Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2008.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2007 do 31.12.2008.


Zákon o Policii ČR

283/91 Sb.

Úvodní ustanovení §1
HLAVA I. Úkoly, organizace a řízení policie
Úkoly policie §2
Organizace a řízení policie §3 §3a
HLAVA II. §4 §5
HLAVA III. Povinnosti, oprávnění a prostředky policisty
ODDÍL 1. Povinnosti policisty §6 §7 §8 §9 §10 §11
ODDÍL 2. Oprávnění policisty
Oprávnění požadovat vysvětlení §12
Oprávnění požadovat prokázání totožnosti §13
Zajištění §14 §15
Oprávnění k omezení pohybu agresivních osob §16
Oprávnění odebrat zbraň §17
Oprávnění k prohlídce dopravních prostředků §18
Oprávnění při zajišťování bezpečnosti chráněných osob §19
Oprávnění zakázat vstup na určená místa §20
Oprávnění k držení nebezpečných látek §20a
Oprávnění při zajišťování bezpečnosti civilní letecké dopravy §20b §20c
Oprávnění ke vstupu do živnostenských provozoven §20d
Oprávnění při zajišťování bezpečnosti železniční dopravy §20e
Oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor §21
Oprávnění rozhodnout o vykázání ze společného obydlí a zákazu vstupu do něj §21a §21b §21c §21d §22 §22a
Oprávnění k používání výbušnin a výbušných předmětů §23
Oprávnění k používání podpůrných operativně pátracích prostředků §23a
Krycí doklady §23b
Konspirativní prostředky §23c
Zabezpečovací technika §23d
Zvláštní finanční prostředky §23e
Informátor §23f
Oprávnění k úkonům v souvislosti s řízením o přestupcích §24 §25
ODDÍL 3. Policejní cely §26 §27 §28 §29 §30 §31 §32
ODDÍL 5. Použití donucovacích prostředků a zbraně policistou
Donucovací prostředky §38
Použití zbraně §39 §39a
Povinnosti policisty po použití donucovacích prostředků a zbraně §40
Zvláštní omezení §41
Služební zákroky pod jednotným velením §42
HLAVA III.A Zásahové jednotky služby pořádkové policie a zásahová jednotka rychlého nasazení §42a §42b §42c
HLAVA IV. Zpracovávání informací policií §42d §42e §42f
HLAVA V. Zvláštní ustanovení o zpracovávání osobních údajů policií
Zpracovávání osobních údajů při plnění úkolů policie v souvislosti s trestním řízením §42g
Zpracovávání osobních údajů při pátrání po osobách §42h
Prověřování potřebnosti dalšího zpracovávání osobních údajů §42i
Informování o osobních údajích a oprava nepravdivých nebo nepřesných osobních údajů §42j
Předávání osobních údajů §42k
Zveřejňování osobních údajů §42l
Zpracování osobních údajů útvarem inspekce §42m
Zpracovávání osobních údajů v souvislosti s vykázáním ze společného obydlí a zákazem vstupu do něj §42n
HLAVA VI. Vztahy policie ke státním orgánům, orgánům obcí, právnickým a fyzickým osobám §43 §44 §45 §45a §46 §47 §47a §47b §48
HLAVA VII. Vztahy policie k zahraničí §48a §48b §48c §48d §48e
HLAVA VIII. Náhrada škody §49
HLAVA IX. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
Ustanovení společná §50
Povolávání vojáků k plnění úkolů policie §50a
Povolávání příslušníků Vězeňské služby k plnění úkolů policie §50b §51
Povinnost mlčenlivosti §52 §53 §53a §54 §54a
Ustanovení přechodná §55 §56 §57 §58
Ustanovení závěrečná
Ustanovení zrušovací §59
Účinnost §60
č. 26/1993 Sb. - Čl. III
č. 26/1993 Sb. - Čl. IV
č. 26/1993 Sb. - Čl. V
č. 26/1993 Sb. - Čl. VII
č. 326/1993 Sb. - Čl. IV
č. 265/2001 Sb. - Čl. VI
č. 267/2006 Sb. - Čl. XXXII
č. 296/2007 Sb. - Čl. XI
Nález Ústavního soudu - č. 186/1997 Sb.; č. 138/1999 Sb.
§1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx ozbrojený xxxxxxxxxxxx xxxx České republiky x xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxxx").
(2) Xxxxxxx xxxx úkoly xx věcech vnitřního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x další xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx schválených, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxx, jimiž xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána (xxxx xxx "mezinárodní xxxxxxx").
(3) Xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx").
(4) Xxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx-xx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
XXXXX X.
XXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXX
§2
Xxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx plní xxxx xxxxx:
x) xxxxxx xxxxxxxxxx osob x xxxxxxx;
b) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx-xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx;
x) xxxx boj xxxxx terorismu;
d) xxxxxxxx trestné činy x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx;
x) koná xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx;
f) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx při xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx dohod;
x) xxxxxxxxx ochranu zastupitelských xxxxx, ochranu xxxxxxxxx xxxxxxx Parlamentu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx republiky, Ústavního xxxxx, Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxxx objektů xxxxxxxxxx významu xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx určí xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx vnitra; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx objektů, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx dohody, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx;
i) dohlíží xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu x spolupůsobí xxx xxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx;
k) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx stanoví zvláštní xxxxx; 13)
x) xxxx evidence a xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;
x) xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx služby Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx pronásledováním xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo x výkonu trestu xxxxxx svobody;
x) xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx, a spolupůsobí xxx xxxxxx vyhledávání;
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jaderných xxxxxxxx, xxxxx určí xxxxx Xxxxx republiky, a xxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 17)
x) xxxxxxxxxx doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. 36)
(2) Policie xxxx xxx úkoly xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx zvláštní zákon. 18)
(3) Policie xxxx xxxxxx úkoly xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisy. 19)
(4) Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomu, xx xxx xxxxxxx trestný xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx policista, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx činnost (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxx"), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vnitra (xxxx xxx "xxxxxxx").
§3
Xxxxxxxxxx x řízení xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").
(2) Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx na celém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx vymezenou xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx pořádkové xxxxxxx, xxxxxx kriminální xxxxxxx x vyšetřování, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, služba xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, služba xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
(4) Činnost xxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) X xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx České republiky xxxxx policejní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k plnění xxxxx xxxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx prezident xxxxxxxx xx činnost xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(7) V xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 x v čele xxxxxx ochranné služby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx ředitelé.
(8) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx řízení xxxxxx x služeb xxxxxxx, xxxxxxxxxx mezi xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministr.
§3a
(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; ministr může xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx útvary policie x stanovit xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Součástí xxxxxx xxxxxxxxxx policie x vyšetřování je xxx Xxxx xxxxxxxxxxx x vyšetřování zločinů xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xx celém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx pokyny xxxxxxxx zástupce. Pokyny x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx věcech xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x policii xx xxxxxxxxx xxxxx pokyny xxxxxxxxxxx.
§3a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002
XXXXX II.
§4
§4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Sb.
§5
§5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Sb.
HLAVA XXX.
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX POLICISTY
Xxxxx xxxxx
Povinnosti policisty
§6
(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx úkonů xx xxxxxxxxx povinen xxxx cti, vážnosti x důstojnosti osob x xxx vlastní x xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx činností xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x případný zásah xx xxxxxx práv x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx je povinen xxx xxxxxxxxx služebního xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx svobod xxxx xxxxxx je x xxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; v opačném xxxxxxx xx poučí xxxxxxxxx.
§7
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx povinen x xxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxx zákrok, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx jiná xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákroku xxxx xxxxxxxxxx úkonu, zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxx policejní xxxxx, je-li páchán xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx i v xxxx xxxx službu xx povinen v xxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx jiné xxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx policejní xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxxxx ohrožen život, xxxxxx nebo xxxxxxx.
