Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 21.01.1965.


Sdělení o Úmluvě o diskriminaci (zaměstnání a povolání) (č. 111) a Úmluvě o ochraně pracovníků před ionisujícím zářením (č. 115)
465/90 Sb.
Úmluva o diskriminaci (zaměstnání a povolání), 1958
Úmluva o ochraně pracovníků před ionisujícím zářením
ČÁST I. Všeobecná ustanovení Čl.1 Čl.2 Čl.3
ČÁST III. Závěrečná ustanovení Čl.16 Čl.17 Čl.18 Čl.19 Čl.20 Čl.21 Čl.22 Čl.23
XXXXXXX
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí
Xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxx věcí sděluje, xx xxx 25. xxxxxx 1958 xxxx xx 42. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx x povolání) (č. 111) x xxx 22. xxxxxx 1960 xxxx xx 44. xxxxxxxx generální xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx pracovníků xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (č. 115). Xxxxxxxxxx Úmluv Československou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx 21. xxxxx 1964 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx. Podle xxxxx článků 8 x 17 Xxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x platnost dnem 21. xxxxx 1965.
Xxxxx překlady Xxxxx xx vyhlašují xxxxxxxx.
Xxxxxx č. 111
Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx x xxxxxxxx), 1958
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx xx Xxxxxx x tam xx xxxxx xxx 4. xxxxxx 1958 xx xxxx čtyřicátém druhém xxxxxxxx,
rozhodnuvši xxxxxxxx xxxxxxx návrhy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx bodem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxxxx, xx tyto návrhy xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxx xx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlašuje, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, bez xxxxxx xx xxxx, xxxxxxx xxxx pohlaví, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxx hmotné xxxxx x o svůj xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zajištění x xxxxxxx příležitostí x
xxxxx dále xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
přijímá xxx 25. června 1958 xxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx x povolání), 1958:
Xxxxxx 1
1. Pro xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vylučování xxxx dávání xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, politických názorech, xxxxxxxxxxxx xxxx sociálním xxxxxx, které xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxxx;
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, vylučování xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx má xx xxxxxxxx znemožnění xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx povolání, xxxxx xxxx být xxxxxx zúčastněným členským xxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxx příslušnými xxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx vyžadované xxx xxxxxx zaměstnání xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.
3. Xxx xxxxx xxxx úmluvy xxxxxx "xxxxxxxxxx" x "xxxxxxxx" zahrnují xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x různým xxxxxxxxx, jakož i xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx je xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xx zavazuje xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx politiku zaměřenou xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zacházení x zaměstnání a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx odstraněna jakákoli xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 3
Xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx je xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx přiměřenými vnitrostátním xxxxxxxxx x zvyklostem
x) usilovat x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a pracovníků x s jinými xxxxxxxxxxx orgány při xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx této politiky;
x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx politiky;
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx;
d) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxx provádění xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx volbu xxxxxxxx, odborném xxxxxxx x zprostředkování práce, xxxxx xxxxxxxxx kontrole xxxxxxxxx xxxxxx;
x) x xxxxxxxxxxxx zprávách x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 4
Xxxxxxxx opatření xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx bezpečnost xxxxx, xxxx o xxx xx prokázáno, xx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx pokládat za xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx osoba xxxx mít xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx praxí.
Xxxxxx 5
1. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx v jiných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx.
2. Xxxxx členský xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xx se nebudou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx z xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx, xxxxxxxxxx, povinnosti xxxx rodině nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obecně xxxxxxxx xx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranu xxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 6
Xxxxx členský xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx zavazuje xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx organizace xxxxx.
Článek 7
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx práce a xxx xxxxxxx.
Xxxxxx 8
1. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členské xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx ratifikace xxxx xxxxxxx generálním xxxxxxxxx.
2. Nabude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx generální xxxxxxx zapíše xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx států.
3. Xxx každý xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx data, kdy xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
Článek 9
1. Xxxxx xxxxxxx xxxx, který ratifikoval xxxx xxxxxx, může xx xxxxxxxxx po xxxxxxxx deseti let xxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx generálnímu řediteli Xxxxxxxxxxxxx xxxxx práce, xxxxx xx zapíše. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx po xxx, xxx xxxx xxxxxxx.
2. Každý xxxxxxx stát, jenž xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx uplynutí období xxxxxx let, xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx bude xxxx xxxxxxxxx vždy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx podmínek xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 10
1. Xxxxxxxxx ředitel Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx všem členským xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x výpovědí, xxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxx bude členským xxxxxx Organizace xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xx datum, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 11
Xxxxxxxxx ředitel Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx oznámí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Spojených xxxxxx k zápisu xxxxx článku 102 Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx zapsal podle xxxxxxxxxx předchozích xxxxxx.
Xxxxxx 12
Xxxx, bude-li xx xxxxxxxxx xx nutné, Xxxxxxx xxxx Mezinárodního xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx konferenci xxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx její xxxxx xxxx částečné xxxxxx.
Článek 13
1. Přijme-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx novou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx úmluvu x xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx:
a) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx členským xxxxxx xxxxxxx ipso xxxx xxxxxxxxx výpověď xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx ustanovení xxxx xxxxxxxxx článku 9, x xx x xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nabude xxxxxxxxx,
x) xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nabude xxxxxxxxx, xxxx úmluva přestane xxx členským xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
2. Xxxx úmluva xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx co do xxxxx a obsahu xxx xx členské xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx a neratifikovaly xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 14
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx č. 115
Xxxxxx o xxxxxxx pracovníků xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Mezinárodního úřadu xxxxx xx Xxxxxx x xxx xx xxxxx dne 1. xxxxxx 1960 xx xxxx xxxxxxxxxx čtvrtém xxxxxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx návrhy týkající xx xxxxxxx pracovníků xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pořadu xxxxxxxx, x
stanovivši, xx tyto návrhy xxxxx xxx formu xxxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxx xxx 22. xxxxxx 1980 xxxx úmluvu, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Úmluva x xxxxxxx xxxx zářením, 1960.
