx;000 Xx x 8,0 % ze základu xxxxxxxxxxxxx 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

30&xxxx;000&xxxx;000

40 000 000

1&xxxx;965&xxxx;000 Xx a 9,0 % xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 30&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

40&xxxx;000&xxxx;000

50&xxxx;000&xxxx;000

2&xxxx;865&xxxx;000 Xx a 10,5 % xx základu xxxxxxxxxxxxx 40 000 000 Kč,

50&xxxx;000&xxxx;000

x xxxx

3&xxxx;915&xxxx;000 Xx a 12,0 % ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 50 000 000 Xx.
(2) Při xxxxxxx daně dědické xx postupuje xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx koeficientem 0,5.
§14
Xxxxx daně xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx XXX. xxxxxxx
(1) Daň činí xxx xxxxxxx daně

xxxx Kč

xx Xx


-

1&xxxx;000&xxxx;000

7,0 %,

1&xxxx;000&xxxx;000

2&xxxx;000&xxxx;000

70&xxxx;000 Xx x 9,0 % xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

2&xxxx;000&xxxx;000

5&xxxx;000&xxxx;000

160&xxxx;000 Xx x 12,0 % ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

5&xxxx;000&xxxx;000

7&xxxx;000&xxxx;000

520 000 Xx x 15,0 % xx základu xxxxxxxxxxxxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

7&xxxx;000&xxxx;000

10&xxxx;000&xxxx;000

820 000 Xx x 18,0 % xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 7 000 000 Xx,

10&xxxx;000&xxxx;000

20 000 000

1&xxxx;360&xxxx;000 Xx x 21,0 % xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

20&xxxx;000&xxxx;000

30&xxxx;000&xxxx;000

3 460 000 Xx x 25,0 % xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 20&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

30&xxxx;000&xxxx;000

40&xxxx;000&xxxx;000

5 960 000 Xx x 30,0 % xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 30&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

40&xxxx;000&xxxx;000

50&xxxx;000&xxxx;000

8&xxxx;960&xxxx;000 Xx x 35,0 % xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 40 000 000 Kč,