§8
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xx pod xxxxxx léků xxxx xxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx snižují xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
x) x xxxx xxxxxxxxx nebyl odborně xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákroku xxxxxx xxxxxxx vyškolení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;
x) xxxx brání důležitý xxxxx xxxxxx.
§9
(1) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dovolují, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Pokud xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, použije xxxxxxxxx xxxx xxxxxx slov "Xxxxxx zákona!".
(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zakročujícího xxxxxxxxx.
§10
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx služebního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx x policii xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x identifikačním xxxxxx, služebním xxxxxxxx, xxxxxxxx služby kriminální xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx "policie".
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxxxxx svou xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx okolnosti xxxxxxxxxx zákroku xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, služebním xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo odznakem xxxxxx xxxxxxxxxx policie xx xxxxxxxxx prokáže xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
§11
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obecně závazným xxxxxxx xxxxxxxxx podrobnosti
x) xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zákrok, xxxxx-xx xxxx důležitý xxxxx xxxxxx;
x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx policisty
§12
Xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx osoby, xxxxx může xxxxxxx x objasnění skutečností xxxxxxxxxx xxx odhalení xxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx osob x xxxx, x x případě xxxxxxx xx xxxxxx, aby xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx k xxxxxxx protokolu o xxxxxx vysvětlení.
(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx může odepřít xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx sobě, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, svému xxxxxxxxxx, osvojiteli, xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxx osobám x xxxxxx rodinném xxxx xxxxxxxx, jejichž xxxx xx právem xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxx xxxxxxxxx postihu xx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, v xxxxx xxxxx tuto povinnost xx, xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxx poučit x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4.
(6) Xxx xx xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx výdajů x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx"). Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Nárok xx xxxxxxx nemá xxx, xxx xx xxxxxxxx xxx ve xxxxxxxx zájmu xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 zaniká, xxxxxxxx jej xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx dne, xxx se na xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx; o xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx závažných xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, může být xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.
(9) Protokol x xxxxxx vysvětlení xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu po xxxxx předvedení; po xxxx xxxxxxx policista xxxxx xxxxxxxx.
(10) X předvedení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§13
Oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Prokázání xxxxxxxxxx xxxxxxx prokázání jména x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx. přechodného pobytu xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx totožnosti xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, s xxx xx zjištění xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx znaky xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) od která xx požadováno xxxxxxxxxx xxxxx §12 odst. 1,
c) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx hledané xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) která xx xx xxxxx xxxxxxx přístupném xxxxx (§17 xxxx. 2) x xx důvodné xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx užito x xxxxxx xxxx xxxxxxxx násilím,
x) xxxxx xx xxxxxxx x blízkosti místa, xxx došlo xx xxxxxxxx trestného činu, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
g) xxxxx je důvodně xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxx zdržuje xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; osoba xx xxxxxxx výzvě xxxxxxx.
(3) Policista xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx totožnosti xxxxx,
x) xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx, 21)
x) xxxxx je oznamovatelem, 22)
x) na xxxxxx xxxx osoby, xxxxxxxx tato osoba xx xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;
xxxxx xx povinna xxxxx xxxxxxx.
(4) Byla-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěna xxxxx pohřešovaná, xxxxxxxx xxxxxxxxx toho, kdo xxxxxxxxxxx osoby xxxxxxx, xxxxxxxxx xx předá xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxxxxxx 3 xxxx. a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx-xx xx prokázat xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebné součinnosti x xxxxxxxxx své xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxx takovou osobu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xx tím xxx xxxxxxxxxx totožnosti xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nebo zákroku. Xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předvedenou xxxxx xxxxxxxx, nebrání-li xxxx xxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxx-xx policista xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 zjistit xx xxxxxxx sdělených xxxxx ani x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx tuto xxxxx, aby strpěla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jako xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx znamení; xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx znamení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx.
(7) Nelze-li úkon xxxxx xxxxxxxx 6 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx tento xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(8) Nezjistí-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 24 xxxxx xx xxxxxxxxxx, je povinen xxxxx xxxxxxxxx.
(9) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služebních xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§14
Xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx
a) svým xxxxxxxx bezprostředně xxxxxxxx xxxx xxxxx anebo xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx o xxxx xxx xxxxxxxxxx podle §12 xxxx. 8 x §13 xxxx. 5,
c) xx xxxxxxxxxx xxxxxx slovně xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx znečišťuje či xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majetek,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, které xx xxxxx přestupku, xx-xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pokračovat, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx,
e) xx mladší xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx jednání, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxx obava, že xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pokračovat, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx-xx důvody xxxxxxxxx, xx policista xxxxxxx xxxxx ihned xxxxxxxxx.
(3) Zajištění může xxxxx xxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx svobody.
(4) Po xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx uvedených x §12 odst. 3, xxxxxxxxx jinou xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxx 18 xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx ihned xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx; xxxxx-xx se x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx let, vždy xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxx posádkovou xxxxxx xxxx xxxxxxxx útvar.
(5) X xxxxxxxxx xxxxxx policista xxxxxx xxxxxx.
§15
(1) Xxxxxxxxx je oprávněn xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxx předání xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x ukončení xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx vyhoštění, 37) xxxxxxxx
x) xx cizinec xxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxx xxx xxxxx na xxxxx České republiky xxxxxxx nebo zahájit xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx,
b) xxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx cizince xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx, 37)
c) xxxxxxx xx být xxxxx vykonatelného rozhodnutí xxxxxxxx,
d) je xxxxx xx domnívat, xx cizinec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky nebo xxx xxxxxxxxxxx pobývá.
(2) Orgán, který xxxxxxxxx x ukončení xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx x správním vyhoštění, xx oprávněn xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxx úkony xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 37)
(3) Xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx trvat xxxxxxx 24 hodin xx okamžiku omezení xxxxxx svobody. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx trvat nejdéle 48 hodin xx xxxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx. Xx-xx xxxxx, xxxxx cizince xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ukončení xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zajištění xx xxxxxxx. Celková xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx xxx xxxxx xxx 48 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§16
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxx, která xxxxxxx xxxxxx jinou osobu xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx pokusí x útěk, xxxx xxx xxxxxxx možnost xxxxxxx xxxxxx připoutáním x xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx volného xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx 2 xxxxxx.
§17
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx, xxx xxxxx, která je xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxx xxxxxxxxxxx chování, xxxx x sebe xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx život xxxx zdraví xxxxx xxxxx x zdraví xxxxxx xxxx, a xxxxxxx xx.
(2) Xxxxxxxxx xx oprávněn xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, je-li xx nezbytné v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx osob nebo xxxxxxxxxxx majetku x xxxxx-xx, xx xxxxxx xxxx xxx užito x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx odebrána, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx cokoli, xxx je možno xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. 24)
(4) Xxxxxxxxx zbraň xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx proti podpisu xxx xxxxxxxxxx předvedené xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, brání-li xxxxxxx xxxxxx zákonné xxxxxx. O xxxxxxxx xxxxxx vystaví xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx, potvrzení.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx zbraň xxxx, xxx ji xxxxx nebo komu xxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxx osoba x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
§18
Oprávnění x xxxxxxxxx dopravních xxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 25) anebo xxxxxx xxxxxxxxx trestných činů, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, x při xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x věcech xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x uvedenými xxxxxxxxx xxxx, xx policista xxxxxxxx prohlížet dopravní xxxxxxxxxx, zda xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx anebo věci xxxxxxxxxxx.
(2) Při xxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx, střelivu, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx, xxx xx xxxxxxx osoba nebo xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx tak xx.
