Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.08.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022.


Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
96/93 Sb.

ČÁST I. Stavební spoření

Vymezení pojmu stavební spoření §1

Provozovatel stavebního spoření §2 §3

Účastník stavebního spoření §4

Smlouva o stavebním spoření §5

Bytové potřeby §6

Všeobecné obchodní podmínky §7

Smrt účastníka §8

Další činnosti stavební spořitelny §9

Informační systém §9a

ČÁST II. Státní podpora

Výše státní podpory §10

Poskytování státní podpory §11

Výplata státní podpory §12

Práva a povinnosti stavební spořitelny §13

Evidence státní podpory §14

Dozor nad dodržováním podmínek pro poskytování státní podpory §15 §15a

Vrácení státní podpory §16

Přestupky

Přestupky stavební spořitelny §16a

Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob §16aa

Příslušnost §16b

Pořádková pokuta §16ba

Společná ustanovení §16c

ČÁST III. §17

ČÁST IV. Ustanovení závěrečná §18 §19

č. 423/2003 Sb. - Čl. II

č. 292/2005 Sb. - Čl. II

č. 348/2010 Sb. - Čl. II

č. 353/2011 Sb. - Čl. II

č. 461/2016 Sb. - Čl. II

č. 371/2017 Sb. - Čl. V

Nález Ústavního soudu - č. 119/2011 Sb.

INFORMACE

XXXX X

XXXXXXXX SPOŘENÍ

§1

Vymezení xxxxx xxxxxxxx spoření

Stavební xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) v xxxxxxxxx xxxxxx 1) xx účastníků xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 4) (xxxx xxx "státní xxxxxxx") xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

§2

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, 14) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, povolené x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona (§9). Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx držitelem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx své xxxxxxxx xxxxxxx stavební xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, 6) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§3

Označení "stavební xxxxxxx" xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x slova "xxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxxx překlady, xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx smí xx xxx obchodní xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxxxx stavebního xxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

§4

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx stavebního spoření (xxxx xxx "xxxxxxxx") xxxx xxx fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx

x) občan Xxxxx xxxxxxxxx, 15)

x) xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx 16) x xxxxxxxxx rodné xxxxx příslušným orgánem Xxxxx republiky 17),

x) xxxxxxx osoba x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky 16) x rodným xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky 17).

(3) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx tehdy, xxxxx xxxxxxxx splňoval xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx celý kalendářní xxx, není-li v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X kalendářním xxxx, v jehož xxxxxxx doba xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xxxxxxx, xxxx účastník xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 po xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx v dotčeném xxxx.

§5

Smlouva x stavebním xxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxx se stavební xxxxxxxxxxx smlouvu o xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "smlouva"), se xxxxx účastníkem. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x textové xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejím xxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx fyzická osoba, xxxx xxxxxxx obsahovat xxxx prohlášení, zda x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx státní podpory. Xxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxx xxxx jedenkrát xxxxxx. Součástí xxxxxxx xxxx všeobecné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx spoření (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xx právo na xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx spoření xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx potřeb (xxxx jen "xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx") xx splnění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx všeobecných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx předpokladů xxxxxxxxx jeho návratnosti.

(3) Xxxx ze stavebního xxxxxxx může být xxxxxxxx spořitelnou poskytnut x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na financování xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx účastníka xx xxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx blízkých. Xx xxxxx blízkou xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx příbuzný x xxxx přímé, xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx doby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úvěru xx stavebního xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 24 xxxxxx xx počátku xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx účastníkovi xxxx xx xxxx cílové xxxxxx, který slouží x xxxxxx xxxxxxx xx řešení xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx, xxx účastník xxxx ještě nárok xx poskytnutí xxxxx xx stavebního spoření.

(6) Xxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx z xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx úrokovou xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x úvěru xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx změnit v xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx úvěru ze xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 6 xxx. Xxxxxxxxx k xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úrokové xxxxx z vkladů xxxx xxx uvedeny xx xxxxxxx.