50&xxxx;000&xxxx;000

a xxxx

12&xxxx;460&xxxx;000 Xx x 40,0 % ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 50 000 000 Xx.
(2) Xxx xxxxxxx xxxx dědické xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,5.
§14x
Xxxxx xxxx xxxxxxxx x bezúplatně nabytých xxxxxxxxx
Xxxxx daně xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx povolenek činí 32 %.
§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 402/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
§15
Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx X. skupiny, II. xxxxxxx x III. xxxxxxx
Xxx xxxx 4 % xx xxxxxxx daně.
§16
Xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx
Xx-xx předmětem xxxx nabytí práva xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx věcným břemenem, xx xxxxxxxx xxxx xxxx cena xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu. 1)
§16a
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx z převodu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x) měl xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx neměl-li xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx, x jehož obvodu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx břemeni xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx břemeni,
x) má xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) má xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx movitého xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x darování xx xxxxxx, xxxx
x) xx nacházel movitý xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx písmen x) xx d).
§16x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 281/2009 Xx. x účinností od 1.1.2011
§17
Xxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxx daně xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§18
Xxxxxxxxx x splatnost xxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx je povinen x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx údaje xxxxxxxx pro stanovení xxxx. Xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx 30 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx daňový xxxxxxx, xx údaje rozhodné xxx xxxxxxxxx daně xxxxxxx xxxx daně xxxxxxxx xx zakládaly xxxxx xxx xxx xxxxx, xxxxx uvedl x xxxxxxx přiznání, xx povinen xxxxx xx konce měsíce xxxxxxxxxxxxx po měsíci, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx zjištění, xxxxxxxxx xxxxxx přiznání. Xxxx povinnost trvá, xxxxx běží xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx daňového xxxx.
(3) Xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx xx xxx nižší, xxx je poslední xxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxx xx xxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx darovací xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx údaje, které xxxxx x daňovém xxxxxxxx.
(4) V xxxxxxxxxx xxxxxxx přiznání x dani dědické xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.
(5) Dojde-li k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx členství xxxxx x družstvu xx 5 xxx xxx xxx vložení xxxxxxxxxxx jako vkladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx a xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx osvobození od xxxx x převodu xxxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 6 xxxx. x), xxxxxxx daně xxxxxxx xxx platebním xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxx xx splatná xx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx výměru, xxxxxxxx.
(6) Xxxx-xx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 100 Xx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx; xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a daně x převodu xxxxxxxxxxx
§19
(1) Xx daně xxxxxxx xx osvobozeno xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zařazenými x I. x XX. skupině.
(2) Xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxx xxxx osobní xxxxxxx x fyzických osob, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx součástí obchodního xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x podílů xxxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxxx a podílů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x důsledku xxxxx xxxxxxx x nich, xxxxx cena xxxxxx xxxxxxx nepřevyšuje x xxxx XXX. skupiny 20&xxxx;000 Xx u xxxxxxx jednotlivého xxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxx xxx z xx xxxxx ceny xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xx těchto věcech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx převyšuje xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xx účtech x xxxx (s xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxx), peněžních xxxxxxxxxx x české xxxx xxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x podílů dědiců xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x podílů xxxxxxxxxx ze společného xxxxx manželů xxxxxxxxx x xxxxxxxx úmrtí xxxxxxx z nich, xxxxx úhrnná xxxxxx xxxxx xxxxxx hodnot xxxxxxxxxxx x xxxx XXX. xxxxxxx 20&xxxx;000 Xx x každého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxx xxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx tomto xxxxxxx xxxxxxxxxx každým xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx částky,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pojištění xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xx xxxx xxxxxxxx xx osvobozeno bezúplatné xxxxxx majetku, xxxxx x xxxx dochází xxxx xxxxxxx zařazenými x I. x XX. xxxxxxx.
(4) Xx xxxx darovací xx za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x) movitých xxxx osobní potřeby x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx 1 xxxx před xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx XXX. xxxxxxx 20&xxxx;000 Xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poplatníka. Daň xx vybere jen x xx xxxxx xxxx movitých xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx uvedené xxxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxx u xxxx (s výjimkou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx pro podnikatelské xxxxx), xxxxxxxxx prostředků x xxxxx nebo xxxx měně a xxxxxxx papírů, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x osob III. xxxxxxx 20 000 Xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx se xxxxxx xxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vlastníkem xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx nebo vlastníkem xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 20)
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu, xxxxx xxxxxxx nepřesahuje 3 000 Xx.
(5) X xxxxxxx poplatníka xx xxxxxxxx xxx osvobození xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. a) x x) x x odstavci 4 xxxx. x) a x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Od xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxx dárce xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx s xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§20
xx. II xxxxxx x. 96/96 Xx. >>
(1) Xx xxxx dědické x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
a) Xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxx a Xxxxxxxx (xxxx jen "xxxx xxxxxxxx xxxx"), xxxxx x bezúplatné xxxxxxxxxx majetku Xxxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx nabytých xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx příspěvkovou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, veřejnou xxxxxxx xxxxxx xxxx Regionální xxxxx xxxxxxx soudržnosti, xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx evropského xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a předmětu xxxxxxxx právnické osoby xxxxxxx x xxxxxxx x).
(2) Xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou osvobozeny
