Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 23.10.2003.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2002 do 23.10.2003.


Zákon o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících

303/93 Sb.

ČÁST I. Podmínky zpracování tabáku, výroby, skladování a prodeje tabákových výrobků §1
Vymezení pojmů §2 §3
Značení tabákových výrobků §4
Dovoz a vývoz tabákových výrobků §5 §6
Pokuty §7
Zvláštní opatření §8 §9
ČÁST II. Změna a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) §10
ČÁST III. Přechodná a závěrečná ustanovení §11 §12 §13
č. 303/1997 Sb. - Čl. III
č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX
ČÁST XXXXX
§1
Xxxxxxxx zpracování xxxxxx, výroby, xxxxxxxxxx x xxxxxxx tabákových xxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, výroby, xxxxxxxxxx x prodeje xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Pro účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
a) xxxxxxxxxxx xxxxxx technologické xxxxxxx x xxxxxxxx operace, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx tabákových xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx výrobky xxxxxxxx, cigarilos, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, cigaretové, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
c) výrobou xxxxxxxxxx xxxxxxx technologické xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, při kterých xx ze zpracovaného xxxxxx vyrábějí finální xxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx.
§3
Xxxxxxxxxxx xxxxx x vyrábět xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx udělené pro xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 1)
§4
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx, 7) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8) xxx xxxxxxx cigarety, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. 9) To xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x cigarillos xxxxxxxxxx xx spotřební xxxx 10) a pro xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx prodávané x xxxxxxxxxx xxxx XXXX/XXX XXXX, v xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, požívajícím výsad x xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx smluv, jimiž xx Česká republika xxxxxx, 11) x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx linek.
(2) X prostorách, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x cigarillos, xx xxxxx se xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx povinnost značení, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x cigarillos xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxx dováží 7) xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. 9)
(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx 12) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.
(6) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx spotřebu nebo xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.
§5
Dovoz x vývoz xxxxxxxxxx xxxxxxx
Povolení k xxxxxx a vývozu xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxx xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx.
§6
§6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 40/1995 Sb.
§7
Xxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx
x) poruší povinnost xxxxxxxxxx v §4 xxxx. 3, pokutu xx xx xxxx 50 xxx. Xx,
x) xxxxxx povinnost xxxxxxxxxx x §4 xxxx. 3 xxxxxxxx, xxxxxx xx do xxxx 100 mil. Xx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx v §8 xxxx. 1 x 5 xxxxx xxxxxxx xxxx právnické osobě, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neznačené xxxxx §4 odst. 1, pokutu xx xx xxxx
a) 100&xxxx;000 Xx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) 500&xxxx;000 Xx xxx xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxx v §8 odst. 1 x 5 uloží xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která poruší xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 6, xxxxxx
a) ve xxxx 10000 Xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxx 50000 Xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákazu.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jehož xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §4 xxxx. 1 x 3.
(5) Xxx xxxxxxxxx výše xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Pokutu lze xxxxxx do xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 1 x 5 xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxxxxx však xx xxx xxx xxx xxx, kdy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(7) Pokuta xx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.
§8
Xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx Xxxxx zemědělská x xxxxxxxxxxxxx inspekce xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xxx své xxxxxxxxx xxxxxxxx, 13) že xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, doutníky xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 (xxxx xxx "neznačené xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx"), uloží xxxxx xxxxxx uvedené v §7 xxxx. 2 xxxx propadnutí xxxxxx xxxxxxxxxxx cigaret, xxxxxxxx xxxx cigarillos nebo xxxxxxxx x jejich xxxxxxx xxx každém xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cigaret, xxxxxxxx xxxx cigarillos x zapečetění xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx cigarillos xx xxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxxxx neznačených xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx propadlých xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xx xxxxxx fyzické nebo xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cigaret xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 jsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx živnostenské xxxxx, 14) územní xxxxxxxx xxxxxx, 2) xxxxx xxxxxx 3) x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. 4) X xxxxxxx a x xxxxxxxxxx neznačených xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx krajského xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxx inspekce.
(6) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 5, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx prodej xxxxxxxxxxx cigaret, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
(7) X xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx cigarillos xxxx orgány xxxxxxx x odstavcích 1 x 5 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx inspektorátu Xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, doutníků xxxx xxxxxxxxxx. Zároveň xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx cigarillos xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx cigarillos xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx xx náklad xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 8) xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx cigaret, xxxxxxxx xxxx cigarillos xxxxxx xxxxxx protokol, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(10) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx), v xxxxxxxxxx prostředcích, a xx x v xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx jiných nebytových xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
§9
Pokud xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §7 tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. 5)
XXXX XXXXX
XXXXX A XXXXXXXX XXXXXX X. 455/1991 XX., O XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX ZÁKON)
§10
Zákon č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxx č. 231/1992 Sb. a xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 591/1992 Xx., xx xxxx x doplňuje xxxxx:
1. X poznámce xxx xxxxx č. 1) se xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx " §1 odst. 1x".
2. V §58 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) podnikatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".
3. X příloze x. 3 xx xx xxxxx xxxxxxxx text:
1 2 3 4 5
_____________________________________________________________________
Xxxxxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx vzdělání x ministerstvo xxxxx x zrušení
xxxxxx xxxxx potravinářské xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mo-
x výroba xxxx xxxxxxxxxxx x 3 xxxx xxxxxx a x xxx-
tabákových praxe xxxx třeních x xxx
výrobků x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx chemie
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx a roků xxxxx
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§11
(1) Xxxxxxx a právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx povinny xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x oznámit xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 6) xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Fyzické x xxxxxxxxx osoby uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx neznačené xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 nejdéle xx 28. xxxxx 1994.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx reklamách, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1994, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§12
Zrušují xx §1, 2 x 9 zákona x. 63/1950 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, solí x lihem a x zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§13
Tento xxxxx nabývá účinnosti xxxx 1. xxxxx 1994.
Xxxx x. r.
Havel x. x.
Xxxxx x. r.
Čl. XXX
Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x x prodeji xxxxxxxxx výrobků xx xxxx xxx daně xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vydaná xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/1997 Xx. x účinností xx 1.1.1998