(8) Účastník xx xxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxx písemně oznamovat xxxxxxxx spořitelně xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Účastník xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx spořitelně xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 3 x 5 xx xxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxxx se rovná xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx z xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx. Uspořená xxxxxx se rovná xxxxxx xxxxxx, úroků x xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx státní xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx x příjmů z xxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx spořitelnou. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 5.

(10) Xxxx xxxxxxx začíná dnem xxxxxxxx smlouvy x xxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx stavebního xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx uplynutím xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 4, xxxx xxxxxxxxxx zůstatku xxxx xxxxxxxxxx spoření účastníka, xxxxxxxxxx však dnem xxxxxxxx smlouvy, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(11) Smlouva xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx doby xxxxxxx, xxxxxxx xx dobu 6 xxx xxx xxx jejího xxxxxxxx, xxxx úplaty xxxx xxxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxx xx vedení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx nezbytně xxxxxxxxxxx x vedením tohoto xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx být závislý xxx xx xxxx xxxxxxxx spořitelny. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx službami s xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx první xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx nemůže účastník, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx toho, xxx xx pro xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx znamenající xxxxxx xxxxxx xx státní xxxxxxx.

(12) K xxxxxxxx xxxx xxxxx smlouvy xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx soudu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx se považuje xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx jmění xxxxxx.

(13) Xxxxxxxx smlouvy xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx považuje xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx dítěte, xxxxx-xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §12 xxxx. 2 písm. x); xxxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx účastníka xxxxxxx xxxx zákonní zástupci, xxxxxxxx se souhlas xxxxx.

§6

Bytové potřeby

(1) Bytovými xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx pro účely xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxxx bytového xxxx, 18) rodinného domu, 19) xxxx bytu xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 20)

x) změna xxxxxx xx bytový dům, xxxxxxx xxx xxxx xxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx domu xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x výstavbou xxxx xxxxx bytového xxxx, rodinného xxxx xxxx bytu, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx domu nebo xxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxx bytových xxxxxx,

x) xxxxxxxx členského xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx-xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx k xxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx domě xx vlastnictví xxxx xxxxxxxxx osoby,

f) xxxxx xxxxxx, údržba xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx práce xx

1. bytovém domě xxxx rodinném xxxx, xxxxx jsou tyto xx vlastnictví xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx účastníka xxxx xxxxxxxxx osoby, jejímž xx xxxxxxxx členem xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x takovém xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx domě, xxxx xxxxx-xx byt x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 20) včetně úhrady xxxxxx na xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx domu,

3. xxxx v xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, je-li xxxxxxxx xxxx nájemcem, nebo xxxxx-xx byt x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx práce xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bytového xxxx xxxx rodinného xxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxx třeba xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu, 21)

x) vypořádání společného xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx spoluvlastníků, popřípadě xxxxxx x xxxxxxx, xx předmětem xxxxxxxxxx xx xxxxxx spoluvlastnického xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx e) x xxxxxxx h),

h) xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xx xxxxxx podílu x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx účastník xxxxxxxx bytu, xxxxxxxxx xxxx-xx xxx xxxx xxxxx užívání bytu x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxxx xxxxxx podílu xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu, 22)

x) xxxxxxxxx bytového xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, nebo domu x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 20) x xxxxxxxx sítím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavby,

k) xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx potřeb xxxxxxxxx xxx písmeny x) xx x) x výjimkou pokut xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) U xxxxxxxxx, xxxxxx xx právnická xxxxx, se za xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx považuje xxxxxxx úvěru

a) xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x x),

x) xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x x), xxxx

x) k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xx xxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxx xxxxxxxx spořitelna vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nejméně xxxx xxxxx:

x) podmínky xxxxxxxxx xxxxx x postup xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx uzavírání, xxxxxxx x ukončování,

b) xxxxxxxx x předpoklady pro xxxxxxx úvěru ze xxxxxxxxxx spoření,

c) podmínky xxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xx stavebního xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx uzavírání, změnách x xxxxxxxxxx,

x) postup xxx xxxxxx stavební xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxx bankovní xxxxxxx.