x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, 21) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx x plnou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx uskutečněné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,
c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx majetkovou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx prodejem x xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona, 25)
x) převody x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx jejich xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx, 23)
e) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxx") xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, 26) a xxxx x vlastnictví xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxx xx xxxx ve xxxxxx sdruženy x xxxxx byly předchozími xxxxxxxxx převáděných xxxxxxxxxxx,
x) převody x xxxxxxxx vlastnictví k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výzkumnými xxxxxxxxxxx,
g) převody x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nemovitostem při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxx dlužníkových xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx dlužníkových aktiv xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xx xxxx z xxxxxxx nemovitostí xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x vlastnictví Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx státu, xxxxx i xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx evropského xxxxx. Xx se xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx, pokud x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hospodařil xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx tento xxxxxxx měl majetek xxxxx xx xxxxxx.
(4) Od daně xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x zabezpečování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx dětí x xxxxxxx, xxxx, xxxxxxx, xxxxxx, vzdělávání, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx opuštěných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx bezúplatné xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) státem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, má-li xxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx evropského státu x xxxxxxxxxx nabytý xxxxxxx je xxxxx xx její činnost xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx církví, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx prospěšných xxxxxxxxxxx xxxxx práva xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx politickým xxxxxx xx sídlem x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx evropského xxxxx, je-li majetek xxxxxxxxxx nabyt x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x politických xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx evropského státu,
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxx na území xxxxxx evropského xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxx nadace xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx fondů xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nadačních xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x bezúplatné xxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx stanovenými x nadační listině xxxx xx xxxxxxx,
x) zdravotní xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx fondy xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx upravujícím xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven podle xxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxx;
je-li xxxxxxxxxx xxxxxx majetek xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx než xx xxxxx uvedené x písmenech a) xx x), xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zůstavitele na xxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxx, 24) jestliže xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 119/1990 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxx zůstavitele xxxxx nebyl ústředním xxxxxxx uspokojen. Xxxx xxxxxxxxxx se vztahuje xxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx nárok xxxx xxxxxxxx x xxxxx, xx smrti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xx xxxx darovací x xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s plnou xxxxxxxxxx účastí xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx projektu xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx úřad 2),
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx republice x xxxxxxxxxxx xx zánikem Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky,
x) xxxxxxx x přechody xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx věcných xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pozemkových xxxxx x pozemkových úpravách xxxxx xxxxxxxxxx předpisu, 3)
x) vklady xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx právního xxxx xxxxxx evropského státu (xxxx xxx "xxxxx"), xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxx od vložení xxxxxx xxxxxxx účast xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx člena x družstvu (xxxx xxx "společník"), x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, a nemovitost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx rovněž xxxxxxxxx, zanikne-li xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxxx xxxxxxxxxxx reorganizačního plánu xxxx xxxxx soudem xxxxxxxxxxx oddlužení. Xx xxxx xxxxxx pěti xxx neběží lhůta xxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx let xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xx 30 xxx xxx xxx zániku xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx a xxxxxxxx majetku právnických xxxx xxx jejich xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx prostorů x xxxxxxxxxxx bytových xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ustanovení §24 xxxx. 1 až 4 xxxxxx č. 72/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx některé xxxxxxxxxxxxxxx vztahy x xxxxxxx x některé xxxxxxxxxx vztahy x xxxxx x nebytovým xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vlastnictví xxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,
x) převody xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x bytů x xxxxxxx družstev xx vlastnictví xxxxx xxxxxx družstev - xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx vznikl xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx členského xxxxxx) xxxxxx xxxxx xxxx jejich právními xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx družstva x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 7)
x) xxxxxxx xxxx a xxxxxx x vlastnictví právnické xxxxx, vzniklé xx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx fyzických xxxx - nájemců xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx peněžními xxxxxxxxxx x jinými xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xx xxxx x xxxxxxx nemovitostí xx xxxxxxxxx první xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x) xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxx je xxxxxxxxxx xxxxx stavbou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx zkušebního provozu, 29)
x) k xxxx x nové xxxxxx x x xxxx, xxxxx vznikl xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxx bytu podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 31)
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx fyzická xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxx xxxxxx předmětem xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx prodej staveb x xxxx, xxxxx xx-xx převodcem xxxx.
(8) Od daně x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx převedena xxxxxxxxxxxx na základě xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxx a xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxx xxxxxxx, xxx darovací x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 8)
