Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2008.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2007 do 31.12.2008.


Zákon o Policii ČR

283/91 Sb.

Úvodní ustanovení §1
HLAVA I. Úkoly, organizace a řízení policie
Úkoly policie §2
Organizace a řízení policie §3 §3a
HLAVA II. §4 §5
HLAVA III. Povinnosti, oprávnění a prostředky policisty
ODDÍL 1. Povinnosti policisty §6 §7 §8 §9 §10 §11
ODDÍL 2. Oprávnění policisty
Oprávnění požadovat vysvětlení §12
Oprávnění požadovat prokázání totožnosti §13
Zajištění §14 §15
Oprávnění k omezení pohybu agresivních osob §16
Oprávnění odebrat zbraň §17
Oprávnění k prohlídce dopravních prostředků §18
Oprávnění při zajišťování bezpečnosti chráněných osob §19
Oprávnění zakázat vstup na určená místa §20
Oprávnění k držení nebezpečných látek §20a
Oprávnění při zajišťování bezpečnosti civilní letecké dopravy §20b §20c
Oprávnění ke vstupu do živnostenských provozoven §20d
Oprávnění při zajišťování bezpečnosti železniční dopravy §20e
Oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor §21
Oprávnění rozhodnout o vykázání ze společného obydlí a zákazu vstupu do něj §21a §21b §21c §21d §22 §22a
Oprávnění k používání výbušnin a výbušných předmětů §23
Oprávnění k používání podpůrných operativně pátracích prostředků §23a
Krycí doklady §23b
Konspirativní prostředky §23c
Zabezpečovací technika §23d
Zvláštní finanční prostředky §23e
Informátor §23f
Oprávnění k úkonům v souvislosti s řízením o přestupcích §24 §25
ODDÍL 3. Policejní cely §26 §27 §28 §29 §30 §31 §32
ODDÍL 5. Použití donucovacích prostředků a zbraně policistou
Donucovací prostředky §38
Použití zbraně §39 §39a
Povinnosti policisty po použití donucovacích prostředků a zbraně §40
Zvláštní omezení §41
Služební zákroky pod jednotným velením §42
HLAVA III.A Zásahové jednotky služby pořádkové policie a zásahová jednotka rychlého nasazení §42a §42b §42c
HLAVA IV. Zpracovávání informací policií §42d §42e §42f
HLAVA V. Zvláštní ustanovení o zpracovávání osobních údajů policií
Zpracovávání osobních údajů při plnění úkolů policie v souvislosti s trestním řízením §42g
Zpracovávání osobních údajů při pátrání po osobách §42h
Prověřování potřebnosti dalšího zpracovávání osobních údajů §42i
Informování o osobních údajích a oprava nepravdivých nebo nepřesných osobních údajů §42j
Předávání osobních údajů §42k
Zveřejňování osobních údajů §42l
Zpracování osobních údajů útvarem inspekce §42m
Zpracovávání osobních údajů v souvislosti s vykázáním ze společného obydlí a zákazem vstupu do něj §42n
HLAVA VI. Vztahy policie ke státním orgánům, orgánům obcí, právnickým a fyzickým osobám §43 §44 §45 §45a §46 §47 §47a §47b §48
HLAVA VII. Vztahy policie k zahraničí §48a §48b §48c §48d §48e
HLAVA VIII. Náhrada škody §49
HLAVA IX. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
Ustanovení společná §50
Povolávání vojáků k plnění úkolů policie §50a
Povolávání příslušníků Vězeňské služby k plnění úkolů policie §50b §51
Povinnost mlčenlivosti §52 §53 §53a §54 §54a
Ustanovení přechodná §55 §56 §57 §58
Ustanovení závěrečná
Ustanovení zrušovací §59
Účinnost §60
č. 26/1993 Sb. - Čl. III
č. 26/1993 Sb. - Čl. IV
č. 26/1993 Sb. - Čl. V
č. 26/1993 Sb. - Čl. VII
č. 326/1993 Sb. - Čl. IV
č. 265/2001 Sb. - Čl. VI
č. 267/2006 Sb. - Čl. XXXII
č. 296/2007 Sb. - Čl. XI
Nález Ústavního soudu - č. 186/1997 Sb.; č. 138/1999 Sb.
§1
Úvodní xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx bezpečnostní xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Policie Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxxx").
(2) Xxxxxxx xxxx úkoly xx věcech xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx úkoly x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx také xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx (xxxx xxx "mezinárodní xxxxxxx").
(3) Úkoly xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx příslušníci xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx").
(4) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx jinak.
HLAVA X.
XXXXX, ORGANIZACE X XXXXXX XXXXXXX
§2
Xxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx tyto xxxxx:
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx;
x) spolupůsobí xxx xxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx, a byl-li xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx;
x) xxxx xxx xxxxx terorismu;
d) xxxxxxxx xxxxxxx činy x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx;
x) koná xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx;
x) xxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx dohod;
x) xxxxxxxxx xxxxxxx zastupitelských xxxxx, xxxxxxx sídelních xxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxxx objektů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx dohody, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx;
x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx při xxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxxx přestupky, pokud xxx stanoví zvláštní xxxxx; 13)
x) xxxx evidence a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx svých xxxxx;
x) vyhlašuje celostátní xxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k identifikaci xxxxxxxxx xxxx;
n) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Vězeňské služby Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx trestu xxxxxx svobody;
o) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ústavní nebo xxxxxxxx ochrannou xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx, a xxxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xx na xxxxxxx ochraně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx, 17)
q) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 36)
(2) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxx xxxxxxx zvláštní xxxxx. 18)
(3) Xxxxxxx xxxx rovněž úkoly xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejného pořádku, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obcí xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 19)
(4) Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomu, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx pachatelem xx policista, a xxxxxxxxx pachatele plní xxxxxxxx xxxxx trestního xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx inspekční xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxx"), xxxxx řízený xxxxxxxxx vnitra (xxxx xxx "ministr").
§3
Organizace x řízení policie
(1) Xxxxxxx je xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo").
(2) Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, útvary x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx působností. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxx působí xxxxxx pořádkové policie, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx policie, služba xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx cizinecké xxxxxxx, xxxxxx rychlého xxxxxxxx, služba xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.
(5) X xxxx Policejního xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx policejní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx policistů povolaných xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(7) X xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 x x čele xxxxxx xxxxxxxx služby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx České republiky, xxxxx ředitelé.
(8) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx řízení xxxxxx x služeb xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§3x
(1) Xxxxxxxxxxx koná služba xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx vymezenou xxxxxxxxxx; ministr xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xxxx xxxxxx policie x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx kriminální xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx Xxxx dokumentace x xxxxxxxxxxx zločinů xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx s působností xx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxx provádění xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zástupce. Xxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx útvaru xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx věcech xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
§3x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002
XXXXX XX.
§4
§4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2001 Xx.
§5
§5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx.
XXXXX III.
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX POLICISTY
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx policisty
§6
(1) Při xxxxxxxxx služebních zákroků x služebních xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx cti, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxx vlastní x xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx újma x xxxxxxxx xxxxx xx jejich xxxx x xxxxxx překročil xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákrokem xxxx xxxxxxxxx úkonem.
(2) Xxxxxxxxx xx povinen xxx xxxxxxxxx služebního xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxx svobod osob xxxxxx je x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx povaha x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.
§7
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zákrok, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx nejbližší xxxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxx čin xxxx xxxxxxxxx anebo xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxx xx povinen x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx učinit jiné xxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxx zákroku, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx policejní xxxxx, xx-xx páchán xxxxxxx čin nebo xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx.
§8
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx provést xxxxxxxx zákrok, xxxxxxxx
x) xx pod xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednání;
x) x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákroku xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyžaduje;
c) xxxx brání důležitý xxxxx služby.
