Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.


Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
280/92 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení §1

Druhy zaměstnaneckých pojišťoven §2 §3

Žádost o povolení §4

Kauce §4a §4b

Postavení zaměstnanecké pojišťovny §5

Zánik a zrušení zaměstnanecké pojišťovny §6

Likvidace zaměstnanecké pojišťovny §6a

Nucená správa §7

Rozsah činnosti zaměstnanecké pojišťovny §8 §8a

ČÁST II. Organizační struktura a orgány zaměstnanecké pojišťovny §9 §9b §10 §10a §10b §10c §10d §10e §10f §10g

ČÁST III. Hospodaření zaměstnaneckých pojišťoven

Majetek zaměstnanecké pojišťovny §11

Příjmy zaměstnanecké pojišťovny §12

Výdaje zaměstnanecké pojišťovny §13 §13a §14 §14a §15

Fondy zaměstnanecké pojišťovny §16

Základní fond zdravotního pojištění zaměstnanecké pojišťovny §17

Rezervní fond zaměstnanecké pojišťovny §18

Nakládání s finančními prostředky §19 §20

ČÁST IV. Informační systém zaměstnanecké pojišťovny §21 §22

ČÁST V. §22a §22b §22c

ČÁST VI. Přestupky

Přestupky fyzických osob §22d

Přestupky právnických osob §22e

Společná ustanovení k přestupkům §22f

ČÁST VII. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná §23 §23a §24 §25 §26 §27

č. 438/2004 Sb. - Čl. IV

č. 117/2006 Sb. - Čl. VII

č. 351/2009 Sb. - Čl. II

č. 298/2011 Sb. - Čl. VIII

č. 369/2011 Sb. - Čl. VI

č. 256/2014 Sb. - Čl. VI

č. 200/2015 Sb. - Čl. VI

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 251/2008 Sb.; č. 233/2018 Sb.

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxx xxxxx upravuje xxxxx, xxxxxxx a zánik xxxxxxxxxx, oborových, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 1) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx") x xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx České republiky. 11)

§2

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pojišťoven

(1) Xxxxxxxx zaměstnaneckou xxxxxxxxxxx xx pojišťovna, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zejména xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Oborovou zaměstnaneckou xxxxxxxxxxx je pojišťovna, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx zaměstnance xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx provádí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zejména xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x mezioborovou xxxxxxxxxx.

§3

(1) X provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx třeba povolení. X xxxxxxx povolení xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xx vyjádření Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx obecné xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, 18) xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

(2) X xxxxxxx povolení xxxxx xxxxxxxx 1 xx rozhoduje xx xxxxxxxxx

x) údajů uvedených x žádosti o xxxxxxxx (§4 odst. 2),

x) xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x výdajů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§4

Žádost x povolení

(1) Xxxxxxxxx x povolení xxxxx §3 může xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxx službách (xxxx jen "poskytovatel"),

b) xxxxxxxxxxxx, vlastníkem xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) vlastněna xxxxxxxxxx osobou, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, vlastníkem xxxx spoluvlastníkem xxxxxxxxxxxxx.

(2) X žádosti x xxxxxxxx xxxxxxx uvede

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx zaměstnanecké pojišťovny; x názvu musí xxx zřejmé, že xxx x zaměstnaneckou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojišťovny,

c) závazek xxxxxxxx, xx uhradí xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx zaměstnanecké xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx zaměstnanecké xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, která xxxxxx pro zaměstnaneckou xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky,

f) xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dosáhne do xxxxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 100&xxxx;000 pojištěnců,

g) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x případě nesplnění xxxxxxx podle xxxxxx x), x) nebo x),

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx osob xxxxx xxxxxxxxx listiny, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx pojišťovny xx doby xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx a Xxxxxxx xxxx zaměstnanecké xxxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx §10,

x) xxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxx listiny, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx ředitele Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx předpoklady xxx xxxxx xxxxxx podle §9a.

(3) K xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx návrhy xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x výhledu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dva xxxxx xxxxxxxxxx xxxx následující xx roce, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plán (xxxx xxx "výhled").

(4) X xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 180 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Součástí xxxxxxxx xxxxx §3 je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx zdravotně xxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

(5) Xxxxxxxx xxxxx §3 xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx převoditelné xx xxxxx osobu. Xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xxxx x) x změny xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§4a

Kauce

(1) Xxxx podáním xxxxxxx o xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx povinen složit xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx vázaný xxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prostředky (xxxx xxx "kauce") xx výši 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojišťovny xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx pojišťovna převede xxxxx xx rezervního xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxx žádost x povolení k xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx k xxxxx xxxxxxxxx žadatele.

§4x

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké pojišťovny, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx hospodaření x způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy zaměstnanecké xxxxxxxxxx.

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 60/1995 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.1995

§5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, může xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx z těchto xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, 12) xxxxx xxxx u xx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku.