(10) Xx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx bezúplatné nabytí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx území jiného xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v souladu xx xxxxxxx upravujícím xxxxxxxxx služby x xxxxxxxx xxxxxx poskytování xxxx v xxxxxxx x obdobnou úpravou x jiném evropském xxxxx, xx-xx bezúplatně xxxxxx majetek xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Obdobně xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zvířat xxxx xxxxxxxxxx druhů xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx majetek použit xx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(11) Xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx §7 xxxx. 4 a xxxxx xxxxx zákona č. 42/1992 Sb., x úpravě xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, mezi osobami xxxxxxxx. 9)
(12) Xx daně xxxxxxxx xx osvobozeno nabytí xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx kvalifikace, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x přímé poskytnutí xxxxxx xxxxxxx.
(13) Xx daně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx nabytí xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytované podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 34) x bezúplatné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx sbírek, 32) xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx darovací osvobozena xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců.
(14) Od xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx poměru xxxxxxxxxx množství vyrobené xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny x xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 2005 x 2006.
§21
Xxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x k dani xxxxxxxx do 30 xxx xxx dne, x xxxx
x) xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxx-xx x xxx xxxxxxxx,
x) xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, jde-li x xxx xxxxxxxx,
x) xxxx daňovému xxxxxxxx xxxxxxxx smlouva o xxxxxxxxxxx převodu xxxxxxxxxxx x nemovitosti xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx věcnému xxxxxxx x doložkou x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx vlastnictví k xxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx nabytí xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, které xx osvobozeno xxxxx §20 xxxx. 4, xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 10; xxxxxxxx x dani xxxxxxx xxxx x dani xxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx přiznání xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx.
(2) Poplatník xx povinen podat xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přiznání k xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, x xxxx
a) xxx zapsán vklad xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) nabyla xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) bylo xxxxxx xxxxxxxxx x nabytí xxxxxxxxxxx x vydražené xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo nabylo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x příklepu a xxxx xxxxxxxxx nejvyšší xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x předražku x xxxxxxxxx xxx zaplacen xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x náhradě xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx podána xxxxxx xx věci xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx vlastnictví x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a) až x).
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx přiznání xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx kopie smlouvy xxxx jiné xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x ceně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 1) xxx-xx x úplatný xxxx xxxxxxxxxx převod xxxx xxxxxxx vlastnictví x xxxxxxxxxxx. Jde-li x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx přiznání xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku 35) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx zjištěné xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 1), je-li xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2. Je-li xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx určena xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx hodnotou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 37), součástí xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx je listina xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x) xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx k dani xxxxxxx,
b) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx x převodu xxxxxxxxxxx, xxx-xx x převod xxxx přechod xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, který xx xxxxx osvobozen xx daně,
c) xxx podání daňového xxxxxxxx x dani xxxxxxxx nebo x xxxx z převodu xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx x xxx trvalého xxxxxxx; xxxxxxxx-xx pochybnosti x xxxxxxxxxx výše xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx jej x xxxxxxxxxx znaleckého xxxxxxx,
x) při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxx vlastnictví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx při zrušení x vypořádání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, anebo xxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1),
x) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x konkursu xxxx xxx oddlužení, xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1).
(5) Xxxxxx xxxxxxxx x dani dědické xxxx x xxxx xxxxxxxx se nepodává xxx xxxxxxxxxxx nabytí xxxx xxxxxxxxxx majetku, xx-xx xx daně xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx osvobozeno xxxxx §19 xxxx. 1 xx 4 x 6, xxxxx §20 xxxx. 1 nebo xxxxx §20 xxxx. 14.
(6) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x převodu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx převod xxxx xxxxxxx vlastnictví x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
(7) Xxxx, který vedl xxxxxx x dědictví x prvním stupni, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobami xxxxxxxxxx v X. xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx případného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx usnesení x xxxxxx notáře x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxx vedený x xxxxxx x dědictví xxxxxx příslušnému správci xxxx do 30 xxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx. Správce daně xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx majetku zcela xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx správci xxxx xxxx katastrální xxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx změny, x xxxxx xxxxxx, xxx-xx x darování movitého xxxxxxx z xxxxxx xxxx xx xxxxxx.
(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx daňové xxxxxxxx k dani xxxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx elektřiny x xxxxxx xxxxxx xxxxx na celkových xxxxxxx skleníkových plynů xx xxxxxxxxxx xxx 2005 a xxxxxxxxxxx xxxx.
§22
§22 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 281/2009 Sb.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXXX PŘECHODNÁ A XXXXXXXXX
§23
(1) Xx xxxx xxxx xxx od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx převodů x xxxxxxxx xxxxxxxx x nemovitých věcí, xxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx, 24) mezi xxxxxxxxxxx osobami navzájem x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx daň xxxxxxxx x xxx x převodu xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 1992, je-li xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxx-xx x xxxxxxxx majetek vydaný xxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx zákona č. 229/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx vztahů k xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osobami xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx darovací x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx i x xxxxxxx nemovitého xxxxxxx, x němuž xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 zákona x. 229/1991 Sb. x §11 a 12 xxxxxx x. 42/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxx xxxx přechod xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxx xxxxxxx blízkými xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku.