§8

Xxxx účastníka

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx spoření zaniká xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx výplatu xxxxxxxx částky, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x zálohy xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx, xx kterém xxxxxxxx zemřel, xxxxx xxxxxxxx uspořené xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jsou x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Při vyplacení xxxxxx podpory x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx §12 odst. 2 xxxxxxxxx.

§9

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx spořitelna xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §1

a) poskytovat xxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, finančních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx finančních institucí x xxxxxxx zahraničních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) poskytovat xxxxxx xx xxxxx xx stavebního spoření, xx xxxxx poskytnuté xxxxx §5 xxxx. 5 a xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x členském xxxxx Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozvoj,

e) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x dluhopisy xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx, za xxxxx Česká republika xxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto států, x xxxxxxx se xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, xxxxx i x dluhopisy, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx záruku, x x xxxxxxxxx vydávanými Xxxxxxxxx investiční bankou, Xxxxxx Investment Xxxx x Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x provádět xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx stavební xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx informace,

i) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru, může xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, je-li některou x xxxx oprávněných xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx akreditované xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Činnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 může stavební xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx závazky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx smluv x xx nedojde xx zkracování xxxx xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x prodlužování čekacích xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Podíl součtu xxxxxxxx xxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxx stavební xxxxxxxxxxx x právnickými xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxx, x nichž xxxxx nevznikl xxxxx xx úvěr ze xxxxxxxxxx spoření, může xxxxx xxxxxxx 15 %, x roce 2012 xxxxxxx 25 %. Xxxxxxxxxx x xxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a z xxxxx podle §5 xxxx. 5 xxxxxxx xxxxxxxxx 20 % xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x roce 2012 30 % xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pouze u xxxx se sídlem x Xxxxx republice, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx bank xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx za předpokladu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx závazky xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx a že xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x prodlužování xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx poskytnutí.

(5) Stavební xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zdroje xxxxx xx bank, zahraničních xxxx, poboček zahraničních xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x poboček zahraničních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx.

(6) Xxxxxxxx spořitelna xxxx mít majetkové xxxxxx pouze x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx výstavbou xxxx x xxxxxxxxx xxxx nebo výrobou xxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb a x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx x xxxxxxxxx osobě podle xxxxxxxx 6 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu právnické xxxxx a součet xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx 15 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx spořitelny. Xx xxxxxxx pro xxxxxxxx účastí v xxxxxx stavebních xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx její xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§9x

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxx

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podpory,

b) xxxxxxxxxx žádosti x xxxxx xxxxxx státní xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx podpory xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx,

xx provozován informační xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx systémy xxxxxxx xxxxxx, 23) xxxxx xxxxxxxx xx ministerstvo (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx").

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x účastnících, xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, xxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx občanů České xxxxxxxxx v rozsahu

1. xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxx,

3. poštovní xxxxxxxxx xxxxx adresy xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx") stavební xxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

6. xxxxx, důvod x xxx změny xxxxxxx xxxxxxxxxxx nárok xx xxxxxx xxxxxxx,

7. xxxx přiznané xxxxxx xxxxxxx,

x) cizinců 24) x rozsahu

1. jméno, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxx směrovací číslo xxxxxx místa xxxxxx x České xxxxxxxxx,

4. xxxx xxxxxx,

5. číslo xxxxxxx, xxxxx jejího xxxxxxxx, xxxxxxxx firmu xxxxxxxx spořitelny x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxx ukončení xxxx spoření,

7. xxxxx, xxxxx a typ xxxxx smlouvy ovlivňující xxxxx xx státní xxxxxxx,

8. xxxx přiznané xxxxxx podpory.