§19
Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxx osob
(1) Xxx zajišťování bezpečnosti xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx dohod poskytována xxxxxx ochrana, xx xxxxxxxxx zařazený v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx by xxxx xxxxx ohrozit bezpečnost xxxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxx hygienických xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vody, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 38) jestliže xxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx provést xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx osoby xx xxxx xxxxx uvedený xxxxxxx ihned xxxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Bez xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx na bezpečnost xxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx objektu, xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nesmí sledovat xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx chráněné xxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hygienických xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx policista xxxxxxxx v ochranné xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; 39) stejným xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. 40)
§20
Oprávnění xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx přikázat xxxxxxx, xxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx místa xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uposlechnout. X xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx místa xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§20x
Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
Policista x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx účely xxxxx, výcviku, xxxxxxx, xxxxxxxxxx činnosti xxxx. xxxxx, skladovat x xxxxxxxx xxxxxxx nebezpečné xxxxx a xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx výbušniny, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx látky, xxxx, zacházení s xxxxx upravují xxxxxxxx xxxxxxxx, 26) xxxxxxx xxxxx, známek x xxxxxxx papírů.
§20 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 26/1993 Sb. x účinností xx 1.1.1993
§20b
Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxx zajišťování xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx policista xxxxxxxx xxxxxxxx prohlídku xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, která xx mohla xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Věcí xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx, výbušniny, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx.
§20x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 26/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1993
§20x
§20c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 216/2002 Sb.
§20x
Xxxxxxxxx ke xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx provozoven
Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx provozovnách 27) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zástavy xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx vstupovat x xx xxxxxxxxx prostor. Xx skončení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx je oprávněn xxx xxxxx, xxx-xx xxx důvodně xx xx, xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby. Tím xxxx dotčeno ustanovení §21, xxxxx xxx x xxxxx xx xxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§20x
Oprávnění xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopravy
Xxxxxxxxx xxxxxx železniční xxxxxxx xx xxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx oprávněn
x) x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx věc xxxx x dopravních xxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provozovatele celostátních xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx umístěny x obvodu xxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a to x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx místenkovými, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, x xxxxx na xxxxxxxxxx strojvedoucího, xx xxxxxxxxx xxxx x x nákladním vlaku, xxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx drah x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a zařízení, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx drah x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
§20x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 326/1993 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1994
§21
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx uzavřený xxxxxxx
(1) Je-li xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx-xx xxxxx škoda xx xxxxxxx, je xxxxxxxxx oprávněn xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxx"), xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x souladu x xxxxx zákonem xxxxxxxx služební xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebezpečí.
(2) Oprávnění xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxx x případě, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nezúčastněné xxxxx; xxxxxx tak učinit, xxxxx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákroku, xxxxxxxxxx úkonu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxx povinen neprodleně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx zajištění xxxx, nemůže-li xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) O xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx policista xxxxxx záznam.
Oprávnění xxxxxxxxxx x vykázání ze xxxxxxxxxx obydlí x xxxxxx vstupu do xxx
§21x
(1) Xxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečností, zejména x xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx útoky, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, zdraví, xxxxxxx nebo zvlášť xxxxxxxxx útoku xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx oprávněn xxxx, xxx xx podezřelý x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx z bytu xxxx domu xxxxxxxx xxxxxxxxx x ohroženou xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxx"), jakož x x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx okolí. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxx x xxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx které xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx"), xx xxxx xxxxxxx neprodleně opustit xxxxx, xx které xx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxx, xxxx xxxx xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přítomen ve xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vstup xx společného xxxxxx, xxxxx x do xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx i x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx se x něm xxxxx, xxxxx které směřuje, xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx společného xxxxxx, xxxx nesmí xxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx policista x xxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x zákazu vstupu xx něj podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 (dále xxx "xxxxxxxx"), vždy xxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx tato xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obydlí. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx policista xxxxxxxxx xxxxx povinen poučit. Xxxxxx rozsah vykázání xx xxxx xxxxx xxxx požadavku xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 (xxxx xxx "ohrožená xxxxx").
(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx znemožněním výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 60), xx o xxxx xxxxxxxxxxx třeba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatele xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx přijme xxxxxxxxx xxxxxxxx x náhradnímu xxxxxxxxx xxxxxxx objektu.
(5) Xxx provádění xxxxx souvisejících s xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xx policista xxxxxxx zajistit přítomnost xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.
(6) O xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx sepíše xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§21x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 135/2006 Xx. x účinností xx 1.1.2007
§21b
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxx x x úřední xxxxxxxxxx, xxxxxxx souhlas ohrožené xxxxx xx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx písemně xxxxxxxx xx 24 xxxxx xx vstupu xxxxxxxxx xx společného xxxxxx. Vyhotovené xxxxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx osobě. Xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx policista xx 24 xxxxx xx jeho xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §21a odst. 6 xxxxxxxxxxx intervenčnímu xxxxxx 61); x případě, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztahuje, žije xxxxxxxxx osoba, doručí xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx spolu x xxxxxx úředního xxxxxxx ve xxxxxx xxxxx xxx příslušnému xxxxxx sociálně-právní ochrany xxxx.
(3) Opravným xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx, které nemá xxxxxxxx účinek.
(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x vykázání xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx jinak, podle xxxxxxxxx řádu.
§21x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 135/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2007
§21x
(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx drží, x xxxxxxxx osoba xx xxxxxxx klíče vydat. Xxxxxxxxx zároveň xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx takové xxxxx 62). Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobě, xxx xx nejpozději xxx výkonu rozhodnutí x vykázání vzala xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, x xx xxxxx xx 24 xxxxx xx výkonu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxx výkon xxxxxxxx.
(2) Vykázané xxxxx poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx o možnostech xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x souvislosti x xxx x xxxxxxxxx součinnost. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx postavení, x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx věci. Xx xxxxx účelem xxxxxxxxx vyžádá xx xxxxxxxx osoby xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx předběžného opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 63) x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx poučí xxxxxxxxx xxxxx x x následcích xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů, x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§21c xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 135/2006 Xx. x účinností xx 1.1.2007
§21x
(1) Xxxxxxxx, x kterém xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21a odst. 1 xxxx 2, xxxx xx xxxx 10 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx. Tuto xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx občanského xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxx.
(3) Policista xx xxxxxxx ve xxxxx xx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxxxxx x vykázání xxxxxxxx vykázaná osoba x ohrožená osoba. X xxxxxxxxx kontrole xxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxxx.
§21d xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 135/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007
§22
§22 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 361/2000 Xx.
§22x
(1) Xxxxxxxxx je oprávněn xxxxxx technických xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx zakázáno, x xxxx xxxxxx se xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxx jsou-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky xxx jejich bezodkladné xxxxxxxxxx.
(3) Technické xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx zbytečných xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nezbytných xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zabránění xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx, jde-li o xxxxxxx, xxxxx
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, 10) xxxx
x) xx viditelně xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, požární xxxxxxx, xxxxxxx určené x xxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxx, vozidlo invalidy xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx požívající xxxxx x imunit xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx to xxxxxxxx.
(6) Na xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 67/1993 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.3.1993
§23
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x výbušných xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx oprávněn x souvislosti xx xxxxxxxxxxxx bezpečnosti xxxx x xxxxxxx majetku, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx nálezu xxxxxx, jakož x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, používat xxxxxxxxx x xxxxxxx předměty.
§23x
Oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků
Xxxxxxxxx je xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x v souvislosti x řízením o xxxxxxxxx xxxxxx oprávněn xxxxxxxx xxxxxxxx operativně xxxxxxx prostředky, xxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxxxxxx,
b) konspirativní xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) zvláštní xxxxxxxx prostředky,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§23a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2002
§23x
Xxxxx xxxxxxx
(1) Krycím xxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx listina, popřípadě xxxx dokument sloužící x xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxxxx osoby xxxxx x jiným podobným xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxx poslance xxxx xxxxxxxx, člena xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx průkaz soudce x xxxxxxxx zástupce x doklad žijící xxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Je-li xx xxxxxxxx x povaze xxxxxxx dokladu xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xx informačních systémů xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxx neoznačují x ani se xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx úřady x jiné xxxxxx xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx policií x xxxxx xxxxx xxxxxxx.