§9
(1) Xxxxxxxxx je xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákroku xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx výzvou xxxx "Xxxxxx zákona!".
(3) Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§10
(1) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxx výkonu své xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx služebního xxxxxxx xxxx služebního xxxxx dovolují.
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, služebním průkazem, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx "xxxxxxx".
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx "policie" xxxxxxxxx xxxxxxxxx svou xxxxxxxxxxx k policii xxxxx xx výjimečných xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušnost xxxxxxxx xxxxxxxxx stejnokrojem, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx stejnokrojem, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo odznakem xxxxxx xxxxxxxxxx policie xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jakmile to xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
§11
Ministerstvo xxxxxxx xxxxxx závazným xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx
x) xxx policista xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zákrok, xxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx;
x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
§12
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx osoby, xxxxx může xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxx vypátrání xxxxxxxxx xxxx pohřešovaných osob x xxxx, x x případě xxxxxxx xx xxxxxx, aby xx xx stanovenou xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx jím xxxx, xxxxx příbuznému x xxxxxxxx xxxxxx, svému xxxxxxxxxx, osvojiteli, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx jiným osobám x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx právem xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, způsobila xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxx požadováno xx osoby, xxxxx xx jím porušila xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx uznanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxx xxx, v xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx, xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx je povinen xxxxx předem poučit x možnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4.
(6) Kdo se xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x na náhradu xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "náhrada"). Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Nárok xx náhradu xxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx jen xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx protiprávní xxxxxxx.
(7) Xxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 6 xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxx, xxx se xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx; o xxx musí být xxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx omluvy xxxx xxx závažných xxxxxx xxxxx podle odstavce 1, xxxx xxx xxxxxxxxxx x sepsání xxxxxxxxx o podání xxxxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxx x xxxxxx vysvětlení xxxx být x xxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx předvedení; xx xxxx sepsání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(10) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§13
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Prokázání xxxxxxxxxx xxxxxxx prokázání jména x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x trvalého, xxxx. přechodného xxxxxx xxxxx. Důvod ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo přestupku,
x) xx xxxxx xx xxxxxxxxxx vysvětlení xxxxx §12 xxxx. 1,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx hledané xxxx xxxxxxxxxxx osoby,
x) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx chráněných xxxxxxx,
x) xxxxx xx na místě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§17 odst. 2) x je xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xx zdržuje x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
g) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České republiky,
xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx oprávněn xxxxxx x prokázání totožnosti xxxxx,
x) xxxxx xx být xxxxxxxxxx xx žádost příslušného xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx, 21)
x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, 22)
x) na xxxxxx xxxx osoby, xxxxxxxx tato xxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;
xxxxx xx xxxxxxx výzvě xxxxxxx.
(4) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pohřešovaná, xxxxxxxx xxxxxxxxx toho, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx oznámil, xxxxxxxxx ji xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx totožnost xxxx xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebné xxxxxxxxxxx x prokázání své xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úkonů za xxxxxx zjištění xxxx xxxxxxxxxx a řádného xxxxxxxxx věci. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx stejném xxxxxxxx xxxxxx účel xxxxx xxxx xxxxxxx. Xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx tomu xxxxxxx důvody.
(6) Xxxxxx-xx policista xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxxxxx xx základě sdělených xxxxx xxx v xxxxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxxxx vyzvat xxxx xxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx otisků, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; měření xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tělesných xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx.
(7) Xxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odpor xxxxxxxx. Xxxxxx překonání xxxxxx musí být xxxxxxxxx xxxxxxxxx odporu.
(8) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx 24 hodin xx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(9) X xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx policista xxxxxx xxxxxx.
§14
Xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ohrožuje xxxx život xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx osob xxxx xxxxxxx,
b) xx xxxxxxxx o xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §12 odst. 8 x §13 odst. 5,
x) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxx zařízení nebo xxxxxxxxx majetek,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx obava, xx xxxx x protiprávním xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xx mladší patnácti xxx x byla xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx znaky xxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxx obava, že xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pokračovat, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx věci.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxx zajištění, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ihned xxxxxxxxx.
(3) Zajištění xxxx xxxxx xxxxxxx 24 xxxxx xx okamžiku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx skutečnosti xxxxxxxx x xxxx uvedených x §12 xxxx. 3, popřípadě jinou xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx se x xxxxx xxxxxx 18 xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx ihned vyrozumět xxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxx; jedná-li se x xxxxx mladší xxxxxxxx xxx, xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx orgán sociálně-právní xxxxxxx mládeže. Jde-li x xxxxxx, xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vojenský xxxxx.
(5) X zajištění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§15
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx jeho předání xxxxxx, xxxxx rozhoduje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx, 37) xxxxxxxx
a) xx cizinec dopustil xxxxxxx, xxx které xxx pobyt na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx, 37)
x) xxxxxxx má xxx xxxxx vykonatelného rozhodnutí xxxxxxxx,
x) xx xxxxx se xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Orgán, xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky nebo x xxxxxxxx vyhoštění, xx oprávněn xxxxxxxx xxxxxxx xx doby, xxx xxxxx úkony xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 37)
(3) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx xxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Zajištění xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx nejdéle 48 hodin od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxx, xxxxx cizince xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx správním xxxxxxxxx, xxxxx zajištění xx sčítají. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxx xxxxx xxx 48 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx osobní svobody.
§16
Oprávnění x omezení xxxxxx xxxxxxxxxxx osob
(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx se pokusí x útěk, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx předmětu.
(2) Xxxxxxx volného xxxxxx xxxx trvat xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx upustí xxxx xxx bude umístěna x policejní cele, xxxxxxx však 2 xxxxxx.
§17
Oprávnění xxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx se, xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx služební xxxxxx x xxxxxx jejího xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x zdraví xxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx.
(2) Xxxxxxxxx xx oprávněn xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx odebrat zbraň xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxx ochrany veřejného xxxxxxx, života x xxxxxx osob xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx-xx, že xxxxxx xxxx xxx xxxxx x násilí nebo xxxxxxxx násilím. Xxxxx, xxxxx xxxxx vydala xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, vystaví xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxx útok proti xxxx xxxxxxxxxx. 24)
(4) Xxxxxxxxx zbraň xxxxx xxxxxxxx 1 xx policista xxxxxxx xxxxxx proti podpisu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zajištěné xxxxx. Xx xxxxxxx, brání-li xxxxxxx xxxxxx zákonné xxxxxx. O xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx policista xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx, potvrzení.
(5) Xxxxxxxx pominuly důvody xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x nebrání-li xxxx xxxx xxxxxxx důvody, xxxxx xx xxxxx xxxx, xxx ji xxxxx xxxx xxxx xxxx odebrána, pokud xx xxxx osoba x vrácení xxxxxx xxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx.
§18
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxxxxxxx pachatelů xxxxxxxxx xx xxxxxx závažných xxxxxxxxx trestných činů 25) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x jejichž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x při xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx trestnými xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx věci xxxxxxxxxxx.
(2) Při xxxxxxx po osobách xxxxxxxxx nebo protiprávně xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, střelivu, výbušninách, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přesvědčit xx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx nenachází v xxxxxxxxxx prostředcích, je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xx.
§19
Xxxxxxxxx xxx zajišťování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx dohod poskytována xxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxx, dopravních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx by xxxx xxxxx ohrozit bezpečnost xxxxxxxx xxxxx, ověřit xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vody, xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx x zachování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx činností xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 38) jestliže xxxx má xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx oprávněn xxxxxxx xxxxx tehdy, jestliže xxxx xxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ihned xxxxxxxx xxxx xxxxx-xx nebezpečí x prodlení.