§24
(1) Xxxxx nastala xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku (daně) x xxxxxxxx, z xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx přechodu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx dřívějších předpisů.
(2) Nastala-li před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, která byla xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx ještě xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx x xxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx poplatky, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx dne xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x vymáhají xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rovněž o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx poplatků, xxxxx xxxxxx právní xxxx xx 31. prosince 1992.
(4) U xxxxxxxxxx poplatků xx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx úkon xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1992 a xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx byl xxxxxxx x nižší xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx poplatek xx xxxxx okresní soud, xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx nachází v xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 11) Xxxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx omylů x xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.
(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx x vyměření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx po 1 xxxxx 1993 xxxxxxxx xxxxxxx soud, x xxxxx xxxxxx xxxxxx příslušný okresní xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx notářství. X xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx katastrálního xxxxx x xxxxxxxx notářských xxxxxxxx xx úkony xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§25
(1) Xxxxxxxxxxxx financí České xxxxxxxxx může ve xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx stejného xxxxxxx x cizinou nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx dědické xxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx podnětu ručitele x xxxx úřední xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx daň xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx vady, nebo xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxxx, pokud x xxx xxxxx xx xxxxx 3 xxx
x) xxx dne xxxxxx právních účinků xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 36),
x) ode dne xxxxxx xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx či xxxxxxxxxxx převodu xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou předmětem xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) ode xxx bezúplatného xxxxxx xxxxxx xxxx,
d) xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx
a xxxxxx subjekt xxxxxx x prominutí xxxx xxxx ručitel podá xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 let xxx xxx, xxx nastanou xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxx x) až x); je-li vedeno xxxxxx x podnětu xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x ručitel.
(4) Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy o xxxxxxxxxxxx převodu xxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx původním xxxxxxxxxx, xxxxx převedl xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx převodu xxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxx subjekt xxxxxx x prominutí daně x xxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxxx xx 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx původním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxx-xx x převodu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx základě
a) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx převodu xxxxx,
x) smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x nemovitosti,
x) xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx vlastnictví x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxx xx základě xxxxxxx ručitele z xxxx xxxxxx daň x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, dojde-li xx xxxxxxxx xxxxxx nemovitosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vkladu xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx v katastru xxxxxxxxxxx, x v xxxx lhůtě xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx podá xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx vedeno xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx rozhodnutí x prominutí daně xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
(6) Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x nemovitosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx, x to i x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx důsledků xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx; je-li vedeno xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
§26
(1) Xxxxxxx xx
1. Xxxxx Xxxxx národní xxxx x. 146/1984 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 201/1990 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 146/1984 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky č. 150/1984 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx poplatcích, xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 237/1990 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x. 150/1984 Xx., x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx x. 153/1992 Xx.
3. Xxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxx x xxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx notářských xxxxxxxx č.j. 153/14&xxxx;779/1988 xx dne 15. xxxxx 1988 (xxx. x xxxxxx 29/1988 Xx.).
4. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxx x xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky o xxxxxxxxxx xxxxxxxx počítačů x mikropočítačů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x.x. 153/17 283/1989 xx xxx 28. xxxx 1989 (reg. x částce 30/1989 Xx.).
5. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxx x xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x.x. 153/17&xxxx;282/1989 xx xxx 28. září 1989 (xxx. x xxxxxx 34/1989 Xx.).
6. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x úlevách x xxxxxxxxxx poplatků xx xxx 19. xxxxx 1990 (vyhlášeno x xxxxxx 73/1990 Sb.).
7. Opatření Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxx 5. března 1991 (xxxxxxxxx v xxxxxx 24/1991 Sb.).
8. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky x úlevách u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 87/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxx rehabilitacích, xx xxx 30. xxxxx 1991 (xxxxxxxxx x xxxxxx 47/1991 Xx.).
(2) Xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx nepoužijí
1. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x. 146/1984 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x.x. 153/1 690/1985 xx xxx 7. xxxxx 1985.
2. Výnos Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x.x. 153/2&xxxx;350/1985 xx dne 7. xxxxx 1985.
3. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí Xxxxx socialistické republiky x xxxxxx notářských x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x.x. 153/20 783/1986 ze xxx 28. xxxxxxxxx 1986.
4. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxx protifašistických xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx poplatků x.x. 153/8&xxxx;399/1987 ze dne 12. xxxxxx 1987.
§27
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1993.
Xxxxxxxx x. r.
Xxxxxxx x. x.
Čl. XX
1. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx darovací a xxxx x převodu xxxxxxxxxxx xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 357/1992 Sb., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x převodu xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx České národní xxxx x. 18/1993 Xx., xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxxx §25 xxxx. 3 xx xxxxxxx x xx xxxxxxx, xxx skutečnost, xxxxx xx předmětem xxxx x převodu xxxxxxxxxxx nastala x xxxx 1993 x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/1993 Sb. x účinností od 1.1.1994
Xx. XX
1. Nastala-li x xxxx od 24. xxxxxx 1991 xxxxxxxxxx xxxxxxx v xx. I bodech 1 x 2, xxxxx byla xxxxxxxxx xxxx dědické, xxxx xxxxxxxx a daně x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, příslušný finanční xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxxx. xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného v xx. X bodech 1 x 2 xxxxxxxxxxxx promine. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx vratitelný přeplatek, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx žádosti xx 30 dnů.
2. Soud xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx zaslat xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 96/1996 Xx. s účinností xx 26.4.1996
Čl. II
1. Došlo-li x xxxx od xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxx přechodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11 x 12 xxxxxx x. 42/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, 9) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx darovací x daň x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Vznikne-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx žádosti xx 30 xxx.
2. Soud xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx výzvy zaslat xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zákona.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 203/1997 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.8.1997
Xx. II
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxxx-xx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx skutečnost, xxxxx byla xxxxxxxxx xxxx dědické xxxxx xxxxxx x. 357/1992 Xx., o xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 18/1993 Xx., zákona x. 322/1993 Xx., xxxxxx č. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 72/1994 Sb., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx č. 113/1994 Xx., xxxxxx č. 248/1995 Sb., xxxxxx x. 96/1996 Sb., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx č. 203/1997 Xx. a xxxxxx x. 227/1997 Xx., postupuje xx xxxxx tohoto xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.
2. Xxxxxxxxxx §25 xxxx. 3 xxxxxx x. 357/1992 Sb., x dani dědické, xxxx xxxxxxxx x xxxx x převodu xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x úplatném xx xxxxxxxxxxx převodu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx movité xxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 169/1998 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.8.1998
Čl. II
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, daně xxxxxxxx xxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxx xxxxxxx, daň xxxxxxxx nebo xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx než 100 Xx, xxxx xxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 420/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxxx xx věcech, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx finančních xxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2006
Čl. XXXX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxxx-xx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx předmětem xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x převodu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx-xx k xxxxxxx vlastnictví x xxxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xx xx prominutí xxxx §25 xxxx. 4 xx 6 xxxxxx x. 357/1992 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
Xx. XIII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Sb. x účinností xx 1.1.2008
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Při xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx registrační xxxxxxxxxx, xxxxx nastalo xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx postupuje podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.
Xx. XI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 270/2007 Xx. x xxxxxxxxx od 31.10.2007
Xx. XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxx bylo xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxx zákona č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx pravomocně xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx řízením ustanovení xxxxxx x. 357/1992 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
2. Dojde-li po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx prodeji nemovitosti xxxx dražbu x xxxxxxx xxxxxxx vkladu xxxxx do katastru xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx nemovitosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx stanovení xxxxxxx xxxx x převodu xxxxxxxxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx.
Xx. XXXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 296/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2008
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx skutečnost, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, daně xxxxxxxx nebo daně x xxxxxxx nemovitostí, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.
2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxx 2009 xxxxxx majetek xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 4 xxxx 10, xxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §21 xxxx. 1 písm. x) ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 476/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009
§78
Přechodné xxxxxxxxxx
Xxxxx-xx v xxxxxx xx 8. xxxxx 2012 do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xx xxxxx §6 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 357/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
§78 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 275/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2012
Xx. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Nastala-li xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Čl. XII xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 399/2012 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2013
Xx. XXX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, použije xx sazba xxxx x převodu xxxxxxxxxxx xxxxx §15 zákona x. 357/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xx. VII vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 500/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 357/92 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1993.
Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
18/93 Xx., xxxxxx xx mění x doplňuje xxxxx XXX x. 357/92 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
s xxxxxxxxx od 1.1.93
322/93 Xx., xxxxxx se mění x doplňuje xxxxx XXX č. 357/92 Xx., x xxxx xxxxxxx, dani xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx nemovitostí, ve xxxxx xxxxxx XXX x. 18/93 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.1.94
42/94 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 21.3.94
72/94 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahy k xxxxx x nebytovým xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákony (zákon x vlastnictví xxxx)