(4) Xxxxxxxxxxxxx pojišťovna nesmí provádět xxxxx pojištěnců xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx xx k xxxx zaměstnanecké pojišťovně nebo xxxx pojištěncům xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x náborem xxxxxxxxxx žádné xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x veřejného zdravotního xxxxxxxxx, x to xxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx výhoda xx xxxxxxx z jiných xxxxxx než x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.

§6

Zánik a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx výmazu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní pojišťovna xxxx likvidátor. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx nebo s xxxxxxxxx.

(2) Bez xxxxxxxxx xx zaměstnanecká xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zrušovaná zaměstnanecká xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx schvaluje xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví a Xxxxxxxxxxxx financí. Xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanecké xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Zaměstnanecké xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx budou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxx podle §4a.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx zdravotní pojišťovnu Xxxxx republiky xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx pojišťovnu, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Ke Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx všichni xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx výpomoc xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci x její xxxx xxxxxxxxx vláda xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x ministrem xxxxxxx.Xxxxxxxxxx xxxxxxxx finanční výpomoc xx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx pojišťovny xxxxx požádat x xxxxxxxx xxx v xxxxxxx, xxxxx jedna x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxx své závazky xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, zejména v xxxxxxx uvedené xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxx. O neplnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxxx xxxxxx Centrálnímu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx předat Centrálnímu xxxxxxxx pojištěnců xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xx xxxx ke xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxx pojišťovna xx zrušuje x xxxxxxxxx, xxxxxxxx:

x) xx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) x xx xxxxxxxxxxxxx pojišťovna Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x), xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx x nápravě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx způsobilost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxx správy, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plán xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zaměstnanecké xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nesplnila xxx xxxxxxx podle §4 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x).

§6x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojišťovny

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx návrh Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx název xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx "x xxxxxxxxx".

(2) Xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojišťovny x likvidaci likvidátor, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Centrálnímu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sdělovacích xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účetní xxxxxxx a xxxxxxx x majetku zaměstnanecké xxxxxxxxxx x předat xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx provádí xxx úkony, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojišťovny. Při xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zejména úhrady xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxx"). X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zřízených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Jestliže xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanecké xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx insolvenční xxxxx.

(5) Xx xxx xxxxxxxx likvidace xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x předloží xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx spolu x xxxxxxxx zprávou x xxxxxxx xxxxxxxxx. Současně xxxxxxx převedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx zvláštní xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx dále xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx z likvidace xxxxxx xxxxxxxx vyplynul, xxxxxxxx x povolení xxxxx §3, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx založením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jeho xxxxxxxx nástupci; xxxxxxxxx xxxxxxxx může být xxxxxxxx pouze do xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx podle §3 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebyl xxxxxxxx xxxx majetkový zůstatek, xxxxxxx xxxxxxxxx majetkového xxxxxxxx xxxx zbývající xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx převedení xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví likvidátor xxxxx xxxxxx provede.

(6) Xx 30 xxx xx xxxxxxxx likvidace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Odměnu xxxxxxxxxxx určuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§7

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x součinnosti x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx účelu xxxxxxx xxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví a Xxxxxxxxxxxx financí zprávu x svém xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx x Ministerstvem financí xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informuje xxxxxxxxx x hospodaření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx nucenou xxxxxx xx xxxx nejvýše xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxxx x činnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx peněžitých xxxxxxx 25), nebo

b) xx x prodlení x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce 25), xxxx

x) není xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávek xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo exekucí 25), nebo

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx neplatná. Xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx činit rozhodnutí x právní xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Na xxxxxxxxxxx x nucené xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zavedení xxxxxx správy xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx správa, xxxxxxxx xxx jméno, xxxxxxxx x rodné xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx následující pracovní xxx po zavedení xxxxxx správy xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x dni, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Správce xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxxxxxxx pojišťovny. Xxxx xxxxxxx povinni xxxxxxxxxx x xxxxxx skutečnostech xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx správy.

(6) Xxxxxxx může povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nucená správa.

(7) Xxxxxxx-xx nucená xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxx §6 xxxx. 7 xxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 19)

§8x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojišťovna xx xxxxxxx xxxxx xx žádost xxxxxxxx, 14) x nímž xx být uzavřena xxxxxxx, potvrzení x xxx, že xxxxx xxxxxxx nemá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, x xx xx xxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 93/1998 Xx. x účinností xx 30.4.1998

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X ORGÁNY XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§9

Xxxxxxxxxxx strukturu, xxxxxxxxx xxxxxxx x dozorčí xxxx x ostatních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx statut, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§9a

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx 4 xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojišťovny xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx období, xx xxxxx byl jmenován.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) je xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx a

c) má xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání.