ČÁST X.
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Článek 1
Xxxxx členský xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx vhodných xxxxxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příslušný xxxx xx bude xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 2
1. Xxxx xxxxxx xx vztahuje xx xxxxxxx činnosti, při xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ionisujícímu xxxxxx xxxxx xxx xxxxx.
2. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx uzavřené xxxx xxxxxxxx, ani xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jež xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, které xxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx x jejích xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zmíněných x článku 1.
Článek 3
1. Xxxxx znalostí xxxxxxxxxx x xxxx xxxx budou podniknuty xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx účinné xxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x jejich xxxxxx x xxxxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ochrany:
x) Xxxxxxxx k ochraně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx státem budou xxxxxxxxx ustanovením xxxxxx.
x) Příslušný členský xxxx xxxxxxx, jakmile xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxx přijal xxxx ratifikací xxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx takové xxxxx xxxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.
x) Při xxxxxxxxxx xxxxxx zašle xxxxxxxxx členský xxxx xxxxxxxxxxx řediteli Mezinárodního xxxxx práce prohlášení, xx kterém xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx x provádění xxxxxx xx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxx dosaženo.
x) Xx xxxxxxxx xxx xxx xxx dne, xxx tato xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx Mezinárodního úřadu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxx xxxx b) xxxxxx odstavce, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx.
XXXX XX.
XXXXXXXX XXXXXXXX
Článek 4
Xxxxxxx xxxxxxx x článku 2 xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x této xxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x tomu, xxx vystavování pracovníků xxxxxxxxxxxx záření bylo xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx předcházet každému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Článek 6
1. Xxxxx části X xxxx úmluvy xxxxx xxx různé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přípustné xxxxx xxxxxxxxxxxx záření xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx přípustná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxx nejvyšší xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx současných xxxxxxxx.
Xxxxxx 7
1. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxx článku 6 xxx xxxxx xxxxxxxxxx prací xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
a) xxx xxxxxxx xxxx 18 xxx xxxx xxxx xxxxxx,
x) xxx xxxxxxxxx xxxx 18 xxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 8
Xxxxx článku 6 budou xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx přímo xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, kde by xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 9
1. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výstražného xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření. V xxxx xxxxxxxxxxx budou xxxxxxxxxxx poskytnuty potřebné xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prací xxxxx se zdroji xxxxxxxxxxxx xxxxxx budou xxxxx poučeni xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx něho o xxxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpráv, a xx způsobem xxxx xxxxxxxxxxx o práci, xxx níž xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx během xxx xxxxx.
Xxxxxx 11
Xxxx xxxxxxxxx vhodná xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx níž xxxx měřeno xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ionisujícímu xxxxxx x radioaktivním xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx, xx jsou dodržovány xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Článek 12
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx se podrobí xxxxxxxx lékařskému vyšetření xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx práce x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 13
Xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxx x článku 1 xxxxxx, jimiž úmluva xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:
a) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prohlídce;
x) xxxxxxxxxxxxx podá xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx;
x) osoby xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx přezkoumají podmínky, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svou xxxxx;
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě technického xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatření.
Xxxxxx 14
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prací nebo xxxxxxxxxx v xxxxx, xxx xxx by xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 15
Xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx ratifikuje xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx ustanovení, xxxx xxxxxxxx, xx se xxxxxx inspekce xxxxxxx.
ČÁST XXX.
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxxx 16
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx práce x xxx xxxxxxx.
Xxxxxx 17
1. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členské xxxxx Xxxxxxxxxxx organizace xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Nabude xxxxxxxxx dvanáct xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ratifikace xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
3. Xxx xxxxx xxxxx členský xxxx xxxx úmluva xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 18
1. Xxxxx členský xxxx, který ratifikoval xxxx xxxxxx, může xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxx poprvé xxxxxx účinnosti, písemným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je zapíše. Xxxxxxx nabude xxxxxxxxx xxxxx rok po xxx, kdy xxxx xxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxx stát, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx úmluvu x který xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx článku xxxxx xxxx následujícího xx xxxxxxxx období xxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx vázán xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx období a xxxx xx bude xxxx xxxxxxxxx xxxx xx uplynutí pětiletého xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 19
1. Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx všem xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxx bude xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx sdělovat xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx ředitel xxxxxxxx členské xxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx účinnosti.
Článek 20
Xxxxxxxxx xxxxxxx Mezinárodního xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x zápisu xxxxx článku 102 Xxxxxx Xxxxxxxxx národů xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x výpovědích, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 21
Xxxx, xxxx-xx to xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxx Mezinárodního xxxxx práce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x přezkoumá, xxx xx xxxxxxx xxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx úplné xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 22
1. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx tuto úmluvu x neustanoví-li nová xxxxxx xxxxx:
a) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státem xxxxxxx ipso iure xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx článku 18, x xx x xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx;
x) od xxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx členským xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
2. Xxxx xxxxxx však xxxxxxx x platnosti xx xx xxxxx a xxxxxx pro xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Článek 23
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx úmluvy xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 465/90 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 21.1.1965.
Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.