(3) X xxxxxxxxx objektů xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx vlastníka xxxx xxxxxxxxx. Bez xxxxxxxxx xxxxxxx xx policista xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx podezření, xx x xxxxxxx xx xxx být xxxxxxxx xxxx xx bezpečnost xxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sledovat xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zachování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx; 39) xxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vzniklých xxx xxxxx xxxxxxxxx. 40)
§20
Oprávnění xxxxxxx vstup xx xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx přikázat xxxxxxx, xxx na nezbytně xxxxxx dobu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx se xx xxxx xxxxxxxxxx. Každý xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxx ohraničení xxxxxxxx místa xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§20a
Oprávnění x držení xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx, xxxxxxx, zkoušek, xxxxxxxxxx činnosti xxxx. xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx předměty, omamné xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, zacházení x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 26) padělky xxxxx, známek x xxxxxxx papírů.
§20 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 26/1993 Xx. x účinností xx 1.1.1993
§20x
Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx civilní letecké xxxxxxx před xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a zavazadel, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, která xx xxxxx být xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxx zejména xxxxx xxxxxxx, bodná, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, žíraviny.
§20x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 26/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1993
§20x
§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2002 Xx.
§20x
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx živnostenských provozoven
Xxxxxxxxx je při xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 27) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zboží nebo xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, přijímání xxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxx zprostředkování jeho xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxx xxxxx, xxx-xx xxx xxxxxxx za xx, že se x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §21, xxxxx xxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostoru.
§20e
Oprávnění xxx zajišťování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopravy
Policista xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx oprávněn
a) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx přesvědčit, xxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celostátních xxxx a vleček, xxxxx xxxx umístěny x obvodu dráhy,
x) x bezplatné xxxxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to x vlaky xxxxxxxx xxxxxxx xxx mezinárodní xxxxxxxx, vlaky xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx služebního xxx, x jízdě xx xxxxxxxxxx strojvedoucího, xx xxxxxxxxx voze x x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx.
§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 326/1993 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1994
§21
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx uzavřený xxxxxxx
(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx-xx xxxxx xxxxx xx majetku, xx xxxxxxxxx oprávněn otevřít xxx nebo jiný xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxx"), vstoupit xx něho x xxxxxxx v souladu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx služební zákroky, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx bezprostředního xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xx policista též x případě, vznikne-li xxxxxxx podezření, že xx v xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxx provádění služebních xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx povinen zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby; xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxxxx služebního xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x zabezpečit zajištění xxxx, nemůže-li tak xxxxxx uživatel xxxx xxxx oprávněná osoba.
(5) O xxxxxxxx xxxx a provedených xxxxxxxxxx sepíše xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx rozhodnout x xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xx xxx
§21x
(1) Xxx-xx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména x xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx dojde x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx životu, xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx důstojnosti, je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx společně xxxxxxxxx x ohroženou xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx obydlí"), xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Součástí xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx. Osoba, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx"), xx poté xxxxxxx xxxxxxxxxx opustit xxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztahuje.
(2) Xxxx-xx xxx, xxxx xxxx směřuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x době policejního xxxxxxx přítomen xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx takové osobě xxxxxxxx zakázat xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x to x x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx se x xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx se toto xxxxxxxxxx vztahuje.
(3) Xxxxxxxx-xx policista x xxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, na který xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx povinen xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx určí xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxx útokem xxxxx xxxxxxxx 1 (xxxx xxx "ohrožená xxxxx").
(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx provozu xxxxxxx xxxx znemožněním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 60), je o xxxx skutečnosti třeba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k náhradnímu xxxxxxxxx xxxxxxx objektu.
(5) Při provádění xxxxx souvisejících x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxx nebezpečí z xxxxxxxx.
(6) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx sepíše xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 135/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2007
§21b
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x x úřední povinnosti, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx do 24 xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx společného xxxxxx. Vyhotovené rozhodnutí xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx doručí xxxxxxxxx xx 24 xxxxx xx jeho xxxxxx xxxxx x opisem xxxxxxxx xxxxxxx podle §21a xxxx. 6 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 61); x případě, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx spolu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx stejné xxxxx xxx příslušnému xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx.
(3) Opravným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x vykázání xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.
(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx řádu.
§21x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 135/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007
§21x
(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx vykázanou xxxxx, xxx xx xxxxxx všechny klíče xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx, x xxxxxxxx osoba xx xxxxxxx klíče vydat. Xxxxxxxxx zároveň poučí xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 62). Xxxxxxxxx xx dále povinen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx nejpozději xxx výkonu rozhodnutí x xxxxxxxx vzala xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx potřebě, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x ve xxxxx do 24 xxxxx od výkonu xxxxxxxxxx x vykázání xxx xxxxx osobní xxxx x věci xxxxxxxx pro její xxxxxxxxx nebo výkon xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx vykázanou xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x jejích xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve věci. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxx adresu xxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x možnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx 63) a x možnosti využití xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobu x x následcích xxxxxxxxxxxxx x uvedení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxx xxxxx, přivolá xxxxxxxxx xxxxxxxx osobě xxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc.
§21c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 135/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007
§21d
(1) Xxxxxxxx, x kterém xxxx rozhodnuto xxxxx §21a odst. 1 xxxx 2, xxxx xx xxxx 10 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Tuto xxxx nelze xxxxxxx xxx se souhlasem xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx návrhu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xx pravomocného xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx 3 xxx xx vydání xxxxxxxxxx x vykázání xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x vykázání xxxxxxxx xxxxxxxx osoba x xxxxxxxx osoba. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx policista xxxxxx xxxxxx.
§21x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 135/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007
§22
§22 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 361/2000 Sb.
§22x
(1) Xxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odjezdu xxxxxxx x případě, xx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx ponechání xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx řidiče xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Technických xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vozidla xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, jen xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich bezodkladné xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx vozidla xx xxxxxxxx bez zbytečných xxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxx totožnosti xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx po xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx totožnosti xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nelze xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, které
x) xxxxx překážku xxxxxxxxxx xxxxxxx, 10) nebo
x) xx viditelně xxxxxxxx xxxx vozidlo xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x poskytování zdravotnických xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo mezinárodních xxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků x zabránění xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx.
(6) Xx použití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odjezdu vozidla xxxxx odstavců 1 xx 5 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oddílu xxxxxx.
§22a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 67/1993 Xx. x xxxxxxxxx od 1.3.1993
§23
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výbušnin x výbušných xxxxxxxx
Xxxxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x ochrany majetku, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx likvidaci xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
§23x
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům x x souvislosti x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx oprávněn xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky,
e) xxxxxxx informátora.
§23x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002
§23x
Xxxxx xxxxxxx
(1) Krycím xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx listina, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Krycím xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx České národní xxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x doklad xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby.
(3) Je-li xx xxxxxxxx x povaze xxxxxxx xxxxxxx nutné, xx policista xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vložení a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx údaje xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx se xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Správní úřady x jiné xxxxxx xxxxxxx správy xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx krycí xxxxxxx.
(4) Krycí xxxxxx xxxxxxxx policie xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§23x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002
§23x
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Konspirativním prostředkem xx xxxxxx věc, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxx činnosti xxxxxxx.
§23x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002
§23x
Zabezpečovací xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx technické xxxxxxxxxx, zařízení x xxxxxx xxxxxxx používané xx účelem předcházení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zdraví xxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxx majetku.
§23x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002
§23x
Xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky
(1) Xxxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx používány x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 58) x xxxxxxxxx podpůrných operativně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx právní předpisy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředky státu.
(2) Policista xxxxxxxxxxx xx zvláštními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx x souladu x xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxx nakládání xx zvláštními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx policejního xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§23x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002
§23x
Informátor
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx spolupráce x xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx.