(4) Xx bezúhonnou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebyla pravomocně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx úmyslný xxxxxxx čin, pokud xx xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx odsouzena. Bezúhonnost xx dokládá xxxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxx starší xxx 3 měsíce.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx osoba, xxxxx

x) xx vedoucím zaměstnancem xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx výrobcem xxxxxxxx přípravků nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx, statutárním orgánem xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxx přípravků nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x poskytování xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxx,

x) je xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx podle xxxxxx x zdravotních službách, x xxx zaměstnanecká xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx služeb, x xxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxx,

x) xx společníkem, statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx služeb xxxxxxxxxxxxx pojišťovně, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx služby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Funkci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx x posledních 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, člena Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zrušena x xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 6.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx pravdivé xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx a doručit xxxxxxxxxxxxx pojišťovně xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxx ředitele xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx období,

b) xxxxxxxxx,

x) xxxx doručení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx nebo xxxx učinění xxxxxxxx xxxxx odstavce 10, xx xxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx ředitele xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxx radě,

d) xxxx xxxxxx právní xxxx rozsudku x xxxxxxx svéprávnosti

e) xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x spáchání xxxxxxxxx podle §22d xxxx. 1 xxxx. x) xxxx b),

f) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 4, xxxx

x) smrtí, prohlášením xx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx.

(9) Uvolní-li se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Správní xxxx xxxxxx ředitele xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 kalendářních xxx. Xx xxxx jmenování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, kterého xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojišťovny xx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit Xxxxxxx xxxx, že x xxx nastala xxxxxxx xx skutečností xxxxxxxxx v xxxxxxxx 5, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§10

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx a Xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx rada xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, účetní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) schválení xxxxx xxxxxxx politiky,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ceně xxxxx xxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v pořizovací xxxx vyšší než 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) zahájení xxxxxxxx podlimitních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek xx služby xxxxx xxxxxx x veřejných xxxxxxxxx 29),

g) převzetí xxxxxxxxxxxx závazku,

h) použití xxxxxxxxxx rezervního xxxxx,

x) x xxxxxx xx xxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) dalších xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxxxxxxx a xxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx rada xxxxxxxxxxxxx pojišťovny rozhoduje xxxxxxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx rady xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), c), x) xx i) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.&xxxx;X přijetí xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx členů Xxxxxxx rady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X ostatním xxxxxxxxxxx Správní rady xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přítomných xxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx přítomna nadpoloviční xxxxxxx všech xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx rada xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dodržování právních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanecké pojišťovny. Xx xxx účelem xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nahlížet do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx projednává xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx zprávy x xxx stanovisko xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx rozhoduje xxxxxxxxxx. X přijetí xxxxxxxxxx Dozorčí xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx většiny xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx.

(7) Xxxx Správní xxxx xxxxxx xxx současně xxxxxx Dozorčí xxxx x xxxxxx. Člen Xxxxxxx xxxx nemůže xxx členem Xxxxxxx xxxx xxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx období xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx; xx xxxxx i xxx xxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve Xxxxxxx xxxx. Členem Xxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x posledních 5 letech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx Dozorčí xxxx xxxx zaměstnanecké pojišťovny, xxxxx xxxx zrušena x likvidací podle §6 xxxx. 7.

(8) Xxxxxxx xxxxxx člena xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojišťovny xxxx 4 roky, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxx xxxxx orgánu, xx xxxxx místo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10a xxxx. 4 xxxx. x), xxxx xxxxxx xxxx xx xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx orgánu x případě xxxxx §10a xxxx. 4 xxxx. x). Funkční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx orgánu, xx xxxxx místo nastoupil. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx uplynutím xxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxx Xxxxxxx xxxx a Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; má xxxxx xx náhradu výdajů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx

x) xx vedoucím xxxxxxxxxxxx xxxx členem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovny; xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx překážkou, xx-xx xxxx jmenován vládou,

b) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zdravotnických xxxxxxxxxx, nebo výrobcem xxxxxxxx přípravků nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx, statutárním orgánem xxxx členem orgánu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo zdravotnických xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb je xxxxxxxxxxx činností xxxx xxxxx,

x) je xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x poskytování xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx této osoby,

f) xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx dodavatelem xxxxx xxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

g) xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxx zaměstnanecké xxxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 x 11 osvědčuje xxxxx xxxxxxx prohlášením. X čestném xxxxxxxxxx xx xxxxx povinna xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx funkce, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zaměstnanecké xxxxxxxxxx xxxxxx.

(13) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx náhradníkem xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 25 let.

(14) Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je povinen xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zaměstnanecké xxxxxxxxxx, xx u něj xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 11, která xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxx orgánu, xxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zaměstnanecké xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx vládě jeho xxxxxxxxx.

(15) Výkon xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) odvoláním,

c) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xx funkce nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) dnem, xxx xx stal xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojišťovny pojištěncem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxx svéprávnosti,

f) xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx uvedený v §9a odst. 4,

x) xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo dnem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) dnem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x spáchání xxxxxxxxx xxxxx §22d xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x).