(3) Ministerstvo xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a účastníkům, x xx x xxxxxxx stanoveném tímto xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx jejich činnost xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx poskytuje xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx údaje z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x elektronické xxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx x touto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§11). X xxxxxxxxx případech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxx xx základě xxxx písemné žádosti xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx spořitelny, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx nesmějí shromažďovat, xxxxxxxx jiným xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx stanovený xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx x informačním xxxxxxx x xxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx rodné číslo.

(7) Xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 6 se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx technických nosičích xxx se xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx které xxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXX XX

XXXXXX XXXXXXX

§10

Xxxx xxxxxx podpory

(1) Státní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx je xxxxxxx xxxxx, při xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x tomto zákoně x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxx xxxx 10 % x xxxxxxxx částky x příslušném xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx 20 000 Xx.

(3) Xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx x splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, a xxxxx má xxxxxxxx x jednom xxxxxxxxxxx xxxx více xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx podpora xx xx xxxxxxx, x xxxxxxx o xxxx xxxxxxxx požádal. Xxxxxx xx postupně xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxx přednostně z xxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxx uzavřených xxxxx, xxxxxxx celkový xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx smlouvám xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce nesmí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 20&xxxx;000 Kč x xxxxxx roce se x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx podporu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx uzavřená xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx státní xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx změnit.

§11

Poskytování státní podpory

(1) Xx připsání roční xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx účet má xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx je fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx kalendářním xxxx.

(2) Xxxxx na vyplacení xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxxxxx xx lhůtě xx 20. února x 14. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xx vždy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxx xx 5. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2003, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxx aktuálního xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx spořitelna xxxxxxx xxxxxxxxx zálohy xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxx měsíce xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx zálohy státní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx dne následujícího xx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obdrží xxxxxx od xxxxxxxxxxxx.

(3) X žádosti x xxxxx xxxxxx státní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxxxx x daném xxxxxx xxxxxx xxxxxx podpory x xxxxx xxxxxxxx x ověření xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

1. xxxxx, popřípadě xxxxx, a xxxxxxxx,

2. xxxxx číslo,

3. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx adresy xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x státních xxxxxx Xxxxx republiky,

4. druh xxxxxx x poštovní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx pobytu x Xxxxx republice x xxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxx ukončení xxxx xxxxxxx,

7. xxxxx, důvod x typ xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx podporu, xxxxx xxxxx nejsou xxxxxxxxx x informačním systému,

8. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto zákona xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx státní xxxxxxx do dvou xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx oprávněno xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx, xxx je žádost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxx.

(6) Xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jejího xxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x porovnání xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx vedenými v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 25) x xx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx

1. xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx,

2. rodné xxxxx,

3. poštovní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx,

x) cizincích x xxxxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx,

2. xxxxx číslo,

3. xxxxxxxx xxxxxxxxx číslo xxxxxx xxxxx xxxxxx x České republice,

4. xxxx pobytu.

(7) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx podání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxx zajišťování xxxxxx oprav xxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

§12

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx připsané xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx evidovány.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx konce xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účastníkovi:

a) xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 6 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) pokud xxxxxxxx v xxxxxx xx 6 let xxx xxx uzavření xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx částku, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxx xx výplatu xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinna xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx uplynou 2 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že účastník xxxxxxx na výplatu xxxxx státní xxxxxxx xxxxx.

(4) Nárok xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx podmínek xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx.

(5) Za xxxxxxxxx x uspořenou xxxxxxx xxxxx odstavce 2 se považuje xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uspořenou xxxxxx, xxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxx evidované xx xxxx xxxxxxxxx.

