Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.06.2003 do 30.06.2023.


Vyhláška, kterou se provádí §18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/97 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny

330/97 Sb.

ODDÍL 1. Čaj §1
Členění na druhy a skupiny §2
Označování §3
Požadavky na jakost §4
Technologické požadavky §5 §6
ODDÍL 2. Káva §7
Členění na druhy, skupiny a podskupiny §8
Označování §9
Požadavky na jakost §10
ODDÍL 3. Kávoviny a jejich směsi §10a
Členění na druhy, skupiny a podskupiny §10b
Označování §10c
Požadavky na jakost §10d
Přechodné ustanovení §11
Účinnost §12
Příloha č. 1: Členění na druhy a skupiny
Příloha č. 2: Seznam rostlin a jejich částí pro výrobu ovocných a bylinných čajů
Příloha č. 3: Smyslové požadavky na jakost čaje
Příloha č. 4: Přípustné záporné hmotností odchylky balení čaje
Příloha č. 5: Členění na druhy, skupiny a podskupiny
Příloha č. 6: Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost kávy
Příloha č. 7: Přípustné záporné hmotnostní odchylky balení kávy a kávovin
Příloha č. 8: Členění kávovin na druhy, skupiny a podskupiny
Příloha č. 9: Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost kávovin

č. 91/2000 Sb. - Čl. II

č. 78/2003 Sb. - Čl. II

XXXXX 1
XXX
§1
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx rozumí
a) xxxxx výrobek rostlinného xxxxxx sloužící x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x přímé xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx - xxx xxxxxxxx x výhonků, listů, xxxxxx, nebo jemných xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxx) X. Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxxxxx čajem (xxxxxxxx) čaj pravý, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx plná fermentace,
x) čajovým extraktem xxxxxxx získaný vodní xxxxxxxx čaje sloužící xx rozpuštění xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx složky, xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx rozpuštěním xx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx požadované xxxx x xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx částmi xxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2, xxxxxxx xxxxx nepřesahuje 50 % hmotnosti xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, který xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx čajem čaj x částí bylin xxxx xxxxxx směsí xxxxxxxxx x příloze č. 2 xxxx bylin s xxxxxx čajem xxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx musí xxxxx xxxxxxxxx 50 % xxxxxxxxx,
x) ovocným xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx vyšší xxx 50 % xxxxxxxxx.
§2
Členění xx xxxxx a xxxxxxx
Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx v příloze č. 1.
§3
Xxxxxxxxxx
(1) Kromě xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x ve zvláštním xxxxxxx xxxxxxxx 1) xx
x) čaj xxxxx označí názvem xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxx x ovocný xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) výrobky x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx obsah xxxxxxx, pokud jej xxxxxxxx,
x) xxx xxxxxxx třezalky, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx "u xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx",
x) u xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx názvu uvede xxxxxxxx "aromatizovaný" a x xxxxxxxxx čaje xxxxxxxx "ovoněný".
(2) Xxxxxxxxx záporné hmotnostní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 4.
§4
Požadavky xx xxxxxx
Xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 3.
§5
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
K xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 xxxxx A bez xxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 2 xxxxx B xx xxxx 30 % hmotnosti,
x) xxxxx rostlin uvedené x příloze č. 2 xxxxx X do výše 5 % xxxxxxxxx.
§6
§6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 91/2000 Xx.
XXXXX 2
XXXX
§7
Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxx - xxxxxx xxxxxx kávovníku xxxx Coffea xxxxxxx xxxxxxxxxxx slupky,
x) xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx,
c) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx 0,1 % xxxxxxx v xxxxxx,
x) kávovým xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx x jakékoliv xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx extrakčního prostředí x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nerozpustné xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x kávy xxxx x xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx,
e) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx, u něhož xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx 95 % xxxxxxxxx x který nesmí xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x extrakce xxxx,
x) kávovým extraktem xx xxxxx xxxxx - xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx bázi kávy xxxx nejméně 70 % a nejvýše 85 % xxxxxxxxx x xxxxx nesmí xxxxxxxxx jiné xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx - kávový xxxxxxx x tekuté xxxxx, x něhož xxxxxx xx xxxx kávy xxxx xxxxxxx 15 % a xxxxxxx 55 % xxxxxxxxx x který může xxxxxxxxx přírodní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 12 % xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx - xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx 0,3 % xxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx zrnkové - xxxxxx zrna xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx než kávovou.
§8
Členění xx druhy, xxxxxxx x xxxxxxxxxx
Členění xx druhy, xxxxxxx x podskupiny xx xxxxxxx v příloze č. 5.
§9
Xxxxxxxxxx
(1) Kromě xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1) xx na obalu xxxxxxx xxxx xxxxx
x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxx sušeného xx název podskupiny xxxxxxx,
b) x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx "x ...", "xxxxxxxxxxxx ...", "x přídavkem ...", xxxx "xxxxxxx x ..." xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sladidla xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; 3) xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx "xxxxxx xxxxxxx ve formě xxxxxx" xxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxxx",
x) "x cukrem" xxxx "x xxxxxxxxx xxxxx", xxx-xx xxxx xxxxxx xx pražení,