§10a

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx pojišťovny xxxxx 5 členů xxxxxxxxxxx xxxxxx a 10 xxxxx volených x xxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxxxxxxx pojišťovny plátci xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxx, xx 5 xxxxx volí společně xxxxxxxxxxxxxx x osoby xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx x 5 xxxxx xxxx společně zaměstnanci x osoby bez xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jmenuje a xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tvoří

a) 3 xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jmenuje x odvolává vláda,

b) 6 členů xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zaměstnanecké pojišťovně x tím, xx 3 členy volí xxxxxxxx zaměstnavatelé x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x 3 xxxxx volí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejné zdravotní xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx") xx pro xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojišťovny xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx x osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx příjmů, xxxxxxx xx rozumí xxxxx, které xx xxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx za xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx volby xx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx funkčního xxxxxx jeho volených xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx x případě, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx není xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Informace x xxxxxxxxx voleb xxxxxxxx

x) xxxxxxxx orgánu zaměstnanecké xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx volby xxxxxx, xxxxxx skupiny xxxxxx xxxxxxxxxx, která xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hlasovat,

b) počet xxxxxxxx členů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxxx xx kandidatuře xx člena příslušného xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x tím, xx lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2 xxxxxx xxx xxx vyhlášení xxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 206/2020 Xx. x účinností xx 12.5.2020

§10b

(1) Kandidovat xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojišťovny xxxx xxxxx, která

a) xx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přihlášku podle xxxxxxxx 3,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 50 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanecké xxxxxxxxxx; podpora xx xxxxxxxxx xxxxx vyplněným xxxxxxxxxx archem doručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), a

e) xx ke dni xxxxxx přihlášky xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx zaměstnanecké xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanecké xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, x příjmení, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx pojištěnce, xxxxx xxxxxxxxx kandidátovi svoji xxxxxxx. Xxxxxxxx podpisového xxxxx xx souhlas xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxx xxxx xxxxx, x xx pouze xxx xxxxx volby, xxx xxx xx xxxxxxx vyjadřuje.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vlastnoruční podpis xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx orgánu zaměstnanecké xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, v xxx xxxxx kandiduje x xxx, xx xxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx skupině xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vlastnoručně podepsaný xxxxxxxxx,

x) výpis x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 3 xxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx podpisový xxxx xxxxx odstavce 2.

(4) Xxxxxxxxxx-xx přihláška xx xxxxxxxxxxx náležitosti xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyzve xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx do 5 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, k doplnění xxxx xxxxxx příslušných xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo upraveny xxxxxxxxxx poslední den xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10a xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxx xxxxxxxxx xx člena xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx životopisu.

(6) Xxxxxxx xx zveřejněním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

x) způsobu xxxxx x tím, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pojistného xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx prezenčně xx xxxxxxxxxx zaměstnanecké pojišťovny x xxxx xxxxx xxxxxxxx době,

b) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a personálním xxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx volby xxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx skupině xxxxxx xxxxxxxxxx x tím, xx hlasovací lístek xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §10d xxxx. 2 a 3.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 206/2020 Xx. x účinností xx 12.5.2020

§10x

(1) Zaměstnanecká pojišťovna xxxxxx xxxxx patnáctým xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx den na xxxxxx, neděli, xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx následující xxxxxxxx xxx. Volby xxxxxx 3 pracovní xxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hlasují v xxxxxxx pojistného, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxx volby (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"), x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Rozhodnou xxxx xxxxxxx odvedeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojišťovna určí xx dni zveřejnění xxxxxxx xxxxxxxxx podle §10b xxxx. 5. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx 14 xxx před xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx příjmů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x měsíci xxxxxxxxxxxxxx zahájení xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pojistného, x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 206/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 12.5.2020

§10x

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx prokázat xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x fyzickou xxxxx, anebo příslušným xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx právnickou xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Hlasovací xxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx seznam xxxxxxxxx xx člena xxxxxxxxxxx xxxxxx x příslušné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x níž plátce xxxxxxxxxx hlasuje.

(3) V xxxxxxx skupiny xxxxxxxxxxxxxx x osob samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx odvedeného xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístku, xxx-xx x hlasování v xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx vydání hlasovacího xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx v prezenční xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx kandidátů, než xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx skupině plátců xxxxxxxxxx. Dále je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx přetržený. Xxxxxxxxx xxxx přeložení xxxxxxxxxxx xxxxxx nemá xxxx xx xxxx platnost, xxxxx xxxx x xxxx patrny potřebné xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx lístky xxxxxxxx.