§23f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002
Xxxxxxxxx x xxxxxx v souvislosti x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
§24
(1) Xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxxxxx oprávněn xxxxxxxxx
a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xx předchozí trestní xxxxxx xxxx vést x xxxxxxxxx skutku xxxx trestného xxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odběru xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx návykové xxxxx; 1)
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx;
xxxx xx policista xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx místa xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx stopy.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) je xxxxx xxxxxxx xx podrobit, xxx xxxx-xx xx xxxxxxx x nebezpečím xxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx o xx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx.
§25
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx předchozí xxxxx xxxxx x vydání xxxx xxxx věc xxxxxxxx, xxxxxxxx lze xxx xxxxxxx xx xx, že x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 2) xxxx může xxx xxxxxxx. 3)
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx je x nápadném xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx, jíž xxxx xxx odňata, xxxxxxx xxxxxxxxx x odnětí xxxx; xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx cely
§26
(1) Policista je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 x 15 xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "cela") xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxx, která
x) xxxx xxxxxxxx, 4)
x) xxxx zatčena, 5)
c) xx xxx xxxxxx xx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, 6)
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x provedení procesních xxxxx x vazby xxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 5 a xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedených v §13 odst. 7.
§27
(1) Xxxx umístěním xxxxx xx cely odebere xxxxxxxxx této osobě xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxx. Xxx odebrání xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx psychickou xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx sepíše xxxxxx xxxxxxxxxx věcí, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x osobou xxxxxxxxxxx xx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx odebrané xxxx vrátí xxxxx xxxxxxx.
§28
(1) Xx xxxx se xxxx xxxxxxxx odděleně xxxxx
a) různého xxxxxxx,
b) xxxxxx 18 let a xxxxxxx,
c) xxxxxxxx 4) xxxx xxxxxxx 5) , u xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx proti xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx trestní xxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxx vlivem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx látek, xxx umístit xx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neshledá xxxxxx pro xxxx xxxxxxxx xx protialkoholní xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx přijetí xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanice xxxx zdravotnického xxxxxxxx. 7)
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx, že xxxxx, xxxxx má být xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx tato xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podezření, že xxxx osoba takovou xxxxxxxx trpí, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x vyžádá vyjádření xxxxxx, xxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx x xxxx.
§29
(1) Xxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx účelu xxxxx §26.
(2) X xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, které xx xxxxx být xxxxxxxx x ohrožení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§30
Nemá-li xxxxx dostatečný xxxx xxxx xx-xx oděv xxxxxxxxxx xxxxxxx, zapůjčí xx oděv xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.
§31
Strava xx osobě poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxx xx omezení xxxxxx xxxxxxx.
§32
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx onemocní, xxxxxx si xx xxxxxx, xx se xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx směřující x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a zdraví, xxxxxxx jí xxxxxxxx xxxxx pomoc a xxxxxxx xxxxxx, od xxxxx vyžádá stanovisko x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx.
(2) O xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1, xxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxx umístěné x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyrozumí svého xxxxxxxxxxx; xxx neprodleně xxxxxxxx příslušného prokurátora. X xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx povinna xxxxxxx xxxx skutečnost xxx osobám blízkým xxxxxxxxx xxxxxxxx x §12 odst. 3, xxxxx jsou známy.
Oddíl čtvrtý
§33
§33 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 265/2001 Sb.
§34
§34 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx.
§34a
§34x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx.
§34x
§34x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx.
§34c
§34c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Sb.
§35
§35 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx.
§36
§36 xxxxxx právním předpisem x. 265/2001 Sb.
§36a
§36x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Sb.
§37
§37 xxxxxx právním předpisem x. 265/2001 Xx.
Xxxxx pátý
Xxxxxxx donucovacích xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
§38
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x) hmaty, xxxxxx, xxxxx a xxxx sebeobrany,
b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx,
x) xxxxx,
x) xxxxxxxx pes,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxx a xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx,
j) xxxxxxxx výbuška,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
m) xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx policista xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx bezpečnosti xxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx osobě, která xx xxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxx donucovacích xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vyzvat xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx upustila od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx bude xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx v xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx 1 písm. x). Xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx v případě, xx je xxxxxxx xxxx život xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx a služební xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) X xxx, xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx použije, xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx osoby, xxxxx xx dopouští xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xx povinen xxxx, xxx použitím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xx oprávněn použít xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxx §14 x 15,
b) xxxxxxxx 4),
x) xxxxxxx 5),
x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx 6), xxxx
e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
xx-xx důvodná xxxxx, že může xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§39
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
a) xxx x případě nutné xxxxxx xxxx při xxxxxx x nutné xxxxxx odvrátil xxxxx xxxxxxx nebo trvající xxxx xxxxxx xxxxx xxxx osobě xxxx xxxx xx xxxxx xxxx zdraví xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx němuž xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxx opustit xxxx xxxxx,
c) nelze-li xxxxx xxxxxxxx odpor xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx závažného xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxx,
x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx střežený xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, po xxxxx xxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xx útoku,
x) nelze-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx řidič xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ohrožuje xxxxx a xxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxx výzvu xxxx xxxxxxx dané podle xxxxxxxxxx předpisu 28) xxxxxxxxx,
x) xxx x bezprostředním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přinutil x xxxxxxxxx dopravní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zvláštních předpisů 28) xxxxxxxxx,
h) xxxx osoba, proti xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zbraní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,
x) xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx život xxxx zdraví osob.
(2) Xxxxxx se xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Před použitím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) je xxxxxxxxx povinen xxxxxx xxxxx, xxxxx které xxxxxxxxx, aby upustila xx protiprávního xxxxxxx x výstrahou, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx x xxxxxxxxx může upustit xxx v xxxxxxx, xx je ohrožen xxxx život xxxx xxxxxx xxxxx je-li xxxxxxx život nebo xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxx použití xxxxxx xx policista xxxxxxx xxxx xxxxx opatrnosti, xxxxxxx xxx nebyl xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, x co xxxxxxx šetřit xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx směřuje.
§39x
(1) Xxxxxxxxx zařazení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a x zásahové xxxxxxxx xxxxxxxx nasazení, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x ve službě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx oprávněni xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky xxxx:
x) dočasně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx povahu xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,
c) speciální xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx:
x) odstřelovací xxxxx,
x) xxxxxxx zbraň,
x) xxxxx x xxxxxxxx zvuku,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zbraň,
f) xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Speciální xxxxxxxxxx prostředky podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) x speciální xxxxxx xxxxx odstavce 3 písm. x) x x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxx xxxx x xxxxxx používání xxxxxx vycvičeni.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx donucovacích xxxxxxxxxx x speciálních xxxxxx xx řídí xxxxxxxxxxx §38 xxxx. 2 xx 5, §39 x §40 xx 42 xxxxxx xxxxxx.
§40
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx, jakmile to xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx první xxxxx x zajistit xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, při xxxxxx xxxxx ke zranění xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx dovolí, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx ošetření. Xxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx být xxxxx xxxxxxxxx oprávněnost xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx kterém xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
§41
Xxxxxxxx xxxxxxxx
Při služebním xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, osobě xxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxx tělesnou vadou xxxx xxxxxxxx x xxxxx mladší 15 xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, slzotvorných xxxxxxxxxx, zásahové xxxxxxx, xxxxxx, pout, služebního xxx, xxxxx zbraní, xxxxxx zbraní, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx případů, kdy xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zdraví xxxxxxxxx xxxx xxxxxx osob xxxx xxxxx větší xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§42
Služební xxxxxxx pod jednotným xxxxxxx
(1) Zakročí-li xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, rozhoduje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zbraně xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. O xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zbraně xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, který xxxxx rozhodnutím přebírá xxxxxx až do xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zakročující xxxxxxxx x xxxx nadřízeného x xxxxxxx donucovacích xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxx zakročující xxxxxxxx, xxxxx rozhodl x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zbraně xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx povinnosti, xxxxx xxxx xxxxx po xxxxxxx těchto prostředků xxxx xxxxxx policisté.