x xxxxxxxxx od 1.5.94
85/94 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx ČNR x. 368/92 Sb., o xxxxxxxxx poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 10/93 Xx. x zákona x. 72/94 Sb., xxxxxx XXX x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 337/92 Xx., zákona XXX x. 35/93 Xx. x zákona x. 325/93 Sb., xxxxx XXX č. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 35/93 Xx., xxxxxx x. 157/93 Xx., xxxxxx x. 302/93 Sb., xxxxxx č. 315/93 Xx x zákona x. 323/93 Xx., xxxxx XXX x. 357/92 Xx., o xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x dani x převodu nemovitostí, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 18/93 Xx., xxxxxx č. 322/93 Xx., zákona x. 42/94 Xx x zákona č. 72/94 Xx., zákon x. 331/93 Xx., x státním xxxxxxxx XX na xxx 1994 x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx zákonů, x xxxxx XXX č. 586/92 Xx., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 35/93 Xx., xxxxxx č. 96/93 Xx., zákona x. 157/93 Xx., xxxxxx č. 196/93 Xx., xxxxxx č. 323/93 Xx. x xxxxxx x. 42/94 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.6.94
113/94 Xx., kterým xx xxxxxxxx zákon XXX x. 357/92 Xx., x dani xxxxxxx, xxxx darovací x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona XXX x. 18/93 Xx., xxxxxx x. 322/93 Xx., xxxxxx č. 42/94 Xx., zákona x. 72/94 Xx. x xxxxxx x. 85/94 Xx.
x xxxxxxxxx xx 8.6.94
248/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.96
96/96 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX č. 357/92 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 26.4.96
232/96 Xx., úplné xxxxx xxxxxx x. 357/92 Xx. xxxxxxxxx x xxxxxx x. 69/96
151/97 Xx., x oceňování xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x oceňování majetku)
x účinností xx 1.1.98
203/97 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx XXX x. 357/92 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 28.8.97
227/97 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x nadacích x xxxxxxxxx fondech)
x účinností od 1.1.98
169/98 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 357/92 Xx., o xxxx xxxxxxx, dani xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 15.8.98
95/99 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx pozemků x xxxxxxxxxxx státu xx xxxx xxxxx x o změně xxxxxx x. 569/91 Xx., x Xxxxxxxxxx xxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx č. 357/92 Sb., x xxxx xxxxxxx, dani xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s účinností xx 25.5.99
27/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dražbách
x xxxxxxxxx xx 1.5.2000
103/2000 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 72/94 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx bytů), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 344/92 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 89/96 Xx., xxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 549/91 Sb., x soudních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/64 Sb., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 357/92 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx darovací x xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x účinností od 1.7.2000
132/2000 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících se xxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxx, xxxxxxx x okresních xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx městě Xxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2001
340/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 424/91 Xx., x sdružování v xxxxxxxxxxx stranách a x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 357/92 Sb., x dani dědické, xxxx darovací x xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů
s xxxxxxxxx od 1.1.2001
364/2000 Sb., x xxxxxxx Fondu xxxx x mládeže x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.12.2000
117/2001 Sb., x xxxxxxxxx sbírkách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.6.2001
120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx (exekuční řád) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.5.2001
148/2002 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 569/91 Xx., x Pozemkovém xxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 357/92 Sb., x xxxx xxxxxxx, dani xxxxxxxx x xxxx x převodu xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 17.4.2002
198/2002 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx službě)
x xxxxxxxxx xx 1.1.2003
320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x účinností xx 1.1.2003
420/2003 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 357/92 Sb., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2004
58/2004 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 357/92 Sb. xxxxxxxxx v xxxxxx x. 19/2004
669/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
179/2005 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxx Fondu xxxxxxxxx xxxxxxx ČR
s xxxxxxxxx xx 1.1.2006
342/2005 Xx., x změnách některých xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
s účinností xx 13.9.2005
186/2006 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxxxx zákona x xxxxxx x vyvlastnění
x účinností od 1.1.2007
230/2006 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 89/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.6.2006
245/2006 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů
s xxxxxxxxx xx 31.5.2006
261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2008
270/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 337/92 Xx., x xxxxxx daní x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 31.10.2007
296/2007 Xx., kterým xx mění zákon x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2008
88/2008 Xx., xxxxx XX ze xxx 31.1.2008 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx zrušení některých xxxxxxxxxx zákona x. 586/92 Sb., o xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 27.3.2008
476/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 357/92 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx od 1.1.2009
181/2009 Xx., nález ÚS xx xxx 21.4.2009 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx protiústavnosti §8, 9, 10 x 15 xxxxxx x. 357/1992 Xx., x xxxx dědické, xxxx xxxxxxxx a xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 420/2003 Xx. (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx od 11.7.2009
215/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 627/2004 Sb., o xxxxxxxx společnosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x.  21/92 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 126/2002 Xx., xxxxx č. 357/92 Xx., o dani xxxxxxx, xxxx darovací x dani z převodu xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 125/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x družstev, x xxxxx x.  40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 20.7.2009
281/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím daňového xxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
199/2010 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., x daních z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 218/2000 Xx., o rozpočtových xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2011
402/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 180/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
30/2011 Xx., kterým xx mění zákon x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.3.2011
351/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., obchodní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.1.2012
375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.4.2012