§10x vložen právním xxxxxxxxx x. 206/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 12.5.2020

§10e

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx náležící xx xxxx skupin xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xx které skupině xxxxxx pojistného xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na hlasovací xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, kolik xx xxxxxxxx členů xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xx skupině xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx označené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pojistného. X xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnanců a xxxx xxx zdanitelných xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx lístek xxxxxxx xxxxxx pojistného x xxxxxxxx obálce xxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pojistného, xx xxxx xx xxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx. V případě xxxxxxxxxxxx xxxxx jej xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 206/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 12.5.2020

§10x

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nejméně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx. Xxxxxxx člena xxxxxxxx xxxxxxx komise jmenuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx svého xxxxxx xxxxxxxx, který xxxx xxxx činnost.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřizuje místní xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojišťovny, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Z činnosti xxxxxx xxxxxxx komise xx pořizuje xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx všemi xxxxx místní xxxxxxx xxxxxx se zašle xxxxxxxx s informací x součtu hlasů xxx xxxxxxxxxx kandidáty, xxxxxxxxxxx lístky x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx volební xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístku jsou xxxxxxxxx nahlížet xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X skutečnostech xxxxxxxxxxxxx xx jednotlivém hlasovacím xxxxxx xxxx členové xxxxxxx komise xxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxxx komise, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx provádějí xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pojistného, xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx jednotlivé xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx volební komise xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx pojišťovny. Členy xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ti xxxxxxxxx, xxxxx xx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx umístí xx místech xxxxxxxx xxxxx členů příslušného xxxxxx, a

b) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx umístí xx xxxxxxx voleného xxxxx xxxxx příslušného xxxxxx.

Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx dalších xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pojistného, xxxx xxxxx xxxxxx náhradníky xx xxxxx členů xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx skupině xxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx rozhoduje x xxxxxx xxxxxxxxx los.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a výsledku xxxxx, který obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx se xxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pojistného,

b) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx volební komise,

c) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hlasovacích xxxxxx x x xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx hlasů xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pořadí kandidátů, xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx, x

x) podpis xxxxx xxxxx ústřední xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx komise xxxxxx xxxxxx, uvedou xx xxxxxx x xxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Notář xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx zašle xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxx plátce pojistného.

(9) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx protokolu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx období členů xxxxxx, do xxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 206/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 12.5.2020

§10x

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx orgánu nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx podat xxxxx průběhu xxxx xxxxxxxx voleb xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komisi. Xxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxx do 14 xxx ode dne xxxxxxxxxx výsledků voleb.

(2) Xxxxxxx komise posoudí xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, kterým stížnost xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ústřední xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §10f xxxx. 5 xx 9.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx průběhu xxxx xxxxxxxx xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí orgánu xxxxxx.

§10x vložen právním xxxxxxxxx x. 206/2020 Xx. s účinností xx 12.5.2020

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§11

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx jí xxxxxxxx.

§12

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pojistného xx xxxxxxxxxx, zaměstnavatelů xxxxxxxxxx a státu.

(2) Xxxxxxx příjmy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx

x) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, 15)

b) xxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§13

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx za hrazené xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo jiným xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx x finančním xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §14 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 28),

d) xxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnanecké xxxxxxxxxx podle §8, xxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxxx x), x) a x),

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx doplatky xx léčivé xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hrazené x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx těchto xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem 24),

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx vynaložené xxxxxxxxxxx na zdravotní xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx, Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx xxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujících xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení,

g) xxxxxx částek poskytnutých xxxxx §40 xxxx. 3 a 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§13x

Xxxxxxxxxxxxx pojišťovna podává Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx x celkových xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx měsíce, x xx xx 25 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx kalendářního xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x stavu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx účtech x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx, x xx xx 15 xxx xx skončení xxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce,

c) xxxxxxxxx x stavu xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xx 45 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce.

§13a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 24/2017 Xx. s xxxxxxxxx od 21.2.2017

§14

Zaměstnanecká pojišťovna xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x informační xxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a respektovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§14x

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxx informace z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21, které xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nezbytné k xxxxxx xxx působnosti xxx

x) tvorbě úhradových xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) sledování xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx přerozdělování xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x d), xxxxx xx Ministerstvo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x výkonu xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx pojišťovna xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxx §21, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k výkonu xxx xxxxxxxxxx 30), xxxxxxx xxx sestavování Xxxxxxxxxxxxxx účtu Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 200/2015 Xx. x účinností xx 1.9.2015

§15

(1) Xxxxxxxxxxxxx pojišťovna xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx. Xxx sestavování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x výhledu.

(2) Xxxxxxxxx pojistný xxxx xx xxxxxxxxx sestavován xxxx vyrovnaný, přičemž xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx takový xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx plán může xxx sestaven xxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx až x xxxxxxxxxxxxx letech; xxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx zdravotně xxxxxxxxx plánu xxxxxxxx, xxxx

x) schodkový, xxxxxxxx xx schodek možné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxx let při xxxxxxxxx xxxxxxxx rezervního xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx §18 xxxx. 1; xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx zdravotně xxxxxxxxx plánu xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx26) nebo právnické xxxxx, xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 2), (dále xxx "auditor")

a) ověření xxxxxx xxxxxxx zaměstnanecké xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zprávy zaměstnanecké xxxxxxxxxx za příslušný xxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxxx pojistného xxxxx xx následující xxxxxxxxxx rok, xxxxxx xxxxxxx, návrh xxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x rozsahu hrazených xxxxxx zajišťovaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx smluvních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx provozních xxxxxxx. Podrobnou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx předkládání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) X xxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxxxxx návrh zdravotně xxxxxxxxxx xxxxx vládě.