§13

Xxxxx a povinnosti xxxxxxxx spořitelny

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx státní xxxxxxx xxxxxxxxxx xx jeho xxxx. Xxxxx toto xxxxx z důvodů xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státní podpory xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx částku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx byly splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx podpory xxxxxxxxxxx. X případě použití xxxxx xx stavebního xxxxxxx, uspořené xxxxxx xxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadovat, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x účelem xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxx případě xxxxxxx úvěr nebo xxxx xxxx a xxxxxxxxxx státní xxxxxxx xxxxxx stavební spořitelně xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 provádí xxxxxxxx spořitelna xxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinna xxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx vyplacenou xxxxxx podporu x xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxx xxx xxx zjištění xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx spořitelna xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínka xxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx k xxxxxxxx tohoto zjištění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §11 xxxx. 4, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx uplynou 2 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxx nejméně 10 xxx xx ukončení xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx výplaty xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx lhůty x případech, kdy xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lhůty delší.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx evidované xxxxxx podpory xxxxx xxxxxxxx 4 může xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx o účastnících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx 5. xxxxx, 30. ledna, 29. dubna, 14. xxxxxx, 22. xxxxxxxx, 27. srpna, 7. xxxxx a 20. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podává xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx evidované xxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxx podle odstavce 3 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xx které xxxx uvedeny xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx devětkrát xxxxx xx xxxxx do 5. xxxxx, 30. xxxxx, 14. xxxxxx, 29. dubna, 14. xxxxxx, 22. xxxxxxxx, 27. srpna, 7. xxxxx x 20. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx tuto xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4.

(8) Ministerstvo xx xxxxxxx zpracovat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 a předat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 7 xxxxxxxxxxxx dnů ode xxx podání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxx spořitelnou.

(9) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 x xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému. Ministerstvo xxxxxxx vyhláškou technické xxxxxxxxxxx podání xxxxxxxxx xxxxx odstavce 7 x xxxxxxxxx podrobnosti xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxx státní podpory

(1) Xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx do xxxxxx xxxxxxxxx účastníkovi xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx účtě účastníka xxx, aby bylo xxxxx kdykoli xxxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxx xx stejnou xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx účastníka.

(2) V xxxxxxx vrácení xxxxxx xxxxxxx ministerstvu xx xxxxx xxxxxxx ze xxxxxx podpory xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§15

Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Dozor xxx dodržováním podmínek xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx ministerstvo. X tomuto xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx podpory xx ministerstvo oprávněno xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx spořitelna xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxx ministerstva xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Stavební xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytnout xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(5) Při xxxxxxxxxxx uvedených údajů xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx na stavební xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tajemství. 3)

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxx dodržováním xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, prováděné xxxxxxxxxxxxx, x dohledu, xxxxxxxxxxxx Českou národní xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x Česká xxxxxxx xxxxx vzájemně xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx.

§15a

§15a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§16

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx podpory, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx povinen vrátit xxxxxxxx spořitelně státní xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, stanovené stavební xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx kterém uplynou 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxx podle odstavce 1 lze do 3 let od xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx státní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx do xxxx let xx xxxxxxxx xxxxxx podmínek. Xxxxxxxx spořitelna xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x vracené státní xxxxxxx tak, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxxx xx povinno xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx spořitelně xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podpoře xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxx státní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

§16x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) vykonává xxxxxxx z činností xxxxxxxxx v §9 xxxx. 1 xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x uzavřených xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx spoření xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §9 xxxx. 3 xxxxxxxx výši xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx cílových xxxxxx x

1. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx spořitelnou x xxxxxxxxxxx osobami, nebo

2. xxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx prostředky x rozporu x §9 xxxx. 4,

e) x rozporu x §1 nebo §9 xxxx. 5 získává xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx subjektů,

f) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 10 let,

g) x xxxxxxx s §9 xxxx. 6 xx xxxxxxxxxx účast x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §9 xxxx. 7 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

i) xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x §9 xxxx. 8.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx smlouvy v xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxx uzavřením,

b) x xxxxxxx x §5 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxx účastníkovi,

c) v xxxxxxx x §5 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx jiný xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx čekací xxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 4,

x) v xxxxxxx x §5 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx, než xx xxxxxx nákladů na xxxxxx bytových xxxxxx,

x) x xxxxxxx s §5 odst. 6 xxxxxxxxx, xxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxx úrokovou xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx xxxx xxxxxxxx sazbou x vkladů a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx stavebního xxxxxxx činil xxxx xxx 3 xxxxxxxxx xxxx,

x) změní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxx x §5 xxxx. 7,

x) xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 11,

x) x xxxxxxx x §7

1. xxxxxxxxxxx xxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxxx úplná xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx znění xxxxxxxxxxx obchodních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx platnosti, xxxx

2. xxxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxx všeobecných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx bez jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo

j) x xxxxxxx s §11 odst. 2 xxxxxxxxx nárok na xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx obdržení xxxxxx od xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx o xxxxxxxxx zálohy státní xxxxxxx xx účastníka, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx státní xxxxxxx xxxxxxx x §4, §10 xxxx. 3 nebo x §11 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxxxx, zda účastníkovi xxxx xxxxx na xxxxxx podporu xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx §13 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx účastníkovi, podle §13 xxxx. 2, xxxx

x) x xxxxxxx x §13 xxxx. 3 xxxx 4 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx státní podporu xxxx xxxxxx státní xxxxxxx.

(4) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2,

x) 20&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx e), x) xxxx x) xxxx podle odstavce 3,

x) 50 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), f) xxxx x).

§16aa

Přestupky právnických osob x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx se dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) x rozporu x §3 xxxxxxx označení "xxxxxxxx spoření" xxx xxxxx formu xxxxxxx, xxx xx upraveno xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx označení "xxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxx xxxxxxxx xxxx označení xx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxx firmě x xxxxxxx x §3.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu do 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§16x

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx §16a xxxx. 1 x 2 a §16aa xxxx. 1 xxxxxxxxxx Xxxxx národní banka. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16a xxxx. 3 projednává ministerstvo, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx uložené xxxxxx.

§16xx

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Stavební xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 3, xxxx xxxxxxxxxxxx uložit xxxxxxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx x xxxxxxxxx, není-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxx po xxxxxxxxxx xxxxxxx pořádkové xxxxxx. Xxxx pokut xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx převyšovat 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Pořádkovou xxxxxx xxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§16xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 461/2016 Xx. x účinností xx 1.2.2017

§16x

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xx xxxxxxxxxxx, vracení a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nevztahují xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně, xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X souvislosti x xxxxxxx xxxxx úkolů xxxxx tohoto zákona xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx spořitelna xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, zpracovávat xxxx shromažďovat xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx obdobná xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxx číslo xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx údajů xxxxxx xxxxxx přesnost xxxx xxxxxx námitku xxxxx xxxxxx zpracování, x

x) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních údajů; xxxxx počítačových algoritmů x výběrová kritéria, xx xxxxxxx základě xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx jednoho xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx.

XXXX XXX

§17

§17 (část XXX) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 461/2016 Sb.

XXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§18

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 21/1992 Sb., x bankách, x xxxxxx České národní xxxx č. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§19

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1993.

Xxxx v. x.
Xxxxx x. r.
Klaus x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději do 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxx vzniklé xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona a xxxxx x xxxxxxxxxx x nich xxxxxxxxxxx xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

3. Xxxxx xx státní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. prosinci xxxx, x němž xxxxx zákon nabyde xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx, kdy účastníkovi xxxxxxxx státní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx podpora podle xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx, xxxxx smlouva x xxxxxx vztahy z xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx i xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx dotčen.

5. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx rodného xxxxx xxxxxxx obdobné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx narození xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 423/2003 Xx. x účinností xx 1.1.2004

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 2 xx vztahují xx xxxxxxx účastníky xxxxxxxxxx spoření xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 292/2005 Xx. x účinností xx 1.10.2005

Čl. II

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 119/2011 Sb.