(4) Krycí doklad xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx evidenci xxxxxxx xxxxxxx.
§23x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002
§23x
Konspirativní xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx věc, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxx xxxx činnosti xxxxxxx.
§23x vložen právním xxxxxxxxx č. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002
§23d
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Zabezpečovací xxxxxxxxx xx rozumí technické xxxxxxxxxx, zařízení x xxxxxx xxxxxxx používané xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx odstranění xxxxxxxx xxxxxx a zdraví xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxx.
§23x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2001 Xx. x účinností xx 1.1.2002
§23e
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxx xx xxxxxx vyčleněné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 58) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx nakládající xx zvláštními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx x nimi xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxx nakládání xx zvláštními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xx xxxxx policejního xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§23e vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2001 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2002
§23x
Xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx policii informace x služby xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x policií.
(2) Xxxxxxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
§23f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002
Xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x řízením x xxxxxxxxxxx
§24
(1) Xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x) opis xxxxxxxxx trestů x xxxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx vést x posouzení xxxxxx xxxx trestného xxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx krve x xxxx xx xxxxxxxx alkoholu xxxx xxxx návykové xxxxx; 1)
x) xxxx xxxxxxx vyjádření;
xxxx xx xxxxxxxxx oprávněn xxxxxxxx ohledání xxxxx xxxxxxxxx, ohledání xxxx xxxxxx vztah xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x souvislosti x xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) je xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx-xx to xxxxxxx x nebezpečím xxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxx, xxxxxx-xx o xx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx.
§25
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx předchozí xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx věc xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxx důvodně xx xx, že v xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 2) xxxx xxxx xxx xxxxxxx. 3)
(2) Xxxxx odejmout xxx, xxxxx xxxxxxx je x nápadném xxxxxxxx x povaze xxxxxxxxx.
(3) X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx záznam a xxxxx, jíž xxxx xxx xxxxxx, vystaví xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx; xxxxxxx věc xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx x přestupku xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
§26
(1) Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx zajištěnou xxxxx §14 x 15 umístit xx xxxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxx") zřízené xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx útvaru.
(2) Policista je xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx cely i xxxxx, xxxxx
x) xxxx xxxxxxxx, 4)
x) byla zatčena, 5)
c) xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, 6)
x) xxxx policistou xxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx z výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) byla xxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 5 x xxxxx-xx xxxxx zajistit xxxxxxxxx xxxxx uvedených v §13 xxxx. 7.
§27
(1) Xxxx xxxxxxxxx osoby xx cely odebere xxxxxxxxx této osobě xxxx, kterými xx xxxxx ohrozit zdraví xxxx život xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxx odebrání xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx psychickou xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Policista xxxxxx xxxxxx odebraných věcí, xxxxx xxxxxxxx spolu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.
§28
(1) Xx cely se xxxx xxxxxxxx odděleně xxxxx
x) různého xxxxxxx,
x) xxxxxx 18 xxx a xxxxxxx,
x) xxxxxxxx 4) xxxx xxxxxxx 5) , u xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx proti nim xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx souvisejí,
x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx, xxxxx xx zjevně xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx umístit do xxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx pokud po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. 7)
(3) Zjistí-li xxxxxxxxx, že xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx x cele, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xx xxxxxxx podezření, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx lékařské ošetření x vyžádá xxxxxxxxx xxxxxx, zda xxxxx xxxx být xxxxxxxx x cele.
§29
(1) Xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §26.
(2) X cele nesmějí xxx předměty, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxxx k ohrožení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§30
Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx oděv xxxx xx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, u kterého xx xxxx xxxxxxx.
§31
Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§32
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxx, xx se xxxxxx o sebevraždu, xxxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxx xxxx, učiní xxxxxxxx xxxxxxxx směřující x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx pomoc x xxxxxxx lékaře, xx xxxxx vyžádá xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1, xxxxx x v xxxxxxx xxxxx osoby umístěné x xxxx, policista xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; ten neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx úmrtí xx xxxxxxx povinna xxxxxxx xxxx skutečnost xxx osobám xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §12 xxxx. 3, xxxxx xxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxx
§33
§33 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2001 Xx.
§34
§34 xxxxxx právním předpisem x. 265/2001 Xx.
§34x
§34x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Sb.
§34x
§34b xxxxxx právním předpisem x. 265/2001 Sb.
§34x
§34x xxxxxx právním předpisem x. 265/2001 Sb.
§35
§35 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx.
§36
§36 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx.
§36x
§36x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx.
§37
§37 xxxxxx právním předpisem x. 265/2001 Sb.
Xxxxx pátý
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xxxxxxxxxx
§38
Donucovací xxxxxxxxxx
(1) Donucovacími xxxxxxxxxx xxxx
a) hmaty, xxxxxx, údery x xxxx sebeobrany,
b) xxxxxxxxxx prostředky,
x) xxxxxx,
x) xxxxx,
x) xxxxxxxx pes,
x) vytlačování xxxxx,
x) technické xxxxxxxxxx x zabránění xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx x násilnému xxxxxxxxx vozidla,
i) xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
m) xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Donucovací xxxxxxxxxx xx policista xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, své xxxxxxx x majetku x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxxx.
(3) Xxxx použitím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osobu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků. Xx neplatí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. g). Xx výzvy x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx v případě, xx je ohrožen xxxx život xxxx xxxxxx anebo xxxxx xxxx xxxxxx jiné xxxxx x služební xxxxxx nesnese xxxxxxx.
(4) X xxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx odporu xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání.
(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezpůsobil xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Policista xx oprávněn xxxxxx xxxxx také xxx xxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxxx podle §14 x 15,
b) xxxxxxxx 4),
x) xxxxxxx 5),
x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx 6), xxxx
e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx procesních xxxxx x xxxxx nebo xxxxxx trestu odnětí xxxxxxx,
je-li xxxxxxx xxxxx, že xxxx xxx xxxxxxxx bezpečnost xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pořádku.
§39
Použití xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx použít xxxxx,
a) xxx x případě xxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxx v nutné xxxxxx odvrátil xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx proti xxxx xxxxx nebo xxxx xx život xxxx xxxxxx jiné xxxxx,
x) xxxxxxxx xx nebezpečný xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx výzvu xxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxx-xx xxxxx překonat odpor xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) aby xxxxxxx útěku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, po marné xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx útoku,
x) xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x na xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx dané xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 28) xxxxxxxxx,
g) xxx x bezprostředním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx řidič xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx 28) nezastaví,
x) xxxx xxxxx, proti xxx byl použit xxxxxxxxxx prostředek xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostředek xxxxxxx xxxxxxx, neuposlechne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxx,
x) xxxx xx třeba xxxxxxxxxx xxxxx ohrožující život xxxx xxxxxx osob.
(2) Xxxxxx xx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxx střelná, xxxxx a xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx policistou x xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xx xxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Před xxxxxxxx xxxxxx x případech xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x) xx x) je xxxxxxxxx povinen xxxxxx xxxxx, xxxxx které xxxxxxxxx, aby upustila xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, že xxxx použito zbraně. Xx výzvy s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx je-li xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxx použití xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx aby xxxxx xxxxxxx život jiných xxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx níž xxxxxx směřuje.
§39x
(1) Xxxxxxxxx zařazení x xxxxxxxxxx jednotkách xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxx xxxxxx, jakož x xx xxxxxx xxxxxxxxx x pohraniční xxxxxxx na letištích xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zbraní xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx životů a xxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx donucovací prostředky xxxx:
x) dočasně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx prostředky, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx speciální xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxxx xxxxxx prostředky.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx:
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) broková zbraň,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx upravená xxxxxxx zbraň,
x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) x speciální xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, pokud byli x jejich xxxxxxxxx xxxxxx vycvičeni.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx §38 odst. 2 až 5, §39 a §40 xx 42 tohoto xxxxxx.