(10) X xxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxx, xx xxxxx zdravotně xxxxxxxxxx xxxxx odporuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu x výzvou k xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(11) Návrh xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx rok xxxxxxxxx xx xxxxx vlády Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtu.

(12) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojišťovny xx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu provizoriem xxxxxxxxxx Ministerstvem zdravotnictví x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxx xx xxxxx zdravotně xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx kalendářní rok.

(13) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(14) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o pravidlech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx pojistný xxxx navržen xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxx x xxxxxxx, xx schodek xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§16

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxx,

x) sociální xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx reprodukce investičního xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vedle fondů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 fond zprostředkování xxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 20)

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxx služeb xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Zaměstnanecká xxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx lze xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hradit xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx prokazatelný preventivní, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Prostředky xxxxx prevence lze xxxxxx x realizaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odhalování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx rehabilitačně rekondičních xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvýšení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx prostředky x xxxxxx kladného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po zdanění xxxxxxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxx xxxxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a příjmy xxxxx §19 xxxx. 1.

(5) Zaměstnanecká xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zabezpečit xxxxxxxxx evidenci xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx pojišťovna xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx právním xxxxxxxxx podrobnější xxxxxxxx xxxxxx x výše xxxxxx x výdajů xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, podmínky xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků a xxxxxxxxxxx s nimi, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojišťovny, x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §8, xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx pojištění po xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx, xxxxx, přirážek x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, které xxx zaměstnanecká xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx postupu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví x x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 2 x 3.

(7) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx povoleného xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx x maximální výše xxxxxx xx pořízení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 9) xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx převádí x 1. xxxxx 1999 xxxx mimořádný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx provozní fond, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Finanční zůstatky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x 1. lednu 1999 xxxx mimořádný příděl xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx účelových xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx fondů xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x využitím xxxxxxxxxxx xxxxxx nové xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinna xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§17

Základní fond xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanecké pojišťovny

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx poskytnutých hrazených xxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx fondu xx krytí nákladů xx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, k přídělům xxxxxx fondům a x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stanoveném zákonem x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx a x úhradám xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx za léčivé xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx částečně xxxxxxx x veřejného zdravotního xxxxxxxxx xxxx úhradám xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zdravotní pojišťovny xxxxxxxxxxx, xx podmínek xxxxxxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx 24). Zdrojem xxxxxxxxxx fondu jsou xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx vzniklé xxx xxxxxxxxxxx x tímto xxxxxx jsou kryty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§18

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu činí 1,5 % průměrných xxxxxxx výdajů základního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x pojistného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx schodků základního xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx služeb x případech xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx katastrof; xxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Nejde-li x xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxx větě, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx stanovené xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx jedné xxxxxxxx tohoto xxxxx xx zaměstnanecká xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx opatření.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, rozhodne Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx o dohledu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx opatřeních x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§19

Xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odpovídající až 5 xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o pojistném xx veřejné zdravotní xxxxxxxxx 31) xx xxxxxxxxxxxxx předcházející xxxxxxxxxx xxx jako zdroj xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx hospodaření. Xx splnění xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx převést xxxx xxxxx fondu prevence xxxx xxxxxxxx prostředky x provozního fondu x xxxxxx plynoucí x pokut, přirážek x pojistnému x xxxxxx xxxxxxxxxx touto xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.

(2) Xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx na přítomnost xxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 xxxxxxxxxxxxxxx diagnostického xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku xx xxxxx, xxx xxxxx xxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxxxxx zdravotnické prostředky xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx pojišťovna xxx rámec zdrojů xxxxxxxxx x §16 xxxx. 4 xxxx xxxxxx jako další xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx prevence x xxxxxxx xxxxxxx zaměstnanecká xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byly x tomto xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx testování xxxxx xxxx xxxxx. Za xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx se považují xxxx dočasně přidělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx právního xxxxxx, xxx je pracovněprávní xxxxx, vykonávají práci xxxx xxxxxxxx činnost xx xxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxx s jeho xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx poskytovatele x xxxxxxxx 5) s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§20

§20 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 420/2003 Sb.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX SYSTÉM XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§21

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, aktualizuje x xxxxxxx informační xxxxxx zaměstnanecké xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx právem. Xxxxxxxx xxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxx způsobem x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx zvláštním právním xxxxxxxxx. 21)

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ambulantní xxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x hrazených xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx zaměstnanecká xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§22

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx zaměstnanci x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxx smlouvy xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x nichž se xxxxxxxxx xxx výkonu xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx x po xxxxxxxx xxxxxx funkce xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pojišťovně. Xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx tím, x xxxxx zájmu xxxx tuto xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x souvislosti x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěch xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo osobám xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1. Xx platí x xxx využívání x umožnění xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx nepovažuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXX

§22x

§22x (část xxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 200/2015 Sb.