x) "xxxxxxxxxxxxx" v případě, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx extraktu xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx tekuté xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx kávy, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx výrobku,
x) u xxxxx xxxxx a podskupiny xxxxxxx xxxxx přílohy č. 5 xxxxx "xxx xxxxxxx", xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx bázi xxxx xxxxxxxxxx 0,3 % x kávového extraktu x 0,1 % x xxxxxxx kávy.
(2) Xxxxxx extrakt xx xxxxx tekuté, x xxxxx xxxxxx xx xxxx kávy xxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxx, xxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výrazem "xxxxxxxxxxxxx".
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx hmotnostní odchylky xxxx xxxxxxx x příloze č. 7.
§10
Xxxxxxxxx xx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx, fyzikální x xxxxxxxx požadavky na xxxxxx jsou uvedeny x příloze č. 6.
(2) Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxxx přídavek xxxxxxxx.
XXXXX 3
XXXXXXXX X XXXXXX XXXXX
§10x
Xxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx - výrobky xxxxxxx pražením xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx sacharidy,
b) xxxxxxxx čekankou (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) - xxxxxxx xxxxxxx z kořenů xxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxx L.), které xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx" (salátové xxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx; může xxxxxxxxx xxxxx nerozpustných xxxxx, xxxxx nepochází x xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx vyrobený x xxxxxxxxx ječmene, xxxx, xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx kávovinou - xxxxxxx vyrobený xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, nebo xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx - směs x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxx mleté,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - výrobek získaný xxxxxxxx kávovin za xxxxxxx vody xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx všech xxxxxxx xxxxxxxxx zahrnujících přídavek xxxxxxxx nebo zásady,
x) cikorkovým xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx extrakcí x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx a kdy xx xxxxxxxx jakýkoli xxxxxx xxxxxxxxx zahrnující xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,
i) cikorkovým xxxxxxxxx sušeným - xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx nebo x xxxx xxxxx, x něhož xxxxxx xx bázi xxxxxxx xxxx xxxxxxx 95 % xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx které xxxxxxxxx x extrakce xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx 1 % xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxx v pastovité xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 70 % x xxxxxxx 85 % xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiné xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x množství xxxxxxx 1 % xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx tekuté - xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx formě, x něhož xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx nejméně 25 % x xxxxxxx 55 % xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx přírodní xxxxxxxx x množství xxxxxxxxxxxxxxx 35 % xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx směsí xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx smícháním jednotlivých xxxxxxxx nebo společnou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx ve xxxxx x xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx, xxxxxx x přípravě xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx.
§10x
Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx x podskupiny
Xxxxxxx xx druhy, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x příloze č. 8.
§10x vložen právním xxxxxxxxx x. 91/2000 Xx. s účinností xx 1.9.2000
§10x
Xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx zvláštním xxxxxxx předpise 1) xx xx obalu xxxxxxx xxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kávy nebo xxxxxxxx extraktu u xxxxxxx xx směsi x xxxxx x x kávovinových xxxxxxxx,
x) x cikorkového xxxxxxxx ve formě xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx přidáno xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx "x ...", "xxxxxxxxxxxx ...", "x xxxxxxxxx ...", xxxx "pražený x ..." xxxxxxxxxx název xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; 3) xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xx formě tekuté" xxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx",
x) ",x xxxxxx" xxxx "x xxxxxxxxx cukru", byl-li xxxx přidán xx xxxxxxx,
d) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, uvedený x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxx §10a písm. x) xxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx", "xxxxxxxxx cikorka", xxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx".
(2) Označení podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx u xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx výrazem "xxxxx" nebo "xx xxxxx xxxxx" x x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx "xxxxxx" xxxx "xx xxxxx xxxxxx".
(3) Xxxxxxxxx extrakt ve xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx činí xxxx xxx 45 % xxxxxxxxx, lze x xxxxxxxx názvu xxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxxxxxx".
(4) Přípustné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 7.
§10x
Požadavky xx xxxxxx
Smyslové, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedeny x příloze č. 9.
§10x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 91/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2000
§11
Přechodné xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxx, xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx v období xx 1. xxxxx 1998 do 31. xxxxxx 1998 xx xxxxxxxx jen x xxxxxxx §6 xxxxxx.
§12
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx vyhlášení, x výjimkou §3 x 9, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1998.
Xxxxxxx:
Ing. Xxx x. r.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 330/1997 Xx.
Xxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxx
Xxxx
Xxxxxxx
xxx xxxxx
xxxxxx čaj
polofermentovaný čaj
černý xxx
xxxxxxxx xxx
&xxxx;
xxxxxxx čaj
ovocný xxx
xxxxxxx z xxxx
xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxx

Příloha č. 2 x vyhlášce č. 330/1997 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
X) Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx
1. Xxxxxxx
Xxxxxx scolymus X.
X. cardunculus X.
xxxxxx xxxxx
xxxxx
2. Xxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx X.
xxxx
3. Xxxxxxxx
Xxxxxxxx sinennsis X.
xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx
4. Xxxxxxx
Xxxxxxxxx intybus X.
xxx, xxxxx
5. Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx L.
nať
6. Xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx.
xxxx
7. Xxxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx X.
xxxx
8. Heřmánek
Matricaria xxxxxxxxxx L.
květ
9. Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx X.
xxxx
10. Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxx X.
xxxx, xxx
11. Xxxxxx
Xxxxxxxx sabdariffa X.
xxxx
12. Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx X.
xxxx
13. Xxxxxxxx
Xxxxxx aucuparia X.
xxxx
14. Xxxx
Xxxxx platyphyllos Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Miller, Xxxxxx xxxxxxxx Xxxx
xxxx
15. Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx X.
xxxxx
16. Xxxx
Xxxxxx xx.
xxxx, xxx
17. Xxxx
Xxxx xxxxxxxxxxxxx Xx.-Xx.
xxxx
18. Xxxxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxx L.
nať
19. Xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx X.
xxx, xxxx
20. Ostružina
Rubus xxxxxxxxxxx X.
xxxx
21. Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx X.
xxxx
22. Xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
23. Xxxx
Xxxx xxxxxxxxxx L., Xxxx xxxxxxx X.
xxxxxxx xxxxxx
24. Šípek
Rosa xx. X.
xxxx
25. Rybíz
Ribes xxxxxx X.
xxxx, xxxx
26. Svatojánský xxxxx
Xxxxxxxxx siliqua X.
xxxx
27. Xxxxxxx nejmenované xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