§40
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, že xxx xxxxxxx donucovacích xxxxxxxxxx došlo xx xxxxxxx osoby, xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx osobě první xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xx každém xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xx zranění xxxxx, musí policista xxxxx, jakmile xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx první xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ošetření. Xxxx xx povinen učinit xxxxxxx xxxxxxxxxx úkony, xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zbraně.
(3) Xxxxx služební xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx donucovacích prostředků x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx bezodkladně xxxxxx xxxxx nadřízenému.
§41
Xxxxxxxx xxxxxxxx
Při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vadou xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx 15 xxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx výbušky, xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxx, xxxxx zbraní, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a zbraně, xxxxx případů, xxx xxxx xxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx životy x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiných xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx na majetku x nebezpečí xxxxx xxxxxxxx jinak.
§42
Služební xxxxxxx pod jednotným xxxxxxx
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx jednotným xxxxxxx, rozhoduje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxxxx uvedených x xxxxx zákoně velitel xxxxxxxxxxx jednotky. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx též nadřízený xxxxxx xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxxx přebírá xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx být zadokumentováno xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx velitele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který rozhodl x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx jinak po xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zbraně xxxxxxxxx.
§42 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 26/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1993
XXXXX III.A
XXXXXXXX JEDNOTKY XXXXXX XXXXXXXXX POLICIE A XXXXXXXX JEDNOTKA RYCHLÉHO XXXXXXXX
§42x
(1) Xxxxxxxx jednotky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx jednotky") xxxxxxx ministerstvo jako xxxxxxxxxxx součásti xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x výjimkou Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zásahová xxxxxxxx xx.
(3) X vyslání zásahové xxxxxxxx rychlého xxxxxxxx xxxxxxxxx policejní prezident xx souhlasem ministra.
(4) O xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rychlého xxxxxxxx rozhoduje xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx provedení xxxxxxx pod jednotným xxxxxxx.
§42x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 26/1993 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1993
§42x
(1) Xxxxxxxx jednotky x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx:
x) xxxxxxxxxx,;
x) xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
c) nebezpečným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx závažných úmyslných xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Zásahové xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x obnovení xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx vykonává xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Zásahové xxxxxxxx xx možno xxxxxxx dále i x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pohrom x xxxxxxxxx, velkých xxxxxxxxxx nehod x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3.
§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 26/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1993
§42x
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jednotky xxxxxxxx nasazení xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §42.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx rychlého nasazení xxxx xxxxxxxxx používat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §42b xxxx. 1.
§42x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 26/1993 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1993
HLAVA XX.
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX POLICIÍ
§42x
Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx 41) xxxxxxxxx včetně xxxxxxxx údajů, shromážděné xxx plnění xxxxx xxxxxxx, x xx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx úkolů.
§42d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 60/2001 Sb. x xxxxxxxxx xx 19.2.2001
§42x
(1) Xxxxxxxxx, xxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx osobní xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxx obviněných ze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x osob, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxxx, po xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx,
a) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx otisky,
x) xxxxxxxxx tělesné xxxxx,
x) provádět xxxxxx těla,
d) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x obdobné xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx vzorky umožňující xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx podle odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxx žádost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, odběr xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu, který xx xxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx i x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxx xxx xxxxxxxxxx odpor xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx provádí xxxxxxxx, xxxxx nesmí xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx-xx úkon podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxx provést x nejde-li x xxxxx xxxx xxxx xxxx obdobný xxxx xxxxxxx xx zásahem xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx marné výzvě xxxxxxxx tento xxxxx xxxxxxxx. Způsob xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx intenzitě xxxxxx.
§42f
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zvukové, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx zvukové, xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx x xxxxxxx služebního xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx-xx x xxxxxxxxxx záznamů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx stálé automatické xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx takových xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxx.
§42x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 60/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 19.2.2001
XXXXX X.
XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
§42g
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxx předcházení a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx pachatelů xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx o trestných xxxxxx (dále jen "xxxxxx xxxxx policie x souvislosti s xxxxxxxx řízením") xx xxxxxxx xxx zpracovávání xxxxxxxx údajů xxxxxxx
x) stanovit xxxx, x xxxxx xxxx xxx osobní údaje xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
d) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx úkolů policie,
x) neprodleně xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 42) xxxxxxx každé xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxx; xxxxxxxx xxxxxx ohlášení xx xxxxx útvaru xxxxxxxxxxx za zpracovávání xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, kategorie xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxx subjektů xxxxxx, x xxxxx opatření x zajištění požadované xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx je xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx x xxxxxxx potřebném x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
a) xxxxxxxxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx nepravdivé, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxx zpracovávat xxxxxxx xxxxx, 43) xx-xx xx s xxxxxxx xx povahu xxxxxxxxx činu nezbytné xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízením.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 i xxx xxxxxxxx xxxx; xxxxxx je xxxxxxx xxxx práva xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx povinna, xxxxxxx xxx již xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s trestním xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx její xxxxxx údaje, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jejích xxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx neprovede xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů v xxxxxxx, že jde x osobní xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx materiálu x xxxxxx zpracovávány automatizovaně.
(6) Podle xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zpracovává xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx 44) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx nebo xxx xxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx.
§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 60/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 19.2.2001
§42x
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx po xxxxxxx
(1) Xxx pátrání xx xxxxxxx, xx xxxxx bylo vyhlášeno xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx
a) x xxxxxxxxx xxxxxxx sdružovat xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x
x) zpracovávat xxxxxxx údaje těchto xxxx, je-li xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nalezení. Likvidace xxxxxxxx údajů xxxxxx xxx xxxxxxxxx,
x) xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx hledána xxxxxxxxx,
x) lze-li důvodně xxxxxxxxxxxx, xx bude xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
c) xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx policie x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
§42x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 60/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.2.2001
§42x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpracovávání xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nadále xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx policie v xxxxxxxxxxx x trestním xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx-xx policie xxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx již xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx úkolů xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízením nebo xxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osobních údajů.
(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx orgány xxxxx v trestním xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti, Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rozhodnutích xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, promlčení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx řízení, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§42x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 60/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.2.2001
§42x
Informování x xxxxxxxx xxxxxxx x oprava xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx
(1) Xxxxxxx xx písemnou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx, x xx xx 30 dnů od xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx písemnou xxxxxx provede xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo opravu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů vztahujících xx k xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxx Policejní xxxxxxxxx Xxxxx republiky.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx x
x) ohrožení xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx, nebo
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx třetí xxxxx;
xxxxxxxxxx-xx se žadateli, xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx žádné osobní xxxxx vztahující xx x xxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x ohrožení xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx.
(6) Xx postup xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.
§42k
Xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx osobám,
x) xxxxxxx-xx tak xxxxx xxxx xxxxxxxx zákon,
x) xx-xx to xx prospěch xxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxx osoba xxxx k xxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo
c) xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx závažného xxxxxxxx bezpečnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx xxxx, xxx který xxxx xxx osobní xxxxx předány. X xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x c) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x bez xxxxxxx.
(3) X předávaným xxxxxxx údajům musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pravomocných xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx předávání xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx míra xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx, xx xxxxxxx povinna xxx zbytečného odkladu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx byly xxxxxx osobní xxxxx xxxxxxx.
(5) Příjemce xxxxx je oprávněn xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xx i xxx tento xxxx xxxxx být osobní xxxxx předány, x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx policie.
(6) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx osobní xxxxx
x) mezinárodní organizaci Xxxxxxxx,
x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vázány xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 66) (xxxx jen "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx"), x xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie 66), xxxx
x) xx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, a to x bez xxxxxxx.
§42x
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx policie x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx.