§22x

§22x (xxxx xxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 200/2015 Sb.

§22x

§22x (xxxx xxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 200/2015 Sb.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX

§22x

Xxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Fyzická osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x

1. §9a xxxx. 7, nebo

2. §10 odst. 12,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §9a xxxx. 10 xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx, že x xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) jako xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zaměstnanecké xxxxxxxxxx x rozporu x §10 odst. 14 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojišťovně xxxx xxxx, xxx xxxxx navrhl xxxx xxxxxxxxx, xx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx funkce xxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx 2 xxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x),

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§22x

Xxxxxxxxx právnických osob

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxx nábor xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §5 xxxx. 4,

x) nepodá Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx statistickému úřadu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x informačního xxxxxxx zaměstnanecké xxxxxxxxxx xxxxx §14a,

d) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxxx pojistného plánu, xxxxxx závěrku, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx zprávu xxxxxxxx xxxxx §15 odst. 2, xxxx

x) x xxxxxxx x §19 xxxx. 3 xxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytovatele xxxx podniká s xxxxxxxxxx plynoucími z xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x),

x) 2 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 5 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x).

§22x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví.

(2) Xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

ČÁST SEDMÁ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ

§23

(1) Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx 8 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx jejímž základě xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx nesplněním xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 škoda, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§23a

§23a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 200/2015 Sb.

§24

(1) Základní a xxxxxxxx xxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx příděly xx xxxxxxxx rozpočtu Xxxxx republiky.

(2) V xxxx 1992 musí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§25

X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx x jinou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem Xxxxxxxx zdravotní pojišťovně, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnu.

§26

(1) Xxxxxx zaměstnanecké xxxxxxxxxx se ustaví xx xxxxx xxxxxx xxx xxx jejího xxxxxxx.

(2) Pro podrobnou xxxxxx xxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, úpravu xxxxxx xxxxxxxxx, činnosti a xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. 11)

§27

Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1992, x xxxxxxxx §12 xxxx. 1 x §17 xxxx. 1, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1993.

Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §18 zákona x. 280/1992 Xx., x xxxxxxxxxx, oborových, xxxxxxxxxxx a dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 60/1995 Sb. a xxxxxx x. 149/1996 Xx., které přesahují xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxxxx zaměstnanecká xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 438/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2004

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxx §22a zákona x. 280/1992 Sb., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxx xx rok 2005 xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 117/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 1.4.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřízené xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx splňovat podmínky xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 280/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 1 xxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxx xx xxxxxxxx xxxxx nejméně 100&xxxx;000 xxxxxxxxxx, xx povinna xxxxxxxxx xxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 let od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxx žádosti x povolení xxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx kauce xxxxxxx x souvislosti s xxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 351/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx pojišťovna Ministerstva xxxxxx České republiky x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinny xxxxx xxx statuty xx souladu xx xxxxxxx x. 280/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, a předložit xx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx do 3 xxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. K xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx x 1. xxxxx 2012 na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 592/1992 Sb.

x) xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základního xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění částku xx xxxx jedné xxxxxxx částky, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx k 31. xxxxxxxx 2010,

b) Zajišťovací xxxx částku xx xxxx 95 % xxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2010.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bodu 2 xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx 2012. Xxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx xx 5. ledna 2012, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 4 xxxx druhé xxxxxx x. 592/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. VIII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 298/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.12.2011

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Zůstatky xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx preventivní xxxx x xxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do 30 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. VI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 369/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx uhradit xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx regulační xxxxxxxx x xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §16b odst. 2 xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, postupují xxxxx §13 xxxx. x) x §17 odst. 1 xxxxxx x. 280/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 256/2014 Sb. x účinností xx 1.1.2015

Xx. VI

Přechodné ustanovení

Neprokáží-li xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona vykonávají xxxxxx ředitele xxxx xxxxx xxxxxx zaměstnanecké xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené pro xxxx xxxxx zákonem x. 280/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx jejich xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. VI vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 200/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2015

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 280/92 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1992, x xxxxxxxx §12 xxxx. 1 x §17 odst. 1, xx věcech xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1.1.1993.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

10/93 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx XX xx xxx 1993, x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů XXX x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.93

15/93 Sb., x Xxxxxx ČR x o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.93

60/95 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx XXX č. 551/91 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon XXX x. 280/92 Xx., x resortních, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 20/66 Xx., o xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon XXX x. 185/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.95

149/96 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 550/91 Sb., x všeobecném zdravotním xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon XXX č. 592/92 Xx., x pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX x. 551/91 Xx., x Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon XXX x. 280/92 Xx., x resortních, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovnách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.96