428/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxx spoření x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření
x účinností od 1.1.2013
457/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxxxx správě ČR
x xxxxxxxxx xx 1.1.2013
458/2011 Xx., o změně xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx inkasního xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx daňových a xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015
466/2011 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 245/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x mění xxxxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx od 30.12.2011
220/2012 Xx., xxxxx XX ze xxx 15.5.2012 sp. xx. Pl. ÚS 17/11 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §7x xx 7i, xxxxx §8 xxxxxx x. 180/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx XX xxxx 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 402/2010 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 180/2005 Xx., x podpoře xxxxxx elektřiny z xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx využívání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx, některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 357/92 Xx., x dani xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x článku XX xxxx 2 xxxxxx x. 346/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
s xxxxxxxxx od 14.7.2012
275/2012 Sb., x volbě prezidenta xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x volbě xxxxxxxxxx republiky)
x xxxxxxxxx xx 1.10.2012
396/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2013
399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x pojistném na xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2013
405/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 184/2006 Xx., o odnětí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx xx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx), xxxxx x. 357/92 Xx., o xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 416/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 209/2011 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.2.2013
500/2012 Xx., o xxxxx xxxxxxxx, pojistných x dalších zákonů x souvislosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2013 a 1.1.2015
503/2012 Xx., x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2013
x xxxxxx xxxxxxxxx redakčním sdělením x částce č. 40/94 Xx.
Xxxxxx předpis x. 357/92 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 340/2013 Sb. a 344/2013 Sb. x účinností od 1.1.2014.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.
1) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o oceňování xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 121/2000 Xx.
2) §11 xxxx. 3 xxxxxx x. 92/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §19 xxxxxx č. 229/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 284/1991 Sb., x pozemkových xxxxxxxx a pozemkových xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Část xxxxx xxxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx zákoník.
5) §24 xxxx. 1 až 4 xxxxxx č. 72/1994 Sb., xxxxxx xx upravují xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahy x xxxxx x nebytovým xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x vlastnictví bytů).
6) §2 xxxx. 2 xxxx. x) vyhlášky Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX a xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x. 136/1985 Xx., x finanční, xxxxxxx x jiné xxxxxx družstevní x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 74/1989 Xx., č. 73/1991 Xx. x x. 398/1992 Xx.
7) Xxxx. §29 zákona x. 72/1994 Xx.
8) Xxxx. xxxxx č. 403/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 87/1991 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 229/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 42/1992 Sb., o xxxxxx majetkových xxxxxx x xxxxxxxxxx majetkových xxxxxx x xxxxxxxxxx.
9) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxx. §135 a 462 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §55 xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Zákon XXX č. 146/1984 Sb., o xxxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx ministerstva xxxxxxx XXX č. 150/1984 Xx., kterou xx xxxxxxx zákon x xxxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. - Xxxxxx xxxxxxx x. 150/1984 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 357/1992 Sb.
12) §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 265/1992 Xx., x xxxxxxxx vlastnických x xxxxxx věcných xxxx k xxxxxxxxxxxx.
13) Xxxxx č. 135/1982 Sb., x hlášení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
14) Xxxxx č. 123/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
15) §842 xxxxxxxxxx xxxxxxxx
16) Xxxxx č. 586/1992 Sb., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
17) §48 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §117 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §25 xxxxxx č. 42/1994 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.
20) §21 xxxxxx č. 72/1994 Xx., kterým se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx vlastnické xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx bytů).
21) §761 xxxxxx č. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx
§47b xxxxxx č. 92/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx xx xxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 172/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx ČNR č. 367/1990 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Xxxxx č. 308/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx společností.
24) Xxxx. xxxxx č. 58/1969 Sb., x xxxxxxxxxxxx za škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 119/1990 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 87/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxx rehabilitacích, zákon č. 229/1991 Sb., x úpravě xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a jinému xxxxxxxxxxxx majetku, xx xxxxx pozdějších předpisů.
25) §10a xxxx. 6 zákona x. 92/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
26) §20a xxxxxx x. 367/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Xxxxx č. 92/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon XXX č. 171/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx xx xxxx xxxxx x x Fondu xxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx XXX č. 569/1991 Sb., x Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
28) Např. xxxxx č. 95/1999 Sb., x xxxxxxxxxx převodu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 569/1991 Sb., x Xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx č. 357/1992 Xx., x xxxx xxxxxxx, dani xxxxxxxx x dani x xxxxxxx nemovitostí, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
29) §84 xxxxxx x. 50/1976 Xx., x územním xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 83/1998 Sb.
30) §139b xxxx. 3 zákona x. 50/1976 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 83/1998 Xx.
31) Zákon č. 72/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx spoluvlastnické xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx vlastnické xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.
32) Xxxxx č. 117/2001 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o veřejných xxxxxxxx).
33) Například xxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
34) Xxxxx č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické xxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx x dobrovolnické xxxxxx).
35) §59 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 265/1992 Xx., x zápisech vlastnických x jiných xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 90/1996 Sb.
37) §59a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.