§42x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 60/2001 Xx. x xxxxxxxxx od 19.2.2001
§42x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 4 xx xxxxxxx ustanovení xxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) X žádostech xxxxx §42j xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§42m xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 60/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.2.2001
§42n
Zpracovávání xxxxxxxx údajů v xxxxxxxxxxx x vykázáním xx společného obydlí x zákazem vstupu xx něj
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxx (§21a); x případě, že xx společném xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (§21a xxxx. 3), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx této xxxxx.
(2) Xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x §42g.
§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 135/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007
XXXXX XX.
XXXXXX XXXXXXX KE XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXX A XXXXXXXX XXXXXX
§43
Xxxxx xx právo xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx útvary xxxx povinni x xxxxxxx xxx působnosti xxxx xxxxx poskytnout.
§44
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx exekuční činnosti 57) x osobám xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xxxx osoby z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zdraví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx-xx x poskytnutí xxxx xxxxxxx. Policejní xxxxxx poskytnou xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx insolvenčnímu xxxxxxx xxx výkonu xxxx xxxxxxxxx.
§45
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx obce xx xxxxxxxx poskytují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Vláda Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úpravu xxxxxx policie x xxxxxxx obcí x xxxxxx xxxxxxx.
§45x
Xxxxxxxxx x evidencí, xxxxx xxxx policie xxxxx §42d se xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx působí x policii, ministerstvu xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx České republiky, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajství x Xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 57), xxx xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.
§46
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rozpuštění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx orgánu; xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zákrok, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx zákon. 11)
(2) Xxxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx tento orgán x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§47
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, orgánů xxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx pomoc xxx plnění svých xxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §12 xxxx. 3 xx 5 xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoc xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiných obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x mohou xxxx x ohrožení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo majetku.
§47x
(1) Xxxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx konkrétního úkolu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx provozované xx xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence nebo xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx evidence xxxx xxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx informací xxxxxxx jiný xxxxx. 45)
(2) Policie xx při xxxxxx xxxxx úkolů oprávněna x xxxxxxx potřebném xxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x databáze xxxxxxxxx xxxxxxx telefonní služby, 46) evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx, 47) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 48), xxxxxxxx diplomatických x xxxxxxxxxx pasů 67) x xxxxxxxx xxxxxx 50) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxx umožňujícím xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx je xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx žádat x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xxxxx zajišťují xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, 51) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx telekomunikační xxxxxx 52) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx přístup. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx telekomunikační xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx vyžádané formě x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. 53)
(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 pouze x xxxx xxxxxxxx nutné x xx xxxxxx xxxxxxxxx služebního xxxxx, x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx umožňovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxx, x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx žádán, nejméně xx xxxx 5 xxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxx xx xxxxxxx evidence xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xx účelem zajištění xxxxxxx xxxxx, x xxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx její xxxxx xxxx xxxxxx, je xxxxxxx oprávněna xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx evidencí vedených xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(6) Policie předává xxxx zveřejňuje xxxxxxxxx, xxxxx nejsou osobními xxxxx, xxxxxxxx-xx to xxxxxx úkolů xxxxxxx. Xxx předávání xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xx užije ustanovení §42k xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx utajované xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxxx zveřejněním nebo xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx povinnosti policie xxxxx zvláštních xxxxxx. 54) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx získané xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx policie.
§47x
Xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx předpisů x informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxx 64) xxxxx o xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup; xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 65).
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx poskytuje xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx předpisů z xxxxxxxx xxxxxxx čísel xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné číslo, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxx to xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx registru xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx pouze x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx
1. xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení, případně xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxxx x jeho xxxxx,
4. xxxxx x xxxxx narození; u xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx,
5. rodné xxxxx,
6. xxxxxx xxxxxxxxx,
7. adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx předchozích adres xxxxx trvalého pobytu,
8. xxxxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx datum ukončení xxxxxxxx pobytu na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
9. zbavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx,
10. xxxxx pobytu, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx,
11. xxxxx číslo xxxx, matky, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx; x xxxxxxx, že xxxxx x rodičů xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx rodné xxxxx, jeho xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxxxxx,
12. rodinný stav, xxxxx jeho změny x místo xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
13. xxxxx xxxxx manžela; xx-xx xxxxxxxx cizinec, xxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxxx x datum xxxx xxxxxxxx,
14. xxxxx xxxxx xxxxxx,
15. xxxxxxxx xxxxxx,
16. xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum x xxxx, xx xxxxx území x xxxxx došlo,
17. xxx, xxxxx xxx x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx uveden jako xxx xxxxx,
18. xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxx obyvateli,
1. jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx příjmení,
2. xxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxxx x xxxx změna,
4. xxxxx x stát, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx,
5. rodné xxxxx,
6. státní xxxxxxxxx,
7. xxxx x adresa místa xxxxxx,
8. xxxxx x platnost povolení x xxxxxx,
9. xxxxxxx pobytu, xxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxx,
10. xxxxxxx nebo xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx úkonům,
11. xxxxxxx vyhoštění x xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
12. xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
13. xxxxxxx stav, xxxxx x místo xxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,
14. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, rodné xxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx nebylo xxxxxxxxx, xxxxx narození,
15. xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxx, matky, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jejich xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx z xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx zástupce xxxx xxxxx xxxxx, jeho xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
16. xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, stát, xx xxxxx území x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxx,
17. xxx, xxxxx xxx v rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx úmrtí,
18. xxxxxx x xxxxxxxxxx údajů.
(4) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 2 jsou
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) x případě změny xxxxxxx čísla xxxxxxx xxxxx číslo,
x) xxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx,
x) xxxxx a okres xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx stát, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.
(5) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx lze x konkrétním případě xxxxxx vždy xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xx xxxxxxx daného úkolu.
§47x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 342/2006 Xx. x účinností xx 3.7.2006
§48
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx bezprostředního xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx. Xxx xxx x tuto xxxxx xxxxxxx, xx povinen xx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx vystavil xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx uvedené x §12 odst. 3 anebo xxxxx-xx xxxx jiné závažné xxxxxxxxx.
HLAVA XXX.
XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX
§48a
(1) Xxxxxxx xx xxx xxxxxx svých úkolů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx organizací Xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a zahraničními xxxxxxxxxxxxxx sbory.
(2) Xxxxxxx je oprávněna xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pátrací xxxxxxxxxx, xx-xx to xxxxx x objasnění xxxxxx, xxxxx xx x Xxxxx republice byl xxxxxxxx xxxxxxxx činem.
§48b
(1) Xxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx, x rozsahu x způsobem, stanovených xxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxx policisty.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx x xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx souhlasem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x) jako xxxxxx,
b) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx sledování xxxx x xxxx,
x) x použití xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx služebního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxx provádění xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 řídí činnost xxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx policejním xxxxxxxxxxx. 55)
(4) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx úkonů podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxx §49 x podle xxxxxxxxxx xxxxxx. 56)
§48x
(1) Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxx státu
a) xx podmínek, v xxxxxxx x způsobem, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx základě xxxxxxxxxx vlády o xxxxxx na mírových xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, jíž xx Xxxxx republika xxxxxx, nebo s xxx xx uzavřeny xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xx-xx xxxxxx x xxxxxx úkolů xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxx vyslání xxxxxxxxx xx zahraničí xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona. 55)
§48x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 60/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 19.2.2001
§48x
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx x plnění xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx založenou xx xxxxxx K.3 Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (Úmluva o Europolu).
(2) Policejní xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, které xxxx uloženy u Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx údajů.
§48x vložen právním xxxxxxxxx č. 321/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.6.2006
§48e
(1) Xxxxxxx provádí x xxxxxxx se závazky Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv x odstraňování kontrol xx společných hranicích x s nimi xxxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx 66) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně osobních xxxxx x Schengenském xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zřizuje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x plní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odpovědného xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx doplňujících xxxxxxxxx k xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xx základě xxxxxxx soudu, státního xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxx v souladu xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx kontrol xx společných xxxxxxxxx x s xxxx xxxxxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx 66) xxxxxxx x Schengenském xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Operaci xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x této xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx předchozím projednání x orgánem navrhujícím xxxxxxxxxx operaci.