48/97 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.97, x xxxxxxxx xxxxx páté, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.98

93/98 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 199/94 Xx., x xxxxxxxx veřejných xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 148/96 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.4.98

127/98 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 592/92 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 48/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění a x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 551/91 Xx., x Všeobecné zdravotní xxxxxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 280/92 Xx., o resortních, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 21/92 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.99

225/99 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.99

220/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

49/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 551/91 Xx., x Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 280/92 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, podnikových a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 592/92 Xx., x pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 8.2.2002

420/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 357/92 Xx., x dani xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2004

438/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 551/91 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně XX, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 280/92 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, podnikových x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 592/92 Sb., x pojistném na xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 48/97 Xx., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2004

117/2006 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění

s xxxxxxxxx od 1.4.2006

267/2006 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008

218/2007 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx práce, xx znění zákona x. 585/2006 Sb., xxxxx x. 110/2006 Xx., o životním x xxxxxxxxxxx minimu, xxxxx x. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (rozpočtová pravidla), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 22.8.2007

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx veřejných rozpočtů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

296/2007 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

88/2008 Sb., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx na zrušení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Sb., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 586/92 Xx., o xxxxxx x příjmů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

251/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 20.5.2008 ve věci xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, některých xxxxxxxxxx xxxxxx č. 48/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., některých xxxxxxxxxx zákona č. 551/91 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně XX, xx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 280/92 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, podnikových x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx. (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 23.7.2008

351/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 280/92 Xx., o resortních, xxxxxxxxx, podnikových a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

362/2009 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxx zákona x státním xxxxxxxx XX na xxx 2010

x účinností od 1.1.2010

188/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 15.7.2011

298/2011 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 48/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2011

369/2011 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 48/97 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2012

458/2011 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zřízením xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015 x 1.1.2014

344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

60/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 48/97 Xx., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.4.2014

109/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 592/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní pojištění, xx&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 48/97 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2014

256/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 48/97 Xx., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

200/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 48/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 551/91 Xx., x Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 280/92 Sb., o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 592/92 Xx., x xxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.9.2015 s xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.2.2016

128/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 10.5.2016

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 19.9.2016

24/2017 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x souvislosti s xxxxxxxx právní úpravy xxxxxxxxxx odpovědnosti

s xxxxxxxxx xx 21.2.2017

183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx o nich x xxxxxx o xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

233/2018 Xx., xxxxx XX ze xxx 4.9.2018 xx. xx. Xx. XX 21/15 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §10 xxxx. 3 x 5 xxxxxx x. 280/92 Sb., x xxxxxxxxxx, oborových, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x vyhlášky č. 579/2006 Xx., xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, oborových, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 87/2008 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.10.2019

206/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 551/1991 Xx., x Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ČR, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 280/1992 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 12.5.2020

161/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 10.4.2021

260/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.1.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx XXX x. 550/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2) Xxxxx č. 93/2009 Sb., x xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §14 xxxx. 5 x 6 xxxxxx ČNR x. 524/1992 Xx.
4) Xxxxx XXX č. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §2 xxxx. 1 obchodního xxxxxxxx.
6) §23 xxxx. 4 xxxxxx XXX č. 592/1992 Xx., o pojistném xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 59/1995 Xx.
7) §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 592/1992 Sb.
8) §29 xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.
9) §1 xxxxxxxx x. 301/1997 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx pořízení xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
10) §55 xxxxxx x. 48/1997 Xx.
11) Xxxxx č. 551/1991 Sb., x Všeobecné xxxxxxxxx pojišťovně Xxxxx xxxxxxxxx.
12) §3 xxxxxx XXX x. 550/1991 Xx.
13) §2 xxxxxx XXX x. 550/1991 Sb.
14) §38 xxxx. 4 xxxxxx x. 199/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 148/1996 Xx.
15) Xxxxx XXX č. 550/1991 Sb.
16) Zákon č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx. a zákona x. 156/1994 Xx.
17) §9 xxxxxx XXX č. 550/1991 Xx.
18) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).
19) §11 xxxx. 3 zákona x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 225/1999 Xx.
20) §11 xxxx. 3 xxxxxx x. 48/1997 Xx., xx znění xxxxxx x. 225/1999 Sb.
21) Xxxxxxxxx xxxxx č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 101/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §18 xxxx. 3 xxxx. x) zákona x. 48/1997 Xx., o xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
23) §13 xxxx. 2 xxxxxx x. 48/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §16a x 16b zákona x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Xx.
25) §3 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx zákon).
26) §55 xxxx. 1 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání na xxxxxxxxxxx trhu, ve xxxxx zákona x. 230/2008 Xx.
27) Xxxxx č. 306/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x provádění sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

28) Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Xxxxx č. 137/2006 Sb., x veřejných zakázkách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

30) Zákon č. 89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

31) Xxxxx č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.