§42 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 26/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1993
XXXXX XXX.X
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX JEDNOTKA XXXXXXXX XXXXXXXX
§42x
(1) Xxxxxxxx jednotky xxxxxx xxxxxxxxx policie (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx") xxxxxxx ministerstvo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx útvarů x územní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Policejního xxxxxxxx České republiky.
(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx útvaru s xxxxxx působností, jehož xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx.
(3) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) O nasazení xxxxxxxx jednotky x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx velitel, xxxxxxxxx xxxxxxx provedení xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§42a vložen xxxxxxx předpisem x. 26/1993 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1993
§42b
(1) Xxxxxxxx jednotky x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx:
x) xxxxxxxxxx,;
x) xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
c) nebezpečným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Zásahové jednotky xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i x xxxxxxxx xxxxxxx x místech, xxx xx vykonává xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx i x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x případě xxxxxx živelních pohrom x xxxxxxxxx, velkých xxxxxxxxxx nehod x xxxxxxxxxxxx havárií.
(4) Xxxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxx zásahové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx jednotky, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3.
§42b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 26/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1993
§42x
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx jednotek x zásahové xxxxxxxx xxxxxxxx nasazení xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx x §42.
(2) Xxxxxxxxx zařazení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx používat xxxxxxxxx donucovací prostředky x speciální xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §42b odst. 1.
§42c vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 26/1993 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1993
HLAVA XX.
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
§42x
Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 41) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx nezbytně xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.
§42x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 60/2001 Sb. x účinností xx 19.2.2001
§42e
(1) Xxxxxxxxx, který xxx xxxxxx xxxxx policie xxxxxx xxxxxx osobní xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx oprávněn u xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x osob xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, x xxxx, jimž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo u xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx vyhlášeno xxxxxxx a které xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) zjišťovat tělesné xxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxx xxxx,
d) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informací x xxxxxxxxxx vybavení.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx policista xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx krve xxxx xxxxx jiného xxxxxxxxxxxx materiálu, xxxxx xx xxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxx policisty xxxxx xxxxxxx způsobilý xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxx x x xxxxxx, xxxxx není xxxxxx xx xxxxxxx xx tělesné integrity, xx-xx při xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx biologických vzorků xx provádí xxxxxxxx, xxxxx nesmí xxxxxxx xxxxxx osoby.
(3) Xxxxx-xx úkon podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx-xx x xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx výzvě xxxxxxxx tento odpor xxxxxxxx. Způsob xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odporu.
§42x
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx to potřebné xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, pořizovat xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx z xxxx xxxxxxx přístupných, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, obrazové xxxx xxxx záznamy x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx-xx x pořizování záznamů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx stálé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx povinna informace x zřízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 60/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 19.2.2001
HLAVA V.
XXXXXXXX USTANOVENÍ O XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX ÚDAJŮ XXXXXXX
§42x
Zpracovávání xxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx") xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx povinna
x) xxxxxxxx účel, x němuž xxxx xxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxx,
x) shromažďovat xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx účelu x v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx naplnění xxxxxxxxxxx účelu,
x) xxxxxxxxx osobní údaje xxxxx xx xxxx, xxxxx je nezbytná x xxxxx jejich xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx osobních xxxxx xxxxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů 42) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx údaje; xxxxxxxx tohoto ohlášení xx xxxxx útvaru xxxxxxxxxxx xx zpracovávání xxxxxxxx údajů, účel xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osobních údajů.
(2) Xxxxxxx xx xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 oprávněna x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx úkolů xxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx byly xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,
x) zpracovávat xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxx xxxxx tak xxxx být xxxxxxxx.
(3) Policie xx xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 oprávněna zpracovávat xxxxxxx xxxxx, 43) xx-xx xx s xxxxxxx xx povahu xxxxxxxxx xxxx nezbytné xxx plnění xxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx zpracovává xxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 x xxx xxxxxxxx osob; xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx soukromého x osobního života. Xxxxxxx xx povinna, xxxxxxx xxx xxx xxxx ohroženo xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, osobě xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx údaje, xxxx xxxxxxx likvidaci xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx likvidaci xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že jde x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx materiálu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxx xxx při xxxxxxxxxxx x odhalování xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 44) x xxxxxxx xxxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx nepříčetnost, x xxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx.
§42x vložen xxxxxxx předpisem x. 60/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 19.2.2001
§42x
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx xxxxxxx xx xxxxxxx
(1) Xxx pátrání xx xxxxxxx, xx xxxxx bylo vyhlášeno xxxxxxx, xx policie xxxxxxxxx
x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x
b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xx-xx to xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pohřešované xxxx xxxxxxx osoby xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx. Likvidace xxxxxxxx údajů xxxxxx xxx xxxxxxxxx,
x) xxxx-xx osoba xxxxxxxxxxx xxxx hledána xxxxxxxxx,
x) xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že bude xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s trestním xxxxxxx.
§42x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 60/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.2.2001
§42x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpracovávání xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxx xxxxxxxxx, jsou-li xxxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx policie v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx zpracovávání osobních xxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx policie x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx pátrání po xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 jsou orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti, Xxxxxxx soud x Xxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx xxxxxxx policii v xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx trestu xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx trestního xxxxxx, xxxxxx xxxx udělené xxxxxxxx.
§42i vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 60/2001 Xx. x xxxxxxxxx od 19.2.2001
§42j
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx údajích x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx xx písemnou žádost xxxxx žadateli xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxx xxxxxxxx, x xx do 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bezplatně xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nepřesných xxxxxxxx xxxxx vztahujících xx x osobě xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx jejím xxxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxxx Xxxxxxxxx prezidium Xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 nevyhoví, xxxxx xx tím došlo x
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízením, nebo
x) xxxxxxxx oprávněných xxxxx xxxxx xxxxx;
xxxxxxxxxx-xx se xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx x žádosti xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx policie x xxxxxxxxxxx x trestním xxxxxxx, žadatel xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx.
(6) Xx xxxxxx při xxxxxxxxxx žádosti xx xxxxxxxxxx správní xxx.
§42k
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx jiným orgánům xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zákon,
x) xx-xx xx xx xxxxxxxx osoby, x xxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx k předání xxxxxxx xxxx lze xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx okolností xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo
x) xx-xx xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezprostředního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx veřejného xxxxxxx.
(2) Policie předá xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx předány. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x) lze xxxxxx osobní xxxxx x xxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx připojeny informace x xxxxxxxxxxxx rozhodnutích xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, pokud x těmto údajům xxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Dojde-li x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobních údajů, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx osobní údaje xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx účelu, xxx ke kterému xxxx předány, pouze xx xxxxxxxx, xx xx xx i xxx tento xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx předány, x xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx policie.
(6) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx osobní xxxxx
x) xxxxxxxxxxx organizaci Xxxxxxxx,
b) xxx xxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx mezinárodními xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx unie 66) (xxxx xxx "Schengenský xxxxxxxxxx xxxxxx"), v xxxxxxx a xx xxxxxx stanoveným xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 66), nebo
x) xx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zahraničnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xx x xxx žádosti.
§42x
Zveřejňování xxxxxxxx údajů
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx policie x souvislosti s xxxxxxxx řízením nebo xxx pátrání po xxxxxxx.