§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 170/2007 Xx. x účinností ode xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v XX (1.9.2007)
XXXXX XXXX.
XXXXXXX ŠKODY
§49
(1) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx poskytla xxxxx policii xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nebo x xxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"). Xxxx xx xxxx odpovědnosti xxxx zprostit xxx xxxxx, způsobil-li xx xxxx xxxxx poškozený xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx k xxxx xx xxxxxx xxxx smrti, xxxx xx rozsah a xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx předpisů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x jakém xxxxxxx
a) náleží xxxxxxxxxxx, vedle nároků xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
x) se xxxxxxx xxxxxxxxxxx odškodnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx poškozeném x kdy xxx xxxxxx xxxxxxxxxx přiznat xxxxxx, xxxxx xxxx xx poškozeného xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxx x za xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx pomoci. Xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx uvedením x xxxxxxxx stav; xxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxx, hradí xx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx.
(4) Stát xxxxxxxx x xx škodu, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxx poskytnutou policii xxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxx i xx škody způsobené xxxxxxx xxxx policistou x souvislosti s xxxxxxx jejich úkolů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx svým protiprávním xxxxxxxx oprávněný x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(6) Náhradu xxxxx poskytuje x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
HLAVA XX.
XXXXXXXXXX SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
§50
Xxxxxxx xxxxx policie xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
§50x
Povolávání xxxxxx k xxxxxx xxxxx policie
(1) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxx zajišťování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x plnění xxxxx služby pořádkové xxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem 12) xxxxxxx xxxxxx x činné xxxxxx x xxxxxx úkolů xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx policie xxxxxxx dostatečné x xxxxxxxxx vnitřního pořádku x xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxx v odstavci 2 prokazují svou xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stejnokrojem xx xxxxxx xxxxxxxxx "XXXXXXX", xxxx. x ústním xxxxxxxxxxx xxxx průkazem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx úkolů policie.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 x xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§50a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 26/1993 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1993
§50x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x plnění xxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x plnění úkolů xxxxxx pořádkové xxxxxxx xxxxx ochranné služby xxxxxxx povolat xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx Vězeňské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxx oprávnění x povinnosti xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x povinností xxxxxxx.
(3) Příslušníci Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x plnění xxxxx policie svým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx označením "XXXXXXX", xxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx průkazem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Vězeňské xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxx policie.
§50x xxxxxx právním předpisem x. 436/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004
§51
Xxxxxxx xxxx povolat xxxxxxxxx x plnění úkolů x xxxxxxxxxxxx.
§52
Povinnost xxxxxxxxxxxx
(1) Policista xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x souvislosti x xxxx, a xxxxx x zájmu zabezpečení xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx i xx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx, xxxx policejní xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx mlčenlivosti x xxxx, co se x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxx jím xxxxxxxx xxxxx.
§53
Xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx policie xx podmínek stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§53a
(1) Xxxxxxxx použití xxxxxxxxxx x záznamu telekomunikačního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 59) vykonává Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgán. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnou.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 provádí xxxxxxxxx xxxxx v příslušných xxxxxxxx Policie xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx kontrolnímu xxxxxx nejméně dvakrát xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx informace o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxx xxxx dotčeno xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx se dověděli x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx této xxxxxx. Xxxxx ustanovením xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací.
§54
(1) Xxxxxxxx stejnokroj x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx jen xxxxxxxxx. 15)
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx barevné xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxxxxxx x letadel.
(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odznaky xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zvláštního xxxxxxxxx provedení x xxxxxxxx služebních xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§54x
(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx vozidle, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx vozidlech, xxxxxxxxxx x letadlech policie, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5000 Xx.
(3) Na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx předpisy. 16)
§54x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 326/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1994
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§55
Xxxxx xx x obecně závazných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Sboru xxxxxxx xxxxxxxxxxx, útvarech Xxxxx xxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, útvarech Xxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx tím, xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, policie x xxxxxxxxx.
§56
§56 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2003 Xx.
§57
§57 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 362/2003 Xx.
§58
§58 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 362/2003 Xx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§59
Ustanovení xxxxxxxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §12 xxxx. 4 xxxxxx České národní xxxx x. 2/1969 Xx., x zřízení xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§60
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx vyhlášení.
Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxx v. x.
Čl. XXX
Xx. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx x. 26/1993 Xx. zrušen právním xxxxxxxxx x. 362/2003 Xx.
Xx. IV
Xx. XX xxxxxxxx xxxxxxxx č. 26/1993 Xx. xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Xx.
Xx. V
(1) Xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx škola 35) x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx.
(2) Sídlem Xxxxxxxxx akademie Xxxxx xxxxxxxxx je Xxxxx.
Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 26/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1993
Čl. XXX
Xx. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx x. 26/1993 Xx. zrušen právním xxxxxxxxx x. 362/2003 Xx.
Xx. XX
(1) Služební xxxxxx xxxxxxxxxxx Federální xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uplynutím xxx 31. prosince 1993.
(2) Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx železniční xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx služební xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, náleží xxxxxx xxxxxxxxx xx skončením xxxxxxxxxx poměru, jako xx jejich xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx propuštěním xxxxx xxxxxxxxxx §106 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 186/1992 Xx., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx Xxxxxxx České republiky; xx neplatí, pokud xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dne 1. xxxxx 1994.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 326/1993 Xx. x xxxxxxxxx od 31.12.1993
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx ve službě xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx účinnosti xxxxxx zákona zařazují xx služby kriminální xxxxxxx a vyšetřování.
Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002
Čl. XXXXX
Xxxxxx x xxxx xxxxxxx újmy na xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 2010, xxxxx xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2009 xxxxxxxxx, se v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx v článcích XXX xx XXXXXX xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x po 31. xxxxxxxx 2009 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pracovních xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2009.
Xx. XXXII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 267/2006 Sb. x účinností od 1.1.2010
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §44 xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. XI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 283/91 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.7.1991.
Ve xxxxx xxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
26/93 Sb., xxxxxx xx mění x doplňují xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x o xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.93
67/93 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 200/90 Xx., x přestupcích, xxxxx XXX č. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, x zákon XXX č. 553/91 Xx., x obecní xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.3.93
163/93 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx ČNR x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx ČR, xx znění xxxxxx XXX č. 26/93 Xx. x xxxxxx x. 67/93 Xx., x zákon XXX x. 553/91 Xx., x obecní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 67/93 Xx.
x xxxxxxxxx od 1.7.93
326/93 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňují xxxxx XXX x. 283/91 Sb., x Xxxxxxx ČR, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx ČNR x. 186/92 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xx stanoví podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX
x xxxxxxxxx od 1.1.94 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XX, xxxxx xx xxxxxxxx xx 31.12.93
17/94 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx. publikované x xxxxxx x. 6/94 Xx.