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 303/93 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1994.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
45/94 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 303/93 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx
x účinností xx 21.3.94
40/95 Xx., o xxxxxxxx reklamy a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/91 Xx., x xxxxxxxxxxx rozhlasového a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.95
106/95 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 303/93 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 45/94 Xx. x xxxxxx č. 40/95 Xx.
s účinností xx 30.6.95
303/97 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx XXX x. 587/92 Xx., x spotřebních daních, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx x. 303/93 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx tabákového monopolu x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.1.98
141/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 587/92 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2001
320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx s ukončením xxxxxxxx okresních xxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2003
354/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx daních
x xxxxxxxxx od 1.1.2004
Právní xxxxxxx x. 303/93 Xx. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 353/2003 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
2) §1 x 6 xxxxxx XXX x. 531/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
5) Zákon č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (správní řád).
6) §1 x 2 zákona XXX x. 531/1990 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §2 xxxx. d) xxxxxx XXX x. 587/1992 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 199/1993 Xx.
8) Xxxx xxxx, hlava druhá zákona x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx zákoník, ve xxxxx pozdějších předpisů.
Xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, díl I x II xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxx xxxxx, hlava druhá xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxx XXX č. 587/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx XXX x. 587/1992 Sb., xx znění xxxxxx x. 199/1993 Xx.
11) Xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 157/1964 Sb., x Xxxxxxxx úmluvě x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních xxxx č. 21/1968 Sb., x Úmluvě x výsadách a xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 32/1969 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x konzulárních xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních xxxx č. 40/1987 Sb., x Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 52/1956 Sb., x přístupu Československé xxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Organizace spojených xxxxxx xxx 13. xxxxx 1946, zákon č. 125/1992 Sb., o xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Xxxxxx a x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx institucí Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Xxxxxx.
12) §2 xxxx. c) zákona XXX x. 587/1992 Xx., xx znění xxxxxx č. 199/1993 Xx.
13) §2 x 3 xxxxxx XXX x. 63/1986 Xx., x Xxxxx xxxxxxxxxx a potravinářské xxxxxxxx.
§2 x 3 xxxxxx ČNR x. 64/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx XXX x. 240/1992 Sb.
14) Xxxxx č. 570/1991 Sb., o živnostenských xxxxxxx.