§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 60/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 19.2.2001
§42x
Zpracování xxxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 4 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) O xxxxxxxxx xxxxx §42j odst. 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§42x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 60/2001 Sb. x účinností xx 19.2.2001
§42n
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vstupu xx něj
(1) Xxxxx ustanovení xxxx xxxxx zpracovává policie xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx osoby a xxxxxxxx xxxxx (§21a); x xxxxxxx, xx xx společném obydlí, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (§21a xxxx. 3), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx x §42g.
§42x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 135/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007
HLAVA XX.
XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XXXX, PRÁVNICKÝM X XXXXXXXX XXXXXX
§43
Xxxxx má xxxxx xxxxxxx xx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx. Policista x xxxxxxxxx útvary xxxx xxxxxxx x xxxxxxx své působnosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§44
Policejní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx exekutorům při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 57) x osobám xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xxxx osoby z xxxxxx xxxxxxxx života xxxx zdraví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx-xx x poskytnutí xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx podmínek ochranu xxx insolvenčnímu správci xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§45
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx obce xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Vláda Xxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úpravu xxxxxx policie x xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx.
§45a
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx policie xxxxx §42d xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx působí x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxxxx obrannému xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 57), xxx je-li to xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.
§46
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx policejní útvary xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx služební zákrok, xxxxx tak xxxxxxx xxxxxxxx zákon. 11)
(2) Xxxxxxxx byl xxxxxxxx zákrok xxxxxxxx xxx rozhodnutí příslušného xxxxxx, xx policejní xxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§47
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx orgánů, xxxxxx xxxx, právnických x xxxxxxxxx xxxx pomoc xxx xxxxxx xxxxx xxxxx, zejména potřebné xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §12 xxxx. 3 až 5 xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx povinny xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx dodržování xxxxxxxxxx xxxxx jiných obecně xxxxxxxxx právních předpisů.
(3) Xxxxxxxxx útvary xxxxxxxxxx orgány a xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx, které se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x mohou xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx veřejného pořádku xxxxx xxxxxxxx bezpečnosti xxxx nebo xxxxxxx.
§47a
(1) Xxxxxxx je v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úkolu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx provozované xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx příslušného xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhovět, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx informací xxxxxxx xxxx režim. 45)
(2) Xxxxxxx xx xxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx žádat x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx služby, 46) evidence občanských xxxxxxx, 47) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 48), xxxxxxxx diplomatických x xxxxxxxxxx xxxx 67) x xxxxxxxx xxxxxx 50) xxxxxxxxxx informací xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nepřetržitý xxxxxxx; x xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx přístup.
(3) Xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx konkrétního xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, 51) xxxxxxxxx dat souvisejících x xxxxxxxxxxxx telekomunikační xxxxxx 52) způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx zajišťují telekomunikační xxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xx vyžádané xxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. 53)
(4) Xxxxxxx xx oprávněna xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx x xxxx nezbytně xxxxx x za xxxxxx xxxxxxxxx služebního xxxxx, x xx xxxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikačních xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx o výdej xxxxxxxxx žádal, x x účelu, k xxxxx xxx výdej xxxxxxxxx xxxxx, nejméně xx xxxx 5 xxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxx věty prvé xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xx xxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxx, o xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx život xxxx xxxxxx, je xxxxxxx oprávněna požadovat xx provozovatelích a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx oznamovali každý xxxxx osobních xxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx osobními xxxxx, xxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxxx policie. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §42k obdobně. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zahraničí x xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(7) Policie xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx před jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx policie xxxxx zvláštních xxxxxx. 54) Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§47x
Poskytování xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel 64) xxxxx x xxxxxxxxxxx, x xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup; xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 65).
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x dalších xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx čísel xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1. Xxxxx xx umožňuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, poskytují xx xxxxx podle xxxx první xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx údaje x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky
1. jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxx xxxxxx změna, xxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxxx x xxxx xxxxx,
4. místo a xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx a stát, xxx xx občan xxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx,
6. xxxxxx xxxxxxxxx,
7. adresa xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx adres xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
8. xxxxxxx trvalého xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx údaje o xxxxx trvalého pobytu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
9. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům,
10. xxxxx xxxxxx, místo xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx,
11. rodné xxxxx xxxx, xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x případě, že xxxxx x rodičů xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
12. rodinný xxxx, xxxxx jeho xxxxx x místo xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
13. xxxxx xxxxx manžela; xx-xx xxxxxxxx cizinec, který xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, jeho xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx,
14. xxxxx číslo xxxxxx,
15. xxxxxxxx dítěte,
16. xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx o úmrtí xxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x stát, na xxxxx území k xxxxx xxxxx,
17. xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx úmrtí,
18. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,
x) cizincích, xxxxx jsou xxxxxxxxx,
1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxx narození,
3. xxxxxxx a xxxx xxxxx,
4. xxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx,
5. rodné xxxxx,
6. státní xxxxxxxxx,
7. xxxx x adresa xxxxx xxxxxx,
8. číslo x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,
9. xxxxxxx xxxxxx, případně xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
10. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům,
11. xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx, po kterou xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
12. vyhoštění x xxxx, xx xxxxxx xxxx umožněn xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
13. xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx jeho xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,
14. xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx dítěte, xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx obyvatelem; x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx nebylo xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
15. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jejich xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx; v případě, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxx číslo, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
16. xxxxx, xxxxx a okres xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx jehož xxxxx x úmrtí došlo, xxxxxxxxx xxxxx úmrtí,
17. xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx,
18. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
c) x xxxxxxx změny xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx číslo,
x) xxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x okres xxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxx narozené x xxxxxx stát, na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.
(5) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx lze x konkrétním případě xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx úkolu.
§47x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 342/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 3.7.2006
§48
Policista xx oprávněn x xxxxxxx xxxxxxxxx bezprostředního xxxxxxxx života x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx. Xxx xxx x tuto xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx poskytnout; xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xx tím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sebe xxxx osoby uvedené x §12 odst. 3 xxxxx xxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXXX XXX.
XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX
§48x
(1) Xxxxxxx xx xxx xxxxxx svých xxxxx xxxxxxxxx spolupracovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Interpol, x xxxxxx mezinárodními xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx je oprávněna xxxxxx na žádost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky, xx-xx xx třeba x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§48x
(1) Xxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxx xxxxx může xx xxxxxxxx, x rozsahu x způsobem, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx oprávnění a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx uzavřena xxxxxxxxxxx xxxxxxx a je xx xxxxx k xxxxxx úkolů policie, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prezidenta x xx souhlasem příslušného xxxxxx xxxxxx státu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto nebo xxxxxxxxx zákonem k xxxxxx xxxxx policie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
a) jako xxxxxx,
x) x xxxxxxxxx předstíraného xxxxxxx,
x) xx sledování xxxx a xxxx,
x) k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx techniky,
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx.
(3) Při xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx činnost xxxxxxxxxxx zahraničního bezpečnostního xxxxx služební xxxxxxxxxx xxxxxxxxx policejním xxxxxxxxxxx. 55)
(4) Xxx xxxxxxx škody vzniklé x souvislosti s xxxxxxxxxx úkonů podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxx §49 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 56)
§48x
(1) Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx
x) xx podmínek, x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx na mírových xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jíž xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx s xxx má uzavřeny xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xx-xx vyslán x plnění úkolů xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zahraničí xxxxx xxxxxxxx 1 xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx zákona. 55)
§48x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 60/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.2.2001
§48x
(1) Xxxxxxxxx prezidium Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx úkolů xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx K.3 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii, x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (Úmluva o Europolu).
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x údajům, xxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 321/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.6.2006
§48x
(1) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodních xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x nimi xxxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx 66) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osobních xxxxx v Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx prezidium Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx národní xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x plní úkoly xxxxxx xxxxxxxxx odpovědného xx národní xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx x xxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Policejní xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx soudu, státního xxxxxxxx, celního xxxxxx xxxx zpravodajské xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxxxx hranicích x x xxxx xxxxxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx 66) xxxxxxx x Schengenském xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu x v rozsahu xxxxxxxxxxxx x této xxxxxxx. V xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx projednání x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§48x xxxxxx právním předpisem x. 170/2007 Sb. x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému v XX (1.9.2007)
XXXXX VIII.