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §10 zákona č. 96/1993 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxx, kdy xxxx xxxxxxx uzavřena. Xxx xxxxxx dotčeny nároky xx státní podporu xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 353/2011 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2012

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx zahájená xxxxx xxxxxx x. 96/1993 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx podpory xx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 96/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 461/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.2.2017

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx spořitelny xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxxx x. 96/1993 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xx oprávnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x činností xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 96/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. V xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 371/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.1.2018

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 96/93 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.4.1993.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

83/95 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx zákon x. 96/93 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxx zákona XXX x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx XXX č. 35/93 Xx., x xxxxxxxx xxxxx x. 21/92 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.95

423/2003 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 96/93 Xx., o stavebním xxxxxxx x státní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx ČNR č. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 35/93 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 83/95 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 x výjimkou §4 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX

65/2004 Xx., úplné xxxxx zákona č. 96/93 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 22/2004

292/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 96/93 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 35/93 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.10.2005

161/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 27.4.2006

342/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx související x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.7.2006

227/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

348/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 96/93 Xx., x stavebním xxxxxxx x xxxxxx podpoře xxxxxxxxxx spoření x x xxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 35/93 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 1.1.2011

119/2011 Xx., nález ÚS xx xxx 19.4.2011 xx. zn. Xx. XX 53/10 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx zákona x. 348/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 96/93 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x státní podpoře xxxxxxxxxx spoření x x xxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 35/93 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

263/2011 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 300/2008 Sb., x elektronických xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.11.2011

353/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 96/93 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx podpoře xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxx zákona č. 586/92 Xx., x xxxxxx z příjmů, xx znění zákona x. 35/93 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

303/2013 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

64/2014 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

135/2014 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxx xxxx, spořitelních x úvěrních družstev x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx nimi

s xxxxxxxxx xx 22.7.2014

104/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 96/1993 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx stavebního xxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx znění xxxxxx x. 35/1993 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 6.4.2016

258/2016 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.12.2016

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx transakce, xxxxx x. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx k informacím, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 121/2000 Sb., x právu autorském, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.9.2016

461/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 96/1993 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x doplnění xxxxxx x. 586/1992 Xx., o daních x xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 35/1993 Xx., xx xxxxx pozdějších

s xxxxxxxxx xx 1.2.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x nich x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s účinností xx 1.7.2017

296/2017 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.9.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.1.2018

307/2018 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 190/2004 Xx., o dluhopisech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.1.2019

111/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx moci

s xxxxxxxxx xx 1.2.2022

353/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.10.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §1 xxxx. 2 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 264/1992 Xx.
2) §20 xxxxxx XXX x. 576/1990 Sb.
3) §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx.
4) §5 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx XXX x. 576/1990 Xx., x xxxxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx (rozpočtová pravidla xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §4 xxxxxx x. 21/1992 Xx.
6) Xxxxx č. 21/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx.
Xxxxx ČNR č. 6/1993 Sb., x České xxxxxxx bance.
7) §23 xxxxxx č. 21/1971 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§11 xxxx. 2 xxxxxx XXX x. 40/1972 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx České socialistické xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx ekonomických informací, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §26 x 27 xxxxxx XXX č. 278/1992 Xx., x státní xxxxxxxxxx.
9) §43 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §40 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 83/1976 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na výstavbu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §1 xxxxxxxx x. 85/1976 Xx., x podrobnější xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx řádu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §86 xxxxxx x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §1 xxxx. 3 xxxxxxxx x. 85/1976 Sb.
14) Zákon č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Zákon č. 326/1999 Sb., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §3 xxxx. x) xxxxxxxx x. 137/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
19) §3 xxxx. x) xxxxxxxx x. 137/1998 Xx.
20) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 72/1994 Xx., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx spoluvlastnické xxxxxx x budovám x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vlastnictví xxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
21) Xxxxxxxxx §694 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxxxxxx xxxxx č. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
23) Xxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 517/2002 Xx.
24) §1 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx č. 133/2000 Xx.
25) §8 xxxx. 1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 320/2002 Sb.
26) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých zákonů (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
27) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 53/2004 Xx.