X) Xxxxx xxxxxxx, které lze xxxxxx xx xxxx 30 % hmotnosti
1. Xxxxxxx
Xxxxxxxxx myrtillus X.
xxxx, xxx
2. Xxxxx
Xxxxxx xxxxxxx Xxxx. X. xxxxxxxxx Xxxx.
xxxx
3. Xxxxx (xxxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxxxxx X., X. xxxxxxxx Xxx., X. xxxxxxxxxx X.
xxx
4. Xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx X.
xxxxxxx
5. Xxxxxx
Xxxxxx xxxxx (X.) Xxxx.
xxxxxx
6. Xxxxx xxx
Xxxxxxxx xxxxx X.
xxxx, xxxx
7. Xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx X.
xxxxxx
8. Fazolové xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx X.
xxxxxx
9. Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx L.
list, xxxx
10. Xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx X.
xxx
11. Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX.
xxxx, xxx
12. Xxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx L.
plod
13. Xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxx L.
nať
14. Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx sp. xxx.
xxx
15. Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xx. xxx.
xxx
16. Xxxxxxx
Xxxxxx dioica X.
xxxx, xxx
17. Len
Linum usitatissimum X.
xxxxxx
18. Xxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxx X.
xxx, plod
19. Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx X.
xxx
20. Lžičník
Cochlearia xxxxxxxxxxx X.
xxx
21. Xxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx X., V. xxxxxxxx MURRAY
květ, nať
22. Xxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X.
xxxx
23. Xxxx
Xxxxx xxxxxx L.
nať, xxxx
24. Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx foenumgraecum X.
xxxxxx
25. Pomeranč
Citrus xxxxxxxxx X. ssp. aurantium Xxxxxx
xxxx, oplodí, květ
26. Xxxxxxx
Xxxxxxxx hederacea X.
xxx
27. Xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx X.
xxxxx, xxxx, květ
28. Sedmikráska
Bellis xxxxxxxx L.
květ
29. Sezam
Sezamum xxxxxxx X.
xxxxxx
30. Xxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx X., X. xxxxxxxx L., X. xxxxxxxxxx L.
květ, xxxx
31. Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx officinale Xxx.
xxxxx, xxx, xxxx
32. Sporýš
Verbena xxxxxxxxxxx X.
xxx
33. Xxxxx
Xxxxxx xxxxxxx L.
květ, plod
34. Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx L.
nať
35. Xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx (X.), X. Wats
list
36. Xxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx (L.) Hill.
nať, xxxx
37. Xxxxxx
Xxxxx xxxxxxx X. A. Xxxxx
xxxxx
38. Xxxxxxx nejmenovaná xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X) Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx použít xx xxxx 5 % hmotnosti
1.
Harphagophytum procumbens (XXXXXXXX) DC.
kořen
2. Andělika xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXXX.
xxxxx, xxxx
3. Badyáník pravý
Illicium xxxxx HOOK
plod
4. Xxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxx L.
nať
5. Xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxx (L.) XXXX.
xxxxx
6. Xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxx X.
xxx
7. Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xx.
xxxx
8. Borovice
Pinus sp.
jehlice, xxxxxxxx, větve
9. Xxxxxxxx xxxx
Xxxxx xxxx xxx. xxxxxxx (XXXXXX) XXXXXX
xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx
10. Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx idaea L.
list
11. Xxxxx
Xxxxx graveolens L.
plod
12. Xxxx
Xxxx acuminata (Xxxxx.) Xxxxxx et End. x X. xxxxxx (Xxxx.) Xxxxxx et X.
xxxxxx
13. Xxxxx objímavý
Ruscus xxxxxxxxx X.
xxx
14. Xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx phlomoides X.
xxxx
15. Xxxxxxx velkokvětá
Verbascum densiflorum XXXXXX.
xxxx
16. Xxx letní
Querrcus xxxxx L.
kůra
17. Xxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx (XXXXXXXX.) XXXXX.
xxxx
18. Galgán xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXXX
xxxxx
19. Hadí xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxx X. X. GRAY
kořen
20. Xxxxx
Xxxxxxxx xx.
xxxxx
21. Xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxx vesiculosus X.
xxxxxx
22. Xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx (X.) XXXXXX
xxxx
23. Jablečník xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxx X.
xxx
24. Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx X.
xxxxx, xxxx
25. Jehlice
Ononis xx.
xxxxx
26. Xxxxx červený
Trifolium pratense X.
xxxx
27. Jetel xxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx L.
květ
28. Jitrocel xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx XXXXX.
xxxxxx
29. Xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx X.
xxxx, xxx
30. Xxxxx
Xxxxxx xx.
xxx
31. Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (X.) WHITE xx XXXXX
xxxx, semeno
32. Xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx officinalis (X.) PALLAS
nať
33. Xxxxxxx
Xxxx xxxxxxxxx L., X. xxxxxxx Xxx., florentina X.
xxxxx
34. Xxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX et XXX
xxxxx
35. Xxxxxx xxxxxxx
Xxxx xxxxxxx X.
xxxxx
36. Kukuřice
Zea xxxx L.
blizna
37. Kurkuma
Curcuma xx.
xxxxx
38. Xxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxx X.
xxxxx
39. Levandule xxxxxxxx
Xxxxxxxxx angustifolia XXXXXX
xxxx
40. Xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX
xxxxx
41. Xxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx L.
list
42. Lopuch
Arctium xx.
xxxxx
43. Marsdenie xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXXX.
xxxx
44. Xxxxxxx xxxxx
Xxxxxx odoratum (X.) XXXX
xxx
45. Xxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx X.
xxx
46. Mochna xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx (L.) XÄXXXXXX
xxxxx
47. Mučenka
Passiflora xx.
xxx
48. Xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx fragrans XXXX.
xxxx, xxxxxx, oplodí
49. Xxxxxxx lékařská
Saponaria officinalis X.
xxxxx
50. Myrtovník
Commiphora xx.
xxxxxxxxxxxxxxx
51. Xxxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx X.
xxxx
52. Xxxx xxxxx
Xxxxx helenium X.
xxxxx
53. Ořešák
Juglans xxxxx X.
xxxx
54. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx (X.) GAERTN.
plod
55. Xxxxxxxx polní
Consolida regalis X. X. GRAY
květ
56. Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xx.
xxxx
57. Xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx vulgaris X.
xxx
58. Xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
59. Xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx sativum Hoffm.
plod
60. Xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX.) NYM ex X. W. HILL
kořen
61. Xxxxxxx
Xxxxxxx officinalis L.
korunní xxxxxx
62. Xxxxxxx lékařský
Pulmonaria xxxxxxxxxxx L.
list, xxx
63. Xxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxx X.
xxxx
64. Xxxxxxx
Xxxxxxxxx aesculentum Xxxxxx., tatricum (X.) Xxxxxx.
xxx, xxxx
65. Xxxx
Xxxxxx xx.
xxxx, xxxxx
66. Průtržník
Herniaria xx.
xxx
67. Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxxx X.
xxxxx, xxxx
68. Xxxxxxxxx vyšší
Primula xxxxxxx (X.) Hill
kořen, květ
69. Xxxxxxxxx rolní
Equisetum arvense X.
xxx
70. Pukléřka islandská
Cetraria xxxxxxxxx (X.) XXX
xxxxxx
71. Xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx X.
xxxxx
72. Xxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx (L.) DESV.
kořen
73. Xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (X.) X. F. XXXX
xxx
74. Xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (X.) XXXXX
xxx
75. Xxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx (X.) XXX
xxxx
76. Xxxxxxxx
Xxxxxxx xx.
xxx
77. Xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X.
xxxx
78. Xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X.
xxx
79. Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X.
xxx, květ
80. Xxxxx xxxxxx xxx
Xxxxxxxxx scardica Xxxxxx.
xxx
81. Řepík
Agrimonia xx.
xxx
82. Xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (L.) XXXXX.
xxx
83. Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx X.
xxxxxxxx xxxx
84. Xxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx arenarium X. XXXXXX
xxxx
85. Xxxx
Xxxxx xx.
xxxxxxx, xxxxxxxx, větve
86. Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx X.
xxx
87. Xxxxxxx
Xxxxxxxxx xx.
xxx
88. Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx X.
xxxx, xxx
89. Xxxxx
Xxxxxxx xx.
xxxxx
90. Xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx rosea X. cv. nigra
květ
91. Xxxxx lékařský
Sanguisorba xxxxxxxxxxx X.
xxxx
92. Xxxxxxxx xxxx
Xxxxxxx xxxxxx-xxxxxxx L.
květ
93. Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xx.
xxxx
94. Třapatka xxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX
xxx, kořen
95. Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx.
xxx
96. Tužebník xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (X.) XXXXX
xxxx, xxx
97. Xxxxxx
Xxxxxx xxxxx X.
xxx
98. Xxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx X.
xxxx
99. Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx virginiana X.
xxxx
100. Xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx X.
xxx
101. Xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx X.
xxxxx
102. Xxxx
Xxxxx sp.
kůra
103. Xxxxxxx
Xxxxxxxxx xx.
xxx
104. Xxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X.
xxx
105. Zeměžluč xxxxx
Xxxxxxxxx erythraea XXXX
xxx