XXXXXXX XXXXX
§49
(1) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx policii xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nebo x xxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"). Xxxx xx této xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx škodu xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxx na zdraví xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx a xxxx náhrady škody xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx pracovních úrazů xxxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x v jakém xxxxxxx
x) náleží xxxxxxxxxxx, vedle xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx mimořádné xxxxxxxxxx;
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pracovněprávních předpisů xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x kdy lze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které byly xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Stát xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx vznikla x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx; xxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx. Poškozenému xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx nákladů xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx poškozenou.
(4) Xxxx odpovídá x za xxxxx, xxxxxx osoba způsobila x xxxxxxxxxxx x xxxxxx poskytnutou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xx neplatí, pokud xx xxxxx x xxxxx způsobenou xxxxx, xxxxx xxxx protiprávním xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(6) Náhradu xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
XXXXX IX.
XXXXXXXXXX XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
§50
Početní xxxxx xxxxxxx určuje xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
§50x
Povolávání xxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxx mimořádné xxxxxxx při zajišťování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 12) povolat xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx úkolů xxxxxxx, xxxxx síly x xxxxxxxxxx policie xxxxxxx dostatečné k xxxxxxxxx vnitřního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxx xxxxxx povolaní xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a povinností xxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx svou xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stejnokrojem xx xxxxxx xxxxxxxxx "XXXXXXX", xxxx. x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx průkazem xxxxxxxxxxxx oprávnění k xxxxxx úkolů policie.
(4) Ministerstvo může xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§50x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 26/1993 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1993
§50x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx úkolů xxxxxxx
(1) Vláda Xxxxx xxxxxxxxx může x xxxxxx xxxxx xxxxxx pořádkové policie xxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx síly x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku x bezpečnosti.
(2) Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx povolaní xxxxx odstavce 1 xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx oprávnění x povinnosti policistů, xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x povinností xxxxxxx.
(3) Příslušníci Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx označením "XXXXXXX", xxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo průkazem xxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxx úkolů xxxxxxx.
(4) Ministerstvo může xxxxxxxx vyhláškou xxxxx xxxxxxxxxxx o prokazování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxx policie.
§50b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 436/2003 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004
§51
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx úkolů x xxxxxxxxxxxx.
§52
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx kterými xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo x souvislosti s xxxx, a xxxxx x zájmu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx jiných xxxx vyžadují, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osobami. Xxxx xxxxxxxxx xxxx i xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx policisty.
(2) Xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx policisté xxxxxxxx o poskytnutí xxxxxx, xx xxxxxxx, xxx-xx řádně xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx, co xx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx dověděl.
(3) Xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osobu xxxxxxxx x odstavci 2 xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.
§53
Xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx státního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx podmínek stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§53x
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x záznamu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx podle zvláštního xxxxxx 59) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x pěti xxxxxxxx xxxxxx určeného Xxxxxxxxxxx sněmovnou.
(2) Xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx kontrolní xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vyrozumění xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a dále xx jeho žádost xxxxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx požadovat xxxxxxxxx x účast xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx tajnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx předpisy o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§54
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. 15)
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x označení xxxxx služebních xxxxxxx, xxxxxxxx a letadel.
(3) Způsob vnějšího xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx služebních vozidel, xxxxxxxx x letadel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§54x
(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxx, kdo úmyslně xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx užívá xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx letadle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx používaného na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx barevného xxxxxxxxx a označení x xxx zřejmě xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 5000 Xx.
(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x jejich xxxxxxxxxxxx xx vztahují xxxxxx xxxxxxxx. 16)
§54x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 326/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1994
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§55
Xxxxx xx x obecně závazných xxxxxxxx xxxxxxxxxx hovoří x Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, útvarech Xxxxx xxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxxxxxxxx Sboru xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx tím, xxxxx jde o xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvu, xxxxxxx x policisté.
§56
§56 xxxxxx právním předpisem x. 362/2003 Xx.
§57
§57 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 362/2003 Xx.
§58
§58 xxxxxx právním předpisem x. 362/2003 Xx.
Xxxxxxxxxx závěrečná
§59
Xxxxxxxxxx zrušovací
Xxxxxxx se xxxxxxxxxx §12 xxxx. 4 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 2/1969 Xx., o zřízení xxxxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
§60
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Burešová v. x.
Xxxxxxx x. x.
Xx. III
Xx. III xxxxxxxx xxxxxxxx x. 26/1993 Xx. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2003 Xx.
Čl. XX
Xx. XX xxxxxxxx xxxxxxxx x. 26/1993 Xx. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Xx.
Xx. X
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx vysoká xxxxx 35) x názvem Xxxxxxxxx akademie Xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Sídlem Xxxxxxxxx akademie Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx.
Xx. V xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 26/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1993
Xx. XXX
Xx. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx x. 26/1993 Xx. zrušen právním xxxxxxxxx x. 362/2003 Xx.
Čl. XX
(1) Služební xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx železniční xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx 31. xxxxxxxx 1993.
(2) Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx železniční policie, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx nároky xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx služební xxxxx skončil propuštěním xxxxx xxxxxxxxxx §106 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 186/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dne 1. ledna 1994.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 326/1993 Xx. s xxxxxxxxx xx 31.12.1993
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx třetí
Xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vyšetřování.
Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002
Xx. XXXII
Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx smrti xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2010, která xxxxxx xx xxx 31. prosince 2009 xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanoveními xxxxxx, které xx xxxx x xxxxxxxx XXX až XXVIII xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xx 31. xxxxxxxx 2009 xxxxxxx xxxxx předpisů o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrazů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2009.
Xx. XXXXX xxxxxx právním předpisem x. 267/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2010
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
V xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pravomocně neskončeného xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §44 xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podstaty.
Xx. XI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 283/91 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.7.1991.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
26/93 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx některé xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxxxxxx, x o xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx
s účinností xx 1.1.93
67/93 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx zákon XXX x. 200/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, zákon XXX x. 283/91 Xx., o Xxxxxxx XX, a zákon XXX č. 553/91 Xx., x obecní xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.3.93
163/93 Xx., kterým xx mění x xxxxxxxx xxxxx ČNR x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx zákona XXX č. 26/93 Xx. x xxxxxx x. 67/93 Xx., x xxxxx XXX x. 553/91 Xx., x xxxxxx policii, xx xxxxx xxxxxx x. 67/93 Sb.
x xxxxxxxxx xx 1.7.93
326/93 Xx., kterým xx xxxx x doplňují xxxxx XXX x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákona ČNR x. 186/92 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Policie ČR, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx XXX
x xxxxxxxxx od 1.1.94 x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxx XX, xxxxx xx xxxxxxxx xx 31.12.93
17/94 Xx., úplné xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx č. 6/94 Xx.