82/95 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx ČNR x. 200/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxx xxxxx XXX x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx XXX x. 553/91 Xx., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 528/90 Sb., xxxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx xx 1.6.95
152/95 Xx., xxxxxx se xxxx a doplňuje xxxxx č. 140/61 Xx., trestní zákon, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 141/61 Xx., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx ČNR x. 283/91 Sb. x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 189/94 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx č. 59/65 Xx., x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.9.95
18/97 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx jaderné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
s účinností xx 1.7.97
186/97 Xx., xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.97
138/99 Sb., xxxxx ÚS xx xxx 2.6.99 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §15 xxxx. 2 písm. x) x §15 xxxx. 3 xxxxxx č. 283/91 Xx., o Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností od 31.5.2000
168/99 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z provozu xxxxxxx)
x účinností xx 1.1.2000
325/99 Xx., x xxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 283/91 Sb., o Xxxxxxx ČR, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.1.2000
326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů
x xxxxxxxxx od 1.1.2000
329/99 Xx., o cestovních xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., o Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.7.2000
105/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 328/91 Xx., x konkursu x xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.5.2000
258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů
x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
361/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx
x účinností xx 1.1.2001
60/2001 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 283/91 Sb., x Policii XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 148/98 Xx., x xxxxxxx utajovaných skutečností x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 361/2000 Xx., o xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů
x xxxxxxxxx xx 19.2.2001
120/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x změně xxxxxxx zákonů
x xxxxxxxxx xx 1.5.2001
122/2001 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 49/2001
265/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/61 Sb., x trestním řízení xxxxxxx (trestní xxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx
x účinností od 1.1.2002
216/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx hranic XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x ochraně xxxxxxxx xxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.1.2003
362/2003 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2005 (zákonem x. 530/2005 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2007)
436/2003 Xx., kterým se xxxx zákon č. 555/92 Xx., x Xxxxxxxx službě x xxxxxxxx xxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2004
119/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 455/91 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 634/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 19.3.2004
626/2004 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x účinností od 1.1.2005
288/2005 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx xx 18.7.2005
413/2005 Xx., o xxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2006
530/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 361/2003 Xx., x služebním xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 586/92 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 153/94 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností od 1.1.2006
135/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2007
267/2006 Xx., o xxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x účinností od 1.1.2008 (zákonem č. 218/2007 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2010)
321/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 141/61 Xx., x xxxxxxxx řízení soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 283/91 Xx., o Xxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností od 30.6.2006
342/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x oblastí xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxx zákony
x xxxxxxxxx xx 3.7.2006
170/2007 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti xx xxxxxxx XX xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v ČR (1.9.2007), x výjimkou xxxxxxxxxx §42x, který xxxxxx účinnosti dnem 12.7.2007
218/2007 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 266/2006 Sb., o xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 267/2006 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákoníku xxxxx, xx xxxxx zákona x. 585/2006 Xx., xxxxx x. 110/2006 Xx., o xxxxxxxx x existenčním minimu, xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 155/95 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 22.8.2007
296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx jeho řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2008
379/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Sb., o xxxxx a o xxxxx zákona x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx ČR, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony
x xxxxxxxxx ode dne, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx EU x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX (21.12.2007)
380/2007 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 283/91 Xx., x Policii XX, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 31.12.2007
383/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 283/91 Xx., o Xxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 56/2001 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních komunikacích x x změně xxxxxx x. 168/99 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx provozem vozidla x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2009
Xxxxxx xxxxxxx x. 283/91 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 273/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §6 xxxxxx XXX x. 37/1989 Xx., x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxxxx.
2) §15 xxxxxx XXX č. 200/1990 Sb.
3) §18 xxxxxx XXX č. 200/1990 Xx.
4) §75 x 76 xxxxxxxxx xxxx.
5) §69 xxxxxxxxx xxxx.
6) §321 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx.
7) §8 xxxxxx XXX č. 37/1989 Xx. x §2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx XXX x. 187/1989 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxxxx.
8) Xxxx. xxxxx č. 135/1982 Sb.
9) Xxxxx č. 102/1971 Sb., x ochraně xxxxxxxx tajemství, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
10) §37 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 99/1989 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx).
11) Xxxxx č. 84/1990 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
12) Xxxxx č. 92/1949 Sb., xxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxx xxxxx x. 331/1992 Xx.)
13) §52 xxxx. b) zákona XXX x. 200/1990 Xx.
14) Xxxxx č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx č. 67/1992 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 153/1994 Sb. a xxxxxx č. 88/1995 Xx.
15) §21 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx ČNR x. 200/1990 Xx., x přestupcích.
16) Xxxxx XXX č. 200/1990 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxx znění x. 124/1993 Xx.)
17) Xxxxx č. 18/1997 Sb., o mírovém xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záření (xxxxxxx zákon) a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
18) Výnos xxxxxxxxxxxx vnitra Xxxxx xxxxxxxxx x. 428/1992 Xx., o xxxxxxxxxxxxx x náhradách xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
19) Xxxx. xxxxx XXX č. 367/1990 Sb., x xxxxxx (obecní xxxxxxx).
20) Xxxxx č. 100/1970 Sb., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
21) Např. §52 xxxx. 2 xxxxxxxxxx soudního xxxx, §90 odst. 3 xxxxxxxxx řádu, §42 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx.
22) Xxxx. §67 xxxxxx XXX x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, §158 xxxxxxxxx xxxx.
23) Zákon č. 123/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Republiky.
24) §89 xxxxxxxxx xxxxxx.
25) §41 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx
26) Xxxxx XXX č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx x o státní xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx XXX č. 192/1988 Sb., o xxxxxx x některých xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
27) §17 xxxxxx x. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon)
28) Vyhláška Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxx č. 99/1989 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxx č. 24/1990 Xx.
29) Část 1 xxxxxx č. 92/1949 Sb., xxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx x. 331/1992 Xx.).
30) Xxxxx č. 76/1959 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) §27 xxxxxx x. 92/1949 Xx.
32) Xxxxx XXX č. 186/1992 Sb.
33) §15 x 16 xxxxxx XXX x. 186/1992 Xx.
34) §114 xx 119 xxxxxx XXX č. 186/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxx XXX x. 26/1993 Xx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x. 428/1992 Xx.
35) §1 xx 6 xxxxxx x. 232/1992 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx Policejní xxxxxxxx.
36) §17 xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z provozu xxxxxxx).
37) Zákon č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx.
38) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
39) Zákon č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §20 xxxxxx x. 552/1991 Xx.
41) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) §2 xxxxxx x. 101/2000 Xx.
43) §4 xxxx. b) zákona x. 101/2000 Sb.
44) §3 xxxxxxxxx xxxxxx.
45) Xxxxxxxxx xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) §35 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 151/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxx zákonů.
47) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x občanských xxxxxxxxx.
48) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
49) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx a rodných xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o evidenci xxxxxxxx).
50) Zákon č. 361/2000 Sb., o xxxxxxx xx pozemních komunikacích x o změnách xxxxxxxxx xxxxxx.
51) §84 odst. 1 xxxxxx x. 151/2000 Xx.
52) §84 xxxx. 3 písm. x) zákona č. 151/2000 Sb.
53) §86 xxxx. 1 zákona x. 151/2000 Xx.
54) Xxxxxxxxx xxxxx č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
55) §2 odst. 2 xxxxxx č. 186/1992 Xx.
56) §75 xx 102 zákona x. 186/1992 Sb.
57) Xxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx zákonů.
58) §158b xxxxxxxxx řádu.
59) §88 x §158d xxxx. 2 x 3 xxxxxxxxx řádu.
60) §7 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 102/1992 Xx., kterým xx xxxxxxxx některé xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zákona x. 509/1991 Sb., xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
61) §74a x 74b xxxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
62) §47 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
63) §76b xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
64) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
65) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx.
66) Úmluva xxxxxxxxx dne 19. xxxxxx 1990 x Xxxxxxxxx xxxx Belgickým xxxxxxxxxxx, Spolkovou republikou Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx královstvím x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14. června 1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx hranicích.
Rozhodnutí Xxxx 2005/211/SVV xx xxx 24. xxxxx 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Schengenském informačním xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 871/2004 ze xxx 29. xxxxx 2004 x zavedení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, také xx xxxxxxxx x xxxx proti xxxxxxxxx.
67) §29a xxxxxx č. 329/1999 Xx., x cestovních xxxxxxxxx x x xxxxx zákona č. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx dokladech), ve xxxxx zákona x. 136/2006 Xx.
68) §4 xxxx. d) zákona x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx zákonů.