Příloha č. 3 x xxxxxxxx č. 330/1997 Xx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx
&xxxx;
xxxxxx
xxxxx
xxxx x chuť
čaj xxxxx
xxxx xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x části stonku x ochucených x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx rostlin jiných xxx x čajovníku
podle xxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx až xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x čaje aromatizovaného xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx jiné xxxxx

xxxxxxx xxx xxxxxxxx,xxxxx xxx cizích xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx rostlin
po xxxxxxx
xxxxx xxxx, xxxx s xxxxxx opalescencí až xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx,xxxxxxx až xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxxx

xxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

xxxxx xxxxxxx barevně xxxxxxx, xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x způsob xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, bez xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx
xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x mírnou xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x způsobu přípravy

charakteristické xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x příchutí
čajové xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx, čirá xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx, aromatická, xxxxxxx pro použitou xxxxxxxx
Xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx
xxxx
xxx černý
instantní
celkový xxxxx % hmotnosti xxxxxxx
8,0
20
xxxxxxx % xxxxxxxxx xxxxxxx
-
6,0
xxxxx xxxxxxx % xxxxxxxxx xxxxxxx
25
-
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 103 °X % hmotnosti xxxxxxx
10,0
&xxxx;
-

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 330/1997 Xx.
Xxxxxxxxx záporné xxxxxxxxx odchylky balení xxxx
xxxx
xxxxxxxx balení
odchylka hmotnosti
čaj xxxxx
xx 50 x
- 5,0 %
bylinný xxx
xx 100 g
- 3,0 %
xxxxxx xxx
xx 250 x
- 2,0 %
výrobky x xxxx
xxx 250 x
- 1,0 %
xxxxxxxx xxx
&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx č. 330/1997 Xx.
Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx
Xxxx
Xxxxxxx
Xxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx káva
rozpustná xxxx
xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx kávový xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx
xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx nebo xx xxxxx tekuté

Xxxxxxx x. 6 x vyhlášce x. 330/1997 Sb.
Smyslové, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx na jakost xxxx
xxxx - xxxxxxx - podskupina
vzhled
barva
vůně
chuť
pražená xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx až s xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx*)
xxxxxx xxxxx
xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ostrá
velmi xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx (xxxxx)
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx kávová xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxxx ostrá xxxxxx, xxxxx, nakyslá, xxxxxxxxxx
*) xxxxxxx káva xxxxxxx xxxx obsahovat max. 2,4 % xxxxxxx
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx
xxxx - xxxxxxx - xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x %
xxxxx xxxxxxx x xxxxxx % xxxxxxx
xxxxxxx v % xxxxxxx
Xxxxxxx xxxx
xxxxxxx 0,6
22
5
xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxx 0,1
19
5
kávový xxxxxxx xxxxxxxxx, instantní
nejméně 2,5
-
5
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxx 0,3
-
5

Xxxxxxx x. 7 x vyhlášce č. 330/1997 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odchylky xxxxxx xxxx x kávovin
Druh
Balení
Odchylka xxxxxxxxx
Xxxx pražená
do 10 x
- 10 %

11 - 150 x
- 3 %

151 - 250 g
- 2 %

xxx 250 x
- 1 %
Xxxxxxxx instanční xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx směsi
do 20 x
- 10 %

21 - 100 x
- 5 %

101 - 500 x
- 3 %

501 - 1000 g
- 1 %

Příloha x. 8 x xxxxxxxx č. 330/1997 Xx.
Xxxxxxx kávovin xx xxxxx, skupiny x xxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx x. 8 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 91/2000 Sb. s xxxxxxxxx od 1.9.2000

Xxxxxxx č. 9 x xxxxxxxx x. 330/1997 Xx.
Xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx kávovin
Smyslové xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx
xxxx - xxxxxxx- xxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxxxx
xxxxxx, xxxxx, odpovídající xxxxxxx surovině
hnědá xx xxxxx hnědá, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx nálev
jiskrný nebo xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx, částečně xxxxxxxxxx typická xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx, částečně xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx jakost kávovin
druh - xxxxxxx - xxxxxxxxxx
xxxxx extrakt x&xxxx;xxxxxx % xxxxxxx
xxxxxxx % xxxxxxx
xxxxx x xxxxxx % nejvýše
minerální příměsi (xxxxx) % xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx
46
10
6
1
xxxxxxxxx xxxxxxxx
60
10
6
3
xxxxxx xxxxxxxx
25
5
7
2,5
xxxxxx xxxxxxxx
50
18
5
2,5
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
-
6
-
-
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx používat xx 1. xxxx 2001.
Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2000
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxx 2004.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 78/2003 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2003

Informace
Právní xxxxxxx č. 330/97 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 31.12.1997, x xxxxxxxx §3 x 9, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.1998.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
91/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx XX č. 330/97 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx §18 xxxx. x), x), x) a k) xxxxxx x. 110/97 Xx., x xxxxxxxxxxx x tabákových xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx, xxxx a xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.9.2000
78/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 330/97 Xx., xxxxxx se xxxxxxx §18 xxxx. x), x), x) a x) xxxxxx x. 110/97 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xxx čaj, xxxx x kávoviny, ve xxxxx xxxxxxxx x. 91/2000 Sb.
s xxxxxxxxx xx 1.7.2003
Xxxxxx xxxxxxx x. 330/1997 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 187/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 324/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x množství xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "e", xx znění xxxxxxxx x. 24/2001 Xx.
2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví č. 245/1997 Sb., xxxxxx xx vydává xxxxxx rostlin využívaných xxx farmaceutické x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
3) Xxxxxxxx č. 76/2003 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx sladidla, med, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x směsi kakaa x xxxxxx, xxxxxxxx x čokoládové xxxxxxx.

*) Novela x. 91/2000 Sb. x §7 xxxxxxx xxxx. x) až s), xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. x).