82/95 Xx., xxxxxx xx xxxx a doplňuje xxxxx XXX č. 200/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx zákon XXX x. 283/91 Sb., x Xxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ČNR x. 553/91 Xx., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 528/90 Xx., xxxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx xx 1.6.95
152/95 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 140/61 Xx., trestní zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx řád), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx ČNR č. 283/91 Sb. o Xxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 189/94 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx x. 59/65 Xx., x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.9.95
18/97 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a ionizujícího xxxxxx (atomový xxxxx) x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.7.97
186/97 Xx., nález Xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.97
138/99 Xx., xxxxx XX xx xxx 2.6.99 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx §15 odst. 2 písm. c) x §15 odst. 3 xxxxxx x. 283/91 Xx., o Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x účinností xx 31.5.2000
168/99 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx)
x účinností xx 1.1.2000
325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx)
x xxxxxxxxx od 1.1.2000
326/99 Xx., o pobytu xxxxxxx na xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2000
329/99 Xx., x cestovních xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.7.2000
105/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 328/91 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx
x účinností xx 1.5.2000
258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2001
361/2000 Xx., x provozu na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
60/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 283/91 Sb., x Policii ČR, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 148/98 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 361/2000 Xx., x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů
x xxxxxxxxx od 19.2.2001
120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx (exekuční xxx) x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.5.2001
122/2001 Xx., xxxxx znění xxxxxx x. 283/91 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 49/2001
265/2001 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 141/61 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 140/61 Sb., trestní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx
x účinností od 1.1.2002
216/2002 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XX x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx)
s účinností xx 1.1.2003
362/2003 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x služebním poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2005 (xxxxxxx x. 530/2005 Sb. xxxx xxxxxxx účinnost na 1.1.2007)
436/2003 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 555/92 Xx., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2004
119/2004 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 634/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 283/91 Xx., x Xxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx xx 19.3.2004
626/2004 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx realizaci xxxxxxx veřejných xxxxxxx x oblasti odměňování
x účinností xx 1.1.2005
288/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx ČR, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 18.7.2005
413/2005 Xx., o xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx a o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2006
530/2005 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 361/2003 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 362/2003 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 586/92 Sb., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 153/94 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2006
135/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx násilím
x účinností xx 1.1.2007
267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx
x účinností od 1.1.2008 (zákonem č. 218/2007 Xx. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2010)
321/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx ČR, ve xxxxx pozdějších předpisů
x xxxxxxxxx od 30.6.2006
342/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s oblastí xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx další zákony
x xxxxxxxxx xx 3.7.2006
170/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ČR xx xxxxxxxxxxxxx prostoru
x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx x XX (1.9.2007), x výjimkou xxxxxxxxxx §42x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 12.7.2007
218/2007 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákoníku xxxxx, xx xxxxx zákona x. 585/2006 Xx., xxxxx x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 22.8.2007
296/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxx přijetím
x xxxxxxxxx xx 1.1.2008
379/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x o xxxxx zákona x. 283/91 Xx., o Xxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx o azylu), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxx XX x vstupu x xxxxxxxx Úmluvy xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Belgickým xxxxxxxxxxx, Spolkovou xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx královstvím x xxxxxxxxx dohody podepsané xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX (21.12.2007)
380/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 31.12.2007
383/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 185/2001 Xx., o xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 283/91 Sb., x Xxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních komunikacích x o xxxxx xxxxxx x. 168/99 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o pojištění xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2009
Xxxxxx xxxxxxx x. 283/91 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 273/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §6 xxxxxx ČNR x. 37/1989 Sb., x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx toxikomaniemi.
2) §15 xxxxxx XXX x. 200/1990 Sb.
3) §18 xxxxxx XXX x. 200/1990 Sb.
4) §75 x 76 trestního xxxx.
5) §69 xxxxxxxxx xxxx.
6) §321 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx.
7) §8 xxxxxx ČNR x. 37/1989 Sb. x §2 xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx ČSR č. 187/1989 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
8) Xxxx. xxxxx č. 135/1982 Sb.
9) Zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §37 xxxxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 99/1989 Xx., o pravidlech xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx (pravidla xxxxxxxxxx xxxxxxx).
11) Xxxxx č. 84/1990 Sb., o právu xxxxxxxxxxxxxx.
12) Xxxxx č. 92/1949 Sb., xxxxxx zákon, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (úplné xxxxx x. 331/1992 Xx.)
13) §52 xxxx. x) xxxxxx XXX č. 200/1990 Xx.
14) Xxxxx č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx č. 67/1992 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 153/1994 Xx. a xxxxxx x. 88/1995 Xx.
15) §21 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx XXX x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx.
16) Xxxxx XXX č. 200/1990 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxx znění č. 124/1993 Sb.)
17) Xxxxx č. 18/1997 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
18) Xxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra Xxxxx xxxxxxxxx x. 428/1992 Xx., x xxxxxxxxxxxxx x náhradách xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxx.
19) Xxxx. xxxxx ČNR č. 367/1990 Sb., x xxxxxx (obecní xxxxxxx).
20) Zákon č. 100/1970 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bezpečnosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21) Xxxx. §52 xxxx. 2 xxxxxxxxxx soudního řádu, §90 xxxx. 3 xxxxxxxxx řádu, §42 xxxx. 2 správního xxxx.
22) Xxxx. §67 xxxxxx XXX x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, §158 xxxxxxxxx xxxx.
23) Xxxxx č. 123/1992 Sb., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
24) §89 xxxxxxxxx zákona.
25) §41 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx
26) Xxxxx XXX č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx vlády XXX č. 192/1988 Sb., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zdraví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
27) §17 xxxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx)
28) Vyhláška Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxx č. 99/1989 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (pravidla xxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxx č. 24/1990 Xx.
29) Xxxx 1 xxxxxx č. 92/1949 Sb., xxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů (xxxxx xxxxx č. 331/1992 Xx.).
30) Xxxxx č. 76/1959 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrech xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) §27 xxxxxx x. 92/1949 Xx.
32) Xxxxx XXX č. 186/1992 Sb.
33) §15 x 16 xxxxxx XXX x. 186/1992 Xx.
34) §114 xx 119 xxxxxx XXX č. 186/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx XXX x. 26/1993 Xx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x. 428/1992 Xx.
35) §1 xx 6 zákona x. 232/1992 Xx., x xxxxxxxxxxx vysokých xxxxxxx x o xxxxxxx Policejní akademie.
36) §17 xxxxxx x. 168/1999 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx provozem vozidla x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx).
37) Zákon č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
38) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
39) Zákon č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §20 xxxxxx x. 552/1991 Xx.
41) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx osobních xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) §2 xxxxxx č. 101/2000 Xx.
43) §4 xxxx. x) zákona x. 101/2000 Sb.
44) §3 xxxxxxxxx zákona.
45) Například xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx daní a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) §35 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 151/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
47) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
48) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x cestovních xxxxxxxxx a x xxxxx zákona č. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
49) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx a rodných xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o evidenci xxxxxxxx).
50) Xxxxx č. 361/2000 Sb., o provozu xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx.
51) §84 xxxx. 1 xxxxxx č. 151/2000 Xx.
52) §84 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx x. 151/2000 Xx.
53) §86 xxxx. 1 zákona x. 151/2000 Sb.
54) Xxxxxxxxx xxxxx č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx utajovaných skutečností x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
55) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 186/1992 Xx.
56) §75 xx 102 xxxxxx x. 186/1992 Xx.
57) Xxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x exekuční xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
58) §158b xxxxxxxxx řádu.
59) §88 x §158d xxxx. 2 x 3 xxxxxxxxx xxxx.
60) §7 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 102/1992 Sb., kterým xx upravují některé xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx zákona č. 509/1991 Sb., kterým xx mění, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
61) §74a x 74b xxxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
62) §47 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
63) §76b xxxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
64) Zákon č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
65) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx.
66) Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19. xxxxxx 1990 v Xxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Spolkovou xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx republikou, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx královstvím x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14. června 1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx Xxxx 2005/211/XXX xx xxx 24. xxxxx 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxx nových xxxxxx x Schengenském xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx boje xxxxx terorismu.
Xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 871/2004 xx xxx 29. dubna 2004 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx funkcí Schengenského xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx k xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
67) §29a xxxxxx x. 329/1999 Xx., x cestovních xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 136/2006 Sb.
68) §4 xxxx. x) xxxxxx x. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.